روزنامه گسترش صنعت شماره 412 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 412

روزنامه گسترش صنعت شماره 412

روزنامه گسترش صنعت شماره 412

‫صنعت خودرو‬ ‫در جاده های مه الود‬ ‫تحقق شعار سال‬ ‫نیازمند نوسازی خط تولید‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2385‬‬ ‫تولیدکنندگان کاغذ‬ ‫فراموش شدند‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪2‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 412‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫«یاور» و« دادور» کجای حمایت‬ ‫از صنایع هستند؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 18‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫کفش ایرانی دهان بـاز کرد‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اسیب پذیری صنعت چرم و تولید کیف و کفش نشان داد‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪ 4 1397‬شوال ‪ 18 1439‬ژوئن ‪ 2018‬شماره ‪ 412‬پیاپی ‪2385‬‬ ‫گزارش تحلیلی‬ ‫تحقق شعار سال‬ ‫نیازمند نوسازی خط تولید‬ ‫‹ ‹کاهش هدررفت انرژی با نوسازی خط تولید‬ ‫یکی از پژوهش��گران بخش صنعت با بی��ان اینکه افزایش‬ ‫به��ره وری در حوزه تولید که یکی از مهم ترین راه های تحقق‬ ‫ان‪ ،‬نوسازی ماش��ین االت واحدهای صنعتی است‪ ،‬شاه کلید‬ ‫تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬ب��ه ایرنا گفت‪ :‬با این سیاس��ت می توان از‬ ‫هدر رفت ساالنه میلیاردها ریال هزینه در بخش انرژی کشور‬ ‫جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫علیرضا باباخان گفت‪ :‬اگر به مسئله بهره وری بیش از پیش‬ ‫توجه شود‪ ،‬می توانیم از اعتبارات این بخش که بیش از ‪۱00‬‬ ‫میلیارد دالر در س��ال اس��ت برای تجهیز و نوس��ازی صنایع‬ ‫کشور و همچنین ایجاد اشتغال بیشتر در این بخش استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬منافع اقتصادی ناشی از این اقدام می تواند بر‬ ‫کاهش بدهی های دولت و همچنین توانمند شدن واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک و متوس��ط و حتی ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫بسیار موثر باشد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬استفاده از ماشین االت‬ ‫جدید در واحدهای تولیدی کش��ور همچنین موجب کاهش‬ ‫هزینه تمام شده محصول و باال رفتن سطح رقابت پذیری ان با‬ ‫محصوالت مشابه خارجی می شود‪ .‬باباخان تصریح کرد‪ :‬زمانی‬ ‫که تولید باکیفیت داخلی با نرخ کمتری در بازار عرضه شود‪،‬‬ ‫اس��تقبال مردم برای خرید ان افزای��ش می یابد و به همین‬ ‫ترتیب‪ ،‬ش��رایط برای حض��ور موفق ش��رکت های ایرانی در‬ ‫فعالیت های اقتصادی بیش از گذشته فراهم می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بیش��تر واحدهای صنعتی فعال اس��تان از‬ ‫ظرفیت نیروی انسانی توانمند و کارشناس برخوردار هستند‬ ‫که با استفاده از این قابلیت در کنار تجهیزات مدرن صنعتی‪،‬‬ ‫می توان در مدت کوتاهی سهم ارزش افزوده اقتصادی استان‬ ‫را به میزان قابل توجهی افزایش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹دستگاه های قدیمی را کنار بگذاریم‬ ‫مدیرعامل انجمن صنایع یکی از استان های صنعتی کشور‬ ‫نیز در این باره به ایسنا گفت‪ :‬برای تحقق شعار سال و حمایت‬ ‫از کاالی ایران��ی بای��د تجهی��زات و ماش��ین االت واحدهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬نوسازی و دستگاه های قدیمی کنار گذاشته شود‪.‬‬ ‫رستم سعدالهی گفت‪ :‬بیش��تر واحدهای صنعتی فعال در‬ ‫اس��تان سمنان کوچک است که به ماشین االت روز دنیا نیاز‬ ‫دارند و نوس��ازی خط تولید این واحدها بر تحقق شعار سال‬ ‫بسیار تاثیرگذار است‪ .‬وی افزود‪ :‬زمانی که واحدهای صنعتی‬ ‫به تجهیزات روز مجهز باش��ند می توانند در مدت کوتاهی و‬ ‫با صرف هزینه کمتری نس��بت به س��ایر واحدهای قدیمی‪،‬‬ ‫فراین��د تولید خود را به انجام رس��انند و همین نکته موجب‬ ‫ب��اال رفتن قابلی��ت رقابت پذیری ان��ان در بازارهای داخلی و‬ ‫بین المللی می شود‪ .‬این فعال صنعتی توضیح داد‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی که ش��کل ظاهری محصول اهمیت بس��یار زیادی در‬ ‫فرایند اس��تقبال مشتری از ان دارد‪ ،‬استفاده از دستگاه های‬ ‫بس��ته بندی جدید در واحدهای صنعتی استان یکی دیگر از‬ ‫پیش نیازهای حمایت از کاالی ایرانی است‪.‬‬ ‫سیدحسین میرشجاعیان‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫گ�روه صنع�ت‪ :‬ن��رخ تمام ش��ده در بخ��ش تولی��د از جمله‬ ‫شاخص هایی اس��ت که کارشناس��ان بخش صنعت معتقدند‬ ‫بیشترین تاثیر را بر رقابت پذیری دارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬کاهش‬ ‫ن��رخ تمام ش��ده به ق��درت رقابت پذیری می افزای��د و در این‬ ‫شرایط طبیعی است که طرف تقاضا نیز تمایل داشته باشد با‬ ‫صرف نرخ کمتر از بهترین محصول نسبت به مدل های مشابه‬ ‫در بازار استفاده کند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت»‪ ،‬نرخ تمام ش��ده تابعی از‬ ‫چند ش��اخص دیگر است که ماش��ین االت و فناوری تولید از‬ ‫مهم ترین انها به شمار می رود‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته به دلیل مش��کالتی ک��ه در بخش‬ ‫تامین مالی وجود داشت‪ ،‬بس��یاری از تولیدکنندگان موضوع‬ ‫نوس��ازی را به ناچار فراموش کرده و تنها به تامین سرمایه در‬ ‫گ��ردش پرداختند‪ .‬دولت نی��ز در چند مرحله تالش کرد تا با‬ ‫تسهیالت دهی نوسازی این مشکل را تا حدی برطرف کند اما‬ ‫بخش قابل توجهی از صنایع تس��هیالت نوسازی را هم صرف‬ ‫تامین سرمایه در گردش کردند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬باز هم گشایش‬ ‫چندانی در این حوزه رخ نداد‪.‬‬ ‫نوسازی ماشین االت فرسوده خط تولید صنایع کشور باهدف‬ ‫کیفیت بخشی محصوالت تولیدی‪ ،‬رقابت با بازارهای جهانی‪،‬‬ ‫کاهش ضایع��ات و هدررفت انرژی و ب��ازار مطمئن فروش و‬ ‫کاه��ش بیکاری با حمایت ه��ای دولتی و مش��ارکت واحدها‬ ‫امری اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬همچنین توس��عه و ایجاد اشتغال‬ ‫پای��دار در بخش صنایع در گرو تامین زیرس��اخت های الزم و‬ ‫نوسازی ماش��ین االت خط تولید برای پذیرش سرمایه گذاری‬ ‫و بهره گیری از س��امانه های به روز خدمات رسانی برای جذب‬ ‫فعاالن اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اخری��ن امار منتشر ش��ده از ط��رف مرکز ملی‬ ‫امار‪ ،‬ماش��ین االت خط تولید ح��دود ‪ ۶۵‬هزار واحد کوچک‬ ‫و متوس��ط کشور فرسوده بوده که این رقم معادل ‪ ۳0‬درصد‬ ‫از کل واحدهای تولیدی کش��ور اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬حدود ‪۲0‬‬ ‫درصد از ماش��ین االت خط تولید واحده��ای صنعتی بزرگ‬ ‫کشور فرس��وده بوده که این رقم به دلیل تحریم ها روز به روز‬ ‫در حال افزایش اس��ت‪ .‬بنابر پیش بینی کارشناس��ان در چند‬ ‫سال اینده روند فرسودگی ماشین االت خط تولید واحدهای‬ ‫صنعتی کشور به دلیل تحریم های اقتصادی در کشور افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫در دول��ت تدبیر و امید ماش��ین االت خ��ط تولید حدود ‪۶‬‬ ‫هزار واحد صنعتی کوچک‪ ،‬بزرگ و متوس��ط کشور نوسازی‬ ‫ش��د و برای اجرای این طرح به گفته مس��ئوالن‪ ،‬حدود ‪۳0‬‬ ‫هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است‪ .‬همچنین به گفته‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬برای نوسازی ماش��ین االت خط تولید واحدهای‬ ‫صنعتی کشور حدود ‪ ۷00‬هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است‪.‬‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫«گسترش صنعت» از تاثیر حمایت های دولت بر صنایع گزارش می دهد‬ ‫«یاور» و« دادور» کجای حمایت از صنایع هستند؟‬ ‫رفع مشکالت صنعتی به ترتیب تاثیرگذاری باشد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«دادور» و «ی�اور» عن�وان س�امانه هایی اس�ت ک�ه‬ ‫در هفت�ه گذش�ته ب�ا ه�دف حمای�ت از بخ�ش تولید‬ ‫بو کار راه ان�دازی ش�د‪ .‬ای�ن س�امانه ها پس از‬ ‫و کس� ‬ ‫راه ان�دازی با موج جدی انتقاد همراه ش�د‪ .‬بس�یاری از‬ ‫تولیدکنن�دگان معتقدند س�ازمان و نهادهای مرتبط با‬ ‫بو کار مش�کالت اصلی را فراموش‬ ‫بخش تولید و کس� ‬ ‫کرده و به رفع مش�کالت رده دوم و س�وم می پردازند‪.‬‬ ‫برخ�ی از کارشناس�ان نیز در این زمین�ه معتقدند هر‬ ‫ک�دام از س�ازمان ها و نهاده�ا بای�د به تناس�ب توان و‬ ‫وظایف سازمانی خود مشکالت موجود را برطرف کنند‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» در این گزارش به بررسی کارکرد‬ ‫ای�ن دو س�امانه پرداخته و نظر کارشناس�ان و فعاالن‬ ‫بخش صنعت را درباره کارکرد این سامانه ها جویا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹«دادور» و «یاور» راه اندازی شدند‬ ‫مع��اون اقتص��ادی وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی از‬ ‫طراحی پنجره واحد صدور مجوزهای کشور خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این سامانه با هدف حذف مجوزهای غیرضروری‬ ‫و الکترونیکی شدن امور راه اندازی می شود‪ .‬سیدحسین‬ ‫میرشجاعیان با بیان اینکه پنجره واحد مجوزهای کشور‬ ‫‪ ۳‬زیرسامانه دارد که اکنون تکمیل شده است‪ ،‬به ایرنا‬ ‫گف��ت‪ :‬همچنین س��امانه های «دادور» و «یاور» هفته‬ ‫گذش��ته به بهره برداری رسیدند‪ .‬س��امانه دادور امکان‬ ‫دریافت‪ ،‬انعکاس‪ ،‬پیگیری و رس��یدگی به شکایت های‬ ‫بو کار در کش��ور را فراهم‬ ‫متقاضی��ان مجوزهای کس�� ‬ ‫می س��ازد‪ .‬به این ترتی��ب‪ ،‬این متقاضی��ان در صورت‬ ‫رویارویی با مش��کل در فرایند صدور مجوز‪ ،‬می توانند‬ ‫از ای��ن طریق ش��کایت خود را مطرح کنن��د‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬س��امانه دادور در همه استان های کشور اجرا شده‬ ‫اس��ت و اکنون مردم می توانند ش��کایت های خود را در‬ ‫کسبو کار در ان ثبت‬ ‫ ‬ ‫زمینه تعلل در صدور مجوزهای‬ ‫و پیگیری کنند‪ .‬وی درباره س��امانه یاور نیز اظهارکرد‪:‬‬ ‫بو کار» به شمار‬ ‫این س��امانه «میز خدمت مشاوره کس ‬ ‫م��ی رود و می تواند متقاضیان ایجاد مش��اغل جدید را‬ ‫راهنمایی کند‪ .‬میرشجاعیان که مسئولیت مرکز پایش‬ ‫بو کار را نیز برعهده دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هدف اصلی‬ ‫کس�� ‬ ‫ما الکترونیکی ش��دن صدور مجوزهاست تا متقاضیان‬ ‫بدانند اگر مجوزی صادر نشده‪ ،‬به دلیل موافقت نکردن‬ ‫کدام نهاد بوده است‪ .‬معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫یاداور شد‪ :‬بر اساس بررسی های انجام شده‪ ۴۶ ،‬نهاد در‬ ‫بو کار در کشور مسئول هستند‬ ‫صدور مجوزهای کس�� ‬ ‫که متاس��فانه با هم در تعامل دو به دو قرار داشته و امور‬ ‫انها غیرالکترونیکی‪ ،‬دس��تی و کاغذی انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫نتیجه این ش��یوه ان است که امور صدور مجوز زمان بر‬ ‫شده و مردم بین نهادها پاسکاری می شوند‪.‬‬ ‫بو کار ایران‬ ‫‹ ‹افت رتبه کس ‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنع��ت» پروژه اس��تقرار و‬ ‫بو کار‬ ‫توس��عه مرکز ملی پیشخوان و پایش محیط کس ‬ ‫از طرح های اولوی��ت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫ب��رای اس��تقرار دولت الکترونیک اس��ت‪ .‬بهبود فضای‬ ‫بو کار از اهداف دولت تدبیر و امید بوده و سیاست‬ ‫کس ‬ ‫دول��ت یازدهم در حمایت از بخش خصوصی در مقابله‬ ‫با انحصار س��بب ش��ده رتبه ایران در شاخص سهولت‬ ‫بو کار در ایران از ‪ ۱۵۲‬در س��ال ‪۲0۱۳ ( ۹۱-۹۲‬‬ ‫کس�� ‬ ‫میالدی) به ‪ ۱۲0‬در پایان دولت یازدهم بهبود یابد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی‬ ‫بو کار ایران‪ ،‬این رتبه به ‪ ۱۲۴‬افت کرده‬ ‫از فضای کس�� ‬ ‫که دلیل ان تالش بیش��تر سایر کشورها در این زمینه‬ ‫و سرعت مناسب تر انها برای تغییر ساختارها و روندها‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت واقعی را حل کنیم‬ ‫محم��ود نجفی س��هی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع اتاق‬ ‫بازرگانی تهران درباره تاثیر این س��امانه بر رش��د تولید‬ ‫کشور به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬نرم افزار هایی که برای‬ ‫این س��امانه ها نوشته می ش��ود باید از طرف کارشناسان‬ ‫تایید شود‪ .‬برخی از این نرم افزارها بخش تولید را از گذار‬ ‫سنت به مدرنیته پشیمان می کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه باید در نظر داشت که راه اندازی‬ ‫ای��ن س��امانه ها اولوی��ت کنونی بخش صنع��ت و تولید‬ ‫نیس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این موضوع می تواند تاثیر داش��ته‬ ‫باش��د ام��ا در رده های��ی پایی��ن تاثیر دارد‪ .‬کس��ی که‬ ‫می خواهد کارخانه ای راه اندازی کند امید دارد و می تواند‬ ‫این بروکراس��ی ها را به هر حال تحمل کند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫مشکل امروز نبود امید در بخش تولید است‪.‬‬ ‫نجفی س��هی با اش��اره ب��ه اینکه بخش تولید بس��یار‬ ‫اس��یب پذیر شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر به مشکالت واقعی‬ ‫بخش تولید رس��یدگی ش��ده بود‪ ،‬امروز خروج امریکا از‬ ‫برجام کش��ور را دچار هیچ خطر ی��ا تهدیدی نمی کرد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬در س��ال های گذش��ته واردات را تس��هیل‬ ‫ک��رده و ب��ا قاچاق نیز به طور واقعی مبارزه نکردیم‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس صنع��ت با انتقاد از هم��کاری ایران و ترکیه‬ ‫افزود‪ :‬زمینه س��ازی هایی برای همکاری با ترکیه شد اما‬ ‫این زمینه سازی ها بخش صنعت و تولید را فلج می کند‪.‬‬ ‫واردات م��ا از ترکی��ه با صادرات ما به ترکیه به هیچ وجه‬ ‫قابل مقایسه نیست‪ .‬امروز طرف ترک مصالح ساختمانی‪،‬‬ ‫خودرو‪ ،‬پوشاک و بسیاری از محصوالت دیگر را با تعرفه‬ ‫ترجیحی وارد ایران می کند‪ .‬این در حالی است که مسیر‬ ‫تولیدکننده برای صادرات به ترکیه بس��یار سخت است‬ ‫و ترکی��ه حاضر به پذیرش محصوالت ایرانی نمی ش��و د‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۲‬میلیارد دالر واردات از ترکیه داشتیم‪.‬‬ ‫این در حالی بود که تولید کنندگان ما فقط ‪ ۳0‬میلیون‬ ‫دالر صادرات به این کش��ور داشتند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بخش‬ ‫عم��ده ای از صادرات هم خام فروش��ی ب��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مش��کالتی که امروز بخش تولید با ان درگیر اس��ت به‬ ‫س��ادگی برطرف نمی ش��ود و بهتر است تمرکز اصلی بر‬ ‫مشکالت واقعی در بخش تولید باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر مشکالت سازمانی‬ ‫ارمان خالقی‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران درباره سامانه های دادور و یاور به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬حمایت های دولت از بخش تولید و صنعت‬ ‫را نباید به طور س��یاه و س��فید دید‪ .‬هر چند انتقادهایی‬ ‫به عملکرد این سامانه ها و لزوم راه اندازی انها وارد است‬ ‫اما باید به حوزه اختیار و وظایف سازمان ها و نهادها هم‬ ‫توجه کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬این س��امانه ها در حالی راه اندازی‬ ‫ش��دند که بخش های تولید و صنعت با مشکالت بسیار‬ ‫جدی روبه رو هستند اما توان سازمانی که این سامانه ها‬ ‫را راه اندازی کرده در حد همین س��امانه ها اس��ت‪ .‬امروز‬ ‫در کش��ور مش��کل بهره وری داریم‪ .‬ایا می توان از بانک‬ ‫مرکزی توقع داشت مشکل بهره وری را برطرف کند؟ به‬ ‫هیچ وجه این طور نیست‪ .‬اگر هر سازمان و نهادی به حل‬ ‫مش��کالت حوزه خود بپردازد به یقین شاهد رشد کشور‬ ‫در عرصه صنعت و اقتصاد خواهیم بود‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫صنعت با بیان اینکه کشور به طور جدی در حوزه صدور‬ ‫مجوزها با مشکل و بروکراسی روبه رو است‪ ،‬گفت‪ :‬ما در‬ ‫صدور مجوزها مشکالت جدی داریم و باید این مشکالت‬ ‫در کنار یکدیگر برطرف ش��وند‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬برخی از‬ ‫مش��کالت مخل و مزاحم تولید هستند که انها هم باید‬ ‫برطرف ش��وند‪ .‬طبیعی است که برخی از این مشکالت‬ ‫درصد بیش��تری را به خود اختصاص می دهند و برخی‬ ‫درصد کمتری را‪ ،‬اما در هر حالت هر کس باید در حوزه‬ ‫کاری خ��ود مش��کالت را برطرف کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫سامانه شاید مشکالت رده دوم و سوم را برطرف کند اما‬ ‫در حوزه مش��خص خودش مشکالتی را برطرف می کند‬ ‫که باید رفع شوند‪.‬‬ ‫رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا درباره مشکالت موجود در حوزه کاغذ روزنامه توضیح داد‬ ‫فضاسازی برای واردات باعث شد تولیدکنندگان کاغذ فراموش شوند‬ ‫کاغ��ذ روزنامه در ماه های گذش��ته دچار مش��کالت‬ ‫بسیاری شد‪ .‬وضعیت ارز و مشکالت تولید باعث شد تا‬ ‫این محصول در مقایس��ه با س��ال گذشته به بیش از دو‬ ‫برابر ارزش ریالی برسد‪ .‬در این راستا‪ ،‬رییس سندیکای‬ ‫تولیدکنندگان کاغذ و مقوا توضیح هایی داد تا ش��رایط‬ ‫این صنعت و محصول در کشور شفاف شود‪.‬‬ ‫رییس س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا گفت‪:‬‬ ‫نرخ کاغذ روزنامه متاثر از نرخ ارز و برخی سوء استفاده ها‬ ‫در این زمینه در یک س��ال گذش��ته ‪ ۱۰۰‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬ابوالفضل روغنی گلپایگانی‬ ‫افزود‪ :‬تا حدود ‪ ۲‬سال پیش نرخ هر کیلو کاغذ روزنامه‬ ‫داخلی ‪ ۱۸‬هزار ریال و کاغذ خارجی ‪ ۲۵‬هزار ریال بود‬ ‫اما امروز دیگر کاغذ روزنامه در داخل تولید نمی ش��ود‬ ‫و به��ای هر کیلو کاغذ خارجی به ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ریال‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در حالی که در بس��یاری‬ ‫از کش��ورهای جه��ان از بدتری��ن کیفی��ت کاغذ برای‬ ‫روزنامه ها استفاده می شود (به دلیل عمر یک روزه ان)‪،‬‬ ‫در ایران عکس ان صادق اس��ت و بهترین نوع کاغذ را‬ ‫مص��رف می کنی��م‪ .‬روغنی ادام��ه داد‪ :‬این وضعیت در‬ ‫زمینه کاغذ مورد اس��تفاده برای کتاب های درس��ی (با‬ ‫عم��ر ‪ ۹‬ماهه) نیز وجود دارد و نیازمند «تغییر فرهنگ‬ ‫مصرف کاغذ» هس��تیم‪ .‬وی به «حال بد» کاغذ تحریر‬ ‫نیز اش��اره و اظهار کرد‪ :‬ش��اید مقصر این موضوع همه‬ ‫م��ا باش��یم که فض��ا و امکانات را ب��رای واردات هر چه‬ ‫بیشتر فراهم کردیم و تولیدکنندگان داخلی‬ ‫را نادیده گرفتیم؛ هر چند تولیدکنندگان نیز‬ ‫به مقوله های نرخ و کیفیت توجهی نداشتند‪.‬‬ ‫ریی��س س��ندیکای تولیدکنن��دگان‬ ‫کاغ��ذ و مقوا خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مهم ترین‬ ‫مصرف کنن��دگان کاغ��ذ تحریر در کش��ور‪،‬‬ ‫جامعه ناشران با حدود ‪ ۲۰۰‬هزار تن مصرف‬ ‫اموزشو پرورش ب��ا ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬هزار تن مصرف‬ ‫ ‬ ‫س��االنه‪،‬‬ ‫ساالنه و مراکز تایپ‪ ،‬تکثیر و کپی هستند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در زمینه کاغذ روزنامه‪ ،‬اگر به صنایع‬ ‫داخلی کمک کرده بودیم فقط استان مازندران می تواند‬ ‫همه نیاز س��االنه ‪ ۷۰‬هزار تنی کش��ور را تامین کن د اما‬ ‫افزای��ش نرخ دالر و ب��ه دنبال ان مواد اولیه و در مقابل‬ ‫انتظ��ار ف��روش ارزان تر تولیدات‪ ،‬رغب��ت تولید در این‬ ‫زمینه را از بین برده اس��ت‪ .‬رییس کمیس��یون صنایع‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران با اشاره‬ ‫دوباره به شرایط رو به وخامت کاغذهای تحریر و روزنامه‬ ‫در کش��ور‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬صنایع کاغذ س��ازی به ش��دت‬ ‫س��رمایه بر بوده و حاشیه س��ود ان در خوشبینانه ترین‬ ‫حالت ‪ ۱۰‬درصد اس��ت و بر این اساس بخش خصوصی‬ ‫نیز تمایل چندانی برای ورود به این بخش ندارد‪.‬‬ ‫وی شبکه های توزیع ناقصی که در کشور وجود دارد‬ ‫را به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مشکل س��از در این‬ ‫زمینه برش��مرد که س��بب افزایش سرسام اور قیمت ها‬ ‫می ش��ود‪ .‬روغنی گلپایگان��ی در ادامه یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬مص��رف کاغذ بس��ته بندی در کش��ور‬ ‫نزدیک به ‪ ۹۰۰‬هزار تن در س��ال اس��ت‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در بخ��ش کاغذ تحریر و‬ ‫روزنامه ساالنه ‪ ۳۸۰‬هزار تن کاغذ مورد نیاز‬ ‫اس��ت که در روزهای انتخابات ‪ ۱۲۰‬هزار تن‬ ‫کاغذ به این میزان افزوده می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به توس��عه فضا و رسانه های مجازی در‬ ‫س��ال های گذشته‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بر اس��اس امار‪ ،‬در سال‬ ‫‪ )۲۰۱۵( ۱۳۹۴-۹۵‬این موضوع به کاهش ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تنی کاغذ در جهان منجر شده و در ایران مصرف کاغذ‬ ‫روزنام��ه را به س��االنه ‪ ۷۰‬هزار تن کاهش داده اس��ت‪.‬‬ ‫رییس س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا گفت‪ :‬در‬ ‫حالی که نیاز س��االنه کاغذ بس��ته بندی ‪ ۹۰۰‬هزار تن‬ ‫اس��ت‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن ظرفیت در سال های‬ ‫گذش��ته ایجاد ش��ده؛ یعنی حدود ‪ ۲‬میلیون تن مازاد‬ ‫ظرفیت در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سال گذشته با صادرات ‪ ۱۰۰‬هزار تن کاغذ‬ ‫بسته بندی‪ ،‬بهترین سال پس از انقالب را در این زمینه‬ ‫پشت سر گذاشتیم و امسال برای صادرات ‪ ۲‬برابری ان‬ ‫برنامه ریزی شده است که فقط در ‪ ۳‬ماه نخست امسال‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬هزار تن صادرات داشته ایم‪.‬‬ ‫روغنی گلپایگان��ی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا راه ان��دازی برخی‬ ‫واحدها در مش��هد‪ ،‬ابه��ر و کرمان‪ ،‬کاغذ بس��ته بندی‬ ‫ایرانی با استاندارد‪ ،‬کیفیت و نرخ مطلوب به کشورهای‬ ‫اروپایی (از جمله انگلس��تان)‪ ،‬چین‪ ،‬اس��یای شرقی و‬ ‫افریقا صادر شد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬سرانه کاغذ بسته بندی‬ ‫در ایران ‪ ۲۲‬کیلوگرم بوده که در مقایس��ه با متوس��ط‬ ‫جهانی (‪ ۵۵‬کیلوگرم) بس��یار پایین اس��ت؛ این عدد در‬ ‫امریکا ‪ ۱۵۵‬کیلوگرم و در کشورهای اسکاندیناوی ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلوگرم برای هر فرد است‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران‪ ،‬علت این موضوع‬ ‫را مزیت کش��ور در تولید محصوالت پتروشیمی عنوان‬ ‫کرد که جایگزین محصوالت کاغذی شده در حالی که‬ ‫زیان های استفاده از محصوالت پتروشیمی در سالمت‬ ‫انس��ان و همچنین مضرات ان برای محیط زیست ثابت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫روغنی گلپایگانی ادامه داد‪ :‬با وجود ‪ ۳‬کارخانه تولید‬ ‫کاغ��ذ تحریر که تامین کننده س��االنه ‪ ۱۵۰‬هزار تن از‬ ‫نیاز کش��ور اس��ت‪ ،‬ب��ه واردات ‪ ۲۳۰‬هزار ت��ن از ان در‬ ‫س��ال نیازمندیم که عمده ان از اندونزی‪ ،‬مالزی‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫جمهوری کره‪ ،‬فنالند و ایتالیا وارد می شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬دولت در هفته های گذش��ته برای‬ ‫تخصی��ص ‪ ۱۳۰‬میلی��ون دالر ب��ا نرخ‪ ۴‬ه��زار و ‪۲۰۰‬‬ ‫توم��ان ب��رای کاغذ تحریر و کاغ��ذ روزنامه اقدام کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬همچنین مقرر ش��ده ما به التفاوت این نرخ ارز با‬ ‫دالر ‪ ۳‬ه��زار و ‪۸۰۰‬تومان��ی به تولیدکنندگان روزنامه‬ ‫بازگردانده شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪ 4 1397‬شوال ‪ 18 1439‬ژوئن ‪ 2018‬شماره ‪ 412‬پیاپی ‪2385‬‬ ‫خبر‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫بیانیه داد‬ ‫امین دلیری‬ ‫عکس‪:‬مهدی کاوه ای‬ ‫این سیاست ها بدون در‬ ‫نظر گرفتن برنامه های‬ ‫راهبردی توسعه ای‪،‬‬ ‫هرگز نتوانسته است‬ ‫به عنوان سیاست هایی‬ ‫با قوام تحقق یابد و به‬ ‫برنامه ای بلندمدت منجر‬ ‫شود که توسعه بنیادی‬ ‫فناوری صنعت خودرو‬ ‫در طراحی و ساخت را به‬ ‫دنبال داشته باشد‬ ‫گفت و گوی «گسترش صنعت» با رییس پیشین سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی‬ ‫صنعت خودرو در جاده های مه الود‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خ��روج امریکا از برجام با وج��ود پیش بینی هایی که در‬ ‫این باره می ش��د همکاری های بین المللی صنعت خودرو را‬ ‫با اما و اگرهایی روبه رو کرده اس��ت‪ .‬پژو و پژوس��یتروئن تا‬ ‫اطالع بعدی فعالیت خود را به تعلیق دراورده اند‪ .‬برخی از‬ ‫ش��رکای خارجی شرکت های خصوصی همکاری خود را با‬ ‫طرف ایرانی قطع کرده اند‪ .‬اما شنیده ها نشان می دهد تنها‬ ‫شرکت رنو همچون گذشته همکاری خود را ادامه می دهد‪.‬‬ ‫«گس��ترش صنعت» در سلس��له گزارش هایی به واکاوی و‬ ‫افت وخیزه��ای صنعت خودرو کش��ور پرداخته اس��ت‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬چالش ه��ا و فرصت های این صنعت مهم جهانی در‬ ‫گفت وگو با یکی از کارشناسان اقتصادی را می خوانید‪:‬‬ ‫‹ ‹فرصت سوزی صنعتگران‬ ‫امین دلیری‪ ،‬مدرس دانش��گاه خوارزمی درباره صنعت‬ ‫خودرو کش��ور گفت‪ :‬صنعت خودرو در ایران از بدو س��ال‬ ‫تولید ان(‪ )۱۳۴۷‬تا کنون دچار نوس��ان های خوش شانسی‬ ‫و بدشانس��ی های گوناگون ناش��ی از اعمال سیاس��ت های‬ ‫حمایت��ی و غیرحمایتی از س��وی دولت ه��ا در قبل و بعد‬ ‫از انقالب اس�لامی بوده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این سیاس��ت ها‬ ‫بدون در نظر گرفتن برنامه های راهبردی توسعه ای‪ ،‬هرگز‬ ‫نتوانس��ته است به عنوان سیاست هایی با قوام تحقق یابد و‬ ‫به برنامه ای بلندمدت منجر شود که توسعه بنیادی فناوری‬ ‫صنع��ت خودرو در طراحی و س��اخت را به دنبال داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬اعمال سیاست های تعرفه ای ‪ ۳۰۰‬درصدی حقوق‬ ‫ورودی و س��ود بازرگانی برای واردات خودرو های س��واری‬ ‫در سال های قبل از انقالب و محدودیت واردات خودرو در‬ ‫مقاطع مختلف به منظور حمایت از تولید داخلی و پرجاذبه‬ ‫بودن بازار داخلی از فرصت های صنعت خودرو در ایران بود‬ ‫اما به خوبی از ان استفاده نشد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫واردات بی روی��ه خودرو با تعرفه ه��ای پایین‪ ،‬چالش هایی‬ ‫را پی��ش روی صنع��ت خودرو در ایران ایجاد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫همان ط��ور که اش��اره ش��د‪ ،‬بازار خودرو در ای��ران یکی از‬ ‫پرجاذبه تری��ن بازارها از حیث اقبال تقاضا و رونق در همه‬ ‫مقاطع زمانی برای خودروهای تولید داخلی و وارداتی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این بازار پررونق‪ ،‬مطلوب سرمایه گذاران خارجی و‬ ‫ایران��ی و مطمع وارد کنندگان داخلی به منظور رس��یدن‬ ‫به حاش��یه سود باال اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬صرف نظر از ان کار‬ ‫اس��انی نخواهد بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬داشتن یک برنامه راهبردی‬ ‫توس��عه ای به منظور تنظیم و س��اماندهی تولید و واردات‬ ‫خودرو از حساسیت بسیاری برخوردار است‪ .‬این کارشناس‬ ‫اقتصاد ادامه داد‪ :‬دولت از نظر اعمال سیاست های حمایتی‬ ‫هدفمند و مجلس ش��ورای اس�لامی از نظر تقنین قوانین‬ ‫درس��ت در جهت تقویت و توس��عه تولی��د داخلی وظیفه‬ ‫سنگینی برعهده دارد‪ .‬وی با عنوان ارزیابی عملکرد صنعت‬ ‫خ��ودرو در ای��ران تصریح کرد‪ :‬با قدری تامل موش��کافانه‬ ‫مش��اهده می شود با وجود پیشینه صنعت خودرو در ایران‬ ‫و ب��ا وجود فرصت ه��ای منحصر به ف��رد‪ ،‬از جانب دولت ها‬ ‫و مجال��س تقنینی‪ ،‬خودروس��ازان داخل��ی به خوبی از ان‬ ‫اس��تفاده نکرده ان��د‪ .‬این امر باعث اس��یب پذیری صنعت‬ ‫خ��ودرو از تاثی��ر اتفاق ه��ا و حوادث درون��ی و بیرونی در‬ ‫شرایط کنونی شده است که باید به ان توجه کافی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چرایی اشفتگی بازار‬ ‫این هدف خواس��ته اس��ت بازار ملتهب و اشفته خودرو را‬ ‫ارام ب��ه وضعی��ت قبلی خود برگردان��د‪ .‬در این طرح فقط‬ ‫خودروهای س��واری تمام برقی (فول هیبریدی) از پرداخت‬ ‫عوارض حق��وق ورودی معاف هس��تند‪ .‬باقی خودروهای‬ ‫وارداتی بر اس��اس شاخص هایی مانند حج م موتور‪ ،‬میزان‬ ‫مصرف سوخت و میزان االیندگی به شکل پلکانی تا سقف‬ ‫‪ ۵۵‬درصد مشمول حقوق ورودی به همین میزان در سال‬ ‫‪ ۹۷‬خواهند شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ضم��ن انکه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مکلف اس��ت از سال ‪ ۹۷‬به شکل تدریجی به طور متوسط‬ ‫س��االنه بی��ن ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درص��د نرخ تعرفه حق��وق ورودی‬ ‫خودروهای سواری وارداتی را کاهش دهد به نحوی که در‬ ‫س��ال پایانی سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله (‪۱۴۰۴‬خورشیدی)‪،‬‬ ‫میزان حقوق ورودی خودروهای س��واری حد بیش��تر‪ ،‬به‬ ‫‪ ۲۰‬درصد برس��د‪ .‬این سیاست در قبال وضع تعرفه حقوق‬ ‫ورودی خودروهای س��واری از س��وی هیات وزیران اتخاذ‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در واقع‪ ،‬دولت را مکلف کرده نسبت به وضع‬ ‫تعرفه های اخیر تجدید نظر کند‪.‬‬ ‫دلیری در ادامه به واکاوی بازار خودرو پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫در ش��رایط کنونی چن��د اتفاق برای صنع��ت خودرو و به‬ ‫طورکلی برای بازار خودرو رخ داده اس��ت؛ وضع تعرفه های‬ ‫جدید از س��وی هیات وزیران‪ ،‬ط��رح تعیین ضوابط حقوق‬ ‫ورودی خودروه��ای س��واری وارداتی و س��اماندهی بازار‬ ‫خودرو از س��وی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تاثیر تحریم های‬ ‫جدی��د امریکا پ��س از خروج امریکا از برجام و تاثیر پذیری‬ ‫سرمایه گذاران خارجی از ان‪ ،‬همچنین تغییر و افزایش نرخ‬ ‫ارز رسمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫‹ ‹ملتهب کردن بازار از سوی دالالن‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دولت و مجلس ش��ورای اسالمی هر دو از‬ ‫دلیری در ادامه از دیدگاه تحلیل کارشناسانه و اقتصادی‬ ‫باب خیرخواهی مبادرت به ساماندهی بازار خودرو کرده اند‬ ‫گف��ت‪ :‬دو نکته مهم در طرح مصوب دولت و طرح مصوب‬ ‫ام��ا نتیجه ان موجب التهاب و به ه��م خوردن تعادل بازار‬ ‫مجلس شورای اسالمی وجود دارد؛ نخست در نگاه و هدف‬ ‫خودرو ش��ده اس��ت‪ .‬البته عوامل دیگری به عنوان عوامل‬ ‫قالب طرح دولت‪ ،‬توجه خود را به اهمیت ضریب دو شاخص‬ ‫اصلی‪ ،‬مقدم بر ورود دولت و مجلس‪ ،‬تاثیر بی بدیلی بر بازار‬ ‫تعیین کنن��ده حجم موتور و ارزش خودرو متمرکز کرده و‬ ‫خودرو داش��ته اند؛ اموری مانند وضع تحریم های جدید از‬ ‫خواسته است در ورود خودروهای لوکس محدودیت ایجاد‬ ‫س��وی امریکا و گمانه زنی های درس��ت و نادرست از اینده‬ ‫کن��د‪ .‬در ضمن‪ ،‬با وضع تعرف��ه جدید بر تمام خودروهای‬ ‫ب��ازار خودرو و افزایش نرخ ارز رس��می‪ ،‬نقش پیش��تاز بر‬ ‫واردات��ی‪ ،‬از تولی��د داخلی حمایت کند ام��ا در عمل‪ ،‬این‬ ‫اش��فتگی بازار خودرو داشته اس��ت‪ .‬مجموعه این عوامل‬ ‫اهداف به درس��تی محقق نشده اس��ت زیرا در نرخ حقوق‬ ‫س��بب شد مشکالت بی شمار و سر درگمی در بازار خودرو‬ ‫ورودی خودرو های س��واری لوکس‪ ،‬تغییرات محس��وس‬ ‫پدی��د ای��د و هدف اصلی از دید دول��ت و مجلس که تنها‬ ‫و معن��اداری حاصل نش��ده اس��ت‪ ،‬ضمن اینک��ه برخی از‬ ‫ساماندهی بازار خودرو را دنبال می کردند‪ ،‬گم شود‪.‬‬ ‫خودروهای وارداتی که با نرخ کمتر عرضه می شد با افزایش‬ ‫این کارشناس ارشد اقتصاد گفت‪ :‬در طرح دولت‪ ،‬تنظیم‬ ‫تعرف��ه حق��وق ورودی به این خودروه��ا طبقات جامعه با‬ ‫تعرفه واردات خودرو بر اساس حجم موتور و ارزش خودرو‬ ‫در امد پایین و متوس��ط در عمل از دور خرید خارج شدند‪.‬‬ ‫وارداتی بدون در نظر گرفتن اهداف بزرگتر مانند ایجاد روح‬ ‫ای��ن افزایش تعرفه بدون در نظر گرفتن اقش��ار کم در امد‬ ‫رقابت پذیری در تولی��دات داخلی و اعمال نرخ تعرفه های‬ ‫جامع��ه‪ ،‬اس��یب فراوانی به این قش��ر وارد‬ ‫س��نگین تر برای واردات خودروهای لوکس‬ ‫از جمله سیاس��ت های راهبردی دولت باید با قدری تامل موشکافانه اورد‪.‬‬ ‫وی درب��اره نکته دیگر نی��ز عنوان کرد‪:‬‬ ‫بیش��تر مورد توجه ق��رار می گرفت‪ .‬اصوال‬ ‫مشاهده می شود با‬ ‫اعمال سیاس��ت وضع تعرفه مناس��ب برای وجود پیشینه صنعت طرح مجلس شورای اسالمی از نظر حمایت‬ ‫از مصرف کننده درست مقابل مصوبه دولت‬ ‫واردات باید با محاس��بات دقیق ماتریس��ی‬ ‫خودرو در ایران و‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬در واق��ع‪ ،‬مقاب��ل ط��رح دولت‬ ‫انج��ام پذیرد تا تاثی��رات متقابل ان بر هر‬ ‫با وجود فرصت های‬ ‫ی��ک از متغیر های مرتبط مورد محاس��به منحصر به فرد‪ ،‬از جانب خواسته است بازار پر التهاب افزایش مداوم‬ ‫دولت ها و مجالس‬ ‫نرخ خودروهای وارداتی را که در مواقعی تا‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به طرح های مصوب مجلس تقنینی‪ ،‬خودروسازان دو براب��ر نرخ قب��ل از مصوبه دولت افزایش‬ ‫شورای اسالمی اشاره کرد و گفت‪ :‬در طرح به خوبی از ان استفاده یافته بود‪ ،‬تعدیل کند اما چون همه عوامل‬ ‫نکرده اند‬ ‫مرتب��ط به افزایش نرخ خودروهای وارداتی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬بیشتر تحدید و‬ ‫مورد شناسایی دقیق قرار نگرفته بود‪ ،‬اثرات‬ ‫کاهش نرخ تعرفه ها را نش��انه رفته است‪ .‬با‬ ‫تعدیل��ی کمی بر بازار خودرو گذاش��ت‪ ،‬ضمن اینکه ورود‬ ‫خودروهای لوکس را با حقوق ورودی کمتر تسهیل کرد و‬ ‫توجه حمایتی کمتری به خودروهای تولید داخلی شد‪ .‬این‬ ‫طرح مورد انتقاد بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران قرار‬ ‫گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬اما س��ایر عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ‬ ‫خودروهای وارداتی مانند افزایش نرخ رسمی ارز و تشدید‬ ‫تحریم های س��ختگیرانه از س��وی امریکا پس از خروج از‬ ‫برج��ام و وج��ود التهاب و اش��فتگی بر بازار خ��ودرو راه را‬ ‫برای س��وداگران و دالالن که همیشه از اب گل الود ماهی‬ ‫می گیرند‪ ،‬هموار کرده که سبب شده این فضا را ملتهب تر‬ ‫از واقعیت نشان دهند و بر این فضای مه الود و خاکستری‪،‬‬ ‫نااطمینانی از اینده را دامن زدند در صورتی که کش��ور در‬ ‫ش��رایط بهتری نس��بت به دوره قبل از برجام قرار داشت‪.‬‬ ‫هن��وز کش��ورهای اروپایی درگیر با برج��ام‪ ،‬از همراهی با‬ ‫امری��کا خودداری ک��رده و در پی راه چاره در کم اثر کردن‬ ‫تحریم های یک جانبه امریکا هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار پیشنهادی به دولت‬ ‫دلی��ری ب��رای برون رفت از وضعیت موج��ود دو راهکار‬ ‫ب��ه دولت پیش��نهاد داد و گفت‪ :‬در ای��ن میان دولت ایران‬ ‫باید دو کار انجام دهد؛ نخست باید شرکای راهبردی خود‬ ‫را انتخاب کند و با ایجاد س��رمایه گذاری های مش��ترک با‬ ‫ش��رایطی که بتوان نیمی از تولیدات را به خارج از کش��ور‬ ‫صادر کرد زمینه اشتغالزایی برای جویندگان کار را فراهم‬ ‫کرده و اطمینانی برای سرمایه گذار خارجی ایجاد کند که‬ ‫با وجود محدودیت ها بهترین بازار در خاورمیانه و با توجه‬ ‫به جمیع جهات و امکانات‪ ،‬جایگاه مناسبی برای تولید کاال‬ ‫به منظور صادرات باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دوم اینکه بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران چاره اندیش��ی کن��د تا از کاهش م��داوم ارزش پول‬ ‫ملی جلوگیری ش��ود‪ .‬مهار تورم و افزایش برابری نرخ ارز‬ ‫خارجی‪ ،‬موجب افزایش نرخ تمام ش��ده کاالهای داخلی و‬ ‫کاهش قدرت خرید قشر کم درامد و متوسط جامعه خواهد‬ ‫شد؛ برگشت به عقب در برابری نرخ ارز مورد انتظار است تا‬ ‫از توفانی که موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد‬ ‫شد جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫گاهی بخشی از مدیریت کشور به گونه ای عمل می کند‬ ‫که باید گفت تصمیم گیر در دقیقه ‪ ۹۰‬است‪.‬‬ ‫ب��رای حرکت رو به جلو منتظر همراهی دیگران اس��ت‬ ‫در حال��ی ک��ه باید با تقوی��ت نقاط قوت خود و پوش��ش‬ ‫نقاط ضعف ش��رایط را به گونه ای رقم بزند که شرکت های‬ ‫خارجی خود برای امدن و ماندن در بازار ایران اظهار تمایل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نمی توان همیش��ه منتظر خط��ای دیگران بود تا به نفع‬ ‫خود استفاده کرد یا تصمیم ها را به قدری به تعویق انداخت‬ ‫و در لحظه های پایانی ناگزیر به اتخاذ تصمیمی بود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/605/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪32/710/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫‪52/000/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪38/500/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪389/900/000‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫‪209/000/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪167/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل نیوفیس کیو ال‬ ‫‪319/000/000‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫کیا سورنتو ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪303/572/000‬‬ ‫‪58/090/000‬‬ ‫‪79/000/000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫‪54/802/000‬‬ ‫‪65/500/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫‪39/960/000‬‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪54/364/000‬‬ ‫‪49/800/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫توقف فروش‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪104/313/000‬‬ ‫‪150/000/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪28/965/000‬‬ ‫‪29/800/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪161/305/000‬‬ ‫‪21/473/000‬‬ ‫‪74/952/000‬‬ ‫‪250/000/000‬‬ ‫‪21/800/000‬‬ ‫‪85/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫کیا کارنز‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ‪۳‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪224/570/000‬‬ ‫‪250/416/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫‪249/428/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪395/000/000‬‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫‪395/000/000‬‬ ‫‪364/000/000‬‬ ‫‪115/000/000‬‬ ‫‪281/000/000‬‬ ‫‪430/000/000‬‬ ‫‪520/000/000‬‬ ‫‪250/000/000‬‬ ‫عرض��ه محدود خودرو از س��وی ش��رکت های نمایندگی به‬ ‫دلیل تامین نش��دن موجودی کاال موج��ب فراهم امدن فضای‬ ‫سوء اس��تفاده دالالن از وضعیت کنونی ش��ده است‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس انجمن واردکنندگان خودرو با انتش��ار بیانیه ای درباره‬ ‫اتفاق ه��ای اخیر بازار خودرو اعالم ک��رد‪ :‬انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو از جمله تشکل های مردم نهاد و برخاسته از هم اندیشی‬ ‫و هم افزایی در بخش خصوصی با رسالت دفاع از حقوق مشروع‬ ‫و قانون��ی واردکنندگان خودرو اس��ت که ضم��ن جلوگیری از‬ ‫تضییع حقوق مشتریان و مشورت دهی به مسئوالن در موضوع‬ ‫تخصص��ی واردات خ��ودرو با حفظ مصالح نظ��ام و اقتدار ملی‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫در روزهای گذش��ته افزایش افسار گس��یخته نرخ خودرو‪ ،‬از‬ ‫جمله خودروهای وارداتی موجب��ات کدورت خاطر هم میهنان‬ ‫را فراهم اورده و هجمه سازمان یافته ای علیه فعاالن این حوزه‬ ‫اقتصادی را رقم زده است و مسئولیت این نابسامانی و گرانی را‬ ‫متوجه همکاران و اعضا این انجمن دانسته است‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که اتفاق های اخیر نه به س��ود ش��رکت های واردکننده‬ ‫خودرو و حتی خودروسازان بوده و نه به سود مصرف کنندگانی‬ ‫که این روزها گرفتار این نابسامانی شده اند‪.‬‬ ‫بن��ا بر مس��تندات و ش��واهد موج��ود‪ ،‬اتخ��اذ تصمیم های‬ ‫غیرکارشناس��ی بدون استفاده از مشورت و نظر این انجمن در‬ ‫ماه های پایانی س��ال ‪ ۱۳۹۵‬مش��کالت زیادی را در پی داشته‬ ‫که پیامدهای ان امروز دامنگیر بازار خودرو کشور شده است‪.‬‬ ‫حذف ش��رکت های غیرنمایندگی از گردونه واردات خودرو‬ ‫از یک س��و و بستن سایت ثبت سفارش در خرداد ‪ ۱۳۹۶‬برای‬ ‫ش��رکت های نمایندگی از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به مدت ‪ ۷‬ماه از مهم تری��ن تصمیم های ناگهانی بود که ضربه‬ ‫مهلکی بر پیکره بازار خودرو وارد کرد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬افزایش تعداد اس��قاط خودرو برای خودرو وارداتی‬ ‫از ‪ ۴‬به ‪ ۸‬دس��تگاه‪ ،‬باال رفتن استانداردهای خودرویی از ‪ ۵۱‬به‬ ‫‪ ۸۵‬مورد و جلوگیری از واردات خودروهای با ارزش بیش از ‪۴۰‬‬ ‫هزار دالر باعث تشدید فشارها بر بازار خودروهای وارداتی شد‪.‬‬ ‫به ای��ن تصمیم های غیرکارشناس��ی می ت��وان جلوگیری از‬ ‫واردات خودروهای دارای حجم موتور بیش از ‪ ۲۵۰۰‬سی سی‪،‬‬ ‫افزایش نرخ ارز‪ ،‬تخصیص نیافتن ارز به خودرو وارداتی‪ ،‬افزایش‬ ‫ن��رخ تعرفه های واردات خ��ودرو به طور متوس��ط ‪ ۴۰‬درصد‪،‬‬ ‫ ایج��اد موانع گمرک��ی در ترخیص کاال اع��م از پیش پرداخت‪ ،‬‬ ‫نپذیرفت��ن ضمانتنامه بانکی و دریافت نقدی وجوه برای خروج‬ ‫خ��ودرو از گم��رکات‪ ،‬افزایش ارز مبنا برای محاس��به حقوق و‬ ‫ع��وارض دولت��ی از ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تومان به ‪ ۴‬ه��زار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومان به معنی افزایش ‪ ۱۴‬درصدی تعرفه‪ ،‬اضافه شدن شدید‬ ‫هزینه های واردات براس��اس بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬را نیز اضافه‬ ‫کرد که در عمل‪ ،‬واردات خودرو به کش��ور را در ‪ ۲‬ما ه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به کمتر از ‪ ۳‬هزار دس��تگاه کاهش داده که خود‬ ‫عامل موث��ری بر افزایش نرخ خودروهای وارداتی و کاهش ‪۷۰‬‬ ‫درصدی واردات نس��بت به ماه های مش��ابه در س��ال گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که تصمیم های اتخاذ شده نتیجه ای جز کاهش‬ ‫ش��دید عرض��ه و افزایش هزینه ه��ای ش��رکت های نمایندگی‬ ‫خودرو و به دنبال ان‪ ،‬مصرف کننده نهایی را در بر نداشته است‪.‬‬ ‫بنابر تحقیقات علم��ی بین المللی‪ ،‬فقط افزایش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫تعرفه ه��ا کافی اس��ت تا افزای��ش ‪ ۷۰‬درصدی ش��اخص نرخ‬ ‫مصرف کننده را ش��اهد باش��یم‪ .‬حال اوضاع ایجادشده از سوی‬ ‫دس��ت اندرکاران امر نه تنها ش��رکت های عضو این انجمن را رو‬ ‫به سقوط کش��انده بلکه موجبات نارضایتی مشتریان را فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه عرضه مح��دود خودرو از س��وی‬ ‫ش��رکت های نمایندگی ب��ه علت تامین نش��دن موجودی کاال‬ ‫موج��ب فراهم امدن فض��ای سوءاس��تفاده دالالن از وضعیت‬ ‫کنونی ش��ده است به نحوی که با هجمه به فروش های محدود‬ ‫ش��رکت های نمایندگ��ی ضمن خرید محصول ب��ا نرخ مصوب‬ ‫ب��رای عرضه دوباره در بازار ب��ا قیمت های بیش از دو برابر نرخ‬ ‫نمایندگی اقدام می کنند‪.‬‬ ‫از انجا که ش��رکت های نمایندگی به دلیل حفظ اعتبار برند‬ ‫جهان��ی خود عرضه محصوالت خ��ود را (هرچند محدود) تنها‬ ‫بر اس��اس قیمت های مصوب و تثبیت ش��ده انج��ام می دهند‪ ،‬‬ ‫ب��ه هیچ وجه اتفا ق ه��ای اخیر و فضای حاکم ب��ر بازار خودرو‬ ‫را برنمی تابن��د و ان را ب��ه مثاب��ه افت بازار خ��ودرو ایران و از‬ ‫بین بردن اعتبار جهانی برندهای خودرویی در کش��ور به علت‬ ‫بی توجهی و بی تدبیری دست اندرکاران امر می دانند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬ضم��ن تقبی��ح عم��ل افراد س��ودجو از ش��رایط‬ ‫به وجود امده از هموطنان تقاضا می ش��ود ضمن تامل در خرید‬ ‫غیرضروری خودرو تا تثبیت و شفافیت بازار‪ ،‬تنها خودرو مورد‬ ‫نیاز خود را از طریق ش��رکت های نمایندگی و ش��بکه رس��می‬ ‫توزیع انها تهیه کنند تا با توجه به قول مس��اعد دولت مبنی بر‬ ‫بررسی فوری مشکالت این حوزه از بازار که از نظر این انجمن‬ ‫به راحتی قابل حل است دوباره عرضه متناسب با تقاضای بازار‬ ‫همچون گذش��ته انجام ش��ده و ضمن حذف بازار سیاه‪ ،‬امکان‬ ‫خدمت رس��انی به مردم ایران که شایسته و الیق بهترین ها در‬ ‫داش��تن خودرویی ایمن‪ ،‬روزامد و کم مصرف هس��تند را برای‬ ‫شرکت های نمایندگی واردات خودرو فراهم اورند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬خبرگزاری مهر‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 412‬پیاپی ‪2385‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 18‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت چرم در گیرودار قاچاق‬ ‫مواد اولیه و مواد ش��یمیایی مورد‬ ‫نیاز در صنع��ت چرم‪ ،‬کیف و کفش‬ ‫اکنون به سختی تهیه می شود‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن دلیل ک��ه نظ��ام ارزی‬ ‫نقل و انتق��ال پ��ول را نیز با مش��کل‬ ‫روبه رو کرده اس��ت‪ ،‬اکن��ون واردات‬ ‫ای��ن م��واد با ش��بکه بانک��ی انجام‬ ‫مسعود بنابیان‬ ‫می ش��ود ک��ه راه تامی��ن را ب��رای‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫تولید کننده دشوار کرده است‪.‬‬ ‫صنعت چرم‬ ‫به عن��وان مثال‪ ۹0 ،‬درصد کروم‬ ‫م��ورد نی��از این صنع��ت وارداتی از‬ ‫کش��ورهای ایتالیا و‪ ...‬اس��ت که نرخ ان ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۵00‬تومان‬ ‫ب��ود ام��ا اکنون به بیش از ‪ ۷‬ه��زار تومان در هر کیلو رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی است که تولید ان بسیار محدود است زیرا منشا‬ ‫داخلی نداشته و الزامات تولید کروم نیز وارداتی است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬کروم داخلی اکنون از کروم خارجی گران تر ش��ده‬ ‫اس��ت چراکه فضا برای س��ودجویان فراهم ش��ده و نظارتی بر‬ ‫فعالیت انها نمی ش��ود اما مش��کل صنعت چ��رم‪ ،‬کیف و کفش‬ ‫فقط تامین چس��ب و کروم و مواد ش��یمیایی نیست به طوری ‬ ‫که نرخ پوس��ت خام و ساالمبور نیز بدون دلیل منطقی افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫اکنون دول��ت اجبار به تحوی��ل ارز صادرکنندگان به نرخ ‪۴‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۲00‬توم��ان دارد و تولیدکنندگان را نی��ز به انجام ان‬ ‫اجبار می کند اما برای قاچاقچیان این اجبار وجود ندارد‪.‬‬ ‫اکنون پوست خام و ساالمبور ایرانی به خارج از کشور قاچاق‬ ‫می شود و شدت ان باعث شده تا قاچاق پوست خام از عراق نیز‬ ‫افزایش یابد‪ .‬این در حالی اس��ت که صادرات چرم و مصنوعات‬ ‫چرمی متوقف شده است‪.‬‬ ‫ضمن انکه نرخ پوس��ت خام در ب��ازار داخلی نیز افزایش ‪۵0‬‬ ‫درصدی داشته است این امر بر تولید مصنوعات چرمی و کاهش‬ ‫یافتن ان اثر مستقیم دارد‪.‬‬ ‫با وجود انکه این موضوع بارها عنوان شده است اما اراده قوی‬ ‫برای جلوگیری از قاچاق پوست خام وجود ندارد‪.‬‬ ‫در حال��ی که با توجه به ش��عار امس��ال مبنی ب��ر «حمایت‬ ‫از تولی��د کاالی ایران��ی» بای��د از قاچاق پوس��ت خ��ام به نفع‬ ‫تولی��د مصنوع��ات چرمی داخل��ی و رونق صنع��ت چرم‪ ،‬کیف‬ ‫و کف��ش جلوگیری ش��ود زیرا راه ه��ای قاچاق پوس��ت خام با‬ ‫ترانزیت از عراق به س��وی ترکیه مش��خص و قاب��ل جلوگیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫با انجام این کار به راحتی می توان از افزایش نرخ پوست خام‬ ‫و هزینه تمام ش��ده تولید مصنوعات چرم��ی در بازار داخلی نیز‬ ‫جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کفش ایرانی دهان بـاز کرد‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫هرچن��د ش��رکت امریکای��ی «نای��ک» ب��ه دلیل‬ ‫تحریم های جدیدی که از س��وی دولت امریکا وضع‬ ‫ش��ده به بازیکنان تیم ملی ایران کفش ورزشی نداد‬ ‫اما کفش ایرانی همواره یکی از محصوالت باکیفیت‬ ‫ای��ران بوده ک��ه هیچ گاه کیفی��ت ان قربانی کمیت‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫هرچن��د ب��ازار کفش دس��ت دوز در ای��ران هنوز‬ ‫جای��گاه وی��ژه ای دارد و به واس��طه بهره ب��رداری از‬ ‫دانشگاه تالش می کند تا جوانان را به سمت و سوی‬ ‫رون��ق و حفظ ای��ن صنعت هدایت کن��د اما کفش‬ ‫ماش��ینی نی��ز از این عرصه عقب نمان��ده و در حال‬ ‫جذب س��رمایه گذار خارجی و افزای��ش همکاری با‬ ‫خارجی ها است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬تولیدکنندگان از مش��کالت واردات‬ ‫مواد اولیه این صنعت که بیش��تر ان شیمیایی است‬ ‫گالی��ه دارن��د و دغدغه کاهش تولید بعد از ش��دت‬ ‫گرفت��ن تحریم ها برای این بخش از صنعت به وجود‬ ‫کنیم و این مسئله ضرورت یادگیری دانش و فناوری‬ ‫فروش کفش ملی از ماه های پایانی سال گذشته و راه اندازی پویش «حمایت از کاالی ایرانی»‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫برای متخصصان ایرانی را گوشزد می کند‪ .‬باید تالش‬ ‫بیش از ‪ ۴0‬درصد افزایش داش�ته اما تولیدکنندگان معتقدند ش�دت گرفتن تحریم ها ممکن‬ ‫رون��د تولید کیف و کف��ش و صنایعی که به این‬ ‫کنیم تا خودمان به این دانش برسیم‪.‬‬ ‫اس�ت تولید کفش ایرانی را در اینده با کاهش روبه رو کند‪ .‬این دغدغه از کمبود چس�ب های‬ ‫حوزه وابس��ته اس��ت‪ ،‬پیچیدگی ها و از طرفی تنوع‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫مورد استفاده در این صنعت اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی��ژه ای دارد؛ ب��رای تولید کفش از زی��ره گرفته تا‬ ‫ماش��ین االت م��ورد نی��از ای��ن صنعت ب��ه طور‬ ‫ای�ن چس�ب ها وارداتی بوده و اکن�ون در بازار کاهش یافته و تامی�ن ان برای تولیدکننده‬ ‫تودوزی و یراق کیف و‪ ...‬دس��تگاه ها و ماش��ین االت‬ ‫عمده از چین وارد می ش��ود‪ ،‬نمونه های داخلی این‬ ‫دشوار شده است‬ ‫ویژه ای در این صنعت وجود دارد و متخصصانی نیز‬ ‫ماش��ین االت نیز موجود اس��ت اما ایتالی��ا‪ ،‬المان و‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫س��وئیس از کش��ورهای برجس��ته تولیدکننده این‬ ‫که چسب یکی از انها است‪.‬‬ ‫ص��ادرات کفش بس��یار ان��دک اس��ت در حالی که‬ ‫ارتب��اط مس��تقیم کی��ف و کفش و ح��وزه چرم‬ ‫تجهیزات به شمار می روند‪.‬‬ ‫حسن زاده دلیر تاکید کرد‪ :‬شدت گرفتن تحریم ها‬ ‫می تواند س��هم باالیی داش��ته باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫موجب می ش��ود این امار را بدهیم که تنها در حوزه‬ ‫البته باید توجه داش��ت که دستگاه های المانی در‬ ‫ب��ر واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت چرم‪ ،‬کیف و‬ ‫ضعیف‬ ‫کف��ش‬ ‫ص��ادرات‬ ‫بخ��ش‬ ‫در‬ ‫ حاض��ر‬ ‫ل‬ ‫درحا‬ ‫چرم مصنوعی بیش از ‪ ۱۳۸‬کارخانه فعال هس��تند‬ ‫ه��ر دقیقه ‪ ۱۰۰۰‬زیره تولی��د می کنند در حالی که‬ ‫است‪.‬‬ ‫شده‬ ‫ ساز‬ ‫ل‬ ‫مشک‬ ‫کفش‬ ‫صادرات‬ ‫افغانس��تان‬ ‫و‬ ‫ع��راق‬ ‫ب��ه‬ ‫فق��ط‬ ‫و‬ ‫هس��تیم‬ ‫ک��ه البته درحال حاضر بخش زی��ادی رو به تعطیلی‬ ‫دس��تگاه های ایرانی در هر دقیق��ه ‪ ۳۰۰‬عدد تولید‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره انجمن صنف��ی صنایع چرم‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫رفته اند و بیش از ‪ ۶۰‬درصد چرم مصنوعی مورد نیاز‬ ‫می کنند؛ این یعنی دس��تگاه های ایرانی یک س��وم‬ ‫ایران با اش��اره به اینکه مواد اولیه ش��یمیایی مورد‬ ‫س��هم بازار ما درحال حاضر نزدیک به ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫بازار ایران وارد می ش��ود! ماشین االت و دستگاه های‬ ‫ظرفیت خارجی‪ ،‬توان تولید دارند‪.‬‬ ‫اس��تفاده در صنعت چرم دارای تاریخ مصرف است‪،‬‬ ‫دالر اس��ت در حالی که رقم و ارز اوری صادرات این‬ ‫م��ورد نیاز تولی��د نیز تا حدود زی��ادی از چین وارد‬ ‫ماشین االت ایرانی تولید ‪ PU‬حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ام��کان انبار کردن این م��واد اولیه بیش‬ ‫صنعت در دنیا ‪ ۱۲۰‬میلیارد دالر اعالم می ش��ود که‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تومان نرخ دارند در حالی که دستگاه المانی «ازما»‬ ‫از ‪ ۶‬ماه یا یک س��ال وجود ن��دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬ممکن‬ ‫در این میان سهم ایران بسیار اندک است‪.‬‬ ‫ش��رکت امریکایی بازیکنان ایرانی را تحریم کرده‬ ‫حدود ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬هزار یورو اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫اس��ت در اینده تولی��د محص��والت چرمی کاهش‬ ‫ریی��س اتحادیه کفش های ماش��ینی تهران ادامه‬ ‫اس��ت که ح��دود ‪ ۶۰‬درص��د بازیکن��ان حاضر در‬ ‫زیره کفش چینی از دس��تگاه ازما استفاده می کنند‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫داد‪ :‬ظرفیت س��رمایه گذاری در صنعت کفش وجود‬ ‫جام جهان��ی کفش های نایک را به پا کرده اند اما تیم‬ ‫به همی��ن دلیل تولیدکنندگان ایرانی توانایی رقابت‬ ‫حس��ن زاده دلیر همچنی��ن از دریاف��ت ع��وارض‬ ‫دارد و حمایت از این بخش می تواند ارز اوری خوبی‬ ‫ملی ایران‪ ،‬امکان چنین کاری ندارد‪.‬‬ ‫با انها را ندارند زیرا توان تولیدی انها با دستگاه های‬ ‫صادراتی نامناس��ب به عنوان عمده مشکالت موجود‬ ‫برای کش��ور داش��ته باش��د‪ .‬حتی تولی��دات صنایع‬ ‫این کارخانه که امروز ما را تحریم کرده‪ ۱۳ ،‬سال‬ ‫بهتر باالتر می رود‪.‬‬ ‫در صنع��ت چرم کش��ور گالی��ه و تاکید ک��رد‪ :‬این‬ ‫چرم��ی مانند کی��ف و کف��ش می توان��د جایگزین‬ ‫بعد از کفش ملی ایران تاسیس شده است!‬ ‫هم اکن��ون در زمین��ه تولید کف��ش‪ ،‬ایتالیا حرف‬ ‫جهت گیری دول��ت متناقض با روح تولید و در عین‬ ‫صادرات نفتی باشد‪.‬‬ ‫مس��ئوالن معتقدند فروش کف��ش ملی از ماه های‬ ‫نخس��ت را می زند و ب��ا بیش از ‪ ۴۰‬ی��ورو برای هر‬ ‫حال مشوق خام فروشی است‪.‬‬ ‫اژدرک��ش اف��زود‪ :‬در ای��ن صنع��ت ظرفی��ت و‬ ‫پایانی سال گذش��ته و راه اندازی پویش «حمایت از‬ ‫جف��ت کفش باالترین ن��رخ را در دنیا و بیش��ترین‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تمامی ماش��ین االتی که برای تولید‬ ‫فرصت ه��ای کاری خوب��ی وجود دارد ک��ه می تواند‬ ‫کاالی ایران��ی» بی��ش از ‪ ۴0‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫ارزش افزوده را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬این رقم در ایران‬ ‫چرم به کار می رود‪ ،‬فرس��وده است و مواد شیمیایی‬ ‫ارزاوری زیادی برای کش��ور داش��ته باشد و نیازمند‬ ‫اما تولیدکنندگان معتقدند ش��دت گرفتن تحریم ها‬ ‫حدود ‪ ۴‬یورو است‪.‬‬ ‫که برای صنعت چرم وارد می ش��ود نخست در ورود‬ ‫فناوری و ماشین االت جدید این صنعت هستیم‪.‬‬ ‫ممکن است وضعیت تولید کفش ایرانی را در اینده‬ ‫به عبارتی‪ ،‬ایتالیا ‪ ۱۰‬برابر رش��د قیمتی نسبت به‬ ‫بین ‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۴۰‬درصد عوارض و حدود‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در زمین��ه تولید کفش‬ ‫با کاه��ش روبه رو کند‪ .‬ای��ن دغدغه از‬ ‫تولیدات ایران دارد زیرا در ایتالیا تولید‪،‬‬ ‫‪ ۹‬درصد ارزش افزوده برای ان محاسبه‬ ‫درحال حاض��ر ایتالیا حرف نخس��ت را‬ ‫کمبود چس��ب های مورد اس��تفاده در‬ ‫کیفی��ت‪ ،‬تنوع و م��واد اولی��ه از جمله‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫می زند و با بی��ش از ‪ ۴۰‬یورو برای هر‬ ‫این صنعت اغاز شده است‪.‬‬ ‫عواملی اس��ت که به ان بها داده شده و‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ادام��ه‬ ‫حس��ن زاده دلیر‬ ‫جف��ت کفش باالترین نرخ را در دنیا و‬ ‫این چس��ب ها وارداتی بوده و اکنون‬ ‫به عنوان درس های اصلی در دانشگاه ها‬ ‫تولیدکنندگان بای��د‪ ۴۰‬درصدی را که‬ ‫بیشترین ارزش افزوده را با این صنعت‬ ‫در ب��ازار کاهش یافته و تامین ان برای‬ ‫تدریس می شود و س��ال ها است که در‬ ‫ب��ه دولت برای ع��وارض و ارزش افزوده‬ ‫ایتالیا ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫تولیدکننده دشوار شده است‪.‬‬ ‫ای��ن زمینه نی��روی متخص��ص تربیت‬ ‫پرداخت می ش��ود‪ ،‬بپردازند و در نهایت‬ ‫رییس اتحادیه کفش های ماش��ینی‬ ‫به گفته تولیدکنن��دگان‪ ،‬در مراحل‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫علی حسن زاده دلیر‬ ‫علی اژدرکش‬ ‫نرخ تمام شده محصول باال می رود‪.‬‬ ‫تهران تصریح ک��رد‪ :‬این رقم در ایران‬ ‫مختل��ف تولی��د کف��ش چس��ب های‬ ‫همچنین از دیگ��ر محصوالت صنعت‬ ‫صادرات‬ ‫از‬ ‫اندک‬ ‫سهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫یورو‬ ‫‪۴‬‬ ‫حدود‬ ‫�‬ ‫ ‬ ‫کف��ش الیی های تولیدی اس��ت که هم‬ ‫مواد اولیه مصرفی‬ ‫گوناگ��ون کاربرد دارند ک��ه انتخاب و انچه در سال های گذشته‬ ‫اما مش��کالت صنعت چ��رم‪ ،‬کیف و‬ ‫به س��خن دیگ��ر‪ ،‬ایتالی��ا ‪ ۱۰‬برابر در صنعت چرم‪ ،‬کیف و ب��ه صورت کیلویی و ه��م متری در این‬ ‫خری��د بهترین انه��ا در کیفیت و دوام اتفاق افتاد و باعث افت‬ ‫صنعت چرم کشور شد‪ ،‬کف��ش به بخش س��نتی و دست س��از‬ ‫کفش نقش مهمی دارد‪.‬‬ ‫رش��د قیمت��ی م��ا را دارد؛ در ایتالی��ا کفش از مواد شیمیایی صنع��ت عرض��ه می ش��ود و قیمت های‬ ‫وارداتی است‬ ‫چس��ب ها جزو محصوالت شیمیایی حجم واردات زیاد صنایع محدود نمی شود بلکه تولید مصنوعات‬ ‫تولی��د‪ ،‬کیفیت‪ ،‬تن��وع و م��واد اولیه‬ ‫ان نیز ب��ا توجه به ن��وع کاربرد و رنگ‬ ‫که چسب‬ ‫چرمی مانند کیف‬ ‫ماشینی در این صنعت را نیز با مشکل‬ ‫از جمل��ه عواملی هس��تند ک��ه به ان‬ ‫هس��تند که از ج��دا ش��دن دو قطعه‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫یکی از انها است‪ .‬امکان‬ ‫و کفش از کانال های‬ ‫است‪.‬‬ ‫ ه‬ ‫د‬ ‫کر‬ ‫ رو‬ ‫ه‬ ‫روب‬ ‫ های‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫عن��وان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ش��ده‬ ‫داده‬ ‫بها‬ ‫جلوگی��ری می کنن��د‪ .‬امروزه بیش��تر‬ ‫ب��رای یافت��ن ب��ازار اصلی ای��ن نوع‬ ‫انبار کردن این مواد اولیه‬ ‫غیر رسمی و قاچاق بود‬ ‫عل��ی اژدرک��ش‪ ،‬ریی��س اتحادی��ه‬ ‫اصلی در دانش��گاه ها تدریس می شود‬ ‫کااله��ا بای��د ب��ه ب��ازار ب��زرگ تهران‬ ‫بیش از ‪ ۶‬ماه‬ ‫چس��ب ها از م��واد پلیم��ری متن��وع که باعث شد این کاالها با‬ ‫کفش های ماش��ینی تهران در گفت وگو‬ ‫پتروش��یمی ها تولید می ش��ود اما فقط‬ ‫نرخ های پایین‬ ‫و س��ال ها اس��ت در این زمینه نیروی یا یک سال وجود ندارد‪ .‬مراجعه کرد یا از طریق جست وجوهای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بنابراین‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د چس��ب مورد نی��از صنعت وارد شود و توان رقابت با «گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬انچه‬ ‫اموزش‬ ‫و‬ ‫ کنن��د‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫تربیت‬ ‫متخصص‬ ‫اینترنت��ی لینک ه��ای ف��روش را پی��دا‬ ‫چرم‪ ،‬کی��ف و کفش داخلی بوده و ‪ ۹۰‬را از تولید کننده داخلی در سال های گذشته اتفاق افتاد و باعث‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫در اینده تولید محصوالت کرد‪.‬‬ ‫چرمی کاهش یابد‬ ‫بگیرد‬ ‫اف��ت صنعت چرم کش��ور ش��د‪ ،‬حجم‬ ‫اژدرکش با بی��ان اینکه باید فناوری‬ ‫درصد ان وارداتی است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬باید توجه داش��ت که‬ ‫واردات زیاد صنایع چرمی مانند کیف و‬ ‫تولی��د صنعت کفش را به کش��ور وارد‬ ‫‹ ‹چالش وابستگی به واردات‬ ‫‪ ۹۹‬درص��د الیی های تولی��دی در ایران‬ ‫کفش از کانال های غیر رسمی و قاچاق بود که باعث‬ ‫کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬بیشتر ش��رکت های سازنده دستگاه ها‬ ‫علی حس��ن زاده دلیر‪ ،‬ریی��س هیات مدیره انجمن‬ ‫در صنعت کی��ف‪ ،‬کفش و چرم مصنوعی اس��تفاده‬ ‫ش��د این کاالها با نرخ های پایین وارد ش��ود و توان‬ ‫بومی ایتالیا اس��ت و زمانی که یکی از این دستگاه ها‬ ‫صنفی صنایع چرم ایران در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫می ش��ود ک��ه الیی ه��ای تولی��دی این ش��رکت در‬ ‫رقابت را از تولید کننده داخلی بگیرد‪.‬‬ ‫را می خری��م به محض اینکه ایراد یا نقصی داش��ته‬ ‫صنع��ت» اظهار کرد‪ :‬مواد اولی��ه مصرفی در صنعت‬ ‫صنایع پزش��کی‪ ،‬چرم مصنوعی‪ ،‬نساجی‪ ،‬پوشاک و‬ ‫اژدرکش با اش��اره به اینکه س��هم ب��ازار ایران از‬ ‫باش��د‪ ،‬باید تکنس��ین و قطعه الزم را از ایتالیا وارد‬ ‫چرم‪ ،‬کیف و کفش از مواد ش��یمیایی وارداتی است‬ ‫خودروسازی به کار می رود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اسیب پذیری صنعت چرم و تولید کیف و کفش نشان داد‬ ‫بهره برداری از پروژه اب رسانی‬ ‫فاز ‪ ۴‬شهرک صنعتی مشهد‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس خبر داد‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی‬ ‫از بهره برداری از پروژه اب ر س��انی فاز ‪ ۴‬ش��هرک صنعتی مشهد‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان خراس��ان رضوی‪ ،‬مسعود‬ ‫مهدی زاده مق��دم اظهار کرد‪ :‬بهره ب��رداری از این پروژه به طول‬ ‫‪ ۱۶‬کیلومتر ب��ا اعتباری افزون بر ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۷00‬میلیون ریال‬ ‫در ط��ول ‪ ۶‬ماه از مح��ل اعتبارات پروژه ه��ای عمرانی به انجام‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم عن��وان ک��رد‪ :‬تکمی��ل و توس��عه مت��وازن‬ ‫زیرس��اخت های عمرانی از جمله وظایف ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی و یک ضرورت برای توس��عه صنعتی بوده و امیدواریم با‬ ‫تالش های شبانه روزی بتوانیم سهم مناسبی از سرمایه گذاری را‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی استان ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این ش��هرک صنعتی با مس��احتی بیش از ‪۲۱۳‬‬ ‫هکت��ار و اس��تقرار ‪ ۲۶۶‬واحد صنعتی به بهره برداری رس��یده و‬ ‫زمینه اشتغال ‪ ۶‬هزار ‪ ۱00‬نفر را تا کنون فراهم کرده است‪.‬‬ ‫بیان اینکه تصفیه خانه شهرک صنعتی اب باریک ظرفیت تصفیه روزانه‬ ‫‪ ۹۵۰‬مترمکع��ب پس��اب را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم ب��ا اجرای این طرح‬ ‫بتوانیم بخش عمده ای از پس��اب را برای ابیاری فضای س��بز و نیز در‬ ‫زمینه صنعتی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫فتوحی در ادامه با اشاره به فعال بودن سامانه پایش لحظه ای در این‬ ‫تصفیه خانه گفت‪ :‬در چند سال گذشته پیشرفت های بسیاری در زمینه‬ ‫بهینه سازی وضعیت پساب خروجی صنعت در استان فارس‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان فارس از اجرای طرح‬ ‫ارتقای تصفیه خانه فاضالب صنعتی شهرک صنعتی اب باریک با هدف‬ ‫بهبود وضعیت پساب خروجی خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس‪ ،‬اح��د فتوحی در بازدی��د از این‬ ‫تصفیه خان��ه افزود‪ :‬ب��ا توجه به چال��ش کمبود مناب��ع اب و با هدف‬ ‫اس��تفاده از پس��اب تصفیه ش��ده در مصارف فضای سبز‪ ،‬شست وشوی‬ ‫معابر و اس��تفاده در صنایع خاص مانند کاغذ س��ازی‪ ،‬طرح ارتقای این‬ ‫تصفیه خانه به منظور استفاده از پساب برای کاربردهای پیش گفته در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫فتوح��ی تصریح کرد‪ :‬بر اس��اس این طرح ک��ه در مراحل مطالعاتی‬ ‫و ب��راورد هزینه قرار دارد‪ ،‬با اصالح و بهب��ود فرایندهای تصفیه خانه‪،‬‬ ‫ ش��اخص های کنترل کیفی پساب متناس��ب با نوع کاربری استفاده از‬ ‫پساب تغییر خواهد یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس در ادامه با‬ ‫دستیابی به فناوری های مدرن در راستای کنترل و حفظ محیط زیست‬ ‫حاصل ش��ده که راه اندازی ش��بکه پایش مس��تقیم (تجهیزات انالین ‪-‬‬ ‫ مانیتورینگ) پس��اب خروج��ی تصفیه خانه فاضالب صنعتی ش��هرک‬ ‫صنعتی اب باریک در همین جهت بوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬طراح��ی این ش��بکه با هماهنگی س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت و براساس ش��اخص ها و اس��تانداردهای مورد نظر این‬ ‫سازمان از سوی شرکت شهرک های صنعتی فارس اجرا شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس سرعت تشخیص‬ ‫الودگی در تصفیه خانه را یکی از مش��خصه های این طرح برش��مرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬با اجرای این طرح ب��ه راحتی می توان در زمان های مختلف از‬ ‫می��زان پارامترهای خروجی تصفیه خان��ه اطالعات الزم و جامعی را ب ه‬ ‫دست اورد و در صورت بروز مشکل برای رفع سریع ان اقدام کرد‪.‬‬ ‫فتوح��ی اضافه کرد‪ :‬این دس��تگاه به ‪ ۳‬حس��گر مجهز ب��وده که ‪۴‬‬ ‫شاخص ‪ ،PH‬دما‪ ،‬الودگی فاضالب و‪ ...‬را اندازه گیری و اطالعات الزم‬ ‫را در زمان های مشخص به دستگاه مرکزی ارسال می کند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!