روزنامه گسترش صنعت شماره 420 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 420

روزنامه گسترش صنعت شماره 420

روزنامه گسترش صنعت شماره 420

‫ثبات اقتصادی‬ ‫بازیچه جنگ روانی‬ ‫ورود خودرو ازاد؛ مشارکت‬ ‫صنعتگران ممنوع‬ ‫‪2‬‬ ‫مشکالت تامین ارز‬ ‫مانع ثبت سفارش خودرو‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2393‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 420‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ 6‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 27‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ۱۰‬هزار موتورسیکلت‬ ‫پشت دروازه های شهر‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از الزام صنایع به کنترل مصرف برق در واحدهای صنعتی نشان داد‬ ‫راهکارهای صرفه جویی‬ ‫برق در شهرک های‬ ‫صنعتی‬ ‫‪4‬‬ ‫سومین نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار صنعتی در حال برگزاری است‬ ‫ایران و اتحادیه اروپا تفاهمنامه اداری امضا کردند‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫ایران و اتحادیه اروپا در س��ومین نمایش��گاه بین المللی ماش��ین ابزار صنعتی‬ ‫تفاهمنامه اداری امضا کردند‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» دوشنبه‪ ۵ ،‬تیر سومین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی ماشین ابزار صنعتی (‪ )AMB‬کار خود را در نمایشگاه شهر‬ ‫افتاب اغاز کرد‪ .‬این نمایشگاه با حضور امیرحسین شیروی مدیر کل دفتر صنایع‬ ‫فل��زی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محمدرئوف قادری مدیرعامل نمایش��گاه‬ ‫بین المللی ش��هرافتاب‪ ،‬ویلفرد ش��فر رییس اتحادیه س��ازندگان ماش��ین االت‬ ‫تولید اب��زار المان و هریس��تو پولنداکوف به نمایندگی از اتحادیه اروپا گش��ایش‬ ‫یافت‪ .‬در این نمایشگاه که تا ‪ ۸‬تیر ادامه دارد بیش از ‪ ۱44‬غرفه دار از ‪ ۱4‬کشور‬ ‫از جمله ایران‪ ،‬المان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬هلند‪ ،‬اتریش‪ ،‬سوئیس‪ ،‬چین‪ ،‬تایوان‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫جمهو ری چک و روسیه حضور دارند‪ .‬یکی از دستاوردهای سومین دوره برگزاری‬ ‫نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار صنعتی امضای تفاهمنامه اداری بین طرف ایرانی‬ ‫و هیات عالی رتبه اروپایی بود که بر ادامه همکاری ها و مشارکت ها تاکید داشت‪.‬‬ ‫این نمایشگاه زمینه مناسبی برای مذاکره های تجاری سرمایه گذاری مشترک در‬ ‫زمین��ه بهب��ود و ارتقای صنایع ایران و انتقال فناوری روز را فراهم اورد و دو طرف‬ ‫بر مشارکت برد‪-‬برد تاکید داشتند‪ .‬هریستو پولنداکوف به عنوان نماینده اتحادیه‬ ‫اروپ��ا از ت�لاش برای ادامه همکاری ها گفت و عن��وان کرد‪ :‬اتحادیه اروپا به دنبال‬ ‫فراهم کردن تس��هیالتی برای سرمایه گذاران و ش��رکت های اروپایی برای تداوم‬ ‫فعالیت خود در ایران است‪ .‬چارچوب کلیدی که برای گسترش ارتباطات صنعتی‬ ‫ایران و اتحادیه اروپا در زمان وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران تعریف‬ ‫شده بود‪ ،‬همچنان پابرجاست و در همان چارچوب فعالیت ها ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 6‬تیر ‪ 13 1397‬شوال ‪ 27 1439‬ژوئن ‪ 2018‬شماره ‪ 420‬پیاپی ‪2393‬‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور گزارش می دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫ثبات اقتصادی بازیچه جنگ روانی‬ ‫علم چیست؟‬ ‫س��رمایه نمادین برای بوردیو‬ ‫هم��ان اعتب��ار علم��ی‪ ،‬توانش‬ ‫علم��ی و توان فنی اس��ت‪ .‬پس‬ ‫اعتب��ار در بازار عل��م نقش پول‬ ‫را دارد‪ ،‬در ب��ازار اقتص��ادی و به‬ ‫عنوان محیطی ب��رای مبادله یا‬ ‫دادوستد عمل می کند و متناظر‬ ‫رضا منصوری‬ ‫ب��ا ان س��رمایه نمادین به جای‬ ‫معاون پیشین پژوهشی‬ ‫مفهوم سرمایه (پولی) می نشیند‪.‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫در نقد این نظر‪ ،‬التور و وولگار‬ ‫و فناوری‬ ‫می پذیرن��د ک��ه دانش��گران به‬ ‫دنب��ال اعتبار هس��تند اما میان‬ ‫اعتبار به عنوان پاداش یا اعتبار به عنوان درجه پذیرش میان‬ ‫هم قطاران یا پذیرفته شدگی (پذیرفتگی) تمایز قائل می شوند‪.‬‬ ‫اعتبار ان است که هم قطاران بر مبنای دستاوردهای علمی‬ ‫یک دانشگر برای وی قائل هستند اما پذیرفتگی مربوط است‬ ‫به درجه و توان انجام علم و پژوهش‪.‬‬ ‫در نظ��ر انه��ا‪ ،‬دانش��گران به دنب��ال پذیرفتگی هس��تند‪.‬‬ ‫دانشگران در زمینه هایی سرمایه گذاری می کنند که بیشترین‬ ‫امید برگشت سرمایه را دارند‪.‬‬ ‫اعتباری که از تولید اطالعات جدید کس��ب می کنند فقط‬ ‫برای س��رمایه گذاری دوباره است‪ .‬پذیرفتگی به دست امده از‬ ‫این طریق به جوایزی منجر می ش��ود مانند پژوهانه‪ ،‬عناوین‪،‬‬ ‫افتخارات و امتیازها‪ ،‬انتش��ارات علم��ی و ‪ ،...‬که اینها به نوبه‬ ‫خود به پذیرفتگی بیشتر منتهی می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فراین��د که التور و وول��گار ان را چرخ��ه پذیرفتگی‬ ‫می نامند‪ ،‬دینامیک عل��م را تعیین می کند‪ .‬بازتولید به دلیل‬ ‫بازتولید نشان س��رمایه داری محض است‪ .‬در این نظریه‪ ،‬هر‬ ‫نوع اعتبار در علم‪ ،‬از جمله پول‪ ،‬داده‪ ،‬ش��هرت‪ ،‬اس��تدالل و‬ ‫مقاله تنها بخش��ی از یک چرخه بی نهایت از س��رمایه گذاری‬ ‫دانشگران است‪.‬‬ ‫پذیرفتگی توان تبدیل میان هر یک از اینها است و فعالیت‬ ‫بازار چرخه پذیرفتگی را به طور کلی سرعت می بخشد‪ .‬نظریه‬ ‫التور‪ -‬وولگار بینش ژرفی به محتوای دانش علمی می دهد‪ ،‬اما‬ ‫از هنجارهای علمی به شدت دور می شود و از ایجاد و حفظ و‬ ‫تاثیر هنجارهای علمی بر فرایند علم غفلت می کند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫در ‪ ۱۳‬سال گذشته‬ ‫چقدر خودرو وارد ایران شد؟‬ ‫دول��ت با هدف مدیری��ت بحران ارزی کنون��ی برای اعالم‬ ‫ممنوعی��ت واردات بیش از ‪ ۱۴۰۰‬قل��م کاال از جمله خودرو‬ ‫اقدام کرده اس��ت‪ .‬ممنوعیت واردات خودرو ساخته ش��ده به‬ ‫بازار ایران در حالی ابالغ می شود که بررسی ها نشان می دهد‬ ‫در ‪ ۴‬ماه گذش��ته نرخ ان��واع خودروهای وارداتی افزایش��ی‬ ‫قابل توجه را تجربه کرده اس��ت‪ .‬به گزارش خبر انالین‪ ،‬رشد‬ ‫ش��دید نرخ خودروهای وارداتی که پس از رش��د نرخ ارز در‬ ‫بازار از دی س��ال گذش��ته رخ داد‪ ،‬به تدریج بازار خودروهای‬ ‫س��ا خت داخل را نیز تحت تاثیر قرار داد و زمینه برای رش��د‬ ‫نرخ خودروهای داخلی نیز مهیا ش��د‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬رش��د‬ ‫بی محابای نرخ در بازارهای موازی خودرو مانند طال‪ ،‬س��که و‬ ‫مسکن و‪ ...‬سبب شد بخش��ی از سرمایه های سرگردان‪ ،‬بازار‬ ‫خ��ودرو را به عنوان مامن موقتی خ��ود انتخاب کنند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬هجوم س��رمایه ها به این بازار رشد نرخ را در مقطع زمانی‬ ‫یادشده فراهم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار خودروهای وارداتی‬ ‫ب��ازار خودروهای واردات��ی یکی از پرس��ودترین بازارهای‬ ‫ایران تلقی می ش��ود‪ .‬مقایس��ه تعداد خودروه��ای وارداتی با‬ ‫تعداد خودروهای ورودی به بازار نش��ان می دهد سهم اندک‬ ‫خودروهای وارداتی در س��ایه تعرفه باالی واردات سبب شده‬ ‫است این بازار سوداوری فراوانی برای فعاالنش داشته باشد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬داستان پرفرا زو نشیب واردات در دی ‪ ۱۳۹۶‬به‬ ‫نقطه بحران نرسید‪.‬‬ ‫سال گذش��ته را می توان سال پرخبر برای واردات خودرو‬ ‫دانس��ت چرا که بسته شدن س��ایت ثبت سفارش در تابستان‬ ‫سال گذشته و اعالم تصمیم های متعدد پیش از بحران ارزی‬ ‫این بازار را تحت تاثیر قرار داده بود‪ .‬بسیاری معتقدند با توجه‬ ‫به اتفاق های رخ داده ممنوعیت واردات خودرو قابل پیش بینی‬ ‫بود‪ .‬ایران سال های طوالنی با هدف حمایت از تولید داخلی‬ ‫برای ممنوعیت واردات خودرو به کش��ور اقدام کرد‪ .‬پیش از‬ ‫سال ‪ ،۱۳۸۴‬در دهه ‪ ۷۰‬نزدیک به ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو خارجی‬ ‫وارد بازار ایران ش��د تا ممنوعیت بار دیگر جان بگیرد اما در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۳‬بود که مقرر ش��د با هدف ایجاد شرایط رقابتی‬ ‫برای صنعت خودرو‪ ،‬واردات خودرو به کش��ور در دستور کار‬ ‫قرار گیرد‪ .‬با این حال‪ ،‬تعرفه باالی خودرو و کش��ش بازار در‬ ‫حوزه قیمت گذاری سبب شد نرخ خودروهای وارداتی در بازار‬ ‫ایران تفاوت زیادی با بازار دیگر کشورها داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بحران ارزی‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد از اغاز س��ال ‪ ۱۳۸۴‬ت��ا پایان‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۷‬بیش از ‪ ۱۵‬میلیارد و ‪ ۲۳۵‬میلیون دالر‬ ‫ارز برای واردات ‪ ۶۸۴‬هزار خودرو از کش��ور خارج شده است‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته میزان خ��روج ارز ب��رای واردات خودرو یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۸۳۸‬میلیون دالر براورد ش��د‪ .‬امارهای ارائه ش��ده‬ ‫از س��وی گمرک نش��ان می دهد خودرو همواره در سال های‬ ‫گذش��ته یکی از اقالم مهم وارداتی در کش��ور اس��ت که در‬ ‫فهرس��ت ‪ ۱۰‬کاالی عمده وارداتی به کش��ور جای می گیرد‪.‬‬ ‫اگ��ر تا پیش از این حمایت از تولید داخلی دس��تمایه اعمال‬ ‫ممنوعی��ت و دیوارهای بلند تعرفه ای ب��رای واردات این کاال‬ ‫بود‪ ،‬حاال مضیقه ارزی دستمایه اتخاذ چنین تصمیمی است‪.‬‬ ‫مقابله با امریکا اقتصاد مستقل می خواهد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫شرایط اقتصادی کش��ور به گونه ای پیش می رود‬ ‫ک��ه برخی از کارشناس��ان معتقدند اقتصاد ایران به‬ ‫گوشه رینگ نزدیک می شود‪ .‬نوسان های ارز و سکه‪،‬‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬وضعیت بازرگانان و وخامت اوضاع‬ ‫تولید به گونه ای اس��ت که کارشناسان معتقدند اگر‬ ‫برنامه ریزی دقیقی وجود نداش��ته باش��د و اگر موج‬ ‫منف��ی ب��ازی روانی علی��ه دولت و اقتص��اد کنترل‬ ‫نش��ود‪ ،‬اوضاع اقتصادی به بحران نزدیک می ش��ود‪.‬‬ ‫البته ایران در دهه گذشته بحران اقتصادی را تجربه‬ ‫ک��رده ب��ود اما موضوعی که اکنون مطرح می ش��ود‬ ‫منش��ا و ریش��ه بحران های اقتصادی و جنگ روانی‬ ‫است که علیه دولت و اقتصاد به راه افتاده است‪.‬‬ ‫کارشناسان در این زمینه بر این باورند که شرایط‬ ‫اقتص��ادی بیش��تر مرتبط ب��ا رواب��ط بین المللی و‬ ‫زیرساخت اقتصادی کشور است‪ .‬با این حال‪ ،‬شرایط‬ ‫بحرانی که در دهه گذشته ایجاد شده بود‪ ،‬بیشتر به‬ ‫ناکارامدی دولت نهم و دهم ارتباط داشت‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬موضوعی که اکنون مطرح می ش��ود‬ ‫این اس��ت که به نظر می رس��د برخی از منتقدان و‬ ‫مخالفان کش��ور در تالش هستند تا تمام مشکالت‬ ‫اقتصادی را در کارنامه دولت دوازدهم بنویسند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که ش��رایط وخیم اقتصادی بیشتر‬ ‫بر زندگ��ی مردم دهک های پایی��ن اقتصادی تاثیر‬ ‫می گ��ذارد‪ .‬ب��ه عبارت دیگر‪ ،‬تالش برای تش��ویش‬ ‫ش��رایط اقتصادی امری اس��ت که در گام نخس��ت‬ ‫زندگی اقشار اسیب پذیر جامعه را با مخاطره روبه رو‬ ‫می کن��د‪ .‬بر همین اس��اس وزیر ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارایی روز گذشته با تشریح شرایط اقتصادی کشور‪،‬‬ ‫تاکید کرد که اقالم ضروری مردم وارد می شود؛ مهم‬ ‫ردیاب��ی قیمت ه��ا و ذخیره انهاس��ت تا مردم گران‬ ‫نخرند‪ .‬تولیدکننده باید کنار مردم بایس��تد‪ ،‬کاالی‬ ‫مطلوب تولید و با نرخ مناسب عرضه کند‪.‬‬ ‫ مسعود کرباسیان‬ ‫فرزاد هاشمی‬ ‫خود را به بانک بفروش��ند‪ .‬انها می توانند اظهارنامه‬ ‫صادراتی خود را در بورس عرضه کنند‪ .‬صادرکننده‬ ‫مورد حمایت قرار می گیرد زیرا مابه التفاوت کس��ب‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی ادامه داد‪ :‬کاالهای‬ ‫واردات��ی با ارز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان ش��امل قطعات‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬ذرت دام��ی‪ ،‬برن��ج‪ ،‬کنجاله‪ ،‬س��ویا‪ ،‬تلفن‬ ‫هم��راه‪ ،‬جو‪ ،‬ماش��ین االت‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬روغن دانه‬ ‫افتابگ��ردان‪ ،‬بنزین و مواد اولیه صنعت اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫افزای��ش قیمت ها بی رویه باش��د ما نام واردکننده و‬ ‫عرضه کننده را به مردم می گوییم؛ همان اتفاقی که‬ ‫در زمینه تلفن همراه افتاد‪ .‬دلیل ندارد با ارز ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تومانی وارد شود اما به نرخ دیگری به فروش‬ ‫برس��د‪ .‬باید رسیدگی و برخورد کنیم‪ .‬مردم نیز باید‬ ‫به ما کمک کنند‪.‬‬ ‫دول��ت‪ ،‬کارشناسی ش��ده بود و نمی ت��وان با کلیات‬ ‫س��طحی از اقتصاد انها را به باد نقد گرفت‪ .‬موضوع‬ ‫دوم نیز که اهمیت بسیاری دارد ناظر بر رفتار کنونی‬ ‫است‪ .‬تشویش و اشوب اقتصادی مسئله ای است که‬ ‫امروز تنها به دولت ارتباطی ندارد‪ .‬اگر افرادی قصد‬ ‫دارن��د با بر هم زدن نظم اقتصادی کش��ور به دولت‬ ‫اسیب بزنند باید در نظر داشته باشند که دهک های‬ ‫پایینی جامعه بیشتر از دولت اسیب می بینند‪.‬‬ ‫ مسعود کرباس��یان در نشست خبری مشترک با‬ ‫نوبخت و وزیر نیرو گفت‪ :‬ما در چه شرایطی هستیم؟‬ ‫اقای دکتر نوبخت اش��اره داش��تند شکل کار عوض‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬امریکا به هیچ تعهدی و وفاقی پایبند‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اینها بحث شان کش��ورها نیست‪ ،‬با بانک و‬ ‫ش��رکت ها مذاکره می کنند‪ .‬با وجود این‪ ،‬ما متعهد‬ ‫ایس��تادیم تا به توافق های خود پایبند باشیم و برای‬ ‫ان تالش کنیم‪.‬‬ ‫کرباس��یان ادامه داد‪ :‬امس��ال بیش��تر واردات ما‬ ‫قطعات خودرو بوده که ‪ ۷‬درصد رش��د داشته است‪.‬‬ ‫منطقی نیس��ت افزایش نرخ داش��ته باش��یم‪ .‬وقتی‬ ‫تولید داش��تیم‪ ،‬نرخ واردات ثابت بوده اس��ت و این‬ ‫یعنی رشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با توجه به ش��عار س��ال‪ ،‬سیاست‬ ‫ما حمایت از کاالی داخلی اس��ت‪ .‬ایا ما کار دیگری‬ ‫می توانستیم انجام دهیم؟ دولت به دلیل این فضای‬ ‫روانی‪ ،‬گروه بندی کاالیی را مطرح کرد‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما‬ ‫یک س��ری کاالی اساس��ی داریم که با ارز ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬توم��ان و با اختصاص ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد دالر وارد‬ ‫می شود‪ .‬یک سری کاالیی هستند که ضروری است‬ ‫و با ارز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان وارد می شود که به طور‬ ‫عمده هم مواد اولیه است‪.‬‬ ‫کرباس��یان گفت‪ :‬صادرکنندگان ملزم نیستند ارز‬ ‫حمید گرمابی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به اینکه وضعیت‬ ‫اقتص��ادی کش��ور نباید بازیچه رفتارهای سیاس��ی‬ ‫ش��ود‪ ،‬به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬متاس��فانه در‬ ‫برخ��ی از موارد دیده می ش��ود که مخالفان دولت و‬ ‫کشور در یک سو رفتار می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرایط اقتصادی ایران امروز به گونه ای‬ ‫اس��ت که هر کس می تواند باید تالش کند تا اوضاع‬ ‫بهبود یابد‪ .‬کش��ور در شرایط اقتصادی مناسبی قرار‬ ‫نگرفته و دست گذاش��تن روی نقاط اختالف امروز‬ ‫مشکلی را برطرف نمی کند‪.‬‬ ‫گرماب��ی درب��اره صحبت های روز گذش��ته وزیر‬ ‫اقتصاد توضیح داد‪ :‬باید از تمام توان اس��تفاده شود‬ ‫تا کاالهایی که با ارز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲00‬تومان به دس��ت‬ ‫فروش��ندگان می رس��د با نرخ منطقی به متقاضیان‬ ‫فروخت��ه ش��ود‪ .‬در ای��ن زمینه نهاده��ای نظارتی‬ ‫بسیاری وجود دارد و دولت نیز باید تالش بیشتری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با بیان اینکه باید نسبت به شرایط‬ ‫اقتص��ادی کش��ور هوش��یار ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ه��ر چند‬ ‫سیاس��ت های اقتص��ادی دولت در طول س��ال های‬ ‫گذشته با انتقادهایی همراه بود اما دو موضوع را باید‬ ‫در نظر داشت؛ نخست اینکه سیاست های اقتصادی‬ ‫‹ ‹کنترل شرایط اقتصادی‬ ‫‹ ‹وقت سیاسی کاری نیست‬ ‫‹ ‹اقتصاد مستقل از سیاست‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫ف��رزاد هاش��می‪ ،‬عض��و هیات علمی دانش��گاه و‬ ‫کارش��ناس اقتص��اد در ای��ن زمینه به «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» گفت‪ :‬زمانی که دولت س��کان اقتصادی و‬ ‫سیاسی را در دست گرفت در ‪ ۴‬سال نخست نه تنها‬ ‫نرخ ش��اخص های اصلی مانند س��که و دالر افزایش‬ ‫پی��دا نکرد‪ ،‬بلکه در مقاطعی ب��ا کاهش نرخ همراه‬ ‫بود و به طور کلی نرخ دالر به ثبات نس��بی رس��ید‪.‬‬ ‫نرخ دالر بعد از روی کار امدن دولت یازدهم تا حد‬ ‫زیادی ثابت ماند و این موضوع باعث شد تا حد قابل‬ ‫مالحظه ای رش��د صنعتی و اقتصادی داشته باشیم‪.‬‬ ‫نباید فراموش کرد که دولت یازدهم در چه شرایطی‬ ‫توانست از صنعتگران و تولیدکنندگان حمایت کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه نرخ س��که در اغاز دولت‬ ‫یازده��م به یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان رس��یده‬ ‫ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی اس��ت ک��ه در میانه دولت‬ ‫یازدهم نرخ س��که به نصف رسید‪ .‬افزایش نرخ سکه‬ ‫و دالر از ‪ ۴‬ساله دوم دولت رییس جمهوری اغاز شد‪.‬‬ ‫هاش��می درباره ش��رایط اقتص��ادی توضیح داد‪:‬‬ ‫وضعیت اقتصاد ایران اکنون مناس��ب نیست اما باید‬ ‫میزان تاثیر پدیده های مخرب در نظر گرفته ش��ود‪.‬‬ ‫یک مس��ئله به وضعیت اقتصادی مربوط می ش��ود‪.‬‬ ‫افزایش نرخ و مش��کالت حوزه تولید و تجارت پیرو‬ ‫شکس��ت های بین المللی اس��ت‪ .‬هر چند امریکا از‬ ‫برج��ام خارج ش��د و به تعهدات خ��ود پایبند نماند‬ ‫ام��ا ای��ران خواهان حفظ برجام بود و با از بین رفتن‬ ‫این توافق هس��ته ای ایران نیز اسیب های بیشتری‬ ‫را متحمل ش��د‪ .‬زمانی که ترامپ صدای ناسازگاری‬ ‫خود را بلند کرد قیمت ها افزایش یافت و اکنون نیز‬ ‫بخ��ش تولید در تامین مواد اولیه و ماش��ین االت با‬ ‫مشکل روبه رو شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اقتصاد ایران متاس��فانه در ‪ ۴0‬س��ال‬ ‫گذش��ته تابع ش��رایط سیاس��ی بوده و اگر در دوره‬ ‫دولت قبل و پیش از خروج امریکا از برجام ش��رایط‬ ‫تا حدی مناسب به نظر می رسید به دلیل ریل گذاری‬ ‫درس��ت در عرصه سیاست بود‪ .‬پس از اینکه ترامپ‬ ‫ریل گ��ذاری سیاس��ی ای��ران را تخری��ب ک��رد‪ ،‬در‬ ‫نخستین گام بخش اقتصاد کشور دچار مشکل شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬بیش از ه��ر چیز دیگری اکنون نیاز‬ ‫داریم که برای اقتصاد برنامه مستقلی داشته باشیم‬ ‫تا بحران های سیاسی‪ ،‬بحران اقتصادی ایجاد نکند‪.‬‬ ‫این طبیعی اس��ت که سیاس��ت ب��ر اقتصاد تاثیر‬ ‫داش��ته باش��د و در تم��ام نقاط دنیا ه��م این اتفاق‬ ‫رخ می ده��د ام��ا در ایران تاثیر سیاس��ت بر اقتصاد‬ ‫بیش از دیگر نقاط دنیا اس��ت‪ .‬بیش از ‪ ۴‬دهه اس��ت‬ ‫ک��ه اقتصاد ایران با امری��کا ارتباطی ندارد اما هنوز‬ ‫اقتصاد کش��ور لغزنده اس��ت‪ .‬ب��رای مقابله با امریکا‬ ‫بای��د زیرس��اخت های اقتصادی قوی تری داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬نگاهی به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور‬ ‫نشان می دهد اگر فرد دیگری در این شرایط ریاست‬ ‫دولت را برعهده داشت شاید وضعیت از این وخیم تر‬ ‫می ش��د‪ .‬وی با اش��اره به اینک��ه انتقادهایی هم به‬ ‫دولت مطرح اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امروز بخشی از مشکالت‬ ‫اقتصادی کشور‪ ،‬به مدیریت اقتصادی مربوط است‪.‬‬ ‫اتفاقی که اکنون افتاده برجام بدون امریکا نیس��ت‪.‬‬ ‫این موضوع پاره ش��دن کل برجام اس��ت‪ .‬هر چند‬ ‫ک��ه ای��ران با اروپا اکنون مش��کل ن��دارد و اروپا نیز‬ ‫قصد ادامه برجام را دارد اما مش��کل این اس��ت که‬ ‫شرکت ها و بانک های اروپایی حاضر نیستند با ایران‬ ‫همکاری کنند‪ .‬بر خالف تصوری که داشتیم‪ ،‬خروج‬ ‫امریکا از برجام خروج عمده ش��رکت ها و بانک های‬ ‫اروپای��ی از برج��ام اس��ت که این موضوع ش��رایط‬ ‫اقتصادی کش��ور را بر هم زده است‪ .‬هاشمی با بیان‬ ‫اینکه مردم و س��رمایه گذاران باید نقش بیش��تری‬ ‫در عرصه اقتصاد داش��ته باش��ند‪ ،‬افزود‪ :‬تعیین نرخ‬ ‫ارز نباید پش��ت درهای بسته باش��د‪ .‬اکنون یکی از‬ ‫جدی ترین انتقادها به دولت‪ ،‬تصمیم هایی است که‬ ‫بدون توجه به منافع بخش تولید و بخش خصوصی‬ ‫گرفته می ش��ود‪ .‬اگ��ر به این جمع بندی رس��یدیم‬ ‫ک��ه باید از توان بخش خصوص��ی در برنامه ریزی ها‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ ،‬می توانیم در مدل اقتصادی کشور‬ ‫برنامه ریزی های کاراتر داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬هزار موتورسیکلت پشت دروازه های شهر‬ ‫پالک ش��دن موتور س��یکلت های کاربراتوری متوقف ش��ده است‪ .‬این‬ ‫وس��یله نقلی��ه ‪ ۴‬برابر یک خ��ودرو االیندگی تولید می کن��د‪ .‬اما برخی‬ ‫تالش ه��ا برای ورود ‪ ۱۰‬هزار موتورس��یکلت کاربراتوری جدید به فضای‬ ‫ش��هری همچنان ادامه دارد‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬از اغاز س��ال ‪ ۹۶‬قرار بود‬ ‫هیچ نوع موتورس��یکلت کاربراتوری پالک نش��ود اما به تازگی نامه ای به‬ ‫هیات دولت رس��یده که نشان می دهد قرار است ‪ ۱۰‬هزار موتور جدید به ‬ ‫صورت استثنا پالک شوند‪ .‬لیال نظری‪ ،‬سخنگوی شرکت کنترل کیفیت‬ ‫هوای تهران در این باره گفت‪ :‬در تهران حدود یک میلیون موتورسیکلت‬ ‫کاربراتوری فعالیت روزانه دارند که عامل ‪ ۴۹‬درصد الودگی صوتی و ‪۲۵‬‬ ‫درصد الودگی هوای پایتخت هستند و مشکالت بی شماری را برای شهر‬ ‫ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫نظری ادامه داد‪ :‬شهرداری تهران برای ساماندهی تردد موتورسیکلت ها‬ ‫در شهر تالش می کند با تس��هیالت دهی خرید موتورسیکلت های برقی‪،‬‬ ‫هنجارش��کنی های متعدد انها را کاهش دهد‪ .‬ی��ک موتور برقی به علت‬ ‫سرعت تردد تا ‪ ۶۰‬کیلومتر‪ ،‬نمی تواند مشکالتی از قبیل سرعت تردد باال‬ ‫را داشته باشد و تصادف های جرحی و فوتی از ان جمله است‪.‬‬ ‫موتورس�یکلت ها در ج�دول متهمان الودگی هوا صدر نش�ین‬ ‫هستند‬ ‫برخالف تصور همگان مبنی بر اینکه خودروها نسبت به موتورسیکلت ها‬ ‫سهم بیشتری در الودگی هوا دارند کارشناسان معتقدند موتورسیکلت ها‬ ‫در جدول متهمان الودگی هوا صدر نشین هستند و با جثه کوچک بیش‬ ‫از یک چهارم الودگی هوای تهران را تولید می کند‪.‬‬ ‫به دلیل فناوری قدیمی موتورس��یکلت های در حال تردد در ش��رایط‬ ‫فعلی که خودروها نیز با اس��تاندارد بس��یار پایین و با اس��تاندارد یورو ‪۲‬‬ ‫تولید می ش��وند‪ ،‬باز هم میزان الودگی هر موتور سیکلت ‪ ۴‬برابر بیشتر از‬ ‫اتومبیل است چرا که به واکنشگر شیمیایی مجهز نیستند‪ .‬درنتیجه‪ ،‬گاز‬ ‫ناشی از احتراق این موتورها وارد هوا می شود‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۵‬درص��د موتورس��یکلت ها کاربرات��وری هس��تند و امکان‬ ‫ایج��اد پاره ای از دس��تکاری های س��نتی وجود دارد ک��ه باعث افزایش‬ ‫مص��رف س��وخت و الودگی ناش��ی از احتراق می ش��ود‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که موتوره��ای انژکتوری را نمی توان به طور دس��تی تنظیم کرد‪.‬‬ ‫موتورسیکلت ها در الودگی صوتی نیز نقش عمده ای دارند و متهم ردیف‬ ‫اول در تولی��د س�� رو صدا در تهران به ش��مار می رون��د‪ .‬ناهید خداکرمی‪،‬‬ ‫عضو ش��ورای شهر تهران در این باره گفت‪ :‬موتورسیکلت ها بدترین منبع‬ ‫الودگی هوا هس��تند‪ .‬وی با اش��اره به پالک شدن موتورهای کاربراتوری‬ ‫گف��ت‪ :‬ما هم این موضوع را ش��نیده ایم و اگر این اتف��اق بیفتند ظلم به‬ ‫مردم تهران است‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر تهران گف��ت‪ :‬در اصفهان از موتور س��یکلت برقی‬ ‫اس��تفاده می ش��ود ولی هنوز در پایتخت این موضوع مفغول مانده است‬ ‫و هنوز این امر انجام نش��ده در حالی که نامه صادر می ش��ود موتورهای‬ ‫کاربراتوری پالک شود‪ ،‬متاسفم چرا که با این کار الودگی زیاد می شود‪.‬‬ ‫خداکرمی با بیان اینکه در نیمه دوم س��ال به دلیل شرایط جوی‪ ،‬هوا‬ ‫الوده است‪ ،‬گفت‪ :‬باید فکری برای کاهش الودگی کنیم نه اینکه الودگی‬ ‫را تشدید کنیم‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۳‬میلیون موتور س��یکلت در تهران ت��ردد می کنند که متولی‬ ‫خاصی نداشته و هیچ برنامه مدون و اصولی نیز ندارند‪ .‬هر موتورسیکلت‬ ‫‪ ۴‬برابر یک خودرو االیندگی دارد‪.‬‬ ‫اقبال ش��اکری‪ ،‬عضو سابق شورای شهر تهران در این باره گفت‪ :‬میزان‬ ‫االیندگی موتور س��یکلت ها باالس��ت و زمانی که ما در ش��ورا بودیم این‬ ‫موضوع مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قرار بود تولید موتورس��یکلت های کاربراتوری متوقف‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬تقاضا این بود که دیگر پالک گذاری در این زمینه نشود‪.‬‬ ‫به اعتقاد شاکری‪ ،‬باید برای رفع الودگی هوا اقدام های اساسی شود تا‬ ‫بتوان مردم تهران را از این مشکل نجات داد‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذشته موضوع ورود موتور س��یکلت های برقی از سوی‬ ‫شهرداری تهران مطرح شده ولی تاکنون اتفاقی نیفتاده و به نظر می رسد‬ ‫این موضوع نیز به فراموشی سپرده شده است‪.‬‬ ‫حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران گفت‪:‬‬ ‫موتورس��یکلت های کاربراتوری در حال تردد در ش��هر ته��ران از جمله‬ ‫مهم ترین عوامل الودگی هوای این ش��هر هس��تند‪ .‬این وسایل بر اساس‬ ‫اندازه گیری های به عمل ام��ده در هر کیلومتر ‪ ۱۵‬گرم الودگی هوا تولید‬ ‫می کنند که عددی بس��یار زیاد به نس��بت حجم انها در مقایسه با سایر‬ ‫وسایل نقلیه به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نتایج پژوهش های انجام ش��ده نش��ان می دهد در صورت‬ ‫جایگزین��ی این ن��اوگان با موتورس��یکلت برقی‪ ،‬می توان انتظار داش��ت‬ ‫میانگی��ن غلظت ذرات معلق به طور محسوس��ی کاه��ش پیدا کند‪ .‬این‬ ‫نتایج با بهره گیری از سامانه جامع مدل سازی و پیش بینی الودگی هوای‬ ‫ش��هر تهران به دس��ت امده که مهم ترین ابزار دقیق و علمی موجود در‬ ‫زمینه مدیریت و تصمیم سازی الودگی هوای شهر است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 6‬تیر ‪ 13 1397‬شوال ‪ 27 1439‬ژوئن ‪ 2018‬شماره ‪ 420‬پیاپی ‪2393‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چرایی اجرایی نشدن‬ ‫سند راهبردی صنعت قطعه‬ ‫پیمان یزدان بخش‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مبنای محاسبات باید‬ ‫درست و دقیق باشد زیرا‬ ‫در نهایت‪ ،‬وقتی عدد مورد‬ ‫نظر از سوی خودروساز‬ ‫مورد تایید قرار نمی گیرد‬ ‫ان را به قیمت گذاری‬ ‫دستوری شورای ملی‬ ‫رقابت مرتبط می کند‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با رییس کمیسیون کسب وکار انجمن قطعه سازان مطرح شد‬ ‫ورود خودرو ازاد؛ مشارکت صنعتگران ممنوع‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یک��ی از گالیه های��ی ک��ه همواره قطعه س��ازان در‬ ‫زمینه توسعه و روزامدی فناوری عنوان می کنند نرخ‬ ‫پایین محصوالت اس��ت‪ .‬انها بی��ان می کنند با وجود‬ ‫افزای��ش نرخ مواد اولیه‪ ،‬چند س��الی اس��ت که نرخ‬ ‫قطعات تغییری نداش��ته اس��ت‪ .‬پیمان یزدان بخش‪،‬‬ ‫ رییس کمیس��یون کس��ب و کار انجمن قطعه سازان و‬ ‫مجموعه های خودرویی و عضو کمیسیون صنایع اتاق‬ ‫ایران از جمله کس��انی است که معتقد است باید نرخ‬ ‫خودرو ازاد شود تا شاهد رشد در صنعت خودرو بود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬نرخ مواد اولیه ب��رای تولید و تامین‬ ‫قطعات‪ ،‬افزایش بیش از ‪ ۵۰‬درصدی داش��ته که این‬ ‫امر طبیعی اس��ت بر نرخ تمام شده محصوالت نهایی‬ ‫مانند قطعه و خودرو نیز تاثیر مستقیم داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €از اغ�از تیر نرخ خودروها بین ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬درصد‬ ‫افزایش داشت‪ .‬ایا این افزایش قیمت ها تاثیری‬ ‫بر نرخ قطعات نخواهد داشت؟‬ ‫با توجه به تغییرات روند ارز و مواد داخلی‪ ،‬افزایش ها‬ ‫بیش از این اعداد و ارقام اس��ت‪ .‬اگر حتی مسئله ارز‬ ‫را ه��م در نظر نگیریم وقتی منابع کش��ور مانند نفت‬ ‫گران می ش��ود به طور طبیعی مواد اولیه(مش��تقات‬ ‫پتروش��یمی) که قطعات از ان س��اخته می شوند نیز‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬این امر جدا از مسئله واردات بوده و‬ ‫موضوعی داخلی اس��ت که از سوی صنایع باالدستی‬ ‫در حال اتفاق افتادن است؛ شرکت هایی مانند فوالد‪،‬‬ ‫الومینیوم‪ ،‬مس‪ ،‬پتروشیمی و ‪ . ...‬این افزایش ها تاثیر‬ ‫زیادی بر نرخ تمام شده خودرو دارد و نمی توان انتظار‬ ‫داش��ت که قطعه ساز به س��مت داخلی سازی قطعات‬ ‫برود و پیشرفت و توس��عه در این حوزه اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫با وج��ود تامین مواد اولیه از داخل‪ ،‬نرخ تمام ش��ده‬ ‫افزایش یافته و این مس��ئله دیگر ارتباطی به واردات‬ ‫ندارد‪ .‬این رش��د نرخ محسوس و قابل ردیابی است و‬ ‫می ت��وان به راحتی بر ان نظارت و کنترل داش��ت‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬نرخ دستوری برای خودروها نیز موجب‬ ‫می شود بار فشار بر صنعتگر بیشتر شود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که صنعت خودرو و زنجیره تامین قطعات که‬ ‫اش��تغالزایی بس��یاری دارد حدود ‪ ۷۵۰‬هزار فرصت‬ ‫ش��غلی مس��تقیم ایجاد کرده و مجموعه اشتغال در‬ ‫صنعت خودرو به ‪ ۸۸۰‬هزار نفر می رسد‪.‬‬ ‫طراحی و ساخت و حتی صادرات جهانی دارد تبدیل‬ ‫€ €گفته می ش�ود با افزایش ن�رخ مواد اولیه به‬ ‫به کارگاه های کوچک می کنیم‪.‬‬ ‫ط�ور معمول با انالیز قیمت ه�ا در پرداخت های‬ ‫€ €ش�ورای ملی رقابت در چه تاریخی تشکیل‬ ‫نهایی این تفاوت لحاظ می شود‪ .‬درست است؟‬ ‫شد و چرا؟‬ ‫درباره قیمت گذاری دو ش��یوه وجود دارد؛ نخست‪،‬‬ ‫این ش��ورا از اواسط دهه ‪ ۸۰‬وارد بازار خودرو برای‬ ‫قیمت گذاری رقابتی و دیگری‪ ،‬قیمت گذاری بر اساس‬ ‫تعیین قیمت ها ش��د و اخت�لاف قیمت ها دیگر روند‬ ‫مهندس��ی انالیز قیم��ت‪ .‬گاهی این دو ش��یوه با هم‬ ‫طبیعی نداشت‪.‬س��ال ‪ ۸۴‬نرخ یک پراید با ‪ ۵۴‬س��که‬ ‫ترکیب می ش��ود و در هر نقطه که خریدار یا مشتری‬ ‫تمام بهار ازادی برابری می کرد‪ .‬امروز س��که طال چه‬ ‫متضرر شود مبنای محاسبه خود را تغییر می دهند‪.‬‬ ‫قیمت��ی دارد و پرای��د در بازار به چ��ه قیمتی خرید‬ ‫بیش��تر قطعات دارای چند س��ورس هس��تند و به‬ ‫و فروش می ش��ود؟ خودروس��از و قطعه ساز به سهم‬ ‫طور عم��ده س��ورس هایی که تامین کنن��ده قطعات‬ ‫خودش��ان با افزای��ش بهره وری و تولی��د‪ ،‬هزینه های‬ ‫خودروسازان هستند هزینه تولید متفاوت دارند‪.‬‬ ‫س��ربار خود را کاهش داده اند و نرخ پراید از ‪ ۵۷‬سکه‬ ‫اگر خودروس��از در زمینه کمیت و تیراژ سفارش��ی‬ ‫به طور تقریبی به ‪ ۱۲‬سکه کاهش یافته است‪.‬‬ ‫خ��ود بتواند مدیری��ت کند‪ ،‬بر مبنای یک محاس��به‬ ‫€ €ایا کیفیت خ�ودرو از دهه ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬تغییری‬ ‫دقی��ق قیمت ه��ا را ارائه ده��د قطعه س��ازان به ویژه‬ ‫داش�ت که نرخ ان نیز به همان نس�بت افزایش‬ ‫ش��رکت های بزرگ می توانند ش��رایط تولید خود را‬ ‫پیدا کند؟ اگر به لحاظ کیفی و اپش�ن تغییر در‬ ‫تنظی��م و مدیریت کنند‪ .‬اما چون بیش��تر مواقع این‬ ‫مدلی اتفاق بیفتد افزایش نرخ پذیرفتنی است‬ ‫اتفاق ها بر اس��اس مصلحت ها اس��ت‪ ،‬دیده می ش��ود‬ ‫اما وقتی همان خ�ودرو به مدت یک دهه تغییر‬ ‫قطعه س��از بزرگ ب��ه دلیل توانمندی س��اختاری که‬ ‫زیادی نداش�ته باش�د نمی توان انتظار داش�ت‬ ‫در بحث طراحی‪ ،‬نواوری و س��اخت دارد هزینه های‬ ‫مشتری هزینه بیشتری بپردازد‪.‬‬ ‫باالتری را متحمل می ش��ود‪ .‬هزینه ها سنگین است و‬ ‫اکن��ون که در ح��ال صحبت در این باره هس��تیم‬ ‫به نوعی انالیز قیمت ها پاس��خگو نیستند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ارزش نرخ ان نس��بت به س��که به��ار ازادی به طور‬ ‫تاکید می کنم مبنای محاس��بات باید درست و دقیق‬ ‫تقریبی یک پنجم شده است(‪ ۵۴‬به ‪ .)۱۲‬در واقع‪۸۰ ،‬‬ ‫باش��د زیرا در نهایت‪ ،‬وقتی عدد مورد نظر از س��وی‬ ‫درصد ارزش واقعی و قیمت یک پراید بر مبنای سکه‬ ‫خودروساز مورد تایید قرار نمی گیرد به قیمت گذاری‬ ‫کاهش پیدا کرده است‪ .‬اگر دالر را بر اساس نرخ ازاد‬ ‫دستوری شورای ملی رقابت مرتبط می کنند‪ .‬به طور‬ ‫محاسبه کنیم یک پراید با ارز ‪ ۷‬هزار تومان می شود‬ ‫عمده اعالم می کنند دست انها بسته است و قیمت ها‬ ‫‪ ۳‬هزار دالر‪ .‬در کجای دنیا می ش��ود خودرویی با این‬ ‫از باال تعیین می ش��ود و این دلیلی بر افزایش نیافتن‬ ‫نرخ خرید؟ ایا یک دوچرخه کوهس��تان ساده زیر ‪۴‬‬ ‫قیمت ها برای قطعه ساز شده است‪.‬‬ ‫هزار دالر می شود؟ این اعداد بیان کننده وضعیت نرخ‬ ‫€ €به هر حال‪ ،‬مس�ئله ای در ب�ازار خودرو بوده‬ ‫خودرو در کش��ور است‪ .‬البته این موضوع جدا از این‬ ‫که دلیلی برای تشکیل این شورا شده است‪.‬‬ ‫بحث است که چرا تولید مدل پراید تا امروز ادامه پیدا‬ ‫در زم��ان خودکفای��ی پ��ژو ‪ ۴۰۵‬قیمت گ��ذاری‬ ‫کرده و مانند پیکان متوقف نش��ده اس��ت؟ نمی توان‬ ‫خودروها ازاد بود که باعث ش��کوفایی صنعت خودرو‬ ‫نادیده گرفت که مدیریت های خودروسازی به دنبال‬ ‫و قطعه ش��د‪ .‬در این دوره ش��اهد تاس��یس و رشد و‬ ‫عرض��ه محصوالت جدید و ب��ه روز دنیا‬ ‫ش��کوفایی ش��رکت های بس��یاری در‬ ‫هس��تند و تالش می کنن��د خودروهای‬ ‫صنعت قطع��ه بودی��م در حالی که در‬ ‫ان زم��ان دان��ش قطعه س��ازی هن��وز گران شدن مواد اولیه باکیفیت به بازار عرض��ه کنند‪ .‬به طور‬ ‫داخلی جدا از مسئله‬ ‫نمون��ه‪ ،‬ش��رکت س��ایپا در نیم��ه دوم‬ ‫در کش��ور وج��ود نداش��ت‪ .‬هرگون��ه‬ ‫واردات بوده‬ ‫امس��ال از خودرو جدید خود رونمایی‬ ‫قیمت گ��ذاری دس��توری ک��ه از باال به‬ ‫که از سوی صنایع‬ ‫می کند که این نشانگر تغییرات در این‬ ‫پایین باش��د و فش��ار در سیستم ایجاد‬ ‫باالدستی در حال‬ ‫خودروسازی اس��ت‪ .‬امروز خودرویی به‬ ‫کند باع��ث کوچک‪ ،‬مح��دود و ناتوان‬ ‫اتفاق افتادن است‬ ‫ن��رخ پراید در دنیا نداری��م و این باعث‬ ‫ش��دن واحدهای صنعتی می ش��ود‪ .‬ما‬ ‫می شود که فشار زیادی به قطعه سازان‬ ‫یک شرکتی را که قابلیت باالیی در امر‬ ‫به لحاظ قیمتی وارد ش��ود که باعث ورشکس��تگی و‬ ‫تعطیلی انها شده است‪ .‬اگر هر چه زودتر به مشکالت‬ ‫این صنعت رس��یدگی نش��ود‪ ،‬با توقف تولید روبه رو‬ ‫خواهیم ش��د‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬نباید هی��چ مجرایی حالت‬ ‫دستوری نسبت به اقتصاد داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €بعض�ی مس�ائل ب�ه ش�رایط و موقعیت ه�ا‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر تاکی��د می کنم در مرحله نخس��ت‬ ‫چرخیدن چرخ تولید و اش��تغالزایی بسیار مهم است‪.‬‬ ‫افزای��ش ن��رخ محصوالت را در بیش��تر اقالم ش��اهد‬ ‫هستیم‪ .‬حال با این وضعیت به طور قطع تولیدکننده‬ ‫بس��یار متضرر می شود و در این ش��رایط حتی برای‬ ‫تامین هزینه های جاری زندگی خود مشکل دارد‪.‬‬ ‫می ت��وان گفت امری��کا در واقع به درس��تی صنعت‬ ‫خودرو هدف قرار داده زیرا تنها واردات قطعات ان را‬ ‫تحریم کرده است و برای واردات خودروهای ‪CBU‬‬ ‫به کشور مش��کلی وجود ندارد‪ .‬واردات خودرو را ازاد‬ ‫گذاشته تا به لحاظ منابع مالی کشور را زیر فشار قرار‬ ‫دهد و تولید در داخل کاهش یافته و به همان میزان‬ ‫از اش��تغال کم شود‪ .‬امروز ما می توانیم با یک تصمیم‬ ‫درس��ت اقتصادی از بحران عبور کنیم همان طور که‬ ‫در گذاشته این گونه بود‪.‬‬ ‫€ €در ای�ن ب�اره ابالغی�ه ممنوعی�ت واردات‬ ‫خودروه�ا نی�ز از س�وی وزیر صنع�ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به مرحله اجرا درامده است‪.‬‬ ‫ممنوعی��ت واردات خ��ودرو حرکت��ی مثبت بود و‬ ‫تاکی��د دارم در اقتص��اد ازاد تم��ام مصرف کنندگان‬ ‫ب��ر اس��اس توان اقتص��ادی خود هر کاالی��ی را خود‬ ‫می خواهند باید بتوانند خریداری کنند‪ .‬اما در شرایط‬ ‫فعلی نیاز به همبس��تگی و انسجام است‪ .‬باید تحمل‬ ‫خود را کمی تغییر دهیم زیرا اشتغال و حوزه اقتصاد‬ ‫در اولویت است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا تضمین�ی وج�ود دارد ک�ه در ص�ورت‬ ‫برداش�تن نظام قیمت گذاری‪ ،‬قیمت ها به شکل‬ ‫افسار گسیخته باال نرود؟‬ ‫بله‪ ،‬زیرا تعادل بین عرضه و تقاضا به طور کامل قابل‬ ‫رصد است‪ .‬تمام خودروس��ازان و قطعه سازان متعهد‬ ‫می شوند تیراژ را در سال جاری در صورت ازادسازی‬ ‫قیمت ها نس��بت به سال های گذشته کاهش ندهند و‬ ‫حت��ی افزایش هم بدهند‪ .‬امروز با افزایش حبابی نرخ‬ ‫در بازار خودرو تنها دالل سود می کند نه تولیدکننده‬ ‫و مصرف کننده‪.‬‬ ‫کاهش واردات تایر در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته‬ ‫دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان الستیک گفت‪ :‬با وجود انکه الستیک‬ ‫در فهرس��ت کاالهایی نیست که واردات انها ممنوع اعالم شده‪ ،‬تفاوتی با‬ ‫ان کاالها ندارد و امسال کاهش چشمگیری در واردات الستیک داشته ایم‪.‬‬ ‫س��ید محمد میرعابدینی‪ ،‬دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان الستیک در‬ ‫گفت وگو با خودروکار اظهار کرد‪ :‬الس��تیک جزو ‪ ۱۳۳۹‬کاالیی که واردات‬ ‫انها ممنوع شد‪ ،‬نبود‪ .‬اما وضعیت واردات الستیک با ممنوع شدن وارداتش‬ ‫تفاوت چندانی ندارد زیرا ارز به واردات الس��تیک تخصیص داده نمی شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬مجوز نمایندگی های واردات تمدید نمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون نزدیک به ‪ ۵۰‬روز اس��ت که مجوز نمایندگی ها تمدید‬ ‫نش��ده و هر وارد کننده ای که گواهیش منقضی می ش��ود دیگر دستش به‬ ‫جایی بند نیس��ت‪ .‬از طرفی‪ ،‬تعرفه تایر س��واری امس��ال از ‪ ۳۲‬درصد به‬ ‫‪ ۴۰‬درصد افزایش یافته و تعرفه الس��تیک اتوبوسی ‪-‬کامیونی رادیال نیز با‬ ‫وجود انکه ‪ ۸۰‬درصد از نیاز بازار از طریق واردات تامین می ش��ود و فقط‬ ‫ی��ک کارخانه داخلی ان را تولی��د و تامین می کند تعرفه ان از ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫به ‪ ۲۶‬درصد رس��یده اس��ت‪ .‬او با اشاره به کاهش چش��مگیر امار واردات‬ ‫الس��تیک خودرو در ‪ ۲‬ماه نخست امس��ال نسبت به سال ‪ ۹۶‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۹۶‬امار واردات الستیک در بخش سواری ‪ ۸‬هزار و ‪ ۵۸۷‬تن بود‬ ‫اما این رقم در س��ال ‪ ۹۷‬به ‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۶‬تن رس��یده است و در این بخش‬ ‫‪ ۷۰‬درصد کاهش واردات داش��تیم‪ .‬همچنین در بخش اتوبوسی ‪-‬کامیونی‬ ‫که شامل ‪ ۲‬اندازه و تعرفه می شود(‪ )۳۱۵/۸0R22/5‬در سال ‪ ۲ ،۹۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۸۳‬تن واردات و در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۷۹۶‬تن وارد ش��ده است‪ ،‬یعنی‬ ‫‪ ۱۹۹‬درصد کاهش واردات در این بخش داشته ایم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در بخش‬ ‫اتوبوسی ‪-‬کامیونی که تعرفه دیگری است و با اسم سایر شناخته می شود‪،‬‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۶۲‬تن در سال ‪ ۹۶‬واردات انجام شده و در سال ‪ ۹۷‬این رقم به‬ ‫یک هزار و ‪ ۹۶۹‬تن رسیده است و در این بخش هم با ‪ ۲۵‬درصد کاهش‬ ‫روبه رو بوده ایم‪ .‬میرعابدینی با اشاره به اعتصاب رانندگان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اعتصاب رانندگان بیش��تر به دلیل گران��ی قطعات و تایر بود‪ ،‬علت ان هم‬ ‫این اس��ت که راه واردات بسته شده است‪ .‬در همین راستا‪ ،‬انجمن واردات‬ ‫الس��تیک در نامه ای خواستار کاهش تعرفه الس��تیک اتوبوسی ‪-‬کامیونی‬ ‫ش��ده زیرا تمام فش��ار و تامین این بخش از الستیک تنها بر حوزه واردات‬ ‫اس��ت و مردم و قش��ر راننده بیش��ترین اس��یب را از این موضوع خواهند‬ ‫دید‪.‬دبی��ر اجرایی انجم��ن واردکنندگان تایر افزود‪ :‬عالوه ب��ر اینکه ارز به‬ ‫واردات تایر تخصیص داده نمی شود ‪ ،‬اداره امور اصناف و بازرگانان که ثبت‬ ‫نمایندگی ه��ا را بر عهده دارد‪ ،‬این امر را انجام نمی دهد‪.‬او در ادامه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بسیاری از واردکنندگان‪ ،‬کانتینرهای الستیک ه ای شان رسیده و در‬ ‫گمرک مانده اما به دلیل اینکه یا ارز انها تامین نشده یا گواهی شان تمدید‬ ‫نش��ده است نمی توانند بار خود را ترخیص کنند‪ .‬میرعابدینی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که اگر واردات الستیک تسهیل نشود‪ ،‬الستیک سازی داخلی‬ ‫توان تولید و تامین همه نیاز بازار را دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر توان تولید و تامین‬ ‫همه نیاز بازار در تمامی سگمنت ها در داخل ممکن بود مشکالت اخیری‬ ‫که برخی از رانندگان به ان اعتراض داشتند به وجود نمی امد و اگر مشکل‬ ‫واردکنن��دگان تایر حل نش��ود‪ ،‬کمتر از یک ماه دیگ��ر در بخش تایرهای‬ ‫س��واری هم به مش��کل خواهیم خورد‪ .‬دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان‬ ‫تایر اضافه کرد‪ :‬اگر ما در بخش تایرهای کامیونی دچار مشکل شدیم‪ ،‬امار‬ ‫تعداد اتوبوس و کامیون در کش��ور حدود یک میلیون است اما در سواری‬ ‫این عدد به ‪ ۱۸‬میلیون می رسد و اگر انجا با کمبود روبه رو شویم‪ ،‬وضعیت‬ ‫س��خت تر خواهد بود‪ .‬او خاطرنش��ان کرد‪ :‬امار و ارقام نش��ان می دهد که‬ ‫موجودی واردکنندگان هم رو به پایان است و اگر ارز واردکنندکان تامین‬ ‫و مجوز نمایندگی ها نیز تمدید نشود اول مرداد شرایط سخت خواهد شد‪.‬‬ ‫میرعابدین��ی در پایان گفت‪ :‬اگر عرضه و تقاضا در بازار هر کاالیی به هم‬ ‫بریزد سبب گرانی ان کاال شده و بازار الستیک هم از قاعده مستثنا نیست‪.‬‬ ‫حدود یک ده��ه پیش‪ ،‬در‬ ‫یک��ی از س��ندهای راهبردی‬ ‫برای پیش��رفت صنعت قطعه‬ ‫چن��د راهکار در دس��تور کار‬ ‫ق��رار گرف��ت؛ نخس��ت اینکه‬ ‫تولید در مقیاس انجام ش��ود‬ ‫زی��را حض��ور س��ورس های‬ ‫ساسان قربانی‬ ‫گوناگ��ون باع��ث می ش��ود تا‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫صنعت خودرو کارامدی الزم‬ ‫را نداشته باشد‪ .‬دومین راهکار‬ ‫پیشنهاد شده ‪ ،‬بحث مش��ارکت و تجمیع قطعه سازان بود به‬ ‫این معنی که ش��رکت ها با یکدیگر مش��ارکت داشته باشند‬ ‫و در قال��ب س��رمایه گذاری مش��ترک داخلی(جوینت ونچر)‬ ‫ب��ا یکدیگ��ر هم��کاری ک��رده و ت��وان خ��ود را افزای��ش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫دیگر این است که ضمن انکه سورس ها باید محدود باشند‬ ‫و تجمی��ع اتفاق بیفتد تولید اقتصادی نیز انجام ش��ود‪ .‬این‬ ‫مس��ئله به این مفهوم بود که قطعه س��ازی کش��ور باید این‬ ‫توان را داشته باشد که بتواند بازار داخل و خارج را همزمان‬ ‫پوش��ش دهد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬قطعه س��ازان می توانستند در‬ ‫شکل کالن صادرات انجام دهند‪.‬‬ ‫از جمله موضوع های مطرح ش��ده در این س��ند راهبردی‬ ‫پرداخت��ن ب��ه فناوری ه��ای جدی��د و نی��ز روزام��د کردن‬ ‫ماش��ین االت و تجهی��زات واحده��ای تولی��دی ب��ود ک��ه‬ ‫ب��ه س��رمایه گذاری نیاز داش��ت زی��را صنعت قطع��ه بدون‬ ‫س��رمایه گذاری نمی تواند متحول ش��ود‪ .‬این موارد در کنار‬ ‫یکدیگ��ر می توان��د ضربه های��ی را که احتم��ال دارد صنعت‬ ‫قطع��ه کش��ور را در حرکت دگرگون کنن��ده صنعت خودرو‬ ‫اسیب رسان کند تا حدودی کاهش دهد‪.‬‬ ‫این س��ند اجرایی نشده است به دالیل بسیاری که بارها از‬ ‫زبان کارشناسان مختلف خودرویی عنوان شده است؛ تجمیع‬ ‫و ادغ��ام در صنعت قطعه انجام نش��د‪ ،‬ب��ا وجود هزینه های‬ ‫س��ربار و کمبود نقدینگی ماش��ین االت و تجهیزات نوسازی‬ ‫نش��د و چالش های دیگر باعث شد تا امروز اتفاق خاصی در‬ ‫این زمینه رخ ندهد‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعلی برای توانمند کردن صنعت قطعه کشور‬ ‫باید این برنامه های راهبردی به مرحله اجرا در ایند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مشکالت تامین ارز‬ ‫مانع ثبت سفارش خودرو‬ ‫رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت ‪ :‬در ش��رایط جنگ اقتصادی نمی ت��وان ارز را به واردات‬ ‫خ��ودرو ‪ ،‬تلفن همراه و لوازم ارایش اختصاص داد‪ .‬ارز باید به‬ ‫واردات کاالهای اساسی تخصیص داده شود‪.‬‬ ‫ت درباره دس��تور‬ ‫عزی��ز اکبریان در گفت وگ��و با خانه مل ‬ ‫وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت برای بس��ته شدن سایت ثبت‬ ‫س��فارش خودرو در روزهای گذش��ته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت در‬ ‫زمینه ارز مش��کالتی دارد ب��ه همین دلیل اع�لام کرده که‬ ‫نمی تواند اجازه ثبت س��فارش خودرو را صادر کند ‪ ،‬دالر باید‬ ‫ب��ه نیازهای عموم��ی مردم تعلق پیدا کند ن��ه به افرادی که‬ ‫خودروهای گران قیمت سوار می شوند‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه ممنوعیت ثبت س��فارش خودرو به طور قطع بر‬ ‫بازار خودرو تاثیرگذار است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت به طور رسمی اعالم‬ ‫ک��رده که مش��کل تامین ارز دارد و نمی توان��د ارز در اختیار‬ ‫واردکنندگان خودرو قرار دهد‪ .‬در چنین ش��رایطی که دولت‬ ‫مش��کل تامی��ن ارز دارد ایا باید ثبت س��فارش خودرو ادامه‬ ‫داشته باشد؟‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی همچنین افزود‪:‬‬ ‫مطلوب نیست واردکننده خودرو را با ارز ‪ 4200‬تومانی وارد‬ ‫کن��د اما ب��ا ارز ‪ ۸‬هزار تومانی محص��ول را در بازار به فروش‬ ‫برس��اند‪ .‬اکبریان در پایان با تاکید بر اینکه ارز موجود دولت‬ ‫باید ب��رای تامین نیازهای مردم مانند غ��ذا ‪ ،‬دارو و کاالهای‬ ‫اساس��ی اختصاص پیدا کند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد ‪ :‬در ش��رایط‬ ‫جنگ اقتصادی نمی توان ارز را به واردات خودرو‪ ،‬تلفن همراه‬ ‫و لوازم ارایش اختصاص داد‪.‬‬ ‫ممنوعیت باید موقتی باشد‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫درباره ممنوعیت واردات خودرو گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی به‬ ‫دلیل حمایت از تولید داخل و خودروسازان و همچنین برای‬ ‫جلوگیری از خروج ارز از کش��ور واردات خودرو ممنوع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��عید باستانی در گفت وگو با خبرخودرو افزود ‪ :‬از انجا که‬ ‫شرایط ارز در کشور نابسامان است و با توجه به اینکه واردات‬ ‫خ��ودرو ‪ ۱/۷‬میلی��ارد دالر ارزب��ری دارد‪ ،‬ممنوعیت واردات‬ ‫خ��ودرو به صورت موقت قابل قبول اس��ت اما به صورت دائم‬ ‫این امر امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی درباره تاثیر‬ ‫ممنوعی��ت واردات خ��ودرو ب��ر افزای��ش ن��رخ خودروهای‬ ‫داخلی اظه��ار کرد‪ :‬نرخ خودروهای داخل��ی افزایش یافته و‬ ‫درحال حاضر قیمت ها به ثبات نیز رسیده است‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬ممنوعی��ت واردات‪ ،‬تاثیری بر نرخ خودروهای‬ ‫داخلی نخواهد داشت‪ .‬باستانی درباره اینکه ممنوعیت واردات‬ ‫تا چه زمانی ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬گفت ‪ :‬امیدواریم این طرح‬ ‫موقت باش��د و هنوز برنامه زمانی مش��خصی برای این طرح‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 420‬پیاپی ‪2393‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 6‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 27‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫رابطه مستقیم نرخ تولید‬ ‫با مصرف انرژی‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن موضوع های��ی‬ ‫ک��ه در زمینه صنای��ع مختلف مطرح‬ ‫می ش��ود نوع و میزان انرژی مصرفی‬ ‫در انهاس��ت‪ .‬از انج��ا که پیوس��ته بر‬ ‫ض��رورت مدیری��ت بهین��ه مص��رف‬ ‫انرژی در تمامی ابعاد تاکید می ش��ود‬ ‫ل��زوم مدیریت مصرف انرژی از جانب‬ ‫سیدمسعود عظیمی‬ ‫واحده��ای صنعتی نیز بیش��تر لمس‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬باره��ا گفته ش��ده که‬ ‫شهرک های صنعتی یزد‬ ‫مصرف ان��رژی صنای��ع داخلی بیش‬ ‫از میانگی��ن جهانی اس��ت؛ هرچند به‬ ‫لحاظ نوع صنعت ‪ ،‬میزان و فرایند تولید ‪ ،‬اس��تفاده از انرژی گاز‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫ اب و سوخت متفاوت است اما زمانی که از بهینه سازی مصرف انرژی‬ ‫س��خن به میان می اید می توان واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ را‬ ‫در یک چارچوب بررس��ی کرد در حالی که اصول کلی مدیریت بهینه‬ ‫مص��رف در واحده��ای صنعتی چارچوبی دارد که باید رعایت ش��ود‪.‬‬ ‫تعرفه ها و نرخ انرژی از عوامل مهم مصرف بهینه انرژی است‪ .‬اما نوع‬ ‫فناوری مورد اس��تفاده در شرکت های تولیدکننده برای صرفه جویی‬ ‫در می��زان مصرف ان��رژی اهمیت زیادی دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬راهکارهایی با‬ ‫هدف افزایش بهره وری در قالب پیشنهاد در برنامه ششم توسعه برای‬ ‫‪ ۵‬سال درنظر گرفته شده و نقشه راهی در برنامه ششم در بخش های‬ ‫مختلفی چون بهره وری انرژی در صنایع داخل کشور‪ ،‬پاالیشگاه ها و‪...‬‬ ‫مطرح شده است‪ .‬شرکت شهرک های صنعتی نیز باید برای ساماندهی‬ ‫و رصد وضعیت مصرف انرژی واحدهای مستقر در داخل شهرک اقدام‬ ‫الزم را انجام دهد و به تدوین برنامه ریزی های الزم درباره بهینه سازی‬ ‫مصرف انرژی ان اهتمام ورزد‪ ،‬ضمن انکه استقرار واحدهای مدیریت‬ ‫انرژی در ش��هرک های صنعتی از س��ال ‪ ۹۲‬در دستور کار قرار گرفته‬ ‫است زیرا کاهش هزینه های تولید در شهرک های صنعتی مورد توجه‬ ‫مسئوالن است و در بسته تشویقی شهرک های صنعتی نیز دسترسی‬ ‫به منابع انرژی با نرخ کمتر ‪ ،‬مهم ترین ویژگی ش��ناخته شده است اما‬ ‫در نظر داش��ته باش��ید که انرژی یکی از ارکان اصلی تولید است ما نیز‬ ‫به دنبال ان هستیم تا با اجرای روش های درنظر گرفته شده ‪ ،‬مدیریت‬ ‫مصرف انرژی و جلوگیری از اتالف انرژی انجام شود زیرا هر گونه تغییر‬ ‫در هزینه های مصرف انرژی به صورت مستقیم بر نرخ تمام شده تولید‬ ‫اثرگذار اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬مدیریت مصرف انرژی و ارتقای بهره وری‬ ‫ارتباط مستقیم با بهره گیری از فناوری های روز و نوسازی ماشین االت‬ ‫م��ورد اس��تفاده صنعتگران دارد اما به طور قط��ع دولت تعیین کننده‬ ‫نرخ انرژی اس��ت و اگر قیمت های فعلی افزایش یابد بر هزینه تامین‬ ‫مواد اولیه نیز اثرگذار خواهد بود و در نهایت نرخ تمام ش��ده تولید را‬ ‫افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری «تور صنعتی تعالی قضات»‬ ‫در شهرک صنعتی لیا‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان قزوین گفت‪:‬‬ ‫به مناس��بت هفته قوه قضاییه در راس��تای حمایت دستگاه قضایی‬ ‫از س��رمایه گذاران در جه��ت رونق دادن به بخ��ش تولیدی و ایجاد‬ ‫اش��تغال پایدار تور صنعتی قضات در شهرک صنعتی لیا برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از استان قزوین‪ ،‬حمید رضا‬ ‫خانپور در حاش��یه برگزاری تور صنعتی تعالی قضات در جمع بیش‬ ‫‪ ۲0‬نفر از قضات و مدیران دس��تگاه های قضایی استان قزوین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به مناس��بت هفته گرامیداش��ت قوه قضاییه و ب��ا هدف ایجاد‬ ‫تعامل بیش��تر ح��وزه صنعت و اش��نایی قضات محاک��م قضایی با‬ ‫مش��کالت پیش روی صنعت و تولید کنندگان ش��هرک صنعتی لیا‬ ‫این تور صنعتی برگزار ش��د‪ .‬خانپور گفت‪ :‬حضور مس��ئوالن قضایی‬ ‫در ش��هرک های صنعتی و در کنار واحدهای تولیدی نش��ان دهنده‬ ‫نگاه مثبت دادس��تان قزوین و محاکم قضایی شهرستان ها است‪ .‬در‬ ‫این بازدید یک روزه حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی‪ ،‬دادستان‬ ‫قزوین گفت‪ :‬مش��کل برخی از واحدهای تولیدی یاد ش��ده در زمینه‬ ‫حقوق ه��ای معوق‪ ،‬مالیات و تامین اجتماعی ب��وده و تعدادی نیز با‬ ‫وضعیت بحرانی روبه رو هس��تند‪ .‬صادقی نیارکی ادامه داد‪ :‬در قزوین‬ ‫ع��زم و اراده جدی ب��رای برطرف کردن مش��کل واحدهای تولیدی‬ ‫شکل گرفته اما همه دس��تگاه ها ضمن پرهیز از نگاه های سطحی و‬ ‫جزیره ای باید برای حل مشکالت انها اقدام کنند‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از الزام صنایع به کنترل مصرف برق در واحدهای صنعتی نشان داد‬ ‫راهکارهای صرفه جویی برق در شهرک های صنعتی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مصرف انرژی در ش��هرک های صنعت��ی با تغییرات‬ ‫فصلی ارتباط مس��تقیم دارد‪ .‬در زمس��تان صنعتگران‬ ‫ملزم به رعایت مصرف گاز هس��تند و اغاز روزهای بلند‬ ‫تابس��تان نیز بهانه ای برای کنترل مصرف برق از سوی‬ ‫صنعتگران است‪ .‬این بار تفاهمنامه همکاری واحدهای‬ ‫صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی با شرکت توزیع‬ ‫برق برای کنترل اوج مصرف برق به استان ها ابالغ شد‬ ‫ت��ا واحدهای صنعتی در زمینه برق صرفه جویی کنند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند که فرسودگی ماشین االت مورد‬ ‫اس��تفاده در صنایع کوچک و متوسط مهم ترین عامل‬ ‫مصرف باالی برق است اما برخی دیگر بر این باورند که‬ ‫انرژی ارزان در شهرک های صنعتی توزیع شده است و‬ ‫نظارتی بر نحوه مصرف صنایع مس��تقر در شهرک های‬ ‫صنعتی نمی ش��ود‪ .‬تاکید بر اس��تفاده بهینه در مصرف‬ ‫برق درحالی است که روز گذشته وزیر نیرو در گفت وگو‬ ‫ب��ا ایلنا گف��ت‪ :‬باید رفتار مصرفی اصالح ش��ود و برای‬ ‫مش��تریان پرمصرف در بخش های دولتی و غیردولتی‬ ‫تعرفه دیگری مصوب خواهد شد‪.‬‬ ‫جلوگیری از هرگونه خاموش��ی ناخواس��ته در شبکه‬ ‫سراس��ری برق و تداوم پایدار ب رق رسانی به مشترکان‪ ،‬‬ ‫کنت��رل و کاهش اوج ش��بکه سراس��ری ب��رق‪ ،‬ایجاد‬ ‫ذخیره تولید مناسب در هنگام پیک شبکه برق کشور‪،‬‬ ‫جلوگی��ری از توس��عه غیرفنی و غیراقتصادی ش��بکه‬ ‫سراس��ری برق از مهم ترین اه��داف تفاهمنامه نام برده‬ ‫است‪.‬‬ ‫زم��ان اوج مصرف برق در طول تابس��تان از س��اعت‬ ‫‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۳‬هر روز در نظر گرفته شده است‬ ‫که صنعتگران در صورت همکاری با ش��رکت توانیر در‬ ‫مصرف بهینه برق‪ ،‬از تخفیف در پرداخت هزینه مصرف‬ ‫برق برخوردار خواند شد‪.‬‬ ‫برخ��ی مس��ئوالن نیز در بی��ان ظرفیت های کاهش‬ ‫مص��رف برق در ش��هرک های صنعتی به فضای بام ‪۴۱‬‬ ‫هزار واحد تولیدی مس��تقر در مجموعه ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اش��اره کرده ان��د و این فضا را مناس��ب ترین‬ ‫محل برای نصب پنل های خورش��یدی عنوان می کنند‬ ‫که می تواند راهکار مناس��بی برای کاهش مصرف برق‬ ‫در واحدهای صنعتی باش��د‪ ،‬ضمن انکه نرخ تمام شده‬ ‫تولی��د را کاهش داده و این ام��کان نیز وجود دارد تا از‬ ‫محل فروش برق حاصل ش��ده برای واحد صنعتی نیز‬ ‫درامدزایی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برق ‪ ،‬رکورددار هدر رفت‬ ‫نوس��ازی ماش��ین االت و تجهیزات صنایع مهم ترین‬ ‫عام��ل کاهش هزینه تمام ش��ده تولید از س��وی برخی‬ ‫کارشناسان مطرح شده است‪ .‬انها معتقدند ماشین االت‬ ‫و تجهیزات مورد استفاده در صنایع فرسوده و مستهلک‬ ‫است که این امر دلیل افزایش مصرف انرژی است‪.‬‬ ‫سیدمصطفی موسوی ‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان مازن��دران در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنعت» اظهار کرد ‪ :‬درحال حاضر بیش��ترین هدررفت‬ ‫انرژی در واحدهای صنعتی در زمینه برق است که این‬ ‫موضوع نیز ناشی از استهالک ماشین االت و تجهیزات‬ ‫خطوط تولید است‪.‬‬ ‫موس��وی تاکید ک��رد ‪ :‬تا کنون طرح ه��ا و برنامه های‬ ‫مختلف��ی ب��رای نوس��ازی ماش��ین االت و ابزاره��ای‬ ‫مستهلک مورد اس��تفاده در واحدهای صنعتی مستقر‬ ‫در شهرک ها به منظور کاهش مصرف انرژی ارائه شده‬ ‫اما تاکنون اجرا نش��ده اس��ت زیرا اجرای ان به تامین‬ ‫مناب��ع مال��ی نیاز دارد و این بخش از صنایع در موضوع‬ ‫نقدینگی وابس��ته به منابع بانکی هس��تند که نرخ سود‬ ‫امیر طیبی نژاد‬ ‫حمیدرضا صالحی‬ ‫سیدمصطفی موسوی‬ ‫این امکان وجود دارد که‬ ‫سقف سوله های واحدهای‬ ‫صنعتی با سلول های‬ ‫خورشیدی پوشیده و‬ ‫برق مورد نیاز واحدهای‬ ‫تولیدی از این راه تامین‬ ‫شود‪ .‬بدیهی است که‬ ‫میزان برق مورد نیاز‬ ‫صنایع در داخل واحدها‬ ‫استفاده و مازاد ان‬ ‫به شبکه برق فروخته‬ ‫می شود‬ ‫مدیریت مصرف انرژی‬ ‫صنایع از زمان هدفمندی‬ ‫یارانه ها اغاز شد زیرا‬ ‫مصرف انرژی در صنایع‬ ‫داخلی نسبت‬ ‫به متوسط جهانی انرژی‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫دلیل ان هم به ارزانی‬ ‫انرژی برمی گردد که باعث‬ ‫شده به مصرف‬ ‫بهینه انرژی توجه کمتری‬ ‫شود‬ ‫درحال حاضر بیشترین‬ ‫هدررفت انرژی در‬ ‫واحدهای صنعتی در زمینه‬ ‫برق است‪ .‬برنامه های‬ ‫مختلفی برای نوسازی‬ ‫ماشین االت و ابزارهای‬ ‫مستهلک مورد استفاده در‬ ‫واحدهای صنعتی مستقر‬ ‫در شهرک ها به منظور‬ ‫کاهش مصرف انرژی ارائه‬ ‫شده اما تاکنون اجرا نشده‬ ‫است‬ ‫تس��هیالت بانکی در شرایط فعلی توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫مازندران با اش��اره به اینکه میزان و نوع مصرف انرژی‬ ‫با نوع فعالیت واحدهای صنعتی مس��تقر در شهرک ها‬ ‫رابط��ه مس��تقیم دارد‪ ،‬تاکید کرد ‪ :‬نوس��ازی تجهیزات‬ ‫می تواند گامی در جهت مدیریت بهینه س��ازی مصرف‬ ‫برق در کشور تلقی شود‪.‬‬ ‫به گفته موس��وی ‪ ،‬نمی توان می��زان دقیقی از انرژی‬ ‫استفاده شده در یک شهرک را تعیین کرد‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت یک واحد فوالدی در شهرک ‪ ۱۵‬مگاوات‬ ‫ب��رق مص��رف کن��د در حالی که ‪ ۳۰‬واح��د صنعتی ‪۸‬‬ ‫مگاوات برق مصرف کنند‪.‬‬ ‫دلیل ان هم به ارزانی انرژی برمی گردد که باعث شده به‬ ‫مصرف بهینه انرژی توجه کمتری شود‪ .‬صالحی تاکید‬ ‫کرد ‪ :‬تا زمانی که انرژی ارزان اس��ت واحدهای صنعتی‬ ‫لزومی نمی بینند که مصرف بهینه داشته باشند‪ .‬از این‬ ‫ رو ‪ ،‬الزم است مشوق ها و محدودیت هایی لحاظ و به این‬ ‫موضوع به صورت رقابتی نگاه شود‪ .‬وی معتقد است که‬ ‫تعیین محدودیت هایی همچون اختصاص ندادن یارانه‬ ‫انرژی یا اعمال جریمه برای واحدهای صنعتی و لحاظ‬ ‫بس��ته های تشویقی می تواند بر مدیریت مصرف انرژی‬ ‫موثر باش��د چراکه موجب می ش��ود هم نرخ تمام شده‬ ‫محصوالت واحدهای صنعتی کمتر ش��ود و هم س��بب‬ ‫ذخیره س��ازی بخش��ی از انرژی خواهد شد تا دولت ان‬ ‫میزان انرژی اضافی را در مسیر صادرات قرار دهد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬برخی از کارشناسان معتقدند که انگیزه ای‬ ‫برای کاهش مصرف انرژی بین صنعتگران وجود ندارد‬ ‫و دولت باید با در نظر گرفتن ابزارهای تش��ویقی برای‬ ‫ایجاد رقابت در صرفه جویی انرژی اقدام کند‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا صالحی‪ ،‬نایب رییس کمیس��یون انرژی‬ ‫ات��اق بازرگانی ای��ران و دبیرکل فدراس��یون صادرات‬ ‫انرژی و صنایع وابس��ته ایران به «گس��ترش صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬مدیریت مصرف انرژی صنایع از زمان هدفمندی‬ ‫یارانه ه��ا اغ��از ش��د زی��را مص��رف ان��رژی در صنایع‬ ‫داخلی نس��بت به متوس��ط جهانی انرژی بیشتر است‪.‬‬ ‫تّهای‬ ‫این در حالی است که عده ای معتقدند باید سوخ ‬ ‫پاک جایگزین مصرف انرژی های س��نتی ش��ود‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬از انرژی خورش��یدی به جای برق استفاده کرد‪.‬‬ ‫امیر طیبی نژاد‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قم در این زمینه به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫این امکان وجود دارد که س��قف س��وله های واحدهای‬ ‫صنعتی با س��لول های خورشیدی پوشیده و برق مورد‬ ‫نی��از واحدهای تولیدی از این راه تامین ش��ود‪ .‬بدیهی‬ ‫است که میزان برق مورد نیاز صنایع در داخل واحدها‬ ‫استفاده و مازاد ان به شبکه برق فروخته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت در مصرف بهینه‬ ‫‹ ‹پنل خورشیدی جایگزین کابل برق‬ ‫طیبی ن��ژاد ادام��ه داد ‪ :‬واحده��ای تولی��دی ی��ا‬ ‫سرمایه گذاران می توانند با استفاده از فضای واحدهای‬ ‫صنعتی یا زمین های ش��هرک‪ ،‬برای سرمایه گذاری در‬ ‫این بخش و تولید برق و فروش تضمینی ‪ ۲۰‬س��اله به‬ ‫وزارت نیرو اقدام کنند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان قم گفت ‪ :‬سرمایه گذاری در زمینه منابع‬ ‫تجدیدپذی��ر می تواند میزان هزینه تمام ش��ده تولید را‬ ‫کاهش دهد‪ .‬در این زمینه شرکت های متقاضی هستند‬ ‫که از طریق وزارت نیرو و در ارتباط با واحدهای صنعتی‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪ .‬طیبی نژاد اضافه کرد‪ :‬بسیاری از‬ ‫واحدهای صنعتی دانش بنیان امکان استفاده از ذخایر‬ ‫خورش��یدی را دارن��د‪ ،‬به ویژه اینک��ه در محور اهداف‬ ‫توس��عه ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬ساله خود خواهند توانست هزینه های‬ ‫ان��رژی خود را هدف گ��ذاری کنند و خود را با نیاز بازار‬ ‫تطبیق دهند‪ .‬از این رو‪ ،‬این واحدهای صنعتی ظرفیت‬ ‫استفاده از منابع تجدیدپذیر را دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان قم‬ ‫درباره صرفه اقتصادی اس��تفاده از انرژی خورش��یدی‬ ‫ب��رای واحدهای صنعتی گفت ‪ :‬زمانی که موضوع حفظ‬ ‫محیط زیس��ت و کاهش االینده ه��ای محیطی مطرح‬ ‫می ش��ود ن��اگاه اهمیت صرفه اقتصادی نیز بیش��تر به‬ ‫چش��م می اید‪ .‬نصب و نگهداری سلول های خورشیدی‬ ‫فضای بیش��تری نس��بت به توربین های بادی اش��غال‬ ‫می کن��د‪ .‬به عالوه اینکه انرژی حاص��ل از توربین های‬ ‫بادی ارزان تر تمام می ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬در مقام مقایسه‬ ‫انرژی حاصل از منابع باد در رتبه نخس��ت نس��بت به‬ ‫انرژی خورشیدی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫برنامه ریزی ه��ای س��ازمانی برمبنای برنامه شش��م‬ ‫توس��عه این اس��ت که دس��ت کم ‪ ۵‬هزار مگاوات برق‬ ‫مصرفی کش��ور از مح��ل انرژی های تجدیدپذیر تامین‬ ‫ش��ود یعنی س��الی ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات که رقم قابل توجهی‬ ‫اس��ت‪ .‬این قاع��ده می تواند در ش��هرک های صنعتی‬ ‫اجرایی ش��ود و ش��امل حال صنایع نیز باش��د چرا که‬ ‫براس��اس شیوه نامه جدید تمامی اداره ها و سازمان های‬ ‫دولت��ی باید حداقل تا ‪ ۲۰‬درص��د برق خود را از محل‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه دولت یارانه نیز در نظر گرفته اس��ت‬ ‫ت��ا جای��ی که مازاد برق تولیدی حاصل از خورش��ید را‬ ‫می توان به ش��بکه برق فروخت‪ .‬این موارد انگیزه ای را‬ ‫برای س��رمایه گذاران ایجاد می کند تا در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی نس��بت ب��ه ایج��اد نیروگاه ه��ا ی��ا پنل های‬ ‫خورشیدی اقدام کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت‪ ،‬شیرینی و شکالت‪:‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪:‬‬ ‫صنعت شیرینی و شکالت حال و روز خوبی ندارد‬ ‫‪ ۱۹‬هزار طرح صنعتی در شهرک ها در حال اجراست‬ ‫دبیر انجمن صنفی صنایع بیس��کویت‪ ،‬شیرینی و شکالت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صنعت ش��یرینی و ش��کالت ح��ال و روز خوبی‬ ‫ندارد و در شرایط سختی به سر می برد که یکی از معضالت‬ ‫فعل��ی ما که بر اس��اس تصمیم های جدی��د دولت در بخش‬ ‫ارز و صادرات پیش امده اس��ت‪ ،‬صنع��ت را به حالت کامال‬ ‫توقف رس��انده اس��ت و به طور طبیعی اگ��ر ادامه پیدا کند‬ ‫دچار ضرر و زیان بس��یاری خواهیم ش��د‪ .‬جمشید مغازه ای‬ ‫با اش��اره به اهمیت صادرات در شرایط کنونی به فودنا گفت‪:‬‬ ‫صادرات از ان جهت دارای اهمیت است که اگر وضعیت بازار‬ ‫داخلی دچار بحران شود‪ ،‬از طریق صادرات تولید می تواند به‬ ‫توازن و تعادل برس��د و وقتی صادرات نی ز مشکل شود تمام‬ ‫ی خواهد ش��د‪ .‬به گفته‬ ‫پارامتره��ای تولید دچار بحران جد ‬ ‫وی‪ ،‬ضمن اینکه صنعت بیسکویت‪ ،‬شیرینی و شکالت حال‬ ‫و روز خوبی ندارد و با توجه به اینکه محصوالت این صنعت‬ ‫جزو کاالهای لوکس تلقی شده و مصرفی به شمار نمی ایند‬ ‫و در س��بد مردم جایی ندارن��د‪ ،‬تالش مان این بود تا بتوانیم‬ ‫ض��رر و زیان های پیش ام��ده را از راه صادرات جبران کنیم‪.‬‬ ‫مغازه ای در پاس��خ به اینکه ایا راهکاری در ش��رایط کنونی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه به سیاس��ت های ارزی دولت‬ ‫توانستیم افغانس��تان و عراق را که بخش زیادی از صادرات‬ ‫ایران به این دو کشور انجام می شود‪ ،‬از سایر کشورها مستثنا‬ ‫کنیم و نظر به اینکه بس��یاری از صادرات به این دو کش��ور‬ ‫به صورت ریالی اس��ت ش��رایطی پیش اوریم که قرار نباشد‬ ‫ارز به س��امانه در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬از س��وی بانک مرکزی‬ ‫باز گردد‪ .‬دولت اعالم ک��رده ‪ ۲0‬درصد صادرات غیرنفتی به‬ ‫ارزش ‪ ۹‬میلی��ارد دالر در اختی��ار بخش خصوصی اس��ت و‬ ‫از این میزان ‪ ۴۷‬درصد س��هم بازار عراق و افغانس��تان است‬ ‫که‪ -‬از سوی دولت برای برگشت ارز ‪ -‬ب ه صورت ازاد و ریالی‬ ‫اعمال می شو د زیرا بسیاری از معامالت صادراتی ما در عراق‬ ‫و افغانس��تان به صورت ریالی انجا م می ش��ود و دولت نیز در‬ ‫این زمینه این معامالت را از قواعد ارزی خارج کرده اس��ت‪.‬‬ ‫اما از ‪ ۹‬میلیارد دالر پیش گفته که به طور تقریبی ‪ ۵۳‬درصد‬ ‫دیگر ان در چارچوب معامالت ارزی است را پیشنهاد کردیم‬ ‫ک��ه با اعتماد به صاحبان صنایع و مذاکرات انها‪ ،‬بگذارید ارز‬ ‫وارد شده ب ه صورت توافقی بین خریدار و فروشنده اعالم شود‬ ‫یعن��ی تاجر‪ ،‬ارز حاصل از ای��ن تعامل ها را ب ه صورت توافقی‬ ‫بین مذاکرات خود اعالم کند و مورد قبول واقع ش��ود‪ ،‬زیرا‬ ‫ارزی که از س��وی فعاالن وارد کش��ور می ش��ود بیشتر از ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۲00‬تومان می ش��ود و ب��رای صنعت صرف نمی کند‬ ‫که با نرخ یادش��ده‪ ،‬ارز قیمت گذاری شود که تا کنون موفق‬ ‫به گرفتن این تاییدیه از سوی دولت نشد ها ی م ولی پیشنهاد‬ ‫مستثنا شدن صادرات به پاکستان‪ ،‬تاجیکستان و اذربایجان‬ ‫در کنار کش��ورهای افغانس��تان و عراق را نی��ز داریم چراکه‬ ‫حجم باالیی از محصوالت شیرینی و شکالت کشور که سهم‬ ‫عمده ای در صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی را به خود‬ ‫اختصاص داده اند به این کشورها صادر می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۱۹‬هزار طرح تولیدی در شهرک های صنعتی‬ ‫کشور در مراحل مختلف ساخت قرار دارند که‬ ‫از ای��ن تع��داد ‪ ۸‬هزار واحد ب��االی ‪ ۶0‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل‬ ‫از روابط عموم��ی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬ص��ادق نجفی در‬ ‫حاش��یه بازدید از ش��هرک صنعتی لیا افزود‪:‬‬ ‫براساس برنامه ریزی های انجام شده امسال باید‬ ‫ش��اهد بهره برداری از یک ه��زار و ‪ ۷00‬واحد‬ ‫تولیدی جدید در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫نجفی با بیان اینکه در سراس��ر کش��ور ‪۸۴‬‬ ‫ه��زار واحد تولی��دی دارای پروانه بهره برداری‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬از ای��ن تع��داد ‪ ۴۲‬هزار‬ ‫واحد تولیدی در ش��هرک های صنعتی مستقر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬امس��ال با راه اندازی کلینیک های‬ ‫تخصصی و عارضه سنجی از سوی کارشناسان‬ ‫متخصص‪ ،‬به واحدهای تعطیل و راکد مستقر‬ ‫در ش��هرک های صنعتی کش��ور برای فعالیت‬ ‫دوب��اره و بازگش��ت ب��ه چرخ��ه تولید کمک‬ ‫می کنیم‪ .‬نجفی به تعداد شهرک های صنعتی‬ ‫تقاضا مح��ور نیز اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬از ‪۹۶۷‬‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعتی کشور ‪ ۸00‬شهرک‬ ‫و ناحیه صنعت��ی در مرحله واگذاری زمین به‬ ‫سرمایه گذاران قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در شهرک های تقاضا محور‬ ‫صنعتی همچن��ان با تقاضای س��رمایه گذاری‬ ‫برای ساخت واحدهای تولیدی روبه رو هستیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از طریق مشوق هایی همچون بخشودگی‬ ‫طوالنی مدت مالیاتی و واگ��ذاری ارزان قیمت‬ ‫زمین در تالش برای جذب س��رمایه گذاران در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی کشور هستیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران با هدف حضور در ایین گشایش‬ ‫‪ ۲‬واحد و بازدید از زیر ساخت های چند شهرک‬ ‫صنعتی قزوین روز دوشنبه به این استان سفر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اس��تان قزوین دارای ‪ ۱۵‬شهرک‬ ‫و ناحیه صنعتی اس��ت که ‪ ۸۶۴‬واحد تولیدی‬ ‫در انها مستقر بوده و دارای پروانه بهره برداری‬ ‫هستند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!