روزنامه گسترش صنعت شماره 416 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 416

روزنامه گسترش صنعت شماره 416

روزنامه گسترش صنعت شماره 416

‫یک برگ‬ ‫برنده نفتی‬ ‫دیگر‬ ‫در دست ایران‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2389‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 416‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫تعریف ‪ ۵۰‬پروژه‬ ‫برای ساخت‬ ‫هر شهرک‬ ‫‪4‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تالش بنگاه های بزرگ‬ ‫برای تجاری سازی‬ ‫دانش بنیان ها‬ ‫در طول ‪ ۱۱‬سال رتبه جهانی ایران در‬ ‫تولید علم به طرز چشمگیری رشد کرده‬ ‫و از رده ‪ ۳۴‬به ‪ ۱۶‬ارتقا یافته اس��ت‪ .‬این‬ ‫موضوعی بود که س��ورنا س��تاری‪ ،‬معاون‬ ‫علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری در‬ ‫دومین همای��ش همکاری های بین المللی‬ ‫اقتص��ادی و فن��اوری ای��ران و اروپ��ا در‬ ‫بروکسل بر ان تاکید کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫راه اندازی پارک‬ ‫صنعتی در دانشگاه یزد‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایش تولید ملی‬ ‫ارتقای کیفیت و‬ ‫کرامت نیروی انسانی‬ ‫‪3‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬قربانی‬ ‫کمبود صنایع تبدیلی‬ ‫مرحله سوم فروش‬ ‫قطعی محصوالت‬ ‫ایران خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫تجربه ساخت شهرک صنعتی‬ ‫به یاری سوریه می رود‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫‪4‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اعالم امادگی ایران برای ساخت شهرک صنعتی در سرزمین شام‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪ 9 1397‬شوال ‪ 23 1439‬ژوئن ‪ 2018‬شماره ‪ 416‬پیاپی ‪2389‬‬ ‫اوپک در نشست ‪ 174‬به کاهش تولید نفت متعهد ماند‬ ‫یک برگ برنده نفتی دیگر در دست ایران‬ ‫بیژن زنگنه‪ :‬به هر انچه منافع ایران را به خطر بیندازد‪ ،‬عمل نمی‪‎‬کنیم‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫روز گذش��ته در حالی ایران موفق ش��د مدل مورد نظر خود را‬ ‫در اوپک به تصویب برس��اند که امریکا و عربس��تان از ماه ها‬ ‫پی��ش ت�لاش می کردند با البی های نفت��ی مانع پابرجا بودن‬ ‫اخرین توافق اوپک شوند‪ .‬دور نخست مذاکرات سطح باال در‬ ‫این س��ازمان جهانی در حالی اغاز ش��د که از چند روز پیش‬ ‫بسیاری از وزیران نفت در وین اتریش جمع شدند‪.‬‬ ‫ایران در حالی به این برگ برنده دس��ت یافت که برخی از‬ ‫کارشناس��ان معتقدند البی امریکا و عربس��تان قوی تر از ان‬ ‫است که ایران بتواند شیطنت های نفتی امریکا را ثابت کند و‬ ‫برخی دیگر از کارشناسان بر این باور بودند که ایران در اوپک‬ ‫البی قوی دارد و کشورهای نفتی از نوسان هایی که امریکا به‬ ‫بازار نفت دنیا تحمیل کرده عاصی شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر ساختار پیشنهاد با همراهی عربستان‬ ‫به هر سوی ‪ ،‬پیش از اغاز رسمی نشست ‪ 174‬اوپک‪ ،‬بیژن‬ ‫زنگن��ه اب پاکی را روی دس��ت البی گران علیه ایران ریخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬به ه��ر انچه منافع ایران را ب��ه خطر بیندازد‪ ،‬عمل‬ ‫نمی‪‎‬کنیم‪ .‬بیژن زنگنه روز گذشته پیش از اغاز به کار نشست‬ ‫‪ ۱۷۴‬اوپک در پاسخ به این پرسش که در خبرها امده است‬ ‫ای��ران هر تصمیم اوپک مبنی بر افزایش تولید را وتو می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ترجیح می دهم تا چند ساعت دیگر در این باره سخنی‬ ‫نگویم‪ .‬زنگنه در عین حال به این پرسش که ایا در این جلسه‬ ‫به توافق می‪‎‬رسید‪ ،‬گفت‪ :‬احتمال می‪‎‬دهم‪ .‬ایران افزایش یک‬ ‫میلیون بش��که‪‎‎‬ای تولید اوپ��ک را نمی پذیرد‪ .‬ما در پی حفظ‬ ‫سطح کنونی تولید هستیم‪ .‬زنگنه گفت‪ :‬صادرات نفت ایران‬ ‫در ماه مه(اردیبهش��ت ‪-‬خرداد) ‪2/8‬میلیون بشکه بوده است‬ ‫و تحت فش��ار کنونی تالش می کنیم س��طح تولید و صادرات‬ ‫خود را حفظ کنیم‪.‬وی همچنین در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ایا درباره تحریم برخی اعضای اوپک با وزیر انرژی عربستان‬ ‫صحبت کردید‪ ،‬گفت‪ :‬با اقای الفالح درباره همه چیز‪ ،‬خیلی‬ ‫صریح صحبت کردیم اما مس��ئله اصلی صحبت ما این نبود‪.‬‬ ‫ای��ران ب��ه همراه عربس��تان و دیگر کش��ورها تالش می کند‬ ‫س��اختار پیشنهاد مربوط به تولید اوپک را تغییر دهد‪ .‬زنگنه‬ ‫در پاسخ به پرسش دیگری درباره مذاکره با روسنفت عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در حال مذاکره‪‎‬ایم اما قراردادی امضا نکرده ایم‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت اظهار کرد‪ :‬من نمی توانم درباره بازاریابی مان یا‬ ‫مش��تریان چیزی بگویم‪ ،‬چون امریکا می‪‎‬تواند به انها فش��ار‬ ‫بیاورد‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که ایا ژاپن خرید نفت خود‬ ‫را از ایران قطع کرده اس��ت نیز عن��وان کرد‪ :‬خرید نفت این‬ ‫کشور از ایران ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹البی های نفتی و تغییر سرنوشت‬ ‫در روزهای گذشته البی امریکا با کشورهای سرسپرده اش‬ ‫تقویت ش��د و ایران نیز تنها در تالش اس��ت تا اثبات کند که‬ ‫امریکا‪ ،‬دلیل بی ثباتی بازار نفت در دنیا است‪ .‬این جدال نفتی‬ ‫در حالی س��پری می ش��ود که امریکا قصد دارد مجوز فروش‬ ‫نفت ایران را به یک س��وم برساند‪ .‬در ماه های گذشته ایران با‬ ‫مجوزی که از اوپک داشت توانست تا سقف ‪ ۳/۸‬میلیون بشکه‬ ‫نف��ت در روز تولی��د کند‪ .‬از طرف دیگ��ر‪ ،‬امریکا نیز با ادعای‬ ‫حف��ظ ارام��ش در بازار نفت به همراه عربس��تان در ماه های‬ ‫گذشته میزان تولید نفت را به طرز کم سابقه ای افزایش داد‪.‬‬ ‫عربس��تان با تولی��د بیش از ‪ ۱۲‬میلیون بش��که نفت در روز‬ ‫رکورد تاریخ صنعت را در کشور خود افزایش داد‪ .‬امریکا نیز‬ ‫در این زمینه توانست با تولید بیش از ‪ ۱۴‬میلیون بشکه نفت‬ ‫در روز رکورد تولید نفت را در ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته ارتقا دهد‪.‬‬ ‫ادعای این دو کشور برای افزایش تولید نفت و خروج از توافق‬ ‫فریز نفت به دلیل این بود که اگر س��هم ایران در تامین نفت‬ ‫دنیا کاهش یافت دنیا با کاهش عرضه روبه رو نشود‪ .‬اینها در‬ ‫حالی اس��ت که در بدترین اوضاع اگر مجوز تولید نفت ایران‬ ‫به یک سوم شرایط کنونی برسد هم سهم کاسته شده معادل‬ ‫‪ ۲/۵‬میلیون بشکه نفت در روز خواهد بود‪ .‬با این حال‪ ،‬میزان‬ ‫افزایش تولید امریکا و عربس��تان به بیش از ‪ ۶‬میلیون بشکه‬ ‫نفت در روز می رسد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬این ادعا در حالی مطرح‬ ‫می شود اگر امریکا و عربستان تنها دغدغه کاهش عرضه نفت‬ ‫را داشتند باید ‪ ۲/۵‬میلیون بشکه نفت بیشتر تولید می کردند‬ ‫اما اکنون بیش از ‪ ۶‬میلیون بش��که نفت به س��بد تولید این‬ ‫محصول در دنیا اضافه ش��ده اس��ت‪ .‬اینها نشان می دهد که‬ ‫امریکا و عربس��تان به طور مش��خص احتم��ال کاهش تولید‬ ‫نف��ت ایران را بهانه کرده و بیش از ‪ ۳/۵‬میلیون بش��که نفت‬ ‫در روز بی��ش از بدتری��ن حال��ت احتمالی تولی��د می کنند‪.‬‬ ‫ب��ا تمام این ها ایران موفق ش��دوضعیت تولی��د نفت را ادامه‬ ‫ده��د و در ای��ن زمین��ه تاکنون خطری تولید نف��ت ایران را‬ ‫تهدید نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اوپک مدل پیشنهادی ایران را پذیرفت‬ ‫پایبندی ‪ ۱۰۰‬درصدی به توافق همکاری اوپک و غیراوپک‬ ‫تثبیت ش��د‪.‬با اجماع روز گذش��ته اعضای اوپک در نشس��ت‬ ‫ص دو هفتا دو چه��ارم این س��ازمان‪ ،‬پایبندی ‪ ۱۰۰‬درصدی به‬ ‫تواف��ق همکاری اوپک و غیراوپک ک��ه نوامبر ‪ ۲۰۱۶‬حاصل‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬تثبیت ش��د‪.‬به گزارش ش��انا از وین‪ ،‬روز گذشته‬ ‫صدوهفتاد وچهارمین نشس��ت اعضای اوپک در وین به پایان‬ ‫رسید و اعضا اعالم کردند که توافق قبلی اوپک مبنی بر کاهش‬ ‫تولید تا س��قف یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار بش��که همچنان به‬ ‫قوت خود باقی اس��ت‪ .‬بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت ایران هم پیش‬ ‫از برگ��زاری این نشس��ت اعالم کرده ب��ود که ایران با هرگونه‬ ‫افزایش تولید نفت اوپک مخالف اس��ت زیرا بازار با بی تعادلی‬ ‫روبه رو نیست‪.‬‬ ‫بندهای این توافق به این شرح است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تواف��ق همکاری کش��ورهای عضو و غیرعضو س��ازمان‬ ‫کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای کاهش در مجموع‬ ‫روزانه یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار بش��که ای (یک میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار بشکه اوپک و ‪ ۶۰۰‬هزار بشکه کشورهای غیرعضو اوپک)‬ ‫همچنان معتبر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اعضای اوپک و غیر اوپک در ماه های گذشته یک میلیون‬ ‫بیش��تر از میزان تعهد خود کاهش عرضه در بازار داش��ته اند؛‬ ‫این بدان معناست که به جای یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار بشکه‬ ‫در روز‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار بش��که کاهش عرضه رخ داده‬ ‫است به گونه ای که اکنون میزان تعهد و پایبندی انها حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬درصد است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬بنابر تصمیم نشس��ت ‪ ۱۷۴‬اعضای اوپک‪ ،‬ان دس��ته از‬ ‫اعض��ا که در توافق حضور داش��ته (به غی��ر از نیجریه‪ ،‬لیبی و‬ ‫ای��ران) و بی��ش از میزان تعهد خود تولی��د را کاهش داده اند‪،‬‬ ‫براساس سهم تعیین شده خود تولید خواهند کرد به گونه ای‬ ‫ک��ه در این ش��رایط می��زان پایبندی مجم��وع اعضای اوپک‬ ‫کاهش می یابد و به رقم به ‪۱۰۰‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬در صورت عملی شدن این تصمیم‪ ،‬روزانه یک میلیون‬ ‫بشکه نفت بیشتر وارد بازارهای جهانی خواهد شد که این به‬ ‫معنای افزایش تولید نیس��ت و تنه��ا به منزله پایبندی ‪۱۰۰‬‬ ‫درصدی به توافق همکاری اوپک و غیراوپک است‪ ،‬در همین‬ ‫حال ممکن اس��ت امکان روانه ش��دن همه این یک میلیون‬ ‫بش��که به بازار وجود نداش��ته باشد و میزان کمتری وارد بازار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬اگ��ر یکی از اعضای حاض��ر در این توافق کاهش تولید‬ ‫قابل توجهی داش��ته باش��د‪ ،‬برای جبران این کاهش تولید با‬ ‫ان کش��ور مذاک��ره و در صورت توافق طرف ها‪ ،‬این کاس��تی‬ ‫جبران می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش امیدواری ها به حفظ توافق تولید‬ ‫در این زمینه سران اوپک امیدوار هستند کشورهای عضو‬ ‫در مذاک��رات پایان��ی هم ب��ه این نتیجه برس��ند که افزایش‬ ‫ن��رخ نفت در دنیا به طور مس��تقیم با دخالت های امریکا رخ‬ ‫می ده��د‪ .‬در ای��ن صورت موضوع کاهش می��زان تولید نفت‬ ‫ایران نیز به طور کلی تا نشست بعدی اوپک منتفی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬محمد بارکیندو‪ ،‬دبیرکل اوپک اعالم کرد‬ ‫انتظار دارد نشست سیاست گذاری این سازمان در این هفته‪،‬‬ ‫موفقیت امیز باشد‪ .‬او مطمئن است که اوپک و متحدانش در‬ ‫روزهای اینده نشس��ت های موفقی خواهند داشت‪ .‬بارکیندو‬ ‫افزود‪ :‬رایزنی ها درباره جزئیات عملی ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات بازار در گرو سیاست زدایی از نفت‬ ‫وزیر نفت در سخنرانی خود در هفتمین سمینار بین المللی‬ ‫اوپ��ک‪ ،‬ب��ار دیگ��ر بر اس��تقالل اوپ��ک‪ ،‬لزوم حف��ظ امنیت‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده در بازار نفت و سیاس��ت زدایی از‬ ‫این سازمان به منظور ثبات بازار تاکید کرد‪ .‬به گزارش شانا از‬ ‫وین اتریش‪ ،‬بیژن زنگنه‪ ،‬در هفتمین سمینار بین المللی اوپک‬ ‫در نشس��تی با عنوان «همکاری انرژی» عنوان کرد‪ :‬موضوع‬ ‫این س��مینار بس��یار مهم اس��ت زیرا با تازه ترین چالش هایی‬ ‫ارتباط دارد که بازار نفت با ان روبه رو اس��ت‪ .‬ایران به عنوان‬ ‫یکی از اعضای بنیان گذار اوپک در طول تاریخ این س��ازمان‪،‬‬ ‫همواره به حفظ منافع کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده‬ ‫و همچنین ارتقای ثبات بازار نفت باور داش��ته و به ان پایبند‬ ‫بوده است‪ .‬وی با بیان اینکه ثبات بازار نفت مستلزم همکاری‬ ‫می��ان طرف ه��ای ذی نفع ب��ازار از جمل��ه تولیدکنندگان و‬ ‫همچنین مصرف کنندگان اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬الزم اس��ت توجه را‬ ‫به نقش کلیدی و سازنده همکاری میان تولیدکنندگان نفت‬ ‫عض��و و غیر عضو اوپ��ک در قالب «توافق جهانی کاهش تولید‬ ‫نف��ت» جل��ب کنم‪ .‬این توافق ثبات را ب��ه بازار نفت اورد و به‬ ‫رش��د اقتصاد جهانی کمک کرد‪ .‬زنگنه گفت‪ :‬از دید من‪ ،‬نرخ‬ ‫نفت در جایی مطلوب اس��ت که یک توازن حس��اس میان ‪۳‬‬ ‫عنصر بنیادین «تضمین س��رمایه گذاری اینده در کشورهای‬ ‫تولیدکننده نفت»‪« ،‬تضمین عرضه به موقع و کافی نفت برای‬ ‫تامین تقاضا» و «تضمین رش��د پایدار و مقبول برای اقتصاد‬ ‫جهانی» ایجاد ش��ده باش��د‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬ب ه طور علنی و در‬ ‫فرصت های گوناگون اعالم کرده ام که ایران مخالف نرخ باالی‬ ‫نفت اس��ت؛ اعتراض من به نرخ باالی نفت از این باور عمیق‬ ‫نش��ات می گیرد که قیمت های باال در میان مدت و بلندمدت‪،‬‬ ‫به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سودی نمی رساند‪ .‬زنگنه‬ ‫با تاکید بر اینکه رشد کنونی نرخ نفت ریشه در دالیل سیاسی‬ ‫دارد و اماره��ای مرب��وط به عرضه و تقاض��ا در این وضع نقش‬ ‫مهمی ندارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬در روزهای گذش��ته‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫امریکا اوپک را به دلیل رشد نرخ نفت مواخذه کرد‪ .‬اوپک در‬ ‫طول حیات خود‪ ،‬به ویژه در س��ال های گذشته‪ ،‬از قیمت های‬ ‫معق��ول نف��ت حمای��ت کرده و هی��چ گاه برای دس��تیابی به‬ ‫قیمت ه��ای باالی نامعق��ول تالش و حمایتی نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته زنگنه‪ ،‬دلیل قیمت های ب��االی کنونی نفت به طور‬ ‫عمده نبود تعادل میان عرض هو تقاضای نفت نیست‪ .‬وزیر نفت‬ ‫گفت‪ :‬امریکا نمی تواند از اوپک انتظار داشته باشد که علیه دو‬ ‫عضو بنیان گذار خود اقدام کند؛ برعکس‪ ،‬اوپک یک س��ازمان‬ ‫مس��تقل‪ ،‬جاافتاده و مس��ئولیت پذیر اس��ت که از ان انتظار‬ ‫م��ی رود انس��جام و اقتدار خود را طبق اساس��نامه تقویت‪ ،‬از‬ ‫سیاست زدایی در بازار حمایت و چنین اقدام های یکجانبه ای‬ ‫را ک��ه روند طبیعی بازار نفت را مختل می کند‪ ،‬محکوم کند‪.‬‬ ‫زنگنه همچنین تالش امریکا برای تعمیم مقررات ضدانحصار‬ ‫و مجازات اعضای اوپک در قالب قانونی موس��وم به «نوپک»‬ ‫را نمون��ه ای دیگر از تهدید این کش��ور ضد حاکمیت اعضای‬ ‫اوپک توصیف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دلیل تاخیر نشست ‪ 174‬اوپک‬ ‫روز گذش��ته نشس��ت ‪ 174‬اوپک در حالی برگزار شد که‬ ‫زنگنه و خالد الفالح‪ ،‬وزیر انرژی عربس��تان با یکدیگر دیدار‬ ‫مش��ترکی داش��تند‪ .‬این دیدار باعث شد تا نشست اندکی با‬ ‫تاخیر اغاز ش��ود و باید دید با توجه به پیشنهادهای مختلف‬ ‫اعضا درباره سطح تولید اوپک‪ ،‬با چه نتیجه‪‎‬ای پایان خواهد‬ ‫یافت‪ .‬چهارمین نشست وزارتی کشورهای تولیدکننده نفت‬ ‫عضو و غیر عضو اوپک نیز امروز (‪ ۲‬تیر) برگزار می شود‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» اخرین اطالعات نشست علمی بروکسل را بررسی می کند‬ ‫تالش بنگاه های بزرگ برای تجاری سازی دانش بنیان ها‬ ‫سورنا ستاری‪ :‬رتبه ایران در تولید علم از ‪ ۳۴‬به ‪ ۱۶‬ارتقا یافته است‬ ‫گروه صنعت‪ :‬در طول ‪ ۱۱‬س��ال رتبه جهانی ایران در‬ ‫تولید علم به طرز چشمگیری رشد کرده و از رده ‪ ۳۴‬به‬ ‫‪ ۱۶‬ارتقا یافته است‪ .‬این موضوعی بود که سورنا ستاری‪،‬‬ ‫مع��اون علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری در دومین‬ ‫همایش همکاری ه��ای بین المللی اقتص��ادی و فناوری‬ ‫ایران و اروپا در بروکسل بر ان تاکید کرد‪.‬‬ ‫پ��س از اینکه تحریم ها از حدود ‪ ۱۵‬س��ال پیش علیه‬ ‫ایران تش��دید شد‪ ،‬بسیاری از کش��ورها تصور می کردند‬ ‫ایران در حوزه تولید علم به دلیل نبود زیرساخت مناسب‬ ‫برای انتقال دانش فنی نتواند موفقیت های چندانی داشته‬ ‫باشد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬برخی دیگر از کشورها در تالش بودند‬ ‫همان ظرفیت های حداقلی را هم از بین ببرند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬چنین نش��د و ای��ران در ب��ازه زمانی‬ ‫تحریم ه��ای ظالمانه نه تنها عقب نش��ینی در حوزه تولید‬ ‫و رشد علم نداشت بلکه رتبه جهانی خود را نیز ارتقا داد‪.‬‬ ‫البته اما و اگرهایی هم در این زمینه مطرح می ش��ود و‬ ‫برخی از منتقدان عنوان می کنند که چرا با وجود رش��د‬ ‫دانش‪ ،‬وضعیت عمومی کشور دچار تغییر نشد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان به نقدهای مطرح ش��ده این گونه پاس��خ‬ ‫می دهن��د که بین تولید علم و صنعتی س��ازی ان فاصله‬ ‫قابل توجهی وجود دارد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬صرف رشد رتبه‬ ‫علمی باعث تغییر در س��اختار اقتصادی و رشد صنعتی‬ ‫کشور نمی شود‪.‬‬ ‫«گس��ترش صنعت» در ادامه این گزارش به بررس��ی‬ ‫وضعیت علمی و رش��د صنعتی کش��ور پرداخته اس��ت‪.‬‬ ‫جدیدتری��ن رویدادهای این حوزه همایش��ی با موضوع‬ ‫همکاری های اقتصادی و فناوری با همکاری وزارت امور‬ ‫خارج��ه و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در‬ ‫بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شده است‪.‬‬ ‫سورنا س��تاری در همایش بروکس��ل گفت‪ :‬ایران در‬ ‫تولید علم رتبه نخس��ت اس��یای غربی را دارد به طوری‬ ‫ک��ه تعداد دانش��جویان کش��ور ما از ‪ ۲‬میلی��ون و ‪۴۰۰‬‬ ‫ه��زار نفر به ‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار نف��ر افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر صحنه استارت اپ‬ ‫ستاری با بیان اینکه ایران از لحاظ‬ ‫تعداد مهندسان دانش اموخته در‬ ‫رده ‪ ۵‬کشور برتر قرار دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬مش��ارکت ای��ران در‬ ‫توس��عه فناوری ه��ای پیش��رفته‬ ‫زیس��تی (بیو)‪ ،‬نان��و‪ ،‬ان��رژی‬ ‫تجدیدپذی��ر‪ ،‬عل��وم ش��ناختی و‬ ‫س��لول بنیادین رش��د بی نظیری داشته است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫برای ترویج کارافرینی در زمینه فناوری‪ ،‬بیش از ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ش��رکت مبتنی بر فناوری‪ ،‬در ‪ ۶‬س��ال گذش��ت ه‬ ‫شناس��ایی شد‪ .‬این ش��رکت ها درحال حاضر ‪ ۱۲‬میلیارد‬ ‫دالر امریکا‪ ،‬گردش س��االنه دارن��د و باعث ایجاد حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار شغل مستقیم جدید شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران جزو ‪ ۵‬کشور برتر کارافرینی‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬ای��ران در زمین��ه تولی��د داروهای‬ ‫بیولوژی��ک‪ ،‬رتبه نخس��ت را در خاورمیان��ه دارد و یکی‬ ‫از موفق ترین ش��رکت های «بیوتک »(فناوری زیستی) با‬ ‫کارمندان جوان و ماهر (با میانگین سنی ‪ ۳۳‬سال که ‪۸۶‬‬ ‫درصد از انها تحصیلکرده هستند) داروهای بیولوژیک را‬ ‫به بیش از ‪ ۱۰‬کش��ور صادر می کند‪ .‬ستاری تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایران همچنین در سال گذشته میالدی در زمره ‪ ۵‬کشور‬ ‫برتر دارای رتبه کارافرینی جهانی قرار داشت‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت‪ :‬برای‬ ‫ارتقای سرمایه انسانی ماهر و تحصیلکرده موردنیاز برای‬ ‫این موج نواوری و کارافرینی در کش��ور‪ ،‬از تاسیس ‪۶۶‬‬ ‫مرکز خالقیت در دانشگاه ها و نهادهای تحقیق منتخب‪،‬‬ ‫حمایت کردیم‪ .‬انها به طور منظم‪ ،‬رویدادهای کارافرینی‬ ‫مختلفی برگزار می کنند و در برنامه های فشرده‪ ،‬میزبان‬ ‫بسیاری از گروه های استارت اپ هستند‪.‬‬ ‫در می��ان ‪ ۳۹‬پارک فناوری در ای��ران‪ ،‬پارک فناوری‬ ‫پردیس‪ ،‬یکی از بزرگترین بخش ها در غرب اس��یا است‬ ‫که میزبان بیش از ‪ ۲۰۰‬ش��رکت اس��ت که برخی از انها‬ ‫صادرکنندگان محصوالت فنی پیشرفته هستند‪.‬‬ ‫س��تاری تصریح کرد‪ :‬عالوه بر منابع مالی دولت‪ ،‬منابع‬ ‫خصوصی بیش از پیش به ش��رکت های مبتنی بر فناوری‬ ‫و اس��تارت ا پ های خ�لاق‪ ،‬اختصاص داده می ش��ود به‬ ‫طوری که در ‪ ۲‬سال گذشته‪ ۱۳ ،‬صندوق سرمایه گذاری‬ ‫از س��وی س��ازمان بورس و اوراق بهادار تصویب ش��د و‬ ‫چند س��رمایه گذاری دیگر ‪ VC‬در انتظار تایید هستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۳۲‬صندوق س��رمایه علوم‬ ‫و فن��اوری عالوه بر ‪ ۲۲‬ش��تاب دهنده خصوصی فعال در‬ ‫اکوسیستم نواوری کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫از لح��اظ تس��هیالت مالی نواوری‪ ،‬بی��ش از ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬شرکت برای تحقیق و توسعه فعالیت های مربوط ‪ ،‬در‬ ‫س��ال مالی گذش��ته از مالیات معاف شده و اعتبار بانکی‬ ‫دریافت کردند‪.‬‬ ‫� پوشش ریسک سرمایه با بخش خصوصی‬ ‫اس��ماعیل قادری فرد‪ ،‬مدیرکل تجاری س��ازی معاونت‬ ‫علم��ی و فن��اوری رییس جمهوری درب��اره ظرفیت های‬ ‫صنعتی و تجاری س��ازی دستاوردهای علمی در کشور به‬ ‫«گسترش صنعت» گفت‪ :‬در دوره کنونی سیاست گذاری‬ ‫تولی��د علم و ارتباط با بخش بازار از طریق ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان پایه ریزی شده است‪.‬‬ ‫تولی��د علم در حالتی گس��ترش می یابد که به قابلیت‬ ‫عرض��ه در ب��ازار برس��د‪ .‬این موض��وع نیازمند بررس��ی‬ ‫خواس��ته های طرف تقاضا است که خوش��بختانه اکنون‬ ‫این فعالیت به درستی اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اهمی��ت مالکیت معنوی دانش��گاه ها و‬ ‫موسس��ه های علم��ی در کش��ور توضیح داد‪ :‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان ب��ا اس��تفاده از دس��تاوردهای علم��ی زمینه‬ ‫تجاری س��ازی را فراه��م می کنن��د‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬موضوع‬ ‫مالکیت معنوی تولید علم برای دانشگاه ها و تولیدکنندگان‬ ‫عل��وم در کش��ور ب��ه ط��ور ج��دی پیگی��ری می ش��ود و‬ ‫در ای��ن زمین��ه نی��ز فعالیت ها ب��ر مبنای اص��ول جهانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدی��رکل تجاری س��ازی معاون��ت علم��ی و فن��اوری‬ ‫رییس جمه��وری ب��ا بیان اینک��ه بیش از ‪ ۳‬ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫ش��رکت دانش بنیان داریم‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت های دیگری هم‬ ‫در ای��ن زمینه فعالیت می کنند اما ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ش��رکت‬ ‫رس��می دانش بنیان وجود دارد که محص��ول اولیه خود را‬ ‫تولید کرده و اماده ورود گس��ترده به بازار هستند‪ .‬در این‬ ‫زمینه خوش��بختانه معاون��ت علمی از کس��ب و کارهای نو‬ ‫حمایت می کند و دس��تاوردهای کنونی ب��ا این حمایت ها‬ ‫حاصل شده است‪.‬‬ ‫قادری فرد ب��ا بیان اینک��ه جامعه‬ ‫فناوری کش��ور برای تسهیل ورود‬ ‫دانش به بازار راهبرد مناسبی دارد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬معاونت علمی و فناوری‬ ‫در س��ال های گذش��ته پلتف��رم‬ ‫مناس��بی ب��رای حمای��ت از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان تهیه کرد‬ ‫ک��ه در جریان ان بخش خصوصی نیز نقش داش��ت‪ .‬روند‬ ‫تولید علم خوش��بختانه به تقاضا نزدیک شده و توانسته ایم‬ ‫سهم اقتصادی شرکت های دانش بنیان را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫وی به این پرس��ش که تجاری سازی دستاوردها ریسک‬ ‫باالیی دارد‪ ،‬ایا تس��هیالت این بخش پوشش دهی مناسبی‬ ‫از ریسک سرمایه داشته است‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬بخشی از پوشش‬ ‫ریس��ک فعالیت ها با اعطای تس��هیالت و بستر سازی برای‬ ‫ورود به بازار تامین ش��ده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬این موضوع‬ ‫کافی نیست و باید در نظر داشت که اکنون در مرحله گذار‬ ‫و پوس��ت اندازی قرار داریم‪ .‬معاونت علمی و فناوری قصد‬ ‫دارد پوشش ریسک را از طرف سرمایه گذاران اعمال کند‪.‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان باید بتوانند با س��رمایه گذاران‬ ‫ارتباط هم افزا داش��ته باشند و این موضوع بیشتر از طرف‬ ‫سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت شود‪.‬‬ ‫باید در نظر داش��ت که ص��رف وام دادن نمی توان موید‬ ‫حضور در بازار باشد‪ .‬مسیر سبز تجاری از طرف شرکت های‬ ‫دانش بنیان باید باز شود و دولت نیز در این زمینه می تواند‬ ‫فعالیت های بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرکل تجاری س��ازی معاونت علم��ی و فناوری درباره‬ ‫فعالیت های انجام ش��ده در این زمینه توضیح داد‪ :‬از طریق‬ ‫فرابورس تا کنون چندین صندوق جسورانه راه اندازی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بیش از ‪ ۲۰‬سرمایه گذاری شکل گرفته و بنگاه های‬ ‫بزرگ اقتصادی به س��مت کسب و کارهای نو روی اورده اند‪.‬‬ ‫بنگاه ه��ای ب��زرگ اقتص��ادی ش��تاب دهنده های خ��ود را‬ ‫راه ان��دازی کرده اند؛ این فعالیتی اس��ت که در تالش برای‬ ‫انجام ان بودیم‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 2‬تیر ‪ 9 1397‬شوال ‪ 23 1439‬ژوئن ‪ 2018‬شماره ‪ 416‬پیاپی ‪2389‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫شنبه‪ ۲ ،‬تیر اغاز می شود‬ ‫مرحله سوم فروش قطعی‬ ‫محصوالت ایران خودرو‬ ‫محسن قاسم جهرودی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫گروه خودروسازی سایپا‬ ‫ضمن دستیابی به نرخ‬ ‫تحقق ‪ ۱۰۳‬درصدی‬ ‫برنامه تولید(‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۴۶۱‬دستگاه بیشتر از‬ ‫برنامه) در ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫سال‪ ،‬توانست بیشترین‬ ‫تولید خودرو در کشور‬ ‫را در این مدت برای خود‬ ‫رقم بزند‬ ‫مدیرعامل سایپا مطرح کرد‬ ‫افزایش تولید ملی‪ ،‬ارتقای کیفیت و کرامت نیروی انسانی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سایپا نامه ارسالی به رییس جمهوری را تکذیب کرد‬ ‫گروه خودروسازی سایپا ضمن دستیابی به نرخ‬ ‫تحقق ‪ ۱۰۳‬درص��دی برنامه تولید(‪ ۳‬هزار و ‪۴۶۱‬‬ ‫دس��تگاه بیش��تر از برنامه) در ‪ ۳‬ماه نخست سال‪،‬‬ ‫توانست بیشترین تولید خودرو در کشور را در این‬ ‫مدت برای خود رقم بزند‪.‬‬ ‫محس��ن قاس��م جهرودی‪ ،‬مدیرعام��ل گ��روه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا در یادداش��تی که در پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی دولت منتشر شده است‪ ،‬به عملکرد‬ ‫این گروه خودروسازی در سال های گذشته اشاره‬ ‫کرده و از افزایش تولید محصوالت سایپا خبر داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫متن کامل این یادداشت به این شرح است‪:‬‬ ‫امار و ارقام تولیدی گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫بیانگر اغاز ش��تاب تولید از واپس��ین روزهای ابان‬ ‫‪ ۹۶‬اس��ت و در حالی که گروه س��ایپا در سال ‪۹۶‬‬ ‫توانس��ته بود ‪ ۱۰۰‬درصد برنام��ه خود را محقق و‬ ‫‪ ۶۶۶‬ه��زار و ‪ ۶۶۶‬خودرو تولی��د کند (‪ ۱۷‬درصد‬ ‫بیشتر از س��ال ‪ ۹۵‬و ‪ ۷۹‬درصد افزایش به نسبت‬ ‫س��ال ‪ )۹۴‬تا ‪ ۱۹‬خ��رداد ‪ ۹۷‬نیز توانس��ت ‪۱۲۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۵۷‬خودرو تولید داش��ته باشد که این به‬ ‫معنای شکستن رکورد تولید در همین بازه زمانی‬ ‫از ‪ ۶‬سال گذش��ته و همچنین افزایش ‪ ۲۹‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۷‬دستگاهی تولید نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته(رشد ‪ ۳۰‬درصدی تولید) است‪.‬‬ ‫الزم به بیان اس��ت گروه خودروس��ازی سایپا با‬ ‫این میزان تولید توانس��ته است ضمن دستیابی به‬ ‫ن��رخ تحقق ‪ ۱۰۳‬درصدی برنام��ه تولید(‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۴۶۱‬دس��تگاه بیش��تر از برنامه) بیش��ترین تولید‬ ‫خ��ودرو در کش��ور را در همی��ن مدت(فروردین‪،‬‬ ‫اردیبهشت و خرداد ‪ )۹۷‬رقم بزند‪.‬‬ ‫بهب��ود کیفی��ت محصوالت(ب��ا برند س��ایپا) و‬ ‫محص��والت مش��ترک ب��ا ش��رکا نی��ز از اذر ‪۹۶‬‬ ‫م��ورد توجه گروه س��ایپا قرار گرف��ت و این گروه‬ ‫خودروس��ازی توانس��ت ضم��ن باال بردن س��طح‬ ‫کیفیت محصوالت خود موفق به ارتقای یک ستاره‬ ‫کیفی برای محص��والت خانواده تیبا و پراید ‪۱۳۱‬‬ ‫سایپا در بهمن ‪ ۹۶‬شود‪.‬‬ ‫همچنین افزایش ‪ ۱/۵‬درصدی میانگین رضایت‬ ‫مش��تریان از محص��والت در س��ال ‪ ۹۶‬از جمل��ه‬ ‫دستاوردهای س��ایپا در حوزه کیفیت محصول به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫افزون ب��ر ای��ن‪ ،‬ش��اخص رضایت مش��تریان از‬ ‫دستگاه رسیده است‪.‬‬ ‫خدم��ات پس از ف��روش نیز با رش��دی در حدود‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬ب��ر اس��اس گزارش ه��ای گم��رک‬ ‫‪ ۱۴‬درص��د ب��ه نس��بت ‪ ۳‬م��اه پایانی س��ال ‪۹۴‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و‬ ‫ب��ه عدد ‪ ۷۱۳‬در ‪ ۳‬ماه چهارم س��ال ‪ ۹۶‬رس��یده‬ ‫تجارت‪ ،‬سایپا توانسته در فروردین سال ‪ ۹۷‬بیش‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ‪ ۴۶‬درصد س��هم بازار خودرو را در کشور کسب‬ ‫در ضمن گروه س��ایپا توانس��ته زمان رسیدگی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به درخواس��ت های مش��تریان را در س��ال ‪ ۹۶‬به‬ ‫در ضم��ن مقایس��ه فروش(تعدادی) نس��بت به‬ ‫نس��بت س��ال ‪ ۹۵‬به میزان ‪ ۱۵‬درصد بهبود دهد‬ ‫مدت مش��ابه سال های گذش��ته تا تاریخ ‪۹۷/۳/۹‬‬ ‫و ای��ن موض��وع بیانگر کاه��ش ‪ ۴‬روزه مدت زمان‬ ‫بیانگ��ر افزای��ش ‪ ۴۰‬درصدی تعداد فروش اس��ت‬ ‫پاس��خگویی(از ‪ ۲۶/۱‬روز ب��ه ‪ ۲۲/۱‬روز) در ای��ن‬ ‫و ای��ن امر به معن��ای فروش ‪ ۱۰۵‬ه��زار و ‪۴۲۹‬‬ ‫گروه خودروسازی است‪.‬‬ ‫دس��تگاه خودرو در این مدت است که افزایش ‪۳۰‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬با ه��دف ارتقای خدمت رس��انی به‬ ‫هزار و ‪ ۲۳۱‬دس��تگاهی فاکتور فروش نس��بت به‬ ‫مش��تریان و بر اس��اس برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫مدت مش��ابه س��ال ‪ ۹۶‬و افزایش ‪ ۳۶‬هزار و ‪۶۵۷‬‬ ‫تعداد نمایندگی های رتبه ‪ ۱‬با ‪ ۲۸۰‬درصد افزایش‬ ‫دس��تگاهی فاکتور فروش نس��بت به مدت مشابه‬ ‫به نس��بت س��ال ‪ ۹۵‬به ‪ ۱۹‬نمایندگی رس��یده و‬ ‫سال ‪ ۹۵‬را نشان می دهد‪.‬‬ ‫شاهد رش��د ‪ ۱۱۸‬درصدی نمایندگی های رتبه ‪۲‬‬ ‫بیش��ترین ارزش ف��روش محص��والت در ‪۴‬‬ ‫و رش��د ‪ ۱۹‬درصدی تع��داد نمایندگی های رتبه‬ ‫س��ال گذش��ته نیز حاصل همین افزای��ش تولید‬ ‫‪ ۳‬را در زنجیره نمایندگی های گروه س��ایپا شاهد‬ ‫اس��ت‪ .‬مقایس��ه فروش(ارزشی) نس��بت به مدت‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫مش��ابه سال های گذش��ته تا تاریخ ‪ ۹۷/۳/۹‬بیانگر‬ ‫یاداوری این نکته ضروری است که در این مدت‬ ‫افزای��ش ‪ ۵۰‬درص��دی ارزش فروش اس��ت و این‬ ‫تع��داد نمایندگی ه��ای فروش و خدم��ات پس از‬ ‫یعن��ی ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۲۷‬میلی��ارد تومان فروش انواع‬ ‫فروش این گروه خودروسازی از ‪۹۰۹‬‬ ‫خودرو در ای��ن مدت که افزایش یک‬ ‫نمایندگی به ‪ ۹۳۳‬نمایندگی رس��یده‬ ‫ه��زار و ‪ ۲۳۸‬میلیارد توم��ان فاکتور‬ ‫با توجه به گزارش های‬ ‫است‪.‬‬ ‫فروش نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫تولید گروه سایپا در حالی‬ ‫بیش��ترین سهم بازار کسب شده در که متوسط فروش ماهانه ‪ ۹۶‬و افزایش یک هزار و ‪ ۸۱۳‬میلیارد‬ ‫‪ ۷‬سال گذش��ته نیز یکی از مهم ترین‬ ‫تومانی فاکتور فروش نس��بت به مدت‬ ‫تا اذر ‪ ۴۲ ،۹۶‬هزار و‬ ‫دستاوردهای گروه خودروسازی سایپا ‪ ۲۹۷‬دستگاه بوده به مدد مشابه سال ‪ ۹۵‬را نشان می دهد‪.‬‬ ‫همت جهادی‬ ‫بوده که محقق شده است‪.‬‬ ‫اس��فند ‪ ،۹۶‬ماه ثب��ت رکوردها در‬ ‫کارکنان و تزریق تفکر‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه گزارش ه��ای تولید‬ ‫گروه س��ایپا بود زیرا بیشترین تعداد‬ ‫جدید مدیریتی متوسط‬ ‫گ��روه س��ایپا در حالی که متوس��ط فروش ماهانه از اذر ‪ ۹۶‬تا ف��روش ماهانه ب��ه می��زان ‪ ۹۱‬هزار‬ ‫ف��روش ماهانه ت��ا اذر ‪ ۴۲ ،۹۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬دس��تگاه در اس��فند ‪۱۳۹۶‬‬ ‫خرداد ‪۹۷‬‬ ‫به ‪ ۵۹‬هزار و ‪۹۰۹‬‬ ‫و ‪ ۲۹۷‬دس��تگاه بوده ب��ه مدد همت‬ ‫اتف��اق افتاد و شکس��ت رکورد فروش‬ ‫دستگاه رسیده‬ ‫جهادی کارکنان و تزریق تفکر جدید‬ ‫ماهانه(ارزش��ی) به می��زان ‪ ۳‬هزار و‬ ‫است‬ ‫مدیریتی متوسط فروش ماهانه از اذر‬ ‫‪ ۵۶۳‬میلیارد تومان نیز در اسفند ‪۹۶‬‬ ‫‪ ۹۶‬تا خ��رداد ‪ ۹۷‬به ‪ ۵۹‬هزار و ‪۹۰۹‬‬ ‫ثبت شد‪.‬‬ ‫گرو ه صنعت‪ :‬چند روزی است که نامه ای بلند از سوی کارکنان سایپا خطاب به رییس جمهوری کشور‬ ‫در شبکه های مجازی در حال بازنشر است‪ .‬نامه ای که حکایت از جابه جایی ها و گالیه از ان داشت‪ .‬این نامه‬ ‫در روزهای نخست با حجم باال در گروه های مختلف بازنشر می شد که در ادامه نوع گفتار و بیان انکه بیشتر‬ ‫غرض ورزانه و تخریبی بود از تب وتاب افتاد و تنها یک سایت خبری به انعکاس ان پرداخت‪.‬‬ ‫در ادامه نیز گروه خودروس��ازی س��ایپا این نامه را تکذیب کرد و عنوان شد از سوی کارکنان این شرکت‬ ‫هیچ نامه ای برای رییس جمهوری کشور نوشته نشده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬ثبت رکورد فروش اینترنتی با فروش‬ ‫‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دس��تگاه ساندرو استپ وی در ‪۲/۵‬‬ ‫س��اعت در اس��فند س��ال گذش��ته بیانگر به ثمر‬ ‫نشس��تن تمام تالش کارکنان س��ایپا در یک سوم‬ ‫پایانی سال بوده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬بر اس��اس گزارش های ارائه ش��ده‪ ،‬‬ ‫افزایش نسبت فروش اینترنتی به کل از ‪ ۱۲‬به ‪۲۲‬‬ ‫درصد که از ابان س��ال ‪ ۹۶‬اتفاق افتاده به کاهش‬ ‫هزینه ‪ ۲۰‬میلیارد تومانی برای گروه خودروسازی‬ ‫سایپا منجر شده است‪.‬‬ ‫گ��روه س��ایپا عالوه بر تمرکز ب��ر تولید و فروش‬ ‫محصوالت در این مدت با بس��یج تمام امکانات و‬ ‫توانمندی های خ��ود اقدام های دیگری انجام داده‬ ‫که از ان جمله می توان به این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫تمرکز بر پرداخت نقدینگی به قطعه س��ازان‬ ‫ضعیف تر‬ ‫کاهش مطالبات قطعه سازان‬ ‫تامی��ن ‪ ۱۰۰‬درصد نقدینگی از طریق فروش‬ ‫محصوالت‬ ‫ساماندهی دوباره شبکه نمایندگی ها و تالش‬ ‫برای اجرای عدالت‬ ‫شکس��تن رکورد فروش محصوالت و به تبع‬ ‫ان ورود نقدینگی به شرکت‬ ‫شروع مذاکرات با برندهای برتر جهانی جهت‬ ‫تولید محصوالت مشترک‬ ‫ش��فافیت و تعام��ل مناس��ب ب��ا ب��ورس و‬ ‫سهامداران‬ ‫بازنگری برنامه توسعه محصول گروه‬ ‫تمرک��ز بر توس��عه س��اخت داخ��ل به جای‬ ‫خریدهای خارجی‬ ‫تمرکز بر توسعه سیستم های فروش جهت از‬ ‫بین بردن ناعدالتی و بعضا رانت‬ ‫جانمای��ی مناس��ب محص��والت ب��ر اس��اس‬ ‫ماموریت شرکت ها‬ ‫گسترده کردن مشارکت در تصمیم گیری های‬ ‫استراتژیک از چند فرد به یک تیم چند تخصصه‬ ‫کرامت نیروی انسانی و پرداخت عدالت محور‬ ‫بر اساس شایستگی در عملکرد‬ ‫همه موارد یاد ش��ده نش��ان دهنده عزم مدیران‬ ‫و تالش��گران عرصه صنعت در گروه خودروسازی‬ ‫سایپا‪ ،‬برای ارائه کاالی ایرانی باکیفیت و در شان‬ ‫ملت ش��ریف ایران و همچنین توس��عه اشتغال و‬ ‫کارافرین��ی برای جوانان این م��رز و بوم و تحقق‬ ‫منوی��ات رهبر معظم انق�لاب و دولت تدبی رو امید‬ ‫است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای گروه خودروسازی سایپا‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سایپا اس ای ‪( ۱۱۱‬تنوع رنگ)‬ ‫‪21/592/000‬‬ ‫‪25/000/000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪( 132‬تنوع رنگ)‬ ‫‪21/194/000‬‬ ‫‪23/700/000‬‬ ‫‪25/883/000‬‬ ‫‪26/400/000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪( ۱۳۱‬تنوع رنگ)‬ ‫سایپا اس ای ‪۱۵1‬‬ ‫تیبا اس ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪21/621/000‬‬ ‫‪21/473/000‬‬ ‫‪23/300/000‬‬ ‫‪22/000/000‬‬ ‫تیبا اس ایکس دوگانه سوز (تنوع رنگ)‬ ‫‪27/383/000‬‬ ‫تیبا ‪ -۲‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪28/965/000‬‬ ‫ساینا ال یو ایکس اتوماتیک‬ ‫‪38/539/000‬‬ ‫‪40/0500/000‬‬ ‫کوییک اتوماتیک پالس‬ ‫‪42/089/000‬‬ ‫‪45/000/000‬‬ ‫اریو ‪( ۱۶۰۰‬اتوماتیک)‬ ‫‪62/746/000‬‬ ‫‪36/000/000‬‬ ‫تیبا ‪ -۲‬رینگ فوالدی (تنوع رنگ)‬ ‫ساینا ای ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪28/265/000‬‬ ‫‪29/249/000‬‬ ‫‪28/200/000‬‬ ‫‪29/000/000‬‬ ‫‪30/000/000‬‬ ‫‪30/500/000‬‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫کیا سراتو ‪ - ۱۶۰۰‬دنده ای (اپشنال)‬ ‫‪93/813/000‬‬ ‫‪110/000/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪ - ۲۰۰۰‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫برلیانس اچ ‪ ۲۲۰‬دنده ای ‪ +‬رینگ الومینیومی‬ ‫برلیانس اچ ‪ ۲۲۰‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس اچ ‪ ۳۲۰‬اتوماتیک ‪ + ۱.۶‬مولتی مدیا‬ ‫برلیانس اچ ‪ ۳۳۰‬اتوماتیک ‪ + ۱.۶‬مولتی مدیا‬ ‫برلیانس کراس (سی‪ )۳‬اتوماتیک ‪۱.۵‬‬ ‫برلیانس کراس (سی‪ )۳‬اتوماتیک ‪ + ۱.۶‬مولتی‬ ‫رنو پارس تندر ‪ +‬مولتی مدیا‬ ‫‪113/062/000‬‬ ‫‪44/780/000‬‬ ‫‪49/274/000‬‬ ‫‪63/741/000‬‬ ‫‪66/481/000‬‬ ‫‪149/000/000‬‬ ‫‪45/900/000‬‬ ‫‪49/500/000‬‬ ‫‪66/300/000‬‬ ‫‪70/000/000‬‬ ‫‪62/974/000‬‬ ‫‪69/500/000‬‬ ‫‪67/796/000‬‬ ‫‪72/000/000‬‬ ‫‪43/064/000‬‬ ‫‪58/000/000‬‬ ‫ی اچ کیو ‪ +‬مولتی‬ ‫رنو پارس تندر‪ .‬گیربکس ج ‬ ‫‪44/160/000‬‬ ‫‪58/800/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی ‪ -‬اتوماتیک‬ ‫‪61/000/000‬‬ ‫‪82/000/000‬‬ ‫رنو ساندرو ‪ -‬اتوماتیک‬ ‫‪54/644/000‬‬ ‫‪76/000/000‬‬ ‫گ�روه صنعت‪ :‬گروه صنعتی ایران خودرو همزمان با اغاز‬ ‫فصل تابس��تان و به منظور تامین نیاز مش��تریان و بازار‪،‬‬ ‫مرحله س��وم فروش قطعی محص��والت ایران خودرو ویژه‬ ‫عید س��عید فطر را از روز ش��نبه ‪ ۲‬تیر به اجرا می گذارد‪.‬‬ ‫نام نویسی تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫نخس��تین پیش فروش گ��روه صنعت��ی ایران خودرو به‬ ‫مناسبت عید س��عید فطر روز چهارشنبه ‪ ۲۳‬خرداد اغاز‬ ‫ش��د‪ .‬در این باره‪ ،‬معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش‬ ‫ایران خودرو با اش��اره به نیاز و درخواست مشتریان گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو گفته بود به منظور احترام به اعتماد‬ ‫مش��تریان‪ ،‬برنامه فروش برخ��ی از محصوالت پرتقاضای‬ ‫بازار همزمان با فرا رسیدن عید سعید فطر به اجرا گذاشته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مصطف��ی خان کرمی گفته بود‪ :‬در راس��تای تامین نیاز‬ ‫مصرف کنندگان حقیقی و جلوگیری از فعالیت واس��طه ها‬ ‫در بازار خودرو‪ ،‬در این بخش��نامه هر کد ملی فقط مجاز‬ ‫به خرید یک خودرو اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬در ثبت نام فروش‬ ‫اقس��اطی ویژه عید سعید فطر‪ ،‬مش��تریانی که هر یک از‬ ‫محص��والت ایران خ��ودرو را در ‪ ۶‬ماه گذش��ته خریداری‬ ‫کرده اند‪ ،‬امکان نام نویسی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر یکس��ان بودن نرخ محصوالت در تمامی‬ ‫نمایندگی ه��ای ایران خ��ودرو در سراس��ر کش��ور گفت‪:‬‬ ‫هیچ یک از نمایندگی های ایران خودرو در سراس��ر کشور‬ ‫مجاز به فروش خودرو با نرخ باالتر از کارخانه نبوده و در‬ ‫صورت مشاهده یا دریافت گزارش از سوی مشتریان طبق‬ ‫قوانین برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫خان کرمی با اش��اره به استقبال مشتریان از محصوالت‬ ‫ای��ران خودرو تصریح کرد‪ :‬از اغاز س��ال ‪ ۹۷‬تا ‪ ۲۰‬خرداد‬ ‫‪ ۱۱۴‬هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده که از این تعداد‬ ‫‪۱۱۲‬هزار دستگاه روانه بازار شده است‪ .‬برنامه های فروش‬ ‫مناسبتی یا ماهانه ایران خودرو پاسخگوی نیاز متقاضیان‬ ‫بوده و مش��تریان می توانند با مراجع��ه به پایگاه اینترنتی‬ ‫فروش محصوالت یا نمایندگی های این خودروس��از برای‬ ‫نام نویسی اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی به متقاضیان خرید خودرو توصیه کرد که نیاز خود‬ ‫به خودرو را با خرید مستقیم از شرکت ایران خودرو تامین‬ ‫کنند و به هیچ وجه از سودجویان و واسطه ها در بازارهای‬ ‫ازاد خرید نکنند‪.‬‬ ‫اما در مرحله دوم پیش ف��روش محصوالت ایران خودرو‬ ‫ویژه عید س��عید فطر و در راس��تای انج��ام تعهدات این‬ ‫خودروس��از مبنی ب��ر عرض��ه محص��والت و تامی��ن نیاز‬ ‫مصرف کنن��دگان حقیقی بازار‪ ،‬مرحل��ه دوم فروش ویژه‬ ‫عید فطر در قالب روش های پیش فروش قطعی‪ ،‬یکش��نبه‬ ‫‪ ۲۷‬خرداد به اجرا در امد‪.‬‬ ‫خان کرم��ی همچنین تصریح کرد‪ :‬در فروش های اینده‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬بی��ش از ‪۱۰۰‬ه��زار خودرو ب��ه روش های‬ ‫مختلف عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون بازاریابی و ف��روش ایران خودرو ب��ا بیان اینکه‬ ‫ایران خ��ودرو با عرضه مرتب و پیوس��ته محصول به بازار‪،‬‬ ‫نیاز مش��تریان را تامین خواهد کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬دلیلی برای‬ ‫نگران��ی و عجل��ه برای خرید محصول از ب��ازار ازاد وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬ضمن انکه تم��ام قیمت ها مطابق فهرس��ت نرخ‬ ‫شرکت ایران خودرو است‪.‬‬ ‫خان کرم��ی تاکید کرده بود‪ :‬با برنامه ریزی انجام ش��ده‬ ‫مشتریان واقعی دغدغه ای برای خرید خودرو از بازار ازاد‬ ‫نخواهند داشت و می توانند با خیالی اسوده از طریق پایگاه‬ ‫اینترنتی فروش محصوالت ایران خودرو یا نمایندگی های‬ ‫مج��از ان یکی از روش ه��ای فروش پیش بینی ش��ده را‬ ‫انتخاب و نیاز خودرویی خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬در مرحله س��وم پیش فروش‬ ‫خودروه��ای پر طرف��دار ایران خ��ودرو از جمل��ه خانواده‬ ‫محصوالت پ��ژو ‪ ،۴۰۵‬پژو ‪ ،۲۰۶‬پژو پارس‪ ،‬س��مند و رانا‬ ‫با موعد تحویل مهر تا اس��فند ‪ ۹۷‬عرضه شده است‪ .‬نرخ‬ ‫محصوالت در این طرح قطعی و پرداخت ان در دو مرحله‬ ‫خواهد بود‪ .‬واریز ودیعه دوم این طرح مشارکت در تولید‪،‬‬ ‫یک ماه پس از نام نویس��ی از اول تا دهم مرداد ‪ ۹۷‬تعیین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برمبنای این گزارش‪ ،‬به منظور حفظ حقوق مش��تریان‬ ‫واقع��ی محص��والت و جلوگی��ری از سوءاس��تفاده برخی‬ ‫واس��طه ها و س��ودجویان‪ ،‬در طرح پیش فروش قطعی دو‬ ‫مرحل��ه ای صلح قرارداد و خرید انصرافی امکان پذیر نبوده‬ ‫و خ��ودرو به ش��خص ثبت نام کننده تحوی��ل داده خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ک خودرو‬ ‫مجاز بودن هر کد ملی برای نام نویسی فقط ی ‬ ‫و ثبت ن��ام مش��تریان حقیقی از دیگ��ر اهرم های نظارتی‬ ‫ایران خ��ودرو برای حفظ حقوق مش��تریان واقعی در این‬ ‫طرح است‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند از س��اعت ‪ ۱۱‬صبح روز ش��نبه‪۲ ،‬‬ ‫تیر به پای��گاه اینترنتی فروش محصوالت ایران خودرو به‬ ‫نشانی ‪ esale.ikco.ir‬مراجعه و برای ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اعالم امادگی ایران برای ساخت شهرک صنعتی در سرزمین شام‬ ‫شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 416‬پیاپی ‪2389‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫تعریف ‪ ۵۰‬پروژه‬ ‫برای ساخت هر شهرک‬ ‫دریافت مجوز س��اخت مهم ترین‬ ‫تفاوت در س��اخت شهرک و ناحیه‬ ‫صنعتی است‪ .‬برای ساخت شهرک‬ ‫صنعتی نی��از به دریاف��ت مجوز از‬ ‫هیات وزیران اس��ت در صورتی که‬ ‫ب��رای ایج��اد ناحی��ه صنعتی فقط‬ ‫مجوز ش��ورای برنامه ریزی اس��تان‬ ‫دریاف��ت می ش��ود‪ .‬برای س��اخت حجت اهلل خلیل زاده صورتی‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی‪ ،‬ابتدا مطالعات‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫مکان یابی برای شناس��ایی و تعیین‬ ‫گلستان‬ ‫ضرورت های س��اخت ان ش��هرک‬ ‫ی که‬ ‫صنعتی انجام می شود به طور ‬ ‫زیرس��اخت های صنعتی در ان منطقه فراه��م نبوده و تقاضا برای‬ ‫ایجاد ان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫اگر زیرس��اخت مورد نظر در منطقه ای در حد ‪ ۵۰‬هکتار باشد‪،‬‬ ‫ناحیه صنعتی ایجاد ش��ده و بیش��تر از ان مورد نیاز باش��د‪ ،‬یک‬ ‫شهرک صنعتی ایجاد می شود‪ .‬خدمات دهی به شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی نیز در ‪ ۵‬س��طح متفاوت انجام می ش��ود ک��ه با توجه به‬ ‫خدم��ات دریافتی‪ ،‬نرخ تمام ش��ده واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫شهرک ها نیز متغیر اس��ت‪ .‬همچنین خدمات رسانی به شهرک ها‬ ‫و س��طوح مختلف انجام می ش��ود و نرخ تمام ش��ده در شهرک ها‬ ‫متناس��ب با سطح خدمات رسانی اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه امکانات‬ ‫بیش��تری برای این قبیل از ش��هرک های صنعت��ی درنظر گرفته‬ ‫می شود‪ ،‬ب ه طور قطع سطح نرخ در انها نیز باالتر خواهد بود‪.‬‬ ‫مبنای تعیین سطح خدمات ارائه شده در شهرک های صنعتی با‬ ‫جدول مسافتی مشخص شده است‪ .‬این جدول سطح یک و ‪ ۲‬برای‬ ‫ارائه خدمات زیرساختی از سوی سازمان صنایع کوچک و شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران با تعیین فاصله محل ساخت شهرک یا‬ ‫ناحیه صنعتی از مراکز ش��هری تهیه ش��ده است‪ .‬این جدول برای‬ ‫تعیین سطح خدمات قابل عرضه‪ ،‬برای ساخت شهرک های صنعتی‬ ‫مبن��ای کار قرار گرفته و در برنامه بلندمدت س��اخت ش��هرک ها‬ ‫تعیین کننده خدمات زیرساختی قابل عرضه است‪.‬‬ ‫در کل کش��ور حدود ‪ ۸00‬ش��هرک و ناحی��ه صنعتی بهره بردار‬ ‫وجود دارد که س��اخت هر کدام از انها ملزم به رعایت ‪ ۵۰‬فاکتور‬ ‫است‪ .‬انجام مطالعات امکان سنجی نخستین گام ساخت شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی اس��ت اما بیشترین عوامل لحاظ شده در ساخت‬ ‫شهرک ها مربوط به امکانات زیربنایی و زیرساختی می شود‪ .‬پیش‬ ‫از س��اخت هر ش��هرک صنعتی برای س��طح خدمات قابل عرضه‬ ‫در ان تعیین تکلی��ف می ش��ود به طوری که ب��رای ایجاد خدمات‬ ‫زیرس��اختی ازجمله پد هلی کوپتر‪ ،‬مس��جد‪ ،‬زورخانه‪ ،‬فضای سبز‪،‬‬ ‫مناب��ع اب‪ ،‬خدم��ات نرم اف��زاری‪ ،‬کس��ب وکار و‪ ...‬تصمیم گی��ری‬ ‫می ش��ود‪ .‬استان های کشور به ‪ ۳‬دسته برخوردار از امکانات‪ ،‬کمتر‬ ‫برخوردار و محروم تقس��یم شده اند که شهرک های صنعتی دارای‬ ‫س��طح خدماتی ‪ ۴‬و ‪ ۵‬در استان های برخوردار ساخته شده است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬برخی از شهرک ها در استان های برخوردار‪ ،‬رتبه خدماتی‬ ‫‪ ۵‬را داش��ته و برخی ش��هرک ها در اس��تان های مح��روم با همان‬ ‫قیمت ها‪ ،‬فقط خدمات اولیه را فراهم می کنند‪.‬‬ ‫پارک های تفریحی‪ ،‬تابلوهای ورودی‪ ،‬پد هلی کوپتر‪ ،‬ازمایشگاه‪،‬‬ ‫تصفیه خانه ه��ا‪ ،‬موقعیت جغرافیای��ی و توپوگرافی و‪ ...‬از مهم ترین‬ ‫عوامل در باال رفتن هزینه های س��اخت شهرک در این سطح بندی‬ ‫خدمات اس��ت‪ .‬بهای زمین در هزینه های صرف شده برای ساخت‬ ‫ش��هرک جایگاه مهمی ن��دارد زیرا ای��ن هزینه بع��د از واگذاری‬ ‫زمین های اماده شهرک پرداخت می شود‪ .‬بیشترین هزینه ها برای‬ ‫تامین زیرساخت هایی مانند اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و تلفن‪ ،‬معابر و راه های‬ ‫دسترس��ی‪ ،‬جدول گذاری‪ ،‬زیباس��ازی‪ ،‬تصفیه خانه ها و‪ ...‬است که‬ ‫هزینه های زیادی برای ساخت شهرک به دنبال دارد‪.‬‬ ‫ایج��اد پد هلی کوپتر در فضای ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬متری حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومان هزینه دارد‪ .‬در زمینه ش��بکه جمع اوری فاضالب‪،‬‬ ‫ایس��تگاه پمپاژ و تصفیه خانه و ش��بکه انتقال به نسبت نوع پساب‬ ‫ورودی ب��ه تصفیه خان��ه از هزینه ه��ای متفاوتی برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫ساخت تصفیه خانه با ظرفیت ‪ ۴۰۰‬مترمکعبی حدود ‪ ۲/۵‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه دارد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬هزینه س��اخت ش��بکه فاضالب حدود ‪ ۲۰۰‬تا ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیون تومان است‪ .‬محوطه سازی ها به نسبت پستی و بلندی های‬ ‫زمین ش��هرک صنعت��ی حدود ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۴۰‬هزار توم��ان برای هر‬ ‫مترمربع هزینه دربر دارد‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ساخت شهرک های صنعتی در ایران بعد از انقالب‬ ‫اسالمی در دهه ‪ ۶۰‬اغاز شد اما امروز این توانمندی‬ ‫به جایی رسیده که پیشنهاد ساخت شهرک صنعتی‬ ‫در کشور سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه از سوی‬ ‫مقامات ایرانی مطرح ش��ده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه اکنون بی��ش از ‪ ۸۰۰‬ش��هرک و ناحیه صنعتی‬ ‫بهره بردار در کشور وجود دارد که هنوز تا رسیدن به‬ ‫‪ ۹۶۰‬ش��هرک و ناحیه صنعتی مصوب فاصله دارد و‬ ‫مس��ئوالن معتقدند ادامه ساخت شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی باید به بخش خصوصی واگذار شود‪.‬‬ ‫بازسازی و ساخت زیرساخت های فنی و مهندسی‬ ‫یک��ی از خدمات صادراتی ایران اس��ت‪ .‬این موضوع‬ ‫در روابط بین المللی از س��وی مقام��ات ایرانی بارها‬ ‫گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت» اظه��ار کرد‪ :‬برای‬ ‫مناسب نیس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پدید امدن شهرک های‬ ‫‹ ‹واگذاری به بخش خصوصی‬ ‫عنوان و اجرایی ش��ده است‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬محمد‬ ‫س��اخت ش��هرک های صنعتی جانمایی و مکان یابی‬ ‫صنعتی و مناطق ازاد برای ش��تاب در روند کار بود‪.‬‬ ‫اکن��ون بیش از یک میلیون نف��ر در بیش از ‪۴۱‬‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ایران‬ ‫دارای اهمیت اس��ت و گاهی ممکن اس��ت مدت ها‬ ‫از این رو‪ ،‬باید ب��ه طور ویژه به این ظرفیت ها توجه‬ ‫واح��د صنعت��ی و تولیدی مس��تقر در ش��هرک ها و‬ ‫در دی��دار ب��ا محمد س��امر الخلیل‪ ،‬وزی��ر اقتصاد و‬ ‫زمان صرف رعای��ت این امر ش��ود‪.‬مهدی زاده مقدم‬ ‫ش��ود و نوس��ازی در واحدهای صنعتی‪ ،‬به ترتیب از‬ ‫نواحی صنعتی کش��ور اشتغال به کار دارند‪ .‬هر چند‬ ‫تجارت س��وریه با تاکید بر ایفای نقش ش��رکت های‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ش��هرک های صنعتی مش��ترک و مرزی‬ ‫کوچک‪ ،‬متوس��ط و بزرگ در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫فقط ‪ ۱۰۸‬شهرک و ناحیه صنعتی پرتقاضا در کشور‬ ‫ایرانی به ویژه در حوزه فنی و مهندسی در سازندگی‬ ‫ب ه دلیل موقعیت صنعتی که فراهم می کند به تولید‬ ‫نجفی تصریح کرد‪ :‬در بازدید از شهرک های صنعتی‬ ‫هست اما کارشناس��ان معتقدند ساخت شهرک های‬ ‫س��وریه گفت‪ :‬در حوزه ساخت شهرک های صنعتی‬ ‫مش��ترک‪ ،‬کاهش هزینه ه��ای ص��ادرات و واردات‪،‬‬ ‫که در کل کشور داشتیم کیفیت و نظام پلنی شرایط‬ ‫صنعتی محدود به اس��تفاده در حال حاضر نیست و‬ ‫تجربه ‪ ،‬ظرفیت مناسب و امکان همکاری گسترده با‬ ‫ایج��اد اش��تغال پای��دار و برندس��ازی در صنایع دو‬ ‫خوبی ندارند ک��ه باید این موارد با س��رمایه گذاری‬ ‫برای بهره گیری در اینده هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫سوریه را داریم و سازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫کش��ور کمک می کند ب��ه گونه ای که س��اخت این‬ ‫درس��ت و بهت��ر انجام ش��ود‪.‬وی با بی��ان اینکه اگر‬ ‫با این حال‪ ،‬صادق نجفی‪ ،‬رییس س��ازمان صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬ای��درو و ایمی��درو در زمینه های تخصصی‬ ‫ش��هرک ها‪ ،‬ارزش اف��زوده باالیی را به دنب��ال دارد‪.‬‬ ‫ما بتوانیم ش��رایط کشور را مس��اعد کنیم‪ ،‬مردم ما‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در گفت وگو با‬ ‫امادگی همکاری با س��وریه را دارند‪ .‬البته جانمایی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫امادگی استفاده از کاالی ایرانی را دارند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫«گسترش صنعت» تاکید کرد که ساخت شهرک های‬ ‫برای س��اخت ش��هرک های صنعتی به همراه تامین‬ ‫خراسان رضوی معتقد است که ساخت شهرک های‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۱‬هزار واحد صنعتی فع��ال در مجموعه‬ ‫صنعتی جدید باید به بخش خصوصی واگذار ش��ود‬ ‫زمین مناسب از مهم ترین گام های ابتدایی در ایجاد‬ ‫صنعتی مش��ترک با امکان ورود فناوری های جدید‬ ‫شهرک های صنعتی کش��ور داریم و حدود ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫و امادگ��ی وج��ود دارد ت��ا دانش و تجربه س��اخت‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی است‪ .‬ش��ریعتمداری با‬ ‫در اش��تغالزایی ب��رای نیروه��ای بوم��ی تاثیرگذار‬ ‫واحد صنعتی کوچک و متوس��ط در س��طح کش��ور‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی به متقاضیان واگذار شود‪.‬‬ ‫اس��تناد به گزارش عملکرد سال ‪ ۹۶‬سازمان صنایع‬ ‫است‪.‬‬ ‫وج��ود دارد‪.‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫نجفی معتقد اس��ت که باید در زمینه بهبود شرایط‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران در جمع‬ ‫مهدی زاده مقدم تاکید کرد‪ :‬س��اخت شهرک های‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک با اشاره به اینکه‬ ‫شهرک های صنعتی موجود رسیدگی های الزم شود‪.‬‬ ‫خبرن��گاران تاکید کرد‪ :‬در تاس��یس ش��هرک های‬ ‫صنعتی مش��ترک بر برقراری امنیت با بهره گیری از‬ ‫س��اماندهی واحده��ای تولیدی و ساخت وس��ازهای‬ ‫حدود ‪ ۹۶۰‬ش��هرک صنعتی در کش��ور هس��ت که‬ ‫صنعت��ی باید دقت نظر داش��ته باش��یم‪ .‬تاکنون در‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار نیز موثر است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اگر‬ ‫واحد تولیدی از اولویت های ما اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۸۰۰‬مورد فعال اس��ت اما س��اخت شهرک ها‬ ‫ای��ن زمینه خطا کردیم و مکان هایی انتخاب ش��ده‬ ‫زیرساخت مورد نظر در منطقه ای در حد ‪ ۵۰‬هکتار‬ ‫با توج��ه به ش��رایط کم ابی کش��ور ایج��اد نواحی‬ ‫و نواح��ی صنعتی بع��د از این به بخ��ش خصوصی‬ ‫که متقاضی برای تاس��یس واحد وجود ندارد یا کم‬ ‫باشد‪ ،‬ناحیه صنعتی ایجاد شده و بیشتر از ان مورد‬ ‫صنعتی روستایی در راستای توسعه اشتغال و تولید‬ ‫واگ��ذار خواهد ش��د‪ .‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫است در صورتی که می توانستیم این حجم از منابع‬ ‫نیاز باشد‪ ،‬یک شهرک صنعتی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫در دس��تور کار قرار دارد‪.‬نجفی با اشاره به اینکه در‬ ‫تجارت با بیان اینکه دولت باید برای بسترس��ازی در‬ ‫را برای تکمیل زیرس��اخت ها در سایر واحدها صرف‬ ‫� سخن اخر‪...‬‬ ‫ح��وزه صنایع کوچک باید هدایت‪ ،‬حمایت و نظارت‬ ‫ایجاد شهرک های صنعتی‬ ‫کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یکی از اقدام هایی‬ ‫س��اخت ش��هرک های صنعت��ی از ‪۳‬‬ ‫انجام شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫جدید و واگذاری به بخش‬ ‫ک��ه بای��د انج��ام دهیم این اس��ت که‬ ‫بخش اساسی در مطالعات‪ ،‬مکان یابی و‬ ‫ب��رای خودمان درامدهای‬ ‫خصوص��ی یاران��ه ده��د‪،‬‬ ‫تطبیق و دقت بیش��تری داشته باشیم‬ ‫برنامه ریزی برای ساخت پیروی می کند‬ ‫پایدار کس��ب کنی��م تا از‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این کار سبب‬ ‫ک��ه در کدام بخش های کش��ور نیاز به‬ ‫که رس��یدن ب��ه اتفاق نظ��ر در تعیین‬ ‫ای��ن طریق به اهداف خود‬ ‫می ش��ود تا ش��هرک های‬ ‫ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی است‬ ‫مح��ل س��اخت ش��هرک های صنعتی‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫صنعتی خصوصی جدیدی‬ ‫و دیگ��ر اینک��ه در اندازه ش��هرک های‬ ‫� برقراری امنیت‬ ‫بین المللی یک��ی از مهم ترین موارد در‬ ‫ایجاد ش��ود‪.‬نجفی با بیان‬ ‫صنعت��ی به دنب��ال زمین ه��ای بزرگ‬ ‫کارشناسان نیز معتقدند‬ ‫تعیین زمان س��اخت ان شهرک است؛‬ ‫اینک��ه زیرس��اخت های‬ ‫محمد شریعتمداری‬ ‫صادق نجفی‬ ‫مسعود مهدی زاده مقدم‬ ‫نباش��یم‪ .‬برخی از این شهرک ها جنبه‬ ‫ های‬ ‫ک‬ ‫ش��هر‬ ‫س��اخت‬ ‫که‬ ‫اینکه این زمین در اراضی ملی باش��د و‬ ‫کاهش‬ ‫سبب‬ ‫ما‬ ‫نادرس��ت‬ ‫ های‬ ‫ک‬ ‫شهر‬ ‫تاسیس‬ ‫در‬ ‫دولت باید برای‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫مشترک‬ ‫صنعتی‬ ‫مجوزهای مربوط به راه اندازی ش��هرک‬ ‫علمی و فناوری داشته و با شهرک های مشترک به دلیل موقعیت بهره وری شده است‪ ،‬بیان‬ ‫صنعتی باید دقت نظر‬ ‫بسترسازی در ایجاد‬ ‫علم��ی و فن��اوری در وزارت عل��وم‪ ،‬صنعتی که فراهم می کند ک��رد‪ :‬م��ا بای��د کاری را داشته باشیم‪ .‬تاکنون در خاورمیانه می تواند با ایجاد شهرک های صنعتی جدید یا ناحی��ه صنعتی در تعامل با نهادهای‬ ‫و واگذاری به بخش‬ ‫تحقیق��ات و فن��اوری و معاونت علمی به تولید مشترک‪ ،‬کاهش انجام دهیم که وضعیت را این زمینه خطا کردیم در اشتغال پایدار در برقراری‬ ‫دیگر به اسانی دریافت شود یا خیر‪ ،‬از‬ ‫خصوصی یارانه دهد‪.‬‬ ‫هزینه های صادرات و‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری مش��ابهت‬ ‫برای س��رمایه گذاران بهتر صورتی که می توانستیم امنیت منطقه کمک کند‪.‬‬ ‫دیگر موانع است‪.‬‬ ‫این حجم از منابع را برای‬ ‫این کار سبب می شود‬ ‫واردات‪ ،‬ایجاد اشتغال‬ ‫دارن��د و ارتب��اط نظام من��د بی��ن این‬ ‫ مقدم‪،‬‬ ‫ه‬ ‫ زاد‬ ‫ی‬ ‫مهد‬ ‫مس��عود‬ ‫با این حال‪ ،‬توانمند شدن مهندسان‬ ‫صنعت‪،‬‬ ‫وزیر‬ ‫کند‪.‬مع��اون‬ ‫تکمیل زیرساخت ها در‬ ‫تا شهرک های صنعتی‬ ‫پایدار و برندسازی در‬ ‫بخش ه��ا می توان��د ب��ه تحق��ق هدف‬ ‫ش��رکت‬ ‫مدیرعام��ل‬ ‫ایران��ی و بخش خصوصی در س��اخت‬ ‫معدن و تجارت با اش��اره‬ ‫سایر واحدها‬ ‫خصوصی جدید‬ ‫صنایع دو کشور کمک‬ ‫توس��عه و پیش��رفت دانش بنیان کمک‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫شهرک و نواحی صنعتی در کشورهای‬ ‫صرف کنیم‬ ‫ایجاد شود‬ ‫می کند‬ ‫به اینکه فضای کسب و کار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫استان خراسان رضوی در‬ ‫دیگر نکته ای قابل توجه است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر چن��دان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫تجربه ساخت شهرک صنعتی به یاری سوریه می رود‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کشاورزی‪ ،‬قربانی کمبود صنایع تبدیلی‬ ‫دکترای باغبانی دانش��گاه علوم کش��اورزی گفت ‪:‬‬ ‫عالق��ه کش��اورزان به خام فروش��ی و عرض��ه فصلی‬ ‫محص��والت خود به بازار نش��ان از نااگاه��ی انها از‬ ‫مزای��ای صنایع تبدیلی دارد که حضور پررنگ بخش‬ ‫ترویج در این حوزه را می طلبد‪.‬‬ ‫س��ید جواد موس��وی زاده‪ ،‬نااگاهی در بسیاری از‬ ‫بخش ه��ا در حوزه باغبانی را موجب اس��یب به این‬ ‫بخش از کش��اورزی دانس��ت و اظهار ک��رد‪ :‬نااگاهی‬ ‫نس��بت ب��ه امای��ش س��رزمین و مدیریت ب��ازار از‬ ‫س��وی مس��ئوالن و مش��کالت کوددهی‪ ،‬سمپاشی‪،‬‬ ‫ الگ��وی کش��ت نامناس��ب و بی توجهی ب��ه مراحل‬ ‫کاش��ت تا برداش��ت از س��وی کش��اورزان هر سال‬ ‫اس��یب های متفاوت و بسیاری را عاید باغبانی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫موسوی زاده در گفت وگو با ایسنا با بیان مشکالت‬ ‫بذر در باغبانی به ویژه محصوالت جالیزی و س��بزی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬بذر بومی مورد اس��تفاده کش��اورزان‬ ‫س�لامت کافی را ن��دارد و در ادامه دچار مش��کالت‬ ‫بیماری و افتی می شود که در نتیجه‪ ،‬نیاز به استفاده‬ ‫از س��موم و افت کش ها از نخس��تین مراحل کاشت‬ ‫تاثیرات مخربی بر محصول تولیدی خواهد داشت‪.‬‬ ‫اس��تاد دانش��گاه علوم کش��اورزی گرگان درباره‬ ‫بذرهای وارداتی اصالح شده گفت ‪ :‬ب ه علت مشکالت‬ ‫حال حاضر کش��ور در معض��ل واردات و ارز‪ ،‬کمبود‬ ‫بذره��ای مرغ��وب روی عملکرد م��زارع و گلخانه ها‬ ‫تاثی��رات منفی گذاش��ته و از کیفیت ب��ازار میوه تا‬ ‫حدودی کاسته شده است‪.‬‬ ‫وی در زمینه نهال های مورد اس��تفاده در باغبانی‬ ‫نیز خاطرنشان کرد‪ :‬متاسفانه در کشور ‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫نهال مرغوب و شناس��نامه دار وج��ود ندارد و از انجا‬ ‫که نهال برای ثمردهی به چند س��ال زمان نیاز دارد‪ ،‬‬ ‫نمی ت��وان کیفی��ت ان را از ابتدا تضمی��ن کرد و به‬ ‫کشاورز اطمینان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹حلقه گمشده باغبانی‬ ‫موس��وی زاده با بیان اینکه بیش��تر باغ های استان‬ ‫مازن��دران کوچ��ک و خرد بوده و امکان اس��تفاده از‬ ‫ماش��ین االت ب��رای بهره وری بیش��تر در ان میس��ر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬با توجه به هزینه زیاد استفاده‬ ‫از امکان��ات مدرن و ماش��ین االت کش��اورزی برای‬ ‫باغبانی و از طرف دیگ��ر‪ ،‬به دلیل کمبود زمین های‬ ‫هکتاری بزرگ در استان ‪ ،‬مکانیزاسیون رونق نداشته‬ ‫و نس��بت ب��ه زراع��ت اس��تفاده به مرات��ب کمتری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه روش های سنتی هم مستلزم‬ ‫هزینه های جانبی بس��یار اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬‬ ‫هزینه های زیاد دستمزد کارگران در باغبانی که نیاز‬ ‫به کارگر کارازموده دارد‪ ،‬به ش��کل عمومی باال است‬ ‫به عالوه در فصل های برداشت نیز شمار انها کاهش‬ ‫یافته و هزینه ها را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫استاد دانشگاه علوم کش��اورزی گرگان با اشاره به‬ ‫اینکه در فصل های برداش��ت همه محصول باغداران‬ ‫راهی بازارها می ش��ود‪ ،‬ان را تصمیمی نادرس��ت از‬ ‫س��وی باغداران و متولیان امر دانست و گفت‪ :‬عرضه‬ ‫زیاد محصول در بازار قیمت ها را شکس��ته و با بر هم‬ ‫زدن نظم بازار نه تنها س��ود کافی عاید باغدار نکرده‪ ،‬‬ ‫بلکه ب��ه از میان رفتن مقادیر مازاد محصول در بازار‬ ‫منجر می شود‪.‬‬ ‫موس��وی زاده اتفاق های س��ال های گذشته درباره‬ ‫دور ریختن بس��یاری از محصوالت باغی و جالیزی را‬ ‫پیامد تصمیم های نادرس��ت و غیراصولی بر مدیریت‬ ‫فروش محصول دانس��ت و خاطرنش��ان کرد‪ :‬نیاز به‬ ‫ذخیره س��ازی و انب��ارداری و اس��تفاده از ظرفی��ت‬ ‫ص��ادرات می تواند در این زمینه راهگش��ا باش��د که‬ ‫این موارد مستلزم ورود تعاونی های فعال و توانمند و‬ ‫پیگیری دولت در تنظیم بازار است‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر با بیان اینکه بسیاری از محصوالت‬ ‫باغ��ی ای��ران در کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس و‬ ‫دریای خزر طرفدار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬توجه ویژه به مبحث‬ ‫ص��ادرات راه حلی بر مش��کالت بازار اش��فته میوه و‬ ‫س��بزی است اما مش��کالت گمرک و ارز سبب شده‬ ‫فعاالن این عرصه دلسرد شوند و تمایلی به ان نشان‬ ‫ندهند‪.‬‬ ‫راه اندازی پارک صنعتی در دانشگاه یزد‬ ‫در راس��تای تعامل بیش��تر بین صنعت و دانشگاه‪،‬‬ ‫ پارک صنعتی در دانشگاه یزد ایجاد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدحسین ابویی ‪ ،‬مجری پروژه‬ ‫پارک صنعتی در دانش��گاه یزد‪ ،‬با اشاره به اینکه این‬ ‫پروژه در دو گام اجرا می شود‪ ،‬گفت‪ :‬نخست‪ ،‬صنایع‬ ‫پاک و کم اب ب��ر در اختیار پارک قرار می گیرد که به‬ ‫ورود واحدهای صنعتی به دانش��گاه منجر می ش��ود‪،‬‬ ‫سپس استادان و دانشجویان وارد فعالیت شده و بدین‬ ‫صورت تعامل حوزه صنعت با دانشگاه محقق می شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات علم��ی دانش��گاه یزد ب��ر ورود صنایع‬ ‫کوچک به دانش��گاه به عنوان چش��م انداز طرح پارک‬ ‫صنعتی تاکید کرد و اف��زود‪ :‬در طرح مورد نظر برای‬ ‫واحدهای��ی که نیازمند ‪ ۲۰۰‬ت��ا ‪ ۵۰۰‬متر مربع فضا‬ ‫هستند‪ ،‬زیرس��اخت ها اماده می شود و در یک سال‬ ‫اینده این پارک به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم روابط عمومی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری‪ ،‬ابویی تعامل با اداره صنایع اس��تان و بخش‬ ‫اصناف را برای صنف های درون ش��هری که به فضای‬ ‫بیش��تری نیاز دارند‪ ،‬از اقدام های انجام ش��ده در این‬ ‫راستا برشمرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!