روزنامه گسترش صنعت شماره 362 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 362

روزنامه گسترش صنعت شماره 362

روزنامه گسترش صنعت شماره 362

‫سال بیست و نهم‬ ‫شعار امسال‪ ،‬مسئولیت اجتماعی و فردی همگان را افزون می کند‬ ‫پیاپی ‪ 2335‬دوره جدید شماره ‪362‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ش��عار امس��ال که درباره حمایت از تولید داخلی است برای همه مردم ایران از جمله همه ما کارکنان ایدرو هم مسئولیت‬ ‫اجتماعی و هم مس��ئولیت ش��خصی دارد تا با عزمی راس��خ تر‪ ،‬پیگیرتر و جدی تر وظایف مان را دنبال کنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫«گسترش صنعت» از ایدرونیوز‪ ،‬رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مراسم اغاز سال کاری‬ ‫‪ ۹۷‬با بیان اینکه رهبر معظم انقالب‪ ۱۳۹۷ ،‬را سال حمایت از کاالی ساخت داخل نامیدند‪ ،‬گفت‪ :‬این تکلیفی است‬ ‫بر عهده همه مردم تا با عزمی راس��خ تر‪ ،‬پیگیرتر و جدی تر وظایف مان را دنبال کنیم‪ .‬منصور معظمی افزود‪ :‬س��الی را‬ ‫که پشت سر گذاشتیم هم برای کشور و هم برای ایدرو موفقیت امیز بود و ان شاءاهلل سال ‪ ۹۷‬را با جدیت بیشتری‬ ‫اغاز خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫ ‪ 20‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 9‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شیوه نامه ثبت سفارش دوباره از سوی رییس سازمان توسعه تجارت ابالغ شد‬ ‫دندان گردهای بازار خودرو‬ ‫کیش یا مات‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اخرین وضعیت الزام دولت و بخش خصوصی برای حمایت از تولیدات داخلی‬ ‫‪2‬‬ ‫مسئوالن دغدغه خرید خودرو ملی‬ ‫داشته باشند‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو کش��ور با اش��اره به اینکه خودرو‪ ،‬س��رپاترین صنعت کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که صنعت خودرو کشور ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد این مسئله باعث‬ ‫می ش��ود اشکال ها و ایرادهای ان نیز بیشتر مطرح ش��ود‪ .‬بنابراین باید توجه داشت به دلیل‬ ‫اشکا ل ها و ایرادهای صنعت خودرو نباید حمایت از ان نادیده گرفته شود بلکه باید حمایت ها‬ ‫را جدی تر کرد تا از این طریق به رش��د صنعت خودرو کمک موثری شود‪ .‬ابوالفضل خلخالی‪،‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد‪ :‬صنعت خودرو در طول دوره های مختلف‬ ‫با مس��ائل و مش��کالت مختلفی مانند تحریم ها و تامین منابع مالی روب��ه رو بوده و ایرادها و‬ ‫اشکال های امروز این صنعت تا حدودی مربوط به همین مسائل است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایش ‪ 20‬درصدی حقوق‬ ‫کارگران جوابگو نیست‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫قانون استفاده حداکثری از توان‬ ‫داخل سفت و سخت می شود‬ ‫وحید ش��قاقی ش��هری‪ ،‬اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس‪ ،‬که در حوزه‬ ‫فقر و معیشت پژوهش کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬در ایران حداقل دستمزد بیشتر متاثر از وضعیت‬ ‫اقتصادی و بحران مدیریت تولید بوده است‪.‬‬ ‫وی ک��ه معتقد به بازگش��ت ب��ه حمایت گرایی و پایه گذاری دولت رفاه در ایران اس��ت‪،‬‬ ‫تاکی��د دارد دول��ت باید کمر همت ببند و فاصله حداقل دس��تمزد با خط فقر نس��بی را با‬ ‫فراهم کردن بهداش��ت‪ ،‬اموزش‪ ،‬مس��کن رایگان و یارانه های نقدی و غیرنقدی پرکند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس اقتصاد با اش��اره به اینکه افزایش حدود ‪ ۲۰‬درصدی حداقل دس��تمزد را از دو‬ ‫زاویه می توان بررسی کرد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نیم��ه دوم س��ال ‪ ۹۶‬ب��ازار خ��ودرو دچ��ار التهاب ش��د و نرخ‬ ‫خودروهای وارداتی به ش��کل سرسام اوری افزایش یافت‪ .‬با بسته‬ ‫شدن سامانه ثبتارش بازار نابسامان تر شد‪ .‬در ادامه دی ‪ ۹۶‬امکان‬ ‫ثبت سفارش فراهم شد اما به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه داران‬ ‫و فروش��ندگان خودرو تهران سفارش��ی انجام نشد و خودروهای‬ ‫دپو ش��ده وارد بازار شدند‪ .‬در س��ال جدید رییس سازمان توسعه‬ ‫تجارت با بیان اینکه شیوه نامه ثبت سفارش بر اساس قانون برای‬ ‫اجرا در سال ‪ ۹۷‬ابالغ شده است‪ ،‬گفت‪ :‬بر این مبنا‪ ،‬واردکننده به‬ ‫روش غیر بانکی (از طریق صرافی ها یا شریک خارجی) حداکثر در‬ ‫مدت ‪ ۱۸۰‬روز از تاریخ صدور ثبت سفارش‪ ،‬مجاز به واردات کاال‬ ‫به کشور است‪ .‬مجتبی خسروتاج‪ ،‬رییس سازمان توسعه تجارت‬ ‫گفت‪ :‬ش��یوه نامه ثبت س��فارش واردات جدید نیست و اجرای ان‬ ‫از س��ال گذش��ته اغاز شده است اما با هدف اطالع رسانی دوباره و‬ ‫طبق ایین نامه قانون مقررات صادرات و واردات باید در اغاز امسال‬ ‫اطالع رسانی می شد که ‪ ۹۷/۱/۵‬این اقدام انجام شد‪.‬‬ ‫همچنین در این شیوه نامه خطاب به علی ابادی‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫مقررات صادرات و واردات امده است‪ :‬در اجرای ماده ‪ ۴۰‬ایین نامه‬ ‫اجرای��ی قانون مقررات ص��ادرات و واردات‪ ،‬این موارد برای اجرا و‬ ‫اقدام الزم برای س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬تعیین و ابالغ می ش��ود‪ - ۱ :‬مدت‬ ‫اعتبار ثبت سفارش تا اطالع بعدی ‪ ۹۰‬روز از تاریخ صدور تعیین‬ ‫می شود‪ .‬بدیهی است موارد مربوط به تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۴۰‬ایین نامه‬ ‫پس از تعیین توس��ط وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬به ان دفتر اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪- ۲‬اعتبار درخواست های ثبت سفارش ‪ ۳۰‬روز تعیین می شود‪.‬‬ ‫‪ - ۳‬حداکث��ر مهلت ورود کاال به کش��ور‪ :‬الف ‪ -‬روش غیربانکی‪:‬‬ ‫حداکثر در مدت ‪ ۱۸۰‬روز از تاریخ صدور ثبت سفارش‪ ،‬واردکننده‬ ‫مجاز به ورود کاال به کشور است‪ .‬ب‪ -‬روش بانکی‪ :‬مهلت ورود کاال‬ ‫به کش��ور در این روش پس از صدور ثبت س��فارش‪ ،‬تابع مقررات‬ ‫ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ - ۴‬حداکثر زمان پرداخت کارمزد‪ ۷۲ ،‬ساعت بعد از تایید پرونده‬ ‫و صدور فیش کارمزد بوده و در صورت پرداخت نکردن در مهلت‬ ‫مقرر‪ ،‬درخواست ثبت سفارش یا تمدید حذف می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از رویکرد شهرک های صنعتی در تحقق شعار سال ‪ 97‬نشان داد‬ ‫«حمایت از کاالی ایرانی» مشروط به رعایت سلیقه مشتری‬ ‫در کن��ار نقش افرین��ی مردم در حمای��ت از کاالی ایرانی‪،‬‬ ‫وظیفه دولت نیز در بسترس��ازی و مهیا کردن ش��رایط برای‬ ‫حمای��ت از تولید و مصرف کاالی ایرانی مس��تلزم تصویب و‬ ‫وضع مقررات و قوانین ویژه اس��ت‪ .‬این موضوع در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی ایران از س��ال گذش��ته با راه اندازی پویش‬ ‫«خرید کاالی ایرانی» اغاز شد و ادامه گرفت اما با نام گذاری‬ ‫سال ‪ ۹۷‬با عنوان «حمایت از کاالی ایرانی»‪ ،‬اهمیت فعالیت‬ ‫و س��رمایه گذاری در ش��هرک های صنعتی به عنوان مرکزی‬ ‫ب��رای تولید کاالی ایرانی و اجماع واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫و متوس��ط بیش از گذش��ته مورد توجه است‪ .‬همان طور که‬ ‫کانون دانش��گاهیان ایران اس�لامی نیز بیانی��ه ای با تعریف‬ ‫وظایف ده گانه دولت برای تحقق ش��عار سال ‪ ۹۷‬صادر کرد‬ ‫که ‪ ۲‬مورد ان اش��اره مس��تقیم به صنایع کوچک و متوسط‬ ‫دارد‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪ 22 1397‬رجب ‪ 9 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 362‬پیاپی ‪2335‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مراقب خاصه خرجی ها باشیم‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪20‬درصدی حقوق‬ ‫کارگران جوابگو نیست‬ ‫وحید ش��قاقی شهری‪ ،‬اقتصاددان و اس��تاد اقتصاد دانشگاه‬ ‫تربی��ت م��درس‪ ،‬که در ح��وزه فقر و معیش��ت پژوهش کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در ایران حداقل دستمزد بیشتر متاثر از وضعیت‬ ‫اقتصادی و بحران مدیریت تولید بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬وی که معتقد به بازگشت به حمایت گرایی‬ ‫و پایه گذاری دولت رفاه در ایران اس��ت‪ ،‬تاکید دارد دولت باید‬ ‫کمر همت ببند و فاصله حداقل دس��تمزد با خط فقر نس��بی را‬ ‫با فراهم کردن بهداش��ت‪ ،‬اموزش‪ ،‬مس��کن رایگان و یارانه های‬ ‫نقدی و غیرنقدی پرکند‪ .‬این کارش��ناس اقتصاد با اش��اره به‬ ‫اینک��ه افزایش ح��دود ‪ ۲۰‬درصدی حداقل دس��تمزد را از دو‬ ‫زاویه می توان بررس��ی کرد‪ ،‬افزود‪ :‬از منظر طبقه کارگر به طور‬ ‫قط��ع حداقل مزد ‪ ۹۷‬انتظارات انها را براورده نمی کند چراکه‬ ‫هزینه های زندگی باال رفته و تامین حداقل های معیشتی دشوار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در همه جای دنیا بخشی از حمایت از‬ ‫طبقه کارگر برعهده دولت اس��ت؛ افزایش ‪ ۲۰‬درصدی مزد به‬ ‫یقی��ن جوابگو نیس��ت و دولت باید به می��دان بیاید‪ .‬ب ه صورت‬ ‫کلی دولت ها موظف هس��تند در ش��رایط رک��ود و تورم به داد‬ ‫ملت برسند و رفاه انها را تضمین کنند‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود‬ ‫تاکید رهبر معظم‬ ‫انقالب بر شعار سال‬ ‫‪ 9۷‬با عنوان حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی اوضاع را‬ ‫برای تولیدکنندگان‬ ‫این محصوالت بهبود‬ ‫بخشد و همچنین مسیر‬ ‫اصالح قانون را باز‬ ‫کند؛ مسیری که سال‬ ‫گذشته قرار بود از‬ ‫طریق مجلس شورای‬ ‫اسالمی طی شود اما‬ ‫هنوز خبری از ان نیست‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫«الریجان��ی‪ :‬طرح ه��ای‬ ‫نیمه تمام کش��ور به ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان پ��ول احتیاج‬ ‫دارن��د‪ ۱۷/‬صن��دوق از ‪۱۸‬‬ ‫صن��دوق بازنشس��تگی خالی‬ ‫است»‬ ‫عل��ی الریجان��ی‪ ،‬ریی��س‬ ‫جواد نجم الدین‬ ‫مجل��س پانزده��م‪ ،‬فروردین‬ ‫کارشناس ارشد رسانه‬ ‫ماه در مالقات با روحانیون قم‬ ‫گفت بی��ش از ‪ ۶۵‬هزار طرح‬ ‫نیمه تمام عمرانی در کش��ور‬ ‫وجود دارد که اتمام ش��ان نیازمن��د ‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت س��ازمان ویژه ای برای اتمام طرح های نیمه‬ ‫تمام ایجاد شده که وظیفه اش تنها واگذاری این طرح هاست‪.‬‬ ‫به گزارش رادیو فرانس��ه؛ پیش از ای��ن‪ ،‬علی الریجانی در‬ ‫استانه ناارامی های دی سال گذشته گفته بود که کل درامد‬ ‫و بودجه کش��ور – اعم از نفت و مالیات – به زحمت به ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان می رس��د‪ .‬رییس مجلس در سخنان اخیر‬ ‫گفت‪ :‬دولت گذشته‪ ۷۰۰ ،‬میلیارد دالر درامد نفتی به دست‬ ‫اورد بی انکه سرمایه گذاری جدی در کشور انجام دهد‪.‬‬ ‫الریجانی یکی از مش��کالت بودجه س��ال جاری را حقوق‬ ‫بازنشس��تگان خواند و ابراز امیدواری کرد که مش��کل حقوق‬ ‫بازنشس��تگان در م��دت‪ ۳‬س��ال حل و فصل ش��ود‪ .‬به گفته‬ ‫مقامات‪ ،‬از مجموع ‪۱۸‬صندوق بازنشستگی‪ ۱۷ ،‬صندوق خالی‬ ‫است و س��االنه بخش مهمی از منابع بودجه‪ ،‬صرف پرداخت‬ ‫حق��وق بازنشس��تگان و کارکنان دولت می ش��ود‪ .‬الریجانی‬ ‫پی��ش از ای��ن گفته بود بخ��ش اعظم منابع بودجه س��االنه‬ ‫کش��ور فقط صرف پرداخت حقوق بازنشستگان‪ ،‬نیروی های‬ ‫مسلح و یک میلیون نفر از کارکنان وزارت اموزش و پرورش‬ ‫می ش��ود و این سقوط همچنان ادامه دارد‪ .‬این همه در حالی‬ ‫اس��ت که طرح های نیمه تمام‪ ،‬اپیدمی همیشگی این کشور‬ ‫بوده و هس��ت؛ اپیدمی ای که از جوانب مختلف قابل بررسی‬ ‫اس��ت‪ .‬اما یک نکته اش��کار کمتر گفته ش��ده این است که‬ ‫تصویب هر طرحی در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬اگر بار مالی‬ ‫داش��ته باشد بر اس��اس قانون تنها و تنها منوط به ان است‬ ‫که منبع تامین مالی ان مش��خص شده باش��د‪ .‬بارها و بارها‬ ‫هیات رییس��ه مجلس‪ ،‬طرح ها و پیش��نهادهای نمایندگان را‬ ‫به دلیل مشخص نکردن منبع مالی‪ ،‬غیر قابل طرح دانستند‪.‬‬ ‫شورای نگهبان هم به دفعات جلوی تصویب چنین طرح هایی‬ ‫را گرفته اس��ت‪ .‬با این اوصاف باید پرس��ید ک��ه اصوال چرا و‬ ‫چگونه چنین نیاز یا عقب افتادگی ای ان هم در حد ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان‪ ۱۲۰ ،‬میلیارد دالر ب��ه وجود می اید؟ مهم تر‬ ‫انکه نیمه تمام ماندن طرح ها به معنی بی استفاده ماندن ان‬ ‫منابع مالی تخصیص یافته اس��ت‪ .‬به این معنی که اگر ناتمام‬ ‫ماندن طرح ها به دلیل س��وء مدیریت و قصور فکری مدیران‬ ‫بوده باش��د‪ ،‬پول ها و منابع مالی هم باید دست نخورده مانده‬ ‫باشند که چنین نیست‪ .‬تنها فرض در این حالت ان است که‬ ‫منابع مالی یادش��ده‪ ،‬خرج کارهای موازی و به ویژه نیازهای‬ ‫جاری شده باشد‪ .‬مثال ساده اش صرف منابع مالی طرح های‬ ‫عمرانی برای تامین یارانه است که زمان احمدی نژاد مرسوم‬ ‫ش��ده و تا زمان دولت های یازدهم و دوازدهم هم به ش��دت‬ ‫تداوم یافته است‪ .‬تامین ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان برای جبران‬ ‫س��ود ‪ ۲۰‬درص��دی بانک ها(طرح اخیر بان��ک مرکزی برای‬ ‫مقابله با جهش نرخ ارز) نمونه نه چندان منحصر به فردی از‬ ‫این اقدامات است‪ .‬پیش از این و در سال ‪ ۹۵‬بانک مرکزی‪ ،‬به‬ ‫گفت��ه رییس جمهوری ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان برای پرداخت‬ ‫به مال باختگان موسس��ه ها اعتبار تخصیص داده شده است‪.‬‬ ‫جال��ب انک��ه این دو اق��دام نه جلوی جه��ش ارز را گرفته و‬ ‫نه مش��کل مال باخت��گان را حل کرده اس��ت‪ .‬از این نمونه ها‬ ‫تا بخواهید فراوان اس��ت‪ .‬حاال خبر از تش��کیل ستادی برای‬ ‫راس��ت و ریس ک��ردن ‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد توم��ان طرح های‬ ‫ناتمام مطرح اس��ت در حالی که کل بودجه س��االنه عمرانی‬ ‫کش��ور از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان تجاوز نمی کند‪ .‬ایا تشکیل‬ ‫این س��تاد به مصداقی برای ایجاد یک رشته جدید از خاصه‬ ‫خرجی ها تبدیل نخواهد شد؟‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اخرین وضعیت الزام دولت و بخش خصوصی برای حمایت از تولیدات داخلی‬ ‫قانون استفاده حداکثری از توان داخل سفت و سخت می شود‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«قان��ون اس��تفاده حداکث��ری از ت��وان تولیدی و‬ ‫خدماتی در تامین نیازهای کشور» یکی از قانون هایی‬ ‫اس��ت که در اج��را با انواع و اقس��ام دس��ت اندازها و‬ ‫موانع روبه رو ش��ده است‪ .‬این قانون که قرار بود سال‬ ‫گذشته اصالح شود‪ ،‬هنوز دستخوش تغییر نشده اما‬ ‫پیش بینی می شود تاکید رهبر معظم انقالب بر شعار‬ ‫س��ال ‪ 9۷‬با عنوان حمای��ت از کاالی ایرانی اوضاع را‬ ‫ب��رای تولیدکنندگان این محصوالت بهبود بخش��د و‬ ‫همچنین مس��یر اص�لاح قانون را باز کند؛ مس��یری‬ ‫که س��ال گذش��ته قرار بود از طریق مجلس شورای‬ ‫اس�لامی طی شود اما هنوز خبری از ان نیست‪ .‬این‬ ‫قانون که در زمان تصویب بین تولیدکنندگان غوغای‬ ‫رش��د را قرار بود ارمغ��ان اورد امروز در صف قوانینی‬ ‫است که می توانند مش��کالتی را برطرف کنند اما به ‬ ‫دست فراموشی سپرده ش��ده اند‪ .‬یکی از قوانین مهم‬ ‫حمایتی از تولید داخل‪ ،‬که همچون سایر قوانین این‬ ‫حوزه از س��وی نهادهای اجرایی به فراموشی سپرده‬ ‫شده است‪ ،‬همین قانون اس��تفاده حداکثری از توان‬ ‫تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫مهدی مقدس��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» بی��ان کرد‪ :‬دول��ت و ش��رکت های تابع ان‬ ‫بای��د مکلف ش��وند که محصوالت ایران��ی را بخرند و‬ ‫ش��رکت های دولتی ک��ه حجم قابل توجه��ی واردات‬ ‫دارن��د باید از خرید کاالی خارجی منع ش��وند البته‬ ‫این تکلیف ایجاد ش��ده ام��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید با قوت بیش��تری بر این قانون پافش��اری‬ ‫کند‪ .‬این عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اش��اره به اینکه سال گذشته طرح‬ ‫تحقی��ق و تفحص و پیگیری اجرای قانون از س��وی‬ ‫‪ ۲۰‬تن از نمایندگان امضا و پیش��نهاد شده اما هنوز‬ ‫در جری��ان ان اتفاق خاصی رخ نداده اس��ت‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در زمین��ه خریدهای خارجی که در ایران امکان‬ ‫ساخت انها وجود داش��ته اما قانون دور زده شده در‬ ‫حوزه های صنایع مختل��ف دریایی‪ ،‬ریلی و‪ ...‬مواردی‬ ‫وجود دارد که کمیس��یون صنایع و معادن در تالش‬ ‫است با مس��تندات کافی گزارش خود را تهیه کند و‬ ‫تحویل ده��د‪ .‬وی با بیان اینکه این تخلف ها موجب‬ ‫تضعیف تولید ملی ش��ده و باید با این نهادها برخورد‬ ‫الزم ش��ود از اهداف این طرح یاد کرد و افزود‪ :‬هدف‬ ‫این اس��ت که از واردات کاالهایی که موجب تضعیف‬ ‫تولید داخل می شود جلوگیری کنیم و با جدیت این‬ ‫موضوع را پیگیری خواهیم کرد‪ .‬مقدسی با بیان اینکه‬ ‫تولیدکنندگان داخلی نی��ز باید با افزایش کیفیت به‬ ‫اجرای این قانون کمک کنن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت در‬ ‫سال های گذش��ته تالش کرد بتواند با افزایش تعرفه‬ ‫مانع واردات ش��ود؛ هر چند ای��ن تالش به نتیجه های‬ ‫مثبت رسید اما نمی توان توقع داشت فقط با افزایش‬ ‫تعرفه واردات بتوان مانع واردات محصوالتی ش��د که‬ ‫توان تولید و س��اخت انها در داخل کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫سیاست تعرفه ای دولت به تنهایی امکان تقویت تولید‬ ‫داخ��ل را ن��دارد و باید زمینه ای فراهم ش��ود تا نرخ‬ ‫تمام ش��ده کاالی داخل و کیفیت محصوالت افزایش‬ ‫یابد‪ .‬وی با اش��اره به نقش استانداردها در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬رعایت اس��تاندارد در اجرای این قانون اهمیت‬ ‫ویژه ای دارد‪ .‬رعایت نکردن اس��تانداردها و نداش��تن‬ ‫کیفی��ت الزم ب��رای برخ��ی بهانه ای ش��ده تا کاالی‬ ‫خارجی وارد کنند و دولت باید مانع این موضوع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹منابع ارزی در دست واردکنندگان‬ ‫ازاد م��واد اولیه را تامین کنیم تا واردکنندگانی که از‬ ‫ارز مبادله ای استفاده می کنند‪ ،‬رقابت کنند‪».‬‬ ‫‹ ‹شیوه هایی برای دور زدن قانون‬ ‫پیش از این‪ ،‬ارمان خالقی‪ ،‬عضو خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ایران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با‬ ‫اش��اره به راهکارهای ش��رکت های دولتی برای خرید‬ ‫خارج��ی نی��ز گفته بود‪ :‬یک��ی از قوانی��ن حمایت از‬ ‫تولی��د داخل این اس��ت که اگر ام��کان تولید کاال یا‬ ‫تجهیزاتی در داخل وجود داش��ته باشد‪ ،‬شرکت های‬ ‫دولتی برای پروژه های خود واردات نکنند اما بر س��ر‬ ‫اج��رای این قانون موانعی وج��ود دارد‪ .‬یکی از موانع‬ ‫این اس��ت که مسئول خرید شرکت های دولتی اعالم‬ ‫می کند قصد داری��م خرید یکپارچه انجام دهیم و به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬سفارش زیادی برای خرید تجهیزات داده‬ ‫می شود که این حجم از سفارش در توان تولیدکننده‬ ‫داخلی نیست‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬تولیدکنندگان داخلی‬ ‫نیز چن��دان با یکدیگر همکاری ندارند تا با تش��کیل‬ ‫کنسرسیوم برای تامین نیاز شرکت های دولتی اقدام‬ ‫کنند‪ .‬ب��ه این ترتیب تولیدکنندگان داخلی از حضور‬ ‫در مناقصه شرکت های دولتی بازمی مانند و در نتیجه‪،‬‬ ‫شرکت های خارجی جایگزین انها می شوند‪.‬‬ ‫از اغاز اجرای این قانون‪ ،‬نهادها به بهانه و شکل های‬ ‫مختلف از اجرای این قانون س��ر باززدند و تسهیالت‬ ‫� روزنه های نفوذ واردات بسته می شود‬ ‫ارزی ب��رای واردات نیز بدون توجه به س��اخت داخل‬ ‫در اخرین پیگیری های مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫به برخی واردکنندگان اعطا می شود‪ .‬چندی پیش در‬ ‫روز گذش��ته رییس کمیس��یون ویژه اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫دی��دار قائم مقام تولید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اساس��ی گفت‪ :‬اصالح قانون استفاده حداکثر از توان‬ ‫با مدی��ران انجمن های تجهیزاتی و ماشین س��از نیز‬ ‫تولید داخل در راس��تای افزایش ضمانت اجرای این‬ ‫مهم ترین گالی��ه تولیدکنندگان رعایت نش��دن این‬ ‫قانون اس��ت و راه های فرار و رخنه در ان را می بندد‪.‬‬ ‫قانون از سوی شرکت های دولتی بود‪ .‬مجتبی نائلی‪،‬‬ ‫حمیدرض��ا فوالدگ��ر درب��اره دس��تور کار نشس��ت‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن ماشین سازی صنایع غذایی‬ ‫کمیس��یون وی��ژه حمایت از تولید مل��ی و نظارت بر‬ ‫ایران با انتقاد از نحوه اجرای این قانون به ایسنا گفته‬ ‫اجرای سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی در‬ ‫است‪« :‬قانون استفاده حداکثر از تولید داخل از سوی‬ ‫هفت��ه جاری‪ ،‬به خان��ه ملت گفت‪ :‬ب��رای حضور در‬ ‫س��ازمان های دولت��ی رعای��ت نمی ش��ود و همچنان‬ ‫نشست کمیسیون از مسئوالن نهاد های‬ ‫صن��دوق توس��عه مل��ی مناب��ع ارزی‬ ‫اجرای��ی و وزارتخانه ه��ا مانن��د صنعت‪،‬‬ ‫خود را ب��ا ارز مرجع ب��ه واردکنندگان‬ ‫از اغاز اجرای این‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬نیرو و نفت و همچنین‬ ‫تخصی��ص می ده��د که مخ��رب تولید‬ ‫داخلی است‪ .‬صندوق توسعه ملی اکنون قانون‪ ،‬نهادها به بهانه مرک��ز پژوهش ه��ا و دیوان محاس��بات‬ ‫مس��ئول توس��عه صنایع خارجی شده و شکل های مختلف از دعوت شده است‪.‬‬ ‫اجرای این قانون سر‬ ‫ریی��س کمیس��یون وی��ژه حمای��ت‬ ‫است‪.‬‬ ‫امروز بس��یاری با ران��ت ارز مبادله ای باززدند و تسهیالت از تولی��د مل��ی و نظ��ارت ب��ر اج��رای‬ ‫ارزی برای واردات‬ ‫سیاس��ت های کل��ی اص��ل ‪ ۴۴‬قان��ون‬ ‫از صن��دوق توس��عه ملی ماش��ین االت‬ ‫نیز بدون توجه به‬ ‫اساسی مجلس ش��ورای اسالمی با بیان‬ ‫خارج��ی می خرن��د در حال��ی که بین‬ ‫ساخت داخل به برخی‬ ‫اینکه دستور کار جلسه کمیسیون نحوه‬ ‫‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد از ماش��ین االت صنایع‬ ‫واردکنندگان اعطا‬ ‫اجرایی کردن و تحقق شعار سال است‪،‬‬ ‫غذایی ایران در داخل س��اخته می شود؛‬ ‫می شود‬ ‫گفت‪ :‬در سال گذش��ته نیز این موضوع‬ ‫هرچن��د واردکنندگان ای��ن موضوع را‬ ‫در دس��تور کار کمیسیون قرار داشت و‬ ‫ان��کار می کنند‪ .‬عادالنه نیس��ت ما با ارز‬ ‫گزارش نحوه اجرایی ش��دن قانون استفاده حداکثر از‬ ‫توان تولید داخل نیز در این راس��تا ارائه شد‪ .‬نماینده‬ ‫مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اینک��ه در گزارش ارائه ش��ده در زمینه نحوه اجرایی‬ ‫شدن قانون اس��تفاده حداکثری از توان تولید داخل‬ ‫مش��خص ش��د با وجود اینک��ه امکان تولی��د کاالی‬ ‫داخل��ی وج��ود دارد واردات محصوالت مش��ابه نیز‬ ‫انجام می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬گزارش تحویل شده از سوی‬ ‫کمیس��یون به طور عمده رویکردی در زمینه قطعات‬ ‫ماشین االت صنعتی داشت اما درحال حاضر به صورت‬ ‫کلی تر کاالها و محصوالت را باید بررس��ی کرد‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه پیرو گزارش ارائه ش��ده در زمینه نحوه‬ ‫اجرایی ش��دن قانون اس��تفاده حداکثر از توان تولید‬ ‫داخل اصالح این قانون در دستور کار کمیسیون اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسی مجلس شورای اسالمی قرار گرفت‬ ‫و چند ماده ان نیز تا کنون بررسی شده است‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬این اصالح در راس��تای افزایش ضمانت اجرای‬ ‫قانون اس��تفاده حداکثر از توان تولید داخل اس��ت و‬ ‫راه های فرار و رخنه در این قانون را می بندد‪.‬‬ ‫فوالدگ��ر با بیان اینکه کمیس��یون اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ی مجلس شورای اس�لامی کار نظارتی خود را‬ ‫ادامه می دهد و این امادگی را دارد تا قانون اس��تفاده‬ ‫حداکثر از ت��وان تولید داخل اصالح و در صورت نیاز‬ ‫طرح فوریت داری را در زمینه نحوه تحقق شعار سال‬ ‫ارائ��ه کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وظیفه اصلی کمیس��یون ویژه‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی نیز حمای��ت از تولید داخل‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫درباره علت ادامه داشتن واردات کاالهای مشابه تولید‬ ‫داخل گفت‪ :‬بخش��ی از این اشکال به تولیدکنندگان‬ ‫برمی گردد و انها باید کیفیت محصوالت خود را ارتقا‬ ‫دهن��د و نرخ ان را نی��ز رقابت پذیر کنند و همچنین‬ ‫رضایت مش��تری را ب ه دس��ت اورند‪ .‬بخشی دیگر نیز‬ ‫مردم هستند که باید فرهنگ استفاده از کاالی داخل‬ ‫را داش��ته باش��ند و بپذیریم که باید از کاالی ایرانی‬ ‫حمایت کنیم‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س‬ ‫شورای اس�لامی با بیان اینکه مس��ئوالن نیز باید از‬ ‫تولیدکنندگان حمایت الزم را داش��ته باشند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تولیدکنندگان در برخی از موارد اعالم می کنند‬ ‫قدرت رقاب��ت ندارند و کاالی خارجی با کیفیت باالتر‬ ‫و نرخ ارزان تر وارد کش��ور می شود زیرا نرخ تمام شده‬ ‫ان به دلیل مس��ائل مالیاتی‪ ،‬بیمه ای و دسترس��ی به‬ ‫تسهیالت ارزان پایین تر است‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو‪:‬‬ ‫شعار امسال‪ ،‬مسئولیت اجتماعی و فردی همگان را افزون می کند‬ ‫شعار امسال که درباره حمایت از تولید داخلی است‬ ‫برای همه مردم ایران از جمله همه ما کارکنان ایدرو‬ ‫هم مسئولیت اجتماعی و هم مسئولیت شخصی دارد‬ ‫تا با عزمی راس��خ تر‪ ،‬پیگیرت��ر و جدی تر وظایف مان‬ ‫را دنب��ال کنیم‪ .‬به گ��زارش «گس��ترش صنعت» از‬ ‫ایدرونی��وز‪ ،‬رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران در مراسم اغاز سال کاری ‪ ۹۷‬با‬ ‫بیان اینکه رهبر معظم انقالب‪ ۱۳۹۷ ،‬را سال حمایت‬ ‫از کاالی س��اخت داخل نامیدن��د‪ ،‬گفت‪ :‬این تکلیفی‬ ‫اس��ت بر عهده همه مردم تا با عزمی راسخ تر‪ ،‬پیگیرتر‬ ‫و جدی تر وظایف مان را دنبال کنیم‪ .‬منصور معظمی‬ ‫افزود‪ :‬سالی را که پشت سر گذاشتیم هم برای کشور‬ ‫و هم برای ایدرو موفقیت امیز بود و ان ش��اءاهلل س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬را با جدیت بیش��تری اغ��از خواهیم کرد‪ .‬معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره ب��ه برنامه ‪۴‬‬ ‫س��ال اینده ایدرو گف��ت‪ :‬ایدرو س��رمایه گذاری ‪۵۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی با اش��تغالزایی ‪ ۳۰‬هزار نفر را در‬ ‫برنامه های خود دارد‪ .‬رییس هیات عامل ایدرو با اشاره‬ ‫به تالش ها و عملکرد خوب ش��رکت های تابع سازمان‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬باید توجه ویژه ای به صنعت ریلی‬ ‫و دریایی کشور داشته باشیم‪ .‬معظمی با اشاره به نگاه‬ ‫وی��ژه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ه ایدرو‪ ،‬ان را‬ ‫فرصتی بسیار مغتنم عنوان کرد و گفت‪ :‬در سال ‪۹۷‬‬ ‫باید تالش م��ان را دوچندان کنیم‪ .‬رییس هیات عامل‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران همچنین‬ ‫در حکم��ی محم��د نوری امیری را به س��مت معاون‬ ‫برنامه ریزی و توسعه ایدرو منصوب کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن حکم بر اجرایی کردن برنامه ‪ ۱۴۰۰‬ایدرو‪،‬‬ ‫تدوین و پیش��نهاد برنامه ه��ا و راهبرد های کالن در‬ ‫صنایع هدف‪ ،‬پیگیری برنام��ه تربیت مدیران در تراز‬ ‫جهان��ی‪ ،‬ارتباط موثر و هماهنگ با س��ازمان برنامه و‬ ‫بودج��ه کش��ور و کمیس��یون های تخصصی مجلس‬ ‫و بررس��ی و نظارت ب��ر اجرای طرح ه��ا و پروژه های‬ ‫صنعتی تاکید ش��ده اس��ت‪ .‬رییس هیات عامل ایدرو‬ ‫همچنین از زحمات ابوالفضل کیانی بختیاری‪ ،‬معاون‬ ‫سابق برنامه ریزی و توسعه ایدرو قدردانی کرد‪ .‬محمد‬ ‫نوری امی��ری پیش از این مدیر کل دفتر بودجه و امور‬ ‫مجامع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪ 22 1397‬رجب ‪ 9 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 362‬پیاپی ‪2335‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رقابت تولید سنتی و فناوری‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫مجتبی خسروتاج‬ ‫شیوه نامه ثبت سفارش‬ ‫واردات جدید نیست‬ ‫و اجرای ان از سال‬ ‫گذشته اغاز شده‬ ‫است اما با هدف‬ ‫اطالع رسانی دوباره‬ ‫و طبق ایین نامه قانون‬ ‫مقررات صادرات و‬ ‫واردات باید در اغاز‬ ‫امسال اطالع رسانی‬ ‫می شد که ‪۹۷/۱/۵‬‬ ‫این اقدام انجام شد‬ ‫شیوه نامه ثبت سفارش دوباره از سوی رییس سازمان توسعه تجارت ابالغ شد‬ ‫دندان گردهای بازار خودرو؛ کیش یا مات‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سعید موتمنی‪ :‬اگر تعرفه ها به روال گذشته برنگردد‬ ‫این اشفتگی در بازار خودرو ادامه خواهد داشت زیرا‬ ‫هر خودرو نرخ جهانی دارد و مردم خرید نمی کنند‬ ‫نیمه دوم س��ال ‪ ۹۶‬بازار خودرو دچار التهاب ش��د و‬ ‫نرخ خودروهای وارداتی به ش��کل سرسام اوری افزایش‬ ‫یافت‪ .‬با بس��ته شدن س��امانه ثبتارش بازار نابسامان تر‬ ‫شد‪ .‬در ادامه دی ‪ ۹۶‬امکان ثبت سفارش فراهم شد اما‬ ‫به گفته رییس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان‬ ‫خ��ودرو تهران سفارش��ی انج��ام نش��د و خودروهای‬ ‫دپو شده وارد بازار شدند‪ .‬در سال جدید رییس سازمان‬ ‫توس��عه تجارت با بیان اینکه شیوه نامه ثبت سفارش بر‬ ‫اس��اس قانون برای اجرا در س��ال ‪ ۹۷‬ابالغ شده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بر این مبنا‪ ،‬واردکننده ب��ه روش غیر بانکی (از‬ ‫طریق صرافی ها یا ش��ریک خارجی) حداکثر در مدت‬ ‫‪ ۱۸۰‬روز از تاریخ صدور ثبت س��فارش‪ ،‬مجاز به ورود‬ ‫کاال به کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹ابالغ دوباره ثبت سفارش خودرو‬ ‫مجتبی خس��روتاج‪ ،‬رییس س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫گفت‪ :‬شیوه نامه ثبت س��فارش واردات جدید نیست و‬ ‫اجرای ان از سال گذش��ته اغاز شده است اما با هدف‬ ‫اطالع رس��انی دوباره و طبق ایین نام��ه قانون مقررات‬ ‫ص��ادرات و واردات باید در اغاز امس��ال اطالع رس��انی‬ ‫می ش��د که ‪ ۹۷/۱/۵‬ای��ن اقدام انجام ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫در این ش��یوه نامه خطاب به علی ابادی‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫مق��ررات ص��ادرات و واردات ام��ده اس��ت‪ :‬در اجرای‬ ‫م��اده ‪ ۴۰‬ایین نامه اجرایی قانون مق��ررات صادرات و‬ ‫واردات‪ ،‬ای��ن موارد برای اجرا و اقدام الزم برای س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬تعیی��ن و ابالغ می ش��ود‪ - ۱ :‬مدت اعتبار ثبت‬ ‫س��فارش تا اطالع بعدی ‪ ۹۰‬روز از تاریخ صدور تعیین‬ ‫می شود‪ .‬بدیهی است موارد مربوط به تبصره ‪ ۳‬ماده ‪۴۰‬‬ ‫ایین نامه پس از تعیین توسط وزارت جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫به ان دفتر اعالم خواهد ش��د‪- ۲ .‬اعتبار درخواست های‬ ‫ثبت سفارش ‪ ۳۰‬روز تعیین می شود‪ - ۳ .‬حداکثر مهلت‬ ‫ورود کاال به کش��ور‪ :‬الف ‪ -‬روش غیربانکی‪ :‬حداکثر در‬ ‫مدت ‪ ۱۸۰‬روز از تاریخ صدور ثبت سفارش‪ ،‬واردکننده‬ ‫مج��از به ورود کاال به کش��ور اس��ت‪ .‬ب‪ -‬روش بانکی‪:‬‬ ‫مهل��ت ورود کاال به کش��ور در این روش پس از صدور‬ ‫ثب��ت س��فارش‪ ،‬تاب��ع مق��ررات ارزی بان��ک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ - ۴‬حداکث��ر زم��ان پرداخ��ت کارمزد‪ ۷۲ ،‬س��اعت‬ ‫بع��د از تایید پرونده و صدور فی��ش کارمزد بوده و در‬ ‫صورت پرداخ��ت نکردن در مهلت مقرر‪ ،‬درخواس��ت‬ ‫ثبت س��فارش یا تمدید حذف می ش��ود‪ - ۵ .‬تغییر نوع‬ ‫کاالی اساسی در ثبت سفارش هایی که برای انها اعتبار‬ ‫اسنادی گشایش شده یا حواله ارزی ارسال شده است‪،‬‬ ‫براساس درخواست بانک و مجوز دستگاه های ذی ربط‬ ‫کاظم محمدی نیکخواه‪ :‬اگر انگیزه ای در مردم به وجود‬ ‫اید‪ ،‬می توان امیدوار بود از اواسط خرداد تحولی در‬ ‫بازار خودرو رخ دهد و خرید اتفاق افتد‬ ‫قابل انجام است‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬تمدید ثبت سفارش تنها‬ ‫بر اس��اس تبصره یک ماده ‪ ۴۰‬ایین نامه اجرایی قانون‬ ‫مقررات ص��ادرات و واردات و در ص��ورت تایید وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت قابل انجام اس��ت و در غیر‬ ‫این صورت تمدید ثبت س��فارش امکان پذیر نیس��ت‪.‬‬ ‫در اجرای م��اده ‪ ۴۰‬ایین نامه اجرایی قانون صادرات و‬ ‫واردات ش��یوه نامه ثبت س��فارش برای اجرا و اقدام در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬تعیین و ابالغ شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قیمت های داخلی و وارداتی‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬ریی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو تهران درباره وضعیت بازار خودرو‬ ‫ن رو‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اکن��ون در اغاز س��ال ق��رار داری��م‪ .‬از ای ‬ ‫نمی ت��وان نظری قطعی اعالم ک��رد‪ .‬باید دید وضعیت‬ ‫مصوبه ها و قوانین به چه شکل خواهد بود‪ .‬اما به لحاظ‬ ‫قیمتی خودروهای داخلی نسبت به ‪ ۲۰‬اسفند سال ‪۹۶‬‬ ‫کاهش محسوسی داش��ته؛ امری که برای خودروهای‬ ‫واردات��ی نی��ز صادق اس��ت‪ .‬وی درب��اره وضعیت نرخ‬ ‫خودروه��ای وارداتی افزود‪ :‬امروز برخی خودروها مانند‬ ‫سانتافه بین ‪ ۵۵‬تا ‪ ۶۰‬میلیون تومان زیر نرخ شرکت ها‬ ‫و نمایندگی های انها در بازار به فروش می رسند و این‬ ‫مسئله از دیگر موضوع های مطرح در بازار خودرو است‪.‬‬ ‫او درباره تاثیر ممنوعیت ثبت س��فارش خودروهای‬ ‫وارداتی و فروش خودروهای داخلی نیز گفت‪ :‬با مطرح‬ ‫ش��دن این مس��ئله که افراد متفرقه نباید خودرو وارد‬ ‫کنند‪ ،‬واردات کاهش یاف��ت و این امر بی تاثیر در بازار‬ ‫خودروهای داخلی نبود‪ .‬رییس اتحادیه نمایشگاه داران‬ ‫و فروش��ندگان خودرو تهران ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫م��ردم منتظ��ر رای دیوان عدالت اداری کش��ور درباره‬ ‫ن نوعی‬ ‫وضعیت تعرفه واردات خودرو هس��تند‪ .‬بنابرای ‬ ‫بالتکلیفی در بازار خودرو کشور حاکم است‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش تعرفه برای خودروهای وارداتی‬ ‫موتمنی در پاس��خ به این پرس��ش که چقدر ممکن‬ ‫است تعرفه ها به نرخ سابق برگردد‪ ،‬گفت‪ :‬دیوان عدالت‬ ‫اداری و نیز خواسته نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫این است که تعرفه ها باال بوده و باید کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اگر تعرفه ها به روال گذشته برنگردد‬ ‫این اشفتگی در بازار خودرو ادامه خواهد داشت زیرا هر‬ ‫خودرو نرخ جهانی دارد و مردم خرید نمی کنند به این‬ ‫دلیل که حاضر نیس��تند برای یک خودرو هزینه هایی‬ ‫‪ ۴‬تا ‪ ۵‬برابری بپردازند‪ .‬ب ه طور نمونه‪ ،‬نرخ س��انتافه در‬ ‫جه��ان ‪ ۲۶‬هزار دالر اس��ت و تهیه این خودرو باالتر از‬ ‫این نرخ ارزش ندارد‪ .‬همان طور که مردم حاضر نیستند‬ ‫ب��رای خودرویی ‪ ۲۰‬میلیون تومانی که در داخل تولید‬ ‫می ش��ود ‪ ۱۰۰‬میلیون توم��ان بپردازند‪ .‬این فعال بازار‬ ‫خ��ودرو ادامه داد‪ :‬مردم امروز اگاهانه برای خرید اقدام‬ ‫می کنند و با بررس��ی هایی که دارند اگر نرخ باال باشد‪،‬‬ ‫خری��د نمی کنند‪ .‬ب��رای نمونه‪ ،‬خ��ودرو هیبریدی که‬ ‫زمانی ‪ ۲۹۰‬میلیون تومان معامله می ش��د (که البته در‬ ‫زم��ان خود نیز مبلغ زیادی بود) با افزایش ناگهانی ان‬ ‫و رسیدن به ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬بازار خود را از دست‬ ‫داده است‪ .‬بنابراین اگر نرخ خودروها کاهش پیدا کرده‬ ‫به این دلیل است که خریداری ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبتارش انبار شده ها را وارد بازار کرد‬ ‫موتمنی به بس��تر فراهم ش��ده ب��رای ارتقای کیفی‬ ‫محص��والت داخلی اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬در فرصت‬ ‫فراهم ش��ده با توجه به قدرت خریدی که هر قش��ری‬ ‫از جامعه در اختیار داش��ته و مبلغی را برای خرید یک‬ ‫خودرو وارداتی کنار می گذارند‪ ،‬خودروس��ازان داخلی‬ ‫می توانند به س��وی تولی��د این ن��وع خودروها رفته و‬ ‫به راحتی این خال را در داخل پوشش دهند‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬برای خری��دار تفاوت ن��دارد‪ ،‬فقط‬ ‫محصول��ی باکیفی��ت ب��ا اپش��ن های موردنظ��ر خود‬ ‫می خواهد که نیازهای��ش را برطرف کرده و دارای نرخ‬ ‫ن رو‪ ،‬ب ه دنبال برند خاصی نیست‪.‬‬ ‫مناسبی باشـد‪ .‬از ایـ ‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران ضمن اشاره به افت بازار تقاضا و کاهش قیمت ها‬ ‫افزود‪ :‬در بخ��ش خودروهای وارداتی ب��ازار عرضه نیز‬ ‫کاهش داش��ت و با وجود باز ش��دن سایت ثبتارش در‬ ‫‪ ۱۰‬دی سال گذش��ته ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬شرکتی که به عنوان‬ ‫نمایندگی رس��می از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مج��وز گرفتن��د خودروی��ی وارد نکردند بلکه‬ ‫خودروهای��ی که از این تاریخ به بازار عرضه ش��ده تنها‬ ‫خودروهایی بوده که پیش تر انبار ش��ده بودند‪ .‬اگر این‬ ‫شرکت ها خودروهای بیشتری به بازار عرضه می کردند‬ ‫کاهش قیمت ه��ا بیش از این ب��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫بازار ‪ ۴‬ماه گذشته مورد بررسی قرار گیرد هیچ خودرو‬ ‫جدیدی به بازار عرضه نش��ده‪ ،‬فقط فروش اتفاق افتاده‬ ‫که البته در ماه های اینده تحویل داده می ش��ود‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه برای مث��ال‪ ،‬نمایندگی‪ ،‬س��راتو را حدود ‪۱۹۰‬‬ ‫میلیون تومان فروخته در حالی که در بازار ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومان زیر قیمت فروخته می شود یا النترا ‪ ۱۹۸‬میلیون‬ ‫تومان فروخته ش��ده اما در ب��ازار ‪ ۱۸۵‬میلیون تومان‬ ‫معامله می شود‪ .‬امروز خودروهای وارداتی در بازار بین‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬میلیون تومان زیر قیمت نمایندگی ها معامله‬ ‫می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬بسیاری از خریداران از پیش خرید‬ ‫خود انصراف داده اند‪ .‬موتمنی گفت‪ :‬البته برخی از این‬ ‫افراد کس��انی هس��تند که خودرو را نه بر اس��اس نیاز‬ ‫ش��خصی بلکه برای فروش دوباره در بازار خریده بودند‬ ‫و می خرند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار چینی ها کساد شد‬ ‫همچنین درب��اره وضعیت ب��ازار خودروهای داخلی‬ ‫و وارداتی کاظم محمدی نیکخ��واه از دیگر فعاالن بازار‬ ‫خودرو کش��ور گفت‪ :‬بازار هنوز خود را نش��ان نداده و‬ ‫معامله چندانی اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫وی درباره ش��رایط فروش خودروه��ای وارداتی نیز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیش از سال ‪ ۹۷‬معامالتی کم و بیش انجام‬ ‫شد البته نه به نسبت س��ال های گذشته که بازار رونق‬ ‫خوبی داش��ت‪ .‬او در پاسخ به این پرسش که بازار پایان‬ ‫سال در اختیار خودروهای داخلی بود یا وارداتی‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به قدرت خرید م��ردم‪ ،‬بازار خودروهای‬ ‫داخلی رونق بیش��تری داش��ت و در خرید ‪ ۲‬ماه پایان‬ ‫س��ال خودروهایی در ردیف قیمت��ی زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان مشتری بیشتری داشتند‪ .‬البته الزم به یاداوری‬ ‫اس��ت بازار پایان س��ال ‪ ۹۶‬تنها بازاری ب��ود که مردم‬ ‫نسبت به خودروهای چینی اقبال کمتری نشان دادند‪.‬‬ ‫محمدی نیکخواه برای ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال به خواب‬ ‫بازار اشاره کرد و گفت‪ :‬طبیعی است بازار تقاضا در اغاز‬ ‫سال افت داش��ته باش��د و فعالیت های خاصی در این‬ ‫زمینه انجام نش��ود اما اگر انگیزه ای در مردم به وجود‬ ‫ای��د‪ ،‬می توان امیدوار بود از اواس��ط خرداد تحولی در‬ ‫بازار خودرو رخ دهد و خرید اتفاق افتد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫حال بای��د منتظ��ر رای دیوان عدال��ت اداری بود و‬ ‫دید وضعیت بازار خودروه��ای وارداتی و به دنبال ان‪،‬‬ ‫خودروه��ای داخلی چگونه خواهد ش��د‪ .‬ه��ر امری به‬ ‫راهکارهای خاص خود نیاز دارد و بازار هر محصولی نیز‬ ‫شیوه های ویژه خود را می طلبد‪ .‬ساماندهی بازار خودرو‬ ‫با راهکارهای کوتاه مدت و انی ممکن نیست و تغییرات‬ ‫مدیریت��ی و اعمال س��لیقه در ای��ن زمینه چالش های‬ ‫صنعت را بیشتر می کند‪ .‬نظرها برای حمایت از کاالی‬ ‫ی که برخی معتقدند با تعیین‬ ‫ملی متفاوت است در حال ‬ ‫تعرفه های س��نگین می توان از کاالی داخلی که با نرخ‬ ‫تمام ش��ده باال تولید می شود حمایت کرد‪ .‬بعضی دیگر‬ ‫بر این باور هس��تند که ورود کاالهای خارجی می تواند‬ ‫به تعادل بازار بیش��تر کمک کن��د و در فضایی رقابتی‬ ‫قیمت ها متعادل باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/437/000‬‬ ‫‪43/800/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫وارداتی‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪32/542/000‬‬ ‫‪34/200/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪269/900/000‬‬ ‫‪55/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪330/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪138/000/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫‪52/834/000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫‪49/834/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫‪39/792/000‬‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫‪49/434/000‬‬ ‫‪132/000/000‬‬ ‫‪147/008/600‬‬ ‫‪62/800/000‬‬ ‫‪51/800/000‬‬ ‫‪41/100/000‬‬ ‫‪145/000/000‬‬ ‫‪166/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪2017‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪250/416/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫‪189/000/000‬‬ ‫‪257/000/000‬‬ ‫‪267/000/000‬‬ ‫‪102/000/000‬‬ ‫‪138/000/000‬‬ ‫م��واد کامپوزیتی ک��ه برای‬ ‫بدنه خودرو طراحی و استفاده‬ ‫می ش��ود ان را در مقابل ضربه‬ ‫و شکس��ته ش��دن ‪ ۵‬براب��ر از‬ ‫فلز مقاوم ت��ر می کند و باعـث‬ ‫س��بک تر ش��دن خـودروه��ا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مقاومت انها به حدی اس��ت احمدرضا رعنایی‪ /‬رییس‬ ‫انجمن تخصصی صنایع‬ ‫که اگ��ر با ضرب��ه ای فلز نافرم‬ ‫همگن نیرو محرکه و‬ ‫می ش��ود همان ضربه اسیبی‬ ‫ب��ه محص��والت کامپوزیت��ی قطعه سازی استان مرکزی‬ ‫نمی رساند‪.‬‬ ‫در جه��ان خودروس��ازان ارام ارام ب��ه این س��مت رفته اند‪.‬‬ ‫اروپایی��ان و امریکایی ها و نیز کش��ورهایی که در این صنعت‬ ‫جزو برترین های دنیا هس��تند پیش از هر کاری ازمایش های‬ ‫الزم ب��رای ایمنی محصوالت را انجام داده و س��پس به تولید‬ ‫انب��وه ان می پردازن��د زیرا س�لامت مردم در درجه نخس��ت‬ ‫اهمیت برای انهاس��ت و برای اینکه تولیدات ش��ان س�لامت‬ ‫الزم را داش��ته باش��ند پ��س از گذراندن ازمون های بس��یار‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری می کنند‪.‬‬ ‫نانوکامپوزیت ها جایگزین مواد فلزی می ش��وند تا در مقابل‬ ‫اس��یب و ضربه‪ ،‬در تصادف ها و واژگونی به هر دلیلی‪ ،‬خودرو‬ ‫ایمنی بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫ام��روز برخی صنعتگران داخلی به ش��کل مح��دود به این‬ ‫س��مت رفته اند و از ای��ن فناوری اس��تفاده می کنند اما هنوز‬ ‫عمومی نش��ده اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬مخازن گاز ‪ CNG‬که در‬ ‫ابتدا با فلـز س��اخته و وارد بـازار می شد امـروز در کارخانه ای‬ ‫در استان س��منان در حال س��اخت با فناوری نانوکامپوزیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری است فشاری باالتر از فشار گاز وجود ندارد‬ ‫و فن��اوری کامپوزیت به ان نتیج��ه داده و هیچ حادثه ای نیز‬ ‫در بر نداشته است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این قطعه (مخزن ‪ )CNG‬با این‬ ‫مواد‪ ،‬مقاوم تر ش��ده و صنایع مختلف جهان در حال استفاده‬ ‫از ان هستند‪.‬‬ ‫همچنین خودروس��ازان داخلی تا حدودی اس��تفاده از این‬ ‫فن��اوری را اغ��از کرده ان��د و در حال همگن ک��ردن خود با‬ ‫فناوری های روز دنیا هستند‪.‬‬ ‫عمومی ش��دن این امر در صنعت خ��ودرو و تولید قطعات‬ ‫با فناوری روز دنیا پیش��رفت بزرگی برای کشور خواهد بود و‬ ‫امیدواریم هرچه زودتر این امر محقق شود‪.‬‬ ‫تعل��ل فاصله فن��اوری ما را با کش��ورهای صنعتی بیش��تر‬ ‫می کند و جبران ان را نیز مشکل تر خواهد کرد‪ .‬در این راستا‬ ‫صنعتگران حوزه خودرو و قطعه هر دو بخش باید به این س��و‬ ‫حرکت کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مسئوالن دغدغه خرید خودرو‬ ‫ملی داشته باشند‬ ‫ی��ک کارش��ناس صنع��ت خودرو‬ ‫کش��ور با اش��اره ب��ه اینکه خ��ودرو‪،‬‬ ‫سرپاترین صنعت کشور است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از انج��ا ک��ه صنعت خودرو کش��ور‬ ‫ارتب��اط تنگاتنگی با م��ردم دارد این‬ ‫مس��ئله باعث می ش��ود اش��کال ها و‬ ‫ایرادهای ان نیز بیش��تر مطرح شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن باید توجه داش��ت ب��ه دلیل اش��کا ل ها و ایرادهای‬ ‫صنعت خ��ودرو نباید حمایت از ان نادیده گرفته ش��ود بلکه‬ ‫باید حمایت ها را جدی تر کرد تا از این طریق به رشد صنعت‬ ‫خودرو کمک موثری شود‪.‬‬ ‫ابوالفضل خلخالی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬صنع��ت خودرو در طول دوره ه��ای مختلف با‬ ‫مس��ائل و مش��کالت مختلفی مانند تحریم ه��ا و تامین منابع‬ ‫مالی روبه رو بوده و ایرادها و اش��کال های امروز این صنعت تا‬ ‫حدودی مربوط به همین مسائل است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به ل��زوم حمایت‬ ‫جدی از صنعت خودرو کشور گفت‪ :‬باید توجه داشت هرگونه‬ ‫حمای��ت از صنعت خودرو به انجام نش��دن اصالحات در این‬ ‫صنعت منجر نشود بلکه همزمان با تشویق مردم به حمایت از‬ ‫این صنعت که همواره از حامیان اصلی ان بوده اند برنامه های‬ ‫ج��دی و دقیق��ی در زمینه اصالح س��اختاری صنعت خودرو‬ ‫طراحی و عملی شود‪.‬‬ ‫وی در گفت وگ��و ب��ا خبر خودرو اف��زود‪ :‬دولت باید اصالح‬ ‫س��اختارهای صنع��ت خودرو را در دس��تور کار ق��رار دهد و‬ ‫صنعت خودرو به جریان خصوصی سازی به طور جدی تر وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در ادامه عنوان کرد‪:‬‬ ‫هـر چند باید سازوکارهایی اندیشید که جریان ها و گـروه هایی‬ ‫ک��ه امـروز به ش��کل مافیا در این صنع��ت عمـل می کنند و‬ ‫منافع خودش��ان را بر منافع ملی ترجیح می دهند‪ ،‬نتوانند از‬ ‫این وضعیت به سود خودشان استفاده کنند‪.‬‬ ‫خلخالی همچنین هرگونه حمایت مس��ئوالن از خودروهای‬ ‫داخلی را الزامی دانس��ت و گفت‪ :‬مس��ئوالن باید این دغدغه‬ ‫را داش��ته باشند که اگر خودرویی اس��تفاده می کنند ساخت‬ ‫داخل باش��د و همزمان با تش��ویق مردم به خرید خودرو ملی‬ ‫باید سازوکارها و ساختارهای خودروسازی نیز اصالح شود‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از رویکرد شهرک های صنعتی در تحقق شعار سال ‪ 97‬نشان داد‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 362‬پیاپی ‪2335‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1439‬‬ ‫‪ 9‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫احترام به خواسته خریداران‬ ‫«حمای��ت از کاالی ایران��ی»‬ ‫از س��وی رهب��ر معظ��م انقالب به‬ ‫عن��وان ش��عار س��ال ‪ 97‬مط��رح‬ ‫ش��د؛ اصلی ک��ه می توان��د در حل‬ ‫مشکالت اش��تغال جوانان و رکود‬ ‫تولید راهگش��ا باش��د‪ .‬ای��ن امر در‬ ‫صورتی اس��ت ک��ه تولیدکنندگان‬ ‫مسعود پزشکیان‬ ‫داخلی به خواس��ته های خریداران‬ ‫نایب رییس مجلس شورای‬ ‫کاالی ایرانی بیش از گذشته توجه‬ ‫اسالمی‬ ‫کنن��د‪ .‬خریداران ب��رای حمایت از‬ ‫کاالی ایران��ی ه��ر ن��وع کاالیی را‬ ‫خرید نمی کنند و این تولیدکنندگان هس��تند ک��ه باید به تولید‬ ‫محص��والت خود س��طح کیفی و تن��وع باالتری دهن��د‪ .‬تنوع در‬ ‫محص��والت و توجه ب��ه نیازهای بازار مصرف موضوع هایی اس��ت‬ ‫که می تواند در فروش کاالی ایرانی موثر واقع ش��ود و تولیدکننده‬ ‫مهم تری��ن رکن در این قس��مت از تحقق ش��عار س��ال قرار دارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬معرف��ی و تبلیغات هر چه بهتر و بیش��تر کاالی‬ ‫با کیفیت ایرانی می تواند س��لیقه مصرف کنن��ده و را ترغیب کند‪.‬‬ ‫بخ��ش عمده تولیدکنندگان کاالی ایرانی در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی فعالیت دارند که باید مش��کالت این شهرک ها را پیگیری‬ ‫و حل کرد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬نباید انتظار داش��ت فقط مردم کاالی‬ ‫ایرانی را خری��داری کنند بلکه دولت و صنایع بزرگ نیز باید نیاز‬ ‫خود را با کاالهای ایرانی تامین کنند‪.‬‬ ‫دول��ت باید اولوی��ت و اهتمام خ��ود را از بنگاه ه��ای بزرگ به‬ ‫بنگاه های متوسط و کوچک معطوف کند تا بتواند به تولید جان و‬ ‫رونق تازه ای ببخش��د‪ .‬در سال «حمایت از کاالی ایرانی» ضرورت‬ ‫دارد تم��ام وزارتخانه ها‪ ،‬س��ازمان ها و اداره ه��ای دولتی به خرید‬ ‫کاالی ایرانی ملزم شوند و هر گونه تبصره و استثنا در این زمینه‬ ‫باید حذف شود‪.‬‬ ‫پاک س��ازی تعاونی های وزارتخانه ها و سازمان ها و اداره ها و نیز‬ ‫فروش��گاه های شهروند و رفاه که مملو از کاالهای خارجی شده اند‬ ‫از ضرورت ها اس��ت‪ .‬تقویت سازمان استاندارد و نهادهای تضمین‬ ‫کیفیت در جهت کنترل شدید مرغوبیت و کیفیت کاالی تولیدی‬ ‫و دفاع از حقوق مصرف کننده باید از ارکان سیاست های دولت در‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی باشد‪.‬‬ ‫الزم اس��ت دولت در سال «حمایت از کاالی ایرانی» یک الیحه‬ ‫ضربت��ی در خالل ی��ک یا حداکثر دو ماه تهی��ه کند و از مجلس‬ ‫اختیار ویژه برای مدت ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬سال بگیرد و ضمن حذف و اصالح‬ ‫مقررات و مصوبات ضد تولید نسبت به تعلیق قوانین کار و مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده و بیمه اقدام کند و در جهت هدایت س��رمایه ها و‬ ‫نقدینگی به بخش های تولیدی اهتمام ورزد‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در کن��ار نقش افرینی م��ردم در حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی‪ ،‬وظیفه دولت نیز در بسترسازی و مهیا کردن‬ ‫شرایط برای حمایت از تولید و مصرف کاالی ایرانی‬ ‫مس��تلزم تصوی��ب و وض��ع مق��ررات و قوانین ویژه‬ ‫است‪.‬‬ ‫این موضوع در ش��هرک ها و نواحی صنعتی ایران‬ ‫از س��ال گذش��ته با راه اندازی پویش «خرید کاالی‬ ‫ایرانی» اغاز ش��د و ادامه گرفت اما با نام گذاری سال‬ ‫‪ ۹۷‬ب��ا عن��وان «حمایت از کاالی ایران��ی»‪ ،‬اهمیت‬ ‫فعالی��ت و س��رمایه گذاری در ش��هرک های صنعتی‬ ‫به عنوان مرک��زی برای تولید کاالی ایرانی و اجماع‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک و متوسط بیش از گذشته‬ ‫مورد توجه است‪.‬‬ ‫همان طور که کانون دانش��گاهیان ایران اس�لامی‬ ‫نیز بیانی��ه ای با تعریف وظایف ده گان��ه دولت برای‬ ‫تحقق شعار سال ‪ ۹۷‬صادر کرد که ‪ ۲‬مورد ان اشاره‬ ‫مس��تقیم به صنایع کوچک و متوسط دارد به طوری‬ ‫که دولت طب��ق یک مصوبه فوری ح��ق بیمه برای‬ ‫ش��رکت های کوچک و متوسط زیر ‪ ۱۰۰‬نفر در حد‬ ‫مجموع ‪ ۱۵‬درصد برای کارفرما و کارگر و تا س��قف‬ ‫‪ ۲‬برابر حداقل حقوق برای ‪ ۵‬سال به اجرا دراید‪.‬‬ ‫در م��ورد دوم دولت ملزم اس��ت اولویت و اهتمام‬ ‫خ��ود را از بنگاه های بزرگ به بنگاه های متوس��ط و‬ ‫کوچ��ک معطوف کند تا بتواند به تولید جان و رونق‬ ‫تازه ای ببخشد‪.‬‬ ‫عنوان اصلی ترین ه��دف در اجرای این طرح مطرح‬ ‫شد‪ .‬این پویش با توجه به بازخوردهای مناسب بعد‬ ‫از نوروز نیز ادامه یافت‪.‬‬ ‫اعتماد مصرف کننده ب��ه کاالی ایرانی در بازار نیز‬ ‫تحرک ایجاد می کند در نهایت تولیدکننده می تواند‬ ‫تولیدات خود را گس��ترش ده��د‪ ،‬این امر بکارگیری‬ ‫نیروی انسانی را به همراه دارد‪.‬‬ ‫درواق��ع ب��ا اج��رای پوی��ش «بیایی��د چرخ��ه را‬ ‫بچرخانیم» یکی از مش��کالت اقتصادی کش��ور که‬ ‫بو کار رونق‬ ‫ایجاد اشتغال اس��ت‪ ،‬رفع می شود‪ ،‬کس ‬ ‫می گی��رد و چرخ��ش صنع��ت بر چرخ��ه زندگی و‬ ‫معیشت مردم اثر می گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹توانمندسازی واحدهای تولیدی‬ ‫مح��ور رهنموده��ا و س��خنرانی های رهبر معظم‬ ‫انقالب در چند سال گذشته‪ ،‬مسائل اقتصادی بوده و‬ ‫امسال نیز «حمایت از کاالی ایرانی» به عنوان شعار‬ ‫سال نام گذاری شد که هم مردم و هم مسئوالن‪ ،‬در‬ ‫تحقق ان باید مشارکت و همراهی کنند‪.‬‬ ‫س��یدمصطفی موس��وی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان مازندران ب��ا بیان این‬ ‫مطلب به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬حمایت و خرید‬ ‫کاالی ایرانی می تواند چرخ صنعت و تولید را بیشتر‬ ‫به گ��ردش دراورد و ب��رای جوانان‪ ،‬اش��تغال ایجاد‬ ‫کن��د ضمن انکه موجبات تقوی��ت و رونق اقتصادی‬ ‫را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫مازندران با اش��اره به رس��الت ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی که اجرای زیرس��اخت ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی در جهت اس��تقرار واحدهای تولیدی است‪،‬‬ ‫‹ ‹«بیایید چرخه را بچرخانیم»‬ ‫تاکید کرد‪ :‬توانمندس��ازی واحدهای تولیدی نیز در‬ ‫پی��ش از این نیز موض��وع حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫دستور کار شهرک های صنعتی قرار دارد‪.‬‬ ‫در زمس��تان سال گذش��ته در بخش صنایع کوچک‬ ‫اما واحده��ای تولیدی نیز بای��د کیفیت و کمیت‬ ‫و متوس��ط مطرح ش��د و به دنبال ان‬ ‫تولی��دات خ��ود را افزای��ش دهند و با‬ ‫پیش��نهاد راه ان��دازی پوی��ش «بیایید‬ ‫توج��ه به ذائقه مصرف کنن��دگان‪ ،‬کاال‬ ‫چرخ��ه را بچرخانی��م» ب��ا توج��ه به‬ ‫تولید کنند‪.‬‬ ‫نتیجه ه��ای ف��روش انحص��اری کفش‬ ‫موس��وی ادامه داد‪ :‬اشتغالزایی یکی‬ ‫ایران��ی در تبری��ز از س��ازمان صنای��ع‬ ‫از مهم تری��ن مزیت ه��ای حمای��ت از‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران‬ ‫تولی��د داخلی اس��ت چراک��ه نهادینه‬ ‫داده ش��د و جلس��ه های تخصص��ی‬ ‫ش��دن فرهن��گ خری��د و اس��تفاده از‬ ‫شاهپور قنبری‬ ‫ب��ا حض��ور کارشناس��ان و صاحب��ان‬ ‫کاالی ایرانی ب��ه موازات خرید اجناس‬ ‫کسب وکار برگزار و ‪ ۱۰‬طرح اولیه ارائه کمک به بازاریابی صنایع خارج��ی می تواند نی��روی کار ایرانی و‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کوچک و متوسط‪ ،‬افزایش س��رمایه های مردمی را افزایش دهد و‬ ‫در نهایت راه ان��دازی پویش «بیایید فروش تولیدات صنایع توسعه پایدار و مش��ارکت حداکثری و‬ ‫کوچک و متوسط‪ ،‬افزایش‬ ‫چرخه را بچرخانیم» به صورت ترکیبی‬ ‫اگاهان��ه‪ ،‬در حوزه تصمیم س��ازی های‬ ‫اشتغال‪ ،‬کمک به طراحی‬ ‫و جامع طراحی شد‪.‬‬ ‫محصوالت و ایجاد بازارهای راهب��ردی و اقتص��ادی را فراه��م‬ ‫این پویش از اسفند گذشته اغاز شد هدف جدید از مهم ترین اورد‪.‬‬ ‫و خرید کاالی ایرانی و رونق بخش��یدن اهداف پیش رو است � صنایع کوچک‪ ،‬محور تولید‬ ‫به کسب و کار تولیدکنندگان داخلی به‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند صنایع‬ ‫خبر‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫«حمایت از کاالی ایرانی» مشروط به رعایت سلیقه مشتری‬ ‫کوچک و متوسط به عنوان محور اصلی تولید کاالی‬ ‫ایرانی‪ ،‬متضمن رشد و توسعه کشور هستند‪.‬‬ ‫ش��اهپور قنبری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان تهران با اش��اره به نام گذاری س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬به «حمایت از کاالی ایرانی» از س��وی رهبر‬ ‫معظم انق�لاب‪ ،‬به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال «حمای��ت از کاالی ایرانی» رویکرد ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان تهران‪ ،‬ایجاد بستر الزم‬ ‫ب��رای ارتقای تولید محص��والت داخلی و حمایت از‬ ‫� فرهنگ سازی کنیم‬ ‫صنایع ملی است‪.‬‬ ‫قنب��ری با بی��ان اینکه مردم‪ ،‬مس��ئوالن و فعاالن‬ ‫قنبری ب��ا اعالم حمای��ت از واحده��ای تولیدی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی در حمای��ت از تولی��د مل��ی وظایف��ی را‬ ‫صنف��ی و صنعتی اظهار ک��رد‪ :‬اصالح الگوی مصرف‬ ‫بر عه��ده دارند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬زمانی که‬ ‫در کش��ور اهمیت پیگیری برنامه های‬ ‫استفاده از تولیدات داخلی وارد فرهنگ‬ ‫حمایتی از تولید ملی را دوچندان کرده‬ ‫عموم��ی ش��ود به ط��ور قطع ش��اهد‬ ‫و بر همین اس��اس‪ ،‬پویش «حمایت از‬ ‫تقویت برندهای ایران��ی و رونق فضای‬ ‫تولی��د ملی» در س��طح صنایع کوچک‬ ‫کسب وکار نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» الزم‬ ‫ب��ا راه اندازی این پوی��ش قصد داریم‬ ‫است دولت در سال «حمایت از کاالی‬ ‫ظرفیت ه��ا و توانایی ه��ای موج��ود در‬ ‫سیدمصطفی موسوی‬ ‫ایرانی» یک الیحه ضربتی در خالل یک‬ ‫تمام��ی بس��ترهای صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی را طب��ق وظیفه توانمندسازی واحدهای ی��ا حداکثر ‪ ۲‬ماه تهیه کند و از مجلس‬ ‫تولیدی در دستور کار‬ ‫اختیار وی��ژه برای مدت ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬س��ال‬ ‫ملی خ��ود فع��ال کنی��م و امیدواریم‬ ‫قرار دارد‪ .‬واحدهای‬ ‫بگیرد و ضمن حذف و اصالح مقررات و‬ ‫قدمی در جه��ت حمایت از تولید ملی‬ ‫تولیدی نیز باید کیفیت‬ ‫تولیدات خود را افزایش مصوب��ات ضد تولید برای تعلیق قوانین‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عرضه محصوالت و دهند و با توجه به ذائقه کار و مالیات ارزش افزوده و بیمه اقدام‬ ‫مش��کالت مربوط به بازاریابی به عنوان مصرف کنندگان‪ ،‬تولید کن��د و در جهت هدایت س��رمایه ها و‬ ‫کنند‬ ‫نقدینگی به بخش های تولیدی اهتمام‬ ‫یک��ی از حلقه ه��ای گمش��ده زنجیره‬ ‫ورزد‪.‬‬ ‫ارزش صنای��ع کوچ��ک در کش��ور به‬ ‫شمار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از راه های رفع این مشکل‬ ‫ش��کل گیری فرهنگ عمومی در راستای استفاده از‬ ‫کاالهای تولید داخل است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬کم��ک به بازاریاب��ی صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط‪ ،‬افزایش ف��روش تولی��دات صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط‪ ،‬افزای��ش اش��تغال‪ ،‬کمک ب��ه طراحی‬ ‫محصوالت و ایجاد بازارهای هدف جدید از مهم ترین‬ ‫اهداف پیش رو است‪.‬‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی فقط وظیفه مصرف کننده نیست‬ ‫رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اذربایجان ش��رقی گفت‪ :‬حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی فقط وظیفه مصرف کننده نیست‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت»‬ ‫به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫داود بهبودی در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬موضوعی که با عنوان «حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی»‪ ،‬ش��عار س��ال مطرح می ش��ود از زوایای مختلف قابل بحث‬ ‫بوده و الزم اس��ت نگاه جامعی به موضوع داش��ته باشیم تا دچار برداشت های‬ ‫س��طحی یا انحرافی نش��ویم‪ .‬بهبودی توضیح داد‪ :‬در نگاه جامع تر باید ببینیم‬ ‫تولیدکنن��دگان ایران��ی چه کاالیی را باید تولید کنند و برای تولید این کاالی‬ ‫مورد انتظار چه الزامات و حمایت هایی نیاز دارند تا دولت این شرایط و الزامات‬ ‫را فراهم اورد و در نهایت س��راغ مصرف کنندگان برویم و از انها بخواهیم این‬ ‫کاال را مصرف کنند‪ .‬رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اذربایجان شرقی‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬ما از تولیدکننده ایرانی انتظار داری��م کاالیی تولید کند که بر‬ ‫حس��ب کیفیت‪ ،‬قیمت‪ ،‬خدمات پس از فروش و سایر مشخصات‬ ‫قابل رقابت با کاالی مش��ابه خارجی باش��د؛ در این زمینه یکی از‬ ‫ارکان مهم توجه به اقتصاد دانش بنیان اس��ت که ایجاب می کند‬ ‫کاالی تولی��دی دارای خالقیت و نواوری رو به رش��د باش��د‪ .‬این‬ ‫اقتص��اددان با بیان اینکه تولید امر ایس��تایی نیس��ت و اگر امروز‬ ‫پیش��رفته ترین کاال را تولید کنیم ولی درجا بزنیم یک س��ال بعد‬ ‫از بازار اخراج خواهیم ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬تولیدکنندگان باید به ذائقه‪،‬‬ ‫نیازهای مش��تریان داخلی و خارجی و حت��ی توان خرید انها توجه کنند که‬ ‫یکی از الزامات و ش��رط های اصلی تحقق ش��عار سال‪ ،‬تولید و فروش کاالهای‬ ‫ایرانی در بازارهای جهانی است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬از طرف دیگر‪ ،‬اقتصاد ما نباید بس��ته و خودمصرفی باشد؛‬ ‫یعن��ی در مقابل تولید کاالهای مورد پس��ند صادراتی بای��د بتوانیم برخی از‬ ‫نیازمندی های داخل را از خارج کشور وارد کنیم؛ البته به نحوی که‬ ‫ب��ه تولید داخل ضربه نزند و ب��ه انحصارگرایی‪ ،‬رانت و حمایت های‬ ‫کاذب منجر نشود‪ .‬بهبودی در عین حال بر لزوم داشتن نظام تعرفه ای‬ ‫فعال که بتواند خود را با بازارهای جهانی تطبیق دهد‪ ،‬سیاست های‬ ‫پول��ی و مالی منضبط‪ ،‬اصالح فضای کس��ب وکار‪ ،‬توجه به مقوالت‬ ‫برندس��ازی‪ ،‬تبلیغات‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬بازارافرینی و اعتمادس��ازی تاکید‬ ‫کرد‪ .‬رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اذربایجان ش��رقی ابراز‬ ‫کرد‪ :‬باید به یاد داش��ته باش��یم تولیدکنندگان ما با فرض موفقیت در تولید‬ ‫لزوما صادرکننده خوبی نخواهند بود بلکه الزم است به راه اندازی شرکت های‬ ‫تخصصی و بزرگ مدیریت صادرات نیز توجه داشته باشیم که بتوانند به شکل‬ ‫تخصصی و با کاهش هزینه های س��رباری مثل بازاریابی‪ ،‬حمل ونقل و ش��بکه‬ ‫توزیع‪ ،‬رقابت پذیری را حاصل کنند‪.‬‬ ‫سبک زندگی اقتصادی‬ ‫فرمول خرید کفش خوب وطنی از زبان یک مقام مسئول‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ه��ر خریدی را بای��د با فرمول مش��خص خودش انجام‬ ‫داد و ما در «گس��ترش نیوز» س��عی داریم سبک زندگی‬ ‫اقتصادی در بازار را جدی بگیریم‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫نیوز» بازار مایحتاج اولیه مانند مواد خوراکی و پوشاک از‬ ‫جمله مکان هایی اس��ت که همیشه مشتری خود را دارد‪.‬‬ ‫اما یادمان باش��د هر خرید‪ ،‬قواعدی دارد‪ .‬نخستین قانون‬ ‫خرید محصوالتی مانند کیف‪ ،‬کفش و لباس‪ ،‬تهیه انها از‬ ‫بازار اصلی خودشان است؛ سپهساالر‪ ،‬بهارستان‪ ،‬امامزاده‬ ‫حس��ن و‪ ...‬خرید از فروش��گاه های خود تولیدی ها هزینه‬ ‫واس��طه ها را به جیب ش��ما برمی گردان��د و البته در این‬ ‫راس��تا می توانید خرید بیش��تری کنید‪ .‬به طور حتم شما‬ ‫ه��م تجربه کرده اید؛ اینکه خرید از فروش��گاه هایی که در‬ ‫فضاهای سربسته بازار قرار دارند مانند پاساژها‪ ،‬گران تر از‬ ‫فروشگاه های بیرونی است؛ شاید به این دلیل که مشتری‬ ‫کمت��ری دارند و با افزایش قیمت ها این خال را برای خود‬ ‫جب��ران می کنند‪ .‬از نکات دیگ��ر اینکه اصال هنگام خرید‬ ‫ش��تاب زده عم��ل نکنید‪ .‬وق��ت بگذاری��د و کمترین نرخ‬ ‫محصول موردنظر خود را از چند مغازه جلوتر نیز بپرسید‪.‬‬ ‫ش��اید باورتان نش��ود این امر بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫به جیب ش��ما کمک می کند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬یک ش��لوار‬ ‫اس��پرت در بازار مولوی که از یک جنس و برند است بین‬ ‫‪ ۱۲۰‬تا ‪۱۸۰‬هزار تومان تفاوت نرخ دارد‪ .‬یک جفت کفش‬ ‫از یک مدل و اندازه در میدان ولی عصر بین ‪ ۲۳۰‬تا ‪۲۸۰‬‬ ‫هزار تومان برچس��ب خورده اس��ت که حتی با چانه زدن‬ ‫می توانی��د ان را ‪ ۲۰۰‬هزار تومان ه��م بخرید‪ .‬نکته اخر‪،‬‬ ‫مش��تری های در حال خرید در فروشگاه ها نیز می توانند‬ ‫انگیزه ای دیگر برای خرید شما باشند‪.‬‬ ‫€ €دبی�ر کل جامع�ه صنع�ت کف�ش از کج�ا کفش‬ ‫می خرد؟‬ ‫عل��ی لش��گری‪ ،‬دبیر کل جامع��ه صنعت‬ ‫کفش درب��اره ویژگی ه��ای کفش خوب‬ ‫گفت‪ :‬کفش محصول هنر و صنعت است‬ ‫اما به س��ادگی نمی توان درباره یک کفش‬ ‫خوب اظهارنظر کرد زیرا این مشتری است که متناسب با‬ ‫سن و س��ال‪ ،‬زن و مرد‪ ،‬پیر و جوان بودن و نیز نیاز خود‬ ‫ان را خریداری می کند‪ .‬او افزود‪ :‬طبیعی اس��ت راحتی پا‬ ‫در کنار زیبایی کفش و س��پس ن��رخ و کیفیت مهم ترین‬ ‫مشخصه ها برای خرید کفش است‪ .‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که کفش خود‬ ‫را از کجا تهیه می کند‪ ،‬گفت‪ :‬واحدهای تولیدی زیادی در‬ ‫ته��ران و تبریز فعالیت دارند که به طور معمول خرید را از‬ ‫فروشگاه های انها انجام می دهم‪ .‬برای نمونه‪ ،‬سال گذشته‬ ‫کفش��ی از کفش ملی خریدم که بس��یار مناسب بود و با‬ ‫پرس وج��و فهمی��دم محص��ول کف��ش البرز اس��ت‪ .‬وی‬ ‫محصوالت کفش ملی را به لحاظ نرخ و دوام مناسب برای‬ ‫طبقه متوس��ط دانس��ت و گفت‪ :‬بین ‪ ۱۲0‬تا ‪ ۱۸0‬واحد‬ ‫تولیدی کش��ور برای کفش ملی تامین کاال دارند که تمام‬ ‫گروه های س��نی‪ ،‬مردان��ه و زنانه‪ ،‬چرم��ی و غیرچرمی را‬ ‫پوشش می دهد‪ .‬البته طبیعی است کسی که دنبال کفش‬ ‫فاخر اس��ت باید ان را از فروش��گاه هایی که تک فروش��ی‬ ‫دارند و کفش های ت��ک دوز را عرضه می کنند‪ ،‬تهیه کند‪.‬‬ ‫فروش��گاه های الله زار و فردوس��ی مناس��ب ب��رای تهیه‬ ‫کفش ه��ای مردان��ه چرم��ی و سپهس��االر ب��رای خرید‬ ‫کفش های چرمی زنانه است‪.‬‬ ‫دبی��ر کل جامعه صنعت کفش ب��ه فعالیت ‪ ۹‬هزار واحد‬ ‫تولیدی کفش کش��ور اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬این مجموعه‬ ‫تولیدکننده فعال کش��ور به افزون بر ‪ ۴0‬هزار واحد شبکه‬ ‫توزیع وصل بوده که در این زنجیره گسترده کیف و کفش‬ ‫موردنیاز در سراسر کش��ور توزیع می شود‪ .‬لشگری اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬به دلیل ارتباط واحدهای تولیدی با ش��بکه توزیع‪،‬‬ ‫کفش های موردنیاز استان ها به راحتی قابل دسترس بوده‬ ‫و در ای��ن باره انحص��اری وجود ندارد‪ .‬درواقع ش��بکه ای‬ ‫گس��ترده در امر توزی��ع واحدهای تولیدی را پش��تیبانی‬ ‫می کند تا کفش ایرانی به دست مشتری ایرانی برسد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!