روزنامه گسترش صنعت شماره 365 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 365

روزنامه گسترش صنعت شماره 365

روزنامه گسترش صنعت شماره 365

‫سال بیست و نهم‬ ‫ایدرو اماده ایفای نقش موثرتر در توسعه سیستان و بلوچستان‬ ‫پیاپی ‪ 2338‬دوره جدید شماره ‪365‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫س��ازمان گس��تر ش و نوس��ازی صنایع ایران اماده ایفای نقش هر چه موثرتر در توسعه استان سیستان و بلوچستان و به ویژه منطقه مکران‬ ‫برمبنای منافع ملی و در چارچوب ضوابط و اختیارات قانونی است‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران‪ ،‬رییس هیات عامل ایدرو در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان با تشریح فعالیت های در دست اقدام سازمان به سرمایه گذاری بیش از‬ ‫‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومانی ایدرو در این استان در قالب طرح هایی چون ایجاد کارخانه الستیک سازی تایر هامون‪ ،‬نوسازی و توسعه شرکت‬ ‫بافت بلوچ و طرح جاسک گواتر اشاره کرد و گفت‪ :‬این میزان سرمایه گذاری از متوسط سرمایه گذاری های سازمان در سایر استان های‬ ‫کش��ور به مراتب بیش��تر است‪ .‬منصور معظمی همچنین با تاکید بر اهتمام و عزم جدی ایدرو در سرعت بخشی به تکمیل فعالیت های‬ ‫باقی مانده به منظور بهره برداری و ایجاد اشتغال پایدار در استان سیستان و بلوچستان‪...‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫ ‪ 23‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 12‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نیاز کارگران‬ ‫و بحث ‪ ۴‬درصدی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از اخرین وضعیت بیکاری‬ ‫در زمستان ‪ ۹۶‬نشان داد‬ ‫گرمای زمستان‬ ‫به سـود اشتغال‬ ‫سرمایه گذاران مایل به‬ ‫ادامه فعالیت‪ ،‬در اولویت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صنعت خودرو در هفته ای که گذشت‬ ‫چالش تولید و التهاب بـازار‬ ‫خودرو یکی از صنایع مهم کشور است که به لحاظ درامدزایی‬ ‫رتبه س��وم را پ��س از صنعت نفت و بانک��داری در اختیار دارد‪.‬‬ ‫مش��کالت این صنعت تاثیر زیادی بر اقتصاد کش��ور داش��ته به‬ ‫طوری که التهاب بازار ان در نیمه دوم س��ال ‪ ۹۶‬چالش هایی را‬ ‫در امر فروش ب ه وجود اورد و نرخ خودروهای وارداتی به ش��کل‬ ‫سرسام اوری افزایش یافت درواقع با بسته شدن سامانه ثبتارش‬ ‫بازار نابسامان تر شد‪ .‬در ادامه‪ ،‬دی ‪ ۹۶‬امکان ثبت سفارش فراهم‬ ‫ش��د اما به گفته رییس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان‬ ‫خودرو تهران سفارشی ثبت نشد و خودروهای دپوشده وارد بازار‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫در س��ال جدید رییس سازمان توس��عه تجارت با بیان اینکه‬ ‫‪2‬‬ ‫ش��یوه نامه ثبت س��فارش بر اس��اس قانون برای اجرا در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬ابالغ ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر این مبنا‪ ،‬واردکننده به روش‬ ‫غیربانک��ی (از طریق صرافی ها یا ش��ریک خارج��ی) حداکثر در‬ ‫م��دت ‪ ۱۸۰‬روز از تاریخ صدور ثبت س��فارش‪ ،‬مجاز به واردات‬ ‫کاال به کشور است‪.‬‬ ‫چندی پیش‪ ،‬مجتبی خسروتاج‪ ،‬رییس سازمان توسعه تجارت‬ ‫گفت‪ :‬ش��یوه نامه ثبت س��فارش واردات جدید نیس��ت و اجرای‬ ‫ان از س��ال گذش��ته اغاز ش��ده اس��ت اما با هدف اطالع رسانی‬ ‫دوب��اره و طبق ایین نامه قانون مقررات ص��ادرات و واردات باید‬ ‫در اغاز امس��ال اطالع رسانی می شد که ‪ ۹۷/۱/۵‬این اقدام انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از تعیین تکلیف اراضی صنعتی غیر فعال در پایتخت نشان داد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ازادسازی بیش از ‪ ۳۲0‬هزار‬ ‫متر زمین راکد در تهران‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 23‬فروردین ‪ 25 1397‬رجب ‪ 12 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 365‬پیاپی ‪2338‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نیاز کارگران و بحث ‪ ۴‬درصدی‬ ‫روزهای پایانی سال گذشته‬ ‫افزای��ش ‪ ۲۰‬درصدی حداقل‬ ‫حق��وق کارگران ب��ه تصویب‬ ‫دولت‪ ،‬نمایندگان کارگری و‬ ‫نمایندگان کارفرمایی رسید‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د ه��ر چن��د‬ ‫افزای��ش مطل��وب ب��رای‬ ‫فتح اهلل بیات‬ ‫نمایندگان کارگری نبود‪ ،‬رقم‬ ‫رییس اتحادیه کارگران‬ ‫قابل مالحظه ای بود و با توجه‬ ‫قراردادی و پیمانی ایران‬ ‫به مشکالت بخش کارفرمایی‬ ‫می ت��وان ان را عدد معقولی‬ ‫برای ای��ن موضوع در نظر گرفت‪ .‬با این حال‪ ،‬موضوعی که‬ ‫اکنون وجود دارد این است که هنوز میزان افزایش دستمزد‬ ‫سایر سطوح اعالم نشده است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه دو موض��وع را بای��د در نظ��ر داش��ت؛‬ ‫نخس��ت اینکه س��ایر س��طوح به دلیل وس��عتی که دارد‪،‬‬ ‫تصمیم گی��ری ب��رای ان دش��وارتر می ش��ود و دوم اینکه‬ ‫نماین��دگان کارفرمایی حاضر به پذی��رش عدد ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫در عی��ن حال‪ ،‬نمایندگان کارگری نیز معتقدند ‪ ۸‬درصد‬ ‫که پیش��نهاد نمایندگان کارفرمایی است با شرایط کنونی‬ ‫اقتصادی کش��ور هم خوانی ندارد‪ .‬این اختالف ها باعث شد‬ ‫تا از ماه های پایانی س��ال ‪ ۹۶‬تا کن��ون بحث پیرامون این‬ ‫موضوع وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه ب��ه روزهای پایان��ی فروردین نزدیک‬ ‫می شویم امیدواریم هرچه سریع تر تصمیم گیری و بخشنامه‬ ‫ان از سوی دولت صادر شود‪.‬‬ ‫با ای��ن حال‪ ،‬با توجه ب��ه وضعیت اقتصادی و معیش��ت‬ ‫کارگران اگر ‪۱۰۰‬درصد هم افزایش دستمزد داشته باشیم‬ ‫شکاف معیشت کارگران حل نخواهد شد و متاسفانه امروز‬ ‫چ وجه در وضعیت مناسبی‬ ‫معیش��ت جامعه کارگری به هی ‬ ‫قرار ندارد‪.‬‬ ‫البته این نابسامانی و اشفتگی اقتصاد گریبان کارافرینان‬ ‫و کارفرمایان را نیز گرفته و همین موضوع شرایط را بسیار‬ ‫پیچیده کرده است‪.‬‬ ‫هر روز ش��اهد افت ارزش ریال در اقتصاد هس��تیم و این‬ ‫موضوع بر زندگی مردم تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫متاس��فانه از بدشانس��ی کارگ��ران ه��ر زمان ک��ه موعد‬ ‫تصمیم گیری درباره حقوق و دس��تمزد کارگران می رس��د‪،‬‬ ‫اتفاق های اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و اقتصادی باعث به حاش��یه‬ ‫ب��ردن و بی توجهی به این موضوع حیاتی می ش��ود‪ .‬قبل از‬ ‫فروردین باید تکلیف حقوق و دستمزد تعیین شود‪.‬‬ ‫امیدواریم هر چه سریع تر در این باره تصمیم گیری شود‬ ‫تا کارگران در پایان این ماه بر اس��اس نرخ جدید حقوق و‬ ‫دستمزد دریافت کنند‪.‬‬ ‫موضوع مهمی که در این زمینه وجود دارد‪ ،‬اعالم نتیجه‬ ‫مذاکرات این چند ماه اس��ت‪ .‬اگر بیش از این طول بکشد‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت کارفرمایان نتوانند می��زان افزایش حقوق را‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬در نهایت این موضوع باید تا پایان هفته‬ ‫اعالم ش��ود تا هم کارگران از حقوق خود اگاه ش��وند و هم‬ ‫کارفرمایان وظیفه خود را بدانند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگه تسویه حساب‬ ‫معیار حل اختالف نیست‬ ‫دی��وان عدال��ت اداری در رای ایجاد روی��ه مقرر کرد در‬ ‫صورت اختالف بین کارفرما و کارگر در پرداخت دستمزد و‬ ‫حقوق کارگر‪ ،‬صرف تحویل برگ تسویه حساب کافی نیست‬ ‫و کارفرما باید مس��تندات الزم برای پرداخت حق و حقوق‬ ‫کارگری را به مراجع رسیدگی کننده تحویل دهد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» از دیوان عدالت اداری‪ ،‬در‬ ‫ش��کایات بی ش��مار کارگران به دیوان عدالت اداری درباره‬ ‫تسویه حس��اب کارفرما با کارگر امده است که پس از پایان‬ ‫ق��رارداد کار می��ان کارگ��ر و کارفرما‪ ،‬برخ��ی کارگران به‬ ‫موجب سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد‬ ‫رسمی اعالم می کنند با کارفرما تسویه حساب و تمام حقوق‬ ‫و مزایای خود را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫برخ��ی هیات های ح��ل اختالف اداره های تع��اون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی نیز با اس��تناد به این اسناد‪ ،‬تسویه حساب را‬ ‫محرز می دانس��تند و شکایت های بعدی کارگران را در این‬ ‫زمینه مس��موع نمی دانستند و حکم به رد شکایت کارگران‬ ‫صادر می کردند در حالی که کارگران اظهار می کردند برگه‬ ‫تسویه حس��اب بنا بر درخواس��ت کارفرما در اغاز یا هنگام‬ ‫کار و ب��دون دریاف��ت حق��وق و مزایا از انها گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این گزارش نشان می دهد پیرو شکایت ها به شعب دیوان‬ ‫عدالت اداری و صدور ارای مش��ابه مبنی بر ورود ش��کایت‪،‬‬ ‫هی��ات عمومی دیوان عدال��ت اداری با ص��دور رای ایجاد‬ ‫وح��دت رویه با تایید ارای صادر ش��ده مق��رر کرد در زمان‬ ‫اختالف بین کارفرما و کارگر در زمینه پرداخت دس��تمزد‬ ‫و حق��وق کارگر‪ ،‬ص��رف تحویل برگ تسویه حس��اب کافی‬ ‫نیس��ت و کارفرما باید مس��تندات پرداخ��ت را نیز تحویل‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫این رای به اس��تناد م��اده ‪ ۹۰‬قانون تش��کیالت و ایین‬ ‫دادرس��ی دیوان عدال��ت اداری برای تمامی ش��عب دیوان‪،‬‬ ‫ادار ه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط الزم االجراست‪.‬‬ ‫سیدتقی کبیری‬ ‫در این شرایط چطور‬ ‫ممکن است بگوییم با‬ ‫‪ ۴‬ساعت کار در هفته‬ ‫و کسب درامد به ازای‬ ‫همان ‪ ۴‬ساعت مردم‬ ‫تامین می شوند؟ شاید‬ ‫افرادی خاص بتوانند‬ ‫با میزان کمتری در‬ ‫هفته به درامدهای‬ ‫نجومی برسند اما ایا‬ ‫قانون اشتغال برای انها‬ ‫نوشته می شود؟‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از اخرین وضعیت بیکاری در زمستان ‪ ۹۶‬نشان داد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گرمای زمستان به سود اشتغال‬ ‫اخرین امار مربوط به وضعیت مشارکت اقتصادی‬ ‫و نرخ بیکاری زمستان ‪ ۹۶‬روز گذشته از طرف مرکز‬ ‫ملی امار ایران منتش��ر ش��د‪ .‬بر اساس این امار‪ ،‬نرخ‬ ‫بیکاری در زمس��تان ‪ ۹۶‬نسبت به پاییز همان سال‬ ‫‪ ۰/۲‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫کارشناسان این اختالف را بیشتر ناشی از وضعیت‬ ‫مش��اغل فصلی می دانند‪ .‬بس��یاری از کارشناس��ان‬ ‫معتقدند اگر زمس��تان هماه سال سرد بود‪ ،‬این امار‬ ‫بسیار بیشتر می شد‪ .‬عمده دلیل اینکه این امار رشد‬ ‫چندانی نداش��ت‪ ،‬نبود سرمای شدید هوا در زمستان‬ ‫گذشته عنوان می شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬مش��کل دیگری ک��ه به گفته برخی از‬ ‫کارشناس��ان در این امار وجود دارد‪ ،‬در نظر نگرفتن‬ ‫اشتغال ناقص است‪ .‬برمبنای قانون کار‪ ،‬هر کس که‬ ‫در هفت��ه بیش از ‪ ۴‬س��اعت کار کن��د و به ازای ان‬ ‫درامد داش��ته باشد‪ ،‬شاغل به شمار می رود‪ .‬مشکلی‬ ‫ک��ه در این زمینه ب��ه وجود می اید بیش��تر متوجه‬ ‫کارگران فصلی و شیوه امارگیری از بیکاران است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش بیکاری و مشارکت اقتصادی‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنع��ت» درگاه ملی امار‬ ‫جزئی��ات این امار را این گونه منتش��ر کرد؛ بررس��ی‬ ‫رون��د تغییرات نرخ مش��ارکت اقتصادی کل کش��ور‬ ‫نش��ان می دهد این شاخص نس��بت به فصل مشابه‬ ‫در سال گذشته (زمستان‪۰/۸ ،)١٣٩٥‬درصد افزایش‬ ‫و نسبت به فصل گذش��ته (پاییز‪ ۰/۴ ،)١٣٩٦‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫نتایج طرح امارگیری نیروی کار زمس��تان ‪١٣٩٦‬‬ ‫منتشر شد‪ .‬بررسی نرخ بیکاری افراد ‪ ١٠‬ساله و بیشتر‬ ‫نش��ان می دهد ‪ ۱۲/۱‬درصد از جمعیت فعال (شاغل‬ ‫و بی��کار)‪ ،‬بیکار بوده اند‪ .‬بررس��ی روند تغییرات نرخ‬ ‫بیکاری کل کشور نشان می دهد این شاخص نسبت‬ ‫به فصل مش��ابه در سال قبل (زمستان ‪۰/۴ ،)١٣٩٥‬‬ ‫درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته (پاییز ‪)١٣٩٦‬‬ ‫� شغل و معیشت باید باهم باشد‬ ‫‪ ۰/۲‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫سیدتقی کبیری‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫در زمس��تان ‪ ۳۹/۷ ،١٣٩٦‬درص��د جمعی��ت ‪١٠‬‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره موضوع کار و معیش��ت به‬ ‫س��اله و بیش��تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند‪ ،‬یعنی‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬متاس��فانه تعریف شاغل‬ ‫در گروه ش��اغالن یا بیکاران قرار گرفته اند‪ .‬بررس��ی‬ ‫در ایران با مش��کالتی روبه رو اس��ت که کس��ی هم‬ ‫رون��د تغییرات نرخ مش��ارکت اقتصادی کل کش��ور‬ ‫نمی خواهد ان را برطرف کند‪ .‬با یک تعریف ساده به‬ ‫نش��ان می دهد این شاخص نس��بت به فصل مشابه‬ ‫این موضوع می رسیم که مردم کار می کنند تا بتوانند‬ ‫در سال گذشته(زمستان‪۰/۸ ،)١٣٩٥‬درصد افزایش‬ ‫معیش��ت خود را تامین کنند‪ .‬در این شرایط چطور‬ ‫و نس��بت به فصل گذش��ته (پاییز‪ ۰/۴ ،)١٣٩٦‬درصد‬ ‫ممکن است بگوییم با ‪ ۴‬ساعت کار در هفته و کسب‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫درامد به ازای همان ‪ ۴‬ساعت مردم تامین می شوند؟‬ ‫نرخ بیکاری جوانان ‪ ١٥ -٢٩‬س��اله نیز نشانگر ان‬ ‫شاید افرادی خاص بتوانند با میزان کمتری در هفته‬ ‫است که ‪ ۲۵/۲‬درصد از جمعیت فعال ‪ ١٥ -٢٩‬ساله‬ ‫به درامدهای نجومی برس��ند اما ایا قانون اش��تغال‬ ‫بیکار بوده اند‪ .‬این ش��اخص در بین زنان نس��بت به‬ ‫برای انها نوشته می شود؟‬ ‫مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط‬ ‫این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫روستایی بیشتر بوده است‪ .‬بررسی روند‬ ‫شورای اسالمی با اش��اره به اینکه پس‬ ‫تغییـرات ن��رخ بیکاری جوانان ‪ ١٥-٢٩‬بررسی نرخ بیکاری‬ ‫ساله نش��ان می دهد این ش��اخص نیز افراد ‪ ١٠‬ساله و بیشتر از این موضوع امار به طور قیاسی ارائه‬ ‫نس��بت به فصل مشابه در سال گذشته نشان می دهد ‪ ۱۲/۱‬می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬به عبارت دیگر‪ ،‬امارها‬ ‫به نوعی ارائه می شود که میزان در انها‬ ‫‪۰/۳‬درصد کاهش و نسبت به فصل قبل‬ ‫درصد از جمعیت‬ ‫فعال (شاغل و بیکار) دخالت نداشته و تنها درصد افزایش یا‬ ‫‪ ۰/۲‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بیکار بوده اند‬ ‫کاهش لحاظ می شود‪.‬‬ ‫بررسی س��هم اش��تغال ناقص بیانگر‬ ‫کبی��ری با اش��اره ب��ه اینک��ه دولت‬ ‫ای��ن اس��ت ک��ه در زمس��تان ‪،١٣٩٦‬‬ ‫مش��کل اشتغال را به درستی شناسایی‬ ‫‪ ۱۱/٥‬درصد جمعیت ش��اغل‪ ،‬به دالیل‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت و کابینه به درستی درک‬ ‫اقتصادی (فصل غی��رکاری‪ ،‬رکود کاری‪ ،‬پیدا نکردن‬ ‫کرده اند که مش��کل اصلی کشور در اشتغال است و‬ ‫کار با ساعت بیشتر و‪ )...‬کمتر از ‪ ٤٤‬ساعت در هفته‬ ‫دیگر مش��کالت با احتساب تاثیر انها بر رفع مشکل‬ ‫کار ک��رده و اماده برای انجام کار اضافی بوده اند‪ .‬این‬ ‫اشتغال اولویت بندی می ش��وند‪ .‬با این حال‪ ،‬عده ای‬ ‫در حالی اس��ت که ‪ ۳۶/۴‬درصد از شاغالن ‪ ١٥‬ساله‬ ‫ت�لاش می کنند و اص��رار دارند همه چی��ز را عادی‬ ‫و بیشتر‪ ٤٩ ،‬ساعت و بیشتر در هفته کار کرده اند‪.‬‬ ‫بررس��ی اش��تغال در بخش ه��ای عم��ده فعالیت‬ ‫اقتصادی نش��ان می ده��د بخش خدم��ات با ‪۵۲/۱‬‬ ‫درصد بیش��ترین سهم اش��تغال را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در مرات��ب بعدی بخش ه��ای صنعت با‬ ‫‪ ۳۲/۶‬درصد و کشاورزی با ‪ ۱۵/۳‬درصد قرار دارند‪.‬‬ ‫ایدرو اماده ایفای نقش موثرتر در توسعه سیستان و بلوچستان‬ ‫سازمان گس��تر ش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران ام��اده ایفای نقش هر چه موثرتر‬ ‫در توسعه استان سیستان و بلوچستان‬ ‫و به وی��ژه منطقه مکران برمبنای منافع‬ ‫ملی و در چاچ��وب ضوابط و اختیارات‬ ‫قانون��ی اس��ت‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫صنعت» به نقل از س��ازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران‪ ،‬رییس هیات عامل‬ ‫ایدرو در دیدار با اس��تاندار سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان با تش��ریح فعالیت های در‬ ‫دست اقدام س��ازمان به سرمایه گذاری‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬ه��زار میلیارد تومانی ایدرو‬ ‫در ای��ن اس��تان در قال��ب طرح های��ی‬ ‫چ��ون ایج��اد کارخانه الستیک س��ازی‬ ‫تایر هامون‪ ،‬نوس��ازی و توسعه شرکت‬ ‫بافت بلوچ و طرح جاس��ک گواتر اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این میزان س��رمایه گذاری‬ ‫از متوسط س��رمایه گذاری های سازمان‬ ‫در سایر اس��تان های کش��ور به مراتب‬ ‫بیشتر است‪ .‬منصور معظمی همچنین‬ ‫ب��ا تاکید بر اهتمام و ع��زم جدی ایدرو‬ ‫در سرعت بخشی به تکمیل فعالیت های‬ ‫باقی مانده به منظور بهره برداری و ایجاد‬ ‫اش��تغال پایدار در اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬امادگی س��ازمان را برای‬ ‫ایف��ای نقش هر چه موثرتر در توس��عه‬ ‫استان و به ویژه منطقه مکران بر مبنای‬ ‫مناف��ع مل��ی و در چارچ��وب ضوابط و‬ ‫اختیارات قانونی اعالم کرد‪.‬‬ ‫اس��تاندار سیس��تان و بلوچستان نیز‬ ‫در ای��ن دی��دار با قدردان��ی از حضور و‬ ‫تالش های ایدرو در این اس��تان‪ ،‬شتاب‬ ‫و گس��ترش فعالیت ه��ای س��ازمان در‬ ‫ای��ن اس��تان را ب��ا توجه ب��ه فرصت ها‬ ‫و مزیت ه��ای بالق��وه ان در راس��تای‬ ‫منوی��ات رهبرمعظ��م انق�لاب و تاکید‬ ‫دولت خواس��تار ش��د‪ .‬دانی��ال محبی‬ ‫همچنین امادگی اس��تانداری سیستان‬ ‫و بلوچس��تان برای هرگون��ه حمایت و‬ ‫تس��هیل در فعالیت های ای��درو در این‬ ‫استان را اعالم کرد‪.‬‬ ‫در پای��ان ای��ن دی��دار توافق ش��د با‬ ‫تش��کیل کارگروه تخصص��ی بین ایدرو‬ ‫و اس��تانداری سیس��تان و بلوچستان‪،‬‬ ‫مطالع��ات و بررس��ی های الزم ب��ه‬ ‫منظور تعیین و تبیی��ن نحوه همکاری‬ ‫ومش��ارکت طرف ه��ا برای اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ا و توانمندی های یکدیگر در‬ ‫توسعه صنعتی استان اتفاق افتد‪.‬‬ ‫نشان دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وضعیت اش��تغالزایی در دولت یازدهم‬ ‫و دوازدهم بیش از توقعی بود که از ش��رایط کش��ور‬ ‫وجود داش��ت اما بای��د این موض��وع را پذیرفت که‬ ‫اش��تغالزایی درکش��ور وضعیت مناسبی ندارد و باید‬ ‫با جذب س��رمایه های خارجی و هدایت سرمایه های‬ ‫داخلی به سمت تولید این معضل را برطرف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر اب و هوا بر امار‬ ‫یک��ی از موضوع های��ی ک��ه ب��ه گفت��ه برخی از‬ ‫کارشناس��ان باعث ش��د تا امار بیکاری ‪ ۳‬ماه پایانی‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬رشد زیادی نداشته باش��د‪ ،‬اب و هوا بود؛‬ ‫با توجه به اینکه عمده مناطق کش��ور در زمس��تان‬ ‫گذش��ته وضعیت جوی نامناس��بی نداشت‪ ،‬مشاغل‬ ‫فصل��ی در ‪ ۳‬ماه پایان س��ال از بین نرفت و عالوه بر‬ ‫این برخی از مش��اغل فصلی از نیمه نخس��ت اسفند‬ ‫دوباره فعالیت خود را ش��روع کردند‪ .‬این موضوع بر‬ ‫کمتر بیکار ش��دن کارگران فصلی کمک بس��یاری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کبیری با اشاره به اینکه سال گذشته اختالف دما‬ ‫ش��دید نش��د و این موضوع به از بی��ن نرفتن برخی‬ ‫مش��اغل فصل��ی کمک ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬ه��ر چند این‬ ‫موضوع در بس��یاری از م��وارد از جمله تامین منابع‬ ‫ابی مشکالتی را به وجود اورد اما از این منظر کمک‬ ‫کرد تا اشتغال کمتری از بین برود‪ .‬به هر حال نکته‬ ‫بااهمیت در این زمینه‪ ،‬این اس��ت که دولت تدبیری‬ ‫برای مشاغل فصلی بیندیشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وضعیت کارگران فصلی در بس��یاری از‬ ‫موارد بسیار سخت و پیچیده است‪ .‬نباید برای حفظ‬ ‫وضعیت کارگران دعا کرد که هوا س��رد نش��ود‪ .‬این‬ ‫بخش از جامعه به برنامه ریزی نیاز دارد و اگر امسال‬ ‫زمستان سختی داشته باشیم‪ ،‬انچه سال گذشته به‬ ‫عنوان دستاورد به شمار رفت از بین می رود‪.‬‬ ‫گشایش شهرک صنعتی پوشاک تا پایان تابستان‬ ‫معاون س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران‬ ‫ب��ا اعالم اینک��ه بهره ب��رداری از‬ ‫ش��هرک تخصص��ی پوش��اک تا‬ ‫پای��ان تابس��تان امس��ال کلی��د‬ ‫می خ��ورد‪ ،‬گف��ت‪ :‬بهره ب��رداری‬ ‫کام��ل از ‪ ۲۰۶‬هکتار مس��احت‬ ‫مرب��وط به این ش��هرک تخصصی‪ ،‬تا پایان‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬طول می کشد‪ .‬فرشاد مقیمی‬ ‫از دریافت مجوز زیست محیطی از سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست برای ساخت شهرک‬ ‫تخصصی پوش��اک در استان تهران خبرداد‬ ‫و به ایس��نا گفت‪ :‬مفاد تفاهم پنج جانبه در‬ ‫حال اجراس��ت و تاکنون تامین ‪ ۲‬مگاوات‬ ‫برق از ش��بکه انتقال ‪ ۲۰‬کیلوولت عبوری‬ ‫از ش��هرک صنعتی پوش��اک تامین ش��ده‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به تفاهمنامه پنج جانبه‬ ‫سازمان صنایع کوچک با وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی‪ ،‬انجمن پوش��اک‪ ،‬صندوق‬ ‫ضمان��ت س��رمایه گذاری تع��اون و بان��ک‬ ‫توس��عه تع��اون‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براس��اس این‬ ‫تفاهمنام��ه‪ ،‬مطالعات طراحی ف��از یک با‬ ‫همکاری انجمن پوش��اک انجام شده است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران افزود‪ :‬همچنین‬ ‫مطالعات طراحی ف��از ‪ IT‬انجام‬ ‫و تایید نقش��ه های شهرسازی از‬ ‫سوی کمیته فنی شرکت دریافت‬ ‫شده و تمامی اسناد مناقصه برای‬ ‫عملی��ات خاکی‪ ،‬مناب��ع زمینی‬ ‫و اب های س��طحی اماده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی از انتخاب مش��اور به‬ ‫منظور طراحی و روش��نایی ش��بکه توزیع‬ ‫‪ ۲۰‬کیلوول��ت و همچنی��ن گاز رس��انی به‬ ‫شهرک صنعتی پوش��اک خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫مجوزه��ای الزم برای تغییر کاربری اراضی‬ ‫این ش��هرک از کارگروه زیر بنایی و شورای‬ ‫برنامه ری��زی اس��تان گرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران همچنین با‬ ‫اش��اره به دریافت مجوز زیس��ت محیطی از‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر مطالعات الزم به منظور‬ ‫طراحی راه های دسترسی و دریافت از اداره‬ ‫کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان‬ ‫تهران انجام ش��ده اس��ت‪ .‬مقیم��ی درباره‬ ‫اراضی این ش��هرک صنعتی گفت‪ :‬اس��ناد‬ ‫مالکیت اراض��ی به مس��احت ‪ ۲۰۶‬هکتار‬ ‫بخش خصوصی به این شرکت انتقال یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 23‬فروردین ‪ 25 1397‬رجب ‪ 12 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 365‬پیاپی ‪2338‬‬ ‫صنعت خودرو در هفته ای که گذشت‬ ‫چالش تولید‬ ‫و التهاب بـازار‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬خودرو یکی از صنایع مهم کش�ور است که به لحاظ درامدزایی رتبه سوم‬ ‫را پس از صنعت نفت و بانکداری در اختیار دارد‪.‬‬ ‫مش�کالت این صنعت تاثیر زیادی بر اقتصاد کش�ور داشته به طوری که در التهاب بازار ان‬ ‫در نیمه دوم س�ال ‪ ۹۶‬چالش هایی را در امر فروش ب ه وجود اورد و نرخ خودروهای وارداتی به‬ ‫شکل سرسام اوری افزایش یافت درواقع با بسته شدن سامانه ثبتارش بازار نابسامان تر شد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬دی ‪ ۹۶‬امکان ثبت س�فارش فراهم شد اما به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه داران‬ ‫و فروش�ندگان خ�ودرو ته�ران سفارش�ی ثب�ت نش�د و خودروه�ای دپوش�ده وارد ب�ازار‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫در س�ال جدید رییس س�ازمان توس�عه تجارت با بیان اینکه ش�یوه نامه ثبت س�فارش بر‬ ‫اس�اس قانون برای اجرا در س�ال ‪ ۹۷‬ابالغ شده اس�ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر این مبنا‪ ،‬واردکننده به روش‬ ‫غیربانکی (از طریق صرافی ها یا شریک خارجی) حداکثر در مدت ‪ ۱۸۰‬روز از تاریخ صدور ثبت‬ ‫سفارش‪ ،‬مجاز به واردات کاال به کشور است‪.‬‬ ‫ثبتارش و التهاب بازار‬ ‫چندی پیش‪ ،‬مجتبی خس��روتاج‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت گفت‪ :‬شیوه نامه ثبت سفارش واردات‬ ‫جدید نیس��ت و اجرای ان از سال گذشته اغاز شده‬ ‫است اما با هدف اطالع رسانی دوباره و طبق ایین نامه‬ ‫قانون مقررات صادرات و واردات باید در اغاز امس��ال‬ ‫اطالع رسانی می شد که ‪ ۹۷/۱/۵‬این اقدام انجام شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این ش��یوه نامه خطاب ب��ه علی ابادی‪،‬‬ ‫مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات امده اس��ت‪:‬‬ ‫در اجرای ماده ‪ ۴۰‬ایین نام��ه اجرایی قانون مقررات‬ ‫ص��ادرات و واردات‪ ،‬این موارد برای اجرا و اقدام الزم‬ ‫برای س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬تعیین و ابالغ می شود‪ - ۱ :‬مدت‬ ‫اعتبار ثبت س��فارش تا اطالع بعدی ‪ ۹۰‬روز از تاریخ‬ ‫صدور تعیین می ش��ود‪ .‬بدیهی است موارد مربوط به‬ ‫تبص��ره ‪ ۳‬م��اده ‪ ۴۰‬ایین نامه پس از تعیین توس��ط‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی‪ ،‬به ان دفت��ر اعالم خواهد‬ ‫ش��د‪ - ۲ .‬اعتبار درخواس��ت های ثبت س��فارش ‪۳۰‬‬ ‫روز تعیین می ش��ود‪ - ۳ .‬حداکثر مهلت ورود کاال به‬ ‫کش��ور‪ :‬الف‪ -‬روش غیربانکی‪ :‬حداکثر در مدت ‪۱۸۰‬‬ ‫روز از تاری��خ صدور ثبت س��فارش‪ ،‬واردکننده‬ ‫مجاز به ورود کاال به کشور است‪ .‬ب‪ -‬روش‬ ‫بانک��ی‪ :‬مهلت ورود کاال به کش��ور در این‬ ‫روش پ��س از صدور ثبت س��فارش‪ ،‬تابع‬ ‫مق��ررات ارزی بان��ک مرک��زی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران خواهد بود‪ - ۴ .‬حداکثر زمان‬ ‫پرداخت کارمزد‪ ۷۲ ،‬ساعت بعد از تایید پرونده‬ ‫و ص��دور فیش کارم��زد بوده و در ص��ورت پرداخت‬ ‫نکردن در مهلت مقرر‪ ،‬درخواس��ت ثبت سفارش یا‬ ‫تمدید حذف می ش��ود‪ - ۵ .‬تغییر نوع کاالی اساسی‬ ‫در ثبت س��فارش هایی که برای انها اعتبار اس��نادی‬ ‫گشایش ش��ده یا حواله ارزی ارس��ال شده‪ ،‬براساس‬ ‫درخواست بانک و مجوز دس��تگاه های ذی ربط قابل‬ ‫انجام است‪ .‬تمدید ثبت سفارش تنها بر اساس تبصره‬ ‫یک ماده ‪ ۴۰‬ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات‬ ‫و واردات و در ص��ورت تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت قابل انجام است و در غیر این صورت‪ ،‬تمدید‬ ‫ثبت س��فارش امکان پذیر نیس��ت‪ .‬در اج��رای ماده‬ ‫خودروهای چینی از چشم افتادند‬ ‫‪ ۴۰‬ایین نامه اجرایی قان��ون صادرات و واردات‬ ‫ش��یوه نامه ثبت س��فارش برای اجرا و اقدام‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تعیین و ابالغ شد‪ .‬سعید‬ ‫موتمنی‪ ،‬رییس اتحادیه نمایش��گاه داران‬ ‫و فروش��ندگان خودرو تهران درباره تاثیر‬ ‫ممنوعی��ت ثبت س��فارش در ب��ازار خودرو‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬با مطرح ش��دن این مس��ئله که‬ ‫افراد متفرقه نباید خودرو وارد کنند‪ ،‬واردات کاهش‬ ‫یاف��ت و این امر بی تاثیر بر ب��ازار خودروهای داخلی‬ ‫نبود‪ .‬اما همچنان بازار خودرو راکد اس��ت زیرا مردم‬ ‫منتظر رای دیوان عدالت اداری کشور درباره وضعیت‬ ‫تعرفه واردات خودرو هس��تند‪ .‬بنابراین درحال حاضر‬ ‫نوعی بالتکلیفی در بازار خودرو داخل حاکم اس��ت‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اگر تعرفه ها به روال گذش��ته برنگردد‬ ‫این اشفتگی در بازار خودرو ادامه خواهد داشت زیرا‬ ‫هر خودرو ن��رخ جهانی دارد و مردم خرید نمی کنند‬ ‫ب��ه این دلیل که حاضر نیس��تند ب��رای یک خودرو‬ ‫هزینه هایی ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬برابری بپردازند‪.‬‬ ‫برنامه های سال ‪۹۷‬‬ ‫اغ��از س��ال زمان��ی اس��ت ک��ه برنامه ه��ا و‬ ‫سیاس��ت گذاری های کاری گذاش��ته می شود و در این‬ ‫زمینه تشکل ها از جمله نهادهایی هستند که می توانند‬ ‫ب��ا برنامه ریزی ها و پیش بینی هایی ک��ه دارند فعالیت‬ ‫صنعتگران مرتبط با خود را هدایت کنند‪ .‬چند س��الی‬ ‫است مشکالت اقتصادی و فناوری تولیدات کشور را با‬ ‫چال��ش روبه رو کرده و انجمن ها و اتحادیه ها هس��تند‬ ‫ک��ه باید با هم اندیش��ی صنعتگران در تحقق توس��عه‬ ‫ملی س��عی و تالش بیشتری داش��ته باشند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫«گسترش صنعت» در سال جدید به سراغ انجمن های‬ ‫فعال در صنعت خودرو در اس��تان های مختلف خواهد‬ ‫رفت و برنامه های انها را برای س��ال ‪ ۹۷‬جویا می شود‪.‬‬ ‫ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور درب��اره برنامه های‬ ‫جدی��د انجمن برای س��ال ‪ ۹۷‬ب��ه تامین قطعات مورد‬ ‫نیاز خودروهای جدید اش��اره ک��رد و گفت قراردادی‬ ‫در روزهای پایانی سال ‪ ۹۶‬با انجمن قطعه سازان‬ ‫فرانس��وی(‪ )FIEV‬داش��ت که در بخشی از‬ ‫ای��ن توافقنام��ه امده انجمن فرانس��وی در‬ ‫زمینه فن��اوری به انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور‬ ‫کم��ک خواهد کرد و ب��رای انتقال دانش فنی‬ ‫روز هم��راه ط��رف ایران��ی اس��ت‪ .‬وی در ادامه به‬ ‫مهم ترین چالش صنعت قطعه کش��ور در س��ال جدید‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬کمبود نقدینگی و تامین گردش مالی‬ ‫قطعه س��ازان یکی از اساسی ترین مشکالت این صنعت‬ ‫اس��ت‪ ،‬ضمن انکه نرخ کاالها و خدمات سایر نهادهای‬ ‫تولی��دی افزایش خواهد یاف��ت در حالی که هنوز نرخ‬ ‫قطعات خودرو تغییر نکرده اس��ت‪ .‬منطقی این اس��ت‬ ‫ک��ه ه��ر چه زودتر نرخ محصوالت با ن��رخ مواد اولیه و‬ ‫تورم کش��ور افزایش یابد‪ .‬در این راستا‪ ،‬با خودروسازان‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت مذاکراتی ش��ده و‬ ‫امیدواریم به زودی شاهد بازنگری در این حوزه‬ ‫باش��یم‪ .‬او بزرگترین چالش صنعت خودرو را‬ ‫مقررات قیمت گذاری دس��توری دانست و‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬حذف این نوع قیمت گذاری از‬ ‫کمک هایی اس��ت که به این صنعت خواهد‬ ‫ش��د و نباید ش��ورا و مرکز ملی رقابت در این‬ ‫امر اعمال نظر داش��ته باش��د زیرا به طور قطع اگر‬ ‫وضعیت به همین ش��کل پیش رود‪ ،‬صنعتگران حوزه‬ ‫قطع��ه یکی پس از دیگری ورشکس��ت خواهند ش��د‪.‬‬ ‫درباره فلسفه شکل گیری شورای رقابت باید گفت این‬ ‫شورا بر اساس موضوع ماده ‪ ۵۳‬قانون اصالح موادی از‬ ‫قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی در کشور به وجود امد‪ .‬قوانین‬ ‫ضدانحصار یا ایجاد رقابت از جمله قوانینی است که از‬ ‫سال های بسیار دور در بیش از ‪ ۱۴۰‬کشور شکل گرفت‬ ‫و رفع موانع برای بازار را پیگیری می کرد‪.‬‬ ‫صنعت ادغام را نمی پذیرد‬ ‫ادغام س��ازی در صنع��ت موتورس��یکلت موض��وع‬ ‫دیگری بود که در این هفته در «گس��ترش صنعت»‬ ‫به ان پرداخته شد‪ .‬مجموعه سازی یکی از شیوه های‬ ‫مورد استفاده در بخش صنعت در کشورهای پیشرفته‬ ‫بوده ک��ه به توانمندتر ش��دن واحدهای صنعتی انها‬ ‫کمک بس��یاری کرده اس��ت اما برای اج��رای ان در‬ ‫صنعت خودرو و موتورس��یکلت کشور موانعی وجود‬ ‫دارد‪ .‬ب��ا وجود یک دهه تالش برای مجموعه س��ازی‬ ‫در صنعت قطعه کش��ور‪ ،‬تحقق ان در هاله ای از ابهام‬ ‫قرار دارد زیرا به نظر می رسد نخست باید صنعت‬ ‫خودرو به س��مت ادغام حرک��ت کند تا به‬ ‫ دنبال ان زیرمجموعه های این صنعت نیز‬ ‫به این سمت وس��و گام بردارند‪ .‬همچنین‬ ‫ادغام س��ازی در صنعت موتورس��یکلت و‬ ‫قطعات ان با مشکالت و موانع بسیار بیشتر‬ ‫از صنعت خودرو روبه رو است زیرا یکی از موارد‬ ‫مه��م در این امر بح��ث مدیریتی اس��ت‪ .‬حبیب اهلل‬ ‫محم��ودان‪ ،‬نایب ریی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫مجموع��ه قطع��ات موتورس��یکلت در این باره‬ ‫معتقد است‪ :‬طرح ادغام واحدهای صنعتی‬ ‫در صنعت قطعه موتورسیکلت امکان پذیر‬ ‫نیست زیرا فناوری های بسیار متفاوتی در‬ ‫هر یک از واحده��ای تولیدی این صنعت‬ ‫وج��ود دارد ک��ه تجمیع انه��ا را با یکدیگر‬ ‫مش��کل می کند‪ .‬اج��رای این طرح ب��رای این‬ ‫صنع��ت مانند این اس��ت که بخواهیم س��ازمان های‬ ‫غیرمرتبط را در یکدیگر ادغام کنیم‪.‬‬ ‫کاظ��م محمدی نیکخواه‪ ،‬فعال بازار خودرو نی��ز در این زمینه‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬در بازار تقاض��ا تحرکی وجود ن��دارد اما پیش‬ ‫از س��ال ‪ ۹۷‬معامالتی ک��م و بیش انجام ش��د؛ البته نه به‬ ‫نس��بت سال های گذش��ته که بازار رونق خوبی داشت‪ .‬وی‬ ‫همچنین خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه ب��ه قدرت خرید مردم‪،‬‬ ‫بازار خودروهای داخلی رونق بیش��تری داش��ت و در خرید ‪۲‬‬ ‫ماه پایان س��ال خودروهایی در ردیف قیمت��ی زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان مشتری بیشتری داشتند‪ .‬البته الزم به یاداوری است بازار پایان‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬تنها بازاری بود که مردم نس��بت به خودروهای چینی‬ ‫اقبال کمتری نشان دادند‪.‬‬ ‫محمدی نیکخواه برای ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال به خواب بازار‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬طبیعی اس��ت بازار تقاضا در اغاز سال‬ ‫افت داش��ته باشد و فعالیت های خاصی در این زمینه انجام‬ ‫نشود اما اگر انگیزه ای در مردم به وجود اید‪ ،‬می توان امیدوار‬ ‫بود از اواس��ط خرداد تحول��ی در بازار خ��ودرو رخ دهد و خرید‬ ‫اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫فلسفه شکل گیری شورای ملی رقابت‬ ‫ساس��ان قربانی‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو‬ ‫درب��اره ش��کل گیری این قان��ون در صنعت‬ ‫خودرو کش��ور و اینکه با برداشتن این قانون‬ ‫ایا ب��ازار دچار اختالل نخواهد ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاریخچه این مس��ئله به وظایفی برمی گردد‬ ‫که س��ازمان حمای��ت برعهده داش��ت‪ .‬در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت معاونتی با‬ ‫عنوان س��ازمان حمایت وجود دارد که این‬ ‫بخ��ش در بحث قیمـت گـ��ذاری برخـی از‬ ‫کاالها که دچار حساسیت هستند بـه شکلی‬ ‫از حق��وق مصرف کننده پش��تیبانی ش��ود‪.‬‬ ‫چنیـن امری را این س��ازمان در س��ال های‬ ‫زیادی انجام می داد‪ .‬اما دالیل نامش��خص‪-‬‬ ‫که ش��اید این س��ازمان وظایف خ��ود را به‬ ‫خوبی انجام نداده اس��ت یا به کنترل بیشتر‬ ‫نیاز داشت‪ -‬عنوان شد روی محصوالتی که‬ ‫انحصار ایجاد می شود و مجموعه ای می تواند‬ ‫به ش��کل انحصاری کاالیی را تولید کند که‬ ‫نه��ادی ایجاد ش��ود مس��تقل از بخش های‬ ‫تصمیم گی��ری جاری کش��ور‪ ،‬ت��ا بتواند در‬ ‫قیمت گ��ذاری دخالت کند که بحث انحصار‬ ‫مطرح نباش��د؛ به این مفهوم که اگر شرکت‬ ‫یا تولیدکننده ای محصولی را تولید می کند‬ ‫ک��ه دیگری ح��ق ندارن��د ان را تولید کند‬ ‫نتواند با ب��ازی قیمت ها‪ ،‬به ه��ر مبلغی که‬ ‫خ��ود می خواهد محص��والت را عرضه کند‬ ‫ت��ا در این ش��یوه کاال گران تر از اصل ان ب ه‬ ‫دست مصرف کننده برسد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬درواق��ع فلس��فه ب��ه‬ ‫وج��ود امدن ش��ورای ملی رقاب��ت با هدف‬ ‫تس��هیل کنندگی فعالی��ت بخش خصوصی‬ ‫و به ط��ور کلی تر‪ ،‬عرصه اقتص��ادی بود‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب‪ ،‬ب��رای کاهش ریس��ک در این‬ ‫بخش ش��ورای رقابت شکل گرفت تا بخش‬ ‫خصوصی با ورود به ب��ازار‪ ،‬نگران انحصارها‬ ‫و رقیبان انحصارگر خود نباش��د‪ .‬اما تعریف‬ ‫و اس��تنباطی که از ش��رح وظایف این شورا‬ ‫به ذهن ها خطور می کرد متفاوت بود؛ برخی‬ ‫روی انحص��اری و غیرانحص��اری بودن‬ ‫صنع��ت خ��ودرو تردید داش��تند‪،‬‬ ‫برخی نیز معتقد بودند اگر صنعت‬ ‫خ��ودرو بی��ن ‪ ۸۰‬ت��ا ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫دولتی باش��د انحصاری به شمار‬ ‫می رود و‪ ...‬و س��ایر تفس��یرهایی‬ ‫که در این حوزه اعالم می ش��د‪ .‬البته‬ ‫این امر هنوز ادام��ه دارد و تعریف ثابتی از‬ ‫انحصار در این صنعت وجود ندارد؛ هر کس‬ ‫بر اساس سلیقه خود گمانه زنی می کند که‬ ‫ایا خودرو کاالیی انحصاری است یا خیر‪.‬‬ ‫‹ ‹وارداتی ها مانعی برای انحصار‬ ‫قربان��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬وقتی ی��ک یا دو‬ ‫نماینده فعال صنعت خ��ودرو بین المللی را‬ ‫وارد عرصه ب��ازار داخلی کنی��م انها دنبال‬ ‫فروش بیش��تر هستند و سعی خواهند کرد‬ ‫قیمت ه��ا را متع��ادل نگه دارن��د‪ .‬ما که به‬ ‫دنبال شکس��ت صنعت داخل نیستیم نباید‬ ‫با فش��ار نرخ را پایین نگه داریم که صنعت‬ ‫از بین بـرود‪ .‬امروز ش��اهـد هستیم صنعت‬ ‫خـودرو و بسیـاری از قطعه سازان زیر فشار‬ ‫در حال فعالیت هستند‪ .‬این امر چه سودی‬ ‫برای کش��ور خواهد داشت؟ برای نمونه‪ ،‬ایا‬ ‫منطقی است که خودرویی «ا» تومان تولید‬ ‫شود اما «ا» منهای «ب» در بازار به فروش‬ ‫برس��د؟ این امر ممکن است یک یا ‪ ۲‬سال‬ ‫تداوم داش��ته باشد اما به طور قطع به مرور‬ ‫ش��رکت ها کم می اورند و عواقب ان همین‬ ‫وضعیتی است که ش��اهد هستیم و یک به‬ ‫ی��ک ش��رکت ها از زنجیره تولی��د در حال‬ ‫حذف هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹انحص�ار با ب�ازار ازاد همخوانی‬ ‫ندارد‬ ‫قربانی عنوان کرد‪ :‬به نظر می رسد اساس‬ ‫این بحث در دنیای امروز غیرمنطقی اس��ت‬ ‫تنه��ا ب��رای نظام های خاصی که همیش��ه‬ ‫بخواهند فضا را در کنترل داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫می تواند کارکرد داشته باشد ولی در اقتصاد‬ ‫بازار ازاد این مسئله معنی ندارد‪ .‬بحث‬ ‫رقابت در فض��ای انحصاری معنی‬ ‫ن��دارد و ش��رکت خارجی وقتـی‬ ‫بحـث انحصار و ش��ـورای رقابت‬ ‫وجـود داشته باشد تمایلی برای‬ ‫س��رمایه گذاری نخـواهد داش��ت‪.‬‬ ‫منطقی نیس��ت صنعتگر برنامه ریزی‬ ‫کند‪ ،‬تولید داش��ته باش��ـد و نرخ را نهادی‬ ‫دیگر تعیین کنـد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خ��ودرو اف��زود‪ :‬در ادامه‬ ‫اعتراض ها اعالم ش��د فق��ط خودروهای زیر‬ ‫‪ ۵۰‬میلی��ون تومان قیمت گذاری ش��وند و‬ ‫این امر ش��امل س��ایر خودروها که در رده‬ ‫لوکس هس��تند نخواهد ش��د زیرا ایران در‬ ‫ای��ن امر(خودروهای لوکس) فعالیت خاصی‬ ‫ن��دارد‪ .‬اما ب��ا تمام این مس��ائلی که مطرح‬ ‫ش��د معتقدم قیمت گذاری از سوی شورای‬ ‫رقابت ش��یوه ای مناس��ب و مطل��وب نبوده‬ ‫و بای��د مکانیزم های بازار رقابت��ی انچه در‬ ‫دنیا تجربـه ش��ده و به نتیجه رس��یده الگو‬ ‫ق��رار گی��رد‪ .‬وی درب��اره نگرانی ه��ای بازار‬ ‫افسار گس��یخته با حذف ش��ورای رقابت از‬ ‫قیمت گ��ذاری نیز گفت‪ :‬چرا با ش��یوه های‬ ‫تجربه ش��ده در دنی��ا حرکت نکنی��م؟ چرا‬ ‫کاری که کره جنوبی و ترکیه می کند‪ ،‬انجام‬ ‫ندهیم؟ در حالی که صنعت خودرو ترکیه و‬ ‫نیز قطعه س��ازی ان به سرعت در حال رشد‬ ‫و پیشرفت است‪.‬‬ ‫چرا با ازمون و خطا حرکت کنیم که ده ها‬ ‫نوع کنت��رل و هزینه های مختل��ف را برای‬ ‫نظارت بر شبکه ای ناقص داشته باشیم؟ در‬ ‫نتیجه‪ ،‬فکر می کنم ش��ورای رقابت حداقل‬ ‫در صنعت خودرو نباید دخالتی داشته باشد‬ ‫و این به سود تولید و مردم جامعه است‪ .‬هر‬ ‫چقدر محیط صنعت را رقابتی کنیم شانس‬ ‫کنترل قیمت ها برای ما بیش��تر خواهد شد‬ ‫زیرا خود بازار مکانیزم بس��یار هوش��مندی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 365‬پیاپی ‪2338‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 23‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬رجب ‪1439‬‬ ‫‪ 12‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه گذاران مایل به ادامه‬ ‫فعالیت‪ ،‬در اولویت‬ ‫براس��اس قانون‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫که در م��دت قانون��ی نتواند پروانه‬ ‫بهره برداری را دریافت کند‪ ،‬شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ب��ه فس��خ‬ ‫قرارداد وی مجاز اس��ت‪ .‬این مدت‬ ‫قانونی یک س��ال بوده و در صورت‬ ‫مط��رح ش��دن دالی��ل توجیهی تا‬ ‫عباس جرجانی‬ ‫یک س��ال دیگر قابل تمدید اس��ت‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫اما در م��واردی با وجود حمایت ها‪،‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫س��رمایه گذار به ادام��ه کار تمایل‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫ندارد که در این زمینه قرارداد فسخ‬ ‫می ش��ود‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که‬ ‫راه اندازی نشدن واحد صنعتی از ‪ ۳‬حالت جدا نیست؛ نخست انکه‬ ‫سرمایه گذار به راه اندازی واحد تمایل ندارد‪ ،‬دوم توان مالی ندارد و‬ ‫س��وم اینکه راه اندازی واحد صنعتی توجیه اقتصادی و بازار فروش‬ ‫ن��دارد‪ .‬تا حد امکان از راه اندازی واحد صنعتی حمایت می ش��ود و‬ ‫فسخ قرارداد در مرحله پایانی است‪.‬‬ ‫در حقیقت فسخ قراردادها ملزم به طی مراحل قانونی در مدت ‪۳‬‬ ‫تا ‪۴‬ماه است و ترجیح بر ان است که در صورت تمایل سرمایه گذار‬ ‫حمایت های الزم برای راه اندازی واحد صنعتی انجام شود‪ .‬با وجود‬ ‫انکه برخی از سرمایه گذاران در نخستین جلسه های کمیته پایش‬ ‫شرکت نکرده اند بازهم به انها اطالع داده شده تا در صورت تمایل‬ ‫برای برگزاری این جلس��ه در شرکت شهرک های صنعتی استانی‬ ‫اق��دام کنند‪ .‬اما با توجه به اهمی��ت دریافت زمین های اماده برای‬ ‫راه اندازی واحدهای صنعتی از سوی سرمایه گذاران‪ ،‬تعیین تکیلف‬ ‫اراض��ی راک��د اقدامی منطق��ی اس��ت و باید در نظر داش��ت که‬ ‫توجیه ناپذی��ری راه ان��دازی ط��رح صنعتی از نظ��ر اقتصادی یکی‬ ‫دیگر از عوامل مهم در به بهره برداری نرس��اندن طرح های صنعتی‬ ‫ن رو‪ ،‬مهلت دهی و تامین نقدینگی مورد نیاز نمی تواند‬ ‫اس��ت‪ .‬از ای ‬ ‫چاره ساز باش��د‪ .‬از طرفی فس��خ قرارداد و بازپس گیری زمین نیز‬ ‫باعث از دس��ت دادن س��رمایه گذار می ش��ود حال انکه می توان با‬ ‫معرفی طرح ه��ای توجیه پذیر برای تامین نقدینگی مورد نیاز بین‬ ‫سرمایه گذاران پل ارتباطی برقرار کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پرداخت تسهیالت رونق تولید‬ ‫به ‪ ۵۳‬واحد تولیدی در خوزستان‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان خوزس��تان از پرداخت تسهیالت‬ ‫سرمایه در گردش‪ ،‬سرمایه ثابت و نوسازی‬ ‫و بهسازی به میزان ‪ ۱۲۳‬میلیارد تومان به‬ ‫‪ ۵۳‬واحد تولیدی مس��تقر در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی اس��تان خوزستان از محل‬ ‫اعتب��ارات طرح رونق تولید در س��ال ‪9۶‬‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی استان خوزس��تان‪ ،‬اخالق محمدیان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید استان در سال ‪9۶‬‬ ‫در مجموع پرداخت تس��هیالت ب��ه ‪ ۲۱۸‬واحد صنعتی را تصویب‬ ‫ک��رد ک��ه از این تعداد ‪ ۱۵9‬واحد در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫خوزس��تان مستقر هس��تند که تا پایان س��ال ‪ 9۶‬به ‪ ۵۳‬واحد از‬ ‫انها این تس��هیالت پرداخت ش��د‪ .‬محمدیان ادامه داد‪ ۴۳ :‬واحد‬ ‫تس��هیالت سرمایه در گردش‪ ۸ ،‬واحد تس��هیالت سرمایه ثابت و‬ ‫‪ ۲‬واحد تس��هیالت نوسازی و بهس��ازی را دریافت کردند تا بدین‬ ‫ترتیب ش��اهد افزایش ظرفیت تولید‪ ،‬به روز رسانی فناوری‪ ،‬ارتقای‬ ‫س��طح کیفی و رقابت پذیری واحدهای نام برده باشیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان تصریح کرد‪ :‬اشتغال‬ ‫ایجاد ش��ده به واس��طه پرداخت ‪ ۱۲۳‬میلیارد تومان تس��هیالت از‬ ‫مح��ل طرح رونق تولید‪ ۱۷۴۴ ،‬نفر بوده اس��ت‪ .‬محمدیان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲۴‬نمایش��گاه داخل��ی و خارجی به منظور معرفی و شناس��اندن‬ ‫دس��تاوردهای تولید کنندگان و صنعتگران اس��تان در س��ال ‪9۶‬‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ازادسازی بیش از ‪ ۳۲0‬هزار متر زمین راکد در تهران‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پایتخت��ی ته��ران دلیل اصلی تمرک��ز صنعت از‬ ‫گذش��ته تا کنون بوده اس��ت همچنان که تقاضای‬ ‫سرمایه گذاری در ش��هرک ها و نواحی صنعتی این‬ ‫استان هنوز وجود دارد؛ هرچند برخی شهرک های‬ ‫صنعت��ی از جمله ش��مس اباد و عباس اب��اد دارای‬ ‫تقاضای روزانه برای دریافت زمین اس��ت اما س��ایر‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی این استان نیز پرتقاضا‬ ‫هس��تند‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬زمین صنعتی ام��اده برای‬ ‫واگ��ذاری به س��رمایه گذاران محدود اس��ت ضمن‬ ‫انکه موضوع انتقال صنایع االینده شهری تهران به‬ ‫خارج از شهر و اس��تقرار در شهرک های صنعتی از‬ ‫سال های گذشته مطرح بوده است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط زمین های صنعتی که س��ال های‬ ‫قبل به س��رمایه گذاران واگذار ش��ده ام��ا هنوز به‬ ‫مرحله بهره برداری از واحد صنعتی نرس��یده مورد‬ ‫توجه مس��ئوالن قرار گرفته است تا از این ظرفیت‬ ‫برای پاسخگویی به تقاضای دریافت زمین استفاده‬ ‫ش��ود‪ .‬ضمن انکه برخی از واحدهای صنعتی قابل‬ ‫بهره ب��رداری که مدت ها اس��ت فعالیتی ندارند یا با‬ ‫کمتر از ‪ ۲0‬درصد ظرفیت اسمی فعالیت می کنند‬ ‫نیز غیر فعال ش��ناخته شده اند و برای واگذاری انها‬ ‫به سرمایه گذاران جدید اقدام شده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند تعیین تکلیف اراضی یکی‬ ‫از س��ریع ترین راهکارها برای جذب و س��اماندهی‬ ‫س��رمایه گذاران جدید است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫اس��تقرار صنایع جدید در شعاع ‪ ۱۲0‬کیلومتری از‬ ‫شهر تهران جز برای صنایع دانش بنیان امکان پذیر‬ ‫نیس��ت و ش��هرک صنعتی فیروزکوه تنها ش��هرک‬ ‫صنعتی ته��ران و خارج از ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫اس��ت این ش��هرک می تواند در توسعه فعالیت های‬ ‫صنعتی مورد توجه و اقبال س��رمایه گذاران باش��د‪.‬‬ ‫همچنین ش��هرک صنعت��ی س��االریه و قرچک با‬ ‫مصوبه هیات دولت از محدودیت استقرار صنعت در‬ ‫شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران مستثنا شده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از تعیین تکلیف اراضی صنعتی غیر فعال در پایتخت نشان داد‬ ‫‪ ۴۴۶‬مترمربع در ش��هرک ها و نواحی صنعتی تابع‬ ‫مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت‪.‬‬ ‫قنبری افزود‪ :‬با بررس��ی این پرونده ها در نهایت‬ ‫‪۲۹‬پرونده به فسخ قطعی منجر و ‪ ۱۵‬پرونده اعطای‬ ‫مهلت ش��د‪ .‬در نهایت ‪ ۳۲۳‬ه��زار و ‪ ۴۴۶‬مترمربع‬ ‫از اراض��ی صنعتی در مجموعه ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان تهران ازادسازی شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اکنون ‪ ۵‬هزار و ‪ ۸۱‬واحد صنعتی‬ ‫کوچک و متوس��ط در مجموعه شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اس��تان تهران در حال فعالیت هس��تند که‬ ‫‪ ۱0۳‬هزار و ‪ ۸۳۶‬نفر را به صورت مستقیم مشغول‬ ‫ب��ه کار کرده اند‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی این اس��تان در سطح کش��ور پرتقاضا و در‬ ‫برخی موارد از جمله ش��مس اباد و عباس اباد دارای‬ ‫تقاضای روزانه برای دریافت زمین هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹حل اختالف و داوری‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان تهران یاداور ش��د‪:‬‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی تهران بر اس��اس‬ ‫ش��یوه نامه س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫‹ ‹اشتغال ‪ ۱00‬هزار نفری‬ ‫صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف های‬ ‫براس��اس مف��اد دفترچه ح��ق انتف��اع از زمین‬ ‫ق��رارداد‪ ،‬پ��س از دو مرحل��ه ارس��ال اخطاری��ه و‬ ‫ش��هرک های صنعتی‪ ،‬ط��رف قرارداد‬ ‫تجدید وقت‪ ،‬نس��بت به تعیین تکلیف‬ ‫مکلف است تا یک سال واحد صنعتی‬ ‫قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب‬ ‫خود را ب��ه بهره ب��رداری برس��اند اما‬ ‫اراضی غیرفعال در شهرک ها و نواحی‬ ‫در برخی م��وارد این ام��ر امکان پذیر‬ ‫صنعت��ی در نشس��ت های هیات حل‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫اختالف و داوری اقدام می کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که فسخ قرارداد‬ ‫قنب��ری ادام��ه داد‪ :‬دریافت نکردن‬ ‫در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی برای‬ ‫پروانه س��اختمانی‪ ،‬نبود ساخت وساز‪،‬‬ ‫محمد لطفی معز‬ ‫جلوگیری از راکد نگه داشتن زمین در‬ ‫نگرفت��ن پروانه پایان کار‪ ،‬بدهی مالی‪،‬‬ ‫قانون دیده شده است‪.‬‬ ‫تهران در رتبه نخست بدهی حق ش��ارژ و گاز‪ ،‬انقضای اعتبار‬ ‫تعداد و وسعت‬ ‫شاهپور قنبری‪ ،‬رییس هیات مدیره و‬ ‫یا ابطال جواز تاس��یس و بسته نشدن‬ ‫قرادادهای راکد‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫قرارداد و تحویل از جمله موارد تخلف‬ ‫صنعتی است‪ ،‬پس از‬ ‫استان تهران در گفت وگو با «گسترش ان استان های اصفهان‪ ،‬طرف ه��ای ق��رارداد در ش��هرک ها و‬ ‫صنعت» از تعیین تکلی��ف ‪ ۴۵‬قرارداد فارس‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬نواحی صنعتی است که در جلسه های‬ ‫راکد و غیرفعال در شهرک ها و نواحی مرکزی‪ ،‬اذربایجان شرقی و هی��ات ح��ل اخت�لاف و داوری مورد‬ ‫صنعتی اس��تان تهران خبرداد و گفت‪ :‬غربی را می توان نام برد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ ۴۵‬ق��رارداد به مس��احت ‪ ۳۲۳‬هزار و‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل‬ ‫شرکت ش��هرک های اس��تان صنعتی تهران گفت‪:‬‬ ‫صنع��ت قرار می گی��رد مانند گذش��ته در خارج از‬ ‫تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق‬ ‫بخش صنعت هزینه نشود‪.‬‬ ‫هی��ات حل اخت�لاف و داوری یک راه��کار مفید و‬ ‫مدیر حقوقی س��ازمان صنایع کوچک و ش��رکت‬ ‫تخصصی در برخورد با زمین های راکد بدون ارجاع‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران با اش��اره به اینکه فسخ‬ ‫به مراجع قضایی اس��ت که در این راس��تا‪ ،‬فس��خ‬ ‫ق��رارداد زمین ه��ای راک��د در اخری��ن مرحل��ه از‬ ‫قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک های صنعتی‬ ‫تعیین تکلیف نهایی قراردارد و س��عی بر ان اس��ت‬ ‫با جدیت دنبال خواهد شد تا به واسطه ان‪ ،‬نسبت‬ ‫ت��ا فعالیت واحده��ای صنعتی حفظ ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ب��ه ازادس��ازی اراضی صنعتی غیرفع��ال‪ ،‬واگذاری‬ ‫در برخ��ی م��وارد جزئ��ی س��رمایه گذاران به قصد‬ ‫دوباره انها به متقاضیان و س��رمایه گذاران در بخش‬ ‫سوءاس��تفاده از ارزش زمی��ن و راکد نگه داش��تن‬ ‫صنعت و تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید در‬ ‫زمی��ن به ش��هرک های صنعت��ی ورود کرده اند که‬ ‫سطح استان تهران اقدام شود‪.‬‬ ‫تع��داد قابل توجهی نیس��ت زی��را ای��ن زمین ها از‬ ‫� تهران در رتبه نخست‬ ‫مناطق ش��هری دور ب��وده و دارای ارزش افزوده ای‬ ‫با این حال‪ ،‬شناس��ایی واحده��ای صنعتی راکد‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫و نیمه فع��ال از سیاس��ت های دول��ت تدبیر و امید‬ ‫لطفی مع��ز ادام��ه داد‪ :‬دفترچه ه��ای بهره مندی‬ ‫هس��ت که به منظور ایجاد اش��تغال جدید و حفظ‬ ‫از ح��ق انتف��اع زمی��ن در ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اشتغالزایی گذشته همراه با افزایش تولید در کشور‬ ‫از اغ��از ب��ه صورتی تنظیم ش��ده ک��ه مانع چنین‬ ‫دنبال می شود‪.‬‬ ‫سوءاستفاده هایی می شود‪.‬‬ ‫محم��د لطفی معز‪ ،‬مدیر حقوقی س��ازمان صنایع‬ ‫مدیر حقوقی س��ازمان صنایع کوچک و ش��رکت‬ ‫کوچک و ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی ایران در‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ایران ی��اداوری ک��رد‪ :‬این‬ ‫این باره به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬در کل کشور‬ ‫موارد بیش��تر در اس��تان های صنعتی مانند تهران‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۷‬هزار و ‪ ۲۲۹‬واحد غیرفعال وجود دارد که‬ ‫اذربایجان ش��رقی و غربی‪ ،‬استان مرکزی‪ ،‬خراسان‬ ‫تهران در رتبه نخس��ت تعداد و وس��عت قرادادهای‬ ‫رض��وی‪ ،‬اصفهان و ش��هرهایی که قط��ب صنعتی‬ ‫راک��د صنعت��ی اس��ت‪ ،‬پ��س از ان‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ ،‬دیده می ش��ود که‬ ‫اس��تان های اصفهان‪ ،‬فارس‪ ،‬خراسان‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی با جدیت‬ ‫رض��وی‪ ،‬مرکزی‪ ،‬اذربایجان ش��رقی و‬ ‫در ای��ن موارد برخ��ورد قانونی کرده و‬ ‫غربی را می توان نام برد‪.‬‬ ‫این زمین ها دراختیار متقاضیان جدید‬ ‫لطفی مع��ز با بیان اینکه شناس��ایی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫واحده��ای راکد ی��ا با فعالی��ت کمتر‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫از ظرفی��ت اس��می در دس��تور کار‬ ‫اس��تان ته��ران دارای ‪ ۳۲‬ش��هرک و‬ ‫شاهپور قنبری‬ ‫س��ازمان قرار گرفت تا سیاس��ت های‬ ‫ناحی��ه صنعتی مصوب اس��ت که ‪۱۸‬‬ ‫حمایتی دولت اجرایی ش��ود‪ ،‬تصریح اکنون ‪ ۵‬هزار و ‪ ۸۱‬واحد ش��هرک و ‪ ۵‬ناحیه صنعتی اکنون در‬ ‫کرد‪ :‬ای��ن امر با انج��ام پیش زمینه ها صنعتی کوچک و متوسط در حال بهره ب��رداری یا واگ��ذاری زمین‬ ‫مجموعه شهرک ها و نواحی‬ ‫و تهی��ه طرح مطالعاتی ب��ا بهره مندی‬ ‫است‪ .‬همچنین یک ش��هرک فناوری‬ ‫صنعتی استان تهران در‬ ‫از اماره��ای موج��ود در ش��هرک های حال فعالیت هستند که در این اس��تان در دست ساخت است‬ ‫صنعتی اغاز شد و اولویت ان با تولید ‪ ۱0۳‬هزار و ‪ ۸۳۶‬نفر را به ضم��ن انکه ‪ ۴‬مرک��ز خدمات فناوری‬ ‫محصوالت دارای بازار و نبود مش��کل صورت مستقیم مشغول و کس��ب و کار در مجموعه شهرک ها و‬ ‫به کار کرده اند‪.‬‬ ‫در بهره من��دی از فن��اوری روز اس��ت‬ ‫نواحی صنعتی اس��تان تهران در حال‬ ‫تا س��رمایه ای ک��ه در اختیار صاحبان‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ضرورت راه اندازی شرکت مدیریت صادرات در هرمزگان‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان هرمزگان ب��ا تاکید ب��ر ضرورت‬ ‫راه اندازی ش��رکت مدیری��ت صادرات در‬ ‫اس��تان گف��ت‪ :‬واحدهای فعال مس��تقر‬ ‫در ش��هرک های صنعتی استان به سوی‬ ‫برندسازی حرکت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل‬ ‫از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫هرمزگان‪ ،‬س��ید امیر امیری زاد با تاکید بر ضرورت‬ ‫ایج��اد تح��رک در صنایع کوچک اس��تان با هدف‬ ‫رشد در این حوزه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شناسایی مزیت های‬ ‫موج��ود در صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫باعث جذب سرمایه گذار در این بخش خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از خرما‪ ،‬ش��یالت و صنایع تبدیلی‬ ‫کشاورزی در هرمزگان به عنوان ‪ ۳‬خوشه اصلی در‬ ‫صنایع کوچک اس��تان یاد کرد و افزود‪ :‬این صنایع‬ ‫س��رمایه زیادی نیاز ندارد و با اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫تعاونی ها نیز می توان فعالیت ها را اغاز کرد و توسعه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫هرمزگان با اشاره به اهمیت برندسازی و اطالع رسانی‬ ‫در ح��وزه صنای��ع کوچ��ک‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در این‬ ‫بخش مس��تلزم حضور و حمایت رسانه های استان‬ ‫هرمزگان ب��رای معرفی هر چه بیش��تر محصوالت‬ ‫تولیدی و ظرفیت های صنعتی این اس��تان هستیم‪،‬‬ ‫البته تولیدکنندگان مستقر در شهرک های صنعتی‬ ‫نیز نسبت به همکاری و استفاده از ابزار رسانه برای‬ ‫توسعه برنامه های خود ترغیب شوند‪.‬‬ ‫امیری زاد ادامه داد‪ :‬متاس��فانه بیش��تر‬ ‫واحده��ای صنعت��ی فع��ال در هرمزگان‬ ‫یا برند ندارند یا تاکن��ون برای ثبت برند‬ ‫اقدام نکرده اند و در عمل‪ ،‬در بازار به دلیل‬ ‫نبود تخص��ص در این حوزه فعالیت قابل‬ ‫توجهی نداشته اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تاکید بر لزوم استفاده از مشاوران‬ ‫فعال در بخش برندس��ازی و تبلیغات افزود‪ :‬یکی از‬ ‫راهکارهای توس��عه تجاری محص��والت تولیدی در‬ ‫اس��تان‪ ،‬لزوم راه اندازی ش��رکت مدیریت صادرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫هرمزگان با اش��اره به مزایای شرکت های مدیریت‬ ‫صادرات گفت‪ :‬این ش��رکت ها توانای��ی بازاریابی و‬ ‫بازارس��ازی محصوالت تولید هرمزگان در استان ها‬ ‫و کشورهای مختلف را دارد‪.‬‬ ‫امیری زاد از ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای‬ ‫راه اندازی مرکز مش��اوره ح��وزه صنایع کوچک به‬ ‫همت شرکت ش��هرک های صنعتی استان خبر داد‬ ‫و اف��زود‪ :‬اغاز فعالیت و توس��عه این بخش نیازمند‬ ‫تربیت مشاور‪ ،‬از س��وی مراکز پژوهشی و اموزشی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬با توجه به خیز اس��تان‬ ‫هرمزگان برای توسعه ظرفیت های صنعتی‪ ،‬در گام‬ ‫نخست نیازمند استفاده از ظرفیت سایر استان های‬ ‫موفق کشور در حوزه مشاوره و شرکت های مدیریت‬ ‫صادرات هستیم‪.‬‬ ‫جذب ‪ ۱4۱‬سرمایه گذار در شهرک های صنعتی مازندران‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان مازندران گفت‪ :‬در س��ال گذش��ته‬ ‫‪ ۱۴۱‬قرارداد با متقاضیان سرمایه گذاری در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان مازندران‬ ‫بس��ته ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان مازندران‪ ،‬سید‬ ‫مصطفی موس��وی اظه��ار کرد‪ :‬ش��هرک های صنعتی‬ ‫عالوه ب��ر تامی��ن امکان��ات زیربنای��ی و زیرس��اختی‬ ‫مناس��ب‪ ،‬توجیه پذی��ر و اقتصادی‪ ،‬ای��ن زمینه را نیز‬ ‫فراه��م می س��ازند ت��ا ضمن حفظ مس��ائل زیس��ت‬ ‫محیط��ی و اس��تقرار واحده��ای تولی��دی و صنعتی‬ ‫در کن��ار یکدیگر‪ ،‬زمین��ه همکاری را ایج��اد کرده و‬ ‫موجب هم افزایی واحدهای صنعتی ش��وند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اس��تان مازندران با اشاره‬ ‫به مزیت های اس��تقرار واحدهای تولیدی در شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی بیان کرد‪ :‬بی نیازی از کس��ب مجوز‬ ‫جداگان��ه از اداره ها و س��ازمان ها‪ ،‬کاه��ش هزینه های‬ ‫سرمایه ای به دلیل استفاده از خدمات مشترک و تهیه‬ ‫زمین مناس��ب‪ ،‬از مهم ترین مزیت های سرمایه گذاری‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی است‪.‬‬ ‫موسوی تصریح کرد‪ :‬در سال اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تولید‪،‬‬ ‫اش��تغال و در راستای جذب س��رمایه گذار و همچنین‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬ایجاد اش��تغال و رون��ق اقتصادی‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت موفق به جذب ‪ ۱۴۱‬متقاضی سرمایه گذاری‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان شده است‪.‬وی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬ب��ا انعقاد ‪ ۱۴۱‬قرارداد با س��رمایه گذاران‬ ‫‪ ۶۳‬هکتار زمین ب��رای راه اندازی واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬به سرمایه گذاران واگذار شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت ‪ ۲۹۲‬میلی�ارد توم�ان‬ ‫تسهیالت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان مازندران گفت‪ :‬از اغ��از طرح رونق‬ ‫تولی��د ‪ ۲۹۲‬میلی��ارد تومان تس��هیالت به‬ ‫واحده��ای تولی��دی مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اس��تان پرداخت ش��ده است‪ .‬موس��وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اجرای ط��رح رونق تولید‪ ،‬به منظور کاهش موانع‬ ‫و مش��کالت واحدهای تولیدی‪ ،‬در دریافت تسهیالت‬ ‫موثر بوده است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان مازندران افزود‪ :‬در سال ‪ ۹۵‬پس از اغاز طرح‬ ‫‪ ۱۹۷‬واح��د تولی��دی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اس��تان‪ ،‬موفق به دریافت تس��هیالت ب��ه مبلغ ‪۱۷۹‬‬ ‫میلیارد تومان شدند‪.‬‬ ‫موس��وی تصریح کرد‪ :‬در سال گذشته نیز با ثبت نام‬ ‫واحدهای تولیدی در سامانه بهین یاب و پس از بررسی‬ ‫در جلسه های ستاد اقتصاد مقاومتی ‪ ۹۷‬واحد تولیدی‬ ‫توانس��تند ‪ ۱۱۳‬میلیارد تومان تس��هیالت طرح رونق‬ ‫دریافت کنند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان مازندران تاکید کرد‪ :‬از اغاز طرح رونق تولید در‬ ‫اس��تان‪ ،‬در مجموع ‪ ۲۹۴‬واحد تولیدی در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی ‪ ۲۹۲‬میلیارد تومان تسهیالت دریافت‬ ‫کردند‪ .‬موس��وی ادامه داد‪ :‬تسهیالت طرح رونق تولید‬ ‫با هدف رونق واحدهای تولیدی کوچک و متوس��ط و‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار اجرا شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!