روزنامه گسترش صنعت شماره 379 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 379

روزنامه گسترش صنعت شماره 379

روزنامه گسترش صنعت شماره 379

‫سال سی ام‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫«گسترش صنعت» اخرین امار شاخص تولید سال ‪ ۹۶‬را بررسی کرد‬ ‫رشد شاخص تولید‬ ‫با فعال سازی واحدهای نیمه فعال‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬اوریل ‪2018‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از ضعف صنعت بسته بندی‬ ‫از اینجایی که بـاز نمی شود!‬ ‫باره��ا پی��ش امده که بس��ته س��س تک نفره را در دس��ت‬ ‫می گیرید و قصد دارید از انجا که مش��خص ش��ده‪ ،‬ان را باز‬ ‫کنی��د اما موفق نش��ده اید یا اینکه پ��س از خرید بعضی مواد‬ ‫مصرفی تولید داخلی‪ ،‬برای باز کردن بس��ته بندی ان از جای‬ ‫عالمت گذاری ش��ده‪ ،‬بسیار تالش کرده اید اما باز هم محصول‬ ‫از ان نقطه باز نش��ده اس��ت‪.‬‏ چه بس��ا چنین تالش��ی به پاره‬ ‫ش��دن بسته‪ ،‬از هم پاش��یدن و پخش شدن بخش��ی از مواد‬ ‫داخل ان بر زمین یا لباس شما منجر شده است‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫«از اینجا باز کنید» که روی ان کاال نوش��ته ش��ده همچنان‬ ‫بسته مانده اس��ت‪ .‬این در حالی است که توجه به بسته بندی‬ ‫کاال به اندازه کیفیت کاال ضروری اس��ت در این گزارش سعی‬ ‫ش��ده تا عوامل ایجاد این مش��کل در بس��ته بندی ها بررسی‬ ‫ش��ود‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪ ،‬مورد اشاره شده فقط یک نمونه‬ ‫از معضل ه��ا و خال های موجود در طراحی بس��ته ها و صنعت‬ ‫بس��ته بندی اس��ت؛ ایراد هایی که باعث شده مصرف کنندگان‬ ‫بیش از اینکه نظرش��ان به خرید کاالهای داخلی جلب شود‪،‬‬ ‫کاالهای خارجی با بس��ته بندی های بهتر را ترجیح دهند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که بسته بندی کاال از فاکتور های جذب کننده‬ ‫افزایش ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬درصدی حقوق‬ ‫با روح قانون مغایرت دارد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دومین نشس��ت ش��ورای اطالع رسانی سازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫اصفهان‪ ،‬با حضور مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی و صنایع کوچک استان‪ ،‬معاون اطالعات‬ ‫و اخبار صداوس��یمای مرکز اصفهان‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران(ایرنا‪ -‬منطقه‬ ‫اصفهان)‪ ،‬سرپرست موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬مشاور مدیرعامل شرکت‬ ‫و مدیر روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان‪ ،‬جمعی از استادان و کارشناسان ارتباطات‬ ‫دانشگاه و صنعت برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه خبری گس��ترش‪ ،‬دکتر‬ ‫محمدجوادبگی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان اصفه��ان در این نشس��ت‪ ،‬بر‬ ‫ضرورت حمایت از کاالی ایرانی به منظور توسعه‬ ‫اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی بر اهمیت تحق��ق فرهنگ مصرف کاالی‬ ‫ایران��ی نی��ز تاکی��د ک��رد و خواس��تار همکاری‬ ‫رسانه های کشور برای تسهیل ارتباط تولید کننده‬ ‫و مش��تری ش��د‪ .‬دکتر بگی در ادامه بر ضرورت‬ ‫برگزاری نشست شورای اطالع رسانی این شرکت‬ ‫تاکید کرد و خواس��تار برگزاری بس��یار منظم و‬ ‫پرشتاب جلسات این شرکت با رسانه های استان‬ ‫در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقالب در‬ ‫راستای حمایت از کاالی ایرانی شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫اصفه��ان در ادامه‪ ،‬از اهتمام ج��دی مدیران این‬ ‫شرکت در رفع موانع تولید و بهبود مستمر فضای‬ ‫کس��ب وکار و مهم تر از ان ایج��اد زمینه ظهور و‬ ‫بروز توانمندی های تولید کنن��دگان برای عرضه‬ ‫محص��والت کیف��ی و ارزش افری��ن تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم با به روز رس��انی بانک اطالعاتی‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬راه تولید‪ ،‬معرفی و دسترس��ی‬ ‫کاالی ایران��ی را ب��رای هموطن��ان فراهم کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫اصفهان مهم ترین اولویت این ش��رکت در س��ال‬ ‫جدید را در سه حوزه فرهنگسازی در بین اقشار‬ ‫مختل��ف جامعه ب��ا هدف پاک ک��ردن باور غلط‬ ‫بهتر بودن کاالی خارجی‪ ،‬شناسایی ظرفیت های‬ ‫تولی��دی کش��ور و تش��کیل بان��ک اطالعات��ی‬ ‫ش��رکت های تولیدی و همچنین ارائه یارانه برای‬ ‫معرفی مناسب توانمندی های بخش های صنعتی‬ ‫و مولد بیان کرد‪.‬‬ ‫وی هم صدایی و حمای��ت ویژه همه مدیران و‬ ‫سیاستگذاران کش��ور از بخش های مولد و تالش‬ ‫برای بهبود فضای کسب وکار را یکی از مهم ترین‬ ‫پیش نیازهای حمایت از کاالی ایرانی دانست‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫اصفهان حمایت از کاالی ایرانی را سبب حمایت‬ ‫از اشتغال و انس��جام خانواده های ایرانی عنوان و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید فرهنگسازی مناسب برای تولید‬ ‫کاالهای باکیفیت داخلی و مصرف ان از س��وی‬ ‫شهروندان صورت گیرد‪.‬‬ ‫طباطبای��ی‪ ،‬مع��اون اطالع��ات و اخب��ار‬ ‫صداوس��یمای مرکز اصفهان در این نشس��ت بر‬ ‫تعامل این سازمان با شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان با ه��دف معرف��ی و پیگیری مش��کالت‬ ‫فعاالن اقتصادی تاکید کرد و خواس��تار همکاری‬ ‫تولیدکنندگان با عوامل تولید رسانه ملی در طرح‬ ‫و بی��ان و راهکارهای علمی و عملی برون رفت از‬ ‫مشکالت از سوی فعاالن اقتصادی شد‪.‬‬ ‫ی جمهوری‬ ‫س��لطانمرادی‪ ،‬مدی��ر خبرگ��زار ‬ ‫اس�لامی منطق��ه اصفه��ان نیز در این نشس��ت‬ ‫خواستار بهره گیری از ظرفیت تشکل های صنفی‬ ‫و خانه ه��ای صنعت و ات��اق بازرگانی و همراهی‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی و مسئوالن‬ ‫دولت در رفع مش��کالت و بستر س��ازی مناسب‬ ‫برای تحقق برنامه های کالن اقتصادی کشور شد‪.‬‬ ‫زمانی‪ ،‬اس��تاد ارتباطات و عض��و هیات علمی‬ ‫دانش��گاه فرهنگ و هنر اصفهان در این جلس��ه‪،‬‬ ‫بر بهره گیری از ظرفیت های بالقوه استان و کشور‬ ‫در حمایت و هدایت س��رمایه ها و نهادینه کردن‬ ‫مصرف کاالی ایرانی از سیستم اموزش و پرورش‬ ‫و از سنین کودکی و نوجوانی تا موسسات اموزش‬ ‫عالی به عنوان یک فرهنگ اصیل تاکید کرد‪.‬‬ ‫راعی‪ ،‬سرپرست موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫اس��تان اصفهان نیز در این نشس��ت‪ ،‬بر‬ ‫معرف��ی کاالی باکیفیت ایرانی و تس��هیل عرضه‬ ‫محصوالت تولید داخل و برند سازی تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬تعامل صنعت با دانشگاه در تولید محصول‬ ‫ارزش افری��ن و رعای��ت اس��تانداردها‪ ،‬همگام با‬ ‫بس��ته بندی و عرضه مناسب و بهره گیری از متد‬ ‫نوین معرف��ی و بازاریابی محصول می تواند نقش‬ ‫ارزن��ده ای در بهبود کس��ب وکار و در نتیجه ان‬ ‫رونق اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫به��روز راع��ی‪ ،‬سرپرس��ت روزنام��ه‬ ‫و‬ ‫عضو س��تاد برگزاری هفته روابط عمومی ایران‪،‬‬ ‫همچنین ب��ر ظرفیت رس��انه ها در اقن��اع افکار‬ ‫عمومی تاکید کرد و گفت‪ :‬ایجاد واحد های روابط‬ ‫عمومی در صنایع و ارتباط مس��تمر کارشناسان‬ ‫رواب��ط عمومی ان صنعت با ش��رکای اجتماعی‬ ‫و اقتص��ادی‪ ،‬همواره باید در راس سیاس��ت های‬ ‫تولیدی یک ش��رکت باشد تا ان محصول به برند‬ ‫مورد اقبال جامعه تبدیل گردد‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت مش��اور مدیرعامل و‬ ‫مدیر روابط عمومی ش��رکت‪ ،‬درباره چالش های‬ ‫موجود در حمایت از تولید و اش��تغال کش��ور و‬ ‫راهکاره��ای حمای��ت از کاالی ایرانی به بحث و‬ ‫تبادل نظ��ر پرداختند و درخص��وص اهم برنامه‬ ‫عملیاتی این ش��ورا در امس��ال برای تحقق شعار‬ ‫سال تصمیم گیری شد‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ ‪ 10‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ضرورت حمایت از کاالی ایرانی به منظور توسعه اشتغال‬ ‫و ایجاد ارزش افزوده در کشور‬ ‫پیاپی ‪ 2352‬دوره جدید شماره ‪379‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫عضو هیات رییس��ه کمیس��یون اقتصادی مجل��س‪ ،‬درباره‬ ‫مصوب��ه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫توضیح هایی داد‪ .‬سیدحس��ن حسینی ش��اهرودی با اش��اره‬ ‫ب��ه مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزای��ش حقوق کارمندان و‬ ‫بازنشستگان بین ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬درصد‪ ،‬گفت‪ :‬در قانون بودجه سال‬ ‫‪ ۹۷‬مصوب ش��ده که میزان افزای��ش حقوق پلکانی معکوس‬ ‫باشد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مش��تری است‪ ،‬بس��ته بندی ها از کاال حفاظت کرده و موجب‬ ‫رقابت یک کاالی و با محصوالت مش��ابه می ش��وند‪ ،‬مخاطب‬ ‫را به س��مت خود صدا می کنن��د و در او انگیزه ارتباط‪ ،‬خرید‬ ‫و مص��رف به وجود می اورند‪ .‬برخی این مش��کل را ناش��ی از‬ ‫ضعف طراحان صنعتی دانس��ته و برخی دیگر این مش��کل را‬ ‫مربوط به فرس��ودگی و قدیمی بودن دستگاه های بسته بندی‬ ‫داخلی می دانند‪ .‬به گفته فعاالن نرخ هر دس��تگاه بسته بندی‬ ‫داخل��ی حدود ‪ ۴0‬ت��ا ‪ ۶0‬میلیون تومان و نرخ هر دس��تگاه‬ ‫بس��ته بندی وارداتی حدود ‪ ۲۵0‬تا ‪ ۳00‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫فعاالن صنعتی معتقد ند‪ ،‬بیشتر دستگاه های بسته بندی مورد‬ ‫اس��تفاده در صنعت‪ ،‬داخلی و قدیمی است که به نوسازی نیاز‬ ‫دارد‪ .‬داود شیرمحمدی‪ ،‬کارشناس صنعت بسته بندی در این‬ ‫باره به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬باز نشدن اسان بسته بندی‬ ‫از قس��متی که نوشته است «از این اینجا باز کنید» مربوط به‬ ‫ضعف دستگاه های بسته بندی مورد استفاده در صنعت کشور‬ ‫است‪ .‬ش��یرمحمدی ادامه داد‪ :‬به طور معمول بسته های ویژه‬ ‫بس��ته بندی محص��والت در واحدهای صنعت��ی مجزا از واحد‬ ‫تولیدی محصول تهیه می شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اماده باش قطعه سازان‬ ‫برای ثبت رکوردی تازه‬ ‫سیاس��ت گذاری در ام��ر تولی��د باید هم��راه ب��ا برنامه های‬ ‫کوتاه مدت و بلندمدت باشد تا با یک نقشه راه حرکت های رو به‬ ‫جلو اغاز شود‪ .‬البته پایش و تحلیل پایانی ساالنه نشان می دهد‬ ‫چقدر س��ازمان ها و نهادها در رسیدن به برنامه های تعیین شده‬ ‫در بازه زمانی خاص‪ ،‬موفق عمل کرده اند‪ .‬در شماره های پیشین‬ ‫«گسترش صنعت» برنامه برخی از انجمن های فعال در صنعت‬ ‫خودرو را بررسی کرد‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪ 13 1397‬شعبان ‪ 30 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 379‬پیاپی ‪2352‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سونامی فناوری در راه است‬ ‫خبر‬ ‫یک فعال کارگری خطاب به رییس جمهوری‪:‬‬ ‫کارگران در وضعیت دشواری‬ ‫زندگی می کنند‬ ‫دبی��رکل خانه کارگ��ر گفت‪ :‬اق��ای روحانی بس��یاری از‬ ‫کارگ��ران از قراردادهای موقت و پیمانکاری رنج می برند زیرا‬ ‫این قراردادها نظم مش��خصی ن��دارد‪ .‬امیدوارم دولت کمک‬ ‫کند تا مشکل این کارگران حل شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬علیرض��ا محجوب در بیس��ت و نهمین‬ ‫جشنواره ملی قدردانی از کارگران گروه های کار و واحدهای‬ ‫کار نمونه خطاب به روحانی گفت‪ :‬جنابعالی وعده کردید که‬ ‫حقوق کارگران کمتر از تورم نباشد و معیشت انان به سطح‬ ‫مطلوب برس��د‪ .‬اق��ای روحانی کارگران در وضعیت دش��وار‬ ‫زندگی می کنند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه ش��ما‬ ‫درب��اره صندوق ه��ای تامی��ن اجتماعی به درس��تی دیکته‬ ‫سیاس��ت خروج از بنگاه ها را مط��رح کردید‪ ،‬گفت‪ :‬صندوق‬ ‫تامی��ن اجتماعی صندوق همه نسل هاس��ت‪ .‬باید به این امر‬ ‫تمکین کرد‪ .‬این س��رمایه باید بدون اینکه به دست بنگاه ها‬ ‫بیفتد برای کارگران هزینه شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬کارگران چشم ما هستند‪ .‬دولت باید‬ ‫به این امر بیش��تر توج��ه کند‪ .‬بحث بعدی م��ا قراردادهای‬ ‫موقت است؛ بسیاری از کارگران از این وضعیت رنج می برند‬ ‫م��ا می خواهیم نظم به خصوص به این ن��وع قراردادها داده‬ ‫شود و این ایین نامه دوباره مورد بازخوانی قرار گیرد‪.‬‬ ‫محجوب تاکید کرد‪ :‬بهترین اش��تغال‪ ،‬اشتغال تعاون محور‬ ‫است‪ .‬تعاونی مسکن و اش��تغال های تعاونی محور یک روش‬ ‫بسیار درستی اس��ت‪ .‬کارگران مشکل مسکن و اجاره دارند‪.‬‬ ‫خواه��ش می کنم در ای��ن روزهایی ک��ه اجاره خانه ها رو به‬ ‫افزایش اس��ت به وزارت مسکن دس��تور اکید دهید تا برای‬ ‫مسکن کارگری چاره ای بیندیشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بازنشس��تگان چش��م ب��ه راه‬ ‫همسان سازی هس��تند‪ .‬بس��یاری از کارگران از قراردادهای‬ ‫موق��ت و پیمانکاری رن��ج می برند زیرا ای��ن قراردادها نظم‬ ‫مش��خصی ندارد‪ .‬امیدوارم دولت کمک کند تا مش��کل این‬ ‫کارگران حل شود‪.‬‬ ‫نماینده تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫یکی از مهم ترین مش��کالت کارگران اجاره مسکن است که‬ ‫در ح��ال افزایش اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬از وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫می خواهیم فک��ری برای تامین مس��کن اجتماعی کارگران‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬روز کارگر متعلق به همه کارگران جهان اس��ت‪.‬‬ ‫محروم تری��ن قش��ر کارگران‪ ،‬کارگ��ران امریکایی هس��تند‪.‬‬ ‫درس��ت اس��ت که اغازگر ای��ن روز کارگران مع��دن در این‬ ‫کش��ور بودند اما سیاس��ت های موجود باعث ش��ده که انان‬ ‫محروم ترین کارگران جهان باش��ند‪ .‬کسانی که دم از حقوق‬ ‫کارگری می زنند‪ ،‬باید به این موضوع رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫واحدهای صنعتی در‬ ‫ایران ظرفیت خالی‬ ‫قابل توجهی دارند و‬ ‫رشد سرمایه گذاری‬ ‫در سال های گذشته‬ ‫منفی اعالم شده است‪.‬‬ ‫وجود ظرفیت خالی‬ ‫در بخش صنعت موید‬ ‫این موضوع است که‬ ‫افزایش شاخص تولید‬ ‫نیازمند افزایش تعداد‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫نیست‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫فعال شدن ظرفیت های‬ ‫خالی صنایع در ایران‬ ‫می تواند این شاخص را‬ ‫رشد دهد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫س��ونامی انق�لاب صنعتی‬ ‫چهارم در راه اس��ت‪ .‬سونامی‬ ‫فناوری اطالع��ات حکومت ها‬ ‫را تحت تاثیر ق��رار می دهد و‬ ‫تا سال ‪)۱۴۱۸-۱۴۱۹( ۲۰۳۰‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۷۰‬درصد مش��اغل‬ ‫در بخش صنعت‪ ،‬کش��اورزی‬ ‫برات قبادیان‬ ‫و خدمات را ب��ا تحول رو به رو‬ ‫معاون اموزش و پژوهش‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫در هزاره س��وم ‪۱۷‬هدف از‬ ‫و تجارت‬ ‫سوی سازمان ملل تعیین شده‬ ‫است که شامل ریشه کنی فقر‬ ‫و گرس��نگی‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬نواوری‪ ،‬زیر س��اخت صنعتی و‪...‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۵‬ابر چالش بزرگ در کش��ور وجود دارد‪ .‬این‬ ‫چالش ها جز با علم‪ ،‬دانش��گاه و فناوری حل نخواهد ش��د و‬ ‫دانش��گاه ها باید به سمت دانشگاه نس��ل سوم حرکت کنند‪.‬‬ ‫دانش��گاه نس��ل س��وم مبتنی بر کارافرینی و تقاضای جامعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫بی��ن انقالب ه��ای صنعتی حدود ‪ ۱۰۰‬س��ال فاصله وجود‬ ‫داش��ته اما میان انقالب س��وم و چهارم ‪ ۴۳‬سال فاصله بوده‬ ‫و پیش بینی می ش��ود تا انقالب پنجم صنعتی نیز ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫فاصله داشته باشیم‪.‬‬ ‫س��ونامی فناوری در راه است‪ .‬این سونامی تمام حکومت ها‬ ‫و صنایع را تحت تاثی��ر قرار می دهد و تا ان برای ما تصمیم‬ ‫نگرفته م��ا باید تصمیم بگیریم‪ .‬نخس��تین گام ایجاد جامعه‬ ‫اموزش��ی تقاضامحور است‪ .‬در این میان مدیران باید به علم‬ ‫روز و انق�لاب صنعتی چهارم مجهز باش��ند‪ .‬مدیران در این‬ ‫ش��رایط از منزل می توانند کارخانه خود را کنترل کنند برای‬ ‫این منظور باید در فناوری های روز متخصص باشند‪ .‬نمی توان‬ ‫ب��ه دور کش��ور دیوار کش��ید‪ ،‬ایران جزو دومین یا س��ومین‬ ‫کش��ور برتر دنیا در منابع انسانی اس��ت‪ .‬بنابراین ‪ ۵‬میلیون‬ ‫دانش اموخته دانشگاه ها که امروز باعث نگرانی مسئوالن شده‬ ‫منبعی برای توسعه است‪.‬‬ ‫باید از اقتصاد مبتنی بر منابع به سمت اقتصاد مبتنی بر علم‬ ‫و فناوری حرکت کنیم‪ .‬این امر تنها از طریق نیروی انس��انی‬ ‫محقق می شود و هر دانشجو هم یک چاه نفت ارزشمند است‬ ‫که باید برای ان برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» اخرین امار شاخص تولید سال ‪ ۹۶‬را بررسی کرد‬ ‫رشد شاخص تولید با فعال سازی واحدهای نیمه فعال‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��اخص مقدار تولید از جمله ش��اخص هایی است‬ ‫که در بررس��ی رش��د صنعتی و اقتصادی کشور تاثیر‬ ‫قابل توجهی دارد‪ .‬بر اس��اس اخرین داده های اماری‪،‬‬ ‫این ش��اخص در زمستان ‪ ۹۵‬به رقم شاخص در سال‬ ‫‪ ۹0‬رس��ید‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬در پایان س��ال ‪ ۹۵‬ایران‬ ‫توانس��ت به نقطه ای برس��د که پیش از رکود ‪ ۵‬ساله‬ ‫در ان قرار داشت‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬دو موضوع را باید در نظر داش��ت که‬ ‫بررس��ی انها بر تحلیل ش��رایط س��ال ‪ ۹۶‬تاثیرگذار‬ ‫اس��ت؛ نخس��ت اینکه واحده��ای صنعت��ی در ایران‬ ‫ظرفی��ت خالی قابل توجهی دارند و دوم اینکه رش��د‬ ‫سرمایه گذاری در سال های گذشته منفی اعالم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وجود ظرفیت خالی در بخ��ش صنعت موید‬ ‫این موضوع اس��ت که افزایش شاخص تولید نیازمند‬ ‫افزایش تع��داد واحدهای صنعتی نیس��ت‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬فعال ش��دن ظرفیت های خالی صنایع در ایران‬ ‫می تواند این شاخص را رشد دهد‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در این‬ ‫زمینه گزارش��ی منتشر کرده که در ادامه امده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این «گسترش صنعت» این گزارش را با یکی‬ ‫از اعضای کمیس��یون صنایع در میان گذاش��ت و به‬ ‫تحلیل��ی از این گزارش نیز دس��ت یافت که در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ،۹۵‬سال رشد و بازگشت‬ ‫ش��اخص کل تولی��د کارگاه ه��ای ب��زرگ صنعتی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬ب��ه طور حدودی به س��طح س��ال‬ ‫‪ ) ۹۹ / ۳( ۱۳۹۰‬رسیده است‪ .‬با این حال‪ ،‬بررسی رشد‬ ‫زیربخش های صنعت نش��ان می دهد این وضعیت به‬ ‫طور متوازن رخ نداده و در نتیجه خنثی ش��دن رشد‬ ‫مثب��ت و منفی زیربخش های بخ��ش صنعت حاصل‬ ‫شده اس��ت‪ .‬مقایسه ش��اخص زیربخش های صنعت‬ ‫کارگاه ه��ای بزرگ صنعتی س��ال ‪ ۱۳۹۵‬نس��بت به‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۰‬نش��ان می دهد از ‪ ۲۴‬زیربخش صنعت‬ ‫‪ ۱۰‬بخش در سال ‪ ۱۳۹۵‬نسبت به سال ‪ ۱۳۹۰‬رشد‬ ‫داشت ه که بیشترین رش��دها مربوط به زیربخش های‬ ‫تولی��د دارو‪ ،‬تولید اش��امیدنی ها و م��واد غذایی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬ضمن اینکه از ‪ ۱۴‬زیربخش��ی که رشد منفی‬ ‫داش��ته اند ‪ ۷‬زیربخش بیش از ‪ ۲۰‬درصد رشد منفی‬ ‫داشته اند که این موضوع وضعیت وخیم این صنایع را‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬نسبت به سال ‪ ۱۳۹۰‬نشان می دهد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬س��هم پایین این بخش ها در شاخص کل‬ ‫صنعت باعث ش��ده رش��د منفی انها تاثیر چندانی بر‬ ‫رشد کلی بخش صنعت نگذارد‪ .‬به طور کلی بیشترین‬ ‫تاثیر مثبت بر ش��اخص کارگاه های بزرگ صنعتی در‬ ‫ای��ن دوره مربوط به زیربخش ه��ای تولید محصوالت‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬صنایع غذایی و فلزات اساسی بوده است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه بیشترین تاثیرپذیری منفی این شاخص‬ ‫نیز از زیربخش های وسایل نقلیه موتوری و کانی های‬ ‫غیرفلزی بوده است‪.‬‬ ‫براوردها نش��ان می دهد اگر صنایعی که نسبت به‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۰‬زیر ظرفیت تولی��د می کنند تولید خود‬ ‫را به سطح تولید س��ال ‪ ۱۳۹۰‬برسانند باعث رشد ‪۶‬‬ ‫درصدی بخش صنعت خواهند ش��د‪ .‬مرکز امار ایران‬ ‫در اخرین گزارش خود‪ ،‬رش��د بخش صنعت در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬را ‪ ۶ / ۵‬درصد و رشد ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫این بخش را ‪ ۴‬درصد اعالم کرده اس��ت‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫بانک مرکزی نیز رش��د بخش صنعت در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫را ‪ ۶ / ۹‬درصد و رشد ‪ ۶‬ماهه را ‪ ۴ / ۸‬درصد اعالم کرده‬ ‫است‪ .‬همچنین براوردهای انجام شده با توجه به امار‬ ‫تولید محصوالت منتخب صنعتی نشانگر رشد حدود‬ ‫‪ ۵‬درصدی است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت صنایع در سال ‪۹۶‬‬ ‫در ‪ ۹‬ماه نخست سال ‪ ۱۳۹۶‬نشان می دهد که‪:‬‬ ‫‪ -۱‬رشد بخش خودروس��ازی همچنان باالست اما‬ ‫روند کاهش��ی دارد‪ .‬انتظار هس��ت ب��ا تکمیل اضافه‬ ‫ظرفیت تولید این صنعت شاهد افت بیشتر رشد این‬ ‫صنعت (با وجود مثبت بودن ان) باشیم‪.‬‬ ‫‪ -۲‬رش��د بخش پتروشیمی کمتر از انتظارات اولیه‬ ‫بوده و با توجه به مس��ائل مرتبط با تحریم و مش��کل‬ ‫مبادالت مالی ممکن است بر عملکرد این صنعت در‬ ‫فصل های اینده موثر باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬رش��د تولید بخش س��ایر کانی ه��ای غیرفلزی‬ ‫(سیمان و‪ )...‬همچنان منفی است که ریشه در رکود‬ ‫بخش ساختمان دارد‪ .‬انتظار تداوم رشد منفی تا پایان‬ ‫سال وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬در ‪ ۹‬ماه نخس��ت شاهد رشد قابل توجه بخش‬ ‫س��اخت کاغذ و محصوالت کاغ��ذی بوده ایم و انتظار‬ ‫هست این رشد تا پایان سال تداوم یابد‪.‬‬ ‫در نهایت‪ ،‬با توجه به عملکرد ‪ ۹‬ماه نخست‪ ،‬عملکرد‬ ‫صنای��ع در ماه ده��م ‪ ۹۶‬و انتظارات از رش��د صنایع‬ ‫مختلف با توجه به سابقه عملکرد ماه های پایانی سال‬ ‫انها‪ ،‬رشد حدود ‪ ۳ / ۸‬درصدی بخش صنعت در ‪ ۳‬ماه‬ ‫چهارم مورد انتظار اس��ت‪ .‬این میزان رش��د باالتر از‬ ‫رشد ‪ ۳‬ماه سوم بوده اما از عملکرد ‪ ۹‬ماه کمتر است‪.‬‬ ‫به طور کلی رشد بخش صنعت در سال ‪ ۱۳۹۶‬حدود‬ ‫‪ ۴ / ۱‬درصد براورد می شود‪ .‬براورد قبلی‬ ‫مرکز پژوهش ها از رشد بخش صنعت در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬حدود ‪ ۴ / ۶‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫رش��د محصوالت صنعت��ی در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست ‪ ۳ / ۹‬درصد بوده و در ‪ ۳‬ماه دوم‬ ‫به ‪ ۶ / ۱‬درصد افزون شده است‪ .‬با وجود‬ ‫این‪ ،‬رشد بیش��تر محصوالت صنعتی و‬ ‫زیربخش ه��ای صنعتی در ‪ ۳‬ماه س��وم‬ ‫رامین نورقلی پور‬ ‫پایین تر از فص��ل دوم و انتظارات قبلی‬ ‫ب��وده و ب��ه ‪ ۲ / ۶‬درص��د کاه��ش یافته اگر تسهیالت به بخشی‬ ‫اس��ت‪ .‬بررس��ی زیربخش ه��ا و در نظر‬ ‫که مقرر شده داده‬ ‫شود‪ ،‬عالوه بر رفع‬ ‫گرفتن س��هم انها در کل صنعت نشان‬ ‫می دهد که این افت رش��د بیشتر ناشی مشکالت بیشتر امار‬ ‫بازدهی تسهیالت‬ ‫از کاه��ش عملک��رد رش��د بخش هایی‬ ‫دقیق تر می شود و‬ ‫مانند خودروس��ازی و پتروش��یمی مواد‬ ‫برنامه ها با اختالف‬ ‫و محص��والت ش��یمیایی و الس��تیک‪،‬‬ ‫کمتری از واقعیت‬ ‫ساخت ماشین االت و دستگاه های برقی‬ ‫طرح ریزی می شود‬ ‫طبقه بندی نشده و پالستیک بوده است‪.‬‬ ‫به طور کل��ی وضعیت صنایع مختلف‬ ‫� رشد کمتر از حد انتظار‬ ‫دلی��ل اصلی تعدیل رش��د به عملکرد‬ ‫کمتر از انتظار بخش های خودروس��ازی‬ ‫و پتروش��یمی مربوط می ش��ود‪ .‬رش��د‬ ‫محص��والت صنعتی در دو مرحله اصلی‬ ‫براورد ش��ده اس��ت‪ .‬در مرحله نخست‬ ‫رش��د مقدار تولید محص��والت منتخب‬ ‫صنعت��ی ک��ه از ط��رف وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعالم می ش��ود با توجه‬ ‫به سهم هر محصول در زیربخش مربوط‬ ‫به خود ش��اخص مقدار تولید ان بخش‬ ‫محاسبه شده است‪ .‬در مرحله دوم نیز با‬ ‫توجه به سهم هر زیربخش در کل بخش‬ ‫صنع��ت‪ ،‬ش��اخص مق��دار تولید بخش‬ ‫صنعت براورد و از ان رش��د محاس��به‬ ‫شده اس��ت‪ .‬با توجه به عملکرد دی و سابقه عملکرد‬ ‫تولید صنایع در دو ماه پایانی سال براورد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تسهیالت رونق نیاز صنایع‬ ‫رامی��ن نورقلی پ��ور‪ ،‬عض��و کمیس��یون صنای��ع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره اخرین امار‬ ‫منتشر شده در زمینه رشد شاخص تولید در سال ‪۹۶‬‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬انچه در این شاخص از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت ظرفیت خالی صنایع‬ ‫اس��ت‪ .‬با اینکه وضعیت تولید امروز در کشور مناسب‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اینکه تمام ظرفیت کش��ور هنوز فعال نشده‬ ‫موضوع امیدوارکننده ای اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬یکی از‬ ‫سیاس��ت هایی که دولت در این زمین��ه می تواند در‬ ‫نظر بگیرد این است که حمایت خود را بر واحدهایی‬ ‫متمرکز کن��د که اکنون نمی توانند ب��ا تمام ظرفیت‬ ‫تولید کنند‪ .‬دولت در س��ال های گذشته به واحدهای‬ ‫در حال راه اندازی تس��هیالت پرداخت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که واحدهای در حال راه اندازی باید س��رمایه‬ ‫ساخت را تامین و در ادامه مسیر از تسهیالت دولتی‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به اینکه باید برای واحدهایی‬ ‫که نمی توانند با تمام ظرفیت کار کنند‪ ،‬چاره اندیشی‬ ‫شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تسهیالت رونق و سرمایه در گردش‬ ‫از همی��ن رو به واحدهای در ح��ال بهره برداری داده‬ ‫ش��د اما با توجه به ش��اخص تولید در کش��ور به نظر‬ ‫می رسد این بخش امروز نیاز به حمایت های بیشتری‬ ‫دارد‪ .‬نورقلی پور تاکید کرد‪ :‬از دیگر موضوع هایی که‬ ‫باید در نظر گرفته شود‪ ،‬بازده تسهیالت است‪ .‬دولت‬ ‫یازده��م و دوازده��م بر این موضوع تمرکز مناس��بی‬ ‫داش��ت اما هنوز هم در برخی از موارد دیده می شود‬ ‫که تس��هیالت در منبعی جز انچه اعالم ش��ده صرف‬ ‫می شود‪ .‬اعتبار سنجی یکی از مهم ترین شاخص هایی‬ ‫است که باعث می شود سرمایه و تسهیالت هدر نرود‬ ‫و دولت بتواند به سیاس��ت هایی که برای هدفمندی‬ ‫تس��هیالت در نظر گرفته نزدیک شود‪ .‬در این زمینه‬ ‫بانک ها نق��ش مهمی دارن��د و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ه��م می تواند در این اعم��ال نظر کند‪ .‬اگر‬ ‫تسهیالت به بخشی که مقرر شده داده شود‪ ،‬عالوه بر‬ ‫رفع مشکالت بیش��تر امار بازدهی تسهیالت دقیق تر‬ ‫می ش��ود و برنامه ها ب��ا اختالف کمت��ری از واقعیت‬ ‫طرح ریزی می شود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬درصدی حقوق با روح قانون مغایرت دارد‬ ‫عضو هیات رییس��ه کمیس��یون اقتصادی مجلس‪،‬‬ ‫درباره مصوب��ه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬توضیح هایی داد‪.‬‬ ‫سیدحس��ن حسینی شاهرودی با اش��اره به مصوبه‬ ‫هیات وزی��ران مبنی ب��ر افزایش حق��وق کارمندان و‬ ‫بازنشستگان بین ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬درصد‪ ،‬به خانه ملت گفت‪:‬‬ ‫در قانون بودجه س��ال ‪ ۹۷‬به دولت مجوز داده ش��د‬ ‫ک��ه افزایش حق��وق کارمندان دولت ب��ه جز مدیران‬ ‫عالی‪ ،‬رییس جمهوری‪ ،‬وزی��ران و نمایندگان مجلس‬ ‫بی��ن صفر ت��ا ‪ ۲۰‬درصد باش��د‪ .‬عضو هیات رییس��ه‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه در قانون مش��خص نشده چه افرادی ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزایش حقوق داش��ته باشند‪ ،‬افزود‪ :‬در قانون بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۷‬مصوب شده که میزان افزایش حقوق پلکانی‬ ‫معکوس باش��د یعن��ی پایین ترین حقوق بیش��ترین‬ ‫افزایش و باالترین حق��وق کمترین افزایش‬ ‫را داش��ته باش��د‪ .‬در قانون بودجه سال ‪۹۷‬‬ ‫پیش بینی ش��ده حدود ‪ ۴۰‬درصد به حقوق‬ ‫اقش��ار ضعیف اضافه ش��ود اما متاسفانه این‬ ‫اتفاق رخ نداده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دست‬ ‫دولت در زمینه افزایش حقوق تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫باز اس��ت اما اینکه دولت تصمیم به افزایش‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬درصدی حقوق گرفته نش��ان می دهد کمتر‬ ‫به عدالت نزدیک شده و اقشار کم درامد و اسیب پذیر‬ ‫همچن��ان دچار مش��کل می ش��وند‪ .‬نماین��ده مردم‬ ‫ش��اهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه تصمیم قانون گذار این بوده که با توجه به تورم‬ ‫و شرایط روز جامعه حقوق اقشار اسیب پذیر افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬درباره حقوق بازنشستگان عالوه بر‬ ‫افزایش س��االنه حقوق که باید به ص��ورت پلکانی از‬ ‫پایین به باال اعمال ش��ود یعنی حقوق های‬ ‫کمتر بیشترین افزایش را داشته باشند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ۳ ،‬هزار میلی��ارد تومان برای‬ ‫همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال‬ ‫‪ ۹۷‬در نظر گرفته شد‪ .‬وی افزود‪ :‬تمام این‬ ‫تصمیم ها به این منظور اتخاذ شد تا اقشار‬ ‫اس��یب پذیر و کم درامد بیشترین افزایش‬ ‫حقوق را داش��ته باش��ند‪ ،‬یعنی در قانون بودجه سال‬ ‫‪ ۹۷‬پیش بینی ش��ده که ح��دود ‪ ۴۰‬درصد به حقوق‬ ‫این اقشار اضافه شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده و‬ ‫اهدافی که قانون گذار از درج این اعداد و ارقام داشته‬ ‫میسر و عملیاتی نشده اس��ت‪ .‬این نماینده مردم در‬ ‫مجل��س دهم‪ ،‬با تاکید بر اینکه دولت باید مش��اهده‬ ‫کند که اهداف و نگاه مجلس برای تعیین این س��قف‬ ‫چه بوده و چرا این اجازه به دولت داده ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای رفع مش��کالت اقشار کم درامد اجازه‬ ‫افزای��ش صف��ر تا ‪ ۲۰‬درص��دی حقوق ب��ه دولت به‬ ‫صورت معکوس داده شده بود اما دولت به روح قانون‬ ‫عم��ل نکرده و ب��ه طور احتمالی این گونه اس��تدالل‬ ‫می کن��د که در قان��ون به دولت اجازه داده ش��ده اما‬ ‫مکلف نشده و می گوید چون اختیار داده شده به این‬ ‫مصوبه عمل نکرده است‪ .‬عضو هیات رییسه کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬با تاکید بر اینکه‬ ‫مصوب��ه هیات دولت مبنی بر افزایش ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫حقوق ها با روح قانون که دولت باید به صورت پلکانی‬ ‫معکوس عمل کند تطابق ن��دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت‬ ‫رویه سال های گذشته را در پیش گرفته است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬تغییر چشمگیری در حقوق اقشار کم درامد ایجاد‬ ‫نمی شود و در واقع دولت افزایش معکوس حقوق ها را‬ ‫معکوس کرده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪ 13 1397‬شعبان ‪ 30 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 379‬پیاپی ‪2352‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فوق ایمنی ها‬ ‫نیازمند نظارت بیشتر‬ ‫احمد نعمت بخش‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫از اهداف و برنامه های‬ ‫انجمن صنعت خودرو‬ ‫کشور ارتقای کیفی‬ ‫خودروهاست که باید‬ ‫در کنار ان نیز نحوه‬ ‫خدمات دهی در بحث‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫ارتقا یابد‬ ‫تامین قطعه یک میلیون و ‪ 700‬هزار خودرو در دستور کار سال ‪ 97‬قرار گرفت‬ ‫اماده باش قطعه سازان برای ثبت رکوردی تازه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سیاس��ت گذاری در ام��ر تولی��د بای��د هم��راه ب��ا‬ ‫برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت باشد تا با یک نقشه‬ ‫راه حرکت ه��ای رو به جلو اغاز ش��ود‪ .‬البته پایش و‬ ‫تحلیل پایانی س��االنه نشان می دهد چقدر سازمان ها‬ ‫و نهادها در رسیدن به برنامه های تعیین شده در بازه‬ ‫زمانی خاص‪ ،‬موفق عمل کرده اند‪.‬‬ ‫در شماره های پیشین «گس��ترش صنعت» برنامه‬ ‫برخ��ی از انجمن ه��ای فع��ال در صنعت خ��ودرو را‬ ‫بررس��ی کرد که بیشتر انها به دلیل کمبود نقدینگی‬ ‫و نیاز مالی به دنبال جذب تسهیالت حداکثری برای‬ ‫واحدهای صنعتی بودند‪.‬‬ ‫در این ش��ماره نیز با انجمن صنعت خودرو کشور‬ ‫و نیز انجمن قطعه س��ازی اس��تان مرکزی گفت وگو‬ ‫شد که محور س��خنان تامین حداکثری قطعات یک‬ ‫میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار خودرو در سال ‪ ۹۷‬است در کنار‬ ‫دریافت تسهیالتی که دولت برای نوسازی و به سازی‬ ‫واحدهای صنعتی پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹به دنبال رضایتمندی حداکثری‬ ‫احمد نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودرو کشور درباره‬ ‫برنامه های این انجمن به افزایش تولید اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬برنامه ها مانند گذش��ته خواه��د بود و تنها در‬ ‫بخش تیراژ با افزایش تولید برنامه ها تعریف و تدوین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از اه��داف و برنام��ه دیگ��ر ارتقای‬ ‫کیف��ی خودروهاس��ت که باید در کن��ار ان نیز نحوه‬ ‫خدمات ده��ی در بحث خدمات پ��س از فروش ارتقا‬ ‫یاب��د‪ .‬البته در این زمینه خودروه��ا حداقل دارای ‪۲‬‬ ‫س��ال گارانتی هس��تند و اگر در ای��ن مدت صاحب‬ ‫خ��ودرو دچار مش��کل ش��ود می تواند ب��ا مراجعه به‬ ‫تعمیرگاه ها به طور رایگان با استفاده از این خدمات‪،‬‬ ‫خودرو خود را رفع عیب کند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن خودرو کش��ور توضیح داد‪ :‬ش��بکه‬ ‫رایان��ه ای در این مراکز به گونه ای طراحی ش��ده که‬ ‫عیوب به کارخانه ها منعکس می ش��ود و در واقع اگر‬ ‫این عیب مربوط به بخش مونتاژ باش��د‪ ،‬پروژه تعریف‬ ‫می ش��ود و ان را اصالح می کنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬اگر‬ ‫ایراد مربوط به قطعات باش��د به قطعه س��از منعکس‬ ‫می شود‪ .‬در واقع‪ ،‬س��عی بر رفع عیوب به طور کامل‬ ‫است‪.‬‬ ‫او درباره برنامه های این انجمن یاداور شد‪ :‬برنامه ها‬ ‫جزو مسائلی است که انجمن پیوسته پیگیری می کند‬ ‫تا در جهت بهبود و رضایت مشتری گام های بیشتری‬ ‫برداش��ته ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬برنامه های سال ‪ ۹۷‬نیز بر‬ ‫همین مبنا خواهد بود‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه ایا‬ ‫بازخ��وردی از رضایتمن��دی مش��تریان نی��ز گرفته‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد‬ ‫ای��ران به ط��ور تصادف��ی از خریداران‪ ،‬کس��انی که‬ ‫خودروش��ان در دوره گارانتی یا حت��ی وارانتی و چه‬ ‫کس��انی که به تعمیرگاه ها مراجعه کرده اند افرادی را‬ ‫انتخاب کرده و پرس��ش هایی را مطرح می کنند‪ .‬وی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬این گزارش ماهانه ب��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و نیز ش��رکت خودروس��از و انجمن‬ ‫ان ارسال می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین قطعات خودروها‬ ‫که تولید می کنند و نس��بت به تی��راژی که در حال‬ ‫تولید هس��تند برنامه ریزی داشته تا بیشترین قطعات‬ ‫این تعداد خودرو در داخل تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹از استانداردس�ازی ت�ا حض�ور مهمانان‬ ‫جدید‬ ‫رعنای��ی ب��ه برنام��ه دیگر انجم��ن اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬موضوع دوم‪ ،‬استانداردهاس��ت که با توجه به‬ ‫اس��تانداردهای هش��تا دو پنج گانه ای که دی امس��ال‬ ‫اجباری می ش��ود‪ ،‬قطعه س��ازان از جمله صنعتگران‬ ‫این اس��تان در این راس��تا برای رس��یدن به س��طح‬ ‫اس��تانداردهای مورد نظر تالش می کنند و انجمن به‬ ‫دنبال بهبود فعالیت ها برای رس��یدن به این سطح از‬ ‫استانداردهاست‪.‬‬ ‫وی در ادامه ب��ه برنامه ویژه انجمن قطعه س��ازی‬ ‫استان مرکزی پرداخت و گفت‪ :‬با توجه به حضور دو‬ ‫شرکت رنو و میتسوبیشی در این استان که قرار است‬ ‫تولید خود را به ترتیب در ش��هرهای ساوه و خمین‬ ‫شروع کنند جلس��ه های هماهنگی با استانداری این‬ ‫استان و نیز قطعه سازان و مدیران برگزار شد تا برای‬ ‫تامین قطعات ای��ن خودروها از تمام توان و ظرفیت‬ ‫صنعت قطعه استان استفاده شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪« ،‬گس��ترش صنعت» به س��راغ یکی از‬ ‫� جمع اوری اطالعات‬ ‫انجمن های اس��تانی رفت‪ .‬احمدرضا رعنایی‪ ،‬رییس‬ ‫رییس انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی استان مرکزی‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی اس��تان‬ ‫در ادامه به مشکالت عموم قطعه سازان‬ ‫مرکزی‪ ،‬درب��اره برنامه های این انجمن‬ ‫مانن��د کمب��ود نقدینگی اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬برنامه های انجمن قطعه س��ازی‬ ‫گفت‪ :‬اس��تفاده از تس��هیالت ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫اس��تان مرکزی‪ ،‬همراهی و همکاری با‬ ‫میلیارد تومانی ک��ه دولت برای صنایع‬ ‫برنامه های انجمن همگن کشوری است‬ ‫در راستای نوس��ازی و به سازی خطوط‬ ‫زی��را سیاس��ت ها و برنامه های��ی که در‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫تولیدی گرفته است از برنامه های بعدی‬ ‫انجمن مرکزی تدوین و تصویب ش��ده‪،‬‬ ‫با توجه به استاندارد ماست‪.‬‬ ‫در سایر استان ها نیز اجرا می شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬از جمل��ه برنامه هایی که در هشتاد و پنج گانه ای‬ ‫در این راستا‪ ،‬تمام انجمن های استانی‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬بر اس��اس نخس��تین جلسه که دی امسال اجباری در حال جمع اوری اطالعات درباره نیاز‬ ‫می شود انجمن‬ ‫قطعه س��ازان هس��تند تا با جمع بندی‪،‬‬ ‫شورای سیاس��ت گذاری خودرو تعریف‬ ‫به دنبال بهبود‬ ‫داده ها در اختیار وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫شده تولید و تامین قطعات یک میلیون‬ ‫فعالیت ها برای رسیدن‬ ‫و تج��ارت قرار گی��رد‪ .‬امیدواریم با این‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬ه��زار خ��ودرو س��واری اس��ت‪.‬‬ ‫به این سطح‬ ‫اطالعات که به دس��ت می اید مشکالت‬ ‫س��ورس های مختلف قطعه سازی کشور‬ ‫از استانداردهاست‬ ‫قطعه س��ازان ت��ا ح��دود زی��ادی رفع‬ ‫از جمله اس��تان مرکزی پیگیری ش��ده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬هر کدام بر اساس نوع محصولی‬ ‫وی همچنی��ن اظه��ار ک��رد‪ :‬یک��ی از مش��کالت‬ ‫صنعتگران در اغاز سال ‪ ۹۷‬به دلیل شرایط اقتصادی‬ ‫و بازار ارز تامین مواد اولیه بود‪ .‬صنعتگران با نشست‬ ‫و هم اندیش��ی تالش دارند وضعیت تولید را به ثبات‬ ‫نسبی برسانند تا صنعتگران در این زمینه با کمترین‬ ‫مشکل روبه رو باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت ها‬ ‫رعنایی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه واحدهای‬ ‫صنعتی تولیدی این اس��تان برای به سازی و نوسازی‬ ‫خ��ود چقدر اعتبار نیاز دارند‪ ،‬گفت‪ :‬طرح جمع اوری‬ ‫اطالعات در حال انجام اس��ت و اطالعات یکی یکی از‬ ‫س��وی قطعه سازان در حال ارس��ال و دریافت است‪.‬‬ ‫هنوز امار دقیقی در این زمینه در دس��ت نیس��ت تا‬ ‫انجمن بس��نجد چقدر به جذب این ‪ ۳۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان نیاز دارد‪.‬‬ ‫رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی استان مرکزی درباره امار قطعه سازان‬ ‫فع��ال این اس��تان نی��ز گف��ت‪ :‬ح��دود ‪ ۱۲۰‬واحد‬ ‫قطعه س��ازی در اس��تان مرک��زی در ح��ال فعالیت‬ ‫هس��تند که ‪ ۵۰‬درصد انها فعالیت گس��ترده دارند‪.‬‬ ‫البته به دلیل مش��کالتی که وجود دارد هنوز با ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد ظرفیت خود فعالیت ندارند‪ .‬در همین راس��تا‪،‬‬ ‫نیمی از این امار برای خط تولید خودروسازان تامین‬ ‫قطع��ه دارد و نیم��ی نیز نی��از بازار ل��وازم یدکی را‬ ‫پوشش می دهد‪.‬‬ ‫رعنای��ی درب��اره افزای��ش نرخ قطعات در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬نی��ز عنوان کرد‪ :‬قیمت ها به ط��ور قطع افزایش‬ ‫خواه��د یاف��ت و ای��ن عدد بی��ن ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫این قیمت ها برای شرایط فعلی است و اگر شرایط‬ ‫تغییر کند مانند نوس��ان های نرخ ارز‪ ،‬تعرفه واردات‬ ‫و‪ ...‬ممکن اس��ت نرخ محصوالت نیز به همان نسبت‬ ‫افزایش داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫افزایش تیراژ خودرو در کش��ور نویدبخش توسعه‬ ‫فعالیت ها در صنعت خودرو اس��ت‪ .‬البته باید دید در‬ ‫ای��ن زمینه تا چه حد از ت��وان و ظرفیت داخل برای‬ ‫ساخت این خودروها استفاده می شود؛ دغدغه ای که‬ ‫بسیاری از قطعه سازان را درگیر خود کرده است‪.‬‬ ‫در گفت وگو با مدیرعامل مگاموتور مطرح شد‬ ‫توجه مگاموتور به صنعت قطعه در سال حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫مدیرعام��ل مگاموتور ب��ا تاکید بر نگ��رش جدید‬ ‫خودروس��ازی و قطعه س��ازی کش��ور گفت‪ :‬در سال‬ ‫حمای��ت از کاالی ایرانی ش��اهد پیش��رفت صنعت‬ ‫خودرو ایران خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز جمش��ید کندری با تاکید‬ ‫ب��ر حمای��ت از کاالی ایران��ی و ن��گاه جدی��د گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا به مجموعه قطعه سازان صنعت‬ ‫خ��ودرو گفت‪ :‬مگاموتور در س��ال ‪ ۹۷‬که از س��وی‬ ‫رهب��ر معظم انقالب ب��ه عنوان «حمای��ت از کاالی‬ ‫ایرانی» نام گذاری ش��ده اس��ت‪ ،‬با نگرشی مثبت به‬ ‫اینده خودروس��ازی و قطعه س��ازی کشور و با درک‬ ‫این مطلب که صنعت قطعه بال پرواز صنعت خودرو‬ ‫اس��ت اقدام های��ی مانن��د حمایت از س��اخت داخل‬ ‫قطعاتی که خرید خارج می ش��وند‪ ،‬حمایت مضاعف‬ ‫از سازندگان دارای رتبه باالتر کیفی‪ ،‬افزایش سطح‬ ‫تعامل با قطعه س��ازان‪ ،‬کوتاه ک��ردن زمان پرداخت‬ ‫مطالبات و ایجاد روابط مناس��ب و سازنده با انجمن‬ ‫صنایع همگن قطعه س��ازان کش��ور را در دستورکار‬ ‫خود قرار داده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل مگاموتور با اش��اره به ش��عار س��ال ‪۹۷‬‬ ‫به عن��وان « حمایت از کاالی ایران��ی» و لزوم توجه‬ ‫بیش��تر بر این موضوع گفت‪ :‬حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫ب��رای مگاموتور که تامین کنن��ده قوای محرکه گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا است از اهمیت زیادی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬از همین رو‪ ،‬استفاده از توان داخلی در تامین‬ ‫قطعات در کنار ایجاد صنعت قطعه توسعه یافته جزو‬ ‫اولویت های اصلی مگاموتور به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حمایت از س��اخت داخ��ل قطعاتی که‬ ‫خرید خارجی دارند برای جلوگیری از افزایش میزان‬ ‫ارزبری ق��وای محرکه و اس��تفاده حداکثری از توان‬ ‫تولیدی قطعه سازان جزو برنامه های مگاموتور است‪.‬‬ ‫در همین راستا نیز بهبود کیفی ارتباط با سازندگان‬ ‫طرف قرارداد برای شناس��ایی مشکالت انها و یافتن‬ ‫راه حل ه��ای مناس��ب و بهبود فراینده��ای تامین و‬ ‫حمای��ت دوچندان از س��ازندگان با رتب��ه کیفی باال‬ ‫ب��ه منظور بهبود کیفی خودروها در برنامه ریزی های‬ ‫مگاموتور گنجانده شده است‪.‬‬ ‫کندری با اش��اره به اینکه ایجاد روابط مناس��ب و‬ ‫س��ازنده با انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان کشور‬ ‫در دستور کار است‪ ،‬گفت‪ :‬اقدام های موثری همچون‬ ‫برنامه ریزی ه��ای مناس��ب برای پرداخ��ت مطالبات‬ ‫سازندگان و استفاده از منابع بانکی به منظور تسریع‬ ‫در فرایندهای پرداخت به س��ازندگان‪ ،‬ش��رکت در‬ ‫جلسه های مرتبط برای یافتن راهکارهای مناسب از‬ ‫طریق خرد جمعی و رفع مش��کالت موجود در کنار‬ ‫دیگ��ر برنامه های مگاموت��ور در جهت افزایش روابط‬ ‫س��ازنده با قطعه س��ازان در دس��تور کار قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬امیدواریم در س��ال ‪ ۹۷‬بتوانیم با بهره گیری‬ ‫از راهکارهای عمق بخش��ی به ارتباط و تعامل بیشتر‬ ‫با س��ازندگان در راستای استفاده از حداکثر ظرفیت‬ ‫قطعه سازان داخلی و ایجاد صنعت قطعه توسعه یافته‬ ‫عملکرد قابل قبولی را به ثبت برسانیم‪.‬‬ ‫خری��دار ح��ق دارد ب��ه‬ ‫دنبال کاالی باکیفیت باش��د‬ ‫اما ای��ن بدین معنا نیس��ت‬ ‫که محص��ول خارجی ‪۱۰۰‬‬ ‫درص��د با کیفیت اس��ت‪ .‬این‬ ‫ن��وع محصوالت مش��کالت‬ ‫خ��ود را دارد ک��ه یک��ی از‬ ‫سید حسین الجوردی‬ ‫انه��ا مس��ئله خدم��ات پس‬ ‫رییس انجمن صنایع تولید‬ ‫از ف��روش اس��ت‪ .‬ب��ه طور‬ ‫لنت ترمز و کالچ‬ ‫نمونه‪ ،‬تاج��ری برای واردات‬ ‫محصولی از ی��ک برند اقدام‬ ‫می کن��د که به طور عموم خدم��ات پس از فروش ندارد و‬ ‫در ادامه‪ ،‬مصرف کننده به دردسر می افتد‪ .‬به این دلیل که‬ ‫فروشندگان برای واردات نشان های مختلف اقدام می کنند‬ ‫فضایی برای پیگیری موضوع از س��وی مصرف کننده باقی‬ ‫نمی ماند و فروش��نده هیچ مس��ئولیتی در قبال محصول‬ ‫خارجی خود نمی پذیرد‪.‬‬ ‫در این بس��تر لنت ترمز یکی از قطعات فوق ایمنی است‬ ‫و باید حساسیت بیشتری نس��بت به واردات ان و کنترل‬ ‫بیشتری وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫قیمت نیز از دیگر مولفه های مهم در جذابیت بازار است‪.‬‬ ‫مصرف کنن��ده حق دارد کاالیی را ب��ا کیفیت عالی و نرخ‬ ‫مناس��ب بخرد‪ .‬اما تجربه نشان داده اس��ت وقتی کاالیی‬ ‫برای نخستین بار خریداری می شود توضیح های فروشنده‬ ‫تاثیر زیادی روی خرید افراد دارد‪.‬‬ ‫زمانی که قطعه ای با جان و سالمت افراد ارتباط دارد به‬ ‫طور قطع تعریف های فروشنده تاثیر بیشتری روی تصمیم‬ ‫خریدار می گذارد و در نهایت نااگاهی افراد منجر می شود‬ ‫به کاالی خارجی نسبت به محصول ایرانی اعتماد بیشتری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اما پرسش این است که اگر تولید مشابه در داخل وجود‬ ‫دارد چرا نباید توزیع کننده از محصوالت داخلی خریداری‬ ‫کن��د؟ چه دلیل��ی دارد قطعه ای که در داخ��ل با کیفیت‬ ‫مناسب تولید می شود از خارج کشور وارد شود؟‬ ‫در این باره به نظر می رس��د فرهنگ اس��تفاده از کاالی‬ ‫خارج��ی و اعتماد ب��ه این محصوالت در بی��ن خریداران‬ ‫اپیدمی شده است و مشتریان با پیش زمینه فکری همیشه‬ ‫به دنبال نقصی در تولیدات داخل هس��تند در صورتی که‬ ‫چنین امری برای امروز صحت ندارد و بسیاری از کاالهای‬ ‫داخلی کیفیت مطلوب تری نس��بت به مش��ابه های چینی‬ ‫خود دارند‪.‬‬ ‫بنابراین نیاز اس��ت این نابس��امانی س��امان داده شود و‬ ‫زمان��ی که یک کاال می تواند ب��ا ظرفیت چند برابر مصرف‬ ‫کشور از س��وی تولیدکنندگان داخل تولید و عرضه شود‬ ‫منطقی نیس��ت از طریق واردات‪ ،‬بازار تامین ش��ود‪ .‬حتی‬ ‫اگر نیاز به تامین کاال از خارج باش��د دولت موظف اس��ت‬ ‫ش��رکت هایی را انتخاب کند که دارای نش��ان معتبری در‬ ‫سطح بین المللی و خدمات پس از فروش باشند تا در ادامه‬ ‫خریدار با مشکالت کمتری روبه رو شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خودروهای باکیفیت و نرخ مناس ‬ ‫ب‬ ‫جایگزین خودروهای قدیمی شوند‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫تاکید کرد‪ ۲۵ :‬خودرو غیراستاندارد که از سوی سازمان های‬ ‫ذی ربط اعالم شد دیگر نباید شماره گذاری شوند‪.‬‬ ‫محمدرضا منص��وری‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به توقف تولید و واردات‬ ‫‪ ۲۵‬خ��ودرو‪ ،‬گف��ت‪ :‬این ‪ ۲۵‬خ��ودرو غیراس��تاندارد دیگر‬ ‫نباید ش��ماره گذاری ش��وند‪ .‬ضرورت دارد هر خودرویی که‬ ‫استاندارد ان از سوی سازمان ملی استاندارد تایید می شود‪،‬‬ ‫تولید و شماره گذاری شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه خودروس��ازان باید اس��تاندارد‬ ‫خودروه��ای داخل��ی را اصالح کنن��د‪ ،‬افزود‪ :‬م��ردم نباید‬ ‫خودرو غیراس��تاندارد سوار شوند و خودروسازان با استفاده‬ ‫از فناوری های روز باید خودروهای جدید و باکیفیت تولید‬ ‫و جایگزین خودروهای قدیمی کنند‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مجلس ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با‬ ‫خانه ملت ادامه داد‪ :‬س��ایر خودروه��ا نیز یا باید مطابق با‬ ‫مولفه های استانداردهای روز تولید شوند یا اینکه تولید انها‬ ‫متوقف و با مدلی دیگر جایگزین شوند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه فاصله ‪ ۲۵‬خودرو اعالمی با مولفه های استاندارد‬ ‫زیاد است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬متوقف کردن تولید این خودروها بر‬ ‫کاهش میزان االیندگی هوا تاثیر دارد‪.‬‬ ‫البت��ه خودروهای جدی��د باید با نرخ و کیفیت مناس��ب‬ ‫جایگزین ‪ ۲۵‬خودرو اعالم ش��ده ش��وند تا م��ردم نیز حق‬ ‫انتخاب محصول باکیفیت داشته باشند‪.‬‬ ‫منص��وری با اش��اره به اینکه در گذش��ته بارها س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد بر افزایش ایمنی خودروها بر اساس مولفه های‬ ‫مورد نیاز تاکید کرده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در گذشته بارها‬ ‫اعالم شد خودروهایی که استاندارد الزم را ندارند باید خط‬ ‫تولید انها متوقف شود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬اقدام انجام شده در الزام رعایت استانداردهای‬ ‫هشتاد و پنج گانه در همین راستا است‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از ضعف صنعت بسته بندی‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 379‬پیاپی ‪2352‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪ 30‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫از اینجایی که بـاز نمی شود!‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫ غفلت از حقوق مصرف کننده‬ ‫در بسته بندی کاال‬ ‫صنع��ت بس��ته بندی یک��ی از‬ ‫مهم تری��ن حلقه ها در تولید کاال به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫ای��ن صنعت مهم تری��ن عامل در‬ ‫شناس��ایی کاال ب��ه مصرف کننده و‬ ‫کلی��د ورود و ماندگاری هر کاالیی‬ ‫در بازاره��ای داخل��ی و خارج��ی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که صنعت‬ ‫بسته بندی کشور از زوایای مختلف‬ ‫دارای ضعف اس��ت‪ .‬بس��ته بندی مناس��ب کاال یکی از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان است که کمتر توجهی از سوی تولیدکنندگان‬ ‫و نهادهای نظارتی به ان می شود‪.‬‬ ‫ح��ال انکه بس��ته بندی هر محصول��ی به نوع��ی رابط بین‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده است در صورتی که این ارتباط به‬ ‫درس��تی شکل نگرفته و اگر ارتباط برقرار نشود‪ ،‬تولیدکننده با‬ ‫ضعف فروش روبه رو می شود و مصرف کننده به خرید کاالهای‬ ‫وارداتی روی می اورد‪.‬‬ ‫شاید برخی وجود تاریخ مصرف و انقضای کاال در بسته بندی‬ ‫را برای رعایت حق��وق مصرف کننده کافی بدانند در حالی که‬ ‫این موضوع از سایر زوایا قابل بررسی است‪.‬‬ ‫اطالعات ناکاف��ی روی بعضی بس��ته بندی های داخلی یکی‬ ‫از ای��ن حق��وق مصرف کننده اس��ت که گاهی نادی��ده گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این اطالعات فقط مربوط به نحوه مصرف کاال نیس��ت بلکه‬ ‫باید تمام محتویات ان کاال برای مصرف کننده قابل مش��اهده‬ ‫باش��د و مصرف کنن��ده را نس��بت ب��ه محتوای داخل بس��ته‪،‬‬ ‫چگونگی اس��تفاده از کاالی بس��ته بندی ش��ده‪ ،‬وزن‪ ،‬قیمت‪،‬‬ ‫کیفی��ت و تاریخ تولید ان‪ ،‬قانع نکرده اس��ت و به این ترتیب‬ ‫در نهای��ت س��ردرگمی‪ ،‬از خری��د ان ماده مصرف��ی منصرف‬ ‫شده ایم‪.‬‬ ‫ام��ا این ماجرا به همین نقطه ختم نمی ش��ود‪ ،‬گاهی اندازه‬ ‫و ابعاد نامتناس��ب و غیر اس��تاندارد بعضی بس��ته بندی ها نیز‬ ‫معضل دیگری اس��ت که مصرف کننده را از خرید ان منصرف‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ه طوری ک��ه بس��ته بندی کاالیی فقط ب��رای جلب توجه‬ ‫مشتریان طراحی شده است و ظاهر زیبایی دارد اما جای دادن‬ ‫این بس��ته ها در یخچال‪ ،‬کابینت‪ ،‬کمد‪ ،‬کشو یا هر جای دیگر‬ ‫نامناس��ب است و مصرف کننده را برای جای دادن کاالی مورد‬ ‫نظر خریداری ش��ده در درون این لوازم‪ ،‬با دچار مش��کل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این زمینه نیز طراحی بسته بندی در نادیده گرفتن حقوق‬ ‫مصرف کننده بوده است‪.‬‬ ‫ش��اید این موارد گفته ش��ده در ابتدا ب��رای طراحان صنعت‬ ‫بسته بندی جزئی و پیش پا افتاده باشد‪.‬‬ ‫اما همین موارد در نهایت مصرف کننده را به سمت کاالهای‬ ‫وارداتی با بس��ته بندی های مناس��ب نیاز مصرف کننده س��وق‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در این حالت کاالهای تولید داخل اگر از بهترین نوع باشد و‬ ‫قابل رقابت و مقایسه با نمونه وارداتی نباشد در مرحله انتخاب‬ ‫بسته از گردونه اقبال خارج می شود‪.‬‬ ‫در حقیقت معضل ها و خال های موجود در طراحی بسته ها و‬ ‫صنعت بسته بندی کش��ور باعث شده تا مصرف کنندگان بیش‬ ‫از اینکه نظرشان به خرید کاالهای داخلی جلب شود‪ ،‬کاالهای‬ ‫خارجی با بس��ته بندی های بهتر را ترجیح دهند چراکه حقوق‬ ‫مصرف کننده در تهیه بس��ته های مناس��ب برای کاالی داخلی‬ ‫رعایت نشده است‪.‬‬ ‫برای رفع این مش��کل باید برقراری ارتباط بسته بندی کاال با‬ ‫مصرف کننده مورد بررسی قرار گرفته باشد‪.‬‬ ‫بنابراین مخاطب و ش��یوه زندگی او باید شناس��ایی ش��ود و‬ ‫مواردی که مخاطب از بس��ته بندی انتظار دارد مورد توجه قرار‬ ‫گیرد تا به واس��طه ان‪ ،‬به نیازهای م��ورد نظر مصرف کننده‪،‬‬ ‫پاسخ مناسب داده شود‪ .‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫باره��ا پیش امده که بس��ته س��س تک نفره را در‬ ‫دس��ت می گیرید و قصد دارید از انجا که مش��خص‬ ‫شده‪ ،‬ان را باز کنید اما موفق نشده اید یا اینکه پس‬ ‫از خری��د بعضی مواد مصرفی تولید داخلی‪ ،‬برای باز‬ ‫کردن بس��ته بندی ان از جای عالمت گذاری ش��ده‪،‬‬ ‫بسیار تالش کرده اید اما باز هم محصول از ان نقطه‬ ‫باز نشده است‏‪.‬‬ ‫چه بسا چنین تالش��ی به پاره شدن بسته‪ ،‬از هم‬ ‫پاشیدن و پخش ش��دن بخشی از مواد داخل ان بر‬ ‫زمین یا لباس ش��ما منجر شده اس��ت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫«از اینجا باز کنید» که روی ان کاال نوش��ته ش��ده‬ ‫همچنان بسته مانده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که توجه به بسته بندی کاال به‬ ‫اندازه کیفیت کاال ضروری است در این گزارش سعی‬ ‫محص��والت در واحده��ای صنعت��ی مج��زا از واحد‬ ‫ش��ده تا عوامل ایجاد این مش��کل در بسته بندی ها‬ ‫تولی��دی محصول تهیه می ش��ود‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫بررسی ش��ود‪ .‬به گفته کارشناسان‪ ،‬مورد اشاره شده‬ ‫بس��ته بندی اضاف��ه ک��رد‪ :‬رول های بس��ته بندی در‬ ‫فق��ط یک نمون��ه از معضل ه��ا و خال ه��ای موجود‬ ‫واحده��ای بس��ته بندی تهی��ه ش��ده س��پس روی‬ ‫در طراح��ی بس��ته ها و صنعت بس��ته بندی اس��ت؛‬ ‫ان نوش��ته می ش��ود که از این قس��مت باز شود به‬ ‫ایراد های��ی که باعث ش��ده مصرف کنندگان بیش از‬ ‫واحدهای تولیدکننده محصول ارسال می شود‪.‬‬ ‫اینکه نظرش��ان به خرید کاالهای داخلی جلب شود‪،‬‬ ‫در این کارخانه ها دس��تگاه های پرکننده ای وجود‬ ‫کااله��ای خارجی با بس��ته بندی های بهتر را ترجیح‬ ‫دارد که به گزینه «اسان بازشو» مجهز است‪ .‬اگر این‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫گزینه روی دس��تگاه به درس��تی کار نکند یا اپراتور‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه بس��ته بندی کاال از‬ ‫دس��تگاه روی عملکرد ان نظارت نداش��ته باشد در‬ ‫فاکتور های جذب کننده مشتری است بسته بندی ها‬ ‫نهایت بسته های پر شده از محصول از قسمت اسان‬ ‫از کاال حفاظ��ت ک��رده و موجب رقاب��ت یک کاال با‬ ‫بازشو‪ ،‬باز نمی شود‪.‬‬ ‫محصوالت مشابه می شوند‪ ،‬مخاطب را به سمت خود‬ ‫شیرمحمدی افزود‪ :‬واحدهای صنعتی بسته بندی‬ ‫ص��دا می کنند و در او انگیزه ارتباط‪ ،‬خرید و مصرف‬ ‫این رول ها را به درستی تهیه می کنند اما این رول ها‬ ‫به وجود می اورند‪.‬‬ ‫در دستگاه های پر کن به نام «گیالی» در کارخانه های‬ ‫برخ��ی این مش��کل را ناش��ی از ضع��ف طراحان‬ ‫تولیدی قرار می گیرد که گاهی این دستگاه ها دارای‬ ‫صنعتی دانس��ته و برخی دیگر این مشکل را مربوط‬ ‫نقص بوده‪ ،‬معیوب‪ ،‬قدیمی یا فرسوده است‪ .‬بنابراین‬ ‫به فرسودگی و قدیمی بودن دستگاه های بسته بندی‬ ‫مصرف کنن��ده نمی تواند از بس��ته بندی محصول به‬ ‫داخلی می دانند‪.‬‬ ‫درستی استفاده کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته فع��االن نرخ هر دس��تگاه‬ ‫این کارش��ناس صنعت بس��ته بندی‬ ‫بس��ته بندی داخلی ح��دود ‪ ۴0‬تا ‪۶0‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬فن��اوری مورد اس��تفاده در‬ ‫میلی��ون توم��ان و ن��رخ هر دس��تگاه‬ ‫صنعت بس��ته بندی داخلی اس��ت و به‬ ‫بس��ته بندی واردات��ی ح��دود ‪ ۲۵0‬تا‬ ‫ندرت از دس��تگاه های وارداتی استفاده‬ ‫‪ ۳00‬میلی��ون توم��ان اس��ت‪ .‬فعاالن‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫صنعتی معتقد ند‪ ،‬بیش��تر دستگاه های‬ ‫� برقراری ارتباط با مصرف کننده‬ ‫بسته بندی مورد اس��تفاده در صنعت‪،‬‬ ‫برخ��ی از کارشناس��ان معتقدن��د‬ ‫داود اکبری‬ ‫داخلی و قدیمی اس��ت که به نوسازی‬ ‫که بس��ته بندی ه��ر محصول��ی‪ ،‬گروه‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫بزرگترین مشکل صنعت مخاطب مشخصی دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬باید‬ ‫‹ ‹ضعف دستگاه بسته بندی‬ ‫بسته بندی ما این است که بس��ته بندی ب��رای ان گ��روه مخاطب‪،‬‬ ‫هنوز تولید کننده نمی داند‬ ‫داود ش��یرمحمدی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫مناس��ب باش��د و با ان‪ ،‬ارتب��اط برقرار‬ ‫باید به مصرف کننده‬ ‫صنع��ت بس��ته بندی در ای��ن ب��اره به‬ ‫کند‪.‬‏‬ ‫احترام بگذارد و باید‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬باز نش��دن‬ ‫مصرف کننده‬ ‫برقراری این رابطه بین بسته بندی و‬ ‫اسان بسته بندی از قسمتی که نوشته را بیشتر به محصوالت مصرف کننده بر عهده طراحان اس��ت‪.‬‬ ‫اس��ت «از این اینجا باز کنید» مربوط خود وابسته کند‪ .‬از همین باید برق��راری ارتب��اط بس��ته بندی با‬ ‫رو است که همچنان از‬ ‫به ضعف دستگاه های بسته بندی مورد‬ ‫مصرف کننده مورد بررس��ی قرار گرفته‬ ‫امکانات قدیمی و هر‬ ‫استفاده در صنعت کشور است‪.‬‬ ‫مدل بسته بندی استفاده باش��د‪ ،‬مخاط��ب و ش��یوه زندگ��ی او‬ ‫ش��یرمحمدی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه ط��ور‬ ‫می کند‪‎‬‬ ‫شناسایی شود و مواردی که مخاطب از‬ ‫معم��ول بس��ته های ویژه بس��ته بندی‬ ‫بسته بندی انتظار دارد مورد توجه قرار‬ ‫گیرد تا به واس��طه ان‪ ،‬به نیازهای مورد نظر مصرف‬ ‫کننده پاسخ مناسب داده شود‪.‬‬ ‫طراح��ی بس��ته بندی محص��والت‪ ،‬از تغیی��ر و‬ ‫تحول های عوامل محیطی متاثر اس��ت و این مسئله‬ ‫امروزه از س��وی تولید کنندگان کش��ورهای صنعتی‬ ‫ب��رای افزایش قدرت رقابت‪ ،‬بس��یار مورد توجه قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫بس��ته بندی محصوالت به ط��ور معمول به منظور‬ ‫محافظ��ت از محص��ول‪ ،‬ایجاد اطمین��ان در خریدار‬ ‫نس��بت به کاال‪ ،‬راحتی‪ ،‬برقراری ارتباط با مش��تری‪،‬‬ ‫فراهم س��ازی شرایط اس��تفاده دوباره از بسته بندی‪،‬‬ ‫تقس��یم بازار‪ ،‬افزایش دوره حیات محصول‪ ،‬متمایز‬ ‫ک��ردن محصول و بهره ب��رداری بیش��تر از بازارهای‬ ‫بالقوه‪ ،‬در نظر گرفته شده است‪.‬‏‬ ‫از ط��رف دیگر‪ ،‬س��ازمان هایی هس��تند که درباره‬ ‫کیفی��ت کاال داوری می کنن��د و مجوز می دهند‪ ،‬اما‬ ‫درباره بس��ته بندی هیچ گونه مس��ئولیتی را احساس‬ ‫نمی کنن��د‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه تولید محصول‬ ‫مربوط به یک بخش می ش��ود و عرضه محصول هم‬ ‫به بخش دیگری ارتباط پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹وظیفه طراحان در بسته بندی‬ ‫داود اکب��ری‪ ،‬کارش��ناس طراح��ی‬ ‫صنعت��ی در گفت وگ��و با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» اظهار ک��رد‪ :‬برای داش��تن‬ ‫یک بس��ته بندی خ��وب و موف��ق‪ ،‬در‬ ‫قدم نخس��ت باید انتخابی استراتژیک‬ ‫و راهبردی در طراحی داش��ته باشیم؛‬ ‫یعنی بای��د دقیق مش��خص کنیم که‬ ‫می خواهی��م روی چه بخش��ی تمرکز‬ ‫کنی��م و س��پس به بررس��ی چگونگی‬ ‫بس��ته بندی انچه نیاز داریم‪ ،‬بپردازیم‪.‬‬ ‫به عن��وان مث��ال‪ ،‬برای اینک��ه بدانیم‬ ‫کاالی ما مناسب و مورد نیاز چه کسی‬ ‫و کسانی می تواند باش��د‪ ،‬نخست باید‬ ‫گروه مخاطب را به درس��تی شناسایی‬ ‫کنی��م و برای به دس��ت اوردن چنین‬ ‫ش��ناختی‪ ،‬ه��م تحقیق��ات میدانی و‬ ‫ه��م کتابخان��ه ای و نی��ز اش��نایی با‬ ‫ظرفیت های بازار الزامی است‪.‬‬ ‫اکب��ری ادام��ه داد‪ :‬بس��ته بندی ها در کیلومترها‬ ‫دورت��ر از مح��ل تولید باید تهیه ش��ود‪ .‬اگر طراحی‬ ‫بسته بندی درست انجام نشده باشد‪ ،‬سفارش دهنده‬ ‫و مصرف کنن��ده زی��ان خواهن��د دید و ب��ا این کار‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری روی چاپ و استفاده از مواد متفاوت‬ ‫از قبیل کاغذ و مقوا‪ ،‬هدر می رود‪.‬‬ ‫‏ این کارش��ناس طراحی صنعت��ی تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫بخواهیم معضل های بس��ته بندی را بررس��ی و ان را‬ ‫اسیب شناس��ی کنیم‪ ،‬ش��اید بتوان گفت بزرگترین‬ ‫معض��ل ان‪ ،‬نبود احترام به مصرف کننده اس��ت‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال‪ ،‬خیلی ها با بازکردن بسته بندی کاالهای‬ ‫خریداری شده‪ ،‬به ویژه از همان جایی که نوشته شده‬ ‫«از اینجا باز کنید»‪ ،‬دچار مشکل هستند‪.‬‬ ‫به نظر من این مس��ئله بزرگترین معضلی اس��ت‬ ‫ک��ه ب��ا ان در این زمین��ه درگیر هس��تیم و علتش‬ ‫ه��م به نب��ود ت��وازن در رابطه بین عرض��ه و تقاضا‬ ‫بازمی گردد‪.‬‏‬ ‫اکب��ری ب��ا گالی��ه از بی اهمیت��ی برخ��ی از‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��ه حق��وق مصرف کنن��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بزرگترین مش��کل صنعت بس��ته بندی ما این است‬ ‫که هن��وز تولید کننده نمی داند باید به مصرف کننده‬ ‫احت��رام بگ��ذارد و بای��د مصرف کننده را بیش��تر به‬ ‫محصوالت خود وابسته کند‪.‬‬ ‫از همی��ن رو اس��ت ک��ه همچن��ان از امکان��ات‬ ‫قدیمی و هر مدل بس��ته بندی استفاده می کند‪ .‎‬این‬ ‫کارش��ناس طراحی صنعتی اضافه ک��رد‪ :‬تعداد کم‬ ‫طراحان متخصص نیز بر ضعف صنعت بس��ته بندی‬ ‫افزوده اس��ت دلیل ان هم باز می گ��ردد به اینکه در‬ ‫دانش��گاه ها و اموزشگاه ها رشته بس��ته بندی وجود‬ ‫ن��دارد و فقط یک واحد بس��ته بندی و ان هم برای‬ ‫معرف��ی این صنعت به دانش��جویان و هنرجویان در‬ ‫‪ ۲‬ترم رش��ته گرافیک و طراحی صنعتی وجود دارد‬ ‫که ان هم متاس��فانه با اطالعات و شیوه های قدیمی‬ ‫تدریس می ش��ود و از ان بدتر اینک��ه ما هیچ منبع‬ ‫و کت��اب جامعی برای اموزش طراحی بس��ته بندی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫� سخن اخر‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» نبود‬ ‫شناخت کافی تولیدکنندگان از وضعیت‬ ‫بازار و همچنین ش��ناخت درست رفتار‬ ‫و نیاز مصرف کنندگان یکی از مهم ترین‬ ‫کاس��تی های بس��ته بندی محص��والت‬ ‫داود شیرمحمدی‬ ‫تولید داخلی است‪.‬‬ ‫در کارخانه های تولیدی‬ ‫اغلب‪ ،‬بس��ته بندی محصوالت بدون‬ ‫دستگاه های پرکننده ای داشتن هدف جایگاه س��ازی برای برند‬ ‫وجود دارد که به گزینه‬ ‫اسان بازشو مجهز است‪ .‬ش��دن‪ ،‬طراحی و روانه بازار می شود و‬ ‫اگر این گزینه روی دستگاه متاس��فانه بس��یاری اوقات این طرح ها‬ ‫ب��دون ه��دف و اندیش��ه کپ��ی نی��ز‬ ‫به درستی کار نکند یا‬ ‫اپراتور دستگاه روی‬ ‫می ش��وند و طراح��ان و کپی کنندگان‬ ‫عملکرد ان نظارت نداشته ای��ن بس��ته بندی ها از توجه ب��ه اینکه‬ ‫باشد در نهایت بسته های‬ ‫محص��ول م��ورد نظر دقیق چیس��ت و‬ ‫پر شده از محصول از‬ ‫قسمت اسان بازشو‪ ،‬باز برای چه مصرف کننده ای تولید ش��ده‬ ‫و درکدام بازار قرار اس��ت عرضه ش��ود‪،‬‬ ‫نمی شود‬ ‫غافل می مانند‪.‬‬ ‫هدایت سرمایه گذاران تهرانی به شهرک صنعتی قرچک‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و مدیرعامل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران از اغاز عملی��ات اجرایی در فاز‬ ‫توس��عه شهرک صنعتی قرچک با مساحت ‪ ۵00‬هکتار خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ش��هرک صنعتی قرچک ظرفیت استقرار سرمایه گذاران تهران را دارد و‬ ‫یک مزیت مناس��ب برای استان تهران در توس��عه اشتغال و کارافرینی‬ ‫جوانان است‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» صادق نجفی به مناس��بت س��الروز‬ ‫والدت ب��ا س��عادت حض��رت علی اکب��ر(ع) و روز جوان ضم��ن بازدید‬ ‫از فراین��د تولی��د واح��د صنعتی تولید کننده منس��وجات در ش��هرک‬ ‫صنعتی قرچ��ک از کارافرینان ج��وان این واحد صنعت��ی نیز قدردانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ای��ن واحد صنعتی که در مراحل نهایی س��اخت ق��رار دارد‪ ،‬روزانه‬ ‫حدود ‪ ۴‬میلیون تن متر پارچه رومبلی تولید خواهد کرد و در اینده ای‬ ‫نه چندان دور به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬این واحد تولیدی جوان��ان کارافرین ایجاد و به زودی‬ ‫اغاز به کار خواهد کرد‪.‬‬ ‫نجفی با اش��اره ب��ه نام گذاری امس��ال به عنوان «حمای��ت از کاالی‬ ‫داخل��ی» اظه��ار کرد‪ :‬شهرس��تان قرچک ب��ا وجود موقعیت مناس��ب‬ ‫جمعیتی و نیروی انس��انی ج��وان که دارد باید برای اس��تان تهران یه‬ ‫مزیت مناسب در هدایت و توسعه کارافرینی باشد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران تاکید کرد‪ :‬باید اقدام هایی ش��ود تا مجموعه ش��هرک های صنعتی‬ ‫برای فعالیت کارافرینان صنعتی و بخش های خدماتی مناس��ب ش��ود‪.‬‬ ‫ش��هرک صنعتی قرچک و سایر ش��هرک های صنعتی استان تهران باید‬ ‫محلی برای اشتغال جوانان باشد‪.‬‬ ‫نجفی با اش��اره به نشس��ت مش��ترک با صنعتگران مستقر در شهرک‬ ‫صنعت��ی قرچک و فرمانداران و مس��ئوالن محلی گفت‪ :‬نبود گاز در این‬ ‫ش��هرک یک مشکل جدی برای صنعتگران بود که با پیگیری های انجام‬ ‫ش��ده و همکاری فرمانداری قرچک نیز این مش��کل رفع شده و اکنون‬ ‫در حال اجراست‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و مدیرعامل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران به اغاز ساخت فاز توسعه ای ‪۵00‬‬ ‫هکتار در شهرک صنعتی قرچک اشاره کرد و گفت‪ :‬در دیدار با فرماندار‬ ‫قرچک نیز موضوع تکمیل زیرساخت ها مطرح شد تا زمین های شهرک‬ ‫صنعت��ی قرچک هرچه س��ریع تر برای اس��تقرار س��رمایه گذاران اماده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نجفی با اش��اره ب��ه اینکه س��رمایه گذاری های تهران باید به س��مت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی به ویژه ش��هرک صنعتی قرچک س��رازیر ش��ود‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تکمیل زیرس��اخت ها در ش��هرک صنعت��ی قرچک نیازمند‬ ‫هم��کاری تمام نهاد ه��ای اجرای��ی و بخش های خدمات رس��ان مربوط‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور ش��د‪ :‬باید در برنامه های امایشی شهرک صنعتی‬ ‫قرچک بازنگری ش��ود تا نوع صنعت و خدمات قابل ارائه در این شهرک‬ ‫شناسایی و به سرمایه گذاران جدید معرفی شود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۲۴0‬میلیارد ریالی برای زیرساخت در قزوین‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین‬ ‫گف��ت‪ :‬در س��ال گذش��ته در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۴0‬میلیارد ریال برای س��اخت پروژه های عمرانی‬ ‫و زیرس��اخت های در ح��ال اح��داث س��رمایه گذاری ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از اس��تان قزوین‪،‬‬ ‫حمیدرض��ا خانپور در بازدی��د از پروژه تصفیه خانه ش��هرک‬ ‫صنعتی کاس��پین اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪ ۲۳‬پروژه عمرانی ش��امل ش��بکه‬ ‫گاز توس��عه و الحاق ش��هرک صنعتی لیا (پارک صنعتی لیا)‪ ،‬زیرس��ازی‬ ‫و اس��فالت ش��هرک صنعتی قزوین (کوهین)‪ ،‬تجهیز چاه سوم‬ ‫ش��هرک کاسپین‪ ،‬ش��بکه روش��نایی و توزیع واب و فاضالب‪،‬‬ ‫ساخت ساختمان طب کار شهرک صنعتی لیا‪ ،‬ساخت نمایشگاه‬ ‫دائمی‪ ،‬ساخت شبکه گاز نواحی صنعتی الموت و طارم‪ ،‬ساخت‬ ‫منبع هوایی و پروژه های دیگر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان در حال اجراست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین افزود‪:‬‬ ‫اجرای زیرس��اخت های الزم در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان از‬ ‫رس��الت این شرکت است و براس��اس نیاز و برنامه های عملیاتی مصوب‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬پروژه های عمرانی برنامه ریزی و اجرا می شود‬ ‫و بی��ش از ‪ ۶۵‬درصد درامد ش��رکت صرف امور زیربنایی ش��هرک ها و‬ ‫رفع موانع س��رمایه گذاری و تولید در شهرک ها و نواحی صنعتی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خانپور همچنین از سرمایه گذاری بیش از ‪ ۲۸0‬میلیارد ریالی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬برای عملیات اجرایی پروژه های عمرانی و زیربنایی در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی استان خبر داد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در استان قزوین ‪ ۱۵‬شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و ‪۴‬‬ ‫شهرک صنعتی خصوصی فعالیت می کنند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!