روزنامه گسترش صنعت شماره 398 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 398

روزنامه گسترش صنعت شماره 398

روزنامه گسترش صنعت شماره 398

‫اخبار خو ‬ ‫ش‬ ‫برای خودرو های‬ ‫جدید‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 3‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪1439‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2371‬‬ ‫‪ 24‬مه ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 398‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫امادگی‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫برای استقرار گمرک‬ ‫‪4‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چرا کیفیت کاالی‬ ‫داخلی پایین می اید؟‬ ‫یک مقام مسئول کارگری معتقد است پایین‬ ‫بودن کیفیت برخی از کاالهای داخلی ناشی از‬ ‫وجود قراردادهای موقت و نبود امنیت ش��غلی‬ ‫کارگران اس��ت‪ .‬علی اصالنی به ایسنا گفت‪ :‬با‬ ‫این ح��ال‪ ،‬یکی از دالیلی ک��ه برخی تولیدات‬ ‫داخلی کیفیت مناس��ب یا ب��اال ندارند‪ ،‬پایین‬ ‫بودن دس��تمزد کارگ��ر و نبود امنیت ش��غلی‬ ‫نیروهای کار است و وقتی زندگی کارگر نچرخد‬ ‫طبیعی است که کیفیت کاال هم تنزل می کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رکورد کاهش زمان‬ ‫انتظار امداد خودرو ایران‬ ‫ثبت شد‬ ‫‪3‬‬ ‫اغاز واگذاری اراضی‬ ‫ناحیه صنعتی گمیشان‬ ‫‪4‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش نظارت‬ ‫بر ارزش پول ملی‬ ‫‪3‬‬ ‫دولت مانع جبران بدهی ها‬ ‫با تسهیالت ارزان قیمت شود‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فناوری تایر‬ ‫و عملکرد خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش«گسترشصنعت»ازمشکالتتسهیالت‪ ۷۴‬هزارمیلیاردتومانی‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 3‬خرداد ‪ 8 1397‬رمضان ‪ 24 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 398‬پیاپی ‪2371‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش نظارت بر ارزش پول ملی‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا‬ ‫تشریح کرد‬ ‫جایگاه مناسب سایپا در بهره وری‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا در ایین گش��ایش‬ ‫س��ومین نمایشگاه دس��تاوردهای ارتقای بهره وری و نواوری‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا گفت‪ :‬نمایشگاه دس��تاوردهای‬ ‫ارتقای بهره وری نش��ان داد که س��ایپا از جایگاه بسیار خوبی‬ ‫در حوزه بهره وری برخوردار اس��ت‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬در‬ ‫این مراسم‪ ،‬محسن قاس��م جهرودی اظهار امیدواری کرد که‬ ‫ب��ا قدرت و با توان باالتر این مس��یر را ادامه دهیم و س��ایپا‬ ‫را در اوج صنع��ت خودرو خاورمیانه ببینیم‪ .‬در حاش��یه این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬تفاهمنامه همکاری در حوزه ارتقای بهره وری در‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬اجرای مدل های نوین بهبود بهره وری و ترویج‬ ‫فرهنگ بهره وری در صنعت خودرو با حضور علی اکبر اولیاء‪،‬‬ ‫رییس سازمان ملی بهره وری ایران و محسن قاسم جهرودی‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا امضا و تبادل شد‪ .‬در‬ ‫س��ومین نمایشگاه دس��تاوردهای ارتقای بهره وری و نواوری‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا‪ ،‬شرکت های س��ایپا‪ ،‬پارس خودرو‪،‬‬ ‫سایپا سیتروئن‪ ،‬سایپادیزل‪ ،‬زامیاد‪ ،‬س��ایپاپرس‪ ،‬سایپایدک‪،‬‬ ‫مالیبل‪ ،‬س��ایپااذین‪ ،‬مگاموتور‪ ،‬سازه گس��تر‪ ،‬مرکز تحقیقات‬ ‫و نواوری صنایع خودرو س��ایپا‪ ،‬مرک��ز مطالعات برنامه ریزی‬ ‫استراتژیک و فناوری اطالعات گروه و معاونت های مهندسی‪،‬‬ ‫بازاریابی و فروش‪ ،‬برنامه ریزی جامع تولید‪ ،‬مالی و اقتصادی‪،‬‬ ‫کیفیت‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬اداری و توس��عه منابع انس��انی و معاونت‬ ‫تولید‪ ،‬پش��تیبانی و خدمات فنی دس��تاوردهای بهره وری و‬ ‫نواوری خود را به نمایش گذاشتند‪ .‬همچنین علی اکبر اولیاء‪،‬‬ ‫رییس سازمان ملی بهره وری ایران در این مراسم گفت‪ :‬باعث‬ ‫افتخار است که شرکت های بزرگ خودروسازی مانند سایپا با‬ ‫رویکرد بهره وری به دس��تاوردهای مهم و قابل توجهی دست‬ ‫یافتند که شایسته قدردانی است‪ .‬وی با تبریک روز بهره وری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ارتقای بهره وری چند س��الی اس��ت که در گروه‬ ‫س��ایپا اغاز ش��ده و ش��اهد نتایج مثبت ان در این مجموعه‬ ‫هستیم که امیدوارم این روند به خوبی ادامه یابد و بالنده تر از‬ ‫گذشته شود‪ .‬اولیاء با اشاره به تمرکز و هدف گذاری مدیرعامل‬ ‫گروه خودروسازی سایپا در سال ‪ ۹۷‬در حوزه بهره وری تاکید‬ ‫کرد که با این روند به طور قطع ش��اهد ارتقای هرچه بیشتر‬ ‫بهره وری و دستاوردهای گسترده تری در گروه سایپا خواهیم‬ ‫ب��ود‪ .‬وی اظهار امیدواری کرد که ب��ا تالش همه بخش های‬ ‫قو توس��عه و با توجه به ارتقای‬ ‫س��ایپا به ویژه واحدهای تحقی ‬ ‫کیفیت در تولیدات‪ ،‬س��ایپا به حد اعالی بهره وری و کیفیت‬ ‫خواهد رس��ید تا افتخار کنیم که خودروسازان داخلی چیزی‬ ‫کمتر از خودروس��ازان خارجی ندارند و خوشحال هستیم که‬ ‫این خوداتکایی‪ ،‬اس��تقالل و ایستادگی به خوبی در سایپا در‬ ‫حال ش��کل گیری است و شاهد تالش س��رمایه های ملی در‬ ‫این مجموعه به ویژه سرمایه نیروی فنی و مدیریتی هستیم‪.‬‬ ‫یونس الستی‬ ‫عکس‪ :‬سامان شرف الدین‬ ‫فرایند تولید در س��ال های‬ ‫گذشته مشکالت پیچیده ای را‬ ‫س��پری کرده و هنوز برخی از‬ ‫مش��کالت در این فرایند باقی‬ ‫مانده ان��د‪ .‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫مش��کالت زنجی��ره ارزش در‬ ‫کش��ور فروش محصول است‪.‬‬ ‫سیدجواد حسینی کیا‬ ‫بس��یاری از محص��والت در‬ ‫عضو هیات رییسه‬ ‫کشور تولید شده اما به فروش‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫نرس��یده اند‪ .‬نتیجه این اتفاق‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫هدررفت باالی س��رمایه است‪.‬‬ ‫در این زمینه اگ��ر موضوع را‬ ‫کالن تر از س��طح بخش خصوصی‪ ،‬دولت و بانک ها بررس��ی‬ ‫کنی��م‪ ،‬در می یابیم که تفاوتی ندارد س��رمایه از دس��ت کدام‬ ‫جریان خارج ش��ده باشد‪ .‬پول و سرمایه ای که در این زمینه‬ ‫هزینه شده عالوه بر اینکه ارزش افزوده ای ایجاد نکرده‪ ،‬به طور‬ ‫کلی از بین رفته است‪.‬‬ ‫این موضوع در نگاهی فراتر از شاخص های عنوان شده باعث‬ ‫می شود ارزش پول ملی در کشور اسیب ببیند‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫تولید باید به س��مت و سویی حرکت کند که فروش محصول‬ ‫در ان دیده ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬نهادهای نظارت بر کیفیت و‬ ‫استاندارد با سختگیری واحدها را دچار مشکل نمی کنند بلکه‬ ‫تالش می کنند تا مانع هدررفت س��رمایه ش��وند‪ .‬اگر واحدها‬ ‫محصول بی کیفیت تولید کنند‪ ،‬عالوه بر اس��یبی که مشتری‬ ‫می بین��د‪ ،‬پول مل��ی با کاهش ارزش همراه می ش��ود‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬جلوگیری از تولید بی کیفیت حفظ سالمت مشتری و‬ ‫ارزش پول ملی را همراه دارد‪.‬‬ ‫بخش��ی از واحده��ای صنعتی اکنون موضوع اس��تاندارد و‬ ‫کیفی��ت را جدی نمی گیرند و نهاده��ای نظارتی نیز در این‬ ‫زمینه فعالیت مناس��بی دارند‪ .‬هرچه فرایند نظارت بر تولید‬ ‫س��ختگیرانه تر باش��د‪ ،‬محص��ول نهایی از کیفیت بیش��تری‬ ‫برخوردار خواهد بود‪ .‬متاسفانه در برخی از موارد تولیدکننده‬ ‫ارزش پ��ول ملی را در نظر نمی گیرد و تنها به س��ود مقطعی‬ ‫خ��ود فکر می کند‪ .‬دولت نیز به عن��وان مدعی العموم در این‬ ‫زمینه باید مانع چنین رفتاری شود‪.‬‬ ‫برنامه ریزی های تولید باید به گونه ای باشد که کاالی ایرانی‬ ‫به هویت جهانی برس��د و دارای نش��ان و برند باشد‪ .‬تا زمانی‬ ‫که تولید بدون صادرات داش��ته باش��یم به چنین جایگاهی‬ ‫دست نخواهیم یافت و راه این موضوع از تولید صادرات محور‬ ‫می گذرد‪.‬‬ ‫رضا جاللی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از مشکالت تسهیالت ‪ ۷۴‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫دولت مانع جبران بدهی ها با تسهیالت ارزان قیمت شود‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کاهش سرمایه در گردش و سرمایه ساخت باعث‬ ‫ش��د تا در سال های گذشته بازس��ازی و راه اندازی‬ ‫واحدهای نیمه تمام با مش��کل روبه رو ش��ود‪ .‬دولت‬ ‫نیز در این زمینه ت�لاش کرد تا با باال بردن میزان‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت مش��کالت کنونی واحدها را‬ ‫برطرف کند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬مش��کالتی در این زمینه وجود دارد‬ ‫که برخی از کارشناس��ان معتقدند باعث می ش��ود‬ ‫تس��هیالت ‪ ۷۴‬هزار میلی��ارد تومانی در محل خود‬ ‫هزینه نشود‪.‬‬ ‫یکی از بزرگترین مش��کالت در این زمینه‪ ،‬بدهی‬ ‫قبلی برخ��ی از واحدها به بانک اس��ت‪ .‬بانک ها به‬ ‫طور معمول در تسهیالت دهی به واحدهای صنعتی‬ ‫کمک می کنند‪.‬‬ ‫دلیل ای��ن موضوع به نظر برخی از کارشناس��ان‬ ‫این اس��ت که بخش قاب��ل توجه��ی از بنگاه ها به‬ ‫بانک بدهی دارند‪ .‬صاحب��ان صنایع در جریان این‬ ‫موضوع از تس��هیالت ارزان قیمت استفاده می کنند‬ ‫تا بدهی های گذش��ته خود را تسویه کنند‪ .‬بانک ها‬ ‫نیز با هدف بازگش��ت س��رمایه قبل در عرضه این‬ ‫تسهیالت کمک می کنند‪.‬‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» در ادام��ه ب��ه جزئیاتی از‬ ‫تس��هیالت ‪ ۷۴‬هزار میلیارد تومانی بخش صنعت و‬ ‫بررسی بازدهی این تسهیالت پرداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹عزم جدی برای اتمام نیمه تمام ها‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» بر اساس اخرین‬ ‫اعالم ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬میزان‬ ‫تس��هیالت ارزان قیمت ب��رای بازس��ازی صنایع و‬ ‫تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی امس��ال به ‪۷۴‬‬ ‫هزار میلیارد تومان می رسد‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناسان معتقدند دولت با افزایش‬ ‫میزان تس��هیالت در این بخش می تواند کمک کند‬ ‫تا روند توسعه صنعتی در کشور با سرعت بیشتری‬ ‫ادام��ه یابد‪ .‬البته به گفته کارشناس��ان‪ ،‬این میزان‬ ‫تس��هیالت هن��وز پاس��خگوی نیاز صنای��ع در این‬ ‫واحده�ای نیمه تمام به دلی�ل اینکه هزینه نگهداری بس�یاری دارند و هنوز به چرخه‬ ‫بازگش�ت س�رمایه وارد نشده اند‪ ،‬فش�ار اقتصادی زیادی به س�رمایه گذار می اورند‪ .‬در‬ ‫این ش�رایط طبیعی است که سرمایه گذار نیاز به تزریق سرمایه یا استفاده از تسهیالت‬ ‫ارزان قیمت داش�ته باش�د‪ .‬دولت نیز با هدف رفع این نیاز قص�د دارد ‪ ۷۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در این بخش و بخش بازس�ازی صنایع سرمایه گذاری کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بر اساس‬ ‫اعالم های رسمی‪ ،‬صنایع کوچک نیز می توانند از این تسهیالت استفاده کنند‬ ‫بخش نیس��ت ام��ا باید در نظر داش��ت که با توجه‬ ‫به مش��کالت درامدی دولت افزایش تسهیالت در‬ ‫این بخش نشان از عزم جدی دولت برای راه اندازی‬ ‫واحدهای نیمه تمام دارد‪.‬‬ ‫واحده��ای نیمه تم��ام ب��ه دلی��ل اینک��ه هزینه‬ ‫نگهداری بس��یاری دارند و هنوز به چرخه بازگشت‬ ‫س��رمایه وارد نش��ده اند‪ ،‬فش��ار اقتص��ادی زیادی‬ ‫به س��رمایه گذار م��ی اورد‪ .‬در این ش��رایط طبیعی‬ ‫اس��ت که س��رمایه گذار نی��از به تزریق س��رمایه یا‬ ‫اس��تفاده از تس��هیالت ارزان قیمت داش��ته باشد‪.‬‬ ‫دول��ت نی��ز با هدف رف��ع این نیاز قص��د دارد ‪۷۴‬‬ ‫هزار میلیارد تومان در این بخش و بخش بازسازی‬ ‫صنایع س��رمایه گذاری کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بر اساس‬ ‫اعالم های رس��می‪ ،‬صنایع کوچک نیز می توانند از‬ ‫این تسهیالت استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬درصد نرخ بهره تسهیالت‬ ‫معاون توس��عه مدیریت‪ ،‬منابع و امور استان های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬امس��ال ‪۷۴‬‬ ‫ه��زار میلیارد توم��ان تس��هیالت ارزان قیمت برای‬ ‫بازس��ازی صنایع و تکمی��ل طرح ه��ای نیمه تمام‬ ‫صنعتی کشور اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از ش��اتا‪،‬‬ ‫یونس الس��تی افزود‪ :‬تکمیل طرح ه��ای صنعتی با‬ ‫پیش��رفت فیزیکی ب��االی ‪ ۶۰‬درص��د و حمایت از‬ ‫صنایع کوچک در این اعتبار گنجانده ش��ده است‪.‬‬ ‫این تس��هیالت با نرخ ‪ ۴‬درصد در اختیار صاحبان‬ ‫صنایع کشور قرار می گیرد‪.‬‬ ‫الس��تی ادام��ه داد‪ :‬در قالب تبصره ‪ ۱۸‬امس��ال‬ ‫‪ ۵‬برنامه ب��رای بخش صنعت پیش بینی ش��ده که‬ ‫اس��تفاده از اوراق قرض��ه ب��رای توس��عه طرح های‬ ‫صنعتی و معدنی با مشارکت سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫چرا کیفیت کاالی داخلی پایین می اید؟‬ ‫یک مقام مس��ئول کارگری معتقد اس��ت‬ ‫پایین بودن کیفیت برخی از کاالهای داخلی‬ ‫ناش��ی از وج��ود قراردادهای موق��ت و نبود‬ ‫امنیت شغلی کارگران است‪.‬‬ ‫علی اصالنی با اشاره به اینکه درحال حاضر‬ ‫کیفیت کاال برای مصرف کنندگان مهم است‪،‬‬ ‫به ایس��نا گفت‪ :‬با این ح��ال‪ ،‬یکی از دالیلی‬ ‫ک��ه برخی تولیدات داخلی کیفیت مناس��ب‬ ‫یا ب��اال ندارند‪ ،‬پایین بودن دس��تمزد کارگر‬ ‫و نبود امنیت ش��غلی نیروهای کار اس��ت و‬ ‫وقتی زندگی کارگر نچرخد طبیعی است که‬ ‫کیفیت کاال هم تنزل می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر ضرورت هر چه س��ریع تر‬ ‫ساماندهی قراردادهای کار‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بتوانیم‬ ‫تبص��ره ‪ ۲‬م��اده ‪ ۷‬قانون کار را س��اماندهی‬ ‫و تکلیف کارهای دائم و مس��تمر را روش��ن‬ ‫کنیم‪ ،‬بس��یاری از مواد قانونی دیگر در جای‬ ‫خود قرار می گیرند‪.‬‬ ‫این عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار‬ ‫در عین ح��ال وجود اتباع بیگانه در کش��ور‬ ‫را یک��ی از علل از بین رفتن امنیت ش��غلی‬ ‫کارگران دانست و گفت‪ :‬کارگری که قرارداد‬ ‫یک ماهه دارد و نمی داند بعد از پایان قرارداد‬ ‫همچنان س��ر کار می ماند یا اخراج می شود‪،‬‬ ‫چ��ه فرقی برایش می کند ک��ه تبعه خارجی‬ ‫جای او را بگیرد‪.‬‬ ‫اصالنی گفت‪ :‬متاسفانه اتباع خارجی بدون‬ ‫بیم��ه و با حقوق کم تن ب��ه کار می دهند و‬ ‫همی��ن امر موجب ش��ده کارفرمایان رغبتی‬ ‫ب��رای بکارگی��ری و نگهداری کارگ��ر ایرانی‬ ‫نشان ندهند‪.‬‬ ‫رییس کانون ش��ورای اس�لامی کار البرز‬ ‫در ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬یک��ی از کارخانه های‬ ‫تولیدی باس��ابقه در الب��رز‪ ،‬محصوالت خود‬ ‫را ب��ه ‪ ۳۵‬کش��ور دنیا ص��ادر می کند چون‬ ‫ق��رارداد کارگران��ش ی��ک ماه��ه و دو ماهه‬ ‫و تجارت از جمله انها است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی برای تولید رقابت پذیر‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رقابت پذیری‬ ‫در بازاره��ای بین الملل��ی را از دیگر برنامه های این‬ ‫وزارتخانه در س��ال جاری عن��وان کرد و گفت‪ :‬یک‬ ‫ه��زار و‪ ۳۰۰‬میلی��ارد تومان اعتبار امس��ال به این‬ ‫منظور در قالب حمایت از صادرات کشور تخصیص‬ ‫یافته که در ‪ ۳‬بسته حمایتی تدوین و هفته گذشته‬ ‫در کمیس��یون اقتص��اد تصویب و ب��ه هیات دولت‬ ‫ارسال شد‪.‬‬ ‫الستی بدون اشاره به ‪ ۳‬برنامه دیگر اتخاذ شده در‬ ‫قالب تبصره ‪ ،۱۸‬ادامه داد‪ :‬بخش صادرات کاالهای‬ ‫صنعتی کش��ور سال گذش��ته ‪ ۳۱‬درصد نسبت به‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬رشد داش��ت که امیدواریم امسال از این‬ ‫میزان فراتر رود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به نوس��ان بازار ارز اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬بانک مرکزی قول داده که ارز ‪ ۳‬هزار و‪۸۰۰‬‬ ‫تومانی برای کاالهای اساس��ی و ارز ‪ ۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومانی را برای سایر نیازهای مردم تامین کند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در بخش‬ ‫دیگ��ری از س��خنان خ��ود شفاف س��ازی و مبارزه‬ ‫با فس��اد را از دیگر رویکردهای ای��ن وزارتخانه در‬ ‫س��ال جاری عنوان و بیان کرد‪ :‬تمام س��ازمان های‬ ‫زیرمجموعه این وزارتخان��ه و بخش خصوصی باید‬ ‫شفافیت را در اولویت کاری قرار دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت دهی هدفمند باشد‬ ‫رضا جاللی‪ ،‬کارش��ناس صنعت درباره تسهیالت‬ ‫‪ ۷۴‬ه��زار میلی��ارد تومانی به «گس��ترش صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه با تمام مشکالتی که وجود دارد‬ ‫میزان این تس��هیالت افزایش یاف��ت اما باید برای‬ ‫افزایش بازدهی این تسهیالت نیز برنامه ریزی هایی‬ ‫نیس��ت و کارفرما با نیروه��ای کار خود یک‬ ‫س��اله قرارداد بس��ته و ام��کان بهره مندی از‬ ‫طبقه بندی مشاغل و مزایای رفاهی‪ ،‬استفاده‬ ‫از خودرو و مسکن را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬کارگری که در چنین کارخانه ای‬ ‫مش��غول کار اس��ت وقت��ی می دان��د که اگر‬ ‫ی��ک پیچ را ‪ ۳‬دور ببن��دد‪ ،‬در ازای ان ‪۳۰۰‬‬ ‫توم��ان و اگر ‪ ۱۰‬دور ببن��دد ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫می گیرد‪ ،‬با همه وجود کار می کند و کیفیت‬ ‫و بهره وری در کارخانه را باال می برد‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول کارگری‪ ،‬برای‬ ‫انک��ه مردم ب��ه خری��د کاالی ایرانی ترغیب‬ ‫ش��وند باید مص��رف کاالی ایران��ی با کیفیت‬ ‫و مرغ��وب را تبلیغ کنی��م و مراحل تولید یا‬ ‫ساخت ان را نش��ان بدهیم نه انکه به سراغ‬ ‫کاالهای وارداتی برویم و لوازم مارک خارجی‬ ‫را در مس��ابقه ها و برنامه ه��ای تلویزیون��ی‬ ‫معرفی کنیم‪.‬‬ ‫را در دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫جالل��ی با اش��اره به اینکه ‪ 9۶‬درص��د واحدهای‬ ‫صنعتی در کش��ور کوچک مقیاس هستند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در بیشتر موارد این واحدها توان تولید رقابتی‬ ‫ندارند‪ .‬واحدهای صنعت��ی کوچک مقیاس به دلیل‬ ‫ت��وان پایین��ی که دارن��د‪ ،‬نمی توانن��د در صادرات‬ ‫عملکرد مناسبی داشته باشند‪.‬‬ ‫البت��ه در این بین واحدهایی هس��تند که موفق‬ ‫عمل می کنند اما بیشتر واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫و متوسط در این زمینه مشکالتی دارند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬برای بازده بیش��تر این تسهیالت‬ ‫بای��د سیاس��ت گذاری ها به س��مت تولی��د رقابتی‬ ‫و صادرات��ی متمایل ش��ود‪ .‬اگر واحده��ا بتوانند با‬ ‫فناوری روز تولید داش��ته باشند‪ ،‬طبیعی است که‬ ‫نرخ تمام ش��ده انها کاهش خواه��د یافت‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن‪ ،‬بازگش��ت س��رمایه ب��ه بانک ه��ا مطمئن تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعتی با بیان اینکه بانک ها این‬ ‫تسهیالت را با اس��تقبال زیادی پرداخت می کنند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬برخ��ی از واحده��ای صنعتی ب��ه بانک ها‬ ‫بدهکار هس��تند و زمانی که قانون اجازه اس��تفاده‬ ‫از تس��هیالت ارزان قیم��ت را می ده��د صاحب��ان‬ ‫صنایع ترجیح می دهند از این تس��هیالت استفاده‬ ‫و بدهی های گذشته را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫به این دلیل بانک ها در ارائه این تسهیالت سریع‬ ‫عمل می کنند‪ .‬این موضوع باعث می شود تسهیالت‬ ‫ب��ه محلی که ب��رای ان در نظر گرفته ش��ده وارد‬ ‫نشود و اینده صنعتی کشور را دچار نوعی تشویش‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫جاللی با اشاره به لزوم صادرات محوری تولید در‬ ‫کشور توضیح داد‪ :‬اگر واحدهای تولیدی بتوانند در‬ ‫بازار جهانی سهمی داشته باشند‪ ،‬طبیعی است که‬ ‫در داخل کشور نیز مورد اس��تقبال قرار می گیرند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط با توجه به ش��یوه تولید در کشور‪،‬‬ ‫افزایش دانش فنی و نوس��ازی ماش��ین االت تولید‬ ‫از جمله سیاست هایی اس��ت که می تواند به کشور‬ ‫کمک کند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬به نظر می رسد بهترین‬ ‫محل برای تس��هیالت دهی‪ ،‬نوس��ازی و بازس��ازی‬ ‫ارکان تولید در کشور است‪.‬‬ ‫اشتغالزایی ‪ ۶۸‬هزار نفری تعاونی ها‬ ‫مع��اون وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی از تش��کیل ‪۴‬هزار و ‪۱۴۰‬‬ ‫تعاونی جدید در س��ال گذش��ته با‬ ‫ظرفیت اش��تغالزایی ‪ ۶۸‬ه��زار نفر‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به‬ ‫نق��ل از روابط عمومی وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی‪ ،‬س��ید حمید‬ ‫کالنتری گزارش��ی از عملکرد بخش‬ ‫تعاون در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬داد و گفت‪:‬‬ ‫عملک��رد تعاونی ها در س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫نس��بت ب��ه س��ال ‪ ۹ ،۱۳۹۵‬درصد‬ ‫رش��د داش��ته و از مجموع ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۱۴۰‬تعاونی جدید در سال گذشته‬ ‫‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تعاون��ی تولی��دی‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی رش��د تعاونی های تولیدی‬ ‫نس��بت به سال ‪ ۱۳۹۵‬را ‪ ۲۱‬درصد‬ ‫بیان کرد و ان را نش��انگر گرایش به‬ ‫سمت فعالیت های تولیدی دانست‪.‬‬ ‫کالنت��ری از تاس��یس ‪ ۲۰‬تعاونی‬ ‫فراگیر ملی در س��ال گذش��ته خبر‬ ‫داد و عضویت انها را ‪ ۲‬هزار و ‪۳۵۰‬‬ ‫تعاونی عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ۶۲ ،‬تعاونی توس��عه‬ ‫عمران��ی در ‪ ۶۲‬شهرس��تان ثبت و‬ ‫ایجاد شده که ‪ ۲۵‬تعاونی با عضویت‬ ‫‪ ۲۶‬هزار نفر مربوط به سال گذشته‬ ‫بوده و بیش از ‪ ۱۸۹۰‬نفر اشتغالزایی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی با اشاره به تاسیس ‪۱۱۰۰‬‬ ‫تعاون��ی در ح��وزه خدم��ات و ‪۲۴‬‬ ‫تعاونی در ح��وزه حمل ونقل‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪ ۸۴۳‬نفر عضو این تعاونی ها هستند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 3‬خرداد ‪ 8 1397‬رمضان ‪ 24 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 398‬پیاپی ‪2371‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فناوری تایر و عملکرد خودرو‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫درخواست‬ ‫خودروسازان افزایش‬ ‫‪ 20‬درصدی قیمت‬ ‫محصوالت بود که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با افزایش ‪9/6‬‬ ‫درصد موافقت کرد‬ ‫که کمیسیون نیز با ان‬ ‫موافقت کرد‬ ‫صنعت خودرو در هفته ای که گذشت‬ ‫اخبار خوش برای خودرو های جدید‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تس��ت پژو ‪ ، ۳۰۱‬یکی دیگر از محصوالت مشترک‬ ‫ایران خ��ودرو و پژو پ��س از پ��ژو ‪ ،۲۰۰۸‬ورود ‪C3‬‬ ‫محصول مش��ترک سایپاسیتروئن‪ ،‬واکاوی تست های‬ ‫خودرویی و توجیه اقتصادی راه اندازی مراکز تس��ت‬ ‫در کش��ور و نتیج��ه رای گیری کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره افزایش نرخ‬ ‫خودروه��ا از جمله موضوع هایی بود که «گس��ترش‬ ‫صنعت» در هفته پایانی اردیبهشت به انها پرداخت‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��ماره نی��ز مطاب��ق روز پایانی ه��ر هفته‬ ‫چکیده ای از مهم ترین رویدادهای صنعت خودرو در‬ ‫هفته گذشته مورد بازخوانی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹محصولی جدید برای نیمه دوم سال‬ ‫همان ط��ور که بارها تکرار ش��ده اس��ت‪ ،‬ش��رکت‬ ‫فرانس��وی پ��ژو پس از به س��رانجام رس��یدن برجام‬ ‫همکاری دوباره خود را با صنعت خودرو کش��ور اغاز‬ ‫ک��رد‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬قراردادهایی با گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو برای تولید ‪ ۲‬م��دل پژو ‪ ۲۰۰۸‬و ‪۳۰۱‬‬ ‫و نیز س��ایپا برای تولید ‪ C3‬بس��ته شده است‪ .‬یکی‬ ‫از کارشناسان ارشد خودرویی به «گسترش صنعت»‬ ‫خب��ر داد ک��ه ‪ ۳۰۱‬در مرحله ازمایش ق��رار دارد و‬ ‫بخش نخس��ت س��نجش این محصول در حال پایان‬ ‫اس��ت‪ .‬در ادامه‪ ،‬مرحله دوم ان نیز انجام خواهد شد‬ ‫و پس از موفقیت‪ ،‬تولید انبوه ان اغاز و به این ترتیب‬ ‫وارد بازار می ش��ود‪ .‬او در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ورود این خودرو به بازار چه زمانی خواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نیمه دوم امسال (به احتمال زیاد‪ ،‬اذر) ‪ ۳۰۱‬وارد بازار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارشناس ارش��د خودرویی کشور در ادامه به‬ ‫پژو ‪ ۲۰۰۸‬پرداخت و گفت‪ :‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬در حال تولید‬ ‫اس��ت و ت��ا امروز بیش از ‪ ۴‬هزار خ��ودرو تولید و به‬ ‫مشتریان تحویل داده شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫به مرور تیراژها افزایش می یابد‪ .‬برنامه این اس��ت که‬ ‫تا ‪ ۲‬س��ال اینده تیراژ مدل های جدید خودرویی به‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار دستگاه در سال برسد‪.‬‬ ‫در حال��ی که س��اخت پ��ژو ‪ ۲۰۰۸‬ب��ا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫داخلی س��ازی قطعات ش��روع ش��د و قرار اس��ت در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬به ‪ ۴۰‬درصد برس��د و نیز تولید پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫با ‪ ۵۰‬درصد س��اخت قطع��ات در داخل اغاز خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اما درباره پژو ‪ ۵۰۸‬این کارش��ناس خودرویی‬ ‫عنوان کرد که چون تیراژ محدودی دارد قرار نیست‬ ‫داخلی سازی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود نخس�تین محص�ول‬ ‫سایپاسیتروئن‬ ‫در قرارداده��ای خودروی��ی س��ایپا‪،‬‬ ‫خودرو ‪ C ۳‬یکی از محصوالت مشترک‬ ‫این خودروساز با همتایای فرانسوی اش‬ ‫اس��ت که ازم��ون ج��اده ای ان انجام‬ ‫ش��د‪ .‬به گفته مدیران سایپاسیتروئن‪،‬‬ ‫تاکید شریک فرانسوی بر تولید کیفی‬ ‫خودروها باعث ش��ده تا در گام نخست‬ ‫فقط ام��کان تولید خودروهایی با رنگ‬ ‫س��فید و سقف قرمز مهیا باشد‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که به دلیل ش��رایط ویژه‬ ‫ب��ازار ایران‪ ،‬تصمیم بر ان ش��ده تا در‬ ‫خط تولید ایران برای نخس��تین بار در‬ ‫جه��ان از پیش��رانه ‪ ۱/۶‬لیتری و ‪۱۶۳‬‬ ‫اسب بخاری موسوم به ‪ THP‬استفاده‬ ‫شود و بدین ترتیب شاهد خلق قدرتمندترین نسخه‬ ‫سیتروئن ‪ C ۳‬ویژه بازار ایران خواهیم بود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬می توان این هاچ بک ریزنقش را در زمره‬ ‫قدرتمندترین خودروهای مونتاژی در کش��ور قلمداد‬ ‫کرد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬به دلیل حضور دوباره سیتروئن‬ ‫در ایران‪ ،‬این شرکت خواهان خودنمایی قدرتمند در‬ ‫نخس��تین گام اس��ت به همین دلیل حساسیت های‬ ‫زی��ادی برای تولید باکیفیت این محصول وجود دارد‬ ‫ک��ه زمینه نظ��ارت دقیق و همه جانبه کارشناس��ان‬ ‫فرانس��وی را در خط تولید سایپاس��یتروئن به وجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعلی تولید ازمایش��ی ای��ن خودرو با‬ ‫ظرفیت روزی ‪ ۳‬دس��تگاه در خط تولید مش��ترک با‬ ‫چانگان ‪ CS ۳۵‬در س��ایپا کاش��ان انجام می ش��ود و‬ ‫قرار اس��ت به مرور با افزایش تولید و انتقال چانگان‬ ‫‪ CS ۳۵‬به خطوط تولید داخلی سایپا‪ ،‬خطوط تولید‬ ‫کاش��ان به محصوالت س��یتروئن اختصاص یابد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در نظر دارد تا در سال ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫دس��تگاه از این خودرو را تولی��د کند و پس از تیراژ‬ ‫تولید را افزایش دهد‪.‬‬ ‫در بحث داخلی س��ازی قطعات ان نیز بدنه خودرو‬ ‫وارد ای��ران می ش��ود‪ ،‬س��پس در س��ایت تولی��دی‬ ‫س��ایپا کاش��ان رنگ امیزی و مونت��اژ کامل قطعات‬ ‫ات��اق و ترمیم داخلی ان انجام می ش��ود‪ .‬رینگ ها و‬ ‫ایربامپرهای روی درها داخلی س��ازی ش��ده است و‬ ‫سایپاس��یتروئن ب��ا بیش از ‪ ۲۰۰‬قطعه س��از مختلف‬ ‫ب��رای تولید قطعات ای��ن خودرو ق��رارداد همکاری‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین در بحث بومی س��ازی خودرو برنامه این‬ ‫اس��ت ک��ه در بلندمدت میزان داخلی س��ازی به ‪۴۰‬‬ ‫درصد و پس از ان تا ‪ ۷۰‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی سایپاس��یتروئن قیمتی در حدود‬ ‫‪ ۱۲۰‬ت��ا ‪ ۱۳۰‬میلی��ون توم��ان برای ای��ن هاچ بک‬ ‫ریزنقش در نظر گرفته که مرحله نخست پیش فروش‬ ‫این خودرو با تکمیل ظرفیت به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۸۰‬درصد درخواست قطعه سازان‬ ‫یکی از مس��ائل مطرح در صنعت خودکفایی است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬بومی س��ازی قطع��ات خودروه��ا یکی از‬ ‫دغدغه های صنعت خودرو کش��ور بوده که بر اساس‬ ‫مصوب��ات‪ ،‬این امر باید با ‪ ۴۰‬درصد س��اخت قطعات‬ ‫اغ��از ش��ود و به ‪ ۷۰‬درصد برس��د‪ .‬اما قطعه س��ازان‬ ‫معتقدند عمق س��اخت داخل باید ‪ ۸۰‬درصد باشد تا‬ ‫به معنی واقعی خودکفایی حاصل شود‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش درباره داخلی سازی قطعات‬ ‫گف��ت‪ :‬نظر فعاالن صنعت قطعه کش��ور‬ ‫این اس��ت ک��ه داخلی س��ازی خودروها‬ ‫بای��د ب��ه ‪ ۸۰‬درصد برس��د‪ .‬در این باره‬ ‫نیز پیش��نهاد ش��د تعرفه ها ب��ه گونه ای‬ ‫وضع شود که ساخت ‪ ۸۰‬درصد قطعات‬ ‫به صرفه باشد؛ به این معنی که اگر تعرفه‬ ‫برخی قطعات پایین باش��د خودروس��از‬ ‫فربد زاوه‬ ‫انگیزه ای برای س��اخت داخ��ل نخواهد‬ ‫یکی از‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫دغدغه های‬ ‫او توضی��ح داد‪ :‬تعرف��ه قطعات��ی که‬ ‫راه اندازی مرکز تست داخلی سازی نمی شود و جزو ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫خودرو‬ ‫باقی مانده هس��تند (با عمق س��اخت ‪۶۰‬‬ ‫به روز نگه داشتن‬ ‫درصد) ‪ ۱۵‬درصد است‪ .‬پیشنهاد فعاالن‬ ‫ان است که‬ ‫صنعت قطعه این اس��ت ک��ه تعرفه ‪۱۵‬‬ ‫برای ما توجیه‬ ‫درصدی برای ‪ ۲۰‬درصد قطعات (با عمق‬ ‫اقتصادی ندارد‬ ‫س��اخت ‪ ۸۰‬درصد قطعات) باش��د و به‬ ‫این ترتیب ب��رای قطعات زیر ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫تعرفه ها ‪ ۳۲‬درصد تعیین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی مراکز سنجش‬ ‫یک��ی از دغدغه ه��ای تولی��د محص��والت جدید‪،‬‬ ‫س��نجش انهاس��ت که برخ��ی در داخ��ل و بعضی‬ ‫دیگر خارج از کش��ور انجام می ش��ود‪ .‬در زمینه انواع‬ ‫تس��ت خودرو یکی از کارشناس��ان به معقول نبودن‬ ‫راه اندازی برخی از مراکز س��نجش در کش��ور اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬خواب سرمایه برای ازمایش یک خودرو‬ ‫جدید که ممکن اس��ت ‪ ۳‬یا ‪ ۵‬سال یک بار در کشور‬ ‫اتفاق بیفتد‪ ،‬منطقی و معقول نیست‪.‬‬ ‫فربد زاوه گفت‪ :‬سنجش های خودرویی تعریف های‬ ‫مختل��ف از تس��ت دوام‪ ،‬کیفی��ت قطعات و تس��ت‬ ‫اس��تانداردها دارد‪ .‬به طور عموم‪ ،‬طراحان خودرو ان‬ ‫را در جاه��ای مختلف م��ورد ازمایش قرار می دهند‪.‬‬ ‫به طور مث��ال‪ ۲۰۶ ،‬صندوق دار همزم��ان در ایران‪،‬‬ ‫ش��مال اروپا و مناطق گرمس��یری و افریقای جنوبی‬ ‫ازمایش شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یک��ی از معروف ترین مراکز تس��ت در‬ ‫جهان‪ ،‬اس��پانیا (ایلیادا) اس��ت‪ .‬انگلستان و المان نیز‬ ‫این مراکز را دارند و گاهی ش��اهد هستیم خودرویی‬ ‫المانی یا ایتالیایی در ایلیادای اسپانیا مورد سنجش‬ ‫تصادف قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬یک��ی از دغدغه ه��ای راه اندازی‬ ‫چنین مراکزی به روز نگه داش��تن انها است‪ .‬اگر قرار‬ ‫است هر ‪ ۵‬سال یک بار سنجش شود‪ ،‬بهتر است در‬ ‫س��ایر مراکز دنیا باشد که تجهیزات ان فراهم بوده و‬ ‫درگیر تحریم و سایر مشکالت نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان درخواست افزایش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫رس��می خ��ودرو در کارخانه ثابت باق��ی مانده که با‬ ‫توجه به شرایط موجود‪ ،‬تقاضای افزایش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫داش��تند‪ .‬در این باره وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نپذیرفته و با افزای��ش ‪ ۹/۶‬درصد موافقت کرده بود‬ ‫که کمیسیون نیز با ان موافقت کرد‪.‬‬ ‫در بحث خودروهای وارداتی نیز همچنان س��امانه‬ ‫ثبت س��فارش بسته است‪ .‬گرمابی در این باره گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر درباره تغییراتی که در بحث دالر وجود‬ ‫داشت ثبتارش باز نیست تا تصمیم نهایی گرفته شود‬ ‫و چون در ‪ ۲‬سال گذشته تفاوت نرخ ارز مبادله ای و‬ ‫ازاد کم بوده و بر اساس گفته خود فعاالن این صنف‪،‬‬ ‫از ارز ازاد اس��تفاده می شده امروز با تک نرخی شدن‬ ‫ارز ابت��دا بای��د در این باره تصمیم گیری ش��ود زیرا‬ ‫س��همیه ای برای انها در دالر ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تومان‬ ‫درنظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫وی درباره زمان نهایی شدن این مسئله نیز عنوان‬ ‫کرد‪ :‬این امر بس��تگی به سیاس��ت دول��ت دارد که‬ ‫بخواهد ب��ا توجه به منابع ارزی ک��ه در اختیار دارد‬ ‫چه س��همی را ب��رای ورود خودروه��ای وارداتی در‬ ‫نظ��ر بگیرد و از انجا که س��امانه نیما (نظام یکپارچه‬ ‫معامالت ارزی) به تازگ��ی فعالیت خود را اغاز کرده‬ ‫اس��ت نیاز به زمان دارد تا ج��ا بیفتد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫پس از براورد منابع ارزی سیاس��ت های جدید اتخاذ‬ ‫ش��ود‪ .‬باید تصمیم گرفت که ایا قرار اس��ت همچون‬ ‫گذش��ته واردات خودرو انجام ش��ود یا در این زمینه‬ ‫تعدیلی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫همچنین ب��رای رس��یدگی به مش��کالت صنعت‬ ‫خودرو گرمابی از تش��کیل کارگروهی برای رسیدگی‬ ‫ب��ه این امر خبر داد و گفت‪ :‬در جلس��ه کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی مشکالت‬ ‫خودروس��ازان مطرح و قرار شد برای رفع چالش های‬ ‫خودروسازان و قطعه سازان کارگروهی تعیین شود تا‬ ‫مجلس نیز در رفع مش��کالت همراه با خودروسازان‬ ‫کمک کند تا این صنعتگران روی ثبات نرخ خودرو و‬ ‫کیفیت بیشتر کار کنند‪.‬‬ ‫صنعتگ��ران فع��ال حوزه خ��ودرو و قطع��ه عنوان‬ ‫می کنند ب��ا وجود افزایش قیمت ه��ا در بخش مواد‬ ‫اولی��ه‪ ،‬قیمت ه��ا در محصول نهایی (خ��ودرو) و نیز‬ ‫قطع��ات ان افزای��ش نیافته و انها همچن��ان با نرخ‬ ‫س��ال های قبل محصوالت خ��ود را به ب��ازار عرضه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در روزهای نخس��ت س��ال ش��اهد بودیم که نرخ‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۲‬برابری نرخ مواد اولیه‬ ‫خودروها به نس��بت از سوی خودروس��ازان افزایش‬ ‫در بحث افزایش ‪ ۹/۶‬درص��دی نظرهای مختلفی‬ ‫یافت که این امر باعث اعتراض برخی نهادها از جمله‬ ‫وجود دارد و یکی از تامین کنندگان قطعات کش��ور‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و نمایندگان کمیس��یون‬ ‫معتقد اس��ت با این افزایش خالهای موجود پوشش‬ ‫صنایع و معادن ش��د‪ .‬البته در کنار مخالفان افزایش‬ ‫داده نمی ش��ود‪ .‬رض��ا رضایی گف��ت‪ :‬رعایت حقوق‬ ‫نرخ خودروها برخی از نمایندگان این کمیسیون نیز‬ ‫مصرف کننده قابل احترام و پیگیری است اما در ‪ ۶‬ماه‬ ‫مواف��ق این ام��ر بودند زیرا معتقدند ب��ا افزایش نرخ‬ ‫دوم س��ال ‪ ۹۶‬به ویژه در ‪ ۴‬ماه پایانی سال و ماه های‬ ‫مواد اولیه و نیز نوس��ان های ارزی و باال رفتن ساالنه‬ ‫اغازی��ن س��ال ‪ ۹۷‬مواد اولیه بی��ن ‪ ۳۵‬تا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫دستمزدها و حامل های انرژی صنعتگران حق دارند‬ ‫افزایش نرخ داش��ت‪ .‬با این افزایش ‪ ۲‬برابر نمی تواند‬ ‫نرخ محصوالت خود را باال ببرند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۹/۶‬درصدی نتیجه بخش باشد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر‬ ‫رییس پیشین انجمن سازندگان قطعات‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز اعالم کرد‪:‬‬ ‫و مجموعه ه��ای خودرویی در پاس��خ به‬ ‫خودروس��ازان فق��ط می توانند افزایش‬ ‫این پرس��ش ک��ه چگونه می ت��وان این‬ ‫ن��رخ ‪ ۹/۶‬درصدی ب��رای خودروهای‬ ‫تضاده��ا را رفع ک��رد ک��ه تولیدکننده‬ ‫داخل��ی داش��ته باش��ند و در ص��ورت‬ ‫و مصرف کنن��ده متضرر نش��وند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مش��اهده تخلف هایی در این امر با ان‬ ‫دولت بای��د ورود کن��د و در این باره یا‬ ‫برخورد خواهد ش��د‪ .‬در نهایت مجلس‬ ‫رضا رضایی‬ ‫به م��ردم در خرید خ��ودرو کمک کند‬ ‫شورای اس�لامی با تش��کیل جلسه ای‬ ‫با افزایش‬ ‫ی��ا به تولیدکننده‪ .‬به ای��ن ترتیب مانند‬ ‫تصمیم نهایی را در این باره گرفت‪.‬‬ ‫نرخ مواد‬ ‫سایر کشورها که دولت برای اینکه اقشار‬ ‫حمی��د گرماب��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫اولیه مورد نیاز‬ ‫کم درامد بتوانند خودرو خریداری کنند‪،‬‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫این گونه‬ ‫تس��هیالتی را لحاظ کند و وام های ‪ ۴‬تا‬ ‫درب��اره تصمی��م نهایی مجل��س برای‬ ‫نیست که‬ ‫‪ ۵‬درصدی با در نظر گرفتن بازپرداخت‬ ‫افزایش نرخ خودروها گفت‪ :‬درخواستی‬ ‫تولید محصول‬ ‫‪ ۱۰‬ساله بدهد‪.‬‬ ‫که خودروسازان برای افزایش قیمت ها‬ ‫نهایی با نرخ کمتر‬ ‫او گفت‪ :‬با افزایش نرخ مواد اولیه مورد‬ ‫داش��تند‪ ،‬با توجه به این بود که بیشتر‬ ‫تمام شود‬ ‫نیاز این گونه نیس��ت که تولید محصول‬ ‫نهادهای تولیدی نس��بت به س��ال ‪۹۵‬‬ ‫نهایی با نرخ کمتر تمام شود‪.‬‬ ‫افزایش قابل توجهی داش��تند‪ .‬اما نرخ‬ ‫تایر‪ ،‬صنعتی بسیار پیچیده‬ ‫است زیرا بین ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۳‬ماده‬ ‫ب��ا یکدیگر مخلوط می ش��ود‬ ‫تا الستیک س��اخته شود‪ .‬در‬ ‫نتیج��ه‪ ،‬فن��اوری وی��ژه خود‬ ‫را دارد‪ .‬تای��ر تنها وس��یله ای‬ ‫است که کل خودرو را با جاده‬ ‫مصطفی تنها‬ ‫مرتبط می کند و خودروس��وار‬ ‫ه��ر فرم��ان و خواس��ته ای سخنگوی انجمن صنعت‬ ‫تایر‬ ‫که داش��ته یا خ��ودرو در ان‬ ‫طراح��ی ش��ده باش��د باید از‬ ‫طریق تایر اعمال کند‪.‬‬ ‫تایر پای خودرو اس��ت‪ .‬بنابراین همپای خودرو فناوری ان‬ ‫پیچیده تر می ش��ود و در بعضی مواقع حتی تغییرات فناوری‬ ‫ان از خودرو سرعت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫تایر ب��رای مدل های مختلف مورد اس��تفاده قرار می گیرد‬ ‫ام��ا تغییرات فناوری در تایرها نیز در جریان اس��ت‪ .‬نس��ل‬ ‫فناوری تایرهایی که امروز در خودروها اس��تفاده می ش��وند‬ ‫با نس��ل الس��تیک هایی که به طور نمونه‪ ،‬در س��ال ‪۱۳۴۰‬‬ ‫اس��تفاده می ش��دند‪ ،‬متفاوت اند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬سطوح فناوری‬ ‫متحول می ش��ود و این تغییرات پیوس��ته در حال رخ دادن‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین وزن خودرو و سرعت ان با اضافه شدن اپشن های‬ ‫مختلف در طول سال های گذشته افزایش یافته در حالی که‬ ‫زمان��ی در بهتری��ن جاده ها‪ ،‬خودروها نمی توانس��تند از ‪۸۰‬‬ ‫کیلومتر در ساعت بیشتر سرعت داشته باشند‪ .‬اینکه خودرو‬ ‫در مدت چند ثانیه از حالت س��کون به شتاب ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫در ساعت می رسد به دلیل مشخصه های تایر است که بر این‬ ‫امر تاثیر گذاش��ته است زیرا تایر باید مقاومت الزم را داشته‬ ‫ن رو‪ ،‬نسل فناوری تایرها با‬ ‫باشد تا این امر محقق شود‪ .‬از ای ‬ ‫گذشت زمان تغییر می کند‪.‬‬ ‫حت��ی جنس تایر بر میزان س��وخت تاثیر ‪ ۲‬درصدی دارد‬ ‫به این معنی که مقاومت غلطشی (‪)Rolling resistance‬‬ ‫تایر باید کاهش پیدا کند ضمن اینکه همزمان چس��بندگی‬ ‫ان‪ ،‬با استاندارد جدید‪ ،‬به سطح جاده افزایش یابد و این دو‬ ‫امر باید در جهت مخالف یکدیگر باشند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه امروز در ش��هرهای م��درن اتوبان ها به‬ ‫خیابان ها اضافه شده اند‪ ،‬صدای بسیار زیادی ناشی از حرکت‬ ‫خودروها ایجاد می ش��ود که اس��تانداردهای جدید تایر (نویز‬ ‫الس��تیک) کمک بسیاری به کاهش انها می کند (صدای تایر‬ ‫باید زیر ‪ ۷۲‬دسیبل باشد)‪.‬‬ ‫البته این اس��تاندارد تنها برای تای��ر نبوده بلکه برای تمام‬ ‫اج��زای خودرو و قطع��ات دیگر نیز در حال اجباری ش��دن‬ ‫اس��ت تا به این ترتیب صدای تولید ش��ده از اجزای مختلف‬ ‫خ��ودرو و در نتیجه‪ ،‬الودگی صوت��ی کاهش پیدا کند‪ .‬البته‬ ‫س��طح جاده ها نیز در این امر مهم اس��ت زیرا اصطکاک تایر‬ ‫در سطح جاده فقط مربوط به ان نبوده و به جنس و کیفیت‬ ‫جاده نیز بستگی دارد‪.‬‬ ‫درواقع اس��تانداردها ب��رای کارایی و کارام��دی بهتر این‬ ‫محصول در دنیا وضع و اجرا می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رکورد کاهش زمان انتظار‬ ‫امداد خودرو ایران ثبت شد‬ ‫رکورد کاهش��ی زمان انتظ��ار امدادخودرو ای��ران در ‪۳۰‬‬ ‫اردیبهشت با زمان ‪ ۲۲‬دقیقه و ‪ ۲۵‬ثانیه به ثبت رسید‪.‬‬ ‫پیش از س��ال جدید‪ ،‬گروه امدادخ��ودرو ایران با تدابیری‬ ‫که مدیران ان اندیش��یدند به نوعی تحول هایی در ان برای‬ ‫خدمات دهی بیش��تر و بهتر مش��تریان به وجود امد‪ .‬اضافه‬ ‫ک��ردن برخی مولفه ه��ای جدید در زمین��ه خدمات دهی به‬ ‫صاحبان خودرو در همین راس��تا ب��ود‪ .‬همچنین با توجه به‬ ‫گرفت��ن بازخوردها نتایج عملکرده��ا خوب ارزیابی و موجب‬ ‫رضایت بیشتر مشتریان شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬امدادخودرو ایران ب��ه دنبال کوتاه کردن فاصله‬ ‫انتظ��ار و خدمات دهی خود به ثبت رکوردهای تازه پرداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش مرک��ز ارتباطات امدادخودرو ایران‪ ،‬این کاهش‬ ‫زم��ان انتظار و ثبت رک��ورد جدید در حالی ب��ود که تعداد‬ ‫خدمات امدادی ارائه شده‪ ،‬روال معمول را طی کرده است‪.‬‬ ‫میانگین زمان انتظار خدمات دهی امدادخودرو ایران در ‪۲‬‬ ‫ماه نخست امسال ‪ ۲۴‬دقیقه و ‪ ۵۸‬ثانیه بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن کاه��ش زم��ان انتظ��ار در نتیج��ه برنامه ریزی های‬ ‫هدفمند و در راس��تای اقدام های امدادخودرو ایران با هدف‬ ‫هوشمندس��ازی خدمات امدادی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬نصب‬ ‫جی پ��ی اس روی تم��ام ناوگان ام��دادی و اعزام هوش��مند‬ ‫امدادگر با استفاده از نقشه از جمله این اقدام ها است‪.‬‬ ‫امدادخ��ودرو ای��ران با یک ه��زار و ‪ ۵۰۰‬ن��اوگان امدادی‬ ‫ب��ه عنوان بزرگتری��ن ناوگان امدادخودروی��ی‪ ،‬خدمات دهی‬ ‫امدادی به محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو و در صورت‬ ‫نیاز خودروهای غیر ایران خودرویی را در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫مشاوره تلفنی‪ ،‬امداد بالینی و حمل‪ ،‬امداد پالس‪ ،‬سرویس‬ ‫در محل و خدمات بنزین و الستیک از جمله خدمات متنوع‬ ‫امدادخودرو ایران در سراس��ر کش��ور‪ ،‬در ط��ول هفته و ‪۲۴‬‬ ‫ساعت شبانه روز است‪.‬‬ ‫هموطن��ان در صورت نیاز ب��ه دریافت خدم��ات امدادی‬ ‫می توانن��د ب��ا ش��ماره تلف��ن ‪ 0۹۶۴۴0‬تم��اس بگیرند یا‬ ‫درخواست امداد را از طریق اپلیکیشن ایساکو ثبت کنند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 398‬پیاپی ‪2371‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 3‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬رمضان‪1439‬‬ ‫‪ 24‬مه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اقدام های زیربنایی برای توسعه صادرات صنایع کوچک نشان داد‬ ‫امادگی شهرک های صنعتی برای استقرار گمرک‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش هزینه تولید و صادرات‬ ‫پیش شرط رقابت پذیری‬ ‫کاهش هزینه و شتاب در واردات‬ ‫م��واد اولیه و ص��ادرات محصوالت‬ ‫ب��دون ش��ک می تواند نق��ش قابل‬ ‫توجه��ی در کاهش نرخ تمام ش��ده‬ ‫داشته باش��د‪ .‬همچنین قیمت های‬ ‫رقابتی برای صنایع تولیدی مستقر‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی ایجاد‬ ‫محمد جواد بگی‬ ‫کند‪ .‬به همین منظور ضروری است‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫صادرات‬ ‫نگاه وی��ژه ای به مراح��ل‬ ‫شهرک های صنعتی اصفهان‬ ‫کاال و واردات مواد اولیه و کاالهای‬ ‫س��رمایه ای به ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی داشته باشیم‪.‬‬ ‫از تیر سال گذشته بخشنامه گمرک اجرایی شده است به طوری‬ ‫که ب��ه جز صادرات چند محصول انگشت ش��مار نفتی‪ ،‬صادرات و‬ ‫واردات اغل��ب محصوالت و م��واد اولیه به ص��ورت الکترونیکی و‬ ‫ب��دون نیاز به حضور در محل گمرک انجام خواهد ش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫ضرورتی ب��رای ایجاد پایانه های گمرکی در ش��هرک های صنعتی‬ ‫وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫الکترونیکی ش��دن مراح��ل ص��ادرات و واردات کاال را می توان‬ ‫بو کار کشور و کاهش‬ ‫اقدام و گام مثبتی در تس��هیل فضای کس�� ‬ ‫هزینه ه��ای تولید برش��مرد به طوری که متقاضی��ان واردات کاال‬ ‫و م��واد اولی��ه نیز می توانند ب��ا یک بار مراجعه ب��ه گمرک و ارائه‬ ‫درخواس��ت و طی فرایند تعریف انبارهای اختصاصی در هر واحد‬ ‫صنعتی‪ ،‬تمام واردات خ��ود را بدون مراجعه های بعدی به گمرک‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫بدون ش��ک با اجرای مناسب این طرح می توان به زودی شاهد‬ ‫افزایش قدرت رقابت پذیری در کاالهای صادراتی و در نتیجه‪ ،‬رشد‬ ‫صادرات اس��تان و کش��ور و همچنین کاهش قاب��ل توجه واردات‬ ‫کاالی قاچاق بود‪.‬‬ ‫در شرایط موجود‪ ،‬چنانچه تولید کنندگان کشور رویکرد صادراتی‬ ‫را در اولوی��ت امور خود قرار دهند‪ ،‬نه تنها با کاهش بازارهای خود‬ ‫روبه رو نخواهند ش��د بلک��ه از رکود موجود در کش��ور نیز رهایی‬ ‫خواهن��د یافت‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬بدون تولید محصوالت رقابتی‪،‬‬ ‫ان��دک بازار داخل را نیز به رقیب��ان قدرتمند خارجی خود واگذار‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تشریح امور قیمت گذاری‬ ‫در شهرک های صنعتی لرستان‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان لرس��تان در دیدار با رییس کانون‬ ‫کارشناسان رسمی دادگستری لرستان به‬ ‫نحوه ارجاع و همکاری کانون و کارشناسان‬ ‫رسمی مرتبط در امور قیمت گذاری اراضی‬ ‫در مالکیت شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫لرس��تان پرداختند‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫لرستان‪ ،‬بختیار رازانی اظهار کرد‪ :‬در این جلسه که با حضور رییس‬ ‫و مدیران کانون کارشناس��ان رسمی دادگستری استان لرستان در‬ ‫محل دفتر این ش��رکت برگزار ش��د زمینه های همکاری متقابل و‬ ‫نح��وه ارجاع و همکاری کانون و کارشناس��ان رس��می مرتبط در‬ ‫امور قیمت گذاری اراضی در مالکیت ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫لرستان مورد بررس��ی قرار گرفت‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان لرستان ادامه داد‪ :‬تش��ریح وضعیت قیمت گذاری‬ ‫حقوق انتفاع قراردادهای ش��رکت در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫و توجه کارشناس��ان ب��ه ارزیابی مالکیت معن��وی و ارزش گذاری‬ ‫خدم��ات مرتبط با ح��ق انتفاع واحدهای صنعت��ی به ویژه در امور‬ ‫ارجاعی بانک ها به کارشناس��ان ازجمله مباحث مطرح شده در این‬ ‫جلسه بوده است‪ .‬رازانی اضافه کرد‪ :‬همه موارد مشمول کارشناسی‬ ‫مرتبط با شرکت شهرک های صنعتی به صورت مستقیم به کانون‬ ‫کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده خواهد شد‪.‬‬ ‫خرداد سال گذشته بود که علی یزدانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سابق سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران از ام��کان اس��تقرار پایانه ه��ای گمرک��ی در‬ ‫ش��هرک های صنعتی مس��تعد خبر داد‪ .‬قرار بود در‬ ‫این زمینه تفاهمنامه ای بین سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران با گمرک کش��ور به‬ ‫امضا برس��د اما تا کنون دفتر گمرک در هیچ کدام از‬ ‫شهرک های صنعتی مستقر نشده است‪.‬‬ ‫واردات م��واد اولی��ه هزینه های بس��یار گمرکی را‬ ‫به همراه دارد و هر چه مس��یر دسترس��ی واحدهای‬ ‫صنعتی به مواد اولیه با استفاده از خطوط مواصالتی‬ ‫کوتاه شود‪ ،‬هزینه های تولید نیز کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫به عالوه اینکه در زمان هم صرفه جویی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫وجود بندر خش��ک و خطوط ریل��ی هر دو می تواند‬ ‫تکمیل کننده زیرس��اخت های توس��عه صنعتی باشد‬ ‫چراک��ه میزان تردد کمت��ر و ایمنی و اش��تغال نیز‬ ‫بیشتر می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که سال گذش��ته صادرات ‪۲‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۱۸۰‬میلیون دالری محصوالت واحدهای‬ ‫صنعتی مس��تقر در ش��هرک های صنعت��ی به ثبت‬ ‫رسیده و برای امسال نیز افزایش صادرات‪ ۴ ،‬میلیارد‬ ‫دالر هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند فروش محصول در بازارهای‬ ‫داخل��ی و خارجی اخرین مرحله از تولید اس��ت که‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط در ان چالش دارند‪ .‬نبود‬ ‫ام��کان صادرات مس��تقیم و انجام ام��ور گمرکی در‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی یک��ی از این چالش ها‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که وج��ود دفاتر گمرک‬ ‫و پایانه های صادراتی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫ب��ه عنوان ابزاری ب��رای اسان س��ازی روند صادرات‬ ‫در بخ��ش صنایع کوچک و متوس��ط کش��ور مطرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته ح��دود ‪ ۵‬هزار واح��د صنعتی‬ ‫صادرات مح��ور در ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی‬ ‫کش��ور شناسایی ش��د که از این تعداد فقط ‪۱۲00‬‬ ‫واحد صنعتی مدارک و اس��ناد خود را برای بررسی‬ ‫عملکرد به س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران تحویل دادند در نهایت نیز فقط ‪۳۱0‬‬ ‫واحد صنعتی صادرکننده برتر در س��ال ‪ ۹۶‬معرفی‬ ‫ش��دند‪ .‬هرچند این تعداد واحد صنعتی برای حدود‬ ‫ی��ک میلی��ون نفر در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی‬ ‫اش��تغال ایجاد کرده اما بعضی از انها صادرات محور‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬این صنایع برای رونق تولید و افزایش‬ ‫میزان تولید کش��ور توجه مس��ئوالن را جلب کرده‬ ‫است به طوری که سازمان توسعه تجارت با همکاری‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫قرار است زمینه تسهیل صادرات ‪ ۴‬میلیارد دالری را‬ ‫از ش��هرک ها و نواحی صنعتی کشور در سال جاری‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫یکی از این زیرس��اخت های اسان سازی صادرات‬ ‫وجود دفات��ر گمرک برای کاه��ش هزینه و زمان و‬ ‫امکان صادرات مستقیم از شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫سید مرتضی نیرومند اسکویی‬ ‫محمدرضا قاهری بدر‬ ‫سیدافشین گنج بخش‬ ‫بر اساس قانون برنامه‬ ‫پنجم توسعه‪ ،‬در صورت‬ ‫ایجاد منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬استقرار گمرک‬ ‫الزامی است‪ .‬وجود دفتر‬ ‫گمرک در شهرک های‬ ‫صنعتی‪ ،‬هزینه های‬ ‫حمل ونقل کاال را کاهش‬ ‫می دهد و اسان سازی‬ ‫صادرات از صنایع کوچک‬ ‫را به همراه دارد‬ ‫نخست باید درگاه و پنجره‬ ‫واحد راه بیفتد‪ ،‬سپس در‬ ‫قدم دوم دفتر گمرک در‬ ‫شهرک های صنعتی مستقر‬ ‫شود‪ .‬روند استقرار‬ ‫پایانه های صادراتی‬ ‫خوب پیش رفته است و‬ ‫با سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران کارهای مربوط به ان‬ ‫انجام شده و مجوزهای ان‬ ‫در حال صدور است‬ ‫استقرار ساختمان‬ ‫گمرک در شهرک های‬ ‫صنعتی مزیتی‬ ‫برای توسعه صادرات‬ ‫صنایع کوچک است‪.‬‬ ‫اکنون این امادگی‬ ‫وجود دارد‬ ‫تا ساختمان گمرک‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫سراسر کشور‬ ‫نیز مستقر شود‬ ‫‹ ‹زیرساختی برای توسعه صادرات‬ ‫اقدام های الزم برای س��اخت دفتر ارزیابی گمرک‬ ‫در ش��هرک صنعتی شاهرود در استان سمنان انجام‬ ‫شده و این س��اختمان در اس��تانه بهره برداری قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پیش از این نیز س��اخت گمرک ش��هرک صنعتی‬ ‫خی��ام در اس��تان خراس��ان رضوی اغاز ش��ده بود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د راه ان��دازی دفات��ر ارزیاب��ی‬ ‫گمرک بر ش��هرک های صنعتی بر ثب��ت اظهارنامه‬ ‫گمرکی‪ ،‬کاهش هزینه های ورود مواد اولیه و خروج‬ ‫محصوالت تولیدی تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬سیدافش��ین گنج بخش‪ ،‬مش��اور‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ای��ران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫تاکید کرد‪ :‬استقرار ساختمان گمرک در شهرک های‬ ‫صنعتی مزیتی برای توسعه صادرات صنایع کوچک‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته گنج بخ��ش‪ ،‬این امادگی وج��ود دارد تا‬ ‫س��اختمان گمرک در ش��هرک های صنعتی سراسر‬ ‫کش��ور نیز مستقر شود‪ .‬مش��اور مدیرعامل سازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران با‬ ‫اش��اره به اماده سازی فازهای عملیاتی ‪ ۲‬و ‪ ۳‬منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی س��منان تصریح کرد‪ :‬هماهنگی های‬ ‫الزم برای اس��تقرار دفتر گمرک در این منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی انجام ش��ده و اماده س��ازی ان در مراحل‬ ‫پایانی اس��ت ک��ه با تکمی��ل این دفت��ر گمرک به‬ ‫زودی جذب سرمایه گذار در این منطقه اغاز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گنج بخش‪ ،‬سمنان را یکی از استان های برخوردار‬ ‫خواند و اظه��ار کرد‪ :‬این اس��تان در فاصله کمی از‬ ‫ش��هر تهران قرار دارد ضمن انکه در مس��یر عبوری‬ ‫اس��تان خراسان رضوی اس��ت و از این نظر موقعیت‬ ‫استراتژیکی داش��ته و می تواند گزینه مناسبی برای‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذاری های منطق��ه غ��رب تهران‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد ساختمان گمرک در بناب‬ ‫س��ید مرتضی نیرومند اسکویی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان اذربایجان ش��رقی‬ ‫نی��ز در گفت وگ��و با «گس��ترش صنع��ت» در این‬ ‫ب��اره اظهار ک��رد‪ :‬با حذف تش��ریفات زائد‪ ،‬صادرات‬ ‫کاال از گم��رگات اس��تان روان س��ازی خواهد ش��د‬ ‫و ب��ه ج��ای مراجع��ه صادرکنندگان ب��ه گمرکات‪،‬‬ ‫تجهیز ناحیه صنعتی «سنگتاب» به ماشین اتش نشانی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان مازندران گفت‪:‬‬ ‫س��ند تفکیکی ناحیه صنعتی س��نگتاب گرفته ش��ده و پروژه های‬ ‫بهینه س��ازی تصفیه خانه فاضالب و اس��تفاده دوباره از پساب این‬ ‫تصفیه خان��ه برای ابیاری فضای س��بز با اعتب��ار ‪ ۲‬میلیارد و ‪۶00‬‬ ‫میلیون ریال در حال انجام است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان مازندران‪ ،‬س��ید مصطفی موس��وی‬ ‫در جلس��ه س��تاد رفع موانع تولید اس��تان ک��ه در ناحیه صنعتی‬ ‫س��نگتاب برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هدف اصلی این ستاد از بازدید‬ ‫میدان��ی از واحده��ای تولی��دی و صنعتی‪ ،‬ش��ناخت چالش های‬ ‫واحده��ای فع��ال و نیمه فع��ال و تالش ب��رای رفع ای��ن موانع‪ ،‬با‬ ‫حض��ور مس��ئوالن نهاده��ای اجرای��ی و بانک های عامل اس��تان‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان مازندران افزود‪:‬‬ ‫نواحی صنعتی از وزارت جهاد کش��اورزی به ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی انتقال داده شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این شرکت با وجود اینکه منابع مالی برای زیرساخت‬ ‫نواحی صنعتی دیده نش��ده‪ ،‬پروژه هایی را برای تکمیل زیرساخت‬ ‫نواح��ی صنعتی انجام داده یا در دس��ت انج��ام دارد که در ناحیه‬ ‫صنعتی سنگتاب‪ ،‬دریافت سند تفکیکی و رنگ امیزی منبع هوایی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫موس��وی تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر نیز پروژه های بهینه س��ازی‬ ‫تصفیه خانه فاضالب و اس��تفاده دوباره از پس��اب تصفیه خانه برای‬ ‫ابیاری فضای س��بز با اعتب��ار ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۶00‬میلیون ریال در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان مازندران با اشاره‬ ‫به تجهیز ‪ ۱۱‬شهرک و ناحیه صنعتی استان به ماشین اتش نشانی‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توج��ه به خطرپذیر ب��ودن واحدهای تولیدی‬ ‫مس��تقر در ناحیه صنعتی س��نگتاب‪ ،‬تجهیز این ناحیه به ماشین‬ ‫اتش نشانی‪ ،‬در سال جاری انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫موس��وی با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی ظرفیت خوبی‬ ‫ب��رای تولید دارند اما با ظرفیت پایی��ن کار می کنند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این بازدیدها موانع و مش��کالت ب��ا همکاری نهادهای اجرایی و‬ ‫بانک های عامل استان برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رصد پروژه های عمرانی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان مازندران گفت‪:‬‬ ‫نظارت و کنترل پروژه ها ب��ه عنوان یک اصل در اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی در شهرک های صنعتی استان است‪.‬‬ ‫موس��وی اظهار کرد‪ :‬با توجه به حجم ب��االی پروژه های عمرانی‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان مازندران‪ ،‬به منظور مدیریت‬ ‫منسجم پروژه های عمرانی‪ ،‬نظارت و کنترل پروژه ها به عنوان یک‬ ‫اصل در راس برنامه های شرکت قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان مازندران افزود‪:‬‬ ‫دفتـر نظارت و کنترل پروژه های عمرانی‪ ،‬با راه اندازی و ایجاد بانک‬ ‫اطالعاتی پروژه ها‪ ،‬همواره درحال رصد و ارزیابی ان قرار دارد‪.‬‬ ‫موسوی با اشاره به اهمیت جمع اوری اطالعات پروژه های عمرانی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬با توجه به اهمیت جم��ع اوری داده ها و اطالعات در‬ ‫پروژه های در دست اجرا و با بکارگیری کارشناسان و ناظران پروژه‪،‬‬ ‫اطالعات خام و به روز پروژه ها جمع اوری و ثبت می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان مازندران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬س��رعت‪ ،‬دق��ت‪ ،‬صرفه جویی در وقت و هزین��ه و کیفیت در‬ ‫اجرای پروژه های عمرانی‪ ،‬همواره لحاظ و رعایت می شود‪.‬‬ ‫موس��وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر ‪ 6۱‬پروژه عمرانی در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی اس��تان در دس��ت اجرا اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان مازن��دران گفت‪ :‬اجرای زیرس��اخت‬ ‫ش��هرک ها به عن��وان اصلی ترین برنامه ش��رکت ب��وده و با توجه‬ ‫ب��ه تدوی��ن برنام��ه عملیاتی و تامی��ن منابع م��ورد نی��از‪ ،‬انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مس��ئوالن گمرک به صادرکنندگان مراجعه خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نیرومند اسکویی با اش��اره به اینکه خدمات دهی‬ ‫در دفاتر گمرک ‪ ۲۴‬ساعته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر اساس‬ ‫قانون برنامه پنجم توس��عه‪ ،‬در صورت ایجاد منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی‪ ،‬استقرار گمرک الزامی است و باید به‬ ‫ صورت کامل تجهیز شود‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت ک��ه وج��ود دفتر گم��رک در‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی‪ ،‬هزینه ه��ای حمل ونقل کاال‬ ‫را کاهش می دهد و اسان س��ازی صادرات از صنایع‬ ‫کوچک را به همراه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد پنجره واحد در گام نخست‬ ‫محمدرضا قاهری بدر‪ ،‬مش��اور مدیرعامل سازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران نیز در‬ ‫گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت» از ال��زام به ایجاد‬ ‫پنجره واحد تجاری برای توس��عه ص��ادرات صنایع‬ ‫کوچ��ک خب��ر داد و گف��ت‪ :‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫نخس��ت باید درگاه و پنجره واحد راه بیفتد‪ ،‬سپس‬ ‫در ق��دم دوم دفتر گمرک در ش��هرک های صنعتی‬ ‫مستقر شود‪.‬‬ ‫قاهری بدر پیش از این نیز از اس��تقرار پایانه های‬ ‫صادرات��ی در برخی ش��هرک های صنعتی خبر داده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی در این باره اظهار کرد‪ :‬روند استقرار پایانه های‬ ‫صادراتی خوب پیش رفته اس��ت و با سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت ای��ران کارهای مربوط به ان انجام ش��ده و‬ ‫مجوزهای ان در حال صدور است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» ‪ ۴۲‬ه��زار واحد‬ ‫صنعت��ی در بیش از ‪ ۸۰۰‬ش��هرک و ناحیه صنعتی‬ ‫کش��ور مستقر اس��ت که توجه به فروش و صادرات‬ ‫محصول این واحدها یک الزام است‪.‬‬ ‫بدون ش��ک کاهش هزین��ه و ش��تاب در واردات‬ ‫م��واد اولیه و صادرات محصوالت می تواند نقش قابل‬ ‫توجهی در کاهش نرخ تمام شده و ایجاد قیمت های‬ ‫رقابتی برای صنایع تولیدی مس��تقر در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی اس��تان اصفهان ایفا کند و به همین‬ ‫منظور ضروری است نگاه ویژه ای به مراحل صادرات‬ ‫کاال و واردات مواد اولیه و کاالهای سرمایه ای به این‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی داشته باشیم‪.‬‬ ‫اغاز واگذاری اراضی ناحیه صنعتی گمیشان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان گلستان از اغاز واگذاری اراضی‬ ‫ناحیه صنعتی گمیشان به متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه نگهداری و فراوری‬ ‫میگو خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان گلس��تان‪ ،‬حجت ال��ه خلیل زاده صورت��ی اظهار کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان از متقاضیان به منظور انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و‬ ‫تحویل اراضی دعوت به عمل می اورد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان گلس��تان افزود‪ :‬ناحیه صنعتی‬ ‫گمیش��ان از نواح��ی صنعت��ی مصوب این اس��تان ب��وده که همزمان ب��ا ایجاد‬ ‫س��ایت پرورش میگو در شهرس��تان گمیش��ان‪ ،‬طراحی و جانمایی شده بود که‬ ‫با حمایت ها و همراهی های اس��تاندار گلس��تان ش��رایط واگ��ذاری اراضی ان به‬ ‫متقاضیان سرمایه گذاری میسر شد‪.‬‬ ‫به گفته خلیل زاده صورتی‪ ،‬با توجه به بهره برداری از این سایت این موضوع به‬ ‫یکی از دغدغه های پرورش دهندگان میگو در منطقه تبدیل شده بود که پس از‬ ‫صدور دستور پیگیری ایجاد سازوکار الزم‪ ،‬مشکل واگذاری اراضی ناحیه صنعتی‬ ‫گمیش��ان به متقاضیان س��رمایه گذاری در حوزه نگه��داری و فراوری میگو حل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل چرخه شیالت‬ ‫امیرش��یر توماج‪ ،‬فرماندار شهرستان گمیش��ان نیز در این نشست گفت‪ :‬این‬ ‫واگذاری در پی حضور اس��تاندار گلس��تان در شهرستان در فروردین امسال و با‬ ‫همراهی مسئوالن شهرستانی انجام شد‪.‬‬ ‫توم��اج تاکید کرد‪ :‬پیرو دس��تور اس��تاندار گلس��تان و پیگیری های ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان درحال حاضر واگذاری اراض��ی در ناحیه تخصصی‬ ‫ش��یالت برای س��اخت کارگاه ها و کارخانه های نگهداری و ف��راوری میگو اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فرماندار شهرس��تان گمیش��ان ادامه داد‪ :‬با راه اندازی این کارخانه ها در ناحیه‬ ‫تخصصی ش��یالت ضمن تکمیل شدن چرخه تکثیر‪ ،‬پرورش و فراوری میگو در‬ ‫شهرس��تان‪ ،‬موجبات رونق اقتصادی و ایجاد اش��تغال پایدار دوچندان در سطح‬ ‫شهرستان فراهم خواهد شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!