روزنامه گسترش صنعت شماره 383 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 383

روزنامه گسترش صنعت شماره 383

روزنامه گسترش صنعت شماره 383

‫سال سی ام‬ ‫رها کردن قانون کسب و کار‪ ،‬ادعایی دور از واقعیت‬ ‫نخس�تین نشس�ت علن�ی مجلس ش�ورای اسلامی در س�ال ‪ 9۷‬ب�ه پیگیری‬ ‫قانون بهبود مس�تمر فضای کس�ب وکار اختصاص یافت‪ .‬در این نشس�ت س�هیال‬ ‫جلودارزاده‪ ،‬عضو فراکس�یون کارگری مجلس شورای اسالمی گزارش کمیسیون‬ ‫وی�ژه حمای�ت از تولید مل�ی و نظارت بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس�ی در زمینه‬ ‫«اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» را قرائت کرد و گفت‪« :‬اجرای این‬ ‫قانون نیازمند همکاری تمامی قوا و نهاد ها است چرا که تنها در این صورت حمایت‬ ‫پیاپی ‪2356‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪383‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫از کاالی رقابت پذیر داخلی و تحقق شعار سال امکان پذیر خواهد شد‪ .‬باید با ایجاد‬ ‫ثب�ات قوانین و مقررات مش�کالت و نواقص قانون�ی را از پیش پای تولیدکنندگان‬ ‫برداشت‪ ».‬این موضوع ها در حالی مطرح شد که محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع�دن و تج�ارت پیش از این اعالم ک�رده بود که با بخش هایی از این قانون موافق‬ ‫نیس�ت‪ .‬بر این اس�اس‪ ،‬مجلس شورای اسالمی نیز در تالش است تا محل اختالف‬ ‫قوانین موجود را مورد بررسی و بازنگری قرار دهد‪.‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2018‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از نظر مخالفان و موافقان افزایش نرخ خودروها‬ ‫دستور‬ ‫بیراهه ای در مسیر توسعه‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪ 20 1397‬شعبان ‪ 7 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 383‬پیاپی ‪2356‬‬ ‫نمایندگان مجلس و فعاالن بخش خصوصی بر اجرای قوانین حمایتی از طرف دولت مهر تایید زدند‬ ‫رهـا کردن قانون کسب و کار‬ ‫ادعایی دور از واقعیت‬ ‫عل��ی نقیب‪ ،‬فعال بخ��ش خصوصی و نایب رییس پیش��ین‬ ‫کمیس��یون کس��ب وکار اتاق بازرگانی ته��ران درباره وضعیت‬ ‫اجرای قانون بهبود مس��تمر کسب وکار به «گسترش صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬یکی از پیش��رفته ترین و بهترین قوانینی که در حمایت‬ ‫از تولید و کسب وکار تا کنون تصویب شده قانون بهبود مستمر‬ ‫فضای کس��ب وکار اس��ت‪ .‬دولت نیز توانسته این قانون را تا حد‬ ‫قابل توجهی اجرا کند اما مشکالتی در این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫نقیب با اشاره به اینکه نمی توان مدعی شد دولت اجرای این‬ ‫قانون را رها کرده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬دولت به لحاظ تامین منابع‬ ‫مالی مشکالتی دارد که باعث شده در برخی موارد اختالل هایی‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬بهبود فضای کس��ب وکار نیز به عنوان یک قانون‬ ‫حمایتی در اجرا نیاز به منابع مالی دارد‪.‬‬ ‫نایب رییس پیش��ین کمیس��یون کس��ب وکار اتاق بازرگانی‬ ‫تهران افزود‪ :‬برای اجرای کامل این قانون مشکالت مالی کشور‬ ‫باید برطرف ش��ود و دولت نیز در تالش اس��ت تا این قانون را به‬ ‫طور کامل در کشور اجرا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مالی با بهبود فضای کسب وکار‬ ‫ناصر موس��وی الرگانی‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره وضعیت اجرای قان��ون بهبود فضای‬ ‫کس��ب وکار به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬رتبه ایران در فضای‬ ‫ب نیست و تولیدکنندگان و اصناف نمی توانند‬ ‫کسب وکار مناس ‬ ‫با رتبه کنونی کش��ور در این حوزه به تولید رقابت پذیر دس��ت‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫موسوی الرگانی با اشاره به اینکه تولید به طور کلی تابعی از‬ ‫علی نقیب‪ :‬اجرای کامل قانون «بهبود» نیازمند رفع مشکالت مالی‬ ‫دولت است و دولت نیز در تالش است تا این قانون را به طور کامل‬ ‫در کشور اجرا کند‬ ‫ناصر موسوی الرگانی‪ :‬وضعیت ایران در شاخص فضای کسب وکار‬ ‫وضعیت کشوری نیست که بخواهد رشد صنعتی و اقتصادی‬ ‫باالیی داشته باشد‬ ‫چند متغیر در کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مهم ترین شاخص های‬ ‫تاثیرگذار بر تولید وضعیت کسب وکار است که متاسفانه در این‬ ‫زمینه ایران رتبه مناس��بی ندارد‪ .‬در این باره دو دس��ته قانون‬ ‫تا کنون تصویب شده که اختالف هایی در ان وجود دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بخش��ی از قوانین را دول��ت پذیرفته و اکنون در‬ ‫حال اجرا اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی دیگر از قوانین حوزه بهبود‬ ‫فضای کسب وکار به دلیل اینکه تاثیر بیشتری بر جریان تولید‬ ‫دارد مورد اختالف اس��ت‪ .‬دولت در این زمینه قصد دارد برخی‬ ‫از قوانی��ن را تغییر دهد و تا بخش��ی مجلس هم با این موضوع‬ ‫موافق است‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه دولت اج��رای این قانون را ب��ه طور کامل‬ ‫کنار نگذاش��ته اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ایین نامه اجرایی بخشی از‬ ‫قان��ون را تدوین نکرده و بخش��ی از قانون هنوز به مرحله اجرا‬ ‫نرسیده است‪ .‬این موضوع باعث بروز برخی مشکالت در حوزه‬ ‫کسب وکار شده است‪ .‬شرایط کنونی و وضعیت تولید در کشور‬ ‫به گونه ای نیست که بتوان در این زمینه ها تعلل کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باید در نظر داش��ت که دولت بخش��ی از قوانین‬ ‫موج��ود را اجرا می کند و در اجرای انها مش��کلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫در برخی از حوزه ها نیاز به تغییرات هس��ت و به نظر می رس��د‬ ‫دولت نیز با هدف ایجاد همان تغییرات این موضوع را به عقب‬ ‫انداخته است‪.‬‬ ‫موسوی الرگانی با بیان اینکه بخشی از قوانین موجود از نظر‬ ‫دولت نیاز به تغییر دارد و مجلس شورای اسالمی نیز تا حدی‬ ‫در این زمینه با دولت هم نظر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در برخی از موارد‬ ‫اختالف زاویه وجود دارد که نمایندگان و مس��ئوالن دولت در‬ ‫حال رفع انها هس��تند‪ .‬با وجود ای��ن‪ ،‬انچه باید در نظر گرفته‬ ‫شود این است که دولت قوانین موجود را باید اجرا کند‪ .‬اینکه‬ ‫برخی از قوانین دارای مشکالتی باشند دلیل بر این نیست که‬ ‫دولت از اجرای انها س��ر باز زند‪ .‬ای��ن موضوع به مجوز مجلس‬ ‫شورای اسالمی نیاز دارد که هنوز در این باره مجوزی به دولت‬ ‫داده نشده است‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا اش��اره به اینکه بر این اس��اس‪ ،‬کاری ک��ه می توان در پیش‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫امیر مهرزاد‪ :‬نخس�تین نشس�ت علنی مجلس شورای اسلامی در سال ‪ 9۷‬به پیگیری‬ ‫قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار اختصاص یافت‪ .‬در این نشست سهیال جلودارزاده‪،‬‬ ‫عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید‬ ‫مل�ی و نظ�ارت بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس�ی در زمینه «اجرای قانون بهبود مس�تمر‬ ‫محیط کسب و کار» را قرائت کرد و گفت‪« :‬اجرای این قانون نیازمند همکاری تمامی قوا و‬ ‫نهاد ها است چرا که تنها در این صورت حمایت از کاالی رقابت پذیر داخلی و تحقق شعار‬ ‫سال امکان پذیر خواهد شد‪ .‬باید با ایجاد ثبات قوانین و مقررات مشکالت و نواقص قانونی‬ ‫را از پی�ش پای تولیدکنندگان برداش�ت‪ ».‬این موضوع ها در حالی مطرح ش�د که محمد‬ ‫شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیش از این اعالم کرده بود که با بخش هایی‬ ‫از این قانون موافق نیس�ت‪ .‬بر این اس�اس‪ ،‬مجلس ش�ورای اسالمی نیز در تالش است تا‬ ‫محل اختالف قوانین موجود را مورد بررسی و بازنگری قرار دهد‪ .‬با این حال‪ ،‬در روزهای‬ ‫گذش�ته موضوع بی اعتنایی دولت به اجرای قانون کس�ب وکار مطرح ش�د؛ موضوعی که‬ ‫برخی از نمایندگان ان را مورد انتقاد قرار دادند و به «گسترش صنعت» اعالم کردند این‬ ‫موضوع واقعیت ندارد و دولت در حال اجرای این قانون اس�ت‪ .‬با این حال‪ ،‬بخش هایی از‬ ‫این قانون از طرف دولت مورد انتقاد قرار گرفته و مجلس شورای اسالمی نیز با اختصاص‬ ‫نخستین نشست علنی امسال به موضوع بهبود فضای کسب وکار نشان داد در این زمینه‬ ‫اماده همکاری است تا موانع موجود برداشته شود‪« .‬گسترش صنعت» در ادامه به بررسی‬ ‫شیوه اجرای این قانون از طرف دولت‪ ،‬پرداخته است‪.‬‬ ‫گرفت تا مش��کالت قانونی مانعی برای توس��عه و بهبود فضای‬ ‫کس��ب وکار ایجاد نکند این اس��ت که دولت الیحه اصالحیه ای‬ ‫را تنظی��م کند‪ ،‬درباره لزوم افزایش س��رعت دولت در این کار‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬در ای��ن زمین��ه دولت باید الیحه را س��ریع تر به‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی تحویل دهد‪ .‬در این صورت می توان‬ ‫مش��کالت موج��ود را برطرف کرد‪ .‬وضعیت ایران در ش��اخص‬ ‫فضای کس��ب وکار وضعیت کشوری نیس��ت که بخواهد رشد‬ ‫صنعتی و اقتصادی باالیی داشته باشد‪ .‬حال انکه برای رشد در‬ ‫این حوزه ها باید فضای مناسبی در کسب وکار داشت‪ .‬بزرگترین‬ ‫مش��کل واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور اکنون به حوزه‬ ‫فروش و کس��ب س��ود مربوط می ش��ود‪ .‬در صورتی که فضای‬ ‫کس��ب وکار بهبود یابد این مانع از پیش روی تولید برداش��ته‬ ‫می ش��ود و واحدهای صنعتی می توانند در فضایی مناس��ب به‬ ‫تولید ادامه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت «قانون بهبود» را کنار نگذاشته است‬ ‫رییس فراکس��یون تولید و اش��تغال مجلس شورای اسالمی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬دولت قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار را کنار‬ ‫نگذاشته است‪.‬‬ ‫غالمرض��ا کات��ب درباره اجرای قانون بهبود مس��تمر فضای‬ ‫کس��ب وکار از س��وی دولت‪ ،‬به خانه ملت گفت‪ :‬دولت اجرای‬ ‫این قانون را به طور کامل کنار نگذاش��ته اس��ت‪ ،‬بلکه ایین نامه‬ ‫اجرایی بخشی از قانون را تدوین نکرده و بخشی از قانون هنوز‬ ‫به مرحله اجرا نرسیده است‪.‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه مجلس ش��ورای اسالمی در پاسخ به این‬ ‫پرسش که انجام ندادن این کارها به معنای کنار گذاشتن قانون‬ ‫نیست‪ ،‬توضیح داد‪ :‬دولت اجرای قانون را کنار نگذاشته چرا که‬ ‫بخش هایی از بهبود مستمر فضای کسب وکاردر حال اجرا شدن‬ ‫است و بخشی از ان مراحل اجرایی شدن را پشت سر می گذارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬به تازگی در صحن علنی مجلس گزارش نحوه اجرای قانون‬ ‫بهبود مستمر فضای کسب وکار قرائت شد و در انجا نیز تاکید‬ ‫شد چه بخش هایی اجرا شده و چه بخش هایی در انتظار اجرایی‬ ‫شدن هستند‪ .‬دولت در این زمینه باید سریع تر اختالف هایی را‬ ‫که با مجلس دارد برطرف کند تا قوانین به درستی اجرا شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬به نظر می رس��د دولت تالش می کند‬ ‫تا فضای کسب وکار از امارها و نمودارهای کنونی فاصله بگیرد‬ ‫و در مسیر رشد این شاخص حرکت کند‪ .‬با این حال‪ ،‬وضعیت‬ ‫کس��ب وکار در کشور به گونه ای است که تولیدکنندگان توقع‬ ‫دارند این موضوع با بیش��ترین سرعت ممکن پیگیری شود‪ .‬در‬ ‫صورتی که مش��کالت حوزه کسب وکار برطرف شود‪ ،‬واحدهای‬ ‫صنعت��ی و تولی��دی می توانن��د موانع دیگ��ری را که در جذب‬ ‫س��رمایه دارن��د نادیده بگیرند‪ .‬در این ص��ورت تولیدکنندگان‬ ‫می توانند از محل فروش‪ ،‬سرمایه در گردش مورد نیاز را تامین‬ ‫کرده و دیگر مشکالت مالی را رفته رفته برطرف کنند‪ .‬بسیاری‬ ‫از تولیدکنن��دگان درحال حاضر تامین منابع مالی را مهم ترین‬ ‫رکن تولید می دانند و س��ریع ترین موضوعی که می تواند منابع‬ ‫مالی مورد نیاز را تامین کند بهبود فضای کسب وکار است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪ 20 1397‬شعبان ‪ 7 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 383‬پیاپی ‪2356‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقض اشکار حقوق شهروندی‬ ‫محسن قاسم جهرودی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫بازار از عرضه و تقاضا‬ ‫شکل می گیرد و باید‬ ‫بدانیم بازار کنترلی‬ ‫بازاری است که باید‬ ‫همه چیز ان کنترلی‬ ‫باشد‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از نظر مخالفان و موافقان افزایش نرخ خودروها‬ ‫دستور؛ بیراهه ای در مسیر توسعه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ای��ن روزها افزایش نرخ خودروها یکی از مباحث داغ‬ ‫بازار است‪ .‬خودروسازان و زیرمجموعه های تامین کننده‬ ‫انها سال ها است درخواست افزایش قیمت ها را دارند در‬ ‫حالی که با توجه به قدرت خرید مردم ش��ورای رقابت‬ ‫مجوز ان را صادر نکرده اس��ت‪ .‬حتی در خبرها عنوان‬ ‫ش��ده افزایش قیمتی که در روزهای گذش��ته در بازار‬ ‫خ��ودرو داخلی اتفاق افتاده غیرقانون��ی بوده و باید به‬ ‫قیمت ه��ای پیش��ین برگردد‪ .‬البته ورود ش��ورای ملی‬ ‫رقابت برای قیمت گ��ذاری فقط مربوط به خودروهای‬ ‫زیر ‪ ۵۰‬میلیون تومان است که بخش بسیاری از خرید‬ ‫مربوط به این نوع خودروها است‪.‬‬ ‫مس��ئله گران ش��دن مواد اولیه که ب��ه طور معمول‬ ‫ساالنه اتفاق می افتد یا افزایش دستمزد نیروی انسانی‪،‬‬ ‫از جمله عواملی است که تولید را تحت تاثیر قرار داده‬ ‫و هزینه ها را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫بنابراین امروز یکی از خواسته های خودروسازان و به ‬ ‫دنبال انها قطعه سازان افزایش نرخ خودروها و قطعات‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹تناقض رشد بلندمدت و قیمت گذاری‬ ‫ش��هرام ازادی‪ ،‬عض��و هیات علمی دانش��گاه خواجه‬ ‫نصیرالدی��ن طوس��ی‪ ،‬درباره قیمت گ��ذاری خودروها‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬بدیهی اس��ت که شرایط‬ ‫فروش خودرو اکنون مناسب نیست؛ اینکه نرخ خودرو‬ ‫به شکل دستوری به خودروسازان ابالغ شود نمی تواند‬ ‫شیوه مناسبی برای فروش باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قیمت گذاری باید با سیستم عرضه و تقاضا‬ ‫و رقابت موجود در بازار باش��د‪ .‬قیمت گذاری دستوری‬ ‫باعث زیان خودروس��از و در برخی مواقع باعث ضرر به‬ ‫مش��تری می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬بهتر است این باالنس در‬ ‫بازار اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫ام��ا زمان��ی می توان گفت بازار متعادل اس��ت و نرخ‬ ‫می تواند در بازار رقابتی تعیین شود که واردات خودرو‬ ‫روال ع��ادی داش��ته باش��د‪ .‬انحصار نمی توان��د بازار را‬ ‫متع��ادل و قیمت ها را به ش��یوه درس��ت تعیین کند‪.‬‬ ‫معاون فناوری های پیش��رفته خودرویی شرکت سایپا‬ ‫در ای��ن ب��اره گفت‪ :‬چالش در بحث واردات بیش از این‬ ‫اس��ت؛ ما هنوز در زمینه انتقال ارز مش��کالتی داریم و‬ ‫چ��ون نمی ت��وان با تمام دنیا ارتب��اط خارج از وضعیت‬ ‫تحریمی داش��ت این امر شرایط را برای صنعت خودرو‬ ‫سخت تر کرده است‪ .‬حال نرخ دستوری هم به ان اضافه‬ ‫شود شرایط را بدتر می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زمانی که با این ش��رایط سخت داخلی‬ ‫مانن��د بهره های بانکی و‪ ...‬و نیز مش��کالت خارجی در‬ ‫حال تولید هس��تیم اعمال قی��د دیگر به عنوان تعیین‬ ‫نرخ خودروها فشاری دوچندان به خودروساز است‪.‬‬ ‫ازادی تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��ه نظ��ر می رس��د اگ��ر ما به‬ ‫دنب��ال توس��عه بلندمدت و پایدار هس��تیم راهکار ان‬ ‫قیمت گذاری دستوری نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات قیمتی با افزایش هزینه تولید‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی از جمله نمایندگانی است که با افزایش‬ ‫نرخ خودروها موافق اس��ت‪ .‬او در این باره به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬تجربه ای ‪ ۳۰‬ساله در صنعت دارم و دو‬ ‫دوره نیز عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بوده ام‪.‬‬ ‫نگرش ش��خصی من این اس��ت که نرخ خودروها باید‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬البته ممکن است در مجلس عده ای‬ ‫نی��ز مخالف این موضوع باش��ند با دالیلی که برای این‬ ‫ام��ر دارند‪ .‬او در ادامه عنوان کرد‪ :‬نمی توان نرخ عوامل‬ ‫تولید را افزایش داد و س��پس انتظار داشت خودروساز‬ ‫ی��ا هر تولیدکننده دیگری ن��رخ محصول خود را ثابت‬ ‫نگ��ه دارد‪ .‬باید با توجه ب��ه عوامل تولید تصمیم گیری‬ ‫ش��ود؛ حقوق کارگر باال می رود‪ ،‬نرخ فوالد افزایش پیدا‬ ‫می کند‪ ،‬حامل های انرژی گران می شود‪ ،‬نرخ بهره های‬ ‫بانکی باالتر از کشورهای دنیاست‪ ،‬ارز در کشور نوسان‬ ‫بسیاری دارد و‪ . ...‬با این وضعیت نمی توان انتظار داشت‬ ‫خودروساز با همان نرخ قبلی محصوالت خود را به بازار‬ ‫عرضه کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬هرگونه افزایش در نرخ مواد اولیه‪ ،‬دستمزد‪،‬‬ ‫انرژی و منابع مالی که به طور مستقیم در تولید دخالت‬ ‫دارند طبیعی است موجب افزایش نرخ تمام شده شود و‬ ‫این اصلی غیرقابل تغییر است‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه ترکیبات محصول نهایی یا خودرو‬ ‫ش��امل مواد اولیه یا قطعه‪ ،‬انرژی‪ ،‬منابع انسانی‪ ،‬منابع‬ ‫مالی و اس��تهالک ماشین االت می شود و نرخ تمام شده‬ ‫بر این اساس تامین می شود‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که هر کدام‬ ‫از این فاکتورها تغییر کند نرخ تمام ش��ده محصول نیز‬ ‫باید به همان نسبت متغیر شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در این شرایط یا باید قطعه ساز‬ ‫و خودروس��از نرخ محصول خود را ب ه منظور پوش��ش‬ ‫افزایش هزینه تمام ش��ده افزایش دهد یا با تولید انبوه‪،‬‬ ‫اتوماس��یون کردن تولید و استفاده از حداکثر ظرفیت‪،‬‬ ‫نرخ تمام ش��ده را کاهش دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬افزایش تولید‬ ‫همواره نتیجه بخش نیس��ت زیرا تولیدکنندگانی که با‬ ‫حداکثر ظرفیت مش��غول کار بوده ان��د امکان افزایش‬ ‫تولی��د ندارن��د‪ .‬در چنین ش��رایطی اگر قطعه س��ازان‬ ‫افزایش قیمت نداش��ته باشند ورشکسته می شوند که‬ ‫درنتیجه‪ ،‬موجب بیکاری کارگران خواهد شد‪.‬‬ ‫ملک��ی با تاکی��د بر اینکه به ناچار بای��د راهکاری در‬ ‫نظر بگیریم تا افزایش نرخ تمام ش��ده به تعطیلی واحد‬ ‫تولیدی و بیکاری کارگر ایرانی منجر نشود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به اینکه تولید قطعه نیازمند تامین مواد‬ ‫اولیه از طریق ارز است باید در ردیف کاالهای اولویت دار‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش تامین کنندگان اولیه‬ ‫یکی از بس��ترهای افزایش قیمت ه��ا مربوط به مواد‬ ‫اولیه ای است که از سوی فوالدسازی و پتروشیمی های‬ ‫داخل��ی اعم��ال می ش��ود‪ .‬در این زمین��ه صنعتگران‬ ‫گله من��د هس��تند که چ��را در حالی که ای��ن مواد در‬ ‫داخ��ل ب��ا هزینه های داخل��ی تولید می ش��ود‪ ،‬با نرخ‬ ‫جهان��ی در اختیار تولیدکننده داخل��ی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ملکی در این باره توضیح داد‪ :‬فوالد مورد اس��تفاده در‬ ‫خ��ودرو بیش��تر وارداتی بوده و ن��رخ ان به عنوان فلز‬ ‫گرانبها پیرو قیمت های جهانی اس��ت‪ .‬پیش از عید به‬ ‫ازای هر تن فوالد‪ ،‬قیمت ها ‪ ۱۵۰‬دالر افزایش یافت‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬نرخ فوالد داخلی را نیز تحت تاثیر خود قرار داد‪.‬‬ ‫وی درباره مواد اولیه تامین شده از سوی پتروشیمی‬ ‫که عنوان می ش��ود نرخ جهان��ی دارد نیز گفت‪ :‬در این‬ ‫زمین��ه تولیدکنندگان ن��رخ ف��وب خلیج فارس (بنابر‬ ‫قوانین بین المللی در شرایط فوب فروشنده وظیفه دارد‬ ‫تم��ام هزینه ه��ای کاال را تا محل حم��ل اصلی متقبل‬ ‫شده و تمامی هزینه های بعد از این مرحله اعم از کرایه‬ ‫حم��ل‪ ،‬بیمه‪ ،‬تعرفه های وارداتی و‪ ...‬را خریدار بپردازد‪.‬‬ ‫همچنین مفهوم قیمت گذاری بر پایه فوب خلیج فارس‬ ‫به معنای قیمتی اس��ت که زمان تحویل به کش��تی در‬ ‫ای��ن منطقه پرداخت می ش��ود) را مطرح می کنند که‬ ‫بیش��تر در صادرات است زیرا از طریق بورس به فروش‬ ‫می رس��د‪ .‬در واقع نرخ محصوالت پتروشیمی بر اساس‬ ‫نرخ جهانی نیست زیرا اگر این گونه باشد نباید انگیزه ای‬ ‫برای صادرات مواد اولیه وجود داش��ته باش��د در حالی‬ ‫که بس��یاری این مواد را در داخل می خرند و به س��ایر‬ ‫کشورها صادر می کنند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬نرخ پایین است که‬ ‫صرفه اقتصادی دارد و فردی می خرد و صادر می کند‪.‬‬ ‫انچه در بورس عرضه می شود حجم باالیی از مواد و‬ ‫کاالها است که تولیدکننده عنوان می کند من سازنده‬ ‫خرد‪ ،‬نیازی به این حجم نداش��ته و هزینه پرداخت ان‬ ‫را نی��ز ندارم‪ .‬ضمن انک��ه انبار کردن مواد اضافه ای که‬ ‫م��ورد نیاز نیس��ت خود هزینه ه��ا را افزایش می دهد و‬ ‫نرخ تمام ش��ده را باال می برد‪ .‬ملک��ی در این باره گفت‪:‬‬ ‫این موضوع در ش��ورای رقابت مطرح ش��د‪ .‬کسانی که‬ ‫پ��ول و کارگ��زار ماهری در بورس دارن��د مواد را با تناژ‬ ‫باال می خرند و این برای خریداران خرد مشکالتی را به‬ ‫وجود اورده است که ما نیز ان را می پذیریم‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫واحدی در نظر گرفته ش��ده که بتواند این هماهنگی را‬ ‫ایج��اد کند و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نیز نفت‬ ‫متول��ی این کار هس��تند‪ .‬در واقع یک��ی از معضل های‬ ‫ب��ورس همی��ن موضوع اس��ت ک��ه هنوز حل نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ملک��ی گف��ت‪ :‬وقتی ن��رخ جهانی نف��ت تغییر کند‬ ‫پتروشیمی نیز که از میعانات گازی و نفتی است تحت‬ ‫تاثیر واقع شده و تغییر نرخ خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت در دستور کار کمیسیون‬ ‫همان طور که اشاره شد‪ ،‬در بحث افزایش نرخ خودروها‬ ‫برخی از اعضای کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی مخالف این امر هس��تند‪ .‬محمدرضا‬ ‫شهرام ازادی‬ ‫ولی ملکی‬ ‫محمدرضا منصوری‬ ‫قیمت گذاری باید با‬ ‫سیستم عرضه و تقاضا‬ ‫و رقابت موجود در بازار‬ ‫باشد‪ .‬قیمت گذاری‬ ‫دستوری باعث زیان‬ ‫خودروساز و در برخی‬ ‫مواقع باعث ضرر به‬ ‫مشتری می شود‬ ‫نمی توان نرخ عوامل‬ ‫تولید را افزایش‬ ‫داد و سپس انتظار‬ ‫داشت‬ ‫خودروساز یا هر‬ ‫تولیدکننده دیگری نرخ‬ ‫محصول خود را ثابت‬ ‫نگه دارد‬ ‫نرخ انواع خودرو حدود‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۸‬میلیون تومان‬ ‫افزایش‬ ‫یافته که اقدامی‬ ‫غیرمنطقی بوده و‬ ‫موجب افزایش بیشتر‬ ‫نرخ تورم در جامعه‬ ‫شده است‬ ‫منصوری معتقد اس��ت اقدام خودروس��ازان در افزایش‬ ‫نرخ خودرو خودسرانه است‪ .‬وی عنوان می کند که نرخ‬ ‫ان��واع خودرو حدود ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬میلیون تومان افزایش یافته‬ ‫ک��ه اقدامی غیرمنطقی بوده و موجب افزایش بیش��تر‬ ‫نرخ تورم در جامعه ش��ده اس��ت زیرا شرایط اقتصادی‬ ‫کشور ب ه گونه ای نیست که اقتصاد‪ ،‬توان شوک و ایجاد‬ ‫التهاب جدیدی در کاالها به ویژه خودرو را داشته باشد‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬بررس��ی افزایش ن��رخ بی رویه انواع‬ ‫خ��ودرو که در روزها و هفته های گذش��ته ش��اهد ان‬ ‫بودیم‪ ،‬در دستور کار جدی کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس قرار گرفته و با حضور مس��ئوالن‪ ،‬علل و عوامل‬ ‫ان مورد بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫تو گو با خانه ملت با تاکید بر اینکه‬ ‫منص��وری در گف ‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید در زمینه افزایش نرخ‬ ‫خودروها پاس��خگو باشد‪ ،‬گفت‪ :‬ای کاش خودروسازان‬ ‫ت محصوالت ش��ان‪ ،‬کیفیت را نیز‬ ‫در کنار افزایش قیم ‬ ‫ارتق��ا می دادند در این ص��ورت توجیهی برای افزایش‬ ‫نرخ پیدا می شد‪ .‬به طور قطع در این زمینه نمایندگان‬ ‫مجل��س با هر گونه افزایش ن��رخ خودرو‪ ،‬بدون در نظر‬ ‫گرفتن ارتقای سطح کیفی محصوالت مخالف هستند و‬ ‫باید به نمایندگان مردم در خانه ملت توضیح داده شود‪.‬‬ ‫منصوری در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬مردم از کیفیت‬ ‫پایین و نرخ باالی محصوالت کارخانه های خودروسازی‬ ‫داخل��ی گالیه دارند و معتقدم حقوق مصرف کننده در‬ ‫هیچ کدام از ارکان روند خودروسازی مدنظر قرار نگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹چاره ای جز اصالح نیست‬ ‫محسن قاسم جهرودی‪ ،‬مدیرعامل شرکت سایپا نیز‬ ‫درب��اره افزایش قیمت ها بیان کرد‪ :‬قطعات منفصله که‬ ‫وارد می ش��ود متاثر از دالر اس��ت‪ .‬فوم به کار رفته در‬ ‫صندلی ها‪ ،‬انواع قطعات الس��تیکی و پالستیکی تحت‬ ‫تاثیر نرخ دالر بوده و خودروس��ازان در انتهای کار قرار‬ ‫دارند‪ .‬امروز فوالدس��ازی به راحتی محصول خود را در‬ ‫بورس عرضه و نرخ ان را تعیین می کند‪.‬‬ ‫وی در جم��ع خبرنگاران نشس��ت تحویل ‪250‬ولوو‬ ‫ادامه داد‪ :‬سال گذشته بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد نرخ فوالد‬ ‫افزایش یافت اما این افزایش در خودرو اعمال نشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��ایپا همچ��ون برخ��ی از‬ ‫کارشناسان اقتصادی معتقد است بازار از عرض هو تقاضا‬ ‫ش��کل می گیرد و باید بدانیم بازار کنترلی بازاری است‬ ‫که باید همه چیز ان کنترلی باشد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬بازار در تمام دنیا با عرض هو تقاضا می چرخد‬ ‫و وقت��ی بتوان ای��ن دو را همخوان کرد تعادل به وجود‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه ملکی عنوان کرد فوالد به کار رفته در‬ ‫خودرو گرانبها و وارداتی اس��ت‪ ،‬قاسم جهرودی در این‬ ‫ب��اره گفت‪ :‬امروز صنعت خ��ودرو نزدیک به ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫از ف��والد م��ورد نیاز خود را از داخ��ل تامین می کند و‬ ‫خودروس��ازان مش��تری ‪ ۷۰‬درصد محصوالت فوالدی‬ ‫کش��ور هس��تند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬نرخ ان به شدت محصول‬ ‫نهایی یعنی خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬همچنین‬ ‫در سایر مولفه ها همین معادله برقرار است؛ نرخ انها نرخ‬ ‫نهایی خودرو را تعیین می کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به تفاوت نرخ ارز در چند ماه گذش��ته‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬ارز مبادله ای ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان‬ ‫پایان سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان در سال ‪ ۹۷‬رسید‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان تفاوت نرخ وجود دارد که حدود ‪ ۱۳‬تا ‪۱۴‬‬ ‫درصد نرخ قطعات منفصله را باال می برد‪.‬‬ ‫قاسم جهرودی در پایان گفت‪ :‬با کنار هم قرار گرفتن‬ ‫تمام این عوامل چاره ای جز حفظ بنگاه باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫یکی از راه های حفظ بنگاه نیز اصالح قیمت ها است‪.‬‬ ‫یک��ی از مش��کالتی ک��ه‬ ‫ام��روز ب��رای م��ردم از س��وی‬ ‫خودروس��ازان به وج��ود امده‪،‬‬ ‫افزای��ش ن��رخ خودروها اس��ت‬ ‫ک��ه موج��ب نگرانی ه��ای‬ ‫بس��یاری ش��ده اس��ت‪ .‬مبنای‬ ‫این امر هنوز ب��رای نمایندگان‬ ‫رضا انصاری‬ ‫مجل��س روش��ن نیس��ت و نیاز‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫به بررس��ی دارد‪ .‬مس��ئله دیگر‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫مرب��وط به قراردادهایی اس��ت‬ ‫اسالمی‬ ‫ک��ه خودروس��ازان در زمین��ه‬ ‫پیش فروش خودروهای خود با‬ ‫مش��تریان داش��ته اند‪ .‬یکی از خودروس��ازان پس از پیش فروش‬ ‫محص��والت در ‪ ۴‬اردیبهش��ت امس��ال بخش��نامه ای ص��ادر‬ ‫کرد ه( ش��ماره بخش��نامه نیز موجود اس��ت) و در دعوتنامه ای از‬ ‫مش��تریان خود خواس��ته ت��ا مابه التفاوت نرخ قبل��ی (در زمان‬ ‫پیش ف��روش) و فعلی را بپردازند‪ .‬در این دعوتنامه عنوان ش��ده‬ ‫اف��راد تا ‪ ۱۵‬اردیبهش��ت مهل��ت دارند تا این مبل��غ را بپردازند‪.‬‬ ‫طبیعی است برخی ‪ ۵‬اردیبهشت مراجعه کنند و مبلغ را بپردازند‬ ‫و برخی نیز در روزهای باقی مانده مراجعه کنند‪ .‬نکته جالب این‬ ‫است که به مراجعه کنندگان پس از ‪ ۵‬اردیبهشت اعالم می شود‬ ‫باید منتظر بخشنامه جدید باشند که این بخشنامه ‪ ۸‬اردیبهشت‬ ‫دوباره از سوی این خودروساز صادر می شود‪ .‬در بخشنامه جدید‬ ‫ماب ها لتفاوت نرخ قبلی و فعلی مبلغی باالتر از عدد ‪ ۴‬اردیبهشت‬ ‫است و چرایی این مسئله به بررسی نیاز دارد‪ .‬چرا در فاصله ‪ ۴‬روز‬ ‫باید ‪ ۲‬بخش��نامه با مبلغ متفاوت صادر شود؟ قیمت ها به شکل‬ ‫نجومی باال رفته که تفاوت بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد است‪ .‬بخشنامه ها‬ ‫و دعوتنامه ها از س��وی شهروندان ارسال شده و موجود است‪ .‬به‬ ‫طور نمونه‪ ،‬س��راتو تا ‪ ۱۰‬میلیون افزایش نرخ را نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اطالعات جمع اوری ش��ده با ای��ن عملکردی که یکی‬ ‫از خودروس��ازان داش��ته حدود ‪ ۱۲‬هزار نفر از شهروندان دچار‬ ‫مش��کل ش��ده اند و ‪ ۲‬دعوتنامه برای انها ارس��ال شده است‪ .‬در‬ ‫هیچ جای دنیا خودروس��از چنین رفتاری با مشتری خود ندارد‬ ‫و این نقض اش��کار حقوق ش��هروندی است‪ .‬بنابراین نمایندگان‬ ‫مل��ت مصمم هس��تند تا موضوع را پیگی��ری کنند و در این باره‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید مس��ئله را برای نمایندگان‬ ‫توضیح دهد‪ .‬نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی به طور قطع‬ ‫مانع ادامه این روند خواهند ش��د‪ .‬این گونه عملکردها منطقی و‬ ‫درست نیست‪ .‬مسئله از افزایش قیمت ها فراتر رفته زیرا ممکن‬ ‫است تا دیروز خودرویی ‪ A‬تومان بوده باشد و امروز ‪ A‬با اضافه ‪B‬‬ ‫باشد این پذیرفتنی است اما زمانی که نرخ در زمان پیش فروش‬ ‫مبلغی اعالم می ش��ود اما در ادامه نقض در فاصله ‪ ۴‬روز ‪ ۲‬نرخ‬ ‫متفاوت به عنوان مابه التفاوت به مش��تری اعالم می ش��ود نقض‬ ‫اشکار حقوق شهروندی بوده و نهادهای نظارتی باید ورود کرده‬ ‫و از حقوق مردم دفاع کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رونمایی از اپلیکیشن سهام‬ ‫ایران خودرو‬ ‫معاون��ت اقتصادی ایران خودرو اعالم ک��رد‪ :‬هدف از طراحی‬ ‫اپلیکیش��ن س��هام‪ ،‬ارتقا و بهبود خدمات سهامداری و افزایش‬ ‫رضایتمندی س��هامداران اس��ت‪ .‬این اقدام برای نخستین بار در‬ ‫میان ش��رکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار‪ ،‬از سوی‬ ‫ایران خودرو انجام ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬معاونت‬ ‫اقتص��ادی ایران خودرو تصریح کرد‪ :‬با اس��تفاده از اپلیکیش��ن‬ ‫سهام ایران خودرو‪ ،‬س��هامداران می توانند اطالعات سهامداری‬ ‫خود را از قبیل تعداد سهام‪ ،‬مانده مطالبات‪ ،‬اگاهی از کاردکس‬ ‫مالی‪ ،‬وضعیت نقل و انتقال س��هام یا نرخ س��هام را از طریق این‬ ‫اپلیکیشن دریافت کنند‪ .‬همچنین امکان ثبت و ویرایش نشانی‬ ‫یا شماره حساب بانکی از این طریق فراهم شده است‪ .‬اداره سهام‬ ‫ایران خودرو در س��ال های گذشته با بهره گیری از خدمات نوین‬ ‫الکترونیک و طراحی و راه اندازی س��ایت سهام‪ ،‬امور سهامداری‬ ‫را از حالت سنتی به مکانیزه تغییر داده است‪ .‬در افزایش سرمایه‬ ‫‪ ۲۷/۵‬درص��دی س��ال ‪ ،۹۴‬برای نخس��تین بار در میان تمامی‬ ‫ش��رکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‪ ،‬تمامی‬ ‫مراحل پذیره نویس��ی از قبی��ل توزیع گواهینامه های حق تقدم‪،‬‬ ‫دریافت اس��می مبالغ افزایش س��رمایه‪ ،‬ف��روش حق تقدم های‬ ‫استفاده نش��ده و توزیع اوراق س��هام به صورت الکترونیکی و از‬ ‫طریق وب س��ایت انجام ش��ده است‪ .‬کاهش مراجعه سهامداران‬ ‫به اداره س��هام و سرعت بخش��ی در ثبت فرایند افزایش سرمایه‬ ‫در کمت��ر از ‪ ۱۵‬روز و همچنی��ن کاه��ش هزین��ه از نتایج این‬ ‫اقدام اس��ت‪ .‬این در حالی است که فرایند ثبت افزایش سرمایه‬ ‫در بس��یاری از ش��رکت های بورس��ی بی��ش از ‪ ۳‬م��اه به طول‬ ‫می انجام��د‪ .‬معاونت اقتص��ادی ایران خودرو تاکی��د کرد‪ :‬گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خودرو با س��رمایه ‪ ۱۵۳۰‬میلیارد تومانی و ‪۱۴۰‬‬ ‫هزار سهامدار یکی از بزرگترین شرکت های بورسی و لیدر گروه‬ ‫صنعت خودروسازی است‪ .‬امیدواریم با تداوم روند ایجاد شده در‬ ‫توسعه خدمات سهامداری رضایت حداکثری سهامداران فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬سهامداران ایران خودرو می توانند برای بهره مندی از این‬ ‫اپلیکیش��ن از طریق گوش��ی تلفن همراه خود به س��ایت سهام‬ ‫ایران خودرو به نش��انی (‪ )Stock.ikco.ir‬مراجعه و برای نصب‬ ‫این برنامه اقدام کنند‪ .‬لینک اپلیکیشن سهام برای ان دسته از‬ ‫سهامدارانی که شماره تلفن همراه انان پیش تر در سامانه سهام‬ ‫ثبت شده پیامک خواهد شد‪ .‬اپلیکیشن سهام ایران خودرو در ‪۲‬‬ ‫نس��خه اندروید و ‪ IOS‬طراحی شده است‪ .‬کد ملی سهامدار به‬ ‫عنوان نام کاربری و شماره شناسنامه (تایپ انگلیسی) به عنوان‬ ‫رمز عبور برای ورود به اپلیکیشن درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 383‬پیاپی ‪2356‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اثرپذیری صنایع لبنی از افزایش نرخ تمام شده نشان داد‬ ‫رقـابت‪ ،‬شرط بقای صنایع لبنی‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫ ‪ 7‬مه ‪2018‬‬ ‫فشار مشکالت تولید لبنیات به مصرف کننده‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکارهای تحقق شعار سال‬ ‫همان طور که رهب��ر معظم انقالب‬ ‫فرمودند نام گذاری امس��ال به عنوان‬ ‫«حمایت از کاالی ایرانی» شعار بسیار‬ ‫جالبی اس��ت و امیدوارم که این شعار‬ ‫امس��ال تحقق پیدا کند؛ البته تحقق‬ ‫این شعار به چند عامل وابسته است‪.‬‬ ‫ب��رای حمای��ت از کاالی داخلی الزم‬ ‫اس��ت کاالها را طبق اس��تانداردهای جواد کاظم نسب الباجی‬ ‫خارج��ی تولی��د کنی��م‪ .‬همچنی��ن نماینده مردم اهواز‬ ‫اعتب��ارات الزم باید به کش��اورزان و در مجلس شورای اسالمی‬ ‫صنعتگران داده ش��ود تا بت��وان این‬ ‫کااله��ا را تولید کرد‪ .‬این اعتبارات باید به ش��کلی باش��ند که هم‬ ‫کش��اورز و هم صنعتگر بتواند به راحتی ان را دریافت کند‪ .‬اکنون‬ ‫در ش��هرک های صنعتی می بینیم که به دلیل عملکرد نامناس��ب‬ ‫برخی بانک های عامل ش��هرک های صنعتی ورشکس��ته ش��ده و‬ ‫کارخانه های انها تعطیل ش��ده اس��ت‪ .‬بنابرای��ن زمانی می توانیم‬ ‫کاالی داخلی تولید کنیم که تولیدکننده از امکانات الزم بهره مند‬ ‫ش��ود و تس��هیالت و بازار به او داده ش��ود‪ .‬همچنی��ن باید برای‬ ‫تولیدکنندگان تسهیالتی ایجاد شود که تولیدات خود را به خارج‬ ‫از کشور ارسال کنند‪.‬‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه باید در س��فارتخانه های مختل��ف رایزن‬ ‫اقتصادی داشته باشد تا ضمن اشباع کشور از تولیدات داخلی این‬ ‫تولیدات را به خارج کشور نیز ارسال کنیم‪ .‬به طور مثال‪ ،‬نباید بازار‬ ‫کشورهای عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس را از دست بدهیم‪.‬‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی تمام راهکارهای قانونی را برای حمایت‬ ‫از کاالی داخل��ی در نظر گرفت��ه و برنامه ریزی های مختلفی انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬در مجلس فضای خوبی برای حمایت از کاالی داخلی‬ ‫وجود دارد و در این زمینه اقدام های الزم نیز انجام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫الزم است دولت به این بحث وارد شود و این قوانین را اجرا کند و‬ ‫اعتبارات الزم را نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد‪.‬‬ ‫حمای��ت دولت از تولیدکنندگان می تواند تولید کش��ور را رونق‬ ‫بخش��د‪ .‬امیدوارم ش��عار امس��ال تحقق پی��دا کند‪ .‬از م��ردم نیز‬ ‫می خواهیم از کاالی ایرانی استفاده کنند‪ .‬کاالی ایرانی با کیفیت تر‬ ‫از بسیاری از کاالهای موجود در بازار از جمله چین است‪ .‬بنابراین‬ ‫از مرغوبیت برخوردار اس��ت ولی باید ب��ه تولیدکننده برای تولید‬ ‫کاال کمک کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تخفیف ویژه برای سرمایه گذاری‬ ‫در شهرک صنعتی کوهپایه‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان اصفه��ان در دی��دار با ش��هردار‬ ‫و اعض��ای ش��ورای ش��هر کوهپای��ه از‬ ‫تخفیف ه��ای ویژه به س��رمایه گذاران در‬ ‫صنایع پاک در ش��هرک صنعتی کوهپایه‬ ‫خب��ر داد و ب��ر لزوم پیگیری زیبا س��ازی‬ ‫ورودی‪ ،‬توس��عه فضای س��بز و روشنایی‬ ‫مب��ادی ورودی ش��هرک صنعت��ی کوهپایه در قال��ب تفاهمنامه‬ ‫همکاری مش��ترک تاکید کرد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به‬ ‫نقل از روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی استان اصفهان‪،‬‬ ‫محمد جواد بگی با تاکید برضرورت توجه ویژه به ش��رق اس��تان‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به مش��کالت و بحران کم ابی سال های گذشته که‬ ‫تاثیرات بس��یار بدی برکش��اورزی این مناطق داشته‪ ،‬باید توسعه‬ ‫صنعت��ی منطقه ش��رق اصفهان با محوریت تقویت ش��هرک های‬ ‫صنعتی این اس��تان در اولویت فعالیت های ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان و دولت قرار گیرد‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان اصفهان از مش��وق دهی ‪ ۲0‬درصد کاهش میزان‬ ‫نقد در پیش پرداخت و ‪ ۶‬ماه تنفس در پرداخت اقس��اط به همراه‬ ‫افزایش اقساط از ‪ ۳۶‬به ‪ ۴۲‬ماه و مشوق تخفیف حق بهره برداری‬ ‫قبل از موعد به سرمایه گذاران صنایع پاک و غیر االینده در شهرک‬ ‫صنعتی کوهپایه به منظور حمایت از اشتغالزایی در این شهرستان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫نرخ محصوالت لبنی در حالی افزایش یافته اس��ت‬ ‫ک��ه صنایع لبنی کمتر از ‪ ۴۰‬درصد ظرفیت اس��می‬ ‫خ��ود تولید دارند‪ .‬کارشناس��ان معتقدند ادامه روند‬ ‫افزایش نرخ محصوالت لبنی باعث تعطیلی بیش��تر‬ ‫و خروج از تولید این واحدهای صنعتی خواهد شد‪.‬‬ ‫صنایع لبنی یکی از صنایع ارزاور‪ ،‬اشتغالزا و الزم‬ ‫برای س�لامت کشور اس��ت‪ .‬ایران ساالنه حدود ‪ ۹‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تن ش��یر در دامداری های مختلف کشور‬ ‫تولید می کند که بخشی از انها به فراورده های لبنی‬ ‫تبدی��ل و مقداری از ای��ن فراورده ها نیز به صادرات‬ ‫اختصاص داده می شود‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته‪ ،‬ب��ر پای��ه اع�لام وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ۸/۵ ،‬درصد از فراورده های شیر کشور در‬ ‫قالب ‪ ۳۰‬نوع فراورده لبنی از قبیل انواع پنیر‪ ،‬خامه‪،‬‬ ‫مناسب نبوده اس��ت‪ .‬این صنایع مانند خودروسازان‬ ‫دوغ‪ ،‬ماست و شیر با طعم های مختلف و با کیفیت در‬ ‫با افزایش نرخ محصوالت خود فشار مشکالت تولید‬ ‫سبد صادراتی قرار گرفت‪.‬‬ ‫را به مصرف کننده وارد و از این راه س��عی کرده اند با‬ ‫پیش بینی ش��ده است که امس��ال نزدیک به ‪۱۰‬‬ ‫مدیریت غلط تولید خود را حفظ کنند‪.‬‬ ‫میلیون تن ش��یر در کش��ور تولید و به فراورده های‬ ‫‹ ‹فراموشی اصل رقابت‬ ‫مختلف و متنوع تبدیل شود‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی با انتقاد از فراموش��ی اص��ل رقابت در‬ ‫فراورده ه��ای لبن��ی پرمص��رف ج��زو کااله��ای‬ ‫تجارت در صنایع لبنی ادامه داد‪ :‬متاس��فانه در اغاز‬ ‫مش��مول اولوی��ت نخس��ت کاالیی موض��وع مصوبه‬ ‫هر سال صاحبان صنایع به بهانه افزایش هزینه های‬ ‫س��تاد هدفمندس��ازی یارانه ه��ا اس��ت و تغییرات‬ ‫تولید نرخ محصوالت را افزایش می دهند در صورتی‬ ‫نرخ ای��ن اقالم بای��د مطابق فرایند مط��رح در این‬ ‫که این رویه از ابتدا نادرست است‪.‬‬ ‫مصوب��ه اعم��ال ش��ود‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫وی افزود‪ :‬هرچن��د افزایش هزینه های کارگری بر‬ ‫لبنی خودس��رانه ب��ه افزایش نرخ محص��والت اقدام‬ ‫افزایش نرخ تمام شده تاثیرگذار است‪ ،‬امسال هزینه‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫حامل ه��ای انرژی ب��اال نرفته اس��ت‪ .‬بنابراین نباید‬ ‫کارشناس��ان ای��ن اق��دام را در پ��ی افزایش نرخ‬ ‫صاحب��ان صنایع در نرخ محص��والت تغییری ایجاد‬ ‫تمام ش��ده ناش��ی از هزینه ه��ای دس��تمزد عنوان‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫می کنن��د؛ ای��ن امر فش��ار مش��کالت تولی��د را به‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی‬ ‫مصرف کننده وارد و مصرف کننده را بیش از گذشته‬ ‫با بیان اینکه صنایع لبنی ش��رایط مناس��بی از نظر‬ ‫به سمت محصوالت سنتی هدایت می کند‪.‬‬ ‫فعالی��ت ندارند‪ ،‬اف��زود‪ :‬صنایع لبن��ی از نظر تعداد‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬صنایع لبن��ی که اکنون ب��ا کمتر از‬ ‫کارگر و اب��زار االت بهره وری پایین��ی دارند و عمده‬ ‫ظرفیت اس��می فعالیت می کنن��د در رقابت بازار از‬ ‫صنایع لبن��ی با کمتر از ظرفیت واقعی‬ ‫چرخه تولید خارج می شوند‪.‬‬ ‫فعالیت و با کمتر از ‪ ۴۰‬درصد ظرفیت‬ ‫در اغاز سال همیشه مبلغ عرف برای‬ ‫اس��می کار می کنند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬هزینه‬ ‫افزایش نرخ محصوالت لبنی مش��خص‬ ‫تمام شده فزونی می یابد‪.‬‬ ‫می ش��ود ک��ه این رق��م بنا ب��ر میزان‬ ‫ابراهیم��ی تاکید ک��رد‪ :‬صنایع لبنی‬ ‫افزایش دس��تمزد و هزینه های روزمره‬ ‫در صورت��ی می توانند ب��ه فعالیت خود‬ ‫تعیین می ش��ود‪ .‬این رقم امس��ال ‪۱۰‬‬ ‫ادامه دهند که بازار رقابتی باشد تا این‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫سیدراضی نوری‬ ‫صنایع در بازار رقابتی بدون بهانه هایی‬ ‫با این حال‪ ،‬برخی از تولیدکنندگان‬ ‫محص��والت لبنی با بهان��ه افزایش نرخ خودکفایی در تولید صنایع از افزایش ن��رخ در پی نهاده های دامی‬ ‫لبنی بارها از سوی وزارت‬ ‫یا گرانی ماده اولیه صنعت بس��ته بندی‬ ‫نهاده های دامی که بیشتر انها وارداتی‬ ‫جهاد کشاورزی اعالم‬ ‫است و رشد نرخ محصوالت پتروشیمی شده اما تولیدکنندگان محصوالت خود را در بازار عرضه کنند‬ ‫که در بس��ته بندی ب��ه کار می روند به محصوالت لبنی با مشکالت و به تولید ادامه دهند‪.‬‬ ‫افزایش خودسرانه نرخ محصوالت لبنی بسیاری در تولید روبه رو‬ ‫وی معتقد است صنایع لبنی تا کنون‬ ‫هستند و حمایت های‬ ‫نتوانس��ته اند از نظر نرخ و بسته بندی و‬ ‫اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫گذشته از این بخش تولید‬ ‫این در حالی است که اکنون صنایع حذف شده است‪ .‬از این رو‪ ،‬کیفیت رضای��ت مصرف کننده را جلب‬ ‫لبن��ی با کمت��ر از ‪ ۴۰‬درص��د ظرفیت تولیدکنندگان محصوالت کنند‪.‬‬ ‫اس��می خود کار می کنن��د‪ .‬همین امر لبنی برای افزایش نرخ‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬مصرف کنن��ده به س��مت‬ ‫اقدام کرده اند‬ ‫اس��تفاده از محص��والت س��نتی روی‬ ‫هزینه های تولید را افزایش داده است‪.‬‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د فش��ار‬ ‫این عضو کمیس��یون کش��اورزی مجل��س با بیان‬ ‫مش��کالت تولید با افزایش ن��رخ محصوالت لبنی به‬ ‫اینکه ماده اولیه در صنایع لبنی ش��یر خام اس��ت و‬ ‫مصرف کنن��ده وارد خواهد ش��د و بیش از گذش��ته‬ ‫نرخ ان ‪ ۱۲۰۰‬تومان بوده و تغییری نداش��ته است‪،‬‬ ‫مصرف لبنیات سنتی را جذاب خواهد کرد که ادامه‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬صنایع لبنی در تامین نهاده های دامی‬ ‫ان باعث شکست تولید در صنایع لبنی خواهد شد‪.‬‬ ‫به واردات وابس��ته هس��تند اما بای��د توجه کرد که‬ ‫‹ ‹مدیریت غلط در تولید لبنیات‬ ‫صنایع لبنی از شیر خام استفاده می کنند‪.‬‬ ‫عل��ی ابراهیمی‪ ،‬نماینده مردم ش��ازند در مجلس‬ ‫ابراهیمی ادامه داد‪ :‬صنایع لبنی شیر خام را کمتر‬ ‫شورای اس�لامی در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫از نرخ مشخص ش��ده می خرند در حالی که محصول‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عملکرد صنایع لبنی در چند سال گذشته‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» مسئله گریبانگیر‬ ‫صنایع لبنی‪ ،‬سرانه پایین مصرف شیر و فراورده های‬ ‫لبنی اس��ت‪ .‬ه��ر ان چی��زی که به افزایش س��رانه‬ ‫مص��رف لبنیات کمک کن��د تاثیر مثبت��ی بر روند‬ ‫کس��ب و کار در این صنعت خواهد گذاش��ت‪ .‬ممکن‬ ‫اس��ت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی و جهاد کش��اورزی سیاست و‬ ‫‹ ‹تولید لبنیات در رکود‬ ‫برنامه ه��ای مدون برای افزایش س��رانه‬ ‫س��یدراضی ن��وری‪ ،‬نماین��ده مردم‬ ‫مصرف لبنیات داش��ته باشند اما بار این‬ ‫شوش در مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫رس��الت بر دوش صنعت و کارخانه های‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار‬ ‫تولیدی لبنیات نیست در حالی که این‬ ‫کرد‪ :‬خودکفایی در تولید صنایع لبنی‬ ‫صنعت ابزار اجرای سیاس��ت های ان ‪۲‬‬ ‫علی ابراهیمی‬ ‫بارها از س��وی وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫وزارتخان��ه برای بهبود وضعیت س��رانه‬ ‫صنایع لبنی تا کنون‬ ‫اع�لام ش��ده ام��ا تولیدکنن��دگان‬ ‫مص��رف خواهد بود‪ .‬در دول��ت یازدهم‬ ‫نتوانسته اند از نظر نرخ‬ ‫محصوالت لبنی با مش��کالت بسیاری و بسته بندی و کیفیت کوشش های مناسبی به منظور افزایش‬ ‫در تولید روبه رو هستند و حمایت های‬ ‫می��زان صادرات محصوالت لبنی ش��ده‬ ‫رضایت مصرف کننده‬ ‫گذش��ته از ای��ن بخش تولی��د حذف را جلب کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬که اعطای چنین مشوق هایی بخشی از‬ ‫شده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬تولیدکنندگان مصرف کننده به استفاده ان اس��ت اما به منظ��ور بهبود وضعیت‬ ‫محصوالت لبن��ی ب��رای افزایش نرخ از محصوالت سنتی روی صادرات در بلند مدت نی��از به تغییرات‬ ‫اورده است‪ .‬راز پایداری‬ ‫اق��دام کرده ان��د‪ .‬وی ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫بنیادی در س��اختارها و سیاس��ت های‬ ‫صنایع لبنی در چرخه‬ ‫صنای��ع لبنی بزرگ که در هر اس��تان‬ ‫کالن اقتصادی است‪.‬‬ ‫تولید در بازار رقابتی‬ ‫سالم با حق انتخاب‬ ‫وج��ود دارد در اختی��ار دولت اس��ت‪،‬‬ ‫اکنون به جز شرکت های بزرگ لبنی‪،‬‬ ‫مصرف کننده است‬ ‫ادامه داد‪ :‬افزایش نرخ محصوالت لبنی‬ ‫سایر کارخانه های تولیدی لبنی حداکثر‬ ‫بر صنایع لبنی متوسط که پراکنده در‬ ‫ب��ا ظرفیت ‪ ۵۰‬درصد خود مش��غول به‬ ‫کش��ور فعالیت می کنند اثرگذار اس��ت به طوری که‬ ‫فعالیت و تولید هس��تند‪ .‬با افزایش س��رانه مصرف‪،‬‬ ‫افزای��ش قیمت ها بر مصرف محصوالت لبنی اثرگذار‬ ‫نسبت عرضه به تقاضا در بازار تعدیل شده و ظرفیت‬ ‫ب��وده در نهای��ت تولید لبنی��ات را با رک��ود روبه رو‬ ‫تولید و عرضه باالتر خواهد رفت‪.‬‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر مش��وق های صادرات��ی و همچنین‬ ‫این عضو کمیس��یون کش��اورزی تاکی��د کرد‪ :‬در‬ ‫ت��وان صادرات��ی صنعت لبنیات به اندازه ای نیس��ت‬ ‫شرایط نوسان نرخ ارز صاحبان صنایع لبنی و اعضای‬ ‫که س��رمایه گذاری کامل صنعت ب��ر بحث صادرات‬ ‫انجمن ها و اتحادیه ها باید در عرضه محصوالت لبنی‬ ‫متمرک��ز ش��ده و ب��ازار داخل��ی را دچ��ار چال��ش‬ ‫به بازار دقت کافی را داش��ته باشند تا شرایط تولید‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اشتغال بیش از ‪ ۳۳‬هزارکارگر در شهرک های صنعتی فارس‬ ‫شناسایی ظرفیت های تولید در شهرک ها و نواحی صنعتی لرستان‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس با اش��اره به نقش برجسته و‬ ‫تاثیرگ��ذار کارگ��ران در توس��عه صنعتی و‬ ‫اقتصادی‪ ،‬انها را پیش��قراوالن تولید کاالی‬ ‫ایرانی دانس��ت و گفت‪ :‬حمایت از کارگر و‬ ‫فراهم کردن بس��تر مناس��ب برای فعالیت‬ ‫موث��ر کارگ��ران در واحد ه��ای تولی��دی و‬ ‫صنعتی‪ ،‬زمینه س��از تولید کاالی باکیفیت اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از استان فارس‪،‬‬ ‫احد فتوحی با اشاره به فعالیت بیش از ‪ ۳۳‬هزار کارگر‬ ‫در واحد های صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی‬ ‫استان گفت‪ :‬کارگران بازوان حرکت جامعه به سوی‬ ‫شکوفایی اقتصادی هستند و تالش انها در خودکفایی‪،‬‬ ‫رفع وابس��تگی و تامی��ن نیازهای داخلی ارزش��مند‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به انتخاب ش��عار سال از سوی رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب گف��ت‪ :‬نق��ش کارگ��ران در تحقق‬ ‫«حمای��ت از کاالی ایران��ی» پراهمی��ت اس��ت زیرا‬ ‫کارگران ایرانی با تالش خود نقش بنیادین در تولید‬ ‫کاالی با کیفیت ایرانی دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان ف��ارس در ادامه با اش��اره به لزوم‬ ‫ترویج مص��رف کاالی ایرانی گفت‪ :‬جامعه‬ ‫ایرانی باید بیش از هر زمان دیگری وجهه‬ ‫هم��ت خوی��ش را مصروف خری��د کاال و‬ ‫خدمت ایرانی کند تا با تحقق این موضوع‬ ‫چ��رخ صنعت بچرخد و اش��تغال فرزندان‬ ‫و کارگ��ران این م��رز و بوم در واحده��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی حفظ شود‪.‬‬ ‫فتوحی در ادامه با اش��اره به فعالیت خوش��ه های‬ ‫صنعت��ی در ف��ارس گفت‪ :‬محور اصل��ی فعالیت این‬ ‫خوشه ها تولید کاالی باکیفیت و نرخ مناسب است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به لزوم اموزش ه��ای فنی و مهارتی‬ ‫ب��رای ارتق��ای کیفی��ت محص��والت و نی��ز افزایش‬ ‫به��ره وری نیروی انس��انی گفت‪ :‬امس��ال برای بیش‬ ‫از ‪ ۱0‬ه��زار کارگ��ر و فع��ال صنعت��ی در واحد های‬ ‫صنعتی اس��تان دوره های اموزشی برگزار می شود و‬ ‫این شرکت بخش زیادی از هزینه ها را درقالب یارانه‬ ‫پرداخت می کند و بس��یاری از دوره های اموزشی نیز‬ ‫به صورت رایگان برگزارمی شود‪.‬‬ ‫لبنی را باالتر از نرخ مشخص می فروشند‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی ادامه داد‪ :‬نهاده های دامی که اکنون در‬ ‫بازار هست با نرخ ارز قبلی وارد شده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن نباید افزایش قیمتی داش��ته باش��ند از‬ ‫طرفی‪ ،‬تغییری در نرخ ارز ب��رای واردات نهاده های‬ ‫دامی ایجاد نشده است‪ ،‬پس نباید نوسان نرخ ارز در‬ ‫بازار بهانه ای برای افزایش قیمت ها باشد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید بر‬ ‫اینک��ه راز پایداری صنای��ع لبنی در چرخه تولید در‬ ‫بازار رقابتی سالم با حق انتخاب مصرف کننده است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با همکاری‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی بای��د مدیریت صنایع لبنی‬ ‫را بازنگ��ری کنند تا ان دس��ته از واحدهای صنعتی‬ ‫لبنی ک��ه توان رقابت ندارن��د از چرخه تولید خارج‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ابراهیمی با بی��ان اینکه نبود بازار مصرف جدید و‬ ‫ایجاد کارخانجات لبنی بیش از نیاز مصرفی کش��ور‬ ‫از عواملی اس��ت که موجب ش��د کارخانجات لبنی‬ ‫نتوانند با تم��ام ظرفیت حرکت کنند‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫تعداد کارخانجات لبنی کشور بیش از‬ ‫تولید شیر در کشور است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان لرس��تان از شناس��ایی ظرفیت های‬ ‫تولید در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی این‬ ‫استان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل‬ ‫از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان لرس��تان‪ ،‬بختیار رازانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫طرح شناسایی ظرفیت های تولید در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی در راستای سیاست های کالن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران به ویژه سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و‬ ‫حمای��ت از کاالی ایرانی و شناس��ایی و فعال س��ازی‬ ‫ظرفیت های داخلی در دس��تور کار این ش��رکت قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رازانی گفت‪ :‬با توجه به سیاس��ت های کالن و تاکید‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره شناس��ایی و‬ ‫فعال س��ازی ظرفیت های داخلی‪ ،‬حمایت هدفمند از‬ ‫تولید ملی‪ ،‬تخصیص‪ ،‬بهینه س��ازی منابع‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫برای توان منطقه ای و توس��عه مناطق کمتر برخوردار‬ ‫در راستای سیاست های کالن به ویژه سیاست حمایت‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بیش از این سخت نشود‪.‬‬ ‫ن��وری ب��ا اش��اره به افزای��ش قیم��ت محصوالت‬ ‫پتروشیمی و اثرگذاری بر صنعت بسته بندی لبنیات‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬صنعت بس��ته بندی در صنایع لبنی نیز‬ ‫ضعیف عمل کرده و ب��ر جلب مصرف کننده اثرگذار‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه کاهش مصرف لبنیات در‬ ‫تعطیلی صنایع و س�لامت جامعه اثرات منفی دارد‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬قدرت خرید مصرف کننده لبنیات باید‬ ‫با فرهنگ س��ازی افزایش یاب��د ضمن انکه در زمینه‬ ‫واردات‪ ،‬تولیدکنن��دگان و مس��ئوالن می توانن��د با‬ ‫کنترل مناسب قیمت ها از مشکالت تولید جلوگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫از کاالی ایرانی این ش��رکت به اجرای طرح‬ ‫امارگیری از واحده��ای صنعتی اقدام کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ای��ن ط��رح‪ ،‬از هم��ه واحده��ا و‬ ‫طرح های فعال و غیرفعال استان که در کل‬ ‫‪ ۵۲۵‬قرارداد بوده و از این تعداد‪ ۳6۱ ،‬مورد‬ ‫ان به بهره برداری رس��یده است‪ ،‬امارگیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫لرس��تان عنوان کرد‪ :‬رصد پیوس��ته و ماهانه وضعیت‬ ‫تولی��د بر مبنای تصمیم ها و برنامه ریزی برای حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی‪ ،‬شناس��ایی ظرفیت و وضعیت موجود‬ ‫واحدهای تولیدی صنعتی در استان و یکپارچه سازی‬ ‫ام��ار و اطالعات و تهیه گزارش های اماری ش��فاف و‬ ‫دقیق و به روز و به موقع و استفاده در سیاست گذاری ها‬ ‫و برنامه ریزی ه��ای کوتاه م��دت و بلند م��دت از دیگر‬ ‫اهداف اجرای این طرح است‪.‬‬ ‫رازانی ادامه داد‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬جلسه ای با حضور‬ ‫مدیران و نمایندگان ش��رکت در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی ب��رای توجیه دوباره و اجرای این طرح برگزار‬ ‫شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!