روزنامه گسترش صنعت شماره 366 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 366

روزنامه گسترش صنعت شماره 366

روزنامه گسترش صنعت شماره 366

‫مصوبه دولت برای کاهش تعرفه خودروهای‬ ‫هیبریدی ابالغ شد‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪ 2339‬دوره جدید شماره ‪366‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از ابالغ مصوبه کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به نهادهای اجرایی خبر داد‪.‬‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره ب��ه مصوبه جدید دولت ب��رای تعرفه خودروهای‬ ‫هیبریدی‪ ،‬گفت‪ :‬مصوبه قبلی دولت که فاصله تعرفه خودروهای هیبریدی مختلف را کم و شرایطی را فراهم کرده‬ ‫بود که ش��اید اشتیاق برای ورود خودروهای هیبریدی کم ش��ده بود تغییر یافت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با بیان اینکه با مصوبه جدید دولت فاصله بین انواع مختلف بیش��تر ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬بنا بر این مصوبه‪ ،‬خودروهای‬ ‫هیبریدی تولید شده به ‪ ۳‬نوع موازی‪ ،‬سری و سری موازی مورد حمایت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ ‪ 26‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2018‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لنت ترمز منتظر‬ ‫حمایت های مردمی‬ ‫‪3‬‬ ‫نجواهای مهم گم شده‬ ‫اجتماعی را بشنویم‬ ‫تنها یک ربع زمان‬ ‫برای تصمیم گیری‬ ‫نوسان نرخ دالر و افزایش ان تا بیش از ‪ ۶‬هزار تومان شوکی‬ ‫بود که هفته گذشته به بازار ارز وارد شد‪ .‬به نظر می رسد افزایش‬ ‫نرخ دالر تا حدودی به سود تولید داخل باشد و کاالی ساخت‬ ‫داخل که با نرخ تمام ش��ده باال در می��دان رقابت با محصوالت‬ ‫وارداتی نتواند خودنمایی کند مجالی برای سهم خواهی بیشتر‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬اما وابستگی به مواد اولیه حتی اگر از داخل (زیرا‬ ‫تولیدکنن��دگان م��واد اولیه داخلی محصوالت خ��ود را با نرخ‬ ‫دالر به فروش می رس��انند) مش��کالت انها را نیز دو برابر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته این مس��ئله ب��ا صادرات رفع می ش��ود‪ ،‬خالیی که در‬ ‫صنعت کشور نمود زیادی دارد‪.‬‬ ‫ابراهیم احمدی‪ ،‬رییس انجمن همگن قطعه س��ازان اس��تان‬ ‫اصفه��ان در این باره به «گس��ترش صنعت» گف��ت‪ :‬صادرات‬ ‫بس��یار مهم است و باعث می شود در این نوسانات ارزی اسیب‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اخرین وضعیت حقوق کارگران نشان داد‬ ‫‪2‬‬ ‫کمتری به تولیدکننده وارد ش��ود اما پرسش این است که مگر‬ ‫صادرات ایران در محصوالت غیرنفتی چقدر است که مشکالت‬ ‫و نوس��انات ارزی را کم کند؟ امروز بیش��تر واردکننده هستیم‬ ‫تا صادرکننده‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬افزای��ش نرخ ارز و رس��یدن به ن��رخ واقعی‬ ‫در ش��رایط کنون��ی باعث زی��ان صنعتگران خواهد ش��د‪ .‬اگر‬ ‫برنامه ریزی درست شود و زیرساخت های مناسبی فراهم باشد‬ ‫ممکن اس��ت در درازمدت به حال تولید مفید واقع شود اما در‬ ‫کوتاه مدت بیشتر متضرر می شویم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو عنوان کرد‪ :‬از سال ‪ ۹۲‬تاکنون نرخ‬ ‫دالر تغییر زیادی نداش��ت اما حدود ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش تورم‬ ‫داش��تیم‪ .‬این امر نهفته امروز با افزایش لحظه ای خود را نشان‬ ‫داد‪ .‬این امر نش��ان می دهد چنین امری (افزایش نرخ دالر) در‬ ‫چارچوب بحث اقتصاد رخ نمی دهد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی پرند مطرح شد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪ 10‬درصد افزایش حقوق‬ ‫برای « سایر سطوح»‬ ‫‪2‬‬ ‫رفع مشکالت صنعتگران‬ ‫در تعامل با نهادهای اجرایی‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪ 28 1397‬رجب ‪ 15 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 366‬پیاپی ‪2339‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫نجواهای مهم گم شده اجتماعی‬ ‫در هیاهوی سیاست را بشنویم‬ ‫ش��ورای عالی کار برای من‬ ‫یکی از مهم ترین جلس��ه هایی‬ ‫اس��ت که در طول س��ال های‬ ‫وزارتم در ان شرکت می کنم‪.‬‬ ‫تصمیم ه��ای ای��ن ش��ورا بر‬ ‫زندگی بیشتر ایرانیان تاثیرات‬ ‫بسزایی دارد‪ .‬عالوه بر کارگران‬ ‫علی ربیعی‬ ‫بخش غیردولتی‪ ،‬بازنشستگان‬ ‫€ وزیر تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و خان��واده مس��تمری بگیران‬ ‫و رفاه اجتماعی‬ ‫نیز با ان مرتبط هس��تند‪ .‬در‬ ‫کنار ای��ن اهمیت‪ ،‬تجربه های‬ ‫ش��خصی خودم در جوانی به عنوان چانه زن و مذاکره کننده‬ ‫کارگ��ری‪ ،‬همواره به من یاداور می ش��ود که طبقه اجتماعی‬ ‫و خاس��تگاه خ��ود را هی��چ گاه فراموش نکنم‪ .‬براس��اس این‬ ‫تجربه ها‪ ،‬دنبال کردن سیاست «پیشی گرفتن مزد بر تورم»‪،‬‬ ‫یک��ی از اصلی ترین اهدافی اس��ت که در این س��ال ها دنبال‬ ‫کرده ام‪ .‬در طول س��ال های گذشته کارگران و بازنشستگان‬ ‫ب ه طور ملموس��ی قدرت خریدشان کاهش یافته است‪ .‬امکان‬ ‫افزای��ش یک باره قدرت خرید و جبران کاس��تی ها در جریان‬ ‫اقتصاد کش��ور امکان پذی��ر نبود بر این مبنا سیاس��تی را در‬ ‫پیش گرفتیم که به صورت تدریجی‪ ،‬پایه های مناس��بی برای‬ ‫ق��درت خرید ایجاد کنیم‪ .‬پایین بودن قدرت خرید کارگران‬ ‫از چند جنبه برای ما دارای اهمیت است‪ :‬از جنبه اقتصادی‪،‬‬ ‫اگ��ر قدرت خرید کارگران افزایش پی��دا کند‪ ،‬انها به عنوان‬ ‫بزرگترین گروه اجتماعی‪ ،‬به سمت مصرف کاالی ایرانی روی‬ ‫می اورن��د و در چرخه ای طبیعی کارفرماه��ا هم از این روند‬ ‫بهره مند می شوند‪ .‬براساس تجربه های شخصی ام‪ ،‬رضایت از‬ ‫کار‪ ،‬عامل بی بدیلی در افزایش بهره وری است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬افزای��ش قدرت خرید ی��ک تصمیم اخالقی‬ ‫اس��ت؛ وقتی قدرت خرید پایین باش��د خانواده ها با دشواری‬ ‫زندگی می کنند که به مش��کالت و مس��ائل خانوادگی منجر‬ ‫می ش��ود‪ .‬فارغ از جنبه ه��ای مزدی‪ ،‬مهم تری��ن نکته تفاهم‬ ‫ام��روز را این نکته می دانم که افزای��ش حقوق بیش از ‪۱۳۰‬‬ ‫درصدی نس��بت به تورم‪ ،‬محصول یک گفت وگوی اجتماعی‬ ‫اس��ت‪ .‬وقت��ی از موضوعی ک��ه بزرگترین تع��ارض منافع را‬ ‫تش��کیل می دهد‪ ،‬با گفت وگ��و و چانه زنی می ش��ود فارغ از‬ ‫تامی��ن منافع ‪ ۱۰۰‬درصدی به نقطه مش��ترک رس��ید‪ ،‬فکر‬ ‫می کنم با مداومت می توان با گروه ها و جناح ها بر س��ر منافع‬ ‫مشترک مهم اجتماعی نیز به تفاهم رسید‪ .‬من امروز بعد از‬ ‫این تصمیم فکر می کردم چقدر خوب اس��ت که ما در کشور‬ ‫بتوانیم «گفت وگوی اجتماعی برای حل مسائل ایران امروز»‬ ‫را سامان دهیم‪.‬‬ ‫در جلس��ه ها‪ ،‬حدود ‪ ۱۳۰‬س��اعت برای ای��ن گفت وگوها‬ ‫اختص��اص یافت و با اینکه کارگ��ران و کارفرمایان هیچ کدام‬ ‫به مطلوب ‪ ۱۰۰‬درصدی خود نرس��یدند‪ ،‬امضای شان را پای‬ ‫این تفاهم نهادند‪ .‬ما باید الگوی گفت وگوی جامعه کارگری‬ ‫و کارفرمایی را برای حل سایر معضل ها و چالش ها در مسائل‬ ‫اجتماعی و سیاسی به کار بگیریم‪.‬‬ ‫من به این موضوع فکر می کنم که ما اگر گفت وگوی بزرگ‬ ‫اجتماعی بر سر مسائل مهم اجتماعی نداشته باشیم سال های‬ ‫س��ختی خواهیم داش��ت‪ ،‬ما باید نجواهای گم شده اجتماعی‬ ‫در صداه��ای مهی��ب سیاس��ت را بش��نویم و با ه��م‪ ،‬هم اوا‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرام علی ربیعی‬ ‫خبر‬ ‫فقر کارگران ‪ ،‬نابودی تولید داخلی‬ ‫نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور معتقد‬ ‫است افرادی که به صورت کلی مخالف افزایش دستمزد و مخالف‬ ‫افزای��ش حدود ‪ ۲۰‬درصدی ان بودن��د‪ ،‬در حقیقت با کارگران‪،‬‬ ‫پیش��رفت صنعت و حمایت از کاالی ایرانی که درنهایت کارگر‬ ‫خریدار ان اس��ت‪ ،‬مخالف هستند‪ .‬کاهش قدرت خرید کارگران‬ ‫به معنی کاهش فروش محصوالت داخلی اس��ت و فقر کارگران‬ ‫یعن��ی پای��ان تولیدات داخلی‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫ناص��ر چمنی‪ ،‬نماینده کان��ون عالی انجمن های صنفی کارگران‬ ‫کش��ور در مذک��رات مزد ‪ ۹۷‬درباره دالی��ل مخالفت هایی که با‬ ‫افزای��ش ‪ ۲۰‬درصدی دس��تمزد گاه در بدنه دولت و گاه جامعه‬ ‫کارفرمایی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی ارزش پول ملی بالفاصله پس‬ ‫از تعیی��ن مزد با افزایش ن��رخ دالر پایین می اید دیگر نمی توان‬ ‫از ب��اال رفتن قطعی قدرت خری��د کارگران دفاع کرد‪ .‬البته تمام‬ ‫ت�لاش گ��روه کارگ��ری در مذاکرات مزدی این ب��ود که مزد به‬ ‫ ص��ورت پلکانی افزایش یابد تا مزدبگی��ران قدرت خرید خود را‬ ‫با نوس��انات اقتصادی کمتر از دس��ت بدهند‪ .‬با این حال‪ ،‬شرایط‬ ‫اقتصادی کشور هیچ گاه اجازه تحقق همه خواسته های کارگران‬ ‫را نمی دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬از زمانی که حداقل مزد س��ال ‪ ۹۷‬تعیین‬ ‫شد‪ ،‬نهاد تبلیغاتی بخش هایی از بدنه جامعه کارفرمایی و عده ای‬ ‫ک��ه در بدن��ه دولت حضور دارند به کار افتاد تا این گونه القا کنند‬ ‫که افزایش حدود ‪ ۲۰‬درصدی مزد به س��ود کارگران نیست‪ ،‬اما‬ ‫چه کسی هست که نداند برخی از اقالم مصرفی که در سفره های‬ ‫عم��وم م��ردم وجود دارد هر س��ال تا ‪ ۱۰۰‬درص��د افزایش نرخ‬ ‫می یاب��د؟! چمنی تصری��ح کرد‪ :‬در همه ج��ای دنیا دولت ها از‬ ‫اخرین پژوهش ه��ای اجتماعی در تصمیم های بزرگ اقتصادی‬ ‫همچون تعیین حداقل دستمزد استفاده می کنند تا اسیب های‬ ‫اجتماعی افزایش نیابد‪ .‬این در ش��رایطی اس��ت که خود دولت‬ ‫اذعان دارد دس��تمزد در بدترین حالت س��هم ‪ ۷‬درصدی در نرخ‬ ‫تمام شده تولید دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬استدالل ها مبنای علمی ندارند‪.‬‬ ‫فتح اهلل بیات‬ ‫با توجه به گستره طبقه‬ ‫کارگر در ایران باید در‬ ‫نظر داشت که یکی از‬ ‫اصلی ترین مخاطبان‬ ‫محصوالت تولیدی در‬ ‫داخل کشور افراد و‬ ‫خانواده همین طبقه‬ ‫است‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اخرین وضعیت حقوق کارگران نشان داد‬ ‫‪ 10‬درصد افزایش حقوق برای « سایر سطوح»‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بر اس��اس اخرین امارهای رس��می‪ ،‬بی��ش از ‪۸۲‬‬ ‫درصد کارگران در س��ال ‪ ۹۶‬دس��تمزد کمتر از یک‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان دریافت می کردند که این‬ ‫دسته از کارگران در سال ‪ ۹۷‬با ‪ ۲۰/۰۸‬درصد افزایش‬ ‫دس��تمزد روبه رو خواهند شد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬به تازگی‬ ‫ماجرای مذاکرات مزدی سال ‪ ۹۷‬بسته شده است‪ .‬در‬ ‫اخرین جلسه شورای عالی کار‪ ،‬افزایش «سایر سطوح‬ ‫مزدی» به میزان ‪ ۱۰/۴‬درصد به اضافه روزانه ‪۲۸۰۲۸‬‬ ‫ریال به تصویب رس��ید اما اینک��ه این میزان افزایش‬ ‫مزدی به طور مش��خص عایدی غیرحداقل بگیران را‬ ‫چقدر افزایش می دهد‪ ،‬پرسشی است که این روزها به‬ ‫اصلی ترین دغدغه کارگران تبدیل شده است‪.‬‬ ‫انچه در زمینه افزایش ‪ ۱0/۴‬درصدی حقوق سایر‬ ‫س��طوح اهمیت دارد این اس��ت که فعاالن کارگری‬ ‫معتقدن��د طرف حس��اب کارفرمایان‪ ،‬دولت اس��ت و‬ ‫طرف حس��اب کارگران‪ ،‬کارفرمایان هس��تند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬نماین��ده کارفرمایی در جلس��ه های تعیین‬ ‫دس��تمزد نباید مش��کالت خود را با کاستن از میزان‬ ‫افزایش دستمزد کارگران حل کند‪ .‬انجمن کارفرمایی‬ ‫در این زمینه باید در جلسه ها و چانه زنی با دولت سود‬ ‫تس��هیالت را کاهش دهد یا از حمایت هایی بهره مند‬ ‫شود‪« .‬گسترش صنعت» در ادامه این گزارش عالوه بر‬ ‫تحلیل ‪ ۱۰/۴‬درصد افزایش حقوق برای س��ایر سطح‬ ‫به فرمول محاسبه حقوق پرداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹چانه زنی کارفرمایان با دولت باشد‬ ‫فتح اهلل بیات‪ ،‬ریی��س اتحادیه کارگران قراردادی و‬ ‫پیمانی ایران درباره میزان افزایش حقوق کارگران به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬پی��ش از این که این عدد‬ ‫به طور دقیق مش��خص شود‪ ،‬قابل پیش بینی بود که‬ ‫حدود ‪ ۱0‬درصد افزایش حقوق برای س��ایر س��طوح‬ ‫نبود و بسیاری از مشکالت پابرجا خواهد ماند اما رقم‬ ‫کارگری در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫قابل مالحظ��ه ای بود و با توجه به مش��کالت بخش‬ ‫وی در تحلی��ل این میزان افزای��ش حقوق توضیح‬ ‫کارفرمای��ی می ت��وان ان را عدد معقول��ی برای این‬ ‫داد‪ :‬پیش از این موضوعی مطرح ش��د به این ش��رح‬ ‫موضوع در نظر گرفت‪.‬‬ ‫ک��ه نماینده کارگران و نماین��ده پیمانکاران در حال‬ ‫بیات با اشاره به اینکه بخش کارگری سعی می کند‬ ‫چانه زنی بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬درصد افزایش حقوق هس��تند‪.‬‬ ‫در مذاک��رات مش��کالت و محدودیت ه��ای جری��ان‬ ‫زمانی که چانه زنی بر این اعداد موضوع اغازین بحث‬ ‫پیمان��کاران را نی��ز رعایت کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر بدون در‬ ‫می ش��ود‪ ،‬طبیعی اس��ت که طرف ها در بازه میانگین‬ ‫نظر گرفتن مش��کالت بخش پیمانکاران بخواهیم در‬ ‫به توافق خواهند رس��ید‪ .‬این در حالی است که اعداد‬ ‫این ب��اره قضاوت کنیم‪ ،‬واقعیت این اس��ت که ‪۱00‬‬ ‫مطرح شده نیاز زندگی کارگران و سایر سطح را تامین‬ ‫درصد افزای��ش حقوق هم در ش��رایط کنونی کفاف‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫زندگ��ی کارگران را نمی دهد‪ .‬نمی ش��ود ب��ا افزایش‬ ‫بی��ات در ادام��ه توضی��ح داد‪ :‬با توجه به گس��تره‬ ‫حق��وق مقطع��ی و درص��دی س��ال ها عقب ماندگی‬ ‫طبق��ه کارگ��ر در ایران باید در نظر داش��ت که یکی‬ ‫اقتص��ادی را جبران کرد‪ .‬به هر س��وی هر دو جریان‬ ‫از اصلی تری��ن مخاطبان محصوالت تولیدی در داخل‬ ‫باید محدودیت های یکدیگر را لحاظ کنند‪.‬‬ ‫کش��ور اف��راد و خان��واده همین طبقه اس��ت‪ .‬بر این‬ ‫وی افزود‪ :‬پیچیدگی های امروز اقتصاد ایران گریبان‬ ‫اس��اس‪ ،‬اگر میزان درام��د طبقه کارگر‬ ‫طبقه کارگر و کارفرما را گرفته است‪ .‬به‬ ‫ب��ه تامین محصوالت مورد نیاز نرس��د‪،‬‬ ‫عبارت��ی‪ ،‬هیچ کدام در ش��رایط مطلوب‬ ‫جامع��ه کارفرمایی کش��ور این مخاطب‬ ‫به س��ر نمی برن��د‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬جریان‬ ‫را از دس��ت داده است‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫کارگری در کش��ور دس��تمزد خود را از‬ ‫بخش قابل توجهی از دستمزد کارگران‬ ‫کارفرمای��ان می گیرن��د و کارفرمایان از‬ ‫هزینه خرید محصوالتی می شود که انها‬ ‫حمایت های دولتی و تسهیالت بهره مند‬ ‫تولید کرده اند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬نمی توان‬ ‫می شوند به این دلیل بهتر است زندگی‬ ‫تنها با در نظر گرفتن مش��کالت جامعه‬ ‫این دو جریان به یکدیگر گره زده نشود‪.‬‬ ‫علی خدایی‬ ‫کارفرمای��ی درص��د افزای��ش حقوق را‬ ‫جریان کارفرمایی باید بتواند سبد خود‬ ‫بیش از ‪ ۸۲‬درصد‬ ‫تعیی��ن کرد‪ ،‬زی��را انه��ا از حقوقی که کارگران سایر سطوح را با سیاس��ت های دولت پ��ر کند‪ ،‬نه با‬ ‫می دهند هم ب��ه ازای خرید محصوالت‬ ‫چانه زنی برای کاس��تن از درصد افزایش‬ ‫مشمول افزایش‬ ‫سود دریافت می کنند‪.‬‬ ‫حقوق کارگران‪.‬‬ ‫حداقل ‪۲۰/۰۸‬‬ ‫درصدی شده اند‪.‬‬ ‫� حقوق خود را محاسبه کنید‬ ‫ای��ن فعال کارگری با اش��اره به اینکه‬ ‫روزهای پایانی س��ال گذش��ته افزایش بدیهی است هر چه پایه در همی��ن حال‪ ،‬عل��ی خدایی‪ ،‬عضو‬ ‫‪ ۲۰‬درص��دی حداقل حق��وق کارگران حقوق رو به باال باشد کارگری شورای عالی کار نیز در این باره‬ ‫به تصویب دولت‪ ،‬نماین��دگان کارگری درصد افزایش روند به ایلنا گفت‪ :‬در زمینه نحوه افزایش مزد‬ ‫و نماین��دگان کارفرمایی رس��ید‪ ،‬افزود‪ :‬نزولی خواهد داشت س��ال ‪ ۹۷‬در سایر س��طوح مزدی بهتر‬ ‫است نمونه ای از محاسبه به طور ساده و‬ ‫هر چن��د ان ‪ ۲0‬درصد هم عدد زیادی‬ ‫بی ثباتی نرخ ارز به تمام ارکان تولید ضربه می زند‬ ‫بی ثبات��ی در نرخ ارز می تواند برای هر بخش��ی از‬ ‫تولید مشکل افرین باشد؛ چه تولیدی که مستقیم با‬ ‫نرخ ارز و میزان مشارکت شرکت های خارجی ارتباط‬ ‫دارد و چه تولیدی که غیرمس��تقیم با این موضوع ها‬ ‫درگیر اس��ت‪ .‬از یک ماه مان��ده به نوروز ‪ ۹۷‬و اکنون‬ ‫که حدود یک ماه از ش��روع سال جدید گذشته‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز روزهای پرنوس��ان شدیدی را پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫قیمت ه��ا لحظه ب��ه لحظه باال می رف��ت و هیچ نوع‬ ‫پیش بین��ی برای وضعیت فردای ان وجود نداش��ت‬ ‫تا اینک��ه دولت تصمیم گرفت نرخی ثابت برای دالر‬ ‫عنوان کند‪.‬‬ ‫در اقدامی غیرمنتظره‪ ،‬معاون اول رییس جمهوری‬ ‫اعالم کرد نرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان خواهد بود‪ .‬او دوشنبه‬ ‫شب گفت‪« :‬نرخ دالر از فردا (سه شنبه هفته گذشته)‬ ‫برای تمام فعاالن اقتصادی و برای رفع همه نیازهای‬ ‫قانون��ی و اداری انان‪ ،‬نیازهای خدماتی مس��افران‪،‬‬ ‫دانش��جویان‪ ،‬پژوهشگران و دانش��مندانی که برای‬ ‫کاره��ای پژوهش��ی خود به ارز نیاز دارن��د‪ ۴ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬توم��ان خواهد بود‪ » .‬اما نوس��انات نرخ ارز چه‬ ‫مشکالتی برای تولید و قراردادهای خارجی به همراه‬ ‫دارد؟‬ ‫محس��ن صالحی نیا‪ ،‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در گفت وگو با س��ایت خبری اتاق تهران‪،‬‬ ‫نوسانات نرخ ارز را تحلیل کرد‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه ب�ه صحبت ه�ای اخی�ر ترامپ‬ ‫درب�اره برجام و وضعیت دالر‪ ،‬مش�کلی برای‬ ‫قراردادهای خارجی و توافقنامه ایجاد نش�ده‬ ‫است؟‬ ‫قراردادها در حال پیش��روی است‪ .‬اما بی ثباتی در‬ ‫ن��رخ ارز به طور قطع می تواند برای هر بخش از تولید‬ ‫مشکل افرین باش��د؛ چه تولیدی که مستقیم با نرخ‬ ‫ارز و میزان مش��ارکت ش��رکت های خارجی ارتباط‬ ‫دارد و چه تولیدی که غیرمس��تقیم با این موضوع ها‬ ‫درگیر است‪.‬‬ ‫ام��ا در واقع بای��د گفت بی ثباتی ن��رخ ارز به طور‬ ‫غیرمس��تقیم بر تمام��ی فعالیت ه��ای اقتصادی و‬ ‫تولیدی تاثی��ر می گذارد چراکه به هر حال‪ ،‬برای هر‬ ‫فعالیت تولیدی مبانی قیمتی تمام ش��ده براس��اس‬ ‫نرخ م��واد اولی��ه و مجموعه مورد نظر ب��رای تولید‬ ‫تعریف شده است‪.‬‬ ‫€ €بی ثباتی نرخ ارز چه مشکالتی را به وجود‬ ‫می اورد؟‬ ‫اگ��ر امروز تولیدی انجام می ش��ود‪ ،‬مبانی نرخ ان‬ ‫حداق��ل در بورس کاالیی به صورت ن��رخ روز ارز‪ ،‬با‬ ‫یک درصد باالتر یا پایین تر تعیین می شود‪ .‬بنابراین‬ ‫بی ثبات��ی می تواند بر فض��ای رقابتی ان بخش‪ ،‬نرخ‬ ‫تمام ش��ده و روش هایی که برای ایج��اد رقابت بین‬ ‫تولیدکنندگان وجود دارد تاثیرگذار باش��د‪ .‬در واقع‬ ‫اگ��ر می خواهیم با واردات رقاب��ت کنیم یا صادرات‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬همه تحت تاثیر نرخ ارز است‪.‬‬ ‫€ €برای رقابت ب�ا واردات و صادرات‪ ،‬نرخ ارز‬ ‫چطور باید تعیین شود؟‬ ‫نخس��تین ایده ای که کارشناس��ان و مس��ئوالن‬ ‫مطرح می کنند‪ ،‬نرخ با ثبات ارز اس��ت‪ .‬ش��اید بحث‬ ‫یک هفته گذش��ته در همه جلسه های کارشناسی‪،‬‬ ‫مجلس و دولت روی همین موضوع‪ ،‬یعنی ثبات نرخ‬ ‫ارز بوده اس��ت‪ .‬این ضرورت حس ش��ده و به اعتقاد‬ ‫من تصمیم��ی که برای ن��رخ دالر گرفته ش��ده‪ ،‬بر‬ ‫مبن��ای همین صحبت ها بوده اس��ت‪ .‬اگر ثبات ارز‪،‬‬ ‫مبنای تصمیم گیری ها قرار گیرد‪ ،‬چه قراردادهایی‬ ‫که ب��ا طرف ه��ای خارج��ی داریم‪ ،‬چه ب��ه صورت‬ ‫جوینت ونچ��ر یا انتقال فن��اوری و چه به روش های‬ ‫دیگر‪ ،‬می تواند در ش��رایط مطلوبی قرار گیرد‪ .‬به هر‬ ‫روی‪ ،‬بخش های مختلف و گاه تمامی بخش ها متاثر‬ ‫از نرخ با ثبات ارز است‪.‬‬ ‫به صورت مثال اورده شود؛ فرض می کنیم پایه حقوق‬ ‫یک فرد ماهانه یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان باشد‪.‬‬ ‫باید ببینیم چقدر دستمزدش اضافه می شود‪.‬‬ ‫او محاس��بات را این گونه توضی��ح داد‪ :‬ابتدا ‪۱۰/۴‬‬ ‫درصد مزد س��ابق برابر می ش��ود با ‪ ۱۲۴۸۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫به ع�لاوه روزانه ‪۲۸۲۰۸‬ریال یعن��ی ماهانه ‪۸۴۶۲۴‬‬ ‫تومان‪ ،‬به اضافه پایه س��نواتی روزان��ه ‪ ۱۷۰۰‬تومان‬ ‫یعنی ماهانه ‪ ۵۱۰۰۰‬تومان که مجموع این ‪ ۳‬ردیف‬ ‫می شود معادل ‪ ۲۶۰۴۰۰‬تومان؛ پس پایه حقوق این‬ ‫فرد در کل برای امسال ‪ ۱۴۶۰۴۰۰‬تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬افزایش حق اوالد طبق قانون معادل ‪۳‬‬ ‫روز حق��وق یا همان ‪ ۱۰‬درصد حداقل حقوق خواهد‬ ‫بود‪ ،‬یعنی افزایش ‪ ۵/۱۹‬درصد خواهد داشت؛ حق بن‬ ‫و مسکن نیز افزایش نداشته و در کل همان ‪۱۵۰۰۰۰‬‬ ‫تومان خواهد بود‪ .‬خدایی همچنین به بحث افزایش‬ ‫دستمزد «سایر س��طوح» در بُعدی کالن تر پرداخت‬ ‫و توضی��ح داد‪ :‬از انجا که برابر امار موجود در تامین‬ ‫اجتماعی میانگین رقم سایر سطوح دریافتی کارگران‬ ‫به طور حدودی همان عدد ‪ ۱۲۰۰۰۰۰‬تومان اس��ت‪،‬‬ ‫ب��رای محاس��به درص��د افزایش در ای��ن ردیف عدد‬ ‫‪ ۲۶۰۴۰۰‬را تقس��یم بر ‪ ۱۲۰۰۰۰۰‬تومان و ضرب در‬ ‫عدد ‪ ۱۰۰‬می کنیم؛ بنابراین درصد افزایش مزد برای‬ ‫پای��ه حقوق ‪ ۱۲۰۰۰۰۰‬تومان مع��ادل ‪ ۷/۲۱‬درصد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضی��ح داد‪ :‬از انجا ک��ه طبق امار‬ ‫موجود‪ ،‬بیش از ‪ ۸۲‬درصد کارگران کشور درسال ‪۹۶‬‬ ‫حداقل مزدی کمتر از ‪ ۱۴۰۰۰۰۰‬تومان داش��ته اند‪،‬‬ ‫می��زان افزایش در این رقم نیز ‪ ۲۰/۰۸‬درصد اس��ت‬ ‫یعن��ی بی��ش از ‪ ۸۲‬درصد کارگران س��ایر س��طوح‬ ‫مش��مول افزایش حداقل ‪ ۲۰/۰۸‬درصدی ش��ده اند‪.‬‬ ‫بدیهی است هر چه پایه حقوق رو به باال باشد درصد‬ ‫افزای��ش روند نزولی خواهد داش��ت و ه��ر چه رو به‬ ‫پایین باشد درصد افزایش باالتر خواهد بود‪.‬‬ ‫شروط حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫یک عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫زمان��ی اتفاق می افت��د که تولیدکنن��ده حمایت‬ ‫ش��ود تا کاالیی باکیفیت‪ ،‬رقابت پذی��ر و با هزینه‬ ‫تمام شده پایین تولید کند‪ .‬در این صورت اشتغال‬ ‫و صادرات هم رونق خواهد گرفت البته به ش��رط‬ ‫انکه قاچاق‪ ،‬رانت و فس��اد اداری نیز به درس��تی‬ ‫مهار ش��ود‪ .‬س��یدحمیده زرابادی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره شعار سال‬ ‫ک��ه «حمایت از کاالی ایرانی» اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حمای��ت از کاالی ایرانی‬ ‫تا زمانی که مس��یر تولید با دس��ت اندازهای فراوان روبه رو باشد و در عوض‬ ‫مس��یر واسطه گری و داللی هموار باش��د‪ ،‬راه به جایی نخواهد برد‪ .‬نماینده‬ ‫مردم قزوین در مجلس‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در دل شعار سال ‪ ،۱۳۹۷‬شعارهای چند‬ ‫س��ال نام گذاری اقتصادی مستتر است‪ .‬اگر اهداف مندرج در نام گذاری این‬ ‫س��ال ها به ویژه حمایت از تولید ملی‪ ،‬اشتغال و اقتصاد مقاومتی به درستی‬ ‫محقق ش��ده‪ ،‬شعار حمایت از کاالی ایرانی هم محقق خواهد شد‪ .‬این عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‪ ،‬واردات را تیغ دو لبه ای دانست که اگر‬ ‫موج��ب تحریک تولیدکنندگان برای تولید کاالی با کیفیت‪ ،‬نرخ و خدمات‬ ‫پس از فروش مناس��ب شود به تحقق شعار امس��ال کمک می کند‪ ،‬در غیر‬ ‫این صورت به ضرر بخش تولید و صادرات تمام می ش��ود‪ .‬به گفته زرابادی‪،‬‬ ‫دول��ت با مکانیزم نظام تعرفه گ��ذاری کاال و خدمات و رص��د چرخه تولید‬ ‫داخل��ی می تواند رقابت پذی��ری و تولید کاالی با کیفی��ت ایرانی را مدیریت‬ ‫کن��د‪ .‬نماینده مردم قزوین در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬گفت‪ :‬حمایت از‬ ‫تولیدکننده و کاالی ایرانی در سال ‪ ۹۷۱۳‬نباید مشابه حمایتی باشد که تا‬ ‫این لحظه از این بخش شده است بلکه باید این حمایت اصالح شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪ 28 1397‬رجب ‪ 15 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 366‬پیاپی ‪2339‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لنت ترمز منتظر حمایت های مردمی‬ ‫ابراهیم احمدی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تفاوت قیمت بین ارز‬ ‫مبادله ای و ارز ازاد نیز‬ ‫خود زمینه ساز فساد و‬ ‫رانت می شود‬ ‫نوسان نرخ ارز تولیدکننده را به واکنش سریع واداشت‬ ‫تنها یک ربع زمان برای تصمیم گیری‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نوس��ان نرخ دالر و افزایش ان ت��ا بیش از ‪ ۶‬هزار‬ ‫تومان ش��وکی بود که هفته گذشته به بازار ارز وارد‬ ‫ش��د‪ .‬به نظر می رسد افزایش نرخ دالر تا حدودی به‬ ‫س��ود تولید داخل باش��د و کاالی ساخت داخل که‬ ‫با نرخ تمام ش��ده باال در میدان رقابت با محصوالت‬ ‫واردات��ی نتوان��د خودنمای��ی کن��د مجال��ی ب��رای‬ ‫سهم خواهی بیشتر داشته باشد‪ .‬اما وابستگی به مواد‬ ‫اولیه حتی اگ��ر از داخل (زی��را تولیدکنندگان مواد‬ ‫اولیه داخلی محصوالت خود را با نرخ دالر به فروش‬ ‫می رسانند) مشکالت انها را نیز دو برابر کرده است‪.‬‬ ‫البته این مسئله با صادرات رفع می شود‪ ،‬خالیی که‬ ‫در صنعت کشور نمود زیادی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ واقعی و سود ان در درازمدت‬ ‫ابراهیم احمدی‪ ،‬رییس انجمن همگن قطعه سازان‬ ‫اس��تان اصفهان در این باره به «گس��ترش صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬صادرات بس��یار مهم است و باعث می شود در‬ ‫این نوس��انات ارزی اس��یب کمتری به تولیدکننده‬ ‫وارد شود اما پرسش این است که مگر صادرات ایران‬ ‫در محصوالت غیرنفتی چقدر اس��ت که مشکالت و‬ ‫نوس��انات ارزی را کم کند؟ امروز بیشتر واردکننده‬ ‫هستیم تا صادرکننده‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬افزایش نرخ ارز و رس��یدن به نرخ‬ ‫واقعی در ش��رایط کنون��ی باعث زی��ان صنعتگران‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬اگ��ر برنامه ری��زی درس��ت ش��ود و‬ ‫زیرس��اخت های مناسبی فراهم باش��د ممکن است‬ ‫در درازم��دت به حال تولید مفید واقع ش��ود اما در‬ ‫کوتاه مدت بیشتر متضرر می شویم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو عنوان کرد‪ :‬از س��ال ‪۹۲‬‬ ‫تاکنون نرخ دالر تغییر زیادی نداشت اما حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد افزایش تورم داش��تیم‪ .‬این امر نهفته امروز با‬ ‫افزایش لحظه ای خود را نش��ان داد‪ .‬این امر نش��ان‬ ‫می دهد چنین امری (افزایش نرخ دالر) در چارچوب‬ ‫بحث اقتصاد رخ نمی دهد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬تمام صحبت این اس��ت که باید نرخ‬ ‫دالر متناسب با تورم باشد‪ .‬زمانی که به طور نمونه‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د حقوق کارگر افزای��ش می یابد به همان‬ ‫نس��بت باید نرخ ارز نیز باال رود‪ .‬اگر چنین شود در‬ ‫جه��ت حمایت از تولید داخلی بیش��تر نتیجه بخش‬ ‫خواه��د بود‪ .‬ام��ا افزایش ناگهان��ی ان باعث کمبود‬ ‫نقدینگی شد زیرا بین ‪ ۲‬روز ‪ ۶۰۰‬تومان تفاوت نرخ‬ ‫داشتیم‪ .‬این امر نمی تواند منطقی و قابل قبول باشد‪.‬‬ ‫ریی��س انجم��ن قطعه س��ازان اس��تان اصفه��ان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در کوتاه مدت تم��ام افرادی که با‬ ‫این مسئله س��روکار دارند متضرر می شوند تردیدی‬ ‫نیست‪ .‬فقط کسانی که کاالی خارجی مانند خودرو‬ ‫وارد کرده باشند امروز در چنین بازار حتی مقطعی‬ ‫سود زیادی به دست خواهند اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹رانت پنهان در نوسانات‬ ‫که ب��ه لحاظ روانی اثر خود را بگ��ذارد و مردم نرخ‬ ‫جدید را بپذیرند این مراکز دچار افت در بازار تقاضا‬ ‫می ش��وند‪ .‬همچنین در این فاصله ت��ا قبول کردن‬ ‫بازار ممکن است تیراژ دچار افت شود‪ .‬همین مسئله‬ ‫برای تولید و صنعتگر نیز صادق است‪.‬‬ ‫احم��دی در پایان اظهار کرد‪ :‬ای��ن تفاوت قیمت‬ ‫بین ارز مبادله ای و ارز ازاد نیز خود زمینه ساز فساد‬ ‫و رانت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت ‪ ۱۰‬هزار تومانی اما ثابت‬ ‫درباره افزایش ن��رخ ارز موافقان و مخالفانی وجود‬ ‫احمدی در پاس��خ به این پرس��ش که عنوان شد‬ ‫دارد ک��ه برخی معتقدند باید قیمت ها واقعی ش��ود‬ ‫در بلندمدت این امر به س��ود کش��ور است؛ ایا این‬ ‫ام��ا بعضی دیگر عنوان می کنن��د این امر با توجه به‬ ‫افزایش ارزش ندارد امروز محقق ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رایط اقتصادی و صنعتی کش��ور ممکن نیس��ت‪.‬‬ ‫موضوع به شرط فراهم بودن زیرساخت ها باید اتفاق‬ ‫محمود نجفی سهی از دیگر فعاالن صنعت خودرو در‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫این باره دیدگاه های خود را بیان کرد و به «گسترش‬ ‫سخن این است که افزایش باید بر اساس مباحث‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬معتقدم بازی نوس��انات نرخ دالر از ‪۲‬‬ ‫اقتصادی باش��د‪ .‬انچه امروز ب��رای دالر اتفاق افتاده‬ ‫مسیر اس��ت؛ دولت و بانک مرکزی و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫موضوع اقتصادی نیست‪.‬‬ ‫دالرهای صادراتی‪ ،‬زیرا برخی صادرکنندگان ملزم به‬ ‫برای نمونه‪ ،‬یک صنعتگر ‪ ۱۰‬قالب س��فارش داده‬ ‫برگرداندن دالرها به کشور نیستند‪.‬‬ ‫اس��ت که برایش بس��ازند با توجه به ب��راوردی که‬ ‫وی در توضیح بیش��تر دالره��ای صادراتی عنوان‬ ‫از نرخ دالر داش��ته باید ‪ ۴‬میلی��ارد تومان پرداخت‬ ‫کرد‪ :‬به طور نمونه‪ ،‬در کل ‪ ۲۲‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫می کرده اما با نوس��انات ام��روز زمانی این رقم به ‪۷‬‬ ‫نفتی داریم که مربوط به مواد پتروشیمی و میعانات‬ ‫میلیارد تومان رس��ید و هنوز هم وضعیت مش��خص‬ ‫گازی اس��ت و صادرکنندگان مجاز هستند ارز ان را‬ ‫نیس��ت و بازار دچار التهاب اس��ت‪ .‬زیان ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫به کشور برنگردانند‪.‬‬ ‫تومانی چگونه قابل جبران خواهد بود؟‬ ‫همی��ن امر وضعیت بازار را ب��ه هم می ریزد‪ .‬وقتی‬ ‫او توضیح داد‪ :‬هیچ تولیدکننده ای در دنیا خودکفا‬ ‫این حجم از دالر در اختیار شرکتی باشد که مالیات‬ ‫نیس��ت به نوعی همه به یکدیگر وابس��ته هس��تند‪.‬‬ ‫نمی ده��د‪ ،‬مالی��ات ارزش افزوده ن��دارد‪ ،‬زمانی که‬ ‫کش��وری مانند المان اگر در سال یک هزار میلیارد‬ ‫می خواه��د ماش��ین االت و تجهی��زات‬ ‫ی��ورو واردات دارد در مقابل‪ ،‬یک هزار‬ ‫بخ��رد از دول��ت دالر ‪ ۳‬ه��زار تومانی‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد یورو صادرات می کند‪.‬‬ ‫دریاف��ت می کن��د‪ ،‬به راحت��ی می تواند‬ ‫درحال حاض��ر کش��ورها ب��ر اس��اس‬ ‫ب��ا صادرات دالری خود ب��ازار را به هم‬ ‫مزیت های نسبی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫بریزد‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت خودرو ضمن بیان‬ ‫عض��و انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫اینک��ه افزای��ش نرخ ارز به س��ود هیچ‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان خودرویی‬ ‫گروه و صنفی نیس��ت عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫کش��ور اف��زود‪ :‬انچه در روزه��ای اخیر‬ ‫امر پذیرفتنی است که نرخ دالر واقعی‬ ‫نیست اما اینکه در یک روز ‪ ۶۰۰‬تومان انچه در روزهای اخیر اتفاق افتاد و اس��یب ج��دی بر تولید و‬ ‫اتفاق افتاد اسیب‬ ‫صنعت کش��ور زد همی��ن امر بود‪ .‬روی‬ ‫افزایش یابد معقول و منطقی نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬چنانچه این امر روی جدی بر تولید و صنعت این نوس��انات نمی ت��وان برنامه تعریف‬ ‫حوزه ه��ای فرهنگ��ی نیز تاثی��ر منفی کشور زد در واقع با این کرد و تولید داش��ت‪ .‬حتی تولیدکننده‬ ‫داشته و بسیاری از مراکزی که در حال نوسانات نرخ دالر قفل نمی توان��د برنامه ریزی کن��د که کاالی‬ ‫تولی��د محتوا در قالب کت��اب‪ ،‬روزنامه بزرگی روی تولید زده خود را بفروش��د یا نگه دارد‪ .‬در واقع با‬ ‫می شود‬ ‫این نوسانات نرخ دالر قفل بزرگی روی‬ ‫و‪ ...‬هس��تند ناگزیر به خرید کاغذ ازاد‬ ‫تولید زده می شود‪.‬‬ ‫هس��تند‪ .‬در ادامه این ام��ر تا هنگامی‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دولت به این امور بی توجه اس��ت و‬ ‫زمانی که ن��رخ دالر افزایش می یابد مواد اولیه تولید‬ ‫داخل نیز به همان نس��بت افزای��ش می یابد؛ فوالد‪،‬‬ ‫م��س‪ ،‬الیاژهای روی‪ ،‬الومینیوم و‪ ..‬ش��رایط بس��یار‬ ‫نامطلوب دارد‪.‬‬ ‫نجفی س��هی همچنی��ن عن��وان کرد‪ :‬ن��رخ واقعی‬ ‫با محاس��به به دس��ت می اید و صنعتگ��ر به افزایش‬ ‫معترض نیست بلکه می گوید نرخ ان ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫ش��ود اما پایدار برای ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال باقی بماند یا سالی‬ ‫‪ ۲‬یا ‪ ۳‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم هایی که التهاب را دامن می زند‬ ‫نجفی س��هی به انتش��ار اوراق مش��ارکت از سوی‬ ‫برخی بانک ها اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬اشتباه دوم این‬ ‫بود که نرخ تس��هیالت ‪۱۵‬درصد شده و این امر خود‬ ‫موجب شوکی در بازار شد‪.‬‬ ‫مق��داری پ��ول وارد واحده��ای صنعتی ش��د اما‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬دولت اجازه داد اوراق مش��ارکت با بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬درصد س��ود از س��وی برخی بانک ها منتش��ر‬ ‫ش��ود‪ .‬با این ش��رایط به طور قطع تس��هیالت بانکی‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬کمت��ر از ‪ ۲۵‬درص��د نخواهد ب��ود‪ .‬البته‬ ‫ممک��ن اس��ت به ظاه��ر ‪ ۲۵‬درص��د نباش��د اما در‬ ‫عم��ل این اتفاق افتاده اس��ت و مش��کالت کس��انی‬ ‫ک��ه ناگزیر به گرفت��ن وام هس��تند دو برابر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت خ��ودرو همچنی��ن اظهار کرد‪:‬‬ ‫ارزی که در دست صرافی ها و مردم عادی است رقم‬ ‫محدودی اس��ت؛ اگر این حجم ارز حتی در دس��ت‬ ‫دالل باشد نه ارز صادراتی‪ ،‬عددی نیست که بخواهد‬ ‫ب��ازار را به هم بری��زد‪ .‬باید دولت ب��ه مدت یک ماه‬ ‫ارزی وارد بازار نکن��د و حتی به من تولیدکننده نیز‬ ‫ارز نپ��ردازد‪ .‬ب��ه طور قطع در این یک ماه مش��کلی‬ ‫بی��ش از امروز به وجود نخواهد امد باید اجازه داد با‬ ‫همین روند کسانی که بازی را در بازار شروع کرده اند‬ ‫متالشی شوند‪.‬‬ ‫نجفی س��هی در پای��ان س��خنان خود بی��ان کرد‪:‬‬ ‫وقتی یکی از تولیدکنندگان ب��رای خرید مواد اولیه‬ ‫ب��ا صرافی تماس می گیرد ای��ن تماس یک ربع به ‪۲‬‬ ‫ب��وده و صاحب صرافی ب��ه وی اعالم می کند قیمتی‬ ‫که ب��ه او داده فقط برای یک ربع س��اعت بوده و به‬ ‫طور حتم ساعت ‪ ۲‬نرخ عدد دیگری است‪ .‬او معترض‬ ‫بود که مگر می تواند در یک ربع تصمیم گیری کرد؟‬ ‫ایا با این ش��دت نوس��انات می ت��وان برنامه ریزی و‬ ‫تصمیم گیری کرد؟‬ ‫قیمت انواع کامیون و کامیونت‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫کامیون ایویکو‪-‬یورو کارگو‬ ‫‪258/000/000‬‬ ‫‪244/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 6‬تن‬ ‫‪118/150/000‬‬ ‫‪119/000/000‬‬ ‫‪277/000/000‬‬ ‫‪279/000/000‬‬ ‫کامیونت ارنا‬ ‫‪98/300/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ - 6‬جفت محور‬ ‫‪263/200/000‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫ایسوز ‪ 5‬تن بدون کاربری‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬تک محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده ایویکو‪-‬استرالیس‬ ‫کامیون ایسوزو ‪ 18‬تن‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ -6‬تک محور‬ ‫کامیون کشنده اسکانیا ‪ -‬جی ‪400‬‬ ‫‪461/000/000‬‬ ‫‪253/200/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫‪268/000/000‬‬ ‫‪256/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز کمپرسی (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫کامیونت الوند ‪ 6‬تن‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪213/000/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫کامیونت ‪ 5.2‬امیکو‪ -‬ای ام ‪6‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬جفت محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده فوتون‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫اریا کمپرسی ‪ 1924‬ال کی‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪460‬‬ ‫‪242/000/000‬‬ ‫کامیونت جک ‪ 6‬تن‬ ‫‪109/400/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪106/000/000‬‬ ‫‪265/500/000‬‬ ‫کشنده دنیز‬ ‫‪436/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 8‬تن‬ ‫‪126/350/000‬‬ ‫‪126/500/000‬‬ ‫‪418/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪261/000/000‬‬ ‫‪265/000/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 8.4‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت الوند ‪ 8‬تن‬ ‫کامیونت کاویان ‪K 1052‬‬ ‫‪127/500/000‬‬ ‫‪135/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫‪137/000/000‬‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪100/000/000‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫انجم��ن صنای��ع تولی��د‬ ‫لنت ترمز و کالچ کار خود را از‬ ‫حدود ‪ ۲‬ده��ه پیش اغاز کرد‬ ‫و پیش از تحریم های سنگین‬ ‫اوای��ل دهه ‪ ۹۰‬ب��ا نزدیک به‬ ‫‪ ۳۰‬عض��و رس��می فعالی��ت‬ ‫داش��ت اما ش��رایط س��خت‬ ‫سید حسین الجوردی‬ ‫باعث ش��د تا یک سوم واحدها‬ ‫تعطیل ش��وند‪ .‬بنابراین امروز مدیر انجمن صنایع تولید‬ ‫لنت ترمز و کالچ‬ ‫ب��ا ظرفیت ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫این صنعت در ح��ال فعالیت‬ ‫اس��ت‪ .‬البته وضعیت کنونی این صنف ضمن تاثیر تحریم ها‪،‬‬ ‫ناش��ی از ورود بی رویه لنت ترمزها از طریق قاچاق نیز هست‬ ‫که خود زمینه س��از تولید قطعات تقلبی در داخل شد‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬وقتی یک کانتینر کاالیی از خارج کشور وارد می کنند‬ ‫مشابه ان چند کانتینر در داخل به شکل تقلبی و زیرزمینی‬ ‫تولید و به بازار عرضه می ش��ود‪ .‬تمام این مسائل منجر شده‬ ‫تا تولید داخل اس��یب های بسیاری ببیند که به طور معمول‬ ‫به تعطیلی یا نیمه تعطیل ش��دن واحدها منجر ش��ده است‪.‬‬ ‫بنابراین واحدهای تولیدی لنت ترمز و کالچ امروز زیر ظرفیت‬ ‫واقع��ی خود در حال فعالیت هس��تند‪ .‬البته گزارش وضعیت‬ ‫امروز این صنف به سازمان های مربوط اعالم شده اما تاکنون‬ ‫اقدامی برای ان نش��ده است‪ .‬وقتی بازار نابسامان شده باشد‬ ‫و محص��والت خارجی در بازار زیاد ش��ود فرهنگ کش��ور در‬ ‫خرید تغییر می کند و سلیقه مردم به سوی خرید محصوالت‬ ‫خارجی س��وق پی��دا می کند‪ .‬بنابراین تمام فروش��ندگان در‬ ‫پوشش واردکننده به واردات لنت ترمز باکیفیت‪ ،‬کم کیفیت و‬ ‫بی کیفیت از کشور چین‪ ،‬هند و‪ ...‬اقدام کرده اند‪ .‬در پاسخ به‬ ‫چرایی این مسئله باید به سوداوری ان اشاره کرد زیرا به این‬ ‫ترتیب کاالها با ‪ ۷۰‬تا ‪۱۰۰‬درصد س��ود به فروش می رسد و‬ ‫با فرهنگ سازی که برای مصرف کننده در بحث خرید کاالی‬ ‫خارجی ش��ده به موفقیت هایی دست یافته اند‪ .‬بیان این نکته‬ ‫نیز ض��رورت دارد که تمام این کااله��ا‪ ،‬محصوالت باکیفیت‬ ‫نب��وده و خریداران اغل��ب تحت تاثیر توضیح های فروش��نده‬ ‫مجاب به خرید می ش��وند و چون فروش��نده ب��ه طور دائم از‬ ‫برندهای مختلف استفاده می کند و هیچ مسئولیتی در مقابل‬ ‫کاالی خارجی ندارد با ش��یوه های مختلف بازار را به دس��ت‬ ‫می گی��رد به طوری که امروز بی��ش از ‪ ۲۰۰‬برند خارجی در‬ ‫بازار لنت ترمز دیده می ش��ود‪ .‬در س��ال «حمای��ت از کاالی‬ ‫ایرانی» امیدواریم با کمک های دولتی اقدام های الزم در این‬ ‫ باره انجام ش��ود و تولیدکننده داخلی س��هم بیشتری از بازار‬ ‫داخل در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫مصوبه دولت برای کاهش تعرفه‬ ‫خودروهای هیبریدی ابالغ شد‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از‬ ‫اب�لاغ مصوبه کاه��ش تعرفه واردات‬ ‫خودروه��ای هیبریدی ب��ه نهادهای‬ ‫اجرایی خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خان��ه مل��ت ‪ ،‬محمد‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با اش��اره ب��ه مصوبه جدید‬ ‫دولت ب��رای تعرفه خودروهای هیبریدی‪ ،‬گفت‪ :‬مصوبه قبلی‬ ‫دولت که فاصله تعرف��ه خودروهای هیبریدی مختلف را کم‬ ‫و ش��رایطی را فراهم کرده بود که شاید اش��تیاق برای ورود‬ ‫خودروهای هیبریدی کم شده بود تغییر یافت‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با بیان اینکه با مصوبه جدید دولت فاصله بین‬ ‫انواع مختلف بیشتر شد‪ ،‬افزود‪ :‬بنا بر این مصوبه‪ ،‬خودروهای‬ ‫هیبریدی تولید ش��ده به ‪ ۳‬نوع موازی‪ ،‬سری و سری موازی‬ ‫م��ورد حمایت ق��رار می گی��رد‪ .‬ش��ریعتمداری تصریح کرد‪:‬‬ ‫بهتری��ن ن��وع ان مانند خودروهای برقی ش��ده و بقیه نیز با‬ ‫نرخ س��ود تعرفه ترجیحی نسبت به خودروهایی که سوخت‬ ‫فس��یلی مصرف می کنند امکان ورود پی��دا می کنند که این‬ ‫مصوبه به نهاد های اجرایی نیز ابالغ شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد ارزش گمرکی‬ ‫به عوارض واردات خودرو‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو گف��ت‪ :‬درحال حاضر با‬ ‫موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای‪ ،‬واردات خودرو دش��وارتر از هر‬ ‫زمان دیگری اس��ت به طوری که با احتس��اب بندهای اضافه‬ ‫ش��ده در بودج��ه ‪ ،۹۷‬میزان تعرفه واردات ب��ه ‪ ۱۵۰‬تا ‪۲۰۰‬‬ ‫درصد رس��یده است‪ .‬مهدی دادفر با اشاره به بند ‪ ۷‬شیوه نامه ‬ ‫صادر ش��ده در ‪ ۲۸‬اس��فند که مانعی دیگر در مس��یر واردات‬ ‫خودرو به ش��مار م��ی رود‪ ،‬گفت‪ :‬در بودجه امس��ال و جدول‬ ‫ش��ماره ‪ ۳‬بخ��ش درامدها‪ ،‬واگذاری دارایی های س��رمایه ای‬ ‫و واگ��ذاری دارایی های مالی در قانون بودجه س��ال ‪ ۹۷‬کل‬ ‫کش��ور‪ ،‬پیش بینی ش��ده به میزان ‪ ۱۰‬درصد ارزش گمرکی‬ ‫خودروهای بنزین سوز به عنوان درامد حاصل از وضع عوارض‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬ط��ی ردی��ف درام��دی ‪ ۱۶۰۱۸۱‬از واردکنندگان‬ ‫دریافت شود‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با عصرخودرو افزود‪ :‬بر اساس پیگیری های‬ ‫انجمن‪ ،‬اعالم شده که این بند از منابع درامدی معین شده در‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۷‬است در حالی که پیش از این واردکنندگان‬ ‫ملزم به پرداخت چنین هزینه هایی نبودند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 366‬پیاپی ‪2339‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬رجب ‪1439‬‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫تکمیل زیرساخت های صنعتی‬ ‫برای حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ب��ا توج��ه‬ ‫ب��ه نام گذاری س��ال ‪ ۹۷‬ب��ه عنوان‬ ‫«حمای��ت از کاالی ایرانی» در صدر‬ ‫توجه مسئوالن قرار گرفته است‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که بازدید ها و حضور‬ ‫مدی��ران و مس��ئوالن در مجموع��ه‬ ‫ش��هرک های صنعتی و دیدارهای رو‬ ‫مهدی توانا‬ ‫در رو با صنعتگران از اغاز سال بیشتر‬ ‫مدیر شهرک صنعتی پرند‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫و نصیراباد‬ ‫در این بازدیدها به عمده مشکالت‬ ‫صنعتگ��ران پرداخت��ه می ش��ود که‬ ‫بیش��تر انه��ا مربوط ب��ه تامین مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬تقویت زنجیره تولید‪ ،‬کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش‪،‬‬ ‫تس��هیالت و امور بانکی است‪ .‬رفع این مش��کالت در حمایت از‬ ‫تولید کاالی ایرانی و اش��تغال پای��دار دارای اهمیت و وظیفه ای‬ ‫ب��رای تم��ام نهادهای اجرای��ی و مدیران دولتی اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫باید نظ��ام بانکی‪ ،‬خدمات زیربنایی دهندگان مانند اب رس��انی‪،‬‬ ‫برق رس��انی و گازرس��انی در خدمت حمایت از صنایع کوچک و‬ ‫متوسط باشد‪.‬‬ ‫تامین بس��تر مناس��ب برای انج��ام فعالیت ه��ای تولیدی در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی از گذشته در راس امور سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران بوده است‪ .‬بنابراین می توان‬ ‫گفت مجموعه ش��هرک ها و نواحی صنعتی پیشقراول حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی هستند‪.‬‬ ‫با این حال ‪ ،‬س��ازمان ها و نهادهای دیگر دول��ت نیز باید برای‬ ‫خدمات رسانی به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط یاری کننده‬ ‫مجموعه شهرک ها و نواحی صنعتی باشند این کمک ها می تواند‬ ‫شامل تغییر قوانین و ایین نامه ها به سود حمایت از کارافرینی و‬ ‫تولید باش��د‪ .‬قرار نیست حمایت از کاالی ایرانی فقط شعار باشد‬ ‫بلکه باید در انجام وظایف و تعهدات سازمانی یک اولویت باشد‪.‬‬ ‫مجموع��ه ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی میزب��ان فعالیت های‬ ‫تولیدی است و حمایت از فعالیت های تولید در بعد زیرساختی و‬ ‫نرم افزاری انجام می شود‪ .‬در بعد زیرساختی نیز شامل تامین اب‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬گاز و مخابرات و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫حمایت از صنایع کوچک و متوس��ط در بعد خدمات نرم افزاری‬ ‫ش��امل فرهنگ س��ازی خرید کاالی ایرانی‪ ،‬بازارسازی‪ ،‬بازاریابی‪،‬‬ ‫حمای��ت از حض��ور واحده��ای صنعت��ی کوچک و متوس��ط در‬ ‫نمایش��گاه های داخلی و خارجی و‪ ...‬می ش��ود‪ .‬بنابراین در س��ال‬ ‫جاری تکمیل زیرساخت ها‪ ،‬تکمیل پروژه های مخابراتی و تکمیل‬ ‫پروژه های توسعه ای در دستور کار شهرک صنعتی پرند قرار دارد‪.‬‬ ‫همچنین توسعه ‪ ۵0‬هکتاری شهرک صنعتی نصیراباد در دستور‬ ‫کار است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تجهیز مدارس مناطق محروم به‬ ‫شبکه گرمایشی استاندارد‬ ‫‪ ۲‬مدرسه در روستاهای «سرواله» و «باغچه مریم» در شهرستان‬ ‫دهگالن در استان کردستان به شبکه گرمایشی ایمن و استاندارد‬ ‫مجهز شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬عملیات تجهیز این مدارس به ش��بکه گرمایش‬ ‫ایمن شامل لوله کش��ی گاز‪ ،‬لوله کشی تاسیسات گرمایشی‪ ،‬نصب‬ ‫پکیج شوفاژ دیواری و رادیاتور انجام شده است‪ .‬این شبکه ها شامل‬ ‫پکیج های ش��وفاژ دیواری جدید و رادیاتورهای الومینیومی بوتان‬ ‫هس��تند که با فناوری روز اروپا و ب��ا کیفیت محصوالت صادراتی‬ ‫ساخته شده اند‪.‬‬ ‫پیش از این نیز ش��بکه گرمایش استاندارد و ایمن برای اسایش‬ ‫دانش ام��وزان در برخ��ی مناط��ق مح��روم همچون روس��تاهای‬ ‫استان های اذربایجان غربی‪ ،‬مرکزی‪ ،‬ایالم‪ ،‬زنجان‪ ،‬خراسان رضوی‬ ‫و کردستان‪ ،‬از سوی گروه صنعتی بوتان تهیه شده است‪ .‬امیدواریم‬ ‫این رویکرد به نوعی الگوی تمام ش��رکت های ایرانی قرار گرفته و‬ ‫گسترش یابد‪.‬‬ ‫در بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی پرند مطرح شد‬ ‫رفع مشکالت صنعتگران در تعامل با نهادهای اجرایی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫انش��عاب ب��رق‪ ،‬گاز و اب از مهم ترین مش��کالت‬ ‫صنعتگران مس��تقر در ش��هرک صنعتی پرند است‪.‬‬ ‫هرچن��د صنعتگران در تامین س��رمایه در گردش و‬ ‫منابع مالی با وجود نوس��انات نرخ ارز نیز با مش��کل‬ ‫جدی روبه رو هس��تند اما مس��ئوالن بارها برای رفع‬ ‫این موانع قول های جدید داده اند‪.‬‬ ‫این مشکالت دلیلی شد تا سید افشین گنج بخش‬ ‫مش��اور پژوهش��ی و رس��انه ای‪ ،‬همای��ون توفیق��ی‬ ‫مدی��ر بهداش��ت‪ ،‬ایمن��ی‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی‬ ‫(‪ ،)HSEE‬س��هامه شفیعی مشاور س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران و مهدی توانا‬ ‫مدیر ش��هرک صنعت��ی پرند به بررس��ی میدانی از‬ ‫مش��کالت تولیدکنندگان در ش��هرک صنعتی پرند‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫واحد تولیدی لوله های انتقال گاز و پتروش��یمی و‬ ‫نیز واحد تولیدی پوشاک صنعتی مستقر در شهرک‬ ‫صنعتی پرند که دارای مش��کل زیرساختی و تامین‬ ‫س��رمایه در گردش هس��تند در این بازدید میدانی‬ ‫بررسی شد‪.‬‬ ‫صنعتگ��ران در مرحله راه ان��دازی واحد صنعتی یا‬ ‫صنعتگران فع��ال در واحدهای صنعتی‪ ،‬که بیش از‬ ‫حد نصاب تعریف ش��ده به ان��رژی نیاز دارند با وجود‬ ‫انج��ام امور مربوط اداری در اس��تفاده از حامل های‬ ‫انرژی مشکل رو به رو می شوند‪.‬‬ ‫این مش��کل فقط مربوط به صنعتگران مستقر در‬ ‫ش��هرک صنعتی پرند نیس��ت و صنعتگران مستقر‬ ‫در ش��هرک های صنعتی دیگر نیز با این مش��کالت‬ ‫زیرساختی روبه رو هستند‪ .‬با این حال‪ ،‬در ایین نا مه‬ ‫دفترچه ه��ای قرارداد واگذاری زمین اش��اره ش��ده‬ ‫انش��عاب اب‪ ،‬برق و گاز با حد نصاب تعریف شده هر‬ ‫فعالیت صنعتی تا یک س��ال بع��د از واگذاری زمین‬ ‫اختصاص می یاب��د اما برخ��ی از واحدهای صنعتی‬ ‫زودتر از موعد تعیین شده اماده بهره برداری می شود‬ ‫و نی��از دارند برای اغ��از فعالیت های صنعتی خود از‬ ‫حامل های انرژی برخوردار شوند‪.‬‬ ‫این نیاز در تعامل نهاد های اجرایی با صنعتگران و‬ ‫مدیران شهرک های صنعتی فراهم می شود‪ .‬هرچند‬ ‫این مش��کل‪ ،‬به نظر س��اده و قابل رفع اس��ت اما در‬ ‫انج��ام فعالیت ه��ای صنعتی و ایجاد اش��تغال برای‬ ‫صنعتگران دردسر ساز شده است‪.‬‬ ‫به گفته مس��ئوالن و کارشناس��ان‪ ،‬رفع این موانع‬ ‫در س��ال جاری با توجه به نام گذاری سال در دستور‬ ‫کار س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران قرار دارد‪.‬‬ ‫صنعتگران ش��هرک صنعتی در س��ال «حمایت از‬ ‫کاالی ایران��ی» انتظار دارن��د دغدغه تولید فقط باال‬ ‫بردن کیفیت باش��د اما در فعالیت خود با مشکالتی‬ ‫از جمله کمبود زیرساخت ها‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬تسهیالت و‬ ‫ام��ور بانکی‪ ،‬تبلیغات‪ ،‬برندس��ازی‪ ،‬ارزش افزوده و‪...‬‬ ‫روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫رفع ای��ن م��وارد نیازمند همراهی مس��ئوالن در‬ ‫نهاد ه��ای اجرای��ی در تعام��ل با س��ایر مدی��ران و‬ ‫سید افشین گنج بخش‪ :‬باورسازی و فرهنگ سازی در‬ ‫خرید کاالی ایرانی از مهم ترین نکات است‬ ‫همایون توفیقی‪ :‬رفع مشکالت زیرساختی صنعتگران‬ ‫در سال جاری بنا بر قانون در اولویت قرار دارد‬ ‫صنعتگران است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت فقط خرید نیست‬ ‫سید افشین گنج بخش‪ ،‬مشاور پژوهشی و رسانه ای‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫در حاش��یه بازدید و بررسی مشکالت صنعتگران در‬ ‫ش��هرک صنعتی پرند به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫صنایع اثرگذار و توانمندی در این شهرک قرار دارند‬ ‫و س��عی بر ان اس��ت تا در بازدی��د و دیدارهای رو‬ ‫در رو ب��ا صنعتگران برای رفع مش��کالت انها اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫گنج بخ��ش رفع موانع پی��ش روی تولیدکنندگان‬ ‫را از مهم تری��ن اه��داف در دیداره��ای رو در رو ب��ا‬ ‫تولیدکنندگان دانس��ت ک��ه گره خ��ورده با اهداف‬ ‫حمایت از خرید کاالی ایرانی به ش��مار می رود‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬سعی شده با ارتباط های درون دولتی برای رفع‬ ‫این مشکالت اقدام شود‪.‬‬ ‫مشاور پژوهشی و رسانه ای سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران همچنین با اش��اره به‬ ‫نام گذاری س��ال ‪ ۹۷‬ب��ه عنوان «حمای��ت از کاالی‬ ‫ایرانی» و مسئولیت سازمان صنایع کوچک در تحقق‬ ‫این شعار گفت‪ :‬در چند سال گذشته تقویت اقتصاد‬ ‫ایران در نام گذاری سال از سوی رهبر معظم انقالب‬ ‫مورد توجه بوده و امس��ال نیز تاکید ایشان بر خرید‬ ‫کاالی ایرانی بوده است‪.‬‬ ‫گنج بخش ادام��ه داد‪ :‬برای تحق��ق این هدف در‬ ‫ش��هرک های صنعتی فرهنگ س��ازی ب��رای مصرف‬ ‫ی که‬ ‫کاالی ایرانی از س��ال گذشته اغاز شد به طور ‬ ‫ه��دف از راه اندازی پویش «خرید کاالی ایرانی» نیز‬ ‫در همین راستا بوده است‪.‬‬ ‫مشاور پژوهشی و رسانه ای سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران تاکید کرد‪ :‬حمایت از‬ ‫خری��د کاالی ایران��ی را نباید فقط ب��ه خرید کاالی‬ ‫ایران��ی محدود دانس��ت چرا که رفع موان��ع در امور‬ ‫گمرکی‪ ،‬تسهیالت و امور بانکی‪ ،‬برندسازی‪ ،‬تبلیغات‬ ‫و‪ ...‬در یک بس��ته حمایتی از کاالی ایرانی گنجانده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گنج بخ��ش ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه باورس��ازی و‬ ‫فرهنگ س��ازی در خرید کاالی ایران��ی از مهم ترین‬ ‫نکات اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در چند ماه گذشته برای‬ ‫باورسازی خرید کاالی ایرانی و فرهنگ سازی در این‬ ‫زمینه تالش شده است‪.‬‬ ‫مشاور پژوهشی و رسانه ای سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران از تغییر نگرش در این‬ ‫سازمان خبر داد و گفت‪ :‬توجه به صنایع کوچک و به‬ ‫ظرفیت رساندن این صنایع با رویکرد حفظ و توسعه‬ ‫اش��تغال پایدار در اولویت سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ممیزی بیش از ‪ ۱0‬هزار واحد صنعتی‬ ‫همای��ون توفیق��ی‪ ،‬مدی��ر بهداش��ت‪ ،‬ایمن��ی‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت و ان��رژی (‪ )HSEE‬س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران نیز در حاشیه‬ ‫بازدی��د از واحده��ای تولیدی در ش��هرک صنعتی‬ ‫پرن��د به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬رفع مش��کالت‬ ‫زیرساختی صنعتگران در سال جاری بنا بر قانون در‬ ‫اولویت قرار دارد و برای رفع انها اقدام های س��ریع از‬ ‫سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی در بی��ان اقدام ه��ای انج ام ش��ده اخی��ر در‬ ‫حوزه بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی در‬ ‫ش��هرک های صنعتی افزود‪ :‬این اقدام ها در راستای‬ ‫تامین رفاه صنعتگران و بس��تر مناسب فعالیت های‬ ‫صنعتی ب��ا جدیت در حال پیگیری اس��ت و اکنون‬ ‫مشارکت حداکثری شهرک های صنعتی‬ ‫در پویش «حمایت از کاالی ایرانی»‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و منابع س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران در سفر به استان اصفهان از چندین‬ ‫واحد صنعتی فعال مس��تقر در شهرک های صنعتی و شهرک‬ ‫فناوری این اس��تان بازدید و در نشس��ت ش��ورای مدیران و‬ ‫کارشناس��ان ش��رکت ش��هرک های صنعتی و صنایع کوچک‬ ‫استان اصفهان شرکت کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار «گس��ترش صنع��ت» از اصفهان‪،‬‬ ‫محمدعلی عزیز محمدی در نشست شورای معاونان و مدیران‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با مرور فعالیت های‬ ‫این ش��رکت در واگ��ذاری زمین و خدمات ده��ی به صاحبان‬ ‫صنایع گفت‪ :‬اس��تان اصفهان در میزان حجم واگذاری‪ ،‬تعداد‬ ‫قرارداد و سایر شاخص های عملکردی‪ ،‬از عملکرد قابل قبولی‬ ‫برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اس��تان اصفهان رتبه نخس��ت واگذاری‬ ‫زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی را در سال گذشته داشته‪،‬‬ ‫خواس��تار حضور پررنگ و نقش موثر ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان اصفهان در پویش حمایت از کاالی ایرانی شد‪.‬‬ ‫عزیز محم��دی همچنی��ن اصفهان را یک��ی از صنعتی ترین‬ ‫اس��تان های کشور دانست که اجرای مناسب پویش «حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی» می تواند نقش بس��یار پر رنگی در حمایت از‬ ‫تولید و اشتغال استان و کشور ایفا کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان برخی از مشکالت سازمان های توسعه ای‬ ‫مانند س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بر‬ ‫ضرورت اصالح س��اختار و قوانین مرتبط با این س��ازمان های‬ ‫توسعه ای به منظور خدمات دهی مطلوب به بخش های مولد و‬ ‫صنعتی کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و منابع س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران با اش��اره به نقش صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط در ایجاد اش��تغال و اجرای قانون اصل ‪ 44‬کشور‪،‬‬ ‫ح��وزه صنایع کوچ��ک را یکی از رس��الت های اولویت دار این‬ ‫ش��رکت عن��وان و تصری��ح کرد‪ :‬س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران و شرکت شهرک های استانی باید‬ ‫کاتالیزوری برای ارتباط میان کار افرینان و صاحبان سرمایه با‬ ‫سرمایه گذاری ها در بخش های تولیدی و صنعتی باشد‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و منابع س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در ادامه س��فر خود به اصفهان‪ ،‬از‬ ‫چندین واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی مورچه خورت‬ ‫و همچنین ش��هرک فناوری استان بازدید کرد‪ .‬در این بازدید‬ ‫ک��ه با حضور جمع��ی از مدیران و صنعتگران این ش��هرک ها‬ ‫برگزار شد‪ ،‬صاحبان صنایع توانمندی ها و چالش های تولیدی‬ ‫خود را بیان کردند‪.‬‬ ‫واحده��ای صنعتی صنای��ع مس قائ��م‪ ،‬کارخانه های گروه‬ ‫صنعت��ی انتخاب‪ ،‬گ��روه صنعتی گیتی پس��ند‪ ،‬کیس��ه بافی‬ ‫هشت بهش��ت اصفهان‪ ،‬تصفیه خانه فاضالب ش��هرک صنعتی‬ ‫مورچه خورت و همچنین ش��هرک فناوری و ساختمان مرکز‬ ‫بو کار واحد هایی بودند که معاون توسعه مدیریت‬ ‫خدمات کس ‬ ‫و منابع س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫‪ ۲۲۱‬ش��هرک و ناحی��ه صنعت��ی مش��مول ارزیابی‬ ‫زیست محیطی دارای مصوبه ارزیابی زیست محیطی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫توفیقی افزود‪ :‬با تالش های انجام شده ‪ ۲۳0‬مدول‬ ‫تصفیه خانه فاضالب در ‪ ۲0۲‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫دارای شرایط ایجاد شده است‪ .‬این تصفیه خانه ها بر‬ ‫اس��اس ماده ‪ ۴‬ضوابط و معیار های استقرار واحدها‬ ‫و فعالیت ه��ای صنعت��ی و تولیدی س��اخته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر بهداش��ت‪ ،‬ایمن��ی‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی ‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫ادامه داد‪ :‬ب��ا ایجاد تصفیه خانه های پیش گفته بیش‬ ‫از ‪ ۱۷0‬ه��زار متر مکع��ب فاضالب در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی تصفیه می ش��ود‪ .‬همچنین ‪ ۲۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۵00‬واحد صنعتی زیر پوشش شبکه جمع اوری و‬ ‫تصفیه خانه فاضالب قرار گرفته که از این تعداد ‪۲۴‬‬ ‫هزار واحد صنعتی به ش��بکه های این تصفیه خانه ها‬ ‫متصل ش��ده و حدود ‪ ۷۳‬درصد واحدهای مس��تقر‬ ‫در ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی را در ب��ر گرفته‬ ‫است‪ .‬به گفته توفیقی‪ ،‬بیش از ‪ ۷۸‬درصد واحدهای‬ ‫مس��تقر و افزون ب��ر ‪ ۸۳‬درص��د اش��تغال فع��ال در‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی زیر پوش��ش خدمات‬ ‫ایمنی و اتش نشانی قرار دارد‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬به منظور‬ ‫ارتقای سطح ایمنی و افزایش خدمات اتش نشانی در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی ‪ ۲۷۲‬ماشین اتش نشانی‬ ‫برای شهرک ها خریداری و تجهیز شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ای��ران همچنی��ن گفت‪ :‬در راس��تای پیش��گیری از‬ ‫ح��وادث و بیماری ه��ای ش��غلی و همچنین کاهش‬ ‫الودگ��ی در مبدا حدود ‪ ۱0۶00‬واحد صنعتی مورد‬ ‫ممیزی بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی و‬ ‫تهیه شناس��نامه ‪ HSEE‬ق��رار گرفته اند‪ .‬به گزارش‬ ‫«گسترش صنعت» ایجاد و تجهیز مراکز طب کار و‬ ‫درمانگاه های عمومی یکی از فعالیت های چش��مگیر‬ ‫در حوزه بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست و انرژی در‬ ‫مجموعه ش��هرک ها و نواحی صنعتی است‪ .‬تاکنون‬ ‫‪ ۴۵‬س��اختمان درمانگاه و مرکز طب کار ایجاد شده‬ ‫ک��ه بیش از ‪ ۲۳‬م��ورد ان مجوز طب کار را دریافت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫شهرس��تان رباط کریم دارای دو ش��هرک صنعتی‬ ‫دولت��ی نصیراب��اد و پرن��د و ‪ ۴‬ش��هرک صنعت��ی‬ ‫غیردولتی زواره ای‪ ،‬کاظم اباد‪ ،‬ده حس��ن و ش��هرک‬ ‫صنعتی غیر دولتی پرند است‪.‬‬ ‫مجم��وع این ‪ ۶‬ش��هرک صنعتی در شهرس��تان‬ ‫رباط کریم بیش از ‪ ۳۵‬هزار اشتغال مستقیم را ایجاد‬ ‫کرده اند‪ .‬ش��هرک صنعتی نصیراباد ب��ا ‪ ۲۶0‬هکتار‬ ‫مساحت توانسته ‪ ۴۸۷‬واحد صنعتی فعال را در خود‬ ‫جای دهد‪.‬‬ ‫همچنین بیش از ‪ ۱0‬هزار اش��تغال مس��تقیم در‬ ‫این شهرک ایجاد ش��ده است‪ .‬شهرک صنعتی پرند‬ ‫نیز دارای ‪ ۴۵۱‬قرارداد واگذاری زمین است‪ .‬تا امروز‬ ‫‪ ۳۳۲‬واح��د صنعتی پروانه بهره برداری گرفته اند این‬ ‫واحده��ا بیش از ‪ ۷‬ه��زار و ‪ ۷۲0‬نف��ر را به صورت‬ ‫مستقیم مشغول به کار کرده اند‪.‬‬ ‫مشکالت کارگران کم توان در صنعت‬ ‫بکارگیری و اش��تغال کارگران‬ ‫کم ت��وان در واحدهای صنعتی از‬ ‫گذش��ته مورد توجه کارافرینان و‬ ‫کارفرمایان بوده اس��ت‪ .‬کم توانی‬ ‫ش��نیداری و گفتاری در فعالیت‬ ‫کارگران در مجموعه های صنعتی‪،‬‬ ‫ارایشی و بهداشتی و حتی صنایع‬ ‫غذایی مش��کلی به وج��ود نی��اورده و رمز‬ ‫موفقیت واحد صنعتی نیز بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» جدیدترین‬ ‫امارها‪ ،‬وجود یک میلی��ون و‪ ۵۰۰‬هزار نفر‬ ‫معلول زیر پوش��ش س��ازمان بهزیس��تی را‬ ‫نش��ان می دهد اما مسئوالن معتقدند هنوز‬ ‫امار دقیقی از افراد کم توان در کشور وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫س��ید محمد موس��وی‪ ،‬ریی��س انجمن‬ ‫معل��والن توانا و کارافری��ن صنعتی جمعه‬ ‫ش��ب در برنامه گفت وگ��وی ویژه خبری با‬ ‫تاکید بر رفع مش��کالت اماری در کش��ور‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬وزارتخانه ه��ای عل��وم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری؛ بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫و تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعت��ی باید وارد‬ ‫میدان ش��وند و به سازمان بهزیستی کمک‬ ‫کنند‪ .‬موس��وی در سال گذشته برای ‪۸۰۰‬‬ ‫معل��ول در مجموع��ه تولی��دی محصوالت‬ ‫ارایشی و بهداشتی اش��تغال ایجاد کرده و‬ ‫عالوه بر اثبات توانمندی این قشر‪ ،‬در تغییر‬ ‫نگرش جامعه نسبت به این افراد تاثیرگذار‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫رییس انجمن معلوالن توانا با بیان اینکه‬ ‫پیش از این در این واحد تولیدی‬ ‫‪ ۵۰۰‬ف��رد معل��ول مش��غول کار‬ ‫بودن��د‪ ،‬گفت‪ :‬بهمن ‪ ۹۶‬نیز ‪۱۴۰‬‬ ‫نیروی دیگر ب��ه این جمع اضافه‬ ‫ش��دند ضمن انکه ‪ ۶۰‬معلول نیز‬ ‫از ‪ ۸‬اس��تان دیگ��ر در بخ��ش‬ ‫تحقیقات‪ ،‬بازاریاب��ی و فروش در‬ ‫این کارخانه مشغول کار شده اند‪.‬‬ ‫موس��وی ب��ر حمای��ت از کارافرینان نیز‬ ‫تاکی��د ک��رد و گفت‪ :‬در ش��رایط س��خت‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬کارافرینان باید به عنوان‬ ‫س��رمایه اقتصادی و مولد جامعه ش��ناخته‬ ‫شوند و مورد حمایت قرار گیرند‪.‬‬ ‫بنیان گ��ذار کانون معل��والن توانا‪ ،‬امنیت‬ ‫اقتصادی را مهم ترین خواس��ته کارافرینان‬ ‫عن��وان کرد و افزود‪ :‬ب��رای حل چالش های‬ ‫اجتماع��ی راه برون رف��ت دیگ��ری به جز‬ ‫تقویت اش��تغال وجود ن��دارد بنابراین باید‬ ‫زمینه حمای��ت از کارافرینان و برداش��تن‬ ‫موان��ع داخل��ی از پی��ش روی انه��ا فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» حداقل‬ ‫در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته س��ازمان مدیری��ت‬ ‫و برنامه ری��زی‪ ،‬نظ��ارت ک��رده ت��ا در هر‬ ‫اس��تخدامی سهمیه بهزیس��تی لحاظ شود‬ ‫ام��ا چون می��زان اس��تخدام ها کم اس��ت‬ ‫این موضوع به چش��م نمی ای��د اما با وجود‬ ‫همه محدودیت ها‪ ،‬س��ال گذش��ته سازمان‬ ‫بهزیستی توانس��ت ‪ ۲۵‬هزار فرصت شغلی‬ ‫برای معلوالن زیر پوشش خود ایجاد کند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!