روزنامه گسترش صنعت شماره 424 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 424

روزنامه گسترش صنعت شماره 424

روزنامه گسترش صنعت شماره 424

‫هم افزایی‬ ‫برای حمایت از‬ ‫تولید داخلی‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2397‬دوره جدید شماره ‪ 4 424‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫یک روز و هزار دغدغه‬ ‫ ‪ 11‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای امسال پیش بینی کرد‬ ‫تخصیص ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان تسهیالت به دانش بنیان ها‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بیس��ت و دومی��ن بزرگداش��ت روز‬ ‫ملی صنع��ت و معدن با حضور اس��حاق‬ ‫جهانگیری مع��اون اول رییس جمهوری‪ ،‬‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری وزی��ر صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت‪ ،‬منصور معظمی رییس‬ ‫هیات عامل س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ایران(ایدرو)‪ ،‬مهدی کرباس��یان‬ ‫ریی��س هیات عام��ل س��ازمان توس��عه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدن��ی‬ ‫ایران(ایمیدرو)‪ ،‬نی��ره پیروزبخت رییس‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد‪ ،‬غالمحس��ین‬ ‫ش��افعی ریی��س ات��اق ای��ران‪ ،‬س��ید‬ ‫عبدالوه��اب س��هل ابادی ریی��س خانه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ای��ران‪ ،‬عزیز‬ ‫اکبری��ان ریی��س کمیس��یون صنای��ع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی و جمعی‬ ‫از نماین��دگان و مدیران بخش خصوصی‬ ‫و دولت��ی روز گذش��ته در مح��ل مرکز‬ ‫همایش ه��ای بین الملل��ی جمه��وری‬ ‫اس�لامی ایران برگزار ش��د‪ .‬مسئوالن و‬ ‫فع��االن بخ��ش صنعت و مع��دن در این‬ ‫جش��ن به همفکری و همدلی برای رفع‬ ‫مش��کالت پی��ش روی صنای��ع و معادن‬ ‫کشور پرداختند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری از تصمیم‬ ‫دولت برای عرض��ه نفت در بورس داخلی‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬نخس��تین هدف امریکا‪،‬‬ ‫جلوگی��ری از فروش نفت ایران اس��ت که‬ ‫به این ش��یوه‪ ،‬بخش خصوص��ی می تواند‬ ‫نفت را از بورس به طور ش��فاف خریداری‬ ‫و صادر کند‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگی��ری روز گذش��ته در‬ ‫همای��ش روز مل��ی صنع��ت و معدن که با‬ ‫حضور صنعتگ��ران و معدنکاران و فعاالن‬ ‫بخش اقتصادی و مسئوالن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در س��الن اجالس س��ران‬ ‫برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬هدف امریکا نخست نفت‬ ‫اس��ت‪ .‬می خواهند نفت ایران فروش نرود‬ ‫که این غیرممکن است و این اقدام ها برای‬ ‫جنگ روانی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬کس��ی ک��ه کمترین‬ ‫شناخت بین المللی را داشته باشد می داند‬ ‫چنین کاری ش��دنی نیست به همین دلیل‬ ‫به سمت سعودی ها رفتند تا اگر نفت ایران‬ ‫کم شد‪ ،‬اتفاقی در بازار نفت انها نیفتد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمهوری تاکید کرد‪:‬‬ ‫هر کش��وری در این مب��ارزه به جای ایران‬ ‫بخواه��د بازار نف��ت را بگیرد‪ ،‬به ملت ایران‬ ‫و فض��ای بین الملل��ی خیانت کرده و روزی‬ ‫تق��اص ای��ن خیانت را پ��س خواهد داد‪ .‬ما‬ ‫کشورهای «دوس��ت» داریم که نفت خود‬ ‫را می فروش��یم و مذاکراتی را با انها ش��روع‬ ‫کردی��م‪ .‬جهانگیری اظه��ار کرد‪ :‬نفت خام‬ ‫ای��ران در بورس داخلی عرضه خواهد ش��د‬ ‫و بخش خصوصی می تواند به طور ش��فاف‬ ‫نف��ت بخ��رد و ص��ادر کند‪ .‬ت�لاش ما این‬ ‫خواهد ب��ود که برای کاه��ش فروش نفت‬ ‫ب��ه طور حتم کاری کنیم که ش��عار امریکا‬ ‫را به شکس��ت بکش��انیم و در دولت در این‬ ‫زمینه برنامه ریزی ش��ده است‪ .‬معاون اول‬ ‫رییس جمه��وری گف��ت‪ :‬ب��رای ص��ادرات‬ ‫غیرنفتی نیز مش��کل ایجاد خواهند کرد اما‬ ‫هدف گذاری های��ی ش��ده و در ان بخش‪ ،‬از‬ ‫صادرکنن��دگان و فع��االن اقتصادی انتظار‬ ‫داریم مانند سرباز خط مقدم تالش کنند تا‬ ‫صادرات شان نسبت به سال گذشته افزایش‬ ‫یابد‪ .‬باید برای پش��یمان کردن امریکایی ها‬ ‫هدف گذاری ملی کنیم‪.‬‬ ‫‪ 2‬و‪3‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫زیرساخت های‬ ‫اجرای طرح‬ ‫ترافیک اماده نبود‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت‬ ‫‪ 11‬تیر ‪ 18 1397‬شوال ‪ 2 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 424‬پیاپی ‪2397‬‬ ‫تو دومیـن همایش گرامیــ‬ ‫بـیسـ ‬ ‫نظرگاه‬ ‫یک روز و هـ‬ ‫هم افزایی برای حمایت‬ ‫از تولید داخلی‬ ‫منبع‪ :‬ایدرو نیوز‬ ‫امیر مهرزاد‪ :‬بیس�ت و دومین بزرگداش�ت روز‬ ‫ملی صنعت و معدن با حضور اسحاق جهانگیری‬ ‫معاون اول رییس جمهوری ‪ ،‬محمد شریعتمداری‬ ‫وزی�ر صنعت‪ ،‬معدن و تج�ارت‪ ،‬منصور معظمی‬ ‫ت عامل س�ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫رییس هیا ‬ ‫صنای�ع ایران(ایدرو)‪ ،‬مهدی کرباس�یان رییس‬ ‫هیات عامل سازمان توس�عه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدن�ی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬نیره پیروزبخت‬ ‫رییس س�ازمان ملی اس�تاندارد‪ ،‬غالمحس�ین‬ ‫ش�افعی رییس اتاق ای�ران‪ ،‬س�ید عبدالوهاب‬ ‫سهل ابادی رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬عزیز اکبریان رییس کمیس�یون صنایع‬ ‫و مع�ادن مجل�س ش�ورای اسلامی و جمع�ی‬ ‫از نماین�دگان و مدی�ران بخ�ش خصوص�ی و‬ ‫دولتی روز گذش�ته در مح�ل مرکز همایش های‬ ‫بین المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫مسئوالن و فعاالن بخش صنعت و معدن در این‬ ‫جشن به همفکری و همدلی برای رفع مشکالت‬ ‫پیش روی صنایع و معادن کشور پرداختند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دهم تیر امس��ال ب��ه عنوان‬ ‫روز مل��ی صنع��ت و معدن‪ ،‬در‬ ‫ی ک��ه موض��وع «حمایت‬ ‫حال ‬ ‫از تولی��د ایران��ی» ب��ه عنوان‬ ‫ش��عار سال ابالغی رهبر معظم‬ ‫انقالب محور هم��ه فعالیت ها‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ ،‬متفاوت تر‬ ‫منصور معظمی‬ ‫از گذش��ته در کان��ون توج��ه‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬انچ��ه در این میان‬ ‫به طور ج��دی باید مطمع نظر‬ ‫ق��رار گیرد‪ ،‬نیاز ض��روری بخش تولید و صنع��ت به هم افزایی‬ ‫فرابخش��ی در عرصه دانش های بین رشته ای است‪ .‬بدون تردید‬ ‫فرایند حمایت از تولید داخلی نقشه راه خاص خود را در عرصه‬ ‫تخصصی تولید‪ ،‬روزامدسازی صنعت‪ ،‬دانش فنی فناوری های‬ ‫ن��و و کیفیت افزایی محصول دنبال خواه��د کرد‪ .‬بهبود فضای‬ ‫کس��ب وکار و تدبیر خط مشی های کارشناسانه و حمایتگرانه از‬ ‫کارافرینان و ساده س��ازی مسیر سرمایه گذاری و تولید به عالوه‬ ‫پشتیبانی های مالی و‪ ...‬همه از ضرورت های حمایت از تولید و‬ ‫صنعت داخلی قلمداد می ش��ود که در حال انجام جدی اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬انچه باید دور از نظر نداش��ت‪ ،‬نیاز عرصه تولید به‬ ‫حمایت و هم گرایی عرصه های دیگر دانش های کاربردی است‪.‬‬ ‫ایجاد یک تصویر دلچس��ب س��الم و منطق��ی از تولید داخلی‬ ‫در ذه��ن مصرف کننده ایرانی‪ ،‬نیازمند به کار بس��تن ترکیبی‬ ‫مهندسی ش��ده‪ ،‬عالمانه و هوش��مندانه از دانش و مهارت های‬ ‫عل��م ارتباط��ات‪ ،‬تبلیغ��ات و مخاطب شناس��ی دقیق اس��ت‪.‬‬ ‫هم افزایی فرابخشی دانش محور در عرصه های اطالع رسانی در‬ ‫قالب ه��ای خالقانه و روزامد‪ ،‬مبتنی بر س��لیقه مخاطبان و در‬ ‫قالب پویش های مهندسی ش��ده در حوزه ارتباطات و تعامل با‬ ‫مصرف کنندگان نیاز جدی و اساسی بخش صنعت برای تحقق‬ ‫بهینه اس��تراتژی حمایت از کاالی داخلی اس��ت‪ .‬چنانچه تمام‬ ‫تالش ه��ای تخصصی در بخش صنعت به طور پیوس��ته جاری‬ ‫ش��ود و کاالی داخلی نیز با ویژگی های رقابتی تولید و به بازار‬ ‫عرضه ش��ود‪ ،‬اما نگاه و رفت��ار مصرف کننده را برای خرید کاال‬ ‫و مصرف محصول نهایی نتوانیم همس��و سازیم‪ ،‬بخش کلیدی‬ ‫زنجیره حمایت واقعی از تولید داخلی ناقص مانده است‪ .‬امروز‬ ‫بی��ش از هر زمان دیگری ضرورت تعامل و همکاری گس��ترده‬ ‫صاحب��ان دان��ش و تخصص در عرصه های ارتباطات‪ ،‬رس��انه و‬ ‫تبلیغ��ات با اصحاب صنعت و تولیدکنندگان داخلی احس��اس‬ ‫می ش��ود‪ .‬به طور قطع اهالی تولید بر ب ه کار بس��تن ایده های‬ ‫علمی و خالقانه مبتنی بر ظرافت های ارتباطی برای به دس��ت‬ ‫ اوردن سهم بیشتر بازار‪ ،‬واقف هستند و امروز باید متخصصان‬ ‫و صاحبان دانش کاربردی در عرصه اطالع رس��انی و ارتباطات‬ ‫دوش��ادوش بنگاه های تولیدکننده کاالی داخلی قرار گیرند تا‬ ‫نتیج��ه نهایی ک��ه حمایت واقعی و مس��تمر از کاالی مرغوب‬ ‫ایران��ی از طریق ایجاد نگاه مثبت مخاطبان و مصرف کنندگان‬ ‫و تغیی��ر رفتار مطلوب و بیش ازپیش مصرف کنندگان اس��ت‪،‬‬ ‫حاصل ش��ود‪ .‬ظرافت های بس��یار در مس��یر اقناعی و ارتباطی‬ ‫بی��ن تولیدکنن��ده کاالی ایرانی و مصرف کنن��ده نهایی لزوم‬ ‫طراحی ه��ای کوتاه م��دت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت اساس��ی را‬ ‫هوی��دا می کن��د‪ .‬این طراحی ه��ا باید بر پایه ش��یوه های نوین‬ ‫تعام��ل بین بخش��ی حوزه صنع��ت و ارتباطات ش��کل بگیرد‪.‬‬ ‫ذهنیت ه��ای مجرد و مج��زای این دو حوزه به صورت منفک و‬ ‫جزیره ای به یقین نخواهند توانست نسخه ای موفق را ب ه دست‬ ‫بدهن��د؛ بلک��ه انتقال تجربه ها و ش��ناخت دهی از عمق میدان‬ ‫اجرایی و بافت صنعت به متخصصان ارتباطی و ان گاه طراحی‬ ‫مدل های ارتباطی موثر از س��وی متخصصان رسانه و تبلیغات‬ ‫ب��رای ایجاد و تقویت نگاه و باور مثب��ت و حمایتگرانه از تولید‬ ‫داخل��ی راهکاری منطقی خواهد بود‪ .‬در این مس��یر صاحبان‬ ‫صنعت باید به این اقناع برسند که پرداخت هزینه های همکاری‬ ‫حرف��ه ای با اصحاب تبلیغات و رس��انه ها در مجموع بازخوران‬ ‫اساسی مانند ایجاد اعتبار برای نشان تجاری انها‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫تج��اری و تغیی��ر رفتار منتهی به خرید مصرف کننده را در یک‬ ‫برنام��ه معین در پی خواهد داش��ت‪ .‬انچ��ه این اقناع را حاصل‬ ‫می کن��د‪ ،‬خالقیت‪ ،‬نواوری و روزامدس��ازی فراتر از مدل های‬ ‫مرسوم کلیش��ه ای به عنوان یک ضرورت است‪ .‬باید کارگزاران‬ ‫و مراکز علمی‪-‬پژوهش��ی عرصه ارتباط��ات و تبلیغات خود را‬ ‫ب��ه ان تجهیز کنن��د و در طراحی پویش های خود برای کاالها‬ ‫و تولیدکنن��دگان داخلی به کار ببندن��د‪ .‬افزایش بیش ازپیش‬ ‫مس��ئولیت پذیری تولیدکنندگان و برجسته سازی نشانه های‬ ‫ملم��وس ان برای خریداران‪ ،‬تنوع و درعین حال ساده س��ازی‬ ‫مس��یرهای فروش‪ ،‬اعتمادافرینی بیش��تر در مصرف کنندگان‬ ‫تولیدات داخلی‪ ،‬از طریق گزاره های صادقانه و قابل اندازه گیری‬ ‫و بهره جویی از ش��یوه های غیرمس��تقیم و موث��ر اقناع و تبلیغ‬ ‫هوش��مندانه مبتنی ب��ر نظریه ه��ای علمی ح��وزه ارتباطات‪،‬‬ ‫برندینگ (برند س��ازی و اعتباربخشی به نشان های داخلی) و‪...‬‬ ‫می تواند وجوه غالب این هم افزایی فرابخشی دانش محور باشد‪.‬‬ ‫کوتاه سخن اینکه به عقیده نگارنده‪ ،‬در مسیر حمایت واقعی‬ ‫و پای��دار از تولی��د ملی و کاالی داخلی هم افزایی فرابخش��ی و‬ ‫دانش مح��ور‪ ،‬ارتباط منس��جم‪ ،‬س��امان یافته و پیوس��ته بین‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی ب��ا متخصص��ان ارتباطات‪ ،‬رس��انه و‬ ‫تبلیغ��ات برای طراحی های هوش��مندانه ای ک��ه در نهایت به‬ ‫ارتق��ای نگاه عمومی و تغیی��ر بیش ازپیش مثبت رفتار مردم و‬ ‫مصرف کنندگان به س��مت مصرف و حمای��ت از کاالی ایرانی‬ ‫منجر می ش��ود (مثال‪ :‬الگوی سلس��له مراتبی الویج اش��تاینر)‬ ‫می توان��د ضرورتی حیاتی و ف��وری در این برهه زمانی قلمداد‬ ‫شود که وظیفه حرفه ای هر دو جانب این تعامل اعم از نهاد های‬ ‫سیاس��ت گذار نخبگان دو حوزه‪ ،‬به ویژه بخش خصوصی فعال‬ ‫است تا هر چه سریع تر زمینه های بسیار بیشتر این همکاری را‬ ‫برای حمایت از تولید داخلی فراهم اورند‪.‬‬ ‫بخش خصوصی می تواند نفت را از بورس خریداری و صادر کند‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری از تصمیم دولت برای‬ ‫عرضه نفت در بورس داخلی خبر داد و گفت‪ :‬نخستین‬ ‫هدف امریکا‪ ،‬جلوگیری از فروش نفت ایران اس��ت که‬ ‫به این شیوه‪ ،‬بخش خصوصی می تواند نفت را از بورس‬ ‫به طور شفاف خریداری و صادر کند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» اس��حاق جهانگیری‬ ‫روز گذش��ته در همای��ش روز ملی صنعت و معدن که‬ ‫ب��ا حض��ور صنعتگ��ران و معدن��کاران و فعاالن بخش‬ ‫اقتصادی و مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در سالن اجالس سران برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬هدف امریکا‬ ‫نخس��ت نفت است‪ .‬می خواهند نفت ایران فروش نرود‬ ‫که این غیرممکن است و این اقدام ها برای جنگ روانی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬کسی که کمترین شناخت بین المللی‬ ‫را داش��ته باش��د می داند چنین کاری شدنی نیست به‬ ‫همین دلیل به سمت سعودی ها رفتند تا اگر نفت ایران‬ ‫کم شد‪ ،‬اتفاقی در بازار نفت انها نیفتد‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد‪ :‬هر کش��وری‬ ‫در این مبارزه به جای ایران بخواهد بازار نفت را بگیرد‪،‬‬ ‫به ملت ایران و فضای بین المللی خیانت کرده و روزی‬ ‫تق��اص ای��ن خیانت را پس خواهد داد‪ .‬ما کش��ورهای‬ ‫«دوس��ت» داری��م ک��ه نفت خ��ود را می فروش��یم و‬ ‫مذاکراتی را با انها شروع کردیم‪.‬‬ ‫جهانگی��ری اظه��ار کرد‪ :‬نفت خام ای��ران در بورس‬ ‫داخلی عرضه خواهد ش��د و بخش خصوصی می تواند‬ ‫ب��ه طور ش��فاف نفت بخرد و ص��ادر کند‪ .‬تالش ما این‬ ‫خواه��د بود که ب��رای کاهش فروش نفت به طور حتم‬ ‫کاری کنیم که شعار امریکا را به شکست بکشانیم و در‬ ‫دولت در این زمینه برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پشیمان کردن امریکا‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری گفت‪ :‬ب��رای صادرات‬ ‫غیرنفت��ی نی��ز مش��کل ایج��اد خواهن��د ک��رد ام��ا‬ ‫هدف گذاری هایی شده و در ان بخش‪ ،‬از صادرکنندگان‬ ‫و فعاالن اقتصادی انتظار داریم مانند سرباز خط مقدم‬ ‫تالش کنند تا صادرات ش��ان نس��بت به س��ال گذشته‬ ‫افزای��ش یابد‪ .‬باید برای پش��یمان ک��ردن امریکایی ها‬ ‫هدف گذاری ملی کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انها هدف گذاری کردند تا جابه جایی پول‬ ‫ما به راحتی ممکن نباش��د‪ .‬اگرچ��ه نظام بانکی ما در‬ ‫دنیا نتوانس��ته خدمات کافی دهد که از س��ال ‪ ۹۱‬این‬ ‫مش��کالت را ایجاد کردند و هنوز به طور کامل برطرف‬ ‫لو انتقال پول وجود‬ ‫نش��ده است و هزینه هایی برای نق ‬ ‫دارد ام��ا ب��ا راهکارهایی که اتخ��اذ خواهیم کرد ان را‬ ‫حل می کنیم‪.‬‬ ‫جهانگی��ری اضاف��ه کرد‪ :‬هدف گ��ذاری بعدی روی‬ ‫حمل ونقل است که در این زمینه نیز ایران با ‪۱۵‬کشور‬ ‫همس��ایه و کشورهای اس��یای میانه از طریق زمین و‬ ‫دریا متصل اس��ت و می توانیم خدمات مورد نیاز خود‬ ‫را بدهی��م و ش��رکت های خارجی نیز اع�لام امادگی‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری درباره سیاس��ت های‬ ‫ارزی کش��ور نیز گفت‪ :‬سیاست ارزی باید شفاف باشد‪.‬‬ ‫مهم ترین هدف این است که ارز حاصل از صادرات باید‬ ‫به چرخه اقتصادی باز گردد‪.‬‬ ‫جهانگی��ری از فع��االن اقتص��ادی و صاحب نظران و‬ ‫نخبگان خواس��ت در این زمینه نظر مش��ورتی خود را‬ ‫به دولت بدهند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در بخش واردات نی��ز مهم ترین موضوع‬ ‫ای��ن اس��ت که فردی که ارز می گی��رد‪ ،‬به ازای‬ ‫ان کاال وارد کش��ور کند‪ .‬اگر چه در گذشته‬ ‫اتفاق های��ی می افت��اد ک��ه درحال حاضر‬ ‫حوصل��ه بحث در ان زمینه نیس��ت البته‬ ‫واهمه ای برای گفتن ان ندارم‪ .‬در شرایطی‬ ‫که دش��من می خواهد در بازار و اقتصاد ما‬ ‫التهاب وارد کند‪ ،‬نمی توانیم نسبت به مدیریت‬ ‫نرخ ارز بی تفاوت باشیم و همچنین‪ ،‬نمی توانیم مبنای‬ ‫نرخ ارز را خرید و فروش در نقطه ای قرار دهیم‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری به نقش فعاالن اقتصادی‬ ‫در بخش صنعت و معدن برای دس��تیابی به توس��عه‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬دولت ه��م در این زمینه وظایفی‬ ‫دارد‪ .‬در دول��ت یازدهم مس��ئولیت اصلی ما تعامل با‬ ‫دنیا ب��ود تا بتوانیم فضای بین الملل��ی را برای فعاالن‬ ‫اقتصادی و پیشرفت و تشویق انها درست کنیم‪.‬‬ ‫جهانگی��ری اف��زود‪ :‬سیاس��ت های پول��ی‪ ،‬بانکی و‬ ‫اقتصادی دولت باید ثبات زا و ارامش افرین باش��د‪ .‬در‬ ‫ت�لاش بودیم که ثب��ات را در فضای فعالیت اقتصادی‬ ‫کشور حاکم کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صدای واحد در مدیریت کشور‬ ‫جهانگی��ری با بیان اینکه اگر فض��ای بین المللی بر‬ ‫مبن��ای تعامل باش��د‪ ،‬ثبات به فض��ای اقتصاد داخلی‬ ‫باز خواهد گشت‪ ،‬گفت‪ :‬دعواهای بی خود که فقط ذهن‬ ‫مردم را مش��غول می کند به ویژه دعوای بین مسئوالن‬ ‫را بای��د به هماهنگی تبدیل کنیم تا صدای واحدی در‬ ‫مدیریت کشور به گوش مردم و فعاالن اقتصادی برسد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در سیاس��ت خارجی به برجام‬ ‫رس��یدیم و ایران توانست در مذاکره نفسگیر ‪ ۱۸‬ماهه‬ ‫به توافق بین المللی برس��د و ثبات اقتصادی ب ه وجود‬ ‫اید و تورم کاهش یابد‪ ،‬گفت‪ :‬در این ش��رایط فعاالن‬ ‫اقتصادی احس��اس کردند فضا برای فعالیت مناس��ب‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری ادامه داد‪ :‬ممکن اس��ت‬ ‫گفته ش��ود این ش��رایط هنوز برای مردم خوب تعبیر‬ ‫نشده که حرف درستی است زیرا وقتی شوک درستی‬ ‫وارد می ش��ود‪ ،‬درام��د مردم کاه��ش می یابد و زمان‬ ‫طوالنی باید صرف شود تا به وضعیت قبل بازگردیم‪.‬‬ ‫جهانگیری با اش��اره به اینکه اتفاق جدیدی در این‬ ‫ش��رایط در فضای بین المللی به وج��ود امد‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫روی کارامدن رییس جمهوری کنونی امریکا‪ ،‬با فضای‬ ‫جدیدی روبه رو ش��دیم و اینک��ه قدرت های بزرگ که‬ ‫هم��واره در تالش بودند تا با گفت وگو مس��ائل چالش‬ ‫برانگی��ز حل ش��ود‪ ،‬وقت��ی از طرف همی��ن قدرت ها‬ ‫توافق های بین المللی زیر سوال برده می شود‪ ،‬کشورها‬ ‫را نگران می کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬رییس جمهوری امریکا از اغاز با این‬ ‫تواف��ق مخالفت می ک��رد و ان را بدترین توافق تاریخ‬ ‫امری��کا نامید در حالی که در مذاکرات تیم ایرانی ‪۲0‬‬ ‫نفر و تیم امریکایی ‪ ۱۵0‬نفر بودند‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫مگر می ش��ود گفت ایران توافق را علیه امریکا نوش��ته‬ ‫است؟‬ ‫مع��اون اول رییس جمهوری گف��ت‪ :‬جریانی مرکب‬ ‫از امری��کا‪ ،‬رژیم صهیونیس��تی و س��عودی ها به دنبال‬ ‫ای��ن بودن��د که فضای توس��عه ای که در ایران ش��کل‬ ‫گرفته اس��ت و ش��رکت های خارجی به ایران می ایند‬ ‫و سیاس��ت های روش��نی در اقتصاد ای��ران پیش بینی‬ ‫می شود را برهم زند‪.‬‬ ‫جهانگیری با اش��اره به بی سابقه بودن تعامل بخش‬ ‫خصوصی ب��ا دولت افزود‪ :‬رژیم صهیونیس��تی‪،‬‬ ‫س��عودی ها و امریکایی ه��ا ب��ه دنبال بر هم‬ ‫زدن این ش��رایط و فضای اقتصادی بودند‬ ‫و به همین منظور محدودیت هایی را علیه‬ ‫فعاالن اقتصادی به وجود اوردند‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬انها فکر می کنند‬ ‫کش��ور بزرگ��ی ک��ه ارامش منطقه ب��ه دلیل‬ ‫توانمن��دی ان اس��ت را می توانند بر هم بزنند‪ ،‬ش��ما‬ ‫فک��ر می کنید عددی بودی��د که االن بخواهید ارامش‬ ‫خلیج فارس را حفظ کنید؟‬ ‫‹ ‹محدودیت ارزی‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری اضاف��ه ک��رد‪:‬‬ ‫محدودیت ه��ای نخس��ت ای��ن جری��ان روی تامین‬ ‫اسکناس و ارز در داخل بود که کشور به دلیل استفاده‬ ‫نک��ردن از کارت های اعتباری در داخل نیاز زیادی به‬ ‫اسکناس برای مسافرت و ارز دانشجویی داشت‪.‬‬ ‫جهانگیری گفت‪ :‬طبیعی اس��ت وقتی محدودیت ها‬ ‫اعمال شد تقاضای داخل برای اسکناس و ارز با فضای‬ ‫دیگ��ری روبه رو ش��د و عده ای در ای��ن فضا به بازار ارز‬ ‫مراجع��ه کردن��د که ارز بخرن��د و در خانه نگه دارند و‬ ‫حجم ان هم مشخص نیست؛ همین عاملی برای تغییر‬ ‫نرخ ارز شد‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬در ماه های مهر‪ ،‬اب��ان و اذر نفت‬ ‫کش��ور به فروش رسید و سال گذشته درامد حاصل از‬ ‫فروش نفت ‪ ۵0‬میلیارد دالر و درامد حاصل از صادرات‬ ‫غیر نفتی ‪ ۴۵‬میلیارد دالر بود‪ .‬از این رو‪ ،‬بی تعادلی در‬ ‫عرضه وتقاضا ی ارز در کشور نداشتیم اما تالطم نرخ را‬ ‫در بازار ارز مشاهده می کردیم‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری گف��ت‪ :‬البت��ه هم��ه‬ ‫موضوع ها را نباید به تحریم ها ربط داد‪ .‬اقتصاد ایران از‬ ‫دولتی بودن و وابستگی به نفت رنج می برد و از طرفی‪،‬‬ ‫حضور بخش خصوصی در ان کمرنگ است‪.‬‬ ‫‹ ‹اتاق باروت‬ ‫جهانگیری افزود‪ :‬در کنار این موضوع ها مش��کالت‬ ‫نظ��ام بانکی و افزایش نقدینگی را هم باید مورد توجه‬ ‫قرار داد و همه این مش��کالت مانند اتاق باروتی اس��ت‬ ‫که نیازمند یک جرقه است و این جرقه می تواند تالطم‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا به عنوان ای��ران و ایرانی و دولت‬ ‫ایران می توانیم مش��کالتی را که برای اقتصاد کش��ور‬ ‫طراح��ی ش��ده‪ ،‬به زمین بزنی��م و از ان عبور کنیم اما‬ ‫شروطی دارد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری تصریح کرد‪ :‬ش��رط‬ ‫نخس��ت ان‪ ،‬داش��تن روحیه اس��ت‪ .‬همان طور که در‬ ‫دوران جن��گ واحدهای صنعتی خ��ود را اداره کردیم‬ ‫ام��روز ه��م باید نیازه��ای خود را تامی��ن کنیم‪ .‬نباید‬ ‫در برابر کس��ی ک��ه به ملت بزرگ ای��ران بی احترامی‬ ‫ک��رده و ح��رف زور می زند و به معاه��دات بین المللی‬ ‫اعتن��ا نمی کن��د کوت��اه بیایی��م‪ .‬باید او را پش��یمان‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر امریکا احس��اس می کند که می تواند‬ ‫پ��ای میز مذاکره بنش��یند و توافق کند و بعد از تغییر‬ ‫دولت با بی اعتنایی نس��بت به ان پشت پا بزند‪ ،‬دلیلی‬ ‫ن��دارد بار دیگر پای میز مذاکره بنش��ینیم‪ .‬باید کاری‬ ‫کنی��م در دنیا ثبت ش��ود که ملت ای��ران امریکایی ها‬ ‫را پش��یمان کردند‪ .‬معاون اول رییس جمهوری اضافه‬ ‫کرد‪ :‬راهبرد نخست برای این منظور در داخل تعریف‬ ‫می ش��ود و نیازمند انسجام و وحدت در قوای سه گانه‪،‬‬ ‫هم��ه جریان ه��ای سیاس��ی و اح��زاب و گروه های��ی‬ ‫عالقه مند به ایران هس��تیم‪ .‬باید در این مقطع تاریخی‬ ‫متحد باشیم و اختالف ها را کنار بگذاریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬راهبرد دوم این اس��ت که سیاس��ت‬ ‫خارجی ما مانند گذش��ته تعامل با کس��انی اس��ت که‬ ‫اهل گفت وگو باش��ند ؛ ما می توانستیم زمانی که امریکا‬ ‫از برجام خارج ش��د‪ ،‬خارج شویم اما روسای جمهوری‬ ‫فرانسه‪ ،‬روسیه و چین از ما خواستند در برجام بمانیم‪.‬‬ ‫م��ا به انها اعالم کردیم ک��ه مذاکره می کنیم و فرصت‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری خاطرنش��ان کرد‪ :‬تا این‬ ‫لحظه همان شورای امنیت سازمان ملل که در اختیار‬ ‫امری��کا ق��رار دارد هر زمان موضوع ایران مطرح ش��ده‬ ‫اس��ت هر ‪ ۱۴‬عض��و علیه امریکا و خارج ش��دن ان از‬ ‫برجام صحبت کرده اند‪.‬‬ ‫جهانگی��ری اف��زود‪ :‬امریکایی ه��ا ام��روز در فضای‬ ‫بین المللی احساس بازندگی می کنند و به غیر از رژیم‬ ‫صهیونیس��تی و س��عودی ها هیچ ک��س از انها حمایت‬ ‫نکرد‪ .‬ما قرار نیس��ت این فضای بین المللی را از دس��ت‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دلخوری ها را کنار بگذارید‬ ‫جهانگیری خطاب به صنعتگران گفت‪ :‬از شما فعاالن‬ ‫می خواهم در زمینه تامین نیازهای اصلی کشور و مواد‬ ‫اولی��ه کارخانجات کمک کنید و در ش��رایط س��خت‪،‬‬ ‫دلخوری ه��ا را کنار بگذاریم تا از این ش��رایط با کمک‬ ‫هم عبور کنیم‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری با اشاره به محدودیت هایی‬ ‫که در بخش خارجی ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نهادها‬ ‫بای��د به هر میزان ک��ه می توانند محدودیت های پیش‬ ‫روی بخش صنعت و معدن را بردارند‪ .‬این موضوع را با‬ ‫جدیت در ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری خواهم کرد‪.‬‬ ‫جهانگی��ری اف��زود‪ :‬هدف دولت این اس��ت که بازار‬ ‫داخلی کش��ور تقویت شود و به همین منظور واگذاری‬ ‫طرح ه��ا و پروژه های نفتی به ش��رکت های داخلی در‬ ‫اولویت قرار دارد و واگذاری ‪ ۲۹‬میدان نفتی کشور در‬ ‫این طرح دیده شده است‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬دوران محدودیت‪ ،‬بهاری برای‬ ‫رانت خواران و مفسدان اقتصادی است‪ .‬همه باید برای‬ ‫شناسایی انها کمک کنند و با انها برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار هدف متغیر شود‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری از فع��االن اقتصادی‬ ‫خواس��ت تا بازار هدف خود را در صورت امکان متغیر‬ ‫کنند و کاالهای وارداتی خود را به س��متی سوق دهند‬ ‫که کش��ور در انجا ارز دارد و برای خود بازارهای هدف‬ ‫جدیدی طراحی کنند‪.‬‬ ‫جهانگیری با بیان اینکه در این ش��رایط اقشاری که‬ ‫ممکن اس��ت بیش از همه اسیب ببیند‪ ،‬اقشار ضعیف‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬دولت برای این منظور راهکارهایی را‬ ‫برنامه ریزی کرده تا این اقشار اسیبی نبینند و از فعاالن‬ ‫اقتصادی توقع داریم به این بخش توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در پایان اضافه کرد‪ :‬با کمک همدیگر این دوران‬ ‫را پشت سر خواهیم گذاشت و با تجربه های بزرگی که‬ ‫داریم و با داشتن رهبری قدرتمند و رییس جمهوری و‬ ‫دولتمردانی که در صحنه هس��تند از این شرایط عبور‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫در این مراسم با حضور معاون اول رییس جمهوری و‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از تعدادی از فعاالن بخش‬ ‫اقتصادی و صنعتگران با اهدای لوح‪ ،‬قدردانی شد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت‬ ‫‪ 11‬تیر ‪ 18 1397‬شوال ‪ 2 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 424‬پیاپی ‪2397‬‬ ‫ــداشت روز ملی صنعت و معدن برگزار شد‬ ‫ــزار دغـدغه‬ ‫وزی��ر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت گفت ‪ :‬در صنعت کش��ور‬ ‫باید به سمت خلق ارزش افزوده بیشتر و دانش بنیان کردن‬ ‫فعالیت ه��ای صنعت��ی گام برداریم و ای��ن قدم ها به یقین‬ ‫نیازمند کمک همه جانبه دولت اس��ت‪ .‬به گزارش ش��اتا‪،‬‬ ‫محمد ش��ریعتمداری در همایش گرامیداش��ت روز ملی‬ ‫صنع��ت و معدن که ب��ا حضور معاون اول رییس جمهوری‬ ‫در س��الن اجالس سران برگزار شد‪ ،‬افزود ‪ :‬اگر بخواهیم بر‬ ‫مشکالت فایق اییم‪ ،‬باید گام های موثرتری برداریم و یکی‬ ‫از کمک های دولت با حمایت معاون اول رییس جمهوری‬ ‫ممنوعی��ت واردات ‪ ۱۳۵‬ش��اخه کاالی اصل��ی مع��ادل‬ ‫‪ ۱۳۳۹‬قل��م کاال ب��ود که این اقدام به معن��ی برگرداندن‬ ‫کف��ه رقاب��ت به نفع تولی��د داخل و ایج��اد ظرفیت برای‬ ‫بکارگی��ری وضعیت های خالی و ایجاد واحدهای صنعتی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد ‪ :‬نکته قابل توجه این است که ‪۳۰‬‬ ‫درصد مجموعه ظرفیت های یاد ش��ده صنعتی خالی است‬ ‫و در بهترین ش��رایط در صنایعی که از منابع س��رمایه ای‬ ‫استفاده می کنند حدود ‪ ۷۰‬درصد ظرفیت تولید در حال‬ ‫فعالیت اس��ت و بدون نیاز به س��رمایه گذاری ثابت و فقط‬ ‫ب��ا بهره گیری از ظرفیت های ایجاد ش��ده می توانیم تولید‬ ‫را رش��د دهیم‪ .‬ش��ریعتمداری در ادامه با اش��اره به لزوم‬ ‫کاهش هزینه های تولید افزود‪ :‬کاهش هزینه های مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده و تامین اجتماع��ی و نیز دادن مش��وق های‬ ‫صادراتی باعث می ش��ود بتوانیم تولید را س��رپا نگه داریم‪.‬‬ ‫این در حالی است که تقاضای مطمئن یعنی حیات تولید‬ ‫و اقتصاد باید هم تقاضا محور و هم تولید محور باش��د‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬واردکنن��ده و صادرکننده بای��د بتوانند در‬ ‫بازار رقابتی کنترل ش��ده با هم مبادله کنند ‪ ،‬واردکننده و‬ ‫صادرکننده باید ازادانه و با کمترین بروکراس��ی با نرخ ارز‬ ‫یادداشت‬ ‫حرکت صنعت خودرو کشور‬ ‫عکس العملی است‬ ‫رشد تولیدات صنعتی در سال های اخیر چشمگیر است‬ ‫متعارف به فعالیت بپردازند و همه سیاس��ت های‬ ‫ترامپ نقش بر اب می شود اگر زنجیر از دست‬ ‫و پای شان برای فعالیت ازادانه تر بگشاییم‪.‬‬ ‫‹ ‹به س�مت کاهش نرخ تمام ش�ده‬ ‫برویم‬ ‫وزی��ر صنع��ت ‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا تاکید بر‬ ‫لزوم کاهش ارزش افزوده بخش صنعت افزود‪ :‬باید‬ ‫نرخ تمام ش��ده در تولید را کاهش دهیم و به دلیل عوامل‬ ‫عارض شده بر صنعت نرخ تمام شده ما باالست و به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬هزینه های حمل ونقل به طور متوسط دو برابر اروپا‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��ریعتمداری در ادامه یاداور ش��د‪ :‬رشد صنعتی‬ ‫در دوره ه��ای قبل باعث ایج��اد ضایعاتی بر پیکره اقتصاد‬ ‫کشور شد البته هر چند می گذرد روند بهبود را در ‪ ۴‬سال‬ ‫دولت یازدهم و اکنون ش��اهدیم اما برای جبران گذش��ته‬ ‫باید قدم های جدی برداریم‪ .‬شریعتمداری اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫س��ربازان ارزش��مند نظام صنعت کشور قول می دهند که‬ ‫ب��رای درک بهره وری تامی��ن نیازمندی ها از تولید داخل‬ ‫تغیی��ر بازاره��ا و ارز و هزینه های مبادل��ه تالش کنند اما‬ ‫در کن��ار ان انتظارات��ی هم دارند ک��ه کاهش هزینه های‬ ‫مالی طرح های تولیدی و نیز کاهش هزینه های تسهیالت‬ ‫بانکی برای انها از جمله خواسته های ش��ان اس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که با تصویب ‪ ۳۲‬هزار میلیارد ریال از منابع‬ ‫عمومی دولت به عنوان یارانه به صنعت می توان به جریان‬ ‫تولید کمک کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د چش�مگیر تولیدات صنعت�ی و معدنی‬ ‫نسبت به سال ‪۵۷‬‬ ‫وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت با تشریح وضعیت موجود‬ ‫صنعت کش��ور و توس��عه صنعتی و تولیدی افزود ‪ :‬در اغاز‬ ‫انقالب ش��مار واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی‬ ‫‪ ۸۵۴‬مورد بود که اکنون به ‪ ۱۰۰‬برابر افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬تعداد شهرک های صنعتی از ‪۲‬‬ ‫ب��ه ‪ 592‬مورد افزای��ش یافت و ارزش افزوده‬ ‫بخ��ش صنعت از س��ال ‪ ۵۷‬ت��ا ‪ ۹۴‬به ‪ ۷‬برابر‬ ‫رس��یده ‪ ،‬در حالی ک ه ارزش افزوده کل اقتصاد‬ ‫‪ ۲/۹‬برابر بیشتر شده است‪ .‬همچنین‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫بخ��ش صنع��ت در کل اقتصاد از ‪ ۸‬درصد در س��ال ‪ ۵۷‬به‬ ‫‪ ۱۵/۶‬درص��د در س��ال ‪ ۹۴‬افزایش یافت‪ .‬ش��ریعتمداری‬ ‫ادامه داد ‪ :‬در عرصه ظرفیت س��ازی های صنعتی قدم هایی‬ ‫برداش��ته ش��ده که قابل توجه است به طوری که ظرفیت‬ ‫تولی��د زنجیره فوالد از ‪ ۲/۴‬میلی��ون تن به ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تن رس��ید که فقط ‪ ۸۰‬میلیون ت��ن ان در دولت یازدهم‬ ‫تاکنون بوده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ظرفیت تولید الومینیوم‬ ‫‪ 10‬برابر ش��ده و به ‪ ۴۵۷‬هزار تن ‪ ،‬کنس��انتره مس و کاتد‬ ‫مس از صفر به ‪ ۱/۶‬میلیون تن از سال ‪ ۵۷‬تاکنون رسیده‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در مصالح ساختمانی به ویژه سیمان‪،‬‬ ‫ش��اهد رشد ‪ ۱۴‬برابری بودیم و اکنون میزان تولید ‪۸۶/۵‬‬ ‫میلیون تن اس��ت که تا ‪ ۱۴۰‬میلیون تن نیز هدف گذاری‬ ‫شده است‪ .‬در زمینه کاشی و سرامیک رشد ‪ ۵۰‬برابر را از‬ ‫اغاز انقالب تا کنون تجربه کرده ایم‪ .‬صنایع س��اخت محور‬ ‫مانند خودرو ‪ ۱۳‬برابر رش��د کرده و اکنون به ‪ ۲/۲‬میلیون‬ ‫تن تولید خودرو رس��یده ایم‪ .‬تایر با رش��د ‪ ۷/۵‬برابری به‬ ‫‪ ۴۵۷‬هزار تن‪ ،‬یخچال به ‪ ۱۰‬برابر‪ ،‬تلویزیون به ‪ ۶۰‬برابر و‬ ‫لباسشویی به ‪ ۷۴‬برابر رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹امارهای تولید‪ ،‬نشان دهنده رشد‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همچنین ب��ا یاداوری‬ ‫امارهای رش��د تولید یک س��ال گذش��ته افزود ‪ :‬رشد ‪۱۳‬‬ ‫درص��دی مع��ادن فعال و کش��ف ‪ ۴۰‬پهن��ه امیدبخش و‬ ‫واگذاری به مردم ‪ ،‬بهره برداری از ‪ ۹‬ش��هرک جدید‪ ،‬رش��د‬ ‫‪ ۶‬درصدی اس��تخراج مع��ادن با ‪ ۷۲۲‬میلیون تن ظرفیت‬ ‫و ‪ ۴۴۰‬میلیون تن اس��تخراج واقعی از دس��تاوردهای یک‬ ‫سال گذشته بود‪ .‬به گفته شریعتمداری‪ ،‬خودرو ‪ ۸‬درصد‪،‬‬ ‫ پتروشیمی ‪ ۴‬درصد‪ ،‬کاغذ ‪ ۸‬درصد‪ ،‬تایر ‪ ۱۶‬درصد‪ ،‬چوب‬ ‫‪ ۹/۵‬درصد‪ ،‬زنجیره فوالد ‪ ۱۱‬درصد‪ ،‬سیمان ‪ ۳/۵‬درصد و‬ ‫کاش��ی و سرامیک ‪ ۱۰/۵‬درصد در یک سال گذشته رشد‬ ‫تولید داش��ت‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬عملکرد صادرات صنعتی‬ ‫کش��ور ‪ ۲۲‬درصد بیش از چیزی اس��ت که در برنامه ها و‬ ‫اسناد راهبردی به ان اشاره شده است در حالی که به ‪۷/۳‬‬ ‫میلیارد دالر صادرات صنعتی دست یافته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات غیر نفتی در ‪ ۲‬ماه اغاز سال‬ ‫ش��ریعتمداری در ادامه‪ ،‬با اعالم رش��د تولید ‪ ۲‬ماه اغاز‬ ‫امس��ال تصریح کرد‪ :‬صادرات غیر نفتی ‪ ۱۸/۸‬میلیون تن‬ ‫ب��ا ارزش ‪ ۷/۷‬میلی��ارد دالر ‪ ۲۱/۹‬درصد رش��د کرد‪ .‬این‬ ‫در حال��ی اس��ت که از این مق��دار ‪ ۶‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫صنعت��ی و ‪ ۱/۷‬میلی��ارد دالر بقیه حوزه ه��ای غیرنفتی‬ ‫هس��تند‪ .‬همچنین‪ ،‬واردات کاهش نیم درصدی را نسبت‬ ‫به دوره مشابه سال قبل داشت و جواز تاسیس واحدهای‬ ‫صنعتی با ‪ ۲۲/۲‬درصد رشد به ‪ ۲۷۴۳‬جواز تاسیس جدید‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی ب��ا اع�لام اینک��ه افزایش مصرف برق مش��ترکین‬ ‫کوچک و متوس��ط و بزرگ صنعتی نش��ان از رشد و فعال‬ ‫بودن تولید دارد‪ ،‬افزود ‪ :‬برق صنعتی در ‪ ۲‬ماه امسال ‪۷/۹‬‬ ‫درصد رشد کرد‪ ،‬حمل ونقل جاده ای با ‪ ۴۲۸/۳‬میلیون تن‬ ‫حمل کاال رشد ‪ ۱۰/۵‬درصدی داشت‪ .‬تولیدخودرو ‪۲۴/۶‬‬ ‫درصد و فوالد ‪ ۱۲‬درصد رشد کرد‪.‬‬ ‫صنعتگران رزمندگان جبهه اقتصادی‬ ‫در ادامه همای��ش‪ ،‬عبدالوهاب س��هل ابادی‪ ،‬رییس‬ ‫خان��ه صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ایران گف��ت ‪ :‬دولت‬ ‫بای��د امروز به میان م��ردم بیاید و ش��فاف عمل کند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬وی ضم��ن تبریک این روز‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ما از ای��ن جنگ اقتصادی ک��ه درحال حاضر با‬ ‫ان رو ب��ه رو هس��تیم به س�لامتی گ��ذر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ریی��س خانه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ای��ران اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬م��ا از تهدیدهای دش��منان نمی هراس��یم و در‬ ‫برابر ان ایس��تادگی می کنیم به ش��رطی که دولت هم‬ ‫با ما بایس��تد‪ .‬دولت باید ام��روز به میان مردم‬ ‫بیاید و ش��فاف عمل کن��د‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ ما باید درباره اتفاق های پیش امده تقسیم‬ ‫تقصیر کنیم و ببینیم س��هم ما صنعتگران‬ ‫و تولیدکنن��دگان در اتفاق های پیش امده‬ ‫اخیر چه میزان اس��ت‪ .‬سهم دولت در دیون‬ ‫معوقه که بیش��تر صنعتگران را از کار بازداشته‬ ‫چقدر است؟ سهل ابادی خاطر نشان کرد‪ :‬در سال های‬ ‫گذش��ته برای تک نرخی شدن ارز فریاد زدیم اما کسی‬ ‫تحریم ها عامل اصلی مشکالت اقتصادی نیست‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کش��اورزی ایران گفت‪ :‬مش��کالت اقتصادی‬ ‫کش��ور به گون��ه ای مط��رح می ش��ود که‬ ‫گویی تحریم ها علت همه انهاس��ت اما در‬ ‫واقع مس��ائلی که ایج��اد کرده ایم‪ ،‬کمتر از‬ ‫تحریم ها نیست‪ .‬غالمحسین شافعی در ایین‬ ‫روز ملی صنعت و معدن در محل سالن اجالس‬ ‫س��ران‪ ،‬افزود‪ :‬امروز اقتصاد کشور به ویژه در بخش‬ ‫صنعت و تولید‪ ،‬در وضعیت خوبی به سر نمی برد و‬ ‫این واقعیتی انکارناپذیر است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اما این‬ ‫مس��ئله به معنای توجیه ناامیدی یا وجود نداشتن‬ ‫راه ح��ل برای غلبه بر مش��کالت اقتصادی کش��ور‬ ‫نیست‪ .‬ش��افعی به نبود راهبرد و دیدگاه بلندمدت‬ ‫در بیش��تر دولت ها و تعلل و تردید در فراهم کردن‬ ‫امکانات و ملزومات در سال های گذشته اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ب��ا این وجود‪ ،‬می توان بر مش��کالت فائق‬ ‫امد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬در سال های گذشته با افزایش‬ ‫درامدهای نفتی‪ ،‬دولت ها با توهم بی نیازی اقتصاد‬ ‫کش��ور از بخش خصوصی و نقش انها در توس��عه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬دای��ره فعالیت های این بخش را محدود‬ ‫کردن��د‪ .‬رییس اتاق ایران ادام��ه داد‪ :‬بدون وجود‬ ‫برنامه ه��ای دقیق برای توس��عه صنعتی‪ ،‬دولت در‬ ‫عمل به رقی��ب پرقدرت بخش خصوصی‪ ،‬تبدیل و‬ ‫سبب شد نواوری و خالقیت در تولید‪ ،‬موتور اصلی‬ ‫خلق ثروت نباش��د و واس��طه گری و فروش منابع‬ ‫طبیعی‪ ،‬منبع اصلی خلق ثروت شود‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫شرایط‪ ،‬اقتصاد کشور را شکننده کرد و اکنون با هر‬ ‫تکانه ای تحت تاثیر جدی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رییس اتاق ایران یاداور شد‪ :‬اکنون‬ ‫بخ��ش صنعت و مع��دن فقط ‪۱۳‬‬ ‫درص��د تولید ناخال��ص داخلی را‬ ‫در اختیار دارد و س��هم صادرات‬ ‫صنعت��ی از کل صادرات ‪0/2‬درصد‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که در سال های اخیر‬ ‫‪ ۹۲‬درصد رشد تولیدات صنعتی به بازار داخل‬ ‫اختصاص یافت‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر بدون توجه به حجم‬ ‫مشکالت‪ ،‬بر اقدام ها و تصمیم های ناکارامد گذشته‬ ‫پافش��اری کنیم‪ ،‬به کاه��ش رقابت پذیری بنگاه ها‬ ‫دامن زده ایم‪ .‬ش��افعی‪ ،‬فرمان رهبر انقالب اسالمی‬ ‫در ایجاد س��تاد هماهنگی اقتصادی را نقطه عطفی‬ ‫در تاریخ اقتصادی کش��ور دانس��ت و افزود‪ :‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬سال گذش��ته خواستار ایجاد نهاد فراقوه ای‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کره جنوبی‪ ،‬چین‪ ،‬مالزی و ترکیه نیز‬ ‫برای توس��عه اقتصادی خود از شیوه واحد استفاده‬ ‫کردند که در فرمایش��ات رهبر معظم انقالب نیز به‬ ‫ان اشاره شده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در مصرف‬ ‫کاالی ایران��ی به نظر می رس��د عم��ده توجه ها به‬ ‫س��مت تقاضا متمرکز شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی از‬ ‫مردم و سازمان های دولتی خواسته ایم کاالی ایرانی‬ ‫بخرند‪ ،‬حمایت ها نیز باید از کاالی ایرانی در بخش‬ ‫عرضه متمرکز شود که پرداخت تسهیالت‪ ،‬تقویت‬ ‫بنی��ه تولید و کمک به رقابت پذی��ر بودن تولید به‬ ‫معنای حمایت از بخش عرضه است‪.‬‬ ‫ب��ه ان توجه نک��رد و ام��روز می بینیم که چه‬ ‫اتفاقی افتاده و وضع به کجا رس��یده است‪.‬‬ ‫ما نمی خواهیم هر روز اخبار ناخوش��ایند‬ ‫بش��نویم و بع��د انتظار حمای��ت از کاالی‬ ‫ایرانی را داشته باشیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت باید از صنعت دف��اع کند‪ .‬رییس‬ ‫خان��ه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ای��ران بیان‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه در ش��رایط حاضر خیل��ی از مصوبات‬ ‫هیات دولت اجرا نمی ش��ود‪ .‬ما در ارتب��اط با بانک ها با‬ ‫مشکل روبه رو هستیم‪ .‬ما احتیاج به کمک دولت داریم‬ ‫و انتظار داریم که با ما ش��فاف باشند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫امیدوارم س��ال اینده اگر قرار اس��ت وضعیت به همین‬ ‫من��وال پی��ش رود من دیگر در این جایگاه نباش��م‪ .‬بر‬ ‫صنعت و تولید روزهای بسیار سختی گذشته است‪ .‬من‬ ‫از مس��ئوالن تقاضا دارم که جانبازان این جبهه را مداوا‬ ‫کنند نه اینکه هر روز به انها فش��ار بیاورند‪ .‬سهل ابادی‬ ‫یاداور شد‪ :‬طرح نجات تولید و صنعت در دست ماست‬ ‫لطفا قبل از تصمیم گیری های تان ما را به شمار اورید‪.‬‬ ‫مجلس مخالف ارز ‪ ۴۲00‬تومانی‬ ‫ریی��س کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با انتقاد از حضور نیافتن رییس جمهوری در‬ ‫مراسم روز صنعت و معدن‪ ،‬گفت‪ :‬دولت برای تصمیم‬ ‫ناگهانی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی با چه کسی مشورت کرد؟‬ ‫مجل��س از اغاز مخالف ب��ود اما به دلیل اینکه دولت‬ ‫شکست نخورد‪ ،‬سکوت کردیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش نیوز‪ ،‬عزی��ز اکبری��ان‪ ،‬رییس‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در بیست‬ ‫و دومین بزرگداش��ت روز مل��ی صنعت و معدن گفت‪ :‬جای‬ ‫رییس جمهوری در این مراس��م خالی اس��ت‪ .‬اگر در جنگ‬ ‫اقتصادی قرار داریم امروز باید س��کاندار اجرایی کش��ور در‬ ‫این مراس��م حض��ور می یافت‪ .‬چه کاری مهم تر از جلس��ه با‬ ‫صنعتگ��ران وج��ود دارد؟ وی با اش��اره به اینکه در ش��رایط‬ ‫س��ختی قرار داریم و نباید با مردم تعارف داشت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫با وجود این ش��رایط نباید نگران باش��یم چرا که تجربه نشان‬ ‫داده از این شرایط عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه تیم اقتصادی کش��ور باید متش��کل‬ ‫از کس��انی باش��د که در این ش��رایط کمر خم نکنند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر مس��ئولی در بین اصناف حضور می یافت‪ ،‬شاهد ان‬ ‫اتفاق ها در بازار نبودیم‪ .‬برای مبارزه با جنگ اقتصادی تمام‬ ‫قوا باید متحد ش��وند‪ .‬اکبریان با خطاب قرار دادن اس��حاق‬ ‫جهانگیری‪ ،‬گفت‪ :‬شما رییس ستاد اقتصاد مقاومتی هستید‪.‬‬ ‫در جریان تولید هزاران مانع بر س��ر راه وجود دارد‪ .‬چرا یک‬ ‫الیحه برای رفع این موانع به مجلس ارائه نکرده اید؟ مجلس‬ ‫مدام نمی تواند طرح ارائه کند‪ .‬پس کارشناسان تیم اقتصادی‬ ‫چه می کنند؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ام��روز به کار کارشناس��ی و مش��ورت در امور‬ ‫نیازمندیم‪ .‬دولت برای اتخاذ سیاس��ت های ارزی‬ ‫چرا با مجلس مشورت نمی کند؟ کجای دنیا‬ ‫یک ش��به نرخ ارز را‪ ۴۲۰۰‬تومان می کنند و‬ ‫نرخ بازار را قاچاق اعالم کند؟ وی با انتقاد‬ ‫از دولت گف��ت‪ :‬در تمام امور زندگی مردم‬ ‫دخالت می کنیم بعد شعار برون سپاری امور‬ ‫به مردم را می دهیم‪ .‬در کش��وری که ‪ ۲۰‬تا‪۳۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر ارز در خان��ه وجود دارد و حجم مبادالت‬ ‫تجاری با کش��ورهای همسایه باالست‪ ،‬ارز را چگونه می توان‬ ‫ب��ه زور نرخ گذاری کرد ؟ رییس کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬در شرایط جنگی باید ارز به‬ ‫کاالی اساس��ی اختصاص پیدا کند‪ .‬برای واردات تلفن همراه‬ ‫ارز تخصیص می دهن��د اما به تولیدکننده برای واردات مواد‬ ‫اولیه ارز داده نمی شود‪.‬‬ ‫اکبری��ان ب��ا خطاب ق��رار دادن ش��ریعتمداری و انتقاد از‬ ‫ممنوعی��ت ‪ ۱۳۳۹‬قل��م کاال‪ ،‬گف��ت‪ :‬واردات را ممنوع اعالم‬ ‫کردید اما س��وال اینجاس��ت که می توانید جلوی واردات را‬ ‫بگیرید؟ اگر بتوانیم این اقدام مثبت است اما اگر توان مقابله‬ ‫با قاچاق را نداشته باشیم فقط قاچاقچیان را پولدارتر کرده ایم‬ ‫و درام��د تعرف��ه ای دولت را قطع کرده اید‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر این‬ ‫ب است اما اگر‬ ‫تصمیم یک یا دو سال به طول بینجامد‪ ،‬مناس ‬ ‫بناست چند ماه دیگر کاالها را ازاد کنید‪ ،‬قاچاقچیان را پولدار‬ ‫نکنی��د و زودتر این تصمیم را لغو کنید‪ .‬رییس کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینکه با‬ ‫انتشار اسامی ارز بگیران مشکالت حل نمی شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دولت باید نظارت قوی داش��ته باش��د و به شدت با متخلفان‬ ‫برخورد کند‪ .‬انتشار اسامی به تنهایی فایده ای ندارد‪.‬‬ ‫برای ه��ر تغییر و تحولی به‬ ‫برنامه و استراتژی نیاز است و‬ ‫اینکه بتوانیم مدیریت بحران‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬امروز صنعتگر‬ ‫اگ��ر بخواه��د تولید خ��ود را‬ ‫مدیری��ت کن��د‪ ،‬نمی دان��د‬ ‫برنامه چیست و قرار است در‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫صنعت خودرو تا کجا حرکت‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫و پیشرفت داش��ته باشیم‪ .‬ایا‬ ‫برای نوشتن برنامه ها به روند‬ ‫اتفاق ها در صنعت خودرو توجه داریم؟‬ ‫امروز بیش از ‪ ۲‬دهه است که کشورهای صنعتی در ز مینه‬ ‫تولی��د خودروهای برق��ی و خودران در ح��ال مطالعه و کار‬ ‫هس��تند و پس از گذشت این همه مدت که صرف مطالعه و‬ ‫پژوهش کرده اند اکنون در حال نتیجه گیری هستند‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود خودروهای هیبریدی گران اس��ت اما اگر‬ ‫این نوع خودروها عمومی ش��وند برای وارد کردن ان کشور‬ ‫متحمل هزینه های بس��یاری خواهد ش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬ضروری‬ ‫است از امروز برنامه ریزی و سرمایه گذاری شود تا با گام های‬ ‫کوتاه به فناوری این نوع خودروها دست یابیم و تولید ان را‬ ‫در داخل اغاز کنیم‪.‬‬ ‫ضمن انکه مدیران نس��بت ب��ه خودروهای خودران توجه‬ ‫ج��دی ندارن��د اما ب��ر اس��اس پژوهش ه��ای بین المللی ‪ ،‬تا‬ ‫س��ال ‪ )۱۴۰۹( ۲۰۳۰‬تولی��د و مصرف انها ش��اید به دلیل‬ ‫زیرس��اخت ها روند کندی داش��ته باش��ند اما از سال ‪۲۰۳۰‬‬ ‫میالدی به بعد رواج زیادی پیدا خواهند کرد‪ .‬یکی از مزایای‬ ‫این نوع خودروها کاهش ‪ ۹۰‬درصدی تصادف ها است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬پرس��ش این اس��ت که چ��را ما از ام��روز کار‬ ‫تحقیق و توس��عه و نی��ز بررس��ی ام��کان تولی��د خودروهای‬ ‫هیبری��دی و برقی و س��ایر مدل ه��ا را در دس��تور کار قرار‬ ‫ندهی��م؟ هم��واره حرکت صنعت خودرو کش��ور به ش��کل‬ ‫عکس العمل��ی بوده اس��ت؛ به این معنی ک��ه دنیا محصولی‬ ‫به بازار عرضه کرده و س��پس کش��ور ما میلیاردها دالر برای‬ ‫واردات ان هزین��ه می کن��د تا فعالیت تولی��د ان را تازه در‬ ‫داخل اغاز کند‪.‬‬ ‫برای توس��عه و تعالی صنعت خودرو کش��ور ضروری است‬ ‫رون��د حرکت خود را تغییر دهیم و ب��ه جای منتظر ماندن‪،‬‬ ‫ از ابتدا با پژوهش و مطالعه خود به س��وی تولید محصوالت‬ ‫روز دنیا گام برداریم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫زیرساخت های اجرای طرح‬ ‫ترافیک اماده نبود‬ ‫ریی��س کمیس��یون عم��ران و‬ ‫حمل ونق��ل ش��ورای ش��هر تهران ‬ ‫گف��ت‪ :‬زیرس��اخت های اج��رای‬ ‫طرح ترافیک جدی��د اماده نبود و‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د خودروها بدون انکه در‬ ‫دوربین ها ثبت ش��وند به محدوده‬ ‫طرح ترافیک وارد می شوند‪.‬‬ ‫محم��د علیخان��ی در گفت وگو با مهر با اش��اره به اینکه‬ ‫پیش بین��ی کمیس��یون عمران و حمل ونقل این اس��ت که‬ ‫درام��د حاصل از عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬نصف شود‪ ،‬گفت‪ :‬زیرساخت های اجرای این طرح‬ ‫فراهم نبود و اطالعات اشتباه به شورا دادند‪ .‬به ما اعالم شد‬ ‫دوربین های ورودی کامال درست است و باید چند دوربین‬ ‫خروجی نصب کنند و ای��ن دوربین ها تا زمان اجرای طرح‬ ‫اماده خواهد ش��د اما درحال حاضر ‪ ۷۰‬درصد خودروهایی‬ ‫که وارد محدوده طرح ترافیک می ش��وند ‪ ،‬دوربین ها از انها‬ ‫فیل��م نمی گیرد و م��ردم این موضوع را متوجه ش��ده اند و‬ ‫می بینیم محدوده طرح در حال ش��لوغ ش��دن اس��ت زیرا‬ ‫راننده ای که ‪ ۱۰‬بار وارد محدوده طرح ترافیک ش��ده تنها‬ ‫یک بار پالکش ثبت ش��ده یا کارمندان خودمان که هر روز‬ ‫ب��ا خودرو می ایند نیز به ما اع�لام کرده اند تاکنون جریمه‬ ‫نشده اند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬کاهش درامدهای حاصل از عوارض طرح‬ ‫ترافیک به دلیل نبود زیرساخت های الزم است که اگر این‬ ‫زیرس��اخت ها تکمیل ش��ود‪ ،‬تازه به اندازه گذش��ته درامد‬ ‫کسب می کنیم‪.‬‬ ‫علیخانی در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ا اجرای طرح‬ ‫ترافی��ک جدید که قرار بود باعث حذف رانت ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬‬ ‫رانت ط��رح ترافیک خبرنگاران نیس��ت‪ ،‬رانت‪ ،‬حذف طرح‬ ‫ترافی��ک اژانس ه��ا و وانت بارها نیس��ت‪ .‬این اف��راد‪ ،‬افراد‬ ‫زحمتکش��ی هس��تند که دارن��د کار می کنن��د‪ .‬رانت خوار‬ ‫اقایانی هس��تند که کارمند رس��می جای دیگر هس��تند‪ ،‬‬ ‫حق��وق می گیرن��د ام��ا در ش��هرداری نیز حض��ور دارند و‬ ‫حقوق ش��هرداری را هم می گیرند‪ .‬ن��ام این افراد رانت خوار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درب��اره ه��دف اصلی ایج��اد طرح ترافی��ک توضیح‬ ‫داد‪ :‬ه��دف اصلی از طرح ترافی��ک‪ ،‬کاهش تردد و دریافت‬ ‫هزینه ای بود که باید برای ایجاد زیرساخت ها صرف می شد‪.‬‬ ‫متاس��فانه اکنون پس از گذش��ت س��ال ها ازاج��رای طرح‬ ‫ترافیک‪ ،‬هنوز زیرس��اخت مناس��بی در این منطقه از شهر‬ ‫ایجاد نشده و مشکالت زیرساختی نیز پا برجا است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اساس ابتدا باید جلوی رانت ها و دریافت‬ ‫ف برخی ارم های طرح ترافیک گرفته شود‪ .‬هم زمان‬ ‫غیرشفا ‬ ‫با این سیاس��ت باید راه کارهای مناسبی برای کاهش تردد‬ ‫نیز در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 424‬پیاپی ‪2397‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫توانمندسازی کارکنان‬ ‫در سایه اتاق فکر‬ ‫روابط انس��انی و توجه به شخصیت‬ ‫انس��انی از قرن ها پیش مطرح بوده اما‬ ‫تا قبل از قرن بیس��تم پدیده ای گمنام‬ ‫و ناش��ناخته بود زیرا قب��ل از انقالب‬ ‫صنعتی‪ ،‬ارزش انس��ان‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫و ابزار مکانیکی برابر دانس��ته می شد‪.‬‬ ‫کارگران‬ ‫در ان دوره روابط��ی که بین‬ ‫بهاره نعمتی روشن‬ ‫بس��یار‬ ‫داش��ت‬ ‫و کارفرمای��ان وجود‬ ‫مدیر اداری و منابع انسانی‬ ‫ل‬ ‫ ‬ ‫معمو‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اس��ان و س��اده بود‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫بودند‬ ‫ر‬ ‫ ‬ ‫خواستا‬ ‫که‬ ‫کارفرمایان انچه را‬ ‫تهران‬ ‫ب��ه کارگ��ران تحمی��ل می کردند‪ .‬در‬ ‫ن به عنوان‬ ‫امروز‪ ،‬انس��ا ‬ ‫ ‬ ‫جهان رقابتی‬ ‫یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای س��ازمان و رس��یدن به‬ ‫هدف ها و رسالت های مورد نظر اهمیت یافته است‪ .‬انچه مقوله تحول‬ ‫را حیات می بخش��د و بقای س��ازمان را تضمین می کند‪ ،‬منابع انسانی‬ ‫است ‪ .‬نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او ‪ ،‬سهم بسزایی در موفقیت‬ ‫یا شکس��ت س��ازمان خواهد داشت‪ .‬با اغاز هزاره س��وم ‪ ،‬هر روز نقش‬ ‫منابع انس��انی پررنگ تر ش��ده و اکنون از ان به عنوان تنها عامل کسب‬ ‫موفقیت و مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها یاد می شود‪ .‬این امر به ویژه‬ ‫در اقتصاد امروز بیش از پیش به حقیقت پیوس��ته اس��ت‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫مدیریت منابع انسانی در سازمان ها با چالش های زیادی روبه رو است‪.‬‬ ‫این چالش ها ش��امل جهانی ش��دن ‪ ،‬کمبود نیروی کار ماهر و متعهد ‪،‬‬ ‫هرم تصمیم گیری‪ ،‬شناخت نداشتن از نیاز کارکنان‪ ،‬بی برنامگی ‪ ،‬نبود‬ ‫شایسته ساالری‪ ،‬تبعیض ‪ ،‬بهره وری ناکافی منابع انسانی ‪ ،‬بی انگیزگی‪،‬‬ ‫نبود مش��ارکت کارکنان و ترک همکاری کارکنان با س��ابقه س��ازمان‬ ‫می شود‪ .‬در این شرایط مدیران وظیفه دارند که از مسیر توانمندسازی‬ ‫کارکنان خود این چالش ها را رفع یا از بروز بیشتر انها پیشگیری کنند‪.‬‬ ‫کارکن��ان توانمند در جهت رفع چالش ها با مدیران نهایت همکاری‬ ‫و مش��ارکت را می کنند زیرا در توانمندس��ازی منابع انسانی‪ ،‬متاسفانه‬ ‫ام��روزه بناب��ر دالیل بی ش��مار از جمله مبهم بودن اهداف س��ازمانی‪،‬‬ ‫ نداش��تن تعریف مناس��ب از روابط کاری و روابط ش��خصی‪ ،‬نبود نظام‬ ‫مناس��ب ارزیابی عملکرد‪ ،‬تعریف نش��دن ش��اخص های مناسب برای‬ ‫س��نجش بهره وری نیروی انس��انی و برخی عوامل موجود در بازار که‬ ‫بو کار و س��اختار اقتصادی کش��ور ناشی‬ ‫از رقابتی بودن محیط کس�� ‬ ‫می ش��ود‪ ،‬سبب ش��ده است که سا زو کار مش��خصی برای کیفی سازی‬ ‫منابع انسانی تعریف و حتی این سا زو کار چندان جدی گرفته نشود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬ضرورت دارد تا از طریق توانمندکردن نیروی انس��انی در‬ ‫بو کار تالش شود‬ ‫س��ازمان ها برای ایجاد رقابت س��الم در محیط کس ‬ ‫ت��ا زمینه ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های جاری نیروی انس��انی‬ ‫نیز فراهم شود‪.‬‬ ‫در نهای��ت گ��رداوری و خلق افکار و ایده های نو ‪ ،‬نیاز به یاری گرفتن‬ ‫از افراد خبره و صاحب ایده در زمینه های مختلف س��ازمانی را روش��ن‬ ‫می س��ازد که این مهم در س��ایه تش��کیل اتاق فکر (اتاق خلق افکار نو )‬ ‫امکان پذیر خواهد شد‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان تسهیالت به دانش بنیان ها‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ارزش گ��ذاری دانش و ایده به هم��راه تامین مالی‬ ‫مهم ترین دغدغه فعاالن در حوزه دانش بنیان اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت های بزرگ که دانش بنیان باش��ند یا نباشند‬ ‫دارای اموال منقول زیادی هس��تند و می توانند منابع‬ ‫مال��ی مورد نیاز خود را تامین کنند اما ش��رکت های‬ ‫نوپا از انجا که تنها س��رمایه انها دانش و ایده اس��ت‪،‬‬ ‫برای ادامه فعالیت ها و تجاری شدن با مشکالت زیادی‬ ‫برای تامین مالی رو به رو هس��تند‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬برای‬ ‫تامین مالی این دسته از دانش بنیان ها توافقنامه های‬ ‫همکاری با صندوق ها‪ ،‬بورس و بانک ها امضا ش��ده تا‬ ‫ن و به‬ ‫ای��ن فعاالن بتوانن��د منابع مالی خ��ود را تامی ‬ ‫س��مت تجاری س��ازی ای��ده و دانش حرک��ت کنند‪.‬‬ ‫امارهای پرداخت تسهیالت بانکی در ‪ ۵‬سال گذشته‬ ‫نیز از پرداخت ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت به‬ ‫ن حکای��ت دارد‪ ۳ .‬هزار و‬ ‫‪ ۱۴00‬ش��رکت دانش بنیا ‬ ‫‪ ۸00‬میلیارد تومان از این تس��هیالت فقط در س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬پرداخت شده است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه علیرضا دلی��ری‪ ،‬معاون‬ ‫توس��عه مدیری��ت و جذب س��رمایه معاون��ت علمی‬ ‫ریاس��ت جمهوری پیش بینی کرده این رقم در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان خواهد بود چنان که‬ ‫در ‪ ۳‬م��ا ه اغاز امس��ال بیش از ه��زار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت بانکی به دانش بنیان ها پرداخت شده است‪.‬‬ ‫دلیری در نشست خبری با محوریت روند افزایشی‬ ‫حمایت بانک ها از ش��رکت های دانش بنیان امارهای‬ ‫پرداخت تس��هیالت بانکی به دانش بنیان ها از ‪ ۵‬سال‬ ‫گذش��ته تا کن��ون را اعالم و اظهار ک��رد‪ :‬منابع پولی‬ ‫کش��ور از حمایت ش��رکت های دانش بنیان استقبال‬ ‫ک��رده و بانک ه��ا نی��ز اولویت خ��ود را در حمایت از‬ ‫شرکت ها قرار داده اند‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه معاونت‬ ‫علمی ریاس��ت جمهوری گفت‪ :‬یک��ی از دغدغه های‬ ‫اصلی شرکت های دانش بنیان تامین مالی بوده و نیاز‬ ‫این موضوع محسوس است اما باتوجه به پیگیری های‬ ‫معاونت علمی و استقبال نهادهای پولی کشور میزان‬ ‫مبلغ پرداختی به ش��رکت ها ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بوده که از پایان سال ‪ ۹۲‬تا کنون پرداخت شده است‪.‬‬ ‫دلیری افزود‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬نیز ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در نظرگرفته‬ ‫ش��ده که خوشبختانه این امار نش��ان می دهد منابع‬ ‫پول��ی کش��ور از حمای��ت ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫استقبال کرده اند و بانک ها نیز اولویت خود را حمایت‬ ‫از ش��رکت ها قرار داده اند‪ ،‬امسال نیز این رقم افزایش ‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬پیش از این تصور می ش��د این حوزه‬ ‫ریس��ک پذیر اس��ت اما با خروجی که از شرکت های‬ ‫دانش بنیان ایجاد ش��د و بستری که معاونت علمی و‬ ‫فناوری برای بانک ها با تزریق منابع ایجاد کرد‪ ،‬کمک‬ ‫کرد که اعتماد س��ازی شود و بانک ها عالوه بر تکیه بر‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با بیان اینکه با همکاری روسیه‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون یورو برای تولید واکسن در سمنان سرمایه گذاری خواهد‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬این امر زمینه اشتغال ‪ ۴۰۰‬نفر را فراهم می کند‪.‬‬ ‫محمد سعیدی با بیان اینکه مراحل مقدماتی و مطالعاتی راه اندازی‬ ‫خط تولید واکس��ن در س��منان به پایان رس��یده و در حال دریافت‬ ‫مجوزهای الزم است ‪ ،‬ابراز کرد ‪ :‬پیش بینی می شود با همکاری روسیه‬ ‫به زودی شاهد کلنگ زنی و اغاز عملیات اجرایی این پروژه باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬وی با بیان اینکه عملیات اجرایی س��اخت واحد‬ ‫تولید واکس��ن از امسال اغاز شده و بر اس��اس براوردها‪ ،‬در طول ‪۳‬‬ ‫س��ال اینده به بهره برداری خواهد رسید ‪ ،‬ابراز کرد ‪ :‬برای ساخت این‬ ‫مجموعه ‪ ۱۰‬میلیون یورو باید سرمایه گذاری شود که ‪ ۲۵‬درصد ان‬ ‫ن تامین می شود‪.‬‬ ‫گروه خارجی و ‪ ۷۵‬درصد بقیه از طرف ایرا ‬ ‫مدیرکل دامپزش��کی استان س��منان گفت‪ :‬در ساخت خط تولید‬ ‫واکس��ن زمینه اشتغال ‪ ۱۰۰‬نفر ب ه صورت مس��تقیم و ‪ ۳۰۰‬نفر ب ه‬ ‫صورت غیرمستقیم فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته یکی از نقدهای ما به شبکه های مالی کشور این بوده که به حوزه های‬ ‫دانش بنیان ورود نکرده اند اما نظر به بسترس��ازی ها‪ ،‬ش��اهد توجه هر چه بیش��تر بانک ها به‬ ‫حوزه های دانش��ی هس��تیم بر اساس مذاکرات انجام شده‪ ،‬مقرر ش��ده است تا بانک هایی که‬ ‫عملکرد مناس��بی در حوزه ش��رکت های دانش بنیان دارند‪ ،‬معرفی ش��وند‪ .‬همچنین قرار شد‬ ‫قراردادهای مس��تمری میان صندوق توس��عه ملی با این بانک ها بس��ته ش��ود تا بر مبنای ان‬ ‫بتوانند به شرکت های دانش بنیان خدمات بدهند‬ ‫صندوق توسعه ملی خود نیز در تامین منابع شرکت‬ ‫کنند‪ .‬ش��رکت های دانش بنیان در حال رشد هستند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬خروجی ها نشان می دهد که درامد بیشتری‬ ‫داشته باشند و اقبال بانک ها نیز بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫دلیری درب��اره حمایت ‪ ۵‬هزار میلیاردی گفت‪ :‬اگر‬ ‫ای��ن اتفاق بیفت��د‪ ،‬امیدواریم دیگ��ر دغدغه ای برای‬ ‫تسهیالت به جز بانک ها در منابع دیگر نداشته باشیم‪.‬‬ ‫در تفاهمی که با صندوق توس��عه ملی داش��تیم نیز‬ ‫توافق شد بانک ها را معاونت علمی و فناوری مشخص‬ ‫کند‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری گسترش بخش های‬ ‫قو توسعه شرکت ها را از جمله زمینه های اصلی‬ ‫تحقی ‬ ‫برای توس��عه ش��رکت ها عنوان کرد و گفت‪ :‬این امر‬ ‫مستلزم تامین منابع مالی است و در سال های گذشته‬ ‫یکی از نقدهای ما به شبکه های مالی کشور این بوده‬ ‫که ب��ه حوزه ه��ای دانش بنی��ان ورود نکرده اند اما با‬ ‫بسترسازی های انجام شده شاهد توجه هر چه بیشتر‬ ‫بانک ها به حوزه های دانشی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق دانش بنیان ها در شرایط فعلی‬ ‫دلیری با اش��اره به وضعیت اقتصادی کشور‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬ش��اید اقتصاد و تولی��د در کش��ور در وضعیت‬ ‫خوبی نباشند اما ارزیابی شرکت ها نشان می دهد که‬ ‫حوزه های دانش بنیان در حال رشد هستند‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه این امر‬ ‫در س��امانه دانش بنیان معاونت علمی به تایید رسیده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عالوه بر ان‪ ،‬شرکت های دانش بنیان‬ ‫موفق ش��دند در مدت کوتاهی زمینه اش��تغال برای‬ ‫افراد دانش اموخته ایجاد کنند که این عملکرد موجب‬ ‫توجه بانک ها به حوزه دانش بنیان شده است‪.‬‬ ‫دلیری با اش��اره به عملکرد بانک ه��ا در این حوزه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بر اساس مذاکرات انجام شده‪ ،‬مقرر‬ ‫شده است تا بانک هایی که عملکرد مناسبی در حوزه‬ ‫شرکت های دانش بنیان دارند‪ ،‬معرفی شوند‪ .‬همچنین‬ ‫ قرار شد تا قراردادهای مستمری میان صندوق توسعه‬ ‫ملی با این بانک ها بس��ته شود تا بر مبنای ان بتوانند‬ ‫به شرکت های دانش بنیان خدمات بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور ضمانتنامه برای دانش بنیان ها‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬ضمانتنامه را یکی‬ ‫دیگ��ر از چالش های ش��رکت های دانش بنیان عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬زمانی که تس��هیالت به ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان اعطا می ش��ود‪ ،‬این شرکت ها الزم است تا‬ ‫ضمانتنامه های پرداختی را به بانک ها تحویل دهند‪.‬‬ ‫دلی��ری ب��ا بی��ان اینک��ه درحال حاضر در کش��ور‬ ‫نهادهای س��رمایه گذاری چون صندوق توس��عه ملی‪،‬‬ ‫صندوق توس��عه ص��ادرات‪ ،‬صندوق س��رمایه گذاری‬ ‫تعاون‪ ،‬صندوق صنایع کوچک و تعدادی صندوق های‬ ‫پژوهش و فناوری ایجاد ش��ده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این ش��بکه های مالی کش��ور‪ ،‬توان مال��ی الزم برای‬ ‫صدور ضمانتنامه را ندارند‪ .‬از این رو‪ ،‬در دنیا نهادهای‬ ‫مال��ی در ای��ن زمینه ایجاد ش��ده اس��ت ت��ا بتوانند‬ ‫ضمانتنامه های الزم را ارائه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری با صندوق های حمایتی‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫ما نیز درصدد ایجاد این نهاد مالی بزرگ که در حکم‬ ‫بانک مرکزی است‪ ،‬هستیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫برای رفع مش��کل ضمانتنامه شرکت های دانش بنیان‬ ‫اقدام هایی را انجام داده ایم که از جمله ان می توان به‬ ‫مذاکرات با صندوق های دولتی اش��اره کرد که در این‬ ‫جلس��ه مقرر شد صندوق های ضمانت با صندوق های‬ ‫پژوهش و فناوری همکاری های الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫دلی��ری ب��ه امض��ای تفاهمنام��ه می��ان صندوق‬ ‫ضمانتنام��ه تع��اون با صن��دوق پژوه��ش و فناوری‬ ‫دانش��گاه تهران اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬بر اس��اس این‬ ‫توافقنام��ه‪ ،‬صن��دوق پژوهش و فن��اوری می تواند با‬ ‫همکاری صندوق ضمانت تعاون‪ ،‬ضمانتنامه های مورد‬ ‫نیاز شرکت های دانش بنیان را صادر کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحال حاضر ‪ ۲۴‬صندوق پژوهش‬ ‫و فناوری در کش��ور وجود دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬هر‬ ‫کدام از این صندوق ها می توانند کارگزار صندوق های‬ ‫ضمانت شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تابلوی اختصاصی در بورس‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه تابلوی‬ ‫بورس شرکت های دانش بنیان فعال شده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ای��ن امر موجب می ش��ود تا زمینه مناس��بی به‬ ‫منظور تجاری سازی ش��رکت های دانش بنیان فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته دلی��ری‪ ،‬درحال حاضر ‪ ۳00‬ایده روی این‬ ‫تابلو قرار گرفته و از این تعداد ‪ ۲۹‬ایده به عقد قرارداد‬ ‫تجاری سازی منجر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک های همراه با دانش بنیان ها‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫درحال حاض��ر با حمایت بانک ها هیچ دغدغه ای برای‬ ‫تامین مناب��ع مالی ش��رکت های دانش بنیان نداریم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بانک ملت رک��ورددار پرداخت تس��هیالت به‬ ‫شرکت های دانش بنیان اس��ت و بعد از ان بانک های‬ ‫صنع��ت و معدن‪ ،‬س��په‪ ،‬مل��ی‪ ،‬تجارت و پاس��ارگاد‬ ‫حمایت ه��ای مناس��بی از ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫دلیری با اش��اره به کارمزد بانک ها‪ ،‬گفت‪ :‬صندوق‬ ‫ت کارمزد ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫توس��عه ملی در حوزه های صنع ‬ ‫و در حوزه های کش��اورزی کارمزد ‪ ۱0‬درصد تعیین‬ ‫کرده است‪ .‬عالوه بر ان کارمزد صندوق کارافرینی ‪۴‬‬ ‫درصد و کارمزد سایر بانک ها بر اساس محاسبات خود‬ ‫انها تعیین خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫درحال حاضر ‪ ۳‬هزار و ‪ ۶00‬ش��رکت دانش بنیان به‬ ‫تایید کارگروه احراز صالحیت معاونت علمی رس��یده‬ ‫اس��ت و از این تعداد ‪ ۱۴00‬شرکت موفق به دریافت‬ ‫تس��هیالت بانکی ش��ده اند‪ .‬سود تس��هیالت از منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی ‪ ۱0‬درصد‬ ‫و ب��رای بخش صنعت ‪ ۱۲‬درصد اس��ت و در صندوق‬ ‫کارافرینی امید تس��هیالت با سود ‪ ۴‬درصد پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫توسعه بانه با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان کردس��تان از فعالیت‬ ‫چش��مگیر عملیات اجرایی در منطقه ویژه اقتصادی بانه در این اس��تان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان کردستان‪ ،‬احمد خسروی در بازدید از عملیات‬ ‫اجرایی منطقه ویژه اقتصادی بانه گفت‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی شهرستان‬ ‫بانه در زمینی به مس��احت ‪ ۸۵‬هکتار از اراضی واقع در کیلومتر ‪ ۱۶‬جاده‬ ‫بانه‪ -‬بازارچه مرزی س��یرانبند واقع شده است که ظرفیت فوق العاده ای را‬ ‫برای سرمایه گذاری در زمینه تولیدات صنعتی فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان کردس��تان اظهار کرد‪:‬‬ ‫منطق��ه ویژه اقتص��ادی بانه‪ ،‬یکی از ‪ ۹‬منطقه ویژه اقتصادی در سراس��ر‬ ‫کشور اس��ت که در استان کردستان واقع شده و مرزی بودن این منطقه‬ ‫خبر‬ ‫راه اندازی خط تولید واکسن‬ ‫با مشارکت ‪ ۱۰‬میلیون یورویی روسیه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای امسال پیش بینی کرد‬ ‫و واقع ش��دن ان در نزدیکی بازارچه مرزی سیرانبند از ویژگی های بارز و‬ ‫ویژه این محل است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان کردستان تالش‬ ‫می کند در کمترین زمان ممکن عملیات اماده سازی و اجرای زیرساخت ها‬ ‫را به انجام رساند‪ .‬در همین راستا‪ ،‬همزمان شرکت های مجری پروژه های‬ ‫محوطه سازی‪ ،‬دیوار کشی‪ ،‬ساخت سردر و اجرای شبکه اب اشامیدنی در‬ ‫این منطقه به فعالیت مشغول هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان کردس��تان تاکید کرد‪:‬‬ ‫راه اندازی منطقه ویژه اقصادی بانه نقش بس��زایی در توس��عه همه جانبه‬ ‫شهرس��تان بانه به ویژه توسعه تجارت‪ ،‬توسعه صادرات و به دنبال ان‪ ،‬در‬ ‫رشد اقتصاد ملی خواهد داشت‪.‬‬ ‫خس��روی خطاب به معارضان (کش��اورزان منطقه وی��ژه اقتصادی بانه)‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه زودی با همکاری‪ ،‬تالش و پیگیری همه جانبه تمامی نهاد های‬ ‫نظارت��ی و اجرایی در اس��تان کردس��تان‪ ،‬برای پرداخت حق ریش��ه به‬ ‫معارضان نیز اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫خس��روی ایجاد اش��تغال برای جوانان به ویژه در زمین��ه تولید‪ ،‬ایجاد‬ ‫ارزش اف��زوده‪ ،‬افزایش تولید ناخالص ملی‪ ،‬افزایش ثروت در شهرس��تان‬ ‫بانه و اثرات مثبت بر توس��عه صادرات اس��تان و کشور را از جمله مزایای‬ ‫بلند مدت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرستان بانه عنوان کرد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان کردستان‬ ‫به همراه مدیرکل دفترهماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری کردس��تان‪،‬‬ ‫نماین��ده فرماندار بانه و هیات همراه از واح��د صنعتی باران تجارت پویا‪،‬‬ ‫تولید کنن��ده ان��واع المپ های کم مص��رف ‪ LED‬با اش��تغال ‪ ۸0‬نفر‪ ،‬در‬ ‫شهرک صنعتی بانه بازدید کردند‪.‬‬ ‫فعالیت صنعت چرم با ظرفیت ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫رکود ب��ازار‪ ،‬چک های م��دت دار و افزای��ش هزینه های‬ ‫مرب��وط ب��ه حقوق و دس��تمزد موجب ش��ده صنعت چرم‬ ‫افزای��ش نرخ ح��دود ‪ ۱۰‬درص��دی را در طول امس��ال در‬ ‫دستور کار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫با توجه به رکود بازار در صنعت چرم و محصوالت چرمی‪،‬‬ ‫افزای��ش قیمت ه��ا در این بخش کمت��ر از ‪ ۱۰‬درصد بوده‬ ‫که این می��زان نیز به دلیل هزینه ه��ای مربوط به حقوق و‬ ‫دستمزد‪ ،‬تورم ‪ ،‬حامل های انرژی و نوسان های ارزی است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬صنع��ت چرم با ظرفیت کمت��ر از ‪ ۲۵‬درصد ‬ ‫فعالیت می کند و رکود موجود در بازار ش��رایط س��ختی را‬ ‫ب��رای تولیدکنن��دگان در این حوزه به وجود اورده اس��ت‪.‬‬ ‫در عی��ن حال‪ ،‬تقاض��ای صنعتگران چرم تس��هیل فرایند‬ ‫صادرات اس��ت و انه��ا معتقدند که جدا ک��ردن مقوله ارز‬ ‫مرب��وط به صادرات از تصمیم های ارزی اخیر بانک مرکزی‬ ‫می تواند ش��رایط را بهبود بخشد؛ هرچند انها بر این باورند‬ ‫که تاثیر مربوط ‪ ،‬از همان اغاز کار و در فروردین امسال باید‬ ‫اتخاذ می شد‪.‬‬ ‫عب��اس ترکم��ان‪ ،‬نایب ریی��س انجمن صنع��ت چرم و‬ ‫محصوالت چرمی در گفت وگو با ایس��نا با اش��اره به اخرین‬ ‫وضعیت صنعت چرم و محصوالت چرمی گفت‪ :‬نوسان های‬ ‫بازار ارز به فعالیت تولیدکنندگان صدمه می زند و ش��رایط‬ ‫صنعت چرم چندان مساعد نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کارگاه های تولیدی در این حوزه با ظرفیت‬ ‫پایین مشغول به کار هستند و بازار چرم نیز مشتری ندارد‪.‬‬ ‫نایب ریی��س انجم��ن صنعت چ��رم و محصوالت چرمی‬ ‫ب��ا انتق��اد از رواج چک ه��ای مدت دار به منظ��ور پرداخت‬ ‫هزینه در صنعت چرم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬متاس��فانه زمانی که چرم‬ ‫مورد نیاز خریداری می ش��ود چک های م��دت دار به جای‬ ‫پول نقد پرداخت ش��ده و همین بازه زمانی موجب لطمه به‬ ‫فعالیت تولیدکنندگان شده است‪.‬‬ ‫ترکمان همچنین با اش��اره به اینکه صنعت چرم کمتر از‬ ‫‪ ۱۰‬درصد افزایش نرخ داش��ته است ‪ ،‬خاطر نشان کرد ‪ :‬این‬ ‫رق��م افزایش نیز به دلیل باال رفتن نرخ م��واد اولیه ‪ ،‬تورم و‬ ‫هزینه حقوق و دس��تمزد بوده و با توج��ه به کاهش قدرت‬ ‫خرید امکان افزایش قیمت ها در این صنعت وجود ندارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬جلیل دهقانی‪ ،‬دبیر انجم��ن صنعت چرم و‬ ‫محص��والت چرم��ی در باره وضعیت صنعت چرم در س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬بی��ان کرد ‪ :‬با وضعیت نابس��امانی روبه رو هس��تیم‬ ‫و در صورت��ی که فرایند صادرات مناس��ب نباش��د‪ ،‬چنین‬ ‫مشکالتی قابل پیش بینی است‪.‬‬ ‫دهقانی ادامه داد‪ :‬صنعت چرم فقط با ‪ ۲۵‬درصد ظرفیت‬ ‫خود مشغول به فعالیت است و در بخش محصوالت چرمی‬ ‫نیز به طور تقریبی با چنین شرایطی روبه رو هستیم؛ هرچند‬ ‫در بخ��ش محص��والت چرمی با توجه ب��ه وجود واحدهای‬ ‫کارگاهیکوچکمیزانهزینه هانسبتبهصنعتچرمکمتر‬ ‫اس��ت‪ .‬دبی��ر انجمن صنعت چ��رم و محص��والت چرمی‬ ‫همچنی��ن در زمینه افزایش نرخ صنعت چرم و محصوالت‬ ‫چرمی در س��ال ج��اری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ب��ا افزایش حدود ‪۱۰‬‬ ‫درص��دی محصوالت روبه رو هس��تیم؛ هر چن��د برخی از‬ ‫واحده��ا حتی این میزان افزایش را نیز در دس��تور کار قرار‬ ‫نداده اند چراکه بازار کشش الزم را ندارد و دچار رکو د است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬چک های مدت دار به یک اپیدمی و معضل‬ ‫در صنعت چرم تبدیل ش��د و انتظار هست این مسئله حل‬ ‫شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!