روزنامه گسترش صنعت شماره 411 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 411

روزنامه گسترش صنعت شماره 411

روزنامه گسترش صنعت شماره 411

‫پشت پرده هایی‬ ‫از صنعت خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫زمینه سازی‬ ‫برای توسعه پایدار‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2384‬‬ ‫حمایت از صنایع‬ ‫بر مبنای شرایط کارخانه ها‬ ‫‪2‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 411‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫مرحله دوم فروش ویژه محصوالت‬ ‫ایران خودرو اغاز شد‬ ‫مع��اون بازاریابی و فروش ایران خودرو از اج��رای مرحله دوم فروش ویژه‬ ‫محصوالت ایران خودرو به مناس��بت عید س��عید فطر از امروز خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایکوپرس‪ ،‬مصطفی خان کرمی افزود‪ :‬در راستای انجام تعهدات گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو مبنی بر عرضه محصوالت و تامین نیاز مصرف کنندگان‬ ‫حقیقی بازار‪ ،‬مرحله دوم فروش ویژه عید فطر در قالب روش های پیش فروش‬ ‫و ف��روش قطع��ی‪ ،‬روز یکش��نبه ‪ ۲۷‬خرداد اج��را خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ایران خودرو در راس��تای مبارزه با دالالن و واس��طه های سودجو‪ ،‬به صورت‬ ‫گسترده برای فروش محصوالت خود اقدام خواهد کرد‪ .‬در فروش های اینده‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار خودرو در روش های مختلف عرضه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬خان کرمی با بیان اینکه ایران خودرو با عرضه مرتب و مداوم محصول‬ ‫به بازار‪ ،‬نیاز مشتریان را تامین خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬دلیلی برای نگرانی و عجله‬ ‫برای خرید محصول از بازار ازاد وجود ندارد‪ .‬تمامی قیمت ها مطابق فهرست‬ ‫قیمت ش��رکت ایران خودرو بوده و هیچ ی��ک از نمایندگی ها اجازه دریافت‬ ‫وجه اضافه از مشتریان را ندارند‪ .‬معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با برنامه ریزی های موجود‪ ،‬مشتریان واقعی دغدغه ای برای خرید خودرو‬ ‫از ب��ازار ازاد نخواهند داش��ت و می توانند با خیالی اس��وده از طریق پایگاه‬ ‫اینترنت��ی فروش محصوالت ایران خودرو یا نمایندگی های مجاز ایران خودرو‬ ‫یکی از روش های فروش پیش بینی ش��ده را انتخاب و نیاز خودرویی خود را‬ ‫تامین کنند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬دور دوم فروش ویژه محصوالت در عید س��عید‬ ‫فطر از ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز یکشنبه ‪ ۲۷‬خرداد اغاز و تا زمان تکمیل ظرفیت‬ ‫ادامه خواهد داشت‪ .‬متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت فروش اینترنتی‬ ‫محصوالت شرکت ایران خودرو به نشانی ‪ esale. ikco. ir‬یا نمایندگی های‬ ‫مجاز سراسر کشور برای نام نویسی اقدام کنند‪.‬‬ ‫خدمات دهی‬ ‫معیار حمایت از تولید‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫راها ندازی میز خدمت شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان شرقی مطرح کرد‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ایین ‬ ‫بانک ها نمی توانند به دلیل بدهی‬ ‫صنایع را تعطیل کنند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪ 3 1397‬شوال ‪ 17 1439‬ژوئن ‪ 2018‬شماره ‪ 411‬پیاپی ‪2384‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تقویت بخش خصوصی‬ ‫با تسویه بدهی های دولت‬ ‫خبر‬ ‫فعالیت ‪85‬هزار واحد صنعتی‬ ‫در سراسر کشور‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با بی��ان اینکه ‪ ۸۵‬ه��زار واحد صنعتی‬ ‫در سراس��ر کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فعال س��ازی و رونق تولید دو سیاس��ت‬ ‫دول��ت در قبال این واحدها اس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایس��نا‪ ،‬صادق نجف��ی با بیان‬ ‫اینک��ه فعال س��ازی و رون��ق تولی��د‬ ‫واحدهای صنعتی دو اولویت اساسی دولت در راستای رونق تولید‬ ‫و افزایش اش��تغال در سایه حمایت از تولید است‪ ،‬تاکید کرد‪۸۵ :‬‬ ‫هزار واحد صنعتی در سراسر کشور وجود دارد که ‪ ۶۵‬درصد از انها‬ ‫فعال هستند‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۳۵‬درصد واحدهای صنعتی کشور‬ ‫غیرفعال هستند‪ ،‬افزود‪ :‬برای رونق اقتصادی و توسعه صادرات باید‬ ‫فعال سازی این میزان واحد صنعتی در کشور رخ دهد‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت نخس��ت وزارتخانه‪،‬‬ ‫فعال س��ازی واحدهای صنعتی غیرفعال‪ ،‬همچنین رونق بخش��ی‬ ‫اقتصادی به واحدهای فعال به شمار می رود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬واحدهای‬ ‫صنعتی کش��ور در س��ال‪ ۹۶‬نسبت به سال قبل از ان افزایش ‪۲۲‬‬ ‫درصدی صادرات را ثبت کرده اند که نش��ان دهنده افزایش رونق‬ ‫تولید و تجارت اس��ت‪ .‬وی در دیگر بخش س��خنان خود به جذب‬ ‫س��رمایه های خارجی در حوزه تولید نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬تنها‬ ‫در بخش صنعت توانسته ایم در سال گذشته ‪ ۳۵‬واحد صنعتی را‬ ‫با س��رمایه گذاری خارجی نزدیک ب��ه ‪ ۳‬میلیارد دالری راه اندازی‬ ‫کنیم که این نشان می دهد در بخش جذب سرمایه گذار خارجی‬ ‫نیز توانسته ایم گام های خوبی برداریم‪.‬‬ ‫سیدجواد حسینی کیا‬ ‫موضوع حمایت از‬ ‫واحدهای فرسوده و‬ ‫مشکل دار نباید‬ ‫به گونه ای باشد که‬ ‫واحدهای فعال و‬ ‫ارزشمند‬ ‫فراموش شوند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بخش خصوصی در سال های‬ ‫گذش��ته دچ��ار اس��یب های‬ ‫بس��یاری ش��ده و در ای��ن بین‬ ‫موضوع بدهی ه��ای دولت نیز‬ ‫مطرح است‪ .‬متاس��فانه حجم‬ ‫بدهی ه��ای دولت ب��ه نهاد ها‬ ‫و بخ��ش خصوصی باال اس��ت‬ ‫زهرا سعیدی مبارکه‬ ‫و بای��د ای��ن روند رو به رش��د‬ ‫سخنگوی کمیسیون‬ ‫کنت��رل ش��ود‪ .‬در این راس��تا‪،‬‬ ‫اقتصادی مجلس شورای‬ ‫در قانون برنامه شش��م توسعه‬ ‫اسالمی‬ ‫کشور نیز برای پرداخت بدهی‬ ‫دولت به بانک ه��ا راهکارهایی‬ ‫اتخاذ ش��ده اس��ت‪ .‬بخش خصوصی کش��ور امروز بیش از هر‬ ‫زم��ان دیگری ب��ه حمایت های دولت نی��از دارد‪ .‬در این زمینه‬ ‫تا کنون اقدام های مناس��بی ش��ده اما هنوز مش��کالتی وجود‬ ‫دارد‪ .‬اگ��ر دولت نتواند بدهی های خ��ود را به بخش خصوصی‬ ‫پرداخ��ت کند‪ ،‬دیگ��ر حمایت هایی که از این بخش ش��ده به‬ ‫رش��د اقتصادی و صنعتی منجر نخواهد ش��د‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫دولت با حمایت های کنونی نمی تواند مش��کالت این بخش را‬ ‫برط��رف کند‪ ،‬مگ��ر اینکه بدهی های خ��ود را پرداخت کند تا‬ ‫سیاس��ت های حمایتی کارکرد مناسبی داشته باشد‪ .‬اینکه در‬ ‫سازمان برنام هو بودجه دفتر پایش تعهدات دولت تاسیس شده‬ ‫اقدام مناسبی در راستای تعیین تکلیف بدهی های دولت است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬برای تسویه بدهی ها دولت باید اقدام های تکمیلی‬ ‫نیز انجام داد چرا که تس��ویه بدهی های دولت به تقویت بخش‬ ‫خصوص��ی منتهی می ش��ود‪ .‬بازپرداخت بدهی های دولت یک‬ ‫اولویت به ش��مار می رود‪ .‬نکته دیگر اینکه باید از رشد بدهی ها‬ ‫در س��ال های اینده نی��ز جلوگیری و در این راس��تا تمهیدات‬ ‫کارشناس��ی اتخاذ ش��ود‪ .‬بخش��ی از بدهی های دولت مربوط‬ ‫س��ال های گذشته اس��ت؛ اما بخش��ی از بدهی های دولتی نیز‬ ‫ب��ه دلیل ات��کای بودجه به درامدهای حاصل از انتش��ار اوراق‬ ‫مش��ارکت در س��ال های گذش��ته مربوط می ش��ود که بدیهی‬ ‫اس��ت باید موضوع انتش��ار اوراق مشارکت نیز کنترل شود‪ .‬در‬ ‫هر صورت باید با اعمال مدیریت درس��ت اقتصادی‪ ،‬هزینه های‬ ‫کشور کنترل و در راستای جلوگیری از رشد بدهی های دولت‬ ‫باید بدنه دولت کوچک شود‪.‬‬ ‫کارشناسان درباره سیاست های حمایت از تولید داخلی توضیح دادند‬ ‫حمایت از صنایع‪ ،‬بر مبنای شرایط کارخانه ها‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫همچنی��ن از دیگر موضوع هایی ک��ه در این زمینه‬ ‫مطرح می شود‪ ،‬شیوه حمایت از کارخانه ها و واحدهای‬ ‫صنعتی اس��ت‪ .‬برخی از کارشناسان معتقدند حمایت‬ ‫با یک الگو پاس��خگوی نیاز کش��ور نیست‪ .‬دولت باید‬ ‫ب��رای حمای��ت از کارخانه ها نیاز انه��ا را هم در نظر‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬در صورتی که این حمایت ها با توجه‬ ‫به نیاز تک تک کارخانه ها اعمال ش��ود‪ ،‬کارخانه ها به‬ ‫انچه در نظر دارند نزدیک می شوند‪.‬‬ ‫در برخ��ی از موارد دولت بس��ته هایی برای حمایت‬ ‫اعالم می کند که به هدررفت س��رمایه منجر می شود‪.‬‬ ‫دلی��ل اصلی ای��ن موضوع ب��ه محل هزین��ه و دلیل‬ ‫تس��هیالت ارتب��اط دارد‪ .‬به بیان دیگ��ر‪ ،‬کارخانه در‬ ‫بخش نوس��ازی به صنایع نیاز دارد‪ ،‬دولت تسهیالت‬ ‫سرمایه ساخت می دهد‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت اگر مدی��ران کارخانه ه��ا بتوانند از‬ ‫تس��هیالت ساخت اس��تفاده و ان را در جای دیگری‬ ‫هزینه می کنند‪ .‬این موضوع باعث می شود تسهیالت‬ ‫اثربخشی خود را از دست بدهد‪.‬‬ ‫«گس��ترش صنعت» در این گ��زارش جدیدترین‬ ‫پیشنهادها برای حمایت از کاالی داخلی را بررسی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۴‬محور پیشنهادی‬ ‫ریی��س ات��اق تع��اون ایران ب��ا تش��ریح مهم ترین‬ ‫چالش ه��ای اقتص��ادی ‪ ۱۴‬محور پیش��نهادی برای‬ ‫حمایت از تولید داخلی را مطرح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ات��اق تعاون ایران‪،‬‬ ‫بهمن عبداللهی با بیان اینکه عنایت ویژه رهبر معظم‬ ‫انقالب بر تولید داخلی در چند س��ال گذش��ته محور‬ ‫بیانات ایشان بوده است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬رشد سرمایه گذاری‬ ‫داخلی‪ ،‬فراهم کردن بس��ترهای مناس��ب برای رشد‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬ایجاد زمینه برای توانمندی بخش تعاونی‬ ‫و خصوصی و مردمی ک��ردن اقتصاد‪ ،‬عملیاتی کردن‬ ‫سیاس��ت های کلی نظام و بهبود فضای کس��ب و کار‪،‬‬ ‫توجه به کیفیت تولید داخلی‪ ،‬اولویت خرید کاالهای‬ ‫داخلی‪ ،‬لزوم استفاده از فناوری های جدید و حمایت‬ ‫از شرکت های دانش بنیان در تولید محصوالت داخلی‪،‬‬ ‫موضوع حمایت از کاالی ایرانی در س�ال های گذش�ته مطرح و عالوه بر این‪ ،‬به عنوان‬ ‫ش�عار سال ‪ ۹۷‬انتخاب ش�د‪ .‬حمایت از کاالی داخلی امروز یکی از جدی ترین مطالبات‬ ‫دولت‪ ،‬سیاس�ت گذاران اقتصادی و مسئوالن است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬در روزهای گذشته از‬ ‫س�ال ‪ ۹۷‬بسیاری از کارشناسان و مس�ئوالن راهکارهایی برای حمایت از کاالی داخلی‬ ‫ارائه کرده اند‬ ‫مش��ارکت بخش مردمی اقتصاد در تکمیل طرح های‬ ‫نیمه تمام عمرانی‪ ،‬تصویب سیاس��ت های حمایتی از‬ ‫تولی��د‪ ،‬معرفی فرصت های س��رمایه گذاری به بخش‬ ‫غیر دولت��ی‪ ،‬اس��تفاده از ظرفیت بخ��ش تعاون برای‬ ‫توسعه کشور‪ ،‬ارتقای س��طح بهره وری عوامل تولید‪،‬‬ ‫رهایی از وابس��تگی به درامدهای نفتی‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫خام فروشی توسعه صادرات غیرنفتی و‪ ...‬تنها بخشی‬ ‫از مطالبات کالن رهبری در حوزه تولید کش��ور است‬ ‫که ریشه در اقتصاد مقاومتی دارد‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق تعاون ایران بیان کرد‪ :‬ضروری اس��ت‬ ‫که مس��ئوالن نظ��ام اقتص��ادی ب��ا برنامه ریزی های‬ ‫دقی��ق و اولویت دادن به موضوع های مهم در س��ال‬ ‫ج��اری‪ ،‬اهتمام خود را برای تحقق ش��عار س��ال ‪۹۷‬‬ ‫و رس��یدن به اهداف س��ند چش��م انداز‬ ‫جمهوری اسالمی ایران متمرکز کنند و‬ ‫با مشارکت دادن تشکل های غیر دولتی‬ ‫در تصمیم گیری ه��ای کالن اقتص��اد‪،‬‬ ‫ان را در مس��یر ریل گذاری ش��ده ق��رار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه بخش های مختلف‬ ‫اقتص��ادی بای��د در راس��تای حمایت از‬ ‫بهمن عبداللهی‬ ‫تولید داخلی همگام باش��ند‪ ۱۴ ،‬اولویت رشد سرمایه گذاری‬ ‫مه��م را در راس��تای حمای��ت از کاالی داخلی‪ ،‬فراهم کردن‬ ‫ایران��ی پیش��نهاد داد و ب��ه ایلنا گفت‪ :‬بسترهای مناسب برای‬ ‫ اهتمام مجلس شورای اسالمی در نظارت رشد اقتصادی‪ ،‬ایجاد‬ ‫بر اجرای درست قوانین مرتبط در حوزه زمینه برای توانمندی‬ ‫بخش تعاونی و‬ ‫تولی��د و محیط کس��ب و کار‪ ،‬همچنین‬ ‫خصوصی و مردمی‬ ‫استانداردس��ازی و کاه��ش هزینه های‬ ‫کردن اقتصاد از‬ ‫نظام توزیع کش��ور با استفاده از ظرفیت‬ ‫تعاونی های مصرف‪ ،‬اس��تفاده از ظرفیت مهم ترین سیاست های‬ ‫حمایتی است‬ ‫تولی��دات در بخش های مس��کن به ویژه‬ ‫با اولویت نوس��ازی بافت های فرس��وده‪،‬‬ ‫ حرکت به س��مت وابستگی نداش��تن بودجه به نفت ‪،‬‬ ‫کاه��ش واردات مربوط به کااله��ای مصرفی‪ ،‬لوکس‬ ‫و کاالهای مش��ابه داخلی‪ ،‬همچنی��ن مبارزه جدی با‬ ‫فس��اد و رانت اقتصادی از مهم ترین اولویت های مورد‬ ‫توجه برای حمایت از تولیدات داخلی است‪.‬‬ ‫عبدالله��ی همچنین دریافت مالیات بر فعالیت های‬ ‫غیرتولی��دی و غیرمولد‪ ،‬تمرکز و تقویت دیپلماس��ی‬ ‫سیاس��ی‪ -‬اقتصادی برای توسعه صادرات محصوالت‬ ‫داخل��ی‪ ،‬اس��تراتژی توس��عه صنعت��ی ب��ا همکاری‬ ‫بخش ه��ای غیردولت��ی‪ ،‬تهیه بس��ته های حمایتی از‬ ‫تولیدکنندگان برای ارتقای بهره وری و اصالح فرایند‬ ‫تولی��د ‪ ،‬اراده جدی قوای س��ه گانه برای بهبود فضای‬ ‫کس��ب و کار و کاه��ش مجوزها و امضا ه��ای طالیی‪،‬‬ ‫ثبات اقتصاد کالن (ت��ورم‪ ،‬نرخ ارز‪ ،‬نرخ‬ ‫سود و‪ ،)...‬اصالح عملکرد نظام بانکی در‬ ‫جهت هدایت نقدینگی جامعه به سمت‬ ‫بخش ه��ای مول��د و تبلیغات رس��انه ای‬ ‫در حمای��ت از کاالی ایران��ی را از دیگر‬ ‫اولویت ه��ای پیش��نهادی در راس��تای‬ ‫حمایت از تولیدات داخلی برشمرد‪.‬‬ ‫سمینار اشنایی با مفاهیم پایه ای مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد‬ ‫زمینه سازی برای توسعه پایدار‬ ‫سمینار «اش��نایی با مفاهیم پایه ای مسئولیت اجتماعی و توسعه‬ ‫پای��دار» با حض��ور ابوالفض��ل کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان‬ ‫مدیری��ت صنعتی و جمعی از کارشناس��ان وزارتخانه ها‪ ،‬س��ازمان ها‬ ‫و بنگاه ها در س��اختمان اموزش س��ازمان مدیری��ت صنعتی برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان مدیریت صنعت��ی‪ ،‬از دیگر‬ ‫شرکت کنندگان در این سمینار محمدرضا حیدرزاده نائینی نماینده‬ ‫وزارت امور خارجه‪ ،‬ایت زایر نماینده س��ازمان امور مالیاتی کش��ور‪،‬‬ ‫محمد طاهری نماینده س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران‪ ،‬سید امیر طالبیان نماینده وزارت نفت‪ ،‬بهنام صیفوری‬ ‫نماینده شرکت پتروش��یمی فجر‪ ،‬مسلم بیات نماینده سازمان ملی‬ ‫استاندارد ایران‪ ،‬زهرا محبی اشتیانی نماینده سازمان توسعه تجارت‬ ‫همچنین‪ ،‬نادره رضایی نماینده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سید‬ ‫ولی حسینی نماینده سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و‬ ‫فنی ایران و شهرزاد مشیری نماینده بانک کشاورزی بودند‪.‬‬ ‫عالوه بر این ‪ ،‬فرش��ید احمدی س��رتختی نماینده صندوق ضمانت‬ ‫صادرات‪ ،‬حسین چراغی نماینده سازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬محمد‬ ‫کرمان��ی نماینده ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی ای��ران‪ ،‬مهدی‬ ‫اکبر صف��ت نماین��ده وزارت نیرو‪ ،‬بهروز حس��ن الفت‪ ،‬امیرمس��عود‬ ‫دانش��خو‪ ،‬مهرداد جاللی پور‪ ،‬مهین خیری و اکرم فاتحی نمایندگان‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت و لیال عطایی نماینده سفارت هلند در این‬ ‫سمینار حضور داشتند‪ .‬در این سمینار عنوان شد که توسعه پایدار‬ ‫پاس��خگوی نیازهای نس��ل امروز ب��دون به خطر انداخت��ن توانایی‬ ‫نس��ل های اینده در برط��رف کردن نیازهای انها اس��ت‪ .‬بنا بر این‬ ‫گزارش‪ ،‬توسعه پایدار بر ان است که توامان به اهداف «کیفیت باالی‬ ‫زندگی»‪« ،‬سالمتی و موفقیت» در کنار «عدالت اجتماعی» و حفظ‬ ‫ظرفیت سیاره زمین برای حمایت از حیات در ابعاد متنوع و گوناگون‬ ‫ان دست یابد چرا که در توس��عه پایدار‪ ،‬اهداف اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و زیس��ت محیطی به هم وابس��ته بوده و یکدیگر را تقویت می کنند‪.‬‬ ‫برخی از اهداف توس��عه پایدار عبارتند از‪« :‬زندگی س��الم و ارتقای‬ ‫رفاه»‪« ،‬اموزش با کیفیت»‪« ،‬رش��د اقتصادی پایدار و کار شایسته »‪ ،‬‬ ‫«ارتقای زیرساخت های تاب اور و صنعتی فراگیر»‪« ،‬دارا بودن شهرها‬ ‫و جوامع پایدار»‪« ،‬الگوی تولید و مصرف پایدار»‪« ،‬ارتقای اکوسیستم‬ ‫و جلوگیری از ازبین رفتن تنوع زیستی» و «احیای مشارکت جهانی‬ ‫برای توس��عه پایدار»‪ .‬در بخش دیگری از این سمینار عنوان شد که‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی نشانگر تمایل یک س��ازمان به در نظر گرفتن‬ ‫مالحظات اجتماعی‪ ،‬زیست محیطی در تصمیم گیری ها و پاسخگویی‬ ‫نسبت به تاثیر فعالیت ها و تصمیم های خود بر جامعه و محیط زیست‬ ‫اس��ت‪ .‬مسئولیت اجتماعی سازمان‪ ،‬مستلزم رفتار شفاف و اخالقی‬ ‫است که به توسعه پایدار کمک می کند و با قوانین موجود مطابقت و‬ ‫با هنجارهای رفتاری بین المللی نیز سازگار است‪ .‬در این سمینار با‬ ‫تاکید بر پیوسته بودن فرایند مسئولیت اجتماعی سازمان در تعامل‬ ‫با ذی نفعان عنوان شد که سازمان ها در قبال تصمیم ها و فعالیت های‬ ‫خود به سازمان های اداره کننده‪ ،‬مسئوالن قانونی و به طور وسیع تر‪،‬‬ ‫به تمامی ذی نفعان باید پاس��خگو باش��ند‪ .‬در بخش دیگری از این‬ ‫سمینار درباره «گزارش دهی پایداری» مباحثی مطرح و چنین بیان‬ ‫ش��د که یک گزارش پایداری‪ ،‬به انتش��ار اطالعاتی در زمینه اثرات‬ ‫مثبت و منفی س��ازمان بر ‪ ۳‬محور تش��کیل دهنده مفهوم توس��عه‬ ‫پای��دار‪ ،‬یعنی اقتصاد‪ ،‬محیط زیس��ت و جامعه می پ��ردازد‪ .‬در این‬ ‫جلس��ه همچنین نحوه گزارش دهی بر اساس استانداردهای مرتبط‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرفت و نمونه های متنوع گزارش از کش��ورها و‬ ‫در رشته‪-‬صنعت های مختلف در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت‬ ‫و در پایان مقرر ش��د گزارش وضعیت فعالیت های ‪ CSR‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران از سوی س��ازمان مدیریت صنعتی اماده و در اژانس‬ ‫بو کار هلند ارائه شود‪.‬‬ ‫کس ‬ ‫� اثربخشی سیاست های حمایتی‬ ‫س��یدجواد حس��ینی کیا‪ ،‬عض��و‬ ‫هیات رییس��ه کمیس��یون صنای��ع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫راهکاره��ای حمای��ت از کاالی داخلی‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬بررس��ی‬ ‫پیشنهادها از چگونگی حمایت از کاالی‬ ‫داخلی نش��ان می دهد تم��ام راهکارها‬ ‫در دو س��رفصل خالصه می شود ؛ بخش‬ ‫اصل��ی اقتص��اد در ای��ران بای��د بتواند‬ ‫محص��والت با کیفیت را با ن��رخ رقابتی‬ ‫تولید کند‪.‬‬ ‫این دو س��رفصل تمام موضوع هایی را که با عنوان‬ ‫چگونگی رشد کاالی داخلی مطرح می شود‪ ،‬در خود‬ ‫جای می دهد‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا توضیح داد ‪ :‬واحده��ای تولیدی برای‬ ‫تولید محصول باکیفیت و رقابتی به حمایت های ویژه‬ ‫نیاز دارند‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬موضوعی که به ان پرداخته‬ ‫نمی ش��ود ‪ ،‬واحدهایی هس��تند که در شرایط کنونی‬ ‫توانس��ته اند محصوالتی با نرخ و اس��تاندارد مناس��ب‬ ‫تولیدکنند‪.‬‬ ‫موضوع حمایت از واحدهای فرس��وده و مشکل دار‬ ‫نباید به گونه ای باش��د که واحدهای فعال و ارزشمند‬ ‫فراموش شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در دهه های گذشته بسیاری از واحدهای‬ ‫صنعتی بزرگ در کش��ور وجود داش��تند که به دلیل‬ ‫سوءمدیریت یا بی بهره ماندن از حمایت های دولتی به‬ ‫تعطیلی کش��انده شدند‪ .‬این موضوع را نباید فراموش‬ ‫کرد که سیاس��ت حمایت از واحدهای مشکل دار باید‬ ‫به موازات حفظ واحدهای قدرتمند اجرا شود‪.‬‬ ‫فرام��وش کردن واحده��ای صنعتی ب��زرگ باعث‬ ‫می ش��ود حمایت های دول��ت از واحده��ای صنعتی‬ ‫و تولیدی کوچک خنثی ش��ود‪ .‬حس��ینی کیا درباره‬ ‫خنثی ش��دن حمایت های دولت توضی��ح داد‪ :‬دولت‬ ‫در س��ال گذشته تالش بس��یاری کرد تا کارخانه ها و‬ ‫واحدهای صنعتی مشکل دار با توان بیشتری به تولید‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫همچنی��ن چندین هزار میلیارد تومان تس��هیالت‬ ‫ارزا ن قیمت داده ش��د تا واحدهای کوچک و متوسط‬ ‫راه اندازی ش��وند‪ .‬ای��ن در حالی بود که ب��ا تعطیلی‬ ‫کارخانه هایی مانن��د ارج و ازمایش چندین هزار نفر‬ ‫بیکار ش��دند‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬به دلیل مش��کالت این‬ ‫واحدها ظرفیت نوسازی و توسعه در انها از بین رفته‬ ‫بود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬فرس��ودگی موجود در صنایع به‬ ‫گونه ای است که باعث می شود بخشی از رشد صنعتی‬ ‫و اقتصادی در کشور خنثی شود‪.‬‬ ‫به این دلیل دولت باید تالش کند تا واحدهایی که‬ ‫توانسته اند فعالیت های خود را در حد تولید با کیفیت‬ ‫و رقابتی ادامه دهند‪ ،‬به سرنوشت کارخانه هایی مانند‬ ‫ارج و ازمای��ش دچار نش��وند‪ .‬در این صورت می توان‬ ‫امید بیشتری به اثربخشی فعالیت های حمایتی دولت‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫امضای ‪ 2‬تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫با دانشگاه های المان‬ ‫دو تفاهمنامه همکاری بین سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫و دو دانش��گاه علوم کاربردی ‪FACHHOCHSHULE‬‬ ‫‪ DES MITTELST ANDS‬و دانشگاه ‪Angelo-German‬‬ ‫‪ Doctoral School‬بسته شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬این تفاهمنامه ها به دست‬ ‫ابوالفض��ل کیانی بختی��اری‪ ،‬مدیرعام��ل س��ازمان‬ ‫مدیری��ت صنعتی و حمید دوس��ت محمدیان‪ ،‬مدیر‬ ‫پروژه همکاری دانشگاه های المان با ایران امضا شد‪.‬‬ ‫در این مراسم‪ ،‬مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با‬ ‫بیان اینکه تالش می کنیم مراودات بین الملل سازمان‬ ‫را به ویژه با المان توس��عه دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬دانشگاه های‬ ‫المان دارای گواهینامه های بین المللی هستند و این‬ ‫موض��وع می تواند به افزایش همکاری های س��ازمان‬ ‫مدیریت صنعتی با دانش��گاه های این کش��ور کمک‬ ‫کن��د‪ .‬در ادامه‪ ،‬مدیر پروژه همکاری دانش��گاه های‬ ‫الم��ان با ایران‪ ،‬ضمن اش��اره ب��ه برگزاری کنفرانس‬ ‫متوس��ط گفت‪ :‬دانشگاه های‬ ‫ ‬ ‫اینده صنایع کوچک و‬ ‫اروپایی ها عالقه مند به همکاری با دانشگاه های ایران‬ ‫هس��تند که با توجه به سابقه معتبر سازمان مدیریت‬ ‫صنعت��ی در حوزه اموزش می ت��وان این همکاری ها‬ ‫را توس��عه داد‪ .‬بن��ا ب��ر ای��ن گزارش‪ ،‬نظ��ر به اینکه‬ ‫طرف های مش��ارکت کننده بر ای��ن باورند که تفاهم‬ ‫بین المللی و همچنین فرصت های اکادمیک‪ ،‬علمی‪،‬‬ ‫اموزش حرفه ای و اموزش برای هیات علمی از طریق‬ ‫همکاری اکادمیک و علمی تقویت می ش��ود این دو‬ ‫تفاهمنامه با هدف توس��عه همکاری بین طرف ها در‬ ‫حوزه های اکادمیک‪ ،‬علوم تجربی‪ ،‬مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫ام��وزش حرف��ه ای و همکاری فن��ی و علمی به امضا‬ ‫رس��ید‪ .‬گفتنی است‪ ،‬طرف های این تفاهمنامه برای‬ ‫بهب��ود و ارتقای فعالیت های اموزش��ی و پژوهش��ی‬ ‫تمای��ل خ��ود را اب��راز کردند و انواع مش��ارکت ها در‬ ‫قالب ه��ای معین از جمله تبادل دانش��جو و اعضای‬ ‫هیات علم��ی‪ ،‬تاس��یس مراک��ز مش��ترک تحصیلی‬ ‫ب��ا رویکرد کاربردی و ش��غلی در ای��ران و خاور میانه‬ ‫همچنین برگزاری رویدادها‪ ،‬کارگاه ها و کنفرانس ها‬ ‫در سیستم دوگانه مشخص شد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪ 3 1397‬شوال ‪ 17 1439‬ژوئن ‪ 2018‬شماره ‪ 411‬پیاپی ‪2384‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار تقاضا‪ ،‬تضمین کننده تولید‬ ‫خودروهای برقی‬ ‫تحریم ها و شایعه هایی‬ ‫که در بازار به وجود‬ ‫می اید باعث می شود‬ ‫مردم به بازارها هجوم‬ ‫اورند و پول خود را‬ ‫تبدیل به کاال کنند‪ .‬این‬ ‫مسئله مدت کوتاهی‬ ‫است که به وجود امده‬ ‫اما حاشیه سود‬ ‫در بازار موضوع‬ ‫امروز نیست و‬ ‫شرکت های واردکننده‬ ‫و نمایندگی های خاص به‬ ‫وجود می اورند تا سود‬ ‫بیشتری به دست اورند‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با رییس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو تهران مطرح شد‬ ‫پشت پرده هایی از صنعت خودرو‬ ‫توازن عرضه و تقاضا را به هم زده اند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫این روزها ش��اهد افزایش نرخ خودروها به شکل‬ ‫سرسام اوری در بازار هس��تیم؛ اتفاقی که برخی از‬ ‫مدیران و کارشناس��ان از ان ب��ه عنوان قیمت های‬ ‫حبابی نام می برند‪ .‬اما به هر صورت این امر بازار را‬ ‫ملتهب کرد و روز به روز به جای ترکیدن این حباب‬ ‫موضوع جدی تر می شود و شکاف بیشتری بین نرخ‬ ‫کارخان��ه و بازار به وجود می اید‪ .‬س��عید موتمنی‪،‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو تهران این فاصله را ناش��ی از نامتوازن بودن‬ ‫عرضه و تقاضا در بازار دانست و گران شدن خودروها‬ ‫در پایان خرداد را دلیلی برای کاهش عرضه عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫€ €دلیل افزایش سرس�ام اور نرخ خودروهای‬ ‫داخلی و وارداتی چیس�ت؟ ایا این امر ناشی‬ ‫از ت�رس از بین رفتن همکاری های بین المللی‬ ‫در سایه اتفاقات اخیر بوده یا تیراژ پاسخگوی‬ ‫نیاز بازار داخل نیست؟‬ ‫خیر‪ ،‬این امر ناش��ی از این اس��ت که ش��رکت ها‬ ‫خودرو عرضه نمی کنند‪.‬‬ ‫€ €یعنی خودروسازان عرضه محصوالت خود‬ ‫را کاهش داده اند؟‬ ‫بله‪ ،‬چند هفته پیش شورای رقابت اعالم کرد این‬ ‫افزایش ‪ ۹/۶‬درصدی پایان خرداد اعمال می ش��ود‬ ‫در حالی که پیش از اعالم این خبر‪ ،‬قیمت ها روند‬ ‫کاهشی داش��ت اما با عنوان شدن این خبر دوباره‬ ‫قیمت ها افزایش یافت‪ .‬این روند افزایش��ی از چند‬ ‫هفته پیش اغاز شده و ادامه دارد‪ .‬در واقع‪ ،‬می توان‬ ‫گفت کس��انی که ب��ازار را تغذی��ه می کنند در این‬ ‫فاصله از عرضه خودرو خودداری می کنند‪.‬‬ ‫پیش��نهاد می ش��ود ب��رای اینکه ش��اهد چنین‬ ‫واکنش ه��ای نامطلوبی در بازار نباش��یم زمانی که‬ ‫قرار است مصوبه ای اجرا شود از سوی سازمان های‬ ‫ذی ربط اعالم شود‪ .‬البته برخی از خودروسازان این‬ ‫افزایش را زودتر اعمال کرده بودند که شاهد تفاوت‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰‬میلیون تومانی بین نرخ کارخانه و بازار‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫ام��روز مدیری��ت بازار در دس��ت ح��دود ‪ ۵‬یا ‪۶‬‬ ‫ش��رکت نمایندگی اس��ت که خودروها را به شکل‬ ‫س��بدی می خرن��د و به ای��ن ترتیب‪ ،‬نیاز ب��ازار را‬ ‫تامین می کنند‪ .‬در این باره حتی خود شرکت های‬ ‫نمایندگی های رس��می خودروسازان از این موضوع‬ ‫گالیه مند هستند‪ .‬انها اعالم می کنند خودرویی به‬ ‫انها تحویل داده نمی ش��ود و مش��خص نیست این‬ ‫تعداد خودرو که وارد بازار می شود چگونه و از کجا‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب‪ ،‬باید گفت وقت��ی حتی یک روز‬ ‫خودرو وارد بازار نش��ود این مسئله‪ ،‬در بازار نمایان‬ ‫می شود زیرا در این فضا افراد نیز تمایلی به فروش‬ ‫خودرو ندارند‪.‬‬ ‫بازار خودرو به سمتی در حال حرکت است که در‬ ‫یک روز شاهد اختالف نرخ ‪ ۲۰‬میلیون تومانی بین‬ ‫ن��رخ کارخانه و بازار بودیم و هس��تیم‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫اغاز هفته گذش��ته قیمت استپ وی از ‪ ۷۳‬میلیون‬ ‫توم��ان پس از ‪ ۳‬روز به ‪ ۸۹‬میلیون تومان رس��یده‬ ‫است‪ .‬باید پرسید چه اتفاقی افتاده که مدل‪H ۳۰‬‬ ‫ک��راس که ‪ ۱۰‬درصد افزایش نرخ داش��ت و از ‪۴۵‬‬ ‫میلی��ون تومان به ‪ ۵۰‬و ‪ ۵۴‬میلیون تومان رس��ید‬ ‫به متقاضیان داخلی واگ��ذار و باقی را در بازار ازاد‬ ‫دوب��اره در یک روز ‪ ۶۰‬میلیون تومان معامله ش��د‪.‬‬ ‫معامله می کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬از ‪ ۳۶‬میلیون تومان به‬ ‫ب��ه طور نمونه‪ ،‬یک ش��رکتی که ‪ ۳۲۰‬دس��تگاه‬ ‫‪ ۳۹‬میلیون تومان رس��ید‪ .‬چرا؟ پاسخ این است که‬ ‫سفارش خودرو داش��ته انها را با نرخ ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫محدودیت ه��ای عرضه باعث به وجود امدن چنین‬ ‫تومان وارد ک��رده با افزایش قیمت ها ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تنش هایی در بازار می شود‪.‬‬ ‫€ €عنوان کردید نمایندگی ه�ا نیز خودروها را‬ ‫فاصله کارخانه و بازار شده و سعی می کند با عرضه‬ ‫به ش�کل س�بدی می خرند‪ .‬در این باره بیش�تر‬ ‫ان به بازار ازاد بیش��ترین سود را برای خود کسب‬ ‫توضیح دهید‪.‬‬ ‫کند‪ .‬این اختالف ها با احتکار به وجود می اید‪.‬‬ ‫پیش ت��ر وقت��ی خودروها از س��وی خودروس��از‬ ‫حتی درگیری هایی ایجاد ش��د که ش��رکت های‬ ‫س��بدی به نمایندگی ها داده می ش��د به این شکل‬ ‫کارچاق ک��ن ای��ن نمایندگی ه��ا ‪ ۳۰‬ه��زار تومان‬ ‫بود که ‪ ۲‬دس��تگاه س��اندرو که در بازار نیز فروش‬ ‫می گرفتند تا متقاضیان را ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫€ €وقتی شرکتی ‪ ۱۰۰‬خودرو سفارش می دهد‬ ‫خوبی داشت به همراه ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬دستگاه برلیانس بود‬ ‫اما ‪ ۱۰‬دستگاه را پیش فروش می کند هیچ نهاد‬ ‫که در بازار فروش خوبی نداشت‪ .‬این باعث می شد‬ ‫نظارتی وجود ندارد که پیگیری کند باقی این‬ ‫تا خودروها فروش نرود و س��رمایه این نمایندگی ها‬ ‫خودروها کجا به فروش رسیده است؟‬ ‫بدون استفاده بماند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۲‬دهه اس��ت که این مشکل در بازار وجود‬ ‫اما به ش��رکت های نمایندگ��ی خاص که معدود‬ ‫دارد و مس��ئله مرب��وط به زمان حال نیس��ت‪ .‬ما از‬ ‫هس��تند به تعداد رند خودرو داده می شود که نرخ‬ ‫گذش��ته در زمینه خودرو حاش��یه بازار داش��تیم‪.‬‬ ‫خ��ودرو در بازار را در واقع این ش��رکت های گمنام‬ ‫پرس��ش این اس��ت که چرا باید این حاش��یه بازار‬ ‫تعیین می کنند‪.‬‬ ‫وجود داشته باشد و به نوعی خود ما در داخل برای‬ ‫بارها اتحادیه نمایشگاه داران اعالم کرده چرا باید‬ ‫خود بازار سیاه به وجود اوریم؟‬ ‫خودرو در بازار به این ش��یوه عرضه شود اما ترتیب‬ ‫تحریم ه��ا و ش��ایعه هایی ک��ه در ب��ازار به وجود‬ ‫اثری داده نش��ده است‪ .‬شیوه توزیع خودرو به بازار‬ ‫می اید باعث می شود مردم به بازارها هجوم اورند و‬ ‫به این شکل مناسب نیس��ت‪ .‬پای این واسطه ها از‬ ‫پول خود را تبدیل به کاال کنند‪ .‬این مس��ئله مدت‬ ‫سوی خود ش��رکت های خودروساز به میان می اید‬ ‫کوتاهی است که به وجود امده اما حاشیه سود در‬ ‫و ب��ا کاه��ش عرضه‪ ،‬ب��ازار خ��ودرو را دچار تنش‬ ‫بازار موضوع امروز نیس��ت و شرکت های واردکننده‬ ‫می کنند‪ .‬اگر خ��ودرو به اندازه کافی عرضه ش��ود‬ ‫و نمایندگی های خاص به وجود می اورند که س��ود‬ ‫شاهد این اختالف ها نخواهیم بود‪.‬‬ ‫€ €به طور عموم خودروهای صفر ثبت نامی و‬ ‫بیشتری به دست اورند‪.‬‬ ‫پیش فروش می شود‪.‬‬ ‫اگر خودرو از راه درست توزیع شود شاهد افزایش‬ ‫حتی خودروهای پیش فروش ش��ده نیز سر زمان‬ ‫قیمت ها در بازار نخواهیم بود‪.‬‬ ‫مقرر تحویل متقاضیان ثبت نامی نمی ش��ود‪ .‬زمانی‬ ‫چرا امروز که بیش از ‪ ۹۵‬درصد مردم خودروهای‬ ‫که خودرو زیر نرخ ‪ ۴۵‬میلیون تومانی اختالف نرخ‬ ‫داخل��ی زیر ‪ ۴۵‬میلیون توم��ان را می خرند قادر به‬ ‫کارخانه و بازار ان ‪ ۱۴‬میلیون تومان می ش��ود یک‬ ‫کنترل قیمت هایش نیستیم؟ وقتی نمی توانیم این‬ ‫ماه به ‪ ۴‬ماه می رس��د ی��ا هنگام تحویل به نرخ روز‬ ‫ب��ازار با این حج��م تقاضا را کنت��رل کنیم طبیعی‬ ‫محاسبه می شود(البته این مورد شامل خودروهای‬ ‫اس��ت کنترل��ی روی باقی ‪ ۵‬درصد ک��ه مربوط به‬ ‫وارداتی بود)‪.‬‬ ‫خودروهای ب��االی ‪ ۵۰‬میلیون تومان و خودروهای‬ ‫نیاز است امروز بررسی شود با افزایش نرخ خودروها‬ ‫وارداتی اس��ت‪ ،‬نداش��ته باش��یم‪.‬بازار ب��ه نظارت و‬ ‫چند نفر از ثبت نام کنندگان خ��ودرو خود را به موقع‬ ‫کنترل نیاز دارد تا این چالش ها به وجود نیاید‪.‬‬ ‫€ €کنترل بازار بر عهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫تحوی��ل گرفته اند‪ .‬این تف��اوت قیمت ها به جیب چه‬ ‫و تجارت اس�ت یا مج�رای دیگر نیز باید روی‬ ‫کسانی می رود؟‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬بای��د گف��ت نظارت کاف��ی در حوزه‬ ‫این امر نظارت داشته باشد؟‬ ‫خودرو وجود ندارد‪ .‬باید مشخص شود شرکت های‬ ‫متولی اصلی کنترل ها س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫نمایندگ��ی خاصی که خودروه��ا را در بازار توزیع‬ ‫تجارت اس��ت و زیرمجموعه های ان مانند سازمان‬ ‫می کنند‪ ،‬چه کسانی هستند؟ چرا شبکه توزیع باید‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان و‬ ‫در دست ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬شرکت گمنام باشد؟‬ ‫تعزیرات حکومتی‪.‬‬ ‫€ €در بحث خودروه�ای وارداتی‬ ‫یک محصول در بازار باید چند نرخ‬ ‫چ�را ش�اهد افزای�ش قیمت ها و‬ ‫داش��ته باش��د؟ در کج��ای دنیا برای‬ ‫فاصله بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫ی��ک کاال دو نرخ وج��ود دارد؟ برای‬ ‫بین کارخانه و بازار هس�تیم‪ .‬این‬ ‫مثال‪ ۳۰ ،‬میلی��ون در کارخانه و ‪۴۰‬‬ ‫موضوع در این بخش نیز به عرضه‬ ‫میلیون تومان در بازار باشد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫پایین برمی گردد؟‬ ‫تفاوتی نمی کن��د هر کاالیی وقتی در‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫بل��ه‪ ،‬در این بخش نی��ز محدودیت‬ ‫بازار عرضه ان کم ش��ود حتی بطری‬ ‫شیوه توزیع خودرو‬ ‫عرض��ه وج��ود دارد‪ .‬وقت��ی از اغ��از‬ ‫اب معدن��ی هم باش��د خ��ود به خود‬ ‫بازار مناسب نیست‪ .‬پای‬ ‫س��ال ‪ ۲‬هزار دس��تگاه بیشتر خودرو‬ ‫ارزش پیدا می کند‪.‬‬ ‫واسطه ها از سوی خود‬ ‫وارد نش��ده باش��د در حالی که تقاضا‬ ‫� اگ�ر تم�ام این مس�ائل را کنار‬ ‫شرکت های خودروساز‬ ‫بگذاریم به معنای واقعی در زمینه‬ ‫وجود دارد افزای��ش قیمت ها طبیعی‬ ‫به میان می اید و با‬ ‫خودروه�ای داخل�ی و واردات�ی‬ ‫است‪ .‬همچنین باید گفت شرکت های‬ ‫کاهش عرضه‪ ،‬بازار‬ ‫کمبودی در کش�ور وجود دارد یا‬ ‫جدیدی که در ح��ال ثبت نام خودرو خودرو را دچار تنش‬ ‫انب�ار کردن و احتکار باعث ش�ده‬ ‫هستند حاش��یه بازار درست می کنند‬ ‫می کنند‬ ‫تا ش�اهد کمب�ود عرض�ه در بازار‬ ‫به این شکل که ‪ ۱۰۰‬دستگاه سفارش‬ ‫باشیم؟‬ ‫می دهند اما ‪ ۱۰‬دس��تگاه را ثبت نامی‬ ‫موضوع به انحصار برمی گردد‪ .‬کارشناس��ان اعالم‬ ‫می کنن��د تا زمانی که انحصار وجود دارد‪ ،‬نمی توان‬ ‫بازار را کنترل کرد‪ .‬انحصار در چند شرکت محدود‬ ‫به این امر منجر شده است‪.‬‬ ‫خودروه��ای بین نرخ ‪ ۳۵‬ت��ا ‪ ۴۵‬میلیون تومان‬ ‫شامل محصوالت یکی از خودروسازان داخلی است‪.‬‬ ‫وقتی این شرکت عرضه خود را کم می کند طبیعی‬ ‫اس��ت در مدل های تولیدی این خودروس��ازی باید‬ ‫ش��اهد التهاب باشیم‪ .‬باید پرس��ید چرا نیاز بازار را‬ ‫پوش��ش نمی دهند؟ چند هفته پی��ش قیمت ها به‬ ‫یکباره افزایش یافت اما با فشار کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی نرخ روند کاهشی پیدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اما دوباره با اعالم این خبر از سوی شورای رقابت‬ ‫که پایان خ��رداد قیمت ها افزایش می یابد قیمت ها‬ ‫رون��د صعودی پیدا کرده اس��ت زی��را جنبه روانی‬ ‫موضوع در این مسئله دخیل است‪ .‬افراد برای سود‬ ‫بیش��تر خودروها را عرضه نمی کنند و در انبار نگه‬ ‫می دارند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬یکی از خودروسازها مدلی‬ ‫را ثبت نام کرد اما امروز عنوان می کند نمی تواند ان‬ ‫را تحویل دهد و اعالم کرد افراد می توانند پول خود‬ ‫را به همراه سودش دریافت کنند‪.‬‬ ‫تمام مش��کالت ب��ه این برمی گردد ک��ه عرضه با‬ ‫تقاضا همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫€ €پس ب�ا این حال‪ ،‬کمبودی ب�ه معنای واقعی‬ ‫وجود ندارد عرضه انجام نمی ش�ود و این مسئله‬ ‫التهاب بازار خودرو را رقم زده است‪.‬‬ ‫بای��د تفکیک کرد؛ ب��رای مث��ال‪ ،‬در محصوالت‬ ‫هیوندا تنها پیش فروش ش��ده است و حدود ‪ ۲‬ماه‬ ‫پیش س��انتافه ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان بود اما ش��رکت‬ ‫ارائه دهنده ان را ‪ ۳۲۵‬میلیون تومان عرضه می کرد‪.‬‬ ‫کم کم ش��رکت نام برده این عدد را ‪ ۳۵۰‬میلیون‬ ‫توم��ان کرد و زمانی ک��ه خودروه��ای داخل بازار‬ ‫نایاب ش��د و تنها در انحصار شرکت مربوط درامد‬ ‫همان م��دل امروز به ‪ ۴۲۰‬میلیون تومان رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر عرضه در بازار به ش��یوه درست انجام می شد‬ ‫نمایش��گاه داران و نمایندگی ه��ا ک��ه ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان و کمتر از شرکت ها می فروختند بازار را اداره‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫بازار ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬فروردین را با امروز مقایسه کنید‪.‬‬ ‫چقدر قیمت ها متفاوت ش��ده است؟ پولیس ‪۲۷۰‬‬ ‫میلیون تومان به ‪ ۲۸۵‬میلیون تومان رسید و هفته‬ ‫س��وم خرداد ‪ ۴۵۰‬تا ‪ ۴۶۰‬میلی��ون تومان معامله‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫از اس��فند و فروردین تا ام��روز چه اتفاقی افتاده‬ ‫اس��ت؟ ورودی خودروها دست شرکت ها و معضل‬ ‫امروز محصول محدودیت های عرضه است‪.‬‬ ‫در این باره مصداق ها زیاد اس��ت‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫اول فروردی��ن اس��پورتیج کی��ا را متقاضیان ‪۱۸۰‬‬ ‫میلی��ون تومان به ط��ور قطعی خری��داری کردند‬ ‫ام��ا هن��گام تحوی��ل عنوان ش��ده ب��ود باید ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون توم��ان دیگر پرداخت کنند که بس��یاری‬ ‫انص��راف دادند‪ .‬همی��ن مدل چون ام��روز در بازار‬ ‫موجود نیس��ت ‪ ۴۰۰‬میلیون توم��ان به باال معامله‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وضعیت بازار به گونه ای است که با کمبود عرضه‪،‬‬ ‫تقاضا بیش��تر می شود و س��رمایه های سرگردان را‬ ‫صاحبان ان در هر بازاری که روند افزایش��ی داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬می برند‪ .‬بنابراین‪ ،‬درحال حاضر التهاب بازار‬ ‫خودرو باید به طور ریشه ای مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫ام��روز حرک��ت صنع��ت‬ ‫خودرو به س��وی خودروهای‬ ‫برقی و خودران است‪ .‬زمینه‬ ‫تولید قطع��ات این خودروها‬ ‫در صنع��ت قطع��ه کش��ور‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬نزدی��ک به ‪۸۰‬‬ ‫درصد قطعات این خودروها‬ ‫جعفر نصیری‬ ‫مانند سیس��تم بدن��ه‪ ،‬تریم‪،‬‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫صندلی ه��ا‪ ،‬تزئین��ات و‪ ...‬با‬ ‫خودروهای بنزینی مشترک‬ ‫است و تنها سیس��تم نیرومحرکه مانند موتور و گیربکس‬ ‫به تغییر نیاز دارد‪.‬‬ ‫امروز مشکلی برای تولید قطعات مورد نیاز این خودروها‬ ‫وج��ود ندارد بلکه بحث جدی مربوط به بازار تقاضا اس��ت‬ ‫زی��را باتری در خودروهای هیبریدی و برقی بس��یار گران‬ ‫اس��ت ضمن اینکه ط��ول عمر تعریف ش��ده نی��ز در این‬ ‫خودروها مطرح است‪ .‬گفته می ش��ود مدت زمان استفاده‬ ‫از این باتری ها ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��ال است س��پس نیاز به تعویض‬ ‫دارن��د در حالی که ‪ ۴۰‬درصد نرخ خ��ودرو مربوط به این‬ ‫قطعه است‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این اس��ت که ای��ا مصرف کننده داخلی‬ ‫می تواند هر ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��ال برای تعویض باتری خودرو خود‬ ‫هزینه کند؟ تردید برای خرید و اس��تقبال از وسایل نقلیه‬ ‫برقی حتی برای موتورسیکلت مربوط به هزینه باتری های‬ ‫ان اس��ت‪ .‬اختالف نرخ بین خودروها و موتورسیکلت های‬ ‫بنزینی و برقی مربوط به همین قطعه اس��ت که باید پیش‬ ‫از سیاس��ت گذاری‪ ،‬ب��ازار تقاضا و توان مال��ی خانوارها را‬ ‫سنجید‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬در زمین��ه کاه��ش الودگ��ی صوت��ی و‬ ‫محیط زیست‪ ،‬قیمت باتری چالش اصلی است و چون عمر‬ ‫طوالن��ی ندارد تا خری��داران را ترغیب به خرید کند برای‬ ‫تولید این خودروها در کشور تردید وجود دارد‪.‬‬ ‫در صنعت قطعه کش��ور ضعف فناوری یا تحقیق و توسعه‬ ‫وج��ود ندارد بلکه براورد بازار تقاضا تضمین کننده حرکت‬ ‫به این سمت از فناوری نیست‪.‬‬ ‫البته شنیده می شود ژاپن با فناوری که در حال طراحی‬ ‫است انرژی حاصل از حرکت چرخ ها باتری ها را شارژ کرده‬ ‫و طول عمر انها را افزایش داده است‪ .‬همچنین تسهیالت‬ ‫دولت��ی می تواند بازار را تقویت و مصرف کننده را به خرید‬ ‫ترغیب کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گروه خودروسازی سایپا در اطالعیه ای‬ ‫از مشتریان خواست‬ ‫از خرید قطعات یدکی‬ ‫غیراستاندارد خودداری کنند‬ ‫گ��روه خودروس��ازی س��ایپا در اطالعی��ه ای اعالم کرد‬ ‫قطعات یدکی اس��تاندارد و مورد تایید گروه خودروسازی‬ ‫سایپا فقط در بسته بندی های سایپا و از طریق شبکه های‬ ‫مجاز فروش و عامالن مجاز سایپا یدک عرضه می شود‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬در اطالعیه گروه سایپا امده است‪:‬‬ ‫قطعات یدکی مورد تایید و اس��تاندارد در بسته بندی های‬ ‫س��ایپا با هولوگرام از طریق س��ایپایدک و فقط در شبکه‬ ‫فروش و عامالن مجاز تعمیراتی انجام می شود و برندهای‬ ‫دیگ��ر م��ورد تایید نب��وده و در صورت اس��تفاده در دوره‬ ‫گارانتی موجب خروج خودرو از گارانتی خواهد شد‪.‬‬ ‫در این اطالعیه تاکید ش��ده است‪ ،‬اس��تفاده از قطعات‬ ‫متفرق��ه و غیراس��تاندارد موجب بروز اس��یب به خودرو‬ ‫خواهد شد که گروه خودروس��ازی سایپا در قبال قطعات‬ ‫غیراس��تاندارد و متفرق��ه هیچ گون��ه تعه��دی را نخواهد‬ ‫پذیرفت‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این اطالعیه امده اس��ت که قطعات مورد‬ ‫تایید شرکت سایپا یدک دارای ضمانت این شرکت است‪.‬‬ ‫خری��داران می توانن��د ب��ه منظ��ور اطمین��ان از اص��ل‬ ‫بودن قطعه‪ ،‬ش��ماره درج ش��ده زیر الیه اس��کرچ که روی‬ ‫برچسب بس��ته بندی قطعات درج شده است را به شماره‬ ‫‪ ۵۰۰۰۱۸۱۳‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫با ارس��ال این ش��ماره ‪ ۱۶‬رقمی‪ ،‬سیس��تم مکانیزه در‬ ‫کوتاه ترین زمان برای بررس��ی و تحلیل اطالعات ارس��الی‬ ‫اقدام کرده و پاس��خ تایید ش��دن یا نش��دن اصالت قطعه‬ ‫خریداری ش��ده به همراه اطالعات فن��ی قطعه در اختیار‬ ‫مشتریان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫همچنین مشتریان می توانند با دانلود و نصب اپلیکیشن‬ ‫س��ایپا روی گوش��ی تلفن همراه خود‪ ،‬برای اسکن بارکد‬ ‫‪ QR‬درج ش��ده در زیر الیه اسکرچ اقدام کرده و از اصالت‬ ‫قطعات خریداری شده اطمینان حاصل کنند‪.‬‬ ‫مش��تریان می توانند در صورت بروز هر گونه مش��کل با‬ ‫شماره ‪ ۰۹۶۵۵۰‬مرکز امور مش��تریان گروه سایپا تماس‬ ‫حاصل و راهنمایی الزم را دریافت کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 411‬پیاپی ‪2384‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫خدمات دهی معیار حمایت از تولید‬ ‫بخش عمده ای از صنایع کوچک و‬ ‫متوسط در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫تجمی��ع ش��ده اند ت��ا ب��ا بهر ه مندی‬ ‫از زیرس��اخت های تامین ش��ده و‬ ‫تجمیع ش��ده بتوانند هزین��ه تولید را‬ ‫کاهش دهند و در بازار رقابتی شوند‪.‬‬ ‫ب��ه‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬خدمات ده��ی‬ ‫فتحعلی محمدزاده‬ ‫صنعتگ��ران و تولیدکنندگان باید به معاون فنی سازمان صنایع‬ ‫نحوی باش��د که نرخ تمام شده تولید کوچک و شهرک های‬ ‫را افزای��ش نده��د بلک��ه ب��ر کاهش‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫هزینه ه��ای تولید نیز اثرگذار باش��د؛‬ ‫ای��ن خدمات دهی معی��ار حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی اس��ت‪ .‬باید زیرساخت های متمرکز برای صنعتگران‬ ‫فراهم ش��ود تا واحدهای صنعتی مس��تقر در شهرک های صنعتی‬ ‫بتوانند در بازارهای صادراتی رقابت پذیر شوند‪ .‬خدمات زیرساختی‬ ‫اولیه جدای از برق‪ ،‬اب و گاز‪ ،‬جمع اوری زباله ها‪ ،‬ازمایش��گاه های‬ ‫تخصصی و تصفیه خانه های متمرکز را شامل می شود‪.‬‬ ‫تامین این زیرس��اخت ها اهداف تاسیس سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی است‪ .‬با این حال‪ ،‬امروز صنعتگران از اب و‬ ‫برق ناکافی گالیه دارند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬برای رفع دغدغه تولید تالش ش��ده اس��ت تا کسری‬ ‫ب��رق مورد نیاز صنعت نیز به عنوان زیرس��اخت اساس��ی دیگر با‬ ‫راه ان��دازی نیروگاه های کوچک مقیاس جبران ش��ود‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫ب��رای نصب پنل های خورش��یدی در بام واحده��ای صنعتی نیز‬ ‫برنامه های حمایتی در همکاری مش��ترک سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران با وزارت نی��رو کلید خورده و معابر‬ ‫ش��هرک صنعتی پرند در نخس��تین گام با پنل های خورش��یدی‬ ‫روشن شده است‪.‬‬ ‫اکن��ون بی��ش از ‪ ۸۰۰‬ش��هرک و ناحی��ه صنعت��ی در حال��ی‬ ‫بهره برداری در کش��ور وجود دارد ک��ه مجموع اب در اختیار انها‬ ‫‪ ۱۶‬هزار لیتر بر ثانیه است‪ .‬این در حالی است که با افت اب دهی‬ ‫چاه های اب و کاهش حجم اب های زیرزمینی با مش��کل کاهش‬ ‫‪ ۲‬هزار لیتر از این میزان اب های در اختیار مجموعه شهرک های‬ ‫صنعتی روبه رو شده ایم‪ .‬در بعضی از دشت ها نیز به دلیل تغییرات‬ ‫اقلیمی اب مورد نیاز مجموعه ش��هرک های صنعتی ش��ور شده و‬ ‫الزم است کف شکنی و تغییر مکانی شهرک انجام یا اب مورد نیاز‬ ‫شهرک از محل دیگر تامین شود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬کمیته س��اماندهی منابع ابی برای رفع مشکالت اب‬ ‫و تامین منابع ابی در مجموعه ش��هرک های صنعتی تشکیل شده‬ ‫که اعضای ‪ ۱۰‬نفره ان از معاونت های فنی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی و تعدادی از اعضای س��تاد اقتصاد مقاومتی اس��ت که بر‬ ‫مبنای ان‪ ،‬بخش��نامه ای ب��رای مدیریت منابع اب��ی در مجموعه‬ ‫شهرک های صنعتی تنظیم شده است‪ .‬همچنین‪ ،‬به پیروی از این‬ ‫کمیته راهکارها و ش��یوه نامه های کاهش مصرف و مدیریت منابع‬ ‫ابی تهیه شده است‪.‬‬ ‫در اس��تان ها نی��ز کارگروهی مش��ابه ای��ن کمیته با ریاس��ت‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استانی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن کارگروه ها راهکارهای تامین اب‪ ،‬صرفه جویی در مصرف‪،‬‬ ‫ اس��تفاده از دانش و فناوری ب��رای بهره گیری بهینه‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫انش��عاب های غیر مجاز و ملزومات نامناسب ا ب رسانی و‪ ...‬تهیه و‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫ارزش افزوده اب در صنعت س��هم باالی��ی دارد به طوری که به‬ ‫ازای ه��ر لیتر ابی که به بخش صنعت اختص��اص یافته‪ ۵۲ ،‬نفر‬ ‫مشغول به کار شده اند‪ .‬کمتر بخشی از اقتصاد ممکن است چنین‬ ‫ارزش افزوده ای داش��ته داشته باش��د‪ .‬این امر اهمیت تامین اب و‬ ‫برق مورد نیاز بخش صنعت را نش��ان می دهد‪ ،‬ضمن انکه تامین‬ ‫زیرس��اخت های مورد نیاز صنعتگ��ران تعبیری دیگر از حمایت از‬ ‫کاالی ملی و تولید داخلی است‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬در برنامه ششم توسعه در تالش هستیم تا سهم اب‬ ‫مصرفی بخش صنعت را به ‪ ۲‬برابر افزایش دهیم‪ .‬مصوبات قانونی‬ ‫ان در قالب احکام اجرایی صادر شده است‪ .‬الزم است تا سهم اب‬ ‫مصرفی همزمان با توسعه صنعت افزایش یابد‪ .‬این افزایش حداقل‬ ‫از می��زان ‪ ۲‬درصدی فعلی به ‪ 3/5‬تا ‪ ۴‬درصد خواهد بود درحالی‬ ‫که کشورهای صنعتی همتراز با ما سهم اب مصرفی حدود ‪ ۷‬تا ‪۸‬‬ ‫درصد دارند‪ .‬از این رو‪ ،‬الزم است برای هموار کردن مسیر توسعه‬ ‫صنعت در مجموعه ش��هرک های صنعتی نی��ز در زمینه مدیریت‬ ‫مصرف بهینه اب و پساب ها اقدام شود‪.‬‬ ‫بانک ها نمی توانند به دلیل بدهی صنایع را تعطیل کنند‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫افزایش تعرفه ص��ادرات‪ ،‬بی ثباتی قیمت مواد اولیه‬ ‫و هزینه های باالی دف��ع فاضالب به عنوان مهم ترین‬ ‫مشکالت تولید از س��وی صنعتگران در حالی مطرح‬ ‫می شود که مس��ئوالن معتقدند مش��کالت بانکی و‬ ‫تامین منابع مالی همچنان در صدر دغدغه های تولید‬ ‫ق��رار دارد و بنابر قانون رفع موانع تولید‪ ،‬بانک ها نمی‬ ‫توانن��د واحدهای صنعتی را به دلی��ل بدهی تعطیل‬ ‫کنن��د‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬هن��وز امار واحده��ای صنعتی‬ ‫بهره بردار یا جواز دار در س��طح کش��ور دقیق نیس��ت‬ ‫و مش��خص نیس��ت که ظرفیت تولی��د در واحدهای‬ ‫صنعتی فعال چه میزان است‪ .‬هر چند صادق نجفی‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ب��رای جمع اوری اطالع��ات دقی��ق از تمامی صنایع‬ ‫ج��وازدار صادراتی ی��ا بهره برداری تا پایان تیر س��ال‬ ‫جاری دستور عمل صادر کرده اما از نتایج ان تا کنون‬ ‫اطالع رسانی نشده است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬معتقد اس��ت که بر اساس قانون‪ ،‬هیچ‬ ‫بانکی نمی تواند واحدی را به دلیل بدهی تعطیل کند‬ ‫چراک��ه در قانون ورشکس��تگی‪ ،‬تعطیلی وجود ندارد‬ ‫و در مس��ائل مرب��وط به حوزه صنع��ت و معدن باید‬ ‫اس��تراتژی خاصی وجود داشته باش��د‪ .‬سیدمرتضی‬ ‫نیرومند اس��کویی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان اذربایجان ش��رقی گف��ت‪ :‬مراس��م‬ ‫راه اندازی میز خدمت ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اذربایج��ان ش��رقی و تجلیل از واحده��ای صادراتی‬ ‫نمونه مس��تقر در ان‪ ،‬روز پنجش��نبه با حضور صادق‬ ‫نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و تعدادی‬ ‫از فع��االن صنعت��ی مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اس��تان اذربایجان شرقی برگزار شد‪.‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬فعاالن صنعتی اس��تان اذربایجان شرقی در این‬ ‫مراسم مشکالت خود را بیان کرده و مواردی همچون‬ ‫حمایت از خوشه های صنعتی و ساماندهی جوازهای‬ ‫صنعت��ی را به عن��وان دغدغه تولید مط��رح کردند و‬ ‫خواستار رسیدگی مسئوالن شدند‪.‬‬ ‫مرکز مدیریت یکپارچه خدمات شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی اذربایجان ش��رقی با عنوان می��ز خدمت از‬ ‫س��وی معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت راه اندازی‬ ‫و از مدی��ران واحده��ای نمونه صادراتی مس��تقر در‬ ‫شهرک ها و نواحی استان تجلیل شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ایین راه ا ندازی میز خدمت شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان شرقی مطرح کرد‬ ‫است که با تش��کیل کنسرسیوم و تقویت برندها تنها‬ ‫از اس��تان اذربایجان ش��رقی می توان ‪ 3‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات پوش��اک داشت و س��رانه حاصل از صادرات‬ ‫ان را به ‪ 40‬دالر رس��اند‪ .‬نجف��ی اضافه کرد‪ :‬با ایجاد‬ ‫کنسرس��یوم های قوی هیچ قدرت��ی نمی تواند ایران‬ ‫اسالمی را تهدید کند‪.‬‬ ‫حسین نجاتی‪ :‬جوازهای تاسیس ارائه شده به صنایع‬ ‫منطبق بر قانون شهرک های صنعتی است‬ ‫سیدمرتضی نیرومند اسکویی‪ :‬در میز خدمت ‪ 23‬امضا‬ ‫از فرایند واگذاری زمین به متقاضیان حذف شده است‬ ‫رشد داش��ته اس��ت‪.‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان اذربایجان شرقی اظهار کرد‪ 56 :‬هزار‬ ‫نف��ر در واحدهای ب��ه بهره برداری رس��یده در داخل‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان فعالیت دارند و یک هزار‬ ‫و ‪ 452‬واحد به تصفیه خانه های اب و فاضالب متصل‬ ‫شده است‪ .‬نیرومند اس��کویی با بیان اینکه بر مبنای‬ ‫مدیریت درست‪ ،‬ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫اذربایجان ش��رقی در بین اس��تان ها رتبه نخس��ت را‬ ‫در هزینه های عملیاتی کس��ب کرده است‪ ،‬گفت‪74 :‬‬ ‫درصد بودجه شرکت صرف هزینه های عملیاتی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری اختیارات مدیریتی‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬مدیر عامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی در این ایین با انتقاد از وضعیت و‬ ‫روحیه کاری مدیران استان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ما تمامی اختیارات را به استان ها تفویض کرده ایم اما‬ ‫فضای حاکم در اس��تان به گونه ای اس��ت که تمامی‬ ‫‹ ‹واگذاری زمین در یک روز‬ ‫مدیران و کارشناس��ان از زیر بار مسئولیت فرار کرده‬ ‫س��ید مرتضی نیرومند اس��کویی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫و ام��ور را به تهران واگذار می کنند که این اقدام قابل‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان اذربایجان ش��رقی در‬ ‫قبول نیست‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از‬ ‫گفت و گ��و با «گس��ترش صنع��ت» به برگ��زاری میز‬ ‫روابط عمومی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫خدمات اشاره و اظهار کرد‪ :‬در میز خدمت ‪ 23‬امضا از‬ ‫صنعت��ی ایران‪ ،‬وی تاکید کرد‪ :‬امروزه هر کس��ی که‬ ‫فرایند واگذاری زمین به متقاضیان حذف شده است‪.‬‬ ‫روحیه جنگندگی و ریس��ک پذیری نداشته باشد باید‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬واگذاری زمی��ن به متقاضیان‬ ‫از انج��ام کار خود منصرف ش��ود چرا که‬ ‫ساده تر شده است به طوری که واگذاری‬ ‫اکنون فضا‪ ،‬فضای مبارزه است‪ .‬در امریکا‬ ‫زمین به سرمایه گذاران در یک روز کاری صادق نجفی‪ :‬با راه اندازی ترام��پ تمامی مدی��ران خ��ود را از افراد‬ ‫«پویش خرید کاالی‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬وی تاکی��د کرد‪ :‬تمامی ایرانی» و استقبال مردم مبارزه طلبی انتخاب می کند که روز به روز‬ ‫واحده��ا از جمل��ه مال��ی‪ ،‬حقوقی‪ ،‬فنی از این ایده در راستای تالش خ��ود را برای تحریم ایران بیش��تر‬ ‫و محیط زیس��ت در میز خدمت مس��تقر تحقق شعار سال (حمایت می کنن��د‪ .‬مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫هس��تند‪ .‬همچنین‪ ،‬در میز خدمت برای از کاالی ایرانی) فروش و تج��ارت ادام��ه داد‪ :‬ما نی��ز باید فضای‬ ‫تمام��ی فرایندها‪ ،‬مدت زمان مش��خصی کفش داخلی ‪ 40‬درصد ریسک پذیری و جنگندگی خود را افزایش‬ ‫افزایش یافت‪ .‬با چنین‬ ‫تعیین شده و درخواس��ت متقاضیان به‬ ‫دهیم‪ ،‬امروزه برای ما اندیش��ه و تفکر نیاز‬ ‫ایده هایی در زمینه‬ ‫ثبت می رسد‪ .‬به گفته نیرومند ا سکویی‪ ،‬سایر کاالهای ایرانی هم اس��ت و ضرورت دارد هر فردی لباس رزم‬ ‫تمامی موافقت های مبادله ش��د ه شرکت می توان به این موفقیت بپوشد و تمامی برنامه های خود را با عقل‬ ‫شهرک های صنعتی اذربایجان شرقی در بزرگ دست یافت و به و اندیش��ه و برنامه ریزی پیش ببرد‪ .‬نجفی‬ ‫سال گذشته ‪ 50‬میلیارد تومان بوده که رونق اشتغال و تولید گفت‪ :‬تع��داد واحدهای ما روز به روز مانند‬ ‫کاالهای داخلی کمک های‬ ‫نسبت به سال ‪ 95‬حدود ‪ 88‬درصد رشد‬ ‫خزان در حال ریزش هستند باید افرادی‬ ‫شایان کرد‬ ‫یافته و س��ال ‪ 96‬در تخصیص اعتبارات‬ ‫مدیریت کار را برعهده بگیرند که به دلیل‬ ‫نسبت به سال ‪ 95‬حدود ‪ 228‬درصدی‬ ‫دغدغه اقتص��ادی واحدها خواب ش��بانه‬ ‫نداشته باشند زیرا در غیر این صورت برازنده مدیریت‬ ‫نخواهن��د بود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬ام��روزه حاکمیت‪ ،‬دولت‪،‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و نهاد ها باید ب��ه گفتمان‬ ‫مش��ترک برس��ند‪ ،‬همه ما وظیفه داریم کارافرینان‬ ‫را ب��ا عش��ق در اغ��وش بگیریم و باید ای��ن حرکت‪،‬‬ ‫فضاس��ازی را در عمل نش��ان دهیم‪ .‬نجفی گفت‪ :‬ما‬ ‫امروز به جای ایجاد شهرک های جدید باید به توسعه ‬ ‫ش��هرک های صنعتی فعلی از جمله شهرک سلیمی‪،‬‬ ‫بعثت و ناحیه های روس��تایی‪ ،‬بپردازیم چرا که ایجاد‬ ‫ش��هرک های جدید خارج از عقل س��لیم است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه مشکل برق در سراسر شهرک های صنعتی‬ ‫کش��ور تا ‪ ۳‬ماه اینده حل می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در کشور‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ارد متر مکعب اب اس��تفاده می ش��ود که‬ ‫نزدیک به ‪ ۹۱۰‬میلیارد ان ش��امل بخش کشاورزی‪،‬‬ ‫‪ ۶‬میلیارد متر مکعب ان برای اش��امیدن و ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫متر مکع��ب ان ب��رای صنع��ت به کار برده می ش��ود‪.‬‬ ‫معتق��دم ب��رای بهره برداری دوب��اره از اب‪ ،‬باید برای‬ ‫ایجاد تصفیه خانه های اب در شهرک ها اهتمام جدی‬ ‫داشته باشیم ‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش فروش کفش ایرانی‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و مدیرعامل‬ ‫سازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫اع�لام کرد ک��ه با راه ان��دازی «پوی��ش خرید کاالی‬ ‫ایران��ی» و اس��تقبال م��ردم از این ایده در راس��تای‬ ‫تحقق ش��عار س��ال (حمایت از کاالی ایرانی) فروش‬ ‫کف��ش داخلی ‪ 40‬درصد افزای��ش یافت‪.‬نجفی گفت‪:‬‬ ‫ب��ه طور قطع ب��ا چنی��ن ایده هایی در زمینه س��ایر‬ ‫کااله��ای ایرانی هم می توان به ای��ن موفقیت بزرگ‬ ‫دس��ت یاف��ت و به رونق اش��تغال و تولی��د کاالهای‬ ‫داخل��ی کمک های ش��ایان کرد‪ .‬وی داش��تن روحیه‬ ‫جنگندگی و خطرپذیری را برای فعالیت در ش��رایط‬ ‫کنونی بس��یار ضروری دانس��ت و اظهار ک��رد‪ :‬برای‬ ‫مقابله با تحریم های امریکا به افسران کاربلد در حوزه‬ ‫صنعت و ایده های نو نیاز اس��ت‪ .‬مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با مقایسه‬ ‫س��رانه صادرات پوشاک کش��ورهای ترکیه و چین با‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬گفت‪ :‬در حالی که درامد سرانه حاصل از‬ ‫صادرات پوش��اک از ترکیه ‪ 140‬دالر و چین ‪ 80‬دالر‬ ‫است‪ ،‬در کشور ما به ‪ 89‬سنت می رسد‪ .‬این در حالی‬ ‫‹ ‹صدور جواز صنایع بنا بر قانون شهرک ها‬ ‫حس��ین نجاتی‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان اذربایجان ش��رقی نیز در گفت و گو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» به همکاری پیوسته این سازمان‬ ‫با شرکت ش��هرک های صنعتی اش��اره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫جوازهای تاس��یس ارائه ش��ده به صنای��ع‪ ،‬منطبق بر‬ ‫قانون ش��هرک های صنعتی اس��ت و ما در راس��تای‬ ‫حف��ظ زمین های زراع��ی‪ ،‬تمام صنایع را به س��مت‬ ‫ش��هرک های صنعتی س��وق می دهیم‪ .‬نجاتی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬همکاری بین شهرک صنعتی و سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اذربایجان شرقی موجب افزایش عقد‬ ‫ق��رارداد و تقاضای زمی��ن برای اس��تقرار واحدهای‬ ‫صنعتی در ش��هرک های صنعتی شده است‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ 80 ،‬میلیون دالر از صادرات اذربایجان ش��رقی به‬ ‫خوش��ه های صنعتی مستقر در ش��هرک های صنعتی‬ ‫مربوط اس��ت ب��ه گونه ای که س��ال گذش��ته میزان‬ ‫صادرات این استان ‪ 2‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر بود‬ ‫ک��ه از این میزان ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر مربوط به صنایع‬ ‫کوچ��ک و‪ ۸۰‬میلیون دالر ان از طریق خوش��ه های‬ ‫صنعتی مس��تقر در ش��هرک های صنعتی بوده است‪.‬‬ ‫نجاتی یاداوری کرد‪ :‬س��ال ‪ ۹۶‬با همکاری س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ش��هرک صنعتی در استان‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬ضریب تبدیل جوازهای تاسیس به‬ ‫پروانه بهره برداری به ‪ ۷۲‬درصد رس��ید‪ ،‬در حالی که‬ ‫ضریب تبدیل جواز تاس��یس به پروانه بهره برداری در‬ ‫س��ال ‪ ۴۵ ،۹۵‬درصد و در س��ال ‪ ۱۵ ،۹۴‬درصد بوده‬ ‫است و بیش��تر این واحدها در ش��هرک های صنعتی‬ ‫مستقر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫واحدهای صنعتی با همکاری سازمان های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با شرکت شهرک های صنعتی استانی‬ ‫ایجاد می شود اما همچنان در سطح کشور واحدهای‬ ‫تولیدی وجود دارد که هیچ تناس��بی با ظرفیت های‬ ‫منطق��ه ای و امای��ش س��رزمینی ندارد‪ .‬ایج��اد این‬ ‫واحده��ا با توجه به تجربه های قبل��ی همچنان ادامه‬ ‫دارد؛ واحدهایی که اگر بهره برداری ش��وند نیز کمتر‬ ‫از نیمی از س��ال بقا دارن��د و رو به تعطیلی می روند‪.‬‬ ‫در صورتی که متقاضیان راه اندازی واحدهای صنعتی‬ ‫دارای توجی��ه اقتص��ادی ممکن اس��ت نتوانند زمین‬ ‫مورد نیاز خود را تهیه کنند‪.‬‬ ‫امار های اعالمی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از وضعیت تولید در سال ‪ 96‬نشان داد‬ ‫تولید ‪ ۱۱‬کاالی منتخب صنعتی و معدنی اعم از خودرو‪ ،‬یخچال فریزر‬ ‫و ماشین لباسشویی در پایان سال گذشته نسبت به سال ‪ ۱۳۹۵‬افزایش‬ ‫یافته که دلیل افزایش هر یک اعالم شده است‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در سال‬ ‫گذش��ته برخی کاالهای منتخب صنعتی با روند رو به رشد تولید روبه رو‬ ‫ش��دند که این اتف��اق درباره هر یک از انها علت ی��ا علل خاصی دارد‪.‬بر‬ ‫اس��اس اطالعات اعالمی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬تولید خودرو‬ ‫براساس برنامه ریزی انجا م ش��ده در سال ‪ ۱۳۹۶‬و افزایش نسبی کیفیت‬ ‫و تقاضا با رشد ‪ ۱۳/۹‬درصدی روبه رو شده است‪.‬تولید ماشین لباسشویی‬ ‫و نیز یخچال فریزر به دلیل بهره برداری از دو خط تولید و فراهم ش��دن‬ ‫زمینه های حمایتی مناس��ب و سیاست راهبردی در زمینه تولید داخلی‬ ‫به ترتیب با رش��د ‪ ۵/۸‬و ‪ ۱۰/۲‬درصدی همراه ش��د ه است‪.‬علت افزایش‬ ‫تولید ‪ ۸/۷‬درصدی سنگ اهن‪ ،‬تبدیل واحدهای سنگ اهن به واحدهای‬ ‫ف��راوری ب��رای تولی��د ارزش افزوده بیش��تر و علت رش��د ‪ ۰/۷‬درصدی‬ ‫افزایش خط تولید یخچال فریزر ایرانی‬ ‫الس��تیک خودرو‪ ،‬ب��اال رفتن تقاضا و افزایش تولی��د بخش خودرو اعالم‬ ‫شده اس��ت‪.‬انواع کاغذ نیز با توجه به افزایش تولید کاغذ تیشو به میزان‬ ‫‪ ۹/۵‬درصد و همچنین افزایش تولید کاغذهای الینر و فلوتینگ به میزان‬ ‫‪ ۶۱‬درصد و نیز گش��ایش و افزایش تولید یک ش��رکت‪ ،‬در نهایت باعث‬ ‫فزونی تولید ‪ ۳۱/۹‬درصدی کل تولید شده است‪.‬‬ ‫کارت��ن با افزایش ‪ ۲۵/۸‬درص��دی به دلیل باال رفتن س��طح تقاضای‬ ‫مش��تری در طول دوره و تخته فیبر و ‪ MDF‬نیز به دلیل افزایش تقاضا‬ ‫در بازار جایگزینی محصول ‪ MDF‬با نئوپان روند رو به رشدی را پشت‬ ‫سر گذاشته است‪ .‬رش��د ‪ ۱۶/۱‬درصدی تولید سموم دفع افات نباتی به‬ ‫دلیل افزایش تقاضا در بخش کشاورزی‪ ،‬رشد ‪ ۳/۳‬درصدی روغن موتور‬ ‫و صنعت��ی تصفیه اول ب��ه دلیل افزایش تقاضا به نس��بت افزایش تولید‬ ‫خودرو و رشد ‪ ۲۴/۴‬درصدی تولید دوده به دلیل کاهش واردات دوده و‬ ‫رویکرد صادراتی برخی ش��رکت ها از دیگر عوامل رشد تولید محصوالت‬ ‫مورد اش��اره اس��ت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در پایان س��ال ‪ ۱۳۹۶‬نسبت به سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬ب��ه ترتیب ‪ ۹‬کاالی مختلف صنعت��ی و معدنی با کاهش تولید و‬ ‫‪ ۱۱‬کاالی منتخ��ب صنعتی و معدنی با افزایش تولید روبه رو ش��دند که‬ ‫بنابر اطالعات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هر یک از این دو مسئله به‬ ‫دالیل مختلفی رخ داده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!