روزنامه گسترش صنعت شماره 354 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 354

روزنامه گسترش صنعت شماره 354

روزنامه گسترش صنعت شماره 354

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ضعف پنهان صنعت در نظام اموزشی تئوری محور‬ ‫در سال های گذشته افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته با بهره گیری‬ ‫از توان ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت اپی به شدت خبرساز شده بود و در این مدت‬ ‫ارتقای علمی و اجرایی محسوسی از نظر فناوری نانو و حوزه دانش بنیان داشته ایم‪.‬‬ ‫در حوزه فعالیت های استارت اپی اقدام های خوبی اغاز شده و در حال انجام است گرچه‬ ‫تا تکمیل چرخه اقتصادی مورد انتظار مسیری بسیاری وجود دارد‪ .‬حمیدرضا احمدیان‪،‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر نواوری و حمایت از س��رمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫در گفت وگو با «گسترش صنعت» به وضعیت کسب وکارهای نوپا و استارت اپی در ایران‬ ‫پرداخته و برنامه های موثر برای تقویت شتاب دهنده ها در حوزه های صنعت و‪ ...‬را تشریح‬ ‫کرد و ضعف صنعت امروز را بیش��تر در درون دانش��گاه ها و رش��د نیافتن دانش مبتنی بر‬ ‫صنعت دانست‪ .‬امروزه میزان استفاده از ابزار حوزه فناوری اطالعات مانند نهادهای همراه‬ ‫هوشمند و استفاده از فضای اینترنت توسعه و رونق خوبی یافته است و به طور کلی فناوری‬ ‫بو کار وجود دارد‪.‬‬ ‫اطالعات در همه حوزه ها ب ه صورت مستقیم یا پایه کس ‬ ‫‪2‬‬ ‫ ‪ 24‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 26‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2018‬‬ ‫عجیب ترین اپشن های‬ ‫تاریخ خودروسازی‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز سی ال گرانیتی‬ ‫مرس��دس بنز برای کالس سی ال خود از اپشنی استفاده کرد که‬ ‫هرگز در طراحی خودرو اس��تفاده نشده بود‪ .‬این خودروساز المانی‬ ‫با نرخ ‪۲‬هزار و‪ ۶۵۰‬دالر به مش��تریان پیش��نهاد می کند که خودرو‬ ‫خود را با س��نگ گرانیتی تزئین کنند‪ .‬حسی که دیدن سنگ های‬ ‫براق در یک خودرو به سرنش��ین می ده��د به طور طبیعی با دیدن‬ ‫فیبرکربن و الومینیوم زرق وبرق دار متفاوت اس��ت‪ .‬همچنین سنگ‬ ‫گرانیتی پیشنهادشده از سوی مرسدس بنز به دلیل ضخامت کمتر‬ ‫از یک میلی متر وزن خودرو را چندان سنگین نمی کند‪.‬‬ ‫وزی��ران اقتص��اد جمهوری اس�لامی ای��ران و‬ ‫جمهوری اذربایجان در پایان دوازدهمین اجالس‬ ‫کمیسیون مشترک همکاری های ‪ ۲‬کشور‪ ۸ ،‬سند‬ ‫همکاری امضا کردند که مهم ترین ان به س��واپ‬ ‫نفتی و پروژه ریلی رشت‪-‬استارا اختصاص دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬دوازدهمین اجالس کمیسیون‬ ‫مش��ترک همکاری ه��ای ای��ران و جمه��وری‬ ‫اذربایج��ان‪ ،‬سه ش��نبه در مح��ل وزارت ام��ور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی اغاز ش��د و با امضای اس��ناد‬ ‫همکاری به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫مس��عود کرباس��یان پیش از امضای این اسناد‬ ‫گفت‪ :‬مذاکرات در این ‪ ۲‬روز به خوبی پیش رفت‬ ‫و یادداش��ت تفاهم��ی در ‪ ۲۶‬صفحه نهایی ش��د؛‬ ‫مذاک��رات خوبی درباره معاوضه نفتی (س��واپ) و‬ ‫مسائل بهداشتی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ۸ :‬س��ند تواف��ق ام��اده ش��ده که‬ ‫عالوه بر س��ند کمیسیون مشترک‪ ،‬در سفر اینده‬ ‫رییس جمه��وری ای��ران ب��ه باکو امض��ا و مبادله‬ ‫می شود‪ .‬در ادامه این نشست‪ ،‬شاهین مصطفی اف‪،‬‬ ‫وزیر اقتصاد جمهوری اذربایجان ضمن تش��کر از‬ ‫مهمان ن��وازی ط��رف ایرانی گفت‪ :‬در این س��فر‬ ‫‪ ۲‬روزه ش��اهد بودی��م که رییس��ان جمهوری ‪۲‬‬ ‫کشور خواس��تار تعمیق روابط با یکدیگر هستند‬ ‫و خوش��بختانه در این س��فر هم��ه مالقات انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬س��ودمند بود و توافق های الزم انجام شد‬ ‫البته مس��ائل اس��تراتژیک نیز جای خ��ود را پیدا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اس��ناد درنظر گرفته شده‬ ‫همزمان با س��فر حس��ن روحانی ب��ه اذربایجان‬ ‫محق��ق می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬زحمات زی��ادی برای‬ ‫پروتکل امضا ش��ده کشیدیم و مقرر شد در ماه مه‬ ‫ میالدی (خرداد و اردیبهشت) در مراسم مشترکی‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫محم��د خزاع��ی‪ ،‬ریی��س کل س��ازمان‬ ‫س��رمایه گذاری و مع��اون وزی��ر ام��ور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی نی��ز در ای��ن نشس��ت گف��ت‪ :‬راه اهن‬ ‫رشت‪-‬استارا و مسئله نفت ‪ ۲‬حوزه مهمی بود که‬ ‫مدت ها مورد بحث ای��ران و جمهوری اذربایجان‬ ‫بود و برای توس��عه روابط انه��ا و منطقه اهمیت‬ ‫زیادی داش��ت که در این اجالس به توافق نهایی‬ ‫رسیدیم‪.‬‬ ‫به گفته وی همچنی��ن همکاری های خوبی در‬ ‫زمینه صنعت خودرو‪ ،‬امور تجاری‪ ،‬فرهنگی و‪ ...‬با‬ ‫توافق کامل میان دو کشور شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ادام��ه‪ ،‬س��عید محم��دزاده‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت راه اه��ن گف��ت‪ :‬توس��عه‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی ب��رای ‪ ۲‬کش��ور از اهمی��ت‬ ‫زی��ادی برخ��وردار اس��ت و کار اجرای��ی راه اهن‬ ‫رشت‪-‬اس��تارا در ح��ال جری��ان اس��ت و در این‬ ‫اجالس به توافق های زیادی رسیدیم‪.‬‬ ‫امیرحس��ین زمانی نی��ا‪ ،‬معاون ام��ور بین الملل‬ ‫و بازرگان��ی وزی��ر نف��ت نی��ز در ای��ن نشس��ت‬ ‫گف��ت‪ :‬درب��اره همکاری ه��ای نفت��ی در دریای‬ ‫خزر ‪ ۲‬کش��ور هیات جلس��ه های زیادی داشتند‬ ‫و رویکرد مثبت و س��ازنده ای در این زمینه وجود‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬اهمیت این تفاه��م مقدماتی‬ ‫این موض��وع به حاکمیت مربوط می ش��ود و این‬ ‫همکاری اقتصادی در غیاب تحدید حدود دریای‬ ‫خزر مهم است‪.‬‬ ‫زمانی نی��ا گف��ت‪ :‬تفاهم م��ا مقدمات��ی بوده و‬ ‫امیدواریم در باکو نهایی شود‪.‬‬ ‫طرف های اذربایجانی نیز در ادامه این نشس��ت‬ ‫س��خنانی را بیان کردند که همه نشان از تعمیق‬ ‫‹ ‹فیات ‪ ۵۰۰‬عطری‬ ‫عطر زدن و بوی خوش دادن هر انس��انی را سر ذوق می اورد اما‬ ‫به نظر نمی رس��د داخل یک خودرو جای مناس��بی برای استفاده از‬ ‫این بوهای خوش باش��د‪ .‬ش��رکت فیات در مدل فیات ‪ ۵۰۰‬از عطر‬ ‫روابط بین جمهوری اس�لامی ای��ران و جمهوری‬ ‫اذربایجان همچنین نب��ود هیچ محدودیتی برای‬ ‫گس��ترش روابط‪ ،‬وج��ود اعتماد متقاب��ل و اراده‬ ‫سیاسی برای کار روی طرح های جدی تر داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن مقامات جمه��وری اذربایجان اعالم‬ ‫کردن��د که در ‪ ۲‬م��اه گذش��ته ‪ ۷۰۰‬واگن باری‬ ‫در اس��تارای جمهوری اذربایج��ان تخلیه و برای‬ ‫گس��ترش ان به یک هزار واگن در ماه و س��پس‬ ‫‪ ۳‬ه��زار واگ��ن برنامه ریزی های الزم انجام ش��ده‬ ‫است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬دوازدهمین اجالس کمیسیون‬ ‫مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و جمهوری اذربایجان صبح روز گذش��ته با‬ ‫حضور کارشناس��ان اقتصادی ‪ ۲‬کشور در وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫پیش تر قرار بود در نخستین ماه میالدی امسال‬ ‫کمیسیون مش��ترک ‪ ۲‬کشور در ش��هر استارای‬ ‫ایران برگزار شود که این اجالس به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫ق��رار ب��ود در جریان ای��ن کمیس��یون‪ ،‬ایین‬ ‫گش��ایش راه اه��ن اس��تارای ایران به اس��تارای‬ ‫جمهوری اذربایجان که بخشی از کریدور ارتباطی‬ ‫شمال به جنوب است‪ ،‬برگزار شود‪.‬‬ ‫مس��عود کرباس��یان روز گذش��ته اع�لام کرد‬ ‫که کمیت��ه اقتصادی‪ ،‬تج��اری‪ ،‬بانک��ی‪ ،‬کمیته‬ ‫حمل ونق��ل و ارتباط��ات‪ ،‬کمیت��ه ان��رژی‪ ،‬اب و‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬علم��ی و تحقیقات‬ ‫‪ ۴‬کمیته ای اس��ت ک��ه در جریان برگ��زاری این‬ ‫اجالس‪ ،‬تش��کیل می شود و س��ند سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک راه اهن رشت ‪-‬اس��تارا به میزان ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون دالر برای هر یک از طر ف ها امضا می شود‪.‬‬ ‫حس��ن روحان��ی‪ ،‬رییس جمهوری قرار اس��ت‬ ‫اغاز فروردین امس��ال به جمه��وری اذربایجان و‬ ‫ترکمنستان سفر کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تقدیر و تشکر نمایندگان مجلس از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حمایت از راه اندازی پویش خرید کاالی ایرانی‬ ‫جمعی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫در نام��ه ای از محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بابت راه اندازی پویش خرید کاالی‬ ‫ایرانی با عنوان « بیایید چرخه را بچرخانیم » تقدیر‬ ‫و تشکر کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل‬ ‫از روابط عموم��ی س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬یاراحم��دی نماینده‬ ‫زاهدان‪ ،‬کرم پور نماینده فیروزاباد‪ ،‬داودی نماینده‬ ‫س��راب‪ ،‬نانواکناری نماین��ده فریدونکنار‪ ،‬دامادی‬ ‫نماین��ده س��اری‪ ،‬وقفچی نماین��ده زنجان‪ ،‬رضی‬ ‫نماینده س��نقر‪ ،‬احمدی نماینده نوشهر‪ ،‬ایران نژاد‬ ‫نماینده چابهار و اسماعیلی نماینده اقلید‪ ،‬سعادت‬ ‫نماینده دشس��تان‪ ،‬حس��ینی نماینده بندرانزلی‪،‬‬ ‫قربانی نماین��ده بجنورد‪ ،‬محمدی نماینده قزوین‪،‬‬ ‫جمالی نماینده رودبار‪ ،‬س��یدی نماینده مبارکه و‬ ‫قلی زاده نماینده کلیب��ر از امضاکنندگان این نامه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫پویش خرید کاالی ایرانی با عنوان « بیایید چرخه‬ ‫را بچرخانی��م » به ابتکار س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬از ابتدای اسفند اغاز به‬ ‫کار کرد که با اس��تقبال بسیار خوبی از سوی مردم‪،‬‬ ‫کاربران فضای مجازی‪ ،‬نخبگان جامعه و نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی همراه بود‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫تولیدکنندگان خودرو در س��ال های گذشته کارهای زیادی برای‬ ‫ایجاد امکانات و اپش��ن های گوناگون در خودروه��ا انجام داده اند؛‬ ‫امکانات و زیبایی هایی که بارها خریداران را وسوس��ه کرده صدها و‬ ‫حت��ی هزاران دالر برای بهره من��دی از انها بپردازند‪ .‬البته خیلی از‬ ‫خریداران از اینکه با پرداخت چنین پول هایی می توانند گزینه هایی‬ ‫چون اج��ازه تغییر المپ های ال ای دی و تبدی��ل انها به رنگ های‬ ‫مختل��ف در فورد فولک��س یا گرفتن ماس��اژ هن��گام رانندگی در‬ ‫مرسدس را داشته باشند بسیار مسرورند‪ .‬برای بعضی دیگر هم که‬ ‫پول مسئله نیست‪ ،‬می توانند خودرویی بخرند که با پخش موسیقی‬ ‫از یک دستگاه با ‪ ۲۹‬اسپیکر و ‪ ۲۴‬کانال ذهن و مغزشان را طراوت‬ ‫بخشیده و حال شان را جا بیاورد‪.‬‬ ‫اما ش��رکت های خودروس��ازی همواره چیزی برای ش��گفت زده‬ ‫کردن مش��تریان داشته و دارند؛ گزینه های گاه عجیب و گاه جالب‬ ‫ک��ه با همین ‪ ۲‬ویژگی در فهرس��ت ش��گفت اورترین اپش��ن های‬ ‫خودرویی قرار گرفته اند‪ .‬گزارش پیش رو نگاهی دارد به عجیب ترین‬ ‫اپشن های خودرویی‪:‬‬ ‫امضای ‪ ۸‬سند همکاری‬ ‫در اجالس ایران و اذربایجان‬ ‫پیاپی ‪ 2327‬دوره جدید شماره ‪354‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫در داخل خودرو استفاده کرده و ان را به جای نگهدارنده فنجان در‬ ‫خودرو قرار داده است‪ .‬اگرچه ممکن است سرنشینان این خودرو با‬ ‫مشکل تش��نگی و حفظ تعادل فنجان یا لیوان روبه رو شوند اما در‬ ‫عوض بوی خوش در خودرو به مشام شان می رسد‪.‬‬ ‫فیات ‪ ۵۰۰‬البته می تواند جایزه خودرو با بیش��ترین اپش��ن های‬ ‫عجیب را بگی��رد‪ .‬این خودرو همچنین جایی برای لوازم ارایش��ی‬ ‫و قهوه س��از در نظر گرفته اس��ت‪ .‬طبیعی است که دغدغه نداشتن‬ ‫درباره لوازم ارایش برای خانم ها بس��یار جذاب است و خوردن یک‬ ‫قهوه اسپرس��و هنگام رانندگی نه تنها برای خانم ها که برای اقایان‬ ‫هم هیجان انگیز به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹پونتیاک ازتک پیک نیکی‬ ‫ازتک‪ ،‬نخستین کراس اوور جنرال موتورز یک شکست برای جی ام‬ ‫بود‪ .‬اپش��ن عجیب این خودرو یعن��ی کمپینگ پکیج که خودرو را‬ ‫تبدیل به وسیله نقلیه ای مناسب برای پیک نیک و مسافرت می کند‬ ‫نیز کمکی به محبوب ش��دن ان نکرد‪ .‬مش��تری ها می توانس��تند با‬ ‫پرداخت تنها ‪ ۱۹۵‬دالر یک تشک بادی و یک چادر گرفته و پشت‬ ‫خودرو را به یک فضای مناسب برای حمل وسایل مختلف پیک نیکی‬ ‫تبدی��ل کنند‪ .‬م��ورد عجیب چادر اما ان بود ک��ه تنها چند اینچ از‬ ‫فضای اضافی خودرو را می پوش��اند‪ .‬با این وضعیت چرا مسافران از‬ ‫چادر چشم پوشی نکنند و زیر اسمان ابی نباشند؟‬ ‫‹ ‹ائودی با چادر پیک نیکی‬ ‫ائ��ودی تصمیم گرفت ی��ک گام از ایده عجی��ب پونتیاک ازتک‬ ‫فرات��ر رفته و ان ایده عجیب و غریب را بهتر کند‪ .‬درحالی که به نظر‬ ‫می رس��ید س��ازندگان پونتیاک ازتک تنها تالش کردند ش��رایطی‬ ‫فراهم کنند که بخش��ی از خودرو با چادر پوش��انده شود سازندگان‬ ‫ائودی یک چادر مجزا برای این کار س��اختند؛ یعنی ایده را کامل تر‬ ‫کردند هرچند مش��کل به طور کامل حل نش��د اما به هر حال چادر‬ ‫کش��یدن روی خودرو ایده عجیبی است که باورش کمی سخت به ‬ ‫نظر می رسد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تبلیغ خرید کاالی ایرانی‪ ،‬رسالتی سنگین‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در حوزه های زیرساختی‬ ‫جدید سازمان برگرفته از بیانات رهبر معظم انقالب بود‬ ‫برای ش��هرک های صنعتی فعال اس��ت و یک ش��هرک‬ ‫که چند س��ال دائم از اقتصاد مقاومتی و جهاد و همت‬ ‫صنعتی را با همه امکانات و زیرساخت ها اماده واگذاری‬ ‫مضاعف و تولید و خری��د ایرانی می گویند ولی تاکنون‬ ‫ب��ه صاحبان واقعی صنعت و س��رمایه گذاران می کند تا‬ ‫اقدام عملی بدان نشده بود‪ .‬با توجه به راهبردهای اصلی‬ ‫در این راس��تا صنایع بزرگ و کوچک بتوانند با حمایت‬ ‫رهبری انقالب و تجربه ای که در ش��هر تبریز که « نه به‬ ‫دول��ت و هزینه های کمتر‪ ،‬س��ریع تر به ش��رایط تولید‬ ‫خرید کاالی خارجی» شکل گرفته بود این سیاست در‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی ایران اجرا و در کنار ساخت و ایجاد‬ ‫حمید خوش سیرت‬ ‫ش��اید س��ال ها در این عرص��ه مدیران ش��هرک های‬ ‫کارشناس صنایع کوچک زیرس��اخت ها وظیفه اصلی دیگری نیز بدان افزوده شد‬ ‫صنعت��ی وقتی ب��ا انتقادهای برخ��ی از صاحب نظران و‬ ‫که برای حیات و ادامه زندگی صنایع کوچک در شرایط‬ ‫نماین��دگان مجلس که با تذکرات و س��واالت پی درپی‬ ‫تحریم و رکود و بیکاری و چرخیدن چرخه ها باید نه به‬ ‫و حت��ی اس��تیضاح در مجلس روبه رو می ش��دند که «ش��هرک های‬ ‫کاالی خارجی گفته شود و همه با هم از خرید کاالی ایرانی حمایت‬ ‫صنعت��ی تعطیل هس��تند» ی��ا «رک��ود در ش��هرک های صنعتی»‬ ‫کنی��م و همه ب��ه تبلیغ کاالی باکیفیت ایران��ی بپردازند تا چرخه ها‬ ‫و «بی��کاری در کارخانج��ات ش��هرک های صنعت��ی » با یک پاس��خ‬ ‫بچرخد و بیکاری کم یا ریشه کن شود‪.‬‬ ‫یکنواخ��ت روبه رو می ش��دند ک��ه اساس��ا وظیفه س��ازمان صنایع‬ ‫شاید این اتفاق یک گام مهم و موثر در رسالت جدید شهرک های‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی حف��ظ تولید و کمک ب��ه تولید و‬ ‫صنعتی ایران بود که توانست همگان را مجاب کند که واقعا می شود‬ ‫ص��ادرات و بازرگان��ی نیس��ت و تنها وظیفه اساس��ی این س��ازمان‬ ‫موتور صنع��ت را دوباره فعال کرد‪ .‬ش��هرک های صنعت��ی ایران در‬ ‫اماده س��ازی زیرس��اخت ها ب��رای س��اخت ی��ک ش��هرک صنعتی‬ ‫ش��رایط خاصی ب��وده و با این گام مهم که برداش��ته ش��ده و مورد‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمایت همه مردم قرار گرفته اس��ت دوباره ش��اهد رشد و شکوفایی‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬برخی از مدی��ران در ش��هرک های صنعتی که به‬ ‫صنعت و خارج ش��دن برخی از شهرک های صنعتی از شرایط رکود‬ ‫کارخانه یا تولی��د و فروش یک صاحب صنعت کمکی هم می کردند‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫در برخی از مقاطع با انتقاد بعضی روبه رو می ش��دند که وظیفه یک‬ ‫این گام مهم را برخی از کشورهای توسعه یافته سال ها و دهه های‬ ‫مدیر ش��هرک یا مدیر س��تادی فقط همان اس��ت ک��ه در باال گفته‬ ‫گذش��ته برداش��تند و با سیاس��ت حمایت از خرید کاالهای ساخت‬ ‫ش��د! این در حالی اس��ت که این ظرفیت در بس��یاری از مدیران و‬ ‫داخل کشور خود توانس��تند کاری کنند تا صنعت در ان کشورها و‬ ‫کارشناس��ان دیده می شد و می ش��ود که می توان به تولید و اشتغال‬ ‫البته در جهان دارای رقیبی نباشند‪.‬‬ ‫و ص��ادرات هم در کن��ار وظیفه اصلی ش��هرک های صنعتی کمک‬ ‫ای��ن اتف��اق مهم ش��اید بتوان��د الگویی ب��رای همه س��ازمان ها‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وزارتخانه ها و مردم باشد که می توان به خود اتکا کرد اگر همه مردم‬ ‫این حلقه گمش��ده س��رانجام با یک انتصاب مشخص شد که این‬ ‫بخواهند‪ .‬البته مردم همیش��ه می خواهند ولی این گروه های مرجع و‬ ‫انتخ��اب وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که خود با تجربه ای س��نگین‬ ‫مدیران و مسئوالن کشور هستند که در این راه مهم باید با پیوستن‬ ‫از دوران س��خت بازار به این عرصه دوباره امده اس��ت با هوشمندی‬ ‫ب��ه کمپین «نه به خرید کاالی خارج��ی» و حمایت از خرید کاالی‬ ‫خاصی بوده است‪.‬‬ ‫باکیفیت ایرانی برای مردم الگو باشند تا ایران سرفراز باز هم با تکیه‬ ‫ص��ادق نجفی‪ ،‬مع��اون وزیری ک��ه در نیمه دوم س��ال ‪ ۹۶‬برای‬ ‫بر توانایی خود به قله های رفیع برسد‪.‬‬ ‫این جایگاه انتخاب ش��د دارای س��وابقی چون مدیرکلی بازرگانی و‬ ‫ام��روز اگر این اتفاق بیفت��د کارگر ایرانی دیگر بیکار نمی ش��ود‪.‬‬ ‫مدیرعاملی منطقه ازاد و ش��هرداری تبریز بوده است‪ .‬با نگاهی گذرا‬ ‫کارگ��ران ایرانی با دس��ت های پینه بس��ته خ��ود مانن��د مجاهدان‬ ‫به این انتصابات مش��خص می ش��ود که در ه��ر ‪ ۳‬جایگاه قبلی یک‬ ‫هس��تند چراکه «امام صادق(ع) فرمود‪ :‬ال��کاد علی عیاله کالمجاهد‬ ‫عرصه برای کار کردن نبود و بلکه ترکیبی از زیرس��اخت ها‪ ،‬تولید و‬ ‫فی س��بیل اهلل‪ .‬کس��ی که خود را برای روزی خانواده اش به زحمت‬ ‫تجارت و فروش در همه این مناصب بوده است‪.‬‬ ‫می ان��دازد و کار می کن��د همانند رزمنده ای اس��ت ک��ه در راه خدا‬ ‫اساس��ا در اداره کل بازرگان��ی ارتباط مس��تقیم با بازار و س��تاد‬ ‫می جنگد‪».‬‬ ‫تنظی��م ب��ازار داش��ته و در منطق��ه ازاد نه تنها زیرس��اخت ها برای‬ ‫مردم ایران در عرصه های مختلف همیشه نشان داده اند که می شود‬ ‫جذب س��رمایه گذاران فراهم می شده بلکه باید برای فروش کاالهای‬ ‫از ش��رایط سخت با هوشمندی عبور کرد و این شرایط یک بار دیگر‬ ‫تولید شده و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی هم بیشترین تالش‬ ‫رسالت مردم و مسئوالن را دشوارتر کرده است که همه با هم بتوانند‬ ‫را داش��ته باش��د و در عرصه شهرداری که همگان با وظایف ان اشنا‬ ‫در کنار هم باش��ند و به جای انکه در همه سازمان ها وزارتخانه ها از‬ ‫هستند تجربه داشتن در این ‪ ۳‬عرصه مهم و کلیدی توانست شناخت‬ ‫کاالهای خارجی اس��تفاده کنند‪« ،‬ن��ه به ان کاال» و «اری به کارگر‬ ‫خوبی را از ضعف ها و مشکالت ساختاری بدهد و در این راه سیاست‬ ‫ایرانی » و فرزندان ایران و اینده ایران عزیز بگویند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 24‬اسفند ‪ 26 1396‬جمادی الثانی ‪ 15 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 354‬پیاپی ‪2327‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۳۵‬هزار نفر‬ ‫شاغل در صنایع دارویی ترکیه‬ ‫نظ��ام ب��اروت‪ ،‬ریی��س‬ ‫س��ندیکای کارگزاران صنعت‬ ‫داروس��ازی ترکی��ه( ‪)IFIS‬‬ ‫اعالم کرده می��زان تولید دارو‬ ‫در ترکی��ه ب��ه ‪ ۷‬میلیارد دالر‬ ‫رسیده اس��ت و درحال حاضر‬ ‫ب��ه بیش از ‪ ۱۵۰‬کش��ور دارو‬ ‫سید جالل ابراهیمی‬ ‫صادر می کن��د‪ .‬در واقع ترکیه‬ ‫‪ ۲۴‬میلیارد لیر فروش دارویی دبیرکل اتاق و مدیر مرکز‬ ‫مطالعات ایران و ترکیه‬ ‫در ب��ازار خارج��ی و داخل��ی‬ ‫دارد و میزان فروش داروهای‬ ‫بس��ته بندی ش��ده ‪ ۲/۳‬میلیارد دالر اس��ت‪ .‬براساس همین‬ ‫قابلیت توانسته تعداد مس��تخدمین حوزه داروسازی خود را‬ ‫به ‪ ۳۵‬هزار نفر برساند‪.‬‬ ‫ترکیه هم اکنون به اذربایجان‪ ،‬اسیای میانه(ترکمنستان)‪،‬‬ ‫تاجیکستان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬مغولستان‪ ،‬حتی روسیه و افغانستان‬ ‫دارو ص��ادر می کند در حالی که در این حوزه ایران نیز فعال‬ ‫است ولی میزان فروش و بازاریابی ایران در این حوزه ضعیف‬ ‫اس��ت و متاس��فانه از صادرکنندگان و مش��اوران بازار کمتر‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫البته از لحاظ تولید ترکیه بعد از امریکا‪ ،‬چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬المان‬ ‫و چند کش��ور دیگر در ردیف شانزدهم قرار دارد و باید توجه‬ ‫کرد که متاس��فانه چی��ن به تدریج بازار داروی��ی ایران را در‬ ‫حیطه اختیار خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫ترکیه در صنعت داروهای گیاهی بیوتکنولوژیک و داروهای‬ ‫شیمیایی در حال رشد و توسعه است و جزو کشورهای مطرح‬ ‫تولیدکننده دارو است زیرا برای توسعه صنعت دارویی خود از‬ ‫سرمایه های خارجی استفاده کرده و از طرفی‪ ،‬از گواهی های‬ ‫وی��ژه خارجی تولیدی و خرید خدمات تولید و مش��اور بهره‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ترکی��ه از امکانات منطقه ای و زیر س��اخت های ریش��ه ای‬ ‫و گیاه��ی دارویی س��رزمینی به��ره می گیرد و س��عی دارد‬ ‫تفاهمنامه های تجاری خود را در تولیدات دارویی با استفاده‬ ‫از سرمایه پذیری از شرکت های صاحب نام اروپا عملیاتی کند‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به رک��ود در صنعت داروی��ی به وی��ژه در تولید‬ ‫داروه��ای گیاهی و با منابع س��رزمینی و همچنین داروهایی‬ ‫که با اس��انس های ان در ایران تولید می شود و ریشه چندین‬ ‫س��اله تولی��د در کش��ورمان دارد عل��ت نب��ود نقدینگی در‬ ‫ش��رکت ها و کمبود سرمایه تزریقی از سوی بانک ها‪ ،‬بسیاری‬ ‫از ای��ن تولیدی ه��ا فعالیت خود را متوقف ک��رده یا در حال‬ ‫توقف بعضی از داروس��ازی ها خود هس��تند ب��ه همین دلیل‬ ‫می ت��وان گفت کمبود اعتبار عامل رکود و توقف تولید تعداد‬ ‫قابل توجهی از دارو س��ازی ها ش��ده که حتی حقوق بعضی از‬ ‫کارکنان انها نیز به سختی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬ایران نیز براس��اس قابلیت های��ی که در زمینه‬ ‫کش��ت گیاهان دارویی دارد می تواند به اس��تان های ش��رقی‬ ‫ترکی��ه داروهای گیاهی یا با منش��ا گیاهی ص��ادر کند و از‬ ‫طرف��ی‪ ،‬می تواند صادرات م��واد اولیه داروی��ی را در اهداف‬ ‫صادراتی خود قرار دهد؛ چنان ک��ه دارو پخش قبال پودرهای‬ ‫اس��تامینوفن و بعضی از داروها را از منش��ا گیاهی به ترکیه‬ ‫صادر می کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اقتصاد ایران در ‪ ۹‬ماه امسال‬ ‫‪ 4 /4‬درصد رشد کرد‬ ‫مرکز امار ایران اعالم کرد‪ :‬اقتصاد ایران در ‪ ۹‬ماه نخس��ت‬ ‫امسال با احتس��اب نفت ‪ ۴ /۴‬درصد و بدون نفت ‪ ۴ /۷‬درصد‬ ‫نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در ‪ ۹‬ماه نخست امسال رشته فعالیت های‬ ‫گروه کشاورزی یک درصد‪ ،‬گروه صنعت ‪ ۳ /۱‬درصد و خدمات‬ ‫‪ ۷‬درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬محصول ناخالص داخلی به نرخ ثابت سال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬در ‪ ۹‬ماه نخس��ت امس��ال به رقم ‪ ۵۶۰۳۰۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال با نفت و ‪ ۴۳۶۳۶۶۹‬میلیارد ریال بدون احتس��اب نفت‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته‬ ‫ب��ا نف��ت ‪ ۵۳۶۶۳۷۵‬میلیارد ریال و ب��دون نفت ‪۴۱۶۷۶۱۵‬‬ ‫میلی��ارد ریال بوده اس��ت که نش��ان از رش��د ‪ ۴ /۴‬درصدی‬ ‫محص��ول ناخال��ص داخلی با نف��ت و ‪ ۴ /۷‬درصدی محصول‬ ‫ناخالص داخلی بدون نفت در ‪ ۹‬ماه نخست سال ‪ ۱۳۹۶‬دارد‪.‬‬ ‫محاس��بات فصلی در مرکز امار ای��ران در قالب ‪ ۱۵‬بخش‬ ‫اصلی متش��کل از ‪ ۴۲‬رش��ته فعالیت انجام می ش��ود که در‬ ‫ان گروه کش��اورزی ش��امل زیربخش های زراعت و باغداری‪،‬‬ ‫دام��داری‪ ،‬جنگل��داری و ماهیگیری و گروه صنعت ش��امل‬ ‫زیر بخش های اس��تخراج نفت خام و گاز طبیعی‪ ،‬اس��تخراج‬ ‫س��ایر مع��ادن‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬تامی��ن اب‪ ،‬ب��رق و گاز طبیعی و‬ ‫ساختمان است‪.‬‬ ‫گ��روه خدمات نیز ش��امل زیر بخش های عمده خروش��ی و‬ ‫خرده فروش��ی‪ ،‬فعالیت های خدماتی مربوط ب��ه تامین جا و‬ ‫غ��ذا‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬انبارداری‪ ،‬پس��ت‪ ،‬اطالع��ات و ارتباطات‪،‬‬ ‫فعالیت ه��ای مال��ی و بیم��ه‪ ،‬مس��تغالت‪ ،‬کرای��ه و خدمات‬ ‫بو کار و دامپزشکی‪ ،‬اداره امور عمومی و خدمات شهری‪،‬‬ ‫کس ‬ ‫اموزش‪ ،‬فعالیت های مربوط به س�لامت انس��ان و مددکاری‬ ‫اجتماعی و س��ایر خدم��ات عمومی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬ش��خصی و‬ ‫خانگی است‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫در گفت وگو با مدیرکل دفتر نواوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات مطرح شد‬ ‫ضعف پنهان صنعت در نظام اموزشی تئوری محور‬ ‫حامد ش�ایگان‪ :‬در سال های گذشته افزایش تولید‬ ‫ناخالص داخلی کش��ورهای توسعه یافته با بهره گیری‬ ‫از توان شرکت های دانش بنیان و استارت اپی به شدت‬ ‫خبرس��از ش��ده بود و در ای��ن مدت ارتق��ای علمی‬ ‫و اجرای��ی محسوس��ی از نظ��ر فناوری نان��و و حوزه‬ ‫دانش بنیان داشته ایم‪.‬‬ ‫در حوزه فعالیت های اس��تارت اپی اقدام های خوبی‬ ‫اغاز شده و در حال انجام است گرچه تا تکمیل چرخه‬ ‫اقتصادی مورد انتظار مس��یری بس��یاری وجود دارد‪.‬‬ ‫حمیدرضا احمدیان‪ ،‬مدیرکل دفتر نواوری و حمایت‬ ‫از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش صنعت» ب��ه وضعیت‬ ‫کسب وکارهای نوپا و اس��تارت اپی در ایران پرداخته‬ ‫و برنامه ه��ای موث��ر برای تقویت ش��تاب دهنده ها در‬ ‫حوزه های صنعت و‪ ...‬را تش��ریح کرد و ضعف صنعت‬ ‫امروز را بیش��تر در درون دانش��گاه ها و رش��د نیافتن‬ ‫دانش مبتنی بر صنعت دانست‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه اقتصاد دنیا به سمت ایجاد‬ ‫کس�ب وکارهای نوپ�ا رفته اس�ت و امروز نقش‬ ‫محسوسی در اقتصاد کشورها ایفا می کند و در‬ ‫کش�ور برای این بخش برنامه ریزی شده است‪،‬‬ ‫بو کارهای نوپا‬ ‫در ش�رایط کنونی موقعیت کس ‬ ‫در اقتص�اد چگونه اس�ت و این ش�رکت ها چه‬ ‫اهدافی را باید دنبال کنند؟‬ ‫امروزه میزان استفاده از ابزار حوزه فناوری اطالعات‬ ‫مانند نهادهای همراه هوش��مند و اس��تفاده از فضای‬ ‫شرکت های بزرگی مانند ایران خودرو به شتاب دهنده‬ ‫اینترنت توس��عه و رونق خوبی یافته اس��ت و به طور‬ ‫کسب وکارهای اس��تارت اپی در صنعت خودروسازی‬ ‫کل��ی فناوری اطالع��ات در همه حوزه ه��ا ب ه صورت‬ ‫وارد ش��وند‪ .‬اگر ای��ن اتفاق بیفتد‪ ،‬هم ریس��ک پذیر‬ ‫بو کار وجود دارد‪ .‬انچه مسلم‬ ‫مس��تقیم یا پایه کس�� ‬ ‫بو کار‬ ‫می ش��ود و هم می تواند متناسب با نیازش کس ‬ ‫اس��ت اینکه در حوزه ‪ICT‬فضای بسیار فعالی وجود‬ ‫ایجاد کند‪ .‬به طور قطع این اقدام باید از دورن بخش‬ ‫دارد و به دنبال ان بازار فعالی وجود دارد که می تواند‬ ‫صنعت شکل بگیرد‪ .‬دولت در این مسیر یک تسهیلگر‬ ‫بو کارهای‬ ‫فرصت های ش��غلی زیادی ایجاد کند‪ .‬کس ‬ ‫و حامی می تواند باشد و ان هم مشروط به ایجاد مدل‬ ‫جدید مبنای اقتصاد جدید کش��ور را ش��کل خواهند‬ ‫راهبردی و ساختاری در بخش صنعت خواهد بود‪.‬‬ ‫داد‪ .‬توجه به سمت تقاضا و نیازهای عمومی‪ ،‬خدماتی‬ ‫€ €اس�تارت اپ ها در ای�ران ب�ه کدام ی�ک از‬ ‫و صنعتی می تواند زمینه ورود صحیح به اکوسیس��تم‬ ‫بخش ه�ای اقتصادی بیش�تر ورود کرده اند و از‬ ‫استارت اپی باشد‪.‬‬ ‫€ €درحال حاضر استارت اپ ها در ایران بیشتر‬ ‫نظر اماری وضعیت انها چگونه است؟‬ ‫به بخش خدمات ورود ک�رده اند‪ .‬چه فرایندی‬ ‫در ح��وزه صنعت فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات‬ ‫نیاز اس�ت ک�ه بتوان ای�ن اس�تارت اپ ها را به‬ ‫بیشترین توجه از سوی استارت اپ ها به بخش خرید‬ ‫بخش صنع�ت وارد کرد یا اثرگ�ذاری انها را بر‬ ‫و ف��روش و خدمات انالی��ن کاال و خدمات دهی فنی‬ ‫بخش های تولیدی اعمال کرد؟‬ ‫است‪ .‬انچه مسلم اس��ت اینکه به طور کلی در حوزه‬ ‫بو کارها برخاس��ته از صنعت‬ ‫به ه��ر ح��ال کس�� ‬ ‫خدمات‪ ،‬استارت اپ های خوبی شکل گرفته و جوانان‬ ‫هس��تند و ‪ ICT‬خ��ود نیز صنعت اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫به این بخش عالقمند ش��ده اند اما همچنان نیازمند‬ ‫وقتی کس��ب وکار شکل می گیرد به صورت زنجیره ای‬ ‫همکاری دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی هس��تیم تا‬ ‫بخش های دیگر را نیز فعال خواهد کرد‪ .‬اس��تارت اپی‬ ‫براساس اطالع رسانی که در این بخش انجام می شود‬ ‫را درنظ��ر بگیری��د که اب معدنی توزی��ع می کند و با‬ ‫جوانان بیش��تر با این حوزه اشنا شوند‪ .‬البته نباید از‬ ‫کمک تعدادی جوان مدیریت می ش��ود‪ .‬به طور قطع‬ ‫ایجاد توازن در بخش های مختلف اقتصادی و جامعه‬ ‫در همه بخش ها تاثیر می گذارد‪ .‬برای مثال‪ ،‬بر شبکه‬ ‫برای ایجاد و رشد استارت اپ ها غافل شد‪.‬‬ ‫€ €دولت چه سازوکار حمایتی برای شکل گیری‬ ‫مدیریت شهری تاثیر دارد زیرا شهروندان می توانند با‬ ‫بو کارهای جدید در نظر‬ ‫شتاب دهنده ها در کس ‬ ‫مدل سفارش خود در وقت و هزینه خود صرفه جویی‬ ‫گرفته و جایگاه بخش خصوصی در ان کجاست؟‬ ‫کنند‪ .‬همچنین حلق ه بین تولیدکننده و مصرف کننده‬ ‫امروز نسبت به گذش��ته پیشرفته خوبی داشته ایم‬ ‫نزدیک می ش��ود و فرایند جدید به صنعت وارد شده‬ ‫ام��ا باید توجه ک��رد که این فضا نیازمن��د مراقبت و‬ ‫که به عبارتی‪ ،‬برای تولیدکننده نیز بسیار مفید است‬ ‫حمایت است‪ .‬بنابراین هدف از حمایت دولت‪ ،‬تعریف‬ ‫تا توزیع مویرگی از طریق استارت اپ ها داشته باشد‪.‬‬ ‫نقشی تسهیلگر بوده که با حضور موثر در اکوسیستم‬ ‫در واقع مدل کس��ب وکار مورد وث��وق تولیدکننده و‬ ‫کارافرینی و نوجویی بتوان��د بهترین تاثیر را بگذارد‪.‬‬ ‫مصرف کننده بوده که اس��تارت اپ تسهیلگر و واسط‬ ‫توجه ب��ه الیه های مختلفی از جمله فرهنگ س��ازی‪،‬‬ ‫این تعامل با رویکرد س��هولت در پارامترهای خدمت‬ ‫اموزش و مس��ائل فنی به عنوان پارامترهای کلیدی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €ای�ا در همه صنایع کش�ور می ت�وان الگوی‬ ‫موف��ق با حمایت دولت و ب��ه کمک بخش خصوصی‬ ‫مش�ابهی ب�رای ش�کل گیری کس�ب وکارهای‬ ‫باید باش��د‪ .‬برای ارتقای کس��ب وکار صنعتی نباید به‬ ‫اس�تارت اپی در نظ�ر گرف�ت؟ در صورت�ی که‬ ‫بو کار فکر کنیم؛ این‬ ‫دگرگونی چرخه یا فرایند کس�� ‬ ‫ام�کان اجرای این اقدام باش�د‪ ،‬صنایع باید چه‬ ‫نخستین مسئله است‪.‬‬ ‫سازوکاری را پیش بینی کنند؟‬ ‫برای نمونه‪ ،‬وقتی شرکت برای خدمت برنامه ریزی‬ ‫بای��د توجه داش��ت که هم��ه صنایع ب��ا نیازهای‬ ‫بو کار ندارد بلکه در چارچوب‬ ‫می ش��ود کاری به کس ‬ ‫اجتماع��ی م��ردم س��روکار ندارن��د‪ .‬نس��اجی و‬ ‫بو کار یک س��ری خدمت تعریف می ش��ود که‬ ‫کس�� ‬ ‫خودروس��ازی نیز صنعت هس��تند و م��ا باید کمک‬ ‫راحت تر به مصرف کننده برسد‪ .‬گرچه برخی معتقدند‬ ‫کنیم این شرکت های بزرگ وارد فضای استارت اپی و‬ ‫بو کار را باید عوض کنیم اما این گونه نیست؛‬ ‫تمام کس ‬ ‫دانش بنیانی ش��وند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬ایران خودرو می تواند‬ ‫بو کارهای جدید به کس��ب وکارهای‬ ‫برای ورود کس�� ‬ ‫وارد فض��ای اس��تارت اپی ش��ود و با خل��ق دانش از‬ ‫سنتی باید با حفظ ان‪ ،‬بخشی از مکانیزم ها بهینه ساز‬ ‫طریق شرکت های اس��تارت اپی زمینه بکارگیری ان‬ ‫بو کارهای‬ ‫بو کارهای جدید مکمل کس ‬ ‫شود و کس�� ‬ ‫در صنع��ت را مهی��ا کنن��د و این نوعی‬ ‫صنعت��ی برای بهبود کیفیت و بهره وری‬ ‫برنام��ه برد‪-‬برد برای صنع��ت و جامعه‬ ‫هزینه باشند این موضوع نیازمند حفظ‬ ‫ج��وان و فعال خواهد بود و س��ود ان به‬ ‫رویه قبل با بهبود فرایند تولید است‪.‬‬ ‫شرکت های‬ ‫صورت مستقیم به مردم نیز بر می گردد‪.‬‬ ‫� ای�ا ش�رکت های اس�تارت اپی‬ ‫بزرگی مانند‬ ‫می توانن�د ب�ه ارتقای تولی�دات یا‬ ‫توصی��ه جدی من به عنوان کارش��ناس‬ ‫ایران خودرو به‬ ‫خدمات کمک کنند ی�ا اینکه ابتدا‬ ‫به بخش ه��ای صنعتی توج��ه متفاوت‬ ‫شتاب دهنده‬ ‫کسب وکارهای‬ ‫بای�د اس�تاندارد خاصی ب�رای انها‬ ‫قو توس��عه و ایجاد‬ ‫به بخش ه��ای تحقی ‬ ‫زمینه های سرمایه گذاری در بخش های استارت اپی در صنعت تعری�ف ش�ود ک�ه در قال�ب همان‬ ‫خودروسازی وارد‬ ‫فعالی�ت خود را اغ�از کنند یا ادامه‬ ‫دانش بنیانی و استارت اپی است‪.‬‬ ‫شوند‪ .‬اگر این‬ ‫€ €دول�ت باید چ�ه بس�ترهایی را‬ ‫دهند؟‬ ‫اتفاق بیفتد‪ ،‬هم‬ ‫برای شرکت های صنعتی ایجاد کند‬ ‫در گام نخس��ت برای کسب وکارهای‬ ‫ت�ا بتوانند وارد فضای اس�تارت اپی ریسک پذیر می شود و اس��تارت اپی نبای��د ب��ه دنب��ال تغییر‬ ‫هم می تواند‬ ‫بو کارهای‬ ‫ش�ده و در قال�ب کس� ‬ ‫قوانی��ن و مقررات باش��یم اما اگر بحث‬ ‫متناسب با نیازش‬ ‫جدید فعالیت کنند؟‬ ‫استانداردس��ازی را ب��ه قاعده س��ازی‬ ‫کسب و کار ایجاد کند‬ ‫ب��رای بسترس��ازی بای��د مدل ه��ای‬ ‫ب��رای رس��یدن به رونق تعری��ف کنیم‪،‬‬ ‫بو کار را ایج��اد کنیم تا‬ ‫ن��واوری کس�� ‬ ‫دولت نی��ز می تواند برای ایجاد این گونه‬ ‫به اقتصاد گردش��گری کمک می کند و هر چه موانع‬ ‫کمتری وجود داش��ته باش��د‪ ،‬بهتر می توان به چرخه‬ ‫اقتص��ادی این بخش کمک کرد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬اگر‬ ‫این شتاب دهنده ها بازار مناسبی را ایجاد کنند خود از‬ ‫ان سود می برند و در نهایت به اقتصاد منطقه و کشور‬ ‫نیز کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫€ €شرکت های ش�تاب دهنده برای موفقیت در‬ ‫بازار داخلی یا بین الملل�ی باید چه برنامه ای در‬ ‫پیش بگیرند؟ ایا ش�تاب دهنده ها باید مبتنی بر‬ ‫کسب وکارها باشند یا می توانند بر پایه فعالیتی‬ ‫بو کاری شوند؟‬ ‫که دارند وارد عرصه های کس ‬ ‫براساس اولویت هایی که هر سال از سوی موسسه ها‬ ‫بو کارها نیز حول‬ ‫در دنیا هدف گذاری می ش��ود کس ‬ ‫ان بخش بیش��تر ش��کل می گیرد‪ .‬ب��رای نمونه‪ ،‬در‬ ‫بو کارهای خوبی در زمینه‬ ‫س��ال های گذش��ته کس�� ‬ ‫هوش مصنوعی «‪ »VR» «AR‬ش��کل گرفته که به‬ ‫دنبال ان شتاب دهنده های خوبی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬ش��تاب دهنده ها باید متناسب با بازار‬ ‫بو کار و کس��ب وکارها نیز بر پای��ه اولویت های‬ ‫کس�� ‬ ‫بین المللی حرکت کنند‪ .‬این مس��ئله نش��ان می دهد‬ ‫بو کار باید مطالعه میدانی خوبی‬ ‫برای راه اندازی کس ‬ ‫انجام دهیم و از وضعیت رقیبان و بازگش��ت سرمایه‬ ‫و‪ ...‬اگاه باش��یم‪ ،‬در غی��ر این صورت‪ ،‬امار شکس��ت‬ ‫اس��تارت اپ ها باال خواهد رفت‪ .‬این بدان معنا نیست‬ ‫که هیچ کدام از ش��رکت های اس��تارت اپی شکس��ت‬ ‫نمی خورند بلکه مطالعه و بررس��ی هر چقدر دقیق تر‬ ‫استانداردسازی به بخش خصوصی کمک کند اما این‬ ‫باشد‪ ،‬امار شکست انها پایین تر می اید‪.‬‬ ‫€ €در تم�ام دنی�ا دانش�گاه ها به عن�وان مبدا‬ ‫به معنای الزام برای بخش خصوصی نیست‪ .‬کاری که‬ ‫ش�کل گیری کس�ب وکارهای اس�تارت اپی‬ ‫بو کار‬ ‫باید انجام دهیم این است که برای موفقیت کس ‬ ‫ش�ناخته می ش�وند ام�ا در ایران هن�وز به این‬ ‫گره ه��ا را شناس��ایی کنیم‪ .‬در عین ح��ال نباید نگاه‬ ‫سطح نرسیده ایم‪ .‬حال چرا دانشگاه ها از صنایع‬ ‫بو کار ایجاد‬ ‫این گونه باش��د که درحال حاضر یک کس ‬ ‫فاصله محسوس�ی دارند و برخی معتقدند علم‬ ‫ش��ده و دولت باید قوانی��ن و مقرراتی برای ان وضع‬ ‫در ایران هنوز نظری است؟‬ ‫کند‪ .‬ام��روز تفکر موجود در دولت این اس��ت که به‬ ‫درحال حاضر دانش��گاه ها باید جدی ت��ر وارد عمل‬ ‫شناس��ایی مشکل و س��پس کاهش یا حل ان کمک‬ ‫ش��وند زیرا موض��وع اموزش و اطالع رس��انی اهمیت‬ ‫کند و این فرمول کامال درس��ت اس��ت و نباید برای‬ ‫بس��یاری دارد‪ .‬همچنی��ن دانش��گاه ها بای��د زمین��ه‬ ‫بو کار یک فرمول یا قانون جدید تعریف کرد‪.‬‬ ‫هر کس ‬ ‫€ €درحال حاض�ر وضعی�ت اینترن�ت در ایران‬ ‫بو کاری را فراهم‬ ‫ش��کل گیری ایده های جدید کس�� ‬ ‫چگونه اس�ت؟ ایا برای فعالیت کسب وکارهای‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫انالین جوابگو است یا باید ارتقا یابد؟‬ ‫عال وه ب��ر ا ین دانش��گاه ها بای��د کمپین های علمی‬ ‫امروز وضعیت اینترنت در ایران بسیار خوب است و‬ ‫به وجود اورن��د که در همان دانش��گاه ها کار تیمی‪،‬‬ ‫این بر مبنای امارهایی اس��ت که منتشر می شود؛ این‬ ‫برنامه ری��زی را ی��اد بگیرند و دفت��ر ارتباط با صنعت‬ ‫مسئله ناشی از زیرساخت های مناسب ارتباطی است‬ ‫باید کمک کند این فضا در دوران دانشجویی تقویت‬ ‫که در کش��ور به وجود امده است و مردم نیز رضایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫الزم را دارن��د‪ .‬البته حق مردم اس��ت ک��ه از بهترین‬ ‫در ای��ن ش��رایط دیگ��ر ب��ه دنب��ال ایجاد ش��غل‬ ‫کیفیت و خدمات استفاده کنند‪.‬‬ ‫نیس��تیم بلکه در تالش برای ب��ه وجود اوردن فضای‬ ‫از این رو‪ ،‬هم��واره باید به بهبود فکر کنیم و ارتقا‬ ‫بو کاری هستیم که از درون دانشگاه شکل گرفته‬ ‫کس ‬ ‫دادن همیش��ه جزو برنامه های ای��ن بخش در وزارت‬ ‫بو کاری‬ ‫است‪ .‬دانشجو قبل از فارغ التحصیلی به کس ‬ ‫ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات اس��ت‪ .‬در یک کالم‪،‬‬ ‫بو کار خود را از همان‬ ‫فکر کرده و هم تیمی های کس ‬ ‫وضعیت اینترنت در کشور برای شکل گیری و توسعه‬ ‫بو کار‬ ‫دوران شناخته است که پس از ان می تواند کس ‬ ‫کسب و کارهای انالین مناسب است و وزیر ارتباطات‬ ‫خود را ادامه دهد‪ .‬این فرایند یعنی کسب وکار خود را‬ ‫و فن��اوری اطالعات نگاه ج��دی و پیگیرانه بابت این‬ ‫به دانشگاه تحمیل کرده است نه اینکه دانشگاه خود‬ ‫موضوع دارند‪.‬‬ ‫بو کار تحمیل کرده باشد‪.‬‬ ‫را به کس ‬ ‫بو کارها از درون دانشگاه ها‬ ‫€ €اگر ساختار کس ‬ ‫€ €اس�تان ها از نظ�ر وضعیت اس�تارت اپی در‬ ‫ش�کل بگیرد‪ ،‬چه تاثیری بر اش�تغال و اقتصاد‬ ‫چه جایگاهی هس�تند‪ .‬ایا تاکنون توانس�ته اند‬ ‫کش�ور خواه�د داش�ت و از طرف دیگ�ر چرا با‬ ‫بو کارهای جدید در‬ ‫زمینه ساز شکل گیری کس ‬ ‫وجود اینکه از مزایای توسعه مهارت های کاری‬ ‫منطقه شوند؟‬ ‫در درون دانش�گاه ها واق�ف هس�تیم‪ ،‬هنوز در‬ ‫بو کارهای نوپا به همه کشور‬ ‫درحال حاضر تفکر کس ‬ ‫کشور برنامه ای برای ان به وجود نیامده است؟‬ ‫تس��ری خوبی پیدا کرده و اقدام های موثری از سوی‬ ‫ای��ن فرهنگ و س��اختار اگر به کمک دانش��گاه ها‬ ‫ش��رکت های ملی و محلی در حال انجام است‪ .‬شاهد‬ ‫ایجاد ش��ود‪ ،‬کس��ب وکار بیش��تر و پایدارتری فراهم‬ ‫تولد تفکرات نوجویانه خوبی در اس��تان ها هستیم که‬ ‫می شود‪ .‬این مسئله نیازمند تغییر نگاه است و به طور‬ ‫نش��ان از توجه ویژه به این بخش دارد‪ .‬دانشگاه ها در‬ ‫قطع مس��ئوالن در وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫همه استان های کش��ور به این محیط وارد شده اند و‬ ‫بیش��تر با این نگاه اش��نا هس��تند و گواه این مطلب‬ ‫ایجاد همگرایی بین اعضای زیس��ت بوم کارافرینی در‬ ‫حرکت های موثر بخش دانش��گاهی و پژوهش��گاهی‬ ‫اس��تان ها و ایجاد ارتباط بین کسب وکارهای نوپای و‬ ‫کشور در حوزه های مرتبط با فناوری است‪.‬‬ ‫صنایع و مشاغل س��نتی هر استان از زمره مهم ترین‬ ‫€ €ایا منظور شما از ساختارسازی کسب و کارها‬ ‫دغدغه های ملی و استانی در این بخش است‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر ش�تاب دهنده ها در چ�ه‬ ‫از درون دانش�گاه ها همان کاربردی کردن علم‬ ‫بخش های اقتصادی یا خدماتی تش�کیل ش�ده‬ ‫است؟ در دنیا این اتفاق چگونه افتاده است؟‬ ‫اس�ت و اگ�ر ش�رکت ها بخواهن�د ب�ه عن�وان‬ ‫ب��ه یقی��ن‪ ،‬دانش��گاه بهتری��ن نقطه ب��رای ایجاد‬ ‫شتاب دهنده در دیگر حوزه ها فعالیت کنند باید‬ ‫بو کار در کشور می تواند باش��د‪ .‬دسترسی موثر‬ ‫کس�� ‬ ‫چه بسترهایی را فراهم کنند؟‬ ‫به بخش علمی‪ ،‬ازمایشگاهی و استادان‬ ‫امروزه در حوزه های مختلف همچون‬ ‫از مولفه های پایه ای ان است‪ .‬دانشگاه ها‬ ‫گردشگری‪ ،‬س�لامت‪ ،‬صنایع دستی و‪ ...‬دانشگاه ها باید زمینه بای��د ماموریت کاربردی ک��ردن علم را‬ ‫ش��تاب دهنده های خوبی ش��کل گرفته شکل گیری ایده های جدی تر و با برنامه کسب وکاری مشخص‬ ‫اس��ت‪ .‬واقعی��ت این اس��ت ک��ه برای جدید کسب و کاری را تعقی��ب کنن��د‪ .‬مجموع��ه برنامه ه��ای‬ ‫تشکیل یک شتاب دهنده هیچ مکانیزم فراهم کنند‪ .‬عالو ه بر حمایتی و اجرایی دانشگاه با ایجاد مراکز‬ ‫اداری پیچیده ای نداری��م؛ هر مجموعه ا ین دانشگاه ها باید نواوری و مراکز تجاری س��ازی می تواند‬ ‫توانمندی که بخواهد می تواند وارد این کمپین های علمی به مفه��وم کامل ت��ری پیدا کند‪ .‬از س��وی‬ ‫بخش ش��ود اما باید توجه داشت که هر وجود اورند که در همان دیگ��ر‪ ،‬توجه به ایجاد علوم اموزش��ی و‬ ‫دانشگاه ها کار تیمی‪،‬‬ ‫چقدر مطالعات جامع تری در این بخش‬ ‫مهارتی الزم برای دانش��جویان می تواند‬ ‫برنامه ریزی را یاد‬ ‫انجام داده باش��د ریسک کاهش می یابد‬ ‫نقش مهمی در این مسیر جدید داشته‬ ‫بگیرند و دفتر ارتباط‬ ‫و موفقیت بیش��تر خواهد بود‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫با صنعت باید کمک‬ ‫تجربه دانش��گاه های برتر دنیا مواردی‬ ‫شتاب دهنده ها باید ابتدا بازار را شناسایی کند این فضا در دوران‬ ‫و مدل های اقتصادی را طراحی و پس از دانشجویی تقویت شود از این قبیل اس��ت و امروز شاهد شکل‬ ‫بو کار‬ ‫حضور تالش کنند تا برای کس�� ‬ ‫گرفت��ن ش��رکت های ب��زرگ از دل‬ ‫خود مش��تری جذب کنند و این مسئله‬ ‫دانشگاه ها هستیم‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 24‬اسفند ‪ 26 1396‬جمادی الثانی ‪ 15 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 354‬پیاپی ‪2327‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫رمز موفقیت بازار‬ ‫بهمن ضیامقدم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بر این باور هستیم‬ ‫که باید موتورسیکلت‬ ‫بومی طراحی و ساخته‬ ‫شود‪ .‬این هدف هنوز به‬ ‫اجرا در نیامده اما جزو‬ ‫اهداف انجمن صنعت‬ ‫موتورسیکلت کشور بوده‬ ‫که تحقق ان مستلزم ثبات‬ ‫قوانین در بحث تعرفه ها و‬ ‫مصوبه های دولتی است‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت تولید‬ ‫صنعت موتورسیکلت با ‪۱۰‬درصد ظرفیت پرونده ‪ ۹۶‬را بست‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یک س��ال دیگر ب��ا تمام افت وخیزه��ا برای صنعت‬ ‫موتورس��یکلت کش��ور ط��ی ش��د‪ .‬همان ط��ور که در‬ ‫گزارش های پیش��ین «گسترش صنعت» بارها از زبان‬ ‫کارشناس��ان و فع��االن این صنعت عنوان ش��د حجم‬ ‫س��اخت موتورس��یکلت های کاربراتوری در پایان سال‬ ‫‪ ۹۵‬بازار را بیش از ظرفیت ان پوش��ش داد به طوری که‬ ‫سال ‪ ۹۶‬تولید به پایین تر میزان خود رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر قوانین و نداشتن برنامه‬ ‫دبی��ر انجمن صنعت موتورس��یکلت کش��ور درباره‬ ‫عملک��رد ای��ن صنع��ت در س��ال ‪ ۹۶‬گف��ت‪ :‬یک��ی از‬ ‫چالش ه��ای صنعت موتورس��یکلت تغیی��ر قوانین در‬ ‫مدت کوتاه است ازاین رو با توجه به این تغییرات امکان‬ ‫برنامه ریزی ویژه وجود ندارد‪ .‬قوانین جدید باعث از بین‬ ‫رفتن برنامه ها شده و یکی از انها تصویب و ابالغ تغییر‬ ‫سوخت موتورسیکلت ها از کاربراتوری به انژکتوری بود‪.‬‬ ‫بهمن ضیامقدم افزود‪ :‬این امر باعث شد امسال نسبت‬ ‫به سال گذش��ته حدود ‪۹۰‬درصد کاهش تولید داشته‬ ‫باشیم و پیش بینی می شود اگر قوانین برای سال اینده‬ ‫بدون تغییر بماند تولیدکنندگان برای تولید اینده خود‬ ‫به لحاظ س��اخت مدل ها و اهداف جدیدتر برنامه ریزی‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت بازار نیز گفت‪ :‬به دلیل اینکه هنوز‬ ‫مردم به لحاظ نرخ و راحتی استفاده تمایل بیشتری به‬ ‫خرید موتورسیکلت های کاربراتوری دارند فروش سایر‬ ‫مدل ه��ای س��وختی از اقبال کمتری برخوردار اس��ت‬ ‫اما به دلی��ل پایدار نبودن سیس��تم کاربراتوری و قابل‬ ‫تغییر بودن سیس��تم سوخت رسانی که در نهایت باعث‬ ‫افزایش االیندگی موتورس��یکلت می شد انژکتوری ها‬ ‫جایگزی��ن کاربراتوری ها ش��دند درنتیج��ه بازار تقاضا‬ ‫برای کاربراتوری هنوز وجود دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت موتورسیکلت تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫قوانین برای سال اینده ثابت بماند صنعتگران می توانند‬ ‫برنامه ریزی بلندمدت داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز بازار در سال ‪۹۷‬‬ ‫ضیامقدم درباره تولید موتورسیکلت بومی نیز گفت‪:‬‬ ‫بر این باور هستیم که باید موتورسیکلت بومی طراحی‬ ‫االیندگی های زیس��ت محیطی نگذش��ته وارد مصوبه‬ ‫و س��اخته ش��ود‪ .‬این هدف هنوز به اجرا در نیامده اما‬ ‫جدید هیات وزیران درباره استاندارد یورو‪ ۴‬شده ایم‪.‬‬ ‫جزو اهداف انجمن صنعت موتورس��یکلت کشور بوده‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬به لح��اظ تغییر نوع نگرش پس از تغییر‬ ‫که تحقق ان مس��تلزم ثب��ات قوانین در بحث تعرفه ها‬ ‫سیستم سوخت رسانی نیاز به فرهنگ سازی ان داریم‪.‬‬ ‫و مصوبه ه��ای دولتی اس��ت‪ .‬باید حق��وق ورودی برای‬ ‫در ب��ازه زمانی کوتاه نمی توان برای صنعت برنامه ریزی‬ ‫‪ ۲‬یا ‪ ۳‬س��ال تغییر نکند تا بتوان هدف گذاری داش��ت‪.‬‬ ‫داش��ت‪ .‬این تولیدکننده موتورس��یکلت تصریح کرد‪:‬‬ ‫با تغییر نکردن قوانین س��رمایه گذار با اطمینان بیشتر‬ ‫بحران توقف تولید س��ال ‪ ۹۵‬و ش��ماره گذاری پس از‬ ‫هزین��ه می کند و رغبت بیش��تری ب��رای تولید وجود‬ ‫‪ ۴‬م��اه باعث ش��د از ابتدای س��ال ‪ ۹۶‬کاربراتوری های‬ ‫خواهد داشت‪ .‬دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ادامه‬ ‫ساخته ش��ده در حال ورود به بازار باش��ند درحالی که‬ ‫داد‪ :‬طراح��ی موتورس��یکلت ملی هزینه ب��ر و زمان بر‬ ‫قان��ون‪ ،‬قانون انژکتوری ب��ود‪ .‬از نظر علمی و تکنیکی‬ ‫اس��ت و نیاز اس��ت ثبات در ایین نامه ها به وجود اید تا‬ ‫تغییرات نیاز به ازمون و گذش��ت یک بازه زمانی دارد‪.‬‬ ‫برنامه ریزی بلندمدت برای این صنعت شکل گیرد‪.‬‬ ‫براس��اس اس��تانداردهای موجود در دنیا پیش از اینکه‬ ‫وی درب��اره ب��ازار تقاضا نیز گفت‪ :‬عرضه و تقاضا تابع‬ ‫شرکتی بخواهد محصول جدید خود را به شکل صنعتی‬ ‫یکدیگر هستند‪ .‬تبدیل سوخت رسانی از کاربراتوری به‬ ‫وارد بازار کند و تولید انبوه داشته باشد باید در یک بازه‬ ‫انژکتوری باعث شد وقفه طوالنی رخ دهد زیرا شتاب زده‬ ‫زمانی ان را ازمایش کند و بازخوردها گرفته شود‪.‬‬ ‫عمل شد‪ .‬این در حالی است که انژکتوری در دنیا اجبار‬ ‫وی اف��زود‪ :‬واح��د تحقیق و توس��عه ش��رکت مادر‬ ‫نیست و با الزام در ایران در بخش انجین های زیر ‪۲۰۰‬‬ ‫بازخورده��ا را از مش��تریان گرفته و مش��کالت را رفع‬ ‫سی سی مشکالت بسیاری وجود داشت و می توان گفت‬ ‫کرده تا محصولی بومی و بازاری داشته باشد‪.‬‬ ‫به نوعی هزینه های ساخت این انجین را ایران پرداخت‬ ‫پژوه��ی گف��ت‪ :‬درنتیج��ه تغیی��ر در سیس��تم‬ ‫کرد‪ .‬امروز چند ش��رکت چینی انجی��ن این مدل ها را‬ ‫سوخت رسانی نیاز به دست کم بازه زمانی ‪ ۲‬ساله داریم‪.‬‬ ‫ساخته اند‪ .‬این تولیدکننده موتورسیکلت تصریح کرد‪:‬‬ ‫البته از نظر استاندارد جهانی این زمان ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬سال است‬ ‫حجم نامتعارف تولید موتورس��یکلت در پایان سال ‪۹۵‬‬ ‫که شرکت هایی مانند یاماها یا هوندا در حال پیروی از‬ ‫باعث ش��د ضمن اشباع بازار س��ال ‪ ۹۶‬سال اینده نیز‬ ‫ان هستند‪ .‬او نیز به نوسانات زیاد و غیرقابل پیش بینی‬ ‫بازار نیاز زیادی به ساخت موتورسیکلت نداشته باشد‪.‬‬ ‫نرخ ارز و تغییرات قوانین کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫ضیامق��دم در پای��ان گفت‪ :‬بنابراین امس��ال صنعت‬ ‫موارد برای صنعت موتورس��یکلت چالش های بسیاری‬ ‫موتورسیکلت با ‪۱۰‬درصد ظرفیت خود در بازار حضور‬ ‫به وج��ود اورد درحالی که به لحاظ خدماتی این صنعت‬ ‫داش��ت و برای عمومی شدن استفاده از موتورسیکلت‬ ‫باعث اش��تغالزایی و جلوگیری از بیکاری و تورم ش��ده‬ ‫انژکت��وری زم��ان نیاز اس��ت تا ازس��وی‬ ‫اس��ت‪ .‬در کنار تم��ام مزایایی که صنعت‬ ‫مصرف کننده مورد پذیرش قرار گیرد‪.‬‬ ‫موتورسیکلت برای کشور دارد تنها نکات‬ ‫‹ ‹فرهنگ س�ازی ب�رای تغیی�ر‬ ‫با توجه به تغییرات منفی دیده می ش��ود و بحث االیندگی و‬ ‫رویکردها‬ ‫الودگ��ی صوت��ی و‪ ....‬ان را مطرح و تکرار‬ ‫بسیار در بخش‬ ‫همچنین امیرحس��ین پژوهی‪ ،‬از دیگر‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫قوانین مشتریان‬ ‫اعض��ای هیات مدی��ره انجم��ن صنع��ت به نوعی سردرگم شده � افت تغییرات زودهنگام‬ ‫و نمی دانند باید‬ ‫پژوه��ی به تغیی��ر نگرش ه��ا در بازار‬ ‫موتورس��یکلت عنوان کرد‪ :‬با تحلیلی که‬ ‫یورو ‪ ۳‬بخرند یا‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬نس��ل مصرف کننده‬ ‫از وضعیت صنعت موتورس��یکلت س��ال‬ ‫منتظر باشند تا‬ ‫ای��ن وس��یله نقلیه در حال تغییر اس��ت‪.‬‬ ‫‪ ۹۶‬می ت��وان داش��ت ش��رایط مطل��وب‬ ‫یورو‪ ۴‬وارد‬ ‫با ارتباطاتی ک��ه وجود دارد و اگاهی که‬ ‫نبود‪ .‬نوس��انات زیادی به لح��اظ نرخ ارز‬ ‫بازار شود‬ ‫در نسل جوان و مصرف کننده جدید این‬ ‫و تغیی��ر قوانین داش��تیم و با اینکه هنوز‬ ‫صنعت به وجود امده خواسته ها و سالیق‬ ‫زمان زیادی از اس��تاندارد یورو‪ ۳‬در بحث‬ ‫متحول شده و پشتیبانی این نیازها باید با حمایت های‬ ‫دولت در س��اخت محصوالت جدید همراه باش��د‪ .‬او به‬ ‫س��ختی فعالیت ها با تح��والت پرداخت و گفت‪ :‬وقتی‬ ‫اس��تانداردها تغییر می کند تمام سیستم تولید نیاز به‬ ‫تحول دارد و زمانی که در فاصله کوتاه از استانداردهای‬ ‫یورو‪ ۳‬به یورو‪ ۴‬حرکت می شود به سرمایه گذاری دوباره‬ ‫نیاز اس��ت؛ درنتیجه تولیدکننده باید بتواند محصوالت‬ ‫یورو‪ ۳‬خود را در بازار به فروش برس��اند تا بتواند برای‬ ‫استانداردهای یورو‪ ۴‬هزینه دوباره کند‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��ا تولیدی که در صنعت موتورس��یکلت کش��ور اتفاق‬ ‫افتاده از خروج ارز از کشور جلوگیری شده اما اگر روند‬ ‫همچون گذشته همراه با مصوبات گوناگون و تغییرات‬ ‫زودهنگام باشد ناگزیر به واردات هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سردرگمی تولیدکننده و مصرف کننده‬ ‫پژوه��ی به س��ایر چالش های این صنعت نیز اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مشکل دیگری که در ادامه سایر چالش ها‬ ‫به وجود امد تعطیلی برخی واحدهای صنعتی بود‪ .‬این‬ ‫امر موجب کاهش اش��تغال و تولید ش��ده و مش��کالت‬ ‫اقتصادی دیگری را به وجود اورد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬س��رمایه گذاری امس��ال نس��بت به گذشته‬ ‫کم بود و تولیدکنندگان و بنکداران نتوانس��تند به امار‬ ‫همیش��گی خود برسند بنابراین مرتبط بودن مشکالت‬ ‫به ش��کل زنجیره ای روی تمام صنوف تاثیر مستقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم دارد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬با توجه به تغییرات‬ ‫بسیار در بخش قوانین مشتریان به نوعی سردرگم شده‬ ‫و نمی دانند باید یورو ‪ ۳‬بخرند یا منتظر باشند تا یورو‪۴‬‬ ‫وارد بازار ش��ود‪ .‬این ابهامات باعث از بین رفتن سرمایه‬ ‫ب��رای تولیدکننده و تعدیل نیرو می ش��ود و بازار تقاضا‬ ‫را متزلزل می کند‪ .‬امید اس��ت با وجود توانمندی هایی‬ ‫که در صنعت موتورس��یکلت کشور وجود دارد به ویژه‬ ‫با تالش هایی ک��ه انجمن می کند تمام نظرات مدیران‬ ‫باالدس��تی و مدیران دولتی در بخش وزارتخانه تامین‬ ‫ش��ود زیرا تولیدکنن��دگان به لح��اظ خودکفایی تمام‬ ‫ت�لاش خود را انج��ام دادند‪ .‬تولید برق��ی و انژکتوری‬ ‫و اس��تانداردهای ی��ورو‪ ۴‬همه در حال انجام اس��ت اما‬ ‫دیدگاه مدیران نسبت به این صنعت باید اصالح شود‪.‬‬ ‫پژوهی در پایان گفت‪ :‬با تغییرات به طور قطع هزینه ‬ ‫تمام شده افزایش یافته و باید دید این افزایش قیمت ها‬ ‫از سوی بازار مورد قبول واقع می شود یا خیر‪.‬‬ ‫قیمت انواع موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫نام موتورسیکلت‬ ‫حجم موتور و باتری‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام دوچرخه‬ ‫دنده‬ ‫قیمت عمده (تومان)‬ ‫رهرو‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪3/000/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 24‬مدل هایپر ‪1‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪900/000‬‬ ‫اپاچی‬ ‫‪180‬سی سی‬ ‫‪7/500/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل ویند (‪2 )Wind‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪10/800/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪3‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪5)Team‬‬ ‫‪10/500/000‬‬ ‫راپیدو‪ -‬اندازه ‪ - 26‬مدل پرو ‪6‬‬ ‫رهرو‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪3/500/000‬‬ ‫اپاچی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪6/300/000‬‬ ‫باجاج بوکسر‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪4/600/000‬‬ ‫تی وی اس وگو‬ ‫‪110‬سی سی‬ ‫ان اف‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫تک تاز‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫اپاچی‬ ‫راکز‬ ‫ان اف‬ ‫بنلی‬ ‫تک تاز‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪5/600/000‬‬ ‫‪3/100/001‬‬ ‫‪5/700/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل الترا ‪1‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪1‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪4)Team‬‬ ‫‪27‬‬ ‫راپیدو‪ -‬اندازه ‪ - 27.5‬مدل پرو ‪4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫راپیدو‪ -‬اندازه ‪ - 26‬مدل پرو ‪10‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪2/600/000‬‬ ‫کیوب مدل اتنشن ‪2017‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2000‬وات‬ ‫‪2/700/000‬‬ ‫کی تی ام الترا ‪1.65‬‬ ‫‪1500‬وات‬ ‫‪2/700/000‬‬ ‫ترینکس دی ‪ - 75‬اندازه ‪27.5‬‬ ‫‪2/600/000‬‬ ‫هرو مدل شیفت ار ‪7‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪980/000‬‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪1/300/000‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪1/150/000‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1/430/000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4/000/000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3/000/000‬‬ ‫‪5/700/000‬‬ ‫امروز در دنیا برخی شرکت های‬ ‫سازنده موتورسیکلت مادر خود‬ ‫را مکلف به پشتیبانی خدمات‬ ‫پس از ف��روش محصوالت در‬ ‫کشورهای دیگر کرده و حتی‬ ‫گاه��ی دیده می ش��ود قیمت‬ ‫قطعات پایین تر از حد معمول‬ ‫محمد خادم منصوری‬ ‫ان اس��ت‪ .‬این بسیار ارزشمند‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان‬ ‫است که برخی تولیدکنندگان‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و شرکت های مادر خود به طور‬ ‫جدی پیگیر این مس��ئله مهم‬ ‫(خدمات پس از فروش) بوده و بازار کش��ورهای واردکننده را‬ ‫به طور دائم رصد و ارزیابی می کنند‪ .‬در صنعت موتورسیکلت‬ ‫کش��ور ضروری است که نشست های مشترکی با کارشناسان‬ ‫ای��ن صنعت و نهاده��ای تصمیم گیر و سیاس��ت گذار برگزار‬ ‫ش��ود و چالش هایی که صنعت موتورسیکلت را درگیر کرده‬ ‫با تعام��ل یکدیگر رفع کنن��د‪ .‬کارشناس��انی در این صنعت‬ ‫فعالی��ت دارن��د که بیش از نی��م قرن تجرب��ه در عمر کاری‬ ‫خود داشته و حاضرند به شکل رایگان به دست اندرکاران این‬ ‫امر مش��اوره دهند و ما را به اهداف مورد نظر برس��انند‪ .‬ورود‬ ‫انواع مختلف موتورس��یکلت به لحاظ سوخت باید پاسخگوی‬ ‫نیازهای مردم کش��ور باش��د و با توجه به نیازهای اجتماعی‬ ‫باید موتورسیکلت هایی وارد شود که کارامدی داشته باشند‪.‬‬ ‫اگر قرار است دولت و سازمان های دولتی برای موتورسیکلتی‬ ‫تس��هیالت ارائ��ه دهد بای��د برای دس��تگاه هایی باش��د که‬ ‫خواس��ته های مشتریان را براورده می کند‪ .‬مردم امروز نسبت‬ ‫به موتورس��یکلت های هوندا ‪ ۱۲۵‬سی س��ی پیش��ینه فکری‬ ‫خوب��ی دارند زیرا پاس��خگوی نیازهای انها بوده و ش��اید به‬ ‫همین دلیل اس��ت که ان را به موتورس��یکلت برقی ترجیح‬ ‫می دهند‪ .‬مشکل اساس��ی صنعت موتورسیکلت واردات چند‬ ‫دس��تگاه و متوقف کردن ان است و در ادامه خود را ملزم به‬ ‫خدمات پس از فروش ان نمی کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر به لح��اظ قیمتی باید دید ایا بازار کش��ش‬ ‫هزینه های تعیین ش��ده را دارد و با هزین��ه کردن مردم باید‬ ‫خدمات پس از فروش به گونه ای باش��د که رضایتمندی انها‬ ‫جلب شود اما اگر محصولی ارائه شود و خدمات نداشته باشد‬ ‫مش��تری می تواند به تعزیرات یا سازمان بازرسی و نظارت بر‬ ‫قیمت و توزیع کاال و خدمات ش��کایت کند و این مسئله در‬ ‫قانون دیده شده و اتحادیه می تواند راهنمایی کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ادغام قطعه سازان‪ ،‬راهکار‬ ‫برون رفت از چالش ‬ ‫گفته می شود مدیران و فعاالن صنعت خودرو و قطع ه ایران‬ ‫برای ورود فناوری و روزامدی این صنایع در تالش هس��تند‬ ‫اما همچنان برخی نظرها حاکی از قدیمی بودن صنعت قطعه ‬ ‫کش��ور به لحاظ سخت افزاری اس��ت به طوری که کارشناسان‬ ‫تاکی��د می کنند برای همکاری های جدید باید س��اختارهای‬ ‫کیفی در دس��تور کار قرار گیرد‪ .‬در چنین ش��رایطی اس��ت‬ ‫که همچنان مش��کالت اقتصادی مانع بزرگی در این راس��تا‬ ‫به ش��مار می رود به طوری که به گفت��ه یکی از اعضای انجمن‬ ‫قطعه سازان رفع مش��کالت صنعتگران به نفع صنعت خودرو‬ ‫اس��ت زیرا بخش مهمی از معضالت موجود در حوزه خودرو‬ ‫به بهبود کیفیت و فضای کسب وکار‪ ،‬دانش و فناوری در این‬ ‫صنعت برمی گردد‪ .‬رضا رضایی معتقد است با رفع مشکالت‬ ‫اقتصادی بخ��ش مهمی از برنامه واحدهای قطعه س��ازی در‬ ‫جهت بهبود کیفیت و ارتقای دانش و فناوری حرکت خواهد‬ ‫کرد‪ .‬وی همچنین با اش��اره به تحمیل هزینه های ناش��ی از‬ ‫م��واد اولیه و ن��رخ ارز در وضعیت کنونی اقتصادی واحدهای‬ ‫تولیدی عنوان کرد‪ :‬هرچند باید برای هزینه های تحمیلی در‬ ‫دو بخش مواد اولیه و نرخ ارز فکری اساسی شود اما می توان‬ ‫بخش��ی از هزینه های قطعه سازان را به واسطه افزایش مهارت‬ ‫و فن��اوری در واحدهای قطعه س��ازی جبران ک��رد‪ .‬به گفته‬ ‫رضای��ی باید بخش عمده ای از تاثیر نرخ ارز بر افزایش هزینه‬ ‫تولید قطعه سازان به واسطه تصمیم های اساسی خودروسازان‬ ‫و دولت تامین و جبران شود زیرا فشار بسیاری را بر صنعتگر‬ ‫وارد کرده است‪ .‬چنانچه دولت فضایی را به وجود اورد تا سود‬ ‫و تس��هیالت بانکی معوقه تولیدکنندگان به نحوی پرداخت‬ ‫ش��ود بی تردید بخش مهمی از مشکالت قطعه سازان برطرف‬ ‫خواهد شد؛ هرچند در این جریان عمل به تعهدات و پرداخت‬ ‫مطالبات معوقه قطعه سازان ازسوی خودروسازان که به ارقام‬ ‫بسیار باالیی رسیده نیز نقش مهمی در بهبود اوضاع اقتصادی‬ ‫انها دارد‪.‬‬ ‫رضای��ی در ادامه تاکید کرد‪ :‬البته نوس��انات ارزی در چند‬ ‫ماه گذش��ته بر عملکرد قطعه س��ازان تاثیر زیادی داش��ته و‬ ‫پیش بینی می ش��ود ادامه این جریان در اینده نزدیک اثرات‬ ‫سوئی بر سایر فعالیت های اقتصادی در کشور بگذارد‪.‬‬ ‫وی همچنین راهکار رفع بس��یاری از مش��کالت موجود را‬ ‫در تش��کیل شرکت های بزرگ قطعه س��ازی دانسته و گفت‪:‬‬ ‫ایجاد ش��رکت های بزرگ قطعه س��ازی بسیاری از هزینه های‬ ‫تحمیلی ازجمله هزینه های س��ربار را کاه��ش داده بنابراین‬ ‫اگر عملی ش��ود می ت��وان ت��وان قطعه س��ازان را در اجرای‬ ‫طرح ه��ا و پروژه ه��ای جدید افزای��ش داد درحالی که در این‬ ‫جری��ان می توان فعالیت قطعه س��ازان کوچک را نیز در قالب‬ ‫شرکت های بزرگتر حفظ کرد‪.‬‬ ‫فناوری‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 354‬پیاپی ‪2327‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 24‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 26‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫تاکسی انالین هندی‬ ‫وارد استرالیا شد‬ ‫«اوال» (‪ )Ola‬تاکس��ی انالی��ن هندی و رقیب اوبر در نخس��تین‬ ‫حرکت بیرون از مرز وارد سیدنی استرالیا شد‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۷‬هزار راننده در نخس��تین دور‪ ،‬در اپلیکیش��ن اوال در‬ ‫استرالیا ثبت نام کرده و مشغول به کار شدند‪« .‬چاندرا ناث» قائم مقام‬ ‫و معاون بخش بین الملل اوال در این زمینه گفت‪ :‬بس��یار خوشحالیم‬ ‫در س��واحل ش��رقی کش��ور فعالیت خود را اغاز کرده ایم و از اینکه‬ ‫جامع��ه رانندگان و مش��تریان منطقه «پرت» م��ا را قبول کرده اند‪،‬‬ ‫خوش��حال بوده و منتظریم اس��تارت کار را در دومین شهر استرالیا‬ ‫بزنیم‪.‬‬ ‫اوبر پیش تر وارد اس��ترالیا ش��ده و اکنون در ‪ ۲۰‬شهر و همچنین‬ ‫در نیوزیلند فعالیت می کند‪ .‬تاکس��ی انالین اروپایی «تاکسی فای»‬ ‫(‪ )Taxify‬با حمایت تاکس��ی انالین چین��ی «دیدی»(‪ )Didi‬در‬ ‫نوامبر (ابان) وارد اس��ترالیا شد و با سیدنی کار را شروع کرد و حاال‬ ‫کار خود را در ملبورن توسعه داده است‪.‬‬ ‫اوبر پس از س��رمایه گذاری بزرگ از سوی «سافت بنک» ژاپن به‬ ‫طور تهاجمی وارد بازار اسیایی شده تا مناطق جدید را در نوردد‪.‬‬ ‫جالب اینجاس��ت که تاکس��ی انالین اوال و نیز «گرب» (‪)Grab‬‬ ‫هردو از طریق س��افت بنک پشتیبانی مالی می شوند و ایجاد رقابت‬ ‫میان انها جذاب به نظر می رسد‪.‬‬ ‫به تازگ��ی تاکس��ی انالی��ن «اوال» بی��ش از ی��ک میلی��ارد دالر‬ ‫س��رمایه گذاری از س��وی س��نگاپوری ها را ب��ه خ��ود ج��ذب کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بدون شرح‬ ‫عجیب ترین اپشن های تاریخ خودروسازی‬ ‫نواوری‬ ‫محصوالت اینده «ب ام و»‬ ‫همچنان با فرمان و پدال‬ ‫محصوالت اینده ب ام و در صورت دریافت س��امانه های مستقل‬ ‫از راننده (خودران) همچن��ان با غربیلک فرمان‪ ،‬پدال گاز و ترمز‬ ‫ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫فناوری به س��رعت در حال پیشرفت است و شرکت های بزرگ‬ ‫خودروس��ازی با توس��عه فناوری های پیشرفته به دنبال طراحی و‬ ‫ساخت خودرو های خودران هس��تند تا رانندگان هنگام خستگی‬ ‫دس��ت از رانندگی کش��یده و بتوانند در داخل کابین اس��تراحت‬ ‫کنن��د‪ .‬البته این قابلیت در س��طوح باالی سیس��تم های خودران‬ ‫امکان پذی��ر خواهد بود و حداکثر در س��طوح ‪ ۳‬رانندگی خودران‬ ‫نیاز است که راننده توجه کافی به اتفاقات پیش رو داشته باشد تا‬ ‫در زمان مناسب وارد عمل شده و از وقوع حادثه جلوگیری کند‪.‬‬ ‫یکی از هدف های بزرگ ش��رکت های خودروس��ازی جهان که‬ ‫به دنبال توس��عه سامانه های رانندگی خودکار هستند حذف پدال‬ ‫و غربیل��ک فرمان از داخل کابین خواه��د بود که در این صورت‪،‬‬ ‫راننده مانند یک مس��افر داخل کابین ش��ده و همچون وس��ایل‬ ‫نقلیه عمومی از یک نقطه ش��هر به نقطه دیگر جابه جا می ش��ود‬ ‫ام��ا در این صورت دیگر چه نیازی به خرید یک خودرو ش��خصی‬ ‫اس��ت و کاربران می توانند از همان وسایل نقلیه عمومی استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ه همین منظور ش��رکت خودروس��ازی ب ام و اعالم کرده در‬ ‫محص��والت اینده خود با س��امانه های رانندگی خودکار همچنان‬ ‫غربیلک فرمان یا پدال های گاز و ترمز حفظ خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬سخنگوی شرکت خودروسازی ب ام و‬ ‫در این باره عنوان کرد‪ :‬خودروهای نس��ل جدی��د ما به هیچ وجه‬ ‫بدون فرمان یا پدال گاز و ترمز س��اخته نخواهد ش��د و همچنان‬ ‫راننده محور باقی می مانند‪.‬‬ ‫استفاده از خودرو ش��خصی می تواند یک موضوع عاطفی باشد‬ ‫و ب��ه راننده بس��تگی دارد که ایا هدایت خودرو به دس��ت خود او‬ ‫باش��د یا س��امانه های رایانه ای و مغز برنامه ریزی ش��ده خودرو که‬ ‫هنوز به حد کمال نرس��یده است‪ ،‬وظیفه حرکت و هدایت خودرو‬ ‫را برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع در این��ده می تواند یک برگ برنده برای ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی ب ام و باشد که با وجود توسعه سامانه های رانندگی‬ ‫خودکار به راننده اجازه می دهد هدایت خودرو را برعهده بگیرد و‬ ‫از رانندگی لذت ببرد‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تولیدکنندگان خودرو در سال های گذشته کارهای‬ ‫زیادی برای ایجاد امکانات و اپشن های گوناگون در‬ ‫خودروها انجام داده اند؛ امکان��ات و زیبایی هایی که‬ ‫بارها خریداران را وسوسه کرده صدها و حتی هزاران‬ ‫دالر ب��رای بهره مندی از انه��ا بپردازند‪ .‬البته خیلی‬ ‫از خری��داران از اینکه با پرداخ��ت چنین پول هایی‬ ‫می توانن��د گزینه هایی چون اج��ازه تغییر المپ های‬ ‫ال ای دی و تبدی��ل انها به رنگ های مختلف در فورد‬ ‫فولکس یا گرفتن ماساژ هنگام رانندگی در مرسدس‬ ‫را داش��ته باشند بسیار مس��رورند‪ .‬برای بعضی دیگر‬ ‫هم که پول مس��ئله نیس��ت‪ ،‬می توانن��د خودرویی‬ ‫بخرند که با پخش موس��یقی از یک دس��تگاه با ‪۲۹‬‬ ‫اس��پیکر و ‪ ۲۴‬کان��ال ذه��ن و مغزش��ان را طراوت‬ ‫بخشیده و حال شان را جا بیاورد‪.‬‬ ‫ام��ا ش��رکت های خودروس��ازی هم��واره چیزی‬ ‫برای ش��گفت زده کردن مش��تریان داش��ته و دارند؛‬ ‫گزینه ه��ای گاه عجی��ب و گاه جالب ک��ه با همین‬ ‫‪ ۲‬ویژگی در فهرس��ت ش��گفت اورترین اپش��ن های‬ ‫خودرویی قرار گرفته اند‪ .‬گزارش پیش رو نگاهی دارد‬ ‫به عجیب ترین اپشن های خودرویی‪:‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز سی ال گرانیتی‬ ‫مرس��دس بنز برای کالس س��ی ال خود از اپشنی‬ ‫اس��تفاده کرد که هرگز در طراحی خودرو اس��تفاده‬ ‫نشده بود‪ .‬این خودروساز المانی با نرخ ‪۲‬هزار و‪۶۵۰‬‬ ‫دالر به مشتریان پیش��نهاد می کند که خودرو خود‬ ‫را با س��نگ گرانیتی تزئین کنند‪ .‬حس��ی که دیدن‬ ‫س��نگ های براق در یک خودرو به سرنشین می دهد‬ ‫به ط��ور طبیعی ب��ا دی��دن فیبرکرب��ن و الومینیوم‬ ‫زرق وبرق دار متفاوت است‪ .‬همچنین سنگ گرانیتی‬ ‫پیشنهادشده از سوی مرسدس بنز به دلیل ضخامت‬ ‫کمتر از یک میلی متر وزن خودرو را چندان سنگین‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫‹ ‹فیات ‪ ۵۰۰‬عطری‬ ‫عطر زدن و بوی خوش دادن هر انسانی را سر ذوق‬ ‫می اورد اما به نظر نمی رس��د داخل یک خودرو جای‬ ‫مناس��بی برای اس��تفاده از این بوهای خوش باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت فیات در مدل فیات ‪ ۵۰۰‬از عطر در داخل‬ ‫خودرو اس��تفاده ک��رده و ان را به ج��ای نگهدارنده‬ ‫فنجان در خودرو قرار داده است‪ .‬اگرچه ممکن است‬ ‫سرنش��ینان این خودرو با مش��کل تش��نگی و حفظ‬ ‫تعادل فنجان یا لیوان روبه رو شوند اما در عوض بوی‬ ‫خوش در خودرو به مشام شان می رسد‪.‬‬ ‫فیات ‪ ۵۰۰‬البته می تواند جایزه خودرو با بیشترین‬ ‫اپش��ن های عجیب را بگیرد‪ .‬این خ��ودرو همچنین‬ ‫جایی برای لوازم ارایش��ی و قهوه ساز در نظر گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬طبیعی است که دغدغه نداشتن درباره لوازم‬ ‫ارایش برای خانم ها بسیار جذاب است و خوردن یک‬ ‫قهوه اسپرسو هنگام رانندگی نه تنها برای خانم ها که‬ ‫برای اقایان هم هیجان انگیز به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹پونتیاک ازتک پیک نیکی‬ ‫ایده عجی��ب و غریب را بهتر کن��د‪ .‬درحالی که به نظر‬ ‫می رس��ید سازندگان پونتیاک ازتک تنها تالش کردند‬ ‫ش��رایطی فراهم کنند که بخش��ی از خ��ودرو با چادر‬ ‫پوشانده شود س��ازندگان ائودی یک چادر مجزا برای‬ ‫این کار س��اختند؛ یعنی ایده را کامل تر کردند هرچند‬ ‫مش��کل به طور کامل حل نش��د اما به ه��ر حال چادر‬ ‫کش��یدن روی خ��ودرو ایده عجیبی اس��ت که باورش‬ ‫کمی سخت ب ه نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا سنتری با پرده های توری‬ ‫ب��ه نظ��ر می اید تصمیم درس��تی گرفته ش��ده که‬ ‫تویوتا س��نتری تنها در ژاپن فروخته ش��ود چون اگر‬ ‫قرار بود فروش این خودرو جهانی باشد در دنیا کمبود‬ ‫پرده های توری ایجاد می ش��د‪ .‬مدل س��نتری پاس��خ‬ ‫تویوتا به مدل میباخ رولز رویس یا کادیالک و انتخاب‬ ‫خانواده س��لطنتی ژاپنی بود‪ .‬به هرحال خوب بود که‬ ‫تنها در ژاپن فروخته ش��د تا جهان با مشکل پرده های‬ ‫سفید توری روبه رو نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و جنتلمن‬ ‫ب ام و هم از قافله ارائه کنندگان عجیب ترین اپشن ها‬ ‫ازت��ک‪ ،‬نخس��تین ک��راس اوور جنرال موت��ورز یک‬ ‫عقب نماند و با اپش��ن «جنتلمن فانکشن» به میدان‬ ‫شکس��ت برای جی ام بود‪ .‬اپش��ن عجی��ب این خودرو‬ ‫امد؛ اپشنی که بس��یاری فکر می کردند‬ ‫یعنی کمپینگ پکیج که خودرو را تبدیل‬ ‫بس��یار عجیب باش��د‪ .‬جنتلمن فانکشن‬ ‫به وسیله نقلیه ای مناسب برای پیک نیک‬ ‫به نظر می اید تصمیم‬ ‫و مسافرت می کند نیز کمکی به محبوب درستی گرفته شده که البته چندان نزدیک به تصور عالقه مندان‬ ‫تویوتا سنتری تنها در نبود‪ .‬درواقع جنتلمن فانکشن یک کلید‬ ‫شدن ان نکرد‪ .‬مش��تری ها می توانستند‬ ‫با پرداخ��ت تنها ‪ ۱۹۵‬دالر یک تش��ک ژاپن فروخته شود چون روی در س��مت راننده است که صندلی‬ ‫بادی و یک چادر گرفته و پش��ت خودرو اگر قرار بود فروش این مسافر را تنظیم می کند‪ .‬حال این پرسش‬ ‫را ب��ه یک فضای مناس��ب ب��رای حمل خودرو جهانی باشد در به ذهن می اید که ایا ب ام و نمی توانست‬ ‫دنیا کمبود پرده های توری‬ ‫وس��ایل مختلف پیک نیکی تبدیل کنند‪ .‬ایجاد می شد‪ .‬مدل سنتری روی این اپشن نامی مثل «کنترل از راه‬ ‫م��ورد عجیب چادر اما ان ب��ود که تنها پاسخ تویوتا به مدل میباخ دور صندلی راننده» بگذارد که به کارکرد‬ ‫چن��د اینچ از فض��ای اضافی خ��ودرو را رولز رویس یا کادیالک و حقیقی اش نزدیک تر باشد؟ یا برای نمونه‬ ‫می پوش��اند‪ .‬با این وضعیت چرا مسافران انتخاب خانواده سلطنتی چه می ش��د اگر نام این اپش��ن به جای‬ ‫ژاپنی بود‪ .‬به هرحال‬ ‫جنتلمن فانکشن‪ ،‬لیدی فانکشن می شد؟‬ ‫از چادر چشم پوش��ی نکنند و زیر اسمان‬ ‫خوب بود که تنها در ژاپن‬ ‫فروخته شد تا جهان با به هرحال مشکل اپش��ن ب ام و بیشتر از‬ ‫ابی نباشند؟‬ ‫مشکل پرده های سفید اینکه کارکرد یا جنس��یتش باشد‪ ،‬نامش‬ ‫‹ ‹ائودی با چادر پیک نیکی‬ ‫بود که باعث ایجاد پرسش های گوناگون‬ ‫توری روبه رو نشود‪.‬‬ ‫ائ��ودی تصمیم گرفت یک گام از ایده‬ ‫در ذهن مشتریان شد‪.‬‬ ‫عجیب پونتیاک ازت��ک فراتر رفته و ان‬ ‫‹ ‹رولز رویس فانتوم با سقف ستاره باران‬ ‫س��قف س��تاره باران رولز رویس فانتوم به نظر جالب‬ ‫می رسد اما همزمان عجیب هم است‪ .‬سقف ستاره باران‬ ‫ب��ا نرخ ‪۱۲‬ه��زار و ‪ ۳۵۰‬دالر برای مش��تریانی که نور‬ ‫چندانی از ستاره های باالسرشان نمی بینند گران است‬ ‫و به همین دلیل مش��تری ها چن��دان اهمیتی به این‬ ‫اپش��ن نداده اند اما برای کس��انی که از این ایده لذت‬ ‫برده اند و می خواهند س��قف س��تاره دار داش��ته باشند‬ ‫می توانند به س��مت استفاده از برچسب هایی بروند که‬ ‫قیمت ش��ان تنها ‪ ۲‬دالر است‪ .‬این یک صرفه جویی به ‬ ‫تمام معناست‪.‬‬ ‫‹ ‹ولوو با یک حسگر ضربان قلب مزاحم‬ ‫در امری��کا یکی از راه ه��ای متداول س��ارقان برای‬ ‫س��رقت خ��ودرو راه یافتن ب��ه خودرو پیش از س��وار‬ ‫ش��دن راننده و پنهان ش��دن زیر صندلی عقب است‪.‬‬ ‫به این ترتیب سارقان می توانند راننده را غافلگیر کنند‪.‬‬ ‫شرکت خودروسازی ولوو فکر می کرد ایده خوبی برای‬ ‫به دام انداختن این س��ارقان یافته اس��ت؛ ایده ای که‬ ‫از نظر این ش��رکت نه تنها خ��وب که منصفانه هم بود‪.‬‬ ‫این شرکت یک حسگر ضربان قلب در خودرو گذاشته‬ ‫بود که با باال رفتن ضربان قلب ش��خص می توانس��ت‬ ‫اطالع دهد اتفاق بدی افتاده اس��ت اما اگر این سامانه‬ ‫هش��دار نادرست می داد یا به طور کل از کار می افتاد و‬ ‫وس��ط بزرگراه راننده را با سارق تنها می گذاشت دیگر‬ ‫راننده نمی توانست به امید ان تخته گاز برود‪ .‬ولوو البته‬ ‫از خیر این اپش��ن گذشت چون بیش��تر دردسرساز و‬ ‫تنش زا بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز با کنترل بدن جادویی‬ ‫اپش��ن کنترل بدن جادویی مرسدس بنز یکی دیگر‬ ‫از اپش��ن های عجیب اس��ت که البته هیچ کاری برای‬ ‫کنترل بدن فرد یا بهتر اس��ت بگوییم بدن مس��افران‬ ‫انجام نمی دهد‪ .‬اپش��ن کنترل بدن جادویی به سادگی‬ ‫ی��ک س��امانه اس��کن ج��اده ای بود ک��ه در دف��اع از‬ ‫مرس��دس بنز می توان گفت تنها یک اپشن جالب بود‬ ‫هرچند کارایی چندانی نداشت‪.‬‬ ‫منبع‪Cheatsheet :‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۸‬مدل کراس اوور هیوندای در راه است‬ ‫منبع‪ :‬سازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫هیون��دای موتورز قصد دارد تا س��ال‪ ۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۸ )۱۳۹۸-۹۹‬مدل خ��ودرو کراس اوور جدید به بازار‬ ‫عرض��ه کند‪ .‬هیوندای موتورز پیش ت��ر اعالم کرده بود‬ ‫که تصمی��م دارد خودروهای شاس��ی بلند و کراس اوور‬ ‫بیشتری را در اینده تولید و راهی بازارهای جهانی کند‪.‬‬ ‫نخس��تین خودرو کراس اوور این خودروساز کره ای‪،‬‬ ‫هیون��دای کونا (‪ )Cona‬بود که قرار اس��ت بعد از ان‬ ‫به تدری��ج مدل های دیگر نیز به بازار بیایند‪ .‬این مدل ها‬ ‫به طور قطع عالوه بر تفاوت در طراحی و شکل ظاهری‬ ‫در قابلیت ه��ا و دس��ته بندی های متفاوت��ی نیز عرضه‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫چانگ ایو س��ان‪ ،‬معاون رییس شرکت خودروسازی‬ ‫هیوندای موتورز در مصاحبه ای در ژوئن ‪( ۲۰۱۷‬خرداد‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬گفت��ه بود‪« :‬ما می خواهیم یک مجموعه کامل‬ ‫از خودروهای کراس اوور را به منظور پاس��خ به نیازهای‬ ‫گوناگون مشتریان مان ارائه کنیم‪».‬‬ ‫مای��ک اوبری��ن‪ ،‬مع��اون مدیر بخ��ش محصوالت و‬ ‫برنامه ریزی دیجیتال شرکت هیوندای موتورز در امریکا‬ ‫در این باره اظهار کرد‪« :‬سلیقه مردم به ویژه مردم امریکا‬ ‫برای خرید خودرو به س��رعت درحال تغییر است و در‬ ‫یکی‪ ،‬دو سال گذش��ته‪ ،‬مردم تمایل بیشتری به خرید‬ ‫یک خودرو کراس اوور نشان داده اند تا یک شاسی بلند؛‬ ‫بنابراین چیزی که هم اکنون برای خودروس��ازان موفق‬ ‫حائز اهمیت اس��ت‪ ،‬ان اس��ت که به ای��ن تغییرات و‬ ‫تمایالت مردم به موقع پاسخ داده و به خوبی از ان اگاه‬ ‫باشند‪ ».‬یکی از دالیلی که مردم این روزها خودروهای‬ ‫کراس اوور را به شاس��ی بلند ترجیح می دهند‪ ،‬می تواند‬ ‫هزینه س��وخت و خیابان های شلوغ و پر ترافیک باشد‬ ‫تا بتوانند در هر زمان و مکان از ان به راحتی اس��تفاده‬ ‫ی اس��ت که خودروهای شاس��ی بلند‬ ‫کنند‪ .‬این در حال ‬ ‫به ط��ور معمول ان��دازه بزرگتری داش��ته و یافتن جای‬ ‫پارک برای ان در ش��هرهای شلوغ و پرجمعیت کاری‬ ‫دشوار است‪.‬‬ ‫ک��راس اوور در امریکا ‪ ۳۰‬درصد از میزان کل فروش‬ ‫وسایل نقلیه سبک را تشکیل می دهد‪ .‬مصرف کنندگان‬ ‫در چین هم که بزرگترین بازار جهانی خودرو را دارد در‬ ‫حال جایگزینی خودروهای سواری سِ دان با خودروهای‬ ‫شاس��ی بلند هس��تند‪ .‬حاال هیوندای موتورز با بررسی‬ ‫نی��از مردم و تغییرات تدریجی در س��لیقه انها تصمیم‬ ‫گرفته اس��ت به منظور رقاب��ت و موفقیت در بازارهای‬ ‫جهانی خودرو به تولید مدل های بیشتری از خودروهای‬ ‫کراس اوور بپردازد‪.‬‬ ‫این خودروس��از پیش��گام ک��ره ای می خواهد برای‬ ‫مدل های جدید کراس اوور خود از پیشرانه های مختلف‬ ‫همچون موتور برقی – الکتریکی‪ ،‬پیل سوختی‪ ،‬دیزلی‬ ‫و بنزینی استفاده کند تا نیاز گسترده و وسیعی از مردم‬ ‫را براورده سازد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اوبرین بر این باور است که استفاده‬ ‫از موتورها و پیش��رانه های مختلف در خودروها اهمیت‬ ‫بس��یار باالیی دارد چراکه هم اکنون مشتریان به دنبال‬ ‫بیشترین کارایی‪ ،‬بهترین کیفیت‪ ،‬کمترین االیندگی و‬ ‫کاهش مصرف سوخت هستند‪.‬‬ ‫وی می گوید‪« :‬یکی دیگر از مدل های اینده هیوندای‪،‬‬ ‫کراس اوور ‪ ۸‬نفره ای اس��ت ک��ه از قابلیت های ویژه ای‬ ‫بهره می برد‪ .‬البته تمرکز ما بیش��تر روی تولید و عرضه‬ ‫کراس اوورهای کوچک و پرطرفدار اس��ت که به منظور‬ ‫رقابت با نیس��ان ج��وک و هوندا فی��ت عرضه خواهند‬ ‫شد‪».‬‬ ‫قرار است این ‪ ۷‬مدل جدید از خودروهای کراس اوور‬ ‫هیوندای در نمایش��گاه های بین المللی خودرو در سال‬ ‫اینده رونمایی و معرفی شوند‪ .‬هیوندای به مشتریان و‬ ‫طرفدارانش قول داده با معرفی این خوردوهای جدید‪،‬‬ ‫تجربه متفاوت و لذتبخش ت��ری را برای انها به ارمغان‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫حاال باید منتظ��ر ماند و دید برنامه ریزی های تویوتا‬ ‫ب��رای ای��ن کراس اوورها چ��ه زمانی به ط��ور کامل در‬ ‫جاده های جهان نم��ود پیدا خواهد کرد و با این برنامه‬ ‫سهم این خودروساز پیشتاز از بازار جهان چقدر افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!