روزنامه گسترش صنعت شماره 351 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 351

روزنامه گسترش صنعت شماره 351

روزنامه گسترش صنعت شماره 351

‫سال بیست و نهم‬ ‫رونق بازار صنایع کوچک در نمایشگاه های بهاره‬ ‫خرید های عمومی در روزهای پایانی سال برای اهالی بازار خوشایند است‪ .‬کارشناسان‬ ‫معتقدن��د این روزها فرصتی مناس��ب برای عرضه و فروش تولی��دات داخلی به ویژه برای‬ ‫صنایع کوچک و متوسط است اما باید پیش از ان‪ ،‬فرهنگ مصرف کاالهای داخلی ترویج‬ ‫ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬عرضه تولیدات صنایع کوچک و متوس��ط در نمایش��گاه های بهاره مورد‬ ‫حمایت مالی و معنوی ش��رکت شهرک های صنعتی قرار گرفته است‪ .‬همچنین برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های بهاره در محل ش��هرک های صنعتی نه تنها از مشکالت برگزاری این نوع‬ ‫نمایش��گاه ها در سطح ش��هرها می کاهد بلکه باعث معرفی محصوالت تولیدکنندگان به‬ ‫پیاپی ‪ 2324‬دوره جدید شماره ‪351‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫مردم می ش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬کارشناسان معتقدند که عواملی همچون نبود محل مشخص‬ ‫برای برگزاری نمایش��گاه و مس��افت‪ ،‬موانع اصلی برپایی نمایشگاه های بهاره و فصلی در‬ ‫ش��هرک های صنعتی است‪ .‬نمایشگاه های بهاره هر س��ال اواسط اسفند در سراسر کشور‬ ‫برگزار می ش��ود؛ نمایش��گاه هایی که گاه محل عرضه مس��تقیم اجناس باکیفیت و دارای‬ ‫نرخ مناس��ب ش��ده و گاه هم به محلی برای فروش کاالی بُنجل و قاچاق تبدیل می شود‬ ‫و ش��هروندان را برای تامین اجیل و شیرینی ش��ب عید‪ ،‬پوشاک و لوازم منزل به سمت‬ ‫خود می کشاند‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫ ‪ 21‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪7‬‬ ‫«گسترش صنعت» از سوءاستفاده ‪ 400‬میلیارد تومانی در بازار کاغذ پرده برداشت‬ ‫بازار کاغذ؛ سیاه یا رانتی؟‬ ‫‪8‬‬ ‫چرخش صنعت با گردش بازار‬ ‫همه ما از وضعیت کارگران کشور‪،‬‬ ‫ایرانی در تبریز‪ ،‬صادق نجفی‪ ،‬معاون‬ ‫کارگاه ها‪ ،‬تولیدی ها و تعطیل شدن‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از ‪۲‬‬ ‫انه ا اگاهیم‪ .‬چش��م امید بس��یاری‬ ‫ماه گذش��ته پیش��نهاد کرد‪ .‬در این‬ ‫از کارگ��ران به خری��د کاالی ایرانی‬ ‫راستا‪ ،‬جلسه های تخصصی با حضور‬ ‫به ویژه در اسفند ماه است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫کارشناس��ان و صاحبان کس��ب و کار‬ ‫کمپین «بیایید چرخه را بچرخانیم»‬ ‫برگ��زار و ‪ ۱۰‬طرح اولیه ارائه ش��د‪.‬‬ ‫به عنوان نخستین کمپین در حوزه‬ ‫در نهای��ت‪ ،‬کمپی��ن «بیایید چرخه‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و اقتص��اد در این‬ ‫افشین گنج بخش را بچرخانی��م» به ص��ورت ترکیبی‬ ‫بخش از ابتدای اس��فند اغاز ش��ده مشاور سازمان صنایع و جامع طراحی ش��د و برای اجرای‬ ‫کوچک‬ ‫و حاص��ل و نتیج��ه رضایت بخش��ی‬ ‫ان از رس��انه ها‪ ،‬فض��ای مج��ازی و‬ ‫تاکنون داشته است‪ .‬با در نظر گرفتن‬ ‫بیلبوردهای ش��هری کمک گرفتیم‪.‬‬ ‫بازخوردهای مناسب در استان های مختلف قرار‬ ‫درحقیقت‪ ،‬خرید کاالی ایرانی و رونق بخشیدن‬ ‫اس��ت این کمپین بعد از نوروز نی��ز ادامه یابد‪.‬‬ ‫بو کار تولیدکنندگان داخلی اصلی ترین‬ ‫به کس ‬ ‫راه اندازی کمپین «بیایید چرخه را بچرخانیم»‬ ‫هدف در اجرای این طرح اس��ت‪ .‬شاید بپرسید‬ ‫را با توجه به نتیجه های فروش انحصاری کفش‬ ‫چرا چرخ��ه را انتخاب کردیم؟ در پاس��خ باید‬ ‫تحقق برنامه های ایدرو تا افق ‪ ۱۴۰۰‬مستلزم هم افزایی و مشارکت فعال‬ ‫گف��ت ما قصد داریم مردم ایران به تولید ایرانی‬ ‫اعتماد کنند و کاالی ایرانی بخرند تا تولیدکننده‬ ‫ایران��ی اجناس و محصوالت خ��ود را به فروش‬ ‫برس��اند و چرخه صنعت به حرکت دراید‪ .‬این‬ ‫حرکت در ب��ازار نیز تحرک ایج��اد می کند در‬ ‫نهای��ت تولیدکننده می تواند تولی��دات خود را‬ ‫گسترش دهد‪ .‬این امر بکارگیری نیروی انسانی‬ ‫را به هم��راه دارد‪ .‬درواقع با اجرای این کمپین‬ ‫یک��ی از مش��کالت اقتصادی کش��ور در زمینه‬ ‫بو کار‬ ‫ایجاد اشتغال است‪ ،‬رفع خواهد شد‪ ،‬کس ‬ ‫رون��ق می گی��رد و چرخش صنع��ت در چرخه‬ ‫زندگی و معیشت مردم اثر خواهد گذاشت‪ .‬این‬ ‫کمپین با توجه به دریافت نتیجه های مناس��ب‬ ‫در اس��تان های مختلف با نقش��ه راه و مسیری‬ ‫مشخص ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬پروژه از ‪ ۳۵‬پروژه اقتصاد مقاومتی پیشرفت باالی ‪ ۷۰‬درصد دارند‬ ‫دبیر س��تاد اقتص��اد مقاومت��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از گش��ایش و بهره برداری از ‪۲۷‬‬ ‫ط��رح از ‪ ۲۵‬طرح ملی با س��رمایه گذاری ‪۴۵۴۴‬‬ ‫میلی��ارد تومان خب��ر داد و اف��زود‪ :‬از ‪ ۳۵‬پروژه‬ ‫اقتصاد مقاومتی هم ‪ ۱۲‬پروژه بیش از پیش بینی‬ ‫ انجام ش��ده پیش��رفت فیزیکی و ‪ ۱۴‬پروژه از ‪۳۵‬‬ ‫پروژه پیش��رفت فیزیکی باالی ‪ ۷۰‬درصد دارند‪.‬‬ ‫مصطفی محرابی در گفت وگو با شاتا عنوان کرد‪:‬‬ ‫در راس��تای اجرای سیاس��ت های ابالغی اقتصاد‬ ‫مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب در سال ‪،۹۲‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬دو حکم با عن��وان تکمیل و راه اندازی‬ ‫‪ ۵۰‬ط��رح مهم وملی و تقویت‪ ،‬توانمندس��ازی و‬ ‫توسعه بنگاه های خرد‪ ،‬کوچک و متوسط با هدف‬ ‫افزایش ص��ادرات غیر نفتی ب��ه ارزش ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالر ب��ا پیش��رفت فیزیک ‪ ۹۳‬درص��د به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ شد‪ .‬وی افزود‪۳۳ :‬‬ ‫پروژه هم با عنوان بسته رونق تولید و اشتغال که‬ ‫مصوب س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود‪ ،‬به‬ ‫این وزارتخانه ابالغ شد‪ .‬محرابی یاداور شد‪ :‬امسال‬ ‫در کل ‪ ۳۵‬پ��روژه بر عهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به عنوان مجری گذاشته شد که از این‬ ‫پروژه ها ‪ ۱۲‬پروژه طرح رونق تولید برای صیانت‬ ‫و نگهداشت ش��رایط فعالیت و اشتغال بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط‪ ،‬بیش از پیش بینی انجام شده‬ ‫پیشرفت فیزیکی دارند‪ .‬همچنین پروژه حمایت‬ ‫از صنایع بسته بندی محصوالت صادراتی را با ‪۸۰‬‬ ‫درصد پیش��رفت فیزیکی پیش بین��ی کردیم که‬ ‫اکنون ‪ ۹۳‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه ‪ ۱۴‬پروژه از ‪ ۳۵‬پروژه تکلیفی س��تاد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی بیش از ‪ ۷۰‬درصد‪۶ ،‬‬ ‫پروژه بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد و بقیه زیر ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫پیش��رفت فیزیکی دارند‪ ،‬افزود‪ :‬یک پروژه از ‪۳۵‬‬ ‫پ��روژه تکمیل و راه ان��دازی ‪ ۵۰‬طرح ملی و مهم‬ ‫در حوزه خ��ودرو‪ ،‬زنجیره فوالد غذایی و دارویی‬ ‫نفت و پتروشیمی‪ ،‬مواد سلولوزی کانی غیر فلزی‬ ‫س��یمان ماشین سازی و‪ ...‬در س��طح کشور بوده‬ ‫اس��ت که ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری‬ ‫نی��از دارد‪ .‬محرابی با اش��اره ب��ه اینکه در همین‬ ‫پ��روژه اخیر بای��د ‪ ۵۰‬طرح عملیاتی ش��ود‪ ،‬که‬ ‫درحال حاضر ‪ ۲۵‬ط��رح در حوزه های مختلف با‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۴۵۴۴‬میلیارد تومان و اشتغالزایی‬ ‫‪ ۵۲۵۰‬نفر بهره برداری ش��ده اند و بقیه هم باالی‬ ‫‪ ۸۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫پروژه هایی که عملیاتی نمی ش��وند برخی ممکن‬ ‫است در فرایند دریافت مجوزهای زیست محیطی‬ ‫دچار مشکل باشند یا به دالیل مشکالت دریافت‬ ‫تس��هیالت مالی ممکن است عملیات پروژه را با‬ ‫تاخیر روبه رو کنند‪.‬‬ ‫شرایط استمهال بدهی بانکی به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه مشخص شد‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی ش��رایط چگونگی استمهال بدهی‬ ‫بانکی خس��ارت دیدگان حوادث غیرمترقبه را مش��خص کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬نمایندگان در ادامه جلس��ه علنی یکش��نبه مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫طرح استفس��اریه چگونگی استمهال وام را برای تامین نظر شورای نگهبان‬ ‫با ‪۱۷۲‬رای موافق‪ ۸ ،‬رای مخالف و ‪ ۱۳‬رای ممتنع از مجموع ‪ ۲۳۷‬نماینده‬ ‫حاضر اصالح کردند‪.‬‬ ‫در موضوع استفساریه این طرح امده است‪ :‬ایا منظور از استمهال بدهی‬ ‫بانکی خس��ارت دیدگان از ح��وادث غیرمترقبه موضوع بن��د ‪ ۶‬ماده قانون‬ ‫تس��ریع در بازسازی مناطق اس��یب دیده بر اثر حوادث غیر مترقبه مصوب‬ ‫‪۱۹‬خرداد ‪ ۹۲‬این اس��ت ک��ه جریمه و الزامات و ممنوعیت های ناش��ی از‬ ‫غیرجاری ش��دن این تسهیالت (دریافت تسهیالت جدید‪ ،‬گشایش حساب‬ ‫جاری‪ ،‬دریافت دسته چک و سایر خدمات بانکی برای تسهیالت گیرنده در‬ ‫طول دوره امهال متوجه تسهیالت گیرنده و بانک نمی شود و سود تسهیالت‬ ‫طبق بند ‪ ۶‬برعهده دولت است؟‬ ‫نشس��ت تبیین برنامه های ای��درو تا افق ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ب��ا حض��ور رییس هیات عام��ل ای��درو‪ ،‬جمعی از‬ ‫اعضای هیات مدیره و مدیران عامل ش��رکت های‬ ‫زیر پوش��ش ایدرو در سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نقل از‬ ‫ایدرونیوز‪ ،‬رییس س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنایع ایران در این نشس��ت با تشریح برنامه های‬ ‫توس��عه ای و پروژه های ایدرو و ش��رکت های تابع‪،‬‬ ‫محرومیت زدای��ی و اش��تغالزایی را مهم تری��ن‬ ‫مح��ور برنامه ‪ ۴‬س��اله ایدرو عن��وان کرد و گفت‪:‬‬ ‫امروز ایجاد یک ش��غل از بس��یاری از مستحبات‬ ‫ضروری تر است و این اشتغال باید پایدار باشد‪ .‬در‬ ‫سال های گذشته بس��یاری از بنگاه ها طی فرایند‬ ‫نادرس��ت از دولت ج��دا و به بخش های خصوصی‬ ‫نااهل واگذار شدند که متاسفانه در این شرکت ها‪،‬‬ ‫یا مسیر صنعتی عوض ش��د یا به دلیل ناتوانی از‬ ‫پرداخت به موقع به کارکنان چالش زا شده اند که‬ ‫دوباره به س��وی دولت روی اورده اند تا مشکالت‬ ‫مالی ش��رکت هایی را که چندین س��ال اس��ت از‬ ‫دولت انتزاع ش��ده اند‪ ،‬حل کنند‪ .‬منصور معظمی‬ ‫همچنین تصریح ک��رد‪ :‬تحقق برنامه های ایدرو تا‬ ‫افق ‪ ۱۴۰۰‬مس��تلزم هم افزایی و مش��ارکت فعال‬ ‫شرکت های تابع است و نظرهای تکمیلی مدیران‬ ‫عامل و اعضای هیات مدیره در این مس��یر راه گشا‬ ‫خواهد بود‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اشاره به بحث هوشمندسازی تولید و کارخانجات‬ ‫و بس��یاری از موارد دیگر که در افق ‪ ۱۴۰۰‬برای‬ ‫ان برنام��ه و اهداف تعیی��ن کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬بحث‬ ‫س��نجش میزان امادگ��ی پذی��رش بنگاه ها برای‬ ‫انقالب صنعتی چهارم است که از پروژه هایی است‬ ‫که ایدرو در زمینه صنایع پیش��رفته تعریف کرده‬ ‫است‪ .‬معظمی همچنین با تاکید بر اینکه بر اساس‬ ‫نظام حکمرانی ش��رکتی‪ ،‬فرایند پاس��خگویی به‬ ‫موقع ش��رکت ها به س��تاد سازمان بس��یار دارای‬ ‫اهمیت اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬انضباط ش��رکتی را در‬ ‫سال اینده جدی تر دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه ابوالفض��ل کیان��ی‪ ،‬مع��اون‬ ‫برنامه ریزی و توس��عه ایدرو هم به تش��ریح برنامه‬ ‫‪ ۴‬س��اله ایدرو تا اف��ق ‪ ۱۴۰۰‬پرداخت‪ .‬برپایه این‬ ‫برنامه س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫قرار اس��ت در یک بازه زمانی ‪ ۴‬ساله ‪ ۵۴‬پروژه در‬ ‫‪ ۲۰‬استان با حجم سرمایه گذاری ‪ ۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان و میزان اشتغالزایی ‪ ۳۰‬هزار نفری را محقق‬ ‫کند‪.‬‬ ‫فاینانس به جای هدایت نقدینگی داخلی‬ ‫مدیر گروه حمل ونق��ل مرکز مطالعات اقتصادی‬ ‫دانش��گاه علم و صنعت گف��ت‪ :‬فاینانس های اخیر‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی در حوزه زیرس��اخت های‬ ‫ریلی به افزایش بدهی های دولت منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫سیدمیثم الجوردی در گفت وگو با مهر با اشاره به‬ ‫برگزاری ایین امضای قرارداد ساخت راه اهن شیراز‬ ‫ـ بوش��هر در روزهای گذش��ته با حضور وزیر راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬مدیران وزارت راه و نمایندگان شرکت‬ ‫چینی گفت‪ :‬در این ایین مدیرعامل شرکت ساخت‬ ‫و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور‪ ،‬توسعه شبکه‬ ‫ریلی کش��ور را از اولویت های دولت اعالم کرد که‬ ‫برای تکمیل پروژه ه��ای ریلی باید تامین اعتبار از‬ ‫منابع خارجی انجام شود‪ .‬وی با اشاره به در اولویت‬ ‫قرار گرفتن ‪ ۷‬پروژه در برنامه تامین مالی خارجی‬ ‫وزارت راه ب��رای س��اخت ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۲۷۰‬کیلومتر‬ ‫ریل جدید‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت ساخت و توسعه در حال‬ ‫دستیابی به توافق با فاینانسور خارجی برای تامین‬ ‫مالی این ‪ ۷‬پروژه با هزینه ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬مدیرگروه حمل ونقل مرکز مطالعات‬ ‫اقتصادی دانش��گاه علم و صنعت‪ ،‬پروژه های دارای‬ ‫مجوز فاینانس خارجی را یاداور ش��د و گفت‪ :‬این‬ ‫‪ ۷‬پروژه ش��امل خط اهن ش��یرازـ بوشهر‪ ،‬رشت ـ‬ ‫استارا‪ ،‬کرمانشاه ـ خسروی‪ ،‬میانه ـ تبریز‪ ،‬همدان‬ ‫ـ س��نندج‪ ،‬گ��رگان ـ مش��هد و میان��ه ـ اردبی��ل‬ ‫می ش��ود‪ .‬این کارشناس ارش��د صنعت ریلی ادامه‬ ‫داد‪ :‬عالوه ب��ر این موارد‪ ۵ ،‬پ��روژه «فاینانس ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیون دالری هندی ها ب��رای اتصال ریلی چابهار‬ ‫ب��ه زاهدان»‪« ،‬فاینانس ‪ ۲ /۶‬میلیارد یوریی احداث‬ ‫خط سریع السیر تهران ـ قم ـ اصفهان»‪« ،‬فاینانس‬ ‫‪۱/۲‬میلیارد دالری ایتالیایی ها برای احداث راه اهن‬ ‫سریع الس��یر قم ـ اراک»‪« ،‬فاینان��س ‪ ۱ /۵‬میلیارد‬ ‫دالری چینی ها برای برقی س��ازی راه اهن تهران ـ‬ ‫مش��هد» و «فاینانس ‪ ۱ /۲‬میلیارد یورویی روس ها‬ ‫برای برقی س��ازی راه اهن گرمس��ار‪ -‬اینچه برون»‬ ‫را نیز باید به فهرس��ت فاینانس های خارجی برای‬ ‫توسعه ش��بکه ریلی اضافه کرد‪ .‬الجوردی تصریح‬ ‫ک��رد‪ ۱۲ :‬پروژه زیرس��اختی ریلی یادش��ده فقط‬ ‫بخش��ی از تامین مالی خارجی ه��ا برای پروژه های‬ ‫زیرساختی کشور است که به منظور توسعه شبکه‬ ‫ریلی در نظر گرفته شده است‪ ،‬به این تعداد می توان‬ ‫‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬ق��رار داد بزرگ تامین ن��اوگان ریلی را هم‬ ‫اضافه کرد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬حتی اگر از لزوم توسعه‬ ‫شبکه ریلی یا لزوم افزایش بهره وری شبکه موجود‬ ‫هم صرف نظر کنیم‪ ،‬پرسش��ی که به وجود می اید‬ ‫این اس��ت که ای��ا دریافت این حج��م از وام های‬ ‫خارجی به نام س��رمایه گذاری‪ ،‬بهترین و تنهاترین‬ ‫راه��کار برای تامی��ن مالی پروژه های زیرس��اختی‬ ‫کشور اس��ت؟ این کارش��ناس اقتصاد یاداور شد‪:‬‬ ‫حج��م نقدینگی کش��ور در س��ال ‪ ۹۶‬ب��ه حدود‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬می توان ادعا کرد منابع الزم برای ساخت‬ ‫و توس��عه شبکه ریلی در داخل موجود است اما به‬ ‫دلیل ساختارهای غلط اقتصادی‪ ،‬هدایت نقدینگی‬ ‫به درس��تی مدیریت نش��ده و از این ظرفیت برای‬ ‫توسعه زیرساخت های اساسی کشور استفاده نشده‬ ‫است‪ .‬الجوردی ادامه داد‪ :‬نتیجه این سوء مدیریت‪،‬‬ ‫انتخاب ساده ترین روش برای تامین مالی و دریافت‬ ‫وام های ارزی اس��ت که لزوما بهترین روش نیست‬ ‫و دارای افات زیادی از جمله وابس��تگی کش��ور به‬ ‫کشورهای توس��عه یافته‪ ،‬افزایش حجم بدهی های‬ ‫خارجی در سال های اینده‪ ،‬فرصت سوزی در ایجاد‬ ‫اشتغال و اس��تفاده کامل نکردن از صنایع و منابع‬ ‫داخلی خواهد بود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪ 23 1396‬جمادی الثانی ‪ 12 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 351‬پیاپی ‪2324‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خال های قانون ورشکستگی‬ ‫دیدگاه‬ ‫فرصت های از دست رفته‬ ‫دولت در سال های گذشته‬ ‫نتوانست ریشه های مشکالت‬ ‫را به درس��تی شناسایی کند‬ ‫بلک��ه ب��ه ج��ای پرداختن به‬ ‫دالیلی ک��ه وضعیت رکودی‪-‬‬ ‫تورم��ی را رق��م زده ب��ود‪ ،‬به‬ ‫اقدام های��ی مانند دس��تکاری‬ ‫محمدقلی یوسفی‬ ‫نرخ س��ود و‪ ...‬پرداخت که در‬ ‫اقتصاددان‬ ‫عمل نتیجه چندانی نداش��ت‬ ‫و اقتصاد کش��ور را با مش��کل‬ ‫روبه رو کرد‪ .‬رش��د و تورم متغیرهای مهمی هستند ولی برای‬ ‫نش��ان دادن اوضاع اقتصادی کش��ور فقط نمی ت��وان به انها‬ ‫توجه کرد‪ .‬ب��رای مثال‪ ،‬اینکه میزان جابه جا ش��دن پول در‬ ‫اقتصاد ایران چقدر است‪ ،‬نمی تواند تاثیری روشن از وضعیت‬ ‫اقتصادی کشور به نمایش بگذارد‪ .‬پس از برجام اتفاق خاصی‬ ‫در اقتصاد ایران نیفتاد به جز اینکه برنامه جامع مش��ترک به‬ ‫افزایش جابه جا ش��دن پول منجر ش��د‪ .‬ایران نه تنها همواره‬ ‫صادرکننده نف��ت بوده بلکه درامدهای نفت��ی هم دراختیار‬ ‫دول��ت بود که با افزایش درامده��ای نفتی هزینه های دولت‬ ‫نیز افزایش یافته است‪ .‬در چنین شرایطی بخش های مولدی‬ ‫مثل صنعت و کشاورزی‪ ،‬توسعه نمی یابند و فقط بخش هایی‬ ‫توسعه پیدا می کنند که فعالیت های خدماتی‪ ،‬تجاری و مالی‬ ‫می دهن��د‪ .‬چنین وضعیتی کار را به جایی رس��انده که دولت‬ ‫با مش��کالت بسیاری روبه رو ش��ده که یکی از مهم ترین انها‬ ‫مس��ائل مربوط به نظام پولی و بانکی اس��ت‪ .‬همچنین فقر و‬ ‫بیکاری به شکل گسترده ای افزایش یافته و در شرایط رکودی‬ ‫تورمی عمیق‪ ،‬تولید دچار مشکل شده است‪ .‬عاقالنه ترین راه‬ ‫این بود که دولت ریش��ه های مش��کالت را شناسایی می کرد‬ ‫ولی چنین نکرد و فقط دل به دستاوردهای برجام بست و در‬ ‫بعد اقتصادی عملکرد ضعیفی داشت‪.‬‬ ‫دولت ریش��ه های مش��کالت را به درس��تی تشخیص نداد‬ ‫و فق��ط به س��مت عالیم حرکت کرد به ج��ای اینکه علت ها‬ ‫را شناس��ایی و واکاوی کند‪ .‬تورم و رش��د هدف نیست بلکه‬ ‫عالمت است‪ ،‬این عالئم نشان می دهد که اقتصاد ایران دچار‬ ‫بیماری است‪ .‬ما باید از این دو نشانه می فهمیدیم که اقتصاد‬ ‫ما چه مش��کالتی دارد و با چه مسائلی دست به گریبانیم که‬ ‫دچار وضعیت رکوردی‪ -‬تورمی ش��ده ایم‪ .‬دولت باید منابع را‬ ‫از بخش های تورمی به سمت بخش های رکودی سوق می داد‬ ‫ولی چنین نکرد و یکی از اش��تباهاتش این بود که مشکل را‬ ‫نه در رکود بلکه در تورم دید و برای حل مسئله تورم هم فقط‬ ‫به سراغ سود بانکی رفت‪.‬‬ ‫درباره س��ود بانکی هم سیاس��ت متناس��بی اتخاذ نکرد به‬ ‫همین دلیل بانک ها به سمت رقابت بر سر جذب منابع مالی‬ ‫پرداختند و بدین گونه منابع از س��مت صنعت و کشاورزی به‬ ‫نظام بانکی جریان پیدا کرد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایسنا‬ ‫محمد علی پور مختار‬ ‫از زمانی که فشار برای‬ ‫تسویه معوقات بانکی‬ ‫زیاد شده‪ ،‬دادخواست‬ ‫اعالم ورشکستگی نیز‬ ‫افزایش پیدا کرده‬ ‫است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مطابق قانون‪ ،‬ه��ر بنگاهی‬ ‫که نتوان��د به تعه��دات خود‬ ‫عمل کند ورشکس��ته اس��ت‬ ‫و ب��ه دلیل کلی ب��ودن قانون‬ ‫و ورود نک��ردن ب��ه جزئی��ات‬ ‫تعریف شفافی از ورشکسته در‬ ‫کشور وجود ندارد و خود فرد‬ ‫ناصر ریاحی‬ ‫یا شخص ثالث به محض عمل‬ ‫رییس کمیسیون حمایت‬ ‫نکردن به تعه��دات می توانند‬ ‫قضایی و مالکیت فکری‬ ‫فعالیت بنگاه را متوقف کنند‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‬ ‫در حالی که برگش��ت خوردن‬ ‫چک با ورشکس��تگی متفاوت‬ ‫است و توقف عملیات بنگاه عوارض منفی بسیاری برای بنگاه‬ ‫اقتصادی و فضای محیط کسب وکار دارد‪ .‬بحث توقف عملیات‬ ‫موضوع مهمی است که به دلیل ابهام در قانون معتقدیم این‬ ‫بخش باید از قانون حذف ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬به دلیل انکه‬ ‫قانون برای بنگاه هایی که ورشکستگی خود را اعالم نمی کنند‬ ‫مجازات��ی در نظر نگرفته اکنون ش��اهد انبوه��ی از بنگاه های‬ ‫ورشکس��ته هستیم که با امید به اینکه در اینده ممکن است‬ ‫ش��رایط تغییر کند به فعالیت خود ادامه می دهند‪ .‬در قانون‬ ‫ورشکس��تگی ظرفیتی برای بازساماندهی و بازگشت بنگاه ها‬ ‫به چرخه اقتصاد در نظر گرفته نش��ده در قوانین کش��ورهای‬ ‫پیشرفته شرکت ورشکسته به منزله بیماری است که می توان‬ ‫ان را درمان کرد و ماهیت اصلی کس��ب وکار از بین نمی رود‬ ‫بلک��ه در نهایت به فرد دیگری ک��ه توانایی ان را دارد واگذار‬ ‫می شود اما متاسفانه در ایران به دلیل ضعف در قانون شرکت‬ ‫ورشکسته مرده تلقی و فقط اموال ان تعیین تکلیف می شود‪.‬‬ ‫در قانون امکانی برای ادغام یا واگذاری بنگاه های ورشکس��ته‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬با ادغام یا واگذاری بن��گاه از بین نخواهد رفت‬ ‫و می توان��د به حیات خود ادامه ده��د و این به معنای حفظ‬ ‫اشتغال و کاهش زیان دیدن اقتصاد کشور است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫بس��یاری از واحدهای صنعتی در مرز ورشکستگی قرار دارند‬ ‫و ب��ا وج��ود اینک��ه از لحاظ قانون��ی موظف هس��تند اعالم‬ ‫ورشکستگی کنند یا افزایش سرمایه دهند هیچ گونه اقدامی‬ ‫از سوی انها انجام نمی شود‪ .‬اعالم ورشکستگی راه حلی است‬ ‫برای کمک به بنگاه های اقتصادی که دچار مشکل هستند تا‬ ‫از بن بست رهایی یابند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬با تعیین تاریخ ورشکستگی‬ ‫تکلیف بسیاری از مسائل روشن خواهد شد‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» نحوه برخورد بانک ها با فعاالن اقتصادی را بررسی کرد‬ ‫پشت پرده الیحه اصالح قانون ورشکستگی‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«پدی��ده اعالم ورشکس��تگی در کمتر از ‪ ۲‬س��ال‬ ‫گذش��ته ح��دود ‪ ۷۰۰‬درصد افزایش یافته اس��ت‪».‬‬ ‫محمد علی پور مختار‪ ،‬نماینده مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اظهار این مطلب معتقد اس��ت از زمانی که فش��ار‬ ‫برای تس��ویه معوقات بانکی زیاد ش��ده‪ ،‬دادخواست‬ ‫اعالم ورشکستگی نیز افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫سوءاس��تفاده برخ��ی از فرصت طلب��ان از قان��ون‬ ‫ورشکس��تگی موج��ب ش��ده دولت با کم��ک بانک‬ ‫مرک��زی به تدوین الیحه ای ب��رای اصالح این قانون‬ ‫اق��دام کند اما ب��ه موجب این الیحه‪ ،‬ش��رایط برای‬ ‫ورشکس��تگان واقع��ی نیز بس��یار دش��وار می ش��ود‬ ‫همین ام��ر موجب نگران��ی فعاالن اقتصادی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سوءاستفاده بدهکاران بانکی‬ ‫اذر امس��ال‪ ،‬رییس جمهوری الیحه اصالح موادی‬ ‫از قانون تجارت در زمینه ورشکس��تگی را برای طی‬ ‫تش��ریفات قانونی به مجلس ش��ورای اسالمی تقدیم‬ ‫ک��رد‪ .‬الیحه اص�لاح موادی از قانون تج��ارت درباره‬ ‫ورشکس��تگی به پیش��نهاد بانک مرک��زی جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در هیات وزیران به تصویب رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت در ابتدای الیحه به این موضوع اش��اره‬ ‫کرده که نقص و ابهام های زیاد قانون تجارت در زمینه‬ ‫ورشکس��تگی‪ ،‬باعث بروز مش��کالت عملی از جمله‬ ‫سوء استفاده زیاد بدهکاران به ویژه بدهکاران بانکی و‬ ‫توسل انها به مقررات فعلی و اعالم ورشکستگی برای‬ ‫فرار از بازپرداخت تسهیالت دریافتی را فراهم اورده‬ ‫و این وضعیت‪ ،‬مانعی برای استرداد مطالبات بانک ها‬ ‫و موسسه های اعتباری است‪.‬‬ ‫براس��اس قانون تجارت‪ ،‬هر ن��وع معامله ای بعد از‬ ‫تاریخ توقف و ورشکس��تگی ش��رکت ابطال می شود‬ ‫و ای��ن قاعده معام�لات مبتنی بر وثیقه ه��ا از جمله‬ ‫وام های بانکی را هم ش��امل می شود؛ یعنی با تعیین‬ ‫تاریخ توقف ش��رکت های ورشکس��ته قب��ل از تاریخ‬ ‫عق��د ق��رارداد بانکی ب��رای دریافت تس��هیالت‪ ،‬در‬ ‫عمل‪ ،‬ش��رکت ورشکسته هم تس��هیالت را دریافت‬ ‫ک��رده اس��ت و هم بانک ام��کان تمل��ک وثیقه ها را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫این موضوع که ناشی از نامحدود بودن اعالم تاریخ‬ ‫توقف شرکت ها است زمینه را برای ثبت شرکت های‬ ‫ص��وری و دریافت وام و پس ن��دادن ان فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ افزایش ‪ ۷۰۰‬درصدی اعالم ورشکستگی‬ ‫به گفته دادس��تان تهران‪ ،‬از زمانی که فش��ار برای‬ ‫تس��ویه معوقات بانکی زیاد ش��ده دادخواست اعالم‬ ‫ورشکس��تگی به محاکم نیز افزایش چش��مگیر یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته با توجه به اینکه پرونده های ورشکستگی به‬ ‫یک ش��عبه ارجاع نمی ش��ود نمی توان امار دقیقی از‬ ‫این پدیده اعالم کرد‪.‬‬ ‫اما امارها نش��انگر این اس��ت ک��ه در کمتر از ‪۲‬‬ ‫سال گذش��ته پدیده اعالم ورشکستگی‪ ۷۰۰ ،‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته و شگردی است که برخی افراد برای‬ ‫ف��رار از معوق��ات بانکی و س��ایر دیون خ��ود از ان‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬البته افزایش چشمگیر درخواست‬ ‫ورشکس��تگی را نباید تنها برای سوءاس��تفاده از این‬ ‫قانون برداشت کرد‪.‬‬ ‫در س��ال های اخی��ر ش��رایط اقتص��ادی ب��رای‬ ‫تولیدکنن��دگان و فع��االن اقتصادی بس��یار س��خت‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بنابراین رش��د قابل توجه ورشکستگی‬ ‫اغلب به دلیل ش��رایط مناس��ب اقتصادی است زیرا‬ ‫اعالم ورشکس��تگی پیامدهای بس��یاری برای فعاالن‬ ‫اقتص��ادی دارد‪ .‬اما با وجود این‪ ،‬برخی فرصت طلبان‬ ‫نی��ز برای ف��رار از پرداخ��ت معوقات از ای��ن قانون‬ ‫سوءاستفاده می کنند‪.‬‬ ‫همی��ن امر موجب ش��ده دولت این الیح��ه را به‬ ‫مجلس شورای اسالمی تقدیم کند اما از انجا که این‬ ‫الیحه از سوی بانک مرکزی تنظیم و به هیات دولت‬ ‫پیش��نهاد ش��ده‪ ،‬فقط منافع بانک ه��ا در این الیحه‬ ‫لحاظ ش��ده و در صورت تصویب و اجرا‪ ،‬مش��کالت‬ ‫بی ش��ماری برای افرادی که واقعا ورشکسته شده اند‬ ‫به وجود می اید‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬جلوگیری از سوءاس��تفاده برخی‬ ‫از فرصت طلبان باعث شده افرادی که در حقیقت نیز‬ ‫ورشکسته شده اند دچار مشکل شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ الیحه ای یک سویه و به دور از واقعیت‬ ‫در همی��ن راس��تا‪ ،‬رییس خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در نامه ب��ه رییس جمهوری نس��بت به این‬ ‫الیحه اعتراض کرده است‪.‬‬ ‫در ای��ن نامه ام��ده اس��ت‪« :‬با بررس��ی محتوای‬ ‫ای��ن الیحه می ت��وان دریاف��ت مراحل کارشناس��ی‬ ‫جامع نگرانه طی نش��ده و به ص��ورت یک طرفه و به‬ ‫دور از واقعی��ات موج��ود و درک صحیح از ش��رایط‬ ‫اقتصادی کش��ور تنظیم شده و فاصله بسیار زیادی با‬ ‫قوانین ورشکس��تگی در سایر کشورهای توسعه یافته‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تنظیم کنن��دگان الیحه به جای چاره اندیش��ی در‬ ‫خصوص موانع جدی اقتصاد و عارضه یابی ریش��ه ای‬ ‫علل ورشکس��تگی‪ ،‬س��عی کرده اند ب��ا همین بهانه‪،‬‬ ‫با تنظی��م پیش نویس الیحه‪ ،‬تبدی��ل ان به قانون و‬ ‫بهانه قرار دادن سوء اس��تفاده عده ای محدود از قانون‬ ‫ورشکستگی‪ ،‬دست بانک ها را در برخورد غیرمنطقی‬ ‫با فعاالن اقتصادی بازتر کنند‪».‬‬ ‫به گفته عبدالوهاب سهل ابادی‪« ،‬این الیحه کامال‬ ‫یک س��ویه و در تضاد ب��ا توس��عه و امنیت بخش‬ ‫کارافرینی و اقتصاد کش��ور اس��ت و کامال در مسیر‬ ‫تامی��ن مناف��ع بانک ها س��ت‪ ،‬ای��ن الیحه ریس��ک‬ ‫س��رمایه گذاری را درکش��ور به میزان چش��مگیری‬ ‫افزای��ش خواه��د داد و باع��ث اعالم ورشکس��تگی‬ ‫گسترده واحدهای تولیدی و ایجاد موج فرار سرمایه‬ ‫از کشور خواهد شد‪».‬‬ ‫‹ ‹عقب گرد در قانون ورشکستگی‬ ‫ارم��ان خالقی‪ ،‬فعال اقتصادی و عضو‬ ‫خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ایران در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» درباره‬ ‫چالش هایی ک��ه فع��االن اقتصادی در‬ ‫ص��ورت تصویب ای��ن الیح��ه خواهند‬ ‫داش��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬قانون تجارت ایران‬ ‫ب��ا وجود قدیم��ی بودن م��وارد مترقی‬ ‫دارد‪ ،‬قانون ورشکس��تگی نیز به اصالح‬ ‫نی��از دارد اما نح��وه اصالحیه دولت به‬ ‫نوعی عقب گرد از قوانین ورشکس��تگی‬ ‫دنیاست‪.‬‬ ‫ن��گاه الیحه نگاه تهاجم��ی به فعاالن‬ ‫اقتصادی است‪ .‬در این الیحه اختیارات‬ ‫زی��ادی به بانک ها ب��رای تملیک اموال‬ ‫فعاالن اقتصادی داده می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه ق��وه قضاییه‬ ‫مسئول رسیدگی به اعالم ورشکستگی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پرونده ها در دادگاه مورد بررس��ی قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫نوع برخورد با کس��ی که بدون تقصیر ورشکس��ته‬ ‫شده باش��د باید متفاوت از کسی باش��د که به عمد‬ ‫ورشکسته شده است‪ .‬کسی که ورشکسته شده نباید‬ ‫از هس��تی ساقط شود‪ .‬در شرایطی که باید به فعاالن‬ ‫اقتصادی کمک ویژه ش��ود ش��اهد س��خت تر کردن‬ ‫وضعیت کسب و کار در کشور هستیم‪ .‬زمانی که کشور‬ ‫دچار مشکل می شود‪ ،‬تمام ساختار اقتصادی متضرر‬ ‫می شود ولی نمی توان الیحه را به نحوی تنظیم کرد‬ ‫که نظام بانکی از این اسیب ها به دور بماند‪.‬‬ ‫‹ ‹ تدوی�ن الیح�ه ب�دون مش�ورت بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫عضو خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران با اشاره به‬ ‫اینکه تنظیم الیحه بدون مشورت با بخش خصوصی‬ ‫بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت اعالم کرده نمایندگان بخش‬ ‫خصوصی در جلس��ه های تصمیم گی��ری بوده اند اما‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به این موضوع اعتراض‬ ‫دارد‪ .‬ب��ر همین اس��اس‪ ،‬تیم حقوق��ی خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در تالش اس��ت ت��ا روزهای اینده‬ ‫موارد پیش��نهادی خود را به دولت و مجلس شورای‬ ‫اسالمی ارائه کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه قانون تج��ارت یک قانون‬ ‫به هم پیوسته اس��ت که سال هاست می خواهند ان را‬ ‫مورد بازنگری قرار دهند‪ ،‬افزود‪ :‬اینکه تنها یک بخش‬ ‫از قان��ون را ان هم به پیش��نهاد بانک مرکزی اصالح‬ ‫کنیم روند درستی نیست‪.‬‬ ‫مطابق قانون بهبود محیط کسب و کار بانک مرکزی‬ ‫زم��ان تدوین این الیحه باید نظر فعاالن اقتصادی را‬ ‫نیز در این الیحه لحاظ می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�رای ی�ک بی نم�از در مس�جد را‬ ‫نمی بندند! ‬ ‫خالق��ی با بی��ان اینکه در بین فع��االن اقتصادی‬ ‫ممکن است تعدادی متخلف نیز وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در شرایطی که وضعیت اقتصادی اشفته است‬ ‫برخی افراد تس��هیالت دریافتی را خارج از ش��بکه‬ ‫تولی��د هزینه کرده ان��د و با اس��تفاده از این قانون‬ ‫به دنبال ورشکس��تگی و ف��رار از پرداخت معوقات‬ ‫هس��تند اما در تمام مس��ائل افرادی متخلف وجود‬ ‫دارن��د‪ .‬بنابراین نباید در چنین ش��رایطی قانون را‬ ‫به طور کلی تغیی��ر داد چراکه برای یک بی نماز در‬ ‫مسجد را نمی بندند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه اعالم ورشکس��تکی اخرین‬ ‫راه پی��ش روی فعال اقتصادی اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬اعالم ورشکس��تگی برای‬ ‫فعال اقتصادی افتخار نیست و همچون‬ ‫خودکشی برای او به شمار می رود‪ ،‬چه‬ ‫کس��ی برای پرداخت نک��ردن معوقات‬ ‫بانک��ی خ��ود تیر خ�لاص ب��ه اعتبار‬ ‫چندین س��اله خود در اقتصاد می زند؟‬ ‫این ام��ر پیامده��ای بلندم��دت برای‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫کسی که ورشکسته فع��ال اقتص��ادی دارد‪ .‬بنابراین زمانی‬ ‫شده نباید از هستی فرد اعالم ورشکستی می کند به کمک‬ ‫ساقط شود‪ .‬در شرایطی نیاز دارد‪.‬‬ ‫� بازی بانک ها ب�ا ابرو و جان‬ ‫که باید به فعاالن‬ ‫اقتصادی کمک ویژه فعاالن اقتصادی‬ ‫ای��ن فع��ال اقتصادی با بی��ان اینکه‬ ‫شود شاهد سخت تر‬ ‫کردن وضعیت‬ ‫رفت��ار بانک ها با فع��االن اقتصادی در‬ ‫کسب و کار در کشور ضب��ط وثیقه ها ب��ه هچ وجه درس��ت‬ ‫هستیم‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به طور کلی نظام‬ ‫دریافت وثیقه و ش��یوه ضب��ط ان در‬ ‫نظام بانکی دچار مشکل است‪.‬‬ ‫در نظ��ام بانک��ی وثیقه باید س��هل البیع و ملک‬ ‫مس��کونی یا تج��اری باش��د‪ ،‬ارزش ان نیز باید ‪۲۰‬‬ ‫درصد بیشتر از میزان دریافت تسهیالت باشد‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی اس��ت که بانک نیز با نرخ بازار‬ ‫ملک را ارزش گذاری می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بانک ها در برخورد با فعاالن‬ ‫اقتص��ادی ابروی اف��راد را حف��ظ نمی کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ه طور مثال‪ ،‬ب��ه تازگی در تبریز یک��ی از فعاالن‬ ‫اقتصادی با س��ابقه ‪ ۲۵‬س��اله در صنعت کش��ور در‬ ‫شرایطی قرار گرفت که بانک ملک مسکونی را ضبط‬ ‫کرد‪ .‬بانک اقدام به نصب پارچه ای مبنی بر تصاحب‬ ‫این ملک بر در منزل این فعال اقتصادی می کند‪.‬‬ ‫این موضوع مش��کالت خانوادگ��ی برای این فرد‬ ‫به وجود می اورد که در نهایت به خودکش��ی فعال‬ ‫اقتص��ادی و دخترش منجر می ش��ود‪ .‬نوع برخورد‬ ‫بانک ها در تملیک دارایی افراد به گونه ای اس��ت که‬ ‫به از بین رفتن ابروی افراد منجر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تخلف بانک ها در ضبط وثیقه‬ ‫خالقی با اشاره به اینکه در نحوه تملیک وثیقه های‬ ‫بانک��ی هیچ گونه نظارتی وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬بانک ها‬ ‫زمانی که ب��ه ضبط وثیقه های بانکی اقدام می کنند‬ ‫با ارسال یک نامه به سازمان ثبت اسناد وثیقه را به‬ ‫نام خود می کنند و هیچ گونه نظارتی در محاس��به و‬ ‫ارزش گذاری بانک ها نمی شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که این موضوع باید از سوی‬ ‫کارش��ناس رسمی دادگستری و با نظارت وی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬در بس��یاری از موارد پس از شکایت با ورود‬ ‫مقام قضایی تخلف بانک ها به اثبات رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد بانک ها منجر به توقف تولید‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه نحوه برخورد بانک ها به توقف‬ ‫تولی��د منجر می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در برخ��ی موارد که‬ ‫بخش��ی از تسهیالت پرداخت شده و بانک با فروش‬ ‫وثیقه بخش دیگر تس��هیالت را بای��د از این طریق‬ ‫وص��ول کن��د به دلیل مش��کالت در ف��روش ملک‬ ‫وضعیت تولید را مدت ها متوقف می کند و منجر به‬ ‫تعطیلی واحد صنعتی می ش��ود‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫امکان بازگشت به تولید وجود ندارد‪.‬‬ ‫بانک ها باید اصالت تولید را حفظ کنند چون ده ها‬ ‫کارگر در ان مشغول به فعالیت هستند و تعطیلی به‬ ‫نابودی سرمایه های ملی منجر می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در چنین ش��رایطی ک��ه برای فعاالن‬ ‫اقتص��ادی به وجود امده بانک مرکزی به دنبال این‬ ‫اس��ت که تا ب��ا تصویب این الیحه ش��رایط را برای‬ ‫ورشکستگان اقتصادی سخت تر کند و امکان ضبط‬ ‫وثیقه و امالک انها را برای خود فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بنابرای��ن گ��زارش‪ ،‬ظرفیت قانون ورشکس��تگی‬ ‫بس��تری را فراهم کرده تا برخی با اس��تفاده از این‬ ‫قان��ون از پرداخت معوقات بانکی ش��انه خالی کنند‬ ‫ام��ا اکنون این چال��ش به بهانه ای برای س��خت تر‬ ‫کردن ش��رایط ب��ر فعاالن اقتصادی تبدیل ش��ده و‬ ‫در صورت تصویب این الیحه خواس��ته یا ناخواسته‬ ‫بو کار را دشوار تر می کند‪.‬‬ ‫دولت شرایط محیط کس ‬ ‫این در حالی اس��ت که قانون ورشکس��تگی یکی از‬ ‫مولفه های مهم کس��ب وکار به شمار می رود و رفتار‬ ‫بانک ه��ا با فع��االن اقتص��ادی نه تنه��ا موجب فرار‬ ‫سرمایه گذاری می ش��ود بلکه رتبه کسب و کار ایران‬ ‫را نیز تنزل خواهد بخش��ید‪ .‬در نتیجه‪ ،‬الزم اس��ت‬ ‫دولت و مجلس شورای اسالمی با توجه به نظرهای‬ ‫بخش خصوصی برای اصالح این الیحه اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ ،۲۰۱۷‬سال پررونق ادغام برای خودرویی ها‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی (‪ ۱۳۹۵-۹۶‬خورش��یدی) ب��رای صنع��ت خ��ودرو در بخ��ش‬ ‫خری��د و ادغ��ام س��ال خوب��ی ب��ود ک��ه بخ��ش بزرگ��ی از ان به لط��ف ش��اخص های مثبت‬ ‫کالن اقتص��ادی و ادام��ه توس��عه فناوری ه��ای درح��ال ظه��ور خودروس��ازی به دس��ت‬ ‫ام��د‪ .‬ارزش فعالیت ه��ای ادغامی در صنعت خودرو س��ال گذش��ته میالدی ‪ ۳۰‬درصد افزایش‬ ‫یاف��ت و ب��ه ‪ ۵۳/۲‬میلیارد دالر رس��ید‪ .‬این درحالی بود که ش��مار معام�لات نیز با افزایش ‪۲/۶‬‬ ‫درصدی به عدد ‪ ۵۹۸‬رسید‪ .‬این امار را به تازگی موسسه پی دبلیوسی (‪ )PwC‬ارائه کرده است‪.‬‬ ‫اکوسیس��تم تازه صنعت خودرو که در ان تولیدکنندگان و زنجیره تامین س��نتی با شرکت های‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2324‬‬ ‫دوره جدید شماره‪351‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫فناوری نوظهور و تازه تاس��یس دس��ت همکاری داده اند پیوس��ته درحال رش��د و کامل تر شدن‬ ‫اس��ت‪ .‬همزم��ان خری��داران در همه این بخش ه��ا ترازنامه هایی قدرتمند با وام های به نس��بت‬ ‫پایین تنظیم و با دعوت از س��رمایه گذاران خارج از این حیطه با هدف توس��عه کار و همس��ویی‬ ‫همه جانبه با بازار وس��ایل نقلیه هوش��مند و سازگار با محیط زیست تالش می کنند از قافله عقب‬ ‫نمانن��د‪ .‬ب��ا توجه به موانع گوناگون فناورانه‪ ،‬حقوقی و مش��تری محور در افق توس��عه این روند‬ ‫بدون اشاره به چرایی قرار گرفتن صنعت خودرو در چرخه فعلی درباره چارچوب زمانی واقعی و‬ ‫چگونگی درک این اکسیر عالم خودرو همچنان اختالف نظرهای جدی وجود دارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مثلث دولتی‪ ،‬استاندارد هشتادوپنج گانه خودرو را به کجا می برد؟‬ ‫اجرای اس��تاندارد هش��تادوپنج گانه خودرو از روز اول‬ ‫ماجراهای زیادی به همراه داش��ت و اکنون هرچه زمان‬ ‫اج��رای ای��ن اس��تانداردها نزدیک تر می ش��ود‪ ،‬اختالف‬ ‫دولتی ها بر سر اجرای انها نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫از همان روز نخست اعالم افزایش موارد استانداردهای‬ ‫خ��ودرو از ‪ ۶۳‬به ‪ ۸۵‬مورد تاکنون بحث های متعددی بر‬ ‫سر اجرای این استانداردها به گوش رسیده است‪.‬‬ ‫همان روزهای اولی که رییس س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫از اجب��ار رعایت ‪ ۸۵‬م��ورد برای خودروه��ای داخلی و‬ ‫وارداتی خبر داد تاکنون بارها و بارها برسر نحوه و زمان‬ ‫اجرای این استانداردها بحث شده؛ تا جایی که امروز در‬ ‫اس��تانه سال ‪ ۹۷‬اختالف ها بر سر تعدیل شدن و نشدن‬ ‫این استانداردها اوج گرفته است‪.‬‬ ‫اکن��ون این اختالف ها به گون��ه ای رخ می نماید که از‬ ‫روز اع�لام این اس��تانداردها مقرر ش��د دی ‪ ۹۷‬اخرین‬ ‫مهلت ارتقای اس��تاندارد خودروه��ای داخلی و وارداتی‬ ‫باش��د و حاال در اس��تانه اغاز س��ال ‪ ۹۷‬مثلث اختالف‪،‬‬ ‫اس��تانداردهای خودروی��ی را احاط��ه ک��رده اس��ت به‬ ‫گون��ه ای که روزی یکی از مس��ئوالن دولت��ی از اجرای‬ ‫این اس��تانداردها گالیه دارد و روز دیگر مسئولی دیگر از‬ ‫اجرای مو به موی این اس��تانداردها استقبال می کند اما‬ ‫در این میان نه خودروس��ازان و قطعه سازان مورد توجه‬ ‫قرار گرفته اند و نه اس��تانداردهای سوختی‪ ،‬از مولفه های‬ ‫اصلی رسیدن به این استانداردها با تغییراتی همراه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ح��ال در اخرین روزهای س��ال ‪ ۹۶‬منص��ور معظمی‪،‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و محسن صالحی نیا‪،‬‬ ‫مع��اون امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از‬ ‫تعدیل استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی خبرداده‬ ‫و گفته اند که اجرای برخی از این اس��تانداردها هنوز در‬ ‫اروپا اجباری نش��ده چه برس��د در ایران! ای��ن دو مقام‬ ‫دولت��ی حت��ی گفته اند که برخ��ی از این اس��تانداردها‬ ‫تش��ویقی هستند و باید سازمان ملی استاندارد بر اجرای‬ ‫برخی از انها بازنگری کند‪.‬‬ ‫ام��ا درس��ت دو روز پ��س از اظه��ارات ای��ن دو مقام‬ ‫مس��ئول‪ ،‬نی��ره پیروزبخ��ت‪ ،‬ریی��س س��ازمان مل��ی‬ ‫اس��تاندارد ب��ر س��ر موض��وع اج��رای تم��ام و کم��ال‬ ‫اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه خودروی��ی پافش��اری‬ ‫کرد و گفت‪«:‬براس��اس مصوبه ش��ورای سیاست گذاری‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬تمام واردکنن��دگان و تولیدکنن��دگان موظف‬ ‫ب��ه اجرای اس��تانداردهای گفته ش��ده براس��اس جدول‬ ‫زمان بندی اعالم ش��ده از سوی س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫هستند»‪.‬‬ ‫حاال این سردرگمی میان خودروسازان و وارد کنندگان‬ ‫خودرو تا اندازه ای پیش رفته که هنوز مش��خص نیست‬ ‫س��ال اینده ک��دام تصمیم ها برای اس��تاندارد خودروها‬ ‫به کرس��ی می نش��یند‪ .‬ایا سازمان ملی اس��تاندارد وزنه‬ ‫سنگین ترازو را به سمت خود می کشد یا وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت؟‬ ‫حسن کریمی سنجری‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو در‬ ‫این باره به خودروکار می گوید‪ :‬هش��تادوپنج گانه ش��دن‬ ‫اس��تانداردها از زم��ان اعالم‪ ،‬اجباری و عملیاتی ش��دن‬ ‫انها در ‪ ۳‬س��ال و با وضعیت خودروس��ازی فنی کش��ور‬ ‫تا حدی س��ختگیرانه بوده و برای تجهیز به برخی از این‬ ‫استانداردها زود است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬باید در بازه زمانی س��ال ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۷‬برخی‬ ‫خودروسازان خود را به اس��تانداردهای مورد نیاز مجهز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬به طور کلی یکی از خطوط پیش��نهادی‬ ‫برای پیشرفت کیفیت صنعت خودروسازی ایران تعریف‬ ‫و اجرای این اس��تانداردها‪ ،‬غافل نشدن خودروسازان از‬ ‫ارتقا و افزایش کیفیت تولیدات انهاس��ت و باید به تدریج‬ ‫ای��ن اس��تانداردها را در خط��وط تولی��دی خ��ود پیاده ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو تاکی��د می کن��د‪:‬‬ ‫درحال حاضر به دلی��ل برخوردار نب��ودن از پلتفرم های‬ ‫روز بسیاری از این اس��تانداردها پیاده سازی نمی شود و‬ ‫نظر مدیران دولتی مبنی بر تش��ویقی بودن برخی از این‬ ‫استانداردها درست است‪.‬‬ ‫به دنبال اجرای مرحله نخس��ت استانداردهای جدید‬ ‫اجباری خودرو از ابتدای دی ‪ ۱۳۹۶‬خودروسازان تولید‬ ‫و واردات برخی از خودروهای غیراس��تاندارد را از دستور‬ ‫کار خارج کردند‪.‬‬ ‫اکنون باید منتظر تصمیم نهایی مثلث تصمیم گیرنده‬ ‫بر س��ر اجرای این اس��تانداردهای پر ماج��را بود که ایا‬ ‫س��رانجام کیفیت خودروها با استاندارد جهانی مطابقت‬ ‫خواهد داش��ت یا همچنان خودروسازی ایران در جایگاه‬ ‫خود درجا می زند؟‬ ‫سنگی بزرگ در اجرای طرح نوسازی سنگین وزن ها‬ ‫ب��ر اس��اس تصمی��م جدی��د دولت طرح نوس��ازی ن��اوگان‬ ‫حمل ونقل جاده ای از س��ال اینده کلید می خورد‪ .‬در این طرح‬ ‫قرار اس��ت در مدت ‪ ۳‬سال بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار کامیون فرسوده‬ ‫از رده خارج شود‪.‬‬ ‫در حالی در ماه های پایانی س��ال طرح نوس��ازی خودروهای‬ ‫فرس��وده س��نگین مورد تصوی��ب دولتمردان ق��رار گرفته که‬ ‫همچن��ان مش��کالت و موانع زیادی بر س��ر نوس��ازی ناوگان‬ ‫تجاری کش��ور وجود دارد به طوری که به گفته رییس اتحادیه‬ ‫حمل ونقل بار کش��ور اجرای این طرح ه��ا نیازمند منابع مالی‬ ‫کاف��ی اس��ت در حالی که در یکی‪ ،‬دو س��ال گذش��ته به دلیل‬ ‫تامین نشدن مناسب منابع و ارائه تسهیالت کم بهره‪ ،‬هیچ کدام‬ ‫از طرح های نوس��ازی ناوگان س��نگین در کشور اجرایی نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خان بلوک��ی در گفت وگ��و با خبر خ��ودرو اظهار ک��رد‪ :‬نرخ‬ ‫بسیار باال و سرس��ام اور کامیون های جدید با سودهای نجومی‬ ‫انگیزه ای را برای متقاضیان باقی نگذاشته است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در طرح نوس��ازی ‪ ۶۵‬هزار کامیون فرسوده‬ ‫که در دو سال گذشته اجرایی شد به دلیل اختصاص تسهیالت‬ ‫با نرخ س��ود باال‪ ،‬کامیون های جدید با نرخ باال و سرس��ام اوری‬ ‫به متقاضیان نوسازی داده می شود؛ چنانچه یک کامیون حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیونی برای متقاضیان بیش از ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان تمام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬بنابراین تا هنگامی که تس��هیالت کم بهره‬ ‫بانکی به متقاضیان نوس��ازی اختصاص داده نشود طرح جدید‬ ‫نوس��ازی ناوگان حمل ونقل بار نیز س��ال اینده عملی نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اسامی امدادخودروهای مجاز اعالم شد‬ ‫انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش به مسافران‬ ‫نوروزی توصیه کرد در ایام نوروز در صورت نیاز به کمک گرفتن‬ ‫از امدادخ��ودرو تنها به امدادهای مجاز اعتم��اد کرده و مراقب‬ ‫خودروهای متفرقه و امدادهای غیر مجاز باشند‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو در بخشی از این اطالعیه امده‪ ،‬در‬ ‫اس��تانه س��ال نو و اغاز س��فرهای نوروزی برخی از انجمن ها و‬ ‫ش��رکت های به اصطالح امدادخودرویی‪ ،‬دام ه��ای خود را برای‬ ‫کالهبرداری گسترانده اند‪.‬‬ ‫افزای��ش فعالیت تبلیغی این انجمن ها و ش��رکت های متفرقه‬ ‫از راه ه��ای مختلف به وی��ژه از طریق ش��بکه های گوناگون صدا‬ ‫و س��یمای جمه��وری اس�لامی و کانال ه��ای تلگرامی بس��یار‬ ‫نگران کننده تر از سال های گذشته است‪.‬‬ ‫هشدارهای این انجمن به صدا و سیما بی اثر بوده و افرادی که‬ ‫با عنوان های جعلی خود را متولی ش��رکت های امدادخودرویی‬ ‫کش��ور می دانن��د همچنان در ای��ن رس��انه و کانال های عدیده‬ ‫تلگرامی جوالن می دهند‪.‬‬ ‫ای��ن انجم��ن از مش��تریان اس��تدعا دارد هن��گام‬ ‫نی��از ب��ه خدم��ات امدادخودروی��ی تنه��ا ب��ا ش��رکت های‬ ‫امدادخودروی��ی عض��و ای��ن انجم��ن تم��اس بگیرن��د ت��ا‬ ‫خ��دای نک��رده در دام س��ودجویان و فرصت طلب��ان گرفت��ار‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫خاطرنشان می شود تمام خودروها در دوره گارانتی از خدمات‬ ‫پس از فروش و خدمات امدادی رایگان برخوردار بوده و قطعات‬ ‫یدکی و خدمات ارائه ش��ده نیز ش��امل گارانتی تعمیر و تعویض‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خودروه��ای ام��دادی ش��رکت های عضو این انجم��ن دارای‬ ‫چراغ گردان و دورنویس��ی با برچس��ب های مشخص بوده که در‬ ‫ان به شماره تماس و کد امدادگر نیز اشاره شده است‪.‬‬ ‫خان بلوکی با اش��اره به مش��کالت ارائه تس��هیالت نوسازی‬ ‫در طرح ه��ای گذش��ته اظه��ار ک��رد‪ :‬در صورت��ی ک��ه در‬ ‫طرح ه��ای جدید تس��هیالت خرید ب��ه متقاضیان داده ش��ود‬ ‫رانن��دگان هی��چ س��ودی از تس��هیالت نوس��ازی نخواهن��د‬ ‫برد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬در طرح ه��ای قبلی این تس��هیالت خرید در‬ ‫اختیار ش��رکت های حمل ونقل قرار می گرفت که مش��کالت و‬ ‫ران��ت زیادی را در این جریان ایجاد کرد که باید از این جریان‬ ‫در طرح جدید دولت برای نوس��ازی جلوگیری ش��ود؛ در غیر‬ ‫این صورت دود ان به چش��م دول��ت و مهم تر از ان متقاضیان‬ ‫نوسازی خواهد رفت‪.‬‬ ‫خان بلوک��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬وزارت نف��ت باید هزین��ه خرید‬ ‫گازوئیل��ی که در حال هدر رفتن اس��ت را به نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل جاده ای اختصاص دهد‪ .‬به ط��ور قطع در مدت ‪۲‬‬ ‫سال این اقدام وزارت نفت باعث توسعه سرمایه ملی نیز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬برای اجرای درست این طرح الزم است دولت‬ ‫و س��ایر نهاد های مسئول در این جریان همکاری کنند تا طرح‬ ‫نوسازی ناوگان حمل ونقل سنگین در کشور به سرانجام درست‬ ‫و منطقی برسد‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه حمل ونقل بار کش��ور همچنی��ن با توجه به‬ ‫تردد بیش از ظرفیت در ناوگان حمل ونقل بار خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در ش��رایطی ‪ ۴۸۳‬ه��زار کامیون جاده ای در کش��ور داریم که‬ ‫ب��ا توجه به ظرفی��ت موجود فعالیت ‪ ۴۰۰‬هزار دس��تگاه برای‬ ‫ن��اوگان جاده ای کفایت می کند از این رو باید این تعداد اضافه‬ ‫از ظرفیت به نحوی از چرخه فعالیت خارج شود‪.‬‬ ‫ما به التفاوت قیمت نهایی «کوئیک» باید به مردم بازگردانده شود‬ ‫برای جلوگیری از سوء استفاده امدادگرنمایان پس از برقراری‬ ‫تماس مش��تری ب��ا ش��رکت های ام��دادی عضو ای��ن انجمن‪،‬‬ ‫مش��خصات خودرو امدادی و کد امدادگر از طریق پیامک برای‬ ‫مشتری امدادخواه ارسال می شود‪.‬‬ ‫پس از پایان عملیات امدادی و ارائه فاکتور رس��می ش��رکتی‬ ‫ازس��وی امدادگر‪ ،‬پیامکی نیز حاوی ش��رح اقدامات انجام شده‬ ‫برای مش��تری ارسال می شود که مشتریان در صورت نارضایتی‬ ‫از خدمات ارائه ش��ده می توانند از طریق تماس تلفنی یا ارس��ال‬ ‫پیامک موضوع مورد نظر خود را به شرکت امدادی اعالم و پیگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در ادامه اطالعیه این انجمن از امدادخودرو ایران‪ ،‬امدادخودرو‬ ‫رفاه ایرانیان‪ ،‬امدادخودرو سایپا و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی‬ ‫به عنوان ش��رکت های امدادخودرویی عضو این انجمن یاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس شورای رقابت با بیان اینکه هنوز قیمت نهایی‬ ‫کوئیک مش��خص نیست‪ ،‬گفت‪ :‬چنانچه قیمت نهایی‬ ‫ش��ورای رقابت برای این خودرو از قیمت پیشنهادی‬ ‫کمتر باش��د س��ایپا باید باقی پول ه��ا را به خریداران‬ ‫بازگرداند‪ .‬اواخر دی امس��ال براس��اس اعالم شرکت‬ ‫س��ایپا فروش ف��وری و پیش فروش خ��ودرو کوییک‬ ‫اغاز شد‪ .‬سایپا در بخش��نامه خود به نمایندگی های‬ ‫فروش برای کوئیک دنده ای س��اده قیمت ‪ ۳۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬ه��زار توم��ان‪ ،‬اتوماتیک ف��ول ‪ ۳۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار تومان و اتوماتی��ک فول پالس ‪ ۴۲‬میلیون‬ ‫توم��ان را پیش��نهاد کرده اما در ادام��ه اعالم کرد که‬ ‫قیمت نهایی این خودروها پس از تایید شورای رقابت‬ ‫در دعوتنامه ه��ا اع�لام خواهد ش��د‪ .‬در حال حاضر‬ ‫با گذش��ت حدود ‪ ۲‬ماه از اغ��از پیش فروش کوئیک‬ ‫تحویل انها ازس��وی شرکت اغاز ش��ده و سایپا اعالم‬ ‫کرده که هنوز قیمت این خودرو مش��خص نیست و با‬ ‫همان قیمت های پیشنهادی قبلی محصوالت تحویل‬ ‫مش��تریان داده می شود‪ .‬رضا ش��یوا در همین زمینه‬ ‫با اش��اره به اینکه اطالعات ارسالی خودرو کوئیک به‬ ‫شورای رقابت ناقص بود و به تازگی کامل شده است به‬ ‫تسنیم می گوید‪ :‬در حال حاضر شورای رقابت مشغول‬ ‫بررس��ی اطالعات ارسالی س��ایپا برای کوئیک است و‬ ‫هنوز به جمع بندی نرس��یده اس��ت‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫اینکه تکلیف خریدارانی ک��ه این خودرو را خریده اند‬ ‫چیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هنوز قیمت نهایی کوئیک مش��خص‬ ‫نیس��ت اما چنانچه قیمت نهایی ش��ورای رقابت برای‬ ‫این خودرو از قیمت پیش��نهادی کمتر باش��د شرکت‬ ‫باید مابقی پول ها را به خریداران برگرداند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کاهش سهم قطعه سازان‬ ‫با کمبود فناوری‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪ 23 1396‬جمادی الثانی ‪ 12 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 351‬پیاپی ‪2324‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت گرفتار بیماری کشورهای‬ ‫جهان سوم‬ ‫خبر‬ ‫ایران خودرو نشان درخشان‬ ‫سبز رنو را دریافت کرد‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو توانست در ارزشیابی محصوالت‬ ‫گروه تندر در س��ال ‪ ۹۶‬چند نشان س��بز را از سوی شرکت‬ ‫رن��و دریاف��ت کند‪ .‬ب��ه گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خودرو در سال ‪ ۹۶‬موفق شد عالوه بر نشان سبز ادیت‬ ‫جام��ع ‪ ۰۰۶۱۱‬رنو و تمدید مجوز نیابت ارزیابی رنو‪ ۴ ،‬دوره‬ ‫نشان س��بز کیفیت رنو را در یک سال گذشته در ادیت های‬ ‫پارکینگ ‪ ASP‬نیز دریافت کند‪.‬‬ ‫این گروه صنعتی‪ ،‬در اخرین ارزشیابی شرکت رنو موسوم‬ ‫به «ادیت پارکینگ ‪ »)ASP(۰۰۶۱۱‬موفق به کسب نتیجه‬ ‫درخشان سبز در حوزه همسان سازی بین سایت های تولیدی‬ ‫محصوالت رنو در منطقه خاورمیانه‪ ،‬هند و افریقا شد‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر ان‪ ،‬ایران خودرو توانس��ت ی��ک دوره امتی��از حداکثری‬ ‫همپوشانی در ادیت ‪ SAVES‬و ‪ PHC‬را در سال ‪ ۹۶‬برای‬ ‫محصوالت رنو کسب کند‪.‬‬ ‫نتای��ج به دس��ت امده در خطوط تولی��د محصوالت تندر‬ ‫در ایران خودرو بیانگر اج��رای برنامه های بهبود برای ارتقای‬ ‫کیفیت محصوالت و تولید براس��اس استانداردهای روز است‬ ‫که منجر به کسب نتایج مطلوب در سال ‪ ۹۶‬شده است‪.‬‬ ‫ارائه خدمات نوروزی و امداد‬ ‫ویژه برای مشتریان بهمن موتور‬ ‫ط��رح ام��داد نوروزی گ��روه بهم��ن از ‪ ۲۸‬اس��فند ‪ ۹۶‬تا‬ ‫‪۱۴‬فروردین ‪ ۹۷‬خدمات پش��تیبانی خود را به همه مشتریان‬ ‫شرکت بهمن موتور در ایام نوروز ارائه خواهدکرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی گروه بهمن‪ ،‬ای��ن طرح در‪۵۰‬‬ ‫نمایندگ��ی منتخب و تعمیرگاه مرکزی گ��روه بهمن در ایام‬ ‫نوروز از س��اعت ‪ ۸‬صبح تا ‪ ۱۸‬و همچنین با ‪ ۵۲‬تیم مستقر‬ ‫ام��دادی در محور ه��ای مواصالتی و مس��یرهای پرتردد در‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬ورودی و خروجی شهرها و جایگاه های پلیس‬ ‫راه به صورت شبانه روزی به اجرا گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫بروزرس��انی ابزار و تجهیزات و همچنین ارسال قطعات پر‬ ‫مصرف ام��دادی‪ ،‬همکاری کانون جهانگ��ردی و اتومبیلرانی‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران با ش��رکت گ��روه بهم��ن برای‬ ‫پوشش دهی خدمات امداد در این ایام‪ ،‬معرفی و اطالع رسانی‬ ‫طرح کشیک نوروزی به مشتریان از طریق سایت‪ ،‬رسانه ها و‬ ‫همچنین توزیع تراکت طرح در بین مشتریان و نظرسنجی از‬ ‫مشتریان درخواست کننده خدمات امدادی از جمله اقدامات‬ ‫انجام شده در این طرح به شمار می اید‪.‬‬ ‫س��ایر اقدامات انجام ش��ده برای ارائه خدمات مطلوب تر را‬ ‫می توان تش��کیل تیم های پشتیبانی‪ ،‬ارس��ال هوایی قطعات‬ ‫و همچنی��ن برگزاری همای��ش و دوره های اموزش��ی برای‬ ‫امدادگران برشمرد‪.‬‬ ‫مش��تریان می توانند برای دریافت خدمات امدادی یا بیان‬ ‫نظرها و پیشنهادهای خود در تمام ساعات شبانه روز با شماره‬ ‫تلف��ن ‪ ۰۲۱-۴۸۰۲۷‬تماس حاصل ک��رده و همچنین برای‬ ‫اطالع از فهرست نمایندگان کشیک به سایت گروه بهمن به‬ ‫نشانی‪ www. bahman. ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫نرخ خودروهای‬ ‫داخلی در بازار رو به‬ ‫کاهش است البته‬ ‫در خودروهایی که‬ ‫محدودیت عرضه‬ ‫وجود دارد این مسئله‬ ‫در نرخ ان بروز کرده‬ ‫و قیمت ها را کمی‬ ‫افزایش داده اما‬ ‫پیش بینی می شود با‬ ‫ادامه شرایط کنونی‬ ‫بازار داخلی به تعادل‬ ‫نرخ برسد‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫باید بپذیریم کشوری جهان‬ ‫سوم هس��تیم و مس��ئوالن و‬ ‫مدیران نیز همان تفکر جهان‬ ‫س��ومی را دارن��د و تنه��ا در‬ ‫توس��عه اهل نمایش هستند و‬ ‫از عمل خبری نیست‪.‬‬ ‫در بیش��تر همایش های��ی‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫ک��ه در این س��ال ها در زمینه‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫صنع��ت خ��ودرو و صنای��ع‬ ‫خودرو‬ ‫وابس��ته برگزار ش��ده تنها به‬ ‫جنبه ش��وی دولتی پرداختیم‬ ‫و تعریف و هدف خاص دیگری پشت انها نبوده است‪.‬‬ ‫ایران گرفتاری کش��ورهای جهان س��وم را از نوع بسیار بد‬ ‫و وخی��م دارد‪ .‬این بیماری جهان س��ومی در تمام اقتصاد و‬ ‫صنعت ریش��ه دوانده و در این شرایط سرمایه گذار خارجی با‬ ‫کدام اطمینان و اعتبار می تواند وارد ایران شود؟‬ ‫اعتب��ار یعنی همان مثال ایرانیان که می گویند مرد اس��ت‬ ‫و حرف��ش! یعنی نباید قوانین و مواضع کمتر از ‪ ۲۴‬س��اعت‬ ‫تغییر کند‪ .‬قوانین باید زمان دار باش��د ن��ه اینکه بعد از چند‬ ‫روز تصمیم به تغییر قانون بدون اطالع و زمان گرفته شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که مش��کل ما و مدیران‪ ،‬نبود صداقت‬ ‫است‪ .‬مش��کل تصمیم گیرانی است که با اش��تباهات خود و‬ ‫اجرای ناقص و اشتباه قوانین‪ ،‬کشور را از داشتن اقتصاد قوی‬ ‫محروم می کنند‪.‬‬ ‫ما در جذب سرمایه گذار داخلی مشکل داریم و در شرایطی‬ ‫می توانیم به س��رمایه گذار خارجی بگوییم شرایط برای ورود‬ ‫اماده است که در جذب سرمایه داخلی موفقیت کسب کرده‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مش��کالت صنعت خ��ودرو و نیاز ان به س��رمایه گذاری در‬ ‫تمام این سال ها به شکل گذشته باقی مانده و حتی برگزاری‬ ‫همایش ه��ا و نشس��ت های مختلف نیز چی��ز خاصی به این‬ ‫صنعت اضاف��ه نکرده و همایش های صنعتی و اقتصادی اجرا‬ ‫ش��ده در کش��ور به نمایش��ی دولتی برای تبلیغ تبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال‬ ‫خودروهای ارزان هم بازار شب عید را گرم نکرد‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گرچه تنها کمتر از ‪ ۱۰‬روز به پایان س��ال مانده‬ ‫و انتظ��ار رونق بازار خودرو در ای��ن روزها بیش از‬ ‫پیش اس��ت اما فعاالن بازار از کسادی بازار خودرو‬ ‫در استانه س��ال ‪ ۹۷‬خبر می دهند و جریان حاکم‬ ‫بر بازار خودرو نیز نش��ان از افت تقاضا در این بازار‬ ‫برخالف س��ال های گذش��ته دارد به طوری که به‬ ‫گفته رییس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو تهران‬ ‫رون��د کنونی نرخ در ب��ازار داخلی ه��ا همچنان با‬ ‫نوسان و کاهش روبه رو شده است‪.‬‬ ‫در روزهای اخر س��ال بیش��تر بازاره��ا روزهای‬ ‫پررونقی را تجربه می کنند اما امس��ال بازار خودرو‬ ‫برخالف س��ال های گذش��ته نه تنها در طول سال‬ ‫رنگ رونق را به خود ندید بلکه در این روزها شاهد‬ ‫کاهش و نوسان قیمت ها نیز بوده و امید به روزهای‬ ‫پررونق را باید به سال اینده ببرد‪.‬‬ ‫بررس��ی روند بازار خودرو در س��ال های گذشته‬ ‫نشان می دهد هرسال از ابتدای بهمن این بازار وارد‬ ‫فاز رونق ش��ده و بیشترین میزان خرید و فروش و‬ ‫معامالت در ای��ن روزها رقم می خورد اما از ابتدای‬ ‫امس��ال و پس از ممنوعیت ثبت سفارش از یک سو‬ ‫و وارد ش��دن بازار به حالت انتظار برای تعرفه های‬ ‫جدید از س��وی دیگ��ر‪ ،‬روزهای رون��ق از این بازار‬ ‫گرفته ش��د و در عین حال تشدید نوسان های نرخ‬ ‫ارز نی��ز به این رکود دامن زد از این رو از نیمه های‬ ‫بهم��ن و در زمانی که باید ش��اهد رون��ق این بازار‬ ‫ بودیم‪ ،‬ب��ازار خودروهای داخلی و وارداتی به تدریج‬ ‫رون��د کاهش��ی در پی��ش گرف��ت و حت��ی برخی‬ ‫خودروه��ا به قیمتی کمتر از ن��رخ مصوب کارخانه‬ ‫به فروش رفتند و ن��رخ خودروهای وارداتی نیز در‬ ‫بازار به کمتر از نرخ نمایندگی رس��ید به طوری که‬ ‫برخی از خودروها ‪ ۴۰‬میلیون تومان پایین تر از نرخ‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار تومان خرید و فروش می شود‪.‬‬ ‫نمایندگی معامله شدند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به‬ ‫‹ ‹بازار به تعادل نزدیک می شود‬ ‫تاثیر عرضه بر رش��د نرخ در ب��ازار داخلی ها یاداور‬ ‫به گفته فعاالن بازار نه تنها امس��ال بازار خودرو‬ ‫شد‪ :‬نرخ سمند ای اف ‪ ۷‬در حالی در هفته گذشته‬ ‫شب عید تجربه نش��د بلکه حتی خرید و فروش ها‬ ‫به ‪ ۳۷‬میلیون تومان رس��ید که با تامین نیاز بازار‬ ‫به میزان متوس��ط و مانند س��ایر ماه های سال هم‬ ‫با افت ‪ ۳/۵‬میلیون تومانی همراه ش��د و هم اکنون‬ ‫نرسید‪.‬‬ ‫این خودرو با ن��رخ ‪ ۳۳‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫ب��ه گفت��ه س��عید موتمن��ی‪ ،‬ریی��س اتحادی��ه‬ ‫در بازار خرید و فروش می شود در حالی که سمند‬ ‫نمایش��گاه داران خودرو نرخ خودروهای داخلی در‬ ‫ال ایک��س از ‪ ۳۲/۵‬میلیون تومان ب��ه ‪ ۳۵‬میلیون‬ ‫بازار رو به کاهش اس��ت البت��ه در خودروهایی که‬ ‫تومان در بازار رسیده است‪.‬‬ ‫محدودی��ت عرضه وجود دارد این مس��ئله در نرخ‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬در دو روز گذش��ته ن��رخ پراید‬ ‫ان بروز کرده و قیمت ه��ا را کمی افزایش داده اما‬ ‫‪ ۱۱۱‬حدود ‪ ۴۰۰‬هزار تومان کاهش یافته و به ‪۲۳‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود ب��ا ادامه ش��رایط کنونی بازار‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان در بازار رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫داخلی به تعادل نرخ برسد‪.‬‬ ‫رنو س��اندرو اس��تپ وی نیز با کاهش یک میلیون‬ ‫وی با اشاره به سیر نزولی نرخ برخی از خودروهای‬ ‫تومانی درحال حاضر ‪ ۶۵‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫داخلی در بازار گفت‪ :‬هم اکنون پژو ‪ ۴۰۵‬با کاهش‬ ‫در بازار معامله می شود‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬ه��زار تومانی به نرخ ‪ ۳۳‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫نرخ س��راتو اپشنال نیز در هفته گذشته تاکنون‬ ‫تومان در ب��ازار خرید و فروش می ش��ود و این در‬ ‫تغییری نداشته و همچنان ‪ ۱۰۸‬میلیون تومان در‬ ‫حالی است که پژو ‪ ۴۰۵‬دوگانه سوز نسبت به هفته‬ ‫بازار خرید و فروش می شود‪.‬‬ ‫گذشته تغییر قیمتی در بازار نداشته است‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران همچنی��ن به‬ ‫موتمنی تصری��ح کرد‪ :‬با اغاز هفت��ه جدید نرخ‬ ‫کاهش یک میلیونی نرخ مزدا ‪ ۳‬اپشنال اشاره کرد‬ ‫پ��ژو پ��ارس با ‪ ۱۰۰‬ه��زار تومان کاه��ش در بازار‬ ‫و گف��ت‪ :‬در هفته گذش��ته تاکنون ن��رخ مزدا ‪ ۳‬با‬ ‫ب��ه ‪ ۴۰‬میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬ه��زار تومان‬ ‫کاهش ی��ک میلیونی به ‪ ۱۴۵‬میلیون‬ ‫رس��یده همچنین پژو ‪ ۲۰۷‬دس��تی با‬ ‫تومان در بازار رسیده است‪.‬‬ ‫کاه��ش ‪ ۳۰۰‬هزار تومان��ی هم اکنون‬ ‫موتمن��ی در ادام��ه از متقاضی��ان‬ ‫به نظر می رسد‬ ‫‪ ۴۶‬میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬ه��زار توم��ان در‬ ‫خرید خودرو در روزهای پایانی س��ال‬ ‫حداقل در ماه های‬ ‫بازار خرید و فروش می ش��ود و این در اولیه سال ‪ ۹۷‬بازار درخواس��ت کرد برای خری��د تنها به‬ ‫حالی اس��ت که تندر پ�لاس تغییری‬ ‫نمایندگی مجاز و دارای پروانه کس��ب‬ ‫خودرو همچنان در‬ ‫نداشته و همچنان ‪ ۵۶‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬رکود و کسادی به سر مراجعه کنند‪.‬‬ ‫هزار توم��ان در بازار خری��د و فروش ببرد چراکه مردم و � اب از س�ر ب�ازار خ�ودرو‬ ‫فروشندگان منتظر گذشت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تعرفه های جدید‬ ‫به گفته موتمنی‪ ،‬پروانه کسب تنها‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬دنا نیز با کاهش ‪۲۰۰‬‬ ‫گمرکی هستند‬ ‫ب��ه منزله پیش فروش خودرو نیس��ت‬ ‫هزار تومانی نس��بت به هفته گذش��ته‬ ‫و در صورت��ی ک��ه متقاضی��ان قص��د‬ ‫درحال حاض��ر ب��ا ن��رخ ‪ ۴۴‬میلیون و‬ ‫با توافق ‪ ۲‬شرکت انجام می شود‬ ‫افزایش تولید خودروهای تجاری ایویکو در زامیاد‬ ‫ب��ا توافق مدی��ران عامل دو ش��رکت‬ ‫زامی��اد و ایویک��و‪ ،‬تولی��د خودروه��ای‬ ‫تجاری ایویکو از س��ال اینده در شرکت‬ ‫زامیاد افزایش چشمگیری خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��ایپا نی��وز؛ مدیرعامل‬ ‫ش��رکت زامی��اد از افزای��ش تولی��د‬ ‫خودروه��ای ایویک��و در ش��رکت زامیاد‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬در نشس��ت اخیر با‬ ‫مدیرعام��ل و جمع��ی از مدیران ارش��د‬ ‫ش��رکت ایویک��و ایتالی��ا که ب��ا حضور‬ ‫محمدرض��ا هنری کی��ا قائم مقام ارش��د‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫برگزار ش��د ب��ر افزای��ش همکاری های‬ ‫تکنولوژی��ک و اقتص��ادی تاکید و مقرر‬ ‫شد با تولید و عرضه محصوالت جدید و‬ ‫باکیفیت این برند مطرح اروپایی ازسوی‬ ‫ش��رکت زامیاد ش��اهد فصل جدیدی از‬ ‫همکاری ه��ا و ارتباط��ات اثربخش این‬ ‫دو ش��ریک تجاری قدیمی باشیم؛ براین‬ ‫اس��اس تولید خودروهای تجاری ایویکو‬ ‫در زامیاد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫زارع پ��ور همچنی��ن ب��ه ن��گاه وی��ژه‬ ‫رییس جمهوری مبنی بر سرعت بخش��ی‬ ‫ب��ه فراین��د ط��رح نوس��ازی ن��اوگان‬ ‫خودروهای تجاری فرسوده اشاره و اعالم‬ ‫کرد‪ :‬زامیاد در نظر دارد با تولید و عرضه‬ ‫خودروهای باکیفیت ایویکو در این طرح‬ ‫مشارکت ویژه ای داشته باشد و به سهم‬ ‫خود از تحمیل خس��ارات و هزینه هایی‬ ‫که به واس��طه تردد خودروهای فرسوده‬ ‫در جاده ه��ا و ن��اوگان حمل ونق��ل بار و‬ ‫مس��افر به اقتصاد کش��ور وارد می شود‪،‬‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اج��رای ط��رح نوس��ازی‬ ‫ن��اوگان فرس��وده در راس��تای کاهش‬ ‫الودگ��ی هوای کالنش��هرها و همچنین‬ ‫صرفه جویی در مصرف س��وخت ازجمله‬ ‫اقداماتی اس��ت ک��ه در روزه��ای اخیر‬ ‫ازس��وی رییس جمه��وری و مس��ئوالن‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به طور‬ ‫جدی در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل زامیاد مذاک��رات اخیر با‬ ‫ش��رکت ایویک��و را ب��ا موضوع س��رعت‬ ‫بخش��یدن ب��ه طرح نوس��ازی ن��اوگان‬ ‫خودروه��ای تج��اری و کار در ای��ران و‬ ‫افزایش چش��مگیر تولی��د این خودروها‬ ‫در س��ال این��ده عن��وان ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫توافق ه��ای الزم برای همکاری بیش��تر‬ ‫ش��رکت ایویکو با هدف تامین و ارسال‬ ‫قطعات سی کی دی انجام شده است‪.‬‬ ‫«ایویک��و» یک��ی از مطرح تری��ن‬ ‫ش��رکت های تولید کنن��ده خودروهای‬ ‫تجاری در اروپاس��ت که از سال ‪۱۹۷۵‬‬ ‫می�لادی فعالی��ت خ��ود را در تولی��د‬ ‫خودروهای تجاری و سنگین اغاز کرده‬ ‫است‪ .‬کارخانه این شرکت در شهر تورین‬ ‫ایتالیا واقع ش��ده و این شرکت فعالیت‬ ‫مشترک خود را با زامیاد از سال ‪۱۳۷۲‬‬ ‫شروع کرده و تاکنون انواع کامیون های‬ ‫کِش��نده س��نگین‪ ،‬کامیون های باری و‬ ‫کمپرس��ی‪ ،‬مینی بوس و ون مس��افری‬ ‫ایویکو به وس��یله شرکت زامیاد تولید و‬ ‫به بازار ایران عرضه شده است‪.‬‬ ‫پیش خرید خ��ودرو را دارند باید به نمایندگی هایی‬ ‫مراجعه کنند که از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مجوز داش��ته باش��ند و گول تبلیغات و تخفیفات‬ ‫برخی از شرکت ها را نخورند‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه علیرضا پورحس��نی‪ ،‬فعال بازار‬ ‫خودرو از کس��ادی و خواب بازار خودرو در اخرین‬ ‫روزهای س��ال گالیه کرد‪ .‬به اعتق��اد او گرانی های‬ ‫بدون دلیل و ش��وک های وارد به بازار مقصر اصلی‬ ‫کسادی بازار خودرو در اخرین ماه سال شده است‪.‬‬ ‫او به خودروکار گفت‪ :‬با وجود کاهش نرخ بیشتر‬ ‫خودروها همچنان بازار خودرو بدون مشتری است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬دیگر اب از س��ر بازار گذشته و بعید‬ ‫است در ‪ ۱۰‬روز پایانی سال اتفاق خاصی برای بازار‬ ‫خ��ودرو بیفتد زیرا هر اتفاقی که باید رخ می داد در‬ ‫همین یک ماه افتاده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار خودرو ادامه داد‪ :‬در س��الی که‬ ‫گذش��ت بارها نرخ خودرو بدون حدومرز گران شد‬ ‫و در برخی موارد حت��ی خودروهای خارجی تا دو‬ ‫برابر افزایش نرخ را تجربه کردند‪.‬‬ ‫او بازار س��ال این��ده خ��ودرو را ارام و همچنان‬ ‫کس��اد پیش بینی ک��رد و گفت‪ :‬به نظر می رس��د‬ ‫حداق��ل در ماه های اولیه س��ال ‪ ۹۷‬ب��ازار خودرو‬ ‫همچن��ان در رکود و کس��ادی به س��ر ببرد چراکه‬ ‫م��ردم و فروش��ندگان منتظ��ر تعرفه ه��ای جدید‬ ‫گمرکی هستند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬ش��رایط بازار خودرو در‬ ‫حالی اس��ت که پی��ش از این نی��ز انتظار می رفت‬ ‫به دلی��ل نامتعادل ب��ودن قیمت ه��ا و انتظار برای‬ ‫روشن شدن وضعیت تعرفه واردات خودروها‪ ،‬بازار‬ ‫شب عید امسال بی رونق تر از هر سال باشد و حال‬ ‫با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شاهد تحقق‬ ‫پیش بینی ادامه کس��اد در بازار خودرو هس��تیم و‬ ‫انتظار برای بهبود ش��رایط به س��ال اینده موکول‬ ‫شد!‬ ‫‹خودروهای تمام هیبریدی‬ ‫جایگزین مناسبی برای احتراق داخلی‬ ‫مدیرکل صنای��ع خودرو و‬ ‫نیرومحرک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬در‬ ‫خودروه��ای هیبریدی نیازی‬ ‫به موت��ور احتراق��ی با حجم‬ ‫باالی‪ ۲۰۰۰‬سی س��ی وجود‬ ‫ن��دارد و ب��ا موت��ور حج��م‬ ‫کوچ��ک نیز بازده الزم را داش��ته و در‬ ‫کاهش مصرف سوخت واالیندگی تاثیر‬ ‫بسزایی دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬امیرحس��ین قناتی‬ ‫ب��ا بی��ان این مطل��ب گفت‪ :‬بس��ته به‬ ‫ن��وع کارب��ری خ��ودرو و همچنی��ن‬ ‫موض��وع بهره گی��ری از ای��ن خودروها‬ ‫ب��ه لحاظ کاه��ش مصرف س��وخت یا‬ ‫کاه��ش االیندگ��ی‪ ،‬تعری��ف کاربری‬ ‫خ��ودرو هیبری��دی و برقی مش��خص‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬خودروه��ای‬ ‫تما م هیبریدی( ‪)FullHybrid‬ب��ا‬ ‫سیستم(س��ری‪-‬موازی) که در ان پایه‬ ‫قوای محرکه‪ ،‬موت��ور الکتریکی بوده و‬ ‫موت��ور احتراق��ی تنه��ا برای‬ ‫ش��ارژ باتری و کمک به توان‬ ‫خودرو در شیب باال یا تامین‬ ‫ق��درت خ��ودرو ب��ه صورت‬ ‫موازی وارد جریان می ش��ود‬ ‫در مقایس��ه ب��ا دیگ��ر انواع‬ ‫هیبرید می توانن��د جایگزین‬ ‫مناس��بی برای خ��ودرو احتراق داخلی‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫قنات��ی اف��زود‪ :‬خودروه��ای تم��ام‬ ‫الکتریکی با قابلیت اتصال شارژر(‪Plug‬‬ ‫‪ )in‬و پیمای��ش ب��اال بهتری��ن راهکار‬ ‫کاهش الودگی هوا و مصرف س��وخت‬ ‫در مقایس��ه با خودروه��ای هیبریدی‬ ‫بوده که ب��رای بهره گیری مناس��ب به‬ ‫ایجاد زیرس��اخت الزم(ایستگاه شارژ)‬ ‫نیاز دارند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول گف��ت‪ :‬در مصوبه‬ ‫جدید هی��ات دولت درباره حقوق ورود‬ ‫ان��واع خ��ودرو س��واری به کش��ور این‬ ‫موضوع مد نظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪ 23 1396‬جمادی الثانی ‪ 12 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 351‬پیاپی ‪2324‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استفاده از تمام ظرفیت داخل‬ ‫برای تحقق اهداف‬ ‫رضا رضایی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با فناوری یک یا دو‬ ‫دهه گذشته نمی توان‬ ‫محصوالت جدید را‬ ‫پشتیبانی کرد و طبیعی‬ ‫است رشد متوازن باید‬ ‫اتفاق بیفتد و سپس‬ ‫انتظار پیشرفت داشته‬ ‫باشیم‬ ‫فعاالن صنعت قطعه کشور درباره حجم واردات قطعات منفصله به «گسترش صنعت» مطرح کردند‬ ‫کاهش سهم قطعه سازان با کمبود فناوری‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫حجم واردات قطعات منفصله امس��ال نسبت به سال‬ ‫گذش��ته روند صعودی داش��ت‪ .‬در این ب��اره برخی نگاه‬ ‫مثبت دارند و برخی ان را ضعف می دانند‪ .‬کسانی که ان‬ ‫را به عنوان فرصت تلقی می کنند معتقدند تولید قطعه در‬ ‫داخل رونق گرفته و برای تکمیل قطعه اصلی بخشی از‬ ‫ان در قالب قطعات منفصله وارد می شود اما برخی که ان‬ ‫را نقط��ه تهدیدی برای صنعت قطعه می دانند به قاچاق‬ ‫و ورود قطعات ساخته شده با فناوری روز اشاره می کنند‬ ‫که سهم بازار صنعتگران داخل را کم کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عقبگرد نرم افزاری و سخت افزاری‬ ‫رضا رضایی‪ ،‬یکی از فعاالن صنعت قطعه درباره حجم‬ ‫واردات قطع��ات منفصله به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫سال هاس��ت قطعه سازان ان را عنوان کرده اند اما گوش‬ ‫شنوایی وجود ندارد‪ .‬صنعت قطعه جزو صنایع های تک‬ ‫ب��وده ک��ه باید با فن��اوری و دانش روز حرک��ت کند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر صنعت خودرو به دلیل رقابت های ش��دید‬ ‫(البت��ه تم��ام محصوالت صنعتی همین گونه هس��تند)‬ ‫ت�لاش دارند در ن��واوری و روزامدی دان��ش خود رفاه‬ ‫بیشتری را برای مصرف کنندگان رقم بزنند و برای ورود‬ ‫ب��ه بازارهای جدید با قیمت ه��ای رقابتی محصوالت را‬ ‫عرض��ه کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬در صنعت خودرو بحث نواوری‬ ‫و خالقیت بیشتر دنبال می شود و خودروسازان به سرعت‬ ‫پلتفرم های خود را تغییر داده و با طراحی نو محصوالت‬ ‫را ب��ه بازارهای جهانی عرضه می کنن��د‪ .‬به این ترتیب با‬ ‫ایده ه��ای نو بازارش��ان را توس��عه داده و از رقبای خود‬ ‫سبقت می گیرند‪.‬‬ ‫رضای��ی تصریح کرد‪ :‬دانش فنی متوقف نمی ش��ود به‬ ‫همین دلیل هرقدر فناوری افزایش می یابد ماشین االت‬ ‫و تجهیزات نرم افزاری که در ارتباط با این صنعت هستند‬ ‫به روزتر می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه کش��ور تاکید کرد‪ :‬با فناوری‬ ‫ی��ک یا دو دهه گذش��ته نمی ت��وان محصوالت جدید را‬ ‫پش��تیبانی کرد و طبیعی اس��ت رشد متوازن باید اتفاق‬ ‫بیفتد و س��پس انتظار پیش��رفت داشته باشیم‪ .‬در چند‬ ‫سال گذشته صنعت خودرو و قطعه کشور موانع متعددی‬ ‫ش تجهیزات و‬ ‫داش��ت و قطعه سازان نتوانس��تند در بخ ‬ ‫نیز مهندس��ی خود را روزامد کنن��د‪ .‬خال واحد تحقیق‬ ‫و توس��عه نیز مشکالت را دو چندان کرد و مجموعه این‬ ‫عوامل باعث ش��د فاصله زیادی بین قطعه س��ازی داخل‬ ‫و انچ��ه در جه��ان در حال اتفاق اس��ت ایجاد ش��ود‪ .‬تا‬ ‫پیش از دهه ‪ ۹۰‬قطعه سازان با فاصله کمتری با همتایان‬ ‫بین المللی در حال حرکت بودند اما تحریم های این دهه‬ ‫باعث شد تا قطعه سازان بسیار عقب بیفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات قطعات فناوری و قاچاق‬ ‫کرد‪ :‬معتقدم رس��یدن به ‪۴۰‬درصد بومی سازی قطعات‬ ‫حج��م واردات را کاهش خواه��د داد زیرا خبرها حاکی‬ ‫است قطعه سازان موفق شدند بخش عمده ای از ساخت‬ ‫قالب ها را به س��رانجام برس��انند‪ .‬بازار نیز باید از مجرای‬ ‫دیگری رسیدگی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عالقه به مونتاژ‬ ‫محم��ود نجفی س��هی‪ ،‬از دیگر فع��االن صنعت قطعه‬ ‫کشور درباره امار واردات قطعات به «گسترش صنعت»‬ ‫گف��ت‪ :‬امروز قطعات وارداتی جایگزین قطعات س��اخت‬ ‫داخل شده و نسبت به سال گذشته صنعت قطعه با افت‬ ‫تی��راژ روبه رو بود‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬خودروهای جدید وارد‬ ‫ش��دند و مونتاژ انها در حال انجام است درحالی که قرار‬ ‫بود امس��ال با ‪۴۰‬درصد ساخت داخل اغاز شود‪ .‬شواهد‬ ‫ش زیادی می ش��ود تا داخلی س��ازی‬ ‫نش��ان می دهد تال ‬ ‫در هم��ان ‪۲۰‬درصد و حتی کمت��ر باقی بماند‪ .‬با تحقق‬ ‫نیافتن این امر در خودروس��ازان بزرگ کش��ور ظرفیت‬ ‫زیادی در این بس��تر از بین می رود‪ .‬وی افزود‪ :‬از س��وی‬ ‫دیگر خودروس��ازان بخش خصوصی نیز عالقه زیادی به‬ ‫عمق س��اخت داخل ندارند‪ .‬البته به این معنی نیس��ت‬ ‫ک��ه داخلی س��ازی را اغاز نکرده اند بلک��ه با درصدهای‬ ‫بس��یار کمی ساخت خودروها اغاز ش��ده ازاین رو تیراژ‬ ‫تولید امس��ال افت داش��ت و به همان نسبت پیش بینی‬ ‫می ش��ود وضعیت صنعت قطعه در سال اینده به مراتب‬ ‫نامناسب تر از سال ‪ ۹۶‬باشد‪.‬‬ ‫رضایی درباره تفاوت صنعت قطعه امس��ال نس��بت به‬ ‫س��ال گذش��ته نیز به ورود خودروهای جدید به چرخه‬ ‫تولید اشاره کرد و گفت‪ :‬خودروسازان از شرایط پسابرجام‬ ‫استفاده و با همکاری های مشارکتی ساخت خودروهای‬ ‫جدیدتر را اغاز کردند (البته باز هم خودروهایی با اخرین‬ ‫فناوری ها نبود)‪ .‬او گفت‪ :‬با ارتباطات برقرار ش��ده حتی‬ ‫چینی ه��ا و کره ای ها نی��ز امدند و قراردادهایی بس��ته‬ ‫ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با دالیلی که اشاره شد قطعه سازان‬ ‫پاس��خگوی قطعات حتی در سطح ‪۵۰‬درصدی نبودند‬ ‫و چ��ون خودروس��ازان باید تولی��د خودروهای جدید را‬ ‫براساس قراردادها اغاز می کردند تولید شروع شد‪.‬‬ ‫ریی��س پیش��ین انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه های خودرویی با اش��اره به کمبود نقدینگی در‬ ‫واحدهای صنعتی گفت‪ :‬بخش��ی از مشکالت مربوط به‬ ‫مناب��ع مالی بود ازاین رو مونت��اژ درصدی از خودروهای‬ ‫جدید اغاز ش��د و با وجود بسته شدن قراردادها قطعات‬ ‫� اینده ای نامعلوم‬ ‫برای داخلی سازی ‪۴۰‬درصدی اولیه اماده نشد بنابراین‬ ‫در ادام��ه نجفی س��هی درباره اس��تانداردهای جدید‬ ‫بخشی از قطعات وارداتی مربوط به این بخش است‪.‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬با بح��ث اس��تانداردهای چندگانه جدید‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت قطعه اف��زود‪ :‬بخش��ی از حجم‬ ‫(البت��ه معتق��دم ای��ن اس��تانداردها باید‬ ‫واردات مرب��وط به نیاز بازار مصرف و لوازم‬ ‫رعای��ت ش��ود اما با زمان بندی مناس��ب)‬ ‫یدکی اس��ت که بدون کنترل محصوالت‬ ‫مشکالت بیش��تر می شود و باید با تعریف‬ ‫بی کیفیت و قاچاق وارد فروشگاه ها شده و‬ ‫در ب��ازه زمانی ان را اجرا کرد زیرا با اعالم‬ ‫به مشتریان عرضه می شود‪.‬‬ ‫اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه باع��ث‬ ‫در خبره��ا ام��د‪ ،‬ام��ار واردات قطعات‬ ‫می شود خودروهای مونتاژی با ‪۲۰‬درصد‬ ‫نیمه س��اخته و ساخته ش��ده در سال ‪۹۶‬‬ ‫جای خودروهای تولید داخل با نزدیک به‬ ‫نس��بت به سال های گذش��ته ‪۱۱۰‬درصد‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫‪۸۰‬درصد داخلی سازی را بگیرد‪.‬‬ ‫رش��د داش��ته که رضایی بخش��ی از ان را‬ ‫او خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬حتی اگ��ر تیراژ‬ ‫مربوط به قاچ��اق و بخش دیگر را مربوط‬ ‫قطعات وارداتی‬ ‫ب��ه قطع��ات جدید و فناوری دانس��ت که جایگزین قطعات ساخت خودروها در چنین بس��تری افزایش یابد‬ ‫به این مفهوم نیس��ت که س��اخت قطعات‬ ‫قطعه سازان نتوانستند خود را به ‪۴۰‬درصد داخل شده و تولید‬ ‫افت پیدا کرد‬ ‫افزای��ش یافت��ه زیرا بخش زی��ادی از این‬ ‫موردنظ��ر برای داخلی س��ازی برس��انند‪.‬‬ ‫خودروها با قطعات وارداتی در حال مونتاژ‬ ‫رضایی برای س��ال این��ده نیز پیش بینی‬ ‫هستند‪ .‬خبرهای اعالم شده حاکی از ان است که ‪ ۳۰۱‬با‬ ‫بیش از ‪۵۰‬درصد ساخت داخل و ‪ ۲۰۰۸‬نیز با ‪۴۰‬درصد‬ ‫داخلی س��ازی در س��ال این��ده وارد بازار خواهند ش��د‪.‬‬ ‫نجفی سهی در این باره عنوان کرد‪ :‬معتقدم امارهایی که‬ ‫اعالم می ش��ود برای سال اینده محقق نمی شود و حتی‬ ‫معتقدم س��ال اینده ریزش نیرو در صنعت قطعه بیشتر‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی گفت‪ :‬بازدیدی از یکی از خودروس��ازان‬ ‫داخلی که قرار است برخی خودروهای چینی را در داخل‬ ‫مونتاژ کند‪ ،‬داش��تیم‪ .‬کارشناس��ان چینی در این دیدار‬ ‫حضور داش��تند و بارها اعالم کردند قرار اس��ت تولید را‬ ‫با ‪۲۰‬درصد داخلی س��ازی ش��روع کنند‪ .‬البته تیراژ این‬ ‫خودروه��ا پایین اس��ت اما در برخ��ی بخش ها اختالف‬ ‫قیم��ت زیاد ب��وده و نرخ تمام ش��ده در داخل را جبران‬ ‫می کند‪ .‬این فع��ال صنعت قطعه تاکید کرد‪ :‬طرف های‬ ‫چین��ی عالقه زیادی به عمق س��اخت داخ��ل ندارند و‬ ‫راحت تر هس��تند از سازندگان خود شرکت مادر قطعات‬ ‫را تامین کنند‪ .‬با این روند‪ ،‬تولید در سال اینده سخت تر‬ ‫از امس��ال خواهد بود و این ادعا با عدد و رقم قابل اثبات‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان خودرویی کش��ور افزود‪ :‬تبلیغات نیز به‬ ‫ نفع خودروهای خارجی اس��ت و مردم ترجیح می دهند‬ ‫خودروه��ای خارجی بخرند‪ .‬به ای��ن فکر نمی کنند که‬ ‫پس از مدتی قطعات یدکی ان باید از کجا تهیه و تامین‬ ‫ش��ود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬پیش بینی می شود سال اینده تیراژ‬ ‫تولید پایین تر باشد؛ دلیل ان نیز کنار رفتن خودروهای‬ ‫با عمق س��اخت ‪ ۷۰‬و ‪۸۰‬درصدی توس��ط خودروهایی‬ ‫با ‪۲۰‬درصد س��اخت داخل اس��ت‪ .‬بنابراین برای تحقق‬ ‫اهداف داخلی س��ازی صنعت قطعه باید ساخت قطعات‬ ‫خودرو ه��ای جدید با ورود دانش فنی انها افزایش یابد‪.‬‬ ‫ت��ا زمانی که سیاس��ت گذاری دولت ب��رای این صنعت‬ ‫این گونه باش��د این روند ادامه خواهد داشت‪ .‬هیچ اراده‬ ‫و عزم محکمی برای افزایش داخلی س��ازی وجود ندارد‪.‬‬ ‫البته این امر مختص صنعت قطعه نبوده و بیشتر صنایع‬ ‫اع��م از لوازم خانگی‪ ،‬نس��اجی‪ ،‬الکترونیکی و‪ ...‬در حال‬ ‫اسیب به دلیل واردات و قاچاق هستند‪.‬‬ ‫درواق��ع می توان گف��ت مونتاژ به صنایع داخل صدمه‬ ‫بسیاری زده است‪ .‬نجفی سهی در پایان اظهار امیدواری‬ ‫کرد ش��رایط امسال برای س��ال اینده نیز تداوم داشته‬ ‫باش��د و ش��رایط همکاری و استفاده از توان داخل کمتر‬ ‫از روند امسال نباشد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/437/000‬‬ ‫‪43/000/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪32/542/000‬‬ ‫‪34/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪269/900/000‬‬ ‫‪55/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪328/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪133/000/000‬‬ ‫‪289/000/000‬‬ ‫دنا پالس‬ ‫‪48/434/000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫‪49/834/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫‪39/792/000‬‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪49/434/000‬‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫‪50/800/000‬‬ ‫‪41/100/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪2017‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪239/561/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫‪188000‬‬ ‫‪257/000/000‬‬ ‫‪259/000/000‬‬ ‫‪102/000/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫‪132/000/000‬‬ ‫‪142/000/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪95/008/600‬‬ ‫‪114/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫‪279/899/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪28/876/000‬‬ ‫‪29/000/000‬‬ ‫کیا سورنتو ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪303/572/000‬‬ ‫‪377/000/000‬‬ ‫‪352/000/000‬‬ ‫‪348/000/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪147/008/600‬‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪69/057/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‪+‬مولتی مدیا‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪168/000/000‬‬ ‫‪21/500/000‬‬ ‫‪72/000/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ‪۳‬‬ ‫‪104/158/000‬‬ ‫‪107/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬تیپ‪۳‬‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪64/500/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 300‬ان ایکس هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪58/500/000‬‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪208/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪133/000/000‬‬ ‫‪265/000/000‬‬ ‫‪199/000/000‬‬ ‫‪515/000/000‬‬ ‫‪515/000/000‬‬ ‫کس��انی ک��ه ام��روز در‬ ‫صنعت قطعه فعالی��ت دارند‪،‬‬ ‫معتقدن��د باید عمق س��اخت‬ ‫داخ��ل قطعات افزای��ش یابد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر داخلی س��ازی‬ ‫قطع��ات جدی��د خودرو ه��ا با‬ ‫بهره گی��ری از دانش فنی روز‬ ‫حسام اردشیر‬ ‫محقق ش��ود‪ .‬برای تحقق این‬ ‫عضو انجمن سازندگان‬ ‫ام��ر فعالیت های گس��ترده ای‬ ‫قطعات و مجموعه های‬ ‫در حال انجام اس��ت تا ضمن‬ ‫خودرویی‬ ‫تامی��ن قطع��ات موردنی��از‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬ب��ازار ل��وازم‬ ‫یدکی خودرو نیز پوش��ش داده ش��ود‪ .‬برای ساماندهی رسمی‬ ‫ورود قطع��ات نیازمن��د ورود نهادهای دولتی هس��تیم و باید‬ ‫کنت��رل بازار از مبادی ورودی مانند گمرکات و س��ازمان های‬ ‫بازرس��ی برای س��اماندهی واردات قطعات به بازار کشور اغاز‬ ‫ش��ود تا شاهد ورود بی رویه قطعات نباش��یم‪ .‬امروز توانمندی‬ ‫قطعه س��ازان داخلی به سطحی رسیده که هر قطع ه که به انها‬ ‫س��فارش داده شود را به بهترین شکل ممکن ساخته و تحویل‬ ‫می دهند اما عده ای قطعه سازنما تمایل زیادی دارند از تولیدات‬ ‫خارجی حمایت کنند درنتیجه مبادرت به واردات می کنند‪.‬‬ ‫اصرار داریم از ظرفیت تمام قطعه س��ازان داخلی اس��تفاده‬ ‫ش��ود تا با حمایت از این صنعت‪ ،‬صنعتگران به زنجیره تامین‬ ‫جهان��ی بپیوندند‪ .‬یک سلس��له روش های اجرای��ی را انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودروی��ی در برنامه های‬ ‫خ��ود دنبال می کنند ک��ه به این ترتیب هریک از مش��کالت و‬ ‫چالش های موجود در این صنعت از طریق کارگروه های خاص‬ ‫پیگیری شده و از حق قطعه س��ازان دفاع می شود بنابراین در‬ ‫کنار استفاده از توانمندی ها‪ ،‬ظرفیت سازی نیز می شود‪.‬‬ ‫تحق��ق برنامه های��ی مانن��د س��رمایه گذاری مش��ترک‬ ‫(جوینت ونچر) و همکاری با همتایان بین المللی باید توس��عه‬ ‫پیدا کند تا بتوان برخی مش��کالت را رفع کرد‪ .‬در این راس��تا‬ ‫مذاکرات با انجمن های قطعه س��از بین الملل��ی در حال انجام‬ ‫اس��ت و امیدواریم به زودی نتایج ان‪ ،‬این صنعت را به جایگاه‬ ‫واقعی خود برساند‪.‬‬ ‫دسترس��ی به ظرفیت واقعی قطعه سازان کار سختی نیست‪.‬‬ ‫داده های کلی درباره وضعیت صنعت قطعه کشور موجود بوده‬ ‫و ظرفیت ش��هرهای فعال در این عرصه نیز مش��خص اس��ت‪.‬‬ ‫به این ترتیب با این اطالعات باید برنامه ریزی هدفمند داشت تا‬ ‫اتالف وقت و انرژی نشود‪.‬‬ ‫تقویت ارتباط قطعه سازان خرد و خودروسازان از برنامه هایی‬ ‫اس��ت که کمک می کند صنعت قطعه پویاتر ش��ده و از حالت‬ ‫ناامیدی خارج شود‪.‬‬ ‫در این برنامه ها نیاز اس��ت تا هر س��ازنده ای توانمندی های‬ ‫خ��ود را بیان و اطالعات مدیران این صنعت را کامل کند زیرا‬ ‫هر صنعت دارای دو توان بالقوه و بالفعل است و در نتیجه باید‬ ‫دید هر قطعه را با چه هزینه ای قطعه ساز داخل می تواند تولید‬ ‫و تامین کند‪.‬‬ ‫انچه براورد می ش��ود این اس��ت که فعاالن و کارشناس��ان‬ ‫صنعت قطعه باید تعامل تنگاتنگ داش��ته باشند و برنامه ها را‬ ‫در کنار هم پیش ببرند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صنعت قطعه عملکرد مناسبی دارد‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به‬ ‫لزوم رعایت استانداردهای هشتادوپنج گانه گفت‪ :‬استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه در قان��ون حمایت از تولی��د و همچنین در‬ ‫برنامه ها تعریف ش��ده بنابرای��ن تمام خودروه��ای وارداتی و‬ ‫خودروس��ازان داخلی مکلف ب��ه رعایت همه اس��تانداردهای‬ ‫الزم ایران و جهان هس��تند‪ .‬علی اصغر یوسف نژاد اظهار کرد‪:‬‬ ‫نمایندگان مجلس در حال پیگیری هستند تا خودروهای تولید‬ ‫داخل مش��خصاتی ازجمله کاهش مصرف سوخت و همچنین‬ ‫قیمت‪ ،‬کیفیت و خدمات پس از فروش مناسب داشته باشند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬یک��ی از بخش های مهم در صنعت خودرو کش��ور‬ ‫قطعه س��ازی اس��ت ازاین رو رعای��ت اس��تانداردها به ویژه در‬ ‫صنع��ت قطع ه اهمیت زیادی دارد بنابراین انتظار می رود تمام‬ ‫دستگاه های اجرایی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین‬ ‫مس��ئوالن مربوط به رعایت این استانداردها اقدام کنند‪ .‬وی‬ ‫معتقد است که قطعه سازان داخلی تا امروز مسیر خوبی را طی‬ ‫کرده ان��د و از دانش فنی باال و عملک��رد و کارایی قابل دفاعی‬ ‫برخوردارند‪ .‬عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی تاکید کرد‪ :‬مواردی وج��ود دارد که قطعات‬ ‫ایرانی را در خودروهای کش��ورهای مبدا (کش��ورهای تولید و‬ ‫صادر کننده خودرو ) مورد اس��تفاده قرار می دهند‪ .‬یوسف نژاد‬ ‫در گفت وگو با خبرخودرو افزود‪ :‬این نشان می دهد اگر فضایی‬ ‫برای حمایت از قطعه سازان ایجاد شود به طور قطع با پیشرفت‬ ‫زی��ادی در این صنعت روبه رو خواهیم ب��ود‪ .‬نماینده مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در ادامه به مشکالت پیش روی قطعه سازان‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬ازجمله مشکالت قطعه سازان مطالبات انها‬ ‫از خودروس��ازان است که در روند تولید واحدهای قطعه سازی‬ ‫تاثیر منفی داشته بنابراین اگر از قطعه سازان حمایت شود این‬ ‫بخش از صنعت کشور می تواند بدون دغدغه و به طور مستقل‬ ‫فعالیت کند‪ .‬یوسف نژاد در پایان اظهار کرد‪ :‬در صنعت خودرو‬ ‫ایران تنها بخشی که دارای دانش فنی باال و همچنین عملکرد‬ ‫و کارایی بس��یار خوبی است‪ ،‬صنعت قطع ه کشور بوده که نیاز‬ ‫به حمایت دارد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪ 23 1396‬جمادی الثانی ‪ 12 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 351‬پیاپی ‪2324‬‬ ‫خبر‬ ‫پایان فولکس قورباغه ای‬ ‫مسئول بخش تحقیق و توسعه شرکت خودروسازی فولکس‬ ‫واگ��ن به تازگی اعالم ک��رده که دیگ��ر نمی توانند یک مدل‬ ‫قورباغه (بیتل) جدید بس��ازند‪ .‬ش��ایعات درباره فولکس بیتل‬ ‫و توقف تولید ان هر روز در فضای مجازی دس��ت ب ه دس��ت‬ ‫می ش��ود و البته چند سالی اس��ت که این اتفاق در حال رخ‬ ‫دادن است‪ .‬حاال این شایعات تبدیل به قطعیت شده اند‪ .‬فرانک‬ ‫ولش‪ ،‬مدیر تحقیق و توسعه فولکس واگن در مصاحبه ای اعالم‬ ‫کرده که این نسل از فولکس قورباغه دیگر جایگزینی نخواهد‬ ‫داشت و نسل اینده ای به بازار عرضه نمی شود‪ .‬براساس گفته‬ ‫وی‪ ۲ ،‬ی��ا ‪ ۳‬نس��ل تولی��د از این خودرو دیگر کافی اس��ت و‬ ‫نمی توان یک مدل «جدید جدید جدید» به بازار عرضه کرد‪.‬‬ ‫خط تولید این خودرو قرار اس��ت با مدل «تی‪-‬روک کروکی»‬ ‫که در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬می�لادی (‪ )۱۳۹۸-۹۹‬وارد بازار خواهد‬ ‫شد و سرمایه گذاری ‪ ۱۰۰‬میلیون دالری برای ان انجام شده‬ ‫جایگزین ش��ود و دیگر باید فاتحه قدیمی ترین مدل فولکس‬ ‫واگن را برای همیشه بخوانیم‪.‬به گزارش خودرو کار این خودرو‬ ‫در سال ‪ )۱۳۷۵-۷۶( ۱۹۹۷‬با عنوان بیتل جدید به بازار وارد‬ ‫و در سال ‪ )۱۳۸۹-۹۰( ۲۰۱۱‬نسل بعدی ان ساخته شد اما‬ ‫دیگر زمان برای این خودرو به پایان رسیده است‪ .‬این حقیقت‬ ‫که این خودرو از خط تولید خارج خواهد ش��د اجتناب ناپذیر‬ ‫است اما این مدل خاطره انگیز شاید هرگز طعم مرگ واقعی را‬ ‫نچش��د‪ .‬گروهی از عالقه مندان به این خودرو قصد دارند مدل‬ ‫تی‪ ۲‬را به صورت الکتریکی احیا کنند‪.‬‬ ‫مزدا ویژن کوپه‪ ،‬برترین خودرو‬ ‫مفهومی سال‬ ‫گاهی تصویر نادرستی‬ ‫در بازار امریکای‬ ‫شمالی از دیترویت‬ ‫(مهد خودروسازی‬ ‫امریکا) و سیلیکون ولی‬ ‫(مهد فناوری امریکا)‬ ‫ارائه می شود‪ .‬حال‬ ‫انکه واقعیت ماجرا‬ ‫نه روبه روی هم قرار‬ ‫گرفتن این دو بخش‬ ‫بلکه درهم تنیده شدن‬ ‫انها در اینده است‬ ‫بررسی موسسه ‪ PwC‬نشان داد‬ ‫‪ ،۲۰۱۷‬سال پررونق ادغام برای خودرویی ها‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫برترین خودرو مفهومی س��ال در حاش��یه نمایشگاه خودرو‬ ‫ژن��و معرفی ش��د‪ .‬به گ��زارش پرش��ین خودرو‪ ،‬در یازدهمین‬ ‫رویداد س��االنه طراحی خ��ودرو‪« ،‬مزدا وی��ژن کوپه» عنوان‬ ‫برترین خودرو مفهومی س��ال را از ان خود کرد‪ .‬هیات داوران‬ ‫‪ ۱۸‬نفره ای که مزدا وی��ژن کوپه را انتخاب کردند از تیم های‬ ‫طراحی خودروس��ازان شناخته ش��ده بین المللی تشکیل شده‬ ‫بود‪ .‬این مدل مفهومی که نخس��تین بار در نمایشگاه خودرو‬ ‫توکیو ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬رونمایی ش��د پیش از این هم در‬ ‫پاریس جایزه زیباترین خودرو مفهومی را دریافت کرده بود‪ .‬او‬ ‫مزدا ویژن کوپه را بازتاب زیباشناسی ژاپنی دانست‪ .‬این مدل‬ ‫مفهومی براساس کودو‪ ،‬فلسفه جدید طراحی این خودرو مزدا‬ ‫است‪ .‬در س��ال های اخیر محصوالت مزدا جوایز گوناگونی در‬ ‫زمینه طراحی کس��ب کرده اند‪ .‬ایکو مائدا‪ ،‬مدیر طراحی مزدا‬ ‫در ای��ن رویداد گفت‪« :‬جوهره طراح��ی این خودرو مفهومی‬ ‫در محص��والت این��ده مزدا مش��هود خواهد بود‪ .‬نخس��تین‬ ‫خودروهای��ی که با اس��تفاده از این رویک��رد طراحی و تولید‬ ‫شده اند از سال ‪ )۱۳۹۷-۹۸( ۲۰۱۹‬به بازار خواهند امد‪».‬‬ ‫حساب ویژه «جنرال موتورز»‬ ‫روی بازار چین‬ ‫مدیرعامل ش��رکت خودروس��ازی جنرال موتورز امریکا از‬ ‫پیش بینی خود برای تبدیل شدن بازار چین به بزرگترین بازار‬ ‫خودروه��ای برقی جهان و در پ��ی ان برنامه های ویژه جنرال‬ ‫موتورز برای حضور در این بازار خبر داد‪ .‬ماری بارا‪ ،‬نخس��تین‬ ‫مدیرعامل زن تاریخ ش��رکت جن��رال موتورز امریکا در خالل‬ ‫کنفران��س ان��رژی « ‪ »IHS Markit CERAWeek‬در‬ ‫شهر هوس��تون واقع در ایالت تگزاس امریکا از منظر خویش‬ ‫به مباحث پیرامون بازار خودروهای برقی و رده بندی بازارهای‬ ‫این وس��ایل دوستدار محیط زیس��ت پرداخت و از برنامه های‬ ‫پیش روی جنرال موتورز س��خن به می��ان اورد‪ .‬ماری بارا با‬ ‫تاکی��د بر جمله «این��ده ای تمام برقی و فاق��د االیندگی» از‬ ‫برنامه برقی س��ازی محصوالت جنرال موتورز در اینده نزدیک‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬ما در سال گذشته میالدی در سراسر جهان‬ ‫نزدیک به ‪ ۱/۲‬میلیون خودرو برقی به فروش رساندیم و یکی‬ ‫از اهداف اصلی ما تنوع س��بک کاالیی و ارتقای ان به حداقل‬ ‫‪ ۲۰‬م��دل خودرو برقی تا س��ال ‪ ۲۰۲۳‬میالدی (‪)۱۴۰۱-۰۲‬‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت جنرال موتورز ضمن تاکید بر نقش‬ ‫موث��ر این روزهای چین در خودروس��ازی جهان گفت‪ :‬رونق‬ ‫خودروهای برقی در بازار چین سریع تر از هر جای دیگر است‬ ‫و بدون ش��ک چین به زودی به بزرگترین ب��ازار خودروهای‬ ‫برق��ی در جه��ان تبدیل خواهد ش��د و ما نی��ز به عنوان یکی‬ ‫از ش��رکت های پیش��رو و مص��ر در تولید خودروه��ای برقی‪،‬‬ ‫برنامه ه��ای وی��ژه ای را برای حضور در بازار چین و پاس��خ به‬ ‫نی��از بازار به خودروهای برقی داریم و به دنبال س��هم خود از‬ ‫این بازار پر منفعت هس��تیم‪ .‬به گزارش خودروکار‪ ،‬ماری بارا‬ ‫همچنین ‪ ۵‬سال پیش رو را برهه زمانی بسیار مهمی در رشد‬ ‫خودروهای برقی در سراس��ر جهان دانس��ت و این سال ها را‬ ‫به عنوان نقطه عطفی در تاریخ برقی شدن خودروها و رواج انها‬ ‫در میان مردم پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬در ب��ازار چین نزدیک به ‪۲۸‬‬ ‫میلی��ون خودرو به فروش رس��ید که تنها ی��ک درصد ان به‬ ‫محص��والت برقی اختصاص داش��ت‪ .‬پیش بینی می ش��ود در‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۹۸-۹۹( ۲۰۲۰‬فروش خودروهای برقی در چین‬ ‫به ‪ ۲‬میلیون خودرو برس��د و تا سال ‪ )۱۴۰۳-۰۴( ۲۰۲۵‬نیز‬ ‫افرایش ‪ ۲۰‬درصدی داشته باشد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۵-۹۶‬خورش��یدی)‬ ‫ب��رای صنع��ت خ��ودرو در بخ��ش خری��د و ادغام‬ ‫س��ال خوبی بود که بخ��ش بزرگ��ی از ان به لطف‬ ‫ش��اخص های مثبت کالن اقتصادی و ادامه توس��عه‬ ‫فناوری ه��ای درحال ظهور خودروس��ازی به دس��ت‬ ‫امد‪.‬‬ ‫ارزش فعالیت ه��ای ادغام��ی در صنع��ت خودرو‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی ‪ ۳۰‬درصد افزای��ش یافت و‬ ‫به ‪ ۵۳/۲‬میلیارد دالر رس��ید‪ .‬ای��ن درحالی بود که‬ ‫ش��مار معامالت نیز با افزایش ‪ ۲/۶‬درصدی به عدد‬ ‫‪ ۵۹۸‬رسید‪ .‬این امار را به تازگی موسسه پی دبلیوسی‬ ‫(‪ )PwC‬ارائه کرده است‪.‬‬ ‫اکوسیس��تم ت��ازه صنع��ت خ��ودرو ک��ه در ان‬ ‫تولیدکنندگان و زنجیره تامین سنتی با شرکت های‬ ‫فناوری نوظهور و تازه تاسیس دست همکاری داده اند‬ ‫پیوسته درحال رشد و کامل تر شدن است‪.‬‬ ‫همزم��ان خری��داران در هم��ه ای��ن بخش ه��ا‬ ‫ترازنامه های��ی قدرتمن��د ب��ا وام ه��ای به نس��بت‬ ‫پایی��ن تنظیم و ب��ا دعوت از س��رمایه گذاران خارج‬ ‫از ای��ن حیط��ه با ه��دف توس��عه کار و همس��ویی‬ ‫همه جانبه با بازار وس��ایل نقلیه هوش��مند و سازگار‬ ‫ب��ا محیط زیس��ت ت�لاش می کنن��د از قافل��ه عقب‬ ‫نمانند‪.‬‬ ‫با توج��ه به موان��ع گوناگون فناوران��ه‪ ،‬حقوقی و‬ ‫مش��تری محور در افق توس��عه این روند بدون اشاره‬ ‫به چرایی قرار گرفتن صنعت خودرو در چرخه فعلی‬ ‫درباره چارچ��وب زمانی واقعی و چگونگی درک این‬ ‫اکس��یر عالم خودرو همچنان اختالف نظرهای جدی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫اما یک تواف��ق همگانی وجود دارد که این س��فر‬ ‫برای انان که ادامه اش می دهند سوداور خواهد بود‪.‬‬ ‫پس گوشه نشستن و تماشا کردن گزینه مناسبی در‬ ‫بلندمدت نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ادغام؛ برگ برنده ادامه دهنگان‬ ‫ظه��ور مدل ه��ای کس��ب وکاری و فناوری ه��ای‬ ‫خودروی��ی خ��ودران‪ ،‬هوش��مند‪ ،‬برق��ی و ب��ه‬ ‫اش��تراک گذاری (‪ )ACES‬در چند س��ال گذش��ته‬ ‫مهم ترین و قابل اتکا ترین بخش توسعه ای در صنعت‬ ‫خودرو در چند س��ال گذش��ته ب��وده و در ادامه این‬ ‫روند به سکان دار فعالیت های مربوط به ادغام و خرید‬ ‫شرکت ها تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫گاهی تصویر نادرس��تی در بازار امریکای شمالی از‬ ‫ن ولی‬ ‫دیترویت (مهد خودروسازی امریکا) و سیلیکو ‬ ‫(مهد فناوری امریکا) ارائه می شود‪ .‬حال انکه واقعیت‬ ‫ماجرا نه روبه روی هم قرار گرفتن این دو بخش بلکه‬ ‫درهم تنیده شدن انها در اینده است‪.‬‬ ‫بس��یاری از خودروس��ازان و فعاالن زنجیره تامین‬ ‫س��نتی در س��یلیکون ولی ه��م حضور دارن��د تا به‬ ‫اس��تعدادها و اس��تارت اپ های نرم افزاری دسترسی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫در این حال بس��یاری از ش��رکت های س��نتی کار‬ ‫سیلیکون ولی نیز در دیترویت حضور پیدا کرده اند تا‬ ‫از نظر جغرافیایی به مشتریان‪ ،‬استعدادهای مهندسی‬ ‫تولی��د و فعالیت های قابل توجه تحقیق و توس��عه در‬ ‫بخش خودروس��ازی که پایه و اساسش در دیترویت‬ ‫اس��ت نزدیک تر باش��ند‪ .‬اکنون براس��اس تازه ترین‬ ‫گ��زارش «میش اوت��و» (‪ ،)MichAuto‬نهاد معتبر‬ ‫خودرویی مس��تقر در میشیگان‪۲ ،‬هزار و ‪ ۲۰۰‬مرکز‬ ‫تحقیق و توس��عه خودرو در ایالت میش��یگان امریکا‬ ‫فعال هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم تر شدن سبک وزن ها‬ ‫ک یکی‬ ‫حرکت به س��مت استفاده از مواد اولیه سب ‬ ‫دیگ��ر از روندهایی اس��ت که در این��ده فعالیت های‬ ‫مرب��وط به خری��د و ادغام در صنعت خودروس��ازی‬ ‫اثرگ��ذار خواهد ب��ود؛ هرچند این مواد از س��بک تا‬ ‫س��نگین حاال زیر تیغ نااطمینانی دولت ترامپ گیر‬ ‫افتاده اند‪ .‬البته عامل اصلی اهمیت یافتن مواد سبک‬ ‫قوانی��ن دولتی ب��رای کنترل میزان انتش��ار گازهای‬ ‫گلخانه ای همس��و با ت�لاش برای کنت��رل تغییرات‬ ‫‹ ‹تامین کنندگان هم هستند‬ ‫اقلیمی و اثرگذاری مثبت بر ان است‪.‬‬ ‫تامین کنن��دگان بزرگی چون «دلفی» (‪)Delphi‬‬ ‫درحالی که دولت س��ر کار امری��کا گام هایی برای‬ ‫دریافته ان��د که با جذب گروه های فعال در این حوزه‬ ‫بی اثر کردن برخی اهداف اقتصادی ازجمله میانگین‬ ‫می توانند به فعالیت های تحقیق و توسعه خود سرعت‬ ‫مصرف س��وخت شرکت ها تعیین شده از سوی دولت‬ ‫دهن��د‪ .‬یکی از ای��ن خریدها‪ ،‬ش��رکت «نوتونومی»‬ ‫باراک اوباما‪ ،‬رییس جمهوری پیشین امریکا برداشته‬ ‫(‪ )NuTonomy‬اس��ت که دلفی ان‬ ‫اس��ت در س��ایر نقاط جه��ان از جمله‬ ‫خرید‪.‬‬ ‫را ب��ه ن��رخ ‪ ۴۵۰‬میلی��ون دالر‬ ‫اتحادی��ه اروپا‪ ،‬هند و چی��ن با اهدافی‬ ‫عامل اصلی اهمیت‬ ‫همزمان ش��رکت های فناوری سنتی کار یافتن مواد سبک قوانین محکم پای کار ایستاده اند‪.‬‬ ‫نیز در حال س��رمایه گذاری های بیشتر دولتی برای کنترل میزان‬ ‫اضافه کردن امکانات جدید به وسایل‬ ‫در ای��ن فضا و کمک ب��ه رونق و ارزش انتشار گازهای گلخانه ای نقلیه از جمله حس��گرهای کمک راننده‬ ‫همسو با تالش برای‬ ‫دادن هرچه بیش��تر به ای��ن فعالیت ها‬ ‫و امکانات پیشرفته اطالعات‪-‬سرگرمی‬ ‫کنترل تغییرات اقلیمی‬ ‫هس��تند‪ .‬نمون��ه این فعالیت ه��ا خرید و اثرگذاری مثبت بر ان وزن خودروهای��ی ک��ه بای��د ب��ا مواد‬ ‫‪ ۱۵/۳‬میلیارد دالری اینتل است‪.‬‬ ‫س��بک تر س��اخته ش��وند را افزای��ش‬ ‫است‬ ‫ای��ن پ��ول را اینتلی ها ب��رای خرید‬ ‫می ده��د‪ .‬پژوهش های انجام ش��ده در‬ ‫استقبال پرشور اروپایی ها از لیف نیسان‬ ‫ش��رکت خودروسازی نیسان اعالم کرده‬ ‫تاکنون بیش از ‪۱۹‬هزار سفارش برای نسل‬ ‫جدید نیسان لیف در اروپا داشته که حدود‬ ‫‪ ۱۳‬ه��زار ت��ا از این تعداد پی��ش از زمانی‬ ‫بوده که پ��ای این خ��ودرو برقی محبوب‬ ‫به نمایندگی های نیس��ان در اروپا باز شد‪.‬‬ ‫نیس��ان موفق ش��ده با این سرعت فروش‬ ‫رکورد جدیدی را به ثبت برس��اند‪ .‬نیسان‬ ‫بیان ک��رده به طور میانگین هر ‪ ۱۲‬دقیقه‬ ‫یک نیس��ان لیف را به فروش می رساند که‬ ‫با این حس��اب‪ ،‬این ش��رکت ماهانه بیش‬ ‫از ‪۳‬ه��زار دس��تگاه لیف در سراس��ر اروپا‬ ‫به فروش می رس��اند و س��ریع ترین رکورد‬ ‫ف��روش را در بین خودروهای الکتریکی به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خودرونویس‪ ،‬با اس��تقبال‬ ‫خوبی که از نسل جدید لیف در اروپا شده‪،‬‬ ‫شرکت «موبایل ای» (‪ ،)Mobileye‬سازنده دوربین‪،‬‬ ‫حس��گر و نرم افزارهای مورداس��تفاده در بازار وسایل‬ ‫نقلیه خ��ودران پرداختند‪ .‬نمون��ه دیگر هم خرید ‪۸‬‬ ‫میلی��ارد دالری سامس��ونگ اس��ت‪ .‬کره ای ها برای‬ ‫خرید «هارمن اینترنشنال اینداستریز» (‪Harman‬‬ ‫‪ )International Industries‬ای��ن پ��ول را‬ ‫پرداخت کردند‪.‬‬ ‫قراردادهای خودرویی‪-‬فناورانه که تامین کنندگان‬ ‫قطعات را هم شامل می شود مربوط به خرید و ادغام‬ ‫شرکت هاست؛ براساس گزارش موسسه پی دبلیوسی‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬در مقایس��ه با ‪۲۰۱۶‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۴-۹۵‬افزایش ‪ ۷۰‬درصدی را در حجم داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬می توان انتظار داش��ت که این روند همزمان‬ ‫ب��ا افزای��ش همگرایی صنعت خ��ودرو و فناوری و با‬ ‫پیش��رفت هر دو صنعت یک اکوسیس��تم خودرویی‬ ‫فناورمحور جدید توسعه و بلوغ یابد‪.‬‬ ‫انتظار این است که این خودرو بتواند رکورد‬ ‫فروش ‪ ۴۰‬هزار دستگاهی نسل پیشین را‬ ‫در سراس��ر جهان بش��کند و احتمال دارد‬ ‫فروش��ی بی��ن ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۶۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫ی��ا حتی بیش��تر در سراس��ر دنیا داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪)۱۳۹۵-۹۶‬‬ ‫رنو موفق ش��د ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۳۰۰‬دس��تگاه‬ ‫از خودرو الکتریک��ی رنو ‪ ZOE‬را تنها در‬ ‫اروپا به فروش برس��اند و ب��ه همین دلیل‬ ‫این خودرو جایگاه نخس��ت پرفروش ترین‬ ‫خ��ودرو الکتریک��ی را به خ��ود اختصاص‬ ‫داد اما به نظر می رس��د نیسان لیف جدید‬ ‫این ظرفی��ت را دارد که رکورد فروش رنو‬ ‫‪ ZOE‬را بش��کند و جایگاه پرفروش ترین‬ ‫خودرو الکتریکی سال ‪)۱۳۹۶-۹۷( ۲۰۱۸‬‬ ‫را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫«مرک��ز پژوهش ه��ای خودروی��ی» (‪Center for‬‬ ‫‪ )Automotive Research‬نشان می دهد تا سال‬ ‫‪ ۲۰۲۵‬می�لادی (‪ )۱۴۰۳-۰۴‬نزدیک به ‪ ۵‬درصد به‬ ‫وزن ناوگان خودرویی امریکا به ازای بهبود عملکرد و‬ ‫ایمنی هر یک از وسایل نقلیه اضافه می شود‪.‬‬ ‫تنها ب��رای اضافه ش��دن ویژگی های خ��ودکار به‬ ‫خودروه��ا بین ‪ ۲۰۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬پوند (بی��ش از ‪ ۹۰‬تا‬ ‫‪ ۱۳۶‬کیلوگرم) به وزن این خودروها اضافه می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین به نظر می رس��د همزمان با فراگیرتر شدن‬ ‫رانندگی خودران ها و کاهش تصادف ها در این بخش‪،‬‬ ‫پذیرش مواد اولیه سبک و استفاده بیشتر از انها رشد‬ ‫ادامه داری خواهد داشت‪.‬‬ ‫شرکت شیمیایی‪ ،‬دارویی و فناوری اطالعات ژاپنی‬ ‫«تیجین» (‪ )Teijin‬در س��ال ‪،)۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬‬ ‫«هلدین��گ پالس��تیکز اس��تراکچرال کانتینت��ال»‬ ‫‪Continental‬‬ ‫‪Structural‬‬ ‫(‪Plastics‬‬ ‫‪ )Holdings‬را به نرخ ‪ ۸۲۵‬میلیون دالر خرید‪ .‬این‬ ‫ش��رکت یکی از بزرگترین ش��رکت های عرضه کننده‬ ‫مواد کامپوزیت در ایالت میشیگان امریکاست‪.‬‬ ‫این نش��ان از رش��د تقاضا برای پیش��رفت در این‬ ‫فضا دارد؛ فضایی ک��ه قراردادها و ارزش گذاری ها در‬ ‫ای��ن بخ��ش را در س��ال ‪ )۱۳۹۶-۹۷( ۲۰۱۸‬و پس‬ ‫از ان رون��ق داده و مدیری��ت خواهد کرد‪ .‬به هرحال‬ ‫ادغام ه��ای خودرویی هم رنگ و ب��وی روند تازه این‬ ‫صنعت را گرفته اند‪.‬‬ ‫ادغام ه��ای اقتص��ادی به طورکل��ی و ادغام ه��ای‬ ‫خودروی��ی در معنای خاص خود از اس��اس با هدف‬ ‫توس��عه کس��ب وکار و افزایش فروش‪ ،‬سود بیشتر و‬ ‫البته گسترش کنترل بر بازار انجام می شود‪.‬‬ ‫ادغ��ام انواع گوناگون��ی دارد که یا برای توس��عه‬ ‫قابلیت ها و به دس��ت اوردن س��ود و کنترل بیشتر یا‬ ‫بزرگتر کردن ش��رکت با خرید ش��رکت های تولیدی‬ ‫رقیب انجام می شود‪.‬‬ ‫فرق��ی نمی کند ک��ه ادغام های خودروی��ی از چه‬ ‫نوع باش��ند؛ مهم این است که همگی برای هم راستا‬ ‫ش��دن با روند تازه انجام می ش��ود و خودروسازان و‬ ‫ش��رکت های زنجیره تامین انها هم��ه تالش خود را‬ ‫می کنند تا از این روند تازه جا نمانند‪.‬‬ ‫منبع‪Automotive news :‬‬ ‫رنج روور خودرویی برای شناخت ه نشدن ساخت‬ ‫ش��ماری از خریداران خودرو در اروپا ترجیح می دهند حدود‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار پوند را برای خودرویی خرج کنند که هنگام رانندگی‬ ‫با ان دیده یا ش��ناخته نشوند بنابراین رنج روور این مشکل انها‬ ‫را ح��ل ک��رده و یک شاس��ی بلند کوپه دو در را برای ش��ان در‬ ‫نمایشگاه ژنو به نمایش دراورده است‪ .‬رنج روور در ژنو دست به‬ ‫ابتکار زده و نسخه ای از کوپه های ‪ SV‬را برای این افراد طراحی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬تفاوت این خ��ودرو با مدل های پیش��ین در نبود‬ ‫درهای عقب خالصه می ش��ود‪ .‬این تفاوت در نگاه نخست بسیار‬ ‫نامحسوس به نظر می رسد زیرا یک پنل واحد در بخش خارجی‬ ‫بدنه وجود دارد که از نگاه بصری ش��بیه مدل های پیش��ین به‬ ‫نظر می رسد؛ با این وجود تمام پنل های بدنه به جز کاپوت و در‬ ‫صندوق نسبت به رنج روور استاندارد تغییر کرده است‪ .‬از طرفی‬ ‫بخش انتهایی خودرو نیز نس��بت به بقیه شاس��ی های خانواده‬ ‫رن��ج روور در موقعی��ت پایین ت��ری قرار گرفته اس��ت‪ .‬در نمای‬ ‫خارجی نیز خودرو با پنجره های مشکی و ستون هایی به همین‬ ‫رنگ‪ ،‬اسپورت و در عین حال لوکس به نظر می رسد‪ .‬به گزارش‬ ‫پرشین خودرو به نقل از اتومتیو نیوز‪ ۲۰ ،‬موقعیت برای تنظیم‬ ‫صندلی های جلو وجود دارد ک��ه بی تردید کم نخواهد بود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که سرنش��ینان صندلی های عقب نیز می توانند‬ ‫‪ ۱۰‬موقعیت نشستن را برای خود رقم بزنند‪ .‬چوب درون کابین‬ ‫اما چیز دیگری اس��ت‪ .‬چوب درون کابین روی کنسول مرکزی‬ ‫در بخ��ش بین سرنش��ینان عق��ب و جلو و روی فرم��ان به کار‬ ‫رفته ممکن اس��ت از نظر بصری سرحال تان کند‪ .‬این خودرو از‬ ‫یک موتور سوپرش��ارژ وی‪ ۵۵۷ ،۸‬اسب بخاری با گشتاور ‪۷۰۰‬‬ ‫نیوتن متر برخوردار است و با این امار و ارقام می تواند خودرو را‬ ‫در ‪ ۵‬ثانیه به شتاب صفر تا ‪ ۱۰۰‬کیلومتر برساند‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪ 23 1396‬جمادی الثانی ‪ 12 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 351‬پیاپی ‪2324‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نیاز تولید‬ ‫به ایده و استراتژی‬ ‫شاهپور قنبری‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک و متوسط تهران‬ ‫می توانند با حمایت های‬ ‫مالی و معنوی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫استان تهران برای‬ ‫عرضه محصوالت‬ ‫خود در غرفه های‬ ‫در نظر گرفته شده در‬ ‫نمایشگاه های بهاره‬ ‫اقدام کنند‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از حمایت های توسعه بازار برای صنایع نشان داد‬ ‫رونق بازار صنایع کوچک در نمایشگاه های بهاره‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خرید های عموم��ی در روزهای پایانی س��ال برای‬ ‫اهالی بازار خوش��ایند است‪ .‬کارشناسان معتقدند این‬ ‫روزها فرصتی مناس��ب برای عرضه و فروش تولیدات‬ ‫داخلی به ویژه برای صنایع کوچک و متوس��ط اس��ت‬ ‫اما باید پی��ش از ان‪ ،‬فرهنگ مصرف کاالهای داخلی‬ ‫ترویج شود‪ .‬از این رو‪ ،‬عرضه تولیدات صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط در نمایشگاه های بهاره مورد حمایت مالی‬ ‫و معنوی ش��رکت ش��هرک های صنعتی ق��رار گرفته‬ ‫است‪ .‬همچنین برگزاری نمایشگاه های بهاره در محل‬ ‫ش��هرک های صنعتی نه تنها از مشکالت برگزاری این‬ ‫نوع نمایشگاه ها در سطح شهرها می کاهد بلکه باعث‬ ‫معرفی محصوالت تولیدکنندگان به مردم می شود‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬کارشناس��ان معتقدند که عواملی همچون‬ ‫نبود محل مشخص برای برگزاری نمایشگاه و مسافت‪،‬‬ ‫موان��ع اصلی برپایی نمایش��گاه های بهاره و فصلی در‬ ‫ش��هرک های صنعتی است‪ .‬نمایش��گاه های بهاره هر‬ ‫سال اواسط اس��فند در سراسر کشور برگزار می شود؛‬ ‫نمایش��گاه هایی که گاه محل عرضه مستقیم اجناس‬ ‫باکیفیت و دارای نرخ مناسب شده و گاه هم به محلی‬ ‫برای ف��روش کاالی بُنجل و قاچاق تبدیل می ش��ود‬ ‫و ش��هروندان را برای تامین اجیل و ش��یرینی ش��ب‬ ‫عید‪ ،‬پوش��اک و لوازم منزل به سمت خود می کشاند‪.‬‬ ‫این فروش��گاه ها محلی برای حمایت از تولید داخلی‬ ‫و کارگران وطنی اس��ت اما متاس��فانه پر از کاالهای‬ ‫بی کیفیت چین��ی‪ ،‬ترکیه ای‪ ،‬هندی‪ ،‬پاکس��تانی و‪...‬‬ ‫اس��ت که فلس��فه برگزاری ای��ن نمایش��گاه ها را زیر‬ ‫س��وال می برد‪ .‬این چالش ها و انتقادها این ایده را به‬ ‫ذهن می اورد که اگر نمایشگاه های بهاره یا فصلی در‬ ‫شهرک های صنعتی برگزار شود‪ ،‬می تواند مزیت های‬ ‫تبلیغی و فروش برای تولیدکنندگان داش��ته باش��د‬ ‫ضم��ن انک��ه کاالی ایران��ی دراختی��ار متقاض��ی و‬ ‫مصرف کننده قرار می گی��رد چراکه محصول تولیدی‬ ‫صاحبان صنایع در محلی در دید عموم قرار می گیرد‬ ‫که اجن��اس چین��ی و بی کیفیت در بی��ن انها دیده‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬به عالوه اینکه از ازدحام در سطح شهرها‬ ‫کاسته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه با اتحادیه‬ ‫در راس��تای حمایت از واحده��ای تولیدی صنایع‬ ‫کوچ��ک ب��رای حض��ور در نمایش��گاه های داخل��ی‬ ‫تفاهمنامه همکاری بین شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان تهران و اتحادیه صنف کفاش��ان امضا ش��ده‬ ‫است‪ .‬ان طور که ش��اهپور قنبری‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان تهران به «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» گفت‪ ،‬کمک به بازاریاب��ی صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط‪ ،‬افزایش فروش تولی��دات صنایع کوچک و‬ ‫متوسط‪ ،‬افزایش اشتغال‪ ،‬کمک به طراحی محصوالت‬ ‫و ایج��اد بازاره��ای هدف جدی��د از مهم ترین اهداف‬ ‫مورد نظر در این تفاهمنامه اس��ت‪ .‬قنبری ادامه داد‪:‬‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تهران می توانند‬ ‫با حمایت های مالی و معنوی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان تهران برای عرضه محصوالت خود در‬ ‫غرفه های در نظر گرفته ش��ده در نمایشگاه های بهاره‬ ‫اقدام کنند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان تهران افزود‪ :‬این حمایت ها در راستای توسعه‬ ‫ب��ازار داخل��ی و خارجی‪ ،‬افزایش ف��روش محصوالت‬ ‫بو کار‪ ،‬حمایت از‬ ‫صنایع کوچک و خوش��ه های کس�� ‬ ‫تولیدکنندگان داخل��ی و ترویج مصرف کاالی ایرانی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش جانمایی‬ ‫البت��ه جانمایی و مکان یاب��ی همواره‬ ‫مش��کل برگزاری نمایش��گاه های بهاره‬ ‫در ش��هرک های صنعتی است‪ .‬این نکته‬ ‫را س��یاوش وحدت‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان‬ ‫ش��مالی در گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» مط��رح و تاکی��د ک��رد‪ :‬در‬ ‫ش��هرک های صنعتی محل تعیین شده‬ ‫یا س��وله بزرگ وجود ن��دارد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫بو کار‬ ‫بیش��تر در مراک��ز خدمات کس�� ‬ ‫تولیدات به نمایش گذاشته می شود‪.‬‬ ‫وح��دت در تش��ریح موان��ع برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های به��اره در ش��هرک های‬ ‫صنعتی نیز گفت‪ :‬به نظر نمی رس��د از نمایش��گاهی‬ ‫که در بیرون از شهرها برگزار می شود مردم استقبال‬ ‫کنن��د به همین دلیل این نوع نمایش��گاه ها عمومیت‬ ‫پیدا نمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش تامین مالی‬ ‫برخی کارشناس��ان نیز معتقدند که صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط امکان مالی برای حضور در نمایش��گاه را‬ ‫ندارند‪ .‬مصطفی امره‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان مرکزی در این زمینه به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬واحدهای کوچک و متوس��ط مستقر‬ ‫در شهرک های صنعتی به لحاظ تامین امکانات مالی‬ ‫توانایی حضور در نمایش��گاه ها را ب��ه تنهایی ندارند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬برگ��زاری نمایش��گاه های دائمی و موقت‬ ‫می توان��د فرصت خوب��ی برای این واحدها باش��د که‬ ‫محصوالت خود را عرضه کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مصرف کنن��ده نیز می تواند از فضای‬ ‫نمایش��گاه اس��تفاده کند و از نزدیک ب��ا مجموعه یا‬ ‫تولیدات واحدهای صنعتی اشنا شود‪ .‬در واقع نمایشگاه‬ ‫فرصتی ب��رای عرض هو تقاض��ا بی��ن تولیدکنندگان و‬ ‫خریداران ایجاد می کند که به توسعه بازار محصوالت‬ ‫نیز می انجامد‪.‬‬ ‫‹ ‹یک ایده مناسب‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬بختی��ار رازانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان لرستان معتقد است که‬ ‫ای��ده برگزاری نمایش��گاه های بهاره در ش��هرک های‬ ‫صنعتی خوب اس��ت اما محل برگزاری‬ ‫این نوع نمایش��گاه از ابتدا درنظر گرفته‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫رازانی با اشاره به موقعیت جغرافیایی‬ ‫لرس��تان گف��ت‪ :‬محص��والت تولی��دی‬ ‫واحده��ای صنعتی در نمایش��گاهی که‬ ‫در مرکز اس��تان درنظر گرفته ش��ده به‬ ‫بختیار رازانی‬ ‫نمای��ش گذاش��ته می ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫سیاست گذاری تنظیم‬ ‫بازار با هماهنگی وزارت در ح��وزه صنایع کوچ��ک و واحدهای‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و صنعتی مس��تقر در شهرک های صنعتی‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی سعی ش��ده نمایش��گاه های تخصصی یا‬ ‫است‬ ‫توانمندی برگزار شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان لرس��تان تاکید کرد‪ :‬سیاس��ت گذاری تنظیم‬ ‫ب��ازار با هماهنگ��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و وزارت جهاد کش��اورزی اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های بهاره یا فصلی بیشتر در سطح شهرها‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک و متوس��ط ب��ه تنهای��ی توانای��ی حضور در‬ ‫عرصه ه��ای صادراتی را نداش��ته ی��ا در صورت وجود‬ ‫توانمندی ه��ای تولی��دی ام��کان صادرات��ی ک��ردن‬ ‫محصوالت خود را ندارند‪.‬‬ ‫این مش��کل را بارها مسئوالن صنعتی کشور تاکید‬ ‫و بازگو کرده اند که تولیدکنندگان صنعتی کشور باید‬ ‫توانایی حضور در عرصه های صادراتی را داشته باشند‪.‬‬ ‫یک��ی از راهکارهایی که برای حضور انها در بازارهای‬ ‫جهانی پیش بینی می شود ش��رکت در نمایشگاه های‬ ‫خارجی و داخلی اس��ت؛ بس��تری که تولیدکنندگان‬ ‫می توانن��د در کن��ار تعامل با واحدها و ش��رکت های‬ ‫صنعت��ی دیگ��ر از نزدیک ب��ا نواوری های انها اش��نا‬ ‫ش��وند و از این طریق راه را برای ارتقای دانش فنی و‬ ‫توس��عه محصوالت خود هموار کنند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫نمایش��گاه های بهاره یا فصلی فرصتی مناس��ب برای‬ ‫معرفی تولیدکنندگان در عرصه داخلی باشد‪.‬‬ ‫از انج��ا که توس��عه ب��ازار یک��ی از نیازمندی های‬ ‫واحده��ای صنعتی کوچک و متوس��ط اس��ت ایجاد‬ ‫نمایش��گاه های دائم��ی و موق��ت در تمام��ی ابع��اد‬ ‫منطقه ای‪ ،‬اس��تانی‪ ،‬کشوری و بین المللی می تواند به‬ ‫میسر شدن این هدف کمک کند‪.‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های معرفی و عرضه محصوالت‬ ‫می تواند همواره از راهکارهای توس��عه بازار باش��د به‬ ‫شرط انکه فرهنگ سازی به موقع برای شرکت تمامی‬ ‫واحدهای صنعتی در ان شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که توس��عه بازار ب��رای صنایع‬ ‫کوچ��ک تنه��ا نباید ب��ه نمایش��گاه های تخصصی یا‬ ‫توانمندی های خاص محدود باش��د بلک��ه باید حوزه‬ ‫صنای��ع کوچ��ک را عمومی تر جل��وه داد زیرا صنایع‬ ‫کوچک بخش��ی اس��ت که مردم با ان بیشتر سروکار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫اجرای طرح کلسیم کلراید در شهرک صنعتی شوشتر‬ ‫استاندار خوزستان کلنگ ش��روع عملیات اجرایی‬ ‫یک طرح صنعتی با محوریت تولید کلسیم کلراید را‬ ‫با سرمایه گذاری ‪ ۵/۲‬میلیون دالر در شهرک صنعتی‬ ‫شماره ‪ ۲‬شوش��تر به زمین زد‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان خوزس��تان‪ ،‬این طرح در زمینی به‬ ‫مس��احت ‪ ۲۲‬هکتار اجرا خواهد ش��د و با رسیدن به‬ ‫مرحله بهره ب��رداری و ظرفیت تولید ‪ ۱۵‬هزار تن در‬ ‫س��ال‪ ،‬برای ‪ ۱00‬نفر ب ه صورت مستقیم و ‪ ۲۳0‬نفر‬ ‫غیر مستقیم اشتغال ایجاد می کند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان خوزستان در حاشیه این‬ ‫ایین که با حضور اس��تاندار و مدی��ران و نمایندگان‬ ‫نهاد ه��ای مرتب��ط با حوزه صنعت در اس��تان برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این طرح با مش��ارکت بانک توسعه‬ ‫تعاون و دریافت تسهیالت از صندوق توسعه ملی اجرا‬ ‫می ش��ود‪ .‬اخالق محمدیان افزود‪ :‬از کلس��یم کلراید‬ ‫در صنایع حفاری‪ ،‬نفت‪ ،‬ساختمان سازی‪ ،‬جاده سازی‬ ‫و‪ ...‬اس��تفاده می شود و با توجه به اینکه ایران به ویژه‬ ‫استان خوزس��تان دارای معادن و ذخایر سرشاری از‬ ‫عناصر اولیه این ماده اس��ت و همچنین ارزش افزوده‬ ‫قابل توجه‪ ،‬ساخت این واحد توجیه اقتصادی زیادی‬ ‫دارد‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬این دومین طرح ش��یمیایی‬ ‫اس��ت که در ش��هرک صنعتی ش��ماره ‪ ۲‬شوشتر از‬ ‫سوی این س��رمایه گذار اجرا می شود و طرح نخست‬ ‫که تولید اس��ید کلر اس��ت در زمینی به مساحت ‪۵‬‬ ‫هکتار با س��رمایه گذاری ‪ ۱000‬میلیارد ریال و ایجاد‬ ‫اش��تغال برای ‪ ۲00‬نفر اجرایی شده و درحال حاضر‬ ‫دارای پیشرفت فیزیکی ‪ ۹0‬درصد است و پیش بینی‬ ‫می شود تا خرداد اینده به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫غالمرضا شریعتی‪ ،‬استاندار خوزستان در این ایین‬ ‫از تالش های شرکت ش��هرک های صنعتی استان در‬ ‫راس��تای تامین زمین م��ورد نیاز ب��رای این طرح و‬ ‫پیگیری برای تسهیل شرایط سرمایه گذاری و تولید‪،‬‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫ام��روزه صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫متوس��ط در اولوی��ت کاری‬ ‫دولت قرار دارد زیرا در کش��ور‬ ‫‪ ۹۲‬درصد از واحدهای تولیدی‬ ‫فعال‪ ،‬صنایع کوچک هستند‪.‬‬ ‫حال نظ��ر به وضعی��ت فعلی‬ ‫برای نجات اقتصاد کشور باید‬ ‫صادق نجفی‬ ‫این صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫را مورد توجه ق��رار دهیم‪ .‬در مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫کوچک ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تراتژی خوبی تعریف شده‬ ‫و ان ای��ن اس��ت ک��ه صنایع‬ ‫کوچک را در اولویت اصلی قرار دهیم‪ .‬خوشبختانه در الیحه‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۷‬امکانات مناس��بی را برای ای��ن صنایع کوچک و‬ ‫متوسط در نظر گرفته ایم از جمله مشوق های اقتصادی و‪. ...‬‬ ‫هرچند مش��کالتی در کشور داریم اما هنر این است که با‬ ‫توجه به مزیت های موجود کارهای بزرگی انجام دهیم‪.‬‬ ‫پول مش��کل نخس��ت تولید در کشور نیس��ت زیرا با فکر‪،‬‬ ‫ایده‪ ،‬اس��تراتژی و‪ ...‬می توان مشکالت را حل کرد‪ .‬بخشی از‬ ‫مش��کالت تولید در کش��ور مربوط به مسائل درونی است‪ ،‬ما‬ ‫قصد داریم تا ‪ ۴‬س��ال اینده ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۵00‬واحد تولیدی را‬ ‫با فرمول تامین مالی‪ ،‬بازس��ازی و ایجاد بازار‪ ،‬به چرخه تولید‬ ‫بازگردانیم‪.‬‬ ‫واحده��ای تولیدی بای��د به لکوموتیوی تبدیل ش��وند که‬ ‫واحدهای کوچک را می کشند‪ ،‬به این ترتیب ما باید با ایجاد‬ ‫شرکت های بازاریابی صنایع کوچک را به صنایع مادر مرتبط‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫م��ا بای��د در دو موضوع تحول ایجاد کنی��م؛ یکی مدیریت‬ ‫جه��ادی اس��ت‪ ،‬مدیری که نترس��د و دیگ��ری تامین مالی‬ ‫اس��ت‪ .‬باید در ش��رایط موجود با تمام توان در کنار تولید و‬ ‫تولیدکنندگان مان باشیم‪.‬‬ ‫موض��وع مالیات در کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی مطرح اس��ت‪ .‬امیدواریم این موض��وع در انجا رفع‬ ‫شود‪ ،‬من احساس می کنم که هر ‪ ۳‬قوه برای حل معیشت و‬ ‫اشتغال مردم به هم نزدیک شده اند‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی از جمله برنامه ریزی های اصلی ما‬ ‫برای صنایع کوچک است؛ ما ‪ ۹۶۶‬شهرک صنعتی در کشور‬ ‫داریم که طیف وس��یعی از انها فعال هس��تند و ‪ ۳۶۶‬ناحیه‬ ‫صنعتی در کنار روس��تاها داریم ک��ه برخی به ظرفیت کامل‬ ‫نرسیده زیرا انها برای منطقه سوداور نبوده اند‪.‬‬ ‫ایجاد نواحی صنعتی در کنار دهستان هایی که دارای مزیت‬ ‫هس��تند‪ ،‬از اهداف ما برای حمایت از تولیدکنندگان است تا‬ ‫در کنار ان بحث اموزش ساکنان این دهستان ها را هم دنبال‬ ‫کنیم‪ .‬برخی از نواحی صنعتی ما به اش��تباه تاس��یس ش��ده‬ ‫بودن��د که ام��روز باید انها را رها کنی��م‪ .‬ارتباط دادن تمامی‬ ‫واحدهای تولیدی با یکدیگر از دیگر اقدام هایی اس��ت که به‬ ‫زودی عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫امار اصلی کش��ور که براس��اس ان برنامه ریزی می ش��ود‬ ‫مربوط به دو س��ال پیش اس��ت که باید به روز ش��ود‪ .‬صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط برای اقتصاد کش��ور بس��یار مهم اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن نگاه حاکمیت بای��د در جهت توس��عه این صنایع‬ ‫باش��د‪ .‬نیروی انسانی خود یک مزیت است که کشور ما از ان‬ ‫بهره مند است‪ ،‬دیگری سرمایه است که شامل پول و فناوری‬ ‫می شود‪ ،‬حال اگر بتوانیم این سرمایه ها را در بازار مالی جذب‬ ‫کنیم به طور طبیعی خود به شکوفایی اقتصاد کمک می کند‪.‬‬ ‫منابع و ذخایر بخش دیگری از مزیت های کش��ور است‪ ،‬در‬ ‫کنار ان منابع انرژی نیز خود عاملی مهم برای تولید به شمار‬ ‫می اید‪ ،‬بازار مصرف نیز دارای اهمیت است اما حلقه گمشده‬ ‫در این میان‪ ،‬مدیریت است‪.‬‬ ‫ما کش��ور را گران مدیریت می کنیم؛ اگر درس��ت مدیریت‬ ‫شود‪ ،‬می توانیم مش��کالت اقتصادی کشور را حل کنیم‪ .‬اگر‬ ‫لو فصل‬ ‫دولت در خدمت مردم باش��د‪ ،‬مشکالت مردم نیز ح ‬ ‫می ش��ود‪ .‬ما بازار خوبی داریم ام��ا دولت هم باید کمک کند‬ ‫تا مش��کالت اقتصادی کش��ورحل ش��وند؛ خصوصی سازی و‬ ‫جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله اقدام هایی اس��ت که دولت‬ ‫می تواند در جهت حمایت از تولیدکنندگان انجام دهد‪.‬‬ ‫اسیب شناسی چرخه تولید صنعتی در ایالم‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی امور اقتصادی و توس��عه منابع انس��انی‬ ‫اس��تاندار ایالم گفت‪ :‬وجود س��رمایه در گردش و سرمایه ثابت‬ ‫از ل��وازم اصل��ی رونق گرفت��ن تولید و همچنین نداش��تن ان‬ ‫از عوامل رکود به ش��مار می رود اما کل مس��ئله این نیس��ت‪،‬‬ ‫بای��د چرخ��ه را از اغ��از ت��ا پایان بررس��ی و اسیب شناس��ی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان ایالم‪ ،‬ایوب درویشی در‬ ‫تو پا گیر‪،‬‬ ‫بازدید از شهرک صنعتی ایالم اظهار کرد‪ :‬قوانین دس ‬ ‫س��وء مدیریت و مشکالتی که در زنجیره تولید‪ ،‬بازار و بازار یابی‬ ‫وجود دارد به عنوان موانع جدی و عام تولید صنعتی‪ ،‬در ایالم‬ ‫از عمق و گس��تره بیش��تری برخوردار هستند و به عنوان علل‬ ‫رکود و عوامل بازدارنده تولید صنعتی در اس��تان ایالم به طور‬ ‫جدی ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم اسیب شناس��ی دقی��ق برای جلوگیری‬ ‫از کلی گویی افزود‪ :‬ایالم نس��بت به شرایط خود مسائل خاص‬ ‫خ��ود را نیز دارد‪ .‬بنابراین مهم ترین مس��ئله ب��رای افرادی که‬ ‫می خواهند در این حیطه س��رمایه گذاری کنند این اس��ت که‬ ‫باید شناخت کافی از صنعت و کل فرایند ان داشته باشند‪.‬‬ ‫درویشی با بیان اینکه تولید کار مشکلی است‪ ،‬گفت‪ :‬ما باید‬ ‫در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از بخش های مختلف کار و‬ ‫حلقه های این زنجیره مراقبت کنیم و تا حد امکان با اس��تفاده‬ ‫از قوانی��ن و ابزارهای موجود در اس��تان بتوانیم موانع تولید را‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬اگر به اش��تغال و تولید ثروت فکر می کنیم‬ ‫باید بر اساس مزیت های موجود به تولید در کشور در بخش های‬ ‫مختلف صنعت‪ ،‬کشاورزی و خدمات باور داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گفته درویشی‪ ،‬س��رمایه می تواند یکی از مشکالت بخش‬ ‫صنعت باشد که در این راستا بانک های مختلف را مجاب کرده‬ ‫و انه��ا را پ��ای کار اورده ایم و امیدواریم ب��ا همکاری صاحبان‬ ‫س��رمایه و تولیدکنندگان بتوانیم این مانع و فاکتور اصلی برای‬ ‫سرمایه و سرمایه گذاری را تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در زمینه س��رمایه گذاری‪ ،‬فرهنگ کار نیز‬ ‫مهم اس��ت؛ در منطقه ای که نوع نگاه به اشتغال‪ ،‬تنفیظ شده و‬ ‫درست باشد به یقین به نتیجه خواهیم رسید‪.‬‬ ‫درویش��ی با بیان اینکه اس��تان ایالم دارای مزیت های خوبی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت اس��تان ایالم نوپا و در حال رشد است که‬ ‫این مش��خصه می تواند هم اس��یب و هم فرصت برای اس��تان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اس��یب این رش��د و نوپایی برای اس��تان فقدان‬ ‫انباش��ت تجربه است و فرصت ان نیز دارا بودن منابع و مزایای‬ ‫بس��یار از جمله اس��تفاده از نزدیکی مرز و کشورهای همجوار‬ ‫به ویژه عراق و تسهیل تولید برای صادرات است‪.‬‬ ‫درویش��ی با بیان اینکه باید موانع کار و تولید برطرف شود‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬واحدهای فعال خوبی در شهرک های استان ایالم با‬ ‫جدیت و انگیزه در حال فعالیت هس��تند اما برخی واحدها نیز‬ ‫به صورت نیمه فعال با ظرفیت اندک کار می کنند و واحدهایی‬ ‫نیز تعطیل و از چرخه تولید خارج شده اند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در تالش��یم متناس��ب با وضعی��ت واحدها‬ ‫اشتغال و تولید موجود را حفظ و تثبیت و واحدهای نیمه فعال‬ ‫و تعطیل را فعال کنیم‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 351‬پیاپی ‪2324‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫اقتصاد ونزوئال ‪ ۱۳ /۲‬درصد اب رفت‬ ‫بررسی ها نشان می دهد اقتصاد ونزوئال در سال گذشته میالدی به‬ ‫روند کوچک شدن خود ادامه داد و ‪ ۱۳ /۲‬درصد اب رفت‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر به نقل از رویترز‪ ،‬اقتصاد ونزوئال در س��ال گذشته میالدی ‪۱۳ /۲‬‬ ‫درصد اب رفت و برای چهارمین سال متوالی در رکود اقتصادی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬بررسی تورم و تولید ناخالص داخلی این کشور‪ ،‬روند کوچک‬ ‫شدن اقتصاد این کشور بزرگ تولیدکننده نفت اوپک را از اغاز سال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬به بعد نش��ان می دهد‪ .‬برای بررسی عملکرد اقتصادی ونزوئال‬ ‫از داده ه��ای مرتبط با فعالیت صنعت نفت‪ ،‬مونتاژ وس��یله نقلیه‪ ،‬وام‬ ‫بانک ها و جمع اوری مالیات استفاده می شود‪ .‬درحال حاضر گرسنگی‬ ‫و س��وء تغذیه در این کش��ور رو به افزایش است و کمبود دارو و روند‬ ‫صعودی مهاجرت مشکالت زیادی را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫رییس جمهوری ونزوئال می گوید که سیاست «جنگ اقتصادی» با‬ ‫دشمنان سیاسی و ایاالت متحده را در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫با سقوط نرخ نفت از سال ‪ ۱۳۹۲‬به بعد‪ ،‬پیکره اقتصادی ونزوئال با‬ ‫اس��یب جدی روبه رو شده است‪ .‬البته از سال ‪ ۱۳۹۳‬به بعد همزمان‬ ‫ب��ا رکود ‪ ۶ /۲‬درصدی در فعالیت اقتصادی ونزوئال‪ ،‬بانک مرکزی این‬ ‫کش��ور امار تولید ناخالص داخلی ونزوئال را منتش��ر نکرده است اما‬ ‫دولت این کشور سال گذش��ته میالدی کاهش ‪ ۱۶ /۵‬درصدی را در‬ ‫اقتصاد تایید کرد‪ .‬نرخ تورم در ‪ ۱۲‬ماه منتهی به ماه نخست میالدی‬ ‫امس��ال بیش از ‪ ۴‬هزار درصد اعالم ش��ده است؛ صندوق بین المللی‬ ‫پول هم نرخ تورم این کشور را در سال جاری میالدی ‪ ۱۳‬هزار درصد‬ ‫پیش بینی و براورد کرد که اقتصاد ونزوئال در سال جاری میالدی ‪۱۵‬‬ ‫درصد کوچک خواهد شد‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بدون شرح‬ ‫«گسترش صنعت» از سوءاستفاده ‪ 400‬میلیارد تومانی در بازار کاغذ پرده برداشت‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخلف بزرگ‬ ‫بازار کاغذ؛ سیاه یا رانتی؟‬ ‫نماین��ده مصرف کنن��دگان کاغذ و مق��وا در گفت و گو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» بیان ک��رد‪ :‬کاغذهای روزنامه تحریر و‬ ‫ب��ازار کاغذ ای��ران در ‪ ۶‬ماه اخیر با نوس��ان های زیادی‬ ‫چ��اپ معاف از تعرفه ارزش افزوده هس��تند و برای واردات‬ ‫روبه رو شده است‪ .‬هرچند سال ‪ ۹۲‬نیز در نتیجه تغییرات‬ ‫فق��ط تعرف��ه ‪ 5‬درصدی یعنی کمتری��ن تعرفه را پرداخت‬ ‫بازار ارز شاهد چندبرابر شدن نرخ کاغذ بودیم و در همان‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫زمان صنف جدیدی در بازار کاغذ شکل گرفت که با ایجاد‬ ‫غالمرضا شجاع با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای‬ ‫هیج��ان در بازار و تغییر قیمت ها تعادل عرضه و تقاضا را‬ ‫دنیا کاغذ تحریر از تعرفه معاف است‪ ،‬افزود‪ :‬در ایران عالوه بر‬ ‫بر هم می زد و تا حدودی بازاری های س��نتی را به گوشه‬ ‫اینه��ا نه تنها از تعرفه معاف هس��تند بلکه ارز مبادله ای نیز‬ ‫رینگ برده بود اما امس��ال نیز به نوعی همان تجربه را اما‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬یک دزدی وحش��تناک در ‪۳‬‬ ‫با ش��گردهای دیگری داریم به طوری که برخی از فعاالن‬ ‫س��ال گذشته اتفاق افتاده اس��ت چراکه در کشور ‪ 25‬هزار‬ ‫بازار معتقدند از اغاز اس��فند پس از چند ماه نوس��ان نرخ‬ ‫تن کاغذ گالس��ه مصرف می ش��ود که ‪ 7‬هزار تن در حوزه‬ ‫کاغذ‪ ،‬عرضه به بازار به قدری محدود شده که خود عامل‬ ‫مطبوعات و ‪ 18‬هزار تن در نش��ر یعنی کتاب های نفیس و‬ ‫دیگری در افزایش نرخ کاغذ تحریر ش��ده اس��ت‪ .‬هرچند‬ ‫کتاب های کودک به کار می رود اما در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته هر‬ ‫بس��یاری از این دالل ها تنها یک معادله دارند و ان کسب‬ ‫س��ال نزدیک به ‪ 200‬هزار تن کاغذ گالسه وارد شده است‪.‬‬ ‫سود بیشتر است اما اثرات ان نه تنها در بازار چند میلیارد‬ ‫براساس اطالعات به دست امده تا پایان دی ‪ 96‬نزدیک به‬ ‫دالری کاغذ ایران مشخص بوده بلکه حتی بر فعالیت های‬ ‫‪ 400‬هزار تن مقوای پشت طوسی و پشت سفید و‪ ...‬با تعرفه‬ ‫فرهنگی کش��ور نیز اثری مخرب داش��ته ب��ه گونه ای که‬ ‫کاغذ گالس��ه وارد ش��ده که با ارزش ‪ 400‬میلیارد تومان از‬ ‫بس��یاری از روزنامه های کش��ور در اس��تانه تعطیلی قرار‬ ‫دولت سوءاستفاده شده است‪.‬‬ ‫گرفته اند و برخی دیگر نیز در سال اینده منتشر نخواهند‬ ‫او با اش��اره به اینکه ‪ 4‬بهمن امس��ال جلس��ه ای در اداره‬ ‫ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که این موسس��ه ها یا نشریه ها‬ ‫کل دفتر س��لولزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با حضور‬ ‫نه تنها نقش موثری در بازخورد اطالعاتی برای ش��فافیت‬ ‫تم��ام متولیان و واردکنندگان از نمایندگان گمرگ‪ ،‬وزارت‬ ‫و س��طح اگاهی عمومی دارند بلکه ب��ه عنوان یک بنگاه‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و ‪ ...‬برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫کوچک در اش��تغالزایی نیز نقش داشته اند‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫این قاچاق‪ ،‬تصمیم گرفته ش��د که فقط ‪ 25‬هزار تن کاغذ‬ ‫در حال��ی تعرفه واردات کاغ��ذ تحریر در ایران باال رفته و‬ ‫گالس��ه به کشور وارد ش��ود و واردکنندگان مقوا نتوانند از‬ ‫مش��مول ارزش افزوده شده است که طبق‬ ‫مزیت های گالسه برای واردات استفاده کنند و‬ ‫گفته مس��ئوالن هیچ گونه تولیدی در داخل‬ ‫همچنین قرار ش��د گمرک فهرست افرادی که‬ ‫غالمرضا شجاع ‪:‬‬ ‫کش��ور وجود ندارد و براساس گفته فعاالن‬ ‫مقوا با تعرفه گالس��ه وارد کرده اند را در اختیار‬ ‫بازار کاغذ شائبه داللی و مدیریت بازار کاغذ تا پایان دی ‪ 96‬نزدیک دفتر س��لولزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به ‪ 400‬هزار تن مقوا با‬ ‫جدی اس��ت و باید دید نهاده��ای نظارتی‬ ‫ق��رار دهد تا پیگیری های الزم انجام ش��ود زیرا‬ ‫تعرفه کاغذ گالسه وارد‬ ‫ب��رای جلوگیری از این رانت و فس��ادهایی‬ ‫بر این اس��اس سوءاس��تفاده ‪ 45‬درصد تفاوت‬ ‫شده است‬ ‫که در نتیجه مدیریت و مهندس��ی واردات‬ ‫قیم��ت ایجاد کرد‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬بعد از ‪ 45‬روز‬ ‫برخی محص��والت وج��ود دارد چه اقدامی‬ ‫از ای��ن تصمیم هنوز تکلیف ای��ن تقلب بزرگ‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫معلوم نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬عامل افزایش نرخ در بازار کاغذ‬ ‫محس��ن صالحی نیا‪ ،‬مع��اون صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫زهرا زینلی‪ ،‬یک فعال بازار کاغذ در گفت وگو با «گسترش‬ ‫تجارت به تازگی در نشس��ت خبری اعالم کرده است « ‪۴۹‬‬ ‫صنعت» ‪ ۴‬عامل اصلی را بر تغییرات بازار کاغذ موثر دانست‬ ‫درص��د میزان تولید داخل کاغ��ذ تحریر و روزنامه در ایران‬ ‫و اع�لام کرد‪ :‬نوس��ان دالر‪ ،‬تغییر جهان��ی قیمت ها و تغییر‬ ‫کاهش یافته است‪ ».‬حال از انجا که بزرگترین تولیدکننده‬ ‫تعرف��ه ای و در نهای��ت محدودیت عرضه از س��وی برخی از‬ ‫کاغ��ذ روزنامه ای کش��ور کارخانه کاغ��ذ و مقوای مازندران‬ ‫تاجران و عمده فروش��ان نق��ش مهمی در افزایش نرخ کاغذ‬ ‫ب��ود‪ ،‬در نیمه دوم امس��ال خبرها حکایت از ورشکس��تگی‬ ‫داش��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬در هفته نخس��ت اسفند بسیاری از‬ ‫و توق��ف تولی��د ای��ن کارخانه داش��ت و بازار کاغ��ذ نیز از‬ ‫بازرگانان و نماینده های اصلی به دلیل نوسان های باال عرضه‬ ‫همان زمان ش��روع به تغییر ک��رد و تا ‪ ۸۰‬درصد نیز برخی‬ ‫را متوقف کرده اند و این مس��ئله ن��رخ کاغذ را افزایش داده‬ ‫محصوالت تحریر افزایش یافت‪ .‬کمی بعد از نشست معاون‬ ‫اس��ت‪ .‬البته باید توجه داش��ت که نرخ جهانی کاغذ جهانی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬ابوالفضل روغنی گلپایگانی‪،‬‬ ‫نیز به یک باره نرخ کاغذ تحریر را باال برد و این مسئله زمانی‬ ‫دبیر س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا در گفت وگو با‬ ‫مشهود شد که نرخ دالر به شدت باال رفت‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت»کاهش تولیدکاغذ در ایران را تایید کرد‬ ‫او ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه کارخان��ه تولید کاغ��ذ مازندران‬ ‫و گفت‪« ،‬تولید کاغذ تحریر حدود ‪ ۷۰‬درصد و کاغذ روزنامه‬ ‫ورشکس��ت ش��ده اس��ت و امروز هیچ تولیدی ندارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬درصد کاهش یافته است‪».‬‬ ‫توق��ف تولید برخی محص��والت داخلی که در نتیجه کمبود‬ ‫هرچن��د ب��ازار کاغ��ذ در نخس��تین گام روزنامه ه��ا را‬ ‫اب در کش��ور و نداشتن فناوری و مواد اولیه با کیفیت برای‬ ‫قربان��ی کرد ام��ا با توجه به اینکه ای��ن محصول از مدارس‬ ‫تولید بود وضعیت بازار را با چالش هایی روبه رو کرد‪.‬‬ ‫ت��ا اداره ه��ای دولتی تقاض��ای باالیی دارد ادام��ه این روند‬ ‫زینل��ی با بیان اینکه در بخش تعرفه کاغذ گالس��ه و‪A ۴‬‬ ‫می تواند اس��یب های جبران ناپذیری ب��ه اقتصاد و فرهنگ‬ ‫ارزش افزوده ‪ ۹‬درصدی اضافه ش��ده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬پس‬ ‫کش��ور وارد کند‪ .‬باید دی��د دولت چه اقدامی در این زمینه‬ ‫از این تغییرات کاغذ ‪ A ۴‬و ‪AA‬اندونزی از ‪ ۱۴‬هزار تومان‬ ‫انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫به ‪ ۱۸‬هزار تومان رسید و از طرف دیگر تنوع واردات برندها‬ ‫سیدحسین میرباقری‪ ،‬رییس اتحادیه فروشندگان کاغذ‬ ‫زیاد ش��د و همین مس��ئله ن��رخ را افزای��ش داد‪ .‬البته باید‬ ‫و مقوا در گفت وگو با پایگاه خبری گس��ترش با بیان اینکه‬ ‫توج��ه داش��ت که به دلیل تحریم ه��ا واردات کاغذ از برخی‬ ‫گرانی کاغذ باعث تعطیلی بسیاری از روزنامه ها شده‪ ،‬گفته‬ ‫کش��ورها همچون کره شمالی متوقف ش��ده است در حالی‬ ‫بود‪ « :‬برخی از س��ودجویان در پی برداش��تن تعرفه کاغذ و‬ ‫که محصوالت این کش��ور از کیفیت بسیار باالیی برخوردار‬ ‫دالر مبادله ای هس��تند که اگر این مهم اتفاق بیفتد ش��اهد‬ ‫بود اما نس��بت به چند س��ال پیش از کش��ورهای بیشتری‬ ‫جه��ش ناگهان��ی نرخ در ب��ازار کاغذ خواهیم‬ ‫کاغذ وارد می ش��ود به طوری که عالوه بر هند‪،‬‬ ‫ب��ود‪ .‬من به عن��وان فعال ح��وزه کاغذ بر این‬ ‫چین‪ ،‬اندونزی و مالزی‪ ،‬کش��ورهایی همچون‬ ‫ابوالفضل‬ ‫ب��اورم که تصمیم ها درباره برداش��تن و حفظ‬ ‫بن��گالدش و کانادا به جرگه کش��ورهای مبدا‬ ‫روغنی گلپایگانی ‪:‬‬ ‫تعرفه کاغذ را به س��ال اینده موکول کنیم تا‬ ‫واردات اضافه شده است‪.‬‬ ‫تولید کاغذ تحریر حدود‬ ‫ب��ازار کاغ��ذ ثبات خود را به دس��ت بیاورد‪ .‬به ‪ ۷۰‬درصد و کاغذ روزنامه � انحصار در بازار کاغذ‬ ‫محم��د دفتری یکی دیگر از واردکنندگان و‬ ‫جرات می گویم که تولیدکنندگان کاغذ صفر حدود ‪ ۱۰۰‬درصد کاهش‬ ‫درص��د کاغذ تحریر مورد نیاز کش��ور را تولید‬ ‫یافته است‬ ‫عرضه کنندگان بازار کاغذ است که در گفت وگو‬ ‫می کنند‪».‬‬ ‫با «گس��ترش صنعت» تاکید ک��رد‪ :‬بازار کاغذ‬ ‫در اختیار چند نفر اس��ت که براس��اس ش��رایط نوسان هایی‬ ‫نی��ز در بازار کاغذ ایج��اد می کنند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬می توان‬ ‫گفت بازار کاغذ بیشتر تحت تاثیر رفتارهایی همچون تقاضا‬ ‫و مص��رف اس��ت و بای��د بگوییم که عرضه ای��ن محصول با‬ ‫مدیری��ت چند نفر تغیی��ر می کند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫چند س��ال پیش واردکنندگان ه��ر «بند» کاغذ را ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫توم��ان وارد می کردن��د و ‪ ۶۲‬هزار تومان می فروختند یعنی‬ ‫شرایط خاصی برای حفظ بازار وجود داشت اما چرا امروز این‬ ‫اتف��اق نمی افتد؟ او ب��ا بیان اینکه در بازار مقوا نرخ دالر نرخ‬ ‫محصوالت را خیلی باال برده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این مسئله باعث‬ ‫شده ‪ ۲۰‬درصد تقاضا کاهش یابد و اگر نرخ دالر ثابت شود‬ ‫بازار کاغذ نیز به ثبات خواهد رس��ید‪ .‬دفتری درباره عواملی‬ ‫که باعث افزایش نوسانات بازار کاغذ در یک سال اخیر شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬چند سالی بود که برخی وارکنندگان با‬ ‫تعرف��ه کاغذ‪ ،‬مقوا و گالس��ه وارد می کردن��د و امروز جلوی‬ ‫ان را گرفته اند و باعث ش��د ن��رخ برخی محصوالت مقوایی‬ ‫نیز باال برود‪.‬‬ ‫‹ ‹حاشیه سود بازار کاغذ پایین امده‬ ‫ایدی��ن پاکروان‪ ،‬واردکننده کاغذ که ‪ ۶‬ماه اس��ت در این‬ ‫صنف فعالیت نمی کند در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫درباره دالیل خروج از این بازار گفت‪ :‬بازار کاغذ از یک سال‬ ‫و نیم پیش سوددهی نداشت و از ‪ ۶‬ماه پیش که نوسان های‬ ‫نرخ ارز باعث از بین رفتن حاشیه سود این بازار شد واردات‬ ‫کاغذ نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفت زیرا بخش عمده ای‬ ‫از تقاضا کاهش یافت و مصرف کنندگان قدرت خرید هر نوع‬ ‫کاغذ با کیفیتی را نداشتند‪ ،‬به ویژه برای کاغذ کارتن چون در‬ ‫داخل تولید می شود واردات بیشتر محدود شد زیرا وضعیت‬ ‫اقتصادی ضعیف ش��ده و تقاضا برای کاغذهای خارجی کم‬ ‫شده است‪ .‬در حالی که چند سال پیش نزدیک به ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫از نیاز داخلی از طریق واردات تامین می ش��د و امروز بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درص��د از تقاضای کاغذ کارتن از طریق تولید داخلی‬ ‫تامین می شود که حاشیه سود واردات کاغذهای خارجی نیز‬ ‫در نتیجه تعرفه های باال از بین رفته است به همین دلیل ‪۶‬‬ ‫ماه است که از این بازار خارج شده ام‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۳۳‬درصد بدهی دولت مربوط به طلب تامین اجتماعی است‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫سازمان تامین اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی‪،‬‬ ‫کس��ورات و س��هم بیم��ه کارگ��ران و کارمندان با‬ ‫اختصاص ‪ ۳۳‬درصد از کل بدهی دولت‪ ،‬بیش��ترین‬ ‫سهم را در ترکیب بدهی های دولت دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬بحران در صندوق های بازنشس��تگی موضوع‬ ‫جدیدی نیس��ت و نخس��تین بار عل��ی ربیعی‪ ،‬وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نس��بت به ان هش��دار‬ ‫داد و خواس��تار همفک��ری دول��ت و مجلس برای‬ ‫ح��ل این بحران ش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬ب��روز بحران در‬ ‫صندوق های بازنشستگی به دستمایه استیضاح وی‬ ‫در مجلس شورای اس�لامی تبدیل شده که جلسه‬ ‫استیضاح قرار است امروز در خانه ملت برگزار شود‪.‬‬ ‫هم اکنون در صن��دوق تامین اجتماعی از هر ‪۶/۳۷‬‬ ‫نف��ری که کار می کنند و حق بیمه می پردازند‪ ،‬یک‬ ‫نفر بازنشسته است در حالی که این نسبت در سال‬ ‫‪ ۱۳۵۴‬مع��ادل ‪ ۲۵/۲‬نفر ب��ود؛ یعنی ‪ ۲۵/۲‬نفر کار‬ ‫می کردند و یک نفر بازنشسته بود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان حوزه بیمه و رف��اه اجتماعی بر این‬ ‫باورند که بخش قابل توجهی از به هم خوردن تعادل‬ ‫در ترکیب صندوق های بازنشستگی به اجرای قانون‬ ‫بازنشستگی پیش از موعد در دولت های نهم و دهم‬ ‫باز می گردد که وزن بازنشس��تگان را در صندوق ها‬ ‫بیش��تر کرد اما به تعداد نی��روی کار که حق بیمه‬ ‫می پردازند‪ ،‬اضافه نک��رد‪ .‬تازه ترین امارهای وزارت‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارایی به عن��وان متولی درامدها‬ ‫و پرداختی های دولت و محاسبه بدهی های ان نیز‬ ‫بر این امر صحه می گذارد که بخش��ی از مشکالت‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی ناشی از بدهی های دولت‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش��ی که معاونت ام��ور اقتصادی‬ ‫این وزارتخانه منتش��ر کرده‪ ۳۳ ،‬درصد بدهی های‬ ‫دولت مربوط به طلب سازمان تامین اجتماعی است‬ ‫که دولت باید بابت س��هم خ��ود از بیمه کارگران و‬ ‫کارمندان به صندوق تامی��ن اجتماعی بپردازد که‬ ‫تاکنون پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫برپایه بررس��ی وزارت امور اقتص��ادی و دارایی و‬ ‫به اس��تناد اطالعات ای��ن وزارتخانه و بانک مرکزی‬ ‫تا پایان ش��هریور‪ ،‬پس از سازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫بان��ک مرکزی با ‪ ۱۵‬درص��د در رده دوم طلبکاران‬ ‫دولت قرار دارد‪ .‬سهم دارندگان اوراق بهادار اسالمی‬ ‫از بدهی ه��ای دول��ت معادل ‪ ۱۶‬درصد اس��ت که‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۰‬درصد رشد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در بخش بدهی های دولت به ش��بکه بانکی‪۴۴ ،‬‬ ‫درصد بدهی ه��ای دولت در حوزه بانک های دولتی‬ ‫ب��ه بانک ملی ای��ران اختص��اص دارد و ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫بدهی ه��ای دول��ت به بانک مرکزی نی��ز مربوط به‬ ‫بده��ی س��ازمان هدفمن��دی یارانه هاس��ت که در‬ ‫دولت ده��م بابت پرداخت یارانه ه��ا از منابع بانک‬ ‫مرکزی برداش��ت شد و هنوز تس��ویه نشده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس امارهای بانک مرک��زی‪ ،‬دولت دهم بابت‬ ‫هدفمندی یارانه ها ‪ ۵۷‬ه��زار میلیارد ریال از بانک‬ ‫مرکزی برداش��ت کرد‪ .‬همچنی��ن ‪ ۴۶‬درصد بدهی‬ ‫دولت در بخش بانک های خصوصی به بانک تجارت‪،‬‬ ‫‪ ۳۶‬درص��د بدهی دولت در زیربخ��ش اوراق بهادار‬ ‫اسالمی بابت انتشار اسناد خزانه و ‪ ۴۷‬درصد بدهی‬ ‫دولت در زیربخش س��ایر بدهی ها مربوط به س��ایر‬ ‫اش��خاص حقوقی خصوصی اس��ت‪ .‬شاخص نسبت‬ ‫بدهی بانکی ب��ه ظرفیت پرداخ��ت تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی از ‪ ۷‬درصد در س��ال ‪ ۱۳۸۵‬به ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬افزایش یافته است‪ .‬نگاهی به روند‬ ‫نس��بت مطالبات به بدهی دولت که بیانگر ظرفیت‬ ‫پرداخت بدهی های دولت از طریق وصول مطالبات‬ ‫دولت اس��ت‪ ،‬در بازه زمانی اس��فند ‪ ۹۴‬تا شهریور‬ ‫‪ ۹۶‬نشان می دهد معادل ‪ ۵۶‬درصد مطالبات دولت‬ ‫تا شهریور امس��ال مربوط به مطالبات سازمان امور‬ ‫مالیاتی‪ ۱۶ ،‬درصد بابت اقساط واگذاری سهام‪۱۸ ،‬‬ ‫درصد مطالب��ات از بانک ها و ‪ ۱۰‬درصد نیز س��ایر‬ ‫مطالبات است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!