روزنامه گسترش صنعت شماره 384 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 384

روزنامه گسترش صنعت شماره 384

روزنامه گسترش صنعت شماره 384

‫سال سی ام‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫تولید انبوه ‪ ۳‬محصول با ‪ ۳‬ستاره‬ ‫س��تاره ش��دن محصوالت نش��انه کیفیت انها بوده که در جلب رضایتمندی مشتریان‬ ‫بس��یار کارس��از اس��ت‪ .‬در این بح��ث صنعت خ��ودرو ای��ران خالهای بس��یار دارد که‬ ‫خودروس��ازان تالش در پر کردن این امر دارند‪ .‬به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت»‬ ‫پس از انعقاد قراردادهای خودرویی بس��تر برای ارتقای کیفی محصوالت و رس��یدن به‬ ‫استانداردهای جهانی فراهم شده و برنامه ریزی خودروسازان به این سو است‪ .‬امید است‬ ‫با س��ختگیری هایی که س��ازمان ملی اس��تاندارد به لحاظ مولفه های استانداردی اعمال‬ ‫پیاپی ‪ 2357‬دوره جدید شماره ‪384‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫ک��رده صنعت خودرو را به جای��گاه اصلی خود رهنمود کند‪ .‬بر اس��اس گزارش ارزیابی‬ ‫کیفی خودروهای سواری تولیدی‪ ،‬دی سال گذشته پژو ‪ ۲۰۰۸‬در باالترین سطح کیفی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در این گزارش خودروهای تولیدی‬ ‫س��اندرو‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۷‬اتومات‪ ،‬تندر ‪ ۹۰‬پالس اتومات و پارس تندر را ‪ ۴‬س��تاره اعالم کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن تندر ‪ ۹۰‬ایران خودرو‪ ،‬رانا‪ ،‬پ��ژو ‪ ،۲۰۶‬دنا پالس‪ ،‬برلیانس ‪ H ۲۳۰‬و پژو ‪۲۰۶‬‬ ‫صندوق دار نیز ‪ ۳‬ستاره شدند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ ‪ 18‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 21‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2018‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت»از بسته بندی دستمال کاغذی داخلی نشان داد‬ ‫«گسترش صنعت» از تاثیر ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲00‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت رفع فرسودگی گزارش می دهد‬ ‫دولت مانع هدررفت‬ ‫تسهیالت رفع فرسودگی شود‬ ‫‪2‬‬ ‫یک مشت دستمال کاغذی‬ ‫به جای یک برگه‬ ‫باره��ا پیش امده پس از باز کردن در جعبه دس��تمال کاغذی‬ ‫موفق به خارج کردن یک الیه دس��تمال نش��ده اید و چند الیه با‬ ‫هم خارج شده است یا اینکه بعد از مصرف نیمی از دستمال های‬ ‫کاغذی در جعبه های مس��تطیل شکل قصد داشته اید یک برگه‬ ‫دس��تمال کاغذی را از جعبه بیرون بکش��ید ام��ا حجم زیادی از‬ ‫برگه های دستمال با هم خارج شده است‪ .‬کارشناسان معتقدند‬ ‫ضعف دستگاه های بس��ته بندی و فناوری قدیمی مورد استفاده‬ ‫در ای��ن صنعت عام��ل اصلی ناتوانی مصرف کننده در اس��تفاده‬ ‫مناس��ب از جعبه دستمال کاغذی اس��ت‪ .‬در حالی که دستمال‬ ‫کاغذی مرغوب و مناسب دارای بسته بندی استاندارد با کشیدن‬ ‫ی��ک برگ دس��تمال کاغذی تمام برگه ها به بی��رون نمی ریزد و‬ ‫دارای اس��تحکام کافی اس��ت‪ .‬به گفته فعاالن صنایع سلولزی‪،‬‬ ‫دس��تگاه های م��ورد اس��تفاده در جای گ��ذاری و بس��ته بندی‬ ‫دس��تمال کاغذی فرس��وده و قدیمی اس��ت‪ .‬این دستگاه های‬ ‫تولید ش��ده در چین مع��ادل حدود ‪ ۵0‬ت��ا ‪ ۱۵0‬میلیون تومان‬ ‫است‪ ،‬حال انکه نوع جدید این دستگاه های تولید شده در چین‪،‬‬ ‫تایوان‪ ،‬ایتالیا و‪ ...‬به ایران وارد می شود و واردکننده باید در حدود‬ ‫‪ ۳/۵‬تا ‪ ۴‬میلیون دالر هزینه کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شهرداری درامد ناشی از عوارض خودروها را کجا هزینه می کند؟‬ ‫عوارض شفاف‪ ،‬هزینه کرد غیرشفاف‬ ‫یکی از محل های درامدی ش��هرداری‪ ،‬عوارضی اس��ت که از‬ ‫م��ردم به دالیل مختلف گرفته می ش��ود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬صاحبان‬ ‫خودرو از جمله قشرهایی هستند که ملزم به پرداخت عوارض‬ ‫خودرو شده اند‪.‬‬ ‫یکی از پرسش هایی که در این بحث مطرح می شود و همواره‬ ‫مورد پرس��ش بوده به این شرح اس��ت که عوارض خودرو باید‬ ‫صرف چه اموری شود؟ و ایا برای امور مربوط هزینه می شود؟‬ ‫برخی از کارشناسان ش��هری معتقدند این عوارض در محل‬ ‫خود هزینه نش��ده و بیش��تر صرف بخش های نمایشی در امر‬ ‫تبلیغات شهرداری می شود‪.‬‬ ‫اس��ماعیل چمنی‪ ،‬عضو ش��ورای ش��هر تبریز درب��اره محل‬ ‫اس��تفاده عوارض گرفت��ه ش��ده از صاحبان خ��ودرو از طرف‬ ‫ش��هرداری ها‪ ،‬به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬به طور معمول این‬ ‫عوارض برای پارکینگ س��ازی و کاهش حجم ترافیک شهری و‬ ‫الودگی هوا باید هزینه ش��ود‪ .‬شهرداری بودجه کلی در اختیار‬ ‫دارد و بر اساس درامدهای خود‪ ،‬ان را برای خود شهر در بحث‬ ‫خدمات شهری هزینه می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درامدها در بودجه ش��هرداری ها تعریف می شود و‬ ‫محل صرف ان پس از مصوب ش��دن در شورای شهر به مرحله‬ ‫اجرا در می اید‪.‬‬ ‫این کارشناس ش��هری در پاسخ به این پرسش که ایا محل‬ ‫هزینه ه��ا برای ردیف بودجه ای ش��هرداری به طور مش��خص‬ ‫تعریف شده است‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری ها بر اساس براورد درامدی‬ ‫که دارند «هزینه کردها» را تعریف و مشخص می کنند‪.‬‬ ‫این هزینه ها شامل هزینه های جاری مانند حقوق کارمندان‬ ‫خ��ود و‪ ...‬و باقی نیز در حوزه خدمات ش��هری مانند مس��ئله‬ ‫ترافی��ک و حمل ونقل و همچنی��ن پروژه ه��ای عمرانی مانند‬ ‫‪3‬‬ ‫ارتقای زیرساخت ها می شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪ 21 1397‬شعبان ‪ 8 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 384‬پیاپی ‪2357‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫یادداشت‬ ‫قانون یک طرفه‬ ‫ضمانت اجرایی ندارد‬ ‫س��ه جانبه گرایی در قوانینی‬ ‫ک��ه به حوزه رواب��ط کار مربوط‬ ‫می ش��ود در بس��یاری از موارد‬ ‫اجرا نمی ش��ود و ای��ن موضوع‬ ‫مشکالتی را ایجاد کرده است‪ .‬بر‬ ‫اساس قوانین موجود اصالحیه‬ ‫قان��ون کار از ط��رف کارفرما بر‬ ‫هادی ابوی‬ ‫کارگران اعمال می شود و دولت‬ ‫دبیرکل کانون عالی‬ ‫نیز بر این جریان نظارت خواهد‬ ‫انجمن های صنفی کارگران‬ ‫داش��ت‪ .‬موضوعی ک��ه اکنون‬ ‫اهمیت دارد این اس��ت که چرا‬ ‫کارگ��ران و نمایندگان کارگری ح��ق چانه زنی در قانونی که به‬ ‫ط��ور مس��تقیم بر انها تاثیر می گذارد‪ ،‬ندارن��د‪ .‬به تازگی مطرح‬ ‫ش��ده که اصالحیه قانون کار در کمیس��یون اجتماعی مجلس‬ ‫شورای اسالمی مراحل پایانی خود را می گذراند‪ .‬این موضوع در‬ ‫حالی عنوان شده که جریان کارگری کشور در ان نقشی نداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬چطور می توان قانونی را برای کارگران ایران تصویب کرد‬ ‫ک��ه انه��ا در جریان تصویب ان هیچ نقش��ی نداش��ته اند؟ انچه‬ ‫امروز در کش��ور نیاز داریم این اس��ت که مس��ئوالن‪ ،‬مجریان و‬ ‫قانون گ��ذاران بدانن��د نمی توان قوانین را ب��دون در نظر گرفتن‬ ‫حقوق‪ ،‬خواس��ته ها و مطالبات جریان های مختلف تصویب کرد‬ ‫و توقع پذیرش و اجرای ان را داش��ت‪ .‬این دسته از قوانین حتی‬ ‫اگر به نفع جریان های کارگری کش��ور باش��د ه��م بعید به نظر‬ ‫می رس��د که مورد پذیرش قرار گیرد‪ .‬در جریان تصویب قانون‬ ‫باید به مطالبات جریان های مختلف احترام گذاشته شود‪ .‬دولت و‬ ‫مجلس می توانند در شرایط کنونی رفتار مشارکت جویانه داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬در سال های گذش��ته با تالش های بسیار سعی شده که‬ ‫رواب��ط کار در ایران به طور دموکراتیک کنترل ش��ود و جریانی‬ ‫برتری بر جریان دیگر نداشته باشد‪.‬‬ ‫مهم ترین دس��تاوردی که در این زمینه حاصل شد مذاکرات‬ ‫س��ه جانبه برای دس��تمزدها بود‪ .‬حتی در جریان دس��تمزد نیز‬ ‫مذاکرات به طور سه جانبه پیش رفت اما اکنون شاهد این موضوع‬ ‫نیستیم‪ .‬نباید اصالحیه قانون کار تصویب و اجرای ان سه جانبه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این موضوع ظرفیت اجرای قانون را در همه حوزه ها با مشکل‬ ‫روبه رو می کند‪ .‬متاسفانه همت و کمکی برای اصالح قانون کار‬ ‫و اصالح روابط بین کارگر و کارفرما دیده نمی شود و کارگران هم‬ ‫فضای مجل��س را کارگری و حامی خویش نمی دانند‪ .‬رد کردن‬ ‫کلیات طرح بهس��ازی قراردادهای موقت کار در س��ال های قبل‬ ‫نمونه بارز نبود اعتماد در انان است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نظارت کارگران و کارفرمایان‬ ‫بر روند فعالیت های تامین اجتماعی‬ ‫ریی��س کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد اس��ت‬ ‫ش��ورای عالی تامین اجتماعی باید تش��کیل ش��ود تا کارگران و‬ ‫کارفرمایان بر فعالیت این سازمان نظارت داشته باشند‪ .‬ابوالفضل‬ ‫فتح الهی با اشاره به اینکه یکی از منابع سازمان تامین اجتماعی‬ ‫بحث حق بیمه های پیمانکاری اس��ت که از ‪ ۶/۶‬درصد تا ‪۱۶/۸‬‬ ‫درصد درامد س��ازمان از این محل اس��ت‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬با این‬ ‫ح��ال هم اکنون پیگیر قضیه هس��تند ک��ه کل دریافتی ها بابت‬ ‫پیمانکاران را به ‪ ۶/۶‬درصد برس��انند و حداقل درامد س��ازمان‬ ‫را رقم بزنند در حالی که این امر موجب کاهش منابع س��ازمان‬ ‫می ش��ود و یکی از بازوان قدرتمند مالی تامین اجتماعی را قطع‬ ‫می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همه این اتفاق ها ناش��ی از این اس��ت که‬ ‫ش��ورای عالی تامین اجتماعی را در س��ال های گذش��ته منحل‬ ‫کردن��د و نظ��ارت کارگ��ران و کارفرمایان بر رون��د فعالیت های‬ ‫ی عالی‬ ‫س��ازمان را از بی��ن بردن��د‪ ،‬در صورتی که احیای ش��ورا ‬ ‫تامی��ن اجتماع��ی در بهبود وضع فعلی س��ازمان موثر اس��ت و‬ ‫جلوی اسیب ها به سازمان تامین اجتماعی را می گیرد‪ .‬به گفته‬ ‫رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران‪ ،‬تامین اجتماعی‬ ‫سازمانی بین النسلی و ویژه کارگران است و کارفرمایان به واسطه‬ ‫حض��ور کارگران در بنگاه های ش��ان پرداخت ح��ق بیمه به این‬ ‫س��ازمان دارند‪ .‬فتح الهی مجموع بدهی دولت به تامین اجتماعی‬ ‫را ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت‪ :‬دولت سال گذشته‬ ‫‪ ۵۰‬ه��زار میلیارد تومان از بدهی خود را پرداخت کرد که حدود‬ ‫‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان ان صرف دیون بانکی و تسهیالتی شد که‬ ‫از بانک ها گرفته بود و بقیه هم صرف یک سری شرکت ها شد که‬ ‫طرح های نیمه تمام را در اختیار س��ازمان گذاشته بودند‪ .‬وی در‬ ‫پایان با هشدار نسبت به از بین رفتن سازمان تامین اجتماعی در‬ ‫سال های اینده اظهار کرد‪ :‬متاسفانه با تصویب بند «ز» تبصره ‪۷‬‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۳۹۷‬در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬استقالل سازمان‬ ‫تامین اجتماعی زیر س��وال رفت‪ .‬شاید تامین اجتماعی به دلیل‬ ‫محدودی��ت منابع و نبود بودجه خدم��ات درمانی فوق العاده ای‬ ‫ب��ه کارگ��ران ندهد ولی کارگران واریز نه بیس��ت و هفتم منابع‬ ‫درمان تامین اجتماعی به خزانه و برداشت ان بابت طرح سالمت‬ ‫را نمی پذیرن��د و به لحاظ ش��رعی غیرقانونی می دانند‪ .‬بند «ز»‬ ‫ماده ‪ ۷‬قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به موضوع واریز س��هم درمان‬ ‫منابع سازمان تامین اجتماعی به خزانه کل کشور اشاره دارد که‬ ‫مجلس اسفند سال گذشته ان را به تصویب رساند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود اعتراض جامعه کارگری و درخواس��ت برای رد این‬ ‫مصوبه‪ ،‬ش��ورای نگهبان ان را خالف شرع ندانست و تایید کرد‪.‬‬ ‫مقام��ات کارگ��ری و کارفرمایی این مصوب��ه را مغایر با اصل ‪۵۲‬‬ ‫و ‪ ۵۳‬قانون اساس��ی کش��ور می دانند چرا که منابع س��ازمان از‬ ‫بودجه دولت نیس��ت و حاصل پرداخت حق بیمه های کارگران‬ ‫و کارفرمایان است‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از تاثیر ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲00‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت رفع فرسودگی گزارش می دهد‬ ‫دولت مانع هدررفت‬ ‫تسهیالت رفع فرسودگی شود‬ ‫امی�ر مهرزاد‪ :‬فرسودگی و نیاز به نوسازی از جمله‬ ‫معضل هایی اس��ت که در س��ال های گذشته بارها و‬ ‫باره��ا گریبان صنایع کلیدی و بزرگ ایران را گرفته‬ ‫است‪ .‬البته در این زمینه سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ایران و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫قالب بسته های حمایتی اقدام کرده اند که مانع بروز‬ ‫بحران به دلیل فرسودگی شوند اما در برخی از موارد‬ ‫این سیاس��ت ها نیز توان مقابله با فرسودگی و تولید‬ ‫بی کیفیت را نداش��ته و راهی جز تماش��ای س��قوط‬ ‫برخی از واحدهای صنعتی نبود‪.‬‬ ‫نگاه��ی به برخ��ی از واحدهای صنعتی در کش��ور‬ ‫نش��ان می دهد که دول��ت نمی تواند و نبای��د از انها‬ ‫حمایت کن��د‪ .‬پس از روی کار امدن منصور معظمی‬ ‫در سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران رویکرد‬ ‫حمایتی این س��ازمان از صنایع دستخوش تغییراتی‬ ‫ش��د که س��ال ها متقاضیان محص��والت تولیدی در‬ ‫کش��ور خواهان ان بودند‪ .‬معظمی معتقد اس��ت «از‬ ‫صنایعی باید حمایت ش��ود که ت��وان تولید رقابتی و‬ ‫صادرات محور را دارند‪».‬‬ ‫به عقیده رییس هیات عامل ایدرو‪ ،‬نمی توان از تمام‬ ‫واح��د صنعتی و تولیدی حمایت ک��رد‪ .‬حمایت های‬ ‫دولت باید به گونه ای باش��د که به رش��د صنعتی در‬ ‫کش��ور منجر شود‪ .‬حمایت از برخی واحدها به منزله‬ ‫هدردادن س��رمایه و تس��هیالت اس��ت که باید مانع‬ ‫این سیاست باش��یم‪ .‬بس��یاری از واحدهای صنعتی‬ ‫و تولی��دی به دلیل نب��ود س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫تحقیق وتوس��عه و رفع فرسودگی ماشین االت امروزه‬ ‫دچار مشکالت بسیاری هستند‪ .‬برخی از این واحدها‬ ‫نیز در گذش��ته دولتی بودند و در جریان رد دیون یا‬ ‫واگذاری هایی که موسوم به خصولتی سازی است‪ ،‬وارد‬ ‫این مرحله شده اند‪ .‬به هر سوی‪ ،‬بسیاری از واحدهای‬ ‫صنعتی امروز در وضعیت نامناس��بی به سر می برند و‬ ‫برخی از تولیدکنن��دگان توقع دارند که دولت از انها‬ ‫حمایت کند‪ .‬در این زمین��ه اما دیدگاه های متفاوتی‬ ‫وجود دارد‪« .‬گسترش صنعت» در این گزارش میزان‬ ‫حمایت نوس��ازی و شیوه این حمایت را بررسی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬ه�زار و ‪ ۲00‬میلیارد تومان تس�هیالت‬ ‫نوسازی‬ ‫در روزهای گذش��ته وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تولی��د کاالی باکیفی��ت ایرانی را نیازمند نوس��ازی‬ ‫صنعت��ی بیان کرد و گفت‪ :‬امس��ال ب��ا همت مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫نوس��ازی واحدهای صنعتی مختلف در سطح کشور‬ ‫اختصاص می یابد‪ .‬ایجاد تس��هیالت اعتباری مناسب‬ ‫ب��رای خری��داران ایرانی محصوالت تولی��د داخل‪ ،‬از‬ ‫ی دولت اس��ت که از س��وی بانک ه��ا انجام ‬ ‫اقد ام ه��ا ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به توانمندی ها و منابع اس��تانی اس��ت‪ .‬این ‪ ۱۰‬طرح‬ ‫به گزارش ش��اتا وی اف��زود‪ :‬امیدواریم نظام بانکی‬ ‫در مناطق کمتر توس��عه یافته با سرمایه گذاری بیش‬ ‫نیز در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به منظ��ور حمایت از محصوالت‬ ‫از ‪ ۴۳‬ه��زار میلیارد ریال با اش��تغال بیش از ‪ ۵‬هزار‬ ‫داخلی اعتبار مناس��ب برای اعطای تسهیالت خرید‬ ‫نفر اس��ت ک��ه ‪ ۴۳‬درصد تعداد طرح ه��ا‪ ۴۱ ،‬درصد‬ ‫کاالی ایران��ی فراهم کند‪ .‬در بخش فرهنگی نیز باید‬ ‫میزان س��رمایه گذاری و ‪ ۲۹‬درصد طرح ها را ش��امل‬ ‫گام هایی برداش��ته ش��ود تا مردم برای خرید کاالی‬ ‫می ش��ود‪ .‬رییس هیات عامل ایدرو گفت‪ :‬برای اجرای‬ ‫ایران��ی پایمردی و ب��ا این حال‪ ،‬صب��وری کنند که‬ ‫پروژه های سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫کیفیت کاالی ایرانی در برخی اقالم به سطح مناسب‬ ‫به حمایت بیش��تر دولت‪ ،‬مجلس ش��ورای اسالمی و‬ ‫برسد هرچند در برخی صنایع محصوالت قابل رقابت‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به منظور تخصیص‬ ‫در سطح جهان تولید می کنیم‪.‬‬ ‫منابع نیازمندیم‪ .‬معظمی درباره فعالیت های سازمان‬ ‫‹ ‹لزوم نوسازی صنایع‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران توضیح داد‪ :‬ایدرو‬ ‫منصور معظمی‪ ،‬رییس هیات عامل ایدرو با اشاره به‬ ‫در ‪ ۲۱‬اس��تان کش��ور فعالیت می کند که ‪ ۱۱‬استان‬ ‫اینکه از زمان راه اندازی س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫از جمله پروژه های متمرکز بر محرومیت زدایی است‪.‬‬ ‫صنای��ع ایران تا زمان واگ��ذاری واحدها در کل ‪۲۵۰‬‬ ‫باید در نظر داشت که این میزان دارایی برای سازمان‬ ‫پروژه ایجاد شده بود‪ ،‬به فعالیت های سازمان گسترش‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران بس��یار کمتر از‬ ‫و نوس��ازی صنای��ع ای��ران پرداخت و به «گس��ترش‬ ‫مقداری اس��ت که این س��ازمان برای تحقق اهداف و‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬توس��عه صنعتی در ایران با ش��روع به‬ ‫وعده ها نیاز دارد‪ .‬وی همچنین درباره لزوم نوس��ازی‬ ‫کار ای��درو همزمان بود و وظیفه توس��عه و نوس��ازی‬ ‫صنای��ع در ای��ران توضی��ح داد‪ :‬برخ��ی از واحدهای‬ ‫صنایع ایران برعهده این سازمان گذاشته شد‪ .‬بر این‬ ‫صنعتی و تولیدی کش��ور خودش��ان را با شرایط روز‬ ‫اس��اس‪ ،‬در دوره ای ‪ ۴‬ساله ‪ ۵۴‬پروژه با‬ ‫و انچ��ه مش��تری می خواه��د منطبق‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد ریال و‬ ‫نکرده اند‪ .‬این دسته از کارخانه ها شامل‬ ‫اشتغالزایی ‪ ۳۰‬هزار نفر در برنامه کاری‬ ‫دو بخ��ش می ش��وند؛ کارخانه هایی که‬ ‫این س��ازمان قرار گرفته که تا ‪ ۴‬س��ال‬ ‫نمی ت��وان از انها حمای��ت کرد و از بین‬ ‫اینده اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫رفته ان��د و کارخانه هایی ک��ه با تزریق‬ ‫معظمی با بیان اینکه از پروژه های در‬ ‫س��رمایه می ت��وان انها را از مش��کالت‬ ‫دس��ت اجرا ‪ ۲۲‬طرح در ح��وزه صنایع‬ ‫کنونی نجات داد‪ .‬در این زمینه طبیعی‬ ‫محمود شکری‬ ‫نوین‪ ۹ ،‬پ��روژه در حوزه نف��ت و گاز و‬ ‫است که تسهیالت دهی به بخش نخست‬ ‫انرژی‪ ۷ ،‬پ��روژه در صنایع حمل ونقل و تسهیالتی که امسال ش��دنی نیس��ت و به نوعی ه��در دادن‬ ‫‪ ۱۶‬طرح در س��ایر صنایع اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مقرر شده بسیار کمتر س��رمایه ملی قلمداد می ش��ود‪ .‬رییس‬ ‫از نیازی است که‬ ‫‪ ۱۶‬طرح که در دس��ته س��ایر طرح های‬ ‫هیات عامل ایدرو معتقد است واحدهای‬ ‫همچنین‬ ‫صنعت گنجانده ش��ده به سرمایه گذاری صنایع دارند‪.‬‬ ‫صنعت��ی بای��د خودش��ان را با ب��ازار و‬ ‫در بخ��ش مناط��ق مح��روم اختصاص باید توجه کرد که دولت نیازهای امروز جامعه تطبیق دهند‪ .‬انها‬ ‫دارد‪ .‬س��رمایه گذاری در مناط��ق کمتر نمی تواند بیش از این اگر در این عرصه نتوانند عملکرد موفقی‬ ‫میزان برای رفع‬ ‫توس��عه یافته ج��زو اولویت ه��ای مه��م‬ ‫داشته باش��ند‪ ،‬طبیعی است که از بین‬ ‫فرسودگی تسهیالت‬ ‫ای��درو اس��ت و ‪ ۱۰‬پ��روژه از طرح های‬ ‫بروند‪ .‬تولیدکننده باید نیاز مش��تری را‬ ‫دهد‬ ‫سرمایه گذاری در دست اجرا در مناطق‬ ‫برطرف کند و مش��تری نیز باید از تولید‬ ‫کمتر توس��عه یافته قرار دارد که با توجه‬ ‫با کیفیت داخلی حمایت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان فرسودگی صنایع مشخص شود‬ ‫محمود شکری‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی درباره میزان تسهیالتی که قرار است‬ ‫ب��رای نوس��ازی به صنایع داده ش��ود‪ ،‬به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬امسال قرار است ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲00‬میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت به صنایع کش��ور برای نوسازی داده‬ ‫ش��ود‪ .‬در این زمینه دو نکته را باید در نظر داش��ت که‬ ‫امیدواری��م وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درباره ان‬ ‫برنامه ریزی های مشخصی داشته باشد‪ .‬موضوع نخست‬ ‫این اس��ت که میزان تسهیالتی که قرار است برای رفع‬ ‫فرس��ودگی داده ش��ود بس��یار کمتر از نیاز واحدهای‬ ‫صنعتی و تولیدی کش��ور اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گام نخس��ت باید براوردی‬ ‫از نیاز و میزان تس��هیالتی که کل فرسودگی را برطرف‬ ‫کند‪ ،‬داش��ته باش��د و این می��زان را اعالم کند‪ .‬در این‬ ‫ص��ورت می ت��وان مدتی را برای ان تس��هیالت در نظر‬ ‫گرفت که البته باید فرس��ودگی ایجاد ش��ده در مدت‬ ‫اجرای تسهیالت هم مد نظر باشد‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با اشاره به اینکه میزان تسهیالتی که می تواند‬ ‫فرس��ودگی را به ط��ور کامل برطرف کن��د‪ ،‬مهم ترین‬ ‫س��رفصلی است که امار دقیق از ان وجود ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با این حال تسهیالتی که امسال مقرر شده بسیار کمتر‬ ‫از نیازی اس��ت که صنایع دارن��د‪ .‬همچنین باید توجه‬ ‫ک��رد که دولت نمی تواند بی��ش از این میزان برای رفع‬ ‫فرسودگی تسهیالت دهد‪ .‬دولت امروز با مشکل تامین‬ ‫منابع مالی روبه رو است و تمام نهادها باید کمک کنند‬ ‫تا این مشکل از پیش پای دولت برداشته شود‪ .‬شکری‬ ‫افزود‪ :‬در این ش��رایط موضوعی که اهمیت بیش��تری‬ ‫پیدا می کند هدفمندی تس��هیالت است‪ .‬میزان ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۲00‬میلیارد تومان تس��هیالت باید به طور دقیق به‬ ‫واحدهای اولویت دار داده شود و دولت نباید اجازه دهد‬ ‫اختالفی بین تسهیالت و نیاز کشور ایجاد شود‪ .‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با توجه به توانایی هایی که دارد‬ ‫می تواند مانع هدررفت تس��هیالت ش��ود و این کار باید‬ ‫انجام شود تا شاهد رفع فرسودگی در واحدهای صنعتی‬ ‫و تولیدی کشور باشیم‪.‬‬ ‫لزوم توجه ویژه به ایمنی محیط کار کارگران ساختمانی‬ ‫نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران‬ ‫ساختمانی از ش��هرداری ها خواست تا میزان عوارض‬ ‫س��اختمان ها را صادقان��ه و به دور از چشم پوش��ی به‬ ‫س��ازمان تامین اجتماع��ی اعالم کنند ت��ا منابع بیمه‬ ‫کارگران ساختمانی دچار مشکل نشود‪.‬‬ ‫هادی س��اداتی با بیان اینکه بحث ایمنی کارگران‬ ‫س��اختمانی مهم اس��ت و باید با جدیت دنبال شود‪،‬‬ ‫ب��ه ایرنا گفت‪ :‬نهاد های نظارتی و بازرس��ی که متولی‬ ‫حقوق کارگری هس��تند مثل وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی یا سازمان نظام مهندسی باید توجه ویژه ای‬ ‫به ایمنی محیط کار داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در کانون سراسری انجمن های صنفی‬ ‫کارگران ساختمانی جزوه های اموزشی خوبی در این‬ ‫ی عالی‬ ‫زمینه تدارک دیده ایم که قرار اس��ت در شورا ‬ ‫حفاظ��ت مطرح کنیم و مجوز و ش��یوه نامه را بگیریم‬ ‫و از نظر مش��ورتی از ش��ورای عالی حفاظت استفاده‬ ‫کنی��م‪ .‬نایب ریی��س کانون عال��ی انجمن های صنفی‬ ‫کارگران ساختمانی در ادامه نظارت نهاد های بازرسی‬ ‫ب��ر ش��یوه نامه های ایمنی را موج��ب کاهش حوادث‬ ‫س��اختمان و باال رفتن ایمنی س��اختمان ها دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬درصدد هس��تیم تا نهاد های نظارتی بیش��تر‬ ‫وارد چرخه نظارت ش��وند زیرا درحال حاضر یا نظارت‬ ‫نیس��ت یا بسیار کم است و معتقدم هر قدر قوانین را‬ ‫ب��ه کارگران تفهیم کنیم و به انها اطالعات و اموزش‬ ‫دهی��م‪ ،‬ت��ا زمانی که نظارت بر ش��یوه نامه ها نباش��د‬ ‫کارگران خود را ملزم به رعایت نمی دانند‪.‬‬ ‫س��اداتی همچنین از کارفرمایان‪ ،‬مهندس��ان ناظر‬ ‫و ش��هرداری ها خواس��ت تا درباره ام��وزش کارگران‬ ‫س��اختمانی و رعایت نکات ایمنی وارد عمل ش��وند و‬ ‫ب��ر این رویه نظارت کنند تا جلوی حوادث کار گرفته‬ ‫شود و ایمنی ساختمان ها باال برود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با انتقاد از هم��کاری نکردن برخی از‬ ‫شهرداری ها در معرفی عوارض کارفرمایان ساختمانی‬ ‫به س��ازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬گاه مشاهده شده‬ ‫میزان عوارضی که از س��وی کارفرمایان ساختمانی به‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی اعالم شده تناسبی با میزان‬ ‫واقعی ندارد و بسیار کمتر از رقم واقعی اعالم می شود‪،‬‬ ‫در صورت��ی که این امر موجب کاهش منابع درامدی‬ ‫س��ازمان تامین اجتماع��ی در بح��ث بیم��ه کارگران‬ ‫ساختمانی می شود و مشکالتی را هم برای کارفرمایان‬ ‫ایجاد می کند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول کارگری تصریح کرد‪ :‬اگر زمانی‬ ‫اطالع��ات درس��تی در زمینه عوارض س��اختمانی به‬ ‫س��ازمان تامین اجتماع��ی اعالم نش��ود و کارگری در‬ ‫ان س��اختمان حادثه ببیند و ماموران س��ازمان برای‬ ‫بررس��ی وارد عمل ش��وند و به امارهای متناقض پی‬ ‫ببرن��د در ان ص��ورت کارفرما ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۱۰‬برابر عوارض‬ ‫جریمه می شود که به زیان کارفرما و پروژه ساختمانی‬ ‫تمام می ش��ود‪ .‬وی از شهرداری ها خواست تا صادقانه‬ ‫و بدون چشم پوشی در زمینه معرفی کارفرمایان عمل‬ ‫کنن��د تا هم منابع س��ازمان تامین اجتماعی در بحث‬ ‫بیمه کاهش نیابد و هم به زیان کارگران س��اختمانی‬ ‫تمام نشود‪.‬‬ ‫قانون بیمه اجتماعی کارگران س��اختمانی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬به تصویب مجلس ش��ورای اس�لامی رس��ید‪.‬‬ ‫بر اس��اس م��اده ‪ ۵‬قانون بیم��ه اجتماع��ی کارگران‬ ‫س��اختمانی‪ ،‬س��ازمان تامین اجتماعی مکلف شده با‬ ‫دریافت ‪ ۷‬درصد حق بیمه س��هم بیمه شده از کارگر‬ ‫و ‪ ۱۵‬درص��د مجموع عوارض ص��دور پروانه از مالک‬ ‫برای تداوم پوش��ش بیمه تمام کارگران س��اختمانی‬ ‫اق��دام کن��د‪ .‬در ص��ورت تامی��ن نش��دن منابع الزم‬ ‫برای گس��ترش پوش��ش بیمه ای کارگران‪ ،‬با تصویب‬ ‫هیات وزیران افزایش س��قف مجموع ع��وارض تا ‪۲۰‬‬ ‫درصد بالمانع است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪ 21 1397‬شعبان ‪ 8 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 384‬پیاپی ‪2357‬‬ ‫گزارش تحلیلی‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬انجام می شود‬ ‫تولید انبوه ‪ ۳‬محصول با ‪ ۳‬ستاره‬ ‫سید عبدالکریم جوادی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫عوارضی که از صاحبان‬ ‫خودرو گرفته می شود‬ ‫باید برای پارکینگ سازی‪،‬‬ ‫گسترش سطح‬ ‫خیابان ها‪ ،‬افزایش‬ ‫کیفیت اسفالت و‬ ‫زیرساخت ها هزینه شود‪.‬‬ ‫اما کمتر‬ ‫می بینیم بودجه ای که از‬ ‫این راه به دست می اید‬ ‫صرف امور خودش شود‬ ‫شهرداری درامد ناشی از عوارض خودروها را کجا هزینه می کند؟‬ ‫عوارض شفاف‪ ،‬هزینه کرد غیرشفاف‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یک��ی از محل های درامدی ش��هرداری‪ ،‬عوارضی‬ ‫اس��ت که از مردم به دالیل مختلف گرفته می شود‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه‪ ،‬صاحب��ان خودرو از جمله قش��رهایی‬ ‫هستند که ملزم به پرداخت عوارض خودرو شده اند‪.‬‬ ‫یکی از پرسش هایی که در این بحث مطرح می شود‬ ‫و هم��واره مورد پرس��ش بوده به این ش��رح اس��ت‬ ‫ک��ه عوارض خ��ودرو باید صرف چه اموری ش��ود؟‬ ‫و ای��ا برای ام��ور مربوط هزینه می ش��ود؟ برخی از‬ ‫کارشناسان ش��هری معتقدند این عوارض در محل‬ ‫خود هزینه نشده و بیشتر صرف بخش های نمایشی‬ ‫در امر تبلیغات شهرداری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عوارض قابل مالحظه نیست‬ ‫اس��ماعیل چمنی‪ ،‬عضو شورای شهر تبریز درباره‬ ‫محل استفاده عوارض گرفته شده از صاحبان خودرو‬ ‫از طرف ش��هرداری ها‪ ،‬به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫به طور معمول این عوارض برای پارکینگ س��ازی و‬ ‫کاه��ش حجم ترافیک ش��هری و الودگ��ی هوا باید‬ ‫هزینه شود‪ .‬شهرداری بودجه کلی در اختیار دارد و‬ ‫بر اس��اس درامدهای خود‪ ،‬ان را برای خود شهر در‬ ‫بحث خدمات شهری هزینه می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درامدها در بودجه شهرداری ها تعریف‬ ‫می ش��ود و محل صرف ان پس از مصوب شدن در‬ ‫شورای شهر به مرحله اجرا در می اید‪.‬‬ ‫این کارشناس شهری در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ایا محل هزینه ها برای ردیف بودجه ای شهرداری به‬ ‫طور مشخص تعریف شده است‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری ها‬ ‫بر اس��اس براورد درامدی که دارند «هزینه کردها»‬ ‫را تعریف و مش��خص می کنند‪ .‬این هزینه ها شامل‬ ‫هزینه های جاری مانند حق��وق کارمندان خود و‪...‬‬ ‫و باقی نیز در حوزه خدمات ش��هری مانند مس��ئله‬ ‫ترافیک و حمل ونقل و همچنین پروژه های عمرانی‬ ‫مانند ارتقای زیرساخت ها می شود‪.‬‬ ‫چمن��ی در پایان نیز اظهار ک��رد‪ :‬عوارض خودرو‬ ‫به طور معمول زیاد نبوده و رقم باالیی نیس��ت که‬ ‫بخواهیم مش��خص کنی��م برای چه ام��وری هزینه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹پارکینگ سازی از محل عوارض‬ ‫حاش��یه خیابان ها محلی برای اس��یب های شهری‬ ‫اس��ت‪ .‬در کنار افزایش حجم ترافیکی‪ ،‬ش��لختگی‬ ‫چهره شهر باعث تصادف های بسیاری از شهروندان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پارک خودروها در کن��ار پیاده روها عبور و مرور‬ ‫عابران را با مش��کل روبه رو می کند زیرا ممکن است‬ ‫ش��هروندی ناگزیر از عبور بین دو خودرو پارک شده‬ ‫در حاش��یه خیابان باش��د و متوجه خودرو عبوری‬ ‫نشود و تصادف اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ضمن انکه حجم ترافیک‪ ،‬مشکالت‬ ‫زیس��ت محیطی را به دنب��ال دارد و الودگی هوا را‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬این موارد جزو معضل های پنهانی‬ ‫هستند که دیده نمی ش��وند اما اسیب زا هستند‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬نادر است که شورای شهر به این گونه مسائل‬ ‫ورود کن��د و اعالم کند از ای��ن ردیف بودجه ای که‬ ‫حاصل درامد به طور مثال‪ ،‬عوارض خودرو است در‬ ‫فالن محل هزینه ش��ود؛ محلی که مربوط به همان‬ ‫حوزه می شود‪.‬‬ ‫البت��ه قانون گذار ان را در قانون دیده و امده اگر‬ ‫قرار است هزینه ای از صاحبان خودرو که در حاشیه‬ ‫خیابان ها پ��ارک می کنند‪ ،‬گرفته ش��ود باید برای‬ ‫همان محل‪ ،‬صرف پارکینگ سازی شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حت��ی در قانون امده اس��ت اگر‬ ‫نیمی از هزینه های س��اخت پارکینگ‬ ‫از ای��ن محل اس��ت‪ ،‬بای��د نیمی دیگر‬ ‫از س��وی خود شهرداری تامین شود (از‬ ‫بودجه ه��ای ملی که به ش��هرداری ها‬ ‫اختص��اص داده می ش��ود) و بای��د در‬ ‫ان منطقه و مح��ل‪ ،‬پارکینگ عمومی‬ ‫ساخته شود‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬برخی از کارشناس��ان نظر دیگری‬ ‫دارند‪ .‬س��ید عبدالکریم جوادی‪ ،‬عضو ش��ورای شهر‬ ‫مشهد در گفت وگو با «گسترش صنعت» بیان کرد‪:‬‬ ‫قانون می گوید عوارض گوناگونی که گرفته می شود‬ ‫بای��د برای هم��ان صنف یا موضوع در ش��هر هزینه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یکی از عوارضی که در مدیریت ش��هری پرداخته‬ ‫می ش��ود مربوط به خودرو است‪ .‬در نتیجه عوارضی‬ ‫ک��ه از صاحبان خ��ودرو گرفته می ش��ود باید برای‬ ‫پارکینگ س��ازی‪ ،‬گسترش سطح خیابان ها‪ ،‬افزایش‬ ‫کیفیت اسفالت و زیرساخت ها هزینه شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اما کمتر می بینیم بودجه ای که از‬ ‫این راه به دس��ت می اید صرف امور خودش ش��ود‬ ‫و ب��ه طور معمول در جاهای دیگر هزینه می ش��ود‪.‬‬ ‫در اص��ل ش��هرداری ها برای این موض��وع اهمیتی‬ ‫قائل نیس��تند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬در کالنش��هری مانند‬ ‫مشهد پارک های حاشیه خیابان زیاد دیده می شود‬ ‫و شهرداری درامد بس��یاری از محل دریافت وجوه‬ ‫کسب می کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ش��هری گفت‪ :‬قرار بود هر ‪ ۶‬ماه‬ ‫شهرداری پارکینگ سازی داشته باشد و خال موجود‬ ‫را پوش��ش دهد ام��ا حتی یک متر ه��م به این امر‬ ‫اختصاص داده نش��د‪ .‬این می طلبد که‬ ‫خود اعضای ش��ورای شهرها به ویژه در‬ ‫کالنش��هرهایی مانند تهران و مش��هد‬ ‫ورود کنند و پیگیر موضوع باشند‪.‬‬ ‫ج��وادی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��ورای‬ ‫شهرها باید بر اساس قانون تدوین شده‬ ‫ش��هرداری ها را به حرکت به این س��و‬ ‫اسماعیل چمنی‬ ‫مکلف کنن��د و مانع اس��یب هایی که‬ ‫در س��طح خیابان ها و کالنش��هرها رخ عوارض خودرو به طور‬ ‫معمول زیاد‬ ‫می دهد‪ ،‬باشیم‪.‬‬ ‫نبوده و رقم‬ ‫‹ ‹مشکالت پنهان و اشکار‬ ‫باالیی نیست که‬ ‫ام��روز پ��ارک خودروها در حاش��یه‬ ‫بخواهیم‬ ‫خیابان ه��ا پدی��ده ای اس��ت ک��ه در‬ ‫مشخص کنیم‬ ‫این‬ ‫کالنش��هرها بس��یار دیده می شود‪.‬‬ ‫برای چه اموری‬ ‫شلختگی‬ ‫امر در کنار ایجاد ترافیک به‬ ‫هزینه شوند‬ ‫شهر دامن می زند‪ .‬جوادی در این باره‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خودروهای پارک ش��ده در‬ ‫� موقعیت های نمایشی تبلیغی‬ ‫ج��وادی با اش��اره به ادام��ه دار بودن‬ ‫معض��ل ترافیک ش��هری عن��وان کرد‪:‬‬ ‫امروز شاهد هس��تیم که در هیچ یک از‬ ‫کالنشهرها و ش��هرهای دیگر‪ ،‬این مهم‬ ‫اتفاق نمی افتد و هر روز معضل ترافیک‪،‬‬ ‫الودگی هوا‪ ،‬مشکل ناامنی برای عابران‬ ‫پی��اده‪ ،‬حت��ی دوچرخه س��واران و‪ ...‬در‬ ‫ش��هرهایی مانند تهران و مشهد بیشتر‬ ‫می شود‪ .‬تمام این مسائل ناشی از توجه‬ ‫نکردن شهرداری ها به امر پارکینگ سازی است‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس ش��هری در پاس��خ به این پرسش که ایا‬ ‫قانونی وجود دارد که شهرداری ها را مکلف به هزینه‬ ‫کردن عوارض خودروها برای پارکینگ س��ازی کند و‬ ‫در صورت پیروی نکردن بازخواست شوند‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫ه��ر حال هنگام تعریف ردیف ه��ای بودجه ای عنوان‬ ‫می ش��ود هر منب��ع درامدی باید ب��رای همان محل‬ ‫خرج شود‪.‬‬ ‫‹ ‹احترام به حقوق شهروندان‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬شهرداری باید به حقوق شهروندان‬ ‫احترام بگذارد و قانون گذار ش��ورای ش��هر را تعریف‬ ‫کرده تا قانون درست اجرا شود‪.‬‬ ‫اعضای شورای شهر مکلف هستند شهرداری ها را‬ ‫مجاب کنند ردیف های بودجه را در محل خودش��ان‬ ‫هزینه کنند‪ .‬نباید انحراف بودجه از ردیفی به ردیف‬ ‫دیگ��ر اتفاق بیفتد که باعث ب��ه هم ریختن برنامه ها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این عضو ش��ورای ش��هر به موقعیت های نمایشی‬ ‫برای تبلیغات از سوی شهرداری ها اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫گاهی دیده می شود درامدها تنها صرف موقعیت های‬ ‫نمایشی از سوی ش��هرداری ها می شود که تبلیغاتی‬ ‫برای خود انها به شمار می رود‪.‬‬ ‫جوادی در نهایت گف��ت‪ :‬در بعضی مواقع اعضای‬ ‫ش��ورای شهر ورود می کنند اما سلیقه ها و مشکالتی‬ ‫که در خود گروه اعضای ش��ورای ش��هر وجود دارد‬ ‫کارش��کنی هایی اتفاق می افتد و ردیف بودجه ای در‬ ‫محل خودش هزینه نمی ش��ود و در این بس��تر این‬ ‫شهروندان هستند که بیشترین اسیب را می بینند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫از انجا که دربرخی از موارد بکارگیری نیروی انسانی‬ ‫بر اس��اس تخصص‪ ،‬اموزش و تجربه به درستی انجام‬ ‫نش��ده نمی توان انتظار داش��ت درامدها نیز در محل‬ ‫مناسب خود هزینه ش��ود‪ .‬ترافیک های خسته کننده‬ ‫گو می��ر ناش��ی از الودگ��ی ه��وا و امار‬ ‫ش��هری‪ ،‬مر ‬ ‫باالی تصادف ها نش��ان می دهد مدیریت کالن شهری‬ ‫دارای ضعف هایی اس��ت که سالمت جامعه را تهدید‬ ‫می کند‪ .‬جالب تر اینجاس��ت که نهادی دیگر در کنار‬ ‫ش��هرداری ها به وجود امدند تا تضمینی برای اجرای‬ ‫قوانین باش��ند‪ .‬اما هنوز اگر بگوییم معضل ها افزایش‬ ‫نیافته‪ ،‬کمتر نیز نشده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫خودروهایی با کالس و کیفیت جهانی تولید مشترک می شود‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬به طور قطع امس��ال‬ ‫وضعیت واردات خودرو اسان تر از قبل نخواهد شد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در پاس��خ به این سوال که سیاست ها و برنامه های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال ج��اری در قبال واردات خودرو چگونه‬ ‫خواهد بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت که در سال‬ ‫گذشته ابالغ شد‪ ،‬انجام می شود و ما به عنوان وزارتخانه موظف به اجرای‬ ‫این سیاست ها هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اما به هر حال برای بخش خودرو یکی از سیاس��ت های کلی‬ ‫تولیدات مشترک است که به طور قطع به نفع تولید داخل اصالح خواهد‬ ‫شد و سیاست ما ان است که برای تقویت خودروهای ساخت داخل این‬ ‫روند را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ به اینکه با این ش��رایط‬ ‫ایا باید انتظار سخت شدن مقررات واردات خودرو را داشت‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫به طور حتم وضعیت واردات از شرایط فعلی اسان تر نخواهد شد‪ .‬اکنون‬ ‫پروژه های جدیدی در دس��ت اجرا اس��ت که اگر به بهره برداری برس��ند‬ ‫همان خودروهای خارجی با همان کالس و کیفیت را در ایران‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫رحمانی در گفت وگو با ایس��نا ادامه داد‪ :‬فرض کنید شرکتی‬ ‫مانند رنو وارد ایران ش��ود و بخواه��د به تولید بپردازد‪ ،‬به طور‬ ‫قطع این ش��رکت ب��ه عنوان مث��ال‪ ،‬پراید تولی��د نمی کند و‬ ‫خودرویی مناسب روز دنیا تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه رنو با بنز و بی ام و تفاوت بس��یار دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بازار ما این گونه نیس��ت که مصرف عامه مردم ما بنز و بی ام و باش��د‬ ‫اکنون بیشترین تولید و مصرف خودرو مربوط به سواری هایی مانند پراید‪،‬‬ ‫‪ ،۴۰۵‬سمند و خودروهایی از این دست می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پایان گفت‪ :‬با این وجود به طور‬ ‫حت��م در طول زمان‪ ،‬خودروهای کیفی تر در همین کالس نرخ جایگزین‬ ‫موارد قبلی خواهند ش��د و در سال های اینده باید روی این روند حساب‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫قوانین مرتبط با واردات خودرو در سال گذشته باعث شده است تعرفه‬ ‫واردات خودرو افزای��ش یابد و واردات برخی خودروها در عمل‬ ‫ممنوع شود‪.‬‬ ‫در ش��یوه نامه واردات خودرو تعرف��ه واردات خودرو با حجم‬ ‫موت��ور ‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۱۵۰۰‬سی س��ی از ‪ ۴۰‬ب��ه ‪ ۵۵‬درصد‪ ،‬تعرفه‬ ‫واردات خودروهای با حجم موتور ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬سی س��ی از‬ ‫‪ ۵۵‬ب��ه ‪ ۷۵‬درصد و تعرفه واردات خودروه��ای با حجم موتور‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬سی سی نیز از ‪ ۵۵‬به ‪ ۹۵‬درصد افزایش یافته و‬ ‫طبق این شیوه نامه واردات خودروهای با ارزش گمرکی بیش از ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫دالر نیز ممنوع اعالم شده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب واردات برند پورشه به کشور متوقف شده و در برندهایی‬ ‫همچون بی ام و‪ ،‬بنز و لکسوس نیز تنها مدل های پایه و ارزان تر از ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫دالر‪ ،‬امکان ورود به کشور را خواهند داشت‪.‬‬ ‫برندهایی همچون سیتروئن‪ ،‬رنو‪ ،‬هیوندای‪ ،‬تویوتا‪ ،‬نیسان‪ ،‬سانگ یانگ‪،‬‬ ‫کیا‪ ،‬میتسوبیش��ی و دی اس نیز همچون گذشته امکان ورود به کشور را‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫گروه صنعت‪ :‬ستاره ش��دن محصوالت نشانه کیفیت انها‬ ‫بوده که در جلب رضایتمندی مشتریان بسیار کارساز است‪.‬‬ ‫در این بحث صنعت خودرو ایران خالهای بس��یار دارد که‬ ‫خودروسازان تالش در پر کردن این امر دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» پ��س از انعقاد‬ ‫قراردادهای خودرویی بس��تر برای ارتقای کیفی محصوالت‬ ‫و رسیدن به استانداردهای جهانی فراهم شده و برنامه ریزی‬ ‫خودروسازان به این سو است‪ .‬امید است با سختگیری هایی‬ ‫که س��ازمان ملی استاندارد به لحاظ مولفه های استانداردی‬ ‫اعمال کرده صنعت خودرو را به جایگاه اصلی خود رهنمود‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گ��زارش ارزیاب��ی کیفی خودروهای س��واری‬ ‫تولیدی‪ ،‬دی س��ال گذش��ته پژو ‪ ۲۰۰۸‬در باالترین سطح‬ ‫کیفی قرار گرفت‪ .‬ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد‬ ‫ایران در این گزارش خودروهای تولیدی ساندرو‪ ،‬پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫اتوم��ات‪ ،‬تندر ‪ ۹۰‬پالس اتومات و پارس تندر را ‪ ۴‬س��تاره‬ ‫اعالم کرد‪ .‬همچنی��ن تندر ‪ ۹۰‬ایران خودرو‪ ،‬رانا‪ ،‬پژو ‪،۲۰۶‬‬ ‫دنا پ�لاس‪ ،‬برلیان��س ‪ H ۲۳۰‬و پژو ‪ ۲۰۶‬صن��دوق دار نیز‬ ‫‪ ۳‬س��تاره ش��دند‪ .‬ضمن انکه در گروه خودروهای با سطح‬ ‫قیمت��ی باالتر از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان پژو ‪ ،۲۰۰۸‬نیومزدا ‪۳‬‬ ‫و س��وگیتی گران ویتارا ‪ ۴‬ستاره از ‪ ۵‬ستاره کیفی را کسب‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ارتقای کیفی و رس��یدن به سطوح استانداردهای جهانی‬ ‫برای جذب س��تاره های بیشتر در س��ال ‪ ۹۷‬نیز ادامه دارد‬ ‫و س��ایت ها و پایگاه های فعال خودروس��ازان ضمن افزایش‬ ‫تیراژها از ارتقای کیفی محصول می گویند‪.‬‬ ‫در ادامه این ماجرا حمی��د حاجی زاد منصور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ایران خودرو تبریز از تولید انبوه ‪ ۳‬محصول سورن‬ ‫س��ال‪ ،‬سورن توربوشارژ و س��مند ‪ LX‬سال در این شرکت‬ ‫خبر داد که در سال ‪ ۳ ،۹۷‬ستاره خواهند شد‪.‬‬ ‫حاج��ی زاد منصور با بی��ان اینکه بر اس��اس برنامه ریزی‬ ‫انجام شده‪ ،‬امس��ال در شرکت ایران خودرو تبریز ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫خودرو تولید می ش��ود‪ ،‬ب��ه ایکوپرس گفت‪ :‬ای��ن تعداد از‬ ‫طریق ش��بکه نمایندگی های گروه صنعتی ایران خودرو به‬ ‫فروش خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت ایران خودرو تبریز س��ال ‪ ۹۶‬با تعریف‬ ‫اقدام های پیش��گیرانه و استانداردسازی فرایندهای موثر بر‬ ‫کیفیت محصوالت‪ ،‬موفق به ارتقای رتبه کیفی ‪ ۲‬محصول‬ ‫سمند و سورن از یک ستاره به ‪ ۲‬ستاره شد و بهبود سطح‬ ‫کیفی این ‪ ۲‬محصول به ‪ ۳‬ستاره نیز جزو برنامه های سال‬ ‫‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫حاجی زاد منصور در زمین��ه برنامه صادراتی ایران خودرو‬ ‫تبری��ز اظه��ار کرد‪ :‬این ش��رکت س��ال گذش��ته موفق به‬ ‫صادرات ‪ ۴۸۰‬س��مند به کشور عراق و ‪ ۹۶‬سمند به شکل‬ ‫‪ SKD‬به سنگال شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایران خ��ودرو تبری��ز همچنین دیگر‬ ‫برنامه صادراتی این شرکت در سال گذشته را صادرات ‪۱۱۷‬‬ ‫دستگاه خانواده س��مند از جمله سمند بنزینی ال ایکس با‬ ‫موتور ای اف‪ ،۷‬س��مند ال ایکس‪ ،‬سمند ای ال ایکس با موتور‬ ‫ ای اف ‪ ۷‬به کشور های اذربایجان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬سنگال و عراق‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ایران خودرو تبریز در توسعه صنعت‬ ‫قطعه س��ازی این اس��تان بس��یار موثر بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫منظور کاهش هزینه های لجس��تیکی و پاس��خ دهی سریع‬ ‫به ایرادهای کیفی‪ ،‬تعدادی از قطعه س��ازان در این س��ایت‬ ‫تولیدی مس��تقر شده اند که این امر باعث افزایش و توسعه‬ ‫صنعت در این منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫حاجی زاد منصور در پایان خاطر نش��ان کرد‪ :‬ایران خودرو‬ ‫تبریز با تکیه بر نیروی جوان و فعال خود از اغاز تاس��یس‬ ‫تاکنون توانسته است تولید بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار دستگاه انواع‬ ‫خودرو سواری را محقق کند‪.‬‬ ‫اس��تان اذربایجان ش��رقی یکی از مناطق صنعتی کشور‬ ‫اس��ت که در امر خودرو و ماشین س��ازی فعالیت گس��ترده‬ ‫کرده و در این راس��تا پیش��ینه طوالنی در کشور داشته و‬ ‫ظرفیت مناسبی برای توسعه صنعت خودرو دارد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬ش��یوه نامه ارزیاب��ی کیف��ی خودروهای‬ ‫داخلی (ادیت) تغییر کرده و در این باره سختگیرانه تر عمل‬ ‫می شود‪ .‬متناسب با تغییر ش��یوه نامه ارزیابی‪ ،‬نحوه تعیین‬ ‫و اعالم س��طح کیفی خودروها نیز تغیی��ر کرده و به جای‬ ‫ارائه نمره منفی‪ ،‬خودروها ستاره دار می شوند به گونه ای که‬ ‫یک س��تاره‪ ،‬پایین ترین و ‪ ۵‬س��تاره‪ ،‬باالترین سطح کیفی‬ ‫خودروها را نشان می دهد‪.‬‬ ‫در روش جدی��د ارزیاب��ی کیف��ی خودروه��ای داخل��ی‪،‬‬ ‫ب��ر عی��وب عملکردی خودرو نس��بت به عی��وب ظاهری و‬ ‫همچنین اس��تفاده از ش��اخص های کاهنده س��طح کیفی‬ ‫خودرو برای خودروهای دارای عیب ایمنی تمرکز بیشتری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 384‬پیاپی ‪2357‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫شهرک صنفی پوشاک‬ ‫اطراف مشهد‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫در سفر به اس��تان خراسان رضوی ضمن بازدید از زیرساخت های‬ ‫شهرک های صنعتی این استان‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬کمیته ای تشکیل شود‬ ‫تا یکی از ش��هرک های صنعتی اطراف مش��هد را به عنوان شهرک‬ ‫صنفی پوشاک انتخاب کنند‪ .‬بدین منظور سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی تمام امکانات را در اختیار این شهرک قرار‬ ‫می دهد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬صادق نجفی‬ ‫در نشس��ت تخصصی پوشاک و نس��اجی در اتاق اصناف مشهد با‬ ‫بی��ان ای��ن مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬کارگروه تخصصی پوش��اک و نس��اجی‬ ‫تش��کیل شده اس��ت و کارها را به جلو می برد‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه یک هزار‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬میلیارد دالر بازار مصرف پوش��اک در دنیا اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این بازار در ایران ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫نجفی با اعالم اینکه در ‪ ۵‬اس��تان کش��ور برای توس��عه صنایع‬ ‫نساجی و پوشاک به صورت ازمایشی برنامه داریم‪ ،‬گفت‪ :‬طراحی‪،‬‬ ‫نرخ گ��ذاری‪ ،‬فناوری و تس��هیالت بانکی را در س��طح ملی برای‬ ‫صنایع نساجی و پوشاک پیش می بریم‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران سود خرده فروشی پوشاک در‬ ‫کش��ور را ‪ ۷۰‬درصد دانس��ت و اضافه کرد‪ :‬این رقم در دنیا حدود‬ ‫‪ ۲۵‬درصد اس��ت‪ .‬نجفی با بیان اینکه در سطح ملی با انجمن ملی‬ ‫پوش��اک ایران برنامه هایی داریم‪ ،‬گفت‪ :‬تسهیالت صندوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک را ب��ه عنوان مش��وق در اختیار‬ ‫تولیدکنندگان پوشاک قرار می دهیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بزرگترین مش��کل صنعت بس��ته بندی این اس��ت که هنوز تولید کننده‬ ‫نمی داند باید به مصرف کننده احترام بگذارد و باید مصرف کننده را بیش��تر‬ ‫به محصوالت خود وابس��ته کند‪ .‬از همین رو اس��ت که همچنان از امکانات‬ ‫قدیمی و هر مدل بس��ته بندی اس��تفاده می کند‪ .‎‬اگر بخواهیم معضل های‬ ‫بس��ته بندی را بررسی کنیم و به اسیب شناس��ی ان بپردازیم‪ ،‬شاید بتوان‬ ‫گفت بزرگترین معضل ان‪ ،‬نبود احترام به مصرف کننده است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬خیلی ها با بازکردن بس��ته بندی کاالهای خریداری شده‪،‬‬ ‫دچار مشکل هستند‪ .‬به نظر من این مسئله بزرگترین معضلی است که با‬ ‫ان در این زمینه درگیر هس��تیم و علتش هم به نبود توازن در رابطه بین‬ ‫عرضه و تقاضا بازمی گردد‪.‬‬ ‫‏ هرچند بس��ته بندی ها کیلومترها دورتر از محل تولید باید تهیه شود اما‬ ‫یک مشت دستمال کاغذی به جای یک برگه‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دستمال کاغذی را در بس��ته بندهای متفاوت تولید‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫باره��ا پیش ام��ده پس از ب��از ک��ردن در جعبه‬ ‫دس��تمال کاغ��ذی موفق به خارج ک��ردن یک الیه‬ ‫دس��تمال نش��ده اید و چند الیه با هم خارج ش��ده‬ ‫اس��ت یا اینکه بعد از مصرف نیمی از دس��تمال های‬ ‫کاغذی در جعبه های مستطیل شکل قصد داشته اید‬ ‫یک برگه دستمال کاغذی را از جعبه بیرون بکشید‬ ‫ام��ا حجم زیادی از برگه های دس��تمال با هم خارج‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د ضع��ف دس��تگاه های‬ ‫بس��ته بندی و فناوری قدیمی مورد استفاده در این‬ ‫صنعت عامل اصلی ناتوانی مصرف کننده در استفاده‬ ‫مناسب از جعبه دستمال کاغذی است‪.‬‬ ‫در حالی که دس��تمال کاغذی مرغوب و مناسب‬ ‫دارای بس��ته بندی اس��تاندارد با کش��یدن یک برگ‬ ‫دس��تمال کاغذی تمام برگه ها به بیرون نمی ریزد و‬ ‫دارای استحکام کافی است‪.‬‬ ‫به گفت��ه فعاالن صنایع س��لولزی‪ ،‬دس��تگاه های‬ ‫مورد استفاده در جای گذاری و بسته بندی دستمال‬ ‫کاغذی فرسوده و قدیمی است‪.‬‬ ‫این دستگاه های تولید شده در چین معادل حدود‬ ‫‪ ۵0‬ت��ا ‪ ۱۵0‬میلیون تومان اس��ت‪ ،‬ح��ال انکه نوع‬ ‫جدید این دستگاه های تولید شده در چین‪ ،‬تایوان‪،‬‬ ‫ایتالیا و‪ ...‬به ایران وارد می شود و واردکننده باید در‬ ‫حدود ‪ ۳/۵‬تا ‪ ۴‬میلیون دالر هزینه کند‪.‬‬ ‫اکن��ون وضعیت صنایع س��لولزی در ایران چندان‬ ‫مناس��ب نیس��ت و رکود ب��ازار به ای��ن صنعت نیز‬ ‫سرایت کرده است‪ .‬در این بین برخی از سودجویان‬ ‫در قال��ب محص��والت لوک��س به واردات ی��ا قاچاق‬ ‫دستمال کاغذی نیز پرداخته اند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که دستمال کاغذی در داخل‬ ‫کش��ور تولید می ش��ود و نیاز به حمایت بیش��تری‬ ‫دارد‪ .‬یک��ی از مواردی که در حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬حمایت از کاالی با کیفیت ایرانی است‬ ‫و در این زمینه با اندکی حمایت می توان مش��کالت‬ ‫کنون��ی را برط��رف ک��رد و مان��ع واردات و قاچاق‬ ‫دستمال کاغذی شد‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه بی��ش از ‪ ۳0‬واح��د‬ ‫صنعت��ی در تولی��د دس��تمال کاغ��ذی در کش��ور‬ ‫فعالی��ت دارن��د و افزون ب��ر نی��از داخل��ی تولی��د‬ ‫می کنن��د‪ ۱۸0 ،‬ت��ا ‪ ۲00‬ه��زار ت��ن تولید س��االنه‬ ‫دارن��د و برای ‪ ۷‬هزار نفر اش��تغال مس��تقیم ایجاد‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬مصرف کننده ناراضی از بس��ته بندی‬ ‫نامناس��ب داخلی‪ ،‬دس��تمال کاغذی های وارداتی را‬ ‫می خرد‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪ ،‬دس��تمال مرطوب و‬ ‫دستمال کاغذی از جمله اجناسی هستند که نه تنها‬ ‫اکنون ظرفیت تولید دس��تمال کاغذی در کش��ور‬ ‫بیش از نیاز بازار داخلی اس��ت به طوری که بیش از‬ ‫این تعداد واحد صنعتی در تولید دس��تمال کاغذی‬ ‫در کش��ور فعالیت دارند و بیش از نیاز داخلی تولید‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫س��امان س��ارنگ پور‪ ،‬عضو انجمن صنایع سلولزی‬ ‫بهداش��تی ایران در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این واحدها ‪ ۱۸0‬تا ‪ ۲00‬هزار تن تولید‬ ‫س��االنه دارند و برای ‪ ۷‬هزار نفر اش��تغال مس��تقیم‬ ‫ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با این حال‪ ،‬کارخانه های تولیدکننده‬ ‫دس��تمال کاغذی که دس��تگاه های جدی��د و به روز‬ ‫استفاده می کنند با مش��کل خروج برگه های متعدد‬ ‫از س��وی مصرف کنن��ده رو به رو نمی ش��وند زیرا این‬ ‫دس��تگاه ها برگه های رویی را یک تای مجزا می زند‬ ‫که خروج برگه اول را اسان تر می کند‪.‬‬ ‫س��ارنگ ادامه داد‪ :‬اکنون دستگاه های قدیمی در‬ ‫بیش��تر واحدهای تولید دس��تمال کاغذی استفاده‬ ‫می ش��ود که اپراتور دستگاه‪ ،‬تای برگه اول را دستی‬ ‫می زن��د و س��رعت در انج��ام ای��ن کار باعث خروج‬ ‫نامناسب برگه اول می شود‪.‬‬ ‫ای��ن عضو انجم��ن صنایع س��لولزی بهداش��تی‬ ‫ایران تصریح کرد‪ :‬دس��تگاه های مورد اس��تفاده در‬ ‫جای گذاری و بس��ته بندی دستمال کاغذی فرسوده‬ ‫و قدیمی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» در چن��د‬ ‫ی وارد دوره ‬ ‫ده��ه گذش��ته‪ ،‬دس��تمال کاغ��ذ ‬ ‫جدی��دی از فن��اوری و خالقی��ت ش��ده و دیگ��ر‬ ‫ی��ک محص��ول معمولی نیس��ت‪ ۲ .‬ویژگ��ی اصلی‬ ‫م��ورد نظ��ر ش��رکت های تولیدکنن��ده محصوالت‬ ‫کاغ��ذی‪ ،‬بهداش��ت و صرف��ه اقتص��ادی محص��ول‬ ‫است‪.‬‬ ‫این ویژگی های منحصربه فرد (به طور کلی قابلیت‬ ‫جذب‪ ،‬در دس��ترس بودن و توزیع اس��ان) عملکرد‬ ‫عال��ی و امنیت بیش��تری را ب��رای مصرف کننده به‬ ‫ارمغان می اورد‪ ،‬اسیب ها در زمینه بهداشتی نبودن‬ ‫را پایین می اورد و سالمت را سبب می شود‪.‬‬ ‫هم برای تولید کننده و هم برای فروش��نده‪ ،‬رشد‬ ‫بالقوه در بازار و نفوذ در ان با تولید بیشتر و کیفیت‬ ‫برتر مسئله حیاتی است‪.‬‬ ‫تمرکز بر نیاز مش��تری و خالقیت در تولید‪ ،‬کلید‬ ‫اصلی موفقیت در تولید محصول اس��ت‪ .‬رش��د این‬ ‫محصول در کشورهای مختلف با توجه به فرهنگ و‬ ‫اهداف تولید کنندگان از هم متفاوت است‪.‬‬ ‫اما به طور کلی میانگین رش��د فروش دس��تمال‬ ‫کاغذی از س��ال ‪ ۲۰۰۵‬تا ‪ ۲۰۱۰‬میالدی در اروپا به‬ ‫میزان ‪ ۱۱‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت تای اول در خروج‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت»از بسته بندی دستمال کاغذی داخلی نشان داد‬ ‫تولیدشان کم نیست بلکه چندین برابر نیاز کشور تولید‬ ‫‹ ‹گردش مالی ‪ ۱00‬میلیارد تومانی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ماشین االت مورد استفاده‬ ‫بنابراین هیچ گونه نیازی به واردات انها نیس��ت‪.‬‬ ‫در صنعت بس��ته بندی نیز ضعیف است؛ در صورتی‬ ‫ام��ا متاس��فانه ب��ا واردات ای��ن کااله��ا کارگاه های‬ ‫که جعبه های اماده ش��ده در کارخانه های دستمال‬ ‫تولیدی داخل تعطیل می ش��وند‪ ،‬همان طور که این‬ ‫کاغ��ذی نیز به درس��تی جای گذاری ش��ود باز هم‬ ‫اتفاق نیز افتاده و به تازگی ‪ ۷‬کارخانه تعطیل ش��ده‬ ‫مصرف کننده به راحتی قادر به استفاده از ان نیست‪.‬‬ ‫ است‪.‬‬ ‫حال انکه س��رانه مصرف محصوالت س��لولزی در‬ ‫‹ ‹بسته های مناسب‬ ‫ایران حدود ‪ ۱۲۰۰‬گرم و این س��رانه در کشورهای‬ ‫مهدی یوس��فیان‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن صنایع‬ ‫پیشرفته حدود ‪ ۳۵‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫س��لولزی در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار‬ ‫در حقیقت بررسی صنعت و ظرفیت تولید صنایع‬ ‫کرد‪ :‬در قسمت مشخص شده در جعبه های دستمال‬ ‫س��لولزی و بهداش��تی مهم ترین و اساسی ترین کار‬ ‫کاغذی برای خروج برگه اول نش��انگری وجود دارد‬ ‫در هر کشور به ش��مار می رود چرا که مورد استفاده‬ ‫که باید برگه اول را به قسمت خروجی هدایت کند‪.‬‬ ‫تمامی اقشار جامعه و تمامی مقاطع سنی قرار گرفته‬ ‫یوس��فیان تاکید ک��رد‪ :‬خروج مناس��ب برگه های‬ ‫و نیز به طور مستقیم با سالمت افراد و در نتیجه‪ ،‬با‬ ‫دس��تمال کاغذی به نوع تولید و مواد اولیه مصرفی‬ ‫بقای جامعه سروکار دارد‪.‬‬ ‫در تولید ان مرتبط نیست و فقط کیفیت بسته بندی‬ ‫ای��ن بخ��ش از صنای��ع به دلی��ل اهمی��ت موارد‬ ‫در این صنعت‪ ،‬تعیین کننده استفاده مناسب است‪.‬‬ ‫پیش گفته به لحاظ تولیدی بس��یار حس��اس بوده و‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن صنایع س��لولزی گفت‪:‬‬ ‫از نظر تهیه مواد اولیه‪ ،‬تجهیزات تولیدی‪ ،‬بهداشت‪،‬‬ ‫جعبه های اماده ش��ده برای بسته بندی‬ ‫کیفی��ت محص��ول مصرف��ی و کیفیت‬ ‫دس��تمال کاغ��ذی ب��ه کارخانه ه��ای‬ ‫ظاه��ری ش��رکت های متع��ددی را به‬ ‫جعبه های اماده شده‬ ‫تولید ارس��ال می شود و این کارخانه ها برای بسته بندی دستمال رقاب��ت تنگاتنگ ب��ا یکدیگ��ر ترغیب‬ ‫دس��تمال را در جعبه ه��ای ام��اده‪،‬‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫کاغذی به کارخانه های‬ ‫جای گذاری می کنند‪.‬‬ ‫تولید ارسال می شود و‬ ‫تولی��د جهانی دس��تمال کاغذی در‬ ‫ل‬ ‫ ‬ ‫دستما‬ ‫ ها‬ ‫ه‬ ‫کارخان‬ ‫این‬ ‫ ها‬ ‫ه‬ ‫جعب‬ ‫اگر‬ ‫بنابراین‬ ‫او تصریح ک��رد‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۳۵‬میلیون تن در س��ال اس��ت‪.‬‬ ‫را در جعبه های اماده‪،‬‬ ‫مناس��ب‬ ‫ االت‬ ‫ن‬ ‫ماش��ی‬ ‫با دس��تگاه ها و‬ ‫ای��ن گردش مال��ی در ‪ ۲‬بخش تولید و‬ ‫جای گذاری می کنند‬ ‫تهیه ش��ده باش��د در نحوه مصرف نیز بنابراین اگر جعبه ها با بسته بندی دس��تمال کاغذی در ایران‬ ‫مشکلی ایجاد نمی شود اما جای گذاری دستگاه ها و ماشین االت حاصل می شود‪.‬‬ ‫دستمال ها در جعبه های اماده شده نیز مناسب تهیه شده باشد‬ ‫ب��ر اس��اس اماره��ای رس��می‪،‬‬ ‫در نحوه مصرف نیز‬ ‫باید به درستی انجام شود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر به صورت اس��می ‪۳۰۰‬‬ ‫یوس��فیان اف��زود‪ :‬کارخانه ه��ای مشکلی ایجاد نمی شود اما‬ ‫واح��د تولی��د محص��والت س��لولزی و‬ ‫جای گذاری دستمال ها در‬ ‫تولیدکنن��ده بای��د در بس��ته بندی و جعبه های اماده شده نیز بهداش��تی در کش��ور وجود دارد اما در‬ ‫جای گذاری درست دستمال کاغذی ها باید به درستی انجام شود ش��کل واقع��ی بین ‪ 30‬تا ‪ ۵۰‬ش��رکت‬ ‫دقت کنند‪.‬‬ ‫تولیدکننده در سطح کشور هستند که‬ ‫«بازکردن » چالش اصلی بسته بندی در ایران‬ ‫در صورتی که طراحی بس��ته بندی درست انجام نشده باشد‪،‬‬ ‫تدری��س می ش��ود و از ان بدتر اینکه ما هی��چ منبع و کتاب‬ ‫سفارش دهنده و مصرف کننده زیان خواهند دید و با این کار‪،‬‬ ‫جامعی برای اموزش طراحی بسته بندی نداریم‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری روی چاپ و استفاده از مواد متفاوت از قبیل‬ ‫این در حالی است که طراحی با ساخت نخستین محصول‬ ‫کاغ��ذ و مقوا‪ ،‬به دور انداخته می ش��ود و ای��ن بی حرمتی به‬ ‫به دس��ت بشر متولد ش��د و تا امروز به حیات خود ادامه داده‬ ‫روزگار است‪.‬‏‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما در طول تاریخ به فراخور انقالب هایی که در زندگی‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬کم تعداد ب��ودن طراحان متخصص نیز بر‬ ‫بش��ر رخ داده‪ ،‬تعریف طراحی نیز دستخوش تغییراتی اندک‬ ‫ضعف صنعت بس��ته بندی افزوده اس��ت‪ ،‬به این دلیل که در‬ ‫یا اساس��ی شده اس��ت و در این عصر نقش طراحی به حدی‬ ‫داود اکبری‬ ‫دانشگاه ها و اموزشگاه ها رشته بسته بندی وجود ندارد‪.‬‬ ‫پررنگ ش��ده که دیگر به هیچ وجه قابل چشم پوشی نخواهد‬ ‫کارشناس طراحی صنعتی‬ ‫فقط یک واحد بسته بندی و ان هم برای معرفی این صنعت‬ ‫بود‪ .‬امروزه طراحان در کشورهای پیشرفته از مرحله طراحی‬ ‫به دانشجویان و هنرجویان در ‪ 2‬ترم رشته گرافیک و طراحی‬ ‫محص��ول فرات��ر رفته و به طراحی س��بک زندگی انس��ان ها‬ ‫صنعتی وجود دارد که ان هم متاس��فانه ب��ا اطالعات و روش های قدیمی‬ ‫مشغول هستند‪.‬‬ ‫اگ��ر م��ا قص��د داری��م س��بکی از زندگی را داش��ته باش��یم ک��ه فاقد‬ ‫ناهنجاری های موجود در س��بک های دیگر باش��د‪ ،‬باید از طراحان بیش از‬ ‫پیش کمک بگیریم‪.‬‬ ‫برای داشتن یک بسته بندی خوب و موفق‪ ،‬در قدم نخست باید انتخابی‬ ‫راهبردی در طراحی ان داش��ته باش��یم‪ ،‬یعنی باید دقیق مش��خص کنیم‬ ‫که می خواهیم روی چه بخش��ی تمرکز کنیم‪ ،‬س��پس به بررسی چگونگی‬ ‫بس��ته بندی انچه نیاز داریم‪ ،‬بپردازیم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬برای اینکه بدانیم‬ ‫کاالی ما مناس��ب و مورد نیاز چه کسی و کس��انی می تواند باشد‪ ،‬نخست‬ ‫باید گروه مخاطب را به درس��تی شناس��ایی کنیم و برای به دست اوردن‬ ‫چنین ش��ناختی‪ ،‬هم تحقیقات میدانی و هم کتابخانه ای و نیز اش��نایی با‬ ‫ظرفیت های بازار الزامی است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!