روزنامه گسترش صنعت شماره 358 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 358

روزنامه گسترش صنعت شماره 358

روزنامه گسترش صنعت شماره 358

‫سال بیست و نهم‬ ‫اهلی سازان‪ ،‬هدف صنعت خودرو در اینده ای نزدیک‬ ‫بازطراح��ی نس��ل چهارم مرس��دس بنز کالس ای هاچ بک که س��ال جاری میالدی‬ ‫رونمایی خواهد ش��د به خوبی نشان دهنده مسیر تازه برای خودروسازهاست‪ .‬مرسدس‬ ‫می گوید که برنامه هایی برای انعطاف دادن بیشتر به طراحی های تازه خود دارد‪ .‬دیتر‬ ‫زچه‪ ،‬مدیرعامل دایملر می خواهد با هاچ بک نش��ان تجاری لوکس خود که برای ورود‬ ‫به بازار اروپاست یک گام به عقب برگردد‪ .‬مرسدس قصد کرده شمار عالئم بیش از حد‬ ‫گران را در طراحی های خود نه تنها در کالس ای بلکه در همه مدل ها به عنوان بخشی‬ ‫از مس��یر تکامل فلس��فه طراحی خویش کاهش دهد‪ .‬زچه در این باره گفت‪« :‬طراحی‬ ‫پیاپی ‪ 2331‬دوره جدید شماره ‪358‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ی باید بسیار چشمگیر و پرزرق وبرق انجام می شد تا توجه ها را جلب‬ ‫پیش��ین کالس ا ‬ ‫کند؛ کانسپتی که به شدت برای رقابت سازگار بود»‪ .‬زچه همچنین به صحبت گوردن‬ ‫وگنر‪ ،‬رییس بخش طراحی مرس��دس اشاره کرد که گفته بود‪ :‬اگر دوستش دارید یک‬ ‫خط کم کنید و اگر هنوز هم دوس��تش دارید یک خط دیگر هم کم کنید‪ .‬کم و زیاد‬ ‫کردن خط ها البته دلیل بر این نیست که چنین خودرویی جذابیتش را از دست بدهد‪.‬‬ ‫برجستگی های روی بدنه هر خودرو کمک می کند تا سطح ان سایه روشن ب ه نظر اید‬ ‫و این توجه ها را جلب و جذب سبک خاص طراحی اش می کند‪.‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫ ‪ 15‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 4‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از وضعیت شهرک های صنعتی در سالی که گذشت نشان داد‬ ‫ایجاد ‪ ۷۸‬هزار شغل‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به «گسترش صنعت» خبر داد‬ ‫‪ ۴‬برنامه کلیدی حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی‬ ‫‪2‬‬ ‫دستمزد ‪ ۹۷‬تا پایان فروردین نهایی می شود‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشاره‬ ‫به تعیین تکلیف دستمزد «سایر سطوح مزدی» و‬ ‫بسته شدن پرونده دستمزد ‪ ۹۷‬حداکثر تا پایان‬ ‫فروردی��ن‪ ،‬از ابالغ بخش��نامه م��زد پیش از ‪۳۱‬‬ ‫فروردین خبر داد‪ .‬احمد مشیریان‪ ،‬معاون روابط‬ ‫کار وزی��ر کار در گفت وگ��و با مه��ر درباره زمان‬ ‫از س��رگیری مذاکرات تعیین دس��تمزد شاغالن‬ ‫دارای س��ایر س��طوح مزدی‪ ،‬گف��ت‪ :‬طی هفته‬ ‫اینده جلسه های مش��ترک نمایندگان کارگری‪،‬‬ ‫کارفرمای��ی و وزیر کار برای تصمیم گیری درباره‬ ‫دستمزد سایر سطوح مزدی تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به اینک��ه در جریان‬ ‫جلس��ه های روزه��ای پایان��ی س��ال گذش��ته‬ ‫توافق ه��ای کلی و مذاکرات اصلی بین گروه های‬ ‫کارفرمایی و کارگری ش��ده است‪ ،‬ادامه جلسه ها‬ ‫زمانبر نخواهد بود و به طور قطع پرونده دستمزد‬ ‫‪ ۹۷‬ط��ی ‪ ۲‬هفته اینده و قبل از پایان‬ ‫فروردین بسته می شود‪.‬‬ ‫معاون رواب��ط کار وزیر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف��اه اجتماعی با بیان اینکه امیدواریم‬ ‫هفته اینده پرونده دس��تمزد امس��ال‬ ‫نهایی شود‪ ،‬گفت‪ :‬اما به یقین تا پایان‬ ‫فروردی��ن در زمینه دس��تمزد س��ایر‬ ‫س��طوح مزدی با حضور نماین��دگان کارگری و‬ ‫کارفرمایی تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫مش��یریان تاکید کرد‪ :‬بخش��نامه دستمزد ‪۹۷‬‬ ‫به طور قطع تا پی��ش از ‪ ۳۱‬فروردین و پیش از‬ ‫پرداخت نخستین دستمزد کارگران از سوی وزیر‬ ‫کار ابالغ می شود‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬در اخرین نشست مذاکرات‬ ‫ی عالی کار در روزهای‬ ‫مزدی ‪ ۹۷‬در قالب ش��ورا ‬ ‫پایانی س��ال گذشته‪ ،‬دستمزد «حداقلی بگیران»‬ ‫یعنی شاغالنی که دستمزد پایه انها در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬به می��زان ‪ ۹۲۹‬هزار و ‪۹۳۱‬‬ ‫تومان بود‪ ،‬با افزایش ‪ ۲۰‬درصدی ‪۱۸۵‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۸۶‬توم��ان افزای��ش یافت تا‬ ‫دس��تمزد پایه حداقلی بگیران در سال‬ ‫‪ ۹۷‬ب��ه حدود یک میلیون و ‪ ۱۱۵‬هزار‬ ‫تومان برسد‪ .‬حق بن کارگری نیز برای‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬ثابت ماند و هم��ان ‪ ۱۱۰‬هزار تومان‬ ‫خواهد بود‪ .‬حق مسکن نیز بر اساس مصوبه سال‬ ‫گذش��ته هیات وزیران ‪ ۴۰‬هزار تومان اس��ت که‬ ‫این دو ردیف نیز به دستمزد پایه حداقلی بگیران‬ ‫اضافه خواهد شد‪ .‬اما دستمزد شاغالنی که بیش‬ ‫از ‪ ۹۲۹‬هزار و ‪ ۹۳۱‬تومان اس��ت با عنوان «سایر‬ ‫س��طوح مزدی» شناخته می ش��وند که به دلیل‬ ‫اختالف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی به‬ ‫بعد از تعطیالت نوروز موکول شد‪.‬‬ ‫به کسب وکارهای کوچک تر بها دهیم‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت‪ :‬برخی مس��ئوالن بخش‬ ‫صنعت و خودرو کش��ور اگر به جای نمای��ش دادن‪ ،‬کمی مطالعه‬ ‫را در دس��تور کار روزانه خود قرار دهند مش��کالت کش��ور در این‬ ‫بخش رفع می ش��ود‪ .‬مه��دی دادفر با بیان ای��ن مطلب گفت‪ :‬در‬ ‫عرص��ه صنعت��ی بس��یاری از کس��ب وکارها و کارگاه های کوچک‬ ‫کش��ور ورشکسته ش��ده اند و این نش��ان می دهد برای این بخش‬ ‫از فعالیت ه��ای اقتص��ادی ارزش��ی قائل نیس��تیم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫سال هاس��ت چند قطعه س��از در تمام همایش ها و برنامه ها و البته قراردادها‬ ‫حضور دارند اما از کوچکترهایی که به حمایت نیاز دارند خبری نیست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار خودرو تاکید کرد‪ :‬این قصه در صنعت خودرو ما نیز‬ ‫وجود دارد یعنی در همه این سال ها چند برند خاص تنها حاضران همایش ها‬ ‫و نشست های خودرویی و صنعتی ایران بوده اند و گویی برند دیگری در دنیا‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬او در گفت وگو با پرش��ین خودرو افزود‪ :‬در کش��ور انجمن های‬ ‫مختلفی فعالیت دارند که در یک راس��تا و یک موضوع فعالیت می کنند اما‬ ‫دست اخر در هر کدام از این مجموعه ها یک یا دو شرکت صاحب نظر هستند‬ ‫و این خوشایند نیست‪.‬‬ ‫دادفر با انتقاد از بی صداقتی برخی مدیران صنعتی گفت‪ :‬باید به‬ ‫کس��ب وکارهای کوچک تر بها دهیم و اینکه با بی صداقتی کارها را‬ ‫جلو ببریم‪ ،‬خوب نیست‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو نس��بت به قل��ع و قمع‬ ‫کس��ب وکارهای خرد از س��وی برخی مدیران دولتی هشدار داد و‬ ‫گفت‪ :‬باید به خوش��ه های کوچک تر در تجارت بها داده ش��ود زیرا‬ ‫وضعیت بهتری دارند‪ .‬اما در بخش تجارت و بازرگانی مدیران کار را درس��ت‬ ‫نمی دانند بنابراین برنامه ریزی خوبی برای این مدل کسب وکار نداریم؛ البته‬ ‫اگر هم بخواهند بلد نیستند‪.‬‬ ‫دادف��ر در پایان اظهار کرد‪ :‬س��اماندهی برای افرادی ک��ه با گرفتن کارت‬ ‫بازرگانی و یک دفتر کوچک به فکر تجارت و کس��ب روزی حالل هس��تند‪،‬‬ ‫نداریم و این دغدغه حال و اینده کشور است زیرا هیچ کس ابتدا تولیدکننده‬ ‫نیس��ت بلکه کار را با تجارت های خرد اغ��از کرده و در نهایت به تولید روی‬ ‫می اورد اما برخی مدیران این امر مهم را فراموش کرده اند‪.‬‬ ‫جذب ‪ ۲/۵‬میلیارد دالر سرمایه در انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫‪ ۲/۵‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری برای اجرای‬ ‫طرح ه��ای مرتبط ب��ا انرژی ه��ای تجدیدپذیر از‬ ‫اغاز دولت یازدهم تاکنون جذب ش��ده است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬ایران با دارا بودن بیش از ‪ ۳00‬روز‬ ‫افتابی در طول س��ال و همچنی��ن مناطق مهیا‬ ‫ب��رای تولید ب��رق از باد‪ ،‬ظرفی��ت قابل توجهی‬ ‫برای توس��عه انرژی های تجدیدپذیر دارد که در‬ ‫سال های گذشته نسبت به ان توجهی نشده بود‪.‬‬ ‫به نظر کارشناس��ان صنعت ب��رق‪ ،‬انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر ارزان تری��ن انرژی در ایران اس��ت‪،‬‬ ‫ب��ه نوعی ک��ه هزینه تمام ش��ده ی��ک کیلووات‬ ‫ساعت برق خورش��یدی ‪ ۴‬سنت است که طبق‬ ‫پیش بینی ه��ا‪ ،‬این عدد تا س��ال ‪ ۲0۲0‬میالدی‬ ‫ب��ه ‪ ۳‬س��نت و در س��ال های بعد به ‪ ۲‬س��نت و‬ ‫کمت��ر از ان کاه��ش می یابد‪ .‬به همین س��بب‪،‬‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر در س��ال های اخیر بیش‬ ‫از گذش��ته مورد توجه قرار گرفته و در ‪ ۵‬س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۲/۵‬میلیارد دالر برای توسعه این بخش‬ ‫سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس امارهای وزارت نی��رو‪ ۷0 ،‬درصد از‬ ‫ای��ن منابع (معادل ‪ ۱/۷۵‬میلی��ارد دالر) از محل‬ ‫سرمایه گذاری خارجی و ‪ ۳0‬درصد( معادل ‪۷۵0‬‬ ‫میلی��ون دالر) از مح��ل س��رمایه گذاری داخلی‬ ‫تامین شده است‪.‬‬ ‫صنای��ع کوچ��ک به عن��وان یک��ی از اولویت ها و‬ ‫محوره��ای اصلی برنامه ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در س��ال گذش��ته قرار گرفت‪ .‬امارها نشان‬ ‫می ده��د در س��ال ‪ ،۱۳۹۶‬در ش��هرک ها و نواح��ی‬ ‫صنعت��ی ‪ ۷۸‬هزار نفر به کار مش��غول ش��دند و ‪۸۳‬‬ ‫واح��د کارگاه��ی واگذار ش��د و ‪ ۵۸‬واح��د دیگر به‬ ‫بهره برداری رس��ید‪ .‬در س��الی که گذشت‪ ۴ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۲۴۴‬قرارداد س��رمایه گذاری در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی به مساحت یک هزار و ‪ ۹۸۲‬هکتار بسته شد‪.‬‬ ‫این امارها نشانگر رش��د ‪ ۲0‬درصدی انعقاد قرارداد‬ ‫و رش��د ‪ ۷۸‬درصدی در مس��احت در همس��نجی با‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬است‪.‬همچنین س��ال گذشته ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۷‬واحد صنعتی در ش��هرک ها به بهره برداری رسید‬ ‫و ی��ک ه��زار و ‪ ۲۷۷‬واح��د صنعتی غیرفع��ال احیا‬ ‫ش��د‪ .‬صاحبان صنایع در شهرک های صنعتی موفق‬ ‫ش��دند در این سال به رقم ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳00‬میلیون‬ ‫دالری صادرات دس��ت یابن��د‪ .‬ضمن انکه تمرکز بر‬ ‫بازارهای داخلی و استفاده از ظرفیت فروش محصول‬ ‫در داخل کش��ور مورد توجه ق��رار گرفت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ط��رح پویش خرید کاالی ایرانی برای نخس��تین بار‬ ‫از س��وی این س��ازمان برای توس��عه و رونق در بازار‬ ‫صنای��ع کوچک کش��ور پایه ریزی و عملیاتی ش��د‪.‬‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫این در حالی اس��ت که همچنین ‪ ۳۷‬س��رمایه گذار‬ ‫خارج��ی ب��ا س��رمایه گذاری ‪ ۲‬میلی��ارد دالری در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی کشور حضور یافتند‪.‬سال‬ ‫‪ ۹۶‬همچنین ‪ ۳۱‬طرح توس��عه خوش��ه ای اجرا شد‬ ‫و اج��رای‪ ۷‬پروژه دیگر پایان یافت‪ ۱۲ .‬کنسرس��یوم‬ ‫صادرات��ی نی��ز در بخش صنایع غذایی و خش��کبار‪،‬‬ ‫محصوالت پالس��تیکی‪ ،‬س��نگ‪ ،‬پوش��اک و کفش‬ ‫تش��کیل ش��د‪ .‬غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬معاون سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در این‬ ‫ب��اره به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬در س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫برای صادرات ‪ ۲‬میلیارد دالری بخش صنایع کوچک‬ ‫هدف گذاری ش��د و این رقم در ‪ ۱۱‬ماه سال گذشته‬ ‫تحقق یافت‪ .‬پایان س��ال گذش��ته می��زان صادرات‬ ‫صنای��ع کوچ��ک به ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۳00‬میلیون دالر‬ ‫رس��ید‪ .‬س��لیمانی ادامه داد‪ :‬در اغاز سال گذشته ‪۵‬‬ ‫هزار واحد صنعتی صادراتی در مجموعه شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی شناسایی شد که ‪ ۱۲00‬واحد صنعتی‬ ‫مدارک و اس��ناد خ��ود را برای بررس��ی عملکرد به‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی تحویل‬ ‫دادن��د‪ .‬از این تعداد‪ ۳۱0 ،‬واحد صنعتی صادر کننده‬ ‫برتر ش��ناخته ش��ده و مورد تقدیر قرار گرفت‪ .‬از ‪۲0‬‬ ‫شرکت مدیریت صادرات و کنسرسیوم صادراتی برتر‬ ‫نیز در این حوزه قدردانی ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که رسیدن به عدد ‪ ۱0‬میلیارد دالری صادرات برای‬ ‫این بخش از صنعت در سال ‪ ۹۷‬هدف گذاری شده و‬ ‫رسیدن به این عدد با اهتمام به صادرات حداقل ‪۳0‬‬ ‫درصد از محصوالت تولیدی در بخش صنایع کوچک‬ ‫برنامه ریزی ش��ده اس��ت به طوری که سال گذشته‬ ‫‪ ۵۳‬شرکت مدیریت صادرات با توان صادرات ساالنه‬ ‫‪ ۵0‬میلیون دالر تش��کیل ش��د تا رسیدن به اهداف‬ ‫صادرات��ی در ح��وزه صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی دس��تیافتنی تر باش��د‪ .‬اما رسیدن به اهداف‬ ‫صادراتی همه ماجرای ش��هرک های صنعتی در سال‬ ‫گذشته نبود‪ .‬در سال ‪ ۹۶‬تقویت بخش خصوصی نیز‬ ‫مورد توجه قرار گرفت و ساخت شهرک های صنعتی‬ ‫جدید به بخش خصوصی واگذار شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫برای حمایت از کاالی ایرانی باید فشار تورمی را تحمل کرد‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬اگ��ر بخواهیم‬ ‫سیاس��ت حمایت از کاالی ایرانی را دنبال کنیم‬ ‫و خ��روج از رک��ود رقم بخورد باید ب��ا حد قابل‬ ‫قبولی فش��ارهای تورم��ی را تحمل کرد‪ .‬محمد‬ ‫حس��ینی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬نرخ تورم در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬را پیش بینی و اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫عملیاتی شدن شعار «حمایت از کاالی ایرانی»‪،‬‬ ‫باید ش��رایطی را فراهم کنیم ک��ه تولید داخلی‬ ‫را از رک��ود خارج و میزان تقاض��ای مردم برای‬ ‫کاالی با کیفی��ت‪ ،‬قیم��ت متناس��ب با س��طح‬ ‫درامد ها و فش��ار اقتص��ادی‪ ،‬افزایش یابد‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی تاکی��د ک��رد‪ :‬اگ��ر بخواهیم‬ ‫سیاست حمایت از کاالی ایرانی را دنبال کنیم و‬ ‫خروج از رکود رقم بخورد باید با حد قابل قبولی‬ ‫فشارهای تورمی را تحمل کرد‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم تفرش و اش��تیان در مجلس‬ ‫دهم ش��ورای اسالمی با اش��اره به سیاست ضد‬ ‫تورمی دولت در سال های گذشته گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫دنباله روی از سیاست های ضد تورمی‪،‬‬ ‫ش��اهد رکود در واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی بودیم؛ همین امر باعث ش��د‬ ‫اقتصاد ایران به بیماری هلندی مبتال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس شورای اسالمی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬برای خروج از رکود‪ ،‬ایجاد‬ ‫اش��تغال و تولی��د بیش��تر باید از فض��ای تورم‬ ‫تک رقمی خ��ارج ش��د‪ ،‬بنابرای��ن نه تنها دولت‬ ‫نمی توان��د ت��ورم را تک رقم��ی نگ��ه دارد بلکه‬ ‫باید ای��ن نرخ را ت��ا ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬درصد مهار کند‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬در ش��رایطی ک��ه می خواهیم‬ ‫حوزه ه��ای مختل��ف اقتصادی کش��ور از جمله‬ ‫مسکن و صنعت تحرکت داشته باشد و به نوعی‬ ‫از رکود خارج ش��ویم‪ ،‬ت��ورم ‪ ۱۵‬درصدی حالت‬ ‫عادی خواهد بود‪ .‬حس��ینی با اش��اره به افزایش‬ ‫نرخ دالر تا ‪ ۵۱00‬در ای��ام نوروز‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اما‬ ‫اتفاق هایی که در اغاز س��ال در حوزه ارز رخ داد‬ ‫مباحث اقتصادی را به هم ریخت‪.‬‬ ‫بسیاری اعتقاد دارند افزایش نرخ دالر به دلیل‬ ‫افزای��ش تقاض��ای ارز برای س��فرهای‬ ‫خارجی است اما دولت می توانست این‬ ‫موض��وع را پیش بینی ک��رده‪ ،‬ارز مورد‬ ‫نیاز را تهیه و به بازار تزریق کند‪.‬‬ ‫این نماین��ده مجلس گف��ت‪ :‬با این‬ ‫حال اگر افزایش نرخ دالر ریشه مثبتی‬ ‫در اقتصاد کش��ور دارد باید مس��ئوالن‬ ‫ان را مط��رح کنند در غی��ر این صورت‪ ،‬باید هر‬ ‫چ��ه زودتر نرخ ارز را به ش��رایط قبل برگردانند‬ ‫چراک��ه وضعیت کنونی ب��ا پیش بینی در قانون‬ ‫بودج��ه هم خوان��ی ندارد و باع��ث افزایش تورم‬ ‫تا ‪ ۲0‬درصد می ش��ود‪ .‬وی با بی��ان اینکه تورم‬ ‫‪ ۲0‬درصدی به تولید اسیب وارد می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود نرخ تورم در نیمه نخس��ت‬ ‫سال ‪ ۹۷‬از ش��رایط تک رقمی خارج شود و بین‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬درصد باش��د‪ .‬عضو کمیسیون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬دولت با اعمال سیاست های ایجاد اشتغال و‬ ‫افزایش سطح درامد در جامعه می تواند حرکت‬ ‫مثبتی در اقتصاد ایجاد کند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 15‬فروردین ‪ 17 1397‬رجب ‪ 4 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 358‬پیاپی ‪2331‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫فقط وام نیست‬ ‫خبر‬ ‫دولت نباید تسلیم صاحبان‬ ‫سرمایه شود‬ ‫عض��و هیات مدیره کان��ون صنایع‬ ‫غذایی گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬دولت نباید‬ ‫تسلیم صاحبان س��رمایه های بزرگ‬ ‫ش��ود‪ .‬هرچند نخستین عقب نشینی‬ ‫را دولت انجام داد و حاضر ش��د زیر‬ ‫فشار این قش��ر گواهی سود سپرده‬ ‫‪ ۲0‬درصدی منتشر کند اما نباید در‬ ‫برابر این صاحبان قدرت عقب نشس��ت‪ .‬علی شریعتی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره کانون صنایع غذای��ی در گفت وگو با ایلنا درباره‬ ‫روند اتفاق های س��ال ‪ ۹۶‬در اقتصاد ایران گفت‪ :‬در اغاز سال‬ ‫خب��ری از رونق نبود اما تا بدین حد ناامیدی وجود نداش��ت‬ ‫به طوری که فعاالن اقتصادی ماه های پایانی س��ال ‪ ۹۶‬را به‬ ‫س��ختی گذراندند‪ .‬می ت��وان گفت ان ارامش��ی که در ذهن‬ ‫فعاالن اقتصادی بود امروز دیگر وجود ندارد و ما شاهد پایان‬ ‫سالی تلخ بودیم‪.‬‬ ‫ش��ریعتی ادامه داد‪ :‬یکی از مولفه های مهم در اقتصاد پویا‪،‬‬ ‫امید و امنیت اس��ت و دیگری حس وجود ان مانند شاخص‬ ‫امید ب��ه زندگی‪ .‬اما ام��روز دیگر ان حس وج��ود ندارد‪ .‬در‬ ‫حالی که در اغاز سال همه نگاه ها مثبت بود و به این نتیجه‬ ‫رسیده بودیم که زمان اسانی پس از سختی رسیده است اما‬ ‫متاس��فانه بازی دالر باعث ش��د که به سختی این سال را به‬ ‫پایان ببریم‪.‬‬ ‫وی درباره مهم ترین کار دولت برای س��ال اینده در حوزه‬ ‫اقتصاد گفت‪ :‬دولت باید تاکیدات رهبر انقالب مبنی بر مبارزه‬ ‫ب��ا فس��اد را برنامه اصلی خ��ود قرار دهد‪ .‬نکت��ه دیگر اینکه‬ ‫بازار پول و ش��به پول ما در س��ال ‪ ۱۳ ،۹۶‬درصد رشد داشته‬ ‫اس��ت و این می تواند هم تهدید باشد هم فرصت‪ .‬دولت باید‬ ‫فرهنگ س��ازی کند که این افزایش نقدینگی به س��مت بازار‬ ‫سرمایه برود‪.‬‬ ‫ش��ریعتی ادامه داد‪ :‬وقتی مردم را از بانک ها با کاهش سود‬ ‫اخراج می کنیم باید راهکار را پیش روی انها بگذاریم نه اینکه‬ ‫این پول ها را رها کنیم تا به سمت بازار دالر برود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬یکی دیگر از وظایف دولت در س��ال اینده‬ ‫تس��هیل ورود س��رمایه گذار خارجی با پول تمیز به کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬کش��ور ما بیش از هر زمان به س��رمایه گذار خارجی‬ ‫در حوزه های��ی به غیر از نفت و گاز نی��از دارد‪ .‬امروز کمبود‬ ‫نقدینگی س��بب ش��ده بس��یاری از واحدهای تولیدی ما در‬ ‫صنایع مختلف از چرخه خارج شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬دولت نباید تس��لیم صاحبان‬ ‫س��رمایه های بزرگ شود هر چند نخس��تین عقب نشینی را‬ ‫دولت انجام داد و حاضر ش��د زیر فشار این قشر گواهی سود‬ ‫سپرده ‪ ۲0‬درصدی منتشر کند اما نباید در برابر این صاحبان‬ ‫قدرت عقب نشست‪.‬‬ ‫با توجه به مزایای‬ ‫صنایع کوچک و متوسط‬ ‫تسهیالت رونق تولید‬ ‫همواره باید ادامه‬ ‫داشته باشد و این‬ ‫موضوع متوقف نخواهد‬ ‫شد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫برای انک��ه حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی تنها در حد ش��عار باقی‬ ‫نماند باید ب��ه چند نکته توجه‬ ‫داش��ت؛ حمایت از تولید ملی‬ ‫نی��از به ع��زم ج��دی دارد که‬ ‫ب��ر ‪ ۳‬محور اس��توار اس��ت که‬ ‫ش��امل واحد ه��ای تولی��دی‪،‬‬ ‫ابوالحسن خلیلی‬ ‫مصرف کنن��ده و دولت اس��ت‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره‬ ‫عزم‬ ‫واحده��ای تولی��دی باید‬ ‫کنفدراسیون صنعت ایران‬ ‫ج��دی در تولید کاالی باکیفت‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬مصرف کننده‬ ‫بای��د عزم جدی بر ترجیح دادن کاالی داخلی به کاالی داخلی‬ ‫داشته باشد و در نهایت دولت نیز باید عزم جدی بر بهبود فضای‬ ‫بو کار داشته باش��د‪ .‬مثلث حمایت از کاالی ایرانی اگر به‬ ‫کس�� ‬ ‫خوبی کار کند می توان شاهد ارتقای تولید داخلی بود‪ .‬اگر هر‬ ‫کدام از این اضالع به خوبی کار خود را انجام ندهد «حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی» در حد یک ش��عار باقی خواهد ماند و به نتیجه‬ ‫مطلوب نخواهیم رس��ید‪ .‬درحال حاضر در بخش تولید ش��اهد‬ ‫ضعف جدی در بخش خدمات پس از فروش هستیم که باعث‬ ‫می ش��ود ان گونه که باید حقوق مصرف کننده رعایت نش��ود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬دولت فقط با دادن ش��عار حمایت از تولید در‬ ‫بو کار اقدام عملی چندانی انجام نداده است‪.‬‬ ‫بهبود فضای کس ‬ ‫متاس��فانه در ایران همواره حمایت از تولید با تسهیالت دهی و‬ ‫وام مساوی شده در صورتی که دادن وام تنها یکی از راهکار های‬ ‫حمایت از تولید اس��ت‪ .‬در بس��یاری از موارد همان گونه که در‬ ‫س��ال های گذش��ته دیده ایم اعطای وام تنه��ا موجب افزایش‬ ‫هزینه ه��ا ش��ده و بدون ه��دف در خارج از بخش ه��ای تولید‬ ‫مصرف شده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که دریافت مجوز ها‪ ،‬کاهش مداخله های‬ ‫دولت ها در موضوع قیمت گذاری و روان س��ازی ش��بکه توزیع‬ ‫کمک ش��ایانی به تولید کننده داخلی خواهد کرد‪ .‬در سال های‬ ‫گذش��ته مصرف کننده ایرانی بنا بر دالیل مختلف اعتماد خود‬ ‫را از کاالی ایران��ی از دس��ت داده اس��ت که بای��د برای احیای‬ ‫ان تالش جدی ش��ود‪ .‬در این مس��یر نهاد های کنترل کیفیت‬ ‫همچون استاندارد نقش پررنگی در بازگرداندن اعتماد دارند و با‬ ‫فرهنگ سازی از طریق رسانه های عمومی می توانند تاثیر مهمی‬ ‫در این موضوع داش��ته باشند‪ .‬نظارت بر کیفیت و ازمایش های‬ ‫مختل��ف و ارائ��ه گزارش به مردم می تواند بر بازگش��ت اعتماد‬ ‫مردم تاثیر داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به «گسترش صنعت» خبر داد‬ ‫‪ ۴‬برنامه کلیدی حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب هر س��ال در پیام های نوروزی‬ ‫اولویت های برنامه ریزی کشور را تبیین و با نام گذاری‬ ‫س��ال مهم ترین هدف س��ال را تعیین می کنند‪ .‬چند‬ ‫سالی است مهم ترین برنامه های سال از سوی ایشان‬ ‫بر محوریت اقتصاد‪ ،‬اشتغال و معیشت تعیین می شود‬ ‫و همواره رسیدن به این اهداف را از مسیر تولید ملی‬ ‫ترس��یم کرده اند‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬دولت دوازدهم نیز‬ ‫از سال گذشته تمرکز فعالیت های خود را بر حمایت‬ ‫از تولید ملی قرار داده اس��ت‪ .‬از انجا که امس��ال نیز‬ ‫از س��وی رهبر معظم انقالب ب��ه «حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی» نام گذاری ش��ده اس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برنامه های س��ال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪،‬‬ ‫اش��تغال» در راس��تای حمای��ت از تولید مل��ی را با‬ ‫قوت بیش��تری ادامه خواهد داد‪ .‬برنامه های حمایتی‬ ‫براس��اس ‪ ۳‬دس��ته بندی کاالی مصرفی‪ ،‬مواد اولیه و‬ ‫کاالهای سرمایه ای تهیه و تدوین شده است‪ .‬برمبنای‬ ‫هدف گذاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬با اجرای‬ ‫این ‪ 4‬برنام ه سهم کاالهای مصرفی ایرانی به بیش از‬ ‫‪ ۹0‬درصد خواهد رس��ید‪ .‬یک��ی از چالش های اصلی‬ ‫تولید معیش��ت و قدرت خرید مردم اس��ت‪ .‬برای این‬ ‫موضوع نیز پس از ‪ ۲‬س��ال شکس��ت در اجرای طرح‬ ‫تحریک تقاضا این وزارتخانه برای سومین سال اجرای‬ ‫طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی را در دس��تور‬ ‫کار خود قرار داده اس��ت‪ .‬بر همین اساس‪« ،‬گسترش‬ ‫صنع��ت» در گفت وگو با محس��ن صالحی نیا‪ ،‬معاون‬ ‫امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به بررسی‬ ‫ت از کاالی‬ ‫جزئیات برنامه های این وزارتخانه در حمای ‬ ‫ایرانی پرداخته است که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ € با توجه به ش�عار «حمایت از کاالی ایرانی»‬ ‫و تاکی�دات رهبر معظم انقالب مبنی بر توجه به‬ ‫تولید مل�ی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چه‬ ‫برنامه هایی برای سال ‪ ۹۷‬دارد؟‬ ‫برنامه ه��ای حمای��ت از کاالی ایران��ی در بخ��ش‬ ‫معاونت امور صنایع شامل ‪ ۳‬بخش کاالهای مصرفی‪،‬‬ ‫مواد اولیه وکاالهای س��رمایه ای و تجهیزات می شود‪.‬‬ ‫تا چندین بانک عامل به عنوان پشتیبانی کننده تامین‬ ‫مهم تری��ن برنامه مربوط به کاالهایی اس��ت که مورد‬ ‫منابع اعتباری مشخص شود تا با اجرای طرح تحریک‬ ‫تقاضای اقش��ار مختلف م��ردم قرار دارد که ش��امل‬ ‫تقاضا در سال جاری از طریق شبکه بانکی و در قالب‬ ‫خوراکی ها‪ ،‬اش��امیدنی ها‪ ،‬دارو‪ ،‬خودرو و‪ ...‬می ش��ود‪.‬‬ ‫کارت های اعتب��اری مردم بتوانند تس��هیالت خرید‬ ‫در ای��ن بخش ه��ا ظرفیت س��ازی های خوب��ی برای‬ ‫کاالی ایران��ی دریافت کنند‪ .‬در س��ال های گذش��ته‬ ‫مصرف داخل و صادرات ش��ده ک��ه در برنامه وزارت‬ ‫نیز اقدام هایی در این راس��تا انجام شده اما با امکانات‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت دیده ش��ده اس��ت با تنوع‬ ‫محدودتری اجرا اش��ده اس��ت‪ .‬امسال سعی می کنیم‬ ‫تولی��د‪ ،‬افزایش کیفیت‪ ،‬جلب س��لیقه های مختلف و‬ ‫با همکاری تولیدکنندگان و پش��توانه اعتباری بانک‬ ‫برنامه های تش��ویقی‪ ،‬کاالی ایرانی بیش از ‪ ۹0‬درصد‬ ‫مرکزی و بانک های عامل تس��هیالت بیش��تری را با‬ ‫س��هم بازار کاالهای مصرفی را تشکیل دهد‪ .‬کاالهای‬ ‫شرایط اس��ان تر برای خرید کاالهای منتخب ایرانی‬ ‫ایران��ی از نظر کیفیت و نرخ قابل رقابت با نمونه های‬ ‫در اختیار مردم قرار دهیم‪.‬‬ ‫€ €اعتبار در نظر گرفته ش�ده ب�رای اجرای این‬ ‫خارجی است اما با وجود این‪ ،‬بازار حدود ‪ ۱0‬درصدی‬ ‫طرح چه میزان است؟‬ ‫کاالی خارجی با توجه به سلیقه های مختلف در بازار‬ ‫هنوز با بانک مرک��زی به توافق نهایی برای میزان‬ ‫طبیعی است‪.‬‬ ‫€ € در راس�تای س�وق دادن تولیدکنن�دگان‬ ‫اعتبار این طرح نرسیده ایم اما در هفته نخست پس از‬ ‫به س�مت اس�تفاده از مواد اولیه و ماشین االت‬ ‫تعطیالت نوروز این موضوع نهایی خواهد شد‪ .‬با توجه‬ ‫ایرانی چه برنامه ریزی هایی شده است؟‬ ‫به اعتبار سنجی اقشار مختلفی از جامعه ممکن است‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬تالش بر این است تا سهم تامین مواد‬ ‫میزان این تس��هیالت متفاوت باش��د اما سقف اعتبار‬ ‫اولیه ایرانی در صنایع افزایش پیدا کند‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲0‬میلی��ون تومان خواهد بود‪ .‬تحریک‬ ‫با تس��هیالت دهی‪ ،‬تامین دانش فن��ی‪ ،‬ایجاد خطوط‬ ‫تقاض��ا برای تولید داخلی یکی از عوامل مهم حمایت‬ ‫اعتباری داخلی‪ ،‬قرارداده��ای بین بانکی‪ ،‬یوزانس و‪...‬‬ ‫از کاالی ایرانی اس��ت‪ .‬اگر این ط��رح به همت بانک‬ ‫تولید مواد اولیه داخلی را تقویت خواهیم کرد‪ .‬بخش‬ ‫مرکزی به خوبی اجرایی شود‪،‬می تواند انگیزه مناسبی‬ ‫کااله��ای اس��تراتژیک همچون تجهی��زات صنعتی‪،‬‬ ‫ب��رای خرید کاالی ایرانی از س��وی مردم باش��د‪ .‬این‬ ‫نیروگاهی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬ماشین االت صنعتی و قطعات‬ ‫ط��رح عالوه بر اینکه به رفاه م��ردم کمک می کند‪ ،‬به‬ ‫خودرو های سنگین و حمل ونقل عمومی‬ ‫توسعه و گردش سرمایه تولیدکنندگان‬ ‫مس��تلزم حمایت های ویژه تری اس��ت‬ ‫داخلی نیز کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫که در این راس��تا ب��ا قرارداد های تولید امسال سعی می کنیم با � س�ال گذش�ته وزارت صنع�ت‪،‬‬ ‫مش��ترک و تامین منابع مال��ی‪ ،‬ارتقای همکاری تولیدکنندگان مع�دن و تج�ارت نتوانس�ت ط�رح‬ ‫تس�هیالت نوس�ازی صنای�ع را به‬ ‫دان��ش فن��ی‪ ،‬بروزرس��انی فناوری ه��ا‪ ،‬و پشتوانه اعتباری‬ ‫برندس��ازی مناس��ب و‪ ...‬می توان از این بانک مرکزی و بانک های خوب�ی اج�را کند‪ .‬ب�ا توج�ه به در‬ ‫عامل تسهیالت بیشتری اولویت بودن این برنامه برای امسال‬ ‫بخش حمایت کرد‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از موضوع ه�ای مه�م را با شرایط اسان تر چه برنامه ریزی انجام شده است؟‬ ‫برای خرید کاالهای‬ ‫در بح�ث رون�ق تولی�د توج�ه ب�ه‬ ‫تس��هیالت نوسازی در س��ال گذشته‬ ‫ اختیار‬ ‫تقاضا اس�ت؛ در س�ال های گذشته منتخب ایرانی در‬ ‫چن��دان موفق نبود‪ ،‬س��ود تس��هیالت‬ ‫مردم قرار دهیم‬ ‫برنامه های تحریک تقاضا با موفقیت‬ ‫ب��رای اثربخش ب��ودن این تس��هیالت‬ ‫اجرا نش�ده اس�ت‪ .‬امس�ال برنامه‬ ‫بس��یار دارای اهمی��ت اس��ت به همین‬ ‫خاصی در این زمینه وجود دارد؟‬ ‫منظور در قانون بودجه منابعی در قالب‬ ‫پایان سال گذشته رایزنی هایی با بانک مرکزی شد‬ ‫حمای��ت از تولید دید ش��ده ک��ه می تواند در صورت‬ ‫تخصیص مناس��ب به صورت یارانه س��ود تسهیالت‬ ‫در بخش بازس��ازی و نوس��ازی صنای��ع مد نظر قرار‬ ‫بگی��رد‪ .‬امیدواریم ب��ا منابعی ک��ه در بودجه تعریف‬ ‫ش��ده و با همکاری س��ازمان برنامه و بودجه از خزانه‬ ‫دریافت خواهیم کرد با س��پرده گذاری نزد بانک ها در‬ ‫قالب یارانه س��ود تس��هیالت به طرح نوسازی و سایر‬ ‫طرح های مشابه اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫€ €پیش�نهاد وزارت صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت‬ ‫برای میزان یارانه س�ود تس�هیالت چند درصد‬ ‫است؟‬ ‫هدف این اس��ت تا با کاهش نرخ س��ود تسهیالت‬ ‫زمین��ه تولید محصوالت با کیفی��ت و افزایش بازدهی‬ ‫تولید را در کشور فراهم کنیم‪ .‬هنوز سهم یارانه سود‬ ‫تسهیالت مشخص نش��ده اما بر اس��اس دیدگاه های‬ ‫کارشناس��ی بی��ن ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬درصد از س��ود تس��هیالت‬ ‫می تواند در قالب یارانه پوش��ش داده شود‪ .‬این میزان‬ ‫با توجه به نوع صنعت‪ ،‬میزان تس��هیالت و‪ ...‬می تواند‬ ‫متفاوت نیز در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫€ € تس�هیالت رونق تولید در سال جاری ادامه‬ ‫خواهد داشت؟‬ ‫با توج��ه ب��ه مزایای صنای��ع کوچک و متوس��ط‬ ‫تس��هیالت رونق تولید همواره باید ادامه داشته باشد‬ ‫و ای��ن موضوع متوق��ف نخواهد ش��د‪ .‬برنامه ریزی ها‬ ‫بر این اس��اس اس��ت که ای��ن طرح تمدید ش��ود و‬ ‫ش��رایطی که برای تس��هیل در دریافت تسهیالت در‬ ‫س��ال های گذش��ته مدنظر قرار گرفت��ه بود همچون‬ ‫رفع محدودیت ه��ای چک برگش��تی و بدهی معوق‬ ‫پابرجاس��ت و بنگاه تولیدی می توانند با شرایط قبل‬ ‫از تسهیالت برخوردار شوند‪.‬‬ ‫€ €س�ال گذشته ‪ ۲0‬هزار میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای تس�هیالت رونق تولید در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫ایا امسال نیز همان اعتبار تمدید خواهد شد؟‬ ‫برای هر س��ال متناسب با منابع باید اعتبار سنجی‬ ‫ش��ود‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬میزان اعتبارات در اغاز هر‬ ‫س��ال با هماهنگی بانک مرکزی باید مش��خص شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر هنوز تصمیم گیری در این زمینه نشده‬ ‫و می��زان اعتبار پس از تواف��ق نهایی با بانک مرکزی‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬اصالح مالیاتی مجلس در حمایت از تولید‬ ‫رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫دریاف��ت مالیات ارزش اف��زوده از تولیدکننده را مانع‬ ‫ج��دی پیش روی بخش تولی��د اعالم کرد و از ‪ ۲‬گام‬ ‫ج��دی مالیاتی ب��رای حمایت از تولید در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫خبر داد‪ .‬محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با مهر‪،‬‬ ‫درباره اخرین اقدام های کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫برای اصالح قانون ازمایش��ی مالیات ارزش افزوده به‬ ‫منظ��ور حمای��ت از کارفرمای��ان و تولیدکنندگان در‬ ‫س��ال «حمایت از کاالی ایران��ی» گفت‪ :‬در ایران نیز‬ ‫همچون س��ایر کش��ورها‪ ،‬دو نوع مالیات بر تولید با‬ ‫عنوان مالیات بر عملکرد و مالیات بر مصرف با عنوان‬ ‫مالیات ارزش افزوده‪ ،‬جاری است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دریاف��ت مالی��ات ارزش اف��زوده از‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکل‬ ‫روبه رو کرده اس��ت که هم واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫و متوس��ط و هم بنگاه های ب��زرگ صنعتی و تولیدی‬ ‫را دچار چالش کرد‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬با پیگیری های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬الیحه اصالح قانون مالیات ارزش افزوده‬ ‫اوایل سال ‪ ۹۶‬از طرف دولت به مجلس تقدیم شد و ما‬ ‫بر اساس یک برنامه زمانبندی در کمیسیون‬ ‫اقتصادی در طول یک سال کامل این الیحه‬ ‫را مورد بررس��ی و کارشناسی قرار دادیم تا‬ ‫مجموع��ه تصمیم های مش��ترک مجلس و‬ ‫دول��ت‪ ،‬دو ضعف کلیدی ای��ن قانون یعنی‬ ‫نقص در اجرا و نبود زیرس��اخت اجرایی را‬ ‫پوشش دهد‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫افزود‪ :‬به دلیل بررسی قانون بودجه ‪ ،۹۷‬بررسی الیحه‬ ‫اصالح قان��ون مالی��ات ارزش افزوده در کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس ح��دود ‪ ۲‬ماه به تاخیر افتاد؛ اما در‬ ‫تعطیالت نوروز در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی‬ ‫بخش های مهم این الیحه از سوی تعدادی از اعضای‬ ‫کمیسیون‪ ‬بررسی و خوشبختانه بخشی از این الیحه‬ ‫جمع بندی شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با دعوت از برخی فعاالن اقتصادی‬ ‫که ب��ه دلیل اجرای ناق��ص مالی��ات ارزش افزوده با‬ ‫مش��کالتی از جمله تعطیلی واحد روبه رو شدند‪۳۰ ،‬‬ ‫محور اش��کال های این قانون احصا شد و تک تک انها‬ ‫را در اصالحیه لحاظ کردیم‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی ب��ا بیان اینک��ه پیش بینی‬ ‫می کنی��م الیحه اصالح قانون مالیات ارزش‬ ‫افزوده تا اواخر اردیبهش��ت در کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی مجلس نهایی ش��ود و در نوبت‬ ‫بررس��ی صحن علن��ی مجلس ق��رار گیرد‬ ‫گفت‪ :‬اگر این الیحه در راس��تای حمایت از‬ ‫تولید‪ ،‬با اولویت در دس��تور کار صحن علنی مجلس‬ ‫ق��رار گیرد به طور حتم اث��ار ان را در تولید خواهیم‬ ‫دی��د‪ .‬رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی تاکید کرد‪ :‬به فعاالن اقتصادی قول می دهیم‬ ‫در ص��ورت مس��اعدت مجلس‪ ،‬الیحه اص�لاح قانون‬ ‫مالیات ارزش اف��زوده در صحن علنی تا پایان خرداد‬ ‫در مجلس تصویب و نهایی می شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫با تصوی��ب نهایی الیحه اصالح قان��ون مالیات ارزش‬ ‫افزوده در مجلس به طور قطع ‪ ۹۰‬درصد از مشکالت‬ ‫بخش تولید که ناشی از اجرای ناقص این قانون است‪،‬‬ ‫برطرف خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬اصالح این قانون یکی از‬ ‫اقدام ه��ای مهم دولت و مجل��س در جهت حمایت از‬ ‫تولید در سال ‪ ۹۷‬اس��ت‪ .‬پور ابراهیمی ادامه داد‪ :‬بعد‬ ‫از اص�لاح قان��ون مالیات ارزش اف��زوده‪ ،‬گام بعدی و‬ ‫مهم کمیسیون اقتصادی مجلس در جهت حمایت از‬ ‫تولید در نیمه دوم سال ‪ ۹۷‬هدف گذاری برای‪ ‬کاهش‬ ‫نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه ها اس��ت که در کمک به‬ ‫تولید ملی بس��یار مهم خواهد بود‪ .‬رییس کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی با یاداوری اینکه‬ ‫درحال حاض��ر نرخ مالیات بر عملکرد ‪ ۲۵‬واحد درصد‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس مذاکرات اولیه با دولت پیشنهاد‬ ‫ما کاهش این نرخ به ‪ ۲۰‬درصد اس��ت که توافق های‬ ‫اولی��ه با دولت در این زمینه نیز انجام ش��ده اس��ت‬ ‫تا‪ ‬اصالح نرخ مالیات بر عملکرد در نیمه دوم سال ‪۹۷‬‬ ‫در دس��تور کار قرار گیرد‪ .‬وی با بیان اینکه با اصالح‬ ‫و اجرای کامل قان��ون مالیات ارزش افزوده هیچ گونه‬ ‫مالیاتی از تولیدکننده دریافت نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬فلسفه‬ ‫اجرای این قانون نیز این اس��ت که به هیچ وجه نباید‬ ‫این ن��وع مالیات از تولیدکننده دریافت ش��ود؛ اما به‬ ‫دلیل اجرای ناقص درحال حاضر‪ ،‬تولیدکنندگان نیز‬ ‫این مالیات را پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 15‬فروردین ‪ 17 1397‬رجب ‪ 4 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 358‬پیاپی ‪2331‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گمانه پردازی درست‬ ‫به جای واکنش های غریزی‬ ‫شرکت های گوناگون‬ ‫خودروسازی به دنبال‬ ‫جلب نظر نسل جوان‬ ‫در کشورهای گوناگون‬ ‫هستند؛ نسلی که‬ ‫سلیقه شان از پدران‬ ‫و مادران شان متفاوت‬ ‫است و طراحی های‬ ‫کم خط تر را ترجیح‬ ‫می دهند‬ ‫دست طراحان به عالمت تسلیم باال رفت‬ ‫اهلی سازان‪ ،‬هدف صنعت خودرو در اینده ای نزدیک‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بازطراح��ی نس��ل چه��ارم مرس��دس بنز کالس‬ ‫ ای هاچ ب��ک که س��ال ج��اری می�لادی رونمایی‬ ‫خواهد ش��د به خوبی نش��ان دهنده مسیر تازه برای‬ ‫خودروسازهاست‪ .‬مرسدس می گوید که برنامه هایی‬ ‫برای انعطاف دادن بیشتر به طراحی های تازه خود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دیت��ر زچ��ه‪ ،‬مدیرعام��ل دایمل��ر می خواه��د با‬ ‫هاچ بک نش��ان تجاری لوکس خود ک��ه برای ورود‬ ‫به بازار اروپاست یک گام به عقب برگردد‪ .‬مرسدس‬ ‫قصد کرده ش��مار عالئ��م بیش از حد گ��ران را در‬ ‫طراحی ه��ای خ��ود نه تنه��ا در کالس ای بلکه در‬ ‫همه مدل ها به عنوان بخشی از مسیر تکامل فلسفه‬ ‫طراحی خویش کاهش دهد‪.‬‬ ‫زچ��ه در این باره گفت‪« :‬طراحی پیش��ین کالس‬ ‫ی باید بسیار چشمگیر و پرزرق وبرق انجام می شد‬ ‫ا ‬ ‫تا توجه ها را جلب کند؛ کانسپتی که به شدت برای‬ ‫رقابت سازگار بود»‪.‬‬ ‫زچ��ه همچنین به صحبت گ��وردن وگنر‪ ،‬رییس‬ ‫بخش طراحی مرس��دس اش��اره کرد که گفته بود‪:‬‬ ‫اگر دوس��تش دارید یک خط کم کنید و اگر هنوز‬ ‫هم دوستش دارید یک خط دیگر هم کم کنید‪.‬‬ ‫کم و زیاد کردن خط ها البته دلیل بر این نیست‬ ‫ک��ه چنین خودرویی جذابیتش را از دس��ت بدهد‪.‬‬ ‫برجستگی های روی بدنه هر خودرو کمک می کند‬ ‫تا س��طح ان سایه روش��ن ب ه نظر اید و این توجه ها‬ ‫را جلب و جذب س��بک خاص طراحی اش می کند‪.‬‬ ‫طراحان گاه تا جایی پیش می روند که ظاهر خودرو‬ ‫در حالت توقف نیز طوری به نظر برسد که گویی در‬ ‫حال حرکت است‪.‬‬ ‫ب��رای تاکید بر اهمی��ت خطوط‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫نام ه��ای رنگارنگ��ی به انها می دهند‪ .‬ب��رای نمونه‪،‬‬ ‫مرس��دس انها را «خطوط ک��ت واک» یا «خطوط‬ ‫تع��ادل» می نام��د‪ .‬در ائودی‪ ،‬طراح��ان به خطوط‬ ‫کناره های بدنه «خطوط گرداب» می گویند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس و برانگیختن حس زیبایی شناسی‬ ‫‹ ‹ب ام و مثل بنز‬ ‫نش��ان تجاری زی��ر نظر زچه تنها خودروس��ازی‬ ‫تازگی ه��ا‪ ،‬ش��مار خط ه��ا در صنع��ت خ��ودرو‬ ‫نیس��ت که اونگ��ش حاال در جهت��ی دیگر درحال‬ ‫زیاد ش��ده و به س��طح هش��داردهنده ای رس��یده‬ ‫حرکت اس��ت‪ .‬ب ام و نیز به دنبال خلوت کردن بدنه‬ ‫است‪.‬‬ ‫خودرو از خط هاست‪ .‬هر دو نشان تجاری المانی حاال‬ ‫راب��رت لس��نیک‪ ،‬رییس بخش طراح��ی بیرونی‬ ‫به جای تمرکز بر خط و ربط ها به س��ایر جنبه های‬ ‫مرس��دس در این ب��اره گفت‪« :‬اگر ب��ه کارهایی که‬ ‫طراحی ازجمله شکل پنجره مشبک‪ ،‬الها م گرفتن از‬ ‫دیگ��ران در اطراف ت��ان انج��ام می دهن��د نگاهی‬ ‫خودروهای قدیمی مثل اس ال پان امریکانا مربوط به‬ ‫بیندازید‪ ،‬می بینید که بسیاری از طراحان به شدت‬ ‫سال ‪ )۱۳۳۰-۳۱( ۱۹۵۲‬یا بازتعریف انها (ان هم از‬ ‫اصرار دارند خودروهای شان پر از خط باشد‪.‬‬ ‫نو) می پردازند‪ .‬کانس��پت هایی چون ب ام و ای ویژن‬ ‫انها تالش می کنند طراحی ش��ان تیزترین لبه را‬ ‫دینامیکز ازجمله تالش های ب ام و برای تغییر جهت‬ ‫در جهان با کوچکترین ش��عاع از کار دراورد‪ .‬انقدر‬ ‫در این زمینه اس��ت‪ .‬ادرین ون هویدونک‪ ،‬رییس‬ ‫تهاجمی به نظر می رسد که نمی خواهید لمس اش‬ ‫بخش طراحی گ��روه ب ام و در این باره گفت‪« :‬فضا‬ ‫کنید چون می ترسید اسیبی ب ه شما برسد‪».‬‬ ‫اکنون رقابتی تر است‪ .‬دنیا تغییر کرده است‪ .‬رقابت‬ ‫اینفینیت��ی کیو‪ ۳۰‬کامپکت هاچ بک و لکس��وس‬ ‫سریع تر ش��ده بنابراین طراحی هم نیاز به تغییرات‬ ‫ان ایکس کامپکت شاسی بلند از جمله خودروهایی‬ ‫سریع تر دارد‪ ».‬سبک طراحی بخش بیرونی خودرو‬ ‫هس��تند ک��ه با خط��وط تن��د و تیزش��ان تعریف‬ ‫در چند دهه گذشته تغییرات بسیاری به خود دیده‬ ‫می شوند‪ .‬برعکس‪ ،‬هیوندای خودروسازی است که‬ ‫و از طراحی به شکل دم ماهی در دهه ‪ ۵۰‬میالدی‬ ‫ظاه��ر کم کلید تری را در اروپا ب��رای خود برگزیده‬ ‫(دهه ‪ ۳۰‬خورش��یدی) حاال به مسیر به طور کامل‬ ‫است و تصمیمی در اس��تفاده از سبک پرزرق وبرق‬ ‫متفاوت دیگری گام گذاش��ته اس��ت اما چیزی که‬ ‫برای مدل هایی چون سونوتا ندارد‪.‬‬ ‫تغییر نکرده وظیفه این چهارچرخ است که همچنان‬ ‫در دنیای خودروهای امروزی که جالی خودروها‬ ‫وس��یله نقلیه ای با موتور احتراقی در درون کاپوت‬ ‫در ش��رکت های مختلف از نظر کیفیت‪ ،‬تناس��ب و‬ ‫باشد‪ .‬پیش��رفت ها در فلزکاری‪ ،‬ازجمله شکل دهی‬ ‫نتیجه نهایی بس��یار نزدیک به هم اس��ت‪ ،‬متمایز‬ ‫هیدرولیک��ی یا هیدروفورمینگ که در‬ ‫ش��دن از س��ایرین برای بس��یاری از‬ ‫ان فشار اب برای شکل دادن به ورقه‬ ‫خودروسازان کاری بس دشوار به نظر‬ ‫فلز بیرونی به کار می رود به طراحان در‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫انچه امروز‬ ‫شرکت های خودروس��از بزرگ و مهم‬ ‫ایج��اد و توس��عه ی��ک طراح��ی‬ ‫خودروسازان‬ ‫ازادی عم��ل می دهد ت��ا اثرگذارتر از‬ ‫منحصربه ف��رد مدتی اس��ت که نقش‬ ‫جهان‬ ‫پیش کار کنند‪.‬‬ ‫بس��یار پررنگ ت��ری در ی��ک خودرو‬ ‫به دنبال ان‬ ‫حت��ی المانی ه��ا ک��ه به داش��تن‬ ‫بازی می کند چراکه به وقت توضیح و‬ ‫هستند‬ ‫ذهن های چارچوب دار معروف هستند‬ ‫برای‬ ‫تعریف درباره یک نش��ان تجاری‬ ‫اهلی کردن‬ ‫در چند سال گذشته حاضر شده اند ان‬ ‫مشتریان بسیار به کار می اید‪.‬‬ ‫طراحی هایی‬ ‫چارچوب های خشک گذشته را قربانی‬ ‫براس��اس اعالم مرسدس‪ ،‬مهم ترین‬ ‫است که‬ ‫کنند تا به وس��ایل نقلیه تولیدی خود‬ ‫دلیل مشتری ها برای انتخاب هاچ بک‬ ‫تاکنون‬ ‫اعتباری بیش از گذشته ببخشند‪ .‬این‬ ‫ی این ش��رکت در میان تمام‬ ‫کالس ا ‬ ‫به نظر چندان‬ ‫رام شده نبود‬ ‫تغییر در زاویه دید برای المانی ها بیش‬ ‫رقیبان حس زیبایی شناس��ی است که‬ ‫از همه در مدل های طراحی شده برای‬ ‫این خودرو با طراحی خود در مشتری‬ ‫جوانان ازجمل��ه فولکس واگن تی روک‬ ‫برمی انگیزد‪.‬‬ ‫خود را نش��ان می دهد‪ .‬برخی ان را به عنوان راهی‬ ‫برای نشان دادن توانایی و دقت فنی خود می بینند‪.‬‬ ‫لس��نیک‪ ،‬رییس بخش طراحی بیرونی مرسدس‬ ‫در این باره گفت‪« :‬این پرسشی درباره فلسفه است‪.‬‬ ‫در نهایت قوانین فیزیک برای همه خودروس��ازان‬ ‫یکی اس��ت و همه می توانند یک کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫حال پرسش این است که ایا ما به واقع می خواهیم‬ ‫این کار را انجام دهیم یا خیر؟»‬ ‫ادری��ن ون هویدون��ک‪ ،‬رییس بخ��ش طراحی‬ ‫گ��روه ب ام و همچنی��ن گفت‪« :‬قصد ما پاکس��ازی‬ ‫اس��ت‪ .‬می خواهی��م از خط��وط کمتری اس��تفاده‬ ‫کنیم؛ خطوطی که اس��تفاده خواهیم کرد واضح تر‬ ‫و دقیق تر خواهد بود‪».‬‬ ‫به هرح��ان انچه ام��روز خودروس��ازان جهان به‬ ‫دنبال ان هس��تند اهلی کردن طراحی هایی اس��ت‬ ‫که تاکنون به نظر چندان رام شده نبود‪ .‬شرکت های‬ ‫گوناگ��ون خودروس��ازی به دنبال جلب نظر نس��ل‬ ‫جوان در کش��ورهای گوناگون هس��تند؛ نسلی که‬ ‫سلیقه ش��ان با پدران و مادران شان متفاوت است و‬ ‫طراحی های کم خط تر را ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫طراحی هایی ک��ه چارچوب های کمت��ری دارند‬ ‫نیازمند نگاه نرم افزاری قوی تری هستند و این نیاز‬ ‫و روند امروز خودرو در کش��ورهای پیش��رو در این‬ ‫صنعت است‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگر اینکه روند ام��روز صنعت خودرو که‬ ‫به س��مت خودران ه��ا‪ ،‬به اش��تراک گذاری‪ ،‬برقی ها‬ ‫و تاکس��ی های اینترنت��ی حرکت می کن��د‪ ،‬نیاز به‬ ‫بازنگ��ری و بازطراحی دارد‪ .‬در عصر ظهور وس��ایل‬ ‫نقلیه خودران و هوشمند‪ ،‬تولیدکنندگان شروع به‬ ‫جلب مشتری برای میلیون ها خط و کدی کرده اند‬ ‫که این خودروها برای کار کردن به انها نیاز دارند اما‬ ‫کارشناسان بر این باورند که ساختار شکست خورده‬ ‫وس��یله نقلیه امروزی نخواهد توانست این سطح از‬ ‫پیچیدگی را دوام اورده و مدیریت کند‪.‬‬ ‫به هرحال اینده صنعت خودرو در چنبره کسانی‬ ‫است که نرم افزار‪ ،‬اهلی کردن و تغییر را خوب درک‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫منبع‪Autonews :‬‬ ‫ایا می توان به رانندگی خودران ها اعتماد کرد؟‬ ‫فناوری خودران به عنوان پیش��رفته ترین فناوری‬ ‫در حال توس��عه این روزهای صنعت خودرو جهان به ‬ ‫شمار می رود؛ اما پرسش درباره خودران ها این است‬ ‫ک��ه تا چه حد می توان به این خودروها اعتماد کرد و‬ ‫رانندگی را تمام و کمال به انها س��پرد؟ خودروهای‬ ‫خودران روز به روز در حال پیشرفت و نزدیک شدن‬ ‫ب��ه عرضه مطمئ��ن در بازارهای جهانی هس��تند تا‬ ‫بلک��ه در این��ده ای نه چن��دان دور واژه «خودرو» به‬ ‫معنای واقعی کلمه به وس��یله ای مس��تقل از دخالت‬ ‫انس��ان ها تبدیل ش��ود و مفهومی به نام رانندگی از‬ ‫میان اذه��ان رخت بربند‪ .‬این روزها پژوهش ها روی‬ ‫فناوری خودران از س��وی شرکت های پیشرو در این‬ ‫زمینه به اوج خود رس��یده است و حتی شرکت های‬ ‫حمل ونقل اینترنتی همچون «اوبر» در حال استفاده‬ ‫از خودروهای برخوردار از فناوری خودران هس��تند‪.‬‬ ‫هر چند س��طح مورد اس��تفاده از خودران ها هنوز به‬ ‫حدی نرس��یده اس��ت که تمام کنترل خودرو بدون‬ ‫نظ��ارت ف��ردی به خ��ود خودرو س��پرده ش��ود اما‬ ‫ش��اهد جوالن و ازم��ون این خودروه��ا در برخی از‬ ‫کالنش��هرهای جهان هستیم‪ .‬به گزارش خودروکار‪،‬‬ ‫به تازگ��ی در پی یک حادث��ه رانندگی که در ان یک‬ ‫خ��ودرو خودران س��انحه افرید و درواقع نخس��تین‬ ‫تصادف مرگبار تاریخ خودران ها ب ه وقوع پیوس��ت تا‬ ‫به حرف و حدیث ه��ا پیرامون این فناوری دامن زند‬ ‫و دوباره از س��وی بسیاری از کارشناسان بر اطمینان‬ ‫کام��ل نکردن در واگذاری اختیار تام به خودران ها و‬ ‫معتمد نبودن فن��اوری هوش مصنوعی در رانندگی‬ ‫تاکید شود‪.‬‬ ‫وسایل نقلیه هوشمندی که پیش بینی شده است‬ ‫تا سال ‪ ۲۰۳۵‬میالدی تعداد انها در سراسر جهان به‬ ‫‪ ۲۱‬میلیون دستگاه خواهد رسید‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود پیش بینی رون��ق خودران ه��ا‪ ،‬تصادف‬ ‫خودران شرکت اوبر به نوعی اب سردی بر رونق رو به‬ ‫رشد و کسب مقبولیت جهانی از این سبک خودروها‬ ‫ب��ود‪ .‬در روز ‪ ۱۸‬مارس در ش��هر تمپه واقع در ایالت‬ ‫اریزون��ای امریکا برای چندمین بار خودران ها حادثه‬ ‫افریدن��د و نکته قابل توجه در این حادثه‪ ،‬مرگ یک‬ ‫زن ‪ ۴۹‬س��اله ب ه دلیل تصادف با یکی از خودران های‬ ‫شرکت اوبر بود‪ .‬شرکت اوبر در پی این تصادف اعالم‬ ‫کرد که تردد ازمایشی همه خودروهای خودران خود‬ ‫را متوقف می کند‪.‬‬ ‫نکت��ه قاب��ل توجه در زمینه تصادف��ی که به مرگ‬ ‫نخس��تین فرد در پی س��وانح خودران ها منجر شد‪،‬‬ ‫این اس��ت که هرچند خودران های اوبر همیشه یک‬ ‫سرنشین به عنوان ناظر پشت فرمان خود دارند و به ‬ ‫طور عمده بدون کنترل راننده حرکت می کنند‪ ،‬بنابر‬ ‫اعالم پلیس این خودروی خودران در لحظه س��انحه‬ ‫بدون نظارت راننده در حرکت بوده است‪.‬‬ ‫پس از به ثبت رس��یدن نخس��تین تصادف مرگبار‬ ‫خودران ها که متوقف ش��دن بس��یاری از ازمون ها و‬ ‫تردد این وسایل نقلیه هوشمند از سوی شرکت اوبر را‬ ‫در پی داشت به تازگی شرکتی امریکایی نیز از توقف‬ ‫تست خودران های خود در خیابان های امریکا‪ ،‬ژاپن‬ ‫و المان خبر داده است‪.‬‬ ‫ح��ال با تمام ای��ن اتفاق ها و حتی مدعی ش��دن‬ ‫ش��رکت اوبر به دلیل اینکه عابر پیاده خارج از محل‬ ‫خط کش��ی در خیاب��ان در حال تردد بوده اس��ت به‬ ‫ طور قطع می توان از ایمنی ش��ک بر انگیز خودران ها‬ ‫س��خن به میان اورد چرا که وسایل نقلیه خودران به‬ ‫تش��خیص موانع و اشیا در اطراف خود مجهز هستند‬ ‫و حت��ی با وجود تاریک بودن محیط اطراف باید این‬ ‫خودران با توجه به داشتن رادار پس از تشخیص عابر‬ ‫پیاده به شکل اضطراری ترمز می کرد‪.‬‬ ‫هرچن��د راندن خودرو به دس��ت انس��ان ها خالی‬ ‫از حوادث نیس��ت ولی مهم ترین مس��ئله در رونق و‬ ‫پیش��رفت خودران ها بحث امنیت روانی در سپردن‬ ‫کنت��رل کامل خ��ودرو به فناوری ه��وش مصنوعی‬ ‫اس��ت که این قبیل اتفاق ه��ا می تواند تاثیری بد در‬ ‫ذهنیت مردم بگذارد‪ .‬همچنین الزم به یاداوری است‬ ‫این وس��ایل نقلیه در ‪ ۵‬س��طح مختلف تقسیم بندی‬ ‫می ش��وند و خودران ها هرچه از س��طح یک به سطح‬ ‫‪ ۵‬ارتقا می یابند تسلط انها بر رانندگی بیشتر است‪.‬‬ ‫وارن باف��ت‪ ،‬میلی��اردر و‬ ‫معامله گر ب��ورس می گوید‪:‬‬ ‫از ارایش��گر نپرس��ید موی‬ ‫س��رتان نیاز به اصالح دارد‬ ‫یا نه و از دانشگاهی نپرسید‬ ‫کارش مرب��وط اس��ت ی��ا‬ ‫نامرب��وط‪ .‬مش��کل دان��ش‬ ‫حامد هدائی‬ ‫قالبی در این اس��ت که گاه‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫میان صنوف دانش��گاهی و‬ ‫خود دانش انح��راف منافع‬ ‫پدید می اید‪ .‬بنگاه ها پریشان می شوند اما دولت ها می مانند‪.‬‬ ‫در عین حال و با اینکه دولت ها می مانند‪ ،‬دولتمردان ممکن‬ ‫اس��ت تنزل مقام داده شوند‪ .‬س��ناتور ها و نمایندگان را نیز‬ ‫می توان س��رانجام با رای مردم بیرون راند اما در دانش��گاه‪،‬‬ ‫استخدام رسمی یعنی استخدامی دائمی و این یعنی دکان‬ ‫علم‪ ،‬مالک دائمی پیدا می کند‪ .‬به بیان س��اده‪ ،‬کالهبردارها‬ ‫بیش��تر در فضاهای کنترل ش��ده پدید می ایند تا فضاهای‬ ‫ازاد و بی ساختار‪.‬‬ ‫ش��اید اگر تمام ش��رایط ممکن یک س��امانه فیزیکی را‬ ‫بدانی��م از دیدگاه نظری بتوانیم رفتار اینده ان س��امانه را‬ ‫پیش بینی کنیم اما این سخن تنها درباره چیزهای بی جان‬ ‫اس��ت‪ .‬در موضوعات اجتماعی به مان��ع برخورد می کنیم‪.‬‬ ‫وقتی پای انسان و اراده ازاد در میان باشد انگاه اینده دانی‬ ‫موضوعی دیگر می شود‪.‬‬ ‫اگر بتوانیم تمام کردار انسان های اطراف مان را پیش بینی‬ ‫کنیم در ش��رایط معی��ن دیگر انگونه ک��ه می پنداریم ازاد‬ ‫نیس��تیم‪ .‬انسان تبدیل به ادمکی ماش��ینی می شود که به‬ ‫انگیزش های محیط واکنش نشان می دهد و برده سرنوشت‬ ‫شده است‪ .‬این موضوع شبیه مطالعه مکانیک ساعت است؛‬ ‫نابغه ای با دانش گسترده درباره شرایط اولیه و زنجیره های‬ ‫علی��ت می تواند دانش خود را درباره اینده رفتار ما افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫در عین حال کس��انی که به اراده ازاد باور دارند به راستی‬ ‫نمی توانند به اینده دانی اقتصادی علوم اجتماعی باور داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬ما نمی توانیم کردار م��ردم را پیش بینی کنیم مگر‬ ‫اینکه نیرنگی در کار باش��د و ان ریسمانی است که اقتصاد‬ ‫نئوکالسیک به ان اویخته است‪.‬‬ ‫خیلی ساده فرض بر این است که مردم در اینده عقالیی‬ ‫خواهن��د ب��ود از این رو ب��ه ش��یوه ای پیش بینی پذیر رفتار‬ ‫خواهند کرد‪ .‬میان عقالنیت‪ ،‬پیش بینی پذیری و مهار پذیری‬ ‫ریاضیاتی‪ ،‬پیوندی نیرومند برقرار است‪ .‬ادم عاقل در اوضاع‬ ‫معین‪ ،‬کارهای مش��خصی انجام می دهد‪ .‬برای این پرسش‬ ‫که ادم عاقل برای رس��یدن به بیشترین سود چگونه رفتار‬ ‫می کند تنها یک پاس��خ یافته می شود‪ .‬رفتار ادم عاقل باید‬ ‫سازگار باشد؛ اگر سازگار نباشد‪ ،‬عمومیت بخشیدن به رفتار‬ ‫او دشوار می شود و گستراندن رفتار انسان در راستای زمان‬ ‫نیز سخت خواهد شد‪.‬‬ ‫عقالنیت در اقتصاد ارتودوکس به زنجیر کش��یده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اقتصاددان��ان نئوکالس��یک این حقیق��ت را نادیده‬ ‫گرفتند که ش��اید کس��ی ترجیح دهد کاری جز بیش��ینه‬ ‫کردن سود اقتصادی اش انجام دهد‪ .‬بهینه یابی یعنی یافتن‬ ‫ان راس��تای کاری (از نظ��ر ریاضی) بهینه ک��ه عامل های‬ ‫اقتص��ادی می توانند دنبال کنند‪ .‬ب��رای نمونه‪ ،‬مبلغ بهینه‬ ‫که باید برای خرید س��هام کنار بگذارید کدام است؟ یافتن‬ ‫پاس��خ نیاز به ریاضیات پیچیده دارد ازاین رو‪ ،‬سر راه ورود‬ ‫درس خوانده هایی که مهارت ریاضی ندارند س��نگ انداخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نس��یم طالب‪ ،‬اقتصاددان رفتاری می گوید‪ :‬بهینه س��ازی‬ ‫به علوم اجتماعی اس��یب زده چون کوشیده این علوم را از‬ ‫مسیر روشنفکرانه و اندیش��مندانه ای که در حال پیشروی‬ ‫بود به کوشش��ی برای تبدیل ان به علوم دقیق فرو بکاهد‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬ای��ن تکنیک هیچ گاه کارب��رد عملی و حتی‬ ‫نظری نداشته به همین دلیل در اصل ابزاری شده به منظور‬ ‫رقابت بر سر درجه های دانشگاهی برای کسانی که با سالح‬ ‫ریاضی به میدان می ایند‪.‬‬ ‫در عی��ن حال برخی ب��رای به دس��ت اوردن پول چنین‬ ‫کاری را انجام می دهند و برخی برای اینکه کارش��ان است‪.‬‬ ‫نیاز ما به گستراندن پدیده ها به اینده گویا وجهی از تکامل‬ ‫ماست‪ .‬این اندیشه از زبان فیلسوف دانیل دنت چنین است‪:‬‬ ‫موثر ترین کاربرد مغز کدام است؟ به طوردقیق این است که‬ ‫بتوانیم درب��اره اینده گمانه زنی کنی��م و وارد بازی خالف‬ ‫وضع شویم‪ .‬یکی از امتیازات این کار ان است که می توانیم‬ ‫بگذاری��م گمانه ها به س��ود ما تمام ش��ود‪ .‬ه��رگاه به جای‬ ‫واکنش های غریزی‪ ،‬گمانه پردازی درس��ت ب��ه کار گرفته‬ ‫ش��ود‪ ،‬توانایی اینده نگری موثر‪ ،‬م��ا را از انتخاب بی درنگ‬ ‫نخس��تین گزینه طبیع��ی ازاد می کند و فرص��ت ارزیابی‬ ‫گزینه ه��ای دیگر را می دهد‪ .‬ای��ن برخالف وضع موجودات‬ ‫نخس��تین تر است که در برابر مرگ اسیب پذیر بودند و تنها‬ ‫از راه اصالح ژن ها در فرایند انتخاب بهترین ها رشد کردند‪.‬‬ ‫از دی��د دنت مغز ما ماش��ین گمانه پردازی اس��ت‪ .‬مغز‬ ‫انس��ان اگاه��ی و ذه��ن انس��انی را (ویژگی ه��ای برایند)‬ ‫می داند که برای پرورش ش��تابان ما الزمند‪ .‬حال پاسخ این‬ ‫پرس��ش که چرا ما به کارشناس��ان و پیش بینی های ایشان‬ ‫گ��وش می دهیم‪ ،‬می تواند این باش��د که جامعه با تخصص‬ ‫ارام می گی��رد به ویژه تخصص در ح��وزه دانش‪ .‬ما به طور‬ ‫طبیعی گرای��ش داریم به متخصصان گ��وش بدهیم حتی‬ ‫در زمینه هایی که ش��اید متخصصی در انها وجود نداش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 358‬پیاپی ‪2331‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 15‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬رجب ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫ایجاد حرکتی جدید در حمایت از‬ ‫تولید‪ ،‬اشتغال ملی و استانی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان در دیدار‬ ‫نوروزی با کارمندان و مدیران با قدردانی از تالش های همه کارکنان‬ ‫زحمتکش و پر تالش این ش��رکت‪ ،‬س��ال ‪ 9۷‬را سال به ثمر نشستن‬ ‫نهضت خدمت رس��انی موجود و ایجاد حرکت��ی جدید در حمایت از‬ ‫تولید و اش��تغال ملی و اس��تانی عنوان کرد‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬محمد جواد بگی در اغاز این جلسه با بیان اینکه این شرکت‬ ‫پیشتاز خدمات رسانی به صنایع کوچک و متوسط کشور است‪ ،‬کسب‬ ‫افتخار خدمت گ��زاری و ‪ ۴‬رتبه ملی را به هم��ه کارمندان نیروهای‬ ‫خدوم این ش��رکت تبریک گفت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان اصفهان انتخاب خوش��ه گالب و عرقیات کاشان به‬ ‫عنوان خوش��ه برتر کش��ور را یک��ی از افتخارات مهم ح��وزه صنایع‬ ‫کوچک این شرکت عنوان و تصریح کرد‪ :‬کسب عنوان مدیر حراست‬ ‫برتر استان و کشور نیز یکی از دیگر افتخارات شرکت در سال گذشته‬ ‫بوده است‪ .‬بگی افزود‪ :‬در حوزه ‪ HSE‬و محیط زیست هم این بخش‬ ‫شرکت مفتخر به کسب عنوان شرکت خدماتی قابل تقدیر کشور شد‪.‬‬ ‫وی کس��ب رتبه نخست تعداد قرارداد و حجم واگذاری ها در کشور و‬ ‫شکس��تن رکورد حجم و میزان واگذاری در اس��تان و کشور را نیز از‬ ‫مهم ترین افتخارات این ش��رکت در س��ال گذشته دانست و بر تالش‬ ‫بیش��تر همه کارکنان به منظور خدمت رسانی بهتر به سرمایه گذاران‬ ‫بو کار و س��رمایه گذاری در شهرک ها و‬ ‫و ایجاد فضای مناس��ب کس ‬ ‫نواحی صنعتی استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از وضعیت شهرک های صنعتی در سالی که گذشت نشان داد‬ ‫ایجاد ‪ ۷۸‬هزار شغل در شهرک های صنعتی‬ ‫خبر‬ ‫توسعه کیفی خدمات دهی‬ ‫در شهرک های صنعتی فارس‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس بر اهتمام‬ ‫وی��ژه به منظور تحقق منویات رهبر معظم انقالب در زمینه حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی تاکید کرد و گفت‪ :‬امسال‪ ،‬توسعه کیفی خدمات دهی در‬ ‫شهرک های صنعتی‪ ،‬به عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت های تولید‬ ‫کاالی ایرانی با جدیت انجام می ش��ود‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت»‬ ‫به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬احد‬ ‫فتوحی در جمع مدیران و کارکنان ش��رکت‪ ،‬ضمن تبریک فرا رسیدن‬ ‫س��ال جدید‪ ،‬با اش��اره به نام گذاری س��ال ‪ ۱۳۹۷‬از سوی رهبر معظم‬ ‫انق�لاب با عنوان «حمای��ت از کاالی ایرانی» گفت‪ :‬در اس��تان فارس‬ ‫با فعالیت ‪ ۶۱‬ش��هرک و ناحیه صنعتی درحال واگذاری‪ ،‬زیرس��اخت‬ ‫مناسبی برای تولید کاالی ایرانی فراهم شده به نحوی که تاکنون بیش‬ ‫از‪ ۲۸00‬واحد صنعتی با اشتغال افزون بر‪ ۳۳‬هزار نفر در مرحله فعالیت‬ ‫و حدود ‪ ۲۹00‬واحد نیز در مرحله ساخت وساز است که با بهره برداری‬ ‫از این واحدها جهش مناسبی در بخش صنعت و اشتغال و نیز تولیدکاال‬ ‫و محصوالت ایرانی ایجاد می شود‪ .‬وی با بیان اینکه در سال گذشته که‬ ‫«اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪ ،‬اشتغال» نام گذاری شده بود گام های موثری‬ ‫برای کیفی سازی و تکمیل زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اس��تان‪ ،‬ارتقای خدمات به واحدهای صنعتی مس��تقر‪ ،‬رفع مشکالت‬ ‫صنعتگ��ران و فعاالن صنعتی و حمایت بیش��تر از س��رمایه گذاران در‬ ‫قال��ب اعطای مش��وق های س��رمایه گذاری در ش��هرک های صنعتی‬ ‫کم تقاضامحور برداشته شد‪ ،‬گفت‪ :‬نتیجه اقدام های انجام شده‪ ،‬رشد دو‬ ‫برابری واگذاری اراضی به ویژه در شهرک های صنعتی کم تقاضامحور‬ ‫و شتاب بیشتر در جذب سرمایه گذاران بود که امیدوارم این حرکت ها‬ ‫در س��ال جدید نیز با عزم‪ ،‬اراده قوی و مشارکت تمامی همکاران و نیز‬ ‫همراهی هیات مدیره ش��رکت و هم افزایی و حض��ور موثر صنعتگران‬ ‫و س��رمایه گذاران تداوم یاب��د و نتیجه این اقدام ها در س��ال جاری به‬ ‫ظهور و بروز برس��د‪ .‬فتوح��ی تصریح کرد‪ :‬در س��ال حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی‪ ،‬الزم است ماموریت شرکت شهرک های صنعتی استان فارس و‬ ‫چشم انداز ان با توجه به سیاست های دولت تدبیر و امید و راهبردهای‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران ب��رای تحقق منویات معظم له عملیاتی ش��ود و در این‬ ‫مس��یر با تعامل و هم��کاری با نهادهای اجرایی مرتب��ط و هم افزایی با‬ ‫این مجموعه ها عالوه بر تس��ریع در روند تحوالت اساس��ی در تکمیل‬ ‫زیرس��اخت های موج��ود‪ ،‬برای خدمات دهی بیش��تر ب��ه صنعتگران‬ ‫محترم نیز اقدام های مناسبی انجام شود‪.‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬قرارگرفتن در معرض الودگی‪ ،‬چهارمین عامل منجر به مرگ در سراسر جهان بعد از چاقی‪،‬‬ ‫رژیم غذایی نامناسب و سیگار است‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنای��ع کوچ��ک ب��ه عن��وان یک��ی از اولویت ها و‬ ‫محوره��ای اصل��ی برنامه ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در س��ال گذش��ته قرار گرفت‪ .‬امارها نشان‬ ‫می دهد در سال ‪ ،۱۳۹۶‬در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫‪ ۷۸‬هزار نفر به کار مشغول شدند و ‪ ۸۳‬واحد کارگاهی‬ ‫واگذار ش��د و ‪ ۵۸‬واحد دیگر به بهره برداری رسید‪ .‬در‬ ‫سالی که گذشت‪ ۴ ،‬هزار و ‪ ۲۴۴‬قرارداد سرمایه گذاری‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی به مس��احت یک هزار‬ ‫و ‪ ۹۸۲‬هکتار بس��ته ش��د‪ .‬این امارها نش��انگر رش��د‬ ‫‪ ۲0‬درص��دی انعقاد قرارداد و رش��د ‪ ۷۸‬درصدی در‬ ‫مس��احت در همسنجی با سال ‪ ۱۳۹۵‬است‪.‬همچنین‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷‬واحد صنعتی در شهرک ها‬ ‫به بهره برداری رسید و یک هزار و ‪ ۲۷۷‬واحد صنعتی‬ ‫غیرفعال احیا شد‪.‬‬ ‫صاحبان صنایع در شهرک های صنعتی موفق شدند‬ ‫در این س��ال به رقم ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳00‬میلیون دالری‬ ‫صادرات دس��ت یابند‪ .‬ضمن انک��ه تمرکز بر بازارهای‬ ‫داخلی و استفاده از ظرفیت فروش محصول در داخل‬ ‫کش��ور مورد توجه قرار گرفت‪ .‬از این رو‪ ،‬طرح پویش‬ ‫خری��د کاالی ایرانی برای نخس��تین بار از س��وی این‬ ‫س��ازمان برای توس��عه و رونق در بازار صنایع کوچک‬ ‫کشور پایه ریزی و عملیاتی شد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫همچنین ‪ ۳۷‬سرمایه گذار خارجی با سرمایه گذاری ‪۲‬‬ ‫میلیارد دالری در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کشور‬ ‫حض��ور یافتند‪.‬س��ال ‪ ۹۶‬همچنین ‪ ۳۱‬طرح توس��عه‬ ‫خوش��ه ای اجرا شد و اجرای‪ ۷‬پروژه دیگر پایان یافت‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬کنسرس��یوم صادراتی نیز در بخش صنایع غذایی‬ ‫و خشکبار‪ ،‬محصوالت پالس��تیکی‪ ،‬سنگ‪ ،‬پوشاک و‬ ‫کفش تشکیل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق اهداف صادراتی در ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫غالمرضا سلیمانی‪ ،‬معاون سازمان صنایع کوچک و‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫خصوصی واگذار ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که فرشاد‬ ‫مقیمی‪ ،‬معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫مجوز ایجاد ‪ ۸۹‬شهرک صنعتی غیردولتی صادر شده‬ ‫ک��ه ‪ ۴۸‬مورد از این تعداد با اش��تغال برای ‪۱۲۰‬هزار‬ ‫نف��ر ب��ه بهره برداری رس��یده و ‪ ۴۱‬ش��هرک در حال‬ ‫ساخت وس��از اس��ت‪ .‬به گفته مقیمی‪ ،‬زیرساخت های‬ ‫عمران��ی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین از حضور س��رمایه گذاران برای ایجاد‬ ‫شهرک های صنعتی خصوصی استقبال می شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬کلنگ س��اخت شهرک صنعتی جدید‬ ‫در برخی اس��تان ها در حالی به زمین زده می شود که‬ ‫به گفته مس��ئوالن‪ ،‬اراضی صنعتی اماده در شهرک ها‬ ‫برای پاس��خگویی به نیاز س��رمایه گذاران تا ‪ ۱۰‬سال‬ ‫اینده کافی اس��ت اما به دلیل مکان یابی نامناس��ب یا‬ ‫مصوبه های سلیقه ای برای ساخت شهرک های صنعتی‬ ‫در سال های گذش��ته اکنون هیچ تقاضایی برای ورود‬ ‫به برخی ش��هرک ها وجود ندارد‪ ،‬حال انکه مسئوالن‬ ‫زیر فشار تقاضای فراوان برای ساخت شهرک صنعتی‬ ‫و توسعه زیرساخت ها در برخی مناطق هستند‪.‬‬ ‫متصل ش��دند همچنی��ن بهره برداری از ش��بکه های‬ ‫تصفیه پیش��رفته در حال کار در ‪ ۶‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی مورد ارزیابی ق��رار گرفت‪.‬برنامه ریزی ‪ ۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۱۱‬دوره اموزش��ی ب��رای ‪ ۱۳0‬ه��زار و ‪ ۶۲۲‬نفر‬ ‫از ش��اغالن واحدهای صنعتی به می��زان ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۱۸‬هزار و ‪ ۴0۱‬نفر‪ -‬س��اعت‪ ،‬س��اماندهی ‪ ۲۴۴‬تور‬ ‫صنعتی برای ‪ ۵‬هزار و ‪ ۳۳۵‬نفر از ش��اغالن واحدهای‬ ‫صنعت��ی و حض��ور ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۶۹۷‬واح��د صنعت��ی‬ ‫کوچک در نمایش��گاه های داخلی و خارجی‪ ،‬از جمله‬ ‫اقدام های انجام شده در این بخش بود‪.‬در سال گذشته‬ ‫همچنی��ن الکترونیک��ی کردن ‪ ۲‬خدم��ت از خدمات‬ ‫س��ازمان و شرکت های اس��تانی و اجرای طرح توسعه‬ ‫س��امانه اطالعات جغرافیایی (‪ )GIS‬در ش��هرک ها و‬ ‫نواح��ی صنعتی ایران با هدف ارتقای س�لامت اداری‬ ‫بو کار از‬ ‫و ش��فافیت و ارتقای شاخص های فضای کس ‬ ‫دیگر اقدام های انجام شده در زمینه خدمات نرم افزاری‬ ‫و حمایتی از صنایع کوچک بود‪ .‬دریافت شناسه برای‬ ‫‪ ۲۷‬خدمت سازمان همسو با استانداردسازی خدمات‬ ‫دولت الکترونیک‪ ،‬صدور ‪ ۲۶۲‬ضمانتنامه به مبلغ یک‬ ‫ه��زار و ‪ ۸۷۲‬میلیارد ریال از س��وی صندوق ضمانت‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک‪ ،‬اصالح قانون چگونگی‬ ‫واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی برای‬ ‫بهبود شرایط س��رمایه گذاران‪ ،‬شناسایی ظرفیت های‬ ‫تولی��د ملی به منظور بروزرس��انی اطالعات واحدها و‬ ‫طرح ها در هر اس��تان با همکاری ستاد وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت و ایجاد مراکز فن��اوری مبادله ای با‬ ‫کره جنوبی نیز در سال ‪ ۱۳۹۶‬انجام شد‪.‬‬ ‫تامین زیرس��اخت های اولی��ه و نگه��داری انها در‬ ‫شهرک های صنعتی نیز وظیفه سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی به عنوان یک نهاد توسعه ای به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬در س��ال گذش��ته از ‪ ۲‬تصفیه خانه در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی بهره برداری شد و یک هزار‬ ‫و ‪ ۵۶۶‬واحد صنعتی به ش��بکه جم��ع اوری فاضالب‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» بی��ش از ‪ ۸۵‬هزار‬ ‫واحد تولیدی در کشور وجود دارد که حدود یک هزار‬ ‫و ‪ ۷00‬واح��د ان‪ ،‬ب��زرگ و صنعتی اس��ت و بقیه ان‬ ‫حدود ‪ ۹۲‬درصد از بخش صنعت مربوط به واحدهای‬ ‫کوچک و متوسط است به طوری که بیش از ‪ ۴۱‬هزار‬ ‫واحد تولیدی در ش��هرک های صنعتی کشور مستقر‬ ‫شده و ‪ ۶۵‬درصد انها به نوعی فعال است و تولید دارد‪.‬‬ ‫غالمرضا سلیمانی‪ :‬در اغاز سال گذشته ‪ ۵‬هزار‬ ‫واحد صنعتی صادراتی در مجموعه شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی شناسایی شد‬ ‫فرشاد مقیمی‪ ۴۸ :‬شهرک صنعتی‬ ‫غیردولتی با اشتغال برای ‪۱۲۰‬هزار نفر‬ ‫به بهره برداری رسیده است‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در این باره به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۶‬برای صادرات ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالری بخش صنایع کوچک هدف گذاری ش��د و این‬ ‫رقم در ‪ ۱۱‬ماه س��ال گذشته تحقق یافت‪ .‬پایان سال‬ ‫گذش��ته میزان صادرات صنای��ع کوچک به ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۳00‬میلی��ون دالر رس��ید‪ .‬س��لیمانی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫اغاز س��ال گذش��ته ‪ ۵‬هزار واحد صنعت��ی صادراتی‬ ‫در مجموع��ه ش��هرک ها و نواحی صنعتی شناس��ایی‬ ‫ش��د ک��ه ‪ ۱۲00‬واحد صنعتی مدارک و اس��ناد خود‬ ‫را برای بررس��ی عملکرد به س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی تحویل دادند‪ .‬از این تعداد‪۳۱0 ،‬‬ ‫واحد صنعتی صادر کننده برتر ش��ناخته شده و مورد‬ ‫تقدی��ر قرار گرفت‪ .‬از ‪ ۲0‬ش��رکت مدیریت صادرات و‬ ‫کنسرس��یوم صادراتی برتر نیز در این حوزه قدردانی‬ ‫شد‪ .‬این در حالی است که رسیدن به عدد ‪ ۱0‬میلیارد‬ ‫دالری ص��ادرات ب��رای این بخش از صنعت در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬هدف گذاری ش��ده و رسیدن به این عدد با اهتمام‬ ‫ب��ه صادرات حداقل ‪ ۳0‬درص��د از محصوالت تولیدی‬ ‫در بخش صنایع کوچک برنامه ریزی ش��ده اس��ت به‬ ‫طوری که س��ال گذشته ‪ ۵۳‬شرکت مدیریت صادرات‬ ‫با توان صادرات ساالنه ‪ ۵0‬میلیون دالر تشکیل شد تا‬ ‫رسیدن به اهداف صادراتی در حوزه صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی دستیافتنی تر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد ‪ ۸۹‬شهرک صنعتی غیردولتی‬ ‫ام��ا رس��یدن ب��ه اه��داف صادراتی هم��ه ماجرای‬ ‫ش��هرک های صنعتی در سال گذش��ته نبود‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۹۶‬تقوی��ت بخ��ش خصوصی نی��ز مورد توج��ه قرار‬ ‫گرفت و س��اخت شهرک های صنعتی جدید به بخش‬ ‫� زیرساخت ها چگونه بود‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫یادداشت‬ ‫مثلث حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫م��ردم‪ ،‬دول��ت و تولیدکنندگان‪۳ ،‬‬ ‫بای��د از توانمندی های صنایع کوچک‬ ‫ضلع اصلی در تحق��ق هدف حمایت‬ ‫و متوس��ط بهره بگیرند و برای تکمیل‬ ‫از کاالی ایران��ی اس��ت‪ .‬دول��ت ب��ه‬ ‫زنجیره های تولید بیش از گذش��ته به‬ ‫عنوان تامی��ن کننده ش��رایط تولید‬ ‫اتص��ال صنایع کوچک و متوس��ط در‬ ‫و توس��عه ب��ازار نق��ش دارد و مردم‬ ‫انجام امور تولیدی بیندیشند‪ .‬عالوه بر‬ ‫ب��ه عن��وان حمایت کنن��ده از تولید‬ ‫اقدام هایی مانند مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ایران��ی در ب��ازار تقاض��ا نقش افرینی‬ ‫حمای��ت از کاالی داخلی‪ ،‬یک معنای‬ ‫زینب عبدی‬ ‫می کنند ام��ا مهم ترین ضلع این مثل‬ ‫حمایت از تولید داخلی این اس��ت که‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫تولیدکنن��دگان هس��تند ک��ه باید با‬ ‫در اج��رای طرح های ب��زرگ صنعتی‬ ‫تولید باکیفیت مجال ورود به کاالهای‬ ‫که از طریق فاینانس انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫خارجی را ندهن��د‪ .‬هرچند حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫استفاده از توانمندی داخلی باید به طور جدی مورد‬ ‫در نام گذاری امسال عنوان گرفته است‪ ،‬این عنوان‬ ‫توجه قرار گیرد‪ .‬در حقیقت‪ ،‬بخش��ی از این ش��عار‬ ‫را نباید این گونه برداش��ت کرد و انتظار داش��ت که‬ ‫س��ال به دولت بر می گردد که باید با بخشنامه هایی‬ ‫هر چه تولید می ش��ود م��ورد حمایت ق��رار گیرد‬ ‫به تمامی اداره های دولتی از هرگونه ورود کاالهای‬ ‫بلک��ه تولید با کیفیت نیز قس��متی دیگر از حمایت‬ ‫خارجی که مش��ابه ان در ایران س��اخته می ش��ود‬ ‫از تولید داخلی به ش��مار م��ی رود‪ .‬از طرفی‪ ،‬انتظار‬ ‫جلوگی��ری کنند و در درجه دوم نی��ز باید در بین‬ ‫هست صاحبان صنایع بزرگ داخلی نیز در حمایت‬ ‫مردم حمایت از کاالی ایرانی فرهنگ س��ازی شود‪.‬‬ ‫از تولید ملی برای تقویت زنجیره تولید تالش کرده‪،‬‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی اقدام مشترکی بین یکایک‬ ‫ارتباط خود را با سایر بخش های تولیدی در کشور‬ ‫مردم است و هر یک باید به وظیفه خود عمل کنند‬ ‫تقویت کنند‪ .‬صنایع بزرگ این امکان را برای صنایع‬ ‫تا بتوانیم به اس��تقالل در همه ابعاد دس��ت یابیم‪.‬‬ ‫کوچک و متوسط در حمایت از کاالی ایرانی با تامین‬ ‫دس��تیابی به اس��تقالل اقتصادی حالل بسیاری از‬ ‫نیاز خود از داخل کش��ور فراهم می کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫مشکالت اس��ت‪ .‬با رسیدن به اس��تقالل اقتصادی‬ ‫صاحب��ان صنایع بزرگ برای تامی��ن نیازهای خود‬ ‫مش��کل بی��کاری و رکود برطرف ش��ده و ش��اهد‬ ‫پیشرفت و توسعه کش��ور خواهیم بود‪ .‬مردم رفتار‬ ‫مس��ئوالن را می بینند و انها نیز عمل می کنند‪ .‬این‬ ‫امر ثابت ش��ده که مردم جلوتر از مسئوالن هستند‬ ‫و با دیدن مسئوالن اگاه تر می شوند‪ .‬مردم با دیدن‬ ‫مس��ئوالن ب��ا انگیزه بیش��تری از خری��د کاالهای‬ ‫خارجی ممانعت می کنند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بای��د واقعیت ها را دید و ب��ه باال بردن‬ ‫کیفی��ت کاالها توجه کرد‪ .‬ب��ه نوعی می توان گفت‬ ‫حمای��ت از کاالی ایران��ی در ابت��دا تولی��د کاالی‬ ‫باکیفیت و تامین مواد اولیه مرغوب است که باید در‬ ‫اختیار تولیدکننده در هر مرحله از تولید قرار گیرد‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت ما مواد اولیه مرغوب نداشته باشیم و‬ ‫به واردات ان نیاز داش��ته باشیم‪ .‬دولت نیز باید در‬ ‫ای��ن زمینه یارانه برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد‬ ‫تا نرخ تمام ش��ده کاال در مقایسه با کاالی خارجی‬ ‫باال نباشد‪.‬کیفیت کاالی ایرانی باید در حدی باشد‬ ‫ک��ه بتواند با کاالی خارج��ی رقابت کند‪ .‬دولت نیز‬ ‫بای��د به این زمینه ورود کن��د و در مواردی که نیاز‬ ‫اس��ت یارانه اختصاص دهد‪ .‬اما باید درنظر داش��ت‬ ‫ی به تنهایی نمی تواند چاره بخشی برای‬ ‫که پول پاش ‬ ‫تولید کاالی ایرانی باش��د بلکه بای��د بر هزینه کرد‬ ‫یارانه ها و تس��هیالتی که به عنوان های مختلف در‬ ‫بخش تولید و صنعت توزیع می شود‪ ،‬نظارت کرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!