روزنامه گسترش صنعت شماره 385 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 385

روزنامه گسترش صنعت شماره 385

روزنامه گسترش صنعت شماره 385

‫سال سی ام‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 3‬راهکار استاندار برای رفع مشکالت صنعتی شرق تهران‬ ‫اس��تاندار ته��ران در اغاز مرحله دوم س��فرهای شهرس��تانی خود با هدف بررس��ی و ارائه‬ ‫راهکاره��ای عملیاتی و اجرایی برای رفع مش��کالت واحدهای تولیدی‪ ،‬یکش��نبه از ش��هرک‬ ‫صنعت��ی عباس اباد و خوارزمی بازدید کرد‪ .‬موارد مربوط به دریافت مالیات ارزش افزوده تولید‬ ‫و مش��کالت برخی صنعتگران در ش��هرک صنعتی عباس اباد با اداره ها از مهم ترین موضوعات‬ ‫مطرح شده از سوی صاحبان صنایع در بازدید مقیمی‪ ،‬استاندار تهران بود‪ .‬در شهرک صنعتی‬ ‫خوارزمی نیز بیشترین مشکالت این شرکت ها مربوط به استمهال تسهیالت دریافتی و تامین‬ ‫پیاپی ‪ 2358‬دوره جدید شماره ‪385‬‬ ‫س��رمایه در گردش بوده و اس��تاندار تهران دس��تورهای الزم درباره این م��وارد را صادر کرد‪.‬‬ ‫اس��تاندار ته��ران فرایند تصمیم گیری و تصمیم س��ازی را گامی موث��ر در برون رفت از فضای‬ ‫بو کار فعلی توصیف کرد و راهکارهای وی برای رفع مش��کالت صنعتگران وابس��ته به‬ ‫کس�� ‬ ‫تصمیم گیری مدیران شهرس��تان‪ ،‬اس��تان و کشور عنوان ش��د به طوری که رفع برخی از انها‬ ‫نیازمند اتخاذ تصمیم در س��طح شهرستان‪ ،‬برخی دیگر نیازمند طرح در ستاد تسهیل استان‬ ‫است‪...‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫ ‪ 19‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 22‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪ 9‬مه ‪2018‬‬ ‫‪4‬‬ ‫«گسترش صنعت» از جدیدترین فعالیت های ایدرو در حوزه نفت وگاز گزارش می دهد‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گام های توسعه در سرزمین انرژی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 19‬اردیبهشت ‪ 22 1397‬شعبان ‪ 9 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 385‬پیاپی ‪2358‬‬ ‫«گسترش صنعت» از جدیدترین فعالیت های ایدرو در حوزه نفت وگاز گزارش می دهد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گاز و پتروش��یمی ساخته می ش��ود‪ .‬این تجهیزات به طور‬ ‫عمده وارد می شود و بخش خصوصی به دلیل محدودیت ها‬ ‫نمی تواند انه��ا را تولیدکند‪ .‬یک��ی از مهم ترین محصوالت‬ ‫این حوزه کمپرس��ورهایی اس��ت که در صنایع نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروش��یمی مورد استفاده می گیرند‪ .‬ایدرو در تالش بود تا‬ ‫بتواند این تجهیزات را بومی سازی کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از فواید نمایش��گاه نفت و گاز این اس��ت‬ ‫ک��ه تعامل ها افزایش می یابد و در ای��ن زمینه بین ایدرو و‬ ‫شرکت توربوماشین خاورمیانه تفاهمنامه ای به امضا رسید‪.‬‬ ‫این شرکت بیشتر در زمینه تجهیزات دوار فعالیت می کند‬ ‫و قرار اس��ت بر مبنای این تفاهمنامه ایدرو و این ش��رکت‬ ‫بخش خصوصی همکاری های خود را افزایش دهند تا توان‬ ‫ساخت این تجهیزات در کشور ایجاد و تقویت شود‪.‬‬ ‫هم به توافق های جهانی پایبند اس��ت ام��ا تمایل داریم که‬ ‫ب��ه قراردادهای جهانی احترام گذاش��ته و پروتکل ها رعایت‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ریی��س هیات عام��ل ای��درو با اش��اره ب��ه اینک��ه رفتار‬ ‫غیردیپلماتی��ک‪ ،‬قلدرمابانه و خ��ارج از نزاکت امریکایی ها‪،‬‬ ‫ش��ان انها را پایین می اورد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با این حال‪ ،‬اگر از‬ ‫برجام خارج ش��دند‪ ،‬بنا نیست کارهای مان را تعطیل کنیم‬ ‫و بدون شک روند رشد و توسعه کشور ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫معظمی به این پرس��ش که قراردادهای پسابرجامی دچار‬ ‫چه خطرهایی می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬این موض��وع را پیش بینی‬ ‫ک��رده بودیم و در همه قراردادها م��واردی را در این زمینه‬ ‫در نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت نیاز به اعتماد مدیران دارد‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت که در بیس��ت و‬ ‫س��ومین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت حضور یافته بود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نمایش��گاه محل تعامل عرضه کنندگان کاالها و‬ ‫خدم��ات و مصرف کنندگان و مح��ل نمایش توانمندی های‬ ‫تولیدکنندگان و ارائه برنامه های شان است‪.‬‬ ‫معظمی در ادامه به بررس��ی بیس��ت و سومین نمایشگاه‬ ‫نفت و گاز پرداخت و در این باره توضیح داد‪ :‬نمایشگاه نفت‬ ‫و گاز در حوزه ای ک��ه فعالیت خود را تعریف کرده عملکرد‬ ‫بس��یار موفق و قابل دفاعی دارد‪ .‬نتیجه این موفقیت کسب‬ ‫توانمندی بس��یار باال در حوزه س��اخت داخل در ‪ ۱۵‬سال‬ ‫گذش��ته بوده است‪ .‬در این س��ال ها شاهد رشد بسیاری در‬ ‫بخش نفت و گاز بودیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه صادرات گ��را بودن‪ ،‬ارتق��ای کیفی و‬ ‫رقابت پذی��ری نرخ محصوالت‪ ،‬غافل نش��دن از فناوری های‬ ‫روز و توج��ه ب��ه ام��وزش و پژوهش‪ ،‬ش��روط اصلی رش��د‬ ‫توانمندی ه��ای داخل��ی در این عرصه مهم اس��ت‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬باور به توانمندی داخلی در بخش��ی از مدیران کش��ور‪،‬‬ ‫کم اس��ت یا اصال باور ندارند‪ ،‬همین موضوع اس��یب پذیری‬ ‫صنعتی کشور را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تقویت ارتباطات بین المللی و همکاری های‬ ‫خارج��ی گف��ت‪ :‬البته در ای��ن زمینه نبای��د از توان بخش‬ ‫داخلی در کش��ور غافل شد‪ .‬هر نوع فعالیتی که قرار است با‬ ‫خارجی ها به طور مشترک انجام شود باید با توجه به صنایع‬ ‫و توان بخش داخل باشد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان اینکه امروز‬ ‫بس��یاری از تجهیزات در داخل کش��ور ساخته می شوند اما‬ ‫برخی مقررات و نبود اطمینان به بخش داخل سبب شده تا‬ ‫‹ ‹تامین لوله های بدون درز‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت با حضور‬ ‫‪ ۱0۵۳‬ش��رکت ایرانی و ‪ ۶00‬ش��رکت خارجی از ‪ ۳۸‬کشور‬ ‫در تهران اغاز به کار کرده اس��ت‪ .‬در بین ش��رکت کنندگان‬ ‫شرکت های توسعه ای دیده می شوند که در سال های گذشته‬ ‫تمرک��ز بیش��تری بر حوزه نفت و گاز داش��ته اند‪ .‬س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران به دلیل اینکه سازمانی‬ ‫توسعه ای اس��ت و توان باالیی در بخش صنعت و فراساحل‬ ‫دارد‪ ،‬فرصت این نمایش��گاه را از دس��ت نداده است‪ .‬ایدرو‬ ‫در جریان این نمایشگاه مذاکره های بسیاری با شرکت های‬ ‫خارجی داشت و تفاهمنامه هایی را نیز به امضا رساند‪.‬‬ ‫سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران در سال های‬ ‫گذشته حضور خود را در صنایع نفت و گاز کشور پررنگ تر‬ ‫کرد‪ .‬در این جریان ایدرو توانست در ساخت سکوهای پارس‬ ‫جنوبی از رقیبان هلندی و انگلیس��ی پیشی بگیرد‪ .‬به گفته‬ ‫مدیران حوزه گاز فعالیتی را که ش��رکت های خارجی در ‪۶‬‬ ‫ماه برای ایران انجام دادند امروز ش��رکت های تابع سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران می توانند در ‪ ۱۶‬روز انجام‬ ‫دهند و این بزرگترین افتخار کش��ور در حوزه گاز به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫در ح��وزه نفت نیز تفاهمنامه های بس��یاری تا کنون امضا‬ ‫ش��ده و ایدرو از طریق شرکت ایدرو اویل توانست مطالعات‬ ‫باالدستی‪ ،‬توس��عه و بهره برداری میدان نفتی سوسنگرد را‬ ‫برعه��ده گیرد‪ .‬نمای��ی از فعالیت های نف��ت و گاز ایدرو در‬ ‫س��ال های گذشته نشان می دهد این س��ازمان توسعه ای با‬ ‫توانی که در حوزه فراساحل و مهندسی و مطالعه میدان های‬ ‫نفتی دارد ب��ه کمک پروژه های گازی و نفتی کش��ور رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫روز گذش��ته معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درباره‬ ‫تاثیر خروج احتمالی ترامپ از برجام به «گسترش صنعت»‬ ‫گف��ت‪ :‬با خ��روج ترامپ از برجام برخ��ی موقعیت ها از بین‬ ‫خواه��د رفت ام��ا بدون ش��ک فرصت ه��ای جدیدی خلق‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬تحریم س��ال ها بر کش��ور س��ایه انداخته اما‬ ‫توانستیم رشد کنیم و توان داخلی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫منصور معظمی با بیان اینکه امریکا از برجام خارج ش��ود‪،‬‬ ‫عزا نمی گیریم و کارم��ان را ادامه می دهیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در‬ ‫ایران عالقه ای به خروج امریکا از برجام وجود ندارد و ایران‬ ‫گام های توسعه در سرزمین انرژی‬ ‫رضا برزین‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت لوله گس��تر اسفراین نیز‬ ‫در حاش��یه این نمایش��گاه به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫تفاهمنامه ای با ش��رکت ملی نفت در حال تنظیم است که‬ ‫بر مبنای ان ازدیاد برداشت در دستور کار قرار می گیرد‪ .‬در‬ ‫این تفاهمنامه قرار است لوله های بدون درز ازدیاد برداشت‬ ‫از طریق شرکت لوله گستر اسفراین تامین شود‪.‬‬ ‫برزین گفت‪ :‬شرکت های داخلی بر مبنای این تفاهمنامه‬ ‫فقط در حالتی می توانند واردات داش��ته باش��ند که اندازه‬ ‫مورد نیاز لوله انها در ش��رکت لوله گس��تر اسفراین تولید‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه میدان سوسنگرد با ایدرو‬ ‫رضا برزین‬ ‫بابک عباسپور‬ ‫توجه کمتری به س��ازندگان داخلی داشته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫صورتی که نگاه مان یک س��ویه باشد‪ ،‬به یقین ضرر خواهیم‬ ‫کرد و در این زمینه باید دو سویه رفتار کرد و تصمیم گرفت‪.‬‬ ‫معظمی همچنین با اش��اره به شعار امس��ال‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫حمای��ت از کاالی ایران��ی ب��ه معنای حمای��ت از تولیدات‬ ‫مرغ��وب‪ ،‬باکیفی��ت و تامین کنن��ده رضایت مردم اس��ت و‬ ‫معتقدم زمینه تحقق این ش��عار در بس��یاری از عرصه ها در‬ ‫کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور در ‪ ۷0‬درصد فازهای پارس جنوبی‬ ‫بابک عباس��پور‪ ،‬مدیرعامل مبین سازه گستر خلیج فارس‬ ‫با اش��اره به اینک��ه تاکنون در بی��ش از ‪ ۷0‬درصد فازهای‬ ‫پارس جنوبی فعالیت کرده ایم‪ ،‬به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫در فعالیت هایی که تا کنون داش��ته ایم رکوردهای بسیاری‬ ‫محمد رضا رافت‬ ‫نصراله زارعی‬ ‫ثبت شده است‪ .‬برای نخستین بار توانستیم سکوهای گازی‬ ‫را بارگی��ری کنیم‪ .‬ای��ن فعالیت پیش از ان از طرف ‪ALE‬‬ ‫انگلستان و ماموت هلند انجام می شد و اکنون به طور کامل‬ ‫بومی سازی شده اس��ت‪ .‬راه اندازی سکوهای پارس جنوبی‬ ‫نی��ز از دیگر رکوردهای ایزوایکو اس��ت‪ .‬س��کوهای پارس‬ ‫جنوبی از طرف ش��رکت استات اویل نروژ ‪ ۶‬ماهه راه اندازی‬ ‫شد و این امار در کشور به ‪ ۱۶‬روز رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی توربوکمپرسورها‬ ‫محمد رضا رافت‪ ،‬مدیر توس��عه صنایع انرژی و س��اخت‬ ‫تجهیزات در س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫درباره تفاهمنامه ای که در روز گذش��ته به امضا رس��ید‪ ،‬به‬ ‫«گسترش صنعت» توضیح داد‪ :‬یکی از ماموریت های ایدرو‬ ‫کمک به بومی س��ازی تجهیزاتی اس��ت که در حوزه نفت‪،‬‬ ‫نصرال��ه زارع��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ایدرو اوی��ل درباره‬ ‫فعالیت ه��ای این ش��رکت به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته در بیس��ت و دومین نمایش��گاه نفت و گاز‬ ‫تفاهمنامه ای را با ش��رکت ملی نفت به امضا رس��اندیم‪ .‬بر‬ ‫اساس ان مقرر شد مطالعات توسعه میدان های سوسنگرد‪،‬‬ ‫پایدار غرب و چشمه خوش به ایدرو اویل داده شود‪ .‬پس از‬ ‫مدتی تصمیم گرفته شد که بر یکی از این میدان ها تمرکز‬ ‫کنیم‪ .‬بر پای��ه تحقیقات‪ ،‬میدان نفتی سوس��نگرد انتخاب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایدرو اویل با اشاره به اینکه مشاور این‬ ‫پروژه شرکت «هات انجینیرینگ» اتریش است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت مورد تایید وزارت نفت است و اکنون فعالیت های‬ ‫می��دان نفتی سوس��نگرد در ح��ال اجرا اس��ت‪ .‬مطالعات‬ ‫باالدس��تی میدان انجام شده و هفته گذشته گزارش کامل‬ ‫به شرکت اتریشی داده شد و مشکلی در پیش نداریم‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫دهه های‬ ‫و‬ ‫‪۱۳۲۸( ۱۹۵۰‬خورش��یدی)‬ ‫‪ )۱۳۳۸( ۱۹۶۰‬س��ال های اوج طراح��ی نمادهای‬ ‫گرافیکی برای خودروها اس��ت و رقابتی جدی در این زمینه‬ ‫بین انها ش��کل گرفت‪ .‬کادیالک نخس��تین شرکتی بود که در سال‬ ‫‪ )۱۳۷۶-۷۷( ۱۹۹۸‬لوگ��وی قدیم��ی خود را تغیی��ر داد‪ .‬هنری ام‪ .‬لیلند‬ ‫مهن��دس کمپانی ه��ای فورد و اول��دز موبیل‪ ،‬در س��ال ‪)۱۳۷۰-۷۱(۱۹۰۲‬‬ ‫ش��رکت کادیالک را به افتخار بنیان گذار ش��هر دیترویت (قطب خودروس��ازی‬ ‫امریکا) انتونی المت کادیالک بنیان نهاد‪ .‬نش��ان اولیه کادیالک بر مبنای شناس��ه‬ ‫خانوادگی مردی که این ش��رکت را در س��ال ‪ )۱۰۷۹-۸۰( ۱۷۰۱‬تاس��یس کرد‪،‬‬ ‫طراحی شد‪ .‬برای مدت بسیار طوالنی این لوگو تغییر نکرد‪ .‬نخستین پیام رسمی‬ ‫درباره اجرای تغییرات لوگوی این کمپانی در سال ‪ )۱۳۷۷-۷۸( ۱۹۹۹‬اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬این نخس��تین تغییر در لوگوی کادیالک بود‪ .‬چندین تغییر کوچک‬ ‫هم در س��ال ‪ )۱۳۷۸-۷۹( ۲00۲‬و ‪ )۱۳۹۲-۹۳( ۲0۱۴‬اعمال شد‪.‬‬ ‫در نهای��ت لوگوی امروز کادیالک از رنگ های س��یاه‪ ،‬قرمز‪،‬‬ ‫خاکس��تری‪ ،‬زرد‪ ،‬نقره ای و ابی اس��ت که هر رنگ‬ ‫مفهوم خاص خودش را دارد‪.‬‬ ‫تویوتا موت��ور‪،‬‬ ‫ی��ک تولیدکننده چند ملیتی ژاپنی‬ ‫اس��ت که در ش��هر تویوتا (‪ )Aichi‬ژاپن مستقر‬ ‫اس��ت‪ .‬این ش��رکت در اکتبر ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬از لحاظ‬ ‫درام��د پنجمین ش��رکت در جهان ب��ود‪ .‬تویوتا تا س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۴-۹۵‬بزرگترین تولیدکننده خودرو در جهان اس��ت و نخستین‬ ‫تولیدکننده خودرو در جهان بوده که بیش از ‪ ۱۰‬میلیون خودرو در سال از‬ ‫سال ‪ )۹۰-۹۱( ۲۰۱۲‬تولید کرده است‪ .‬نام تویوتا به جای نام تویودا برگزیده‬ ‫ش��د زیرا تلفظ ان ساده تر بوده و در زبان کاتاکانا‪ ،‬کلمه تویوتا با ‪ ۸‬حرکت قلم‬ ‫نوشته می شود و عدد ‪ ۸‬برای ژاپنی ه ا خوش یمن است‪ .‬بسیاری گمان می کنند‬ ‫لوگوی تویوتا شبیه یک گاوچران است که کالهی بر سر گذاشته اما این طور‬ ‫نیس��ت‪ .‬در این لوگو ‪ ۳‬تصویر بیضی قرار دارد که نماد قلب مشتری‪ ،‬قلب‬ ‫محصول و پیشرفت های فناوری و فرصت های بی حد و مرز تویوتا است‪.‬‬ ‫در زبان ژاپنی «‪ »Toyo‬به معنای فراوانی و «‪ »ta‬به معنای برنج‬ ‫است‪ .‬در برخی فرهنگ های اسیایی اعتقاد بر این است که‬ ‫فراوانی برنج ثروت را به همراه دارد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 19‬اردیبهشت ‪ 22 1397‬شعبان ‪ 9 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 385‬پیاپی ‪2358‬‬ ‫ی��ک‬ ‫تولید کنن��ده خ��ودرو چند ملیتی‬ ‫ژاپن��ی اس��ت که دفت��ر مرکزی ان در نیش��یوک‪،‬‬ ‫یوکوهام��ا اس��ت‪ .‬نیس��ان بزرگتری��ن تولید کنن��ده خودرو‬ ‫الکتریکی در جهان اس��ت‪ .‬ریش��ه های تاس��یس این شرکت به زمان‬ ‫راه اندازی ش��رکت خودروس��ازی داتس��ون بازمی گردد‪ .‬در پی خریداری‬ ‫شرکت داتسون از سوی یوشیسوکه ایکاوا‪ ،‬وی داتسون را در شرکت خوشه ای‬ ‫و تازه س��اخت خود یعنی گروه نیس��ان ادغام کرد و بخش خودروس��ازی جدید را‬ ‫نیس��ان نامید‪ .‬از س��ال ‪ )۱۳۷۷-۷۸( ۱۹۹۹‬شرکت رنو به یکی از سهام داران اصلی‬ ‫نیسان تبدیل شد به طوری که تا سال ‪ )۱۳۸۶-۸۷( ۲۰۰۸‬مالک ‪ ۴۴‬درصد از سهام‬ ‫ان ش��د‪ .‬در مقابل هم اکنون نیس��ان نیز ‪۱۵‬درصد از س��هام رنو را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫نیسان یا ‪ Nissan‬کوتاه شده ‪ Nihon Sangyo‬است‪.‬‬ ‫لوگوی این شرکت ابتدا در یک مستطیل ابی بود که از میان دایره قرمز‬ ‫عبور می کرد‪ .‬ان در واقع نسخه دیگری از پرچم ژاپن یعنی خورشید‬ ‫در ح��ال طلوع به رنگ قرمز بود‪ .‬در دهه ‪)۱۳۶۸-۶۹( ۱۹۹0‬‬ ‫این لوگو برای نشان دادن مدرنیته به رنگ کرومی‬ ‫تغییر پیدا کرد‪.‬‬ ‫‪)To‬‬ ‫تویوتا (‪yota‬‬ ‫ی(‪)Audi‬‬ ‫د ‬ ‫میت‬ ‫وبیشی (‪bishi‬‬ ‫‪ti su‬‬ ‫س‬ ‫ش��ر کت‬ ‫خودروسازی المانی و تولیدکننده‬ ‫خودروهای لوکس است که دفتر مرکزی ان در‬ ‫شهر اینگولش��تات‪ ،‬ایالت بایرن قرار دارد‪ .‬مدل های خود‬ ‫را در ‪ ۹‬کارخانه که در ‪ ۸‬کش��ور اروپایی مس��تقر هستند تولید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ش��رکت ائودی ‪ ۱۶‬ژوئیه ‪ )۱۲۸۷-۸۸( ۱۹۰۹‬از س��وی اگوست هورش‬ ‫در ش��هر تسویکاو المان تاسیس شد‪ .‬این شرکت از سال ‪)۱۳۴۲-۴۳( ۱۹۶۴‬‬ ‫یکی از زیرمجموعه های گروه فولکس واگن به شمار می اید‪.‬‬ ‫ائودی همراه با مرس��دس بنز و بی ام و‪ ۳ ،‬خودروساز مشهور و لوکس المانی‬ ‫هس��تند که به عن��وان پرفروش ترین خودروس��ازان لوکس جهان ش��ناخته‬ ‫می ش��وند‪ .‬همچنی��ن گفته می ش��ود ‪ Audi‬در التین ب��ه معنی «گوش‬ ‫کن» (‪ )listen‬اس��ت‪ .‬لوگوی ائودی ‪ ۴‬حلقه است که ادغام ‪ ۴‬شرکت‬ ‫در یک لوگو را نشان می دهد‪ .‬ائودی در سال ‪)۱۳۱۰-۱۱( ۱۹۳۲‬‬ ‫با ش��رکت های ‪ Horch، DKW‬و واندرر ادغام ش��د تا‬ ‫«اوتو یونیون» را تش��کیل دهد که همان ائودی‬ ‫امروز است‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ائو‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬هر س�ازنده ای نام و لوگویی را برای معرفی خود به مشتریان انتخاب می کند که شناسنامه او به‬ ‫شمار می رود‪ .‬تصاویر و نام برندهای صنعت خودرو جهان نکته های جالبی در خود دارند که با توجه به فرهنگ انها‬ ‫قابل تفس�یر است‪« .‬گسترش صنعت» هفته گذش�ته تعدادی از لوگوهای مشهور و برجسته خودروسازی جهانی را‬ ‫بررسی کرد‪ .‬در ادامه به چند نمونه دیگر پرداخته می شود و در شماره بعد درباره لوگو های داخلی خواهید خواند‪.‬‬ ‫سا‬ ‫ی‬ ‫‪l‬‬ ‫‪di‬‬ ‫کادیال‬ ‫ن‬ ‫(‪)Nissan‬‬ ‫‪)Lexu‬‬ ‫ (‪s‬‬ ‫لک‬ ‫سو‬ ‫‪lac‬‬ ‫ک(‬ ‫ ‬ ‫لوگوه�ا چ�ه می گوین�د؟‬ ‫س‬ ‫‪)Ca‬‬ ‫در سرزمین خودرو ها‬ ‫‪)M‬‬ ‫ش��ر کت‬ ‫خوشه ای ژاپنی است که مالکیت‬ ‫ش��مار زیادی از ش��رکت های فع��ال در صنایع‬ ‫مختلف را برعهده دارد‪ .‬ش��رکت میتسوبیش��ی نخس��ت‬ ‫در قالب یک ش��رکت حمل ونقل‪ ،‬به دس��ت ایوازاکی یاتارو سال‬ ‫‪ )۱۲۴۸-۴۹( ۱۸۷۰‬تاسیس شد‪.‬‬ ‫ش��رکت میتسوبیشی نخس��ت در قالب یک ش��رکت حمل ونقل بود و‬ ‫هم اکنون شرکت های تابع ان‪ ،‬در عرصه های معدن‪ ،‬کشتی سازی‪ ،‬مخابرات‪،‬‬ ‫خدم��ات مالی‪ ،‬بیمه‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬صنعت خودروس��ازی‪ ،‬امالک و مس��تغالت‪،‬‬ ‫صنایع س��نگین‪ ،‬صنایع نفت و گاز و صنایع شیمیایی فعالیت می کنند‪ .‬لنسر‪،‬‬ ‫پاج��رو‪ ،‬اوتلن��در‪ ،‬گاالنت و ‪ ASX‬تع��دادی از مدل های محب��وب این برند‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫واژه میتسوبیش��ی به معنای ‪ ۳‬منشور (‪ ۳‬لوزی) است‪ .‬برخی بر این‬ ‫عقیده اند که ‪ ۳‬الماس ملخ کش��تی اس��ت که بعدها عنوان ش��د‬ ‫این گونه نیست و این نشان از ترکیب دو نشان خانوادگی‬ ‫تش��کیل ش��ده و نمایانگر هیچ بخش��ی از یک‬ ‫کشتی نیست‪.‬‬ ‫این شرکت نیز‬ ‫خودروس��ازی ژاپنی است که وظیفه‬ ‫طراح��ی‪ ،‬تولید و توزیع خودروهای لوکس ش��رکت‬ ‫تویوتا را بر عهده دارد‪ .‬ش��رکت لکس��وس در سال ‪-۶۸( ۱۹۸۹‬‬ ‫‪ )۱۳۶۷‬به کوشش مدیرعامل وقت تویوتا ایجی تویودا در ایاالت متحده‬ ‫امریکا راه اندازی ش��د‪ .‬امروزه لکس��وس به برندی بین المللی تبدیل شده که‬ ‫به عنوان بزرگترین تولیدکننده خودروهای سفارش��ی و خاص‪ ،‬در ژاپن شناخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬درحال حاضر لکس��وس محصوالت خود را در ‪ ۷۰‬کش��ور جهان عرضه‬ ‫می کند‪ .‬دفتر مرکزی شرکت لکسوس در شهر ناگویا‪ ،‬ایچی ژاپن قرار دارد‪ .‬ریشه های‬ ‫تاسیس لکسوس به پروژه ای مخفی بازمی گردد که از سوی کمپانی تویوتا به منظور‬ ‫طراحی و س��اخت خودرویی سدان در س��ال ‪ )۱۳۶۱-۶۲(۱۹۸۳‬با نام پروژه اف‪۱‬‬ ‫اغاز و در س��ال ‪ )۱۳۶۷-۶۸( ۱۹۸۹‬با عرضه خودرو لکس��وس ال اس راه اندازی‬ ‫شد‪ .‬نام شرکت در ابتدا الکسیس بود و چون برای نام خودرو مناسب نبوده‬ ‫به لکس��وس تغییر پیدا کرده اس��ت‪ .‬لوگوی این برند ترکیبی از یک‬ ‫بیضی و حرف ‪ L‬بوده که اول کلمه خود لکسوس است‪ .‬گفته‬ ‫می شود لوگوی این برند از یک فرمول دقیق ریاضی‬ ‫ب ه دست امده است‪.‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 385‬پیاپی ‪2358‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 19‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪ 9‬مه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫‪ 3‬راهکار استاندار برای رفع مشکالت صنعتی شرق تهران‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫شرکای تولید در جبهه اقتصادی‬ ‫شهرک صنعتی عباس اباد تهران به‬ ‫عنوان یکی از بزرگترین شهرک های‬ ‫صنعتی تهران و کش��ور دارای بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰۰‬واح��د فعال و ‪ ۲۷‬هزار نفر‬ ‫اشتغال است اما مشکالت زیرساخت‬ ‫در این شهرک همچنان وجود دارد‪.‬‬ ‫واحدهای‬ ‫درحال حاض��ر بیش��تر‬ ‫سیدسجاد هاشمی‬ ‫درصد‬ ‫‪۴0‬‬ ‫ش��هرک صنعتی با ‪ ۳0‬تا‬ ‫رییس هیات مدیره شرکت‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫فعالیت‬ ‫ظرفیت مش��غول‬ ‫خدماتی شهرک صنعتی‬ ‫و‬ ‫هستیم‬ ‫برق‬ ‫ های‬ ‫ما ش��اهد معضل‬ ‫عباس اباد‬ ‫اگر این ظرفیت ها به حد باال برس��د‬ ‫مش��خص نیس��ت اصال چه باید کرد‪ .‬تعهدهایی که به واحدها داده‬ ‫ش��ده تاکنون عملیاتی نشده است‪ .‬در شرایطی که سال های ‪۱۳۸۲‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۸۵‬ما ش��اهد بیش��ترین میزان فروش زمین و قرارداد در این‬ ‫ش��هرک صنعت��ی بوده ای��م و از واحدهای صنعتی این ش��هرک ‪۷۵‬‬ ‫میلیارد تومان از س��وی ش��رکت ش��هرک های صنعت و اداره برق به‬ ‫نرخ امروز دریافت ش��ده اس��ت تا خدمات بدهن��د ولی هیچ اتفاقی‬ ‫نیفتاده است و مشخص نیست که پول های دریافت شده از صاحبان‬ ‫واحدها در چه بخش هایی هزینه شده است‪ .‬قطع برق خسارت های‬ ‫زیادی برای واحدهای صنعتی شهرک به دنبال خواهد داشت و اگر‬ ‫یک روز به دلیل فشار زیاد شاهد سوختن پست برق یا خارج شدن‬ ‫ان از مدار باش��یم از هیچ مسیر دیگری امکان برق رسانی به شهرک‬ ‫صنعتی عباس اباد وجود ندارد‪.‬‬ ‫وضعیت اب این ش��هرک نیز مناسب نیست و جیره بندی ها ادامه‬ ‫دارد ب��ه طوری که نزدیک به یک ماه دیگر اب ش��هرک صنعتی هر‬ ‫روز س��اعت ‪ ۵‬بعد از ظهر قطع می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که ‪۴۸‬‬ ‫روز از سال گذشته است و هنوز تولیدکنندگان نتوانسته اند مواد اولیه‬ ‫مورد نیازشان را تامین کنند‪ .‬ضمن انکه نرخ بازاری محصوالت خود‬ ‫را بعد از گذشت این مدت نتوانسته اند مشخص کنند چراکه شرایط‬ ‫بازار متالطم و بدون ثبات است‪.‬‬ ‫با این حال برای ‪ ۴۸‬روز گذش��ته بهره بانکی پرداخت ش��ده است‪،‬‬ ‫سهم مالیات‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬حقوق و دستمزدها نیز پرداخت شده‬ ‫اما هنوز محصولی در سال جدید به بازار عرضه نشده است‪ .‬صنعتگر‬ ‫و تولیدکننده امروز س��ربازان خط مقدم در جبهه اقتصادی هستند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬انهایی که صورت های مالی شفاف و گزارش های عملکرد‬ ‫مشخص دارند باید مالیات پرداخت کنند اما کسانی که فعالیت های‬ ‫زیر زمینی دارند هیچ کدام از این سهم را به شرکای تولید نمی پردازند‬ ‫در صورتی که حمایت از تولید ایرانی فقط مربوط به خرید کاال نیست‬ ‫و باید در تمام بخش ها از تولیدکننده و تولید ایرانی حمایت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش راهبردی تولیدکنندگان‬ ‫اس��تاندار تهران با بیان اینکه همه نهاد های مرتبط‬ ‫با تولی��د و صنعت مکلف به انجام وظایف قانونی خود‬ ‫هس��تند‪ ،‬همکاری حداکثری این نهاد ها را خواس��تار‬ ‫ش��د و تاکید ک��رد‪ :‬در زمینه رفع مش��کل مربوط به‬ ‫ت ارزش افزوده تولی��د از هیچ‬ ‫دریاف��ت دوباره مالی��ا ‬ ‫اقدامی فروگذار نخواهم کرد‪ ،‬ضمن رایزنی با مدیرکل‬ ‫امور مالیاتی اس��تان در ص��ورت لزوم این موضوع را با‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫اس��تاندار ته��ران در اغ��از مرحل��ه دوم س��فرهای‬ ‫شهرس��تانی خود با هدف بررس��ی و ارائه راهکارهای‬ ‫عملیات��ی و اجرایی ب��رای رفع مش��کالت واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬یکش��نبه از ش��هرک صنعت��ی عباس اباد و‬ ‫خوارزمی بازدید کرد‪ .‬موارد مربوط به دریافت مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده تولی��د و مش��کالت برخ��ی صنعتگران‬ ‫در ش��هرک صنعتی عباس اباد ب��ا اداره ها از مهم ترین‬ ‫موضوعات مطرح ش��ده از س��وی صاحب��ان صنایع در‬ ‫بازدید مقیمی‪ ،‬استاندار تهران بود‪ .‬در شهرک صنعتی‬ ‫خوارزم��ی نیز بیش��ترین مش��کالت این ش��رکت ها‬ ‫مرب��وط به اس��تمهال تس��هیالت دریافت��ی و تامین‬ ‫س��رمایه در گردش بوده و استاندار تهران دستورهای‬ ‫الزم درب��اره این موارد را صادر کرد‪ .‬اس��تاندار تهران‬ ‫فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی را گامی موثر در‬ ‫بو کار فعل��ی توصیف کرد و‬ ‫برون رفت از فضای کس�� ‬ ‫راهکارهای وی برای رفع مشکالت صنعتگران وابسته‬ ‫به تصمیم گیری مدیران شهرس��تان‪ ،‬اس��تان و کشور‬ ‫عنوان ش��د به ط��وری که رفع برخ��ی از انها نیازمند‬ ‫اتخاذ تصمیم در سطح شهرستان‪ ،‬برخی دیگر نیازمند‬ ‫طرح در س��تاد تسهیل استان است و پاره ای از مسائل‬ ‫هم قابلیت طرح در س��طوح عالی ت��ری مانند دولت‪،‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی یا قوه قضاییه را دارند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که ش��اهپور قنبری مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان تهران‪ ،‬یداله صادقی رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران و سایر‬ ‫مسئوالن شهرستان پاکدشت در این بازدیدها حضور‬ ‫داشتند‪ .‬همچنین عصر روز یکشنبه نشست صمیمانه‬ ‫صاحبان صنعت با اس��تاندار تهران در شهرک صنعتی‬ ‫عباس اباد برگزار ش��د که جمع��ی از فعاالن صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬کشاورزی و‪ ...‬مشکالت خود را بیان‬ ‫کردند‪ .‬مقیمی در این بازدیدها از رایزنی در زمینه رفع‬ ‫مشکل پرداخت دوباره مالیات ‪ ۹‬درصدی ارزش افزوده‬ ‫از س��وی تولیدکنندگان با سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫و اس��تان خبر داد و گفت‪ :‬البته این موضوع تخصصی‬ ‫اس��ت اما تا جایی که اگاه هستم مالیات ارزش افزوده‬ ‫‪ ۹‬درصد تولید از س��وی تولیدکنندگان باید فقط یک‬ ‫بار باید از انها گرفته ش��ود‪ .‬مطالبه دوباره این مالیات‬ ‫خالف قانون است‪.‬‬ ‫رییس سازمان امور مالیاتی کشور‪ ،‬شورای گفت وگوی‬ ‫بخش خصوصی و دولت و معاون اول رییس جمهوری‬ ‫مطرح و موضوع را پیگیری خواهم کرد‪ .‬مقیمی نقش‬ ‫تولیدکنندگان را در مقطع حس��اس کنونی‪ ،‬راهبردی‬ ‫توصیف ک��رد و ادامه داد‪ :‬تولیدکنن��دگان هدفی جز‬ ‫ایجاد اش��تغال و رونق اقتص��ادی ندارند و هم این دو‬ ‫نکت��ه در مجموع موجب تحقق سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومتی است‪.‬اس��تاندار تهران با اشاره به برخی موانع‬ ‫در جذب تسهیالت ادامه داد‪ :‬در همین راستا‪ ،‬با هدف‬ ‫بررسی و رفع مشکالت واحدهای صنعتی مرحله دوم‬ ‫از سفرهای شهرس��تانی را در سال جدید اغاز کردیم‬ ‫و برای رفع مشکالت این واحدها از تمام ظرفیت های‬ ‫موجود بهره خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز ‪ 16‬سفربه شهرستان ها‬ ‫ش��اهپور قنبری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان تهران از اغاز ‪ ۱۶‬سفر اقتصادی استاندار‬ ‫تهران خبر داد‪ .‬قنبری در حاش��یه ای��ن بازدیدها در‬ ‫جم��ع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬اس��تاندار تهران تا کنون‬ ‫به ‪ ۱۶‬شهرس��تان س��فر کرده است‪ .‬اما این سفرها در‬ ‫مرحله اول و در راس��تای اجرای سیاست های شورای‬ ‫برنامه ریزی استان تهران بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اس��تاندار تهران قرار اس��ت در دور دوم‬ ‫سفر ها برای رفع مشکالت تولید و فعالیت های صنعتی‬ ‫به ‪ ۱۶‬شهرس��تان اس��تان تهران س��فر و از نزدیک با‬ ‫صاحب��ان واحده��ای صنعت��ی‪ ،‬خدمات��ی‪ ،‬معدن��ی‪،‬‬ ‫کش��اورزی و‪ ...‬گفت وگو کند‪ .‬این س��فر ها در راستای‬ ‫رفع مش��کالت اقتصادی اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان تهران تاکید کرد‪ :‬مشکالت‬ ‫صنعتگران مستقر در شهرک های صنعتی عباس اباد و‬ ‫خوارزمی در نشس��ت مشترک نمایندگان این واحدها‬ ‫با حضور استاندار بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نشست صمیمی با صنعتگران‬ ‫استاندار تهران در پایان سفر یک روزه به شهرستا ‬ ‫ن‬ ‫پاکدش��ت ب��ا صاحب��ان صنای��ع و تولیدکنن��دگان‬ ‫شهرک های صنعتی عباس اباد و خوارزمی در نشستی‬ ‫صمیمانه به بررس��ی مش��کالت موج��ود صنعتگران‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬محمد حس��ین مقیمی ه��دف از برگزاری‬ ‫این گونه نشس��ت ها را تسهیل و تس��ریع در روند رفع‬ ‫مشکالت مربوط به صنعت برشمرد و تاکید کرد‪ :‬برای‬ ‫بررسی و شنیدن مش��کالت صاحبان صنایع امادگی‬ ‫دارم ک��ه تا پاس��ی از ش��ب با طیب خاط��ر در جمع‬ ‫ش��ما حضور داشته باش��م و اگر خواهان تحقق شعار‬ ‫«حمایت از کاالی ایرانی» هس��تیم باید از اتالف وقت‬ ‫ب��اارزش صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی در اداره ها‬ ‫و وزارتخانه ها جلوگی��ری کنیم‪ .‬مقیمی همچنین در‬ ‫پاس��خ به گرانی ه��ای اخیر بازار ارز ای��ن امر را دارای‬ ‫‪ ۲‬منش��ا خارجی و داخلی دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫هیچ عن��وان نگرانی در زمینه تامین ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫برای بخش تولید وجود ندارد و کس��انی که ب ه صورت‬ ‫قاچاق ارز را از کشور خارج می کنند اهمیتی به تولید‬ ‫نمی دهند بلکه فقط اهداف خود را دنبال می کنند اما‬ ‫بدانند که به هدف خود نخواهند رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از ارز تک نرخی‬ ‫اس��تاندار تهران تصمیم دول��ت در تک نرخی اعالم‬ ‫کردن ارز را تصمیمی ش��جاعانه و مبتنی بر ساعت ها‬ ‫کار کارشناسی از سوی سیاست گذاران بخش ارزی و‬ ‫پولی کشور دانست و ادامه داد‪ :‬در این زمینه با عنایت‬ ‫به تمرک��ز عمده واحدهای صنعتی در اس��تان تهران‬ ‫معاون بانک مرکزی اعالم کرد که از مجموع ‪4‬میلیارد‬ ‫و ‪800‬میلیون دالر که از اغاز س��ال تاکنون از س��وی‬ ‫صنعتگران متقاضی دریافت ارز ثبت ش��ده‪2 ،‬میلیارد‬ ‫و ‪800‬میلیون دالر گش��ایش اعتبار ش��ده است و ارز‬ ‫مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی استان ب ه صورت‬ ‫کامل پرداخت خواهد ش��د‪ .‬مقیمی در ادامه خواستار‬ ‫حمایت همه جانبه از تصمیم دولت در تک نرخی اعالم‬ ‫کردن ارز از س��وی همه اقش��ار مردم به ویژه صاحبان‬ ‫صنای��ع ش��د و ادامه داد‪ :‬در ح��دود ‪ ۵۰‬مورد مصرف‬ ‫ارز از س��وی بانک مرکزی شناسایی شده است‪ .‬از این‬ ‫میزان س��ازوکار ‪ ۳۵‬مورد از سوی بانک مرکزی مانند‬ ‫ارز مسافرتی و دانشجویی تعریف شده است‪ .‬وی یکی‬ ‫از اهداف مرحله دوم س��فرهای شهرس��تانی خود به‬ ‫شهرس��تان ها را بررسی مش��کالت واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعت��ی و دادن راهکارهای عملیاتی در این زمینه‬ ‫برش��مرد و تاکید کرد‪ :‬معتقدم ک��ه وقت صنعتگر به‬ ‫قدری باارزش است که همه ما مدیران باید برای رفع‬ ‫مشکالت انها در جمع شان حضور یابیم‪.‬‬ ‫استاندار تهران در ادامه همکاری مدیران و صاحبان‬ ‫صنایع در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی را گامی‬ ‫بو کار فعلی توصیف‬ ‫موثر در برون رفت از فضای کس�� ‬ ‫ک��رد و ادام��ه داد‪ :‬برخی از مش��کالت نی��از به اتخاذ‬ ‫تصمیم هایی در س��طح شهرستان‪ ،‬برخی دیگر نیاز به‬ ‫طرح در س��تاد تسهیل اس��تان و پاره ای از مسائل هم‬ ‫قابلیت طرح در سطوح عالی تری مانند دولت‪ ،‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی یا قوه قضاییه را دارن��د و برای رفع‬ ‫مش��کالت صاحبان صنایع از همه ظرفیت ها استفاده‬ ‫می کنیم‪ .‬رییس س��تاد تس��هیل و رف��ع موانع تولید‬ ‫استان تهران همچنین دعوت از همه فعاالن اقتصادی‬ ‫در بخش های کش��اورزی‪ ،‬گردش��گری و تجارت را از‬ ‫سوی فرمانداران در س��فرهای شهرستانی خواستار و‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬این گونه نشس��ت ها به منزله جلسه های‬ ‫کاری تلقی می ش��ود و مطلوب ما این است که از همه‬ ‫فعاالن حوزه اقتصاد در همه بخش ها دعوت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سربازان جهاد اقتصادی‬ ‫مقیم��ی با تجلی��ل از نقش فعاالن بخ��ش اقتصاد‪،‬‬ ‫صاحب��ان صنایع و کارافرینان را س��ربازان خط مقدم‬ ‫جهاد اقتصادی دانست و ادامه داد‪ :‬امروز اگر ضربه ای‬ ‫به کشور وارد شود بی گمان در حوزه اقتصادی خواهد‬ ‫بود و دش��منان در حال برنامه ریزی برای خدشه وارد‬ ‫کردن به استقالل اقتصادی کش��ور هستند‪ .‬استاندار‬ ‫ته��ران با تش��ریح وضعیت مقطع حس��اس کنونی و‬ ‫تالش دش��منان برای ناامید ک��ردن ملت ایران‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر نهاد های مس��ئول در بخش اقتصاد و صنعت‬ ‫فقط به وظایف ذاتی و تکالیف قانونی خود عمل کنند‬ ‫به یقین ش��اهد رش��د و توس��عه اقتصادی در استان‬ ‫خواهی��م بود‪ .‬مقیمی مس��ائل مربوط ب��ه نقدینگی و‬ ‫س��رمایه در گردش را دو مش��کل اساس��ی واحدهای‬ ‫صنعتی در شهرس��تان پاکدش��ت برش��مرد و یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬این واحدها با معضل کمبود نیروی انس��انی یا‬ ‫به روز نبودن دس��تگاه و تجهیزات در کارخانه روبه رو‬ ‫نیس��تند بلکه عمده ترین مش��کالت این واحدها برای‬ ‫دریافت تسهیالت از بانک ها و پرداخت دوباره مالیات‬ ‫‪ ۹‬درصدی ارزش افزوده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!