روزنامه گسترش صنعت شماره 407 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 407

روزنامه گسترش صنعت شماره 407

روزنامه گسترش صنعت شماره 407

‫توجه دولت‬ ‫به اشتغال‬ ‫پایدار بانوان‬ ‫چهار شنبه‬ ‫ ‪ 23‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2382‬دوره جدید شماره ‪ 4 409‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫معاون وزیر و رییس هیات عامل ایدرو در دیدار با‬ ‫اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران اعالم کرد‬ ‫ایدرو اماده پروژه های‬ ‫اشتغالزا و داخلی محور‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت ‪ ،‬معدن و تج��ارت و رییس هیات عام��ل ایدرو در‬ ‫نشس��ت اعضای کمیسیون انرژی و محیط زیس��ت اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی تهران بر امادگی این سازمان توسعه ای برای همکاری‬ ‫در پروژه های اش��تغالزا با تمرکز بر اس��تفاده از توانمندهای داخلی تاکید‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬منصور معظمی دس��تاوردهای برجام را بسیار‬ ‫جدی برش��مرد و تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه برخ��ی از جریان های کم اگاه و‬ ‫غیر کارشناس��ی وضع اقتصادی و صنعتی کش��ور را پ��س از تحریم ها در‬ ‫بیشتر موارد بس��یار اغراق شده و با سیاه نمایی باال نشان می دهند که این‬ ‫افت باعث تالطم روانی فضای کسب وکار شده و برخالف منافع ملی است‪.‬‬ ‫معظمی تلطیف فضای بین المللی بین ایران و س��ایر کش��ورها را که به‬ ‫صورت جدید از س��وی وزارت امور خارجه در دس��ت اقدام اس��ت‪ ،‬قابل‬ ‫قدردانی خواند که می تواند پیامدهای اقتصادی مطلوبی را برای کاهش اثر‬ ‫تحریم های امریکا داش��ته باشد‪ .‬در این نشست‪ ،‬اعضای کمیسیون انرژی‬ ‫و محیط زیست اتاق تهران درباره اثار تحریم و راهکارهای رویارویی با ان‬ ‫تبادل نظر و دیدگاه خود را بیان کردند‪.‬‬ ‫مشکالت بازار‬ ‫ارز و سکه برای‬ ‫مردم شفاف شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 13‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫شرایط اقتصادی دنیا شرایط جنگ است‬ ‫شبکه های مجازی امروز یکی از وسایل ارتباطی جدایی ناپذیر جوامع هستند‬ ‫که خبرها را با س��رعت بسیار باال نشر و بازنشر می کنند‪ .‬البته به دلیل سرعت‬ ‫باال و س��بقت هر منبع خبری از دیگری بسیاری از وقت ها شایعه جای خبر را‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫می گیرد و خبرها صحت ندارند یا اگر هم حقیقت داش��ته باش��ند‪ ،‬بازنشر انها‬ ‫با ش��اخ و برگ زیادی همراه است که اصل خبر مخدوش شده است‪« .‬ساندرو‬ ‫بخری��د ال ‪ ۹۰‬تحوی��ل بگیرید» یک��ی از تیترهایی بود ک��ه در فضای مجازی‬ ‫فروش ویژه محصوالت‬ ‫ایران خودرو اغاز شد‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بس��یاری را به خود مش��غول ک��رد‪ .‬از همین رو‪« ،‬گس��ترش صنعت» در این‬ ‫راستا‪ ،‬از س��عید مدنی‪ ،‬مشاور عالی مدیرعامل ش��رکت سایپا چن دو چون این‬ ‫موضوع را جویا شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مع��اون مدیرعام��ل بازاریاب��ی و ف��روش‬ ‫ایران خ��ودرو از اغاز برنام��ه فروش محصوالت‬ ‫ب��ه مناس��بت فرار س��یدن عید س��عید فطر از‬ ‫چهارش��نبه‪ ۲۳ ،‬خ��رداد خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپرس‪ ،‬مصطفی خان کرمی با اشاره به نیاز و‬ ‫درخواست مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫گف��ت‪ :‬به منظ��ور احترام به اعتماد مش��تریان‪،‬‬ ‫برنامه ف��روش برخی از محص��والت پرتقاضای‬ ‫بازار همزمان با فرار س��یدن عید س��عید فطر به‬ ‫اجرا گذاش��ته می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در راستای‬ ‫تامین نیاز مصرف کنندگان حقیقی و جلوگیری‬ ‫از فعالی��ت واس��طه ها در بازار خ��ودرو‪ ،‬در این‬ ‫بخش��نامه ه��ر کد مل��ی فقط مجاز ب��ه خرید‬ ‫یک خودرو اس��ت‪ .‬همچنین در ثبت نام فروش‬ ‫اقس��اطی ویژه عید س��عید فطر‪ ،‬مشتریانی که‬ ‫ه��ر یک از محصوالت ایران خ��ودرو را در ‪ ۶‬ماه‬ ‫گذش��ته خریداری کرده اند‪ ،‬امکان نام نویس��ی‬ ‫نخواهن��د داش��ت‪ .‬خان کرمی اضاف��ه کرد‪ :‬در‬ ‫روش ه��ای پیش ف��روش عید س��عید فطر نیز‬ ‫امکان صلحنامه حذف ش��ده تا فقط مش��تری‬ ‫نهایی برای خرید اقدام کند و فعالیت واسطه ها‬ ‫کاه��ش یابد‪ .‬وی با بیان اینک��ه اعمال کنترل‬ ‫ممکن اس��ت س��بب کندی فرایند نام نویس��ی‬ ‫ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این اقدام با هدف جلوگیری‬ ‫از فعالیت واس��طه ها و ایجاد امکان ثبت نام برای‬ ‫مصرف کنن��دگان نهایی انجام می ش��ود که در‬ ‫نهای��ت به نفع مش��تریان خواهد ب��ود‪ .‬معاون‬ ‫بازاریابی و فروش ایران خودرو با تاکید بر یکسان‬ ‫ب��ودن نرخ محصوالت در تمامی نمایندگی های‬ ‫ایران خودرو در سراس��ر کش��ور گفت‪ :‬هیچ یک‬ ‫از نمایندگی های ایران خودرو در سراس��ر کشور‬ ‫مج��از به فروش خودرو ب��ا نرخ باالتر از کارخانه‬ ‫نبوده و در صورت مشاهده یا دریافت گزارش از‬ ‫سوی مشتریان بر اساس قوانین برخورد خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬خان کرمی با اشاره به استقبال مشتریان‬ ‫از محص��والت ایران خ��ودرو تصریح کرد‪ :‬از اغاز‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬تا ‪ ۲۰‬خرداد‪ ۱۱۴ ،‬هزار دستگاه انواع‬ ‫خودرو تولید ش��ده که از ای��ن تعداد ‪۱۱۲‬هزار‬ ‫دستگاه روانه بازار شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬معاونت‬ ‫بازاریاب��ی و ف��روش ش��رکت ایران خ��ودرو در‬ ‫راستای پاس��خگویی به نیاز بازار در اردیبهشت‬ ‫‪ ۹۷‬نس��بت به مدت مشابه در سال ‪ ۹۶‬رشد ‪۲۷‬‬ ‫درص��دی در ف��روش را تجربه کرده تا بتواند هر‬ ‫چه بیشتر پاس��خگوی تقاضای مشتریان باشد‪.‬‬ ‫خان کرم��ی تصریح ک��رد‪ :‬برنامه ه��ای فروش‬ ‫مناس��بتی یا ماهانه ایران خودرو پاسخگوی نیاز‬ ‫متقاضی��ان بوده و مش��تریان می توانند فقط با‬ ‫مراجع��ه به پایگاه اینترنتی فروش محصوالت یا‬ ‫نمایندگی های این خودروس��از برای نام نویسی‬ ‫اق��دام کنن��د‪ .‬وی به متقاضی��ان خرید خودرو‬ ‫توصی��ه کرد که نیاز خود ب��ه خودرو را با خرید‬ ‫مستقیم از شرکت ایران خودرو تامین کنند و به‬ ‫هیچ وجه برای خرید از س��ود جویان و واسطه ها‬ ‫در بازارهای ازاد اقدام نکنند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 23‬خرداد ‪ 28 1397‬رمضان ‪ 13 1439‬ژوئن ‪ 2018‬شماره ‪ 409‬پیاپی ‪2382‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بانک سرمایه گذاری‬ ‫در خدمت اقتصاد صنعتی‬ ‫پروژه ها و واحدهای صنعتی‬ ‫در کشور نیاز شدید به تامین‬ ‫مال��ی دارند‪ .‬ای��ن موضوع در‬ ‫حالی است که پس از کاهش‬ ‫س��ود بانکی‪ ،‬سرمایه مردم به‬ ‫سمت بازارهای ثانویه حرکت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫حمداهلل کریمی‬ ‫در ای��ن ش��رایط یک��ی از عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مهم تری��ن سیاس��ت هایی که‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫می تواند مش��کالت کنونی را‬ ‫برط��رف کند تاس��یس بانک‬ ‫س��رمایه گذاری اس��ت‪ .‬این موضوع پی��ش از این نیز مطرح‬ ‫شده بود اما متاسفانه هنوز اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫موضوع تاسیس بانک سرمایه گذاری عالوه بر اینکه تکیه بر‬ ‫داخل کشور را بیشتر می کند مانع سرمایه گذاری کشورهای‬ ‫خارجی نمی ش��ود‪ .‬دولت با ایجاد فرصتی ب��ا عنوان برجام‬ ‫تالش کرد تا با استفاده از فاینانس ها و سرمایه های خارجی‬ ‫مش��کل تامین مالی را برطرف کند‪ .‬این در حالی بود که در‬ ‫جریان استفاده از ظرفیت های برجام تا حدی از ظرفیت های‬ ‫داخلی غافل شدیم‪.‬‬ ‫شرایط کنونی و خروج امریکا از برجام نشان می دهد دولت‬ ‫بای��د همزمان برای تامین مالی با اس��تفاده از توان داخل و‬ ‫خارج کش��ور اس��تفاده کند‪ .‬هر چند برجام دس��تاوردهای‬ ‫بسیاری داشت و اکنون هم زمینه ساز فرصت های اقتصادی‬ ‫برای کش��ور می تواند باشد اما ش��رایط به گونه ای است که‬ ‫نمی ت��وان به ط��ور دقیق این��ده همکاری ب��ا خارجی ها را‬ ‫پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬دولت باید توان س��رمایه گذاری در داخل‬ ‫کشور را تقویت کند‪ .‬یکی از راه های این کار‪ ،‬تاسیس بانک‬ ‫سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬از دیگر موضوع هایی که لزوم تاس��یس این‬ ‫بانک را اثبات می کند نیاز به ثروت افرینی در کش��ور است‪.‬‬ ‫ب��ا س��رمایه های خارجی می ت��وان در داخل کش��ور کار و‬ ‫ارزش افزوده ایجاد کرد اما در تمام اینها بخشی از کل سهم‬ ‫به ایران تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که س��رمایه گذاری با س��رمایه های‬ ‫داخلی باعث می شود تمام سهم عاید اقتصاد کشور شود‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬بانک س��رمایه گذاری فرصت می دهد که مردم‬ ‫س��رمایه های اندک خود را در تامین مالی کارخانه ها هزینه‬ ‫کنند و به ازای ان در س��ود و ارزش افزوده سهیم باشند‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط عالوه بر اینکه دیگر شاهد اتفاقاتی مانند رشد‬ ‫ش��دید نرخ ارز و قیمت س��که نخواهیم بود‪ ،‬رشد صنعتی و‬ ‫تامین مالی بخش صنعتی نیز ساده تر انجام می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پای اقتصاد رقابتی می لنگد‬ ‫ی��ک عض��و مجم��ع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام با بیان اینکه حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی در جامعه تولیدمحور‬ ‫محقق می شود‪ ،‬گفت‪ :‬جامعه ای که‬ ‫تولی��د دانش‪ ،‬فک��ر‪ ،‬کاال و فرهنگ‬ ‫خالق داش��ته باش��د‪ ،‬ان گاه کاالی‬ ‫با کیفیت ه��م تولید می کند و مردم‬ ‫ان مصرف کننده کاالی تولید داخل نیز می شوند‪.‬‬ ‫س��یدمصطفی میرس��لیم ب��ا اش��اره ب��ه اینکه م��ردم در‬ ‫ی��ک جامعه ویژه خ��وار‪ ،‬بر مبن��ای یک ذائق��ه و در جامعه‬ ‫تولیدمحور با ذائقه ای دیگر مصرف می کنند به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫ما نمی خواهیم مردم را محکوم به مصرف کاالی بد کنیم به‬ ‫همین دلیل وظیفه داریم که کمک کنیم تا نرخ تمام ش��ده‬ ‫کاالی ایرانی ارزان تر و رقابتی تر ش��ود و هم فناوری بهتری‬ ‫وارد شود و کیفیت ان ارتقا یابد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬پای اقتصاد رقابت��ی در ایران می لنگد و‬ ‫مهم ترین دلیل این موضوع نیز حمایت بی دریغ‪ ،‬بدون برنامه‬ ‫و دائمی از تولیداتی اس��ت که مزیتی در کش��ور ما ندارند و‬ ‫همچنان ش��اهدیم که از صنایعی حمایت می شود که نه تنها‬ ‫مزیت��ی برای کش��ور ندارند بلک��ه در بس��یاری از مواقع ان‬ ‫حمایت ها نتیجه ای جز ویژه خ��واری در بخش های غیرمولد‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫میرسلیم به این پرسش که به نظر شما اثار کلی حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی بر اقتصاد کشورمان چیست‪ ،‬این گونه پاسخ داد‪:‬‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی موجب جلوگیری از انتقال سرمایه ها‬ ‫به خارج از کشور و جذب سرمایه های خارجی به دلیل صرفه‬ ‫اقتصادی برای سرمایه گذاران و مقابله با تحریم های ناعادالنه‬ ‫و نابخردانه اقتصادی کشورهای سلطه گر می شود‪ .‬از سویی‪،‬‬ ‫زمانی که کش��ور متکی به تولیدات درون زای خود باشد‪ ،‬به‬ ‫طور قطع ق��درت چانه زنی ان نیز در مع��ادالت و معامالت‬ ‫بین المللی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫حمای��ت از تولید داخل یعنی کاهش ص��ادرات مواد خام‬ ‫و بسترس��ازی برای ایجاد ارزش افزوده در مواد خام کش��ور‪.‬‬ ‫حمایت از تولید داخل یعنی افزایش اعتماد به نفس و تقویت‬ ‫باورهای فرهنگی و اجتماعی و کاهش اثار تحریم های جهانی‬ ‫در ابع��اد فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬روحی و روانی جامعه‪ .‬حمایت‬ ‫از تولی��د داخل یعنی تالش برای بومی ش��دن فناوری های‬ ‫مختل��ف در ح��وزه تولید از مس��یر طراحی‪ ،‬نمونه س��ازی‪،‬‬ ‫الگوبرداری‪ ،‬ازمون و مهندسی معکوس‪.‬‬ ‫براوردها نشان می دهد‬ ‫اگر یک سوم نقدینگی‬ ‫سرگردان به جای بازار‬ ‫سفته بازی به بورس‬ ‫برود‪ ،‬عالوه بر رونق‬ ‫تولید‪ ،‬بورس را هم‬ ‫شکوفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫میزان نقدینگی کل‬ ‫کشور رقمی حدود‬ ‫هزار و ‪ ۵00‬هزار‬ ‫میلیارد تومان است‬ ‫در برر سی «گسترش صنعت» از راهکارهای خروج سرمایه از بازارهای ثانویه مطرح شد‬ ‫مشکالت بازار ارز و سکه برای مردم شفاف شود‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کاهش س��ود بانکی و نبود زیرساخت مناسب برای‬ ‫جذب س��رمایه های خارج شده از بانک ها باعث شد تا‬ ‫در ماه های گذش��ته بازار س��که و ارز در کشور دچار‬ ‫برخی از مش��کالت شود‪ .‬راه حل این مشکل اما محل‬ ‫اختالف بین برخی از کارشناس��ان اس��ت‪ .‬عده ای از‬ ‫اقتصاددانان و کارشناس��ان معتقدند سود بانکی باید‬ ‫افزایش یابد تا نقدینگی های س��رگردان روانه بانک ها‬ ‫ش��ود‪ .‬در این صورت تا ح��د قابل توجهی از التهابات‬ ‫بازار سکه و ارز کاسته می شود‪.‬‬ ‫در عی��ن حال‪ ،‬برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند‬ ‫کاهش س��ود بانک��ی به ذات خود‪ ،‬موضوع مناس��بی‬ ‫بوده و می تواند زمینه ساز توسعه صنعتی باشد اما در‬ ‫اجرای این سیاست زیرساخت هایی باید ایجاد می شد‬ ‫که در نبود انها التهابات گذش��ته در بازارهای ثانویه‬ ‫به وجود امد‪ .‬این دس��ته از کارشناس��ان معتقدند با‬ ‫راه اندازی بانک های سرمایه گذاری و تامین زیرساخت‬ ‫ب��رای هدای��ت نقدینگی های س��رگردان به س��مت‬ ‫بازارهای اولیه ی��ا همان بخش اصلی اقتصاد می توان‬ ‫مشکالت کنونی را برطرف کرد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬موضوع دیگری هم در جریان اس��ت‪.‬‬ ‫هر کدام از این ش��یوه ها به زمان نیاز دارد و ش��رایط‬ ‫کنونی به گونه ای اس��ت که مشکالت بازارهای ثانویه‬ ‫باید هر چه سریع تر برطرف شود‪ .‬در این شرایط یکی‬ ‫از پیش��نهادهایی که از طرف کارشناس��ان اقتصادی‬ ‫مطرح می ش��ود‪ ،‬شفاف سازی مش��کالت کنونی برای‬ ‫مردم است‪.‬‬ ‫«گس��ترش صنعت» برای بررسی راهکارهای این‬ ‫موضوع با رضا جالل��ی گفت وگو کرد‪ .‬او پیش از این‬ ‫مشاور س��ازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬مشاور سازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران و مشاور سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی بوده است‪ .‬این‬ ‫کارشناس اقتصاد صنعتی تاثیر شفاف سازی وضعیت‬ ‫اقتصادی کشور را با شعار «حمایت از کاالی ایرانی»‬ ‫مقایس��ه کرد و گفت‪ :‬در س��ال های گذشته بارها به‬ ‫ش��یوه های مختلف اعالم ش��د که حمای��ت از کاالی‬ ‫داخلی چه تاثیری می تواند داشته باشد اما دو مشکل‬ ‫مانع حمایت واقعی و عمومی می ش��د‪ ،‬نخست اینکه‬ ‫موضوع برای مردم ش��فاف نمی شد و دوم اینکه تاثیر‬ ‫ان به زبان ساده برای مردم مشخص نبود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 9۷‬تمام سازمان ها بر این موضوع تاکید‬ ‫کردند و موضوع هم برای مردم شفاف س��ازی شد‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬به گفته برخی از کارشناس��ان رشد استقبال‬ ‫از کاالهای داخلی به وضوح دیده می ش��ود‪ .‬در زمینه‬ ‫تاثیر ورود نقدینگی س��رگردان به بازارهای ثانویه نیز‬ ‫همین طور اس��ت‪ .‬دولت باید ش��رایط کنونی اقتصاد‬ ‫را برای مردم ش��فاف کند و تاثی��ر ورود نقدینگی به‬ ‫بازاره��ای ثانویه را به زبان م��ردم توضیح دهد‪ .‬مردم‬ ‫باره��ا ثابت کرده ان��د زمانی که م��ورد اطمینان قرار‬ ‫گیرند‪ ،‬کمک می کنند تا کش��ور به اهداف کالن خود‬ ‫نزدیک شود‪.‬‬ ‫جاللی درباره تاثیر کاهش س��ود بانکی بر وضعیت‬ ‫اقتصادی کشور به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬سرمایه‬ ‫را می ت��وان به مایع هوش��مند در بازار تش��بیه کرد‪.‬‬ ‫س��رمایه هر منفذی را که سود بیشتری داشته باشد‬ ‫انتخاب می کند و به سمت ان سرازیر می شود‪.‬‬ ‫در جریان های اخیر اقتصادی هم چنین اتفاقی رخ‬ ‫داد‪ .‬دول��ت س��ود بانکی را کاهش داد تا س��رمایه به‬ ‫س��مت تولید یا بخش اصلی اقتصاد س��رازیر شود اما‬ ‫منفذ بازارهای ثانویه حکایت از سود بیشتری داشت و‬ ‫توانست سرمایه و نقدینگی سرگردان جامعه را جذب‬ ‫کند‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬یکی از دالیلی که باعث می شود‬ ‫سهم صنعت و تولید در جذب سرمایه های کوچک و‬ ‫متوس��ط کمتر از بازارهای ثانویه باشد‪ ،‬این است که‬ ‫در س��ال های گذشته سود بازارهای ثانویه تضمینی و‬ ‫بیشتر بوده است‪ .‬در این شرایط کمتر سرمایه گذاری‬ ‫حاضر می شود سرمایه خود را وارد بخش تولید کند‪.‬‬ ‫نگاهی به نمودار رش��د نرخ سکه در ‪ ۳۰‬سال گذشته‬ ‫منتقد دولت مطرح می شود‪.‬‬ ‫جالل��ی ادام��ه داد‪ :‬از دیگر راهکاره��ای این حوزه‬ ‫تاس��یس بانک های س��رمایه گذاری اس��ت‪ .‬تاسیس‬ ‫این بانک ها با ش��رایط کنونی س��ود بانکی در کشور‬ ‫توجی��ه اقتصادی ن��دارد‪ ،‬با این ف��رض که بانک های‬ ‫س��رمایه گذاری تاس��یس ش��وند‪ ،‬س��ود کنونی برای‬ ‫س��رمایه گذار توجیه منطقی ندارد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬شرایط‬ ‫کنونی نش��ان می دهد که بهترین سیاست این است‬ ‫ک��ه صندوق های س��رمایه گذاری در کش��ور تقویت‬ ‫ش��وند‪ .‬اکنون این صندوق ه��ا در بانک های مختلف‬ ‫سرنوشت اقتصاد در دست سرمایه مردم‬ ‫این کارشناس اقتصاد صنعتی به این پرسش که اجرای چنین سیاستی زمان می برد و در‬ ‫فاصله باقی مانده ممکن است اقتصاد کشور از مسیر بهبود خارج شود‪ ،‬برای این فاصله چه‬ ‫پیشنهادی دارید‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬برای این فاصله و تمام مشکالت دیگر یک راه حل وجود دارد‬ ‫و ان هم ش��فاف کردن مش��کالت اقتصادی برای مردم است‪ .‬نگاهی به وضعیت حمایت از‬ ‫کاالی داخلی نش��ان می دهد زمانی که تمام س��ازمان های کش��ور تالش کردند تا به طور‬ ‫شفاف مزیت های حمایت از کاالی داخلی را به مردم نشان دهند‪ ،‬مردم هم از این موضوع‬ ‫اس��تقبال کردند‪ .‬کش��ور نیاز داش��ت که مردم از کاالی داخلی حمایت کنند و مدتی این‬ ‫موضوع مطرح شده بود‪ .‬با این حال‪ ،‬از زمانی که شعار سال ‪ ۹۷‬مشخص شد و تمام نهادهای حکومتی و دولتی در‬ ‫این زمینه شفاف سازی کردند‪ ،‬شاهد رشد تولید محصوالت داخلی هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در زمینه هدایت سرمایه های‬ ‫س��رگردان هم موضوع به همین ش��کل اس��ت‪ .‬دولت باید شرایط اقتصادی کش��ور را برای مردم توضیح دهد‪ .‬جذب‬ ‫س��رمایه های س��رگردان به بازارهای ثانویه مشکالت کنونی را به وجود اورده است‪ .‬همچنین باید در نظر داشت که‬ ‫سرمایه های سرگردان جمع سرمایه های اندک است‪ .‬کسی که سرمایه اندکی دارد به طور کلی طبقه متوسط جامعه‬ ‫به شمار می رود‪ .‬در شرایط تورم و افزایش نرخ هم این طبقه اقتصادی اسیب بسیار زیادی می بیند‪ .‬دولت باید این‬ ‫شرایط را برای مردم تشریح کند‪ .‬جاللی ادامه داد‪ :‬اگر دولت به طور شفاف و به زبان مردم‪ ،‬تاثیر سرمایه گذاری در‬ ‫بازارهای ثانویه را مطرح کند بدون شک شاهد کاهش حجم سرمایه گذاری در این بخش خواهیم بود‪.‬‬ ‫نش��ان می دهد که این ب��ازار برایند مثبت و صعودی‬ ‫دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که بسیاری از بازارها برایند‬ ‫منفی دارند‪ .‬طبیعی اس��ت که در این ش��رایط افراد‬ ‫سرمایه خود را به سکه و ارز تبدیل کنند‪.‬‬ ‫جاللی با اش��اره به اینکه سرمایه های سرگردان در‬ ‫بازارهای ثانویه شکل و ش��مایل پیدا می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخی از بازارهای ثانویه اکنون تا ‪ ۵۰‬درصد سوددهی‬ ‫دارند و طبیعی اس��ت که هرچه س��رمایه ورودی این‬ ‫بازارها بیش��تر شود‪ ،‬سوددهی ان هم بیشتر می شود‪.‬‬ ‫پول باید برای سرمایه گذاری وارد بخش اصلی اقتصاد‬ ‫ش��ود اما موانع��ی وج��ود دارد که اجازه ای��ن کار را‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫تشکیل شده اند‪ .‬دولت باید سازوکاری را انتخاب کند‬ ‫که صندوق های سرمایه گذاری بتوانند سود بیشتری‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹حجم نقدینگی در کشور‬ ‫ای��ا می دانید س��رمایه هایی که این روزه��ا در بازار‬ ‫طال‪ ،‬س��که‪ ،‬ارز و مس��کن خیمه زده اند اگر به تولید‬ ‫سوق داده ش��وند‪ ،‬چه اتفاقی در اقتصاد ایران خواهد‬ ‫افتاد؟ براوردها نش��ان می دهد اگر یک سوم نقدینگی‬ ‫س��رگردان به جای بازار س��فته بازی ب��ه بورس برود‪،‬‬ ‫عالوه بر رونق تولید‪ ،‬بورس را هم ش��کوفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫رقم��ی در حدود ه��زار و ‪ ۵00‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫میزان نقدینگی کل کش��ور اس��ت‪ .‬حجم بزرگی که‬ ‫‹ ‹بروکراسی و هزینه های پنهان‬ ‫می تواند به سیالب تبدیل شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد صنعتی ب��ا بیان اینکه بازار‬ ‫هر چند در ماه های گذش��ته شاهد اسیب های ان‬ ‫تولید در ایران مش��کل بروکراس��ی دارد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫ب��ه اقتصاد ای��ران بودیم‪ ،‬اما ان طور که کارشناس��ان‬ ‫بروکراس��ی در ایران باعث تحمیل هزینه های پنهان‬ ‫می گویند‪ ،‬این حجم نقدینگی هنوز پش��ت سد مانده‬ ‫به سرمایه گذاری در بخش اصلی اقتصاد می شود‪ .‬این‬ ‫و هر لحظه ممکن اس��ت س��د را بشکند و به سیالب‬ ‫در حالی است که بازارهای ثانویه بروکراسی ندارند و‬ ‫تبدیل شود‪ .‬برای مقابله با این پدیده مخرب‪ ،‬توصیه ها‬ ‫متقاضیان این بازار بدون بروکراس��ی به‬ ‫بسیار اس��ت‪ .‬این توصیه ها از راه اندازی‬ ‫راحتی می توانند سرمایه های خود را به‬ ‫ب��ورس ارز گرفته تا ازادس��ازی نرخ ارز‬ ‫سکه و ارز تبدیل کنند‪ .‬سرمایه گذار در‬ ‫ادامه دارد‪ .‬برخی ها هم می گویند دولت‬ ‫این شرایط رغبت بیشتری برای ورود به‬ ‫بهتر اس��ت نرخ س��ود بانکی را باال ببرد‬ ‫بازارهای ثانویه پیدا می کند‪.‬‬ ‫تا این پول های سرگردان جذب بانک ها‬ ‫وی با اش��اره به اینکه رفع این مشکل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫راهکاره��ای متفاوت��ی دارد‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫این پول بزرگ‪ ،‬به جز تخریب می تواند‬ ‫مهدی پازوکی‬ ‫راهکارهای��ی که ارائه ش��ده حول محور‬ ‫اثار مثبتی هم به دنبال داش��ته باش��د؛‬ ‫دو موضوع اس��ت؛ نخس��ت اینکه سود وظیفه اصلی دولت در اثاری مثل جذب ش��دن در بخش های‬ ‫درجه نخست بهبود‬ ‫بانکی به حالت قبل بازگردد تا نقدینگی‬ ‫مولد اقتصاد؛ همان ک��ه در اصطالح به‬ ‫شاخص ریسک است‪.‬‬ ‫سرگردان حداقل وارد بانک ها شود‪ .‬این ریسک هم به دو دسته سرمایه گذاری معروف است‪.‬‬ ‫موضوع باعث می ش��ود سیاست درست سیاسی و اقتصادی تقسیم ‪  ‬بنا بر تعریف‪ ،‬دو نوع سرمایه گذاری‬ ‫کاهش س��ود بانکی از بین برود و البته‬ ‫می تواند در ش��رایط افزایش ریسک های‬ ‫می شود‬ ‫این موضوع بیشتر از طرف اقتصاددانان‬ ‫تحری��م ب��رای اقتص��اد ای��ران مفی��د‬ ‫باش��د؛ س��رمایه گذاری دولت��ی و س��رمایه گذاری‬ ‫خصوص��ی‪  .‬س��رمایه گذاری دولت��ی ریس��ک ندارد‪.‬‬ ‫هر انچه دولت از درامدهای نفت و س��ایر به دس��ت‬ ‫می اورد در بخ��ش عمرانی س��رمایه گذاری می کند‪.‬‬ ‫بخش��ی هم از طریق صندوق توس��عه ملی در اختیار‬ ‫متقاضیان با در نظر گرفتن ش��رایط قرار می گیرد‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬تمام نیاز سرمایه گذاری در کشور به ویژه در‬ ‫شرایط تازه ای که با ان روبه رو است‪ ،‬تامین نمی شود‪.‬‬ ‫از س��ویی‪ ،‬توان دولت در س��رمایه گذاری چندان باال‬ ‫نیس��ت‪ .‬اقتصادی که سال ها به نفت وابسته بوده‪ ،‬اگر‬ ‫فروش نفتش هم محدود شود‪ ،‬نمی توان از ان انتظار‬ ‫معجزه داش��ت‪ .‬اما س��رمایه گذاری خصوصی راهکار‬ ‫مناس��ب تری است‪ .‬اصال بخش��ی از نیاز امروز اقتصاد‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬در غی��اب س��رمایه گذاری خارجی‪ ،‬این‬ ‫س��رمایه های خصوصی است که می تواند سختی های‬ ‫پیش روی اقتصاد ایران را از ش��رایط تازه پیش روی‬ ‫کمتر کن��د؛ همان س��رمایه هایی که ای��ن روزها در‬ ‫بازارهای سفته بازی می چرخد‪ .‬سرمایه های داخلی یا‬ ‫همان سرمایه های سرگردان چگونه جذب بخش های‬ ‫مولد اقتصاد می ش��وند؟ واقعیت این است که سرمایه‬ ‫داخلی هم درست مثل سرمایه خارجی تابع شاخص‬ ‫ریس��ک کش��وری اس��ت‪ ،‬اما بخ��ش بزرگ��ی از این‬ ‫ریسک شرایط روانی اس��ت؛ یعنی اگر دولت بخواهد‬ ‫از س��رمایه گذاری داخلی بهره ببرد‪ ،‬باید بکوش��د که‬ ‫شاخص ریسک را بهبود ببخشد‪ .‬اگر شاخص ریسک‬ ‫باال باشد‪ ،‬خروج سرمایه از کشور هم افزایش می یابد‬ ‫زیرا ماهیت پول و س��رمایه به گونه ای اس��ت که در‬ ‫جای پرخطر و کم بازده نمی ماند‪ .‬این ریس��ک به طور‬ ‫معم��ول از تصمیم های دولت نش��ات می گیرد‪ .‬برای‬ ‫مث��ال‪ ،‬تصمیم هایی که برای ارز گرفته ش��د در این‬ ‫دسته هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود شاخص ریسک‬ ‫مهدی پازوکی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در این زمینه‬ ‫ب��ه خبرانالین گفت‪« :‬وظیف��ه اصلی دولت در درجه‬ ‫نخس��ت بهبود ش��اخص ریسک اس��ت‪ .‬ریسک هم‬ ‫به دو دس��ته سیاس��ی و اقتصادی تقس��یم می شود‪.‬‬ ‫ریس��ک سیاس��ی ترکیبی از ثبات سیاس��ی‪ ،‬شرایط‬ ‫اجتماع��ی مثل فقر و بیکاری‪ ،‬میزان دخالت نظامیان‬ ‫در سیاست‪ ،‬فس��اد‪ ،‬حاکمیت نظم و قانون و کیفیت‬ ‫س��ازمان اداری دولت است‪ .‬در یک کالم‪ ،‬برای بهبود‬ ‫ش��اخص ریسک سیاس��ی باید انضباط پولی‪ ،‬مالی و‬ ‫بودجه ای در کشور پیاده سازی شود‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬البته به جز ریس��ک سیاس��ی‪ ،‬ریسک‬ ‫اقتص��ادی هم که به رش��د اقتصادی‪ ،‬تورم‪ ،‬کس��ری‬ ‫بودجه‪ ،‬رابطه بدهی های دولت با حجم اقتصاد‪ ،‬ثبات‬ ‫نرخ ارز و تراز حس��اب جاری مربوط می ش��ود‪ ،‬بسیار‬ ‫اهمیت دارد‪».‬‬ ‫‹ ‹عبور از گردنه تحریم های تازه‬ ‫کمتر از ‪ ۲‬ماه دیگ��ر تحریم های تازه علیه ایران از‬ ‫س��وی امریکا اجرایی می شود؛ اتفاقی که بنا بر گفته‬ ‫اقتصاددانان‪ ،‬فقط حاصل ان سختی نیست و می تواند‬ ‫فرصت های تازه ای برای بازسازی اقتصاد فراهم کند‪.‬‬ ‫ان طور ک��ه برخی از اعضای تی��م اقتصادی دولت‬ ‫می گویند‪ ،‬از پاییز س��ال گذش��ته دول��ت در تدارک‬ ‫برنامه هایی برای مقابله ب��ا تحریم های احتمالی بوده‬ ‫ی عالی اقتصاد‪،‬‬ ‫است مثل تصمیمی که به تازگی شورا ‬ ‫بر اس��اس درخواس��ت وزارت نفت طرحی به تصویب‬ ‫رس��اند و برمبنای ان مقرر ش��د در ‪ ۲۹‬میدان نفتی‬ ‫طرح افزایش تولید‪ ،‬نوس��ازی و بهس��ازی اجرا شود‪.‬‬ ‫موضوعی که بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت گفته اس��ت پول‬ ‫و سرمایه ان قرار است از طریق مردم تامین شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 23‬خرداد ‪ 28 1397‬رمضان ‪ 13 1439‬ژوئن ‪ 2018‬شماره ‪ 409‬پیاپی ‪2382‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ FATF‬و صنعت خودرو‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫شاید فشار کشورهای‬ ‫اروپایی فرصتی‬ ‫به وجود اورد تا‬ ‫ارتباط هایی شکل گیرد‬ ‫و توافق هایی حاصل‬ ‫شود‪ .‬با توجه به این‬ ‫شرایط باید بدبین‬ ‫بود و شرایط را جنگ‬ ‫اقتصادی دانست‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با مشاور عالی خودروسازی سایپا مطرح شد‬ ‫شرایط اقتصادی دنیا شرایط جنگ است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��بکه های مجازی امروز یکی از وسایل ارتباطی‬ ‫جدایی ناپذیر جوامع هس��تند که خبرها را با سرعت‬ ‫بس��یار باال نش��ر و بازنش��ر می کنند‪ .‬البته به دلیل‬ ‫س��رعت باال و س��بقت هر منبع خب��ری از دیگری‬ ‫بس��یاری از وقت ها ش��ایعه جای خب��ر را می گیرد‬ ‫و خبرها صح��ت ندارند یا اگر هم حقیقت داش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬بازنشر انها با شاخ و برگ زیادی همراه است‬ ‫که اصل خبر مخدوش ش��ده است‪« .‬ساندرو بخرید‬ ‫ال ‪ ۹۰‬تحوی��ل بگیرید» یکی از تیترهایی بود که در‬ ‫فضای مجازی بس��یاری را به خود مش��غول کرد‪ .‬از‬ ‫همی��ن رو‪« ،‬گس��ترش صنعت» در این راس��تا‪ ،‬از‬ ‫سعید مدنی‪ ،‬مش��اور عالی مدیرعامل شرکت سایپا‬ ‫چند و چون این موضوع را جویا شد‪ .‬همچنین درباره‬ ‫ادامه همکاری ها با طرف فرانسوی و وضعیت تولید‬ ‫خودروهای جدید و نیز پلتفرم های تازه طراحی شده‬ ‫به نکاتی اشاره شد که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €خب�ر جایگزین�ی ال ‪ ۹۰‬ب�ا رنو س�اندرو از‬ ‫سوی پارس خودرو‪ ،‬چقدر حقیقت دارد؟‬ ‫در بخش��نامه امده اس��ت‪ :‬این پیش��نهاد شامل‬ ‫س��اندروهای دنده ای اس��ت‪ .‬این ش��رکت چون از‬ ‫تعهدات خود کمی عقب اس��ت به ش��کل اختیاری‬ ‫ب��ه ثبت نام کنندگان ای��ن نوع خودروها پیش��نهاد‬ ‫داده ت��ا با ال ‪ ۹۰‬دنده ای خ��ودرو مورد نظر خود را‬ ‫تعویض کنند‪ .‬اما در فضای مجازی در نشر و بازنشر‪،‬‬ ‫بخشنامه خبر به گونه ای است که این مفهوم از ان‬ ‫استنباط نمی شود‪.‬‬ ‫ش��رکت پارس خودرو به متقاضیان ثبت نامی که‬ ‫تمایل داشته باش��ند خودرو خود را سر زمان مقرر‬ ‫دریاف��ت کنند چنین پیش��نهاد داده ک��ه با ال ‪۹۰‬‬ ‫خودرو مورد نظر خود را تعویض کنند‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫اگر تمایل نداشته باش��ند‪ ،‬مشکلی وجود ندارد و با‬ ‫کمی دیرکرد خودرو مورد نظر به صاحبانش تحویل‬ ‫داده می ش��ود‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬اجب��اری در این مس��ئله‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫€ €بازار به نوعی ملتهب اس�ت و نگرانی هایی‬ ‫وج�ود دارد‪ .‬با این پیش فرض که اگر ش�رکای‬ ‫خارج�ی نتوانن�د در مقاب�ل خواس�ته های‬ ‫امری�کا مقاومت کنن�د و برای نمونه‪ ،‬ش�رکت‬ ‫پژوسیتروئن به همکاری های خود ادامه ندهد‪،‬‬ ‫وضعی�ت تولی�د ‪ C۳‬در سایپاکاش�ان چگونه‬ ‫خواه�د بود؟ همچنی�ن پلتفرم ه�ای جدیدی‬ ‫که س�ایپا برای تولید مدل های جدید در حال‬ ‫طراحی و اماده س�ازی اس�ت فعالیتش به چه‬ ‫شکل ادامه خواهد یافت؟‬ ‫شرکت پژوسیتروئن اعالم کرده خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫البته این قطع همکاری مش��کلی به وجود نمی اورد‬ ‫زیرا هنوز خودرو مورد نظر به تولید انبوه نرس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬تنها مدل ‪ C۳‬تولید شد که ان نیز به تعداد‬ ‫بس��یار محدود ثبت نام شده و قرار است تولید شود‪.‬‬ ‫امیدواری��م با تامین قطعات این تعداد خودرو س��ر‬ ‫زمان مقرر خودرو به صاحبانش تحویل داده ش��ود‪.‬‬ ‫به طور کلی مشکل خاصی وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬س��ایت سایپاکاشان جز این پروژه‬ ‫برنامه ه��ای دیگ��ری نیز در دس��تور کار خود دارد‪.‬‬ ‫اگ��ر چینی ها بر اس��اس روال گذش��ته عمل کرده‬ ‫و در مقاب��ل تحریم ه��ای امریکا ایس��تادگی کنند‬ ‫همکاری ها ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫می کنند به طور معمول با هیچ ش��رکت وابسته به‬ ‫البت��ه درحال حاضر صنعت خ��ودرو محتاطانه تر‬ ‫خودش��ان‪ ،‬با طرف ایرانی هم��کاری نخواهند کرد‪.‬‬ ‫عم��ل می کند زی��را به نوعی رفت��ار چینی ها تغییر‬ ‫اما ش��رکت هایی که مستقل هستند ولی خودروساز‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬باید تمام تالش ها به کار گرفته شود تا‬ ‫نیستند و با خودروسازان مشارکت دارند‪ ،‬می توانند‬ ‫حداقل برای مدتی با همکاری چینی ها ظرفیت های‬ ‫با ما همکاری داشته باشند چراکه تمام قطعات این‬ ‫موجود را ب��ا خودروهای چینی پ��ر کنیم‪ .‬اگر این‬ ‫پلتفرم های داخلی به دس��ت کارشناس��ان خودمان‬ ‫اتفاق بیفتد‪ ،‬می ت��وان امیدوار بود کارها بهتر پیش‬ ‫طراحی شده و لوگو و برند مستقلی دارد‪.‬‬ ‫برود‪.‬‬ ‫€ €در نشس�ت های خب�ری پ�س از انعق�اد‬ ‫اما انچه باید خودروس��ازان در دس��تور کار خود‬ ‫قراردادها وقتی اهالی رس�انه با مدیران عامل‬ ‫ق��رار دهند تکیه ب��ر طراحی و تولی��د پلتفرم های‬ ‫خارجی گفت وگو داش�تند نخس�تین پرسش‬ ‫داخلی خودش��ان اس��ت‪ .‬پلتفرم بومی ک��ه هر دو‬ ‫ای�ن ب�ود ک�ه در ص�ورت اعم�ال تحریم های‬ ‫خودروساز به سوی ان حرکت کرده اند‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫جدی�د این ش�رکت ها چه واکنش�ی در مقابل‬ ‫امروز شرکت سایپا پروژه ‪ SP۱۰۰‬را در دست اجرا‬ ‫ش�ریک ایرانی خود خواهند داش�ت؟ به طور‬ ‫دارد ک��ه قاب��ل اجرا برای س��اخت مدل های جدید‬ ‫عم�وم اعلام می کردن�د‪ ،‬می مانند‪ .‬ی�ا اعالم‬ ‫خودروی��ی در کش��ور اس��ت‪ .‬نمونه ه��ای ان اماده‬ ‫می ش�ود(چون مفاد قراردادها عمومی نش�ده‬ ‫بوده و باید ش��بانه روزی روی این پروژه کار ش��ود‬ ‫است) با توجه به تجربه قبلی که خودروسازان‬ ‫ت��ا در مدت زمان کمتری به تولید انبوه برس��یم‪ .‬در‬ ‫داش�تند در بندهای قراردادی بسیاری از امور‬ ‫زمینه قطعات بیش��تر قالب ها س��اخته ش��ده است‬ ‫دیده ش�ده است‪ .‬حال پرسش این است که به‬ ‫و مورد کنت��رل هیچ خودروس��از خارجی نبوده و‬ ‫لحاظ حقوقی خودروساز ایرانی چقدر می تواند‬ ‫قطعه س��ازان داخلی با پروژه ارتباط مستقیم دارند‪،‬‬ ‫ادعای خس�ارت داشته باش�د و طرف خارجی‬ ‫ضمن انکه به نوعی شرکت های همکار با ما در این‬ ‫چقدر ب�ه پرداخ�ت غرامت به خودروس�ازان‬ ‫پروژه ه��ای بومی چون به طور عمده ش��رکت های‬ ‫ایرانی ملزم هستند؟ زیرا برخی از قطعه سازان‬ ‫کوچک هس��تند ش��اید کمتر تحت تاثیر اتفاق های‬ ‫اعالم می کنند برای ساخت قطعات خودروهای‬ ‫سیاس��ی و بین المللی باش��ند و همکاری خود را با‬ ‫جدید قالب ها را ساخته و سرمایه زیادی برای‬ ‫ایران ادامه دهند‪ .‬خودروساز دیگر نیز سال ‪ ۹۵‬برای‬ ‫این امر هزینه کرده اند‪.‬‬ ‫طراحی پلتفرم قراردادهایی را بسته است اما بیشتر‬ ‫اگ��ر ش��رایط تحری��م را در قراردادها مش��مول‬ ‫طرف های قرارداد اروپایی بوده اند‪ .‬حال باید دید در‬ ‫فورس ماژور (ب��ه فرانس��وی‪،Force majeure :‬‬ ‫ادامه پروژه طراحی پلتفرم انها چگونه پیش خواهد‬ ‫اصطالحی در حقوق فرانس��ه اس��ت ک��ه به ظاهر‬ ‫رف��ت‪ .‬به هر حال در ش��رایط ام��روز و حتی برای‬ ‫نخس��تین بار در قانون مدنی فرانس��ه به کار رفته و‬ ‫س��ال های اینده که ممکن است تحریم هایی وجود‬ ‫سپس در کشورهای دیگر‪ ،‬همین اصطالح‪ ،‬حتی در‬ ‫داش��ته باش��د(زیرا ایران همواره به لحاظ سیاس��ی‬ ‫حقوق و کتاب های متعدد‪ ،‬مورد استفاده قرار گرفته‬ ‫تنش هایی را در س��طح بین الملل دارد) بهتر اس��ت‬ ‫و رایج شده است‪.‬‬ ‫روی طراحی پلتفرم های ملی همت بیش��تری شود‬ ‫در حقوق فرانس��ه‪ ،‬فورس ماژور دارای معنی عام‬ ‫و هدف به سوی طراحی خودروهای بومی باشد‪.‬‬ ‫€ €عنوان می ش�ود دانش الزم ب�رای طراحی‬ ‫و معنی خاص اس��ت؛ به معنی عام‪ ،‬عبارت است از‬ ‫پلتفرم در اختیار صنعت خودرو داخل نیس�ت‬ ‫ه��ر حادثه خارجی «خارج از حیطه قدرت متعهد»‬ ‫و نیاز به همکاری ش�رکت های خارجی اس�ت‪.‬‬ ‫غیرقاب��ل پیش بین��ی و غیرقابل اجتن��اب‪ ،‬که مانع‬ ‫نظر شما در این باره چیست؟‬ ‫اجرای تعهد باش��د‪ ).‬نکرده باش��ند ک��ه البته تمام‬ ‫در طراح��ی پلتفرم ه��ای بوم��ی و مل��ی به طور‬ ‫تالش ه��ای س��ایپا در قرارداده��ا و مذاکراتی که با‬ ‫عم��ده با ش��رکت های کوچکتر همکاری می ش��ود‬ ‫طرف خارجی و رنو داش��ت این بود که این موضوع‬ ‫نه با ش��رکت های بزرگ که درگیر مس��ائل سیاسی‬ ‫را مش��مول این امر نکند تا طرف فرانس��وی نتواند‬ ‫باش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬این امر بسیار کمک کننده است و‬ ‫از تعهدات خود س��ر باز بزند (ام��ا از قراردادهای پژو‬ ‫می توانیم زودتر به هدف (طراحی پلتفرم و داش��تن‬ ‫اطالع ندارم) احقاق حقوق ممکن است‪.‬‬ ‫خودروهای بومی) برسیم‪.‬‬ ‫اما واقعیت موضوع این است که منافع مالی و نقل‬ ‫€ €ایا به ج�ز قطعات های ت�ک‪ ،‬باقی قطعات‬ ‫و انتقاالت اروپاییان با امریکا بسیار زیاد است شاید‬ ‫پلتفرم ‪ SP۱۰۰‬داخلی است ؟‬ ‫اگر درباره همکاری نکردن ش��ان به‬ ‫همان ط��ور ک��ه هم��ه می دانن��د هیچ‬ ‫مجامع بین الملل ش��کایت هم شود‬ ‫انچه باید‬ ‫خودروی��ی در هیچ ج��ای دنی��ا کامل و‬ ‫ترتیب اثر زیادی داده نش��ود‪ .‬البته‬ ‫خودروسازان در‬ ‫‪ ۱۰۰‬درص��د در هم��ان کش��ور س��اخته‬ ‫ای��ن تجربه نیز وج��ود دارد که در‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫دستور کار خود قرار دوره ای درباره ش��رکت کیاموتورز و‬ ‫قطعات «های تک» را نیز ش��رکت هایی دهند تکیه بر طراحی همکاری نکردن ان در بحث تولید‬ ‫و تولید پلتفرم های‬ ‫تولی��د و تامی��ن می کنن��د ک��ه خیل��ی‬ ‫سراتو به مجامع بین المللی شکایت‬ ‫داخلی خودشان است‪.‬‬ ‫تحت تاثیر تنش های بین المللی نیس��تند‪.‬‬ ‫ش��د و انها مجبور ش��دند فعالیت‬ ‫پلتفرم بومی که هر دو‬ ‫ب��رای مثال‪ ،‬در چنین موقعیت هایی ایران‬ ‫خ��ود را ادامه دهن��د و تجهیزات و‬ ‫خودروساز‬ ‫توانس��ته انژکتور‪ ،‬ایرب��گ و‪ ...‬را از همین‬ ‫ماش��ین االت مورد قرارداد را نصب‬ ‫به سوی ان حرکت‬ ‫ش��رکت های کوچک تهیه کند و مش��کل کرده اند به هر حال در کنن��د زی��را در غی��ر ای��ن صورت‬ ‫خاصی نداشته باشد‪.‬‬ ‫شرایط امروز و حتی محک��وم ب��ه پرداخ��ت خس��ارت‬ ‫صنعت خودرو ش��رایط سختی دارد اما برای سال های اینده می ش��دند‪ .‬مهم این اس��ت که این‬ ‫به هر ترتی��ب‪ ،‬ای��ن رویکرد (تمرکز روی‬ ‫مسائل در قراردادها دیده شود‪.‬‬ ‫بهتر است‬ ‫در هر حال می ش��ود ب��ه مراجع‬ ‫پلتفرم های بومی) تنش ها را برای ان کمتر در طراحی پلتفرم های‬ ‫می کند زیرا برنده��ای خارجی مانند پژو‪ ،‬ملی همت بیشتری شود قانونی بین المللی ش��کایت و ادعای‬ ‫پژوس��یتروئن‪ ،‬رنو و‪ ...‬وقتی قطع همکاری‬ ‫خس��ارت کرد ولی باید بدانیم این‬ ‫ام��ر باعث نگه داش��تن این خودروس��ازان در ایران‬ ‫نخواهد شد‪ .‬نهایت مجبور به پرداخت غرامت شوند‬ ‫که در مقابل مراودات مال��ی و منافعی که با امریکا‬ ‫دارند رقم خیلی زیادی نیست‪.‬‬ ‫€ €با این ش�رایط به نوع�ی تولید خودروهای‬ ‫قدیمی به روال گذش�ته برمی گردد‪ ،‬درس�ت‬ ‫است؟‬ ‫ممکن اس��ت ب��رای دوره ای ناگزیر ب��ا افت تیراژ‬ ‫روبه رو ش��ویم زیرا برخی از قطعات همین خودروها‬ ‫نیز از خارج تامین می شود به ویژه اگر چین همکاری‬ ‫خود را با ایران کمتر کند و همچون گذشته مستقل‬ ‫از سیاست های تهدیدی نباشد (زیرا به هر حال انها‬ ‫نیز یک سلس��له معامالتی با امری��کا دارند) صنعت‬ ‫خودرو باید با اتکا به توان خود ادامه فعالیت دهد‪.‬‬ ‫در دوره فشارهای تحریمی اغاز دهه ‪ ۹۰‬قطعات‬ ‫م��ورد نیاز از طریق چین ب�� ا کیفیت کمتری تامین‬ ‫می شد و به این ترتیب‪ ،‬خطوط تولید فعال بودند‪.‬‬ ‫€ €وضعیت به طور کامل چه زمانی مش�خص‬ ‫می ش�ود؛ اینک�ه ط�رف فرانس�وی می ماند یا‬ ‫خیر؟‬ ‫درحال حاضر فعالیت ها کند ش��ده است و دورنما‬ ‫این اس��ت که نباید منتظر ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ماه اینده باشیم‪.‬‬ ‫البت��ه باید تالش ها برای قانع ک��ردن انها در پیش‬ ‫گرفته و دوباره مذاکراتی شود شاید تغییر رویه هایی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬یا ش��اید خود اروپاییان فش��ارهایی به‬ ‫امریکا داش��ته باشند و بتوانند همکاری های خود را‬ ‫ادام��ه دهند‪ .‬در هر معامله ای طرف ها به دنبال نفع‬ ‫خود هستند‪.‬‬ ‫ی فرصتی به وجود‬ ‫ش��اید فشار کش��ورهای اروپای ‬ ‫اورد تا ارتباط هایی شکل گیرد و توافق هایی حاصل‬ ‫ش��ود‪ .‬با وجود تمام این ش��رایط باید بدبین بود و‬ ‫ش��رایط را جنگ اقتص��ادی دانس��ت‪ .‬اگر وضعیت‬ ‫بهتر ش��د کارها راحت تر پیش م��ی رود‪ .‬اما ما باید‬ ‫برنامه ریزی خود را برای شرایط بسیار سخت داشته‬ ‫باشیم؛ این مهم است‪.‬‬ ‫امروز کش��وری مانند امریکا نیز شرایط اقتصادی‬ ‫خود را ش��رایط اقتصاد جنگ در نظر گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬ما نیز باید برنامه ری��زی خود را برای بر‬ ‫مبنای شرایط سخت پیش ببریم‪.‬‬ ‫€ €در تس�لیحات نظامی‪ ،‬کش�ور به س�رعت‬ ‫پیشرفت کرد‪ .‬ایا نمی توان همان رویه را برای‬ ‫صنعت خودرو داشت؟‬ ‫تسلیحات نظامی‪ ،‬صنعتی ویژه است‪ .‬هزینه هایی‬ ‫که در تسلیحات نظامی صرف می شود قابل مقایسه‬ ‫با س��ایر صنایع نیست‪ .‬در همه جای دنیا نیز همین‬ ‫است‪ .‬البته نباید فکر کرد پیچیدگی صنعت خودرو‬ ‫کمتر از صنعت موشکی است‪ .‬برای صنعت خودرو‬ ‫در تی��راژ انبوه با این قیمت ه��ای رقابتی که وجود‬ ‫دارد و ملزم به رقابت است کار ساده ای نیست‪.‬‬ ‫ب��رای صنای��ع نظام��ی امکان��ات به ط��ور کامل‬ ‫فراهم اس��ت و نخب��گان کش��ور در ای��ن پروژه ها‬ ‫فع��ال هس��تند و صنعت خ��ودرو با وج��ود اینکه‬ ‫پی��ش از انق�لاب فعالی��ت خ��ود را اغاز ک��رده و‬ ‫نیم ق��رن از عم��ر ان می گ��ذرد هنوز ب��ه جایگاه‬ ‫خ��ود نرس��یده و تف��اوت زی��ادی با گذش��ته خود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن نش��ان می دهد تح��ول و پیش��رفت در این‬ ‫صنع��ت کار س��اده ای نیس��ت‪ .‬صنعت خ��ودرو با‬ ‫بس��یاری از س��ازمان ها در ارتباط بوده و باید باشد؛‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬جامعه‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬اقتصاد و‪...‬‬ ‫که صنایع نظامی دارای این موقعیت نیستند‪.‬‬ ‫در قرارداده��ای جدی��د‬ ‫صنع��ت خ��ودرو که پ��س از‬ ‫برجام بسته ش��د بارها عنوان‬ ‫شد خودروسازانی هستند که‬ ‫در بازار امری��کا بازاری ندارند‪.‬‬ ‫در خودروه��ای س��نگین جز‬ ‫اس��کانیا که بازاری در امریکا‬ ‫فربد زاوه‬ ‫دارد در خودروه��ای س��واری‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫به ط��ور عمده ش��رکت هایی‬ ‫در ای��ران حض��ور دارند(پژو و‬ ‫پژوس��یتروئن) که در بازار امریکا حض��ور ندارند‪ .‬خط اتصال‬ ‫ان اپل اس��ت که این مدل در واقع قطعات امریکایی مصرف‬ ‫می کند اما در بازار انها فروش ندارد‪.‬‬ ‫همچنین درباره ش��رکت رنو شاخه نیس��ان ان در امریکا‬ ‫فعالیت دارد و خود ش��رکت(رنو) بازاری در این کشور ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬تحریم ها و فش��ارهای امریکا تاثیر مستقیمی بر این‬ ‫خودروس��از ندارد اما به واس��طه بحث های مالی ممکن است‬ ‫وضعیت متفاوت ش��ود زیرا احتمال مطرح ش��دن پیامدهای‬ ‫لو انتقال های پول اس��ت که می تواند تاثیر‬ ‫بس��ته ش��دن نق ‬ ‫بس��یاری در بحث هایی که در توس��عه صنعت خودرو مطرح‬ ‫اس��ت برای فرانسه به وجود اورد‪ .‬در این زمینه ممکن است‬ ‫صنعت خودرو ایران با چالش هایی روبه رو شود حتی در بحث‬ ‫تولید محصوالت موجود‪.‬‬ ‫ضمن انکه امروز خودروسازی وجود ندارد که ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫محص��والت خود را در داخل تولید کند‪ ،‬معنی هم ندارد زیرا‬ ‫صرفه اقتصادی و محدودیت تیراژ صنعتگر را از حرکت به ان‬ ‫سو منع می کند‪.‬‬ ‫همچنین خودروهای پس��ابرجامی مانن��د پژو ‪ ۲۰۰۸‬تاثیر‬ ‫زی��ادی نه در اقتصاد م��ا و نه در اقتصاد فرانس��ه دارد‪ .‬برای‬ ‫امریکا نیز مهم نیس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬موضوع این است که اگر‬ ‫لو انتقال های مالی دچار مش��کل شود در تولیدات پر تیراژ‬ ‫نق ‬ ‫دچار مشکل خواهیم شد‪.‬‬ ‫امروز در بحث مالی مش��کالتی وجود دارد‪ .‬در واقع‪ ،‬حتی‬ ‫لو انتقاالت به‬ ‫پس از برجام مش��کالت بانکی رفع نش��د و نق ‬ ‫روند عادی برنگش��ت زیرا مسئله تنها موضوع هسته ای نبود‬ ‫بلکه موضوع ‪ FATF‬و پولش��ویی نیز مطرح اس��ت که هنوز‬ ‫قانون ان در مجلس شورای اسالمی به تصویب نرسیده است‪.‬‬ ‫در بحث پولشویی ایران برای سایر کشورها پرخطر بوده و این‬ ‫موضوع تا رفع نشود حتی اگر تحریمی وجود نداشته باشد در‬ ‫لو انتقال پول مشکل خواهیم داشت‪.‬‬ ‫بحث نق ‬ ‫خبر‬ ‫چینی ها جایگزین‬ ‫اروپایی ها می شوند‬ ‫رییس کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی گف��ت‪:‬‬ ‫جایگزین های��ی ب��رای خودروه��ای‬ ‫اروپایی از سوی تولیدکنندگان داخلی‬ ‫پیش بینی شده که بخشی از ان چینی‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر بهمن موت��ور‪،‬‬ ‫ه��اوال را جایگزین م��زدا کرده‪ ،‬گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو و ش��رکت س��ایپا نیز پیش بینی های الزم‬ ‫را داش��ته اند‪ .‬ول��ی ملک��ی درباره خروج پژو از ق��رارداد خود با‬ ‫خودروسازان داخلی اظهار کرد‪ :‬شرکت های خارجی که با ایران‬ ‫ط��رف قرارداد بودن��د قبل از برجام نیز در زمان تحریم ایران را‬ ‫ت��رک کردند و یک طرف��ه قرارداد خود را فس��خ و از همکاری‬ ‫خودداری کردن��د‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬رییس کمیته صنایع‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان‬ ‫اینکه تولیدکنندگان کش��ورهای اروپایی تحت تاثیر امریکا قرار‬ ‫دارند و منافعی که با این کش��ور دارند زیاد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫تولیدکنندگان در س��خنان خود مط��رح می کنند‪ ،‬نمی توانند‬ ‫مناف��ع خ��ود را نادیده بگیرند‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اینکه یک بعد‬ ‫فش��ارها سیاس��ی و بعد دیگر اقتصادی اس��ت و بر اساس این‬ ‫اصل‪ ،‬پژو همکاری خود را با ایران خودرو و مزدا و هیوندا با گروه‬ ‫بهمن قراردادهای خود را فسخ کرده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این قطع‬ ‫همکاری ها منافعی برای کشور دارد که یکی از انها این است که‬ ‫در سال های گذشته دانش فنی را از انها گرفته ایم و در اختیار‬ ‫داریم‪ .‬مورد دیگر خودروس��ازان از تحریم قبلی عبرت گرفته و‬ ‫خود را برای چنین ش��رایطی اماده کرده بودند‪ .‬نماینده مردم‬ ‫در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه جایگزین هایی برای‬ ‫خودروهای اروپایی از س��وی تولیدکنندگان داخلی پیش بینی‬ ‫ش��ده ک��ه بخش��ی از ان چینی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بهمن موتور‪ ،‬هاوال را جایگزین مزدا کرده‪ ،‬ایران خودرو و سایپا‬ ‫نیز پیش بینی الزم را داش��ته اند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تمام خودروهای‬ ‫چینی کیفیت پایینی ندارند و بیش��تر خودروس��ازان اروپایی و‬ ‫اسیایی مطرح در چین به دلیل کم بودن نرخ تمام شده در این‬ ‫کش��ور واحد اصلی را به شکل جوینت وینچر راه اندازی کرده و‬ ‫بزرگترین قطعه س��ازان انها در چین است‪ .‬خودروسازانی که با‬ ‫چین قرارداد می بندند اگر قطعات تحت لیسانس خودروسازان‬ ‫دریافت شود کیفیت الزم را داشته و تنها دریافت قطعات کمی‬ ‫زمان بر اس��ت‪ .‬در گذش��ته وقتی بنز و «زد اف» به ایران خودرو‬ ‫دیزل قطعات تحویل نداد قطعات مورد نیاز از چین تامین شد‪.‬‬ ‫ملکی با تاکید بر اینکه باید به خودروس��ازان داخلی اعتماد‬ ‫کنیم اگر به خودروسازان اجازه افزایش نرخ ندهیم قطعه سازان‬ ‫زمی��ن می خورند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برای تعیین نرخ خودروهای زیر‬ ‫‪ ۴۵‬میلیون تومان باال رفتن نرخ مواد اولیه‪ ،‬دس��تمزدها و‪ ...‬را‬ ‫باید در نظر گرفت‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 409‬پیاپی ‪2382‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 23‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬رمضان‪1439‬‬ ‫‪ 13‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫معاون رییس جمهوری در جلسه شورای اداری شهرستان رباط کریم مطرح کرد‬ ‫توجه دولت به اشتغال پایدار بانوان‬ ‫سهم ‪ ۲۰‬درصدی بانوان در اشتغال شهرک صنعتی پرند‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه جامعه‬ ‫در گرو مشارکت زنان در مدیریت‬ ‫هم��واره در ط��ول تاری��خ زن��ان‬ ‫نش��ان داده ان��د که نقش بس��یار مهم‬ ‫و تاثیرگ��ذاری ب��ر اقتص��اد کش��ور‬ ‫داشته اند‪ .‬اگر تغییرات ‪ ۴‬دهه گذشته‬ ‫را بررس��ی کنیم‪ ،‬متوجه خواهیم شد‬ ‫که تعداد زن��ان تحصیلکرده روز به روز‬ ‫افزایش می یابد و ش��اهد هس��تیم که‬ ‫سیدافشین گنج بخش‬ ‫تع��داد بان��وان تحصیلک��رده از تعداد‬ ‫مشاور مدیرعامل‬ ‫اقایان تحصیلکرده نیز بیش��تر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر بیانگ��ر قابلیت انها در سازمان صنایع کوچک و‬ ‫عهده داری مسئولیت های اقتصادی‪ ،‬شهرک های صنعتی ایران‬ ‫اداری و حت��ی مدیریت��ی اس��ت‪ .‬به‬ ‫همین منظور جامعه زمانی می تواند ش��رایط مثبت خود را حفظ کند که‬ ‫به نیم دیگر جامعه که زنان هستند نگاه مثبتی داشته باشد‪ .‬نگاه ها را باید‬ ‫تغیی��ر داد‪ .‬باید نگاه به نیمی از جمعیت جامعه که حدود ‪ ۴0‬میلیون نفر‬ ‫اس��ت‪ ،‬مثبت باشد‪ .‬فرصت برابر باید برای زنان در نظر گرفته و ایجاد شود‬ ‫و این فرصت برابر باید مورد احترام باشد‪ .‬حضور زنان در صنعت و جایگاه‬ ‫مدیریتی باید فراهم ش��ود‪ .‬جامعه زمانی رش��د می کند و می توان گفت‬ ‫با جامعه توس��عه یافته ای روبه رو هس��تیم که زنان در بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی و مدیریتی حضور داشته باشند و این حضور را یک فرصت بدانیم‬ ‫و از حضور انها اس��تقبال کنیم‪ .‬یادمان باش��د هر جا زنان حضور داش��ته‬ ‫باشند چه در فضای مدیریتی و چه در فضای ورزشی و فرهنگی‪ ،‬می تواند‬ ‫فضای فرهنگی تری خارج از فضای تک بعدی و نگاه یک سویی ایجاد کند‪.‬‬ ‫ب��ا روی کار امدن دولت اقای روحانی و نگاه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بر اس��تفاده از توانمندی های زنان در پس��ت های مدیریتی و فعالیت های‬ ‫اقتصادی تاکید شده است‪ .‬باید به این اصل اعتقاد و باور قلبی داشته باشیم‬ ‫و حضور زنان را یک فرصت دانسته و از ان در جهت توسعه بهره ببریم‪ .‬باید‬ ‫از میدان دادن به زنان نترسیم و از انتصاب انها پرهیز نکنیم و در انتصاب‬ ‫انها در پست های مدیریتی خودداری نکرده و حتی از هجمه های مخالف‬ ‫نیز هراس��ی نداشته باشیم‪ .‬اعتقاد دارم فضای کنونی که برخی بر ان نقد‬ ‫دارند حاصل نگاه غلط در گذش��ته است‪ .‬امیدوارم این نگاه اصالح شود تا‬ ‫شاهد حضور موفق بانوان در تمام عرصه ها به ویژه در پست های مدیریتی‬ ‫و مس��ئولیت های کلیدی باش��یم‪ .‬زمانی می توانیم با جامعه توسعه یافته‬ ‫روبه رو شویم که به زنان فرصت دهیم و حضور انها در عرصه های مختلف‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اجتماع��ی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ورزش��ی و‪ ...‬را به رس��میت‬ ‫بشناس��یم‪ .‬جامعه زمانی توسعه یافته خواهد بود که زنان در مدیریت ان‬ ‫مش��ارکت داشته باشند‪ .‬نمونه موفق این مش��ارکت را می توان در وزارت‬ ‫نفت و قائم مقام وی دید که بانویی موفق است‪ .‬در بخش های دیگر دولت‬ ‫نیز بانوان حضور موفق دارند همان طور که عهده دار س��ازمان اس��تاندارد‬ ‫یک بانوی موفق اس��ت‪ .‬ضمن انکه شاهد ان هستیم بانوان در دانشگاه ها‬ ‫حضور فعال و مدیریت مناسبی دارند‪.‬‬ ‫توجه به س��هم بان��وان در فعالیت های اقتصادی و‬ ‫افزایش اشتغال انها بعد از تاکید رییس جمهوری در‬ ‫دستور کار مسئوالن قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع س��بب حض��ور معصومه ابت��کار در‬ ‫شهرستان رباط کریم و بازدید وی از ‪ ۲‬واحد تولیدی‬ ‫در ش��هرک صنعتی پرند ش��د که بان��وان عهده دار‬ ‫مدیریت ان هستند‪.‬‬ ‫«عدالت جنس��یتی» کلید واژه ای است که از سوی‬ ‫رییس جمهوری مطرح شده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که تا کنون بیش از ‪ ۷۰۰‬بانوی کارافرین در مجموعه‬ ‫شهرک های صنعتی شناسایی شده اند‪.‬‬ ‫هرچند این امار اکنون در دس��ت بررس��ی است‬ ‫ت��ا ام��ار دقیق��ی از الیه ه��ای مختل��ف کارگ��ری‪،‬‬ ‫کارافرین��ی و کارفرمایی بانوان تهیه و به روزرس��انی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬معصومه ابتکار‪ ،‬معاون رییس جمهوری‬ ‫در بازدی��د از واحدهای تولیدی با مدیریت بانوان در‬ ‫شهرک صنعتی پرند و حضور در جلسه شورای اداری‬ ‫شهرس��تان رباط کریم اظهار ک��رد‪ :‬اکنون حدود ‪۲۷‬‬ ‫درص��د از بانوان ایرانی تحصیالت دانش��گاهی دارند‬ ‫که باید برای اش��تغال این عزی��زان فعالیت کنیم‪ .‬با‬ ‫تسهیالت دهی برای اشتغال پایدار می توان به تحقق‬ ‫این امر کمک کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی فرمانداری شهرس��تان‬ ‫رباط کریم‪ ،‬ابتکار نیاز زنان سرپرست خانوار به شغل‬ ‫را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد‪ :‬توجه به اش��تغال‬ ‫جوانان از برنامه ه��ای اصلی دولت و رییس جمهوری‬ ‫اس��ت؛ دستاوردهای خوبی نیز در این زمینه داشتیم‬ ‫که باید با هم گرایی و انسجام بیشتر نهادهای اجرایی‬ ‫در شرایط کنونی و فش��ارهای جدید دشمنان ادامه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی انتصاب بانوان توانمند و شایسته در ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از پس��ت های مدیریتی دولت را از برنامه های ابالغی‬ ‫رییس جمهوری دانست و گفت‪ :‬امروز در دولت بانوان‬ ‫توانمند و شایسته فراوانی داریم که باید فرصت برای‬ ‫ارتقای شغلی این عزیزان فراهم شود‪ ،‬که خوشبختانه‬ ‫با انتصاب بانوان در مدیریت های ارشد و عالی کشور‬ ‫دستاوردهای خوبی داشتیم‪.‬‬ ‫در چند ماه گذش��ته حدود ‪ ۱۲‬خانم در پست های‬ ‫مع��اون وزیر یا هم تراز معاون وزیر منصوب ش��ده اند‬ ‫و در این میان مدیران کل‪ ،‬فرمانداران و بخش��داران‬ ‫خانم نیز منصوب شده اند‪ ،‬که از استانداران در جهت‬ ‫تحقق این امر گزارش خواسته ام‪.‬‬ ‫معاون رییس جمهوری ادامه داد‪ :‬یکی از محورهای‬ ‫مه��م کارامدی مس��ئله عدالت اس��ت‪ .‬عدالت ابعاد‬ ‫مختلف��ی دارد؛ یک بعد ان عدالت اقتصادی اس��ت‪،‬‬ ‫بعد دیگر عدالت اجتماعی و عدالت جنس��یتی است‪،‬‬ ‫که مورد تاکید ق��ران کریم قرار گرفته و تقوا مالک‬ ‫تمایز انسان ها معرفی شده است‪.‬‬ ‫انسان ها ذات و نفس واحد دارند و باید نگاه متعادل‬ ‫جنسیتی حاکم باشد‪.‬‬ ‫ابتکار افزود‪ :‬موضوع س��همیه زنان در تمام اداره ها‬ ‫باید مورد توجه باشد و اگر عقب ماندگی در زمینه ای‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬بای��د به ان رس��یدگی و جبران ش��ود‪.‬‬ ‫بازماندگی دختران از تحصیل در برخی نقاط کش��ور‬ ‫به ویژه نقاط مرزی بس��یار نگران کننده است‪ ،‬که باید‬ ‫از طریق ام��وزش و پرورش برای رس��یدگی به این‬ ‫موضوع تالش کنیم‪.‬‬ ‫معاون رییس جمهوری در ام��ور زنان و خانواده بر‬ ‫افزایش توانمندی های «سمن» ها تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫برون س��پاری فعالیت هایی که از جنس تصدی گری‬ ‫در ح��وزه زن��ان‪ ،‬خانواده و محیط زیس��ت اس��ت‪ ،‬از‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫قطعات پالس��تیکی خودرو بازدید ش��د که مدیریت‬ ‫سیاس��ت های اصلی دولت اس��ت‪ ،‬ک��ه باید پیگیری‬ ‫انها بر عهده بانوان اس��ت‪ .‬این بانوان دس��تاوردها و‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مش��کالت خود را از نزدیک به اطالع معصومه ابتکار‪،‬‬ ‫‹ ‹س�هم ‪ ۱۵‬درص�دی بان�وان در اش�تغال‬ ‫معاون رییس جمهوری رساندند‪.‬‬ ‫رباط کریم‬ ‫توان��ا با تاکی��د بر س��هم ‪ ۲۰‬درصدی بان��وان در‬ ‫جمعیت شهرس��تان رباط کریم در طول ‪ ۲۷‬س��ال‬ ‫اش��تغال شهرک صنعتی پرند اظهار کرد‪ ۳۱۳ :‬واحد‬ ‫‪ ۱۴‬برابر ش��ده است‪ .‬فرصت های س��رمایه گذاری در‬ ‫صنعتی و تولیدی در ش��هرک صنعتی پرند استقرار‬ ‫ای��ن شهرس��تان‪ ،‬به دلیل وجود ‪ ۲‬ش��هرک صنعتی‬ ‫دارد ک��ه زمینه اش��تغال ‪ ۸‬هزار نف��ر را فراهم کرده‬ ‫دولتی و ‪ ۳‬ش��هرک خصوصی و بیش از ‪ ۳‬هزار واحد‬ ‫است‪.‬‬ ‫تولیدی و صنعتی مناسب است‪.‬‬ ‫مدیر ش��هرک صنعت��ی پرن��د اف��زود‪ :‬رباط کریم‬ ‫س��ید مهدی س��اداتی‪ ،‬فرماندار رباط کریم با بیان‬ ‫منطق��ه ای ب��رای فعالیت ه��ای اقتصادی اس��ت و با‬ ‫ای��ن مطل��ب در جلس��ه ش��ورای اداری رباط کریم‪،‬‬ ‫وجود ش��هرک های صنعتی و قرار گرفتن در ازادراه‬ ‫افزود‪ ۱۵ :‬درصد شاغالن رباط کریم را بانوان تشکیل‬ ‫تهران‪-‬جنوب و همچنین خط مترو و اجرای چندین‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫پروژه بزرگ در ان‪ ،‬فرصت های سرمایه گذاری زیادی‬ ‫س��اداتی قرار گرفتن در مس��یر ‪ ۳‬ازادراه تهران‪-‬‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ س��اوه‪ ،‬تهران‪ -‬قم و تهران‪-‬جن��وب را از ظرفیت های‬ ‫توانا گفت‪ :‬با وجود حدود ‪ ۶‬شهرک صنعتی دولتی‬ ‫مناس��ب رباط کریم دانس��ت و گفت‪ :‬هم ج��واری با‬ ‫و خصوصی‪ ،‬صنعتی ترین شهرس��تان اس��تان تهران‪،‬‬ ‫فرودگاه ام��ام(ره) و اجرای چندین پروژه انتقال اب‪،‬‬ ‫رباط کریم اس��ت و با توجه به نزدیکی این شهرستان‬ ‫دسترس��ی اس��ان به بازار و اماکن عرضه محصوالت‬ ‫با فرودگاه امام خمینی (ره) با جهان در ارتباط است‬ ‫کش��اورزی و صنعتی‪ ،‬ظرفیت مناسب گردشگری و‬ ‫و هم مرز هستیم‪.‬‬ ‫جذب گردش��گر با ‪ ۳۴‬واحد گردش��گری ثبت شده‪،‬‬ ‫مدی��ر ش��هرک صنعت��ی پرن��د اف��زود‪ :‬ش��رکت‬ ‫استقرار ‪ ۲‬نیروگاه تولید برق و‪ ...‬از ظرفیت های مهم‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی موظ��ف اس��ت ی��ک ب��ار‬ ‫این منطقه است‪.‬‬ ‫زیرس��اخت های تعریف ش��ده در دفترچ��ه ق��رارداد‬ ‫فرماندار رباط کریم به فعالیت ‪ ۱۲‬سازمان مردم نهاد‬ ‫واگ��ذاری زمین را فراهم کن��د و به صاحبان صنایع‬ ‫فعال در این شهرستان اشاره کرد و گفت‪« ۶ :‬سمن»‬ ‫تحویل ده��د؛ اگر صنعتگران از تحویل‬ ‫رباط کریم از سوی بانوان اداره می شود‪.‬‬ ‫گرفت��ن ان خ��ودداری کنن��د‪ ،‬متضرر‬ ‫س��اداتی با بی��ان اینکه مس��ئولیت‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫چندی��ن اداره رباط کریم بر عهده بانوان‬ ‫توان��ا با اش��اره ب��ه ‪ ۲‬ف��از دولتی و‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فضای ام��روز رباط کریم‪،‬‬ ‫غیر دولت��ی در ش��هرک صنعت��ی پرند‬ ‫مبتنی بر همدل��ی و صمیمیت و ایجاد‬ ‫گف��ت‪ :‬البته ش��رکت خدمات��ی در فاز‬ ‫زمینه های اشتغال است‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ش��هرک صنعتی پرند فعال نش��ده و‬ ‫‹ ‹اشتغال ‪ ۸‬هزار نفری در پرند‬ ‫مهدی توانا‬ ‫هیات امنا فعال است‪.‬‬ ‫ش��هرک صنعت��ی پرن��د دارای ‪۳۵۰‬‬ ‫رباط کریم منطقه ای‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬تالش می ش��ود تا به‬ ‫هکت��ار مس��احت و ‪ ۳۱۳‬واحد صنعتی‬ ‫برای فعالیت های‬ ‫منظ��ور کاهش هزینه ها و س��هولت در‬ ‫فعال و حدود ‪ ۸‬هزار نفر اشتغال است‪،‬‬ ‫اقتصادی است‬ ‫تامین زیرس��اخت ها هر چه س��ریع تر‬ ‫که بانوان س��هم حدود ‪ ۲۰‬درصدی در‬ ‫و با وجود‬ ‫ش��رکت خدمات��ی در فاز ‪ ۲‬ش��هرک‬ ‫ان دارند‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫صنعتی پرند ایجاد شود‪.‬‬ ‫مه��دی توانا‪ ،‬مدیر ش��هرک صنعتی‬ ‫و قرار‬ ‫گرفتن در ازادراه‬ ‫مدیر شهرک صنعتی پرند اظهار کرد‪:‬‬ ‫پرند در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫تهران‪-‬جنوب و‬ ‫شرکت های خدماتی ایجاد شده تا طبق‬ ‫به بازدید معصومه ابت��کار از واحدهای‬ ‫همچنین خط مترو‬ ‫قان��ون‪ ،‬اداره و نگهداری ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ب��ا مدیری��ت بانوان اش��اره و‬ ‫و اجرای چندین‬ ‫صنعت��ی را برعهده بگیرن��د‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ای��ن بازدید که فرماندار‬ ‫پروژه بزرگ در ان‪،‬‬ ‫و اعض��ای ش��ورای اداری شهرس��تان فرصت های سرمایه گذاری تاسیسات و زیرس��اخت های ایجاد شده‬ ‫زیادی دارد‬ ‫در ش��هرک ها باید به این ش��رکت های‬ ‫رباط کریم هم حضور داشتند از ‪ ۲‬واحد‬ ‫خدماتی تحویل داده شود‪.‬‬ ‫صنعتی در زمینه صنایع غذایی و تولید‬ ‫� رف�ع مش�کالت صنعتگ�ران در بازدی�د‬ ‫مسئوالن‬ ‫توان��ا ب��ا تاکی��د ب��ر تکمی��ل زیرس��اخت های‬ ‫صنعت��ی ب��رای حمای��ت از کاالی ایران��ی‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬ش��هرک های صنعت��ی ب��ا توج��ه به‬ ‫نام گذاری س��ال ‪ ۹۷‬ب��ه عنوان «حمای��ت از کاالی‬ ‫ایران��ی» در ص��در توج��ه مس��ئوالن ق��رار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بازدیدها و حضور مدیران‬ ‫و مس��ئوالن در مجموع��ه ش��هرک های صنعت��ی و‬ ‫دیدارهای رو در رو با صنعتگران از اغاز س��ال بیشتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر ش��هرک صنعتی پرن��د ادام��ه داد‪ :‬در این‬ ‫بازدیدها به عمده مش��کالت صنعتگران رس��یدگی‬ ‫می شود که بیش��تر انها مربوط به تامین مواد اولیه‪،‬‬ ‫تقویت زنجیره تولید‪ ،‬کمبود نقدینگی و س��رمایه در‬ ‫گردش‪ ،‬تسهیالت و امور بانکی است‪.‬‬ ‫رفع ای��ن مش��کالت در حمای��ت از تولید کاالی‬ ‫ایرانی و اش��تغال پای��دار دارای اهمیت و وظیفه ای‬ ‫ب��رای تم��ام نهاده��ای اجرای��ی و مدی��ران دولتی‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین باید نظام بانکی‪ ،‬خدمات دهندگان‬ ‫خدم��ات زیربنایی مانند اب رس��انی‪ ،‬برق رس��انی و‬ ‫گازرس��انی در خدمت حمای��ت از صنایع کوچک و‬ ‫متوسط باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ق��رار نیس��ت «حمای��ت از کاالی ایران��ی» فقط‬ ‫ش��عار باش��د بلکه باید در انجام وظای��ف و تعهدات‬ ‫س��ازمانی یک اولویت باش��د‪ .‬مجموعه ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی میزبان فعالیت های تولیدی اس��ت و‬ ‫حمای��ت از فعالیت های تولید در بعد زیرس��اختی و‬ ‫نرم افزاری انجام می شود‪ .‬تامین بستر مناسب برای‬ ‫فعالیت های تولیدی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫از گذش��ته در راس امور س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ای��ران بوده اس��ت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫می توان گفت مجموعه ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫پیشقراول حمایت از کاالی ایرانی هستند‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬س��ازمان ها و نهاده��ای دیگر دولت‬ ‫نیز باید برای خدمات رس��انی ب��ه واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک و متوس��ط یاری کننده مجموعه ش��هرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعت��ی باش��ند‪ .‬این کمک ه��ا می تواند‬ ‫ش��امل تغییر قوانین و ایین نامه ها به س��ود حمایت‬ ‫از کارافرین��ی و تولی��د باش��د‪ .‬در بعد زیرس��اختی‬ ‫نی��ز تامین اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز و مخابرات و‪ ...‬را ش��امل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۲۷‬هکتار فضای سبز در شهرک های صنعتی تهران‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران گفت‪ :‬سال گذشته ‪۲۷‬‬ ‫هکتار فضای سبز در شهرک های صنعتی استان تهران بر اساس شاخص های ابالغی‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیست و س��ازمان صنایع کوچک ایجاد شده و فضای سبز‬ ‫شهرک های صنعتی تهران به ‪ ۸۴۱‬هکتار افزایش یافته است‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان تهران‪ ،‬شاهپور‬ ‫قنبری با گرامیداش��ت هفته محیط زیس��ت اظهار ک��رد‪ :‬از مهم ترین اثرات فضای‬ ‫س��بز بر شهرها تعدیل دما‪ ،‬افزایش رطوبت نس��بی‪ ،‬تلطیف هوا و جذب گرد و غبار‪،‬‬ ‫همچنین حفظ س��یمای مطلوب ش��هر اس��ت‪ .‬قنبری ادامه داد‪ :‬توجه به مشکالت‬ ‫استان تهران‪ ،‬از جمله کمبود سرانه فضای سبز‪ ،‬الودگی های زیست محیطی به ویژه‬ ‫الودگی هوا که یکی از مش��کالت حاد کنونی اس��ت‪ ،‬ضرورت ایجاد و گس��ترش هر‬ ‫چه بیش��تر فضای س��بز را دو چندان می کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ ۲۵ :‬درصد از مجموع‬ ‫مس��احت ش��هرک های صنعتی به منظور توس��عه فضای س��بز و رفع الودگی های‬ ‫کنترل ش��ده ناش��ی از فعالیت های صنعتی اختصاص یافته اس��ت به طوری که ‪۱0‬‬ ‫درصد از مس��احت عمومی و ‪ ۱۵‬درصد از اراضی داخل واحد های صنعتی به فضای‬ ‫س��بز اختصاص می یابد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان تهران با‬ ‫بیان اینکه مس��احت فضای سبز در ش��هرک ها و نواحی صنعتی تهران تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬حدود ‪ ۸۱۴‬هکتار بوده اس��ت‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬پروژه های س��اخت فضای س��بز‬ ‫در ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان تهران در س��ال ‪ ۹۶‬بر اساس شاخص های‬ ‫ابالغی ‪ ۲۷‬هکتار اس��ت که ‪ ۱۸/۳۴‬هکتار در ‪ ۹‬ماه نخس��ت س��ال در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی س��االریه‪ ،‬چرمش��هر‪ ،‬خاوران‪ ،‬قرچک‪ ،‬پایتخت و دهک با کاش��ت‬ ‫‪ ۳۳۲۹۶‬درخت و درختچه و ‪ ۵۴۳۱۸‬متر طول شبکه ابیاری قطره ای ایجاد شده و‬ ‫‪ ۸/۶۶‬هکتار باقی مانده در ‪ ۳‬ماه چهارم س��ال در شهرک و نواحی صنعتی دماوند‪،۲‬‬ ‫پیش��وا‪ ،‬پرند و بیجین احداث شد‪ .‬قنبری یاداوری کرد‪ :‬در تمام شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی و مناطق ویژه اقتصادی‪ ،‬واحدهای دارای فاضالب خروجی ملزم هس��تند‬ ‫پیش بینی های الزم را برای ساخت پیش تصفیه هنگام دریافت مجوز ساخت‪ ،‬انجام‬ ‫و طرح ان را به شرکت استانی تحویل دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی ‪ ۱۵‬تصفیه خانه در شهرک های صنعتی تهران‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران با تاکید بر اینکه حفظ‬ ‫محیط زیس��ت بخش مهمی از مدیریت هر صنعت اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ ۱۵ :‬تصفیه خانه‬ ‫فاض�لاب در ش��هرک های صنعتی با هزین��ه بیش از ‪ ۳۵0‬میلی��ارد ریال به مرحله‬ ‫راه اندازی و بهره برداری رسیده است‪ .‬قنبری اظهار کرد‪ :‬ظرفیت تصفیه فاضالب در‬ ‫ش��هرک های صنعتی تهران بیش از ‪ ۳۶‬هزار مترمکعب در روز است و تا کنون بیش‬ ‫از ‪ ۹0‬درصد واحد صنعتی فعال در ش��هرک های صنعتی زیر پوش��ش تصفیه خانه‬ ‫فاض�لاب ق��رار گرفته اند‪ .‬وی با بی��ان اینکه ‪ ۳۴‬م��دول تصفیه خان��ه فاضالب در‬ ‫ش��هرک های صنعتی تابع اس��تان در مراحل مختلف طراحی‪ ،‬اج��را و بهره برداری‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران به دنبال توسعه پایدار‬ ‫و همه جانب��ه اس��ت‪ ،‬ضمن انکه بدون حفظ محیط زیس��ت‪ ،‬توس��عه هر صنعتی‪،‬‬ ‫تک بعدی و ناپایدار خواهد بود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!