روزنامه گسترش صنعت شماره 356 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 356

روزنامه گسترش صنعت شماره 356

روزنامه گسترش صنعت شماره 356

‫گزارش «گسترش صنعت» از تخلف پارکبانان قالبی در خیابان های پرتردد نشان داد‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫درامدهای نامشروع نوروزی‬ ‫با وجود اینک��ه در تعطیالت نوروز ‪ ۹۷‬محدودیت های عبور و مرور در اغلب محورهای‬ ‫مواصالتی کشور از ‪ ۲۴‬اسفند ‪ ۹۶‬تا ‪ ۱۷‬فروردین ‪ ۹۷‬اعالم شده‪ ،‬هنوز مشکالت دیگری‬ ‫پابرجاس��ت که ش��اید چندان به چشم نیاید و حتی برای س��ازمان های متولی دغدغه به‬ ‫ش��مار نرود‪ .‬برای نمون��ه‪ ،‬پارکبانان قالبی همواره یکی از خیابان ه��ای پرتردد یا نزدیک‬ ‫مکان های تفریحی و خدماتی را به عنوان محدوده خود معرفی می کنند که به ازای پارک‬ ‫خودرو مبالغی را بین ‪ ۱0‬تا ‪ ۳0‬هزار تومان دریافت می کنند‪ .‬این مسئله از نگاه مسئوالن‬ ‫پیاپی ‪ 2329‬دوره جدید شماره ‪356‬‬ ‫مربوط‪ ،‬تخلف اس��ت و برخورد با انها بین مس��ئوالن راهنمایی و رانندگی و ش��هرداری‬ ‫پاس کاری می ش��ود! البته پیش از این ش��هرداری چند سالی اس��ت برنامه هایی را برای‬ ‫حل این معضل ارائه کرده اما اجرایی نش��ده و به تازگی نیز وعده راه اندازی اپلیکیش��ن و‬ ‫کنترل الکترونیکی داده شده است‪ .‬این روزها نیز می گذرد و مشکالت و برنامه ها همچنان‬ ‫برقرار اس��ت‪ .‬هرچند این پارکبانان تخلف هایی هم داش��تند مثل گرفتن بهای بیشتر از‬ ‫خودروهایی که قصد پارک کردن در حاشیه خیابان را داشتند‪.‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫ ‪ 27‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 18‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫سیاه و سفید اقتصاد ‪۹۶‬‬ ‫خط ونشان شریعتمداریبرایخودروسازان‬ ‫‪2‬‬ ‫چشم انداز ایران عقب تر از ترکیه‬ ‫براس��اس برنامه بلند مدت و ‪ ۲۰‬ساله ای که اوایل دهه ‪ ۸۰‬ابالغ‬ ‫ش��ده‪ ،‬ایران در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬شمس��ی(‪ ۲۰۲۵‬میالدی) از لحاظ‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬علم��ی و فناوری‪ ،‬باید بین همه کش��ورهای اس��یای‬ ‫مرکزی‪ ،‬قفقاز و خاورمیانه‪ ،‬جایگاه نخس��ت را کسب کند‪ .‬از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬به بعد که سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران اجرایی‬ ‫ش��ده‪ ،‬بیش از ‪ ۱۲‬سال گذشته و کمتر از ‪ ۸‬سال به پایان اجرای‬ ‫این س��ند توسعه ای باقی مانده اس��ت‪« .‬عصر ایران» با حمیدرضا‬ ‫ب��رادران ش��رکا در زمینه میزان تحقق اهداف اقتصادی چش��م انداز ‪۱۴۰۴‬‬ ‫ای��ران گفت وگو ک��رد‪ .‬او دکترای اقتصاد از دانش��گاه فلوریدای امریکا دارد‬ ‫و اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبایی بوده که در سال های ‪ ۱۳۸۰‬تا‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬معاون س��ازمان مدیریت و برنامه و س��پس رییس این سازمان بوده‬ ‫است‪ .‬این گفت وگو را می خوانید‪:‬‬ ‫€ €سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله کشور از سال ‪ ۱۳۸۴‬اجرا شد و پیش از‬ ‫اجرا هم مراحل تهیه و تدوین را گذرانده بود‪ .‬فرایندی که طی شد‬ ‫تا این سند چشم انداز تهیه و نهایی شود‪ ،‬چگونه بود؟‬ ‫ما بعد از مس��افرتی که از مالزی با اقای خاتمی‪ ،‬رییس جمهوری وقت‪ ،‬به‬ ‫ایران برگشتیم چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله را تهیه کردیم‪ .‬چشم انداز ‪ ۲۰۲۰‬مالزی‪،‬‬ ‫خیلی در ان کش��ور مطرح بود‪ .‬در جلسه هایی هم حضور یافتیم و وضعیت‬ ‫اجرای چشم انداز ‪ ۲۰۲۰‬مالزی را برای ما توضیح دادند‪ .‬مطالعاتی در درون‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی شد‪ .‬در همان زمان متوجه شدیم کارهایی‬ ‫هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تهیه سند چشم انداز انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬در ابتدا در یکی از کمیس��یون های مجمع مطرح شد و بعد به‬ ‫جلس��ه های مجمع رفت‪ .‬بعد هم اصالحاتی در ان انجام شد و شد انچه به‬ ‫نام س��ند چش��م انداز‪ ،‬رهبری به دولت ابالغ کردند و دولت هم به نهادها و‬ ‫سازمان ها ابالغ کرد‪.‬‬ ‫€ €بر چه مبنا متن چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله به مجلس ارسال نشد که به‬ ‫تصویب برسد و شکل قانونی و الزام اور به خودش بگیرد؟‬ ‫در مطالعاتی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که سند چشم انداز‪ ،‬سندی‬ ‫نیس��ت که به تصویب قانون گذار برس��د؛ یعنی نیازی به اینکه این س��ند‪،‬‬ ‫قانونی ش��ود نیس��ت زیرا اساسا چش��م انداز‪ ،‬اهداف ارمانی کشور را تعیین‬ ‫می کند‪ .‬دولت اقای احمدی نژاد‪ ،‬برای تحقق س��ند چشم انداز ‪۲۰‬‬ ‫س��اله به طور جدی تالش نکرد‪ .‬ما باید یک سازمانی می داشتیم‬ ‫و این س��ازمان دائم ب��ه طور همزمان‪ ،‬مطالعات مربوط به س��ند‬ ‫چشم انداز را انجام می داد‪ .‬این کاری است که اکنون کویت‪ ،‬ترکیه‬ ‫و عربستان انجام می دهند‪.‬‬ ‫€ €چرا در س�ند چش�م انداز ایران هیچ ش�اخص و عدد و‬ ‫رقمی مطرح نشده است؟‬ ‫اگر مقایسه کنیم‪ ،‬در چشم انداز ‪ ۲۰۲۳‬ترکیه به طور مشخص گفته شده‬ ‫تولید ناخالص داخلی ترکیه در س��ال هدف به ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد دالر برس��د‬ ‫ی��ا صادرات به ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر برس��د یا درامد س��رانه هر فرد ترکیه ای‬ ‫‪ ۲۵‬هزار دالر در س��ال ش��ود‪ .‬از این رو چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬ایران عقب تر از‬ ‫چش��م انداز ترکیه اس��ت‪ .‬یک��ی از کارهایی که این گروه ه��ا انجام داده بود‬ ‫تعیین همین ش��اخص های کالن برای محقق شدن اهداف سند چشم انداز‬ ‫بود‪ .‬برای مثال‪ ،‬نرخ رش��د اقتصادی ‪ ۸‬درصد جزو اسناد پشتیبانی بود‪ .‬این‬ ‫اسناد به اجرا شدن سند می تواند کمک کند‪ .‬نرخ ‪ ۸‬درصد در انجا امد که‬ ‫بعد در برنامه ‪ ۵‬ساله توسعه‪ ،‬همیشه این رشد ‪ ۸‬درصد تکرار شده است‪ .‬یا‬ ‫نرخ رشد سرمایه گذاری ‪ ۱۲‬درصد در سال در ان اسناد امده است‪ .‬ما اتفاقا‬ ‫در همان زمان ‪ ۳‬س��ناریو تدوین کردیم‪ .‬دولت و مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام‪ ،‬یکی از ان س��ناریوها را پذیرفتند که ان س��ناریو‪ ،‬مبنای هدف های‬ ‫کمی برنامه ‪ ۴‬ساله توسعه قرار گرفت‪ .‬در واقع ما ‪ ۳‬سناریوی رشد اقتصادی‬ ‫شتابان‪ ،‬رشد اقتصادی متوسط و رشد اقتصادی کم را در نظر گرفتیم‪ .‬برای‬ ‫هر کدام از این سناریوها گفتیم که نرخ رشد اقتصادی و نرخ سرمایه گذاری‬ ‫چقدر باشد‪.‬‬ ‫€ €تحلیل ش�ما از این وضعیت چگونه است و ایا هنوز امید هست‬ ‫به جایگاه نخس�ت در منطقه برسیم یا فاصله ما از این جایگاه زیاد‬ ‫شده؟‬ ‫فکر می کنم خیلی بعید اس��ت که برس��یم‪ .‬در همان سال های تهیه سند‬ ‫چشم انداز‪ ،‬شکاف بین ایران و همین دو کشور ترکیه و عربستان که رقیب‬ ‫ما بودند‪ ،‬کمتر بود ولی اکنون شکاف به مراتب‪ ،‬بیشتر از ان زمان شده؛ به‬ ‫نظر من بعید است به این هدف برسیم‪.‬‬ ‫نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی تهران در ایام نوروز اعالم شد‬ ‫مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران درباره نحوه فعالیت مراکز‬ ‫معاینه فنی تهران در ایام عید نوروز توضیحاتی را ارائه کرد‪.‬‬ ‫س��یدنواب حسینی منش گفت‪ :‬از ابتدای اس��فند طرح استقبال از بهار در‬ ‫س��تاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران اغاز شده است‪ .‬در راستای این طرح‪،‬‬ ‫امادگی الزم برای پذیرش خودرو ها در مراکز معاینه فنی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��تاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران با اشاره به نحوه فعالیت‬ ‫مراکز معاینه فنی تهران به میزان گفت‪ :‬تمام مراکز معاینه فنی ش��هر تهران‬ ‫اکن��ون ب��ه صورت دو ش��یفته فعالیت می کنن��د تا ش��هروندان در روز های‬ ‫پایانی س��ال ب��رای گرفتن معاینه فن��ی خودرو های خود با مش��کل روبه رو‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫وی درباره س��اعت فعالیت مراکز معاینه فنی در ای��ن روز ها بیان کرد‪ :‬در‬ ‫روز های عادی مراکز معاینه فنی تهران از ساعت ‪ ۷‬و ‪ ۳۰‬دقیقه فعالیت خود‬ ‫را اغاز می کنند و تا س��اعت ‪ ۲۳‬و ‪ ۳۰‬دقیقه پذیرای خودرو ها هس��تند‪ .‬در‬ ‫روز های تعطیل نیز از س��اعت ‪ ۷‬صبح تا ‪ ،۱۴‬کار پذیرش خودرو ها در مراکز‬ ‫معاینه فنی تهران انجام می شود‪.‬‬ ‫حس��ینی منش از تعطیل بودن مراکز معاینه فنی تهران در روز های اول و‬ ‫‪ ۱۳‬فروردین سال ‪ ۹۷‬خبرداد و اعالم کرد‪ :‬برخی از مراکز معاینه فنی تهران‬ ‫در روز های اول‪۱۲ ،‬و ‪ ۱۳‬فروردین فعالیت ندارند اما در سایر روز ها خودرو ها‬ ‫پذیرش می شود‪ .‬سایر مراکز نیز تنها در روز های غیرتعطیل نوروز به رانندگان‬ ‫خودرو ها خدمات ارائه می کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫استفاده از قطعات‬ ‫غیراستاندارد ممنوعشد‬ ‫پرونده نخستین س��ال دولت دوازدهم با تمام فرا زو نشیب ها و مشکالت زیاد‬ ‫بس��ته شد‪ ،‬با توجه به سال «اقتصادمقاومتی؛ تولید‪ ،‬اشتغال» انتظارات فعاالن‬ ‫اقتصادی از این س��ال بسیار بیشتر از دس��تاورد های موجود در پایان سال بود‬ ‫اما شرایط انتخاباتی کشور‪ ،‬تشدید تنش های بین المللی و‪ ...‬باعث شد تا اهداف‬ ‫دولت مطابق برنامه ریزی پیش نرود‪.‬‬ ‫دولت سیاس��ت های کنترل تورمی خود را در س��ال ج��اری همچون دولت‬ ‫یازده��م در پیش گرفت و ت��ا حد قابل قبولی نیز موفق بود اما سیاس��ت های‬ ‫ارزی دولت دوازدهم متفاوت از ‪ ۴‬س��ال گذشته بود و خواسته یا ناخواسته فنر‬ ‫کنترل نرخ ارز در ماه های پایانی س��ال از دس��ت دولت خارج شد به نحوی که‬ ‫ش��اهد رشد ‪ ۳0‬درصدی نرخ ارز در ماه های پایانی سال بودیم‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫سیاس��ت تامین نقدینگی و پرداخت تسهیالت همچون گذشته ادامه پیدا کرد‬ ‫اما مش��کالت اقتصادی باعث ش��د اتفاق بزرگی در بخش تولید و اشتغال رقم‬ ‫نخورد‪.‬‬ ‫براس��اس امار ها تا پایان پاییز ‪ ۱۴‬هزار بیکار به جامعه افزوده ش��د و دولت‬ ‫توفیق چندانی در بخش اشتغال نتوانست کسب کند‪ .‬شرایط پر تنش بین المللی‬ ‫و تهدیده��ای امری��کا مبتنی بر خ��روج از برجام نیز ش��رایطی را فراهم کرد تا‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی برای کشور کمی دش��وار شود‪ .‬در مجموع‪ ،‬تالش های‬ ‫دولت در نخستین سال دولت دوازدهم به اتفاقی بزرگ در اقتصاد کشور منجر‬ ‫نشد اما با توجه به شرایط نامناسبی که کشور در یک دهه گذشته تجربه کرده‬ ‫است می توان گفت‪ ،‬سال ‪ ۹۶‬اگر سال خوبی برای اقتصاد کشور نبود سال بد و‬ ‫دشواری نیز برای فعاالن اقتصادی کشور نبوده و کشور روند ارام رشد اقتصادی‬ ‫را طی کرده است‪ .‬بر همین اساس‪« ،‬گسترش صنعت» در روز های پایانی سال‬ ‫‪ ۹۶‬نیم نگاهی به شاخص های اقتصادی کشور انداخته است‪.‬‬ ‫دولت برای تحقق اهداف برنامه شش��م توسعه باید ساالنه رشد اقتصادی ‪۸‬‬ ‫درصدی را تجربه کند‪ .‬با وجود این‪ ،‬به دلیل محدودیت های بودجه ای و شرایط‬ ‫اقتصادی کش��ور سازمان برنامه و بودجه برای امسال پیش بینی رشد اقتصادی‬ ‫را براس��اس اثار شاخص های کالن بودجه ‪ ۴/۸‬درصد اعالم کرده بود‪ .‬وضعیت‬ ‫رش��د اقتصادی در سال جاری نیز گویای تحقق اعدادی نزدیک به همین عدد‬ ‫در روز های پایانی سال است‪ .‬براساس امار مرکز ملی امار ایران‪ ،‬رشد اقتصادی‬ ‫‪ ۹‬ماه امس��ال به ‪ ۴/۴‬درصد رس��یده و اقتصاد کشور بدون احتساب نفت رشد‬ ‫اقتصادی ‪ ۴/۷‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بهبود چشم انداز صنعت خودرو جهان‬ ‫موسس��ه اعتبارسنجی مودیز چشم انداز صنعت خودرو جهان را از منفی‬ ‫به باثبات افزایش داد‪ .‬به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬این نهاد مهم ترین دلیل‬ ‫بهبود چش��م انداز صنعت خ��ودرو را «بهبود محیط کس��ب وکار» اعالم و‬ ‫پیش بینی کرده است فروش امسال خودروهای سواری‪ ،‬شاسی بلند و وانت‬ ‫بهتر از س��ال گذش��ته خواهد بود‪ .‬به جز بازار بریتانیا‪ ،‬چشم انداز رشد در‬ ‫سایر بازارهای اصلی خودرو جهان در حال بهبود است‪ .‬در بریتانیا انتظار‬ ‫م��ی رود نااطمینانی های مربوط به «برگزی��ت» بر مخارج مصرف کنندگان‬ ‫اثر منفی بگذارد‪ .‬مودیز در ارزیابی جدید خود نرخ رشد فروشی که الزمه‬ ‫چش��م انداز باثبات اس��ت را از بازه ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬درصد به یک تا ‪ ۳‬درصد کاهش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬دلی��ل این کاهش‪ ،‬س��وددهی باال و جریان نق��دی قدرتمند‬ ‫شرکت های خودروس��از اعالم شده است‪ .‬به پیش بینی این نهاد‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬کاهش فروش خودرو بازار امریکا نیز بهبود خواهد یافت‪ .‬در این باره‬ ‫پیش بینی شده است خودروسازان بیش از ‪ ۱۶ /۹‬میلیون خودرو سبک در‬ ‫امریکا در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی به فروش برسانند‪.‬‬ ‫تعامل دولت‪ ،‬صنعتگران و مردم برای رفع چالش ها‬ ‫برای اینکه بتوانیم صنعت قطع ه خوبی داش��ته باشیم نخست باید صنعت‬ ‫خودرو کشور قدرت الزم را به دست اورد و این مهم تنها با حمایت همه جانبه‬ ‫دولت و مردم از صنعت داخلی و خودروسازان ایرانی محقق می شود‪.‬‬ ‫پدرام باویلی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی در گفت وگو با پرش��ین خودرو با بی��ان این مطلب گفت‪ :‬چنانچه‬ ‫کش��ور صنعت خودرو نداش��ت بای��د ‪۸۰‬درصد درامد نفت��ی خود را صرف‬ ‫واردات ‪ ۱/۵‬میلیون خودرو برای رفع نیاز داخلی می کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬با نبود‬ ‫صنعت خودرو نه تنها ‪۸۰‬درصد درامد نفتی از بین می رفت بلکه براس��اس‬ ‫امار ‪ ۸۰۰‬هزار نفر دارای اش��تغال مس��تقیم این صنعت ب��ه همراه خانواده‬ ‫انها که حدود ‪۴‬میلیون نفر می ش��ود و دس��ت کم ‪۱۲‬میلیون نفر با اشتغال‬ ‫غیرمستقیم اعم از فوالدسازها‪ ،‬الستیک سازها و‪ ...‬که به این صنعت وابسته‬ ‫هستند‪ ،‬بیکار می شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ارزان ترین خودرو جهان یک خودرو هندی با پایه نرخ ‪۶‬هزار‬ ‫یورو اس��ت که قدرتی به مراتب کمتر از پرای��د دارد‪ .‬باویلی اضافه کرد‪ :‬نرخ‬ ‫محصول دنا درحال حاضر حدود ‪۷‬هزار یورو اس��ت که باید بگویم خودرویی‬ ‫به این نرخ در این کالس خودرو وجود ندارد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه خودرویی درباره‬ ‫نخستین مشکل صنعت قطعه کشور گفت‪ :‬ارز و بی ثباتی بازار ارز‪ ،‬نخستین‬ ‫و س��خت ترین مشکلی است که قطعه س��ازان ایرانی با ان دست به گریبان‬ ‫هس��تند‪ .‬ما برای خرید یک خط تولید‪۱۰ ،‬درصد هزینه را با یورو ‪۴‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬تومانی در اوایل سال پرداخته ایم و حاال برای تسویه مابقی این خرید‬ ‫باید یورو را ‪۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان بخریم و این یعنی چالش برای توسعه کار‪.‬‬ ‫این قطعه س��از فعال کشور تاکید کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۴‬بررسی شد و نتیجه‬ ‫برای نیروی فعال در صنعت خودرو رقم بیش از ‪۱۰‬میلیون نفر را نشان داد‬ ‫و این موضوع که برخی ادعا می کنند با تعطیلی صنعت خودروس��ازی فقط‬ ‫‪ ۵۰‬هزار نفر بیکار می شوند ادعای بی پایه و اساسی است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬اسفند ‪ 29 1396‬جمادی الثانی ‪ 18 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 356‬پیاپی ‪2329‬‬ ‫یادداشت‬ ‫طاعونی که به جان مطبوعات‬ ‫افتاده است‬ ‫خبر‬ ‫خدمات دهی پرشیاخودرو برای‬ ‫تعطیالت نوروزی‬ ‫با فرا رس��یدن تعطی�لات نوروزی و اغاز س��فرها‪ ،‬واحد‬ ‫امداد پرشیاخودرو امادگی خود را برای امدادرسانی هرچه‬ ‫بهتر به ب ام و (‪ )BMW‬سواران اعالم کرده است‪.‬‬ ‫واحد امداد و خدمات س��یار این شرکت از ‪ ۲۷‬اسفند به‬ ‫مدت ‪ ۲۰‬روز‪ ،‬نقاط پرتردد کش��ور را به ش��کل شبانه روزی‬ ‫پوشش خواهد داد‪.‬‬ ‫مال��کان خودروه��ای ب ام و که قصد س��فر در تعطیالت‬ ‫ن��وروزی را دارند از ام��روز می توانند با دریاف��ت نوبت‪ ،‬از‬ ‫خدمات و سرویس در محل این شرکت برای بازبینی فنی‬ ‫خودرو خود بهره مند شوند‪.‬‬ ‫امدادخودروهای ش��رکت پرش��یاخودرو در ‪ ۱۱‬اس��تان‬ ‫بزرگ مس��تقر بوده و ‪ ۱۳‬مسیر مهم و پرتردد کشور را در‬ ‫ایام تعطیالت عید در پوشش مستقیم خود قرار می دهند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ش��ما می توانید در سراسر کشور از‬ ‫خودروبرهای طرف قرارداد این شرکت نیز بهره مند شوید‪.‬‬ ‫امدادخودروه��ای ش��رکت پرش��یاخودرو در کن��ار‬ ‫خودروبر های طرف قرارداد کانون جهانگردی و اتومبیلرانی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در بیشتر مسیرهای پرتردد کشور‬ ‫مس��تقر خواهند بود تا عالوه بر امدادرسانی به خودروهای‬ ‫ب ام و در مح��ل‪ ،‬در صورت لزوم خودروها را تا نخس��تین‬ ‫مرکز ارائه خدمات منتقل کنند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه خدمات ارائه ش��ده ام��داد پرش��یاخودرو‪،‬‬ ‫دارندگان خودروه��ای ب ام و می توانند با اطمینان خاطر از‬ ‫لحاظ پش��تیبانی بدون نگرانی روزهای نوروزی را در سفر‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫خط و نشان شریعتمداری برای خودروسازان‬ ‫استفاده از قطعات غیراستاندارد ممنوع شد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‪ ۲۷‬اس��فند ‪ ۹۶‬پرون��ده‬ ‫کاری س��ال ‪ 96‬ب��ا تم��ام‬ ‫خوش��ی ها و ناخوش��ی هایی‬ ‫که در خود داشت بسته شد؛‬ ‫ش��اید به نوعی پایان رسالت‬ ‫نیز باشد‪.‬‬ ‫حرکت‪ ،‬تحول افرین است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫و منجر به پیشرفت می شود‪.‬‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫ماهی��ت حرف��ه خبرن��گاری‬ ‫تغییر است که ناگزیر شما را‬ ‫از یکجانشینی بر حذر می دارد‪.‬‬ ‫کس��وت او نوش��تن اس��ت و باید با چش��م ضبط کند‪ ،‬با‬ ‫گوش بشنود و با قلمش اشکار و پنهان را به اگاهی همگان‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫بمان��د که دروازه بان��ی خبر برخی را ب��ه دالیل مختلف‬ ‫که می تواند درس��ت باشد یا نادرست حذف می کند اما قلم‬ ‫پایدار و سبز باید همیشه روی کاغذ بلغزد و بنگارد هر انچه‬ ‫در جامعه در حال روی دادن است‪.‬‬ ‫اتفاقات��ی که از چند ماه پیش در مطبوعات کش��ور اغاز‬ ‫ش��ده‪ ،‬ناامنی ش��غلی خبرن��گاران را محس��وس تر کرده و‬ ‫دل نگرانی ها را بیشتر‪.‬‬ ‫درحالی که هر روز از تولید و اش��تغالزایی می نویس��ی‪ ،‬از‬ ‫گالیه های صنعتگ��ران درباره گرانی م��واد اولیه و ناچاری‬ ‫تعدی��ل نیرو با تمام حس ناخوش��ایندی ک��ه برخی از انها‬ ‫نس��بت به این امر نامیمون دارن��د‪ ،‬حال می بینی که دامن‬ ‫صنف خودت را نیز گرفته است‪.‬‬ ‫این شرایط نامطلوب همچون طاعونی در حال سرایت در‬ ‫تمام صنوف کشور است که نمی دانم راه درمانش چیست؟‬ ‫بعض��ی تولیدکنندگان که مویی در صنعت خود س��فید‬ ‫کرده اند به نیروهای کاری خود همچون خانواده می نگرند و‬ ‫همان تعهدی را نسبت به انها احساس می کنند که نسبت‬ ‫به خانواده شخصی خود‪.‬‬ ‫یک��ی می گفت ‪ ۲۴‬ن��وه دارم و امروز چ��اره ای جز بیکار‬ ‫کردن پدر و مادر ش��ان ندارم؛ س��رمایه ای نمانده که ادامه‬ ‫ده��م‪ .‬ناصر بزرگمهر برای گوش��زد به مدیران باالدس��تی‬ ‫عن��وان می کند‪ ،‬چرا از اش��تغالزایی و کارافرینی می گوییم‬ ‫درحالی که اجازه تعطیلی روزنامه ها را می دهیم؟‬ ‫کاغ��ذ اخب��اری که هر ی��ک مانند ی��ک کارگاه کوچک‬ ‫تولیدی اشتغالزایی دارد و تولید محتوا می کند‪.‬‬ ‫به هر روی گرانی کاغذ دامن مطبوعات کش��ور را گرفته‬ ‫است و یک عالمت س��وال بزرگ در ذهن به وجود می اورد‬ ‫ک��ه این حجم کاغذه��ای تبلیغاتی که هن��گام انتخابات و‬ ‫غیرانتخابات زمین انقالب و غیرانقالب را سنگفرش می کند‬ ‫از کجا امده و چطور به راحتی هرز می رود؟‬ ‫به طور قطع نتیجه این البی ها و اسراف گری ها چیزی جز‬ ‫ای��ن نخواهد بود ک��ه از فرهنگ بزنیم و تی��راژ کتاب ها را‬ ‫کاه��ش دهیم و از روزنامه ها مایه بگذاریم‪ .‬البته این ضعف‬ ‫فرهنگ��ی را نیز نمی توان نادیده گرفت که مردمی‪ ،‬کتاب و‬ ‫روزنامه نخوان هستیم‪.‬‬ ‫تعدیل نیرو و کم شدن تعداد صفحه ها حتی بسته شدن‬ ‫تع��داد زیادی از روزنامه هایی که امار زیادی هم نداش��تند‬ ‫خبر ناخوش پایان س��ال ‪ ۹۶‬است؛ اسمان ابی‪ ،‬جامعه فردا‬ ‫و شاید فردا هم ما یکی از این زنجیره باشیم‪ .‬به امید روزی‬ ‫که درست بیندیشیم و درست عمل کنیم‪.‬‬ ‫به بهانه عید نوشتم و با ارزوی بهار مطبوعات «پیشاپیش‬ ‫عیدتان مبارک؛ هر روزتان نوروز»‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت روز گذش��ته و در‬ ‫اخرین روزهای کاری س��ال ‪ ٩٦‬ضمن بازدید از خط‬ ‫تولید پژو ‪ ٣٠١‬و حضور در ش��ورای سیاس��ت گذاری‬ ‫صنع��ت خودرو از کت��اب گزارش عملک��رد پایدار و‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی ایران خودرو رونمایی کرد‪.‬‬ ‫او همچنی��ن خط رنگ روباتیک را نی��ز افتتاح کرد‪.‬‬ ‫محمد شریعتمداری در این نشست ارتقای کیفیت را‬ ‫از رئوس مسئولیت های اجتماعی خودروسازان عنوان‬ ‫و بر ارتقای کیفیت خودروس��ازان و تعداد ستاره های‬ ‫کیفی انها تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ‪53‬درصدی خودروهای دوستاره‬ ‫محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ایی��ن رونمایی کت��اب گزارش عملک��رد پایدار و‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی ایران خودرو با اش��اره به سهم‬ ‫‪۱۶‬درص��دی صنعت خ��ودرو از ارزش اف��زوده بخش‬ ‫صنعت اظهار کرد‪ :‬سهم ‪۱۸‬درصدی در اشتغالزایی و‬ ‫همچنین ‪۳‬درصدی در تولید ناخالص کشور نشان از‬ ‫ضرورت توجه پایدار و مستمر به صنعت خودرو دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در سال ‪ ۹۷‬هیچ خودروسازی‬ ‫اجازه دریافت قطعات غیراستاندارد و استفاده از انها‬ ‫را در خط تولید خود ندارد گفت‪ :‬اس��تفاده از هرگونه‬ ‫قطع��ه غیراس��تاندارد در خ��ط تولید خودروس��ازان‬ ‫ممن��وع بوده و در صورت مش��اهده بش��خصه با ان‬ ‫برخ��ورد خواهم کرد ضم��ن انکه ع�لاوه بر نظارت‬ ‫سازمان ملی استاندارد شورای نظارتی نیز در این باره‬ ‫تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫شریعتمداری با اش��اره به رشد ‪۲/۵‬درصدی کیفی‬ ‫صنعت خودرو در سال ‪ ۹۶‬نسبت به سال پیش اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ای��ن اعداد به هیچ عن��وان رضایتبخش نبوده و‬ ‫همت جمعی را می طلبد‪ .‬به طور قطع سال ‪ ۹۷‬سال‬ ‫جدیت در کیفیت تولید خودروسازان خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به س��هم ‪۵۳‬درص��دی خودروهای‬ ‫دو‪ ،‬س��تاره در س��بد تولیدات خودروس��ازان افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۴‬درصد از تولیدات تک س��تاره بوده و‬ ‫هیچ خودروس��ازی موفق به کس��ب ‪ ۵‬ستاره کیفی‬ ‫نشده اس��ت ضمن انکه سبد محصوالت ‪۴‬ستاره نیز‬ ‫به ش��دت محدود است که باید خودروسازان به بهبود‬ ‫کیفیت اقدام کنند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به جلس��ه‬ ‫صبح روز گذش��ته ش��ورای سیاس��ت گذاری صنعت‬ ‫خ��ودرو تصری��ح کرد‪ :‬در این نشس��ت گزارش��ی از‬ ‫صنع��ت خودرو و روند تولیدات ارائه ش��د و در عین‬ ‫حال کلیات‪ ،‬مسائل و مصائبی که برای توسعه صنعت‬ ‫خ��ودرو وجود دارد نیز مورد بررس��ی قرار گرفت که‬ ‫ارائ��ه امار تحقق ‪ ۹۸‬درصد تولید نش��ان از وضعیت‬ ‫امیدبخش صنعت خودرو دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از اختص��اص ‪۳۲‬هزارمیلیارد تومان‬ ‫مناب��ع با ه��دف نوس��ازی صنایع خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫یک��ی از صنایعی که باید از این منابع اس��تفاده کند‬ ‫قطعه س��ازان خواهن��د بود تا ب��ه تولید کیف��ی و با‬ ‫استاندارد طبق فناوری روز اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪۹8‬درصد برنامه های خودرویی به نتیجه رسید‬ ‫جلس��ه ش��ورای سیاس��ت گذاری و نظارت بر صنعت خودرو با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی به میزبانی ایران خودرو در محل شرکت ساپکو‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلسه شورای‬ ‫سیاس��ت گذاری و نظارت بر صنعت خودرو اظهار کرد‪ :‬نزدیک به ‪۹8‬درصد برنامه هدف گذاری شده سال‬ ‫‪ ۹۶‬در حوزه خودرو به نتیجه رسید و دستاوردهای خوبی داشتیم‪ ،‬به موضوع کیفیت خودرو و استانداردها‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬باید توجه جدی شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در استانه سال ‪ ۹۷‬از همکاری های نمایندگان کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن و اقتصادی مجلس برای پیش��برد اهداف صنعت و معدن تش��کر می کنم‪ .‬ش��ریعتمداری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیش بینی منابع برای نوس��ازی و بهس��ازی صنعت کش��ور و اختصاص یارانه برای نرخ س��ود‬ ‫تسهیالت اعطایی از نکات قابل توجه بودجه ‪ ۹۷‬است که بارقه های امید را دل صنعتگران به وجود اورده‬ ‫است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬توجه به مشوق های صادراتی گام خوب دیگری در بودجه ‪۹۷‬‬ ‫است و ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان برای مشوق های صادراتی پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروسازان مهر امسال از برنامه ها پیشی گرفتند‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه در جلسه شورای سیاست گذاری و نظارت بر صنعت خودرو‬ ‫از تحق��ق بیش از ‪۹۷‬درصد برنامه های صنعت خودرو خبرداد و اظهار کرد‪ :‬تا ‪ ۲۰‬اس��فند امس��ال بیش‬ ‫از یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار خودرو تولید ش��ده اس��ت‪ .‬امیرحسین قناتی‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع خودرو و‬ ‫نیرومحرکه در جلسه شورای سیاست گذاری و نظارت بر صنعت خودرو اظهار کرد‪ :‬برنامه امسال رسیدن‬ ‫به تولید یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار خودرو بود‪ .‬تا پایان ‪ ۲۰‬اسفند بیش از یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار خودرو‬ ‫س��واری تولید کردیم که تا پایان س��ال بیش از ‪۹۸‬درصد برنامه را محقق می کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از مهر‬ ‫ش��رکت ها از برنامه هدف گذاری ش��ده پیشی گرفتند‪ ،‬ایران خودرو و س��ایپا بهمن امسال بیش از برنامه‬ ‫هدف گذاری خود تولید داشته اند‪ .‬قناتی ادامه داد‪ ۱۶۹۶ :‬دستگاه مجموع تولید اتوبوس و مینی بوس در‬ ‫شرکت های تولیدکننده این محصوالت تا اسفند بوده است‪ ،‬برای طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫اماده ایم‪ .‬مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه افزود‪ :‬مجموع کل خودروهای یک تا ‪ ۵‬ستاره کیفی‬ ‫در بهمن امس��ال ‪ ۳۶‬مدل خودرو بوده اس��ت‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬از میان ‪ ۹۸‬خودرو مورد سنجش از لحاظ‬ ‫رضایت مش��تریان از کیفیت اولیه محصول ‪ ۱۴‬مدل خودرو تاکنون به هدف تعیین ش��ده در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫دست یافته اند‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری در ادام��ه با اش��اره به مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی خودروس��ازان یاداور ش��د‪ :‬ب��ه طور قطع‬ ‫ارتقای کیفیت باید در صدر مسئولیت های اجتماعی‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬در این ش��رایط س��ایر اقدامات ازس��وی‬ ‫خودروسازان نیز مورد پسند قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به گفته وی مسیر رسیدن به ذی نفعان ویژه بهبود‬ ‫کیفیت و رضایتمندی مشتریان خواهد بود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت یک��ی از‬ ‫مسئولیت پذیری های صنعت خودرو را ایجاد توازن در‬ ‫صنعت اعالم و تصریح کرد‪ :‬ایران خودرو توانس��ته در‬ ‫این مسیر با راه اندازی سایت های تولید در استان های‬ ‫گوناگون در این مس��یر پیش��گام باشد؛ در عین حال‬ ‫اتکا نداشتن به منابع داخلی از دیگر موضوعات مورد‬ ‫توجه اس��ت چراکه درحال حاض��ر ‪۹۰‬درصد صنعت‬ ‫کشور بر منابع طبیعی تکیه کرده است‪.‬‬ ‫شریعتمداری در ادامه از ابرطرح تولید خودروهای‬ ‫س��نگین در کش��ور در ‪ ۳‬س��ال اینده ب��ا همکاری‬ ‫خودروس��ازان بزرگ خبر داد و اف��زود‪ :‬با این اقدام و‬ ‫همکاری همه خودروس��ازان‪ ،‬صد درصد خودروهای‬ ‫سنگین فرسوده نوسازی خواهند شد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬افزایش عمق ساخت داخل یکی از‬ ‫اولویت های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در صنعت خودرو‬ ‫اس��ت اما باز هم تاکید می کنم این اقدام بدون توجه‬ ‫به اس��تاندارد خیانت به مردم خواهد بود و به فاجعه‬ ‫ملی تبدیل می ش��ود اما با رعایت استاندارد منجر به‬ ‫ایجاد اشتغال خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ٣٠١‬ب�ا ‪ ٥٠‬درص�د داخلی س�ازی تولید‬ ‫می شود‬ ‫هاشم یکه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫در این ایین از گذشتن تولید این گروه صنعتی از مرز‬ ‫‪۷۰۰‬هزار دس��تگاه خبر داد و گفت‪ :‬س��ال اینده پژو‬ ‫‪ ٣٠١‬دومین میوه پس��ابرجامی صنعت خودرو به بار‬ ‫خواهد نشس��ت و این خودرو با داخلی سازی بیش از‬ ‫‪۵۰‬درصدی در ایران خودرو تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫وی از امادگ��ی ای��ن گ��روه صنعتی ب��رای تولید‬ ‫محصوالت با اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬خب��ر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫اینک��ه این گ��روه صنعتی برای تولی��د محصوالت با‬ ‫اس��تاندارد یورو ‪ ٥‬تا ‪ ۲‬سال اینده الزام خواهد داشت‬ ‫اما هم اکنون امادگی دارد در صورت عرضه س��وخت‬ ‫مناس��ب تم��ام محص��والت جدید این ش��رکت را با‬ ‫استاندارد یورو ‪ ۵‬به بازار کشور عرضه کند‪.‬‬ ‫یک��ه زارع ادام��ه داد‪ :‬در ایران خودرو ب��ا ‪ ۳‬ذی نفع‬ ‫روبه رو هستیم؛ نخس��ت کارکنان این شرکت که در‬ ‫تالش��یم ارامش این عزیزان را فراهم کنیم‪ .‬س��پس‬ ‫سهامداران و در نهایت مشتریان شرکت که مهم ترین‬ ‫ذی نفعان شرکت ایران خودرو به شمار می روند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کیفی��ت خ��ط پایانی ندارد و س��عی‬ ‫می کنیم در پلتفرم های جدید که س��ال اینده عرضه‬ ‫می ش��ود خودروهایی باکیفیت و نرخ مناسب به بازار‬ ‫ایران عرضه کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران خ��ودرو در ادامه با‬ ‫اشاره به مس��ئولیت های اجتماعی این گروه صنعتی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این گروه باش��گاه پیکان را در اختیار دارد‬ ‫که تنها هزینه زاس��ت اما برای اجرای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی حاضر به هزینه خواهیم بود‪.‬‬ ‫یک��ه زارع در ادام��ه از رونمای��ی طرح��ی با هدف‬ ‫پررنگ کردن جوانان در گ��روه صنعتی ایران خودرو‬ ‫خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در این طرح از نخبگان دانش��گاهی متولد ‪۶۷/١/۱‬‬ ‫تا ‪ ۷۱/١٢/۲۹‬در کنار ‪ ٥٠‬استاد دانشگاه برای حضور‬ ‫در ایران خودرو اس��تفاده خواهیم کرد زیرا معتقدیم‬ ‫جوان ه��ا می توانند منش��ا تح��ول در صنعت خودرو‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشوق های صادراتی در صنعت خودرو‬ ‫عزی��ز اکبریان‪ ،‬رییس کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در ادامه این ایین صنعت‬ ‫خودرو را حاصل زحمات ‪٥٠‬ساله ملت ایران دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬این صنعت امانت اس��ت و در نگهداری این‬ ‫امانت هر نهاد و س��ازمانی وظایفی را برعهده دارد که‬ ‫وظیف��ه مجلس در این میان وض��ع قوانینی با هدف‬ ‫حمایت از تولید است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه در بودجه ‪ ٩٧‬بندهای حمایتی‬ ‫پیش بینی شده که امیدواریم سال اینده اجرایی شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بر این اساس مشوق های صادراتی امسال برای‬ ‫نخس��تین بار پیش بینی ش��ده که صنعت خودرو نیز‬ ‫توان استفاده از انها را دارد‪ .‬رییس کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی نظارت و حمایت‬ ‫دول��ت را از دیگر وظایف حمایت��ی از صنعت خودرو‬ ‫اعالم و تصریح کرد‪ :‬مرحله بعد بر عهده خودروسازان‬ ‫است‪ .‬امروز دشمن از فناوری هسته ای ایران می ترسد‬ ‫و ای��ران نیز باید در صنعت خودرو به فناوری دس��ت‬ ‫یابد چراکه ت��وان رقابت به لحاظ کمیت و کیفیت با‬ ‫خودروس��ازان جهانی وجود دارد‪ .‬اکبریان ادامه داد‪:‬‬ ‫ایران توان تبدیل شدن به صادرکننده برتر در زمینه‬ ‫خ��ودرو را دارد و می تواند رضای��ت مصرف کنندگان‬ ‫را حاصل کند‪ .‬بر این اس��اس امیدواریم س��ال اینده‬ ‫س��ال خوبی به لحاظ کمیت و کیفی��ت در تولیدات‬ ‫خودروسازان باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹عملک�ردی براس�اس اس�تانداردهای‬ ‫جهانی‬ ‫نادره رضایی‪ ،‬مدیر امور مس��ئولیت های اجتماعی‬ ‫ایران خ��ودرو نی��ز در ادامه ایین رونمای��ی از کتاب‬ ‫گ��زارش عملکرد پایدار و مس��ئولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫رونمایی از این کتاب را بهانه ای برای توجه به مسائل‬ ‫اجتماعی در حوزه صنعت دانس��ت و گفت‪ :‬امیدوارم‬ ‫در س��ال ‪ ٩٧‬اتفاق های خوبی ب��رای صنعت خودرو‬ ‫بیفتد‪ .‬وی با اش��اره به توجه به سابقه مسئولیت های‬ ‫اجتماعی در گروه صنعت��ی ایران خودرو که به بیش‬ ‫از ‪ ٥٠‬س��ال برمی گردد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬اقدامات انجام‬ ‫ش��ده این دفتر بر اساس ‪ GRI‬که استاندارد جهانی‬ ‫است انجام می شود که صنعت خودرو برای نخستین‬ ‫ب��ار اقدام به انج��ام ان کرده اس��ت‪ .‬وی این کتاب‬ ‫را مجموع��ه ای از گزارش های واحده��ای تولیدی و‬ ‫س��تادی اعالم و تصریح ک��رد‪ :‬درحال حاضر گزارش‬ ‫عملکردها با هدف اس��تمرار و تزریق امید به جامعه‬ ‫به درستی انجام نمی ش��ود که این دست از گزارش ها‬ ‫می تواند ما را به هدف رهنمون کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 27‬اسفند ‪ 29 1396‬جمادی الثانی ‪ 18 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 356‬پیاپی ‪2329‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اتاق فکر اقتصادی‬ ‫الزمه تدوین الگوی اشتغال‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سیاست تامین‬ ‫نقدینگی و پرداخت‬ ‫تسهیالت همچون‬ ‫گذشته ادامه پیدا کرد‬ ‫اما مشکالت اقتصادی‬ ‫باعث شد اتفاق بزرگی‬ ‫در بخش تولید و‬ ‫اشتغال رقم نخورد‪.‬‬ ‫براساس امار ها تا پایان‬ ‫پاییز ‪ ۱۴‬هزار بیکار‬ ‫به جامعه افزوده شد و‬ ‫دولت توفیق چندانی‬ ‫در بخش اشتغال‬ ‫نتوانست کسب کند‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از شاخص های اقتصادی در سالی که گذشت‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سیاه و سفید اقتصاد ‪۹۶‬‬ ‫احتساب نفت رش��د اقتصادی ‪ ۴/۷‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬پیش بینی مراج��ع بین المللی همچون‬ ‫صن��دوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز از رش��د‬ ‫اقتص��ادی ‪ ۹۶‬به ترتیب ‪ ۴/۲‬و ‪ ۴‬درصد بوده اس��ت‪،‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نیز باتوجه‬ ‫به براورد نهادهای مختلف از وضعیت تولید و خدمات‬ ‫در کشور پیش بینی تداوم رشد ‪ ۴/۴‬درصدی تا پایان‬ ‫س��ال را دارد‪ .‬برهمین اس��اس‪ ،‬می توان گفت کشور‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬رشدی حدود ‪ ۴/۴‬درصد را تجربه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای روشن شدن وضعیت بخش های مختلف‬ ‫اقتص��ادی نی��ز می توان به ‪ ۹‬ماه امس��ال رجوع کرد‪.‬‬ ‫برپایه گ��زارش مرکز ملی امار گروه کش��اورزی یک‬ ‫درص��د‪ ،‬گروه صنع��ت ‪ ۳/۱‬درص��د و بخش خدمات‬ ‫‪ ۷‬درصد رش��د داش��ته اند‪ .‬ک��ه در زیرمجموعه گروه‬ ‫صنعت‪ ،‬بخش صنعت(ساخت)‪ ۳/۷‬درصد‪ ،‬معدن ‪۳/۳‬‬ ‫درصد‪ ،‬س��اختمان ‪ ۴/۵‬درصد و نفت ‪ ۳/۴‬درصد رشد‬ ‫را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫پول و شبه پول می شود‪ ،‬پول نیز به مجموع اسکناس‬ ‫و س��پرده های دیداری گفته می ش��ود و شبه پول نیز‬ ‫معادل سپرده های مدت دار تلقی می شود‪ .‬حجم پول‬ ‫در ای��ن دوره به ‪۱۸0‬هزار میلیارد تومان رس��ید که‬ ‫نسبت به دی گذشته ‪ ۱۹/۳‬و نسبت به اسفند گذشته‬ ‫‪ ۱0/۵‬درصد رشد یافته است‪.‬‬ ‫میزان ش��به پول نیز به ‪ ۱۲۸۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رسیده که نسبت به اسفند گذشته ‪ ۱۷/۷‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫س��هم بیش��تر ش��به پول از پول در نقدینگی نشان‬ ‫از نق��ش مه��م بانک ها در کنت��رل نقدینگی دارد که‬ ‫با وجود رش��د ‪ ۲۲/۳‬درصدی ش��اهد رشد چشمگیر‬ ‫نقدینگی در کشور نبوده ایم‪.‬‬ ‫پرونده نخس��تین س��ال دول��ت دوازدهم ب��ا تمام‬ ‫فرا زو نش��یب ها و مش��کالت زیاد بسته ش��د‪ ،‬با توجه‬ ‫به س��ال «اقتصادمقاومتی؛ تولید‪ ،‬اشتغال» انتظارات‬ ‫فع��االن اقتص��ادی از ای��ن س��ال بس��یار بیش��تر از‬ ‫دس��تاورد های موجود در پایان س��ال بود اما شرایط‬ ‫انتخاباتی کش��ور‪ ،‬تش��دید تنش های بین المللی و‪...‬‬ ‫باعث ش��د تا اهداف دولت مطاب��ق برنامه ریزی پیش‬ ‫نرود‪ .‬دولت سیاس��ت های کنت��رل تورمی خود را در‬ ‫س��ال جاری همچون دولت یازده��م در پیش گرفت‬ ‫و ت��ا حد قابل قبولی نیز موفق بود اما سیاس��ت های‬ ‫ارزی دولت دوازدهم متفاوت از ‪ ۴‬س��ال گذشته بود‬ ‫و خواسته یا ناخواسته فنر کنترل نرخ ارز در ماه های‬ ‫پایانی س��ال از دس��ت دولت خارج شد به نحوی که‬ ‫ش��اهد رش��د ‪ ۳0‬درصدی نرخ ارز در ماه های پایانی‬ ‫سال بودیم‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬سیاست تامین نقدینگی و‬ ‫پرداخت تسهیالت همچون گذشته ادامه پیدا کرد اما‬ ‫مش��کالت اقتصادی باعث شد اتفاق بزرگی در بخش‬ ‫تولید و اشتغال رقم نخورد‪.‬‬ ‫براس��اس امار ها ت��ا پای��ان پاییز ‪ ۱۴‬ه��زار بیکار‬ ‫ب��ه جامع��ه افزوده ش��د و دولت توفی��ق چندانی در‬ ‫بخش اشتغال نتوانست کس��ب کند‪ .‬شرایط پر تنش‬ ‫بین الملل��ی و تهدیده��ای امریکا مبتنی ب��ر خروج از‬ ‫برجام نیز ش��رایطی را فراهم کرد تا س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی برای کش��ور کمی دشوار ش��ود‪ .‬در مجموع‪،‬‬ ‫تالش های دولت در نخستین سال دولت دوازدهم به‬ ‫اتفاقی بزرگ در اقتصاد کش��ور منجر نشد اما با توجه‬ ‫به ش��رایط نامناسبی که کش��ور در یک دهه گذشته‬ ‫تجربه کرده اس��ت می توان گفت‪ ،‬س��ال ‪ ۹۶‬اگر سال‬ ‫خوبی برای اقتصاد کش��ور نبود س��ال بد و دشواری‬ ‫نیز برای فعاالن اقتصادی کش��ور نبوده و کشور روند‬ ‫ارام رش��د اقتص��ادی را طی کرده اس��ت‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس‪« ،‬گس��ترش صنعت» در روز های پایانی سال‬ ‫‪ ۹۶‬نیم نگاهی به شاخص های اقتصادی کشور انداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه به سیاس��ت های انبس��اطی دولت در سال‬ ‫‪ ۹۶‬پیش بین��ی کارشناس��ان از تورم در س��ال جاری‬ ‫خروج از تورم تک رقمی بود‪ .‬با وجود این‪ ،‬دولت تمام‬ ‫تالش خ��ود را کرد تا تورم دو رقمی را نیز روی عدد‬ ‫‪ ۱0‬حف��ظ کند به همین دلی��ل در برخی از ماه های‬ ‫س��ال ش��اهد تورم دو رقمی بودیم اما دولت ماه های‬ ‫پایانی تمام تالش خود را به خرج داد تا س��ال با تورم‬ ‫تک رقمی به کار خود پایان دهد‪.‬‬ ‫برهمین اساس‪ ،‬برمبنای اخرین امارهای اعالم شده‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۶‬نسبت به‬ ‫نرخ تورم در ‪ ۱۲‬ماه منتهی به بهم ‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۵‬معادل ‪ ۹/۹‬درصد شد‬ ‫‪ ۱۲‬ماه منتهی به بهم ‬ ‫البته این امار از سوی بانک مرکزی اعالم شده است‪.‬‬ ‫براساس امار مرکز ملی امار‪ ،‬نرخ تورم ‪ ۱۲‬ماه منتهی‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۶‬نس��بت به ‪ ۱۲‬م��اه منتهی به بهمن ‬ ‫به بهم ‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬مع��ادل ‪ ۸/۳‬درصد بوده اس��ت‬ ‫البته با وجود امار های رسمی تورم مردم‬ ‫با توجه به شرایط‬ ‫در بازار در س��بد اقالم مصرفی نرخ های‬ ‫نامناسبی که کشور در‬ ‫دو رقم��ی تجرب��ه کرده ان��د و همچون‬ ‫یک دهه‬ ‫سال های گذشته مردم احساس چندانی‬ ‫گذشته‬ ‫از تورم تک رقمی در بازار نداشتند‪.‬‬ ‫تجربه کرده است‬ ‫دولت برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه باید‬ ‫س��االنه رش��د اقتصادی ‪ ۸‬درصدی را تجربه کند‪ .‬با‬ ‫وجود این‪ ،‬به دلیل محدودیت های بودجه ای و شرایط‬ ‫اقتصادی کش��ور سازمان برنامه و بودجه برای امسال‬ ‫پیش بینی رشد اقتصادی را براساس اثار شاخص های‬ ‫کالن بودجه ‪ ۴/۸‬درصد اعالم کرده بود‪ .‬وضعیت رشد‬ ‫اقتصادی در س��ال جاری نیز گوی��ای تحقق اعدادی‬ ‫نزدیک به همین عدد در روز های پایانی س��ال است‪.‬‬ ‫براس��اس امار مرکز ملی امار ایران‪ ،‬رشد اقتصادی ‪۹‬‬ ‫ماه امسال به ‪ ۴/۴‬درصد رسیده و اقتصاد کشور بدون‬ ‫ثبات و س�لامت اقتصاد یک کش��ور‬ ‫را می ت��وان در جری��ان نقدینگی دنبال‬ ‫کرد‪ .‬براس��اس اخرین اماره��ای بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬نقدینگی در س��ال ‪ ۹۶‬نیز به‬ ‫رون��د افزایش��ی خود ادامه داده اس��ت‪.‬‬ ‫نقدینگی اس��فند به ‪ ۱۴۶۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬این رقم نسبت به اسفند‬ ‫گذش��ته ‪۱۶/۷‬درصد و نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ ۲۲/۳‬درصد افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬نقدینگی در اقتصاد شامل‬ ‫‹ ‹رشد اقتصادی ‪ ۴/۴‬درصدی‬ ‫‹ ‹حفظ تورم تک رقمی در لبه مرز‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۲۲/۳‬درصدی نقدینگی‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۳0‬درصدی نرخ ارز‬ ‫یک��ی از اتفاق ه��ای مه��م اقتصادی در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫نوس��انات ارزی به وی��ژه در ماه های پایانی س��ال بود‪،‬‬ ‫دولت در س��ال گذشته وعده یکسان س��ازی نرخ ارز‬ ‫را در س��ال ‪ ۹۶‬داده ب��ود ام��ا پیش بینی ها در همان‬ ‫سال گذشته گویای این بود که نمی تواند به این وعده‬ ‫جامه عمل بپوشاند اما با وجود این‪ ،‬هیچ کارشناسی‬ ‫پیش بینی رشد ‪ ۳0‬درصدی نرخ ارز را نمی کرد‪ .‬اغاز‬ ‫فروردین ‪ ۹۶‬نرخ دالر ‪ ۳۷۶۲‬تومان و نرخ یورو ‪۴۱۲0‬‬ ‫تومان بود اما اکنون در روز های پایانی سال نرخ دالر‬ ‫در بازار ‪ ۴۸۶۷‬و نرخ یورو ‪ ۵۹۱۶‬تومان است‪.‬‬ ‫روند رو به رشد نرخ ارز در ماه های پایانی سال بازار‬ ‫دالر را پلیسی کرد و اکنون نیز این فضا تا پایان سال‬ ‫ادامه خواهد داش��ت‪ .‬رشد چش��مگیر نرخ ارز اسیب‬ ‫بزرگی به وضعیت تولید و اقتصاد کش��ور وارد کرد به‬ ‫نحوی که دولت مجبور ش��د برای ‪ ۲‬هفته نرخ س��ود‬ ‫س��پرده را از طریق اوراق گواهی سپرده به ‪ ۲0‬درصد‬ ‫افزایش دهد ت��ا فضای پرالتهاب ارزی در کش��ور به‬ ‫ارامش برسد‪.‬‬ ‫� سقوط ‪ ۴‬پله ای رتبه کسب وکار‬ ‫بهب��ود فض��ای کس��ب وکار‪ ،‬یک��ی از‬ ‫مهم ترین عوامل در ایجاد رونق اقتصادی‬ ‫کشور به شمار می رود و به دلیل اهمیت‬ ‫ای��ن موضوع نیز از ابت��دای دولت تدبیر‬ ‫و امی��د‪ ،‬بهبود این فضا ب��ه عنوان یکی‬ ‫می توان گفت‪ ،‬سال ‪ ۹۶‬از اولویت ها در نظر ق��رار گرفت و تالش‬ ‫دولت این ب��وده که فضای مناس��بی را‬ ‫اگر سال خوبی‬ ‫برای اقتصاد کشور برای کس��ب وکار فع��االن اقتص��ادی و‬ ‫نبود سال بد و دشواری بخش خصوصی فراهم کند‪ .‬رتبه فضای‬ ‫نیز برای فعاالن‬ ‫کسب وکار ایران از ‪ ۱۵۲‬در سال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫میالدی (‪ )۱۳۹۲‬روند بهبود را اغاز کرد و‬ ‫نبوده و کشور روند در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ )۱۳۹۵‬به ‪۱۲۰‬‬ ‫ارام رشد‬ ‫ارتقا یافت اما براس��اس اخرین اطالعات‬ ‫اقتصادی را طی کرده بانک جهانی رتبه کس��ب وکار ایران در‬ ‫است‬ ‫س��ال ‪ ۲0۱۸‬می�لادی (‪ )۱۳۹۶‬با ‪ ۴‬پله‬ ‫سقوط به رتبه ‪ ۱۲۴‬از میان ‪ ۱۹۴‬کشور‬ ‫رسیده است‪ .‬در س��ال جاری با وجود رشد اقتصادی‬ ‫بو کار شاهد نزول جایگاه‬ ‫و بهبود نس��بی محیط کس ‬ ‫ایران بوده ایم‪ .‬بر اس��اس گزارش بانک جهانی ایران در‬ ‫بو کار‪ ،‬دریافت مجوز‬ ‫‪ ۴‬شاخص از جمله شروع کس�� ‬ ‫ساخت وس��از و گرفتن اعتبار و تجارت فرامرزی شاهد‬ ‫بهبود جای��گاه بوده اما در ‪ ۶‬ش��اخص دیگر وضعیت‬ ‫مناس��بی نداش��ته ایم که در مجموع باعث شده ایران‬ ‫در جای��گاه مناس��بی در بین کش��ور های منطقه قرار‬ ‫نگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۸/۸‬درصدی تسهیالت بانکی‬ ‫تامی��ن نقدینگ��ی یک��ی از مهم تری��ن برنامه های‬ ‫اقتصادی دولت در س��ال جاری بود‪ .‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫ش��اهد رش��د ‪ ۸/۸‬درصدی پرداخت تسهیالت در ‪۱۱‬‬ ‫ماه امس��ال به بخش های مختلف اقتص��ادی بوده ایم‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماه امس��ال در مجموع به بخش های اقتصادی‬ ‫‪ ۵۱۹‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت شده که‬ ‫در مقایس��ه با دوره مش��ابه سال رش��د ‪ ۸/۸‬درصدی‬ ‫داشته اس��ت‪ ۶۲ .‬درصد کل تسهیالت پرداختی طی‬ ‫‪ ۱۱‬ماه گذش��ته در قالب س��رمایه در گردش بوده که‬ ‫به میزان ‪ ۳۲۱‬هزار میلیارد تومان بوده اس��ت که در‬ ‫مقایس��ه با سال گذشته ‪ ۵/۹‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫بیش��ترین میانگی��ن پرداختی نیز مرب��وط به بخش‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت بوده ک��ه در مجموع ‪۲۵۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۸۳‬فقره تس��هیالت به بخش صنعت و معدن‬ ‫ب��ا میانگی��ن پرداختی هر فق��ره ‪ ۵۸۸‬میلیون تومان‬ ‫پرداخت شده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬از ‪ ۱۵۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن‬ ‫معادل ‪ ۸۴/۵‬درصد ان (مبلغ ‪۱۲۷‬هزار میلیارد تومان)‬ ‫در تامین س��رمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر‬ ‫توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش از‬ ‫سوی بانک ها در سال جاری است‪.‬‬ ‫‹ ‹ نرخ بیکاری ‪ ۱۱/۹‬درصدی‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬ب��ه «اقتصادمقاومتی؛ تولید‪ ،‬اش��تغال»‬ ‫نام گذاری ش��ده بود به همین دلی��ل مهم ترین هدف‬ ‫دولت در اقتصاد بر اش��تغال متمرکز شد و طرح های‬ ‫مختلفی اعم از اش��تغال فراگیر‪ ،‬اش��تغال روس��تایی‪،‬‬ ‫طرح کاج‪ ،‬کارورزی و‪ ...‬را در دس��تور کار قرار داد اما‬ ‫اغلب انها به دلیل کمبود منابع اجرایی نشد به همین‬ ‫دلی��ل دولت با وجود ایجاد ‪ ۹۵۸‬هزار ش��غل تا پاییز‬ ‫امس��ال نتوانست از سرعت رشد جمعیت فعال پیشی‬ ‫بگیرد‪ .‬براس��اس اخرین گزارش مرک��ز ملی امار نرخ‬ ‫بیکاری در پاییز امس��ال با ‪ 0/۴‬درصد کاهش نسبت‬ ‫به پاییز س��ال گذش��ته به ‪ ۱۱/۹‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬هنوز س��رعت اش��تغالزایی در کشور به‬ ‫سرعت رشد جمعیت فعال در کشور نرسیده است‪ .‬در‬ ‫پاییز امسال نسب به پاییز سال گذشته ‪ ۹۷۲‬هزار نفر‬ ‫به جمعیت فعال کش��ور افزوده شده است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬امس��ال ‪ ۱۴‬هزار نفر به جمعیت بیکاران کشور‬ ‫افزوده شده است‪.‬‬ ‫رفاه کارگر و افزایش بهره وری؛ علت و معلول‬ ‫نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن نهایت بی انصافی و بی مهری اس��ت که‬ ‫افزایش حداقل م��زد کارگران عامل افزایش تورم و‬ ‫هزینه سربار تولید تلقی شود‪.‬‬ ‫علیرض��ا حی��دری‪ ،‬نای��ب ریی��س اتحادی��ه‬ ‫پیشکس��وتان جامعه کارگ��ری در گفت وگو با ایلنا‪،‬‬ ‫درباره جزم اندیشی صاحبان صنایع نسبت به تعیین‬ ‫حداقل م��زد ابرومندان��ه برای کارگران متناس��ب‬ ‫با هزینه های س��بد معیش��ت خانوارهای کارگری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در نظریه های توسعه‪ ،‬همواره تاکید‬ ‫می ش��ود برای پیش��رفت نظ��ام تولید در‬ ‫کشورهای رو به توس��عه همزمان با رشد‬ ‫فناوری باید به باال رفتن بهره وری نیروی‬ ‫انس��انی از طریق توجه ب��ه بهبود کیفیت‬ ‫زندگی وی‪ ،‬توجه کرد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه رفاه کارگر و افزایش‬ ‫بهره وری وی علت و معلول یکدیگر هستند و نباید‬ ‫از هم جدا انگاشته شوند‪ ،‬گفت‪ :‬در کشور ما به این‬ ‫دو نه پیوسته به هم و در یک بافتار‪ ،‬بلکه‬ ‫جدا از هم نگاه می کنند؛ در نتیجه نه این‬ ‫به دست می اید و نه ان‪ .‬در مجموع شاهد‬ ‫ی��ک نظام مزدی غیرعادالن��ه و به دور از‬ ‫واقعیت های زیستی طبقات محروم جامعه‬ ‫هستیم اما در مقابل از انها انتظار افزایش‬ ‫بهره وری را داریم‪.‬‬ ‫نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری‬ ‫اف��زود‪ :‬اغل��ب کارفرمایان هر زمان ک��ه صحبت از‬ ‫ضرورت تعیین مزد براس��اس نرخ س��بد معیش��ت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬حت��ی افزای��ش ی��ک ری��ال ان را جزو‬ ‫هزینه های س��ربار تولید تلقی می کنند و به گونه ای‬ ‫ب��ه دولت القا می کنند ک��ه در مذاکرات مزدی این‬ ‫نگ��رش انها را بی کم و کاس��ت لح��اظ کند‪ ،‬اما در‬ ‫مقاب��ل انتظار دارند بهره وری کارگر باال برود‪ ،‬بدون‬ ‫اینکه بخواهند برای کار بیشتر‪ ،‬مزد بیشتر پرداخت‬ ‫کنند که این به هیچ وجه منصفانه‪ ،‬معقوالنه و حتی‬ ‫شرعی نیست‪.‬‬ ‫مش��ارکت دادن تش��کل ها‬ ‫و بخ��ش خصوص��ی در‬ ‫تصمیم گیری های دولت یکی‬ ‫از اتفاق های خ��وب در دولت‬ ‫دوازده��م اس��ت‪ ،‬البت��ه این‬ ‫رویک��رد در دولت یازدهم نیز‬ ‫وجود داشت‪ .‬در طول ‪ ۵‬سال‬ ‫محمد حسین فنایی‬ ‫گذشته جلس��ه های زیادی با‬ ‫عضو هیات رییسه خانه‬ ‫مش��ارکت بخ��ش خصوصی‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��رای تصمیم گیری ه��ای‬ ‫اقتصادی برگزار شد اما در این‬ ‫میان اجرا شدن این تصمیم ها نیز از اهمیت باالیی برخوردار‬ ‫بو کار‬ ‫اس��ت‪ .‬تصمیم های مناس��بی برای بهبود محیط کس ‬ ‫تاکنون اتخاذ ش��ده اما به س��بب اجرا نش��دن مناس��ب این‬ ‫تصمیم ها در سال جاری شاهد بودیم دولت توانست ان گونه‬ ‫که هدف گذاری کرده بود اش��تغال در کشور ایجاد کند‪ .‬این‬ ‫تفکر که دولت باید اشتغال ایجاد کند‪ ،‬نادرست است؛ دولت‬ ‫باید بستر اشتغال را فراهم کند و در این مسیر کوچک شدن‬ ‫دولت یکی از مهم ترین موضوع ها اس��ت تا بخش خصوصی با‬ ‫سرمایه گذاری بتواند اشتغالزایی کند‪ .‬دولت برای اشتغالزایی‬ ‫سیاست تسهیالت بخش��ی را در نظر گرفت اما چندان موفق‬ ‫نب��ود‪ .‬ب��رای جلوگی��ری از ران��ت و انح��راف از منابع دولت‬ ‫باید فرم��ول جدیدی برای اش��تغالزایی تعریف کند‪ .‬یکی از‬ ‫مشوق هایی که می تواند بس��تر مناسبی برای اشتغال فراهم‬ ‫کن��د‪ ،‬تخفیف های مالیاتی و تامی��ن اجتماعی به کارفرمایان‬ ‫است‪ .‬دولت نیاز به یک اتاق فکر در زمینه تصمیم های کالن‬ ‫دارد‪ .‬وزی��ران و اعض��ای کابینه در این ش��رایطی که هر روز‬ ‫یک مش��کل سیاس��ی برای دولت ایجاد می شود تمرکز الزم‬ ‫برای س��اماندهی اقتصاد را ندارند بنابراین اتفاق فکری خالق‬ ‫متشکل از کارافرینان‪ ،‬فعاالن اقتصادی و اقتصاددانان باید در‬ ‫کنار وزیران ش��کل بگیرد تا الگوهای موفقی را برای اشتغال‬ ‫تدوین کنند‪ .‬افرادی سال ها به هزاران نفر در بنگاه های خود‬ ‫حقوق پرداخت و اشتغال ایجاد کرده اند بهتر می توانند برای‬ ‫بو کار تصمیم گیری کنند‪ .‬در س��ال جدید الزم‬ ‫بهبود کس�� ‬ ‫اس��ت دولت در برنامه ریزی های خود نگاه��ی به تجربه های‬ ‫کش��ور های دیگر نیز داشته باشد و با تش��کیل اتفاق فکری‬ ‫متش��کل از وزی��ران اقتص��ادی و نخبگان کش��ور الگو های‬ ‫کش��ور های موفق بررسی و برنامه ای منسجم که ازمون خود‬ ‫را پس داده باشد برای اشتغال ‪ 9۷‬در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وظیفه بخش خصوصی‬ ‫در عصر ابررقابت چیست؟‬ ‫سخنگوی کمیس��یون ویژه تولید‬ ‫مل��ی و نظ��ارت بر اج��رای اصل ‪۴۴‬‬ ‫قان��ون اساس��ی مجل��س ش��ورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬بر لزوم قطع دست واسطه ها‬ ‫ب��رای واردات کااله��ای غیرضرور به‬ ‫کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫رحی��م زارع در گفت وگ��و با خانه‬ ‫ملت با اش��اره ب��ه انتخ��اب اعضای‬ ‫هیات رییس��ه کمیس��یون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای‬ ‫اصل ‪ 44‬قانون اساس��ی مجلس برای سال دوم‪ ،‬گفت‪ :‬من در‬ ‫سال نخست نایب رییس کمیسیون بودم و به عنوان سخنگوی‬ ‫کمیسیون در سال دوم انتخاب شدم‪ ،‬که امیدوارم کمیسیون‬ ‫در س��ال دوم نی��ز بتواند ب��رای اجرای سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی و حمایت از تولید داخلی گام های مهم تری بر دارد‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون ویژه تولید ملی و نظ��ارت بر اجرای‬ ‫اصل ‪ 44‬قانون اساس��ی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫نهادها‪ ،‬وزارتخانه ها و متولی��ان صنعت باید از توانمندی های‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی اگاه باش��ند و از ان اس��تفاده کنند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در عرص��ه اقتص��اد مقاومتی ه��ر ‪ ۳‬ق��وه مکلفند با‬ ‫وح��دت و همدل��ی در حوزه تامین و امنیت س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫حداکثر تعامل برای برقراری ثبات را داشته باشند‪ .‬سخنگوی‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه‬ ‫بخ��ش خصوصی کش��ور باید خود را تقوی��ت کند‪ ،‬چراکه در‬ ‫عص��ر ابررقابت هس��تیم‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬مدیری��ت واردات الزمه‬ ‫حمایت از تولید داخلی در راس��تای اقتصاد مقاومتی و ایجاد‬ ‫اشتغال اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه باید جلوی فعالیت دالالن و‬ ‫واس��طه ها به دلیل دور زدن قانون حمایت از تولید و ساخت‬ ‫داخل��ی گرفته ش��ود‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬باید از فعالی��ت دالالن و‬ ‫واس��طه ها که انواع کاال و تجهیزات را وارد کش��ور می کنند‪،‬‬ ‫جلوگی��ری کرد زی��را این اتفاق این درحال��ی رخ می دهد که‬ ‫ظرفیت و توان س��اخت داخلی این اقالم در ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫زارع افزود‪ :‬نباید برای ورود کاالهای خارجی وادادگی رخ دهد‬ ‫و ب��ه ج��ای واردات کاالهای نهایی باید فناوری و س��رمایه ها‬ ‫جذب بازارها و بخش های تولیدی کش��ور ش��وند‪ .‬سخنگوی‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫کاهش مش��کالت حوزه اش��تغال و ایجاد فرصت های ش��غلی‬ ‫ب��رای مردم و رون��ق اقتص��ادی از جمله مزای��ای حمایت از‬ ‫تولیدات داخلی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حمای��ت از تولید کننده‬ ‫داخل��ی موجب کاهش واردات کاال می ش��ود و هرچه واردات‬ ‫کاال کمتر ش��ود خروج ارز کاهش یافته و س��رمایه بیش��تری‬ ‫وارد چرخه تولید ملی می شود و این خود می تواند بر افزایش‬ ‫کیفیت و کمیت کاالهای تولیدی تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 356‬پیاپی ‪2329‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 27‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 18‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫اعتراض بازنشستگان فرانسوی‬ ‫به قوانین مالیاتی جدید‬ ‫هزاران بازنشس��ته فرانس��وی در پاریس و سایر ش��هرهای فرانسه‬ ‫در اعت��راض به دریافت مالیات باالتر از انه��ا برای هزینه های تامین‬ ‫اجتماعی راهپیمایی کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از رویت��رز‪ ،‬یک��ی از اصلی ترین عوامل‬ ‫موفقیت امانوئل مکرون‪ ،‬رییس جمهوری فرانس��ه در شکس��ت دادن‬ ‫رقیب انتخاباتی خود‪ ،‬کس��ب حمایت بازنشس��تگان ب��ود اما فقط با‬ ‫گذش��ت ‪ ۸‬ماه از پیروزی‪ ،‬او دریافت مالیات بیش��تر از این گروه را‬ ‫هدف قرار داده است‪.‬‬ ‫فرانس��ه ح��دود ‪ ۱۵‬میلی��ون بازنشس��ته دارد که ‪ ۳‬نف��ر از هر ‪۴‬‬ ‫بازنشس��ته فرانس��وی‪ ،‬در زمان انتخابات ریاست جمهوری به مکرون‬ ‫رای دادند اما تازه ترین نظرس��نجی موسسه « ایفوپ» نشان می دهد‬ ‫حمایت از مکرون در بین بازنشستگان فرانسوی به ‪ ۵۳‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫مک��رون که وع��ده داد به اقتصاد نابس��امان فرانس��ه جانی دوباره‬ ‫ببخشد درنظر دارد مالیات بر درامد بازنشستگان را به منظور تامین‬ ‫پرداخت های رفاه اجتماعی افزایش دهد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬بسیاری از بازنشستگان از این مسئله شکایت کرده اند‬ ‫که زندگی ش��ان تحت تاثیر افزایش مالیات ه��ا در زمینه هایی چون‬ ‫س��وخت و کاهش مزایای رفاهی در مواردی مانند کمک های نقدی‬ ‫و غیر نقدی به خانوارها قرار گرفته و این مس��ئله باعث ش��ده احزاب‬ ‫رقیب مکرون را متهم به این کنند که او رییس جمهوری ثروتمندان‬ ‫است‪.‬‬ ‫تو که انقدر با نشاطی برو مدیر شو!‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‬ ‫مدیرانی که امید و نشاط ندارند بروند‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از تخلف پارکبانان قالبی در خیابان های پرتردد نشان داد‬ ‫درامدهای نامشروع نوروزی‬ ‫خبر‬ ‫‪ ،۹۶‬سال بن بست‬ ‫قراردادهای خودرویی‬ ‫اس��فند س��ال گذش��ته بود که منصور معظمی‪ ،‬رییس هیات عامل‬ ‫ایدرو از امضای ‪ ۵‬قرارداد خودرویی در س��ال ‪ ۹۶‬خبر داد اما ش��اید‬ ‫خود او هم فکر نمی کرد ش��رایط به گونه ای رقم بخورد که پیش بینی‬ ‫او درس��ت از اب در نیاید‪ .‬به گزارش خ��ودروکار‪ ،‬این عدد ‪ ۵‬قرارداد‬ ‫خودرویی بارها از سوی رییس هیات عامل ایدرو تکرار شد و عالوه بر‬ ‫ان محسن صالحی نیا‪ ،‬معاون امور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز س��ال گذش��ته در همین ایام خبر از عملیاتی ش��دن دو قرارداد‬ ‫سایپا‪-‬س��یتروئن و رنو‪-‬ای��درو و ع�لاوه بر ان وعده امض��ای قرارداد‬ ‫ایران خودرو و بنز در فروردین ‪ ۹۶‬را داده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان بن بست رنو‪-‬ایدرو‬ ‫قرارداد رنو‪-‬ایدرو که قرار بود از ابتدای امسال وارد فاز اجرایی شود‬ ‫در مرداد امس��ال به صورت رسمی امضا شد تا وعده اجرا شدن ان در‬ ‫همان ابتدای کار ‪ ۵‬ماه به تعویق بیفتد اما این پایان ماجرا نبود و این‬ ‫ق��رارداد با خلف وعده طرف ایرانی برای در اختیار قرار دادن س��ایت‬ ‫«بن رو» به بن بس��ت خورد؛ بن بس��تی که راهگش��ایی ان از ماهی به‬ ‫ماه دیگر وعده داده شد‪ ،‬در نهایت اسفند امسال خبر رسید که سایت‬ ‫بن رو در اختیار این قرارداد گذاش��ته ش��ده تا فاز اجرایی ان به سال‬ ‫‪ ۹۷‬موکول شود‪.‬‬ ‫اینگونه بود که رنویی ها پس از دو سال توانستند از فضای پسابرجام‬ ‫برای سرمایه گذاری خود بهره ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹ستاره های بنز فقط به سنگین وزن های ایران رسید‬ ‫دومی��ن قراردادی که قرار بود فروردین ‪ ۹۶‬به امضا برس��د‪ ،‬قرارداد‬ ‫بنز و ایران خودرو برای تولید خودروهای س��نگین و همچنین سواری‬ ‫ن چند هفته پس از اجرایی‬ ‫بنز در ایران بود؛ قراردادی که تفاهمنامه ا ‬ ‫شدن برجام در زمستان ‪ ۹۵‬به امضا رسیده بود اما این قرارداد هم به‬ ‫سرنوش��ت قرارداد رنو دچار شد و س��رانجام پس از تاخیر طوالنی در‬ ‫شهریور‪ ،‬تنها در حوزه خودروهای تجاری به امضا رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹سایپا‪-‬سیتروئن در پیچ تولید ماند‬ ‫قرارداد سایپا کاشان با سیتروئن فرانسه نیز به همان چالش قرارداد‬ ‫رنو مبتال ش��د‪ .‬وقتی ایران خودرویی ه��ا فرایند تولید خود با پژو را به‬ ‫س��رعت اغاز کردند شاید کس��ی فکر نمی کرد که سیتروئن به عنوان‬ ‫بخش��ی مش��ترک با پژو نتواند مراحل تولید و سرمایه گذاری را پشت‬ ‫سر بگذارد و یک سال دیگر را با اماده سازی خطوط تولید و بدون هیچ‬ ‫خروجی در ایران بگذراند‪.‬‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫با وجود اینکه در تعطیالت نوروز ‪ ۹۷‬محدودیت های‬ ‫عب��ور و م��رور در اغلب محورهای مواصالتی کش��ور از‬ ‫‪ ۲۴‬اس��فند ‪ ۹۶‬ت��ا ‪ ۱۷‬فروردین ‪ ۹۷‬اعالم ش��ده‪ ،‬هنوز‬ ‫مشکالت دیگری پابرجاست شاید چندان به چشم نیاید‬ ‫و حتی برای س��ازمان های متولی دغدغه به شمار نرود‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬پارکبانان قالبی همواره یکی از خیابان های‬ ‫پرت��ردد یا نزدیک مکان های تفریح��ی و خدماتی را به‬ ‫عن��وان محدوده خود معرفی می کنند که به ازای پارک‬ ‫خ��ودرو مبالغ��ی را بین ‪ ۱0‬تا ‪ ۳0‬ه��زار تومان دریافت‬ ‫می کنند‪ .‬این مس��ئله از نگاه مس��ئوالن مربوط‪ ،‬تخلف‬ ‫اس��ت و برخ��ورد ب��ا انها بی��ن مس��ئوالن راهنمایی و‬ ‫رانندگی و ش��هرداری پاس کاری می شود! البته پیش از‬ ‫این شهرداری چند سالی است برنامه هایی را برای حل‬ ‫این معضل ارائه کرده اما اجرایی نش��ده و به تازگی نیز‬ ‫وعده راه اندازی اپلیکیش��ن و کنت��رل الکترونیکی داده‬ ‫شده است‪ .‬این روزها نیز می گذرد و مشکالت و برنامه ها‬ ‫همچنان برقرار است‪ .‬هرچند این پارکبانان تخلف هایی‬ ‫هم داش��تند مثل گرفتن بهای بیش��تر از خودروهایی‬ ‫ک��ه قصد پارک کردن در حاش��یه خیابان را داش��تند‪.‬‬ ‫ش��هرداری تهران هم قرار ب��ود از عواید این طرح برای‬ ‫س��اخت پارکینگ هایی در سطح شهر استفاده کند که‬ ‫البته عملی نش��د‪ .‬اکنون در حالی که قرارداد پارکبانان‬ ‫‪ ۲‬سال است به پایان رسیده و کارشان غیر قانونی اعالم‬ ‫شده است‪ ،‬همچنان شاهد فعالیت انها در سطح شهر و‬ ‫اخاذی از مردم بابت جای پارک هستیم و معلوم نیست‬ ‫وجوه دریافتی از س��وی انها به جیب چه کسی می رود‬ ‫و البت��ه نیروی انتظامی به راحت��ی از کنار این موضوع‬ ‫می گذرن��د‪ .‬در حال��ی پارکبان��ان از م��ردم بابت پارک‬ ‫حاشیه ای هزینه می گیرند که در ‪ ۲‬سال گذشته‪ ،‬پلیس‬ ‫بارها اعالم کرده که نباید به پارکبانان پولی داده ش��ود‪.‬‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫س��رهنگ حسن عابدی‪ ،‬جانش��ین رییس پلیس راهور‬ ‫پایتخ��ت در این باره گفت��ه بود‪ « :‬از نظر پلیس گرفتن‬ ‫دس��تی پول از س��وی پارکبانان هیچ توجیهی ندارد و‬ ‫م��ا تاکید وی��ژه ای در دریافت الکترونیک��ی و مکانیزه‬ ‫پارک های حاشیه ای داریم و مردم باید بدانند با توجه به‬ ‫اصل بودن دریافت الکترونیکی هزینه پارک حاش��یه ای‬ ‫خودرو‪ ،‬پلیس هیچ گونه اعمال قانونی در زمینه اماکنی‬ ‫که به دس��تگاه های مکانیزه و پارکومتر مجهز نیس��تند‬ ‫انجام نخواهد داد»‪ .‬گرچه برخی پارکبانان خود را نیروی‬ ‫ش��هرداری یا پلیس معرفی می کنند و این دو نهاد این‬ ‫موضوع را رد کرده بودند‪ .‬البته هستند افرادی که لباس‬ ‫پارکبان ندارند و هزینه پارک دریافت می کنند‪ .‬خبرنگار‬ ‫«گس��ترش صنعت» تعدادی از این مکان ها را پیگیری‬ ‫ک��رد‪ .‬ب��رای نمونه‪ ،‬روبه روی «فودک��ورت جام جم» در‬ ‫خیابان ولیعصر تهران افرادی هس��تند که با قرار دادن‬ ‫مخروطی در داخل کوچه مانع پارک خودروها می شوند‬ ‫و در ازای پ��ارک هزینه ه��ای بین ‪ ۱0‬تا ‪ ۳0‬هزار تومان‬ ‫دریاف��ت می کنند و حت��ی در مقابل اینکه چرا باید این‬ ‫هزینه پرداخت شود می گویند این فضا اختصاصی است‬ ‫و با کس��ب مجوز از ش��هرداری اس��ت‪ .‬حتی دیده شده‬ ‫در مناطقی که فس��ت فود یا رس��توران های پرمشتری‬ ‫وجود دارد افرادی با عنوان ساماندهی خودروها فعالیت‬ ‫می کنند البته این دس��ته از اف��راد تنها کمک می کنند‬ ‫رانن��ده راحت تر خودرو خود را پ��ارک کند و در نهایت‬ ‫مبلغی را از همان رستوران یا فست فود دریافت می کنند‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬در خیابان نیلوفر در منطقه س��هروردی یا‬ ‫خیابان جمال زاده روبه روی رستوران «نیکو صفت» این‬ ‫مس��ئله بسیار معمول شده است و در روزهای نوروز که‬ ‫مسافران از نقاط مختلف کشور در شهر تردد می کنند و‬ ‫زیاد نسبت به پارکبانان قانونی یا قالبی اشنایی ندارند‪،‬‬ ‫شدیدتر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گرفتن وجه از س�وی پارکبانان به طور‬ ‫قطع تخلف است‬ ‫یک عضو کمیس��یون عمران و حمل ونقل ش��ورای‬ ‫پنجم ش��هر تهران در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫درب��اره عملکرد پارکبانان گفت‪ :‬گرفتن وجه از س��وی‬ ‫پارکبانان به طور قطع تخلف است و به حتم با توجه به‬ ‫اعالم پلیس‪ ،‬پیگرد قانونی دارد‪.‬‬ ‫افش��ین حبیب زاده با اش��اره به اینک��ه برخی افراد‬ ‫در محل ه��ای پرتردد ب��رای پ��ارک خودروها وجهی‬ ‫را ب��ه ص��ورت غیر قانونی دریافت می کنن��د‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫محل هایی که مش��کل پارکینگ هست برخی به بهانه‬ ‫پارکبان��ی حضور می یابند و وج��ه دریافت می کنند و‬ ‫این امر تخلف اس��ت که به طور حتم نیروی انتظامی و‬ ‫ق��وه قضاییه با جدی��ت برخورد می کنند و ما هم اعالم‬ ‫می کنیم که تخلف است‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگیری از سودجویی افراد‬ ‫نص��ب پارکومت��ر به عن��وان یکی از راه های اس��ان‬ ‫ساماندهی پارک خودرو در حاشیه خیابان مورد توجه‬ ‫قرار گرفته و شهرداری تهران هم قرار بود تا پایان سال‬ ‫‪ ۹۴‬خیابان های تهران را به ‪ ۳۰‬هزار دستگاه پارکومتر‬ ‫مجهز کند اما این کار به دالیل مختلفی همچون نبود‬ ‫اعتب��ارات الزم به تعویق افتاد‪ .‬البته پیش تر محس��ن‬ ‫پورس��یداقایی‪ ،‬معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫ته��ران از توقف نصب پارکومترها در تهران خبر داده و‬ ‫گفته است‪« :‬برای توسعه این سیستم دوباره مناقصه ای‬ ‫برگزار شده و قرار بود ‪ ۱۵‬هزار پارکومتر جدید در تهران‬ ‫نصب ش��ود‪ .‬من دس��تور دادم مناقصه باطل شود و به‬ ‫سمتی برویم که از اپلیکیشن استفاده کنیم و به جای‬ ‫نص��ب پارکومتر به صورت نرم افزاری روی اپلیکیش��ن‬ ‫اقدام هایی ش��ود‪ ».‬البته شهرداری تهران هم در حالی‬ ‫از ممنوعیت فعالیت پارکبانان و استفاده از پارکومترها‬ ‫س��خن می گوید که هنوز به ان��دازه کافی پارکومتر در‬ ‫ش��هر وجود ندارد‪ .‬در برخی از خیابان های تهران فقط‬ ‫یک پارکومتر هس��ت که فق��ط چند خودرو محدود را‬ ‫می تواند پش��تیبانی کند و در این میان بسیاری از انها‬ ‫خراب اس��ت‪ .‬نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو با‬ ‫«گسترش صنعت» درباره غیرقانونی بودن پارکبانان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ش��رایطی که شهرداری و پلیس راهور اعالم‬ ‫می کند که فعالیت پارکبانان غیرقانونی است الزم است‬ ‫هر دو مجموعه وارد عمل شده تا این افراد از سطح شهر‬ ‫جمع اوری ش��وند‪ .‬گرچه واقعیت این است که فعالیت‬ ‫پارکبانان از س��وی ش��هرداری س��امان دهی می شود‬ ‫بنابراین اگر فعالیت انها غیرقانونی اس��ت ش��هرداری‬ ‫موظف به جمع اوری انها اس��ت‪ .‬مهرداد بائوج الهوتی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬جمع اوری نش��دن پارکبانان در شرایطی‬ ‫که ش��هرداری و راهور اعالم می کن��د که فعالیت انها‬ ‫غیرقانونی اس��ت‪ ،‬باعث می ش��ود مبالغی ب��ا عناوین‬ ‫مختل��ف ب��رای پارک خودرو در برخ��ی معابر از مردم‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬گاهی مشاهده می شود‬ ‫برخی س��ودجویان بدون داشتن لباس پارکبانی اقدام‬ ‫ب��ه گرفتن وجه نقد از مردم می کنند که باید این افراد‬ ‫از س��طح شهر جمع اوری شوند‪ .‬بائوج الهوتی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه نصب پارکومترهای هوش��مند بهترین روش‬ ‫برای جلوگیری از س��ودجویی افراد اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��هرداری می تواند با اس��تفاده از این دستگاه کنترل‬ ‫دقیقی بر ترافیک ش��هری و پ��ارک خودروها در معابر‬ ‫پایتخت داش��ته باشد‪ .‬از نگاه کارشناسان‪ ،‬بسی جای‬ ‫تعجب اس��ت که با اینکه همه مس��ئوالن مانند پلیس‪،‬‬ ‫راهور و ش��هرداری بر غیرقانونی بودن دریافت وجه از‬ ‫سوی پارکبانان تاکید دارند‪ ،‬هیچ گونه برخوردی با این‬ ‫افراد نمی ش��ود و به س��ادگی از کنار تخلف های اشکار‬ ‫انها می گذرند‪ .‬دریافت وجه از س��وی پارکبانان تخلف‬ ‫اش��کار به ش��مار می رود و نیازی به ش��اکی خصوصی‬ ‫ن��دارد و ح��ال اینکه چرا با این تخلف اش��کار برخورد‬ ‫نمی شود‪ ،‬جای تعجب دارد‪ .‬به نظر می رسد شهرداری‬ ‫با همکاری پلیس راهور باید طرحی را برای سازماندهی‬ ‫پارک حاشیه ای خودروها در سطح شهر ایجاد و اجرایی‬ ‫کنند تا دیگر شاهد حضور پارکبانان بدون مجوز‪ ،‬که به‬ ‫زور از مردم پول می گیرند‪ ،‬نباشیم؛ حاال چه پارکومتر‬ ‫باشد‪ ،‬چه اپلیکیشن‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫‪ ۳‬شیفت کار شد تا مترو به «صفه» رسید‬ ‫منبع‪ :‬اقتصاد انالین‬ ‫ش��هردار اصفهان گف��ت‪ :‬مترو به دس��ت مردانی‬ ‫تکمیل ش��د که ‪ ۳‬ش��یفته کار کردند‪ .‬اینها همان‬ ‫مردانی هس��تند که در گذشته هم کار می کردند اما‬ ‫در ای��ن ‪ ۴‬م��اه به اندازه ‪ ۴‬س��ال کار کردند و مترو‬ ‫حاصل کار انهاست و باعث شد مترو به صفه برسد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» از اصفه��ان‪،‬‬ ‫قدرت اهلل نوروزی‪ ،‬شهردار اصفهان در نشست خبری‬ ‫پایان س��ال خود با اشاره به افزایش جذب بودجه شهرداری در‬ ‫‪ ۶‬ماه جاری گفت‪ ۸۰ :‬درصد بودجه ش��هرداری تا پایان سال‬ ‫محقق می شود‪ ،‬البته این رقم به جز عددی است که برای مترو‬ ‫پیش بینی شده است‪ .‬همچنین ‪ ۵00‬میلیارد تومان برای مترو‬ ‫اوراق مش��ارکت پیش بینی شده که ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان ان از‬ ‫سوی دولت و بقیه از سوی شهرداری تامین می شود‪ .‬در بانک‬ ‫مرکزی مراحل بودجه مترو طی ش��ده ک��ه اگر ان هم تحقق‬ ‫یابد و ان را جزو درامدهای ش��هرداری حساب کنیم وضعیت‬ ‫متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫ن��وروزی با بیان اینکه بودجه س��ال اینده ش��هرداری ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان افزایش یافته و به ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان رسیده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود مش��کالت زیاد با برنامه ریزی ها‪ ،‬تشکیل‬ ‫اتاق های فکر‪ ،‬فعال ش��دن کمیته ج��ذب و کمیته تخصیص‬ ‫امیدواریم در س��ال اینده وضعیت بهتری را پیش رو داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫نوروزی در ادامه با اشاره به انتصاب مشاوران جدید‬ ‫خ��ود با بیان اینکه مش��اوران هزینه نیس��تند‪ ،‬بلکه‬ ‫سرمایه ای برای سیستم هستند‪ ،‬گفت‪ :‬من نمی دانم‬ ‫مشاوران قبلی شهردار چند نفر بودند اما برخی از انها‬ ‫تکریم ش��دند و به جای برخی اف��راد دیگر را معارفه‬ ‫کردیم‪ ،‬مش��اوران جدید به ق��دری کمک کردند که‬ ‫می ت��وان امیدوار بود بودجه ای که تا امروز ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫جذب ش��ده به ‪ ۵۰‬درصد افزایش یابد و حضور این مش��اوران‬ ‫هزینه نیس��ت‪ .‬ش��هردار اصفهان با بیان اینک��ه کتابخانه های‬ ‫عمومی با ش��هرداری مشکلی ندارند و هم ما و هم کتابخانه ها‬ ‫در حال خدمات دهی به مردم هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬نیم درصد بودجه‬ ‫ش��هرداری باید به حس��اب انجمن کتابخانه های شهر اصفهان‬ ‫ریخته ش��ود و اگر تا امروز این موضوع محقق نش��ده به دلیل‬ ‫نبود چنین انجمنی است‪.‬ش��هردار اصفهان در ادامه با اشاره به‬ ‫وضعی��ت پروژه جهان نما گفت‪ :‬تاکنون جلس��ه های زیادی در‬ ‫راس��تای رفع مش��کالت جهان نما برگزار شده است و درصدد‬ ‫هستیم کارخانه فناوری که در تهران دایر شده را در جهان نما‬ ‫ایج��اد و مش��اغل زی��ادی را وارد ان کنی��م‪ .‬ن��وروزی با بیان‬ ‫اینکه ش��هرداری درصدد است جهان نما را به شهرک علمی و‬ ‫تحقیقاتی گره بزند و مرکز رشد را در ان راه اندازی کند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این راستا توافق هایی در حال انجام است که امیدواریم‬ ‫به زودی به نتیجه برس��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شهرداری در توافق با‬ ‫انبوه س��ازان تعدادی واحدهای تجاری نیز در شهر ساخته و به‬ ‫زودی رونق کسب وکار تحقق می یابد‪.‬نوروزی در ادامه با اشاره‬ ‫به گذش��ت ‪ ۱۷۰‬روز از تصدی گری مدیریت ش��هری اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬در این مدت ‪ ۲۵‬جلس��ه با عنوان «اصفهان فردا» برای‬ ‫هم اندیشی با صاحبان اندیشه برگزار شده است و در هر جلسه‬ ‫اف��رادی حضور دارند ک��ه متعلق به صنف‪ ،‬اق��وام‪ ،‬هنرمندان‪،‬‬ ‫فرهنگی��ان‪ ،‬دانش��گاهیان‪ ،‬بازاری��ان ی��ا یک قش��ر از جامعه‬ ‫هستند‪.‬ش��هردار اصفهان اظهار کرد‪ :‬محور نخست برنامه من‪،‬‬ ‫گردش��گری بود البته زیرساخت های ان فراهم نیست و از نظر‬ ‫هتل نسبت به شهرهایی مانند شیراز‪ ،‬هتل های کمتری داریم‪.‬‬ ‫فعالیت های خوبی امس��ال برای جذب گردشگران انجام شده‬ ‫است از جمله اینکه سایتی را برای ثبت نام گردشگران طراحی‬ ‫کرده ایم که در دنیا وجود داش��ت اما در ایران ارائه نش��ده بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به س��ازمان فاوا نیز ابالغ کردیم نقاط گردشگر پذیر‬ ‫ش��هر را به اینترنت مجهز کند و بر همین اس��اس‪ ،‬مکان هایی‬ ‫همچون ورودی های ش��هر و میدان ام��ام(ره) به این امکانات‬ ‫تجهیز شده اند‪.‬ش��هردار اصفهان با اشاره به فرارسیدن نوروز و‬ ‫س��فر هموطنان به اصفهان به تشکیل ستاد تسهیالت سفر از‬ ‫‪ ۲۷‬اسفند اش��اره کرد و گفت‪ :‬ستاد تس��هیالت سفر فعالیت‬ ‫خود را در مراس��می از ش��هرداری مرکزی اصفه��ان با عنوان‬ ‫«اوای میزبان��ی» در ‪ ۳‬بخش فرهنگی‪ ،‬ورزش��ی و اجتماعی‪،‬‬ ‫اغاز خواهد کرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!