روزنامه گسترش صنعت شماره 357 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 357

روزنامه گسترش صنعت شماره 357

روزنامه گسترش صنعت شماره 357

‫سال بیست و نهم‬ ‫ظرفیت صادراتی با وجود ‪ 10‬هزار بنگاه کوچک‬ ‫پیاپی ‪ 2330‬دوره جدید شماره ‪357‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫صنایع کوچک و متوسط‪ ،‬محرک اصلی اشتغال و رشد اقتصادی به شمار می رود که با رونق بخشی فعالیت های این صنایع‪ ،‬می توان پویایی جامعه را شاهد بود‪.‬‬ ‫اسیب شناسی و حمایت همه جانبه از صنایع کوچک و متوسط در اولویت کاری شرکت شهرک های صنعتی در استان ها قرار دارد‪ .‬اما استان البرز به دلیل نزدیکی‬ ‫به تهران به عنوان پایتخت کشور توانسته در جذب سرمایه گذاران موفق عمل کند‪ .‬این امر در ایجاد اشتغال پایدار برای این استان با توجه به جمعیت ان‬ ‫دارای اهمیت است‪ .‬در این زمینه جهانگیر شاهمرادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی البرز در گفت وگو با «گسترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬معضل‬ ‫ن هم تنها در س��ایه برنامه ریزی و مش��ارکت های مردمی‪ ،‬دولتی و بخش خصوصی ممکن‬ ‫بیکاری راهکاری جز توس��عه بنگاه های کوچک ندارد که ا ‬ ‫است‪ .‬وی معتقد است که کارافرینی در صنایع کوچک و متوسط‪ ،‬دارای اهمیت فراوان بوده و با راه اندازی هر واحد تولیدی کوچک‪ ،‬می توانیم با‬ ‫کوچکترین ایده ای‪ ،‬به دنبال کارافرینی باشیم‪.‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫ ‪ 14‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بررسی«گسترشصنعت»ازوضعیتصنعتموتورسیکلتدرسالیکهگذشت‬ ‫تنوع موتورسیکلت افت این بازار است‬ ‫سال ‪ ۹۵‬به ویژه نیمه دوم ان برای صنعت موتورسیکلت بسیار سرنوشت ساز‬ ‫بود زیرا تجربه ای جدید در تولید این وس��یله نقلیه رقم خورد‪ .‬از تغییر روند‬ ‫تولید خودروهای کاربراتوری به انژکتوری زمان زیادی می گذرد اما در صنعت‬ ‫موتورس��یکلت این امر تاحدودی از نیمه دوم س��ال ‪ ۹۵‬کلید خورد‪ .‬متوقف‬ ‫ش��دن پالک گذاری موتورس��یکلت های کاربراتوری از سوی پلیس راهور که‬ ‫با پش��تیبانی سازمان حفاظت محیط زیس��ت بود تولیدکنندگان را ناگزیر به‬ ‫تغییر سیس��تم تولید خود کرد تا پیش از سال ‪ ۹۶‬تولید موتورسیکلت های‬ ‫انژکتوری اغاز ش��ود اگرچه در تعداد محدودی از واحدهای تولیدی این امر‬ ‫محقق شد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬اگرچه کاربراتوری های تولید ش��ده ‪ ۹۵‬ش��ماره شدند اما تولید‬ ‫به طورکامل متوقف ش��د‪ .‬حال در این گ��زارش مروری داریم بر تولید و بازار‬ ‫فروش این وسیله نقلیه در سال ‪.1396‬‬ ‫‪3‬‬ ‫«گسترش صنعت» برنامه های دولت در حمایت از کاالی ایرانی را بررسی کرد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫عزم ملی در حمایت‪  ‬از تولید داخل‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد‬ ‫اشتغال با «پول پاشی» ایجاد نمی شود‬ ‫مس��ئله اش��تغال یک��ی از کلیدی تری��ن‬ ‫برنامه ه��ای مد نظ��ر دول��ت در س��ال جاری‬ ‫است‪ .‬در سال گذشته با هدف تحریک فضای‬ ‫بو کار‪ ،‬کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال‬ ‫کس ‬ ‫پایدار متناس��ب با نیازهای ب��ازار کار در قالب‬ ‫سیاس��ت ها و برنامه ه��ای گوناگون از س��وی‬ ‫دول��ت‪ ،‬وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‬ ‫اقدام های گسترده ای در کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫عل��ی ربیعی در گفت وگو ب��ا خبرانالین با بیان مطلب‬ ‫پیش گفت ه تصریح کرد‪ :‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫نقطه تماس نظام سیاس��ی و تعامل دولت با مردم است‪.‬‬ ‫بنابراین رابط��ه دولت و مردم بیش از هر وزارتخانه ای به‬ ‫تالش این وزارتخانه بستگی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پول پاش��ی راه نجات حوزه اش��تغال در‬ ‫کش��ور نیس��ت و باید برنامه اش��تغال و تزریق مناس��ب‬ ‫مناب��ع را در دس��تور کار ق��رار دهیم‪ .‬ربیع��ی ادامه داد‪:‬‬ ‫بخش��ی از وظایف در این وزارتخانه اش��تغال و صیانت از‬ ‫نیروی کار اس��ت؛ هر چند نهاد ه��ای مختلف اجرایی در‬ ‫بحث اشتغالزایی دخیل هس��تند اما وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی به عنوان متولی امر اش��تغال با جدیت این‬ ‫موضوع را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد‪:‬‬ ‫امر اش��تغال درحال حاضر یک��ی از چالش های‬ ‫اصل��ی کش��ور و در عین ح��ال عی��اری برای‬ ‫س��نجش کارام��دی و اثربخش��ی رویکردهای‬ ‫سیاستی جاری در کش��ور در دهه های گذشته‬ ‫اس��ت‪ .‬بیکاری پدیده ای است که اغلب کشورها‬ ‫از جمله کش��ورهای موفق دنی��ا نیز ان را تجربه کرده اند‬ ‫ام��ا نحوه رویارویی ب��ا این مس��ئله در طراحی و اجرای‬ ‫سیاست هاس��ت که از اهمیت زیادی برخوردار است‪ .‬در‬ ‫بسیاری از کش��ورها تحت تاثیر نسخه های جهان شمول‪،‬‬ ‫اش��تغال به عنوان موضوع اصلی سیاست گذاری شناخته‬ ‫نمی شده اس��ت اما اینک به ویژه در دهه جاری‪ ،‬حتی در‬ ‫کشورهای پیشرفته اقتصادی نیز اشتغال به موضوع اصلی‬ ‫و نه امری در کنار رشد و تولید تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ربیع��ی ادام��ه داد‪ :‬دولت (یا حداقل بخش��ی از دولت)‬ ‫با اس��تفاده از تجربه های جهانی به ویژه تجربه کش��ور در‬ ‫دهه های گذشته با گذر از نگاه صرف به رشد اقتصادی به‬ ‫عنوان حالل مسئله اش��تغال به رویکرد «رشد اشتغالزا»‬ ‫رس��یده اس��ت که از نظر ما در تطابق کام��ل تئوریک با‬ ‫اقتص��اد مقاومتی به ویژه امر «تولید – اش��تغال» اس��ت‬ ‫ام��ا چند نکته را نباید فراموش ک��رد؛ فقر مطلق‪ ،‬بحران‬ ‫اس��یب های اجتماعی‪ ،‬بحران صندوق های بازنشس��تگی‬ ‫و معض��ل بی��کاری ‪ ۴‬چالش این وزارتخان��ه از ‪ ۷‬چالش‬ ‫اقتصادی کشور است‪ .‬بنابراین با پول پاشی اشتغال ایجاد‬ ‫نمی ش��ود و فقر نی��ز برطرف نخواهد ش��د‪ .‬امروز وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ش��اهد نظریه و ایده اس��ت‬ ‫چرا که نظریه پایه هر کاری است و در زمینه سیاست های‬ ‫رفاهی نیز این وزارتخانه نظریه دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه هیچ سیاس��ت توس��عه ای بدون‬ ‫دانش سیاس��ت رفاهی به س��رانجام نمی رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫طرف��ی‪ ،‬برنامه اش��تغال فراگیر مهم تری��ن برنامه من در‬ ‫حوزه اش��تغال اس��ت و با برنامه ریزی هایی که در زمینه‬ ‫اش��تغالزایی برای گروه های هدف ش��ده تالش می کنیم‬ ‫گامی در راستای امحای فقر برداریم‪ .‬به طور کلی برنامه‬ ‫ما اشتغال فراگیر ضد فقر است و هدف ما رشد و توسعه‬ ‫به هر نرخ و بدون توجه به رفع فقر نیس��ت‪ .‬هرگز توسعه‬ ‫را به قیمت له شدن فقرا نمی خواهیم‪ .‬نباید فراموش کرد‬ ‫که بخشی از وظایف من در این وزارتخانه رشد اشتغال و‬ ‫صیانت از نیروی کار است‪.‬‬ ‫تولید محصوالت جدید و افزایش کیفیت در راستای حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا معتقد است‬ ‫نام گذاری س��ال ‪ ۹۷‬از س��وی رهبر معظم انقالب به‬ ‫عنوان س��ال «حمای��ت از کاالی ایرانی» مس��ئولیت‬ ‫ن کرده‬ ‫تولیدکنندگان داخلی را بیش از پیش س��نگی ‬ ‫است‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬محسن قاسم جهرودی‬ ‫می گوی��د‪ :‬نام گذاری این س��ال به عن��وان «حمایت‬ ‫از کاالی ایران��ی» راهب��رد مش��خصی ب��رای مردم و‬ ‫مس��ئوالن است تا در راستای تحقق شعار سال تالش دوچندان‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫بدون ش��ک حمایت از کاالی ایرانی و تولیدات داخلی یکی‬ ‫از مهم ترین راهبردهای برون رفت از مش��کالت فعلی است و‬ ‫اگر در س��ال های گذش��ته به این موضوع با جدیت بیشتری‬ ‫توجه می شد امروز شاهد برخی مشکالت اقتصادی در کشور‬ ‫نبودیم‪.‬‬ ‫ش��رط الزم تحقق شعار س��ال‪ ،‬افزایش تولید‪ ،‬ارتقای کیفیت‬ ‫محصوالت و توجه جدی به خواس��ت و نیاز جامعه است زیرا در‬ ‫غیر این صورت این راهبرد به اهداف اصلی خود نخواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه س��ایپا معتقد اس��ت خودروس��ازی به عنوان‬ ‫مهم ترین تجس��م تولید داخل باید در سال ‪ ۹۷‬تالش بیشتری‬ ‫کن��د تا ضمن تولی��د محصوالت بهت��ر و باکیفیت تر‪،‬‬ ‫اش��تیاق مردم به اس��تفاده از کاالی ایرانی را افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫جه��رودی با بیان اینکه تولیدکنن��دگان نیز باید از‬ ‫فرصت ش��عار س��ال برای کیفی س��ازی تولیدات شان‬ ‫اس��تفاده کنند‪ ،‬می گوید‪ :‬س��ازندگان داخل��ی باید با‬ ‫ارتقای کیفیت محصوالت و رقابت پذیری‪ ،‬بس��تر الزم‬ ‫برای خرید کاالهای ایرانی را مهیا کرده و زمینه صدور کاالهای‬ ‫ایرانی را به خارج از مرزها فراهم کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی س��ایپا با اشاره به توصیه رهبر‬ ‫معظ��م انقالب مبنی ب��ر پرهیز از ش��عارزدگی‪ ،‬می گوید‪ :‬تالش‬ ‫خواهی��م کرد ب��ا ادامه اقدام عمل��ی و کار محوری در س��ایپا‬ ‫کیفی��ت محصوالت فعلی را ارتقا دهیم و خودروهای جدیدتر و‬ ‫متنوع تری را برای جلب حمایت مشتریان عرضه کنیم‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد حمایت تبلیغاتی و فرهنگی رسانه ها و نهاد های متولی‬ ‫از شعار «حمایت از کاالی ایرانی» تدوین قوانین و مقررات الزم‬ ‫از جمله ارائه بسته های حمایتی و تشویقی برای تولیدات بهتر و‬ ‫باکیفیت تر و ایجاد بستر مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی در کنار تولیدات با کیفیت الزمه تحقق شعار سال باشد‪.‬‬ ‫ضرورت تشکیل زنجیره های تولید و خلق ارزش‬ ‫یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی تشکیل‬ ‫زنجیره ه��ای تولید و خلق ارزش و خوش��ه های تولی��دی را در حمایت از‬ ‫کاالی ایران��ی ضروری دانس��ت و اب��راز امیدواری کرد که با بس��یج همه‬ ‫امکان��ات و وف��اق ملی و ترجیح خیر جمعی بر منافع فردی و بخش��ی در‬ ‫امسال در این زمینه ها توفیق های درخوری حاصل شود‪ .‬محمدرضا نجفی‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا بیان کرد‪ :‬وجود تقاضا برای مصرف کاالی ایرانی از‬ ‫جمله دالیل‪ ،‬انگیزه ها و علت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه «دولت و مجموعه‬ ‫حاکمیت باید ش��رایط و محیط مناس��ب متعارف رقابتی را برای‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬س��رمایه گذاری و س��رمایه گذاران فراهم کنند»‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دسترسی بهنگام‪ ،‬با نرخ و کیفیت متعارف و رقابتی‬ ‫به مناب��ع مالی‪ ،‬دانش فنی‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫و قطع��ات در ح��وزه تامین برای تولید رقابت��ی و کیفی تاثیری‬ ‫تعیین کننده دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برداش��تن موان��ع غیرمتع��ارف و مخ��ل رقاب��ت از پی��ش‬ ‫سود تسهیالت مانع پیش روی تولید‬ ‫عض��و هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان با اش��اره به‬ ‫مهم ترین موانع تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی در سال‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی خواستار اصالح موانع با مشارکت‬ ‫جدی س��ران ‪ ۳‬قوه شد‪ .‬اصغر اهنی ها در گفت وگو با مهر‬ ‫با اش��اره به موانع پیش رو و دغدغه ه��ای تولیدکنندگان‬ ‫در س��ال «حمایت از کاالی ایرانی» گفت‪ :‬در کشوری که‬ ‫واحدهای تولیدی کمتر از ‪ ۲۰‬درصد سوداوری دارند و گاه‬ ‫با رکود درگیر هستند هیچ گاه تولید ارزش پیدا نخواهد کرد و سرمایه‬ ‫به این س��مت نخواهد امد و در این ش��رایط درامد زایی از روش های‬ ‫غیر مفید مانند سپرده گذاری به مراتب بیشتر از تولید است‬ ‫که این جهت گیری در سیاس��ت های کالن باید تغییر کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تس��هیالت پرداختی ب��ه تولیدکننده به‬ ‫صورت اسمی ‪ ۱۸‬درصد اس��ت اما با سختگیری های نظام‬ ‫بانکی و در نظر گرفتن خواب سرمایه در بانک‪ ،‬در عمل سود‬ ‫تس��هیالت پرداختی ‪ ۲۷‬درصد محاس��به می شود‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر ب��ه دنبال تولید رقابت پذیر ب��ا بازارهای جهانی و‬ ‫البته تولید اش��تغالزا هس��تیم باید نرخ سود تس��هیالت پرداختی به‬ ‫بخش تولید متفاوت از سایر تسهیالت باشد‪.‬‬ ‫روی بازاریاب��ی و ف��روش خارج��ی و ص��ادرات‪ ،‬ب��ه گونه ای که‬ ‫تولید کنن��دگان ما امکان ص��ادرات ح��دود ‪ ۳۰‬درصد محصول‬ ‫تولیدی خود را داش��ته باش��ند یک ضرورت اجتناب ناپذیر دیگر‬ ‫در راستای پایایی‪ ،‬بهره وری و رقابتی شدن تولیدات کشور است‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه «دولت یازدهم جهت گیری و حرکت درستی در جهت‬ ‫کاهش تنش ها و تحریم های بین المللی انجام داد» خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬این دولت تالش کرد برای تولیدکنندگان‪ ،‬فضای دسترس��ی رقابتی‬ ‫و متعارف��ی در امر تامین ملزومات و امکان انجام صادرات ایجاد کند؛ حال‬ ‫چقدر در این مس��یر موفق بود‪ ،‬مسئله دیگری است اما به عقیده من‪ ،‬این‬ ‫جهت گیری همچنان جهت گیری درس��ت و اصولی است که با وجود همه‬ ‫کارش��کنی های خارجی و احیانا داخلی باید تداوم یابد تا اقتضائات و لوازم‬ ‫منطقی اقتصادی جامع االطراف و پیچیده الزم فراهم شود‪.‬‬ ‫نجفی در پایان عنوان کرد‪ :‬تولید داخلی زمانی می تواند برای تولیدکننده‬ ‫و مصرف کننده مطلوب باشد که هر دو طرف از ان بهره مند شوند اما نرخ‬ ‫تمام شده باال و کیفیت نامرغوب مانع اقبال عمومی به کاالی ایرانی است‪.‬‬ ‫ارتقای صنعت قطعه و بهبود کیفیت خودروها‬ ‫ریی��س انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرویی کش��ور با اش��اره به‬ ‫ض��رورت اجرای اقتصاد ازاد در کش��ور گفت‪:‬‬ ‫ارتقای صنع��ت قطعه موجب بهب��ود کیفیت‬ ‫خودروهای ملی می شود‪.‬‬ ‫مرتض��ی مرتض��وی اظه��ار ک��رد‪ :‬انجم��ن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی‬ ‫در ‪ ۲۴‬سال گذشته راه پر فرا زو نشیبی را طی کرده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به الزام این انجمن به توس��عه فناوری و‬ ‫مشارکت با قطعه س��ازان خارجی افزود‪ :‬اکنون‬ ‫که صنعت قطعه کش��ور در حال سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۳‬میلیون دالری برای نوس��ازی است از وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت انتظ��ار داریم از‬ ‫س��رمایه گذاری قطعه سازان با تعیین تسهیالت‬ ‫به این حوزه کمک کنند‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی کشور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وج��ود نهادهایی همچون ش��ورای رقابت‪ ،‬بر خالف‬ ‫اقتص��اد رقابتی و قوانین پول و اعتبار بوده و حاصلی جز‬ ‫تضعیف صنعت خ��ودرو و در نهایت تضییع حقوق مردم‬ ‫در پی نخواهد داشت‪ .‬این کارشناس صنعت قطعه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬قطعه سازان می توانند موجب افزایش تولید ناخالص‬ ‫ملی ش��ده و در سطح گس��ترده ای در کشور اشتغالزایی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬مرتض��وی در پایان یاداور ش��د‪ :‬ارتقای‬ ‫صنعت قطعه موجب بهبود کیفیت خودروهای ملی شده‬ ‫و اجرایی ش��دن همه این م��وارد منوط به اجرای اقتصاد‬ ‫ازاد در سطح کشور است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 14‬فروردین ‪ 16 1397‬رجب ‪ 3 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 357‬پیاپی ‪2330‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ضرورت حمایت دوطرفه‬ ‫در برنامه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دیده شده کاالی ایرانی‬ ‫بیش از ‪ ۹0‬درصد سهم‬ ‫بازار کاالهای مصرفی را‬ ‫تشکیل دهد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بیش از یک قرن از موضوع به‬ ‫رسمیت ش��ناخته شدن حقوق‬ ‫مصرف کننده در دنیا می گذرد‪.‬‬ ‫این در حالی است که در کشور‬ ‫ما التزام ب��ه الزامات حمایت از‬ ‫حقوق ط��رف مقابل برگرفته از‬ ‫اموزه ه��ای دینی اس��ت و چه‬ ‫صادق بشیری‬ ‫بس��ا قبل از اس�لام نیز منشور‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫حقوق بش��ر نم��ادی از رویکرد‬ ‫م��ا ایرانی��ان ب��ه رعای��ت حق‬ ‫اس��ت مضاف بر ان التزام بر رعای��ت قانون حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان از دس��تاوردهای اصول دموکراس��ی است از‬ ‫طرفی از اقتضائات اقتص��اد رقابتی و تداوم بقای فعالیت یک‬ ‫واح��د اقتصادی یا خدماتی تامین رضایت مخاطبان اس��ت و‬ ‫پرواضح اس��ت ک��ه رضایتمندی مخاطب��ان متضمن منافع و‬ ‫ضامن بقای تولیدکنندگان و خدمات دهندگان است‪.‬‬ ‫و اما در هر صورت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫در مه��ر ‪ ۱۳88‬ب��ه تصوی��ب مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫تشکیل شد‪ .‬بررس��ی موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده‬ ‫در کش��ور حکایت از ان دارد که جریان های حاکم بر اقتصاد‬ ‫کشور بازدارنده فعالیت های حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫اس��ت و هنوز در کشور جریان تاثیرگذار موثری برای نهادینه‬ ‫کردن الزامات رعایت حق مصرف کننده وجود ندارد‪.‬‬ ‫الزام‪ ،‬حمایت موثر از حقوق مصرف کنندگان ایجاد ساختار‬ ‫سنجیده و هوش��مندانه‪ ،‬مستقل غیروابسته‪ ،‬با افراد مستقل‪،‬‬ ‫ش��جاع‪ ،‬اگاه و عدالت طلب است که بتوانند به طریق مدبرانه‬ ‫با انحصار و فساد اقتصادی ناشی از دخالت های غیرضروری یا‬ ‫تصمیم های جهت دار یا رویه های جهت دار مبارزه کند‪.‬‬ ‫پیش شرط تحقق اهداف رعایت حقوق مصرف کنندگان این‬ ‫اس��ت که بپذیریم مردم کارفرمای مس��ئوالن کشور هستند‬ ‫و این مس��ئوالن هستند که باید پاس��خگوی کارفرمای خود‬ ‫باش��ند‪ .‬توج��ه به رضایتمن��دی مردم باید در دس��تور کار و‬ ‫اولوی��ت مس��ئوالن دولت��ی‪ ،‬غیردولتی نهادها‪ ،‬س��ازمان ها و‬ ‫مدیران و‪ ...‬باشد‪.‬‬ ‫ام��روز تع��ادل ح��ق به��م خ��ورده اس��ت و رواب��ط بین‬ ‫مصرف کنن��دگان و و خدمات دهن��دگان در اغل��ب م��وارد‬ ‫ب��ه سالم س��ازی نی��از دارد‪ .‬قان��ون حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف کنندگان برای ایجاد تعادل در رابطه مصرف کنندگان‬ ‫با عرضه کنندگان کاالها و خدمات است و پیش شرط حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف کنندگان در ح��وزه تولیدات کاال حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان اس��ت که به عنوان سرمایه صنعتی و تولیدی‬ ‫کشور در اقتصاد میهن عزیزمان نقش افرینی می کنند‪.‬‬ ‫یکی از مس��ئولیت های مهم تولیدکنندگان کاال اس��تفاده‬ ‫بهینه و بهره ور از منابع اس��ت و اساس��ا باید بنگاه اقتصادی‬ ‫خود را انچنان مدیری��ت کنند که تداوم فعالیت‪ ،‬به روزاوری‬ ‫تولیدات و توس��عه یا افزایش توان تولیدی ان فزاینده باش��د‬ ‫و بی تردی��د با توفیق ه��ای اقتصادی بنگاه اقتص��ادی امکان‬ ‫تامی��ن رضایت ذی نفعان و رعایت حق��وق انها به ویژه حقوق‬ ‫مصرف کنندگان میسر خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن موضوع رعای��ت حق مصرف کنن��دگان به عنوان‬ ‫ذی نفع اصلی از اغاز طراحی س��رمایه گذاری برای تولید باید‬ ‫در دستور کار قرار گیرد و نهادینه شود‪.‬‬ ‫مفه��وم حمایت از حقوق مصرف کنندگان امروزه به معنای‬ ‫مطرح ش��ده در گفتمان ها و همایش ها نیس��ت و فراتر از ان‬ ‫مطرح است‪.‬‬ ‫حفاظت از منابع و ظرفیت های کش��ور و اس��تفاده بهینه و‬ ‫بهره ور از انها در مقوله حمایت از حق نسل های اینده کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫قدرت تقاضای رعایت حقوق مصرف کننده باید به درجه ای‬ ‫از تاثیرگذاری برس��د که جلوی رش��د جریان های اقتصادی‬ ‫کش��ور را بگیرد و مطالبه گر عدالت خواهی در توزیع ثروت و‬ ‫فرصت های برابر و توزیع عادالنه قدرت در کشور باشد‪.‬‬ ‫بر پایه اصل س��وم قانون اساسی‪ ،‬پی ریزی اقتصاد صحیح و‬ ‫عادالنه طبق ضوابط اس�لامی یکی از وظایف دولت به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن دول��ت با انج��ام برنامه ریزی درس��ت اقتصادی‬ ‫و لح��اظ ک��ردن حقوق تم��ام عوامل درگی��ر در فرایندهای‬ ‫اقتص��ادی می توان��د زمین��ه الزم را ب��رای برق��راری عدالت‬ ‫اجتماعی فراهم س��ازد‪ .‬یکی از مهم ترین راهکارهای برقراری‬ ‫عدالت اجتماعی از سوی دولت حمایت از حقوق تولیدکننده‪،‬‬ ‫توزیع کننده و مصرف کنندگان است‪ .‬از این رو‪ ،‬دولت وظیفه‬ ‫دارد ب��رای جلوگیری از نابس��امانی ها و معضالت اقتصادی از‬ ‫طری��ق راهکارهای حقوقی قان��ون و فرهنگی از حقوق این ‪۳‬‬ ‫گروه حمایت کند‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان یک تالش��گر حق��وق مصرف کننده با بررس��ی‬ ‫وضعی��ت ش��اخص های اهتمام ب��ه حق��وق مصرف کنندگان‬ ‫به مفه��وم واقعی عرض می کنم که عملک��رد قابل قبولی در‬ ‫رعایت حق��وق مصرف کننده بنابر دالی��ل موجه یا غیرموجه‬ ‫وجود ندارد‪ .‬مهم ترین مش��کل کشور ظلم اقتصادی در توزیع‬ ‫فرصت ها‪ ،‬قدرت و ثروت در کشور است و شاخص ها وضعیت‬ ‫مطلوبی را نشان نمی دهد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه به صورت پراکنده مقول��ه حمایت از مصرف کننده‬ ‫مطرح اس��ت و هستند کس��انی که دلس��وزانه در این زمینه‬ ‫فعالیت می کنند که ضم��ن قدردانی از زحمات و همت انان‬ ‫به ویژه رسانه ها امید هست رویکرد حمایت از مصرف کنندگان‬ ‫از مش��کل دکان��داری به مرحل��ه ای از قدرتمندی مردمی به‬ ‫عنوان پیشران مطالبه گر منافع مردم و کشور برسد‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» برنامه های دولت در حمایت از کاالی ایرانی را بررسی کرد‬ ‫عزم ملی در حمایت از تولید داخل‬ ‫س�ید محمدحسن س�یدزاده‪ :‬رهبر معظم انقالب‬ ‫در پیام نوروزی امس��ال مهم ترین مس��ئله کش��ور‬ ‫را اقتصاد و معیش��ت مردم عن��وان کردند و راه حل‬ ‫تمامی مشکالت اعم از اشتغال‪ ،‬سرمایه گذاری و‪ ...‬را‬ ‫بر محور تولید ملی دانس��تند‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬شعار‬ ‫سال ‪ ۹۷‬با عنوان «حمایت از کاالی ایرانی » از سوی‬ ‫ایشان انتخاب شد‪.‬‬ ‫خطاب ایت اهلل خامنه ای در پیام نوروزی امس��ال‬ ‫احاد مردم و مس��ئوالن کشور بود؛ همین امر گویای‬ ‫اهمی��ت و ض��رورت توجه ب��ه کاالی ایرانی اس��ت‪.‬‬ ‫ارتق��ای کیفی��ت‪ ،‬افزای��ش بازده��ی و ظرفیت های‬ ‫تولی��د‪ ،‬کاهش نرخ تمام ش��ده‪ ،‬ارتقای رقابت پذیری‬ ‫و‪ ...‬از جمله عواملی اس��ت که می تواند سهم کاالی‬ ‫ایرانی را در بازار افزایش دهد‪.‬‬ ‫در کنار این موضوع حمایت دولت‪ ،‬توجه نهاد های‬ ‫دولتی و اس��تقبال احاد مردم از کاالی ایرانی پازل‬ ‫حمای��ت از تولی��د را تش��کیل خواه��د داد‪ .‬تقویت‬ ‫معیش��ت مردم از جمله مس��ائل مهمی است که در‬ ‫تقویت بازار و رونق تولید نقش اساسی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های ویژه برای حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی‬ ‫به همین منظ��ور‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برنامه ای منسجم برای تقویت ابعاد مختلف حمایت‬ ‫تولید تدوین کرده است‪.‬‬ ‫تحریک تقاضا برای تقویت معیشت مردم‪ ،‬تمدید‬ ‫تس��هیالت رونق تولید در س��ال ‪ ،۹۷‬پرداخت یارانه‬ ‫س��ود تس��هیالت برای نوس��ازی و برنامه سه جانبه‬ ‫برای حمای��ت از کاالی مصرفی‪ ،‬مواد اولیه و کاالی‬ ‫س��رمایه ای از جمل��ه مهم ترین برنامه ه��ای وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی نی��ا در گفت وگ��و با «گس��ترش‬ ‫صنعت» در تشریح برنامه سه جانبه حمایت از کاالی‬ ‫ایران��ی با تاکید بر اینکه هدف گذاری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت افزایش س��هم کاالی مصرفی ایرانی‬ ‫به بیش از ‪ ۹0‬درصد اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برنامه های‬ ‫حمای��ت از کاالی ایران��ی در بخ��ش معاون��ت امور‬ ‫صنایع شامل ‪ ۳‬بخش کاالهای مصرفی‪ ،‬مواد اولیه و‬ ‫کاالهای سرمایه ای و تجهیزات می شود‪.‬‬ ‫معنی حمایت‬ ‫تولید با هر کیفیتی نیست‬ ‫اس�حاق جهانگی�ری‪ ،‬مع�اون اول‬ ‫‹ ‹افزایش سهم بازار کاالی ایرانی به بیش‬ ‫از ‪ ۹0‬درصد‬ ‫صالحی نیا با اشاره به برنامه حمایتی در بخش کاالی‬ ‫مصرف��ی گف��ت‪ :‬مهم ترین برنامه مرب��وط به کاالهایی‬ ‫اس��ت که مورد تقاضای اقش��ار مختلف مردم قرار دارد‬ ‫که ش��امل خوراکی ها‪ ،‬اش��امیدنی ها‪ ،‬دارو‪ ،‬خودرو و‪...‬‬ ‫می شود‪ .‬در این بخش ها ظرفیت سازی های خوبی برای‬ ‫مصرف داخل و صادرات شده است که در برنامه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دیده شده با تنوع تولید‪ ،‬افزایش‬ ‫کیفیت‪ ،‬جلب سلیقه های مختلف و برنامه های تشویقی‪،‬‬ ‫کاالی ایران��ی بیش از ‪ ۹0‬درصد س��هم ب��ازار کاالهای‬ ‫مصرفی تشکیل دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬کاالهای ایرانی از نظر‬ ‫کیفی��ت و نرخ‪ ،‬قابل رقابت با نمونه های خارجی اس��ت‬ ‫اما با وجود این‪ ،‬بازار حدود ‪ ۱0‬درصدی کاالی خارجی‬ ‫با توجه به سلیقه های مختلف در بازار طبیعی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ توجه ویژه به کاالهای سرمایه ای‬ ‫مع��اون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اش��اره به بخش مواد اولیه نیز افزود‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬تالش‬ ‫بر این اس��ت تا سهم تامین مواد اولیه ایرانی در صنایع‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫ضرورت حیاتی کشور‬ ‫رییس جمه�وری‪ :‬مقص��ود از حمای��ت از‬ ‫کاالی ایرانی این نیس��ت که هر محصولی‬ ‫با ه��ر کیفیتی به خورد مردم داده ش��ود‪.‬‬ ‫عالوه بر اقدام هایی مانن��د مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و حمایت از کاالی داخلی‪ ،‬یک معنای‬ ‫حمایت از کاالی داخلی این اس��ت که در‬ ‫اجرای طرح های بزرگ صنعتی که از طریق فاینانس انجام می شود‪،‬‬ ‫بهره گی��ری از توانمندی داخلی باید به طور جدی مورد توجه قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬البته مقصود از حمایت از کاالی ایرانی این نیس��ت که هر‬ ‫محصولی با هر کیفیتی به خورد مردم داده ش��ود‪ .‬باید محصوالت‬ ‫از کیفیت و نرخ مناس��ب برخوردار بوده و رقابت در بازار نیز وجود‬ ‫داشته باش��د‪ .‬معاون اول رییس جمهوری افزود‪ :‬بخش دیگری که‬ ‫حمای��ت از تولید داخلی باید مورد توجه قرار گیرد این اس��ت که‬ ‫در طرح های ب��زرگ صنعتی که از طریق فاینانس اجرا می ش��ود‪،‬‬ ‫نبای��د همه امور و حتی بخش��ی که توان س��اخت و اجرای ان در‬ ‫داخل کشور وجود دارد نیز به طرف خارجی سپرده شود بلکه باید‬ ‫از توان داخلی نیز اس��تفاده ش��ود‪ .‬زمانی توانمندی داخلی در حد‬ ‫س��اخت س��کوی نفتی هزار تنی بود اما امروز قادر هستیم سکوی‬ ‫نفتی ‪ ۲۰‬هزار تنی‪ ،‬کارخانه و نیروگاه بسازیم و نباید این توانمندی‬ ‫وس��یعی که در کشور ایجاد ش��ده نادیده گرفته شود‪ .‬نباید اجازه‬ ‫دهیم واحدهای صنعتی بزرگ مثل تراکتورس��ازی با واردات دچار‬ ‫اس��یب شوند‪ ،‬واحدهای صنعتی بزرگ مانند تراکتورسازی باید در‬ ‫کشورهای همسایه نمایندگی و تولید داشته و به کشورهای هدف‬ ‫صادرات داشته باشند‪.‬‬ ‫محمد باق�ر نوبخت‪ ،‬س�خنگوی دولت‪ :‬تحقق‬ ‫ش��عار امس��ال در کن��ار حمایت و پش��تیبانی‬ ‫مال��ی دول��ت از بخ��ش غیر دولتی‪ ،‬باید بس��تر‬ ‫س��رمایه گذاری مردمی در جامعه ارزان و اسان‬ ‫باش��د تا کاالهای داخلی از حیث کمی و کیفی‬ ‫رشد پیدا کند‪.‬‬ ‫ب��رای ترغی��ب و تش��ویق مردم ب��ه مصرف‬ ‫کااله��ای ایران��ی باید در کش��ور تولید از نظ��ر کیفی قاب��ل رقابت با‬ ‫اجناس س��ایر کشورها باشد که در این زمینه مسئولیت تولیدکنندگان‬ ‫را دو چن��دان می کن��د‪ .‬امس��ال برای دس��تیابی به رش��د اقتصادی ‪۸‬‬ ‫درص��د نیازمن��د س��رمایه گذاری ‪ ۷00‬ه��زار میلیارد تومانی هس��تیم‬ ‫ول��ی منابع دولت فق��ط ‪ ۳۸۶‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ .‬بنابراین همه‬ ‫اح��اد مردم باید در عرصه های مختلف اقتصادی حضور جدی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مشارکت بخش عمومی و خصوصی در جهت توسعه اقتصادی کشور‬ ‫و حمایت از کاالی ایرانی یک ضرورت مهم است‪.‬‬ ‫این یک مدل اقتصادی موفق در دنیا است و دولت مجوز اجرای این‬ ‫مدل را در بودجه ‪ ۹۷‬از مجلس ش��ورای اس�لامی دریافت کرده است‬ ‫ت��ا منابع خود را بیش��تر در جهت حمایت از بخ��ش خصوصی هزینه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫برای تحقق ش��عار امسال همه مردم و مسئوالن باید بسیج شوند و از‬ ‫تولید داخلی به معنای واقعی حمایت و پشتیبانی کنند‪.‬‬ ‫دولت با تمام توان از س��رمایه گذاران و تولیدکنندگان و کار افرینان‬ ‫داخلی برای تحقق ش��عار امسال و توس��عه همه جانبه کشور در مسیر‬ ‫رشد اقتصادی حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬در این راستا با ارائه تسهیالت‪ ،‬تامین‬ ‫دانش فنی‪ ،‬ایجاد خطوط اعتباری داخلی‪ ،‬قراردادهای‬ ‫بین بانکی‪ ،‬یوزانس و‪ ...‬تولید مواد اولیه داخلی را تقویت‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬صالحی نیا با اش��اره به برنامه های بخش‬ ‫کاالهای اس��تراتژیک س��رمایه ای و تجهی��زات اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بخ��ش کاالهای اس��تراتژیک همچون تجهیزات‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬نیروگاهی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬ماش��ین االت صنعتی‬ ‫و قطع��ات خودرو ه��ای س��نگین و حمل ونقل عمومی‬ ‫مستلزم حمایت های ویژه تری است که در این راستا با‬ ‫قرارداد های تولید مشترک و تامین منابع مالی‪ ،‬ارتقای‬ ‫دانش فنی‪ ،‬بروزرس��انی فناوری ها‪ ،‬برندسازی مناسب‬ ‫و‪ ...‬می توان از این بخش حمایت کرد‪ .‬تاکید رهبر معظم‬ ‫انقالب در س��ال ‪ ۹۷‬بر توجه تمام مسئوالن بر حمایت‬ ‫از کاالی ایران��ی اس��ت به همین دلیل نگاه مس��ئوالن‬ ‫و نماین��دگان مل��ت به حمای��ت از کاالی ایرانی دارای‬ ‫اهمیت دو چندان اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس‪« ،‬گسترش‬ ‫صنعت» به بررس��ی دیدگاه های مختلف مسئوالن قوه‬ ‫مجریه به حمایت از کاالی ایرانی پرداخته است که در‬ ‫ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫حمایت از تولید داخل‬ ‫با نوسازی واحد های صنعتی‬ ‫محم�د ش�ریعتمداری‪ ،‬وزی�ر صنع�ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ :‬درحال حاضر مش��کالت و موانع جدی بر‬ ‫سر راه تولید در مملکت وجود دارد‪.‬‬ ‫ام��روز عوام��ل مختلف درون��ی و دورن زا و هم‬ ‫عوامل بیرونی و برون زا تولید ملی را تهدید می کند‬ ‫و شکی در این قضیه نیست‪ .‬میزان تقاضای تاسیس‬ ‫واحدهای صنعتی در طول ‪ ۱۱‬ماه سال ‪ ۹۶‬نسبت‬ ‫به دوره مش��ابه سال گذش��ته بیش از ‪ ۲۳‬درصد رشد داشته است‪ .‬فعاالن‬ ‫اقتصادی با وجود تمامی مش��کالت‪ ،‬میل و اشتیاق خود را در جهت ایجاد‬ ‫بنگاه های اقتص��ادی جدید تولیدی اعالم کرده ان��د که امیدی بس بزرگ‬ ‫است‪.‬‬ ‫امید مردم به اینده تولید در کشور به شدت افزایش یافته است‪ ،‬حرکت‬ ‫در جهت نوس��ازی و بازس��ازی صنایع ای��ران از جمل��ه اقدام های مثبت‬ ‫نمایندگان مردم در مجلس بود‪ .‬نتیجه این حرکت امکان ارائه کاالی قابل‬ ‫رقابت در عرصه بازارهای ملی و بین المللی است‪ .‬بسیاری از صنایع امروز با‬ ‫مشکل قدیمی بودن ماشین االت و خطوط تولید روبه رو هستند‪.‬‬ ‫از این رو می طلبید واحدهای یادش��ده به فناوری روز دنیا مجهز شوند‪.‬‬ ‫رون��د نوس��ازی کارخانجات با نرخ باالی س��ود تس��هیالت بانکی با وجود‬ ‫مش��کالت مختلف بر سر راه تولید همچون بیمه‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬مالیات‬ ‫بر درامد و موارد دیگری در کش��ور با کندی پیش می رفت صنایع کش��ور‬ ‫نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و برای تعقیب این هدف نرخ های سود‬ ‫تس��هیالت بانکی پاسخگوی این حرکت نبود بنابراین در قالب بودجه سال‬ ‫‪ ۹۷‬مبلغ ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان تصویب ش��د تا یارانه س��ود تس��هیالت‬ ‫اعطای��ی به تولیدکنندگان در س��طح کش��ور پرداخت ش��ود ت��ا بتوانند‬ ‫ماشین االت خود را نوسازی کنند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬برنامه صنایع کوچک در حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش�هرک های صنعتی ایران‪ :‬حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫موجب رش��د کل��ی اقتصاد‪ ،‬افزای��ش تولید‪ ،‬بهبود‬ ‫وضعیت معیشت و اشتغال جوانان می شود‪ .‬حمایت‬ ‫از کاالی ایران��ی رش��د اقتص��ادی را در پی خواهد‬ ‫داش��ت و موج��ب افزایش تولید داخلی می ش��ود‪.‬‬ ‫س��ازمان صنایع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫در س��ال ج��اری ‪ ۳‬برنامه را به منظ��ور حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی در دس��تور کار قرار خواهد داد که به‬ ‫ترتیب در بخش صادرات صنایع کوچک‪،‬‬ ‫مقوله س��خت افزاری و نرم اف��زاری و نیز‬ ‫فرهنگ سازی در میان مردم است‪.‬‬ ‫بای��د از طریق صادرات از ت��وان تولید‬ ‫داخل ب��ه منظور ارز اوری به کش��ورهای‬ ‫هدف استفاده کرد‪ ،‬کشورهای همسایه به‬ ‫عنوان اصلی ترین کشورهای هدف در این‬ ‫زمینه شناس��ایی شده اند و با همکاری سازمان ها و‬ ‫نهاده��ای ذی رب��ط و در نظ��ر گرفتن مش��وق های‬ ‫صادرات��ی قصد داریم در این راس��تا گام‬ ‫برداریم‪ .‬مدیریت‪ ،‬اموزش و بهره گیری از‬ ‫فناوری از س��وی تولیدکنندگان از جمله‬ ‫مباحث اصل��ی مقوله توس��عه نرم افزاری‬ ‫است که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬بخش��ی از این وظیفه به‬ ‫دولت مربوط می شود تا فضای کسب و کار‬ ‫را مهیا کند و بدین ترتیب سرمایه گذار و کارافرین‬ ‫بتوانند ب��ه راحتی فعالیت های خود را انجام داده و‬ ‫زنجیره تامین و توزیع کامل ش��ود‪ .‬فرهنگ س��ازی‬ ‫در میان مردم در راس��تای ایجاد تعصب نسبت به‬ ‫حمای��ت از کاالی ایرانی س��ومین برنامه س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫زمانی که چنین مس��ئله ای از سوی رهبر معظم‬ ‫انق�لاب مد نظر قرار می گی��رد باید بدانیم که یکی‬ ‫از بزرگتری��ن مش��کالت ما همین موضوع اس��ت و‬ ‫راه حل نجات کش��ور را بای��د در حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی جست وجو کنیم‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 14‬فروردین ‪ 16 1397‬رجب ‪ 3 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 357‬پیاپی ‪2330‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از وضعیت صنعت موتورسیکلت در سالی که گذشت‬ ‫یادداشت‬ ‫تنوع موتورسیکلت افت این بازار است‬ ‫مگه کارت چیه؟‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فاطم�ه امیراحمدی‪ :‬س�ال ‪ ۹۵‬به وی�ژه نیم�ه دوم ان برای‬ ‫صنعت موتورسیکلت بسیار سرنوشت ساز بود زیرا تجربه ای‬ ‫جدید در تولید این وس�یله نقلی�ه رقم خورد‪ .‬از تغییر روند‬ ‫تولی�د خودروه�ای کاربرات�وری به انژکتوری زم�ان زیادی‬ ‫می گ�ذرد اما در صنعت موتورس�یکلت این امر تاحدودی از‬ ‫نیمه دوم س�ال ‪ ۹۵‬کلید خورد‪ .‬متوقف ش�دن پالک گذاری‬ ‫موتورس�یکلت های کاربراتوری از س�وی پلیس راهور که با‬ ‫پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست بود تولیدکنندگان‬ ‫را ناگزیر به تغییر سیس�تم تولید خود کرد تا پیش از س�ال‬ ‫‪ ۹۶‬تولید موتورس�یکلت های انژکتوری اغاز شود اگرچه در‬ ‫خواب سرمایه در سال ‪۹۶‬‬ ‫برچیده شدن میزهای مزاحم تولید‬ ‫ابوالفضل حجازی‪ ،‬عض��و هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورسیکلت کشور گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس ضوابط و قواعدی که سازمان ملی‬ ‫استاندارد و محیط زیست تعیین کرده است‬ ‫از ابتدای سال ‪ ۹۶‬تمام موتورسیکلت های‬ ‫تولیدش��ده در واحدهای تولیدی‪ ،‬انژکتوری‬ ‫بود ضمن اینکه انجمن اعالم امادگی کرد به مرور‬ ‫موتورسیکلت های فرسوده از چرخه حمل ونقل شهری‬ ‫خارج و موتورس��یکلت های نو جایگزین انها شود (که‬ ‫هنوز محقق نشده است)‪.‬‬ ‫بر اساس تاکید رهبر معظم انقالب مبنی بر «اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬تولید و اشتغال» توجه به تولیدات داخلی و‬ ‫حمایت از واحدهای تولیدی کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ‬ ‫باید بیشتر شود‪.‬‬ ‫زمان��ی ‪ ۳‬وزارتخان��ه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و بازرگانی‬ ‫تبدیل به یک وزارتخانه می شود ازاین رو مدیریت این‬ ‫وزارتخانه وسیع و بزرگ باید از توانمندی های باالیی‬ ‫برخوردار باش��د تا با درک شرایط امروز صنعت اعم از‬ ‫مش��کالت نقدینگی‪ ،‬فناوری و‪ ...‬انها را در رسیدن به‬ ‫نقطه مطلوب تولید کمک و حمایت کند‪.‬‬ ‫در بح��ث معافیت ه��ا‪ ،‬ثب��ات ش��یوه نامه ها‬ ‫و بخش��نامه های اجرای��ی ک��ه از س��وی‬ ‫سازمان های دولتی در س��ال های گذشته‬ ‫به تولید تحمیل شده یکی پس از دیگری‬ ‫باید حذف شود‪ .‬به این معنی که تولید باید‬ ‫زمینه شفاف داشته باشد‪ .‬برای تسریع تولید‬ ‫باید میزهای اداری اضافه مختلف جمع شود زیرا‬ ‫امروز ه��ر میزی که در دولت برای خدمت گذاش��ته‬ ‫ش��ده همان میز ممکن اس��ت ب��رای تولی��د تهدید‬ ‫باش��د‪ .‬باید تولید به قدری روان باشد که تولیدکننده‬ ‫هی��چ نگرانی به جز تولید و صادرات و عرضه نداش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر تولیدکننده هیچ لذتی از س��ودهای‬ ‫اقتصادی نمی برد بلکه بیشتر عاشق کشور و متعهد به‬ ‫نیروهای انس��انی و فعالیت خود است چون اگر امروز‬ ‫تولیدکنندگان س��رمایه های خود را به س��رمایه های‬ ‫نق��دی و ذخیره در همین بانک هایی تبدیل کنند که‬ ‫با سودهای کالن تولیدکننده را دچار چالش کرده اند‬ ‫سودهای چند برابر دریافت خواهند کرد؛ بیشتر از ان‬ ‫سودی که از تولید به دست می اورند‪.‬‬ ‫نمی دانیم مرغ هستیم یا شتر‬ ‫ب��رای اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬بخش های مختلف کش��ور‬ ‫برنامه های��ی برای خود تدوین کرده و در حال‬ ‫اجرا هس��تند و اینکه اتحادیه ها و انجمن ها‬ ‫با سیاس��ت های خود ت��ا چه اندازه به تحقق‬ ‫این برنامه ها کمک کرده اند مس��ئله ای است‬ ‫که به بررس��ی نیاز دارد‪ .‬ماشااهلل قاسمی نژاد‪،‬‬ ‫رییس انجمن سازندگان قطعات موتورسیکلت و‬ ‫دوچرخه در این باره گفت‪ :‬به دلیل ارتباط صنعت قطعه‬ ‫موتورس��یکلت با خود محصول نهایی نخست ضروری‬ ‫اس��ت برنامه های صنعت موتورس��یکلت تدوین شود و‬ ‫این انجمن از ان برنامه ها اگاه باشد و در ادامه براساس‬ ‫برنامه های اعالم ش��ده ازسوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در راس��تای ان برنامه ه��ا در صنعت قطعه نیز‬ ‫اهداف تدوین شود‪ .‬وی افزود‪ :‬بنابراین بسته تعریف شده‬ ‫صنعت موتورس��یکلت باید به قسمت های مرتبط ابالغ‬ ‫تعداد محدودی از واحدهای تولیدی این امر محقق شد‪.‬‬ ‫س�ال ‪ ۹۶‬اگرچه کاربراتوری های تولید ش�ده ‪ ۹۵‬ش�ماره‬ ‫شدند اما تولید به طورکامل متوقف شد‪ .‬حال در این گزارش‬ ‫م�روری داریم ب�ر تولید و بازار فروش این وس�یله نقلیه در‬ ‫سال ‪.1396‬‬ ‫شود که س��ایر تولیدکنندگان نیز از برنامه ها اگاه‬ ‫شده و در ادامه سیاست گذاری کنند‪ .‬نزدیک‬ ‫به ‪ ۳‬سال پیش جلسه ای در قوای محرکه در‬ ‫این باره برگزار شد اما ادامه نیافت و خروجی‬ ‫خاصی نداش��ت‪ .‬وی گف��ت‪ :‬برنامه کلی که‬ ‫برای صنعت موتورس��یکلت ش��نیده می شود‬ ‫این اس��ت که ایران در افق ‪ ۱۴۰۴‬ژاپن خاورمیانه‬ ‫شود‪ .‬قاسمی نژاد تصریح کرد‪ :‬امروز براساس مشکالتی‬ ‫که صنعت موتورسیکلت دارد صنعت قطعه ان نیز دچار‬ ‫چالش های بس��یار است و به قولی این صنعت نمی داند‬ ‫«مرغ است یا شتر»‪ .‬از نظر تقسیم بندی های انجام شده‬ ‫موتورس��یکلت نیز جزو خودرو دو چرخ بوده اما در اجرا‬ ‫و عمل در برنامه ها دیده نمی ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که از نظر اماری نزدیک به ‪۱۰‬میلیون موتورسیکلت در‬ ‫کشور در تردد است‪.‬‬ ‫علیرض��ا عابدین��ی‪ ،‬مدی��ر اجرای��ی یکی از‬ ‫شرکت های فعال در صنعت موتورسیکلت‬ ‫درب��اره اتفاقات این صنعت در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫گفت‪ :‬خواب سرمایه سازندگان از مهر ‪۹۵‬‬ ‫ت وزیران‬ ‫که قرار بود بر اساس مصوبه هیا ‬ ‫شماره گذاری موتورسیکلت ها تا پایان سال‬ ‫ادامه داش��ته باشد اما متوقف شد اتفاق افتاد‪ .‬با‬ ‫بحرانی که نیمه دوم سال ‪ ۹۵‬به وجود امد شرکت ها‬ ‫نتوانس��تند اجن��اس داخل انبار خ��ود را در بازار به‬ ‫ فروش برس��انند و با برگشت سرمایه سفارش گذاری‬ ‫موتورسیکلت انژکتوری را انجام دهند‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬سالی اس��تثنایی اس��ت زیرا‬ ‫در پایان س��ال گذش��ته ب��ا حجم باالیی‬ ‫تولی��د روب��ه رو بودی��م ک��ه روان��ه بازار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اگ��ر ش��ماره گذاری موتورس��یکلت های‬ ‫کاربراتوری مهر ‪ ۹۵‬متوقف نمی ش��د و فروش‬ ‫عادی در بازار این وس��یله نقلیه ادامه می یافت برای‬ ‫سال ‪ ۹۶‬بازار خالی و اماده فروش موتورسیکلت های‬ ‫انژکتوری می شد‪.‬‬ ‫تنوع در بازار‪ ،‬خواسته چینی ها‬ ‫حبیب اهلل محمودان‪ ،‬نایب رییس هیات مدیره‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان مجموع��ه قطعات‬ ‫موتورس��یکلت نیز معتقد اس��ت‪ :‬موضوع‬ ‫اصل��ی در صنع��ت موتورس��یکلت ای��ران‬ ‫مرب��وط ب��ه گسس��تی اس��ت ک��ه بی��ن‬ ‫قطعه س��از و موتورسیکلت س��از وجود دارد‪.‬‬ ‫قطعه ساز همیش��ه به دنبال روابط سیستماتیک‬ ‫ب��وده؛ هم��کاری ک��ه در تم��ام دنیا به همین ش��کل‬ ‫بی��ن تولیدکنندگان مرتبط ی��ک صنعت وجود دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت های س��ازنده قطعاتی را مونت��اژ می کنند که‬ ‫تعداد زیادی از انها را کارخانه های زیرمجموعه ش��ان‬ ‫تامی��ن کرده ان��د ضمن انکه مس��ئول ان قطعات نیز‬ ‫هس��تند‪ .‬اگ��ر می بینیم ش��رکتی مانند بن��ز به دلیل‬ ‫مش��کالت‪ ،‬تم��ام محصوالت��ش را در دوره ای جم��ع‬ ‫می کند این کار را درواقع خود خودروس��از نکرده بلکه‬ ‫زنجیره تامین اش‪ ،‬مس��ئولیت ان را پذیرفته اس��ت‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬طبیعی اس��ت هر خودرو یا موتورسیکلتی‬ ‫که در کش��وری مونتاژ یا س��اخته می شود با مدیریت‬ ‫س��ازندگان قطعات اس��ت‪ .‬صنعتی ک��ه از توانمندی‬ ‫داخلی اس��تفاده نکند‪ ،‬نمی تواند به خودکفایی برسد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که برخی به دنبال این هس��تند‬ ‫تا عنوان کنند مزیت س��اخت در کش��ور وجود ندارد‬ ‫ت��ا موتورس��یکلت را به ش��کل س��ی بی یو وارد کنند‪.‬‬ ‫اگر خودروس��ازی یا موتورسیکلت س��ازی در کش��ور‬ ‫وجود دارد باید به طور قطع قطعه س��ازی نیز داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬در صنعت خ��ودرو این ام��ر وجود دارد‬ ‫اما در صنعت موتورس��یکلت این گونه عمل‬ ‫نمی شود‪ .‬خودروسازان بزرگ کشور مانند‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو و ش��رکت سایپا‬ ‫دارای زنجیره تامی��ن بزرگی بوده که خال‬ ‫ان در صنعت موتورس��یکلت مشهود است‪.‬‬ ‫این سازنده قطعات در کشور گفت‪ :‬معتقدم تنوع‬ ‫تولید یک اشتباه با وضعیت موجود بازار است و به نوعی‬ ‫ضدتولید به ش��مار می رود‪ .‬باید محصوالتی وارد کشور‬ ‫شوند که سابقه تولید پیدا کنند و شناسنامه دار شوند‪.‬‬ ‫ای��ن امر به طور قطع به نفع مصرف کننده نیز هس��ت‬ ‫و قطعه س��از داخلی مس��ئول قطعه ای خواهد بود که‬ ‫می س��ازد درحالی که این مسئله برای قطع ه زمانی که‬ ‫از کش��وری مانند چین وارد می شود‪ ،‬نمی تواند صدق‬ ‫کند‪ .‬درواقع این سیاس��ت شرکت های چینی است که‬ ‫تن��وع تولی��د را در بازار کش��وری رواج دهند تا از این‬ ‫طریق بازار خود را توسعه دهند‪ .‬برای چین که به ‪۲۰۰‬‬ ‫کش��ور دنیا صادرات دارد تن��وع‪ ،‬صرفه اقتصادی دارد‬ ‫اما برای کش��ورهایی با بازار کوچک مانند ایران توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد‪ .‬به طور نمونه شرکت چینی می شناسم‬ ‫ک��ه پیش��نهاد می دهد اگر ‪۲‬هزار انجی��ن از مدلی که‬ ‫می گوید خریده ش��ود ‪۲۰‬درصد تخفیف می دهد‪ .‬انها‬ ‫تنوع را به بازار مصرف سایر کشورها تحمیل می کنند‬ ‫تا بازار انها را در دس��ت داشته باشند درحالی که ما در‬ ‫کشور سیاست خاصی برای تولید و بازار خود نداریم‪.‬‬ ‫کیت االینده‬ ‫یکی از تولیدکنندگان موتورس��یکلت درباره تولید‬ ‫انبوه کاربراتوری ها در س��ال گذشته را سبب جریانی‬ ‫دانس��ت که در س��ال ‪ ۹۶‬اتفاق افتاد و االیندگی این‬ ‫وس��یله نقلیه را افزایش داد‪ .‬موضوع از این قرار است‬ ‫که قطعه ای س��اخته ش��د و روی موتورسیکلت های‬ ‫کاربراتوری برای کاهش الودگی ان نصب می شود که‬ ‫میزان االیندگی را کاهش نداده بلکه افزایش می دهد‪.‬‬ ‫این قطعه باعث ش��د در ‪ ۴۰‬روز پایان سال ‪ ۹۵‬تعداد‬ ‫زیادی از موتورسیکلت های کاربراتوری مجوز ساخت‬ ‫و پالک گ��ذاری بگیرن��د‪ .‬داود عابدین��ی‪ ،‬مس��ئول‬ ‫اس��تاندارد یکی از شرکت های تولیدی موتورسیکلت‬ ‫کشور درباره این قطعه گفت‪« :‬کیت» قطعه ای است‬ ‫ک��ه ادعا می ش��ود با نصب روی مورتورس��یکلت های‬ ‫کاربراتوری می��زان االیندگی ان را کاهش می دهد و‬ ‫با گذاش��تن این کیت درواقع موتورسیکلت تبدیل به‬ ‫انژکتوری ش��ده و تاییدیه خود را به عنوان یک‬ ‫موتورسیکلت انژکتوری می گیرد درحالی که‬ ‫همان سیستم کاربراتوری است و متفاوت‬ ‫با موتورسیکلتی است که از اصل انژکتوری‬ ‫بوده و با سیستم انژکتوری تولید می شود‪.‬‬ ‫ام��روز برخ��ی تولیدکنن��دگان کی��ت را‬ ‫روی موتورس��یکلت نصب می کنند و کاتالیست‬ ‫می گذارند و به این ترتیب استانداردها را گرفته و تولید‬ ‫می کنند درحالی که پس از مدتی این کاتالیست ها از‬ ‫بی��ن می رود و به مرات��ب االیندگی ان بیش از خود‬ ‫موتورسیکلت کاربراتوری می شود‪.‬‬ ‫براساس میزان سوخت بنزین و حجم موتور تاییدیه‬ ‫استاندارد برای موتورسیکلت ها صادر می شود به طور‬ ‫نمونه گفته می شود اگر موتورسیکلت ‪ ۱۵۰‬سی سی‬ ‫در ‪ ۱۰۰‬کیلومتر ‪ ۲ .۳‬لیترسوخت بنزین داشته باشد‬ ‫دارای گرید مطلوب اس��ت و اگ��ر بیش از این‬ ‫مقدار باشد تایید نمی ش��ود اما در انژکتور‬ ‫ب��ه این دلی��ل که کاتالیس��ت وجود دارد‬ ‫االیندگی ان پایین تر بوده و اگر س��وخت‬ ‫بنزین در این نوع موتورسیکلت ها ‪ ۲ .۸‬لیتر‬ ‫نیز باشد گرید ا (‪ )A‬می گیرد‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫عواملی که باعث شده به شما اطمینان داده شود‬ ‫این میزان س��وخت در موتورسیکلت های کاربراتوری‬ ‫نی��ز الودگی ن��دارد نصب همین کیت و کاتالیس��ت‬ ‫است درحالی که زمانی که این کاتالیست از بین برود‬ ‫درواق��ع راکبان ‪ ۲ .۸‬لیتر بنزین خ��ام را روانه هوای‬ ‫ش��هر می کنند و الودگ��ی ان به مراتب بیش از پیش‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی تاکیدکرد‪ :‬ازاین رو موتورسیکلت های‬ ‫کابرات��وری که ش��بانه انژکتور می ش��وند به معنای‬ ‫واقعی انژکتوری نش��ده و الزم اس��ت بررسی اصولی‬ ‫روی این امر ش��ود‪ .‬امروز ضروری است برای کاهش‬ ‫الودگ��ی هوا به دنب��ال فناوری باش��یم؛ تاکیدی که‬ ‫محمدرضا نعمت زاده به ان داش��ت به این معنی که‬ ‫باید موتورسیکلتی تولید شود که از پایه انژکتور باشد‪.‬‬ ‫برای روشن تر شدن مس��ئله مثالی می زنم‪ .‬پژو ‪۲۰۶‬‬ ‫از پایه انژکتوری اس��ت اما پ��ژو ‪ ۴۰۵‬کاربراتوری بود‬ ‫و س��پس انژکتوری ش��د ازاین رو وقت��ی به گرید پژو‬ ‫‪ ۴۰۵‬نگاه ش��ود مصرف س��وخت مناس��بی ندارد اما‬ ‫پژو ‪ ۲۰۶‬میزان س��وخت مناسبی داشته ضمن انکه‬ ‫قدرت ان مطلوب اس��ت‪ .‬پژو ‪ ۲۰۶‬ب��ا موتور ‪۱۵۰۰‬‬ ‫سی سی به طورمثال ‪ ۱۱۰‬اسب بخار قدرت دارد و پژو‬ ‫‪ ۴۰۵‬با موتور ‪ ۱۸۰۰‬سی سی ‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۰۰‬اسب بخار‪.‬‬ ‫عابدینی در پایان سخنان خود گفت‪ :‬بنابراین سیستم‬ ‫و فناوری انژکتور فراتر از این است که بتواند در مدت‬ ‫بسیار کوتاه و یک شبه محقق شود‪.‬‬ ‫«بی زمان��ی» یک��ی از‬ ‫ویژگی های حرفه خبرنگاری‬ ‫اس��ت زیرا «خب��ر» در قالب‬ ‫زمان��ی خ��اص نمی گنج��د‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬فروردی��ن مث��ل هر روز‬ ‫راهی مترو می ش��وی‪ .‬خیابان‬ ‫خلوت است‪ ،‬خیلی خلوت‪ .‬در‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫روزهای عادی تداخل افرادی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫که خارج می ش��وند با کسانی‬ ‫ک��ه قص��د ورود دارن��د چند‬ ‫ثانی��ه زمان نیاز دارد ت��ا بتوانی از ورودی مترو رد ش��وی‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬فروردین اما تعداد افراد حتی به اندازه انگش��تان دست‬ ‫هم نمی رس��ید‪ .‬صندلی های خالی نیز یک��ی از منظره های‬ ‫چشم نواز بود‪ .‬حسرت می خوری چرا کتابی همراه نداری تا‬ ‫از ای��ن ارامش و فراغ بال نهایت لذت را ببری‪ .‬در این افکار‬ ‫هس��تی که خانم مسنی که روبه رویت نشس��ته کاغذی به‬ ‫کناری خود نش��ان می دهد و می پرسد‪« :‬اگر بخواهم میدان‬ ‫ولی عصر بروم باید کدام ایس��تگاه پیاده شوم؟» پاسخی که‬ ‫می شنود زیاد خوشایند نیست و بیشتر گیجش می کند‪ .‬این‬ ‫را زمان��ی می فهمی که نگاه پرسش��گرش را به تو می دوزد‪.‬‬ ‫توضیح می دهم و می گویم مس��یرم همان سمت است‪ .‬خط‬ ‫ع��وض می کنم و او نیز برای رس��یدن به مقصدش همراهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫توضی��ح می دهد ب��رای راهنمایی خانمی که مس��یرها را‬ ‫نمی دانس��ته‪ ،‬او را همراهی ک��رده و در نهایت خودش گیج‬ ‫شده و مسیرها را گم کرده است‪.‬‬ ‫«مت��رو خیلی بزرگ ش��ده و زیاد ش��دن خط ه��ا ادم را‬ ‫گیج می کند‪ .‬سرکار می ری؟» س��والش تنها برای به حرف‬ ‫دراوردن م��ن اس��ت‪ .‬وقت��ی پاس��خ مثبتم را می ش��نود با‬ ‫چش��مانی باز می پرس��د‪« :‬مگه کارت چیه؟» «روزنامه کار‬ ‫می کنم‪».‬‬ ‫برای��ش توضیح می ده��م کار روزنامه این گونه اس��ت که‬ ‫یک روز پیش از تعطیالت‪ ،‬خبرنگاران باید س��رکار باش��ند‬ ‫تا روزنامه فردا روی گیش��ه باش��د‪ .‬اهان��ی می گوید و ادامه‬ ‫می دهد‪« :‬خبرها را به شما می دهند و شما چاپ می کنید؟»‬ ‫دل��م برای خودمان می س��وزد که در عص��ر ارتباطات هنوز‬ ‫افراد زیادی هستند که نمی دانند حرفه خبرنگاری چیست!‬ ‫«خیر‪ ،‬خود خبرنگارها باید خبر و گزارش ها را اماده کنند‪».‬‬ ‫تعجب می کند‪« :‬چطوری؟» مجبورم برای روش��ن شدن‬ ‫موضوع و تا امدن قطار بیشتر توضیح دهم؛ «هر خبرنگاری‬ ‫در حوزه ای خاص فعالیت دارد و باید کارشناس��ان ان حوزه‬ ‫را بشناسد و خبرها را دنبال کند‪ ».‬می گوید‪« :‬درامد خوبی‬ ‫دارید‪ ،‬س��ه چهار تومن می گیرید دیگ��ه؟» حاال این بار من‬ ‫هس��تم که تعجب می کنم‪ .‬نمی دانم چرا مردم فکر می کنند‬ ‫خبرنگاران سطح درامد باالیی دارند‪.‬‬ ‫ب��از ه��م توضیح می دهم و متوس��ط درام��دم را برایش‬ ‫می گویم‪ .‬احس��اس کردم باورش نش��ده اس��ت‪ .‬قطار امد و‬ ‫هنگام سوار شدن‪ ،‬خیلی برایم دعا کرد و گفت‪« :‬کار سختی‬ ‫داری‪ ،‬صبح ها یک قاشق کنجد بخور خیلی مقوی است‪».‬‬ ‫تا رس��یدن به میدان ولی عصر نصیح��ت کرد که به پدر‬ ‫و مادرهاتون احترام بگذارید که از داش��ته های تک هستند‬ ‫و باید قدردان ش��ان باش��ید و‪ ...‬بلندگو اعالم کرد به میدان‬ ‫ولی عصر رسیده ایم و او که هنوز دعا می کرد‪ ،‬پیاده شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایستگاه های شارژ‪،‬ضعف کشور‬ ‫برای ورود خودروهای برقی‬ ‫یک کارشناس صنعت خودرو کشور با اشاره به ورود خودروهای‬ ‫برقی به ناوگان حمل ونقل کش��ور گفت‪ :‬ب��ا توجه به الودگی هوا‬ ‫کالنشهرها‪ ،‬ورود خودروهای برقی یک اصل ضروری است و باید‬ ‫هرچه سریع تر برای ورود این نوع خودروها اقدام شود‪ .‬ابوالفضل‬ ‫خلخالی اظهار کرد‪ :‬از سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی تا امروز شاهد افزایش‬ ‫خودروهای برقی در کش��ورهای اروپایی هس��تیم بنابراین الزم‬ ‫اس��ت ایران نیز به سمت استفاده از خودروهای پاک برود‪ .‬وی در‬ ‫ادامه درباره بات��ری خودروهای برقی افزود‪ :‬در خودروهای برقی‬ ‫بات��ری نقش مهمی بر عهده دارد و فناوری های پیچیده ای که در‬ ‫باتری به کار می رود موجب ش��ده نرخ تمام شده ان افزایش یابد‬ ‫اما در اینده ای نه چندان دور خودروس��ازان به این سمت خواهند‬ ‫رفت که با فناوری های جدید نرخ تمام شده باتری را کاهش دهند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو کش��ور با اش��اره به موانع سر راه‬ ‫ورود خودروهای برقی به کش��ور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مهم ترین مشکل‬ ‫ایستگاه های شارژ است زیرا این ایستگاه ها به برق زیاد نیاز دارند‬ ‫و در کش��ور تولید برق با مش��کالتی همراه اس��ت‪ .‬بنابراین الزم‬ ‫اس��ت نخس��ت این مشکل برطرف ش��ود‪ .‬خلخالی تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر خواس��تار تولید خودروهای برقی در کشور هستیم‪ ،‬ضروری‬ ‫اس��ت صنعت خودرو پیشرفت کند تا توانایی تولید باتری هایی با‬ ‫فناوری روز را داش��ته باشیم زیرا باتری از قطعات بسیار پیشرفته‬ ‫در این صنعت است‪.‬‬ ‫ظرفیت‪ ،‬ولتاژ‪ ،‬جریان و توان از مش��خصات عملکرد یک باتری‬ ‫اس��ت و از طرفی‪ ،‬مهم تری��ن عامل خودروه��ای برقی حداکثر‬ ‫پیمای��ش انهاس��ت؛ موضوعی که ام��روزه موج��ب رقابت بین‬ ‫سازندگان خودروهای برقی شده است‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل خلخالی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر معایب‬ ‫خودروهای برقی به خبرخودرو گفت‪ :‬تنها مش��کل خودروهای‬ ‫برقی بحث ایمنی انهاست زیرا در صورت تصادف احتمال اتصال‬ ‫کوت��اه در باتری وجود دارد که موجب انفجار می ش��ود و در این‬ ‫زمینه پژوهش های بسیاری انجام شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 357‬پیاپی ‪2330‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 14‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫لزوم مشارکت عمومی‬ ‫در حمایت از تولید ملی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران با اشاره به‬ ‫راه اندازی پویش «حمایت از تولید ملی» گفت‪ :‬ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان تهران در راس��تای توسعه ابعاد مش��ارکت عموم مردم‬ ‫در پیش��رفت اقتصادی از عرضه کاالهای ایرانی در س��طح شهرک های‬ ‫صنعتی حمایت می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی تهران‪ ،‬شاهپور قنبری با اعالم حمایت از واحدهای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬صنف��ی و صنعتی‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬ابالغ سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومتی و برنامه ریزی کالن کشور برای اصالح الگوی مصرف در کشور‬ ‫اهمی��ت پیگیری برنامه های حمایتی از تولید ملی را دوچندان کرده و‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬پویش حمایت از تولید ملی در سطح صنایع کوچک‬ ‫راه اندازی ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه عرضه محصوالت و مشکالت‬ ‫مربوط به بازاریابی به عنوان یکی از حلقه های گمش��ده زنجیره ارزش‬ ‫صنایع کوچک در کش��ور به ش��مار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از راه های رفع‬ ‫این مشکل شکل گیری فرهنگ عمومی در راستای استفاده از کاالهای‬ ‫تولید داخل اس��ت‪ .‬قنب��ری انعقاد تفاهمنامه همکاری با تش��کل های‬ ‫صنفی به منظور حضور در نمایش��گاه بهاره را یکی از مصادیق حمایت‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان تهران از کاالی ایرانی عنوان کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬کمک به بازاریابی صنایع کوچک و متوس��ط‪ ،‬افزایش فروش‬ ‫تولیدات صنایع کوچک و متوس��ط‪ ،‬افزایش اشتغال‪ ،‬کمک به طراحی‬ ‫محص��والت و ایجاد بازارهای هدف جدید از مهم ترین اهداف مورد نظر‬ ‫در این تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫در حاشیه روز طبیعت‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی البرز مطرح شد‬ ‫ظرفیت صادراتی با وجود ‪ 10‬هزار بنگاه کوچک‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫یادداشت‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط‪ ،‬محرک اصلی اش��تغال و رش��د‬ ‫اقتصادی به ش��مار می رود که با رونق بخشی فعالیت های این‬ ‫صنایع‪ ،‬می توان پویایی جامعه را ش��اهد بود‪ .‬اسیب شناسی و‬ ‫حمایت همه جانبه از صنایع کوچک و متوسط در اولویت کاری‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی در استان ها قرار دارد‪ .‬اما استان‬ ‫البرز به دلیل نزدیکی به تهران به عنوان پایتخت کشور توانسته‬ ‫در ج��ذب س��رمایه گذاران موفق عمل کن��د‪ .‬این امر در ایجاد‬ ‫اش��تغال پایدار برای این اس��تان با توجه به جمعیت ان دارای‬ ‫اهمیت اس��ت‪ .‬در این زمینه جهانگیر شاهمرادی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی البرز در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنع��ت» اظه��ار کرد‪ :‬معض��ل بیکاری راهکاری جز توس��عه‬ ‫ن هم تنها در سایه برنامه ریزی و‬ ‫بنگاه های کوچک ندارد که ا ‬ ‫مش��ارکت های مردمی‪ ،‬دولتی و بخش خصوصی ممکن است‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت که کارافرینی در صنایع کوچک و متوس��ط‪،‬‬ ‫دارای اهمی��ت ف��راوان بوده و با راه اندازی ه��ر واحد تولیدی‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬می توانیم با کوچکترین ایده ای‪ ،‬به دنبال کارافرینی‬ ‫باشیم‪ .‬همچنین تعامل و همکاری واحدهای صنعتی کوچک و‬ ‫متوسط با هم در جهت رونق تولید‪ ،‬فروش و کمک به بازاریابی‪،‬‬ ‫می تواند در افزایش تولید و اشتغال‪ ،‬نقش افرینی مثبتی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬صنایع کوچک و متوسط اس��تان البرز محرک توسعه‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬فعال کردن واحده��ای غیر فعال با همکاری‬ ‫شبکه بانکی‪ ،‬جذب سرمایه گذار و مشکالت مربوط به نهادهای‬ ‫اجرایی را با هماهنگی اس��تانداری و کارگروه رفع موانع تولید‬ ‫رفع می کنیم‪ .‬ادامه این گفت وگو را می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ایجاد شغل در صنایع کوچک چگونه است و جایگاه‬ ‫شهرک های صنعتی چطور تعریف شده است؟‬ ‫توس��عه امکانات و ایجاد رونق در شهرک های صنعتی یکی‬ ‫از مهم ترین راهکارهای حمایت از تولید و اش��تغال در اس��تان‬ ‫البرز اس��ت‪ .‬بدون ش��ک با توجه به سهم بیش از ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫صنایع کوچک و متوسط در اشتغال کشور و سهم ‪ ۹۶‬درصدی‬ ‫ان در صنعت‪ ،‬تحقق «اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪ ،‬اش��تغال» مد‬ ‫نظ��ر رهبر معظم انقالب تنها ب��ا حمایت همه جانبه از صنایع‬ ‫باید رابطه بین صنایع کوچک و متوس��ط تقویت ش��ود‪ .‬پیوند‬ ‫کوچک و متوس��ط کش��ور مقدور خواهد بود که بخش عمده‬ ‫دادن صنایع کوچک و متوس��ط با بازار و صنایع بزرگ اولویت‬ ‫این صنایع در شهرک های صنعتی کشور ساماندهی و مستقر‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در دوره‬ ‫ش��ده اند‪ .‬متاسفانه در چند سال گذش��ته نرخ بیکاری استان‬ ‫جدید مدیریت اس��ت زیرا این امر براس��اس تجربه کشورهای‬ ‫البرز بیش��تر از میانگین بیکاری کش��ور بوده که بدیهی است‬ ‫توسعه یافته‪ ،‬رمز دستیابی به توسعه است‪.‬‬ ‫€ €ارتباط صنایع در شهرک ها چگونه برقرار می شود؟‬ ‫ب��ه منظور ایجاد اش��تغال پایدار ناگزیر به حمایت از توس��عه‬ ‫شهرک های صنعتی بستر مناسب برای راه اندازی واحدهای‬ ‫صنعت��ی و فراصنعت��ی با رویکرد اقتص��اد دانش بنیان و حفظ‬ ‫صنعتی در نظام اقتصادی کشور ایجاد می کنند‪ .‬وقتی صنایع‬ ‫محیط زیس��ت درصد عظیمی از این معضل ایجاد اش��تغال تا‬ ‫همگ��ن و مرتبط در کنار یکدیگر ش��روع به فعالیت می کنند‬ ‫سال اینده برطرف خواهد شد‪ .‬بدون شک شهرک های صنعتی‬ ‫فاصله بین اجزای تولید بس��یار کم ش��ده و زنجیره تولید در‬ ‫بهتری��ن و ایده ال تری��ن راه برای کمک به س��رمایه گذاران در‬ ‫بهتری��ن فرم با کمترین هزینه ش��کل خواه��د گرفت‪ .‬بدون‬ ‫تحقق اهداف برنامه های انها بوده و امروز به عنوان ستون رشد‬ ‫ش��ک‪ ،‬کسب مزیت رقابتی و سهم بیش��تر از بازارها از اهداف‬ ‫و توس��عه اقتصادی کش��ور قلمداد می شوند‪ .‬صنعت همواره از‬ ‫اصلی همه سازمان هاس��ت‪ .‬وج��ود هماهنگی و همکاری بین‬ ‫مهم ترین بخش های اقتصادی هر کش��ور به ش��مار می اید که‬ ‫اعضای زنجیره تامین همواره از عواملی بوده است که مدیران‬ ‫نقش بس��یار مهمی در اش��تغالزایی و درامدزایی کشورها ایفا‬ ‫زنجیره تامین در جهت ان گام برداشته اند زیرا تعامل مستمر‬ ‫می کن��د بنابر این تقویت و کمک به مناطق صنعتی موجود در‬ ‫موجب کاهش هزینه ها‪ ،‬افزایش س��رعت تصمیم گیری‪ ،‬تغییر‬ ‫بو کار‪ ،‬رفع معضل بیکاری را به‬ ‫اس��تان می تواند با ایجاد کس�� ‬ ‫محص��ول طبق نظر مش��تریان‪ ،‬افزایش توان رقابتی در مقابل‬ ‫همراه داشته باشد‪ .‬از جمله ابعاد مهم دیگر در توسعه اقتصادی‬ ‫تغییرات س��ریع و ناگهانی خواهد ش��د؛ این موضوع از طریق‬ ‫یک کش��ور نظارت دقیق بر عملکرد بخش های مختلف است‪.‬‬ ‫ش��بکه خوشه های صنعتی و کنسرس��یوم های صادراتی قابل‬ ‫شهرک های صنعتی نقاط جغرافیایی در اقتصاد کشور هستند‬ ‫انجام است که در دستور کار شهرک های صنعتی قرار دارد‪.‬‬ ‫که محل تمرکز صنایع مختلف هستند‪ .‬این امر امکان نظارت‬ ‫€ €عمده مشکالت صنعتگران در شهرک های صنعتی‬ ‫بهتر بر انها را با هزینه های کمتری میس��ر می س��ازد‪ .‬عملکرد‬ ‫مربوط به کدام موارد است؟‬ ‫واحده��ای صنعتی مانند فعالیت داش��تن یا نداش��تن و بازده‬ ‫گران بودن هزینه های تولید و نرخ س��ود تسهیالت بانکی از‬ ‫تولید واحدها (پیش��رفت فیزیک��ی) ب ه صورت ماهانه از طریق‬ ‫عمده ترین مش��کالت صنایع کوچک اس��ت و دولت دوازدهم‬ ‫مدی��ران ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی رص��د و تصمیم های‬ ‫باید توسعه کس��ب وکارهای مبتنی بر مزیت های منطقه ای را‬ ‫مقتضی نیز گرفته می ش��ود‪ .‬باید اضافه کرد اقدام های موثری‬ ‫در اولویت قرار دهد و توسعه اقتصادی پایدار را ب ه عنوان هدف‬ ‫نیز برای ب ه ظرفیت رس��اندن و پش��تیبانی از راه اندازی دوباره‬ ‫بشناسد‪ .‬همچنین توجه جدی به واحدهای کوچک و متوسط‬ ‫واحده��ای غیر فع��ال مانن��د عارضه یاب��ی‪ ،‬اسیب شناس��ی و‬ ‫صنعتی می تواند تا حد بسیاری معضل بیکاری را‬ ‫همچنین کمک به بهبود انها با کمک مش��اوران‬ ‫از بین ببرد‪ .‬به طور قطع اگر می خواهیم بیکاری‬ ‫صنعتی انجام می ش��ود‪ .‬بنابراین ایجاد شغل در‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط ام��ری ممکن و قابل گران بودن هزینه های را ریش��ه کن کنیم و به رونق برسیم باید تولید را‬ ‫تولید و نرخ سود‬ ‫به عن��وان اولویت مدنظر ق��رار دهیم و دولت در‬ ‫تحقق اس��ت‪ .‬بسترس��ازی و اماده سازی شرایط‬ ‫تسهیالت بانکی از‬ ‫این حوزه ب ه طور متمرکز فعال باش��د‪ .‬بس��یاری‬ ‫ب��رای فعالیت ه��ای صنعتی و تولی��دی وظیفه‬ ‫دولت اس��ت‪ ،‬کشورهای توس��عه یافته از طریق عمده ترین مشکالت از واحده��ای کارگاهی در ش��هرک های صنعتی‬ ‫رونق بخش��ی ب��ه صنایع کوچک و متوس��ط‪ ،‬به صنایع کوچک است الب��رز خواهان وام هایی با مبالغ پایین هس��تند‪.‬‬ ‫در بخش های��ی ک��ه بانک های اس��تان وام های‬ ‫صنایع بزرگ و مادر دست یافته اند‪ .‬در ایران نیز‬ ‫‪ ۵0‬و‪ ۱00‬میلیون��ی با کارمزد پایین در اختیار تولیدکنندگان‬ ‫ش��هرک های صنعتی قرار دادند نتایج و دس��تاوردهای خوبی‬ ‫را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫با توجه به افزایش حجم واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر‬ ‫در ش��هرک های صنعتی و همجواری انها با مناطق روس��تایی‬ ‫الزم است بانک های استان به ویژه پست بانک برای ایجاد دفاتر‬ ‫نمایندگی در نواحی صنعتی اقدام کنند‪.‬‬ ‫� ب�رای توس�عه فعالیت های صنایع کوچ�ک و بهبود‬ ‫عملکرد انها چه راهکاری می دهید؟‬ ‫اکن��ون ‪ ۹۵‬درصد بنگاه ها‪ ،‬کوچک و متوس��ط هس��تند اما‬ ‫متاسفانه به شکل شبکه ای با بنگاه های بزرگ پیوند نخورده اند‪.‬‬ ‫این مس��ئله باید از س��وی دولت بازمهندسی ش��ود تا اتصال‬ ‫ش��بکه ای بین بنگاه های بزرگ و بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫برقرار شود‪ .‬بنابراین توسعه بازار در سطح کالن باید در دستور‬ ‫کار دولت قرار گیرد چراکه بازاریابی و یافتن مش��تری یکی از‬ ‫مش��کالت صنایع کوچک اس��ت و یکی از راهکارهای موجود‬ ‫برای رفع این مش��کل توجه به امر صادرات اس��ت‪ .‬بنگاه های‬ ‫بزرگ‪ ،‬بنگاه های متوسط و درنهایت مصرف کنندگان ازجمله‬ ‫مشتریان بنگاه های کوچک هستند‪.‬‬ ‫بنگاه ه��ای ما همه می خواهند خود صادرکننده باش��ند در‬ ‫حالی که این بازار نیازمند مدیریت درس��ت اس��ت زیرا هجوم‬ ‫صادرکنندگان به کش��وری مانند ع��راق خود نوعی ضد بازار و‬ ‫مخرب به شمار می اید‪ .‬برای بهره گیری از ظرفیت متخصصان‬ ‫داخلی و جوانان عالقه مند و دارای ایده هایی که می تواند ضمن‬ ‫تولید اش��تغال به افزایش تولی��د و بهره وری در صنعت کمک‬ ‫کن��د‪ ،‬این ش��رکت به تاس��یس صندوق حمای��ت از ایده های‬ ‫خالقانه با ریسک باال اقدام کرده است و در کنار این صندوق‪،‬‬ ‫بانک های اس��تان می توانن��د از واحدهای تولیدی دانش بنیان‬ ‫حمایت کنند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا واحده�ای صنعتی کوچ�ک ام�کان صادرات‬ ‫محص�والت و حض�ور موف�ق در بازاره�ای صادراتی را‬ ‫دارند؟‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۰‬هزار بنگاه کوچک در کش��ور داریم که از‬ ‫ظرفیت صادراتی باالیی برخوردارند‪ .‬ظرفیت این بنگاه ها باید‬ ‫شناسایی و در مرحله بعد جهت دهی شود‪ .‬اینکه چه کاالیی و‬ ‫به کدام کشور باید صادر شود نیازمند مدیریت است‪ .‬متاسفانه‬ ‫ما هنوز ش��رکت هایی داریم که حاضر به اموزش نیس��تند و‬ ‫می خواهن��د همه کارها را به ش��کل فردی انج��ام دهند‪ .‬این‬ ‫ش��رکت ها با این فردگرایی موجب هدررفت پول و مواد اولیه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫کارافرین��ی موج��ب تحقق اقتص��اد مقاومتی می ش��ود و‬ ‫وابس��تگی ها ب��ه خارج از کش��ور را کاهش می ده��د و ترویج‬ ‫فرهنگ کارافرینی زمینه س��از توسعه و پیشرفت کشور است‪.‬‬ ‫بای��د از ظرفیت های جوانان در راس��تای توس��عه کارافرینی‬ ‫اس��تفاده و تالش کرد فرهن��گ کارافرینی در جامعه نهادینه‬ ‫ش��ود‪ .‬مدیریت در کشور باید به سمت مدیریت ایستاده سوق‬ ‫یابد زیرا کش��ور تنها به مدیریت نشس��ته نیاز ندارد‪ .‬فرصت ها‬ ‫غنیمت هس��تند و بای��د با رویکرد جه��ادی اوضاع صنعت را‬ ‫تغییر داد تا فرهنگ رفتاری جوانان از کارهای دولتی به سمت‬ ‫کس��ب وکارهای خصوصی تغییر یابد‪ .‬بازدیدهای پیوس��ته از‬ ‫طرح ها و واحدهای تولیدی جوانان‪ ،‬شناسایی مشکالت انها و‬ ‫پیگیری تا رفع کامل موانع پیش روی شان مهم ترین راهکارها‬ ‫در این بخش است‪.‬‬ ‫الگوی موفق اقتصاد دانش بنیان و توسعه فراصنعتی کشور‬ ‫توس��عه فراصنعت��ی و اقتص��اد‬ ‫دانش بنیان مطرح ش��ده و این استان‬ ‫دانش بنی��ان راه نج��ات کش��ور از‬ ‫هم اکنون به سمت استان فراصنعتی‬ ‫اقتصاد متکی بر نفت اس��ت و استان‬ ‫ب��ا مزیت ه��ای دانش بنی��ان ب��ودن‪،‬‬ ‫اصفه��ان از ظرفیت مناس��بی برای‬ ‫صادرات گرای��ی‪ ،‬رقابت پذیری و‪ ...‬در‬ ‫توس��عه پایدار و اقتص��اد دانش بنیان‬ ‫حال حرکت است‪.‬‬ ‫و دس��تیابی به نس��ل چهارم صنعت‬ ‫اصفه��ان می توان��د به عن��وان یک‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫الگ��و و م��دل موف��ق برای اج��را در‬ ‫محمد جواد بگی‬ ‫ های‬ ‫ک‬ ‫ش��هر‬ ‫ش��رکت‬ ‫از این رو‪،‬‬ ‫سایر استان های کش��ور معرفی شود‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫صنعتی اس��تان نیز برنام��ه ویژه ای شهرک های صنعتی اصفهان که عالوه بر توس��عه صنعتی‪ ،‬توس��عه‬ ‫ب��رای حمای��ت از ش��رکت های‬ ‫پای��دار همراه با حفظ محیط زیس��ت‬ ‫دانش بنیان خواهد داشت‪.‬‬ ‫و مناب��ع طبیع��ی و همچنین جذب‬ ‫توانمندی ه��ای ب��االی اس��تان اصفه��ان در‬ ‫نی��روی انس��انی متخص��ص را در برنامه های خود‬ ‫بخش صنع��ت و رویکرد جدید حرکت به س��مت‬ ‫خواه��د داش��ت‪ .‬ش��هرک فناوری اصفه��ان یکی‬ ‫اقتصاد دانش بنیان در این اس��تان قابل مش��اهده‬ ‫از بس��ترهای مناس��ب میزبان��ی از ش��رکت های‬ ‫است‪.‬‬ ‫دانش بنیان اس��تان است و افق توسعه این شهرک‬ ‫اصفهان به عنوان صنعتی ترین اس��تان کش��ور‪،‬‬ ‫‪ ۶00‬هکت��ار ب��وده و فاز نخس��ت ان ‪ ۶0‬هکتار و‬ ‫دارای ‪ ۹۲۰۰‬واح��د فعال صنعت��ی‪ ۵۷۰۰ ،‬واحد‬ ‫ف��از عملیاتی ان ‪ ۳0‬هکتار اس��ت ک��ه نزدیکی به‬ ‫صنعتی در دس��ت اجرای دارای پیشرفت فیزیکی‪،‬‬ ‫کالنش��هر اصفه��ان و فاصل��ه ‪ ۳۹‬کیلومتری ان با‬ ‫بی��ش از ‪ ۷0‬ش��هرک صنعتی عملیات��ی و اجرایی‬ ‫مرکز ش��هر اصفهان از مزیت های مهم ان به شمار‬ ‫ش��ده و ‪ ۱۲۵00‬هکت��ار اراضی صنعت��ی می تواند‬ ‫می رود‪ .‬توسعه ش��هرک های تخصصی استان نیز‬ ‫ب��ه عنوان الگ��و و نمونه ازمایش��ی صنایع کوچک‬ ‫راهکار مناسبی برای توسعه صنعتی استان اصفهان‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��هرک های صنعت��ی تخصص��ی مانن��د‬ ‫ش��هرک فناوری اصفه��ان‪ ،‬ش��هرک های صنعتی‬ ‫ب��رق و الکترونی��ک و حوله باف��ی خمینی ش��هر‪،‬‬ ‫سنگ رضوانشهر‪ ،‬تیران‪ ،‬نگین میمه و محمود اباد‬ ‫اصفهان‪ ،‬ش��یمیایی رازی و صنایع دستی شهرضا‪،‬‬ ‫نس��اجی راوند و امیرکبیر کاشان‪ ،‬فلزی اشترجان‪،‬‬ ‫فالورجان و صنایع غذایی خمینی ش��هر‪ ،‬دهسرخ‪،‬‬ ‫مبارک��ه‪ ،‬س��روش اصفه��ان و داروس��ازی صف��ه‬ ‫اصفهان فعالیت بس��یار مناسبی دارند و باید توجه‬ ‫ویژه ای به توس��عه انها داشته باش��یم‪ .‬ساخت ‪۳‬‬ ‫ش��هرک فناوری تخصصی دیگر نی��ز از مهم ترین‬ ‫برنامه های این ش��رکت در اینده است که ساخت‬ ‫شهرک فناوری تولید دارو‪ ،‬شهرک فناوری صنایع‬ ‫پایین دس��تی پتروش��یمی‪ ،‬تبدیالت گازی و تولید‬ ‫کاتالیس��ت ها در مجاورت ش��هرک صنعتی رازی‬ ‫و همچنی��ن س��اخت نخس��تین ش��هرک فناوری‬ ‫فراوری عناص��ر راهبردی در نائی��ن می تواند گام‬ ‫موثری جهت توس��عه فراصنعتی استان و کمک به‬ ‫تحقق اهداف اقتصاد مقاوممتی و حمایت از تولید‬ ‫و اش��تغال فارغ التحصیالن دانش��گاهی در صنایع‬ ‫دانش بنیان باشد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!