روزنامه گسترش صنعت شماره 406 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 406

روزنامه گسترش صنعت شماره 406

روزنامه گسترش صنعت شماره 406

‫‪ ۲0‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت‬ ‫پرداخت شد‬ ‫یکشنبه‬ ‫ ‪ 20‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2379‬دوره جدید شماره ‪ 4 406‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫حماسه ها باید‬ ‫تکرار شود‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫«گسترش صنعت» از تاثیر تامین ‪ 6‬میلیارد دالر در ‪ 2‬ماه برای بخش تولید گزارش می دهد‬ ‫نیاز تولید واقعی به دالر ‪ 4200‬تومانی ادامه دارد‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬در حالی اغاز ش��د که پس از گذش��ت یک ماه کش��ور ش��اهد‬ ‫نوس��ان های ش��دید ارزی شد‪ .‬این نوسان ها که البته در ادامه به کنترل دولت‬ ‫درام��د اس��یب هایی را ب��ه بخش تولید و تجارت در کش��ور وارد کرد‪ .‬پس از‬ ‫گذش��ت مدتی از اغاز این نوس��ان ها دولت تصمیم گرفت ارز را تک نرخی و‬ ‫نیاز تولیدکنندگان را تامین کند‪ .‬هر چند این سیاست در اغاز با انتقادهای‬ ‫شدیدی همراه بود اما اخرین امارها نشان می دهد که حدود ‪ ۶‬میلیارد دالر‬ ‫ارز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲00‬تومانی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته اس��ت‪ .‬برخی‬ ‫از کارشناس��ان معتقدند دولت با توجه به ش��رایط موجود توانس��ت عملکرد‬ ‫مناس��بی در زمینه کنترل بازار ارز داش��ته باشد و بعضی دیگر از کارشناسان‬ ‫بر این باورند که دولت در این زمینه باید دالر بیش��تری به بخش تولید وارد‬ ‫کند‪« .‬گس��ترش صنعت» در ادامه‪ ،‬تاثیر سیاس��ت های ارزی دولت بر بخش‬ ‫تولید را بررسی کرده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بررسی«گسترشصنعت»ازوضعیتتولیدفراورده هایگوشتینشانداد‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نظارت چهارالیه بر تولید سوسیس و کـالباس‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪ 25 1397‬رمضان ‪ 10 1439‬ژوئن ‪ 2018‬شماره ‪ 406‬پیاپی ‪2379‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عملکرد‬ ‫یک ساله این وزارتخانه را تشریح کرد‬ ‫‪ ۲0‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت پرداخت شد‬ ‫قرجه طیار‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫گ�روه صنع�ت‪ :‬بخ��ش صنعت در‬ ‫س��ال های گذشته سیاس��ت اعطای‬ ‫تسهیالت س��رمایه احداث و سرمایه‬ ‫در گ��ردش را در دس��تور کار خ��ود‬ ‫قرار داد‪ .‬این سیاست که در راستای‬ ‫حمای��ت از بخ��ش تولی��د ب��ود‪ ،‬به‬ ‫پرداخ��ت ‪ ۲0‬ه��زار میلی��ارد تومان‬ ‫تس��هیالت به بخش صنایع منجر شد‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنع��ت» ب��ا این ح��ال‪ ،‬برخی از مس��ئوالن و کارشناس��ان‬ ‫صنعت��ی و اقتصادی معتقدند این بخش نیازمند حمایت های‬ ‫بیش��تر اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬از دیگ��ر موضوع های��ی که در‬ ‫سال های گذش��ته مطرح شده ایجاد توازن صنعتی در کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه مناطق کم برخوردار در کش��ور از داش��تن‬ ‫صنای��ع بزرگ محروم هس��تند‪ ،‬دولت در نظ��ر گرفت حجم‬ ‫س��رمایه گذاری در این مناطق را افزایش دهد‪ .‬در این زمینه‬ ‫عالوه بر ایجاد مش��وق برای س��رمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫در مناطق محروم س��ازمان های توس��عه ای از جمله سازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران نیز به س��رمایه گذاری در‬ ‫مناطق محروم پرداخت‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با در نظ��ر گرفتن این‬ ‫موضوع ک��ه بیش از ‪ ۹۲‬درصد واحدهای صنعتی کش��ور به‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط اختصاص یافته‪ ،‬تالش کرد در این‬ ‫زمینه حمایت های خود را افزایش دهد‪ .‬این واحدها در طول‬ ‫سال های گذشته با بحران رکود روبه رو بودند و به دلیل توان‬ ‫اندکی که در مقابله با بحران ها دارند‪ ،‬دچار مشکالت بسیاری‬ ‫شدند‪ .‬یکی از برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رفع‬ ‫این بحران ها بود‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نظر دارد با تسهیالت دهی‬ ‫ارزان قیمت و افزایش سطح حمایتی‪ ،‬مشکالتی مانند بیکاری‪،‬‬ ‫فرسودگی واحدها و فروش محصوالت را برطرف کند‪ .‬در این‬ ‫راستا‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬حمایت و‬ ‫تقویت تولیدات داخلی مهم ترین اولویت این وزارتخانه است‬ ‫و باید میزان حمایت از این بخش را افزایش داد‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی درب��اره طرح های ای��ن وزارتخانه در بخش‬ ‫صنع��ت به ایلن��ا گف��ت‪ :‬کاهش فاصل��ه مناطق مح��روم با‬ ‫برخ��وردار و کمک به واحدهای کوچک و متوس��ط که دچار‬ ‫بحران شده اند از جمله اولویت های ما است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مطابق برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬در ‪ ۱۲‬استان‬ ‫محروم مانن��د کهگیلویه و بویر احمد‪ ،‬سیستان وبلوچس��تان‬ ‫و خراس��ان جنوبی و ش��مالی با طرح هایی همچون س��اخت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی جدی��د و انتقال برخ��ی از واحدهای‬ ‫صنعتی متوس��ط و بزرگ به اضافه س��اخت واحدهای جدید‬ ‫تالش می کنیم مقداری از محرومیت انها کاسته شود‪.‬‬ ‫رحمانی افزود‪ :‬از سال گذشته طرح رونق واحدهای کوچک‬ ‫و متوسط از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اجرا شد و‬ ‫پس از شناسایی واحدهایی که دچار بحران شده اند مقرر شد‬ ‫ب��ه ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۸۴0‬کارخانه کمک مالی ش��ود که در نهایت‬ ‫به ‪ ۲۹‬هزار واحد در قالب این طرح کمک های مالی از جمله‬ ‫تس��هیالت جدید‪ ،‬تمدید بدهی های بانکی که سر رسید انها‬ ‫ب��ود و بدهی های مالیاتی انجام ش��د که رق��م ان نزدیک به‬ ‫‪ ۲0‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ .‬البته برخی از اس��تان ها که از‬ ‫نظر شاخص ها جزو مناطق برخوردار به شمار می روند دارای‬ ‫برخی مش��کالت هس��تند که برای رفع مشکالت انها نیز در‬ ‫تالش هستیم‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اف��زود‪ :‬یکی از‬ ‫راهبرده��ای مهم هر کش��ور برای حمای��ت از تولیدات ملی‪،‬‬ ‫تش��ویق مصرف کنندگان به مصرف تولیدات داخلی است‪ .‬هر‬ ‫چند تا امروز اقدام های خوبی در این زمینه ش��ده اس��ت اما‬ ‫هنوز کافی نیس��ت و باید این موض��وع را به فرهنگ تبدیل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رحمان��ی اف��زود‪ :‬قدم نخس��ت در این زمینه شناس��ایی و‬ ‫اگاه س��ازی مزیت های اس��تفاده از تولیدات داخلی است که‬ ‫برای این مهم روش های مختلفی وجود دارد که اطالع رسانی‬ ‫و ترغیب مصرف این تولیدات با بیان منفعت های اجتماعی و‬ ‫تاثیر ان بر رونق کسب و کار از ان جمله اند‪.‬‬ ‫معاون ط��رح و برنامه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه مس��لم اس��ت هر چه میزان مص��رف کاالهای داخلی‬ ‫بیشتر ش��ود تحرک در چرخه تولید و رونق اقتصادی بیشتر‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬در موقعیت کنونی کش��ور ما‪ ،‬باید‬ ‫بیش از گذش��ته به این مس��ئله توجه ک��رده و برنامه ریزی‬ ‫درستی را در این مسیر تبیین کنیم‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت همچنین کاهش‬ ‫نرخ بیکاری و رش��د و س��وداوری بنگاه ه��ا را از دیگر نتایج‬ ‫مصرف محصوالت داخلی دانست و افزود‪ :‬نکته دارای اهمیت‬ ‫در مصرف محصوالت داخلی این است که محصوالت تولیدی‬ ‫داخ��ل باید برای حضور پای��دار در بازارهای هدف به اهمیت‬ ‫کیفیت و رقابت پذی��ری در صحنه های بین المللی توجه ویژه‬ ‫داشته باش��ند تا در کارزار بازار محصوالت وارداتی جایگزین‬ ‫محصوالت تولید داخلی نشوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬امیدواریم با تالش هم��ه نهادهای‬ ‫کشور بتوانیم هر چه زودتر ضمن تقویت بیشتر تولید داخلی‬ ‫به چش��م اندازهای مورد نظر نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و همچنین سیاس��ت اصلی امس��ال که از س��وی رهبر‬ ‫معظ��م ‪« ،‬حمایت از کاالی ایرانی» نام گذاری ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫بیژن صفوی‬ ‫«گسترش صنعت» از تاثیر تامین ‪ 6‬میلیارد دالر در ‪ 2‬ماه برای بخش تولید گزارش می دهد‬ ‫نیاز تولید واقعی به دالر ‪ 4200‬تومانی ادامه دارد‬ ‫دولت در تالش برای تامین دالر مورد نیاز بخش تولید‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سال ‪ ۹۷‬در حالی اغاز شد که پس از گذشت یک ماه‬ ‫کشور شاهد نوسان های شدید ارزی شد‪ .‬این نوسان ها‬ ‫که البته در ادامه به کنترل دولت درامد اس��یب هایی‬ ‫را به بخش تولید و تجارت در کش��ور وارد کرد‪ .‬پس از‬ ‫گذشت مدتی از اغاز این نوسان ها دولت تصمیم گرفت‬ ‫ارز را تک نرخی و نیاز تولیدکنندگان را تامین کند‪ .‬هر‬ ‫چند این سیاس��ت در اغاز با انتقادهای شدیدی همراه‬ ‫بود اما اخرین امارها نشان می دهد که حدود ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫دالر ارز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲00‬تومانی در اختیار تولیدکنندگان‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬برخی از کارشناسان معتقدند دولت‬ ‫با توجه به ش��رایط موجود توانس��ت عملکرد مناسبی‬ ‫در زمینه کنترل بازار ارز داش��ته باش��د و بعضی دیگر‬ ‫از کارشناس��ان بر این باورند ک��ه دولت در این زمینه‬ ‫باید دالر بیشتری به بخش تولید وارد کند‪« .‬گسترش‬ ‫صنع��ت» در ادامه‪ ،‬تاثیر سیاس��ت های ارزی دولت بر‬ ‫بخش تولید را بررسی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین ‪ ۶‬میلیارد دالر‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬در ‪ ۲‬ماه نخست امسال‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۶‬میلی��ارد دالر ارز ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۲00‬تومانی در اختیار‬ ‫تولیدکنندگان قرار گرفته است‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» به نقل از پژوهش��کده پولی و بانکی‪ ،‬س��عید‬ ‫باستانی درباره تاثیر گذاری افزایش نرخ ارز بر افزایش‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در صورتی که افزایش نرخ ارز‬ ‫کنترل شده باشد بر میزان صادرات محصوالت کشور‬ ‫تاثیر مثبت دارد اما اگر افزایش نرخ ارز به نرخ نهاده ها‬ ‫و مواد اولیه مصرفی منجر شود‪ ،‬تاثیر ان منفی است‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه صنایعی که بر مبنای‬ ‫استفاده از توان داخل شکل می گیرند و صادرات محور‬ ‫هس��تند‪ ،‬منفعت می برند‪ ،‬گف��ت‪ :‬افزایش نرخ ارز بر‬ ‫برای مثال‪ ،‬در اقتصاد همیش��ه گفته می شود بهترین‬ ‫برخ��ی از اق�لام کاالیی ک��ه نهاده و م��واد اولیه انها‬ ‫راه برای رش��د صنعتی کاهش س��ود بانکی است‪ .‬این‬ ‫صادراتی است اثرگذاری ندارد‪ .‬همچنین صنایعی که‬ ‫سیاست باعث می شود پول از بانک ها خارج شده و به‬ ‫مواد اولیه انها وارداتی است و در داخل کشور مصرف‬ ‫س��مت بخش اصلی اقتصاد‪ ،‬یعنی تولید هدایت شود‪.‬‬ ‫می ش��وند به شدت از افزایش نرخ ارز زیان می بینند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬در ایران به عن��وان یک اقتصاد نوظهور‬ ‫نباید این طور قضاوت کرد که افزایش نرخ ارز به طور‬ ‫دیدیم که این طور نش��د‪ .‬با کاهش س��ود بانکی پول‬ ‫مس��تقیم به نفع صنایع است یا خیر‪ ،‬در شرایطی که‬ ‫مردم از بانک ها بیرون امد اما به س��مت خرید دالر و‬ ‫دول��ت ارز ارزان قیمت را ب��ه منظور تامین نهاده های‬ ‫طال س��رازیر ش��د که مشکالت ارزی را به وجود اورد‪.‬‬ ‫وارداتی در اختی��ار تولیدکنندگان قرار دهد افزایش‬ ‫این استاد دانشگاه توضیح داد‪ :‬وظیفه اصلی دولت این‬ ‫قیمت ها بی تاثیر می ش��ود‪ .‬باس��تانی با بیان اینکه در‬ ‫اس��ت که بر مبنای شرایط کنونی تمام موضوع هایی‬ ‫‪ ۲‬ماه نخس��ت س��ال حدود ‪ ۶‬میلیارد دالر ارز ‪ ۴‬هزار‬ ‫که قابل پیش بینی هس��تند را در نظر داش��ته باشد و‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تومان��ی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته‬ ‫بهترین سیاست را در دستور کار قرار دهد‪ .‬عرضه دالر‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬اینکه توزی��ع ارز ‪ ۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۲00‬تومانی تا کنون بر این مبنا اس��ت‪ .‬حال‬ ‫تومانی متناس��ب اس��ت یا اینکه به موق��ع در اختیار‬ ‫اگر سیاس��تی هم در هنگام اجرا مشکالت دیگری را‬ ‫صنایع قرار گرفته مش��خص نیست‪ .‬این موضوع باید‬ ‫ایج��اد کرد باید ب��رای انها راه چاره ای در نظر گرفت‪.‬‬ ‫به طور موردی و در اینده مورد قضاوت قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مردم در سیاست های اقتصادی باید‬ ‫‹ ‹سیاست حمایتی دولت‬ ‫با دولت همراه باش��ند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬زمانی که بخشی‬ ‫بی��ژن صف��وی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد‬ ‫از م��ردم نق��ش واس��طه ها را در اقتصاد‬ ‫در ای��ن زمینه به «گس��ترش صنعت»‬ ‫بازی می کنن��د دولت چاره ای جز رفتار‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت تالش ک��رد تا موانع پیش برخی از کارشناسان تحکمی ندارد‪ .‬اگر مردم به س��مت بازار‬ ‫روی تولیدکنن��دگان را ب��ردارد اما باید‬ ‫دالر نمی رفتن��د و دالالن اصل��ی نیز به‬ ‫معتقدند‬ ‫در نظر داش��ت که به لح��اظ اقتصادی‬ ‫موقع شناس��ایی می ش��دند‪ ،‬نیازی نبود‬ ‫دولت با توجه‬ ‫گاه��ی منافع تولیدکنن��دگان با منافع‬ ‫ک��ه ن��رخ ارز به طور دس��توری کاهش‬ ‫به شرایط موجود‬ ‫توانست عملکرد‬ ‫بازرگانان در تضاد اس��ت؛ موضوعی که‬ ‫یاب��د‪ .‬با وجود این‪ ،‬برخ��ی از رفتارهای‬ ‫مناسبی در زمینه‬ ‫در زمینه تامین و نرخ ارز ایجاد ش��د نیز‬ ‫اقتصادی باعث شد تا دولت برای نجات‬ ‫کنترل بازار ارز‬ ‫ب��ر ای��ن مبنا بود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬دولت‬ ‫تولید و بازرگانی ش��فاف در کشور رفتار‬ ‫داشته باشد‬ ‫مجبور شد سیاس��تی را در پیش بگیرد‬ ‫دس��توری را در نظ��ر بگی��رد‪ .‬صفوی با‬ ‫و بعضی دیگر از‬ ‫ک��ه هم بازرگانان بتوانند به فعالیت های‬ ‫بی��ان اینکه تامی��ن ‪ ۶‬میلیارد دالر برای‬ ‫کارشناسان بر این‬ ‫اقتص��ادی خ��ود ادام��ه دهن��د و ه��م‬ ‫تولیدکنن��دگان از جمله سیاس��ت های‬ ‫باورند که‬ ‫تولیدکنندگان دچار اس��یب و خسارت‬ ‫حمایت��ی دول��ت دوازده��م به ش��مار‬ ‫دولت باید دالر‬ ‫نشوند‪ .‬وی افزود‪ :‬در کشورهای در حال‬ ‫م��ی رود‪ ،‬گفت‪ :‬هر چند نی��از تولید در‬ ‫بیشتری به بخش تولید‬ ‫توس��عه برخی از سیاست های اقتصادی‬ ‫کش��ور بیش از ‪ ۶‬میلیارد دالر اس��ت اما‬ ‫وارد کند‬ ‫قابل ارزیابی نیستند و در جریان اجرا یا‬ ‫در ش��رایط کنونی اقتصاد کشور تامین‬ ‫پس از ان تاثیر خود را نمایان می کنند‪.‬‬ ‫این میزان ارز برای دولت کار س��اده ای‬ ‫‹گزارش بانک جهانی‬ ‫از کاهش تورم ایران‬ ‫بان��ک جهانی اعالم کرد تورم ایران تا پایان م��اه اوریل (فروردین‪-‬‬ ‫اردیبهش��ت) به ‪ ۸‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا ‪ ،‬بانک‬ ‫جهانی در گزارش جدید خود از چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه‬ ‫و شمال افریقا اعالم کرده است رشد اقتصادی این منطقه در ماه های‬ ‫اغازین س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی به نس��بت سال پیش از ان بهبود یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته بانک جهانی ‪ ،‬بسیاری از کشورهای این منطقه دست‬ ‫به اصالحات ساختاری گسترده ای در اقتصاد خود زده اند که به تدریج‬ ‫می تواند به ارتقای بهره وری در این کش��ورها منجر شود اما رشد این‬ ‫کش��ورها با تنش های ژئوپلتیکی و تعدیالت مالی به چالش کش��یده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگ��ری از این گزارش از کاهش نرخ تورم در بس��یاری‬ ‫از کش��ورهای منطقه اس��تقبال ش��ده اس��ت‪ .‬با وجود اعمال مالیات‬ ‫ارزش افزوده در عربستان و امارات‪ ،‬متوسط نرخ تورم کشورهای عضو‬ ‫شورای همکاری خلیج فارس زیر ‪ ۳‬درصد است‪.‬‬ ‫در مصر تورم به نحو قابل مالحظه ای از ‪ ۳۰‬درصد در ژوئیه ‪۲۰۱۷‬‬ ‫ب��ه ‪ ۱۳‬درصد در اوریل ‪ ۲۰۱۸‬کاهش یافته که به بانک مرکزی این‬ ‫کش��ور اجازه داده اس��ت در حمایت از کارایی بیش��تر‪ ۲ ،‬مرتبه نرخ‬ ‫بهره را کاهش دهد‪ .‬بانک جهانی در ادامه با اش��اره به موفقیت ایران‬ ‫در کاه��ش نرخ تورم می افزاید نرخ تورم از ‪ ۱۰‬درصد در پایان س��ال‬ ‫گذشته به ‪ ۸‬درصد در ماه اوریل رسیده است‪.‬‬ ‫نبود اما خوشبختانه انجام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹واحدهای کوچک فراموش نشوند‬ ‫قرج��ه طیار‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره سیاست های ارزی در ماه های‬ ‫گذشته به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬در جریان اجرای‬ ‫این سیاس��ت ها دولت موفق شد بخشی از نیاز صنایع‬ ‫را برطرف کند‪ .‬اگر این سیاس��ت در کشور به درستی‬ ‫اجرا نمی ش��د به طور قطع در ماه های اینده ش��اهد‬ ‫افزای��ش ش��دید قیمت ها بودیم‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬دولت‬ ‫توانس��ت نیاز صنایع را برای تامین مواد اولیه برطرف‬ ‫کند‪ .‬طیار با اش��اره به اینکه واحدهایی که در شرایط‬ ‫کنونی به دالر نیاز دارند واحدهای پر قدرت به ش��مار‬ ‫می روند‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی اس��ت که مش��کل اصلی‬ ‫کش��ور اکن��ون در زمینه صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت در این زمینه باید امار ش��فافی دهد که‬ ‫این واحدها در ماه های گذش��ته چگونه ارز مورد نیاز‬ ‫را تامی��ن کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬بس��یاری از واحدهای‬ ‫صنعتی ام��روز توان مقابله ب��ا بحران های کوچک را‬ ‫هم ندارند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬دولت باید بیش از هر زمان‬ ‫دیگری مانع بروز مشکالت جدی در این زمینه شود‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون اقتص��ادی توضیح داد‪ :‬هر چند‬ ‫در مدیریت کالن کش��ور‪ ،‬اولویت با واحدهای بزرگ‬ ‫است اما بیش از ‪ ۹0‬درصد صنایع کشور را واحدهای‬ ‫کوچ��ک تش��کیل می دهن��د‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬پیش��نهاد‬ ‫می کنی��م دول��ت برای تامی��ن ارز واحدهای صنعتی‬ ‫کارگروهی تش��کیل دهد‪ .‬در این زمینه کمیس��یون‬ ‫تخصصی مجلس ش��ورای اسالمی نیز باید نماینده ای‬ ‫داشته باشد تا عالوه بر همفکری‪ ،‬عملکرد این کارگروه‬ ‫پایش شود‪ .‬وی افزود‪ :‬فراموش کردن صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط در جریان تامی��ن دالر به معنای فراموش‬ ‫کردن ‪ ۹0‬درصد از صنایع کشور است‪ .‬دولت تا کنون‬ ‫عملکرد مناس��بی داش��ته ام��ا این مقط��ع به لحاظ‬ ‫حمایت از واحدهای صنعتی بس��یار حس��اس است و‬ ‫باید با تمام تمرکز انجام شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪ 25 1397‬رمضان ‪ 10 1439‬ژوئن ‪ 2018‬شماره ‪ 406‬پیاپی ‪2379‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حماسه ها باید تکرار شود‬ ‫فرهاد به نیا‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫شرکت های خارجی‬ ‫به ویژه خودروسازان‬ ‫فرانسوی در قراردادها‬ ‫تعهد دادند حتی با‬ ‫وجود خروج امریکا از‬ ‫برجام به تعهدات خود‬ ‫پایبند بمانند و ذهنیت‬ ‫منفی نسبت به قطع‬ ‫همکاری های گذشته را‬ ‫جبران کنند‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با یک کارشناس صنعت خودرو بررسی شد‬ ‫پژو در دو راهی ترس و شجاعت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چند روزی اس��ت ک��ه خبر تعلی��ق همکاری های‬ ‫خودروسازان خارجی به گوش می رسد‪ .‬با وجود اینکه‬ ‫دولت های اروپایی به ادام��ه همکاری ها تمایل دارند‬ ‫ش��رکت های صنعتی خود را مختار در تصمیم گیری‬ ‫کرده ان��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬خودروس��ازانی مانن��د پ��ژو و‬ ‫پژوس��یتروئن در ح��ال رایزنی ب��رای گرفتن تصمیم‬ ‫نهایی هستند‪.‬‬ ‫در ادام��ه فعالیت ها‪ ،‬اگر بخواهیم منفی ترین حالت‬ ‫را در نظ��ر بگیریم با قط��ع همکاری ها برنامه صنعت‬ ‫خودرو کشور چه خواهد بود؟‬ ‫فره��اد به نیا ‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرو‪ ،‬درباره وضعیت پیش‬ ‫روی صنع��ت خودرو کش��ور معتقد اس��ت اگر کمی‬ ‫به عقب برگردیم زمانی که ش��رکت پ��ژو و رنو برای‬ ‫پلتفرم های جدی��د اعالم همکاری کردند انجمن های‬ ‫مرتبط از جمله انجمن قطعه سازان کشور توصیه اکید‬ ‫داشتند که چون قطع همکاری شرکای خارجی یک‬ ‫بار در اغاز دهه ‪ ۹۰‬تجربه ش��د هوش��مندانه تر عمل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس صنعت خودرو در ان دوره‬ ‫ش��رکت رنو اگرچه ب��ه همکاری خود ادام��ه داد‪ ،‬اما‬ ‫س��طح داخلی سازی قطعات را افزایش نداد و بیش از‬ ‫یک دهه ال ‪ ۹۰‬با همان ‪ ۵۶‬درصد داخلی س��ازی در‬ ‫حال تولید است‪.‬‬ ‫€ €پیش�امد خ�روج احتمال�ی ش�رکت های‬ ‫خودروس�از بین المللی برای صنعت خودرو چه‬ ‫خواهد بود؟‬ ‫ در قراردادهای پس��ابرجامی باید تمام مواردی که‬ ‫ممکن است در شرایط مشابه دوباره رقم بخورد دیده‬ ‫و برای ان راهکار اعالم ش��ود‪ .‬در این زمینه نیز بارها‬ ‫خواس��ته ش��د تا برخی مفاد قراردادها اعالم عمومی‬ ‫شود تا فعاالن حوزه های مرتبط از جمله قطعه سازان‬ ‫درب��اره نقاط قوت و ضعف ان اظهارنظر کارشناس��ی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫این درخواس��ت انجام نش��د و با انعقاد قراردادهای‬ ‫جدی��د بس��یاری از کارخانه ه��ای بزرگ ش��روع به‬ ‫س��رمایه گذاری س��نگینی ب��رای س��اخت قطع��ات‬ ‫پلتفرم های جدید کردند‪.‬‬ ‫شرکت های خارجی به ویژه خودروسازان فرانسوی‬ ‫در قراردادها تعهد دادند حتی با وجود خروج امریکا از‬ ‫برجام به تعهدات خود پایبند بمانند و ذهنیت منفی‬ ‫نسبت به قطع همکاری های گذشته را جبران کنند‪.‬‬ ‫€ €با وجود این‪ ،‬ادام�ه همکاری های رنو‪ ،‬پژو و‬ ‫پژوسیتروئن چگونه ارزیابی می شود؟‬ ‫ وقتی اعالم می ش��ود در زمینه همکاری مشکالتی‬ ‫وج��ود دارد و نی��از ب��ه بازنگ��ری هس��ت‪ ،‬در ادامه‬ ‫مناس��بات همکاری ه��ا تا اط�لاع بعدی ب��ه تعلیق‬ ‫در می اید‪ .‬بانک ه��ای اروپایی تا حدودی ارتباط مالی‬ ‫و پول��ی خود را با تولیدکنندگان ایرانی قطع کرده اند‬ ‫و این نمی تواند برای صنعت خودرو کش��ور خوشایند‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ ممکن اس��ت تصمیم رنو نیز این باش��د که سطح‬ ‫داخلی سازی خود را افزایش ندهد‪ .‬پژو و پژوسیتروئن‬ ‫به طور تقریبی از یک سیاس��ت پیروی می کنند و در‬ ‫بیانیه هایی که اعالم می شود چون خصوصی هستند‬ ‫دولت تس��لطی بر انها نداش��ته و ادام��ه همکاری ها‬ ‫را منوط به تصمیم خودش��ان اع�لام کرده اند و این‬ ‫شرکت ها نیز به دلیل ترس از جرائم سنگین امریکا و‬ ‫برای حفظ منافع خود همکاری های خود را به حالت‬ ‫تعلیق در اورده اند‪.‬‬ ‫شرکت هایی که درباره همکاری ها تعهدی به طرف‬ ‫ایرانی نداده اند قطع همکاری مشکل س��از نیست اما‬ ‫ش��رکت هایی که یک بار قطع همکاری انها داشته و‬ ‫برای همکاری دوباره متعهد شده اند در صورت خروج‬ ‫به برخورد جدی نیاز دارند‪.‬‬ ‫ صنع��ت قطع��ه ب��رای همراه��ی ب��ا خودروهای‬ ‫جدید س��رمایه گذاری سنگینی داش��ته است که در‬ ‫صورت قطع همکاری ها باید خس��ارت انها از س��وی‬ ‫خودروسازان مشخص و پرداخت شود‪.‬‬ ‫€ €ح�ال با ای�ن پیش فرض که دو خودروس�از‬ ‫فرانسوی قطع همکاری کنند‪ ،‬باید چه کرد؟‬ ‫ ب��ر اس��اس تاکی��د س��خنان رهبر معظ��م انقالب‬ ‫مهم ترین مسئله تکیه بر توان تولید داخل است‪ .‬باید‬ ‫پروژه هایی که تا امروز اغاز به کار کرده اند با ش��تاب‬ ‫به بیشترین میزان خودکفایی برسند‪ .‬در ادامه‪ ،‬چند‬ ‫نتیجه ب ه دس��ت می اید؛ نخست تولید ناخالص ملی‬ ‫افزایش پیدا می کند‪ ،‬دیگر اینکه سطح اشتغال را در‬ ‫کشور ارتقا داده ایم و در نهایت نیاز به ارز برای واردات‬ ‫را بسیار کاهش می دهیم‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری برای تولید داخل بس��یار تش��ویق‬ ‫می ش��ود اما یک��ی از راه ه��ای جلب رضای��ت برای‬ ‫ای��ن موضوع کاهش هزینه های مالیاتی اس��ت که از‬ ‫تولیدکنندگان گرفته می ش��ود‪ .‬اگ��ر دولت یا وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت هایی وضعیت‬ ‫س��رمایه گذاری در تولید داخل را مورد بررس��ی قرار‬ ‫دهن��د به این نتیجه می رس��ند که باید مش��وق های‬ ‫تولی��دی افزایش پیدا کند ‪ ،‬وام های کم بهره تخصیص‬ ‫داده ش��ود ‪ ،‬س��هم تامین اجتماع��ی در تولید داخل‬ ‫کاهش یافته و شاهد تثبیت و حتی کاهش نرخ مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز باشیم‪.‬‬ ‫با ای��ن اهنگ می توان اس��یب های احتمالی را در‬ ‫صورت خروج شرکت هایی مانند رنو و پژو پوشش داد‬ ‫و فعالیت ه��ای خود را بهتر از هنگامی که انها حضور‬ ‫داشتند پیش برد‪.‬‬ ‫€ €در ای�ن م�دت ک�ه همکاری ه�ای ای�ران و‬ ‫فرانس�ه اغاز ش�د وضعی�ت ب�ازار خودروهای‬ ‫جدید چگونه بود؟‬ ‫ شرکت پژو در یک سال گذشته ‪ ۴۰۴‬هزار و رنو نیز‬ ‫حدود ‪ ۱۶۰‬هزار خودرو به فروش رس��انده اند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬بدون اینکه س��رمایه گذاری قابل توجهی پس‬ ‫از انعقاد قراردادها در ایران انجام ش��ود این شرکت ها‬ ‫بیش��ترین حجم فروش را داش��ته اند‪ .‬ای��ن امر جای‬ ‫تامل دارد و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین‬ ‫س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) باید‬ ‫واکنش مقتضی داشته باشند‪.‬‬ ‫در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته س��رمایه گذاری از س��وی‬ ‫ش��رکت های خارجی به میزان رضایت بخش��ی انجام‬ ‫نش��د در حالی که بازار خودرو ایران بیشترین نفع را‬ ‫برای انها داش��ته است‪ .‬در شرایط فعلی از انها انتظار‬ ‫ایس��تادگی و مقاومت در برابر خواسته های کشوری‬ ‫مانن��د امری��کا وج��ود دارد و باید دی��د در پایان چه‬ ‫تصمیمی خواهند گرفت‪.‬‬ ‫€ €یکی از پیش شرط ها برای انعقاد قراردادهای‬ ‫جدید مش�ارکت مالی شرکت های خارجی برای‬ ‫حض�ور در ب�ازار ایران ب�ود تا در ص�ورت بروز‬ ‫مشکلی همچون خروج امریکا از برجام شرکای‬ ‫خارج�ی ملزم ب�ه ادامه همکاری ها باش�ند‪ .‬ایا‬ ‫سرمایه گذاری الزم انجام نشده است؟‬ ‫الزم اس��ت اماره��ا دقیق بیان ش��ود تا مش��خص‬ ‫ش��ود این شرکت ها چقدر س��رمایه گذاری داشته اند‪.‬‬ ‫همچنین با براورد س��رمایه گذاری صنعت قطعه باید‬ ‫خس��ارت صنعتگران داخلی از این محل تامین شود‪.‬‬ ‫درباره میزان سرمایه گذاری امار دقیق و رسمی اعالم‬ ‫نشده اس��ت؛ زمانی س��خن از س��رمایه گذاری ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون یورویی گفته می ش��ود و زمانی دیگر صحبت‬ ‫از س��رمایه گذاری یک میلیارد یورویی است‪ .‬اما هنوز‬ ‫هیچ عدد دقیقی از مجرای رسمی اعالم نشده است‪.‬‬ ‫€ €اما حال در داخل باید چه کرد؟‬ ‫توصیه می شود مقام های رس��می صنعت کشور با‬ ‫حض��ور فعاالن و تولیدکنن��دگان داخلی برنامه ریزی‬ ‫یک تا ‪ ۲‬س��اله داش��ته باش��ند‪ .‬محور ای��ن برنامه ها‬ ‫نخس��ت حمایت از تولید داخ��ل و پلتفرم های جدید‬ ‫باش��د که پیش نیاز انها مسائل مالی و فناوری است‪.‬‬ ‫در این راس��تا باید م��واد اولیه ارزان تامین ش��ود تا‬ ‫هزینه ها کاهش یابد‪ .‬بحث دوم در قالب مش��وق های‬ ‫حمایتی است که کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی می تواند برای تحقق ان کمک زیادی‬ ‫کن��د‪ .‬به ط��ور نمونه‪ ،‬تثبی��ت و حت��ی کاهش نرخ‬ ‫م��واد اولیه ب��رای تولید داخل یکی از این مش��وق ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫در امار کاالهای صادراتی کشور حجم خام فروشی‬ ‫باال بوده و رتبه نخست را در اختیار دارد و این اسیب‬ ‫ج��دی ب��رای صنعت داخل اس��ت‪ .‬البت��ه اختصاص‬ ‫دادن یارانه ها از س��وی دول��ت تاثیر زیادی بر کاهش‬ ‫بار هزینه ه��ای مالیاتی‪ ،‬تامین اجتماعی و بازپرداخت‬ ‫وام های بانکی خواهد داشت‪.‬‬ ‫اگ��ر ای��ن راهکارها م��ورد بررس��ی ق��رار گیرد و‬ ‫زیر شاخه های دیگر برای ان تعریف شود به طور قطع‬ ‫س��رمایه های س��رگردان داخلی که رقم قابل توجهی‬ ‫ارزی ی��ا ریالی اس��ت به این س��و (صنعت خودرو که‬ ‫یکی از مس��ائل مورد توجه مردم نیز هست) هدایت‬ ‫می ش��ود‪ .‬درحال حاضر این حجم سرمایه در بازار ارز‬ ‫و طال هزینه می ش��ود‪ .‬در واق��ع‪ ،‬یکی از راهکارهایی‬ ‫که می تواند صنعت خودرو کشور را از شرایط بحرانی‬ ‫خارج کند این خواهد بود‪.‬‬ ‫ امیدواریم در انعق��اد قراردادها پیش بینی احتمالی‬ ‫خروج ش��رکت های اروپایی شده باشد که در صورت‬ ‫قط��ع هم��کاری به طور مث��ال‪« ،‬ا» ریال خس��ارت‬ ‫پرداخت کنند و ط��رف قطع کننده همکاری ملزم به‬ ‫پرداخت خسارت باشد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/605/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪32/710/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫‪45/500/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪36/700/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪389/900/000‬‬ ‫‪63/800/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪438/000/000‬‬ ‫‪184/000/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪153/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل نیوفیس کیو ال‬ ‫‪319/000/000‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫کیا سورنتو ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪303/572/000‬‬ ‫‪475/000/000‬‬ ‫‪373/350/000‬‬ ‫‪450/000/000‬‬ ‫‪58/090/000‬‬ ‫‪66/300/000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫‪54/802/000‬‬ ‫‪56/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫‪39/960/000‬‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪54/364/000‬‬ ‫‪44/800/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫توقف فروش‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪104/313/000‬‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪28/965/000‬‬ ‫‪29/200/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪161/305/000‬‬ ‫‪21/473/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪74/952/000‬‬ ‫برلیانس کراس (سی‪ )۳‬اتواتیک ‪+۱.۶‬مولتی‬ ‫‪67/796/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫‪21/500/000‬‬ ‫‪76/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫کیا کارنز‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ‪۳‬‬ ‫‪113/062/000‬‬ ‫‪139/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫‪61/000/000‬‬ ‫‪82/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪70/000/000‬‬ ‫لکسوس تی ان ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪339/000/000‬‬ ‫‪365/000/000‬‬ ‫‪370/000/000‬‬ ‫‪224/570/000‬‬ ‫‪250/416/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫‪249/428/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪252/000/000‬‬ ‫‪345/000/000‬‬ ‫‪113/000/000‬‬ ‫‪271/000/000‬‬ ‫‪420/000/000‬‬ ‫‪240/000/000‬‬ ‫‪700/000/000‬‬ ‫‪695/000/000‬‬ ‫در پای��ان دهه ‪ ۶۰‬با افزایش‬ ‫نرخ ارز و کمبود ان در کش��ور‪،‬‬ ‫صنعت خ��ودرو با اس��تفاده از‬ ‫توانمندی ه��ای خود و ظرفیت‬ ‫موجود در کش��ور حماس��ه ای‬ ‫خلق کرد که ب ه موجب ان دوره‬ ‫طالیی دهه ‪ ۷۰‬رقم خورد‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫وقت��ی برج��ام به س��رانجام‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫رس��ید و ت�لاش گ��روه ام��ور‬ ‫خارجه کشور نتیجه داد‪ ،‬بازار‬ ‫بکر ایران پس از س��ال ها فش��ار تحریمی‪ ،‬اغاز دهه ‪ ۹۰‬انگیزه‬ ‫ش��رکت های فعال صنعتی خارجی را برای حضور در این بازار‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫طبیع��ی اس��ت در دنیای صنعت��ی تولید انبوه ‪ ،‬بازار وس��یع‬ ‫می خواهد و تولیدکنندگان نیز با برنامه ریزی به دنبال بازارهای‬ ‫بیشتر برای محصوالت خود هستند‪ .‬در این راستا‪ ،‬خودروسازان‬ ‫بین الملل��ی و همکاران قدیمی صنعت خودرو کش��ور پا پیش‬ ‫نهادن��د و برای ادامه همکاری ها پاس��خ مثب��ت دادند‪ .‬از همان‬ ‫ابتدا پرسش اصحاب رسانه در نشست های خبری از مدیرعامل‬ ‫و مدیران بخش های مختلف پژو و پژوسیتروئن این بود که در‬ ‫ش��رایط مشابه تحریمی اینده‪ ،‬این شرکت ها در مقابل شریک‬ ‫خ��ود چه تصمیمی خواهند گرفت؟ پاس��خ ها به طور کلی این‬ ‫بود که می مانیم‪.‬‬ ‫امروز برخی از همکاری ها و فعالیت ها به حالت تعلیق درامده‬ ‫تا با رایزنی این شرکت ها با دولت خود و نیز امریکا درباره ادامه‬ ‫همکاری با ایران تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫ارش محبی ن��ژاد ‪ ،‬دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور درباره پیشامد احتمالی قطع‬ ‫همکاری شرکای فرانسوی برای صنعت خودرو کشور استمرار‬ ‫تولی��د خودروه��ای قدیمی را مهم ترین رخداد و نرس��یدن به‬ ‫برنامه تولید یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار خودرو دانست‪.‬‬ ‫ام��ا در ای��ن ب��اره مه��م اس��ت صنعتگ��ران چ��ه در بخش‬ ‫خودروسازی و چه در بخش قطعه سازی جدا از هر تصمیمی که‬ ‫از سوی شرکای خارجی گرفته شود به سوی خودکفایی بیشتر‬ ‫گام بردارند و تولید پلتفرم های ملی و بومی را هر چند س��اده‬ ‫در دس��تور کار خود قرار دهن��د‪ .‬به قول منصور معظمی ‪ ،‬مدیر‬ ‫هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار‬ ‫نیست پس از خروج امریکا از برجام ‪ ،‬ایران عزا بگیرد‪.‬‬ ‫انتظ��ار این اس��ت که با توجه به تجرب ه س��ال های گذش��ته‬ ‫به وی��ژه انچه از س��ال های ‪ ۹۲ ،۹۱‬و ‪ ۹۳‬به دس��ت امد‪ ،‬امروز‬ ‫صنعت خودرو با اتخاذ راهکارهای نو اجازه ندهد دیگران درباره‬ ‫فعالیت��ش تصمیم بگیرند‪ .‬همان گونه ک��ه در پایان دهه ‪ ۶۰‬و‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬توانس��ت با اس��تفاده از توانمندی های خود و ظرفیت‬ ‫موجود داخل بسیاری از قطعات را داخلی سازی کند و از شدت‬ ‫وابس��تگی های خود به خارج بکاهد‪ ،‬یک بار دیگر این حماس��ه‬ ‫را رقم بزند‪.‬‬ ‫در دوران پس از جنگ تحمیلی و نیز به دلیل بازسازی پس‬ ‫از ‪ ۸‬س��ال مقاومت‪ ،‬کش��ور با کمبود منابع ارزی روبه رو بود که‬ ‫باعث ش��د صنعتگران دس��ت بر زانوی خود گذاشته و با همتی‬ ‫بلن��د دوران طالی��ی صنعت به ویژه صنعت خ��ودرو را در دهه‬ ‫‪ ۷۰‬رقم بزنند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط به نظر می رسد مدیران دولتی باید با واکاوی‬ ‫چالش ه��ای موجود داخلی و به ق��ول صنعتگران‪ ،‬تحریم های‬ ‫داخلی را از سر راه تولید و تولیدکننده بردارند تا یک بار دیگر‬ ‫ش��اهد رش��د و ش��کوفایی خوداتکایی این صنعت در دهه ‪۹۰‬‬ ‫باش��یم‪ .‬می توان با عزم ملی تمام تهدیدها را به فرصت تبدیل‬ ‫کرد و از ان حماس��ه س��اخت‪ .‬جمعیت ج��وان و تحصیلکرده‬ ‫ظرفیت تحقق این امر است که تنها کافی است از انها خواسته‬ ‫شود زیرا بارها اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫لغو تحریم های خودرویی‬ ‫درخواست اروپاییان از امریکا‬ ‫وزیران ‪ ۳‬کشور فرانسه ‪ ،‬المان و انگلیس در نامه ای به سران‬ ‫امریکایی خواس��تار حمایت از شرکت های اروپایی همکار ایران‬ ‫شدند‪ .‬وزیران خارجه و اقتصاد این ‪ ۳‬کشور در نامه ای خواستار‬ ‫معافیت ه��ای تحریمی برخی از ش��رکت های اروپایی از جمله‬ ‫خودروسازان ش��ده اند‪ .‬ماه گذشته واشنگتن اعالم کرد پس از‬ ‫خروج از توافق هس��ته ای که تمامی قدرت های جهان با ایران‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی امضا کردند ‪ ،‬مجازات ها و تحریم های‬ ‫اقتص��ادی جدید ب��رای ایران در نظر گرفته اس��ت‪ .‬این توافق‬ ‫بر اس��اس دست کش��یدن ایران از فعالیت های هسته ای خود‬ ‫در قب��ال رهای��ی از تحریم ه��ا ب��ود‪ .‬به گزارش خ��ودروکار به‬ ‫نق��ل از رویت��رز‪ ،‬در این نامه امده ‪« :‬خروج از توافق هس��ته ای‬ ‫با ایران‪ ،‬باعث مش��کالت‪ ،‬درگیری ها و ناامنی ها بیش��تری در‬ ‫منطقه می شود‪ .‬پایبندی به این توافق ‪ ،‬بهترین راه برای دوری‬ ‫از این مش��کالت اس��ت»‪ .‬این وزیران اعالم کردند از امریکا به‬ ‫عن��وان متحد خود انتظار دارن��د تا از اعمالی که باعث به خطر‬ ‫افت��ادن منافع امنیتی اروپا‪ ،‬از جمله اعمال تحریم های جدید‪ ،‬‬ ‫می ش��ود خودداری کند‪ .‬انها همچنین خواس��تار معافیت های‬ ‫تحریمی برای ارتباط های بانکی و مالی خود با بانک مرکزی و‬ ‫دیگر بانک های ایران ش��دند‪ .‬در این بین المان‪ ،‬به ویژه فرانسه‬ ‫دادوس��تدهای خودرویی بسیاری با ایران دارند و بدیهی است‬ ‫برای س��هم ب��ازار خارجی خود بجنگند‪ .‬فش��ار تحریم ها برای‬ ‫فرانسه پیامدهای س��نگین تری دارد زیرا ایران بزرگترین بازار‬ ‫خارجی گروه ‪ PSA‬به ش��مار می رود و حجم س��رمایه گذاری‬ ‫انجام شده از سوی این گروه در ایران قابل توجه است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 406‬پیاپی ‪2379‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬رمضان‪1439‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫یک بام و دو هوای سالمتی‬ ‫نظارت چهارالیه بر تولید سوسیس و کـالباس‬ ‫غذایی به مراتب از صنایع دیگر وضعیت س��خت تری‬ ‫دارند و بعید می دانم صنعت غذایی در کش��ور وجود‬ ‫داش��ته باشد که حاشیه س��ودش از ‪ ۴‬درصد بیشتر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گوش��تیران افزود‪ :‬البت��ه این موضوع‬ ‫بیشتر به کیفیت مربوط اس��ت‪ .‬درحال حاضر بخش‬ ‫خصوص��ی در کش��ور سوس��یس و کالباس��ی تولید‬ ‫می کند که حدود ‪ ۲۰‬درصد س��ود دارد اما اگر خط‬ ‫تولید را مش��اهده کنید به طور قطع از خمیر مرغ در‬ ‫ان استفاده می شود‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سوس��یس و کالب��اس از ان دس��ته فراورده های‬ ‫پروتئینی اس��ت ک��ه طرفداران خ��ود را دارد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬هنوز شائبه های استفاده از مواد اولیه نامناسب‬ ‫در تولید سوسیس و کالباس برای مصرف کننده وجود‬ ‫دارد و او را در خری��د این مواد پروتئینی دچار تردید‬ ‫می کند‪ .‬این در حالی اس��ت که به گفته کارشناسان‪،‬‬ ‫نظارت ه��ای پی در پ��ی نهادهای حاکمیت��ی مانع از‬ ‫تخل��ف در کارخانه های تولید فراورده های گوش��تی‬ ‫دارای مج��وز و صاح��ب برند می ش��ود و اگر تخلفی‬ ‫باشد در واحدهای تولیدی زیر زمینی است که نظارت‬ ‫ب��ر عرضه کاال مانع از توزیع ان در خرده فروش��ی ها‬ ‫خواهد شد‪ .‬این در حالی است که مسئوالن معتقدند‬ ‫فراورده گوش��تی در ‪۸۰‬‬ ‫ ‬ ‫س��االنه ‪ ۵۰۰‬هزار تن انواع‬ ‫نوع محصول در کش��ور تولید می شود که ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫نیاز داخل کش��ور از محل تولیدات داخلی و ‪ ۵‬درصد‬ ‫دیگر وارداتی است‪.‬‬ ‫هرچن��د باز هم برخ��ی از تولیدکنندگان معتقدند‬ ‫که ش��ائبه اس��تفاده از تاج خروس و گوشت گربه در‬ ‫تولید سوس��یس و کالباس با حساسیت های سازمان‬ ‫اس��تاندارد نس��بت به ممنوعیت اس��تفاده از خمیر‬ ‫مرغ در این فراورده های گوش��تی بین مردم ش��دت‬ ‫گرفته‪ ،‬اما جالب اس��ت بدانید در تولید فراورده های‬ ‫گوش��تی صادرات��ی وج��ود خمیر مرغ هی��چ منعی‬ ‫ن��دارد اما تا کن��ون اس��تفاده از ان در سوس��یس و‬ ‫کالباس های مصرف داخل کش��ور ممنوع بوده است‬ ‫هرچند به تازگی و با تعیین ش��رط خاص س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد تولیدکنندگان می توانند از خمیر مرغ در‬ ‫تولید سوس��یس و کالباس بهره ببرند‪ .‬در نظر داشته‬ ‫باش��ید که نظارت بر تولی��د در کارخانه های تولیدی‬ ‫سوس��یس و کالباس عالوه بر نماینده س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد‪ ،‬دامپزشکی و نظارت های بهداشتی بر مواد‬ ‫اولیه از نگاه موش��کافانه ناظر چهارمی هم به عنوان‬ ‫ناظر ش��رعی تعیین شده است که وظیفه دارد حالل‬ ‫بودن ماده اولیه را کنترل کند‪ .‬این نظارت ها ش��امل‬ ‫هزینه های بسیاری برای کارخانه داران است‪.‬‬ ‫‹ ‹سختگیری‪ ،‬مانع تولید بی کیفیت‬ ‫مجید افالکی‪ ،‬دبیر انجمن فراورده های گوش��تی‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنع��ت» درباره مباحث‬ ‫مطرح ش��ده مبنی بر اینکه مطالبی عنوان می ش��ود‬ ‫که امعا و احش��ای مرغ‪ ،‬گوش��ت گرب��ه و حتی تاج‬ ‫خروس در فراورده های گوش��تی اس��تفاده می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چند س��ال است که هجمه های سنگینی‬ ‫علی��ه این صنعت غذایی ب��ه راه انداخته اند در حالی‬ ‫که ما باید مسیر سختگیرانه ای را طی کنیم و اکنون‬ ‫کیفیت تولیدات ما با کیفیت مش��ابه اروپایی برابری‬ ‫می کن د چرا که س��ازمان اس��تاندارد‪ ،‬اس��تانداردهای‬ ‫سختگیرانه تری را در این حوزه رعایت می کند‪.‬‬ ‫افالک��ی با بی��ان اینک��ه تولید ان��واع فراورده های‬ ‫گوشتی در کش��ور با نظارت ‪ ۴‬سازمان دولتی است‪،‬‬ ‫اضافه ک��رد‪ :‬مواد خ��ام دامی ک��ه وارد کارخانجات‬ ‫فراوری می شود‪ ،‬از ابتدا باید دارای کد تایید سازمان‬ ‫دامپزش��کی باش��د که چه محصول��ی وارد کارخانه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه از حدود ‪ ۳‬س��ال گذشته‬ ‫س��ختگیری ها بیشتر شده و عالوه بر نماینده سازمان‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬دامپزش��کی و نظارت های بهداش��تی بر‬ ‫م��واد اولیه نف��ر چهارمی هم به عنوان ناظر ش��رعی‬ ‫به کارخانه ها اضافه ش��ده که وظیفه اش ان است که‬ ‫ح�لال بودن ماده اولیه را کنت��رل کند و هزینه های‬ ‫سنگینی در این ‪ ۴‬گروه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گوشت گربه و نان خشک نیست‬ ‫دبی��ر انجمن فراورده های گوش��تی ادام��ه داد‪ :‬به‬ ‫هیچ عنوان در کارخانجات از گوش��ت گربه استفاده‬ ‫نمی کنیم یا اینکه می گویند از نان خش��ک استفاده‬ ‫کرده ایم‪ ،‬حرف بیهوده اس��ت زیرا نرخ بهترین ارد از‬ ‫نرخ جمع اوری نان خش��ک به مراتب کمتر اس��ت و‬ ‫مباحث فنی در صنعت غذا وجود دارد که اجازه بروز‬ ‫چنین چیزهایی را نمی دهد‪.‬‬ ‫ت!‬ ‫‹ ‹در کارخان�ه سوس�یس و کالب�اس چ�ه‬ ‫می گذرد؟‬ ‫سیدپیمان توسلی‪ :‬استفاده از گوشت و مرغ لخم در‬ ‫محصوالت سوسیس و کالباس به شدت حاشیه سود این‬ ‫محصوالت را پایین اورده است‬ ‫مجید افالکی‪ :‬مواد خام دامی که وارد کارخانجات‬ ‫فراوری می شود‪ ،‬از ابتدا باید دارای کد تایید سازمان‬ ‫دامپزشکی باشد‬ ‫افالکی با اش��اره به موضوع افزایش نرخ محصوالت‬ ‫پروتئینی در برابر افزایش نرخ گوش��ت قرمز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بر اس��اس میانگی��ن تولید ان��واع فراورده های‬ ‫گوش��تی در ‪ 3‬سال گذشته‪ ،‬ساالنه حدود ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تن بوده اس��ت و با محاسبه انها می توان دریافت که‬ ‫ماه های��ی مانند محرم و صفر گرچه کاهش مصرف را‬ ‫در پ��ی دارند‪ ،‬اما باز ه��م در میزان مصرف اثار قابل‬ ‫توجهی در بازار عرضه و تقاضا ندارد‪.‬‬ ‫افالک��ی همچنین درب��اره نرخ ای��ن محصوالت و‬ ‫درخواس��ت برای افزایش نرخ گفت‪ :‬از اس��فند سال‬ ‫گذش��ته تاکن��ون نرخ ان��واع فراورده های گوش��تی‬ ‫تغییر نکرده اس��ت و فعال برای افزای��ش نرخ و ارائه‬ ‫درخواست به نهاد های متولی برنامه ای نداری م چراکه‬ ‫هن��وز صاحبان صنایع به جمع بن��دی در این زمینه‬ ‫نرسیده اند و اگر بخواهند افزایش نرخ را اعمال کنند‬ ‫به طور معمول در نیمه دوم سال این اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫رییس انجمن فراورده های گوش��تی تصریح کرد‪:‬‬ ‫مس��ئله افزایش نرخ به مسائل دیگری بر می گردد‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال‪ ،‬در بخش مالی و پولی کشور ما هر سال‬ ‫با یک نرخ ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصدی تورم رو به رو هس��تیم‪،‬‬ ‫که این امر بر افزایش نرخ محصوالت تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫افالکی درباره اینکه برخی از فراورده های گوشتی‬ ‫در س��ال گذشته حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد افزایش نرخ‬ ‫داشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬این به نوع محصولی که مردم مصرف‬ ‫می کنند و نوع و مقادیر گوش��تی که در ان محصول‬ ‫اس��تفاده شده است‪ ،‬بس��تگی دارد؛ ما محصوالتی با‬ ‫درصدهای مختلف از گوش��ت قرمز و گوش��ت مرغ‬ ‫داریم‪ .‬برای مثال‪ ۴۰ ،‬درصد ‪ ۵۵ ،‬درصد‪ ۹۰ ،‬درصد و‬ ‫همچنین ژامبون ها را داریم‪ ،‬اما به طور کلی میانگین‬ ‫نرخ فراورده های گوشتی بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصد بیشتر‬ ‫افزایش نیافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹شایعه گرانی و گوشت نامشروع‬ ‫یک��ی از ابهام هایی که همواره به موضوع ناس��الم‬ ‫بودن فراورده های گوش��تی و سوس��یس و کالباس‬ ‫دامن زده نرخ این محصوالت به نس��بت نرخ گوشت‬ ‫قرمز است‪.‬‬ ‫اگر س��ری به فروش��گاه های فراورده های گوشتی‬ ‫بزنید شاید در نگاه نخست برای تان عجیب باشد که‬ ‫چگونه بهترین برندهای این صنعت ژامبون گوش��ت‬ ‫‪ ۹۰‬درص��د را با ن��رخ ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬ه��زار تومان عرضه‬ ‫می کنند در حالی که نرخ گوشت قرمز در بازار بیش‬ ‫از ‪ ۵۵‬هزار تومان اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر نوسان های‬ ‫نرخ گوش��ت قرمز در بازار باالست اما نرخ سوسیس‬ ‫و کالباس در بازار نوس��ان اندک��ی دارد‪ .‬این موضوع‬ ‫همیش��ه این ش��ایعه را در ذهن مردم تقویت کرده‬ ‫که در فراورده های گوش��تی از خمیر مرغ و ضایعات‬ ‫گوشت استفاده می شود‪.‬‬ ‫سیدپیمان توس��لی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت پروتئین‬ ‫گستر سینا که فراورده های گوشتی با برند گوشتیران‬ ‫را در بازار عرضه می کند در گفت وگو با گسترش نیوز‬ ‫با اشاره به دالیل این موضوع بیان کرد‪ :‬اختالف نرخ‬ ‫گوشت با نرخ سوسیس و کالباس به این دلیل است‬ ‫که مردم نرخ گوشت های داخلی را با نرخ سوسیس و‬ ‫کالباس مقایسه می کنند‪.‬‬ ‫توسلی با تاکید بر اینکه در فراورده های گوشتی از‬ ‫گوشت برزیلی با نرخ کیلویی ‪ ۲۴‬هزار تومان استفاده‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در داخل کشور نرخ تمام شده گوشت‬ ‫باالس��ت و هر سال نیز با توجه مشکالت ابی موجود‬ ‫در کشور این نرخ دام و گوشت افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل برای تامین م��واد اولیه فراورده های‬ ‫گوشتی از ظرفیت ‪ ۱۰‬درصدی مصرف گوشت ساالنه‬ ‫که اجازه واردات داده شده استفاده می کنیم و گوشت‬ ‫قرم��ز را از برزیل با نرخ کیلویی ‪ ۲۴‬هزار تومان تهیه‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اس��تفاده نکردن از خمیر مرغ و استفاده‬ ‫از گوش��ت و مرغ لخ��م در محصوالت سوس��یس و‬ ‫کالباس به شدت حاشیه سود این محصوالت را پایین‬ ‫ی که حاشیه سود تولید سوسیس‬ ‫اورده است به نحو ‬ ‫و کالباس در کارخانه گوش��تیران ب��ه حدود ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫درصد می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گوشتیران در پاسخ به این پرسش که با‬ ‫توجه به حاشیه سود اندک چگونه بنیاد مستضعفین‬ ‫حاضر به ادامه فعالیت این واحد صنعتی شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شعار بنیاد مستضعفین همواره در فعالیت های‬ ‫اقتصادی این بوده که یا تولید نمی کنیم یا به بهترین‬ ‫ش��کل و کیفی��ت تولید می کنیم حتی اگر حاش��یه‬ ‫س��ود بسیار پایین باش��د‪ .‬در ایران متاسفانه کیفیت‬ ‫و حاشیه سود با یکدیگر رابطه عکس دارد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل کس��انی که به دنبال سود هس��تند از کیفیت‬ ‫خود می زنند‪.‬‬ ‫وی درباره حمایت های بنیاد مس��تضعفین از این‬ ‫واح��د صنعتی گف��ت‪ :‬بنیاد مس��تضعفین هیچ گونه‬ ‫حمایت مالی از این واحد صنعتی نمی کند اما همین‬ ‫ که پذیرفته چنین واحد صنعتی با حاشیه سود بسیار‬ ‫ان��دک در زیرمجموع��ه بنیاد به فعالی��ت خود ادامه‬ ‫ده��د بزرگترین حمایت از گوش��تیران بوده اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر در پروتئین گس��تر س��ینا ‪ ۶۰۰‬نیروی‬ ‫انسانی مشغول به کار هستند که ‪ ۳۰۰‬نفر از انها در‬ ‫گوشتیران فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫توس��لی درباره صرفه اقتص��ادی تولید مواد غذایی‬ ‫در کش��ور اظهار کرد‪ :‬صرفه اقتصادی را باید نسبت‬ ‫به عوامل مختلف بررس��ی کرد؛ اگر نسبت به سرمایه‬ ‫بس��نجیم کمتر صنعتی در کش��ور وج��ود دارد که‬ ‫حاشیه س��ودش از سود بانکی بیش��تر باشد‪ .‬صنایع‬ ‫برای بررسی بیشتر این موضوع خبرنگار گسترش‬ ‫نیوز به س��راغ کارخانه گوشتیران‪ ،‬یکی از بزرگترین‬ ‫کارخانه ه��ای تولید محص��والت پروتئینی در تهران‬ ‫رفته که زیر نظر بنیاد مس��تضعفین فعالیت می کند‬ ‫و س��االنه حدود ‪ ۷‬هزار تن سوس��یس و کالباس در‬ ‫کشور تولید می کند‪.‬‬ ‫با وجود تمام ش��ایعات و ذهنیت های منفی زمانی‬ ‫که وارد کارخانه تولید سوسیس و کالباس می شوید‬ ‫با ضوابط سفت وسخت بهداشتی روبه رو می شوید که‬ ‫به هر کس��ی به راحتی اج��ازه ورود به بخش تولید‬ ‫را نمی دهن��د‪ .‬در محیط��ی کامال تمی��ز کارگران با‬ ‫دس��تکش‪ ،‬کاله و لب��اس مخص��وص در ح��ال کار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫سوس��یس و کالب��اس به دلی��ل س��اختاری دارد‬ ‫محتویات ان کمتر مش��خص اس��ت به همین دلیل‬ ‫همواره ترکیب مواد مصرفی و کیفیت انها مورد سوال‬ ‫اذهان جامعه اس��ت‪ .‬به همین دلیل بخش قصابی و‬ ‫پاک کردن گوش��ت و مرغ مهم ترین و پرحاشیه ترین‬ ‫بخش تولید است‪ .‬در این بخش که نخستین مرحله‬ ‫تولید است گوشت ها که اغلب گوشت برزیلی هستند‬ ‫به طور کامل از استخوان جدا می شوند و قسمت های‬ ‫غیرقابل استفاده دور ریخته می شود‪.‬‬ ‫در بخ��ش م��رغ نی��ز کارگ��ران به ص��ورت کامل‬ ‫استخوان ها و امعا و احشای مرغ را خارج کرده و تنها‬ ‫گوشت های لخم را به بخش تولید می فرستند و پس‬ ‫از شست وشو وارد چرخه تولید می کنند‪.‬‬ ‫در بخ��ش دوم گوش��ت های قرمز و س��فید در دو‬ ‫مرحله چرخ می ش��ود‪ .‬در مرحله نخست گوشت ها با‬ ‫اندازه بزرگ چرخ و سپس در دستگاه دیگری دوباره‬ ‫به شکل ریز چرخ می شوند‪.‬‬ ‫در ای��ن بخش ادویه ها و م��واد الزم دیگر برای هر‬ ‫دیگ اندازه گیری و بسته بندی می شود‪.‬‬ ‫در این بخش مایه اصلی سوس��یس و کالباس که‬ ‫ح��اوی ارد‪ ،‬ادوی��ه و فلفل دلمه ای‪ ،‬ذرت و‪ ...‬اس��ت‬ ‫با گوش��ت های اماده مخل��وط و ترکیب اصلی تولید‬ ‫سوسیس و کالباس اماده می شود‪.‬‬ ‫پس از هر مرحله دیگ های اماده سازی با محتویات‬ ‫داخل ان با این دستگاه ضدعفونی می شود‪.‬‬ ‫پ��س از اماده س��ازی ترکی��ب اصلی سوس��یس و‬ ‫کالباس متناس��ب با نوع هر محصول در دستگاه های‬ ‫مختلف بس��ته می ش��ود‪ .‬در این مرحله سوسیس و‬ ‫کالباس ها هنوز خام هستند‪.‬‬ ‫در این مرحله سوس��یس های ریس��ه بندی شده و‬ ‫کالباس ه��ا در فرهای بزرگ به ص��ورت نیم پز پخته‬ ‫می شوند‪ .‬پس از پخت ب ه سرعت وارد سردخانه شده‬ ‫و در دمای بس��یار پایین نگه داشته می شوند‪ .‬در این‬ ‫مرحله کالباس های برش خورده وزن کش��ی و وکیوم‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫بازت��اب واقعیت تولید حرف��ه ای در یک مجموعه‬ ‫صنعت��ی حرفه ای در این گزارش امده و این گزارش‬ ‫یک رپرتاژ اگهی نیس��ت‪ .‬مجموع��ه ای که با رعایت‬ ‫همه جوانب تولید و رعایت ایمنی و بهداش��ت‪ ،‬سعی‬ ‫در عرض��ه محصول��ی با کیفی��ت دارد و «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» انع��کاس ت�لاش کارکن��ان ای��ن واحد را‬ ‫وظیفه خود می داند‪ .‬این رس��انه امادگی دارد از تمام‬ ‫واحده��ای صنعتی حرف��ه ای که در راس��تای تولید‬ ‫محص��ول باکیفیت تالش می کنند‪ ،‬به صورت رایگان‬ ‫گزارش مکتوب‪ ،‬تصویری و واقعی تهیه کند‪.‬‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اس��تفاده از خمی��ر م��رغ ب��رای‬ ‫فراورده های گوش��تی که قرار اس��ت‬ ‫در داخ��ل کش��ور مص��رف ش��ود‪،‬‬ ‫ تا کن��ون ممنوع بوده اس��ت‪ .‬این ماده‬ ‫اولیه بع��د از مدت ها کش��مکش بین‬ ‫نهاد ه��ای مس��ئول در حال��ی ب��رای‬ ‫تولید فراورده های گوش��تی ازاد شده‬ ‫کاوه زرگران‬ ‫که بهره گی��ری از ان برای محصوالت‬ ‫دبیرکل کانون انجمن های‬ ‫صادراتی ازاد بود‪.‬‬ ‫س��ازمان مل��ی اس��تاندارد‪ ،‬وزارت صنایع غذایی ایران‬ ‫بهداش��ت ‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی‬ ‫و س��ازمان دامپزشکی کش��ور در این‬ ‫زمینه به توافق رس��یده اند و بر این اساس‪ ،‬استفاده از خمیر مرغ در‬ ‫این محصوالت ازاد شده است‪ .‬نهادهای یادشده حدود ‪ ۳‬سال و نیم‬ ‫درباره این مسئله با هم اختالف داشتند ‪ .‬با این حال‪ ،‬قرار شده از این‬ ‫ پس مرغ هایی که برای تولید خمیر استفاده می شوند کشتارشان زیر‬ ‫نظر سازمان دامپزشکی و استخوان های انها کامل جداشده باشد‪.‬‬ ‫قوانین وزارت بهداشت با هدف ارتقای سطح سالمت محصوالت‬ ‫غذایی اس��ت‪ .‬قوانینی که این وزارتخانه برای ارتقای سطح سالمت‬ ‫محصوالت غذایی دارد در محصوالت صادراتی تغییراتی دارد‪ .‬وزارت‬ ‫بهداش��ت برای محصوالتی که قرار اس��ت در خارج از کشور مصرف‬ ‫شود‪ ،‬حداقل های کیفیت را در نظر می گیرد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫برای محصوالتی که قرار اس��ت در داخل کشور مصرف شود سطح‬ ‫سالمت غذا افزایش می یابد و این وزارتخانه استانداردهای بیشتری‬ ‫را در نظر می گیرد‪ .‬این اس��تانداردها به صادرات محصوالت گوشتی‬ ‫ایران اسیب وارد نمی کند؛ خمیر مرغ در تمام دنیا مصرف می شود‬ ‫و کش��تارگاه ها خط تولید خمیر مرغ دارند‪ .‬استفاده از این ماده در‬ ‫دنیا محدودیتی ن��دارد اما در ایران به دلیل اینکه تولید خمیر مرغ‬ ‫با مشکالتی روبه رو اس��ت‪ ،‬به طور مقطعی ممنوع اعالم شده بود و‬ ‫اکنون ازاد اس��ت اما با ش��رایط خاص‪ .‬با نص��ب برخی تجهیزات و‬ ‫تعریف اس��تانداردهای تولید خمیر مرغ‪ ،‬این ماده دوباره در کش��ور‬ ‫تولید و ب ه طور قانونی در سوسیس و کالباس مصرف خواهد شد‪.‬‬ ‫فراورده های گوش��تی انواع مختلفی دارد که تمام اقش��ار جامعه‬ ‫می توانن��د انه��ا را مصرف کنند اما به طور عموم��ی این فراورده ها‬ ‫برای تامین نیاز پروتئین اقش��ار کم درامد تولید شده است‪ .‬اگر قرار‬ ‫باش��د در سوس��یس و کالباس از بهترین گوش��ت و با کیفیت ترین‬ ‫مواد اولیه گوس��فندی و مرغی بهره گیری ش��ود‪ ،‬نرخ تمام شده این‬ ‫محصول به حدی می رس��د ک��ه تامین پروتئین از طریق گوش��ت‬ ‫گوسفند برای متقاضیان به صرفه تر است‪ .‬ایران در زمینه محصوالت‬ ‫و فراورده های گوش��تی به قدری صادرات ندارد که بتوان از گوشت‬ ‫مرغ های تخم گذار اس��تفاده کرد‪ .‬برخی از محصوالت صنایع غذایی‬ ‫در ایران مزیت های صادراتی دارند اما فراورده های گوش��تی در این‬ ‫دس��ته نیس��تند و میزان صادرات این محصوالت در کشور کمتر از‬ ‫حدی اس��ت که از مرغ های تخم گذار در این بخش بهره گیری شود‪.‬‬ ‫در این میان متاسفانه برخی ها برای اینکه کیفیت محصول را نشان‬ ‫دهند‪ ،‬می گویند این محصول «صادراتی» اس��ت‪ .‬ا ین نگاه و به کار‬ ‫ب��ردن این واژه نوعی عوام فریبی اس��ت‪ .‬مردم در جامعه خودمان از‬ ‫محصوالت با کیفیت باال می توانند اس��تفاده کنند و تولیدکنندگان‬ ‫نباید برای فروش محصوالت خود این عبارات را ب ه کار ببرند‪.‬‬ ‫نهادهای حاکمیت��ی‪ ،‬تولیدکننده و مصرف کنن��ده اجزای اصلی‬ ‫مثلث تولید و مصرف را تش��کیل می دهند‪ .‬نق��ش نهاد های دولتی‬ ‫و حکومتی دو رویه متفاوت اس��ت‪ .‬دولت ها از یک طرف باید حامی‬ ‫مردم و مصرف کنندگان باشند و از طرفی هم باید از تولیدکنندگان‬ ‫حمای��ت کنند‪ .‬به عبارت��ی‪ ،‬نقش حاکمیتی دول��ت در تولید مواد‬ ‫غذایی نقش��ی اس��ت که به تضمین س�لامت مردم مربوط می شود‬ ‫و ای��ن نقش در تولید مواد غذایی صنعتی اهمیت بس��یاری دارد‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر‪ ،‬دولت باید مدافع حقوق تولیدکنندگان نیز باشد‪ .‬مردم‬ ‫به دلیل اعتقادی که به دولت دارند‪ ،‬ان را به عنوان واس��طه ای که‬ ‫می تواند منافع ش��ان را تامین کند‪ ،‬انتخاب کردن��د‪ .‬دولت نیز باید‬ ‫منافع مصرف کننده را در نظر داش��ته باش��د تا مردم از محصوالتی‬ ‫که در بازار عرضه می ش��ود اس��تفاده کنند‪ .‬دولت تا حدی توانسته‬ ‫جلوی محصوالت غیرمجاز را بگیرد اما نمی توان توقع داش��ت تمام‬ ‫واحده��ای زیرزمینی و غیرقانونی به س��رعت شناس��ایی و تعطیل‬ ‫شوند‪ .‬مردم محصوالت صنایع غذایی را باید از مراکز مجاز و با توجه‬ ‫به استانداردهای الزم تهیه کنند‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از وضعیت تولید فراورده های گوشتی نشان داد‬ ‫ای‬ ‫ن گزا‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫«اگ‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫»‬ ‫نیس‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!