روزنامه گسترش صنعت شماره 392 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 392

روزنامه گسترش صنعت شماره 392

روزنامه گسترش صنعت شماره 392

‫سال سی ام‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫راه اندازی کلینیک های کسب و کار در شهرک های صنعتی‬ ‫واحدهای صنعتی در ایران با مش��کالت جدی روبه رو هس��تند‪ .‬در این میان وظیفه‬ ‫سازمان های توسعه ای و پژوهشی حوزه صنعت بررسی و رفع انها است‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫سازمان های توسعه ای و علمی در حوزه صنایع با هدف رفع مشکالتی مانند فرسودگی‪،‬‬ ‫لزوم نوس��ازی‪ ،‬بازس��ازی و نوسازی در ساختارهای فنی‪ ،‬منابع انسانی و مدیریت ایجاد‬ ‫ش��ده اند‪ .‬در این زمینه یکی از موضوع هایی که س��ال ها پیش در صنایع ایران مطرح‬ ‫بو کار بود‪ .‬سازمان مدیریت صنعتی با ارائه این طرح تالش‬ ‫شد‪ ،‬راه اندازی کلینیک کس ‬ ‫پیاپی ‪ 2365‬دوره جدید شماره ‪392‬‬ ‫می کند تا مش��کالتی را که در صنایع کوچک و متوس��ط وجود دارد‪ ،‬برطرف کند‪ .‬در‬ ‫این زمینه طبیعی اس��ت که به دلیل تعدد واحدهای کوچک و متوس��ط در شهرک های‬ ‫صنعتی طرح کلینیک کس��ب وکار نیازمند هماهنگی های بیشتر بین سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی به عنوان بنیان گذار طرح و شرکت شهرک های صنعتی به عنوان متولی صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط اس��ت‪ .‬این ‪ ۲‬نهاد دولتی در روزهای گذش��ته به موضوع کلینیک‬ ‫کسب وکار پرداخته و گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫ ‪ 27‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫اول رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪ 17‬مه ‪2018‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حد مجاز قیمت برای خودروسازان داخلی تعیین شد‬ ‫‪ 9/6‬درصد‪،‬سقفمجاز برای افزایشقیمت خودرو‬ ‫وزی�ر صنعت‪ ،‬معدن و تج�ارت درباره نرخ برخ�ی خودروهای‬ ‫داخل�ی گف�ت‪ :‬افزایش بی�ش از ‪ 9/6‬درصدی ن�رخ خودروهای‬ ‫داخل�ی مجاز نیس�ت‪ .‬به گزارش «گس�ترش صنع�ت» به نقل از‬ ‫شاتا‪ ،‬محمد شریعتمداری با بیان این مطلب افزود‪ :‬خودروسازان‬ ‫د را ندارند و الزم‬ ‫داخل�ی حق افزایش قیمت بیش از ‪ 9/6‬درص� ‬ ‫اس�ت مردم تخلف ها را در این باره گزارش کنند‪ .‬وی س�ازمان‬ ‫حمای�ت مصرف کنن�دگان و تولیدکنن�دگان را مام�ور ک�رد تا‬ ‫گزارش ها را بررسی و با تخلف احتمالی برخورد کند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 27‬اردیبهشت ‪ 1397‬اول رمضان ‪ 17 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 392‬پیاپی ‪2365‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۲‬راهکار‬ ‫برای کاهش بدهی های دولت‬ ‫یکی از مشکالتی که دولت‬ ‫از گذش��ته با ان روبه رو شده‪،‬‬ ‫به موض��وع بدهی ه��ا مربوط‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این زمینه دولت‬ ‫‪ ۲‬راه��کار را در پی��ش گرفته‬ ‫است‪ .‬در راهکار نخست دولت‬ ‫بدهی ه��ا را به ط��ور دو جانبه‬ ‫سعید باستانی‬ ‫تهات��ر می کرد ک��ه البته این‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫راه��کار به دلی��ل پایین بودن‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫حج��م مب��ادالت دو جانب��ه‬ ‫اسالمی‬ ‫کارایی کافی ندارد‪ .‬در راهکار‬ ‫دوم دول��ت بدهی ها را به طور‬ ‫چندجانب��ه تهاتر می کند که این ش��یوه تهاتر به دلیل حجم‬ ‫باالی مبادالت چند جانبه کمک بیشتری می کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬دولت ب��رای پرداخت بدهی ها به اوراق بدهی‬ ‫نی��ز روی می اورد‪ .‬ای��ن اوراق ب ه دلیل انکه دارای نرخ س��ود‬ ‫است ممکن است در کوتاه مدت مشکل ایجاد نکند اما حجم‬ ‫بدهی ه��ای دول��ت را افزایش خواهد داد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬در‬ ‫س��ال های گذش��ته دولت تالش کرد تا از ارائ��ه اوراق بدهی‬ ‫فاصله بگیرد و تالش کند با استفاده از شیوه تهاتر چندجانبه‬ ‫و دوجانبه مشکالت این حوزه را برطرف کند‪.‬‬ ‫دول��ت در ح��وزه بیمه‪ ،‬مالی��ات و‪ ...‬تهات��ر دوجانبه انجام‬ ‫می ده��د که مش��کل چندان��ی از گرفتاری ه��ای دولت حل‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬بنابراین دولت ناچار است برای کاهش بدهی ها‬ ‫به س��مت تهاتر چندجانبه حرکت کن��د‪ .‬تهاتر چندجانبه به‬ ‫این معناست که دولت به ش��رکت بیمه بدهی دارد‪ ،‬شرکت‬ ‫بیمه به وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی بدهی دارد‬ ‫و در مقاب��ل دولت بدهی خود را با بدهی بیمه و طلب وزارت‬ ‫بهداشت تهاتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه یکی از موضوع هایی که این روند را با تاخیر‬ ‫روبه رو می کن��د‪ ،‬نیاز تهاتر چند جانبه به مصوبه هیات وزیران‬ ‫است‪ .‬از نظر قانونی درحال حاضر حکمی برای تهاتر چندجانبه‬ ‫وج��ود ندارد و تاکنون نیز دول��ت مصوبه ای در این زمینه به‬ ‫تصویب نرس��انده اما با توجه به حجم بدهی ها و معایب اوراق‬ ‫بدهی دولت به ناچار باید وارد این عرصه شود‪.‬‬ ‫ش��اید در ش��رایطی بهتر دولت می توانس��ت از شیوه های‬ ‫دیگر اس��تفاده کند اما نظر به مش��کالتی که اکنون در حوزه‬ ‫تامین منابع مالی برای دولت هست به نظر می رسد راهی جز‬ ‫اس��تفاده از تهاترهای چندجانبه وجود ندارد‪ .‬شرایط کنونی‬ ‫نش��ان می دهد دولت باید س��ریع تر در این زمینه اقدام هایی‬ ‫کند تا مصوبه هیات وزیران به دس��ت اید و با استفاده از این‬ ‫شیوه ها بتوان بدهی های دولت را کاهش داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‬ ‫خدمات فروش صنایع داخلی‬ ‫نیازمند تحول‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت و رییس س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‬ ‫گف��ت‪ :‬خدم��ات ف��روش واحدهای‬ ‫تولی��دی داخل��ی نیازمن��د افزایش‬ ‫و تحول اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫س��ید محم��ود نواب��ی در بازدید از‬ ‫کارخانه های لوازم خانگی پارس در شهر صنعتی البرز قزوین‬ ‫اف��زود‪ :‬تولیدکنندگان داخلی نیاز اس��ت به منظور جذب هر‬ ‫چه بیش��تر بازارهای داخلی و رعای��ت حقوق مصرف کننده‪،‬‬ ‫خدم��ات پیش‪ ،‬هنگام و پس از ف��روش خود را افزایش داده‬ ‫و ان را تنوع بخش��ند و در این زمینه دس��ت به تحول بزنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ارتق��ای کیفیت تولیدات داخلی نیز ضرورت‬ ‫انکارناپذیر اس��ت که ضمن رعایت حق��وق مصرف کننده به‬ ‫توجه بیش��تر مردم به تولیدات داخلی منجر می ش��ود‪ .‬این‬ ‫مس��ئول گفت‪ :‬واحدهای تولیدی ما باید برای رعایت حقوق‬ ‫مصرف کننده با یکدیگر رقابت کنند و بکوشند در این زمینه‬ ‫پیشتاز باشند‪.‬‬ ‫نواب��ی بیان کرد‪ :‬تولیدکنندگان داخلی باید محصول خود‬ ‫را منطبق با س��لیقه بازار تولید کنند و برای جذب مش��تری‬ ‫رویکردهای جدید مش��تری مداری را در دستور کار خود قرار‬ ‫دهن��د‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین گفت‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان نیز از حقوقی بهره مندند ک��ه این مهم باید‬ ‫م��ورد توجه قرار گیرد‪ .‬وی با اش��اره به قرارگیری در س��ال‬ ‫«حمای��ت از کاالی ایران��ی» اظه��ار کرد‪ :‬س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان بدون ش��ک در کن��ار‬ ‫توجه ب��ه حقوق مصرف کنندگان به هم��ان میزان به حقوق‬ ‫تولیدکنندگان نیز اهمیت می دهد‪ .‬ساخت و تاسیس شرکت‬ ‫کارخانه های لوازم خانگی پارس در س��ال ‪ ۱۳۵۴‬اغاز ش��د و‬ ‫پس از گذشت ‪ ۵‬سال در سال ‪ ۱۳۵۹‬خط تولید این شرکت‬ ‫به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫این واح��د تولیدی ب��ا ‪ ۶۵۰‬نیروی کار در ش��هر صنعتی‬ ‫البرز قزوین مس��تقر اس��ت و ‪ ۳۰‬نوع محصول شامل یخچال‬ ‫و فری��زر‪ ،‬ماش��ین لباسش��ویی و جارو برقی تولی��د می کند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و رییس س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به منظور ش��رکت‬ ‫در همایش معرفی واحدهای تولی��دی برتر قزوین در زمینه‬ ‫رعایت حقوق مصرف کننده به این استان سفر کرده است‪.‬‬ ‫فلسفه وجودی سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی از‬ ‫زمان تاسیس که حدود‬ ‫‪ ۵۵‬سال می شود‪،‬‬ ‫اسیب شناسی‪،‬‬ ‫عارضه یابی و ارائه‬ ‫راهکارهای به روز برای‬ ‫بخش های صنعتی و‬ ‫توسعه مدیریت بوده‬ ‫است‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی دالیل اجرای دوباره یک طرح صنعتی را تشریح کرد‬ ‫راه اندازی کلینیک های کسب و کار در شهرک های صنعتی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫واحدهای صنعتی در ایران با مشکالت جدی روبه رو‬ ‫هس��تند‪ .‬در این میان وظیفه س��ازمان های توسعه ای‬ ‫و پژوهش��ی حوزه صنعت بررس��ی و رفع انها است‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬س��ازمان های توسعه ای و علمی در حوزه‬ ‫صنایع با هدف رفع مش��کالتی مانند فرس��ودگی‪ ،‬لزوم‬ ‫نوسازی‪ ،‬بازسازی و نوسازی در ساختارهای فنی‪ ،‬منابع‬ ‫انس��انی و مدیریت ایجاد ش��ده اند‪ .‬در این زمینه یکی‬ ‫از موضوع هایی که سال ها پیش در صنایع ایران مطرح‬ ‫بو کار بود‪ .‬سازمان مدیریت‬ ‫شد‪ ،‬راه اندازی کلینیک کس ‬ ‫صنعتی با ارائه این طرح تالش می کند تا مش��کالتی را‬ ‫که در صنایع کوچک و متوس��ط وج��ود دارد‪ ،‬برطرف‬ ‫کنن��د‪ .‬در این زمینه طبیعی اس��ت ک��ه به دلیل تعدد‬ ‫واحدهای کوچک و متوس��ط در ش��هرک های صنعتی‬ ‫طرح کلینیک کسب وکار نیازمند هماهنگی های بیشتر‬ ‫بین سازمان مدیریت صنعتی به عنوان بنیان گذار طرح‬ ‫و ش��رکت شهرک های صنعتی به عنوان متولی صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط است‪ .‬این ‪ ۲‬نهاد دولتی در روزهای‬ ‫گذش��ته به موض��وع کلینیک کس��ب وکار پرداخته و‬ ‫گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» پس از ان ابوالفضل‬ ‫کیانی بختیاری به فلس��فه وجودی س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی و نفش ذاتی این سازمان در صنایع پرداخت و‬ ‫توضیح داد‪ :‬فلس��فه وجودی سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫از زمان تاس��یس که حدود ‪ ۵۵‬س��ال می ش��ود‪ ،‬برپایه‬ ‫اسیب شناسی‪ ،‬عارضه یابی‪ ،‬ارائه راهکارهای به روز برای‬ ‫بخش های صنعتی و توسعه مدیریت بوده است‪ .‬در ان‬ ‫زمان دانش مدیریت توسعه یافته نبود‪ ،‬سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی با رویکرد بازس��ازی و نوسازی در ساختارهای‬ ‫فن��ی‪ ،‬منابع انس��انی و مدیریت موف��ق عمل کرد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬راه اندازی کلینیک کسب وکار بازگشت به فلسفه‬ ‫وجودی و احیای نقش های گذش��ته سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی است‪ .‬زمانی که اقای صادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫ای��ده راه ان��دازی کلینی��ک کس��ب وکار و دغدغه های‬ ‫خود را مط��رح کردند‪ ،‬به دلیل پیگیری های مجدانه و‬ ‫احس��اس مسئولیت ایشان برای راه اندازی صنایع راکد‬ ‫و نیمه فعال از عملیاتی کردن این ایده خرسند شدم‪.‬‬ ‫‹ ‹بنگاه های کوچک و متوسط نقطه اغاز‬ ‫اگر سیاس��ت گذاری ها یا اهداف صنعتی در کش��ور‬ ‫تغییر کند باید به صنایع کوچک و متوس��ط به عنوان‬ ‫موتورهای کوچک صنایع توجه بیشتری شود‪ .‬بیش از‬ ‫‪ ۹0‬درصد صنایع ایران امروزه در حوزه صنایع کوچک‬ ‫و متوسط هستند و نباید از نقش این بخش به سادگی‬ ‫‹ ‹بازسازی و نوسازی کسب وکار‬ ‫عب��ور ک��رد‪ .‬یکی از موضوع هایی ک��ه در این زمینه در‬ ‫کیانی بختی��اری ب��ه اهداف عمده طرح اش��اره کرد و‬ ‫نظر گرفته ش��ده راه اندازی خوشه های صنعتی با هدف‬ ‫گف��ت‪ :‬عارضه یابی و ارائه راهکارهای موجود‪ ،‬بازس��ازی‬ ‫رف��ع مش��کالت واحدهای کوچک و متوس��ط اس��ت‪.‬‬ ‫ونوسازی کس��ب وکارهای کوچک و متوسط اثرگذار بر‬ ‫کیانی بختی��اری در ادامه به نق��ش واحدهای کوچک‬ ‫اش��تغال‪ ،‬ارتقای توانمندی کس��ب وکارهای کوچک و‬ ‫و متوس��ط در صنایع کش��ور پرداخ��ت و توضیح داد‪:‬‬ ‫باز فعال س��ازی کسب وکارهای راکد از جمله اهداف این‬ ‫موضوع دوم این اس��ت که بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫طرح است‪ .‬وی با اشاره به اهداف فرعی طرح نیز تصریح‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی پیش��ران صنعت هس��تند و‬ ‫کرد‪ :‬افزایش تولید کاال و خدمات‪ ،‬کیفیت‪ ،‬اشتغال‪ ،‬دانش‬ ‫اگ��ر بخواهیم موج صنعتی در کش��ور ب��ه وجود اوریم‬ ‫تخصصی و توان مدیریتی شرکت شهرک های صنعتی از‬ ‫نقطه ش��روع این حرکت نوس��ازی‪ ،‬بازسازی و احیای‬ ‫مهم ترین اهداف فرعی این طرح به ش��مار‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��ت زی��را ایجاد‬ ‫می رود‪ .‬کیانی بختیاری خاطر نش��ان کرد‪:‬‬ ‫توازن منطقه ای و اش��تغال بدون توسعه‬ ‫بنگاه های کوچک و‬ ‫ب��رای تدوین این م��دل‪ ،‬امکانات و فضای‬ ‫خوش��ه های صنعتی امکان پذیر نیس��ت‪.‬‬ ‫متوسط و شهرک های‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این ‪ ۲‬عامل موجب ش��د صنعتی پیشران صنعت فیزیک��ی در اختی��ار همکاران س��ازمان‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعت��ی با تمام وجود هستند و اگر بخواهیم صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫در خدم��ت س��ازمان صنای��ع کوچک و موج صنعتی در کشور و س��ازمان مدیریت صنعتی در ساختمان‬ ‫ش��هرک های صنعتی ای��ران برای اجرای به وجود اوریم نقطه ش��ماره ‪ ۲‬س��ازمان مدیریت صنعتی قرار‬ ‫گرفت که بنابر بررس��ی های کارشناس��انه‬ ‫طرح کلینیک کس��ب وکار باشد برای این‬ ‫شروع این حرکت‬ ‫و تدوین مستندات ‪ ۳۰۰‬نفر‪-‬ساعت برای‬ ‫منظور‪ ،‬با هم افزایی و مش��ارکت مجموعه‬ ‫نوسازی‪ ،‬بازسازی‬ ‫تدوین طرح صرف شده است‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و و احیای شهرک های‬ ‫صنعتی است زیرا‬ ‫� طراحی ‪ ۳‬فاز برای اجرا‬ ‫مجموعه های استانی مدلی با عنوان طرح‬ ‫توانمندس��ازی صنایع کوچک و متوسط ایجاد توازن منطقه ای و کیانی بختیاری با اش��اره به اینکه ‪ ۳‬فاز‬ ‫اشتغال بدون‬ ‫اجرایی برای این پروژه مد نظر قرار گرفته‬ ‫ب��ا محوریت س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ های‬ ‫توسعه خوشه‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬فاز نخست عارضه یابی‪،‬‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران و با همکاری‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی طراحی کردیم‪ .‬صنعتی امکان پذیر‬ ‫فاز دوم تهیه طرح های توانمندسازی و فاز‬ ‫نیست‬ ‫س��وم اجرای طرح توانمندسازی و بررسی‬ ‫برای اجرایی شدن این مدل به هم افزایی‬ ‫نتایج اثربخش��ی اس��ت‪ .‬در مراحل اجرا و‬ ‫تمامی واحدها اعم از واحدهای اس��تانی‬ ‫رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسالمی خبر داد‬ ‫پرداخت ‪ ۱۴0‬میلیارد تومان برای اشتغال روستایی‬ ‫رییس فراکس��یون تولید و اش��تغال‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪۱۴۰ :‬‬ ‫میلیارد تومان از صندوق توس��عه برای‬ ‫اشتغال بخش کشاورزی پرداخت شده‬ ‫است‪ .‬غالمرضا کاتب با اشاره به جلسه‬ ‫فراکسیون تولید و اشتغال با وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی به خانه ملت گفت‪ :‬یکی از‬ ‫دس��تورهای اصلی در فراکسیون تولید و اشتغال‪،‬‬ ‫پرداخت تس��هیالت اش��تغال روس��تایی بود که‬ ‫در ای��ن زمین��ه ‪ ۴۵‬درص��د از ‪۱/۵‬میلیارد دالر از‬ ‫صندوق توس��عه به بخش کشاورزی تعلق گرفته‬ ‫است‪ .‬طرح ها در کمیته های فنی استان ها پاالیش‬ ‫ش��ده و ‪ ۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬طرح به تصویب رسیده که‬ ‫ب��ه ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد توم��ان اعتبار نیازمند‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشاره به گزارش وزارت جهاد کشاورزی از نحوه‬ ‫اجرای پرداخت تس��هیالت صندوق توس��عه ملی‬ ‫به اش��تغال روس��تایی‪ ،‬گفت‪ ۱۵۶ :‬هزار طرح در‬ ‫و س��ازمان های درگیر همچنین منابع مالی موجود در‬ ‫بخش صنعت نیاز اس��ت‪ .‬کیانی بختیاری تصریح کرد‪:‬‬ ‫امروزه موض��وع رونق اقتصادی‪ ،‬تحقق سیاس��ت های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی و کاالی ایرانی برای همگان بس��یار‬ ‫دارای اهمی��ت اس��ت‪ .‬بنابرای��ن عملیاتی ک��ردن این‬ ‫طرح که هم راس��تا با این سیاس��ت ها است‪ ،‬همکاری و‬ ‫همفکری همراهان این مس��یر را می طلبد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی به طرح توانمندسازی صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬اشاره و بیان کرد‪ :‬براساس این طرح ‪ ۲‬موضوع‬ ‫توانمندس��ازی صنایع کوچک و متوس��ط و حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی مد نظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬رسته حوزه کشاورزی ثبت شده که‬ ‫اعتب��ار ‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومانی را طلب‬ ‫می کند‪ .‬این در حالی اس��ت که بودجه‬ ‫بخ��ش کش��اورزی از ‪ 1/5‬میلیارد دالر‬ ‫صندوق توسعه‪ ۵ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طرح ها در‬ ‫کمیته های فنی استان ها پاالیش شده‬ ‫و ‪ ۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬طرح به تصویب رس��یده که به ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان اعتبار نیازمند است‪ .‬از‬ ‫این میزان درخواست تا روز گذشته با ‪ ۳۷۸‬طرح‬ ‫قرارداد بس��ته ش��ده و قس��ط اولیه با اعتبار ‪۱۴۰‬‬ ‫میلیارد تومانی پرداخت شده است‪ .‬نماینده مردم‬ ‫گرمس��ار در مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬در‬ ‫فراکس��یون تقاضا ش��د روند پرداخت تسهیالت‬ ‫اس��ان ش��ود چرا که برای تایید طرح ها دو کمیته‬ ‫طراحی شده که نمایندگان خواستند یا تنها یک‬ ‫کمیته اع�لام نظر کند یا نهاد اجرایی مس��تقیم‬ ‫بتوانند تسهیالت را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫نظارت‪ ،‬نقش های هر نهاد به طور مشخص طراحی شده ‬ ‫است‪ .‬توانمندسازان‪ ،‬شرکت ها و متخصصان مشاوران در‬ ‫فاز نخس��ت و در فاز دوم ش��رکت های مجری وارد عمل‬ ‫می شود‪ .‬همچنین در فاز سوم فعالیت ها به کلینیک های‬ ‫صنعتی منتقل می شود که در تمامی این مراحل سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی در ‪ ۲‬حوزه نظارت و اجرا به این عزیزان‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت صنعتی اع�لام کرد‪:‬‬ ‫چندی پی��ش از طرح توانمندس��ازی رونمایی مقدماتی‬ ‫شد و رونمایی اصلی در مراسمی و با حضور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت انجام خواهد ش��د‪ .‬کیانی بختیاری با‬ ‫تاکی��د بر اینکه از تم��ام منابع مالی موجود برای اجرای‬ ‫این طرح اس��تفاده خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای موفقیت‬ ‫کلینیک های کس��ب وکار صنایع کوچک‪ ،‬از همه منابع‬ ‫موجود در اختیار س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی‪ ،‬اش��تغال روس��تایی معاونت توس��عه روستایی‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬طرح اشتغال فراگیر در مناطق کمتر‬ ‫توس��عه یافته‪ ،‬ط��رح کارورزی و منابع بانکی اس��تفاده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری تصریح کرد‪ :‬سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫ب��رای اجرای هر چه بهتر این طرح برخی از فعالیت ها از‬ ‫جمله پذیرش بنگاه ها‪ ،‬عارضه یابی‪ ،‬مکاتبات و در نهایت‬ ‫اثر بخش��ی را شروع کرده اس��ت و از ظرفیت های شبکه‬ ‫نمایندگی های استانی نیز برای اجرای این طرح استفاده‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد زمینه صادرات‬ ‫پی��ش از این صادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیز با تاکید بر لزوم تدوین سند توسعه صنایع‬ ‫کوچک و متوسط گفته بود‪ ۳0 :‬هزار واحد از شهرک های‬ ‫صنعتی در ‪ ۱۲‬استان بزرگ کشور قرار دارد و باید زمینه‬ ‫صادرات تولیدات انها را فراهم کرد‪ .‬در یک شبکه دقیق‬ ‫فروش‪ ،‬ارزش افزوده از مصرف کننده دریافت می شود‪ ،‬نه‬ ‫تولیدکننده‪ .‬این در حالی اس��ت که درگاه اطالع رسانی‬ ‫دقیق��ی در ای��ن زمینه وج��ود ندارد‪ .‬مش��کل دیگر ما‬ ‫قو توس��عه اس��ت‬ ‫بهره وری کم و نبود فعالیت های تحقی ‬ ‫که مرکز مطالعات مدیریت صنعتی با امکانات بس��یار و‬ ‫نیروهای متخصص قابلیت انجام این کار را دارد‪.‬‬ ‫فعالیت مالی ‪ ۱۳۰‬نهاد اقتصادی شفاف نیست‬ ‫عض��و کمیس��یون بودج��ه مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی معتقد اس��ت که فعالیت مالی ‪ ۱۳۰‬نهاد‬ ‫اقتص��ادی مانن��د بان��ک مرکزی‪ ،‬ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار و س��ازمان خصوصی س��ازی شفاف نیست‪.‬‬ ‫غالمعل��ی جعفرزاده ایمن ابادی با اش��اره به نبود‬ ‫شفاف س��ازی مالی در برخی نهادها ی اقتصادی به‬ ‫ایرنا گفت‪ :‬مش��کل بزرگ کشور که عمده فسادها‬ ‫از این طریق ظهور و بروز می یابد نبود شفاف س��ازی اس��ت‪.‬‬ ‫در حالی که در قانون بر شفاف س��ازی تاکید ش��ده اما نهادها‬ ‫این الزام قانونی را رعایت نمی کنند‪ .‬عضو کمیسیون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫مجامع عمومی ش��رکت ها باید صورت های اس��تاندارد مالی‬ ‫و ت��راز مالی را محاس��به و در روزنامه ها چ��اپ کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ ب��ه طور تقریبی تمامی نهاده��ا این اقدام را انجام نمی دهند‬ ‫به گونه ای که یک ش��هرداری حدود ‪ ۸‬س��ال تفریغ بودجه‬ ‫نش��ده یا ش��رکت هایی وجود دار د که حس��اب و کتاب مالی‬ ‫انها در هیچ محلی مش��خص و بیان نشده است‪ .‬برای مقابله‬ ‫با پنهانکاری که رانت‪ ،‬فساد‪ ،‬رشوه و اختالس ایجاد کرده یا‬ ‫بس��ترها را برای فس��اد در اینده ایجاد می کند باید تضامین‬ ‫قانونی در نظر گرفته شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه شفاف نبودن‬ ‫مس��ائل مالی کشور از دو حال خارج نیست‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬نخس��ت اینکه با این ش��یوه‪ ،‬ش��فافیت فساد‬ ‫یعنی رشوه و اختالس و رانت انجام می شود و این‬ ‫افراد می خواهند که شخصی از بیرون از فساد انها‬ ‫مطلع نش��ود یا اینکه با نبود ش��فافیت بسترهای‬ ‫فس��اد برای اینده ایجاد می ش��ود‪ .‬نماینده مردم‬ ‫رش��ت در مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫مجلس قوانین موضوعه برای شفاف س��ازی را مشخص کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی‬ ‫باید اجرای قوانین شفاف س��ازی را کنترل و بررس��ی کنند‪،‬‬ ‫البته می ت��وان زنجیروار اقدام ها را به یکدیگر متصل کرد به‬ ‫گونه ای که اگر به صورت شفاف صورت های مالی‪ ،‬اسناد و ریز‬ ‫هزینه خود را ارائه نکردند‪ ،‬جرم تلقی شود‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه حدود ‪ ۱۳۰‬نهاد اقتصادی بدون ش��فافیت مالی مانند‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬ش��ورای پول و اعتبار‪ ،‬پس��ت بانک و سازمان‬ ‫خصوصی سازی قانون شکنی کرده و فعالیت های شان شفاف‬ ‫نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬در سال جاری باید قوانینی بازدارنده و‬ ‫برخوردی برای شفاف س��ازی فعالیت های این نهادها مصوب‬ ‫کرد چراکه این نهادها در قالب توصیه و الزام عمل نمی کنند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 27‬اردیبهشت ‪ 1397‬اول رمضان ‪ 17 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 392‬پیاپی ‪2365‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه بازار نیازمند اینده نگری‬ ‫منصور معظمی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رفتار ما با شرکت هایی‬ ‫که به تعهدات خود‬ ‫عمل نکنند متفاوت از‬ ‫گذشته خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابراین اگر قراردادی‬ ‫بسته می شود‬ ‫شرکت ها ناگزیر به‬ ‫پایبندی به تعهدات‬ ‫خود هستند و هر یک از‬ ‫طرف ها باید به وظایف‬ ‫خود درست عمل کنند‬ ‫«گسترش صنعت» مهم ترین رویداد های خودرویی هفته گذشته را بررسی کرد‬ ‫صنعت خودرو از انعقاد قرارداد تا بازار سهام‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نوسازی ناوگان حمل ونقل خودروهای سنگین و تقویت‬ ‫ان با انعقاد قراردادهای بین المللی‪ ،‬خروج امریکا از برجام‬ ‫و تاثی��ر ان ب��ر صنعت خودرو کش��ور‪ ،‬بررس��ی وضعیت‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت در نیم قرن فعالی��ت ان در ایران‬ ‫و نی��ز تاثی��ر تولید و عرضه خودروه��ای جدید روی بازار‬ ‫س��هام خودروسازان (بورس) از جمله موضوع هایی بود که‬ ‫«گس��ترش صنعت» هفته گذشته انها را بررسی کرد‪ .‬در‬ ‫این ش��ماره «گس��ترش صنعت» چکیده ای از مهم ترین‬ ‫رویداده��ای صنع��ت خ��ودرو در هفته گذش��ته را مورد‬ ‫بازخوانی قرار داده اس��ت‪ .‬یکی از خبرهای صنعت خودرو‬ ‫مرب��وط به همکاری های بین المللی این صنعت اس��ت‪ .‬به‬ ‫این ترتیب در دولت یازدهم انعقاد قراردادهای خودرویی‬ ‫از س��ر گرفته شد و خودروس��ازان بین المللی که بازار بکر‬ ‫ایران را فرصت مناس��بی برای محصوالت خود می دیدند‬ ‫وارد مذاک��ره با خودروس��ازان ایرانی ش��دند‪ .‬ام��ا این بار‬ ‫خودروس��ازان داخلی با توجه به تجربه ای که از اتفاق های‬ ‫گذش��ته داش��تند همکاری همراه با مش��ارکت مالی را از‬ ‫ش��روط قراردادها اعالم کردند و بنا بر تاکید وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت دولت یازدهم ‪ ۴۰‬درصد داخلی س��ازی‬ ‫خودروه��ای جدی��د و رس��یدن به ‪ ۷۰‬درص��د از الزامات‬ ‫هم��کاری ب��ود‪ .‬بدین ترتیب این بار حتی با از س��رگیری‬ ‫تحریم ها اسیب کمتری به صنعت خودرو داخل به عنوان‬ ‫یکی از صنایع درامدزای کش��ور وارد خواهد ش��د زیرا به‬ ‫دلی��ل درگیری مالی طرف خارجی به راحتی نمی تواند از‬ ‫تعهدات خود سر باز زند‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری ها ادامه دارد‬ ‫ب��ا رفتاره��ای دوگانه امری��کا به نظر می رس��د این بار‬ ‫صنعت خودرو با تجربه بیش��تر دچار س��ختی های اوایل‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬نش��ده و حرکت رو به جلوی خود را حفظ کند‪.‬‬ ‫منصور معظمی‪ ،‬رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» درباره رفتار دوگانه امریکا ب��ا برجام و تاثیر ان‬ ‫بر قراردادهای صنعت خودرو معتقد اس��ت که اقدام های‬ ‫امری��کا نمی تواند هیچ تاثیری ب��ر قراردادهای خودرویی‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬او گفت‪ :‬قراردادهایی که تا امروز بسته شده‬ ‫وارد مرحله اجرایی شده و فعالیت ها نیز اغاز شده است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات عامل ایدرو اف��زود‪ :‬معتقدم اتفاق خاصی‬ ‫در این زمینه نخواهد افتاد زیرا اگر تغییراتی در این روند‬ ‫رخ دهد این ش��رکت های خارجی هستند که فرصت های‬ ‫حاصل ش��ده خود را از دس��ت می دهند‪ .‬به این ترتیب که‬ ‫ب��ازار ایران را با تمام ظرفیت های ان از دس��ت می دهند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬ضمن انکه‬ ‫رفتار ما با ش��رکت هایی که ب��ه تعهدات خود عمل نکنند‬ ‫متفاوت از گذش��ته خواه��د بود‪ .‬بنابراین اگ��ر قراردادی‬ ‫بس��ته می شود ش��رکت ها ناگزیر به پایبندی به تعهدات‬ ‫خود هس��تند و ه��ر یک از طرف ها باید ب��ه وظایف خود‬ ‫درس��ت عمل کند‪ .‬معظمی ادام��ه داد‪ :‬ایران فرصت های‬ ‫زی��ادی دارد که یکی از ای��ن راهکارها ممنوعیت واردات‬ ‫است‪ .‬به این ترتیب انها بازار ایران را از دست خواهند داد‪.‬‬ ‫‹ ‹جهش صنعت خودرو‬ ‫همچنی��ن در بخ��ش دانش��گاهی‪ ،‬یک��ی از اس��تادان‬ ‫مهندس��ی خودرو به تجربه صنعت خودرو ایران اش��اره و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ایران به ش��رایط قبل بازنمی گردد‪ .‬امیرحسن‬ ‫کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت ادامه‬ ‫داد‪ :‬تحریم های ظالمانه امریکا در گذش��ته حتی ش��امل‬ ‫قطعه س��ازان نیز ش��ده بود زیرا انها به درس��تی دریافته‬ ‫بودن��د که خ��ودرو‪ ،‬صنعتی کلیدی برای ایران اس��ت‪ .‬او‬ ‫اف��زود‪ :‬در گذش��ته با وجود تحری��م ورود برخی قطعات‪،‬‬ ‫واردات خودرو بسیار راحت بود‪ .‬اما در قراردادهای جدید‬ ‫طرف خارجی دیگر نمی تواند به راحتی عقب نشینی کند‬ ‫زیرا به لحاظ مالی درگیر همکاری ش��ده و سرمایه گذاری‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬تجربه ه��ای گذش��ته در قراردادهای جدید‬ ‫لحاظ ش��د‪ .‬بنابراین مسائل گذش��ته به این راحتی دیگر‬ ‫نمی تواند از سوی شرکای بین المللی اتفاق بیفتد‪ .‬کاکایی‬ ‫در ادامه اش��اره کرد‪ :‬همچنین برنامه های توس��عه ای در‬ ‫صنعت خودرو دیده ش��ده که در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته باعث‬ ‫جهش بزرگی در این صنعت ش��ده اس��ت‪ .‬صنعت خودرو‬ ‫در ح��ال ورود ب��ه الیه های عمیق تر ای��ن صنعت به طور‬ ‫خاص توس��عه قطعه سازان بوده که به قراردادهای بیشتر‬ ‫در سطح بین الملل نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی قوای محرکه تجاری ها‬ ‫کرد‪ :‬اس��کانیا در بازار خودروهای س��نگین ایران پیشینه‬ ‫زیادی دارد‪ .‬در س��ال های گذش��ته‪ ،‬همکاری اسکانیا در‬ ‫ایران به همراه شرکای تجاری خود (ماموت و عقاب افشان)‬ ‫توسعه زیادی داشته است‪ .‬ضمن انکه ایران جزو ‪ ۱۰‬بازار‬ ‫اصلی این ش��رکت به ش��مار می رود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫داخلی س��ازی قطعات‪ ،‬تعهد س��نگینی به ط��رف ایرانی‬ ‫داده ای��م در حالی که در گذش��ته نی��ز اقدام های موثری‬ ‫در زمینه بومی س��ازی قطعات خودروهای سنگین انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این همکاری قرار اس��ت در فاز گس��ترده تر‬ ‫ادامه پیدا کند زیرا عالقه مندی دولت ایران برای نوسازی‬ ‫ن��اوگان حمل ونقل خودروهای س��نگین‪ ،‬روند همکاری‬ ‫را تقوی��ت می کند‪ .‬ش��وبلوم در ادامه‪ ،‬به اس��تانداردهای‬ ‫جدی��د اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬چون دولت ای��ران در زمینه‬ ‫االیندگ��ی خودروها اس��تانداردهای جدی��دی را مطرح‬ ‫کرده است‪ ،‬شرکت اسکانیا نیز تصمیم دارد در این زمینه‪،‬‬ ‫فناوری ه��ای نو طراحی کند‪ .‬طرح نوس��ازی تجاری ها در‬ ‫ایران باعث ش��د شرکت اس��کانیا در ادامه همکاری خود‬ ‫در گام دوم‪ ،‬س��رمایه گذاری مشترکی با طرف های ایرانی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬داخلی س��ازی قطعات این خودروها و نیز‬ ‫ام��وزش تامین کنندگان برای تولی��د قطعات با کیفیت و‬ ‫دارای اس��تاندارد جهان��ی‪ ،‬روندی زمانب��ر و طوالنی بوده‬ ‫و نمی خواهی��م در زمین��ه کیفی��ت محص��والت‪ ،‬اعتماد‬ ‫مش��تریان را از دس��ت بدهیم‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬به ایدرو‬ ‫پیشنهاد کردیم در ارتقای کیفی فناوری تامین کنندگان‪،‬‬ ‫همکاری های نزدیک تری شود‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬زمانی که امریکا نس��بت به برجام سخنان ضد‬ ‫و نقیض��ی اعالم کرد یک��ی دیگر از قراردادهای خودرویی‬ ‫ای��ران در ای��درو منعقد ش��د و ماموت و عقاب افش��ان ‪۲‬‬ ‫خودروس��از فع��ال داخلی در بحث خودروه��ای تجاری‪،‬‬ ‫توافقنامه همکاری با اس��کانیای س��وئدی را امضا کردند‪.‬‬ ‫در این مراس��م که با حضور منصور معظمی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و رییس هیات عامل س��ازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران و پیتر شوبلوم‪ ،‬قائم مقام‬ ‫مدیرعامل شرکت اسکانیا برگزار شد‪ ،‬معظمی با اشاره به‬ ‫س��خنان رییس جمهوری گفت‪ :‬ر ییس جمهوری‪ ،‬طرحی‬ ‫را مبنی بر نوسازی ناوگان حمل ونقل خودروهای سنگین‬ ‫‹ ‹از صادرات تا واردات‬ ‫کشور اعالم کرد زیرا امروز تعداد قابل توجهی از ترددهای‬ ‫موتورس��یکلت به عنوان یکی از صنایع بومی موضوعی‬ ‫کشور مربوط به خودروهای سنگین است‪ .‬این امر عالوه بر‬ ‫دیگر بود که «گس��ترش صنع��ت» در هفته جاری پیگیر‬ ‫مصرف باالی سوخت باعث االیندگی بسیار محیط زیست‬ ‫ان ش��د‪ .‬ابوالفضل حج��ازی‪ ،‬عضو هیات مدی��ره انجمن‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به مش��کالت الودگی‬ ‫تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت درباره ش��کل گیری این‬ ‫هوای کش��ور و ظهور فناوری ه��ای نو در صنعت خودرو و‬ ‫صنعت در کش��ور گفت‪ :‬صنعت موتورس��یکلت در ایران‬ ‫همچنی��ن از انجا که یک��ی از وظایف دولت فراهم کردن‬ ‫از دهه ‪ ۴۰‬با مونتاژ اغاز و در دهه ‪ ۵۰‬بخش��ی از قطعات‬ ‫ش��رایط مناس��ب برای زندگی بهتر شهروندان است‪ ،‬این‬ ‫داخلی س��ازی شد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬شرکت «ایران دوچرخ»‬ ‫امر مهم در دستور کار قرار گرفت‪ .‬بنابراین تصمیم گرفته‬ ‫ساخت بسیاری از قطعات را مانند قطعات بدنه‪ ،‬باک‪ ،‬زین‪،‬‬ ‫ش��د ‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬وسیله نقلیه سنگین در بازه زمانی‬ ‫طوقه و اگزوز در فاصله دهه ‪ ۵۰‬و اغاز دهه ‪ ۶۰‬در کارخانه‬ ‫‪ ۳‬س��اله جایگزین خودروهای فرس��وده و االینده ش��و د‪.‬‬ ‫خ��ود اغ��از کرد‪ .‬این روند تا ده��ه ‪ ۷۰‬ادامه یافت‪ .‬پس از‬ ‫معظم��ی ب��ه صرفه جویی انرژی در این بس��تر پرداخت و‬ ‫پایان جنگ تحمیلی و در دوره ریاس��ت جمهوری مرحوم‬ ‫بیان کرد‪ :‬می توان گفت به این شکل به طور متوسط ‪۱۳‬‬ ‫هاشمی رفس��نجانی شرایط کشور جهش زیادی در بحث‬ ‫میلیون لیتر سوخت در روز ذخیره شده است‪ .‬به عبارتی‪،‬‬ ‫ورود فناوری‪ ،‬جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی‬ ‫س��االنه حدود ‪ ۴‬میلیارد لیتر س��وخت ذخیره می ش��ود‪.‬‬ ‫داشت و در این زمان شرکت های موتورسیکلت سازی رشد‬ ‫مدیرعام��ل ایدرو درباره منابع مالی این پروژه توضیح داد‪:‬‬ ‫و توس��عه زی��ادی پیدا کردند‪ .‬در ای��ن دوره بود که بخش‬ ‫برای این طرح از محل صرفه جویی انرژی‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫خصوصی نیز وارد ش��د‪ .‬وی معتقد اس��ت خطا در صنعت‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬رییس هیات عامل ایدرو گفت‪ :‬ساخت داخل‬ ‫موتورس��یکلت از ابتدای دهه ‪ ۸۰‬اغاز ش��د که به یکباره‬ ‫قطعات‪ ،‬یکی از نکته های بسیار مهم این توافقنامه به شمار‬ ‫تعداد کارخانه ها افزایش چش��مگیری داش��ت و به ‪۲۲۰‬‬ ‫می رود که با سرمایه گذاری شرکت اسکانیا و طرف ایرانی‬ ‫کارخانه رسید و برای این امر سرمایه گذاری هنگفتی شد‪.‬‬ ‫انجام خواهد ش��د‪ .‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫او گفت‪ :‬ضرورت داشت وزارت صنایع سابق‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سال ها است تولیدکننده خودرو‬ ‫که مجری این امر بود س��رمایه ها را به این‬ ‫هستیم اما همچنان بخشی از قطعات مورد‬ ‫س��و هدایت می کرد که ‪ ۱۰‬یا ‪ ۲۰‬مجموعه‬ ‫نی��از را از خارج تامی��ن می کنیم‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫فعال به ش��کل ش��رکت س��هامی به وجود‬ ‫یک��ی از اه��داف این طرح‪ ،‬داخلی س��ازی‬ ‫می امد‪ .‬اگر این گونه می ش��د با ان حجم از‬ ‫قطع��ات اصل��ی مانند موت��ور‪ ،‬گیربکس و‬ ‫سرمایه‪ ،‬امروز یکی از بزرگترین کارخانجات‬ ‫شاسی است که خودروسازان باید این مهم‬ ‫صنعت موتورس��یکلت را ب��ه لحاظ تامین‬ ‫را به وسیله مشارکت با همتایان بین المللی‬ ‫بازار داخل‪ ،‬داخلی سازی قطعات‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫خ��ود به انج��ام برس��انند‪ .‬معظمی تصریح‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫کرد‪ :‬ضمن س��رمایه گذاری دو جانبه‪ ،‬زمینه الزم است دولت ارز را فناوری و دانش روزامد در جهان داش��تیم‪.‬‬ ‫اشتغال بیشتر در کشور نیز به وجود خواهد برای موتورسیکلت های عض��و هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫ام��د و می توان در زمینه رف��ع بیکاری نیز «سی کی دی» ممنوع کند موتورس��یکلت خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از ‪۲۲۰‬‬ ‫و بر اساس برنامه های کارخانه امروز به ‪ ۳۰‬تولیدکننده رسیده ایم‬ ‫گام های بلندی برداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران‪ ،‬بازاری استراتژیک‬ ‫دهه ‪ ۸۰‬فقط قطعاتی که که به دلیل ورشکس��تگی و از دس��ت دادن‬ ‫پیتر شوبلوم‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل شرکت در داخل قابل ساخت سرمایه بس��یاری تغییر شغل دادند و فقط‬ ‫اس��کانیا در بازارهای استراتژیک یکی دیگر نیستند و ارد شوند گروهی به ثروت های باداورده دست یافتند‪.‬‬ ‫از س��خنرانان این نشس��ت بود‪ .‬وی عنوان‬ ‫این گروه با وارد کردن موتورس��یکلت هایی‬ ‫به شکل «س��ی کی دی» و تعطیلی صدها واحد تولیدی‪-‬‬ ‫صنعت��ی با تعطیلی بیش از ‪ ۵۰۰‬واحد قطعه س��ازی و از‬ ‫بی��ن ب��ردن ‪ ۲۰‬هزار فرصت ش��غلی و همچنین با رانت و‬ ‫فس��اد اداری ثروت های کالن به دس��ت اوردند‪ .‬حجازی‬ ‫در تش��ریح راهکارهای برون رف��ت از این وضعیت صنعت‬ ‫موتورس��یکلت به تش��کیل گروه کارشناسی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بر مبنای ش��عار س��ال باید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گروه کارشناس��ی تش��کیل دهد ام��ا نه به کمک‬ ‫انجم��ن صنع��ت موتورس��یکلت زیرا ای��ن انجمن حامی‬ ‫صنعتگ��ران نبوده و بی طرف نیس��ت‪ .‬همان افرادی که از‬ ‫فرصت ها برای منافع خود اس��تفاده کردند امروز نیز این‬ ‫انجم��ن را در اختیار دارند و با البی هایی که در اداره جات‬ ‫برای خود به دس��ت اورده اند اجازه نمی دهند مسیر تولید‬ ‫به ش��کل واقعی طی ش��ود‪ .‬همچنین الزم است دولت ارز‬ ‫را برای موتورسیکلت های «سی کی دی» ممنوع کند و بر‬ ‫اس��اس برنامه های دهه ‪ ۸۰‬نیز فقط قطعاتی که در داخل‬ ‫قابل ساخت نیستند مانند کمک ها‪ ،‬توپی‪ ،‬کیلومترشمار‬ ‫و انجین که ‪ ۴۵‬درصد موتورسیکلت را تشکیل می دهند‪،‬‬ ‫وارد ش��وند‪ .‬برا ی باقی قطعات امکان س��اخت در کش��ور‬ ‫فراهم است و تولید می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت جدید و افزایش ارزش سهام‬ ‫ش��رکت های خودروسازی پس از موج خصوصی سازی‬ ‫در کشور‪ ،‬بخش عمده ای از سهام شان در سبد سهامداران‬ ‫قرار گرفت که این موضوع س��بب ش��د تا این ش��رکت ها‬ ‫در ب��ورس اوراق به��ادار‪ ،‬جایگاه��ی اس��تراتژیک پی��دا‬ ‫کنند و جزو یکی از صنایع مهم در بازار س��رمایه ش��وند‬ ‫ک��ه با توجه ب��ه تاثیر صنعت خودرو در ایجاد اش��تغال و‬ ‫ارزش افزوده در کش��ور بس��یار مورد اهمیت قرار دارد‪ .‬در‬ ‫بحث خودروهای جدید ولید هالالت‪ ،‬یکی از کارشناسان‬ ‫بخش بورس درباره تاثیر انها بر نرخ س��هام خودروسازان‬ ‫گفت‪ :‬محصوالت دارای حاشیه های سود متفاوتی هستند‪.‬‬ ‫محصوالتی که در نظام قیمت گذاری هس��تند و ش��ورای‬ ‫ملی رقابت نرخ انها را تعیین می کند (خودروهای زیر ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومان) به طور عمده دارای حاش��یه س��ود اندک‬ ‫هستند اما محصوالت جدید که مبلغ فروش زیادی دارند‬ ‫حاش��یه سود بسیار متفاوتی از سایر محصوالت مانند پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬یا ‪ ۴۰۵‬خواهند داش��ت‪ .‬بنابراین محصوالت جدید‬ ‫هر قدر تیراژ بیش��تری داشته باش��ند‪ ،‬روی حاشیه سود‬ ‫خودروساز تاثیر زیادتری خواهد داشت‪ .‬هر قدر خودروساز‬ ‫بتواند سهم این محصوالت را در سبد کاالیی خود افزایش‬ ‫دهد‪ ،‬سود بیشتری دریافت خواهد کرد و به همان نسبت‬ ‫ارزش سهام ان خودروساز باالتر می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹رویکرد خودروسازان بین المللی‬ ‫س��یدمصطفی صف��اری از دیگ��ر کارشناس��ان بورس‬ ‫در ای��ن ب��اره ادامه داد‪ :‬واقعیت این اس��ت که خودرو در‬ ‫اقتصاد‪ ،‬کاالیی لوکس به شمار می رود و این امر به درامد‬ ‫خانوارهایی که برای خرید اقدام می کنند‪ ،‬بس��تگی دارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬تن��وع تولید در صنعت خ��ودرو موضوع‬ ‫مهمی اس��ت و این گونه نیس��ت که خودرو به هر قیمتی‬ ‫فروخته شود و باید در بازار رقابتی ارزش ان براورد شود‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که ایران خودرو رقیبان بیش��تری دارد‬ ‫و جوینت ونچر ش��دن ان با ش��رکت پژو تاثی��ر زیادی بر‬ ‫ن��رخ س��هام ان دارد‪ .‬مدل های جدیدی که این ش��رکت‬ ‫در حال س��اخت انها در کش��ور اس��ت در اینده نش��ان‬ ‫می دهد (هنگام��ی که محص��والت وارد بازار ش��وند) که‬ ‫چقدر روی حاشیه سود ان تاثیر مثبت داشته است‪ .‬البته‬ ‫رویکرد ش��رکت پژو بر اینده صنعت خودرو تاثیر بسیاری‬ ‫دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬یکی از صنایعی که در برجام از ان‬ ‫نام برده می شود‪ ،‬خودرو است و طبیعی است هر تصمیمی‬ ‫از س��وی شرکای اروپایی گرفته شود‪ ،‬روی درامد صنعت‬ ‫خودرو کشور تاثیر دارد‪.‬‬ ‫این واقعیتی انکار ناپذیر است‬ ‫که در ش��رایط رک��ود اقتصادی‬ ‫بیش��ترین اسیب را تولیدکننده‬ ‫و بخ��ش عرض��ه می بین��د‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط برای مصرف کننده‬ ‫اس��تفاده از محصوالت وارداتی‬ ‫صرفه اقتصادی بیش��تری دارد‬ ‫امراهلل امینی‬ ‫که این زنگ خطری برای صنعت‬ ‫عضو هیات علمی‬ ‫از جمله صنعت قطعه است‪ .‬این‬ ‫دانشکده اقتصاد دانشگاه‬ ‫اس��یب ها ناش��ی از رکود‪ ،‬تورم‪،‬‬ ‫عالمه طباطبایی‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬بهره باال‪ ،‬مسائل مالیاتی‬ ‫و دیگر عواملی اس��ت که قدرت‬ ‫رقابت را از تولیدکننده داخل می گیرد و س��هم بازار او را کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬از دیگر عوامل اس��یب پذیری صنعت قطعه این است که‬ ‫قطعات ساخت ایران در شبکه جهانی راه نیافته است‪ .‬بنابراین راه‬ ‫خروج از بحران اصالح ساختارهای داخلی است؛ اینکه همه امور‬ ‫در خدمت تولید باشد ذهن و فکر مسئوالن سیاست گذار به سمت‬ ‫تولیدمحوری برود تا انگیزه الزم ایجاد شود‪ .‬در بحث صادرات نرخ‬ ‫تمام شده به دلیل تورم باالست از این رو‪ ،‬توان رقابت از قطعه ساز‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬برای رهایی از این فضا باید تقاضا ایجاد شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬دس��ت برای وارد کردن قطعه زیاد است و واردات‬ ‫قطعات نیز مس��ئله ای اس��ت که نیاز به بررس��ی ابعاد مختلف ان‬ ‫دارد؛ قاچ��اق کااله��ا‪ ،‬تعرفه انها و‪ ...‬برنامه ها نیاز به اصالح دارد تا‬ ‫بعد تولید پررنگ تر ش��ده و در کنار ان با کاهش برخی چالش ها‬ ‫مانن��د بهره های بانکی و‪ ...‬تالش ش��ود محص��والت با نرخ رقابتی‬ ‫عرضه ش��ود که امکان همراهی در ش��بکه جهانی را داشته باشد‪.‬‬ ‫قو توس��عه می تواند بس��یار راهگشا باشد‬ ‫تجهیز بخش های تحقی ‬ ‫ک��ه در صنعت نادیده گرفته ش��ده و هزینه ای ک��ه برای ان باید‬ ‫در نظر گرفت ب ه دلیل مش��کالت مال��ی و کمبود نقدینگی انجام‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬نگاه به اینده باعث می ش��ود تا نوع تفکر در تولید‬ ‫تغییر کند زیرا پیش��رفت و توس��عه یک��ی از الزامات فعالیت های‬ ‫تولیدی اس��ت‪ .‬رمز ماندگاری برخی نشان ها در بازارهای جهانی‬ ‫ب��ه همین امر برمی گردد که از س��وی تولیدکننده داخلی نادیده‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش تولید محصوالت‬ ‫با محوریت ارتقای کیفی‬ ‫رییس انجمن مدیریت اجرایی کشور‬ ‫گفت‪ :‬حمایت در ح��وزه معافیت های‬ ‫مالیاتی و تسهیالت ارزان نرخ می تواند‬ ‫ب��رای صنعت خودرو جزو حمایت های‬ ‫اصول��ی باش��د ک��ه تاثیر بس��زایی بر‬ ‫شکوفایی صنعت خودرو کشور خواهد‬ ‫داشت‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬حسین‬ ‫وظیفه دوس��ت‪ ،‬رییس انجمن مدیریت اجرایی کش��ور و اس��تاد‬ ‫دانشگاه علوم تحقیقات به همراه تعدادی از استادان و دانشجویان‬ ‫مقطع دکترای بازاریابی و فروش با هدف تعامل بیشتر دانشگاه و‬ ‫صنعت از خطوط تولید شرکت سایپا بازدید کرد‪.‬‬ ‫در حاشیه این بازدید وظیفه دوست گفت‪ :‬در بازدید از خطوط‬ ‫تولید سایپا شاهد توان و انگیزه کارگران ایرانی در خطوط تولید‬ ‫هس��تیم که با انگیزه باال در حال تولید خودرو هس��تند و به طور‬ ‫قطع اگر کارگر ایرانی را باور داش��ته باش��یم شاهد موفقیت های‬ ‫بیشتر در صنعت خواهیم بود‪ .‬وی گفت‪ :‬با توجه به تغییر رویکرد‬ ‫در س��کان مدیریت مجموعه س��ایپا در راس��تای افزایش تولید و‬ ‫کیفیت محوری‪ ،‬امروز ش��اهد رشد چش��مگیر تولید با کیفیت با‬ ‫حضور متخصصان و کارگران ایرانی در این خودروس��ازی بزرگ‬ ‫کشور هستیم‪ .‬این استاد دانشگاه گفت‪ :‬این خودروساز نشان داده‬ ‫که در حوزه صادرات نیز ش��رایط بهتری نسبت به رقیبان دارد و‬ ‫با این توان و ظرفیتی که در مجموعه سایپا هست می توان گفت‬ ‫روز به روز شاهد رشد چشمگیر تولید با کیفیت و حضور قدرتمند‬ ‫در بازارهای صادراتی منطقه خواهیم بود‪ .‬رییس انجمن مدیریت‬ ‫اجرایی کشور درباره نوسان های ارزی گفت‪ :‬با افزایش مواد اولیه‬ ‫و نهاده های تولید بس��یاری از ش��رکت ها ناگزیر هس��تند که در‬ ‫کاالهای خود افزایش نرخ داشته باشند و در صنعت خودرو نیز با‬ ‫توجه به وابستگی بسیاری از قطعات مورد نیاز به نرخ ارز‪ ،‬افزایش‬ ‫نرخ خودروها منطقی است‪ .‬وی با بیان اینکه یکی از مواردی که‬ ‫ب��ه توجه وی��ژه در صنعت خودرو نیاز دارد خدمات فروش و پس‬ ‫از فروش اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع در صورت خدمات دهی ویژه‬ ‫و مناس��ب تر در اینده ای ن ه چندان دور ش��اهد افزایش رضایت‬ ‫مشتری ایرانی از صنعت داخلی و حمایت هرچه بیشتر هموطنان‬ ‫از این صنعت پیش��تاز و قدرتمند خواهیم بود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫چند سال گذشته معدود مدیرانی سکان هدایت مجموعه سایپا را‬ ‫بر عهده داشته اند که از جنس صنعت باشند‪ .‬مدیریت فعلی سایپا‬ ‫ش��رایط قطعه سازان را به خوبی درک می کند و کسی که پله پله‬ ‫بو کار رش��د کند در هدایت مجموعه موفق تر‬ ‫در صنعت و کس�� ‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬مدیرعامل س��ایپا عالوه بر درک درس��ت از‬ ‫وضعیت قطعه س��ازان‪ ،‬نگاه ویژه ای نیز به مشتریان و سهامداران‬ ‫دارد و در مدت مدیریت قاس��م جهرودی با تصمیم های درست و‬ ‫تولید محصوالت با کیفیت و متنوع در راستای رشد و ارتقای این‬ ‫مجموعه کسب رضایت مشتریان را دنبال کرده است‪.‬‬ ‫وظیفه دوس��ت درباره تعرف��ه خودروه��ای وارداتی و حمایت‬ ‫از صنع��ت خودرو گف��ت‪ :‬حمایت های دولت و مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی باید اصولی باشد‪ .‬بنابراین حمایت در حوزه معافیت های‬ ‫مالیاتی و تس��هیالت ارزان نرخ می تواند برای صنعت خودرو جزو‬ ‫حمایت های اصولی باش��د که تاثیر بس��زایی بر شکوفایی صنعت‬ ‫خودرو کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 392‬پیاپی ‪2365‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 27‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫اول رمضان‪1439‬‬ ‫‪ 17‬مه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از امارهای تولید‪ ،‬صادرات و واردات انواع کاغذ نشان داد‬ ‫تـولید کاغذ تحریر رو به تعطیلی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫گمشده توسعه صنعتی ایران‬ ‫کدام است؟‬ ‫چرا س��ازمان ملل درجه شفافیت‬ ‫(‪ )Transparency‬را ش��اخص‬ ‫توس��عه یافتگی تلق��ی می کن��د؟‬ ‫راهکار جامع ب��رای حل بحران های‬ ‫زیس��ت محیطی چیس��ت؟ راه��کار‬ ‫جامع ب��رای ح��ل بحران های پیش‬ ‫روی اقتصادی‪ -‬اجتماع��ی ک��دام‬ ‫محمدرضا قاهری بدر‬ ‫اس��ت؟ ایا راه��کار جامعی برای حل‬ ‫مشاور مدیرعامل‬ ‫بحران ه��ای اجتماعی‪-‬فرهنگ��ی‬ ‫سازمان صنایع کوچک و‬ ‫متصور اس��ت؟ معضل بیکاری‪ ،‬فقر‪،‬‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‬ ‫بی سوادی‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬رهایی و نپذیرفتن‬ ‫مسئولیت اجتماعی جوانان را چگونه‬ ‫می ش��ود حل کرد؟ ایا می شود نهاد خانواده را بازسازی و نقش ان را‬ ‫در حیات اجتماعی پررنگ تر کرد؟ تصور کنید همین شهر رقه سوریه‬ ‫که تازگی از دست داعش ازاد شد را بخواهند بازسازی کنند‪ .‬راهکار‬ ‫عقالیی چیس��ت؟ یکی یکی مردم را بیاورند تا خانه و کاشانه ش��ان را‬ ‫خود بازسازی کنند؟ همه شهر را دولت یا شهرداری تسطیح کرده و با‬ ‫نقشه و کاداستر قبلی خیابان ها و زیربناها را بازسازی کند و در اختیار‬ ‫مردم بگذارد تا مطابق نقش��ه بس��ازند؟ دولت یا ش��هرداری طراحی‬ ‫جدی��دی به منطق��ه خاورمیانه بدهد‪ ،‬محل دیگری را برای اس��کان‬ ‫س��ریع از نو مکان یابی‪ ،‬طراحی و انبوه س��ازی کند و جریان زندگی را‬ ‫س��ریع در ان منطقه برقرار کرده و در س��ر فرصت به بازسازی شهر و‬ ‫ی��ا انتقال ان به نقطه ای دیگر همت گمارد؟ (این روش در بازس��ازی‬ ‫زلزله های بزرگ‪ ،‬حتی در کش��ور خودمان نیز س��ابقه تاریخی دارد؛‬ ‫مثل بازسازی شهرهای سلماس و کاشان) امروزه برنامه ریزان توسعه‬ ‫منطق��ه ای با توجه به دس��تیابی به تجربه ه��ای تاریخی‪ ،‬هیچ یک از‬ ‫راه حل های پیش گفته را فی نفسه قبول ندارند بلکه پس از جمع بندی‬ ‫نتایج مطالعات جغرافیایی‪ -‬تاریخی و فرهنگی و نوع معیش��ت مردم‪،‬‬ ‫با اس��تفاده از الگوها و مدل های ش��ناخته شده‪ ،‬راهکار می دهند‪ .‬این‬ ‫راهکار‪ ،‬شامل یک دکترین اجرایی و یک پراتیک است‪ .‬در این طرح‪،‬‬ ‫تمامی س��واالتی که در بخش نخس��ت مطرح شد‪ ،‬باید ملحوظ شود‪.‬‬ ‫«دکترین اجرایی» تعریف کلیت و اجزای طرح بازسازی و مهندسی‬ ‫ان (ش��امل تمام��ی عناص��ر و عوامل‪ ،‬نیروها و نهادها و ش��بکه های‬ ‫تاثیرگذار با مشخص کردن وزن‪ ،‬نقش و درجه تاثیر و مشارکت انها)‬ ‫و «پراتیک» مشخص کردن چیدمان عملیاتی ان دکترین است‪ .‬تازه‬ ‫این تکنیک کار است‪ .‬کار قبل از «تکنیک» به «تاکتیک» نیاز دارد و‬ ‫ان هم «عزم ملی» است‪ .‬بستر ایجاد عزم ملی‪ ،‬شفافیت و روشن گرایی‬ ‫در جامعه اس��ت و به قول معروف‪« ،‬اینه دل را از غبار بروب تا انچه‬ ‫نادیدنی است ان بینی»‪ .‬به مجموعه «دکترین اجرایی» و «پراتیک»‪،‬‬ ‫«مدل توسعه» می گویند‪ .‬همان چیزی که ما فاقد ان هستیم و هنوز‬ ‫واقف به حیاتش نیستیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫همکاری ایران و بلغارستان‬ ‫برای حمایت از صنایع کوچک‬ ‫نشست مشترک معاون صنایع کوچک سازمان با قائم مقام اژانس‬ ‫توس��عه صنایع کوچک و متوس��ط بلغارس��تان ب��ا محوریت اجرای‬ ‫تفاهمنامه همکاری مشترک و حمایت از « ‪ »SME‬ها برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬فرشاد مقیمی‪ ،‬معاون‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران با اش��اره به‬ ‫مزیت های س��رمایه گذاری در ش��هرک های صنعتی‪ ،‬بر اجرای مفاد‬ ‫تفاهمنام��ه بسته ش��ده بین ایران و بلغارس��تان تاکی��د کرد‪ .‬در این‬ ‫نشس��ت مش��ترک همچنین مقرر شد نخس��تین نشست گروه فنی‬ ‫طرف ه��ا به زودی برگ��زار و برنامه عملیاتی ان تدوین و اجرا ش��ود‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫اعالم امادگی کرد که شرکت های عضو خوشه های عرقیجات و گالب‬ ‫به بلغارس��تان اعزام ش��وند‪ .‬همچنین مقرر شد تا پاویون اختصاصی‬ ‫در اختیار شرکت های بلغاری قرار گیرد و مرکز دائمی تبادل فناوری‬ ‫بین ش��رکت های ایرانی و بلغاری در تهران دایر ش��ود تا فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری را برای فعاالن اقتصادی این کشور فراهم کند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫کاغذ در ایران از ان دسته صنایعی است که طیف‬ ‫وسیعی از محصول دارد‪ .‬این امر در امارهای رسمی‬ ‫از میزان تولید‪ ،‬واردات و صادرات ان نیز مش��خص‬ ‫است‪ .‬هرچند سال گذشته صادرات وسیعی از کاغذ‬ ‫بسته بندی به ویژه به چین انجام شد به نحوی که بر‬ ‫خالف س��ایر صنوف تولیدکنندگان در شرایط بسیار‬ ‫خوبی قرار داشتند اما این نکته باید مورد توجه قرار‬ ‫بگیرد که در چه بخش هایی دارای رش��د بودیم زیرا‬ ‫س��ال گذشته ش��اهد کاهش ‪ ۸۰‬درصدی در بخش‬ ‫تولی��د کاغذ تحریر نیز بوده ای��م که در صورت ادامه‬ ‫این روند امس��ال نیز س��ال خوبی برای کاغذ تحریر‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫نیاز کش��ور در کاغذ تحریر س��االنه ‪ ۳۸۰‬هزار تن‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این میزان تولیدکنندگان داخلی تنها توان‬ ‫تولید ‪ ۱۵۰‬هزار تن کاغ��ذ را دارند‪ .‬درحال حاضر ‪۳‬‬ ‫کارخانه تولید کاغ��ذ تحریر در ایران وجود دارد که‬ ‫ش��امل کارخانه چوب و کاغذ مازندران‪ ،‬کاغذسازی‬ ‫پارس وکاغذسازی تبریز در مازندران است‪.‬‬ ‫کاغذ یکی از محصوالتی اس��ت که بر میزان تولید‬ ‫ناخالص ملی و رش��د اقتصادی تاثیر بس��یاری دارد‬ ‫و باید درباره س��اماندهی بازار ان چاره اندیشی شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بنابر امارهای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬سال گذش��ته تولیدات حوزه کاغذ‬ ‫اعم از روزنامه‪ ،‬چاپ و تحریر‪ ،‬تیش��و‪ ،‬بس��ته بندی و‬ ‫مقوا به ‪ ۷۷۰‬هزار تن رسید که نسبت به سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫از رشد ‪ ۳۲‬درصدی برخوردار بود‪.‬‬ ‫همچنین کاغذ بسته بندی در ‪ ۱۲‬ماه سال گذشته‬ ‫به تولید بی سابقه ‪ ۵۴۰‬هزار تن رسید که ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫نسبت به سال ‪ ۱۳۹۵‬رش��د را نشان می دهد‪۱۰۰ .‬‬ ‫هزار تن کاغذ بسته بندی نیز روی ریل صادرات قرار‬ ‫گرفت که در نوع خود بی سابقه بود‪.‬‬ ‫تعرفه واردات کاغذ ان قدر کم اس�ت که می توان ان را صفر در نظر گرفت‪ .‬از س�وی دیگر‪،‬‬ ‫کاغذهای وارداتی از مالیات ارزش افزوده معاف هستند در صورتی که تولیدکننده داخلی در‬ ‫تمام احاد نرخ تمام ش�ده ‪ ۹‬درصد مالیات ارزش افزوده را باید پرداخت کند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬تمام‬ ‫شرایط به نفع واردات کاغذ است‪ .‬بنابراین نیاز به واردات وجود دارد اما اگر از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی همچون کاغذس�ازی پارس حمایت شود با توس�عه ظرفیت های تولید می توانند تمام‬ ‫نیاز کشور را پاسخگو باشند‬ ‫افزود‪ :‬ای��ن کاال امروز با مدرن ترین ماش��ین االت و‬ ‫بهترین کیفیت در کشور تولید و به بازارهای مصرف‬ ‫داخلی و خارجی عرضه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روی اوری تولیدکنندگان به واردات‬ ‫جهانگی��ر ش��اهمرادی‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان الب��رز در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫«گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬با توجه به تس��هیل‬ ‫واردات و افزای��ش نرخ کاغ��ذ‪ ،‬عده ا ی که واردکننده‬ ‫حرفه ای نیستند و فقط پول دارند به این حوزه وارد‬ ‫ش��ده اند و حتی برخی از تولیدکنندگان نیز به دلیل‬ ‫‹ ‹تغییر الگوی مصرف توسعه صنعتی‬ ‫شرایط س��خت تولید به سمت و سوی واردات روی‬ ‫محمد علی اس��فندیاری‪ ،‬معاون مدی��رکل صنایع‬ ‫اورده ان��د‪ .‬در ای��ن ش��رایط دور از انتظار نیس��ت‬ ‫ش��یمیایی و سلولزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ک��ه س��ازمان ها و نهاده��ای نظام��ی و نیمه دولتی‬ ‫در تش��ریح این امارها به ش��اتا گف��ت‪ :‬به طور کلی‬ ‫و بانک های کش��ور نیز برای کسب س��ود بیشتر به‬ ‫مصرف ان��واع کاغذ در ایران به دلی��ل تغییر الگوی‬ ‫این عرصه بیایند و ای��ن موضوع موجب بر هم زدن‬ ‫مصرف توس��عه صنعتی رو به افزایش اس��ت و سال‬ ‫ارامش بازار شود‪.‬‬ ‫گذش��ته مجموع تولید کاغذ کشور در شرایط بسیار‬ ‫ش��اهمرادی ادام��ه داد ‪ :‬ای��ن سیاس��ت دولت به‬ ‫عالی قرار داشت‪.‬‬ ‫تس��هیل واردات کاغذی منجر شده که از گذشته با‬ ‫وی به کاهش تولید کاغ��ذ در حوزه چاپ‪ ،‬تحریر‬ ‫وجود توان باالی تولید داخل تعرفه واردات برای ان‬ ‫و روزنامه اش��اره و اظهار کرد‪ :‬ش��رکت های فعال در‬ ‫در نظر گرفته نشده بود‪.‬‬ ‫این حوزه به دلیل به صرفه بودن تولید سایر کاغذها‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫کمت��ر مبادرت به تولید کاغذ چاپ‪ ،‬تحریر و روزنامه‬ ‫الب��رز با بی��ان اینک��ه تولی��د کاغذ داخل��ی هم به‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫محیط زیست اس��یب نمی رساند و هم جلوی خروج‬ ‫مع��اون مدیرکل صنایع ش��یمیایی‬ ‫ارز را می گی��رد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در کش��ور به ‪۲‬‬ ‫و س��لولزی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫میلیون تن کاغذ نیاز اس��ت‪ ،‬حدود یک‬ ‫تجارت ادامه داد‪ :‬س��ال گذش��ته جز‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن کاغذ به کش��ور‬ ‫کاه��ش تولید در ح��وزه کاغذ چاپ‪،‬‬ ‫وارد می ش��ود که ارز زی��ادی را از ایران‬ ‫تحریر و روزنامه خوش��بختانه نسبت‬ ‫خارج می کند و حدود یک میلیارد دالر‬ ‫به س��ایر حوزه ها از رشد قابل توجهی‬ ‫پول باید برای واردات کاغذ هزینه ش��ود‬ ‫برخوردار بودند‪.‬‬ ‫و حدود ‪ ۷۰۰‬هزار تن نیز کاغذ در کشور‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‬ ‫اس��فندیاری در بخ��ش دیگ��ری از‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫در بخش کاغذ تحریر‬ ‫سخنان خود ضمن اشاره به توان ‪۳۷‬‬ ‫ش��اهمرادی تصری��ح کرد‪ :‬مش��کالت‬ ‫انچه مورد نیاز کشور‬ ‫درصدی تولید کاغذ تیش��و کشور در‬ ‫زیست محیطی در ایران بسیار زیاد است‬ ‫در زمینه چاپ‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬گفت‪ :‬خوش��بختانه در‬ ‫و معضل کم ابی و قطع درختان س��بب‬ ‫دفترچه و کتاب است‪،‬‬ ‫سال گذش��ته نه تنها مجموع نیاز بازار‬ ‫ایجاد الودگی زیس��ت محیطی در کشور‬ ‫تولیدکنندگان داخلی‬ ‫از تولی��دات داخلی تامین ش��د بلکه‬ ‫می ش��ود‪ .‬اگر کاغ��ذ بازیافتی اس��تفاده‬ ‫تولید می کنند‬ ‫اما برای کتاب های‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار تن از این کاغ��ذ روی ریل‬ ‫ش��ود ‪۴‬درخت قط��ع می ش��ود چراکه‬ ‫ارزشمند که نیاز به‬ ‫صادرات قرار گرفت‪.‬‬ ‫پژوهش��گران کش��ور به راهکاری دست‬ ‫ماندگاری باال وجود دارد‬ ‫معاون مدیرکل صنایع ش��یمیایی‬ ‫یافته ان��د که به ج��ای بریدن درختان یا‬ ‫کیفیت کاغذ داخلی‬ ‫و س��لولزی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫اس��تفاده از خمیر واردات��ی از تفاله های‬ ‫پاسخگوی نیاز‬ ‫تج��ارت با بیان اینکه کاغذ تیش��و در‬ ‫نیشکر که به ان باگاس می گویند‪ ،‬خمیر‬ ‫بازار نیست‬ ‫تولید دس��تمال کاغذی کاربرد دارد‪،‬‬ ‫کاغ��ذ تهیه کنن��د‪ .‬درحال حاضر جلوی‬ ‫خیل��ی از کارخانه ه��ا را گرفتند ک��ه درخت را قطع‬ ‫نکنند و به همین دلیل خمیر چوب از خارج کش��ور‬ ‫وارد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط به نفع واردات‪ ،‬نه تولید‬ ‫در ش��رایط کنون��ی تولید کاغذ تحریر در کش��ور‬ ‫از صرف��ه اقتص��ادی خارج ش��ده به همی��ن دلیل‬ ‫کاغذس��ازی تبری��ز با توجه ب��ه اینکه فق��ط کاغذ‬ ‫تحری��ر تولید می کرد ب��ه طور کامل تعطیل ش��ده‬ ‫است و کاغذس��ازی پارس و چوب و کاغذ مازندران‬ ‫نیز خطوط تولید خود را به کاغذ بس��ته بندی تغییر‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫ب��ا این اق��دام بازار کاغ��ذ و مقوا اس��یب جدی‬ ‫خورد اما کارخانه کاغذس��ازی پارس با تولید خمیر‬ ‫و ص��ادرات ان بهتری��ن وضعی��ت تولی��د در چند‬ ‫س��ال گذش��ته را تجربه کرد‪ .‬بنابراین پرسش اصلی‬ ‫اینجاس��ت که چرا در ش��رایطی که نی��از بازار کاغذ‬ ‫تحریر است باید وضعیتی را به وجود اورد که تولید‬ ‫ان صرفه اقتصادی نداشته باشد‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل روغنی گلپایگان��ی‪ ،‬رییس س��ندیکای‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫تولیدکنندگان کاغذ و مق��وای ایران در گفت وگو با‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» واردات کاغذ‬ ‫«گسترش نیوز» اظهار کرد‪ :‬امارهای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫تحریر و روزنامه به دلیل تسهیالت دهی همچون ارز‬ ‫معدن و تجارت درباره رش��د تولید کاغذ در کش��ور‬ ‫مبادل��ه ای به واردکنندگان برای انها جذابیت دارد و‬ ‫درست است اما باید به این نکته توجه کرد که کاغذ‬ ‫حتی تولیدکنندگان نیز به جای تولید‬ ‫طیف بسیار وسیعی دارد و شامل کاغذ‬ ‫به واردات ای��ن کاال روی اورده اند‪ .‬اما‬ ‫بسته بندی‪ ،‬مقوا پش��ت طوسی‪ ،‬کاغذ‬ ‫برخ��ی خبرها نش��انگر این اس��ت که‬ ‫تیش��و‪ ،‬کاغذ تحریر و روزنامه‪ ،‬گالس��ه‬ ‫حمای��ت نک��ردن از تولیدکنن��دگان‬ ‫و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫داخل��ی این محصول‪ ،‬موجب ش��ده تا‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ایران در بخش‬ ‫تولی��د کارخانه ها به تعطیلی کش��انده‬ ‫کاغذ بس��ته بندی در ش��رایط بس��یار‬ ‫ش��ود‪ .‬هرچند تولیدکنندگان موافق‬ ‫خوبی قرار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نیاز کشور‬ ‫جهانگیر شاهمرادی‬ ‫نیس��تند ک��ه واردات کاغذ به کش��ور‬ ‫در این بخش حدود ‪ ۷۰۰‬هزار تن است‬ ‫اما در کشور ظرفیت تولید ‪ ۲‬میلیون و تولید کاغذ داخلی هم به ممنوع ش��ود اما حداقل ب��ا حمایت از‬ ‫محیط زیست‬ ‫کارخانه ه��ای داخل��ی به انه��ا امکان‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار تن کاغذ بس��ته بندی ایجاد‬ ‫اسیب نمی رساند‬ ‫رقاب��ت ب��ا محص��والت خارج��ی داده‬ ‫شده است‪ .‬بنابراین سال گذشته در این‬ ‫و هم جلوی خروج ارز را‬ ‫ش��ود‪ .‬کارخانه های داخل��ی می توانند‬ ‫بخش شاهد رشد قابل توجه و صادرات‬ ‫می گیرد‪،‬‬ ‫در کشور به ‪ ۲‬میلیون تن ‪ ۶۰‬درص��د نیاز داخلی کاغ��ذ روزنامه‬ ‫وسیعی بودیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه روغنی گلپایگان��ی‪ ،‬مالیات کاغذ نیاز است‪ ،‬حدود و ‪ ۴۰‬درص��د نیاز کل کش��ور به کاغذ‬ ‫ ارزش افزوده باعث تعطیلی یک کارخانه یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تحریر را تامین کنند‪ .‬اما باید این اعالم‬ ‫تن کاغذ به کشور وارد‬ ‫نیاز ش��ود‪ ،‬ک��ه این هم ج��زو وظایف‬ ‫و تغییر تولید در ‪ ۲‬کارخانه کاغذسازی‬ ‫می شود‬ ‫دیگر شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬کاغذهای که ارز زیادی را از ایران اموزش و پرورش ی��ا وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی است چراکه این نهادها‬ ‫واردات��ی از مالی��ات ارزش افزوده معاف‬ ‫خارج می کند‬ ‫استفاده انبوه این نوع کاغذ را دارند‪.‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اشنایی با برندسازی در شهرک صنعتی شهرکرد‬ ‫دوره تخصص��ی اش��نایی ب��ا برندس��ازی و‬ ‫برندینگ شخصی در مرکز فناوری و کسب و کار‬ ‫شهرک صنعتی شهرکرد برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از‬ ‫روابط عموم��ی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری‪ ،‬علیرض��ا‬ ‫ش��فیع زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری ب��ا اعالم این‬ ‫خبر‪ ،‬گفت‪ :‬این دوره اموزش��ی در راستای شاخص های‬ ‫مرتب��ط ب��ا برنامه س��ال ‪ ۹۷‬و به منظور ارتقای س��طح‬ ‫اگاهی س��رمایه گذاران در بخش تولید پیش بینی ش��ده‬ ‫بود و مدیران بنگاه های اقتصادی مستقر در شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان با اصول مدیریت برند و برندسازی اشنا‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ش��فیع زاده اف��زود‪ :‬مهم تری��ن ه��دف در برندس��ازی‬ ‫ی��ک محصول‪ ،‬خدمت یا س��ازمان‪ ،‬ایجاد چش��م انداز و‬ ‫ذهنی��ت پیرامون مقوله تجارت در مش��تریان اس��ت‪ .‬به‬ ‫همین منظور هویت س��ازی مدیریت اس��تراتژیک برند‪،‬‬ ‫مدیریت اس��تراتژیک برند‪ ،‬برندس��ازی فض��ای مجازی‪،‬‬ ‫روغنی گلپایگان��ی ب��ا اش��اره به دالیل ب��ه صرفه‬ ‫نب��ودن تولید در داخل‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تعرفه واردات‬ ‫کاغ��ذ ان قدر کم اس��ت که می ت��وان ان را صفر در‬ ‫نظر گرفت‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬کاغذه��ای وارداتی از‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده معاف هس��تند در صورتی که‬ ‫تولیدکنن��ده داخلی در تمام بخش ه��ای تولید نرخ‬ ‫تمام ش��ده ‪ ۹‬درص��د مالی��ات ارزش اف��زوده را باید‬ ‫پرداخت کند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬تمام شرایط به نفع واردات‬ ‫کاغذ است‪.‬‬ ‫رییس س��ندیکای تولیدکنن��دگان کاغذ و مقوای‬ ‫ای��ران با بی��ان اینکه نیاز کش��ور در کاغ��ذ تحریر‬ ‫س��االنه‪ ۳۸۰‬هزار تن است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از این میزان‬ ‫تولیدکنندگان داخلی فقط توان تولید ‪ ۱۵۰‬هزار تن‬ ‫کاغ��ذ را دارند‪ .‬بنابراین نیاز ب��ه واردات وجود دارد‬ ‫اما اگر از تولیدکنندگان داخلی همچون کاغذسازی‬ ‫پارس حمایت شود با توس��عه ظرفیت های تولید به‬ ‫تنهایی می توانند تمام نیاز کشور را پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نیاز کاغذ روزنامه در کشورگفت‪:‬‬ ‫در ای��ن بخش‪ ۸۰‬هزار تن نیاز کش��ور اس��ت که از‬ ‫میزان بی��ن ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد ت��وان تولید در داخل‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫روغنی گلپایگان��ی درب��اره کیفی��ت کاغذه��ای‬ ‫داخلی نیز گفت‪ :‬در بخ��ش کاغذ تحریر انچه مورد‬ ‫نیاز کش��ور در زمینه چاپ دفترچه و کتاب اس��ت‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی تولی��د می کنن��د اما برای‬ ‫کتاب های ارزش��مند که نیاز به ماندگاری باال وجود‬ ‫دارد کیفیت کاغذ داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیست‪.‬‬ ‫خل��ق و مدیریت برند موف��ق‪ ،‬ایجاد و راهبری‬ ‫پویش های تبلیغاتی موثر و خالق‪ ،‬راهبردهای‬ ‫خلق ایده و پیام های تبلیغاتی موثر و همچنین‬ ‫ان��واع روش تبلیغاتی و رس��انه های مناس��ب‬ ‫ح در‬ ‫برای جذب مش��تریان از عنوا ن های مطر ‬ ‫این دور ه اموزش��ی بودند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان چهارمح��ال و‬ ‫بختیاری با اش��اره به برنامه اموزشی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی چهارمحال و بختیاری در س��ال گذش��ته‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برنامه این ش��رکت برای سال ‪ ۹۶‬اجرای ‪ ۱۶۷‬دوره‬ ‫اموزشی برای ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۶۷‬نفر در شهرک های صنعتی‬ ‫بود که بر مبنای ارزیابی س��ازمانی‪ ،‬فراتر از برنامه و برای‬ ‫بیش از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸00‬نفر اجرایی شد‪.‬‬ ‫شفیع زاده تاکید کرد‪ :‬با توجه به اهمیت مقوله اموزش‬ ‫در بخش های مختلف سرمایه گذاری‪ ،‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی چهارمح��ال و بختی��اری نس��بت ب��ه اجرای‬ ‫سیاست های کالن سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران مصمم اس��ت و ان شاءاهلل با کیفیت بهتری‬ ‫برگزاری کارگاه ها و دوره های مربوط را دنبال می کند‪.‬‬ ‫‪ ۳0‬درصد مدیران باید از زنان جامعه باشد‬ ‫مشاور امور بانوان مدیرعامل سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران از شناس��ایی ‪ ۷۰۰‬زن کار افرین‬ ‫شاغل در ش��هرک های صنعتی کشور‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط عموم��ی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان الب��رز‪ ،‬پریچهر‬ ‫س��لطانی در بازدی��د از چند واح��د صنعتی در‬ ‫ش��هرک صنعتی اش��تهارد اظهار ک��رد‪ :‬رویکرد‬ ‫دولت در برنامه شش��م توسعه عدالت جنسیتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مش��اور امور بانوان مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران افزود‪۳0 :‬‬ ‫درص��د از ظرفیت مدیران بای��د از جامعه زنان‬ ‫باشد و از این ظرفیت بهره برداری شود‪.‬‬ ‫س��لطانی با بیان اینکه اشتغال در هر استانی‬ ‫که در س��ال ‪ ۹۷‬حداقل ‪ ۲‬خانم به حوزه صنایع‬ ‫کوچ��ک اضافه کند یک امتیاز برای انها در نظر‬ ‫گرفته می ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬یک سری‬ ‫خالها وجود داش��ته و خالهای قانونی‬ ‫و مواردی که در گذشته نبوده از جمله‬ ‫این مشکالت اس��ت که در ستاد ملی‬ ‫زن و خانواده مطرح می شود‪.‬‬ ‫مشاور امور بانوان مدیرعامل سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ای��ران اظهار کرد ‪ ۷00‬زن کارافرین در کش��ور‬ ‫شناسایی شده و در حال فعالیت در شهرک های‬ ‫صنعتی هستند‪.‬‬ ‫سلطانی بیان کرد‪ :‬در استان ها شورای توسعه‬ ‫و تعاون زنان کار افرین تش��کیل شده و مدیرکل‬ ‫بانوان البرز رییس این شورا در البرز است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مدیرکل بانوان اس��تانداری‬ ‫البرز در این حوزه مس��ئولیت دارد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫کاغذب��ازی و دور زدن باطل چی��زی جز اتالف‬ ‫عم��ر ندارد و هرکس ک��ه در انجام وظایف خود‬ ‫کوتاهی می کند به کشور خیانت کرده و این کار‬ ‫بخشودنی نیست‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!