روزنامه گسترش صنعت شماره 374 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 374

روزنامه گسترش صنعت شماره 374

روزنامه گسترش صنعت شماره 374

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪ 2347‬دوره جدید شماره ‪374‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫تسهیالت کم بهره به «دارایی های نامشهود» تعلق خواهد گرفت‬ ‫اعتبار سنجی ضعیف‬ ‫انحراف از مسیر توسعه‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫ ‪ 4‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 7‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪ 24‬اوریل ‪2018‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪2‬‬ ‫نگاه بازرگانی‬ ‫حاکم بر صنعت‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪3‬‬ ‫سیاست های کاغذی‬ ‫برای ارز‬ ‫‪4‬‬ ‫پیشنهاد بهمن ارمان‪ ،‬اقتصاددان‪:‬‬ ‫صنایع مادر از تحویل ارز صادراتی مستثنا شوند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫«امدادپالس» و «خدمات بالینی»‬ ‫در سبد امداد خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫در شرایط نابسامان و متالطم ارزی دولت تصمیم گرفت بسته‬ ‫جدید سیاس��ت های ارزی را با نرخ ‪ ۴۲00‬تومانی دالر اجرایی‬ ‫کن��د اما بند ‪ ۶‬و ‪ ۷‬این بس��ته ارزی به اجب��ار صادرکنندگان‬ ‫کاالهای غیر نفت��ی برای عرضه ارزهای حاص��ل از صادرات به‬ ‫ش��بکه بانکی حکایت دارد که کارشناس��ان این امر را مخالف‬ ‫توس��عه و حمای��ت از تولید داخلی عنوان کرده اند و خواس��تار‬ ‫تجدید نظر در این موارد به س��ود تولیدکنندگان بزرگ صنعت‬ ‫کشور هستند‪.‬‬ ‫بهم��ن ارمان‪ ،‬اقتصاددان و از مدیران س��ابق فوالد مبارکه و‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫تاکید کرد که دولت باید در سال حمایت از کاالی ایرانی تمام‬ ‫اقد ام های خود را با شعار سال همسو کند‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت در کش��ور هزاران واحد تولیدی هست اما‬ ‫مقیاس تولید انها بزرگ و اقتصادی نیست‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱00‬واحد صنعتی لوازم خانگی در کشور وجود دارد‬ ‫که نمی توانند هزینه تحقیق و توسعه خود را انجام داده یا تولید‬ ‫انبوه داش��ته باشند یا ماشین االت خود را به روز کنند در حالی‬ ‫که صنایع بزرگی از جمله مس‪ ،‬فوالد و پتروشیمی با هزینه کرد‬ ‫درامدهای حاصل از صادرات توانس��ته اند در سال های گذشته‬ ‫فعالیت های خود را توسعه دهند‪.‬‬ ‫سیاست های جدید اقتصادی‬ ‫برای مبارزه با فساد‬ ‫‪2‬‬ ‫از ارمان درباره راهکارهای همسویی دولت با تولیدکنندگان‬ ‫در این ش��رایط پرسیدیم‪ .‬وی این گونه پاسخ داد که دولت باید‬ ‫ب��ه منظور حمایت از تولید داخلی با تدابیر مناس��ب مانع ورود‬ ‫ارز حاص��ل از ص��ادرات این صنایع بزرگ ب��ه چرخه اقتصادی‬ ‫کش��ور ش��ود تا این صنای��ع بتوانن��د طرح های توس��عه ای و‬ ‫به روزرس��انی فن��اوری خود را انجام دهند‪ .‬ام��ا ارزهای حاصل‬ ‫از ص��ادرات فرش‪ ،‬پس��ته‪ ،‬زعفران و‪ ...‬که مبل��غ قابل توجهی‬ ‫نیس��تند می تواند وارد چرخه بازار ارز داخلی شود ضمن اینکه‬ ‫ن��رخ برابر ری��ال برای س��ایر ارزها متاثر از عوام��ل پیچیده ای‬ ‫اس��ت که با تزریق ارز ناش��ی از صادرات غیر نفت��ی نمی تواند‬ ‫تاثیری بر بازار ارز داش��ته باش��د و تنها خروج سرمایه از کشور‬ ‫را افزایش می دهد‪ .‬اغاز امس��ال اتفاق های��ی افتاد که بر تولید‬ ‫ایرانی بازتاب منفی و س��نگینی داشتند در اصل دولت به جای‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی فش��ارها را بر تولید ایرانی افزایش داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارز ‪ ۴۲00‬تومانی و اجبار ش��رکت های صادرکننده کاالهای‬ ‫غیر نفت��ی برای تزری��ق ارز وارداتی به چرخه ب��ازار ارز داخلی‬ ‫یکی از این فشارهاس��ت ان هم با نرخی که منطقی نیست و با‬ ‫شرایط تولید داخلی و باال بودن هزینه های تولید و سایر موارد‬ ‫سازگار نیست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مجلس به دنبال تحقیق و تفحص‬ ‫از توقف ثبت سفارش خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 4‬اردیبهشت ‪ 7 1397‬شعبان ‪ 24 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 374‬پیاپی ‪2347‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم افزایش استفاده‬ ‫از کاالی ایرانی در مگا پروژه ها‬ ‫خبر‬ ‫صندوق بین المللی پول رونمایی کرد‬ ‫سیاست های جدید اقتصادی‬ ‫برای مبارزه با فساد‬ ‫صن��دوق بین الملل��ی پول از این پس به ط��ور نظا م مند و‬ ‫از طریق راهنمای جدید تازه منتشر ش��ده خود‪ ،‬به جنگ با‬ ‫فس��اد و اثار ان روی رشد اقتصادی تمامی کشورهای عضو‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬هدف‬ ‫از ای��ن سیاس��ت جدید س��ختگیرانه تر‪ ،‬مقابله با مش��ارکت‬ ‫ناخواسته کش��ورهای ثروتمند در ایجاد فساد در کشورهای‬ ‫در حال توسعه از طریق پولشویی یا مالکیت های ناشناس بر‬ ‫شرکت ها است‪.‬‬ ‫کریس��تین الگارد‪ ،‬ریی��س صن��دوق بین الملل��ی پول در‬ ‫بیانیه ای گفت‪ :‬می دانیم که فس��اد به فقرا اس��یب می زند‪،‬‬ ‫فرصت های اقتصادی و تحرک اجتماعی را س��لب می کند و‬ ‫با تضعیف اعتم��اد عمومی به نهادهای دولتی‪ ،‬باعث از بین‬ ‫رفتن همبستگی جامعه می شود‪.‬‬ ‫ما اکنون چارچوبی برای افزایش مش��ارکت در حاکمیت‬ ‫کش��ورها و مقابله با فساد ایجاد کرده ایم که هدف ان تعامل‬ ‫نظام مندتر‪ ،‬منصفانه تر‪ ،‬کاراتر و مس��تحکم تر با کش��ورهای‬ ‫عضو است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬فس��اد و حکمرانی ضعیف به رش��د اقتصادی‬ ‫لطم��ه می زند و نابرابری را تش��دید می کند و این چارچوب‬ ‫جدی��د ت�لاش می کن��د ت��ا مطمئ��ن ش��ود تمام��ی اعضا‬ ‫استانداردهای یکس��انی را رعایت می کنند‪ ،‬مسئله ای که به‬ ‫گفته صندوق همیشه انجام نمی شود‪.‬‬ ‫این سیاس��ت جدید پس از ان ش��کل گرفت که مقامات‬ ‫اوکراینی به درخواس��ت صندوق اصالحات سختگیرانه ای را‬ ‫برای مقابله با فساد اعمال کردند‪.‬‬ ‫راهنم��ای بازبینی ش��ده «حکمرانی خ��وب» که از یکم‬ ‫ژوئیه امسال اجرایی خواهد شد‪ ،‬حاصل بازنگری در سیاست‬ ‫قدیمی ‪ ۲۰‬ساله صندوق است‪.‬‬ ‫هر چن��د پیش تر نیز برخ��ی از تالش های صن��دوق برای‬ ‫اعمال اس��تاندارد یکس��ان در بین تمامی اعضا به شکس��ت‬ ‫انجامی��ده ب��ود‪ ،‬ام��ا برپایه راهنم��ای جدید ک��ه ‪ ۶‬اوریل‬ ‫(فروردین ‪ -‬اردیبهشت) امسال به تایید هیات مدیره صندوق‬ ‫رس��ید‪ ،‬صندوق نگرانی های خود درب��اره حکمرانی خوب را‬ ‫در تمامی بازنگری های س��االنه خود از کشورهای عضو بیان‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫مقامات صندوق بین المللی پول گفته اند انتظار ندارند این‬ ‫سیاست به سخت تر شدن شرایط وام ها منجر شود‪ .‬وام هایی‬ ‫که هم اکنون به کش��ورهای کمی پرداخت می شوند و حاوی‬ ‫قوانین ضد فساد هستند‪.‬‬ ‫سیاست جدید روی نهادهای مالی کلیدی متمرکز خواهد‬ ‫ش��د که ش��امل قوانین مالی و بانک مرک��زی‪ ،‬قوانین بازار‪،‬‬ ‫حاکمیت قانون و سیاس��ت های مقابله با پولش��ویی و مقابله‬ ‫با تروریسم هستند‪.‬‬ ‫تحلیل ه��ای صن��دوق نش��ان می دهد ب��ه ازای ‪ ۲۵‬واحد‬ ‫کاهش در شاخص فساد‪ ،‬رش��د اقتصادی ساالنه کشورها تا‬ ‫‪ ۰/۵‬درصد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫امیرحسین شیروی‬ ‫رقم سود تسهیالت‬ ‫هر چه کمتر شود به‬ ‫طور قطع به نفع تولید‬ ‫و صنایع کشور است‪.‬‬ ‫درحال حاضر پیشنهاد‬ ‫‪ ۴‬درصد یارانه سود‬ ‫تسهیالت را مطرح‬ ‫کرده ایم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ای��ران می توان��د به‬ ‫عنوان متولی س��اخت داخل‬ ‫در پروژه ه��ای ش��رکت ملی‬ ‫نفت ای��ران‪ ،‬نقش پررنگی در‬ ‫این مهم ایفا کند‪.‬‬ ‫انچه امروز در کشور به ان‬ ‫فرداد دلیری‬ ‫نیاز جدی داریم این است که‬ ‫مشاور عالی رییس‬ ‫توان ساخت داخل و ایدرو در‬ ‫هیات عامل ایدرو‬ ‫این زمینه افزایش یابد‪.‬‬ ‫نگاهی به عملکرد س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ای��ران و وظیف��ه ذات��ی این‬ ‫س��ازمان نشان از اهمیت بومی س��ازی و ارتقای توان ساخت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬یکی از دالیل ورود ایدرو به پروژه های پارس‬ ‫جنوبی نه تنها ورود به پروژه های این میدان‪ ،‬بلکه در صورت‬ ‫به دس��ت گرفتن مدیریت این پروژه بتواند با واگذاری کارها‬ ‫به ش��رکت های داخل��ی از توانمندی ه��ای موجود در داخل‬ ‫کشور استفاده یا ان را تقویت کند‪.‬‬ ‫از ی��ک پروژه نفتی یا گازی‪ ،‬ح��دود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد ان‬ ‫تجهی��زات و خرید‪ ۳۰ ،‬درصد اج��را و نصب و‪ ۱۰‬درصد هم‬ ‫مدیریت و مهندسی را شامل می شود‪.‬‬ ‫بنابراین وزن تجهیزات و اقالم در پروژه بسیار باالست و در‬ ‫نتیجه‪ ،‬اشتغالزایی ان نیز بسیار زیاد است زیرا با کارخانجات‬ ‫و تولید در داخل کشور سر و کار دارد‪.‬‬ ‫ای��درو می تواند ب��ا برخ��ورداری از برنامه م��دون جایگاه‬ ‫متول��ی بودن��ش را به عنوان نماین��ده وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در تعام��ل با ش��رکت مل��ی نفت ایران داش��ته‬ ‫باش��د تا اگر ام��روز به عن��وان مثال‪ ۲۰ ،‬درص��د تجهیزات‬ ‫را در داخ��ل می س��ازیم‪ ،‬ف��ردا ای��ن می��زان ب��ه ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد افزای��ش یابد و در گام بع��دی صادرکننده تجهیزات‬ ‫ش��ویم زیرا ب��دون صادرات نمی توانی��م در این عرصه موفق‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫تسهیالت کم بهره به«دارایی های نامشهود» تعلق خواهد گرفت‬ ‫اعتبار سنجی ضعیف‪ ،‬انحراف از مسیر توسعه‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تس��هیالت کم به��ره پی��ش از این برای نوس��ازی و‬ ‫تجهی��زات ب��ه واحده��ای صنعت��ی و تولی��دی تعلق‬ ‫می گرف��ت‪ .‬بر اس��اس اخرین گفته های امیرحس��ین‬ ‫شیروی‪ ،‬مدیرکل دفتر ماشین االت و تجهیزات صنعتی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت این تس��هیالت پس از‬ ‫ای��ن برای دیگ��ر نیازهای واحده��ای صنعتی از جمله‬ ‫نوس��ازی ساختارهای مالی‪ ،‬نیروی انسانی و واحدهای‬ ‫قو توس��عه ک��ه در زم��ره دارایی های نامش��هود‬ ‫تحقی ‬ ‫می گنجد‪ ،‬نیز تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫یکی از ش��اخص های اصلی بهره وری تولید به نیروی‬ ‫انسانی مرتبط می شود‪ .‬کارشناسان پیش بینی می کنند‬ ‫پ��س از اعطای این تس��هیالت ب��رای افزایش کیفیت‬ ‫نی��روی کار‪ ،‬رتبه ای��ران در بهره وری تولید نیز افزایش‬ ‫یاب��د‪« .‬گس��ترش صنعت» در این باره با امیرحس��ین‬ ‫ش��یروی‪ ،‬مدی��رکل دفت��ر ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫صنعت��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و حس��ین‬ ‫ساسانی‪ ،‬رییس کمیته توسعه پایدار فرهنگستان علوم‬ ‫و صنع��ت گفت وگو کرد تا تاثیر اخرین تصمیم درباره‬ ‫اعطای تس��هیالت کم بهره به دیگر بخش های تولید را‬ ‫بررسی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت کم بهره گسترش می یابد‬ ‫مدی��رکل دفتر ماش��ین االت و تجهی��زات صنعتی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬واحدهای صنعتی‬ ‫عالوه بر نوسازی ماشین االت و تجهیزات می توانند برای‬ ‫نوسازی س��اختارهای مالی‪ ،‬نیروی انسانی‪ ،‬واحدهای‬ ‫قو توسعه و‪ ...‬تسهیالت کم بهره دریافت کنند‪.‬‬ ‫تحقی ‬ ‫مدیرکل دفتر ماشین االت و تجهیزات صنعتی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنعت» درباره ش��رایط تس��هیالت نوسازی گفت‪ :‬این‬ ‫برنامه از س��ال گذش��ته با تخصی��ص ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اعتبار اغاز شد اما متاسفانه به خوبی اجرا نشد و‬ ‫رقم اندکی بابت این موضوع تسهیالت پرداخت شد اما‬ ‫امس��ال با همکاری بانک ها به ان دسته از شرکت هایی‬ ‫‹ ‹اعتبارسنجی و اعطای تسهیالت‬ ‫که پرونده انها از س��ال گذشته اماده بود تسهیالت در‬ ‫حس��ین ساس��انی‪ ،‬ریی��س کمیت��ه توس��عه پایدار‬ ‫حال پرداخت است‪.‬‬ ‫فرهنگس��تان علوم ب��ه خبرنگار «گس��ترش صنعت»‬ ‫وی با تاکید بر اینکه امس��ال به تس��هیالت نوسازی‬ ‫گفت‪ :‬دارایی های تمام مجموعه ها ش��امل دارایی های‬ ‫جدی تر از تسهیالت رونق نگاه خواهیم کرد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مش��هود و نامش��هود می ش��ود‪ .‬در زمینه ارزیابی این‬ ‫در س��ال های گذشته عمده توجه به تسهیالت سرمایه‬ ‫دارایی ه��ا تاکنون اقدام های بس��یاری انجام ش��ده که‬ ‫در گ��ردش بود و این تس��هیالت نیز تنها پاس��خگوی‬ ‫یک��ی از معتبرترین انها به ارزیابی ش��رکت بروکینگ‬ ‫خرید مواد اولیه و تسویه بدهی های انها بود‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫مربوط می شود‪.‬‬ ‫نوسازی در تمام سطوح به تسهیالت با رقم های بیشتر‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن ش��رکت در س��ال ‪-۱۳۶۴(۱۹۸۵‬‬ ‫و سود کمتر نیازمند است به همین دلیل امسال تمرکز‬ ‫‪ )۱۳۶۵‬می��زان تاثی��ر دو ن��وع دارایی را ب��ر موفقیت‬ ‫بیشتری بر نوسازی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫چند بنگاه بزرگ بررس��ی ک��رد‪ .‬در نتیجه‪ ۳۵ ،‬درصد‬ ‫مدیرکل دفتر ماشین االت و تجهیزات صنعتی وزارت‬ ‫دارایی های نامش��هود و ‪ ۶۵‬درصد دارایی های مشهود‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به اینکه منظور از نوسازی‬ ‫تاثیرگ��ذار بود‪ .‬این پژوهش در س��ال ‪-۱۳۷۵(۱9۹۵‬‬ ‫فقط تجهیزات و ماشین االت نیست‪ ،‬گفت‪ :‬بازسازی و‬ ‫‪ )۱۳۷۴‬نیز دوباره تکرار ش��د‪ .‬در ان س��ال امار جابه جا‬ ‫نوسازی شامل ساختار مالی‪ ،‬مدیریتی‪ ،‬نیروی انسانی‪،‬‬ ‫ش��د و تاثیر دارایی های نامش��هود به ‪۶۵‬‬ ‫قو توسعه و‪ ...‬نیز می شود‬ ‫واحدهای تحقی ‬ ‫درصد و دارایی های مشهود به ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫و واحدهای صنعتی می توانند با بیان این‬ ‫رس��ید‪ ۱0 .‬س��ال بعد این پژوهش نشان‬ ‫موضوع ه��ا در طرح ه��ای توجیهی خود‬ ‫داد می��زان تاثیر دارایی های مش��هود در‬ ‫تسهیالت دریافت کنند‪.‬‬ ‫موفقی��ت واحدهای ب��زرگ ‪ ۱۵‬درصد و‬ ‫ش��یروی درباره یارانه س��ود تسهیالت‬ ‫دارایی های نامشهود ‪ ۸۵‬درصد است‪.‬‬ ‫نوس��ازی نیز افزود‪ :‬درحال حاضر با توجه‬ ‫ساس��انی در ادام��ه ب��ه تحلی��ل امار‬ ‫ب��ه اینکه هنوز درباره میزان یارانه س��ود‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫تس��هیالت ب��ا بان��ک مرکزی ب��ه توافق سیاست های کالن در ای��ن پژوه��ش پرداخت و توضی��ح داد‪:‬‬ ‫نرس��یده ایم‪ ،‬سود تسهیالت نوسازی ‪ ۱۸‬کشور به سمت رشد و س��اختارهای مال��ی‪ ،‬نی��روی انس��انی‪،‬‬ ‫قو توس��عه از جمل��ه‬ ‫درصد اس��ت اما به زودی باتوجه به ردیف توسعه بخش تولید و واحده��ای تحقی ‬ ‫بودجه ‪۳۲‬ه��زار میلی��ارد تومانی میزان صنعت پیش می رود اما دارایی ه��ای نامش��هود به ش��مار می رود‬ ‫یارانه سود تسهیالت مشخص خواهد شد‪ .‬وجود برخی مشکالت و به نظر می رس��د سیاس��ت گذاران این‬ ‫عرصه در کش��ور قص��د دارند دارایی های‬ ‫وی درب��اره رق��م پیش��نهادی وزارت‬ ‫باعث می شود این‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��رای کاهش سیاست ها با کارایی و نامشهود را تقویت کنند‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫سود تسهیالت گفت‪ :‬رقم سود تسهیالت بهره وری پایینی اجرا پژوهش ها نش��ان می دهد دنیا برای رشد‬ ‫شوند‬ ‫و توس��عه پایدار در بخش صنعت و تولید‬ ‫ه��ر چه کمتر ش��ود به ط��ور قطع به نفع‬ ‫به این نتیجه رسیده‪ ،‬این سیاست گذاری‬ ‫تولید و صنایع کشور است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫پیش��نهاد ‪ ۴‬درص��د یارانه س��ود تس��هیالت را مطرح‬ ‫کرده ایم زیرا بیش��تر از این میزان بعید اس��ت در توان‬ ‫نظام بانکی کشور باشد‪.‬‬ ‫در راستای توسعه پایدار در کشور اجرا خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬در این زمینه یکی از مش��کالتی که وجود دارد‬ ‫بررس��ی واحدها و اعتبارسنجی بانک ها است‪ .‬در ایران‬ ‫اکن��ون ‪ ۳۱‬واحد وجود دارد ک��ه هر کدام از انها واحد‬ ‫اعتبارسنجی دارند‪ .‬با این حال‪ ،‬هنوز شاهد هستیم که‬ ‫در بسیاری از موارد تسهیالت به واحدهایی که مستحق‬ ‫ان هستند‪ ،‬داده نمی شود‪ .‬این کارشناس توسعه پایدار‬ ‫با اشاره به اینکه اعتبارسنجی در این عرصه هزینه های‬ ‫بس��یاری دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرک��زی در این زمینه باید‬ ‫اقدام��ی ج��دی در نظر بگیرد‪ .‬سیاس��ت های کالن در‬ ‫کش��ور به سمت رشد و توس��عه بخش تولید و صنعت‬ ‫پیش می رود اما وجود برخی مش��کالت باعث می شود‬ ‫این سیاست ها با کارایی و بهره وری پایینی اجرا شوند‪.‬‬ ‫این موضوع عالوه بر اینکه باعث رش��د و توس��عه پایدار‬ ‫نخواهد ش��د‪ ،‬سرمایه و تس��هیالت کم بهره را هم هدر‬ ‫می دهد‪ .‬ساسانی توضیح داد‪ :‬نگاهی به سیاست های در‬ ‫نظر گرفته شده نشان می دهد کشور با یک دیدگاه اداره‬ ‫می شود و عمده مشکالت به بخش نظارت و اجرا مربوط‬ ‫است‪ .‬افزایش سطح دارایی های نامشهود به عنوان یکی‬ ‫از جدی ترین عوامل موفقیت در بنگاه ها در دستور کار‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬این موضوع باعث تولید بهتر می شود و‬ ‫طبیعی است که تولید باکیفیت تر نیز یکی از مهم ترین‬ ‫سیاس��ت هایی است که حمایت از کاالی ایرانی را در بر‬ ‫خواهد داشت‪ .‬با این حال‪ ،‬بروز برخی نارسایی ها باعث‬ ‫می شود این اقدام ها نتیجه قابل قبولی نداشته باشند‪.‬‬ ‫ساس��انی ب��ا بی��ان اینکه اکن��ون نیازمن��د افزایش‬ ‫موسس��ه های ارزیاب��ی در کش��ور هس��تیم‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫موسسه های پژوهش��ی در ایران وجود دارند و فعالیت‬ ‫می کنند اما س��طح فعالیت انها به گونه ای نیس��ت که‬ ‫بتوان توقع داشت بانک مرکزی به داده های اماری انها‬ ‫اکتف��ا کند‪ .‬از طرفی‪ ،‬این کار از عهده بانک مرکزی هم‬ ‫خارج است‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬تقویت موسسه های تحقیقاتی‬ ‫و مشاوره ای در امور صنعت و تولید می تواند گرهگشای‬ ‫این مشکل باشد‪.‬‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی چه تاثیری بر رشد اقتصاد دانش بنیان دارد؟‬ ‫گس��ترش فعالیت ه��ای دانش بنیان و رش��د تولید‬ ‫محصوالت مبتنی بر علم و فناوری در کشور ظرفیتی را‬ ‫به وجود اورده که در صورت تحقق ش��عار «حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی» ش��اهد ش��کوفایی بیش از پیش این نوع‬ ‫تولیدات و توس��عه صادرات ان و کس��ب منافع مطلوب‬ ‫خواهی��م بود‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬امروز ب��ا حمایت های‬ ‫دول��ت ش��اهد گس��ترش ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫رش��د تولیدات ای��ن ش��رکت ها در حوزه های مختلف‬ ‫هس��تیم که تامین بازار مناس��ب برای این محصوالت‬ ‫ای��ن ن��وع فعالیت ه��ا را اقتصادی تر می کند و توس��عه‬ ‫اقتص��اد مبتنی بر عل��م و فناوری می تواند تحقق بخش‬ ‫اقتصاد مقاومتی و توس��عه صادرات برای کش��ور باشد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۳0۷‬ش��رکت دانش بنیان در کش��ور فعالیت‬ ‫می کن��د که بس��یاری از دس��تاوردهای انها به صورت‬ ‫محص��ول و خدمات در بازاره��ای داخلی و بین المللی‬ ‫عرضه می ش��ود‪ .‬عرضه این نوع محصوالت در کش��ور‬ ‫می تواند بازار مناس��بی برای این نوع کاالها و در نتیجه‬ ‫بو کار فراهم اورد ام��ا دولت برای‬ ‫ایج��اد محیط کس�� ‬ ‫ص��ادرات این کاالها برنامه ریزی گس��ترده ای کرده و‬ ‫برای تقویت ظرفیت صادراتی شرکت های دانش بنیان‬ ‫کش��ور سال گذشته تسهیالتی در اختیار ‪ ۶00‬شرکت‬ ‫قرار داده اس��ت ک��ه این روند همچن��ان ادامه دارد‪ .‬بر‬ ‫اس��اس گزارش سال ‪ ۲0۱۶‬کنفرانس تجارت و توسعه‬ ‫سازمان ملل (انکتاد)‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران در معیار‬ ‫نیروی انس��انی در اقتصاد دانش بنیان در ردیف چهارم‬ ‫کش��ورهای برتر جهان قرار گرفته اس��ت که این نشان‬ ‫می ده��د فرزندان ای��ن مرز و بوم در این��ده می توانند‬ ‫اتفاق ه��ای بزرگی در زمینه اموزش‪ ،‬خدمات و فناوری‬ ‫در کش��ور رق��م بزنند‪ .‬ایران ام��روز از جمعیت نزدیک‬ ‫به ‪ ۵‬میلیون نفری دانش��جویی برخوردار است و تعداد‬ ‫دانشجویان ایرانی نسبت به دوره پیش از انقالب حدود‬ ‫‪ ۱۶‬برابر شده است که این ظرفیت می تواند ما را سرامد‬ ‫فعالیت های علمی و فناوری و دانش بنیان کند‪ ،‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬تاثیر شگرفی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد‪.‬‬ ‫گس��ترش تولید محصوالت دانش بنیان با بهره گیری از‬ ‫علم و دانش نخبگان که در ایران کم نیس��تند و معرفی‬ ‫مناس��ب و به جای ان به م��ردم‪ ،‬گرایش انان به خرید‬ ‫کاالی ایرانی را دو چندان می کند و عالوه بر این مزیت‪،‬‬ ‫باع��ث ایج��اد انگیزه برای خل��ق ایده ه��ای فناورانه و‬ ‫گس��ترش فعالیت ه��ای علمی در کش��ور می ش��ود‪.‬‬ ‫همان طور که مس��ئوالن کش��ور به وی��ژه در حوزه علم‬ ‫و فن��اوری تاکی��د کرده اند اینده اقتصاد کش��ور از ان‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان اس��ت و سیستم های سنتی‬ ‫فعلی محکوم به شکس��ت است‪ .‬گسترش فعالیت های‬ ‫فناورانه از س��وی جوانان نخبه کشور عالوه بر رشد علم‬ ‫بو کار‬ ‫و دانش در ایران گس��ترده تر ش��دن محیط کس ‬ ‫را ب��ه دنب��ال دارد و ایج��اد اس��تارت اپ های گوناگون‬ ‫ب��رای معرف��ی این نوع محصوالت نی��ز معرفی تولیدات‬ ‫مبتنی ب��ر فناوری و گرایش بیش��تر م��ردم به خرید این‬ ‫ن��وع کااله��ا را رقم خواهد زد‪ .‬س��ورنا س��تاری‪ ،‬معاون‬ ‫علم��ی و فن��اوری رییس جمهوری در ای��ن باره گفت‪ :‬با‬ ‫اطمین��ان می توان گفت بس��یاری از ش��بکه های جدید‬ ‫تولید‪ ،‬توزیع و مال ها س��بب در اختیار گرفتن تولیدات‬ ‫و محصوالت با هزینه های کمتر و در دسترس می شوند‬ ‫و در این زمینه ها نیازمند فرهنگ س��ازی هس��تیم‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امروز شاهدیم شرکت هایی بدون حتی‬ ‫ی��ک مترمربع فضای فیزیکی ام��ا با ارزش چند میلیارد‬ ‫دالری سر براورده اند؛ حال فکر کنید که برای دستیابی‬ ‫به این ارزش مالی باید چقدر در کش��ور نفت بفروشیم؟‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ارزش افراد به ان چیزی اس��ت که‬ ‫در ذهن ش��ان است نه در جیب شان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پایه و‬ ‫اس��اس اقتصاد نوین و جدید فرزندان خودمان هس��تند‬ ‫که منش��ا تحوالت بنیادین در اینده کشور خواهند شد‪.‬‬ ‫ما هستیم که باید خود را با این تحوالت هماهنگ کنیم‬ ‫و بدانیم راهی جز این نداریم‪ .‬س��تاری با تاکید بر اینکه‬ ‫درس ه��ای مدارس باید قابل تغییر باش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با‬ ‫کتاب ه��ا و جزوه های ‪ ۳0‬س��ال پیش دیگر راه به جایی‬ ‫نخواهیم برد و باید نظام اموزشی کشور به سمت اموزش‬ ‫تا لحظه مرگ و ش��هرهای هوشمند حرکت کند‪ .‬کشور‬ ‫عالوه بر مش��کالتی که در زمینه اقتصاد و اش��تغال دارد‪،‬‬ ‫با معضل الودگی محیط زیس��ت روبه رو است که حرکت‬ ‫به سمت تولیدات دانش بنیان می تواند تاثیر مستقیم بر‬ ‫حل این مش��کل داشته باش��د‪ .‬باید اشتباه های گذشته‬ ‫در گس��ترش صنایع الوده کننده محیط زیست را جبران‬ ‫کرد و تامین بازار مناس��ب برای محصوالت دانش بنیان‬ ‫ب��ا تحق��ق حمایت از کاالی ایرانی از راه هایی اس��ت که‬ ‫افزای��ش تولی��د محصوالت پاک و فناوران��ه را به همراه‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬همچنین شرکت های دانش بنیان ظرفیت‬ ‫زیادی برای ایجاد اش��تغال در کش��ور دارند و توس��عه‬ ‫فعالیت های مبتنی بر دانش نقش مهمی در ایجاد محیط‬ ‫بو کار به ویژه برای فارغ التحصیالن دانشگاهی دارد‪.‬‬ ‫کس ‬ ‫بهزاد سلطانی‪ ،‬رییس صندوق نواوری و شکوفایی کشور‪،‬‬ ‫دی س��ال گذشته در اهواز در این باره گفت که از طریق‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان‪ ۳ ،‬برابر دولت می توان ش��غل‬ ‫ایج��اد کرد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬دولت ‪ ۲۳‬هزار میلیارد ریال‬ ‫به صندوق نواوری و شکوفایی اعتبار تخصیص داده و از‬ ‫این مقدار ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵00‬میلیارد ریال برای شرکت های‬ ‫دانش بنیان اس��تفاده و به کار تبدیل ش��ده است‪ .‬رییس‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی کشور ادامه داد‪ :‬دولت برای‬ ‫ایجاد یک ش��غل پایدار ‪ ۳‬میلی��ارد و ‪ ۳00‬میلیون ریال‬ ‫بودجه نیاز دارد‪ ،‬اما از طریق شرکت های دانش بنیان بین‬ ‫‪ ۵00‬تا یک میلیارد ریال به سرمایه نیاز است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 4‬اردیبهشت ‪ 7 1397‬شعبان ‪ 24 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 374‬پیاپی ‪2347‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاه بازرگانی‬ ‫حاکم بر صنعت موتورسیکلت‬ ‫یکی از دغدغه های‬ ‫کسانی که خودرو‬ ‫شخصی دارند مربوط به‬ ‫خدمات پس از فروشی‬ ‫است که شرکت‬ ‫سازنده با توجه به‬ ‫محصوالت خود مبادرت‬ ‫به انجام ان می کند‪.‬‬ ‫به طور نمونه‪ ،‬گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو‬ ‫برای بهبود و توسعه‬ ‫خدمات امدادی خود‬ ‫به مشتریان در حوزه‬ ‫پایگاه اطالع رسانی‪،‬‬ ‫ناوگان امدادپالس را‬ ‫به این مجموعه اضافه‬ ‫کرده است‬ ‫برای جلب رضایت حداکثری مشتریان شیوه های نوین امدادرسانی تدوین شد‬ ‫«امدادپالس» و «خدمات بالینی» در سبد امداد خودرو‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکی از دغدغه های کس��انی که خودرو ش��خصی‬ ‫دارند مربوط به خدمات پس از فروش��ی اس��ت که‬ ‫ش��رکت سازنده با توجه به محصوالت خود مبادرت‬ ‫ب��ه انجام ان می کند‪ .‬به ط��ور نمونه‪ ،‬گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو برای بهبود و توس��عه خدمات امدادی‬ ‫خود به مش��تریان در ح��وزه پایگاه اطالع رس��انی‪،‬‬ ‫ن��اوگان امدادپالس را به ای��ن مجموعه اضافه کرده‬ ‫است‪ .‬همچنین در بحث خدمات بالینی این توانایی‬ ‫را در خ��ود ایج��اد کرده تا خودروهای��ی که نیاز به‬ ‫حمل به مرکزی برای تعمیر نداشته باشند در محل‬ ‫به انها خدمات داده شود‪.‬‬ ‫ش��یوه های نوی��ن امدادرس��انی از جمله مباحث‬ ‫مط��رح در کش��ورهای صنعتی ب��رای جلب هر چه‬ ‫بیش��تر مش��تریان خود اس��ت‪ .‬صنعت خودرو نیز‬ ‫در این راس��تا گام های مثبتی برداش��ته و باید دید‬ ‫ای��ن تغییر و تحوالت چقدر نظر متقاضیان را جلب‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای کیفی خدمات‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت خدم��ات پ��س از ف��روش‬ ‫ایران خودرو (ایساکو) در نشستی‪ ،‬ضمن جمع بندی‬ ‫خدمات عرضه شده به مشتریان در فروردین امسال‪،‬‬ ‫برنامه های س��ال ‪ ۹۷‬را به طور رسمی به معاونان و‬ ‫مدیران ابالغ کرد‪ .‬س��ید رضا حس��ینی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ارتقای س��طح عیب یابی و کاه��ش ضریب خطا در‬ ‫شبکه خدمات پس از فروش یکی از راه های افزایش‬ ‫کیفیت خدمات است که به عنوان مهم ترین فعالیت‬ ‫سال جدید در برنامه های این شرکت گنجانده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش بینی می ش��ود با این اقدام‪ ،‬مدت زمان‬ ‫توق��ف خ��ودرو در نمایندگ��ی کاهش یافت��ه و با‬ ‫جلوگیری از بازگش��ت دوباره خ��ودرو به تعمیرگاه‪،‬‬ ‫رضایت مش��تریان در تمام الیه ها به شکل ملموسی‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی در این جلسه ضمن تبیین مجموع فعالیت ها‬ ‫و نق��اط ق��وت و قابل بهبود س��ال گذش��ته گفت‪:‬‬ ‫ارزیابی های ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد‬ ‫ای��ران‪ ،‬در طول چند س��ال گذش��ته‪ ،‬موید رش��د‬ ‫روزافزون مشتریان از خدمات پس از فروش شرکت‬ ‫ایران خودرو بوده و اصلی ترین هدف شرکت ایساکو‬ ‫در س��ال جدید حرک��ت فزاین��ده و ملموس تر در‬ ‫همین راستا است‪.‬‬ ‫حس��ینی همچنین درباره دلی��ل افزایش امتیاز‬ ‫رضای��ت مش��تریان خود گف��ت‪ :‬توس��عه و اجرای‬ ‫خدم��ات نوی��ن‪ ،‬برگ��زاری‪ ۳۶۰‬هزار س��اعت دوره‬ ‫اموزش��ی در مدیری��ت ام��وزش فن��ی و مح��ل‬ ‫نمایندگی ه��ا (‪ )OJT‬در زمینه های فنی و تعامل با‬ ‫مشتری‪ ،‬تامین مناس��ب و به موقع قطعات‪ ،‬توسعه‬ ‫خدم��ات خودروه��ا و محصوالت جدید در س��طح‬ ‫کش��ور‪ ،‬نظارت های دوره ای و پایش مس��تمر نحوه‬ ‫خدمات ده��ی نمایندگی ها در ‪ ۱۱‬منطقه کش��ور‪،‬‬ ‫تخصیص تجهیزات روزام��د به نمایندگی ها‪ ،‬پایش‬ ‫و کنت��رل مراجعه های تکراری خودروها به ش��بکه‬ ‫خدم��ات پس از فروش و پیگیری رفع نهایی عیوب‬ ‫انها‪ ،‬از دالیل رش��د ش��رکت در سال گذشته بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار امی��دواری کرد با اج��رای برنامه های‬ ‫اعالم ش��ده در سال ‪ ۹۷‬این روند به شکل چشمگیر‬ ‫و متفاوتی ادامه یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایساکو درباره افزایش کمیت و کیفیت‬ ‫خدمات دهی در ش��بکه سراسری این شرکت افزود‪:‬‬ ‫امس��ال برنامه از پیش تعیین ش��ده ای برای افزایش‬ ‫تع��داد نمایندگی ها نداریم و بیش��ترین تمرکز را بر‬ ‫افزای��ش کیفیت خدم��ات در تعمیرگاه های موجود‬ ‫خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات نوین امدادی‬ ‫متقاض��ی با خ��ودرو کپچر وارد نمایندگی ش��ود و‬ ‫بخواهد تعویض روغن داشته باشد پسندیده نیست‬ ‫نمایندگی بگوید «من پایلوت نیستم»‪ .‬ایساکو این‬ ‫راهکار را دیده اس��ت تا مشتری در هر نمایندگی‪،‬‬ ‫ان طی��ف از خدمات عموم��ی را به راحتی دریافت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬این خدمات‪ ،‬اطالع رس��انی ش��ده‬ ‫و نحوه انتخاب مش��تری ب��رای گرفتن خدمات در‬ ‫س��ایت ایس��اکو و س��امانه ‪ ۰۹۶۴۴۰‬ق��رار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫همچنی��ن س��یدرضا حس��ینی در گفت وگ��و با‬ ‫«گس��ترش صنعت» درباره برخ��ورد با افراد خاطی‬ ‫در بحث امدادخودرو گفت‪ :‬با افراد خاطی مطابق با‬ ‫‹ ‹خدمات «ایساکوکارت» چیست‬ ‫قانون برخورد خواهد شد و در کوتاه زمان ممکن به‬ ‫حس��ینی همچنین درباره تاثیر نرخ ارز روی نرخ‬ ‫شکایت ها رسیدگی می شود‪.‬‬ ‫قطعات خدمات پس از فروش این شرکت گفت‪ :‬به‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬روزانه تمام ش��کایت های ثبت شده‬ ‫هر حال نوس��ان های نرخ ارز به طور قطع می تواند‬ ‫رصد می شود و امروز امار رسیدگی به شکایت ها به‬ ‫روی تم��ام فراینده��ای کاری بنگاه های اقتصادی‬ ‫طور میانگین ‪ ۵‬روز پس از ثبت ان اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫تاثی��ر بگذارد‪ .‬اما نکته ای که وجود دارد این اس��ت‬ ‫میانگین رس��یدگی ایساکو به ش��کایت مشتری در‬ ‫که ما چه تدبیری بیندیش��یم‪ ،‬فرصت ها و تهدیدها‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۵‬روز بوده در حالی که این عدد در‬ ‫را شناس��ایی کنیم و به نحو مقتضی اقدام های الزم‬ ‫شروع سال ‪ ۹۲‬حدود ‪ ۱۵‬روز بوده است‪ .‬این ‪ ۵‬روز‬ ‫را انجام دهیم‪.‬‬ ‫از زمانی اغاز می ش��ود که ش��کایت مطرح و به ان‬ ‫او اظه��ار کرد‪ :‬اگر به نرخ توزی��ع قطعات یدکی‬ ‫رسیدگی و پرونده بسته می شود‪.‬‬ ‫تمام توزیع کنندگان در سال ‪ ۹۶‬مراجعه و امار ان‬ ‫درباره امدادرس��انی‪ ،‬برخی اعالم می کنند زمان بر‬ ‫از مراجع ذی ربط گرفته ش��ود‪ ،‬مش��خص می شود‬ ‫ب��وده و در این زمینه مش��کالتی وج��ود دارد‪ .‬وی‬ ‫که ایساکو توانس��ته به باالترین نرخ توزیع قطعات‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬ب��ه گواهی گزارش ها در کل ش��بکه‪،‬‬ ‫یدکی در س��ال ‪ ۹۶‬برس��د که مبلغی افزون بر یک‬ ‫امدادرسانی زیر یک روز بوده و این امار برای تهران‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫زیر ‪ ۴‬ساعت بوده است‪ .‬اگر موردی بوده باید اعالم‬ ‫وی گفت‪ :‬این عدد رشدی حدود ‪۱۳‬درصد نسبت‬ ‫تا به ان رسیدگی شود‪.‬‬ ‫به سال ‪ ۹۵‬داش��ت و مربوط به توزیع قطعات (کل‬ ‫در س��ایر کش��ورها ش��یوه های نوین��ی ب��رای‬ ‫محصوالت) در بازار است؛ این امر به دلیل مدیریت‬ ‫خدمات ده��ی پس از فروش به وج��ود امده که در‬ ‫مناسب محقق شده است‪ .‬با روش های مختلفی که‬ ‫راس��تای جل��ب رضایت مش��تریان گام های مثبتی‬ ‫در این ش��رکت ابداع ش��ده و در حال پیاده سازی‬ ‫برداش��ته ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل ایس��اکو درباره‬ ‫است مش��تریان می توانند ادامه این حرکت ها را به‬ ‫خدم��ات پس از ف��روش به ش��یوه نوی��ن عالوه بر‬ ‫طور ملموس در سال ‪ ۹۷‬به شکل عملیاتی ببینند‪.‬‬ ‫امداد پالس در س��ال جدید به خدمات غیرحضوری‬ ‫حس��ینی به «ایساکوکارت» اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در ح��وزه خدمات غیرحضوری‬ ‫با توزی��ع «ایس��اکوکارت» در ح��ال فراهم کردن‬ ‫برنامه های جدی وجود دارد تا بتوانیم حجم زیادی‬ ‫امکاناتی هس��تیم که نهادها‪ ،‬سازمان ها و اداره های‬ ‫از مراجعه ه��ای مردم را کاهش دهیم‪ .‬مش��غله ها و‬ ‫دولتی و نیز کارمندان ک��ه دارای محصوالت گروه‬ ‫زمان بر بودن برخی کارها در ش��هرها باعث شده تا‬ ‫صنعتی ایران خودرو هستند با استفاده از این کارت‬ ‫دامن خدمت رسانی خود را گسترده تر کنیم‪.‬‬ ‫بدون بهره و ‪ ۳‬ماهه خدمات بگیرند یا قطعات مورد‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬به طور قط��ع ای��ن برنامه مورد‬ ‫نیاز را خریداری کنند‪.‬‬ ‫اس��تقبال و رضایتمن��دی مردم و مش��تریان واقع‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬این برای ایج��اد جذابیت های الزم‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬از جمله برنامه های جدی س��ال ‪۹۷‬‬ ‫است تا بتوانیم کاالی ایرانی را در بین مردم ترویج‬ ‫خدمات ده��ی تخصص��ی غیرحضوری اس��ت‪ .‬اقدام‬ ‫کنیم؛ اینکه مشتری بدون داشتن دغدغه پرداخت‬ ‫دیگ��ری که ت��ا ش��هریور از ان رونمایی می ش��ود‬ ‫پول با استفاده از این کارت خدمات و قطعات مورد‬ ‫مقوله ای داش��تیم با عنوان پایلوت؛ اینکه مش��تری‬ ‫نی��از را دریافت کند‪ .‬این امر باعث ش��د تا قطعات‬ ‫ب��ه نمایندگی برای خدم��ات مراجع��ه می کرد اما‬ ‫بیشتری در شبکه به فروش برسد‪.‬‬ ‫مس��ئول نمایندگی عنوان می کرد «من پایلوت این‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درب��اره خودروه��ای‬ ‫نمایندگی نیس��تم» و ب��ا همین جمله‬ ‫خارجی مانند خانواده هایما‪ ،‬کپچر و‪...‬‬ ‫مشتری را از خود ناراضی می کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس قراردادهای رسمی‪ ،‬قطعات‬ ‫حس��ینی افزود‪ :‬از ای��ن رو‪ ،‬خدمات‬ ‫باید از ش��رکت مادر گرفته ش��ود اما‬ ‫ایس��اکو س��ال ‪ ۹۷‬به دو دسته تقسیم‬ ‫با برنامه داخلی س��ازی که ایران خودرو‬ ‫می شود‪ :‬عمومی و تخصصی‪.‬‬ ‫برای محص��والت خ��ود دارد در حال‬ ‫وی در توضی��ح خدم��ات تخصصی‬ ‫کاهش این نرخ وابس��تگی ها است‪ .‬به‬ ‫نیز گف��ت‪ :‬خدماتی مانند تعمیر موتور‬ ‫سید رضا حسینی‬ ‫عنوان مث��ال‪ ،‬دانگ فنگ با ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫و گیربک��س خ��ودرو‪ ،‬رف��ع ایرادهای‬ ‫مشتری که خدمات‬ ‫داخلی س��ازی قطعات ش��روع شد اما‬ ‫الکترونیکی و‪ ...‬هست که به تجهیزات‬ ‫دریافت می کند از او‬ ‫امس��ال از مرز ‪ ۷۰‬درص��د رد خواهد‬ ‫تخصص��ی نیاز دارد‪ .‬ای��ن امر همچون‬ ‫درباره تخصص‪ ،‬زمان‪،‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گذش��ته در برخ��ی تعمیرگاه ه��ای‬ ‫هزینه‪ ،‬سرعت و کیفیت‬ ‫مدیرعامل ایس��اکو خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫تخصصی ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫خدمات پرسش می شود‬ ‫همچنی��ن ب��رای خدم��ات عمومی و هر نظری که داشته باشد برنامه جدی تمرکز روی بحث قطعات‬ ‫تمام خودروه��ا‪ ،‬همه نمایندگی ها در به شکل انالین و زنده یدک��ی تولی��د داخ��ل اس��ت و این با‬ ‫سراسر کشور باید قابلیت داشته باشند برای تیم نظارتی می رود مقایسه خدمات پیشین و فعلی کامال‬ ‫ک��ه همه نوع خدماتی را بدهند‪ .‬اینکه‬ ‫ملموس است‪.‬‬ ‫� نظرسنجی انالین‬ ‫تعمیرگاه ه��ا و مکانیکی ه��ا در بح��ث تعمی��ر‬ ‫خودروه��ا گالیه ه��ای زیادی نس��بت ب��ه عملکرد‬ ‫امداد خودروها دارند؛ اینکه کارشناسان این بخش‬ ‫خدمات��ی‪ ،‬تخص��ص الزم در تعمی��ر خودروها را‬ ‫نداش��ته و درواقع کار مکانیک ها را برای رفع عیب‬ ‫افزایش می دهند‪.‬‬ ‫حس��ینی در پاسخ به این پرسش که کارشناسان‬ ‫برای امدادخودروهای موردنیاز از س��وی ایس��اکو‬ ‫اموزش ه��ای الزم را دیده ان��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬امدادگران‬ ‫ایس��اکو کس��انی که کار حمل را انجام می دهند و‬ ‫اف��رادی که کار ام��داد بالینی دارن��د و روی امداد‬ ‫پ�لاس متمرکز ش��ده اند و چ��ه انهایی ک��ه امداد‬ ‫دو منظ��وره می دهند ب��ه طور کام��ل از فیلترهای‬ ‫اموزشی رد می شوند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ضم��ن انک��ه زمانی ک��ه روی این‬ ‫س��امانه مش��تری خدم��ات را دریاف��ت می کند به‬ ‫ش��کل ‪ USSD‬از او نظرس��نجی می شود‪ .‬مشتری‬ ‫که خدمات دریافت می کن��د از او درباره تخصص‪،‬‬ ‫زمان‪ ،‬هزینه‪ ،‬س��رعت و کیفیت خدمات پرس��ش‬ ‫می شود و هر نظری که داشته باشد به شکل انالین‬ ‫و زنده برای تیم نظارتی می رود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬به طور‬ ‫قطع اگر امدادگری تخصص الزم را نداش��ته باشد‬ ‫و نتوانس��ته جلب رضای��ت کن��د در مکانیزم های‬ ‫کنترلی‪ ،‬اموزشی و بازپروری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت هایی برای جبران خالها‬ ‫برخی افراد در شهرستان ها نسبت به خال درباره‬ ‫امدادخودرو گالیه هایی دارند‪ .‬وی درباره گستردگی‬ ‫امدادخودروها نیز توضیح داد‪ :‬ایس��اکو سعی کرده‬ ‫در هر شهر حداقل یک نمایندگی داشته باشد‪.‬‬ ‫البته مسئله متناس��ب با جمعیت و خودروهایی‬ ‫اس��ت که در این ش��هرها وجود داش��ته و در حال‬ ‫تردد هس��تند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬در منطقه دهلران که‬ ‫متقاضی نداشتیم برای اینکه بتوانیم خدمت رسانی‬ ‫کنی��م امداد پ�لاس و امداد خودرو به ش��کل کامل‬ ‫انجا مس��تقر ش��دند‪ ،‬یا در منطقه خاش سیستان‬ ‫و بلوچس��تان نیز همین کار انجام شد و در این باره‬ ‫حت��ی یک م��ورد «ع��دم پذی��رش» ثبت نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین س��عی ش��ده حداق��ل ی��ک نمایندگی‬ ‫متناس��ب ب��ا جمعیت و تع��داد خودروه��ای گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو که تردد دارند در شهرستان ها‬ ‫مس��تقر باش��ند و اگ��ر متقاض��ی ب��رای واگذاری‬ ‫نمایندگی وجود نداشته باشد با امدادخودرو مسئله‬ ‫جبران شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬البته ممکن اس��ت در برخی استان ها‬ ‫و شهرس��تان ها ب��ه افزای��ش تع��داد نمایندگی و‬ ‫امدادخودروه��ا نیاز باش��د و این مس��ئله ارتباطی‬ ‫دو س��ویه است و سرمایه گذارانی باید در ان منطقه‬ ‫باشند و درخواست بدهند که ایساکو از این مسئله‬ ‫استقبال می کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در حال رصد کمبودها هس��تیم و اگر‬ ‫متقاضی وجود داش��ته باش��د‪ ،‬حمایت شده تا امار‬ ‫مراکز خدمات دهی افزایش یابد‪.‬‬ ‫حس��ینی در پاسخ به این پرس��ش که کمبودها‬ ‫چقدر است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امروز بر اساس استانداردهایی‬ ‫که وجود دارد کمبودی دیده نمی ش��ود‪ .‬ش��اید در‬ ‫بعض��ی جاه��ا زیاد هم باش��ند اما ب��ا اضافه کردن‬ ‫امدادهای غیرحضوری مانند امدادپالس و اتوکلیک‬ ‫و دو شیفت کردن نمایندگی ها سعی شده تا خالها‬ ‫جبران شود‪.‬‬ ‫ش��رکت های موتورسیکلتی‬ ‫فعال در کشور بیشتر بازارگرا‬ ‫بوده و خود را متعهد به خرید‬ ‫قطع��ات داخل��ی نمی دانند‪.‬‬ ‫حتی برخی ب��ه عنوان تامین‬ ‫قطعات مورد نی��از بازار لوازم‬ ‫یدک��ی این صنع��ت‪ ،‬واردات‬ ‫حبیب اهلل محمودان‬ ‫زی��ادی دارن��د‪ ،‬کاالهایی که‬ ‫نایب رییس انجمن‬ ‫در مقایس��ه با قطع��ات دیگر‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫اهمی��ت کمت��ری دارن��د و موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫ب��رای س��اخت ان در داخل‬ ‫مش��کلی وج��ود ن��دارد‪ .‬این‬ ‫تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت ب��ا واردات قطع��ات دچ��ار‬ ‫این توهم هس��تند که برای تنظیم ب��ازار کار منطقی انجام‬ ‫می دهن��د در حالی که ب��رای واردات یک قطعه الس��تیکی‬ ‫کم اهمیت که در داخل نیز تولید می ش��ود هزینه کردن کار‬ ‫مطلوبی نیست‪.‬‬ ‫حتی این تعهد در سازندگان موتورسیکلت وجود ندارد که‬ ‫از قطع��ات تولید داخل حداق��ل برای خدمات پس از فروش‬ ‫خ��ود اس��تفاده کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬نخس��ت بای��د مونتاژکاران‬ ‫موتورس��یکلت در کشور توجیه شوند و نقشه راه را برای انها‬ ‫تفهیم کنیم‪.‬‬ ‫مش��کل اساس��ی این اس��ت که بین ‪ ۲‬صنع��ت خودرو و‬ ‫موتورس��یکلت دچار افراط و تفریط شده ایم؛ به یکی اهمیت‬ ‫زیادی داده می شود در حالی که دیگری به فراموشی سپرده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ت وارد‬ ‫امروز مدل های جدید زیادی از انواع موتورس��یکل ‬ ‫بازار ش��ده که قطعات انها بس��یار کمیاب و نایاب اس��ت و‬ ‫همین امر باعث ش��ده تا قیمت ها باال رود‪ .‬در صنعت خودرو‬ ‫نگرش صنعتی حاکم است و نگرش بازرگانی فراموش شده و‬ ‫برعکس‪ ،‬در صنعت موتورس��یکلت نگاه بازرگانی حاکم است‬ ‫و فکری از صنعتی شدن وجود ندارد‪ .‬این مهم بر عهده وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که فعاالن موتورس��یکلت را‬ ‫توجیه کند و سیاس��ت های اجرا ش��ده برای صنعت خودرو و‬ ‫بومی س��ازی مدل های خودرویی برای صنعت موتورسیکلت‬ ‫نیز اعمال ش��ود‪ .‬این صنعت نیز یکی از صنایع اش��تغالزا در‬ ‫کش��ور اس��ت که با مدیریت تولیدی ‪-‬صنعتی و خروج ان از‬ ‫حال��ت تجاری می تواند یکی از بخش ه��ای درامدزا و ارزاور‬ ‫کشور شود‪ .‬ظرفیت ان در کشور نیز فراهم است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مجلس به دنبال تحقیق و تفحص‬ ‫از توقف ثبت سفارش خودرو‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اس�لامی از احتمال‬ ‫تحقی��ق و تفح��ص در عملک��رد‬ ‫دول��ت در زمین��ه توق��ف مقطع��ی‬ ‫ثبت س��فارش واردات خ��ودرو خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫عبداهلل رضیان با بیان این مطلب‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به طور قطع همزمان با تصویب طرح یک فوریتی‬ ‫ساماندهی بازار خودرو‪ ،‬اقدام های اخیر دولت در زمینه توقف‬ ‫مقطعی ثبت سفارش خودرو در صحن علنی مجلس شورای‬ ‫اسالمی مورد بررسی قرار گرفته و کنترل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در دوره ای از زمان نوس��ان های نرخ دالر و‬ ‫ش��رایط جدید‪ ،‬بازار خودرو را با شوک جدید قیمتی روبه رو‬ ‫کرد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬تا زمان بازگشت دولت به حالت تعادل‬ ‫و مشخص شدن نرخ نهایی ارز‪ ،‬اقدام به توقف ثبت سفارش‬ ‫ک��رده زیرا نگاه دول��ت‪ ،‬توقف مقطعی با ه��دف کنترل این‬ ‫شرایط است‪.‬‬ ‫به گزارش عصرخودرو‪ ،‬نماینده مردم قائمش��هر در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با تاکید ب��ر اینکه باید ط��رح یک فوریتی‬ ‫س��اماندهی بازار خ��ودرو در کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجل��س با حضور مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مورد بررسی قرار گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این جلسه ها به طور‬ ‫قطع دالیل توقف مقطعی ثبت س��فارش واردات خودرو را از‬ ‫مسئوالن دولتی جویا خواهیم شد‪.‬‬ ‫رضیان در پایان تاکید کرد‪ :‬نگاه مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫تحقیق و تفحص از عملک��رد دولت در زمینه توقف مقطعی‬ ‫ثبت س��فارش واردات خودرو بوده که هنوز به نتیجه نهایی‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬سامانه ثبت سفارش خودرو از زمان‬ ‫انتق��ال به س��امانه جامع تجارت امکان ثبت هیچ س��فارش‬ ‫جدی��دی را ن��دارد و در ای��ن ش��رایط فعاالن ب��ازار خودرو‬ ‫معتقدند که این گون��ه تصمیم ها جز تالطم بازار خودرو و بر‬ ‫هم زدن ان دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ضمن انکه براس��اس امار گمرک ایران در طول فروردین‬ ‫امس��ال یک هزار و ‪ ۳۴‬خ��ودرو به ارزش ‪ ۲۳‬میلیون و ‪۶۵۱‬‬ ‫هزار دالر وارد کش��ور شده که نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫قب��ل از نظر تعداد‪ ۷۳ ،‬و از حی��ث ارزش ‪ ۷۷‬درصد کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫همچنین در طول سال ‪ ۹۶‬تعداد ‪ ۷۰‬هزار و ‪ ۷۵‬خودرو به‬ ‫ارزش یک میلیارد و ‪ ۸۳۸‬میلیون و ‪ ۸۵۱‬هزار دالر به کشور‬ ‫وارد شد که نسبت به سال ‪ ۹۵‬از نظر تعداد ‪ ۸/۶۶‬و از حیث‬ ‫ارزش ‪ ۸/۴۴‬درصد کاهش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 374‬پیاپی ‪2347‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 4‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪ 24‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫سیاست های کاغذی برای ارز‬ ‫ح��دود دو هفته اس��ت ک��ه دولت‬ ‫ارز را تک نرخ��ی ک��رده و فقط بانک‬ ‫مرکزی است که نرخ انواع ارز را اعالم‬ ‫می کند‪ .‬در این مدت بخش��نامه های‬ ‫مختلفی برای پایداری این سیاس��ت‬ ‫صادر شده اما سوال اینجاست که ایا‬ ‫این سیاست های همه جانبه موفق به‬ ‫حسین پیرموذن‬ ‫تغیی��ر واقعیت موجود در بازار ش��ده‬ ‫اس��ت؟ ایا حمایت بان��ک مرکزی از عضو هیات رییسه اتاق‬ ‫بازرگانی ایران‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی به حاکمیت این‬ ‫نرخ در مناسبات اقتصادی منجر شده‬ ‫است؟‬ ‫پاس��خ کامل و دقیق به این پرسش ها را به وقت دیگری موکول‬ ‫می کنم چراکه باید زمان بیش��تری به سیاس��ت گذاران داد و پس‬ ‫از ان نتیج��ه عملکردش��ان را بررس��ی کرد اما سرنوش��ت برخی‬ ‫سیاس��ت های اعمالی و نتیجه برخی از بخش��نامه های صادر شده‪،‬‬ ‫از هم اکن��ون قابل ارزیابی اس��ت چنانکه این بخش��نامه ها تکرار‬ ‫برخی سیاس��ت های شکست خورده گذشته است‪ .‬بخشنامه ای که‬ ‫بانک مرکزی در زمینه ضرورت س��پردن ارز حاصل از صادرات به‬ ‫بانک ها‪ ،‬صادر کرده‪ ،‬یکی از سیاست های تکراری در مواقع مشابه‬ ‫گذش��ته است که نش��ان دهنده نا اشنایی سیاس��ت گذار با مراتب‬ ‫تجارت و شرایط کنونی صادرات است‪.‬‬ ‫انچه ب��ه عنوان ضرورت س��پردن ارز از س��وی صادرکنندگان‬ ‫عنوان ش��ده در عمل‪ ،‬تکرار سیاست پیمان سپاری ارزی است که‬ ‫طعم شکست ان هنوز در اقتصاد ایران احساس می شود‪.‬‬ ‫سیاس��ت گذاران ارزی اگ��ر به دنبال پای��داری تصمیم خود در‬ ‫تک نرخی کردن ارز هس��تند باید بخشنامه های خود را منطبق با‬ ‫واقعیت های عملیاتی در اقتصاد تنظیم کنند و از تصمیم هایی که‬ ‫فقط روی کاغذ اعتبار دارد‪ ،‬بپرهیزند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر صادرکنن��دگان با محدودیت ه��ای بانکی که به‬ ‫تحمل ش��رایط خاص برای دریافت پول از مشتری خارجی منجر‬ ‫ش��ده‪ ،‬تالش می کنند بازارهای خارجی را حف��ظ کنند‪ .‬واقعیت‬ ‫این است که عمده صادرات ما به کشورهای همسایه مانند عراق‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬اذربایجان و گرجستان انجام می شود‪ .‬بخش‬ ‫عم��ده این م��راودات با ارزهای داخلی ش��کل می گیرد‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬برخ��ی از صادرکنندگان اردبیل ک��ه کاالی تولیدی را به‬ ‫ع��راق صادر می کنند‪ ،‬از مش��تری خود‪ ،‬ری��ال دریافت می کنند‬ ‫یا مش��تریان پاکس��تانی به دلیل ش��رایط خاص ان منطقه فقط‬ ‫حاضرند از طریق صرافی ها مراوده داش��ته باشند‪ .‬سیاست اعمالی‬ ‫بانک مرکزی اما با این واقعیت های عینی در صادرات فاصله دارد‬ ‫و فرض را بر ع��ادی بودن نقل و انتقال های ارزی میان بانک های‬ ‫داخلی و خارجی قرار داده است‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر‪ ،‬معافیت مالیاتی صادرکنندگان منوط به اجرای‬ ‫این سیاست غیرواقعی شده که در سال «حمایت از کاالی ایرانی»‬ ‫نوعی محدودیت برای صادرات به شمار می رود‪.‬‬ ‫در نشس��تی که به همراه رییس��ان اتاق های سراس��ر کشور با‬ ‫رییس کل بانک مرکزی و معاون ارزی این بانک داش��تیم‪ ،‬تاکید‬ ‫کردم که تاجران و صادرکنندگان محصوالت ایرانی به افغانستان‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬اذربایجان و گرجستان نمی توانند ارز حاصل از‬ ‫صادرات را به داخل انتقال دهند‪ .‬با محدودیت هایی که بر عملکرد‬ ‫صرافی ها ایجاد ش��ده‪ ،‬حتی نمی توانند ریال به کشور وارد کنند‬ ‫به همین دلیل ش��اهد کاهش ص��دور گواهی مبدا و افت صادرات‬ ‫در استان های مختلف هستیم‪.‬‬ ‫اگر این مس��ئله حل نش��ود ب��ه زودی تاج��ران ترکیه ای جای‬ ‫تاج��ران ایرانی را در بازارهای منطقه خواهند گرفت و این رقابت‬ ‫را به انها واگذار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫خواسته همیشگی بخش خصوصی از سیاست گذاران این است‬ ‫بو کار را بپذیرند و ب��رای بهبود ان‬ ‫ک��ه واقعیت های فضای کس�� ‬ ‫تالش کنند‪ .‬اعمال سیاس��ت های کاغذی نتیج��ه ای جز عقبگرد‬ ‫در فضای کس��ب و کار ندارد‪ .‬برپایه قانون بهبود مس��تمر محیط‬ ‫کس��ب و کار انتظار داریم که مسئوالن دولتی قبل از هر تصمیمی‬ ‫در زمین��ه فعالیت ه��ای اقتص��ادی با بخش خصوصی مش��ورت‬ ‫کنن��د‪ .‬در این صورت ضری��ب اعمال تصمیم ه��ای غیرعملیاتی‬ ‫کاه��ش خواهد یافت چراک��ه فعاالن بخش خصوص��ی به عنوان‬ ‫اقتصادگردانان کشور با واقعیت ها سر و کار دارند‪.‬‬ ‫صنایع مادر از تحویل ارز صادراتی مستثنا شوند‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در ش��رایط نابسامان و متالطم ارزی دولت تصمیم‬ ‫گرفت بسته جدید سیاست های ارزی را با نرخ ‪۴۲00‬‬ ‫تومانی دالر اجرایی کند اما بند ‪ ۶‬و ‪ ۷‬این بسته ارزی‬ ‫به اجبار صادرکنندگان کاالهای غیر نفتی برای عرضه‬ ‫ارزه��ای حاصل از صادرات به ش��بکه بانکی حکایت‬ ‫دارد که کارشناسان این امر مخالف توسعه و حمایت‬ ‫از تولید داخلی عنوان کرده اند و خواستار تجدید نظر‬ ‫در ای��ن موارد به س��ود تولیدکنندگان بزرگ صنعت‬ ‫کشور هس��تند‪ .‬بهمن ارمان‪ ،‬اقتصاددان و از مدیران‬ ‫سابق فوالد مبارکه و سازمان بورس و اوراق بهادار در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» تاکید کرد که دولت‬ ‫باید در س��ال حمایت از کاالی ایرانی تمام اقد ام های‬ ‫خود را با ش��عار سال همس��و کند‪ .‬وی معتقد است‬ ‫در کش��ور ه��زاران واحد تولیدی هس��ت اما مقیاس‬ ‫تولید انه��ا بزرگ و اقتصادی نیس��ت‪ .‬بیش از ‪۱00‬‬ ‫واح��د صنعتی لوازم خانگی در کش��ور وجود دارد که‬ ‫قو توسعه خود را انجام داده یا‬ ‫نمی توانند هزینه تحقی ‬ ‫تولید انبوه داشته باشند یا ماشین االت خود را به روز‬ ‫کنند در حالی که صنایع بزرگی از جمله مس‪ ،‬فوالد و‬ ‫پتروشیمی با هزینه کرد درامدهای حاصل از صادرات‬ ‫توانسته اند در س��ال های گذشته فعالیت های خود را‬ ‫توس��عه دهند‪ .‬از ارمان درباره راهکارهای همسویی‬ ‫دولت با تولیدکنندگان در این شرایط پرسیدیم‪ .‬وی‬ ‫این گونه پاسخ داد که دولت باید به منظور حمایت از‬ ‫تولید داخلی با تدابیر مناس��ب مانع ورود ارز حاصل‬ ‫از ص��ادرات ای��ن صنایع بزرگ به چرخ��ه اقتصادی‬ ‫کشور شود تا این صنایع بتوانند طرح های توسعه ای‬ ‫و به روزرسانی فناوری خود را انجام دهند‪ .‬اما ارزهای‬ ‫حاصل از صادرات فرش‪ ،‬پس��ته‪ ،‬زعفران و‪ ...‬که مبلغ‬ ‫قابل توجهی نیس��تند می توان��د وارد چرخه بازار ارز‬ ‫داخلی ش��ود ضمن اینکه نرخ برابر ریال برای س��ایر‬ ‫ارزه��ا متاثر از عوامل پیچیده ای اس��ت که با تزریق‬ ‫ارز ناش��ی از صادرات غیر نفت��ی نمی تواند تاثیری بر‬ ‫بازار ارز داشته باشد و تنها خروج سرمایه از کشور را‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫€ €اج�رای بس�ته سیاس�ت های ارزی دولت در‬ ‫بخش تولید و صنعت چه اثاری دارد؟‬ ‫اغاز امس��ال اتفاق هایی افتاد که ب��ر تولید ایرانی‬ ‫بازتاب منفی و س��نگینی داش��تند در اصل دولت به‬ ‫ج��ای حمای��ت از کاالی ایرانی فش��ارها را بر تولید‬ ‫ایرانی افزایش داده اس��ت‪ .‬ارز ‪ ۴۲00‬تومانی و اجبار‬ ‫ش��رکت های صادرکنن��ده کااله��ای غیر نفتی برای‬ ‫تزریق ارز وارداتی ب��ه چرخه بازار ارز داخلی یکی از‬ ‫این فشارهاست ان هم با نرخی که منطقی نیست و‬ ‫با ش��رایط تولید داخلی و باال بودن هزینه های تولید‬ ‫و س��ایر موارد سازگار نیس��ت‪ .‬به طور مثال‪ ،‬مالیات‬ ‫بر ش��رکت ها در اتحادی��ه اروپا که مکانی��زم بازار بر‬ ‫اقتص��اد ان حاکم اس��ت ‪ ۱۵‬درصد اس��ت در حالی‬ ‫که در ایران این نس��بت ‪ ۲۵‬درصد است‪ .‬این امر در‬ ‫عمل صادرات کاالهای غیر نفتی را با پدیده جدیدی‬ ‫رو به رو و ص��ادرات کاالهای غیر نفت��ی را غیر ممکن‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ادامه ان نیز باعث می ش��ود تا بازارهای‬ ‫صادراتی را که به زحمت فراوان به دس��ت اورده ایم‬ ‫از دس��ت بدهیم‪ .‬ضم��ن انکه ش��رایطی را به وجود‬ ‫اورده که هر گونه س��رمایه گذاری جدیدی در صنایع‬ ‫استراتژیک را غیر ممکن کرده است‪ .‬با سیاست هایی‬ ‫که دولت اعمال می کند طرف عرضه یا تولید داخلی‬ ‫با دش��واری های جدی رو به رو شده است‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫تولید محصول را با تاثیرپذیری از مشکالت صادراتی‬ ‫به خطر انداخته است چراکه در نهایت تولید و فروش‬ ‫محصول با دش��واری های جدی روبه رو ش��ده و نرخ‬ ‫س��هام ش��رکت های عمده صادرکننده مانند فوالد‪،‬‬ ‫معدنی ها و پتروش��یمی ها در بورس ب ه شدت کاهش‬ ‫یافت��ه‪ ،‬زیرا بورس در اصل به معنای ایینه تمام نمای‬ ‫اقتصاد کش��ور اس��ت و کوچکترین اتفاقی از اقتصاد‬ ‫و سیاس��ت کش��ور بالفاصله بازتاب خود را در بورس‬ ‫نش��ان می دهد به طوری که تصمی��م دولت مبنی بر‬ ‫ف��روش ارز ناش��ی از صادرات موجب ش��ده س��هام‬ ‫شرکت های بزرگ صنایع معدنی‪ ،‬فوالدسازی‪ ،‬مس و‬ ‫به ویژه شرکت های بزرگ صنایع پتروشیمی در بورس‬ ‫کاهش شدید یابد‪.‬‬ ‫€ €ک�دام صنای�ع عه�ده دار ص�ادرات کاالهای‬ ‫غیر نفت�ی به ش�مار می رون�د که تزری�ق ارزهای‬ ‫حاصل از صادرات به انها اسیب می زند؟‬ ‫عمده ص��ادرات کاالهای غیر نفتی کش��ور از مواد‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬فوالد و مس اس��ت‪ .‬بنابراین تعیین ارز‬ ‫‪ ۴۲00‬تومان��ی همراه ب��ا افزایش ش��دید نرخ مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬حامل های ان��رژی و اب بر فعالیت این صنایع‬ ‫بیش��ترین اثرات منفی را دارد و در عمل نفی ش��عار‬ ‫سال مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی است‪.‬‬ ‫€ €دولت قصد دارد با بسته سیاست های ارزی به‬ ‫ثبات در ش�رایط اقتصادی دست یابد‪ .‬چرا فعاالن‬ ‫اقتصادی با این سیاست دولت مخالفت می کنند؟‬ ‫درس��ت اس��ت که دولت قص��د دارد در ش��رایط‬ ‫اقتصادی کش��ور ثب��ات ایجاد کند اما این سیاس��ت‬ ‫درس��ت نباید با س��رکوب تولید داخلی همراه باشد‬ ‫زی��را در این صورت اه��داف تحق��ق نخواهد یافت‪.‬‬ ‫اگر نگاهی به گذش��ته بندازیم‪ ،‬درمی یابیم از زمانی‬ ‫ک��ه وزارت نفت نرخ خوراک واحدهای پتروش��یمی‬ ‫را به ‪ ۴‬براب��ر میانگین منطقه خلیج ف��ارس افزایش‬ ‫داد هیچ گون��ه س��رمایه گذاری جدی��دی در صنعت‬ ‫پتروشیمی نش��د چراکه نرخ تمام شده تولید در این‬ ‫شرایط هیچ توجیه اقتصادی ندارد‪ .‬به جرات می توان‬ ‫گفت عملی��ات اجرایی تمامی پروژه های در دس��ت‬ ‫اجرا همان طرح هایی اس��ت که در سال های گذشته‬ ‫عملیات اجرایی انها اغاز ش��ده ب��ود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در‬ ‫منطقه ویژه پتروش��یمی ماهش��هر و منطقه ویژه فاز‬ ‫‪ ۲‬پتروشیمی عسلویه در این مدت کلنگ هیچ طرح‬ ‫جدید پتروشیمی پس از افزایش شدید نرخ خوراک‬ ‫پتروشیمی ها به زمین نخورده است‪.‬‬ ‫€ €با این ش�رایط‪ ،‬سرمایه گذاری خارجی در این‬ ‫مدت برای صنایع بزرگ چگونه بوده است؟‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی که در ایران بودند و حتی‬ ‫پیش از این س��رمایه گذاری کرده بودند با نرخ جدید‬ ‫خوراک پتروش��یمی ها صنعت پتروش��یمی ایران را‬ ‫رها کرده و س��رمایه گذاری های خ��ود را به کویت و‬ ‫عربس��تان س��عودی انتقال داده اند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬رانت‬ ‫بسیار بزرگی برای کشورهای همسایه به وجود اورد‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬س��رمایه گذاران هندی یعنی کشوری که‬ ‫به عنوان بزرگترین واردکننده کودهای شیمیایی در‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬قرار بود در چابهار یک کارخانه بزرگ‬ ‫تولید کود ش��یمیایی بس��ازد بنابرای��ن مذاکراتی با‬ ‫مقامات ایرانی انجام ش��د و در نهایت راضی ش��دند‬ ‫ک��ه ‪ ۲‬برابر نرخ منطقه خلیج فارس معادل ‪ ۵‬س��نت‬ ‫را ب��رای خوراک پتروش��یمی ها پرداخ��ت کنند اما‬ ‫اعالم ش��د که نرخ خوراک پتروشیمی ها در ایران ‪۸‬‬ ‫س��نت اس��ت و انها به دلیل نبود توجیه اقتصادی از‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫پیشنهاد بهمن ارمان‪ ،‬اقتصاددان‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران خودداری‬ ‫کردند‪ .‬همین اتفاق از سوی شرکت افریقای جنوبی‬ ‫ساسول نیز رخ داد؛ انها نیز از سرمایه گذاری در ایران‬ ‫خودداری کردند‪.‬‬ ‫€ €افزایش نرخ حامل های انرژی بر صنایع بزرگ‬ ‫فوالدی و مس چه اثراتی دارد؟‬ ‫در س��ال ‪ ۹۲‬بدون هیچ گونه توجیه اقتصادی نرخ‬ ‫گاز طبیعی که ماده اصلی کارخانه های فوالدس��ازی‬ ‫کشور اس��ت نزدیک به ‪ ۸0‬درصد افزایش پیدا کرد‬ ‫در حالی که انرژی برای تولید هر تن فوالد در ایران‬ ‫بین ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۴‬درصد نرخ تمام شده است‪ ،‬این نسبت‬ ‫در عربس��تان ‪ ۸‬درص��د و در قطر به عن��وان دارنده‬ ‫بیش��ترین منابع گازی فقط ‪ ۴‬درصد اس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که هزینه عملیات��ی تولید هر تن فوالد‬ ‫در ایران حدود ‪ ۳۸‬درصد اس��ت یعنی رقمی نزدیک‬ ‫به کره جنوبی و چین که دارای منابع انرژی نیس��ت‪.‬‬ ‫این اتفاق ها در س��ال حمای��ت از کاالی ایرانی روی‬ ‫داده اس��ت و مفاد این نام گ��ذاری را تحت تاثیر قرار‬ ‫داده و خنثی می کن��د‪ .‬برای نمونه‪ ،‬به دنبال کمبود‬ ‫بارندگی ه��ا در حوض��ه ابری��ز زاین��ده رود نرخ هر‬ ‫مترمکعب اب مورد اس��تفاده ف��والد مبارکه به ‪۱۲‬‬ ‫هزار تومان رس��یده در حالی که نرخ ابی که از دریا‬ ‫گرفته و ش��یرین می ش��ود و برای مصرف واحدهای‬ ‫صنعتی فوالدس��ازی کاوه یا هرمزگان است برای هر‬ ‫متر مکعب ‪ ۵‬هزار تومان است و نرخ اب شیرین شده‬ ‫از دریا در عربستان سعودی ‪ ۶0‬سنت است‪ .‬با فرض‬ ‫دالر ‪ ۶‬هزار تومانی هزینه اب مصرفی ‪ ۳۶00‬تومان‬ ‫در ه��ر متر مکعب می ش��ود‪ .‬دولت به ج��ای اینکه‬ ‫تولی��د محصوالت اب بر را در اصفه��ان متوقف کند‬ ‫یا باغداران را به اس��تفاده از شیوه های نوین ابیاری‬ ‫مجبور کند‪ ،‬فش��ار خود را بر بخش تولید گذاش��ته‬ ‫اس��ت در حالی که در بندرعباس نرخ هر متر مکعب‬ ‫اب شیرین ش��ده از دری��ا ‪ ۵‬هزار تومان اس��ت و در‬ ‫فوالد خوزس��تان فقط ‪ ۳۲۵‬تومان در هر متر مکعب‬ ‫اس��ت‪ .‬فوالد مبارکه با اب ه��ر متر مکعب ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫تومان چگونه می تواند تولید اقتصادی داش��ته باشد‬ ‫و ص��ادرات کند و ارز ناش��ی از صادرات را به صورت‬ ‫دس��توری در بازار عرضه کند؟ با این ش��رایط تولید‬ ‫اقتصادی و رقابت پذیری از نظر نرخ تمام شده دشوار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €واحدهای صنعتی بزرگ در رسیدن به توسعه‬ ‫چه جایگاهی دارند؟‬ ‫واحدهای بزرگ صادراتی مانند پتروشیمی و فوالد‬ ‫مبارک��ه بدون انکه ریالی ی��ا ارزی از دولت دریافت‬ ‫کنن��د توانس��ته اند از طریق ارز حاص��ل از صادرات‬ ‫طرح های توسعه ای خود را اجرا کنند‪ .‬به طور مثال‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه با منابع ناشی از صادرات و سود ساالنه‬ ‫توانسته ظرفیت خود را از ‪ ۲/۴‬میلیون تن در سال به‬ ‫‪ ۷/۲‬میلیون تن برساند‪ .‬درحال حاضر در صنایع مس‬ ‫کش��ور طبق قانون برنامه ششم باید تولید از حدود‬ ‫‪ ۲۵0‬هزار تن به ‪ ۴۵0‬هزار تن برس��د‪ .‬شرکت ملی‬ ‫مس یکی از صادرکنندگان بزرگ جهانی است‪ .‬این‬ ‫ش��رکت با درامدهای ارزی خود به راحتی می تواند‬ ‫طرح های توس��عه را اجرا کند و صادرات خود را باال‬ ‫ببرد ضمن انکه معدن مس سرچش��مه بعد از معدن‬ ‫مس ش��یلی بزرگترین معدن مس جهان اس��ت‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط اگر شرکت ملی مس بخواهد ارز حاصل‬ ‫از ص��ادرات را در بازار ارز داخل��ی عرضه کند دیگر‬ ‫توان اجرای برنامه های توسعه ای خود را ندارد‪.‬‬ ‫€ €جایگاه صنایع بزرگ در بس�ته سیاس�ت های‬ ‫ارزی دول�ت را چگون�ه می بینید و دولت همزمان‬ ‫با اجرای این بسته ارزی چطور می تواند از صنایع‬ ‫بزرگ حمایت کند؟‬ ‫طرح های صنعتی بزرگ برای کش��ور در اشتغالزایی‬ ‫و توس��عه یافتگی دارای اهمی��ت فراوان اس��ت چراکه‬ ‫پروژه های ملی و اس��تراتژیک به شمار می اید‪ .‬بنابراین‬ ‫دولت باید با ش��رکت های بزرگ صنعتی و پتروش��یمی‬ ‫توافق کند که برای اجرای طرح های توس��عه ای‪ ،‬منابع‬ ‫ارزی صادراتی خود را هزینه کنند‪.‬‬ ‫€ €در ای�ن ش�رایط تولیدکنن�دگان چط�ور‬ ‫می توانن�د فعالیت ه�ای خود را ب�ا تصمیم های‬ ‫دولت همسو کنند؟‬ ‫در ش��رایط فعلی دولت همان طور که در گذش��ته در‬ ‫تعیین نرخ ارز ناشی از صادرات دخالت نکرده است باید‬ ‫به همان شکل ادامه دهد‪ .‬مشکل بازار ارز و اقتصاد کشور‬ ‫با ورود ارز حاصل از صادرات رفع نمی ش��ود‪ .‬در گذشته‬ ‫هم ش��رکت های صادرکننده‪ ،‬ارز خود را به قیمت بازار‬ ‫فروخته اند اکنون نیز باید روال سابق ادامه یابد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!