روزنامه گسترش صنعت شماره 400 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 400

روزنامه گسترش صنعت شماره 400

روزنامه گسترش صنعت شماره 400

‫راهکاری‬ ‫برای مقابله‬ ‫با کرختی صنایع‬ ‫یکشنبه‬ ‫توازن صنعتی‬ ‫تهران با واگذاری‬ ‫زمین های شهریار‬ ‫ ‪ 6‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2373‬دوره جدید شماره ‪ 4 400‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫جذابیت و امنیت‬ ‫زیرساخت تزریق پول‬ ‫مردم به صنایع‬ ‫یکی از سیاست هایی که دولت در سال ‪ ۹۶‬برای‬ ‫تزریق س��رمایه از بانک ب��ه بخش تولید‪ ،‬صنعت و‬ ‫خدمات کش��ور در نظر گرفت‪ ،‬کاهش سود بانکی‬ ‫بود‪ .‬دولت با این سیاس��ت توانست سود بانکی را از‬ ‫‪ ۲۲‬به ‪ ۱۵‬درصد بکاهد‪ .‬در این شرایط پیش بینی‬ ‫می ش��د توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در بانک‬ ‫با چالش روبه رو ش��ود و مردم س��رمایه های خود‬ ‫را از بان��ک خ��ارج کنند‪ .‬این سیاس��ت که یکی از‬ ‫معروف ترین سیاس��ت های انبس��اط پولی است‬ ‫با هدف جذب س��رمایه در بخ��ش تولید و صنعت‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��د اما در ادامه مس��یر س��رمایه‬ ‫تغییر کرد‪ .‬کارشناس��ان معتقدند ب��ه دلیل نبود‬ ‫زیرس��اخت برای ج��ذب س��رمایه های اندک در‬ ‫صنعت و تولید س��رمایه مردم از بانک ها خارج و به‬ ‫سمت بازار ارز و طال روانه شد‪ .‬این موضوع در ادامه‬ ‫باعث شد تقاضای دالر و طال افزایش یابد‪ .‬در ادامه‬ ‫این جریان دولت با کمبود س��که‪ ،‬طال و اسکناس‬ ‫دالر روبه رو شد و این موضوع نیز افزایش نرخ دالر‬ ‫و نرخ طال را به همراه داشت که تا کنون بزرگترین‬ ‫چالش امس��ال به ش��مار می رود‪ .‬این اتفاق ها در‬ ‫حالی رخ داد که اگر مردم می توانس��تند س��رمایه‬ ‫خود را وارد بخش صنعت کنند و امنیت س��رمایه‬ ‫نیز تامین می ش��د‪ ،‬نه تنها نوسان های نرخ دالر و‬ ‫نرخ ط�لا به وجود نمی امد بلکه بخش صنعت نیز‬ ‫رشد مناسبی را تجربه می کرد‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از رعایت استانداردهای هشتادوپنج گانه از سوی خودروسازان نشان داد‬ ‫طراحی پلتفرم بومی شرط تولید قطعه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫به وزیران را نادیده بگیرد‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رییس جمهوری نامه خود‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪ 11 1397‬رمضان ‪ 27 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 400‬پیاپی ‪2373‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکاری‬ ‫برای مقابله با کرختی صنایع‬ ‫خبر‬ ‫حذف یکی از خوان های مالیاتی‬ ‫برای تولیدکنندگان‬ ‫معافی��ت واحده��ای تولی��دی از پرداخ��ت ‪ ۴‬درص��د‬ ‫علی الحس��اب واردات قطعی هرچند گامی امیدوارکننده در‬ ‫راستای رونق واحدهای تولیدی است اما به طور حتم نقطه‬ ‫پایانی نیس��ت و باید شاهد لحاظ سایر معافیت های مالیاتی‬ ‫از جمل��ه مالیات ارزش افزوده و مالی��ات بر عملکرد در کنار‬ ‫دریافت عوارض گمرکی باشیم‪.‬‬ ‫به تازگی گمرک جمهوری اس�لامی ایران در بخشنامه ای‬ ‫اعالم کرده ک��ه واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری‬ ‫و همچنین ماشین االت خط تولید واحدهای تولیدی دارای‬ ‫مجوز تاسیس از وزارتخانه های مرتبط‪ ،‬از پرداخت ‪ ۴‬درصد‬ ‫علی الحساب واردات قطعی معاف هستند‪.‬‬ ‫بیژن پناه��ی زاده‪ ،‬معاون خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ایران این بخش��نامه را مثبت ارزیابی کرد و به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫ح��ذف مالیات علی الحس��اب درص��دی واردات قطعی برای‬ ‫بخش تولید به طور حتم یکی از تصمیم های اثرگذار اس��ت‬ ‫اما فقط یکی از مواردی به شمار می رود که دولت باید برای‬ ‫حذف ان اقدام کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عالوه بر مالیات علی الحساب‪ ،‬حذف مالیات‬ ‫عملک��رد‪ ،‬مالیات ارزش افزوده و دریافت عوارض گمرکی از‬ ‫دیگر موارد تاثیرگذار بر نرخ تمام شده در بخش تولید است‬ ‫و تولیدکنندگان س��ال ها اس��ت بر حذف ای��ن موارد تاکید‬ ‫دارند چراکه در تمامی کش��ورهای دنی��ا واحدهای تولیدی‬ ‫از پرداخت هرگونه مالیات معاف هس��تند و از این طریق در‬ ‫راستای تولید هر چه بیشتر و اشتغالزایی تشویق می شوند‪.‬‬ ‫مع��اون خانه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران با بیان اینکه‬ ‫طب��ق ای��ن بخش��نامه‪ ،‬واحده��ای تولی��دی از پرداخت ‪۴‬‬ ‫درصد مالیات علی الحس��اب در بخ��ش واردات مواد اولیه و‬ ‫ماشین االت معاف می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند این تصمیم بر‬ ‫نرخ تمام ش��ده کاالهای تولیدی تاثی��ر چندانی ندارد اما به‬ ‫ط��ور حتم یک��ی از اقدام های مطلوب به ش��مار می رود که‬ ‫امیدواریم ادامه دار باشد و شاهد حذف مالیات ارزش افزوده‪،‬‬ ‫ مالی��ات ب��ر عملکرد و دریاف��ت عوارض گمرک��ی در اینده‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫پناه��ی زاده با تاکید ب��ر اینکه در تمام��ی دنیا اختصاص‬ ‫مش��وق های تولیدی در دس��تور کار دولت ها قرار می گیرد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬باید بتوانیم در ب��ازار ارز ثبات نرخ ایجاد کنیم‬ ‫و این گونه ش��اهد برنامه ریزی تولیدکنن��دگان و واحدهای‬ ‫تولی��دی باش��یم زیرا در غی��ر این صورت تولی��د و صنعت‬ ‫کش��ور با چالش های مختلفی روبه رو می شود و نوسان نرخ‬ ‫ارز اث��رات بس��یار نامطلوبی در این ح��وزه از خود بر جای‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫مع��اون خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ای��ران با تاکید بر‬ ‫اینک��ه باید ع��وارض گمرکی‪ ،‬مالیات بر عملک��رد و مالیات‬ ‫ارزش افزوده در بخش تولید نیز حذف شود‪ ،‬گفت‪ :‬حتی اگر‬ ‫واحدهای تولیدی س��ودده هم باشند نباید مالیات عملکرد‬ ‫از انها گرفته ش��ود چراکه واحدهای تولیدی‪ ،‬موتور محرک‬ ‫کش��ور به شمار می روند و در اش��تغالزایی نقش مستقیمی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫محمود بهمنی‬ ‫در سال های گذشته‬ ‫سود بانکی سرمایه‬ ‫مردم را به سمت‬ ‫بانک ها هدایت کرده‬ ‫بود‪ .‬این در حالی بود‬ ‫که کاهش سرمایه‬ ‫در گردش و سرمایه‬ ‫ساخت جدی ترین‬ ‫مشکالت بخش صنعت‬ ‫کشور را تشکیل‬ ‫می دادند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بخش عمده ای از سیاست های‬ ‫مه��ار تورم ب��ه رک��ود در بازار‬ ‫منج��ر ش��ده و طبیعی اس��ت‬ ‫زمان��ی که در چند س��ال تورم‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی به ‪ ۷‬درصد کاهش‬ ‫پی��دا کند اس��یب هایی به بازار‬ ‫وارد خواهد ش��د اما باید به این‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫نکته توجه داشت که زیان تورم‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫افسارگسیخته بس��یار بیشتر از‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫مه��ار تورم اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫اسالمی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬دولت با مشکالت‬ ‫جدی��دی در حوزه های مختلف‬ ‫روبه رو شد که یکی از مهم ترین انها نوسان های دالر بود‪.‬‬ ‫دولت پس از سال های رکود تالش کرد وارد سیاست های‬ ‫مهار تورم شود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬تورم مهار شد اما همان طور که پیش بینی‬ ‫می ش��د‪ ،‬مش��کل رکود به وجود امد‪ .‬پ��س از ان دولت با‬ ‫سیاس��ت تزریق سرمایه واحدهای تولیدی را به رونق نسبی‬ ‫رساند و این واحدها نیز به مدار تولید بازگشتند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه برنامه ریزی ه��ا ب��ه گونه ای ب��ود که دولت‬ ‫توانس��ت مان��ع تزریق پ��ول به جامعه ش��ود‪ .‬اگر س��رمایه‬ ‫واحدهای تولیدی وارد جامعه می شد‪ ،‬دوباره با بحران تورم‬ ‫روبه رو می ش��دیم اما این طور نش��د و ت��ورم و رکود تا حد‬ ‫زیادی مهار شد‪.‬‬ ‫مش��کلی که اکنون وجود دارد این است که هر چند تورم‬ ‫تک رقمی ش��ده و چند دوره متوالی اس��ت ک��ه رکود دیگر‬ ‫احس��اس نمی ش��ود‪ ،‬هنوز وضعیت اقتص��اد و صنعت ایران‬ ‫دچ��ار نوعی کرختی اس��ت‪ .‬اگر ایران بتوان��د در این زمینه‬ ‫از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان خارجی استفاده کند‪ ،‬به‬ ‫طور قطع در این زمینه شاهد رشد باالیی خواهیم بود‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی عالوه بر س��رمایه و ارزاوری نگاه‬ ‫مدیریتی جدیدی را وارد کش��ور می کنند که باعث می شود‬ ‫صنایع ایران از روش های روز مدیریتی نیز بهره مند شود‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از چگونگی افزایش بازده سیاست انقباض پولی دولت گزارش می دهد‬ ‫جذابیت و امنیت‪ ،‬زیرساخت تزریق پول مردم به صنایع‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکی از سیاس��ت هایی که دولت در س��ال ‪ ۹۶‬برای‬ ‫تزری��ق س��رمایه از بانک ب��ه بخش تولی��د‪ ،‬صنعت و‬ ‫خدمات کش��ور در نظر گرفت‪ ،‬کاهش سود بانکی بود‪.‬‬ ‫دولت با این سیاست توانست سود بانکی را از ‪ ۲۲‬به ‪۱۵‬‬ ‫درصد بکاهد‪ .‬در این ش��رایط پیش بینی می شد توجیه‬ ‫اقتصادی سرمایه گذاری در بانک با چالش روبه رو شود‬ ‫و مردم سرمایه های خود را از بانک خارج کنند‪.‬‬ ‫این سیاس��ت که یکی از معروف ترین سیاس��ت های‬ ‫انبس��اط پولی اس��ت با هدف جذب سرمایه در بخش‬ ‫تولید و صنعت در نظر گرفته ش��د اما در ادامه مس��یر‬ ‫سرمایه تغییر کرد‪ .‬کارشناسان معتقدند به دلیل نبود‬ ‫زیرس��اخت برای جذب سرمایه های اندک در صنعت و‬ ‫تولید س��رمایه مردم از بانک ها خارج و به س��مت بازار‬ ‫ارز و طال روانه ش��د‪ .‬این موضوع در ادامه باعث ش��د‬ ‫تقاض��ای دالر و ط�لا افزایش یابد‪ .‬در ادامه این جریان‬ ‫دولت با کمبود س��که‪ ،‬طال و اسکناس دالر روبه رو شد‬ ‫و ای��ن موض��وع نیز افزایش ن��رخ دالر و نرخ طال را به‬ ‫همراه داش��ت که تا کنون بزرگترین چالش امس��ال به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق ه��ا در حال��ی رخ داد ک��ه اگ��ر م��ردم‬ ‫می توانس��تند سرمایه خود را وارد بخش صنعت کنند‬ ‫و امنیت س��رمایه نیز تامین می شد‪ ،‬نه تنها نوسان های‬ ‫ن��رخ دالر و ن��رخ طال ب��ه وجود نمی ام��د بلکه بخش‬ ‫صنعت نیز رشد مناسبی را تجربه می کرد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫نبود زیرساخت مناس��ب در صنایع کشور برای جذب‬ ‫س��رمایه های اندک موضوعی اس��ت ک��ه چالش های‬ ‫کنون��ی را ایج��اد کرده و کارشناس��ان معتقدند دولت‬ ‫در ای��ن زمین��ه بای��د در صنای��ع کوچک و متوس��ط‬ ‫جذابیت هایی برای سرمایه گذاری ایجاد کند‪.‬‬ ‫کنن��د‪ .‬اتفاقی که به افزای��ش ناگهانی و بر هم خوردن‬ ‫‹ ‹سرمایه به سمت صنعت نرفت‬ ‫تعادل نرخ دالر و نرخ طال منجر شد‪.‬‬ ‫محمود بهمنی‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫بهمن��ی ب��ا تاکید بر اینک��ه دولت باید زیرس��اخت‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره وضعیت اقتصاد و صنعت در‬ ‫س��رمایه گذاری در صنایع کوچک و متوس��ط را ایجاد‬ ‫کش��ور به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬در س��ال های‬ ‫کن��د‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬همچنین از دیگ��ر نیازهای امروز‬ ‫گذشته س��ود بانکی سرمایه مردم را به سمت بانک ها‬ ‫کش��ور‪ ،‬ش��فاف کردن اقتصاد است‪ .‬در شرایط کنونی‬ ‫هدایت کرده بود‪ .‬این در حالی بود که کاهش س��رمایه‬ ‫ع��ده ای در تحلیل ش��رایط اقتصادی مش��کل دارند و‬ ‫در گردش و س��رمایه س��اخت جدی ترین مش��کالت‬ ‫تع��ادل بازار را بر هم می زنند‪ .‬افرادی با هدف کس��ب‬ ‫بخش صنعت کشور را تشکیل می دادند‪ .‬در این زمینه‬ ‫سود هنگفت در چند روز بخشی از اموال و دارایی های‬ ‫دولت تالش کرد با تزریق سرمایه مشکالت را برطرف‬ ‫خود را فروختند و به ازای ان دالر و سکه خریدند و این‬ ‫کن��د اما دارایی دولت در این ح��وزه کفاف نمی داد تا‬ ‫موضوع را در نظر نگرفتند که بر هم خوردن تعادل بازار‬ ‫مشکل به طور کامل برطرف شود‪.‬‬ ‫زندگی اقتصادی انها را هم تهدید می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬تا ‪ ۵‬س��ال پیش تورم بیش‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬متاسفانه عده ای در این شرایط تنها‬ ‫از ‪ ۱0‬درص��د و س��ود بانک��ی بی��ش از ‪ ۲0‬درصد بود‬ ‫ب��ه وضعیت خودش��ان توجه می کنن��د و این فرهنگ‬ ‫ک��ه ای��ن اتفاق باعث ش��ده بود امن تری��ن محل برای‬ ‫هن��وز به گس��تردگی کافی نرس��یده که م��ردم برای‬ ‫س��رمایه گذاری بانک ها باش��د‪ .‬این سیاست تحمیلی‬ ‫کس��ب س��ود‪ ،‬تعادل بازار را برهم نزنن��د‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫ب��ه اقتص��اد ایران که از طرف دول��ت نهم و دهم ایجاد‬ ‫نمی ت��وان به کس��ی گف��ت دالر بخرد ی��ا خیر‪ .‬دولت‬ ‫ش��ده بود س��رمایه مردم را به سمت بانک ها برده بود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه وظیفه دارد س��رمایه را هدایت کند و‬ ‫دولت با کاهش سود بانکی تالش کرد تا سرمایه مردم‬ ‫نمی توان از سیاس��ت های اجتنابی استفاده کرد‪ .‬یکی‬ ‫را از بانک ه��ا خ��ارج و به س��مت صنعت‬ ‫از مهم تری��ن کارهایی که دولت دوازدهم‬ ‫هدایت کند‪.‬‬ ‫فریدون احمدی‪ :‬دولت می تواند انجام دهد‪ ،‬توسعه زیرساخت ها‬ ‫عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‬ ‫برای س��رمایه گذاری در صنایع کوچک و‬ ‫برای ورود سرمایه‬ ‫شورای اسالمی توضیح داد‪ :‬این در حالی مردم به بخش تولید‪ ،‬متوسط است‪.‬‬ ‫خدمات و صنعت‬ ‫� مردم و بخش خصوصی‬ ‫بود که س��ود دالر و سکه بیش از سودی‬ ‫راهی جز در پیش‬ ‫فری��دون احمدی‪ ،‬عضو هیات رییس��ه‬ ‫بود که در بانک ها و صنایع به مردم تعلق‬ ‫می گرفت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بخش تولید برای گرفتن سیاست های کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س‬ ‫م��ردم عادی نه جذابیت باالیی دارد و نه انبساطی ندارد‪ ،‬حال شورای اس�لامی درباره زیرساخت هایی‬ ‫امنیت��ی ب��رای ان در نظر گرفته ش��ده انکه در جریان اجرای که س��رمایه م��ردم را در سیاس��ت های‬ ‫که باعث ش��ود س��رمایه به سمت تولید این سیاست ها گاهی انبس��اطی در بخش تولید جذب می کند‬ ‫مشکالتی هم ایجاد‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬مش��کلی‬ ‫حرکت کن��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این اتفاق باعث‬ ‫می شود‬ ‫ک��ه در ماه گذش��ته به وج��ود امد ویژه‬ ‫ش��د س��رمایه مردم از بانک خارج شود و‬ ‫ایران نیست‪ .‬بررسی وضعیت کشورهای‬ ‫انها به س��مت خرید دالر و سکه حرکت‬ ‫توس��عه یافته زمانی که انها در دس��ته کش��ورهای در‬ ‫حال توس��عه بودند‪ ،‬نشان می دهد بسیاری از کشورها‬ ‫چنین مشکالتی داش��ته اند‪ .‬دولت برای ورود سرمایه‬ ‫م��ردم به بخش تولی��د‪ ،‬خدمات و صنعت راهی جز در‬ ‫پیش گرفتن سیاس��ت های انبساطی ندارد‪ ،‬حال انکه‬ ‫در جریان اجرای این سیاس��ت ها گاهی مشکالتی هم‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انچه باید در کش��ور برای ان زمینه سازی‬ ‫ش��ود‪ ،‬تسهیل س��رمایه گذاری در بخش صنعت است‪.‬‬ ‫دول��ت در این زمینه ضعیف عم��ل کرد و باید در نظر‬ ‫داش��ت که صنایع کشور نیز امنیت باالیی برای جذب‬ ‫س��رمایه مردم ندارند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬دو موضوع باید‬ ‫برطرف شود؛ نخست‪ ،‬امنیت سرمایه در صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط و دوم‪ ،‬ایجاد جذابیت برای س��رمایه گذاری‬ ‫م��ردم در ای��ن بخش ها‪ .‬این عضو کمیس��یون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به اینکه‬ ‫س��رمایه گذاری در واحده��ای در ح��ال فعالیت برای‬ ‫مردم عادی امری دش��وار و پیچیده به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬دولت بای��د مس��یری را در پیش بگیرد‬ ‫ک��ه مردم عادی بتوانند در صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫س��رمایه گذاری کنند‪ .‬زمانی که این موضوع تسهیل و‬ ‫امنیت سرمایه نیز تامین شود می توان امیدوار بود که‬ ‫مشکالت کنونی دیگر ایجاد نشود‪.‬‬ ‫احمدی با بیان اینکه راه توس��عه جذب س��رمایه در‬ ‫بخش مولد است‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی که چشم تولیدکننده‬ ‫ب��ه تس��هیالت ارزان قیمت و تس��هیالت رونق باش��د‬ ‫نمی توان در کشور شاهد توسعه چندانی بود‪ .‬سیاستی‬ ‫که می تواند کش��ور را از وضعیت کنونی رها کند‪ ،‬این‬ ‫است که مردم به طور مستقیم با بخش خصوصی وارد‬ ‫مذاکره ش��وند و دولت نیز بر این ارتباط نظارت داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در این صورت هم صنعتگر تعهد می دهد و هم‬ ‫مردم سرمایه خود را به بخش تولید می سپارند‪.‬‬ ‫دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار کشور‪:‬‬ ‫رییس جمهوری نامه خود به وزیران را نادیده بگیرد‬ ‫دبیر کانون هماهنگی ش��وراهای اس�لامی کار کشور با‬ ‫انتق��اد از عملکرد دولت در قبال س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬بخش��نامه دولت مبنی بر ل��زوم واریز حق درمان از‬ ‫طرف بیمه ش��ده یا کارفرما به خزانه داری کل‪ ،‬غیرموجه‬ ‫ی است‪.‬‬ ‫و غیرقانون ‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬در زمان بررس��ی بن��د «ز» در الیحه‬ ‫بودج��ه ‪ ،۹۷‬اعتراض ه��ای بس��یاری به تفکیک س��رانه‬ ‫درم��ان تامین اجتماع��ی و واریز ان به خزانه کل ش��د اما‬ ‫در نهای��ت این بند در قالب بند «و» قانون بودجه تصویب‬ ‫شد و در دستور کار قرار گرفت‪ .‬در ادامه این تصویب‪۲۲ ،‬‬ ‫اردیبهشت‪ ،‬نام ه رییس جمهوری خطاب به ‪ ۴‬وزیر منتشر‬ ‫شد که در ان امده بود بیمه شده یا کارفرما باید حق بیمه‬ ‫را «جداگانه» به خزانه دولت واریز کند‪.‬‬ ‫حسین حبیبی‪ ،‬دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسالمی‬ ‫کار کش��ور با انتقاد از این نام��ه و تالش همه جانبه دولت‬ ‫برای س��لب اس��تقالل مالی و س��اختاری تامین اجتماعی‬ ‫گف��ت‪ :‬در نام ه رییس جمهوری خطاب به ‪ ۴‬وزیر و معاون‬ ‫رییس جمه��وری ام��ده‪« :‬نه‪ /‬بیس��ت و هفت��م» درمان‪،‬‬ ‫به طور مس��تقیم از طرف کارفرما یا بیمه ش��ده در قبض‬ ‫بانکی جداگانه به حساب «تمرکز وجوه سهم درمان» نزد‬ ‫خزانه داری کل کش��ور واریز ش��ود‪ .‬پرسش اینجاست که‬ ‫این تخلف اش��کار چگونه رخ می دهد؛ چراکه در بند «و»‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی مکلف شده که سهم درمان را به‬ ‫حس��اب دولت بریزد‪ ،‬نه کارفرما یا بیمه ش��ده‪ .‬وی ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬البته بارها گفته ایم و باز هم تکرار می کنیم خود‬ ‫ی اس��ت و‬ ‫بند «و» قانون بودجه‪ ،‬هم مخالف موازین قانون ‬ ‫هم با مالحظات شرعی منافات دارد‪ .‬حبیبی با بیان اینکه‬ ‫بخشی از حق بیمه برعهده دولت و از تعهدات دولت است‬ ‫که تاکنون نپرداخته‪ ،‬ادامه می دهد ‪ :‬اکنون ر ییس جمهوری‬ ‫می گوید با وجود اینکه تعهداتم را در قبال تامین اجتماعی‬ ‫انجام نداده ام‪ ،‬باید معادل «نه‪/‬بیس��ت و هفتم» از سرمایه‬ ‫بیمه ای س��ازمان به حس��اب خزانه داری واریز ش��ود؛ این‬ ‫یعنی بدهی دولت به تامین اجتماعی هم مورد تهاجم قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬وی تاکید می کن��د‪ :‬رییس جمهوری مقرر‬ ‫کرده دولت اول هزینه های دانش��گاه های علوم پزشکی را‬ ‫پرداخت نماید؛ این اولویت بندی به این معناست که مراکز‬ ‫ی است و ‪ ۴۲‬میلیون‬ ‫درمانی ملکی سازمان در اولویت بعد ‬ ‫بیمه شده سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬به زودی عالوه بر بحران‬ ‫نب��ود امنیت ش��غلی‪ ،‬با بحران درمان��ی و بیمه ای روبه رو‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬این فعال صنفی به تالش ها و اعتراض های‬ ‫بی نتیجه در ماه های گذش��ته اش��اره می کند و می گوید‪:‬‬ ‫منابع تامین اجتماعی بخشی از در امد و حقوق من کارگر‬ ‫است که در سازمانی که بین النسلی است به امانت سپرده‬ ‫شده تا در دوران اشتغال و بازنشستگی به کارم بیاید؛ چرا‬ ‫دولت برای این درامد نقشه می کشد و حاضر نیست حقوق‬ ‫کارگران را بپذیرد؟‬ ‫حبیب��ی معتق��د اس��ت‪ :‬هنوز هم دیر نش��ده و دولت و‬ ‫نمایندگان مجلس هم باید این مصوبه نادرس��ت را ابطال‬ ‫کنن��د و هم از کارگران عذرخواه��ی کنند‪ .‬عالوه بر ابطال‬ ‫بن��د «و» تبص��ره ‪ ۷‬قانون بودجه‪ ،‬نامه خ��ود به وزیران را‬ ‫کن��ار بگذارند و نادیده بگیرند تا هم خود و هم بدنه دولت‬ ‫و نماین��دگان مجل��س را ش��رمنده ‪ ۴۲‬میلی��ون خانواده‬ ‫کارگ��ری نکنن��د و به نارضایتی انه��ا دامن نزنند‪ .‬مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی نیز ضمن عذر خواهی از کارگران‪ ،‬هرچه‬ ‫س��ریع تر نس��بت به ابطال بند «و» تبصره ‪ ۷‬قانون بودجه‬ ‫اقدام و طرحی تهیه کنند و به صحن مجلس برای تصویب‬ ‫ببرند‪ .‬نمایندگان بدانند اگر خدای ناکرده با دولت و وزارت‬ ‫بهداشت بر سر منافع و سرمایه کارگران معامله کنند‪ ،‬در‬ ‫نهایت روزی تش��ت رسوایی شان از بام خواهد افتاد و باید‬ ‫تا ابد شرمنده کارگران باشند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪ 11 1397‬رمضان ‪ 27 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 400‬پیاپی ‪2373‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عرض اندام وارداتی ها‬ ‫در بازار داخل‬ ‫این تفاوت(خودرو‬ ‫ساده و اپشنال) کم کم‬ ‫در صنعت خودرو در‬ ‫حال ایجاد شدن است و‬ ‫انتظار می رود در اینده‬ ‫مردم با استانداردهای‬ ‫مشابه اما اپشن های‬ ‫مختلف حق انتخاب‬ ‫بیشتری پیدا کنند‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از رعایت استانداردهای هشتادوپنج گانه از سوی خودروسازان نشان داد‬ ‫طراحی پلتفرم بومی شرط تولید قطعه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در بحث ارتقای س��طح کیفی خودروها‪ ،‬طراحی و‬ ‫س��اخت به روز قطعات یکی از مولفه های مهم است‬ ‫و در بحث رعایت اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه‬ ‫که س��ازمان ملی اس��تاندارد خودروس��ازان را ملزم‬ ‫ب��ه رعایت ان کرده نیز بخش��ی مرب��وط به قطعات‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما قطعه س��ازان عنوان می کنند در بحث‬ ‫ت بروند‬ ‫طراحی ابتدا باید خودروس��ازان به این سم ‬ ‫و ب��ا طراحی پلتفرم بومی جدید که تمام مولفه های‬ ‫مورد نظر استانداردی در ان لحاظ شده قطعه سازان‬ ‫نیز قطعات را بر اس��اس ان طراح��ی و تولید کنند‪.‬‬ ‫طراحی خودرو چقدر بر طراحی و س��اخت قطعات‬ ‫تاثی��ر دارد؟ ای��ا مولفه ه��ای م��ورد نی��از در بحث‬ ‫استانداردها در پلتفرم های جدید لحاظ شده است؟‬ ‫‹ ‹ضرورت طراحی پلتفرم‬ ‫ش��هرام ازادی‪ ،‬کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو در‬ ‫ای��ن باره به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬در توس��عه‬ ‫پلتفرم ه��ای جدی��د از ابتدای کار یعن��ی در مرحله‬ ‫طراحی مفهوم��ی (‪ )concept design‬مولفه های‬ ‫استانداردی دیده می ش��ود و اهداف مشخص است‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬برنامه ری��زی برای تمام ش��رایط اینده‬ ‫محص��ول در نظر گرفته می ش��ود‪ .‬به نوعی از همان‬ ‫ابتدا حمایت می شود تا بتوان به استانداردهای مورد‬ ‫نیاز دست یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین س��خن قطعه سازان درست است‬ ‫که ابتدا باید پلتفرم بومی طراحی ش��ود تا به طراحی‬ ‫قطعات برسیم‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬در حال��ی ک��ه اگر بخواهی��م خودروهای‬ ‫موجود را تغییر دهیم تا بتواند استانداردهای جدیدتر‬ ‫را پذیرا باش��د کاری بسیار سخت بوده و حتی ممکن‬ ‫است هزینه های بیشتری به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫عض��و هیات علم��ی دانش��گاه خواج��ه نصیرالدین‬ ‫طوس��ی ادامه داد‪ :‬اگر پلتفرمی از ابتدا این ویژگی ها‬ ‫در ان دیده ش��ده باشد اضافه کردن مولفه های جدید‬ ‫امری راحت تر اس��ت زیرا در مرحله طراحی مفهومی‬ ‫همه چیز از ابتدا دیده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پلتفرم های نو با گزینه های جدید‬ ‫متف��اوت از خودروهای س��اده اس��ت و اگ��ر در اروپا‬ ‫خودرویی نرخ پایینی دارد به معنی این نیس��ت که به‬ ‫لحاظ اس��تانداردی در سطح پایینی قرار دارد بلکه به‬ ‫این دلیل است که شاید بسیاری از اپشن ها را در خود‬ ‫نداشته باشد‪ .‬اما خودروهای گران قیمت و ارزان قیمت‬ ‫به لحاظ استاندارد در یک سطح قرار دارند‪ .‬چه زمانی‬ ‫ای��ن امر در صنع��ت خودرو داخل محقق می ش��ود؟‬ ‫ازادی در این باره توضیح داد‪ :‬خودروس��ازان داخلی‬ ‫حداق��ل ش��رایط که همان اس��تانداردها اس��ت را در‬ ‫محص��والت جدید لحاظ کرده ان��د‪ .‬برای مثال‪ ،‬امکان‬ ‫اینکه یکی از پلتفرم های شرکت سایپا بتواند ‪ ۳‬ستاره‬ ‫را دریاف��ت کن��د وجود دارد‪ .‬این ام��ر زمینه رقابت با‬ ‫محص��والت جهانی را به وجود می اورد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫می توان بازارهای وسیع تری را در اختیار گرفت و حتی‬ ‫در اروپا فروش داشت‪.‬‬ ‫ازادی تاکی��د ک��رد‪ :‬اگر در این��د ه در بخش تولید‬ ‫و توس��عه س��رمایه گذاری مناس��بی کنیم‪ ،‬می توانیم‬ ‫محصوالت جدید و متنوعی روی این پلتفرم ها داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ازادی به پلتفرم های جدید گروه س��ایپا اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این خودروساز پلتفرم های جدیدی را توسعه‬ ‫داده که امکان رس��یدن به اس��تانداردهای باالتر را در‬ ‫خ��ود دارند‪ .‬اما الزمه ان نصب سیس��تم های جدید و‬ ‫پیشرفته به لحاظ س��خت افزاری است‪ .‬البته حمایت‬ ‫ش��ده تا این سیستم های جدید در پلتفرم های جدید‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصری��ح کرد‪ :‬مطالعات انجام ش��ده و‬ ‫برخی از این سیس��تم های پیش��رفته به عنوان اپشن‬ ‫روی خودرو در نظر گرفته ش��ده است و امکان اجرای‬ ‫ان در اینده ای نه چندان دور وجود دارد‪.‬‬ ‫او به دو حالت موجود در خودروهای وارداتی اش��اره‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬خودروهای خارج��ی دارای دو حالت‬ ‫اس��تاندارد و اپشنال هس��تند و حالت اپشنال ان به‬ ‫لح��اظ قیمتی(حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬میلیون تومان) متفاوت‬ ‫از حالت استاندارد ان است‪ .‬در ایران نیز ما باید کم کم‬ ‫این موضوع را فرهنگ س��ازی کنیم که محصوالتی که‬ ‫عرضه می شوند در این بستر می تواند متنوع باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پلتفرم هایی برای کالس ‪ B‬و ‪C‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬می توان خودرویی داشت که‬ ‫ازادی در پاس��خ به اینکه س��ایپا دارای چند پلتفرم‬ ‫از نظر س��طح فناوری‪ ،‬پیشرفته باشد و طبیعی است‬ ‫جدید اس��ت و نی��ز روی هر یک چند خ��ودرو تولید‬ ‫باید هزینه های ان نیز پرداخت شود‪ .‬خودرویی دیگر با‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این خودروس��از ی��ک مگاپلتفرم‬ ‫حفظ تمام مولفه های استانداردی‪ ،‬ساده و بدون اپشن‬ ‫تعریف کرده که مفهوم ان این است که امکان استفاده‬ ‫باش��د و بهای کمتری داشته باشد‪ .‬به این ترتیب نیاز‬ ‫در خودروه��ای کالس ‪ B‬و ‪ C‬ی��ا باالتر را دارد‪ .‬به این‬ ‫اقشاری که درامد پایین تری دارند نیز تامین می شود‪.‬‬ ‫ترتیب روی یک پلتفرم می توان با تغییرات کمی چند‬ ‫ازادی گفت‪ :‬این تفاوت(خودرو س��اده و اپش��نال)‬ ‫مدل خودرویی با اس��تانداردهای بیشتر‬ ‫کم ک��م در صنعت خودرو در حال ایجاد‬ ‫تولید و عرضه کرد‪.‬‬ ‫ش��دن اس��ت و انتظار هس��ت در اینده‬ ‫مگا پلتفرم‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��رکت س��ایپا صاح��ب‬ ‫م��ردم ب��ا محصوالتی روبه رو ش��وند که‬ ‫تعریف شده‬ ‫پلتفرمی ش��ده که امس��ال نخس��تین‬ ‫با اس��تانداردهای مش��ابه اما اپشن های‬ ‫در سایپا‬ ‫محصول ان در بازار عرضه خواهد ش��د‬ ‫مختلف حق انتخاب بیش��تری داش��ته‬ ‫به این‬ ‫و در ای��ن پلتف��رم ام��کان اینکه حداقل‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مفهوم است‬ ‫‪ ۵‬خ��ودرو در کالس ‪ B‬و ‪ C‬اجرا ش��ود‬ ‫که امکان‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬این امر س��ال ها اس��ت‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫استفاده در‬ ‫در دنی��ا رواج دارد و خریدار خودرو حق‬ ‫خودروهای‬ ‫این کارش��ناس خودرویی در پاسخ به‬ ‫انتخاب دارد‪ .‬ما نیز به ان س��مت حرکت‬ ‫کالس ‪ B‬و ‪ C‬یا‬ ‫این پرس��ش که ایا منظ��ور از محصول‬ ‫کرده ایم تا بتوانیم با اپش��ن هایی که در‬ ‫باالتر‬ ‫جدید کوئیک است‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ ،‬کوئیک‬ ‫خ��ودرو نص��ب می کنیم زمین��ه رقابت‬ ‫را دارد‬ ‫روی پلتف��رم کالس پایین ت��ر که همان‬ ‫بیشتری را به وجود اوریم‪.‬‬ ‫پلتفرم ‪ X ۲۰۰‬است‪ ،‬ساخته شده است‪.‬‬ ‫پر واضح است که یک خودرو اپشنال‪،‬‬ ‫در واقع یک پلتفرم کوچک به نام ‪ X ۱۰۰‬اس��ت که‬ ‫برای خودروهای پراید بوده و پلتفرم بزرگتر (‪)X۲۰۰‬‬ ‫برای کوئیک و تیبا است‪.‬‬ ‫او ی��اداور ش��د‪ :‬در خودروه��ای ‪ A‬و ‪ B‬ب��ه دنبال‬ ‫جایگزی��ن هس��تیم‪ .‬همچنین روی اس��تانداردهای‬ ‫پلتفرم ‪ X ۲۰۰‬کار شده و امکان تولید برای سال های‬ ‫اینده وجود دارد‪.‬‬ ‫ازادی اع�لام کرد‪ :‬فرایند توس��عه پلتفرم جدید با‬ ‫نام پروژه ‪ SB ۱۰۰‬به پایان رس��یده و نمونه سازی ان‬ ‫انجام ش��ده اس��ت و در حال تست های دیگر روی کل‬ ‫خودرو هس��تیم‪ .‬اگر این تس��ت ها نیز به پایان برسد‬ ‫امکان عرضه ان فراهم می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره نام خودرو نیز گف��ت‪ :‬زمانی که خودرو‬ ‫وارد بازار ش��ود به ط��ور کامل به مردم معرفی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او درباره وضعیت نرخ محصول جدید س��ایپا گفت‪:‬‬ ‫مشخص نیست و باید در زمان خودش اعالم شود‪ .‬اما‬ ‫به طور قطع بس��یار قابل رقابت ب��ا تمام خودروهایی‬ ‫اس��ت که از چین با کالس ‪ C‬عرضه می ش��ود؛ حتی‬ ‫شاید با خودروهای اروپایی در این کالس‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس درب��اره وضعیت ب��ازار این مدل‬ ‫نیز اظه��ار کرد‪ :‬پیش بینی این اس��ت که بازار خوبی‬ ‫داشته باش��د زیرا خودرویی پیشرفته است که بیشتر‬ ‫اپش��ن های خودروهای اروپایی و ک��ره ای را در خود‬ ‫دارد‪.‬ازادی درب��اره چگونگی تولید ان افزود‪ :‬در بحث‬ ‫توس��عه مش��اوران خارجی همکاری داشتند اما اصل‬ ‫تمرکز توس��عه این محصول در مرکز تحقیقات سایپا‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫با توجه به طراحی پلتفرم های جدیدی که از سوی‬ ‫خودروس��ازان داخلی اعالم ش��ده‪ ،‬باید انتظار داشت‬ ‫بتوانن��د اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه مورد نظر‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد را بگذرانند و این امر جدا از‬ ‫اپشنال شدن خودروها است که نشان از فاصله صنعت‬ ‫خودرو داخ��ل و موقعیت های بین المللی این صنعت‬ ‫دارد‪ .‬با تمام این چالش ها‪ ،‬صنعتگران داخلی در بخش‬ ‫خودرو و قطعه به دنبال پر کردن این فاصله هس��تند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬همکاری های نزدیک��ی بین طرف ایرانی و‬ ‫همتایان اروپایی در حال انجام است‪.‬‬ ‫تعرفه ها در راستای حمایت از قطعه سازان نیست‬ ‫واردات قطع��ات منفصل��ه خ��ودرو از چین و س��ایر‬ ‫کش��ورها در س��ال گذش��ته اماری تکان دهنده داشت‪.‬‬ ‫ام��اری که می توانس��ت حداقل بخش��ی از ان س��هم‬ ‫تولیدکننده داخلی و تنها درصد کمی متعلق به س��بد‬ ‫واردات باشد‪ .‬اما در سال «حمایت از کاالی ایرانی» امار‬ ‫واردات قطعات خودرویی حدود ‪ ۲‬برابر شد‪.‬‬ ‫با افزایش ام��ار واردات قطعات خودرویی بیش از هر‬ ‫زمان دیگری صدای گالیه قطعه سازان به گوش می رسد‪.‬‬ ‫روزهایی که قطعه سازان از قطع شدن ارز مبادله ای برای‬ ‫خرید م��واد اولیه گالیه دارند و کس��ادی بازار به دلیل‬ ‫واردات‪ ،‬مزید بر علت ش��ده است‪.‬به گزارش خودروکار‪،‬‬ ‫باره��ا دولتم��ردان از حمایت از قطعه س��ازان داخلی و‬ ‫افزایش س��هم تولی��د قطعات خودرویی برای س��اخت‬ ‫مدل های جدید خبر داده بودند‪ ،‬بسیاری تعطیل شده اند‬ ‫و برخی نیز با کمترین ظرفیت در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود تمام مش��کالت برخ��ی از قطعه س��ازان به‬ ‫تولید خود ادامه دادند‪ .‬مسئله‬ ‫مطالب��ات مع��وق همچن��ان‬ ‫ادام��ه دارد و هنوز بس��یاری از‬ ‫صنعتگ��ران موفق ب��ه گرفتن‬ ‫طلب های خود نشده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹چرای�ی بی انگیزگ�ی‬ ‫در صنعت قطعه‬ ‫بهرام شهریاری‬ ‫اصغر خسروش��اهی‪ ،‬مش��اور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از تدوین طرح تغییر تعرفه واردات قطعه در این‬ ‫وزارتخانه خبر داده و گفته است که قوانین و تعرفه های‬ ‫کنونی از قطعه س��ازان داخلی حمایت نمی کند‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬درحال حاضر تولید قطعه در کش��ور بیشتر مربوط به‬ ‫محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو و ش��رکت س��ایپا‬ ‫اس��ت اما سایر خودروس��ازان فعال در بخش خصوصی‬ ‫از جمله خودروهای چینی سهم قطعه سازی پایین و به‬ ‫شکل ‪ CKD‬وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫همچنین بهرام ش��هریاری‪،‬‬ ‫کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو‬ ‫در همی��ن باره معتقد اس��ت‪،‬‬ ‫قطعه س��ازانی ک��ه فعالی��ت‬ ‫انها به ش��کل مس��تقیم به ارز‬ ‫وابسته است بیش��ترین لطمه‬ ‫اصغر خسرو شاهی‬ ‫را از تغییرات اقتصادی متحمل‬ ‫می شوند‪ .‬او افزود‪ :‬عالوه بر تولیدکنندگان قطعات خودرو‬ ‫که واردات مواد اولیه را به واس��طه نوس��ان های نرخ ارز‬ ‫با قیمت های متنوع خریداری می کنند‪ ،‬قطعه سازنماها‬ ‫نیز معضلی دیگر در این صنعت هستند‪.‬شهریاری تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در صنعت قطعه کم نیستند قطعه سازنماهایی که‬ ‫قطعات خودرو را از چین‪ ،‬وارد و به ش��کل زیرزمینی و‬ ‫به نام قطعات تولیدی داخلی به بازار تزریق می کنند‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه هنوز نرخ دالر ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی برای‬ ‫قطعه س��ازان و خودروسازان محقق نش��ده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬گر چه قطعه س��ازان و خودروس��ازان با افزایش نرخ‬ ‫دالر همراه ش��ده اند‪ ،‬هنوز اج��ازه افزایش نرخ ندارند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬قطعه سازان دچار نوعی سردرگمی شده اند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس صنعت خودرو تصریح ک��رد‪ :‬هرچند ارتقای‬ ‫س��هم قطعه س��ازی از ‪ ۲۵‬به ‪ ۴۰‬درصد مطرح است اما‬ ‫این اختالف مربوط به شیش��ه‪ ،‬باتری‪ ،‬تیونینگ و تایر‬ ‫می ش��ود که هیچ یک در زمره قطعات خودرویی یا مواد‬ ‫اولیه به ش��مار نمی روند‪ .‬ش��هریاری تاکید کرد‪ :‬باید در‬ ‫کنار تس��هیل ش��رایط واردات‪ ،‬نرخ تعرف��ه حمایتی از‬ ‫قطعه س��ازان اعمال ش��ود‪ .‬به طور مث��ال‪ ،‬هنگامی که‬ ‫‪ WTO‬صنایع تولید خ��ود را در خطر دید‪ ،‬نرخ تعرفه‬ ‫فوالد را افزایش داد تا از واردات فوالد جلوگیری ش��ود‪.‬‬ ‫ح��ال به نظر می رس��د اگر نرخ تعرفه ها حمایتی ش��ود‬ ‫وضعیت قطعه سازان بهبود پیدا کند‪ .‬به گفته شهریاری‪،‬‬ ‫افزایش نرخ تعرفه می تواند تا حدی به بازگش��ت روحیه‬ ‫و امید به کار قطعه سازان بینجامد‪.‬‬ ‫حمای��ت از تولی��د داخ��ل‬ ‫ب��ا توج��ه به ش��عار امس��ال‬ ‫همواره در اولویت کار فعاالن‬ ‫اقتص��ادی و مس��ئوالن ق��رار‬ ‫گرفته است این در حالی است‬ ‫که در برخ��ی از محصوالت با‬ ‫توجه به شرایط موجود‪ ،‬تولید‬ ‫سیدحسین الجوردی‬ ‫گران ت��ر از واردات و حت��ی‬ ‫قاچاق تمام می ش��ود این امر رییس انجمن صنایع تولید‬ ‫لنت ترمز و کالچ‬ ‫باعث می شود تا انگیزه تولید‬ ‫کاهش پیدا کند‪ .‬امروز شاهد‬ ‫هس��تیم بیش��تر بازار لوازم یدکی خودرو در دست کاالهای‬ ‫خارجی اس��ت و این مس��ئله با وجود فعالیت قطعه س��ازان‬ ‫داخلی رخ داده است‪.‬‬ ‫واحدهای تولیدی کش��ور بیش از مص��رف داخل ظرفیت‬ ‫س��اخت دارن��د و در بح��ث روزام��دی نی��ز تولیدکنندگان‬ ‫بخش لنت ترمز و دیس��ک و صفحه کالچ متعهد هس��تند از‬ ‫ماش��ین االت مدرن و روزامد استفاده کنند و توانایی توسعه‬ ‫محصوالت را دارند‪.‬اگر س��ازندگان فع��ال این صنف با تمام‬ ‫ظرفیت خود فعالیت داشته باشند‪ ،‬کل بازار داخل را پوشش‬ ‫می دهن��د در حالی که امروز بس��یاری از صنعتگران با نیمی‬ ‫از ظرفی��ت و حتی کمتر از این رقم در حال تولید هس��تند‪.‬‬ ‫طبیعی است که اگر فضا مهیا شود و جلوی قاچاق و واردات‬ ‫بی رویه گرفته ش��ود بس��یاری از تولیدکنندگانی که فعالیت‬ ‫انها نیمه تعطیل اس��ت نیز می توانند وارد عرصه تولید شوند‪.‬‬ ‫کش��ور می تواند همچون گذش��ته صادرات داش��ته باشد به‬ ‫ش��رط انکه نرخ تمام شده کاهش یابد‪ .‬از صادرات روز به روز‬ ‫کاسته شد زیرا تس��هیالت بانکی باال نرخ تمام شده تولید را‬ ‫افزای��ش داد‪ .‬همچنین خال امتیازها و جایزه های صادراتی از‬ ‫دیگر موانع امروز صادرات به شمار می رود‪.‬‬ ‫امروز توان تولید مازاد وجود دارد‪ .‬یکی از مهم ترین اهداف‬ ‫صنعتگ��ر نیز تحقق صادرات اس��ت‪ .‬اما مش��کالت مالی روز‬ ‫ب��ه روز تولیدکنندگان را تضعی��ف و ناکارامد می کند؛ بدین‬ ‫معنی که کاالی خود را به صورت نقد به فروش می رس��انند‬ ‫اما با وجود گذشت چند ماه پول خود را دریافت نمی کنند‪.‬‬ ‫ضروری اس��ت برای بازگش��ت ب��ه رونق از تجربه س��ایر‬ ‫کش��ورهای فعال در صنعت خودرو و قطعه جهان اس��تفاده‬ ‫کنیم و بررس��ی شود کش��ورهای صنعتی چه الگویی دارند‬ ‫که دارای اقتصادی پویا بوده و ما نیز مشابه انها عمل کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫لزوم توجه ویژه دولت‬ ‫به تولید خودروهای هیبریدی‬ ‫رییس کمیس��یون ویژه حمایت از‬ ‫تولید ملی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬تولی��د خودروهای هیبریدی‬ ‫در داخل‪ ،‬در دس��تور کار کمیسیون‬ ‫صنای��ع و معادن و نیز کمیس��یون‬ ‫حمای��ت از تولید ملی ق��رار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمیدرضا فوالدگر درباره افزایش تعرفه واردات خودروهای‬ ‫هیبریدی گف��ت‪ :‬در بحث افزایش تعرفه واردات خودروهای‬ ‫هیبریدی قرار شد دولت تجدید نظر کند‪.‬‬ ‫تو گو‬ ‫نماین��ده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی در گف ‬ ‫ب��ا خانه ملت ادام��ه داد‪ :‬خودروهای هیبری��دی که به طور‬ ‫کامل با برق کار می کنند‪ ،‬دس��تگاه ش��ارژ همراه دارند‪ ،‬این‬ ‫خودروها برای شارژ ش��دن‪ ،‬نیاز به ایستگاه های شارژ دارند‬ ‫اما زیرس��اخت های الزم برای این کار در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬چالش هایی برای اس��تفاده از این نوع خودروها در‬ ‫کشور هس��ت‪.‬رییس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی‬ ‫مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬خودروهایی‬ ‫که وارد می ش��وند‪ ،‬هیبریدی‪-‬بنزینی اس��ت‪ .‬بنابراین کشور‬ ‫باید به سمتی برود که زیرساخت ها را تقویت و ایستگاه های‬ ‫شارژ تامین برق این خودروها را فراهم کند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده م��ردم در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪:‬‬ ‫خودروه��ای هیبریدی‪-‬بنزینی که وارد می ش��وند‪ ،‬تا میزان‬ ‫‪ ۸۰‬کیلومتر مس��افت را با نیروی ب��رق طی می کنند و بقیه‬ ‫با بنزین حرکت می کند‪ .‬همی��ن میزان نیز می تواند مصرف‬ ‫سوخت را کاهش دهد‪ .‬بنابراین ضروری است دولت در بحث‬ ‫تعرفه انها تجدید نظر کند‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون وی��ژه حمایت از تولید مل��ی و اجرای‬ ‫سیاس��ت های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی مجلس خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬تولید خودروهای هیبریدی در داخل در دس��تور کار‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن و همچنین کمیسیون حمایت از‬ ‫تولید ملی است‪ .‬درباره افزایش تعرفه معتقد هستیم باید هر‬ ‫دو ط��رف قضیه را نگاه کرد‪ .‬نباید این تعرفه ها دائمی باش��د‬ ‫تا رقابت ایجاد ش��ود و همچنین نمی ت��وان کاهش ناگهانی‬ ‫داش��ت‪ .‬بنابراین باید نظارت و دقت بیشتری در این موضوع‬ ‫لحاظ شود تا خودروسازان در جهت ارتقای محصوالت خود‬ ‫نیز ت�لاش کنند‪ .‬از طرفی نیز کاهش تعرفه ها باعث افزایش‬ ‫نرخ خودروهای خارجی خواهد شد‪.‬‬ ‫فوالدگ��ر گفت‪ :‬باید به صورت منطق��ی و با فاصله‪ ،‬تعرفه‬ ‫کاهش یاب��د و خودروس��ازان‪ ،‬خودروه��ای بی کیفیت را از‬ ‫چرخ��ه تولید خ��ارج ک��رده و باعث رونق صنعت کش��ور و‬ ‫خودروسازی شوند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 400‬پیاپی ‪2373‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬رمضان‪1439‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫غفلت از شاخص های مدیریت‬ ‫در کش��ورهای توس��عه یافته‪،‬‬ ‫مدیریت دارای شاخص های از پیش‬ ‫تعریف ش��ده ای اس��ت که مدیران‬ ‫براس��اس همین شاخص ها انتخاب‬ ‫می شوند‪ ،‬ضمن انکه هر مسئولیت‬ ‫به خودی خود ویژگی هایی دارد که‬ ‫فرد تصاحب کننده یا نامزد رسیدن‬ ‫سیدافشین گنج بخش‬ ‫به ان سمت باید فاکتورهای الزم را‬ ‫مشاور مدیرعامل سازمان‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫متاسفانه یکی از عادت های غلط‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫که در کش��ور ما به کلیش��ه تبدیل‬ ‫شده است تالش برای پست گرفتن‬ ‫بدون در نظر داش��تن تفک��ر راهبردی و هوش اس��تراتژیک برای‬ ‫تصاحب مسئولیت های حساس است‪ .‬برای نمونه‪ ،‬باید گفت مدیر‬ ‫توس��عه مدیریت و منابع انس��انی ضمن دانس��تن الفبای مدیریت‬ ‫که شامل برنامه ریزی و س��ازماندهی است باید تجربه روانشناسی‬ ‫ارتباط بین انسان ها را داشته باشد تا بتواند با تدبیر الزم مانع ایجاد‬ ‫چالش های فرعی و اصلی برای مدیر ارش��د شود‪ .‬این مسئولیت را‬ ‫هرکسی داشته باشد باید هنر درامدزایی‪ ،‬مدیریت مالی و مدیریت‬ ‫اداری را در کنار برنامه های راهبردی افزایش توانمندی کارکنان و‬ ‫تخصیص سیس��تم رفاهی باکیفیت‪ ،‬چاشنی فعالیت خود کند‪ .‬اما‬ ‫در کش��ور ما متاسفانه بدعت گذاری ها برعکس است! یعنی بیشتر‬ ‫مواقع افراد بر اس��اس روابط حاصل از البی انتخاب می شوند‪ ،‬نه بر‬ ‫مبنای شایس��تگی‪ .‬البته این انتقاد وجه دیگری نیز دارد زیرا مدیر‬ ‫ارشد حق دارد افراد زیر دست خود را بر اساس روابط انتخاب کند‬ ‫چراکه اگر شناخت نباشد‪ ،‬همکاری با سایر همکاران دشوار خواهد‬ ‫بود‪ .‬با این حال‪ ،‬اگر فرد ناشایستی طبق روابط انتخاب شود زمانی‬ ‫که ناکارامدی او ثابت ش��د مدیر ارشد نباید در جابه جایی ان فرد‬ ‫یا قطع همکاری تعلل کند چراکه همین فرصت سوزی ها در نهایت‬ ‫به ضرر مدیر ارش��د‪ ،‬سازمان متبوع‪ ،‬مردم و کشور خواهد بود‪ .‬در‬ ‫این شرایط باید هندسه مدیریت را به سبک دیگری ترسیم کنیم و‬ ‫نقشه راه اداره امور را به نوعی دیگر در نظر بگیریم چراکه بسیاری‬ ‫از رویه های غلط و تکرار مکررات اش��تباه به ضربه خوردن دولت و‬ ‫اسیب زدن به پیکره نظام و کشور منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه طور عموم‪ ،‬برخی از مدیران س��عی دارند س��یطره قدرت و‬ ‫حکومت خود را وسعت دهند در حالی که باید به دنبال رفع نقاط‬ ‫ضعف و تقویت نقاط قوت دس��تگاه متبوع خود باشند ‪ ،‬همین طور‬ ‫که حضرت امام در ابتدای انقالب فرمودند‪« :‬افراد هر مس��ئولیتی‬ ‫دارند سعی کنند ان مسئولیت را به خوبی انجام دهند‪ ».‬بنابراین‪،‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬مدیر منابع انس��انی باید در اداره امور‪ ،‬مدیریت درامد‪،‬‬ ‫اج��رای طرح های کارورزی‪ ،‬جانش��ین پروری و افزایش کارامدی‬ ‫نیروی انسانی تالش کند و اگر غیر از این است‪ ،‬بهتر است استعفا‬ ‫کند تا وقت نظام و مردم گرفته نش��ود و همچنین جایگاه خود را‬ ‫به مدیرکارامد تحویل دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نقش روابط عمومی‬ ‫در پیشرفت و تحول‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان گیالن گفت‪:‬‬ ‫روابط عمومی مانند واحدهایی مانند امور اداری و مالی نیس��ت که‬ ‫در س��اعات معینی فعالیت داشته باش��د بلکه مجموعه ای است با‬ ‫فعالیت های خطیر‪ ،‬وس��یع و ش��بانه روزی‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫گیالن‪ ،‬احمد علی ش��هیدی در بیان نقش و جایگاه اطالع رس��انی‬ ‫گفت‪ :‬روابط عمومی ه��ا به دلیل جایگاه راهب��ردی زیربنایی خود‬ ‫می توانند سازمان های مختلف را در همگامی با پیشرفت و تحوالت‬ ‫جهان��ی یاری دهند چراکه روابط عمومی یک واحد پویا و ارگانیک‬ ‫سازمانی است که هیچ گاه در ان سکون و تعطیلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬روابط عمومی مانند واحدهایی نظیر امور‬ ‫اداری و مالی نیس��ت که در س��اعات و زمان ه��ای معینی فعالیت‬ ‫داش��ته باشد بلکه مجموعه ای اس��ت با فعالیت های خطیر‪ ،‬وسیع‬ ‫و ش��بانه روزی‪ .‬وی گفت‪ :‬انچه دارای اهمیت است اینکه ماهیت‬ ‫ت روابط عمومی ها است‪.‬‬ ‫غیر مادی از وظایف و مسئولی ‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی تهران بررسی شد‬ ‫توازن صنعتی تهران با واگذاری زمین های شهریار‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وجود صنایع مادر خودروس��ازی در غرب استان‬ ‫تهران ای��ن منطقه را ب��رای راه ان��دازی واحدهای‬ ‫صنعت��ی پراکنده از س��وی س��رمایه گذاران جذاب‬ ‫کرده و صنایع بسیاری به صورت پراکنده از سال ها‬ ‫پی��ش در این منطقه ش��کل گرفته اس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی است که ش��هرک صنعتی دولتی تاکنون در‬ ‫این منطقه ساخته نشده بود‪.‬‬ ‫تا اینکه مصوبه س��اخت شهرک صنعتی شهریار‬ ‫صادر ش��د و عملی��ات اجرایی س��اخت ان در فاز‬ ‫نخس��ت به وسعت ‪ ۸۰۰‬هکتار از زمستان سال ‪۹۴‬‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ش��اهپور قنب��ری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران‪ ،‬این ش��هرک‬ ‫اکنون به مرحله واگذاری زمین رس��یده است‪ .‬وی‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنع��ت» تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫راه اندازی شهرک صنعتی شهریار مرکز ثقل صنعت‬ ‫از جنوب تهران خارج شده و تجمع صنعت در غرب‬ ‫تهران نیز متوازن می شود‪.‬‬ ‫ساخت ش��هرک صنعتی شهریار در فاز نهایی در‬ ‫‪ ۳‬هزار هکتار پیش بینی شده که ساخت فاز نخست‬ ‫ان به وس��عت ‪ ۸۰۰‬هکتار از زمستان سال ‪ ۹۴‬اغاز‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اما واگ��ذاری زمین در این ش��هرک‬ ‫تا کنون انجام نش��ده در حال��ی که تقاضای دریافت‬ ‫زمین قبل از اغاز ساخت ان بوده است‪ .‬برای تامین‬ ‫زیرس��اخت های اولیه این شهرک حدود ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه شده و قرار است واحدهای صنفی نیز‬ ‫در ان مستقر شوند‪.‬‬ ‫€ €چ�ه عاملی باعث تاخیر در واگذاری زمین‬ ‫شهرک صنعتی شهریار شده بود؟‬ ‫س��ختگیری های زیس��ت محیطی ب��رای دریافت‬ ‫تاییدی��ه کمیت��ه م��اده ‪ ۲‬مهم ترین عام��ل تاخیر‬ ‫واگذاری زمین در ش��هرک صنعتی ش��هریار بوده‬ ‫است‪ .‬اکنون این تاییدیه دریافت شده و فاز نخست‬ ‫شهرک صنعتی شهریار اماده واگذاری به متقاضیان‬ ‫است‪.‬‬ ‫در حقیق��ت‪ ،‬با دریافت تاییدی��ه کمیته ماده ‪۲‬‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬ناحیه بندی ش��هرک انجام شد و‬ ‫واگذاری زمین های شهرک صنعتی شهریار نیز اغاز‬ ‫ش��ده است و پیش بینی می شود هزار واحد صنعتی‬ ‫در حدود ‪ ۲۶۵‬زمین اماده در فاز نخس��ت شهرک‬ ‫صنعتی ش��هریار مستقر شود‪ .‬مجموع مساحت این‬ ‫فاز ‪ ۴0۸‬هکتار است‪.‬‬ ‫€ €ضرورت ساخت ش�هرک صنعتی شهریار‬ ‫در غرب استان تهران چه بوده است؟‬ ‫تاکنون در استان تهران توسعه متوازن زیرساخت‬ ‫صنعت��ی به ص��ورت دولت��ی نبوده اس��ت‪ .‬این امر‬ ‫باعث ش��ده تا مرکز ثقل صنع��ت در جنوب تهران‬ ‫ش��کل بگیرد و بیشتر واحدهای صنعتی در شهرک‬ ‫شمس اباد و پرند ایجاد شود‪.‬‬ ‫در ش��رق و غرب تهران بارگذاری صنعت ان طور‬ ‫که باید شکل نگرفته و واحدهای صنعتی به صورت‬ ‫فاز نخست شهرک صنعتی شهریار به استقرار حدود هزار واحد صنفی‪-‬تولیدی در این شهرک‬ ‫اختصاص یافت‪ .‬حق انتفاع برای هر مترمربع زمین صنعتی اماده در شهرک صنعتی شهریار ‪ ۳۴0‬تا‬ ‫‪ ۳۵0‬هزار تومان تعیین شده و با شرایط ویژه به متقاضیان واگذار می شود‪ .‬حق انتفاع از زمین صنعتی‬ ‫به صورت نقد و اقساط دریافت می شود و پیش پرداخت نقدی نیز تاکنون ‪ ۳0‬درصد نرخ کلی بوده که‬ ‫امسال به ‪ ۱0‬درصد کاهش یافته است؛ البته این رقم برای شرکت های دانش بنیان تا ‪ ۵‬درصد کاهش‬ ‫می یابد‬ ‫پراکنده ایجاد شده است‪ ،‬ضمن انکه زیرساخت های‬ ‫این فعاالن به ش��هرک صنعتی قرچک منتقل شد ه‬ ‫اماده در غرب تهران و ش��هرک های صنعتی جنوب‬ ‫اس��ت اما برخی از این فع��االن تمایل دارند که در‬ ‫تهران متمرکز شده است‪.‬‬ ‫غرب تهران حضور داشته باشند‪ .‬بنابراین ‪ ۲0‬هکتار‬ ‫بنابراین برای س��اماندهی خدم��ات اولیه دولتی‬ ‫از فاز نخس��ت شهرک صنعتی ش��هریار به استقرار‬ ‫به صنعتگران در منطق��ه غرب تهران نیاز به ایجاد‬ ‫ح��دود هزار واحد صنفی‪-‬تولیدی در این ش��هرک‬ ‫شهرک های صنعتی دولتی وجود داشت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫برای راه اندازی ش��هرک های صنعتی شهریار‪ ،‬مالرد‬ ‫واحده��ای صنف��ی در مقایس��ه ب��ا واحده��ای‬ ‫و صفادشت برنامه ریزی شد‪.‬‬ ‫صنعت��ی نیاز ب��ه زمین کمت��ری دارن��د‪ .‬بنابراین‬ ‫با اغاز واگذاری زمین در شهرک صنعتی شهریار‬ ‫قطع��ه زمین هایی با ابعاد ‪ ۵0‬ت��ا ‪ ۵00‬متری برای‬ ‫در مرحل��ه بع��د راه اندازی ش��هرک صنعتی مالرد‬ ‫کارگاه های صنفی در نظر گرفته شده است؛ هرچند‬ ‫قرار دارد و بعد از ان برای تکمیل ش��هرک صنعتی‬ ‫محدودیتی در اس��تقرار اصناف نداریم و در صورت‬ ‫صفادشت اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫وجود تقاض��ا بازهم زمین ب��رای اصناف اختصاص‬ ‫این ‪ ۳‬ش��هرک صنعتی در منطق��ه غرب تهران‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫می توان��د ش��کل گیری صنعت در غ��رب و جنوب‬ ‫بیشتر اصناف مس��تقر در غرب تهران و فعال در‬ ‫ته��ران را مت��وازن کن��د و واحده��ای صنعتی که‬ ‫زمین��ه کش بافی‪ ،‬مبل س��ازی و‪ ...‬می توانند در این‬ ‫ب��ه ص��ورت بورس��ی و پراکن��ده در منطقه غرب‬ ‫شهرک مستقر شوند‪.‬‬ ‫€ €قیمت گ�ذاری و تعیی�ن حق انتف�اع برای‬ ‫تهران ش��کل گرفته است در ش��هرک های صنعتی‬ ‫هر متر مربع زمین در این ش�هرک‬ ‫ساماندهی شود‪.‬‬ ‫€ €ای�ا در ناحیه بن�دی ش�هرک‬ ‫چگونه بود؟‬ ‫تاکنون در استان تهران‬ ‫برای استقرار اصناف نیز جایگاهی‬ ‫بناب��ر دس��تور کل��ی مجموع��ه‬ ‫توسعه متوازن‬ ‫اندیشیده شده است؟‬ ‫ش��هرک های صنعتی‪ ،‬حق انتفاع برای‬ ‫زیرساخت صنعتی‬ ‫عالوه بر ‪ ۸‬ناحیه صنعتی در شهرک‬ ‫ه��ر متر مربع زمین صنعت��ی اماده بر‬ ‫به صورت دولتی‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫صنعت��ی ش��هریار‪ ،‬بلوکی ب��ه اصناف‬ ‫اس��اس زیرس��اخت ها قیمت گ��ذاری‬ ‫این امر باعث شده‬ ‫اختص��اص داده ش��ده ت��ا واحدهای‬ ‫می ش��ود‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬حق انتفاع برای‬ ‫تا مرکز ثقل‬ ‫صنفی‪-‬تولی��دی بتوانند در ش��هرک‬ ‫ه��ر مترمربع زمین صنعت��ی اماده در‬ ‫صنعت در جنوب تهران‬ ‫صنعتی ش��هریار مس��تقر ش��وند و از‬ ‫ش��هرک صنعتی ش��هریار با نرخ ‪۳۴0‬‬ ‫شکل بگیرد‬ ‫مزای��ای حمایتی و تش��ویقی ان بهره و بیشتر واحدهای صنعتی ت��ا ‪ ۳۵0‬ه��زار تومان تعیین ش��ده و‬ ‫در شهرک شمس اباد‬ ‫ببرند چراکه در توافق با ش��هرداری و‬ ‫با ش��رایط ویژه به متقاضی��ان واگذار‬ ‫و شهرک صنعتی پرند‬ ‫تفاهمنامه های بس��یار قرار شد اصناف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایجاد شوند‬ ‫و صنایع مزاحم شهری تهران به خارج‬ ‫فراهم سازی زیرساخت ها در شهرک‬ ‫از شهر منتقل شوند بخش عمده ای از‬ ‫صنعتی ش��هریار تاکن��ون حدود ‪۳00‬‬ ‫بررسی راهکارهای مقابله با مشکالت‬ ‫در شهرک شماره ‪ ۲‬خرم اباد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان لرس��تان در‬ ‫جلس��ه ب��ا هیات مدیره ش��رکت خدمات��ی ضمن ص��دور احکام‬ ‫اعضای هیات مدیره ان ش��رکت به بررسی مسائل و موانع موجود‬ ‫و راهکاره��ای مقابل��ه با ان در این ش��هرک صنعتی پرداخت‪ .‬به‬ ‫گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان لرس��تان‪ ،‬بختیار رازانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان لرستان اظهار کرد‪ :‬به استناد‬ ‫م��اده ‪ ۵‬قانون نحوه واگ��ذاری مالکیت و اداره امور ش��هرک های‬ ‫صنعتی در این جلس��ه احکام اعضای هیات مدیره شرکت خدماتی‬ ‫ش��هرک صنعتی ش��ماره ‪ ۲‬خرم اباد صادر ش��د که به موجب این‬ ‫اح��کام برای مدت ‪ ۲‬س��ال ب��ه عنوان عضو هیات مدیره ش��رکت‬ ‫خدماتی منصوب شدند‪ .‬رازانی ادامه داد‪ :‬با پیگیری های جدی که‬ ‫برای ثبت ش��رکت خدماتی به عمل امد پس از رفع مشکل بدهی‬ ‫مالیاتی اعضا‪ ،‬برا ی عضویت در شرکت‪ ،‬در نهایت پس از حدود یک‬ ‫سال و نیم ش��رکت نام برده به ثبت رسید و اعضای هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل ان انتخاب شدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان لرستان گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس شیوه نامه ها و قوانین مصوب‪ ،‬ش��رکت های خدماتی دارای‬ ‫شرح وظایف تعریف شده ای هستند و تشکیل این شرکت ها دارای‬ ‫اهمی��ت ویژه ای اس��ت‪ .‬رازانی ضمن ارائه گزارش��ی از پروژه ها و‬ ‫زیرساخت های اجرا ش��ده در شهرک صنعتی خرم اباد ‪ ۲‬با اعضای‬ ‫هیات مدیره شرکت خدماتی درباره برخی مسائل و موانع موجود و‬ ‫راهکارهای برطرف کردن انها به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تمام توان خود را برای ایجاد و تکمیل زیرس��اخت های‬ ‫ان ش��هرک ب��ه کار می بریم که به عنوان ازمایش ش��هرک نمونه‬ ‫استان قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ش��هرک های صنعتی مکان مناسبی برای‬ ‫استقرار واحدهای صنعتی است‪ ،‬گفت‪ :‬باید تمام امکانات زیربنایی‬ ‫انها از سوی شرکت شهرک های صنعتی مهیا شود‪.‬‬ ‫میلی��ارد تومان هزینه داش��ته اس��ت ک��ه به مرور‬ ‫ب��رای تامین اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬معابر‪ ،‬فضای س��بز و‪...‬‬ ‫هزینه شده است‪ .‬با این حال‪ ،‬نرخ زمین در شهرک‬ ‫صنعتی شهریار بسیار مناسب تعیین شده و نسبت‬ ‫به سایر شهرک های صنعتی تهران‪ ،‬کمتر است‪.‬‬ ‫€ €شهرک صنعتی شهریار در مقایسه با سایر‬ ‫شهرک های صنعتی تهران چه مزیتی دارد؟‬ ‫ای��ن ش��هرک در نزدیکی ته��ران ق��رار دارد و‬ ‫بهای حق انتفاع از زمین های ان نس��بت به س��ایر‬ ‫ش��هرک ها ارزان تر اس��ت‪ ،‬ضمن انکه محدودیتی‬ ‫برای مس��احت مورد نی��از متقاضی وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫اکنون حق انتفاع از هر مترمربع زمین در ش��هرک‬ ‫صنعت��ی ش��مس اباد ‪ ۳۵0‬ه��زار تومان اس��ت‪ .‬در‬ ‫ش��هرک صنعت��ی عباس اباد نیز ای��ن رقم به ‪۴00‬‬ ‫هزار تومان می رس��د در صورت��ی که زمین موجود‬ ‫در این شهرک ها نیز محدود است و امکان واگذاری‬ ‫ب��ر مبنای نیاز متقاضی وج��ود ندارد‪ .‬این در حالی‬ ‫است که حق انتفاع از هر متر مربع زمین در شهرک‬ ‫صنعتی ش��هریار حدود ‪ ۳۴0‬ت��ا ‪ ۳۵0‬هزار تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €چ�ه ش�رایطی ب�رای واگ�ذاری زمین در‬ ‫شهرک صنعتی شهریار در نظر گرفته اید؟‬ ‫به منظ��ور «حمایت از کاالی ایرانی» که ش��عار‬ ‫امس��ال است در ش��هرک های صنعتی سعی داریم‬ ‫زیرس��اخت ها را تا حد توان ام��اده کنیم اما اتفاق‬ ‫دیگ��ری نی��ز افتاده اس��ت ب��ه طوری که امس��ال‬ ‫افزای��ش نرخ زمین در ش��هرک های صنعتی تهران‬ ‫نداری��م‪ .‬همچنین حق انتف��اع از زمین صنعتی به‬ ‫صورت نقد و اقساط دریافت می شود و پیش پرداخت‬ ‫نق��دی نیز تاکن��ون ‪ ۳0‬درصد نرخ کل��ی بوده که‬ ‫امس��ال به ‪ ۱0‬درصد کاهش یافته اس��ت البته این‬ ‫رقم برای شرکت های دانش بنیان تا ‪ ۵‬درصد کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬واگذاری زمین در شهرک صنعتی شهریار‬ ‫نی��ز با همی��ن روش انجام می ش��ود‪ .‬ضم��ن انکه‬ ‫دریافت زمین در این ش��هرک در یک سال نخست‬ ‫از مش��وق های ویژه برخوردار اس��ت به طوری که‬ ‫پرداخت حق انتفاع به صورت نقد و اقس��اط اس��ت‬ ‫و درصد نقدی دارای تخفیف و اقس��اط باقی مانده‬ ‫بلند مدت در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��رای پرداخت بهای ای��ن زمین های‬ ‫صنعت��ی مش��وق های ویژه لحاظ ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫صورت��ی ک��ه واحد صنعت��ی در م��دت زمان بندی‬ ‫ش��ده به بهره برداری برسد از ‪ ۱0‬درصد تخفیف در‬ ‫پرداخت حق انتفاع برخوردار می شود‪.‬‬ ‫ه��دف از اختص��اص مش��وق ها ان اس��ت ک��ه‬ ‫س��رمایه گذاران زمین دریافت ش��ده را رها نکنند و‬ ‫اشتغال و تولید هدف گذاری شده به انجام برسد‪.‬‬ ‫€ €سخن اخر‬ ‫تقاض��ای دریاف��ت زمی��ن صنعت��ی در اس��تان‬ ‫تهران وج��ود دارد اما زمین اماده ب��رای واگذاری‬ ‫به متقاضیان در ش��هرک های صنعت��ی عباس اباد‪،‬‬ ‫شمس اباد‪ ،‬پرند و نصیر اباد وجود ندارد ضمن انکه‬ ‫امکان توسعه این شهرک های وجود ندارد‪ .‬بنابراین‬ ‫انتظار هست اس��تقبال در شهرک صنعتی شهریار‬ ‫مناسب باشد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!