روزنامه گسترش صنعت شماره 363 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 363

روزنامه گسترش صنعت شماره 363

روزنامه گسترش صنعت شماره 363

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫«دالر نداریم»‪ ،‬دردسر جدید تولیدکنندگان‬ ‫پ��س از اینکه روز گذش��ته دالر از م��رز ‪ ۶‬هزار تومان هم عبور ک��رد‪ ،‬متقاضیان ان‬ ‫ب��ا جمل��ه «دالر نداریم» از طرف صرافی ها روبه رو ش��دند‪ .‬جمله ای ک��ه تحلیل ان در‬ ‫ش��رایط کنونی نشان از دردسر جدیدی برای تولیدکنندگان دارد‪ .‬این موضوع از طرف‬ ‫کارشناس��ان این گونه تحلیل می ش��ود که دولت تالش می کند دالر به صرافی ها عرضه‬ ‫نش��ود تا عالوه بر کوتاه شدن دس��ت دالالن دالر به تولیدکنندگان و بازرگانان برسد‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬این موضوع نیز با چالش های جدی روبه رو است‪.‬‬ ‫پیاپی ‪ 2336‬دوره جدید شماره ‪363‬‬ ‫نخس��تین چالش این شیوه به بازار ارز مربوط می ش��ود‪ .‬در این صورت دولت بازار را‬ ‫کنترل نکرده بلکه چرخه عرضه و تقاضا را دس��تکاری می کند‪ .‬در شرایط کنونی به دلیل‬ ‫افزایش نرخ دالر تقاضا برای ان افزایش می یابد‪ ،‬حال اگر عرضه کاهش یابد در روزهای‬ ‫اینده باز هم شاهد افزایش نرخ دالر خواهیم بود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬بسیاری از کارشناسان‬ ‫معتقدند بهترین راه حل این اس��ت که دولت از س��رکوب نرخ دالر دست بکشد و تالش‬ ‫کند دست دالالن را از کسب سودهای انی و لحظه ای کوتاه کند‪.‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫ ‪ 21‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«گسترش صنعت» سرمایه گذاری در داخل و خارج از شهرک های صنعتی را مقایسه کرد‬ ‫یک مجوز‪،‬کلید راه اندازیکارخانه‬ ‫با کنترل نرخ ارز امید‬ ‫را به تولید باز گردانید‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مشوق ها و تاثیر ان بر‬ ‫فتح بازار در صنعت تایر‬ ‫‪3‬‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با یکی از کارشناسان صنعت خودرو مطرح شد‬ ‫بازار رقابتی مکانیزم‬ ‫قیمت گذاری خودرو‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫همان طور که در گزارش روز گذشته «گسترش صنعت» امد‪ ،‬همچنان یکی از مباحث چالشی مطرح از سوی صنعتگران به ویژه‬ ‫در صنعت خودرو قیمت گذاری دستوری شورای رقابت است و عنوان می شود در حالی که نرخ مواد‬ ‫اولیه و س��ایر خدمات دولتی افزایش می یابد این قانون (تعیین نرخ از س��وی شورای رقابت که‬ ‫بر اس��اس افزایش نیافتن نرخ خودروها در راس��تای حمایت از مصرف کننده است) باعث شده‬ ‫صنعتگران این حوزه به س��ود منطقی و مورد انتظار خود دس��ت نیابند و حتی در بس��یاری‬ ‫اوقات زیان ببینند‪.‬‬ ‫اما ش��ورای رقابت بر اس��اس موضوع ماده ‪ ۵۳‬قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم‬ ‫توس��عه و اجرای سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی در کش��ور به وجود امد‪ .‬قوانین‬ ‫ضدانحصار یا ایجاد رقابت از جمله قوانینی اس��ت که از س��ال های بسیار دور در بیش از‬ ‫‪ ۱۴۰‬کشور شکل گرفت و رفع موانع برای بازار را پیگیری می کرد‪.‬‬ ‫در این زمینه‪« ،‬گس��ترش صنعت» به س��راغ ساسان قربانی‪ ،‬کارشناس‬ ‫صنع��ت خودرو رفت و درباره ش��کل گیری این قان��ون در صنعت خودرو‬ ‫کش��ور با وی گفت وگو کرد و اینکه با برداش��تن این قانون ایا بازار دچار‬ ‫اختالل نخواهد ش��د؟ و راهکار برون رفت از این مسئله چیست و چگونه‬ ‫می توان مانع بازاری افسار گسیخته در این حوزه شد؟‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪ 23 1397‬رجب ‪ 10 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 363‬پیاپی ‪2336‬‬ ‫یادداشت‬ ‫با کنترل نرخ ارز امید را به تولید‬ ‫باز گردانید‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شستا وعده داد‬ ‫زیرمجموعه های شستا مکلف‬ ‫به استفاده از کاالهای داخلی‬ ‫مرتضی لطفی‪ ،‬مدیرعامل شستا گفت‪ :‬حمایت از تولید ملی‬ ‫و کاالی ایران��ی با توجه به تاکیدی که رهبر معظم انقالب بر‬ ‫این موضوع دارند‪ ،‬یک کار سه وجهی بین دولت‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫و مصرف کننده است‪ .‬متاسفانه در سال های گذشته‪ ،‬به دلیل‬ ‫نبود اصالح س��اختار ارکان��ی‪ ،‬در تحقق ای��ن برنامه چندان‬ ‫توفیق��ی ایجاد نش��د‪ .‬به نظر من در این ح��وزه‪ ،‬در اغاز کار‪،‬‬ ‫مس��ئولیت ها باید جداس��ازی ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫اینکه چرا امروز ما نمی توانیم در بس��یاری از کنوانس��یون ها‬ ‫یا س��ازمان های بین المللی حضور موثر و فعال داش��ته باشیم‬ ‫به ایلنا گفت‪ :‬مس��یر درس��ت و برنامه منسجم برای دستیابی‬ ‫ب��ه تولی��د کااله��ای ارزان قیمت ب��ا رعایت مصال��ح تمامی‬ ‫دس��ت اندرکاران این عرصه‪ ،‬اعم از کارگ��ر و متخصصانی که‬ ‫ن که مصرف کننده هستند‪،‬‬ ‫درون فرایند تولید هس��تند تا انا ‬ ‫نداریم‪ .‬متاسفانه با وجود تاکیدات رهبر معظم انقالب‪ ،‬ابتدای‬ ‫امر‪ ،‬همه مس��ئوالن و مقامات ب��ه این عرصه ورود می کنند و‬ ‫یک سری اقدام های اولیه و پیش پاافتاده انجام می دهند اما به‬ ‫ماهیت کار توجه چندانی نمی کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬مسئله حمایت‬ ‫از تولید ملی و کاالی ایرانی مزایای بس��یار زیادی دربرخواهد‬ ‫داش��ت؛ از قبیل ارزاوری‪ ،‬اش��تغالزایی‪ ،‬تثبیت مشاغل‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬توس��عه‪ ،‬توقف خروج س��رمایه های کش��ور و حتی‬ ‫جلوگی��ری از نفوذ بیگانگان‪ .‬ب ه ش��خصه معتقدم نکته اخر از‬ ‫این لحاظ باید جدی گرفت ه ش��ود که بخشی از نفوذ خارجی‬ ‫از طریق واردات کاالهای خارجی ش��کل می گیرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شس��تا تاکید کرد‪ :‬اگر قرار اس��ت منافع ملی حفظ شود و در‬ ‫ن حال فقر کاهش یابد‪ ،‬اش��تغال ایجاد و توسعه اقتصادی‬ ‫عی ‬ ‫حاصل شود‪ ،‬تولیدات داخلی باید با کیفیت باال عرضه شوند تا‬ ‫مصرف کنندگان مجبور به پرداخت هزینه های جانبی برای انها‬ ‫نشوند‪ .‬از این لحاظ‪ ،‬تولیدکننده‪ ،‬وظیفه کیفی سازی و عرضه‬ ‫محصول با قیمت تمام شده به صرفه را دارد‪ .‬به عالوه‪ ،‬تولیدات‬ ‫باید در مع��رض ارزیابی قرار گیرند‪ .‬انج��ام چنین اقدام هایی‬ ‫باعث باالرفتن ظرفیت تولید‪ ،‬اش��تغالزایی‪ ،‬توس��عه فعالیت و‬ ‫افزایش نقدینگی کارخانجات و ش��رکت هایی می ش��ود که به ‬ ‫دلی��ل واردات بی رویه‪ ،‬مجبور به تولید زیر ظرفیت ش��ده اند‪.‬‬ ‫ای��ن امور در نهای��ت به باال رفتن کیفی��ت تولیدات داخلی و‬ ‫رقابتی تر شدن عرصه تولید ملی منجر می شود‪ .‬از جمله دیگر‬ ‫مشکالت عرصه تولید در کشور نبود یک نظام منسجم ارزیابی‬ ‫خدمات پس از فروش است که ان هم باید در دستور کار قرار‬ ‫گیرد‪ .‬مدیرعامل شس��تا در پایان گفت‪ :‬ما در سازمان شستا‬ ‫ب��ه عنوان یک تولیدکننده و مصرف کننده بزرگ به طور قطع‬ ‫ای��ن موض��وع را در برنامه های مان به عنوان یک دس��تور کار‬ ‫مهم اعمال می کنیم و ش��رکت های زیرمجموعه مان را مکلف‬ ‫می کنی��م که از کاالهای داخلی اس��تفاده کنند‪ .‬همچنین ما‬ ‫امروز می توانیم ادعا کنیم توانایی تامین بسیاری از مواد اولیه‬ ‫شرکت ها و کارخانه های داخل کشورمان را داریم‪.‬‬ ‫سیدتقی کبیری‪:‬‬ ‫اگر قیمت دالر ثابت‬ ‫نشود همواره با بازی‬ ‫رونق و رکود روبه رو‬ ‫هستیم‪ .‬این مسئله‬ ‫برای تولیدکنندگان‬ ‫بسیار اسیب زننده‬ ‫است‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫و بازرگانان ترجیح‬ ‫می دهند دالر نوسان‬ ‫نداشته باشد‪ .‬این‬ ‫موضوع از نرخ ارز‬ ‫اهمیت بیشتری دارد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یک��ی از موضوع های��ی ک��ه‬ ‫باع��ث از بی��ن رفت��ن توجی��ه‬ ‫اقتص��ادی طرح ه��ا می ش��ود و‬ ‫بهره وری تس��هیالت را به شدت‬ ‫کاهش می دهد‪ ،‬نرخ ارز اس��ت‪.‬‬ ‫دول��ت تس��هیالت با س��ود ‪۱۸‬‬ ‫درص��د پرداخت می کن��د اما در‬ ‫بیژن پناهی زاده‬ ‫م��دت کوتاه��ی دالر ‪ ۳0‬درصد‬ ‫عضو خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫و تجارت‬ ‫تولیدکنن��ده چگونه ب��ا چنین‬ ‫نرخی با اس��تفاده از تس��هیالت‬ ‫دریافتی تجهیزات و ماشین االت خریداری کند؟ دولت چگونه‬ ‫ضرر تولیدکنندگان را جبران می کند؟ از زمان خرید تجهیزات‬ ‫و عقد قرارداد تا تحویل محصول چندین ماه طول می کشد؟‬ ‫وقتی در این مدت ن��رخ دالر افزایش می یابد تولیدکنندگان‬ ‫چگون��ه تعهدات خ��ود را به طرف خارج��ی پرداخت کنند؟‬ ‫افزایش نرخ ارز بر تمام ساختار تولید تاثیرگذار است و امکان‬ ‫تولید رقابت پذیر در چنین شرایطی به هیچ وجه مقدر نیست‪.‬‬ ‫مش��کالت قدیمی صنعت هنوز پابرجاست و اکنون وضعیت‬ ‫نرخ ارز این مش��کالت را تش��دید کرده اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫انگیزه س��رمایه گذاری در کش��ور از بین رفته اس��ت و دولت‬ ‫باید با کنترل ن��رخ ارز امید را به تولید باز گرداند‪ .‬همواره در‬ ‫بحران های اقتصادی نخس��تین نقطه اسیب بخش خصوصی‬ ‫است‪.‬‬ ‫دولت ب��رای حمایت از کاالی ایرانی بای��د ابتدا نرخ ارز را‬ ‫ساماندهی کند‪ ،‬سپس سود تسهیالت را کاهش دهد و روند‬ ‫پرداخت ها را تس��ریع کند‪ .‬قان��ون کار و تامین اجتماعی گام‬ ‫س��ومی اس��ت که دولت باید برای تولید مشوق هایی در نظر‬ ‫بگیرد‪ .‬تس��ریع در ص��دور مجوز های صنعت��ی و معدنی که‬ ‫مس��تقیم با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ارتباط اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر در بخش صدور مجوز های معدنی با بروکراسی‬ ‫پیچی��ده رو به رو هس��تیم که روند پیش��رفت پرو ژه ه��ا را با‬ ‫مشکل روبه رو کرده اس��ت‪ .‬با وجود این‪ ،‬بیشترین مشکالت‬ ‫تولید کنن��دگان مربوط به وزارت امور اقتص��ادی و دارایی و‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��ت‪ .‬دولت برای حمایت‬ ‫از تولید باید تمام جوانب اقتصادی را مد نظر قرار دهد‪.‬‬ ‫«دالر نداریم»‪ ،‬دردسر جدید تولیدکنندگان‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پس از اینکه روز گذشته دالر از مرز ‪ ۶‬هزار تومان‬ ‫هم عبور کرد‪ ،‬متقاضیان ان با جمله «دالر نداریم»‬ ‫از طرف صرافی ها روبه رو شدند‪ .‬جمله ای که تحلیل‬ ‫ان در ش��رایط کنونی نشان از دردسر جدیدی برای‬ ‫تولیدکنندگان دارد‪ .‬این موضوع از طرف کارشناسان‬ ‫این گونه تحلیل می ش��ود که دول��ت تالش می کند‬ ‫دالر به صرافی ها عرضه نشود تا عالوه بر کوتاه شدن‬ ‫دس��ت دالالن دالر ب��ه تولیدکنن��دگان و بازرگانان‬ ‫برس��د‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬این موضوع نی��ز با چالش های‬ ‫جدی روبه رو است‪.‬‬ ‫نخس��تین چالش این ش��یوه به ب��ازار ارز مربوط‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این صورت دولت بازار را کنترل نکرده‬ ‫بلک��ه چرخه عرضه و تقاضا را دس��تکاری می کند‪ .‬در‬ ‫شرایط کنونی به دلیل افزایش نرخ دالر تقاضا برای‬ ‫ان افزایش می یاب��د‪ ،‬حال اگر عرضه کاهش یابد در‬ ‫روزهای اینده باز هم شاهد افزایش نرخ دالر خواهیم‬ ‫بود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬بسیاری از کارشناسان معتقدند‬ ‫بهترین راه حل این اس��ت که دولت از سرکوب نرخ‬ ‫دالر دس��ت بکشد و تالش کند دس��ت دالالن را از‬ ‫کسب سودهای انی و لحظه ای کوتاه کند‪.‬‬ ‫این ادعا که نوس��انات نرخ ارز در روزهای گذشته‬ ‫بر تمام بخش های اقتصادی کش��ور تاثیر گذاش��ته‪،‬‬ ‫موضوعی اس��ت که از طرف کارشناسان مورد تاکید‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬دالر روز گذش��ته از مرز ‪ ۶‬هزار تومان‬ ‫عبور کرد و کارشناس��ان معتقدن��د این افزایش نرخ‬ ‫ادام��ه خواهد داش��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬انچه اهمیت‬ ‫بس��یاری می یابد این اس��ت که واحدهای تولیدی و‬ ‫بخش صنعت در کش��ور با چه ساز و کاری می توانند‬ ‫کمترین اسیب را ببینند‪.‬‬ ‫پی��ش از این باید در نظر داش��ت ک��ه افزایش یا‬ ‫کاهش نرخ ارز در بخش تولید بیش از باال بودن نرخ‬ ‫اس��یب زننده است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬اگر دولت بتواند‬ ‫ن��رخ ارز را ثابت نگه دارد‪ ،‬وضعی��ت تولیدکنندگان‬ ‫نسبت به شرایط کنونی که بازار ارز دچار تالطم های‬ ‫بسیاری شده‪ ،‬بهبود می یابد‪.‬‬ ‫پدرام سلطانی‪ :‬بانک مرکزی باید به جای توزیع دالر به‬ ‫شکل فعلی انها را در اختیار تولید کنندگان‪ ،‬مسافران‪،‬‬ ‫تاجران و افرادی که قصد عملکرد موجه دارند‪ ،‬بگذارد‬ ‫حمید اذرمند‪ :‬اگر حمایت از کاالی ایرانی تنها به پرداخت‬ ‫تسهیالت ارزان به تولیدکنندگان اختصاص یابد‪ ،‬این‬ ‫رفتار به کاهش انگیزه نواوری و رقابت منجر خواهد شد‬ ‫‹ ‹نرخ ارز ثابت بماند‬ ‫سیدتقی کبیری‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در این باره به «گسترش صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬افزایش نرخ ارز در بازه زمانی کوتاهی به رونق‬ ‫منجر می ش��ود‪ .‬در این شرایط مردم تصور می کنند‬ ‫نرخ ارز افزایش بیش��تری خواهد یاف��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫برنامه اقتص��ادی و تهیه ملزومات خود را در اولویت‬ ‫قرار می دهند‪ .‬به این دلیل است که افزایش مقطعی‬ ‫نرخ ارز در بازه زمانی کوتاهی به رونق می انجامد‪ .‬اما‬ ‫پس از گذشت این بازه زمان کوتاه‪ ،‬وضعیت تولید و‬ ‫بازار با رکود شدیدی روبه رو می شود‪.‬‬ ‫کبیری با اش��اره به اینکه متاس��فانه پس از اینکه‬ ‫روند صعودی نرخ ارز طی شد بالفاصله شاهد کاهش‬ ‫قیمت هس��تیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ای��ن کاهش قیمت نیز‬ ‫دوباره ب��ازار را از روند ثبات خ��ود خارج کرده و به‬ ‫بازار ش��وک می دهد‪ .‬پس از این دوباره مردم تصور‬ ‫می کنند قرار اس��ت دالر روند نزولی داشته باشد‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط عالوه بر اینکه قیمت تمام ش��ده کاالها‬ ‫افزایش یافته حتی ان دسته از مردم که توان خرید‬ ‫دارند هم دس��ت نگ��ه می دارند تا قیمت ها بیش��تر‬ ‫کاهش یابد‪ .‬این موضوع باعث می شود رکود تولید و‬ ‫بازار با زمان بیشتری روبه رو شود‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به اینک��ه اگر قیم��ت دالر ثابت‬ ‫نش��ود همواره با بازی رونق و رکود روبه رو هستیم‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬این مس��ئله برای تولیدکنندگان بسیار‬ ‫اسیب زننده است‪ .‬تولیدکنندگان و بازرگانان ترجیح‬ ‫می دهند دالر نوس��ان نداشته باش��د‪ .‬این موضوع از‬ ‫نرخ ارز اهمیت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البت��ه افزایش نرخ ارز موضوعی قابل‬ ‫پیش بینی بود اما باید در نظر داشت که دولت باید‬ ‫ارز را ب��ه نرخ واقعی برس��اند و در یک بازه باثبات‬ ‫ان راحفظ کند‪ .‬این وضعیت باعث می شود هر چند‬ ‫س��ال یک بار یک با ش��وک های ارزی روبه رو شود‪.‬‬ ‫این اتفاق در ش��رایط کنونی کش��ور که بسیاری از‬ ‫ش��رکت ها اماده هم��کاری با خارجی ها هس��تند‬ ‫اس��یب می زند‪ .‬عالوه بر این از دیگ��ر موضوع هایی‬ ‫ک��ه در این زمینه اهمیت دارد‪ ،‬تعهداتی اس��ت که‬ ‫شرکت های داخلی دارند‪ .‬برخی از این شرکت ها در‬ ‫قراردادهای خود تعیین می کنند قیمت تمام ش��ده‬ ‫ب��ر مبنای قیمت روز دالر اس��ت‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫طرف س��فارش دهنده دچار اسیب و زیان شدیدی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود دالر در بازار‬ ‫با اینکه نرخ ارز به سرعت در حال افزایش است در‬ ‫روز گذشته برخی مشاهدات بازار حکایت از کاهش‬ ‫میزان ارز در بازار داشت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬عرضه دالر‬ ‫کم ش��د‪ .‬این اتفاق در حالی رخ داد که تقاضا برای‬ ‫دالر در روزهای گذشته افزایش یافته است‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه یک��ی از ظرفیت های درامدی در ش��رایط‬ ‫افزایش نرخ ارز خرید ان است‪ ،‬طبیعی است زمانی‬ ‫که نرخ دالر رو به رش��د ق��رار می گیرد‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫خری��د ان نیز افزایش می یابد‪ .‬حال در این ش��رایط‬ ‫میزان عرضه کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس قانون عرضه و تقاضا افزایش بیشتر نرخ‬ ‫ارز به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه پیش بینی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه پیکان انتقاد کارشناس��ان عملکرد‬ ‫بانک مرکزی را نش��انه رفته اس��ت‪ .‬نایب رییس اتاق‬ ‫بازرگانی ای��ران از عملکرد ارزی بانک مرکزی انتقاد‬ ‫کرد و به ایس��نا گفت‪ :‬افزای��ش قیمت دالر هیجانی‬ ‫اس��ت و در واکنش به نگرانی مردم نسبت به اینده‬ ‫اقتص��ادی کش��ور که ب��ا خرید ارز ب��ه دنبال حفظ‬ ‫نقدینگی شان هستند‪ ،‬ایجاد شده که شرایط را فقط‬ ‫به نفع س��وداگری و س��وداگران کرده اس��ت‪ .‬شیب‬ ‫صع��ودی قیمت دالر ادامه دارد و ب��ا التهابی که در‬ ‫بازار ارز به وجود امده اکنون دیگر صرافی ها و حتی‬ ‫دستفروشان ارز نیز دالری نمی فروشند و می گویند‬ ‫«دالری در بازار وجود ندارد»‪.‬‬ ‫پدرام س��لطانی ب��ا انتق��اد از روش عملکرد بانک‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬روندی که اکن��ون اتفاق افتاده پیش‬ ‫از ای��ن نیز به اجرا درامده و انتقاداتی نس��بت به ان‬ ‫وارد بوده است‪.‬‬ ‫یعنی اینک��ه مردم بخواهند جل��وی در صرافی ها‬ ‫ص��ف ببندن��د و بانک مرکزی با تزری��ق ارز بخواهد‬ ‫جلوی تقاضای ب��ازار را بگیرد یعنی به نوعی دولت‪،‬‬ ‫تقاضای کس��انی را ک��ه فعالیت تج��اری و تولیدی‬ ‫ندارن��د‪ ،‬تامین کند که کار درس��تی نیس��ت‪ .‬بانک‬ ‫مرکزی باید به جای توزیع دالر به شکل فعلی انها را‬ ‫در اختیار تولیدکنندگان‪ ،‬مسافران‪ ،‬تاجران و افرادی‬ ‫که قصد عملکرد موجه دارند‪ ،‬بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ ارز سرکوب نشود‬ ‫حمید اذرمند‪ ،‬استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد‬ ‫با اش��اره به اینکه اگ��ر حمای��ت از کاالی ایرانی به‬ ‫معنی اقدام هایی مانند افزای��ش تعرفه های گمرکی‬ ‫و پرداخت تس��هیالت ارزان به تولیدکنندگان باشد‪،‬‬ ‫ای��ن رفتار به کاه��ش کیفت محص��والت داخلی و‬ ‫کاهش انگی��زه نواوری و رقابت منجر خواهد ش��د‪،‬‬ ‫به ایلنا گفت‪ :‬با این حال‪ ،‬پیش��نهادهای مهمی هم‬ ‫برای حمایت از کاالی ایرانی برای دولت وجود دارد‬ ‫که یکی از انها جلوگیری از سرکوب نرخ ارز است‪.‬‬ ‫ش��عار «حمایت از کاالی ایران��ی» در واقع در پی‬ ‫حمایت از تولید و اشتغال در کشور است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫باید مورد اس��تقبال و حمای��ت همگانی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫البته باید در نظر داش��ت که حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫زمانی می تواند تحقق یابد که این ش��عار به ابزارهای‬ ‫سیاس��ت گذاری مناسب تبدیل ش��ود و برای اجرای‬ ‫ان هدف گذاری و زمان بندی مناس��بی وجود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬ب��ه نظر می رس��د انچه‬ ‫تولیدکنن��دگان از دول��ت می خواهن��د هن��وز ب��ه‬ ‫دست نیامده و تالش های دولت برای کنترل نرخ ارز‬ ‫در راستای انچه تولیدکنندگان می خواهند نیست‪.‬‬ ‫کاهش قیمت تمام شده تولید ضروری است‬ ‫‍ نایب رییس اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت کاهش‬ ‫قیمت تمام شده تولید تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسین س�لاح ورزی با اشاره به‬ ‫نام گذاری س��ال جاری به عنوان «حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی» مش��کالت و چالش های پیش روی تولید را‬ ‫تش��ریح کرد و گفت‪ :‬رفع انها ب��رای کاهش قیمت‬ ‫تمام شده تولید پیش نیاز جذاب شدن کاالی ایرانی‬ ‫برای مصرف کننده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬در س��ال «حمای��ت از کاالی‬ ‫ایرانی» نکته ای که باید مدنظر باش��د این است که‬ ‫برای اثرگذاری این ش��عار باید بح��ث بهبود فضای‬ ‫کس��ب وکار و حمایت از تولی��دات ملی به نحوی در‬ ‫دس��تور کار قرار گیرد و اجرایی ش��ود که در عمل‬ ‫زمینه مس��اعد برای تولید کاالهای داخلی باکیفیت‬ ‫و دارای قیمت مناس��ب فراه��م اید و مصرف کننده‬ ‫ایرانی نه برای یک سال‪ ،‬که برای بلندمدت طرفدار‬ ‫خرید این کاالها باشد‪.‬‬ ‫سالح ورزی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر تصور من این‬ ‫اس��ت که برای پرداختن به شعار «حمایت از کاالی‬ ‫ایران��ی» باید نگاه کلی تر و عام ت��ری به مفهوم کاال‬ ‫و تولید ایرانی داش��ته باش��یم و محصوالت اقتصاد‬ ‫ای��ران اعم از کاال و خدمات را در دایره محاس��بات‬ ‫بگنجانیم‪ .‬این مس��ئول افزود‪ :‬در بحث راهکارهای‬ ‫حمای��ت از محص��والت اقتصاد ملی اما‪ ،‬نخس��تین‬ ‫معضل��ی که تولید مل��ی با ان روبه رو اس��ت و باید‬ ‫ب��رای رف��ع ان اقدام کرد ت��ا کاالی ایرانی را دارای‬ ‫ش��رایط حمایت طوالنی مدت کند‪ ،‬باال بودن قیمت‬ ‫تمام ش��ده است‪ .‬رییس اتاق بازرگانی لرستان اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬در حقیقت باال بودن قیمت تمام ش��ده کاال و‬ ‫خدمات در اقتصاد ایران بزرگترین مشکلی است که‬ ‫گرچه سرمنش��اهای مختلفی دارد اما کل کاالها و‬ ‫خدمات تولیدی را تحت تاثیر قرار می دهد و امکان‬ ‫رقابت در برابر مش��ابه خارجی را از فعاالن اقتصادی‬ ‫می گی��رد‪ .‬س�لاح ورزی گف��ت‪ :‬معتقدم بخش��ی از‬ ‫معضل زی��اد بودن قیمت تمام ش��ده ب��ه باال بودن‬ ‫هزینه های مب��ادالت برمی گردد که بخش عمده ای‬ ‫از انها ناش��ی از موانع موجود در فضای کس��ب وکار‬ ‫است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬اگر دولت و حاکمیت می خواهد‬ ‫زمینه تولی��د کاالی باکیفی��ت‪ ،‬رقابت پذیر و مورد‬ ‫اقبال بازار و مصرف کننده را فراهم کند‪ ،‬باید ضمن‬ ‫کاهش هزینه های مبادالتی‪ ،‬بستر الزم برای توسعه‬ ‫س��رمایه گذاری و توسعه تولید در کش��ور را فراهم‬ ‫کن��د‪ .‬نایب رییس اتاق ایران یاداور ش��د‪ :‬البته برای‬ ‫ای��ن کار دولت باید به س��راغ متغیره��ای کلیدی‬ ‫مانن��د نرخ ارز‪ ،‬س��ود بانکی‪ ،‬تورم و دس��تمزد برود‬ ‫و تغیی��رات این متغیرها را مدیری��ت کند تا از یک ‬ ‫سو‪ ،‬برای تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت پذیری‬ ‫وجود داش��ته باشد و از س��وی دیگر‪ ،‬مصرف کننده‬ ‫نیز ق��درت خرید کافی برای تهی��ه نیازها و گذران‬ ‫معیشت را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واقعیت این اس��ت که وقتی در اقتصاد‬ ‫ایران نرخ به��ره بانکی و هزینه های مالیات و تامین‬ ‫اجتماع��ی ب��رای بس��یاری باالس��ت و مداخله های‬ ‫دول��ت در فرایند تعیین دس��تمزد نیز که به دنبال‬ ‫افزای��ش ‪ ۲۰‬درصدی دستمزدهاس��ت ب��ر فرایند‬ ‫تولید تاثی��ر می گذارد‪ ،‬در عمل نمی توانیم ش��اهد‬ ‫عرضه محصوالت باکیفیت و رقابت پذیر باش��یم که‬ ‫با استقبال بازار نیز روبه رو شود‪.‬‬ ‫این مسئول عنوان کرد‪ :‬نکته دیگر اینکه در فضای‬ ‫کسب وکار ایران‪ ،‬هماهنگی کافی میان سیاست های‬ ‫پولی‪ ،‬مال��ی و ارزی با سیاس��ت های تجاری وجود‬ ‫ن��دارد به نوعی که گاه دولت ه��ا با نیت هایی غیر از‬ ‫حمایت از تولید داخلی اس��ت ب��رای مثال‪ ،‬کنترل‬ ‫تقاضا در بازار ارز‪ ،‬در حوزه تعرفه ها دخالت می کنند‬ ‫و مستقیم حوزه تولید را تحت تاثیر قرار می دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کوتاه س��خن اینک��ه اگر ما خواس��تار‬ ‫حمای��ت مردم از تولید داخل هس��تیم‪ ،‬باید بتوانیم‬ ‫کاال و خدمات را با قیمت و کیفیت مناس��ب تهیه و‬ ‫به مصرف کننده عرضه کنیم و تحقق این امر منوط‬ ‫به این اس��ت که فع��االن اقتص��ادی از نظر قیمت‬ ‫تمام ش��ده امکان نقش افرینی مورد انتظار را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪ 23 1397‬رجب ‪ 10 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 363‬پیاپی ‪2336‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مشوق ها و تاثیر ان بر فتح بازار‬ ‫در صنعت تایر‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫شاهـد هستیم صنعت‬ ‫خـودرو و بسیـاری از‬ ‫قطعه سازان زیر فشار‬ ‫در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫این امر چه سودی برای‬ ‫کشور خواهد داشت؟‬ ‫ایا منطقی است که‬ ‫خودرویی «ا» تومان‬ ‫تولید شود اما «ا»‬ ‫منهای «ب» در بازار به ‬ ‫فروش برسد؟‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با یکی از کارشناسان صنعت خودرو مطرح شد‬ ‫بازار رقابتی مکانیزم قیمت گذاری خودرو‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬برای کاهش ریس��ک در این بخش‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫ش��ورای رقابت ش��کل گرفت تا بخش خصوصی با‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ورود به بازار‪ ،‬نگران انحص��ارات و رقبای انحصارگر‬ ‫خود نباشد‪.‬‬ ‫همان طور که در گزارش روز گذش��ته «گسترش‬ ‫اما تعریف و اس��تنباطی که از ش��رح وظایف این‬ ‫صنع��ت» امد‪ ،‬همچن��ان یکی از مباحث چالش��ی‬ ‫ش��ورا به ذهن ها خطور می کرد متفاوت بود؛ برخی‬ ‫مطرح از سوی صنعتگران به ویژه در صنعت خودرو‬ ‫روی انحصاری و غیرانحصاری بودن صنعت خودرو‬ ‫قیمت گذاری دستوری شورای رقابت است و عنوان‬ ‫تردید داش��تند‪ ،‬برخی نیز معتقد بودند اگر صنعت‬ ‫می شود در حالی که نرخ مواد اولیه و سایر خدمات‬ ‫خودرو بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد دولتی باشد انحصاری‬ ‫دولتی افزای��ش می یابد این قان��ون (تعیین نرخ از‬ ‫به شمار می رود و سایر تفسیرهایی که در این حوزه‬ ‫سوی ش��ورای رقابت که بر اس��اس افزایش نیافتن‬ ‫اعالم می شد‪.‬‬ ‫نرخ خودروها در راس��تای حمایت از مصرف کننده‬ ‫البت��ه این امر هن��وز ادام��ه دارد و تعریف ثابتی‬ ‫اس��ت) باعث ش��ده صنعتگران این حوزه به س��ود‬ ‫از انحص��ار در این صنعت وج��ود ندارد؛ هر کس بر‬ ‫منطقی و مورد انتظار خود دس��ت نیابند و حتی در‬ ‫اساس سلیقه خود گمانه زنی می کند که ایا خودرو‬ ‫بسیاری اوقات زیان ببینند‪.‬‬ ‫کاالیی انحصاری است یا خیر‪.‬‬ ‫اما شورای رقابت بر اساس موضوع ماده ‪ ۵۳‬قانون‬ ‫ضم��ن انکه زمان��ی که ای��ن ش��ورا کار خود را‬ ‫اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای‬ ‫اغاز ک��رد با س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی در کشور‬ ‫تولیدکنن��دگان تداخل پیدا ک��رد در حالی که این‬ ‫به وجود امد‪ .‬قوانی��ن ضدانحصار یا ایجاد رقابت از‬ ‫س��ازمان نی��ز مدعی متولی ب��ودن این ام��ر بود و‬ ‫جمله قوانینی اس��ت که از س��ال های بسیار دور در‬ ‫دوره ای را به خود اختصاص داد اما در ادامه شورای‬ ‫بیش از ‪ ۱۴۰‬کش��ور شکل گرفت و رفع موانع برای‬ ‫ملی رقابت به ش��کلی کـه ام��روز در حـال فعالیت‬ ‫بازار را پیگیری می کرد‪.‬‬ ‫است‪ ،‬سکاندار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪« ،‬گس��ترش صنعت» به س��راغ‬ ‫اما به نظر می رس��د اس��اس این بح��ث در دنیای‬ ‫ساس��ان قربانی‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو رفت و‬ ‫امروز غیرمنطقی اس��ت تنها برای نظام های خاصی‬ ‫درب��اره ش��کل گیری این قان��ون در صنعت خودرو‬ ‫که همیشه بخواهند فضا را در کنترل داشته باشند‪،‬‬ ‫کش��ور با وی گفت وگو کرد و اینکه با برداشتن این‬ ‫می تواند کارکرد داش��ته باش��د ولی در اقتصاد بازار‬ ‫قانون ایا بازار دچار اختالل نخواهد ش��د؟ و راهکار‬ ‫ازاد این مسئله معنی ندارد‪.‬‬ ‫برون رفت از این مس��ئله چیست و چگونه می توان‬ ‫بح��ث رقابت در فض��ای انحصاری معن��ی ندارد‬ ‫مانع بازاری افسار گس��یخته در این حوزه شد؟ این‬ ‫و ش��رکت خارج��ی وقتـ��ی بحـ��ث انحص��ار و‬ ‫گفت وگو را می خوانید‪:‬‬ ‫ش��ـورای رقابت وجـود داشته باش��د تمایلی بـرای‬ ‫€ €فلس�فه به وجود امدن ش�ورای رقابت در‬ ‫سـرمایـه گذاری نخـواهد داش��ت‪ .‬منطقـی نیست‬ ‫صنعت خودرو چه بود؟‬ ‫صنعتگـر برنامه ریزی کند‪ ،‬تـولید داش��تـه باشـد و‬ ‫تاریخچه این مس��ئله به وظایف��ی برمی گردد که‬ ‫نـرخ را نهـادی دیگـر تعیین کنـد‪.‬‬ ‫س��ازمان حمایت بر عهده داشت‪ .‬در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫در ادام��ه اعتراض ها اعالم ش��د فقط خودروهای‬ ‫معدن و تجارت معاونتی با عنوان س��ازمان حمایت‬ ‫زیر ‪ ۵۰‬میلی��ون تومان قیمت گذاری ش��وند و این‬ ‫وجود دارد که این بخ��ش در بحث قیمـت گـذاری‬ ‫امر ش��امل س��ایر خودروها ک��ه در رده خودروهای‬ ‫برخـی از کاالها که دچار حساس��یت هس��تند بـه‬ ‫لوکس هس��تند نخواهد ش��د زی��را ای��ران در این‬ ‫ ش��کلی از حق��وق مصرف کننده پش��تیبانی ش��ود‪.‬‬ ‫امر (خودروهای لوکس) فعالیت خاصی ندارد‪.‬‬ ‫چنیـن امری را این س��ازمان در س��ال های زیادی‬ ‫با تم��ام این مس��ائلی ک��ه مطرح ش��د معتقدم‬ ‫انجام می داد‪.‬‬ ‫قیمت گ��ذاری از س��وی ش��ورای رقابت ش��یوه ای‬ ‫ام��ا دالیل نامش��خص‪ -‬که ش��اید این س��ازمان‬ ‫مناس��ب و مطلوب نبوده و بای��د مکانیزم های بازار‬ ‫وظایف خود را به خوبی انجام نداده اس��ت یا نیاز به‬ ‫رقابت��ی انچ��ه در دنی��ا تجربـه ش��ده و بـه نتیجه‬ ‫کنترل بیشتر داش��ت‪ -‬عنوان شد روی محصوالتی‬ ‫رسیده الگو قـرار گیرد‪.‬‬ ‫که انحصار ایجاد می ش��ود و مجموع��ه ای می تواند‬ ‫گاه��ی خالقیت ه��ا و بوم��ی ک��ردن سلس��له‬ ‫به ش��کل انحص��اری کاالی��ی را تولید‬ ‫استانداردها خود عامل بحران و فساد‬ ‫کند که نهادی ایجاد ش��ود مس��تقل از‬ ‫می شود و مش��کالت زیادی به وجود‬ ‫فلسفه به وجود امدن‬ ‫بخش های تصمیم گیری جاری کش��ور‪،‬‬ ‫می اورد زی��را می خواهی��م قانونی را‬ ‫شورای ملی رقابت‬ ‫تا بتواند در قیمت گ��ذاری دخالت کند با هدف تسهیل کنندگی لحظ��ه ای ج��اری کنیم ب��دون اینکه‬ ‫فعالیت بخش‬ ‫که بحث انحصار مطرح نباش��د؛ به این‬ ‫انع��کاس ان را تجربه کرده باش��یم؛‬ ‫خصوصی و به طور‬ ‫مفهوم که اگر شرکت یا تولیدکننده ای‬ ‫دمل ه��ای چرکین دیگ��ری به وجود‬ ‫کلی تر‪ ،‬عرصه‬ ‫محصولی را تولی��د می کند که دیگری‬ ‫می اید که شاید از عوامل رشد نکردن‬ ‫اقتصادی بود‪.‬‬ ‫ح��ق ندارند ان را تولید کن��د نتواند با‬ ‫صنعت خودرو همین امر باش��د مانند‬ ‫به این ترتیب‪،‬‬ ‫ب��ازی قیمت ها‪ ،‬به ه��ر مبلغی که خود‬ ‫قیمت گ��ذاری که در نه��اد بیرون از‬ ‫برای کاهش ریسک‬ ‫در این بخش شورای‬ ‫می خواهد محص��والت را عرضه کند تا‬ ‫صنعت خود انجام می شود‪.‬‬ ‫رقابت شکل گرفت‬ ‫در این شیوه کاال گران تر از اصل ان بـه‬ ‫بله‪ ،‬نگرانی این است که اگر بگوییم‬ ‫تا بخش خصوصی‬ ‫ دسـت مصرف کننده نرسد‪.‬‬ ‫قیمت گ��ذاری به خودروس��از واگذار‬ ‫با ورود به بازار‪،‬‬ ‫شورای‬ ‫امدن‬ ‫درواقع فلسفه ب ه وجود‬ ‫شود قیمت ها بسیار افزایش پیدا کند‬ ‫نگران انحصارات‬ ‫ملی رقاب��ت با هدف تس��هیل کنندگی‬ ‫و مصرف کننده متضرر شود‪.‬‬ ‫و رقبای انحصارگر‬ ‫خود نباشد‬ ‫فعالی��ت بخ��ش خصوص��ی و ب��ه طور‬ ‫� حال ب�رای اینکه بازار قیمت ها‬ ‫ب�ه ان س�مت ن�رود و به ش�کل‬ ‫کلی تر‪ ،‬عرصه اقتصادی بود‪.‬‬ ‫حتی منفی است‪.‬‬ ‫افسارگسیخته عمل نشود‪ ،‬باید چه کرد؟‬ ‫در ای��ن بس��تر اگر ف��ردی وارد تولید ش��ود این‬ ‫بای��د با مکانیزم های بهتری ای��ن امر را اجرا کرد‬ ‫احتمال وجود دارد که از رانت بخواهد استفاده کند‬ ‫و به س��وی بازار رقابتی پیش رفت‪ .‬امروز اگر اجازه‬ ‫و انها نیز تا زمانی که رانت وجود داش��ته باش��د در‬ ‫داده ش��ود ‪ ۴‬محصول خارجی در کشور تولید شود‬ ‫بازار حضور خواهند داش��ت و زمانی که منافع خود‬ ‫همان محصول بازار را متعادل می کند‪.‬‬ ‫را تامی��ن کردند از ادامـه کار صرف نظر می کنند در‬ ‫چ��را با ش��یوه های تجربه ش��ده در دنی��ا حرکت‬ ‫حـال��ی که تولیدکننده واقعی و طیفی کـه با فکر و‬ ‫نکنیم؟ چ��را کاری که کره جنوبی و ترکیه می کند‪،‬‬ ‫انرژی و نـواوری وارد تولیـد ش��ده اند کنار گذاشته‬ ‫انج��ام ندهیم؟ در حالی که صنع��ت خودرو ترکیه‬ ‫مـی ش��وند و افرادی که به واس��طه رانت امده اند با‬ ‫و نیز قطعه س��ازی ان به س��رعت در حال رش��د و‬ ‫فعالیت محدود در دوره زمانی کوتاه کار را به پایان‬ ‫پیش��رفت اس��ت‪ .‬چرا با ازمون و خطا حرکت کنیم‬ ‫می رسانند‪.‬‬ ‫ک��ه ده ها نوع کنترل و هزینه ه��ای مختلف را برای‬ ‫برای مثال‪ ،‬بس��یاری از شرکت ها در مقطعی که‬ ‫نظارت بر شبکه ای ناقص داشته باشیم؟‬ ‫خودرو را وارد می کردند فعالیت خود را اغاز کردند‬ ‫در نتیجه‪ ،‬فکر می کنم ش��ورای رقابت حداقل در‬ ‫و زمانی که ملزم شدند‪ ،‬این خودروها باید در داخل‬ ‫صنعت خودرو نباید دخالتی داش��ته باشد و این به‬ ‫تولید ش��وند زیرا قرار بوده انه��ا پس از وارد کردن‬ ‫س��ود تولید و مردم جامعه اس��ت‪ .‬هر چقدر محیط‬ ‫ی��ک هزار خودرو به س��مت عمق س��اخت داخل و‬ ‫صنعت را رقابتی کنیم شانس کنترل قیمت ها برای‬ ‫بومی سازی قطعات بروند عقب نشینی می کنند‪.‬‬ ‫ما بیشتر خواهد ش��د زیرا خود بازار مکانیزم بسیار‬ ‫امروز فقط دو خودروس��از بزرگ کشور قطعات را‬ ‫هوشمندی دارد‪.‬‬ ‫به شکل محـدود داخلی س��ازی می کنند (در زمینه‬ ‫وقت��ی یک ی��ا دو نماینده فع��ال صنعت خودرو‬ ‫خودروهای جدید) و س��رعت کنـ��دی دارنـد‪ .‬این‬ ‫بین الملل��ی را وارد عرص��ه بازار داخل��ی کنیم انها‬ ‫اس��ت کـه امـروز کش��ورهایی مانن��د کـره جنوبی‪،‬‬ ‫دنبال فروش بیش��تر هستند و س��عی خواهند کرد‬ ‫ترکیه‪ ،‬مال��زی و‪ ...‬کـه صنای��ع خـودرویی خود را‬ ‫قیمت ه��ا را متع��ادل نگ��ه دارند‪ .‬ما که ب��ه دنبال‬ ‫بـا ایـران ش��روع کرده اند بسیـار جلوتر از ایـران در‬ ‫شکس��ت صنع��ت داخ��ل نیس��تیم نباید با فش��ار‬ ‫حال حـرکت هس��تند و روز بـه روز فاصله ما بـا انها‬ ‫نرخ را پایی��ن نگه داریم که صنع��ت از بین بـرود‪.‬‬ ‫بیشتـر مـی شود‪.‬‬ ‫امروز ش��اهـد هس��تیم صنعت خـودرو و بسیـاری‬ ‫تا زمانی که این مشکالت برطرف نشود و مقبولیت‬ ‫از قطعه س��ازان زیر فش��ار در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری برای این امر به وجود نیاید به طور‬ ‫این امر چه سودی برای کشور خواهد داشت؟ برای‬ ‫مسلم س��رمایه گذار واقعی وارد عرصه نمی شود‪ .‬اگر‬ ‫نمونه‪ ،‬ایا منطقی اس��ت ک��ه خودرویی «ا» تومان‬ ‫می بینیم تعدادی وارد می ش��وند کسانی هستند که‬ ‫تولید ش��ود اما «ا» منهای «ب» در بازار به فروش‬ ‫از سلس��له امتیازات ویژه برخوردارند و درواقع این‬ ‫برس��د؟ این امر ممکن اس��ت یک یا ‪ ۲‬سال تداوم‬ ‫مزیت هاس��ت که انها را وارد عرصه تولید کرده که‬ ‫داشته باش��د اما به طور قطع به مرور شرکت ها کم‬ ‫مقطعی است‪.‬‬ ‫می اورن��د و عواق��ب ان همین وضعیتی اس��ت که‬ ‫€ €ای�ا چنی�ن ش�ورایی پیش�ینه جهان�ی‬ ‫ش��اهد هس��تیم و یک به یک ش��رکت ها از زنجیره‬ ‫دارد و اینک�ه ب�ه ط�ور دقیق از چ�ه تاریخی‬ ‫تولید در حال حذف شدن هستند‪.‬‬ ‫قیمت گ�ذاری از س�وی ش�ورای رقاب�ت برای‬ ‫در ادام��ه با متضرر ش��دن صنع��ت کل جامعه و‬ ‫خودروها در کشور اعمال شد؟‬ ‫اقتصاد کشور اس��یب می بیند‪ .‬وقتی تولید کشوری‬ ‫خیر‪ ،‬این امر در دنیا سابقه ندارد اما قیمت گذاری‬ ‫که یکی از ارکان اقتصادی ان اس��ت دچار اس��یب‬ ‫دس��توری در کش��ور ب��ه ‪ ۷‬ی��ا ‪ ۸‬س��ال پی��ش‬ ‫ش��ود مردم به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم اسیب‬ ‫برمی گردد (البت��ه در ح��وزه خ��ودرو) در حالی که‬ ‫خواهند دید‪.‬‬ ‫کاالیی است که در بازار باید نرخ ان تعیین شود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬تاکید می ش��ود امروز در صنعت خودرو‬ ‫البتـه قوانی��ن ضدانحصـاری در دنیا وجـود دارد‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور مش��کل داریم و ش��اید این‬ ‫امـ��ا ایـن مس��ئله در بحـث خـ��ودرو موضوعیتی‬ ‫چالش ها شفاف عنوان نش��ود اما هر دو خودروساز‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫بزرگ کش��ور کمبود نقدینگی دارند و در توس��عه‬ ‫درحال حاضر کشوری وجود ندارد که برای تعیین‬ ‫محصوالت خود به کندی حرکت می کنند و به طور‬ ‫ن��رخ از ای��ن مس��یر خودروهای خود‬ ‫روزمره در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫را قیمت گ��ذاری کند وگرن��ه قوانین‬ ‫البت��ه اش��کالی متوجه انها نیس��ت‬ ‫بحث رقابت‬ ‫ضدانحصار و خاصی در ش��بکه تولید‬ ‫زیرا منابع مالی محدود با بدهی زیادی‬ ‫در فضای انحصاری‬ ‫جهان��ی حاکم اس��ت ک��ه در مقابل‬ ‫که به صنعت قطعه کش��ور دارند اجازه‬ ‫معنی ندارد و‬ ‫شرکت خارجی‬ ‫دامپینگ ها مقابله می کند‪.‬‬ ‫پیشروی بیشتر به انها نمی دهد‪.‬‬ ‫وقتـی بحـث انحصار‬ ‫در دنیا ش��رکت های بس��یار بزرگ‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬این روندی اس��ت که قابل‬ ‫و شـورای رقابت‬ ‫برای ح��ذف رقیب��ان کوچ��ک خود‬ ‫ت��داوم نبوده و نمی توان انتظار داش��ت‬ ‫وجـود داشته باشد‬ ‫تصمی��م می گیرن��د در پلتفرم های��ی‬ ‫به اهداف دس��ت یابن��د‪ ،‬محصوالت نو‬ ‫تمایلی بـرای‬ ‫خ��اص ورود ک��رده و اس��تانداردها را‬ ‫ نش��ود‪ ،‬مش��تری از محصوالت رضایت‬ ‫سـرمایـه گذاری‬ ‫نخـواهد داشت‪.‬‬ ‫تغییر دهند‪ .‬با این تغییر ش��رکت های‬ ‫نداشته باش��د‪ ،‬کیفیت ها روزامد نشود‪،‬‬ ‫منطقـی نیست‬ ‫کوچک دچار اس��یب ش��ده که با این‬ ‫ب��ا فرایند روز دنیا فاصله گرفته ش��ود‪،‬‬ ‫صنعتگـر برنامه ریزی‬ ‫قوانین مانع این امر می شوند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری در تولید دیگر مقبولیت‬ ‫کند‪ ،‬تـولید‬ ‫ام��ا به طور قطع حتی یک مورد در‬ ‫نداش��ته و افراد به دنبال واسطه گری و‬ ‫داشتـه باشـد و‬ ‫صنعت خودرو جه��ان پیدا نمی کنید‬ ‫داللی محصول باشند‪ ،‬همچنین ریسک‬ ‫نـرخ را نهـادی‬ ‫دیگـر تعیین کنـد‬ ‫ک��ه قیم��ت ان در نه��ادی بیرون ان‬ ‫س��رمایه گذاری بس��یار افزایش یافته و‬ ‫صنعت تعیین شود‪.‬‬ ‫نرخ برگش��ت سرمایه در تولید ناچیز یا‬ ‫تهدی��د تولی��د مس��ئله‬ ‫دامپینگ (کاه��ش مصنوعی‬ ‫قیمت ب��رای فتح ی��ک بازار‬ ‫معین) اس��ت‪ .‬امروز در چین‪،‬‬ ‫امکانات و مش��وق های زیادی‬ ‫برای گس��ترش صادرات تایر‬ ‫داده می ش��ود‪ .‬در س��ال های‬ ‫مصطفی تنها‬ ‫اخیر چین ظرفیت بس��یاری‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی‬ ‫در تولی��د تای��ر ایج��اد کرده‬ ‫صنعت تایر ایران‬ ‫اس��ت که حسب گزارش های‬ ‫مناب��ع بین الملل��ی‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولی��دی در حدود ‪ ۸۰‬درصد مص��رف کل کره زمین برای‬ ‫نمونه تایر س��نگین رادیال در این کش��ور ایجاد شده است‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬این کارخانه ها یا باید ورشکس��ت شوند یا بتوانند‬ ‫صادرات داش��ته باشند‪ .‬از این رو‪ ،‬برای صادرات مشوق های‬ ‫مختلفی معین کردند‪.‬‬ ‫تای��ر چینی در س��ال های گذش��ته حض��ور پر قدرتی در‬ ‫داشته به همین دلیل برخی کشورها دو نوع‬ ‫ ‬ ‫بازارهای جهانی‬ ‫تعرفه متناسب با محصول و تولیدکنندگان به تفکیک‪ ،‬برای‬ ‫واردات تایر از چین و همچنین ویتنام در نظر گرفته اند‪.‬‬ ‫وقت��ی چینی ها با این پدی��ده در بازارهای جهانی روبه رو‬ ‫ش��دند قیمت ها را تا حد ممکن پایین اوردند و حتی بدون‬ ‫هی��چ س��ودی محصوالت خ��ود از جمله تای��ر را ب ه فروش‬ ‫می رس��انند بدین ترتیب بکارگیری تمام ظرفیت ها را هدف‬ ‫قرار داده اند‪.‬‬ ‫این نوع جنگ قیمتی که تایرس��ازان چین ایجاد کر ده اند‬ ‫مشمول برخی کش��ورها مانند ایران می شود‪ .‬این در حالی‬ ‫است که شنیده ایم با وجود تمام تمهیداتی که دولت در نظر‬ ‫گرفته است‪ ،‬تایرهای چینی زیادی در بازار کشور هست‪.‬‬ ‫اگر تایری وارد نش��ود با تمهیداتی که بوده طبیعی است‬ ‫نباید تایری در انبارها وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن به لحاظ فناوری بیش از ‪ ۹۵‬درصد از تایرهای‬ ‫تولیدی سواری کش��ور الستیک سیمی رادیال تیوپی است‬ ‫اما درباره تایرهای س��نگین این گونه نیس��ت و باید در این‬ ‫ش بیشتری شود‪.‬‬ ‫زمینه نیز تال ‬ ‫باید ب��ا برنامه ری��زی و نیز نظ��ارت در اج��رای برنامه ها‬ ‫همچنین کنترل ورودی گمرک و بازار‪ ،‬س��هم تولیدکننده‬ ‫داخلی را در امر بازار فروش افزایش دهیم و از زنجیره تولید‬ ‫داخل حمایت کامل کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هدف گذاری ‪97‬؛ تولید ی ‬ ‫ک‬ ‫میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار خودرو‬ ‫رسم هر سال صنعت خودرو اعالم‬ ‫هدف گذاری تولید س��االنه اس��ت و‬ ‫تحق��ق ‪۹۷‬درص��دی برنام��ه تولید‬ ‫خودروس��ازان در س��ال ‪ ۹۶‬را باید‬ ‫موفقیت بزرگی برای انها دانست‪.‬‬ ‫هرچند در نیمه های س��ال اعالم‬ ‫ش��د که ت��وان تولیدی ب��ه مراتب‬ ‫بیش��تر هدف گذاری های انجام شده در صنعت خودرو وجود‬ ‫دارد‪ ،‬با این حال امار ارائه ش��ده در اخرین جلس��ه شورای‬ ‫سیاس��ت گذاری خودرو در س��ال ‪ ،۹۶‬تحق��ق ‪ ۹۷‬درصدی‬ ‫برنامه تولید خودروس��ازان را نش��ان داد‪ .‬شاید بتوان عوامل‬ ‫بس��یاری از جمل��ه اتش س��وزی ک��روز به عن��وان یکی از‬ ‫بزرگترین تامین کنندگان خودروسازان و در عین حال نبود‬ ‫تقاضا را از دالیل محقق نش��دن ص��د درصدی برنامه تولید‬ ‫خودروس��ازان دانس��ت با وجود این‪ ،‬شواهد گویاست که در‬ ‫سال جاری احتمال افزوده شدن ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو به برنامه‬ ‫تولید خودروسازان وجود دارد‪.‬‬ ‫احمد نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودروسازان در گفت وگو‬ ‫با عصر خودرو با بیان اینکه درحال حاضر ش��رکت ها برنامه‬ ‫تولی��د خود را ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تحویل‬ ‫داده اند‪ ،‬گفت‪ :‬جلس��ه های مقدماتی در ای��ن زمینه برگزار‬ ‫ش��ده اما هنوز هدف گذاری تولید خودرو در سال ‪ ۹۷‬کامل‬ ‫نهایی نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش بین��ی می ش��ود با توجه ب��ه تحقق ‪۹۷‬‬ ‫درصدی برنامه تولید سال گذشته‪ ،‬تولید یک میلیون و ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار دستگاهی برای امسال پیش بینی شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن خودروس��ازان با بیان اینکه اخرین جلس��ه‬ ‫شورای سیاست گذاری خودرو ‪ ۲۶‬اسفند برگزار و امار تولید‬ ‫یک س��ال و تحقق هدف گذاری ها در این جلس��ه ارائه شد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬به طور قطع تحقق ‪۹۷‬درصدی برنامه تولید سال‬ ‫گذش��ته موفقیت بزرگی برای خودروسازان بوده زیرا کمتر‬ ‫شرکتی توان تحقق ‪ ۹۷‬درصدی برنامه های پیش بینی شده‬ ‫خ��ود را دارد اما خودروس��ازان توانس��تند با فراهم ش��دن‬ ‫شرایط‪ ،‬این اهداف را محقق کنند‪.‬‬ ‫نعمت بخش با اش��اره به اظهارات رییس هیات عامل ایدرو‬ ‫مبنی بر توان خودروس��ازان برای تولیدی به مراتب بیش از‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار خودرو در سال ‪ ،۹۶‬محقق نشدن ‪۳‬‬ ‫درصد از برنامه تولید را چندان مهم ندانس��ت و در پاسخ به‬ ‫اینکه ایا می توان محقق نشدن صد درصدی را به دلیل نبود‬ ‫تقاضا از س��وی مصرف کنندگان دانست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬محقق‬ ‫نش��دن کامل برنامه تولید را نمی توان به نبود تقاضا نسبت‬ ‫داد به هر حال محقق شدن ‪ ۹۷‬درصد از هدف گذاری تولید‬ ‫دستاورد بزرگی برای خودروسازان خواهد بود‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» سرمایه گذاری در داخل و خارج از شهرک های صنعتی را مقایسه کرد‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 363‬پیاپی ‪2336‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫یک مجوز‪ ،‬کلید راه اندازی کارخانه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬رجب ‪1439‬‬ ‫‪ 10‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫یارانه زمین های صنعتی‬ ‫برقرار شود‬ ‫مقایس��ه ام��اری از وضعیت اراضی‬ ‫صنعت��ی در ش��هرک ها ب��رای س��ال‬ ‫گذش��ته نش��ان می دهد که همچنان‬ ‫تقاض��ای س��رمایه گذاری در صنع��ت‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬اگر به این امارها دقیق تر‬ ‫نگاه کنیم‪ ،‬متوجه رش��د ‪ ۳۲‬درصدی‬ ‫تعداد واگذاری زمین های شهرک های‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫صنعتی نس��بت به ‪ ۱۱‬ماه س��ال ‪۹۵‬‬ ‫معاون برنامه ریزی‬ ‫خواهیم شد‪ .‬سازمان صنایع کوچک و‬ ‫سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران در سال ‪۹۶‬‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‬ ‫و ‪ ۱۱‬ماه س��ال قبل نشان می دهد که‬ ‫سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی‬ ‫از نظر مس��احت زمین های واگذارش��ده در قراردادهای شهرک های‬ ‫صنعتی نیز ‪ ۷۶‬درصد رشد داشته است‪ .‬این امر گویاست در شرایط‬ ‫فعلی کشور نیز سرمایه گذاران برای حضور در بخش صنعت همچنان‬ ‫راغب هس��تند‪ .‬گواه این گفته نیز رشد ‪ ۱۶‬درصدی صدور جوازهای‬ ‫صنعتی اس��ت ضم��ن انکه ‪ ۳۱‬درصد از زمین های واگذار ش��ده در‬ ‫شهرک های صنعتی در سال ‪ ۹۶‬مربوط به استقرار واحدهای صنفی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬از س��ال ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۷‬می��زان اعتبارات ملی از‬ ‫‪ ۱۴۱/۲‬میلی��ارد تومان به ‪ ۵۳‬میلیارد توم��ان در الیحه بودجه ‪۹۷‬‬ ‫رس��یده و بی��ش از ‪ ۵۲‬درصد کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬بودجه بخش‬ ‫صنعت ‪ ۴۴‬درصد بودجه کل کشور اعالم شده و از ‪ ۵۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومان به ‪ ۳۱‬هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه از بودجه س��ال ‪ ۹۶‬نیز فقط ‪ ۶۰‬میلیارد تومان جذب س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران ش��ده اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫یک��ی از مطالبات بخش صنعت انتظار هس��ت اعتبارات دولتی برای‬ ‫کمک هزینه های تامین زیرساخت ها در بودجه ‪ ۹۷‬برقرار شود چراکه‬ ‫اکنون نرخ تمام ش��ده هر مترمربع از شهرک های صنعتی ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان است اما این زمین ها به طور متوسط به نرخ ‪ ۵۰‬هزار تومان به‬ ‫سرمایه گذاران واگذار می شود‪ .‬بنابراین موضوع اختصاص ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫قانون مالیات ارزش افزوده به تامین زیرس��اخت ها در ش��هرک های‬ ‫صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬این ش��هرک ها و مناطق صنعتی‬ ‫عمده تری��ن محل برای فعالیت و س��رمایه گذاری در بخش تولید به‬ ‫شمار می رود همچنان که سال گذشته ‪ ۸۹۳‬واحد صنعتی صادراتی‬ ‫در داخل شهرک های صنعتی شناسایی شده است که توانستند ‪۲/۳‬‬ ‫میلیارد دالر صادرات داشته باشند‪ .‬با این حال‪ ،‬توسعه فعالیت ها در‬ ‫بخش صنایع کوچک و متوسط به برقراری بودجه مناسب نیاز دارد‪.‬‬ ‫راه اندازی و س��اخت واحده��ای صنعتی و تولیدی‬ ‫در ش��هرک ها اجباری نیس��ت اما تس��هیالت در نظر‬ ‫گرفته ش��ده به نوعی س��رمایه گذاری در شهرک های‬ ‫صنعتی را توجیه پذیر کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته کارشناس��ان‪ ،‬اگ��ر س��رمایه گذاری قصد‬ ‫راه ان��دازی واح��د صنعت��ی در خارج از ش��هرک های‬ ‫صنعتی را داش��ته باش��د باید اس��تعالم های الزم را از‬ ‫س��ازمان هایی چ��ون حفاظت محیط زیس��ت و منابع‬ ‫طبیع��ی‪ ،‬ام��ور جنگل ها و اراض��ی‪ ،‬اب و فاضالب و‪...‬‬ ‫دریافت و س��پس برای تامین زیرساخت های اولیه ای‬ ‫چ��ون اب‪ ،‬برق و گاز اق��دام کند در حالی که دریافت‬ ‫مج��وز راه ان��دازی واحد صنعتی از س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نخس��تین و تنها مجوز برای اس��تقرار‬ ‫در ش��هرک های صنعتی است‪ .‬در حقیقت عبور از در‬ ‫ورودی ش��هرک های صنعتی و اس��تقرار در ان برای‬ ‫سرمایه گذارانی که قصد راه اندازی واحد صنعتی دارند‬ ‫به گفته برخی کارشناس��ان‪ ،‬تنها نیازمند دریافت یک‬ ‫مجوز از س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ان اس��تان‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنی��ن ش��رکت ش��هرک های صنعتی بنا‬ ‫ب��ر اساس��نامه س��ازمان صنای��ع کوچ��ک موظف به‬ ‫خدمات ده��ی زیرس��اخت های اولی��ه ت��ا در ورودی‬ ‫واحدهای صنعتی مس��تقر در شهرک هاست‪ .‬هرچند‬ ‫پراکندگ��ی ش��هرک های صنعتی در نق��اط مختلف‬ ‫کش��ور یکی از دالیل نبود زیرس��اخت های مورد نیاز‬ ‫این ش��هرک ها عنوان ش��ده و برخی از ش��هرک های‬ ‫صنعتی را نیز با فشار برای فراهم کردن زیرساخت های‬ ‫م��ورد نی��از روبه رو ک��رده اما در برخی ش��هرک ها با‬ ‫وجود فراهم بودن زیرس��اخت ها‪ ،‬نبود س��رمایه گذار‬ ‫مشکل س��از شده اس��ت‪ .‬در نظر داشته باشید شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی براس��اس مصوبه دولت موظف‬ ‫اس��ت زیرساخت های اولیه را تا قبل از اغاز به ساخت‬ ‫واحده��ای صنعتی تامین کن��د‪ .‬در واقع هزینه ای که‬ ‫از س��رمایه گذاران در برابر تحویل زمین های صنعتی‬ ‫دریافت می شود همان حق انتفاع یا حقوق بهره مندی‬ ‫از زیرساخت های اولیه است‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت با ‪ ۱۴‬استعالم‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د که س��رمایه گذاران فقط با‬ ‫یک مجوز می توانند کارخانه خود را در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی راه اندازی کنند اما این ش��هرک ها با دریافت‬ ‫‪ ۱۴‬اس��تعالم س��اخته ش��ده اس��ت‪ .‬مصطف��ی امره‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنع��ت» با تاکید بر اینکه‬ ‫س��اخت ش��هرک های صنعت��ی نیازمند کس��ب ‪۱۴‬‬ ‫استعالم از س��ازمان های اجرایی مربوط است تا بستر‬ ‫مناس��ب برای راه اندازی واحده��ای صنعتی را فراهم‬ ‫کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این اس��تعالم ها ش��امل شناس��ایی‬ ‫زمین مناس��ب و دریافت اس��تعالم از اداره کل منابع‬ ‫طبیعی و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‪ ،‬به عنوان‬ ‫نخس��تین گام برای اغاز عملیات اجرایی در س��اخت‬ ‫شهرک صنعتی است سپس برای تامین اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‬ ‫و مخابرات اقدام می شود‪.‬‬ ‫ام��ره ادام��ه داد‪ :‬متقاضیان س��رمایه گذاری برای‬ ‫راه اندازی واحد صنعتی در ش��هرک ها فقط به مراجعه‬ ‫به سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیاز دارند تا با‬ ‫دریافت مجوز س��اخت صنعت به شهرک های صنعتی‬ ‫مراجع��ه و برای راه اندازی واح��د تولیدی اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی‪،‬‬ ‫س��اخت تصفیه خانه های صنعتی و ازمایش��گاه ها را از‬ ‫مهم ترین زیرس��اخت های تامین شده در شهرک های‬ ‫صنعتی برش��مرد و گفت‪ :‬این مورد هم شامل دریافت‬ ‫استعالم های مربوط از سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫می ش��ود‪ .‬امره افزود‪ :‬س��اخت تصفیه خانه برای هر‬ ‫واحد صنعتی کوچک و متوس��ط هزینه بس��یاری در‬ ‫پ��ی دارد‪ ،‬در صورت��ی که این واحدها با اس��تقرار در‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی می توانن��د از تصفیه خانه های‬ ‫مرکزی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫مرکزی ادام��ه داد‪ :‬هزینه های نگهداری زیرس��اخت‬ ‫در ش��هرک را واحده��ای صنعت��ی تقب��ل می کنند و‬ ‫اب‪ ،‬ب��رق و گاز نی��ز برپایه قانون واگ��ذاری زمین به‬ ‫س��رمایه گذاران واگذار می ش��ود‪ .‬همچنین س��اخت‬ ‫تصفیه خان��ه یک��ی از مهم ترین امکانات زیرس��اختی‬ ‫اس��ت که در بهره ب��رداری از زمین های صنعتی مورد‬ ‫توج��ه صنعتگران قرار دارد زیرا س��اخت تصفیه خانه‬ ‫از مش��ــکالت زیست محیطـــی جلوگیری می کند و‬ ‫الودگ��ی را کاهش می دهد‪ .‬بنابراین اگاهی از امکانات‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی قابل واگ��ذاری برای‬ ‫س��رمایه گذاران موجب س��رعت و اطمینان در توسعه‬ ‫صنعت خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹عبور از سد محیط زیست‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬یکی از استعالم ها از سازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط زیس��ت دریافت می ش��ود ک��ه اگر‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اختالفی وجود داش��ته باش��د بای��د در همین مرحله‬ ‫رفع ش��ود و خود به خود زمین درنظر گرفته ش��ده از‬ ‫فرایند س��اخت شهرک خارج شده و مکان یابی دوباره‬ ‫انجام می شود‪ .‬ان طور که حجت اهلل خلیل زاده صورتی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گفت‪ ،‬دریافت استعالم از ‪۱۴‬‬ ‫نهاد اجرایی مرتبط یک الزام برای راه اندازی ش��هرک‬ ‫صنعتی در زمین مشخص شده است‪.‬‬ ‫خلیل زاده صورتی با اش��اره ب��ه اینکه در هیچ کدام‬ ‫از ش��هرک های صنعت��ی اس��تان گلس��تان معارض‬ ‫زیس��ت محیطی وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت ب��رای جانمای��ی زمین‪ ،‬اس��تقرار نوع‬ ‫فعالیت واحدهای صنعتی و ناحیه بندی ش��هرک های‬ ‫صنعتی نظرخواهی می کند‪ .‬به گفته این مقام مسئول‪،‬‬ ‫در اس��تان گلستان ‪ ۲۲‬شهرک و ناحیه صنعتی وجود‬ ‫دارد که تاکنون برای هزار و ‪ ۹۱۰‬هکتار از ‪ ۲‬هزار و ‪۴۰‬‬ ‫هکتار اراضی دراختیار ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫گلستان سند مالکیت صادر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اطالع از زمین های خالی‬ ‫مکان یابی ش��هرک های صنعتی باعث ش��ده بس��تر‬ ‫مناس��ب ب��رای س��اخت واحده��ای صنعت��ی فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬محدودی��ت زمین ها در برخ��ی مناطق به علت‬ ‫کوهستانی بودن یا در گستره منابع طبیعی و جنگل ها‬ ‫از موانع اصلی در س��اخت واحدهای صنعتی به ش��مار‬ ‫م��ی رود در حالی که با س��اخت ش��هرک های صنعتی‬ ‫از ای��ن موانع جلوگیری ش��ده اس��ت؛ ب��ه طوری که‬ ‫تقاضای دریافت زمین مناس��ب برای س��اخت شهرک‬ ‫صنعت��ی به اداره منابع طبیعی داده می ش��ود تا زمین‬ ‫مناس��ب معرف��ی و اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز‪ ،‬مخابرات و راه های‬ ‫دسترس��ی برای ش��هرک صنعتی مورد احداث تامین‬ ‫ش��ود و این به معنای حذف بروکراس��ی های اداری در‬ ‫راه اندازی واحدهای صنعتی با استقرار در شهرک های‬ ‫صنعتی است‪ .‬درحقیقت راحتی دسترسی به اطالعات‬ ‫مکان��ی نکته قاب��ل توجه برای جذب س��رمایه گذاران‬ ‫در ش��هرک های صنعتی اس��ت ب ه گون��ه ای که عباس‬ ‫جرجان��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان خراس��ان جنوبی در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنعت» اظهار کرد‪ :‬ورود به شهرک های صنعتی برای‬ ‫س��رمایه گذاران در راه اندازی واحد تولیدی به صرفه تر‬ ‫اس��ت زیرا دیگر نیازی به صرف هزینه و زمان بس��یار‬ ‫برای تامین زیرس��اخت ها نیس��ت‪ .‬زمی��ن اماده برای‬ ‫س��اخت واحد صنعتی با زیرساخت های اولیه و شرایط‬ ‫اسان در پرداخت حق انتفاع در اختیار سرمایه گذاران‬ ‫ق��رار می گی��رد‪ .‬جرجان��ی ادامه داد‪ :‬در ح��ال حاضر‬ ‫متقاضیان برای دریافت زمین در شهرک های صنعتی‬ ‫ب��ه اداره ه��ای مربوط مراجعه می کنند ک��ه این امر با‬ ‫رفت وامد بس��یار و نیز صرف هزینه هایی همراه اس��ت‬ ‫که با راه اندازی سامانه «‪ » GIS‬دیگر نیازی به مراجعه‬ ‫حض��وری نب��وده و به روزتری��ن اطالع��ات در اختیار‬ ‫متقاضیان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫خراس��ان جنوب��ی ب��ه س��امانه اطالع رس��انی مکانی‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی اش��اره و اظه��ار ک��رد‪ :‬ب��ا‬ ‫راه ان��دازی س��امانه اطالع رس��انی دیگ��ر ب��ه مراجعه‬ ‫حض��وری نی��از نیس��ت و متقاضی��ان اطالع��ات‬ ‫کام��ل را در س��امانه به راحت��ی مش��اهده خواهن��د‬ ‫کرد‪ .‬جرجانی معتقد است ساخت شهرک های صنعتی‬ ‫و برخورداری صاحبان صنایع از خدمات این شهرک ها‬ ‫موجب تس��هیل توسعه و رشد صنعت است‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫تامی��ن زمی��ن و امکان��ات زیربنایی اع��م از برق‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫مخاب��رات و گاز باع��ث رونق و توس��عه صنایع خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مدت به بهره برداری رس��یدن یک‬ ‫ش��هرک صنعتی در گرو نحوه تخصیص منابع مالی و‬ ‫محل در نظر گرفته شده همچنین طراحی شهرک های‬ ‫صنعت��ی و ناحیه بندی ان ب��ا در نظر گرفتن باد غالب‬ ‫و ش��یب زمین از سوی مش��اور شهرسازی و بعد از ان‬ ‫قیمت گذاری و شناسایی سرمایه گذاران انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫حجت اهلل خلیل زاده صورتی‬ ‫عباس جرجانی‬ ‫مصطفی امره‬ ‫سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست برای‬ ‫جانمایی زمین‪ ،‬استقرار‬ ‫نوع فعالیت واحدهای‬ ‫صنعتی و ناحیه بندی‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫نظرخواهی می کند‬ ‫در هیچ کدام از‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫استان گلستان‬ ‫معارض زیست محیطی‬ ‫وجود ندارد‬ ‫ساخت شهرک های‬ ‫صنعتی و برخورداری‬ ‫صاحبان صنایع‬ ‫از خدمات این‬ ‫شهرک ها موجب تسهیل‬ ‫توسعه و رشد صنعت‬ ‫است‪ .‬از طرفی‪ ،‬تامین‬ ‫زمین و امکانات زیربنایی‬ ‫اعم از برق‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫مخابرات و گاز باعث‬ ‫رونق و توسعه‬ ‫صنایع خواهد شد‬ ‫ساخت شهرک های صنعتی‬ ‫نیازمند کسب ‪ ۱۴‬استعالم‬ ‫از سازمان های اجرایی‬ ‫مربوط است‬ ‫تا بستر مناسب برای‬ ‫راه اندازی واحدهای‬ ‫صنعتی را فراهم کند‬ ‫در حالی که راه اندازی‬ ‫واحد صنعتی در شهرک ها‬ ‫فقط به مراجعه به‬ ‫سازمان های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیاز دارد‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» ساخت شهرک های‬ ‫صنعت��ی ب��ا خرید زمین اغاز می ش��ود که در بیش��تر‬ ‫م��وارد از اراض��ی دراختی��ار دولت ب��وده و در برخی‬ ‫م��وارد از مالک حقیقی خریداری می ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫تامی��ن زمین مورد نیاز در س��اخت ش��هرک صنعتی‬ ‫نخس��تین گام ب��رای اغ��از عملی��ات اجرایی اس��ت‪.‬‬ ‫ح��ال انکه عمده مش��کلی که ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی با ان درگیر هس��تند وج��ود معارضان ملکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مطالعات امکان س��نجی نخس��تین گام برای ساخت‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��ت اما در برخی موارد‬ ‫ب��ا وج��ود دریاف��ت زمی��ن از اداره کل منابع طبیعی‬ ‫اس��تان باز هم س��اخت ش��هرک صنعتی ب��ا معارض‬ ‫روب��ه رو می ش��ود ب��ه ط��وری ک��ه زمین ب�� ه عنوان‬ ‫اراض��ی ملی به ش��رکت ش��هرک های صنعتی واگذار‬ ‫ش��ده و س��ند ان نیز به ن��ام منابع طبیعی اس��ت اما‬ ‫مع��ارض محل��ی داش��ته و رون��د کار متوق��ف ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی تاکید کرد‬ ‫حمایت از محصوالت صنعتی با تقویت صادرات‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اس��تان خراس��ان رض��وی ب��ر ل��زوم حمای��ت از‬ ‫محص��والت واحده��ای صنعتی ب��ا بهره گی��ری از‬ ‫محوره��ای صادرات��ی تاکید کرد و راه��کاری مهم‬ ‫ب��رای توانمن��دی واحده��ای صنعت��ی و تولی��دی‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬مس��عود مهدی زاده مقدم در دیدار با رییس و اعضای‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان خراس��ان رضوی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فعالیت امس��ال این شرکت هم مانند گذشته در راستای‬ ‫منوی��ات رهبر معظم انقالب (مدظله العالی) بوده و همچنین با‬ ‫تعامل و همکاری بیش��تر با بخش خصوص��ی به دنبال تحقق‬ ‫اه��داف در زمینه ه��ای مختل��ف صنعت��ی و اقتص��ادی برای‬ ‫صاحبان صنایع هستیم‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم اف��زود‪ :‬در س��الی که گذش��ت‪ ،‬ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی دو رسالت و وظیفه‬ ‫اصلی خود در بحث زیرس��اخت ها و حمایت از صنایع کوچک‬ ‫را به صورت مطلوب پشت سر گذاشت و امسال نیز پرتوان تر به‬ ‫دنبال اهداف خود خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫خراسان رضوی ادامه داد‪ :‬یکی از مهم ترین مباحث‬ ‫ما در بخش صنعت‪ ،‬تولیدات واحدهای صنعتی بوده‬ ‫که بای��د صادر و محصوالت صادرات محور ش��وند و‬ ‫امس��ال باید ش��تاب بیش��تری بگیرد و محصوالت‬ ‫بیشتری به کشورهای هدف صادر شود‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم با اش��اره به نام گذاری امس��ال از‬ ‫س��وی رهبر معظم انق�لاب‪ ،‬تاکید ک��رد‪« :‬حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی» باید با تعصب از سوی همگان انجام و اجرا شود تا رشد‬ ‫و رونق اقتصادی در همه جا یکسان و فراگیر باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان‬ ‫رضوی همچنین تاکید کرد‪ :‬برای توانمندسازی اقتصادی باید‬ ‫نگاه نخست درون زا و بعد برون نگر باشد و با حمایت از کاالی‬ ‫داخل��ی زمینه رش��د‪ ،‬تقویت و ارتقای تولید و اش��تغال مولد‬ ‫فراهم ش��ود تا به نتای��ج مطلوب و ه��م زودرس و نیز پایدار‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم توضی��ح داد‪ :‬نقش��ه راه ک��ه رهبر معظم‬ ‫انقالب ترسیم کر ده اند‪ ،‬مقاوم سازی اقتصادی بوده و همه باید‬ ‫با حمایت و اس��تفاده از تولیدات داخلی این مهم را ش��کوفاتر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی البرز تاکید کرد‬ ‫اولویت خدمات دهی عمرانی به شهرک های صنعتی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان البرز در نخس��تین روزهای سال ‪۹۷‬‬ ‫اولویت خدمات دهی عمرانی به ش��هرک های‬ ‫صنعتی را در دستور کار خود قرار داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نقل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان الب��رز‪ ،‬جهانگیر ش��اهمرادی گفت‪:‬‬ ‫ب��ا حض��ور مع��اون فنی و کارشناس��ان فنی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان در اغازین روز های امسال‬ ‫با حضور در شهرک های صنعتی استان از زیرساخت ها‬ ‫و پروژه های عمرانی شهرک های صنعتی بازدید شد‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی افزود‪ :‬در این ماموریت یک روزه معاون‬ ‫فنی و کارشناس��ان از پروژه ه��ای عمرانی‪ ،‬تصفیه خانه‬ ‫و ضمن بازدید از زیرس��اخت های شهرک های صنعتی‬ ‫و گفت وگ��و ب��ا پیمان��کاران مربوط‪ ،‬ب��ر رعایت اصول‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬ایمنی و محیط زیس��ت( ‪ )HSE‬در اجرای‬ ‫پروژه ها و افزایش ضریب امنیت برای کارکنان اجرایی‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در بازدی��د از تصفیه خانه مرکزی‬ ‫شهرک صنعتی نظر اباد‪ ،‬در زمینه فعالیت دائمی شبکه‬ ‫انتق��ال و نظارت دائمی ب��رای خدمات دهی‬ ‫ش��بانه روزی به صنعتگران از س��وی معاون‬ ‫فنی و کارشناسان تاکید شد‪.‬‬ ‫عملیاتی کردن شهرک صنعتی اشتهارد ‪۲‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان الب��رز اظهار ک��رد‪ :‬عملیات��ی کردن‬ ‫ش��هرک صنعت��ی اش��تهارد ‪ ۲‬یک��ی از‬ ‫مهم تری��ن کارهای��ی اس��ت که س��ال گذش��ته انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این ش��هرک به مس��احت هزار و ‪ ۲۳‬هکتار بود که‬ ‫پروژه های عمرانی ان در حال اجراست‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی افزود‪ :‬اجرایی کردن ش��هرک صنعتی‬ ‫کوثر و شهرک صنعتی نجم اباد به مساحت ‪ ۵۰۰‬هکتار‬ ‫از دیگر اقدام های انجام ش��ده در سال گذشته است که‬ ‫فاز نخس��ت ان ‪ ۸۰‬هکتار بوده و عملیات س��اخت ان‬ ‫اغاز شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان البرز‬ ‫با اش��اره به اینکه در سال گذش��ته ‪۱۷‬میلیارد تومان‬ ‫پروژه عمرانی داخل ش��هرک های صنعتی استان البرز‬ ‫انجام شده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬قراردادی با تامین نیرو‬ ‫در ش��هرک های صنعتی بس��ته شده اس��ت که مبلغ‬ ‫پروژه ه��ای عمرانی را در س��ال جاری ب��ه ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان می رساند‪.‬‬ ‫شاهمرادی با اشاره به اینکه در بخش صنایع کوچک‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬نمایش��گاهی برپا ش��د که تم��ام صنایع‬ ‫کوچک در ان حضور داش��تند‪ ،‬گفت‪ :‬در این نمایشگاه‬ ‫از ‪ ۱۵‬رایزن جمهوری اس�لامی ایران در کش��ورهایی‬ ‫که ما به انها صادرات داش��تیم استفاده شد و در کنار‬ ‫این نمایش��گاه کالس های اموزشی برای صنعتگران و‬ ‫صادرکنندگان برگزار شد که به سود انها بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان البرز‬ ‫با بیان اینکه در ‪ ۹‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۶‬تعداد ‪۱۱۲‬‬ ‫واحد صنعتی به بهره برداری رسیده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫‪ ۲۱۳‬شغل در س��ال جاری ایجاد شده که بسیار قابل‬ ‫توجه است‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی با بیان اینکه در ‪ ۱۱‬ماه س��ال گذشته‬ ‫ ‪ ۲۵۹‬دوره اموزش��ی برگ��زار و ‪ ۵‬ه��زارو ‪ ۹۱۳‬نفر در‬ ‫این دوره ها ش��رکت کرده اند‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬قراردادها و‬ ‫تورهای صنعتی را در دستور کار خود قرار داده و انجام‬ ‫داده ایم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!