روزنامه گسترش صنعت شماره 381 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 381

روزنامه گسترش صنعت شماره 381

روزنامه گسترش صنعت شماره 381

‫ارتباط مستقیم مدیران خدمات پس از فروش ایران خودرو با مشتریان و نمایندگی ها‬ ‫مدیران عامل ش��رکت های خدمات پس از فروش ایران خودرو و امدادخودرو ایران‪ ،‬در راس��تای‬ ‫اگاهی بیشتر از مشکالت نمایندگی ها و مشتریان‪ ،‬به صورت مستقیم پاسخگوی تماس تلفنی انها‬ ‫هستند‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ایساکو‪ ،‬این شرکت‪ ،‬با اگاهی از اینکه‬ ‫پاس��خگویی به مشتریان یکی از مهم ترین ارکان کس��ب رضایت و وفاداری مشتریان است‪ ،‬همواره‬ ‫بر ارتباط دوس��ویه با مشتریان تاکید داشته و پیوسته از طریق سامانه های پاسخگویی ایران خودرو‬ ‫و مدیریت ارتباط با مش��تریان اماده دریافت نظره��ا و موارد دارندگان محصوالت ایران خودرو بوده‬ ‫است‪ .‬بر مبنای این گزارش‪ ،‬در راستای همین اقدام و برای دریافت مستقیم و بی واسطه ارا و نظرها‪،‬‬ ‫مدیران عامل شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو که پیش از این از طریق مدیران بخش های‬ ‫سال سی ام‬ ‫پیاپی ‪2354‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪381‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫مختل��ف در جریان کام��ل گزارش های ارتباطی قرار می گرفتند‪ ،‬برای تحقق ش��عار «ایران خودرو‪،‬‬ ‫خودروس��از پاس��خگو» زمان مشخصی در هفته را به پاسخگویی مستقیم و تبادل نظر با مشتریان و‬ ‫شرکای تجاری تخصیص دادند‪ .‬مخاطبان این تماس ها‪ ،‬دو دسته از ذی نفعان حوزه خدمات پس از‬ ‫فروش خواهند بود؛ نخست مشتریانی که برای طرح موارد خود با سامانه ‪ 0۹۶۴۴0‬تماس می گیرند‬ ‫و دوم‪ ،‬صاحبان امتیاز نمایندگی های ش��رکت‪ ،‬که پاس��خگویی به انها و رفع مشکالت شان‪ ،‬به طور‬ ‫قطع نقش بسزایی در جلب رضایت مشتریان نهایی خواهد داشت‪ .‬دبیرخانه دائم ستاد پاسخگویی‬ ‫ایساکو‪ ،‬اردیبهشت امسال اغاز به فعالیت کرده و مسئولیت پیگیری تماس های تلفنی را تا دستیابی‬ ‫به نتیجه قطعی بر عهده دارد‪.‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 18‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2018‬‬ ‫ایدرو مکلف به‬ ‫محرومیت زدایی است‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬مرواریدی بدون صدف‬ ‫یکی از مهم ترین وظایف س��ازمان های توس��عه ای در کشور‬ ‫محرومیت زدایی اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران در س��ال های گذشته بر مناطق محروم‬ ‫کشور متمرکز شد تا با طرح های اقتصادی و اشتغالزایی بتواند‬ ‫مشکالت این مناطق را از پیش پا بردارد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬چندی پیش منص��ور معظمی‪ ،‬رییس‬ ‫هیات عامل ایدرو با دانیال محبی‪ ،‬اس��تاندار سیستان و‬ ‫بلوچس��تان دیدار کرد‪ .‬معظمی خالصه ای از طرح های‬ ‫ای��درو را چنی��ن عن��وان کرد‪ :‬س��ازمان گس��تر ش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران ام��اده ایفای نقش‬ ‫هر چه موثرتر در توس��عه استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان به وی��ژه منطق��ه مک��ران‬ ‫بر مبن��ای منافع مل��ی و در چاچوب‬ ‫ضواب��ط و اختی��ارات قانونی اس��ت‪.‬‬ ‫ایدرو بیش از ‪ ۱۲۰۰۰‬هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این‬ ‫اس��تان خواهد کرد که در قالب طرح هایی چون ایجاد کارخانه‬ ‫الستیک س��ازی تایر هامون‪ ،‬نوس��ازی و توس��عه شرکت بافت‬ ‫بلوچ و طرح جاسک گواتر اس��ت‪ .‬این میزان سرمایه گذاری از‬ ‫متوسط سرمایه گذاری های سازمان در سایر استان های کشور‬ ‫به مراتب باالتر است‪.‬‬ ‫در ادام��ه برنامه های��ی ک��ه س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران و سازمان مدیریت صنعتی برای‬ ‫محرومیت زدایی از سیس��تان و بلوچستان دارند‪ ،‬دفتر‬ ‫نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی در شهر‬ ‫زاهدان با حضور ابوالفضل کیانی بختیاری‪،‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت صنعتی و‬ ‫جمع��ی از مدعوین و مقامات اس��تانی‬ ‫گشایش یافت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از روند تامین برق مورد نیاز صنایع در شهرک صنعتی شرق استان تهران‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫حلقه گمشده بین تولید و توزیع‬ ‫چالشی برای صنایع‬ ‫پست سیار جوابگوی کمبود برق‬ ‫«عباس اباد» نیست‬ ‫کس��ری ‪ ۲00‬مگاواتی برق در ش��هرک صنعت��ی عباس اباد‬ ‫همچنان ادامه دارد‪ .‬هرچند در روزهای گذشته یک پست برق‬ ‫س��یار در این شهرک مستقر ش��ده‪ ،‬هنوز برق این پست سیار‬ ‫وارد مدار نش��ده است‪ .‬مشکالت زیرساختی صنعتگران مستقر‬ ‫در این ش��هرک سبب شده تا محمدحس��ین مقیمی‪ ،‬استاندار‬ ‫تهران نیز برای بررس��ی مش��کالت صنعتگران در این منطقه‬ ‫صنعتی هفته جاری به شهرک صنعتی عباس اباد برود‪.‬‬ ‫شهرک صنعتی عباس اباد با توجه به داشتن یک هزار و ‪۲۷۲‬‬ ‫واحد صنعت��ی فعال به عنوان یکی از بزرگترین ش��هرک های‬ ‫صنعتی در ش��رق استان تهران و کشور مطرح است‪ .‬واحدهای‬ ‫صنعتی در این شهرک توانس��ته اند برای بیش از ‪ ۲۷‬هزار نفر‬ ‫شغل ایجاد کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪ 18 1397‬شعبان ‪ 5 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 381‬پیاپی ‪2354‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم همسان سازی‬ ‫برای تولید کاغذ‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۷۵‬درصدی‬ ‫جذب سرمایه گذاری خارجی‬ ‫پس از امضای برجام مهم ترین نیاز‬ ‫کش��ور جذب س��رمایه های خارجی‬ ‫بود‪ .‬در ماه های نخست شرایط جدید‬ ‫اقتص��ادی ای��ران‪ ،‬عم��ده مذاکرات‬ ‫اقتصادی صرف اعتماد سازی می شد‬ ‫و اکن��ون پس از اینک��ه روابط ایران‬ ‫ب��ا بس��یاری از کش��ورهای خارجی‬ ‫در ش��رایط مناس��ب قرار دارد طبیعی اس��ت ک��ه بر حجم‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی افزوده ش��ود‪ .‬بر اس��اس امارهای‬ ‫رس��می‪ ،‬در سال ‪ 9۶‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سال‬ ‫‪ 9۶‬توانست حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬امار امسال در این زمینه نشان می دهد که دولت‬ ‫دوازدهم برای س��ال ‪ 9۷‬برنامه افزایش و رش��د سرمایه های‬ ‫خارجی را در دستور کار قرار داده است‪ .‬در ماه گذشته حدود‬ ‫یک میلیارد دالر س��رمایه گذاری مصوب وارد مرحله اجرایی‬ ‫شده است‪ .‬شرایط کنونی و امارها نشان می دهد امسال ایران‬ ‫در حوزه جذب س��رمایه گذاری خارجی رشد بیشتری نسبت‬ ‫به سال گذشته خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا مدی��ر کل س��رمایه گذاری خارجی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۳/۵‬میلیارد‬ ‫دالر س��رمایه گذاری خارجی ب��رای پروژه های حوزه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت جذب ش��د که با توج��ه به جذب ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالر س��رمایه گذاری خارجی در سال ‪ ۷۵ ،۹۵‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫اف��روز بهرام��ی با بی��ان ای��ن مطل��ب‪ ،‬اف��زود‪ :‬در زمینه‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی پس از برج��ام حدود ‪ ۶‬میلیارد دالر‬ ‫سرمایه گذاری خارجی توانستیم جذب کنیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در دول��ت دوازده��م ‪ ۲/۷‬میلیارد دالر‬ ‫سرمایه گذاری مصوب خارجی وارد مراحل اجرایی شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر کل س��رمایه گذاری خارج��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با اش��اره به اینکه در ‪ ۲۰‬س��ال گذش��ته حدود ‪۴۰‬‬ ‫میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی داش��تیم‪ ،‬یاداور شد‪ :‬از‬ ‫حدود ‪ ۱۷۰‬پروژه با س��رمایه گذاری خارج��ی پس از برجام‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬پروژه به بهره برداری رسیده است ‪.‬‬ ‫بهرامی گفت‪ :‬در یک ماه گذش��ته حدود یک میلیارد دالر‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی مصوب که وارد مراحل اجرایی شده‬ ‫است‪ ،‬داشتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬استان های اذربایجان غربی‪ ،‬فارس‬ ‫و مرک��زی در زمینه جذب س��رمایه گذاری خارجی در دولت‬ ‫دوازدهم پیشرو بودند ‪.‬‬ ‫ابوالفضل‬ ‫کیانی بختیاری ‪:‬‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی باید مطالعاتی‬ ‫را در زمینه مزیت های‬ ‫منطقه ای انجام دهد‪.‬‬ ‫همچنین باید بخش‬ ‫پژوهش و تحقیق‬ ‫سازمان فعال شود‬ ‫و عالوه بر این‪ ،‬باید‬ ‫کلینیک های صنعت‬ ‫را با عارضه یابی‪،‬‬ ‫اسیب شناسی و ارائه‬ ‫راهکار به صنایع‪،‬‬ ‫راه اندازی کنیم‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫تولی��د کاغذ تحریر در ایران‬ ‫از صرفه اقتصادی خارج شده‬ ‫اس��ت‪ .‬کاغذه��ای وارداتی از‬ ‫مالی��ات ارزش اف��زوده معاف‬ ‫هستند اما تولیدکننده داخلی‬ ‫در تم��ام بخش ه��ا ‪ ۹‬درص��د‬ ‫باید‬ ‫مالی��ات ارزش اف��زوده را‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‬ ‫یک‬ ‫بپردازد‪ .‬ب��ه همین دلیل‬ ‫رییس سندیکای‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫کارخان��ه تعطیل ش��ده‬ ‫تولیدکنندگان کاغذ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارخان��ه دیگر تولی��د‬ ‫و مقوای ایران‬ ‫تغییر داده اند‪.‬‬ ‫اماره��ای وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره رش��د تولید کاغذ در کش��ور درس��ت‬ ‫اس��ت اما باید به این نکته توجه کرد که کاغذ طیف بس��یار‬ ‫وسیعی دارد و شامل کاغذ بسته بندی‪ ،‬مقوای پشت طوسی‪،‬‬ ‫کاغذ تیشو‪ ،‬کاغذ تحریر و روزنامه‪ ،‬گالسه و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫ایران در بخش کاغذ بس��ته بندی در ش��رایط بسیار خوبی‬ ‫قرار دارد‪ .‬نیاز کشور در این بخش حدود ‪ ۷۰۰‬هزار تن است‬ ‫اما در کش��ور ظرفیت تولید ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تن کاغذ‬ ‫بس��ته بندی ایجاد شده است‪ .‬بنابراین س��ال گذشته در این‬ ‫بخش شاهد رشد قابل توجه و صادرات وسیعی بودیم‪.‬‬ ‫چال��ش امروز این صنعت در بخ��ش کاغذ تحریر و روزنامه‬ ‫اس��ت‪ .‬سال گذشته شاهد کاهش ‪ ۸۰‬درصدی در این بخش‬ ‫بودیم که در صورت ادامه این روند امس��ال نیز س��ال خوبی‬ ‫برای کاغذ تحریر نخواهد بود‪ .‬درحال حاضر ‪ ۳‬کارخانه تولید‬ ‫کاغذ تحریر در ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنون��ی تولید کاغذ تحریر در کش��ور از صرفه‬ ‫اقتص��ادی خارج ش��ده به همین دلیل یک��ی از کارخانه های‬ ‫کاغذسازی با توجه به اینکه فقط کاغذ تحریر تولید می کرد‪،‬‬ ‫کامل تعطیل ش��ده اس��ت و ‪ 2‬کارخانه کاغذسازی دیگر نیز‬ ‫خطوط تولید خود را به کاغذ بس��ته بندی تغییر دادند‪ .‬با این‬ ‫اقدام بازار کاغذ و مقوا اس��یب جدی خورد‪ .‬بنابراین پرسش‬ ‫اصلی اینجاست که چرا در شرایطی که نیاز بازار کاغذ تحریر‬ ‫اس��ت بای��د وضعیتی را به وج��ود اورد که تولی��د ان صرفه‬ ‫اقتصادی نداشته باشد؟‬ ‫دالیل بس��یاری باعث ش��د تا تولید این محصول در کشور‬ ‫توجیه اقتصادی خود را از دس��ت بدهد؛ تعرفه واردات کاغذ‬ ‫ان ق��در کم اس��ت که می توان ان را صف��ر در نظر گرفت‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬کاغذهای وارداتی از مالیات ارزش افزوده معاف‬ ‫هس��تند در صورتی که تولیدکننده داخلی نرخ تمام ش��ده ‪۹‬‬ ‫درص��د مالیات ارزش افزوده را بای��د پرداخت کند‪ .‬درنتیجه‪،‬‬ ‫تمام شرایط به نفع واردات کاغذ است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در ایین گشایش دفتر نمایندگی این سازمان در سیستان و بلوچستان عنوان کرد‬ ‫ایدرو مکلف به محرومیت زدایی است‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬مرواریدی بدون صدف‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکی از مهم ترین وظایف سازمان های توسعه ای در‬ ‫کش��ور محرومیت زدایی است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال های گذشته‬ ‫بر مناطق محروم کش��ور متمرکز ش��د تا با طرح های‬ ‫اقتصادی و اشتغالزایی بتواند مشکالت این مناطق را‬ ‫از پیش پا بردارد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬چندی پیش منصور معظمی‪ ،‬رییس‬ ‫هیات عامل ایدرو با دانیال محبی‪ ،‬استاندار سیستان و‬ ‫بلوچستان دیدار کرد‪.‬‬ ‫معظم��ی خالص��ه ای از طرح های ای��درو را چنین‬ ‫عنوان کرد‪ :‬س��ازمان گستر ش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫اماده ایفای نقش هر چه موثرتر در توس��عه اس��تان‬ ‫سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه مکران بر مبنای‬ ‫منافع ملی و در چاچوب ضواب��ط و اختیارات قانونی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��درو بی��ش از ‪ ۱۲۰۰۰‬ه��زار میلی��ارد ری��ال‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ن اس��تان خواهد ک��رد که در‬ ‫قالب طرح هایی چون ایجاد کارخانه الستیک س��ازی‬ ‫تایر هامون‪ ،‬نوس��ازی و توسعه ش��رکت بافت بلوچ و‬ ‫طرح جاسک گواتر اس��ت‪ .‬این میزان سرمایه گذاری‬ ‫از متوس��ط س��رمایه گذاری های س��ازمان در س��ایر‬ ‫استان های کشور به مراتب باالتر است‪.‬‬ ‫در ادام��ه برنامه های��ی ک��ه س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران و سازمان مدیریت صنعتی برای‬ ‫محرومیت زدایی از سیستان و بلوچستان دارند‪ ،‬دفتر‬ ‫نمایندگی س��ازمان مدیریت صنعتی در شهر زاهدان‬ ‫با حضور ابوالفضل کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫مدیری��ت صنعت��ی و جمع��ی از مدعوی��ن و مقامات‬ ‫استانی گشایش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به زیرساخت های فیزیکی‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬کیانی بختیاری‪ ،‬سیستان و‬ ‫بلوچستان را س��رزمینی نخبه پرور و جایگاه استادان‬ ‫صاحب نام و م��اوای صاحب نظران علم و عمل عنوان‬ ‫کرد و با اش��اره به تلقی عمومی از اس��تان سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان به عنوان یک استان کم برخوردار‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به ش��ناختی که نس��بت به زیرس��اخت ها و‬ ‫س��اختارهای اموزش��ی و نخبگان اس��تان دارم‪ ،‬چه‬ ‫در دهه ‪ ۴۰‬خورشیدی هیچ بخش صنعتی مدرنی در کشور وجود نداشت و علم مدیریت‬ ‫به گونه ای نبود که نیروهای انس�انی باتجربه بتوانند هدایت و راهبری بنگاه ها را به دس�ت‬ ‫بگیرند و بسیاری از کسب وکارها هم که موجود بود گرفتار ورشکستگی و دچار فرسودگی‬ ‫شده بود و به بازسازی و نوسازی نیاز داشت‪ ،‬در چنین شرایطی سازمان مدیریت صنعتی با‬ ‫عارضه یابی و اسیب شناسی بنگاه ها‪ ،‬یکی از مهم ترین رسالت های خود را اغاز کرد‪ .‬اکنون‬ ‫در ادامه همان برنامه توسعه سیستان و بلوچستان در دستور کار قرارگرفته است‪.‬‬ ‫انهایی که در اس��تان حضور دارند و چه کس��انی که‬ ‫خارج از اس��تان منش��ا خدمات ارزنده هس��تند‪ ،‬این‬ ‫اس��تان را در حوزه علم‪ ،‬اموزش و نخبه پروری استان‬ ‫برخ��ورداری می دانم و بای��د برای نام گ��ذاری ان از‬ ‫واژه های «بردب��ار»‪« ،‬وفادار»‪« ،‬خدمتگزار» و در یک‬ ‫کالم‪« ،‬مروارید بی صدف» استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح ای��ن عن��وان اف��زود‪ :‬اصط�لاح‬ ‫«مروارید» را از نظر نیروهای دانش��ی‪ ،‬س��رمایه های‬ ‫معن��وی‪ ،‬دارایی ه��ای ناملم��وس و س��رمایه های‬ ‫انس��انی و اصطالح «بی ص��دف» را از لحاظ برخی از‬ ‫زیرس��اخت های فیزیکی که در ابع��اد غیر از علمی و‬ ‫اموزشی در این منطقه هنوز ساماندهی نشده به کار‬ ‫ب��ردم و انتظار هس��ت که با همراه��ی و همکاری در‬ ‫بخش هایی که کمتر کار ش��ده تالش کرده و همپای‬ ‫بخش های اموزش��ی کش��ور برای اعتالی این استان‬ ‫اقدام کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم بهره برداری از ‪ 66‬مرکز اموزشی‬ ‫کیانی بختی��اری یاداور ش��د‪ :‬این منطق��ه با وجود‬ ‫بی��ش از ‪ ۶۶‬مرک��ز اموزش��ی و بی��ش از ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫دانش��جو‪ ،‬دارای ظرفیت بسیاری است که باید از ان‬ ‫به��ره برد و یک��ی از کارهایی که باید انجام می ش��د‪،‬‬ ‫ایجاد دفتر نمایندگی س��ازمان مدیریت صنعتی بود‬ ‫که امروز گشایش یافت‪.‬‬ ‫وی با بیان خالصه ای از تاریخچه سازمان مدیریت‬ ‫صنعت��ی اظهار کرد‪ :‬این س��ازمان با بیش از نیم قرن‬ ‫س��ابقه و ت�لاش‪ ،‬خدم��ات ارزنده ای به کش��ور داده‬ ‫و در بع��د ام��وزش‪ ،‬تحقی��ق و پژوه��ش و مش��اوره‬ ‫صنعتی‪ ،‬منش��ا خدمات و اثرات بسیار ارزنده ای بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به شرایط ش��کل گرفتن سازمان در‬ ‫دهه ‪ ۴۰‬خورش��یدی‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ان زمان‬ ‫هیچ بخش صنعتی مدرنی در کش��ور وجود نداش��ت‬ ‫و عل��م مدیریت به گونه ای نبود که نیروهای انس��انی‬ ‫باتجربه بتوانند هدایت و راهبری بنگاه ها را به دس��ت‬ ‫بگیرند و بس��یاری از کس��ب وکارها ه��م که موجود‬ ‫ب��ود گرفتار ورشکس��تگی و دچار فرس��ودگی ش��ده‬ ‫بود و به بازس��ازی و نوس��ازی نیاز داشت‪ ،‬در چنین‬ ‫ش��رایطی س��ازمان مدیریت صنعتی با عارضه یابی و‬ ‫اسیب شناس��ی بنگاه ها‪ ،‬یکی از مهم ترین رسالت های‬ ‫خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ازمان با ارائ��ه راهکارهای به روز برای‬ ‫رفع ای��ن عارضه ها‪ ،‬اص�لاح س��اختارهای مدیریتی‪،‬‬ ‫مناب��ع انس��انی‪ ،‬فنی و فن��اوری‪ ،‬س��اختارهای مالی‬ ‫را هدف گ��ذاری ک��رد و ب��ه بهتری��ن ش��کل انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بس��یاری از ش��رکت ها را تحوی��ل می گرف��ت‬ ‫بازس��ازی و نوس��ازی می ک��رد و ب��ه صاحب��ان ان‬ ‫ش��رکت ها تحوی��ل م��ی داد‪ .‬بعدها وقت��ی طیفی از‬ ‫مدیران ش��کل گرفت الزم بود که در بنگاه ها فعالیت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بنابراین سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫در دل س��ازمان مدیریت صنعتی شکل گرفت و البته‬ ‫بعدها سازمان مدیریت صنعتی جزو سازمان های تابع‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار گرفت‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل کیانی بختی��اری دلیل انتخاب اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان برای ایجاد دفتر نمایندگی‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی را عالوه بر احس��اس دین‬ ‫و تکلیف نس��بت به این منطق��ه‪ ،‬تاکیدات ویژه رهبر‬ ‫معظم انقالب برای توس��عه همه جانبه صنایع استان‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعت��ی دلیل دیگر‬ ‫ای��ن انتخ��اب را بح��ث رویکردهای دول��ت تدبیر و‬ ‫امی��د به وی��ژه مقام عال��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت عن��وان کرد و افزود‪ :‬توس��عه مناطق محروم‬ ‫از اولویت ه��ای برنامه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت و ایشان س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع‬ ‫ای��ران را مکلف ب��ه ارائ��ه برنامه توس��عه منطقه ای‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری تاکید کرد‪ :‬نکته دیگری که اهمیت‬ ‫ایج��اد دفتر نمایندگی س��ازمان مدیریت صنعتی در‬ ‫این استان را دوچندان می کند‪ ،‬بحث ورود به انقالب‬ ‫چهارم صنعتی است که پیاده سازی مولفه های انقالب‬ ‫صنعت��ی چهارم در س��طح بنگاه ها‪ ،‬س��نجش میزان‬ ‫امادگی بنگاه ها برای پذیرش این مولفه ها مثل بحث‬ ‫اینترنت اشیاء و هوشمندسازی صنایع از رسالت های‬ ‫ح��ال حاضر س��ازمان مدیریت صنعتی اس��ت که به‬ ‫کمک بازوها و ش��بکه های اس��تانی خ��ود این کار را‬ ‫محقق خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی بای��د‬ ‫مطالعات��ی را در زمین��ه مزیت های منطق��ه ای انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫همچنین بای��د بخش پژوهش و تحقیق س��ازمان‬ ‫فعال شود و عالوه بر این‪ ،‬باید کلینیک های صنعت را‬ ‫با عارضه یابی‪ ،‬اسیب شناسی و ارائه راهکار به صنایع‪،‬‬ ‫راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد ش�بکه اس�تانی س�ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی‬ ‫کیانی بختی��اری بر شبکه گس��تری ب��ه عنوان یکی‬ ‫از رسالت های سازمان های توس��عه ای تاکید و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬توس��عه ش��بکه های قوی بس��یار دارای اهمیت‬ ‫اس��ت و کاری که در این استان انجام می دهیم ایجاد‬ ‫ش��بکه استانی سازمان مدیریت صنعتی است که این‬ ‫نمایندگی‪ ،‬بیست وپنجمین دفتر این شبکه در کشور‬ ‫اس��ت و امیدواری��م رتبه باالیی در بین دیگر ش��بکه‬ ‫نمایندگی ها کسب کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعت��ی همچنین با‬ ‫توج��ه به مزیت های منطقه ای ب��ر ضرورت راه اندازی‬ ‫دوره های کاربردی مانند اکوتوریس��م و گردش��گری‪،‬‬ ‫توانمند س��ازی رایزنان بازرگانی‪ ،‬توانمند سازی بانوان‬ ‫و حکمرانی شرکتی برای شرکت های دانش بنیان و‪...‬‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫کیانی بختی��اری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تدوین نقش��ه‬ ‫بو کارهای روس��تایی و مطالع��ه زمینه های‬ ‫راه کس�� ‬ ‫صنعتی اشتغالزا در استان از سوی نمایندگی سازمان‬ ‫در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان از جمله کارهای‬ ‫مهمی اس��ت که باید با همکاری و هم افزایی مقامات‬ ‫اس��تانی انجام شود‪ .‬وی در پایان از حضور مقامات و‬ ‫شخصیت های علمی و اجرایی در ایین گشایش تشکر‬ ‫و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫نشست ساالنه شورای بین الملل موسسات مشاوره مدیریت اسیا – اقیانوسیه برگزار شد‬ ‫نشست ساالنه شورای بین الملل موسسات مشاوره‬ ‫مدیریت اسیا‪-‬اقیانوسیه ‪ )۹۶-۹۷( ۲۰۱۸‬در سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی برگزار ش��د‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫صنعت» ب��ه نقل از روابط عمومی س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی‪ ،‬این نشس��ت با حضور هیات مدیره ش��ورای‬ ‫بین الملل موسس��ات مش��اوره مدیریت و نمایندگان‬ ‫کشورهای کانادا‪ ،‬فنالند‪ ،‬هلند‪ ،‬اتریش‪ ،‬رومانی‪ ،‬کره‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬س��نگاپور‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬ایران و مدیریت مشاوره‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی در محل ساختمان شماره‬ ‫‪ ۲‬این سازمان برگزار شد‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬در این نشس��ت تاکید ش��د که‬ ‫«انجم��ن مش��اوران مدیریت بین المل��ل» به عنوان‬ ‫نه��ادی غیرانتفاع��ی در زیرمجموعه س��ازمان ملل‬ ‫قرار دارد و در نتیجه س��ازمان های کش��وری مربوط‬ ‫نی��ز که عض��و ش��ورای بین الملل مش��اوره مدیریت‬ ‫«‪ »ICMCI‬باش��ند‪ ،‬از ای��ن جای��گاه برخ��وردار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن مقرر ش��د اختی��ارات و امکاناتی که از‬ ‫این عضویت برای س��ازمان های کش��وری مش��اوره‬ ‫مدیریت حاصل می ش��ود‪ ،‬از سوی شورای بین المللی‬ ‫ش��رکت های مش��اوره ای تبیی��ن و به س��ازمان های‬ ‫کشوری ابالغ شود‪.‬‬ ‫در این نشس��ت با تاکید بر استاندارد ایزو ‪۲۰۷۰۰‬‬ ‫به عنوان خطوط راهنمای فعالیت های ش��رکت های‬ ‫مش��اوره مدیریت که در سال گذشته میالدی تدوین‬ ‫و تصویب شده است‪ ،‬مقرر شد سازمان های کشوری‬ ‫عضو ‪ ICMCI‬بکارگیری و توس��عه این استاندارد را‬ ‫در ش��رکت ها و نهادهای عضو به طور ویژه در دستور‬ ‫کار قرار دهند‪.‬‬ ‫همچنی��ن با توجه به برگزاری مراس��م نخس��تین‬ ‫س��الگرد تدوی��ن ای��ن اس��تاندارد در وی��ن اتریش‪،‬‬ ‫پیش��نهاد شد مراسم دومین س��الگرد این استاندارد‬ ‫در ح��وزه کش��ورهای اسیا‪-‬اقیانوس��یه برگ��زار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬ب��ا توجه ب��ه اهمی��ت جایزه‬ ‫بین المللی مش��اوره مدیریت «کنستانتین» مقرر شد‬ ‫که کش��ورهای عضو برای اطالع رس��انی بیش��تر این‬ ‫موضوع در سازمان و شرکت های مشاوره ای و تشویق‬ ‫انها به حض��ور در دوره بعدی این جایزه بین المللی‪،‬‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به تعریف ش��اخص «امادگی مش��اوره‬ ‫کش��وری» از س��وی ش��ورای بین المل��ل مش��اور‬ ‫مدیری��ت (‪ )ICMCI‬از تمام��ی کش��ورهای عض��و‬ ‫دعوت ش��د ت��ا ب��ا گ��رداوری اطالع��ات مرتبط با‬ ‫این ش��اخص‪ ،‬مقدمات س��نجش ان برای ش��ورای‬ ‫نام ب��رده را فراهم اورند تا براس��اس نتایج به دس��ت‬ ‫ام��ده از ای��ن پیمای��ش بین الملل��ی‪ ،‬ب��ه منظ��ور‬ ‫اعت�لا و توس��عه این حرف��ه راهکاره��ای الزم اتخاذ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در پایان این نشس��ت مقرر ش��د‪ ،‬برگزاری نشست‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬ش��ورای بین المل��ل مش��اوره مدیریت حوزه‬ ‫اسیا‪ -‬اقیانوسیه به ژاپن محول شود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪ 18 1397‬شعبان ‪ 5 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 381‬پیاپی ‪2354‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سبک سازی خودرو‬ ‫و کاهش مصرف سوخت‬ ‫در برنامه ‪ ۵‬ساله دوم‬ ‫شورای شهر تهران به‬ ‫شهرداری تکلیف شده‬ ‫که ساالنه‬ ‫‪ ۱۰‬هزار پارکینگ در‬ ‫مرکز شهر احداث کند‬ ‫که در نهایت به ‪۵۰‬‬ ‫هزار پارکینگ برسیم‪.‬‬ ‫اما امارها نشان‬ ‫می دهد این عدد هنوز‬ ‫به ‪ ۱۵‬هزار پارکینگ‬ ‫هم نرسیده است‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از مشکالت جانمایی پارکینگ ها نشان داد‬ ‫شهر تشنه جای پارک‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫زندگی شهری در کشورهای در حال توسعه‪ ،‬حجم‬ ‫ترافی��ک را به ذهن متب��ادر می کند زی��را به لحاظ‬ ‫زیرس��اختی خیابان های کم عرض و تعداد خودروها‬ ‫اعم از ش��خصی و عمومی‪ ،‬مش��کالتی را برای شهر‬ ‫و شهر نش��ینان به وجود اورده اس��ت‪ .‬تهران یکی از‬ ‫کالنشهرهای دنیاست که با معضل ترافیک و کمبود‬ ‫پارکینگ ه��ای ش��خصی و عموم��ی روبه رو اس��ت‪.‬‬ ‫خودروهای پارک شده در حاشیه خیابان ها و نیز کنار‬ ‫خانه ها نشانگر این است که در این زمینه کمبودهای‬ ‫زیادی وجود دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬مس��افرت افراد از‬ ‫اس��تان های همجوار به محل کار خود در این ش��هر‬ ‫از دیگر بس��ترهای ترافیکی است زیرا برخی به دلیل‬ ‫ضع��ف ن��اوگان حمل ونقل عمومی ناچار هس��تند با‬ ‫خودرو ش��خصی تا جای��ی بیاین��د و در ادامه برای‬ ‫رس��یدن به مح��ل کار خود از خودروه��ای عمومی‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫جانمای��ی پارکینگ ه��ا نیز از دیگ��ر مباحث مهم‬ ‫در این باره اس��ت که به نظر می رسد استانداردهای‬ ‫الزم در ان رعایت نشده است‪ .‬در این باره «گسترش‬ ‫صنعت» با ابوالفضل قناعتی‪ ،‬عضو شورای شهر تهران‬ ‫گفت وگو کرد‪ .‬وی به مش��کالت فضای تعریف ش��ده‬ ‫درباره مجتمع های مسکونی و تجاری اشاره کرد که‬ ‫بخشی از مشکالت امروز به این موضوع برمی گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹مسکونی ها اداری و تجاری شدند‬ ‫ابوالفضل قناعتی‪ ،‬عضو ش��ورای شهر تهران درباره‬ ‫نقش پارکینگ ها در ایجاد و رفع ترافیک ش��هری بر‬ ‫اساس استانداردهای جهانی‪ ،‬گفت‪ :‬در بحث جانمایی‬ ‫پارکینگ مناطق‪ ،‬پهنه بندی ش��ده و تعریف می شود‬ ‫هر پهنه چه ماموریتی داشته باشد‪ .‬نخستین مشکل‬ ‫ام��روز پارکینگ ها به این ام��ر برمی گردد که در این‬ ‫پهنه بندی یک سلس��له مالحظات در مجوزهایی که‬ ‫به بعضی از ملک ها داده شده لحاظ نشده است‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬در مناطق مس��کونی که تعریفش مس��کونی‬ ‫ب��وده با مجوز یا بدون مج��وز‪ ،‬بهره برداری تجاری یا‬ ‫اداری شده که این مسئله موجب مشکالتی در مرکز‬ ‫شهر شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن بعض��ی از مناط��ق به‬ ‫عنوان مجتمع مسکونی تعریف شده اما امروز برخی‬ ‫خانواده ها دارای ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬خودرو ش��خصی هس��تند و‬ ‫ب��ه نوعی این امر فرهنگ ش��ده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬با‬ ‫مس��احتی که به عنوان پارکینگ ه��ر واحد تعریف‬ ‫شده یکی نبوده و ناگزیر افراد خودروهای خود را در‬ ‫کوچ ه و معابر پارک می کنند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬تغییر کاربری ملک ها‬ ‫به اداری باعث ش��د ه تا به ج��ز صاحبان و کارمندان‬ ‫ای��ن اداره ه��ا مراجعه ارب��اب رجوع ب��ا خودروهای‬ ‫ش��خصی نیز مش��کل دیگری به مش��کالت پیشین‬ ‫اضافه کند‪.‬‬ ‫عض��و ش��ورای ش��هر ته��ران در ادامه ب��ه برخی‬ ‫مصداق های ش��هری اش��اره کرد و گفت‪ :‬در بسیاری‬ ‫از خیابان ه��ای تهران به ویژه مناطق مرکزی مانند ‪۶‬‬ ‫و ‪ ۷‬و ‪ ۸‬یا مناطق ‪ ۲‬و ‪ ۳‬بیش��تر ملک های مسکونی‬ ‫اداری ی��ا تجاری ش��ده و زمانی ک��ه در یک منطقه‬ ‫پهن��ه ان تجاری تعریف می ش��ود از ابتدا فضا برای‬ ‫س��اخت پارکینگ پیش بینی می ش��ود‪ .‬ام��ا با تغییر‬ ‫کاربری امروز در این مناطق با خال پارکینگ روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬ضمن انکه فضایی برای س��اخت پارکینگ‬ ‫موجود نیست و این نکته بسیار مهمی است‪.‬‬ ‫قناعتی به نکته دیگری اشاره کرد و گفت‪ :‬در مدت‬ ‫بهره برداری شهر تهران ضمن اینکه این موضوع مهم‬ ‫لحاظ نش��ده اتفاق ه��ای نامطلوب دیگ��ری در حال‬ ‫رخ دادن اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬ش��اهد کوچ مردم بومی‬ ‫در برخ��ی مناطق مانند منطقه ‪ ۶‬هس��تیم زیرا افراد‬ ‫واحدهای مس��کونی را خری��داری و با مجوز یا بدون‬ ‫مج��وز از ان اس��تفاده اداری و تجاری‬ ‫می کنن��د‪ .‬همی��ن امر باعث می ش��ود‬ ‫مراجعه کنن��دگان به ای��ن مناطق زیاد‬ ‫ش��ود و ب��ه ب��ار ترافیکی ای��ن منطقه‬ ‫بیفزاید‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت های فضایی‬ ‫هزار تومان برای اس��تفاده از پارکینگ را ندارند‪ .‬این‬ ‫است که امروز در این کالنشهرها با چنین مشکالتی‬ ‫روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران در ادامه به موضوع دیگری‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در برخی از مناطق بر اس��اس‬ ‫ترددها س��اخت پارکینگ ها پیش بینی شده است اما‬ ‫اکنون که روزانه یک هزار خودرو به تعداد خودروهای‬ ‫شهر تهران اضافه می شود فضای اختصاص یافت ه برای‬ ‫این امر پاس��خگو نبوده و مشکل افرین شده است‪ .‬به‬ ‫طور نمونه‪ ،‬خیابانی که ‪ ۷۰‬سال از عمر ان می گذرد‬ ‫و پیش تر منطقه ای ویالیی بوده که تنها خودروهای‬ ‫محدود در ان تردد داش��ته اس��ت‪ ،‬امروز به خیابانی‬ ‫با مجتمع مس��کونی تبدیل ش��ده و هر خانواده نیز‬ ‫ب��ا ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬خودرو ش��خصی کمب��ود پارکینگ دارند‪.‬‬ ‫بخش��ی از مشکالت ترافیکی نیز به بافت خیابان ها و‬ ‫ساختارهای گذشته برمی گردد‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬در ادامه‪ ،‬با افزایش خودروها مدیران‬ ‫ش��هری برای رفع مش��کالت بعدی فک��ری نکردند‬ ‫و بررس��ی نش��ده که به لحاظ مهندس��ی ش��هرها و‬ ‫خیابان ه��ا بهره ب��رداری ان در گذش��ته ای��ن بوده‬ ‫ام��ا امروز با افزای��ش خودروها یا تبدی��ل خانه های‬ ‫مس��کونی ب��ه اداری و تجاری باید پی��ش از افزایش‬ ‫مش��کالت به ان رسیدگی شود و این است که به بار‬ ‫ترافیکی شهر تهران دامن زده است‪.‬‬ ‫این فعال ش��ورای ش��هر اضافه ک��رد‪ :‬در کنار این‬ ‫موضوع‪ ،‬مناطقی که بازار در ان قرار گرفته و فضایی‬ ‫برای پارکینگ ان تعریف ش��ده مربوط‬ ‫به فعالیت ان مقطع زمانی بوده و امروز‬ ‫با گسترش جمعیت و خودرو پاسخگوی‬ ‫نیازها نیس��ت‪ .‬ضمن اینکه نمی توانیم‬ ‫فضای بیشتر در این زمینه تعریف کنیم‬ ‫زیرا محدودیت فضایی داریم‪.‬‬ ‫قناعت��ی در ادام��ه س��خنان خود به‬ ‫ابوالفضل قناعتی‬ ‫سرمایه گذاری برای س��اخت پارکینگ‬ ‫از س��وی بخش خصوصی‪ ،‬اشاره کرد و تغییر کاربری ملک ها به‬ ‫اداری باعث شده تا به‬ ‫گفت‪ :‬امروز برای افرادی که می خواهند‬ ‫در این ح��وزه س��رمایه گذاری کنند و جز صاحبان و کارمندان‬ ‫این اداره ها مراجعه‬ ‫پارکینگ بسازند صرفه اقتصادی ندارد‬ ‫ارباب رجوع با خودروهای‬ ‫زیرا بای��د با هزینه های زی��ادی فضای شخصی نیز مشکل دیگری‬ ‫مورد نیاز را خری��داری و تجهیزات ان به مشکالت پیشین اضافه‬ ‫کند‬ ‫را اماده کنند‪ .‬از سوی دیگر شهروندان‬ ‫نی��ز تمایل به پرداخ��ت هزینه ‪ ۲‬یا ‪۳‬‬ ‫� خالهایی که پر نمی شود‬ ‫قناعتی در ادامه به پیش بینی ساخت‬ ‫پارکینگ ها در برنامه دوم شورای شهر‬ ‫تهران اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬در برنامه‬ ‫‪ ۵‬س��اله دوم ش��ورای ش��هر تهران به‬ ‫شهرداری تکلیف ش��ده که ساالنه ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار پارکینگ در مرکز ش��هر احداث‬ ‫کند که در نهایت به ‪ ۵۰‬هزار پارکینگ‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما امارها نشان می دهد‬ ‫این عدد هنوز به ‪ ۱۵‬هزار پارکینگ هم نرس��یده در‬ ‫حالی که با براوردهای اعضای ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫‪ ۳۵‬ت��ا ‪ ۴۰‬ه��زار پارکینگ تنها در مرکز ش��هر نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬در خال این افراد ناگزیر هس��تند خودروها را‬ ‫در معابر پ��ارک کنند و خروج��ی ان ترافیک امروز‬ ‫شهری است‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر ته��ران از مصوبه ه��ای طرح‬ ‫ترافیکی جدید ش��هرداری در س��ال ‪ ۹۷‬انتقاد کرد‬ ‫و گفت‪ :‬طرح ترافیک جدید که از س��وی شهرداری‬ ‫اعالم ش��ده و عموم مردم می توانند از ظرفیت تردد‬ ‫در مناطق با پرداخت ریالی اس��تفاده کنند مشکالت‬ ‫بیش��تر خواهد ش��د زیرا به طور عموم‪ ،‬مردم تمایل‬ ‫دارند با خودرو ش��خصی برای رس��یدگی به کارهای‬ ‫خود ت��ردد کنند و رفت وامد انها به مرکز ش��هر در‬ ‫حالی که با کمبود فضای پارکینگی روبه رو هس��تیم‬ ‫به حجم ترافیک می افزاید‪ .‬بنابراین وقتی هنوز اصل‬ ‫چال��ش رفع نش��ده با دس��تورهای جدی��د به حجم‬ ‫مش��کالت اضافه می کنیم‪ .‬در نتیجه‪ ،‬باید ش��هردار‬ ‫فعلی در این باره چاره ای بیندیشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص اعتبارهای دولتی‬ ‫عضو شورای ش��هر تهران در پاسخ به راهکارها به‬ ‫اعتبارهای دولتی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬باید اعتباری‬ ‫ب��رای تملک بعضی فضاها دیده ش��ود‪ .‬البته این امر‬ ‫همان طور که اشاره شد برای بخش خصوصی توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد زیرا مردم تا س��قفی می توانند اجاره‬ ‫پارکینگ بدهند که ب��رای پیمانکار بخش خصوصی‬ ‫سرمایه گذاری ان جذابیتی ندارد‪ .‬او ترجیح می دهد‬ ‫س��رمایه خود را در بانک قرار دهد و بدون مش��کل‪،‬‬ ‫س��ود ان را دریافت کند‪ .‬این است که باید با بودجه‬ ‫ش��هرداری و با کمک دولت بعضی ملک ها خریداری‬ ‫و تبدیل به پارکینگ شوند‪.‬‬ ‫قناعتی به راه��کار دوم پرداخت و گفت‪ :‬راه دیگر‬ ‫توس��عه حمل ونقل عمومی اس��ت‪ .‬بس��یاری از افراد‬ ‫هس��تند که از شهرهای اطراف س��ر کار خود حاضر‬ ‫می ش��وند که ب��ا ورود این خودروه��ا ‪ ۲۰‬درصد به‬ ‫حجم ترافیک اضافه می ش��ود‪ .‬اگر در حاشیه شهرها‬ ‫که فض��ای خالی وجود دارد و می ت��وان پارکینگ ها‬ ‫را توس��عه داد مب��ادرت به س��اخت پارکینگ و نیز‬ ‫گس��ترش ناوگان حمل ونقل عمومی ش��ود افراد به‬ ‫راحتی و با کمترین حجم بار ترافیکی به مرکز ش��هر‬ ‫منتقل شده و مش��کالت در این بخش کمتر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و تعهدات گروه صنعتی ایران خودرو در قبال جامعه انجام می شود‬ ‫‏‪‎‬توسعه فعالیت های اقتصادی و تولیدی ایران خودرو در کشور‬ ‫‏‪‎‬در راس��تای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی‪ ،‬فعالیت های اقتصادی و‬ ‫تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو توسعه پیدا می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬پس از س��اخت مدرسه ش��هدای ایران خودرو در‬ ‫روس��تای الر زاهدان در اسفند سال گذش��ته‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫ساخت مرکز کارگاهی حاج حسن اذرخشی در حاشیه شهر زاهدان را در‬ ‫دستورکار خود قرار داد‪ .‬این کارگاه در فضایی به مساحت ‪۲‬هزار مترمربع‬ ‫مجهز به امکانات اموزشی هوشمند به همت محمدرضا اذرخشی صاحب‬ ‫امتیاز نمایندگی‪ ۴۲۰۷‬فروش گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬س��اخته خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در ایی��ن کلنگ زنی این واحد اموزش��ی مدیر مس��ئولیت پذیری‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬مدیر امالک و مس��تغالت و مدیر بازاریابی و ش��بکه فروش‬ ‫ایران خودرو حضور داش��تند‪ .‬بنابر این گ��زارش‪ ،‬مدیر اموزش و پرورش‬ ‫زاه��دان در حاش��یه این ایین از انج��ام مس��ئولیت های اجتماعی گروه‬ ‫صنعتی ایران خ��ودرو در عرصه های گوناگون و ارائه خدمات خیرخواهانه‬ ‫در مناط��ق محروم و کمتر توس��عه یافته قدردانی کرد و گفت‪ :‬اموزش و‬ ‫پرورش بیش از هر زمانی نیازمند مش��ارکت خیران است و گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو در این زمینه به موقع و بجا گام هایی برداش��ته و توانسته در‬ ‫توسعه فضاهای اموزشی نقش بسزایی ایفا کند‪.‬‬ ‫نخعی فرهنگ مدرسه س��ازی را امری معنوی دانس��ت و گفت‪ :‬ساخت‬ ‫این کارگاه هنرستانی ازسوی ایران خودرو می تواند مشکالت زیادی را در‬ ‫بحث اموزشی منطقه برطرف کند‪.‬‬ ‫‏‪‎‬وی رش��د اموزشی در سیس��تان و بلوچستان را از اهداف اصلی وزارت‬ ‫اموزش و پرورش دانس��ت و گفت‪ :‬ایران خودرو همواره جایگاه خود را در‬ ‫توس��عه زیرس��اخت ها‪ ،‬عمران و ابادانی‪ ،‬فعالیت های اقتصادی و تولیدی‬ ‫در کش��ور نش��ان داده و به عنوان بازوی اقتصادی همواره در کنار دولت‬ ‫به خوبی ایفای نقش کرده است‪.‬‬ ‫‏‪‎‬گفتنی است‪ ،‬پیش از ایین کلنگ زنی‪ ،‬قرارداد عملیات اجرایی ساخت‬ ‫مدرسه ‪۱۲‬کالسه ش��هدای ایران خودرو ازسوی پیمانکار محلی امضا شد‬ ‫و برنام��ه زمان بندی اجرای پروژه نیز در هماهنگی با س��ازمان نوس��ازی‬ ‫مدارس استان به تصویب رسید‪.‬‬ ‫ام��روز در صنع��ت خ��ودرو‬ ‫جهان طراح��ی ایرودینامیک‬ ‫خ��ودرو و طراح��ی جدی��د‬ ‫موتور به مراتب از وزن خودرو‬ ‫کاس��ته و این ام��ر بر کاهش‬ ‫مص��رف س��وخت نی��ز تاثیر‬ ‫دارد‪ .‬البت��ه کاه��ش مص��رف‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫س��وخت به عوام��ل مختلفی‬ ‫دبیر انجمن تخصصی‬ ‫بس��تگی دارد‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫صنایع همگن نیرو محرکه‬ ‫خودروه��ای ام��روز ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫و قطعه سازی کشور‬ ‫درص��د وزن ش��ان بیش��تر از‬ ‫خودرو پیکان است اما طراحی‬ ‫موتوره��ای این خودروها ایرودینامیک اس��ت و ش��بکه های‬ ‫گردنده ان به شکل مناسبی ضریب اصطکاک ها را به حداقل‬ ‫می رساند و در نتیجه مصرف سوخت کمتری از پیکان دارد و‬ ‫مصرف سوخت پیکان با وجود سبک تر بودن وزنش بیشتر از‬ ‫خودروهای امروزی است‪.‬‬ ‫همچنین در بحث سبک س��ازی قطعات خودرو باید برخی‬ ‫از قطعات سبک تر تولید شوند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬میل بادامک‬ ‫می تواند به روش در اصطالح‪ ،‬هالوتایت تولید ش��ود که میل‬ ‫میانی توخالی اس��ت و نه تنها مواد کمتری در تولید و ساخت‬ ‫ان استفاده می شود بلکه وزن ان را نیز کاهش می دهد بدون‬ ‫اینکه مشکل فنی در خودرو ایجاد کند‪.‬‬ ‫بعضی قطع��ات از جمله قطعات ایزوالس��یون خودرو باید‬ ‫وزن باالیی داش��ته باش��ند زیرا اگر از وزن ان کاس��ته شود‬ ‫کیفی��ت عایقی ان در بحث صوت و حرارت افت پیدا می کند‬ ‫و عملکرد خودرو در این زمینه کم می شود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬این تحلیل ابتدایی که گفته می شود برای کاهش‬ ‫مصرف سوخت باید وزن خودرو را کاهش داد زیاد نمی تواند‬ ‫صادق باش��د و ج��زو مولفه های چه��ارم و پنجم به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫بحث طراحی ایرودینامیک خودرو به ویژه در س��رعت باال‬ ‫و نی��ز طراحی نیرو محرکه اعم از موتور‪ ،‬گیربکس و ش��بکه‬ ‫انتقال قوا همگی باید حداقل اصطکاک و حداکثر بازده را در‬ ‫خودرو داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنین در طراحی موتورهای جدید با تعداد سوپاپ های‬ ‫باالتر و ش��یوه سوخت رس��انی و تزریق س��وخت متفاوت به‬ ‫ش��دت مصرف س��وخت را کاهش داده اند و همین امر است‬ ‫که می بینید یک مرس��دس بنز با یک توربوشارژر خیلی قوی‬ ‫مصرف س��وخت به مراتب کمتری دارد به نس��بت خودرویی‬ ‫ک��ه با نصف وزن ای��ن خودرو با موت��ور کاربراتور قدیمی در‬ ‫حال کار است‪.‬‬ ‫بنابراین در بحث سبک س��ازی قطعات در خودروها دلیل‬ ‫اصلی تنها کاهش مصرف س��وخت نیس��ت بلکه بحث شتاب‬ ‫ق��وای مانور خودرو اس��ت‪ .‬ای��ن مباحث را از ای��ن رو مطرح‬ ‫می کن��م ک��ه تجربه فعالی��ت در مرکز تحقیق��ات و طراحی‬ ‫نواوران خودرو را دارم و خودرو طراحی کرده ام‪.‬‬ ‫اگر خودرو زیادی س��بک ش��ود و مرکز ثقل ان نسبت به‬ ‫ش��رایط خودرو درس��ت طراحی نشود‪ ،‬مش��کالت زیادی در‬ ‫پیچ ها و سرعت های باال برای خودروسوار به وجود می اورد و‬ ‫به اصطالح‪ ،‬خودرو تعادل نخواهد داش��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬کاهش‬ ‫س��وخت به عوامل مختلفی برمی گردد و سبک بودن خودرو‬ ‫نمی تواند تنها عامل ان باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری نمایشگاه قطعات خودرو‬ ‫‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۴‬ابان‬ ‫متقاضیان��ی که به مش��ارکت در بخش داخلی نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی قطعات تمایل دارند‪ ،‬می توانن��د از امروز تا زمان‬ ‫تکمیل ظرفیت نمایش��گاه به سایت ثبت نام این نمایشگاه به‬ ‫نش��انی ‪ www.idro-autoparts.com‬مراجع��ه و برای‬ ‫ثبت درخواست خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش عصرخودرو‪ ،‬کاربران جدید با مراجعه به بخش‬ ‫س��بز رنگ «عضویت در س��ایت» برای ثبت مشخصات خود‬ ‫اق��دام کنن��د و منتظر دریاف��ت ‪ ۲‬ایمیل تایی��د عضویت و‬ ‫اطالعات نام کاربری و رمز عبور برای ورود به حساب کاربری‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫همچنی��ن کارب��ران دوره قب��ل نیازی به عضوی��ت دوباره‬ ‫در س��ایت ندارند و در صورت ضرورت ویرایش مش��خصات‪،‬‬ ‫می توانند با مراجعه به بخش «مشخصات شرکت» نسبت به‬ ‫انجام تغییرات و ویرایش اقدام کنند‪.‬‬ ‫تبص��ره‪ :‬کارب��ران در صورت فرام��وش کردن رم��ز عبور‬ ‫می توانن��د ب��ه ‪https: //www.idro-autoparts.com/‬‬ ‫‪ users/forgot‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫کارب��ران دوره قب��ل و جدی��د می توانند با اس��تفاده از نام‬ ‫کارب��ری و رمز عبور خود از طریق بخ��ش قرمز رنگ «ورود‬ ‫به س��ایت» وارد پنل کاربری ش��ده و در قسمت «ثبت نام در‬ ‫نمایشگاه» درخواس��ت خود را تکمیل و نسبت به بارگذاری‬ ‫مدارک مورد نی��از و همچنین پرداخت وجه غرفه به صورت‬ ‫انالی��ن (از طریق کارت های بانکی عضو ش��بکه ش��تاب) در‬ ‫مهلت مقرر اقدام کنند‪.‬‬ ‫بدیهی است ثبت نام در این نمایشگاه تنها به صورت انالین‬ ‫و از طریق وب سایت به این نشانی امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین در صورت وجود هر گونه ابهام‪ ،‬می توان با مطرح‬ ‫کردن پرسش ها از طریق ایمیل ‪info@idro-autoparts.‬‬ ‫‪ com‬یا تلگرام ‪ ۰ ۹۲۱-۰۲۷۱۷۴۸‬پاسخ ها را دریافت کرد‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از روند تامین برق مورد نیاز صنایع در شهرک صنعتی شرق استان تهران‬ ‫ شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 381‬پیاپی ‪2354‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫نظارت چندالیه‬ ‫بر تکمیل زیرساخت ها‬ ‫هرچند مش��کالت مالی بیشترین و‬ ‫اصلی تری��ن چالش صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط است‪ ،‬به غیر از مسائلی که بر‬ ‫بو کار حاکم است‪ ،‬تجربه‬ ‫فضای کس�� ‬ ‫نشان می دهد درصد زیادی از تعطیلی‬ ‫واحده��ای صنعتی به س��وء مدیریت‬ ‫برمی گردد‪ .‬در اس��تان ته��ران ‪ ۵‬هزار‬ ‫شاهپور قنبری‬ ‫واح��د صنعت��ی وجود دارد ام��ا از این‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫می��زان ح��دود ‪ ۲0‬درص��د ب��ه دلیل شهرک های صنعتی تهران‬ ‫مش��کالت خط تولید‪ ،‬مس��ائل مالی‪،‬‬ ‫بازاریاب��ی و نرخ تمام ش��ده غیررقابتی‬ ‫تعطیل هس��تند‪ .‬این در حالی اس��ت که شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫رس��الت ایجاد زیرس��اخت و حمایت از صنایع کوچ��ک را بر عهده دارد‬ ‫بنابرای��ن عالوه بر فراهم ش��دن زیرس��اخت های الزم ب��رای واحدهای‬ ‫بو کار واحدها باید تهیه‬ ‫تولیدی‪ ،‬برنامه هایی برای توس��عه فضای کس�� ‬ ‫ش��ود‪ .‬در این راستا‪ ،‬برای کنترل پروژه های جاری شهرک های صنعتی‬ ‫نظارت چندالیه اعمال می ش��ود در این مدل نظارتی از ازمایش��گاه های‬ ‫زی��ادی برای کنترل فنی پروژه ها اس��تفاده کردیم و بر همین اس��اس‪،‬‬ ‫کاس��تی های زیرساخت ش��هرک های صنعتی به س��رعت رفع خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اکنون در ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران در زمینه‬ ‫ذخیره زمین های صنعتی برای س��رمایه گذاری براس��اس سیاست های‬ ‫کالن و اس��ناد باالدستی تالش های زیادی شده است‪ .‬همچنین توسعه‬ ‫امکاناتی مانند ماش��ین های اتش نش��انی‪ ،‬س��اخت تصفیه خانه ها‪ ،‬تهیه‬ ‫ماش��ین االت مورد نیاز و تدوین شناس��نامه ‪ HSEE‬در ش��هرک های‬ ‫صنعتی وضعیت مطلوب تری پیدا کرده اس��ت‪ .‬در خوش��ه های صنعتی‬ ‫نیز برای توانمندسازی ذی نفعان برنامه های معینی داریم و بر پایه همین‬ ‫برنامه ها‪ ،‬توانمندسازی تمام مهارت های مدیریتی و حمایت برای بهبود‬ ‫نرخ تمام شده و بازاریابی انجام می شود‪ .‬در بحث خوشه های کسب وکار‬ ‫مراحل امکان س��نجی مانند هر س��ال پیگیری می ش��ود و به دنبال این‬ ‫هس��تیم که کس��ب وکارهایی که قابلیت توسعه براساس مدل خوشه را‬ ‫دارند‪ ،‬شناسایی و هر سال یک کسب وکار را برای توسعه انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کس��ری ‪ ۲00‬مگاوات��ی برق در ش��هرک صنعتی‬ ‫عباس اباد همچنان ادام��ه دارد‪ .‬هرچند در روزهای‬ ‫گذشته یک پست برق س��یار در این شهرک مستقر‬ ‫ش��ده‪ ،‬هنوز برق این پس��ت س��یار وارد مدار نشده‬ ‫است‪ .‬مشکالت زیرساختی صنعتگران مستقر در این‬ ‫شهرک سبب شده تا محمدحسین مقیمی‪ ،‬استاندار‬ ‫تهران نیز برای بررس��ی مشکالت صنعتگران در این‬ ‫منطق��ه صنعتی هفته ج��اری به ش��هرک صنعتی‬ ‫عباس اباد برود‪.‬‬ ‫ش��هرک صنعتی عباس اباد با توجه به داشتن یک‬ ‫ه��زار و ‪ ۲۷۲‬واحد صنعتی فعال ب��ه عنوان یکی از‬ ‫بزرگترین شهرک های صنعتی در شرق استان تهران‬ ‫و کش��ور مطرح اس��ت‪ .‬واحدهای صنعت��ی در این‬ ‫شهرک توانس��ته اند برای بیش از ‪ ۲۷‬هزار نفر شغل‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬ش��هرک صنعتی عباس اباد‬ ‫مدت هاست با مشکالت زیرساختی دست وپنجه نرم‬ ‫می کند و به دلیل بحران قطع برق بارها سوژه خبری‬ ‫رسانه های مختلف شده است‪.‬‬ ‫در ش��هرک صنعت��ی عباس اب��اد به ان��دازه ‪۳۰۰‬‬ ‫م��گاوات برق از س��وی اداره برق واگذار ش��ده ولی‬ ‫فقط ‪ ۱۰۰‬مگاوات ان تامین ش��ده است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫پیش��نهاد ایجاد ی��ک پس��ت برق ‪ ۴۰۰‬کیلوولت در‬ ‫ش��هرک عباس اباد از مدت ها قبل مطرح بوده است‬ ‫چراکه پس��ت فعلی ظرفیت کافی برق رسانی به این‬ ‫منطقه را ندارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫پست سیار جوابگوی کمبود برق «عباس اباد» نیست‬ ‫سیار تا پایان اردیبهشت خبر داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اخالل در فعالیت صنعتگران‬ ‫مدت ها پیش از این نیز گالیه صنعتگران از کسری‬ ‫‪ ۲۰۰‬مگاواتی برق در ش��هرک صنعت��ی عباس اباد‬ ‫مطرح ش��ده و مس��ئوالن ب��رای رفع این مش��کل‬ ‫قول ه��ای زیادی داده اند اما جبران کس��ری برق در‬ ‫ش��هرک صنعتی عباس اباد با اجرای پست برق ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوولت حدود ‪ ۲‬س��ال زمان می برد و این مدت در‬ ‫ادامه فعالیت صنعتگران مشکل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫غالم��ی با اش��اره به تامین بخش��ی از ب��رق مورد‬ ‫‹ ‹استاندار به عباس اباد می رود‬ ‫نیاز(در قالب برنامه کوتاه مدت) با انتقال پس��ت برق‬ ‫محس��ن غالم��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��هرک صنعت��ی‬ ‫س��یار ‪ ۴۰‬مگاواتی به این ش��هرک در امسال‪ ،‬ادامه‬ ‫عباس اب��اد در گفت وگ��و با«گس��ترش صنع��ت» از‬ ‫داد‪ :‬ب��رای ای��ن منظ��ور ‪ ۵‬میلیارد توم��ان از طرف‬ ‫رسیدگی به مش��کالت صنعتگران در این شهرک با‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی تهران هزینه شده و ‪۵/۱‬‬ ‫حضور محمد حسین مقیمی‪ ،‬استاندار تهران درهفته‬ ‫هکتار زمین محصور به صورت رایگان دراختیار برق‬ ‫ج��اری‪ ،‬خبر داد و گفت‪ :‬پس��ت س��یار ب��رق ‪۲00‬‬ ‫منطقه ای تهران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مگاواتی از سوی ش��رکت برق منطقه ای در شهرک‬ ‫مدیر ش��هرک صنعتی عباس اباد ادام��ه داد‪ :‬قرار‬ ‫صنعتی عباس اباد مستقر شده اما هنوز‬ ‫بود این طرح تا قبل از پایان س��ال ‪۹۶‬‬ ‫برق ان وارد مدار توزیع نشده است‪.‬‬ ‫به بهره برداری برس��د اما شرکت توزیع‬ ‫ب��ه گفت��ه غالمی‪ ،‬وارد م��دار کردن‬ ‫برق برای اتصال پس��ت ‪ ۴۰‬مگاواتی به‬ ‫برق از پست سیار به شبکه توزیع برق‬ ‫شبکه توزیع با دالیل مختلفی از جمله‬ ‫در ش��هرک صنعتی عباس اب��اد زمانبر‬ ‫انتخ��اب پیمان��کار و اج��رای طرح به‬ ‫اس��ت و در مدت یک یا ‪ ۲‬هفته انجام‬ ‫تعهدات خود براساس برنامه زمانبندی‬ ‫نمی شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬پیمانکار برای‬ ‫عمل نکرده است‪.‬‬ ‫سجاد هاشمی‬ ‫وارد مدار کردن برق این پس��ت س��یار‬ ‫غالمی با اش��اره به اینکه مس��ئوالن‬ ‫انتخاب شده اما هنوز کار خود را شروع‬ ‫اج��رای پ��روژه س��اخت پس��ت ‪۴۰۰‬‬ ‫اکنون در شهرک‬ ‫نکرد ه است‪.‬‬ ‫صنعتی عباس اباد به کیلوولت ش��هرک را به دلیل تخصیص‬ ‫مدیرعامل شهرک صنعتی عباس اباد اندازه ‪ ۳۰۰‬مگاوات اعتب��ار مورد نیاز من��وط به تصویب در‬ ‫اف��زود‪ :‬ای��ن پس��ت برق س��یار ‪ ۲00‬برق از سوی اداره برق سفر اس��تانی رییس جمهوری می دانند‪،‬‬ ‫مگاوات��ی اکن��ون در ش��هرک صنعتی واگذار شده ولی فقط تصریح ک��رد‪ :‬بهتر اس��ت این طرح در‬ ‫عباس اباد مس��تقر اس��ت اما هنوز در ‪ ۱۰۰‬مگاوات ان تامین هی��ات دولت تصوی��ب و تامی��ن برق‬ ‫مرحله اتصال به شبکه توزیع قرار دارد‪ .‬شده است‪ .‬قطع برق فعال ترین شهرک صنعتی دولتی کشور‬ ‫غالمی معتقد اس��ت ک��ه وارد مدار خسارت های زیادی‬ ‫در سال «حمایت از کاالی ایرانی» اغاز‬ ‫کردن برق از این پس��ت س��یار زمانبر برای واحدهای صنعتی شود‪.‬‬ ‫اس��ت و قبل از پایان خرداد نیز نتیجه شهرک به دنبال خواهد � اعتباری که نمی رسد‬ ‫داشت‬ ‫هرچن��د قرار اس��ت محمدحس��ین‬ ‫نمی ده��د در حالی که ش��رکت توزیع‬ ‫مقیم��ی در هفت��ه ج��اری ب��ه بازدید‬ ‫برق از وارد مدار ش��دن برق این پست‬ ‫و بررس��ی فعالی��ت صنعتگران در ش��هرک صنعتی‬ ‫عباس اباد بپردازد اما اخرین جلسه بررسی وضعیت‬ ‫تامی��ن پس��ت برق ش��هرک صنعت��ی عباس اباد در‬ ‫شهرس��تان پاکدشت دی سال گذش��ته برگزار شد‪.‬‬ ‫محمدحس��ین مقیمی‪ ،‬استاندار تهران در این جلسه‬ ‫بر ضرورت تامین برق ش��هرک صنعتی عباس��ی اباد‬ ‫با ایجاد پس��ت ‪ ۴۰۰‬کیلوولت��ی تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫الزم است با همکاری نهادهای ذی ربط و استانداری‬ ‫میزان اعتب��ار ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان ب��رای ایجاد این‬ ‫پست فراهم شود‪.‬‬ ‫صادقی‪ ،‬فرماندار پاکدشت و سایر مدیران استانی‬ ‫نیز در این جلس��ه با ارائه گزارش ها و بررسی شرایط‬ ‫ش��رکت برق منطقه ای و برق شهرستان های استان‬ ‫تهران بر پیگیری و اجرای این طرح با سرعت بیشتر‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫ش��هرک صنعت��ی عباس اباد تاکید ک��رد‪ :‬قطع برق‬ ‫خسارت های زیادی برای واحدهای صنعتی شهرک‬ ‫به دنبال خواهد داش��ت و اگر یک روز به دلیل فشار‬ ‫زیاد ش��اهد سوختن پس��ت برق یا خارج شدن ان از‬ ‫مدار باش��یم از هیچ مسیر دیگری امکان برق رسانی‬ ‫به شهرک صنعتی عباس اباد وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» کس��ری ‪۲۰۰‬‬ ‫مگاوات��ی برق در ش��هرک صنعت��ی عباس اباد فقط‬ ‫یکی از مش��کالت زیرس��اختی این ش��هرک است و‬ ‫دس��تورهای الزم برای تامین کس��ری برق از سوی‬ ‫مدی��ران نهادهای اجرایی صادر ش��ده اما نتیجه ان‬ ‫برای صنعتگران هنوز حاصل نشده است‪ .‬ضمن انکه‬ ‫اس��فالت و لکه گیری معابر شهرک از دیگر مشکالت‬ ‫موجود صنعتگران در حوزه زیرس��اخت اس��ت‪ .‬بنابر‬ ‫‹ ‹جبران کسری برق فقط با مصوبه دولتی‬ ‫مقررات ام��ده در دفترچه ه��ای ق��رارداد واگذاری‬ ‫با این حال‪ ،‬همچنان مش��کالت کس��ری برق در‬ ‫زمین در ش��هرک های صنعتی‪ ،‬شرکت های خدماتی‬ ‫ش��هرک صنعتی عباس اباد پابرجاست‪.‬‬ ‫در ش��هرک ها موظف اس��ت مشکالت‬ ‫همان طور که س��جاد هاش��می‪ ،‬رییس‬ ‫مربوط به راه س��ازی شهرک را برطرف‬ ‫هیات مدیره ش��رکت خدماتی شهرک‬ ‫کند‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬موضوع تصفیه خانه‬ ‫صنعت��ی عباس اب��اد در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ش��هرک صنعت��ی عباس اباد مش��کلی‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» اظه��ار ک��رد‪،‬‬ ‫دیگ��ر در این بخش اس��ت ضمن انکه‬ ‫ح��ل مش��کالت برق ش��هرک صنعتی‬ ‫محیط زیست جای کوتاه امدن و ترحم‬ ‫عباس اباد ب��ا توجه به اینک��ه نیازمند‬ ‫کردن نیست و باید جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫محسن غالمی‬ ‫منابع زیادی اس��ت به مصوبه و کمک‬ ‫بنابرای��ن ب��ا وج��ود مش��کالتی که‬ ‫هیات دولت نی��از دارد و درحال حاضر‬ ‫کارافرینان صنعتی دارند اگر مسئوالن‬ ‫پست برق سیار‬ ‫هم همه مسئوالن عالی رتبه صنعتی از ‪ ۲00‬مگاواتی اکنون در کن��ار انها باش��ند و ب��ا اراده از انها‬ ‫جمله وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫حمای��ت کنند‪ ،‬ظرفیت ه��ای غیرفعال‬ ‫در شهرک صنعتی‬ ‫این مشکل اگاه هستند‪.‬‬ ‫عباس اباد مستقر است صنایع کوچک فعال می شود‪ .‬واحدهای‬ ‫هاش��می ب��ا اش��اره ب��ه مش��کالت‬ ‫باکیفیت��ی در ای��ن ش��هرک صنعت��ی‬ ‫اما هنوز در مرحله‬ ‫زیرس��اختی در ش��هرک صنعت��ی اتصال به شبکه توزیع فعالی��ت می کنند که در ص��ورت رفع‬ ‫عباس اب��اد گف��ت‪ :‬اکنون در ش��هرک قرار دارد‪ .‬وارد مدار مش��کالت می توانند ظرفیت اش��تغال‬ ‫صنعت��ی عباس اب��اد ب��ه ان��دازه ‪ ۳۰۰‬کردن برق از این پست خ��ود را افزای��ش دهند‪ .‬ش��هرک های‬ ‫مگاوات برق از س��وی اداره برق واگذار سیار زمانبر است و‬ ‫صنعتی باید از درون اداره شوند و فقط‬ ‫شده ولی فقط ‪ ۱۰۰‬مگاوات ان تامین قبل از پایان خرداد نیز نظارت بر امور و راس��تی ازمایی برعهده‬ ‫نتیجه نمی دهد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت خدماتی‬ ‫صنعتی باشد‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫حلقه گمشده بین تولید و توزیع‪ ،‬چالشی برای صنایع‬ ‫مش��اور مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران گف��ت‪ :‬صنای��ع‬ ‫خرد‪ ،‬کوچک و متوس��ط در شناس��ایی خریدار و‬ ‫توزیع کننده محصوالت خود ضعف دارند‪ .‬در واقع‬ ‫فروش و بازاریابی محصول در این بخش از صنعت‬ ‫چالش اصلی و حلقه گمش��ده زنجیره تامین است‪.‬‬ ‫سید افش��ین گنج بخش در حاشیه س��فر دو روزه‬ ‫خود به استان خوزستان‪ ،‬در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» عنوان کرد‪ :‬خوش��بختانه خوزستان یکی‬ ‫از فعال ترین اس��تان ها در زمینه حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی بوده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره ب��ه وجود منطقه‬ ‫صنعت��ی در منطق��ه ازاد اروند گف��ت‪ :‬برای رفع‬ ‫مش��کالت صاحبان صنایع در این منطقه‪ ،‬شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان خوزستان با منطقه‬ ‫ازاد اروند همکاری مش��ترکی را اغاز کرده اس��ت‪.‬‬ ‫گنج بخش در ادامه در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫مشکالت تولیدکنندگان داخلی در شرایط موجود‬ ‫چیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر یکی از معضل های‬ ‫اصلی صنعت در کشور کمبود نقدینگی و سرمایه‬ ‫در گ��ردش ب��وده ک��ه حمای��ت از کاالی ایران��ی‬ ‫می تواند ان را پوش��ش دهد ضمن اینکه س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در سال‬ ‫جاری برای رفع این معضل برنامه های زیادی دارد‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعامل س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران با بیان اینکه یک سری‬ ‫اختیارات به ش��رکت های اس��تانی داده شده تا به‬ ‫واحدهای تولیدی کمک کنند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬فقط‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان نمی تواند همه‬ ‫مشکالت را حل کند بلکه نیازمند کمک و همدلی‬ ‫نهادها‪ ،‬اس��تانداری‪ ،‬مردم و س��رمایه گذاران بوده‬ ‫و همه باید در کنار ش��هرک های صنعتی باش��ند‪.‬‬ ‫گنج بخش با اش��اره به تاکید رهبر معظم انقالب و‬ ‫رییس جمه��وری بر توجه به صنایع کوچک‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در دولت عزم حمایت از صنایع کوچک وجود‬ ‫داش��ته و ساختار ش��هرک های صنعتی بیشترین‬ ‫تمرکز را بر حمایت از این صنایع دارد‪.‬‬ ‫وی مهم تری��ن مش��کل صنایع کوچک را حلقه‬ ‫گمش��ده می��ان تولی��د و توزیع دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫صنایع خرد‪ ،‬کوچک و متوس��ط عامل شناس��ایی‬ ‫خری��دار‪ ،‬عامل ف��روش و توزیع کننده محصوالت‬ ‫خود نبوده و از دیگر مشکالت این صنایع می توان‬ ‫نبود بازار‪ ،‬کاهش نقدینگی‪ ،‬مسائل مالی و مالیات‬ ‫ارزش افزوده را نام برد که در س��ال جاری با توجه‬ ‫به نام گذاری س��ال‪ ،‬این معضل ه��ا باید به حداقل‬ ‫برس��د‪ .‬مشاور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه حدود‪٨٠٠‬‬ ‫ش��هرک صنعتی در سطح کش��ور وجود دارد که‬ ‫‪ ۷۱‬ش��هرک صنعتی در خوزس��تان است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی ب��ا امتیازاتی اعم از‬ ‫معافیت های مالیاتی‪ ،‬وجود زیرساخت های مختلف‬ ‫و متنوع‪ ،‬اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬فاضالب و س��ایر امکاناتی‬ ‫که برای س��رمایه گذار فراهم کرده اند‪ ،‬بدون شک‬ ‫بستر مناسبی را برای جذب سرمایه گذاران داخلی‬ ‫و خارج��ی ایجاد می کنن��د‪ .‬گنج بخش در پایان با‬ ‫تاکید بر اینکه یکی از اهداف امس��ال شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تفاده از ظرفیت ‪ ۱۵‬کش��ور همسایه و‬ ‫منطقه اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بحث صادرات در وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به ص��ورت جدی دنبال‬ ‫ش��ده و تمام تالش بر افزای��ش تعداد محصوالت‬ ‫صادراتی در ‪ ۱۵‬کش��ور همسایه است‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» افش��ین گنج بخش‪ ،‬مش��اور‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و همایون‬ ‫توفیق��ی‪ ،‬مدیر بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت‬ ‫و ان��رژی( ‪ ) HSEE‬س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ایران در س��فر به اس��تان‬ ‫خوزستان از شهرک های صنعتی اهواز‪ ،‬خرمشهر و‬ ‫ابادان‪ 2 ،‬کارخانه صنعتی و زیرساخت های سایت‬ ‫صنعتی منطقه ازاد اروند بازدید کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن پ��س از این بازدید نشس��تی با مدیر‬ ‫توسعه نواحی صنعتی س��ازمان منطقه ازاد اروند‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫افش��ین گنج بخش پ��س از بازدی��د اقدام های‬ ‫انجام ش��ده در بخش ه��ای توس��عه و تکمی��ل‬ ‫زیرس��اخت های فراهم و در حال اجرا از س��ازمان‬ ‫منطقه ازاد ارون��د قدردانی کرد‪ .‬همایون توفیقی‬ ‫نیز از تقویت امکانات امدادی و اتش نشانی مستقر‬ ‫در سایت های صنعتی ابراز خرسندی کرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!