روزنامه گسترش صنعت شماره 361 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 361

روزنامه گسترش صنعت شماره 361

روزنامه گسترش صنعت شماره 361

‫سال بیست و نهم‬ ‫خدمت ‪ 1000‬سرباز‪ ،‬زیر پرچم صنایع روستایی‬ ‫ساخت ‪ ۵0‬ناحیه صنعتی روستایی از پایان بهمن ‪ ۹۶‬در کشور اغاز‬ ‫ش��د‪ .‬این امر در جهت جلوگیری از بیکاری در روس��تاها و مهاجرت‬ ‫به شهرها هدف گذاری شده است چراکه با تغییرات اقلیمی و کم ابی‬ ‫دیگر جوانان روستا تمایلی به ادامه اقتصاد مبنی بر کشاورزی ندارند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬با وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح‪ ،‬س��پاه و نهاد‬ ‫ریاس��ت جمهوری توافق ش��ده ‪ ۱۰۰۰‬س��رباز در مقاطع کارشناسی‬ ‫ارش��د به باال در تخصص ه��ای مختلف برای اموزش روس��تاییان در‬ ‫پیاپی ‪ 2334‬دوره جدید شماره ‪361‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫فعالیت های صنعتی و مقابله با کم ابی اماده و اعزام شوند‪.‬‬ ‫ه��دف از ایجاد نواح��ی صنعتی روس��تایی کمک به اش��تغالزایی‬ ‫روستاییان‪ ،‬تعمیق توسعه پایدار در روستا و جذب سرمایه گذاری بوده‬ ‫است‪ .‬این هدف هم اکنون نیز در شرکت شهرک های صنعتی پیگیری‬ ‫می شود تا جایی که تمامی امکاناتی که در شهرک های صنعتی وجود‬ ‫دارد در نواح��ی صنعتی روس��تایی نی��ز برای س��رمایه گذاران ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫ ‪ 19‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 8‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش«گسترشصنعت»ازبرنامه هایانجمنصنعتقطعهکشور‬ ‫نگاه «گسترش صنعت» به اخرین وضعیت تسهیالت رونق تولید‬ ‫سریال قیمت گذاری دستوری هنوز ادامه دارد‬ ‫ادامه تسهیالت رونق‬ ‫واضح و مبرهن است اما‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بیان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به مزایای صنایع کوچک و متوسط‬ ‫تس��هیالت رونق تولید همواره باید‬ ‫ادامه داش��ته باش��د و این موضوع‬ ‫متوقف نخواهد شد‪.‬‬ ‫صالحی نیا درب��اره برنامه ریزی ها‬ ‫برای تس��هیالت پرداختی بانک ها و موسسه های اعتباری‬ ‫به بخش صنعت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برنامه ریزی ها بر این اس��اس‬ ‫است که این طرح تمدید شود و شرایطی که برای تسهیل‬ ‫در دریافت تس��هیالت در س��ال های گذش��ته مدنظر قرار‬ ‫گرفت��ه بود همچون رفع محدودیت های چک برگش��تی و‬ ‫بدهی معوق پابرجاس��ت و بنگاه ه��ای تولیدی می توانند با‬ ‫شرایط قبل‪ ،‬از تسهیالت برخوردار شوند‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به این‬ ‫پرسش که س��ال گذش��ته ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای تس��هیالت رونق تولید در نظر گرفته شد‪ ،‬ایا امسال‬ ‫همان اعتبار تمدید خواهد ش��د‪ ،‬این گونه پاسخ داد‪ :‬برای‬ ‫هر سال متناسب با منابع باید اعتبار سنجی شود‪ .‬بر همین‬ ‫اساس‪ ،‬میزان اعتبارات در اغاز هر سال با هماهنگی بانک‬ ‫مرکزی باید مشخص شود‪ .‬درحال حاضر هنوز تصمیمی در‬ ‫این زمینه گرفته نشده و میزان اعتبار پس از توافق نهایی‬ ‫با بانک مرکزی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫س��عید باس��تانی‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره کارامدی‬ ‫تس��هیالت رونق تولید گفت‪ :‬پیش‬ ‫از بررس��ی این موضوع باید در نظر‬ ‫داش��ت واض��ح و مبرهن اس��ت که‬ ‫تسهیالت به بخش صنعت باید ادامه‬ ‫داشته باشد و نمی توان مانع این موضوع شد‪ .‬با این حال‪ ،‬در‬ ‫این مسیر مش��کالتی وجود دارد که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید بر رفع انها تمرکز بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫باستانی با اشاره به اینکه دو محور اصلی در این زمینه باید‬ ‫مورد بررسی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار گیرد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬نخستین موضوعی که در این زمینه مطرح می شود این‬ ‫اس��ت که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید مشخص کند‬ ‫به چه صنایعی و با چه دلیلی قصد تس��هیالت دهی دارد‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬در این زمینه باید اس��تراتژی توس��عه صنعت‬ ‫داشته باشیم و بر مبنای مزیت نسبی داخل کشور و رویکرد‬ ‫صادراتی تس��هیالت داده ش��ود‪ .‬اگ��ر وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت به این اس��تراتژی به طور دقیق دس��ت یابد‪ ،‬در‬ ‫تسهیالت دهی راحت تر و کارامدتر عمل خواهد کرد‪ .‬وی در‬ ‫ادامه به دومین محور بررسی تسهیالت رونق تولید پرداخت‬ ‫و این پرسش را مطرح کرد که ایا تسهیالت با نرخ ‪ ۱8‬درصد‬ ‫برای بخش تولید مناسب است؟‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪ 21 1397‬رجب ‪ 8 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 361‬پیاپی ‪2334‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫ضعف تولید داخل‬ ‫خبر‬ ‫احیای کارخانه های تولیدی‬ ‫مهم ترین اولویت سال ‪۹۷‬‬ ‫رییس کانون عالی انجمن ه��ای صنفی کارگران‪ ،‬اصالح و‬ ‫س��اماندهی قراردادهای کار و احی��ای بنگاه های تولیدی را‬ ‫مهم ترین اولویت سال ‪ ۹۷‬عنوان کرد‪.‬‬ ‫غالمرضا عباسی درباره افزایش بیکاران در کشور به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬هر س��ال به تعداد بیکاران کشور افزوده می شود و اگر‬ ‫از سیاس��ت گذاری درس��تی پیروی نکنیم‪ ،‬جامعه و اقتصاد‬ ‫کش��ور متضرر می ش��ود‪ .‬در کنار ایجاد ش��غل باید به حفظ‬ ‫اشتغال موجود توجه کرد و مراقب بود تا شاغالن هم اسیب‬ ‫نبینند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نمی توانیم انرژی را گران بفروش��یم تا شغل‬ ‫ایج��اد کنیم‪ .‬دول��ت باید درامدهای دیگ��ری را برای ایجاد‬ ‫اشتغال جس��ت وجو کند و برای شغل بودجه در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫اگر بودجه های عمرانی زیاد ش��ود‪ ،‬به طور قطع اش��تغالزایی‬ ‫مورد نظر هم محقق می شود‪.‬‬ ‫رییس کان��ون عالی انجمن های صنفی کارگران با اش��اره‬ ‫به اجرای طرح های مختلف اش��تغال در سال گذشته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی طرح های بسیاری را برای‬ ‫تحقق اهداف اش��تغال دولت در دس��تور کار قرار داده است‬ ‫که طرح اش��تغال فراگیر‪ ،‬روس��تا تعاون و کارورزی از جمله‬ ‫انهاست ولی این طرح ها برای عملیاتی کردن به برنامه ریزی‬ ‫و اعتبار مناسب نیاز دارد‪.‬‬ ‫عباسی ایجاد اشتغال بدون تزریق منابع را ممکن ندانست‬ ‫و در عین حال بر لزوم نظارت و مدیریت بهینه منابع اشتغال‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫این مقام ارش��د کارگری احیای کارخانه ه��ای تولیدی را‬ ‫مهم ترین اولویت س��ال ‪ ۹۷‬دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫س��ال گذش��ته با تعطیلی کارگاه ها و بنگاه ه��ا روبه رو بودیم‬ ‫و به نظر می رس��د در س��ال ج��اری هم ای��ن نگرانی وجود‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬درحال حاضر بس��یاری از تولیدات روی دست‬ ‫بنگاه ها باقی مانده و خطر ورشکس��تگی و تعدیل‪ ،‬کارخانه ها‬ ‫و نیروهای کار را تهدید می کند‪.‬‬ ‫وی در پایان بر ل��زوم اصالح قراردادهای کار تاکید کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در صورتی که تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۷‬قانون کار‪ ،‬بهس��ازی‬ ‫و اصالح ش��ود و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به شکل‬ ‫سه جانبه تعریف مشاغل دائم و غیردائم را در دستور کار قرار‬ ‫دهد‪ ،‬بسیاری از قراردادهای کار ساماندهی می شوند‪.‬‬ ‫بر اس��اس تبصره یک م��اده ‪ ۷‬قان��ون کار‪ ،‬حداکثر مدت‬ ‫موق��ت ب��رای کارهایی ک��ه طبیعت انها جنبه غیرمس��تمر‬ ‫دارد‪ ،‬باید از س��وی وزارت کار مش��خص ش��ود و به تصویب‬ ‫هیات وزیران برسد‪.‬‬ ‫مقام��ات کارگ��ری هم��واره از وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی خواس��ته اند ایین نامه تبصره یک ماده ‪ ۷‬قانون کار‬ ‫را به جهت شفاف س��ازی و تفکیک مش��اغل دائم از موقت‪،‬‬ ‫تدوین کند‪.‬‬ ‫در سال گذشته معاونت روابط کار نشست هایی پی در پی را‬ ‫به منظور بررسی این تبصره و تهیه ایین نامه مربوط برگزار و‬ ‫طرح هایی را پیشنهاد کرد‪.‬‬ ‫از یک هزار و ‪۵۱۲‬‬ ‫هزار میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت پرداختی در‬ ‫بخش صنعت و معدن‪،‬‬ ‫معادل ‪ ۵/۸۴‬درصد‬ ‫ان (مبلغ یک هزار و‬ ‫‪ ۲۷۸‬هزار میلیارد‬ ‫ریال) در تامین سرمایه‬ ‫در گردش پرداخت‬ ‫شده که بیانگر توجه و‬ ‫اولویت دهی به تامین‬ ‫منابع برای این بخش از‬ ‫سوی بانک هاست‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫افزای��ش کیفی��ت از س��وی‬ ‫تولید کنن��دگان یک��ی از ارکان‬ ‫مه��م حمای��ت از کاالی ایرانی‬ ‫اس��ت و برای تولید با کیفیت در‬ ‫داخل واحد ه��ای صنعتی موانع‬ ‫وجود ندارد اما قوانین و مقررات‬ ‫دولت��ی ب��ه گون��ه ای اس��ت که‬ ‫ابوالحسن خلیلی‬ ‫دوم‬ ‫موضوع کیفی��ت در اولویت‬ ‫ دبی ر خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫و تجارت ایران‬ ‫موض��وع کیفی��ت چن��دان‬ ‫م��ورد توجه و عالقه دولت نیس��ت و درحال حاضر مهم ترین‬ ‫مانع برای ارتق��ای کیفیت‪ ،‬دخالت دول��ت در قیمت گذاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫دولت در تمام س��طوح فقط یک ن��رخ را برای کاال در نظر‬ ‫می گیرد‪ .‬این در حالی است که تولیدکنندگان یک محصول‬ ‫قو توس��عه‬ ‫ظرفیت ه��ای مختلفی دارن��د در نتیجه به تحقی ‬ ‫ک��ه می تواند به ارتقای کیفیت کمک کن��د به دلیل افزایش‬ ‫هزینه های تولید توجه نمی شود‪.‬‬ ‫نتیج��ه قیمت گذاری دولت��ی تولید محصول ب��ا کمترین‬ ‫اس��تاندارد اس��ت‪ .‬قیمت گذاری یکی از عوامل دخالت دولت‬ ‫اس��ت و دولت باید به طور کلی بازار و صنایع را در ش��رایط‬ ‫رقابت��ی قرار ده��د‪ .‬تولیدات داخلی ضعف ج��دی در بخش‬ ‫خدمات پس از فروش دارند و این امر باعث می شود ان گونه‬ ‫که باید حقوق مصرف کننده رعایت نشود‪.‬‬ ‫بو کار اقدام عملی چندانی انجام‬ ‫دولت در بهبود فضای کس ‬ ‫نداده اس��ت و متاس��فانه در ایران همواره حمایت از تولید با‬ ‫تس��هیالت دهی و وام مساوی ش��ده در صورتی که دادن وام‬ ‫تنها یکی از راهکار های حمایت از تولید است‪.‬‬ ‫در بس��یاری از موارد همان گونه که در س��ال های گذشته‬ ‫دیده ایم اعطای وام تنها موجب افزایش هزینه ها شده و بدون‬ ‫هدف در خارج از بخش های تولید مصرف شده است‪.‬‬ ‫نگاه «گسترش صنعت» به اخرین وضعیت تسهیالت رونق تولید‬ ‫ادامه تسهیالت رونق واضح و مبرهن است اما‪...‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫امار ‪ ۱۱‬ماه س��ال‪ ۹۶‬در بخش تسهیالت پرداختی‬ ‫بانک ها و موسس��ه های اعتباری در حالی منتشر شد‬ ‫که چندی پیش از طرف برخی مسئوالن و کارشناسان‬ ‫موضوع مزایای صنایع کوچک و متوس��ط تسهیالت‬ ‫رون��ق تولید ب��ا چالش هایی روبه رو ش��ده بود‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬محس��ن صالحی نیا‪ ،‬معاون ام��ور صنایع وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنعت» چالش های ایجاد ش��ده در این حوزه ها را رد‬ ‫و بر ادامه دار بودن تسهیالت رونق تولید تا کید کرد‪.‬‬ ‫«گس��ترش صنعت» در ای��ن گزارش به بررس��ی‬ ‫امارنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پرداخته‬ ‫و در ادام��ه عالوه ب��ر صالحی نیا با س��عید باس��تانی‪،‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت وگویی را منتش��ر کرده است‪ .‬در این‬ ‫گفت وگوه��ا بر ادامه دار بودن تس��هیالت رونق تولید‬ ‫تاکید شده اما این تاکید با اما و اگر هایی همراه است‬ ‫که در ادامه گزارش مطرح می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به امارنامه ها‬ ‫بررس��ی امارنامه ه��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت نشان می دهد تس��هیالت پرداختی بانک ها و‬ ‫موسس��ه های اعتباری در ‪ ۱۱‬ماه س��ال ‪ ۹۶‬در بخش‬ ‫صنعت و معدن با رشد ‪ ۸/۳‬درصدی در همسنجی با‬ ‫سال ‪ ۹۵‬به یک هزار و ‪ ۵۱۲‬هزار میلیارد ریال رسید‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» بر اس��اس اخرین‬ ‫امارهای منتشر ش��ده از طرف وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫تج��ارت‪ ،‬امارنامه های یاد ش��ده‪ ،‬تا پای��ان بهمن ‪۹۶‬‬ ‫حکای��ت از این دارد که به بخ��ش بازرگانی نیز ‪۷۲۵‬‬ ‫هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است‪ .‬این‬ ‫امار رش��د ‪ ۴/۱۲‬درصدی در مقایس��ه با مدت مشابه‬ ‫سال ‪ ۹۵‬را نشان می دهد‪.‬‬ ‫«حمای��ت از کاالی ایرانی» ش��عاری بود که رهبر‬ ‫معظم انقالب برای س��ال ‪ ۱۳۹۷‬برگزیدند‪ .‬ایش��ان‬ ‫همچنی��ن روز نخس��ت فروردی��ن در اجتماع عظیم‬ ‫زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی به تبیین چرایی‪،‬‬ ‫الزامات و راه های تحقق شعار سال پرداختند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬ش��عاری که رهب��ر انقالب برای‬ ‫امس��ال برگزیدند نش��انگر نگاه راهبردی ایش��ان به‬ ‫مقوله اقتصاد در جهت پیشرفت است‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس‪ ،‬ضرورت حمای��ت از کاالی ایرانی‬ ‫و س��ازوکارهای ان در طول هفته گذش��ته در صدر‬ ‫خبرهای اقتصادی کش��ور ق��رار گرف��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫روزنامه ه��ای اقتص��ادی هفته گذش��ته ب��ا توجه به‬ ‫اهمی��ت موضوع به تحلیل و ارزیابی حمایت از تولید‬ ‫داخلی و حمایت از کاالی ایرانی پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه نجات اقتصاد ایران‬ ‫به باور صاحب نظران عرصه اقتصادی‪ ،‬تنها راه نجات‬ ‫اقتص��اد ایران جدای از همه فرمول ها و نس��خه های‬ ‫هدایت ش��ونده‪ ،‬تکیه بر تولید داخلی اس��ت‪ .‬به باور‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬عالوه بر اینکه باید برای این استراتژی‬ ‫مجموع��ه برنامه ه��ای مدونی تهیه و تنظیم ش��ود‪،‬‬ ‫س��اختارهای اقتصادی نیز باید به سمتی تولید محور‬ ‫گرایش یابد‪ .‬در واقع موضوعی که اقتصاد از نبود ان‬ ‫رنج می برد‪ ،‬افزایش قدرت بازار نسبت به تولید است‪.‬‬ ‫محسن صالحی نیا‪ :‬با توجه به مزایای صنایع کوچک و‬ ‫متوسط تسهیالت رونق تولید همواره باید ادامه داشته‬ ‫باشد و این موضوع متوقف نخواهد شد‬ ‫سعید باستانی‪ :‬باید استراتژی توسعه صنعت داشته‬ ‫باشیم و بر مبنای مزیت نسبی داخل کشور و رویکرد‬ ‫صادراتی تسهیالت داده شود‬ ‫برپایه این گزارش‪ ،‬از یک هزار و ‪ ۵۱۲‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تس��هیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن‪،‬‬ ‫مع��ادل ‪ ۵/۸۴‬درصد ان (مبلغ یک هزار و ‪ ۲۷۸‬هزار‬ ‫میلیارد ریال) در تامین س��رمایه در گردش پرداخت‬ ‫ش��ده که بیانگر توج��ه و اولویت دهی به تامین منابع‬ ‫برای این بخش از سوی بانک هاست‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۹۷‬ه��زار میلی��ارد ریال از تس��هیالت‬ ‫یاد ش��ده پرداختی به بخش صنع��ت و معدن (معادل‬ ‫‪ ۴/۶‬درص��د) ص��رف ایج��اد‪ ۱۰ ،‬هزار میلی��ارد ریال‬ ‫(مع��ادل ‪ ۰/۷‬درصد) صرف تعمی��ر‪ ۶۰ ،‬هزار میلیارد‬ ‫ریال (معادل ‪ ۴‬درصد) صرف توسعه‪ ۲۰ ،‬هزار میلیارد‬ ‫ریال (معادل ‪ ۳/۱‬درصد) صرف خرید کاالی شخصی‪،‬‬ ‫‪ ۵‬ه��زار میلی��ارد ریال (مع��ادل ‪ ۶/۱۸‬درصد) صرف‬ ‫خرید مس��کن و ‪ ۴۲‬هزار میلی��ارد ریال (معادل ‪۸/۲‬‬ ‫درصد) صرف سایر موارد شده است‪.‬‬ ‫مجم��وع تس��هیالت پرداختی به هم��ه بخش های‬ ‫اقتصادی کش��ور شامل کش��اورزی‪ ،‬صنعت و معدن‪،‬‬ ‫مسکن و ساختمان‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬خدمات و‪ ...‬در ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬مع��ادل ‪ ۵‬هزار و ‪ ۱۹۴‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫بیش��ترین تس��هیالت در مدت یاد ش��ده‪ ،‬به بخش‬ ‫خدم��ات با ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۱۰۵‬هزار میلی��ارد ریال اعطا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت رونق تولید متوقف نمی شود‬ ‫با اینکه پیش از این موضوع توقف تس��هیالت رونق‬ ‫تولید مطرح ش��ده بود‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت به کلی این موض��وع را رد کرد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫موض��وع دیگری که در این زمینه اهمیت دارد میزان‬ ‫این تس��هیالت در سال ‪ ۹۷‬اس��ت‪ .‬در این زمینه نیاز‬ ‫به برخ��ی هماهنگی ها وجود دارد ک��ه صالحی نیا به‬ ‫بررسی انها پرداخته است‪.‬‬ ‫معاون ام��ور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در گفت وگو با «گسترش صنعت» بیان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به مزایای صنایع کوچک و متوس��ط تسهیالت رونق‬ ‫تولید همواره باید ادامه داش��ته باش��د و این موضوع‬ ‫متوقف نخواهد شد‪.‬‬ ‫صالحی نیا درب��اره برنامه ریزی ها برای تس��هیالت‬ ‫پرداخت��ی بانک ها و موسس��ه های اعتباری به بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برنامه ریزی ها بر این اساس است‬ ‫که این طرح تمدید شود و شرایطی که برای تسهیل‬ ‫در دریافت تسهیالت در سال های گذشته مدنظر قرار‬ ‫گرفته بود همچون رفع محدودیت های چک برگشتی‬ ‫و بده��ی مع��وق پابرجاس��ت و بنگاه ه��ای تولیدی‬ ‫می توانند با شرایط قبل‪ ،‬از تسهیالت برخوردار شوند‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنایع وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به این پرس��ش که س��ال گذش��ته ‪ ۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان اعتبار برای تس��هیالت رونق تولی��د در نظر‬ ‫گرفته ش��د‪ ،‬ایا امس��ال همان اعتب��ار تمدید خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬این گونه پاس��خ داد‪ :‬برای هر س��ال متناسب با‬ ‫منابع باید اعتبار سنجی شود‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬میزان‬ ‫اعتبارات در اغاز هر س��ال با هماهنگی بانک مرکزی‬ ‫باید مشخص ش��ود‪ .‬درحال حاضر هنوز تصمیمی در‬ ‫این زمینه گرفته نش��ده و میزان اعتبار پس از توافق‬ ‫نهایی با بانک مرکزی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی نگاهی راهبردی به حوزه اقتصاد است‬ ‫کارشناس��ان اقتص��اد همچنی��ن معتقدن��د برای‬ ‫ف��رار از رکود و رس��یدن ب��ه رونق اقتص��ادی‪ ،‬باید‬ ‫سیاس��ت گذاری های مناس��ب ش��ود؛ ل��زوم اصالح‬ ‫سیاس��ت گذاری در مالیات ه��ا ب��رای حمای��ت از‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی‪ ،‬توجه به اص��ل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ی‪ ،‬جلوگیری از خام فروش��ی و واردات بی رویه‬ ‫از این نوع سیاست گذاری ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹رویکردهای حمایت‬ ‫حمای��ت از کاالی ایران��ی اقدامی نیس��ت که تنها‬ ‫به دولت مرتبط باش��د‪ ،‬بلکه همه کارگزاران اقتصاد‬ ‫اع��م از مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان در این‬ ‫امر س��هیم هستند‪ .‬اما طبیعی اس��ت که با توجه به‬ ‫وظایف و اختیارات دولت به عنوان سیاس��ت گذار بار‬ ‫عمده حمایت از تولیدات داخلی بر عهده دولت باشد‪.‬‬ ‫بنابراین سیاست گذار برای اقدام عملی در این حوزه‬ ‫باید رویکرد خ��ود را در زمینه ابعاد مختلف حمایت‬ ‫از تولیدکنندگان مشخص کند‪ .‬نخستین و مهم ترین‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬کاهش ریس��ک در‬ ‫فضای کسب وکار اس��ت‪ .‬مهم ترین چالش پیش روی‬ ‫تولیدکنندگان داخلی در مقایس��ه با تولیدکنندگان‬ ‫خارجی این اس��ت ک��ه تولیدکنن��دگان نمی توانند‬ ‫ب��رای افق ه��ای کوتاه مدت خ��ود نی��ز برنامه ریزی‬ ‫داش��ته باش��ند زیرا نااطمینانی ه��ای فراوانی مانند‬ ‫ریسک قیمت گذاری دولتی روی محصوالت‪ ،‬ریسک‬ ‫نوس��انات ارز‪ ،‬ریس��ک نحوه تعامل با خارج و ریسک‬ ‫قانون گذاری ه��ا در ح��وزه تجارت خارج��ی مانع از‬ ‫این می ش��ود که تولیدکننده بتواند حتی برنامه های‬ ‫تولیدی س��االنه خود را عملیاتی کند‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫تولیدکننده پیش بینی مناس��بی از نرخ محصوالت و‬ ‫نهاده های خود در چند م��اه اینده ندارد و نمی تواند‬ ‫برنامه یک س��اله عملیاتی خود را ب��ا مفروضات قابل‬ ‫اطمین��ان تکمیل کند‪ .‬یکی دیگ��ر از ابعاد حمایت‬ ‫از تولی��دات داخل��ی‪ ،‬مس��ائل فرهنگ��ی اس��ت که‬ ‫سیاس��ت گذار در این ح��وزه باید فعاالنه مش��ارکت‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬زمانی که مصرف کننده فارغ از کیفیت‬ ‫و ن��وع محصول تنها به این دلیل که کاال در کش��ور‬ ‫دیگری تولید ش��ده اس��ت‪ ،‬ارزش بیشتری نسبت به‬ ‫کاالهای مش��ابه داخلی برای ان کاال قائل می ش��ود‪،‬‬ ‫برند ایرانی راه دش��واری را برای تثبیت خود خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬نکته مهم تر اینکه سیاست هایی که دولت ها‬ ‫در ای��ران در حمایت از تولیدکنن��دگان داخلی اجرا‬ ‫کرده اند‪ ،‬رویکرد بلندمدتی نداشته و به همین دلیل‬ ‫نتوانسته ان طور که باید تولید داخلی را تقویت کند‪.‬‬ ‫تجربه دولت های گذشته نشان می دهد سیاست هایی‬ ‫مانند افزایش تعرف��ه وارداتی‪ ،‬اعمال محدودیت های‬ ‫واردات��ی‪ ،‬ایج��اد انحص��ار‪ ،‬تس��هیالت ارزان ن��رخ و‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬حلقه گمشده در تسهیالت دهی‬ ‫س��عید باستانی‪ ،‬س��خنگوی کمیس��یون صنایع و‬ ‫مع��ادن مجلس ش��ورای اس�لامی درب��اره کارامدی‬ ‫تس��هیالت رونق تولید به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫پیش از بررسی این موضوع باید در نظر داشت واضح‬ ‫و مبرهن اس��ت که تس��هیالت به بخش صنعت باید‬ ‫ادامه داشته باش��د و نمی توان مانع این موضوع شد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬در این مس��یر مش��کالتی وجود دارد که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید بر رفع انها تمرکز‬ ‫بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫باس��تانی با اش��اره به اینکه دو محور اصلی در این‬ ‫زمین��ه باید مورد بررس��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ق��رار گیرد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬نخس��تین موضوعی‬ ‫که در این زمینه مطرح می ش��ود این است که وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید مش��خص کند به چه‬ ‫صنایع��ی و با چ��ه دلیلی قصد تس��هیالت دهی دارد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬در این زمینه باید اس��تراتژی توسعه‬ ‫صنعت داش��ته باشیم و بر مبنای مزیت نسبی داخل‬ ‫کش��ور و رویکرد صادراتی تس��هیالت داده شود‪ .‬اگر‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به این اس��تراتژی به‬ ‫طور دقیق دس��ت یابد‪ ،‬در تسهیالت دهی راحت تر و‬ ‫کارامدتر عمل خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به دومین محور بررس��ی تس��هیالت‬ ‫رون��ق تولید پرداخ��ت و این پرس��ش را مطرح کرد‬ ‫که ایا تس��هیالت با نرخ ‪ ۱8‬درصد برای بخش تولید‬ ‫مناسب است؟‬ ‫باس��تانی افزود‪ :‬پاس��خ به این پرس��ش برای همه‬ ‫مشخص است؛ نرخ بازده بسیار باال است و این موضوع‬ ‫باعث می شود واحدهایی که از این تسهیالت استفاده‬ ‫می کنند در ادامه با مش��کالتی روبه رو شوند‪ .‬یکی از‬ ‫سیاس��ت هایی که در این زمینه بای��د در نظر گرفته‬ ‫شود‪ ،‬کاهش سود تسهیالت رونق تولید است‪ .‬اکنون‬ ‫بسیاری از واحدهای صنعتی در این حوزه تسهیالت‬ ‫می گیرند و نمی توانند انها را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫دخالت های قیمتی فق��ط مرهمی کوتاه مدت بر درد‬ ‫تولید داخلی خواهد بود و نمی تواند متضمن موفقیت‬ ‫تولید داخلی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬گام حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫واکاوی تجربه دنیا درباره تحقق سیاست «حمایت‬ ‫از تولید ملی» راوی دو مش��اهده جالب توجه است؛‬ ‫نخس��ت اینک��ه کش��ورهای موفق به منظ��ور بهبود‬ ‫رقابت پذی��ری کاالهای داخلی‪ ،‬هر دو سیاس��ت های‬ ‫«تولیدی» و «تج��اری» را به طور مکمل و همزمان‬ ‫در پی��ش گرفته ان��د‪ .‬دوم اینک��ه درب��اره پی ری��زی‬ ‫سیاس��ت های دوگانه پیش گفته‪ ،‬کش��ورهای موفق‬ ‫ازجمل��ه چی��ن و المان بین مکانیزم ه��ای درون زا و‬ ‫ب��رون زا‪ ،‬سیاس��ت های درون زا را انتخاب و با تمرکز‬ ‫بر نیروه��ای بازار در ع��وض دخالت های مخرب‪ ،‬در‬ ‫بازارهای جهانی نفوذ پیدا کردند‪ .‬بررس��ی ها نش��ان‬ ‫می دهد در مجموع سیاست حمایت از کاالی داخلی‪،‬‬ ‫در دو گام قابل پی ریزی اس��ت؛ در گام نخست الزم‬ ‫است سیاس��ت ها و رویه ها به نحوی طراحی شوند تا‬ ‫توان تولیدی بنگاه های داخلی تقویت ش��ود‪ .‬در گام‬ ‫دوم‪ ،‬باید قواعد بازی در زمینه سیاست های تجاری با‬ ‫ارایشی چیده شوند که انگیزه بازارهای خارجی برای‬ ‫کااله��ای داخلی تقویت و انگی��زه بازارهای مصرفی‬ ‫داخلی برای خرید کاالهای خارجی کاهش یابد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪ 21 1397‬رجب ‪ 8 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 361‬پیاپی ‪2334‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیریت روزامد‬ ‫نیاز امروز صنعت خودرو‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫برنامه های کالن‬ ‫صنعت قطعه از سوی‬ ‫انجمن های مرکزی و‬ ‫اهداف خردتر از سوی‬ ‫تشکل های استانی در‬ ‫حال پیگیری است اما‬ ‫مهم شتاب در انجام‬ ‫برنامه ها با توجه به‬ ‫عقب ماندن این صنعت‬ ‫از سطوح بین المللی‬ ‫است‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از برنامه های انجمن صنعت قطعه کشور‬ ‫سریال قیمت گذاری دستوری هنوز ادامه دارد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫انجمن ه��ا و اتحادیه ه��ا یک��ی از بس��ترهای‬ ‫س��اماندهی ب��ه امر تولید و بازار ان هس��تند‪ .‬چند‬ ‫سالی است مش��کالت اقتصادی و فناوری تولیدات‬ ‫کش��ور را با چالش روبه رو کرده است و انجمن ها و‬ ‫اتحادیه ها هستند که باید با هم اندیشی صنعتگران‬ ‫و ب��ا برنامه ریزی های هدفمن��د و در نهایت انتقال‬ ‫اطالعات ب��ه مدیران دولتی و کش��وری در تحقق‬ ‫توسعه ملی سعی و تالش بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪« ،‬گس��ترش صنعت» در س��ال جدید‬ ‫س��راغ انجمن ه��ای فع��ال در صنعت خ��ودرو در‬ ‫استان های مختلف خواهد رفت و برنامه های انها را‬ ‫برای سال ‪ ۹۷‬جویا می شود‪ .‬البته الزم به یاداوری‬ ‫اس��ت که برخی از این تش��کل ها تعیی��ن برنامه ها‬ ‫را در س��ال جدید موکول به هفته س��وم و چهارم‬ ‫فروردین کرده اند که در ادامه خواهد امد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت افزایش نرخ قطعات‬ ‫اس��تانداردهای جهان��ی را از قطعه س��ازان داریم‪،‬‬ ‫ناگزیر هستیم شرایط اقتصادی‪ ،‬انتقال دانش فنی‬ ‫و س��رمایه گذاری ثابت البت��ه در بخش خارجی را‬ ‫تقویت کنیم و در ادامه نیز س��ازوکار قیمت گذاری‬ ‫خودرو و قطعه اصالح ش��ده ک��ه حق مصرف کننده‬ ‫و حق تولیدکننده هیچ کدام ضایع نش��ود‪ .‬در این‬ ‫راس��تا‪ ،‬مهم اصالح قوانین و مقررات است و اینکه‬ ‫دخالت شورای رقابت در این حوزه حذف شود‪.‬‬ ‫وی اع�لام ک��رد‪ :‬به طور تقریب��ی می توان گفت‬ ‫تنها حوزه ای که ش��ورای رقابت به ش��کل فعال در‬ ‫ان دخالت دارد‪ ،‬قیمت گذاری برای خودرو اس��ت‪.‬‬ ‫سیاس��ت گذاران خ��ودرو باید در تعیی��ن قواعد و‬ ‫قوانی��ن تجدیدنظر کنند تا ش��اهد ب��روز برخی از‬ ‫مشکالت نباشیم زیرا بارها در تفاوت سهم قطعات‬ ‫خودروهای قدیمی و مدل ه��ای جدید گفت وگو و‬ ‫عنوان شده خودروهای جدید که قرار است با عمق‬ ‫س��اخت ‪ ۴۰‬درصد قطعات ان تامین ش��ود فاصله‬ ‫زی��ادی با خودروهای قدیم��ی دارند که ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫داخلی سازی شده اند‪.‬‬ ‫ن رو‪،‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت قطع��ه اف��زود‪ :‬از ای�� ‬ ‫قطعه سازانی که در زیان هستند و گردش نقدینگی‬ ‫انها با مش��کل روبه رو اس��ت و از طرفی نمی توانند‬ ‫مطالب��ات خود را به موق��ع دریافت کنند در حالی‬ ‫ که هزینه های س��نگین مالی در بخش های مختلف‬ ‫بیم��ه ای‪ ،‬مالیاتی و‪ ...‬باید بپردازن��د در عمل توان‬ ‫رقابت در پروژه های جدید را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کشور اظهار امیدواری کرد که در سال‬ ‫جدید به این مسائل از سوی مسئوالن مربوط توجه‬ ‫ویژه ش��ود و روی ‪ ۳‬موضوع مهم رفع قیمت گذاری‬ ‫دس��توری‪ ،‬کمبود نقدینگی و مش��کالت مطالبات‬ ‫معوق و نیز تقویت توان قطعه سازان برای پرداختن‬ ‫به زیرساخت ها و سرمایه گذاری برای تولید قطعات‬ ‫کیف��ی از طریق جذب س��رمایه گذار‪ ،‬انتقال دانش‬ ‫فنی و ماشین االت روزامد تمرکز شود‪.‬‬ ‫ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبیر انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور درباره‬ ‫برنامه ه��ای جدید انجمن برای س��ال ‪ ۹۷‬به تامین‬ ‫قطع��ات مورد نی��از خودروهای جدید اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت ق��راردادی در روزهای پایانی س��ال ‪ ۹۶‬با‬ ‫انجمن قطعه سازان فرانس��وی (‪ )FIEV‬داشت که‬ ‫در بخش��ی از این توافقنامه امده انجمن فرانسوی‬ ‫در زمینه فناوری به انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان کشور کمک خواهد کرد‬ ‫و ب��رای انتقال دانش فن��ی روز همراه طرف ایرانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به مهم تری��ن چالش صنعت قطعه‬ ‫کش��ور در س��ال جدید پرداخت و گف��ت‪ :‬کمبود‬ ‫نقدینگ��ی و تامین گردش مالی قطعه س��ازان یکی‬ ‫از اساس��ی ترین مشکالت این صنعت است و ضمن‬ ‫‹ ‹تهدیدهای تولید‬ ‫انکه نرخ کاالها و خدمات س��ایر نهادهای تولیدی‬ ‫در بحث خارج شدن نرخ دستوری خودرو از سوی‬ ‫نیز افزای��ش خواهد یافت در حال��ی که هنوز نرخ‬ ‫شورای رقابت‪ ،‬کارشناسان و صنعتگران بسیاری به‬ ‫قطعات خودرو تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫ان اشاره کرده اند و موضوع از سوی مدیران صنعتی‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬منطقی این اس��ت ک��ه هر چه‬ ‫در حوزه خ��ودرو و قطعه در حال پیگیری اس��ت‪.‬‬ ‫زودت��ر نرخ محصوالت ب��ا نرخ مواد اولی��ه و تورم‬ ‫محبی نژاد درباره پیش بینی تحقق این‬ ‫کش��ور افزایش یابد‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬با‬ ‫امر با وجود پیگیری های بسیار مدیران‬ ‫خودروس��ازان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫صنعتی گفت‪ :‬با رایزنی هایی که ش��ده‬ ‫و تج��ارت مذاک��رات انج��ام ش��ده و‬ ‫و وضعیتی ک��ه صنعت خودرو و قطعه‬ ‫امیدواریم به زودی شاهد بازنگری در‬ ‫دارد امیدواری��م ای��ن ام��ر در ‪ ۳‬م��اه‬ ‫این حوزه باشیم‪.‬‬ ‫نخس��ت سال محقق ش��ود‪ .‬اگر چنین‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نش��ود‪ ،‬می توان گفت صنعت قطعه با‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان کش��ور‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫مشکالت جدی روبه رو خواهد بود‪.‬‬ ‫بزرگتری��ن چال��ش صنع��ت خ��ودرو‬ ‫را مق��ررات قیمت گ��ذاری دس��توری منطقی این است که‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫هر چه زودتر نرخ‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور در‬ ‫دانس��ت و عنوان کرد‪ :‬حذف این نوع‬ ‫محصوالت با نرخ‬ ‫پاس��خ ب��ه راه��کار برون رف��ت از این‬ ‫قیمت گذاری از کمک هایی اس��ت که‬ ‫مواد اولیه و تورم‬ ‫مس��ئله ب��ه دو موضوع اش��اره کرد و‬ ‫به این صنعت خواهد شد و نباید شورا‬ ‫کشور افزایش یابد‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬برای رفع مش��کالت ‪ ۲‬راهکار‬ ‫و مرکز مل��ی رقابت در این امر اعمال‬ ‫در این راستا‪ ،‬با‬ ‫وج��ود دارد؛ نخس��ت اینکه ش��ورای‬ ‫نظری داشته باش��د زیرا به طور قطع‬ ‫خودروسازان و وزارت‬ ‫اگر وضعیت به همین شکل پیش رود‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رقابت به تم��ام حوزه ها ورود کند اعم‬ ‫صنعتگ��ران حوزه قطع��ه یکی پس از مذاکرات انجام شده از قیمت گذاری ب��رای تمام مواد اولیه‬ ‫و امیدواریم به زودی تولید ش��ده در داخل مانند محصوالت‬ ‫دیگری ورشکست خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز مدیران دولتی‬ ‫شاهد بازنگری در این فوالد‪ ،‬پتروشیمی و فلزات رنگی مانند‬ ‫محبی ن��ژاد ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر انتظار‬ ‫م��س و‪ ...‬که ب ه طور کام��ل انحصاری‬ ‫حوزه باشیم‬ ‫ارتق��ای کیفی و رس��یدن به س��طح‬ ‫هستند در حالی که در صنعت خودرو‬ ‫با فعالیت ‪ ۳۶‬خودروس��از با انواع مدل های مختلف‬ ‫انحصار وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��ا در بح��ث ف��والد تنها فوالد‬ ‫مبارکه در کل کش��ور ورق های ف��والدی را تامین‬ ‫می کند یا در امر مواد پتروش��یمی‪ ،‬تعداد معدودی‬ ‫فعالی��ت دارن��د و در تولید مس‪ ،‬مس سرچش��مه‬ ‫فعالیت دارد که انحصاری بوده و شورای رقابت باید‬ ‫در تم��ام این حوزه ها نی��ز ورود و تعیین نرخ کند‪.‬‬ ‫ضمن انکه برخی خدمات مانند نرخ برق‪ ،‬اب و گاز‬ ‫انحصاری اس��ت و در اختیار دولت اس��ت در حالی‬ ‫ ک��ه کیفیت خدمات ان نیز مورد تایید تولیدکننده‬ ‫نیس��ت زیرا با نوسانات برق یا قطعی گاز‪ ،‬صنعتگر‬ ‫چگونه می تواند اس��یب های وارد شده به تجهیزات‬ ‫واحد صنعتی خود را جبران کند؟‬ ‫او در راس��تای راه حل نخس��ت و ورود ش��ورای‬ ‫رقابت ب��رای تعیین نرخ تمام محصوالت و خدمات‬ ‫مرتبط با کار تولید را ناممکن دانس��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫این شیوه کار شورای رقابت به شکل اصولی خیلی‬ ‫س��خت خواهد ب��ود اینکه روی ن��رخ تمام حوزه ها‬ ‫دخالت داشته باشد‪ .‬ضمن انکه با حرکت اقتصادی‬ ‫کالن کشور که هدف‪ ،‬حرکت به سمت اقتصاد ازاد‬ ‫است همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫قطعات خودرویی استان کرمانشاه رفت و او درباره‬ ‫برنامه های این انجمن گفت‪ :‬کاری که ما می توانیم‬ ‫برای قطعه سازان زیرمجموعه خود انجام دهیم این‬ ‫اس��ت که اطالعات مرتبط با خ��ودرو و تحوالت و‬ ‫سیاس��ت گذاری ها را در اختی��ار انها ق��رار دهیم و‬ ‫اعضای انجمن هم اندیش��ی درباره برنامه های سال‬ ‫جدید داشته باشند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬پیش بینی می ش��ود امسال سال سختی‬ ‫ب��رای صنعت قطع��ه کش��ور باش��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬با‬ ‫راهکاره��ا و برنامه های پیشنهاد ش��ده در انجمن ها‬ ‫صنعتگران راهنمایی می ش��وند ک��ه چگونه در این‬ ‫شرایط موقعیت خود را حفظ کنند و بتوانند تولید‬ ‫را ادام��ه دهند زیرا با توجه به مش��کالت اقتصادی‬ ‫دول��ت در بحث نقدینگ��ی چالش هایی وجود دارد‬ ‫که بر واحدهای صنعتی تولی��دی تاثیرگذار خواهد‬ ‫بود‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬پرداخت با تاخیر هزینه ها باعث‬ ‫می شود فشار مالی شرکت ها بیشتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جذب سرمایه گذار بومی‬ ‫کریم خ��ان در پاس��خ ب��ه برنامه ه��ای عملیاتی‬ ‫انجمن نیز گفت‪ :‬طبیعی اس��ت ه��ر واحد صنعتی‬ ‫در استان کرمانش��اه برنامه هایی برای توسعه خود‬ ‫دارد‪ .‬برای مثال‪ ،‬یکی از ظرفیت هایی که در استان‬ ‫‹ ‹اهمیت خرید اعتباری در امر تولید‬ ‫کرمانشاه ایجاد شده راه اندازی سایت گروه صنعتی‬ ‫محبی نژاد در ادامه تاکید کرد‪ :‬در سال «حمایت‬ ‫ایران خودرو است؛ در این زمینه بعضی از شرکت ها‬ ‫از کاالی ایرانی» انتظار اس��ت شیوه های موفق در‬ ‫در حال اماده س��ازی برای تامین قطعات مورد نیاز‬ ‫ام��ور حمایتی به کار گرفته ش��ود به ویژه در بحث‬ ‫این واحد خودرویی در استان هستند‪.‬‬ ‫پول مجازی به جای اسکناس که اعتبار در گردش‬ ‫وی گفت‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬ش��رکت هایی تقاضای‬ ‫به ش��مار رفته و پیش تر «گسترش صنعت» به ان‬ ‫تامی��ن قطعه داش��تند ک��ه به لح��اظ مالی صرفه‬ ‫پرداخته اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن تخصصی‬ ‫اقتص��ادی زی��ادی ب��رای تولید خودرو م��ورد نظر‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور پس‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫از رف��ع مش��کل قیمت گذاری دس��توری به قدرت‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت خ��ودرو افزود‪ :‬ای��ن واحدها‬ ‫خری��د مردم اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬با رفع مش��کل‬ ‫فعالیت های خود را در زمینه توس��عه اغاز کرده اند‬ ‫قیمت ها چالش رونق بازار داخل همچنان کم وبیش‬ ‫و کاری ک��ه انجم��ن در این راس��تا می تواند برای‬ ‫وجود خواهد داش��ت زیرا قدرت مردم برای خرید‬ ‫قطعه س��ازان زیرمجموعه خود داش��ته باش��د این‬ ‫کاالی بادوام ایرانی پایین است و این تنها مربوط به‬ ‫است که با تش��کیل جلس��ه هایی زمینه هم فکری‬ ‫خودرو نیست بلکه در سایر کاالها نیز صادق است‪.‬‬ ‫بین صنعتگران را به وجود اورد تا حرکت ها چالش‬ ‫بنابراین محرک و ارتقای تقاضا در بحث بازار داخل‬ ‫کمت��ری داش��ته باش��د و پیش��رفت واقعی محقق‬ ‫افزای��ش توان خرید مردم اس��ت‪ .‬البته با باال رفتن‬ ‫ش��ود‪ .‬رییس انجم��ن قطعات خودرویی اس��تان‬ ‫دستمزدها بخشی محقق می شود اما کافی نیست‪.‬‬ ‫کرمانش��اه پیگیری های مالی را از کارهای در حال‬ ‫در اینج��ا موضوع خریدهای اعتباری و اعتبارات در‬ ‫انجام انجمن عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬برخی مشکالت‬ ‫گردش کم��ک بزرگی به ما می کند و‬ ‫مالی از س��وی انجمن و از طریق خانه‬ ‫مردم می توانند با کارت های اعتباری‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیگیری ش��ده‬ ‫معامله داش��ته باش��ند همان طور که‬ ‫و مش��کالتی که واحدها با سازمان های‬ ‫در کش��ورهای پیش��رفته کارت های‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬بانک ه��ا و نهاده��ای دولتی‬ ‫اعتب��اری جای پول نقد را گرفته و اثر‬ ‫دارند به مدیران مربوط منتقل شده تا‬ ‫تورمی ان صفر و بلکه منفی است‪.‬‬ ‫هرچه زودتر حل وفصل شود‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد در پای��ان اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫کریم خ��ان در پایان اف��زود‪ :‬از دیگر‬ ‫بابک کریم خان‬ ‫خرید اعتب��اری‪ ،‬محرک ق��وی برای‬ ‫طرح های��ی ک��ه انجمن دنب��ال کرده‬ ‫ شود‬ ‫پیش بینی می‬ ‫تحری��ک بازار تقاض��ای کاالی ایرانی‬ ‫تامین س��رمایه در صنعت قطعه استان‬ ‫بوده ک��ه در این راس��تا تولیدکننده امسال سال سختی‬ ‫از س��وی خود س��رمایه گذاران استانی‬ ‫برای صنعت قطعه‬ ‫داخلی نی��ز امادگی دارد با بانک ها به‬ ‫اس��ت که این امر در س��ال جدید نیز‬ ‫کشور باشد‪ .‬در‬ ‫توافق های الزم برسند و در این بحث‬ ‫پیگیری می شود‪.‬‬ ‫نتیجه‪ ،‬با راهکارها‬ ‫� سخن اخر‪...‬‬ ‫با مش��تریان تعامل جدیدی داش��ته‬ ‫و برنامه های‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬برنامه های‬ ‫باشند ضمن انکه اعتبار در گردش در‬ ‫پیشنهاد شده در‬ ‫کل زنجیره تامین نیز تس��ری خواهد انجمن ها صنعتگران کالن صنعت قطعه از سوی انجمن های‬ ‫راهنمایی می شوند که مرک��زی و اه��داف خردت��ر از س��وی‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹جلس�ه هایی ب�ا مح�ور چگونه در این شرایط تش��کل های اس��تانی در حال پیگیری‬ ‫هم اندیشی‬ ‫موقعیت خود را حفظ اس��ت اما مهم شتاب در انجام برنامه ها‬ ‫در ادامه «گس��ترش صنعت» سراغ‬ ‫با توجه به عق��ب ماندن این صنعت از‬ ‫کنند‬ ‫باب��ک کریم خ��ان‪ ،‬ریی��س انجم��ن‬ ‫سطوح بین المللی است‪.‬‬ ‫ص��ادرات ‪ ۶‬میلی��ارد دالر‬ ‫قطعه از برنامه های راهبردی‬ ‫صنع��ت قطعه ب��وده که افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬زم��ان تحق��ق ای��ن‬ ‫ام��ر تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬ب ه‬ ‫ط��ور مس��لم اگر مش��کالت‬ ‫نقدینگ��ی و س��رمایه گذاری‬ ‫امید رضایی‬ ‫برطرف شود‪ ،‬رسیدن به این‬ ‫عضو انجمن تخصصی‬ ‫عدد س��خت نیس��ت‪ .‬اما اگر‬ ‫حمایت ه��ای الزم از س��وی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کشور‬ ‫خودروس��ازی انج��ام نش��ود‬ ‫مش��کالت بس��یاری خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬سرمایه گذاری منوط به تعهد تمام بخش های فعال‬ ‫صنعتی است و در بحث صنعت قطعه پرداخت مطالبات از‬ ‫سوی خودروس��ازان‪ .‬خودروساز برای تامین نقدینگی خود‬ ‫دو راه دارد‪ :‬فروش خودرو و کمک های دولتی‪ .‬با این دو راه‬ ‫می تواند بدهی های خود را به ش��کل عادالنه در زمان بندی‬ ‫مناس��ب تزریق کند ام��ا حرکت سینوس��ی (پرداخت های‬ ‫مقطعی) جز ضرر برای دو طرف (خودروس��از و قطعه س��از)‬ ‫نتیجه ای نخواهد داشت‪ .‬البته خودروساز به مراتب راحت تر‬ ‫از قطعه ساز می تواند مشکل خود را رفع کند و به بقای خود‬ ‫ادامه دهد‪ .‬ب��ه هر حال امروز خودروس��ازان خارجی برای‬ ‫سرمایه گذاری مشترک و توسعه بازار‪ ،‬در ایران حضور دارند‪.‬‬ ‫هدف نخس��ت انها با خودروساز است و نخستین قراردادها‬ ‫بین انها بسته می شود و بعد از مشارکت اولیه انها قطعه ساز‬ ‫وارد می ش��ود و صنعت قطعه همیشه در اولویت بعدی قرار‬ ‫داشته است‪ .‬خودروساز از قبال سرمایه خارجی و توانی که‬ ‫خود برای فروش دارد راحت تر می تواند مش��کالت خود را‬ ‫رفع کند و از بحران بیرون بیاید اما قطعه ساز به این راحتی‬ ‫نمی تواند برای محصوالت خود ب��ازار پیدا کند زیرا جامعه‬ ‫متقاض��ی کاالی او محدود اس��ت و او خیل��ی حق انتخاب‬ ‫ن��دارد‪ .‬اگر خودروس��ازان داخل قطعات را از قطعه س��ازان‬ ‫نخرند قطعه ساز با مشکل بس��یاری روبه رو خواهد بود زیرا‬ ‫زیرساخت ها و شرایط بین المللی کشور برای همکاری های‬ ‫تنگاتن��گ با دنی��ای خارج به طور کام��ل در صنعت قطعه‬ ‫فراهم نشده است که او دلگرم بازار صادرات باشد‪ .‬اگر روزی‬ ‫قطعه س��ازان به این جایگاه رسیدند شرایط صنعت قطعه و‬ ‫خودرو با هم مساوی خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین اگر به این باور برس��یم که خودروسازی از دل‬ ‫قطعه سازی بیرون می اید بسیاری از مشکالت رفع می شود‬ ‫و چنانچه بپذیریم هر سرمایه گذاری در این صنعت نفع ان‬ ‫نه تنها در صنعت خودرو که مشکالت صنایع دیگر از جمله‬ ‫الکترونیک‪ ،‬مواد اولیه و‪ ...‬را برطرف می کند بسیاری از این‬ ‫چالش ها از بین خواهد رفت‪ .‬اما تعریف ب ه گونه ای است که‬ ‫اولویت نخست به خودروسازی داده می شود که پیامدهایی‬ ‫ب ه دنبال دارد‪.‬‬ ‫تاکید این است که هر خودروسازی که وارد ایران می شود‬ ‫باید در توس��عه قطعه سازی نیز سرمایه گذاری کند که این‬ ‫در توسعه صنعت خودرو کشور بسیار راهگشاست و اهداف‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬جذب س��رمایه گذار خارج��ی و همکاری با‬ ‫همتایان بین المللی در صنعت قطعه است که به طور مسلم‬ ‫نیازمند شتاب بیشتری است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استفاده از صندوق ذخیره ارزی‬ ‫برای برون رفت از چالش ها‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو کش��ور با اشاره به حمایت‬ ‫دولت از صنعت خودرو در سال گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬دولت با افزایش‬ ‫تعرفه خودروهای وارداتی در س��ال ‪ ۹۶‬بهترین حمایت را از‬ ‫خودروس��ازان داشت و درواقع در بین صنایع‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫بیش��ترین حمایت را در سال گذشته به خود اختصاص داده‬ ‫است‪ .‬امیر حسن کاکایی اظهار کرد‪ :‬شعار «حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی» بیشتر موجب توجه مردم به خرید خودرو تولید داخل‬ ‫می ش��ود در حالی که نکته ای که در حمایت واقعی از تولید‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو باید به ان توجه کرد این اس��ت که باید‬ ‫حمایت ها و توجه های ساختاری در این صنعت وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در س��ال جدید پارامترهای اقتصادی که بر‬ ‫این صنعت تاثیرگذار هستند از جمله نرخ ارز‪ ،‬نرخ بهره بانکی‬ ‫و افزایش حداقل دستمزد و به دنبال ان‪ ،‬افزایش دستمزدها‬ ‫موجب فزونی هزینه ها در صنعت خودرو خواهد شد و افزایش‬ ‫نرخ خودروها در پی باال رفتن هزینه ها یک دور باطل است که‬ ‫هی��چ گاه صنعت خودرو را از وضعیت کنونی خارج نمی کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬حرکت های بزرگی در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته در صنعت‬ ‫خودرو اغاز ش��ده است که به س��رمایه نیاز دارد و با توجه به‬ ‫اوضاعی که درحال حاضر شاهد ان هستیم شرایط برای جذب‬ ‫س��رمایه مناس��ب نیس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬صنعت خودرو برای به‬ ‫ثمر رسیدن اقدام های انجام شده در ‪ ۲‬سال گذشته‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۹۷‬باید هزینه های ارزی داش��ته باشد و با توجه به مشکالت‬ ‫موج��ود یک��ی از بهترین پیش��نهادها و اقدام هایی که دولت‬ ‫می تواند در این زمینه انجام دهد اس��تفاده از صندوق ذخیره‬ ‫ارزی اس��ت‪ .‬امیرحس��ن کاکایی در گفت وگ��و با خبرخودرو‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید توجه داش��ت س��رمایه گذاری ها هستند که‬ ‫موجب افزایش فناوری در صنعت خودرو می شوند و در ادامه‬ ‫ش��اهد جهش در کیفیت محصوالت خواهیم بود و مهم تر از‬ ‫ان می توانیم شاهد بهره وری در صنعت خودرو نیز باشیم‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از ترغیب روستاییان به سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی نشان داد‬ ‫خدمت ‪ 1000‬سرباز‪ ،‬زیر پرچم صنایع روستایی‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 361‬پیاپی ‪2334‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1439‬‬ ‫‪ 8‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫ شکست سرمایه گذاری‬ ‫صنعتی در روستاها‬ ‫بح��ث اش��تغال به عن��وان یکی از‬ ‫مهم تری��ن مباحث اقتصادی کش��ور‬ ‫هم��واره مط��رح بوده اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫نتای��ج بحران اقتصادی کش��ور که به‬ ‫تازگی مش��کالت بسیاری را به وجود‬ ‫اورده‪ ،‬بیکاری اس��ت که حل نشدن‬ ‫ای��ن موضوع پیامدهای بس��یاری به‬ ‫امیرمحمد خطیبی‬ ‫هم��راه خواهد داش��ت‪ .‬ای��ن معضل‬ ‫کارشناس اشتغال‬ ‫پیامده��ای اجتماعی جبران ناپذیری‬ ‫ب��ه دنبال دارد ک��ه گریبانگیر تمامی‬ ‫مردم (روستاییان و شهرنشینان) شده است‪ .‬همچنین نظر بر وضعیت‬ ‫رکود تورمی حاکم بر کشور بیشترین ضربه بر قشر متوسط و ضعیف‬ ‫به ویژه روس��تاییان وارد می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬این فرایند مسبب تشدید‬ ‫مهاجرت روس��تاییان به ش��هرها و ان هم به صورت حاشیه نش��ینی‬ ‫می ش��ود‪ .‬طرح ها و پروژه های مختلفی در سال های گذشته تعریف و‬ ‫حتی پیاده س��ازی شد ه که در نهایت دستاوردی پایدار و چشمگیر در‬ ‫حوزه اشتغال نداشته و بیشتر همچون مسکنی در بدنه اقتصاد کشور‬ ‫عمل کرده اند‪ .‬عوامل زیادی را می توان دلیل شکست پروژه های قبلی‬ ‫عن��وان ک��رد‪ .‬عواملی همچون ایجاد ش��رکت های صنعتی در مناطق‬ ‫روس��تایی که بدون توجه به زیس��ت بوم انها‪ ،‬نه تنها نتوانسته اشتغال‬ ‫پایداری ایجاد کند بلکه سرمایه گذاری را در عمل به دارایی در روستا‬ ‫تبدی��ل کرده اس��ت‪ .‬بنابراین با توجه به نرخ بهره وری بس��یار پایین‬ ‫واحدهای صنعتی کش��ور‪ ،‬شهرک های صنعتی روستایی را نمی توان‬ ‫از این قضیه مستثنا دانست‪ .‬عامل بعدی مهم‪ ،‬مشارکت نکردن مردم‬ ‫در طرح ها و پروژه های س��رمایه گذاری بوده است‪ .‬با مطالعه تاریخچه‬ ‫کش��ورهای جهان اول و همچنین کشور های در حال توسعه همچون‬ ‫هند‪ ،‬این نکته پدیدار می ش��ود که اقتصاد روس��تایی در به حرکت در‬ ‫اوردن چرخه های صنعت یک کشور دارای اهمیت است که متاسفانه‬ ‫این مهم در کش��ور مغفول مانده است‪ .‬می توان چنین نیز عنوان کرد‬ ‫که به منظور ایجاد هرگونه طرح اشتغالزایی در کشور به همان اندازه به‬ ‫اشتغال روستایی نیاز است‪ .‬مسئله اشتغال روستایی از پیچیدگی های‬ ‫بس��یاری برخوردار بوده و دلیل ان نبود زیرساخت های الزم همچون‬ ‫راه‪ ،‬شبکه های ارتباطی‪ ،‬اب و‪ ...‬است که به مطالعه جامع و برنامه ریزی‬ ‫دقی��ق هم��راه ب��ا متدهای علمی نی��از دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬بهتر اس��ت به‬ ‫جای ایجاد واحد های صنعتی در روستاها‪ ،‬که ماحصل ان چیزی جز‬ ‫س��رمایه گذاری کالن نیست‪ ،‬رسته های کلیدی روستا مشخص شود‪.‬‬ ‫در ادامه با بررس��ی رسته های موجود و شناسایی گلوگاه های زنجیره‬ ‫ارزش‪ ،‬دو استراتژی تثبیت و توسعه انها اتخاذ شود‪ .‬بررسی ها نشان‬ ‫داده بیش��ترین زحمت و ارزش افزوده در قس��مت تولید (کشاورزی و‬ ‫صنعتی) ایجاد می شود‪ .‬این در حالی است که واسطه گران با کمترین‬ ‫ارزش افزوده بیشترین سود را به جیب می زنند‪ .‬این روند در بلند مدت‬ ‫س��بب تضعیف بخش کش��اورزی و صنعت شده است‪ .‬بنابراین بعد از‬ ‫بررس��ی زنجیره ارزش‪ ،‬بهترین راه‪ ،‬ایجاد بازار یا اتصال به بازار اس��ت‪.‬‬ ‫بسیاری از محصوالت کشاورزی نیازمند فراوری هستند‪.‬‬ ‫در این زمینه نیز می توان دو راه اتصال مس��تقیم یا ایجاد نهاد های‬ ‫واس��طه رس��می را درنظر گرفت‪ .‬نهادهای واس��طه نیز همان رسمی‬ ‫کردن واس��طه گران اس��ت که شکل حقوقی به خود بگیرند و سعی در‬ ‫ایجاد ارزش افزوده داشته باشند و به پرداخت مالیات به دولت مجبور‬ ‫شوند‪ .‬اتصال مستقیم هم به صورت اتصال به شرکت های پیشرو انجام‬ ‫می شود‪ .‬به عبارتی‪ ،‬با اموزش دادن و توانمندسازی به منظور رسانیدن‬ ‫استاندارد محصوالت روستایی به استاندارد شرکت های صنعتی بتوان‬ ‫اتصال بازار را برای روس��تاییان فراهم کرد یا با ش��رکت هایی که بنا بر‬ ‫دالیل��ی تولید ندارند یا بهره وری پایینی دارند قرارداد مدیریت پیمان‬ ‫بست‪ .‬در اینجا چرخه اقتصادی پایدار ایجاد خواهد شد که نگاه جامع‬ ‫دارد‪ .‬در نهایت‪ ،‬در صورت مشاهده توانمندشدن روستاها‪ ،‬به رهاسازی‬ ‫پرداخت��ه ش��ود‪ .‬با ای��ن کار در بخش تولید با بالغ س��ازی فکر‪ ،‬اراده و‬ ‫توانایی روستاییان به جای حمایت و در سمت تقاضا با کشف و خلق‬ ‫ب��ازار خری��د و ترمیم و اتصال به زنجیره ارزش قبل از تولید س��عی در‬ ‫ایجاد کردن اشتغال پایدار داشت‪ .‬در نهایت می توان چنین استنباط‬ ‫کرد که برای اجرای این طرح به سرزدن به تمامی روستاها یا هزینه کرد‬ ‫ف��راوان نیاز نیس��ت‪ ،‬این یعنی ابتدا می توان ای��ن مدل را در چندین‬ ‫منطقه هدف‪ ،‬روستاهای خاص یا دهستان ها اجرا کرد و برمبنای اثر‬ ‫شبکه ای این توفیق به روستاهای اطراف سرایت می کند‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��اخت ‪ ۵0‬ناحی��ه صنعت��ی روس��تایی از پایان‬ ‫بهمن ‪ ۹۶‬در کش��ور اغاز ش��د‪ .‬این ام��ر در جهت‬ ‫جلوگی��ری از بی��کاری در روس��تاها و مهاجرت به‬ ‫ش��هرها هدف گذاری شده اس��ت چراکه با تغییرات‬ ‫اقلیم��ی و کم ابی دیگ��ر جوانان روس��تا تمایلی به‬ ‫ادامه اقتصاد مبنی بر کش��اورزی ندارند‪ .‬از این رو‪ ،‬با‬ ‫وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‪ ،‬سپاه و نهاد‬ ‫ریاست جمهوری توافق شده ‪ ۱۰۰۰‬سرباز در مقاطع‬ ‫کارشناس��ی ارش��د به باال در تخصص های مختلف‬ ‫برای اموزش روس��تاییان در فعالیت های صنعتی و‬ ‫مقابله با کم ابی اماده و اعزام شوند‪.‬‬ ‫هدف از ایج��اد نواحی صنعتی روس��تایی کمک‬ ‫به اشتغالزایی روس��تاییان‪ ،‬تعمیق توسعه پایدار در‬ ‫روستا و جذب سرمایه گذاری بوده است‪.‬‬ ‫این هدف هم اکنون نیز در ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی پیگی��ری می ش��ود ت��ا جایی ک��ه تمامی‬ ‫امکاناتی که در ش��هرک های صنعتی وجود دارد در‬ ‫نواحی صنعتی روس��تایی نیز برای س��رمایه گذاران‬ ‫ایجاد می شود‪ .‬این رویکرد در مناطق کمتربرخوردار‬ ‫و محروم و مرزی کش��ور بیش��تر به چش��م می اید‬ ‫چراکه نواحی صنعتی روستایی در قالب کارگاهی و‬ ‫صنعتی می تواند زمینه ساز رونق اشتغال‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از مهاجرت ه��ای بی رویه و توس��عه صنعتی در این‬ ‫مناطق شود‪.‬‬ ‫نواحی صنعتی روس��تایی از حدود ‪ ۱۰‬سال پیش‬ ‫از تولی��ت وزارت جهاد کش��اورزی به موجب قانون‬ ‫حمایت از ایج��اد نواحی صنعتی روس��تایی بیرون‬ ‫امدن��د و در مدیری��ت س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران ق��رار گرفتند‪ .‬اکنون به‬ ‫همان میزان که بر توس��عه اشتغال در شهرها تاکید‬ ‫می ش��ود به ایج��اد فرصت های ش��غلی ی��ا تثبیت‬ ‫اشتغال در مناطق روس��تایی نیز تمرکز شده است‪.‬‬ ‫اهمیت این موضوع تا انجاس��ت که اش��تغالزایی در‬ ‫روس��تاها راه حل معضل مهاجرت به کالنش��هرها و‬ ‫افزایش مهاجرت معکوس معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��اید ب��ه همین دلیل باش��د که در س��ال های‬ ‫گذش��ته برای رونق فعالیت های روس��تایی یا ایجاد‬ ‫اش��تغال برای انها نواحی صنعتی روس��تایی شکل‬ ‫گرفته اند؛ نواحی صنعتی که امروزه می توان به انها‬ ‫ش��هرک کارگاهی یا صنعتی روس��تایی نیز گفت و‬ ‫رس��الت جذب س��رمایه گذار و ایج��اد فرصت های‬ ‫شغلی را برای انها تعریف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده نگری در اشتغال روستاییان‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنع��ت» معتق��د اس��ت عالوه بر توس��عه صنعت و‬ ‫ش��هرک های صنعتی در مناطق برخوردار باید برای‬ ‫فعالیت های صنعتی در دهس��تان ها زیرساخت های‬ ‫مناس��ب را فراهم کرد تا افرادی ک��ه قصد دارند از‬ ‫فعالیت های کشاورزی به سمت فعالیت های صنعتی‬ ‫و توسعه صنایع دستی تغییر شغل دهند با اموزش‪،‬‬ ‫اطالع رسانی و فراهم شدن زیرساخت ها ساماندهی‬ ‫شوند و استقرار یابند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به گزارش ش��ورای عالی معماری‬ ‫و شهرس��ازی از وضعی��ت کش��ور در س��ال ‪۱۴۲۹‬‬ ‫اش��اره کرد که نشان می دهد ش��مال غرب‪ ،‬شرق و‬ ‫مرکز کش��ور با کمبود منابع ابی روبه رو اس��ت‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬برای اینده نگری در اش��تغال روستاییان‬ ‫و فعالیت های صنعتی الزم اس��ت س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک به اطالع رسانی و اموزش بپردازد‪.‬‬ ‫این سازمان برای مقابله با کم ابی در سال ‪۱۴۲۹‬‬ ‫از اکنون برای برنامه ریزی و اجرای تدابیر الزم اقدام‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ای��ران ادام��ه داد‪ :‬برای ایج��اد یک ناحیه‬ ‫صنعتی در ه��ر یک از دهس��تان های دارای مزیت‬ ‫و زیرس��اخت های مناس��ب برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫همچنین با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫سپاه و نهاد ریاست جمهوری توافق شده ‪ ۱۰۰۰‬نفر‬ ‫از س��ربازان در مقاطع کارشناس��ی ارشد به باال در‬ ‫تخصص ه��ای مختلف برای اموزش روس��تاییان در‬ ‫فعالیت های صنعتی و امادگی مقابله با کم ابی اماده‬ ‫و اعزام شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران با اشاره به مدل مثلثی توسعه صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط اظهار ک��رد‪ :‬تامین مالی صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط در راس این مثلث قرار دارد؛ در‬ ‫یک ضلع تامین سرمایه در گردش و در ضلع مقابل‪،‬‬ ‫توسعه و ایجاد بازار است‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬مدیری��ت اقتصادی‪ -‬جهادی در‬ ‫مجموع��ه س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی تعریف شده و الزم االجراست‪.‬‬ ‫‹ ‹وجود ‪ ۱۶‬ناحیه روستایی در اصفهان‬ ‫نواح��ی صنعت��ی روس��تایی مکانی اس��ت دارای‬ ‫مح��دوده و مس��احت کمت��ر از ‪ ۵۰‬هکت��ار که در‬ ‫چارچوب طرح های ناحیه ای مصوب ش��ورای عالی‬ ‫شهرس��ازی و معماری کش��ور و با اولویت در کانون‬ ‫محصوالت کش��اورزی با هدف اشتغالزایی روستایی‬ ‫ایجاد ش��ود و ش��امل مجموعه ای ساماندهی ش��ده‬ ‫از واحده��ای صنعت��ی با اولویت صنای��ع تبدیلی و‬ ‫تکمیلی کش��اورزی و خدمات پش��تیبانی باشد که‬ ‫در ان امکان��ات زیربنایی و خدم��ات ضروری مورد‬ ‫نی��از واحدهای نام برده تامین می ش��ود‪ .‬این نواحی‬ ‫صنعتی روس��تایی که در تمامی اس��تان های کشور‬ ‫کم و بیش وجود داش��تند مشمول همان امتیازاتی‬ ‫هس��تند ک��ه در ش��هرک های صنعت��ی اجرای��ی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬استانی برخوردار و مرکزی است و وجود‬ ‫نواحی صنعتی روستایی در این شهر مکمل فعالیت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��ت؛ فرایندی که می تواند‬ ‫از افزای��ش مهاجرت ه��ای بی رویه به مرکز اس��تان‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫البت��ه در اس��تان های محروم ی��ا کمتربرخوردار‬ ‫همی��ن فرایند می توان��د به افزایش اش��تغالزایی و‬ ‫جذب س��رمایه گذاری نیز منجر ش��ود‪ .‬محمدجواد‬ ‫بگی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫اصفه��ان در این زمینه توضیح هایی به «گس��ترش‬ ‫صنعت» داد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در س��ال های ‪ ۸۴‬و ‪ ۸۵‬نواحی صنعتی‬ ‫در کنار روس��تاها در قالب یک تفاهمنامه به شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی واگذار ش��د‪ .‬در ای��ن نواحی‬ ‫صنعت��ی کارگاه ها و کارخانه های��ی در زمره صنایع‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط فعالی��ت داش��ت ت��ا نیازهای‬ ‫روس��تاییان را پوشش دهد و زمینه اشتغال و جذب‬ ‫انها را فراهم کند‪.‬‬ ‫بگی با اشاره به موقعیت استان اصفهان گفت‪ :‬به‬ ‫عنوان نمونه‪ ،‬در اس��تان اصفهان ‪ ۱۶‬ناحیه صنعتی‬ ‫روس��تایی با مس��احت ‪ ۶۳۴‬هکتار وج��ود دارد که‬ ‫‪ ۱۳۸۵/۱۰/۹‬به شرکت شهرک های صنعتی واگذار‬ ‫شد‪ .‬در این نواحی ‪ ۵۵۹‬واحد تولیدی مستقر بودند‬ ‫که ‪ ۵۹۷‬مورد از انها قرارداد بستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بیش��تر نواح��ی صنعتی روس��تایی از‬ ‫اوای��ل انقالب ش��کل گرفته بودند‪ .‬ه��دف از ایجاد‬ ‫این نواح��ی جلوگی��ری از پراکندگ��ی کارگاه های‬ ‫مزاحم‪ ،‬ساماندهی صنایع کوچک در کنار روستاها‪،‬‬ ‫ایجاد اش��تغال پایدار در روستاها و باال رفتن میزان‬ ‫بهره وری برای مردم روس��تاها بود که تا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫این اهداف محقق شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه ‪ ۱۵‬ناحیه صنعت��ی فعال‬ ‫روستایی در این استان گفت‪ :‬در شهرهایی همچون‬ ‫باغ بهادران‪ ،‬کاش��ان‪ ،‬فریدون شهر‪ ،‬نطنز‪ ،‬گلپایگان‪،‬‬ ‫اردس��تان‪ ،‬نجف اباد‪ ،‬سمیرم و اران و بیدگل نواحی‬ ‫صنعت��ی روس��تایی وج��ود دارد‪ .‬بدیهی اس��ت که‬ ‫فعالی��ت این نواحی صنعتی باعث ش��ده تا حدی از‬ ‫مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برقراری امنیت مرزی‬ ‫توس��عه نواحی صنعتی روس��تایی در استان های‬ ‫مرزی نیز همپای گس��ترش ش��هرک های صنعتی‬ ‫به رش��د و رون��ق اش��تغال می تواند کم��ک کند و‬ ‫زمینه س��از توس��عه در ای��ن مناطق ش��ود‪ .‬عباس‬ ‫جرجانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان خراس��ان جنوبی در این زمینه به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬در خراسان جنوبی که استانی مرزی‬ ‫و کمتربرخوردار اس��ت ‪ ۱۲‬ناحیه صنعتی روستایی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫این ناحیه ها در تمامی بخش های قدیمی اس��تان‬ ‫همچون سربیش��ه‪ ،‬زیرکوه‪ ،‬عش��ق اباد‪ ،‬س��رایان و‬ ‫ایسک پراکنده هستند‪.‬‬ ‫جرجان��ی با اش��اره به فراهم اوری زیرس��اخت ها‬ ‫در مناطق ایس��ک و زیرکوه گف��ت‪ :‬نواحی صنعتی‬ ‫صادق نجفی‬ ‫محمدجواد بگی‬ ‫عباس جرجانی‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬نفر از‬ ‫سربازان در‬ ‫ مقاطع کارشناسی‬ ‫ارشد به باال در‬ ‫تخصص های‬ ‫مختلف‬ ‫برای اموزش‬ ‫روستاییان در‬ ‫فعالیت های صنعتی‬ ‫و امادگی مقابله‬ ‫با کم ابی‬ ‫اعزام شوند‬ ‫بیشتر نواحی صنعتی‬ ‫روستایی از اوایل‬ ‫انقالب شکل گرفته‬ ‫بودند‪ .‬هدف از ایجاد‬ ‫این نواحی جلوگیری از‬ ‫پراکندگی کارگاه های‬ ‫مزاحم‪ ،‬ساماندهی صنایع‬ ‫کوچک در کنار روستاها‪،‬‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫در روستاها و باال رفتن‬ ‫میزان بهره وری برای مردم‬ ‫روستاها بود‬ ‫در نواحی صنعتی روستایی‬ ‫مشابه شهرک های صنعتی‬ ‫مشوق ها و معافیت های‬ ‫مالیاتی درنظر گرفته‬ ‫می شود و سرمایه گذاران‬ ‫می توانند در انها فعالیت‬ ‫تولیدی کنند‪ .‬به عالوه‬ ‫اینکه با توجه به نزدیکی‬ ‫به مرزها امکان شناسایی‬ ‫و هدف گذاری برای‬ ‫بازارهای مصرف خارجی‬ ‫بیشتر است‬ ‫نسبت به شهرک های صنعتی کوچکتر و در متراژی‬ ‫زیر ‪ ۵۰‬هکتار س��اخته می شوند‪ .‬با این حال‪ ،‬تمامی‬ ‫امکاناتی که در ش��هرک های صنعتی وجود دارد در‬ ‫این نواحی نیز هست‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در نواح��ی صنعتی روس��تایی امکان‬ ‫جذب سرمایه گذار و توسعه اشتغال برای روستاییان‬ ‫فراهم می ش��ود به وی��ژه اینکه ب��ا تفاهمنامه ای که‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی با مرکز توسعه روستایی‬ ‫و مناطق محروم ریاس��ت جمهوری دارد روستاییان‬ ‫می توانند از تسهیالت سرمایه گذاری که برای انها از‬ ‫جانب وزارت کش��ور درنظر گرفته می شود‪ ،‬استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫خراس��ان رض��وی با بی��ان اهمیت توس��عه نواحی‬ ‫صنعتی روس��تایی در توس��عه مناطق محروم گفت‪:‬‬ ‫از انج��ا ک��ه در نواحی صنعتی روس��تایی مش��ابه‬ ‫شهرک های صنعتی مشوق ها و معافیت های مالیاتی‬ ‫درنظر گرفته می شود س��رمایه گذاران می توانند در‬ ‫انها فعالیت تولیدی کنند‪.‬‬ ‫به عالوه اینکه با توجه به نزدیکی به مرزها امکان‬ ‫شناس��ایی و هدف گ��ذاری برای بازاره��ای مصرف‬ ‫خارجی بیشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫توسعه روستایی تنها توسعه کشاورزی نیست بلکه‬ ‫توسعه کش��اورزی یکی از زیرسیس��تم های توسعه‬ ‫روس��تایی به ش��مار می رود زیرا تامین اشتغال در‬ ‫نواحی روس��تایی از طریق بخش کشاورزی به دلیل‬ ‫کمب��ود عوامل تولید اب و خاک با مش��کل روبه رو‬ ‫اس��ت و این کمب��ود عامل مهاجرت ه��ای بی رویه‬ ‫روستایی شده است‪ ،‬توجه به توان صنایع روستایی‪،‬‬ ‫برای کارایی محیط روستا بسیار موثر است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ب��ا توجه ب��ه کاهش مناب��ع طبیعی در‬ ‫مناطق روستایی و نیز تحوالتی که بر اثر نوگرایی به‬ ‫وجود امده ظرفیت های اشتغال در بخش کشاورزی‬ ‫به وی‍‍ژه کشاورزی سنتی نه تنها با محدودیت روبه رو‬ ‫اس��ت بلکه اموزش و پرورش نیروی انسانی نیز در‬ ‫دوران مدرن به ش��یوه ای عمل کرده که تمایل قشر‬ ‫تحصیلکرده به اش��تغال در بخش سنتی کشاورزی‬ ‫روز به روز کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در نتیج��ه ای��ن ام��ر‪ ،‬ظرفی��ت جمعیت پذیری‬ ‫روستاها کاهش یافته و موج مهاجرت روستاییان به‬ ‫شهرها در دهه گذشته مشکالتی را در توسعه روستا‬ ‫و شهر پدید اورده است‪ .‬در این شرایط تنوع بخشی‬ ‫به ظرفیت های اشتغال در مناطق روستایی و توسعه‬ ‫مشاغل متناس��ب با تغییرات اجتماعی ‪ -‬اقتصادی و‬ ‫محیطی ضرورت یافته اس��ت به همین دلیل ایجاد‬ ‫و گسترش صنایع در دهه های گذشته به عنوان یک‬ ‫سیاس��ت اجرایی پیگیری ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین با‬ ‫صنعتی کردن روستاها می توان به اهداف توسعه ای‬ ‫روس��تاها و خروج انها از انزوای جغرافیایی دس��ت‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مطرح کرد‬ ‫توانمندی صنایع کوچک در تولید محصول صادراتی‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک گفت‪ :‬در‬ ‫کش��ور صنایع کوچک با قابلی��ت و توانمندی تولی��د محصول صادراتی‬ ‫فعالی��ت می کنند و توانس��ته اند ظرفیت خوبی برای ص��ادرات غیر نفتی‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از ش��اتا‪ ،‬محمدحسین مقیسه‬ ‫اف��زود‪ :‬صنای��ع کوچک به وی��ژه در اس��تان های مرزی‪ ،‬ب��ازار خوبی در‬ ‫کشورهای همسایه پیدا کنند و باید تالش کنیم این ظرفیت تقویت شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت صنایع کوچک( ‪ ) SME‬در اقتصاد کشورها گفت‪:‬‬ ‫نق��ش بی بدیل صنایع کوچک در ایجاد اش��تغال‪ ،‬خلق درامد و صادرات‬ ‫بس��یار فعال بوده و موتور رش��د و توس��عه اقتصادی هر کشور به شمار‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزود‪ :‬صنایع‬ ‫کوچک در دنیا بخش بزرگی از صنعت را به خود اختصاص داده اند و در‬ ‫ایران نیز بیش از ‪ ۹0‬درصد از صنایع‪ ،‬کوچک و متوسط هستند‪.‬‬ ‫مقیس��ه گفت‪ :‬جایگاه این صنای��ع از ان جهت می تواند مهم و‬ ‫ممتاز باش��د که به دلیل کوچک بودن انعطاف پذیرتر هستند و‬ ‫امارها نیز نشان می دهد بیش از ‪ ۵0‬درصد اختراعات و ایده های‬ ‫نو از صنایع کوچک سرچشمه می گیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬صنایع کوچک نقش بی بدیلی در ایجاد اش��تغال‬ ‫دارن��د ک��ه به تولید نی��روی کار‪ ،‬توزی��ع عادالن��ه درامد و در‬ ‫نتیجه به عدال��ت اجتماعی منجر می ش��ود‪ .‬مدیرعامل صندوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک در مقایس��ه صنایع کوچ��ک در تبیین‬ ‫مقایسه صنایع کوچک و متوسط در ایران و سایر کشورها گفت‪ :‬براساس‬ ‫درجه پیش��رفت و توس��عه یافتگی بین ‪ ۵۵‬تا ‪ ۹0‬درص��د تولید ناخالص‬ ‫داخلی( ‪ ) GDP‬کش��ورها از سوی صنایع کوچک و متوسط است که این‬ ‫عدد در ایران زیر ‪ ۲0‬درصد است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬صنایع کوچک در کشورهای توسعه یافته بین ‪۶0‬‬ ‫تا ‪ ۶۵‬درصد و در ایران ‪ ۴۵‬درصد از س��هم اش��تغال کشور را‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫افزود‪ :‬س��هم صنایع کوچ��ک در صادرات کش��ورهایی مانند‬ ‫الم��ان‪ ،‬چی��ن و ژاپ��ن ‪ ۶0‬درص��د و در ایران این س��هم زیر‬ ‫‪ ۱۵‬درصد اس��ت ک��ه امیدواریم ب��ه زودی با توانمند ش��دن‬ ‫بنگاه های خرد و متوس��ط ش��اهد نقش افرینی بیش��تر انها در صادرات‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫محمد حس��ین مقیسه س��هم صنایع کوچک مس��تقر در شهرک های‬ ‫صنعتی در صادرات غیرنفتی را حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به تاکید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫‪ SME‬ها برای صادرات‪ ،‬برنامه های مدونی تعریف شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!