روزنامه گسترش صنعت شماره 413 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 413

روزنامه گسترش صنعت شماره 413

روزنامه گسترش صنعت شماره 413

‫مدیریت‬ ‫مشکل اصلی تولید‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2386‬‬ ‫ماجرای تخلف در‬ ‫واردات ‪۶۴۰۰‬‬ ‫خودرو چه بود؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 413‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از تاثیر الحاق‪ 2‬ماده به قانون رفع موانع تولید نشان داد‬ ‫افزایش توان حمایتی کشور‬ ‫برای رشد بخش صنعت‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پیش بینی الزم برای ماندن شرکت های‬ ‫خودروساز خارجی در ایران انجام شده است‬ ‫‪2‬‬ ‫دولت و مجلس برای ساماندهی‬ ‫بازار بسیج می شوند‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫هفته گذش��ته با حضور وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی طرح س��اماندهی بازار خودرو‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرف��ت‪ .‬موافق��ان و مخالفان‬ ‫در بحث قیمت ه��ا و تعرف��ه واردات دیدگاه های‬ ‫خ��ود را مطرح کردند‪ .‬ام��ا در پایان با رای اعضای‬ ‫کمیس��یون‪ ،‬ط��رح به مدت ‪ ۶‬ماه مس��کوت ماند‪.‬‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬درباره طرح یک فوریتی‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو که ح��دود ‪ ۲‬ماه پیش به‬ ‫مجلس داده ش��ده ب��ود به «گس��ترش صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬جلس��ه های زیادی با وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬گم��رکات‪ ،‬مدی��ران خودروس��ازی‪،‬‬ ‫واردکنندگان خودرو و قطعه س��ازان برگزار شد و‬ ‫در پایان جلس��ه کمیسیون با وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با صالحدید اعضا طرح س��اماندهی بازار‬ ‫‪3‬‬ ‫فع�لا تا ‪ ۶‬ماه اینده مس��کوت مان��د‪ .‬ملکی درباره‬ ‫توضی��ح وزیر در زمینه افزای��ش نرخ خودروها در‬ ‫بازار گفت‪ :‬محمد شریعتمداری بزرگترین عامل را‬ ‫باال رفتن تقاضا عنوان کرد‪ .‬سخنگوی کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی در ادامه‬ ‫س��خنان خود بیان ک��رد‪ :‬درحال حاضر خودرو به‬ ‫عنوان سرمایه در کشور به شمار می رود؛ موضوعی‬ ‫که در س��ایر کشورها این گونه نیست‪ .‬در حالی که‬ ‫وقتی خودرویی خریداری می ش��ود باید در سال‬ ‫بعد‪ ،‬از نرخ ان کاس��ته ش��ود اما در شرایط کنونی‬ ‫در ایران این گونه نمی شود‪ .‬او گفت‪ :‬امروز با وجود‬ ‫ی��ک هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد توم��ان نقدینگی که در‬ ‫دس��ت مردم وج��ود دارد انها ب��رای اینکه ارزش‬ ‫پول ش��ان کم نشود س��رمایه خود را وارد بازار ارز‪،‬‬ ‫س��که‪ ،‬مس��کن و خودرو می کنند و این امر بازار را‬ ‫به هم می زند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪ 5 1397‬شوال ‪ 19 1439‬ژوئن ‪ 2018‬شماره ‪ 413‬پیاپی ‪2386‬‬ ‫یادداشت‬ ‫الحاق مواد قانونی‬ ‫تنها راه حل نیست‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۵۸‬طرح ‪ ۵‬میلیارد دالر‬ ‫از صندوق توسعه ملی گرفتند‬ ‫بررس��ی عملکرد تس��هیالت ارزی صندوق توسعه ملی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬نش��ان می دهد ک��ه ‪ ۱۵۸‬ط��رح در مجموع ‪۵‬‬ ‫میلیارد دالر تسهیالت دریافت کردند که از نظر تعداد بخش‬ ‫صنعت و معدن با ‪ ۶۸‬طرح در رتبه نخست قرار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬صندوق توس��عه ملی نقش بین نس��لی و‬ ‫ذخیره ارزی ایران را دارد که براس��اس ماده ‪ ۸۴‬قانون برنامه‬ ‫پنجم توس��عه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش‬ ‫نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده های نفتی به ثروت های‬ ‫مان��دگار‪ ،‬مولد و س��رمایه های زاینده اقتص��ادی و نیز حفظ‬ ‫س��هم نس��ل های اینده از منابع نف��ت و گاز و فراورده های‬ ‫نفتی تاسیس شده است‪ .‬تس��هیالت صندوق توسعه ملی به‬ ‫‪ ۲‬بخش ارزی و ریالی تقس��یم می ش��ود؛ برمبنای اساسنامه‬ ‫صن��دوق‪ ،‬اس��تفاده کنندگان از تس��هیالت صن��دوق فعاالن‬ ‫اقتص��ادی بخش خصوص��ی‪ ،‬تعاونی و بنگاه ه��ای اقتصادی‬ ‫متعلق به موسس��ه های عمومی غیردولتی هستند‪ .‬مبلغ کل‬ ‫تس��هیالت ارزی پذیرش شده از س��وی صندوق (اعالم وصول‬ ‫شده)‪ ،‬تا پایان س��ال ‪ ،۹۶‬معادل ‪ ۳۷‬میلیارد و ‪ ۴۸۸‬میلیون‬ ‫دالر ب��وده که از این می��زان ‪ ۳۴‬میلیارد و ‪ ۸۵۷‬میلیون دالر‬ ‫به مرحله تخصیص ارز رس��یده اس��ت‪ .‬از مجموع تسهیالت‬ ‫ارزی مسدود ش��ده ‪ ۲۰‬میلیارد و ‪ ۲۴۲‬میلیون دالر به بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬معادل ‪ ۹۴‬میلیون دالر به طرح های بخش تعاون و‬ ‫معادل ‪ ۱۴‬میلیارد و ‪ ۵۲۱‬میلیون دالر به طرح های بنگاه های‬ ‫وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬از همه مبلغ مسدود ش��ده ب��رای پرداخت‬ ‫تس��هیالت از طریق قراردادهای عاملیت ارزی‪ ۱۵ ،‬میلیارد و‬ ‫‪ ۱۷۳‬میلیون دالر با همکاری بانک های عامل و بانک مرکزی‬ ‫به مرحله پرداخت رسیده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬صندوق توس��عه ملی نسبت به سپرده گذاری‬ ‫در بانک ه��ای دولت��ی و خصوص��ی برای اعطای تس��هیالت‬ ‫ریال��ی به طرح ه��ای اقتصادی اق��دام کرد؛ مجم��وع میزان‬ ‫س��پرده گذاری های صن��دوق‪ ۱۱۲ ،‬هزار میلی��ارد ریال بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن س��رجمع س��پرده گذاری های انجام ش��ده از اغاز‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۴‬تا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۶‬برابر ‪ ۲۲۲‬ه��زار میلیارد‬ ‫ریال اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬در مجموع ‪ ۱۸‬قرارداد عاملیت‬ ‫اعطای تس��هیالت ارزی به مبلغ ‪ ۱۲‬میلیارد و ‪ ۵۵۰‬میلیون‬ ‫دالر برای اس��تفاده متقاضیان دارای ش��رایط از منابع ارزی‬ ‫اختص��اص یافت که در این میان بیش��ترین مبلغ قرارداد به‬ ‫بانک صنعت و معدن ب��ا ‪ ۳‬هزار میلیون دالر اختصاص دارد‬ ‫و بانک پاس��ارگاد و ملت به ترتیب با ‪ ۱۵۰۰‬و ‪ ۱۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالر در رتبه های بعدی اعطای تسهیالت ارزی قرار دارند‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از تاثیر الحاق ‪ 2‬ماده به قانون رفع موانع تولید نشان داد‬ ‫افزایش توان حمایتی کشور برای رشد بخش صنعت‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫حس��ن روحانی‪ ،‬رییس جمهوری «قانون الحاق موادی‬ ‫ب��ه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی‬ ‫کشور را ابالغ کرد‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به نقل‬ ‫از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬بر این اساس‪ ،‬در‬ ‫تو س��وم قانون اساسی جمهوری‬ ‫اجرای اصل یکص دو بیس ‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬رییس جمهوری این قانون مصوب مجلس‬ ‫را ب��رای اجرا به وزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی»‬ ‫و «صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت» ابالغ ک��رد‪ .‬پیش از این‪،‬‬ ‫نماین��دگان درب��اره الح��اق ‪ 2‬ماده به قان��ون رفع موانع‬ ‫تولید اظهارنظرهایی داش��تند‪ .‬در جریان این اظهار نظرها‬ ‫می توان به ش��عاع تاثیر این ماده بر قانون رفع مانع تولید‬ ‫نیز پی برد‪ .‬بر اس��اس اطالعات «گسترش صنعت» پیش‬ ‫از تصوی��ب کامل این ‪ 2‬ماده جزئیات ان از طرف مجلس‬ ‫شورای اسالمی و دولت منتشر نمی شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫قانون رف��ع موانع تولید مانند‬ ‫بس��یاری از قوانی��ن موجود در‬ ‫کش��ور به ط��ور تدریجی کامل‬ ‫می ش��ود و دولت نی��ز در تالش‬ ‫اس��ت تا با گس��ترش این قانون‬ ‫مش��کالتی را ک��ه در بخ��ش‬ ‫تولید وج��ود دارد‪ ،‬برطرف کند‪.‬‬ ‫عبداهلل رضیان‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬در برخی از موارد‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫دولت روی موضوع هایی دس��ت‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫می گ��ذارد ک��ه اولوی��ت کنونی‬ ‫اسالمی‬ ‫کشور نیست ‪.‬‬ ‫دولت در سال گذشته ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تس��هیالت داد و مقرر ش��د که امسال نیز ‪۳۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان دیگر به بخش صنعت و تولید در کش��ور‬ ‫تس��هیالت داده شود‪ .‬مش��کلی که در این زمینه وجود دارد‬ ‫بدهی واحدهای صنعتی اس��ت‪ .‬در برخی از موارد واحدهای‬ ‫صنعت��ی بدهکار از این تس��هیالت اس��تفاده می کنند و این‬ ‫موضوع باعث می شود به میزان بدهی انها اضافه شود‪ .‬در این‬ ‫زمینه عالوه بر اینکه بانک به سرمایه خود نمی رسد‪ ،‬تسهیالت‬ ‫بخش دولت هم هدر رفته و ش��اهد رشدی در بخش صنعت‬ ‫و تولید کش��ور نخواهیم بود‪ .‬قانون رفع موانع تولید می تواند‬ ‫مش��کالت بخ��ش تولید را برط��رف کند اما پیش ش��رط ان‬ ‫تقویت نظام پولی در کش��ور اس��ت‪ .‬تا زمانی که دولت نتواند‬ ‫نظام مالی و پولی کش��ور را تقویت کند در این زمینه شاهد‬ ‫رشد چندانی نخواهیم بود ‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬یکی از نیازهایی که‬ ‫وجود دارد تقسیم بندی واحدهای صنعتی است‪ .‬در بسیاری‬ ‫از موارد واحدهایی تس��هیالت دریافت می کنند که مشخص‬ ‫اس��ت در بازپرداخت انها با مش��کل روبه رو خواهند شد‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید راهکارهای‬ ‫دیگری برای این واحدها در نظر داش��ته باش��د‪ .‬متاسفانه در‬ ‫س��ال ها و دهه های گذشته یک نس��خه و یک سیاست برای‬ ‫واحدهای تولیدی در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫است که واحدهای صنعتی به فراخور شرایط خاص خودشان‬ ‫باید بررس��ی ش��وند‪ .‬در این صورت می ت��وان امیدوار بود که‬ ‫مشکالت صنعتی و بخش تولید برطرف شود ‪.‬‬ ‫در برخ��ی از م��وارد‪ ،‬واحدهای صنعتی مش��کلی در تولید‬ ‫ندارند و محصوالت با کیفیتی هم تولید می کنند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫دیده می ش��ود که این واحدها در مرحله فروش با مش��کالت‬ ‫جدی روبه رو ش��ده اند‪ .‬یک��ی از توقع هایی که از دولت وجود‬ ‫دارد این اس��ت که برای این دسته از واحدها زمینه فروش و‬ ‫صادرات ایجاد کند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬بسیاری از کارشناسان و‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی معتقدند الحاق چند ماده‬ ‫به قانون تنها راه حل مش��کالت تولید نیس��ت و دولت باید با‬ ‫صرف زمان بیشتر مشکالت را بررسی کند‪ .‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‹ ‹تحلیل نمایندگان از الحاق دو ماده‬ ‫س��یدفرید موس��وی‪ ،‬نماین��ده م��ردم ته��ران و عضو‬ ‫هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره این دو ماده به خانه ملت گفته بود‪ :‬الحاق دو ماده‬ ‫به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر باعث می ش��ود ستاد‬ ‫تس��هیل در اس��تان ها به عنوان َح َکم بی��ن نظام بانکی و‬ ‫تولیدکنندگان بخش خصوصی عمل کرده و تصمیم گیری‬ ‫برای پرداخت تس��هیالت به تولیدکنندگان را از تهران به‬ ‫اس��تان ها واگذار کند‪ .‬در این طرح ش��ورای گفت وگوی‬ ‫دولت و بخش خصوصی همچنان مرجع مش��ورتی باقی‬ ‫می ماند و هیچ گونه تاییدی برای پرداخت کردن یا نکردن‬ ‫تسهیالت نخواهد داشت‪ .‬این طرح تمرکز زدایی از تهران‬ ‫را هدف قرار داده و اختیارات اس��تاندار به عنوان نماینده‬ ‫رییس جمهوری در استان ها را افزایش می دهد‪ .‬سید فرید‬ ‫موس��وی در مخالفت با کلی��ات این طرح با تایید دغدغه‬ ‫پیشنهاد دهنده طر ح یادشده گفت‪ :‬این کار موجب ایجاد‬ ‫چال��ش جدیدی برای نظام بانکی می ش��ود‪ .‬چالش های‬ ‫امروز کشور نتیجه تصمیم های نادرستی است که مجلس‬ ‫و دولت در گذش��ته گرفته اند نمونه ان مش��کالت مالی‬ ‫صندوق های بازنشس��تگی است که مصوبه مجلس است‪.‬‬ ‫بانک ها زیر بار ریس��ک پرداخت منابع بانکی نمی روند و‬ ‫تصمیم گی��ری برای پرداخت کردن یا نکردن تس��هیالت‬ ‫را به س��تاد تس��هیل ارجاع می دهند و به شکلی از زیر بار‬ ‫مسئولیت شانه خالی می کنند‪ .‬مشکالت تولید و اشتغال‬ ‫ب��ا دخالت این هیات که خارج از نظام بانکی اس��ت‪ ،‬حل‬ ‫نمی شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬محمدحسین حسین زاده بحرینی‬ ‫در موافق��ت با کلی��ات این طرح توضی��ح داده بود‪ :‬برای‬ ‫حفظ موازین بانکی و برای اینکه وزیر و اس��تاندار حاکم‬ ‫ب��ر نظام بانکی نش��وند‪ ،‬رییس کل بان��ک مرکزی بعد از‬ ‫مشورت با تش��کل های اقتصادی بخش خصوصی هیاتی‬ ‫را تشکیل می دهد تا این هیات به عنوان َح َکم بین بانک‬ ‫و تولیدکننده عمل کند‪ .‬براساس این طرح بانک مرکزی‬ ‫َح َکم می ش��ود بین تولیدکنن��دگان بخش خصوصی که‬ ‫طرح ه��ای اقتصادی انها ک��ه توجیه دارد را برای دریافت‬ ‫تس��هیالت بانک��ی بررس��ی و تایی��د کن��د‪ .‬رمضانعلی‬ ‫س��بحانی فر‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی نیز از دیگر موافقان این طرح بود‪ .‬او در این‬ ‫علی ادیانی‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫باره گفته بود‪ :‬درحال حاضر دولت‬ ‫ستاد تسهیل در استان ها را به ریاست وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و ب��ا مجوز هیات دولت برای رف��ع موانع تولید‬ ‫تعیین کرده و تاثیرگذاری مثبت این س��تاد در اس��تان ها‬ ‫مشهود است‪ .‬تش��کیل ستاد تسهیل مدنظر این طرح به‬ ‫ریاست استاندار نیز در سطح کالنتر مشکالت بخش تولید‬ ‫بو کار را رفع خواهد کرد‪ .‬علی ادیانی دیگر‬ ‫و فضای کس ‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی با این طرح مخالفت کرده‬ ‫و گفته بود‪ :‬مخالف حمایت از تولید ملی نیس��تم اما این‬ ‫حمایت با چه س��ازوکار و ابزاری انجام می ش��ود؟ در این‬ ‫طرح بانک مرکزی از فعالیت هدایت گری به مجری گری‬ ‫تنزل مرتبه یافته و مجلس دیگر نمی تواند از وزیر س��وال‬ ‫کند‪ .‬محمد عزیزی‪ ،‬نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫در موافق��ت ب��ا کلی��ات این طرح گفته ب��ود‪ :‬با این طرح‬ ‫س��تاد تسهیل استان ها را قانونی و اختیارات ان را بیشتر‬ ‫می کنیم‪ .‬اس��تاندار نماینده رییس جمهوری در استان ها‬ ‫اس��ت و باید اختی��ارات رییس جمهوری در اس��تان ها را‬ ‫هم داش��ته باشد و نباید از مرکز کسب تکلیف کند‪ .‬نظام‬ ‫بانکی نفس سرمایه گذاری را گرفته است‪ .‬تولید و صنایع‬ ‫برای بانک ها مشکل به وجود نیاورده اند بلکه سوء استفاده ‬ ‫موسسه های مالی و اعتباری و برخی افراد وابسته به قدرت‬ ‫برای نظام بانکی مشکل ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای اصل ‪ ۱۲۳‬قانون اساسی‬ ‫پس از اظهارات نمایندگان و بررس��ی مشکالت و نقاط‬ ‫ق��وت طرح در نهایت طرح الح��اق دو ماده به قانون رفع‬ ‫موانع تولید رقابت پذیر با ‪ ۱۴۵‬رای از مجموع ‪ ۲۱۹‬نماینده‬ ‫حاضر در جلسه از تصویب نمایندگان مجلس گذشت‪ .‬در‬ ‫اخری��ن اقدام نیز رییس جمه��وری «قانون الحاق موادی‬ ‫ب��ه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی‬ ‫محمدحسین حسین زاده بحرینی‬ ‫سید فرید موسوی‬ ‫کش��ور» را ابالغ کرد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به‬ ‫نقل از پژوهش��گاه مجلس خبرگان‪« ،‬بر اساس اصل ‪۱۲۳‬‬ ‫قانون اساسی رییس جمهوری مکلف است مصوبه مجلس‬ ‫و نتیج��ه همه پرس��ی را پس از طی مراح��ل قانونی امضا‬ ‫کرده و برای اجرا به مس��ئوالن اب�لاغ کند‪ ».‬بر این مبنا‪،‬‬ ‫ابالغ این دو ماده به قانون رفع موانع تولید از جمله تکالیف‬ ‫قانونی رییس جمهوری است‪« .‬گسترش صنعت» در ادامه‬ ‫به بررسی تاثیر این قانون پرداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹فریز بدهی ها نیاز اصلی صنعت‬ ‫محس��ن ش��رکا‪ ،‬عضو خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫درب��اره قان��ون الح��اق م��وادی به «گس��ترش صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬هزینه های تولید در کش��ور بس��یار باال است و این‬ ‫موضوع توس��عه و اش��تغال را به خطر انداخته است‪ .‬یکی‬ ‫از موضوع هایی که باید در س��تاد رفع موانع تولید در نظر‬ ‫گرفت��ه ش��ود‪ ،‬فریز بدهی واحدهای تولی��دی به بانک ها‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬باره��ا در این زمینه اعالم ش��ده که‬ ‫تولیدکنندگان با حجم بدهی کنونی نمی توانند وضعیت‬ ‫تولید را بهبود بخشند‪ .‬کاری که در این زمینه باید انجام‬ ‫ش��ود این است که نظام مالی و پولی کشور بدهی بخشی‬ ‫از واحدهای تولیدی را فریز کنند‪ .‬قرار بود در این دو ماده‬ ‫این موضوع نیز گنجانده ش��ود اما به گفته مسئوالن‪ ،‬این‬ ‫موضوع در ش��رایط کنونی شدنی نیس��ت‪ .‬در این زمینه‬ ‫باید در نظر داش��ت که توس��عه بخش تولید هم با شرایط‬ ‫کنونی امکان پذیر نیس��ت و در این زمینه نمی توان توقع‬ ‫رشد داشت‪ .‬شرکا توضیح داد‪ :‬ستاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید می تواند واحدهایی را که در سال های اینده ظرفیت‬ ‫باالیی برای رشد دارند‪ ،‬شناسایی کند‪ .‬برخی از صنایع در‬ ‫کشور سال های پایانی خود را سپری می کنند و شرایطی‬ ‫ندارند که در ‪ ۳‬تا ‪ 5‬س��ال اینده در نقش��ه صنعتی ایران‬ ‫محمد عزیزی‬ ‫محسن شرکا‬ ‫جایی داش��ته باشند‪ .‬این واحدها باید تغییر مسیر دهند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬واحدهایی هس��تند که در س��ال های اینده‬ ‫زمینه رشد بسیار باالیی دارند‪ .‬دولت باید با کمک بخش‬ ‫خصوص��ی این واحدها را شناس��ایی و بدهی انها را فریز‬ ‫کن��د‪ .‬این عض��و خانه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران با‬ ‫بی��ان اینکه صنایع در ایران نقش��ه راه ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫اس��تراتژی صنعتی در ایران تدوین شود و حرکت و رشد‬ ‫صنایع بر مبنای ان باشد‪ ،‬می توان در این زمینه دقیق تر‬ ‫بررس��ی کرد‪ .‬با وجود این‪ ،‬در شرایط کنونی هم تا حدی‬ ‫قابل پیش بینی است که ایران در سال های اینده به کدام‬ ‫صنایع بیشتر نیاز دارد‪ .‬این صنایع باید از پرداخت بدهی‬ ‫معاف ش��وند و پس از ‪ ۳‬تا ‪ 5‬س��ال تنفس بدهی خود را با‬ ‫نرخ روز بپردازند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه ماده های اساس��ی تری باید به‬ ‫قان��ون رفع موانع تولید اضافه ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بیشتر موادی به این قانون اضافه می شود که بخش کمی‬ ‫از مش��کالت صنایع را پوش��ش می دهد‪ .‬هر چند بخش‬ ‫تولید از این حمایت ها استقبال می کند اما مشکالت اصلی‬ ‫همچن��ان پابرجا اس��ت‪ .‬در صورتی که دولت بتواند نظام‬ ‫مالی و پولی کشور را به حدی تقویت کند که این ساختار‬ ‫بتواند بدهی ها را فریز کند به طور قطع عمده مش��کالت‬ ‫صنعتی در کشور برطرف خواهد شد‪ .‬با این حال‪ ،‬انجام و‬ ‫اجرای این کار در ش��رایط کنونی مسیر بسیار دشواری را‬ ‫پیش رو دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت یازدهم و دوازدهم تا کنون‬ ‫ثاب��ت ک��رده که قصد دارد از بخش تولید حمایت کند اما‬ ‫توان کشور برای حمایت های واقعی کافی نیست‪ .‬در این‬ ‫زمین��ه تنه��ا راه حلی که وجود دارد افزایش توان کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬حفظ ش��رایط کنونی باعث می شود بخش صنایع‬ ‫هر روز ضعیف تر شود‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری خبر داد‬ ‫غ می شود‬ ‫شیوه نامه اجرایی بیمه شرکت های دانش بنیان ابال ‬ ‫مع��اون علمی و فن��اوری رییس جمهوری از نهایی‬ ‫ ش��دن توافق با وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در‬ ‫زمینه بیمه شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ایین نام��ه اجرایی بیمه ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫هفته جاری ابالغ می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سورنا ستاری در حاشیه افتتاحیه‬ ‫مرکز نواوری دانش��گاه صنعتی خواج��ه نصیرالدین‬ ‫طوس��ی در جمع خبرنگاران درباره بیمه شرکت های‬ ‫دانش بنیان با تاکید بر اینکه هفته گذشته تفاهمنامه‬ ‫خوبی با دکتر ربیعی وزیر کار به امضا رساندیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در هفته جاری ایین نامه اجرایی این تفاهمنامه ابالغ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این ایین نامه از س��وی س��ازمان‬ ‫بیمه ابالغ می شود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬بر این اساس‪،‬‬ ‫بیمه فعالیت های ش��رکت های دانش بنیان تس��هیل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫س��تاری با تاکید بر اینکه ما یک زیس��ت بوم برای‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان ایجاد کرده ای��م‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫این زیس��ت بوم ش��امل بخش های مختلفی همچون‬ ‫مالیات‪ ،‬گمرک‪ ،‬دسترس��ی به تسهیالت ارزان قیمت‬ ‫و دسترس��ی ب��ه س��رمایه گذاران و س��رمایه گذاران‬ ‫خطرپذیر می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه قانون حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان دارای ‪ ۶‬پایه ثابت اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫از ش��رکت های دانش بنیان در ای��ن حوزه ها حمایت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫س��تاری ب��ا ابراز خرس��ندی از همکاری س��ازمان‬ ‫بیمه ب��ا ش��رکت های دانش بنیان یاداور ش��د‪ :‬یکی‬ ‫از موضوع های��ی ک��ه به بهب��ود محیط کس��ب وکار‬ ‫شرکت های دانش بنیان منجر می شود‪ ،‬بیمه است‪.‬‬ ‫مع��اون علمی و فن��اوری رییس جمه��وری درباره‬ ‫جزئی��ات تفاهمنامه ب��ا وزارت کار‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬بر‬ ‫اس��اس توافق انج ام شده در تهران دو مرکز تخصصی‬ ‫برای ارزیابی ش��رکت های دانش بنیان ایجاد می شود‬ ‫و ش��رکت ها نیز برای انجام امور بیمه باید به این دو‬ ‫مرکز مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ارزیاب های بیمه ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان متخصص این حوزه هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬بسیاری از مسائل مربوط به بیمه این‬ ‫شرکت ها از این طریق رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫ستاری همچنین با اشاره به برخی از جرائم بیمه ای‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان گفت‪ :‬بر اساس ایین نامه ای‬ ‫که ابالغ می ش��ود‪ ،‬جرائم و م��وارد خاصی که در این‬ ‫حوزه وجود دارد‪ ،‬تسهیل خواهد شد‪.‬‬ ‫ریی��س بنیاد مل��ی نخبگان همچنین با اش��اره به‬ ‫راه اندازی مرکز رش��د دانش��گاه خواجه نصیر‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دانش��گاه خواجه نصیر جزو دانشگاه های پیشرو است‬ ‫ک��ه فعالیت های علمی خوبی در گذش��ته انجام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ایج��اد مرکز ن��واوری‪ ،‬تمرکز ب��ر فعالیت های‬ ‫تجاری س��ازی‪ ،‬ثبت ایده و تبدیل ای��ده به محصول‬ ‫را از جمل��ه فعالیت ه��ای این دانش��گاه عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬ایجاد این مرکز‪ ،‬موجب می شود تا دانشجویان‬ ‫برای ثب��ت اختراع و تجاری س��ازی محصوالت خود‬ ‫به امکانات الزم دسترس��ی داش��ته باش��ند و بتوانند‬ ‫ایده های خود را به محصول تبدیل کنند‪.‬‬ ‫معاون علمی رییس جمهوری در عین حال با تاکید‬ ‫بر اینکه امکانات مورد نی��از در این حوزه لزوما مالی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬این امر نیاز به یک اکوسیستم‬ ‫و زیس��ت بومی دارد که باید ش��کل بگی��رد و در این‬ ‫زیست بوم باید این تفکر در دانشگاه ها جاری شود که‬ ‫خروجی دانش��جویان نباید لزوما مقاله یا «تز» دکترا‬ ‫باشد‪ .‬ستاری با تاکید بر اینکه دانشگاه ها باید به این‬ ‫مرحله برس��ند که درصد قابل توجهی از درامدهای‬ ‫انه��ا از مح��ل ف��روش فناوری ه��ای ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و خالقیت دانشجویان تامین شود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬این حرکت وقتی در دانش��گاه ها شروع می شود‬ ‫که منابع مالی به مراکز نواوری و رش��د تزریق ش��ود‬ ‫و از س��وی دیگر‪ ،‬این مراکز به این بلوغ برس��ند که‬ ‫خودشان نیز درامدزا هستند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم خرید س��هام این شرکت ها از‬ ‫طریق دانشگاه ها‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬عالوه بر ان‪ ،‬فروش‬ ‫بخش��ی از فناوری های ب ه دست امده از شرکت های‬ ‫دانش بنیان باید از طریق خود دانش��گاه ها باش��د که‬ ‫این امر موجب برگشت سرمایه خواهد شد و باید این‬ ‫امر در دانشگاه ها ایجاد شود‪.‬‬ ‫ریی��س بنیاد مل��ی نخب��گان اضافه ک��رد‪ :‬کاری‬ ‫ک��ه دول��ت در ای��ن مرحل��ه می تواند انج��ام دهد‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری هایی است که باید در زیرساخت های‬ ‫ای��ن اکوسیس��تم انج��ام دهد‪ ،‬ول��ی ما ب��ه عنوان‬ ‫دول��ت نبای��د وارد فرایند فعالیت های ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان ش��ویم‪ .‬س��تاری کمک مالی مس��تقیم‬ ‫دولت به ش��رکت های دانش بنی��ان را موجب کاهش‬ ‫ویژگی رقابت پذیری شرکت های دانش بنیان دانست‬ ‫و افزود‪ :‬ش��رکت های دانش بنیان دانشگاهی باید در‬ ‫محیط خ��ارج از این مراکز با ش��رکت های داخلی و‬ ‫خارجی رقابت کنند و هر نوع مداخله دولت از طریق‬ ‫کمک های مالی به طور قطع نمی تواند ش��رکت ها را‬ ‫رقابت پذیر پرورش دهد‪.‬‬ ‫مع��اون علمی رییس جمه��وری در عی��ن حال با‬ ‫اش��اره به حمایت های قانون حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬گف��ت‪ :‬ای��ن قان��ون چت��ر حمایت��ی‬ ‫گس��ترده ای برای همه ش��رکت هایی که در داخل و‬ ‫خارج مراکز رش��د و نواوری مس��تقر هستند‪ ،‬دارد و‬ ‫در صورتی که اکوسیستم درست طراحی شده باشد‪،‬‬ ‫شرکت ها رقابت پذیر خواهند شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه این اکوسیستم باید شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان را تقویت کند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باالتر از همه‬ ‫این موارد این است که رییسان دانشگاه ها و مسئوالن‬ ‫تصمیم گیر در داخل دانش��گاه ها باید به این واقعیت‬ ‫برس��ند که دانش��گاه ها باید به این زیست بوم متصل‬ ‫شوند‪ ،‬این اتفاقی است که باید برای حمایت از مراکز‬ ‫نواوری رخ دهد‪.‬‬ ‫س��تاری با اش��اره به ایجاد جذابیت در مراکز رشد‬ ‫و نواوری برای جذب دانش��جویان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ام��ا در ای��ن زمین��ه انچه موجود اس��ت ب��ا انچه بر‬ ‫اساس اس��تانداردها است‪ ،‬فاصله دارد و این فاصله ها‬ ‫لزوما نباید از س��وی دولت پر شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این‬ ‫فاصله باید از س��وی سرمایه گذار بخش خصوصی در‬ ‫دانشگاه ها و مراکز رشد پر شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪ 5 1397‬شوال ‪ 19 1439‬ژوئن ‪ 2018‬شماره ‪ 413‬پیاپی ‪2386‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‪:‬‬ ‫پیش بینی الزم برای ماندن‬ ‫شرکت های خودروساز خارجی‬ ‫در ایران انجام شده است‬ ‫اصغر خسروشاهی‬ ‫امیدواریم با مدیریت‬ ‫برنامه ها از سوی‬ ‫خودروسازان حاشیه سود‬ ‫کاذب در بازار خودرو‬ ‫از بین برود و دست‬ ‫واسطه گران و دالالنی که‬ ‫موجب افزایش قیمت ها‬ ‫شده اند‪ ،‬کوتاه شود زیرا‬ ‫تاکید می کنم تولید و‬ ‫تامین خودرو در سال ‪۹۷‬‬ ‫کاهش نداشته است‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از روند افزایش قیمت خودروها ‬ ‫دولت و مجلس برای ساماندهی بازار بسیج می شوند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫هفته گذش��ته با حضور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی طرح‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬موافقان و‬ ‫مخالفان در بحث قیمت ها و تعرفه واردات دیدگاه های خود‬ ‫را مطرح کردند‪ .‬اما در پایان با رای اعضای کمیس��یون‪ ،‬طرح‬ ‫به مدت ‪ ۶‬ماه مسکوت ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹داللی برای حاشیه سود بازار‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬درباره طرح یک فوریتی ساماندهی بازار‬ ‫خ��ودرو که ح��دود ‪ ۲‬ماه پیش به مجلس داده ش��ده بود به‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬جلس��ه های زیادی ب��ا وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گمرکات‪ ،‬مدیران خودروس��ازی‪،‬‬ ‫واردکنندگان خودرو و قطعه س��ازان برگزار ش��د و در پایان‬ ‫جلسه کمیسیون با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با صالحدید‬ ‫اعضا طرح ساماندهی بازار فعال تا ‪ ۶‬ماه اینده مسکوت ماند‪.‬‬ ‫ملکی درباره توضیح وزیر در زمینه افزایش نرخ خودروها‬ ‫در ب��ازار گفت‪ :‬محمد ش��ریعتمداری بزرگترین عامل را باال‬ ‫رفتن تقاضا عنوان کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در ادامه س��خنان خود بیان ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫خودرو به عنوان سرمایه در کشور به شمار می رود؛ موضوعی‬ ‫که در س��ایر کش��ورها این گونه نیس��ت‪ .‬در حالی که وقتی‬ ‫خودرویی خریداری می ش��ود باید در س��ال بعد‪ ،‬از نرخ ان‬ ‫کاسته شود اما در شرایط کنونی در ایران این گونه نمی شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬امروز با وج��ود یک هزار و ‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫نقدینگی که در دست مردم وجود دارد انها برای اینکه ارزش‬ ‫پول شان کم نشود سرمایه خود را وارد بازار ارز‪ ،‬سکه‪ ،‬مسکن‬ ‫و خ��ودرو می کنند و این امر ب��ازار را به هم می زند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫تقاضا در بازار خودرو باال رفته و خودروس��ازان نه تنها کاهش‬ ‫تولید نداشته اند بلکه برنامه ها برای افزایش تولید و پر کردن‬ ‫خاله��ا در حال انجام اس��ت‪ .‬این عضو ش��ورای رقابت ادامه‬ ‫داد‪ :‬تقاضای باال به دلیل ش��رایط موجود به اش��فتگی بازار‬ ‫منجر ش��ده و با روند داللی و حاش��یه سود وضعیت امروز را‬ ‫رقم زده است‪.‬‬ ‫نظر می رسد خطاب واعظی بیش��تر به خودروسازانی است‬ ‫ملک��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در ش��ورای رقاب��ت نی��ز‬ ‫که به گفته برخی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫ن��رخ خودروهای��ی ک��ه رقابتی هس��تند و انحص��ار تلقی‬ ‫خودروها را در انباره��ای خود نگهداری می کنند‪ .‬واعظی با‬ ‫می شود(محصوالتی در ردیف قیمتی زیر ‪ ۴۵‬میلیون تومان‬ ‫اش��اره به اینکه در زمینه خودرو‪ ،‬فضای احساسی و روانی به‬ ‫مانند س��مند‪ ،‬تیبا‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬و‪ ...‬که بیش��ترین مصرف را در‬ ‫وجود امده است‪ ،‬عنوان کرده بود‪ :‬خودروسازان خودروها را‬ ‫داخل کش��ور دارند) تعیین شده است زیرا برخی از افراد نیز‬ ‫با نرخ مصوب در اختیار مردم قرار دهند‪ .‬در ادامه‪« ،‬گسترش‬ ‫از این خودروها برای ارتزاق و معیش��ت استفاده می کنند که‬ ‫صنعت» به سراغ اصغر خسروشاهی‪ ،‬مشاور خودرویی وزیر‬ ‫ام��ار این خودروها بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۵‬درصد خودروهای کش��ور‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رفت و درباره قیمت ها و س��اماندهی‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫وضعیت بازار خودرو با تاکیدی که رییس جمهوری داشت با‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬ورود ش��ورای رقابت به این نوع خودروها به‬ ‫وی گفت وگو کرد‪ .‬خسروش��اهی نخست درباره قیمت ها که‬ ‫همی��ن دلیل بوده و ب��ا توجه به ت��ورم و وضعیت اقتصادی‬ ‫قرار اس��ت از اغاز تیر افزایش پیدا کند‪ ،‬گفت‪ :‬درصد افزایش‬ ‫بر اس��اس فرمول ها بین ‪ ۷‬تا ‪ ۷/۵‬درص��د این نوع خودروها‬ ‫نرخ برای خودروهای زیر ‪ ۴۵‬میلیون تومان از س��وی شورای‬ ‫افزایش نرخ خواهند داش��ت که از اغاز تیر اعمال می ش��ود‪.‬‬ ‫رقابت تعیین ش��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬افزای��ش نرخ ‪ ۹/۶‬درصدی‬ ‫وی درباره افزایش ‪ ۹/۶‬درصدی که از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای خودروهای س��اخت‬ ‫مع��دن و تجارت اعمال ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن رقم برای‬ ‫داخل با ردیف قیمتی باالی ‪ ۴۵‬میلیون تومان تعیین تکلیف‬ ‫خودروه��ای ب��االی ‪ ۵۰‬میلیون تومان اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫شد ه است‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت کمیسیون در قیمت گذاری دخالتی‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت شورا و مرکز ملی رقابت‪ ،‬حداکثر‬ ‫ندارد‪ .‬ملکی درب��اره وضعیت خودروهای وارداتی نیز گفت‪:‬‬ ‫متوس��ط افزایش ن��رخ ب��رای محصوالت گ��روه صنعتی‬ ‫در طرحی کاهش واردات پیش بینی شده بود و اینکه تا ‪ ۳‬ماه‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬ش��رکت س��ایپا و مدیران خ��ودرو به ترتیب‬ ‫تعرفه به درصدهای قبل از افزایش فعلی برگردد‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫‪ ۷/۱۸‬درص��د‪ ۷/۰۱ ،‬درص��د و ‪ ۵/۶۲‬درص��د را مورد تایید‬ ‫یکی از برنامه ها این بود تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬هر س��ال حداقل ‪۵‬‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش که وزارتخانه‬ ‫درصد تعرفه ها کاهش پیدا کند و به ‪ ۲۰‬درصد برسد زیرا در‬ ‫برای س��اماندهی ب��ازار خودروه��ای وارداتی نی��ز برنامه‬ ‫زمینه طرح مسکوت مانده هنوز نتیجه ای گرفته نشده است‪.‬‬ ‫قیمت گذاری دارد یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫وی درب��اره دریاف��ت ارز تک نرخ��ی برای‬ ‫بای��د از طریق صنایع خ��ودرو و نیرومحرکه‬ ‫واردات خ��ودرو نیز عنوان کرد‪ :‬تنها کاالهای‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت پیگیری‬ ‫اساسی باید ارز تک نرخی دریافت کنند‪ .‬اما با‬ ‫شود (که البته «گسترش صنعت» چند بار با‬ ‫توجه به مش��کالتی که سامانه «نیما» دارد و‬ ‫این دفتر تماس گرفت اما به نتیجه نرسید)‪.‬‬ ‫هنوز ساماندهی نشده است روند کار طوالنی‬ ‫مش��اور خودروی��ی وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫می ش��ود و مش��کالتی به وجود ام��ده که به‬ ‫تج��ارت درب��اره ورود رییس جمه��وری به‬ ‫پیگیری نیاز دارد‪.‬‬ ‫ولی ملکی‬ ‫‹ ‹برنام�ه وزارتخان�ه ب�رای‬ ‫مسئله س��اماندهی بازار خودرو و نیز برنامه‬ ‫ساماندهی بازار خودرو‬ ‫امروز با وجود یک هزار وزارتخان��ه گف��ت‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫همچنین هفته گذش��ته محمود واعظی‪،‬‬ ‫تجارت در حال بررسی بازار و حاشیه سود به‬ ‫تومان نقدینگی در دست‬ ‫رییس دفتر رییس جمهوری ب��ا اعالم اینکه مردم ‪ ،‬انها برای اینکه وجود امده در این بازار است‪ .‬حاشیه سودی‬ ‫موض��وع گرانی به طور جدی در دولت مطرح ارزش پول شان کم نشود که کاذب و از سوی دالالن و سوداگران بوده‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬رییس جمهوری خواسته سرمایه خود را وارد بازار و باید زودتر رفع شود‪.‬‬ ‫همه نهاد های ذی ربط به موضوع گرانی ورود ارز‪ ،‬سکه‪ ،‬مسکن و خودرو وی ادام��ه داد‪ :‬این ام��ر در حالی به وجود‬ ‫می کنند‬ ‫کنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬اجناسی که در انبار مانده‬ ‫امده ک��ه تولید برای س��ال ‪ ۹۷‬کاهش پیدا‬ ‫اس��ت به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد‪ .‬به‬ ‫نک��رده و عرضه و پیش ف��روش خودروها در‬ ‫وضعیت فعلی صنعت خودرو ناشی از انحصاری بودن ان است‬ ‫رییس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس�لامی از‬ ‫برنامه کاری کمیس��یون متبوع خود برای بازدید از س��ایپا‬ ‫و ایران خ��ودرو خبر داد‪ .‬محمدرضا رضای��ی با انتقاد از امار‬ ‫ب��االی تلفات جاده ای در کش��ور گفت‪ :‬تولی��د خودروهای‬ ‫بی کیفی��ت و ب��دون اس��تانداردهای الزم در داخل کش��ور‬ ‫مش��کالت زی��ادی را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬نماین��ده مردم در‬ ‫مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬با بیان اینکه سهم صنعت خودرو‬ ‫در امار باالی تلفات جاده ای قابل چشم پوشی نیست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫س��االنه ‪ ۱۶‬هزار کشته بر اثر تلفات جاده ای امار باالیی بوده‬ ‫ک��ه بخش زی��ادی از ان در نتیجه اس��تفاده از خودرو بدون‬ ‫اس��تاندارد رخ داده است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه باید شرایطی‬ ‫پی��ش روی خودروس��ازی ها برای الزام ب��ه تولید باکیفیت‬ ‫در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬با توجه به اینکه ش��عار‬ ‫س��ال «حمایت از کاالی ایرانی» اس��ت تولیدکنندگان باید‬ ‫با تولید اس��تاندارد پاس��خگوی حمایت های دولت و مردم‬ ‫باش��ند‪ .‬رییس کمیسیون عمران مجلس دهم‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫خودرو تولید داخل نه تنها س��االنه ارتقای کیفیت نداش��ته‬ ‫بلکه دیده شده که عقبگرد نیز در این حوزه داشته ایم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز در دنیا تصادفی به علت مناسب نبودن جاده یا خطای‬ ‫انسانی رخ دهد اس��تاندارد بودن خودرو جان افراد را نجات‬ ‫می دهد اما در کشور ما خودرو ملی به ویژه یک نوع خاص ان‬ ‫خود عامل اصلی مرگ ومیر در تصادف های جاده ای اس��ت‪.‬‬ ‫رضای��ی در گفت وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه انحصاری‬ ‫بودن تولید خودرو در کش��ور عامل اصلی وضعیت فعلی این‬ ‫صنعت اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬مطالبه جدی نداشتن در حوزه تولید‬ ‫خودرو باکیفی��ت نیز از دیگر عواملی اس��ت که به وضعیت‬ ‫فعلی این صنعت دامن زده اس��ت‪ .‬او گفت‪ :‬در گذشته ایران‬ ‫در حوزه تولید خودرو از کشورهایی مانند کره جلوتر بود اما‬ ‫اکن��ون حرفی برای گفتن نداریم‪ .‬ب��ا توجه به اینکه جوانان‬ ‫متخص��ص ایران��ی در همه حوزه ه��ا تاکن��ون موفق عمل‬ ‫کرده ان��د اکنون نیز زمان ان فرا رس��یده که در این صنعت‬ ‫نیز رشد و پیش��رفت حاصل شود‪ .‬رییس کمیسیون عمران‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬ایجاد فضای رقابتی در‬ ‫تولید خودرو یک��ی از راهکارهای کاه��ش نرخ و همچنین‬ ‫ارتقای کیفیت خواهد بود‪.‬‬ ‫رضایی یاداور ش��د‪ :‬کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی در حوزه نظارتی خود بازدیدی از خودروسازی های‬ ‫کش��ور در هفته های اینده خواهد داش��ت تا به این ترتیب‪،‬‬ ‫مطالب��ات خود را در حوزه بهبود کیفیت تولیدات داخلی به‬ ‫گوش مسئوالن مربوط برساند‪.‬‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫او درباره نحوه پیش فروش و تامین خودرو در بازار‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حال بررس��ی روش های‬ ‫پیش ف��روش و عرضه خودرو به بازار اس��ت تا هر چه زودتر‬ ‫این امر پایان یابد‪ .‬مش��اور خودرویی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اظهار کرد‪ :‬سیاس��ت گذاری ب��رای صنعت خودرو‬ ‫بر عهده این وزارتخانه است اما اجرای این برنامه ها برعهده‬ ‫خودروس��ازان اس��ت که البته در ادامه برای اجرای کامل‬ ‫طرح ه��ا وزارتخانه نظارت و کنترل دارد‪ .‬خسروش��اهی در‬ ‫ادامه تصریح کرد‪ :‬امیدواریم با مدیریت برنامه ها از س��وی‬ ‫خودروس��ازان حاش��یه س��ود کاذب در بازار خودرو از بین‬ ‫برود و دس��ت واس��طه گران و دالالنی ک��ه موجب افزایش‬ ‫قیمت ها ش��ده اند‪ ،‬کوتاه ش��ود زیرا تاکید می کنم تولید و‬ ‫تامین خودرو در سال ‪ ۹۷‬کاهش نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مجلس ورود می کند‬ ‫داوود محم��دی‪ ،‬رییس کمیس��یون اص��ل ‪ ۹0‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نیز عنوان کرده است؛ س��اماندهی بازار‬ ‫خودروهای داخلی و وارداتی از س��وی این کمیس��یون در‬ ‫دست پیگیری است‪.‬‬ ‫پرون��ده ای به تازگی در کمیس��یون اصل ‪ ۹0‬باز ش��ده‬ ‫است تا همه مسائل مرتبط با بازار خودرو رصد شود و مورد‬ ‫ارزیابی قرار گیرد‪ .‬در این پرونده ش��کایت های واردش��ده‬ ‫ب��ه وضعیت ب��ازار خودرو و همچنین بح��ث کیفیت و نرخ‬ ‫خودروه��ای داخل��ی در کنار سوء اس��تفاده ها و رانت های‬ ‫مربوط به ثبت س��فارش ها و واردات خودرو مورد بررس��ی‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی در گفت و گ��و ب��ا ایرنا اف��زود‪ :‬پیرامون ای��ن پرونده‬ ‫تاکن��ون بیش از ‪ ۱0‬جلس��ه هم اندیش��ی و نظرخواهی با‬ ‫تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان خ��ودرو‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و معاونان وی و همچنی��ن اعضای مرکز‬ ‫پژوهش ه��ای مجل��س ش��ورای اس�لامی برگزار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدی تاکیدکرده است اگر پس از تکمیل این گزارش‬ ‫به تخلف هایی که جنبه جرم داش��ته باش��د‪ ،‬پی برده شود‪،‬‬ ‫متخلف��ان به دس��تگاه قضای��ی معرفی خواهند ش��د که‬ ‫امیدواری��م پس از تکمیل این گزارش و تحویل ان ‪ ،‬ش��اهد‬ ‫ساماندهی بازار خودرو باشیم و زمینه رضایت مردم در این‬ ‫بخش جلب شود‪.‬‬ ‫ارتقای کیفی محصول در طرح ساماندهی بازار خودرو‬ ‫عضو هیات رییس��ه کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬قانون اساسی‬ ‫مجل��س گفت‪ :‬در طرح س��اماندهی ب��ازار خودرو قصد‬ ‫داری��م ب��ازار رقابتی را ایج��اد کنیم تا صنع��ت خودرو‬ ‫مجب��ور به ارتق��ای کیفیت ش��ود و م��ردم بتوانند حق‬ ‫انتخاب داش��ته باش��ند و از خودرو باکیفیت اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بهرام پارس��ایی درباره اهمیت ساماندهی بازار خودرو‬ ‫ب��ه خانه مل��ت عنوان ک��رد‪ :‬اهمیت مباح��ث خودرو و‬ ‫س��اماندهی بازار ان بر هیچ کس��ی پوش��یده نیست و به‬ ‫یک مطالبه عمومی تبدیل ش��ده ک��ه نمونه ان افزایش‬ ‫افسارگس��یخته قیمت ها در بازار است‪ .‬نماینده مردم در‬ ‫ی که اعالم‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینک��ه زمان ‬ ‫می کنیم تولید محصولی داخلی اس��ت و از ارز مبادله ای‬ ‫اس��تفاده می کند نباید افزایش ن��رخ ارز و دالر روی ان‬ ‫تاثیرگذار باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این مسائل نش��ان می دهد بازار‬ ‫خودرو نیازمند س��اماندهی اس��ت‪ ،‬بر این اس��اس طرح‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو با ‪ ۲۱۷‬امضا پیش��نهاد و با ‪۱۶0‬‬ ‫امضا تصویب ش��د و به کمیس��یون صنایع و معادن ارائه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عض��و هیات رییس��ه کمیس��یون اص��ل ‪ ۹۰‬قانون‬ ‫اساسی مجلس شورای با اشاره به اینکه پیوسته گفته‬ ‫می شود در این طرح قصد دارید صنعت خودرو کشور‬ ‫را از رده خ��ارج کنید‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در این طرح گفته‬ ‫ش��ده که تعرفه ه��ای واردات خودرو به میزان س��ال‬ ‫گذشته باز می گردد ایا در سال گذشته صنعت خودرو‬ ‫از رده خارج شد؟‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه قص��د داریم بازار رقابتی را ایجاد‬ ‫کنیم ت��ا صنعت خودرو مجبور به ارتقای کیفیت ش��ود‬ ‫و مل��ت بتوان��د حق انتخاب داش��ته باش��ند و از خودرو‬ ‫با کیفیت اس��تفاده کند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬درحال حاضر با این‬ ‫رویه که ش��اهد هستیم مانند گذش��ته مردم محکوم به‬ ‫اس��تفاده از خودروهای بی کیفیت‪ ،‬با مصرف سوخت باال‬ ‫و ناامن هس��تند که در ش��ان ملت ما نیست‪ .‬پارسایی در‬ ‫پای��ان با تاکید بر اینکه ب��ا اقدام های خود ملت را مجبور‬ ‫به استفاده از خودرویی که به انها معرفی شده می کنیم‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد از‬ ‫دس��تور کار خارج شدن طرح را داده اند که باید پیشنهاد‬ ‫انها در صحن مجلس ارائه و نمایندگان به ان رای دهند‪،‬‬ ‫این شایس��ته نیست تا مردم منتظر تصویب طرح باشند‬ ‫چو خمی را طی کند‪.‬‬ ‫اما طرح مسیر پرپی ‬ ‫ریی��س س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) با بیان‬ ‫اینک��ه پیش بینی الزم ب��رای ماندن‬ ‫شرکت های خودروس��از خارجی در‬ ‫ایران شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مشکلی در‬ ‫خدمات ده��ی این ش��رکت ها وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫منصور معظمی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه در تحوالت‬ ‫اخیر و خروج امریکا از برجام برخی شرکت های خارجی اقدام‬ ‫ب��ه تعلیق فعالیت خود در ایران کردن��د‪ ،‬ابراز کرد ‪ :‬قراردادها‬ ‫طبق روال در حال انجام اس��ت و ش��رکت های خارجی برای‬ ‫عمل به تعهدات و ادامه فعالیت خود در ایران از انگیزه کافی‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود انکه هنوز خودروسازان ایرانی واکنشی‬ ‫نسبت به تعلیق فعالیت شرکت های خارجی نشان ندادند اما‬ ‫بای��د گفت در این قراردادها به طور کامل برای این ش��رایط‬ ‫پیش بینی الزم شده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬هیچ گونه مش��کلی در خدمات دهی شامل تامین قطعات‬ ‫لوازم یدکی در خودروهای تولید داخل مشترک با شرکت های‬ ‫اروپایی وجود ندارد و خودروهای پیش فروش ش��ده به موقع‬ ‫به دست مشتریان خواهد رسید‪.‬‬ ‫معظمی با بیان اینکه ایدرو از طرح های اشتغالزایی حمایت‬ ‫می کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برخی در ش��رایط تحریم پس از خروج‬ ‫امری��کا از برجام ش��رایط اقتص��ادی کش��ور را غلوامیز برای‬ ‫مردم تصویرس��ازی می کنند که این امر مانع توس��عه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ضمن بیان اینکه توجه به ش��عار س��ال باید مبنای کار‬ ‫برنامه ری��زان بر حمایت از تولیدکنندگان داخل باش��د‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز استفاده‬ ‫از ظرفیت های تولید داخل در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ای��درو از راه اندازی گمرک منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی در گرمسار خبر داد و ابراز کرد‪ :‬در این منطقه پس‬ ‫از گذش��ت ‪ ۲۰‬ماه از کلنگ زنی ‪ ۱۱‬قرارداد س��رمایه گذاری‬ ‫بس��ته ش��ده اس��ت که با رفع موانع و تقویت زیرس��اخت ها‬ ‫می ت��وان صنای��ع اش��تغالزا را در ای��ن منطق��ه راه ان��دازی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫معظم��ی با بی��ان اینکه گرمس��ار ب��ه دلی��ل نزدیکی به‬ ‫پایتخت از شرایط مطلوبی در حوزه سرمایه گذاری برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با توس��عه منطقه ویژه اقتصادی گرمسار‬ ‫اش��تغالزایی در گرمس��ار رونق خواهد گرفت اما برای تحقق‬ ‫این هدف باید همچنان به دنبال جذب سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی باشیم‪.‬‬ ‫ماجرای تخلف در واردات ‪۶۴۰۰‬‬ ‫خودرو چه بود؟‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره تخلفی که در واردات ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬خودرو به کشور رخ داده توضیح‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرانالی��ن‪ ،‬مجتبی‬ ‫خسروتاج درباره خودروهایی که در‬ ‫سال گذشته بدون ثبت سفارش وارد‬ ‫کش��ور ش��ده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در زمینه خودرو چندین نوبت‬ ‫صحبت شد اما از اواسط سال گذشته متوجه شدیم برخی از‬ ‫خودروهایی که در گمرکات ترخیص شده‪ ،‬در سامانه ما ثبت‬ ‫سفارش نشده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ثبت س��فارش از سال ها قبل برون سپاری‬ ‫شده است و در اختیار یک شرکت قرار دارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یاداور شد‪ :‬گزارش هایی‬ ‫داشتیم که بخشی از ثبت سفارش ها از سوی انها انجام نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا نیز این موضوع را پیگی��ری کرده و در‬ ‫چند نوبت ب��ه نهادهای امنیتی اعالم کردیم‪ .‬برای گمرکات‪،‬‬ ‫تعزیرات‪ ،‬سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و‬ ‫سایر نهادهای مربوط نیز توضیح های الزم ارسال و گفته شد‬ ‫که ح��دود ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴00‬خودرو از طریق این س��امانه ثبت‬ ‫سفارش نشده اند‪.‬‬ ‫خس��روتاج عنوان کرد‪ :‬ما انجا اع�لام کردیم که تخلف در‬ ‫ام��ر واردات انجام ش��ده و هیچ گاه از کلمه قاچاق اس��تفاده‬ ‫نکرده ایم‪ .‬اینکه بعضی از رس��انه ها به موض��وع قاچاق دامن‬ ‫می زنن��د‪ ،‬باید بگویم ما نگفتیم قاچاق بلکه گفته ش��د برای‬ ‫مث��ال‪ ،‬فالن فرد مجاز نب��وده واردات را انجام دهد و این کار‬ ‫را کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته کسی که واردات را انجام داده‪ ،‬تمام عوارض‬ ‫گمرکی را پرداخته است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پرسش اینجا است که این واردات از سوی‬ ‫چه کس��انی انجام شده اس��ت زیرا در یک مقطع زمانی تنها‬ ‫افرادی که دارای نمایندگی رس��می بودن��د مجاز به واردات‬ ‫خودرو می شدند و انچه درباره این خودروها اتفاق افتاده‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬خودرو خارجی از طریق افرادی به‬ ‫غیر از نمایندگی های رسمی وارد شده است‪.‬‬ ‫خس��روتاج با تاکید بر اینکه درباره این خودروها الزم است‬ ‫نخست به شکل شفاف موضوع مطرح شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫سامانه ما ان قدر قابلیت داشته که حتی فهرست مواردی که‬ ‫بدون ثبت سفارش وارد شده را اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 413‬پیاپی ‪2386‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی تهران مطرح شد‬ ‫مدیریت؛ مشکل اصلی تولید‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫وظیفه تولید‬ ‫در سال حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫با توج��ه به حمای��ت جدی که‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب از تولید و‬ ‫اش��تغال در س��ال های گذش��ته‬ ‫داش��ته اند و با نام گذاری امسال به‬ ‫«حمایت از کاالی ایرانی» از تولید‬ ‫داخل��ی حمایت کرده ان��د وظیفه‬ ‫تولیدکنندگان ازگذشته سنگین تر‬ ‫سید ناصر موسوی الرگانی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان باید تالش کنند عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫کیفیت کاالهای خود را باال ببرند‬ ‫ک��ه اگ��ر تحریم ه��ا‪ ،‬تهدیده��ا و‬ ‫فش��ارها بیشتر ش��د با اتکا به تولیدات داخلی‪ ،‬افزایش و توسعه‬ ‫صادرات کاالهای غیر نفتی بتوانیم کشور را اداره کنیم؛ به ویژه با‬ ‫برخی از کش��ورهایی که خواهان برقراری ارتباط با ایران هستند‬ ‫مانند روس��یه که به طور جدی تمایل به برقراری ارتباط با ایران‬ ‫دارد و این امادگی را برای برقراری پیمان پولی اعالم کرده است‬ ‫تا مشکالت ارزی قبلی رفع شود‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط تولیدکنندگان باید تولی��د را افزایش داده و‬ ‫کیفیت تولید را نیز بهبود بخشند اکنون مصرف کنندگان و مردم‬ ‫از کیفیت پایین کاالی ایرانی گالیه دارند و خریداران به س��مت‬ ‫مصرف کاالی وارداتی هدایت می شوند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬تولیدکنن��دگان با ارتق��ای کیفی��ت تولیدات خود‬ ‫ضم��ن جلب رضایت مصرف کننده داخلی می توانند در بازارهای‬ ‫صادراتی نیز تولیدات خود را عرضه کنند‪.‬‬ ‫در س��ال حمای��ت از تولی��د ملی که با جدیت از س��وی رهبر‬ ‫معظم انق�لاب به «حمای��ت از کاالی ایرانی» نا م گذاری ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مبارزه با قاچاق کمترین کاری اس��ت که دولت می تواند‬ ‫در حمایت از صنعت انجام دهد‪.‬‬ ‫ام��ا اگر می خواهیم ش��عار امس��ال محقق ش��ود باید واردات‬ ‫کاالهایی را که مش��ابه ان در کشور تولید می شود‪ ،‬ممنوع کنیم‬ ‫تا جلوی رانت خواری و قاچاق گرفته شود‪.‬‬ ‫م��ردم نیز بای��د از اقتصاد حمای��ت کنند‪ .‬وقتی همه ش��عار‬ ‫می دهی��م ک��ه باید اقتص��اد مردم��ی و درون زا باش��د اما برای‬ ‫س��اده ترین احتیاج نیز به س��مت کاالی خارجی می رویم‪ ،‬برای‬ ‫مردمی کردن اقتصاد نمی توان امید داشت‪.‬‬ ‫اما وقتی مردم به کاالی تولید داخل اطمینان داش��ته باشند‬ ‫و به جای بلوکه کردن س��رمایه های خ��ود در بانک ها‪ ،‬ان را در‬ ‫عرصه تولید به کار بیندازند‪ ،‬اقتصاد مردمی نیز حاصل می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫خراسان رضوی خبر داد‬ ‫بهره برداری از شبکه روشنایی‬ ‫شهرک صنعتی سبزوار‬ ‫مس��عود مهدی زاده مق��دم از تکمی��ل و بهره برداری از ش��بکه‬ ‫روشنایی شهرک صنعتی سبزوار خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان خراس��ان رضوی‪ ،‬مهدی زاده مقدم با‬ ‫بیان این خبر‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به ضرورت و اهمیت وجود روشنایی‬ ‫معابر در ش��هرک های صنعتی ‪ ،‬با اجرا و بهره برداری از این پروژه‪،‬‬ ‫ روش��نایی معابر و خیابان های داخلی ش��هرک صنعتی سبزوار با‬ ‫طول شبکه ‪ ۲‬کیلومتر و هزینه ای افزون بر ‪ ۲‬میلیارد ریال از محل‬ ‫اعتبارات جاری در مدت زمان ‪ ۶‬ماه تامین شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان خراسان رضوی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ایج��اد زیر س��اخت ها و فراه��م ک��ردن امنیت حضور‬ ‫س��رمایه گذاران ب��رای س��اخت و راه ان��دازی واحده��ای صنعتی‬ ‫اس��تان‪ ،‬از برنامه های‬ ‫ ‬ ‫و تولی��دی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اولویت دار ش��رکت شهرک های صنعتی بوده و تامین روشنایی به‬ ‫عنوان یکی از ابزارهای اصلی امنیت در معابر ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی به شمار می رود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬شهرک صنعتی سبزوا ر با مساحت ‪ ۱۳۳‬هکتار و‬ ‫‪ ۶۵‬واحد صنعتی مس��تقر ظرفیت ایجاد اشتغال یک هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫نفر را دارد‪.‬‬ ‫مشکل اصلی تولید اس��ت که راهکار ان نیز تشکیل‬ ‫€ €ایا نرخ س�ود بانک�ی بر اج�رای طرح های‬ ‫کنسرسیوم ها یا شرکت های مدیریت صادرات است‪.‬‬ ‫حمایتی از صنایع نیز اثرگذار بوده است؟‬ ‫بنابراین‪ ،‬برای هر خوشه براساس مشکالتی که در‬ ‫ب��ه طور قط��ع تاثیر دارد‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬اجرای‬ ‫اغاز شناس��ایی ش��ده و در مطالعات شناختی به ان‬ ‫طرح نوس��ازی صنایع را می توان نام برد‪ .‬سهم استان‬ ‫اشاره شده است برنامه عمل تدوین شده و به منظور‬ ‫تهران در طرح نوس��ازی صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫رفع ان گلوگاه ها و توس��عه فعالیت ها تالش ش��ده و‬ ‫در ‪ ۴‬س��ال این��ده در مجموع ‪ ۵‬هزار واحد اس��ت‪.‬‬ ‫هدف گذاری می شود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬برای نوس��ازی ‪ ۱۵00‬واح��د صنعتی‬ ‫€ €برخی ادع�ا دارند که مش�کل اصلی تولید‬ ‫هدف گذاری ش��ده و برای انج��ام ان نیز برنامه های‬ ‫نبود نقدینگ�ی و منابع مالی اس�ت‪ .‬ایا تجربه‬ ‫مش��خص ش��ده اماده اس��ت اما با وجود گذشت ‪۳‬‬ ‫طرح های توس�عه خوش�ه های صنعتی نیز این‬ ‫ماه از س��ال هنوز اقدام اجرایی نش��ده است‪ .‬هرچند‬ ‫ادعا را تایید می کند؟‬ ‫بنگاه ها شناس��ایی شده و ظرفیت و نوسازی انها نیز‬ ‫نمی توان گفت مشکل اصلی تولید نبود زیرساخت‬ ‫مشخص شده اما تس��هیالت این طرح از محل طرح‬ ‫یا منابع مالی اس��ت زیرا اکن��ون اب و برق در تمام‬ ‫رونق تولید پیش بینی ش��ده که س��ود ان حدود ‪۱۸‬‬ ‫شهرک های صنعتی فراهم است‪ .‬در حقیقت‪ ،‬مشکل‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬این رقم برای صاحبان صنایع که قصد‬ ‫اصلی تولید‪ ،‬نبود مدیریت است‪.‬‬ ‫نوسازی خط تولید دارند بی میلی ایجاد کرده زیرا از‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬چرا یک واحد لبنی اکنون تعطیل‬ ‫نظر اقتصادی رقم س��ود این تسهیالت دارای توجیه‬ ‫اس��ت و عامل ان را نبود بازار و س��رمایه در گردش‬ ‫نیس��ت و نمی تواند برای تامین سرمایه در گردش یا‬ ‫عن��وان می کند اما واحدهای دیگری در صنایع لبنی‬ ‫نوسازی خطوط تولید مشوق مناسبی باشد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫هس��تند که عالوه بر ف��روش‪ ،‬در بازارهای داخلی به‬ ‫باید یارانه ای دولتی برای این موضوع اختصاص یابد‪.‬‬ ‫کشورهای دیگر نیز صادرات دارند‪.‬‬ ‫€ €این حمایت از توس�عه فعالیت های صنعتی‬ ‫درحقیقت‪ ،‬سوءمدیریت هست که مشکل سرمایه‬ ‫در ش�هرک های اس�تان ته�ران مح�دود ب�ه‬ ‫در گردش ایجاد می کند‪ .‬س��وءمدیریت وجو دارد که‬ ‫تسهیالت دهی است؟‬ ‫نرخ تمام ش��ده رقابتی نمی ش��ود و محصولی در بازار‬ ‫در زمینه حمایت از تولید در ش��هرک های صنعتی‬ ‫فروخته نمی ش��ود‪ .‬اگر روش ه��ای نوین مدیریتی بر‬ ‫س��عی می کنیم زیرس��اخت ها را تا حد ت��وان اماده‬ ‫بیش��تر واحدهای صنعتی حاکم ش��ود بس��یاری از‬ ‫کنیم اما اتفاقی که افتاده ان اس��ت که افزایش نرخ‬ ‫مشکالت حل می شود‪.‬‬ ‫زمین در شهرک های صنعتی تهران نداشته ایم و این‬ ‫€ €ب�ا این ح�ال‪ ،‬تامی�ن نقدینگی م�ورد نیاز‬ ‫امر ب��ه نوعی حمایت از فعالیت های صنعتی اس��ت‪.‬‬ ‫از تس�هیالت بانکی می تواند راهکار مناس�بی‬ ‫هرچن��د نرخ زمین درصد کم��ی از هزینه های تولید‬ ‫باشد؟‬ ‫را شامل می شود اما به عنوان نخستین‬ ‫نرخ سود تس��هیالت توجیه اقتصادی‬ ‫گام در راه ان��دازی واحده��ای صنعت��ی‬ ‫ن��دارد و تولیدکنن��دگان از دریافت وام سهم استان تهران در مهم اس��ت که زمین با زیرس��اخت های‬ ‫طرح نوسازی صنایع کوچک‬ ‫بانک��ی با به��ره ‪ ۱۸‬درصدی اس��تقبال‬ ‫اولیه اماده در اختیار س��رمایه گذار قرار‬ ‫و متوسط در ‪ ۴‬سال اینده‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫در مجموع ‪ ۵‬هزار واحد بگی��رد‪ .‬از این رو‪ ،‬ب��رای تحویل زمین‬ ‫اما روش های مختلف تامین مالی نیز است‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬برای به س��رمایه گذاران شرایط پرداخت نرخ‬ ‫نوسازی ‪ ۱۵00‬واحد‬ ‫وجود دارد؛ اکن��ون تامین مالی به بازار‬ ‫حق انتفاع را اس��ان کرده ایم به طوری‬ ‫صنعتی هدف گذاری‬ ‫پول محدود نیست‪ .‬باید از ظرفیت های‬ ‫ک��ه پیش پرداخت نقدی ب��رای دریافت‬ ‫شده و برای انجام ان نیز‬ ‫ب��ازار س��رمایه در تامین مال��ی صنایع‬ ‫زمین تا کنون ‪ ۳0‬درصد بوده اس��ت اما‬ ‫برنامه های مشخص اماده‬ ‫کوچک و متوسط نیز بهره برد‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫امس��ال این رقم را تا ‪ ۱0‬درصد کاهش‬ ‫است‬ ‫باید کوچی از بازار پول به س��مت بازار اما با وجود گذشت ‪ ۳‬ماه از داده ایم و س��رمایه گذاران در اغاز فقط‬ ‫س��رمایه شود که نرخ س��ود ان کمتر و سال هنوز اقدام اجرایی ‪ ۱0‬درص��د از کل ن��رخ ح��ق انتفاع از‬ ‫نشده است‬ ‫توجیه اقتصادی ان برای صنایع کوچک‬ ‫زمین در ش��هرک های صنعت��ی تهران‬ ‫و متوسط باالتر است‪.‬‬ ‫را پرداخ��ت می کنن��د‪ .‬البت��ه این رقم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫تا کنون ‪ ۹‬پروژه توس��عه خوش��ه در استان تهران‬ ‫به پایان رس��یده اس��ت که طرح توسعه خوشه طال‪،‬‬ ‫چرم‪ ،‬محصوالت چرمی‪ ،‬کف��ش‪ ،‬مبلمان‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پزشکی‪ ،‬محصوالت س��اختمانی‪ ،‬سنگ و پالستیک‬ ‫را ش��امل می ش��ود‪ .‬ان ط��ور ک��ه ش��اهپور قنبری‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی تهران به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت قرار اس��ت مرکز طراحی‬ ‫کفش در راس��تای حلقه های گمش��ده خوشه کفش‬ ‫دست دوز اس��تان تهران به زودی گشایش یابد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه پیش از این نی��ز مرکز طراحی‬ ‫تخصصی طال و جواهر در راس��تای شناس��ایی حلقه‬ ‫گمش��ده در اجرای طرح توسعه خوشه صنعتی طال‬ ‫و جواهر راه اندازی ش��ده و تا کن��ون نتایج موفقی به‬ ‫دنبال داشته است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به نحوه فعالیت س��ایر خوشه های‬ ‫صنعتی به انجام فعالیت های مقدماتی طرح توس��عه‬ ‫خوش��ه صنعتی ریخته گری اش��اره ک��رد که اکنون‬ ‫مطالعات ش��ناختی ان انجام ش��ده و عامل توس��عه‬ ‫خوشه نیز انتخاب شده و در مرحله اجرای برنامه های‬ ‫سال نخست است‪ .‬همچنین قرار است در روز صنعت‬ ‫و معدن استان تهران از شهرک صنعتی برتر و خوشه‬ ‫صنعتی برتر استان تهران قدردانی شود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫ش��اهپور قنبری تاکید دارد که مشکل امروز صنعت‪،‬‬ ‫منابع مالی و نقدینگی و حتی زیرس��اخت ها نیس��ت‬ ‫بلکه مشکل اصلی تولید‪ ،‬نبود مدیریت است‪.‬‬ ‫€ €ه�دف اصلی در طرح توس�عه خوش�ه های‬ ‫صنعتی چیست؟‬ ‫خوش��ه های ریخته گری و پروژه های توسعه خوشه‬ ‫ب��ه طور کلی این هدف را دنبال می کند که از طریق‬ ‫مشارکت بین ذی نفعان خوشه زنجیره تولید را کامل‬ ‫کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬طرح توسعه خوشه های صنعتی از اغاز‬ ‫زنجیره تولید که ش��امل طراحی و تامین مواد اولیه‬ ‫است تا پایان زنجیره تولید که فروش محصول و بازار‬ ‫را در برمی گیرد در این طرح های توس��عه خوش��ه ای‬ ‫تالش می ش��ود تا چالش های موجود نیز شناسایی و‬ ‫بررسی شود‪.‬‬ ‫ا ز ای��ن رو‪ ،‬با مش��ارکت ذی نفعان و س��ازمان های‬ ‫اثر گذار سعی می شود تا توان رقابت خوشه را افزایش‬ ‫دهن��د در برخی خوش��ه ها گلوگاه و حلقه گمش��ده‬ ‫طراحی محصول شناس��ایی یا تامین مواد اولیه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه طور مث��ال‪ ،‬در خوش��ه ط�لا مرک��ز طراحی‬ ‫تخصصی طال به عنوان حلقه گمش��ده شناسایی شد‬ ‫که با همکاری ذی نفعان و دانشگاه فنی و حرفه ای و‬ ‫اتحادیه طال و جواهر و ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫تهران این مرکز طراحی تخصصی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫€ €اجرای طرح توسعه خوش�ه های صنعتی به‬ ‫رفع مشکل صنایع چه کمکی می کند؟‬ ‫شناس��ایی حلقه های گمش��ده در زنجی��ره تولید‬ ‫اولوی��ت خوش��ه های صنعت��ی اس��ت که رف��ع انها‬ ‫ب��ه توس��عه و رون��ق فعالیت ه��ای تولی��دی کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬در خوش��ه ریخته گری تامین مواد‬ ‫اولیه به عنوان حلقه گمشده شناسایی شده است که‬ ‫راهکاره��ا و برنامه های دیگری وج��ود دارد از جمله‬ ‫اینکه شبکه تامین مواد اولیه ایجاد شود‪.‬‬ ‫در برخ��ی از خوش��ه ها نی��ز ف��روش و ص��ادرات‬ ‫برای ش��رکت های دانش بنیان تا ‪ ۵‬درصد هم کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫€ €در س�ایر بخش ها چطور از س�رمایه گذاران‬ ‫مستقر در شهرک های صنعتی حمایت می شود؟‬ ‫در بح��ث خدم��ات نرم اف��زاری نی��ز حمای��ت از‬ ‫سرمایه گذاران و فعاالن صنعتی با ارتقای فناوری در‬ ‫قالب طرح نوس��ازی صنایع در حال پیگیری اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین برای تامین مواد اولیه در راس��تای حمایت‬ ‫از تولید داخلی در تالش هس��تیم شبکه ای کردن و‬ ‫خرید شبکه ای در قالب کنسرسیوم ها یا تعاونی ها را‬ ‫دنب��ال کنیم تا نرخ مواد اولیه ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫کاهش یاب��د‪ .‬البته در زمینه ب��ازار هم حمایت های‬ ‫مناس��بی برنامه ریزی ش��ده اس��ت به گون��ه ای که‬ ‫رس��وخ در بازار‪ ،‬بازارسازی‪ ،‬ش��رکت در نمایشگاه ها‪،‬‬ ‫تکمیل س��بد محصوالت در فروش ب��ا بهره گیری از‬ ‫توان کنسرس��یوم ها هدف گذاری ش��ده اس��ت زیرا‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط از نظر ظرفی��ت و تنوع‬ ‫محصول‪ ،‬س��بد کاملی ندارند و در بازارهای صادراتی‬ ‫اسیب پذیر می شوند در صورتی که در کنسرسیوم ها‬ ‫و ش��رکت های مدیریت ص��ادرات می توانند کنار هم‬ ‫قرار گرفته و سبد محصوالت خود را کامل کنند‪.‬‬ ‫€ €ب�رای توس�عه ص�ادرات صنای�ع کوچک و‬ ‫متوسط مستقر در ش�هرک های صنعتی استان‬ ‫تهران چه اقدامی انجام شده است؟‬ ‫در زمینه صادرات نیز بازاریابی ها انجام و بازارهای‬ ‫هدف شناسایی ش��ده اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬برای‬ ‫محص��والت س��اختمانی در بازاره��ای کش��ورهای‬ ‫حاش��یه خلیج فارس مانند عمان رایزنی ش��ده است‪.‬‬ ‫برای فروش محصوالت صنایع غذایی در بازار مسکو‬ ‫در کش��ور روسیه نیز اقدام ش��ده است‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫برای فرش و س��ایر تولیدات در این زمینه در چین و‬ ‫کشورهای اسیای شرقی رایزنی شده است‪.‬‬ ‫€ €سخن اخر‬ ‫صاحبان صنایع کوچک و متوس��ط در بازاریابی و‬ ‫صادرات دارای ضعف هستند و شناخت کافی ندارند‪.‬‬ ‫بنابراین باید در قالب ش��رکت های مدیریت صادرات‬ ‫و کنسرسیوم ها به صادرات بپردازند‪ .‬فروش مشترک‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط در توس��عه ف��روش انها و‬ ‫تکمیل س��بد محصوالت نقش مهم و اساسی دارد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬در قالب کنسرسیوم ها و شبکه های فروش در‬ ‫حال تکمیل ظرفیت هستیم تا بتوانیم این کاستی ها‬ ‫را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خبرداد‬ ‫امضای ‪ ۳۷‬قرارداد سرمایه گذاری صنعتی در قزوین‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین‬ ‫گفت‪ :‬از اغاز امس��ال تاکنون ‪ ۳۷‬قرارداد با متقاضیان‬ ‫س��رمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫قزوین امضا شده است‪ .‬به گزارش خبرنگار «گسترش‬ ‫صنعت» از اس��تان قزوین‪ ،‬حمیدرضا خانپور با اعالم‬ ‫ای��ن خبر اظهار کرد‪ :‬رش��د ‪ ۳‬برابری واگذاری زمین‬ ‫ب��ه متقاضیان س��اخت واحدهای تولی��دی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و خدماتی در ش��هرک های صنعتی نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته در راستای حمایت ها و مشوق های‬ ‫جدید گامی در جهت ایجاد رونق اقتصادی‪ ،‬اش��تغال‬ ‫پایدار جوانان و حمایت از تولید کاالی ایرانی خواهد‬ ‫بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال بر اساس‬ ‫برنامه عملیاتی در جذب سرمایه گذار بیش از نیمی از‬ ‫این ش��اخص ها محقق شده که بیانگر استقبال خوب‬ ‫متقاضیان سرمایه گذاری در استان قزوین بوده است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوین با اش��اره به میزان مس��احت‬ ‫واگذاری گفت‪ :‬در ‪ ۳‬ما ه نخس��ت امس��ال ‪ ۴۷‬هکتار‬ ‫از اراضی صنعتی ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫به متقاضیان سرمایه گذاری واگذار شده که نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته بیش از ‪ ۹‬برابر رشد داشته‬ ‫است‪ .‬خانپور به تفکیک زمین های واگذار شده در هر‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی پرداخت و گفت‪ :‬شهرک های‬ ‫صنعتی کاس��پین ‪(۱‬ابیک )‪ ،‬کاس��پین و لیا به ترتیب‬ ‫بیشترین میزان واگذاری ها را داشته اند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬بر اس��اس پیش بینی انجام شده‬ ‫در زمینه انعقاد قرارداد س��رمایه گذاری‪ ،‬قرار است تا‬ ‫پایان امسال بیش از ‪ ۱۰۰‬قرارداد بسته شود و میزان‬ ‫اراضی واگذار ش��ده صنعتی به بی��ش از ‪ ۱00‬هکتار‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫الزام تولیدکنندگان‬ ‫به درج وجودگلوتن‬ ‫ن‬ ‫حمایت از صنایع کوچک و صنایع دانش بنیا ‬ ‫دو قطب افزایش اشتغال‬ ‫رسیدگی به مشکالت مربوط به دریافت‬ ‫تسهیالت بانکی و سرمایه در گردش‬ ‫مدی��ر کل امور فراورده های طبیعی‪ ،‬س��نتی و‬ ‫مکمل سازمان غذا و دارو در نامه ای به شرکت های‬ ‫تولیدکنن��ده مکمل های تغذیه ای ‪ ،‬درج نش��ان‬ ‫وج��ود گلوت��ن روی بس��ته بندی فراورده ه��ای‬ ‫مکمل تغذی��ه ای را الزامی کرد‪ .‬به گزارش فودنا‪ ،‬‬ ‫مهناز خانوی ‪ ،‬مدیر کل امور فراورده های طبیعی‪،‬‬ ‫س��نتی و مکمل س��ازمان غ��ذا و دارو در نامه ای‬ ‫خطاب به مدیران عامل شرکت های تولیدکننده مکمل های تغذیه ای تاکید‬ ‫کرد ک ه با توجه به درخواست انجمن حمایت از بیماران سلیاکی برای رفع‬ ‫مشکالت این بیماران‪ ،‬در صورت استفاده از گلوتن در فراورده های مکمل‬ ‫تغذیه ای‪ ،‬درج ان روی برچسب و بروشور الزامی است‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان البرز گفت‪ :‬حمایت از صنایع کوچک‬ ‫و واحدهای صنعتی دانش بنیان به عنوان دو قطب افزایش اشتغال پایدار در استان‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز‪ ،‬محمد امین بزازی پور فرش��ی گفت‪ :‬حمایت از‬ ‫واحدهای صنعتی دانش بنیان و ورود واحدهای فناور به عرصه تولید‪ ،‬سبب افزایش‬ ‫تولید ناخالص داخلی کشور می شود‪ .‬وی با بیان اینکه به همین منظور تمام امکانات‬ ‫خود را برای حمایت از صنایع دانش بنیان به کار خواهیم گرفت‪ ،‬افزود ‪ :‬شهرک های‬ ‫صنعتی استان البرز با توجه به ظرفیت ها و مزایای موجود در انها‪ ،‬امادگی همکاری‬ ‫ب��ا س��رمایه گذاران و تامی��ن نیازهای انها را دارد‪ .‬فرش��ی در پایان اظهار امیدواری‬ ‫کرد که با همکاری تولیدکنندگان و تامین نیاز واحدهای تولیدی و رفع موانع انها‬ ‫گام های اساسی در راستای حمایت از کاالی ایرانی برداشته شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار ته��ران در س��فر یک روزه به شهرس��تان پردی��س از دو واحد‬ ‫صنعتی «خرمدش��ت» و «کابین یراق» بازدید کرد‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان تهران‪،‬‬ ‫ محمدحس��ین مقیمی در بازدیدهای جداگانه از این واحدهای صنعتی‪ ،‬از‬ ‫نزدیک از مش��کالت مربوط به این واحدها اگاهی یافت‪ .‬مش��کالت مربوط‬ ‫ب��ه دریاف��ت تس��هیالت بانکی و س��رمایه در گ��ردش و همچنین دریافت‬ ‫تس��هیالت برای خرید دستگاه های صنعتی از عمده ترین مشکالت این دو‬ ‫واحد صنعتی اس��ت‪ .‬در سفر یک روزه استاندار تهران به شهرستان پردیس‬ ‫محمد امامی امین معاون امور اقتصادی استانداری تهران‪ ،‬مرتضی حیدری‬ ‫فرماندار شهرس��تان پردیس‪ ،‬یداهلل صادقی رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان و شماری از مسئوالن محلی استاندار تهران را همراهی کردند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!