روزنامه گسترش صنعت شماره 395 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 395

روزنامه گسترش صنعت شماره 395

روزنامه گسترش صنعت شماره 395

‫سال سی ام‬ ‫پیاپی ‪2368‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪395‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1439‬‬ ‫‪ 21‬مه ‪2018‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از راه حل هایی برای ادامه همکاری با اروپا‬ ‫قانون انسداد تعهداور نیست‬ ‫همکاری نیاز به تضمین دارد‬ ‫‪2‬‬ ‫قائم مقام ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در گفت وگو با «گسترش صنعت» خبر داد‬ ‫همکاری با خودروسازان اروپایی‬ ‫ادامه دارد‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬با توجه به تدابیر اندیشیده ش��ده‪،‬‬ ‫خ��روج امری��کا از برجام تاثیری ب��ر همکاری های خارجی صنعت خ��ودرو از جمله با‬ ‫خودروسازان اروپایی نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی نیا اظهار کرد‪ :‬صنعت خودرو ما ارتباطی ب��ا صنعت خودرو امریکا‬ ‫ندارد که بخواهد از اقدام این کشور متاثر شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در روابط ما با کش��ورهای اروپایی نیز مش��کلی وج��ود ندارد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در این زمینه کشورهای اروپایی تاکید کرده اند که به روابط اقتصادی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫ب��ا ایران ادامه خواهند داد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو با ایس��نا‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬هیچ مش��کلی در قرارداده��ای خارجی صنعت خودرو وج��ود ندارد و این‬ ‫همکاری ها ادام��ه خواهد یافت‪ .‬درحال حاضر تمام قراردادهای خارجی بسته ش��ده با‬ ‫خودروسازان خارجی بر اساس برنامه از پیش تعیین شده در حال اجرا است‪.‬‬ ‫صالحی نیا تصریح کرد‪ :‬بر اساس تجربه ای که از گذشته وجود داشت در قراردادهای‬ ‫جدید صنعت خودرو موارد الزم برای قطع نکردن همکاری خودروس��ازان خارجی از‬ ‫جمله ورود انها به عنوان سرمایه گذار دیده شده است‪.‬‬ ‫خطوط سیار معاینه فنی تهران‬ ‫به ‪ 5‬واحد می رسد‬ ‫اسفند ‪ ۹۵‬سید نواب حسینی منش‪ ،‬قائم مقام ستاد معاینه فنی‬ ‫خودروهای تهران در گفت وگو با «گسترش صنعت» از راه اندازی‬ ‫خطوط س��یار معاینه فنی در کش��ور خبر داده بود که قرار بود در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۶‬خط راه اندازی شود‪.‬‬ ‫ام��ا با پیگیری های انجام ش��ده در س��ال ‪ ۹۶‬مش��خص ش��د‬ ‫مش��کالتی در این بحث از س��وی وزارت کش��ور به وجود امده‬ ‫ک��ه در نهای��ت فقط یک خ��ط معاینه فنی فعالی��ت خود را اغاز‬ ‫کرد‪ .‬حس��ینی منش از فعالیت چند خط س��یار دیگر در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬خب��ر داد و در ای��ن باره ب��ه برخی چالش ه��ای مراکز ثابت‬ ‫معاینه فنی پرداخت‪ .‬درحال حاضر ‪ ۳‬خط معاینه فنی س��یار در‬ ‫سطح شهر فعالیت دارد و به شهروندان تهرانی خدمات می دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۲‬خط دیگر در حال گذراندن مراحل س��نجش خود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در این باره اگر تست ها مثبت بود‪ ،‬در چند ماه اینده این تعداد‬ ‫نیز به معاینه فنی سیار اضافه خواهد شد‪ .‬به این ترتیب می توان‬ ‫گفت تا ‪ ۶‬ماه اینده ‪ ۵‬دستگاه فعال در سطح شهر به شهروندان‬ ‫خدمات خواهند داد‪ .‬البته تعداد انها در قرارداد ‪ ۶‬عدد اس��ت که‬ ‫خط ششم هنوز تولید نشده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از نحوه حضور صاحبان صنایع در نمایشگاه های داخلی و خارجی نشان داد‬ ‫استفاده از بسته های حمایتی‬ ‫با نظارت نهاد حاکمیتی‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 31‬اردیبهشت ‪ 5 1397‬رمضان ‪ 21 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 395‬پیاپی ‪2368‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از راه حل هایی برای ادامه همکاری با اروپا‬ ‫قانون انسداد تعهداور نیست‬ ‫همکاری نیاز به تضمین دارد‬ ‫هر چند دریافت تضامی��ن از طرف اروپایی با توجه به‬ ‫ش��رایط کنونی ایران و بازگش��ت تحریم های امریکا کار‬ ‫سابقه اتخاذ مقررات مسدودکننده به زمانی برمی گردد‬ ‫دشواری است اما ادامه همکاری با اروپا بدون داشتن این‬ ‫ک��ه ایاالت متحده از اب��زار تحریم های ثانوی��ه برای زیر‬ ‫تضامین منافع ملی را حفظ نمی کند‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬وزیران‬ ‫فشار قرار دادن برخی دولت ها استفاده کرد‪ .‬سال ‪۱۹۹۶‬‬ ‫و مس��ئوالن به دنبال این هستند که ادعای اتحادیه اروپا‬ ‫میالدی (‪ ،)۷۴-۷۵‬در واکنش ب��ه تحریم های یک جانبه‬ ‫برای خارج نش��دن از برجام را در قب��ال برخی تضامین‬ ‫امری��کا علیه ایران‪ ،‬کوبا و لیبی‪ ،‬اروپایی ها قانونی را وضع‬ ‫بپذیرند‪.‬‬ ‫کردند که از ش��رکت های اروپایی که ب��ا ایران همکاری‬ ‫تا کنون اروپا همکاری های وسیعی را با ایران در دستور‬ ‫می کردند‪ ،‬در برابر تحریم های امریکا دفاع می کرد‪.‬‬ ‫کار قرار داده اس��ت‪ .‬تحلیلی از رفتار سیاسی و اقتصادی‬ ‫در واق��ع در س��ال ‪ ۱۹۹۶‬می�لادی امریکا ب��ا اعمال‬ ‫اروپایی ه��ا نش��ان می دهد که بر ای��ن همکاری ها اصرار‬ ‫تحریم ه��ای ثانویه علیه کوبا کش��ورهای دیگر را مکلف‬ ‫دارند اما برخی از کارشناسان معتقدند امریکا هنوز اروپا‬ ‫ک��رد ضمن پی��روی از مقررات تحریمی اعمال ش��ده از‬ ‫را تهدید نکرده و اروپا در ش��رایط عادی تصمیم به حفظ‬ ‫س��وی ایاالت متحده‪ ،‬از تجارت و مناس��بات مالی با این‬ ‫برجام گرفته است‪.‬‬ ‫کشور پرهیز کنند‪.‬‬ ‫ب��ه عب��ارت دیگ��ر‪ ،‬برخ��ی از کارشناس��ان معتقدند‬ ‫کشورهای اروپایی هم این موضوع را خالف منافع خود‬ ‫فش��ارهایی که در ادامه مسیر امریکا به اروپا خواهد اورد‬ ‫با کوبا دیدند چراکه تحریم های امریکا منافع تجاری انها‬ ‫مسیر برجام را تعیین می کند‪.‬‬ ‫را با خطر روبه رو می کرد و اس��تقالل سیاسی و اقتصادی‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫نی��اورده‬ ‫اروپا‬ ‫به‬ ‫خاصی‬ ‫تا کن��ون امریکا فش��ار‬ ‫اروپا با قانون های امریکا از بین می رفت‪ ،‬قانون انسداد را‬ ‫دهد‬ ‫ترجیح‬ ‫اروپ��ا‬ ‫ش��رایط‬ ‫این‬ ‫طبیع��ی اس��ت ک��ه در‬ ‫تصوی��ب و اعمال کردند که مطابق ان حکم هیچ دادگاه‬ ‫ی��ک تواف��ق تاریخ��ی را حفظ کن��د تا اینکه ب��ه دنبال‬ ‫امریکایی و غیرامریکایی در راستای مجازات شرکت های‬ ‫ماجراجویی های دونالد ترامپ حرکت کند‪.‬‬ ‫اروپایی حاضر در کوبا را مشروع ندانسته و پیروی از این‬ ‫به نظر می رسد از جمله دالیلی که باعث شده موضوع‬ ‫احکام را غیرالزام اور دانستند اما اروپا تنها در همان یک‬ ‫گرفتن تضمی��ن از اروپایی ها به طور جدی‬ ‫س��ال این قانون را اجرا کرد و دیگر اثری از‬ ‫در کشور مطرح شود‪ ،‬سکوت معنادار ترامپ‬ ‫اجرای قانون انسداد نبود‪.‬‬ ‫در قبال افزایش سطح همکاری های ایران و‬ ‫البته موض��وع دیگری ه��م در این زمینه‬ ‫اروپا اس��ت در حالی که پیش بینی می ش��د‬ ‫وجود دارد؛ یک س��ال پس از تش��دید فشار‬ ‫ترامپ خیلی س��ریع نسبت به همکاری های‬ ‫تحریم ه��ا از طرف امریکا اروپ��ا هم ایران را‬ ‫ایران و اروپا واکنش نش��ان دهد اما این طور‬ ‫تحریم کرد و کشورهایی که با ایران همکاری‬ ‫نش��د و رییس جمه��وری امری��کا ب��ه نظر‬ ‫می کردند مجبور به دور زدن تحریم ها شده‬ ‫عبداهلل رضیان‬ ‫می رسد اکنون تماش��اچی صحنه همکاری‬ ‫بودند‪ .‬به این دلیل بود که قانون انسداد تنها‬ ‫ایران و اروپا است‪.‬‬ ‫ در روزهای گذشته شاهد یک سال اجرا شد‪.‬‬ ‫تحرکات مناسبی از طرف‬ ‫برخی از کارشناس��ان حوزه دیپلماس��ی کشورهای اروپایی بودیم � اقتدار ملی نیاز امروز کشور‬ ‫عب��داهلل رضیان‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع‬ ‫معتقدند ترامپ در حال البی با س��هامداران اما در این باره نمی توان با‬ ‫امریکایی ش��رکت هایی اس��ت ک��ه احتمال قاطعیت گفت اروپایی ها و مع��ادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫توافق با ایران را حفظ‬ ‫همکاری انها با ایران زیاد است‪.‬‬ ‫همکاری ه��ای ای��ران و اروپا به «گس��ترش‬ ‫با این حال‪ ،‬موضوعی که می تواند گره های می کنند یا تصمیم به خروج صنعت» گفت‪ :‬در روزهای گذش��ته ش��اهد‬ ‫خواهند گرفت‪ .‬تا کنون‬ ‫بعدی رییس جمهوری امریکا را از برجام باز شرایط به گونه ای پیش تحرکات مناسبی از طرف کشورهای اروپایی‬ ‫کند‪ ،‬اس��تفاده از قانون انسداد است‪ .‬قانونی رفته که به نظر می رسد بودی��م اما در این باره نمی ت��وان با قاطعیت‬ ‫که با هدف جلوگیری از تاثیر امریکا بر دنیا اروپا قصد دارد این توافق گف��ت اروپایی ه��ا تواف��ق با ای��ران را حفظ‬ ‫را حفظ کند‬ ‫تنظیم شده و ایران بیش از هر زمان دیگری‬ ‫می کنند یا تصمیم به خروج خواهند گرفت‪.‬‬ ‫امروز بر ان پافشاری می کند‪.‬‬ ‫تا کنون ش��رایط به گونه ای پیش رفته که‬ ‫‹ ‹قانون انسداد چیست؟‬ ‫به نظر می رس��د اروپا قص��د دارد این توافق را حفظ کند‬ ‫اما موضوع مهم این اس��ت که امریکا فشارهایش را تا چه‬ ‫اندازه بیش��تر می کند و اروپا ت��ا کجا می تواند مقابل این‬ ‫فشارها دوام اورد‪.‬‬ ‫رضی��ان با بیان اینکه ایران باید اقتدار خودش را حفظ‬ ‫کن��د‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در بدترین ش��رایط اگر اروپا با امریکا‬ ‫همراه ش��ود ای��ران با یک چیز می تواند روی پا بایس��تد‬ ‫و ان اقت��دار مل��ی در تمام حوزه ها اس��ت‪ .‬برجام را هم‬ ‫ب��ا این هدف امض��ا کردیم که به دنیا ثاب��ت کنیم ما بر‬ ‫تمام تعهدات بین المللی تا کنون ایس��تاده ایم اما بسیاری‬ ‫از کش��ورهای اروپایی و امریکا بارها و بارها تعهدات خود‬ ‫را نقض کرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوش��بختانه در س��ال هایی که تحریم ها به‬ ‫حالت تعلیق درام��ده بود ایران اقتدار خود را حفظ کرد‬ ‫و دنیا این موضوع را متوجه ش��د که ایران قصد خروج از‬ ‫هیچ توافقی را نداش��ته و ندارد‪ .‬با وجود این‪ ،‬در شرایطی‬ ‫که قدرت های جهانی امروز چالش هایی را برای کشور به‬ ‫وجود اورده اند طبیعی اس��ت که برای ادامه همکاری ها‬ ‫ایران نیاز به تضامین داشته باشد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن ب��ا بیان اینکه‬ ‫کش��ورهایی که در ای��ن مدت با ایران هم��کاری کردند‬ ‫ایران را به چشم بازار محصوالت خود می دیدند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬اروپ��ا در س��ال های قب��ل و بعد از برج��ام به ایران‬ ‫نگاه صادراتی داشته و بیش��تر تالش کرده تا با صادرات‬ ‫همکاری های خود را گس��ترش دهد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ایران اکنون می خواهد از ظرفیت های تولیدی کشور‬ ‫استفاده کند و به این دلیل برخی مذاکرات برای تولیدات‬ ‫مشترک بیش از انچه تصور می شد‪ ،‬زمان برد‪.‬‬ ‫رضیان گفت‪ :‬در س��ال های گذش��ته مذاکره کنندگان‬ ‫ایرانی در پروژه های تولیدی زمان بس��یاری صرف کردند‬ ‫تا طرف اروپایی متقاعد ش��ود که باید ایران را به چش��م‬ ‫دیگری ببیند‪.‬‬ ‫اگر مذاکره ها از سوی ایران به درستی پیش نمی رفت‬ ‫رن��و یا هیچ ش��رکت دیگ��ری حاضر به س��رمایه گذاری‬ ‫نمی شد‪ .‬این شرکت ها ترجیح می دهند ایران بازار هدف‬ ‫باش��د‪ ،‬نه محلی برای س��رمایه گذاری مش��ترک‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬منطقی است که ایران تالش کند انچه را که به‬ ‫ دست اورده حفظ کند‪.‬‬ ‫به گفته این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬انچه‬ ‫ام��روز ش��رایط کش��ور را تغیی��ر داده خ��روج امریکا از‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫امی�ر مهرزاد‪ :‬پس از اینکه تعلی�ق تحریم ها از طرف دونالد ترامپ تمدید‬ ‫نش�د‪ ،‬اروپا در برخی موضع گیری های خود از ادامه همکاری با ایران خبر‬ ‫داد اما این برای مس�ئوالن کش�ور کافی نبود‪ .‬پیش از ای�ن نیز در برخی‬ ‫مذاکرات با اروپایی ها موضوعی مطرح ش�ده بود که به دلیل نبود تضامین‬ ‫برخی از کش�ورها و شرکت های اروپایی به گفته های خود متعهد نماندند‪.‬‬ ‫بر این اس�اس‪ ،‬با توجه به ش�رایطی که برای برجام پی�ش امده مقام های‬ ‫ارشد ایرانی در نظر دارند برای همکاری با اروپا تضامینی را داشته باشند‪.‬‬ ‫شرایط همکاری های ایران و اروپا اکنون به گونه ای است که احتمال تغییر‬ ‫رون�د اروپا پیش بینی می ش�ود و بای�د برای جلوگیری از ب�روز این اتفاق‬ ‫تضامینی دریافت شود‪ .‬در س�ال های گذشته صنعت نفت‪ ،‬خودروسازی‪،‬‬ ‫حمل ونقل و بسیاری از حوزه های دیگر از مزیت های برجام استفاده کرده‬ ‫و قراردادهایی را به امضا رس�اندند‪ .‬شرایط کنونی نیز به گونه ای است که‬ ‫برخ�ی از این قراردادها اجرا ش�ده و برخی در صف اج�را مانده اند‪ .‬یکی‬ ‫از موضوع هایی که در روزهای گذش�ته مطرح ش�د اهمیت قانون انسداد‬ ‫ب�ود؛ قانون�ی که می توان�د مانع خروج اروپا از برجام ش�ود‪ .‬ب�ا این حال‪،‬‬ ‫کارشناس�ان معتقدند ای�ن قانون توان کافی برای مقابله با سیاس�ت های‬ ‫امریکا را ندارد و ایران برای ادامه همکاری های صنعتی و تولیدی نیازمند‬ ‫تضمین های مشخصی است‪.‬‬ ‫برجام نیس��ت بلک��ه ادامه هم��کاری با اروپا اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمینه دولتمردان اروپا را ب��ه عنوان مجموعه ای که‬ ‫همیش��ه خالف توافق رفتار کرده نباید نگاه کنند‪ .‬چنین‬ ‫دیدگاهی هم نباید وجود داش��ته باش��د که اروپا مقابل‬ ‫تمام فش��ارهای امریکا برای حفظ برجام می ایستد‪ .‬این‬ ‫موضوع نیاز به برنامه ریزی های بس��یاری دارد که باید به‬ ‫درستی اجرا شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای فوری قراردادها‬ ‫کن��د‪ .‬دیدارهایی که در حوزه های متف��اوت در روزهای‬ ‫گذشته انجام ش��ده نش��ان می دهد اروپا قصد دارد این‬ ‫توافق را حفظ کند اما ایا می توان این موضوع را به بخش‬ ‫خصوصی کشورهای اروپایی هم تعمیم داد؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ام��روز ش��کافی بین واحده��ای صنعتی و‬ ‫تولی��دی اروپا با حکومت های مرکزی ش��اهد هس��تیم‪.‬‬ ‫دلیل این موضوع هم حضور سرمایه گذاران امریکایی در‬ ‫بخش خصوصی اقتصاد اروپا اس��ت‪ .‬امریکا از این طریق‬ ‫می تواند فشارهای بسیاری وارد کند و ایران هم می تواند‬ ‫تهدیدهای��ی که امریکا ایجاد می کند را به فرصت تبدیل‬ ‫کن��د و از انها بهره مند ش��ود‪ .‬تا کنون نیز در س��ال های‬ ‫گذش��ته روند مذاکرات و همکاری های ای��ران و اروپا بر‬ ‫همین مبنا اس��توار بوده است‪ .‬کبیری توضیح داد‪ :‬ایران‬ ‫قرارداده��ای بزرگی در حوزه صنعت دارد که باید از انها‬ ‫محافظت شود‪ .‬محافظت نیز به معنی اجرا شدن پروژه ها‬ ‫و تعریف پروژه های جدید اس��ت‪ .‬یکی از سیاس��ت هایی‬ ‫ک��ه می تواند در ای��ن زمینه کمک کن��د‪ ،‬اجرایی کردن‬ ‫پروژه هایی اس��ت که قرارداد انها به امضا رس��یده است‪.‬‬ ‫مسئوالن در این زمینه باید تالش کنند تا هرچه سریع تر‬ ‫قراردادهای بسته شده به اجرا برسد‪.‬‬ ‫س��ید تقی کبیری‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی نیز درباره ش��رایط کنونی همکاری های‬ ‫اقتصادی و تولیدی ایران و اروپا به «گس��ترش صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬خ��روج امری��کا از برجام اس��یبی به ای��ران وارد‬ ‫نمی کن��د اما خروج اروپا از برجام اگر برای ادامه مس��یر‬ ‫برنامه ای وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬می تواند کش��ور را دچار‬ ‫مش��کالتی کند‪ .‬پیش از همکاری ب��ا اروپا باید برنامه ای‬ ‫برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در نظر گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نباید فرام��وش کنیم که یکی از اصلی ترین‬ ‫دالیل مذاکرات با ‪ ۵+۱‬وضعیت معیشت و اشتغال مردم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اکنون نیز باید برای حفظ انچه به دست امده و انچه‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫مورد نیاز کش��ور اس��ت برنامه ریزی های دقیقی داش��ته‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫باش��یم‪ .‬در صورتی که اس��تراتژی برای این‬ ‫قانون انس��داد با اینک��ه عامل��ی بازدارنده‬ ‫دو مقوله نداشته باشیم‪ ،‬خروج اروپا می تواند‬ ‫اس��ت اما به ط��ور کامل نمی توان��د مقابل‬ ‫اسیب های بسیاری در پیش داشته باشد‪.‬‬ ‫بدعهدی ه��ای اروپایی ه��ا ایس��تادگی‬ ‫کبی��ری ب��ا بیان اینک��ه دول��ت یازدهم و‬ ‫کن��د‪ .‬ای��ران در ش��رایط کنونی توانس��ته‬ ‫دوازدهم برنامه های قابل توجهی برای رش��د‬ ‫پ��س از خ��روج امریکا از برج��ام اقدام ها و‬ ‫اقتصادی و صنعتی کشور داشت‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫مذاک��رات پیش برنده ای داش��ته باش��د اما‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬چالش ه��ای بین المللی گاهی‬ ‫سید تقی کبیری‬ ‫گام بع��دی دریافت تضامی��ن از اروپایی ها‬ ‫این دس��تاوردها را با خطر روب��ه رو می کند‪.‬‬ ‫خروج امریکا از برجام‬ ‫است‪ .‬در س��ال های گذش��ته قراردادهای‬ ‫ب��ر ای��ن مبنا‪ ،‬در ش��رایط کنونی ه��م برای‬ ‫اسیبی به ایران وارد‬ ‫حفاظت انچه به دست امده باید برنامه ریزی نمی کند اما خروج اروپا مهمی با عنوان قراردادهای برجامی به امضا‬ ‫از برجام اگر برای ادامه رس��ید و در شرایطی که بسیاری از انها در‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مسیر برنامه ای وجود‬ ‫نزدیکی اجرا بودن��د‪ ،‬امریکا از برجام خارج‬ ‫این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره قانون انسداد گفت‪ :‬نداشته باشد‪ ،‬می تواند ش��د‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬در برخ��ی از قراردادها‬ ‫ای��ن قانون در اروپا وجود دارد و کش��ورهای کشور را دچار مشکالتی ایران توانسته همکاری ها را به اجرا و تولید‬ ‫کند‪ .‬پیش‬ ‫اروپایی موظف به رعایت ان هستند اما صرف از همکاری با اروپا باید برس��اند‪ .‬کارشناس��ان و مس��ئوالن نیز در‬ ‫ارتباط با اروپا نمی تواند گره گش��ای همکاری برنامه ای برای توسعه ش��رایط کنونی معتقدند مهم ترین عاملی‬ ‫صنعتی و اقتصادی کشور ک��ه می تواند به تداوم اج��رای قراردادهای‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در نظر گرفت‬ ‫امضا شده مهر تایید بزند‪ ،‬تضمین اروپایی ها‬ ‫در گام نخس��ت ایران به تضمین نیاز دارد‬ ‫است‪.‬‬ ‫و اروپا ادامه همکاری با ایران را باید تضمین‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 31‬اردیبهشت ‪ 5 1397‬رمضان ‪ 21 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 395‬پیاپی ‪2368‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خال نظارتی در بازار لوازم یدکی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫هدف افزایش خطوط‬ ‫معاینه فنی سیار‬ ‫است‪ .‬در فراخوان‬ ‫از سرمایه گذاران‬ ‫بخش خصوصی دعوت‬ ‫شد و تا یک ماه اینده‬ ‫قراردادها امضا‬ ‫می شود‪ .‬به طور قطع‬ ‫تا پایان سال ‪ ۹۷‬تعداد‬ ‫خطوط معاینه فنی سیار‬ ‫افزایش خواهد یافت‬ ‫قائم مقام ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در گفت وگو با «گسترش صنعت» خبر داد‪:‬‬ ‫خطوط سیار معاینه فنی تهران به ‪ 5‬واحد می رسد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اسفند ‪ ۹۵‬س��ید نواب حسینی منش‪ ،‬قائم مقام ستاد‬ ‫معاینه فنی خودروهای تهران در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» از راه اندازی خطوط سیار معاینه فنی در کشور‬ ‫خب��ر داده ب��ود که قرار بود در س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۶‬خط‬ ‫راه اندازی شود‪.‬‬ ‫اما با پیگیری های انجام شده در سال ‪ ۹۶‬مشخص شد‬ ‫مش��کالتی در این بحث از سوی وزارت کشور به وجود‬ ‫ام��ده ک��ه در نهایت فقط یک خط معاینه فنی فعالیت‬ ‫خ��ود را اغاز کرد‪ .‬حس��ینی منش از فعالیت چند خط‬ ‫سیار دیگر در سال ‪ ۹۷‬خبر داد و در این باره به برخی‬ ‫چالش های مراکز ثابت معاینه فنی پرداخت‪.‬‬ ‫€ €خطوط معاینه فنی س�یار در س�ال ‪ ۹۷‬به چه‬ ‫تعداد خواهد رسید؟‬ ‫درحال حاضر ‪ ۳‬خط معاینه فنی سیار در سطح شهر‬ ‫فعالیت دارد و به ش��هروندان تهرانی خدمات می دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۲‬خ��ط دیگر در ح��ال گذران��دن مراحل‬ ‫س��نجش خود هس��تند‪ .‬در این باره اگر تست ها مثبت‬ ‫ب��ود‪ ،‬در چن��د ماه اینده این تع��داد نیز به معاینه فنی‬ ‫س��یار اضافه خواهد شد‪ .‬به این ترتیب می توان گفت تا‬ ‫‪ ۶‬ماه اینده ‪ ۵‬دستگاه فعال در سطح شهر به شهروندان‬ ‫خدمات خواهند داد‪ .‬البته تعداد انها در قرارداد ‪ ۶‬عدد‬ ‫است که خط ششم هنوز تولید نشده است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا برنامه ای برای توس�عه این خطوط وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫در بخش جذب س��رمایه گذار امس��ال در رس��انه ها‬ ‫فراخوان ش��ده و اس��تقبال خوبی نیز از پروژه ش��د‪ .‬به‬ ‫زودی مزایده ان نیز برگزار خواهد ش��د و بر اساس ان‪،‬‬ ‫تعداد این خطوط سیار افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫€ €در قرارداد اولیه از راه اندازی ‪ ۶‬خط سیار خبر‬ ‫داده ش�ده‪ ،‬در ادامه قرار اس�ت این امار به چند‬ ‫دستگاه برسد؟‬ ‫فعالیت معاینه فنی سیار چون برای نخستین بار است‬ ‫که در کش��ور اغاز ش��ده باید رصد ش��ود تا کارامدی و‬ ‫تاثیر ان مورد بررس��ی قرار گیرد‪ .‬البته در بازه زمانی ‪۶‬‬ ‫ماه گذش��ته یک خط فعالیت خ��ود را اغاز کرد که در‬ ‫ادامه ‪ ۲‬خط دیگر به ان اضافه ش��د و انتظارها را پاسخ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫توس��عه مراکز معاینه فنی ثابت با توجه به ش��رایط‬ ‫تهران با مش��کالت بس��یاری همراه است البته در این‬ ‫زمینه تالش هایی ش��د اما اس��تقبال کم بود زیرا زمین‬ ‫در تهران بس��یار گران است‪ .‬بنابراین چاره ای جز اینکه‬ ‫بتوانیم خطوط سیار را توسعه دهیم وجود ندارد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬هدف افزایش خطوط معاینه فنی س��یار‬ ‫اس��ت‪ .‬در فراخوان از س��رمایه گذاران بخش خصوصی‬ ‫دعوت ش��د و تا یک ماه اینده قراردادها امضا می شود‪.‬‬ ‫به طور قطع تا پایان سال ‪ ۹۷‬تعداد خطوط معاینه فنی‬ ‫سیار افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫€ €خطوط فعال بیش�تر در چه مناطقی مس�تقر‬ ‫هستند؟‬ ‫ای��ن ‪ ۳‬خ��ط در مناط��ق ‪ ۱۹ ،۱۲‬و ی��ک در ح��ال‬ ‫خدمات دهی به متقاضیان هستند‪.‬‬ ‫€ €این مناطق بر اس�اس چ�ه مولفه هایی (تردد‬ ‫خودروها‪ ،‬جمعیت این مناطق و‪ )...‬انتخاب ش�ده‬ ‫است؟‬ ‫اولوی��ت نخس��ت مناطق��ی بودند که مرک��ز معاینه‬ ‫فنی ثابت نداش��تند‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬دیگر الزم نیس��ت‬ ‫ش��هروندان برای گرفتن برگ معاینه فنی خودرو خود‬ ‫امروز خط معاینه فنی س�یار به طور کامل بومی س�ازی ش�ده اس�ت به جز تجهیزات‬ ‫س�نجش که وارداتی از المان اس�ت‪ .‬دس�تگاه کالیبره‪ ،‬کانکس و کانتینر و‪ ...‬در داخل‬ ‫طراحی و س�اخته می ش�ود‪ .‬بنابراین چون کار به تازگی در ایران اغاز ش�ده نیاز اس�ت‬ ‫نخست ازمایش شود و سپس به سمت تولیدهای بیشتر رفت‬ ‫از منطقه ای به منطقه دیگر مراجعه کنند‪.‬‬ ‫البت��ه مناط��ق یک و ‪ ۱۲‬دارای مرک��ز ثابت نبوده و‬ ‫منطق��ه ‪ ۱۹‬نیز به دلیل اس��تقبال زیاد از مرکز معاینه‬ ‫فنی دارای مرکز ثابت و خط سیار است‪.‬‬ ‫همچنین بنا بر دس��تور معاونت ش��هردار تهران باید‬ ‫ه��ر منطقه حداقل یک خط داش��ته باش��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫تالش خواهد ش��د با ورود سایر خطوط در مدار‪ ،‬انها را‬ ‫در مناطق مختلف مستقر کنیم‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه ب�ه اینکه برنامه‪ ،‬اس�تقرار یک خط‬ ‫س�یار در هر منطقه است ‪ ۲۲‬خط سیار تنها برای‬ ‫شهر تهران نیاز است‪ .‬سایر نهاد ها تا چه تاریخی‬ ‫در مدار خدمات دهی قرار خواهند گرفت؟‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۷‬منطق��ه ته��ران دارای مراکز ثابت‬ ‫هس��تند که از فهرست حذف می شوند و فقط ‪ ۱۵‬خط‬ ‫سیار نیاز است که تمام مناطق پوشش داده شود‪.‬‬ ‫€ €ای�ا مراکز ثابتی که در برخ�ی مناطق وجود‬ ‫دارد پاسخگوی نیازهای شهروندان همان منطقه‬ ‫است؟‬ ‫درحال حاض��ر با توجه ب��ه ظرفیت های موجود در ‪۲‬‬ ‫ش��یفت کاری می توان ‪ ۳‬میلیون خودرو را پوشش داد‪.‬‬ ‫اما موضوعی که اتفاق افتاده این اس��ت که ش��هروندان‬ ‫در زمان ه��ای خاص برای دریاف��ت برگ معاینه فنی‬ ‫ب��ه مراک��ز مراجعه می کنند‪ .‬اگر زم��ان مراجعه توزیع‬ ‫مناس��بی در طول سال داشته باشد‪ ،‬مراکز بار ترافیک‬ ‫نخواهند داش��ت و نیازی به افزایش مراکز نخواهد بود‪.‬‬ ‫ام��ا ب��ا توجه به اوج مراجعه صاحبان خودرو در ‪ ۴‬زمان‬ ‫پیش از س��ال جدید‪ ،‬پیش از سفرهای تابستانی‪ ،‬پیش‬ ‫از ثبت طرح ترافیک و پیش از اغاز س��ال تحصیلی بار‬ ‫ترافیکی مراکز به اوج خود می رسد‪.‬‬ ‫ام��روز نیز دس��تور ش��هردار و معاون��ت حمل ونقل‬ ‫این اس��ت که زمان های اوج مراجعه ها مدیریت ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین پیش از توس��عه باید اقدام هایی در این بخش‬ ‫انجام ش��ود تا با براورد درس��ت حرکت کرد‪ .‬با همین‬ ‫تع��داد مرک��ز تمام نیازه��ای خودرویی پوش��ش داده‬ ‫می شود اما توسعه تنها در راستای کاهش زمان انتظار‬ ‫و کوتاه کردن صف مراجعه کنندگان است‪.‬‬ ‫€ €برنام�ه توس�عه خط�وط س�یار برای س�ایر‬ ‫کالنش�هرها مانند مشهد‪ ،‬اصفهان و‪ ...‬نیز انجام‬ ‫خواهد شد؟‬ ‫امروز خط معاینه فنی سیار به طور کامل بومی سازی‬ ‫شده است به جز تجهیزات سنجش که وارداتی از المان‬ ‫اس��ت‪ .‬دستگاه کالیبره‪ ،‬کانکس و کانتینر و‪ ...‬در داخل‬ ‫طراحی و س��اخته می شود‪ .‬بنابراین چون کار به تازگی‬ ‫در ایران اغاز ش��ده نیاز اس��ت نخست ازمایش شود و‬ ‫سپس به سمت تولیدهای بیشتر رفت‪.‬‬ ‫همچنین الزم به یاداوری اس��ت دستگاه تست گاز‪،‬‬ ‫فرمان و کمک فنر به ش��کل مجموعه کامل وارد کشور‬ ‫می ش��ود و اصل کار س��اخت این مکانیزم در قالب یک‬ ‫کانتین��ر و کانک��س که طراحی برای س��ازه و س��رهم‬ ‫کردن تجهیزات و ساخت دستگاه است‪ ،‬در ایران انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬باید گفت تولید خطوط س��یار در‬ ‫کش��ور در حال انجام است‪ .‬با انجام ازمون ها پاسخ های‬ ‫مناس��ب گرفته و برای سایر کالنشهرها در مدت زمان‬ ‫بیشتری توسعه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر ظرفیت تولید ان محدود است و امکان‬ ‫ای��ن را ندارد که تمام کش��ور را پوش��ش دهد‪ .‬در گام‬ ‫نخست به عنوان پایش و بر اساس نیاز در تهران دنبال‬ ‫خواهد شد و در گام بعدی برای سایر شهرها‪.‬‬ ‫€ €وضعیت تیراژ این خطوط سیار چگونه است؟‬ ‫اگر تولید روی غلتک بیفتد‪ ،‬ظرفیت تولید ماهانه ‪۲‬‬ ‫خط از سوی شرکت های داخلی است‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬با‬ ‫توجه به موضوع هایی مانند ارز و مش��کالت واردات و‪...‬‬ ‫از دی سال گذشته تا امسال تعداد محدودی تولید شده‬ ‫که برخی در مرحله تست قرار دارند‪ .‬اگر این چالش ها‬ ‫رفع شود تولید با سرعت بیشتری انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €ایا این خطوط سیار برای خودروهای تجاری‬ ‫و موتورسیکلت ها نیز کارایی دارد؟‬ ‫خیر تنها موارد کاربری انها برای خودروهای سواری‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ب�رای کش�نده ها و موتورس�یکلت ها نی�ز‬ ‫برنامه ای در این باره وجود دارد؟‬ ‫خیر زیرا نیازی ندارند‪ .‬خودروهای س��نگین شرایط‬ ‫خاص داشته و به مراکز متخصص نیاز دارند‪ .‬مراکز ثابت‬ ‫موجود نیازهای خودروهای تجاری را پاس��خ می دهد و‬ ‫کمبودی وجود ندارد‪.‬‬ ‫همان ط��ور که گفته ش��د در تهران ب��رای راه اندازی‬ ‫مراکز ثابت مش��کل زمین داریم اما چون مراکز معاینه‬ ‫فنی خودروهای سنگین خارج شهر هستند در این باره‬ ‫برای راه اندازی مراکز ثابت مش��کلی وجود ندارد‪ .‬ضمن‬ ‫انکه به صرفه تر از خطوط سیار نیز هستند‪.‬‬ ‫€ €در بحث موتورسیکلت نیز فعاالن این صنعت‬ ‫معتقدن�د معاینه فنی مس�ئله ای جدی برای این‬ ‫وس�یله نقلیه اس�ت‪ .‬ایا مراکز معاینه فنی سیار‬ ‫خواهند داشت؟‬ ‫تجربه درباره موتورسیکلت های کاربراتوری که هنوز‬ ‫در خیابان ها تردد دارند این است که میزان سوخت ان‬ ‫به راحتی قابل دستکاری است‪ .‬در واقع چشم اسفندیار‬ ‫صنعت موتورس��یکلت همین مسئله است برای همین‬ ‫الزام شد تا انژکتوری و برقی جایگزین ان شوند‪.‬‬ ‫البت��ه این موض��وع برای خودرو هم ص��ادق بود که‬ ‫تولید کاربراتوری ممنوع ش��د‪ .‬این پوست اندازی برای‬ ‫صنعت خودرو از س��ال ‪ ۸۲‬اغاز ش��د زیرا کاربراتور به‬ ‫ش��کل دستی قابل تنظیم و میزان سوخت وارد مخزن‬ ‫غیرقابل تنظیم به وس��یله سیستم در این موتورها بود‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬ممکن است احتراق به طور کامل انجام نشود‬ ‫و ب��ه صورت خ��ام از کاربرات خارج ش��ود‪ .‬این بنزین‬ ‫خام خارج ش��ده همان هیدروکربن ها و مونوکسیدهای‬ ‫کربنی اس��ت که تولید االیندگی دارند و مس��مومیت‬ ‫ایجاد می کنند‪ .‬حال پرس��ش این است که معاینه فنی‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬با در نظر گرفتن امکان تنظیم دس��تی‬ ‫ان‪ ،‬در بحث کاربراتوری ها چقدر می تواند مفید باش��د‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬معاینه فنی و الزام ان برای موتورسیکلت های‬ ‫کاربراتوری چاره س��از رف��ع االیندگی انها نبوده و باید‬ ‫ب��ه طور کام��ل از سیس��تم حمل ونقل کش��ور خارج‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫زمانی که بحث خروج موتورسیکلت های کاربراتوری‬ ‫و ورود انژکتوری ه��ا و برقی را مطرح می کنیم‪ECU ،‬‬ ‫به کار رفته در انژکتوری تنها به وس��یله کامپیوتر قابل‬ ‫تنظیم اس��ت در حالی که کاربراتوری به قدری س��اده‬ ‫و قابل دس��ترس اس��ت که بعضی ان را به طور کامل‬ ‫باز و دوباره س��وار می کردند‪ .‬بنابراین معاینه فنی برای‬ ‫کاربراتوری ها اب در هاون کوبیدن است‪.‬‬ ‫€ €امروز تولید کاربراتوری متوقف شده است‪...‬‬ ‫این س��خن تنها در رس��انه ها مطرح می شود ولی در‬ ‫بازار موتورس��یکلت های کاربراتوری صفر شماره نشده‬ ‫فراوان اس��ت‪ .‬با متوقف شدن کاربراتوری‪ ،‬برای ‪ ۵‬سال‬ ‫انجین وارد کشور شد و با همین ترفند موتورسیکلت ها‬ ‫ساخته و وارد بازار شدند‪ .‬از این رو‪ ،‬نباید انتظار داشت‬ ‫الودگی هوا کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫تا هنگامی که موتورسیکلت های کاربراتوری در حال‬ ‫تردد هس��تند مش��کل الودگی هوا رفع نمی شود‪ .‬این‬ ‫س��خن را به عنوان یک کارشناس حوزه حمل ونقل در‬ ‫بحث هوای پاک بیان می کنم‪.‬‬ ‫اگ��ر می خواهیم الودگی هوا به معنای واقعی کاهش‬ ‫پی��دا کند باید اجازه تردد ب��ه کاربراتوری ها ندهیم نه‬ ‫اینکه فقط مانع تولیدش��ان شویم ‪ .‬در کالنشهری مانند‬ ‫ته��ران که بیش از ‪ ۱۶‬درصد الودگی مس��تقیم هوا از‬ ‫مونوکسیدکربن موتورس��یکلت های کاربراتوری است‬ ‫تنها راه چاره‪ ،‬اجازه ورود موتورس��یکلت ندادن اس��ت‪.‬‬ ‫در ای��ن باره نیاز اس��ت تا ن��اوگان حمل ونقل در بخش‬ ‫موتورسیکلت ها نوسازی و به سازی شود‪.‬‬ ‫قطع��ه در کش��ور صنعتی‬ ‫بوم��ی و ریش��ه دار اس��ت که‬ ‫با زم��ان و پیش��رفت فناوری‬ ‫هم��راه بوده و ام��روز توانایی‬ ‫داخلی سازی مدل های جدید‬ ‫خودروی��ی را دارد‪ .‬ام��ا ای��ن‬ ‫مربوط به بازار خودروس��ازی‬ ‫سیدمرتضی مرتضوی‬ ‫اس��ت و در ب��ازار بازرگانی یا‬ ‫رییس انجمن سازندگان‬ ‫لوازم یدک��ی نظارت��ی بر ورود‬ ‫قطعات و مجموعه های‬ ‫قطعات و کیفی��ت انها وجود‬ ‫خودرو‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت که‬ ‫خودروس��ازان برای س��فارش قطعه ای در اغ��از از کارخانه‬ ‫بازدید ک��رده و به لحاظ کیفیت‪ ،‬مواد اولیه مورد اس��تفاده‬ ‫بررسی ش��ده و زوایای مهندسی به دقت مطالعه می شود تا‬ ‫به این مرحله می رس��ند که قراردادی بسته شود اما در بازار‬ ‫لوازم یدکی این خال نظارتی بارها دیده شده است‪.‬‬ ‫به طور نمونه‪ ،‬فردی بدون اینکه سابقه و دغدغه حمایتی‬ ‫داش��ته باش��د تبلیغات می کند و دفتری در بازار برای خود‬ ‫می خ��رد و قطع��ه تولید داخ��ل را در بس��ته بندی خارجی‬ ‫می فروش��د یا محصول چینی را به نام قطعه س��از ایرانی در‬ ‫بازار عرضه می کند‪.‬‬ ‫چنین اتفاق هایی از س��وی برخی افراد به این دلیل است‬ ‫که انها به طور عموم تولیدکننده نبوده و فقط واردکننده در‬ ‫س��طح بازار هس��تند‪ .‬ایراد کار نیز نبود نظارت در بازار لوازم‬ ‫یدکی اس��ت و در ه��ر حوزه ای که امور نظارتی نباش��د این‬ ‫اتفاق ها زیاد رخ می دهد‪.‬‬ ‫ض��روری اس��ت نهاده��ای ذی رب��ط مانند س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد و سازمان های نظارتی دیگر از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مانند اتحادیه ها بر این امر نظارت بیش��تری‬ ‫داشته باشند و به این تخلف ها رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫انجمن ه��ای فع��ال در صنع��ت قطع��ه فق��ط می توانن��د‬ ‫پیش��نهاددهنده باش��ند و تصمیم گیرن��ده ام��ور بازرگان��ی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که باید واردات انها را‬ ‫غیرقانونی یا محدود کند‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬یکی از پیش��نهادها این است که برای واردات‬ ‫کالچ‪ ،‬ای��ن محصول در اغاز در ی��ک کارخانه معتبر داخلی‬ ‫ازمایش و پس از گرفتن تاییدیه اجازه واردات ان داده شود‪.‬‬ ‫در این زمینه تفاوت ازمایش ها در این اس��ت که سازمان‬ ‫ملی استاندارد یک نمونه از قطعه را گرفته و ازمایش می کند‬ ‫و سپس اجازه واردات می دهد و ازمایش ها ‪( Tracert‬قابلیت‬ ‫بررسی و شناسایی از مبدا تا مقصد) دائمی ندارد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬هر چه قطعات با عمق بیشتری در داخل ساخته‬ ‫ش��ود ضمن کنترل کیفی ان باعث کارافرینی و اشتغالزایی‬ ‫در کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پژو به تعهدات خود‬ ‫پایبند می ماند‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬به‬ ‫تازگی ش��رکت پژو اعالم کرده است‬ ‫که نسبت به قراردادهای خود پایبند‬ ‫می ماند و به طور قطع رنو نیز چنین‬ ‫تصمیم��ی اتخ��اذ خواهد ک��رد و با‬ ‫ت��داوم روابط بین ای��ران و اتحادیه‬ ‫اروپا مشکلی در ادامه همکاری ها به وجود نخواهد امد‪.‬‬ ‫ولی ملک��ی درباره وضعیت قرارداده��ای خودرویی بعد از‬ ‫خ��روج امریکا از برجام اظهار کرد‪ :‬اگر اتحادیه اروپا بر حرف‬ ‫خود مبنی بر پایبندی نس��بت به برجام اس��توار باشد‪ ،‬اتفاق‬ ‫خاصی در وضعی��ت قراردادهای خودرویی رخ نمی دهد زیرا‬ ‫خودروسازان با اروپایی ها قرارداد بسته اند‪ ،‬نه امریکایی ها‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه به تازگی ش��رکت پژو اعالم کرده است که نسبت‬ ‫به قراردادهای خود پایبن��د می ماند‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع رنو‬ ‫نی��ز چنین تصمیمی اتخاذ خواهد کرد و با تداوم روابط بین‬ ‫ایران و اتحادیه اروپا مش��کلی در ادامه همکاری ها به وجود‬ ‫نخواهد امد‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده م��ردم در مجل��س با اش��اره ب��ه اینکه در‬ ‫شرکت هایی که امریکا سهم عمده ای داشته باشد‪ ،‬می تواند‬ ‫اعمال نظر داش��ته باش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید منتظ��ر بمانیم تا‬ ‫ببینی��م روابط بین ایران و اروپا بعد از خروج امریکا از برجام‬ ‫چگونه پیش می رود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در‬ ‫گفت وگ��و با خانه ملت عنوان کرد‪ :‬اگر قراردادها روند عادی‬ ‫و تعیین ش��ده را طی کنند طرف ه��ا تعهداتی از جمله اینکه‬ ‫بومی سازی دانش فنی‪ ،‬داخلی سازی ‪ ۷۰‬درصدی محصوالت‬ ‫و رعایت میزان صادرات نسبت به یکدیگر دارند که در ادامه‬ ‫همکاری ها باید محقق شود‪.‬‬ ‫ملکی در پایان درباره اینکه در قرارداد پژو ‪ ۲۰۰۸‬صادرات‬ ‫‪ ۳۰‬درصد محصوالت محقق خواهد ش��د یا خیر‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ هنوز قرارداد تولید پژو ‪ ۲۰۰۸‬با فرانسه عملیاتی نشده تا ‪۳۰‬‬ ‫درصد محصول ان صادر شود و همچنین تاکنون قرارداد به‬ ‫تولید نرسیده و خط تولید این محصول اماده نیست‪ .‬طبیعی‬ ‫است با تولید انبوه این محصول انتظار صادرات ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫ان وجود دارد و باید عملیاتی شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 395‬پیاپی ‪2368‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 31‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬رمضان‪1439‬‬ ‫‪ 21‬مه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم شناسایی عوامل شکست‬ ‫برای رفع موانع کارافرینی‬ ‫در س��ال «حمایت از کاالی ایرانی»‬ ‫شناسایی مش��کالت تولید و رفع موانع‬ ‫کارافرین��ی مهم ترین اقدام اس��ت که‬ ‫باید برای تس��هیل فضای کسب و کار در‬ ‫بخش تولید کش��ور انجام شود‪ .‬در این‬ ‫راستا باید ابتدا عوامل چالشی در فضای‬ ‫کس��ب وکار را شناس��ایی ک��رد چراکه‬ ‫یداله صادقی‬ ‫مهم تری��ن اقدامی که باید انجام ش��ود‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫تس��هیل فضای کس��ب وکار است تا در معدن و تجارت تهران‬ ‫این فضای فراهم شده برای کارافرینی‪،‬‬ ‫هزین��ه تولی��د کاه��ش یاب��د و قدرت‬ ‫رقاب��ت محصول در بازاره��ای داخلی و خارجی نیز ب��اال رود‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط می توان امکان فروش اس��ان محصوالت ملی را در بازارهای‬ ‫داخل��ی و خارج��ی فراهم کرد‪ .‬اکن��ون تولیدکنندگان از مش��کالتی‬ ‫مانند مالیات‪ ،‬کمبود نقدینگی و س��ود باالی تس��هیالت بانکی گالیه‬ ‫دارند و در بخش های تامین اجتماعی‪ ،‬انرژی و زیرس��اخت های مورد‬ ‫نیاز ب��رای تولید نیز کمبود دارند‪ .‬این مس��ائل ادامه فعالیت تولید یا‬ ‫ایجاد واحد صنعتی جدید را مشکل س��از کرده اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫نرخ س��ود تسهیالت نیز بسیار باالس��ت و برای تولید صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد‪ .‬نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی به راحتی از شبکه بانکی‬ ‫تامین نمی شود در حالی که بخش تولید کشور برای تامین سرمایه در‬ ‫گردش و ثابت وابس��ته به منابع بانکی است در واقع بانک محور است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط الزم اس��ت تا نهادهای دولتی و خدمات رسان دیدگاه‬ ‫خود را نسبت به بخش تولید تغییر دهند و به تولیدکنندگان به عنوان‬ ‫بخش اثرگذار بر اقتصاد کش��ور نظر کنند ان وقت می توان با تکریم و‬ ‫تعامل با تولیدکننده و کارافرین‪ ،‬ش��رایط را برای تولید اس��ان کرد و‬ ‫فضای کس��ب وکار را بهبود بخشید‪ .‬به دیگر کشورها که در ایران بازار‬ ‫خوبی دارند هم باید توجه شود که دولت های شان چه حمایت هایی از‬ ‫انها دارند و چگونه به بهبود فضای کسب وکار کمک کرده اند تا موفق‬ ‫ش��دند‪ .‬همچنین برای جبران نقدینگی مورد نیاز تولید باید نگاهی به‬ ‫کش��ورهای موفق در بازارهای صادراتی داش��ت‪ .‬با داشتن اطالعات و‬ ‫مشوق های صادراتی برای حضور در بازارهای هدف‪ ،‬می توان بخشی از‬ ‫نقدینگ��ی مورد نیاز صنعتگران را تامین کرد تا با اتکا به توان خود از‬ ‫وابستگی به منابع بانکی دور شوند‪ .‬در این شرایط تحریم نمی تواند اثار‬ ‫منفی داشته باشد‪ .‬باید پذیرفت که فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان‬ ‫بهترین کسانی هستند که می توانند در تبدیل تهدیدهای تحریمی به‬ ‫فرصت های بهبود کشور کمک کنند‪.‬‬ ‫استفاده از بسته های حمایتی با نظارت نهاد حاکمیتی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صادرات مح��وری و افزای��ش تولی��د باکیفی��ت‬ ‫مهم تری��ن راه��کار رونق صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫از نظر مس��ئوالن اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬برگزاری تورهای‬ ‫صنعتی و نمایش��گاهی به همراه تخصیص ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫از هزینه های بازدید صاحب��ان واحدهای صنعتی از‬ ‫نمایشگاه های بین المللی مختلف تا سقف ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬بس��ته حمایتی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫عنوان ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی است که مسئوالن‬ ‫از ت�لاش ب��رای در نظر گرفتن بس��ته های حمایتی‬ ‫ب��رای غرفه داری صاحبان صنایع کوچک و حضور در‬ ‫نمایشگاه های داخلی و خارجی خبر می دهند‪.‬‬ ‫توره��ای صنعتی ب��رای بازدید از نمایش��گاه های‬ ‫داخل��ی و خارجی از س��وی مجموعه ش��هرک های‬ ‫صنعتی در سال های گذشته برگزار شده و هزینه های‬ ‫حضور صنعتگران در این تورها با تخفیف های در نظر‬ ‫گرفته ش��ده در بسته های حمایتی اعمال شده است‬ ‫اما این تورها فقط برای بازدید از نمایشگاه بوده و قرار‬ ‫است در سال جدید با تسهیالت مد نظر زمینه حضور‬ ‫صنعتگران با اختصاص غرفه در نمایشگاه های داخلی‬ ‫و خارجی فراهم ش��ود اما برخ��ی از تولیدکنندگان‬ ‫معتقدند بس��ته هایی که مجری برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫ارائه می دهد نرخ واقعی ندارد و حضور فردی در این‬ ‫نمایشگاه ها هزینه های کمتری دارد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬ش��اهپور قنبری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان تهران با رد این ادعا در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬ان گونه‬ ‫نیس��ت که قیمت های خارج از عرف برای متقاضیان‬ ‫حضور در نمایشگاه تعریف شود‪.‬‬ ‫قنبری تاکید کرد‪ :‬برگزاری نمایش��گاه های داخلی‬ ‫و بین المللی بر عهده ش��رکت های متولی و نظارت بر‬ ‫عملکرد این ش��رکت ها نیز برعه��ده نهاد حاکمیتی‬ ‫مربوط است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫ته��ران ادام��ه داد‪ :‬در صنایع کوچک و متوس��ط نیز‬ ‫هزینه برگ��زاری نمایش��گاه ها به ص��ورت بازدید یا‬ ‫غرفه داری نی��ز به صورت گروهی کمت��ر از اقدام به‬ ‫عنوان فرد است‪.‬‬ ‫به گفته قنبری‪ ،‬اکنون شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫ب��رای حمایت از ف��روش و بازاریاب��ی محصوالت از‬ ‫حضور صنایع کوچک و متوس��ط در نمایش��گاه های‬ ‫داخلی تا س��قف ‪ ۲‬میلیون توم��ان و برای حضور در‬ ‫نمایشگاه های خارجی تا سقف ‪ 5‬میلیارد تومان یارانه‬ ‫پرداخت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت بر عملکرد مجری‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه های داخلی بر عهده ش��رکت‬ ‫نمایشگاه های بین المللی اس��ت که زیر نظر سازمان‬ ‫توس��عه تجارت فعالی��ت دارند و متقاضی��ان اجرا و‬ ‫برگزاری نمایش��گاه نیز باید تقاضای خود را از طریق‬ ‫این نهادهای حاکمیتی پیگیری کنند‪.‬‬ ‫نس��رین مصدق صدق��ی‪ ،‬مع��اون صنای��ع کوچک‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان تهران نیز در این‬ ‫باره به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬بناب��ر برنامه های‬ ‫حمایتی از صنایع کوچک و متوسط و شیوه نامه های‬ ‫تعریف ش��ده س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی‪ ،‬از حضور صاحبان واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫و متوس��ط در نمایش��گاه های داخلی برای بازدید و‬ ‫غرفه داری حمایت معنوی و مادی می شود‪.‬‬ ‫مصدق صدق��ی با رد ای��ن موضوع که بس��ته های‬ ‫تهیه ش��ده از حض��ور صنعتگران در نمایش��گاه های‬ ‫داخلی و خارجی هزینه باالتری از حضور فردی دارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مجری برگزاری نمایش��گاه ها از س��وی‬ ‫سازمان توسعه تجارت مشخص می شود‪ ،‬این سازمان‬ ‫و مجموعه شهرک های صنعتی بر عملکرد مجری نیز‬ ‫نظ��ارت دارد و این طور نیس��ت که قیمت های خارج‬ ‫از ع��رف برای صنعتگ��ران تعیین ش��ود ضمن انکه‬ ‫حضور گروهی در نمایش��گاه های داخلی و خارجی از‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از نحوه حضور صاحبان صنایع در نمایشگاه های داخلی و خارجی نشان داد‬ ‫هزینه های حضور فردی بسیار کمتر است‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان تهران ادام��ه داد‪ :‬صنعتگ��ران می توانند به‬ ‫صورت مستقل با متولی برگزاری نمایشگاه ها ارتباط‬ ‫بگیرن��د و این مج��ری نیز با نظر تش��کل ها انتخاب‬ ‫می ش��ود تا بهتری��ن خدمات با کمتری��ن هزینه در‬ ‫اختیار صنعتگران قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مصدق صدقی اضافه کرد‪ :‬ممکن اس��ت صنعتگری‬ ‫قصد داشته باش��د به تنهایی در نمایشگاه داخلی یا‬ ‫خارجی ش��رکت کند و ممکن اس��ت ش��رایط برای‬ ‫ان فراهم نباش��د که بتواند با تشکلی یا شرکت های‬ ‫م��ورد نظر ارتباط برقرار کن��د در حالی که مجموعه‬ ‫ش��هرک های صنعتی از طریق ش��رکت های مجری‬ ‫و قراردادهای��ی ک��ه وجود دارد این ش��رایط را برای‬ ‫صنعتگران اسان و فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح ش��رایط حض��ور صنعتگ��ران در‬ ‫نمایش��گاه های داخلی و خارجی گفت‪ :‬حمایت های‬ ‫شاهپور قنبری‬ ‫نسرین مصدق صدقی‬ ‫مصطفی امره‬ ‫برگزاری نمایشگاه های‬ ‫داخلی و بین المللی‬ ‫بر عهده شرکت های متولی‬ ‫و نظارت بر عملکرد این‬ ‫شرکت ها نیز برعهده نهاد‬ ‫حاکمیتی مربوط‬ ‫است‪.‬‬ ‫ان گونه نیست‬ ‫که قیمت های خارج‬ ‫از عرف برای متقاضیان‬ ‫حضور در نمایشگاه‬ ‫تعریف شود‬ ‫حمایت های مادی نیز‬ ‫تا سقف ‪ ۲‬و ‪ 5‬میلیون‬ ‫تومان برای بازدید از‬ ‫نمایشگاه های داخلی و‬ ‫خارجی در نظر گرفته شده‬ ‫اما قرار است امسال از‬ ‫صنعتگران دارای غرفه‬ ‫در نمایشگاه های داخلی و‬ ‫بین المللی نیز حمایت های‬ ‫مالی و معنوی شود تا بتوان‬ ‫امکان حضور فیزیکی انها را‬ ‫فراهم کرد‬ ‫برای تحقق اصل مهم‬ ‫صادرات محوری و افزایش‬ ‫تولید باکیفیت و مناسب‪،‬‬ ‫مجهز شدن واحدهای‬ ‫تولیدی‪-‬صنعتی به علم و‬ ‫دانش روز دنیا ضرورتی‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫این امر راه حل تولید‬ ‫باکیفیت و نرخ تمام شده‬ ‫قابل رقابت در‬ ‫بازارهای جهانی‬ ‫است‬ ‫مادی نیز تا س��قف ‪ ۲‬و ‪ 5‬میلیون تومان برای بازدید‬ ‫از نمایشگاه های داخلی و خارجی در نظر گرفته شده‬ ‫اما قرار اس��ت امس��ال از صنعتگ��ران دارای غرفه در‬ ‫نمایش��گاه های داخلی و بین المللی نیز حمایت های‬ ‫مال��ی و معن��وی ش��ود تا ام��کان حض��ور فیزیکی‬ ‫واحدهای صنعتی در نمایشگاه ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان تهران اضافه کرد‪ :‬ش��رکت کنندگان در این‬ ‫نمایش��گاه های داخل��ی و خارجی ب��رای بهره مندی‬ ‫از مش��وق های مد نظ��ر می توانند پ��س از برگزاری‬ ‫نمایشگاه ها مدارک و مستندات خود را تحویل دهند‬ ‫ت��ا از خدمات حمایت��ی و یارانه های نقدی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫مصدق صدق��ی همچنی��ن در بیان احراز ش��رایط‬ ‫متقاضیان بهره مندی از این نوع تس��هیالت حمایتی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صنعتگران بای��د دارای واحد صنعتی در‬ ‫حال تولید باشند یا اینکه در حال اغاز فعالیت باشند‪.‬‬ ‫همچنین نوع نمایش��گاهی که شرکت کرده اند با نوع‬ ‫فعالیت انها مرتبط باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرش صادرات محور‬ ‫در دنیای کنونی‪ ،‬تولید برای تامین نیازهای داخلی‬ ‫تنها مالک نیس��ت بلکه خلق محصوالت رقابت پذیر‬ ‫ب��ا علم روزامد و به دس��ت اوردن بازارهای فرامرزی‬ ‫و مطل��وب جهان نیز باید س��رلوحه کار همگان قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫نگ��رش صادرات محور و توجه ج��دی به این مهم‬ ‫نکته ای اس��ت که مصطفی امره‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان مرکزی در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» بر ان تاکی��د و اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫امر راه حل تولید باکیفیت و نرخ تمام شده قابل رقابت‬ ‫در بازارهای جهانی است و مدیران واحدهای مستقر‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی باید به این نکته توجه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ام��ره ادام��ه داد‪ :‬ب��رای تحق��ق اص��ل مه��م‬ ‫صادرات محوری و افزایش تولید باکیفیت و مناس��ب‪،‬‬ ‫مجهز ش��دن واحدهای تولیدی‪-‬صنعت��ی به علم و‬ ‫دانش روز دنی��ا در این امر ضرورت��ی اجتناب ناپذیر‬ ‫اس��ت ک��ه کارشناس��ان مرک��ز فن ب��ازار ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان مرکزی امادگی الزم را‬ ‫برای ارائه این مهم به تمامی واحدها دارند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان مرکزی افزود‪ :‬از‬ ‫س��ال گذش��ته تاکنون ‪ ۲۳‬میلیون دالر از واحدهای‬ ‫تولیدی کوچک و متوس��ط استان کاال به کشورهای‬ ‫هدف در خاورمیانه صادر ش��ده اس��ت ک��ه باید این‬ ‫میزان افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» تخصیص ‪۵۰‬‬ ‫درص��د از هزینه ه��ای حضور واحده��ای صنعتی در‬ ‫نمایشگاه های بین المللی گوناگون تا سقف ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬برگزاری تورهای صنعتی و بازدید از واحدهای‬ ‫مختلف ملی و بین المللی یکی از مهم ترین اقدام های‬ ‫حمایت��ی از فعالی��ت واحدهای تولیدی مس��تقر در‬ ‫شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت صنعتگران ایالم با حضور مقامات استانی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان ای�لام از بازدید معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری از شهرک صنعتی سرابله‬ ‫و ناحیه صنعتی شباب خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان ایالم‪ ،‬مرتضی دارایی گفت‪ :‬در راستای حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫و بس��ته حمایتی دولت دوازدهم در حوزه صنعت و تولید‪ ،‬معاون هماهنگی‬ ‫امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایالم‪ ،‬مدیرکل دفتر هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی اس��تانداری و رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با حضور در‬ ‫واحدهای صنعتی مس��تقر در این ش��هرک و ناحیه از نزدیک با خط تولید و‬ ‫مسائل و مشکالت انها اشنا شدند‪.‬‬ ‫دارایی ادامه داد‪ :‬بازدید و بررس��ی مسائل‪ ،‬مش��کالت و تنگناهای موجود‬ ‫در بخ��ش تولید و خدمات ش��هرک های صنعتی با حضور مس��ئوالن ارش��د‬ ‫اس��تان از مهم ترین اولویت های شرکت ش��هرک های صنعتی د ر سال جاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتصادی و توس��عه مناب��ع اس��تانداری ایالم‬ ‫ضم��ن بازدی��د از رون��د پیش��رفت س��اخت پروژه ف��والد گس��تر اتنا‪ ،‬خط‬ ‫تولی��د کارخان��ه ماشین س��ازی ف��روزان صنع��ت‪ ،‬ش��رکت صنای��ع غذایی‬ ‫س��اناز طالیی‪ ،‬کوالک غرب‪ ،‬کیمیا س��فید غرب‪ ،‬کوش��اب غ��رب و پارس‬ ‫کان حی��دری از مس��ئوالن مربوط خواس��ت ب��ا حمایت از س��رمایه گذاری‬ ‫و صنع��ت موجبات رونق اقتص��ادی و رفع معضل بی��کاری جوانان را فراهم‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫اصالح فرایند‪ ،‬شرط بازگشت به تولید کارخانه پلمب شده‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان خوزس��تان گف��ت‪:‬‬ ‫مشکالت کارخانه الکل سازی فن اوران‬ ‫اروند خرمشهر که در شهرک صنعتی‬ ‫این شهرس��تان فعالیت دارد بررس��ی‬ ‫و مق��رر ش��د ای��ن واح��د صنعت��ی‬ ‫فرایندهای تولید و تصفیه پساب های‬ ‫خود را اصالح کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫خوزستان‪ ،‬اخالق محمدیان با اشاره به نشستی‬ ‫که ب��ا حض��ور نماین��ده خرمش��هر در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی‪ ،‬معاون دادس��تان‪ ،‬مدیران کل‬ ‫س��ازمان های حفاظت محیط زیس��ت و سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان و سایر مدیران‬ ‫ب��ا محوری��ت بررس��ی وضعیت کارخان��ه تولید‬ ‫الکل که ب��ه دلیل رعایت نکردن ش��اخص های‬ ‫زیس��ت محیطی و االیندگ��ی با ش��کایت اداره‬ ‫محیط زیس��ت و با حکم دادس��تان پلمب شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این نشست‬ ‫مقرر ش��د این واحد صنعت��ی فرایندهای تولید‬ ‫و تطبی��ق پس��اب های ورودی خود را‬ ‫با اس��تانداردهای تصفیه خانه فاضالب‬ ‫ش��هرک صنعت��ی خرمش��هر اص�لاح‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محمدی��ان تاکی��د ک��رد‪ :‬ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان نیز برای‬ ‫الیروب��ی و بهبود ش��بکه تصفیه خانه‬ ‫هم��کاری خواهد ک��رد ام��ا مدی��ران کارخانه‬ ‫الکل س��ازی باید برای جمع اوری پساب موجود‬ ‫در محی��ط کارخان��ه و انتقال پس��اب به مکان‬ ‫مناسب اقدام الزم را انجام دهند تا بوی نامطبوع‬ ‫فضای ش��هرک صنعتی و شهرس��تان خرمشهر‬ ‫برطرف ش��ود زیرا فعالیت های صنعتی نباید به‬ ‫محیط زیست یا س�لامت شهروندان اسیب وارد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫خوزستان یاداور شد‪ :‬فرایند تصفیه فاضالب های‬ ‫صنعتی در ش��هرک صنعتی خرمشهر منطبق با‬ ‫ش��بکه برکه ه��ای تثبی��ت اس��ت و اص��وال هر‬ ‫تصفیه خانه ای با استانداردهایی طراحی می شود‬ ‫که اگر واحدهای صنعتی پس��اب های خود را با‬ ‫این اس��تانداردها هماهنگ و س��ازگار نکنند در‬ ‫عملکرد ش��بکه فاض�لاب و تصفیه خانه اختالل‬ ‫ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��هرک صنعتی خرمشهر واقع در‬ ‫منطقه ازاد اروند از جمله ش��هرک های صنعتی‬ ‫مورد اس��تقبال س��رمایه گذاران اس��ت‪ ،‬در سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۹‬قرارداد واگذاری ح��ق انتفاع زمین‬ ‫با س��رمایه گذاران در این ش��هرک بسته و بیش‬ ‫از ‪ ۲0‬هکتار زمین به انها واگذار ش��د؛ اش��تغال‬ ‫این قراردادها بر اس��اس جواز تاسیس‪ ۱۷۶ ،‬نفر‬ ‫و س��رمایه گذاری انها ‪ ۱۱۵‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۴‬واحد صنعتی در س��ال گذش��ته با‬ ‫ایجاد اشتغال برای ‪ ۱۱۲‬نفر و سرمایه گذاری ‪۸۲‬‬ ‫میلیارد تومان در ش��هرک صنعتی خرمشهر به‬ ‫بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫محمدی��ان عن��وان ک��رد‪ :‬درحال حاضر پروژه‬ ‫خیابان س��ازی‪ ،‬ساخت فاز نخس��ت فضای سبز‪،‬‬ ‫الیروبی و تعمیر فاضالب و توسعه سایت صنعتی‬ ‫با اعتب��اری بیش از ‪ ۴‬میلی��ارد و ‪ ۵00‬میلیون‬ ‫تومان در ش��هرک صنعتی خرمش��هر در دست‬ ‫اجرا است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!