روزنامه گسترش صنعت شماره 410 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 410

روزنامه گسترش صنعت شماره 410

روزنامه گسترش صنعت شماره 410

‫چالش های‬ ‫اصلی تولید‬ ‫قطعات‬ ‫پنجشنبه‬ ‫ ‪ 24‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 29‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2383‬دوره جدید شماره ‪ 4 410‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫رفع موانع‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫به طرح ملی‬ ‫توسعه پوشاک‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 14‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت مطالبات معوق صنعت قطعه‬ ‫رنج قطعه سازان از دیرکرد پرداخت ها ادامه دارد‬ ‫مش��تریان اصلی قطعه س��ازان‪ ،‬خودروسازان هس��تند که با تامین قطعات‬ ‫مدل های مختلف خودرویی صنعت خودرو کش��ور را پش��تیبانی می کنند‪ .‬با‬ ‫حمای��ت قطعه س��ازان صنعت خودرو در برخ��ی از خودروها تا ‪ ۸۰‬درصد به‬ ‫خودکفایی رسیده اما عقب ماندن این صنعت در چند سال گذشته به لحاظ‬ ‫دانش فنی و فناوری روز دنیا سبب کندی روند همراهی با خودروهای جدید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫یکی از مولفه های مهم که از س��وی صنعتگران قطعه س��از برای نوس��ازی‬ ‫نرم افزاری و سخت افزاری خط تولیدشان مطرح می شود بحث نقدینگی است‬ ‫ک��ه اعالم می ش��ود تغییر نکردن نرخ قطعات در چند س��ال گذش��ته و نیز‬ ‫مطالبات معوق انها از سوی خودروسازان باعث شده تا با کمبود منابع مالی‬ ‫برای ادامه فعالیت های حتی عادی و روزمره خود روبه رو باشند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که خال ان در این صنعت محسوس است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رییسفراکسیوننساجیمجلسشورایاسالمیدرگردهماییفعاالنصنعتنساجیخبرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رایزنی برای حذف تعرفه واردات پنبه‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 24‬خرداد ‪ 29 1397‬رمضان ‪ 14 1439‬ژوئن ‪ 2018‬شماره ‪ 410‬پیاپی ‪2383‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش های اصلی تولید قطعات‬ ‫خبر‬ ‫قطعه سازان فرانسوی همکاری‬ ‫با ایران را ادامه می دهند‬ ‫ریی��س انجمن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬انجمن قطعه س��ازان‬ ‫فرانسه در نامه ای رسمی به ما اعالم‬ ‫کرده اس��ت که به همکاری با ایران‬ ‫ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش اظهار کرد‪ :‬‬ ‫قرار بود یک هیات از انجمن قطعه سازان فرانسه برای بررسی‬ ‫همکاری های دو جانبه به ایران س��فر کند که در حال حاضر‬ ‫این امر به تعویق افتاده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این انجمن اعالم کرده سفر خود به‬ ‫ایران را به تعویق انداخته اس��ت اما در ترجمه خبر‪ ،‬موضوع‬ ‫به درس��تی منتقل نشد و به اش��تباه اعالم شد که این سفر‬ ‫لغو شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رییس انجم��ن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور ادامه داد‪ :‬در همین باره‪،‬‬ ‫ای��ن انجم��ن در نامه ای رس��می به ما اعالم کرده که س��فر‬ ‫نمایندگان انجمن قطعه س��ازان فرانسه به ایران لغو نشده در‬ ‫فرصت دیگر انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫نجفی منش تصریح کرد ‪ :‬انجمن همتای فرانس��وی با اشاره‬ ‫به س��ابقه همکاری نزدیک به دو دهه ای خود با قطعه سازان‬ ‫ایرانی تاکید کرده ک��ه این انجمن به همکاری خود با ایران‬ ‫ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫پیش از این برخی از رسانه های خارجی اعالم کرده بودند‬ ‫که به دنبال خروج امریکا از برجام‪ ،‬س��فر نمایندگان انجمن‬ ‫قطعه سازان فرانسه به ایران لغو شده است‪.‬‬ ‫توقف فروش فولکس واگن‬ ‫به علت قطع سامانه‬ ‫ب��ه عل��ت قط��ع ش��دن س��امانه فولکس واگ��ن ثبت نام‬ ‫فولکس تیگوان و گلف متوقف شد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش نیوز‪ ،‬به علت قطع شدن سامانه ثبت نام‬ ‫فولکس تیگ��وان و گل��ف در نمایندگی ه��ای ماموت خودرو‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫نمایندگی فولکس واگن در این باره گفت‪ :‬از ابتدا اعالم شد‬ ‫پیش فروش به صورت اینترنتی انجام می شود و حضور مردم‬ ‫در نمایندگی ها بی فایده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مردم گمان می کردند که بر اس��اس رویه های‬ ‫گذشته فروش ها به شکل حضوری است‪.‬‬ ‫نمایندگ��ی فولکس واگن درباره دلیل قطع س��امانه برای‬ ‫ثبت ن��ام نیز اظهار کرد‪ :‬به دلیل حجم باالی تقاضا س��امانه‬ ‫دچار اختالالتی شده و درحال حاضر نیز این اختالالت ادامه‬ ‫دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬تا اطالع بعدی ثبت نام متوقف شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬باز شدن سامانه برای ثبت نام دوباره‬ ‫هنوز مشخص نیست‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫ پرداخت ها از سوی‬ ‫خودروسازان وضعیت‬ ‫مناسبی ندارد‪.‬‬ ‫خودروسازان در‬ ‫تعامل با نظام بانکی و‬ ‫نیز روش های تامین‬ ‫نقدینگی دیگر مانند‬ ‫مراوحه و‪ ...‬اقدام هایی‬ ‫در حال انجام دارند‬ ‫و قول هایی در این‬ ‫راستا داده اند که تا‬ ‫پایان خرداد بخشی‬ ‫از بدهی های معوق‬ ‫پرداخت شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تجربه ایران در قطعه سازی‬ ‫بسیار بیشتر از همسایه خود‪،‬‬ ‫ترکیه اس��ت اما این کش��ور‬ ‫ب��ا نواوری های��ی که داش��ته‬ ‫پیش��تازتر از ای��ران حرک��ت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫برای رفتن به ان سو شاید‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫الزم باشد صنعت قطعه کشور‬ ‫کارشناس صنعت قطعه‬ ‫از کش��وری که صنعت بومی‬ ‫پیش��رفته ای در زمینه فروش‬ ‫خ��ودرو و قطع��ات دارد ایده یا تجهیزات بگی��رد اما باید از‬ ‫کشورهای مطرح جهانی گرفته ش��ود تا نتیجه بخش باشد‪.‬‬ ‫اقتصاد کش��ور بانک محور است‪ .‬در سراس��ر کشورها وقتی‬ ‫نظام مالی فعال باش��د قس��مت زیادی از س��رمایه از سوی‬ ‫بانک ها تامین می شود در حالی که در کشور ما بخش کمی‬ ‫از س��رمایه مورد نیاز با تمام مشکالتی که در این امر وجود‬ ‫دارد از سوی بانک ها تامین شده و بخش بزرگ ان از سوی‬ ‫سرمایه گذار باید انجام شود‪.‬‬ ‫این امر خود چالش هایی را در س��رمایه گذاری و نوسازی‬ ‫و به سازی واحدهای صنعتی به وجود اورده که مدیران این‬ ‫بخش در حال پیگیری ان هس��تند‪ .‬شاید این امر بخشی از‬ ‫مشکالت صادرات باشد‪.‬‬ ‫اما وارد نش��دن صنعت قطعه به بازاره��ای صادراتی تنها‬ ‫ب��ه یک عامل برنمی گردد بلکه زنجیره عوامل مختلف باعث‬ ‫ش��ده این صنعت توسعه الزم را نداش��ته باشد‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫روش های تولید سنتی و نرخ تمام شده باال از جمله عواملی‬ ‫است که باید به ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنین باید یاداور شد فقط ‪ ۲۰‬درصد از این قیمت ها‬ ‫ب��ه واحدهای صنعت��ی برمی گردد و ‪ ۵۰‬درص��د مربوط به‬ ‫عوامل بیرونی کارگاه ها و مسائل کشوری است‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫س��هم روابط و ارتباطات بین الملل��ی در این امر ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬صنعتگر می تواند در بخش خود با کاهش ضایعات و‬ ‫افزای��ش بازده نیروی انس��انی و نیز اصالح روش تولید روند‬ ‫کار را بهبود بخش��د اما قسمت بیشتر کار به بیرون سازمان‬ ‫مربوط است که باید در این راستا مشکالت از سوی مدیران‬ ‫باالدستی و دولت رفع شود‪.‬‬ ‫اگر به دنبال صنعت خودرو پویا هس��تیم باید قطعه سازان‬ ‫داخل را تقویت کنیم و در مدت معین هر یک از مش��کالت‬ ‫را از سر راه تولید برداریم‪ .‬نمی توان با وجود چالش ها انتظار‬ ‫توسعه داشت‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت مطالبات معوق صنعت قطعه‬ ‫رنج قطعه سازان از دیرکرد پرداخت ها ادامه دارد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مش��تریان اصلی قطعه سازان‪ ،‬خودروسازان هستند‬ ‫که ب��ا تامین قطع��ات مدل های مختل��ف خودرویی‬ ‫صنعت خودرو کشور را پشتیبانی می کنند‪ .‬با حمایت‬ ‫قطعه س��ازان صنعت خودرو در برخ��ی از خودروها تا‬ ‫‪ ۸۰‬درصد به خودکفایی رس��یده اما عقب ماندن این‬ ‫صنعت در چند س��ال گذش��ته به لح��اظ دانش فنی‬ ‫و فن��اوری روز دنی��ا س��بب کندی رون��د همراهی با‬ ‫خودروهای جدید شده است‪.‬‬ ‫یک��ی از مولفه ه��ای مهم که از س��وی صنعتگران‬ ‫قطعه س��از برای نوس��ازی نرم افزاری و سخت افزاری‬ ‫خط تولیدشان مطرح می ش��ود بحث نقدینگی است‬ ‫که اعالم می ش��ود تغییر نکردن نرخ قطعات در چند‬ ‫س��ال گذش��ته و نیز مطالب��ات معوق انها از س��وی‬ ‫خودروسازان باعث شده تا با کمبود منابع مالی برای‬ ‫ادامه فعالیت های حتی ع��ادی و روزمره خود روبه رو‬ ‫باش��ند‪ .‬این در حالی است که خال ان در این صنعت‬ ‫محسوس است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت های نابسامان‬ ‫ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبی��ر انجمن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنع��ت» درباره وضعی��ت مطالبات و‬ ‫پرداخت ه��ای خودروس��ازان به قطعه س��ازان گفت‪:‬‬ ‫ پرداخت ها از س��وی خودروس��ازان وضعیت مناسبی‬ ‫ن��دارد و نقدینگ��ی در صنعت خودرو ب��ه حد کافی‬ ‫موجود نیس��ت‪ .‬خودروسازان در تعامل با نظام بانکی‬ ‫نیز روش های تامین نقدینگی دیگر مانند مراوحه و‪...‬‬ ‫اقدام های��ی در حال انجام دارن��د و قول هایی در این‬ ‫راس��تا داده اند که نویدبخش این اس��ت ک��ه تا پایان‬ ‫خرداد بخشی از بدهی های معوق پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬انجمن صنایع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور در این زمینه دوباره بر فرمول‬ ‫پیش��نهادی خود در س��ال گذش��ته تاکی��د دارد‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتی��ب‪ ،‬قطعه س��ازان کوچکی ک��ه ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫تامین کنندگان را تش��کیل می دهند و به طور عمده‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د مطالبات را ش��امل می ش��وند در اولویت‬ ‫باش��ند‪ .‬برای ادام��ه حیات ض��رورت دارد بدهی این‬ ‫قطعه سازان زودتر تسویه شود‪ .‬در مدت یک ماه و اگر‬ ‫مق��دور نبود باید کمتر از ‪ ۳‬ماه بدهی این صنعتگران‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬با پرداخت این بخش‬ ‫از بدهی ها مشکل عمده قطعه سازان رفع می شود و در‬ ‫ادامه بر اساس بسته چند بخشی که بارها از ان سخن‬ ‫گفته شده سایر مطالبات تسویه شود‪.‬‬ ‫خودروس��ازان اتخاذ می شود این مشکل برای صنعت‬ ‫قطعه هر چه زودتر رفع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ها همخوانی ندارد‬ ‫همچنین س��عید صبوری‪ ،‬کارشناس صنعت قطعه‬ ‫در ای��ن باره بیان کرد‪ :‬درحال حاضر پرداخت ها روند‬ ‫طبیعی ندارد‪ .‬سال گذشته در پایان سال با اقدام هایی‬ ‫که مدیرعامل یکی از خودروس��ازان داشت بخشی از‬ ‫معوقات پرداخت شد‪ .‬اما از اغاز سال جدید پرداختی‬ ‫انجام نشده و مطالبات بدون پاسخ باقی مانده است‪.‬‬ ‫در خبره��ا امد با تدابیری که وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و‬ ‫‹ ‹بسته پیشنهادی انجمن‬ ‫تجارت اتخاذ کرد ن��رخ خودروها ‪ ۹/۶‬درصد افزایش‬ ‫جزئیات بس��ته ‪ ۵‬بخش��ی به این ش��رح است که‬ ‫یافت‪ .‬صبوری در پاسخ به این پرسش که این افزایش‬ ‫قسمت نخست این بسته مربوط به واگذاری چک های‬ ‫چق��در ب��ر روند پرداخت ه��ا موثر اس��ت ‪ ،‬گفت‪ :‬رقم‬ ‫حاصل از فروش خودرو یا صدور چک هایی از س��وی‬ ‫افزایشی زیاد نبوده و نمی تواند مشکالتی را که صنعت‬ ‫خودروس��از برای تحویل به قطعه سازان است‪ .‬بخش‬ ‫خودرو با ان درگیر است‪ ،‬رفع کند‪ .‬این عدد در مقابل‬ ‫دوم دریافت تس��هیالت در قالب خرید دین یا معرفی‬ ‫افزایش ‪ ۷۰‬درصدی مواد اولیه یا دس��تمزدهایی که‬ ‫قطعه س��از به بانک و پرداخت اقساط با سود مربوط از‬ ‫‪ ۲۰‬درصد باال رفت و‪ ...‬پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫سوی خودروساز است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه در بخش محصوالت پلیمری‬ ‫همچنی��ن واگ��ذاری ام��وال قاب��ل معامل��ه بدون‬ ‫اظهار کرد ‪ :‬شاید اگر نرخ قطعات بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫دخالت خودروس��از مانند امالک‪ ،‬مستغالت یا سهام‬ ‫افزایش یابد تا حدودی چالش ها کم ش��ده و در رفع‬ ‫قاب��ل معامله در ب��ورس به جای بدهی‬ ‫مشکالت روزمره کارساز باشد‪.‬‬ ‫خودروساز به قطعه ساز بخش سوم بوده‬ ‫وی تصری��ح ک��رد ‪ :‬البت��ه افزای��ش‬ ‫و بخ��ش چهارم مرب��وط به بدهی هایی‬ ‫قیمت ها به قطعات و موادبری انها برای‬ ‫اس��ت ک��ه قطعه س��ازان ب��ه برخی از‬ ‫ساخت بستگی دارد زیرا همان طور که‬ ‫نهادها و س��ازمان های مش��خص دارند‬ ‫اشاره شد برخی از مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫مانند س��ازمان ام��ور مالیات��ی و اداره‬ ‫قطعه س��ازان نس��بت به س��ال گذشته‬ ‫برق یا ش��هرداری ها و دیگر سازمان ها‪،‬‬ ‫ت��ا ‪ ۷۰‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬رقم‬ ‫سعید صبوری‬ ‫ در این باره چون خودروس��از نمی تواند‬ ‫افزایشی باید عددی باشد که پاسخگوی‬ ‫قیمت قطعات باید‬ ‫بده��ی خود را به ش��کل نقدی بپردازد‬ ‫این گرانی باشد‪.‬‬ ‫پیش بینی شده تا به جای پول‪ ،‬خودرو بین ‪ 25‬تا ‪ 35‬درصد‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در حال��ی ک��ه عن��وان‬ ‫تحویل دهد تا قطعه ساز به جای بدهی افزایش یابد زیرا نرخ می ش��ود تورم یک رقمی اس��ت حقوق‬ ‫خود این خودرو را واگذار کند‪ .‬بند اخر برخی از مواد اولیه مورد و دس��تمزدها دو رقمی باال می رود‪ .‬این‬ ‫این بسته ‪ ۵‬بخشی نیز مربوط به بخش نیاز قطعه سازان نسبت روند باعث می ش��ود که معادالت به هم‬ ‫به سال گذشته تا ‪۷۰‬‬ ‫نقدی است که در کل حدود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫بریزد‪.‬‬ ‫درصد افزایش یافته‬ ‫� اق�دام ج�دی ب�رای ادام�ه‬ ‫کل بدهی را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫است‬ ‫فعالیت ها‬ ‫محبی ن��ژاد در پایان گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫با تغییر نرخ مواد اولیه هنگام تحویل‬ ‫با تدابیری که از سوی مدیران دولتی و‬ ‫قطع��ه تفاوت نرخ اولیه و زمان تحویل محاس��به و از‬ ‫سوی خودروس��ازان به قطعه سازان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی در این باره توضیح داد‪ :‬این مابه التفاوت محاسبه‬ ‫می شود اما چنین امری زمان بر بوده و پس از انالیزها‬ ‫افزایش ها اعمال می شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬با شرایط موجود این رقم ها کمک چندانی‬ ‫به صنعت قطعه نمی کند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجم��ن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که قطعه سازان در افزایش قیمت ها برای بازار‬ ‫لوازم یدکی چقدر می توانند اعمال نظر داشته باشند‪،‬‬ ‫ گفت‪ :‬قطعه ساز برای پوشش بازار لوازم یدکی می تواند‬ ‫قیمت ها را افزایش دهد اما تیراژ زیادی در این بخش‬ ‫وجود ندارد‪ .‬بخش اصلی تیراژ صنعت قطعه مربوط به‬ ‫خط تولید خودروس��ازان است به این معنا که حدود‬ ‫‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۵‬درصد قطعات به خط تولید خودروس��ازی‬ ‫تحویل داده می ش��ود‪ .‬برای ب��ازار لوازم یدکی رقمی‬ ‫نیست که کمبودها را جبران کند‪.‬‬ ‫صب��وری در پای��ان تاکید ک��رد ‪ :‬پرداخت مطالبات‬ ‫می تواند قطعه سازان را از نابودی نجات دهد‪ .‬وضعیت‬ ‫امروز ب��ازار که به یک باره ارز مبادل��ه ای از یک هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬توم��ان به ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان رس��ید برای‬ ‫تک نرخ��ی کردن ان و نیز س��ایر اتفاق هایی که برای‬ ‫تولید رخ داده ادامه فعالی��ت را برای صنعتگرانی که‬ ‫مانده اند با خطر جدی روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫نارضایتی قطعه سازان از وضعیت پرداخت مطالبات‬ ‫موضوع امروز نیست و چند سالی است که صنعتگران‬ ‫این حوزه را با خود درگیر کرده و بارها اعالم کرده اند‬ ‫ای��ن امر باع��ث ورشکس��تگی و تعطیل��ی واحدهای‬ ‫صنعتی بسیاری شده است‪ .‬مسئله اینجاست که خود‬ ‫صنعت خودرو نیز با کمب��ود نقدینگی روبه رو بوده و‬ ‫هزینه کردهای مالی خود را اولویت بندی کرده اند‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود تنها راه برون رف��ت از این وضعیت‬ ‫ارزان ک��ردن هزینه های تولید در بخ��ش مواد اولیه‪ ،‬‬ ‫وام ه��ای بانکی ‪ ،‬مالیات و بیمه اس��ت که این امر نیز‬ ‫مصوبات دولتی را می طلبد‪.‬‬ ‫اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‬ ‫تولید ‪ ۱۶‬خودرو سبک و سنگین با درجه کیفی ‪ ۴‬ستاره در اردیبهشت‬ ‫بر اس��اس ارزش��یابی کیفی انجام ش��ده در اردیبهشت‬ ‫‪ ۹۷‬در گ��روه خودروهای س��بک ‪ ۱0‬خ��ودرو و در گروه‬ ‫خودروهای سنگین ‪ ۶‬خودرو توانستند ‪ ۴‬ستاره کیفی به‬ ‫ دس��ت اورند‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬بر اساس گزارش ارزشیابی‬ ‫خودروهای س��اخت داخل که از س��وی اداره کل خودرو‬ ‫و نی��رو محرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتش��ر‬ ‫ش��د‪ ،‬اردیبهش��ت ‪ ۹۷‬در گروه وانت‪ ،‬وانت تندر ش��رکت‬ ‫ایران خ��ودرو با دریافت ‪ ۳‬س��تاره کیفی باالترین کیفیت‬ ‫خودروهای تولیدی س��اخت داخل را در س��طح قیمتی‬ ‫پایین تر از ‪ ۵00‬میلیون ریال به خود اختصاص داد‪ .‬وانت‬ ‫مزدا کارا ‪ ۲000‬تک کابین بهمن موتور و وانت سایپا ‪۱۵۱‬‬ ‫شرکت سایپا بن رو با کسب ‪ ۲‬ستاره کیفی در رده بعدی‬ ‫ج��ای گرفتند‪ .‬در ای��ن کالس قیمتی وانت های مزدا کارا‬ ‫‪ ۲000‬دو کابین بهمن موتور‪ ،‬اریس��ان ایران خودرو دیزل‬ ‫و وانت های نیس��ان تک سوز و دوگانه سوز زامیاد هر کدام‬ ‫یک ستاره کیفی را از ان خود کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بخش س��واری خودروه��ای پژو ‪۲00۸‬‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬نیومزدا ‪ ۳‬شرکت بهمن موتور و گرند ویتارای‬ ‫شرکت ایران خودرو خراسان در سطح قیمتی باالتر از یک‬ ‫هزار میلیون ریال با کسب ‪ ۴‬ستاره کیفی باالترین کیفیت‬ ‫خودروها را به دس��ت اوردند‪ .‬این خودروها در ارزشیابی‬ ‫قبلی (فروردین امسال) نیز ‪ ۴‬ستاره بودند‪.‬‬ ‫در س��طح قیمت��ی ‪ ۷۵0‬تا یک ه��زار میلیون ریال نیز‬ ‫خودروه��ای هیون��دا ‪ i ۲0‬کرمان موت��ور و کیاس��راتوی‬ ‫شرکت سایپا موفق به دریافت ‪ ۴‬ستاره کیفی شدند‪.‬‬ ‫تیگ��و ‪ ۵‬مدیران خ��ودرو و ‪ JAC-S ۵‬کرمان موت��ور و‬ ‫هایم��ا ‪ S ۷‬اتوماتی��ک ایران خودرو خراس��ان نیز در این‬ ‫کالس قیمتی با کسب ‪ ۳‬ستاره کیفی در رتبه بعدی قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬در کالس قیمت��ی ‪ ۵00‬ت��ا ‪۷۵0‬‬ ‫میلیون ریال خودرو‪ B ۳۰‬س��اخت ش��رکت بهمن موتور‬ ‫‪ ۴‬س��تاره کیفی ب ه دس��ت اورد و اریزو ‪ ۵‬مدیران خودرو‪،‬‬ ‫اریو اتوماتیک سایپا بن رو‪ ،‬چانگان ‪ CS ۳۵‬سایپا‪-‬سیتروئن‬ ‫و برلیانس ‪ H ۳۳۰‬شرکت پارس خودرو توانستند ‪ ۳‬ستاره‬ ‫کیفی به دس��ت اورند‪ .‬در این کالس قیمتی لیفان‪X ۶۰‬‬ ‫کرمان موتور نیز ‪ ۲‬ستاره کیفی کسب کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در س��طح قیمت��ی ‪ ۲۵0‬ت��ا ‪ ۵00‬میلیون‬ ‫ریالی خودروهای رنو س��اندرو و پارس تندر پارس خودرو‬ ‫و خودروه��ای پ��ژو ‪ ۲0۷‬اتوماتی��ک و تن��در ‪ ۹0‬پالس‬ ‫ایران خ��ودرو با دریافت ‪ ۴‬س��تاره کیفی باالترین کیفیت‬ ‫خودروه��ای تولید س��اخت داخل را در ای��ن ماه به خود‬ ‫اختصاص دادند‪.‬‬ ‫خودروه��ای تندر ‪ ،۹0‬تن��در ‪ ۹0‬پالس اتوماتیک‪ ،‬رانا‪،‬‬ ‫دنا پالس‪ ،‬پژو ‪ ۲0۶‬و پژو ‪ SD ۲0۶‬همگی از ایران خودرو‬ ‫به هم��راه تندر ‪ ۹0‬پارس خودرو در این کالس قیمتی ‪۳‬‬ ‫ستاره کیفی به دست اوردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن خودرو ‪ NEW MVM ۳۱۵‬مدیران خودرو‪،‬‬ ‫س��ورن و س��مند ش��رکت ایران خودرو تبریز‪ ،‬پژو پارس‬ ‫ایران خ��ودرو فارس‪ ،‬پژو پ��ارس ایران خ��ودرو مازندران‪،‬‬ ‫پژوپارس صنایع خودروس��ازی فردا(سمنان) و پژو ‪۴0۵‬‬ ‫ایران خودرو خراسان ‪ ۲‬ستاره در این کالس قیمتی کسب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫خودروه��ای پژو پ��ارس ایران خودرو کرمانش��اه‪ ،‬دنا و‬ ‫دانگ فنگ ‪ H ۳۰‬از محصوالت ایران خودرو به همراه تیبا‬ ‫‪ ۲‬شرکت سایپا نیز توانستند در این ماه در کالس قیمتی‬ ‫‪ ۲۵0‬تا ‪ ۵00‬میلیون ریالی ‪ ۲‬ستاره ای شوند‪.‬‬ ‫همچنین خودروهای تیبا و س��اینای ش��رکت سایپا‪-‬‬ ‫سیتروئن ‪ ۲‬ستاره شدند‪.‬‬ ‫در کالس قیمت��ی پایین ت��ر از ‪ ۲۵0‬میلی��ون ریال نیز‬ ‫خودرو س��ایپا‪ X ۱۳۱‬و س��ایپا ‪ X ۱۳۲‬ش��رکت س��ایپا و‬ ‫همچنین س��ایپا‪ X ۱۳۱‬پارس خودرو هر کدام ‪ ۲‬ستاره به‬ ‫ دست اوردند و سایپا ‪ X ۱۱۱‬شرکت سایپا یک ستاره ای‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۶‬خودرو سنگین ‪ ۴‬ستاره‬ ‫ام��ا در گ��روه کش��نده ها‪ ،‬خودروه��ای کش��نده ولوو‬ ‫‪ FH ۵۰۰‬و کش��نده ولوو ‪ FH ۴۶۰‬ش��رکت س��ایپادیزل‬ ‫وکش��نده اس��کانیا ‪ G ۴۱۰‬ماموت دیزل ‪ ۴‬ستاره کیفی‬ ‫را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫همچنین کش��نده کاوه سایپادیزل توانست یک ستاره‬ ‫کیفی را به دست اورد‪.‬‬ ‫در گ��روه کامیون��ت‪ ،‬کامیونت ایس��وزو ‪NPR ۷۵ K‬‬ ‫بهمن دی��زل ‪ ۴‬س��تاره کیفی به دس��ت اورد و کامیونت‬ ‫‪ FAW‬سیباموتور ‪ ۲‬ستاره کسب کرد‪.‬‬ ‫در بخ��ش کامیون نی��ز کامیون ولوو ب��اری‪FM ۴۶۰‬‬ ‫سایپادیزل و کامیون ایسوزو ‪ NPR ۷۵ M‬بهمن دیزل ‪۴‬‬ ‫ستاره کیفی کسب کردند‪.‬‬ ‫اتوب��وس بین ش��هری اس��کانیا ‪ ۴۲۱۲‬مارال ش��رکت‬ ‫عقاب افش��ان در گروه اتوبوس ‪ ۳‬ستاره کیفی کسب کرد‬ ‫ ‬ ‫و مینی ب��وس ایس��وز ‪ SAHAR‬بهمن دی��زل در گروه‬ ‫مینی بوس ‪ ۲‬ستاره شد‪.‬‬ ‫اگهی‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 24‬خرداد ‪ 29 1397‬رمضان ‪ 14 1439‬ژوئن ‪ 2018‬شماره ‪ 410‬پیاپی ‪2383‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 410‬پیاپی ‪2383‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 24‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 29‬رمضان‪1439‬‬ ‫‪ 14‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫رییس فراکسیون نساجی مجلس شورای اسالمی در گردهمایی فعاالن صنعت نساجی خبر داد‬ ‫رایزنی برای حذف تعرفه واردات پنبه‬ ‫تالش برای خروج از بحران صنعت نساجی ادامه دارد‬ ‫مقدسی با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت تشکل در‬ ‫استان های کش��ور گفت‪ :‬دفاتر نمایندگی این جامعه‬ ‫در اس��تان هایی که ظرفیت توس��عه نساجی را دارند‪،‬‬ ‫دایر خواهد ش��د تا فعالیت های این جامعه در سراسر‬ ‫کشور پررنگ تر شود‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫رکوردی جدید در حوزه صنعت‬ ‫در کمت��ر از یک س��ال از اغاز به کار‬ ‫دولت دوازدهم وزی��ر صنعت ‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت به عهد خود وفا کرده و س��ند‬ ‫استراتژی توسعه صنعت را اماده کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬با رونمایی از این س��ند ‪ ،‬شاهد‬ ‫س��ومین سند توس��عه ای برای صنعت‬ ‫کشور در ‪ ۶‬س��ال گذشته خواهیم بود‪.‬‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫ش انجام شده مربوط به‬ ‫چنانچه ‪ ۲‬ویرای ‬ ‫دبیر جامعه‬ ‫س��ند قبلی در سال ‪ ۹۵‬را نیز به شمار‬ ‫متخصصان نساجی ایران‬ ‫اوریم‪ ،‬در واقع ش��اهد پنجمین س��ند‬ ‫از این دس��ت در طول ‪ ۶‬س��ال گذشته‬ ‫بوده ایم؛ رکوردی بی سابقه در تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی در‬ ‫جهان! البته در س��ال های ‪ ۸۰‬و ‪ ۸۱‬نیز یک بار دیگر سند استراتژی‬ ‫توس��عه صنعتی کشور تهیه شده بود که سرنوشت ان هم مانند بقیه‬ ‫اسناد توسعه ای همچون برنامه های ‪ ۵‬ساله‪ ،‬اجرا نشدن و به فراموشی‬ ‫سپردن ان بود‪ .‬اما هدف این یادداشت فقط بررسی دفعات تهیه این‬ ‫قبیل اسناد در ‪ ۶‬سال گذشته است که به این شرح است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬س��ند اول در سال ‪ ۱۳۹۲‬و در زمان دولت دهم و توسط دکتر‬ ‫غضنفری‪ ،‬وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تهیه و رونمایی شد‪ .‬در‬ ‫این س��ند‪ ،‬صنایع کش��ور به س��ه گروه و با درجه اهمیت یک و دو و‬ ‫س��ه تقسیم بندی ش��ده بودند‪ .‬در گروه اول صنایعی با درجه اهمیت‬ ‫و اولوی��ت درجه یک قرار داش��تند و دولت خ��ود را ملزم به حمایت‬ ‫تمام ق��د از صنایعی می دانس��ت که در گروه اول ج��ا گرفته بودند و‬ ‫دارای شاخصه هایی از قبیل ارز اوری‪ ،‬اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده‬ ‫باال بوده و سهم بسزایی در تامین نیازهای داخلی داشته و همچنین‬ ‫دارای ق��درت صادراتی ممتازی بودند‪ .‬صنایع خودروس��ازی در این‬ ‫گروه قرار داشت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬س��ند دوم در زمان دولت یازدهم و از سوی مهندس نعمت زاده‬ ‫و در سال ‪ ۱۳۹۴‬تهیه و رونمایی شد و پس از جمع اوری دیدگاه های‬ ‫صاحب نظ��ران و فع��االن اقتصادی‪ ۲ ،‬بار در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬ویرایش و‬ ‫اصالحات��ی روی ان به عمل ام��د‪ .‬در این برنام��ه راهبردی‪ ،‬اهداف‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن ‪ ،‬تجارت و ص��ادرات غیر نفتی کش��ور در افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫ترس��یم ش��ده‪ ،‬صنایع منتخب تعیین‪ ،‬ماموریت هر ک��دام تعریف و‬ ‫س��هم هر یک در توس��عه صنعتی ‪ ،‬صادرات و تولید ناخالص داخلی‬ ‫هم مش��خص ش��ده و در نهایت‪ ،‬وضعیت عمومی صنعت و صادرات‬ ‫غیر نفتی کش��ور در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬پیش بینی شده و هر یک از صنایع‬ ‫منتخب نیز ملزم به ارائه برنامه های ساالنه خود برای دستیابی به این‬ ‫اهداف تعیین شده است‪ .‬اتفاقا در این سند نیز صنایع خودروسازی از‬ ‫صنایع ممتاز و منتخب بوده و پیش بینی صادرات بیش از ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫دالری در س��ال ‪ ۹۶‬در ای��ن صنعت و صنعت تهی��ه و تولید قطعات‬ ‫خودرو شده بود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اینک در دولت دوازدهم نیز به زودی سومین سند از این دست‬ ‫در طول ‪ ۶‬سال گذشته و در زمان وزارت دکتر شریعتمداری رونمایی‬ ‫خواهد شد که به نوبه خود یک رکورد به شمار می رود‪ .‬طبیعی است‬ ‫که با رونمایی از هر س��ند جدید‪ ،‬اس��ناد اصلی و فرعی قبلی نیز در‬ ‫تمامی حوزه ها باطل خواهد ش��د و هر رشته صنعتی موظف به تهیه‬ ‫نقش��ه راه جدیدی برای دس��تیابی به اهداف جدید خواهد بود و روز‬ ‫از نو و روزی از نو‪ .‬به ظاهر رس��م شده است هر وزیری که بر مسند‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تکیه می زند‪ ،‬س��ند استراتژی صنعتی‬ ‫قبلی را باطل و س��ندی با س�لایق و افکار خ��ود تهیه می کند‪ .‬تهیه‬ ‫این اس��ناد وقت و هزینه بسیاری را در بر دارد به همین علت به طور‬ ‫تقریبی در طول این ‪ ۳۰‬سال‪ ،‬برنامه مشخصی برای توسعه صنعتی‪ ،‬‬ ‫اولویت بندی صنایع دارای مزیت نسبی ‪ ،‬نظام تعرفه بندی برای واردات‬ ‫کاال و نحوه اختصاص منابع مالی موجود به صنایع منتخب در کشور‬ ‫نداشته و توسعه و اولویت بندی صنایع کشور بیشتر تابع سالیق فردی‬ ‫و تصمیم های روزمره می شود تا اینکه تابع یک برنامه مشخص باشد‬ ‫که همگان خود را ملزم به اجرای ان بدانند‪ .‬شایس��ته اس��ت دولت‬ ‫تدبیر و امید به این موضوع ورود کرده و جویا ش��ود که به چه دلیل‬ ‫برنامه تهیه ش��ده در دولت یازدهم در س��ال ‪ ۹۴‬ک��ه احیانا تاییدیه‬ ‫هیات وزیران وقت را نیز داشته‪ ،‬معاون اول رییس جمهوری در هر دو‬ ‫دوره ثابت بوده و اتفاقا وزیر فعلی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در ان‬ ‫هنگام‪ ،‬س��مت معاونت اجرایی ریاست جمهوری را داشته و قائم مقام‬ ‫فعلی ایشان در کابینه و وزارت قبلی هم همین سمت را دارا بوده اند‪،‬‬ ‫اجرایی نش��ده اس��ت و اصوال اش��کال برنامه قبلی چه بود که اکنون‬ ‫مجبور هس��تیم برنامه جدیدی تهیه کنیم و چه تضمینی وجود دارد‬ ‫که این س��ند جدید به مرحله اجرا دراید و دوباره دستخوش تغییر و‬ ‫ویرایش و احیانا جایگزینی نشود؟‬ ‫‹ ‹معافیت های وارداتی و مالیاتی‬ ‫رییس فراکس��یون نساجی مجلس شورای اسالمی‬ ‫از رایزنی نمایندگان برای کاهش مالیات ارزش افزوده‬ ‫نساجی خبر داد و گفت‪ :‬احتمال حذف تعرفه واردات‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫نس��اجی‪ ،‬یکی از صنایع اشتغالزای کشور است که‬ ‫کارشناس��ان معتقدند مورد بی مهری مس��ئوالن قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬به اعتقاد انها‪ ،‬واردات ‪ ۷۰‬درصدی پنبه‬ ‫بدون اختصاص ارز مرجع یکی از مهم ترین مشکالت‬ ‫این صنعت اس��ت در حالی ک��ه فقط ‪ ۳۰‬درصد پنبه‬ ‫م��ورد نی��از صنعت نس��اجی در داخل کش��ور تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬این صنعت همچنان از قاچاق و واردات‬ ‫بی روی��ه رنج می برد‪ .‬این در حالی اس��ت که صنعت‬ ‫نساجی با توجه به فعالیت واحدهای تولیدی با کمتر‬ ‫از ظرفیت خود درحال حاضر بیشترین میزان اشتغال‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫اما ماش��ین االت واحدهای فعال در صنایع نساجی‬ ‫قدیمی هس��تند و نیازمند یاری دولت و حمایت های‬ ‫ویژه در قالب وام های کم بهره برای نوسازی تجهیزات‬ ‫هس��تند‪ .‬این در حالی است که نرخ مواد اولیه مانند‬ ‫نخ نیز امس��ال ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد گران شد و در بحث‬ ‫الیاف ‪ ،‬پنبه و پارچ��ه قیمت ها تغییر کرده و می توان‬ ‫گفت قیمت ه��ا تا ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬تامین ارز مرجع برای تهیه مواد اولیه از‬ ‫اغاز امس��ال سبب ش��ده تا برخی از فعاالن در زمینه‬ ‫م��واد اولیه مانند ن��خ‪ ،‬الیاف‪ ،‬پنبه‪ ،‬پارچ��ه و نیز در‬ ‫حوزه قطعات و ماش��ین االت از خرید و فروش دست‬ ‫کش��یدند یا قیمت ه��ای خود را ب��اال بردند و منتظر‬ ‫هس��تند تا ببینند ک��ه ارز به انها تعل��ق می گیرد یا‬ ‫خیر‪.‬‬ ‫ب��ه طور حتم اگر پرداخت ارز با وقفه همراه ش��ود‬ ‫موجب بحران افرینی در صنعت نس��اجی و پوش��اک‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫هرچند به گفته کارشناس��ان‪ ،‬سرانه مصرف پارچه‬ ‫هر ایرانی حدود ‪ ۱۴‬متر در س��ال اس��ت اما تمام این‬ ‫نیاز در صنعت نس��اجی داخل کشور تولید نمی شود‬ ‫و اماره��ای وارداتی نی��ز گواه این اس��ت که واردات‬ ‫ی که‬ ‫منس��وجات برای تاجران جذاب اس��ت به طور ‬ ‫فقط ‪ ۱۰‬میلیون متر پارچه چادر مش��کی در سال در‬ ‫داخل تولید می ش��ود و ساالنه ‪ ۶۰‬میلیون متر پارچه‬ ‫چادر مشکی وارد می شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د که دولت باید نس��اجی را‬ ‫در زم��ره صنایع درجه ی��ک به ش��مار اورد تا برای‬ ‫س��رمایه گذاران و تولیدکنندگان‪ ،‬جذاب و مش��مول‬ ‫مشوق های حاکمیتی شود‪.‬‬ ‫این موضوع ها به همراه اغاز ششمین دوره فعالیت‬ ‫جامعه متخصصان نس��اجی سبب ش��د تا بسیاری از‬ ‫فعاالن صنعت نس��اجی در مراس��م افطاری دور هم‬ ‫جمع ش��وند و عوامل مش��کل و راهکارهای رفع ان‬ ‫را بررسی کنند‪.‬‬ ‫سید محمد مقدسی‪ :‬دفاتر نمایندگی جامعه متخصصان‬ ‫نساجی در استان هایی که ظرفیت توسعه نساجی‬ ‫دارند‪ ،‬دایر خواهد شد‬ ‫سید ناصر موسوی الرگانی‪ :‬اختصاص معافیت هایی را‬ ‫برای صنعت نساجی پیگیری می کنیم که یکی از انها‪،‬‬ ‫معافیت از مالیات ارزش افزوده است‬ ‫پنبه برای حمایت از صنعت داخلی وجود دارد‪.‬‬ ‫سید ناصر موس��وی الرگانی در جمع اعضای انجمن‬ ‫متخصصان نس��اجی‪ ،‬از پیگیری های مجلس شورای‬ ‫اس�لامی برای کاه��ش تعرفه واردات پنب��ه خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬البته نظر ما این اس��ت که ب��رای پنبه هیچ‬ ‫تعرفه ای نداشته باشیم چرا که ‪ ۷۰‬درصد نیاز صنعت‬ ‫نس��اجی از طریق واردات تامین می ش��ود و برای ‪۳۰‬‬ ‫درصدی که از تولید داخلی رفع نیاز می شود نیز باید‬ ‫حمایت هایی تعریف شود‪.‬‬ ‫رییس فراکس��یون نساجی مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬در درجه نخس��ت اختص��اص معافیت هایی را‬ ‫برای صنعت نس��اجی پیگیری می کنی��م که یکی از‬ ‫انها‪ ،‬معافیت از مالیات ارزش افزوده در صنعت نساجی‬ ‫اس��ت؛ این در ش��رایطی اس��ت که ت�لاش می کنیم‬ ‫بتوانی��م مانند صنعت طال‪ ،‬مالیات ‪ ۳‬درصدی را برای‬ ‫ارزش افزوده این صنعت لحاظ کنیم‪.‬‬ ‫موسوی الرگانی یکی از مس��ائل پیش روی صنعت‬ ‫نس��اجی و پوشاک را قاچاق دانس��ت و گفت‪ :‬امسال‬ ‫که با جدیت از سوی رهبر معظم انقالب «حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی» نام گذاری ش��ده است‪ ،‬مبارزه با قاچاق‬ ‫کمتری��ن کاری به ش��مار می رود که می ت��وان برای‬ ‫حمایت از صنعت انجام داد‪.‬‬ ‫رییس فراکس��یون نساجی مجلس شورای اسالمی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیگیری می کنیم تا جلوی واردات بی رویه‬ ‫پوش��اک از برخ��ی از کش��ورها را هم بگیری��م زیرا‬ ‫نس��اجی یکی از صنایع اشتغالزا برای کشور به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫رییس فراکسیون حمایت از صنعت نساجی مجلس‬ ‫شورای اسالمی در پایان تاکید کرد‪ :‬با توجه به قاچاق‬ ‫و واردات بی روی��ه منس��وجات‪ ،‬همچنی��ن حمایت‬ ‫نک��ردن دول��ت از تولیدکنن��دگان داخل��ی و توافق‬ ‫دول��ت ایران با دولت ترکیه در زمینه تعرفه ترجیحی‬ ‫تولیدکننده داخلی توان رقابت با برندهای خارجی از‬ ‫جمله ترکیه ای را ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی نمایندگی در استان ها‬ ‫همچنی��ن در این مراس��م س��ید محمد مقدس��ی‪،‬‬ ‫رییس جامعه متخصصان نس��اجی ایران با اش��اره به‬ ‫اه��داف این جامعه در شش��مین دوره فعالیت اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬برنامه ریزی برای رف��ع نیازه��ای اقتصادی از‬ ‫اولویت ه��ای چنین تش��کل هایی اس��ت و ه��ر گونه‬ ‫حرکت و اقدامی که تش��کل ها در نظر دارند بر همین‬ ‫مبنا انجام می شود‪.‬‬ ‫مقدسی با اشاره به ضرورت برندسازی برای اجرای‬ ‫بهتر اهداف و برنامه های جامعه متخصصان نس��اجی‪،‬‬ ‫ادامه داد ‪ :‬پررنگ تر کردن اطالع رسانی از فعالیت های‬ ‫جامعه با بهره گیری از توان رسانه ها یکی از مهم ترین‬ ‫برنامه ها است‪.‬‬ ‫رییس جامعه متخصصان نس��اجی ایران با اش��اره‬ ‫به برگزاری نمایش��گاه صنعت نس��اجی در شانگهای‬ ‫چین در اذر امسال تاکید کرد‪ :‬حضور اعضای جامعه‬ ‫متخصصان نس��اجی ایران در نمایشگاه های تخصصی‬ ‫داخلی و خارجی بر بهبود عملکرد این صنعت اثرگذار‬ ‫اس��ت و در برنامه های این تش��کل در ششمین دوره‬ ‫فعالیت قرار دارد‪.‬‬ ‫پارچ��ه از پرمصرف ترین کاالهای صنعت نس��اجی‬ ‫اس��ت که در زندگی روزمره و تمام سطوح جامعه ما‬ ‫وجود دارد و نس��اجی از صنایع مادر به شمار می رود‪.‬‬ ‫به ط��ور معمول کس��انی که در این زمین��ه فعالیت‬ ‫می کنند و نواوری و حرف جدیدی برای گفتن دارند‬ ‫از بدی بازار ش��کایت ندارن��د و انهایی از بدی بازار و‬ ‫مش��کل فروش گله دارند که خالقی��ت و نواوری در‬ ‫این زمینه ندارند‪.‬‬ ‫این دیدگاه که نس��اجی یک صنعت ورشکس��ته و‬ ‫غیرقابل توجیه اقتصادی است‪ ،‬نادرست است‪ .‬صنعت‬ ‫نساجی کش��ور به طور کلی به دلیل نبود برندسازی‪،‬‬ ‫فرس��وده بودن ماش��ین االت‪ ،‬نداش��تن فناوری روز‪،‬‬ ‫همچنین نداش��تن دانش فنی از صنعت نساجی دنیا‬ ‫عقب تر است یا گاهی ش��اید به روزترین فناوری ها را‬ ‫در کشور داشته باشیم اما نیروی انسانی اموزش دیده‬ ‫وج��ود ن��دارد و نمی ت��وان از تم��ام ظرفیت های ان‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫نبود برندس��ازی یکی از مش��کالت صنعت نساجی‬ ‫و تولیدکنن��دگان داخل��ی اس��ت‪ .‬ب��ا وج��ود اینکه‬ ‫تولیدکنندگان بسیار خوبی در زمینه تولید پارچه های‬ ‫رومبلی و پرده ای در اس��تان وج��ود دارد و برخی از‬ ‫واحدهای نساجی ما از لحاظ فناوری از تولیدکنندگان‬ ‫مطرح در دنیا کمبودی ندارند‪ ،‬محصوالت انها به نام‬ ‫محصول خارجی در بازار به فروش می رسد‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬نباید از مش��کالت بی کیفیتی‪ ،‬نبود‬ ‫نواوری‪ ،‬نبود محصوالت جدید و دسترس��ی نداشتن‬ ‫به بازارهای بین المللی و نوس��ازی نش��دن فناوری و‬ ‫نبود برندس��ازی در صنعت نساجی غافل بود‪ .‬این امر‬ ‫به اقدام نیاز دارد‪ .‬ضمن انکه قاچاق معضل بزرگی بر‬ ‫سر راه صنعت نساجی کشور است‪.‬‬ ‫با وج��ود اینکه قاچاق اثرگذاری منفی باالیی دارد‪،‬‬ ‫کاالی قاچ��اق نه تنه��ا در این صنع��ت بلکه در همه‬ ‫حوزه ها تولیدکنندگان را با مش��کل ف��روش روبه رو‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬تمام مش��کالت این صنعت به قاچاق‬ ‫برنمی گردد و اگر تعرفه واردات به کش��ور صفر شود‪،‬‬ ‫به طور قطع کسی به سمت وارد کردن کاالی قاچاق‬ ‫نم��ی رود‪ .‬با این حال‪ ،‬همه مش��کل صنایع نس��اجی‬ ‫کشور حل نخواهد شد‪.‬‬ ‫در دنیا کش��ورهایی که به حوزه رقابت پذیری وارد‬ ‫ش�� ده اند در تفاهمنامه های��ی که با کش��ورهای دیگر‬ ‫دارن��د تعرفه های واردات و ص��ادرات را صفر یا اندک‬ ‫ق��رار دادن��د و به طور قطع نگ��ران تولید داخل خود‬ ‫هس��تند اما تنها یکی از راه هایی که برای توس��عه و‬ ‫ارتقای صنع��ت و تولید داخل انها وج��ود دارد ‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که تولیدکنندگان خ��ود را در معرض رقابت با‬ ‫رقیب جدی قرار دهند تا انها با گذش��ت زمان سطح‬ ‫فناوری خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫رفع موانع پرداخت تسهیالت به طرح ملی توسعه پوشاک‬ ‫در نشس��ت مش��ترک مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ک کشاورزی و مدیر‬ ‫شهرک های صنعتی ایران با مدیرعامل بان ‬ ‫امور صنعت و معدن سازمان برنام هو بودجه کشور موانع پرداخت‬ ‫تسهیالت به طرح ملی توسعه پوشاک مورد بررسی قرار گرفت‬ ‫و نحوه اعطای تس��هیالت از سوی بانک کش��اورزی و سازمان‬ ‫برنامهو بودجه کشور به این طرح ملی به تصویب رسید‪.‬‬ ‫ ‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬طرح توس��عه تولید پوشاک‬ ‫کش��ور‪ ،‬به منظور اش��تغالزایی و جلوگی��ری از واردات بی رویه و قاچاق‬ ‫و توس��عه صادرات ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬این طرح مبتنی بر تجربه جهانی و‬ ‫موفق «فست فش��ن» است‪ ،‬که با ایجاد بزرگترین مرکز اشتغال در کشور‪،‬‬ ‫پوش��اک پر طرفدار طبقه متوس��ط را با ن��رخ رقابتی و با برن��د واحد در‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای اختصاصی خود عرضه می کند‪.‬‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران در این نشس��ت مش��ترک که در بانک کشاورزی‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬از اجرای طرح توس��عه تولید پوش��اک در مناطق‬ ‫روستایی و محروم کش��ور با همکاری بانک کشاورزی‪ ،‬سازمان‬ ‫برنام هو بودجه کش��ور و تشکل های تخصصی پوشاک خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬توسعه صنایع نساجی و پوشاک از مزیت های بسیاری در‬ ‫کش��ور ما برخوردار اس��ت‪.‬بنابراین باید موانع پرداخت تسهیالت به طرح‬ ‫ملی توس��عه پوشاک هر چه سریع تر برداشته شود تا بتوانیم این طرح را‬ ‫در سطح استان ها اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫نجفی با تش��ریح ضرورت های س��رمایه گذاری و توسعه صنعت پوشاک‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سرانه صادرات پوشاک در کشور ما ‪ ۸۹‬سنت است در حالی‬ ‫ک��ه این نرخ در چین با جمعیتی افز ون بر یک میلیارد نفر‪ ۸۰ ،‬دالر و در‬ ‫ترکیه ‪ ۱۴۰‬دالر است‪.‬‬ ‫وی بی توجهی به نقش صنعت پوشاک در صادرات را از دیگر مشکالت‬ ‫ای��ن صنعت برش��مرد و گفت ‪ :‬با اج��رای برنامه های همه جانبه توس��عه‬ ‫پوش��اک‪ ،‬حداقل انتظار از سرانه صادرات پوش��اک ایران ‪ ۴۰‬دالر خواهد‬ ‫ب��ود ک��ه بیش از ‪ ۳‬میلیارد دالر صادرات برای کش��ور ب��ه همراه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ارزش اف��زوده باالی‬ ‫سرمایه گذاری و توسعه صنعت پوشاک و تمرکز بر استفاده از ظرفیت های‬ ‫بالق��وه مناطق مختلف کش��ور را از مزیت های س��رمایه گذاری در حوزه‬ ‫صنعت پوش��اک توصیف کرد و گفت‪ :‬براساس امار جهانی ارزش پوشاک‬ ‫کش��ور ‪ ۱۵‬میلیارد دالر اس��ت که در سال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی به ‪ ۲۵‬میلیارد‬ ‫دالر خواهد رسید‪.‬‬ ‫ماشین سازان و ابزار سازان المان‪ :‬عالقه مند به حضور در بازار ایران هستیم‬ ‫رییس اتحادیه سازندگان ماش��ین االت تولید ابزار‬ ‫المان ب��ا تاکید بر اینک��ه جامعه جهان��ی باید برای‬ ‫حفظ نظم جهانی و مقابله ب��ا تحریم امریکا چاره ای‬ ‫بیندیشد‪ ،‬گفت‪ :‬عالقه مند به تداوم فعالیت های خود‬ ‫در ایران هس��تیم‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬تا هفته اینده منتظر‬ ‫اعالم موضع سیاسی اتحادیه اروپا می مانیم‪.‬‬ ‫ویلفرد ش��فر (‪ )Wilfried Schafer‬در نشس��ت‬ ‫خبری س��ومین نمایش��گاه بین المللی ماشین ابزار و‬ ‫صنای��ع فل��زکاری (‪ )۲۰۱۸ AMB Iran‬در پاس��خ‬ ‫ب��ه ایرنا درباره وضعیت این ش��رکت برای حضور در‬ ‫ایران با خروج امریکا از برجام‪ ،‬افزود‪ :‬برگزار کنندگان‬ ‫نمایش��گاه ‪ ۲۰۱۸ AMB Iran‬یعنی ش��رکت مسه‬ ‫اش��توتگارت (‪ )Messe Stuttgart‬و اتحادی��ه‬ ‫تولید کنندگان ماش��ین ابزار المان (‪ )VDW‬در این‬ ‫زمینه باید تصمیم مشترکی بگیرند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬قص��د این مجموعه باقی ماندن در‬ ‫ایران و تداوم فعالیت ها اس��ت‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬تا هفته‬ ‫اینده صبر می کنیم تا ببینیم در فضای سیاس��ی چه‬ ‫اتفاق هایی خواه��د افتاد زیرا رفت��ار امریکایی ها نیز‬ ‫بی ثبات و نامش��خص اس��ت‪ .‬ش��فر افزود‪ :‬پیش بینی‬ ‫ما‪ ،‬حمای��ت اتحادیه اروپا از ایران اس��ت و اراده این‬ ‫کار را دارد‪ .‬برگزارکنن��دگان نمایش��گاه ماش��ین ابزار‬ ‫‪۲۰۱۸ AMB Iran‬بای��د ای��ن موض��وع را ب��ه‬ ‫ش��رکت های عضو خود اطالع دهن��د‪ .‬در این پیوند‪،‬‬ ‫محمد رئوف قادری‪ ،‬مدیرعامل نمایش��گاه بین المللی‬ ‫ش��هر افتاب گفت‪ :‬صنعت نمایشگاهی هیچ گاه مورد‬ ‫تحریم قرار نگرفته است‪ .‬وی برگزاری نمایشگاه های‬ ‫کارامد با حضور برندهای جهانی را یکی از راهکارهای‬ ‫اساس��ی برای توسعه کشور دانست و گفت‪ :‬نمایشگاه‬ ‫ماش��ین ابزار ‪ ۲۰۱۸ AMB Iran‬یک��ی از همی��ن‬ ‫برنامه ها است که می تواند فرصتی برای معرفی ایران‬ ‫در سطح بین الملل باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت های صادراتی‬ ‫رییس اتحادیه سازندگان ماش��ین االت تولید ابزار‬ ‫المان در ادامه در پاس��خ به پرس��ش دیگری درباره‬ ‫قانون انس��داد و حمایت اتحادیه اروپا از شرکت های‬ ‫کوچک و متوس��ط همکار با ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حوزه‬ ‫عمومی ماش��ین االت در المان مشتمل بر ‪ ۳۶‬بخش‬ ‫است که شرکت های مربوط در کنترل نبوده و نیازی‬ ‫به نظارت بر صادرات ندارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ح��وزه ماش��ین ابزار‪ ،‬محصوالت‬ ‫صادراتی از س��وی ‪ ۲‬رژیم و کنوانس��یون بین المللی‬ ‫کنترل می ش��ود که یکی از انها در بخش هس��ته ای‪،‬‬ ‫هر چیز مرتبط با انرژی هسته ای را کنترل می کند‪.‬‬ ‫ش��فر گفت‪ :‬به دلیل تعهد هس��ته ای ایران‪ ،‬اگر هر‬ ‫ماش��ینی در حوزه عملکرد و نظ��ارت این رژیم قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬باید مجوز صادرات بگیرد‪.‬‬ ‫وی خ��روج یک جانب��ه امریکا از برج��ام و در ادامه‬ ‫ان تحریم ه��ا علیه ای��ران را «ناجوانمردانه» توصیف‬ ‫ک��رد که جامع��ه جهانی باید ب��رای مقابل��ه با ان و‬ ‫حفظ نظم جهانی چاره ای بیندیشد تا رشد اقتصادی‬ ‫و امنی��ت تح��ت تاثیر منفی ق��رار نگیرد‪ .‬س��ومین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی ماش��ین ابزار و صنایع فلزکاری‬ ‫ ‪ ۲۰۱۸ AMB Iran‬در روزهای ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬تیر امس��ال‬ ‫همه روزه از س��اعت ‪ ۱0‬تا ‪ ۱۷‬در مجموعه نمایشگاه‬ ‫بین المللی شهر افتاب پذیرای بازدیدکنندگان خواهد‬ ‫بود‪ .‬تاکنون بیش از ‪ ۱۴0‬غرفه دار از ‪ ۱۲‬کش��ور برای‬ ‫حضور در این نمایش��گاه اع�لام امادگی کرده اند که‬ ‫ش��امل ایران‪ ،‬المان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬هلند‪ ،‬اتریش‪،‬‬ ‫سوئیس‪ ،‬چین‪ ،‬تایوان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬جمهوری چک و روسیه‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن نمایش��گاه می تواند زمین��ه خوبی برای‬ ‫مذاکره های تجاری سرمایه گذاری مشترک در زمینه‬ ‫بهبود و ارتقای صنایع ای��ران و انتقال فناوری روز را‬ ‫فراهم اورد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!