روزنامه گسترش صنعت شماره 376 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 376

روزنامه گسترش صنعت شماره 376

روزنامه گسترش صنعت شماره 376

‫سال سی ام‬ ‫دلیل توقف واردات خودرو از زبان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پیاپی ‪2349‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪376‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫مسئله تعرفه مربوط به امروز نیست‬ ‫یک فوریت طرح کاهش ‪ ۲۰‬درصدی واردات خودرو در ش��رایطی به تصویب رس��ید که بنا بر گفته وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫انچه سبب ممنوعیت و سپس اعمال تعرفه برای واردات خودرو شد‪ ،‬مربوط به تصمیم گذشته بوده است‪.‬‬ ‫محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬تصمیم توقف واردات خودرو در تیر ‪ ۹۶‬و قبل از تش��کیل دولت‬ ‫دوازدهم ‪-‬زمانی که من مس��ئولیتی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نداش��تم‪ -‬گرفته شده بود‪ .‬این تصمیم را وزیر وقت‪،‬‬ ‫برمبنای اختیارات قانونی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گرفته است و به این ترتیب ثبت سفارش خودرو به عنوان یکی‬ ‫از ابزارهایی که می توان به وسیله ان واردات را مدیریت کرد‪ ،‬اجرایی شد‪.‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 9‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪ 26‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناسان اخرینسیاست های ارزیدولت رابهعملجراحی تشبیهکردند‬ ‫سیاست های ارزی‪ ،‬درمانگر‬ ‫‪2‬‬ ‫صنایع کوچک به حمایت های بیشتری نیاز دارند‬ ‫با ما‬ ‫سبک زندگی اقتصـادی را‬ ‫گسترش دهید‬ ‫اخرین اخبار‬ ‫و تازه ترین تحلیل ها را‬ ‫در پایگاه خبری «گسترش نیوز »‬ ‫دنبال کنید‬ ‫‪Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪w w w. G o s t a r e s h . n e w s‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 6‬اردیبهشت ‪ 9 1397‬شعبان ‪ 26 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 376‬پیاپی ‪2349‬‬ ‫کارشناسان اخرین سیاست های ارزی دولت را به عمل جراحی تشبیه کردند‬ ‫سیاست های ارزی‪ ،‬درمانگر‬ ‫یادداشت‬ ‫تسهیالت ویژه برای نوسازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل‬ ‫ن��اوگان حمل ونقل س��نگین‬ ‫کش��ور به دلیل اینکه نوس��ازی‬ ‫نش��ده در س��ال های گذشته با‬ ‫فرس��ودگی روبه رو ش��ده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬اجرای مگاپروژه‬ ‫نوسازی ناوگان فرسوده سنگین‬ ‫کشور زمس��تان س��ال گذشته‬ ‫بهزاد اعتمادی‬ ‫کلید خورد‪.‬‬ ‫معاون توسعه صنایع‬ ‫روش تامین خ��ودرو در این‬ ‫حمل ونقل ایدرو‬ ‫پ��روژه ش��امل ‪ ۲۰‬درصد اورده‬ ‫نق��دی متقاضی��ان و ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫تس��هیالت ریالی بانکی اس��ت و ‪ ۵۰‬درصد دیگر نرخ خودرو‬ ‫ش��امل سی کی دی (بسته ای کامل شامل همه قطعاتی است‬ ‫که برای تولید وس��یله نقلیه باید به یکدیگر متصل ش��وند)‬ ‫اس��ت ک��ه از س��وی وزارت نفت و از مح��ل صرفه جویی در‬ ‫مصرف سوخت تامین می شود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه نیم��ی از نرخ خودروهای تجاری در این‬ ‫پروژه از محل صرفه جویی در مصرف سوخت تامین می شود‪،‬‬ ‫برای متقاضیان این خودروها فوق العاده خواهد بود‪.‬‬ ‫صرفه جویی یاد ش��ده بر اساس پیمایش خودروها محاسبه‬ ‫می شود که برمبنای محاسبات‪ ۱۹ ،‬سِ نت صرفه جویی در هر‬ ‫لیت��ر برای هر کیلومتر پیمایش اتوبوس ش��هری برپایه نرخ‬ ‫نفت فوب خلیج فارس (قیمت گذاری بر پایه فوب خلیج فارس‬ ‫به معنای قیمتی اس��ت که زمان تحویل به کش��تی در این‬ ‫منطقه پرداخت می شود) خواهد بود‪.‬‬ ‫صرفه جوی��ی در مصرف س��وخت‪ ،‬ارتقای س��طح کیفی‬ ‫خودروه��ای تجاری فعال کش��ور‪ ،‬کاه��ش الودگی هوا و‬ ‫الودگی صوتی و اشتغالزایی‪ ،‬از جمله مزایای این مگاپروژه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقدم��ات اجرای ای��ن پروژه اماده ش��ده و در صورتی که‬ ‫بتوانی��م با بانک ها به جمع بندی نهایی برس��یم‪ ،‬از ماه اینده‬ ‫اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫تس��هیالت اعطایی با نرخ بهره ‪ ۱۸‬درصد و ‪ ۵‬ساله خواهد‬ ‫بود که ‪ ۳۰‬درصد نرخ خودرو را ش��امل می شود و متقاضیان‬ ‫مطمئن باش��ند هیچ مش��کلی در بازپرداخت اقساط خودرو‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه فقط ‪ ۳۰‬درصد نرخ خودروهای تجاری‬ ‫در مگاپروژه نوس��ازی ناوگان فرس��وده س��نگین از س��وی‬ ‫متقاضیان با دریافت تس��هیالت پرداخت می شود‪ ،‬افراد هیچ‬ ‫نگرانی بابت پرداخت اقساط نداشته باشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد‪:‬‬ ‫هنر ابزاری برای فرهنگ سازی‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی است‬ ‫ریی��س س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫ایران معتقد است با استفاده از زبان‬ ‫هن��ر و طنز می توان هر چه بیش��تر‬ ‫استفاده از کاالهای ایرانی را در بین‬ ‫جامعه ترویج کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬نیره پیروزبخت‪،‬‬ ‫چهارش��نبه در کارگاه کش��وری‬ ‫طراح��ی گرافیک «کاالی اس��تاندارد ایران��ی می خرم»‪ ،‬در‬ ‫سازمان ملی استاندارد ایران در کرج با بیان اینکه تاثیر زبان‬ ‫گرافی��ک و کارتون را بر این فرهنگ س��ازی نمی توان نادیده‬ ‫گرفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سازمان ملی استاندارد یکی از مقوله های‬ ‫اطمینان اور برای تحقق ش��عار س��ال اس��ت و اگر کیفیت و‬ ‫اس��تاندارد نباش��د‪ ،‬نمی توان انتظار داشت حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی با جدیت دنبال شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اگر جز این اتفاق رخ دهد در پایان س��ال‬ ‫تنه��ا این افس��وس باقی می مان��د که چرا نتوانس��ته ایم این‬ ‫خواسته رهبری را انچنان که باید محقق سازیم‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت گف��ت‪ :‬از وظایف اصلی س��ازمان اس��تاندارد‬ ‫ایران ترویج و فرهنگ س��ازی خیل��ی از محصوالت مرتبط با‬ ‫استاندارد است که بتوان اعتماد مردم را هر چه بیشتر جلب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این کار میس��ر نمی ش��ود مگر اینکه از توان‬ ‫و ظرفی��ت هنرمندان در عرصه های مختل��ف بهره گیریم تا‬ ‫مفهوم اس��تاندارد و اس��تفاده از کاالی ایرانی را به خوبی در‬ ‫جامعه ترویج کنیم‪.‬‬ ‫پیروز بخ��ت گف��ت‪ :‬در دوره جدی��د یک��ی از رویکردهای‬ ‫سازمان اس��تاندارد ایران پیوست فرهنگی برای فعالیت های‬ ‫خود اس��ت چرا که با نگاه انتق��ادی و طنز می توان مطالب را‬ ‫هر چه بیشتر برای مردم روشن کرد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه هنر‬ ‫یک تیغه دو لبه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید ب��ا دقت و درایت در این‬ ‫زمینه‪ ،‬عمل و اثراهایی خلق کرد که نه تنها مردم را بخنداند‬ ‫بلکه انها را به فکر نیز وادارد‪.‬‬ ‫پیروز بخ��ت افزود‪ :‬ن��گاه رهبر معظم انق�لاب تنها کاالی‬ ‫مش��مول استاندارد اجباری نیست‪ ،‬بلکه خیلی از کاالها باید‬ ‫مشمول شوند و در این میان نیاز هست هنرمندان به کمک‬ ‫ما بیایند‪.‬‬ ‫صنایع کوچک به حمایت های بیشتر نیاز دارند‬ ‫وی در این زمینه پیشنهاد داد‪ ۳۵00 :‬تومان ارزش‬ ‫ریال��ی وام ه��ای ارزی بود و اکنون ای��ن ارز به میزان‬ ‫‪ ۷00‬تومان گران شده است‪.‬‬ ‫برخی از وام گیرندگان که محصوالت را وارد کرده اند‬ ‫ت��وان پرداخت ای��ن ارز را ندارند و دچار مش��کالت‬ ‫بسیاری شده اند‪ .‬دولت نیز در جریان افزایش نرخ ارز‬ ‫در ‪۱۵‬روز گذش��ته افزایش درامد داشت‪ .‬این افزایش‬ ‫درامد در حالی به وجود امد که در بودجه پیش بینی‬ ‫نشده بود‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬دولت می تواند از منبع افزایش درامد‬ ‫در روزهای گذشته برای جلوگیری از اسیب احتمالی‬ ‫صنایع کوچک استفاده کند‪.‬‬ ‫موسوی الرگانی با تاکید بر اینکه دولت سیاستی را‬ ‫که در پیش گرفته باید ادامه دهد‪ ،‬گفت‪ :‬این تصمیم‬ ‫به دو دلیل تا پایان باید ادامه داش��ته باش��د؛ نخست‬ ‫اینک��ه تک نرخی ک��ردن ارز تصمیم درس��ت و قابل‬ ‫دفاعی است‪.‬‬ ‫دلی��ل دوم هم این اس��ت ک��ه اگر دول��ت در این‬ ‫تصمیم تزلزل داشته باشد دیگر کسی حرف دولت را‬ ‫جدی نخواهد گرفت و مشکالت بسیاری ایجاد خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬تک نرخی کردن تصمیم درستی بود که باید از‬ ‫ان دفاع شود‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بح��ران در بخ��ش تولی��د ابتدا ب��ر صنایع کوچک‬ ‫تاثی��ر می گذارد و پس از ان ب��ه دامنه صنایع بزرگ‬ ‫و س��نگین می رسد‪ .‬دولت پس از اینکه بازار ارز دچار‬ ‫نوس��ان های ش��دید ش��د‪ ،‬تصمیم به رفع این بحران‬ ‫گرفت‪ .‬تصمیمی که به گفته بسیاری از مسئوالن در‬ ‫اغاز با برخی مشکالت برای بخش تولید کشور همراه‬ ‫خواهد بود اما قابل دفاع و حمایت است‪.‬‬ ‫برخی از مسئوالن این موضوع را با جراحی مقایسه‬ ‫کرده و در این باره معتقدند‪ :‬دولت مش��غول جراحی‬ ‫و حذف توده های بدخیم ارز اس��ت‪ .‬طبیعی است این‬ ‫جراحی در اغاز با درد همراه باشد اما در ادامه‪ ،‬مسیر‬ ‫توس��عه اقتصادی کش��ور را هموار خواهد کرد‪ .‬امروز‬ ‫بای��د بتوانیم از مش��کالتی ک��ه در کوتاه مدت ایجاد‬ ‫خواهد شد براییم تا در ادامه شاهد مشکالت عمیق تر‬ ‫و بزرگ تر نباشیم‪.‬‬ ‫بارها ای��ن موضوع از ط��رف تولیدکنندگان مطرح‬ ‫شده که دولت نرخ ارز را افزایش دهد اما برای مدتی‬ ‫طوالنی ثابت نگه دارد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬مشخص است‬ ‫که ثبات نرخ ارز برای تولیدکنندگان اهمیت بیشتری‬ ‫نسبت به میزان نرخ(البته تا حد معین) دارد‪ .‬بسیاری‬ ‫از تولیدکنندگان در مقاطعی حتی حاضر بودند ارز را‬ ‫با نرخی بیش��تر تامین کنند اما ان نرخ بیش��تر برای‬ ‫مدت ‪ ۲‬سال ثابت بماند‪.‬‬ ‫ثبات نرخ ارز باعث می ش��ود درام��د‪ ،‬هزینه و نرخ‬ ‫م��واد اولی��ه کارخانه ها ب��رای مدتی به ثبات برس��د‬ ‫و طبیعی اس��ت در شرایطی که ش��اخص های اصلی‬ ‫درام��د و هزینه در کارخانه ها ثابت باش��د‪ ،‬طرح های‬ ‫توس��عه ای با اهنگ��ی یکنواخ��ت ادام��ه می یابند و‬ ‫کارخانه های کشور بزرگ و بزرگ تر می شود‪.‬‬ ‫اکن��ون دولت تصمی��م گرفته ن��رخ ارز را با برخی‬ ‫سیاس��ت ها که به طور تدریجی اعمال می ش��ود‪ ،‬به‬ ‫ثبات برس��اند‪ .‬این موضوع با اینکه در نهایت به سود‬ ‫جریان تولید و صنعت در کشور خواهد بود اما طبیعی‬ ‫اس��ت که در اغاز واحدهای صنعت��ی به ویژه صنایع‬ ‫کوچک دچار اسیب و کاهش درامد خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹واحدهای کوچک فداکاری کنند‬ ‫معاون ام��ور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تاکی��د ک��رد که ب��رای مناف��ع عمومی و ثب��ات ارز‬ ‫بانگاه های کوچک فداکاری کنند‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی نیا با اش��اره به نشس��ت مشترک‬ ‫کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی و کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن و بخش خصوصی‪ ،‬به خانه ملت گفت‪:‬‬ ‫نمایندگان و فعاالن بخش خصوصی از سیاست دولت‬ ‫که س��ریع و به موقع وارد صحنه ش��د تش��کر کردند‬ ‫بو کار لطمه‬ ‫چرا ک��ه تغییرات نرخ ارز به فضای کس�� ‬ ‫می زن��د اما ثبات ارز تامین م��واد اولیه و کاالها مورد‬ ‫محسن صالحی نیا‪ :‬از بنگاه های کوچک می خواهیم که‬ ‫در مدت کوتاه برای رسیدن به منافع عمومی و کالن تر‬ ‫کشور فداکاری کنند‬ ‫ناصر موسوی الرگانی‪ :‬امروز باید بتوانیم از عهده رفع‬ ‫مشکالتی که در کوتاه مدت ایجاد خواهد شد براییم تا‬ ‫در ادامه شاهد مشکالت عمیق تر و بزرگ تر نباشیم‬ ‫نیاز را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬فعاالن اقتص��ادی نگرانی دارند که‬ ‫تصمیم های جدید تاثیر منفی بر فعالیت انها داش��ته‬ ‫باش��د اما به تدریج و با ش��فاف ش��دن و شناس��ایی‬ ‫فعاالن اقتصادی به تناس��ب تغییرات��ی در بازار ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت بیان کرد‪:‬‬ ‫تدوین مقررات در راس��تای رس��یدن ب��ه ثبات ارزی‬ ‫باعث می شود افراد سود جو نتوانند از فضای پیش امده‬ ‫منفعت طلبی کنند‪.‬‬ ‫صالحی نیا با اش��اره به دغدغه واحدهای تولیدی و‬ ‫جبران خس��ارت های واردشده به دلیل افزایش ارزی‬ ‫گفت‪ :‬از بنگاه های کوچ��ک می خواهیم که در مدت‬ ‫کوتاه برای رسیدن به منافع عمومی و کالن تر کشور‬ ‫فداکاری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست های ارزی قابل دفاع است‬ ‫ناصر موسوی الرگانی‪ ،‬عضو هیات رییسه کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی درباره تک نرخی‬ ‫کردن ارز در کشور به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬یکی‬ ‫از بهترین راه هایی که احتمال داش��ت این نوس��ان ها‬ ‫را کنترل و از بروز مش��کالت جدی تر جلوگیری کند‬ ‫اعالم تک نرخی شدن ارز از طرف دولت بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن تک نرخی ش��دن ب��رای عده ای‬ ‫به وی��ژه برخ��ی از واردکنندگان قطع��ات و برخی از‬ ‫صادرکنندگان مناسب نیست و این احتمال هست که‬ ‫برخی ها از این سیاست اسیب ببینند اما موضوع های‬ ‫دیگ��ری هم وجود دارد که باید ب��ه انها نیز پرداخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫علیرضا محجوب‬ ‫امنیت شغلی‪ ،‬تضمین تولید باکیفیت و رقابتی‬ ‫س��ال گذش��ته بس��یاری از کارخانه های‬ ‫بزرگ با مش��کالت بس��یاری در حوزه تولید‬ ‫و فروش روبه رو شدند‪ .‬این موضوع در برخی‬ ‫از م��وارد دلیل و در برخ��ی از موارد بهانه ای‬ ‫برای تعدیل نیرو و اخراج کارگران شد‪ .‬به هر‬ ‫سوی‪ ،‬این مشکالت اکنون بدنه تولید کشور‬ ‫را ضعیف کرده و در ادامه نیز اگر راه چاره ای‬ ‫برای ان در نظر گرفته نش��ود‪ ،‬مسیر توسعه‬ ‫کشور را با مشکالت جدی تری همراه خواهد‬ ‫کرد‪ .‬علیرض��ا محجوب‪ ،‬دبی��ر خانه کارگر‬ ‫درباره وضعیت تعطیل��ی کارخانه و بیکاری‬ ‫کارگران گفت‪ :‬تالش ما حمایت از نیروی کار‬ ‫در مقابل بحران های بخش تولید در کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی‪ ،‬بخشی از ثروت شان و عده ای‪،‬‬ ‫هستی خود را از دست می دهند‪ .‬باید جامعه‪،‬‬ ‫دولت و مجلس ش��ورای اسالمی درک کنند‬ ‫که اکنون هستی کارگران در معرض تعرض‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬ای��ن تعرض ب��ا اقدام های جدی‬ ‫در عرصه ه��ای بازرگان��ی جبران می ش��ود‪.‬‬ ‫بازرگانی در ش��رایط کنونی با این رویکردی‬ ‫ک��ه دارد‪ ،‬علیه نیروی کار اس��ت زیرا از راه‬ ‫قاچاق بازرگانان کاال با قیمت های ارزان وارد‬ ‫کشور می کنند‪ .‬وی با اشاره به اینکه رقابت‬ ‫داخلی در شرایط قاچاق کاال به طور کلی از‬ ‫بین می رود به ایلنا گف��ت‪ :‬حمایت از تولید‬ ‫داخل��ی در معرض تهدید قاچ��اق قرار دارد‪.‬‬ ‫«حمایت از کاالی ایرانی» شعار بحق امسال‬ ‫اس��ت و از رهبر معظم انقالب تشکر می کنم‬ ‫که این مسئله را ش��عار سال قرار داده اند‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬در عمل‪ ،‬در نقطه مقابل این شعار‬ ‫حرکت می شود یعنی وقتی بازرگانان با این‬ ‫ازادی تجارت می کنند و در همه جا نام انها‬ ‫هست و در ارز می خواهند پیش بینی کنند و‬ ‫ی که مطابق قانون اساسی هیچ حقی‬ ‫در حال ‬ ‫ندارند‪ ،‬برای شان حق و سهم قائل می شوند؛‬ ‫ان هم سهم بدون تعریف و بدون کاال‪ .‬وقتی‬ ‫بسیاری در این کش��ور صاحب مال شدند و‬ ‫پتروشیمی هایی که با پول ملت ساخته شده‬ ‫است را صاحب ش��ده اند و معلوم نیست که‬ ‫ارزهای خود را با چه قیمتی و با چه ترتیبی‬ ‫برمی گردانند و هیچ کدام از انها به مبدا خود‪،‬‬ ‫بانک مرکزی و سایر بانک ها واریز نمی شود‪،‬‬ ‫همه نش��ان می دهد که وضع بسیار ویژه ای‬ ‫در جری��ان اس��ت که بحران ها و مش��کالت‬ ‫موج��ود را خواهد افزود‪ .‬دبی��ر خانه کارگر‬ ‫با اش��اره به اینکه مش��کل قدیمی کارگران‬ ‫بحث قراردادهای انهاس��ت‪ ،‬قراردادهایی که‬ ‫یا سفید امضا هس��تند‪ ،‬یا موقت یا شفاهی‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬باید دالیل این مشکالت برطرف‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر وضع موجود کمی اصالح ش��ود‪،‬‬ ‫نیروی کار به مناس��ب ترین ن��رخ خریداری‬ ‫می ش��ود و کارگران در مناسب ترین شرایط‬ ‫وض��ع موجود‬ ‫می توانن��د کار کنن��د‪ .‬اما در‬ ‫ِ‬ ‫تو پنجه نرم‬ ‫فق��ط کارگران با تهدیدها دس�� ‬ ‫می کنن��د ک��ه مهم ترین تهدی��د هم امنیت‬ ‫شغلی است‪ .‬امنیت ش��غلی که از بین برود‪،‬‬ ‫تولید و بهره وری نیز نابود می شود‪ .‬باید این‬ ‫موضوع را در نظر داش��ت که امنیت ش��غلی‬ ‫کارگ��ران تضمینی ب��رای تولی��د کیفیت و‬ ‫رقابت پذیر است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه امس��ال س��ال حمای��ت از کاالی‬ ‫ایرانی اس��ت باید بی��ن واردکنندگانی که برای تولید‬ ‫وارد می کنن��د ب��ا واردکنندگان��ی ک��ه می خواهند‬ ‫تولی��د را زمین بزنن��د تفاوت قائل ش��ویم‪ .‬برخی از‬ ‫وارد کنندگان در خدمت تولید داخل هستند و برخی‬ ‫کاالهایی را وارد می کنند که در داخل کش��ور تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه شرکت های کوچکی که‬ ‫در کش��ور هستند س��رمایه و نیروی کار کمی دارند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این واحده��ا در مدت کوتاهی دچار اس��یب‬ ‫می ش��وند اما در ادامه مس��یر می توانند با س��رعت و‬ ‫قدرت بیشتری به تولید بپردازند‪.‬‬ ‫موس��وی الرگانی ای��ن تصمی��م دول��ت را با عمل‬ ‫جراحی مقایس��ه کرد و توضیح داد‪ :‬دولت مش��غول‬ ‫جراحی و حذف توده های بدخیم ارز اس��ت‪ .‬طبیعی‬ ‫اس��ت این جراحی در اغاز با درد همراه باش��د اما در‬ ‫ادامه‪ ،‬مس��یر توسعه اقتصادی کشور را هموار خواهد‬ ‫کرد‪ .‬امروز باید بتوانیم از عهده رفع مش��کالتی که در‬ ‫کوتاه مدت ایجاد خواهد شد براییم تا در ادامه شاهد‬ ‫مشکالت عمیق تر و بزرگ تر نباشیم‪.‬‬ ‫به گفته این نماینده مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با این‬ ‫حال دولت باید به فکر جبران مش��کالت این واحدها‬ ‫باش��د‪ .‬تک نرخی شدن ارز مشکلی را برای افرادی که‬ ‫وام ه��ای ارزی دریافت کرده ان��د و صنایع کوچک به‬ ‫وجود می اورد‪.‬‬ ‫راه هایی برای رفع این مشکالت وجود دارد که باید‬ ‫از انها برای تقویت بخش تولید و صنعت استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بر اس��اس ای��ن گزارش‪ ،‬ب��ه نظر می رس��د صنایع‬ ‫کوچک ت��ا پایان اجرای کامل سیاس��ت های ارزی با‬ ‫مشکالتی روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫در این زمینه باید در نظر داشت که صنایع کوچک‬ ‫به دلیل س��اختار حاکم بر ش��یوه تولی��د انها در این‬ ‫زمینه ت��وان زیادی برای مقاومت در برابر بحران های‬ ‫مال��ی را ندارند‪ .‬در این زمینه دولت می تواند با برخی‬ ‫حمایت ه��ای این صنای��ع مانع بروز بح��ران در انها‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عالوه بر اینها باید در نظر داش��ت که بخش تولید و‬ ‫صنایع کش��ور در سال های گذشته با مشکالت جدی‬ ‫دست وپنجه نرم کرده اند‪.‬‬ ‫تحریم ها‪ ،‬جریمه مرکب‪ ،‬کاهش نقدینگی‪ ،‬کاهش‬ ‫بهره وری تولید و س��ود بی��ش از ‪ ۲۸‬درصد از جمله‬ ‫مشکالتی است که در سال های گذشته گریبان بخش‬ ‫صنعت را در کش��ور گرفته ب��ود‪ .‬هر چند بخش قابل‬ ‫توجهی از این مش��کالت امروزه وجود ندارد‪ ،‬اثار انها‬ ‫شاید تا چند سال اینده بر صنعت کشور وجود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫همچنین مش��کالتی که در گذش��ته وجود داشت‬ ‫بسیاری از واحدهای صنعتی را از صحنه تولید حذف‬ ‫کرده و بر این اس��اس‪ ،‬انچه امروز در صنایع کوچک‬ ‫ی مانده‪ ،‬واحدهایی هس��تند که تمام این بحران را‬ ‫باق ‬ ‫پشت سر گذاش��ته و درحال حاضر باید به ترمیم اثار‬ ‫مخرب بحران های گذشته بپردازند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬سیاس��ت گذاری ها به گونه ای اس��ت‬ ‫که ل��زوم حمایت از صنایع کوچک بیش از گذش��ته‬ ‫احساس می شود‪.‬‬ ‫بانک ها از تولید ملی و کارافرینان حمایت کنند‬ ‫رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد اس��ت‬ ‫در ش��رایطی که بانک ها باید از تولی��د داخلی حمایت کنند و‬ ‫تس��هیالت ارزان در اختی��ار کارافرینان قرار دهند‪ ،‬به س��مت‬ ‫سرمایه گذاری در مس��تغالت رفته و گوی سبقت را از یکدیگر‬ ‫ربوده اند‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل فتح الهی با اش��اره به اینکه هفت��ه کارگر فرصت‬ ‫مغتنمی اس��ت تا از دغدغه ها و مشکالت کارگران بگوییم و از‬ ‫مسئوالن و متولیان بخواهیم که انها را بشنوند‪ ،‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫ش��اید در شرایط کنونی دس��تمزد مهم ترین خواسته کارگران‬ ‫باش��د ولی معتقدم مهم تر از دس��تمزد‪ ،‬امنیت ش��غلی است تا‬ ‫کارگر بتواند ش��غلش را حفظ کند و نگران امرار معاش خود و‬ ‫خانواده اش نباشد‪.‬‬ ‫رییس کانون عال��ی انجمن های صنفی کارگران تصریح کرد‪:‬‬ ‫تعریفی که از نبود امنیت ش��غلی می ش��ود‪ ،‬ب��ه معنای از کار‬ ‫برکنار شدن است ولی در واقع فراتر از این تعریف است‪ .‬ممکن‬ ‫اس��ت شغلی که یک کارگر دارد‪ ،‬دلخواهش نباشد و حس کند‬ ‫خالقیت الزم در ان کار را ندارد و نمی تواند در ان ماندگار شود‬ ‫یا به دلیل ترس از شرایط اقتصادی و نگرانی از تعطیلی کارگاه‪،‬‬ ‫نتواند کارش را حفظ کند‪.‬‬ ‫فتح الهی افزود‪ :‬نبود امنیت شغلی می تواند حس ناخوشایندی‬ ‫باش��د که کارگر نسبت به محیط کارش دارد و نتواند جایگاهی‬ ‫برای خود در شغلی که دارد‪ ،‬داشته باشد و این نگرانی و دغدغه‬ ‫همیش��ه با او هس��ت که اگر بازنشسته ش��ود‪ ،‬معیشت خود و‬ ‫خانواده اش چگونه تامین خواهد بود؟ بنابراین ترس از به خطر‬ ‫افتادن موقعیت شغلی می تواند از بحث درامد هم فراتر برود‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬عوامل موثر بر کاهش و افزایش س��طح امنیت‬ ‫ش��غلی نیروهای کار را مورد ارزیابی ق��رار داد و گفت‪ :‬کاهش‬ ‫سطح امنیت شغلی از مسائل اقتصادی نشات می گیرد‪ .‬بخشی‬ ‫از شرایط اقتصادی کشور ما تحت تاثیر یک سری مسائل داخلی‬ ‫خودمان اس��ت و بخش��ی از ان متاثر از خارج مرزهاس��ت که‬ ‫می توان��د هم بر کاهش و هم بر افزایش س��طح امنیت ش��غلی‬ ‫کارگران موثر باشد‪.‬‬ ‫ریی��س کانون عالی انجمن های صنف��ی کارگران تاکید کرد‪:‬‬ ‫مش��کالت بنگاه اقتصادی‪ ،‬افزایش نرخ مواد اولیه و حامل های‬ ‫انرژی‪ ،‬مستهلک شدن ماشین االت‪ ،‬واردات بی رویه و قاچاق از‬ ‫مبادی رسمی و غیررسمی و ناهماهنگی گمرکات‪ ،‬نظام مالیاتی‬ ‫و بانکی از جمله عواملی اس��ت که در افزایش یا کاهش س��طح‬ ‫امنیت شغلی نیروهای کار نقش دارد‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد فتح الهی‪ ،‬در ش��رایطی که بانک ها بای��د از تولید‬ ‫داخل��ی حمایت کنند و تس��هیالت ارزان در اختیار کارافرینان‬ ‫قرار دهند‪ ،‬به س��مت مس��تغالت و ارز و سرمایه گذاری در این‬ ‫بخش رفته و گوی سبقت از یکدیگر را ربوده اند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬متاس��فانه به دلی��ل رانت هایی که در برخی‬ ‫مش��اغل وجود دارد‪ ،‬مواد اولیه و م��ورد نیاز بنگاه های تولیدی‬ ‫در اختی��ار ی��ک عده خاص قرار می گیرد و مس��تهلک ش��دن‬ ‫نهاد ها با توجه به نبود نقدینگی در دس��ت تولیدکننده به زیان‬ ‫بخش تولید تمام می ش��ود و همین امر شرایطی ایجاد می کند‬ ‫ک��ه تولیدات و صنایع ما رفته رفته از چرخه رقابت پذیری خارج‬ ‫شوند و امنیت ش��غلی کارگران با تعطیلی کارخانه ها و بنگاه ها‬ ‫از بی��ن برود‪.‬امنیت ش��غلی نخس��تین و مهم ترین خواس��ته و‬ ‫دغدغه کارگران اس��ت و رواج قراردادهای موقت و س��فید امضا‬ ‫در سال های گذشته‪ ،‬امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر موجب ش��ده بس��یاری از کارگران برای گذران‬ ‫زندگی و امرار معاش به مشاغل دیگر روی اورند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بازار کار‪ ،‬بخش زیادی از پرونده های ش��کایت‬ ‫در مراجع حل اختالف را ناش��ی از نبود امنیت شغلی کارگران‬ ‫و انعقاد قراردادهای کوتاه مدت می دانند و معتقدند گس��ترش‬ ‫پدیده دو ش��غله بودن سبب اش��غال فرصت های شغلی جوانان‬ ‫جویای کار می شود و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیانباری‬ ‫به دنبال دارد‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 6‬اردیبهشت ‪ 9 1397‬شعبان ‪ 26 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 376‬پیاپی ‪2349‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فاصله صنعت و دانشگاه‬ ‫نتیجه عقب نشینی امروز‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تصمیم توقف واردات‬ ‫خودرو در تیر ‪ ۹۶‬و‬ ‫قبل از تشکیل دولت‬ ‫دوازدهم گرفته شده‬ ‫بود‪ .‬این تصمیم را‬ ‫وزیر وقت‪ ،‬برمبنای‬ ‫اختیارات قانونی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گرفته است‬ ‫و به این ترتیب ثبت‬ ‫سفارش خودرو‬ ‫به عنوان یکی از‬ ‫ابزارهایی که می توان‬ ‫به وسیله ان واردات را‬ ‫مدیریت کرد‪ ،‬اجرایی‬ ‫شد‬ ‫دلیل توقف واردات خودرو از زبان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مسئله تعرفه مربوط به امروز نیست‬ ‫جداش��ده ان ازاد کند‪ .‬این پیش��نهاد در دولت رد و‬ ‫گروه صنعت‬ ‫دوباره به کمیس��یون ارجاع ش��د اما ممنوعیت باقی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مان��د که پیامده��ای خود را در افزای��ش جدی نرخ‬ ‫خودروهای خارجی موجود در کشور‪ ،‬گمرکات یا در‬ ‫ی��ک فوریت طرح کاه��ش ‪ ۲۰‬درص��دی واردات‬ ‫راه بر اساس ثبت سفارش های قانونی پیش از اعمال‬ ‫خودرو در ش��رایطی به تصویب رسید که بنا بر گفته‬ ‫ممنوعیت ها گذاش��ت و تا دولت دوازدهم تصمیمی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انچه سبب ممنوعیت و‬ ‫گرفته نشد‪.‬‬ ‫سپس اعمال تعرفه برای واردات خودرو شد‪ ،‬مربوط‬ ‫ش��ریعتمداری ادامه داد‪ :‬انچه اتف��اق افتاد یعنی‬ ‫به تصمیم گذشته بوده است‪.‬‬ ‫ایج��اد ممنوعیت بر واردات خ��ودرو به معنی اعمال‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫تعرف��ه بی نهایت بود‪ .‬در واقع‪ ،‬وقتی ممنوعیتی برای‬ ‫معدن و تج��ارت گفت‪ :‬تصمیم توقف واردات خودرو‬ ‫کاالیی اعمال می ش��ود‪ ،‬موجودی انبار اشخاصی که‬ ‫در تیر ‪ ۹۶‬و قبل از تش��کیل دولت دوازدهم ‪-‬زمانی‬ ‫این کاالها را در اختیار دارند و حتی مالکان خرد این‬ ‫که من مسئولیتی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کاال که ان را به شکل تکی در اختیار دارند‪ ،‬گران تر‬ ‫نداشتم‪ -‬گرفته ش��ده بود‪ .‬این تصمیم را وزیر وقت‪،‬‬ ‫می شود به این دلیل که دیگر وارداتی نمی شود‪.‬‬ ‫برمبن��ای اختیارات قانون��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که چ��را قیمت ها‬ ‫تجارت گرفته اس��ت و به این ترتیب ثبت س��فارش‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬گفت‪ :‬از س��ویی‪ ،‬چ��ون تولید داخلی‬ ‫خ��ودرو به عن��وان یکی از ابزارهایی ک��ه می توان به‬ ‫مش��ابهی ندارد و واردات با تولی��د داخلی از هم دور‬ ‫وسیله ان واردات را مدیریت کرد‪ ،‬اجرایی شد‪.‬‬ ‫هستند‪ ،‬طبیعی است این اتفاق سبب می شود تا نرخ‬ ‫او افزود‪ :‬تصمیم به «عدم ثبت س��فارش» نه تنها‬ ‫این کاالها افزایش جدی پیدا کند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬ارزش‬ ‫در خودرو بلکه در زمینه همه کاالهایی که س��اخت‬ ‫خودروهایی که به ش��کل تجاری وارد کش��ور شده‪،‬‬ ‫داخل دارند‪ ،‬مطابق با ماده ‪ ۶‬قانون استفاده حداکثر‬ ‫صاحبان نمایندگی های واردات خودرو و کس��انی که‬ ‫از توان س��اخت داخل‪ ،‬قانونی و قابل عمل است‪ .‬هر‬ ‫در ام��ور تجارت خودرو فعال بودند‪ ،‬حتی اش��خاص‬ ‫چند در اعمال ای��ن اختیارات قانونی باید پیامدهای‬ ‫حقیق��ی که خ��ودرو خارجی خریده بودن��د‪ ،‬در ان‬ ‫اتخ��اذ این تصمیم ها را پیش تر دیده و برای ضایعات‬ ‫دوره به ش��کل قابل مالحظ��ه ای افزایش یافت‪ .‬این‬ ‫احتمالی ان راهکار جس��ت تا به سرنوش��ت تصمیم‬ ‫افزای��ش در چهارمین ماه س��ال ‪ ۹۶‬اغاز ش��د و در‬ ‫گرفته شده در «عدم ثبت سفارش» کاال دچار نشود‪.‬‬ ‫پایان پنجمین ماه سال گذشته به سقف خود رسید‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاسخ‬ ‫برای مثال‪ ،‬اگر خودرویی ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫به این پرس��ش که ریش��ه این تصمیم‬ ‫تومان نرخ داش��ت در فاصل��ه یک ماه‬ ‫کسانی که به افزایش‬ ‫از کج��ا امد و چ��را چنی��ن تصمیمی‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان به ارزش ان‬ ‫تعرفه خودرو انتقاد‬ ‫گرفت��ه ش��د‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬بهتر اس��ت‬ ‫افزوده ش��د‪ .‬دولت دوازدهم که تشکیل‬ ‫می کنند‪ ،‬این نکته را‬ ‫پاس��خگوی این پرس��ش‪ ،‬وزیر پیشین فراموش می کنند که در شد‪ ،‬برای رفع این مشکل اقدام شد‪ .‬در‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باش��د‪ .‬تصور دوره ای ‪،‬به مدت ‪ ۶‬ماه‪ ،‬نتیجه‪ ،‬وزارتخانه پیش��نهاد ازاد کردن‬ ‫می کن��م تصمیم مهن��دس محمدرضا از شروع ممنوعیت ثبت واردات خودرو را به دولت تقدیم کرد‪.‬‬ ‫در مدیریت قبلی وزارت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫نعم��ت زاده پس از نامه اب��راز نگرانی از صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫واردات خودرو بوده باش��د که وی بنا بر عمل‪ ،‬تعرفه بی نهایت بر ان زمان با محدودیت های ارزی ناش��ی‬ ‫تش��خیص خود در ان زمان به دو دلیل خودرو وضع کرده بودند‪ .‬از افزای��ش ن��رخ ارز روب��ه رو بودیم‪ .‬در‬ ‫اساسی تصمیم هایی اتخاذ کرد؛ نخست در نتیجه‪ ،‬تعرفه ‪ ۹۵‬درصد نتیج��ه‪ ،‬زمانی طول کش��ید ت��ا دولت‬ ‫کنت��رل واردات خودروهای خارجی به کاهش تعرفه بی نهایت به مصوبه واردات خودرو را با کاهش تعرفه‬ ‫‪ ۹۵‬درصد است‬ ‫دلی��ل محدودیت ه��ای ارزی و با هدف‬ ‫بی نهای��ت به ‪ ۹۵‬درصد ک��ه نزدیک به‬ ‫تعادل بخشی به بازار ارز با کاهش تقاضا‬ ‫‪ ۸۰‬درصد بیش از تعرفه واردات قبل از‬ ‫و دوم برای برق��راری تعادل بین واردات خودروهای‬ ‫اعمال ممنوعیت ورود بود‪ ،‬صادر کند‪ .‬شریعتمداری‬ ‫خارج��ی و تولید داخلی به لحاظ تعداد و ارزش ‪ ،‬زیرا‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬البت��ه که این می��زان تعرفه نس��بت به‬ ‫بخش قابل مالحظه ای از منابع ارزی کشور را واردات‬ ‫گذش��ته یعنی قب��ل از اعمال ممنوعی��ت که تعرفه‬ ‫خودرو ساخته شده و قطعات جداشده و متعلقات ان‬ ‫واردات خ��ودرو ‪ ۵۵‬درصد بود‪ ،‬افزایش یافته بود اما‬ ‫به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫به طور معمول کس��انی که به افزایش تعرفه خودرو‬ ‫او افزود‪ :‬همزمان با این تصمیم‪ ،‬وزیر وقت صنعت‪،‬‬ ‫انتقاد می کنند‪ ،‬این نکته را فراموش می کنند که در‬ ‫معدن و تجارت پیش��نهادی به دولت داد که بر پایه‬ ‫دوره ای ‪،‬ب��ه م��دت ‪ ۶‬ماه‪ ،‬از ش��روع ممنوعیت ثبت‬ ‫ان وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تصمیم داش��ته‬ ‫در مدیری��ت قبلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات‬ ‫عمل‪ ،‬تعرفه بی نهایت بر خودرو وضع کرده بودند‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬تعرفه ‪ ۹۵‬درصد کاه��ش تعرفه بی نهایت به‬ ‫‪ ۹۵‬درصد است‪ .‬این موضوع مغفول واقع شده و فقط‬ ‫تعرفه ‪ ۹۵‬درصد دیده می شود‪ .‬سپس انتقاد می شود‬ ‫که چرا دولت جدید تعرفه ها را افزایش داده در حالی‬ ‫‹ ‹کسانی که از توقف واردات سود بردند‬ ‫ک��ه دولت تعرفه واردات خودرو را از بی نهایت به ‪۹۵‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در پاس��خ به این‬ ‫درصد کاهش داده است‪.‬‬ ‫پرسش که چه راهکاری برای کسانی که به سودهای‬ ‫او اف��زود‪ :‬در این میان ی��ک محدودیت دیگر هم‬ ‫باال در نتیجه این تصمیم رس��یدند‪ ،‬پیش بینی شده‬ ‫عالوه بر ممنوعیت ورود خودرو باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی سی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬مالیات بر ثروت در کشور ما رایج نیست‬ ‫ایجاد ش��د که دلیل ان پیروی از سیاست کلی نظام‬ ‫و یکی از کارهایی اس��ت که س��ازمان ام��ور مالیاتی‬ ‫در جه��ت جلوگی��ری از واردات خودروهای لوکس‬ ‫باید به ان بیندیش��د تا کس��انی که بیشتر از مواهب‬ ‫و تجملی ب��ه کش��ور اس��ت (ممنوعیت خودروهای‬ ‫برخوردار هس��تند‪ ،‬بیش��تر به خزانه کش��ور مالیات‬ ‫س��واری با ارزش باالتر از ‪ ۴۰‬هزار دالر) و درنتیجه‪،‬‬ ‫پرداخت کنند تا بتوان از این طریق نیازهای عمومی‬ ‫خودروه��ای باالت��ر از ‪ ۴۰‬ه��زار دالر که در س��ایه‬ ‫کشور را برطرف کرد‪ .‬اما به هر صورت‪ ،‬سیاست های‬ ‫ممنوعیت اعمالی گذشته گران شده بودند همچنان‬ ‫مالیاتی اس��ت که می تواند تصمیمی که موجب رانت‬ ‫ن��رخ انها ب��اال ماند‪ .‬ام��ا درباره س��ایر خودروها این‬ ‫ش��ده را رفع کند و ما هم از همان اغاز‪ ،‬نامه هایی را‬ ‫تصمی��م تازه دولت موجب تع��ادل در بازار و کاهش‬ ‫در این زمینه نوش��ته ایم و تقاضا کرده ایم که این کار‬ ‫قیمت ها شد‪.‬‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درب��اره تاثیر این‬ ‫او گف��ت‪ :‬یک اتف��اق دیگری ه��م در فاصله ‪ ۴‬تا‬ ‫تصمیم و رانت به وجود امده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مسئله ای‬ ‫‪ ۲۸‬تی��ر ک��ه ثبت س��فارش خودرو معلق و س��پس‬ ‫ک��ه اتفاق افتاد در دولت قبل ب��وده و تمهیداتی که‬ ‫ممنوع ش��د‪ ،‬ادعایی اس��ت مبنی بر اینکه کسانی از‬ ‫ش��ده در این دولت و در جهت رفع ان مشکل بوده‬ ‫این موقعیت سوءاس��تفاده و بداظه��اری کرده اند یا‬ ‫است‪ .‬برخی از اتفاق های تیر ‪ ۹۶‬را نمی توانیم درست‬ ‫احیانا تغییراتی در ثبت سفارش خود ایجاد کرده اند‬ ‫کنیم یعنی نمی ش��ود به قب��ل از این ماه برگردیم و‬ ‫که به سوءاس��تفاده از نظام ثبت سفارش منجر شده‬ ‫ای��ن تصمیم را ملغی کنیم‪ .‬ای��ن تصمیم ها گرفته و‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع را نهاد نظارتی کنترل کرد و همه‬ ‫اثار ان ظاهر ش��ده و در اقتصاد کش��ور عمل کرده‬ ‫رس��یدگی ها نشان داد که ممکن است در این زمینه‬ ‫است‪ .‬کس��انی هم که به این تصمیم اعتراض دارند‪،‬‬ ‫تخلف هایی ش��ده باشد‪ .‬این تخلف ها را‬ ‫حق دارن��د‪ .‬همچنین پاس��خ ب��ه این‬ ‫به مرجع نظارتی منعک��س کردیم تا با‬ ‫پرس��ش که ایا می توان برای رانتی که‬ ‫شیوه مالیات بر درامد‬ ‫این گونه است که می توان متخلفان برخورد شود‪.‬‬ ‫پیش امده کاری کرد‪ ،‬مثبت است‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬پرونده هایی هم در‬ ‫او اف��زود‪ :‬وزارت ام��ور اقتص��ادی و‬ ‫به میزان ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫دارایی هم اطالعات واردات را از طریق دریافت کرد‪ .‬درنتیجه‪ ،‬این باب در س��ازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫گمرک دارد و می داند چه تعداد خودرو سازمان امور مالیاتی بر برای این اش��خاص باز شده است‪ .‬البته‬ ‫اساس دفاتر مالیاتی‬ ‫اطالع��ات انه��ا در گم��رک جمهوری‬ ‫از سوی کدام نمایندگی ها و چه میزان‬ ‫سال های ‪ ۹۴‬تا ‪ ۹۶‬یا‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬کامل وجود دارد و نهاد‬ ‫وارد شده اند‪ .‬از طرفی‪ ،‬هم اختیار نظام‬ ‫علی الراس می تواند‬ ‫مالیات��ی را دارد و می تواند به این افراد مالیات این افزایش نرخ نظارتی برای کش��ف ‪«IP‬هایی» که در‬ ‫مراجعه کرده و براساس دفاتر انها یا به را دریافت کند‪ .‬از این رو‪ ،‬ان دوره (‪ ۴‬ت��ا ‪ ۲۸‬تی��ر ‪ ۹۶‬در دول��ت‬ ‫شکل علی الراس برگ تشخیص صادر و اگر رانتی به وجود امده‪ ،‬با قب��ل) وارد ش��بکه ش��ده و تخلف هایی‬ ‫مالیات دریافت کند‪ .‬به این ترتیب اگر دریافت مالیات به حداقل کرده اند‪ ،‬رسیدگی قضایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫رقم ممکن کاهش می یابد‬ ‫ش��ریعتمداری در پای��ان گفت‪ :‬امروز‬ ‫قله ای که با افزایش نرخ برای انها ایجاد‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬اطالعات را به شکل موکد و‬ ‫ش��ده تبدیل به حفره ش��ود‪ ،‬بخشی از‬ ‫مفصل اگاهی رس��انی کرده اند ام��ا در فضای مجازی‬ ‫این سود به دست امده به وسیله نظام مالیاتی کشور‬ ‫برخی ه��ا مصاحبه می کنند که اق��ای قاف یا میم و‬ ‫به خزانه عمومی دولت برمی گردد‪ .‬شریعتمداری در‬ ‫از این قبیل اس��امی از این اتفاق مطلع بوده و س��ود‬ ‫گفت وگ��و با ماهنامه صنعت و توس��عه‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫میلیاردی برده اند‪.‬‬ ‫ش��یوه دیگ��ر مالیات ب��ر درامد این گونه اس��ت که‬ ‫نهاد ه��ای اطالعات��ی و قضای��ی در کش��ور وجود‬ ‫می توان به میزان ‪ ۲۵‬درصد دریافت کرد‪.‬‬ ‫دارد اگر واقعا چنین مواردی وجود داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫درنتیج��ه‪ ،‬ای��ن دفت��ر باز اس��ت و س��ازمان امور‬ ‫رس��یدگی خواهند کرد‪ .‬اما صورت ظاهر داستان که‬ ‫مالیاتی بر اس��اس دفاتر مالیاتی سال های ‪ ۹۴‬تا ‪۹۶‬‬ ‫ما مکلف به رس��یدگی به انها هس��تیم‪ ،‬کامل معلوم‬ ‫ی��ا علی الراس می توان��د مالیات ای��ن افزایش نرخ را‬ ‫است‪.‬‬ ‫دریافت کند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬اگر رانتی به وجود امده‪ ،‬با‬ ‫دریافت مالیات به حداقل رقم ممکن کاهش می یابد‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬درباره اش��خاص حقیقی البته این کار‬ ‫مقدور نیست یا بسیار سخت است به ویژه اینکه وضع‬ ‫مالیات بر دارایی و بر ثروت در کشور مشکالتی دارد‪.‬‬ ‫ناوگان امداد خودرو ایران به «جی پی اس» مجهز شد‬ ‫بزرگترین ناوگان امداد خودرویی کش��ور تجهیز ناوگان خود به سامانه‬ ‫موقعیت ی��اب (‪ )GPS‬را تکمی��ل کرد تا گامی دیگر ب��رای کاهش زمان‬ ‫انتظار خدمات امدادی خود بردارد‪ .‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬ناوگان این ش��رکت از اغاز اجرای جش��نواره‬ ‫خدمات نوروزی ایران خودرو به شکل کامل به سامانه موقعیت یاب مجهز‬ ‫ش��دند که این امر‪ ،‬یکی از دالیل موفقیت اجرای این طرح در نوروز ‪۹۷‬‬ ‫بود‪.‬‬ ‫با تجهیز ناوگان امداد خودرو ایران به سامانه موقعیت یاب‪ ،‬امکان تعیین‬ ‫محل اس��تقرار دقیق امدادگران سراسر کش��ور روی نقشه میسر شده و‬ ‫انتخ��اب نزدیک ترین امدادگر به امدادخواه را اس��ان می کند‪ .‬این امر به‬ ‫خدمات دهی سریع تر منجر می شود و در نهایت افزایش رضایت مشتریان‬ ‫را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��ا تجهی��ز تمامی ن��اوگان امداد خ��ودرو ایران به س��امانه‬ ‫موقعیت یاب‪ ،‬ای��ن امکان وجود دارد که هموطن��ان نیز موقعیت ناوگان‬ ‫این ش��رکت را در وب سایت راهداری کشور به نش��انی ‪www.۱۴۱. ir‬‬ ‫مشاهده کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت امداد خودرو ایران با ‪ ۱۵00‬گروه امدادی ‪ ۲۴‬ساعته در ‪ ۷‬روز‬ ‫هفته ش��هرها و جاده های سراسر کش��ور را زیر پوشش خدمات امدادی‬ ‫خ��ودرو قرار داده و هموطنان می توانند در صورت نیاز از طریق تماس با‬ ‫شماره تلفن ‪ 0۹۶۴۴0‬یا در قسمت درخواست امداد در اپلیکیشن ایساکو‬ ‫از این خدمات استفاده کنند‪.‬‬ ‫تا زمانی که ارتباط صنعت و‬ ‫دانشگاه برقرار نباشد و در کنار‬ ‫یکدیگر از ه��م حمایت نکنند‪،‬‬ ‫وارد همکاری های مش��ارکتی‬ ‫نشوند و تبادل اطالعات نداشته‬ ‫باش��ند صنعت کشور پیشرفت‬ ‫نخواهد ک��رد‪ .‬زمان��ی صنعت‬ ‫بهرام طیبی‬ ‫کش��ور توس��عه پی��دا می کند‬ ‫کارشناس صنعت قطعه‬ ‫ک��ه صنعت و دانش��گاه ارتباط‬ ‫تنگاتنگ��ی با یکدیگر داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫اما برق��راری ارتب��اط به عوامل مختلفی وابس��ته اس��ت به‬ ‫عن��وان نمون��ه بس��تگی دارد فارغ التحصیل چقدر خ��ود را با‬ ‫محی��ط کار به ط��ور عملی همراه کند اینک��ه به واقع به دنبال‬ ‫انجام کار و یادگیری اس��ت یا خیر‪ .‬این فارغ التحصیالن گاهی‬ ‫دانش اموختگانی خام هس��تند که ب��ه یادگیری در محیط کار‬ ‫نیاز دارند زی��را به لحاظ نظری اموزش های الزم را دیده اند اما‬ ‫الزم اس��ت مطالب نظری عملیاتی شوند تا نتیجه مورد انتظار‬ ‫به دست اید‪.‬‬ ‫به طور عموم تفکر تحصیلکردگان دانش��گاهی این است که‬ ‫باید بنش��ینند و کار عملی نداشته باشند در حالی که مهندس‬ ‫باید خود را با وس��ایل کار مرتبط و عجین کند‪ .‬نشستن پشت‬ ‫میز و انتظار داش��تن منشی‪ ،‬امور را ان گونه که انتظار توسعه‬ ‫داش��ته باش��یم پیش نمی برد‪ .‬یکی از عوامل عقب ماندگی در‬ ‫بخ��ش صنعت‪-‬دانش��گاه همی��ن اس��ت ک��ه فارغ التحصیالن‬ ‫بی تجربه هس��تند اما انتظارات زی��ادی دارد در حالی که برای‬ ‫تش��ویق کارگران مهندس نیز باید در کارهای یدی مش��ارکت‬ ‫مس��تقیم داشته باش��د‪ .‬البته صنعتگر نیز باید مدیریت الزم را‬ ‫داشته باشند و برای ارتقای کارها از نیروهای متخصص استفاده‬ ‫کنند و با جذب این افراد اموزش دیده انها را وارد شبکه تولید‬ ‫خود کنند و نیز با روابط دوستانه انها را عالقه مند به فعالیت در‬ ‫صنعت کنند‪ .‬با این همه یکی از مش��کالت مطرح ان است که‬ ‫گاهی دیده می ش��ود اطالعات کارخانه به بیرون برده می شود‬ ‫و این عوامل دس��ت به دس��ت می ش��ود‪ .‬رعای��ت نکردن اصل‬ ‫امانتداری در نهایت به این فاصله منجر می ش��ود که امیدواریم‬ ‫روز به روز کمرنگ تر ش��ود‪ .‬دانشجویان در عمل‪ ،‬باید به معنای‬ ‫واقعی وارد کار شوند تا اعتماد در دو طرف به دست اید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ ۱۶‬درصدی تولید محصوالت‬ ‫سایپااذین در سال ‪۹۶‬‬ ‫مدیرعامل شرکت س��ایپااذین با بیان اینکه ماموریت این‬ ‫شرکت در طراحی و تولید انواع مجموعه صندلی های خودرو‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬سایپااذین با سهم نزدیک به ‪ ۷۰‬درصدی تامین‬ ‫مجموع��ه صندلی خ��ودرو گروه ‪ X ۱۰۰‬و ‪ ،X ۲۰۰‬س��راتو‪،‬‬ ‫برلیانس‪ H ۳۰۰ ،H ۲۰۰ ،‬و کراس‪ ،‬نیس��ان‪ ،‬چانگان و اریو‬ ‫در گروه خودروس��ازی س��ایپا‪ ،‬نقش مهم و پررنگی به عنوان‬ ‫تامین کننده ایفا می کند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬محس��ن چرومی افزود‪ :‬این شرکت‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬با تولید ‪ ۴۵۳‬هزار دستگاه صندلی خودروهای‬ ‫گروه س��ایپا و تحقق ‪ ۸۴‬درصد از برنامه ‪ MPS‬س��ایپااذین‬ ‫توانس��ت به نسبت سال ‪ ۹۵‬رش��د ‪۱۶‬درصدی را تجربه کند‬ ‫و این میزان تولید‪ ،‬س��هم حدود ‪ ۷۰‬درصد از کل محصوالت‬ ‫س��واری و تجاری س��بک تولیدی گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫را ش��امل می شود‪ .‬ش��رکت سایپااذین هم راس��تا با توسعه و‬ ‫افزایش خودروهای گروه سایپا‪ ،‬طراحی و تولید مجموعه های‬ ‫صندلی های برلیانس در ‪ ۵‬م��دل با عمق ‪۱۰۰‬درصد داخلی‬ ‫س��ازی‪ ،‬مجموعه صندلی کوییک در دو نوع معمولی و برقی‬ ‫به عنوان نخستین صندلی برقی در محصوالت تولیدی گروه‬ ‫سایپا با عمق ‪ ۱۰۰‬درصد داخلی سازی‪ ،‬مجموعه صندلی اریو‬ ‫با عمق ‪۱۰۰‬درصد داخلی سازی‪ ،‬مجموعه صندلی چانگان با‬ ‫‪ ۴۰‬درصد عمق داخلی سازی و ادامه مراحل طراحی و ساخت‬ ‫صندلی ‪ SP ۱۰۰‬را در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫چروم��ی تصریح کرد‪ :‬س��ایپااذین در س��ال ‪ ۹۶‬در زمینه‬ ‫افزایش‪۱۱۰‬درص��دی تی��راژ تولید مجموعه ری��ل و مکانیزم‬ ‫ب��ه عنوان یک��ی از مجموعه های مهم و اصل��ی صندلی های‬ ‫برلیانس‪ X ۱۰۰ ،X ۲۰۰ ،‬و اریو موفق ش��د و هدف گذاری‬ ‫تولی��د ان در س��ال ‪ ۹۷‬در مرحله نخس��ت تا تی��راژ ‪۱۰۰۰‬‬ ‫دستگاه و در مرحله دوم افزایش تیراژ تا ‪ ۲‬هزار دستگاه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در عرصه اجرا و توس��عه ش��بکه های مدیریتی‪،‬‬ ‫ارتق��ای کیفیت با هدف مدیریت بهره وری تولید‪ ،‬اس��تقرار و‬ ‫اجرای شبکه مدیریت کارخانه به صورت نظام مند و یکپارچه‬ ‫با سایر شبکه های سازمان اجرا شده است‪.‬‬ ‫چرومی گفت‪ :‬س��ایپااذین در سال ‪ ۹۶‬با اجرای پروژه های‬ ‫غیرمحصولی‪ ،‬قدم محکمی در راس��تای اجرای اهداف گروه‬ ‫س��ایپا برداش��ته و با انجام پروژه های اجرای شبکه کانبان و‬ ‫تغییرات اساس��ی در سفارش گذاری شبکه تامین کنندگان با‬ ‫هدف تسریع در فرایندهای سفارش گذاری‪ ،‬تامین و دریافت‬ ‫محموله قطعات‪ ،‬پروژه توسعه ساختار محصول و پروژه ارتقا‪،‬‬ ‫به یکی از تامین کنندگان رده اول در گروه سایپا تبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سایپااذین خاطر نشان کرد‪ :‬با اجرای پروژه های‬ ‫یادش��ده‪ ،‬بهبود و تحوالت اساسی در فرایندهای عملیاتی و‬ ‫پشتیبانی سازمان در عرصه های برنامه ریزی‪ ،‬تامین و زنجیره‬ ‫تامین محقق ش��ده و در س��ال ‪ ۹۷‬نیز تکمیل و تعمیق این‬ ‫پروژه ها ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 376‬پیاپی ‪2349‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 6‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫ ‪ 26‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫نظرگاه‬ ‫جلوگیری از بیکاری‬ ‫در تبریز‬ ‫اکنون که می بینی��م جوانان بیکار‬ ‫اس��تان برای اینکه درامدی داش��ته‬ ‫باشند راهی پایتخت می شوند در این‬ ‫میان پرسشی که به ذهن می رسد این‬ ‫اس��ت که اگر از نظر اش��تغال شرایط‬ ‫خوبی داش��تیم پس لزومی نداش��ت‬ ‫جوانان اذربایجان ش��رقی به س��مت محمدعلی ال هاشم‬ ‫تهران راهی شوند‪.‬‬ ‫امام جمعه تبریز‬ ‫چرا تبریز که جزو شهر نخستین ها‬ ‫بود اکنون از نظر زیرساخت صنعتی و گردشگری وضعیت مطلوبی‬ ‫ن��دارد؟ چ��را بزرگتری��ن بازار مس��قف جهان از نظ��ر اقتصادی و‬ ‫بازافرینی مش��کل دارد؟ اینها تنها بخش��ی از پرسش هایی بود که‬ ‫جزو مطالبات مردم نیز هست‪.‬‬ ‫اق��ای رییس جمهوری مردم منتظر مب��ارزه بی امان با قاچاق و‬ ‫فس��اد و حمایت از صنع��ت تولیدکنندگان در راس��تای «حمایت‬ ‫از کاالی ایران��ی» و «اقتص��اد مقاومتی» که سیاس��ت کلی ان را‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی ترس��یم کرده اند‪ ،‬از سوی دولتمردان‬ ‫هستند‪ .‬دولتمردان از تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران استان‬ ‫جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫کن��دوان‪ ،‬دریاچ��ه ارومیه و ربع رش��یدی که ج��زو جاذبه های‬ ‫گردش��گری اذربایجان شرقی هس��تند اکنون به حمایت و توجه‬ ‫ویژه دولتمردان نیازمند هستند‪.‬‬ ‫مجتمع تولیدی الومینیوم شهرس��تان س��راب ک��ه حدود ‪۲۵‬‬ ‫س��ال قب��ل کلنگ ان ب��ر زمین زده ش��ده‪ ،‬تا به ح��ال نه تنها به‬ ‫نتیجه ای نرس��یده بلکه به حال خود رها ش��ده اس��ت‪ .‬امیدواریم‬ ‫ب��ا عنایت رییس جمهوری این پروژه نیز به س��رعت به س��رانجام‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫خوشبختانه وحدت و صمیمیت بسیار خوبی در بین نمایندگان‬ ‫مردم اذربایجان ش��رقی در مجلس خب��رگان رهبری‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس‪ ،‬اس��تانداری و سایر نهاد ها و تشکیالت استان وجود دارد‪.‬‬ ‫در ضمن‪ ،‬از تالش های اس��تاندار سابق و فعلی در راستای توسعه‬ ‫این استان قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کلینیک صنعتی سیار مشاوره‬ ‫کسب و کار در برازجان‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان بوش��هر گفت‪ :‬کلینی��ک صنعتی‬ ‫س��یار مش��اوره کس��ب وکار در ش��هرک‬ ‫صنعتی برازجان اس��تان بوشهر با حضور‬ ‫مشاوران حوزه های تخصصی عارضه یابی‪،‬‬ ‫بهینه سازی خطوط تولید‪ ،‬مدیریت منابع‬ ‫انس��انی‪ ،‬کارافرینی و‪ ...‬برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان بوش��هر‪ ،‬مهدی صفوی بی��ان کرد‪:‬‬ ‫بو کار‬ ‫این کلینیک حاصل همکاری مش��ترک مرکز خدمات کس ‬ ‫شهرک صنعتی بوشهر‪ ،‬شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوفناوری‬ ‫شمال ش��رق کشور و کلینیک تخصصی بس��ته بندی مواد غذایی‬ ‫ایران واقع در مرکز خدمات کس��ب و کار ش��هرک صنعتی طوس‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان بوشهر‬ ‫گف��ت‪ :‬پیش بین��ی می ش��ود ‪ ۲۰‬واحد صنعت��ی در این کلینیک‬ ‫مشارکت داشته و از خدمات کلینیک استفاده کنند‪.‬‬ ‫صفوی افزود‪ :‬اس��تفاده از مش��اور در حوزه کسب و کار نیازمند‬ ‫وجود فرهنگ صنعتی اس��ت و طرح کلینیک سیار مشاوره‪ ،‬بستر‬ ‫مناسبی برای این فرهنگ سازی است‪.‬‬ ‫طب��ق برنامه ریزی و اطالع رس��انی قبلی‪ ،‬مش��اوران حرفه ای در‬ ‫بو کار در یک روز مش��خص در ش��هرک‬ ‫حوزه های مختلف کس�� ‬ ‫صنعتی حضور می یابند و صنعتگران در مدت حضور گروه مشاوران‬ ‫می توانند با مراجعه به دبیر جلسه و بیان مشکالت خود به یک یا‬ ‫چند مشاور متخصص برای دریافت مشاوره رایگان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫«شهر صنعتی بعثت» رهاورد سفر روحانی به تبریز‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در جریان س��فر رییس جمهوری و کاروان تدبیر‬ ‫و امید به اس��تان اذربایجان ش��رقی ‪ ۲‬تفاهمنامه‬ ‫هم��کاری از س��وی س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی امضا ش��د‪ .‬تبدیل ش��هرک‬ ‫صنعت��ی بعث��ت به ش��هر صنعت��ی یک��ی از این‬ ‫تفاهمنامه ها بود که بین س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی با استانداری اذریجان شرقی‬ ‫به امضا رسید‪.‬‬ ‫همچنین تفاهمنامه هم��کاری درباره حمایت از‬ ‫کسب وکارهای دانش بنیان بین اسحاق جهانگیری‪،‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمهوری و صادق نجفی رییس‬ ‫س��ازمان صنایع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران امضا ش��د‪ .‬ضمن انکه در این س��فر شهرک‬ ‫صنعتی کارافرینان اذربایج��ان خاوری در زمینی‬ ‫به مس��احت ‪ ۱۷۷‬هکت��ار در بخش صنایع تبدیلی‬ ‫کش��اورزی و با هزینه زیر س��اختی ‪ ۱۰۶۲‬میلیارد‬ ‫ریال با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بهره برداری‬ ‫رسید و همزمان کلنگ ش��روع عملیات اجرایی ‪۵‬‬ ‫واحد صنعتی در این شهرک به زمین زده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرک صنعتی دانش بنیان تبریز ‪2018‬‬ ‫همچنی��ن در این س��فر هیات دولت ب��ه تبریز‪،‬‬ ‫تفاهمنامه شهرک صنعتی دانش بنیان تبریز ‪2018‬‬ ‫بین مجید خدابخش اس��تاندار اذربایجان ش��رقی‪،‬‬ ‫صادق نجفی مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران و ایرج ش��هین باهر شهردار کالنشهر‬ ‫تبریز ب��ه منظور تغیی��ر رویکرد فعالیت ش��هرک‬ ‫صنعت��ی تبریز ‪ 4‬به اس��تقرار صنایع دانش بنیان با‬ ‫نگرش مسائل زیست محیطی بسته شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران اه��داف اصلی این‬ ‫تفاهمنامه افزایش ظرفیت های زیس��ت محیطی و‬ ‫اجتماعی ش��هرک صنعتی تبری��ز ‪ 4‬با هدف حفظ‬ ‫ذخای��ر اکولوژیک ش��هرک و اس��تقرار واحدهای‬ ‫دانش بنیان و صنف��ی کارگاهی انتقالی از مجموعه‬ ‫ش��هری در اراض��ی باقی مان��ده ش��هرک و ایجاد‬ ‫محیطی با نش��اط و شاداب در شهرک صنعتی بوده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫ایج��اد فضای س��بز به مس��احت ‪ 300‬هکتار در‬ ‫اراضی شهرک صنعتی دانش بنیان تبریز ‪ 2018‬به‬ ‫تدری��ج در ‪ ۳‬فاز و در مدت ‪ ۳‬س��ال از مزایای این‬ ‫تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫در س��فر رییس جمه��وری به اس��تان اذربایجان‬ ‫ش��رقی ‪ ۱۶‬ط��رح یا گش��ایش یافت ی��ا عملیات‬ ‫اجرایی ان اغاز شد‪ ۸( .‬طرح بهره برداری و ‪ ۸‬طرح‬ ‫اغاز عملی��ات اجرایی) مجموع این طرح ها برای ‪۵‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۶۰‬نفر اش��تغال ایج��اد می کند و میزان‬ ‫س��رمایه گذاری کل ای��ن طرح ها ‪ ۲‬ه��زار و ‪۲۲۷‬‬ ‫میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫در این س��فر اس��تانی رییس جمهوری همچنین‬ ‫بزرگتری��ن ش��هرک صنعتی خصوصی در اس��تان‬ ‫اذربایجان شرقی (شبس��تر) گشایش یافت‪ .‬شهرک‬ ‫صنعت��ی خصوص��ی کارافرین��ان در شبس��تر به‬ ‫مس��احت بی��ش از ‪ ۱۰‬هزار هکت��ار زمین صنعتی‬ ‫عکس‪:‬گسترش صنعت‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫رییس جمهوری دست پر به اذربایجان شرقی رفت‬ ‫در س��فر رییس جمهوری به اس��تان اذربایجان ش��رقی ‪ ۱۶‬طرح‬ ‫یا گش��ایش یاف��ت یا عملی��ات اجرای��ی ان اغاز ش��د‪ .‬مجموع این‬ ‫طرح ه��ا برای ‪ ۵‬هزار و ‪ ۹۶۰‬نفر اش��تغال ایج��اد می کند و میزان‬ ‫سرمایه گذاری کل این طرح ها ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۲۷‬میلیارد تومان است‬ ‫و س��رمایه گذاری ‪ ۱۷۷‬میلی��ارد توم��ان اغ��از به‬ ‫فعالی��ت می کند‪ .‬تبدیل ش��هرک صنعتی بعثت به‬ ‫ش��هر صنعتی نیز همزمان با اغاز به کار بزرگترین‬ ‫ش��هرک صنعتی خصوصی کش��ور در این اس��تان‬ ‫کلید خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در اس��تان اذربایجان ش��رقی اظهار کرد‪:‬‬ ‫همزم��ان با س��فر رییس جمهوری ب��ه اذربایجان‬ ‫شرقی فعالیت بزرگترین شهرک خصوصی کشور با‬ ‫عنوان ش��هرک خصوصی کارافرینان در شهرستان‬ ‫شبس��تر اغاز ش��د‪ .‬ش��ریعتمداری ادامه داد‪ :‬این‬ ‫ش��هرک در زمینی به مس��احت ‪ ۱۲۴‬هکتار ایجاد‬ ‫ش��ده و برای ان بیش از یک ه��زار و ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫ریال سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬وی با بیان اینک��ه اذربایجان‬ ‫شرقی مهد صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خصوصی ایران‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬از مهم ترین ویژگی های اقتصادی این‬ ‫اس��تان بیشترین مشارکت مردم در اقتصاد در بین‬ ‫همه استان ها است‪.‬‬ ‫مردم ایثارگر و س��ختکوش اس��تان اذربایجان‬ ‫ش��رقی در صنعت و تجارت کش��ور شهره هستند‪،‬‬ ‫بیش��ترین مش��ارکت مردم در اقتصاد در بین همه‬ ‫اس��تان ها در اذربایجان ش��رقی است که نمونه اش‬ ‫همی��ن واحد اهنگری تراکتورس��ازی اس��ت که با‬ ‫نواوری‪ ،‬فناوری تولید‪ ،‬خالقیت و افزایش بهره وری‬ ‫به موفقیت های خوبی در تولید و صادرات رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری با اشاره به رش��د ‪ ۴/۳۹‬درصدی‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی کش��ور با احتس��اب کاالهای‬ ‫میعان��ات گازی و پتروش��یمی‪ ،‬گف��ت‪ :‬اذربایجان‬ ‫واگذاری شهرک صنعتی کاسپین ‪ ۲‬به بخش خصوصی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫قزوین گفت‪ :‬مالکیت و اداره امور ش��هرک صنعتی‬ ‫کاسپین ‪( ۲‬ابیک) امس��ال بر اساس سیاست های‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و کاهش تصدیگری بخش‬ ‫دولتی‪ ،‬به بخش خصوصی واگذار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از‬ ‫روابط عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫قزوی��ن‪ ،‬حمیدرضا خانپ��ور در حاش��یه برگزاری‬ ‫س��ومین دوره مجم��ع انتخابات ش��هرک صنعتی‬ ‫اراس��نج در جمع صنعتگران اظهار کرد‪ :‬مقدمات‬ ‫واگ��ذاری مالکی��ت و اداره امور ش��هرک صنعتی‬ ‫کاس��پین ‪ ( ۲‬ابیک ) در قالب تش��کیل هیات مدیره‬ ‫و س��هام دهی به واحدهای تولیدی مستقر در این‬ ‫مکان در حال انجام است‪.‬‬ ‫خانپور گفت‪ :‬خوش��بختانه واگذاری شهرک های‬ ‫صنعت��ی به بخ��ش خصوصی این فرص��ت را برای‬ ‫واحدهای تولیدی فراه��م کرده که اجرای طرح ها‬ ‫و برنامه ه��ای مناس��ب ب��رای ارتق��ا و نگه��داری‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی به وی��ژه در بح��ث مبلمان‬ ‫شهری و زیرس��اخت ها بیش از پیش فعال تر عمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوین با اش��اره به استقبال خوب‬ ‫س��رمایه گذاران از این ش��هرک گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫موقعیت مناس��ب این ش��هرک و اس��تقبال خوب‬ ‫سرمایه گذاران بیش��تر واحدهای تولیدی ان فعال‬ ‫بوده که درحال حاضر در مرحله بررس��ی و رایزنی‬ ‫برای طرح توسعه شهرک هستیم‪.‬‬ ‫این مراس��م که ب��ا حضور گس��ترده صنعتگران‬ ‫مس��تقر در ش��هرک صنعتی اراس��نج برگزار شد‪،‬‬ ‫پ��س از معرف��ی ‪ ۱۱‬نف��ر از نامزده��ای عض��و در‬ ‫هیات مدی��ره پس از برگزاری انتخاب��ات ‪ ۵‬نفر که‬ ‫باالترین رای را به دست اورده اند به عنوان اعضای‬ ‫اصلی هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی‬ ‫اراسنج به مدت ‪ ۲‬سال انتخاب شدند‪.‬‬ ‫هم اکنون در این ش��هرک صنعتی ‪ ۱۳۲‬قرارداد‬ ‫با متقاضیان س��رمایه گذاری بس��ته شده که از این‬ ‫تعداد ‪ 9۲‬واحد تولیدی با سرمایه گذاری یک هزار‬ ‫و ‪ ۳۴۲‬میلیارد ریال و اشتغالزایی بیش از ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۲۱۳‬نفر نیز به بهره برداری رسیده اند‪.‬‬ ‫در راس��تای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و واگذاری‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی ب��ه بخش خصوصی‪،‬‬ ‫تاکنون اداره ‪ ۶‬ش��هرک و ناحیه صنعتی کاسپین‪،‬‬ ‫لیا‪ ،‬اراس��نج‪ ،‬حیدریه‪ ،‬خرمدش��ت و دانسفهان در‬ ‫اس��تان به بخ��ش خصوصی متش��کل از صاحبان‬ ‫صنای��ع هم��ان ش��هرک صنعت��ی واگذار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این شهر صنعتی در مساحتی افزو ن بر ‪۱۰۸۰۰‬‬ ‫هکت��ار با دارا ش��دن تمامی مولفه های یک ش��هر‬ ‫صنعتی پیش��رو نقش مهمی در اقتصاد منطقه ایفا‬ ‫خواهد کرد و با استقرار واحدهای مختلف از جمله‬ ‫قو توس��عه‪ ،‬لجس��تیک‬ ‫مراکز علم و فناوری‪ ،‬تحقی ‬ ‫و‪ ...‬در کن��ار واحدهای صنعتی‪ ،‬نس��ل جدیدی از‬ ‫شهرهای صنعتی در کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه همزمان با س��فر رییس جمهوری‬ ‫به استان اذربایجان شرقی هدیه ای از طرف کاروان‬ ‫تدبی��ر و امید به مردم منطقه اس��ت ت��ا موجبات‬ ‫جهش اقتص��ادی منطقه ش��مال غ��رب و به ویژه‬ ‫استان اذربایجان شرقی را فراهم کند‪.‬‬ ‫ش��رقی در س��ال گذش��ته ‪ ۲۰‬درص��د ص��ادرات‬ ‫غیرنفتی به وی��ژه در بخش صنعت به کش��ورهای‬ ‫خارجی داشت‪.‬‬ ‫در نیم��ه نخس��ت س��ال گذش��ته ‪ ۲۲۲‬واح��د‬ ‫صنعتی جدید در اذربایجان ش��رقی ش��امل ‪۱۰۵‬‬ ‫‹ ‹ایجاد شهرک صنایع تبدیلی کشاورزی‬ ‫واح��د صنعتی ایجادی و ‪ ۱۱۷‬واحد توس��عه ای به‬ ‫همچنین همزمان ب��ا حضور رییس جمهوری در‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫استان اذربایجان شرقی و با حضور محمود حجتی‪،‬‬ ‫در اغ��از فعالیت دول��ت دوازده��م از نیمه دوم‬ ‫وزی��ر جهاد کش��اورزی بهره ب��رداری از بزرگترین‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۷۳‬واحد صنعتی شامل ‪ ۱۲۰‬واحد‬ ‫ش��هرک صنعت��ی خصوص��ی در این اس��تان اغاز‬ ‫اجرایی و ‪ ۱۵۳‬واحد جدید صنعتی در این اس��تان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫ش��هرک صنعتی کارافرین��ان اذربایجان خاوری‬ ‫در مجموع‪ ،‬در س��ال گذشته ‪ ۴۹۲‬واحد صنعتی‬ ‫در زمین��ی ب��ه مس��احت ‪ ۱۷۷‬هکتار‬ ‫با رش��د بیش از ‪ ۳۲‬درصد نس��بت به‬ ‫در بخ��ش صنایع تبدیلی کش��اورزی و‬ ‫سال ‪ ۹۵‬در این اس��تان فعالیت خود‬ ‫مردم ایثارگر‬ ‫و سختکوش استان ب��ا هزین��ه زیرس��اختی ‪ ۱۰۶۲‬میلیارد‬ ‫را اغاز کردند‪.‬‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫ری��ال با حض��ور وزیر جهاد کش��اورزی‬ ‫در س��ال گذش��ته حدود یک هزار‬ ‫در صنعت و تجارت‬ ‫ب��ه بهره ب��رداری رس��ید و همزم��ان‬ ‫و ‪ ۲۳‬واحد صنعت��ی کوچک و بزرگ‬ ‫کشور شهره هستند‬ ‫ب��ا تخصیص اعتباره��ای الزم از طرح بیشترین مشارکت کلنگ ش��روع عملیات اجرایی ‪ ۵‬واحد‬ ‫محرک تولید و بازس��ازی و نوس��ازی مردم در اقتصاد در صنعتی در این ش��هرک ب��ه زمین زده‬ ‫صنعت در مجموع ب��ا ‪ ۶‬هزار میلیارد بین همه استان ها در ش��د‪ .‬به گ��زارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫ش��ریعتمداری وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫ریال به عرصه تولید بازگشتند‪.‬‬ ‫است که‬ ‫تج��ارت همچنی��ن از ش��هرک صنعتی‬ ‫‹ ‹هدیه کاروان تدبیر و امید‬ ‫نمونه اش همین‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی در تبریز بازدید‬ ‫همزم��ان با روی��داد انتخاب ش��هر‬ ‫واحد اهنگری‬ ‫تبری��ز به عنوان پایتخت گردش��گری تراکتورسازی است کرد و از مش��کالت این شهرک اگاهی‬ ‫کش��ورهای اسالمی در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬که با نواوری‪ ،‬فناوری یاف��ت و دس��تورهای الزم را به معاونان‬ ‫تولید‬ ‫خ��ود صادر ک��رد‪ .‬فازهای توس��عه ای‬ ‫شهرک صنعتی بعثت به شهر صنعتی‬ ‫خالقیت و افزایش‬ ‫برخی از کارخانه ها و واحدهای تولیدی‬ ‫تبریز تبدیل شد‪.‬‬ ‫بهره وری به موفقیت های‬ ‫نیز در شهرک صنعتی س��رمایه گذاری‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫تفاهمنام‬ ‫امضای‬ ‫با‬ ‫این روی��داد‬ ‫خوبی در تولید‬ ‫خارج��ی تبریز با حض��ور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫و‬ ‫ش��رقی‬ ‫اذربایجان‬ ‫اس��تانداری‬ ‫بین‬ ‫و صادرات‬ ‫معدن و تجارت م��ورد بهره برداری قرار‬ ‫رسیده است‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫صنعتی ایران به ثبت رسید‪.‬‬ ‫بخش خصوصی موتور محرکه رشد اقتصادی و صنعتی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫مازن��دران گفت‪ :‬بخش خصوصی ب��ه عنوان موتور‬ ‫محرکه رشد اقتصادی و صنعتی است که همواره با‬ ‫اس��تفاده از منابع و نیروی انسانی‪ ،‬به توسعه تولید‬ ‫و صنعت کمک می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از‬ ‫روابط عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫مازندران‪ ،‬س��یدمصطفی موسوی در جلسه هفتگی‬ ‫مسئوالن نهادهای اجرایی استان با سرمایه گذاران‬ ‫و هیات مدیره ش��رکت خدماتی ش��هرک صنعتی‬ ‫جویب��ار اظهار کرد‪ :‬با نام گ��ذاری و تاکیدات رهبر‬ ‫معظم انقالب در س��ال گذش��ته بر اجرایی ش��دن‬ ‫اقتصاد مقاومتی و س��ال جدید با عنوان «حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی»‪ ،‬بررسی‪ ،‬پیگیری و حل مشکالت‬ ‫واحدهای تولی��دی در بازدیدها به صورت هفتگی‬ ‫در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اهمی��ت حمای��ت از تولیدات‬ ‫داخلی و اینکه با رقابتی ش��دن فضای کس��ب و کار‬ ‫و جلوگی��ری از انتق��ال س��رمایه ها ب��ه خ��ارج از‬ ‫کشور‪ ،‬بکارگیری س��رمایه در بخش تولید داخلی‬ ‫میس��ر می ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ب��ا تقویت ای��ن امر‪،‬‬ ‫کار و تولی��د ملی تقویت ش��ده و موج��ب اعتماد‬ ‫به نف��س و تقوی��ت باوره��ا و توانمن��دی داخلی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫مازندران همچنین تصریح کرد‪ :‬بخش خصوصی به‬ ‫عنوان موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی و صنعتی‬ ‫اس��ت که با بکارگیری سرمایه‪ ،‬اس��تفاده از منابع‬ ‫انس��انی و مدیریت‪ ،‬به اهداف توسعه بخش تولید و‬ ‫صنعت کمک می کند‪.‬‬ ‫موس��وی به عرضه محص��والت با کیفیت داخلی‬ ‫تاکی��د کرد و گف��ت‪ :‬افزایش به��ره وری در تولید‪،‬‬ ‫کاهش نرخ تمام ش��ده تولی��دات و کیفیت بهتر در‬ ‫رقاب��ت با تولی��دات خارجی‪ ،‬در نح��وه خرید کاال‬ ‫بس��یار دارای اهمی��ت اس��ت و تولیدکنن��دگان و‬ ‫صنعتگران باید در این امر تالش کنند‪.‬‬ ‫با حضور مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان مازندران‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان‪ ،‬مدیرکل تامین اجتماعی‪ ،‬فرماندار‬ ‫جویب��ار‪ ،‬ریی��س ات��اق بازرگانی اس��تان‪ ،‬مدیران‬ ‫بانک ها و مس��ئوالن اس��تانی و شهرس��تانی‪ ،‬از ‪۷‬‬ ‫واح��د تولیدی الیاف نمونه ش��رق گس��تر‪ ،‬کیمیا‬ ‫س��بز کاسپین‪ ،‬کاس��پین لوله طبرس��تان‪ ،‬جویبار‬ ‫لوله‪ ،‬کاغذگس��تر طبرس��تان‪ ،‬ماه��ان نگین الوان‬ ‫و پردی��س در ش��هرک صنعت��ی جویب��ار بازدید‬ ‫شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!