روزنامه گسترش صنعت شماره 355 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 355

روزنامه گسترش صنعت شماره 355

روزنامه گسترش صنعت شماره 355

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2328‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪355‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫انتظارات از سال «تولید و اشتغال» محقق نشد‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬به «اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪ ،‬اش��تغال» نام گذاری شد‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬دولت تمام برنامه ریزی های امسال را برمبنای توسعه تولید و اشتغال و اجرای سیاست های اقتصاد‬ ‫مقاومتی اجرا کرد‪ .‬براساس امارهای رسمی در بخش تولید و اشتغال در سال جاری شاهد رشد بوده ایم‪ .‬به گزارش مرکز ملی امار‪ ،‬صنعت در ‪ ۹‬ماه امسال ‪ ۳/۱‬درصد رشد داشته و در‬ ‫نرخ بیکاری نیز به ‪ ۱۱/۹‬درصد رسیده است‪ .‬به گفته فعاالن اقتصادی‪ ،‬با وجود بهبود وضعیت در این بخش ها‪ ،‬انتظارات برای بهبود شرایط اقتصادی به ویژه در بخش تولید و اشتغال‬ ‫بس��یار بیش��تر از عملکرد کنونی بوده است‪ .‬مهم ترین برنامه دولت دوازدهم برای ایجاد رونق تولید و اشتغال تامین نقدینگی واحدها از طریق تسهیالت دهی بود که این برنامه برمبنای‬ ‫اخرین امارها تا هفته نخست اسفند فقط ‪ ۷۱‬درصد ان محقق شده است‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬مهم ترین برنامه دولت در این زمینه نیز به طور کامل محقق نشد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬در شرایطی‬ ‫سال «تولید و اشتغال» را پشت سر می گذاریم که مشکالتی همچون نوسانات ارزی‪ ،‬مشکالت مواد اولیه‪ ،‬رقابت پذیری صنایع و‪...‬‬ ‫‪ 12‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪2‬‬ ‫در بازدید رییس هیات عامل ایدرو از موسسه‬ ‫مطرح شد‬ ‫خصوصی سازی ‪ ۱۶۵‬شرکت ایدرو در ‪ ۴‬سال‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫حام�د ش�ایگان‪ :‬ب��ه گفت��ه منص��ور معظمی‪ ،‬س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنای��ع ایران از زمان اب�لاغ اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی که مبتنی بر‬ ‫خصوصی س��ازی است‪ ،‬تا کنون ‪ ۲۲۹‬بنگاه به ارزش ‪۵‬هزار میلیارد تومان را‬ ‫به بخش خصوصی واگذار کرده که ‪۱۶۵‬مورد از این خصوصی س��ازی در ‪۴‬‬ ‫سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران به همراه‬ ‫معاون برنامه ریزی و توس��عه و تیم اطالع رسانی ایدرو‪ ،‬ظهر چهارشنبه ‪۱۶‬‬ ‫اسفند از موسسه‬ ‫بازدید کرد و ضمن تشریح برنامه های این سازمان‬ ‫برای س��ال های اینده‪ ،‬فهرستی از اقدام های این سازمان در ارتقای صنعت‬ ‫رقابتی در کش��ور را ارائه کرد‪ .‬او معتقد اس��ت پس از برجام تفاهمنامه ها و‬ ‫قراردادهای زیادی با طرف های خارجی امضا ش��ده که به نوعی فراهم کننده‬ ‫زیرس��اخت های اقتصادی و صنعتی کش��ور هس��تند‪ .‬از این رو‪ ،‬ایدرو سال‬ ‫اینده بیش��تر برنامه های خود را برای اجرایی کردن این قراردادها متمرکز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های ایدرو برای نوسازی و بازسازی‬ ‫معظم��ی با ن��گاه ب��ه همکاری هایی که ای��ن س��ازمان در زمینه احیای‬ ‫واحدهای تولیدی ورشکس��ته داشته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در سال های گذشته با‬ ‫هم��کاری معاونت صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک بررس��ی هایی انجام دادیم که بر مبنای ان‪ ۱۱ ،‬رشته صنعت‬ ‫و ‪ ۱۲‬هزار واحد صنعتی که در مدت ‪ ۳‬س��ال بازسازی و نوسازی شوند که‬ ‫برای اجرای این کار به ‪۷ /۵‬میلیارد دالر س��رمایه نیاز است و یک ماه پیش‬ ‫به دولت پیش��نهاد کرده ایم‪ .‬در سال های گذشته نیز با همکاری ستاد احیا‬ ‫‪ ۵‬واحد تولیدی از سوی سازمان ایدرو احیا شد که امروز همه انها به چرخه‬ ‫تولید برگشته اند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬معتقدم ضرورتی ندارد همه صنایع بازس��ازی و نوس��ازی شوند‬ ‫بلک��ه صنایعی باید در دس��تور کار قرار گیرند که بازار داش��ته و اقتصادی‬ ‫و صادراتی نیز باش��ند‪ .‬از این رو‪ ،‬قرار نیس��ت همه صنایع س��ر پا باشند و‬ ‫لزومی ندارد دولت به همه صنایع کمک کند بلکه باید حمایت خود را برای‬ ‫صنایعی صرف کند که صادراتی باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی سازی در ایدرو‬ ‫ریی��س هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫تاکن��ون ایدرو ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان از زمان ابالغ اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‬ ‫خصوصی س��ازی کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون از این مبلغ یک ریال هم به این‬ ‫سازمان برنگشته اس��ت‪ .‬به طور کلی ایدرو ‪ ۲۲۹‬شرکت را خصوصی سازی‬ ‫کرده که ‪ ۱۶۵‬مورد از انها در ‪ ۴‬سال گذشته انجام شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��ال ‪ ۹۶‬را در حوزه همکاری های‬ ‫خارجی و داخلی س��الی خوب ارزیابی کرد و گفت‪ :‬سال ‪ ۹۵‬با توافق برجام‬ ‫انجام و حرکتی رو به جلو اغاز ش��د و براس��اس ای��ن فرصت جدید تالش‬ ‫کردیم در ایدرو همکاری های خارجی را توس��عه دهیم‪ .‬بر این اساس‪ ،‬سال‬ ‫‪ ۹۵‬به مطالعه همکاری با شرکت های خارجی و انعقاد تفاهمنامه ها گذشت‪،‬‬ ‫پس از ان در س��ال ‪ ۹۶‬تالش کردیم که این موارد به قرارداد تبدیل شوند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬مذاک��ره ادامه یاف��ت زیرا یک رابطه دو طرفه اس��ت و فرایندی‬ ‫دش��وار به ش��مار می رود‪ .‬در جریان مذاکرات تولید باید ب��ه گونه ای رفتار‬ ‫کرد که منافع طرف مقابل نیز در نظر گرفته ش��ود‪ .‬دستاورد این اقدام ها در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬به بسته شدن قراردادهای مناسبی منجر شد که برخی از انها به‬ ‫تولید رسیده است‪.‬‬ ‫معظمی با اش��اره به اینکه فکر می کنم این ش��رایط در س��ال ‪ ۹۷‬ادامه‬ ‫خواهد یافت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مبنای کاری ایدرو مش��ارکت با بخش خصوصی‬ ‫است‪ .‬ایدرو قرار نیست با بخش خصوصی به رقابت بپردازد‪ .‬در این زمینه ‪۳‬‬ ‫وظیفه برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نظر گرفته شده که‬ ‫شامل توسعه گری‪ ،‬سرمایه گذاری و نقش حمایتی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه های در دست اجرا‬ ‫می تواند در قالب تهاتر و تضمین برگردد که سقف ‪ ۴۰۰‬میلیارد دالر برای‬ ‫ان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫معظمی درباره برنامه های این س��ازمان برای جذب سرمایه گذاری‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هیچ گونه محدودیتی برای جذب سرمایه گذاری نداریم و با هر کشوری‬ ‫که عالقه مند به س��رمایه گذاری در راستای سیاست های ایدرو باشد مذاکره‬ ‫کرده و قرارداد منعقد می کنیم‪.‬‬ ‫معظمی درب��اره تعداد پروژه های این س��ازمان گفت‪ :‬اکن��ون ‪ ۲۴‬پروژه‬ ‫‹ ‹اولویت استانداردسازی‬ ‫در س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران تعریف ش��ده که ارزش انها‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه س��ال اینده خودروهای‬ ‫‪۱۰‬هزار میلیارد تومان با اش��تغالزایی ‪۱۰‬هزار و ‪۷۰۰‬نفر است‪ .‬همچنین در‬ ‫جدیدت��ری که نتیجه س��رمایه گذاری دوجانبه با طرف خارجی و س��اخت‬ ‫برنامه ‪۴‬ساله عنوان شده پروژه ها به ‪۵۴‬مورد خواهد رسید‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫داخل اس��ت‪ ،‬وارد بازار خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاض��ر تولید و کیفیت‬ ‫‪ ۳۰‬پروژه تا افق ‪ ۱۴۰۰‬اضافه می ش��ود از ای��ن رو‪ ،‬حدود ‪۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫خ��ودرو افزایش یافته ام��ا این موضوع به معنای این نیس��ت ک��ه مردم از‬ ‫تومان حجم س��رمایه گذاری پروژه های اینده خواهد بود که در جریان انها‬ ‫تولی��دات ما رضایت کام��ل دارند‪ ،‬در واقع م��ردم از محصوالت ما رضایت‬ ‫‪۳۰‬هزار ش��غل ایجاد خواهد ش��د‪ .‬ای��ن پروژه ها در بخش ه��ای نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫کافی ندارند‪ .‬از این رو وظیفه دولت ایجاد رضایت مندی بیشتر‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬صنایع «های تک»‪ ،‬الستیک‪ ،‬حمل ونقل و دیگر‬ ‫برای مردم اس��ت؛ بنابراین در سال ‪ ،۹۷‬استانداردهای خودرو‬ ‫حوزه ها تعریف ش��ده و ایدرو این توانایی و قابلیت را دارد که‬ ‫مبنای کاری ایدرو‬ ‫از سوی س��ازمان اس��تاندارد و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در بخش ه��ای گوناگون ورود کند و ت�لاش می کنیم این کار‬ ‫مشارکت با بخش‬ ‫برای ارتقای کیفیت س��خت تر خواهد ش��د تا بتوانیم رضایت‬ ‫به درستی انجام شود‪.‬‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رویکرد بودجه ‪ ۹۷‬و سازمان های توسعه ای‬ ‫مردم را جلب کنیم‪.‬‬ ‫ایدرو قرار نیست‬ ‫با بخش خصوصی به‬ ‫معظمی با اش��اره به تغییرات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معظمی همچنین در بخش توسعه رقابت پذیری اعالم کرد‪:‬‬ ‫در دول��ت دوازده��م گف��ت‪ :‬وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت رقابت بپردازد‪ .‬در این بنگاه ه��ای کوچک در صورتی که نتوانند خ��ود را با تغییرات‬ ‫زمینه ‪ ۳‬وظیفه برای‬ ‫اکنون توقعات بس��یار زیادی از س��ازمان های توسعه ای دارد و‬ ‫روز هم��گام کنند‪ ،‬به ناچار از بازار رقابت حذف خواهند ش��د‪.‬‬ ‫سازمان گسترش و‬ ‫ای��ن موضوع کمک می کند س��ازمان های ای��درو و ایمیدرو به‬ ‫ای��ن موضوع نه تنها در ای��ران‪ ،‬بلکه در تم��ام جهان مصداق‬ ‫نوسازی صنایع ایران‬ ‫جایگاه های گذش��ته خود بازگردند‪ .‬البته این مس��ئله نیازمند‬ ‫دارد‪ .‬بر همین اس��اس هم می بینیم بنگاهی که نتواند در بازار‬ ‫در نظر گرفته شده‬ ‫برخ��ی تغییرات در قوانی��ن بود که خوش��بختانه فرصت های که شامل توسعه گری‪ ،‬رقابت حرف تازه ای بزند و مش��تری خ��ود را راضی نگه دارد‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری و‬ ‫مناس��بی برای ایدرو در بودجه س��ال ‪ ۹۷‬به وجود امد‪ .‬از این‬ ‫محکوم به فناس��ت‪ .‬ما به جای اینکه همه مس��ائل را از منظر‬ ‫نقش حمایتی می شود‬ ‫رو ح��دود ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر بابت مالیات‪ ،‬تهاتر و تضامین در‬ ‫سیاسی ببینیم‪ ،‬باید از چشم انداز صنعتی و اقتصادی به بحث‬ ‫نظر گرفته شده و در بند دیگری از بودجه طلب ایدرو از دولت‬ ‫کارافرین��ی نگاه کنیم‪ .‬به عنوان نمونه در حوزه رس��انه باید به‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مدیرمس�ئول موسس�ه فرهنگ�ی و مطبوعات�ی‬ ‫تقاضا داریم سازمان گس�ترش و نوسازی صنایع ایران موسسه‬ ‫مطبوعات�ی‬ ‫را مانند یک کارگاه کوچک ببیند‪ .‬برای ایجاد‬ ‫ی�ک کارگاه کوچک بنا بر فناوری ‪ ۵۰‬میلیون تومان تا ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫تومان سرمایه نیاز است‪ .‬این در حالی است که ‪ ۱۵۰‬نفر به صورت‬ ‫مستقیم و حدود ‪ ۱۵۰‬نفر در استان ها ب ه عنوان نماینده‬ ‫در‬ ‫موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫مشغول فعالیت هستند‪ .‬ایا‬ ‫شایسته است که این کارگاه کوچک فرهنگی را تعطیل کنیم؟ ‬ ‫به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گس�ترش‪ ،‬ناصر بزرگمهر‪ ،‬در‬ ‫مراسم بازدید منصور معظمی‪ ،‬رییس سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران(ایدرو) از موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬مس�ئولیت روزنامه در پایان سال ‪ ۹۲‬به من واگذار شد‪ .‬در‬ ‫ان زمان اقای محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر پیشین صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج�ارت دو حال�ت را ب�رای روزنامه در نظر گرفت�ه بودند؛ یک‬ ‫حالت تعطیلی روزنامه بود و حالت دیگر به خودکفایی رس�یدن‪،‬‬ ‫که ما حالت دوم را انتخاب کردیم و از شماره اول دوره جدید به‬ ‫ صورت خودکفا و مس�تقل از وزارتخانه روزنامه را منتشر کردیم‪.‬‬ ‫یک کارگاه کوچک است‬ ‫وی اف�زود‪ :‬در مرحله ش�روع کار فق�ط از محمدرضا نعمت زاده‪،‬‬ ‫وزیر پیش�ین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و غالمرضا شافعی‪ ،‬رییس‬ ‫سابق سازمان گس�ترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) خواهش‬ ‫کردم که بده�ی کارکنان روزنامه را که ت�ا ‪ ۶‬ماه دریافت نکرده‬ ‫بودند را بپردازند‪،‬‬ ‫بع�د از پرداخ�ت بدهی ها و در اغاز س�ال ‪ ۹۳‬روزنامه تعطیل‬ ‫شد و تعمیرات ساختمان را شروع کردیم‪ .‬بزرگمهر تصریح کرد‪:‬‬ ‫از ‪ ۱۷‬م�رداد ‪ ۹۳‬کار خود را ش�روع کردیم و عنوان «گس�ترش‬ ‫صنع�ت» را با تایی�د هیات نظارت بر مطبوع�ات وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش�اد اسلامی به «‬ ‫» تغییر دادیم‪ .‬بعد از ان روزنامه را‬ ‫مس�تقل و پروانه «پای�گاه خبری گس�ترش» را دریافت کردیم‪.‬‬ ‫همچنی�ن تالش می کنیم خبرگزاری صنع�ت‪ ،‬معدن و تجارت را‬ ‫راه اندازی کنیم‪ .‬در طول ‪ ۳‬س�ال و نیم نزدیک به ‪ ۱۰۰۸‬ش�ماره‬ ‫تا امروز منتشر شده است و در کنار روزنامه‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ ،‬روزنامه گس�ترش صنعت‪ ،‬روزنامه گس�ترش تجارت و روزنامه‬ ‫گسترش معدن را به صورت کامال تخصصی و صد در صد تولیدی‬ ‫منتشر کرده ایم‪.‬‬ ‫جای پرداختن به اخبار تکراری‪ ،‬با استفاده از دانش روز جریان ساز بود‪ .‬باید‬ ‫پذیرف��ت یک روزنامه توانمند می تواند ضمن جریان س��ازی و نقش افرینی‪،‬‬ ‫درامد و اینده ش��غلی خود را تضمین کن��د‪ .‬البته در کنار همه این موارد‪،‬‬ ‫بحث اموزش‪ ،‬موضوع دیگری اس��ت که چندان به ان پرداخته نشده است‪.‬‬ ‫در صورتی که بتوان راهکار مش��خصی تعریف کرد و بحث فرهنگ سازی و‬ ‫اموزش از طریق رس��انه و به طور ویژه روزنامه را مد نظر قرار داد‪ ،‬می توان‬ ‫به مرور ش��اهد نتایج مثبت ان در بخش های گوناگون سیاسی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫اجتماعی کشور بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه مشترک هلی کوپترسازی با روسیه‬ ‫معاون برنامه ریزی و توس��عه در ادامه این نشست درباره برنامه های ایدرو‬ ‫گفت‪ :‬این سازمان تاکنون هیچ گونه تسهیالتی از صندوق توسعه ملی برای‬ ‫اجرای پروژه های خود دریافت نکرده اما براس��اس الیحه بودجه س��ال ‪۹۷‬‬ ‫قرار اس��ت این س��ازمان در پروژه های مش��ارکتی با بخش خصوصی که تا‬ ‫‪۴۹‬درصد س��هم دارد از تس��هیالت این صندوق بهره مند شود‪ ،‬پیش از این‬ ‫قانون‪ ،‬تنها در پروژه های تا ‪۲۰‬درصد مش��ارکت‪ ،‬س��ازمان های توس��عه ای‬ ‫اجازه استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی داشتند‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل کیانی بختیاری با نگاهی به اقدامات این س��ازمان در س��واحل‬ ‫مک��ران‪ ،‬افزود‪ :‬ایدرو تاکنون ‪۱۱‬طرح را در این منطقه با کمک تس��هیالت‬ ‫بانکی به بهره برداری رسانده که بیشتر این طرح ها مربوط به کسب و کارهای‬ ‫کوچ��ک و مزیت های منطقه ای بوده اند‪ .‬به عن��وان نمونه اگر در ان منطقه‬ ‫اقتصاد دریایی و ش��یالت اهمیت دارد‪ ،‬این س��ازمان واحد تولید س��اخت‬ ‫قوطی های اسان بازشو را اجرا کرده یا ساخت کشتی های پشتیبانی صیادی‬ ‫را جزو اولویت ها قرار داده است و درحال حاضر نیز ‪۵۰‬طرح اماده داریم که‬ ‫به دنبال اجرای انها هستیم‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری با تاکید بر اینکه روند فعالیت های ایدرو س��رعت گرفته‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شرکت ایزوایکو مطالبات زیادی در زمینه نفت و کشتی سازی‬ ‫از ش��رکت های ایرانی و خارجی دارد که اگر مطالبات این شرکت پرداخت‬ ‫ش��ود‪ ،‬این شرکت می تواند با بهرگیری از س��رعت عملی که در اجرا دارد‪،‬‬ ‫نقش پررنگ تری در پروژه ها داشته باشد؛ هرچند ما امروز معتقدیم ایزوایکو‬ ‫ثروتمن��د فقیر اس��ت‪ ،‬زیرا مطالبات��ی دارد که هنوز پرداخت نش��ده و این‬ ‫مسئله در کاهش سرعت اجرای پروژه های کنونی این شرکت نقش موثری‬ ‫دارد‪ .‬البته این شرکت عالوه بر تیم فنی‪ ،‬تیم مدیریتی قوی نیز دارد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه مگاپروژه های مربوط به ساخت وس��ازهای بزرگ متعلق به‬ ‫دول��ت را ایدرو اجرا می کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬در واقع ایدرو به عنوان پیمانکار به این‬ ‫پروژه ه��ا ورود می کند اما این پروژه ه��ا به دلیل اینکه زنجیره تامین را کنار‬ ‫خ��ود ایجاد می کنند می توانند در توس��عه منطقه ای نقش موثری داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬از این رو ایدرو نیز از همان ابتدای شکل گیری با مگاپروژه ها فعالیت‬ ‫اجرایی خود را پیش می برد تا در راس��تای توس��ع ه منطق��ه ای عمل کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر نیز ایدرو در افق ‪ 14۰۴‬در تمام حوزه ها از نفت و گاز گرفته‬ ‫تا حمل ونقل مشارکت خواهد داشت‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توس��عه با اش��اره به اینکه معاون��ت «های تک» در‬ ‫زیرمجموعه س��ازمان گسترش و نوسازی تشکیل ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫براس��اس پروژه های اقتصاد مقاومتی که ازسوی ستاد به ما ابالغ شده قرار‬ ‫است در زمینه هلی کوپترسازی فعالیت های خود را توسعه دهیم‪ .‬از این رو‬ ‫ایدرو ش��رکت مشترکی با همکاری «راشا هلی کوپتر» روسیه ایجاد کرد که‬ ‫هم اکنون برنامه های مقدماتی ان درحال اجر بوده و قرار است در مدت ‪۴‬‬ ‫سال به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪ 28 1396‬جمادی الثانی ‪ 17 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 355‬پیاپی ‪2328‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد اجرای قراردادهای‬ ‫پسابرجام در سال ‪9۶‬‬ ‫خبر‬ ‫کارنامه ضعیف‬ ‫در اجرای اقتصاد مقاومتی‬ ‫یک کارش��ناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه امروز در‬ ‫کشور به نسلی نیاز داریم که بتواند با رویکرد اقتصاد مقاومتی‬ ‫در مدیری��ت پیش رود‪ ،‬گفت‪ :‬الزمه اقتصاد مقاومتی‪ ،‬چیزی‬ ‫جز مدیریت جهادی نیست‪.‬‬ ‫رامین میرعبدالباقی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه ایران‬ ‫می تواند با صادرات درست و هدفمند فرش‪ ،‬فرهنگ ایرانی را‬ ‫به جهان انتقال دهد‪ ،‬گفت‪ :‬توجه به اداب‪ ،‬رس��وم و فرهنگ‬ ‫ایران��ی در حوزه صادرات و تولید ف��رش‪ ،‬یکی از راهکارهای‬ ‫اجرای اقتصاد مقاومتی اس��ت چراکه هر ی��ک از هنرمندان‬ ‫باید س��فیر فرهنگ ایران در تمام نقاط جهان باشند تا بتوان‬ ‫پیشینه قرن ها فرهنگ ایرانی را به دنیا معرفی کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی با تاکید بر اینکه امروزه‬ ‫در کش��ور نیاز به نسلی احساس می شود که بتواند با رویکرد‬ ‫اقتصاد مقاومتی جلو برود‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬الزمه اقتصاد‬ ‫مقاومتی چیزی جز مدیریت جهادی نیس��ت و به یقین‪ ،‬این‬ ‫امر در عرصه اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تولید و اش��تغال نقش بس��یار‬ ‫مهمی را ایفا می کند و امیدواریم این اصل‪ ،‬هیچ گاه از چرخه‬ ‫فعالیت های اقتصادی کشور مغفول نماند‪.‬‬ ‫عبدالباقی با انتقاد از اینکه در چند دهه گذش��ته‪ ،‬مدیرانی‬ ‫ک��ه تا به ح��ال در صنع��ت ف��رش گام برداش��ته اند‪ ،‬کمتر‬ ‫به این مس��ئله توجه داش��ته اند و بیش��تر با نگاه شخصی در‬ ‫ح��وزه تولی��د و ص��ادرات فرش جل��و رفته اند‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه به تازگی نگاه ها نسبت به این حوزه تغییر کرده‬ ‫و امیدواریم دس��ت اندرکاران این صنعت با اهتمام بیشتری‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاری در این حوزه را داش��ته باشند؛ ضمن اینکه‬ ‫راه ان��دازی هایپرمارکت هایی در ای��ن حوزه جان دوباره ای به‬ ‫این صنع��ت داده و با توجه به تنوع محصوالت و س��لیقه ها‪،‬‬ ‫ذائقه های مختلف را راضی کرده و در عین حال نیز با عرضه‬ ‫کاال از تولید به مصرف‪ ،‬نه تنها جلوی واردات را تا حد بس��یار‬ ‫زیادی گرفته بلکه سبب شده گام بزرگی در راستای اشتغال‬ ‫جوانان این مرز و بوم برداشته شود‪.‬‬ ‫در شرایطی سال‬ ‫«تولید و اشتغال» را‬ ‫پشت سر می گذاریم‬ ‫که مشکالتی همچون‬ ‫نوسانات ارزی‪،‬‬ ‫مشکالت مواد اولیه‪،‬‬ ‫رقابت پذیری صنایع‬ ‫و‪ ...‬پابرجاست و‬ ‫دستاورد چشمگیری در‬ ‫بخش تولید و اشتغال‬ ‫حاصل نشده است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در س��ال ج��اری در بخ��ش‬ ‫تصویب پروژه های سرمایه گذاری‬ ‫از منظر ارزش سرمایه با کاهش‬ ‫روبه رو ش��ده ایم اما ب��ا توجه به‬ ‫اینکه در س��ال گذش��ته شاهد‬ ‫رایزن��ی و مذاک��رات بس��یاری‬ ‫بین کش��ورهای مختلف بودیم‬ ‫حسین سلیمی‬ ‫امس��ال ش��اهد عملیاتی شدن‬ ‫رییس انجمن‬ ‫ای��ن س��رمایه گذاری ها بودی��م‬ ‫سرمایه گذاری های مشترک‬ ‫به نح��وی که می��زان عملیاتی‬ ‫ایرانی و خارجی‬ ‫ش��دن پروژه های سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی حدود ‪ ۱/۵‬ت��ا ‪ ۲‬برابر‬ ‫شده است‪ .‬البته در بخش فاینانس اغلب قرارداد بسته شده و‬ ‫بهره برداری چندانی از انها در سال جاری نشده است‪ .‬با توجه‬ ‫به موانع بین المللی و مشکالت بانکی به ویژه پس از فشارهایی‬ ‫که دولت امریکا به تازگی علیه ایران وارد کرده اس��ت امکان‬ ‫اس��تفاده از این ظرفیت وج��ود ندارد و دولت ه��ای اروپایی‬ ‫ریس��ک همکاری با ایران را به ج��ان نمی خرند‪ .‬این موضوع‬ ‫ب��ه طور قطع بر همکاری های خارجی نیز تاثیرگذار اس��ت و‬ ‫ش��رکت های بزرگ خارجی نیز همچ��ون بانک ها با احتیاط‬ ‫بیشتری نس��بت به انعقاد قرارداد با ایران اقدام خواهند کرد‬ ‫اما با کمک های دولت زمین��ه فعالیت بخش خصوصی برای‬ ‫همکاری های خارجی بهتر از گذش��ته ش��ده اس��ت‪ .‬در کنار‬ ‫محدودیت ه��ای بین المللی زمینه فعالی��ت بخش خصوصی‬ ‫ب��رای اس��تفاده از خطوط اعتب��اری خارجی فراهم ش��ده و‬ ‫بخ��ش خصوصی نی��ز می تواند از ظرفیت خط��وط اعتباری‬ ‫اس��تفاده کند‪ .‬این امر موجب می شود از داخل شاهد افزایش‬ ‫ظرفیت های جذب منابع خارجی باشیم‪ .‬بی ثباتی در شرایط‬ ‫اقتصادی و سیاسی از موانع جذب سرمایه گذار خارجی است‪.‬‬ ‫به طور مثال‪ ،‬ش��رکت های المانی به هیچ وجه نقل و انتقال‬ ‫از طری��ق صراف��ی را نمی پذیرند در حالی ک��ه اکنون نقل و‬ ‫انتقاالت بانکی با مش��کالتی همراه اس��ت‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫می ش��ود در پرداخت س��ود ش��رکت تعویق به وجود اید و با‬ ‫روند افزایش��ی نرخ ارز نیز این موضوع به ضرر ش��ریک های‬ ‫داخل��ی اس��ت‪ .‬ش��رط اصلی عضوی��ت در س��ازمان تجارت‬ ‫جهانی ک��ه مهم ترین تاثیر را بر جذب س��رمایه گذاری دارد‬ ‫تعرفه گذاری در حد ‪ ۵‬درصد اس��ت در حالی که دولت مدام‬ ‫تعرفه ها را افزایش می دهد‪ .‬عالوه بر بی ثباتی قوانین‪ ،‬بی ثباتی‬ ‫سیاس��ی نیز مانع جذب س��رمایه گذار می شود‪ .‬باید دید چرا‬ ‫خارجی ها در ترکیه س��رمایه گذاری می کنند‪ .‬مگر قانون انها‬ ‫از ایران چه تفاوتی دارد؟ روابط سیاس��ی و ارتباط بین المللی‬ ‫باعث می شود کشورها بیشتر به ترکیه اعتماد کنند‪ .‬تحوالت‬ ‫سیاسی و تنش های بین المللی در ایران باالست؛ در شرایطی‬ ‫که همه منتظر هستند ببینند دوباره ترامپ درباره برجام چه‬ ‫تصمیمی می گیرد‪ ،‬چگونه می توان انتظار ثبات داشت؟ تمام‬ ‫س��رمایه گذارانی که مجوز گرفته ان��د درحال حاضر در انتظار‬ ‫تصمیم ترامپ هس��تند‪ .‬هر کش��وری که دستش بیشتر زیر‬ ‫ساطور امریکا باشد بیشتر برای سرمایه گذاری در ایران واهمه‬ ‫دارد به همین دلیل امسال تعداد سرمایه گذاری افغانستان و‬ ‫ترکیه در کش��ور بیشتر است اما از نظر میزان سرمایه گذاری‬ ‫هنوز اروپایی ها در صدر هستند‪.‬‬ ‫بررسی فعاالن اقتصادی از وضعیت صنایع در سال ‪۹۶‬‬ ‫انتظارات از سال «تولید و اشتغال» محقق نشد‬ ‫سال ‪ ۹۶‬به «اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪ ،‬اشتغال» نام گذاری شد‪ .‬بر‬ ‫همین اساس‪ ،‬دولت تمام برنامه ریزی های امسال را برمبنای توسعه‬ ‫تولید و اش�تغال و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اجرا کرد‪.‬‬ ‫براس�اس امارهای رسمی در بخش تولید و اشتغال در سال جاری‬ ‫ش�اهد رش�د بوده ایم‪ .‬به گزارش مرکز ملی امار‪ ،‬صنعت در ‪ ۹‬ماه‬ ‫امسال ‪ ۳/۱‬درصد رشد داشته و در نرخ بیکاری نیز به ‪ ۱۱/۹‬درصد‬ ‫رس�یده اس�ت‪ .‬به گفته فعاالن اقتصادی‪ ،‬با وجود بهبود وضعیت‬ ‫در این بخش ها‪ ،‬انتظارات برای بهبود ش�رایط اقتصادی به ویژه در‬ ‫بخش تولید و اش�تغال بسیار بیشتر از عملکرد کنونی بوده است‪.‬‬ ‫مهم ترین برنامه دولت دوازدهم برای ایجاد رونق تولید و اش�تغال‬ ‫تامین نقدینگی واحدها از طریق تسهیالت دهی بود که این برنامه‬ ‫برمبنای اخرین امارها تا هفته نخس�ت اسفند فقط ‪ ۷۱‬درصد ان‬ ‫محقق شده اس�ت‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬مهم ترین برنامه دولت در این‬ ‫زمینه نیز به طور کامل محقق نش�د‪ .‬از س�وی دیگر‪ ،‬در شرایطی‬ ‫اقتصاد مقاومتی در عمل اجرایی نشد‬ ‫محمدحس�ین فنای�ی‪ ،‬عض�و‬ ‫هیات رییس�ه خانه صنع�ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج�ارت ‪ :‬امس��ال با وجود اینکه ش��عار‬ ‫سال‪« ،‬اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪ ،‬اشتغال»‬ ‫بود ام��ا صنعتگران ش��اهد اتفاق خاصی‬ ‫نبودند و اغلب مس��ائل فق��ط به صورت‬ ‫تئ��وری باق��ی مان��د و مس��ئوالن فقط‬ ‫درب��اره چارچوب ه��ای اقتصاد صحبت و جلس��ه‬ ‫برگ��زار می کنند اما در عمل‪ ،‬خروجی برای اقتصاد‬ ‫مقاومتی در کش��ور دیده نشد‪ .‬اکنون که در پایان‬ ‫س��ال قرار داریم خوب است وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت گزارش��ی از اقدام هایی که در راس��تای‬ ‫اقتصاد مقاومتی و درخواس��ت صنعتگران در طول‬ ‫س��ال مطرح شده‪ ،‬ارائه کند‪ .‬ش��اید تفکیک شدن‬ ‫این وزارتخانه به وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و‬ ‫معدن بتواند تا حدودی بخش های بر زمین مانده را‬ ‫فعال کند‪ .‬در سال جاری با توجه به وعده هایی که‬ ‫در زمینه تولید و اش��تغال داده شده بود انتظارات‬ ‫براورده نشد‪.‬‬ ‫البته ممکن اس��ت در امارها ش��اهد رشد نسبی‬ ‫در برخ��ی از بخش ه��ا باش��یم ام��ا در مجموع به‬ ‫باور صنعتگران رونقی که الزمه تولید اس��ت هنوز‬ ‫ب��ه وجود نیامده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫برخ��ی از مش��وق های وعده داده ش��ده‬ ‫همچ��ون مش��وق های صادرات��ی و‪ ...‬که‬ ‫از بنده��ای اقتص��اد مقاومتی اس��ت نیز‬ ‫اجرای��ی نش��د‪ .‬یکی دیگ��ر از بحث های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی توجه به س��ند امایش‬ ‫سرزمینی است که در سال جاری تدوین‬ ‫شد اما هنوز شاهد اجرایی شدن کامل ان نیستیم‪.‬‬ ‫توج��ه ب��ه ویژگی ه��ای جغرافیای��ی و مزیت های‬ ‫منطقه ای یکی از مهم ترین عومل توس��عه متوازن‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقتصاد مقاومتی مبتنی بر کوچک ش��دن دولت‬ ‫تعریف ش��ده اما در س��ال جاری ش��اهد هیچ گونه‬ ‫اقدام روش��نی برای کوچک ش��دن دولت نبودیم و‬ ‫دولت هنوز هم در تمام بخش های اقتصادی حضور‬ ‫پررن��گ دارد‪ .‬البته در کنار این ضعف ها اقدام هایی‬ ‫هم در زمینه پررنگ ش��دن نقش مردم در نظارت‬ ‫بر فعالیت اصناف و واحد ها‪ ،‬مش��ارکت تشکل ها در‬ ‫تصمیم گیری های کالن و‪ ...‬انجام ش��د و منابع نیز‬ ‫همچون سال های گذشته تزریق شد اما باید توجه‬ ‫داش��ت که تنها مش��کل صنایع منابع مالی نیست‬ ‫بو کار باید بهبود یابد‪.‬‬ ‫بلکه فضای کس ‬ ‫‪ ، ۹۶‬سال خوبی برای صنایع نبود‬ ‫مهدی پورقاضی‪ ،‬رییس کمیسیون‬ ‫صنعت اتاق بازرگانی تهران‪ :‬سال ‪۹۶‬‬ ‫سال خوبی برای صنایع کشور نبود؛ رشد‬ ‫ناچی��زی در صنایع کش��ور به وجود امد‬ ‫اما این موض��وع تنها در برخی صنایع به‬ ‫صورت محدود رخ داد‪ .‬مهم ترین اقدامی‬ ‫ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫امس��ال برای رونق تولید انجام داد‪ ،‬تسهیالت دهی‬ ‫به صنایع بود و در سایر موارد شرایط تغییر چندانی‬ ‫نسبت به گذشته نکرد‪ .‬صنایع کشور هنوز با مشکل‬ ‫نبود رقابت پذیری‪ ،‬کیفیت پایین‪ ،‬نرخ تمام شده باال‬ ‫و‪ ...‬دست و پنجه نرم می کند‪ .‬صنعت کشور نیازمند‬ ‫تولی��د با کیفیت برای ورود و ماندگاری به بازارهای‬ ‫کااله��ای تولی��دی در دنیا اس��ت و ت��ا زمانی که‬ ‫تولیدکنن��دگان اهتمام چندانی به مقوله کیفیت و‬ ‫رقابت پذیری نداشته باشند‪ ،‬طبیعی بوده که کاالی‬ ‫ایرانی نیز جایگاهی در بازارهای جهانی ندارد‪ .‬تولید‬ ‫با کیفیت از خالقیت‪ ،‬نواوری‪ ،‬خواس��ت مشتری و‬ ‫خدمات پس از فروش نشات می گیرد‪ .‬تولید کاالی‬ ‫رقابت پذیر نیازمند فناوری و صرفه جویی در تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنعتگران و تولیدکنن��دگان کاالی داخلی باید‬ ‫به م��دار فناوری دس��ت یابند زی��را تولید جهانی‬ ‫ب��دون معیارهای جهان��ی تولید‪ ،‬به ورشکس��تگی‬ ‫منجر می ش��ود‪ .‬گران ش��دن ارز در سال‬ ‫ج��اری تا حدودی به صادرات کمک کرد‬ ‫اما اس��یب های دیگری به تولید کش��ور‬ ‫وارد کرد که در مجموع ش��رایط اش��فته‬ ‫شد‪ .‬مش��کالت صنایع پایین دستی برای‬ ‫دریافت موارد اولیه از صنایع باالدس��تی‬ ‫همچون پتروش��یمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬الومینیوم‪،‬‬ ‫مس و‪ ...‬هنوز پابرجاس��ت و تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫مواد اولیه خود را گران تر از سایر رقیبان می خرند‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن اتفاق هایی که در س��ال جاری‬ ‫ش��اهد ان بودیم ناارامی اقتصادی بود؛ متاس��فانه‬ ‫میان سیاس��ت گذاران صنعتی و اقتصادی کش��ور‬ ‫تفاه��م و همدل��ی وج��ود ن��دارد و هی��چ برنام��ه‬ ‫مشخصی برای توس��عه اقتصادی نیست به همین‬ ‫دلیل در کش��ور ش��اهد ثبات و ارامش در اقتصاد‬ ‫نبودیم‪.‬‬ ‫متاس��فانه هنوز نیز این اراده چه در دولت و چه‬ ‫در حاکمیت به وج��ود نیامده تا وضعیت اقتصادی‬ ‫را س��امان دهند و یک برنامه منس��جم را در کشور‬ ‫اجرایی کنند‪ .‬شعار سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪،‬‬ ‫اش��تغال» بود به همین دلیل انتظ��ارات در بخش‬ ‫تولید و اشتغال بسیار فراتر از چیزی بود که محقق‬ ‫ش��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬موفقیتی چش��مگیر را در این دو‬ ‫حوزه شاهد نبودیم‪.‬‬ ‫س�ال «تولید و اش�تغال» را پشت س�ر می گذاریم که مش�کالتی‬ ‫همچ�ون نوس�انات ارزی‪ ،‬مش�کالت م�واد اولی�ه‪ ،‬رقابت پذیری‬ ‫صنایع و‪ ...‬پابرجاس�ت و دستاورد چش�مگیری در بخش تولید و‬ ‫اش�تغال حاصل نشده است‪ .‬برهمین اس�اس‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫در گفت وگو ب�ا فعاالن اقتصادی و نماین�دگان بخش خصوصی به‬ ‫بررسی ش�رایط صنعتی کشور در س�ال ‪ ۹۶‬پرداخته است که در‬ ‫ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫رشد نسبی در برخی صنایع‬ ‫محمدرض�ا نجفی من�ش‪ ،‬ریی�س‬ ‫بو کار ات�اق‬ ‫کمیس�یون تس�هیل کس� ‬ ‫بازرگانی تهران‪:‬ش��عار در زمینه اش��تغال و‬ ‫تولید ت��ا حدودی از نظر ام��ار و ارقام محقق‬ ‫شده اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬در صنعت خودرو ‪۱۴‬‬ ‫بو کار‬ ‫درصد رش��د داشته ایم اما ش��رایط کس ‬ ‫ان گون��ه که انتظار می رفت بهب��ود نیافت‪ .‬در‬ ‫تمام زمینه ها اقدام هایی ش��د ام��ا در هیچ کدام نتیجه‬ ‫مطلوب و کامل حاصل نش��ده اس��ت‪ .‬یک��ی از برنامه ها‬ ‫تامین نقدینگی بود که اقدام هایی نیز در این زمینه شد‬ ‫اما به قدر کفایت که بتواند تاثیر چشمگیری بر وضعیت‬ ‫تولید داشته باشد‪ ،‬محقق نشد‪ .‬در زمینه تسهیل قوانین‬ ‫نه تنها ش��اهد بهبود شرایط نبودیم بلکه در برخی موارد‬ ‫شاهد سخت تر ش��دن قوانین نیز بودیم‪ .‬بنا بود در سال‬ ‫جاری قانون مالی��ات ارزش افزوده که یکی از معضالت‬ ‫و موان��ع مه��م تولید اس��ت اصالح و بازنگری ش��ود اما‬ ‫متاسفانه به سال اینده موکول شد و امسال محقق نشد‪.‬‬ ‫تک نرخی ش��دن نرخ ارز یکی از دیگ��ر برنامه هایی بود‬ ‫که قرار بود در س��ال جاری اجرا شود اما نه تنها این امر‬ ‫محقق نش��د بلکه شاهد نوس��انات ارزی شدیدی نیز در‬ ‫بازار بودیم که تاثیرات منفی بر تولید گذاش��ت‪ .‬با وجود‬ ‫این مشکالت‪ ،‬در برخی از صنایع شاهد رشد و در برخی‬ ‫دیگر ش��اهد کاهش تولید بودی��م که در کل‬ ‫براس��اس امار‪ ،‬روند رو به رش��دی را در تولید‬ ‫پشت س��ر گذاش��تیم‪ .‬اگر برنامه هایی که برای‬ ‫امسال وجود داش��ت به صورت کامل اجرایی‬ ‫می ش��د‪ ،‬به طور قطع شاهد رشد قابل توجهی‬ ‫بودیم‪ .‬عوامل س��ه گانه ای بر تولید موثر است‬ ‫که ش��امل تورم‪ ،‬س��ود بانکی و نرخ ارز است‪.‬‬ ‫اگر تورم تک رقمی باشد‪ ،‬نرخ سود بانکی متناسب با ان‬ ‫تعیین ش��ود و نرخ ارز نیز تک رقمی شود بستر تولید در‬ ‫کشور فراهم خواهد شد‪ .‬گام های مثبتی در زمینه تورم‬ ‫و نرخ س��ود بانکی در س��ال جاری برداشته شد البته با‬ ‫توجه به ش��رایط ب��ازار ارز که دولت مجبور ش��د دوباره‬ ‫برای مقطعی نرخ سود س��پرده را به ‪ ۲۰‬درصد افزایش‬ ‫دهد امیدواریم این روند در س��ال جاری تکرار نش��ود و‬ ‫همان برنامه دولت مبنی بر کاهش س��ود بانکی از س��ر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫در شرایطی که بازار ارز این گونه است و تولید در فشار‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬واردات بیش از حد لزومی ندارد‪ .‬متاس��فانه‬ ‫در س��ال جاری ش��اهد واردات ‪ ۷۰‬هزار خ��ودرو بودیم‬ ‫ک��ه ارزش ان نزدیک به ‪ ۲‬میلیارد دالر بود‪ .‬در مجموع‬ ‫امیدواریم س��ال اینده سال بهتری برای تولید و صنعت‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫سال انتخابات و سردرگمی اقتصاد‬ ‫علیرضا حائری‪ ،‬فعال اقتصاد‪ :‬همواره هنگام‬ ‫برگزاری انتخابات کشور در حوزه های اقتصادی و‬ ‫صنعتی‪ ،‬یک س��ال بی برنامه و سر درگم را شاهد‬ ‫هس��تیم‪ .‬وزیران قبلی‪ ،‬دوره خود را رو به پایان‬ ‫می بینند و بیش��تر ب��ه دنبال تهیه مس��تنداتی‬ ‫مثبت از عملکرد خود در این ‪ ۴‬س��ال هستند و‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬دولت این��ده و وزیران ان تازه در‬ ‫مسند وزارت نشسته اند و فعال در حال مهره چینی و تعیین‬ ‫سیاست های اینده هستند‪.‬‬ ‫این اتفاق امس��ال در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫رخ داد و در واق��ع هیچ ک��دام از وزیران قبلی و فعلی صنعت‬ ‫ب ه صورت تمام و کمال مس��ئولیت عملکردی این س��ال را‬ ‫برعه��ده نخواهند داش��ت و وزیر صنعت فعل��ی نیز در ارائه‬ ‫برنامه های خود درمجلس ش��ورای اس�لامی بر لزوم تدوین‬ ‫س��ند اس��تراتژی صنعتی تاکید کرد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫این س��ند حداقل ‪ ۳‬بار در س��ال های گذشته رونمایی شده‬ ‫و اخرین ب��ار هم در زمان وزارت اقای نعمت زاده و در س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬این کار انجام ش��د اما به اعتقاد اقای شریعتمداری‪ ،‬این‬ ‫س��ند به بازنگری اساس��ی و تدوین سند جدید نیاز دارد به‬ ‫همین دلیل در سال جاری شاهد اتفاق مهمی در این بخش‬ ‫نبودیم‪.‬‬ ‫یکی از نقطه های روشن عملکرد اقتصادی دولت یازدهم‪،‬‬ ‫کاه��ش نرخ تورم و ایجاد ثبات در نرخ ارز و ارامش در بازار‬ ‫ارزی کش��ور بود که متاس��فانه در اغاز دولت دوازدهم این‬ ‫دس��تاوردها دستخوش نوسان شد به گونه ای که‬ ‫نرخ ارز تا حدود ‪ ۳۰‬درصد در بازار رشد کرد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که همواره یکی از برنامه های بانک‬ ‫مرکزی در س��ال های گذشته و همچنین امسال‪،‬‬ ‫تالش ب��رای تک نرخی کردن ارز و حذف رانت از‬ ‫این بازار بوده است که درحال حاضر دست نیافتنی‬ ‫به نظ��ر می رس��د‪ .‬ارزش ص��ادرات غیر نفتی که‬ ‫در س��ند توسعه صنعتی تهیه ش��ده از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای سال ‪ ۱۳۹۶‬تعیین شده‪ ،‬افزون بر ‪۱۰۳‬‬ ‫میلیارد دالر هدف گذاری ان بوده که بیش از ‪ ۲‬برابر مقداری‬ ‫است که امسال محقق می شود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬امسال فقط‬ ‫‪ ۴۰‬درصد این هدف محقق خواهد ش��د‪ .‬با توجه به صنایع‬ ‫پنج گانه منتخب نساجی و پوشاک در برنامه راهبردی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬به همراه رش��ته صنعتی پوشاک و‬ ‫حمایت موث��ر از این صنایع می تواند اثرات مثبتی در تولید‬ ‫ثروت و افزایش صادرات و ارز اوری و اش��تغال پایدار داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بر اساس هدف گذاری انجام شده در برنامه راهبردی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت هدف صادراتی صنایع نس��اجی و‬ ‫پوش��اک به هم��راه چرم و کفش در س��ال ‪ ۹۶‬افزون بر ‪۱/۶‬‬ ‫میلیارد دالر و در س��ال ‪ ۳ ،۱۴0۴‬میلیارد دالر تعیین شده‬ ‫است که در صورت حفظ روند فعلی‪ ،‬قابل دسترسی نخواهد‬ ‫ب��ود؛ هر چند هدف ‪ ۳‬میلی��ارد دالری صادرات این صنعت‬ ‫برای سال ‪ ۱۴0۴‬هم هدفی جاه طلبانه است‪.‬‬ ‫صنعت و فناوری‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪ 28 1396‬جمادی الثانی ‪ 17 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 355‬پیاپی ‪2328‬‬ ‫در گفت وگو با مدیرکل دفتر نواوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات مطرح شد‬ ‫دالیل مقاومت صنعت ایران به نفوذ فناوری‬ ‫حامد ش�ایگان‪ :‬در سال های گذشته افزایش تولید‬ ‫ناخالص داخلی کش��ورهای توسعه یافته با بهره گیری‬ ‫از توان شرکت های دانش بنیان و استارت اپی به شدت‬ ‫خبرس��از ش��ده بود و در ای��ن مدت ارتق��ای علمی‬ ‫و اجرای��ی محسوس��ی از نظ��ر فناوری نان��و و حوزه‬ ‫دانش بنیان داشته ایم‪.‬‬ ‫در حوزه فعالیت های اس��تارت اپی اقدام های خوبی‬ ‫اغاز شده و در حال انجام است گرچه تا تکمیل چرخه‬ ‫اقتصادی مورد انتظار مس��یری بس��یاری وجود دارد‪.‬‬ ‫حمیدرضا احمدیان‪ ،‬مدیرکل دفتر نواوری و حمایت‬ ‫از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش صنعت» ب��ه وضعیت‬ ‫کسب وکارهای نوپا و اس��تارت اپی در ایران پرداخته‬ ‫و برنامه ه��ای موث��ر برای تقویت ش��تاب دهنده ها در‬ ‫حوزه های صنعت و‪ ...‬را تش��ریح کرد و ضعف صنعت‬ ‫امروز را بیش��تر در درون دانش��گاه ها و رش��د نیافتن‬ ‫دانش مبتنی بر صنعت دانست‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه اقتصاد دنیا به سمت ایجاد‬ ‫کس�ب وکارهای نوپ�ا رفته اس�ت و امروز نقش‬ ‫محسوسی در اقتصاد کشورها ایفا می کند و در‬ ‫کش�ور برای این بخش برنامه ریزی شده است‪،‬‬ ‫بو کارهای نوپا‬ ‫در ش�رایط کنونی موقعیت کس ‬ ‫در اقتص�اد چگونه اس�ت و این ش�رکت ها چه‬ ‫اهدافی را باید دنبال کنند؟‬ ‫امروزه میزان استفاده از ابزار حوزه فناوری اطالعات‬ ‫مانند نهادهای همراه هوش��مند و اس��تفاده از فضای‬ ‫شرکت های بزرگی مانند ایران خودرو به شتاب دهنده‬ ‫اینترنت توس��عه و رونق خوبی یافته اس��ت و به طور‬ ‫کسب وکارهای اس��تارت اپی در صنعت خودروسازی‬ ‫کل��ی فناوری اطالع��ات در همه حوزه ه��ا ب ه صورت‬ ‫وارد ش��وند‪ .‬اگر ای��ن اتفاق بیفتد‪ ،‬هم ریس��ک پذیر‬ ‫بو کار وجود دارد‪ .‬انچه مسلم‬ ‫مس��تقیم یا پایه کس�� ‬ ‫بو کار‬ ‫می ش��ود و هم می تواند متناسب با نیازش کس ‬ ‫اس��ت اینکه در حوزه ‪ICT‬فضای بسیار فعالی وجود‬ ‫ایجاد کند‪ .‬به طور قطع این اقدام باید از دورن بخش‬ ‫دارد و به دنبال ان بازار فعالی وجود دارد که می تواند‬ ‫صنعت شکل بگیرد‪ .‬دولت در این مسیر یک تسهیلگر‬ ‫بو کارهای‬ ‫فرصت های ش��غلی زیادی ایجاد کند‪ .‬کس ‬ ‫و حامی می تواند باشد و ان هم مشروط به ایجاد مدل‬ ‫جدید مبنای اقتصاد جدید کش��ور را ش��کل خواهند‬ ‫راهبردی و ساختاری در بخش صنعت خواهد بود‪.‬‬ ‫داد‪ .‬توجه به سمت تقاضا و نیازهای عمومی‪ ،‬خدماتی‬ ‫€ €اس�تارت اپ ها در ای�ران ب�ه کدام ی�ک از‬ ‫و صنعتی می تواند زمینه ورود صحیح به اکوسیس��تم‬ ‫بخش ه�ای اقتصادی بیش�تر ورود کرده اند و از‬ ‫استارت اپی باشد‪.‬‬ ‫€ €درحال حاضر استارت اپ ها در ایران بیشتر‬ ‫نظر اماری وضعیت انها چگونه است؟‬ ‫به بخش خدمات ورود ک�رده اند‪ .‬چه فرایندی‬ ‫در ح��وزه صنعت فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات‬ ‫نیاز اس�ت ک�ه بتوان ای�ن اس�تارت اپ ها را به‬ ‫بیشترین توجه از سوی استارت اپ ها به بخش خرید‬ ‫بخش صنع�ت وارد کرد یا اثرگ�ذاری انها را بر‬ ‫و ف��روش و خدمات انالی��ن کاال و خدمات دهی فنی‬ ‫بخش های تولیدی اعمال کرد؟‬ ‫است‪ .‬انچه مسلم اس��ت اینکه به طور کلی در حوزه‬ ‫بو کارها برخاس��ته از صنعت‬ ‫به ه��ر ح��ال کس�� ‬ ‫خدمات‪ ،‬استارت اپ های خوبی شکل گرفته و جوانان‬ ‫هس��تند و ‪ ICT‬خ��ود نیز صنعت اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫به این بخش عالقمند ش��ده اند اما همچنان نیازمند‬ ‫وقتی کس��ب وکار شکل می گیرد به صورت زنجیره ای‬ ‫همکاری دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی هس��تیم تا‬ ‫بخش های دیگر را نیز فعال خواهد کرد‪ .‬اس��تارت اپی‬ ‫براساس اطالع رسانی که در این بخش انجام می شود‬ ‫را درنظ��ر بگیری��د که اب معدنی توزی��ع می کند و با‬ ‫جوانان بیش��تر با این حوزه اشنا شوند‪ .‬البته نباید از‬ ‫کمک تعدادی جوان مدیریت می ش��ود‪ .‬به طور قطع‬ ‫ایجاد توازن در بخش های مختلف اقتصادی و جامعه‬ ‫در همه بخش ها تاثیر می گذارد‪ .‬برای مثال‪ ،‬بر شبکه‬ ‫برای ایجاد و رشد استارت اپ ها غافل شد‪.‬‬ ‫€ €دولت چه سازوکار حمایتی برای شکل گیری‬ ‫مدیریت شهری تاثیر دارد زیرا شهروندان می توانند با‬ ‫بو کارهای جدید در نظر‬ ‫شتاب دهنده ها در کس ‬ ‫مدل سفارش خود در وقت و هزینه خود صرفه جویی‬ ‫گرفته و جایگاه بخش خصوصی در ان کجاست؟‬ ‫کنند‪ .‬همچنین حلق ه بین تولیدکننده و مصرف کننده‬ ‫امروز نسبت به گذش��ته پیشرفته خوبی داشته ایم‬ ‫نزدیک می ش��ود و فرایند جدید به صنعت وارد شده‬ ‫ام��ا باید توجه ک��رد که این فضا نیازمن��د مراقبت و‬ ‫که به عبارتی‪ ،‬برای تولیدکننده نیز بسیار مفید است‬ ‫حمایت است‪ .‬بنابراین هدف از حمایت دولت‪ ،‬تعریف‬ ‫تا توزیع مویرگی از طریق استارت اپ ها داشته باشد‪.‬‬ ‫نقشی تسهیلگر بوده که با حضور موثر در اکوسیستم‬ ‫در واقع مدل کس��ب وکار مورد وث��وق تولیدکننده و‬ ‫کارافرینی و نوجویی بتوان��د بهترین تاثیر را بگذارد‪.‬‬ ‫مصرف کننده بوده که اس��تارت اپ تسهیلگر و واسط‬ ‫توجه ب��ه الیه های مختلفی از جمله فرهنگ س��ازی‪،‬‬ ‫این تعامل با رویکرد س��هولت در پارامترهای خدمت‬ ‫اموزش و مس��ائل فنی به عنوان پارامترهای کلیدی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €ای�ا در همه صنایع کش�ور می ت�وان الگوی‬ ‫موف��ق با حمایت دولت و ب��ه کمک بخش خصوصی‬ ‫مش�ابهی ب�رای ش�کل گیری کس�ب وکارهای‬ ‫باید باش��د‪ .‬برای ارتقای کس��ب وکار صنعتی نباید به‬ ‫اس�تارت اپی در نظ�ر گرف�ت؟ در صورت�ی که‬ ‫بو کار فکر کنیم؛ این‬ ‫دگرگونی چرخه یا فرایند کس�� ‬ ‫ام�کان اجرای این اقدام باش�د‪ ،‬صنایع باید چه‬ ‫نخستین مسئله است‪.‬‬ ‫سازوکاری را پیش بینی کنند؟‬ ‫برای نمونه‪ ،‬وقتی شرکت برای خدمت برنامه ریزی‬ ‫بای��د توجه داش��ت که هم��ه صنایع ب��ا نیازهای‬ ‫بو کار ندارد بلکه در چارچوب‬ ‫می ش��ود کاری به کس ‬ ‫اجتماع��ی م��ردم س��روکار ندارن��د‪ .‬نس��اجی و‬ ‫بو کار یک س��ری خدمت تعریف می ش��ود که‬ ‫کس�� ‬ ‫خودروس��ازی نیز صنعت هس��تند و م��ا باید کمک‬ ‫راحت تر به مصرف کننده برسد‪ .‬گرچه برخی معتقدند‬ ‫کنیم این شرکت های بزرگ وارد فضای استارت اپی و‬ ‫بو کار را باید عوض کنیم اما این گونه نیست؛‬ ‫تمام کس ‬ ‫دانش بنیانی ش��وند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬ایران خودرو می تواند‬ ‫بو کارهای جدید به کس��ب وکارهای‬ ‫برای ورود کس�� ‬ ‫وارد فض��ای اس��تارت اپی ش��ود و با خل��ق دانش از‬ ‫سنتی باید با حفظ ان‪ ،‬بخشی از مکانیزم ها بهینه ساز‬ ‫طریق شرکت های اس��تارت اپی زمینه بکارگیری ان‬ ‫بو کارهای‬ ‫بو کارهای جدید مکمل کس ‬ ‫شود و کس�� ‬ ‫در صنع��ت را مهی��ا کنن��د و این نوعی‬ ‫صنعت��ی برای بهبود کیفیت و بهره وری‬ ‫برنام��ه برد‪-‬برد برای صنع��ت و جامعه‬ ‫هزینه باشند این موضوع نیازمند حفظ‬ ‫ج��وان و فعال خواهد بود و س��ود ان به‬ ‫رویه قبل با بهبود فرایند تولید است‪.‬‬ ‫شرکت های‬ ‫صورت مستقیم به مردم نیز بر می گردد‪.‬‬ ‫� ای�ا ش�رکت های اس�تارت اپی‬ ‫بزرگی مانند‬ ‫می توانن�د ب�ه ارتقای تولی�دات یا‬ ‫توصی��ه جدی من به عنوان کارش��ناس‬ ‫ایران خودرو به‬ ‫خدمات کمک کنند ی�ا اینکه ابتدا‬ ‫به بخش ه��ای صنعتی توج��ه متفاوت‬ ‫شتاب دهنده‬ ‫کسب وکارهای‬ ‫بای�د اس�تاندارد خاصی ب�رای انها‬ ‫قو توس��عه و ایجاد‬ ‫به بخش ه��ای تحقی ‬ ‫زمینه های سرمایه گذاری در بخش های استارت اپی در صنعت تعری�ف ش�ود ک�ه در قال�ب همان‬ ‫خودروسازی وارد‬ ‫فعالی�ت خود را اغ�از کنند یا ادامه‬ ‫دانش بنیانی و استارت اپی است‪.‬‬ ‫شوند‪ .‬اگر این‬ ‫€ €دول�ت باید چ�ه بس�ترهایی را‬ ‫دهند؟‬ ‫اتفاق بیفتد‪ ،‬هم‬ ‫برای شرکت های صنعتی ایجاد کند‬ ‫در گام نخس��ت برای کسب وکارهای‬ ‫ت�ا بتوانند وارد فضای اس�تارت اپی ریسک پذیر می شود و اس��تارت اپی نبای��د ب��ه دنب��ال تغییر‬ ‫هم می تواند‬ ‫بو کارهای‬ ‫ش�ده و در قال�ب کس� ‬ ‫قوانی��ن و مقررات باش��یم اما اگر بحث‬ ‫متناسب با نیازش‬ ‫جدید فعالیت کنند؟‬ ‫استانداردس��ازی را ب��ه قاعده س��ازی‬ ‫کسب و کار ایجاد کند‬ ‫ب��رای بسترس��ازی بای��د مدل ه��ای‬ ‫ب��رای رس��یدن به رونق تعری��ف کنیم‪،‬‬ ‫بو کار را ایج��اد کنیم تا‬ ‫ن��واوری کس�� ‬ ‫دولت نی��ز می تواند برای ایجاد این گونه‬ ‫شنبه‬ ‫به اقتصاد گردش��گری کمک می کند و هر چه موانع‬ ‫کمتری وجود داش��ته باش��د‪ ،‬بهتر می توان به چرخه‬ ‫اقتص��ادی این بخش کمک کرد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬اگر‬ ‫این شتاب دهنده ها بازار مناسبی را ایجاد کنند خود از‬ ‫ان سود می برند و در نهایت به اقتصاد منطقه و کشور‬ ‫نیز کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫€ €شرکت های ش�تاب دهنده برای موفقیت در‬ ‫بازار داخلی یا بین الملل�ی باید چه برنامه ای در‬ ‫پیش بگیرند؟ ایا ش�تاب دهنده ها باید مبتنی بر‬ ‫کسب وکارها باشند یا می توانند بر پایه فعالیتی‬ ‫بو کاری شوند؟‬ ‫که دارند وارد عرصه های کس ‬ ‫براساس اولویت هایی که هر سال از سوی موسسه ها‬ ‫بو کارها نیز حول‬ ‫در دنیا هدف گذاری می ش��ود کس ‬ ‫ان بخش بیش��تر ش��کل می گیرد‪ .‬ب��رای نمونه‪ ،‬در‬ ‫بو کارهای خوبی در زمینه‬ ‫س��ال های گذش��ته کس�� ‬ ‫هوش مصنوعی «‪ »VR» «AR‬ش��کل گرفته که به‬ ‫دنبال ان شتاب دهنده های خوبی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬ش��تاب دهنده ها باید متناسب با بازار‬ ‫بو کار و کس��ب وکارها نیز بر پای��ه اولویت های‬ ‫کس�� ‬ ‫بین المللی حرکت کنند‪ .‬این مس��ئله نش��ان می دهد‬ ‫بو کار باید مطالعه میدانی خوبی‬ ‫برای راه اندازی کس ‬ ‫انجام دهیم و از وضعیت رقیبان و بازگش��ت سرمایه‬ ‫و‪ ...‬اگاه باش��یم‪ ،‬در غی��ر این صورت‪ ،‬امار شکس��ت‬ ‫اس��تارت اپ ها باال خواهد رفت‪ .‬این بدان معنا نیست‬ ‫که هیچ کدام از ش��رکت های اس��تارت اپی شکس��ت‬ ‫نمی خورند بلکه مطالعه و بررس��ی هر چقدر دقیق تر‬ ‫استانداردسازی به بخش خصوصی کمک کند اما این‬ ‫باشد‪ ،‬امار شکست انها پایین تر می اید‪.‬‬ ‫€ €در تم�ام دنی�ا دانش�گاه ها به عن�وان مبدا‬ ‫به معنای الزام برای بخش خصوصی نیست‪ .‬کاری که‬ ‫ش�کل گیری کس�ب وکارهای اس�تارت اپی‬ ‫بو کار‬ ‫باید انجام دهیم این است که برای موفقیت کس ‬ ‫ش�ناخته می ش�وند ام�ا در ایران هن�وز به این‬ ‫گره ه��ا را شناس��ایی کنیم‪ .‬در عین ح��ال نباید نگاه‬ ‫سطح نرسیده ایم‪ .‬حال چرا دانشگاه ها از صنایع‬ ‫بو کار ایجاد‬ ‫این گونه باش��د که درحال حاضر یک کس ‬ ‫فاصله محسوس�ی دارند و برخی معتقدند علم‬ ‫ش��ده و دولت باید قوانی��ن و مقرراتی برای ان وضع‬ ‫در ایران هنوز نظری است؟‬ ‫کند‪ .‬ام��روز تفکر موجود در دولت این اس��ت که به‬ ‫درحال حاضر دانش��گاه ها باید جدی ت��ر وارد عمل‬ ‫شناس��ایی مشکل و س��پس کاهش یا حل ان کمک‬ ‫ش��وند زیرا موض��وع اموزش و اطالع رس��انی اهمیت‬ ‫کند و این فرمول کامال درس��ت اس��ت و نباید برای‬ ‫بس��یاری دارد‪ .‬همچنی��ن دانش��گاه ها بای��د زمین��ه‬ ‫بو کار یک فرمول یا قانون جدید تعریف کرد‪.‬‬ ‫هر کس ‬ ‫€ €درحال حاض�ر وضعی�ت اینترن�ت در ایران‬ ‫بو کاری را فراهم‬ ‫ش��کل گیری ایده های جدید کس�� ‬ ‫چگونه اس�ت؟ ایا برای فعالیت کسب وکارهای‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫انالین جوابگو است یا باید ارتقا یابد؟‬ ‫عال وه ب��ر ا ین دانش��گاه ها بای��د کمپین های علمی‬ ‫امروز وضعیت اینترنت در ایران بسیار خوب است و‬ ‫به وجود اورن��د که در همان دانش��گاه ها کار تیمی‪،‬‬ ‫این بر مبنای امارهایی اس��ت که منتشر می شود؛ این‬ ‫برنامه ری��زی را ی��اد بگیرند و دفت��ر ارتباط با صنعت‬ ‫مسئله ناشی از زیرساخت های مناسب ارتباطی است‬ ‫باید کمک کند این فضا در دوران دانشجویی تقویت‬ ‫که در کش��ور به وجود امده است و مردم نیز رضایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫الزم را دارن��د‪ .‬البته حق مردم اس��ت ک��ه از بهترین‬ ‫در ای��ن ش��رایط دیگ��ر ب��ه دنب��ال ایجاد ش��غل‬ ‫کیفیت و خدمات استفاده کنند‪.‬‬ ‫نیس��تیم بلکه در تالش برای ب��ه وجود اوردن فضای‬ ‫از این رو‪ ،‬هم��واره باید به بهبود فکر کنیم و ارتقا‬ ‫بو کاری هستیم که از درون دانشگاه شکل گرفته‬ ‫کس ‬ ‫دادن همیش��ه جزو برنامه های ای��ن بخش در وزارت‬ ‫بو کاری‬ ‫است‪ .‬دانشجو قبل از فارغ التحصیلی به کس ‬ ‫ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات اس��ت‪ .‬در یک کالم‪،‬‬ ‫بو کار خود را از همان‬ ‫فکر کرده و هم تیمی های کس ‬ ‫وضعیت اینترنت در کشور برای شکل گیری و توسعه‬ ‫بو کار‬ ‫دوران شناخته است که پس از ان می تواند کس ‬ ‫کسب و کارهای انالین مناسب است و وزیر ارتباطات‬ ‫خود را ادامه دهد‪ .‬این فرایند یعنی کسب وکار خود را‬ ‫و فن��اوری اطالعات نگاه ج��دی و پیگیرانه بابت این‬ ‫به دانشگاه تحمیل کرده است نه اینکه دانشگاه خود‬ ‫موضوع دارند‪.‬‬ ‫بو کار تحمیل کرده باشد‪.‬‬ ‫را به کس ‬ ‫بو کارها از درون دانشگاه ها‬ ‫€ €اگر ساختار کس ‬ ‫€ €اس�تان ها از نظ�ر وضعیت اس�تارت اپی در‬ ‫ش�کل بگیرد‪ ،‬چه تاثیری بر اش�تغال و اقتصاد‬ ‫چه جایگاهی هس�تند‪ .‬ایا تاکنون توانس�ته اند‬ ‫کش�ور خواه�د داش�ت و از طرف دیگ�ر چرا با‬ ‫بو کارهای جدید در‬ ‫زمینه ساز شکل گیری کس ‬ ‫وجود اینکه از مزایای توسعه مهارت های کاری‬ ‫منطقه شوند؟‬ ‫در درون دانش�گاه ها واق�ف هس�تیم‪ ،‬هنوز در‬ ‫بو کارهای نوپا به همه کشور‬ ‫درحال حاضر تفکر کس ‬ ‫کشور برنامه ای برای ان به وجود نیامده است؟‬ ‫تس��ری خوبی پیدا کرده و اقدام های موثری از سوی‬ ‫ای��ن فرهنگ و س��اختار اگر به کمک دانش��گاه ها‬ ‫ش��رکت های ملی و محلی در حال انجام است‪ .‬شاهد‬ ‫ایجاد ش��ود‪ ،‬کس��ب وکار بیش��تر و پایدارتری فراهم‬ ‫تولد تفکرات نوجویانه خوبی در اس��تان ها هستیم که‬ ‫می شود‪ .‬این مسئله نیازمند تغییر نگاه است و به طور‬ ‫نش��ان از توجه ویژه به این بخش دارد‪ .‬دانشگاه ها در‬ ‫قطع مس��ئوالن در وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫همه استان های کش��ور به این محیط وارد شده اند و‬ ‫بیش��تر با این نگاه اش��نا هس��تند و گواه این مطلب‬ ‫ایجاد همگرایی بین اعضای زیس��ت بوم کارافرینی در‬ ‫حرکت های موثر بخش دانش��گاهی و پژوهش��گاهی‬ ‫اس��تان ها و ایجاد ارتباط بین کسب وکارهای نوپای و‬ ‫کشور در حوزه های مرتبط با فناوری است‪.‬‬ ‫صنایع و مشاغل س��نتی هر استان از زمره مهم ترین‬ ‫€ €ایا منظور شما از ساختارسازی کسب و کارها‬ ‫دغدغه های ملی و استانی در این بخش است‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر ش�تاب دهنده ها در چ�ه‬ ‫از درون دانش�گاه ها همان کاربردی کردن علم‬ ‫بخش های اقتصادی یا خدماتی تش�کیل ش�ده‬ ‫است؟ در دنیا این اتفاق چگونه افتاده است؟‬ ‫اس�ت و اگ�ر ش�رکت ها بخواهن�د ب�ه عن�وان‬ ‫ب��ه یقی��ن‪ ،‬دانش��گاه بهتری��ن نقطه ب��رای ایجاد‬ ‫شتاب دهنده در دیگر حوزه ها فعالیت کنند باید‬ ‫بو کار در کشور می تواند باش��د‪ .‬دسترسی موثر‬ ‫کس�� ‬ ‫چه بسترهایی را فراهم کنند؟‬ ‫به بخش علمی‪ ،‬ازمایشگاهی و استادان‬ ‫امروزه در حوزه های مختلف همچون‬ ‫از مولفه های پایه ای ان است‪ .‬دانشگاه ها‬ ‫گردشگری‪ ،‬س�لامت‪ ،‬صنایع دستی و‪ ...‬دانشگاه ها باید زمینه بای��د ماموریت کاربردی ک��ردن علم را‬ ‫ش��تاب دهنده های خوبی ش��کل گرفته شکل گیری ایده های جدی تر و با برنامه کسب وکاری مشخص‬ ‫اس��ت‪ .‬واقعی��ت این اس��ت ک��ه برای جدید کسب و کاری را تعقی��ب کنن��د‪ .‬مجموع��ه برنامه ه��ای‬ ‫تشکیل یک شتاب دهنده هیچ مکانیزم فراهم کنند‪ .‬عالو ه بر حمایتی و اجرایی دانشگاه با ایجاد مراکز‬ ‫اداری پیچیده ای نداری��م؛ هر مجموعه ا ین دانشگاه ها باید نواوری و مراکز تجاری س��ازی می تواند‬ ‫توانمندی که بخواهد می تواند وارد این کمپین های علمی به مفه��وم کامل ت��ری پیدا کند‪ .‬از س��وی‬ ‫بخش ش��ود اما باید توجه داشت که هر وجود اورند که در همان دیگ��ر‪ ،‬توجه به ایجاد علوم اموزش��ی و‬ ‫دانشگاه ها کار تیمی‪،‬‬ ‫چقدر مطالعات جامع تری در این بخش‬ ‫مهارتی الزم برای دانش��جویان می تواند‬ ‫برنامه ریزی را یاد‬ ‫انجام داده باش��د ریسک کاهش می یابد‬ ‫نقش مهمی در این مسیر جدید داشته‬ ‫بگیرند و دفتر ارتباط‬ ‫و موفقیت بیش��تر خواهد بود‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫با صنعت باید کمک‬ ‫تجربه دانش��گاه های برتر دنیا مواردی‬ ‫شتاب دهنده ها باید ابتدا بازار را شناسایی کند این فضا در دوران‬ ‫و مدل های اقتصادی را طراحی و پس از دانشجویی تقویت شود از این قبیل اس��ت و امروز شاهد شکل‬ ‫بو کار‬ ‫حضور تالش کنند تا برای کس�� ‬ ‫گرفت��ن ش��رکت های ب��زرگ از دل‬ ‫خود مش��تری جذب کنند و این مسئله‬ ‫دانشگاه ها هستیم‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫نقش مدیریت منابع اب‬ ‫در توسعه کشاورزی‬ ‫اس��تفاده بی روی��ه از منابع‬ ‫ابی تجدیدناپذیر در ‪ ۳۰‬سال‬ ‫گذشته‪ ،‬شرایط بسیار بحرانی‬ ‫را ب��رای منابع ابی کش��ور ما‬ ‫ایجاد کرده است؛ کشور ما به‬ ‫لحاظ منابع ابی‪ ،‬بحرانی ترین‬ ‫ش��رایط را در میان کشورهای‬ ‫کاوه زرگران‬ ‫دیگ��ر دارد‪ .‬بنابرای��ن ب��رای‬ ‫رییس کمیسیون کشاورزی‬ ‫جلوگی��ری از وخیم تر ش��دن‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫این ش��رایط‪ ،‬باید در مدیریت‬ ‫کشت و بهره وری برنامه ریزی‬ ‫داش��ته باشیم و منابع ابی کش��ور را به بهترین شکل ممکن‬ ‫مصرف کنیم‪ .‬با وجود اینکه درحال حاضر سیاست های بخش‬ ‫کش��اورزی کش��ور ما بر تولید تمامی محصوالت کش��اورزی‬ ‫در داخل کش��ور قرار نگرفته اس��ت‪ ،‬اما اهداف در نظر گرفته‬ ‫ش��ده در برنامه ششم توس��عه اقتصادی بر افزایش تولید این‬ ‫محصوالت‪ ،‬که محصوالت اب بر را نیز ش��امل می ش��ود‪ ،‬قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬که به طور قطع محدودیت در منابع ابی کشور‬ ‫به ما اجازه رس��یدن به اهداف تولی��دی محصوالت زراعی و‬ ‫باغی در نظر گرفته شده در این برنامه را نخواهد داد‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬هدف گذاری تولید محصوالت گوش��ت و تخم مرغ در‬ ‫این برنامه افزایشی است در حالی که این محصوالت در زمره‬ ‫محصوالتی با اب بری بس��یار باال ق��رار دارند‪ .‬هر برنامه ریزی‬ ‫ب��ه امار نی��از دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬باید یک برنامه جامع اماری در‬ ‫کشور داش��ته باشیم که میزان تولید و مصرف کاالها در این‬ ‫برنامه مشخص شده باشد و برنامه ریزی برای تولید و مصرف‬ ‫و ص��ادرات کااله��ا با توجه به ان انجام ش��ود‪ .‬به بیان دیگر‪،‬‬ ‫قب��ل از اینکه برای تولید محصولی اق��دام کنیم‪ ،‬باید میزان‬ ‫نیاز کش��ور به ان محص��ول و منابع موجود ب��رای تولید ان‬ ‫را در نظ��ر بگیریم‪ .‬مدیریت منابع اب کش��ور باید در اولویت‬ ‫نخس��ت قرار گیرد‪ .‬اب نیز مانند نفت س��رمایه ملی ماس��ت‬ ‫و باید برای برداش��ت از منابع تجدیدناپذی��ر ان برنامه ریزی‬ ‫داشته باشیم‪ .‬به طور طبیعی با ادامه روند فعلی برداشت اب‬ ‫از منابع زیرزمینی‪ ،‬با بحران جدی منابع ابی روبه رو خواهیم‬ ‫ش��د‪ .‬برمبنای اعالم س��ازمان اب و وزارت نیرو‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫دشت های کشور به دلیل کشت های بی رویه نشست کرده اند؛‬ ‫با ادام��ه این روند احتم��ال وقوع بالیای طبیعی در کش��ور‬ ‫افزایش خواه��د یافت‪ .‬میزان صادرات محص��والت غذایی و‬ ‫کشاورزی کشور در پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی ‪۱۴/۵‬‬ ‫میلیارد دالر هدف گذاری ش��ده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬با توجه‬ ‫به صادرات ‪ ۵/۷‬میلیارد دالری این محصوالت در س��ال ‪،۹۵‬‬ ‫صادرات محصوالت کش��اورزی و غذایی باید در پایان برنامه‬ ‫ششم‪ ۲/۵ ،‬برابر وضع موجود ش��ود که نیازمند فراهم سازی‬ ‫زیرس��اخت های بسیار بزرگی است و در شرایط کنونی دور از‬ ‫دسترس به نظر می رسد‪ .‬کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و صنایع‬ ‫غذای��ی اتاق بازرگان��ی تهران در گزارش��ی هدف گذاری های‬ ‫برنام��ه شش��م در زمینه محص��والت غذایی و کش��اورزی را‬ ‫مورد بررس��ی قرار داده است‪ .‬با توجه به اهداف برنامه ششم‬ ‫توس��عه اقتصادی‪ ،‬در پایان این برنامه میزان تولید گندم باید‬ ‫ب��ه ‪۱۴/۵‬میلیون تن‪ ،‬جو ‪ ۵/۳‬میلیون تن‪ ،‬ش��لتوک به طور‬ ‫تقریبی ‪ ۳‬میلیون تن و ذرت به حدود ‪ ۱۱‬میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫ب��ا نگاهی به اه��داف مد نظ��ر در این برنامه ب��رای تولید‬ ‫محصوالت کشاورزی و غذایی متوجه می شویم که محدودیت‬ ‫مناب��ع کش��ور‪ ،‬از قبیل مناب��ع ابی‪ ،‬ب��رای تولید محصوالت‬ ‫کش��اورزی در این برنامه در نظر گرفته نش��ده است‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه تولید بس��یاری از محصوالت کشاورزی در کشور ما‬ ‫نرخ تمام ش��ده بسیاری دارد‪ ،‬در تولید این محصوالت مزیتی‬ ‫نداریم‪ .‬از این رو‪ ،‬باید در سیاست گذاری و هدف گذاری تولید‬ ‫این محصوالت تجدیدنظر جدی شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬خبرانالین‬ ‫خبر‬ ‫تجاری سازی فناورانه به گفتمان‬ ‫ملی و عمومی تبدیل شود‬ ‫رییس پارک علم و فناوری استان لرستان گفت‪ :‬فناوری و‬ ‫تجاری سازی فناورانه به یک گفتمان ملی و عمومی در جامعه‬ ‫تبدیل شود‪ .‬محمودرضا شاکرمی در گفت وگو با ایسنا با بیان‬ ‫اینکه تدریس کتاب ها و جزوه های تکراری برای دانشجویان‪،‬‬ ‫نقدی است به اعضای هیات علمی دانشگاه ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫در حالی است که فناوری و تجاری سازی فناورانه باید به یک‬ ‫گفتمان تبدیل شود‪ ،‬اگر نشود شخص به جایی نمی رسد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬نباید جزیره ای عمل کنیم بلکه باید تالش‬ ‫کنیم این مس��ئله به یک گفتمان مل��ی و عمومی در جامعه‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬ش��اکرمی گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب به مسئله‬ ‫دانش بنی��ان تاکی��د دارند چراک��ه اعتقاد دارند طی مس��یر‬ ‫پیش��رفت و توسعه جامعه ما در گرو دانش بنیان شدن است‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری اس��تان لرستان با تاکید بر اینکه‬ ‫رس��انه ها باید به بحث های دانش بنیان کم��ک کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫فناوران استان باید در فن بازار دستاوردهای خود را به نمایش‬ ‫بگذارن��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تمام کس��انی که محصول و ایده های‬ ‫فناوران��ه دارند بای��د انها را در فن بازار ارائه دهند‪ .‬ش��اکرمی‬ ‫ب��ا بیان اینکه ام��وزش و پرورش و وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری و کش��ور در مس��یر فناوری اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر‬ ‫کش��ور و استانی در این مسیر با شتاب بیشتری حرکت کند‬ ‫و فرزندان را با این مقوله بیش��تر اش��نا کند تا در اینده رشد‬ ‫اقتصادی بیشتری یابند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪ 28 1396‬جمادی الثانی ‪ 17 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 355‬پیاپی ‪2328‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح کرد‬ ‫استراتژی هوشمندانه دولت‬ ‫برای حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫زین�ب عبدی‪ :‬بررس��ی مش��کالت‬ ‫صنعتگ��ران در ش��هرک صنعت��ی‬ ‫عباس اب��اد‪ ،‬بازدی��د از ش��بکه‬ ‫تصفیه خان��ه و فاض�لاب ب��ه همراه‬ ‫بازدید و بررس��ی مش��کالت تامین‬ ‫برق واحدهای صنعتی مستقر در این‬ ‫ش��هرک از مهم ترین دالیلی بود که‬ ‫صادق نجفی را عازم ش��هرک صنعتی عباس اباد کرد‪ .‬در این‬ ‫بازدید‪ ،‬نشس��ت مش��ترکی با تعدادی از صنعتگران و اعضای‬ ‫شرکت خدماتی در حضور صادق نجفی‪ ،‬رییس هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫برای بررس��ی و رفع مش��کالت موجود برگزار شد‪ ،‬در نهایت‬ ‫نیز صنعتگران و اعضای ش��رکت خدماتی و مدیران ش��هرک‬ ‫صنعت��ی عباس اباد به پویش حمای��ت از کاالی ایرانی به نام‬ ‫«بیایید چرخه را بچرخانیم» پیوستند‪.‬‬ ‫ص��ادق نجفی در جری��ان بازدی��د از واحده��ای صنعتی‬ ‫عباس اباد از حمایت سازمان صنایع کوچک از پویش حمایت‬ ‫از تولی��د ملی خبر داد و گفت‪ :‬اینک��ه تولید ملی تاکنون به‬ ‫طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته‪ ،‬دالیل مختلفی دارد که‬ ‫بخش��ی از ان مربوط به کاالی با کیفیت پایین و بخش دیگر‬ ‫مربوط به موضوع قاچاق است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه دولت با‬ ‫یک اس��تراتژی هوش��مندانه برای کنترل و حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی وارد عمل ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبق فرمایش��ات‬ ‫رهبر معظم انقالب‪ ،‬کس��انی که کاالی ایرانی تولید می کنند‬ ‫در کنار بازاریانی که کاالی ایرانی را می فروش��ند انسان های‬ ‫با ش��رافتی هس��تند که باید مورد توجه قرار گیرند‪ .‬نجفی با‬ ‫بیان اینکه اس��تفاده از کاالهای ایرانی حتی ش��امل پوشاک‬ ‫مورد اس��تفاده افراد هم می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مبارزه با قاچاق‬ ‫برای کش��ور هزینه های زیادی داش��ته و مردم با استفاده از‬ ‫کاالی ایران��ی می توانند از این حرک��ت بزرگ حمایت کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پویش حمایت از تولید ملی با پش��تیانی تمامی‬ ‫بخش های دولتی و خصوصی روبه رو ش��ده است و امیدواریم‬ ‫بر رونق اقتصادی موثر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹چاره اندیشی برای تامین برق‬ ‫تحفه ا‬ ‫عرضه کاالی ایرانی در بازار ‪ ۴۰‬میلیون نفری اودیشا‬ ‫حمیدرضا خانپور‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان قزوین در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار «گسترش صنعت»‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬در راس��تای تفاهمنامه‬ ‫منعقد شده بین سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران و سازمان‬ ‫صنای��ع کوچک هندوس��تان‪ ۸ ،‬واحد‬ ‫تولیدی از ایران (قزوین) به نخس��تین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی توانمندی های صنعتی‬ ‫هند(اودیش��ا) اعزام ش��دند تا زمینه فعالیت و‬ ‫همکاری تج��اری و صنعتی بین دو طرف اغاز‬ ‫شود و توسعه یابد‪.‬‬ ‫همچنی��ن به منظور معرف��ی توانمندی های‬ ‫صنعتی و کش��اورزی صنایع خ��رد‪ ،‬کوچک و‬ ‫متوس��ط‪ ،‬بیش از ‪ ۸‬واحد تولیدی در راس��تای‬ ‫معرف��ی و شناس��اندن محص��والت‪ ،‬بازاریاب��ی‬ ‫و توس��عه ص��ادرات در این نمایش��گاه حضور‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫خانپ��ور با بی��ان اینکه این واحده��ا در رده‬ ‫کوچک و متوسط فعالیت دارند‪ ،‬افزود‪ :‬جمعیت‬ ‫بیش از یک میلیارد نفری کش��ور هندوستان و‬ ‫همچنین تراکم جمعیتی ‪ ۴۰‬میلیون نفری در‬ ‫ایالت اودیشا می تواند فرصت خوبی برای عرضه‬ ‫و فروش کاالی ایرانی باشد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬ارائ��ه توانمن��دی صنایع کوچک‬ ‫قزوی��ن و ای��ران و ایج��اد زمین��ه بازاریابی و‬ ‫توسعه صادرات از اهداف مهم حضور واحدهای‬ ‫تولی��دی کوچ��ک و متوس��ط اس��تان در این‬ ‫نمایشگاه بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوین تاکید کرد‪ :‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی ک��ه ماهی��ت دولت��ی دارد در کن��ار‬ ‫حمایت های��ی چ��ون واگ��ذاری زمی��ن با نرخ‬ ‫بس��یار ارزان‪ ،‬پرداخت تسهیالت‪ ،‬معافیت های‬ ‫مختلف و مشوق های تولیدی تالش کرده است‬ ‫تا در زمینه بازاریابی و شناس��ایی کش��ورهای‬ ‫ه��دف صادراتی به واحدهای تولیدی کوچک و‬ ‫متوسط استان کمک کند که نمونه ان معرفی‬ ‫و کمک برای حضور در نمایش��گاه های خارجی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوین گف��ت‪ :‬حضور‬ ‫در نمایشگاه بین المللی توانمندی های‬ ‫صنایع کوچک هند(اودیش��ا) با تالش‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک هندوس��تان‬ ‫انج��ام ش��د و در ان غرفه های رایگان‬ ‫دراختی��ار صنعتگ��ران ش��رکت کننده‬ ‫قرار گرفته اس��ت و واحده��ای فعال در زمینه‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬صنایع کشاورزی‪ ،‬غذهای دریایی‪،‬‬ ‫پالس��تیک‪ ،‬منس��وجات‪ ،‬قطع��ات خ��ودرو و‬ ‫صنایع دستی در ان حضور داشتند‪.‬‬ ‫خانپ��ور اف��زود‪ :‬ای��ن فرصت برای توس��عه‬ ‫همکاری ه��ای صنعت��ی و تج��اری ب��ا اولویت‬ ‫محصوالت خشکبار‪ ،‬خرما‪ ،‬اجیل و فرش برای‬ ‫شرکت های ایرانی دارای ارزش است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬نخستین نمایشگاه توانمندی های‬ ‫صنایع کوچک هندوستان با حضور نمایندگان‬ ‫‪ ۵۰‬شرکت از ‪ ۵‬کشور ایران‪ ،‬المان‪ ،‬بنگالدش‪،‬‬ ‫کره جنوب��ی و نپال و ‪ ۵۰۰‬ش��رکت داخلی در‬ ‫هند گش��ایش یافته است‪ .‬این نمایشگاه ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۱۹‬اسفند در ایالت اودیشا برگزار شد‪.‬‬ ‫در نخس��تین روز بازگش��ایی این نمایشگاه‪،‬‬ ‫«ال ان گوپتا» معاون ارش��د وزارت صنایع خرد‬ ‫و کوچک اودیش��ا‪« ،‬ارون کومار پاندا» مسئول‬ ‫مس��تقیم صنایع خرد و کوچک دولت مرکزی‬ ‫هندوستان و «پرافوال سامار» وزیر صنایع خرد‬ ‫و کوچ��ک اودیش��ا در غرفه های ش��رکت های‬ ‫ایران��ی و غرفه ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫قزوین که به نمایندگی از توانمندی های صنایع‬ ‫کوچک ایرانی در نخستین نمایشگاه بین المللی‬ ‫توانمندی ه��ای صنای��ع کوچک هن��د حضور‬ ‫داش��تند‪ ،‬بازدید کردند و در پایان نمایشگاه از‬ ‫حضور شرکت های ایرانی قدردانی شد‪.‬‬ ‫جلس��ه ب��ا نماین��دگان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫‪sme‬های س��ازمان صنای��ع کوچک در جهت‬ ‫حمای��ت از اس��تارت اپ ها از دیگ��ر برنامه های‬ ‫نمایندگان اعزامی به هند بود‪.‬‬ ‫پیش�نهاد س�اخت ش�هرک صنعتی‪ ،‬امضای تفاهمنامه دو جانبه نمایندگان ات�اق بازرگانی و اغاز‬ ‫همکاری تجاری و بازرگانی صنعتگران‪ ،‬همراه با اغاز همکاری اموزشی از مهم ترین دستاوردهای‬ ‫هی�ات تج�اری صنعت�ی اعزامی ای�ران به هند ب�ود‪ .‬این هی�ات در راس�تای امض�ای تفاهمنامه‬ ‫همکاری ه�ای ش�رکت ش�هرک های صنعت�ی قزوین ب�ه نمایندگی از س�ازمان صنای�ع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران با سازمان صنایع کوچک اودیشا عازم هند شد و در نمایشگاه بین المللی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫توانمندی ه�ای صنعتی هند در اودیش�ا ش�رکت کرد‪ .‬ای�ن فرصت گامی برای اغ�از همکاری های‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫صنعتی و تجاری صنعتگران دو کشور شد و قرار است برای توسعه این همکاری ها در ابتدای سال‬ ‫اینده نیز هیاتی از نمایندگان بخش خصوصی و دولتی اودیش�ا به استان قزوین سفر کند‪ .‬اودیشا‬ ‫یا اوریسا‪ ،‬ایالتی در شرق هند در کنار خلیج بنگال است و بیش از ‪ ۴۰‬میلیون نفر جمعیت دارد‪ .‬این ایالت دارای ‪ ۱۰‬ناحیه‬ ‫با اختالف زمانی اس�ت‪ .‬اوریس�ا نام امروزی منطقه ای باستانی اس�ت که کالینگا نامیده می شد و اشوک‪ ،‬امپراتور سلسله‬ ‫موریا ‪ ۲۶۱‬سال پیش از میالد مسیح به انجا حمله کرد‪ .‬این شهر به شهر معابد معروف است‪ .‬از همان ابتدای ورود به این‬ ‫ش�هر معابد نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کنند‪ .‬اودیش�ا از نظر وسعت نوزدهمین ایالت بزرگ هند و از نظر جمعیت‬ ‫یازدهمین اس�ت‪ .‬بوبانش�ور پایتخت این ایالت است‪ .‬این شهر به دو قس�مت بافت قدیمی و بافت جدید با عبور از یک پل‬ ‫قدیمی تقس�یم شده و اختالف طبقاتی در این شهر بسیار اس�ت‪ .‬زاغه نشینی در بافت قدیمی چشمگیر است و خانه های‬ ‫امضای تفاهمنامه دوجانبه برای توسعه روابط‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران گفت‪ :‬بخش��ی از مش��کالت واحدهای صنعتی شهرک‬ ‫صنعت��ی عباس اب��اد مربوط ب��ه توزیع برق اس��ت که امروز‬ ‫پیگیری این موضوع را در دس��تور کار ق��رار دادیم و بخش‬ ‫دیگری از مش��کالت مربوط به مس��ائلی مانند مالیات ارزش‬ ‫اف��زوده و تامین اجتماعی اس��ت ک��ه در دولت ب��رای انها‬ ‫چاره اندیشی می ش��ود‪ .‬نجفی گفت‪ :‬واحدهای با کیفیتی در‬ ‫این ش��هرک صنعت��ی فعالیت می کنند ک��ه در صورت رفع‬ ‫مش��کالت می توانند ظرفیت اش��تغال خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود مش��کالتی ک��ه کارافرینان صنعتی دارند‬ ‫اگر مس��ئوالن در کنار انها باش��ند و با اراده از انها حمایت‬ ‫کنند‪ ،‬ظرفیت های غیرفعال صنایع کوچک فعال می شود‪.‬‬ ‫نجف��ی در ادام��ه‪ ،‬ب��ا حض��ور در نشس��تی مش��ترک با‬ ‫اعض��ای هیات مدی��ره ش��هرک صنعتی عباس اب��اد و برخی‬ ‫از تولیدکنن��دگان مش��کالت و موانع تولید در این ش��هرک‬ ‫را بررس��ی ک��رد‪ .‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫ای��ن نشس��ت از تفویض تمام��ی اختیارات مرب��وط به اداره‬ ‫ش��هرک های صنعتی به مدیران داخل شهرک های خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬این اختی��ارات در حوزه های مختل��ف مانند صدور‬ ‫پروانه ها به مدیران شهرک واگذار می شود و این موضوع را به‬ ‫زودی ابالغ می کنیم‪ .‬نجفی گفت‪ :‬ش��هرک های صنعتی باید‬ ‫از درون اداره ش��وند و فقط نظارت بر امور و راس��تی ازمایی‬ ‫بر عهده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی باشد‪.‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری دو جانبه بین رییس اتاق بازرگانی‬ ‫اودیش��ا و معاون ام��ور بین الملل اتاق بازرگانی اس��تان‬ ‫قزوی��ن به نمایندگ��ی از ریی��س اتاق بازرگانی اس��تان‬ ‫قزوین امضا ش��د‪ .‬این تفاهمنامه در حاشیه حضور هیات‬ ‫تجاری صنعتی اعزامی ایران به ایالت اودیش��ا بسته شد‪.‬‬ ‫این هیات برای حضور در نخس��تین نمایشگاه بین المللی‬ ‫توانمندی ه��ای صنایع کوچ��ک عازم ایالت اودیش��ا در‬ ‫هند ش��د و با حضور در جلس��ه های مشترک دو طرفه با‬ ‫مقامات ارشد ایالت اودیشا‪ ،‬رییس سازمان صنایع کوچک‬ ‫اودیش��ا و رییس اتاق بازرگانی اودیش��ا دیدار و گفت وگو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در نهای��ت تفاهمنام��ه هم��کاری دو جانب��ه بین اتاق‬ ‫بازرگانی اس��تان قزوین و اتاق بازرگانی ایالت اودیشا در‬ ‫راس��تای حمایت و تس��هیل روابط تجاری و صنعتی بین‬ ‫بخ��ش خصوصی ایالت اودیش��ا و ش��رکت های‬ ‫ایرانی امضا ش��د‪ .‬همچنین قرار ش��د کمیته ای‬ ‫با حضور نماینده ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫قزوی��ن‪ ،‬نماینده اتاق بازرگانی اس��تان قزوین و‬ ‫نماینده اتاق بازرگانی اودیش��ا تش��کیل شود تا‬ ‫روابط تجاری و صنعتی بین شرکت های ایرانی و‬ ‫اودیشا تسهیل و پیگیری شود‪.‬‬ ‫به��ادر صادقی‪ ،‬مع��اون امور بین الملل ات��اق بازرگانی‬ ‫اس��تان قزوین در گفت وگو با خبرنگار اعزامی «گسترش‬ ‫صنعت» به هند‪ ،‬گفت‪ :‬اتاق بازرگانی استان قزوین تمایل‬ ‫دارد از طریق اتاق بازرگانی اودیش��ا اغازگر همکاری های‬ ‫تجاری و صنعتی دو جانبه باشد‪.‬‬ ‫توافق ش��د ای��ن تفاهمنامه بی��ن ‪ ۲‬اتاق ب��ا توجه به‬ ‫محدودیت های قانونی کش��ورها و نظ��ارت اتاق بازرگانی‬ ‫قزوین و اودیشا در ‪ ۷‬ماده اجرایی شود‪.‬‬ ‫صادقی اظهار کرد‪ :‬در ماده اول این تفاهمنامه‬ ‫امده اس��ت که طرف ها توافق کردند تا حداکثر‬ ‫ت�لاش خود را برای توس��عه رواب��ط تجاری دو‬ ‫کشور محقق سازند‪.‬‬ ‫همچنین در ماده دوم توافق شد برای توسعه‬ ‫رواب��ط تجاری اطالع��ات و نظرها بی��ن اتاق ها‬ ‫مبادل��ه ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬هر یک از طرف ها موظف ش��د‬ ‫اطالعات و اقالم مکتوب را ارائه کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬قرار اس��ت دو طرف ق��رارداد‪ ،‬بازدیدها‬ ‫و ماموریت ه��ای تج��اری را حمایت و تس��هیل کنند تا‬ ‫نمایندگانی از اودیش��ا و قزوین بازدید کنند و همچنین‬ ‫بازدی��د برای تاجران گروه ها و افراد بین دو ش��هر فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی استان قزوین اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬طرف ها تواف��ق کردند با یکدیگر در س��ازماندهی‬ ‫و مش��ارکت نمایش��گاه های تج��اری‪ ،‬س��مپوزیوم ها و‬ ‫رویدادهای مش��ابه هم��کاری کنن��د‪ .‬همچنین طرف ها‬ ‫توافق کردند بیش��ترین تالش خود را برای حل مشکالت‬ ‫احتمالی به کار گیرند‪.‬‬ ‫صادقی گفت‪ :‬در این تفاهمنامه دوجانبه توافق ش��د تا‬ ‫همه اقدام ه��ای الزم را برای تضمین و تحقق تفاهمنامه‬ ‫برای رسیدن به منافع مشترک به کار گیرند که هر از گاه‬ ‫نیاز به بازنگری تفاهمنامه احساس می شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» ای��ن تفاهمنامه از روز‬ ‫امضا بین طرف ها الزم االجراست‪ ۱۸ .‬اسفند‪ ۹( ۹۶‬مارس‬ ‫‪ )۲0۱۸‬در شهر بوبانشور ‪ ۳‬نسخه انگلیسی امضا شد که‬ ‫هر نسخه بر اصل تلقی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تصحیح اسفالت و لکه گیری معابر شهرک‬ ‫عکس ها‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬مش��کالتی از جمله کس��ری ‪۲۰۰‬‬ ‫مگاواتی برق در ش��هرک صنعتی عباس اباد مطرح ش��د که‬ ‫دس��تورهای الزم برای تامین کس��ری برق صادر شد‪ .‬نجفی‬ ‫همچنین بر تصحیح اسفالت و لکه گیری معابر شهرک تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ش��رکت خدماتی موظف است مشکالت مربوط‬ ‫به راه س��ازی ش��هرک را تا اخر اردیبهش��ت این��ده برطرف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران با تاکید بر رعایت الزامات محیط زیستی در شهرک های‬ ‫صنعت��ی گف��ت‪ :‬س��اماندهی تصفیه خانه ش��هرک صنعتی‬ ‫عباس اباد باید پیگیری شود‪ .‬وی با بیان اینکه محیط زیست‬ ‫جای کوتاه امدن و ترحم کردن نیس��ت و باید جدی گرفته‬ ‫ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدواریم بر اس��اس زمان بندی مشکالت‬ ‫تصفیه خانه تا مهر حل شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬نجفی با حضور در شهرک صنعتی عباس اباد‬ ‫از واحده��ای صنعت��ی مهرپوی��ان بهداش��ت (تولیدکننده‬ ‫تجهی��زات پزش��کی)‪ ،‬گلس��و ایمان (تولیدکننده کاش��ی و‬ ‫س��رامیک)‪ ،‬ریخته گری صدرا ذوب و مرکز طب کار ش��هرک‬ ‫صنعتی عباس اباد بازدید کرد‪.‬‬ ‫اصل و نسب خودروسازان جهان به کجا می رسد؟‬ ‫«ادغام» یکی از معمول ترین راه های کس��ب وکارهای جهان برای پیش��برد اهداف کاری‬ ‫اس��ت‪ .‬به طورمعمول‪ ،‬ش��رکت های تجاری بزرگ برای گس��ترش کس��ب و کار خود به جای‬ ‫راه اندازی کس��ب وکارها و ش��رکت های جدید سراغ ش��رکت های کوچکتر فعال رفته و کار‬ ‫خود را با خرید انها گس��ترش می دهند‪ .‬خودروس��ازان نیز از جمله صنایعی هس��تند که از‬ ‫این راهکار برای گس��ترش کار خود اس��تفاده می کنند‪ .‬یکی از بزرگترین خودروس��ازانی که‬ ‫به همین روش به یک غول تبدیل ش��د‪ ،‬جنرال موتورز اس��ت‪ .‬نش��ان های تجاری زیادی زیر‬ ‫چتر این خودروس��از کار می کنند‪ .‬اینکه اصل و نس��ب خودروسازان جهان به کجا می رسد‪،‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2328‬‬ ‫دوره جدید شماره‪355‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫پرسشی است که می تواند پاسخ های جالبی داشته باشد‪ .‬گزارش پیش رو پاسخ های جالب این‬ ‫پرسش را می دهد چراکه به بررسی اصل و نسب برخی خودروسازان بزرگ جهان می پردازد‪:‬‬ ‫ش��رکت هیوندای موتور کره جنوبی کار خود را به عنوان یک ش��رکت س��اختمانی از سال‬ ‫‪ ۱۹۴۷‬میالدی (‪ )۱۳۲۵-۲۶‬اغاز کرد اما به س��رعت گس��ترش یافت و ‪ ۲۰‬س��ال بعد یعنی‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۴۵-۴۶( ۱۹۶۷‬وارد کس��ب وکار خودرویی شد‪ .‬این شرکت در ابتدا نسخه ای‬ ‫از «ف��ورد کورتین��ا» (‪ )Ford Cortina‬را ب��ا مج��وز فورد تولید می کرد‪ .‬در س��ال ‪۱۹۷۶‬‬ ‫(‪ )۱۲۵۴-۵۵‬اما نخستین خودرو ساخت خود به نام «پونی» (‪ )Pony‬را عرضه کرد‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫درگفت وگوی«گسترشصنعت»بررسیشد‬ ‫«گسترش صنعت» نقاط قوت و ضعف مجموعه سازی در صنعت قطع ه را بررسی کرد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ فرازو نشیب های‬ ‫صنعت خودرو در سال ‪96‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اغاز جشنواره خدمات نوروزی‬ ‫ایران خودرو از امروز‬ ‫جشنواره خدمات نوروزی ایران خودرو از امروز اغاز به کار خواهد کرد‪.‬‬ ‫این طرح به مدت ‪ ۱۷‬روز و تا پایان ‪۱۴‬فروردین ‪ ۹۷‬به اجرا درمی اید‬ ‫و در ان نزدیک به ‪ ۲۶۰۰‬مرکز خدماتی ایس��اکو و شرکت امداد خودرو‬ ‫ای��ران اماده ارائه خدمات به هموطنان خواهد بود‪ .‬مدیرعامل ایس��اکو‬ ‫ب��ا اعالم این خبر افزود‪ :‬در این طرح ‪ ۳۷۰‬نمایندگی تک ش��یفت و دو‬ ‫ش��یفت‪ ،‬بیش از ‪ ۱۷۵‬فروش��گاه مجاز‪ ۵۵ ،‬دس��تگاه موتور سرویس در‬ ‫محل (اتوکلیک)‪ ،‬ناوگان امدادی مجهز امداد خودرو ایران ش��امل بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰۰‬خ��ودرو امداد‪ ،‬امدادپالس‪ ،‬خودروبر‪ ،‬موتورس��وار‪ ،‬پایگاه ثابت‬ ‫امدادی و کانکس فعال خواهد بود‪ .‬حدود ‪ ۲۱۰۰‬نفر نیز در طرح ناوگان‬ ‫ام��داد در ایام تعطیالت نوروز به خدمت رس��انی به مش��تریان خواهند‬ ‫پرداخت‪ .‬س��یدرضا حس��ینی افزود‪ :‬از ویژگی های متفاوت جش��نواره‬ ‫نوروزی سال‪ ۹۷‬شروع به کار ناوگان امداد پالس در ‪ ۹‬شهر بزرگ کشور‬ ‫اس��ت که خدماتی فراتر از خدمات امدادی را که از زمان تعمیر باالتری‬ ‫برخ��وردار بوده و بدون حمل به نمایندگی در محل مورد نظر مش��تری‬ ‫ارائ��ه می دهد‪ .‬این اکیپ با در اختیار داش��تن قطع��ات و امکانات ویژه‪،‬‬ ‫مشکل خودرو را در محل رفع و ضمن جلوگیری از اتالف وقت مشتریان‬ ‫به کاهش س��طح ترافیک ش��هری نیز کمک خواهد کرد‪ .‬در شهرهایی‬ ‫که پیش بینی می شود پذیرای مس��افران بیشتری باشند نیز پایگاه های‬ ‫امدادی و کانکس ها به کمک نمایندگی های س��طح شهر خواهند امد تا‬ ‫هموطنان دسترس��ی بیش��تری به خدمات خودرویی داشته باشند‪ .‬او‬ ‫همچنین گفت‪ :‬با توجه به لزوم ارائه خدمات تعمیرگاهی به مش��تریان‬ ‫در برخی از مس��یرهای پرتردد‪ ،‬پایگاه ه��ای ثابت امدادی در جاده هایی‬ ‫مانن��د فیروزکوه‪ ،‬چالوس‪ ،‬ه��راز و اتوبان قم ایجاد ش��ده که به صورت‬ ‫ش��بانه روزی به ارائه خدم��ات خواهند پرداخت‪ .‬ب��رای پایش وضعیت‬ ‫عرضه کارت اشتراک امداد خودرو‬ ‫ایران با تخفیف نوروزی‬ ‫امدادرس��انی نیز واحدهای نظارتی شرکت ایس��اکو به طور محسوس و‬ ‫نامحس��وس بر کیفیت خدمات نمایندگی ها و اکیپ های امدادی نظارت‬ ‫خواهن��د ک��رد‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬در این طرح نمایندگی های دو ش��یفت‬ ‫در س��اعات نزدیک به تحویل س��ال نیز فعال هس��تند تا هموطنانی که‬ ‫خودرو خود را برای س��فر تجهیز می کنند بتوانند در این س��اعات نیز از‬ ‫خدمات ش��رکت ایساکو بهره مند شوند‪ .‬با همکاری شرکت امداد خودرو‬ ‫ایران و مرکز مدیریت راه های کش��ور‪ ،‬امکان مشاهده انالین اکیپ های‬ ‫نوروزی از طریق س��ایت این مرکز به نش��انی‪ www.141.ir‬نیز فراهم‬ ‫شده و هموطنان می توانند به نزدیک ترین اکیپی که در این نقشه انالین‬ ‫مشاهده می کنند درخواست خدمات بدهند‪ .‬حسینی با اشاره به جایگاه‬ ‫واالی مشتری در زنجیره ارزش این شرکت گفت‪ :‬خدمات پس از فروش‬ ‫ای��ران خودرو تمام ت�لاش خود را به کار گرفته ت��ا هموطنان با خیالی‬ ‫اسوده سفر کنند اما الزمه این امر را رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و‬ ‫رانندگی‪ ،‬اطمینان از سالمت خودرو پیش از اغاز سفر و دریافت خدمات‬ ‫و قطعات استاندارد از شبکه گسترده خدمات پس از فروش ایران خودرو‬ ‫در سراسر کشور دانست‪ .‬او گفت‪ :‬دارندگان محصوالت ایران خودرو در‬ ‫صورت نیاز به امداد‪ ،‬دریافت راهنمایی و طرح پیشنهاد یا انتقاد با شماره‬ ‫مرکز پاس��خگویی به ش��ماره ‪ ۰۹۶۴۴۰‬ارتباط برقرار کنند و اطمینان‬ ‫داش��ته باش��ند که امدادگران و نمایندگی های کش��یک در طول مسیر‬ ‫یاری رس��ان انها خواهند بود‪ .‬روابط عمومی ش��رکت ایساکو نیز اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬فهرس��ت نمایندگی ها و فروش��گاه های مجاز پس از اغاز طرح در‬ ‫سایت این شرکت به نشانی ‪ www. isaco. ir‬قابل مشاهده خواهد بود‬ ‫همچنین سامانه همراه ایساکو (ایساکو اپلیکیشن) برای دریافت خدمات‬ ‫متنوع در اختیار هم میهنان است‪.‬‬ ‫کارت اش��تراک عادی‪ ،‬امداد خ��ودرو ایران عالوه بر دفات��ر بازاریابی و‬ ‫امدادگران این شرکت در ‪ ۳۰‬مرکز استقبال نوروزی نیز عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ارتباطات امداد خودرو ایران‪ ،‬کارت اشتراک عادی با یک سال‬ ‫اعتبار عرضه می شود و عالوه بر دارندگان محصوالت ایران خودرو‪ ،‬مالکان‬ ‫خودروه��ای غی��ر از ایران خودرویی نیز می توانند ب��ا تهیه ان از خدمات‬ ‫شرکت امداد خودرو ایران استفاده کنند‪.‬‬ ‫حم��ل رایگان خ��ودرو به نزدیک تری��ن نمایندگی یا مح��ل مورد نظر‬ ‫مش��تری‪ ،‬دریافت خدمات امداد سیار بدون هزینه ایاب و ذهاب‪ ،‬ضمانت‬ ‫قطعات و خدمات ارائه ش��ده‪ ،‬دریافت خدمات مش��اوره فنی و راه اندازی‬ ‫تلفنی و همچنین انتقال سرنشینان خودرو نیازمند حمل با اژانس ازجمله‬ ‫خدماتی است که در قبال دریافت کارت اشتراک عادی به هموطنان ارائه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بهای این کارت برای یک سال اعتبار ‪۱۰۹‬هزار تومان است‬ ‫که با تخفیف ویژه ‪۳۰‬درصدی در استانه نوروز‪ ۹۷‬ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫هموطنان برای خرید و دریافت این کارت اش��تراک می توانند به دفاتر‬ ‫بازاریابی امداد خودرو ایران مراجعه یا در سفرهای نوروزی ان را از عامالن‬ ‫فروش امداد خودرو ایران دریافت کنند‪.‬‬ ‫مراکز استقبال امسال در ‪ ۳۰‬مسیر پرتردد و ورودی شهرهای مسافری‬ ‫کشور ایجاد شده و امداد خودرو ایران نیز با حضور در این مراکز عالوه بر‬ ‫اس��تقبال از مس��افران نوروزی و ارائه کارت اشتراک سیار‪ ،‬اطالعات مورد‬ ‫نیاز مسافران از جمله فهرست و نشانی نمایندگی های شیفت خدمات پس‬ ‫از فروش ایران خودرو را در اختیار انان قرار می دهد‪.‬‬ ‫جش��نواره خدمات نوروزی س��ال ‪ ۹۷‬گروه صنعتی ایران خودرو از ‪۲۳‬‬ ‫اس��فند اغاز ش��ده و تا ‪ ۱۵‬فروردین به ارائه خدمات به هموطنان خواهد‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫جزئیات خدمات گمرک‬ ‫در ایام نوروز اعالم شد‬ ‫گمرک ایران اعالم کرد‪ :‬مسافرانی که‬ ‫قصد دارند با خودرو شخصی به خارج از‬ ‫کشور یا مناطق ازاد قشم یا کیش سفر‬ ‫کنند‪ ،‬می توانند تش��ریفات خروج موقت‬ ‫خودرو خود را در گمرکات انجام دهند‪.‬‬ ‫گمرکات کشور در ایام تعطیالت سال نو‬ ‫به مس��افران ورودی و خروجی خدمات‬ ‫ارائه می کنن��د و با برق��راری نوبت های‬ ‫کاری تش��ریفات کااله��ای ض��روری و‬ ‫مواد اولی��ه واحدهای تولی��دی را انجام‬ ‫می دهن��د‪ .‬گمرکات مرزی و مس��افری‬ ‫در ای��ام تعطیالت س��ال نو ب��ا برقراری‬ ‫نوبت ه��ای فوق الع��اده کاری و ب��ه طور‬ ‫شبانه روزی در خدمت مسافران نوروزی‬ ‫هستند‪ .‬گمرکات مرزی هوایی‪ ،‬زمینی‪،‬‬ ‫دریایی و گمرکات مس��افری با استفاده‬ ‫از تجهی��زات و وس��ایل کنترل��ی زمینه‬ ‫تسهیل تردد مسافران ورودی و خروجی‬ ‫را برقرار می کنن��د و همچنین کارکنان‬ ‫این گم��رکات با برقراری کش��یک های‬ ‫ش��بانه روزی ام��کان واردات کااله��ای‬ ‫ض��روری و فاسد ش��دنی و م��واد اولی��ه‬ ‫واحدهای تولی��دی را فراهم می کنند و‬ ‫به گونه ای برنامه ریزی کرده اند تا در این‬ ‫ایام بدون هیچ وقفه ای تشریفات گمرکی‬ ‫صادرات کاال انجام ش��ود‪ .‬دفتر نظارت‬ ‫بر ترانزیت گمرک ایران نیز از تمهیدات‬ ‫وی��ژه این دفتر ب��رای ارائه خدمات بهتر‬ ‫در ایام پایانی س��ال و تعطیالت نوروزی‬ ‫خبر داده و اعالم کرده که خط ارتباطی‬ ‫فعال ما با همه گمرکات کش��ور در ایام‬ ‫تعطیالت برقرار است‪.‬‬ ‫گم��رک ف��رودگاه امام خمین��ی(ره)‪،‬‬ ‫گم��رک ب��ازرگان‪ ،‬گمرک بن��در لنگه‪،‬‬ ‫قش��م‪ ،‬اس��تارا‪ ،‬رازی‪ ،‬نوردوز‪ ،‬بیله سوار‪،‬‬ ‫کی��ش‪ ،‬پرویزخ��ان و اینچه برون در ایام‬ ‫تعطی�لات نوروزی به طور ش��بانه روزی‬ ‫اماده ارائه خدمات به مس��افران نوروزی‬ ‫هس��تند‪ .‬این موارد ازجمل��ه گمرکات‬ ‫مهم کشور به ش��مار می روند به طوری‬ ‫که در نوروز سال گذشته افزون بر ‪۵۲۶‬‬ ‫هزار نفر از مس��افران ورودی و خروجی‬ ‫خطوط مختلف هوایی از طریق فرودگاه‬ ‫بین الملل��ی ام��ام خمین��ی(ره) جابه جا‬ ‫ش��دند و کارکنان گم��رک این فرودگاه‬ ‫در ‪ ۳‬نوب��ت کاری و در کوتاه ترین مدت‬ ‫تشریفات گمرکی کاالی همراه مسافران‬ ‫را انجام دادند‪.‬‬ ‫سیاست های ترامپ گریبان صنعت خودروسازی امریکا را گرفت‬ ‫انجمن جهانی خودروس��ازان به تازگی گزارش��ی از میزان‬ ‫تولید و پیش��رفت خودروس��ازان در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫منتش��ر کرد ک��ه در ان امری��کا با کاه��ش ‪ ۸/۱۳‬درصدی‬ ‫رو به رو ش��د و این در حالی اس��ت که سیاست گذاری های‬ ‫ترامپ تاثیر مستقیم بر این امر دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬ترامپ و دولت او ب��ه تندروی و‬ ‫گرفت��ن تصمیمات رادیکال ش��هرت دارد‪ .‬ای��ن تصمیمات‬ ‫گاه می توانند تاثیر بسیار وس��یع و گسترده ای روی صنایع‬ ‫مختلف امریکا بگذارند‪.‬‬ ‫یک��ی از صنایعی که رییس جمه��وری فعلی امریکا تاکید‬ ‫زی��ادی ب��ر ان دارد و تصمیماتش به طور مس��تقیم و غیر‬ ‫مس��تقیم بر این صنعت تاثیر گذار بوده خودروسازی است‪.‬‬ ‫ای��ن تصمیم��ات تاثیرات ویژه خ��ود را به دنبال داش��ته و‬ ‫براس��اس اخرین امار انجمن جهانی خودروس��ازان درباره‬ ‫میزان تولیدات خودرو در س��ال گذش��ته میالدی به وضوح‬ ‫می توان مشاهده کرد که تاثیرات ان برای این صنعت منفی‬ ‫بوده است‪ .‬خودروسازان امریکایی در سال ‪ ۲۰۱۷‬با کاهش‬ ‫‪ ۸/۱۳‬درصدی روبه رو شدند‪.‬‬ ‫اما پرسش اصلی اینجاست که نقش دونالد ترامپ در رشد‬ ‫منفی صنعت خودرو امریکا چه بوده است؟‬ ‫یکی از اقداماتی که س��ر و صدای بس��یاری ایجاد کرد و‬ ‫گله مندی بسیاری از خودروسازان را به دنبال داشت صدور‬ ‫دس��تور لغو س��رمایه گذاری و کاهش تولید خودروس��ازان‬ ‫امریکای��ی در مکزیک ب��ود‪ .‬این اقدام پیامدهای بس��یاری‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مکزیک در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی حدود ‪ ۳‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫ه��زار خودرو تولید کرد که حدود ‪ ۷۰‬درصد این محصوالت‬ ‫به امریکای ش��مالی صادر ش��ده بود‪ .‬عالوه بر ان بس��یاری‬ ‫از خودروس��ازان امریکای��ی مانند ف��ورد و جنرال موتورز در‬ ‫مکزی��ک خط تولید دارند و این اقدام دونالد ترامپ تاثیرات‬ ‫منفی قابل توجهی در میزان تولید و س��وداوری ش��رکت ها‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫برای نمونه شرکت فورد قصد دارد در یکی از کارخانه های‬ ‫خود در مکزیک سرمایه گذاری یک میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیونی‬ ‫انجام دهد که با این اقدام ترامپ‪ ،‬فورد ناگزیر به لغو ان شد‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬تولی��د خودرو در مکزیک هزینه هایی به مراتب‬ ‫کمتر از تولید خودرو در امریکا دارد برای نمونه‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫گزارش خبرگزاری «‪ »USAToday‬امریکا‪ ،‬هزینه مونتاژ‬ ‫ی��ک خ��ودرو در مکزیک حدود ‪ ۸۰‬درص��د کمتر از هزینه‬ ‫مونت��اژ همان خودرو در امریکاس��ت‪ .‬همین امر و مس��ائلی‬ ‫ش��بیه این می توان��د هزینه های تولید برای خودروس��ازان‬ ‫امریکایی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫ضرر دیگری که متوجه خودروس��ازان امریکایی به دلیل‬ ‫رواب��ط ناپای��دار ب��ا مکزیک اس��ت بی ثباتی در ب��ازار مالی‬ ‫خودروسازان و ناتوانی پیش بینی وضعیت مالی در بلندمدت‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرفی رییس جمهوری امریکا‪ ،‬ورود شهروندان ‪۷‬‬ ‫کشور مسلمان را به امریکا به طور موقت ممنوع اعالم کرد‪.‬‬ ‫این اقدام باعث اعتراض خودروس��ازان ش��د به دلیل اینکه‬ ‫بس��یاری از کارگران این ش��رکت ها تابعه کش��ور های دیگر‬ ‫ازجمله این ‪ ۷‬کش��ور هستند و با این کار‪ ،‬انها دیگر تمایلی‬ ‫به مهاجرت ب��ه امریکا و کار در این ش��رکت ها ندارند‪ .‬این‬ ‫ب��ه معنی کاهش نی��روی کار‪ ،‬افزایش هزینه ه��ای تولید و‬ ‫درنتیجه ضرر و کاهش تولیدات خودرو در امریکاست‪.‬‬ ‫ام��ا عوام��ل جانب��ی دیگ��ری هم هس��تند ک��ه تمایل‬ ‫خودروسازان سایر کش��ور ها را برای تولید خودرو در امریکا‬ ‫کم می کنند‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ در یکی از سخنرانی های خود این گونه بیان‬ ‫کرد‪« :‬یا در امریکا تولید کنید یا برای واردات تعرفه بیشتری‬ ‫بپردازید‪».‬‬ ‫در همی��ن راس��تا رییس جمهوری امریکا‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫المانی که به انها صفت «بد» را نسبت داده بود و همچنین‬ ‫ژاپنی ها را تهدید کرده بود که این ش��رکت ها یا باید واردات‬ ‫را کاه��ش دهن��د و در امریکا س��رمایه گذاری کنند یا برای‬ ‫واردات بای��د عوارض بیش��تر بپردازند‪ .‬همی��ن امر موجب‬ ‫دلسردی این خودروسازان برای تولید و حتی واردات خودرو‬ ‫به امریکا شده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که به تازگی ترامپ تصمیم به افزایش‬ ‫تعرف��ه واردات ف��والد و الومینیوم گرفته اس��ت‪ .‬این اقدام‬ ‫نیز باعث نگرانی ش��رکت های خودروس��ازی ش��ده اس��ت؛‬ ‫ب��ه این دلی��ل که انها برای س��اخت خودرو نیاز مس��تقیم‬ ‫ب��ه ف��والد و الومینیوم دارند‪ .‬این افزای��ش تعرفه به معنای‬ ‫افزایش هزینه های تولید خواهد بود؛ مس��ئله ای که صنعت‬ ‫خودروسازی امریکا از ان ترس دارد‪.‬‬ ‫در نهایت باید منتظر ماند و دید ایا این اقدامات شرایط را‬ ‫برای امریکایی ها بدتر خواهد کرد یا خیر‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪ 28 1396‬جمادی الثانی ‪ 17 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 355‬پیاپی ‪2328‬‬ ‫خبر‬ ‫ارتقای نظام مدیریت کیفیت‬ ‫ایران خودرو‬ ‫موضوعات فنی و اجرایی‪ ،‬محور‬ ‫اختالف با استاندارد‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با رد وجود‬ ‫کش��مکش بین سازمان ملی اس��تاندارد و خودروسازان درباره‬ ‫اس��تاندارد هشتادوپنج گانه خاطرنشان کرد‪ :‬اختالف نظرهایی‬ ‫وجود دارد اما بحث ها فنی و اجرایی است و درباره استانداردها‬ ‫همراهی کامل خواهیم داشت‪ .‬محسن صالحی نیا در گفت وگو‬ ‫با ایرنا افزود‪ :‬س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران موظف اس��ت در‬ ‫زمینه اس��تانداردهای ایمنی و کیفی تاکیدات الزم را داش��ته‬ ‫باشد و خودروسازان هم باید همراهی کامل کنند‪ .‬به گفته این‬ ‫مقام مسئول‪ ،‬مسئوالن باید در شرایط ویژه و با در نظر داشتن‬ ‫هم��ه جوانب امر تصمیم بگیرند‪ ،‬ب��ه مردم نیز اطمینان خاطر‬ ‫می دهیم تصمیمات مس��ئوالن متناس��ب با شرایط روز جامعه‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی یاداوری کرد‪ :‬از حدود ‪ ۱۵‬سال پیش تاکنون‪،‬‬ ‫استانداردهای مختلف خودرویی اعمال شده اما همه انها منجر‬ ‫به افزایش قیمت نش��ده اس��ت‪ .‬صالحی نیا تصریح کرد‪ :‬ممکن‬ ‫اس��ت برخی از این اس��تانداردهای جدید در مرحله نخست به‬ ‫عنوان «اپشن» و اختیاری تلقی شود اما وقتی در ظرفیت ذاتی‬ ‫و پلتفرم خودروها تعریف شود به تدریج جا خواهد افتاد و نگرانی‬ ‫از این بابت نداریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در خودروهای سواری می توان‬ ‫برخی از این اس��تاندارد هشتادوپنج گانه را برای مدتی محدود‬ ‫اختی��اری کرده و پ��س از مدتی اجباری کنیم؛ البته بحث های‬ ‫تخصصی کارشناسی است و باید اجازه دهیم کارشناسان امر از‬ ‫دو طرف به بحث و تبادل نظر بنشینند‪.‬‬ ‫اهدای گواهینامه پایان دوره‬ ‫تولید خودرو به اذربایجانی ها‬ ‫گواهینام��ه کس��ب مه��ارت تخصص��ی تولی��د محصول به‬ ‫کاراموزان اذربایجانی برای اغاز به کار در سایت تولیدی ایران‬ ‫خودرو در جمهوری اذربایجان اهدا شد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬نفر از افرادی که به استخدام شرکت مشترک ایران خودرو‬ ‫و اذربایجان درامده اند با حضور در خطوط تولید ایران خودرو‪،‬‬ ‫دوره فنی و تخصصی مونتاژ محصول را فراگرفته و برای اغاز به‬ ‫کار در خط تولید در جمهوری اذربایجان اماده شدند‪ .‬در مراسم‬ ‫اه��دای گواهینامه پایان دوره‪ ،‬معاون صادرات و امور بین الملل‬ ‫ایران خودرو کس��ب مهارت و ام��وزش تولید را که با همکاری‬ ‫معاونت مهندس��ی انجام ش��ده س��رمایه مهمی برای کارکنان‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬امی��دوارم کارگران خط تولی��د در نفت چاله‬ ‫بتوانن��د تولی��د کیفی و موفقی را انج��ام دهند‪ .‬مجید کاویانی‬ ‫اف��زود‪ :‬س��ایت ایران خودرو در جمه��وری اذربایجان در نوروز‬ ‫‪ ۹۷‬به بهره برداری خواهد رسید که براساس استانداردهای روز‬ ‫طراحی شده و با توجه به بهره مندی از تجهیزات مدرن محصول‬ ‫کیفی را به بازار اذربایجان عرضه خواهد کرد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫با رعایت اموزه های فنی توسط کارکنان و ارائه محصول کیفی‪،‬‬ ‫سایت نفت چاله اینده روشنی خواهد داشت‪ .‬قائم مقام معاونت‬ ‫مهندسی ایران خودرو نیز در این مراسم بر مسئولیت سنگین‬ ‫نیروهای استخدام شده در سایت نفت چاله تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن اف��راد باید برای نیروهای بعدی س��ایت تولیدی در انجام‬ ‫کار متعهدانه الگو باش��ند‪ .‬داود خس��روی بر حضور منظم و به‬ ‫موق��ع در خطوط تولید با رعایت نکات ایمنی و تولید باکیفیت‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬رضایت مش��تریان منوط به عرضه محصول‬ ‫باکیفیت است که به وسیله کارگران خط به تولید می رسد‪ .‬وی‬ ‫همچنین به پیش��برد اهداف تولید اشاره کرد و گفت‪ :‬با تحقق‬ ‫اه��داف تولید‪ ،‬زمینه افزایش تولید و جذب نیروهای جدید در‬ ‫این س��ایت فراهم ش��ده و ان را تبدیل به واحد صنعتی فعال و‬ ‫موثر خواهد کرد‪ .‬در ادامه تیمور س��االیف‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مش��ترک ایران خودرو و اذربایجان با ابراز خرس��ندی از پایان‬ ‫موفقیت امیز دوره اموزش��ی در ایران خودرو گفت‪ :‬با راه اندازی‬ ‫س��ایت ایران خودرو در اذربایجان روابط و دوس��تی دو کشور‬ ‫عمیق تر خواهد شد‪ .‬گفتنی است ‪ ۳۰‬کارگری که به مدت یک‬ ‫م��اه در خطوط مونتاژ ایران خودرو اموزش دیده اند اموزه های‬ ‫خود را به عنوان سرگروه به سایر نیروهای شاغل در این سایت‬ ‫منتقل خواهند کرد‪ .‬س��ایت مونتاژ محصوالت ایران خودرو در‬ ‫اذربایجان نوروز ‪ ۹۷‬به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» بررسی شد‬ ‫فراز و نشیب های صنعت خودرو در سال ‪۹۶‬‬ ‫صنعت خودرو توانست‬ ‫تا اندازه زیادی در‬ ‫مسیر چشم انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬قرار گیرد‬ ‫که تحقق برنامه‬ ‫تولید ‪ ۹۶‬از جمله‬ ‫این دستاوردها بود؛‬ ‫هرچند اجرایی شدن‬ ‫چند قرارداد همکاری‬ ‫مشترک را می توان از‬ ‫دیگر موفقیت های این‬ ‫صنعت دانست‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو به دنبال ممیزی ش��خص ثالث‬ ‫ازس��وی ش��رکت توف نورد ایران‪،‬موفق به اس��تقرار ویرایش‬ ‫جدید ‪ ۹۰۰۱ – ۲۰۱۵‬در حوزه فعالیت های اصلی ش��رکت‬ ‫ش��امل طراحی و توسعه‪ ،‬س��اخت و فروش انواع خودروهای‬ ‫س��واری (گروه های پژو‪ ،‬سمندو‪ )...‬شد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫مهم ترین تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت جدید تمرکز‬ ‫بر محیط س��ازمان و طرح ری��زی راهکار ه��ا‪ ،‬در نظر گرفتن‬ ‫خواس��ته ها و انتظارات همه ذی نفعان‪ ،‬ایجاد تفکر مبتنی بر‬ ‫ریس��ک و فرصت‪ ،‬اس��تقرار مدیریت دانش و بهبود و ارتقای‬ ‫فرایندهای سازمان در راستای راهکار های تعریف شده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت با توجه به رس��الت وجودی در جهت رسیدن‬ ‫به س��ازمانی ارزش افرین و دانش مح��ور مبتنی بر ارزش های‬ ‫حرفه ای و اخالقی رس��التی که در پیش��رفت صنعتی کشور‬ ‫برعه��ده دارد به عنوان س��ازمانی یادگیرنده‪ ،‬بهبود مس��تمر‬ ‫فراینده��ا و محصوالت خود را در جهت تعالی س��ازمانی در‬ ‫دس��تور کار قرارداده و با بهره گی��ری ازتوانمندی ها‪ ،‬اقدامات‬ ‫رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها و دانش سازمانی ایجاد شده‬ ‫در جهت کس��ب و ارتقای رضایتمندی ذی نفعان و دستیابی‬ ‫به س��طح کیفیت رقابتی محصوالت و خدمات در این زمینه‬ ‫به طور مس��تمر اقدامات الزم را طرح ریزی کرده و در اولویت‬ ‫اجرا قرار داده است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫میترا ممس�نی‪ :‬س�ال ‪ ۹۶‬را نمی توان س�ال چندان بدی در صنعت‬ ‫خودرو دانست هرچند تکانه های شدید قیمتی در بازار خودروهای‬ ‫وارداتی خیلی ها را یک ش�به به سرمایه داران بزرگی تبدیل کرد اما‬ ‫بدون در نظر گرفتن بازار نامس�اعد وارداتی ها‪ ،‬به گفته فعاالن این‬ ‫حوزه صنعت خودرو توانس�ت تا اندازه زیادی در مس�یر چشم انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬قرار گیرد که تحقق برنامه تولید ‪ ۹۶‬از جمله این دس�تاوردها‬ ‫بود؛ هرچند اجرایی شدن چند قرارداد همکاری مشترک را می توان‬ ‫از دیگر موفقیت های این صنعت دانس�ت اما اجرا نش�دن برخی از‬ ‫بنده�ای ای�ن ق�رارداد از جمله ص�ادرات و تعمیق س�اخت داخل‪،‬‬ ‫ض�رورت ورود و نظ�ارت دولت به این قراردادها و پایش انها را بیش‬ ‫از پیش کرده اس�ت‪ .‬به هرحال انچه مس�لم است‪ ،‬اشتباه دولت در‬ ‫تعیین تعرفه های جدید در صنعت خودرو بود؛ اقدامی ناگهانی که با‬ ‫ضرورت پایش قراردادها و نظارت دولت بر اجرای بندها‬ ‫س�عید مدن�ی‪ ،‬مش�اور ارش�د گ�روه‬ ‫خودروس�ازی سایپا‪ :‬سال ‪ ۹۶‬از بُعد تولید‬ ‫س��ال خوبی ب��رای صنعت خ��ودرو بود و‬ ‫خودروس��ازان توانس��تند در این سال به‬ ‫ش��اخص تولیدات برنامه ریزی شده در افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬نزدیک ش��وند‪ .‬اما نکته ضروری و‬ ‫م��واردی که به نظر می رس��د مورد غفلت‬ ‫واقع ش��ده موضوع اس��تاندارد هش��تادوپنج گانه و‬ ‫صادرات است که در سال های اخیر مورد بی توجهی‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬از سوی دیگر توجه به خودروهای‬ ‫تج��اری از ضروریات این صنعت به ش��مار می رود‬ ‫چراکه خودروس��ازان این بخش در س��ال های اخیر‬ ‫ب��ا کمترین ظرفی��ت مش��غول فعالی��ت بوده اند و‬ ‫از س��وی دیگ��ر قیمت گ��ذاری و رفع ای��ن بحران‬ ‫در صنعت خ��ودرو از دیگر مواردی اس��ت که الزم‬ ‫است س��ال اینده به ان توجه ویژه ای شود؛ این در‬ ‫حالی اس��ت که این موضوع ها در س��ال ‪ ۹۶‬چندان‬ ‫مورد توجه ق��رار نگرفت‪ .‬تولید حدود ‪ ۱/۵‬میلیون‬ ‫خودرو چشم انداز تولید خودرو در سال ‪ ۹۶‬و تحقق‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۶‬درص��دی این میزان تولی��د تاکنون از‬ ‫دس��تاوردهای صنع��ت خودرو در س��ال جاری بود‬ ‫ام��ا در کنار میزان تولید خ��ودرو باید به ابعاد دیگر‬ ‫خودرو نیز پرداخت‪ .‬موضوع پلتفرم که چند س��ال‬ ‫پیش از س��وی سایپا پیگیری شده بود هم اکنون در‬ ‫حال اماده س��ازی نمونه هاست و تولید از سال اینده‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫مش��ابه این قرارداد نی��ز به ص��ورت ده جانبه در‬ ‫ایران خودرو منعقد ش��ده که باید در س��ال جدید‬ ‫م��ورد پیگیری قرار گیرد‪ .‬از مهم ترین رئوس کاری‬ ‫خودروس��ازان در س��ال اینده‪ ،‬پای��ش قراردادهای‬ ‫خودرویی اس��ت تا روند اجرای انها پیگیری ش��ود؛‬ ‫اقدامی که تا امروز از سوی خودروسازان مورد غفلت‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬چالش های سیاس��ی و از س��وی‬ ‫دیگر موانع مالی و کمبود نقدینگی خودروسازان از‬ ‫موانعی بود که مس��یر اجرای قراردادهای خودرویی‬ ‫را ب��ا کندی همراه کرد و باعث ش��د م��واردی که‬ ‫در س��ایه این قراردادها پیش بینی ش��ده بود جنبه‬ ‫عملیات��ی به خود نگیرد‪ .‬از مواردی که الزم اس��ت‬ ‫خودروس��ازان در س��ال ‪ ۹۷‬به ان توجه ویژ ه کنند‬ ‫حرک��ت در مس��یر چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬و‬ ‫تحقق برنامه ریزی با هدف افزایش میزان‬ ‫تولید است تا دست کم تولید یک میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار خودرو محقق شود‪ .‬به نتیجه‬ ‫رس��اندن پروژه های فعلی خودروس��ازان‬ ‫از دیگر اولویت هایی اس��ت که باید س��ال‬ ‫این��ده در دس��تور کار انه��ا ق��رار گیرد؛‬ ‫برای نمونه در س��ایپا پروژه پلتفرم که با مش��ارکت‬ ‫و مشاوره خارجی ها در حال انجام بوده در حال طی‬ ‫مراحل اخر اس��ت که بر اساس برنامه ریزی ها سال‬ ‫اینده وارد فاز تولید خواهد شد‪ .‬از سوی دیگر الزم‬ ‫است طراحی پلتفرم در ایران خودرو نیز سال اینده‬ ‫به صورت جدی پیگیری ش��ود و استارت تولید ان‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬زده شود تا هرچه س��ریع تر به نتیجه‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫سال اینده باید همزمان با دستور رییس جمهوری‬ ‫مبنی بر جایگزینی خودروهای فرس��وده‪ ،‬نوس��ازی‬ ‫ناوگان فرسوده تجاری با در نظر گرفتن بودجه الزم‬ ‫به صورت جدی پیش رود‪ .‬خروج ‪ ۲۰۲‬هزار خودرو‬ ‫فرسوده تجاری از ناوگان حمل ونقل و خروج ساالنه‬ ‫‪ ۷۰‬هزار خودرو از چرخه حمل ونقل نیازمند بودجه‪،‬‬ ‫همکاری دولت و پیگیری مدیران خودروس��از است‬ ‫ف س��وخت و جبران‬ ‫چراکه ع�لاوه بر کاهش مصر ‬ ‫هزینه ه��ا می توان به نوس��ازی ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی اقدام کرد‬ ‫پای��ش قرارداده��ا و پیگی��ری افزای��ش می��زان‬ ‫داخلی س��ازی و تعمیق س��اخت داخل که از موارد‬ ‫من��درج در قراردادهاس��ت و همچنی��ن صادرات از‬ ‫دیگر م��وارد و اولویت های کاری خودروس��ازان در‬ ‫سال اینده است؛ مواردی که همواره مغفول مانده و‬ ‫الزم اس��ت در سال جدید با اعمال فشار بر شرکای‬ ‫خارجی نس��بت به انجام تعه��دات خود در بندهای‬ ‫ق��رارداد اقدام کنند و دولت نیز از اختیارات نظارتی‬ ‫خود در اعم��ال بندهای قرارداد اس��تفاده کند؛ در‬ ‫غی��ر این صورت مانند گذش��ته خودرو یک صنعت‬ ‫مونت��اژکار باقی خواهد ماند و ن��ه تنها موفقیتی در‬ ‫این صنعت حاصل نمی ش��ود بلک��ه افزایش میزان‬ ‫تولی��د خودرو نی��ز این صنع��ت را در ان��دازه یک‬ ‫مونتاژکار باقی نگه خواهد داشت‪.‬‬ ‫پیشرفت حرکت کیفی صنعت خودرو در سال ‪۹۶‬‬ ‫اش�کان گلپایگانی‪ ،‬مدیرعامل ش�رکت‬ ‫بازرسی کیفیت و استاندارد ایران‪ :‬بررسی‬ ‫گزارش های عملکرد خودروس��ازان نشان‬ ‫می ده��د ب��ا تغیی��رات در ش��اخص های‬ ‫مختلف از جمله رضایتمندی مشتریان از‬ ‫کیفیت‪ ،‬رضایت از خدمات فروش‪ ،‬رضایت‬ ‫از خدمات پس از فروش‪ ،‬ش��اخص ‪،IQS‬‬ ‫ش��اخص ادیت خودرو و همچنین شاخص مصرف‬ ‫س��وخت و االیندگی در عمده صنعت خودرو شاهد‬ ‫بهب��ود وضعیت بوده و هرچند برخی از ش��رکت ها‬ ‫در برخی از ش��اخص ها یا محصوالت خاص ش��اهد‬ ‫اف��ت بودند اما روند کلی گزارش ها نش��ان می دهد‬ ‫که حرکت کیفی در صنعت خودرو در س��ال ‪ ۹۶‬رو‬ ‫به جلو بوده اس��ت اما اینکه این میزان بهبود تا چه‬ ‫اندازه رضایت مصرف کنندگان و دولت را تامین کند‬ ‫به ط��ور قطع هنوز تا ایده ال فاصله وجود‬ ‫دارد‪ .‬در این ش��رایط پیش بینی می شود‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬خودروس��ازان همزم��ان با‬ ‫مطرح و جدی تر ش��دن موضوع استاندارد‬ ‫هش��تا دو پنج گانه ب��ه ص��ورت جدی تر به‬ ‫مقول��ه کیفی��ت خواهند پرداخ��ت و این‬ ‫روند ای��ن ض��رورت را ایج��اد می کند تا‬ ‫خودروسازان با عزم و اراده جدی تر به مقوله کیفیت‬ ‫بپردازند ضم��ن انکه هدف گذاری های��ی در زمینه‬ ‫بهبود ش��اخص ادیت خودرو در حذف خودروهای‬ ‫تک س��تاره در سال ‪ ۹۶‬داش��ته ایم که عامل مهم و‬ ‫تاثیرگذاری بود و کمک ک��رد تالش های کیفی در‬ ‫خودروس��ازان به صورت هدفمند دنبال و به صورت‬ ‫کمی بررسی شود و این روند باعث شد خودروهای‬ ‫تک ستاره به ارتقای کیفیت خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫تصمیم های اشتباه هرروزه تبدیل به معضلی بزرگ و غیرقابل کنترل‬ ‫ش�ده و به نظر نمی رس�د به راحتی قابل کنترل باش�د‪ .‬تنها متضرر‬ ‫اصل�ی این اقدام نه تنها واردکنندگان بلکه مصرف کنندگانی بودند‬ ‫که عالوه بر پرداخت هزینه های اضافی قادر به تامین خواسته خود‬ ‫نش�دند‪ .‬حال باید دید در سال ‪ ۹۷‬چه تصمیم های سرنوشت سازی‬ ‫در انتظار صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫فرار از قیمت گذاری دستوری‪ ،‬خروج از زیان پنهان‬ ‫امیرحس�ن کاکای�ی‪ ،‬کارش�ناس صنعت‬ ‫خ�ودرو‪ :‬عرضه چن��د مدل خ��ودرو جدید‬ ‫از جمل��ه پ��ژو ‪ ۲۰۰۸‬نخس��تین خ��ودرو‬ ‫پس��ابرجامی‪ ،‬دنا پالس‪ ،‬س��اینا و‪ ...‬به بازار را‬ ‫بای��د از جمله موفقیت ه��ای صنعت خودرو‬ ‫در س��ال ج��اری دانس��ت‪ .‬اجرای��ی ش��دن‬ ‫دوباره چند قرارداد س��رمایه گذاری مشترک‬ ‫(جوینت ونچر) ازجمله رنو و سیتروئن و افزایش میزان‬ ‫تولید خودرو و تحقق هدف گذاری امسال را نیز باید از‬ ‫نکات ارزش��مند صنعت خودرو در س��ال ‪ ۹۶‬دانست‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر ارتقای کیفی��ت در برخی از محصوالت و‬ ‫همچنین افزایش تعداد س��تاره های کیفی انها از دیگر‬ ‫موفقیت های خودروسازان به شمار می رود که با وجود‬ ‫هم��ه چالش های صنعت خودرو محقق ش��د‪ .‬در عین‬ ‫ح��ال بای��د روند افزایش تعرفه ها و اثرات ناش��ی از این‬ ‫تصمی��م را از نکات منفی صنعت خودرو در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫دانست که هنوز به عنوان یک کارشناس توجیه منطقی‬ ‫برای این موضوع نیافته ام‪ .‬این تصمیم پیامدهای زیادی‬ ‫ازجمل��ه ایجاد تنش در بازار وارداتی ها داش��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی است که همزمان با حذف ارز مبادله ای و جهش‬ ‫ناگهانی نرخ ارز از اوایل امس��ال که تاکنون ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افزایش یافته‪ ،‬اجازه افزایش قیمت ها به خودروس��ازان‬ ‫داده نش��د که با ای��ن روند زیانی پنه��ان در طول این‬ ‫یک س��ال شکل گرفت که بسیار خطرناک است و اثار‬ ‫ان در س��ال اینده قابل مش��اهده خواهد بود‪ .‬به طور‬ ‫قطع همزمان با ایجاد زیان‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫نیز به س��ختی انجام می شود و در بسیاری از‬ ‫موارد ش��اهد فرار سرمایه ها خواهیم بود که‬ ‫این اتفاق یک فنر جمع ش��ده ایجاد کرده و‬ ‫بس��یاری از مواد اولی��ه افزایش نرخ را تجربه‬ ‫می کنند ام��ا در عین حال ف��روش افزایش‬ ‫نیافت��ه و اثرات ای��ن روند در نقطه ای خود را‬ ‫نش��ان می دهد که این خطر به سال اینده موکول شده‬ ‫اس��ت اما از س��وی دیگر نتیجه ای که هم اکنون شاهد‬ ‫هس��تیم حاش��یه بازاری است که ایجاد شده و اختالف‬ ‫معناداری بین نرخ کارخانه و خودرو موجود در بازار به‬ ‫وجود اورده که به طور قطع این روند نتیجه تنشی است‬ ‫که درون سیستم انباشته شده و دولت سعی می کند با‬ ‫دس��تور این مش��کل را حل کند در حالی که این موارد‬ ‫دستوری نیست و وقتی تالش شود با دستور قیمتی را‬ ‫ثابت نگه دارید و از س��وی دیگر هزینه ها افزایش یابد‪،‬‬ ‫خودروس��از در اندازه توان خ��ود تولید می کند و توان‬ ‫س��رمایه گذاری بیش��تر را نخواهد داش��ت و بازار نیز با‬ ‫اگاه ش��دن از این موضوع شاهد افزایش کشش خواهد‬ ‫ب��ود و ناتوانی تولید منجر به جاخوش کردن حاش��یه‬ ‫در ب��ازار می ش��ود به طوری که در ‪ ۶‬ماه گذش��ته این‬ ‫حاش��یه بیش از پیش افزایش یافت��ه و چنانچه دولت‬ ‫سال اینده فکر اساسی برای قیمت گذاری خودرو نکند‬ ‫همزمان با ضربه خوردن بیشتر خودروسازان حاشیه ها‬ ‫نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫هزینه تصمیم های نادرست بر دوش مصرف کنندگان‬ ‫مه�دی دادفر‪ ،‬دبیر انجم�ن واردکنندگان‬ ‫خودرو‪ :‬یکی از تصمیم هایی که در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫گرفته ش��د و بسیاری از فعاالن حوزه تجارت‬ ‫خودرو را ازار داد‪ ،‬توقف ثبت س��فارش برای‬ ‫ش��رکت های نمایندگی و غیرنمایندگی بود‪.‬‬ ‫توق��ف چندین ماه��ه خودروها در گمرک ها‬ ‫و نب��ود امکان ترخیص از گمرک ها نیز منجر‬ ‫به تش��کیل پرونده های قضایی متعدد علیه شرکت های‬ ‫واردکننده از سوی مشتری ها شد به طوری که بسیاری‬ ‫از انه��ا همچن��ان درگیر هس��تند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه هزینه های نادرس��ت و غیرکارشناس��ی مصوبات‬ ‫صادر ش��ده از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫همچنین هیات دولت را مصرف کنندگان پرداختند‪ .‬این‬ ‫تصمیم های اش��تباه پایانی ندارد به طوری که به تازگی‬ ‫هیات وزیران با صدور شیوه نامه ای به ممنوعیت دوباره‬ ‫فعالی��ت گری مارکت ه��ا اق��دام کرده اس��ت‪ .‬این روند‬ ‫نش��ان از اش��راف نداش��تن به موضوع و احاطه نداشتن‬ ‫بر فعالیت هاست‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که تاکی��د انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو بر اس��تفاده از نظرات ‪ ۴۰‬ساله فعاالن این حوزه‬ ‫اس��ت و در این میان بحث س��ود و زیان واردکننده ای‬ ‫مطرح نیس��ت بلکه درحال حاضر موضوع ایجاد رضایت‬ ‫در مصرف کنندگان و امنیت در س��رمایه گذاری اس��ت‪.‬‬ ‫ت�لاش این اس��ت ب��ه حاکمیت ای��ن پیام را برس��انیم‬ ‫ک��ه تصمیم��ی نگیریم که منجر به ایجاد فس��اد و فرار‬ ‫سرمایه ها شود‪.‬‬ ‫ب��ا روند فعلی که در پیش گرفته ش��ده انتظار س��ال‬ ‫خوب��ی ب��رای واردکننده ها وجود ن��دارد زیرا هم اکنون‬ ‫تعداد زیادی از شرکت های نمایندگی به دالیل مختلف‬ ‫موفق به ترخیص خودروهای خود از گمرک ها نشده اند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که احتمال خروج امریکا‬ ‫ت وجود دارد و دوباره‬ ‫از برجام در اردیبهش�� ‬ ‫مش��کالت مضاعف به وج��ود می اید و در ان‬ ‫زم��ان ش��اهد خواهیم بود ش��رکت هایی که‬ ‫واردکنن��دگان به دلیل هم��کاری با انها در‬ ‫‪۲‬سال گذش��ته ذبح ش��ده اند چه رفتاری با‬ ‫ایران خواهند داشت‪.‬‬ ‫براین اس��اس پیش بینی می شود سال اینده نه تنها‬ ‫بازگش��ت قیمت ها را نخواهیم داش��ت بلک��ه احتمال‬ ‫تحمیل افزایش بیشتر قیمت ها به مصرف کنندگان نیز‬ ‫وجود دارد و در عین حال میزان واردات نسبت به امسال‬ ‫کاهش چشمگیری خواهد داشت زیرا بسیاری از قوانین‬ ‫و مقررات س��ختگیرانه استاندارد و هزینه افزای اسقاط و‬ ‫قوانین و مقررات س��ختگیرانه شماره گذاری وارداتی ها‬ ‫روز ب��ه روز افزای��ش می یابد و ضرباهن��گ این اقدام ها‬ ‫و تصمیم ه��ا نظر رهبر معظ��م انقالب مبنی بر حمایت‬ ‫از تولی��د داخل اس��ت در حالی که اصل این نیس��ت و‬ ‫فرمایش��ات ایش��ان تعادل در بازار‪ ،‬تعادل بین تولید و‬ ‫واردات و حفظ و امنیت سرمایه است‪.‬‬ ‫در عین ح��ال رضایتمندی مردم همواره از تاکیدات‬ ‫ایشان بوده در حالی که خود رهبر معظم انقالب نیز بر‬ ‫گله مندی مردم در ش��رایط کنونی تاکید دارند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که همه فعاالن اقتصادی از تصمیمات دولت‬ ‫گالیه مند هس��تند چراکه بحث قانون نیست بلکه بحث‬ ‫بی نظم��ی و بالتکلیفی و نا اگاهی مطرح اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫قطع همه با رانت و فس��اد مخالف هستند و همه اعتقاد‬ ‫داریم که نباید دس��تاوردهای ‪ ۴۰‬س��اله صنعت خودرو‬ ‫را به راحتی از دس��ت بدهیم اما قرار نیس��ت نسل کشی‬ ‫و ذبح س��رمایه واردکنندگان انجام ش��ود؛ اتفاقی که در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬رقم خورد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪ 28 1396‬جمادی الثانی ‪ 17 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 355‬پیاپی ‪2328‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از نقاط قوت و ضعف مجموعه سازی در صنعت قطعه سازی‬ ‫موافقان و مخالفان ادغام ‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در کنـار همکاری های مش��ـارکتی قطعه سازان‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان عن��وان می کنن��د ض��رورت‬ ‫دارد واحده��ای کوچ��ک ب��ا واحده��ای بـزرگتر‬ ‫ادغام ش��وند تا ضم��ن روزامدی و تـ��وان رقابتی‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی ترغیب به مشارکت شوند‬ ‫اما در این راس��تا برخـی از کارشناس��ان معتقدند‬ ‫این اتف��اق در ایران نمی افتد زیـ��را مجموعه های‬ ‫بـزرگتر به دنبال افـزایش س��هم خـود‪ ،‬واحـدهای‬ ‫کوچ��ک را از می��دان رقاب��ت و تولی��د ح��ذف‬ ‫می کنن��د‪ .‬اما ب��رای توانمندی ناگزی��ر از این امر‬ ‫هس��تیم و ‪ ۳‬ش��یوه ادغام در صنعت قطعه مطرح‬ ‫است؛ ادغام واحدهای کوچکتر در واحدهای بزرگتر‬ ‫که یکی از شیوه های مطرح این پروژه است‪ ،‬ادغام‬ ‫واحده��ای تولی��د کوچک و تش��کیل مجموعه ای‬ ‫بزرگتر نیز از دیگر شیوه های مجموعه سازی خواهد‬ ‫بود اما شیوه سوم که شاید شکل ارمانی این ادغام‬ ‫باشد تشکیل کنسرس��یومی از قطعه سازان بزرگ‬ ‫اس��ت؛ ام��ری که در کش��ورهای صنعت��ی جهان‬ ‫منجر به تش��کیل تیروان ها و حتی تیر نیم ها شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ادغام سازی و تحقق تولید صادرات محور‬ ‫منص��ور معظمی‪ ،‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» ضمن تاکید بر رضایتمندی‬ ‫م��ردم از کیفی��ت خودروه��ا گف��ت‪ :‬ب��رای ارتق��ای کیفی‬ ‫محصوالت‪ ،‬استاندارد هشتادوپنج گانه مطلوب بوده و می توان‬ ‫رضایتمندی مصرف کنندگان را به دست اورد‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع‬ ‫ایران (ایدرو) درباره پروژه های خودرویی و صنعت قطعه این‬ ‫س��ازمان عنوان کرد‪ :‬امس��ال ‪ ۷‬قرارداد خودرویی خارجی (ایدرو‬ ‫تنه��ا ی��ک قرارداد از این تع��داد را دارد) منعقد ش��د و در بحث‬ ‫صنعت قطعه نیز ‪ ۱۳‬قرارداد به امضا رس��یده که مربوط به بخش‬ ‫خصوصی اس��ت‪ .‬در داخل نیز قراردادهایی مانند الستیک زابل‪،‬‬ ‫الستیک کردس��تان و‪ ...‬داش��تیم‪ .‬او درباره سیاس��ت های ایدرو‬ ‫گفت‪ :‬سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران به عنوان بخشی‬ ‫از دولت مجری سیاست های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‬ ‫و معاونت های وزارتخانه ازجمله ایدرو سیاست های کالن را دنبال‪،‬‬ ‫نظارت و پیگیری می کند‪ .‬ادغام در صنعت خودرو‬ ‫و قطعه از سیاست هایی است که از سوی مدیران‬ ‫باالدستی و برخی از صنعتگران این حوزه دنبال‬ ‫می شود‪ .‬صنعت قطعه بیش از یک دهه است که‬ ‫این موضوع را مطرح کرده اما هنوز در عمل انجام‬ ‫نشده و به نظر می رسد زمانی محقق می شود که از‬ ‫صنعت باالدستی و خودرو اغاز شود‪ .‬معظمی در‬ ‫این باره عنوان کرد‪ :‬عملی کردن مجموعه سازی کاری مشکل است‬ ‫اما ایده ال به نظر می رس��د که نخست ادغام از صنعت خودرو اغاز‬ ‫ش��ود‪ .‬البت��ه راه منطق��ی نیز همین مس��ئله اس��ت ک��ه ابتدا‬ ‫خودروسازان ادغام شوند‪ .‬اگر صنعت خودرو ادغام و چاالک نشود‬ ‫و کارایی و به��ره وری ان افزایش پیدا نکند در عرصه بین المللی‬ ‫قادر به رقابت نخواهد بود و تنها می تواند بازار داخل را در اختیار‬ ‫داش��ته باش��د‪.‬وی ادامه داد‪ :‬وقتی صنعت خ��ودرو می تواند وارد‬ ‫عرصه های جهانی شود که صادرات محور باشد‪ .‬باید بپذیریم امروز‬ ‫مجموعه سازی مکالمه جدید‬ ‫صنعت خودرو صادرات محور نیس��ت‪ .‬رییس هیات عامل ایدرو به‬ ‫ارتباطات خارجی اشاره کرد و گفت‪ :‬مشارکت های خارجی فرصتی‬ ‫برای صنعت خودرو اس��ت که می تواند ان را چابک کند‪ .‬معظمی‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬صنایع دنیا در حال ادغام هس��تند و این به معنای‬ ‫کوچک شدن شرکت ها نیس��ت‪ .‬به طور نمونه شرکتی خودرویی‬ ‫مانند رنو س��هام چند خودروساز دیگر را می خرد و چتر مدیریتی‬ ‫تش��کیل می دهد‪ .‬با این اتف��اق تولید افزایش می یابد و مجموعه‬ ‫قدرتمندتر ظاهر می ش��ود‪ .‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در ادامه فعالیت ها نرخ تمام شده کاهش یافته و‬ ‫قدرت رقابت پیدا می کند‪ .‬همان طور که امروز هدف ش��رکت رنو‬ ‫این اس��ت که دومین خودروساز بزرگ جهان شود و خواهد شد‪.‬‬ ‫معظمی تاکید کرد‪ :‬کوچک بودن خودروسازی و محدود شدن به‬ ‫ش��رکت هایی منفرد قدرت رقاب��ت را از انها می گیرد ضمن انکه‬ ‫دولت نمی تواند همواره حمایت های بی حساب و کتاب از صنعت‬ ‫خودرو داشته باشد‪.‬‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرویی کشور پیش تر درباره ادغا م‬ ‫در صنعت قطعه به «گسترش صنعت» گفته بود؛ اگر بخواهیم کارافرین صنعتی باشیم باید به علم روز‬ ‫دنیا خود را مجهز کنیم‪ .‬در این راس��تا بس��یاری از مجموعه های دولتی به این جمع بندی رسیده اند تا‬ ‫واحدهای تولیدی داخلی ادغام و تبدیل به ش��رکت های بزرگ شوند زیرا امروز ناچار به تغییر هستیم‪.‬‬ ‫ش��رایط ایجاب می کند هرچیز را به روز دریافت کنیم که مجموعه سازی یک مکالمه جدید در صنعت‬ ‫قطعه است‪ .‬امید رضایی در ادامه به توسعه تفکر مشارکت در صنایع اشاره کرد و گفت‪ :‬پیش تر تعریفی‬ ‫اش��تباه از این موضوع وجود داشت که س��رمایه گذاری مشترک یعنی باید با یک همتای خارجی وارد‬ ‫مذاکره و مشارکت شد درحالی که می توان از توان داخلی در این امر استفاده کرد به طور نمونه شرکت تولیدی کوچکی که امروز‬ ‫نگران بقای خود است باید با جهاد دانشگاهی یا یکی از دانشگاه های فعال در این حوزه همکاری و سرمایه گذاری مشارکتی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به این ترتی��ب دانش��گاه نی��ز ب��ا دان��ش فن��ی جلو می ای��د و درواق��ع تم��ام اوردگاه ه��ا پول نیس��ت‪ .‬دانش��گاه از هر‬ ‫ش��رایطی ب��رای ارتب��اط ب��ا صنعت ب��رای انج��ام پروژه ه��ای جدید اس��تقبال می کن��د درنتیجه چنی��ن مش��ارکت هایی با‬ ‫درصده��ای مش��خص و بن��ا بر ش��رایط کار می توان��د اتفاق افت��د بنابرای��ن برای قطعه س��ازان کوچ��ک هزاران ای��ده وجود‬ ‫دارد ک��ه توانمندت��ر ش��وند و از گردونه رقابت حذف نش��وند و ب��رای ورود به تجارت ازاد چ��اره ای جز تغیی��رات و اصالح روند‬ ‫نیست‪ .‬باید نگاه دانشگاهی و کارشناس صنعتی هر دو در کنار یکدیگر باشد‪ ،‬نظرات مختلف دیده شود تا نقاط ضعف و قوت به طور‬ ‫کامل بیرون بیاید‪ .‬ادغام سازی نیز یکی از راه هاست‪.‬‬ ‫تشکیل کنسرسیوم قطعه سازان برای خرید سهام خودروسازان‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت»؛ س��خنگوی انجم��ن س��ازندگان و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرو ایران اظهار کرد‪ :‬هاش��م یک��ه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خودرو در اخرین مجمع این گ��روه صنعتی با ارائه مطالبی‬ ‫درباره لزوم تجهیز قطعه س��ازان به تجهیزات روز و جایگزینی ماشین االت‬ ‫جدید عنوان کرد‪ :‬باید دستیابی به فناوری های جدید در دستور کار صنعت‬ ‫قطع ه کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫فره��اد به نیا گفت‪ :‬یکه زارع در این مجمع‪ ،‬س��ال ‪ ۹۷‬را به لحاظ افزایش‬ ‫نرخ مواد اولیه و نرخ ارز‪ ،‬س��ال س��ختی برای صنعت خودرو و قطع ه کشور‬ ‫ارزیابی و تاکید کرد‪ :‬به طور قطع ایجاد ش��رایط س��خت عالوه بر مشکالت‪،‬‬ ‫منافعی را برای صنعت خودرو و قطعه س��ازان به دنبال خواهد داشت که از‬ ‫جمله نکات مثبت چنین ش��رایطی‪ ،‬چابک س��ازی صنعت خودرو و قطعه‪،‬‬ ‫جلوگیری از هزینه های س��ربار و افزایش امادگی ب��رای ورود به بازارهای‬ ‫جهانی است‪ .‬سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی همچنین با اش��اره ب��ه مصوبه اخیر مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درباره اس��قاط خ��ودرو در ازای ورود قطعات گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس مصوبه اخیر مجلس به ازای هر ‪۲۰‬هزار دالر قطعاتی که‬ ‫به ش��کل سی بی یو (‪ )CBU‬یا س��ی کی دی (‪ )CKD‬وارد کشور‬ ‫می شود باید یک خودرو اسقاط شود که به طور قطع این موضوع‬ ‫بر نرخ تمام ش��ده قطعه سازان و خودرو تاثیر قابل توجهی خواهد‬ ‫داش��ت که بر همین اس��اس مدیرعامل ایران خودرو معتقد اس��ت که این‬ ‫مصوبه فشار بسیاری را بر خودروسازان و قطعه سازان وارد خواهد کرد زیرا‬ ‫با افزایش نرخ مواد اولیه‪ ،‬نرخ قطعات باال خواهد رفت و در چنین وضعیتی‬ ‫خودروسازان ناگزیر خواهند بود در مقابل افزایش نرخ قطعات واکنش نشان‬ ‫دهن��د و نیز هرگون��ه بی توجهی در این زمینه موج��ب تعطیلی بنگاه های‬ ‫قطعه سازی خواهد شد‪.‬‬ ‫به نی��ا ادامه داد‪ :‬از دیگر س��خنانی که در این مجمع از س��وی‬ ‫مدیرعام��ل ایران خ��ودرو مط��رح ش��د بح��ث واگذاری س��هام‬ ‫خودروس��ازان به بخش خصوصی بود که یکه زارع اعالم کرد‪ ،‬باید‬ ‫کنسرسیومی متشکل از بیشتر قطعه سازان شکل گیرد که اقدام‬ ‫به خرید سهام خودروسازان کنند‪ .‬تسهیالتی نیز برای این مسئله‬ ‫در نظر گرفته خواهد ش��د و اگر خودروس��ازان بزرگ خواس��تار‬ ‫خرید بخش��ی از سهام باش��ند‪ ،‬می توانند با ورود به این کنسرسیوم در این‬ ‫زمینه مش��ارکت کنند‪ .‬عضو انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرویی تاکید کرد‪ :‬از دیگر مباحث مطرح شده حمایت از زنجیره تامین‬ ‫بود‪ .‬بر همین اس��اس مدیرعامل ایران خودرو اع�لام کرد‪ :‬اجازه نمی دهیم‬ ‫هیچ قطعه س��از دیگری وارد س��اخت و تولید قطعه ای ش��ود که هم اکنون‬ ‫شرایط کشور مهیا نیست‬ ‫رضا هاشمی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرویی یکی از مخالفان این اس��تدالل‬ ‫اس��ت‪ .‬وی معتقد اس��ت با توجه به ش��رایط و موقعیتی‬ ‫ک��ه صنع��ت قطعه ای��ران دارد این امر بیش��تر از مزیت‪،‬‬ ‫چالش های��ی برای صنعت خودرو کش��ور ب��ه همراه دارد‬ ‫زیرا توان تولید و نیز اش��تغالزایی صنعت تضعیف خواهد‬ ‫شد‪.‬وی معتقد است‪ :‬مسئله ادغام و مجموعه سازی نزدیک‬ ‫به یک دهه اس��ت که در صنعت قطعه کش��ور مطرح می شود و قرار‬ ‫ش��د واحدهای کوچک در واحدهای بزرگتر ادغام شوند اما با توجه‬ ‫به تجربه ای که در این زمینه دارم با چنین امری مخالفت هس��تم و‬ ‫در تمام نشس��ت ها نیز این را اعالم کرده ام زیرا واحدهای کوچک از‬ ‫بین می روند‪.‬وی گفت‪ :‬اما ادغام به طور تدریجی و در پش��ت صحنه‬ ‫در حال وقوع اس��ت و زمانی که در ش��روع کار برای تامین قطعات‬ ‫خودرو نزدیک به ‪ ۸۰۰‬واحد تولیدی فعالیت داش��تند امروز به ‪۵۰۰‬‬ ‫واحد رسیده و این امار کم کم به ‪ ۱۰۰‬واحد و روزی نیز به ‪ ۲۰‬واحد‬ ‫تقلیل خواهد یافت‪ .‬مس��ئله این نیس��ت که این تعداد محدود ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬واحد چه کس��انی هستند اما اطمینان می دهم اگر این اتفاق‬ ‫بیفتند صنعت کش��ور روز به روز ضعیف تر خواهد ش��د درحالی که‬ ‫هم اکنون این واحدهای کوچک در صنعت کشور است که‬ ‫بیشتر در بحث اشتغالزایی فعالیت داشته و نیروی انسانی‬ ‫جذب کرده اند‪ .‬این سیاس��ت منطقی نیست که قطعات را‬ ‫در چند سازنده محدود کنیم؛ چنانچه اتفاقی برای یکی از‬ ‫این واحدهای بزرگ رخ دهد اسیب های بسیاری به همراه‬ ‫خواهد داش��ت مانند اتفاقی که ابتدای سال برای یکی از‬ ‫واحدهای بزرگ قطعه سازی کشور رخ داد‪.‬‬ ‫این اتش سوزی منجر به افت تولید شرکت سایپا و گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو ش��د‪.‬عضو هیات مدی��ره انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی اظهار کرد‪ :‬بنابراین معتقدم ادغام سیاستی‬ ‫خطرافرین اس��ت و هر واحد صنعتی بای��د کار خود را انجام دهد و‬ ‫ضروری است تقسیم کار به شیوه منطقی انجام شود‪ .‬الزم است هر‬ ‫واحد صنعتی اگرچه کوچک اما به ش��کل تخصصی بخش��ی از این‬ ‫صنعت را به عهده گیرد‪ .‬هاش��می گفت‪ :‬هنوز شرایط کشور به انجا‬ ‫نرس��یده که ادغام در صنعت قطعه کشور محقق شود‪ .‬امروز بیکاری‬ ‫یکی از معضالت اصلی کشور است که با ادغام به این مسئله بیشتر‬ ‫دامن زده می شود و این بزرگترین اشتباهی است که در این صنعت‬ ‫می تواند رخ دهد‪.‬‬ ‫به وس��یله زنجیره تامین در حال ساخت است‪ .‬این سخن سبب می شود تا‬ ‫دغدغه بسیاری از قطعه سازان تامین کننده کاسته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری واگذاری سهام خودروسازان در نخستین جلسات‬ ‫مجلس در سال جدید‬ ‫به نی��ا در ادامـه بـه س��خنـان ولـی ملکی‪ ،‬عضـو کمیس��یون صنایـع و‬ ‫معـادن مجـلس ش��ـورای اس�لامی و عضـو ناظـر ش��ورای رقابت اش��اره‬ ‫کـرد و گفت‪ :‬در مجمـع س��االنه نیز خبر پیگیری موضـوع واگذاری سهام‬ ‫خـودروس��ازان و تشکیل کنسرس��یـوم قطعه سازان در س��ـال اینـده در‬ ‫مجلس مطـرح شد‪.‬‬ ‫به نی��ا اظهار امیدواری ک��رد‪ :‬انتظار می رود تم��ام وعده هایی که در این‬ ‫مجمع به قطعه سازان داده شد سال اینده عملی شود که به طور قطع جانی‬ ‫تازه به صنعت قطعه کشور دمیده خواهد شد‪.‬‬ ‫هدف یا راهبرد‬ ‫اما ساس��ان قربان��ی‪ ،‬کارش��ناس صنعت‬ ‫خودرو و قطعه کش��ور معتقد اس��ت ادغام‬ ‫هدف نیس��ت بلکه یک راهبرد برای رسیدن‬ ‫به هدف به ش��مار می رود‪ .‬به این ترتیب قرار‬ ‫اس��ت ادغام در قطعه س��ازان ایران��ی اتفاق‬ ‫بیفتد ت��ا کیفیت محص��والت و دانش فنی‬ ‫در ای��ن صنع��ت ارتقا پیدا کن��د و قیمت ها‬ ‫نیز رقابتی ش��ود تا بتوانی��م در بازارهای جهانی حضور‬ ‫داشته باشیم؛ بستری که اهمیت بسیاری برای صنعت‬ ‫قطع��ه کش��ور و افق صادرات ‪۶‬میلی��ارد دالری در افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای انکه به اهداف موردنظر دس��ت یابیم‬ ‫باید قطعه سازانی داشته باشیم که ظرفیت های متفاوتی‬ ‫به لحاظ مهندسی‪ ،‬طراحی و نیز همکاری با شرکت های‬ ‫بین المللی داش��ته باش��ند‪ .‬ب��ا تولید مدل ه��ای جدید‬ ‫خودرویی نیازمند فناوری جدید هستیم و طبیعی است‬ ‫که واحدهای تولیدی با فناوری قدیمی نمی توانند روند‬ ‫تولیدات جدید را همراهی کنند زیرا نتیجه مورد انتظار‬ ‫دریافت نخواهد ش��د‪ .‬این کارش��ناس صنعت‬ ‫خودرو تصریح کرد‪ :‬در این شرایط قطعه سازان‬ ‫باید چه راهکاری داشته باشند؟ نخست به نظر‬ ‫می رس��د بای��د به دنبال یک ش��ریک خارجی‬ ‫باش��ند که این همکار بین الملل��ی دانش روز‬ ‫بین المللی را در اختیار شرکت ایرانی قرار دهد‬ ‫یا تعدادی ش��رکت قطعه س��از داخلی در کنار‬ ‫یکدیگر قرار گیرند که بتوانند واحد مهندس��ی مناسب‬ ‫و مطلوب این موقعیت را راه اندازی کنند بنابراین هدف‬ ‫اصلی ادغام این اس��ت که قطعه س��ازی کشور توانمند‬ ‫ش��ود؛ برای تولید رقابتی‪ ،‬ارتقای سطح فناوری‪ ،‬تولید‬ ‫محص��ول باکیفی��ت و روزامد جهانی پاس��خگوی نیاز‬ ‫مش��تریان خود باش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬حال پرسش این‬ ‫اس��ت که ایا این بستر و ش��رایط الزم ادغام در کشور‬ ‫وج��ود دارد یا خیر؟ به طورنمونه برای تس��هیل در این‬ ‫امر می توان ش��رایطی را فراهم کرد که در صورت ادغام‬ ‫ش��رکت ها مزیت ها و مشوق هایی دریافت کنند‪ .‬درواقع‬ ‫با ق��رار دادن مزایای��ی در اختیار تولیدکنن��دگان انها‬ ‫را تش��ویق به همکاری در کنار یکدیگ��ر در قالب یک‬ ‫مجموعه کنیم‪ .‬شرکت ها باید به این اگاهی برسند که‬ ‫وقتی کوچک هس��تند‪ ،‬نمی توانند وارد بازار بین المللی‬ ‫ش��وند و ش��رکتی که به س��مت مرحله ادغام حرکت‬ ‫می کند در یک تح��ول فرهنگی قرار دارد و باید با یک‬ ‫منط��ق صری��ح تصمیم گیری کند‪ .‬قربانی یاداور ش��د‪:‬‬ ‫برای دنبال کردن مسئله ادغام واحدهای تولیدی کشور‬ ‫در بح��ث صنعت قطعه‪ ،‬نمی توان دس��توری و اجباری‬ ‫عمل کرد بلکه الزم اس��ت خود صنعتگران به این باور‬ ‫برسند که در شرایط امروز ادغام یکی از راه های توسعه‬ ‫ت اس��ت‪ .‬به طور نمونه اگر یک واحد تولیدی‬ ‫و پیش��رف ‬ ‫بخواهد در نمایشگاه های بین المللی حضور داشته باشد‬ ‫واحدی که ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬نیروی کار و گردش مالی پایینی‬ ‫دارد و بودجه بازرگانی خارج��ی ندارد چگونه می تواند‬ ‫در یک نمایشگاه بین المللی خارجی حضور داشته باشد‬ ‫تا در این بس��تر به معرفی توانمندی های خود بپردازد؟‬ ‫ادغام سازی این چالش ها را رفع و زمینه توسعه را فراهم‬ ‫می کند و اجازه می دهد تا به افق دورتر بیندیشیم‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪ 28 1396‬جمادی الثانی ‪ 17 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 355‬پیاپی ‪2328‬‬ ‫خبر‬ ‫فورد به دنبال ساخت پهپاد‬ ‫فورد پس از ‪ ۱۰۰‬س��ال تجرب��ه در صنعت خودرو اکنون‬ ‫می خواهد طعم صنایع جذاب دیگر را هم بچشد‪ .‬نخستین‬ ‫طعم��ه انها نیز بر اس��اس گفته های جان لو و ادی س��ین‬ ‫که هر دو در مرکز تحقیق و مهندس��ی پیش��رفته فورد کار‬ ‫می کنند‪ ،‬صنعت س��اخت پهپاد(‪ )drone‬اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫انها‪ ،‬فورد از گس��ترش کاربرد روزافزون این وسیله به وجد‬ ‫امده و می خواهد بخشی از این صنعت باشد‪.‬‬ ‫این دو نفر در یک پست مشترک نوشته اند‪« :‬ما به عنوان‬ ‫پژوهش��گران فورد‪ ،‬از رابط��ه احتمال��ی خودروهای مان و‬ ‫پهپادها ش��گفت زده ش��دیم و ب��ه دنبال بکارگی��ری انها‬ ‫برای مش��تریان خود در اینده هس��تیم و ب��ه همین دلیل‬ ‫می خواهیم وارد این صنعت شویم‪».‬‬ ‫ورود ش��رکت های خودروس��ازی به صنایع دیگر به ویژه‬ ‫صنای��ع مرب��وط ب��ه فناوری ه��ای روز دنی��ا به هیچ وج��ه‬ ‫تعجب برانگیز نیس��ت‪ .‬به تازگی‪ ،‬پورشه پهپاد مسافری خود‬ ‫را طراحی کرده و حتی مدیر شرکت هواپیماسازی بوئینگ‬ ‫نیز گفته اس��ت طرح احتمالی پورش��ه می تواند تا ‪ ۱۰‬سال‬ ‫اینده رایج شود‪.‬‬ ‫در گزارش موسس��ه اف اف ای امده اس��ت در حال حاضر‬ ‫‪ ۱/۹‬میلی��ون پهپاد تفریح��ی در دنیا وج��ود دارد که این‬ ‫میزان تا سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪ )۱۳۹۸-۹۹‬به ‪ ۴/۳‬میلیون‬ ‫دستگاه خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گزارش خودرونویس‪ ۲ ،‬عضو تیم پژوهش و مهندسی‬ ‫پیش��رفته فورد نیز در ادامه نوشته اند‪ :‬این شرکت در حال‬ ‫ حاضر یک پلتفرم منبع ب��از (‪ )open source‬را طراحی‬ ‫کرده تا بتواند پژوهش ها و ازمایش های بیش��تری روی ان‬ ‫انجام ده��د و در صورت نیاز‪ ،‬ان را در اختیار افراد دیگری‬ ‫که به دنبال ساخت پهپاد هستند‪ ،‬قرار می دهد‪.‬‬ ‫اینکه فورد چگونه می خواهد وارد صنعت س��اخت پهپاد‬ ‫ش��ود ی��ا اهداف نهای��ی انها چیس��ت و چه ن��وع پهپادی‬ ‫می خواهند بس��ازند‪ ،‬هنوز مش��خص نیس��ت اما چیزی که‬ ‫واضح اس��ت اینک��ه بزرگان صنعت خ��ودرو جهان در حال‬ ‫توس��عه صنعت خود ب��ه حوزه های فناوری هس��تند و این‬ ‫موضوع تنها به معنای نواوری بیش��تر و سرمایه گذاری های‬ ‫بزرگتر است‪.‬‬ ‫میباخ لوکس ترین چمدان دنیا‬ ‫را می سازد‬ ‫لوکس بودن در خون افراد پولدار جریان دارد و همیش��ه‬ ‫به دنبال منحصر به فرد ترین لوازم زندگی هستند‪ .‬مرسدس‬ ‫میب��اخ ه��م این موض��وع را ب��ه خوبی درک ک��رده و حاال‬ ‫لوکس ترین چمدان های مسافرتی را تولید کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬س��فر کردن با مرس��دس میباخ را‬ ‫می توان یکی از لذتبخش ترین اتفاق های ممکن دانست که‬ ‫می تواند برای هر کسی رخ دهد‪.‬‬ ‫اگ��ر عالقه ویژه ای به س��فر کردن خیلی لوکس داش��ته‬ ‫باش��ید‪ ،‬میباخ برای ش��ما یک چمدان گران قیمت و لوکس‬ ‫ام��اده کرده ک��ه به طور کامل ب��ا خ��ودرو اس‪ ۶۵۰‬جدید‬ ‫هم شکل است‪.‬‬ ‫این بسته مس��افرتی میباخ با توجه به س��لیقه مشتریان‬ ‫اماده سازی شده و در رنگ ها و طرح های مختلف با توجه به‬ ‫رنگ خودرو و سلیقه شما تولید می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن بس��ته ‪ ۴‬س��اک و کیف مختلف وج��ود دارد که‬ ‫هرک��دام یک نام وی��ژه دارند و همگی ب��ا ارم میباخ مزین‬ ‫ش��ده اند‪ .‬یک کوله پشتی‪ ۲ ،‬ساک دستی و یک کیف حمل‬ ‫مدارک از جمله موارد موجود در این بسته هستند‪.‬‬ ‫البت��ه این بس��ته ب��ه همین ج��ا ختم نمی ش��ود و یک‬ ‫جاکلی��دی مخصوص برای س��وییچ میباخ نی��ز در ان قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تمام این موارد با بهترین جنس چرم که درون خودرو نیز‬ ‫به کار رفته تهیه می ش��وند همچنین این خودروس��از اعالم‬ ‫کرده اس��ت که این بس��ته بهترین انتخاب برای مسافرت با‬ ‫میباخ خواهد بود‪.‬‬ ‫خودروس��ازان لوک��س به ط��ور معمول وس��ایل متفاوتی‬ ‫به عنوان لوازم جانبی به فروش می رسانند که به طور تقریبی‬ ‫با استقبال خوبی همراه هستند‪ .‬میباخ هنوز برای این بسته‬ ‫قیمت��ی اعالم نک��رده اما پیش بینی می ش��ود که نرخ ان از‬ ‫خودروهای سطح متوسط هم گران تر باشد‪.‬‬ ‫یکی از بزرگترین‬ ‫خودروسازانی که‬ ‫با ادغام به یک غول‬ ‫تبدیل شد‪ ،‬جنرال‬ ‫موتورز است‪.‬‬ ‫نشان های تجاری زیادی‬ ‫زیر چتر این خودروساز‬ ‫کار می کنند‬ ‫اصل و نسب خودروسازان جهان به کجا می رسد؟‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«ادغام» یکی از معمول ترین راه های کسب وکارهای‬ ‫جهان برای پیشبرد اهداف کاری است‪ .‬به طورمعمول‪،‬‬ ‫ش��رکت های تجاری بزرگ برای گسترش کسب و کار‬ ‫خ��ود به جای راه اندازی کس��ب وکارها و ش��رکت های‬ ‫جدید سراغ شرکت های کوچکتر فعال رفته و کار خود‬ ‫را با خرید انها گسترش می دهند‪.‬‬ ‫خودروسازان نیز از جمله صنایعی هستند که از این‬ ‫راهکار برای گسترش کار خود استفاده می کنند‪ .‬یکی‬ ‫از بزرگترین خودروس��ازانی که به همین روش به یک‬ ‫غول تبدیل شد‪ ،‬جنرال موتورز است‪ .‬نشان های تجاری‬ ‫زیادی زیر چتر این خودروساز کار می کنند‪.‬‬ ‫اینک��ه اصل و نس��ب خودروس��ازان جه��ان به کجا‬ ‫می رس��د‪ ،‬پرسشی است که می تواند پاسخ های جالبی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬گزارش پیش رو پاس��خ های جالب این‬ ‫پرس��ش را می دهد چراکه به بررس��ی اصل و نس��ب‬ ‫برخی خودروسازان بزرگ جهان می پردازد‪:‬‬ ‫‹ ‹هیوندای موتور‪ ،‬چشم بادامی سرافراز‬ ‫ش��رکت هیون��دای موت��ور کره جنوب��ی کار خود را‬ ‫به عنوان یک شرکت ساختمانی از سال ‪ ۱۹۴۷‬میالدی‬ ‫(‪ )۱۳۲۵-۲۶‬اغاز کرد اما به س��رعت گسترش یافت و‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال بعد یعنی در سال ‪ )۱۳۴۵-۴۶( ۱۹۶۷‬وارد‬ ‫کسب وکار خودرویی شد‪ .‬این شرکت در ابتدا نسخه ای‬ ‫از «ف��ورد کورتین��ا» (‪ )Ford Cortina‬را ب��ا مجوز‬ ‫ف��ورد تولید می کرد‪ .‬در س��ال ‪ )۱۲۵۴-۵۵( ۱۹۷۶‬اما‬ ‫نخس��تین خودرو ساخت خود به نام «پونی» (‪)Pony‬‬ ‫را عرض��ه ک��رد‪ .‬کیا نی��ز کار خود را از س��ال ‪۱۹۴۴‬‬ ‫(‪ )۱۳۲۲-۲۳‬با عنوان ش��رکت صنعتی «کیونگسانگ‬ ‫پریسیش��ن» اغاز کرد‪ .‬این ش��رکت در ابتدای فعالیت‬ ‫به صورت تخصصی قطعات دوچرخه تولید می کرد‪ .‬نام‬ ‫این ش��رکت از سال ‪ )۱۳۳۰-۳۱( ۱۹۵۲‬به کیا تغییر‬ ‫کرد و ‪ ۱۰‬س��ال بعد یعنی س��ال ‪)۱۳۴۰-۴۱( ۱۹۶۲‬‬ ‫ب��ه بازار خودرو وارد ش��د‪ .‬این ش��رکت ک��ی‪ ۳۶۰-‬را‬ ‫به عنوان نخستین محصول البته با مجوز و زیرنظر یک‬ ‫ش��رکت دیگر ساخت‪ .‬این خودرو یک کامیون کوچک‬ ‫س��ه چرخه مزدا بود‪ .‬کیا در سال ‪)۱۳۷۵-۷۶( ۱۹۹۷‬‬ ‫ورشکس��ت شده و یک سال بعد یعنی در سال ‪۱۹۹۸‬‬ ‫(‪ )۱۳۷۶-۷۷‬با هیوندای ادغام شد‪.‬‬ ‫شرکت خودروسازی هیوندای موتور اکنون صاحب‬ ‫نشان های تجاری هیوندای‪ ،‬کیا و جنسیس است‪.‬‬ ‫‹ ‹اوپل پی اس ای‪ ،‬خسته اما برقرار‬ ‫گروه پی اس ای در س��ال ‪ )۱۳۵۴-۵۵( ۱۹۷۶‬و پس‬ ‫از ادغام دو ش��رکت پژو و س��یتروئن فرانس��ه به وجود‬ ‫ام��د‪ .‬در اصل این گروه به نام پی اس ای پژو س��یتروئن‬ ‫شناخته می ش��ود اما در سال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬نام‬ ‫خود را به گروه پی اس ای (‪ )PSA Group‬تغییر داد‪.‬‬ ‫در مارس ‪( ۲۰۱۷‬اس��فند ‪ )۱۳۹۵‬این شرکت‪ ،‬اوپل و‬ ‫واکس��هال را از جنرال موتورز به نرخ ‪ ۲/۳‬میلیارد دالر‬ ‫خرید‪ .‬اوپل و واکس��هال به ترتیب نش��ان های تجاری‬ ‫المانی و بریتانیایی هس��تند که پیش از پیوس��تن به‬ ‫نش��ان تجاری پراوازه فرانسوی شرایط خوبی نداشتند‬ ‫و جنرال موت��ورز رضای��ت داده بود از زیر چتر این غول‬ ‫خارج شوند‪ .‬ان زمان البته انگلیسی ها از این ادغام ابراز‬ ‫نگرانی کرده بودند‪.‬‬ ‫دفت��ر مرکزی گروه پی اس ای در منطقه ای در حومه‬ ‫پاریس قرار دارد‪ .‬این ش��رکت خودروسازی نشان های‬ ‫تج��اری پ��ژو‪ ،‬س��یتروئن‪ ،‬دی اس‪ ،‬اوپل و واکس��هال‬ ‫را مدیری��ت می کن��د‪ .‬رنو‪-‬نیسان‪-‬میتسوبیش��ی‪ ،‬از‬ ‫ش��رق اس��یا تا غرب اروپا اتحاد رنو‪-‬نیس��ان‪ ،‬شرکت‬ ‫میتسوبیش��ی را در اکتبر ‪( ۲۰۱۶‬مهر ‪ )۱۳۹۵‬به نرخ‬ ‫‪ ۲/۳‬میلیارد دالر خرید‪ .‬رنو و نیس��ان نیز اتحاد خود را‬ ‫خیل��ی پیش تر یعنی ‪ ۲۷‬م��ارس ‪ ۶( ۱۹۹۹‬فروردین‬ ‫‪ )۱۳۷۸‬اعالم کردند‪ .‬این شرکت های متحد شده دفتر‬ ‫مرکزی واحدی ندارند‪ .‬دفتر اصلی رنو در حومه پاریس‬ ‫و منطقه ای به نام «بولون بیالنکورت» (‪Boulogne-‬‬ ‫‪ )Billancourt‬در اط��راف پاریس قرار دارد‪ .‬نیس��ان‬ ‫نیز در یوکوهامای ژاپن دفتر دارد و مقر میتسوبیش��ی‬ ‫نیز در منطقه «میناتو وارد» توکیو اس��ت‪ .‬اتحاد رنو‪-‬‬ ‫نیسان‪-‬میتسوبیش��ی نش��ان های تجاری رنو‪ ،‬نیسان‪،‬‬ ‫میتسوبیش��ی‪ ،‬داس��یا‪ ،‬یک نش��ان تج��اری کوچک‪،‬‬ ‫اینفینیتی‪ ،‬داتس��ان‪ ،‬س��ازنده مدل ه��ای به صرفه در‬ ‫بازاره��ای نوظهور‪ ،‬الدا‪ ،‬نش��ان تج��اری به صرفه فعال‬ ‫در روس��یه‪ ،‬رنو‪-‬سامسونگ نشان تجاری فعال در کره‬ ‫جنوبی و ونوس��یا‪ ،‬نش��ان تجاری فعال در چین را در‬ ‫کنترل خود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاتا گروپ‪ ،‬هندی پراوازه‬ ‫جامستجی نوس��روانجی تاتا‪ ،‬یک شرکت تجاری را‬ ‫در بمبئی هند در س��ال ‪ )۱۲۴۶-۴۷( ۱۸۶۸‬تاسیس‬ ‫ک��رد ک��ه در ان مناف��ع گوناگونی را دنب��ال می کرد؛‬ ‫منافع��ی که از تولید پارچه تا عاملیت یک هتل لوکس‬ ‫را دربرمی گرفت‪ .‬این ش��رکت بازرگانی در سال ‪۱۹۰۷‬‬ ‫(‪ )۱۲۸۵-۸۶‬وارد صنعت اهن و فوالد ش��د‪ .‬ش��رکت‬ ‫خودروسازی تاتا موتورز هند نیز در سال ‪-۲۴( ۱۹۴۵‬‬ ‫‪ )۱۳۲۳‬کار خ��ود را اغاز کرد‪ .‬ش��رکت تاتا موتورز در‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۸۶-۸۷( ۲۰۰۸‬جگ��وار و لندروور را خرید‪.‬‬ ‫دفت��ر مرک��زی این ش��رکت نیز در بمبئ��ی هند قرار‬ ‫دارد‪ .‬تاتا موتورز درحال حاضر نش��ان های تجاری تاتا‪،‬‬ ‫لندروور‪ ،‬جگوار و شرکت وسایل نقلیه تجاری تاتا دائوو‬ ‫را زیرمجموعه خود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا‪ ،‬قدیمی خوشنام‬ ‫بخش خودروس��ازی ش��رکت تویوت��ا اتوماتیک لوم‬ ‫وورکز‪ ،‬نخس��تین بار با پیکاپ جی‪ ۱‬در س��ال ‪۱۹۳۵‬‬ ‫(‪ )۱۳۱۳-۱۴‬وارد بازار خودرو ش��د‪ .‬این شرکت شاخه‬ ‫خودروسازی را از خود جدا کرد تا در سال ‪-۱۶( ۱۹۳۷‬‬ ‫‪ )۱۳۱۵‬شرکت تویوتا موتور‪ ،‬ویژه تولید خودرو تاسیس‬ ‫ش��ود‪ .‬نخستین محصول تویوتا موتور کامیون جی ای‪،‬‬ ‫نسخه پیشرفته جی‪ ۱‬بود‪ .‬دفتر مرکزی شرکت تویوتا‬ ‫موتور در ش��هر تویوتای ژاپن ق��رار دارد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫نش��ان های تجاری تویوتا‪ ،‬لکسوس‪ ،‬هینو‪ ،‬ویژه وسایل‬ ‫نقلی��ه تج��اری و دایهاتس��و‪ ،‬ویژه تولی��د خودروهای‬ ‫کوچک زیرنظر تویوتا اداره می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ژجیانگ جیلی‪ ،‬تازه وارد بزرگ‬ ‫لی ش��وفو‪ ،‬گروه هلدینگ ژجیانگ جیلی را در سال‬ ‫‪ )۱۳۶۴-۶۵( ۱۹۸۶‬تاس��یس کرد و جیلی اتوموبیل را‬ ‫نیز در س��ال ‪ )۱۳۷۵-۷۶( ۱۹۹۷‬بنیان نهاد‪ .‬با اینکه‬ ‫جیلی یک ش��رکت به نسبت تازه کار است اما در جهان‬ ‫شناخته شده و تولیدکننده ای قدر به شمار می رود‪.‬‬ ‫دفتر مرکزی ش��رکت خودروس��ازی جیلی در شهر‬ ‫هانگژو اس��تان ژجیانگ است‪ .‬این نشان تجاری چینی‬ ‫نام های��ی چون جیلی اوتو‪ ،‬ولوو‪ ،‬لوتوس‪ ،‬پروتون‪ ،‬ویژه‬ ‫تولید خودرو در مالزی‪ ،‬شرکت وسایل نقلیه لندن با نام‬ ‫رسمی «لندن تاکسی کمپانی»‪ ،‬پولستار‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫مدل ه��ای برق��ی با کارای��ی باال‪ ،‬لینک اند کو‪ ،‬نش��ان‬ ‫تج��اری با تمرکز بر وس��ایل نقلی��ه برقی‪ ،‬یوان چنگ‬ ‫اوتو‪ ،‬شرکت وس��ایل نقلیه تجاری و ترافوجیا‪ ،‬شرکت‬ ‫سازنده خودروهای پرنده را زیر چتر خود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و‪ ،‬موتورسازی که خودروساز شد‬ ‫«رپ موتورن ورکه» (‪)Rapp Motorenwerke‬‬ ‫یک ش��رکت تولیدکننده موتور خودرو بود که در سال‬ ‫‪ ۱۹۱۷‬میالدی (‪ ۱۲۹۵-۹۶‬خورش��یدی به «بایریشه‬ ‫موت��ورن ورک��ه» (‪Bayerische Motoren‬‬ ‫‪ )Werke‬تبدیل ش��د‪ .‬این ش��رکت در س��ال ‪۱۹۲۲‬‬ ‫(‪ )۱۳۰۰-۰۱‬ب��ا ی��ک ش��رکت هواپیماس��ازی ب��ه‬ ‫ن��ام «بایریش��ه فلوگزوگ‪-‬ورک��ه» (‪Bayerische‬‬ ‫‪ )Flugzeug-Werke‬ادغ��ام ش��د‪ .‬انه��ا در س��ال‬ ‫‪ )۱۳۰۱-۰۲( ۱۹۲۳‬تصمیم گرفتند کس��ب وکارشان‬ ‫را از عرضه موتور به ساخت موتورسیکلت تبدیل کنند‪.‬‬ ‫تولید این موتورسیکلت ها در سال ‪)۱۳۰۶-۰۷( ۱۹۲۸‬‬ ‫کلید خورد‪ .‬گروه ب ام و از همان ابتدا تاکنون س��اختار‬ ‫خود را به نس��بت پایدار و س��اده حفظ کرده است‪ .‬این‬ ‫گروه خودروس��ازی اکنون مالکیت نشان های تجاری‬ ‫ب ام و‪ ،‬مین��ی‪ ،‬رولز‪-‬روی��س و ب ام و موت��اراد (نش��ان‬ ‫تجاری موتورسیکلت ساز) را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دایملر‪ ،‬مادر مرسدس بنز‬ ‫ش��رکت دایملر موتورن (‪ )DMG‬در س��ال ‪۱۸۹۹‬‬ ‫(‪ )۱۲۷۷-۷۸‬بنیان گذاری ش��د‪ .‬این ش��رکت در سال‬ ‫‪ )۱۳۰۴-۰۵( ۱۹۲۶‬با ش��رکت «بنز و س��ی» (‪Benz‬‬ ‫‪ )& Cie‬ادغام و به دایملر‪-‬بنز ای جی تبدیل شد‪.‬‬ ‫نشان تجاری بهتر شناخته شده مرسدس نیز در سال‬ ‫‪ )۱۲۷۸-۷۹( ۱۹۰۰‬تاس��یس شد‪ .‬در ان زمان‪ ،‬فردی‬ ‫به نام امیل جلینک‪ ،‬فروش��نده دایملر برخی مدل های‬ ‫این ش��رکت را با نام مرس��دس که نام دخترش بود به‬ ‫‹ ‹گروه فولکس واگن‪ ،‬بازمانده نازی ها‬ ‫بازار رقابت وارد کرد‪ .‬موفقیت او منجر به ظاهر ش��دن‬ ‫رگ و ریشه فولکس واگن به دوران نازی ها در المان‬ ‫نام مرس��دس روی خودروهای جاده ای دایملر در سال‬ ‫بازمی گ��ردد‪ .‬ان زمان المانی ه��ا ارزوی یک «خودرو‬ ‫‪ )۱۲۸۰-۸۱( ۱۹۰۲‬شد‪ .‬دفتر مرکزی دایملر ای جی‬ ‫مردمی» را داشتند تا بتوانند جمعیت را جابه جا کنند‪.‬‬ ‫در شهر اش��توتگارت المان است‪ .‬این شرکت ساختار‬ ‫این کارخانه پیش از همه گیر شدن جنگ جهانی دوم‬ ‫بس��یار پیچیده ای دارد که همه کالس های خودرویی‬ ‫تنها می توانس��ت شمار محدودی خودرو‬ ‫را پوش��ش می دهد‪ .‬نش��ان های تجاری‬ ‫برای مردم تولی��د کند و به همین دلیل‬ ‫دایمل��ر ای ج��ی ش��امل مرس��دس بنز‪،‬‬ ‫«ادغام» یکی از‬ ‫کارخانه فاز کاری خود را تغییر داده و به‬ ‫اسمارت‪ ،‬مرس��دس بنز تراکز‪ ،‬فریتالینر‬ ‫سمت تولید وس��ایل نقلیه نظامی رفت‪ .‬معمول ترین راه های‬ ‫(تولیدکنن��ده س��می تراک)‪ ،‬فوس��و‬ ‫کسب وکارهای‬ ‫پ��س از جنگ‪ ،‬تولید بتلفیل��د اغاز و در‬ ‫(تولیدکنن��ده کامیون ه��ای تج��اری)‪،‬‬ ‫جهان برای پیشبرد‬ ‫نهایت از این خودرو ‪ ۲۱‬میلیون دستگاه اهداف کاری است‪ .‬وس��ترن اس��تار (سازنده س��می تراک)‪،‬‬ ‫تولید شد‪ .‬دفتر مرکزی این شرکت قدیمی‬ ‫براتبن��ز (ش��رکت هندی وس��ایل نقلیه‬ ‫به طورمعمول‪،‬‬ ‫و ریش��ه دار المانی در ولفسبورگ المان‬ ‫تجاری)‪ ،‬مرس��دس بنز ونز‪ ،‬مرسدس بنز‬ ‫شرکت های تجاری‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬درحال حاض��ر‪ ،‬فولکس واگن بزرگ برای گسترش باس��ز‪ ،‬سترا (س��ازنده اتوبوس) و توماس‬ ‫نشان های تجاری فولکس واگن‪ ،‬ائودی‪ ،‬کسب و کار خود به جای بیلت‪ ،‬شرکت س��ازنده سرویس مدرسه‬ ‫بنتل��ی‪ ،‬بوگاتی‪ ،‬المبورگینی‪ ،‬پورش��ه‪ ،‬راه اندازی کسب وکارها است‪.‬‬ ‫س��یت‪ ،‬اسکودا‪ ،‬من‪ ،‬شرکت تولیدکننده و شرکت های جدید � جنرال موتورز‪ ،‬غول محترم‬ ‫کامیون های س��نگین‪ ،‬اس��کانیا‪ ،‬شرکت‬ ‫سراغ شرکت های‬ ‫در س��ال ‪،)۱۲۸۶-۸۷( ۱۹۰۸‬‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫فعال‬ ‫کوچکتر‬ ‫دیگر تولیدکننده کامیون های س��نگین‪،‬‬ ‫ویلی��ام س��ی دوران��ت‪ ،‬مال��ک وق��ت‬ ‫وس��ایل نقلی��ه تج��اری فولکس واگن و کار خود را با خرید انها ش��رکت خودروس��ازی بیوک‪ ،‬ش��رکت‬ ‫گسترش می دهند‬ ‫دوکاتی‪ ،‬تولیدکننده موتورسیکلت را در‬ ‫جنرال موت��ورز را به عن��وان ش��رکت‬ ‫اختیار دارد‪.‬‬ ‫هلدینگ برای نشان های تجاری خودرو‬ ‫تاس��یس کرد‪ .‬کمی بعد‪ ،‬این ش��رکت چند خودروساز‬ ‫دیگ��ر ازجمل��ه اولدموبیل و کادی�لاک را خرید‪ .‬دفتر‬ ‫مرک��زی جنرال موت��ورز اکنون در ش��هر دیترویت در‬ ‫ایالت میش��یگان امریکاس��ت‪ .‬ورشکستگی این نشان‬ ‫تجاری در س��ال ‪ )۱۳۸۷-۸۸( ۲۰۰۹‬منجر به بس��ته‬ ‫نّهای تجاری خوشنام و قدیمی‬ ‫ش��دن برخی از نش��ا ‬ ‫خودروس��ازی از جمله اولدموبیل‪ ،‬پونتیاک‪ ،‬س��اترن‬ ‫و هومر ش��د‪ .‬نش��ان های تجاری جنرال موتورز اکنون‬ ‫شامل اوتوباجون (خودروساز چینی)‪ ،‬بیوک‪ ،‬کادیالک‪،‬‬ ‫ س��ی‪ ،‬هولدن (برای بازار اس��ترالیا)‪،‬‬ ‫ش��ورولت‪ ،‬جی ام ِ‬ ‫جیفانگ (شرکت وسایل نقلیه تجاری مستقر در چین)‬ ‫و وولینگ (خودروساز چینی) می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹فیات کرایسلر‪ ،‬امریکایی‪-‬ایتالیایی‬ ‫اکتب��ر ‪( ۲۰۱۴‬مه��ر ‪ )۱۳۹۳‬ب��ود ک��ه کار ادغ��ام‬ ‫شرکت های فیات ایتالیا و کرایسلر امریکا به طور رسمی‬ ‫به پایان رسید‪ .‬این فرایند در سال ‪)۱۳۸۹-۹۰( ۲۰۱۱‬‬ ‫زمانی که کرایسلر به ورشکستگی رسید‪ ،‬اغاز شد‪ .‬ان‬ ‫زمان فیات مالکیت بخشی از کرایسلر را به عهده گرفت‪.‬‬ ‫ش��رکت ایتالیایی ارام ارام سهام بیش��تری از شرکت‬ ‫امریکای��ی خرید ت��ا اینکه مالکیت بر کرایس��لر کامل‬ ‫ش��د‪ .‬فیات کار خود را در س��ال ‪)۱۲۷۷-۷۸( ۱۸۹۹‬‬ ‫با عنوان طوالنی ‪Società Anonima Fabbrica‬‬ ‫‪ Italiana di Automobili Torino‬ک��ه‬ ‫کوتاه شده ان ‪ F.I.A.T‬است‪ ،‬اغاز کرد‪ .‬والتر کرایسلر‪،‬‬ ‫مالک ش��رکت کرایس��لر نیز پیش��ینه ای درازمدت در‬ ‫صنعت خودرو حتی پیش از تاس��یس شرکت کرایسلر‬ ‫موت��ور در س��ال ‪ )۱۳۰۳-۰۴( ۱۹۲۵‬داش��ت‪ .‬از نظر‬ ‫فنی‪ ،‬اف س��ی ای دفتر مرکزی شرکت خود را در لندن‬ ‫بنا نهاد اما بیش��تر کارهای اصلی این ش��رکت در دفتر‬ ‫اصلی کرایسلر در ابرون هیلز میشیگان و کارهای اصلی‬ ‫فی��ات نیز در محل اولی��ه اش یعنی تورین ایتالیا انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬نشان های تجاری اف سی ای شامل کرایسلر‪،‬‬ ‫دوج‪ ،‬جی��پ‪ ،‬رم‪ ،‬فیات‪ ،‬الفا رومئو‪ ،‬فیات پروفش��نال‪،‬‬ ‫النچیا و مازراتی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت فورد موتور‪ ،‬خودروساز مردمی‬ ‫هن��ری فورد به کمک چند س��رمایه گذار‪ ،‬ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی ف��ورد موت��ور را در س��ال ‪-۸۲( ۱۹۰۳‬‬ ‫‪ )۱۲۸۱‬بنیان گذاش��ت‪ .‬این کس��ب وکار خودرویی در‬ ‫س��ال ‪ )۱۲۸۶-۸۷( ۱۹۰۸‬توانس��ت با معرفی «مدل‬ ‫ت��ی» (‪ )Model T‬یک «خ��ودرو مردمی» واقعی به‬ ‫جهان عرضه کند‪ .‬این خودروساز نزدیک به ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫خودرو مدل تی تا س��ال ‪ )۱۳۰۵-۰۶( ۱۹۲۷‬ساخت‪.‬‬ ‫دفتر مرکزی فورد در دیربورن میشگان در امریکاست‪.‬‬ ‫درحالی که فورد زمانی نشان های تجاری چون استون‬ ‫مارتین و ولوو را زیر چتر خود داشت اکنون ساختاری‬ ‫بسیار ساده داشته و تنها ‪ ۲‬نشان تجاری فورد و لینکلن‬ ‫را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا موتور‪ ،‬از موتورسیکلت تا خودرو‬ ‫ساچیرو هوندا و تاکئو فوجیساوا‪ ،‬شرکت هوندا موتور‬ ‫را در سال ‪ )۱۳۲۶-۲۷( ۱۹۴۸‬تاسیس و یک سال بعد‬ ‫یعنی در س��ال ‪ )۱۳۲۷-۲۸( ۱۹۴۹‬ش��روع به فروش‬ ‫نخس��تین موتورس��یکلت خود کرد‪ .‬ای��ن پیش از ان‬ ‫ب��ود که هوندایی ها موتورهایی برای نصب کردن روی‬ ‫دوچرخه ها بسازند‪ .‬این شرکت با کامیون های کوچک‬ ‫«ت��ی‪ )T۳۶۰( »۳۶۰‬در اوت ‪ )۱۳۴۱-۴۲( ۱۹۶۳‬و ‪۲‬‬ ‫ماه بعد خودروهای اس��پرت «اس‪ )S۵۰۰( »۵۰۰‬وراد‬ ‫دنیای خودروسازی شد‪ .‬دفتر مرکزی هوندا در میناتو‬ ‫وارد توکیو‪ ،‬پایتخت ژاپن اس��ت‪ .‬این شرکت اکنون ‪۲‬‬ ‫نش��ان تجاری هوندا و اکورا و نیز «هوندا پاوراسپرت»‬ ‫را در کنترل خود دارد‪ .‬هوندا پاور اس��پرت شرکت های‬ ‫موتورسیکلت س��ازی‪ ،‬ای تی وی‪ ،‬کشتی و سایر وسایل‬ ‫نقلیه مخصوص حمل ونقل را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫منبع‪Motor 1 .com:‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫ای از هند‬ ‫مجلل در بافت جدید دیده می ش�وند‪ .‬این ش�هر در جهان به شهر معابد مشهور است‪ .‬اودیشا دارای ‪ ۷۲۰‬معبد قدیمی است که در سال ‪۱۹۴۸‬‬ ‫میالدی‪ ،‬به طور رس�می به عنوان پایتخت اس�تان بوبانشور شناخته شد‪ .‬جمعیت این ش�هر بیشتر از ‪ ۴۰‬میلیون نفر است که ‪ ۲۲‬درصد ان را‬ ‫قبیله ها تشکیل داده اند و ‪ ۷۵‬درصد این افراد سواد دارند‪.‬‬ ‫از س�پتامبر تا مارس‪ ،‬اوج زمان گردش�گری این شهر اس�ت و پس از این دوره‪ ،‬دمای هوا به بیش از ‪ ۵۰‬درجه می رسد‪ .‬سبک معماری معابد‬ ‫به کالینگا معروف اس�ت و به معابد بدون کفش وارد می ش�وند‪ .‬گفتنی اس�ت‪ ،‬عکس�برداری از داخل معابد ممنوع است‪ .‬سایت انگلیسی زبان‬ ‫‪ Orissa tourism‬درباره این معابد نوش�ت‪ :‬معابد این ش�هر معماری بی نظیری دارند‪ .‬تمام این معابد ساختاری مشابه دارند‪ .‬انها دارای معبد‬ ‫اصلی یا حرم و حیاط جلویی هستند‪ .‬یکی از قدیمی ترین معابد این شهر که به اواخر قرن هشتم باز می گردد‪ Vaital Deul ،‬است که ویژگی‬ ‫قابل توجه ان شکل حیاط برج است‪.‬‬ ‫ش�کل نیمه اس�توانه ای سقف ان نیز خارق العاده است‪ .‬با این حال جمعیت ‪ ۴۰‬میلیون نفری این ایالت فرصت بسیار مناسبی برای حضور و‬ ‫عرضه کاالهای ایرانی به وجود اورده و با ورود گردش�گر ها از س�ایر کش�ورها‪ ،‬این فرصت چند برابر ارزش دارد‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت»‬ ‫حضور نمایندگان شرکت های ایرانی در نخستین نمایشگاه بین المللی توانمندی های صنایع کوچک هند(اودیشا) اغازی برای انجام رایزنی ها‬ ‫و شروع تجارت بود‪ .‬در حاشیه این نمایشگاه‪ ،‬رایزنی ها و حضور در نشست های مشترک با مقامات ایالت اودیشا‪ ،‬اعضای اتاق بازرگانی ایالت‬ ‫اودیش�ا و برخی از ش�رکت های صنعتی این ایالت برگزار شد‪ .‬همچنین قرار ش�د برای ادامه همکاری ها و بررسی نتیجه نشست ها و رایزنی ها‪،‬‬ ‫گروهی از مقامات دولتی و نمایندگان بخش خصوصی ایالت اودیشا در بهار سال اینده به ایران و استان قزوین سفر کنند‪.‬‬ ‫تقاضا برای خرده فروشی‬ ‫اظه��ارات برخی ش��رکت کنندگان ایرانی در‬ ‫نخستین نمایش��گاه بین المللی صنایع کوچک‬ ‫هند(اودیش��ا) حاکی از وجود تقاضای بس��یار‪،‬‬ ‫برای خرید کاالهای در معرض نمایش گذاشته‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫هادی عس��کری‪ ،‬مدیر عامل‬ ‫توسعه خوش��ه فراوری انگور‬ ‫اس��تان قزوی��ن ک��ه در این‬ ‫نمایش��گاه حضور داشت در‬ ‫گف��ت و گو ب��ا خبرن��گار اعزامی «گس��ترش‬ ‫صنعت» به هند گفت‪ :‬بیشتر بازدیدکنندگان از‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬افراد عام و ش��هروندان هستند که‬ ‫برای خری��د کاال مراجعه می کنند و خرید انها‬ ‫در حد خرده فروشی است‪.‬‬ ‫این ش��رکت کننده با اشاره به رایزنی با بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬مراجعه کنن��ده در روز دوم نمایش��گاه‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬بازدیدکنن��ده ای ب��رای بیزینس و‬ ‫تج��ارت در س��طح کالن در روزهای نخس��ت‬ ‫نمایش��گاه مراجع��ه نکرد و عم��ده تقاضا برای‬ ‫خرید جزئی بوده است‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال در روزهای اخر نمایش��گاه‪ ،‬از‬ ‫خری��د در حجم ه��ای بیش��تر و حت��ی تبادل‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪ 28 1396‬جمادی الثانی ‪ 17 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 355‬پیاپی ‪2328‬‬ ‫مقدمه ای برای اغاز حضور‬ ‫کاالهای ایرانی با کاالهای هندی نیز اس��تقبال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محم��د باس��تانی‪ ،‬نماین��ده‬ ‫شرکت تمرا فعال در فراوری‬ ‫خرم��ا نی��ز گف��ت‪ :‬مراجعه‬ ‫کنندگان‪ ،‬شناختی از خرما و‬ ‫محصوالت فراوری شده ان ندارند‪.‬‬ ‫وی تایید ک��رد بیش��تر مراجعه کنندگان به‬ ‫قصد خری��د امده اند و تقاضای زی��اد دارند‪ .‬ما‬ ‫نیز حج��م اندکی از محص��والت را برای نمونه‬ ‫نمایشی اورده ایم که امکان فروش ان نیست‪ .‬با‬ ‫این حال برخی از این نمونه ها به دلیل تقاضای‬ ‫زیاد فروخته شد‪.‬‬ ‫حیدرپور‪ ،‬شرکت کننده دیگر‬ ‫در نمایش��گاه توانمندی های‬ ‫صنای��ع کوچک هن��د گفت‪:‬‬ ‫درب��اره چگونگ��ی برگزاری‬ ‫نمایش��گاه اطالع رس��انی نش��د‪ .‬ب��ا وج��ود‬ ‫پیگیری های بسیار‪ ،‬از این حجم تقاضای خرید‬ ‫جزئی مطلع نشدیم‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت کنن��ده تاکی��د ک��رد‪ :‬اگر در‬ ‫زمینه ش��یوه برگزاری نمایش��گاه و ن��وع نیاز‬ ‫مراجعه کنن��دگان اطالع رس��انی ش��ده ب��ود‪،‬‬ ‫می توانس��تیم ب��ا امادگ��ی کامل ت��ر و حج��م‬ ‫محصوالت بیشتر در نمایشگاه حاضر شویم‪.‬‬ ‫خطیب��ی‪،‬‬ ‫امیرمحم��د‬ ‫ش��رکت کننده دیگ��ر در‬ ‫نمایش��گاه ی��اد ش��ده نیز با‬ ‫اش��اره به توانمندی های هند‬ ‫در صنع��ت پالس��تیک گف��ت‪ :‬این کش��ور در‬ ‫صنعت پالستیک عملکرد قوی داشته و ظرفیت‬ ‫تجارت مواد اولی��ه این صنعت مانند ‪ pvc‬بین‬ ‫ایران و هند وجود دارد‪.‬‬ ‫این ش��رکت کنن��ده اف��زود‪ :‬در صورتی که‬ ‫مسئوالن دولتی دو کش��ور وارد مذاکره شوند‪،‬‬ ‫ظرفی��ت همکاری مش��ترک در صنعت قیر نیز‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫دیگ��ر‬ ‫طباطبای��ی‪،‬‬ ‫ش��رکت کننده نمایش��گاه‬ ‫توانمندی های صنایع کوچک‬ ‫هندوس��تان نی��ز تاکید کرد‪:‬‬ ‫برای تجارت پس��ته در این نمایشگاه حدود ‪۵‬‬ ‫مذاکره انجام ش��د اما هنوز ب��ه امضای قرارداد‬ ‫نرسیده است و باید ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫محسن رضایی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��هرک صنعتی کاسپین در‬ ‫حاشیه نخس��تین نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی توانمندی ه��ای‬ ‫صنعت��ی در اودیش��ا ب��ه‬ ‫خبرنگار اعزامی «گس��ترش‬ ‫صنعت» در هندوستان گفت‪:‬‬ ‫هند کشوری پهناور و قوی در ذخایر‬ ‫معدنی و طبیعی است‪ .‬بنابراین امکان‬ ‫همکاری و سرمایه گذاری مشترک در‬ ‫حوزه ایجاد و توس��عه صنایع کوچک‬ ‫بین ایران و هند وجود دارد‪.‬‬ ‫رضای��ی ب��ا اش��اره ب��ه برگ��زاری‬ ‫نشس��ت های ‪ B2B‬و ‪B2G‬‬ ‫نماین��دگان ش��رکت های ایران��ی‬ ‫اعزامی به هندوستان گفت‪ :‬این سفر‬ ‫مقدم��ه ای برای اغ��از همکاری های‬ ‫صنعتی و تجاری مش��ترک اس��ت و‬ ‫این رایزنی ها در برگش��ت نمایندگان‬ ‫ش��رکت های ایرانی قاب��ل پیگیری و‬ ‫عملیاتی شدن است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شهرک صنعتی کاسپین‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬در همین مدت برگزاری‬ ‫نمایش��گاه نمایندگان ش��رکت های‬ ‫ایرانی توانس��ته اند به مرحله امضای‬ ‫ق��رارداد و حت��ی ف��روش کاال نی��ز‬ ‫برس��ند اما ج��ای نگرانی نیس��ت و‬ ‫توس��عه همکاری ها در برگش��ت این‬ ‫افراد ب��ه ایران ادامه خواهد داش��ت‬ ‫و نتای��ج بهت��ری ب��ه دس��ت خواهد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫رضای��ی گف��ت‪ :‬نماین��دگان‬ ‫ش��رکت های ایران��ی و نماین��دگان‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی قزوین‬ ‫ب��ه نمایندگ��ی از س��ازمان صنای��ع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫در این سفر با حضور در نشست های‬ ‫مش��ترک ب��ا مقامات ارش��د مجلس‬ ‫اودیش��ا‪ ،‬س��ازمان صنای��ع کوچ��ک‬ ‫شنبه‬ ‫اودیش��ا و ریی��س و اعضای‬ ‫ات��اق بازرگان��ی اودیش��ا به‬ ‫بح��ث و تبادل نظر پرداختند‬ ‫و برای تسهیل روابط صنعتی‬ ‫و تج��اری دو ط��رف نی��ز‬ ‫تفاهمنامه همکاری بین اتاق‬ ‫بازرگانی استان قزوین و اتاق‬ ‫بازرگانی اودیشا امضا شد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن نمایندگان ش��رکت های‬ ‫اعزامی به هندوس��تان نیز می توانند‬ ‫با استناد به این تفاهمنامه بر توسعه‬ ‫همکاری های خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫رضای��ی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن م��دت‬ ‫برگزاری نمایش��گاه فرصت مناسبی‬ ‫برای توس��عه همکاری های مشترک‬ ‫بین ای��ران و هن��د در زمینه تقویت‬ ‫فعالیت ها در صنایع کوچک است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شهرک صنعتی کاسپین‬ ‫تاکید کرد‪ :‬سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی در کنار‬ ‫حمایت هایی ک��ه در واگذاری زمین‪،‬‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت‪ ،‬معافیت ه��ای‬ ‫مختلف و تشویق های تولیدی کرده‪،‬‬ ‫در تالش بوده در زمین��ه بازاریابی و‬ ‫شناسایی کش��ورهای هدف گام های‬ ‫مهمی بردارد‪.‬‬ ‫مدی��ر عام��ل ش��هرک صنعت��ی‬ ‫کاس��پین با بیان اینکه فراهم س��ازی‬ ‫زمین��ه حض��ور ش��رکت های ایرانی‬ ‫در نخس��تین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫صنای��ع کوچک هند(اودیش��ا) نیز از‬ ‫جمله حمایت های معنوی از توس��عه‬ ‫فعالیت ه��ای صنایع کوچک اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برگزاری نمایش��گاه های خارج‬ ‫از کش��ور نقش مهم��ی در بازاریابی‬ ‫محصول و توس��عه ص��ادرات دارد و‬ ‫این موضوع در اولویت کار مس��ئوالن‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط ای��ران‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ضرورت تشکیل نظام مهندسی‬ ‫صنعت در کشور‬ ‫بهروز راع�ی‪ :‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان اصفهان ب��ا انتقاد از نح��وه فعالیت نظام مهندس��ی‬ ‫س��اختمان در بخش صنعت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به منظور مدیریت‬ ‫درس��ت در ساخت وساز و تاسیس��ات صنعتی کشور و پرهیز‬ ‫از اعم��ال هزینه ه��ای غیر ض��رور بر این بخ��ش و همچنین‬ ‫رعای��ت ن��کات فنی و ایمنی الزم‪ ،‬تش��کیل نظام مهندس��ی‬ ‫صنعت بس��یار ضروری است‪ .‬به گزارش خبرنگار «گسترش‬ ‫صنعت» از اس��تان اصفهان‪ ،‬محمدجواد بگ��ی نحوه فعالیت‬ ‫اقدام های نظام مهندس��ی س��اختمان را یک��ی از چالش های‬ ‫بخش صنعت دانس��ت و گفت‪ :‬متاس��فانه رفتار غیر مسئوالنه‬ ‫بخش قابل توجهی از مهندس��ان نظام مهندسی که در عمل‪،‬‬ ‫هیچ گون��ه نظارتی بر ساخت وس��ازهای بخش صنعت اعمال‬ ‫نک��رده و به مهر فروش��ی اکتفا می کنند س��بب لوث ش��دن‬ ‫رس��الت نظارتی این سازمان ش��ده است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان اصفهان ناهمخوانی قوانین موجود‬ ‫در نظام مهندس��ی با نیازهای بخش های تولیدی و صنعتی را‬ ‫بخش دیگری از مشکالت دانست و افزود‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬در‬ ‫قوانین این س��ازمان حریم و فواصل قانونی صنایع شیمیایی‬ ‫و کارخانه های س��نگبری حدود ‪ ۵‬متر است در حالی که این‬ ‫حریم ‪ ۵‬متری با خطرها و ریس��ک های صنایع شیمیایی که‬ ‫نیازمند حریم ‪ ۵0‬متری اس��ت هیچ گونه همخوانی نداشته و‬ ‫همین حریم موجود برای صنع��ت کم خطری مانند کارخانه‬ ‫سنگ نیز بی مورد است‪ .‬وی نحوه ساخت سوله های صنعتی‬ ‫را نیز یکی دیگر از ایرادهای قوانین نظام مهندسی ساختمان‬ ‫در بخش صنع��ت عنوان و تصریح کرد‪ :‬هر چند هر صنعت با‬ ‫توجه به نوع تاسیس��ات ماش��ین االت و فعالیت خود نیازمند‬ ‫نوع خاصی از س��وله های صنعتی اس��ت اما در عمل‪ ،‬ش��اهد‬ ‫تجویز س��اخت س��وله های مش��ابه برای همه نوع صنایع از‬ ‫س��وی این نظام مهندس��ی هس��تیم که انطباقی با نیازهای‬ ‫بخش صنعت نخواهد داش��ت‪ .‬محمد جواد بگی با بیان اینکه‬ ‫امروزه بخش ه��ای تولیدی و صنعتی از رقابت وصف ناپذیری‬ ‫با رقیب��ان داخلی و خارجی خ��ود برخوردارند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫متناسب بودن نحوه ساخت س��وله ها و تاسیسات با نیازهای‬ ‫این بخش س��بب کاهش هزینه ه��ا و در نتیجه کاهش بهای‬ ‫تمام ش��ده تولید و افزای��ش رقابت پذی��ری تولیدات صنعتی‬ ‫خواهد ش��د که متاس��فانه در کش��ور از این مهم بی بهره ایم‬ ‫و هزینه ه��ای گزافی در این زمینه بر صنایع وارد می ش��ود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان حجم‬ ‫انب��وه جوانان تحصیلکرده جوی��ای کار را از مزیت های اصلی‬ ‫کشور دانست و افزود‪ :‬توسعه شرکت های دانش بنیان می تواند‬ ‫عالوه بر ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت مناس��ب‪ ،‬اشتغال‬ ‫مناسبی هم برای این فارغ التحصیالن دانشگاهی ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬رویکرد توسعه صنعتی استان به سمت صنایع‬ ‫پاک‪ ،‬غیراالینده‪ ،‬دانش بنیان و صادراتگراست تا زمینه برای‬ ‫رقابت پذیری و اشتغال پایدار در استان فراهم شود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪ 28 1396‬جمادی الثانی ‪ 17 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 355‬پیاپی ‪2328‬‬ ‫خبر‬ ‫تویوتا و ب ام و سرانجام‬ ‫به تفاهم رسیدند‬ ‫ب ام و و تویوت��ا در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬می�لادی (‪)۱۳۹۰-۹۱‬‬ ‫همکاری مش��ترک خود را اعالم کردند‪ .‬به گفته تادا سان‪۲ ،‬‬ ‫سال طول کشید تا مهندسان ‪ ۲‬شرکت تفاوت ها را در زمینه‬ ‫مهندس��ی و طراحی کمی برطرف کنند و همچنین ‪ ۲‬س��ال‬ ‫زمان برد تا جزئیات طرحی که هر ‪ ۲‬ش��رکت می خواس��تند‬ ‫روی ان کار کنند مشخص شد‪.‬‬ ‫تویوتا سوپرا جدید را شاید بتوان برادر ناخوانده ب ام و زد‪۴‬‬ ‫دانس��ت اما هیچ کدام انچنان ش��باهتی به یکدیگر ندارند و‬ ‫فلسفه های مختلفی در انها به کار رفته است‪.‬‬ ‫شاید بسیاری از ما فکر کنیم ساخت یک خودرو جدید در‬ ‫هر خودروسازی یکسان باش��د و همه با طراحی و مهندسی‬ ‫یک پلتفرم یا بدنه خاص به یک محصول نهایی تبدیل خواهد‬ ‫ش��د اما همه چیز به همین سادگی که به نظر می رسد نیست‬ ‫و برای س��اخت یک خودرو فلس��فه و فرهنگ خاصی در هر‬ ‫خودروسازی حاکم است‪.‬‬ ‫این تفاوت های فرهنگ و فلس��فه خودروس��ازی ها درست‬ ‫هم��ان چیزی بود که تویوتا و ب ام و باید با ان کنار می امدند‬ ‫تا بتوانند مدل های سوپرا و زد‪ ۴‬را ساخته و روانه بازار کنند‪.‬‬ ‫به گفته تتسویا تادا سان‪ ،‬مهندس ارشد پروژه سوپرا‪ ،‬اختالف‬ ‫بس��یاری می��ان تویوتا و ب ام و برای س��اخت خ��ودرو وجود‬ ‫دارد‪ .‬فلس��فه خودروس��ازی و ذهنیت ژاپنی ها و المانی ها با‬ ‫یکدیگر متفاوت اس��ت‪ .‬با این حال باید این اختالفات را حل‬ ‫می کردیم‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬هر ‪ ۲‬شرکت در نهایت به این نتیجه‬ ‫رسیدند که به جای کار کردن روی یک ایده واحد باید روی‬ ‫‪ ۲‬پروژه مختلف و براساس سلیقه خود کار کنند و در نهایت‬ ‫به دنبال نقاط اشتراک باشند‪.‬‬ ‫تادا سان در بخشی از صحبت های خود گفت‪« :‬زمانی که‬ ‫برای همکاری سراغ ب ام و رفتیم احساس می کردیم که نقاط‬ ‫مشترک فراوانی داشته باشیم اما انها واکنش متفاوتی نشان‬ ‫دادند‪ .‬ما هرکدام خودروهایی براس��اس سلیقه خود ساختیم‬ ‫ت��ا در نهایت با در کنار یکدیگ��ر قرار دادن انها به یک هدف‬ ‫واحد دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫این شاید خبر خوبی باشد که بگوییم تویوتا سوپرا و ب ام و‬ ‫زد‪ ۴‬از جنبه ه��ای زیادی متمایز از یکدیگر هس��تند و هنوز‬ ‫اطالعات دقیقی از محصول ب ام و به دس��ت نیامده اما سوپرا‬ ‫یک خودرو خوب با سواری دلچسب به شمار می رود‪.‬‬ ‫فناوری لیزر‪ ،‬راهی تازه‬ ‫در افزایش ایمنی خودروهای اینده‬ ‫خودروهای خودران روز به روز در تشخیص محیط اطراف‬ ‫خ��ود بهتر می ش��وند اما هنوز در پیش بین��ی حوادث‪ ،‬عالی‬ ‫عمل نمی کنند‪ .‬گروهی از دانشجویان دانشگاه استنفورد در‬ ‫حال توسعه یک س��امانه مبتنی بر لیزر هستند که می تواند‬ ‫به خودروهای خودران کمک کند تا گوش��ه های کور و حتی‬ ‫خارج از پیچ را در اطراف خود ببینند‪.‬‬ ‫این فناوری باعث می ش��ود پیش از اینکه کودکی ناگهان‬ ‫وارد خیابان ش��ود یا خ��ودرو دیگری به س��رعت بخواهد از‬ ‫خودرو خودران سبقت بگیرد‪ ،‬تشخیص داده شده و از خطر‬ ‫احتمالی بعدی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫این روش به منظور تصویر کردن جابه جایی اش��یای خارج‬ ‫از خط مستقیم دید انجام می شود و به وسیله منتشر کردن‬ ‫پالس های لیزری در گوش��ه ها‪ ،‬خارج از محدوده دید ش��یء‬ ‫موردنظر و در عقب ان عمل می کند‪.‬‬ ‫یک حس��گر بسیار حس��اس فوتون های بازگش��تی‪ ،‬نور را‬ ‫جذب و به وسیله الگوریتمی پیچیده‪ ،‬انها را تجزیه و تحلیل‬ ‫می کن��د؛ نتیجه نهایی این فرایند یک عکس لحظه ای فازی‬ ‫از جسمی است که به خودرو نزدیک می شود‪.‬‬ ‫دانش��مندان دانش��گاه اس��تنفورد می گویند کمک انها به‬ ‫پیش��رفت این فناوری به طور عم��ده در جهت بهبود ریاضی‬ ‫است‪.‬‬ ‫از انجا که پرتوهای نور به وسیله اشیایی که به ان می رسند‬ ‫پراکنده می شوند‪ ،‬می توانند به طور تقریبی از هر نقطه ای به‬ ‫حس��گر برس��ند و موجب ایجاد «نویز و اختالل» قابل توجه‬ ‫شوند که البته قادر هس��تند هدف موردنظر را از بین ببرند‪.‬‬ ‫ب��رای کمک به حل این مش��کل‪ ،‬گروه پژوهش��ی‪ ،‬الگوریتم‬ ‫پیش��رفته ای را توس��عه داده ک��ه می توان��د مس��یر حرکت‬ ‫فوتون های دریافتی را محاس��به و از ان برای تصویرس��ازی‬ ‫جسم استفاده کند‪.‬‬ ‫ب ه گ��زارش زومیت‪ ،‬دیوی��د لیندن‪ ،‬یکی از نویس��ندگان‬ ‫مقاله ای که به توصیف ای��ن روش جدید می پردازد‪ ،‬توضیح‬ ‫می دهد‪ :‬چالش مهم در تصویربرداری غیرخطی‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫روش��ی کارامد برای بازیابی ساختار سه بعدی اشیای پنهان‬ ‫از داده ه��ای اندازه گیری ش��ده همراه با نویز اس��ت‪ .‬من فکر‬ ‫می کنم تاثیر بزرگ این روش در بهبود چگونگی محاس��بات‬ ‫ریاضی است‪.‬‬ ‫پژوهش��گران می گویند‪ :‬این الگوریت��م می تواند داده های‬ ‫فوت��ون را در کمت��ر از یک ثانیه تجزی��ه و تحلیل کند و به‬ ‫اندازه ای کارامد باش��د که بتوان��د روی یک لپ تاپ معمولی‬ ‫نیز اجرا شود‪.‬‬ ‫ل حاضر مش��کل اصلی ب��رای عملی کردن این کار‪،‬‬ ‫در حا ‬ ‫اس��کن اولیه اس��ت؛ به منظور تولید داده ه��ای کافی درباره‬ ‫اش��یای پنهان‪ ،‬سامانه به ش��لیک پالس های بسیاری از نور‬ ‫لیزر در یک روند پیچیده نیاز دارد که می تواند تا یک ساعت‬ ‫نیز طول بکشد‪ .‬اکنون نمی توان از این روش برای پیشگویی‬ ‫حضور کودکی که در گوش��ه یا مقاب��ل یک خودرو خودران‬ ‫قرار دارد‪ ،‬استفاده کرد‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رییس جمهوری امریکا‬ ‫به نظر کار سختی برای‬ ‫بازگرداندن روزهای‬ ‫طالیی به صنعت خودرو‬ ‫امریکا دارد اما تا ان‬ ‫روز نرسیده‪ ،‬خوب‬ ‫است بدانید که تویوتا‬ ‫اکنون افساردار‬ ‫بسیاری از خودروهای‬ ‫ساخت امریکاست‬ ‫درباره افسانه هایی که صنعت خودرو را الوده کرده است‬ ‫این دروغ های خودرویی را باور نکنید‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وقتی می ش��نوید چیزی که س��ال ها ب��ه ان باور‬ ‫داشتید دروغی بیش نبوده چه حسی پیدا می کنید؟‬ ‫بی تردید حس خوبی به شما دست نمی دهد و حتی‬ ‫شاید چندان مایل نباشید به ان فکر کنید‪.‬‬ ‫اینترنت اکنون خانه تازه و مدرن باورها و اطالعات‬ ‫نادرس��ت است اما فرق ان با انچه نسل به نسل نقل‬ ‫ش��ده این اس��ت که در این فض��ای بی انتها منبع ها‬ ‫قابل اعتماد به نظر می رس��ند و ای��ن منابع جایگزین‬ ‫حس ه��ای مش��ارکت و پژوهش ه��ای نخ نما ش��ده‬ ‫گذش��ته ش��ده اند‪ .‬بس��یاری از مردم هن��وز بر این‬ ‫باورند که وسایل نقلیه ای که به دست انسان ساخته‬ ‫می ش��ود بر انها که با روبات ساخته می شوند برتری‬ ‫دارند یا ترکیباتی که برای ساخت تایر به کار می رود‬ ‫اهمیتی ندارد و همین که با چرخ س��ازگاری داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬کافی اس��ت‪ .‬وجود این باورها باعث می شود‬ ‫کمتر کس��ی سراغ خواندن بیشتر یا کسب اطالعات‬ ‫روز برود‪.‬‬ ‫این ماج��را اما ی��ک روی دیگر ه��م دارد‪ .‬برخی‬ ‫صاحب��ان خودرو تمایل دارند بی��ش از حد احتیاط‬ ‫کنند‪ ،‬به س��رویس خودرو بیش از حد اهمیت دهند‬ ‫و چارچوب های اش��تباه برای نگهداری از خودرو را‬ ‫مهم بدانند‪ .‬همه اینها تنها از س��وی نمایندگی ها و‬ ‫ش��رکت هایی که نگاه حریصانه به کار دارند در ذهن‬ ‫مالکان خودرو نقش می بندد‪.‬‬ ‫به هرحال دالیل این باورهای نادرست هرچه باشد‪،‬‬ ‫وقت ان رس��یده که اگاهی درباره انها به دست اید‪.‬‬ ‫در صنعت خودرو‪ ،‬افس��انه ها بیشتر همان اطالعات‬ ‫غلطی هستند که نسل به نسل منتقل شده اند‪ ،‬حال‬ ‫انکه دروغ ها به طور عمدی ساخته می شوند تا مردم‬ ‫را فریب دهند‪ .‬هدف از فریب نیز اغلب این است که‬ ‫فرد را وادار به نش��ان دادن واکنش��ی خاص کند یا‬ ‫کالهبرداری شود‪.‬‬ ‫ش رو نگاهی است به ‪ ۱۲‬دروغ و افسانه‬ ‫گزارش پی ‬ ‫گل درش��ت در صنعت خ��ودرو که سال هاس��ت در‬ ‫ذهن ها خانه کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹الومینیوم به اندازه فوالد ایمن نیست‬ ‫فورد‪ ،‬خودروسازی اس��ت که از الومینیوم به جای‬ ‫فوالد در محصوالت خود اس��تفاده می کند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل سایر خودروسازان به این شرکت خرده می گیرند‬ ‫چون الومینیوم را پایین تر از فوالد می دانند اما دالیل‬ ‫زیادی وج��ود دارد که این باور را رد می کند‪ .‬پس از‬ ‫اینکه ش��ورولت در اواسط سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی(میانه‬ ‫‪ )۱۳۹۵‬با نش��ان دادن یک اگهی‪ ،‬الومینیومی بودن‬ ‫کفی عقب پیکاپ فورد را اشکار کرد و نیز نشان داد‬ ‫که وسایل مختلف مثل جعبه ابزارهای خالی از خود‬ ‫مقاومت نشان داده و اس��یبی ندیدند مجله فوربس‬ ‫ش��روع به پژوهش در این باره کرد‪ .‬س��خنگوی فورد‬ ‫گفت‪« :‬بررس��ی های فورد و طرف س��ومی که برای‬ ‫بررس��ی کیفیت به کم فورد امد نش��ان داد بیش از‬ ‫‪ ۹۹‬درصد مشتریان اف‪ ۱۵۰-‬مشکلی با الومینیومی‬ ‫بودن کفی عقب پیکاپ ندارند‪».‬‬ ‫مجله فوربس نیز به یک موسسه بیمه گزارش داد‬ ‫ک��ه پیکاپ های اف‪ ۱۵۰-‬فورد ایمن ترین محصوالت‬ ‫در ای��ن کالس خودرویی هس��تند‪ .‬در ازمایش های‬ ‫تصادف نی��ز این خ��ودرو به خوبی توانس��ت از پس‬ ‫رقیبان��ی چون ش��ورولت‪ ،‬جی ام س��ی‪ ،‬تویوت��ا و رم‬ ‫برامده و به این باور اشتباه پایان دهد که استفاده از‬ ‫الومینیوم باعث کاهش ایمنی خودرو می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای کره ای به درد نخور هستند‬ ‫بس��یاری از مردم جهان همچن��ان بی توجه به این‬ ‫واقعیت هس��تند ک��ه برخی از بهتری��ن خودروهای‬ ‫کنون��ی در خیابان ه��ای ش��هرهای جه��ان کره ای‬ ‫هس��تند‪ .‬هیون��دای و کی��ا ب��ا در اختی��ار گرفت��ن‬ ‫مهندس��ان و طراحان مشهور المانی که پیشینه کار‬ ‫در ش��رکت هایی چ��ون ب ام و و ائودی را داش��تند و‬ ‫نی��ز کارخانه های��ی در برخی ش��هرهای المان حاال‬ ‫خودروس��ازانی هس��تند که کیفی��ت و کارامدی به‬ ‫جزئی جدانشدنی از انها تبدیل شده است‪.‬‬ ‫از روزهای��ی که کره ای ها در خودروس��ازی چندان‬ ‫قابل اعتم��اد نبودند‪ ،‬از م��واد اولیه ارزان اس��تفاده‬ ‫می کردند و فضای داخلی خودروهای شان زشت بود‬ ‫زمان زی��ادی می گذرد‪ .‬موسس��ه معتبر جی دی پاور‬ ‫باالترین جایزه را به کیا برای داشتن بهترین کیفیت‬ ‫اولیه در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ )۱۳۹۴-۹۵‬اهدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هیبریدی ها کند هستند‬ ‫به زمانی برگردید که پریوس های نسل نخست تازه‬ ‫وارد صحنه ش��ده بودند و هوندا این سایت های اولیه‬ ‫پیش��رانه های یک لیتری داش��تند‪ .‬ان زمان می شد‬ ‫گفت که هیبریدی ها کند هستند و کسی از شنیدن‬ ‫این حرف شگفت زده نمی شد اما در سال های گذشته‬ ‫با ظهور نس��خه برقی خودروهایی چون تویوتا راو‪ ۴‬و‬ ‫لکسوس ‪۴۵۰‬اچ ثابت شده که خودروهای هیبریدی‬ ‫بی تردید قدرتمندتر از همتایان گازسوز خود هستند‪.‬‬ ‫س��امانه های باتری ه��ای مدرن هیبری��دی اکنون‬ ‫س��بک تر‪ ،‬بهینه ت��ر در مص��رف و قدرتمندت��ر از‬ ‫همیش��ه به خودروهای هیبریدی سرعت می دهند‪.‬‬ ‫خوشبختانه چون برق انرژی لحظه ای تولید می کند‪،‬‬ ‫باورهای نادرس��ت درب��اره تنبل ب��ودن خودروهای‬ ‫هیبریدی همزم��ان با ورود فناوری ه��ای نو به بازار‬ ‫خودرو در حال رنگ باختن است‪.‬‬ ‫‹ ‹همه شاسی بلندها خطر واژگونی دارند‬ ‫یعنی امریکا همان کشور س��ازنده نیست‪ .‬این یعنی‬ ‫بس��یاری از ش��رکت ها از سراس��ر جه��ان در امریکا‬ ‫کارخان��ه می زنند اما این دلیل نمی ش��ود که خودرو‬ ‫ساخته ش��ده در داخل مرزهای این کشور امریکایی‬ ‫باش��د‪ .‬خودرو در هر کجای دنیا که سر هم شود در‬ ‫نهایت به همان جایی تعلق دارد که رگ و ریش��ه اش‬ ‫به ان می رسد‪.‬‬ ‫سهم بزرگی از خودروهای گوناگون در کارخانه های‬ ‫ش��رکت های مختلف در خاک امریکا تولید می شوند‬ ‫ام��ا میزان تولی��د باال به این معنی نیس��ت که برای‬ ‫نمونه فوکوس ار اس در المان همچنان تولید نشود‬ ‫ی��ا جیپ جدید کامپس در خاک کش��ورهایی چون‬ ‫برزیل‪ ،‬چین‪ ،‬هند یا مکزیک تولید نخواهد ش��د‪ .‬این‬ ‫شکل از تولید و تجارت را «جهانی سازی» می گویند‪.‬‬ ‫ترامپ تنه��ا زمانی می تواند ثابت کن��د امریکا را به‬ ‫دوران طالی��ی خ��ود بازگردانده که ه��م تولید تمام‬ ‫قطعات و هم کل فرایند س��اخت خ��ودرو در داخل‬ ‫خاک امریکا انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتان بیشتر قدرت خودرو را باال می برد‬ ‫این یکی از موضوعاتی اس��ت که نه س��یاه اس��ت‬ ‫و نه س��فید‪ .‬بحث اکتان در واقع خاکس��تری اس��ت‬ ‫چون تبلیغ کنندگان درب��اره اش دروغ نمی گویند اما‬ ‫مردم دقیق متوجه نمی شوند منظور تبلیغ کنندگان‬ ‫چیس��ت‪ .‬وقتی یک ش��رکت نفتی به شما می گوید‬ ‫که بنزین ممتاز تولیدی این ش��رکت ضایع کنندگان‬ ‫عملکرد موتور را حذف می کند نباید انتظار داش��ته‬ ‫باش��ید وقتی پس از پر کردن ب��اک‪ ،‬پمپ بنزین را‬ ‫ترک کردید خودرو روی پایش بند نباشد‪.‬‬ ‫مطالع��ات تازه ثابت ک��رده که س��وخت ارزان به‬ ‫موتور اس��یب می زند و یک مخزن باکیفیت می تواند‬ ‫گاهی به عنوان تمیزکننده س��امانه سوختی استفاده‬ ‫شود اما انچه قطعی اس��ت اینکه وجود قطعه ای که‬ ‫خودرو همیش��ه به ان نیاز ندارد تنها سبب افزایش‬ ‫هزینه های ماهانه شما می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زوروی شکست ناپذیر‬ ‫برای همه باور شده بود که خودروهای شاسی بلند‬ ‫چند بار برای ت��ان پیش امده که یک خودرو ‪۴×۴‬‬ ‫امتیازهای ویژه ای هنگام تصادف دارند اما ثابت ش��د‬ ‫یا ‪ ۲‬دیفرانس��یل گیرکرده در ب��رف ببینید یا با یک‬ ‫به اندازه گفته شده مصون نبودند و احتمال واژگونی‬ ‫وس��یله نقلیه چهارچ��رخ متحرک در س��احل پر از‬ ‫هم برای ش��ان وجود داش��ت؛ حال این خودرو جیپ‬ ‫ش��ن و ماس��ه رانندگی کنید؟ حتی اگ��ر خودرویی‬ ‫واگونر باش��د یا سامورایی س��وزوکی چندان تفاوتی‬ ‫این ویژگی ها را در بهترین س��طح خود داشته باشد‬ ‫ندارد اما به لطف س��امانه های امروزی کنترل کشش‬ ‫ب��ا انتخاب تای��ر بی کیفیت‪ ،‬س��امانه تعلیق قدیمی‪،‬‬ ‫و چس��بندگی‪ ،‬الکترونیکی ش��دن س��امانه کنترل‬ ‫س��ازوکار کش��ش حداقلی و یخ بس��تن زیاده از حد‬ ‫چهار چرخ ه��ای مح��رک و حت��ی هدایت گش��تاور‪،‬‬ ‫زمین‪ ،‬خودرو می تواند تسلیم شود‪.‬‬ ‫شاس��ی بلند های امروزی تاحد زیادی توانس��ته اند بر‬ ‫رانندگان اغلب عقی��ده دارند که ویژگی های ‪۴×۴‬‬ ‫این مشکل غلبه کنند‪.‬‬ ‫باع��ث می ش��ود ایس��تاناپذیر رانندگی‬ ‫با این اوصاف همچنان شمار زیادی از‬ ‫کنند‪ .‬در واقعیت اما چیز دیگری است؛‬ ‫وسایل نقلیه بزرگتر در بازار هستند که‬ ‫امکان دارد واژگون شوند‪ ،‬پس نمی توان برخی صاحبان خودرو بنابرای��ن حتی اگر پش��ت س��وبارویی‬ ‫بهره مند از روزامدترین نوع این فناوری‬ ‫ضمانت صد درص��دی داد که رانندگی‬ ‫تمایل دارند بیش‬ ‫ی��ا فورد رپت��وری متف��اوت از این نظر‬ ‫ب��ا س��رعت ‪ ۹۰‬مایل بر س��اعت هنگام‬ ‫از حد احتیاط کنند‪،‬‬ ‫نشس��ته اید به یاد داشته باشید همیشه‬ ‫وزی��دن یک باد ش��دید به چپ ش��دن به سرویس خودرو‬ ‫محدودیت های��ی برای انچه می خواهید‬ ‫خودرو منجر نشود‪.‬‬ ‫بیش از حد اهمیت‬ ‫‹ ‹تولید خودروهای امریکایی دهند و چارچوب های وجود دارد‪.‬‬ ‫اشتباه برای نگهداری � قدرت موتورهای وی‪۶‬‬ ‫در امریکا‬ ‫از خودرو را مهم‬ ‫باید از فورد تش��کر کرد که طلس��م‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری امریکا‬ ‫به نظ��ر کار س��ختی ب��رای بازگرداندن بدانند‪ .‬همه اینها تنها کم قدرت ت��ر ب��ودن موت��ور وی‪ ۶‬یا ‪۶‬‬ ‫روزه��ای طالی��ی ب��ه صنع��ت خودرو از سوی نمایندگی ها س��یلندر را شکس��ت‪ .‬اگرچ��ه ش��مار‬ ‫امری��کا دارد ام��ا ت��ا ان روز نرس��یده‪ ،‬و شرکت هایی که نگاه به نس��بت زیادی از خودروسازان ژاپنی‬ ‫حریصانه به کار دارند‬ ‫به ط��ور جداگان��ه تالش کردن��د عالقه‬ ‫خوب اس��ت بدانی��د که تویوت��ا اکنون‬ ‫در ذهن مالکان خودرو‬ ‫به فن��اوری توئین تورب��و (‪ ۲‬توربو) در‬ ‫افساردار بسیاری از خودروهای ساخت‬ ‫نقش می بندد‬ ‫دهه ه��ای ‪ ۸۰‬و ‪ ۹۰‬می�لادی (‪ ۶۰‬و‬ ‫امریکاست‪ .‬بس��یاری از مردم نمی دانند‬ ‫‪ ۷۰‬خورش��یدی) را گس��ترش دهن��د‪،‬‬ ‫جایی که خودرو در ان مونتاژ می ش��ود‬ ‫این ش��رکت فورد بود که توانس��ت این پیش��رفت را‬ ‫در ذه��ن جهانیان تثبیت کند‪ .‬نیس��ان جی تی‪-‬ار یا‬ ‫هوندا ان اس ایکس فوق العاده بودند اما مردم همچنان‬ ‫اعتقاد داشتند که هیچ موتوری وی‪ ۸‬نمی شود‪.‬‬ ‫نس��ل دوم جی تی فورد با موتور ‪ ۶۴۷‬اس��ب بخار‬ ‫و گش��تاور ‪ ۵۵۰‬اما ‪ ۶‬س��یلندر یا وی‪ ۶‬به بازار امد‪.‬‬ ‫عملکرد این خودرو چنان بود که بتواند به عنوان یک‬ ‫موتور با مصرف بهینه اما سیلندر پایین تر قانع کننده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اسب بخار مهم تر از گشتاور است‬ ‫جی لنو‪ ،‬کمدین مش��هور امریکایی تفاوت اس��ب‬ ‫بخار و گشتاور را بسیار خوب توضیح می دهد‪« :‬اسب‬ ‫بخار باعث ف��روش خودرو و گش��تاور موجب پیروز‬ ‫شدن در رقابت می ش��ود»‪ .‬برای دهه ها امریکایی ها‬ ‫اصرار به این افسانه داشتند که هرچه عدد اسب بخار‬ ‫بیش��تر باشد عملکرد خودرو هم بی تردید بهتر است‬ ‫اما چیزی که انها باید ستایش می کردند گشتاور بود‬ ‫نه اسب بخار‪.‬‬ ‫داشتن مجموعه ای از ویژگی ها و کارکرد یکپارچه‬ ‫انهاس��ت که می تواند باعث ظه��ور خودرویی چون‬ ‫شورولت کامارو اس اس ش��ود که سال ‪-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫‪ )۱۳۹۴‬همه را شگفت زده کرد‪ .‬اسیر طلسمی نشوید‬ ‫که می گوید هرچه اس��ب بخار بیش��تر باشد خودرو‬ ‫بی بر و برگرد س��ریع تر خواهد بود چون خیلی وقت ها‬ ‫چنین نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹رویای داشتن خودرو لوکس‬ ‫این یک عقیده تمس��خرامیز است که باید کم کم‬ ‫در پس��توهای ذهن دفن ش��ود‪ .‬وسایل نقلیه لوکس‬ ‫از رولز‪-‬روی��س گرفته تا بنتل��ی مدل هایی اقتصادی‬ ‫و به صرفه دارند اگر امکانات ش��یک و به روزش��ان را‬ ‫به عنوان بخش��ی از ل��ذت رانندگی روزان��ه بپذیرید‪.‬‬ ‫لندروور دیس��کاوری را در نظر بگیرید که با نرخ زیر‬ ‫‪۵۰‬ه��زار دالر در امریکا ش��روع ک��رد؛ خودرویی که‬ ‫هم ه امکانات لمس��ی در طراحی داخلی و اپشن های‬ ‫افرودی را دارد‪.‬‬ ‫البته برای داشتن چنین امکاناتی الزامی ندارد سراغ‬ ‫نش��ان های تجاری لوکس که گران تر هستند بروید‪.‬‬ ‫خودروهایی مانند کیا کادنزا و مزدا سی ایکس‪ ۹-‬هم‬ ‫لوکس واقعی هستند‪ .‬برای مطمئن شدن کافی است‬ ‫برخی از انها را امتحان کنید تا ببینید که بسیاری از‬ ‫نش��ان های تجاری غیرلوکس در حد همان لوکس ها‬ ‫امکانات دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹باتری خودرو را روی زمین نگذارید‬ ‫باتری های مدرن در یک بسته بندی خاص از جنس‬ ‫پالس��تیک پلی پروپیلن ق��رار دارند که به عنوان یک‬ ‫عایق الکتریکی عمل می کنند‪ .‬پیشرفت های امروزی‬ ‫در س��ازوکارهای مهر و موم کردن و گرفتن منفذها‬ ‫در عمل نفوذ و انتقال الکترولیت را غیرممکن کرده‬ ‫است بنابراین همه افسانه هایی که در گذشته درباره‬ ‫گذاشتن باتری روی سطح بتنی وجود داشته اکنون‬ ‫دیگر بی معناست‪.‬‬ ‫‹ ‹به تعویض روغنی بروید‬ ‫دهه ه��ا به ما گفته می ش��د پس از ‪۳‬ه��زار مایل‬ ‫کارکرد خودرو باید روغن خودرو عوض شود‪ .‬از انجا‬ ‫که روغن موتور به عن��وان روان کننده و خنک کننده‬ ‫عم��ل می کند احتیاط همواره ب��ر رعایت این قانون‬ ‫بوده اما با گذر زمان حتی روغن ها هم پیش��رفته تر‬ ‫ش��ده اند و فیلترهای��ی در روغ��ن خودرو اس��تفاده‬ ‫می ش��وند که می توان با خیال راحت بیش از ‪۳‬هزار‬ ‫مایل هم با خودروهای مدرن رانندگی کرد‪.‬‬ ‫منبع‪Cheatsheet :‬‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪ 28 1396‬جمادی الثانی ‪ 17 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 355‬پیاپی ‪2328‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫هزینه های اجتماعی خروج‬ ‫از رکود را بپردازیم‬ ‫براساس اخرین‬ ‫امار مرکز ملی امار‬ ‫ایران‪ ،‬رشد اقتصادی‬ ‫‪۹‬ماه امسال به ‪۴/۴‬‬ ‫درصد رسیده است‪.‬‬ ‫البته پیش بینی مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس‬ ‫شورای اسالمی نشانگر‬ ‫ادامه همین روند تا‬ ‫پایان سال و ماندن در‬ ‫رشد ‪ ۴/۴‬درصدی‬ ‫است‬ ‫با توجه به رشد اقتصادی ‪ ۴/۴‬درصدی ‪ ۹‬ماه امسال پیش بینی شد‬ ‫رشد اقتصادی تا پایان سال ثابت می ماند‬ ‫سید محمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در ش��رایطی ب��ه روزه��ای پایانی س��ال ‪ ۹۶‬نزدیک‬ ‫می ش��ویم که براس��اس اخرین امار مرک��ز ملی امار‬ ‫ایران‪ ،‬رش��د اقتصادی ‪۹‬ماه امس��ال ب��ه ‪ ۴/۴‬درصد‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬البته پیش بینی مرک��ز پژوهش های‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی نش��انگر ادامه همین روند‬ ‫تا پایان س��ال و ماندن در رش��د ‪ ۴/۴‬درصدی است‪.‬‬ ‫صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در اخرین‬ ‫گزارش های خود رش��د اقتصادی کش��ور را در س��ال‬ ‫‪ ۲0۱۷‬میالدی ب��ه ترتیب ‪ ۴/۲‬و ‪ ۴‬درصد پیش بینی‬ ‫کرده بودند‪ ،‬برهمین اس��اس رشد اقتصادی امسال به‬ ‫ط��ور قطع کمتر از ‪ ۵‬درص��د و در حدود ‪ ۴/۴‬درصد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت بخش های مختلف اقتصادی‬ ‫براس��اس گزارش مرکز ملی امار ای��ران‪ ،‬در پاییز‬ ‫امسال گروه کشاورزی رشد ‪ ۱/۳‬درصد‪ ،‬گروه خدمات‬ ‫رش��د ‪ ۶/۹‬درصدی و گروه صنعت رش��د منفی ‪0/۳‬‬ ‫درص��دی را تجربه کرده اس��ت ک��ه در گروه صنعت‬ ‫بخش صنعت(ساخت) در فصل سوم سال ‪ ۲/۵‬درصد‪،‬‬ ‫معدن ‪ ۱/۸‬درصد‪ ،‬نفت ‪ ۱/۶‬درصد و س��اختمان ‪۶/۵‬‬ ‫درصد رشد داشته اند‪.‬‬ ‫در مجموع ‪ ۹‬ماه گذش��ته نیز گروه کشاورزی یک‬ ‫درص��د‪ ،‬گروه صنعت ‪ ۳/۱‬درصد و بخش خدمات نیز‬ ‫‪ ۷‬درصد رشد داشته اند‪ .‬در زیر مجموعه صنعت در ‪۹‬‬ ‫ماه گذش��ته بخش صنعت(ساخت)‪ ۳/۷‬درصد‪ ،‬معدن‬ ‫‪ ۳/۳‬درصد‪ ،‬س��اختمان ‪۴/۵‬درصد و نفت ‪ ۳/۴‬درصد‬ ‫رشد داشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ براورد وضعیت بخش های مختلف‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی براساس‬ ‫نتای��ج جدیدترین ام��ار و اطالعات از ب��راورد وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی از تولید محصوالت کشاورزی‪ ،‬براورد‬ ‫هزینه ه��ای عمرانی و ج��اری دولت تا پایان س��ال‪،‬‬ ‫تحوالت مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای‬ ‫امس��ال و براوردهای ش��رکت ها و تشکل های مرتبط‬ ‫ب��ا صنایع مختلف ش��امل خودروس��ازی‪ ،‬محصوالت‬ ‫پتروش��یمی و‪ ...‬در زمین��ه میزان تولی��دات تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬پیش بینی خود را از وضعیت بخش های‬ ‫مختلف ارائه و در مجموع رش��د اقتصادی سال ‪ ۹۶‬را‬ ‫‪ ۴/۴‬درصد پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۳/۸‬درصدی بخش کشاورزی‬ ‫ارزیاب��ی جدیدتری��ن براورده��ای وزارت جه��اد‬ ‫کش��اورزی از تولید انواع اقالم محصوالت کش��اورزی‬ ‫تا پایان سال ‪ ۱۳۹۶‬نشان می دهد رشد ارزش افزوده‬ ‫بخش کش��اورزی در س��ال‪ ۱۳۹۶‬حدود ‪ ۳/۸‬درصد‬ ‫خواهد بود‪ .‬ش��رایط بارندگی که به طور معمول نقش‬ ‫مهمی در تولید بخش کش��اورزی دارد‪ ،‬نش��انگر این‬ ‫اس��ت که بارندگی س��ال اب��ی ‪ 1395-1396‬اگرچه‬ ‫کمتر از س��ال قبل بوده‪ ،‬اما تفاوت ان معنادار نیست‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬وضعیت نگران کننده مرب��وط به تولید‬ ‫کش��اورزی س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با توجه به اف��ت قابل توجه‬ ‫در می��زان بارندگی س��ال ابی ‪ 1395-1396‬اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس اخرین اطالعات وزارت جهاد کش��اورزی از‬ ‫مجموع محصوالت کشاورزی‪ ،‬محصوالت دامی با ‪۴۵‬‬ ‫درصد بیش��ترین سهم را در رش��د بخش کشاورزی‬ ‫دارد پس از ان محصوالت زراعی با ‪ ۳۲‬درصد س��هم‬ ‫و محصوالت باغی نی��ز با ‪ ۲۳‬درصد کل تولید بخش‬ ‫کشاورزی را تش��کیل می دهند‪ .‬به طور کلی وضعیت‬ ‫بخش کشاورزی را می توان به این صورت جمع بندی‬ ‫کرد که براس��اس براوردها در س��ال ‪ ،۱۳۹۶‬وضعیت‬ ‫رشد محصوالت باغی مناسب‪ ،‬رشد محصوالت دامی‬ ‫به جز شیر‪ ،‬پایین و رشد مجموع غالت منفی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نفت در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬را حدود ‪ ۳/۱‬درصد پیش بینی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۴/۱‬درصدی بخش صنعت‬ ‫مقایسه شاخص مقدار تولید بخش صنعت نشان‬ ‫می دهد این شاخص در زمستان سال ‪ ۱۳۹۵‬به رقم‬ ‫شاخص در سال ‪ ۱۳۹0‬رس��یده است‪ .‬این موضوع‬ ‫نش��ان می دهد تولید بخش صنعت پس از س��پری‬ ‫ش��دن دوره رکود ‪ ۵‬ساله به س��طح قبلی خود در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬رسیده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬با توجه به‬ ‫رشد منفی سرمایه گذاری در سال های گذشته و پر‬ ‫ش��دن ظرفیت های خالی بخش صنعت‪ ،‬رشد قابل‬ ‫توجهی برای س��ال های این��ده در این بخش مورد‬ ‫انتظار نیس��ت‪ .‬رش��د محصوالت صنعتی در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخس��ت ‪ ۳/۹‬درص��د بوده و در ‪ ۳‬م��اه دوم به ‪۶/۱‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬رش��د بیش��تر محصوالت صنعتی و‬ ‫زیربخش ه��ای صنعت��ی در ‪ ۳‬ماه س��وم پایین تر از‬ ‫فص��ل دوم و انتظارات قبلی ب��وده و به ‪ ۲/۶‬درصد‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬بررس��ی زیربخش ها و درنظر‬ ‫گرفتن س��هم انه��ا در کل صنعت نش��ان می دهد‬ ‫ک��ه این افت رش��د به طور عمده ناش��ی از کاهش‬ ‫عملکرد رش��د بخش های��ی مانند خودروس��ازی و‬ ‫پتروشیمی(مواد و محصوالت شیمیایی و الستیک‬ ‫و پالستیک) بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۳/۱‬درصدی بخش نفت‬ ‫همچنین رش��د بخش «س��اخت ماش��ین االت و‬ ‫امار تولید نفت ایران در س��ال های ‪ ۲0۱۶‬و ‪۲0۱۷‬‬ ‫دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر»‬ ‫میالدی براساس گزارش ماهانه اوپک نشان می دهد‪.‬‬ ‫از ‪ ۵/۷‬درص��د در فصل دوم ب��ه منفی ‪ ۱/۷‬درصد‬ ‫تولید نفت خام ایران در ‪ ۳‬ماه نخست سال ‪۳( ۱۳۹۶‬‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬در نهایت‪ ،‬با توجه به عملکرد ‪۹‬‬ ‫ماه دوم سال ‪ ۷ ) ۲0۱۷‬درصد رشد داشته است‪ .‬این‬ ‫ماه نخست‪ ،‬عملکرد ماه دهم (دی) صنایع و انتظارات‬ ‫رشد برای ‪ ۳‬ماه سوم امسال میالدی (‪ ۳‬ماه دوم سال‬ ‫از رش��د صنایع مختلف با توجه به س��ابقه عملکرد‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬ب��ه ح��دود ‪ ۵/۱‬درصد و ب��رای ‪ ۳‬ماه چهارم‬ ‫ماه های پایانی س��ال انها‪ ،‬رشد حدود‬ ‫‪ ۳(۲0۱۷‬ماه سوم ‪ ) ۱۳۹۶‬به ‪ ۲/۱‬درصد‬ ‫‪ ۳/۸۸‬درصدی بخش صنعت در ‪ ۳‬ماه‬ ‫کاهش پیدا کرده است‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫براساس گزارش‬ ‫چه��ارم مورد انتظار اس��ت‪ .‬این میزان‬ ‫براس��اس امارهای اوپک‪ ،‬میانگین رشد‬ ‫تولید نفت ایران در ‪ ۹‬ماه نخس��ت سال مرکز ملی امار ایران‪ ،‬رشد باالتر از رش��د ‪ ۳‬ماه سوم (پاییز)‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬حدود ‪ ۴/۸‬رش��د داشته است‪ .‬به در پاییز امسال گروه است اما از عملکرد ‪ ۹‬ماهه کمتر است‪.‬‬ ‫ط��ور کلی با در نظر گرفتن وضعیت بازار کشاورزی رشد ‪ ۱/۳‬بر همین اساس‪ ،‬رشد بخش صنعت در‬ ‫نفت و عملکرد سال گذشته این صنعت درصد‪ ،‬گروه خدمات س��ال ‪ ۱۳۹۶‬حدود ‪ ۴/۱‬درصد براورد‬ ‫در ایران‪ ،‬انتظار هس��ت روند کاهش��ی رشد ‪ ۶/۹‬درصدی و می شود‪ .‬براورد قبلی مرکز پژوهش ها‬ ‫گروه صنعت رشد منفی‬ ‫از رش��د بخش صنعت در سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫رش��د تولید نفت در ‪ ۳‬ماه پایانی س��ال‬ ‫‪ 0/۳‬درصدی را تجربه‬ ‫حدود ‪ ۴ / ۶‬درصد بوده اس��ت و دلیل‬ ‫این‬ ‫هم تداوم داش��ته باش��د‪ .‬با توجه به‬ ‫کرده است‬ ‫اصلی تعدیل رش��د ب��ه عملکرد کمتر‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬مرکز پژوهش ه��ای مجلس‬ ‫از انتظ��ار بخش های خودروس��ازی و‬ ‫شورای اسالمی رشد ارزش افزوده گروه‬ ‫پتروشیمی مربوط می شود‪.‬‬ ‫� رشد منفی ‪ ۲/۶‬درصدی بخش ساختمان‬ ‫بخش س��اختمان با توجه ب��ه ارتباط تنگاتنگی که‬ ‫با بخش های باالدس��تی خود(از قبیل فلزات اساسی‪،‬‬ ‫کانی های غیرفلزی و‪ )...‬داش��ته و از س��وی دیگر‪ ،‬به‬ ‫دلی��ل ارتب��اط با بخش ه��ای پایین دس��تی (خدمات‬ ‫مس��تغالت) از نق��ش بااهمیت��ی در اقتص��اد ای��ران‬ ‫برخوردار است‪ .‬برای تحلیل چشم انداز وضعیت بخش‬ ‫س��اختمان بهتر است که چش��م انداز ساختمان های‬ ‫دولت��ی و خصوصی به طور مجزا م��ورد کنکاش قرار‬ ‫گیرد‪ .‬عملکرد بخش ساختمان دولتی بستگی زیادی‬ ‫به وضعی��ت مخارج عمران��ی دول��ت دارد‪ .‬براوردها‬ ‫از وضعی��ت بودجه دولت نش��ان می ده��د که میزان‬ ‫تحق��ق مخارج عمرانی دولت در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬حدود‬ ‫‪ ۴۲‬هزار میلیارد تومان خواهد بود که رش��د تقریبی‬ ‫صفر درصدی نسبت به سال ‪ ۱۳۹۵‬خواهد داشت‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬در بخش خصوصی نیز براساس امارهای‬ ‫بانک مرکزی روند افزایش پروانه های س��اختمانی در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۱۳۹۶‬هم تداوم داشته و تعداد‬ ‫پروانه ها در مناطق ش��هری رشد ‪ ۷ / ۸‬درصدی داشته‬ ‫است‪ .‬با این حال‪ ،‬نکته مهم و قابل توجهی که وجود‬ ‫دارد ان اس��ت که با وجود رش��د تع��داد پروانه های‬ ‫صادرشده‪ ،‬سطح زیربنای طبقات روند کاهشی داشته‬ ‫است‪ .‬در مجموع‪ ،‬با توجه به وضعیت بخش ساختمان‬ ‫(خصوصی و دولتی) در سال ‪ ۱۳۹۶‬در مجموع منفی‬ ‫و حدود منفی ‪ ۲/۶‬درصد پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۵/۳‬درصدی خدمات‬ ‫رش��د بخش خدمات وابس��تگی زیادی به رشد سایر‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی دارد‪ .‬بخش خدمات در این دوره‬ ‫روند نزولی داش��ته و در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬رش��د این بخش‬ ‫منفی ش��ده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬رشد این بخش در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬با افزایش��ی قابل مالحظه به ‪ ۳/۶‬درصد رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��راورد مرکز پژوهش ها با توجه به اخرین ش��واهد‬ ‫اماری در دسترس چند ماه نخست امسال و براوردهای‬ ‫موجود از عوامل موثر تا پایان سال‪ ،‬نشانگر ان است که‬ ‫در سال ‪ ۹۶‬خدمات بازرگانی حدود ‪۲/۹‬درصد‪ ،‬خدمات‬ ‫حمل ونقل و ارتباطات حدود ‪ ۸‬درصد و خدمات عمومی‬ ‫‪ ۸/۴‬درصد رشد داشته باشند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬با در نظر گرفتن‬ ‫ش��رایط س��ایر بخش های اقتصادی مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی رش��د بخش خدمات در سال‬ ‫‪ ۹۶‬را ‪ ۵/۳‬درصد براورد کرده است‪.‬‬ ‫مزد منطقه ای با شرایط اقتصاد ایران هم خوانی ندارد‬ ‫از نگاه یک کارشناس حوزه کار مطرح شدن موضوع‬ ‫مزد منطقه ای در جلس��ه های ش��ورای عالی کار یک‬ ‫بحث انحرافی اس��ت و با ش��رایط ام��روز اقتصاد ایران‬ ‫نمی توان چنین سناریویی را اجرایی کرد‪.‬‬ ‫علی اکبر س��یارمه در گفت وگو با ایس��نا عنوان کرد‪:‬‬ ‫بحث منطقه ای کردن دس��تمزد از چند سال گذشته‬ ‫مطرح بود و ان زمان نمایندگان دولت معتقدند بودند‬ ‫که امکان پذیر نیس��ت‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬همه جوانب این‬ ‫امر را باید مدنظر داشته باشیم‪ .‬در المان یا امریکا که به‬ ‫ش��کل فدرالی اداره می شوند تنها حقوق کارگر نیست‬ ‫که به این ش��کل تعیین می ش��ود‪ .‬همه کشورها برای‬ ‫نظم مس��ائل اجتماعی و اقتصادی خود سیاس��ت ها و‬ ‫برنامه هایی را در پیش می گیرند و سال ها ازمون و خطا‬ ‫می گذرانند تا به مرحله ای برسند که این برنامه ها قابل‬ ‫اجرا ش��ود‪ .‬بنابراین بدون اماده بودن زیرساخت های‬ ‫اولی��ه نمی توانیم طرح��ی را اجرا کنیم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬مطرح شدن موضوع مزد منطقه ای‬ ‫در شورای عالی کار یک بحث انحرافی است‬ ‫و با ش��رایط امروز اقتصاد ای��ران همخوانی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وقتی حداقل ها را در مزد تک تک کارگران‬ ‫در بخش های مختلف صنعت و خدمات و در‬ ‫نقاط مختلف کش��ور مدنظر ق��رار می دهیم‪ ،‬می بینیم‬ ‫که حداقل ها تامین کننده معیش��ت کارگران نیس��ت‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که کارفرمایان نمی توانند به تعهداتی که‬ ‫قانون برای ش��ان پیش بینی ک��رده عمل کنند‪ ،‬چطور‬ ‫انتظار داش��ته باشیم که نسبت به بهبود وضعیت مزد‬ ‫منطقه ای متعهد باشند؟‬ ‫ای��ن کارش��ناس حوزه کار در عی��ن حال منطقه ای‬ ‫شدن مزد را راه گشا دانست اما گفت در شرایط کنونی‬ ‫هنوز زیرس��اخت ها فراهم نش��ده و قابلیت‬ ‫اجرای ان نیس��ت‪ .‬س��یارمه استان اصفهان‬ ‫را مث��ال زد و گف��ت‪ :‬اصفه��ان یک ش��هر‬ ‫صنعتی است و از همه نظر زیرساخت هایش‬ ‫امادگ��ی اجرای مزد منطق��ه ای را دارد اما‬ ‫اگر این اس��تان را با خوزس��تان یا سیستان‬ ‫و بلوچستان مقایسه کنیم تا چه حدا امکان‬ ‫عملیات��ی ک��ردن مزد منطق��ه ای را دارند؟ وی گفت‪:‬‬ ‫باره��ا و بارها تاکید کرده ایم که جلس��ه های کارگروه‬ ‫مزد شورای عالی کار را به اخر سال نگذارند و در طول‬ ‫س��ال جلسه های مستمری داش��ته باشند و برای مزد‬ ‫برنامه ریزی کنند ولی متاس��فانه همیشه در هفته های‬ ‫پایانی س��ال بدون بررس��ی ابعاد مزد و با پرداختن به‬ ‫کلیات برای مزد کارگران تصمیم گیری می ش��ود‪ .‬این‬ ‫فعال کارگری در پایان با بیان اینکه قبل از اجرای طرح‬ ‫منطقه ای کردن مزد باید همه جوانب و پیامدهای ان‬ ‫را س��نجید‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از پیامدهای منطقه ای کردن‬ ‫مزد‪ ،‬مهاج��رت نیروهای کار از نقطه ای به نقطه دیگر‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی مناطق به شدت به نیروی کار نیاز دارند‬ ‫ولی ظرفیت ان منطقه جوابگوی نیاز منطقه نیس��ت‬ ‫و کارگ��ر مهاجر می پذی��رد اما مهاجرت افراد می تواند‬ ‫س��راغاز بس��یاری از مس��ائل و پیامدها باشد که باید‬ ‫مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫در اخرین جلسه دستمزد شورای عالی کار پیشنهاد‬ ‫منطق��ه ای ش��دن حداقل م��زد مطرح ش��د که مورد‬ ‫مخالف��ت گروه ه��ای کارگری قرار گرفت و مقرر ش��د‬ ‫تا مطالعات مزد منطقه ای از س��ال اینده اغاز ش��ود و‬ ‫مورد بررس��ی بیشتر قرار گیرد‪ .‬در تعیین حداقل مزد‬ ‫منطقه ای معیارهای مختلفی از جمله محیط زیست و‬ ‫موقعیت جغرافیایی منطقه اثرگذار است‪.‬‬ ‫یک��ی از عوام��ل ناکام��ی‬ ‫در تولی��د‪ ،‬رون��د فعل��ی نرخ‬ ‫ارز اس��ت‪ .‬ما بای��د به کاهش‬ ‫هزینه های تولی��د فکر کنیم‪.‬‬ ‫این موضوع باید برای اقتصاد‬ ‫کش��ور یک هدف استراتژیک‬ ‫باش��د‪ .‬یک��ی از ابزارهای��ی‬ ‫حسن سبحانی‬ ‫که هزین��ه تولی��د را افزایش‬ ‫اقتصاددان‬ ‫می دهد‪ ،‬نرخ ارز اس��ت‪ .‬دولت‬ ‫در مفاهیم نوس��ان های ارز و‬ ‫مدیری��ت ان یکی از عقب افتاده تری��ن فهم ها را دارد‪ .‬اقایان‬ ‫برای کنترل نوس��ان ن��رخ ارز به جای راه��کار اصولی‪ ،‬نگاه‬ ‫زودگذر را انتخاب می کنند‪ .‬البته همین افرادی که در قدرت‬ ‫هستند پیش از این نیز با این سیاست ها موافق بودند‪ .‬دولت‬ ‫باید نرخی را برای یک دوره زمانی به طور مثال‪ ،‬یک یا یک‬ ‫و نیم س��ال انتخاب کند‪ .‬باید محاس��بات نشان دهد که این‬ ‫نرخ مشوق تولید در ان مرحله است‪ .‬نباید دولت به این فکر‬ ‫کند که عده ای در قبال وضع تعیین شده رانت خوار می شوند‬ ‫و برخ��ی دیگ��ر از این ران��ت می خورند زیرا اگ��ر نرخ ارزی‬ ‫به واردات کاالی س��رمایه ای و تولید دام��ن بزند این رانت‪،‬‬ ‫ران��ت کار مولد اس��ت و دارای ارزش اس��ت‪ .‬بعدها می توان‬ ‫براس��اس یک محاس��به مالیاتی‪ ،‬مالیات ان را دریافت کرد‪.‬‬ ‫در صورت��ی که دولت با عنوان تک نرخی اقدام کند‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ب��ه همین وضع موجود همچنان گرفت��ار خواهد بود چراکه‬ ‫وضع موجود محصول اقتصاد سیاس��ی ایران اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫به صراحت معتقدم مش��کالت اجتماعی و سیاسی کشور بر‬ ‫اقتصاد تاثیرگذار اس��ت‪ .‬نباید دولت برای مدت ها از ضرورت‬ ‫یکسان سازی نرخ ارز حرف بزند که این موضوع کامال اشتباه‬ ‫اس��ت زیرا با شرایط ایران همخوانی ندارد‪ .‬دولت باید نرخی‬ ‫را تعیین کند که تولید تش��ویق شود و بعد از هر چند وقت‬ ‫یک بار این نرخ را از نظر کشش ان اصالح کند‪ .‬یکسان سازی‬ ‫نرخ ارز برای ش��رایط فعلی اقتصادی ایران ضروری نیس��ت‪.‬‬ ‫م��ن این اقدام را حتی س��م مهلک می دان��م چراکه اقتصاد‬ ‫کش��ور به اندازه کافی ارز ندارد‪ .‬بی��کاری فراوان وجود دارد‬ ‫ک��ه برخی در ای��ن میان به خرید و ف��روش کاذب ارز روی‬ ‫می اورند‪ .‬اگر وضع مالی ش��ان بد باش��د‪ ،‬نان می خورند‪ .‬اگر‬ ‫پولدار باش��ند رانت می برند‪ .‬مش��کل اصل��ی در رونق تولید‬ ‫اس��ت که دولتی ها پیوس��ته درباره ان حرف می زنند اما در‬ ‫اجرا برای ان کاری نمی کنند‪ .‬سیاس��ت های ریسکی بانکی‬ ‫مدام از ضرورت یکسان سازی نرخ ارز حرف می زنند در حالی‬ ‫که اجرای این نوع سیاس��ت به معنای گران ش��دن نرخ ارز‬ ‫اس��ت‪ .‬صاحبان ارز هم یکی دولت ب��وده و دیگری تاجران‪.‬‬ ‫گران ش��دن ارز‪ ،‬به ضرر واردکننده ماش��ین االت‪ ،‬کاالهای‬ ‫س��رمایه ای و مواد اولیه است‪ .‬باید هزینه های تولید را پایین‬ ‫اورد تا رکود به طور مس��تمر از بین برود‪ .‬برای این موضوع‬ ‫هزینه های اجتماعی را نیز باید انتظار داش��ت‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫هیچ هزینه اجتماعی را ندهیم‪ ،‬هزینه های اقتصادی بر س��ر‬ ‫جامعه اوار خواهند شد‪ .‬منبع‪ :‬ایسنا‬ ‫خبر‬ ‫بهبود وضعیت جهانی ایران‬ ‫در شاخص حقوق مالکیت‬ ‫ایران در بین ‪ ۱۲۷‬کشور جهان از نظر شاخص بین المللی‬ ‫حقوق مالکیت در جایگاه ‪ ۹۹‬قرار گرفت و در بین کشورهای‬ ‫خاورمیان��ه و ش��مال افریقا ه��م رتبه ‪ ۱۱‬را دارد‪ .‬موسس��ه‬ ‫بین المللی پراپرتی رایتز الیان��س در گزارش خود اعالم کرده‬ ‫است که شاخص بین المللی حقوق مالکیت در ایران با ‪۰/۲۸‬‬ ‫درصد افزایش نسبت به سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی به ‪ ۴/۵۲‬درصد‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی رس��ید‪ .‬این نم��ره از بین ‪ ۱۰‬نمره‬ ‫محاسبه می ش��ود‪ .‬به گزارش اقتصاد انالین به نقل از فارس‪،‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬ایران در بین ‪ ۱۲۷‬کش��ور در جایگاه‬ ‫‪ ۹۹‬قرار گرفته و این رتبه بندی نشان می دهد که در مقایسه‬ ‫با س��ال گذشته هیچ تفاوتی نکرده است‪ .‬بر پایه این گزارش‪،‬‬ ‫ایران در بین ‪ ۱۷‬کش��ور منطقه خاورمیانه و منطقه ش��مال‬ ‫افریقا موس��وم به منا‪ ،‬در این م��دت در جایگاه یازدهم قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬در حالت کلی نمره ایران بر اساس این شاخص‬ ‫کمتر از میانگین جهانی ‪ ۵/۶۳‬است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان می گویند ش��اخص حقوق مالکیت با میزان‬ ‫رشد اقتصادی کشورها ارتباط مستقیم دارد‪ ۱0 .‬کشوری که‬ ‫رتبه های یک تا ‪ ۱0‬را در شاخص بین المللی حقوق مالکیت‬ ‫به خود اختصاص داده اند‪ ،‬به ترتیب عبارتند از‪:‬‬ ‫فنالند (نمره ‪ ،)۸ /۳‬نروژ (نم��ره ‪ ،)۸ /۲‬نیوزیلند (نمره ‪،)۸ /۲‬‬ ‫لوکزامبورگ(نمره ‪ ،)۸ /۱‬سنگاپور (نمره ‪ ،)۸ /۱‬سوئیس (نمره‬ ‫‪ ،)۸ /0‬س��وئد (نمره ‪ ،)۸ /0‬ژاپن (نمره ‪ ،)۸ /0‬کانادا (نمره ‪)۷ /۹‬‬ ‫و هلند (نمره ‪ .)۷/۹‬کش��ور میانمار با نمره کل ‪ ۲ /۵‬از ‪ ۱0‬در‬ ‫اخرین رتبه از میان ‪ ۱۲7‬کش��ور جهان قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫هر چه نمره کش��ورها به ‪ ۱0‬نزدیک تر باشد وضعیت بهتری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 355‬پیاپی ‪2328‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫ساخت وساز در تهران‬ ‫برای یک ماه ممنوع شد‬ ‫معاون معماری و شهرس��ازی ش��هردار تهران گفت‪ :‬انجام هرگونه‬ ‫فعالیت ساختمانی در سطح شهر به منظور تامین اسایش شهروندان‬ ‫و پیشگیری از تخلف های احتمالی‪ ،‬از ‪ ۲۵‬اسفند تا ‪ ۲۵‬فروردین ‪۹۷‬‬ ‫ممنوع است‪.‬‬ ‫مهدی حج��ت در گفت وگو ب��ا ایرنا افزود‪ :‬این ممنوعیت ش��امل‬ ‫فعالیت های عمرانی داخل ساختمان (به شرط نداشتن مزاحمت برای‬ ‫همسایگان) نمی شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬همچنین تردد تمامی ماش��ین االت دارای چرخ‬ ‫شنی در این مدت در سطح شهر تهران ممنوع است‪.‬‬ ‫معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران از تعیین ضوابط زمانی‬ ‫برای فعالیت های مرتبط با ساخت وس��از در پایتخت خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫عالوه ب��ر ان اس��تانداردهای مربوط به نما و قرار گرفتن نقش��ه های‬ ‫اتش نشانی در داخل ساختمان نیز به زودی تهیه و ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫حجت تاکید کرد‪ :‬همچنین صدور پروانه ساخت وس��از در س��طح‬ ‫شهر تهران بدون بررسی طرح نمای ساختمان ممنوع شده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» یکی از معضل ه��ای الودگی هوا‬ ‫در ش��هر تهران به خودروهای س��نگین و حمل بار مربوط می ش��ود‬ ‫ک��ه کاهش ت��ردد ای��ن خودروه��ا در روزه��ای ن��وروز می تواند به‬ ‫کاه��ش االیندگی ه��وا و ترافیک کمک کند‪ .‬از ط��رف دیگر‪ ،‬توقف‬ ‫ساخت وس��ازهای ساختمانی نیز به همین میزان می تواند در کاهش‬ ‫االیندگ��ی هوا و صوت��ی کمک کند‪ .‬از این رو‪ ،‬گردش��گران نوروزی‬ ‫می توانند تهران را یکی از مقصدهای نوروزی خود انتخاب کنند‪.‬‬ ‫ضرورت توسعه خدمات امدادی در تعطیالت نوروزی‬ ‫رویداد‬ ‫میانگین بارش فقط‬ ‫در ‪ ۴‬استان کشور عادی بود‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت منابع اب ایران گفت‪ :‬میانگین بارش‬ ‫از اغاز سال ابی جاری‪ ،‬فقط در ‪ ۴‬استان اذربایجان غربی و شرقی‪،‬‬ ‫کردستان و اردبیل نرمال گزارش شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از صد او س��یما‪ ،‬محمد‬ ‫حاج رس��ولی ها با تاکید ب��ر اینکه بقیه اس��تان ها دارای تنش ابی‬ ‫شدید و بحران ابی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬بدترین استان براساس کاهش‬ ‫بارش‪ ،‬سیس��تان و بلوچس��تان با ‪ ۷۳‬درصد‪ ،‬کرم��ان ‪ ۷۰‬درصد‪،‬‬ ‫اصفه��ان ‪ ۶۷‬درصد‪ ،‬یزد ‪ ۶۷‬درصد‪ ،‬خراس��ان جنوبی ‪ ۶۶‬درصد‪،‬‬ ‫هرمزگان ‪ ۶۵‬درصد‪ ،‬فارس ‪ ۶۳‬درصد و مرکزی ‪ ۶۰‬درصد نس��بت‬ ‫به دراز مدت ثبت شده است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬میزان بارش ها تاثیرگذاری متفاوتی در اس��تان های‬ ‫مختلف داش��ته است‪ .‬به طور مثال‪ ،‬در برخی استان ها روی کشت‬ ‫دی��م و در برخی دیگر در روان اب هایی که وارد س��دها می ش��وند‬ ‫تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫حاج رس��ولی ها با اشاره به اینکه در اس��تان هرمزگان‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫فارس و یزد نگران منابع ابی هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬در برخی استان ها از‬ ‫جنبه تامین اب کشاورزی مانند خراسان جنوبی ‪ ۶۶‬درصد کاهش‬ ‫بارش بوده که تاثیر مستقیمی بر اب چاه ها و قنات ها داشته است‪.‬‬ ‫البته در ‪ ۵‬سد تامین کننده اب تهران ذخایر ابی خوبی از سال های‬ ‫گذشته ایجاد کردیم به همین دلیل نگرانی کمتری داریم؛ هر چند‬ ‫بارش در استان تهران نیز در سال ابی جاری مناسب نبوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس اخرین نشس��ت با مس��ئوالن هواشناس��ی‬ ‫و گزارش این س��ازمان در ش��ورای عال��ی اب مبنی بر پیش بینی‬ ‫بارش در اسفند‪ ،‬فروردین و اردیبهشت شرایط را نرمال و کمتر از‬ ‫نرمال پیش بینی کردند‪ .‬هرچند از اغاز سال ابی تاکنون میانگین‬ ‫بارش در کش��ور ‪ ۹۱‬میلی متر گزارش شده که این میزان کمتر از‬ ‫پیش بینی سازمان هواشناسی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میزان بارش در نیمه نخس��ت سال ابی جاری نسبت‬ ‫به ‪ ۵۰‬سال گذشته بی س��ابقه بوده که امیدواریم کمبود بارش در‬ ‫ماه های اینده جبران ش��ود‪ .‬ورودی اب به سدها از اغاز سال ابی‬ ‫ج��اری تاکنون ‪ ۱۰‬میلیارد مترمکعب بوده ک��ه این رقم در زمان‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ ۱۴‬میلیارد مترمکعب ثبت شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه اعداد و ارق��ام بارش در حوضه های اصلی‬ ‫ابریز کش��ور بسیار بحرانی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این شرایط ابی کشور به‬ ‫مراقبت های جدی نیاز دارد‪.‬‬ ‫واردکنندگان خودرو کارافرین هستند نه دالل‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ام��روزه عالوه ب��ر اهمیت‬ ‫حضور بالگردهای امدادی‪،‬‬ ‫امبوالنس ها اتش نشان ه ا‬ ‫و سایر خودروهای امدادی‬ ‫در شهرها و جاده ها برای‬ ‫نجات بیماران‪ ،‬به منظور‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫امداد رسانی به خودروهای‬ ‫پژوهشگر صنعتی‬ ‫معی��وب در راه مانده نیز‬ ‫از خودروه��ای امدادی یا‬ ‫همان امداد خودرو اس��تفاده می شود‪ .‬فعالیت اصلی و‬ ‫مش��ترک امداد خودروها‪ ،‬خدمات دهی عمومی به در‬ ‫راه مان��دگان و در صورت امکان‪ ،‬راه اندازی خودرو در‬ ‫محل است‪.‬‬ ‫ترویج و گس��ترش اس��تفاده از خودروهای شخصی‬ ‫سبب شد در جوامع صنعتی « امداد خودرو » به عنوان‬ ‫یک نیاز اجتماعی مطرح شود تا پاسخگوی نیازهای‬ ‫ام��دادی و خدمات خودرویی به ش��هروندان باش��د‪.‬‬ ‫هدف اصلی امداد خودروها دستیابی به رضایتمندی و‬ ‫وفاداری مشتری است و در راستای افزایش اطمینان‪،‬‬ ‫اعتماد و اسودگی خاطر‪ ،‬خدمات دهی متنوع امدادی‬ ‫یا خدم��ات در مح��ل‪ ،‬خدمات دهی به ش��هروندان‬ ‫فعالیت می کند‪.‬‬ ‫انتق��ال و حمل ونقل بیماران ب��ه جایگاهی امن یا‬ ‫محل��ی برای درمان‪ ،‬همواره از دغدغه های افراد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در اواخر قرن هجدهم‪ ،‬فرانسوی ها نخستین‬ ‫وس��ایل حمل ونق��ل بیم��ار را به ش��کل امبوالنس‬ ‫س��اختند و به کمک همین وسیله که شبیه کالسکه‬ ‫بود‪ ،‬مجروحان جنگی و بیماران را به بیمارستان حمل‬ ‫می کردند‪ .‬در سال‪ 1247‬شمسی امبوالنس هایی در‬ ‫نیویورک به کار گرفته شدند که دارای برخی وسایل‬ ‫ام��دادی از جمله اتل و داروهایی مثل مرفین بودند‪.‬‬ ‫نخستین امبوالنس های شبیه خودرو در سال‪1269‬‬ ‫شمسی در شیکاگو طراحی شدند‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن تفاس��یر یک��ی از موضوع های��ی ک��ه در‬ ‫فرهنگ س��ازی در زمینه خ��ودرو و رانندگی ان طور‬ ‫که باید مورد توجه قرار نگرفته‪ ،‬اس��تفاده از خدمات‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫امداد خ��ودرو اس��ت‪ .‬امداد خودروه��ا ش��رکت های‬ ‫خدماتی هستند و همان طور که از نام شان پیداست‪،‬‬ ‫خدمات دهنده امدادی به خودروها و س��ایر وس��ایل‬ ‫نقلی��ه س��واری و تجاری ب��ا عمر کمتر از ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫هستند‪ .‬خدمات دهی خودرویی و امدادی در جوامع‬ ‫صنعتی که در صنعت خودرو پیشگام هستند‪ ،‬سال ها‬ ‫پیش رفع ش��ده و انها از مبتکران سیستم های نوین‬ ‫امدادرسانی در جهان به شمار می روند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه خودرو س��ازان داخل��ی و برخ��ی‬ ‫واردکنندگان خودرو به منظور رفاه حال ش��هروندان‬ ‫و برای انجام سرویس و خدمات تعمیراتی خودرو در‬ ‫محل زندگی یا کاری شان‪ ،‬طرح سرویس و تعمیرات‬ ‫س��یار در محل‪ ،‬از سوی ش��رکت های امدادی شان را‬ ‫فعاالنه اجرا می کنند‪.‬‬ ‫یک��ی از اه��داف امداد خودرو ه��ا‪ ،‬خدمات ده��ی‬ ‫با کیفی��ت باال در زمان کمت��ر‪ ،‬پایبندی به وظایف و‬ ‫جلب رضایت ش��هروندان بوده و تالش بر این اس��ت‬ ‫که همه نیازهای انان را با دقت‪ ،‬سرعت و کیفیت در‬ ‫محیط خارج از تعمیرگاه پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫از جمله ش��اخص ها برای ش��رکت هایی با ماهیت‬ ‫و فعالیت امدادی (اورژانس‪ ،‬اتش نش��انی‪ ،‬راهداری‪،‬‬ ‫پلی��س و امداد خودرو ه��ا) ک��ه از اهمی��ت ویژه ای‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬کاهش زمان انتظار مشتریان برای‬ ‫بهره من��دی از خدمات اس��ت اما عوامل��ی همچون‬ ‫ترافیک ش��هری از جمله مش��کالتی است که باعث‬ ‫کاهش بازده امدادرس��انان و تاخیر در خدمت رسانی‬ ‫مطلوب خواهد شد‪.‬‬ ‫همان ط��ور ک��ه از مفه��وم واژه ام��داد برمی اید‪،‬‬ ‫تحمل گذش��ت زم��ان ب��رای امدادخواه به نس��بت‬ ‫وخام��ت ش��رایط‪ ،‬دش��وار خواه��د ش��د‪ .‬مهم ترین‬ ‫خدم��ت ش��رکت های امداد خ��ودرو خدمات ده��ی‬ ‫امداد س��یار اس��ت و انواع خدمات قابل ارائه از سوی‬ ‫امداد س��یار عبارتند از‪ :‬رفع ایراد خ��ودرو در محل‪،‬‬ ‫اع��زام یا حمل ب��ه تعمیرگاه در ص��ورت نیاز‪ ،‬انتقال‬ ‫سرنشینان خودروهای حادثه دیده به محل مناسب‪،‬‬ ‫خدمات دهی تعمیرگاهی در محل(سرویس در محل‬ ‫و‪ ‬مش��اوره فنی تلفنی)‪ .‬اهمیت خدمات دهی پس از‬ ‫فروش مناسب در محل از سوی امداد خودرو موضوع‬ ‫قابل تاملی است‪ .‬امداد خودرو یکی از نیازهای جوامع‬ ‫صنعتی و پیشرفته است‪.‬‬ ‫یک��ی از خدمات��ی که در کش��ور ما بن��ا بر دالیل‬ ‫بس��یاری ب��ه فرهنگ س��ازی نی��از دارد‪ ،‬توس��عه و‬ ‫نهادینه س��ازی خدمات امداد رس��انی به خودروهای‬ ‫معیوب در راه مانده درون و برون شهری است‪.‬‬ ‫در هن��گام مس��افرت احتم��ال ب��روز اش��کال در‬ ‫خودر و( داخل��ی ی��ا خارجی) وج��ود دارد؛ همچنین‬ ‫درصدی از رانندگان کش��ور را زنان جامعه تش��کیل‬ ‫می دهند که نسبت به امور فنی یا تشخیص ایرادهای‬ ‫جزئی خودرو هیچ گونه اش��نایی نداشته و رفع ایراد‬ ‫خارج از توانایی انها اس��ت‪ .‬بنابراین نهادینه س��ازی‬ ‫خدم��ات امداد خ��ودرو و ترغیب مردم ب��ه فرهنگ‬ ‫استفاده از این نوع خدمات در کشور یک نیاز مبرم و‬ ‫اساسی به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات پیشرفته‬ ‫نکت��ه ای که پرداختن به ان در ای��ن مقوله دارای‬ ‫اهمیت اس��ت نح��وه خدمات دهی امداد خ��ودرو در‬ ‫سایر کشورهاست‪ .‬کش��ورهای توسعه یافته خدمات‬ ‫امدادی پیشرفته و کامل تری را در اختیار داشته و به‬ ‫امداد خواهان عرضه می کنند‪.‬‬ ‫از س��ویی‪ ،‬اش��تراک و عضوی��ت در ش��رکت های‬ ‫امداد خ��ودرو برای م��ردم این کش��ورها به فرهنگ‬ ‫تبدیل شده و حتی بیشتر از بیمه بدنه به ان اهمیت‬ ‫می دهند‪ .‬در مقابل‪ ،‬ش��رکت های امداد خودرو نیز به‬ ‫مشتریان خود خدمات سریع و با کیفیت می دهند‪.‬‬ ‫ب��ه عن��وان مثال‪ ،‬ب��رای امدادرس��انی ف��وری در‬ ‫ترافیک و مناطق دش��وارگذر‪ ،‬استفاده از هلی کوپتر‬ ‫جزو جدایی ناپذیر خدمات این ش��رکت ها بوده یا در‬ ‫اغلب موارد خودروهای س��واری جایگزین در اختیار‬ ‫امداد خواه��ان قرار می گیرد ت��ا در فاصله زمانی رفع‬ ‫ای��راد‪ ،‬امدادخ��واه با مش��کل تردد روبه رو نش��ود‪ .‬با‬ ‫توس��عه تولید و تنوع محصوالت خودرویی‪ ،‬انتخاب‬ ‫مشتریان نیز متنوع تر ش��ده است و در همین راستا‬ ‫پاس��خگویی ب��ه موق��ع و مناس��ب امدادخودروها و‬ ‫مراک��ز تماس خودروس��ازی به متقاضی��ان امداد در‬ ‫سفرهای برون شهری نیز از اهمیت بسزایی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬امداد خودروها به همین منظور و برای تسریع‬ ‫در خدمات دهی‪ ،‬اقدام به توسعه و تجهیز امدادگران‬ ‫و ناوگان های امدادی (خودرو‪ ،‬موتورسیکلت‪ ،‬جرثقیل‬ ‫و حتی هلی کوپتر) کرده اند که هر یک کارایی خاصی‬ ‫بو کار امروزی‪ ،‬فناوری به کاهش هزینه‬ ‫دارند‪ .‬در کس ‬ ‫و افزایش ارائه خدمات کمک شایانی کرده است‪.‬‬ ‫اگر به س��ال های گذش��ته رجوع کرده و به زمان‬ ‫نبود دسترس��ی به تلفن هم��راه بازگردید به راحتی‬ ‫ب��ه عمق فاجعه پی می برید‪ .‬در ان زمان پس از بروز‬ ‫اش��کال در خودرو باید ساعت ها منتظر امداد متفرقه‬ ‫مان��ده و با روش ه��ای مبتکرانه از قبیل اس��تفاده از‬ ‫طناب و کابل و‪ ...‬به یک تعمیرگاه مجاز می رس��یدید‬ ‫اما اکن��ون می توانید در دورافتاده ترین نقاط کش��ور‬ ‫فقط با یک تماس‪ ،‬مرک��ز تماس امداد خودروها را از‬ ‫وضعیت خود اگاه کنید‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه افزایش انتظارات ش��هروندان جامعه‪،‬‬ ‫توس��عه انواع خدمات امدادی‪ ،‬به وی��ژه امبوالنس ها‬ ‫و خدم��ات ام��داد س��یار خودروها ض��رورت دارد و‬ ‫س��رویس دهی بر اس��اس روش ه��ای س��نتی دیگر‬ ‫پاسخگوی نیاز شهروندان نیست‪.‬‬ ‫تالش در جهت خدمات دهی نوین‪ ،‬کسب رضایت‬ ‫ش��هروندان و افزایش رفاه انها باید رویکرد اساس��ی‬ ‫خدمت رس��انان کشور در بخش های امدادی در دوره‬ ‫جدید باش��د‪ .‬بنابرای��ن انگیزه امدادگ��ران به عنوان‬ ‫س��رمایه های س��ازمان های امداد رس��ان و بازوهای‬ ‫اجرایی این س��ازمان ها باید افزایش یابد زیرا امدادگر‬ ‫بی انگیزه نمی تواند خدمات مناس��بی به ش��هروندان‬ ‫دهد‪ .‬در واقع در حوزه منابع انس��انی‪ ،‬احترام و توجه‬ ‫همگانی باید مدنظر باشد‪.‬‬ ‫این روند س��راغاز یک تح��ول و حرکت عظیم در‬ ‫خدمت رس��انی به ش��هروندان اس��ت و در واقع افق‬ ‫روشنی را پیش روی همه افراد جامعه و امداد خواهان‬ ‫سراسر کشور خواهد گشود‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫مرگ روزانه ‪ ۶۳۰۰‬کارگر در دنیا‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫س��االنه ‪ ۳۴۰‬میلی��ون حادثه ش��غلی در جهان اتفاق‬ ‫می افت��د و روزان��ه ‪ ۶۳۰۰‬کارگر در دنی��ا بر اثر حوادث و‬ ‫بیماری های ناش��ی از کار جان خود را از دست می دهند‪.‬‬ ‫براوردی که از خس��ارت این قبیل حوادث می ش��ود رقم‬ ‫‪ ۲۸۰۰‬میلیارد دالر معادل ‪ ۴‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫کشورهای جهان است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬یکی از پیامدهای منفی رشد فناوری‬ ‫در جوامع بش��ری‪ ،‬بروز حوادث مختلف از جمله حوادث‬ ‫ناشی از کار و بیماری های شغلی است که هر سال تعداد‬ ‫بی شماری از انسان ها را در کارگاه ها و واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی دچار مشکل می کند‪.‬‬ ‫بنابر اعالم نظر کارشناس��ان‪ ،‬بیش از‪ ۹۰‬درصد حوادث‬ ‫ناشی از کار به دلیل نبود اموزش های الزم اتفاق می افتد‬ ‫و خطای انس��انی در وق��وع ‪ ۸۵‬درصد این حوادث نقش‬ ‫دارند‪ .‬در این بین کارگاه های ساختمانی جزو کارگاه های‬ ‫پرخط��ر حوادث کار به ش��مار می روند؛ امارها بیانگر ان‬ ‫اس��ت ک��ه ‪ ۶۰‬درص��د ح��وادث رخ داده در کارگاه های‬ ‫س��اختمانی به دلیل سقوط اشیا یا سقوط از ارتفاع بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بس��یاری کارشناس��ان تاکید دارند ص��رف پول برای‬ ‫ایمن س��ازی و رعای��ت جانب احتیاط ب��ه منظور کاهش‬ ‫حوادث کار‪ ،‬نه تنها هزینه نیس��ت بلکه س��رمایه گذاری‬ ‫اس��ت‪ .‬اگ��ر کارفرمایان فق��ط یک صدم هزین��ه تلفات‬ ‫و خس��ارات ناش��ی از کار را در کارگاه ه��ای خ��ود خرج‬ ‫تجهیزات ایمنی کنند‪ ،‬از وقوع حوادث تلخ و ناگوار مالی‬ ‫و انسانی جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫در این باره‪ ،‬علی مظفری‪ ،‬مدیرکل بازرسی کار وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی بر لزوم اهمیت امر اموزش‬ ‫در کاهش حوادث ناشی از کار و گسترش فرهنگ ایمنی‬ ‫تاکید دارد‪ .‬او مهم ترین وظیفه بازرسان کار را پیشگیری‬ ‫از بروز حوادث ش��غلی از طریق اموزش و باالبردن س��واد‬ ‫ایمن��ی کارگران می داند و معتقد اس��ت هر نوع خرج در‬ ‫مس��یر ایمنی‪ ،‬هزینه نیست و نوعی سرمایه گذاری برای‬ ‫کارفرمایان به شمار می رود که انها را از حوادث ناگوار در‬ ‫محیط کار دور می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬س��ازمان هایی ک��ه در مقول��ه ایمنی‬ ‫س��رمایه گذاری می کنند‪ ۴۴۸ ،‬برابر و س��ازمان هایی که‬ ‫در زمین��ه تجهی��زات فردی اقدام می کنن��د‪ ۳۳۷ ،‬برابر‬ ‫بازگشت سرمایه دارند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر برخ��ی کارفرمایان با اهم��ال کاری در‬ ‫رعای��ت اص��ول ایمنی تصور می کنن��د تجهیز ایمنی در‬ ‫کارگاه هزینه اس��ت و از انجام ان طفره می روند‪ .‬در این‬ ‫زمین��ه‪ ،‬هادی ابوی‪ ،‬فعال ح��وزه کار‪ ،‬اصل اموزش را بر‬ ‫پیشگیری از حوادث کار موثر دانسته و گفته است‪« :‬باال‬ ‫بردن س��طح س��واد ایمنی در کارگران و نیروهای کار در‬ ‫جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار موثر است‪ .‬همچنین‬ ‫برگزاری کالس های اموزشی به طور مداوم و اشنا کردن‬ ‫کارگ��ران با نکات ایمنی از وق��وع حوادث در محیط کار‬ ‫جلوگیری می کن��د‪ ،‬بنابراین هر قدر کارفرمایان در این‬ ‫زمینه س��رمایه گذاری کنند ارزشمند است‪ .‬عامل انسانی‬ ‫در وقوع ح��وادث کار باید اخرین مرحله در قصور منجر‬ ‫به حادثه باش��د و ش��رایط کار به قدری ایمن باش��د که‬ ‫نقش عامل انس��انی را کاهش دهد و احتمال بروز خطا را‬ ‫به حداقل برساند‪ .‬عامل انسانی در وقوع حوادث کار باید‬ ‫اخرین مرحله در قصور منجر به حادثه باشد و شرایط کار‬ ‫به قدری ایمن باشد که نقش عامل انسانی را کاهش دهد‬ ‫و احتمال بروز خطا را به حداقل برساند‪».‬‬ ‫ب��ه گفته این فعال کارگری‪ ،‬حواث ناش��ی از کار همه‬ ‫گروه ه��ا را ش��امل می ش��ود و این طور نیس��ت که افراد‬ ‫تحصیلکرده در معرض خطرهای ناش��ی از کار نباش��ند‪.‬‬ ‫امروز برای یک س��ری مشاغل خاص ‪ ،‬اموزش های خاص‬ ‫هم پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬در شغل نانوایی‪،‬‬ ‫نانوای��ان اموزش های ویژه را می بینند‪ .‬حال اگر کارگران‬ ‫نح��وه اس��تفاده از کاله ایمنی ‪ ،‬لباس ضداتش و س��ایر‬ ‫تجهیزات ایمنی را بلد باشند و کار با ان را اموزش ببینند‪،‬‬ ‫به اهمیت حفظ جان خود پی می برند و ان را از کارفرمای‬ ‫خود مطالبه می کنند‪ .‬امروز خریدن تجهیزات خوب مهم‬ ‫نیس��ت‪ ،‬مهم تکه ای از بدن یک انس��ان اس��ت که بر اثر‬ ‫سهل انگاری یا اموزش ندیدن ممکن است از دست برود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!