روزنامه گسترش صنعت شماره 418 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 418

روزنامه گسترش صنعت شماره 418

روزنامه گسترش صنعت شماره 418

‫‪2‬‬ ‫حذف دالالن از بورس‬ ‫با صندوق تامین‬ ‫مواد اولیه‬ ‫دوشنبه‬ ‫ ‪ 4‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2391‬دوره جدید شماره ‪ 4 418‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫همکاری بازرگانان‬ ‫و صنعتگران‬ ‫در توسعه‬ ‫پیمانکاری فرعی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو‬ ‫ارزیابی پروژه های ایدرو با پایش مستمر‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تشریح کرد‬ ‫وضعیت مسئولیت اجتماعی سازمانی در ایران‬ ‫اقتصاد صنعت خودرو‬ ‫پشت فیلتر سیاست‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ب��ه منظ��ور توس��عه رواب��ط دو کش��ور ای��ران و هلن��د در زمین��ه‬ ‫مس��ئولیت اجتماع��ی س��ازمانی(‪ )CSR‬و ب��ه دع��وت س��فارت هلن��د‬ ‫در ای��ران و ‪ Netherland Enterprise Agency‬و ب��ا هم��کاری‬ ‫‪،MACH Asia & Sustainability Consulting and handelsroute.nl‬‬ ‫جمعی از مش��اوران‪ ،‬معاونان و کارشناس��ان وزارتخانه ها‪ ،‬سازمان ها و بنگاه های‬ ‫اقتصادی کشور در هفته پایانی خرداد ‪ ،۱۳9۷‬در برنامه بازدید و اموزشی هماهنگ‬ ‫ش��ده‪ ،‬ش��رکت کردند‪ .‬برنامه با ارائه گزارشی از «وضعیت مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫سازمانی در ایران» اغاز شد‪ .‬ابوالفضل کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی با اش��اره به تاریخچه س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬مهم ترین هدف سازمان‬ ‫متبوع خود را ظرفیت س��ازی برای کش��ور در حوزه مدیریت‪ ،‬به ویژه مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی س��ازمانی برش��مرد و فعالیت های انجام شده این سازمان در بخش های‬ ‫مشاوره ها‪ ،‬اموزش ها و انتشار کتاب ها و مجله های تدبیر در موضوع ‪ CSR‬را برای‬ ‫حاضران در جلسه معرفی کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت تولید و بازار قطعات در کشور‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪ 11 1397‬شوال ‪ 25 1439‬ژوئن ‪ 2018‬شماره ‪ 418‬پیاپی ‪2391‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تفکیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت؛ اشتباه استراتژیک‬ ‫موضوع تفکیک وزارتخانه ها‬ ‫به وی��ژه جداس��ازی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫پای��ان دولت یازده��م مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬در اغاز دولت دوازدهم‬ ‫دوباره موضوع تفکیک وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫سید افشین گنج بخش‬ ‫جری��ان قرار گرفت اما بارها از‬ ‫عضو سازمان نظام مهندسی‬ ‫سوی کارشناس��ان مختلف با‬ ‫دالیل خاص بر ان نقد‪ ،‬وارد و‬ ‫حتی از دستور کار خارج شد‪ .‬به تازگی نیز دولت این موضوع‬ ‫س داده است‪،‬‬ ‫را پیگیری کرده و الیحه ای در این باره به مجل ‬ ‫س��پس در مجلس نی��ز کمیته ای به عن��وان کمیته تفکیک‬ ‫وزارتخانه ها با عضویت نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ش��کل گرفت ک��ه همین اف��راد نیز موض��وع تفکیک وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را نادرست دانسته اند و معتقدند این‬ ‫موضوع در شرایط فعلی به اقتصاد ایران ضربه می زند‪.‬‬ ‫اگ��ر مطالع��ه ای درب��اره وضعیت س��اختار اقتص��ادی در‬ ‫کش��ورهای دنی��ا انجام دهی��م‪ ،‬خواهیم دید ک��ه نزدیک به‬ ‫‪ ۷۸‬درص��د انها وزارتخانه ای به ن��ام صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دارند‪ .‬در این کش��ورها تجارت از صنعت جدا نش��ده چراکه‬ ‫تج��ارت همراه ب��ا تولید و تولید مولد تجارت اس��ت‪ .‬صنعت‬ ‫ب��ه معن��ای تولید محصولی برای اس��تفاده و رفع نیاز بش��ر‬ ‫اس��ت و تجارت به معنای بازاریاب��ی‪ ،‬مبادله‪ ،‬فروش‪ ،‬ترانزیت‬ ‫و‪ ...‬اس��ت‪ .‬در حقیق��ت‪ ،‬تجارت و صنعت مکم��ل هم بوده و‬ ‫قابل تفکیک نیس��ت‪ ،‬ضمن انکه کنار هم قرار گرفتن تولید‬ ‫و تجارت از بروکراس��ی های معمول دولت��ی کم کرده و امور‬ ‫جاری با هماهنگی‪ ،‬س��رعت بیشتر و اسان تر انجام می شود‪.‬‬ ‫تجارت هزینه بس��یار سنگینی به ویژه در ش��رایط اقتصادی‬ ‫کنون��ی به دول��ت تحمیل خواهد کرد و کمک حال ش��رایط‬ ‫فعلی کشور نخواهد بود‪ .‬بر ای مثال‪ ،‬تمام تابلوها و سربرگ ها‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ص��ورت تفکیک باید‬ ‫تغیی��ر کند که همین امر جزئی هزینه های بس��یاری در پی‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تقسیم وظایف و تعیین ساختار‬ ‫در وزارتخانه ه��ای جدید امری زمان بر اس��ت و حتی موجب‬ ‫ایجاد اصطکاک در نظام دولت می شود‪ .‬اما پیشنهاد جایگزین‬ ‫تفکی��ک‪ ،‬اص�لاح قوانین و مقرراتی اس��ت ک��ه باعث ایجاد‬ ‫گسس��ت تصمیم گیری در نظام اقتصادی کش��ور شده است‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬سال ‪ ،۱۳9۲‬قانونی با عنوان «انتزاع» در مجلس‬ ‫شورای اسالمی تصویب شد‪ .‬بر اساس این قانون‪ ،‬وظایف بخش‬ ‫بازرگانی حوزه کشاورزی‪ ،‬از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد‪ .‬یکی از مهم ترین پیامدهای‬ ‫این قانون‪ ،‬بخشی نگری شکل گرفته در وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫ی که وزارت جهاد کش��اورزی ب��ا توجه به انکه‬ ‫اس��ت به طور ‬ ‫خ��ود را متولی کش��اورزان می داند‪ ،‬برای حمای��ت از تولید در‬ ‫بخش کش��اورزی‪ ،‬نرخ کاالهای مصرفی را افزایش دا د که این‬ ‫امر کامال به زیان مصرف کننده است‪ .‬به همین منظور می توان‬ ‫کرد‪ .‬به بیانی‬ ‫به افزایش نرخ برنج از سال ‪ ۱۳9۲‬تا ‪ ۱۳9۶‬اشاره ‬ ‫دیگر‪ ،‬قانون انتزاع در موضوع تنظیم بازار‪ ،‬موجب چند دستگی‬ ‫در تصمیم گیری و اجرا شد که خود عاملی بر افزایش قیمت ها‬ ‫اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬با اصالح قوانینی مانند قانون انتزاع‬ ‫می توان موانع پیش روی بخش��ی از س��اختار مدیریتی اقتصاد‬ ‫کش��ور را برطرف کرد‪ .‬توجه داش��ته باشیم که هزینه «اصالح‬ ‫قوانین و دس��تورالعمل ها» به مراتب از هزینه «تغییر س��اختار‬ ‫دول��ت» کمتر اس��ت و هر گون��ه تغییری در س��اختار وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ش��رایط فعلی به ضرر کشور خواهد‬ ‫بود‪ .‬زمانی ک��ه موضوع تفکیک وزارتخانه ش��تاب زده عنوان و‬ ‫رس��انه ای می شود ان هم در شرایطی که این موضوع از دستور‬ ‫کار مجلس خارج ش��ده اس��ت باعث ایجاد فضای نامناسب در‬ ‫وزارتخانه های مختلف می شود که افراد دارای مسئولیت اجرایی‬ ‫احس��اس بالتکلیفی کنند که در عملک��رد انها نیز تاثیر منفی‬ ‫خواهد داشت‪ .‬بنابراین‪ ،‬اقدام رییس دفتر رییس جمهوری برای‬ ‫اعالم صریح درباره تفکیک وزارتخانه ه ا در فعالیت های کارکنان‬ ‫بخش های مختلف بی انگیزگی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گسترش همکاری های‬ ‫بین المللی ایدرو‬ ‫جلس��ه چهارجانبه میان ایدرو‪ ،‬پوژن چین‪ ،‬تالگو اس��پانیا‬ ‫و مجتم��ع صنعت��ی اس��فراین برگزار ش��د‪ .‬در ای��ن دیدار‬ ‫چهار جانبه طرف ها با تاکید بر تقویت همکاری ها‪ ،‬محصوالت‬ ‫و توانمندی های خ��ود را معرفی کردند‪.‬به گزارش ایدرونیوز‪،‬‬ ‫علی عراقچی‪ ،‬مدیر امور بین الملل ایدرو در این دیدار با توجه‬ ‫ب��ه قراردادی که بین ایدرو و ش��رکت پوژن چین برای تولید‬ ‫‪ ۴۵۰‬واگن مترو به امضا رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬زمینه مناس��بی برای‬ ‫تعام��ل و افزایش س��رمایه گذاری ها فراهم ب��وده و رویه این‬ ‫سازمان‪ ،‬گس��ترش همکاری ها و سرمایه گذاری های مشترک‬ ‫اس��ت‪.‬علی عراقچی در این دیدار با اش��اره ب��ه منویات رهبر‬ ‫معظم انقالب درباره استفاده حداکثری از توان داخلی و ایجاد‬ ‫اشتغال‪ ،‬ظرفیت ها و توانمندی های کشورمان را در این حوزه‬ ‫معرفی و حضور صاحبان فناوری های نوین و س��رمایه گذاران‬ ‫اروپایی و اسیایی را فرصتی مناسب برای توسعه صنعت ریلی‬ ‫کشور ارزیابی کرد‪ .‬همچنین طرف های اسپانیایی و چینی از‬ ‫تشکیل کنسرسیوم مشترک با ایدرو استقبال کردند‪.‬‬ ‫نماینده تام االختیار ش��رکت تالگو نیز در این دیدار با اشاره‬ ‫ب��ه توانمندی های این ش��رکت در حوزه صنای��ع ریلی‪ ،‬ابراز‬ ‫امی��دواری کرد ک��ه همکاری های خوبی با ای��درو در زمینه‬ ‫صنعت حمل ونقل ریلی شکل گیرد‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو‬ ‫ارزیابی پروژه های ایدرو با پایش مستمر‬ ‫معاون وزیر و رییس هیات عامل ایدرو در نشس��ت دوره ای‬ ‫معاونان و مدیران س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‪،‬‬ ‫روند پیش��رفت پروژه های در دست اجرای سازمان را بررسی‬ ‫کردند‪ .‬به گزارش ایدرو نیوز‪ ،‬معاون وزیر و رییس هیات عامل‬ ‫ایدرو در این نشست با اشاره به اینکه تحریم ها مقوله جدیدی‬ ‫نیس��ت و پیش از این هم این س��نگ اندازی در مسیر حرکت‬ ‫کشور وجود داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬با برنامه ریزی خالقانه و تالش‬ ‫سختکوشانه و همگرایی توانمندی های همه بخش های کشور‬ ‫می توان از این مرحله دش��وار هم عبور کرد‪ .‬منصور معظمی‬ ‫با اش��اره به نقش س��ازمان های توس��عه ای همچون ایدرو در‬ ‫عب��ور از تنگناه��ا و تحریم های ظالمان��ه گفت‪ :‬ضرورت دارد‬ ‫ب��ه صورت ویژه و جدی تر بر راهکارهای جدید و انعطاف پذیر‬ ‫متمرکز شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نشست دوره ای مدیران سازمان‬ ‫معظمی با اشاره به برنامه منسجم و مدون سال ‪ ۹۷‬ایدرو که‬ ‫ب��ر پایه مطالعات و برنامه ریزی های عمیق واحدهای گوناگون‬ ‫تدوین شده است‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬با پایش مستمر‪ ،‬پیشرفت‬ ‫پروژه ها را به صورت کمی و کیفی ارزیابی و در اجرایی شدن‬ ‫س��ریع انها تالش می کنیم‪ .‬وی اف��زود‪ :‬عالوه بر پروژه های در‬ ‫دس��ت اجرا‪۱۳ ،‬پروژه در مرحله نهایی مطالعه و بررس��ی قرار‬ ‫گرفته اس��ت و برای اجرایی ش��دن انها در صدد اولویت بندی‬ ‫مناطق هستیم و هر کدام از انها می تواند در زمینه اشتغالزایی‬ ‫و توسعه صنایع زیر ساختی موثر باشد‪ .‬رییس هیات عامل ایدرو‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید با‬ ‫پویایی و چاالکی بیشتر نقش افرینی جدی تری در بحث های‬ ‫اقتصاد مقاومتی و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته ایفا کند‪.‬‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت راه حل خروج نقدینگی دالالن از بورس را تشریح کرد‬ ‫حذف دالالن از بورس با صندوق تامین مواد اولیه‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��اختار بورس در سال های گذش��ته به گونه ای‬ ‫پیش��روی کرده که قرار بود مس��یر ب��رای دالالن‬ ‫بسته ش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬روزهای گذشته در بورس‬ ‫اتفاق های��ی رخ داد که بس��یاری از تولیدکنندگان‬ ‫معتقدند به جای اینکه دست تولیدکننده باز شود‪،‬‬ ‫مسیر برای دالالنی هموار شد که لباس تولیدکننده‬ ‫به تن کرده اند‪.‬‬ ‫این موضوع تا حدی پیشروی کرده که نقدینگی‬ ‫سرگردان در روزهای گذشته مسیر بورس را پیش‬ ‫گرفته و باعث ش��ده تامین مواد اولیه با مش��کالت‬ ‫جدی روبه رو شود‪.‬‬ ‫دلی��ل اصلی ای��ن موض��وع رفتار واس��طه گرانه‬ ‫برخی س��رمایه گذاران جدید بورس است‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناسان بورس‪ ،‬تا کنون قوانینی که تصویب شده‬ ‫بیشتر با هدف کنترل طرف عرضه کننده در بورس‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که اکنون مشکل‬ ‫اصلی از طرف تقاضا در بورس به وجود امده است‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬یکی از مش��کالتی که در بورس وجود‬ ‫داش��ت میزان و محموله عرضه در این ساختار بود‪.‬‬ ‫ب��رای مثال‪ ،‬در الومینیوم ‪ ۲0‬تن و در بس��یاری از‬ ‫محصوالت پتروشیمیایی ‪ ۵0‬هزار تن در نظر گرفته‬ ‫شده بود‪ .‬این اعداد حداقل میزان عرضه محصول در‬ ‫یک محموله اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان پایین دستی که‬ ‫توان خرید این حجم از محصول را نداشتند مجبور‬ ‫بودند از طریق واس��طه ها اقدام و م��واد اولیه مورد‬ ‫نی��از خود را تامین کنند‪ .‬بورس کاال در س��ال های‬ ‫گذش��ته تالش کرد تا س��اختاری برای تامین مواد‬ ‫اولیه کارخانه های کوچک و متوس��ط در نظر گیرد‬ ‫اما نه تنها در این زمینه موفقیتی حاصل نش��د بلکه‬ ‫ش��رایط کنونی نیز ب��ه گونه ای پیش م��ی رود که‬ ‫مشکالت جدی تر در حوزه تقاضا ایجاد شده است‪.‬‬ ‫بررس��ی امارها در بورس نش��ان می دهد که بخش‬ ‫قابل توجهی از نقدینگی های س��رگردان به س��مت‬ ‫بورس حرکت ک��رده و این موض��وع ادامه فعالیت‬ ‫ب��رای تولیدکنندگان واقعی را با خطر روبه رو کرده‬ ‫اس��ت‪« .‬گسترش صنعت» برای بررسی بیشتر این‬ ‫موضوع با سید عبدالوهاب سهل ابادی‪ ،‬رییس خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ای��ران گفت وگو کرد که‬ ‫مشروح ان را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ورود بخش قابل توجه�ی از نقدینگی های‬ ‫س�رگردان به بازار بورس نش�ان می دهد این‬ ‫را به اندازه ای س��خت کرد که مجبور ش��وند سراغ‬ ‫موض�وع در روزهای اینده نی�ز ادامه خواهد‬ ‫بازارهای واسطه ای بروند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬متاسفانه در‬ ‫داشت‪ .‬چه واکنش�ی از طرف بورس می تواند‬ ‫روزهای گذشته در برخی از موارد گزارش شده که‬ ‫کنش دالالن را در این زمینه خنثی کند؟‬ ‫تع��دادی از تولیدکنندگان نیز محصوالت مورد نیاز‬ ‫ش��رایط ب��رای تولیدکنندگان به گونه ای اس��ت‬ ‫خ��ود را با ارز ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۲00‬تومانی تهیه و برای‬ ‫که نمی توانن��د محصوالت و مواد اولی��ه مورد نیاز‬ ‫ف��روش ازاد انها اقدام کرده اند‪ .‬ای��ن موضوع را به‬ ‫را ب��ه راحتی یا حت��ی مثل گذش��ته تامین کنند‪.‬‬ ‫راحتی نمی توان کنترل کرد‪ .‬همچنین اگر شرایط‬ ‫در روزهای گذش��ته موارد بس��یاری در محصوالت‬ ‫به همین روال ادامه پی��دا کند طرف عرضه با نرخ‬ ‫پتروش��یمیایی‪ ،‬سرب‪ ،‬روی‪ ،‬مس و دیگر اهن االت‬ ‫غیررس��می ارز محصوالت خ��ود را بدون عرضه در‬ ‫دیده شد که نشان می دهد پای دالالن و نقدینگی‬ ‫بورس به فروش خواهد رساند‪.‬‬ ‫س��رگرد ان به بازار بورس باز ش��ده است‪ .‬باید این‬ ‫� به نظر می رسد بورس در سال های گذشته‬ ‫موضوع را در نظر داش��ته باشیم که ساختار بورس‬ ‫تالش ک�رد قوانین م�ورد نظر را ب�رای طرف‬ ‫ایران قدرت کافی و قوانین مناسبی برای جلوگیری‬ ‫عرضه تصویب کند و عمده قوانین نیز با توجه‬ ‫از ورود دالالن ندارد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬مسیر خواسته‬ ‫ب�ه وضعی�ت طرف عرضه اس�ت‪ .‬ب�رای طرف‬ ‫یا ناخواسته برای دالالن باز است‪.‬‬ ‫تقاضا چه قوانینی می تواند کارساز‬ ‫€ €ای�ا نمی ت�وان ب�ا قوانی�ن‬ ‫باشد؟‬ ‫مش�خصی مس�یر را برای دالالن‬ ‫در ب��ورس ط��رف عرض��ه و ط��رف‬ ‫بس�ته و برای تولیدکنن�دگان باز‬ ‫سیدعبدالوهاب‬ ‫سهل ابادی‪ :‬پیشنهاد تقاض��ا ه��ر دو تولیدکننده هس��تند‪.‬‬ ‫نگه داشت؟‬ ‫یکی از بحران هایی که اکنون وجود می کنیم صندوق حمایت ب��ر این اس��اس‪ ،‬هر قدر مس��یر برای‬ ‫تولیدکننده دش��وار باشد‪ ،‬مسیر برای‬ ‫دارد این اس��ت که س��امانه جامعی از‬ ‫از صنایع کوچک و‬ ‫تولیدکنن��دگان و نیاز ان وجود ندارد‪ .‬متوسط تشکیل شود‪ .‬دالالن باز می ش��ود‪ .‬دولت نتوانس��ت‬ ‫از طرف دیگ��ر‪ ،‬بورس بای��د از منافع این صندوق می تواند نقدینگی س��رگردان را کنت��رل کند‪.‬‬ ‫ط��رف عرضه کنن��ده نیز دف��اع کند‪ .‬نیاز چند واحد را ارزیابی در ای��ن ش��رایط منطقی نیس��ت که‬ ‫برای مثال‪ ،‬کارخانه های پتروش��یمی و محموله مورد نیاز را قوانین دائم در بورس داش��ته باش��یم‬ ‫می خواهند محصوالت خود را به فروش برای انها خریداری کند ک��ه تولیدکنندگان را در تنگنا بگذارد‪.‬‬ ‫ش��رایط کنونی به گونه ای است که با‬ ‫برس��انند‪ .‬نمی توان مس��یر فروش انها‬ ‫سیاس��ت های موقت و ش��یوه نامه های مقطعی باید‬ ‫مس��یر نقدینگی های س��رگردان از بورس منحرف‬ ‫شود و به سمت بخش تولید یا بانک ها حرکت کند‪.‬‬ ‫� ریشه مشکالت واحدهای کوچک و متوسط‬ ‫در تامین کاال و اجبار انها برای روی اوردن به‬ ‫دالالن را در چه موضوعی می بینید؟‬ ‫پیش از اینکه مش��کالت کنونی ایجاد ش��ود هم‬ ‫بح��ث دالالن بورس و واس��طه صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط مطرح ب��ود‪ .‬این واحدها ب��ه دلیل حجم‬ ‫پایین سرمایه در گردش نمی توانستند یک محموله‬ ‫کامل را از بورس تهیه کنند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬مجبور‬ ‫بودند از طریق واسطه ها عمل کنند‪ .‬پیشنهادی که‬ ‫در همان زمان مطرح ش��د اما متاس��فانه به نتیجه‬ ‫مش��خصی نرس��ید این بود که صندوق حمایت از‬ ‫صنایع کوچک و متوسط تشکیل شود‪ .‬این صندوق‬ ‫می توان��د نی��از چند واح��د را ارزیاب��ی و محموله‬ ‫مورد نی��از را برای انها خریداری کن��د‪ .‬اکنون نیز‬ ‫برای حذف واس��طه ها از ب��ورس می توان از همین‬ ‫شیوه اس��تفاده کرد‪ .‬زمانی که واحدهای کوچک و‬ ‫متوسط مجبور می ش��وند از واسطه ها خرید کنند‪،‬‬ ‫واس��طه ها تقویت و به دیگ��ر حوزه های بورس هم‬ ‫وارد می ش��وند‪ .‬خالف این موضوع نیز صادق است؛‬ ‫اگر واسطه ها وارد بازار الومینیوم شوند و واحدهای‬ ‫کوچک و متوس��ط نی��از به انها ب��رای تامین مواد‬ ‫اولیه نداش��ته باش��ند انها تضعیف شده و از بورس‬ ‫خارج می ش��وند‪ .‬با این روند تاس��یس صندوقی با‬ ‫هدف حمایت از صنایع کوچک و متوسط در تامین‬ ‫مواداولیه می توان��د راه حل خروج دالالن از بورس‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫€ €اکن�ون صنایع کش�ور به چه زیرس�اختی‬ ‫برای تاس�یس صندوق تامین م�واد اولیه نیاز‬ ‫دارند؟‬ ‫ماه های گذشته اعتماد بخش خصوصی به دولت‬ ‫دچار خدش��ه ش��د‪ .‬دولت در گام نخست اگر قصد‬ ‫دارد چنی��ن صندوق های��ی را راه ان��دازی کند باید‬ ‫اعتماد بخش خصوصی را داش��ته باش��د‪ .‬دولت در‬ ‫ش��رایطی با بخش خصوصی دچار برخی مشکالت‬ ‫ش��د که این بخش در اقتصاد ای��ران توان چندانی‬ ‫ب��رای مقابله با مش��کالت اقتص��ادی و پولی ندارد‪.‬‬ ‫در صورت��ی که دولت بتواند بدهی ه��ای خود را تا‬ ‫حدی پرداخت کند و مش��خص شود که تامین کاال‬ ‫برای صنایع کوچک به ش��یوه شفاف و منطقی رخ‬ ‫می ده��د‪ ،‬بخش خصوصی دوباره ب��ه دولت اعتماد‬ ‫می کند و چنین مش��کالتی نیز رفته رفته کمرنگ و‬ ‫برطرف می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تشریح کرد‬ ‫وضعیت مسئولیت اجتماعی سازمانی در ایران‬ ‫ب��ه منظ��ور توس��عه رواب��ط دو کش��ور ای��ران‬ ‫و هلن��د در زمین��ه مس��ئولیت اجتماع��ی‬ ‫سازمانی(‪ )CSR‬و به دعوت سفارت هلند در ایران‬ ‫و ‪ Netherland Enterprise Agency‬و ب��ا‬ ‫هم��کاری ‪MACH Asia & Sustainability‬‬ ‫‪ ،Consulting and handelsroute.nl‬جمع��ی‬ ‫از مش��اوران‪ ،‬معاونان و کارشناس��ان وزارتخانه ها‪،‬‬ ‫س��ازمان ها و بنگاه های اقتصادی کش��ور از جمله‬ ‫محمدرض��ا حیدرزاده نائینی نماین��ده وزارت امور‬ ‫خارج��ه‪ ،‬ابوالفض��ل کیانی بختی��اری مدیرعام��ل‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬ایت زایر نماینده سازمان‬ ‫امور مالیاتی کشور‪ ،‬محمد طاهری نماینده سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‪،‬‬ ‫س��ید امیر طالبی��ان نماینده وزارت نف��ت‪ ،‬بهنام‬ ‫صیفوری نماینده ش��رکت پتروشیمی فجر‪ ،‬مسلم‬ ‫بیات نماینده س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران‪ ،‬زهرا‬ ‫محبی اش��تیانی نماینده س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫همچنین‪ ،‬ن��ادره رضایی نماین��ده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬سید ولی حسینی نماینده سازمان‬ ‫سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و‬ ‫شهرزاد مش��یری نماینده بانک کشاورزی در هفته‬ ‫پایانی خرداد ‪ ،۱۳9۷‬در برنامه بازدید و اموزش��ی‬ ‫هماهنگ شده‪ ،‬شرکت کردند‪.‬‬ ‫برنامه با ارائه گزارش��ی از «وضعیت مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی سازمانی در ایران» اغاز شد‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان‬ ‫مدیری��ت صنعتی با اش��اره به تاریخچه س��ازمان‬ ‫مدیری��ت صنعت��ی‪ ،‬مهم تری��ن ه��دف س��ازمان‬ ‫متب��وع خ��ود را ظرفیت س��ازی برای کش��ور در‬ ‫ح��وزه مدیری��ت‪ ،‬به وی��ژه مس��ئولیت اجتماع��ی‬ ‫س��ازمانی برش��مرد و فعالیت های انجام ش��ده این‬ ‫س��ازمان در بخش ه��ای مش��اوره ها‪ ،‬اموزش ها و‬ ‫انتش��ار کتاب ه��ا و مجله ه��ای تدبی��ر در موضوع‬ ‫‪ CSR‬را ب��رای حاض��ران در جلس��ه معرف��ی‬ ‫"‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی س��پس از برنامه ری��زی درباره ایجاد هس��ته‬ ‫مرکزی مس��ئولیت اجتماعی س��ازمانی در ایران با‬ ‫همکاری وزارتخانه های صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫نیرو‪ ،‬نفت‪ ،‬تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬ش��هرداری‬ ‫تهران‪ ،‬سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران‪،‬‬ ‫س��ازمان مدیری��ت صنعتی و برخ��ی از بنگاه های‬ ‫اقتصادی کالن کشور و سازمان های مردم نهاد خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری در ادام��ه به تش��ریح وضعیت‬ ‫مسئولیت اجتماعی سازمانی در برخی از سازمان ها‬ ‫و بنگاه های کش��ور و اقدام های��ی که در این زمینه‬ ‫انجام شده است‪ ،‬پرداخت‪.‬‬ ‫ای��ن معرفی ش��امل «کمپین هم��راه طبیعت‬ ‫ش��رکت همراه اول»‪ ،‬اقدام ها و «ساختار مسئولیت‬ ‫اجتماعی س��ازمانی در وزارت نفت» و همایش های‬ ‫برگزار ش��ده در این موض��وع‪ ،‬به ویژه «گزارش های‬ ‫پای��داری ش��رکت پتروش��یمی فج��ر»‪ ،‬اقدام های‬ ‫انجام شده در «شرکت مپنا در حوزه وزارت نیرو»‪،‬‬ ‫«ش��رکت میدکو از مجموعه های معدنی»‪ ،‬تصویب‬ ‫الیح��ه «نظامنام��ه مس��ئولیت پذیری اجتماع��ی‬ ‫س��ازمان ها و بنگاه ه��ای اقتصادی ش��هر تهران»‬ ‫همت سازمان خدمات اجتماعی شهر داری تهران‪،‬‬ ‫فعالیت های انجام ش��ده در حوزه بانکی کش��ور از‬ ‫جمله «گزارش پایداری بانک پاس��ارگاد» و س��ایر‬ ‫فعالیت های انجام شده در سازمان ها بود‪.‬‬ ‫در پای��ان‪ ،‬وی ب��ه امادگ��ی س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی به عنوان «مدیر هس��ته مرکزی مسئولیت‬ ‫اجتماعی س��ازمانی»‪ ،‬در کش��ور‪ ،‬ب��رای برگزاری‬ ‫برنامه های اموزش��ی و مشاوره ای مشترک با کشور‬ ‫هلند اشاره کرد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 4‬تیر ‪ 11 1397‬شوال ‪ 25 1439‬ژوئن ‪ 2018‬شماره ‪ 418‬پیاپی ‪2391‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫امار باالی متقاضی ‪ ،‬سایت فروش ایران خودرو‬ ‫را کند کرد‬ ‫اعالم برنامه های دیگر فروش‬ ‫سعیدرضا فتحعلیخانی‬ ‫تولیدکنندگانی‬ ‫از کشور اذربایجان‬ ‫درخواست تامین‬ ‫کاغذ فیلتر‬ ‫از ایران را‬ ‫دارند‪ .‬با این ظرفیت‬ ‫تولیدی که داریم‬ ‫نمی توانیم پاسخگوی‬ ‫نیازهای کشورهای‬ ‫همسایه باشیم‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت تولید و بازار قطعات در کشور‬ ‫اقتصاد صنعت خودرو پشت فیلتر سیاست‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ام��روز ب��ا اتکا ب��ه توان داخ��ل‪ ،‬کارشناس��ان تاکید‬ ‫می کنن��د برای روز امدی باید صنعت قطعه کش��ور نیز‬ ‫در امر تجهیزات و تولید به روز ش��ود‪ .‬حال باید دید در‬ ‫ای��ن فاصله که خودروس��ازان ب��رای افزایش تیراژ و نیز‬ ‫تولید مدل های جدی��د روی پلتفرم های بومی در حال‬ ‫رایزنی و تالش هس��تند قطعه س��ازان چقدر به این سو‬ ‫حرکت کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت تولید‬ ‫سعیدرضا فتحعلیخانی ‪ ،‬یکی از تولیدکنندگان قطعه‬ ‫قو توس��عه در واحد‬ ‫ب��ا فن��اوری روز درباره بخش تحقی ‬ ‫صنعت��ی تولیدی خ��ود گفت ‪ :‬تا انجا که برای این واحد‬ ‫صنعتی امکان داش��ته باش��د به لحاظ روزامد در حال‬ ‫استفاده هستیم‪ .‬این ش��رکت ازمایشگاه مجهزی دارد‬ ‫که تمام نمونه ها به ش��کل بین المللی و باکیفیت باال در‬ ‫حال تولید و تامین است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬روزانه ‪ ،‬هفتگی‬ ‫ی��ا ماهانه نمونه ها ازمایش دائ��م دارند و چنانچه برای‬ ‫روزامدی نیاز به تغییرات در خط تولید و مواد اولیه باشد‬ ‫برای همراهی با استانداردهای جدید دنیا انجام خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی درباره بازار خود گف��ت‪ :‬مصرف کنندگان این‬ ‫محصول(کاغذ فیلتر) کارخانه هایی هس��تند که فیلتر‬ ‫تولید می کنند‪ .‬اگر وسیع تر به این قطعه نگاه شود بیش‬ ‫از ی��ک هزار تولیدکننده فیلتر خودرو در کش��ور داریم‬ ‫که از طریق امار رس��می اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬هر کدام‬ ‫از واحدهای صنعتی اگر ‪ ۲۰‬نفر نیروی انس��انی داش��ته‬ ‫باشند ضریب اش��تغالزایی ان را می توان محاسبه کرد‪.‬‬ ‫حساس��یت این قلم از کاال باال اس��ت به طوری که اگر‬ ‫تحریم ها به این کاغذ تسری پیدا کند و کاغذ فیلتر وارد‬ ‫کشور نشود در داخل به چالش برمی خوریم‪.‬‬ ‫وی درب��اره نی��از امروز صنعت خودرو کش��ور به این‬ ‫محصول گفت ‪ :‬مصرف روزانه کاغذ فیلتر ‪ ۸۰‬تن اس��ت‬ ‫ب��ا افزایش تیراژ خ��ودرو این امار باالتر می رود‪ .‬امروز ‪۳‬‬ ‫تولیدکننده در این زمینه فعال هس��تند که اگر با تمام‬ ‫ظرفیت کار کنند ‪ ۳۰‬تن در روز تولید خواهند داشت‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه درباره ب��ازار لوازم یدکی نیز‬ ‫گف��ت ‪ :‬این کاغذ برای صنای��ع دیگر نیز کاربرد دارد اما‬ ‫بزرگترین بازار این محصول صنعت خودرو است‪ .‬فیلتر‬ ‫ه��وای خودرو به طور تقریبی ه��ر ‪ ۵‬هزار کیلومتر نیاز‬ ‫ب��ه تعوی��ض دارد‪ .‬چنانچه پس از این زم��ان فیلتر هوا‬ ‫تعویض نش��ود‪ ،‬کیفیت الزم را نخواهد داشت و حداقل‬ ‫‪ ۳۰‬درصد میزان سوخت اضافه می شود‪ .‬این تنها برای‬ ‫فیلت��ر هوا اس��ت‪ .‬این امر برای فیلت��ر روغن نیز صدق‬ ‫می کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬ضرورت دارد این قطعات در بازه زمانی‬ ‫مشخصی تعویض شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاضا برای صادرات‬ ‫فتحعلیخان��ی درباره توس��عه فعالیت خ��ود با وجود‬ ‫خ�لا در بازار گف��ت‪ :‬اینده نگری این واحد صنعتی این‬ ‫اس��ت که بتواند یک خط دیگر کنار این کارخانه فعلی‬ ‫راه اندازی کنند‪ .‬ظرفیت بازار کش��ور زیاد است و حتی‬ ‫اگ��ر بخواهیم وس��یع تر نگاه کنیم حداق��ل بازاری که‬ ‫کشورهای همسایه دارد دو برابر بازار ایران است‪ .‬امروز‬ ‫که این ش��رکت هنوز تبلیغاتی نداشته تولیدکنندگانی‬ ‫از کش��ور اذربایجان درخواس��ت تامی��ن کاغذ فیلتر از‬ ‫ایران دارند‪ .‬با این ظرفیت تولیدی که داریم نمی توانیم‬ ‫پاس��خگوی نیازهای کشورهای همس��ایه باشیم‪ .‬ما به‬ ‫دنبال صادرات هستیم اما به شرط افزایش تیراژ و تولید‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکنن��ده افزود ‪ :‬این ش��رکت به مش��تریان‬ ‫خارج��ی خود از جمل��ه اذربایجان عنوان کرده کاغذ را‬ ‫ب��ا اخرین فناوری روز دنی��ا تولید و تامین می کنیم اما‬ ‫حاضریم ان را به نرخ کاغذ چینی که کیفیت مناس��بی‬ ‫ندارد صادر کنیم‪ .‬حداقل کرایه حمل کش��تی از چین‬ ‫ت��ا بندرعباس حذف می ش��ود‪ .‬گمرکی در این بخش و‬ ‫در نهایت از اینجا برای کشور مانند اذربایجان ترانزیت‬ ‫می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬خرید از ایران برای انها بسیار صرفه‬ ‫اقتص��ادی دارد‪ .‬وی ادام��ه داد ‪ :‬اص��رار انها برای خرید‬ ‫از ای��ران همین امر اس��ت‪ .‬اما در ح��ال حاضر ظرفیت‬ ‫تولید داخل پایین است‪ .‬پیش بینی این است که ظرفیت‬ ‫تولی��د در ایران حداقل روزانه ‪ ۲۰۰‬تن اس��ت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬حت��ی تامین کاغذ فیلترهای دیگر غیر از فیلتر هوا‬ ‫نیز ش��دنی اس��ت اما وقتی خط تولید برای تولید کاغذ‬ ‫فیلتر هوا تنظیم ش��ده اگر بخواهیم فیلتر روغن تولید‬ ‫کنی��م باید حداقل ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۴‬روز خط برای تغییر کاربری‬ ‫بخواب��د‪ .‬نمی توان به طور همزمان این دو را تولید کرد‪.‬‬ ‫اگ��ر بتوانیم دو خط راه اندازی کنیم می توانیم همزمان‬ ‫در فاصل��ه زمانی کمتر هر دو کاغذ را‬ ‫تولید و تامین کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار بکر در دست چینی ها‬ ‫فتحعلیخانی به تک س��ورس بودن‬ ‫ای��ران در منطقه اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ای��ران تنها فعال تولید کاغذ فیلتر در‬ ‫بازار منطقه اس��ت این فرصت بزرگی‬ ‫برای صادرات و پوشش این بازار است‪.‬‬ ‫البته در حال حاضر این بازار در دست‬ ‫چینی ها است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش‬ ‫ک��ه چقدر می ت��وان امی��دوار بود در‬ ‫اینده ای نه چندان دور به ان س��مت‬ ‫حرکت شود که بازار منطقه در دست‬ ‫تولیدکننده ایرانی باش��د ‪ ،‬گفت‪ :‬روی‬ ‫این امر اصرار داریم و امیدوار یم به این‬ ‫نقطه برس��یم‪ .‬هدف این شرکت این‬ ‫است که به صادرات برسد اما به شرطی که پشتیبانی ها‬ ‫و امکاناتی که دولتمردان می توانند به صنعتگران داشته‬ ‫باشند به معنای واقعی شرایط مهیا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مافیای کاغذ‬ ‫فتحعلیخانی به مافیای کاغذ پرداخت و گفت ‪ :‬صنف‬ ‫کاغذ در کش��ور مافیا دارد‪ .‬دس��ت هایی در کار است که‬ ‫خیلی مایل به تولید کاغذ در ایران نیستند‪ .‬صنعتگر با‬ ‫ان برخورد کرده و درگیر اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش ک��ه برای رس��یدن به ظرفیت تولی��د کامل و‬ ‫حمایت مالی ایا به دنبال شریک خارجی هستند ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ اگر شرایط مناسبی داشته باشد تولیدکنندگان داخلی‬ ‫امادگی همراهی و اس��تقبال دارند‪ .‬اما بحثی که وجود‬ ‫دارد این اس��ت که شرایط برای سرمایه گذاری در ایران‬ ‫کم است‪ .‬فضای کسب وکار در کشور ایده ال نیست‪.‬‬ ‫او درباره مش��کالت پیش روی تولیدکننده داخلی در‬ ‫ادام��ه به توانمندی مصرف کننده داخلی اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ترجیح انها تامین از طریق واردات است در حالی‬ ‫که به لحاظ نرخ یکی است‪ .‬همچنین محصولی ایرانی از‬ ‫کیفیت باالتری برخوردار است حتی جاذبه های دیگری‬ ‫نی��ز وجود دارد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬مصرف یک تولیدکننده‬ ‫فیلت��ر ‪ ۱۰‬ت��ن اس��ت ‪ ۲۰‬تن وارد کرده و ب��رای اینده‬ ‫نیز خری��داری می کند‪ .‬اما در ادامه به راحتی این مازاد‬ ‫واردات را می تواند در بازار به فروش رساند‪.‬‬ ‫این تولیدکننده گفت ‪ :‬این امر از دو جنبه برای او سود‬ ‫دارد؛ نخس��ت مواد اولی��ه را وارد و مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫کارخانه خود را تامین کرده و دیگر اینکه با فروش مازاد‬ ‫ان به چند واحد تولیدی کوچکتر سود زیادی می کند‪.‬‬ ‫فتحعلیخانی به پیش��ینه خود اشاره کرد و گفت ‪ :‬این‬ ‫شرکت که حدود یک دهه قبل خود یک واردکننده بود‬ ‫امروز جذابیت های بازار را به خوبی می شناسد‪ .‬مواد وارد‬ ‫می ش��ود بدون اینکه اشتغال در داخل ایجاد‬ ‫ش��ده باش��د یا ارزش افزوده ای داشته باشد‬ ‫خری��د و وارد کردن ان جذابیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫ب��ه اصطالح تجارت جذابیت های بیش��تری‬ ‫دارد‪ .‬م��ا مج��وز تولید را س��ال ‪ ۸۹‬گرفتیم‬ ‫ام��ا تولی��د در دو ماه پایانی س��ال ‪ ۹۶‬اتفاق‬ ‫افتاد در حالی که در این ‪ ۷‬س��ال س��عی شد‬ ‫عطا اکبری‬ ‫تنها س��رمایه گذاری ش��ود اما از سوی دیگر‬ ‫دولت در بحث‬ ‫می توانس��تیم در بخ��ش تجارت هر ‪ ۳‬ماه به‬ ‫واردات مواد اولیه یا سود برسیم‪.‬‬ ‫کاالهای ضروری دیگر � سختگیری های ثبت سفارش‬ ‫تولیدکنندگان را‬ ‫عطا اکبری یکی از تولیدکنندگان فیلتر در‬ ‫مدیریت‬ ‫بسیار خوب‬ ‫کشور از دیگر افرادی بود که به وضعیت تولید‬ ‫می کند‪ .‬تنها امیدواریم‬ ‫محصول نهایی اش��اره کرد و گفت‪ :‬وضعیت‬ ‫تداوم‬ ‫بازار مناس��ب نیست اما تولید انجام می شود‪.‬‬ ‫داشته باشد‬ ‫به هر حال شرایط این گونه رقم خورده است‪.‬‬ ‫وی درباره تامین مواد اولیه مورد نیاز خود‬ ‫گفت‪ :‬مواد اولیه مورد نیاز از چند بخش تش��کیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی تولیدات داخل��ی با ظرفیت کامل نبوده و‬ ‫پاس��خگوی نیاز تولیدکننده نیستند‪ .‬برای مثال‪ ،‬کاغذ‬ ‫فیلتر نمی تواند تمام نیاز بازار داخل را پوش��ش دهد اما‬ ‫با راه اندازی خط تولید بزرگ می توان تا ‪ ۷۰‬یا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫نیاز بازار را تامین کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در بخش واردات فعال‬ ‫مشکلی وجود ندارد و مواد اولیه مورد نیاز وارد و تامین‬ ‫می شود‪ .‬ثبت سفارش کمی سختگیرانه شده که به نظر‬ ‫تولیدکننده کارساز و مفید است‪ .‬سازمان توسعه تجارت‬ ‫با س��ختگیری هایی که دارد برای کس��انی که به شکل‬ ‫قانونی کار را دنبال می کنند بهتر اس��ت و سوءاستفاده‬ ‫در بازار را کاهش می دهد‪ .‬ثبت س��فارش ممکن اس��ت‬ ‫زمان بر باش��د اما برای بلندم��دت مفید به حال تولید و‬ ‫تولیدکننده خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد ‪ :‬ش��رایط خوبی برای واردات کاال وضع‬ ‫شده که امیدواریم حفظ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت سفارش راه قاچاق را مسدود کرد‬ ‫اکبری درباره وضعی��ت تخصیص ارز به واردات مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز نیز گفت ‪ :‬ثبت س��فارش مواد اولیه با ارز‬ ‫تک نرخی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان بوده و دولت بر اس��اس‬ ‫وعده هایی که داده تا امروز از تولیدکننده حمایت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تیراژ این واحد صنعتی نس��بت به س��ال‬ ‫گذش��ته نیز گفت ‪ :‬اکنون تیراژ مانند س��ال ‪ ۹۶‬است اما‬ ‫یک خط تولید جدید خریداری شده که تا ‪ ۲‬ماه اینده‬ ‫وارد و نصب می شود‪ .‬اگر به تولید بیفتد به طور تقریبی‬ ‫یک و نیم برابر افزایش تولید خواهیم داشت‪.‬‬ ‫پیش تر در یکی از گزارش های «گس��ترش صنعت»‬ ‫ای��ن تولیدکننده از ص��ادرات به چین گفته بود‪ .‬وی در‬ ‫ای��ن باره توضی��ح داد ‪ :‬فیلتر کاالیی مصرفی بوده و بازار‬ ‫ان نیز وس��یع اس��ت‪ .‬برای صادرات به لحاظ شرایط در‬ ‫ح��ال حاض��ر چالش هایی وج��ود دارد و چینی ها برای‬ ‫خری��د تعل��ل دارند‪ .‬ام��ا موضوع به ط��ور کلی متوقف‬ ‫نش��ده و رایزنی ها ادامه دارد‪ .‬این فعال صنعت قطعه به‬ ‫بازاریابی این ش��رکت اش��اره کرد و گفت ‪ :‬به دنبال بازار‬ ‫در کش��ورهای اروپایی هستیم و تالش ها در حال انجام‬ ‫است اما باید دید از نظر سیاسی چه تصمیم هایی گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬بازار خوبی در اروپای ش��رقی پیدا کرده ایم و‬ ‫امیدواریم بتوانیم صادرات داشته باشیم‪.‬‬ ‫اکب��ری در پایان اظهار ک��رد‪ :‬دولت در بحث واردات‬ ‫م��واد اولیه یا کاالهای ض��روری دیگر تولیدکنندگان را‬ ‫بس��یار خ��وب مدیریت می کند‪ .‬تنه��ا امیدواریم تداوم‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬قانون ثبت سفارش بس��یار عالی است و‬ ‫جل��وی قاچ��اق را می گیرد‪ .‬با عملیاتی ش��دن این نوع‬ ‫عملک��رد بیش از ‪ ۵۰‬درصد قاچ��اق کاهش پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬درخواست صنعتگر از دولت این است‬ ‫که حمایت از تولید ادامه یابد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۶‬در ‪ ۳‬شیفت در حال تولید است‬ ‫رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت‪ :‬از این پس‬ ‫بازرسان این سازمان به شکل محسوس و نامحسوس‬ ‫ب��ر نمایندگی های مج��از فروش خ��ودرو نیز نظارت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور‪،‬‬ ‫ناصر س��راج در بازدید از خ��ط تولید و مراحل فروش‬ ‫اینترنتی گروه خودروس��ازی ایران خ��ودرو‪ ،‬در جمع‬ ‫مدیران این ش��رکت صنعتی گفت ‪ :‬با ورود س��ازمان‪ ،‬‬ ‫شرکت های خودروساز برخورد مثبتی داشتند و قول‬ ‫مساعد همکاری درباره افزایش تولید خودرو و عرضه‬ ‫ب��ه بازار داده اند‪ .‬در برخی از خطوط تولید مانند خط‬ ‫پ��ژو ‪ ۲۰۶‬کارگران عن��وان کردند که ‪ ۳‬ش��یفته کار‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین‪ ،‬سازمان در زمینه عرضه خودرو از‬ ‫سوی خودروسازهای داخلی از طریق فروش اینترنتی‬ ‫ورود کرده و بررس��ی ها درباره می��زان تولید و عرضه‬ ‫خودرو از سوی خودروسازها ادامه دارد‪.‬‬ ‫س��راج با تاکید بر حمایت از خودروس��ازان داخلی‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به بیانات و فرامین رهبر معظم انقالب‬ ‫درب��اره حمایت از تولید داخلی که ش��عار س��ال نیز‬ ‫است‪ ،‬همه وظیفه داریم از تولید داخل حمایت کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین از قول مساعد خودروسازهای داخلی‬ ‫در عرضه س��ریع خودرو خبر داد و گفت‪ :‬قرار اس��ت‬ ‫ایران خ��ودرو برای ف��روش اینترنتی خ��ودرو به نرخ‬ ‫تعیین ش��ده از س��وی ش��ورای رقابت اق��دام کند و‬ ‫شهروندانی که مایل به خرید خودرو هستند می توانند‬ ‫خودرو مورد نظ��ر خود را ثبت نام کنن��د‪ .‬البته مقرر‬ ‫ش��ده که س��ایت برای ف��روش خودروه��ای مختلف‬ ‫مرحله به مرحله بازگش��ایی شود و ثبت نام در چند روز‬ ‫برای مدل های مختلف خودرو این شرکت ادامه یابد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬توافق شد از طریق کنترل سامانه ثبت نام و‬ ‫فروش نظارت کنند تا با هر کد ملی به شخص حقیقی‬ ‫و مصرف کننده واقعی‪ ،‬یک خودرو تحویل داده شود‪.‬‬ ‫با این اقدام ه��ا امیدواریم نرخ خودرو را به حداقل‬ ‫ممک��ن کاه��ش دهی��م و ب��ا ح��ذف دالالن از این‬ ‫ب��ازار ‪ ،‬همه م��ردم بتوانند از خودرو داخلی اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همچنین هاشم یکه زارع ‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو با اش��اره به اهمی��ت مرکز تحقیقات این‬ ‫گروه خودروس��ازی اظهار کرد‪ :‬اقدام ها در خط تولید‬ ‫ج��زو کاره��ای ش��رکت اس��ت و انچه باع��ث تحول‬ ‫می شود ‪ ،‬در مرکز تحقیقات کلید می خورد‪.‬‬ ‫بر اس��اس امارهای اعالم شده ‪ ۹۰‬درصد بازار خودرو مربوط‬ ‫به خودروهای داخلی و با نرخ مناسب بوده و فقط ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫بازار مربوط به خودروهای به نسبت لوکس باالی ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬برنامه دو خودروساز بزرگ کشور‬ ‫از جمل��ه گروه صنعتی ایران خودرو افزایش تیراژ در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫است تا بتوان این بازار را به درستی مدیریت کرد و بازار عرضه‬ ‫متناسب با بازار تقاضا باشد‪.‬‬ ‫ایران خ��ودرو در چن��د مرحله فروش ویژه عی��د فطر را اجرا‬ ‫کرد که با اس��تقبال بس��یار متقاضیان خودرو روبه رو شد‪ .‬این‬ ‫خودروس��از برای کاهش التهاب در بازار و چالش��ی که به دلیل‬ ‫فاصله بس��یار نرخ کارخانه و بازار به وجود امده در چند مرحله‬ ‫اعالم کرد در فاصله زمانی اقدام به ثبت نام از مشتریان را تکرار‬ ‫خواهد کرد‪ .‬ایران خودرو با اعالم برنامه فروش خود به متقاضیان‬ ‫اطمینان داده که می توانند خودرو خود را با نرخ مناسب با زمان‬ ‫مناسب دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪ ۷‬خرداد با هدف ارج نهادن به اعتماد مشتریان‪ ،‬طرح فروش‬ ‫وی��ژه محص��ول پر فروش اچ‪ ۳0‬ک��راس اتوماتیک را به صورت‬ ‫اقساطی در دستور کار خود قرار داد‪ .‬طرح فروش اقساطی اچ‪۳0‬‬ ‫ک��راس اتوماتیک با نرخ مصوب ‪ ۵0‬میلیون و ‪ ۴۷‬هزار تومان و‬ ‫موعد تحویل ‪ ۳0‬روز انجام شد‪ .‬در این مرحله مشتریان به روش‬ ‫اقساطی و با پرداخت ‪ ۳0‬میلیون تومان وجه اولیه با مراجعه به‬ ‫نمایندگی های مجاز این خودروساز برای ثبت نام اقدام کردند و‬ ‫باق��ی وج��ه نیز در قالب دو چک ‪ ۶‬ماهه‪ ،‬یا ‪ ۳‬چک ‪ ۶‬ماهه یا ‪۴‬‬ ‫چک ‪ ۶‬ماهه قابل پرداخت بود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در مرحله نخست پیش فروش عید سعید فطر برای‬ ‫خودروهای پرتقاضای این خودروساز‪ ،‬معاون بازاریابی و فروش‬ ‫ایران خودرو با اشاره به نیاز و درخواست مشتریان گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو گفت‪ :‬به منظور احترام به اعتماد مشتریان‪ ،‬برنامه‬ ‫فروش برخی از محصوالت پرتقاضای بازار همزمان با فر ارسیدن‬ ‫عید سعید فطر به اجرا گذاشته می شود که انجام شد‪.‬‬ ‫خان کرمی در این خبر اعالم کرده بود ‪ :‬در راستای تامین نیاز‬ ‫مصرف کنن��دگان حقیقی و جلوگیری از فعالیت واس��طه ها در‬ ‫بازار خودرو‪ ،‬در این بخش��نامه هر کد ملی فقط مجاز به خرید‬ ‫یک خودرو است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در ثبت نام فروش اقساطی ویژه‬ ‫عید سعید فطر‪ ،‬مشتریانی که هر یک از محصوالت ایران خودرو‬ ‫را در ‪ ۶‬م��اه گذش��ته خری��داری کرده ان��د‪ ،‬امکان نام نویس��ی‬ ‫ندارند(که این پیش شرط ها در تمام مراحل پیش فروش لحاظ‬ ‫و تکرار شد)‪.‬‬ ‫از دیگ��ر قوانین پیش فروش نیز این بود که امکان صلحنامه‬ ‫حذف ش��ده تا فقط مشتری نهایی نسبت به خرید اقدام کند و‬ ‫فعالیت واسطه ها کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اعمال کنترل ممکن اس��ت س��بب کندی‬ ‫فرایند نام نویسی شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این اقدام با هدف جلوگیری‬ ‫از فعالیت دالل ها بوده که به نفع مش��تریان اس��ت‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫نمایندگی های ایران خودرو در سراس��ر کش��ور مجاز به فروش‬ ‫خ��ودرو ب��ا نرخ باالتر از کارخانه نبوده و در صورت مش��اهده یا‬ ‫دریافت گزارش از سوی مشتریان طبق قوانین برخورد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خان کرم��ی با اش��اره به اس��تقبال مش��تریان از محصوالت‬ ‫ایران خودرو تصریح کرد‪ :‬از اغاز س��ال ‪ ۹۷‬تا ‪ ۲۰‬خرداد ‪۱۱۴ ،‬‬ ‫هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده که از این تعداد ‪۱۱۲‬هزار‬ ‫دستگاه روانه بازار شده است‪ .‬معاونت بازاریابی و فروش شرکت‬ ‫ایران خودرو در راس��تای پاسخگویی به نیاز بازار در اردیبهشت‬ ‫ ‪ ۹۷‬نس��بت به مدت مش��ابه در س��ال ‪ ۹۶‬رشد ‪ ۲۷‬درصدی در‬ ‫فروش را تجربه کرده تا بتواند هر چه بیشتر پاسخگوی تقاضای‬ ‫مشتریان باشد‪.‬‬ ‫خان کرم��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬برنامه ه��ای فروش مناس��بتی یا‬ ‫ماهانه ایران خودرو پاس��خگوی نیاز متقاضیان بوده و مشتریان‬ ‫می توانن��د فقط با مراجعه به پایگاه اینترنتی فروش محصوالت‬ ‫یا نمایندگی های این خودروساز برای نام نویسی اقدام کنند‪ .‬وی‬ ‫به متقاضیان خرید خودرو توصیه کرد نیاز خود به خودرو را با‬ ‫خرید مستقیم از شرکت ایران خودرو تامین کنند و به هیچ وجه‬ ‫از سودجویان و واسطه ها در بازارهای ازاد خرید نکنند‪.‬‬ ‫به همین ترتیب‪ ،‬مرحله دوم پیش فروش ویژه عید سعید فطر‬ ‫با همان پیش شرط های اعالم شده انجام شد اما به دلیل مراجعه‬ ‫گسترده متقاضیان‪ ،‬نام نویسی مشتریان ایران خودرو در برنامه‬ ‫مرحله دوم فروش عید سعید فطر با کندی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬بر اساس اعالم گروه صنعتی ایران خودرو‪،‬‬ ‫مرحله دوم فروش ویژه عید س��عید فطر که مقرر بود از ساعت‬ ‫‪ ۱0‬صبح یکشنبه اغاز شود‪ ،‬به دلیل مراجعه گسترده متقاضیان‬ ‫عملکرد س��ایت اینترنتی فروش با کندی روبه رو ش��د و امکان‬ ‫نام نویسی برای تعدادی از مشتریان فراهم نشد‪ .‬برهمین مبنا‪،‬‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو تاکید ک��رد برنامه های فروش این‬ ‫خودروساز به صورت مستمر ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬ضمن عذر خواهی بابت کندی س��امانه ثبت نام ها‬ ‫به دلیل تقاضای فراوان‪ ،‬از مش��تریان تقاضا می ش��ود با صبر و‬ ‫شکیبایی برای ثبت نام خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫بدیهی است بابت فروش محصوالت هیچ نگرانی وجود ندارد‬ ‫و ب��ه منظور پاس��خگویی به حجم تقاضای ب��ازار برنامه ریزی و‬ ‫تمهی��دات الزم برای تامین به موق��ع و افزایش ظرفیت تولید‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 418‬پیاپی ‪2391‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی مطرح کرد‬ ‫همکاری بازرگانان و صنعتگران در توسعه پیمانکاری فرعی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫ تقویت خصوصی ها‬ ‫در پیمانکاری فرعی‬ ‫پیمان��کاری فرعی صنعت��ی‪ ،‬یکی از‬ ‫راه ه��ای مدرن و موثر س��ازمانی برای‬ ‫تولی��د محص��والت صنعت��ی از طریق‬ ‫هم��کاری واحدهای تولی��دی مکمل‬ ‫اس��ت‪ .‬این به منزله یکی از روش های‬ ‫تامین سفارش های تولیدی واحدهای‬ ‫صنعتی بزرگ از بیرون‪ ،‬در س��ال های‬ ‫محمدجواد بگی‬ ‫گذش��ته به عنوان یکی از سیاست های‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫موف��ق س��ازماندهی و توس��عه صنایع‬ ‫شهرک های صنعتی اصفهان‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط‪ ،‬م��ورد توج��ه‬ ‫مدیران و سیاس��ت گذاران اقتصادی و‬ ‫صنعتی کش��ورهای با اقتصاد صنعتی بوده اس��ت‪ .‬در این حالت یک‬ ‫پیمان��کار اصلی و چند عرضه کننده پیمانکاری فرعی وجود دارند‪ .‬به‬ ‫عب��ارت دیگر‪ ،‬در نظام پیمانکاری فرعی‪ ،‬توافق بین دو گروه ‪ ،‬یعنی‬ ‫پیمان��کار اصلی و پیمانکاری فرعی اس��ت‪ .‬پیمانکار اصلی (=‪OEM‬‬ ‫‪ )Original Equipment Manufacturer‬ب��ه واگذاری تولید‬ ‫قطعه ه��ا و اجزای قابل مونتاژ فرعی یا بخش��ی از خدمات مورد نیاز‬ ‫محصول نهایی به یک یا چند بنگاه تولیدی اقدام می کند‪ .‬پیمانکاری‬ ‫فرعی(‪ )Subcontractor‬براس��اس مشخصات فنی تعیین شده از‬ ‫س��وی پیمان��کار اصل��ی کار را انج��ام می ده��د‪ .‬مدل پیش��نهادی‬ ‫یونیدو‪ ،‬به طور معمول مثلثی شکل است‬ ‫ ‬ ‫پیمانکاری فرعی از س��وی‬ ‫که در یک راس ان س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران(به عنوان نماینده و متولی صنایع کوچک) و در دو راس دیگر‬ ‫ان صنایع کوچک و بزرگ قرار دارند‪ .‬وجود سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی به عنوان ناظر قرارداد پیمانکاری فرعی و حامی‬ ‫صنای��ع کوچک برای دادن انواع تضمی��ن به طرف های قرارداد برای‬ ‫حسن اجرای مفاد قرارداد و حمایت های مالی‪ ،‬فنی و مشورتی از انها‬ ‫ضروری به نظر می رسد‪.‬از این رو‪ ،‬طرح ازمایشی ایجاد مرکز معامالت‬ ‫پیمانکاری فرعی از ‪ ۴‬س��ال گذشته در شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان اصفهان کلید خورد و پس از ان مقرر ش��د تا اجرای ان به‬ ‫بخش خصوصی واگذار شود‪ .‬رویکرد اصلی این شرکت خدمات دهی‬ ‫حمایتی به صنایع کوچک و متوس��ط و بخش های تولیدی کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬در مرکز معامالت پیمانکاری فرعی نیز مانند س��ایر‬ ‫بخش ها مثل خوش��ه های کس��ب وکار‪ ،‬با خدمات دهی اولیه و ایجاد‬ ‫ساختارهای مناسب از س��وی این شرکت‪ ،‬مدیریت ادامه فعالیت به‬ ‫بخش خصوصی واگذار ش��د‪ ،‬ضمن انکه ب��ا واگذاری مدیریت مرکز‬ ‫معامالت پیمانکاری فرعی به اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان نماینده‬ ‫ات��اق ایران و پارلمان بخ��ش خصوصی اصفهان ‪ ،‬این ات��اق با انعقاد‬ ‫قراردادی با یونیدو گام های مهمی برای توسعه این مرکز برداشت که‬ ‫قابل قدردانی است‪ .‬شرکت شهرک های صنعتی اصفهان نیز امادگی‬ ‫کام��ل دارد تا در همه بخش های مرتبط ب��ا صنعت و بخش تولید‪،‬‬ ‫حمایت ه��ای الزم را ب��ر این بخش ها اعمال ک��رده و مدیریت ان را‬ ‫ب��ه نمایندگان توانمند بخش خصوصی مانن��د اتاق بازرگانی و خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت واگذار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رصد روزانه عملکرد صنایع‬ ‫نجفی به اصالح اساس��نامه ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استانی اشاره و بیان کرد‪ :‬حدود ‪ ۹۶0‬شهرک‬ ‫و ناحی��ه صنعتی مصوب در کش��ور وج��ود دارد که‬ ‫نزدیک به نیمی از صنایع کوچک و متوس��ط کش��ور‬ ‫را در خ��ود جای داده اس��ت‪ .‬بی��ش از ‪ ۹۲‬درصد از‬ ‫‪ ۸۴‬ه��زار واح��د صنعتی کش��ور صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران گفت‪ :‬وضعیت صنایع کوچک سراس��ر‬ ‫کش��ور روزانه رصد می ش��ود و گ��زارش عملکرد انها‬ ‫در ثبت س��فارش‪ ،‬بازگش��ایی واحدها و‪ ...‬در اختیار‬ ‫مسئوالن دولتی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫نجف��ی افزود‪ :‬وضعیت کارافرینی هر روز از س��وی‬ ‫مدیران و مس��ئوالن ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تانی بررسی می شود تا مش��کالت صنایع کوچک‬ ‫و واحدهای صنعتی شناس��ایی ش��ده و برای رفع ان‬ ‫راهکار مناسب داده شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫از رصد روزانه عملکرد صنایع مس��تقر در شهرک های‬ ‫صنعت��ی خب��ر داد و گفت‪ :‬گزارش عملک��رد انها در‬ ‫‹ ‹تحویل امار دقیق تا پایان تیر ‬ ‫ثبت س��فارش‪ ،‬تعطیلی واحدهای صنعتی‪ ،‬بازگشایی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و مدیرعامل‬ ‫واحدهای جدید و‪ ...‬در اختیار مس��ئوالن دولتی قرار‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬اخرین وضعیت واحدهای مستقر‬ ‫صادق نجفی در نشس��ت مشترک با‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی از نظر اماری‪،‬‬ ‫اعضای ات��اق بازرگانی ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫میزان تولید‪ ،‬اش��تغال و‪ ...‬ت��ا پایان تیر‬ ‫امروز اتاق می تواند بهتر از گذشته برای‬ ‫ نهایی و تحویل داده خواهد شد‪.‬‬ ‫نظام دولت و کش��ور نقش افرینی کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پیشرفت ‪ ۸0‬درصدی‬ ‫در گذش��ته هم اعضای ات��اق بازرگانی‬ ‫طرح راستی ازمایی اماری در شهرک های‬ ‫در روزهای سخت توانسته اند به خوبی‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تا کن��ون امارهای‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫ایف��ای نقش کنن��د‪ .‬در ش��رایط فعلی‬ ‫مختلف��ی از وضعیت صنایع داده ش��ده‬ ‫در نظام مبادله پیمانکاری‬ ‫کش��ور نیز اعضای اتاق بازرگانی با جان فرعی نیز باید طرح ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬است اما اکنون قصد داریم تا امار دقیقی‬ ‫و مال خود در حال مبارزه هستند‪.‬‬ ‫از وضعیت فعالیت واحدهای مس��تقر در‬ ‫ساله ای تعریف‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه اکنون زمانی شود تا شرکت پشتیبان شهرک های صنعتی بدهیم‪.‬‬ ‫مرکزی در نظارت‪،‬‬ ‫اس��ت که بای��د واقعیت ها گفته ش��ود‪،‬‬ ‫� ص�دور مصوب�ه ‪ ۱۲‬ش�هرک‬ ‫برنامه ریزی ها‪ ،‬حسن‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اعضای ات��اق بازرگانی در‬ ‫خصوصی‬ ‫انجام کار و‪ ...‬توانمند‬ ‫قانون نیز جایگاه ویژه ای دارد به همین‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شود‪،‬‬ ‫دلی��ل در تمام جلس��ه های تش��کل ها ضمن انکه شرکت های و مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک‬ ‫حضور دارن��د و در جریان واقعیت های‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران گفت‪ :‬در‬ ‫فعال در این طرح به‬ ‫بازارهای صادراتی‬ ‫اقتصادی موجود هس��تند‪ .‬بنابراین‪ ،‬به‬ ‫مجموع��ه ش��هرک های صنعت��ی هدف‬ ‫وصل شوند‬ ‫خوبی می توانند در رفع مشکالت تولید‬ ‫این اس��ت که زمین مورد نیاز کارافرین‬ ‫راهنمایی و مشاوره دهند‪.‬‬ ‫اختصاص یابد‪ .‬از این رو‪ ،‬تمام اختیارات‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری بین س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران با اتاق بازرگانی ایران امضا‬ ‫ش��د تا مرک��ز معامالت پیمانکاری فرع��ی به صورت‬ ‫مل��ی با هم��کاری تمام اتاق های بازرگانی در کش��ور‬ ‫اجرا ش��ود‪ .‬این تفاهمنامه در راستای نتایج موفق از‬ ‫راه اندازی مرکز مبادالت پیمان��کاری فرعی همزمان‬ ‫به صورت ازمایشی در ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان های اصفهان و مرکزی امضا شد‪.‬‬ ‫بررس��ی مدل ه��ای توس��عه صنای��ع کوچ��ک در‬ ‫کش��ورهای مختلف از س��ال ‪ ۸۸‬اغاز شده و تاکنون‬ ‫چند مدل موفق مانند خوش��ه های کسب وکار‪ ،‬مرکز‬ ‫مبادالت پیمانکاری فرعی(‪ )SPX‬و‪ ...‬به دست امده یا‬ ‫به مرحله اجرا رسیده است‪ .‬مرکز مبادالت پیمانکاری‬ ‫فرعی در اس��تان اصفهان نتایج رضایت بخشی داشته‬ ‫است‪ .‬مسئوالن معتقدند این نتایج مثبت بعد از ورود‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان به این حوزه حاصل شده است‪.‬‬ ‫از گذش��ته کتاب ه��ای بس��یاری در زمین��ه نظام‬ ‫مبادل��ه پیمانکاری فرع��ی با بهره گی��ری از دانش و‬ ‫تجربه کش��ورهای دیگر تهیه و منتش��ر ش��ده است‪.‬‬ ‫س��امانه اطالعات پیمانکاری فرعی نیز ش��کل گرفته‬ ‫است‪ .‬همچنین‪ ،‬نمایندگان سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی انتخاب شده اند و ایین نامه نحوه‬ ‫اجرای نظام مبادله پیمانکاری فرعی نیز تهیه ش��ده‬ ‫است‪ .‬غالمحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی امضای‬ ‫این تفاهمنامه را اقدامی برای توجه به صنایع کوچک‬ ‫و اهمیت ان در اقتصاد برشمرد‪.‬‬ ‫به شرکت ش��هرک های صنعتی تفویض شده است تا‬ ‫س��رمایه گذار دارای اهلیت ب��رای دریافت زمین هیچ‬ ‫مشکلی نداشته باشد‪.‬‬ ‫نجف��ی ب��ا بیان اینک��ه اکنون بی��ش از ‪ ۸0‬درصد‬ ‫تقاضا در حوزه راه اندازی صنعت در داخل ش��هرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬س��ال گذش��ته‪ ،‬برای‬ ‫نخس��تین بار س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی در تحویل زمی��ن به متقاضی��ان رکورد زد‬ ‫ضمن انکه تم��ام دریافت کنن��دگان زمین بالفاصله‬ ‫فعالیت خود را اغاز کردند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه دریافت مصوبه دولت��ی برای ‪۱۲‬‬ ‫ش��هرک صنعتی خصوص��ی از اغاز دول��ت دوازدهم‬ ‫تا کن��ون تصریح کرد‪ :‬ب��رای س��اماندهی ناحیه های‬ ‫صنعت��ی در اط��راف تهران تالش کردی��م تا در زمره‬ ‫ش��هرک های صنعتی قرار بگیرند و واحدهای مستقر‬ ‫در ان بتوانند از مشوق ها و حمایت ها برخوردار شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص یارانه سود تسهیالت‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬س��ال گذش��ته نزدیک ب��ه ‪ ۲00‬میلیارد‬ ‫تومان یارانه سود تس��هیالت اختصاص یافت که این‬ ‫رقم برای صنعتگران مس��تقر در شهرک های صنعتی‬ ‫که س��ال گذشته از تس��هیالت بانکی گرفته اند قابل‬ ‫بهره گی��ری اس��ت‪ .‬توافق با بانک ها انجام ش��ده و در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬نیز این امر ادامه می یابد‪.‬‬ ‫نجفی با اش��اره به هدف گ��ذاری و حمایت ها برای‬ ‫صادرات محور ش��دن ‪ ۱0‬درص��د از صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط مس��تقر در مجموعه ش��هرک های صنعتی‬ ‫گفت‪ :‬در حوزه مشوق های صادراتی برای نخستین بار‬ ‫ام��کان اس��تفاده صنایع کوچک و متوس��ط در قالب‬ ‫خوشه های صنعتی دیده شده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬باید ش��رایط به نحوی باش��د که‬ ‫واحده��ای صنعتی بزرگ در تولی��د و صادرات مانند‬ ‫موت��ور محرک و کش��نده صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫عمل کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه پیمانکاری فرعی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و مدیرعامل‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با‬ ‫اش��اره به اینکه تعامل با کشورهای دیگر برای توسعه‬ ‫مراکز مبادله ای اغاز ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نظام مبادله‬ ‫پیمان��کاری فرع��ی راهکاری مناس��ب برای توس��عه‬ ‫فعالیت های صنایع کوچک و متوسط است‪.‬‬ ‫نجف��ی با اش��اره به دس��تاوردهای ات��اق بازرگانی‬ ‫اصفهان در پایه ریزی نظ��ام مبادله پیمانکاری فرعی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این دستاوردها قابل انتقال به سایر استان ها‬ ‫است و پیشنهاد می شود تا اتاق بازرگانی ایران گروهی‬ ‫تشکیل دهد که روزانه اخرین وضعیت پیمانکاران را‬ ‫بررس��ی کند و اطالعات ب ه دس��ت امده را در اختیار‬ ‫مجموعه شهرک ها و نواحی صنعتی قرار دهد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬نظام مبادل��ه پیمانکاری فرعی راه‬ ‫موفقیت کش��ورهای توس��عه یافته بوده است و ما نیز‬ ‫باید برای رس��یدن ب��ه موفقیت از این نظ��ام مبادله‬ ‫پیمان��کاری فرع��ی در توس��عه فعالیت ه��ای صنایع‬ ‫کوچک و ایجاد اشتغال پایدار بهره بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹توانمندسازی صنایع کوچک‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬مع��اون صنایع کوچک س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در ادامه‬ ‫مراس��م امض��ای تفاهمنامه ب��ا اتاق بازرگان��ی ایران‬ ‫در راس��تای اجرای نظ��ام مبادله پیمان��کاری فرعی‬ ‫گفت‪ :‬شبکه س��ازی برای صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫و پشتیبانی از ش��رکت ها دو ماموریت اصلی سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در نظام‬ ‫مبادله پیمانکاری فرعی است‪.‬‬ ‫بو کار و‬ ‫مقیم��ی ادام��ه داد‪ :‬راه اندازی مرکز کس�� ‬ ‫فن��اوری در مجموعه ش��هرک های صنعتی با رویکرد‬ ‫توس��عه نظام مبادل��ه پیمانکاری فرعی انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪.‬معاون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران تصریح ک��رد‪ :‬در نظام‬ ‫مبادله پیمانکاری فرعی‪ ،‬اجرای بخش��ی از فعالیت ها‬ ‫در ش��رکت مرک��زی به ش��رکت های دیگر س��پرده‬ ‫می شود البته اجرای این موضوع به شکل های مختلف‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫مقیمی با اش��اره به اجرای طرح توسعه خوشه های‬ ‫صنعتی ادامه داد‪ :‬در نظ��ام مبادله پیمانکاری فرعی‬ ‫نیز باید طرح ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬س��اله ای تعریف ش��ود تا شرکت‬ ‫پش��تیبان مرکزی در نظارت‪ ،‬برنامه ریزی ها‪ ،‬حس��ن‬ ‫انجام کار و‪ ...‬توانمند ش��ود‪ ،‬ضمن انکه ش��رکت های‬ ‫فعال در این طرح به بازارهای صادراتی وصل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫پیمان��کاری فرع��ی و مبادله های مش��ارکتی‪ ،‬یکی‬ ‫از راه ه��ای پیون��د بین صنای��ع کوچ��ک و بزرگ و‬ ‫عاملی ب��رای تداوم تولی��د در واحده��ای صنعتی و‬ ‫رونق بخش��یدن به کل اقتصاد اس��ت‪ .‬برای گسترش‬ ‫پیمان��کاری فرعی‪ ،‬ایجاد ارتباط و اعتمادس��ازی بین‬ ‫واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی اهمیت بس��یاری‬ ‫دارد‪ .‬بیش��ترین بهره برداری از امکانات ازمایشگاهی‬ ‫و ش��بکه کنترل موجودی در صنای��ع طرف قرارداد‪،‬‬ ‫بهره مندی از تجربه های فنی‪ -‬تخصصی کارشناس��ان‬ ‫ط��رف ق��رارداد و در نتیج��ه‪ ،‬ارتقای ت��وان علمی‪-‬‬ ‫ تخصص��ی و به��ره وری واحدهای صنعت��ی کوچک‪،‬‬ ‫اس��تفاده از توان بالقوه تولیدی و رفع مشکل کمبود‬ ‫تقاض��ا در واحدهای تولیدی م��ورد نظر از مهم ترین‬ ‫مزایای پیمانکاری فرعی صنعتی اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬از‬ ‫لحاظ تولید انبوه‪ ،‬نرخ تمام شده کاال در کمترین حد‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫قطع وابستگی ارزی با موفقیت در بیوفناوری صنایع غذایی‬ ‫عض��و گروه صنایع غذایی دانش��گاه تهران با بیان اینک��ه در بیوفناوری‬ ‫غذایی به کیفیت باال از لحاظ نرم افزاری دسترس��ی پیدا کردیم ولی هنوز‬ ‫از نظ��ر تجهی��زات به ویژه در بخش تجهیزات پایین دس��تی به خودکفایی‬ ‫نرسیده ایم تا بتوان محصوالت باکیفیت تولید کرد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬موفقیت در‬ ‫این زمینه سبب ایجاد اشتغال‪ ،‬قطع وابستگی ارزی و کار افرینی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش برنا‪ ،‬س��ید هادی رضوی در اس��تانه برگزاری کنگره «اینوتک»‬ ‫سالمت اظهار کرد‪ :‬شرکت های نوپا و کارافرین و کارخانه هایی که بتوانند‬ ‫از فناوری های برتر استفاده کنند در این کنگره مدنظر قرار گرفته و نتیجه‬ ‫برگزاری ان ایجاد اش��تغال‪ ،‬قطع وابستگی ارزی و کارافرینی است‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه برگزاری این کنگره برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫در حوزه صنایع غذایی موثر است‪ ،‬گفت ‪ :‬صنعت غذا در کنگره اینوتک به‬ ‫صنعتی می پردازد که دانش‪ ،‬فناوری اشتغال و نواوری را به منظور تامین‬ ‫نیاز کشور و صادرات به همراه داشته باشد‪.‬عضو گروه صنایع غذایی دانشگاه‬ ‫تهران ادامه داد ‪ :‬صنعت غذا مس��تلزم همکاری بخش صنعت ماشین االت‬ ‫و تجهی��زات بوده که در کنگره اینوتک بهره مندی از ماش��ین االت دارای‬ ‫فناوری پیش��رفته مدنظر اس��ت‪ .‬رضوی با بیان اینکه در برخی از صنایع‪،‬‬ ‫پیش��رفت ها بسیار خوب بوده اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬البته پیشرفت در زمینه‬ ‫س��اخت تجهیزات به حمایت های دولت بستگی دارد چرا که برای تحقیق‬ ‫و تولی��د نمونه ه��ای داخلی نیاز به حمایت های جامع��ی وجود دارد البته‬ ‫برگ��زاری کنگ��ره اینوتک س�لامت گام��ی در جهت این مس��ئله بوده و‬ ‫امیدواری��م موفقیت های زی��ادی در حوزه صنایع غذایی و پیش��رفت این‬ ‫صنعت حاصل ش��ود‪ .‬استاد گروه صنایع غذایی دانشگاه تهران عنوان کرد‪:‬‬ ‫ کنگره اینوتک سالمت فرصت خوبی برای معرفی محصول بوده تا فناوران‬ ‫محصوالت خود را در حضور سرمایه گذاران معرفی کنند و هسته های نوپا‬ ‫و شرکت ها ش��رایطی برای شان فراهم می ش��ود که قبل از ظهور مستقل‬ ‫در کش��ور در معرض قضاوت و داوری اولیه از جانب متخصصان‪ ،‬صاحبان‬ ‫صنایع‪ ،‬حامیان مالی‪ ،‬سرمایه گذاران و سیاست گذاران قرار گیرند‪.‬‬ ‫ادامه حیات صنایع لبنی در گرو منطقی شدن نرخ شیرخام‬ ‫خبر‬ ‫ قدردانی از شهرک‬ ‫و خوشه صنعتی برتر‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان ته��ران از‬ ‫راه ان��دازی مرکز طراحی کفش در راس��تای شناس��ایی حلقه های‬ ‫گمش��ده خوشه کفش دست دوز استان تهران خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان تهران‪ ،‬شاهپور قنبری با اشاره به گرامیداشت روز‬ ‫صنعت و معدن اس��تان تهران اظه��ار کرد‪ :‬در روز صنعت و معدن‬ ‫اس��تان تهران از یک ش��هرک صنعتی نمونه و یک خوشه صنعتی‬ ‫برتر قدردانی و تجلیل خواهد ش��د‪ .‬قنبری با اش��اره به شناسایی‬ ‫حلقه های گمشده زنجیره تولید در اجرای طرح توسعه خوشه های‬ ‫صنعتی اظهار کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۹‬پروژه توسعه خوشه در استان تهران‬ ‫به پایان رسیده است که طرح توسعه خوشه طال‪ ،‬چرم‪ ،‬محصوالت‬ ‫چرمی‪ ،‬کفش‪ ،‬مبلمان‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪ ،‬محصوالت ساختمانی‪،‬‬ ‫س��نگ و پالستیک را شامل می ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مرکز طراحی‬ ‫تخصصی طال و جواهر نیز در راس��تای شناسایی حلقه گمشده در‬ ‫اجرای طرح توس��عه خوشه صنعتی طال و جواهر راه اندازی شده و‬ ‫تاکنون نتایج موفقی به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور دام وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬اصالح و‬ ‫منطقی ش��دن نرخ شیرخام و برخی فراورده های لبنی‬ ‫را الزامی دانس��ت و گفت‪ :‬ای��ن روش راهی برای ادامه‬ ‫حی��ات صنعت دامداری و کارخانج��ات فراوری خواهد‬ ‫بود‪.‬مرتضی رضایی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬ش��یرخام‪،‬‬ ‫ماده اصلی صنعت لبنیات را تش��کیل می دهد بنابراین‬ ‫همزمانی تغییرات قیمتی ش��یرخام و فراوره های لبنی‬ ‫که در کارگروه س��تاد تنظیم بازار در حال نهایی شدن‬ ‫اس��ت‪ ،‬به نفع هر دو صنعت خواهد بود‪.‬به گفته وی‪ ،‬در‬ ‫ص��ورت تصویب قیمت ها در روزهای گذش��ته نرخ های‬ ‫جدی��د ش��یرخام و فراورده ه��ای لبنی اع�لام و ابالغ‬ ‫می ش��ود‪.‬معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬چند س��ال گذشته قیمت شیرخام با توجه به نرخ‬ ‫تورم و هزینه های تمام ش��ده تولید افزایش یافت اما به‬ ‫دلیل تمکین نکردن کارخانجات فراورده های لبنی‪ ،‬این‬ ‫ارقام عملیاتی نش��د زیرا کارخانج��ات بر این باور بودند‬ ‫ک��ه افزایش نرخ ش��یرخام برای انها صرف��ه اقتصادی‬ ‫ندارد‪.‬رضایی افزایش نرخ ش��یرخام را برای ادامه تولید‬ ‫دام��داران الزامی دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬بررس��ی نرخ‬ ‫تمام ش��ده ش��یرخام با توجه به نرخ تورم و هزینه های‬ ‫تمام ش��ده تولید‪ ،‬امسال از سوی تشکل ها و انجمن های‬ ‫مرتبط به کارگروه ستاد تنظیم بازار ارائه و با بررسی های‬ ‫کارشناسی این مهم مصوب و ابالغ می شود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه در طول س��ال های گذشته نرخ شیرخام کمتر از‬ ‫نرخ مصوب سال ‪ ۱۳۹۳‬خریداری می شد که امسال نرخ‬ ‫خرید به ‪ ۱۴۴0‬تومان رسیده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در واقع‪،‬‬ ‫پایین بودن نرخ خرید شیرخام تاکنون تاثیر چندانی بر‬ ‫کاهش تولید یا حذف گاوهای ش��یری نداشته است اما‬ ‫معتقدیم که باید قیمت ها منطقی شود تا دامداران نیز‬ ‫با داش��تن حاشیه سود مناس��ب بتوانند به تولید خود‬ ‫ادامه بدهند‪ .‬معاون وزیر جهاد کش��اورزی در امور دام‬ ‫درباره اینکه برخی از افزایش تدریجی نرخ فراورده های‬ ‫لبنی در سال های گذش��ته با وجود ثبات نرخ شیرخام‬ ‫عنوان می کنند‪ ،‬اف��زود‪ :‬معتقدم هنوز نرخ فراورده های‬ ‫لبنی با توجه به ارزش غذایی باالیی که دارند‪ ،‬نسبت به‬ ‫گروه مواد غذایی دیگر افزایش نیافته است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!