روزنامه گسترش صنعت شماره 391 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 391

روزنامه گسترش صنعت شماره 391

روزنامه گسترش صنعت شماره 391

‫سال سی ام‬ ‫بازار ایران‪ ،‬اولویت نخست سیتروئن است‬ ‫در حالی که امریکا از برجام خارج ش��ده‪ ،‬برخی از شرکت های اروپایی در روزهای‬ ‫گذشته موضع گیری خود را در برابر ایران برمبنای توافق قبلی حفظ کرده اند و قصد‬ ‫خروج از برجام را ندارند‪ .‬یکی از کشورهایی که در این زمینه تاثیر گذاری باالیی دارد‬ ‫فرانسه است که گفته می شود قصد خروج از برجام را ندارد‪ .‬ایران در سال های پس‬ ‫از برجام همکاری های زیادی با فرانسه داشت که یکی از مهم ترین انها قرارداد تولید‬ ‫خودرو سیتروئن در ایران بود‪ .‬قائم مقام این شرکت اروپایی معتقد است فرانسه قصد‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫خروج از برجام را نداشته و در قرارداد سیتروئن ثابت قدم می ماند‪.‬‬ ‫قائم مقام ش��رکت سایپا ‪ -‬س��یتروئن گفت‪ :‬هدف فرانس��ه باقی ماندن در برجام و‬ ‫اولویت نخس��ت این ش��رکت حضور در بازار بزرگ ایران اس��ت‪ .‬به گزارش ش��اتا‪،‬‬ ‫یان مارتین در حاشیه برنامه س��نجش رانندگی خودرو سیتروئن‪ C ۳‬افزود‪ :‬شرکت‬ ‫فرانسوی سیتروئن به تصمیم ها ی اتحادیه اروپا احترام گذاشته و بر پایه قوانین این‬ ‫اتحادیه عمل خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 26‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪ 16‬مه ‪2018‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بررسی اخرین امارهای مربوط به بهره وری نشان داد‬ ‫درگردهماییمعاونانصنایعکوچکشرکتشهرک هایصنعتیسراسرکشور مطرحشد‬ ‫شناسایی ‪4‬مشکل ویژه صنایع کوچک‬ ‫پیاپی ‪2364‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪391‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫بهره وری روی خط صفر‬ ‫‪4‬‬ ‫با اینکه بارها بر افزایش س��طح و رشد بهره وری تاکید شده‪،‬‬ ‫روز گذش��ته از طرف رییس س��ازمان ملی بهره وری اعالم شد‪:‬‬ ‫امارها نشان می دهد که بهره وری در طول سال های گذشته در‬ ‫حد صفر یا حتی منفی بوده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اسناد باالدستی از جمله برنامه ششم توسعه‪ ،‬سهم‬ ‫بهره وری در رش��د اقتصادی کشور باید به ‪ ۳۰‬درصد برسد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که بررسی ش��رایط کنونی نشان می دهد ایران‬ ‫در این شاخص وضعیت نامناسبی دارد‪ .‬کارشناسان دلیل پایین‬ ‫بودن بهره وری را به ‪ ۲‬حوزه تقس��یم می کنند؛ نخست وضعیت‬ ‫نیروی انس��انی و دوم ارتباط بخش دانشگاه و تولید است‪ .‬نبود‬ ‫تناسب بین اموزش های دانشگاهی و نیاز بخش تولید و صنعت‬ ‫از جمله مواردی اس��ت که باعث وضعیت کنونی امار بهره وری‬ ‫در کشور شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫س��ازمان ملی بهره وری‪ ،‬علی اکب��ر اولیا دیروز در اس��تانه روز‬ ‫ملی بهره وری گفت‪ :‬یکی از حوزه های اصلی تمرکز کش��ورهای‬ ‫‪ ،OECD‬بهره وری است‪ .‬در ایران اما توفیق چندانی نداشتیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجودی که از برنامه چهارم تا برنامه شش��م تاکید‬ ‫شده ‪ ۳۰‬درصد از رش��د اقتصادی منشا بهره وری داشته باشد‪،‬‬ ‫امارها نشان می دهد بهره وری در طول سال های گذشته در حد‬ ‫صفر یا حتی منفی بوده است‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به خ��روج امری��کا از برجام و حس��اس تر ش��دن‬ ‫ش��رایط‪ ،‬محدودیت های اقتصادی بیش��تر خواهد ش��د و باید‬ ‫بخ��ش خصوصی و دولتی توجه بیش��تری به بهره وری داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان ملی بهره وری با اشاره به تالش سازمان های‬ ‫مختلف برای دریافت بودجه بیش��تر گفت‪ :‬منابع کشور محدود‬ ‫است ولی متاسفانه به شکلی حرکت کرده ایم که توقع مردم هر‬ ‫س��ال بیشتر شده و باید با خردورزی بهره وری را در برنامه های‬ ‫کشور بگنجانیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫لوگوها با مخاطبان سخن می گویند‬ ‫ای��ران دارای تمدنی کهن اس��ت اما واقعیت این اس��ت که به‬ ‫لحاظ حافظه تصویری فرهنگ ایرانی دارای ضعف هایی اس��ت و‬ ‫بحث لوگوها (نش��انه ها) نیز براوردی از این امر است‪ .‬با کنکاش‬ ‫در لوگوهای خودروسازان جهان در می یابیم که تصاویر هر یک‬ ‫مفهومی بنیادی دارد‪ .‬هر چه به س��وی لوگوهای ایرانی حرکت‬ ‫می کنیم اگر چه تصاویر س��اده هستند‪ ،‬نشان از مفاهیم بیرون‬ ‫امده از تاریخ این س��رزمین دارند‪ .‬لوگو یا نشانه ها‪ ،‬نمادی برای‬ ‫بیان یک عبارت یا القای یک مفهوم اس��ت‪ .‬ارم ها چیزی شبیه‬ ‫امضا یا نشانه ای برای وجود یا حضور شخص یا موسسه بوده که‬ ‫ارم متعلق به ان است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫اسان سازی واگذاری زمین صنعتی‬ ‫در استان ها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 26‬اردیبهشت ‪ 29 1397‬شعبان ‪ 16 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 391‬پیاپی ‪2364‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫بازار ایران‬ ‫اولویت نخست سیتروئن است‬ ‫گ�روه صنعت‪ :‬در حالی ک��ه امریکا از برجام خارج ش��ده‪،‬‬ ‫برخی از شرکت های اروپایی در روزهای گذشته موضع گیری‬ ‫خ��ود را در برابر ایران برمبن��ای توافق قبلی حفظ کرده اند و‬ ‫قصد خروج از برجام را ندارند‪ .‬یکی از کش��ورهایی که در این‬ ‫زمینه تاثیر گذاری باالیی دارد فرانسه است که گفته می شود‬ ‫قصد خروج از برجام را ندارد‪ .‬ایران در سال های پس از برجام‬ ‫همکاری های زیادی با فرانس��ه داش��ت که یکی از مهم ترین‬ ‫انها قرارداد تولید خودرو سیتروئن در ایران بود‪ .‬قائم مقام این‬ ‫شرکت اروپایی معتقد اس��ت فرانسه قصد خروج از برجام را‬ ‫نداشته و در قرارداد سیتروئن ثابت قدم می ماند‪.‬‬ ‫قائم مقام شرکت سایپ ا‪ -‬سیتروئن گفت‪ :‬هدف فرانسه باقی‬ ‫ماندن در برجام و اولویت نخس��ت این شرکت حضور در بازار‬ ‫بزرگ ایران اس��ت‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬یان مارتین در حاشیه‬ ‫برنامه س��نجش رانندگی خودرو سیتروئن‪ C ۳‬افزود‪ :‬شرکت‬ ‫فرانس��وی س��یتروئن به تصمیم ه��ا ی اتحادیه اروپ��ا احترام‬ ‫گذاشته و بر پایه قوانین این اتحادیه عمل خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول فرانس��وی‪ ،‬وقت��ی پژو به دلیل‬ ‫تحریم ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی مجبور به ترک ایران‬ ‫شد‪ ،‬فرانسوی ها روزهای سختی را سپری کردند‪ ،‬اما امروز از‬ ‫ارتباطات قوی با طرف ایرانی برخورداریم و اولویت نخس��ت‬ ‫ما نیز این است که برای تجارت در بازار ایران باقی بمانیم‪.‬‬ ‫وی ی��اداوری کرد‪ :‬هنوز پیش بینی خاص��ی برای موضوع‬ ‫خ��روج امریکا از برجام نداش��ته ایم و منتظر تصمیم اتحادیه‬ ‫اروپا هستیم؛ هرچند بقیه کشورها از جمله انگلستان و المان‬ ‫مواضع خود را اعالم کرده اند و هدف فرانس��ه نیز باقی ماندن‬ ‫در برجام اس��ت‪ .‬مارتین تاکید کرد‪« :‬ما دس��ت کم ‪ ۲‬هفته‬ ‫زمان نیاز داریم تا ببینیم در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد»‪.‬‬ ‫وی درب��اره داخلی س��ازی خ��ودرو ‪ C ۳‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫تاکنون زمان زیادی را با قطعه س��ازان ایرانی برای دس��تیابی‬ ‫به هدف بومی س��ازی ‪ ۷۰‬درصدی این خودرو در س��ال های‬ ‫اینده صرف کرده ایم‪.‬‬ ‫قائم مقام ش��رکت سایپ ا‪ -‬سیتروئن تصریح کرد‪ :‬این شرکت‬ ‫درصدد کمک به قطعه سازان ایرانی برای ارتقای سطح کیفی‬ ‫کارش��ان اس��ت زیرا ایرانی ها از دانش زی��ادی برخوردارند و‬ ‫شرکت های دارای دانش زیادی در بین انها وجود دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سطح تفکر باالی ایرانی ها زمینه ساز هدف اصلی‬ ‫این شرکت یعنی «احترام به مشتری» خواهد بود‪.‬‬ ‫مارتی��ن همچنین با اش��اره به تغییرات ن��رخ ارز در ایران‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬همین موضوع عامل اصلی اس��ت که به دنبال‬ ‫حرکت سریع به سمت داخلی س��ازی ‪ ۷۰‬درصدی و واردات‬ ‫کمتر قطعات هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به تاریخچ��ه همکاری های ایران و‬ ‫س��یتروئن‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬سایپا و س��یتروئن از ‪ ۲‬سال پیش‬ ‫برای تش��کیل شرکت همکاری های مش��ترک (جوینت ونچر)‬ ‫تعامل های خود را اغاز کردند و یک س��ال پیش این شرکت‬ ‫ش��کل گرفت و ‪ C ۳‬نخس��تین محصول مشترک است که به‬ ‫بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫قائم مقام ش��رکت سایپا ‪-‬سیتروئن از س��رمایه گذاری ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون یورویی س��یتروئن در این ش��رکت مشترک خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬بیش از ‪ ۴۵‬هزار س��اعت صرف ام��وزش نیروها در‬ ‫این پروژه ش��ده اس��ت و عالوه بر ان بیش از ‪ ۴۰‬کارش��ناس‬ ‫از کشورهایی چون فرانس��ه و سوئد در سایت کاشان حضور‬ ‫دارند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬ظرفیت تولید خودرو در سایت کاشان‬ ‫در س��ال های اینده به ‪ ۲۰۰‬هزار دس��تگاه در س��ال خواهد‬ ‫رس��ید‪ ،‬اما برای صادرات محصوالت از ایران به س��ایر بازارها‬ ‫باید به س��طح باالیی از کیفیت برس��یم که «هرچند سخت‬ ‫است اما دور از دسترس نیست»‪.‬‬ ‫مارتین بیان ک��رد‪ ۳۰ :‬درصد از این محصول تولیدی قرار‬ ‫است به سایر کشورها صادر شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خودرو ‪ C ۳‬با موتور ‪ EP۶‬دارای ‪ ۱۶۵‬اسب‬ ‫بخ��ار قدرت و حجم موتور ‪ ۱۶۰۰‬س��ی س��ی «مختص بازار‬ ‫ایران» تولید شده است‪.‬‬ ‫به گفته این مسئول فرانسوی‪ ،‬عالوه بر ‪ ، C ۳‬در سال اینده‬ ‫میالدی یک ‪( B- SUV‬نوعی خودرو شاس��ی بلند) در ایران‬ ‫تولید خواهد شد و در ‪ ۲‬سال اینده میالدی یک ‪B- Sedan‬‬ ‫(سدان کالس بی‪ -‬خودرو سواری صندوق دار) ویژه بازار ایران‬ ‫طراحی و ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همچنین در س��ال اینده میالدی طراحی‬ ‫موتور ‪ EC۵‬برای خودرو ‪ C ۳‬در ایران انجام خواهد شد‪ ،‬این‬ ‫مس��یر گام به گام ادامه خواهد یافت تا به تدریج به س��طح و‬ ‫کیفیت استانداردهای اروپا نزدیک شویم‪.‬‬ ‫پیش از این محسن قاسم جهرودی‪ ،‬مدیرعامل سایپا اعالم‬ ‫کرده بود‪ ۳C :‬نخس��تین خودرویی اس��ت که موفق به پاس‬ ‫کردن اس��تانداردهای هش��تادو پنج گانه مد نظر سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران شده اس��ت‪ .‬قرارداد همکاری مشترک بین‬ ‫س��ایپا و سیتروئن در پس��ابرجام امضا و روند همکاری از ان‬ ‫زمان اغاز ش��د‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬خودروه��ای جدید گروه‬ ‫سایپا‪-‬س��یتروئن در خطوط تولید ش��رکت س��ایپای کاشان‬ ‫تولید و وارد بازارهای داخلی و بین المللی می شود‪.‬‬ ‫شرکت سیتروئن پس از پیروزی انقالب اسالمی به صورت‬ ‫سرمایه گذاری مشترک در همه زنجیره ارزش افزوده از جمله‬ ‫تولید در ایران هیچ گونه همکاری نداشته و برای نخستین بار‬ ‫پس از ‪ ۳۹‬س��ال دوباره از طریق جوینت ونچر با سایپا مرتبط‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��یتروئن شرکت خودروسازی فرانس��وی است که امروزه‬ ‫شرکت تابعی از گروه پژو‪-‬سیتروئن به شمار می رود‪ .‬شرکت‬ ‫س��یتروئن در سال ‪ ۱۹۱۹‬از س��وی اندره سیتروئن تاسیس‬ ‫شد‪.‬‬ ‫علی اکبر اولیا‬ ‫با وجوداینکه از برنامه‬ ‫چهارم تا برنامه ششم‬ ‫تاکید شده ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از رشد اقتصادی منشا‬ ‫بهره وری داشته باشد‪،‬‬ ‫امارها نشان می دهد‬ ‫بهره وری در طول‬ ‫سال های گذشته در حد‬ ‫صفر یا حتی منفی بوده‬ ‫است‬ ‫بررسی اخرین امارهای مربوط به بهره وری نشان داد‬ ‫بهره وری روی خط صـفر‬ ‫سهم بهره وری در رشد اقتصادی باید ‪ ۳0‬درصد باشد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مرتضی افقه‪ :‬بهره وری از مهم ترین شاخص های قضاوت‬ ‫توسعه یافتگی کشورها در دنیا است و نمی توان با سهم‬ ‫صفر درصدی این شاخص به توسعه فکر کرد‬ ‫ب��ا اینکه بارها بر افزایش س��طح و رش��د بهره وری‬ ‫تاکید ش��ده‪ ،‬روز گذشته از طرف رییس سازمان ملی‬ ‫بهره وری اعالم شد‪ :‬امارها نشان می دهد که بهره وری‬ ‫در طول س��ال های گذشته در حد صفر یا حتی منفی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اس��ناد باالدس��تی از جمله برنامه ششم‬ ‫توسعه‪ ،‬سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور باید به‬ ‫‪ ۳۰‬درصد برسد‪ .‬این در حالی است که بررسی شرایط‬ ‫کنونی نش��ان می دهد ایران در این شاخص وضعیت‬ ‫نامناسبی دارد‪ .‬کارشناسان دلیل پایین بودن بهره وری‬ ‫را به ‪ ۲‬حوزه تقسیم می کنند؛ نخست وضعیت نیروی‬ ‫انسانی و دوم ارتباط بخش دانشگاه و تولید است‪ .‬نبود‬ ‫تناسب بین اموزش های دانشگاهی و نیاز بخش تولید‬ ‫و صنع��ت از جمله مواردی اس��ت ک��ه باعث وضعیت‬ ‫کنونی امار بهره وری در کشور شده است‪.‬‬ ‫محمد عزیزی ‪ :‬متاسفانه در اهداف میان مدت و بلند مدت‬ ‫تنها سهم بهره وری در رشد اقتصادی و صنعتی مطرح شده‬ ‫اما چگونگی ان تشریح نشده است‬ ‫‹ ‹نگاهی به جدیدترین امارها‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی س��ازمان ملی به��ره وری‪ ،‬علی اکبر اولیا‬ ‫دی��روز در اس��تانه روز ملی بهره وری گف��ت‪ :‬یکی از‬ ‫حوزه های اصلی تمرکز کشورهای ‪ ،OECD‬بهره وری‬ ‫است‪ .‬در ایران اما توفیق چندانی نداشتیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با وجودی ک��ه از برنامه چهارم تا برنامه‬ ‫شش��م تاکید ش��ده ‪ ۳۰‬درصد از رشد اقتصادی منشا‬ ‫بهره وری داش��ته باشد‪ ،‬امارها نشان می دهد بهره وری‬ ‫در ط��ول س��ال های گذش��ته در حد صف��ر یا حتی‬ ‫منفی بوده اس��ت‪ .‬با توجه به خ��روج امریکا از برجام‬ ‫و حساس تر شدن ش��رایط‪ ،‬محدودیت های اقتصادی‬ ‫بیش��تر خواهد ش��د و باید بخ��ش خصوصی و دولتی‬ ‫توجه بیشتری به بهره وری داشته باشند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان مل��ی بهره وری با اش��اره به تالش‬ ‫سازمان های مختلف برای دریافت بودجه بیشتر گفت‪:‬‬ ‫منابع کش��ور محدود اس��ت ولی متاس��فانه به شکلی‬ ‫حرکت کرده ایم که توقع مردم هر س��ال بیشتر شده‬ ‫و بای��د با خردورزی بهره وری را در برنامه های کش��ور‬ ‫بگنجانیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نام گذاری امسال از سوی رهبر معظم‬ ‫انقالب به «حمایت از کاالی ایرانی»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫افزایش کیفیت تولی��د داخلی و هدف گیری بازارهای‬ ‫صادرات��ی باید رویکردی جدی نس��بت ب��ه بهره وری‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬باید با افزایش بهره وری‪ ،‬رقابت پذیری‬ ‫کااله��ای داخل��ی را افزایش و بازاره��ای صادراتی را‬ ‫هدف قرار داد‪.‬‬ ‫وی همچنین توضیح داد‪ :‬براس��اس پیش بینی رشد‬ ‫اقتصادی ‪ ۸‬درصدی باید‪ ۳۵ ،‬درصد از محل بهره وری‬ ‫باش��د‪ .‬براس��اس برنامه شش��م توس��عه رشد بخش‬ ‫کش��اورزی ‪ ۸‬درصد و رشد ان از محل بهره وری ‪۸/۱‬‬ ‫درصد تعیین شده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬رش��د بخش های نفت ‪ ۷‬درصد و از‬ ‫مح��ل بهره وری ‪۸/۱‬درص��د؛ مع��دن ‪ ۸/۸‬درصد و از‬ ‫مح��ل به��ره وری ‪۴/۲‬؛ صنعت ‪ ۳/۹‬درص��د و از محل‬ ‫بهره وری ‪ ۲‬درص��د؛ اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز ‪ ۹‬درصد و از محل‬ ‫به��ره وری ‪ ۲‬درصد؛ س��اختمان ‪ ۵/۷‬درصد و از محل‬ ‫بهره وری ‪ ۲‬درصد؛ حمل ونق��ل ‪ ۳/۸‬درصد و از محل‬ ‫بهره وری ‪۱/۲‬درصد؛ ارتباطات ‪ ۴/۱۹‬درصد و از محل‬ ‫به��ره وری ‪ ۵/۶‬درصد و س��ایر خدم��ات ‪ ۵‬درصد و از‬ ‫محل بهره وری ‪ ۸‬درصد تعیین شده است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر خروج امریکا از‬ ‫برجام بر بهره وری گفت‪ :‬به طور قطع این موضوع موثر‬ ‫اس��ت اما نباید فراموش کنیم که برجام به عنوان یک‬ ‫دستاورد بزرگ دیپلماسی باعث شد تا رشد اقتصادی‬ ‫منفی کش��ور در سال ‪ ۹۱‬به رشد مثبت تبدیل شد و‬ ‫اجماع بین المللی علیه ایران از بین رفت‪.‬‬ ‫اولیا در پاس��خ به پرسش��ی درباره بهره وری انرژی‬ ‫و تولی��د خودروها گفت‪ :‬م��ا از منظر بهره وری بر کل‬ ‫مصرف انرژی توجه داریم و می گوییم ش��دت مصرف‬ ‫انرژی در کشور باالتر از میانگین جهانی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید به سمت حمل ونقل عمومی و کاهش‬ ‫سفرهای درون شهری برویم‪ .‬روند کنونی را مناسب و‬ ‫سالم نمی دانیم و باید راهکار اساسی تری برای مصرف‬ ‫انرژی داشته باشیم؛ مشکل امروز ما استاندارد سوخت‬ ‫نیست بلکه حذف سفرهای غیرضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹زیرس�اختی ب�رای افزای�ش به�ره وری‬ ‫نداریم‬ ‫با این حال‪ ،‬کارشناس��ان اقتصاد معتقدند برنامه ای‬ ‫برای رشد بهره وری در کش��ور وجود ندارد‪ .‬به عقیده‬ ‫کارشناسان‪ ،‬شرایط کنونی در کشور به گونه ای است‬ ‫که زیرساختی برای افزایش بهره وری وجود ندارد‪.‬‬ ‫مرتض��ی افقه‪ ،‬اقتصاددان در بررس��ی س��هم صفر‬ ‫درصدی بهره وری در رش��د اقتصادی و صنعتی کشور‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬به��ره وری از مهم ترین‬ ‫ش��اخص های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی کشورها‬ ‫در دنیا اس��ت و نمی توان با س��هم صفر درصدی این‬ ‫شاخص به توسعه فکر کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه رکن اساس��ی کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته بهره وری اس��ت‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬بهره وری‬ ‫چند ش��اخص دارد که س��هم عم��ده ان به وضعیت‬ ‫نیروی انسانی مربوط می شود‪ .‬نقش نیروی انسانی در‬ ‫بهره وری نیز به ‪ ۲‬دس��ته تقس��یم می شود که شامل‬ ‫نی��روی کار و نیروی تولید فکر و اندیش��ه توس��عه و‬ ‫صنعت است‪.‬‬ ‫این اقتصاددان با اشاره به اینکه در کشور ما کمترین‬ ‫سهم به فکر‪ ،‬اندیشه و ابداع اختصاص می یابد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دانشگاه ها که منش��ا بهره وری می توانند باشند امروز‬ ‫خودش��ان مصرف کنن��ده درامدهای نفتی هس��تند‪.‬‬ ‫نگاهی به مراکز تربیت نیروی مختصص و توس��عه گر‬ ‫نشان می دهد که دانش با انچه در واقعیت به ان نیاز‬ ‫داریم در کش��ور ما ارتباط نزدیکی ندارند‪ .‬بسیاری از‬ ‫دانش اموختگان پس از اینکه دوره اموزشی را سپری‬ ‫می کنند در کارگاه ها بهره وری ندارند و این موضوع به‬ ‫دلیل شکاف اموزش و واقعیت ایجاد می شود‪.‬‬ ‫افقه در ادامه‪ ،‬به بررس��ی دس��ته نخست پرداخت‬ ‫و توضی��ح داد‪ :‬نیروی کار نیز ب��ه عنوان بخش اصلی‬ ‫ارجاع ‪ ۹۰‬پرونده ورشکستگی و انحالل به دادگاه های تهران در هر ماه‬ ‫رییس کل دادگاه های عمومی و انقالب تهران از اختصاص ‪ ۲‬ش��عبه ویژه‬ ‫برای رس��یدگی به پرونده های اعالم ورشکستگی در مجتمع قضایی شهید‬ ‫بهش��تی خبر داد‪ .‬عباس پوریانی با بیان اینکه هر ماه نزدیک به ‪ ۹۰‬پرونده‬ ‫با درخواست ورشکستگی و انحالل شرکت ها به محاکم قضایی تهران ارجاع‬ ‫می شود‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬بررسی ها نشان می دهد پرونده برخی از افرادی که‬ ‫درخواست ورشکستگی داشته اند به علت تراکم پرونده های قضایی به صدور‬ ‫حکم منجر شده است در حالی که این افراد در حقیقت ورشکسته نبودند و با‬ ‫سوء استفاده از مسیر قانونی اعالم ورشکستگی می کردند‪ .‬رییس کل محاکم‬ ‫عمومی و انقالب تهران خاطرنشان کرد‪ :‬برای مثال‪ ،‬در پرونده ای فردی برای‬ ‫صدور چک بی محل در ‪ ۱۲‬س��ال پیش محکوم ش��ده بود که با سوء استفاده‬ ‫از قانون‪ ،‬اعالم ورشکس��تگی کرده بود‪ .‬با بررس��ی های بیشتر متوجه شدیم‬ ‫به دلیل این ارای صادرشده‪ ،‬خسا رت های زیادی به بیت المال و دولت وارد‬ ‫می شود و ما برای ساماندهی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و صیانت از‬ ‫بیت المال و سرمایه ملی ‪ ۲‬شعبه ویژه را به عنوان شعب تخصصی رسیدگی‬ ‫تولید و بهره وری امروز در ش��رایط نامناس��بی به سر‬ ‫می ب��رد‪ .‬طبق��ه کارگر اگ��ر به لحاظ روح��ی و روانی‬ ‫تامین نباشد‪ ،‬نمی تواند کار کند و بهره وری ان پایین‬ ‫می ای��د‪ .‬وضعیت کارگران و امار بهره وری در کش��ور‬ ‫نشان می دهد که در بخش نیروی کار با بحران روبه رو‬ ‫هستیم و باید جلوی این موضوع گرفته شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تا زمانی که نی��روی کار دغدغه بیمه و‬ ‫حقوق داشته باشد نمی توان به بهره وری امید داشت‪.‬‬ ‫در برنامه ششم توسعه قید شده که ‪ ۳۰‬درصد از رشد‬ ‫اقتصادی باید نشات گرفته از رشد بهره وری باشد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که بهره وری رشد صفر درصدی داشته‬ ‫است‪ .‬نمی توان به صرف نوشتن برنامه توقع داشت که‬ ‫وضعیت کش��ور بهبود یابد‪ .‬برنامه ها باید شرایط اجرا‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد اف��زود‪ :‬بخش تولید خودش‬ ‫را محت��اج فکر و اندیش��ه نمی داند و عم��ده نیاز این‬ ‫بخش از طریق درامدهای نفتی تامین می شود‪ .‬دولت‬ ‫از طری��ق درامدهای نفتی بودجه تعیین می کند و به‬ ‫بخش تولید تس��هیالت می دهد اما بخش تولید برای‬ ‫حفظ این س��رمایه تالش نمی کند و بودجه ها از بین‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم برنامه ریزی برای رشد‬ ‫محمد عزیزی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره وضعی��ت بهره وری‬ ‫در کش��ور گفت‪ :‬تا زمانی که برنامه مش��خصی برای‬ ‫رشد بهره وری در کشور وجود نداشته باشد‪ ،‬نمی توان‬ ‫در ای��ن زمینه اظه��ار نظر کرد‪ .‬متاس��فانه در اهداف‬ ‫میان مدت و بلند مدت تنها س��هم بهره وری در رش��د‬ ‫اقتص��ادی و صنعت��ی مطرح ش��ده ام��ا چگونگی ان‬ ‫تشریح نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پاس��خ اینک��ه چرا بهره وری در کش��ور‬ ‫پایین اس��ت را همه می دانند اما کس��ی برای رش��د‬ ‫ان اقدام ج��دی نمی کند‪ .‬این موضوع در س��ال های‬ ‫اینده مش��کالت بس��یاری را ایجاد خواه��د کرد و با‬ ‫نادی��ده گرفتن ان باعث ضربه های س��نگینی به بدنه‬ ‫تولید خواهیم ش��د‪ .‬عزیزی پیشنهاد داد‪ :‬کارشناسان‬ ‫س��ازمان مل��ی به��ره وری در این زمینه باید بیش��تر‬ ‫فعالیت کنند و توقع هس��ت پ��س از چند دوره صفر‬ ‫بودن رشد بهره وری برنامه برای رشد این شاخص در‬ ‫نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫به پرونده اعالم ورشکستگی ها در تهران راه اندازی کردیم تا قاضی های این‬ ‫ش��عبه ها پرونده ها را بررس��ی کنند و اگر ش��رکت ورشکسته نیست جلوی‬ ‫سوء اس��تفاده گرفته و درخواس��ت ها هم رد ش��ود‪ .‬رییس کل دادگاه های‬ ‫عمومی و انقالب تهران افزود‪ :‬درحال حاضر احکام خوب و متقنی در این ‪۲‬‬ ‫ش��عبه صادر می ش��ود و بخشی از پرونده ها پس از بررسی و اصل استعالم از‬ ‫سوی قضات رد شده و در مقابل نیز پرونده هایی داریم که با همین استعالم ها‬ ‫و اثبات ورشکستگی برای شان حکم ورشکستگی صادر شده است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫ایران خودرو‬ ‫با نام پیش�ین ایران ناس�یونال در‬ ‫سال ‪ ۱۳۴۱‬به کوشش برادران خیامی با سرمایه‬ ‫مال�ی ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال بنیان گذاری ش�د‪ .‬این ش�رکت‬ ‫مهم ترین ش�رکت خودروس�ازی داخلی است که انواع خودرو‬ ‫س�بک و س�نگین را تولید و عرضه می کند‪ .‬لوگوی این خودروساز‬ ‫پس از پیکان نخس�تین بار روی س�مند نصب شد‪ .‬این خودرو در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬در داخل تولید و ضمن پوش�ش بازار کش�ور‪ ،‬صادر نیز شده است‪.‬‬ ‫س�مند در ادبیات فارس�ی به اسبی گفته می ش�ود که رنگی متمایل به زرد‬ ‫دارد‪.‬سمند به عنوان خودرویی ملی پیش از تولید انبوه نشانه خود را یافته‬ ‫بود‪ .‬در کشاکش سخت تولید خودرو ملی‪ ،‬طراحی ارم جدیدی برای این‬ ‫محصول فراخوان عمومی شد و در نهایت طرح سر یک اسب به عنوان‬ ‫بهتری�ن اثر برای قرار گرفتن روی بدنه این خودرو برگزیده ش�د‪.‬‬ ‫طرحی که اش�کارا با نام خودرو نیز همخوانی داش�ت و امروز‬ ‫لوگوی این خودروساز به شمار می رود‪ .‬همچنین بیژن‬ ‫جناب‪ ،‬تایپوگرافی گروه این خودرو را س�ال‬ ‫‪ ۱۳۷۳‬طراحی کرده است‪.‬‬ ‫پیکان‬ ‫در سال ‪ ۱۳۴۶‬خورشیدی از‬ ‫سوی شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو) و‬ ‫گ�روه صنعتی روتس (مالک کارخان�ه تالبوت) تولید‬ ‫و به بازار عرضه ش�د‪ ،‬پیکان نخس�تین خودرو تولید ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫این خودرو به س�رعت به ماش�ین محبوب ایرانی ها بدل ش�د و‬ ‫مدل های مختلف ان از س�وی ایران خودرو تولید ش�د‪ .‬پس از انقالب‬ ‫نی�ز ب�ا تولید قطع�ات در داخل کش�ور حی�ات پیکان تا س�ال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫ادام�ه یاف�ت و تیراژ ان در زم�ان توقف بیش از ‪ ۲‬میلی�ون بود‪ .‬امروز‬ ‫نی�ز نمونه های قدیمی و بازسازی ش�ده پیکان ب�ه عنوان یک خودرو‬ ‫کالسیک و گران قیمت مورد توجه است‪.‬‬ ‫نخس�تین نش�انه ای که در صنعت خودرو ایران استفاده شد‬ ‫تصویری از یک ارابه باس�تانی و یک اسب در حال حرکت‬ ‫بود که در سال های میانی دهه ‪ ۴0‬روی پیکان نقش‬ ‫بس�ت‪ .‬این ارم تا پایان تولید پیکان روی‬ ‫ان باقی ماند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬اردیبهشت ‪ 29 1397‬شعبان ‪ 16 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 391‬پیاپی ‪2364‬‬ ‫س�ـایپا‬ ‫یک�ی دیگ�ر از خودروس�ازان‬ ‫ایرانی اس�ت که س�ال ‪ ۱۳۴۴‬با سرمایه اولیه‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیون ریال تاس�یس ش�د‪ .‬مالک اصلی ش�رکت‬ ‫انتوان ایس�ه ی�ک لبنانی االصل بود که پس از او پس�رانش‬ ‫تا زمان پیروزی انقالب اسلامی اداره ش�رکت را برعهده گرفتند‪.‬‬ ‫ش�رکت س�ایپا‪ ۱۶ ،‬تیر ‪ ۱۳۵۸‬به مالکیت دولت ایران درامد و از اذر‬ ‫‪ ۱۳۶۰‬در سرپرس�تی سازمان گسترش و نوس�ازی صنایع ایران (ایدرو)‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫لوگوی س�ایپا به دس�ت مرتضی ممیز‪ ،‬پدر گرافیک ایران در س�ال ‪۶۶‬‬ ‫طراح�ی ش�د‪ .‬ممیز طراحی این نش�انه را چنین توصی�ف می کند‪ :‬این‬ ‫طرح را بر اس�اس نقوش اجری بناهای مراغه ساخته بودم و شباهتی‬ ‫به لوگوی خودروس�ازی مرس�دس بنز دارد‪.‬در نگاه نخست نشان‬ ‫س�ایپا به ش�کل چرخ دنده خودنمایی می کند که نماد اصلی‬ ‫صنعت و تولید است و با دقت بیشتر تحرک و چرخش‬ ‫ح�ول محور مرکزی با توجه به تقارن ابعادی‬ ‫ان در ذهن تداعی می شود‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ن خ‬ ‫گروه صنع‬ ‫یر‬ ‫تی ا‬ ‫‪)Renau‬‬ ‫(‪lt‬‬ ‫ ‬ ‫رنو‬ ‫رنو‬ ‫یک�ی از ش�رکای ایران�ی‬ ‫در صنع�ت خودرو اس�ت که خودروس�ازی‬ ‫چندملیت�ی فرانس�ه اس�ت‪ .‬ای�ن ش�رکت در ‪۱۸۹۹‬‬ ‫میالدی (‪۱۲۷۷-۷۸‬خورش�یدی) تاس�یس شده و در زمینه‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و توزیع کالس های مختلف خودرو فعالیت دارد‪.‬‬ ‫شرکت رنو مالک بیشترین س�هام شرکت رومانیایی داچیا‪ ،‬شرکت‬ ‫ترکیه ای اویاک‪-‬رنو‪ ،‬ش�رکت کره ای رنو سامسونگ موتورز و شرکت‬ ‫ایرانی رنو پارس است و طبق گفته سازمان بین المللی سازندگان خودرو‬ ‫در س�ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲0۱۶‬رنو بزرگترین تولیدکننده خودرو در جهان‬ ‫با حجم تولید باال بوده است‪.‬‬ ‫لوگوی رنو شبیه الماس است و نخستین بار به شکل ارم ایستاده‪،‬‬ ‫روی در موتور به کار رفت و بوق خودرو پشت ان قرار می گرفت‪.‬‬ ‫در س�ال ‪ )۱۳۰۰-۱۳۰۱(۱۹۲۲‬قس�مت مرکزی نش�ان برای‬ ‫خروج هوا بریده شد دقیق به صورت ارم کنونی‪ .‬رنو‬ ‫نشان امروز خود را از س�ال ‪-۱۳۰۴( ۱۹۲۴‬‬ ‫‪ )۱۳۰۲‬با خود همراه دارد‪.‬‬ ‫لوگوه�ا ب�ا مخاطب�ان‬ ‫س�خن می گویند‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬ایران دارای تمدنی کهن اس�ت اما واقعیت این اس�ت که به لحاظ حافظه تصویری فرهن�گ ایرانی دارای‬ ‫ضعف هایی اس�ت و بحث لوگوها (نش�انه ها) نیز براوردی از این امر اس�ت‪ .‬با کنکاش در لوگوهای خودروسازان جهان در می یابیم‬ ‫که تصاویر هر یک مفهومی بنیادی دارد‪ .‬هر چه به س�وی لوگوهای ایرانی حرکت می کنیم اگر چه تصاویر س�اده هستند‪ ،‬نشان از‬ ‫مفاهیم بیرون امده از تاریخ این س�رزمین دارند‪ .‬لوگو یا نش�انه ها‪ ،‬نمادی برای بیان یک عبارت یا القای یک مفهوم اس�ت‪ .‬ارم ها‬ ‫چیزی شبیه امضا یا نشانه ای برای وجود یا حضور شخص یا موسسه بوده که ارم متعلق به ان است‪.‬‬ ‫میاد(‪yad‬‬ ‫زا‬ ‫سایپا‬ ‫‪ge‬‬ ‫‪)Peu‬‬ ‫پ‬ ‫ژ و(‬ ‫‪ot‬‬ ‫ودرو‬ ‫پیکان‬ ‫‪m‬‬ ‫‪)za‬‬ ‫زامی�اد‬ ‫ن�ام روز بیس�ت و هش�تم از‬ ‫ماه های شمس�ی و ب�ه معن�ی «زمین داد»‬ ‫همچنی�ن نام فرش�ته م�وکل ب�ر حوران بهش�تی‬ ‫اس�ت‪ .‬در ایین زرتش�ت زامیاد فرش�ته م�وکل بر زمین‬ ‫است‪.‬‬ ‫خودروس�ازی زامی�اد یک�ی دیگر از ش�رکت های س�هامی عام‬ ‫خودروس�ازی کشور است که در سال ‪ ۱۳۴۲‬در سه راه اذری تاسیس‬ ‫ش�د‪ .‬خودروهای تولیدی این ش�رکت وان�ت‪ ،‬کامی�ون‪ ،‬مینی بوس و‬ ‫اتوبوس است‪.‬‬ ‫زامیاد از زیرمجموعه های گروه خودروسازی سایپا است‪.‬‬ ‫لوگ�وی این ش�رکت از ابتدای ن�ام ان (‪ )Z‬در داخل یک بیضی‬ ‫شکل گرفته است‪.‬‬ ‫با وجود جست وجوهای فراوان چیزی بیشتر از ان یافت‬ ‫نشد و س�ایت شرکت قطع بوده و ش�رکت نام برده‬ ‫پاس�خگوی تماس های «گسترش صنعت»‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫ش�رکت‬ ‫فرانس�وی پژو از دیگر ش�رکای‬ ‫خودروس�ازی ای�ران اس�ت ک�ه در س�ال‬ ‫‪ )۱۱۸۸-۸۹( ۱۸۱۰‬از س�وی خان�واده پژو برای س�اخت‬ ‫اسیاب های قهوه‪ ،‬در شهر فرانش‪-‬کنته فرانسه تاسیس شد‪.‬‬ ‫ورود رس�می پژو به صنعت خودروسازی با تولید دوچرخه «گراند‬ ‫بای» از سوی ارماند پژو در سال ‪ )۱۲۶۰-۶۱( ۱۸۸۲‬اغاز شد‪ .‬نخستین‬ ‫خودرو پژو که خودرویی س�ه چرخ بود سال ‪ )۱۲۶۷-۶۸( ۱۸۸۹‬به دست‬ ‫ارمان�د پژو و با همکاری گوتلیب دایملر تولید ش�د‪ .‬امروز ش�رکت پژو از‬ ‫زیرمجموعه های گروه «پی اس ای» به شمار می رود‪ .‬در نام گذاری مدل های‬ ‫خودروهای شرکت پژو‪ ،‬اندازه عدد سمت راست نشانه نسل خودرو است‬ ‫و اندازه عدد س�مت چ�پ داللت بر بزرگی خ�ودرو دارد‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫در مدل ‪ ۶ ،۲۰۶‬نس�ل خودرو و ‪ ۲‬اندازه خودرو را نش�ان می دهد؛‬ ‫بنابرای�ن‪ ،‬م�دل ‪ ۵۰۴‬از ‪ ۲۰۶‬بزرگتر و قدیمی تر اس�ت‪ .‬یکی‬ ‫از نخس�تین خودروهای پژو به نام مدل ش�یر شناخته‬ ‫می ش�ود که نشان محلی ش�هر بلفورد محل‬ ‫ساخت تندیس ازادی است‪.‬‬ ‫در گردهمایی معاونان صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی سراسر کشور مطرح شد‬ ‫شناسایی ‪4‬مشکل ویژه صنایع کوچک‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 391‬پیاپی ‪2364‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 26‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪ 16‬مه ‪2018‬‬ ‫ضرورت تدوین سند توسعه برای صنایع کوچک‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫ایستادن پای تولید ایرانی‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن راه ه��ای‬ ‫برون رف��ت از رکود و نجات کش��ور‬ ‫همان ایس��تادن پای تولید و مصرف‬ ‫کاالی ایرانی اس��ت‪ .‬بیایید هم قسم‬ ‫شویم از این پس همه هزینه ها برای‬ ‫مصرف کاالی ایرانی باشد تا‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ام��کان اش��تغال نیروی ه��ای‬ ‫جویای کار ایرانی به واس��طه فعالیت محمدصادق محمدیاری‬ ‫پای��دار و توس��عه واحدهای تولیدی معاون اقتصادی صندوق‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫فراهم اید‪.‬‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫‪ -۲‬تولید بیش��تر کاالی ایرانی به‬ ‫واس��طه فروش‪ ،‬کسب سود و درامد‬ ‫مکفی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی از این‬ ‫طریق فراهم شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مدی��ران واحده��ای تولیدی با در اختیار داش��تن منابع الزم‬ ‫حاص��ل از فروش مناس��ب‪ ،‬امکان برنامه ری��زی و تحقیق به منظور‬ ‫ارتقای کیفیت محصوالت خود را داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بخش قابل توجهی از منابع کشور معطوف به حل معضل های‬ ‫واحده��ای تولیدی از جمله تامین س��رمایه در گردش‪ ،‬نوس��ازی و‬ ‫توس��عه انها نش��ود و در بخش های ضروری دیگر مانند بهداش��ت و‬ ‫توسعه شبکه حمل ونقل عمومی هزینه شود‪(.‬ساالنه حدود ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت بانکی)‬ ‫‪ -۵‬مدی��ران واحده��ای تولی��دی به دلی��ل دارا ب��ودن نقدینگی‬ ‫کافی ناش��ی از وجود بازار فروش برای محصوالت خویش به س��مت‬ ‫استفاده از وام های بانکی سوق پیدا نکنند و گرفتار بازپرداخت سود‬ ‫غیراقتصادی و جرایم احتمالی و در نهایت حرکت به س��مت کاهش‬ ‫تولید و تعطیلی نشوند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬کشور به دلیل دارا بودن واحدهای تولیدی و صنعتی قوی که‬ ‫ب��ه دلی��ل ارتقای کیفیت و میزان نفوذ خود توانس��ته اند به صادرات‬ ‫محصوالت اقدام کنند به س��مت استقالل اقتصادی و افزایش درامد‬ ‫ناخالص ملی حرکت کند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬عدال��ت اقتصادی که کمرنگ اس��ت به واس��طه رش��د درامد‬ ‫واحده��ای تولی��دی و به دنب��ال ان افزایش پرداخت��ی به کارگران‬ ‫زحمت کش شاغل در بخش تولید و صنعت تا حدودی تحقق یابد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬خودب��اوری‪ ،‬غیرت اقتصادی و معیش��ت اینده فرزندان مان را‬ ‫تقویت و تامین کنیم‪.‬‬ ‫‪ -۹‬ت��وان بخش غیردولت��ی برای رقابت با برنده��ای منطقه ای و‬ ‫گسترش دامنه عرضه محصوالت ایرانی ارتقا یابد‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬ب��ه دلیل افزایش اعتماد به ش��رکت های داخلی به واس��طه‬ ‫افزایش ارزش س��هام منبعث از بازار مناس��ب برای محصوالت و در‬ ‫نتیجه ایجاد ثبات اقتصادی امکان هدایت س��رمایه های س��رگردان‬ ‫به سوی بازار سرمایه(بورس) و جلوگیری از افزایش کاذب نرخ دالر‬ ‫و‪ ...‬میسر شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چالش های ایجاد شهرک صنعتی‬ ‫مشکالت مربوط به ایجاد شهرک های صنعتی در استان اذربایجان‬ ‫ش��رقی با حضور معاون فنی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان‬ ‫ش��رقی در نشس��تی با حضور ایرج پزش��کیان نماینده مردم تبریز‪،‬‬ ‫اذرش��هر و اس��کو و نایب رییس مجلس شورای اسالمی بررسی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان اذربایجان ش��رقی‪ ،‬در این نشس��ت‬ ‫چالش ه��ای پی��ش روی ش��هرک های صنعتی دولت��ی و خصوصی‬ ‫مطرح ش��د‪ .‬پزشکیان‪ ،‬نایب رییس مجلس ش��ورای اسالمی در این‬ ‫دیدار با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای استقرار واحدهای دارای بازار‬ ‫مصرف در ش��هرک های صنعتی‪ ،‬امادگی خود را به منظور پیگیری‬ ‫مس��ائل مربوط به ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی دولتی و خصوصی‬ ‫اعالم کرد‪ .‬فتحعلی محمدزاده‪ ،‬معاون فنی سازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران همچنین در سفر یک روزه به اذربایجان‬ ‫ش��رقی‪ ،‬از زیرساخت های شهرک صنعتی خصوصی چرمشهر دیدن‬ ‫کرده و در نشستی با مدیران این شهرک مشکالت فنی ان را بررسی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اغ��از عارضه یابی صنایع کوچک برای شناس��ایی‬ ‫مش��کالت انها و ارائه راهکاره��ای رفع ان همزمان‬ ‫با طرح راستی ازمایی در راستای شمارش واحدهای‬ ‫صنعتی فعال و واحدهایی که دچار مش��کل هستند‬ ‫قرار است در شهرک های صنعتی کشور اجرا شود تا‬ ‫برای برطرف کردن مشکالت شان برنامه ریزی مدون ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود ای��ن‪ ،‬در گردهمایی معاون��ان صنایع‬ ‫کوچ��ک ش��هرک های صنعتی سراس��ر کش��ور که ‬ ‫دوشنبه در س��ازمان مدیریت صنعتی کشور برگزار‬ ‫ش��د بر اس��تفاده از ظرفیت های صنایع کوچک در‬ ‫تولید و اشتغالزایی برای مقابله با بدعهدی و خروج‬ ‫امریکا از برجام تاکید شد‪.‬‬ ‫همچنین در این گردهمایی ضرورت تهیه سندی‬ ‫مدون برای توس��عه صنایع کوچک و متوسط کشور‬ ‫مطرح ش��د تا ضمن شناس��ایی مش��کالتی فراتر از‬ ‫موان��ع عام تولید برای صادرات محور ش��دن صنایع‬ ‫کوچک و جانمایی مناس��ب این واحدهای صنعتی‬ ‫اقدام شود‪.‬‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران در گردهمایی معاونان‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫با اش��اره به بدعهدی و خروج امریکا از برجام گفت‪:‬‬ ‫ب��رای مقابله ب��ا این توطئ��ه جدید بای��د در حوزه‬ ‫اقتصاد‪ ،‬لباس رزم بپوش��یم و ب��ا روحیه و مدیریت‬ ‫جهادی و عش��ق به ابادانی و توس��عه ایران اسالمی‬ ‫تالش کنیم‪.‬‬ ‫نجفی ب��ا بیان اینکه در فض��ای کنونی که اروپا‬ ‫مقابل امریکا ایس��تاده‪ ،‬فرصتی ب��رای ایران فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت تا بتوان��د از ان برای توس��عه و ایجاد‬ ‫اش��تغال اس��تفاده کند‪ ،‬افزود‪ :‬راه نجات کشورهای‬ ‫مختلف جهان در توسعه صنایع کوچک است که در‬ ‫ایران نیز باید این شرایط فراهم شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬به‬ ‫دنبال برنامه ای به عنوان سند توسعه صنایع کوچک‬ ‫و متوسط کشور هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹موشکافی مشکالت صنایع کوچک‬ ‫نجف��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬عالوه بر مش��کالت عمومی‬ ‫و فعل��ی صنای��ع کوچک بای��د در نظر داش��ت که‬ ‫‪ ۲۵‬درص��د هزینه ه��ای تولید ص��رف حمل ونقل و‬ ‫پشتیبانی (لجستیک) می شود این رقم برای کاهش‬ ‫نرخ تمام شده نیاز به مدیریت دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در یک ش��بکه دقیق ف��روش‪ ،‬مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده از مصرف کننده دریافت می ش��ود‪ ،‬نه‬ ‫تولیدکنن��ده‪ .‬در این زمینه نیز درگاه اطالع رس��انی‬ ‫دقیقی وجود ندارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫‪۳0‬هزار واحد از ش��هرک های صنعتی در ‪ ۱۲‬استان‬ ‫بزرگ کشور قرار دارد و باید زمینه صادرات تولیدات‬ ‫انه��ا را فراه��م کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تقرار ‪ ۴0‬هزار واحد‬ ‫ایجادشده در حاشیه ش��هرک ها‪ ،‬نابسامانی صنعت‬ ‫کش��ور را به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬نباید اجازه داد‬ ‫صنایع اب ب��ر در مکان های فاقد مناب��ع ابی ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نجف��ی افزود‪ :‬مش��کل دیگ��ر ما به��ره وری کم و‬ ‫نب��ود فعالیت های تحقیق وتوس��عه اس��ت که مرکز‬ ‫مطالع��ات س��ازمان مدیری��ت صنعتی ب��ا امکانات‬ ‫بس��یار و نیروهای متخصص قابلیت انجام این کار را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹عارضه یابی کسب وکارها‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫فراگیر در مناطق کمتر توسعه یافته و طرح کارورزی‬ ‫استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدحسین مقیسه‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری‬ ‫صادق نجفی‬ ‫با سرمایه در اختیار این‬ ‫صندوق‪ ،‬حتی نمی توان‬ ‫در شهرک های صنعتی یک‬ ‫خیابان برای واحدها ایجاد‬ ‫کرد اکنون سرمایه در‬ ‫اختیار این صندوق ‪۱۱0‬‬ ‫میلیارد تومان است‬ ‫با این محدودیت منابع‪،‬‬ ‫اگر افزایش سرمایه‬ ‫رخ ندهد‬ ‫ناچاریم صدور ضمانتنامه‬ ‫را متوقف کنیم‬ ‫تالش شده با هم افزایی و‬ ‫مشارکت مجموعه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در‬ ‫این زمینه مدلی را طراحی‬ ‫کنیم که اجرایی شدن‬ ‫ان نیازمند هم افزایی‬ ‫همه استان ها و دیگر‬ ‫سازمان های مرتبط است‬ ‫اگر بخواهیم موج صنعتی‬ ‫در کشور ایجاد کنیم‪ ،‬نقطه‬ ‫شروع ان بازسازی‪ ،‬احیا و‬ ‫بهبود همین بخش است‬ ‫در یک شبکه دقیق‬ ‫فروش‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫از مصرف کننده دریافت‬ ‫می شود‪ ،‬نه تولیدکننده‪.‬‬ ‫در این زمینه نیز درگاه‬ ‫اطالع رسانی دقیقی وجود‬ ‫ندارد اکنون ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫هزینه های تولید صرف‬ ‫حمل ونقل و پشتیبانی ‬ ‫می شود این رقم برای‬ ‫کاهش نرخ تمام شده نیاز‬ ‫به مدیریت دارد‬ ‫‹ ‹راستی ازمایی صنایع‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران در ادامه به بازدید خود از ش��هرک‬ ‫صنعت��ی راوند کاش��ان اش��اره و اظهار ک��رد‪ :‬طرح‬ ‫راستی ازمایی در راستای شمارش واحدهای صنعتی‬ ‫فع��ال و واحدهایی که با مش��کل روبه رو هس��تند‪،‬‬ ‫اجرا می ش��ود تا برای برطرف کردن مشکالت ش��ان‬ ‫برنامه ریزی مدون شود‪.‬‬ ‫نجفی ادامه داد‪ :‬امس��ال برای صادرات محور شدن‬ ‫‪ ۱0‬درص��د از واحده��ای صنعت��ی کوچک اس��تان‬ ‫اصفهان تالش خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫اینک��ه ‪ ۱۱‬واح��د صنعتی اب بر در اس��تان اصفهان‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬بی��ان ک��رد‪ :‬ای��ن واحده��ا افزون ب��ر‬ ‫‪ ۳0‬میلی��ون مترمکع��ب اب مص��رف می کنن��د که‬ ‫ب��رای تامی��ن اب مورد نی��از انها و برط��رف کردن‬ ‫مش��کالت واحدهای صنعتی این اس��تان برنامه های‬ ‫کوتاه م��دت‪ ،‬میان مدت و دراز مدت در دس��ت اقدام‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬برنامه ری��زی ب��رای بهره گی��ری از‬ ‫تصفیه خانه های ش��هرهای اطراف اصفه��ان‪ ،‬انتقال‬ ‫اب از دری��ا و تغیی��ر فن��اوری برای کاه��ش میزان‬ ‫اب مصرفی در صنایع از جمله اقدام هایی اس��ت که‬ ‫برای برطرف کردن مش��کل کمب��ود اب صنایع این‬ ‫استان انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی مدلی برای بهبود‬ ‫ابوالفض��ل کیانی بختی��اری‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان‬ ‫مدیری��ت صنعتی نیز در ادام��ه گردهمایی معاونان‬ ‫صنای��ع کوچک ش��هرک های صنعتی ای��ران گفت‪:‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی پیشران توسعه‬ ‫صنعتی به شمار می روند و اگر بخواهیم موج صنعتی‬ ‫در کشور ایجاد کنیم‪ ،‬نقطه شروع ان بازسازی‪ ،‬احیا‬ ‫و بهبود همین بخش است‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری با تاکید بر اینکه ایجاد توازن بدون‬ ‫توسعه خوشه های صنعتی امکان پذیر نیست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تالش ش��ده با هم افزایی و مشارکت مجموعه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬در این زمین��ه مدلی را‬ ‫طراحی کنیم که اجرایی شدن ان نیازمند هم افزایی‬ ‫همه استان ها و دیگر سازمان های مرتبط است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت صنعتی گفت‪ :‬برای‬ ‫رس��یدن به رونق اقتص��ادی‪ ،‬تحقق سیاس��ت های‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی و حمای��ت از کاالی ایرانی باید‬ ‫بو کار را به ثمر برسانیم‪.‬‬ ‫کلینیک های کس ‬ ‫کیانی بختی��اری اظه��ار ک��رد‪ :‬ب��رای موفقی��ت‬ ‫کلینیک ه��ای کس��ب و کار صنایع کوچ��ک‪ ،‬از همه‬ ‫مناب��ع موجود در اختیار س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی‪ ،‬اش��تغال روس��تایی معاونت‬ ‫توس��عه روس��تایی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬طرح اشتغال‬ ‫سیدافش��ین گنج بخش‪ ،‬مشاور مدیرعامل سازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران نیز‬ ‫در حاش��یه گردهمای��ی معاون��ان صنای��ع کوچک‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی سراس��ر کشور گفت‪:‬‬ ‫ب��ه زودی کلینی��ک عارضه یابی کس��ب و کار صنعت‬ ‫در تمام شهرک های صنعتی کش��ور به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫گنج بخ��ش افزود‪ :‬ش��ناخت چالش های واحدهای‬ ‫تولیدی فعال و نیمه فعال در بخش اعتبارات و تامین‬ ‫نیروی انس��انی و تالش برای رفع انها در دستور کار‬ ‫کلینیک های کسب و کار صنایع کوچک خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ ۹۲ :‬درصد صنایع کش��ور را صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط تش��کیل می دهد که مسئولیت‬ ‫حمای��ت‪ ،‬نظ��ارت و برنامه ریزی ب��رای انها برعهده‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت افزایش سرمایه صندوق‬ ‫محمدحسین مقیسه‪ ،‬مدیرعامل صندوق ضمانت‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک نیز در پایان گردهمایی‬ ‫معاون��ان صنایع کوچک ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬با س��رمایه در اختی��ار این صن��دوق‪ ،‬حتی‬ ‫نمی توان در ش��هرک های صنعتی یک خیابان برای‬ ‫واحدها ایجاد کرد‪.‬‬ ‫مقیس��ه‪ ،‬س��رمایه در اختیار این صندوق را ‪۱۱0‬‬ ‫میلیارد تومان اع�لام کرد و افزود‪ :‬با این محدودیت‬ ‫منابع‪ ،‬اگر افزایش س��رمایه رخ ندهد ناچاریم صدور‬ ‫ضمانتنام��ه را متوق��ف کنیم‪ .‬مدیرعام��ل صندوق‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک گفت‪ :‬سقف‬ ‫ضمانتنام��ه م��ا ‪ ۳0‬میلی��ارد ریال اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫محدودیت هایی نیز در این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫مقیس��ه با بیان اینکه نگاه ما به واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک حمایتی اس��ت‪ ،‬نه انتفاعی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ماه‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۵0‬میلیارد ریال خس��ارت به واحدهای‬ ‫اس��یب دیده پرداخت شد اما حتی ‪ ۵0‬میلیارد ریال‬ ‫ان بازپرداخت نشده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک یاداوری کرد‪ :‬این صندوق از س��ال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫کار خ��ود را اغاز کرده که در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬افزایش‬ ‫س��رمایه ‪ ۷۵0‬میلیارد ریال داش��ت و این به رش��د‬ ‫صدور ضمانتنامه ها منجر شده است‪.‬‬ ‫مقیس��ه‪ ۷۵ ،‬درصد ضمانتنامه های صادر ش��ده را‬ ‫مربوط به ‪ ۳‬سال گذشته اعالم کرد و گفت‪ :‬افزون بر‬ ‫‪ ۸0‬د رص��د ضمانتنامه ها منطبق ب��ر اعداد و ارقام و‬ ‫پیشنهادها و خواسته های واحدها بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک گفت‪ :‬ت��ا س��ال ‪ ۳۵0 ،۱۳۹۴‬میلیارد ریال‬ ‫س��رمایه در اختی��ار صندوق بود که امید هس��ت از‬ ‫محل تبصره ‪ ۱۸‬بتوان ان را افزایش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» هدف از تش��کیل‬ ‫صندوق‪ ،‬فراهم کردن زمینه توس��عه سرمایه گذاری‬ ‫بخش غیردولت��ی در صنایع کوچ��ک‪ ،‬کوتاه کردن‬ ‫مدت زمان اجرای طرح های اش��تغالزا و دارای توجیه‬ ‫اقتصادی ب��ا اولوی��ت مناطق کمتر توس��عه یافته و‬ ‫تضمین و تسهیل روند دریافت وثیقه برای تسهیالت‬ ‫اعطایی به این طرح ها است‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۹۶۶‬شهرک و ناحیه صنعتی مصوب‬ ‫در کش��ور وجود دارد ک��ه بیش از ‪ ۸00‬واحد ان در‬ ‫حال بهره برداری است و نزدیک به ‪ ۴0‬درصد صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط کش��ور در این مناطق مس��تقر‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫خبر استان‬ ‫اسان سازی واگذاری زمین صنعتی در استان ها‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران از تفویض اختیارات بیشتر‬ ‫به شرکت های اس��تانی شهرک های صنعتی با هدف‬ ‫حمای��ت حداکث��ری از متقاضیان و س��رمایه گذاران‬ ‫در راس��تای ارتق��ای تولی��د کاال و افزایش اش��تغال‬ ‫درشهرک ها و نواحی صنعتی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از استان‬ ‫ف��ارس‪ ،‬عزی��زاهلل قربانی در ش��هرک صنعتی بزرگ‬ ‫ش��یراز اظهار کرد‪ :‬با تفویض اختیارات به اس��تان ها‪،‬‬ ‫فرایند جذب س��رمایه گذاران و حمایت از انها و نیز‬ ‫اعطای مشوق ها با سهولت بیشتری انجام می شود‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران با بیان اینکه فراهم سازی‬ ‫زمینه کارام��دی و ارتقای رقابت پذی��ری واحد های‬ ‫بو کار از‬ ‫صنعت��ی در راس��تای بهب��ود فضای کس�� ‬ ‫اولویت های این س��ازمان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬شهرک های‬ ‫صنعتی مهم ترین بستر زیرساخت تولید کاالی ایرانی‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬به همین دلیل نی��ز باید با ارتقای‬ ‫خدم��ات به صنعتگران برای تحق��ق این هدف مهم‬ ‫تالش کنیم‪.‬‬ ‫قربانی ب��ا بیان اینک��ه در ‪ ۸0۳‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعت��ی در سراس��ر کش��ور زمی��ن ب��ه متقاضیان‬ ‫واگ��ذار می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بی��ش از ‪ ۷۳‬ه��زار قرارداد‬ ‫س��رمایه گذاری با متقاضیان در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی کش��ور بسته شده که در قالب این قراردادها‬ ‫افزون بر ‪ ۳۳‬هزا ر هکتار زمین واگذار شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال ‪ ۷۲۹‬هزار نفری‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫درحال حاض��ر وضعی��ت زیرس��اخت ها در بیش��تر‬ ‫ش��هرک های صنعتی مناسب است و اغلب شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی ک��ه در ان واگذاری زمین ش��ده‬ ‫دارای امکانات زیربنایی هستند و در مناطقی که این‬ ‫شرایط کامال مهیا نیست تالش شده تا با قید فوریت‬ ‫در برنام��ه عملیاتی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان ها مورد توجه و تامین قرار گیرد‪.‬‬ ‫قربانی با بی��ان اینکه تاکنون بی��ش از ‪ ۴۱‬هزار و‬ ‫‪ ۷00‬واحد صنعتی و تولیدی در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی کش��ور به بهره برداری رسید ه است‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫فعالیت این واحد ها برای حدود ‪ ۷۲۹‬هزار نفر اشتغال‬ ‫ایجاد شده اس��ت‪ .‬معاون برنامه ریزی سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران‪ ،‬همچنین از‬ ‫ساخت وساز افزون بر ‪ ۳0‬هزار واحد تولیدی و صنعتی‬ ‫در شهرک های صنعتی کشور خبر داد و گفت‪ :‬از این‬ ‫تعداد‪ ،‬حدود ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۵۴۱‬واحد در مرحله نصب‬ ‫ماش��ین االت و بیش از ‪ ۹‬ه��زار و ‪ ۶۲۷‬واحد نیز در‬ ‫مرحله نصب سوله قرار دارد‪.‬‬ ‫قربان��ی از دیگر برنامه های این س��ازمان را احیای‬ ‫واحد ه��ای صنعتی راکد و بازگش��ت دوب��اره انها به‬ ‫چرخ��ه تولید اعالم کرد و گفت‪ :‬در این زمینه برنامه‬ ‫پایش مستمر واحد های صنعتی و رفع مشکالت انها‬ ‫انجام خواهد ش��د‪ .‬معاون برنامه ریزی سازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران در ادامه با‬ ‫بیان اینکه طرح شناس��ایی ظرفیت و توانمندی های‬ ‫واحدهای تولیدی مس��تقر در ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان ها اغاز شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در قالب این طرح‪،‬‬ ‫از مشخصات واحدهای صنعتی امارگیری می شود‪.‬‬ ‫قربانی‪ ،‬تقوی��ت و ارتقای فرهن��گ مصرف کاالی‬ ‫ایران��ی ب��ا معرف��ی برنده��ا‪ ،‬فعال س��ازی گروه های‬ ‫دانش اموزی و دانش��جویی ب��رای خرید محصوالت‬ ‫داخل��ی‪ ،‬ایج��اد مراکز ف��روش محص��والت ایرانی‪،‬‬ ‫تقویت بازارهای محلی‪ ،‬راه اندازی بازارهای مناسبتی‬ ‫ب��ا تخفی��ف‪ ،‬توس��عه خدم��ات نرم اف��زاری صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬تقوی��ت مراکز تحقیقات بازا ر و اجرای طرح‬ ‫هدفمند س��ازی تولید با محور صادرات به ‪ ۱۵‬کشور‬ ‫همس��ایه را از دیگر برنامه های امسال سازمان اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!