روزنامه گسترش صنعت شماره 390 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 390

روزنامه گسترش صنعت شماره 390

روزنامه گسترش صنعت شماره 390

‫سال سی ام‬ ‫پیاپی ‪ 2363‬دوره جدید شماره ‪390‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫ ‪ 25‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2018‬‬ ‫پیشنهاد فعاالن صنعتی برای راه اندازی شهرک پوشاک‬ ‫واحدها پیش از شهرک تخصصی‬ ‫نیاز به ظرفیت سازی دارند‬ ‫هرچن��د کلنگ س��اخت ش��هرک صنعتی پوش��اک تهران‬ ‫زمستان سال ‪ ۹۴‬به زمین زده شد و اکنون در مرحله دریافت‬ ‫مجوزه��ای تامین زیرس��اخت اس��ت‪ ،‬اما فع��االن این حوزه‬ ‫معتقدند به ظرفیت رساندن تولید در واحدهای فعلی پوشاک‬ ‫مهم تر از ساخت شهرک صنعتی است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مس��ئوالن‪ ،‬واگ��ذاری زمین در ش��هرک صنعتی‬ ‫پوش��اک بع��د از مش��ارکت بخ��ش خصوص��ی در تکمی��ل‬ ‫اگر نسبت افزایش دستمزد به تورم بیش از ‪ 6‬درصد باشد‪ ،‬کشور به رشد صنعتی می رسد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نرخ تورم در دهک های باال و پایین‬ ‫جامعه نقش دوگانه دارد‬ ‫«گسترش صنعت» از تاثیر تولید و عرضه محصوالت جدید بر سهام خودروسازان گزارش می دهد‬ ‫جهش ارزش سهام‬ ‫با عرضه خودروهای جدید‬ ‫زیرساخت ها اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫صنعت پوش��اک در اش��تغالزایی دارای ظرفیت های باالیی‬ ‫اس��ت و زمینه توس��عه ان نیز در کشور وجود دارد حال انکه‬ ‫صنای��ع دیگر برای ایجاد یک ش��غل نیازمن��د هزینه زیادی‬ ‫هستند؛ به طوری که ایجاد هر فرصت شغلی در صنعت فوالد‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان و در صنع��ت لوازم خانگی حدود‬ ‫‪۸۰‬میلیون تومان سرمایه نیاز دارد‪.‬‬ ‫تورم تک رقمی که یکی از کلیدی ترین وعده های دولت یازدهم‬ ‫بود محقق شده و دولت توانسته تورم را زیر ‪ ۱۰‬درصد نگه دارد‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬موضوع هایی در وضعیت زندگی روزانه مردم به تناسب‬ ‫تورم وجود دارد‪ .‬یکی از برداشت هایی که از کاهش تورم می شود‬ ‫این اس��ت که نرخ کاالها باید کاهش یابد‪ .‬کارشناس��ان اقتصادی‬ ‫معتقدند این تصور اشتباهی از کاهش نرخ تورم است‪ .‬در شرایط‬ ‫کاهش نرخ تورم نرخ کاالها کاهش نمی یابد و تنها اهنگ رش��د‬ ‫نرخ اهس��ته می ش��ود و قیمت ها به شرایط پیش از افزایش تورم‬ ‫بازنمی گردد‪ .‬با توجه به اینکه مهم ترین مشکل واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی کشور امروز به حوزه فروش مربوط می شود «گسترش‬ ‫صنعت» از تاثیر تورم بر وضعیت معاش دهک های مختلف جامعه‬ ‫گزارش می دهد‪.‬‬ ‫پی��ش از روی کارام��دن دولت یازدهم نرخ تورم به بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درصد رسیده بود و این موضوع شرایط تولید و فروش محصوالت‬ ‫صنعتی را در کش��ور با مشکالت جدی روبه رو کرده بود‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬رکود تورمی بر شرایط تولید و فروش حاکم شده بود که این‬ ‫موض��وع را بی��ش از صرف افزایش تورم پیچیده کرده بود‪ .‬ابتالی‬ ‫اقتصاد به رکود تورمی در ان س��ال ها به معنای این بود که نرخ‬ ‫م��واد اولیه و به دنب��ال ان‪ ،‬محصول نهایی خارج از قاعده تعیین‬ ‫نرخ تعریف می شد‪.‬‬ ‫در حال��ی که نرخ رش��د اقتصادی منفی ب��ود و قدرت خرید و‬ ‫تقاضایی در بازار وجود نداشت قیمت ها بدون ورود به دوره رونق‬ ‫باال می رفت‪ .‬این اتفاق باعث شد تا امروز کارخانه ها از بین رفته و‬ ‫بخش باقی مانده نیز در شرایط پس از بحران قرار گیرند‪.‬‬ ‫پس از س��ال دوم دولت یازدهم‪ ،‬تورم تک رقمی شد و همزمان‬ ‫با این موضوع بهبود س��ایر ش��اخص های اقتصادی از جمله نرخ‬ ‫رشد اقتصادی‪ ،‬ایجاد رونق در بازارهای فرو رفته به رکود و مثبت‬ ‫شدن تراز تجاری رخ داد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪ 28 1397‬شعبان ‪ 15 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 390‬پیاپی ‪2363‬‬ ‫یادداشت‬ ‫برجام کار خود را کرده است‬ ‫خبر‬ ‫شرکت های زیانده صندوق‬ ‫بازنشستگی واگذار می شوند‬ ‫مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کشوری گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫زیانده وابس��ته به این صندوق در صورتی که قادر به سوددهی‬ ‫نباش��ند در بورس و فراب��ورس واگذار می ش��وند که هم اینک‬ ‫فهرست این شرکت ها اماده شده است‪ .‬جمشید تقی زاده درباره‬ ‫واگذاری صندوق های بازنشستگی به بازنشستگان به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫دارایی بازنشستگان‪ ،‬حق الناس است و بیت المال نیست و چون‬ ‫دارای��ی این بخش صیانتی اس��ت همه موظف به صیانت از ان‬ ‫هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬تالش می شود شرکت های کم بازده و زیانده‬ ‫با مدیریت های توانمند به حالت سوداوری بیشتر برسند که در‬ ‫غیر این صورت این ش��رکت ها در بورس و فرابورس به فروش‬ ‫می رسند تا بتوان با سرمایه اینها سرمایه گذاری های جدید برای‬ ‫سوداوری بیشتر تعریف شود‪.‬‬ ‫تقی زاده گفت‪ :‬فهرست شرکت های زیانده و کم بازده وابسته‬ ‫به صندوق بازنشس��تگی اماده ش��ده که به تدریج در بورس و‬ ‫فرابورس عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی درباره تهاتر بدهی های دولت به صندوق بازنشستگی نیز‬ ‫ی دارد که امیدواریم در بودجه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دولت یک سری بده ‬ ‫اینده در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» صندوق بازنشستگی کشوری‪،‬‬ ‫ب��ا هدف تضمین اینده کارمندان دولت با پرداخت مس��تمری‬ ‫و برق��راری بیمه ه��ای درمانی و بیکاری در جه��ت ایجاد رفاه‬ ‫اجتماعی در س��ال ‪ ۵۴‬تاسیس شده و هم اکنون به عنوان یکی‬ ‫از صندوق های وابس��ته به وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫فعالیت دارد‪.‬‬ ‫هم اکنون س��رمایه گذاری های صندوق بازنشستگی کشوری‬ ‫ش��امل ‪ ۱۸۷‬ش��رکت‪ ،‬در ‪ ۶‬هلدینگ حمل ونقل و گردشگری‪،‬‬ ‫غذایی‪ ،‬دارویی و کش��اورزی‪ ،‬عمران و ساختمان‪ ،‬مالی‪ ،‬بانکی‬ ‫و س��هام‪ ،‬نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروش��یمی و نی��روگاه و صنایع و معدن‬ ‫سازماندهی شده است‪.‬‬ ‫پرداخت بیش از ‪ ۴‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت به صنایع سمنان‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان س��منان‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای سال ‪ ۹۶‬تاکنون ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹00‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت رونق تولید به ‪ ۱۷۲‬واحد تولیدی و صنعتی استان‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬بهروز اسودی در یکصد و هفتمین جلسه‬ ‫کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت‪ :‬از سال‬ ‫گذش��ته تا کنون به ‪ ۸۴۸‬واحد تولیدی استان به ارزش بیش‬ ‫از ‪ ۵‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت پرداخت شده که ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیارد ریال مربوط به بخش صنعت و یک هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال مربوط به بخش کشاورزی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۵۵ :‬درصد از س��هم تسهیالت در استان پرداخت‬ ‫شده است که از بین بانک های عامل‪ ،‬بانک صنعت و معدن با‬ ‫‪ ۱۶۷‬درصد سهم پرداختی رتبه نخست و بانک های صادرات‪،‬‬ ‫سپه و تجارت در رتبه های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫تورم کمتر از ‪ ۹‬درصد‬ ‫است و افزایش حقوق‬ ‫‪ ۱0‬درصد اعالم شده‬ ‫است‪ .‬بر این اساس‬ ‫بیش از یک درصد‬ ‫افزایش درامد در‬ ‫سال جاری احساس‬ ‫خواهد شد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که شوک‬ ‫سال های میانی دهه ‪۸۰‬‬ ‫تا اوایل دهه ‪ ۹۰‬با این‬ ‫تفاوت بر طرف نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫متاس��فانه پ��س از خ��روج‬ ‫امری��کا از برجام بس��یاری از‬ ‫عوام��ل خارج��ی و داخل��ی‬ ‫تالش کردند ت��ا فضای داخل‬ ‫ایران را نامناسب جلوه دهند‪.‬‬ ‫ای��ن رفتارها همیش��ه وجود‬ ‫داش��ته اما واقعیت این اس��ت‬ ‫رحیم زارع‬ ‫ک��ه اقتصاد و س��رمایه گذاری‬ ‫سخنگوی کمیسیون‬ ‫خارج��ی در ای��ران کمتری��ن‬ ‫تاثی��ر را از این موضوع گرفته اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی‬ ‫و مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ط��رف امریکای��ی پ��س از‬ ‫تواف��ق هس��ته ای مش��کالتی را در این زمینه ایج��اد کرد و‬ ‫رفتارهای بس��یاری را مرتکب ش��د تا ایران را در این زمینه‬ ‫ب��ا چالش روبه رو کند‪ .‬خوش��بختانه تا کن��ون موفق به انجام‬ ‫چنین کاری نشده است‪ .‬با اینکه در جریان مذاکرات تسهیل‬ ‫امور س��رمایه گذاری طرف های خارجی در ایران و انجام امور‬ ‫بانک��ی از مواردی بودند که بر س��ر انها توافق ش��ده بود اما‬ ‫امری��کا در این زمینه س��نگ هایی را جلوی پ��ای ایران قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫برج��ام باعث ش��د دنیا سیاس��ت های واقعی هس��ته ای را‬ ‫بشناسد و بر اساس این شناخت برخی از شرکت ها و کشورها‬ ‫تصمیم به همکاری با ایران گرفتند‪ .‬از توافق هسته ای تاکنون‬ ‫بسیاری از کشورها ایران را شناخته اند و تصمیم گرفته اند که‬ ‫با ایران همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنین امریکا فشارهای بس��یاری به کشورها وارد کرده‬ ‫که با ایران همکاری نکنند‪ .‬بنابراین کش��ورهای دنیا مس��یر‬ ‫هم��کاری کردن یا نکردن را با ایران انتخاب کرده اند و برجام‬ ‫در این زمینه کار خود را انجام داده است‪.‬‬ ‫ای��ران ب��ه دلیل دسترس��ی ب��ه اب ه��ای ازاد و اتصال به‬ ‫کش��ورهای محاصره در خش��کی ب��ه ب��ازاری ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫نفری دسترس��ی دارد‪ .‬همچنین منابع بی ش��مار نفت و گاز‬ ‫و معادن بس��یاری در ایران وج��ود دارد که همه اینها زمینه‬ ‫سرمایه گذاری کشورهای خارجی است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬کشورهای دیگر حاضر نمی شوند به سادگی‬ ‫دست از منافع اقتصادی خود در همکاری با ایران بردارند‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از رابطه تورم با رشد صنعتی و دستمزد گزارش می دهد‬ ‫نرخ تورم در دهک های باال و پایین جامعه نقش دوگانه دارد‬ ‫اگر نسبت افزایش دستمزد به تورم بیش از ‪ 6‬درصد باشد‪ ،‬کشور به رشد صنعتی می رسد‬ ‫تقوی توضیح داد‪ :‬در ایران اما مشکالت تولید و فروش‬ ‫اجازه این کار را نمی دهد‪ .‬ایران در اغاز این مس��یر قرار‬ ‫گرفته و باید سیاس��ت های افزایش دستمزد تغییر کند‪.‬‬ ‫با مابه التفاوت یک درصدی بین حقوق و تورم نمی توان‬ ‫توقع داش��ت مشکالت بخش فروش کشور برطرف شود‪.‬‬ ‫دولت باید تالش کند تا در سال های اینده این اختالف‬ ‫بیش��تر ش��ود تا محصوالت راحت تر به فروش برس��د و‬ ‫شاهد تعطیلی کارخانه های کمتری باشیم‪.‬‬ ‫را در نظر گرفته اند که ش��امل یک دالر درامد روزانه به‬ ‫عن��وان فقر مطلق و ‪ ۲‬دالر درام��د روزانه به عنوان فقر‬ ‫نس��بی می شود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬یک خانواده ‪ ۴‬نفره اگر‬ ‫در روز ‪ ۸‬دالر درامد داشته باشد دچار فقر نسبی است‪.‬‬ ‫این میزان درامد روزانه در ماه به ‪ ۲۴۰‬دالر می رس��د‪ .‬با‬ ‫دالر ‪ ۵‬هزار تومانی این میزان معادل درامد یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان می شود‪.‬‬ ‫حاتمی ی��زد در ادامه به موض��وع ارزش خرید به ازای‬ ‫دالر پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬دول��ت برای رف��ع اختالفی که‬ ‫وج��ود دارد یارانه می ده��د‪ .‬برای مثال‪ ،‬در امریکا با یک‬ ‫دالر نی��م لیتر بنزین می ت��وان خرید اما در ایران حدود‬ ‫‪ ۵‬لیتر بنزین می توان خریداری کرد‪ .‬دولت در کاالهای‬ ‫اساسی یارانه می دهد و این موضوع قدرت خرید طبقات‬ ‫فرودست را می افزاید‪ .‬بر این اساس‪ ،‬شرایط فقر نسبی در‬ ‫ایران بهتر از کشورهای توسعه یافته است‪.‬‬ ‫احمد حاتمی یزد‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد و استاد دانشگاه‬ ‫درب��اره تف��اوت دهک ه��ا در روبه رویی با ن��رخ تورم به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬ش��رایط تورمی به کلی برای‬ ‫دهک ه��ای ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬جامع��ه بهتر اس��ت‪ .‬زمانی که تورم‬ ‫افزای��ش می یابد نرخ اجناس به طور عمومی باال می رود‬ ‫و دارایی ه��ای منقول و غیرمنق��ول نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط کسانی که از اینها بهره مند هستند سود‬ ‫بیش��تری می برن��د و افرادی که نیاز ب��ه کاالهای اصلی‬ ‫دارند ضرر می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در زم��ان افزایش تورم ارزش بدهی تغییر‬ ‫نمی کند اما ارزش دارایی ها بیش��تر می شود‪ .‬اینها نشان‬ ‫می ده��د که طبقات مرفه جامعه از تورم س��ود می برند‬ ‫و بیش��ترین اس��یب برای کسانی اس��ت که حقوق بگیر‬ ‫هس��تند و دهک ه��ای اول و دوم جامع��ه را تش��کیل‬ ‫می دهن��د‪ .‬به طور کلی تورم به ضرر طبقات فرودس��ت‬ ‫اس��ت‪ .‬در ش��رایط تورمی افراد هر چه بیش��تر بدهکار‬ ‫باشند‪ ،‬نفع بیشتری می برند و به این دلیل دولت تالش‬ ‫کرد تا تورم را تک رقمی نگه دارد‪.‬‬ ‫حاتمی ی��زد با اش��اره به اینکه مش��کل طبقات پایین‬ ‫جامع��ه بیکاری اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگ��ر دولت در این‬ ‫ش��رایط می توانس��ت اش��تغال را افزایش ده��د اوضاع‬ ‫اقتصادی جامعه بهتر از امروز بود‪ .‬متاسفانه نرخ بیکاری‬ ‫در بازه ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬س��ال ‪ ۳۰‬درصد بوده و این موضوع به‬ ‫کشور اسیب بسیاری وارد کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه به موضوع فقر پرداخت و به شاخص های‬ ‫جهانی اش��اره کرد و گفت‪ :‬خط فقر یک مفهوم نس��بی‬ ‫است‪ .‬س��ازمان های جهانی برای شناسایی فقر درامدی‬ ‫هادی حق ش��ناس‪ ،‬کارشناس اقتصاد درباره نرخ تورم‬ ‫عمومی و روند نزولی ان در ‪ ۵‬سال گذشته به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫یک��ی از ماموریت های دولت یازده��م کاهش نرخ تورم‬ ‫بود که دولت دوازدهم سیاس��ت حفظ تورم تک رقمی را‬ ‫در پیش گرفت‪ .‬باید توجه داش��ته باش��یم که نرخ تورم‬ ‫‪ ۹/۸‬درص��د یک نرخ میانگین اس��ت‪ .‬ب��ه طور قطع این‬ ‫رق��م برای دهک های اول و دوم ب��ا که با بیکاری و نبود‬ ‫دارایی های مانند مس��کن مواجه هس��تند‪ ،‬بیشتر از ‪۱۰‬‬ ‫درصد احساس می شود و حتی به بیش از ‪ ۲۰‬درصد هم‬ ‫می رسد اما برای دهک های پردرامد که از رفاه برخوردار‬ ‫هستند و دس��تمزد زیادی کسب می کنند‪ ،‬کمتر از ‪۱۰‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫حق ش��ناس افزود‪ :‬نرخ تورم با احتس��اب نرخ بیش از‬ ‫‪ ۳۵۰‬قلم کاال و درامد اقشار مختلف کشور محاسبه شده‬ ‫و یک نرخ میانگین اس��ت و نباید برداش��ت کرد که نرخ‬ ‫تورم برای تمام دهک ها یکسان است و طبیعی است که‬ ‫نرخ تورم برای اقش��اری که قدرت خرید کمتری داشته‬ ‫باشند‪ ،‬بیشتر از میانگین ‪ ۱۰‬درصدی احساس شود‪ .‬این‬ ‫کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید دید این نرخ تورم‬ ‫از دید چه قش��ری بررسی می شود‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ تورم ‪۹/۸‬‬ ‫درصد کامال واقعی است اما نیاز به تحلیل و کالبدشکافی‬ ‫دارد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه چرا درحال حاضر نرخ تورم‬ ‫تک رقم��ی بین مردم احس��اس نمی ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫وقتی که متوس��ط درامد قش��ر کارگر به طور میانگین‬ ‫زیر ‪ ۲/۵‬میلیون تومان اس��ت و خط فقر بسیار بیشتر از‬ ‫‪ ۲/۵‬میلیون تومان اس��ت‪ ،‬مشخص است که برای برخی‬ ‫از اقشار چند برابر میانگین تورم خواهد بود‪.‬‬ ‫احمد حاتمی یزد‪ :‬شرایط تورمی به کلی برای دهک های‬ ‫‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬جامعه بهتر است‪ .‬تورم که افزایش می یابد نرخ‬ ‫اجناس باال می رود و دارایی ها نیز افزایش می یابد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ت��ورم تک رقمی ک��ه یک��ی از کلیدی ترین وعده های‬ ‫دول��ت یازدهم بود محقق ش��ده و دولت توانس��ته تورم‬ ‫را زی��ر ‪ ۱۰‬درص��د نگه دارد‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬موضوع هایی‬ ‫در وضعی��ت زندگی روزانه مردم به تناس��ب تورم وجود‬ ‫دارد‪ .‬یکی از برداش��ت هایی که از کاهش تورم می ش��ود‬ ‫این اس��ت که نرخ کاالها باید کاهش یابد‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫اقتص��ادی معتقدند این تصور اش��تباهی از کاهش نرخ‬ ‫ت��ورم اس��ت‪ .‬در ش��رایط کاهش نرخ تورم ن��رخ کاالها‬ ‫کاهش نمی یابد و تنها اهنگ رش��د نرخ اهسته می شود‬ ‫و قیمت ها به شرایط پیش از افزایش تورم بازنمی گردد‪.‬‬ ‫با توج��ه به اینکه مهم ترین مش��کل واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی کش��ور امروز به حوزه فروش مربوط می ش��ود‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» از تاثیر تورم ب��ر وضعیت معاش‬ ‫دهک های مختلف جامعه گزارش می دهد‪.‬‬ ‫پیش از روی کارامدن دولت یازدهم نرخ تورم به بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬درصد رس��یده بود و این موضوع ش��رایط تولید و‬ ‫فروش محصوالت صنعتی را در کشور با مشکالت جدی‬ ‫روب��ه رو کرده بود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬رکود تورمی بر ش��رایط‬ ‫تولی��د و فروش حاکم ش��ده بود که این موضوع را بیش‬ ‫از ص��رف افزایش تورم پیچیده کرده بود‪ .‬ابتالی اقتصاد‬ ‫به رکود تورمی در ان س��ال ها به معنای این بود که نرخ‬ ‫مواد اولیه و به دنبال ان‪ ،‬محصول نهایی خارج از قاعده‬ ‫تعیین نرخ تعریف می شد‪.‬‬ ‫در حالی که نرخ رش��د اقتص��ادی منفی بود و قدرت‬ ‫خرید و تقاضایی در بازار وجود نداش��ت قیمت ها بدون‬ ‫ورود به دوره رونق باال می رفت‪ .‬این اتفاق باعث ش��د تا‬ ‫ام��روز کارخانه ها از بی��ن رفته و بخش باقی مانده نیز در‬ ‫شرایط پس از بحران قرار گیرند‪.‬‬ ‫پس از س��ال دوم دولت یازدهم‪ ،‬تورم تک رقمی شد و‬ ‫همزمان با این موضوع بهبود سایر شاخص های اقتصادی‬ ‫از جمله نرخ رشد اقتصادی‪ ،‬ایجاد رونق در بازارهای فرو‬ ‫رفته به رکود و مثبت ش��دن تراز تجاری رخ داد‪ .‬در این‬ ‫شرایط پیش بینی می شد که مشکل فروش برطرف شود‬ ‫و کارخانه ها به وضعیت مناسبی درایند که البته این طور‬ ‫نشد‪ .‬پیش بینی ها به این سمت حرکت می کرد که پس‬ ‫هادی حق شناس‪ :‬نرخ تورم ‪ ۹/۸‬درصد یک نرخ‬ ‫میانگین است‪ .‬به طور قطع این رقم برای دهک های‬ ‫اول و دوم بیشتر از ‪ ۱۰‬درصد احساس می شود‬ ‫از رفع بحران ها مش��کالت نیز برطرف ش��ود اما ان طور‬ ‫که کارشناس��ان توقع داشتند مشکل واحدهای صنعتی‬ ‫برطرف نش��د و برخی از مش��کالت از جمله فروش هنوز‬ ‫در بسیاری از واحدها پابرجاست‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش دستمزد و تورم در رشد صنعتی‬ ‫مهدی تقوی‪ ،‬کارش��ناس اقتصادی و اس��تاد دانشگاه‬ ‫درباره تاثیر تورم بر واحدهای تولیدی و اقشار کم درامد‬ ‫جامع��ه به «گس��ترش صنعت» توضی��ح داد‪ :‬وضعیت‬ ‫کارخانه ه��ا و زندگی م��ردم در دوران دولت های نهم و‬ ‫ده��م با بحران های پیچیده ای روبه رو ش��د که نمی توان‬ ‫به راحتی از انها بیرون امد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اقشار کم درامد متناسب با تورم‬ ‫قبلی افزایش درامد نداش��تند و ای��ن موضوع انها را در‬ ‫زندگی به عقب راند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در دوره دولت های نهم‬ ‫و دهم در یک س��ال حقوق ‪ ۲0‬درصد افزایش یافت اما‬ ‫تورم ‪ ۴0‬درصد بود و این موضوع باعث شد مابه التفاوت‬ ‫درامد بر هزینه به نیم برسد‪.‬‬ ‫تق��وی توضی��ح داد‪ :‬ت��ورم اکنون کمت��ر از ‪ ۹‬درصد‬ ‫اس��ت و افزایش حقوق ‪ ۱0‬درصد اعالم ش��ده است‪ .‬به‬ ‫عب��ارت دیگ��ر‪ ،‬بیش از ی��ک درصد افزای��ش درامد در‬ ‫س��ال جاری احس��اس خواهد ش��د‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ش��وک س��ال های میانی دهه ‪ ۸۰‬تا اوایل دهه ‪ ۹۰‬با‬ ‫این تفاوت بر طرف نخواهد ش��د به همین دلیل است که‬ ‫اقش��ار کم درامد هنوز نتوانس��ته اند مخاطب محصوالت‬ ‫صنعتی در کشور باشند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وضعیت کشورهای توسعه یافته توضیح‬ ‫داد‪ :‬در عمده کش��ورهای توسعه یافته اگر تورم ‪ ۲‬درصد‬ ‫باش��د‪ ،‬افزایش حقوق به می��زان ‪ ۸‬درصد اعمال خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬ای��ن موضوع باعث می ش��ود مردم ق��درت خرید‬ ‫بیش��تری پیدا کنند‪ .‬در این شرایط کارخانه ها می توانند‬ ‫محصوالت تولیدی را رش��د کیفی دهند‪ .‬طبیعی اس��ت‬ ‫در ش��رایط رش��د کیفی محصوالت نرخ ان نیز افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬با این حال‪ ،‬به دلیل افزایش ‪ ۶‬درصدی حقوق‪،‬‬ ‫مخاطب محصوالت صنعتی خالیی را در جریان زندگی‬ ‫احس��اس نمی کند و می تواند از محصوالت با کیفیت نیز‬ ‫برخوردار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش تورم در زندگی‬ ‫‹ ‹تاثیر تورم بر دهک های مختلف‬ ‫‪ ۱۰/۶‬میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در سال ‪۹۶‬‬ ‫یک مسئول در سازمان سرمایه گذاری و کمک های‬ ‫اقتصادی و فنی ایران اعالم کرد‪ :‬میزان سرمایه گذاری‬ ‫مصوب خارجی در س��ال ‪ ۹۶‬با ح��دود ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالر افزایش نسبت به سال ‪ ۹۵‬از ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون دالر عبور کرد‪.‬‬ ‫اکبر قهرمانی‪ ،‬معاون مدیرکل دفتر س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی این س��ازمان که نهاد مسئول در زمینه انجام‬ ‫سرمایه گذاری های خارجی در ایران به شمار می رود‪،‬‬ ‫به ایرنا گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۵‬افزون بر ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید‪.‬‬ ‫وی حج��م س��رمایه گذاری مص��وب و ج��ذب‬ ‫س��رمایه گذاری را دو مقوله متفاوت دانس��ت و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬پس از تصویب انجام س��رمایه گذاری‪ ،‬فرایندها‬ ‫اغاز می شود و سرمایه گذار در یک بازه زمانی‪ ،‬هزینه‬ ‫م��ورد نیاز برای راه اندازی و اجرای پروژه مورد نظر را‬ ‫انتقال می دهد‪ .‬معاون مدیرکل دفتر س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی تاکید کرد‪ :‬رش��د اقتصادی‪ ،‬ایجاد اشتغال و‬ ‫افزایش سطح معیشت مردم در اقتصاد ایران نیازمند‬ ‫س��رمایه گذاری متناس��ب با نیازهای کشور است که‬ ‫بخش��ی از ان از طریق سرمایه گذاری خارجی حاصل‬ ‫می ش��ود‪ .‬قهرمانی تاکید کرد‪ :‬با توجه به ش��رایط و‬ ‫ظرفیت های اقتصادی کش��ور‪ ،‬فرصت های خوبی در‬ ‫بخش های مختلف اعم از کش��اورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و خدمات برای سرمایه گذاران وجود دارد‪.‬‬ ‫معاون مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی درباره‬ ‫جذب سرمایه گذاری پس از اجرای برجام در دی ‪، ۹۴‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در دوران برجام بیش��ترین رکورد را در جلب‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی و جذب این سرمایه گذاری ها‬ ‫داش��تیم‪ .‬به گفته قهرمانی‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫مصوب و ‪ ۴‬میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی جذب‬ ‫کشور ش��د که بخش��ی از این انتقال سرمایه مربوط‬ ‫به پروژه هایی اس��ت که در سال های قبل به تصویب‬ ‫رس��یده اند‪ .‬معاون س��رمایه گذاری خارجی سازمان‬ ‫س��رمایه گذاری و کمک های اقتص��ادی و فنی ایران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬جذب سرمایه گذاری همواره از اولویت های‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی است و باید مشوق های‬ ‫بیشتری را برای جذب سرمایه گذاران روی میز داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» بر اساس امارهای‬ ‫رسمی ‪ ،‬میزان سرمایه خارجی وارد شده به کشور در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۵۰‬میلیون دالر بود‬ ‫که در س��ال ‪ )۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬و پس از اجرای برجام‬ ‫با رشد ‪ ۶۵‬درصدی به ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۳۷۲‬میلیون دالر‬ ‫رسید‪ .‬بر اساس قانون برنامه ششم توسعه‪ ،‬بخشی از‬ ‫رش��د اقتصادی ‪ ۸‬درصدی هدف گذاری شده در این‬ ‫قانون باید از محل جذب سرمایه گذاری و تامین مالی‬ ‫خارجی (فاینانس) محقق شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪ 28 1397‬شعبان ‪ 15 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 390‬پیاپی ‪2363‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫کسب باالترین امتیاز‬ ‫در نمایندگی مرکزی شماره ‪۲‬‬ ‫ولید هالالت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محصوالت جدید‬ ‫هرقدر تیراژ بیشتری‬ ‫داشته باشند روی‬ ‫حاشیه سود خودروساز‬ ‫تاثیر زیادتری خواهند‬ ‫داشت‬ ‫«گسترش صنعت» از تاثیر تولید و عرضه محصوالت جدید بر سهام خودروسازان گزارش می دهد‬ ‫جهش ارزش سهام با عرضه خودروهای جدید‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چند س��الی است که خودروسازان با شرکای اروپایی‬ ‫خود در حال ساخت خودروهای جدید در کشور هستند‬ ‫که البته نکته مهم در این خودروها الزام داخلی س��ازی‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی قطعات ان و رسیدن به ‪ ۷۰‬درصد است‪.‬‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬ج��زو یک��ی از مهم ترین صنای��ع در ایجاد‬ ‫ی که رونق و رکود‬ ‫ارزش افزوده در کش��ور است به طور ‬ ‫ای��ن صنعت‪ ،‬می تواند فعالیت ه��ای صنایع دیگر مانند‬ ‫ف��والد‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬مس‪ ،‬الس��تیک و‪ ...‬را در پرتو خود‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت های خودروس��ازی پ��س از موج‬ ‫خصوصی سازی در کشور‪ ،‬بخش عمده ای از سهام شان‬ ‫در س��بد س��هامداران قرار گرفت که این موضوع سبب‬ ‫شد تا این ش��رکت ها در بورس اوراق بهادار‪ ،‬جایگاهی‬ ‫اس��تراتژیک پیدا کنند و جزو یک��ی از صنایع مهم در‬ ‫بازار س��رمایه ش��وند که با توجه به تاثیر صنعت خودرو‬ ‫در ایجاد اش��تغال و ارزش افزوده در کش��ور بسیار مورد‬ ‫اهمیت ق��رار دارد‪ .‬در بحث رضایتمندی س��هامداران‬ ‫خودروی��ی چندی پی��ش معاون��ت اقتص��ادی گ��روه‬ ‫صنعتی ایران خودرو از رونمایی اپلیکیش��ن سهام این‬ ‫خودروس��از خب��ر داد و هدف از طراح��ی ان را ارتقا و‬ ‫بهب��ود خدمات س��هامداری و افزای��ش رضایتمندی‬ ‫س��هامداران اعالم کرد‪ .‬این اقدام برای نخس��تین بار در‬ ‫میان ش��رکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار‪،‬‬ ‫از سوی ایران خودرو انجام شده و سهامداران می توانند‬ ‫اطالعات سهامداری خود را از قبیل تعداد سهام‪ ،‬مانده‬ ‫مطالب��ات‪ ،‬اگاهی از کاردکس مال��ی و وضعیت نقل و‬ ‫انتقال س��هام را از طریق این اپلیکیشن دریافت کنند‪.‬‬ ‫همچنین امکان ثبت و ویرایش نشانی یا شماره حساب‬ ‫بانکی از این طریق فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬درباره وضعیت‬ ‫س��هام خودروس��ازان در بورس «گسترش صنعت» به‬ ‫س��راغ کارشناس��ان بورس رفت و با انها گفت وگو کرد‬ ‫که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر محصوالت جدید بر سهام‬ ‫ولید هالالت‪ ،‬یکی از کارشناسان بخش بورس درباره‬ ‫وضعیت تولید و عرضه محصوالت جدید و تاثیر بر نرخ‬ ‫سهام خودرو گفت‪ :‬محصوالت دارای حاشیه سودهای‬ ‫متفاوتی هستند‪ .‬محصوالتی که در نظام قیمت گذاری‬ ‫هستند و شورای ملی رقابت نرخ انها را تعیین می کند‬ ‫(خودروهای زیر ‪ ۵۰‬میلیون تومان) به طور عمده دارای‬ ‫حاش��یه سود اندک هس��تند به این معنی که میزان و‬ ‫مبل��غ فروش ای��ن محصوالت داخلی ک��ه از کاالهای‬ ‫و محصوالت این خودروس��از به لحاظ نرخ برای اقش��ار‬ ‫قدیمی به ش��مار می روند در مقایسه با محصوالتی که‬ ‫متوس��ط رو به پایین اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬می توان گفت‬ ‫وارداتی هس��تند یا خط تولیدشان به تازگی راه اندازی‬ ‫وضعیت اقتصاد جامعه روی بازار خودروسازان از جمله‬ ‫شده مانند پژو ‪ ۲۰۰۸‬کمتر است‪.‬‬ ‫ایران خودرو تاثیر دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬محص��والت جدید ک��ه مبلغ فروش‬ ‫این کارش��ناس بورس ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬تنوع‬ ‫زیادی دارند حاش��یه س��ود بس��یار متفاوتی از س��ایر‬ ‫تولید در صنعت خودرو موضوع مهمی است و این گونه‬ ‫محص��والت مانند پ��ژو ‪ ۲۰۶‬یا ‪ ۴۰۵‬خواهند داش��ت‪.‬‬ ‫نیس��ت که خودرو به هر قیمتی فروخته شود و باید در‬ ‫بنابرای��ن محص��والت جدید هر چقدر تیراژ بیش��تری‬ ‫بازار رقابتی ارزش ان براورد ش��ود‪ .‬واقعیت این اس��ت‬ ‫داش��ته باش��ند روی حاشیه س��ود خودروس��از تاثیر‬ ‫ک��ه ایران خودرو رقیبان بیش��تری دارد و جوینت ونچر‬ ‫زیادت��ری خواهد داش��ت‪ .‬اما محص��والت دیگر که به‬ ‫ش��دن ان با ش��رکت پژو تاثیر زیادی بر نرخ سهام ان‬ ‫نس��بت قدیم��ی بوده و در حال تولید هس��تند اگرچه‬ ‫دارد‪ .‬مدل های جدیدی که این شرکت در حال ساخت‬ ‫تیراژ باالیی دارند‪ ،‬به طور معمول برای پوشش هزینه ها‬ ‫انها در کشور است در اینده نشان می دهد (هنگامی که‬ ‫می توانند کاربرد داشته باشند‪.‬‬ ‫محصوالت وارد بازار شوند) که چقدر روی حاشیه سود‬ ‫این فعال بازار بورس اظهار کرد‪ :‬هر شرکتی بخواهد‬ ‫ان تاثیر مثبت داش��ته است‪ .‬البته رویکرد شرکت پژو‬ ‫به سود خوبی دست پیدا کند به ویژه در صنعت خودرو‬ ‫بر اینده صنعت خودرو تاثیر بسیاری دارد‪.‬‬ ‫سازنده باید به سوی طراحی پلتفرم های جدید حرکت‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬یکی از صنایعی ک��ه در برجام از‬ ‫کند و محصوالت جدید در س��بد کاالیی خود داش��ته‬ ‫ان نام برده می ش��ود‪ ،‬خودرو اس��ت و طبیعی است هر‬ ‫باشد که حاشیه سود بیشتری به دست اورد‪.‬‬ ‫تصمیمی از س��وی شرکای اروپایی روی درامد صنعت‬ ‫‹ ‹تیراژ تولید و تاثیر ان بر حاشیه سود‬ ‫خودرو کش��ور تاثی��ر دارد‪ .‬زمانی که امری��کا از برجام‬ ‫هالالت در ادامه درباره نسبت سود محصوالت جدید‬ ‫خارج ش��د س��هام پژو و رن��و در بازار دنی��ا افت کرد و‬ ‫خودروسازان از جمله گروه صنعتی ایران خودرو افزود‪:‬‬ ‫در س��هام خودروس��ازان داخلی نیز همین گونه بود‪ .‬ایا‬ ‫هر چقدر خودروس��از بتواند س��هم ای��ن محصوالت را‬ ‫اروپاییان از ش��رکت های خ��ود حمایت خواهند کرد؟‬ ‫در س��بد کاالیی خود افزایش دهد طبیعی اس��ت سود‬ ‫ای��ا انها بازار خ��ود را به چین واگ��ذار می کنند؟ اینها‬ ‫بیش��تری دریافت خواهد کرد و به همان نسبت ارزش‬ ‫پرس��ش هایی است که روی سوداوری خودرو از جمله‬ ‫سهام ان خودروساز باالتر می رود‪.‬‬ ‫دو خودروساز بزرگ کشور تاثیر دارد و به نوعی دنیا به‬ ‫وی درباره تاثیر تیراژ این خودروها گفت‪ :‬تیراژ تولید‬ ‫ان چش��م دوخته است‪ .‬او گفت‪ :‬در چند هفته گذشته‬ ‫بس��یار اهمی��ت دارد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬ام��روز برای تولید‬ ‫س��هام خودروسازان روند منفی داشته و به پایین ترین‬ ‫پژو ‪ ۲۰۰۸‬س��رمایه گذاری و برنامه ریزی‬ ‫حد خود در تاریخ شان رسیده و این شاید‬ ‫شده تا تیراژ ‪ ۲۰۰‬هزار دستگاهی داشته‬ ‫فرصتی برای خرید این سهام باشد‪ .‬با این‬ ‫باش��د‪ .‬اگر این امر محقق شود روی سود‬ ‫حال‪ ،‬پیش بینی می شود با گذشت زمان‬ ‫این خودروس��از در بورس تاثیر بس��یاری‬ ‫ارزش سهام این صنعت به وضعیت واقعی‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫خود برگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش سهام در بازار رقابت‬ ‫صفاری خاطرنش��ان کرد‪ :‬چون برجام‬ ‫س��یدمصطفی صف��اری از دیگ��ر‬ ‫ب��ه طور مش��خص بیش��تر روی صنعت‬ ‫سید مصطفی صفاری‬ ‫کارشناس��ان بورس در این باره ادامه داد‪:‬‬ ‫خودرو اثر دارد و در واقع با امضای برجام‬ ‫واقعیت این اس��ت که خودرو در اقتصاد‪ ،‬تنوع تولید در صنعت بیشترین رش��د در بخش صنعت خودرو‬ ‫کاالیی لوکس به ش��مار می رود و این امر خودرو موضوع مهمی کشور اتفاق افتاد باید صبر کرد و دید در‬ ‫به درامد خانوارهایی که برای خرید اقدام است‪ ،‬واقعیت این‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هفته اینده موضع شرکای اروپایی‬ ‫می کنند‪ ،‬بستگی دارد‪.‬‬ ‫است که ایران خودرو چیست و خودروسازان بین المللی همکار‬ ‫وی در اشاره به ارزش قیمتی خودروها رقیبان بیشتری دارد و خودروسازان ایرانی چه موضعی خواهند‬ ‫جوینت ونچر شدن ان با‬ ‫اف��زود‪ :‬محصوالت��ی ک��ه از س��وی گروه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫شرکت پژو تاثیر زیادی‬ ‫� چشم انداز روشن‬ ‫صنعت��ی ایران خودرو تولید می ش��ود به‬ ‫بر نرخ سهام ان دارد‬ ‫در ادام��ه همچنی��ن ه�لاالت درباره‬ ‫لحاظ نرخ‪ ،‬متوس��ط رو به باال است‪ .‬البته‬ ‫نوس��ان های ن��رخ ارز و تاثیر ان بر بورس‬ ‫این امر برای ش��رکت سایپا متفاوت است‬ ‫و س��هام خودروسازان گفت‪ :‬هر چقدر شفافیت بازار در‬ ‫بحث ارز ش��فاف تر باش��د تاثیر مثبت تر خواهد داشت‬ ‫و برعکس‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬طبیعی اس��ت در بحث خودروها چه‬ ‫تولیدی و چه وارداتی به ارز وابسته هستند زیرا برخی‬ ‫از نیازهای خودروس��ازان در بخش مواد اولیه از خارج‬ ‫کش��ور تهیه می ش��ود‪ .‬حتی اگر این مواد از بازار داخل‬ ‫نیز تامین شوند در عمل با دالر مبادالتی نبوده و خرید‬ ‫و فروش با دالر بازار ازاد محاسبه می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تاکید کرد‪ :‬افزایش نرخ ارز بر ارزش‬ ‫سهام تاثیر دارد و به طور قطع چون شرکت ها در نظام‬ ‫نرخ گذاری در حال فروش محصوالت خود هستند قادر‬ ‫به تغییر قیمت ها نیس��تند هر چقدر بازار دالر متالطم‬ ‫و مبهم باشد به ضرر خودروسازان و سهام انها در بازار‬ ‫بورس است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که اگر ارز از دالر به یورو‬ ‫تغییر کند چه تاثیری روی بازار بورس خواهد داش��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تاثیر چندانی ندارد چون ارز مورد نیاز از س��وی‬ ‫دولت تعیین می شود تفاوتی نمی کند دالر باشد یا یورو‪.‬‬ ‫هالالت در پایان گفت‪ :‬به نظر می رس��د در این فضای‬ ‫پس از برجام خیلی مهم است که همکاری با اروپاییان‬ ‫به چه ش��کل باشد‪ .‬چش��م انداز صنعت خودرو کشور با‬ ‫توجه به همکاری های بین المللی که دارد مثبت اس��ت‬ ‫چه در بحث خودروهای سواری و به ویژه در خودروهای‬ ‫تجاری‪ .‬اما به هر حال نیازمند ریسک های جدیدی در‬ ‫صنعت خودرو هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫امروز صنعت خودرو بس��یار متفاوت از گذشته است‬ ‫و همان طور که بارها از س��وی مدیران دولتی در بخش‬ ‫صنعت خودرو و کارشناس��ان این صنعت عنوان ش��د‬ ‫در قراردادهای جدید خودروس��ازان به گونه ای حرکت‬ ‫می کنند که گذش��ته تکرار نش��ود‪ .‬بنابراین پیش بینی‬ ‫این اس��ت که با ورود محص��والت جدید خودرویی به‬ ‫بازار ارزش س��هام خودروس��ازان افزایش یافته اگرچه‬ ‫موج هایی ممکن است خطرپذیری ان را نیز باال ببرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بحث اپلیکیش��ن ایران خ��ودرو الزم‬ ‫به ی��اداوری اس��ت که س��هامداران می توانن��د برای‬ ‫بهره مندی از ان به س��ایت سهام ایران خودرو به نشانی‬ ‫ (‪ )Stock.ikco.ir‬مراجعه و نسبت به نصب این برنامه‬ ‫اقدام کنند‪.‬اپلیکیش��ن سهام ایران خودرو در دو نسخه‬ ‫اندروید و ‪ IOS‬طراحی ش��ده و کد ملی س��هامدار به‬ ‫عنوان نام کاربری و ش��ماره شناسنامه (تایپ التین) به‬ ‫عنوان رمز عبور برای ورود به اپلیکیش��ن درنظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ایساکو دارای رتبه نخست خدمات پس از فروش‬ ‫ایس��اکو‪ ،‬پارس خودرو و ایرتویا در زمره بهترین شرکت های ارائه دهنده‬ ‫خدمات پس از فروش هستند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬با وجود اینکه تاکنون تالش های زیادی برای‬ ‫ارتقای کیفیت خودروهای داخلی ش��ده و صنع��ت خودرو همت خود را‬ ‫بر ان گذاش��ته تا پیش��ینه مطلوب��ی از خود بر جای بگ��ذارد‪ ،‬هنوز پای‬ ‫ای��ن صنع��ت در خدمات پس از فروش به مش��تریان می لنگ��د‪ .‬با وجود‬ ‫گزارش شرکت بازرسی کیفیت استاندارد مبنی بر روند مثبت رضایتمندی‬ ‫مشتری‪ ،‬تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد‪.‬‬ ‫صادق بش��یری در این باره گفت‪ :‬بر خالف تمام ارزیابی ها و زیر نظارت‬ ‫بودن صنعت خودرو‪ ،‬هنوز شاهد رضایتمندی کامل در این صنعت به ویژه‬ ‫بخش خدمات پس از فروش وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬کمبود قطع��ه و توقف غیرمتع��ارف خودروها ب ه دلیل‬ ‫کاه��ش قطعه یکی از مهم ترین مش��کالت در ای��ن زمینه بوده که بحث‬ ‫نارضایتی مردم را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫عض��و مجمع انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید کرد‪:‬‬ ‫با این حال‪ ،‬گزارش ش��رکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران در سال های‬ ‫گذشته نشان می دهد که شرکت ایساکو‪ ،‬ایرتویا و پارس خودرو به ترتیب‬ ‫رتبه اول تا س��وم را ب��ه لحاظ ارائه بهتر خدمات پ��س از فروش به خود‬ ‫اختص��اص داده اند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬با وجود گزارش های ش��رکت بازرس��ی‬ ‫کیفیت استاندارد که نشان دهنده روند مثبت رضایتمندی مشتری است‬ ‫هنوز فاصله زیادی با شرایط مطلوب وجود دارد‪.‬‬ ‫این کارشناس خودرو تصریح کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۶‬شاهد رشد ‪ ۱۱‬درصدی‬ ‫تیراژ تولید بودیم اما باید اعتراف کرد که هنوز این رشد با کیفیت مطلوب‬ ‫در ساختار و رفتار عجین نشده است‪.‬‬ ‫بش��یری افزود‪ :‬این ارزیابی براس��اس ‪ ۴‬شاخص تجهیزات تعمیرگاهی‪،‬‬ ‫نیروی انس��انی‪ ،‬عملکرد و رضایتمندی مشتری و رسیدگی به شکایت ها‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬قائم مق��ام خانه صنع��ت کاران ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید‬ ‫اعتمادسازی بیشتر درباره خودروهای ساخت داخل باشد و خودروسازان‬ ‫باید در بحث خدمات پس از فروش پیش��ینه مطلوبی در بین مش��تریان‬ ‫خود به جا بگذارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این امر مهم محقق نمی ش��ود مگر در پویش زمان و به‬ ‫شرط رفتارهای هوشمندانه از طرف ذی نفعان این صنعت‪.‬‬ ‫بش��یری یاداور شد‪ :‬توقع این است که خودروس��ازان برای اعتبار این‬ ‫صنع��ت بومی در بحث نیازه��ای موجود حوزه خدمات پ��س از فروش‪،‬‬ ‫مدیریت خوبی داش��ته باش��ند و رفتارهای خود را با صداقت و واقع بینی‬ ‫همراه با کیفیت امیخته کنند‪.‬‬ ‫گ�روه صنعت‪ :‬در اغاز سال‪ ،‬جشنواره خدمات نوروزی سال‬ ‫‪ ۹۷‬گروه صنعتی ایران خودرو در ایس��اکو برگزار ش��د‪ .‬سید‬ ‫رضا حسینی‪ ،‬مدیرعامل ایساکو به دستاوردهای این جشنواره‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬بر اساس بازخوردهای رسمی‪ ،‬نزدیک به‬ ‫‪ ۳‬هزار مرکز در این فرایند مشارکت داشتند تا خدمات دهی‬ ‫به بهترین ش��کل انجام ش��ود و رضایتمن��دی حداکثری به‬ ‫ دس��ت اید‪ .‬مدیرعامل ایس��اکو به اضافه شدن امدادپالس به‬ ‫ناوگان خدمات دهی گروه صنعتی ایران خودرو از اغاز امسال‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬برای توس��عه خدمات امدادی به مش��تریان‬ ‫در حوزه پایگاه اطالع رس��انی‪ ،‬ناوگان امدادپالس به مجموعه‬ ‫اضافه شد و نیز از نظر خدمات بالینی این توانایی را در خود‬ ‫ایجاد کردیم تا خودروهایی که نیاز به حمل به مرکزی برای‬ ‫تعمیر نداش��ته باشند در خود محل س��رویس دهی شوند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب بخش زیادی از خدمات دهی از س��وی امدادگران‬ ‫به صورت دومنظوره است‪.‬‬ ‫وی از رش��د ‪ ۲/۹‬درص��دی افزای��ش ارتباط��ات مردمی با‬ ‫ایساکو خبر داد و گفت‪ :‬در واقع با اضافه شدن امدادپالس در‬ ‫وقت صرفه جویی شده و همین امر روی افزایش رضایتمندی‬ ‫مشتریان تاثیر بسیاری دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایس��اکو مدت زم��ان انتظار ب��رای خدمات را‬ ‫‪ ۲۴/۵‬دقیق��ه اعالم کرد و گفت‪ :‬این زمان نس��بت به س��ال‬ ‫گذش��ته رش��د ناچیزی داش��ت اما در حوزه رضایت رش��د‬ ‫قابل توجهی اتفاق افتاد‪ .‬این امر نش��انگر ان اس��ت که گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو و ایس��اکو در تدارک امکانات‪ ،‬طراحی و‬ ‫پایش ش��بکه امدادی خود اثربخش بوده اند و این بزرگترین‬ ‫نتیجه برای تالش های ش��بانه روزی کارشناس��ان این مرکز‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اف��زود‪ :‬مدت زمان تعمی��ر خودروها حدود‬ ‫‪ ۱۴‬درص��د بهب��ود داش��ت زیرا اگ��ر قطعات م��ورد نیاز در‬ ‫ش��بکه امدادی ب��ه اندازه کافی توزیع ش��ود این مجموعه به‬ ‫همراه نیروی انس��انی و کارشناس��ان به طور قطع در فرایند‬ ‫پذیرش تا ترخیص مس��یر کوتاه تری را طی کرده و می تواند‬ ‫سرویس دهی بهتری داشته باشد‪.‬‬ ‫حسینی به تاکید مدیریت ایران خودرو برای ایجاد جذابیت‬ ‫کاالی ایران��ی پرداخت و عنوان ک��رد‪ :‬جذابیت کاالی ایرانی‬ ‫زمانی به خرید و اس��تفاده از س��وی مردم و مشتریان منجر‬ ‫می ش��ود که بتوانی��م در ح��وزه خدمات پ��س از فروش به‬ ‫ش��یوه های مختلف و نوین بهترین س��رویس دهی را به ثبت‬ ‫برس��انیم‪ .‬در ‪ ۷‬پایگاه امدادی در ‪ ۷‬منطقه کش��ور امکاناتی‬ ‫ایج��اد ش��د ک��ه عالوه ب��ر خدمات س��بک‪ ،‬ب��ه خودروهای‬ ‫نیمه سنگین نیز خدمات دهی شود ‪.‬‬ ‫همچنین ب��ه گ��زارش روابط عمومی ایس��اکو‪ ،‬نمایندگی‬ ‫‪ ۵۰۹۹‬ایران خودرو بر پایه ارزیابی ش��رکت بازرسی استاندارد‬ ‫و کیفی��ت ایران در اس��فند ‪ ۹۶‬موفق به کس��ب ‪ ۸۴۶‬امتیاز‬ ‫در ش��اخص رضایت مشتریان شد و برای نخستین بار در بین‬ ‫نمایندگی های مرکزی رتبه ممتاز در خدمات دهی را دریافت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن نمایندگی در حالی این امتیاز را ب ه دس��ت اورده که‬ ‫در گزارش های میدانی و نظرس��نجی ها‪ ،‬مراجعان‪ ،‬پیوسته از‬ ‫خدمات دریافتی‪ ،‬تکریم مشتریان‪ ،‬کیفیت و سرعت تعمیرات‬ ‫و بازگشت نداشتن به تعمیرگاه ابراز رضایت کرده اند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬از انجا که نخس��تین هدف شرکت خدمات‬ ‫پس از فروش ایران خودرو‪ ،‬دادن بهترین خدمات به مشتریان‬ ‫و افزای��ش روزاف��زون رضای��ت انه��ا اس��ت‪ ،‬نمایندگی های‬ ‫ایران خ��ودرو به ش��کل پیوس��ته مورد پای��ش و ارزیابی های‬ ‫مختلفی قرار می گیرند و عالوه بر بررسی های شرکت بازرسی‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد که مورد تایی��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��ت‪ ،‬بارها از س��وی واحد بازرس��ی ایران خودرو و‬ ‫معاونت خدمات پس از فروش و واحد مهندس��ی ایس��اکو در‬ ‫طی سال ارزیابی کیفی می شوند‪.‬‬ ‫ش��هریار سلطانی‪ ،‬معاون خدمات پس از فروش ایساکو نیز‬ ‫در این باره عنوان کرد‪ :‬پروژه بهبود و ارتقای این نمایندگی از‬ ‫دی ‪ ۹۵‬در دستور کار شرکت قرار گرفته است تا با بهینه سازی‬ ‫خدمات دهی‪ ،‬استانداردسازی فرایندها و به روزرسانی فضای‬ ‫تعمیرگاهی ب��ه کلینیک تخصصی محص��والت ایران خودرو‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این نمایندگی در همین راس��تا به نحوی ارتقا‬ ‫یافت که در ارزیابی رضایت مشتریان شرکت بازرسی کیفیت‬ ‫و استاندارد ایران‪ ،‬موفق به کسب عدد ‪ ۸۴۶‬در خدمات دهی‬ ‫به مشتریان شد‪.‬‬ ‫س��لطانی در پایان گف��ت‪ :‬درحال حاضر ب��رای نمایندگی‬ ‫مرکزی شماره یک ایران خودرو‪ ،‬واقع در خیابان ازادی پروژه‬ ‫بهب��ود و ارتقا تعریف ش��ده و امیدواریم ای��ن نمایندگی که‬ ‫درحال حاضر در ردیف نمایندگی های رتبه یک شرکت است‪،‬‬ ‫به زودی موفق به کسب رتبه ممتاز شود‪.‬‬ ‫همچنین حسینی اعالم کرد‪ :‬روزانه تمام شکایت ها درباره‬ ‫خدمات دهی این شرکت که به ثبت می رسد‪ ،‬رصد می شود و‬ ‫امروز امار رسیدگی به شکایت ها به طور میانگین ‪ ۵‬روز پس‬ ‫از ثبت ان است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 390‬پیاپی ‪2363‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫پیشنهاد فعاالن صنعتی برای راه اندازی شهرک پوشاک‬ ‫واحدها پیش از شهرک تخصصی نیاز به ظرفیت سازی دارند‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید پوشاک ایرانی با نام خارجی‬ ‫گاهی مشاهده می شود که برخی‬ ‫از تولیدکنندگان داخلی برند سایر‬ ‫کش��ورها را روی کاالی تولی��دی‬ ‫خ��ود نص��ب و اق��دام ب��ه فروش‬ ‫می کنن��د اما در گذش��ته این گونه‬ ‫ب��ود ک��ه در محله ه��ای قدیمی و‬ ‫مس��کونی شهر ارومیه کت و شلوار‬ ‫نادر قاضی پور‬ ‫تولی��د و برندهای ت��رک روی ان‬ ‫نماینده مردم ارومیه‬ ‫نصب می کردند و ب��ه ترکیه صادر در مجلس شورای اسالمی‬ ‫می ش��د و مردم ایران در س��فر به‬ ‫این کش��ور دوب��اره ان را به عنوان‬ ‫محصول ترک می خریدند‪.‬‬ ‫اکن��ون نی��ز تولیدکنن��دگان ناچ��ار هس��تند تولی��دات‬ ‫خ��ود را ب��ا نام ه��ای تج��اری مع��روف و م��ورد اقب��ال م��ردم‬ ‫ب��ه ب��ازار عرض��ه کنن��د ت��ا بتوانن��د در فض��ای تولی��د باق��ی‬ ‫بمانند‪ .‬بس��یاری از مردم به سوی انکارا‪ ،‬استانبول‪ ،‬وان‪ ،‬انتالیا‬ ‫و س��ایر شهرهای ترکیه س��فر کردند و در زمان برگشت چندین‬ ‫چمدان جنس وارد کش��ور کردند که این اقدام ها اقتصاد کشور و‬ ‫تولید داخل را فلج می کند‪.‬‬ ‫بع��د از انعقاد ق��رارداد تعرفه ترجیحی صنع��ت تولید کفش و‬ ‫پوش��اک فلج شد زیرا هر مس��افر مجاز بود که ‪ ۸0‬دالر کاال وارد‬ ‫کش��ور کند اما هر ‪ ۲0‬نفر تا ‪ ۳0‬میلیون تومان کاال وارد کش��ور‬ ‫کرد‪ .‬در نخس��تین اقدام باید مرزها را کنترل کرد تا ظرفیت مجاز‬ ‫‪ ۸0‬دالری واردات از س��وی مس��افران به ‪ ۸۱‬دالر تبدیل نش��ود‬ ‫و این میزان نیز باید س��همیه بندی ش��ود و اج��ازه ندهند برخی‬ ‫افراد هر روز صبح از مرز خارج ش��وند و دوباره ش��ب بازگردند‪ .‬با‬ ‫کنت��رل این موارد به یقین واردات بی روی��ه کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫البته س��تاد مبارزه با قاچاق کاال در نهاد ریاست جمهوری تعطیل‬ ‫ش��ده است که باید این ستاد از تعطیلی خارج شود و برای حفظ‬ ‫شان تولیدات داخل اقدام هایی داشته باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حمایت از صنایع کوچک‬ ‫با برگزاری نمایشگاه در ارمنستان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫هرچند کلنگ س��اخت ش��هرک صنعتی پوشاک‬ ‫تهران زمستان سال ‪ ۹۴‬به زمین زده شد و اکنون در‬ ‫مرحله دریافت مجوزهای تامین زیرساخت است‪ ،‬اما‬ ‫فعاالن این حوزه معتقدند به ظرفیت رساندن تولید‬ ‫در واحدهای فعلی پوشاک مهم تر از ساخت شهرک‬ ‫صنعتی است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مس��ئوالن‪ ،‬واگذاری زمین در ش��هرک‬ ‫صنعتی پوشاک بعد از مشارکت بخش خصوصی در‬ ‫تکمیل زیرساخت ها اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫صنعت پوش��اک در اشتغالزایی دارای ظرفیت های‬ ‫باالیی اس��ت و زمینه توسعه ان نیز در کشور وجود‬ ‫دارد ح��ال انکه صنایع دیگر برای ایجاد یک ش��غل‬ ‫نیازمند هزینه زیادی هستند؛ به طوری که ایجاد هر‬ ‫فرصت ش��غلی در صنعت فوالد حدود ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان و در صنعت لوازم خانگ��ی حدود ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تومان سرمایه نیاز دارد‪.‬‬ ‫ام��ا ایجاد هر فرصت ش��غلی در صنعت پوش��اک‬ ‫از نظر س��ایر کارشناس��ان نیز س��رمایه کمتر از ‪۴۰‬‬ ‫میلیون تومان نیاز داشته و ارزش افزوده باالیی دارد‬ ‫ضمن انکه بازار ان در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفته فعاالن صنعت پوشاک‪ ،‬حجم باالی قاچاق‬ ‫پوشاک گواهی بر وجود بازار برای توسعه این صنعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫منصور الیاس��ی‪ ،‬عضو هیات مدیره اتحادیه تولید‬ ‫و صادرات نس��اجی و پوش��اک ایران در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» نیز بر این نکته صحه گذاش��ته‬ ‫و تاکی��د کرد‪ :‬اکن��ون تامین م��واد اولی��ه و تعداد‬ ‫کارخانه های تولیدی مواد اولیه در صنعت پوش��اک‬ ‫ایران محدود اس��ت؛ این یکی از بزرگترین مشکالت‬ ‫صنعت پوشاک است‪.‬‬ ‫اشتغال است‪.‬‬ ‫ب��رای این ام��ر دیگر ب��ه هزینه های تاسیس��ات‬ ‫و س��اخت و تامی��ن ماش��ین االت نیاز نیس��ت بلکه‬ ‫با پرداخ��ت تس��هیالت ارزان نرخ و کاه��ش هزینه‬ ‫تمام ش��ده می توان کارخانه های فع��ال موجود را به‬ ‫ظرفیت رساند و از تولید حمایت کرد‪.‬‬ ‫الیاس��ی گفت‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ ۵/۵‬میلیارد دالر‬ ‫فقط قاچاق پوش��اک به داخل داشته ایم؛ این امارها‬ ‫مهم ترین دلیل برای الزام به توس��عه صنعت پوشاک‬ ‫اس��ت‪ .‬چه چیزی مهم تر از اینکه بازار فروش قبل از‬ ‫توسعه صنعت وجود دارد؟‬ ‫‹ ‹واگذاری زمین از پایان سال‬ ‫ش��هرک صنعتی پوشاک تهران قرار است در قالب‬ ‫اجرای طرح ملی توس��عه صنعت پوشاک راه اندازی‬ ‫ش��ود این طرح اکنون ب��ه صورت ازمایش��ی در ‪۵‬‬ ‫اس��تان کرمانش��اه‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬اردبیل‪،‬‬ ‫همدان و گیالن اغاز شده است‪ .‬این استان ها دارای‬ ‫می��زان بیکاری باالتری بوده و البت��ه ظرفیت تولید‬ ‫‹ ‹اهمیت بازارسازی قبل از توسعه‬ ‫پوشاک را دارند‪.‬‬ ‫الیاس��ی افزود‪ :‬زنجیره تامین در صنعت پوش��اک‬ ‫اما قرار اس��ت طرح ملی توس��عه صنعت پوشاک‬ ‫ایران تکمیل نشده و تولیدکننده نمی تواند تا تکمیل‬ ‫در ‪ ۳۱‬اس��تان کش��ور به اجرا درای��د‪ .‬این طرح در‬ ‫این زنجیره در شهرک صنعتی پوشاک منتظر بماند‬ ‫‪ ۵‬اس��تان نام برده به طور مس��تقیم ب��رای ‪ ۵‬هزار و‬ ‫و تولید را متوقف کند‪.‬‬ ‫‪ ۴۸۰‬نفر اش��تغال ایجاد خواهد ک��رد و در مجموع‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در ای��ن ش��رایط حمای��ت از‬ ‫‪ ۳۱‬استان اشتغال ‪ ۹۰‬هزار نفری را به دنبال خواهد‬ ‫کارخانه ه��ای اماده باید در اولویت صنعت پوش��اک‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫باش��د و پس از به ظرفیت رس��اندن این کارخانه ها‬ ‫ای��ن ط��رح ش��امل ‪ ۳۱‬ش��رکت پش��تیبان و‬ ‫برای ساخت شهرک پوشاک اقدام شود‪.‬‬ ‫یک ش��رکت پش��تیبان مل��ی اجرایی خواهد ش��د‬ ‫این تولیدکنن��ده ادامه داد‪ :‬اکنون‬ ‫و از طراح��ی م��د‪ ،‬ب��رش‪ ،‬تولی��د‬ ‫کارخانه های��ی دارای ماش��ین االت‬ ‫ت��ا بازاریاب��ی و عرض��ه را برعه��ده‬ ‫روز‪ ،‬نی��روی اماده به کار‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫مناسب و‪ ...‬در صنعت پوشاک وجود‬ ‫طرح ملی توسعه صنعت پوشاک در‬ ‫دارد ک��ه با کمتر از ظرفیت اس��می‬ ‫قالب ‪ ۳‬الیه پشتیبان مرکزی‪ ،‬شرکت‬ ‫فعالی��ت می کنن��د و باید ب��رای به‬ ‫پش��تیبانی اس��تانی و کارگاه ه��ای‬ ‫ظرفیت رس��اندن این واحدها اقدام‬ ‫روستایی است که متوسط ‪ ۲۰‬کارگاه‬ ‫شاهپور قنبری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در هر اس��تان با میانگین اشتغال ‪۶۶‬‬ ‫روند ساخت شهرک‬ ‫الیاس��ی گفت‪ :‬برخی از واحدهای‬ ‫نفر تعیین شده است‪.‬‬ ‫صنعتی پوشاک در استان‬ ‫تولی��دی در صنع��ت پوش��اک ب��ا‬ ‫ش��هرک صنعتی پوشاک تهران نیز‬ ‫تهران قرار است با‬ ‫اختصاص منابع مالی و س��رمایه در‬ ‫در همین راس��تا در زمس��تان س��ال‬ ‫مشارکت بخش خصوصی‬ ‫گردش ام��کان به ظرفیت رس��یدن‬ ‫‪ ۹۴‬کلنگ زنی ش��د و پیش��رفت ان‬ ‫و اعمال نظر کارشناسان‬ ‫به نتیجه برسد حتی برای‬ ‫دارن��د و این موضوع باید مورد توجه‬ ‫در دس��تور کار قرار گرف��ت تا بتوان‬ ‫تامین زیرساخت ها در‬ ‫مسئوالن باشد‪.‬‬ ‫با گ��رداوری مجموعه ای از واحدهای‬ ‫شهرک صنعتی پوشاک‬ ‫عض��و هیات مدی��ره اتحادیه تولید‬ ‫مختل��ف صنعت پوش��اک ش��هرک‬ ‫تهران نیز‬ ‫و صادرات نس��اجی و پوش��اک ایران‬ ‫صنعت��ی ان را در محلی به موقعیت‬ ‫قصد داریم مشارکت‬ ‫معتق��د اس��ت در ش��رایط فعلی به‬ ‫جغرافیایی روبه روی حرم مطهر امام‬ ‫بخش خصوصی را تقویت‬ ‫کنیم‬ ‫ظرفیت رس��اندن کارخانه های فعال‪،‬‬ ‫خمینی (ره) به بهره برداری رساند‪.‬‬ ‫بهترین و س��ریع ترین راه حل ایجاد‬ ‫ش��هرک تخصصی پوش��اک تهران‬ ‫نخس��تین ش��هرکی است که بر اس��اس نیاز داخلی‬ ‫طراحی ش��ده و سراس��ر زنجیره تولید پوش��اک از‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬مد‪ ،‬طراحی و‪ ...‬را شامل می شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬ش��اهپور قنبری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬اکنون مطالعات فاز‬ ‫‪ ۲‬شهرک صنعتی پوشاک در حال انجام است‪.‬‬ ‫اگر مش��کلی ایجاد نش��ود تا پایان سال واگذاری‬ ‫زمین در این شهرک اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫قنب��ری با تاکید ب��ر تقویت بخ��ش خصوصی در‬ ‫صنع��ت پوش��اک و نس��اجی گف��ت‪ :‬روند س��اخت‬ ‫شهرک صنعتی پوش��اک در استان تهران قرار است‬ ‫با مشارکت بخش خصوصی و اعمال نظر کارشناسان‬ ‫به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫تهران با بیان اینکه اردیبهش��ت سال گذشته مجوز‬ ‫کمیته ماده ‪ ۲‬از سازمان حفاظت محیط زیست برای‬ ‫ساخت شهرک صنعتی پوشاک تهران دریافت شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حتی برای تامین زیرساخت ها در‬ ‫ش��هرک صنعتی پوش��اک تهران نیز قص��د داریم تا‬ ‫مشارکت بخش خصوصی را تقویت کنیم‪ .‬همچنین‬ ‫دریافت مجوزهای راه دسترسی‪ ،‬تامین برق و تامین‬ ‫اب در مراحل پایانی است‪.‬‬ ‫سیاست های حمایتی بخش تعاون انجام شده است‪.‬‬ ‫هم��کاری و هم افزایی در تش��کیل تعاونی تامین‬ ‫نیاز تولیدکنندگان صنعت پوش��اک کشور و ساخت‬ ‫و راه ان��دازی ش��هرک صنعتی پوش��اک کش��ور در‬ ‫منطقه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) از دیگر‬ ‫موضوع های این توافقنامه است‪.‬‬ ‫قنبری در این ب��اره اظهار کرد‪ :‬مف��اد تفاهمنامه‬ ‫پنج جانب��ه در حال اجراس��ت و مطالع��ات طراحی‬ ‫فاز یک براس��اس این تفاهمنامه با همکاری انجمن‬ ‫پوشاک انجام شده اس��ت‪ .‬تاکنون ‪ ۲‬مگاوات برق از‬ ‫شبکه انتقال ‪ ۲0‬کیلووات عبوری از شهرک صنعتی‬ ‫پوشاک تامین شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫تهران از انتخاب مش��اور برای طراحی و روش��نایی‪،‬‬ ‫ش��بکه توزیع ‪ ۲۰‬کیلو ولت و همچنین گازرسانی به‬ ‫ش��هرک صنعتی پوشاک خبر داد و گفت‪ :‬مجوزهای‬ ‫الزم ب��رای تغیی��ر کارب��ری اراضی این ش��هرک از‬ ‫کارگروه زیر بنایی و شورای برنامه ریزی استان گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫قنب��ری درباره اراضی این ش��هرک صنعتی گفت‪:‬‬ ‫اس��ناد مالکیت اراضی به مساحت ‪ ۲۰۶‬هکتار بخش‬ ‫خصوصی به این شرکت انتقال یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» تجمیع واحدهای‬ ‫صنعت��ی پوش��اک در ش��هرک صنعتی‪-‬تخصصی از‬ ‫سویی مطرح می ش��ود تا نرخ تمام شده کاهش یابد‪،‬‬ ‫حمل ونقل اسان شود‪ ،‬تخصص ها در محلی مشخص‬ ‫متمرکز شود‪ ،‬زیرس��اخت ها تامین شود و دسترسی‬ ‫به مناطق عرضه‪ ،‬فروش و فروش��گاه ها اسان تر شود‬ ‫که فعاالن صنعت پوش��اک از سختی ها و نقص های‬ ‫زنجی��ره تامین ای��ن صنعت و قاچاق ب��ه ان گالیه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ب��ه این ه��دف رس��یده ایم که‬ ‫صنع��ت پوش��اک را در کل کش��ور توزی��ع ک��رده‪،‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬شهر یا روس��تای کمتر توسعه یافته واحدهای‬ ‫کارگاه��ی و ف��روش و عرض��ه را راه ان��دازی کنیم‬ ‫ت��ا وظای��ف تعیین ش��ده ش��رکت م��ادر را انج��ام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫این امر که ش��رکت مادر م��واد اولیه را در اختیار‬ ‫کارگاه ه��ای کوچک قرار دهد و محص��ول نهایی را‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه پنج جانبه‬ ‫در بازار های جهانی عرضه کند امری پذیرفته ش��ده‬ ‫مطالعات طراحی فاز یک شهرک صنعتی پوشاک‬ ‫اس��ت اما نش��ان های مطرح جهانی که این اقدام را‬ ‫با همکاری انجمن پوش��اک انجام ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫انجام می دهند مشکل بازار را قبل از تولید محصول‪،‬‬ ‫امر بر اس��اس تفاهمنامه پنج جانبه س��ازمان صنایع‬ ‫حل کرده اند‪.‬‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫ایا در ایران نیز مش��خص ش��ده‬ ‫ای��ران ب��ا وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫که نام و نش��ان مش��خصی در پایان‬ ‫اجتماعی‪ ،‬انجمن پوش��اک‪ ،‬صندوق‬ ‫زنجی��ره دیده ش��ده اس��ت؟ ایا این‬ ‫ضمان��ت س��رمایه گذاری تع��اون و‬ ‫محص��ول پ��س از انکه تولید ش��ود‬ ‫بان��ک توس��عه تع��اون انجام ش��ده‬ ‫به نش��ان مش��خصی به بازار عرضه‬ ‫است‪.‬‬ ‫می شود؟‬ ‫راس��تای‬ ‫در‬ ‫توافقنامه‬ ‫این‬ ‫امضای‬ ‫منصور الیاسی‬ ‫اکنون زنجیره مناس��بی در تولید‬ ‫تش��کیل و توسعه شرکت های تعاونی‬ ‫تامین نیاز تولیدکنندگان در صنعت در شرایط فعلی به ظرفیت پوش��اک وج��ود ن��دارد و در نتیجه‬ ‫رساندن کارخانه های‬ ‫تولید پراکنده است و امکان صادرات‬ ‫پوش��اک‪ ،‬با ه��دف هم افزایی فعاالن‬ ‫فعال‪ ،‬بهترین و‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬اموزش مناس��ب داده‬ ‫این صنع��ت‪ ،‬توس��عه دان��ش فنی‪،‬‬ ‫سریع ترین راه حل ایجاد‬ ‫نمی ش��ود و گاهی کیفیت مناس��ب‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه‬ ‫اشتغال است‪ .‬برای این‬ ‫امر دیگر به هزینه های‬ ‫ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫(ش��امل گس��ترش و ترویج فرهنگ‬ ‫اس��تفاده از پوشاک اس�لامی ایرانی) تاسیسات و ساخت و تامین‬ ‫اما تکمیل‪ ،‬تجمیع و رس��یدگی به‬ ‫ماشین االت نیاز نیست‬ ‫وضعیت صنایع پوش��اک کش��ور در‬ ‫و تجاری س��ازی و توس��عه مدیریت‬ ‫بلکه با پرداخت تسهیالت‬ ‫اج��رای طرح ملی توس��عه پوش��اک‬ ‫دانش برپایه تحقیق و توسعه (ش��امل‬ ‫ارزان نرخ می توان‬ ‫دیده شده اس��ت‪ .‬این طرح نوپدیدار‬ ‫طراحی و تولید پوش��اک و خدمات)‬ ‫کارخانه های فعال موجود‬ ‫را به ظرفیت رساند‬ ‫بوده و زمان اجرای ان تا افق ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ب��ا ارزش افزوده ف��راوان در چارچوب‬ ‫برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫سیاست های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و‬ ‫روی خط خبر‬ ‫همکاری مشترک بنگاه های فناور ایران و کره جنوبی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان مازندران گفت‪ :‬بر اس��اس تفاهمنامه‬ ‫سازمان صنایع کوچک و بیمه ایران‪ ،‬واحدهای‬ ‫تولی��دی و صنعتی می توانن��د از مزایای بیمه‪،‬‬ ‫تس��هیل و رون��ق اقتص��ادی‪ ،‬افزایش ضریب‬ ‫امنیت��ی و کاه��ش ریس��ک صنای��ع کوچک‬ ‫بهره مند شوند‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت»‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان مازن��دران‪ ،‬س��ید مصطفی‬ ‫موس��وی اظهار کرد‪ :‬تفاهمنامه بیمه ای در ‪3‬‬ ‫بسته حمایتی منعقد شده و واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعت��ی می توانند از تخفیف ها و مزایای این‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫در نشس��ت مش��ترک با س��فیر ایران در ارمنس��تان ضمن تبیین‬ ‫سیاس��ت ها و برنامه های س��ازمان در سال جدید از بهبود و ارتقای‬ ‫وضعی��ت تولی��د و افزایش ص��ادرات واحده��ای صنعتی کوچک‬ ‫در س��ال ‪ 9۷‬خبر داد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نقل از‬ ‫روابط عمومی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪،‬‬ ‫صادق نجفی در دیدار با س��یدکاظم س��جادی با تاکید بر سهم ‪9۲‬‬ ‫درص��دی واحدهای صنعت��ی کوچک از صنایع کل کش��ور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سیاست های تش��ویقی برای حمایت از واحدهای صنعتی صادراتی‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت ت��ا میزان ص��ادرات واحدهای صنعتی‬ ‫در س��ال جاری با رش��د بیشتری همراه باش��د‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در ادامه با اش��اره به‬ ‫مزیت های س��رمایه گذاری در ارمنس��تان از ایجاد بس��ترهای الزم‬ ‫برای حضور فعاالن اقتصادی در شهرک ها و نواحی صنعتی سراسر‬ ‫کش��ور خبر داد و افزود‪ :‬برنامه های حمایتی برای حضور واحدهای‬ ‫صنعتی در نمایش��گاه های خارجی در دستور کار قرار دارد‪ .‬نجفی‬ ‫همکاری با ارمنس��تان در جهت برگزاری نمایش��گاه مشترک بین‬ ‫فعاالن اقتصادی دو کشور را از برنامه های سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران برشمرد و اظهار امیدواری کرد که روابط ‬ ‫اقتصادی و صنعتی بین ایران و ارمنستان با برگزاری نمایشگاه های‬ ‫مشترک و تبادل فناوری بین دو کشور بیش از گذشته افزایش یابد‪.‬‬ ‫نشس��ت مش��ترکی ب��ا حض��ور کنسرس��یوم تجهی��زات‬ ‫ازمایش��گاهی‪ ،‬پزش��کی ته��ران‪ ،‬ش��رکت های ایرانی فعال‬ ‫در حوزه تجهیزات ازمایش��گاهی‪ ،‬پزش��کی و فناوری نانو و‬ ‫ش��رکت هایی از کره جنوبی با هدف همکاری مشترک میان‬ ‫بنگاه های فناور طرف ها‪ ،‬در سالن همایش های کتابخانه ملی‬ ‫ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان تهران‪ ،‬در این رویداد که‬ ‫با مشارکت شرکت ش��هرک های صنعتی تهران‪ ،‬ستاد ویژه‬ ‫توسعه فناوری نانو‪ ،‬مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری‬ ‫و کری��دور توس��عه صادرات و تب��ادل فناوری برگزار ش��د‪،‬‬ ‫همکاری مشترک ایران و کره جنوبی در قالب برنامه «باشگاه‬ ‫ایران و کره» وارد فاز عملیاتی شده و نخستین دیدار تعدادی‬ ‫از ش��رکت های کره ای و ایران��ی در زمینه تولید محصوالت‬ ‫پیش��رفته در مرک��ز همایش ه��ای کتابخان��ه مل��ی برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پاتریک ج مدیر مرکز بخش بنگاه های کوچک و متوس��ط‬ ‫(‪ )SME‬موسس��ه علم و فناوری کره‪ ،‬گفت‪ :‬حضور در بین‬ ‫ش��رکت های ایرانی فرص��ت بزرگی برای کره ای ها اس��ت و‬ ‫موسس��ه ما با هدف تولید فناوری در کالس جهانی‪ ،‬برنامه‬ ‫باش��گاه ک��ره (‪ )Kclub‬را برای دس��تیابی ب��ه این هدف‬ ‫راه اندازی کرده اس��ت و تا کنون ‪ ۵۰‬ش��رکت کره ای در این‬ ‫کالب عضو هستند‪.‬‬ ‫برای پیش��رو بودن در دنیای فن��اوری تصمیم گرفتیم تا‬ ‫برنامه کالب خود را جهانی کنیم و ایران یکی از کشورهایی‬ ‫است که از توان باالیی در زمینه تولید محصوالت با فناوری‬ ‫پیشرفته برخوردار است‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت ‪ ۸‬ش��رکت کره ای منتخب از طرف‬ ‫موسسه علم و فناوری کره محصوالت خود را معرفی کردند‬ ‫و نشست های مش��ترک ‪ B2B‬بین این شرکت ها و اعضای‬ ‫کنسرسیوم تجهیزات ازمایش��گاهی‪ ،‬پزشکی و شرکت های‬ ‫معرفی شده از ش��هرک های صنعتی تهران ( تهران کوشافن‬ ‫پارس‪ ،‬دانش بافت البرز‪ ،‬ش��رکت ازمایش��گاهی امیس��ان و‬ ‫شرکت مدیپل) برگزار شد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬موسسه علم و فناوری کره ‪ KIST‬با هدف‬ ‫یافت��ن ایده های نوین در زمینه فناوری با چند کش��ور دنیا‬ ‫هم��کاری می کند ک��ه قصد دارد از توانمندی ش��رکت های‬ ‫ایران��ی فع��ال در ح��وزه فن��اوری نان��و نیز برای اش��تراک‬ ‫راهبرده��ای حض��ور در بازاره��ای فن��اوری و انتقال دانش‬ ‫بی��ن طرف ها اس��تفاده کند‪ .‬دومین نشس��ت برای معرفی‬ ‫برخی از توانمندی های شرکت های ایرانی در تیر امسال در‬ ‫کره جنوبی برگزار خواهد ش��د و موسسه علم و فناوری کره‬ ‫به همراه س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو به عنوان ناظر‪ ،‬بر‬ ‫پیشبرد اهداف بیان شده همکاری خواهند داشت‪.‬‬ ‫بهره مندی از مزایای بیمه صنایع کوچک در مازندران‬ ‫طرح ه��ا اس��تفاده کنند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان مازندران با اشاره‬ ‫به تمدید تفاهمنامه حمایتی در قالب سومین‬ ‫دوره متوال��ی افزود‪ :‬در این طرح بیمه ای‪ ،‬برای‬ ‫کارگاه های واحده��ای تولیدی و صنعتی زیر‬ ‫پوش��ش سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی سراس��ر کشور‪ ،‬بیمه های اتش سوزی‪،‬‬ ‫بیم��ه مس��ئولیت و بیمه های اش��خاص ارائه‬ ‫می ش��ود‪ .‬موس��وی تصریح کرد‪ :‬ط��رح بیمه‬ ‫حمایتی در واقع‪ ،‬به منظور گسترش‪ ،‬توسعه و‬ ‫حمایت از بخش تولید و صنعت و ایجاد اشتغال‬ ‫پایدار انجام شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!