روزنامه گسترش صنعت شماره 387 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 387

روزنامه گسترش صنعت شماره 387

روزنامه گسترش صنعت شماره 387

‫شهرک های صنعتی‪ ،‬عهده دار سهولت کارافرینی‬ ‫در ایینی در س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) ‪ ۲‬شرکت ایرانی ماموت و‬ ‫عقاب افشان با همتای اروپایی خود (اسکانیا) توافقنامه امضا کردند‪ .‬در این ایین که با حضور‬ ‫منصور معظمی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران و پیتر ش��وبلوم‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل ش��رکت اسکانیا برگزار شد‪ ،‬به‬ ‫تولید بیش از ‪ ۲۰۰‬هزارخودرو تجاری دربازه زمانی ‪ ۳‬ساله و نیز داخلی سازی قطعات اصلی‬ ‫از جمله موتور‪ ،‬گیربکس و شاسی در کشور اشاره شد که بر اساس تاکید رییس جمهوری در‬ ‫نوسازی ناوگان حمل ونقل کشور در حال انجام است‪.‬‬ ‫منصور معظمی‪ ،‬رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در‬ ‫ابتدای این نشست دو جانبه با اشاره به سخنان رییس جمهوری گفت‪ :‬رییس جمهوری طرحی‬ ‫را مبنی بر نوس��ازی ناوگان حمل ونقل خودروهای س��نگین کشور اعالم کرد زیرا امروز تعداد‬ ‫قابل توجهی از ترددهای کش��ور مربوط به خودروهای س��نگین است‪ .‬این امر عالوه بر مصرف‬ ‫باالی سوخت باعث االیندگی بسیار محیط زیست نیز شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سی ام‬ ‫پیاپی ‪ 2360‬دوره جدید شماره ‪387‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫ ‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2018‬‬ ‫گسترش صنعت تاثیر رابطه ‪ ۳‬سنجه اصلی تولید را در ورشکستگی یا بقای واحدهای صنعتی بررسی می کند‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صنایع ایران از«فرمول مرگ»‬ ‫تبعیت نمی کنند‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪ 25 1397‬شعبان ‪ 12 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 387‬پیاپی ‪2360‬‬ ‫گسترش صنعت تاثیر رابطه ‪ ۳‬سنجه اصلی تولید را در ورشکستگی یا بقای واحدهای صنعتی بررسی می کند‬ ‫صنایع ایـران از «فرمول مرگ» تبعیت نمی کنند‬ ‫لزوم تحلیل صنایع با فرمول اقتصادی ایران‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تناس��ب ‪ 3‬سنجه س��ود بانکی‪ ،‬س��ود واحدهای صنعتی‬ ‫و ت��ورم از جمله موضوعاتی اس��ت که در روزهای گذش��ته‬ ‫مورد توجه اقتصاددانان و برخی نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی قرارگرفته است؛ البته برخی اقتصاددانان نیز با این‬ ‫موضوع به مخالفت پرداخته اند‪ .‬در این زمینه که به «فرمول‬ ‫ورشکس��تگی» یا «فرمول مرگ» واحدهای صنعتی معروف‬ ‫شده عده ای از کارشناسان معتقدند اگر سود تسهیالت باالتر‬ ‫از نرخ تورم باش��د‪ ،‬واحدهای صنعتی ورشکسته می شوند و‬ ‫دس��ته دیگری از کارشناس��ان اقتصادی نیز مدعی هستند‬ ‫این فرمول در اقتصاد ایران کارساز نیست و نمی تواند منجر‬ ‫به ورشکستگی واحدهای صنعتی و تولیدی شود‪ .‬گسترش‬ ‫صنعت در ادامه به بررسی این دو دیدگاه پرداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹سود بانکی باالتر از تورم یعنی ورشکستگی‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹اقتصاد ایران و فرمول های پیشرفته‬ ‫ساسان شاه ویسی‪ ،‬اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫تهران درباره تاثیر ‪ 3‬س��نجه س��ود واحدهای صنعتی‪ ،‬نرخ‬ ‫س��ود بانکی و نرخ تورم بر ورشکس��تگی یا بقای واحدهای‬ ‫صنعتی به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬این دیدگاه که اگر نرخ‬ ‫سود بانکی و تورم بیش از سود واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫باش��د فرمول ورشکس��تگی واقعیت می یابد تاریخچه ای در‬ ‫اص��ول اقتصاد غربی دارد‪ .‬البته این ش��یوه اقتصادی فواید‬ ‫بسیاری دارد و به صرف غربی بودن نمی توان ان را محکوم‬ ‫کرد‪ .‬با این حال با اس��تفاده از اس��تنتاج های اقتصاد غربی‬ ‫نمی توان اقتصاد ایران را تحلیل کرد‪.‬‬ ‫این اقتصاددان با اش��اره به اینکه در این ش��یوه اقتصادی‬ ‫داده ها و خروجی ها دو کفه ترازو را تشکیل می دهند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این ش��یوه اقتصادی تمام داده ها در یک کفه و بیش��ینه‬ ‫و کمینه ه��ای مالی در کفه دیگر ترازو قرار می گیرد‪ .‬در این‬ ‫ش��یوه اگر عقالیی برخورد شود‪ ،‬ابتدا تولید سود و ثروت در‬ ‫نظر گرفته می ش��ود و سپس متناس��ب با انها حقوق مالیه‬ ‫اعمال می شود‪.‬‬ ‫شاه ویسی توضیح داد‪ :‬قضاوت اقتصاد و صنایع ایران باید‬ ‫بر مبنای ش��رایط کش��ور باش��د و نمی توان ان را با فرمول‬ ‫کشورهای غربی و توسعه یافته تحلیل کرد‪ .‬اقتصاد و صنعت‬ ‫ایران هنوز به مرزهای مدرنیسم نرسیده و باید با نسخه های‬ ‫بومی تحلیل ش��ود‪ ،‬به همین دلیل در ش��یوه تولید کنونی‬ ‫ش��اهد واحدهای بسیاری هس��تیم که هنوز تولید را ادامه‬ ‫می دهند و به بحران ورشکستگی نرسیده اند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫یک عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬در هیچ کجای دنیا س��ود باالتر از تورم از تولیدکننده‬ ‫دریافت نمی ش��ود‪ .‬س��ود تس��هیالت باالتر از ت��ورم یعنی‬ ‫ورشکستگی تولید کننده‪.‬‬ ‫علی وقف چی درباره اثرات اقتصادی اجرای بند (و) تبصره‬ ‫‪ ۱۶‬الیحه بودجه س��ال ‪ ،۹۷‬اظهار کرد‪ :‬درب��اره این بند از‬ ‫تبص��ره ‪ ۱۶‬بر این ب��اور بودیم که این بن��د می تواند کمک‬ ‫موثری به اقتصاد کشور کند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و مناب��ع طبیعی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬اگر جرائم و دیرکردها‬ ‫را دریافت نکنی��م و بدهی های بخش های گوناگون تولیدی‬ ‫مانن��د کش��اورزی‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬مع��دن و خدمات براس��اس‬ ‫قراردادهای اولیه پرداخت ش��ود‪ ،‬می تواند در پویایی و ادامه‬ ‫کار انها گام موثری به شمار رود‪.‬‬ ‫نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با اش��اره به اینکه دغدغه ما این بود که شاید دولت زیر بار‬ ‫این بن��د نرود؛ هرچند معتقدیم این قانون به نفع همگان و‬ ‫یک نوید بزرگ برای مردم است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تصویب این بند‬ ‫می تواند بر عملکرد بورس نیز اثرگذار باش��د و تراز ان را به‬ ‫سمت مثبت هدایت کند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید بر‬ ‫اینکه سودهای دریافتی از تولیدکنندگان متعارف نبود و در‬ ‫هیچ کجای دنیا س��ود باالتر از تورم از تولیدکننده دریافت‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬سود تس��هیالت باالتر از تورم یعنی‬ ‫ورشکس��تگی تولیدکننده‪ .‬در بیش��تر موارد پولی به مردم‬ ‫پرداخت نشده بلکه تنها قراردادها تمدید شده است‪.‬‬ ‫وقف چی با بیان اینک��ه یکی از ویژگی های خوب بند (و)‬ ‫تبصره ‪ ۱۶‬الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۷‬تس��ویه براساس قرارداد‬ ‫اولیه اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬از نمایندگان م��ردم در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درخواس��ت داریم کمک کنن��د این بند‬ ‫براس��اس صراحت قانونی که تصویب شده و شورای نگهبان‬ ‫نی��ز ان را بدون کوچکترین تغیی��ری تصویب کرده اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬تمامی بانک های‬ ‫خصوصی و دولتی دارای مجوز شامل این قانون می شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬در بند (و) تبص��ره ‪ ۱۶‬الیحه بودجه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬امده اس��ت‪« :‬به منظور تشویق تولیدکنندگان‬ ‫و تس��ویه مطالبات بانک ها و موسس��ه های مالی و اعتباری‬ ‫چنانچه مش��تریان بده��ی معوق خود را که تا پایان س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬سررس��ید ش��ده باش��د از تاریخ سررس��ید تا پایان‬ ‫ش��هریور ‪ ۱۳۹۷‬تس��ویه کنند‪ ،‬بانک ها و موسسه های مالی‬ ‫و اعتباری مکلفند اصل و س��ود پول خود را مطابق قرارداد‬ ‫اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند‪».‬‬ ‫علی وقف چی‪:‬‬ ‫سودهای دریافتی از تولیدکنندگان متعارف نبود و در هیچ‬ ‫کجای دنیا سود باالتر از تورم از تولیدکننده دریافت نمی شود‬ ‫ساسان شاه ویسی‪:‬‬ ‫اقتصاد و صنعت ایران هنوز به مرزهای مدرنیسم نرسیده و‬ ‫باید با نسخه های بومی تحلیل شود‬ ‫این عضو هیات علمی دانش��گاه تهران با اش��اره به اینکه‬ ‫در س��ال های گذشته فشارهای روانی بسیاری به دولت وارد‬ ‫شده تا از درامدهای نفتی فاصله بگیرد و درامدهای مالیاتی‬ ‫را جایگزین کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اکنون در کش��ور زیرساختی‬ ‫برای اجرای این سیاس��ت نداریم و این گفته ها در ش��رایط‬ ‫فعلی اقتصاد ایران ارمانی به نظر می رسد‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که بیش از ‪ ۴۵‬درصد اقتصاد ملی را اقتصاد‬ ‫پنهان تش��کیل می دهد‪ ،‬نمی توان سیاست گذاری های مالیه‬ ‫عمومی را به عنوان بخ��ش بزرگی از درامد دولت ها در نظر‬ ‫گرف��ت‪ .‬در این ش��رایط دولت بخش بزرگ��ی از درامدهای‬ ‫مالی��ه را ف��دا می کند تا اقتص��اد خود را ب��ه تولید قدرت‪،‬‬ ‫قربانعلی دری نجف ابادی در نشست مشترک با استانداران ادوار استان مرکزی‪:‬‬ ‫عاقبت روشنی را برای واگذاری صنایع متصور نیستم‬ ‫نماین��ده ولی فقیه در اس��تان مرک��زی گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت هپکو امروز در وضعیت اس��فباری قرار‬ ‫دارد و ه��ر روز ش��اهد اعتراض ه��ای کارگ��ران‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬ای��ت اهلل قربانعل��ی‬ ‫دری نجف ابادی در نشس��ت مشترک استانداران‬ ‫ادوار اس��تان مرکزی و منتخب��ی از مدیران این‬ ‫استان توضیح داد‪ :‬با معاون اول رییس جمهوری‬ ‫مکاتباتی انجام ش��ده اما تع��دد و تکرر مکاتبات‬ ‫و پیگیری ه��ا خس��ته کننده ش��ده و س��ازمان‬ ‫خصوصی س��ازی به راحت��ی دس��ت ب��ه امض��ا و‬ ‫واگذاری صنایع می زند که در گذش��ته نیز شاهد‬ ‫این رفتارها بوده ایم‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در اس��تان مرکزی بیان کرد‪:‬‬ ‫صنایع اس��تان مرکزی امروز وضعیت مناس��بی‬ ‫ندارن��د و بای��د به س��رعت این ش��رایط کنترل‬ ‫ش��ده و بهبود یابد و نوسازی و بازسازی صنایع‪،‬‬ ‫تجهی��زات‪ ،‬فن��اوری و نیروی انس��انی با جدیت‬ ‫دنبال شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ام��روز بحث واگذاری نیروگاه‪،‬‬ ‫پتروش��یمی و پاالیش��گاه مط��رح اس��ت و نوع‬ ‫عملکرد و نرخ گذاری ها خوراکی برای دش��منان‬ ‫و رسانه های بیگانه شده که ذلت را به ما تحمیل‬ ‫می کند و متاسفانه بخش��ی از این ذلت از سوی‬ ‫خودی ها تحمیل می شود‪.‬‬ ‫دری نجف اب��ادی با تاکید ب��ر اینکه واگذاری‬ ‫صنایع ش��رایط دارد و باید این واگذاری به افراد‬ ‫با اهلی��ت انجام ش��ود‪ ،‬ابراز ک��رد‪ :‬اعتراض های‬ ‫کارگران صنفی است‪ ،‬اما نگران انیم که کارگران‬ ‫به جم��ع معترضانی مانند معترض��ان ‪ ۹‬دی و‪...‬‬ ‫بپیوندند‪ .‬الزم اس��ت در این راس��تا کمک هایی‬ ‫گرفته ش��ود زیرا اس��تان مرک��زی در این عرصه‬ ‫مستعد ضربه است‪.‬‬ ‫وی واگذاری های انجام ش��ده را فاجعه دانست‬ ‫و با اش��اره به فرمایش��ات رهبر معظم‬ ‫انق�لاب مبن��ی ب��ر اینکه انتظ��ار ما از‬ ‫اج��رای اصل ‪ ۴۴‬اجرای قانون اساس��ی‬ ‫انقالب اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬س��رپا بودن یک‬ ‫صنعت برنامه ویژه ای را می طلبد و باید‬ ‫به سمت ساخت‪ ،‬تولید‪ ،‬مونتاژ درونی و‬ ‫‪ ...‬حرکت کرد‪.‬‬ ‫در اس��تراتری توس��عه کش��ور بای��د بخ��ش‬ ‫خصوصی را م��ورد توجه قرار داد‪ ،‬اما به طورقطع‬ ‫با ادامه ش��رایط موجود عاقبت روش��نی را برای‬ ‫واگذاری ها متصور نیستم‪.‬‬ ‫امام جمع��ه اراک تاکید کرد‪ :‬اس��تان مرکزی‬ ‫ظرفی��ت بس��یار باالی��ی دارد و تحق��ق ای��ن‬ ‫ظرفیت تدبی��ر و مدیریت مناس��ب را می طلبد‪.‬‬ ‫این اس��تان می تواند س��هم بیش��تری در تولید‬ ‫ناخال��ص داخل��ی کش��ور داش��ته باش��د و اگر‬ ‫ش��رایط جدیدی در واگ��ذاری صنایع و توجه به‬ ‫ن��رخ و اهلیت مدی��ران ایجاد ش��ود‪ ،‬به طورقطع‬ ‫واگذاری ها موفق خواهد بود‪ .‬پاالیش��گاه ش��ازند‬ ‫به لحاظ تولید و فراورده های خود چش��م و چراغ‬ ‫کش��ور اس��ت و نباید از این س��رمایه ساده عبور‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دری نجف اب��ادی ب��ا طرح این پرس��ش که با‬ ‫فروش پاالیشگاه ش��ازند چه کسی ان را خواهد‬ ‫خرید؟ گفت‪ :‬هپکو س��ال ها پیش با ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومان واگذار شد؛ حتی اگر سهامدار این شرکت‬ ‫‪ ۵۰‬درصد مش��کالت را حل کرده بود به شخصه‬ ‫انعام می دادم اما مش��کلی حل نش��ده و اس��تان‬ ‫درگیر چالش شده و باید روند واگذاری ها اصالح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دری نجف اب��ادی با تاکید بر ت�لاش به منظور‬ ‫تحق��ق الگ��وی توس��عه پیش��رفته و رس��یدن‬ ‫جمهوری اس�لامی ب��ه جایگاه نخس��ت منطقه‬ ‫بیان کرد‪ :‬کش��ور درگیر مش��کالت و چالش های‬ ‫بودج��ه ای‪ ،‬اقتص��ادی و برنامه ری��زی‬ ‫اس��ت و اس��تانداران به واس��طه‬ ‫تجربه های مدیریتی خود از زبده ترین‬ ‫نیروهای کارشناس��ی کش��ور به شمار‬ ‫می روند ک��ه می توانند پیش��نهادهای‬ ‫موث��ری ب��رای رف��ع مش��کالت ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر ل��زوم جدی گرفتن مس��ئله‬ ‫امایش س��رزمین در اس��تان مرکزی و بازنگری‬ ‫در این زمینه گفت‪ :‬الزم اس��ت در حوزه شرایط‬ ‫جمعیت��ی‪ ،‬پراکن��ش صنای��ع‪ ،‬محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫جنگل ه��ا و مرات��ع و‪ ....‬عنای��ت و جانمای��ی‬ ‫مناس��بی در عرصه ه��ای گوناگون ش��ود؛ برای‬ ‫مثال امروز ش��اهد جانمایی نامناس��ب فرودگاه‬ ‫اراک در کن��ار تصفیه خان��ه فاض�لاب اراک‬ ‫هس��تیم که توس��عه فعالیت ه��ا را مختل کرده‬ ‫و ای��ن امر ضرورت جانمایی مناس��ب را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫دری نجف اب��ادی تصری��ح کرد‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫دولت در بودجه ‪ ۹۷‬توس��عه راه اهن سریع السیر‬ ‫قم‪-‬اراک را در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫همچنین باتوجه به نزدیکی اس��تان مرکزی به‬ ‫تهران الزم است تمامی منابع بر توسعه فرودگاه‬ ‫بین الملل��ی امام خمینی (ره) با بیش از ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫هکتار وسعت متمرکز شود و باتوجه به جانمایی‬ ‫نادرس��ت ف��رودگاه اراک ک��ه در واق��ع تضییع‬ ‫بیت المال بوده توسعه فرودگاه امام خمینی (ره)‬ ‫مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر توجه به حوزه اب‪ ،‬هوا‪ ،‬نیروی‬ ‫انس��انی و اس��تقرار جمعیت ش��هرها و روستاها‬ ‫در ‪ ۵۰‬س��ال اینده گفت‪ :‬توسعه استان مرکزی‬ ‫به عنوان یک مسئله استراتژیک برمبنای امایش‬ ‫سرزمین باید دنبال شود و در این زمینه باید افق‬ ‫‪۲۰‬ساله مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ظرفیت سازی و بهره گیری از عوامل درون سرزمینی برساند‪.‬‬ ‫شاه ویسی توضیح داد‪ :‬به نظر می رسد یکجانبه نگاه کردن‬ ‫به رابطه سود بانکی‪ ،‬س��ود واحد تولیدی و نرخ تورم باعث‬ ‫می شود تحلیل به دس��ت امده از واقعیت شرایط اقتصادی‬ ‫کشور دور شود‪ .‬عالوه بر این متاسفانه هر ‪ 3‬سنجه براساس‬ ‫ازمون روش های مقداری و سنجه های اقتصاد ریاضی نشان‬ ‫می ده��د در کش��ور واقعیت ها را در اختی��ار نداریم؛ بر این‬ ‫اس��اس نمی توانیم فرض کنیم این مقادیر‪ ،‬پیوسته و اصولی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یک بار باید نرخ تورم را مبتنی بر سیاست های‬ ‫اقتص��ادی تعریف کنیم‪ .‬اگر نتوانیم ن��رخ تورم را مبتنی بر‬ ‫اقتصاد سیاسی تعریف کنیم باید نرخ تورم را پایین اوریم تا‬ ‫رفتار اقتصادی دولت توجیه شود‪.‬‬ ‫همچنین دولت ها حضوری نه مباش��رگونه‪ ،‬بلکه رقابتی‬ ‫در اقتصاد ملی دارند‪ .‬در عین حال ش��اید نرخ س��ود بانکی‬ ‫در برخی مقاطع براساس مصوبه شورای پول و اعتبار پایین‬ ‫بیاید اما با انچه به عنوان سنجه در کف بازار در موقعیت های‬ ‫معماری و هندس��ی اقتصادی شاهد هس��تیم دارای فاصله‬ ‫فاحشی است‪.‬‬ ‫ای��ن اقتص��اددان گفت‪ :‬ع�لاوه براین بخ��ش عمده ای از‬ ‫درامده��ای مالیاتی کش��ور در جایی نهفته اس��ت که نرخ‬ ‫پایه مالیاتی مبتنی بر توس��عه مودیان مالیاتی هنوز تحقق‬ ‫پیدا نکرده و بخش بزرگ��ی از ذی نفعان اقتصادی امروز در‬ ‫اعمال سیاست های مالیه فراموش شده اند‪ .‬این سنجه ها در‬ ‫کنار هم از بضاعت مناسبی برای سیاست گذاری های بهینه‬ ‫پیروی نمی کند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د رابطه نرخ سود واحدهای صنعتی با نرخ‬ ‫تورم و س��ود بانکی در سیاست گذاری مالیه نتیجه مناسبی‬ ‫را حداقل در کشور ما از خود به جای نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪ 25 1397‬شعبان ‪ 12 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 387‬پیاپی ‪2360‬‬ ‫یادداشت‬ ‫طراحی خودرو‬ ‫گامی بلند در توسعه‬ ‫منصور معظمی‬ ‫یکی از اهداف‬ ‫توافقنامه ماموت و‬ ‫عقاب افشان با اسکانیا‬ ‫داخلی سازی قطعات‬ ‫اصلی مانند موتور‪،‬‬ ‫گیربکس و شاسی‬ ‫است که خودروسازان‬ ‫باید این مهم را به‬ ‫وسیله مشارکت با‬ ‫همتایان بین المللی خود‬ ‫به انجام برسانند‬ ‫توافقنامه ای دیگر با اروپایی ها امضا شد‬ ‫غـول سوئدی در جاده های ایران‬ ‫ماموت و عقاب افشان با اسکانیا توافقنامه امضا کردند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در ایینی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫(ایدرو) ‪ ۲‬شرکت ایرانی ماموت و عقاب افشان با همتای‬ ‫اروپایی خود (اسکانیا) توافقنامه امضا کردند‪ .‬در این ایین‬ ‫که با حضور منصور معظمی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران و پیتر شوبلوم‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل شرکت‬ ‫اس��کانیا برگزار ش��د‪ ،‬به تولید بیش از ‪ ۲۰۰‬هزارخودرو‬ ‫تجاری دربازه زمانی ‪ ۳‬س��اله و نیز داخلی سازی قطعات‬ ‫اصلی از جمله موتور‪ ،‬گیربکس و شاسی در کشور اشاره‬ ‫ش��د که بر اس��اس تاکید رییس جمهوری در نوس��ازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل کشور در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت نوسازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫منصور معظمی‪ ،‬رییس هیات عامل سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) در ابتدای این نشس��ت‬ ‫دو جانب��ه با اش��اره به س��خنان رییس جمهوری گفت‪:‬‬ ‫رییس جمه��وری‪ ،‬طرح��ی را مبنی بر نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل خودروهای س��نگین کش��ور اعالم کرد زیرا‬ ‫ام��روز تعداد قابل توجهی از ترددهای کش��ور مربوط به‬ ‫خودروهای سنگین است‪ .‬این امر عالوه بر مصرف باالی‬ ‫سوخت باعث االیندگی بسیار محیط زیست شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از این رو با توجه به مش��کالت الودگی‬ ‫هوای کش��ور و ظه��ور فناوری های نو در صنعت خودرو‬ ‫و همچنی��ن از انجایی که یک��ی از وظایف دولت فراهم‬ ‫کردن شرایط مناسب برای زندگی بهتر شهروندان است‪،‬‬ ‫این امر مهم در دستور کار قرار گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬بنابراین‬ ‫تصمیم گرفته شد ‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬وسیله نقلیه سنگین‬ ‫دربازه زمانی ‪ ۳‬س��اله جایگزین خودروهای فرس��وده و‬ ‫االینده ش��وند‪ .‬معظمی به صرفه جوی��ی انرژی در این‬ ‫بستر پرداخت و بیان کرد‪ :‬می توان گفت به این شکل به‬ ‫طور متوسط ‪ ۱۳‬میلیون لیتر سوخت در روز ذخیره شده‬ ‫و به عبارتی ساالنه حدود ‪ ۴‬میلیارد لیتر سوخت در سال‬ ‫ذخیره می شود‪ .‬مدیرعامل ایدرو درباره منابع مالی این‬ ‫پ��روژه توضیح داد‪ :‬ب��رای این طرح از محل صرفه جویی‬ ‫انرژی‪ ،‬سرمایه گذاری خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی قوای محرکه‬ ‫معظمی در ادامه به هدف دوم این پروژه اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬یک��ی دیگر از اهداف این کار‪ ،‬توس��عه صنعت‬ ‫حمل ونقل کش��ور اس��ت و فرصتی نو بوده که در چند‬ ‫ل گذش��ته کمتر به ان توجه شده است‪ .‬وی درباره‬ ‫س��ا ‬ ‫هدف س��وم نیز گفت‪ :‬این پ��روژه کمک می کند به طور‬ ‫کلی صنعت خودرو کش��ور توسعه یابد زیرا ظرفیت های‬ ‫مناس��بی در کشور فراهم اس��ت که به دالیل متعددی‬ ‫در س��ال های گذش��ته به انها توجه الزم انجام نش��ده و‬ ‫این پ��روژه ظرفیت های بالقوه کش��ور را بالفعل خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه‬ ‫از داخلی س��ازی ای��ن خودروه��ا گفت و عن��وان کرد‪:‬‬ ‫سال هاس��ت تولیدکننده خودرو به ش��مار می رویم اما‬ ‫همچنان بخش��ی از قطعات مورد نیاز را از خارج تامین‬ ‫می کنیم‪ .‬از این رو یکی از اهداف این طرح‪ ،‬داخلی سازی‬ ‫قطعات اصلی مانند موتور‪ ،‬گیربکس و شاس��ی است که‬ ‫خودروس��ازان باید این مهم را به وس��یله مش��ارکت با‬ ‫همتایان بین المللی خود به انجام برسانند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این زمینه برخی خودروس��ازان فعال تر‬ ‫عمل کرده و امروز به جمع بندی های خوبی با ش��ریکان‬ ‫خود دس��ت یافته اند‪ .‬رییس هی��ات عامل ایدرو اظهار‬ ‫� تعهد سنگین اسکانیا‬ ‫ک��رد‪ :‬این طرح یک��ی از بزرگتری��ن پروژه های صنعت‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬طرف س��وئدی به س��خنرانی‬ ‫خودرو اس��ت که پس از انقالب اسالمی در حال اجرایی‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬پیت��ر ش��وبلوم‪ ،‬قائ��م مق��ام‬ ‫ش��دن اس��ت‪ .‬در مرحله نخست‪ ،‬بخشی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اس��کانیا در بازارهای‬ ‫از حجم ‪ ۱۱‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری‬ ‫اس��تراتژیک درباره ای��ن توافقنامه گفت‪:‬‬ ‫الزم به وس��یله صندوق توس��عه و بخشی‬ ‫پیتر شوبلوم‪:‬‬ ‫دیگر از طریق فاینانس انجام خواهد ش��د‪ .‬ما به دنبال همکاری اس��کانیا در ب��ازار خودروهای س��نگین‬ ‫معظمی تاکید کرد‪ :‬امروز شاهد تفاهمنامه نزدیک و ارتباط بیشتر ایران پیش��ینه زیادی دارد‪ .‬در س��ال های‬ ‫با شریکان ایرانی‬ ‫گذش��ته‪ ،‬هم��کاری اس��کانیا در ایران به‬ ‫منج��ر به قرارداد بین دو ش��رکت ماموت‬ ‫بازار‬ ‫هستیم زیرا‬ ‫هم��راه ش��ریکان تجاری خ��ود (ماموت‬ ‫و عقاب افش��ان با شرکت اسکانیا هستیم‪.‬‬ ‫ایران برای شرکت‬ ‫و عقاب افش��ان) توس��عه زیادی داش��ته‬ ‫این شرکت خودروس��از اروپایی سال ها با‬ ‫کش��ور ما همکاری مستمر داشته است و اسکانیا استراتژیک‬ ‫ایران ج��زو ‪ ۱۰‬بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬ضمن انک��ه ِ‬ ‫به شمار می رود‬ ‫اصلی این ش��رکت به ش��مار م��ی رود‪ .‬او‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت همیش��ه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای داخلی س��ازی قطعات‪،‬‬ ‫از ش��ریکانی که در موقعیت های مختلف‬ ‫پارس خودرو نماینده انحصاری محصوالت نیسان در ایران است‬ ‫شرکت پارس خودرو از سال ‪ ۱۳۶۵‬خورشیدی که‬ ‫ق��رارداد تولید و فروش محصوالت نیس��ان در ایران‬ ‫منعقد ش��ده‪ ،‬به عنوان نماینده انحصاری این شرکت‬ ‫در ای��ران فعالیت می کند‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬بر‬ ‫اساس قرارداد بین نیسان ژاپن و پارس خودرو‪ ،‬تمامی‬ ‫فرایند تولید‪ ،‬فروش و خدمات پس از فروش محصوالت‬ ‫نیسان که تاکنون بیش از ‪ ۱۵۶‬هزار خودرو در ایران‬ ‫تولید و فروخته ش��ده را شرکت پارس خودرو از گروه‬ ‫خودروسازی سایپا به عهده داشته است‪ .‬این همکاری‬ ‫مش��ترک از سال ‪ ۱۳۶۵‬با تولید نیسان پاترول شروع‬ ‫ش��د و در س��ال ‪ ۱۳۸۰‬با تولید خودروهای ماکسیما‬ ‫و پیکاپ دوکابین گس��ترش یافت‪ .‬به گفته مجتبی‬ ‫نظری‪ ،‬معاون ارتباطات گروه خودروس��ازی سایپا‪ ،‬با‬ ‫وجود اینکه به دلیل تحریم ها در چند س��ال گذشته‪،‬‬ ‫همکاری با ش��رکت نیس��ان متوقف شده اما خطوط‬ ‫تولید نیسان در شرکت پارس خودرو همچنان برقرار‬ ‫و تمام تجهیزات این خطوط پابرجاست‪.‬‬ ‫وی همچنین از انجام مذاکره ها با شرکت نیسان و‬ ‫تولید محصوالت جدید در شرکت پارس خودرو خبر‬ ‫داد ک��ه در صورت انجام توافق های جدید‪ ،‬مدل های‬ ‫مختلف گروه نیس��ان به وسیله شریک قدیمی سایپا‬ ‫ی خود را ادام��ه داده اند‪ ،‬اس��تفاده می کند‪ .‬او‬ ‫هم��کار ‬ ‫گفت‪ :‬س��اخت داخل قطعات‪ ،‬یکی از نکته های بس��یار‬ ‫مهم این توافقنامه به ش��مار می رود که با سرمایه گذاری‬ ‫ش��رکت اس��کانیا و ط��رف ایران��ی انجام خواهد ش��د‪.‬‬ ‫همچنی��ن مدیرعامل ایدرو از زمینه اش��تغال این طرح‬ ‫گفت و بیان کرد‪ :‬ضمن سرمایه گذاری دو جانبه‪ ،‬زمینه‬ ‫اش��تغال بیش��تر در کش��ور نیز به وجود خواهد امد و‬ ‫می توان در زمینه بیکاری نیز گام های بلندی برداش��ت‪.‬‬ ‫معظم��ی درب��اره تیراژ خودروهای پیش بینی ش��ده در‬ ‫ای��ن توافقنامه نیز گفت‪ :‬در مرحله نخس��ت‪ ،‬برنامه این‬ ‫شرکت ها تولید ‪ ۴۵‬هزار خودرو سنگین است که میزان‬ ‫س��رمایه گذاری ان ‪ ۵۰‬میلی��ون یورو خواهد بود‪ .‬تامین‬ ‫منابع مالی از س��وی طرف خارجی تامین خواهد ش��د‪،‬‬ ‫ضمن انکه در زمینه فناوری نیز ش��رکت سوئدی‪ ،‬برای‬ ‫ورود فناوری های نو در این صنعت به کش��ور‪ ،‬متعهد به‬ ‫همکاری اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬شرکت اسکانیا‬ ‫یکی از تولیدکنندگان معتبر خودرو در جهان به ش��مار‬ ‫می رود و به طور قطع‪ ،‬این همکاری دس��تاورهای خوبی‬ ‫برای صنعت خودرو کش��ور به ارمغان می اورد‪ .‬معظمی‬ ‫در پای��ان نیز عنوان کرد‪ :‬ای��ن طرح ضمن جلوگیری از‬ ‫خروج ارز‪ ،‬زمینه اش��تغال برای جوانان کش��ور را فراهم‬ ‫می کن��د تا از ظرفیت هایی که در ایران فراهم اس��ت به‬ ‫نفع کشور بهره برداری شود‪.‬‬ ‫در ایران تولید خواهد ش��د‪ .‬وی درباره اینکه بعضی‬ ‫از ش��رکت های واردکننده‪ ،‬خود را نماینده انحصاری‬ ‫نیس��ان معرفی کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن موضوع صحت‬ ‫ن��دارد‪ .‬اگرچه بعضی ش��رکت ها ب��رای فروش چند‬ ‫م��دل از این برند در کش��ور فعالیت می کنند اما این‬ ‫موضوع مبین نماینده انحصاری بودن شرکت نیسان‬ ‫در ایران نیس��ت و اظهارات��ی از این قبیل کذب بوده‬ ‫و از نظر حقوقی از س��وی گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫پیگیری خواهد شد‪ .‬نظری در پایان با اشاره به اینکه‬ ‫سال هاس��ت ش��رکت پارس خودرو از گروه سایپا در‬ ‫زمینه اموزش و ایجاد ش��بکه خدمات پس از فروش‬ ‫نیسان در کشور فعالیت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬پارس خودرو‬ ‫ب��ا ایج��اد ‪ ۱۱۷‬نمایندگی‪ ،‬تدریس اس��تانداردهای‬ ‫خدماتی نیسان و ایجاد نمایندگی های مجاز بر اساس‬ ‫اس��تانداردهای جهانی در بیش از ‪ ۳۰‬سال همکاری‬ ‫مش��ترک‪ ،‬حضور داشته و هیچگاه این فعالیت با یک‬ ‫شبکه چند نماینده ای در کشور قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫بنابراین ش��رکت های واردکننده این محصوالت باید‬ ‫توجه کنند فروش تعداد کمی از محصوالت ش��رکت‬ ‫نیس��ان در داخل‪ ،‬دلیلی بر ایج��اد جایگاه ویژه برای‬ ‫انها نخواهد بود‪.‬‬ ‫تعه��د س��نگینی به طرف ایرانی داده ای��م‪ ،‬در حالی که‬ ‫در گذش��ته نیز اقدامات موثری در زمینه بومی س��ازی‬ ‫قطعات خودروهای سنگین انجام شده است‪ .‬قائم مقام‬ ‫مدیرعامل شرکت اسکانیا اظهار کرد‪ :‬این همکاری قرار‬ ‫اس��ت در فاز گسترده تر ادامه پیدا کند زیرا عالقه مندی‬ ‫دولت ایران برای نوسازی ناوگان حمل ونقل خودروهای‬ ‫سنگین‪ ،‬روند همکاری را تقویت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار ایران‪ ،‬استراتژیک برای اسکانیا‬ ‫ش��وبلوم در ادامه‪ ،‬به اس��تانداردهای جدید اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬چون دولت ایران در زمینه االیندگی خودروها‬ ‫اس��تانداردهای جدیدی را مطرح کرده اس��ت‪ ،‬ش��رکت‬ ‫اس��کانیا نیز تصمیم دارد در ای��ن زمینه‪ ،‬فناوری های نو‬ ‫طراحی کند‪ .‬او گفت‪ :‬طرح نوس��ازی تجاری ها در ایران‬ ‫باعث ش��د شرکت اسکانیا در ادامه همکاری خود در گام‬ ‫دوم‪ ،‬س��رمایه گذاری مشترکی با طرف های ایرانی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬داخلی س��ازی قطعات این خودروها و نیز اموزش‬ ‫تامین کنندگان برای تولید قطعات با کیفیت و استاندارد‬ ‫جهان��ی‪ ،‬روندی زمان بر و طوالنی بوده و نمی خواهیم در‬ ‫زمینه کیفیت محصوالت‪ ،‬اعتماد مش��تریان را از دس��ت‬ ‫بدهی��م‪ .‬بر همین اس��اس به ایدرو پیش��نهاد کردیم در‬ ‫ارتقای کیفی فن��اوری تامین کنن��دگان‪ ،‬همکاری های‬ ‫نزدیک تری انجام ش��ود‪ .‬ضمن انکه داخلی س��ازی قوای‬ ‫محرک��ه‪ ،‬ضرورت این همکاری را بیش��تر می کند‪ .‬قائم‬ ‫مقام مدیرعامل ش��رکت اس��کانیا تاکید ک��رد‪ :‬مطمئن‬ ‫هس��تیم طرح نوس��ازی ن��اوگان فرس��وده خودروهای‬ ‫س��نگین عالوه ب��ر کمک به محیط زیس��ت باعث ایجاد‬ ‫زمینه اش��تغال بیشتر در ایران می ش��ود زیرا این پروژه‬ ‫در صنعت حمل ونقل ایران تاثیر بس��زایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اس��تفاده از اخرین فناوری ها برای تولید‬ ‫موتور خودروهای تجاری‪ ،‬منجر به کاهش بسیار مصرف‬ ‫س��وخت ش��ده و به صرفه جویی ان��رژی کمک می کند‪.‬‬ ‫درنتیجه این همکاری برای دو طرف برد‪-‬برد خواهد بود‪.‬‬ ‫شوبلوم در پایان تاکید کرد‪ :‬ما به دنبال همکاری نزدیک‬ ‫و ارتباط بیش��تر با ش��ریکان ایرانی و نیز س��ازمان ایدرو‬ ‫هس��تیم زیرا بازار ایران برای شرکت اسکانیا استراتژیک‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫استراتژی اتیه صبا‪ ،‬استفاده از فناوری ها برای رقابت در بازار است‬ ‫ولی اذروش‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری اتیه‬ ‫صب��ا تاکید ک��رد‪ :‬باید با اس��تفاده از کس��ب و کارهای‬ ‫نوین و اس��تارت اپ ها در مدیریت اقتصادی ش��رکت ها‪،‬‬ ‫مزی��ت پای��دار در ب��ازار رقابتی ایجاد ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی اتیه صبا‪ ،‬ولی اذروش در نشس��ت‬ ‫هم اندیش��ی اعض��ای هی��ات مدی��ره‪ ،‬مدیران ش��رکت‬ ‫سرمایه گذاری اتیه صبا و مدیران عامل شرکت های تابع‬ ‫با بیان اینکه اس��تراتژی هلدین��گ اتیه صبا بر مبنای ‪۳‬‬ ‫اصل صداقت‪ ،‬س�لامت کاری و امانتداری تدوین ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به طور قطع باید از فرصت های پیش‬ ‫رو استفاده مطلوب کرد و مدیران به عنوان سربازان خط‬ ‫مقدم جریان اقتصادی کش��ور وظیف��ه دارند از انفعال و‬ ‫روزمرگی پرهیز کنند‪ .‬سیاست های نوزده گانه اقتصادی‬ ‫به وس��یله صندوق بازنشستگی کشوری به تمام مدیران‬ ‫زیر مجموعه ابالغ شده و باید در سال جدید به طور کامل‬ ‫اجرایی شود‪ .‬وی با اشاره به لزوم استفاده از فناوری های‬ ‫نوین در کس��ب و کار گفت‪ :‬تالش مجموعه اتیه صبا در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬اس��تفاده از فناوری های نوین در کس��ب و کار‬ ‫است که این مهم در پرتو توجه مدیرعامل و اعضای هیات‬ ‫مدیره صندوق بازنشس��تگی کشوری محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در این مسیر‪ ،‬استارت اپ هایی در حوزه‬ ‫حمل ونقل و گردشگری راه اندازی خواهد شد تا مدیریت‬ ‫در ای��ن بخش ها مبتن��ی بر دانش روز اقتص��ادی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬اذروش ب��ا بیان اینکه ایده ه��ای تازه در مدیریت‬ ‫راهب��رد تازه هلدینگ اتیه صب��ا خواهد بود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر امروز کس��ب و کارها با همان ش��یوه س��نتی اداره‬ ‫ش��وند با شکست حتمی روبه رو خواهند شد‪ .‬ما در حوزه‬ ‫گردشگری‪ ،‬نیازمند ایده های نوین در بوم گردی هستیم‬ ‫که مجموعه اتیه صبا و ش��رکت های حوزه گردش��گری‬ ‫در ای��ن زمین��ه برنامه های تخصصی را تدوین و عملیاتی‬ ‫کرده ان��د‪ .‬او افزود‪ :‬باید با تولید فکر ایجاد ثروت کرد و با‬ ‫ایج��اد مزیت های پایدار با محوریت فناوری های نوین در‬ ‫ب��ازار امروز رقابت نمود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬س�لامت کاری‪،‬‬ ‫امانت��داری و صداقت‪ ،‬اصول مهم راهب��ردی فعالیت در‬ ‫مجموعه اتیه صباس��ت چراکه ما امانتدار قشری هستیم‬ ‫که بهترین سال های زندگی خود را وقف خدمت به مردم‬ ‫کردند و این رسالت سنگینی را بر دوش همه ما می گذارد‪.‬‬ ‫اذروش یاداور شد‪ :‬برخی از سرمایه گذاری ها در گذشته‬ ‫فاقد توجیه فنی‪ ،‬اقتصادی و زیست محیطی بود که سبب‬ ‫بروز مش��کالت زیادی برای هلدینگ اتیه صبا ش��د و در‬ ‫س��ال گذش��ته با درایت اعضای هیات مدیره توانس��تیم‬ ‫بسیاری از شرکت ها را به مسیر منطقی خود بازگردانیم‪.‬‬ ‫ارتب��اط دانش��گاه ب��ا‬ ‫خودروس��ازان یا قطعه سازان‪،‬‬ ‫ضرورتی اجتناب ناپذیر اس��ت‪.‬‬ ‫این موضوع مسئله ای ریشه دار‬ ‫است که کارشناس��ان زیادی‬ ‫درب��اره ان صحب��ت کرده اند‪.‬‬ ‫بارها اشاره ش��ده که این نیاز‬ ‫بهروز مشهدی‬ ‫(ارتب��اط صنعت و دانش��گاه)‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده‬ ‫بای��د به وج��ود اید ت��ا اتفاق‬ ‫مهندسی خودرو دانشگاه‬ ‫مناسبی در صنعت خودرو رخ‬ ‫علم و صنعت‬ ‫دهد‪ .‬صنعت کش��ور‪ ،‬مبتنی و‬ ‫متکی ب��ر پژوهش و توس��عه‬ ‫نیست که به سمت مراجعی مانند دانشگاه که پژوهشی است‪،‬‬ ‫بروند‪ .‬بنیان صنعت ما بر مونتاژ بنا شده و به طور معمول پایه‬ ‫خودروهای تولید داخل‪ ،‬غیربومی اس��ت و با تغییرات جزئی‬ ‫در کشور ساخته می شوند‪.‬‬ ‫بنابراین به پژوهش های پایه ای نیاز است و این امر‪ ،‬ارتباط‬ ‫بین صنعت و دانش��گاه را ضروری می کند‪ .‬نخست الزم است‬ ‫طراحی خودرو در صنعت کش��ور محقق شود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫محصول��ی را می اوریم که از فناوری داخل باالتر اس��ت و تا‬ ‫قطعه سازان و در نهایت خودروسازان با تولید این نوع فناوری‬ ‫به طور کامل اشنا شوند‪ ،‬یک دهه گذشته و فناوری ها توسعه‬ ‫یافته و دوباره باید منتظر باش��یم تا انها فناوری جدید را در‬ ‫اختیار ما قرار دهند‪ .‬این روند باید تغییر کند‪.‬‬ ‫زمانی می توان به این نقطه رسید و فناوری بومی و داخلی‬ ‫داشت که فرصت کافی برای تحقیقات در کشور وجود داشته‬ ‫باشد‪ .‬غیرممکن است که بتوان در مدت یک تا ‪ ۲‬سال صاحب‬ ‫فناوری و دانش ش��د‪ .‬باید برنامه ای ‪ ۱۰‬س��اله تدوین شود تا‬ ‫همکاری های خوب��ی اتفاق بیفتد و نتایج مطلوبی به دس��ت‬ ‫اید اما این مس��ئله در ظرفیت مدیران صنعت خودرو کشور‬ ‫وجود ندارد‪ .‬مدیرانی که قرار اس��ت ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬س��ال در سمتی‬ ‫باش��ند هیچگاه اینده بلن��دی را نمی بینن��د و در این مدت‬ ‫کوتاهی که س��مت مدیریتی دارند به دنبال این هستند تا با‬ ‫شتاب‪ ،‬محصولی را تولید و ارائه کنند که سابقه خوبی به جا‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫داش��تن فناوری بومی مس��ئله ای درازمدت اس��ت و برای‬ ‫رسیدن به ان باید فرصت الزم به منظور تحقیق و توسعه به‬ ‫صنعت و پژوهشگران دانشگاهی داده شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ارز تک نرخی به صنعت قطعه‬ ‫کشور تزریق شد‬ ‫ریی��س انجمن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرو محرکه و قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور اعالم ک��رد‪ :‬تخصیص ارز ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی به قطعه سازان از‬ ‫حدود یک هفته پیش اغاز شده که‬ ‫زمینه عادی ش��دن تدریجی شرایط‬ ‫در ب��ازار قطع��ه و خ��ودرو را فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫وعده ریی��س جمهوری‪ ،‬تخصیص ارز ت��ک نرخی ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬تومانی‪ ،‬وارد فاز اجرایی ش��ده است و همه قطعه سازان‬ ‫می توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام کرده و پس از ان برای‬ ‫دریافت ارز به بانک مراجعه کنند‪.‬‬ ‫این فعال قطعه س��ازی اعالم کرد‪ :‬تاکن��ون ‪ ۲‬بار موفق به‬ ‫گش��ایش حواله با ارز تک نرخی از کش��ورهای هند و ایتالیا‬ ‫برای واردات مواد اولیه شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬یک فرایند معمولی برای گش��ایش حواله‬ ‫و دریاف��ت ارز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی وجود دارد و دش��واری‬ ‫خاصی به چش��م نمی خ��ورد‪ .‬ادام��ه این روند ب��ا توجه به‬ ‫اختالف بس��یار دالر تک نرخی و دالر ازاد در بازار‪ ،‬عرصه را‬ ‫بر قاچاقچیان قطعات تنگ می کند‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن تخصص��ی صنایع همگن نی��رو محرکه و‬ ‫قطعه س��ازان کشور در پایان تصریح کرد‪ :‬با توجه به اثر رشد‬ ‫‪ ۲۰‬درصدی نرخ دستمزدهای سال جاری‪ ،‬تخصیص ارز تک‬ ‫نرخی با اثر کاهش��ی بر هزینه تمام شده تولید همراه خواهد‬ ‫ب��ود و به نظر می رس��د اثر قابل توجه��ی در قیمت قطعات‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۸۵‬درص��د یک خ��ودرو را قطعات ان تش��کیل‬ ‫می دهد که ش��امل ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد قطعات پالستیکی‪۳۰ ،‬‬ ‫درصد قطعات الستیکی و بقیه قطعات فوالدی و الومینیومی‬ ‫است‪.‬‬ ‫امارها نشان می دهد حدود یک هزار و ‪ ۵۰۰‬قطعه ساز در‬ ‫زنجی��ره تامین داخلی حضور دارند که توانمندس��ازی انها و‬ ‫رفع موانع تولید می تواند س��بب تقویت گوشه ای از کاالهای‬ ‫ایرانی شود و تولید انها با دانش فنی روز و بومی همراه است‪.‬‬ ‫دولت از ‪ ۲۱‬فروردین سال جاری‪ ،‬یکسان سازی نرخ ارز را‬ ‫ب��ا اعالم قیمت هر دالر ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تومان کلید زد و در‬ ‫روزهای گذش��ته ضمن تهیه و تصویب شیوه نامه های تامین‬ ‫ارز م��ورد نیاز هموطنان در دولت‪ ،‬ش��یوه های تخصیص ارز‬ ‫را اعالم کرد‪.‬‬ ‫همچنین بانک مرکزی اعالم کرد‪ :‬از زمان ابالغ سیاس��ت‬ ‫جدی��د ارزی تا ‪ ۱۸‬اردیبهش��ت‪ ،‬بی��ش از ‪ ۶‬میلیارد و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون دالر با نرخ ‪۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان برای تامین نیازهای‬ ‫کشور تخصیص داده شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جمع صنعتگران شیراز مطرح کرد‬ ‫ شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 387‬پیاپی ‪2360‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫گزارش روز‬ ‫حمایت از طرح های دانش بنیان‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫زین�ب عب�دی‪ :‬مش��اور مدیرعامل س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران حمای��ت از تولید داخلی را از اولویت های‬ ‫اصلی س��ازمان متبوعش برش��مرد و گفت‪ :‬با جدیت به دنبال تامین‬ ‫نیاز مالی‪ ،‬رفع موانع گمرکی و بانکی و مش��کل برندسازی واحدهای‬ ‫تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬سیدافشین گنج بخش در حاشیه سفر‬ ‫‪2‬روزه به اس��تان گلستان پس از بازدید از شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫این اس��تان در نشس��ت خبری با خبرنگاران‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬حمایت از‬ ‫واحده��ای تولیدی صادرات پذیر در قالب اختصاص تس��هیالت برای‬ ‫افزایش ظرفیت تولید؛ یکی از برنامه های بلندمدت س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫گنج بخ��ش از امض��ای تفاهمنامه هم��کاری با معاون��ت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری در حمایت از نخب��گان دارای طرح جدید‬ ‫و دانش بنیان در اینده نزدیک خبر داد و گفت‪ :‬در این راس��تا حدود‬ ‫‪4‬ه��زار نفر دارای طرح جدید دانش بنیان متقاضی حمایت س��ازمان‬ ‫هس��تند که تاکنون ‪2‬ه��زار نفر انها واجد ش��رایط برنامه حمایت از‬ ‫طرح های دانش بنیان شده اند‪.‬‬ ‫مشاور معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید برحمایت از‬ ‫صادرات صنایع کوچک‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای حمایت از تولید داخلی‪،‬‬ ‫نوسازی و بازسازی صنایع کوچک در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع چالش های فعلی با نوسازی‬ ‫گنج بخش همچنین اظهار کرد‪ :‬در تولید کاالی ایرانی در برخی‬ ‫حوزه ها ضعف هایی داریم که نوس��ازی و بازسازی صنایع می تواند‬ ‫چالش های موجود را برطرف کند‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران‪ ،‬افزود‪ :‬تولید پوشاک‪ ،‬کفش و صنایع لبنی در کشور در شرایط‬ ‫مطلوب و قابل قبولی ق��رار دارد و دارای ظرفیت های رقابت پذیری با‬ ‫برندهای مطرح در خاورمیانه هستند‪.‬‬ ‫گنج بخ��ش گفت‪ :‬خرید کاالی ایرانی ب��ه تولید کمک کرده و بازار‬ ‫تولید را رونق بخشیده است‪ ،‬همچنین اعتماد به نفس تولیدکننده را‬ ‫به منظور عرضه کاالی ایرانی باکیفیت‪ ،‬افزایش می دهد‪ .‬خرید کاالی‬ ‫ایرانی منجر به رونق بازار می ش��ود‪ ،‬رونق بازار هم عاملی است برای‬ ‫توس��عه فعالیت تولیدکننده داخلی و این فرایند باعث می شود چرخ‬ ‫صنعت به حرکت درامده و وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بهبود‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در حال حاضر خوش��ه فرش و گلی��م فعال تر از‬ ‫گذش��ته ش��ده و اگر تبلیغات مناس��بی در این حوزه نداشته باشیم‬ ‫کاالی وارداتی جای ان را می گیرد‪.‬‬ ‫گنج بخ��ش با ی��اداوری اینکه تامی��ن مالی واحده��ای صنعتی و‬ ‫تولی��دی یکی از دغدغه های ما اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی در قالب طرح اشتغال فراگیر روستایی‬ ‫و‪ ...‬تس��هیالت ویژه ای را برای نواحی صنعتی روستایی در نظر گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه به بحث صادرات نباید بی توجهی ش��ود‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در اس��تان گلس��تان ‪٩٧‬درصد س��هم صنای��ع به صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط اختص��اص دارد و از این نظر این اس��تان یکی از‬ ‫اس��تان های مهم و اس��تراتژیک است و با توجه به بضاعتی که داشته‬ ‫در تولی��د کاالی ایرانی در صنایع کوچک از اس��تان های پیش��گام و‬ ‫موفق بوده است‪.‬‬ ‫مش��اور مع��اون وزی��ر و مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬رس��انه ها باید در معرفی کاالهای‬ ‫ایرانی پیشگام باشند‪ .‬اگر تولید کننده ایرانی بازار داشته باشد می تواند‬ ‫کار خود را توس��عه دهد و چرخ صنعت را ب��ه حرکت دراورد که در‬ ‫نتیجه ان چرخ زندگی مردم می چرخد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش سازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‪،‬‬ ‫‪۹۵۰‬شهرک صنعتی دارای مصوبه دولتی در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫صنعتگران‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬بیش از ‪۴۰‬هزار واحد تولیدی‬ ‫و خدماتی در ‪۹۶۶‬شهرک صنعتی کشور استقرار دارند‬ ‫که توجه به مشکالت و رفع انها می تواند بستر مناسبی‬ ‫برای افزایش فرصت های شغلی فراهم کند‪.‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گردهمای��ی مدیران حقوقی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی سراس��ر کش��ور‪ ،‬حضور در جم��ع صنعتگران‬ ‫مس��تقر در ش��هرک صنعتی بزرگ ش��یراز و نشست‬ ‫تخصصی با مدیران ش��رکت های خدماتی شهرک های‬ ‫صنعتی ش��یراز از مهم تری��ن برنامه های س��فر صادق‬ ‫نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به اس��تان‬ ‫فارس بود‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت از استان فارس‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در همایش مدیران حقوقی‬ ‫ت ش��هرک های صنعتی استان های سراسر کشور‪،‬‬ ‫شرک ‬ ‫بر لزوم تالش مدیران حقوقی به منظور اصالح قوانین و‬ ‫مقررات با هدف تسهیل در فرایند جذب سرمایه گذاری‬ ‫و بهبود فضای کسب وکار تاکید کرد‪ .‬نجفی تسهیل در‬ ‫ام��ور و فعالیت کارافرینان را از مهم ترین ماموریت های‬ ‫این سازمان اعالم کرد و گفت‪ :‬بازنگری و اصالح قوانین‬ ‫و نیز ایین نامه ها و همچنین اصالح اساس��نامه سازمان‬ ‫به منظور تس��هیل در رونق کس��ب وکار در دستور کار‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به شرایط فعلی کشور‪،‬‬ ‫فعالیت و تالش جهادی را مهم ترین اولویت مدیران این‬ ‫س��ازمان اعالم و اظهار کرد‪ :‬خدمت به مردم مهم ترین‬ ‫رس��الت ما است و در زمینه انجام ماموریت های محوله‬ ‫برای خدمات رسانی ‪ ،‬هیچ کوتاهی پذیرفته شده نیست‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬امروز‬ ‫به مدیرانی با اندیش��ه جهادی نی��از داریم تا بتوانیم با‬ ‫رفع مشکالت‪ ،‬فضای مناسبی برای کسب وکارها فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬نجفی با تاکید برشفاف س��ازی امور در س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫با مقابله با فساد و بستن گلوگاه های ان‪ ،‬زمینه مناسبی‬ ‫برای فعالیت کارافرینان و س��رمایه گذاران فراهم شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیش از ‪۹۲‬درصد صنایع کوچک کشور‬ ‫و صنایع کوچک تشکیل می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬باید با اجرای‬ ‫برنامه های گوناگون مانند ایج��اد زنجیره های تامین و‬ ‫توج��ه به نیازهای واحده��ای صنعتی‪ ،‬گام های موثری‬ ‫ب��رای ارتقای این صنایع برداری��م تا صنایع کوچک در‬ ‫تولید و اقتصاد کش��ور و نیز صادرات و اش��تغال نقش‬ ‫موثری داش��ته باشند‪ .‬وی با بیان اینکه از ‪۸۰۰‬شهرک‬ ‫و ناحیه صنعتی کشور‪۴۰۰ ،‬شهرک فعال و تقاضامحور‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید تمرکز اصلی بر ارتقای فعالیت‬ ‫و توسعه زیرساخت ها در شهرک های تقاضا محور باشد‬ ‫تا جذب کارافرینان ش��تاب گیرد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه در الیحه‬ ‫بودجه امس��ال و نیز برنامه ششم توسعه‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫قانونی مناس��بی ب��رای ارتقای وضعیت ش��هرک های‬ ‫صنعتی پیش بینی شده‪ ،‬اظهار امیدواری کرد با استفاده‬ ‫‹ ‹شرکت های خدماتی؛ بازوی اجرایی‬ ‫از این ظرفیت ها شاهد بهبود امور باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص بودجه برای توسعه صادرات‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫همچنی��ن در جم��ع صنعتگران مس��تقر در ش��هرک‬ ‫صنعتی بزرگ ش��یراز‪ ،‬گفت‪ :‬تقویت و توسعه صادرات‬ ‫واحد های صنعتی از برنامه های مهم این سازمان است‬ ‫و بودج��ه هزارو‪۳۰۰‬میلیارد تومان ب��رای این موضوع‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬نجفی افزود‪ :‬این اعتبارات که‬ ‫از محل س��رفصل درامد های عموم��ی دولت و افزایش‬ ‫تعرفه ه��ا به منظور ارتقای ص��ادرات واحد های صنعتی‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده ص��رف توانمندس��ازی صادراتی‬ ‫صنایع خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬از محل این اعتبارات‬ ‫بخش��ی از هزینه ه��ای مربوط به ثبت نش��ان تجاری‪،‬‬ ‫عوارض صادراتی کش��ور های مقصد‪ ،‬کمک به برقراری‬ ‫خط��وط ریلی هوای��ی و دریایی‪ ،‬تبلیغ��ات و بازاریابی‬ ‫در کش��ور های هدف‪ ،‬توسعه خوش��ه های کسب و کار‬ ‫و شبکه سازی‪ ،‬کمک هزینه سود تسهیالت بانکی برای‬ ‫صادرکنن��دگان و نیزاع��زام به نمایش��گاه های خارجی‬ ‫پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫نجفی فراهم کردن بس��تر و ش��رایط ب��رای ارتقای‬ ‫صادرات واحد های صنعتی را از برنامه های اصلی دولت‬ ‫اعالم و اظهار کرد‪ :‬ایین نامه های اختصاص این اعتبارات‬ ‫به زودی تدوین و اجرایی خواهد شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫دیگر اولویت های امس��ال اجرای طرح کلینیک صنعت‬ ‫با هدف عارضه یابی و رفع مش��کالت واحد های صنعتی‬ ‫است و این طرح با رویکردی جدید اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وجود تعامل و‬ ‫همدلی بین فعاالن صنعتی و نهاد های حاکمیتی را در‬ ‫پیشرفت اهداف بخش صنعت ضروری دانست و گفت‪:‬‬ ‫با توجه به ش��رایط کنونی کش��ور باید به گونه ای عمل‬ ‫کنی��م که تهدید ها را ب��ه فرصت تبدیل کرده و در این‬ ‫زمینه از هیچ تالشی فروگذاری نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت شناساندن مشوق های‬ ‫کارافرینی به زنان‬ ‫هرچند تاکن��ون خدمات حمایتی‬ ‫و مش��وق های س��رمایه گذاری در‬ ‫صنایع کوچک و شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی انطور که شایس��ته است به‬ ‫بانوان معرفی نشده است اما تاکنون‬ ‫‪۷۰۰‬زن کارافری��ن و فع��ال در این‬ ‫حوزه شناس��ایی ش��ده اند‪ .‬بیشترین‬ ‫پریچهر سلطانی‬ ‫امار زنان کارافرین به خراسان رضوی‪،‬‬ ‫اصفهان و تهران اختصاص دارد و در مشاور امور بانوان سازمان‬ ‫اس��تان های هم��دان‪ ،‬بوش��هر‪ ،‬ایالم صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫و کردس��تان کمتر زن��ان کارافرین‬ ‫مش��غول به فعالیت هستند‪ .‬زنان در‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومت��ی و مصرف کاالی ایرانی نقش ویژه ای دارند و‬ ‫نقش زنان کارافرین در رش��د و توسعه کشور اساسی و کلیدی است‪.‬‬ ‫بانوان کارافرین در حوزه های گوناگون برق‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬ش��یمیایی و‬ ‫خدمات و‪ ...‬مش��غول هستند و بیش��ترین تولیدات زنان کارافرین در‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬شیمیایی و فلزی است‪ .‬زنان کارافرین در صادرات هم‬ ‫موفق هس��تند‪ .‬برای زنان کارافرین در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫تس��هیالت ویژه ای در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬انها از دریافت مجوزها‬ ‫و پرداخ��ت مالیات به مدت ‪۱۰‬س��ال معاف هس��تند و ب��ا پرداخت‬ ‫دست کم‪ 5‬درصد مبلغ زمین می توانند فعالیت خود را اغاز کنند‪.‬‬ ‫زنان کارافرین مبلغ زمین را می توانند در ‪۶۰‬قسط پرداخت کنند‪.‬‬ ‫همچنین به زنان کارافرینی که قصد شرکت در نمایشگاه ها را داشته‬ ‫باش��ند ‪5‬میلیون تومان تسهیالت پرداخت می شود‪ .‬شورای توسعه و‬ ‫تعاون زنان کارافرین در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫نیز ش��کل گرفته و اموزش رایگان برای زنان کارافرین را در دس��تور‬ ‫کار قرار داده است‪.‬‬ ‫رییس این ش��ورا در اس��تان ها مدیرکل امور بان��وان و دبیری ان‬ ‫برعهده مش��اور بانوان ش��هرک های صنعتی است‪ .‬هدف از ایجاد این‬ ‫شورا افزایش نقش زنان در توسعه پایدار‪ ،‬توسعه کمی و کیفی حضور‬ ‫زن��ان کارافرین در عرصه تولید و صنع��ت‪ ،‬ارتقای بهره وری‪ ،‬افزایش‬ ‫توان مدیریتی و همچنی��ن ارتقای نقش اقتصادی و اجتماعی بانوان‬ ‫است‪ .‬به زودی نخستین نشست زنان کارافرین کشور در تهران برگزار‬ ‫خواهد ش��د تا این افراد با شناخت یکدیگر و شبکه سازی‪ ،‬هم افزایی‬ ‫بیشتری در فعالیت های خود داشته باشند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫شهرک های صنعتی‪ ،‬عهده دار سهولت کارافرینی‬ ‫نجفی با اشاره به ظرفیت های شهرک صنعتی بزرگ‬ ‫ش��یراز به عنوان یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی‬ ‫کش��ور‪ ،‬بر اهتمام وی��ژه به منظور رفع مش��کالت این‬ ‫ش��هرک صنعتی تاکید کرد و ادامه داد‪ :‬موضوع تامین‬ ‫پایدار اب در این ش��هرک صنعتی در اولویت قراردارد‪.‬‬ ‫وی از بازنگری و اصالح قوانین مربوط به ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی در راس��تای ارتقای توان تولی��د و صادرات و‬ ‫تسهیل در امور متقاضیان‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخلف بانکی در تعطیلی صنایع‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫همچنی��ن در نشس��ت ب��ا مدیران عامل ش��رکت های‬ ‫خدماتی ش��هرک های صنعتی فارس‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫قان��ون هیچ بانکی نمی تواند واحد تولیدی را که تملک‬ ‫کرده‪ ،‬تعطیل کن��د‪ .‬نجفی اف��زود‪ :‬تعطیلی واحدهای‬ ‫صنعتی ازس��وی بانک ها تخلف اس��ت و اگر این تخلف‬ ‫ازس��وی بانک ها رخ دهد پ��س از چند نوبت اخطار‪ ،‬در‬ ‫صورتی که ترتیب اثر داده نش��ود‪ ،‬هزینه واحد صنعتی‬ ‫به حس��اب دادگس��تری ریخته خواهد شد و ان واحد‬ ‫ب��ه کارافری��ن متقاضی دیگری تحویل داده می ش��ود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران با اش��اره ب��ه نقش مهم ش��رکت های‬ ‫خدماتی در اداره امور ش��هرک های صنعتی بر حمایت‬ ‫از این ش��رکت ها تاکید و تصریح کرد‪ :‬به دنبال افزایش‬ ‫اختیارات ش��رکت های خدماتی هستیم و درنظر داریم‬ ‫همه م��واردی که در ارتباط با اداره امور ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��ت را به این ش��رکت ها واگذار کنیم‪ .‬نجفی‬ ‫در ادامه از پیگیری موضوع اختصاص بخش��ی از درامد‬ ‫مالیات ارزش افزوده به ش��هرک های صنعتی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم این موضوع در ماه های اینده به نتیجه‬ ‫برسد‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران با تاکید بر تعامل و هم افزایی میان شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی و ش��رکت های خدمات��ی برای‬ ‫راهبری شهرک های صنعتی و ارائه خدمات مطلوب به‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی فارس‬ ‫نیز با اش��اره به اهتمام ش��رکت های خدماتی در اداره‬ ‫امور ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت ها‬ ‫به عنوان بازوی اجرایی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫نق��ش مهمی در ارائه خدمات مناس��ب ب��ه واحد های‬ ‫صنعت��ی و حمایت از س��رمایه گذاران و فعاالن صنعتی‬ ‫ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫احد فتوح��ی همچنی��ن برنقش مهم ش��رکت های‬ ‫خدمات��ی در زمینه پای��ش وضعیت تولی��د واحد های‬ ‫صنعتی و شناسایی موانع تولید و تالش به منظور ارتقای‬ ‫ظرفیت تولید و رفع مش��کالت و حفظ اشتغال موجود‬ ‫تاکید و تصریح کرد‪ :‬امس��ال نیز فعال کردن واحدهای‬ ‫راکد و به ظرفیت کامل رس��اندن واحدهای تولیدی در‬ ‫دس��تورکار قراردارد‪ .‬فتوحی بابیان اینکه تاکنون امور‬ ‫عمومی ‪۱۸‬ش��هرک و ناحیه صنعتی در اس��تان فارس‬ ‫براساس قانون به بخش خصوصی واگذارشده‪ ،‬با تاکید‬ ‫ب��ر ل��زوم تعامل و همفک��ری و کارگروهی ب��رای رفع‬ ‫مشکالت این شهرک های صنعتی‪ ،‬گفت‪ :‬بخش زیادی‬ ‫از این مشکالت با تعامل و همکاری قابل حل است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪124‬میلیون دالری‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫ف��ارس با بی��ان اینکه در اس��تان فارس ‪61‬ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی ایجاد ش��ده‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬بیش از ‪7‬هزار‬ ‫هکتار اراضی در اختیار این ش��رکت اس��ت که تاکنون‬ ‫‪5300‬هکتار از ان عملیاتی ش��ده است‪ .‬فتوحی با بیان‬ ‫اینکه با ایجاد ‪17‬تصفیه خانه فاضالب در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی فارس حدود ‪80‬درصد صنایع مستقر در‬ ‫این شهرک ها زیرپوشش شبکه فاضالب قرار گرفته اند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬تاکنون ‪5‬هزار و ‪ 830‬قرارداد در این ش��هرک ها‬ ‫منعقد شده و از این تعداد ‪2‬هزار و ‪863‬واحد بهره بردار‬ ‫با اش��تغال ‪33‬هزارو‪800‬نفر در این واحدها مشغول به‬ ‫فعالیت هستند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان فارس با بیان اینکه ‪14‬خوشه صنعتی در استان‬ ‫فارس شناسایی ش��ده که ‪4‬خوشه ان در حال فعالیت‬ ‫هستند و خوشه فرش دستباف و خرمای جنوب فارس‬ ‫نیز در حال راه اندازی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال گذشته این‬ ‫‪4‬خوش��ه صنعتی ‪124‬میلیون دالر صادرات داشته اند‪.‬‬ ‫فتوحی با بیان اینکه از بین ‪61‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫اس��تان فارس ‪41‬ناحیه در مناطق محروم قرار داشتند‬ ‫ک از انها حتی یک متقاضی هم نداش��ت‪،‬‬ ‫که ‪20‬ش��هر ‬ ‫اف��زود‪ :‬برای جذب س��رمایه گذار در این ‪41‬ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی مش��وق های س��رمایه گذاری ویژه اعمال‬ ‫شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!