روزنامه گسترش صنعت شماره 352 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 352

روزنامه گسترش صنعت شماره 352

روزنامه گسترش صنعت شماره 352

‫سال بیست و نهم‬ ‫باید بسازیم و تولیدکنیم و به اهلش واگذار کنیم‬ ‫پیاپی ‪ 2325‬دوره جدید شماره ‪352‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران گفت‪ :‬ایدرو سازمانی‬ ‫استراتژیک و سیاست گذار و اجراکننده است که وظیفه ان توسعه و هدایت صنعت است‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬معظمی افزود‪:‬‬ ‫ایدرو برپایه اساس��نامه خود ‪ ۳‬وظیفه کلیدی دارد؛ یکی توس��عه گری ان است‪ .‬نقش دوم ان سرمایه گذاری و نقش سوم ان‬ ‫وظیفه حمایتی اس��ت‪ .‬توس��عه صنعتی در کشور را در اولویت داریم که به طور تقریبی با ایدرو شروع می شود‪ .‬ایدرو بیش‬ ‫از ‪ ۲۵۰‬واحد و طرح و مجموعه را راه اندازی و بعد واگذار می کند‪ .‬ما در حال برگش��ت و احیای ایدرو به گذش��ته هستیم‪.‬‬ ‫اینکه بسازیم و تولید کنیم اما به اهلش واگذار کنیم‪ .‬ما معتقدیم چیزی که به عنوان خصوصی سازی در کشور انجام شده‬ ‫بسیار از جایگاه اصلی ان فاصله دارد و در بسیاری از موارد رهاسازی شده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2018‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫چهاردیواری اسیب دیدگان اجتماعی اختیاری است؟ ‬ ‫دالالن در واگذاری زمین‬ ‫صنعتی نقشی ندارند‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یکی از خبرهایی که در عین تکراری بودن برای مردم مالل اور نیز‬ ‫ش��ده‪ ،‬ماجرای سوداگری زمین است‪ .‬شاید بسیار شنیده باشید که‬ ‫فردی یک زمین را به چند نفر فروخته است یا تخلف هایی در برخی‬ ‫از دفاتر مشاور امالک به وجود امده که متضرر اصلی مردم و صاحبان‬ ‫امالک بودند‪ .‬کم نیس��تند افرادی که برای تهیه یک زمین یا ملک‬ ‫خ��اص به منظور فعالی��ت کارگاهی و تولیدی یا تجاری دچار برخی‬ ‫از مشکالتی می شوند که به فکرشان نیز خطور نمی کرد‪ .‬حال سوال‬ ‫اینجاس��ت که واگذاری زمین در شهرک های صنعتی چگونه است؟‬ ‫ایا برای دریافت این زمین ها باید به مش��اوران امالک مراجعه کرد؟‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬قرارداد دریافت و انتقال اراضی در شهرک های‬ ‫صنعتی فقط میان دو طرف‪ ،‬س��رمایه گذار و ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استانی منعقد می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬به شخص ثالث یا مشاوران‬ ‫امالک در نواحی صنعتی نیاز نیس��ت‪ .‬صاحبان صنایع برای دریافت‬ ‫زمین در شهرک های صنعتی اطمینان دارند که با یک شرکت دولتی‬ ‫طرف قرارداد هس��تند‪ .‬به عالوه اینکه تامین زیرس��اخت ها برعهده‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی است‪ .‬این گونه می شود که تنها دغدغه‬ ‫صاحبان صنایع تولید صنعتی خواهد بود‪ .‬به عالوه اینکه نرخ زمین ها‬ ‫در ش��هرک های صنعتی دست مایه افراد سودجو نمی شود و فقط در‬ ‫برخی از شهرک های صنعتی پرتقاضا به نسبت درجه توسعه یافتگی‬ ‫منطقه ممکن است درصد ناچیزی باالتر رود‪ .‬تمامی این موارد باعث‬ ‫ایجاد امنیت س��رمایه گذاری در محدوده شهرک های صنعتی برای‬ ‫صاحبان صنایع خواهد ش��د‪ .‬ممکن اس��ت در این میان سوال شود‬ ‫ک��ه چ��ه باید کرد تا صاحبان صنایع��ی که به اجاره یا خرید زمین یا‬ ‫ملکی نیاز دارند دچار مش��کالت این چنینی نشوند و روند تولید انها‬ ‫به مخاطره نیفتد؟ شاید در پاسخ بتوان گفت باید از افراد و مشاوران‬ ‫ام�لاک مطمئ��ن زمین را بخرند تا گرفتار دالالن زمین نش��وند‪ .‬اما‬ ‫ممکن است باز هم سوال شود در شهرک های صنعتی که به صورت‬ ‫م��داوم زمی��ن و اراضی در اختیار صاحبان صنایع ق��رار می گیرد ایا‬ ‫نمونه های س��وداگری زمین نیز شنیده شده است و صاحبان صنایع‬ ‫در انجا نیز باید جای پای مشاوران امالک را ببیند؟‬ ‫‪7‬‬ ‫پیگیری اخوندی برای انتشار اوراق‬ ‫خزانه در حوزه راه‬ ‫در شورای اقتصادی مطرح شد‬ ‫انتشار ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای خرید هواپیما و ایمن سازی راه ها‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬نیرو‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫س��ازمان برنام��ه و بودج��ه‪ ،‬معاون علم��ی و فناوری‬ ‫ریی��س جمهوری‪ ،‬ریی��س کل بانک مرکزی و رییس‬ ‫اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند درخواست های‬ ‫برخی نهادهای اجرایی مطرح ش��د که پس از بحث و‬ ‫تبادل نظر به تایید شورای اقتصاد رسید‪.‬‬ ‫اصالح مصوب��ه ش��ورای اقتصاد درب��اره طرح های‬ ‫توس��عه نیروگاه ابی گتوند علیا‪ ،‬ساخت سد و نیروگاه‬ ‫چرمشیر‪ ،‬استفاده از فاینانس برای ایجاد انتقال و فاز‬ ‫دوم تصفیه خانه ش��هر بیرجند‪ ،‬بهره گیری از فاینانس‬ ‫برای طرح های سد دشت پلنگ و سد باغان و استفاده‬ ‫از تسهیالت مالی خارجی برای ساخت سد و نیروگاه‬ ‫بختیاری از جمله درخواس��ت های وزارت نیرو بود که‬ ‫پس از بحث و بررسی به تصویب رسید‪.‬‬ ‫درخواس��ت های وزارت نفت نیز در این جلسه مورد‬ ‫بحث و بررس��ی قرار گرفت و پ��س از ارائه توضیحات‬ ‫از س��وی نماینده این وزارتخانه با این درخواس��ت ها‬ ‫موافقت شد‪.‬‬ ‫ط��رح کمک ب��ه جایگزینی و اس��قاط یک میلیون‬ ‫بخاری مرس��وم( گازی و نفتی) با بخاری های گاز سوز‬ ‫دودک��ش دار ب��ازده باال (هرمتی��ک)‪ ،‬اص�لاح مج��وز‬ ‫س��رمایه گذاری از مح��ل منابع داخلی ش��رکت ملی‬ ‫پاالی��ش و پخش فراورده های نفت��ی ایران در زمینه‬ ‫طرح س��اخت خط لوله ‪ ۲۰‬این��چ فراورده های نفتی‬ ‫نایین‪ -‬کاش��ان‪-‬ری و اص�لاح مجوز س��رمایه گذاری‬ ‫از محل منابع داخلی ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی مطرح کرد‬ ‫رشد ‪ ۵‬برابری نرخ مسکن به نسبت تورم‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‪ ،‬از رشد‬ ‫‪ ۵‬برابری نرخ مس��کن به نسبت تورم انتقاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫دولت باید با سیاست های حمایتی از بزرگتر شدن حباب‬ ‫نرخ مسکن جلوگیری کند‪.‬‬ ‫ش��هرام کوسه غراوی در گفت وگو با خانه ملت با اشاره‬ ‫به امار دولت در زمینه ثابت نگه داشتن نرخ تورم در بازه‬ ‫‪ ۸‬درص��د‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت فعلی بازار رقم تورم را بیش از‬ ‫ارقام اعالمی از سوی دولت نشان می دهد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه حباب نرخ مس��کن به بزرگترین حد خود در چند‬ ‫سال گذشته رسیده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه نرخ مسکن‬ ‫‪ ۵‬برابر نرخ تورم ش��اید هم بیشتر با افزایش روبه رو شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماینده مردم مینودش��ت‪ ،‬کالله و گالیکش در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬با تاکید بر اینکه گرانی مسکن فشار‬ ‫دوچندان��ی ب��ر خانوارها تحمی��ل کرده اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬روند رش��د نرخ مس��کن در چند ماه گذشته نشان‬ ‫می دهد که در برخی مناطق کالنش��هرها رش��د بیش از‬ ‫‪ ۳‬میلیون تومانی در هر متر واحد مسکونی حاصل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه افزایش ‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۳۰‬درصدی نرخ‬ ‫مس��کن در ماه های گذشته زنگ هشداری برای خانه دار‬ ‫ش��دن اقشار متوسط و ضعیف جامعه است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫باید با سیاس��ت های حمایتی ضمن جلوگیری از بزرگتر‬ ‫ش��دن حباب نرخ مس��کن روند نزولی نرخ در این حوزه‬ ‫را پیگیری کند‪.‬‬ ‫نرخ ت��ورم موج��ود در بط��ن جامعه از ن��رخ اعالمی‬ ‫مس��ئوالن متفاوت است کوس��ه غراوی با تاکید بر اینکه‬ ‫دولت باید به جای ارائه امار درباره نرخ تورم بطن جامعه‬ ‫را برای ارزیابی این موضوع در نظر بگیرد‪ ،‬افزود‪ :‬به یقین‬ ‫در ماه های گذشته گرانی ها کاهش قدرت خرید مردم در‬ ‫بسیاری از حوزه ها را رقم زده است‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده م��ردم در مجل��س ده��م‪ ،‬ادام��ه داد‪:‬‬ ‫کمیسیون عمران مجلس بارها درباره کمک به دولت در‬ ‫راستای ساماندهی بازار مسکن اعالم امادگی کرده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ادامه روند فعلی در بازار مسکن به صالح نیست زیرا‬ ‫با بزرگ شدن حباب قیمت ها امکان بازگشت به نرخ های‬ ‫قبل از تورم وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ ‪ 22‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫گزارش«گسترشصنعت»ازضعفنهادهایدولتیدرتوانمندسازیافراداسیب دیدهاجتماعی‬ ‫ش��ورای اقتصادی با انتش��ار ‪ ۵‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫اوراق مش��ارکت برای خرید هواپیمای جدید و انتشار‬ ‫‪ ۵‬هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای ایمن سازی‬ ‫و نگهداری راه های شریانی کشور موافقت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» از پایگاه اطالع رسانی‬ ‫مع��اون اول رییس جمهوری‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در‬ ‫جلس��ه شورای اقتصاد با اش��اره به وضعیت نه چندان‬ ‫مناس��ب دانش��گاه های کش��ور از نظ��ر تجهی��زات و‬ ‫امکانات ازمایش��گاهی و پژوهشی‪ ،‬درخواست وزارت‬ ‫عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و فن��اوری برای خری��د تجهیزات‬ ‫ازمایش��گاهی‪ ،‬اموزشی و پژوهش��ی دانشگاه صنعتی‬ ‫شریف را مثبت ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یکی از مصوبات س��تاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتی این اس��ت که ‪ ۵‬دانشگاه کشور باید تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬جزو ‪ ۲۰۰‬دانش��گاه برتر دنیا باشند و امیدوارم‬ ‫س��ایر دانشگاه های کش��ور نیز مانند دانشگاه صنعتی‬ ‫ش��ریف به دنبال برخورداری از تسهیالت مالی برای‬ ‫تجهیز امکانات خود باشند‪.‬‬ ‫جهانگی��ری ب��ا قدردان��ی از تالش ه��ای دبیرخانه‬ ‫ش��ورای اقتصاد در س��ال ‪ ،۹۶‬برای اعضای این شورا‬ ‫سال اینده را سالی خوب ارزو کرد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمهوری اظه��ار امیدواری کرد‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬شورای اقتصاد بهتر از سال های گذشته‬ ‫فعالیت کند‪.‬‬ ‫در این جلسه که وزیران علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪،‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫فراورده ه��ای نفتی ایران در زمینه طرح نگهداش��ت‬ ‫و پش��تیبانی تاسیس��ات جنبی صنعتی و غیرصنعتی‬ ‫و س��رمایه گذاری جدید برای طرح تعویض پوشش و‬ ‫تعوی��ض خط لول��ه نفت خام از طرح ه��ای مورد نظر‬ ‫وزارت نفت در این جلسه بود‪.‬‬ ‫همچنین در این جلسه موضوع اصالح مصوبه طرح‬ ‫جایگزینی ‪ ۶۵‬هزار کامیون و کش��نده فرسوده باالی‬ ‫‪ ۱۰‬تن با سن باالتر از ‪ ۳۵‬سال برای بررسی بیشتر به‬ ‫کمیسیون شورای اقتصاد ارجاع شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این جلس��ه‪ ،‬ب��ا درخواس��ت وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی مبنی بر شفاف س��ازی درباره قیر‬ ‫معدنی‪ ،‬ضم��ن موافقت با تفکیک قیر معدنی از زمره‬ ‫کاالهای نفتی‪ ،‬این کاال به عنوان ماده معدنی شناخته‬ ‫و در این زمینه شفاف سازی شد‪.‬‬ ‫درخواس��ت وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری نیز‬ ‫درب��اره خری��د تجهیزات ازمایش��گاهی‪ ،‬اموزش��ی و‬ ‫پژوهش��ی دانش��گاه صنعت��ی ش��ریف با اس��تفاده از‬ ‫تسهیالت مالی خارجی مطرح شد و پس از توضیحات‬ ‫رییس این دانشگاه به تصویب رسید‪.‬‬ ‫انتش��ار ‪ ۵‬هزار میلیارد ریال اوراق مش��ارکت برای‬ ‫خرید هواپیمای جدید و انتش��ار ‪ ۵‬هزار میلیارد ریال‬ ‫اوراق مش��ارکت برای ایمن سازی و نگهداری راه های‬ ‫ش��ریانی کشور نیز از جمله درخواست های وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی بود که در این جلس��ه مطرح شد و به‬ ‫تصویب رسید‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با پیگیری های وزیر ‪ ۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان اوراق خزانه اسالمی منتشر شد‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۵‬سال‬ ‫گذش��ته نسبت به تس��ویه بدهی های راه اهن و ایران ایر از طریق منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی و ذخیره ارزی اقدام کردیم‪.‬‬ ‫امی��ر امین��ی در گفت وگو ایلنا با بیان اینکه در س��ال های ‪ ۹۲‬تا ‪۹۶‬‬ ‫فعالیت هایی انجام شد که شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل‬ ‫بابت انتش��ار اوراق مشارکت و فاینانس بدهی ‪ ۴۸۰۰‬میلیارد تومانی به‬ ‫بانک ها داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬با مدیریت و تصمیم گیری های تخصصی در‬ ‫چند س��ال گذشته برای نخستین بار بر اساس ظرفیت هایی که در قانون‬ ‫پیش بینی ش��ده و با مجوز هیات دولت رق��م ‪ ۴۸۰۰‬میلیارد تومان به‬ ‫دیون دولت تبدیل شد بنابراین تعهدات وزارت راه و شهرسازی در این‬ ‫بخش را کاهش دادیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه تهاتر بدهی ه��ای دول��ت را عملیات��ی کردیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ش��رکت راه اه��ن و ایران ایر تس��ویه بدهی ها با صندوق‬ ‫ذخی��ره ارزی و صندوق توس��عه مل��ی تا س��قف ‪ ۳۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫ب��ه تصوی��ب هیات وزی��ران می رس��د و ب��ه زودی ب��ه قان��ون تبدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به عملیاتی کردن فاینانس ‪۲‬‬ ‫پروژه ریلی تهران – مشهد و تهران – قم – اصفهان اظهار کرد‪۱۲۰۰ :‬‬ ‫میلیارد تومان نقدینگی در این بخش تزریق شد که توانستیم ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫این رقم پروژه ها را به عنوان پیش پرداخت و هزینه های جاری تسویه و‬ ‫نسبت به عملی کردن فاینانس اقدام کنیم‪.‬‬ ‫امینی ادامه داد‪ :‬با توجه به کمبود ‪ ۱۱۰۰‬میلیارد تومان اعتبار نقدی‬ ‫ف شده و همزمان توانستیم‬ ‫برای رسیدن به اهداف حمل ونقل ریلی صر ‬ ‫‪ ۵۸۰۰‬میلیارد تومان اوراق خزانه اسالمی به طرح ها اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد ایران‪:‬‬ ‫هیچ شرکتی در ایران لوح زرین کیفیت ندارد‬ ‫ریی��س س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران‬ ‫گفت‪ :‬هی��چ ش��رکتی تاکن��ون در ایران‬ ‫نتوانس��ته لوح زرین جای��زه ملی کیفیت‬ ‫ایران را که باالترین س��طح کیفی اس��ت‪،‬‬ ‫دریافت کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬نی��ره پیروزبخت‪،‬‬ ‫دوش��نبه در ایی��ن هفتمی��ن جای��زه‬ ‫کیفی��ت فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات ایران اف��زود‪ :‬لوح‬ ‫زری��ن جای��زه ملی کیفی��ت باالترین س��طح در بکارگیری‬ ‫کیفیت اس��ت ک��ه تاکنون و ب��ه دالیل مختلف دس��تیابی‬ ‫ب��ه این س��طح برای هی��چ فرد و ش��رکتی ممکن نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ه مغفول ماندن توجه به کیفیت در کش��ور اذعان و‬ ‫علت ان را بروز جنگ و تحریم در کش��ور‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫پیروز بخ��ت از طراح��ی مدلی جدید در‬ ‫استانداردس��ازی ایران خب��ر داد و افزود‪:‬‬ ‫براس��اس این مدل‪ ،‬نه تنها کیفیت مدنظر‬ ‫قرار خواهد گرفت بلکه خود محصول هم‬ ‫مورد توجه واقع خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران از توقف توجه به‬ ‫جایزه ملی کیفیت در برخی س��ال ها انتقاد کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫روند جایزه ملی کیفیت در این س��ال ها متوقف ش��د که به‬ ‫ضرر کشور بوده است‪.‬‬ ‫وی خواس��تار ان ش��د تا کیفیت در ایران نهادینه شود و‬ ‫گفت‪ :‬مفهوم کیفیت فراتر از استاندارد است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪ 24 1396‬جمادی الثانی ‪ 13 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 352‬پیاپی ‪2325‬‬ ‫فضای سیاسی مجلس در روزهای پایانی سال اوج گرفت‬ ‫شتاب در استیضاح‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در ش��رایطی به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم که امروز‬ ‫و فردا مجلس ش��ورای اسالمی ‪ ۳‬وزیر دولت دوازدهم را استیضاح‬ ‫خواهد کرد‪ .‬علی ربیعی‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نخستین‬ ‫وزیری خواهد بود که اس��تیضاح وی در دس��تور کار امروز مجلس‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫ربیع��ی از تیر س��ال گذش��ته تاکن��ون چندین ب��ار از زیر تیغ‬ ‫استیضاح جان س��الم به در برده اما این بار فشارها برای استیضاح‬ ‫او بیش از گذشته است‪.‬‬ ‫با وجود اینکه اس��تیضاح وزیر کار با س��قوط هواپیمای اسمان‬ ‫متعلق به صندوق بازنشس��تگی کش��وری کلید خ��ورد و در بین‬ ‫فهرس��ت امضاکنن��دگان اس��تیضاح ن��ام نمایندگان��ی از تمام‬ ‫طیف های سیاس��ی به چشم می خورد‪ ،‬روند اس��تیضاح ربیعی و‬ ‫اص��رار مجلس بر اس��تیضاح در روزهای پایانی س��ال رنگ و بوی‬ ‫سیاسی به خود گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته یک��ی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬علی‬ ‫الریجانی با به تعویق افتادن اس��تیضاح ها در سال اینده مخالفت‬ ‫کرده و اصرار بر در دس��تور کار قرار گرفتن اس��تیضاح در روزهای‬ ‫پایانی سال داشته است‪ .‬در این سوی ماجرا نیز ربیعی و دوستانش‬ ‫بیکار ننشس��ته اند و با البی های گس��ترده در مجلس ش��ورای در‬ ‫تالش برای منصرف کردن نمایندگان هستند‪.‬‬ ‫از ‪ ۲‬روز گذشته رایزنی های نزدیکان ربیعی با نمایندگان شدت‬ ‫گرفته و به گفته یکی از نمایندگان «این البی ها تا خانه نمایندگان‬ ‫نیز رسیده اس��ت‪ ».‬همین امر باعث شده نمایندگان مجلس رای‬ ‫اوردن استیضاح ربیعی را دور از انتظار بدانند‪.‬‬ ‫‹ ‹استیضاح هر ‪ ۳‬وزیر رای نمی اورد‬ ‫حسن لطفی‪ ،‬عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت وگو با «گسترش صنعت» درباره دالیل استیضاح وزیر کار‬ ‫بیان کرد‪ :‬استیضاح وزیران کابینه حق نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی اس��ت‪ .‬موضوع هایی که در این زمینه مطرح می ش��ود‬ ‫مربوط به حوزه اش��تغال‪ ،‬صندوق های بازنشس��تگی و نظارت بر‬ ‫شرکت های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی است اما دالیلی‬ ‫که نمایندگان برای اس��تیضاح وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در‬ ‫زمینه اشتغال مطرح می کنند در شرایطی است که زیر ساخت های‬ ‫اش��تغال در کشور فراهم نش��ده و در این میان حاکمیت‪ ،‬دولت و‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در این موضوع نق��ش دارند و یک وزیر‬ ‫نمی تواند به تنهایی اش��تغال ایجاد کند‪ .‬وی با اشاره به اینکه برای‬ ‫ایجاد اش��تغال عوامل مختلفی دخیل هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در این میان‬ ‫می توان به ام��ور بانکی‪ ،‬مالیاتی‪ ،‬تامی��ن اجتماعی‪ ،‬قاچاق کاال و‬ ‫ارز‪ ،‬بازار فروش‪ ،‬رکود تولید و‪ ...‬اش��اره کرد که تنها بخش��ی از این‬ ‫عوام��ل به وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مربوط اس��ت‪ .‬زمانی‬ ‫که زیرس��اخت ها فراهم نیس��ت کنار گذاش��تن یک وزیر و امدن‬ ‫وزیر جدید نمی تواند راه گش��ا باش��د‪ .‬وی درباره زمان اس��تیضاح‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬زمانی که برای اس��تیضاح در نظر گرفته شده است‬ ‫زمان مناس��بی نیس��ت‪ ،‬بهتر بود این موض��وع در فرصت مقتضی‬ ‫مورد بررسی و کارشناسی قرار می گرفت و استیضاح در جو ارامی‬ ‫انجام می ش��د‪ .‬همین امر باعث شده تا منتقدان نیز برای استیضاح‬ ‫دچار چالش ش��وند‪ .‬لطفی افزود‪ :‬در مجموع‪ ،‬با توجه به جو حاکم‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی دور از انتظار است که استیضاح اقایان‬ ‫ربیعی‪ ،‬اخون��دی و حجتی هر ‪ ۳‬وزیر کابین��ه دولت دوازدهم در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی رای بیاورد‪ .‬عضو کمیسیون اجتماعی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره چالش حوزه وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی مبنی بر واریز منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی‬ ‫به خزانه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تصمیم مجلس شورای اسالمی در این زمینه‬ ‫درس��ت بود چرا که متولی حوزه درمان در کش��ور باید واحد باشد‬ ‫و اعتب��ارات ان نی��ز از یک محل تامین ش��ود‪ .‬برخی منتقدان در‬ ‫جری��ان تمام امور نیس��تند اگر منابع درمان��ی از یک محل تامین‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با اش��اره به البی های گس��ترده‬ ‫ربیعی ب��ا نمایندگان در تش��ریح فضای کنونی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در اس��تانه اس��تیضاح‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی دالیل مختلفی برای اس��تیضاح وزیر‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی دارند که می ت��وان به نحوه مدیریت‬ ‫هواپیمای��ی اس��مان و محق��ق نش��دن وعده های داده ش��ده به‬ ‫نمایندگان در طرح های استانی تامین اجتماعی اشاره کرد‪.‬‬ ‫شود این موضوع به س��ود کارگران خواهد بود و نظارت بهتری در‬ ‫هزینه کرد ها خواهد شد‪ .‬خزانه سیستم شفافی دارد منابع واریزی‬ ‫ب��ه خزانه در مح��ل دیگری هزینه نخواهد ش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬این امر‬ ‫موجب نظارت بیش��تر می ش��ود و این انتقادها به عملکرد وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی وارد نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹سابقه ربیعی در بهارستان‬ ‫نخس��تین بار در تیر ‪ ۹۵‬زمزمه های استیضاح ربیعی در مجلس‬ ‫ش��نیده شد‪ .‬او نخس��تین گزینه مجلس دهم برای استیضاح بود‪.‬‬ ‫اگرچه این اس��تیضاح را نمایندگان اصالح طلب مجلس کلید زده‬ ‫بودند اما مستقل از فراکس��یون امید ان را دنبال می کردند‪ .‬طرح‬ ‫اس��تیضاح در اغاز بیش از ‪ ۶۰‬امضا جمع ک��رد‪« .‬کوتاهی در ارائه‬ ‫س��اختار وزارتخانه»‪« ،‬معطل گذاش��تن بنگاه ه��ای اقتصادی از‬ ‫جمله شس��تا و به زیان رساندن این بنگاه ها»‪« ،‬ارائه نکردن برنامه‬ ‫برای ادارات کل اس��تان ها» و «وضعیت داخلی شرکت های تامین‬ ‫اجتماعی» ‪ ۴‬محور اس��تیضاح عنوان ش��ده بود اما در نهایت این‬ ‫امر به نتیجه نرس��ید‪ .‬در ادامه‪ ،‬با وج��ود مخالفت های نمایندگان‬ ‫نس��بت به عملک��رد او در دولت یازدهم‪ ،‬علی ربیعی توانس��ت در‬ ‫مرداد امسال با‪ ۱۹۱‬رای موافق دوباره بر کرسی وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماعی دولت دوازدهم تکیه زند‪ .‬در این مدت عملکرد او‬ ‫در زمینه مدیریت بازار کار کشور و فرصت های شغلی اتباع بیگانه‬ ‫باعث ش��د تا او در ‪ ۱۲‬مهر امس��ال دومین کارت زرد دوازدهم را از‬ ‫ان خود کند‪.‬‬ ‫� نبود وزیر پیامدی برای کارگران ندارد‬ ‫نایب رییس کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫اش��اره به اینکه زمان اس��تیضاح ‪ ۳‬وزیر نام برده با توجه به روزهای‬ ‫پایانی س��ال مناس��ب نیست‪ ،‬گفت‪ :‬پیش��نهادهایی مطرح شد تا‬ ‫این موضوع با کارشناس��ی دقیق تر در س��ال اینده انجام شود اما‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید داش��تند که قبل از سال‬ ‫جدی��د باید در دس��تور کار مجلس قرار بگی��رد‪ .‬وی درباره اینکه‬ ‫اس��تضیاح ربیعی در اواخر سال چه پیامدهایی در فضای کارگری‬ ‫کشور خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت مدیریت وزارتخانه ها ان قدر‬ ‫نامناس��ب است که بودن یا نبودن وزیر برای تصمیم های کارگری‬ ‫تاثیری ندارد و یک سرپرس��ت نیز می توان��د وضعیت را مدیریت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹شتاب در استیضاح سیاسی است‬ ‫‹ ‹محورهای استیضاح‬ ‫این ب��ار ربیعی ب��ا محوری��ت س��وء مدیریت در مجموعه های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬واگ��ذار نک��ردن مجموعه ه��ای خصولت��ی به بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬افزایش بدهکاری مجموعه های س��رمایه گذاری مثل‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی و س��ازمان بازنشستگی‪ ،‬نحوه مدیریت‬ ‫هواپیمایی اس��مان در زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری‬ ‫و ورود نکردن درس��ت این وزارتخانه به موضوع اشتغال و بیکاری‬ ‫برای استیضاح به بهارس��تان می رود‪ .‬در همین راستا‪« ،‬گسترش‬ ‫صنعت» پرونده اس��تیضاح وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی را از‬ ‫دو منظر عملکرد ربیعی در وزارت کار و جو سیاس��ی مجلس مورد‬ ‫بررسی قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح های اجرا شده‬ ‫حمید حاج اس��ماعیلی‪ ،‬فعال کارگری و کارش��ناس بازارکار در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» ضمن موافقت با اس��تیضاح وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به عملکرد ربیعی در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته‬ ‫پرداخ��ت و گفت‪ :‬وظیفه وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تنظیم‬ ‫روابط کار اس��ت‪ .‬در طول دولت یازدهم ش��اهد هیچ گونه طرحی‬ ‫برای تقویت بازار کار نبودیم‪ .‬بیش��تر طرح ها به پایان سال گذشته‬ ‫و امس��ال بر می گردد که مرب��وط به انتخابات ب��ود‪ .‬طرح «کاج»‬ ‫که مربوط به اش��تغال فارغ التحصیالن دانش��گاهی است ماهیت‬ ‫اش��تغالزایی ندارد زیرا عرضه وتقاضا در بازار کار متعادل نیس��ت و‬ ‫کارفرم��ا ترجیح می دهد نیروی کار قدیمی را اخراج کند و نیروی‬ ‫کاراموز به کار بگیرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬این طرح ضد اشتغال است و باعث‬ ‫بیکاری افراد دیگر می شود‪.‬‬ ‫� اشتغال سال اینده‬ ‫حاج اس��ماعیلی با اش��اره به دالیل شکست طرح های دولت در‬ ‫زمینه اش��تغال‪ ،‬گفت‪ :‬بازار کار در رکود است و در چنین شرایطی‬ ‫هیچ طرح تش��ویقی به س��رانجام نخواهد رس��ید‪ .‬طرح اش��تغال‬ ‫فراگیر نیز مناس��ب بود اما قابلیت اجرا نداشت‪ .‬تنها طرح مناسب‬ ‫دولت اختصاص ‪ ۱/۵‬میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی به اشتغال‬ ‫روس��تایی بود که در این میان نیز دولت نتوانس��ت این طرح را با‬ ‫ط��رح تکاپو تطبیق دهد ب��ه همین دلیل به س��راغ ایجاد تعاونی‬ ‫در روس��تا رفت‪ .‬این در حالی اس��ت که طرح تعاونی در روس��تا با‬ ‫شکس��ت روبه رو شده و زیرس��اخت کافی برای توسعه اشتغال در‬ ‫روس��تا وجود ندارد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه با روند کنونی‪ ،‬اشتغال‬ ‫درنظر گرفته شده در سال اینده نیز محقق نمی شود‪ ،‬افزود‪ :‬دولت‬ ‫در سال اینده ‪ ۳‬برابر امسال منابع مالی خواهد داشت اما با چنین‬ ‫برنامه ریزی هایی نمی تواند به اهداف خود برس��د‪ .‬در سال جاری‬ ‫حسن لطفی‬ ‫مسعود رضایی‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫با توجه به جو حاکم در‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫دور از انتظار است که‬ ‫استیضاح هر ‪ ۳‬وزیر کابینه‬ ‫در مجلس شورای اسالمی‬ ‫رای بیاورد‬ ‫با جوی که در مجلس به‬ ‫وجود امده احتمال رای‬ ‫اوردن استیضاح اندک‬ ‫است و حتی سفارش و‬ ‫البی ها به خانه نمایندگان‬ ‫نیز رسیده است‬ ‫درحال حاضر در کشور‬ ‫گروه های کارگری و اعضای‬ ‫شورای عالی کار به دلیل‬ ‫وابستگی به خانه کارگر از‬ ‫و وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی حمایت می کنند‬ ‫‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته ش��د که فقط ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۶‬میلیون بیکار‬ ‫فع��ال کارگری با اش��اره به اینک��ه عملکرد ربیعی نش��ان داده‬ ‫فرد اجرایی در کش��ور نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��ابقه کاری ربیعی بیشتر‬ ‫غیر اجرای��ی بوده ب��ه همین دلیل طرح های دول��ت نیز هیچ کدام‬ ‫اجرایی نشده اس��ت‪ .‬در شرایطی که وضعیت بنگاه های اقتصادی‬ ‫وخیم اس��ت دولت به فش��ار مالیاتی بیش��تر بر بن��گاه اقدام کرد‬ ‫ام��ا ربیعی هیچ حمایت��ی از بنگاه ه��ای اقتص��ادی و کارگران و‬ ‫کارفرمای��ان نکرد‪ .‬وی با تاکی��د بر اینکه از زمان ش��روع فعالیت‬ ‫ربیعی می��زان بیکاری افزایش پیدا کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که‬ ‫ربیع��ی کار خود را اغاز کرد حدود ‪۲‬میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬هزار نفر بود‬ ‫ام��ا اکنون ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۲۰‬هزار بیکار رس��می در کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ .‬حدود ‪ ۳‬میلیون اش��تغال ناقص نیز وجود دارد که در جمع‬ ‫براورده��ا به ‪ ۶‬میلیون بیکار می رس��د‪ .‬به دلی��ل حمایت نکردن‬ ‫وزارت کار بس��یاری از بنگاه ه��ای قدیمی در همین دولت تعطیل‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتصابات تامین اجتماعی‬ ‫حاج اس��ماعیلی با اش��اره به اینکه در زمان شروع فعالیت دولت‬ ‫یازدهم ‪ ۱۱۰‬هزار تعاونی فعال در کشور وجود داشته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تعداد تعاونی های فعال در کشور اکنون به کمتر از ‪ ۷۵‬هزار تعاونی‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬بس��یاری از افرادی که در دوران وزارت ربیعی به‬ ‫هیات مدیره ش��رکت ها و تامین اجتماع��ی راه پیدا کردند‪ .‬رییس‬ ‫سازمان شستا در گذشته مدیرمسئول روزنامه «کارو کارگر» بوده‬ ‫است‪ .‬بنابراین انتصاب برخی افراد بدون شایستگی و تنها براساس‬ ‫روابط یکی دیگر از نقاط ضعف کارنامه ربیعی است‪.‬‬ ‫� استیضاح کارشناسی شده نیست‬ ‫حاج اس��ماعیلی با اشاره به عملکرد ربیعی در موضوع سهم بیمه‬ ‫درمانی تامین اجتماعی و واریز ان به خزانه گفت‪ :‬در ش��رایطی که‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی توان خدمات دهی درمانی ندارد وزارت‬ ‫بهداش��ت و دولت بای��د ورود کنند‪ .‬این موضوع تواف��ق ربیعی با‬ ‫وزی��ر بهداش��ت و رییس جمهوری بوده اما اکن��ون از موضع خود‬ ‫عقب نشینی کرده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه کارنام��ه ربیعی دارای ضعف اس��ت اما‬ ‫نمایندگان با کارشناس��ی وارد استیضاح نشده اند‪ ،‬گفت‪ :‬عملکرد‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی باید در کمیس��یون های تخصصی‬ ‫و مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی مورد بررسی قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬اکنون استیضاح شکل سیاسی به خود گرفته و با البی های‬ ‫گس��ترده ای که در صحن مجلس شکل گرفته پیش بینی می شود‬ ‫این بار نیز اس��تیضاح وزی��ر کار رای نخواه��د اورد اما نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی باید مصالح ملی را درنظر بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹وابستگی تشکل های کارگری‬ ‫وی درب��اره حمایت تش��کل های کارگری از ربیع��ی در برخی‬ ‫رس��انه ها نیز اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر در کش��ور شرایطی ایجاد‬ ‫ش��ده که گروه ه��ای کارگری و اعضای ش��ورای عالی کار به دلیل‬ ‫وابس��تگی ب��ه خانه کارگ��ر از و وزیر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‬ ‫حمای��ت می کنند دلیل ان هم حضور ربیعی در ش��ورای مرکزی‬ ‫خانه کارگر اس��ت‪ .‬در بخش تش��کل های کارفرمایی نیز به دلیل‬ ‫فعالیت ها انه��ا در زیر مجموعه ش��رکت های تامین اجتماعی باز‬ ‫هم این وابس��تگی به وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی هس��ت اما‬ ‫با وجود تمام این وابس��تگی ها جامعه کارگری مستقل با ادامه کار‬ ‫ربیعی مخالف است‪.‬‬ ‫� دالیل نمایندگان برای استیضاح‬ ‫ب��ا وج��ود ضعف ها‪ ،‬علی ربیعی همیش��ه توانس��ته به اش��کال‬ ‫مختلف نمایندگان را قانع کند‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬مسعود رضایی‪،‬‬ ‫نایب رییس کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫رضایی در تش��ریح فضای سیاس��ی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬اس��تیضاح وزی��ر کار و وزیران دیگر در ابتدا سیاس��ی‬ ‫نبود و به دلیل نواقص موجود انجام ش��د‪ .‬در فهرس��ت نمایندگان‬ ‫امضاکننده اس��تیضاح که پس از اتفاق س��قوط هواپیمای اسمان‬ ‫مطرح شد اس��امی افراد از طیف های مختلف همچون فراکسیون‬ ‫امید‪ ،‬پایداری‪ ،‬اصولگرایان و مس��تقلین وجود داشت و هیچ گونه‬ ‫هدف سیاس��ی پش��ت ان نبود اما در روند ان اکنون فضا سیاسی‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی با بیان اینکه اس��تیضاح سیاسی نبود اما تعجیل‬ ‫در اس��تیضاح سیاسی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نظرهای مختلف سیاسی در‬ ‫مجلس وجود دارد؛ برخی معتقدند اصولگرایان در پی اس��تیضاح‬ ‫‪ ۳‬وزیر اصالح طلب هستند برخی دیگر نیز معتقدند اصالح طلبان‬ ‫از عملکرد دولت ناامید ش��ده اند و به دنبال واکنش نشان دادن به‬ ‫عملکرد دولت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹شنیده های سیاسی پشت پرده استیضاح‬ ‫نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه اس��تیضاح ناگهانی و با فش��ار در دستور کار مجلس شورای‬ ‫اسالمی قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬شنیده هایی در صحن علنی وجود‬ ‫دارد که رییس جمهوری خود تمایل به برکناری این ‪ ۳‬وزیر دارد و‬ ‫به دنبال این اس��ت تا مجلس با تعجیل نسبت به این موضوع اقدام‬ ‫کند البته نمی توان به تمام ش��نیده ها اکتفا کرد اما این مباحث در‬ ‫مجلس شورای اسالمی مطرح است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که اس��تیضاح وزیران نس��بت به‬ ‫برکن��اری انها هزینه بیش��تری برای دولت خواهد داش��ت و این‬ ‫نظریه سیاس��ی تا ح��د می تواند منطقی باش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬در عالم‬ ‫سیاس��ت هر موضوعی امکان پذیر است؛ دولت می تواند در اینده‬ ‫در تسویه حساب های سیاسی خود با مجلس از استیضاح شدن ‪۳‬‬ ‫تن از وزیران خود استفاده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رای اوردن استیضاح دور از انتظار است‬ ‫رضایی درباره احتمال رای اوردن استیضاح ربیعی نیز گفت‪ :‬در‬ ‫چند روز گذشته البی های گسترده ای در مجلس شورای اسالمی‬ ‫انجام شده و تمام نیروهای وزارت کار بسیج شده اند تا نمایندگان‬ ‫را از اس��تیضاح منص��رف کنن��د‪ .‬با جوی که از ‪ 2‬روز گذش��ته در‬ ‫مجلس به وجود امده احتمال رای اوردن اس��تیضاح اندک است‬ ‫و حتی سفارش و البی ها به خانه نمایندگان نیز رسیده است‪.‬‬ ‫بن��ا بر این گ��زارش‪ ،‬با وجود فش��ارها برای اس��تیضاح ربیعی‬ ‫در روزه��ای پایانی س��ال به نظر می رس��د در چند روز گذش��ته‬ ‫رایزنی های ربیعی همچون گذش��ته توانس��ته تا حدودی س��بب‬ ‫کندی تیغ اس��تیضاح نمایندگان شود اما با وجود این‪ ،‬باید منتظر‬ ‫بمانیم تا ببینیم ربیعی از زیر تیغ کند اس��تیضاح به سالمت عبور‬ ‫می کند یا خیر‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بیم و امید استیضاح وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫بی تردید بهره گیری از ظرفیت تش��کل ها در مدیری��ت واردات و تنظیم بازار‬ ‫محصوالت کش��اورزی از ابتکارات محمود حجتی به ش��مار می اید‪ .‬تاکید وی‬ ‫مبنی بر اس��تفاده حداکثری از ظرفیت تش��کل ها و اتحادیه های کش��اورزی و‬ ‫روس��تایی کش��ور برای ورود به مدیریت واردات و تنظیم بازار امروزه از س��وی‬ ‫تش��کل ها و اتحادیه ها استقبال شده اس��ت‪ ،‬به طوری که واردات شکر خام در‬ ‫س��قف کس��ری مورد نیاز کش��ور فقط به کارخانه های چغندر و نیش��کری (بر‬ ‫اس��اس ظرفی��ت تولید) اختصاص یافته و مدیریت ان ب��ر عهده انجمن صنفی‬ ‫کارخانجات قند و ش��کر گذاشته ش��ده اس��ت‪ .‬درباره واردات دانه های روغنی‬ ‫و روغ��ن خام نیز مس��ئولیت هماهنگی و نظارت ب��ر واردات این محصوالت به‬ ‫تش��کل ذی ربط (انجمن صنفی کارخانجات روغن و انجمن صنفی کارخانجات‬ ‫روغن کش��ی) واگذار شده است‪ .‬درباره تنظیم بازار و تعدیل قیمت تخم مرغ نیز‬ ‫تش��کل ذی ربط اتحادیه مرغداران میهن تخمگذار‪ ،‬مسئول این امر شده است‪.‬‬ ‫در زمینه واردات گوشت صنعتی مورد نیاز فراورده های گوشتی کشور‪ ،‬اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان سوس��یس و کالباس مس��ئولیت این امر را عهده دار ش��ده اند و‬ ‫با تخصیص س��هیمه برای واردات گوش��ت صنعتی در تشکل یادشده‪ ،‬عهده دار‬ ‫وظیفه واردات و توزیع س��همیه در کارخانجات ذی ربط شده اند‪ .‬اما با همه این‬ ‫توفیق ها‪ ،‬یکی از محورهای اس��تیضاح وزیر جهاد کشاورزی‪ ،‬استفاده نکردن از‬ ‫ظرفیت نهادی تشکل ها عنوان شده است‪ .‬اما قبل از اینکه به دستاوردهای وی‬ ‫در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته بپردازیم‪ ،‬درک این نکته مهم است که بفهمیم‪ ،‬حجتی با‬ ‫چه شرایطی و در چه فضای اشفته ای در سال ‪ ۱۳۹۲‬ناخدایی کشتی در حال‬ ‫انهدام بخش کش��اورزی را پذیرفته و با چه مش��قاتی در این س��ال ها‪ ،‬مدیریت‬ ‫عقالیی و خردمندانه ای بر بخش کشاورزی حاکم کرده است‪ .‬وی‬ ‫متوسط واردات برنج در دولت های نهم و دهم (‪ ۱۱۰۷‬هزار تن) از‬ ‫زمانی که پس از ‪ ۸‬س��ال دوری زمام وزارت جهاد کشاورزی را از‬ ‫متوسط دولت روحانی بیشتر بوده است‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۲‬با انحراف‬ ‫دولت محمود احمدی نژاد تحویل گرفت‪ ،‬ش��اخص امنیت غذایی‬ ‫جریان های مالی از بخش کش��اورزی و رابطه مبادله نابرابر بخش‬ ‫ایران به کمتر از ‪ ۴۲‬درصد رس��یده بود و تولید کشاورزی پاسخ‬ ‫کش��اورزی در مقاب��ل دیگر بخش ها‪ ،‬به همراه احس��اس ناامنی و‬ ‫تامی��ن غذای حت��ی نیمی از جمعیت را نمی داد و کش��ور با ‪۷۹‬‬ ‫یاس س��رمایه گذاران خارجی‪ ،‬انباشت سرمایه در بخش کشاورزی‬ ‫درصد وابس��تگی و کاهش س��االنه قیمت خرید تضمینی گندم‪،‬‬ ‫به کمترین س��طح خود در ‪ ۵۰‬سال گذش��ته رسید و صادرات به‬ ‫رکورددار واردات گندم از ش��رکت های چندملیتی بود‪ .‬با رش��د‬ ‫نازل تری��ن امار در دوران پس از جنگ؛ رک��ورد تازه ای از تخریب‬ ‫حسین شیرزاد‬ ‫‪ ۳۵۰‬درصدی قیمت قند و ش��کر‪ ،‬صفر شدن تعرفه واردات شکر‬ ‫خاک و حفر چاه های غیرمجاز خلق ش��د و قهقرای تنوع زیستی و‬ ‫کارشناس کشاورزی‬ ‫و ترک تازی س��لطان های ریز و درش��ت‪ ،‬این محصول در رس��ته‬ ‫تخریب محیط زیست به حداکثر توان خویش رسید‪.‬‬ ‫مهم ترین واردات کاالهای اساس��ی ق��رار گرفت‪ .‬تعطیلی بیش از‬ ‫ام��ا همه این م��وارد اندکی از دش��واری های محمود حجتی از‬ ‫یک چه��ارم صنایع لبنی به هم��راه ‪ ۱۶‬میلیون تن ظرفیت خالی‬ ‫ابتدای فعالیت دوباره در وزارت جهاد کش��اورزی بوده اس��ت زیرا‬ ‫کارخانه های لبنیات به همراه فقدان س��رمایه در گردش‪ ،‬س��رانه مصرف ش��یر‬ ‫کامال مشخص بود که در فضایی چنین بی سامان‪ ،‬کاسبی افسانه ای قاچاقچیان‬ ‫کش��ور را به کمتر از ‪ ۳۰‬درصد اس��تانداردهای جهانی کاه��ش داد‪ .‬تولید ‪۶۸‬‬ ‫و منافع دالالن و‪ ...‬که با دور زدن قانون و استفاده از خالهای قانونی و بی ثباتی‬ ‫هزار تنی چای در س��ال ‪ ۸۳‬به ‪ ۱۸‬هزار تن رسید و وسعت ‪ ۱۸۵‬هزار هکتاری‬ ‫در تصمیم گیری ها به منافع انچنانی دس��ت یافته بودند‪ ،‬با ظهور دوباره حجتی‬ ‫مزارع پنبه به ‪ ۱۳‬هزار هکتار در س��ال ‪ ۹۲‬کاهش یافت‪ .‬وانفس��ای بازار پسته‬ ‫دچار مخاطره ش��ده و امکان فضاس��ازی کاذب و حت��ی ترمیدورهای تصنعی‬ ‫ایران نیز به انجا انجامید که فقط به ‪ ۷‬درصد از سهم بازار اروپا رضایت دادیم‪.‬‬ ‫اقتصادی نیز در بازار به ذاته پرنوس��ان محصوالت کش��اورزی رخ خواهد داد‪ .‬در‬ ‫واردات ‪ ۵‬میلیارد دالری محصوالت نامرغوب از ارژانتین‪ ،‬امریکا‪ ،‬کانادا و برزیل‬ ‫هر حال اکنون حجتی بی تردید بزرگترین مدافع تولید کشاورزی ایران است؛ او‬ ‫ب��ه هم��راه واردات ‪ ۶‬تن االغ و تامین صدها هزار ت��ن نخود و عدس از اتیوپی‪،‬‬ ‫از معدود کسانی است که به اقتصاد مقاومتی‪ ،‬امنیت غذایی و مزیت های تولید‬ ‫لیموترش ترکیه و برزیل‪ ،‬س��یب س��بز و قرمز و گالبی از امریکا‪ ،‬سیب از ایتالیا‬ ‫داخل حتی در س��خت ترین شرایط اقلیمی وفاداری قلبی دارد‪ .‬راهبرد اصالحی‬ ‫و فرانس��ه‪ ،‬س��یر از چین‪ ،‬ش��برنگ و گیالس از افریقا‪ ،‬پرتقال از مصر و ترکیه‬ ‫حجتی در بخش بازرگانی در چانه با دولت و کس��ب تنخواه از صندوق توس��عه‬ ‫و انب��ه از کنی��ا و ثبت س��فارش های دراز المدت برنج به گون��ه ای که همواره‬ ‫ملی برای ذخیره سازی ‪ ۹‬قلم از کاالهای استراتژیک‪ ،‬جلوگیری از ثبت سفارش‬ ‫م��دت دار برای واردات غیرضرور‪ ،‬اصالح نظام واردات ش��کر با اهرم س��ندیکای‬ ‫صنفی‪ ،‬تخصیص یارانه به تولیدکنندگان ش��یر و صنعت لبنیات و رش��د ‪۲۷۰‬‬ ‫درصدی ظرفیت ذخیره سازی و انباری‪ ،‬سردخانه ای کشور به همراه استفاده از‬ ‫سازوکارهای بورسی و تقویت شرکت های مباشر خریدهای تضمینی و توافقی‪،‬‬ ‫نشان از تالش های نواورانه وی در ‪ ۵‬سال گذشته دارد‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۳‬میلیون تن گندم مازاد بر نیاز داخلی در سال ‪ ۹۵‬و تداوم خودکفایی‬ ‫در تولید این کاالی اس��تراتژیک به عنوان ویترین موفقیت های دولت‪ ،‬افزایش‬ ‫‪ 1/3‬میلیون تنی ظرفیت سردخانه های کشور با همکاری بخش خصوصی‪ ،‬تولید‬ ‫س��االنه یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن بذر گندم در کشور و خودکفایی در تامین‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد بذر محصول اس��تراتژیک گندم در داخل کشور‪ ،‬رسیدن به رکورد‬ ‫تولی��د یک میلیون و ‪ ۹۰‬هزار تن ابزیان در کش��ور‪ ،‬بازس��ازی ‪ ۵‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫هکت��ار گلخانه و اجرای طرح توس��عه گلخانه ها و احداث ‪ ۲۳۰۰‬هکتار گلخانه‪،‬‬ ‫ایجاد بیش از ‪ ۲۵‬هزار نفر اش��تغال مستقیم و بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫صرفه جویی در اب‪ ،‬تدوین اس��تاندارد ملی س��ازه و تجهیزات گلخانه ای‪ ،‬برنامه‬ ‫تبدی��ل‪ ۶۰‬ه��زار هکتار از اراضی کم ب��ازده به باغ های مثم��ر و گیاهان دارویی‬ ‫و اح��داث گلخانه های کوچک مقیاس‪ ،‬همگی برگ های درخش��انی در کارنامه‬ ‫محمود حجتی به ش��مار می رود‪ .‬اینکه پس از ‪ ۱۲۰‬سال کشور از واردات شکر‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬بی نیاز شد و خوداتکایی ‪ ۸۴‬درصدی ایران در تولید شکر و بسیاری‬ ‫دیگ��ر از محص��والت از جمله خودکفایی در تولید گندم در س��ال ‪ ،۹۵‬ورود به‬ ‫رین��گ صادراتی و اس��تمرار ممنوعیت واردات گندم در ش��رایط فعلی مرهون‬ ‫تالش های حجتی و تیم اقتصادی وی است‪.‬‬ ‫ضرورت خروج شورای رقابت از قیمت گذاری دستوری‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2325‬‬ ‫دوره جدید شماره‪352‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫اخرین نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی کشور با‬ ‫حضور اهالی رس��انه و اعضای هیات مدیره انجمن با رویکرد بیان مشکالت‪ ،‬راهکارها‬ ‫و نیز برنامه های انجام ش��ده در مدت یک س��ال برگزارشد‪ .‬مازیار بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی کش��ور درب��اره عملکرد این انجمن در‬ ‫مدت یک س��ال گفت‪ ۲ :‬چالش اساسی قطعه سازان در س��ال ‪ ۹۶‬افزایش نرخ مواد‬ ‫ت از خودروسازان بود‪.‬‬ ‫اولیه و مطالبا ‬ ‫در بح��ث مواد اولیه موردنیاز ش��اهد افزایش به ط��ور میانگین ‪۳۵‬درصدی بودیم‬ ‫ک��ه با توجه به نرخ دس��توری محصول نهایی (خودرو) که ازس��وی ش��ورای رقابت‬ ‫اعمال می شود تغییری در نرخ قطعات رخ نداد‪ .‬اصغر خسروشاهی‪ ،‬مشاور خودرویی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فلس��فه ش��کل گیری ش��ورای رقاب��ت را جلوگیری از‬ ‫سوءاس��تفاده هایی در بحث نرخ خودروها عنوان کرد و گفت‪ :‬با ش��رایط امروز ورود‬ ‫شورای رقابت به این مسئله موضوعیتی ندارد‪.‬‬ ‫خسروش��اهی اف��زود‪ :‬با روند تولید در ش��رایط امروز این بازار اس��ت که باید نرخ‬ ‫محصوالت را تعیین کند که متاثر از نرخ ارز ازاد‪ ،‬نرخ مواد اولیه و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۱۲‬تصمیم در ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫ب�ازار خودروهای وارداتی در حالی ‪ ۹‬ماه پر از تب و تاب‬ ‫را سپری کرد که به گفته نایب رییس انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو به طور متوس�ط هر ماه یک مصوبه و بخش�نامه در‬ ‫این زمینه به تصویب رسیده است به طوری که در سال ‪۹۶‬‬ ‫ش�اهد ‪ ۱۲‬مصوبه در حوزه خودروهای وارداتی بوده ایم که‬ ‫فعالیت فعاالن این حوزه را با چالش های جدی همراه کرده‬ ‫اس�ت‪ .‬تصمیم های متعدد در این بازار در حالی اس�ت که‬ ‫این خودروها س�هم ‪ ۵‬درصدی در بازار دارند و این میزان‬ ‫سهم اندک به طور قطع نه تنها تهدیدی برای بازار به شمار‬ ‫نمی رود بلکه به گفت�ه رهبر معظم انقالب می تواند تبدیل‬ ‫به الگویی برای تولید داخلی ش�ود‪ .‬با این حال فعاالن این‬ ‫حوزه از بی ثباتی در این زمینه گالیه مند بوده و خواس�تار‬ ‫ثب�ات تصمیم گیری ه�ا با هدف جذب س�رمایه گذار بخش‬ ‫خصوصی هستند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تعرفه واردات خودرو در منگنه تصمیم دیوان عدالت اداری‬ ‫از نیمه ه��ای بهمن امس��ال تاکن��ون نه تنها‬ ‫وارد کنن��دگان خ��ودرو بلکه ب��ازار خودروهای‬ ‫وارداتی نی��ز در انتظار تصمی��م و حکم نهایی‬ ‫دی��وان عدال��ت اداری ب��رای افزای��ش تعرف��ه‬ ‫خودروه��ای واردات��ی اس��ت‪ .‬ح��ال پرس��ش‬ ‫این اس��ت؛ ای��ا در هفته پایانی س��ال ‪ ۹۶‬رای‬ ‫نهایی دی��وان اع�لام و تعرف��ه واردات خودرو‬ ‫تعیین تکلیف می ش��ود یا خیر؟ اواس��ط بهمن‬ ‫امس��ال ناگهان خبر ابالغ دس��تور موقت توقف‬ ‫اجرای مصوبه هیات دولت درباره تعرفه واردات‬ ‫خودرو دیوان عدالت اداری اعالم ش��د؛ خبری‬ ‫ش��وکه کننده که ن��ه تنها واردکنن��دگان بلکه‬ ‫کارشناسان و فعاالن بازار خودرو را نیز متعجب‬ ‫کرد‪ .‬در همان زمان زمزمه های شکست حباب‬ ‫ن��رخ خودروهای وارداتی که به واس��طه بس��ته‬ ‫ب��ودن ‪ ۶‬ماه��ه «ثبتارش» ایجاد ش��ده بود به‬ ‫گوش می رس��ید که به زودی حب��اب قیمت ها‬ ‫شکس��ته خواهد ش��د به گون��ه ای ک��ه فرهاد‬ ‫احتش��ام زاد‪ ،‬نایب رییس انجم��ن واردکنندگان‬ ‫خودرو با اش��اره به الزم االج��را بودن این حکم‬ ‫دی��وان عدال��ت اداری مبنی بر توق��ف افزایش‬ ‫تعرفه واردات خودرو برای دولت اعالم کرد‪ :‬باید‬ ‫ب��ه طور میانگین با این اق��دام نرخ خودروهای‬ ‫واردات��ی حدود ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬درص��د کاهش یابد‪.‬‬ ‫البت��ه به غی��ر از احتش��ام زاد‪ ،‬فعاالن ب��ازار و‬ ‫واردکنندگان خرد نیز از احتمال کاهش ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬درصدی نرخ خودروهای وارداتی خبر دادند‬ ‫که اکنون با نزدیک شدن به پایان سال ‪ ۹۶‬بازار‬ ‫خودروهای وارداتی شاهد کاهش قیمت هاست‬ ‫اما همچنان چش��م انتظاری برای تصمیم نهایی‬ ‫دیوان مبنی بر تعرفه نهای��ی واردات خودروها‬ ‫پابرجاست‪ .‬محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت چندی پ��س از حکم دیوان‬ ‫عدالت اداری اع�لام کرد‪« :‬تغییر تعرفه واردات‬ ‫خودرو تنها با حکم دیوان اجرایی نیست و هنوز‬ ‫مصوبه هیات وزی��ران درباره تعرفه خودروهای‬ ‫وارداتی تغییر نکرده اس��ت»‪ .‬ح��ال از ان روز‬ ‫تاکن��ون حدود یک م��اه می گ��ذرد و هنوز نه‬ ‫تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری اماده ش��ده‬ ‫و نه دولت از تعرفه واردات خودرو خبرداده و به‬ ‫عبارتی بازار خودروهای وارداتی به ویژه فعالیت‬ ‫وارد کنن��دگان در هال��ه ای از ابهام و بالتکلیفی‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬گرچه میثم رضایی‪ ،‬رییس‬ ‫انجمن صنفی واردکنن��دگان خودرو در همین‬ ‫زمینه گفته بود ک��ه رای نهایی دیوان از ابطال‬ ‫مصوبه دولت ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ماه دیگر صادر می شود‪.‬‬ ‫اکنون پرسش اصلی این است در هفته پایانی‬ ‫سال ‪ ۹۶‬که بازارها به انتظار مشتری نشسته اند‬ ‫و ب��ازار خودرو برخالف س��ال های گذش��ت ه با‬ ‫رک��ود دس��ت و پنجه نرم می کن��د ایا تصمیم‬ ‫نهایی دیوان اعالم می ش��ود یا خیر؟ همچنین‬ ‫دست خالی صنعت موتورسیکلت از قراردادهای خارجی‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت‬ ‫گف��ت‪ :‬تاکنون هیچ ش��رکت خارجی برای مش��ارکت در‬ ‫ساخت موتورسیکلت قراردادی را با تولیدکنندگان داخلی‬ ‫منعقد نکرده است‪.‬‬ ‫ابوالفضل حجازی در گفت وگو با خبر خودرو اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ش��رایط کنونی انتظار می رود صنعت موتورسیکلت با‬ ‫س��رمایه گذاری مش��ترک و همکاری با همتایان خارجی‬ ‫نس��بت به تولید و داخلی س��ازی در این صنعت اهتمام و‬ ‫تالش بیشتری کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬این توقعات از صنعت موتورس��یکلت‬ ‫در حال��ی مطرح می ش��ود ک��ه با وجود پیش��ینه صنعت‬ ‫موتورسیکلت در ایران همچنان جریان بومی سازی در ان‬ ‫به طور جدی شکل نگرفته است‪.‬‬ ‫حجازی گفت‪ :‬بخش��ی از علت شرایط کنونی به سرعت‬ ‫باالی فناوری در کشورهای صنعتی بازمی گردد که باعث‬ ‫ش��ده صنعت موتورس��یکلت از حرکت ش��تابان فناوری‬ ‫عقب بماند‪ .‬وی افزود‪ :‬البته تعطیلی بخشی از واحدهای‬ ‫تولیدی و س��نگ اندازی تعدادی از دس��تگاه ها نیز باعث‬ ‫شده سهم داخلی سازی در این صنعت به کمترین میزان‬ ‫در ‪ ۵۰‬س��ال گذش��ته برس��د‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت خاطرنش��ان کرد‪ :‬امس��ال‬ ‫تالش دولت ب��ا هدف حمای��ت از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫ان ب��ود که تا ح��د ام��کان از ورود موتورهای خارجی به‬ ‫کشور جلوگیری و بستر تولید داخل و بومی سازی در این‬ ‫صنعت فراهم شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به س��هم بی��ش از ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت از تولی��د در کش��ور تاکید کرد‪:‬‬ ‫امروز الزم است این سهم در صنعت موتورسیکلت کشور‬ ‫گس��ترش یابد‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت به سهم س��رمایه گذاری در توسعه صنعت‬ ‫موتورسیکلت اش��اره کرد و گفت‪ :‬با جذب سرمایه گذاری‬ ‫و توس��عه و هم��کاری مش��ترک ب��ا همتای��ان خارجی‬ ‫بخ��ش مهمی از اهداف داخلی س��ازی تولی��د در صنعت‬ ‫موتورسیکلت محقق می شود‪.‬‬ ‫حجازی با اشاره به نبود برنامه ریزی دقیق و اجرایی در‬ ‫صنعت موتورس��یکلت اظهار کرد‪ :‬باید افق روش��نی برای‬ ‫توسعه صنعت موتورسیکلت ترسیم شود‪ .‬بی شک حرکت‬ ‫در مسیری غیر از این به توسعه و گسترش سهم تولید در‬ ‫این صنعت منجر نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه توانای��ی تولیدکنن��دگان داخل��ی‬ ‫اف��زود‪ :‬با وجود برخی از کاس��تی ها و نب��ود برنامه ریزی‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی می توانن��د در م��دت کوتاهی با‬ ‫هم��کاری و مش��ارکت همتایان خارج��ی ‪ ۱۰۰‬درصد از‬ ‫تولید در این صنعت و نیاز بازار را بر اساس استانداردهای‬ ‫روز دنیا تولید و عرضه کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین حال صنعت موتورس��یکلت کشور‬ ‫با برنامه ریزی و هدف گذاری در تالش اس��ت تا موتورهای‬ ‫جدیدی را طراحی و تولید کند‪.‬‬ ‫ارائه خدمات امداد خودرو ایران به محصوالت بنز‬ ‫در ص��ورت اع�لام ی��ا اع�لام نک��ردن تصمیم‬ ‫نهای��ی دیوان بازار خودروه��ای وارداتی چگونه‬ ‫خواهد ش��د؟ فره��اد احتش��ام زاد‪ ،‬نایب رییس‬ ‫انجمن واردکنندگان خ��ودرو در همین زمینه‬ ‫ب��ه خ��ودروکار می گوید‪ :‬الیح��ه کاهش تعرفه‬ ‫خودروهای هیبرید که از سوی کمیسیون اصل‬ ‫‪ ۹۰‬در حال بررسی است به سال اینده موکول‬ ‫ش��د و درحال حاضر تغییری در تصمیم دیوان‬ ‫عدالت اداری رخ نداده اس��ت‪ .‬او ادامه می دهد‪:‬‬ ‫این کاهش تعرفه هم برای خودروهای هیبرید و‬ ‫هم خودروهای بنزینی خواهد بود‪ .‬گرچه حکم‬ ‫اولی��ه دیوان عدالت اداری دولت را مکلف کرده‬ ‫ک��ه اجرای مصوبه اخیر خ��ود مبنی بر افزایش‬ ‫تعرف��ه و محدودیت واردات خ��ودرو را متوقف‬ ‫کند ام��ا هنوز وارد کنندگان و فع��االن بازار در‬ ‫بالتکلیفی به س��ر می برند و ب��ه طور قطع باید‬ ‫انتظار حکم نهایی را به سال ‪ ۹۷‬موکول کرد‪.‬‬ ‫ایراد به گرانی بلیت مترو‬ ‫عضو هیات تطبیق فرمانداری تهران گفت‪ :‬ش��هرداری‬ ‫می گوید دولت ب��رای مترو کمک نمی کند و بار مترو بر‬ ‫دوش شهرداری اس��ت اما نباید فشار مضاعفی بر مردم‬ ‫وارد شود و باید درباره بلیت مترو و درصدهای افزایشی‬ ‫ان بررسی دقیق تری کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ف��ارس‪ ،‬محمد قانبیل��ی از تصویب کلیات‬ ‫بودجه ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۴۳۰‬میلیارد تومانی شهرداری تهران‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در هی��ات تطبیق فرمان��داری خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬بودجه خوبی بس��ته ش��ده بود؛ تنها چند ایراد‬ ‫ش��کلی و جزئی داشت که مقرر ش��د برای اصالحیه به‬ ‫ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران بازگردانده ش��ود تا این‬ ‫ایرادات کوچک نیز برطرف شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول درباره بررس��ی ن��رخ مصوب بلیت‬ ‫مترو در ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران و بررسی ان در‬ ‫فرمانداری گفت‪ :‬بر اس��اس قان��ون‪ ،‬افزایش هر خدمت‬ ‫و جنس��ی باید با نرخ تورم هماهنگی داش��ته باش��د اما‬ ‫درص��د افزایش بلیت مترو بیش از ‪ ۱۰‬درصد اس��ت که‬ ‫باید بررسی شود‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات تطبیق فرمان��داری ته��ران تاکید کرد‪:‬‬ ‫مس��ئوالن شهرداری معتقد هستند که دولت برای مترو‬ ‫کمک نمی کند و وعده های او محقق نشده و بار مترو بر‬ ‫دوش شهرداری اس��ت اما نباید فشار مضاعفی بر مردم‬ ‫وارد شود و باید درباره بلیت مترو و درصدهای افزایشی‬ ‫ان بررسی دقیق تری کنیم‪.‬‬ ‫ب��ا امضای ق��رارداد هم��کاری بی��ن مدیران‬ ‫شرکت های امداد خودرو ایران و ستاره بنز‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات امداد سیار به محصوالت این خودروساز‬ ‫المانی در کش��ور اغاز شد‪ .‬به گزارش ارتباطات‬ ‫ام��داد خودرو ای��ران‪ ،‬با امضای ای��ن قرارداد از‬ ‫ای��ن پس همه دارندگان محصوالت مرس��دس‬ ‫بنز در کش��ور می توانند با خرید اش��تراک امداد‬ ‫خودرو ایران از خدمات امداد بالینی شامل اعزام‬ ‫امدادگر به محل‪ ،‬تامین سوخت‪ ،‬باتری کمکی و‬ ‫حمل خودرو بهره مند شوند‪ .‬پیش از امضای این‬ ‫قرارداد و با توجه به شرایط محصوالت مرسدس‬ ‫بنز‪ ،‬دوره های اموزش��ی ویژه این خودروها برای‬ ‫امدادگران شرکت امداد خودرو ایران برگزار شد‬ ‫تا ارائه خدمات به این محصوالت با نهایت دقت‬ ‫و حداکثر رضایت مشتریان انجام شود‪ .‬براساس‬ ‫قرارداد امضا ش��ده حمل محصوالت مرس��دس‬ ‫بنز به وس��یله ناوگان مجه��ز امداد خودرو ایران‬ ‫ت��ا ش��عاع ‪۱۰۰‬کیلومتری به ص��ورت رایگان و‬ ‫ب��ا خودروبره��ای عنکبوتی انجام خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ای��ن خودروها ب��ه محل مورد نظر مش��تری یا‬ ‫نمایندگی های مجاز ش��رکت ستاره ایران حمل‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫همچنین دارندگان محصوالت مرس��دس بنز‬ ‫می توانند در تمام س��اعات ش��بانه روز و در همه‬ ‫نقاط کشور از طریق شماره سراسری ‪۰۹۶۴۴۰‬‬ ‫با مرکز پاس��خگویی گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫تماس گرفته و درخواست خدمات امدادی خود‬ ‫را ثبت کنند‪.‬‬ ‫نرخ کرایه تاکسی بر اساس مدل و خطوط تاکسی‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی ش��هر تهران گفت‪ :‬نرخ‬ ‫کرایه تاکسی در سال ‪ ۹۷‬براساس مدل و خطوط تاکسی‬ ‫اس��ت‪ .‬علیرضا قنادان‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی‬ ‫شهر تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه‬ ‫به تازگی الیحه پیشنهادی افزایش کرایه تاکسی را به شورا‬ ‫ارس��ال کردیم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر تصویب شد به جزئیات ان‬ ‫می پردازیم‪ .‬درحال حاضر هم این الیحه از طریق شهرداری‬ ‫به ش��ورای شهر ارسال شده است‪ .‬وی با بیان اینکه مدل‬ ‫قیمت گذاری برای کرایه تاکسی در سال ‪ ۹۷‬تغییر کرده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای همه کرایه ها درصد مشخصی اعمال نمی کنیم‬ ‫زیرا نرخ گذاری براس��اس مدل ها و خطوط تاکس��ی انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬مدل��ی طراحی کردیم که هزینه تاکس��یران در هر‬ ‫خط براس��اس مسافر و نرخ تمام شده و حداقل دستمزد و‬ ‫هزینه های نگهداری شده خودرو باشد‪ .‬وی درباره افزایش‬ ‫کرایه تاکس��ی برای س��ال ‪ ۹۷‬با توجه به اینکه نرخ بنزین‬ ‫هم افزایش پیدا نکرده‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ کرایه تاکسی را براساس‬ ‫تورم افزایش می دهیم چراکه تاکس��یرانان برخالف سایر‬ ‫مجموعه ها از سازمان تاکسیرانی حقوق دریافت نمی کنند‬ ‫و باید امرار معاش داشته باشند‪.‬‬ ‫بررسی طرح ترافیک خبرنگاران‬ ‫رییس کمیس��یون عمران ش��ورای ش��هر تهران گفت‪:‬‬ ‫پیش��نهاد ش��هرداری برای طرح ترافیک خبرن��گاران در‬ ‫کمیس��یون عمران بررس��ی می ش��ود‪ .‬به گ��زارش مهر‪،‬‬ ‫محمد علیخانی در پاس��خ به پرسشی درباره اینکه تعیین‬ ‫شاخص خبرنگاری ازسوی شهرداری در حال تدوین است‬ ‫و ایا ش��ورا نظارت��ی بر این موضوع خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شهرداری پیش��نهادهای خود را در این باره مطرح خواهد‬ ‫کرد و کمیس��یون درباره ان تصمی��م می گیرد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬تا پایان اسفند ثبت نام برای دریافت ارم طرح ترافیک‬ ‫انجام خواهد شد و طرح ترافیک خبرنگاران تا زمان نهایی‬ ‫ش��دن ایین نام��ه اعتبار دارد‪ .‬وی در پاس��خ به پرس��ش‬ ‫دیگ��ری درباره انتقاد ب��ه افزایش نرخ بلی��ت مترو گفت‪:‬‬ ‫افزایش زیادی در این حوزه نداشته ایم‪ ،‬شرکت بهره برداری‬ ‫ماهانه ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد تومان ضرر می دهد که با این‬ ‫افزایش ان��دک ماهانه ‪ ۱۰‬میلیارد تومان از زیان ش��رکت‬ ‫بهره برداری کاسته می شود و هیچ درامدی افزایش بلیت ها‬ ‫برای ش��هرداری ن��دارد‪ .‬علیخانی تاکید ک��رد‪ :‬افرادی که‬ ‫مسافر دائمی مترو هستند افزایش بلیت چندانی نداشته اند‬ ‫و تخفیفات خوبی شامل حال انها شده‪ ،‬حتی متروسواران‬ ‫عادی هم در س��اعاتی خاص شامل حال تخفیف می شوند‬ ‫و تنها بلیت مترو برای اس��تفاده کنندگان موردی افزایش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪ 24 1396‬جمادی الثانی ‪ 13 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 352‬پیاپی ‪2325‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خودروهای گازسوز‬ ‫در اولویت برقی ها‬ ‫امروز کش��ورهای پیشرفته‬ ‫ب��ه منظ��ور کاه��ش الودگی‬ ‫هوا و عوارض زیس��ت محیطی‬ ‫ناشی از س��وخت های فسیلی‬ ‫درجه��ت تولی��د خودروهای‬ ‫برقی گام برداش��ته اند و تالش ‬ ‫ازسوی‬ ‫انها با اس��تقبال زیادی‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫نهاده��ای‬ ‫مصرف کنن��دگان و‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫دوستدار محیط زیست روبه رو‬ ‫شده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که در ش��رایط فعلی جامعه‪ ،‬خودروهای برقی به الزام بهترین‬ ‫گزینه نیس��تند زیرا درحال حاضر زیرساخت های الزم ازجمله‬ ‫ایس��تگاه های ش��ارژ‪ ،‬تعمیرگاه های تخصصی و مواردی از این‬ ‫دس��ت در کش��ور فراهم نبوده و از س��وی دیگر هزینه باتری‬ ‫این خودروها بس��یار باالس��ت و با توجه به میزان برق مصرفی‬ ‫ب��االی این نوع خودروها الزم اس��ت برق موردنیاز از نیروگاه ها‬ ‫به ایس��تگاه های شارژ منتقل شود اما به دلیل ضعف شبکه های‬ ‫انتق��ال برق در این زمینه با مش��کالت زی��ادی روبه رو خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬خودروهای برقی از فناوری های خاصی برخوردار هستند‬ ‫و کش��ور های پیشرفته به راحتی اطالعات را در اختیار دیگران‬ ‫ق��رار نمی دهند ازاین رو تولید خودروهای برقی در داخل باعث‬ ‫وابستگی شدید به کشورهای غربی می شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که تولید خودروهای برقی از لحاظ اقتصادی به صرفه نبوده زیرا‬ ‫تولید این خودروها نیازمند سرمایه گذاری کالن است‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه چنی��ن محدودیت هایی در رو اوردن ب��ه خودروهای برقی‬ ‫الزم اس��ت خودروسازان داخلی نسبت به افزایش استانداردها‬ ‫اقدام کنند و از سوی دیگر همزمان با تولید و عرضه سوخت با‬ ‫اس��تاندارد باالتر به طور قطع الودگی هوا کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال برخورداری از نعمت گاز طبیعی که س��وختی‬ ‫پاک به ش��مار می رود نیز می تواند عامل تاثیرگذاری در کاهش‬ ‫االیندگی هوا باشد هرچند تاکنون به دلیل نبود برنامه اقتصادی‬ ‫مناس��ب تمایل به استفاده از گازسوزها در کشور کاهش یافته‬ ‫که الزم اس��ت با برنامه ریزی اصولی اس��تفاده از این س��وخت‬ ‫پ��اک را در جامع��ه گس��ترش داد‪ .‬ورود اتوبوس های برقی به‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی نیز مزایایی چون کاهش الودگی هوا‬ ‫و صرفه جویی در هزینه را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امادگی سایپا برای انجام دستور‬ ‫رییس جمهوری‬ ‫سایپا در راستای طرح رییس جمهوری درباره نوسازی ناوگان‬ ‫فرس��وده جاده ای و درون ش��هری برنامه ریزی الزم را انجام داده‬ ‫و ام��اده اج��را ک��ردن این طرح اس��ت‪ .‬به گزارش س��ایپا نیوز؛‬ ‫محمدهادی نوری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��ایپا دیزل در این باره‬ ‫گفت‪ :‬پس از اعالم طرح رییس جمهوری درباره نوسازی ناوگان‬ ‫جاده ای و درون ش��هری‪ ،‬این ش��رکت برنامه ریزی الزم را انجام‬ ‫داده و امادگ��ی کام��ل دارد تا پس از انج��ام مقدمات‪ ،‬این طرح‬ ‫را اج��را کند‪ .‬وی معتقد اس��ت ای��ن طرح نقطه عطفی در تاریخ‬ ‫نوس��ازی ناوگان خودروهای س��نگین اس��ت که ع�لاوه بر رفع‬ ‫مشکالت حمل ونقل جاده ای در کاهش الودگی هوا و همچنین‬ ‫کاهش مصرف سوخت تاثیر باالیی خواهد داشت‪ .‬چندی پیش‬ ‫حس��ن روحانی‪ ،‬رییس جمهوری در همایش طرح های نوسازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل جاده ای‪ ،‬درون ش��هری و اشتغالزایی از انجام‬ ‫طرحی خبر داد و گفت‪ :‬برای نوس��ازی ناوگان فرسوده عالوه بر‬ ‫مس��ائل محیط زیس��تی به صرفه جویی انرژی نیز توجه داریم‪.‬‬ ‫نوری ادامه داد‪ :‬ش��رکت س��ایپا دیزل در انجام این طرح س��عی‬ ‫دارد با همکاری ش��رکت ولوو و تولید محصوالت باکیفیت سهم‬ ‫مناسبی از نوسازی را به خود اختصاص دهد و در همین راستا و‬ ‫در جهت اجرای هرچه بهتر طرح ریاست جمهوری‪ ،‬توافقنامه ای‬ ‫با ش��رکت ولوو تراکس س��وئد با هدف تولید بی��ش از ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫کامیون برای ‪ ۳‬سال اینده منعقد شده است‪.‬‬ ‫فرهاد احتشام زاد‬ ‫هرچه مسیر واردات‬ ‫رسمی سخت تر شود‬ ‫جذابیت قاچاق افزایش‬ ‫می یابد اما درحال حاضر‬ ‫به جای انکه مسیر‬ ‫واردات رسمی را‬ ‫شفاف سازی کنیم اقدام‬ ‫به سخت تر کردن ان‬ ‫می کنیم که نتیجه این‬ ‫است که به صورت‬ ‫دومینو وار تصمیم های‬ ‫دستوری می گیریم‬ ‫نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر بی ثباتی در فعالیت های واردات خودرو تاکید کرد‬ ‫‪ ۱۲‬تصمیم در ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫فره��اد احتش��ام زاد‪ ،‬نایب ریی��س انجم��ن‬ ‫واردکنن��دگان خ��ودرو در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنعت» در پاسخ به اثرات ممنوعیت ثبت سفارش‬ ‫با دالر گفت‪ :‬تنها تجارت نفت است که با دالر انجام‬ ‫می شود و مالک انجام معامالت به شمار می رود به‬ ‫طوری که مالک ارزش گذاری و قیمت گذاری نفت‬ ‫در دنیا دالر امریکاس��ت که در ص��ادرات تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه هم اکنون ج��و روانی تقاضای‬ ‫بیش از ح��د دالر امریکا در بازار وجود دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برای بهبود این جو روانی دارویی مبنی بر ممنوعیت‬ ‫ثبت سفارش با دالر را تجویز می کنیم در حالی که‬ ‫مبادی اصلی واردات چین‪ ،‬ترکیه و امارات هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقال شرایط فرامرزی به داخل‬ ‫احتش��ام زاد در تشریح مشکالت پیش امده از این‬ ‫ممنوعی��ت اظهار کرد‪ :‬این ش��رایط منجر به ایجاد‬ ‫ضریب تبدیل می ش��ود و ش��رایط فرام��رزی را به‬ ‫داخل منتقل می کنیم ضمن انکه نوسان ارز ما را به‬ ‫ارز دیگر و تبدیل ان وابس��ته خواهد کرد و در این‬ ‫شرایط نظام قیمت گذاری با نوسان بیشتری روبه رو‬ ‫می شود در عین حال که مبنای دالری اعالم شده‪،‬‬ ‫مناسب نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هرچ��ه مس��یر واردات رس��می‬ ‫س��خت تر ش��ود جذابیت قاچاق افزایش می یابد اما‬ ‫درحال حاضر به جای انکه مس��یر واردات رس��می‬ ‫را شفاف س��ازی کنی��م اق��دام به س��خت تر کردن‬ ‫ان می کنی��م که نتیجه این اس��ت ک��ه به صورت‬ ‫دومینو وار تصمیم های دستوری می گیریم در حالی‬ ‫که باید دید تصمیم های گرفته ش��ده در راس��تای‬ ‫هدف دولت است یا خیر‪.‬‬ ‫نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه‬ ‫ب��ه اتفاق های رخداده در ‪ ۱۲‬ماه گذش��ته و قوانین‬ ‫صادرش��ده در این زمینه اشاره کرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫مدت هر ماه یک قانون داشتیم که از قانون ‪ ۴‬درصد‬ ‫علی الحساب مالیات واردات اغاز شد زیرا امکان فرار‬ ‫‹ ‹التزام واردات از ‪ 4‬کشور‬ ‫مالیاتی در میان واردکنندگان وجود داشت‪ .‬پس از‬ ‫نایب رییس انجمن واردکنن��دگان خودرو یاداور‬ ‫ان شاهد حذف گری مارکت ها از بازار بودیم‪ ،‬توقف‬ ‫ش��د‪ :‬التزام واردات از ‪ ۴‬کشور بر اساس نظام انتقال‬ ‫ثبت س��فارش نمایندگی ها‪ ،‬افزایش استانداردها به‬ ‫ارز نیز از دیگر موارد مطرح ش��ده در روزهای اخیر‬ ‫‪ ۸۵‬مورد‪ ،‬دو برابر شدن اسقاط خودروهای فرسوده‬ ‫بود‪ .‬این در حالی اس��ت که ارز م��ورد نیاز صنعت‬ ‫برای واردکننده ها و مس��تثنا ش��دن خودروسازان‬ ‫خ��ودرو به الزام نباید از نظام بانکی تامین ش��ود و‬ ‫داخل��ی از ای��ن مصوب��ه و در نهای��ت بروزرس��انی‬ ‫صنع��ت خودرو این امکان را دارد ت��ا ارز مورد نیاز‬ ‫شیوه نامه قیمت گذاری جدید بودیم‪.‬‬ ‫خود را از صرافی ها یا بازار ازاد تامین کند‪.‬‬ ‫احتش��ام زاد ادامه داد‪ :‬در حالی ک��ه بازار رقابتی‬ ‫احتش��ام زاد با تاکید بر اینکه اقدامات انجام شده‬ ‫اس��ت و از ارز مبادله ای استفاده نمی شود و خودرو‬ ‫قت��ل عام بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نتیجه‬ ‫در ردیف کااله��ای تعزیراتی قرار ن��دارد دولت در‬ ‫تصمیم های اش��تباهی که در نهادهای‬ ‫فرایند قیمت گ��ذاری دخالت می کند؛‬ ‫تصمیم گیری و نظارتی در حال گرفتن‬ ‫این در حالی است که شیوه نامه جدید‬ ‫اس��ت از بین رفتن بخ��ش خصوصی‬ ‫واردات ش��باهت زیادی به ش��یوه نامه‬ ‫تا زمانی که دولت‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫س��ال گذشته دارد و تنها تعرفه در ان‬ ‫جسارت جراحی‬ ‫در ای��ن ش��رایط هیچ س��رمایه گذار‬ ‫تغییر کرده است‪.‬‬ ‫اقتصادی را نداشته‬ ‫وی به درامد ‪ ۶۰‬درصدی از مالیات باشد هیچ امیدی به بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری‬ ‫واردکنن��دگان خ��ودرو اش��اره کرد و بهبود این وضعیت ندارد و این در حالی اس��ت که یکی از‬ ‫نخواهد بود و گام‬ ‫نمادهای ورود سرمایه گذار خارجی به‬ ‫اف��زود‪ :‬حتی کمیس��یون های مجلس‬ ‫نیز از وضع چنین قانونی اظهار تعجب نخست ان‪ ،‬بررسی کش��وری‪ ،‬نحوه رفت��ار دولت با بخش‬ ‫ساختار دولت‬ ‫خصوصی ان کشور است‪.‬‬ ‫کردند ام��ا به هرحال ای��ن مصوبه به‬ ‫است‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه دولت ب��ا این‬ ‫ش��کل قانون درام��ده و در پیچ و خم‬ ‫تصمیم ها بدترین پیام را به سرمایه گذار‬ ‫اصالحات نهایی است‪.‬‬ ‫در ادامه نیز قانون اسقاط به ازای واردات قطعات‪،‬‬ ‫کاهش زمان ثبت س��فارش از ‪ ۱۸۰‬روز به ‪ ۹۰‬روز‬ ‫از دیگر قوانین به تصویب رسیده در واردات خودرو‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت جراحی اقتصادی‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد‪ :‬تا زمانی‬ ‫که دولت جسارت جراحی اقتصادی را نداشته باشد‬ ‫هیچ امیدی به بهبود این وضعیت نخواهد بود و گام‬ ‫نخست ان‪ ،‬بررسی ساختار دولت است‪.‬‬ ‫ترکی��ب وزارتخانه ه��ا و رس��الت انه��ا از دیگر‬ ‫موضوعات مورد نیاز بوده چراکه در ‪ ۴۰‬سال گذشته‬ ‫بروزرسانی نش��ده و هم اکنون نیز از کاهش بودجه‬ ‫جاری دولت و چابک س��ازی بدنه دولت می زنیم که‬ ‫امکان پذیر نیست زیرا باید کار ریشه ای انجام شود و‬ ‫کار ریشه ای به معنای جراحی است که این جسارت‬ ‫را هرکس��ی ندارد‪ .‬به طور قطع گام نخس��ت از بین‬ ‫رفتن بخش خصوصی‪ ،‬گام دوم فشار به مردم و گام‬ ‫سوم نارضایتی عمومی در جامعه خواهد بود‪.‬‬ ‫احتش��ام زاد ادامه داد‪ :‬سیاست کش��ور نارضایتی‬ ‫عمومی نیس��ت و چنین چی��زی را در برنامه خود‬ ‫ندارد اما مسیری که در حال حرکت هستیم اشتباه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا تصمیم های ش��تاب زده و سرش��ار از رانت و‬ ‫فس��اد پیامدهای ان را به گ��ردن بخش خصوصی‪،‬‬ ‫وزیر پیشین و‪ ...‬می اندازیم که تصمیم های نادرستی‬ ‫اس��ت‪ .‬نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو با‬ ‫تاکید بر اینکه واردات خودرو به یک چهارم متوسط‬ ‫کاهش یافته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به طور قطع تصمیم اخیر‬ ‫مبنی بر ممنوعیت ثبت س��فارش با دالر پیامدهای‬ ‫منفی فراوان و احتمال محدودیت واردات خودرو را‬ ‫به دنبال خواهد داشت به طوری که واردات در دی‬ ‫به یک چهارم متوسط کاهش یافته و افرادی که در‬ ‫این ش��رایط فعالیت می کردند در حال کار تجاری‬ ‫بودند و اش��تغال ایجاد کردند اهمیتی نداش��تند و‬ ‫هیچ کس نظارتی به انها نکرد‪.‬‬ ‫در جلسه هیات دولت به ریاست رییس جمهوری؛‬ ‫مجوز پیش فروش خودروهای‬ ‫جدید صادر شد‬ ‫دفت��ر صنایع خ��ودرو و نیرومحرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت مج��وز پیش ف��روش ‪ ۵‬نوع خودرو را برای ش��رکت‬ ‫ارین موت��ور پوی��ا صادر کرد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬این دفتر اعالم‬ ‫کرده با توجه به مس��تندات و براس��اس م��اده ( ‪ ) ۵‬ایین نامه‬ ‫اجرای��ی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو‪ ،‬پیش فروش‬ ‫‪ ۱۴۵‬خ��ودرو ‪ ۵Qutlander type‬م��دل ‪ASX ۴ ،۲۰۱۸‬‬ ‫‪ TYPE‬م��دل ‪ ۲۰۱۸‬به تعداد ‪ ۲۱۱‬دس��تگاه‪MIRAGE ،‬‬ ‫م��دل ‪ ۲۰۱۸‬به تعداد ‪ ۱۳۵‬دس��تگاه‪ Lancer ،‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫ب��ه تع��داد ‪ ۱۸۶‬دس��تگاه و ‪)QUTLANDER(PHEV‬‬ ‫ب��ه تع��داد ‪ ۷۲‬دس��تگاه با رعای��ت الزامات و ش��یوه نامه های‬ ‫ابالغ��ی از س��وی ش��رکت ارین موت��ور پوی��ا ب��دون مان��ع‬ ‫است‪ .‬این شرکت در مجموع اجازه پیش فروش ‪ ۷۴۹‬دستگاه‬ ‫از این ‪ ۵‬نوع خودرو را دارد‪ .‬تاریخ ثبت سفارش این خودروها‬ ‫‪ ۲۷ ،۲۶ ،۲۵ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰‬و ‪ ۳۰‬دی امسال بود‪ .‬در همین حال‬ ‫دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اعالم کرد مجوز پیش فروش خودرو ‪BORGWARD BX۵‬‬ ‫مدل ‪ ۲۰۱۸‬برای شرکت کیان موتور وارنا نیز صادر شده است‪.‬‬ ‫با توجه به مس��تندات و براس��اس ماده ( ‪ ) ۵‬ایین نامه اجرایی‬ ‫قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو‪ ،‬ش��رکت کیان موتور‬ ‫وارنا می تواند ‪ ۵۰۰‬دستگاه از این خودرو را پیش فروش کند‪.‬‬ ‫ب�ازار خودروه�ای وارداتی در حالی ‪ ۹‬ماه پر از تب و تاب را س�پری کرد که به گفته نایب رییس‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو به طور متوسط هر ماه یک مصوبه و بخشنامه در این زمینه به تصویب‬ ‫رس�یده است به طوری که در سال ‪ ۹۶‬ش�اهد ‪ ۱۲‬مصوبه در حوزه خودروهای وارداتی بوده ایم که‬ ‫فعالیت فعاالن این حوزه را با چالش های جدی همراه کرده اس�ت‪ .‬تصمیم های متعدد در این بازار‬ ‫در حالی اس�ت که این خودروها س�هم ‪ ۵‬درصدی در بازار دارند و این میزان س�هم اندک به طور‬ ‫قطع نه تنها تهدیدی برای بازار به شمار نمی رود بلکه به گفته رهبر معظم انقالب می تواند تبدیل‬ ‫به الگویی برای تولید داخلی شود‪ .‬با این حال فعاالن این حوزه از بی ثباتی در این زمینه گالیه مند‬ ‫بوده و خواستار ثبات تصمیم گیری ها با هدف جذب سرمایه گذار بخش خصوصی هستند‪.‬‬ ‫بخش خصوصی داده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هم اکنون به قیمت‬ ‫بق��ای وضعیت فعلی‪ ،‬رضایت م��ردم را به مصلحت‬ ‫مردم ترجی��ح می دهیم که این امر در درازمدت به‬ ‫ضرر کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫خودروهای موجود در گمرکات کشور تعیین تکلیف شدند‬ ‫اوایل بهمن بود که اعالم شد با نامه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت به وزارت امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫خودروهای موجود در گمرک که به دلیل نداشتن‬ ‫ثب��ت س��فارش و باالتر بودن ارزش از س��قف ‪۴۰‬‬ ‫ه��زار دالر در گمرک متوقف ش��ده بودند ترخیص‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫واردات خودروهای مدل ‪ ۲۰۱۵‬و ‪ ۲۰۱۶‬موجود‬ ‫در گمرک نیز ازاد اعالم ش��د اما چند روز از اعالم‬ ‫ای��ن خبر نگذش��ته بود ک��ه تاکید ش��د ترخیص‬ ‫خودروه��ای در گمرک مانده در ش��رایطی با نامه‬ ‫گمرک ای��ران به وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫منتفی ش��ده و باز هم ورود این خودروها به کشور‬ ‫بالتکلیف ماند‪.‬‬ ‫نامه مجتبی خس��روتاج به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و همچنین نامه شریعتمداری به وزیر امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی و بعد از ان ابالغ به رییس کل‬ ‫گمرک کشور در ش��رایطی فرایند معمول خود را‬ ‫ط��ی کرد که رییس کل گمرک ایران از برگش��ت‬ ‫نام��ه وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و همچنین‬ ‫منتفی شدن ترخیص خودروهای در گمرک مانده‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫فرود عس��گری در نشس��ت خب��ری عنوان کرد‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت پیش��نهاد ترخیص‬ ‫خودروهای واردش��ده در گمرک پیش از شیوه نامه‬ ‫اخیر هیات دولت را به گمرک ارائه کرده و این در‬ ‫حالی اس��ت که واردات خودرو باالی ‪ ۴۰‬هزار دالر‬ ‫براساس مصوبه هیات دولت متوقف شده به همین‬ ‫دلیل نامه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین‬ ‫نامه رییس س��ازمان توس��عه تجارت برگشت داده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫انچه در اظهارات رییس کل گمرک بر ان اصرار‬ ‫ش��ده این اس��ت که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نمی تواند مصوبه هی��ات دولت را تغییر دهد و اگر‬ ‫قرار به رفع مش��کل برخی واردکنن��دگان متضرر‬ ‫از توقف ثبت س��فارش باش��د‪ ،‬هیات دولت در این‬ ‫زمین��ه تصمیم می گیرد و تنه��ا نامه نگاری داخلی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و ارس��ال ان به‬ ‫وزارت ام��ور اقتصادی و دارای��ی نمی تواند مصوبه‬ ‫هیات دولت را نقض کند‪.‬‬ ‫ح��ال در تازه تری��ن اق��دام‪ ،‬هی��ات دول��ت در‬ ‫جلس��ه یکش��نبه خود به ریاست حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رییس جمهوری خودروهای موجود در گمرکات را‬ ‫تعیین تکلیف کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه خبری دول��ت‪ ،‬هیات وزیران‬ ‫ب��ا ه��دف تعیین تکلی��ف خودروه��ای موجود در‬ ‫گمرکات ک��ه در زمان ورود دارای ثبت س��فارش‬ ‫و واج��د ش��رایط و ضواب��ط فن��ی واردات خودرو‬ ‫بوده ام��ا به دلیل محدودیت ثبت س��فارش امکان‬ ‫ورود نداش��ته اند‪ ،‬مصوب کرد ترخیص خودروهای‬ ‫س��واری دارای ثبت س��فارش معتبر یا قبض انبار‬ ‫معتب��ر در اماکن گمرکی‪ ،‬مناط��ق ویژه اقتصادی‬ ‫و مناط��ق ازاد تج��اری صنعتی ب��ه تاریخ ‪ ۹‬دی و‬ ‫پی��ش از ان ب��ا رعایت پرداخت حق��وق ورودی و‬ ‫دارا بودن ش��رایط ایین نامه ضواب��ط فنی واردات‬ ‫خ��ودرو در زم��ان ورود خ��ودرو به کش��ور مجاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن خودروهای ب��ا حجم موت��ور ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی س��ی و کمتر که دارای ثبت سفارش معتبر در‬ ‫زمان ورود خ��ودرو به اماکن گمرکی‪ ،‬مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی و مناط��ق ازاد تجاری صنعتی بوده اند و‬ ‫بدون الزام به رعایت مصوبه مربوط به خودروهای با‬ ‫ارزش بیشتر از ‪ ۴۰‬هزار دالر با محاسبه و پرداخت‬ ‫‪ ۴۰‬واحد درصد سود بازرگانی مازاد بر ماخذ حقوق‬ ‫ورودی قابل ترخیص هستند‪.‬‬ ‫با تصویب هیات وزیران‪ ،‬مجموع حقوق گمرکی‬ ‫و سود بازرگانی کاالها برای درج در کتاب مقررات‬ ‫صادرات و واردات سال ‪ ۱۳۹۷‬تعیین شد‪.‬‬ ‫دول��ت با توجه به سیاس��ت راهب��ردی خود در‬ ‫حمای��ت از تولی��د و اش��تغال و ض��رورت حمایت‬ ‫منطق��ی و همه جانب��ه از تولی��دات داخ��ل ک��ه‬ ‫هم��واره مورد تاکید رهبر معظ��م انقالب نیز بوده‬ ‫اس��ت و پس از هماهنگی با دستگاه های ذی ربط‪،‬‬ ‫پیش��نهادهای تغییرات تعرفه ای را مورد بررسی و‬ ‫تصویب قرار داد‪.‬‬ ‫براس��اس این مصوبه‪ ،‬حق��وق ورودی ‪ ۳۲۸‬کاال‬ ‫افزایش و ‪ ۱۳۳‬ردی��ف کاهش یافت و ‪ ۶۳۹‬ردیف‬ ‫ش��امل اصالح ش��رح تعرفه‪ ،‬حذف‪ ،‬ایجاد و اصالح‬ ‫مندرجات ذیل یادداشت های فصول کتاب مقررات‬ ‫ص��ادرات و واردات (بدون تغییر حق��وق ورودی)‬ ‫تعیین شد‪.‬‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪ 24 1396‬جمادی الثانی ‪ 13 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 352‬پیاپی ‪2325‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قیمت گذاری خودروها‬ ‫به بازار واگذار شود‬ ‫در نشست خبری انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرویی کشور مطرح شد‬ ‫ضرورت خروج شورای رقابت‬ ‫از قیمت گذاری دستوری‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬اخری�ن نشس�ت خب�ری انجم�ن‬ ‫سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی کشور با حضور‬ ‫اهالی رس�انه و اعضای هیات مدی�ره انجمن با رویکرد بیان‬ ‫مش�کالت‪ ،‬راهکارها و نیز برنامه های انجام ش�ده در مدت‬ ‫یک سال برگزارش�د‪ .‬مازیار بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن سازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرویی کش�ور درب�اره عملکرد‬ ‫ای�ن انجمن در م�دت یک س�ال گفت‪ ۲ :‬چالش اساس�ی‬ ‫قطعه س�ازان در سال ‪ ۹۶‬افزایش نرخ مواد اولیه و مطالبات ‬ ‫افزایش تولید و مشکالت ان‬ ‫ب��ه گفته مازی��ار بیگل��و ش��ورای رقابت‬ ‫کارش��کنی می کند که باعث به وجود امدن‬ ‫حاشیه زیان برای صنعت قطعه می شود‪.‬‬ ‫در این زمین��ه انجمن پیگیر موضوع بوده‬ ‫و کارها در حال انجام اس��ت ازاین رو انجمن‬ ‫با وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جلس��ه ای‬ ‫داش��ت و محمد ش��ریعتمداری قول مساعد‬ ‫داد ت��ا اردیبهش��ت ‪ ۹۷‬برنام��ه ای اجرایی ش��ود که‬ ‫قطعه س��ازان و تیراژ تولید کمترین اس��یب را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرویی کش��ور در ادام��ه به موضوع‬ ‫مطالب��ات پرداخت و گفت‪ :‬در این بح��ث نیز انجمن‬ ‫جلس��ات بس��یاری با خودروسازان داش��ت اما الزم به‬ ‫یاداوری اس��ت مش��کل صنعت خودرو و قطعه از یک‬ ‫جن��س بوده و این ‪ ۲‬چالش موجود به نهادهای دولتی‬ ‫«ش��ورای رقابت» و «شورای پول و اعتبار» برمی گردد‬ ‫به طور نمونه امس��ال ‪۷۰‬درصد افزایش تیراژ در تولید‬ ‫از خودروس�ازان ب�ود‪ .‬در بحث مواد اولیه موردنیاز ش�اهد‬ ‫افزایش نرخ به طور میانگین ‪۳۵‬درصدی بودیم که با توجه‬ ‫به نرخ دستوری محصول نهایی (خودرو) که ازسوی شورای‬ ‫رقابت اعمال می شود تغییری در نرخ قطعات رخ نداد‪.‬‬ ‫قیمت رقابتی ممکن نیست‬ ‫داشتیم اما حد اعتبارات همان عددی است‬ ‫که در سال ‪ ۹۴‬تعیین شده است‪.‬‬ ‫بیگلو با اشاره به راهکارهای قانونی گفت‪:‬‬ ‫خری��د دین از طریق اوراق صکوک و مرابحه‬ ‫از راه حل های برون رفت از این چالش هاست‬ ‫که مذاکراتی با وزارتخانه و اعضای کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی شده‪.‬‬ ‫انجمن امیدوار اس��ت در این راس��تا شورای پول و‬ ‫اعتبار همراهی الزم را با صنعتگران داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬کاره��ا در حال انجام اس��ت تا با‬ ‫قیمت گ��ذاری ازاد و اعتباراتی که نظام بانکی می تواند‬ ‫در اختی��ار قطعه س��ازان قرار دهد ای��ن ‪ ۲‬معضل رفع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه کشور به همایش بین المللی‬ ‫خودرو در سال ‪ ۹۶‬اشاره کرد و گفت‪ :‬از دستاوردهای‬ ‫این همایش که ب��ا محوریت زنجیره تامین بود مطرح‬ ‫کردن مش��کالت با وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بود‬ ‫که اقدامات عملی ان از سال اینده اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫فرهاد به نیا‪ ،‬سخنگوی انجمن سازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرویی کش��ور‬ ‫به کارگروه های تش��کیل ش��ده در انجمن‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬پیگی��ری مطالبات‪،‬‬ ‫مش��کالت کس��ب وکار‪ ،‬مالیات و‪ ...‬در هر‬ ‫یک از این کارگروه ه��ای تخصصی دنبال‬ ‫می شود‪ .‬انجمن با انتقال مشکالت اعضای‬ ‫خود س��عی در کاهش بار مش��کالت قطعه س��ازان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از دغدغه ه��ا و نگرانی ه��ای‬ ‫صنعتگ��ران بحث جداس��ازی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��ت که با تفکیک هربخش چالش هایی‬ ‫به وجود می اید که انجمن مخالف این امر است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی کش��ور ب��ا تاکید بر افزایش‬ ‫نرخ مواد اولیه و تغییر نیافتن نرخ محصوالت نهایی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در چنین ش��رایطی چطور انتظار داریم‬ ‫صنعتگ��ر با نرخ رقابتی محصوالت خ��ود را تولید و‬ ‫عرضه کند؟ بنابراین اگر قرار اس��ت دولت‬ ‫ورود کن��د باید مان��ع افزایش قیمت ها در‬ ‫بحث ورودی کارخانه ها (مواد اولیه) شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ازادس��ازی قیمت ها به طور‬ ‫لزوم ب��ه معنی افزای��ش قیمت ها نبوده و‬ ‫گاهی ممکن اس��ت باع��ث کاهش ان نیز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به نی��ا در ادام��ه ب��ه مطالب��ات قطعه س��ازان از‬ ‫خودروس��ازان پرداخت و گفت‪ :‬ام��روز پرداخت ها از‬ ‫س��وی یکی از خودروس��ازان ‪ ۴‬ماهه انجام می شود‬ ‫و البت��ه برای برخ��ی محصوالت کمتر یا بیش��تر از‬ ‫این زمان اس��ت بنابراین خواسته صنعتگران کاهش‬ ‫این زمان و رس��یدن به زمانی است که به طور مرتب‬ ‫هزینه ه��ا از س��وی خودروس��ازان ب��زرگ پرداخت‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫وی رقم مطالبات را ‪۸‬ه��زار میلیارد تومان عنوان‬ ‫و اظهار امیدواری کرد پرداخت ها در روزهای پایانی‬ ‫سال بهبود بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫قطعه سازان‪ ،‬رهبر اقتصاد مقاومتی‬ ‫رییس انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرویی کش��ور‬ ‫ب��ه یکی بودن مش��کالت صنعت قطعه و خودرو پرداخ��ت و گفت‪ :‬رفع‬ ‫مش��کالت هر بخش باعث رفع چالش های دیگر صنعت شده و همان طور‬ ‫که در باال اش��اره ش��د مانع این امر شورای رقابت و شورای پول و اعتبار‬ ‫هس��تند؛ چنانکه با رش��د ‪۷۰‬درصدی تولید در تامین اعتبارات همراهی‬ ‫نکردند و با افزایش نرخ مواد اولیه تغییر در هزینه محصوالت ایجاد نشد‪.‬‬ ‫مرتض��ی مرتض��وی ادامه داد‪ :‬این در حالی اس��ت که در چند س��ال‬ ‫گذشته قطعه سازان توانستند دامنه فناوری را در واحدهای صنعتی ارتقا‬ ‫ببخشند و با همتایان بین المللی خود در سطح دنیا حرکت کنند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ارتباطات وجود دارد اما بحث س��رمایه گذاری موضوع دیگری‬ ‫اس��ت که با رش��د تولید بای��د بانک ها ب��ا صنعتگران همراهی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امروز رسانه ها با نقشی که دارند می توانند کمک کنند‬ ‫و مش��کالت را به گوش مسئوالن ذی ربط برسانند‪ .‬بارها عنوان شد با ‪۴‬‬ ‫برابر شدن نرخ مواد اولیه در سال های اخیر نرخ خودروها افزایش نیافت‬ ‫ن وضع را داش��تند درحالی که س��هم زیادی در بحث‬ ‫و قطعات نیز همی ‬ ‫اشتغالزایی به طور مستقیم و غیرمستقیم داشتند‪.‬‬ ‫رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی کشور تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬ت��وان و دانش موردنی��از در صنعت قطعه‬ ‫وجود دارد و قطعه سازان با هوشمندی ارتباطات‬ ‫خود را با ش��رکت های بین الملل��ی دنیا دارند اما‬ ‫نمی توان منکر تاثیر مناس��بات سیاس��ی در این‬ ‫ارتباطات ش��د‪ .‬مرتضوی در پایان تاکیدکرد‪ :‬در‬ ‫بحث اقتصاد مقاومتی قطعه س��ازان رهبر بودند‬ ‫و این را در عمل در س��ال های فش��ار تحریمی و‬ ‫پس از ان نشان دادند‪ .‬امروز صنعت قطعه برای توسعه فعالیت ها نیاز به‬ ‫کمک نظام های بانکی و مصوبه های دولتی دارد‪.‬‬ ‫چالش اینده قطعه سازان‬ ‫مدیر ش��رکت س��اپکو و عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی کش��ور‬ ‫نیز در این نشس��ت گفت‪ :‬درحال حاضر مش��کل حاد‬ ‫صنعت قطعه مطالبات نیست و بیشتر نگرانی راجع به‬ ‫تولید با فناوری و دانش روز دنیاست‪ .‬برای اینده این‬ ‫نگرانی وجود دارد که اگر تغییرات اساس��ی رخ ندهد‬ ‫وضعیت نامطلوب تر از امروز خواهد بود‪.‬‬ ‫حسین نجاری افزود‪ :‬دنیا در حال حرکت به سوی‬ ‫تولید خودروهای برقی است که اگر برای این مسئله‬ ‫فکری نش��ود در ‪ ۵‬س��ال اینده مش��کالت حادی در‬ ‫این زمینه خواهیم داش��ت‪ .‬به هرحال خودروس��ازان‬ ‫روند تولیدی خود را طی می کنند و این قطعه سازان‬ ‫هستند که باید روی فناوری تحوالت بنیادی به وجود‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بحث مواد اولی��ه گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو ب��رای برخ��ی س��ازندگان زیرمجموعه‬ ‫خود مواد را تهیه کرده و مش��کلی وجود ندارد و این‬ ‫خودروس��از سعی دارد به تناس��ب نیاز زنجیره تامین‬ ‫خود به انها کمک کند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬مس��ئله اصلی صنعت قطعه کش��ور‬ ‫طراحی‪ ،‬مهندس��ی و نواوری اس��ت‪ .‬امروز پرداخت‬ ‫نش��دن هزینه ه��ا نمی تواند باعث تعطیلی ش��ود اما‬ ‫به طور قطع نداشتن فناوری خطری است که تعطیلی‬ ‫را به دنبال دارد بنابراین صنعتگرانی که در‬ ‫این زمینه فعالیت مطلوب داش��ته باش��ند‬ ‫مورد حمایت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫مدیر ش��رکت س��اپکو ب��ه ‪ ۲‬مولفه برای‬ ‫مان��دگاری هر صنعت اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫صادرات زمینه پایداری را به وجود می اورد‬ ‫و ب��رای انج��ام ان باید فن��اوری الزم را در‬ ‫اختی��ار داش��ت و از مواد اولی��ه باکیفیت اس��تفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س��اخت خودرو تا ‪۵۰‬درصد مربوط ب��ه مواد اولیه‬ ‫اس��ت و حتی در برخی قطعات تا ‪۸۰‬درصد بنابراین‬ ‫کیفی��ت این م��واد در کیفیت محص��ول نهایی تاثیر‬ ‫بسزایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬تهیه مواد اولیه از داخل مزیت های‬ ‫بس��یاری برای صنایع کش��ور دارد به طوری که اگر‬ ‫همی��ن م��واد وارداتی ب��ود هزینه های بس��ته بندی‪،‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬ترخیص و‪ ...‬به ان اضافه شده و هزینه ها‬ ‫ت��ا ‪۴۰‬درصد افزای��ش خواهد یافت ضم��ن انکه اگر‬ ‫قالب ها نیز از خارج تهیه ش��ود ی��ک فاصله زمانی ‪۶‬‬ ‫ماه��ه خواهیم داش��ت که در تولید مش��کل به وجود‬ ‫می اورد بنابراین مس��ئله مطالبات قابل رفع اس��ت و‬ ‫باید در بخش های دیگر متمرکز بود‪.‬‬ ‫نج��اری تاکی��د ک��رد‪ :‬در دوران فش��ار تحریم��ی‬ ‫ناخواس��ته توانمندی در بح��ث فناوری در‬ ‫زنجیره تامین اتفاق افتاد که اجازه تعطیلی‬ ‫تولی��د را ن��داد و همین رون��د می تواند به‬ ‫س��طوح باالتر ارتقا پیدا کند و خودکفایی‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬زنجیره تامین کشور دارای جرات‬ ‫و جسارت زیادی اس��ت و خودروسازان در‬ ‫کنار انها هستند تا اهداف موردنظر در بحث فناوری‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫ام��روز هم��ه می دانی��م ‪۸۰‬درصد خودرو وابس��ته‬ ‫ب��ه قطع��ات ان و قطعه س��ازان ب��وده و انچ��ه برای‬ ‫ایران خ��ودرو مهم اس��ت بق��ای زنجی��ره تامین در‬ ‫سال های اینده و حفظ ان است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودروی��ی کش��ور ادام��ه داد‪ :‬صنعت‬ ‫خودرو ظرفیت تولید ‪۲‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫را دارد بنابراین با توس��عه قطعات و تامین مواد اولیه‬ ‫باکیفیت و س��اخت قالب ها در داخل زمینه صادرات‬ ‫فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫نجاری اظهار کرد‪ :‬بس��یار از قطعه س��ازان در کنار‬ ‫س��اخت قطعات خودروی��ی تولید اق�لام دیگر را در‬ ‫واحدهای صنعتی خود انجام می دهند که این نش��ان‬ ‫از توان و جس��ارت انها دارد و باید قدردان این همت‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ب��ه عم��ر س��رمایه گذاری ها اش��اره ک��رد و‬ ‫گف��ت‪ :‬س��ال ‪ ۷۵‬با ورود س��مند‪ ،‬زنجی��ره تامین با‬ ‫سرمایه گذاری هنگفتی شکل گرفت اما توجه داشته‬ ‫باش��یم س��رمایه گذاری عمری دارد و بای��د با هزینه‬ ‫کردن جدید به بهسازی تجهیزات و ماشین االت خود‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫اگ��ر چنین نش��ود در ادام��ه به مش��کل خواهیم‬ ‫خورد‪.‬مدیر ش��رکت س��اپکو تاکیدکرد‪ :‬باید افق دید‬ ‫قطعه س��ازان به این��ده ای دورتر ب��رود و برنامه هایی‬ ‫بلندمدت برای سال های ‪۱۴۰۸-۱۴۰۹( ۲۰۲۰‬ه‪.‬ش)‬ ‫و ‪۱۴۱۸-۱۴۱۹( ۲۰۳۰‬ه‪.‬ش) داشته باشند‪.‬‬ ‫امروز پژو ‪ ۳۰۱‬با بیش از ‪۶۰‬درصد داخلی س��ازی‬ ‫قطعات در حال ورود به بازار است و برای سایر مدل ها‬ ‫نی��ز این برنامه دنبال می ش��ود بنابراین معتقدم باید‬ ‫بتوانی��م با توان داخلی که داری��م ‪۳۰‬درصد صادرات‬ ‫را محقق کنی��م و این امر با محص��والت باکیفیت و‬ ‫پایدار شدنی اس��ت‪ .‬صنجاری خرید ماشین االت نو‬ ‫را نشانه بقا ندانست و گفت‪ :‬مراکز طراحی مهندسی‬ ‫و تحقیقات و نیز اس��تفاده از نیروی انسانی توانمند و‬ ‫متخصص راز بقاس��ت ازاین رو باید امروز اراده کرد و‬ ‫بخشی از درامد در این بخش هزینه شود‪ .‬حرکت به‬ ‫این سو ‪۷۰‬درصد مشکالت را رفع خواهد کرد‪.‬‬ ‫اصغ��ر خسروش��اهی‪ ،‬مش��اور‬ ‫خودروی��ی وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن‬ ‫و تج��ارت فلس��فه ش��کل گیری‬ ‫ش��ورای رقاب��ت را جلوگی��ری از‬ ‫سوءاس��تفاده هایی در بح��ث ن��رخ‬ ‫خودروه��ا عن��وان ک��رد و گفت‪ :‬با‬ ‫شرایط امروز ورود شورای رقابت به‬ ‫این مسئله موضوعیتی ندارد‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت»‬ ‫خسروش��اهی افزود‪ :‬با روند تولید در ش��رایط امروز این بازار‬ ‫اس��ت که باید نرخ محصوالت را تعیین کند که متاثر از نرخ‬ ‫ارز ازاد‪ ،‬نرخ مواد اولیه و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫مش��اور خودروی��ی وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ادامه‬ ‫داد‪ :‬ن��رخ باالی ارز و نیز نرخ مواد اولیه تاثیر مس��تقیم روی‬ ‫هزینه های تمام ش��ده محص��والت دارد و کنت��رل قیمت ها‬ ‫ازس��وی ش��ورای رقابت س��بب تضعیف صنعتگران و از بین‬ ‫رفتن واحدهای تولیدی می ش��ود بنابراین باید قیمت گذاری‬ ‫ازاد شود و بازار تعیین کننده ان باشد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط امروز این دولت اس��ت که باید‬ ‫ورود ک��رده و با راهکارهای کارشناس��ی این معضل را برای‬ ‫صنعتگران رفع کند‪.‬‬ ‫خسروش��اهی در ادام��ه به نظارت و کنت��رل برای اجرایی‬ ‫شدن مفاد قراردادها اشاره کرد و گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تعهدات خودکفایی را براس��اس قانون کنترل کرده‬ ‫و نظ��ارت دارد‪ .‬به طور نمونه با تحقق الزامات خودروس��ازان‬ ‫می توانند از معافیت های گمرکی استفاده کنند‪.‬‬ ‫مشاور خودرویی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره الزام‬ ‫داخلی سازی نیز گفت‪ :‬براساس قوانین جدید الزام بومی سازی‬ ‫قطعات ‪۳۰‬درصد اس��ت و تولید پایین تر از این عدد معافیت‬ ‫گمرکی نخواهد داش��ت‪ .‬این کمکی به قطعه س��ازان است تا‬ ‫ضمن خودکفای��ی تیراژ تولید ملی افزای��ش یافته و اهداف‬ ‫موردنظر محقق شود‪.‬‬ ‫خسروش��اهی در پایان با توجه به قوانین تدوین ش��ده در‬ ‫گذشته و امروز س��اخت قطعات در داخل گفت‪ :‬بومی سازی‬ ‫کمت��ر از ‪۲۰‬درص��د قطعات س��ال ‪ ۹۶‬دارای تعرفه گمرکی‬ ‫‪۴۰‬درصد بود و برای س��ال جدید این رقم ‪۵۵‬درصد ش��ده‬ ‫است بنابراین قانون در این زمینه سختگیرانه تر عمل خواهد‬ ‫کرد همچنین تعرفه گمرکی داخلی س��ازی ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درصد‬ ‫امس��ال بوده و برای س��ال اینده تغییر نداش��ت و ‪۲۶‬درصد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ساخت قطعات خودروهای جدید با بیش از ‪۵۰‬درصد نیز‬ ‫‪۱۵‬درصد تعرفه گمرکی خواهد داشت‪.‬‬ ‫تصمیم های مقطعی‬ ‫چالش صنعت خودرو و قطعه ‬ ‫عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران گفت‪:‬‬ ‫نبود س��ند استراتژی برای توس��عه صنعت در کشور موجب‬ ‫ش��ده در صنایع مهمی چون خودروس��ازی و قطعه س��ازی‬ ‫تصمیم ها مقطعی و بدون انسجام باشد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» ارمان خالقی با اش��اره به‬ ‫نامش��خص بودن سرنوشت سند استراتژی توسعه صنعت در‬ ‫کشور در سال های اخیر اظهار کرد‪ :‬با نبود برنامه ای منسجم‬ ‫در بخش ه��ای صنعتی در کش��ور به طور قطع دس��تگاه ها‬ ‫جزی��ره ای عمل می کنند و تنها س��ود خودش��ان را در نظر‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫ت نکردن ویژه از تولید در کش��ور‬ ‫وی ب��ا انتقاد از حمای�� ‬ ‫تاکید کرد‪ :‬هرچند در یکی‪ ،‬دو سال اخیر برنامه و طرح هایی‬ ‫برای حمایت از تولید و صنعت کش��ور ارائه شده اما در عمل‬ ‫به دلیل مش��کالت و گرفتاری ها به درستی اجرا نشده و تاوان‬ ‫ان را بخش های تولیدی می پردازند‪.‬‬ ‫وی ب��ا توجه به برخی اقدامات در حوزه تولید در کش��ور‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬به دلیل مشکالت عدیده حوزه تولید و صنعت و‬ ‫مس��ائل ناش��ی از نرخ ارز و مواد اولیه تولید باید راهکارهای‬ ‫اساس��ی در این راستا ارائه و سپس اجرایی شود که تاکنون‬ ‫این موضوع محقق نشده است‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با خبرخودرو گفت‪ :‬در چنین شرایطی که‬ ‫در ماه های اخیر ایجاد ش��د الزم بود دولت با تعریف درست‬ ‫و س��ازوکار مناس��ب‪ ،‬اقدام به جمع اوری اطالعات مورد نیاز‬ ‫تولیدکنندگان در بازار ارز کند و با به دس��ت اوردن این امار‬ ‫تقاضا تولید برای ارز را محاس��به و براس��اس ان برنامه ریزی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال در حوزه صنع��ت و تولید کش��ور تاکید کرد‪:‬‬ ‫بی تردید نوسانات ارزی در صنعت خودرو به ویژه قطعه سازی‬ ‫کشور که بخشی از مواد اولیه تولید را از خارج تامین می کند‬ ‫تاثیر داش��ته و مش��کالت نقدینگی در این صنایع را بیشتر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروز صنعت خودرو و قطع ه کشور‬ ‫برای دس��تیابی به توس��عه و حضور مقتدر و موث��ر در بازار‬ ‫رقابت جهان��ی نیازمند تصمیمات کالن تر و جدی تر اس��ت‬ ‫بی ش��ک چنین اقدامات��ی بازار خودرو داخ��ل را نیز رقابتی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫خالق��ی در پای��ان گف��ت‪ :‬با ایجاد بس��تر مناس��ب برای‬ ‫حض��ور س��رمایه گذار خارجی در اغل��ب بخش های صنعتی‬ ‫به ویژه خودروسازی به طور قطع ش��رکت های خودروساز به‬ ‫منابع مالی بیش��تری دسترس��ی یافته و این روند بر جریان‬ ‫توس��عه و طراحی محصوالت جدید و کیفیت و توان رقابتی‬ ‫تولیدکنندگان داخلی تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪ 24 1396‬جمادی الثانی ‪ 13 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 352‬پیاپی ‪2325‬‬ ‫خبر‬ ‫امضای قرارداد همکاری مشترک‬ ‫بین «مزدا» و «تویوتا»‬ ‫مزدا و تویوتا یک قرارداد همکاری مشترک امضا کردند که‬ ‫قرار است بر همین اساس یک کارخانه جدید در شهر االباما‬ ‫در امریکا تاسیس کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خ��ودروکار‪ ۲ ،‬ش��رکت خودروس��ازی مزدا و‬ ‫تویوت��ا به صورت رس��می یک قرارداد همکاری مش��ترک با‬ ‫ن��ام «ام تی ام ی��و اس» (‪ )MTMUS‬امضا کردند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫این قرارداد این دو خودروس��از قرار است یک کارخانه جدید‬ ‫در االبام��ای امریکا تاس��یس کنن��د و در ان س��االنه ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار شاس��ی بلند مزدا و ‪ ۱۵۰‬هزار تویوتا کروال تولید ش��ود‪.‬‬ ‫هر ش��رکت قص��د دارد ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر در ای��ن کارخانه‬ ‫سرمایه گذاری کند که مجموع ان معادل یک میلیارد و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون دالر می شود‪.‬‬ ‫ماساش��ی ایهارا‪ ،‬معاون اجرایی ش��رکت مزدا که به عنوان‬ ‫ریس این قرارداد منصوب شده‪ ،‬بیان کرد‪« :‬این ‪ ۲‬خودروساز‬ ‫قصد دارند با به اش��تراک گذاشتن برترین فناوری های خود‪،‬‬ ‫خودروهایی با فناوری بس��یار باال تولید کنند همچنین قصد‬ ‫دارند با تاس��یس ی��ک کارخان��ه جدید باعث اش��تغا زایی و‬ ‫پیشرفت اقتصاد و صنعت خودرو شوند‪».‬‬ ‫هیرونوری کاگوهاش��ی‪ ،‬مدیر اجرایی شرکت تویوتا درباره‬ ‫این ق��رارداد افزود‪« :‬این کارخانه یازدهمی��ن کارخانه ما در‬ ‫کش��ور امریکا به شمار می اید که نه تنها نشان دهنده تعهد ما‬ ‫به این کش��ور است بلکه به رقابتی ش��دن هرچه بیشتر بازار‬ ‫خ��ودرو در امریکا کمک می کند‪ .‬با ادغام فناوری های مزدا و‬ ‫تویوتا قصد داریم خودروهایی با بهترین کیفیت تولید کنیم‪».‬‬ ‫براساس این قرارداد‪ ،‬به زودی مقدمات ساخت این مجموعه‬ ‫فراهم و از س��ال اینده میالدی س��اخت ان اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه ریزی ها ساخت این خط تولید تا سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۹-۱۴۰۰‬پایان خواهد یافت و حدود ‪ ۴‬هزار نفر در ان‬ ‫مشغول کار خواهند شد‪.‬‬ ‫هاوال‪ ،‬برترین نشان‬ ‫خودروسازی چین در بازار جهانی‬ ‫به گزارش موسس��ه «برند فاینانس» ش��رکت هاوال با اغاز‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی (زمس��تان ‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی) به عنوان‬ ‫برترین خودروس��از چین در بازار جهانی معرفی ش��ده و در‬ ‫جایگاه شانزدهم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫برن��د فاینانس‪ ،‬یک��ی از معتبرترین موسس��ه های ارزیابی‬ ‫اعتبار و ارزش نش��ان های تجاری از ح��وزه خودرو‪ ،‬قطعات‪،‬‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬مهندس��ی عمران‪ ،‬مواد غذایی و… اس��ت‬ ‫که دفتر مرکزی ان در انگلیس واقع ش��ده و هر سال با ارائه‬ ‫گزارش های رده بندی نش��ان های تجاری‪ ،‬ارزش سهام ان را‬ ‫تغییر می دهد‪ .‬این موسس��ه در کنار برخی اطالعات عمومی‬ ‫به عنوان یکی از بزرگترین مش��اوران صنایع مختلف دنیاست‬ ‫و برخ��ی اطالعات و تحلیل ه��ای ان با قیمت های نجومی به‬ ‫فروش می رسند‪.‬‬ ‫به گزارش اس��ب بخ��ار‪ ،‬برند فاینان��س در اخرین گزارش‬ ‫خود درباره صنعت خودرو جهان اعالم کرده که نشان هاوال‬ ‫به عنوان برترین ش��رکت س��ازنده خودرو در چین ش��ناخته‬ ‫می ش��ود و در میان تمام خودروسازان دنیا رتبه شانزدهم را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این نشان تجاری چینی در سال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬رتبه‬ ‫‪ ۲۹‬را داش��ته و حال توانس��ته در جمع ‪ ۱۶‬خودروس��از برتر‬ ‫جه��ان از نظر ارزش و اعتبار مالی ق��رار گیرد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫با بررسی های این موسس��ه انگلیسی‪ ،‬اعتبار جهانی هاوال با‬ ‫توجه به تغییرات مالی و رش��د ان بیش��تر از خودروس��ازانی‬ ‫چون سوزوکی‪ ،‬مزدا‪ ،‬ولوو‪ ،‬پژو و… است‪.‬‬ ‫با توجه به اطالع رس��انی های انجام ش��ده در بهار ‪ ۹۷‬قرار‬ ‫اس��ت مونتاژ نخس��تین محصوالت هاوال در ش��رکت بهمن‬ ‫موتور اغاز شود و به ترتیب پای محصوالتی چون اچ‪ ،۲‬اچ‪ ۶‬و‬ ‫اچ‪ ۹‬به بازار ایران باز شود‪.‬‬ ‫هایپرلوپ برای مسافران و‬ ‫دوچرخه سواران ساخته می شود‬ ‫بخش پژوهش با‬ ‫پشتیبانی صنعت‬ ‫خودرو و دولت کانادا‬ ‫با ‪ ۲۵۰‬میلیون دالر‬ ‫سرمایه گذاری از سال‬ ‫‪ ۲۰۰۷‬میالدی‬ ‫تاکنون توانسته خود‬ ‫را در همه جنبه های‬ ‫جهان درحال تکامل‬ ‫خودروسازی کانادا‬ ‫وارد کند‬ ‫خودروسازان در چند سال اخیر شاهد بودند‬ ‫ورود تمام قد دانشگاه های کانادا به تحقیق و توسعه‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت خودرو در کانادا غیر از کارخانه های سازنده‬ ‫و ش��رکت های فعال در زنجیره تامین ستون سومی‬ ‫هم دارد؛ س��تونی که فراتر از مرزهای استان اونتاریو‬ ‫گسترش یافته است‪ .‬دانشگاه ها و مدرسه های فناوری‬ ‫کانادا اکنون در تالش برای س��اخت وس��ایل نقلیه و‬ ‫ایجاد حمل ونقل پاک ت��ر‪ ،‬ایمن تر و بهینه تر غوطه ور‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫بخش پژوهش با پشتیبانی صنعت خودرو و دولت‬ ‫کان��ادا با ‪ ۲۵۰‬میلیون دالر س��رمایه گذاری از س��ال‬ ‫‪ )۱۳۸۵-۸۶( ۲۰۰۷‬تاکنون توانسته خود را در همه‬ ‫جنبه های جهان درحال تکامل خودروس��ازی کانادا‬ ‫وارد کند‪.‬‬ ‫جف نرنبرگ‪ ،‬مدیر شورای تحقیقات علوم طبیعی‬ ‫و مهندسی کانادا (‪ )NSERC‬که یک اژانس مرجع‬ ‫در بحث تامین مالی به شمار می اید در این باره گفت‪:‬‬ ‫«ما از پژوهش��گران و جوانان حمایت می کنیم و در‬ ‫حال کمک به توسعه فناوری های فردا ‪-‬دانش علمی‬ ‫فرداـ هستیم»‪.‬‬ ‫دانشگاه «واترلو» (‪)University of Waterloo‬‬ ‫در ‪ ۱۳۰‬کیلومتری غرب تورنتو‪ ،‬بزرگترین مدرس��ه‬ ‫مهندس��ی کان��ادا را در خود ج��ای داده و در انجام‬ ‫برنامه های مطالعاتی رایانه ای از بهترین هاس��ت‪ .‬این‬ ‫مدرس��ه مهندسی پروژه هایی را با همه ‪ ۵‬خودروساز‬ ‫فع��ال در کانادا انجام می دهد و بیش از ‪ ۱۳۰‬اس��تاد‬ ‫در ای��ن مدرس��ه در حال مطالعه درب��اره موضوعات‬ ‫گوناگون از خودروهای خودران تا معماری کالسیک‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫یک��ی از س��خنگویان دانش��گاه واترلو با اش��اره به‬ ‫اهمی��ت بس��یار زی��اد پژوهش��گران فارغ التحصیل‪،‬‬ ‫دانش��گاهیان و زیرس��اخت ها گفت‪« :‬با همگرایی در‬ ‫وس��ایل نقلیه ای تی و مهندس��ی در ‪ ۷‬سال گذشته‬ ‫واترلو به خوبی توانسته موقعیت خود را تثبیت کند»‪.‬‬ ‫تازه تری��ن دس��تاورد ای��ن دانش��گاه پیش��رفت‬ ‫خیره کننده در فناوری الکترود اس��ت که کوان کوان‬ ‫پنگ‪ ،‬مدیر پروژه درباره اش گفت‪ :‬ب ه نتیجه رسیدنش‬ ‫می توان��د باع��ث ‪۳‬برابر ش��دن ق��درت باتری ها در‬ ‫خودروهای برقی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه های چندگانه‬ ‫واترلو تنها مدرسه ای نیست که درباره صرفه جویی‬ ‫انرژی در جهان به س��رعت درحال الکتریکی ش��دن‬ ‫مطالعه می کند‪ .‬دانش��گاه «وس��ترن» (‪Western‬‬ ‫‪ )University‬در ش��هر لن��دن اس��تان اونتاریو هم‬ ‫موافقتنام�� ه ‪ ۳/۳۵‬میلی��ون دالری با پژوهش��گران‬ ‫چینی در دس��امبر ‪( ۲۰۱۷‬اذر ‪ )۱۳۹۶‬امضا کرد که‬ ‫براس��اس ان قرار شد یک ازمایش��گاه مشترک بین‬ ‫چینی ها و کانادایی ها برای توس��عه باتری های جامد‬ ‫احداث شود‪ .‬دانش��گاه «مک مستر» (‪McMaster‬‬ ‫‹ ‹رشد سریع‬ ‫‪ )University‬در همیلت��ون اونتاری��و ه��م کلی��د‬ ‫در این میان‪ ،‬مس��ئله مهم س��رعت رش��د عرصه‬ ‫اغاز کار ش��رکتی را زده که ازماینده های پیش��رفته‬ ‫پژوهش و پژوهش��گری در صنعت خودرو است که پا‬ ‫باتری برای خودروهای برقی را می سازد‪ .‬در دانشگاه‬ ‫روی گاز گذاشته و در حال مهم تر شدن است‪ .‬پیش‬ ‫«دالهوزی» (‪ )Dalhousie University‬در شهر‬ ‫از ش��روع ب��ه کار برنامه «اوت��و‪ ،Auto۲۱ »۲۱‬یک‬ ‫هالیفکس نیز ش��رکت امریکایی تسال از جف داون‪،‬‬ ‫برنام��ه فدرال برای پراهمیت تر ش��دن فناوری‪ ،‬تنها‬ ‫یکی از پیش��گامان پژوهش ب��رای باتری خودروهای‬ ‫‪ ۳‬دانش��گاه کانادا با خودروسازان این کشور همکاری‬ ‫برق��ی و گروه ‪ ۲۰‬نفره اش حمایت می کند‪ .‬این گروه‬ ‫می کردن��د‪ .‬ای��ن را پیت��ر فرایس‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه‬ ‫همگی فارغ التحصیل دانشگاهی در مقطع پست دکترا‬ ‫«ویندسور» (‪ )University of Windsor‬و مدیر‬ ‫و پژوهشگر و متخصص فنی در پروژه ای درباره باتری ‬ ‫پیشین برنامه اوتو‪ ۲۱‬گفت‪.‬‬ ‫خودروهای برقی هس��تند که قرار است دست کم در‬ ‫پس از رونمایی در سال ‪-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫‪ ۵‬سال اینده ادامه داشته باشد‪ .‬شرایط‬ ‫‪ )۱۳۹۴‬این برنامه به بزرگترین ش��بکه‬ ‫مال��ی ای��ن پژوه��ش اعالم نش��ده اما‬ ‫پیش از شروع به کار‬ ‫پژوهشی کانادا تبدیل شد‪.‬‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬میزان کمک های مالی تسال‬ ‫برنامه «اوتو‪»۲۱‬‬ ‫فرای��س در ادام��ه صحبت های��ش‬ ‫برای این پروژه را «قابل توجه» می داند‪.‬‬ ‫‪ ،Auto۲۱‬یک‬ ‫چنی��ن گفت‪« :‬ما ‪ ۴۸‬دانش��گاه در این‬ ‫اونتاریو»‬ ‫در دانشگاه «موسسه فناوری‬ ‫برنامه فدرال برای‬ ‫برنامه داش��تیم‪ .‬ب��رای بی��ش از ‪۵۰۰‬‬ ‫(‪University of Ontario‬‬ ‫پراهمیت تر‬ ‫‪ )Institute of Technology‬در شدن فناوری‪ ،‬تنها ‪ ۳‬استاد دانش��گاه که با ‪ ۳۰۰‬شرکت کار‬ ‫می کردند تامین مال��ی انجام دادیم‪ ،‬به‬ ‫ش��هر اوش��اوا‪ ،‬ش��لدون ویلیام سون در‬ ‫دانشگاه‬ ‫حال سرمایه گذاری روی فوق باتری هایی کانادا با خودروسازان بیش از ‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دانش��جو اموزش‬ ‫این کشور‬ ‫دادیم‪ .‬بیش از ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر ارزش‬ ‫اس��ت ک��ه ان��رژی را در ی��ک میدان‬ ‫الکتریک��ی ذخیره می کنند که برخالف همکاری می کردند‪ .‬این کار بیش از ‪ ۱۴‬سال است‪».‬‬ ‫عملک��رد باتری های ش��یمیایی اس��ت‪ .‬را پیتر فرایس‪ ،‬استاد‬ ‫به گفته این اس��تاد دانشگاه‪ ،‬موفقیت‬ ‫دانشگاه‬ ‫بزرگی در رس��یدن به اهدافی که دولت‬ ‫فوق باتری ها برای اتوبوس های ترانزیتی‬ ‫مدیر‬ ‫و‬ ‫و سایر سامانه های ذخیره سازی استفاده «ویندسور»‬ ‫داش��ت برای کانادا رقم خورد‪ .‬حسرت ‬ ‫پیشین برنامه اوتو‪ ۲۱‬فرایس اما این اس��ت که سرمایه گذاری‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫گفت‬ ‫پژوهش های دانش��گاهی اوتو‪ ۲۱‬اکنون‬ ‫پروژه ه��ای در دس��ت اق��دام در‬ ‫روی س��ود اقتص��ادی تمرک��ز ن��دارد‪.‬‬ ‫دانش��گاه های گوناگ��ون کان��ادا طیف‬ ‫خودروهای دیزلی االینده‪ ،‬قاتل ‪۶‬هزار نفر در المان‬ ‫الون ماس��ک طرح اولیه جدی��دی از هایپرلوپ را رونمایی‬ ‫ک��رده که هزاران ایس��تگاه کوچ��ک به ان��دازه فضای پارک‬ ‫ی��ک خودرو دارد و هدف اصل��ی ان جابه جایی افراد پیاده و‬ ‫دوچرخه سواران است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر به نقل از انگجت‪ ،‬الون ماس��ک طرح اولیه‬ ‫جدیدی از هایپرلوپ را در توئیتر رونمایی کرده که با تمرکز‬ ‫روی جابه جایی افراد پیاده و دوچرخه ها ساخته می شود‪.‬‬ ‫ماسک در این باره نوشت‪ :‬شبکه هایپرلوپ هزاران ایستگاه‬ ‫کوچ��ک به اندازه فضای پارک خودرو خواهد داش��ت‪ .‬به این‬ ‫ترتیب می تواند در دل ش��هر جا بگیرد و مسافران را مستقیم‬ ‫به مقصد خود برساند‪.‬‬ ‫البته این وس��یله نقلیه خودروها را نیز جابه جا می کند اما‬ ‫طرح نیازمند فراهم ش��دن زیربنای الزم است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫افراد تشویق می شوند از خودرو کمتر استفاده کنند‪.‬‬ ‫اژانس حفاظت محیط زیست در المان اعالم کرد‬ ‫س��االنه ‪۶‬هزار نفر بر اثر اکس��ید نی��روژن حاصل از‬ ‫خودروهای دیزلی در این کشور جان خود را از دست‬ ‫می دهند‪ .‬بعد از رس��وایی فولکس واگن که در امریکا‬ ‫ب��ه دس��تکاری و تقلب در نرم اف��زار مدیریت میزان‬ ‫انتشار االینده ها به محیط زیست متهم شد بحث بر‬ ‫سر خودروهای دیزلی که سال ها به عنوان جایگزین‬ ‫پاک برای خودروهای بنزینی شناخته شده بود‪ ،‬باال‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند‬ ‫که اکس��ید نیتروژن (‪ )NOx‬حاصل از خودروهای‬ ‫دیزلی برای س�لامت انس��ان و محیط زیست بسیار‬ ‫خطرناک و کش��نده است اما شرکت های خودروساز‬ ‫از جمل��ه فولکس واگن المان که بیش��ترین س��هم‬ ‫ف��روش خ��ودرو در جهان و اروپ��ا را دارد همواره به‬ ‫تولی��د خودروهای دیزلی پرداخته و زیر بار الودگی‬ ‫کاملی از پژوهش های علمی را شامل می شوند و برای‬ ‫ی در خودروهای برقی‬ ‫نمونه تنها روی س��اخت باتر ‬ ‫متمرکز نیس��تند‪ .‬دانش��گاه «برندون» (‪Brandon‬‬ ‫‪ )University‬در استان منیتبا این کشور در تالش‬ ‫برای بهتر کردن یک جاده خاکی است و دانشگاه نیو‬ ‫برانزویک (‪)University of New Brunswick‬‬ ‫ب��ا در اختی��ار داش��تن محوطه هایی در ش��هرهای‬ ‫ت جان (‪ ۲‬شهر از شهرهای استان‬ ‫فردریکتون و س��ن ‬ ‫برانزوی��ک) یک مطالعه ‪ ۵‬س��اله درب��اره برنامه های‬ ‫رانندگی داوطلبانه دارد‪ .‬هدف از این مطالعه کمک به‬ ‫کهنساالن محلی است که دیگر نمی توانند خودشان‬ ‫رانندگی کنند‪.‬‬ ‫انها نمی روند‪ .‬به گزارش پرش��ین خودرو به نقل از‬ ‫وب س��ایت اتونیوز‪ ،‬حاال اژانس محیط زیست المان‬ ‫اعالم کرده ساالنه ‪۶‬هزار مرگ و میر ناشی از الودگی‬ ‫خودروهای دیزلی و گاز خطرناک و س��می اکس��ید‬ ‫نیتروژن در المان به ثبت می رسد که این امر نشان‬ ‫می دهد دولت المان و کش��ورهای دیگر باید درباره‬ ‫جلوگی��ری از تولید چنین خودروه��ای االینده ای‬ ‫تصمیم ه��ای جدی تر و اقدام��ات موثرتری را اتخاذ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫جلوگیری از این میزان مرگ و میر مسلتزم فشار‬ ‫ن خودروها را تولید و‬ ‫بر خودروس��ازانی اس��ت که ای ‬ ‫عرض��ه می کنن��د اما از انجا که ش��رکت های بزرگ‬ ‫خودروس��ازی در جه��ان میلیارده��ا دالر در زمینه‬ ‫فناوری خودروهای دیزلی س��رمایه گذاری کرده اند‬ ‫ای��ن امر ت��ا حدود زیادی دش��وار و وقت گیر به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫همزم��ان برنامه هایی که پژوهش های خودروس��ازان‬ ‫و تامین کنن��دگان را پش��تیبانی می کنن��د در قالب‬ ‫«صن��دوق ن��واوری راهب��ردی» دول��ت با س��رمایه‬ ‫‪ ۱/۲۶‬میلی��ارد دالری جا ش��ده ؛ صندوقی که طیف‬ ‫گسترده ای از صنایع را در این کشور پوشش می دهد‪.‬‬ ‫در مقابل به گفته فرایس‪ ،‬کش��ورهایی چون المان‬ ‫و بریتانی��ا برنامه های نواور خود را پیرامون مش��اغل‬ ‫و بخش های خاص می چینن��د‪ .‬او در این باره گفت‪:‬‬ ‫«صنع��ت خودرو بزرگترین بخش تولیدی ماس��ت و‬ ‫هن��وز هیچ برنامه اختصاصی ب��رای ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫دولت به نظر می رس��د این صنع��ت را از اولویت های‬ ‫راهبردی نمی بیند و به واقع اینطور اس��ت‪ .‬وقتی شما‬ ‫اولوی��ت راهبردی تعیین کنید باید رفتاری راهبردی‬ ‫هم داش��ته باشید‪ .‬شاید به نظر غیرمنصفانه برسد اما‬ ‫براورد من این اس��ت که مس��ئله حاضر یک واقعیت‬ ‫اس��ت»‪ .‬از ان سو‪ ،‬س��خنگوی ناودیپ باینس‪ ،‬وزیر‬ ‫نواوری کانادا نیز تاکید کرد صنعت خودرو کانادا در‬ ‫میان بخش های «پویا و نواور» رتبه بندی می شود که‬ ‫دولت خواهان شکوفایی ان است‪.‬‬ ‫کارل ساسویل‪ ،‬سخنگوی وزیر نواوری کانادا گفت‪:‬‬ ‫ی روی کس��ب وکارهای با‬ ‫«حمایت از س��رمایه گذار ‬ ‫کیفیت باال به کمک صندوق نواوری راهبردی برای‬ ‫بخش تولید صنعت خودرو ادامه خواهد یافت»‪.‬‬ ‫در همین ح��ال‪ ،‬پژوهش ه��ا در زمینه هایی چون‬ ‫مواد اولیه و س��بک‪ ،‬باتری های سوخت هیدروژنی و‬ ‫پس از ان هوش مصنوعی و وس��ایل نقلیه هوشمند‬ ‫که به عن��وان نقاط قوت کانادایی ه��ا ظهور کرده اند‪،‬‬ ‫ارتقا می یابد اما برای نرنبرگ‪ ،‬مدیر توسعه منطقه ای‬ ‫اژان��س‪ ،‬بزرگترین پ��اداش برای صنع��ت خودرو و‬ ‫اقتصاد کانادا در مردم خالصه می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه نرنب��رگ‪ ،‬این یک س��ازوکار خودتقویتی‬ ‫اس��ت چون مردمی که امروز دانشجو یا پژوهشگران‬ ‫فارغ التحصیل مقطع پست دکترا هستند‪ ،‬کارشناسانی‬ ‫خواهند شد که فردا در این شرکت ها کار می کنند»‪.‬‬ ‫به هرحال این روزها در کانادا نگاهی جدی از پنجره‬ ‫دانش��گاه ها به صنعت خودرو وجود دارد؛ نگاهی که‬ ‫می تواند این کش��ور را در بخش تحقیق و توسعه در‬ ‫اینده ای نه چندان دور به کشوری سرامد تبدیل کند‪.‬‬ ‫منبع‪Autonews.com :‬‬ ‫رایگان شدن حمل ونقل عمومی در بروکسل در زمان الودگی هوا‬ ‫ش��ورای شهر بروکس��ل پس از ‪ ۲‬روز بحث و گفت وگو‬ ‫سرانجام اعالم کرد در روزهایی که هوای پایتخت بلژیک‬ ‫الوده اس��ت اس��تفاده از اتوبوس‪ ،‬تراموا‪ ،‬مترو و س��امانه‬ ‫دوچرخه س��واری ش��هری به طورکامل رای��گان خواهد‬ ‫ی هوا و رعایت‬ ‫ب��ود‪ .‬ای��ن تصمیم با هدف کاهش الودگ�� ‬ ‫ش��یوه نامه های کیفیت هوا‪ ،‬مص��وب اتحادیه اروپا گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این مصوبه برای کسب تاییدیه های قضایی برای مقامات‬ ‫مربوط فرستاده ش��ده و انتظار می رود تا تابستان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫(تابس��تان ‪ )۱۳۹۷‬اجرایی شود‪ .‬ش��ورای شهر بروکسل‬ ‫همچنی��ن اعالم کرد در روزهایی با هوای الوده س��رعت‬ ‫خودروها باید به حدود یک س��وم کاهش یابد و سوزاندن‬ ‫چوب برای ش��ومینه ها نیز ممنوع است‪ .‬مقامات بروکسل‬ ‫درصدد هستند با کاهش فضا برای رفت و امد خودروها‪،‬‬ ‫تسهیالت بیشتری را برای عابران پیاده و دوچرخه سواران‬ ‫فراهم کنند‪ .‬پاس��کان اسمیت‪ ،‬وزیر حمل ونقل در دولت‬ ‫منطق��ه ای بروکس��ل می گوید‪« :‬پژوهش ها نش��ان داده‬ ‫هرچه فضای بیش��تری ب��ه خودروها اختص��اص بدهید‬ ‫خودرو بیش��تری ج��ذب خواهید کرد‪ .‬ب��ه همین دلیل‬ ‫ش��هرهایی که تسهیالت بیش��تری برای خودروها فراهم‬ ‫کرده اند تراکم خودرو بیش��تری نیز دارند‪ .‬باید در شهرها‬ ‫با دادن فضای بیش��تر به عابران پیاده و دوچرخه سواران‪،‬‬ ‫مکان های��ی را به وجود اورد که م��ردم بتوانند با یکدیگر‬ ‫ارتباط و دیدار داشته باشند‪».‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬بروکس��ل با بیش از یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیت روزانه ش��اهد حرکت ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫خودرو در س��طح شهر اس��ت و مقامات بروکسل درصدد‬ ‫هس��تند ب��ا کاهش فض��ا برای رف��ت و ام��د خودروها‪،‬‬ ‫تسهیالت بیشتری را برای عابران پیاده و دوچرخه سواران‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫همچنین قرار اس��ت تمام اتوبوس های شهری بروکسل‬ ‫تا سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪ )۱۴۰۸-۰۹‬برقی شوند‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪ 24 1396‬جمادی الثانی ‪ 13 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 352‬پیاپی ‪2325‬‬ ‫یادداشت‬ ‫درامدزایی از واگذاری سند ملکی‬ ‫مرتضی دارایی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ممکن است در کمتر از‬ ‫‪۱۰‬درصد شهرک های‬ ‫صنعتی در سال‬ ‫افزایش قیمتی وضع‬ ‫شود که البته شیوه نامه‬ ‫ان با نظر کارشناس‬ ‫رسمی قوه قضاییه‪،‬‬ ‫هیات مدیره شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی و‬ ‫تایید نهایی مدیرعامل‬ ‫سازمان صنایع کوچک‬ ‫عملی می شود‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از قراردادهای دو سویه در شهرک های صنعتی‬ ‫دالالن در واگذاری زمین صنعتی نقشی ندارند‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یک��ی از خبرهای��ی که در عین تک��راری بودن برای‬ ‫مردم مالل اور نیز شده‪ ،‬ماجرای سوداگری زمین است‪.‬‬ ‫ش��اید بس��یار شنیده باش��ید که فردی یک زمین را به‬ ‫چند نفر فروخته است یا تخلف هایی در برخی از دفاتر‬ ‫مش��اور امالک به وجود امده که متضرر اصلی مردم و‬ ‫صاحبان امالک بودند‪ .‬کم نیستند افرادی که برای تهیه‬ ‫ی��ک زمین یا ملک خاص به منظور فعالیت کارگاهی و‬ ‫تولیدی یا تجاری دچار برخی از مشکالتی می شوند که‬ ‫به فکرشان نیز خطور نمی کرد‪ .‬حال سوال اینجاست که‬ ‫واگذاری زمین در ش��هرک های صنعتی چگونه است؟‬ ‫ای��ا برای دریافت این زمین ها باید به مش��اوران امالک‬ ‫مراجع��ه کرد؟ به گفته کارشناس��ان‪ ،‬قرارداد دریافت و‬ ‫انتقال اراضی در ش��هرک های صنعت��ی فقط میان دو‬ ‫طرف‪ ،‬س��رمایه گذار و ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تانی منعقد می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬به ش��خص ثالث یا‬ ‫مشاوران امالک در نواحی صنعتی نیاز نیست‪.‬‬ ‫صاحبان صنایع برای دریافت زمین در ش��هرک های‬ ‫صنعتی اطمینان دارند که با یک ش��رکت دولتی طرف‬ ‫ق��رارداد هس��تند‪ .‬به عالوه اینکه تامین زیرس��اخت ها‬ ‫برعهده ش��رکت شهرک های صنعتی اس��ت‪ .‬این گونه‬ ‫می ش��ود که تنها دغدغه صاحبان صنایع تولید صنعتی‬ ‫خواهد بود‪ .‬به عالوه اینکه نرخ زمین ها در شهرک های‬ ‫صنعتی دس��ت مایه افراد س��ودجو نمی شود و فقط در‬ ‫برخی از ش��هرک های صنعتی پرتقاضا به نسبت درجه‬ ‫توسعه یافتگی منطقه ممکن است درصد ناچیزی باالتر‬ ‫رود‪ .‬تمامی این موارد باعث ایجاد امنیت سرمایه گذاری‬ ‫در محدوده ش��هرک های صنعتی برای صاحبان صنایع‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ممکن اس��ت در این میان سوال شود که‬ ‫چ��ه بای��د کرد تا صاحبان صنایعی که به اجاره یا خرید‬ ‫زمی��ن یا ملکی نیاز دارند دچار مش��کالت این چنینی‬ ‫نش��وند و روند تولید انها به مخاطره نیفتد؟ ش��اید در‬ ‫پاسخ بتوان گفت باید از افراد و مشاوران امالک مطمئن‬ ‫زمین را بخرند تا گرفتار دالالن زمین نشوند‪ .‬اما ممکن‬ ‫اس��ت باز هم سوال شود در شهرک های صنعتی که به‬ ‫ص��ورت مداوم زمین و اراضی در اختیار صاحبان صنایع‬ ‫قرار می گیرد ایا نمونه های سوداگری زمین نیز شنیده‬ ‫شده است و صاحبان صنایع در انجا نیز باید جای پای‬ ‫مشاوران امالک را ببیند؟ قبل از اینکه پاسخ این سوال‬ ‫داده ش��ود باید این نکته را از ذهن بگذرانیم که امنیت‬ ‫س��رمایه گذاری نخستین مولفه رونق و توسعه صنعتی‬ ‫اس��ت که شهرک های صنعتی توانسته برای واحدهای‬ ‫صنعت��ی مس��تقر در انجا ایجاد کن��د؛ امنیتی که بابت‬ ‫تامین زیرس��اخت ها الزم اس��ت و جایی برای داللی و‬ ‫سوداگری زمین ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین نرخ در شرایط خاص‬ ‫ش��ده ام��ا در منطقه مهران در ه��ر متر ‪ ۳۱‬هزار تومان‬ ‫است که با تخفیف به ‪ ۱۵‬هزار تومان نیز می رسد که به‬ ‫صورت نقد و اقس��اط (‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ساله) واگذار می شود‪ .‬این‬ ‫روش و ضواب��ط انتق��ال زمین باعث جلوگیری از وجود‬ ‫داللی و سوداگری زمین خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمین فروخته نمی شود‬ ‫در شهرک های صنعتی زمین فروخته نمی شود بلکه‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫قراردادی که با واحدهای صنعتی بسته می شود قرارداد‬ ‫ای�لام در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» تصریح کرد‪:‬‬ ‫واگذاری حق انتفاع از تاسیس��ات شهرک های صنعتی‬ ‫افزایش نرخ زمین ش��هرک های صنعتی تابع اختیارات‬ ‫اس��ت‪ .‬مصطفی امره‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫خاصی اس��ت‪ .‬در برخی اوقات و س��ال ها نرخ زمین ها‬ ‫صنعتی اس��تان مرک��زی در این زمینه به «گس��ترش‬ ‫چ تغیی��ری نمی کند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬از اغاز س��ال‬ ‫هی�� ‬ ‫صنع��ت» گفت‪ :‬زمین در ش��هرک های صنعتی قیمت‬ ‫‪ 9۵‬تاکنون نرخ زمین در ش��هرک های صنعتی افزایش‬ ‫چن��دان باالیی ن��دارد‪ .‬امره درباره نح��وه تعیین نرخ‬ ‫نداشت‪ .‬حال اگر درنظر بگیریم که نرخ تورم یک زمین‬ ‫زمین در ش��هرک های صنعت��ی نیز گفت‪ :‬اغاز طراحی‬ ‫نس��بت به س��ال گذشته صفر باش��د پس نمی تواند به‬ ‫هر ش��هرک صنعتی مش��خص می ش��ود که چه میزان‬ ‫یک باره نیز افزایش پیدا کند‪ .‬از این رو‪ ،‬زمینه دادوستد‬ ‫تاسیسات زیرساختی در ان شهرک صنعتی نیاز است‪.‬‬ ‫و داللی نیز ایجاد نمی ش��ود‪ .‬دارایی ادامه داد‪ :‬در کنار‬ ‫پس از تعیین انواع زیرس��اخت های الزم‪ ،‬حجم و مبلغ‬ ‫افزایش نیافتن نرخ زمین‪ ،‬بخش��ودگی تا ‪ ۷۰‬درصد نیز‬ ‫نهایی مشخص می ش��ود‪ .‬رقمی که به دست می اید بر‬ ‫ش��امل حال واحدهای صنعتی می ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫متراژ زمین های قابل واگذاری تقس��یم می شود‪ .‬عددی‬ ‫معافیت ه��ای مالیاتی برای واحده��ای صنعتی درنظر‬ ‫که از این تقس��یم حاصل می ش��ود پایه قیمت گذاری‬ ‫گرفته می شود‪ .‬البته ممکن است در کمتر از ‪۱۰‬درصد‬ ‫حق��وق انتف��اع در ش��هرک های صنعتی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ش��هرک های صنعتی در س��ال افزای��ش قیمتی وضع‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان مرکزی‬ ‫ش��ود که البته ش��یوه نامه ان با نظر کارشناس رسمی‬ ‫درباره وجود مش��اوران امالک در شهرک های صنعتی‬ ‫قوه قضاییه‪ ،‬هیات مدیره ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نقل و انتقال امالک در شهرک های صنعتی‬ ‫و تایید نهایی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک عملی‬ ‫تابع ش��رایط و ضوابطی است که شرکت‬ ‫می ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫شهرک های استانی ان را تعیین می کند‪.‬‬ ‫صنعت��ی اس��تان ای�لام گفت‪ :‬ت��ا زمانی‬ ‫این مهم باعث می ش��ود از داللی و بورس‬ ‫ک��ه روند انتقال زمین با ضوابط ش��رکت‬ ‫خری��د و ف��روش زمین در ش��هرک های‬ ‫ش��هرک های صنعتی اجرا نشود‪ ،‬خریدار‬ ‫صنعتی جلوگیری شود‪ .‬امره اضافه کرد‪:‬‬ ‫دیگری به رس��میت ش��ناخته نمی شود‪.‬‬ ‫واحده��ای صنعتی که در زمین در اختیار‬ ‫ش��یوه نامه ها نیز به نحوی ثبت ش��ده که‬ ‫خود نمی خواهند فعالیت تولیدی داشته‬ ‫جلوی داللی و دادوس��تد گرفته شود‪ .‬به‬ ‫باشند باید به شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫عبارتی‪ ،‬تولید صنعتی هدف نهایی است‪.‬‬ ‫مصطفی امره‬ ‫ن رو‪ ،‬تمامی قوانین سختگیرانه برای نقل و انتقال امالک در اط�لاع دهند تا زمین را ب��ه فرد دیگری‬ ‫از ای ‬ ‫این منظور است تا سوداگری شکل نگیرد‪ .‬شهرک های صنعتی تابع واگذار کند‪ .‬از این رو‪ ،‬ضرورتی برای وجود‬ ‫دارای��ی ی��اداور ش��د‪ :‬ن��رخ زمین در شرایط و ضوابطی است بنگاه امالک در شهرک های صنعتی دیده‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی به ش��اخص هایی که شرکت شهرک های نمی شود‪.‬‬ ‫ب��ه عبارتی‪ ،‬حق انتق��ال با هماهنگی‬ ‫همچ��ون تقاضامح��وری‪ ،‬می��زان زمین استانی ان را تعیین‬ ‫باقی مان��ده در ان ش��هرک صنعت��ی‪ ،‬می کند‪ .‬این مهم باعث شرکت ش��هرک های صنعتی است‪ .‬البته‬ ‫ممک��ن اس��ت واح��د صنعت��ی زمین را‬ ‫س��طح منطق��ه از لحاظ برخ��ورداری و‬ ‫می شود از داللی و‬ ‫توس��عه یافتگی و سیاست های اقتصادی بورس خرید و فروش دریافت کرده اما قادر به نصب ماشین االت‬ ‫کشور بستگی دارد‪ .‬ب ه عنوان نمونه‪ ،‬زمین زمین در شهرک های تولید نباشد در ان صورت نیز با هماهنگی‬ ‫در پرتقاضاترین شهرک صنعتی ایالم در صنعتی جلوگیری شود شرکت شهرک های صنعتی فرایند انتقال‬ ‫زمین انجام می شود‪.‬‬ ‫ه��ر متراژ ‪ ۷۵‬هزار توم��ان قیمت گذاری‬ ‫‹ ‹شرایط واگذاری زمین‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی‬ ‫درب��اره ن��رخ زمین در ش��هرک های صنعتی نیز گفت‪:‬‬ ‫انتقال س��ند به واحد صنعتی چند شرط دارد؛ نخست‬ ‫اینکه واحد صنعتی باید به بهره برداری رس��یده باش��د‪.‬‬ ‫س��پس س��ند تفکیکی و پروانه بهره برداری ان تکمیل‬ ‫ش��ود و پس از پرداخت ن��رخ منطقه ای زمین‪ ،‬ملک به‬ ‫واحد صنعتی منتقل می ش��ود‪ .‬ب��ه عبارتی‪ ،‬تا پیش از‬ ‫دریاف��ت پروانه بهره ب��رداری‪ ،‬زمین در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی به صاحبان صنایع منتقل نمی ش��ود‪ .‬این امر‬ ‫باعث جلوگیری از رش��د داللی می ش��ود‪ .‬امره با بیان‬ ‫اینک��ه ه��دف نهایی حمای��ت از تولی��د و جلوگیری از‬ ‫افزایش غیرطبیعی نرخ زمین در ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که حمای��ت از واحدهای صنعتی‬ ‫ب��رای اس��تقرار در ش��هرک های صنعتی ج��زو اهداف‬ ‫تعیین ش��ده اس��ت به طور معمول نرخ واگذاری زمین‬ ‫کمتر از نرخ تمام شده ان است به ویژه در مناطق کمتر‬ ‫توسعه یافته حمایت های ویژه ای از صنعتگران می شود‪.‬‬ ‫وی درباره امنیت س��رمایه گذاری برای صاحبان صنایع‬ ‫در نتیج��ه وضع قوانین دریافت زمین در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی گفت‪ :‬زمانی که صاحبان صنایع برای دریافت‬ ‫زمین در ش��هرک های صنعتی اقدام می کنند اطمینان‬ ‫دارند که با یک ش��رکت دولتی طرف قرارداد هس��تند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬اگر زمین ها معارضی داش��ته باش��ند شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ان را پیگیری می کند‪ .‬همچنین‬ ‫تامین زیرساخت ها برعهده شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫است‪ .‬این گونه می شود که تنها دغدغه صاحبان صنایع‬ ‫تولید صنعتی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» یک��ی از مزیت های‬ ‫فعالی��ت واحده��ای تولیدی در ش��هرک های صنعتی‬ ‫دس��تیابی ب��ه امتی��ازات ویژه ای اس��ت که ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تانی ب��رای انه��ا در قالب‬ ‫دریاف��ت زمین درنظر می گیرد‪ .‬به عبارتی‪ ،‬کارافرینان‬ ‫و سرمایه گذاران در داخل شهرک های صنعتی نه تنها با‬ ‫مشکالتی از جنس داللی و احتمال کالهبرداری روبه رو‬ ‫نیس��تند بلکه خواهند توانس��ت زمینی با نرخ ارزان و‬ ‫ش��رایط مطلوب دریافت کنند‪ .‬معامله ای نیز که منعقد‬ ‫می ش��ود به شخص ثالثی نیاز ندارد و تنها سرمایه گذار‬ ‫و شرکت ش��هرک های صنعتی با همدیگر وارد مذاکره‬ ‫می شوند‪ .‬درباره انتقال زمین نیز به همین شکل است؛‬ ‫خریدار‪ ،‬شخص ثالث یا واسطه یا مشاور امالک در این‬ ‫نوع قراردادها حضور ندارند‪.‬‬ ‫ظرفیت ‪ ۳۱۵۰۰‬واحد صنعتی در مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معاون وزیر و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران ب��ا تاکید بر اینکه وحدت مردم و مس��ئوالن رمز موفقیت در برهه‬ ‫کنونی است‪ ،‬گفت‪ :‬در دولت تدبیر و امید با وجود مشکالت و کارشکنی ها‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۷‬میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب شده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی‪ ،‬ص��ادق نجفی در ایی��ن بهره برداری از‬ ‫فاز نخس��ت و کلنگ زنی فاز دوم ش��رکت اطهر بافت در شهرک صنعتی‬ ‫عجبشیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید همگی در راستای تکریم انسان هایی که جان و‬ ‫مال خود را برای خدمت به مردم به کار بسته اند‪ ،‬تالش کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مقطع حس��اس کنونی بنابر دستور رهبر معظم انقالب و‬ ‫رییس جمهوری و وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬باید با تمام وجود برای‬ ‫خدمت به مردم با روحیه جهادی تالش کرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬باید مدیران ب��ا نگاه به‬ ‫داخل در کنار اس��تفاده از س��رمایه‪ ،‬فناوری و تجربه خارجی‪ ،‬در راستای‬ ‫ایجاد ش��غل تالش کنند‪ .‬نجفی ابراز کرد‪ :‬براس��اس امار و ارقام موجود‪،‬‬ ‫ح��رکات خوبی در زمینه صنعت و معدن اغاز ش��ده و به ویژه در اس��تان‬ ‫اذربایجان ش��رقی اقدام های مفیدی در حوزه های مختلف انجام می شود‪.‬‬ ‫در دولت تدبیر و امید با وجود مشکالت و کارشکنی ها‪ ،‬بیش از ‪ ۷‬میلیارد‬ ‫دالر سرمایه خارجی جذب شده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫صنایع کش��ور را صنایع کوچک تشکیل می دهند که تعداد انها باالی ‪۸۰‬‬ ‫هزار واحد صنعتی است و بیش ‪ ۴۱‬هزار واحد ان در شهرک های صنعتی‬ ‫مس��تقر هستند‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران با اش��اره به اینکه ایجاد و توس��عه نواحی صنعتی در دهستان ها در‬ ‫دس��تور کار قرار دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برای ایجاد‪ ،‬نوسازی و افزایش ظرفیت‬ ‫‪ 31500‬واحد صنعتی در مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطالعه‬ ‫و بررس��ی های الزم انجام شده اس��ت که با محقق شدن ان‪ ،‬امکان ایجاد‬ ‫‪ ۵۷۰‬هزار شغل در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫نجفی گفت‪ :‬حلقه های گمش��ده ای در حوزه صنعت و معدن وجود دارد‬ ‫که تا زمانی که به یکدیگر متصل نش��وند‪ ،‬نمی توانیم به وضعیت مطلوب‬ ‫دس��ت یابیم‪ .‬باید واحده��ای تولیدی در کنار یکدیگر ب��وده و اطالعات‬ ‫همگی انها برای هم مش��خص باشد تا بتوانیم به صورت زنجیره ای کارها‬ ‫را پیش ببریم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬سیاست استفاده از تولید داخلی باید به نهضت عمومی‬ ‫تبدیل ش��ود که همگی ب��رای ایجاد این نهضت وظیف��ه داریم‪ ،‬در حوزه‬ ‫رس��انه ای با دس��تور رهبر معظم انقالب‪ ،‬کارهای خوب��ی برای معرفی و‬ ‫حمایت از تولید داخلی انجام می شود‪.‬‬ ‫ح��ق مالکی��ت زمی��ن در‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی پ��س‬ ‫از س��اخت واح��د و دریاف��ت‬ ‫پروان��ه بهره برداری به صاحبان‬ ‫صنای��ع انتق��ال می یاب��د و ت��ا‬ ‫قب��ل از ان س��رمایه گذاران ب��ا‬ ‫دریاف��ت دفترچه ح��ق انتفاع‬ ‫فتحعلی محمدزاده‬ ‫از زیرس��اخت های ش��هرک‬ ‫معاون فنی سازمان صنایع‬ ‫می توانن��د در زمی��ن تحوی��ل‬ ‫کوچک و شهرک های‬ ‫گرفته ش��ده فعالی��ت ک��رده و‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫واح��د صنعت��ی خ��ود را اماده‬ ‫بهره ب��رداری کنند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫اگر صاحب س��ند واحد صنعتی بخواهد زمین خود را بفروش��د‬ ‫بای��د با رعای��ت زون بندی این کار را انج��ام دهد؛ به این معنی‬ ‫که اگر زمین در زون صنایع ش��یمیایی واقع شده باشد فعالیت‬ ‫واحد صنعتی باید در حوزه ش��یمیایی باش��د و نمی توان در ان‬ ‫زمین‪ ،‬واحد صنعتی غذایی ایجاد کرد‪ .‬به عالوه اینکه اگر تغییر‬ ‫زون الزم باشد‪ ،‬باید با سازمان حفاظت محیط زیست هماهنگ‬ ‫ش��ود و در صورت تایید این س��ازمان س��ند انتقال می یابد‪ .‬اما‬ ‫برای هویت بخش��ی و دریافت مالکیت باید با پروانه بهره برداری‬ ‫و پرداخت هزینه زمین به ش��رکت شهرک های صنعتی مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬در گذشته شهرک های صنعتی که در اراضی ملی به دلیل‬ ‫کمبود زمین‪ ،‬س��اخته می ش��دند به صورت اجاره ای دراختیار‬ ‫صاحبان بنگاه ها قرار می گرفتند و به این طریق نه تنها ش��اهد‬ ‫توس��عه ش��هرک های صنعتی نبودیم بلک��ه مالکیت صاحبان‬ ‫بنگاه ه��ا و واحده��ای تولیدی نیز به خط��ر می افتاد‪ .‬اما اکنون‬ ‫حق مالکیت زمین در شهرک های صنعتی پس از ساخت واحد‬ ‫و دریاف��ت پروانه بهره برداری به صاحبان صنایع انتقال می یابد‬ ‫و تا قبل از ان س��رمایه گذاران با دریافت دفترچه حق انتفاع از‬ ‫زیرساخت های ش��هرک می توانند در زمین تحویل گرفته شده‬ ‫فعالی��ت کرده و واحد صنعتی خ��ود را اماده بهره برداری کنند‪.‬‬ ‫تا کنون ‪ ۱۲۳‬هزار قطعه س��ند تفکیکی تک برگی برای ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫هکتار از اراضی واگذار شده در شهرک های صنعتی دریافت شده‬ ‫اما از این تعداد تاکنون فقط ‪ ۱۱‬هزار قطعه س��ند برای ‪ ۶‬هزار‬ ‫هکتار به صاحبان زمین ها واگذار شده است‪ .‬این اسناد مالکیت‬ ‫دریافت ش��ده به عنوان منبع درامدی برای شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تانی دارای اهمیت اس��ت و نباید در واگذاری انها‬ ‫به مالکان تعلل کرد‪ .‬واگذاری این اس��ناد به صاحبان انها یکی‬ ‫از منابع درامدی برای ش��رکت های اس��تانی است‪ .‬در حقیقت‬ ‫واگ��ذاری اس��ناد تفکیکی صادرش��ده در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی‪ ،‬توس��عه ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی تقاضامحور‪،‬‬ ‫پیش فروش حق س��رمایه گذاری طرح های تاسیساتی فاضالب‬ ‫ب��رای اجرای طرح تصفیه خانه در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫می توان��د از مهم تری��ن منابع درامدی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استانی باشد اما باید برای تحقق ان مشوق های جذاب‬ ‫سرمایه گذاری لحاظ شود‪ .‬واگذاری حق انتفاع و بهره برداری از‬ ‫زمین صنعتی اماده س��رمایه گذاری نیز یکی از راه های جبران‬ ‫بدهی ش��رکت شهرک های صنعتی استانی به پیمانکاران است‬ ‫به نحوی که در صورت نداش��تن منابع مالی می توان بخش��ی از‬ ‫طلب پیمانکاران را با واگذاری حق انتفاع و بهره برداری از زمین‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی جبران کرد‪ .‬توسعه شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی تقاضامحور در مقایسه با ایجاد شهرک یا ناحیه‬ ‫صنعت��ی جدید ح��دود ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد کاه��ش هزینه دارد و‬ ‫می توان از امکانات فراهم ش��ده در ش��هرک و ناحیه صنعتی در‬ ‫ح��ال بهره برداری اس��تفاده کرد ضمن انک��ه در این نواحی نیز‬ ‫تقاضای س��رمایه گذاری همیش��ه وجود دارد‪ .‬بی��ش از ‪ ۷‬هزار‬ ‫مترمربع زمین قابل توس��عه برای ‪ ۸۲‬ش��هرک صنعتی در ‪۲۶‬‬ ‫استان وجود دارد که می توان از این ظرفیت در توسعه شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی تقاضامحور بهره برد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بررسی ‪ ۱۲‬پرونده‬ ‫از قراردادهای اراضی راکد‬ ‫‪ ۱۲‬پرون��ده از قرارداده��ای اراض��ی راکد درجلس��ه کمیته‬ ‫پایش ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان البرز بررسی شد‪.‬‬ ‫جلس��ه کارگروه ویژه بررسی و پایش قراردادهای راکد شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان الب��رز با اعض��ای کمیته پایش‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی این استان تشکیل شد‪ .‬به گزارش‬ ‫«گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان البرز‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫این استان اظهار کرد‪ :‬شرکت های استانی باید در جهت اجرای‬ ‫سیاس��ت های دولت تدبیر و امید و س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ایران حرکت کنند که این سیاس��ت ها‬ ‫در واق��ع همان حمایت از صنعت و تولیدکننده بوده و فلس��فه‬ ‫تش��کیل کمیته نام برده نیز در همین راس��تا اس��ت‪ .‬جهانگیر‬ ‫شاهمرادی خاطرنشان کرد‪ :‬تداوم تشکیل جلسه های پیوسته‬ ‫کمیته پایش شرکت که با حضور اعضای کارگروه و صنعتگران‬ ‫و س��رمایه گذاران در جهت رفع مش��کالت انان است‪ ،‬بنابراین‬ ‫بو کار برداشت‪.‬‬ ‫می توان گامی مثبت در جهت بهبود فضای کس ‬ ‫وی افزود‪ :‬در این جلس��ه ‪ ۱۲‬پرونده به متراژ ‪ ۱۴۱۱۰/۵‬مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت که ‪ ۵‬پرونده برای حمایت از تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫ب��ه اعطای مهلت‪ ۴ ،‬پرونده اتخ��اذ نکردن تصمیم و همچنین‬ ‫‪ ۳‬م��ورد ارجاع به هیات حل اختالف منتج ش��د‪ .‬ش��اهمرادی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬همه طرح های نیمه تمام راکد شناسایی شده‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی استان مورد بررسی و پایش قرار‬ ‫خواهند گرفت تا تصمیم های عملی به منظور فعال کردن انها‬ ‫یا پیشگیری از ارجاع به مراجع قضایی اتخاذ شود‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 352‬پیاپی ‪2325‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫وال استریت جان گرفت‬ ‫جمعه در حالی که با انتشار گزارش بهمن مشاغل امریکا‪ ،‬وحشت از‬ ‫تورم و باال بردن س��ریع تر نرخ بهره‪ ،‬کاهش یافت‪ ،‬که ‪ ۳‬ش��اخص اصلی‬ ‫سهام وال استریت به طور تقریبی ‪ ۲‬درصد جهش کرد‪ .‬به گزارش مهر‬ ‫به نقل از رویترز‪ ،‬در گزارش بهمن از اش��تغال امریکا وحش��ت از تورم و‬ ‫باال بردن س��ریع تر نرخ بهره کاهش پیدا کرد و براساس ان‪ ۳ ،‬شاخص‬ ‫اصلی س��هام وال اس��تریت به طور تقریبی ‪ ۲‬درصد جهش یافت‪ .‬یک‬ ‫ماه پیش بازارها به ش��دت با گزارش مش��اغل امریکا که نش��ان می داد‬ ‫دستمزدها رشد قابل توجهی دارند که می تواند باعث ایجاد تورم شود‪،‬‬ ‫به وحش��ت افتادند‪ .‬این منجر به ایجاد نوس��انات ش��دید و یک سقوط‬ ‫در نرخ س��هام جهان ش��د‪ .‬با اینکه بازارها به تدریج رشد کردند اما این‬ ‫حس وحال همچنان در انها به صورت ذخیره باقی ماند‪ .‬اما جمعه پس‬ ‫از اینکه گزارش اش��تغال امریکا نشان داد مشاغل غیرکشاورزی امریکا‬ ‫‪ ۳۱۳‬هزار مورد افزایش داشته اند اما میانگین دستمزد ساعتی فقط ‪0 /۱‬‬ ‫درصد رشد کرده است و نگرانی های تورمی کاهش یافت‪ .‬دستمزدها در‬ ‫دی ‪ 0 /۳‬درصد رشد کرده بود‪ .‬در کنار داده های مشاغل امریکا سهام با‬ ‫کم شدن ترس ها از جنگ تجاری و فروکش کردن تنش های هسته ای‬ ‫کره ش��مالی‪ ،‬پس از اینکه رییس جمهوری امریکا‪ ،‬دونالد ترامپ اعالم‬ ‫کرد که برای دیدار با رهبر ان کش��ور اماده می شود‪ ،‬باعث تقویت بازار‬ ‫سهام شدند‪.‬‬ ‫ب��ا اینک��ه ش��اخص داو ‪ ۴ /۸‬درص��د از رکوردهای دی امس��ال خود‬ ‫پایین تر است اما نسبت به پایین ترین مقادیر ‪ ۸ /۵‬درصد در بهمن رشد‬ ‫کرده اس��ت‪ S&P .‬هم ‪ ۳‬درصد از رکوردهای دی پایین تر اس��ت اما از‬ ‫پایین ترین مقادیر بهمن ‪ ۱۰‬درصد باالتر ایستاده است‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بدون شرح‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از ضعف نهادهای دولتی در توانمندسازی افراد اسیب دیده اجتماعی در کشور نشان داد‬ ‫چهاردیواری اسیب دیدگان اجتماعی اختیاری است؟‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مهم ترین اسیب های اجتماعی در کشور اعتیاد و طالق‪،‬‬ ‫حاشیه نش��ینی و کودکان کار و خیابان و مفاس��د اخالقی‬ ‫اس��ت که این موارد جزو ‪ ۵‬اولویت کاری بهزیس��تی اعالم‬ ‫ش��د ه اس��ت‪ .‬هرچند س��ازمان برنامه و بودجه اعالم کرده‬ ‫ردیف های بودج��ه ‪ ۹۷‬مرتبط با نهاده��ای حمایتی برای‬ ‫کاهش اسیب های اجتماعی ‪ ۳‬برابر شده است اما اقدام های‬ ‫س��ازمان ها برای حل معضالت اجتماعی به ویژه اعتیاد تنها‬ ‫محدود به نگهداری افراد اسیب دیده و معتاد در یک دوره‬ ‫زمان��ی کوتاه بوده که بع��د از پایان دوره بار دیگر به همان‬ ‫مشکالت قبلی بازگشته اند و فقط ‪ ۵‬درصد بهبود یافته اند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬کارشناس��ان در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫معتقدند تنها راه مقابله با این اسیب ها توانمندسازی است‪.‬‬ ‫بنابراین باید تمام س��ازمان های حمایتی عالوه بر س��ازمان‬ ‫بهزیس��تی درگیر اجرای برنامه ها ش��وند و فقط محدود به‬ ‫نگهداری کوتاه مدت از معتادان نشوند‪.‬‬ ‫س��عید نمکی‪ ،‬معاون امور علم��ی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه کشور نیز هفته جاری در همایش‬ ‫علمی کاربردی مدیران ارش��د س��ازمان بهزیس��تی گفته‬ ‫است‪« :‬سقف بودجه بیش��تر ردیف های مرتبط با نهاد های‬ ‫حمایتی ‪ ۳‬برابر ش��ده و از س��ازمان بهزیستی می خواهیم‬ ‫از فعالیت های حمایتی به س��وی توانمندس��ازی قشرهای‬ ‫نیازمن��د تغییر جهت دهد‪ ،‬همچنی��ن در تدوین و اجرای‬ ‫برنامه های کش��وری بهداش��ت روان به ویژه ب��رای جوانان‪،‬‬ ‫کاه��ش اس��یب های اجتماع��ی و جلب مش��ارکت مردم‬ ‫در رس��یدگی به امور نیازمندان مش��ارکت داش��ته باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن باید توجه داش��ت که با یک نس��خه نمی توان‬ ‫حاش��یه ش��هرها را کنترل کرد‪ .‬برای مش��کالت حاش��یه‬ ‫ش��هرها بای��د برنامه ری��زی و راه حلی برای رف��ع چالش ها‬ ‫درنظر گرفت‪».‬‬ ‫ان گونه که اعالم ش��ده اس��ت‪ ،‬در بودجه س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫حمای��ت از خانوارها و افراد مورد حمای��ت کمیته امداد و‬ ‫بهزیس��تی برای دولت ‪ ۴۰‬هزار میلیارد ریال بار مالی دارد‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه‪ ،‬مقرری یک خانوار تک نفره به ‪ ۲‬میلیون ریال‬ ‫و مقرری یک خانوار ‪ ۵‬نفره از ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار ریال‬ ‫به ‪ ۷‬میلیون ریال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫حال از انجا که ساماندهی و جمع اوری معتادان پرخطر‬ ‫و ح��اد یک��ی از عوامل مهم و موثر بر کاهش اس��یب های‬ ‫اجتماعی به ش��مار می رود‪ ،‬بهزیس��تی تکمیل کننده حلقه‬ ‫جم��ع اوری معتادان اس��ت و این س��ازمان اکنون چه در‬ ‫بحث کودکان کار و چه در بحث اعتیاد ریشه ای کار انجام‬ ‫می ده��د‪ .‬اگر فقط مانند کمپ های قدیم‪ ،‬فرد معتاد را یک‬ ‫ماه نگهداری و بعد او را رها کنیم طبق امار فقط ‪ ۵‬درصد‬ ‫از معتادان واقعا پاک می ش��وند و ‪ ۹۵‬درصد دیگر دوباره به‬ ‫چرخه اعتیاد برمی گردند‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرداری ها به بهزیستی کمک کنند‬ ‫طرح ب��زرگ اجتماعی «نماد» در دبس��تان ها و مدارس‬ ‫در این باره‪ ،‬نماینده مردم میاندواب در مجلس ش��ورای‬ ‫راهنمای��ی ب��ا عن��وان «نظ��ام مراقبت ه��ای اجتماع��ی‬ ‫اس�لامی در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با اش��اره به‬ ‫دانش ام��وزان» در ح��ال اجراس��ت‪ .‬اگر دختر و پس��ر به‬ ‫واگذاری وظیفه جمع اوری معتادان متجاهر به بهزیس��تی‬ ‫لح��اظ روحی و روانی توانمند ش��وند در براب��ر اعتیاد این‬ ‫از س��وی وزارت کش��ور‪ ،‬گف��ت‪ :‬این ظرفیت در س��ازمان‬ ‫شجاعت را پیدا می کنند که دچار لغزش نشوند‪ .‬در اجرای‬ ‫بهزیس��تی وجود دارد تا بتوان معتادان را از س��طح ش��هر‬ ‫طرح «نماد» ‪ ۹‬س��ازمان پای کار هس��تند و این طرح در‬ ‫جمع اوری کرد‪ .‬این درحالی اس��ت که در اصل این وظیفه‬ ‫استان های سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫وزارت کشور است که به جمع اوری معتادان اقدام کند اما‬ ‫کرمانش��اه و فارس به صورت ازمایش��ی در حال اجراست‪.‬‬ ‫در برخی مواقع این وزارتخانه می تواند یک سری اختیارات‬ ‫اقدام ه��ای دیگری نیز در این بخش انجام ش��ده از جمله‬ ‫خود را به س��ازمان هایی مانند بهزیس��تی برای جمع اوری‬ ‫اینک��ه در ته��ران ی��ک مرکز نگه��داری و بهب��ودی مادر‬ ‫معتادان واگذار کند‪.‬‬ ‫و ک��ودک معت��اد و یک مرکز تخصصی ب��رای نگهداری از‬ ‫همای��ون هاش��می اف��زود‪ :‬ب��رای اج��رای‬ ‫کودکان معتاد ایجاد شده و سازمان بهزیستی‬ ‫اقدام های��ی مانند جم��ع اوری معتادان نیاز به‬ ‫مدت نگه��داری از معتادان را به باالی ‪ ۶‬ماه‬ ‫همایون هاشمی‪:‬‬ ‫ارتقا داده اس��ت‪ .‬در کمپ ها کارگاه اموزشی برخی از این افراد مبتال به ش��بکه اجرایی اس��ت که بهترین ان اورژانس‬ ‫فن��ی و حرف��ه ای راه اندازی ش��ده و به همه بیماری های خاصی هستند اجتماعی اس��ت‪ ،‬البت��ه در تعری��ف اورژانس‬ ‫موسس��ه های خیری��ه و اش��تغالزایی اع�لام که باید مورد درمان قرار اجتماع��ی‪ ،‬تاکید و توجه به حل اس��یب های‬ ‫ش��ده که در زمینه اشتغالزایی برای معتادان گیرند تا بر اساس شرایط اجتماع��ی ام��ده اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬می توان‬ ‫بهبود یافته حمایت های الزم انجام می ش��ود‪ .‬جسمی و روحی درمان و جمع اوری معت��ادان را در اورژانس اجتماعی‬ ‫بازپروری شوند‬ ‫تعری��ف ک��رد چراک��ه اعتی��اد نوعی اس��یب‬ ‫در این زمینه‪ ،‬انوشیروان محسنی بند‪ ،‬رییس‬ ‫اجتماعی اس��ت‪ .‬در واقع سازمان بهزیستی در‬ ‫سازمان بهزیستی کش��ور درباره فعالیت های‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫بهزیس��تی در زمین��ه جم��ع اوری و س��اماندهی معتادان‬ ‫متجاهر گفته اس��ت‪« :‬در ‪ ۶‬اس��تان بحث الگ��وی دادگاه‬ ‫درمان مدار را راه ان��دازی کردیم یعنی معتاد متجاهر دیگر‬ ‫مجرم نیس��ت‪ .‬بهزیس��تی در اسفند س��ال گذشته به طور‬ ‫تقریبی در ‪ ۱۱‬اس��تانی که معتادین متجاهر زیاد بودند با‬ ‫همکاری وزارت کش��ور و اس��تانداران به طور تقریبی ‪۱۱‬‬ ‫ه��زار معتاد را جمع اوری ک��رد که این امار فقط در تهران‬ ‫‪ ۴‬هزار نفر بود که همگی جمع اوری و س��اماندهی شدند‪.‬‬ ‫ب��ا پرداخت وام ‪ ۱۵‬میلیون تومانی ب��ا کارمزد ‪ ۴‬درصد به‬ ‫معت��ادان بهبود یافت��ه انها توانمند ش��دند‪ .‬هرچند متولی‬ ‫اصلی بحث اعتیاد که س��تاد مبارزه با مواد مخدر اس��ت از‬ ‫اقدام ها و اثربخش بودن فعالیت های بهزیستی ابراز رضایت‬ ‫ک��رده و معاونت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم قوه‬ ‫قضاییه هم در این مسیر پای کار بهزیستی بوده اند‪».‬‬ ‫دریچه‬ ‫افزای��ش نرخ ارز در حالی اتفاق افت��اده که اقتصاد ایران‬ ‫ش��رایط متفاوت��ی در چند ماه اخیر نس��بت به چند س��ال‬ ‫گذش��ته نداشته و انچه رخ داده‪ ،‬ناشی از تصمیم هایی است‬ ‫که در این مقطع زمانی اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫‪ - ۱‬دالر چندی پیش در حالی در چند قدمی ‪ ۵‬هزار تومان‬ ‫ایستاده بود که سد مقاومت ‪ ۵‬هزار تومان را نیز پیش از این‬ ‫شکسته است‪.‬‬ ‫وقتی ن��رخ دالر از ‪ ۴۶۰۰‬تومان باالت��ر رفت‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و منتقدان سیاست های اقتصادی‬ ‫دولت وارد عمل ش��ده و دولت را در فش��ار ق��رار دادند تا با‬ ‫ورود ب��ه بازار ارز و افزایش عرضه مانع کاهش بیش از پیش‬ ‫ارزش پول ملی شود‪.‬‬ ‫تصمیم ه��ای اتخاذ ش��ده به دلیل ش��ناخت نداش��تن از‬ ‫واقعی��ات اقتصادی نه تنها نمی تواند گ��ره کنونی را باز کند‬ ‫بلکه گره کار را از دست به دندان حواله می دهد‪.‬‬ ‫گام نخس��ت برای مهیا شدن ش��رایط کنونی به شهریور‬ ‫امسال باز می گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹بی اعتمادی در فضای اقتصادی‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫وقتی دولت بر ان ش��د تا با کاهش نرخ س��ود سپرده های‬ ‫بانکی‪ ،‬هزینه تمام ش��ده پ��ول در اقتصاد را به س��ود تولید‬ ‫کاهش دهد‪ ،‬به دلیل نبود مکانیزمی مشخص در سوق دادن‬ ‫س��پرده ها به سمت تولید از یک سو و بی اعتمادی به فضای‬ ‫حس��ن لطفی در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» ضمن‬ ‫ابتدای کار خود وظایفی مانند رسیدگی به نیازمندان‪ ،‬زنان‬ ‫بیان اینکه اقدام های خوبی در راستای جمع اوری معتادان‬ ‫سرپرست خانوار و معلوالن را برعهده داشت‪ .‬حال واگذاری‬ ‫متجاهر از س��طح شهر تهران انجام شده است‪ ،‬افزود‪ :‬البته‬ ‫جمع اوری معتادان به بهزیس��تی می تواند جزو این وظایف‬ ‫این اقدام ها کافی نیس��ت و نیازمند فعالیت ها و اقدام های‬ ‫به ش��مار رود که البته شهرداری ها در این زمینه می توانند‬ ‫جدی تری در این زمینه ها هس��تیم زیرا در س��طح ش��هر‬ ‫به بهزیستی کمک کنند‪.‬‬ ‫ته��ران گاهی ش��اهد وجود معتادانی هس��تیم که افزون بر‬ ‫این عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس شورای‬ ‫ایج��اد فرهنگ اعتی��اد موجب ناامنی در ح��وزه اجتماعی‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اینکه بدون شک معتادان متجاهر باید‬ ‫بین خانواده ها می ش��وند‪ .‬بنابراین جم��ع اوری این افراد از‬ ‫بعد از جمع اوری‪ ،‬س��اماندهی‪ ،‬بازپروری و درمان ش��وند‪،‬‬ ‫سطح شهر به ش��دت ضرورت دارد‪ .‬لطفی بیان کرد‪ :‬یکی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬برخ��ی از این اف��راد مبتال ب��ه بیماری های‬ ‫از مش��کالت ما درباره جم��ع اوری معت��ادان متجاهر این‬ ‫خاصی هس��تند که باید مورد درمان قرار گیرند تا بر اساس‬ ‫اس��ت که ظرفیت کمپ های نگهداری و بازپروری معتادان‬ ‫ش��رایط جسمی و روحی درمان و بازپروری شوند‪ .‬بنابراین‬ ‫خیابانی کم اس��ت‪ ،‬که باید در اینده ای نزدیک به ظرفیت‬ ‫جمع اوری و ابالغ قانون ش��رط نیس��ت و الزم است سرانه‬ ‫و تع��داد این کمپ ه��ا و مراکز بازپروری اضافه ش��ود‪ .‬از‬ ‫مالی این اقدام درنظر گرفته ش��ود‪ .‬هاش��می اظهار کرد‪:‬‬ ‫نگاه کارشناس��ان‪ ،‬اعتیاد معضلی اجتماعی و در عین حال‬ ‫ج��دا از جمع اوری معتادان‪ ،‬نگه��داری در کمپ ها و نحوه‬ ‫جهانی اس��ت که بیش��تر کشورها با ان دس��ت وپنجه نرم‬ ‫درمان انها امر مهمی است که باید وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫می کنند‪ ،‬ضمن اینکه کش��ور ما مس��تثنا از این امر نبوده‬ ‫و اموزش پزشکی به سازمان بهزیستی کمک کند زیرا اگر‬ ‫و نیست‪.‬‬ ‫وضعیت معتادان در سطح شهر به همین منوال باقی بماند‬ ‫مس��ئوالن معتقدند جمع اوری معتادان‪ ،‬مشکلی را حل‬ ‫وزارت کش��ور به عنوان مسئول حوزه اجتماعی باید نسبت‬ ‫نمی کند‪ .‬یک معتاد متجاهر باید توانمند ش��ود تا دیگر به‬ ‫به این وضعیت پاسخگو باشد چراکه اکنون گره این مشکل‬ ‫سمت اعتیاد نرود‪ ،‬س��م زدایی یک هفته طول می کشد اما‬ ‫روز به روز سفت تر ش��ده است‪ .‬نماینده مردم میاندواب در‬ ‫به مح��ض بیرون امدن فرد معت��اد از کمپ با یک تعارف‬ ‫مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬با بیان اینکه جمع اوری معتادان‬ ‫بار دیگ��ر گرفتار اعتیاد می ش��ود‪ .‬بنابراین باید این حلقه‬ ‫نیاز به مباحث انتظامی و دستورات قضایی دارد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫پیش��گیری و حلقه درمان با کیفیت و حلقه توانمندس��ازی‬ ‫س��تاد مبارزه با مواد مخدر باید به کمک بهزیس��تی بیاید‬ ‫معت��ادان و اجتماع پذیر کردن انها فعال ش��ود تا از لغزش‬ ‫زیرا جمع اوری معتادان با دس��تور قضایی باید انجام شود‪.‬‬ ‫انها جلوگیری شود که دیگر به سمت اعتیاد بر نگردند‪.‬‬ ‫بنابراین نباید سازمان بهزیستی را در این راه تنها گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت افزای�ش و مراک�ز‬ ‫وی درب��اره ظرفیت کمپ ه��ای نگهداری از‬ ‫بازپروری‬ ‫معتادان نیز گفت‪ :‬در بحث افزایش ظرفیت ها‬ ‫حسن لطفی‪:‬‬ ‫مجلس‬ ‫اجتماع��ی‬ ‫کمیس��یون‬ ‫عضو‬ ‫ی��ک‬ ‫اقدام های خوبی انجام ش��ده است؛ در کمپ ها‬ ‫باید این حلقه‬ ‫در‬ ‫تهران‬ ‫شهرداری‬ ‫اگر‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫اسالمی‬ ‫شورای‬ ‫مرکز «اخوان م��ا» که ظرفیت نگهداری ‪۵۰۰‬‬ ‫پیشگیری و حلقه‬ ‫جمع اوری و س��اماندهی به وضعیت معتادان درمان با کیفیت و حلقه معتاد را داشت درحال حاضر در حال بازسازی‬ ‫متجاهر نیازمند جلب مشارکت هر چه بیشتر توانمندسازی معتادان است‪ .‬خود سازمان برنامه و بودجه هزینه های‬ ‫سازمان ها و نهاد های مختلف است کمیسیون و اجتماع پذیر کردن انها بازسازی ان را متقبل کرده و پیش بینی ما این‬ ‫فعال شود‬ ‫اجتماعی مجل��س در این زمینه اماده کمک‬ ‫اس��ت که ظرفیتش بعد از بازسازی ‪ ۱۰۰۰‬نفر‬ ‫به شهرداری تهران است‪.‬‬ ‫افزایش یابد و به ‪ ۲‬هزار نفر برسد‪.‬‬ ‫چرا لنگر نرخ ارز در رفت؟‬ ‫اقتصادی از س��وی دیگر‪ ،‬پول ها به جای اینکه‬ ‫س��ر از تولید دراورند از بازار دالر و س��که و‪...‬‬ ‫س��ر براوردند و فش��اری دوچندان را بر تولید‬ ‫وارد کردند‪.‬‬ ‫قاطعان��ه می ت��وان گفت کمتر کش��وری را‬ ‫می ت��وان یافت که مردم ع��ادی در ان‪ ،‬به ارز‬ ‫و طال به عنوان یک منبع س��رمایه گذاری نگاه‬ ‫محمد خوشنام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫� اختالل در تجارت بخش خصوصی‬ ‫اما در ایران ش��رایط پیش گفته س��بب شده‬ ‫در این ش��رایط بود که یک تصمیم به ظاهر‬ ‫اس��ت بازاری م��وازی با بازار رس��می و اصلی‬ ‫درس��ت بازتابی نادرس��ت برای اقتصاد بر جا گذاشت‪ .‬دولت‬ ‫کشور ش��کل گیرد و پدیده دستفروشی ارز در کشور رویت‬ ‫اعالم کرد با هدف مقابله با فراریان مالیاتی نسبت به بررسی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاضای مجازی‬ ‫تراکنش های بانکی باال اقدام می کند‪.‬‬ ‫از دیگر س��و‪ ،‬متقاضیانی ک��ه از تامین تقاضای ش��ان در‬ ‫‪ - ۳‬اتف��اق مهم دیگر اب�لاغ ش��یوه نامه ای مبنی بر توقف‬ ‫مجاری رس��می و صرافی های قانونی به علت کمبود عرضه‬ ‫ثبت س��فارش بدون انتق��ال ارز از کش��ورهای چین‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫باز می مانند‪ ،‬ریسک کرده و در کنار خیابان ارز مورد نیازشان‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬ترکیه و روسیه است‪.‬‬ ‫را خری��داری می کنند؛ این بازار موازی ی��ا مجازی در کنار‬ ‫همی��ن تصمی��م که با ه��دف فروش دالره��ای دولت در‬ ‫ه��ر بازار حقیقی دیگ��ری نیز در کش��ور رخ نمایی می کند‪.‬‬ ‫این کش��ورها اتخاذ ش��د و راه انتقال و استفاده از دالرهای‬ ‫ش��اید بتوان تحریم ها را عامل اصلی شکل گیری این دست‬ ‫صادراتی بخش خصوصی را بس��ت‪ ،‬س��بب بروز اختالل در‬ ‫از بازارها دانست‪.‬‬ ‫تجارت بخش خصوصی با این کشورها شد و در نتیجه بازار‬ ‫‪ - ۲‬نرخ ارز در حالی افزایش می یابد که ‪ ۵‬س��ال پیش نیز‬ ‫ارز را از ناحیه ای دیگر در مضیقه قرار داد‪.‬‬ ‫بحران ارزی‪ ،‬شوکی سنگین را به اقتصاد و بخش خصوصی‬ ‫منبع‪ :‬خبرانالین‬ ‫کشور وارد کرد‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۱۳۹۵‬کمبودها در حوزه مالی و پولی‬ ‫خود را نشان داده بود‪.‬‬ ‫از دیگر سو‪ ،‬با وجود تصویب برجام‪ ،‬به اذعان‬ ‫مقامات بانکی‪ ،‬رواب��ط بانکی ایران و بانک های‬ ‫بزرگ جهان به روال س��ابق بازنگشته بود و در‬ ‫نتیجه روزنه غیررس��می برای انتقال پول ها به‬ ‫کشور همچنان در حوزه هایی فعال مانده بود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!