روزنامه گسترش صنعت شماره 433 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 433

روزنامه گسترش صنعت شماره 433

روزنامه گسترش صنعت شماره 433

‫حذف مالیات ارزش افزوده‬ ‫هدیه به تولید‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده ارز خودروسازان‬ ‫در کمیسیون صنایع‬ ‫شنبه‬ ‫ ‪ 23‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2406‬دوره جدید شماره ‪ 4 433‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪4‬‬ ‫موانع تولید‬ ‫در استان تهران‬ ‫تولید داخلی بسیاری‬ ‫ازداروها محقق شد‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫سال گذشته ‪ ۱0‬هزار میلیارد تومان تسهیالت رفع فرسودگی برای بخش تولید در نظر گرفته شد اما این بخش از ان استقبال نکرد‬ ‫«نوسازی» سیاست های نوین می خواهد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫اعالم امادگی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برای مقابله با اثار تحریم ها بر فرش دستباف‬ ‫استقرار فعاالن خوشه های فرش در شهرک های صنعتی‬ ‫‪4‬‬ ‫افت فعالیت قطعه ساز ها از‪ 3‬شیفت در روز به‪ 3‬روز در هفته‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫«نقدینگی» راه نفس تولید را تنگ کرده است‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 23‬تیر ‪ 30 1397‬شوال ‪ 14 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 433‬پیاپی ‪2406‬‬ ‫گسترش و نوسازی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫بازار ثانویه التهاب کاذب نرخ ارز‬ ‫را کاهش می دهد‬ ‫ب��ازار ثانویه ارز یک��ی از موضوع هایی اس��ت که دولت با‬ ‫تقوی��ت ان ت�لاش کرد ت��ا التهاب��ات ارزی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫هر چند این سیاس��ت در اغاز ب��ا انتقادهایی روبه رو بود اما‬ ‫رفته رفته با ادامه یافت��ن ان التهابات نرخ ارز کاهش یافت‪.‬‬ ‫برخی از کارشناس��ان پیش بینی می کنند ک��ه تقویت بازار‬ ‫ثانوی��ه و تب��ادل ارز بی��ن واردکنن��ده و صادرکننده باعث‬ ‫می ش��ود بخش اصلی اقتصاد تقویت شده و بازار غیرشفاف‬ ‫ارزی تاثیر کمتری داشته باشد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس هیات عامل‬ ‫ای��درو گفت‪ :‬تبادل ارز در بازار ثانوی��ه بین واردکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان ش��روع ش��ده که به طور قطع باعث کاهش‬ ‫التهاب نرخ ارز و مانع سوداگری خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬منص��ور معظمی در ایی��ن قدردانی از‬ ‫برگزی��دگان حوزه صنع��ت‪ ،‬معدن و اصن��اف زنجان افزود‪:‬‬ ‫ش��رایط ویژه کش��ور برای مقابله با تحریم ه��ای یک جانبه‬ ‫و ظالمان��ه امری��کا در مهلت ه��ای باقی مان��ده نیازمن��د‬ ‫انعطاف پذی��ری‪ ،‬س��رعت عم��ل و تعام��ل بخ��ش دولتی و‬ ‫خصوصی اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به نق��ش تولیدکنندگان در‬ ‫ش��رایط کنونی کشور اظهار کرد‪ :‬شایس��ته است بر اساس‬ ‫ش��رایط خاص کش��ور پیش��نهادهای س��ر داران و سربازان‬ ‫اقتصادی و تولیدکنندگان ب��رای حمایت از تولید داخلی و‬ ‫اصالح و چابک سازی بیشتر سازکارهای فعلی ارائه شود‪.‬‬ ‫معظمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬برهمین اس��اس‪ ،‬پیشنهادهای‬ ‫ارائه شده از طریق مسئوالن به شورای عالی هماهنگی های‬ ‫اقتصادی کشور که به همین منظور و با دستور رهبر معظم‬ ‫انقالب با حضور س��ران ق��وا و مقام های بلندپایه تش��کیل‬ ‫ش��ده منتقل ش��ود‪ .‬این مقام مس��ئول با تاکید بر ضرورت‬ ‫مش��ارکت پیوس��ته کارشناس��انه بخش خصوصی صنعت و‬ ‫مع��دن در بازنگ��ری و تدوین س��ازکارهای تخصیص ارز و‬ ‫گروه های کاالیی‪ ،‬ارائه پیش��نهادهای دقیق‪ ،‬صریح و سریع‬ ‫کارشناسی ش��ده از طریق س��ازمان های مردم نهاد تخصصی‬ ‫را خواستار ش��د‪ .‬در این ایین از برگزیدگان عرصه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و اصناف اس��تان با حضور اس��تاندار و سایر مسئوالن‬ ‫استان زنجان قدردانی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه مت�وازن صنعت�ی مبتن�ی ب�ر مطالعات‬ ‫علمی‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس هیات عامل‬ ‫ای��درو با تاکید بر حمای��ت از تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توس��عه متوازن صنعتی مبتنی بر مطالعات علمی در کشور‬ ‫ضروری است‪ .‬منصور معظمی در دیدار با استاندار زنجان‪ ،‬بر‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد و هماهنگی و همگامی‬ ‫بخش های مختلف برای حمایت از بخش تولید را خواس��تار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اسداهلل درویش امیری‪ ،‬استاندار زنجان نیز در این دیدار‪،‬‬ ‫مدیری��ت جه��ادی قاطع و اس��توار در راس��تای حمایت از‬ ‫تولیدکنن��دگان واقعی در ش��رایط کنونی را حیاتی خواند و‬ ‫اب��راز امیدواری کرد که مش��کالت تخصیص ارز تامین مواد‬ ‫اولیه واحدهای تولیدی با سرعت بیشتر حل و فصل شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس هیات عامل‬ ‫ایدرو برای شرکت در همایش بزرگ خانواده صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان زنجان که در سالن همایش های بین المللی‬ ‫مهرانه برگزار می شود به استان زنجان سفر کرده است‪.‬‬ ‫رشته ‪ MBA‬صنایع معدنی‬ ‫در سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری‪،‬مدی��ر‬ ‫عا مل و عضو هیات عامل س��ازمان‬ ‫مدیریت صنعتی از راه اندازی رشته‬ ‫‪ MBA‬صنایع معدنی در س��ازمان‬ ‫مدیری��ت صنعت��ی با ه��دف قطع‬ ‫وابس��تگی ب��ه درامده��ای نفتی و‬ ‫شکل گیری اقتصادی متکی بر توان‬ ‫داخلی و مقاومت در برابر هر گونه اس��یب درونی یا بیرونی‬ ‫و حرکت به سوی توسعه سایر منابع راهبردی و مادر کشور‬ ‫از جمله بخش معدن خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬براساس‬ ‫امارها‪ ،‬ایران با در اختیار داش��تن ‪ ۶۸‬نوع ماده معدنی‪۳۷ ،‬‬ ‫میلی��ارد تن ذخیره قطعی و ‪ ۵۷‬میلیارد تن ذخایر احتمالی‬ ‫و وج��ود بیش از ‪ ۵‬هزار معدن فعال‪ ،‬زمینه اش��تغال ‪۱۱۴‬‬ ‫هزار نفر را به صورت مس��تقیم در مناطق محروم در سراسر‬ ‫کشور فراهم کرده است‪.‬‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی با درک اهمی��ت نقش صنایع‬ ‫معدنی در توسعه اقتصادی ایران‪ ،‬برای نخستین بار در کشور‬ ‫اقدام به طراحی رش��ته ‪ - MBA‬صنایع معدنی کرده است‬ ‫تا از این طریق مدیران ارش��د‪ ،‬مدیران میانی و کارشناسان‬ ‫متولی این حوزه را در معرض اخرین ابزارها و دستاوردهای‬ ‫مدیریتی قرار دهد و زمینه ساز تحقق توسعه استراتژیک این‬ ‫بخش از اقتصاد ش��ود‪ .‬مدت زمان این دوره برابر با ‪۱/۵‬سال‬ ‫و معادل ‪ ۳‬ترم است‪.‬‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫باید بررسی شود دلیل‬ ‫مورد استقبال قرار‬ ‫نگرفتن تسهیالت‬ ‫نوسازی چه بوده‬ ‫است تا با تغییر شرایط‬ ‫تسهیالت از واحدهای‬ ‫تولیدی حمایت بیشتری‬ ‫داشته باشیم‬ ‫سال گذشته ‪ ۱0‬هزار میلیارد تومان تسهیالت رفع فرسودگی برای بخش تولید در نظر گرفته شد اما این بخش از ان استقبال نکرد‬ ‫«نوسازی» سیاست های نوین می خواهد‬ ‫سیاست رفع فرسودگی به شیوه سابق ادامه می یابد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫فرس��ودگی یکی از پدیده هایی اس��ت که در صنایع‬ ‫ایران دیده می ش��ود و باعث ش��ده تا میزان و کیفیت‬ ‫تولید محصوالت صنعتی در کش��ور با مشکالت جدی‬ ‫روبه رو شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬فرسودگی باعث می شود نرخ‬ ‫تمام شده محصوالت نیز افزایش یابد‪ .‬کارشناسان دلیل‬ ‫اصلی فرس��ودگی را کمبود سرمایه در گردش می دانند‬ ‫و معتقدن��د دولت برای رفع این مش��کل در واحدهای‬ ‫صنعتی باید س��رمایه در گ��ردش واحدهای تولیدی را‬ ‫افزای��ش دهد‪ .‬پیش از این نیز دولت چنین اقدام هایی‬ ‫در عرصه صنعت داش��ت اما انحراف تسهیالت از محل‬ ‫مورد نظر باعث شد تا فرسودگی ان طور که برنامه ریزی‬ ‫و پیش بینی ش��ده بود‪ ،‬برطرف نش��ود‪ .‬زمانی که دولت‬ ‫یازده��م روی کار ام��د واحده��ای صنعتی ب��ا بحران‬ ‫تو پنجه نرم‬ ‫س��رمایه در گ��ردش و رکود تورمی دس�� ‬ ‫می کردند‪ .‬پس از سیاس��ت های حمایتی دولت یازدهم‬ ‫رکود تورمی از بین رفت اما معضل س��رمایه در گردش‬ ‫همچنان پابرجا ماند‪ .‬پس از گذشت مدتی دولت اقدام‬ ‫کرد تا تس��هیالت نوسازی به صنایع بدهد‪ .‬کارشناسان‬ ‫معتقدن��د واحده��ای تولی��دی ب��ه دلی��ل بدهی ها و‬ ‫مش��کالتی ک��ه در دیگ��ر حوزه های تولید داش��تند از‬ ‫تس��هیالت نوس��ازی برای رفع مشکالت قبلی استفاده‬ ‫کردند و این تسهیالت در سرفصل دیگری هزینه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت نوسازی اماده پرداخت‬ ‫موضوع��ی در روزهای گذش��ته از طرف معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح ش��د ک��ه نویدبخش‬ ‫ش��رایط مناسب کش��ور برای رفع بخشی از فرسودگی‬ ‫واحدهای صنعتی بود‪ .‬با توجه به اینکه اعتبار ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی در طرح نوس��ازی و بهسازی صنایع در‬ ‫س��ال گذشته از طرف واحدهای صنعتی به طور کامل‬ ‫مورد اس��تفاده قرار نگرفته‪ ،‬این طرح در س��ال جاری‬ ‫ادام��ه یافته و متقاضیان می توانن��د به منظور دریافت‬ ‫تس��هیالت نوس��ازی صنایع اقدام کنند‪ .‬طرح نوسازی‬ ‫و بهس��ازی صنایع در سال گذش��ته برای نخستین بار‬ ‫از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا در نظر‬ ‫گرفت��ن رقمی مع��ادل ‪ ۱۰‬هزار میلی��ارد تومان برای‬ ‫تخصی��ص به ‪ ۵‬هزار واح��د تولیدی مدنظر قرار گرفت‬ ‫‹ ‹فرسودگی‪ ،‬مخرب ترین پدیده صنایع‬ ‫اما با اس��تقبال قابل توجهی از س��وی صاحبان صنایع‬ ‫رمضانعل��ی س��بحانی فر‪ ،‬عض��و کمیس��یون صنایع‬ ‫روبه رو نشد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬طرح نام برده در سال جاری‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره تس��هیالت‬ ‫نیز ادامه می یابد‪ .‬هرچند که با عنوان جدیدی نیس��ت‬ ‫نوس��ازی ب��ه «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬فرس��ودگی‬ ‫و ب��ه عن��وان ادامه طرح قبلی مدنظر ق��رار می گیرد تا‬ ‫موضوعی نیست که امروز و دیروز به وجود امده باشد‪.‬‬ ‫منابع مالی باقی مانده از س��ال گذشته که مورداستفاده‬ ‫این مش��کل از س��ال های پیش در کشور وجود داشت‬ ‫قرار نگرفته اس��ت در صورت تمایل واحدهای صنعتی‬ ‫و برخ��ی از کارخانه ه��ای بزرگ کش��ور را به تعطیلی‬ ‫به نوسازی و بهسازی مدنظرباشد‪ .‬متاسفانه فرسودگی‬ ‫کش��اند‪ .‬به تازگی مطرح ش��ده که تسهیالت نوسازی‬ ‫تجهیزات واحدهای صنعتی یکی از مش��کالت اساسی‬ ‫س��ال گذشته مورد اس��تقبال قرار نگرفت و مقداری از‬ ‫صنعت کشور به شمار می اید و بنابر گفته مسئوالن نیاز‬ ‫بودجه نوسازی باقی مانده است‪.‬‬ ‫جدی و مبرم به نوسازی و بهسازی صنایع‬ ‫س��بحانی فر با اشاره به اینکه در زمینه‬ ‫احساس می شود چرا که با فرسوده شدن‬ ‫باقی مانده تس��هیالت نوسازی دو موضوع‬ ‫بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی‬ ‫مطرح است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬موضوع نخست‬ ‫ام��کان رقابت تولی��دات صادراتگرا برای‬ ‫به این ش��رح اس��ت که ابتدا باید بررسی‬ ‫واحده��ای مربوط وج��ود ندارد و صنعت‬ ‫ش��ود دلیل مورد اس��تقبال قرار نگرفتن‬ ‫کش��ور در ای��ن زمین��ه ب��ا چالش جدی‬ ‫تس��هیالت نوس��ازی چه بوده اس��ت تا با‬ ‫روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬در نهایت با توجه به‬ ‫تغیی��ر ش��رایط تس��هیالت از واحدهای‬ ‫اینک��ه ‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد توم��ان در نظر‬ ‫سیدعبدالوهاب سهل ابادی‬ ‫گرفته شده برای ‪ ۵‬هزار واحد صنعتی به سال گذشته بسیاری تولیدی حمایت بیش��تری داشته باشیم‪.‬‬ ‫ص نیافته و بر اس��اس اخرین از واحدهای صنعتی عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬بای��د در نظر داش��ت که‬ ‫طور تخصی ‬ ‫ام��ار‪ ،‬کمت��ر از ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان ان مشکل فرسودگی و واحده��ای تولیدی اکنون با مش��کالت‬ ‫جدی روبه رو هستند و بسیاری از واحدها‬ ‫پرداخت ش��ده است‪ ،‬قرار شده که همان‬ ‫سرمایه در گردش‬ ‫به دلیل ش��رایط تولید در کش��ور تالش‬ ‫ط��رح قبلی ت��ا زمان وج��ود منابع مالی‬ ‫داشتند اما این‬ ‫می کنند تا از تس��هیالت مختلف استفاده‬ ‫ادامه یابد‪ .‬درب��اره اخرین وضعیت طرح‬ ‫تسهیالت مورد‬ ‫نوسازی و بهس��ازی صنایع و برنامه های استقبال قرار نگرفت‪ .‬و مش��کالت دیگری را برطرف کنند‪ .‬این‬ ‫ای��ن وزارتخانه در زمینه اجرای این طرح این موضوع به سادگی موضوع در سال های گذشته نیز با عنوان‬ ‫نشان می دهد که‬ ‫انحراف تس��هیالت مطرح بود‪ .‬باید جلوی‬ ‫در س��ال جاری‪ ،‬محسن صالح نیا‪ ،‬معاون‬ ‫تسهیالت موجود‬ ‫این سیاس��ت در بخش تولید گرفته شود‬ ‫ام��ور صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت به ایس��نا گف��ت‪ :‬با توجه به اینکه کارکرد کافی برای بخش تا تسهیالتی که داده می شود در سرفصل‬ ‫صنعت ندارد‬ ‫مشخص شده هزینه شود‪.‬‬ ‫منابع مالی برای پرداخت به ‪ ۵‬هزار واحد‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫تولیدی که معادل ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بود‪ ،‬به پایان نرس��یده است‪ ،‬این طرح در سال جاری با‬ ‫عن��وان همان طرح قبلی ادامه می یاب��د‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫واحده��ای متقاض��ی می توانند از مبلغی که در س��ال‬ ‫گذش��ته برای نوسازی و بهسازی صنایع در نظر گرفته‬ ‫شده‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه فرس��ودگی‬ ‫موضوعی اس��ت که جان کارخانه ها را می گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این پدیده در کش��ور مخرب تر از رکود تورمی اس��ت‪.‬‬ ‫رکود تورمی را می توان با تزریق تس��هیالت و تس��هیل‬ ‫فروش برطرف کرد اما رفع فرسودگی عالوه بر اینکه به‬ ‫سرمایه نیاز دارد‪ ،‬مقوله ای زمان بر است‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط بازپرداخت تغییر کند‬ ‫سیدعبدالوهاب س��هل ابادی‪ ،‬رییس خانه صنعت و‬ ‫معدن درباره تس��هیالت رفع فرس��ودگی به «گسترش‬ ‫صنع��ت» گفت‪ :‬تس��هیالت موجود ش��اید کمک کند‬ ‫ک��ه صنایع مدتی نفس بکش��ند ام��ا در دراز مدت این‬ ‫تس��هیالت بخش تولید را فلج می کند‪ .‬س��ال گذشته‬ ‫بس��یاری از واحدهای صنعتی مش��کل فرس��ودگی و‬ ‫س��رمایه در گردش داش��تند اما این تس��هیالت مورد‬ ‫اس��تقبال قرار نگرفت‪ .‬این موضوع به س��ادگی نش��ان‬ ‫می دهد که تسهیالت موجود کارکرد کافی برای بخش‬ ‫صنعت ندارد‪.‬‬ ‫این فعال صنعتی با اشاره به اینکه در موارد بسیاری‬ ‫کارخانه ها برای رفع فرس��ودگی باید ماشین االت وارد‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع دو مشکل را برای صنایع ایجاد‬ ‫می کند؛ نخس��ت به واردات و تحریم ها مربوط می شود‬ ‫و دوم با بحران هایی که در وضعیت ارزی کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ .‬س��هل ابادی افزود‪ :‬ش��رایط تس��هیالت باید به‬ ‫گونه ای باشد که واحدهای تولیدی بتوانند از انها بهره‬ ‫بگیرند‪ .‬در شرایطی که عمده واحدهای صنعتی کشور‬ ‫به س��رمایه نیاز دارند اما تس��هیالت نمی گیرند‪ ،‬یعنی‬ ‫ش��رایط بازپرداخت برای واحدهای صنعتی مناس��ب‬ ‫نیس��ت‪ .‬دولت باید تالش کند تا ش��رایط بازپرداخت را‬ ‫تسهیل کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه اگر جلوی فرس��ودگی گرفته‬ ‫نشود‪ ،‬کارخانه های بیشتری تعطیل خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در سال های گذشته کارخانه هایی مانند ارج و ازمایش‬ ‫تجربه تلخ فرس��ودگی را به نمایش گذاشت‪ .‬امسال اگر‬ ‫دولت قصد دارد این تجربه ها تکرار نشود باید شرایط را‬ ‫مبتنی ب ر واقعیت های بخش تولید تنظیم کند‪.‬‬ ‫حذف مالیات ارزش افزوده‪ ،‬هدیه به بخش تولید‬ ‫ریی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان با اش��اره به اینکه تبلیغات در س��یمای‬ ‫جمه��وری اس�لامی اغواکننده اس��ت ‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬‬ ‫تبلیغاتی که در ش��بکه های مختلف می شود توهین به‬ ‫شعور مردم است‪ .‬بنابراین‪ ،‬به جای این کارها باید درد‬ ‫تولیدکنندگان مطرح شو د و به جامعه امید دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمود نوابی ‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫ معدن و تجارت در بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن‬ ‫در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد‪ :‬در اغاز انقالب در‬ ‫کشور ‪ ۳‬شهرک و ‪ ۸‬هزار واحد صنعتی وجود داشت که‬ ‫امروزه تعداد واحدها به ‪ ۸۴‬هزار رسیده که این نشان از‬ ‫گذشته ‪ ۴۰‬ساله افتخارامیز انقالب بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬تولید امروز ساده نیست و باید معضلی که‬ ‫در زمینه تولید چادر مشکی وجود دارد با فناوری های‬ ‫نوی��ن و ب��ه روز ر فع ش��ود و این امکان وج��ود دارد که‬ ‫ظرفیت تولید چادر مش��کی ب��ه ‪ ۵۰‬میلیون متر مربع‬ ‫برس��د‪ .‬نوابی تاکید کرد‪ :‬الزم اس��ت همایشی با عنوان‬ ‫تجلی��ل از بنگاه ه��ای اقتصادی برت��ر در حوزه رعایت‬ ‫حق��وق مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان در اس��تان‬ ‫برگزار ش��ود و اصناف ‪ ،‬بازاریان و افراد بس��یار فعال به‬ ‫مردم معرفی شوند‪ .‬همچنین‪ ،‬باید شان اجتماعی برای‬ ‫تولیدگران قائل شد‪ .‬وی با اشاره به نام گذاری شعار سال‬ ‫ب��ه «حمای��ت از کاالی ایرانی» تصریح کرد ‪:‬‬ ‫اگر قرار باش��د بیمه ‪ ،‬مالیات‪ ،‬تامین اجتماعی‬ ‫و گم��رک اقدام های س��ال گذش��ته را انجام‬ ‫دهند اتف��اق خاصی رخ نخواهد داد و برنامه‬ ‫تعیین ش��ده محقق نخواهد شد‪ .‬نوابی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬باید تصمیم س��ازی و تصمیم گیری ها‬ ‫در حوزه تولید بهنگام و درس��ت انجام شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬حس تحریم باید در تمامی افراد شکل بگیرد‬ ‫و در ش��رایط تحریم اقتصادی بای��د از تولیدکنندگان‬ ‫حمایت شود‪ .‬وی گفت‪ :‬مبارزه با قاچاق کاال باید هم تراز‬ ‫مب��ارزه با مواد مخدر ق��رار گیرد‪ .‬اگر در این زمینه کار‬ ‫شود‪ ،‬مبارز ه به نفع تولیدکننده و مصرف کننده خواهد‬ ‫بود؛ این امر موجب می شود تولیدکننده کاالی بی هویت‬ ‫تولید نکند و در اختیار مصرف کننده قرار ندهد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره به‬ ‫ت ارزش افزوده فش��اری برای تولیدکننده به‬ ‫اینکه مالیا ‬ ‫ش��مار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬تقاضای حوزه صنعت و معدن از‬ ‫نمایندگان مجلس حذف مالیات ارزش افزوده است که‬ ‫می تواند هدیه ای به حوزه تولید باشد‪.‬‬ ‫نواب��ی اظهار کرد‪ :‬همان طور ک��ه تولیدکنندگان در‬ ‫کنار دولت هس��تند الزم اس��ت مس��ئوالن نیز با تمام‬ ‫ت��وان در زمین��ه تس��هیالت مالی و مش��وق ها در کنار‬ ‫تولیدکنندگان باشند‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬ای��ن وزارتخانه برای این دوران‬ ‫س��خت تری ک��ه پی��ش ام��ده برنامه ریزی‬ ‫کرده و باید ایس��تادگی ک��رد‪ .‬صنعتگران و‬ ‫تولیدکنندگان نیز ایستادگی خواهند کرد تا‬ ‫با عزت و سربلندی از این گردنه عبور کنیم‪.‬‬ ‫نوابی با اش��اره ب��ه اینکه در این ش��رایط‬ ‫انتظار داریم افرادی که در عرصه تولید هس��تند حامی‬ ‫تولیدکنندگان باش��ند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬الزم است شرایط‬ ‫تولی��د ام��روز را همه با ه��م درک کنیم‪ ،‬همان طور که‬ ‫ل در عرصه ه��ای مختلف این امر‬ ‫تولیدکنن��دگان فع��ا ‬ ‫را نش��ان داده اند‪ .‬تولیدکنندگان باید مالیات و بیمه را‬ ‫پرداخت کنند و در صورت نیاز باید به انها کمک شود تا‬ ‫دچار مشکل نشوند‪ .‬وی با اشاره به اینکه مجلس ‪۱۳۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان برای این وزارتخانه تصویب کرده اس��ت‪،‬‬ ‫ گفت‪ :‬این میزان در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار‬ ‫داده ش��ده که باید این مبلغ از تولیدات صادرات محور‬ ‫ب��رای هزینه های حمل ونقل‪ ،‬تبلیغات ‪ ،‬انبار و ش��رکت‬ ‫در نمایش��گاه تخصیص داده ش��ود و با توجه به تاکید‬ ‫مقام وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬باید به طور کامل‬ ‫تخصیص یابد و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد‪.‬‬ ‫نوابی بیان کرد‪ :‬امس��ال طرح رونق تولید را داریم که‬ ‫تقاضا می ش��ود در صورت مقدور بودن‪ ،‬نرخ س��ود ‪۱۸‬‬ ‫درص��د را به مبالغ پایین تر برس��انند زی��را اکنون اداره‬ ‫تولید با نرخ های ‪ ۱۸‬درصد سنگین است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به اینک��ه بحث حذف مالیات ‬ ‫ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس رو به انجام‬ ‫اس��ت ‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به تازگی رییس کمیسیون امیدوار‬ ‫بود که با دو فوریت بتواند این الیحه را به صحن اورد‪.‬‬ ‫نواب��ی ادام��ه داد ‪ :‬تقاضای حوزه صنع��ت و معدن از‬ ‫نمایندگان مجلس حذف مالیات ارزش افزوده است که‬ ‫می تواند هدیه ای به حوزه تولید باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مالیات ارزش افزوده از حلقه نخست یعنی‬ ‫تولیدکننده دریافت می ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬تقاضا می شود‬ ‫ مانند دیگر کشورها از حلقه پایانی یعنی مصرف کننده‬ ‫دریافت شود زیرا اکنون مالیات از اغاز خط تولید گرفته‬ ‫می شود و این فشاری برای تولیدکننده است‪.‬‬ ‫نواب��ی اف��زود ‪ :‬وزارت نیرو بنا دارد ب��ا برنامه ریزی از‬ ‫قطعی های برق جلوگیری کند که امیدواریم این اتفاق‬ ‫رخ دهد و مصرف کنندگان عمومی به لحاظ گرمی هوا‬ ‫و کمب��ود اب��ی که وج��ود دارد صرفه جویی کنند که با‬ ‫این امر به یقین ش��اهد قطعی برق و اب نخواهیم بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬وزارت نیرو قرار اس��ت ج��دول زمان بندی‬ ‫قطعی برق را اعالم کند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 23‬تیر ‪ 30 1397‬شوال ‪ 14 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 433‬پیاپی ‪2406‬‬ ‫یادداشت‬ ‫روزامدی صنعت خودرو‬ ‫بستری برای صادرات قطعه‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫صنایع باالدستی و‬ ‫تامین کنندگان مواد‬ ‫اولیه در داخل نیز‬ ‫جزیره ای عمل می کنند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان فوالد‬ ‫و پتروشیمی و فلزات‬ ‫رنگی همه قیمت ها را‬ ‫ان گونه که در بورس‬ ‫ارائه می شود با ماخذ‬ ‫فوب خلیج فارس ارزیابی‬ ‫می کنند‪ .‬این امر باعث‬ ‫افزایش قیمت ها در حوزه‬ ‫مواد اولیه شده است‬ ‫افت فعالیت قطعه ساز ها از ‪ 3‬شیفت در روز به ‪ 3‬روز در هفته‬ ‫«نقدینگی» راه نفس تولید را تنگ کرده است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫موقعی��ت نفتی ایران باعث ش��ده در ط��ول تاریخ‬ ‫همیش��ه مورد تهاجم باشد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬وابستگی‬ ‫به درامد این طالی س��یاه س��بب شده تا انگیزه برای‬ ‫تولی��د کاالهای دیگر کمتر ش��ود‪ .‬ام��ا در این میان‬ ‫تنها صنعت خودرو اس��ت که پ��س از نفت بزرگترین‬ ‫صنعت کشور به ش��مار می رود؛ صنعتی که اگر امروز‬ ‫از فش��ارهای بین الملل��ی بگذریم به گفت��ه صنعتگر‪،‬‬ ‫تحریم های داخلی ان را در وضعیتی ناخوش��ایند قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬البته سوءمدیریت های زنجیره ای از باال تا‬ ‫پایین مزید بر علت ش��ده و به مشکالت امروز صنعت‬ ‫خودرو داخلی دامن زده است‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬طبیعی اس��ت مشکالت یک صنعت‬ ‫به صنایع وابس��ته و زیرمجموعه ان س��رایت کرده و‬ ‫انه��ا را نیز درگیر خود کند‪ .‬صنع��ت قطعه به عنوان‬ ‫تامین کننده قطعات خ��ودرو امروز به نوعی زمین گیر‬ ‫ش��ده و موجی که باعث تعطیل��ی بعضی از واحدهای‬ ‫صنعتی ش��ده بود امروز نیز همچنان قربانی می گیرد‪.‬‬ ‫کمبود نقدینگی و کاهش س��رمایه ثابت و سرمایه در‬ ‫گ��ردش قطعه س��ازان این صنعت را ب��ا بحران جدی‬ ‫روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هر کس به فکر رفع مشکالت خود است‬ ‫یک��ی از اخب��ار دو ماه گذش��ته در صنع��ت قطعه‬ ‫پرداخت مطالبات معوقه از س��وی گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا بود‪ .‬محسن قاس��م جهرودی‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعت��ی س��ایپا عنوان کرده ب��ود از وضعیت صنعت‬ ‫قطعه اگاه اس��ت و س��عی می کند در مدیریت جدید‬ ‫مال��ی‪ ،‬مطالبات معوقه ب��االی ‪ ۱۲۰‬روز را در ‪ ۷‬هفته‬ ‫و ه��ر هفت��ه ‪ ۱۰۰‬میلیارد توم��ان پرداخت کند‪ .‬این‬ ‫موض��وع ق��رار بود پ��س از عی��د فطر اجرا ش��ود که‬ ‫تنه��ا بخش��ی از ان پرداخت ش��د‪ .‬ارش محبی نژاد‪،‬‬ ‫دبیر انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان کشور در این باره به «گسترش صنعت»‬ ‫گفت ‪ :‬گروه خودروسازی سایپا اقدام هایی را در دستور‬ ‫کار دارد و تنها بخش کوچکی از مطالبات را پرداخت‬ ‫کرده اند‪ .‬اما در س��طح کالن هنوز نقدینگی در عمل‪،‬‬ ‫به دست قطعه س��از نرسیده است‪ .‬بر اساس اطالعاتی‬ ‫که از این خودروس��از در دست است برنامه ریزی هایی‬ ‫انجام ش��ده که ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان به صنعت‬ ‫خودرو تزریق کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود ‪ :‬البت��ه تعویق پرداخت بدهی ها‬ ‫ش��امل گ��روه صنعت��ی ایران خودرو نیز می ش��ود که‬ ‫ب��ه تازگ��ی رخ داده اس��ت‪ .‬امیدواریم هرچ��ه زودتر‬ ‫تصمیم های الزم در این باره از س��وی خودروس��ازان‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬ای��ن فعال صنع��ت قطعه اظه��ار کرد‪ :‬‬ ‫روزهای س��ختی پیش رو داری��م و باید دید برای ‪۱۵‬‬ ‫م��رداد (‪ ۶‬اوت) چه تصمیمی گرفته می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫زمان ضرورت دارد مش��کالت داخلی به حداقل برسد‬ ‫که بتوانیم ب��ه راهکار های رفع تحریم های بین المللی‬ ‫فکر کنیم در حالی که شاهد هستیم در صنعت خودرو‬ ‫نوعی اشفتگی و عملکرد ارکان مختلف زنجیره تامین‪،‬‬ ‫تولید و مصرف خودرو دچار س��ردرگمی ش��ده است‪.‬‬ ‫عملکرد جزیره ای را در تمام حوزه ها ش��اهد هستیم‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کش��ور درباره وضعیت فعلی بازار خودرو‬ ‫نیز عنوان کرد‪ :‬درحال حاض��ر مصرف کنندگان بدون‬ ‫نیاز به خودرو فقط ثبت نام می کنند تا ارزش پول خود‬ ‫را حفظ کنن��د یا خودرو می خرند تا س��رمایه گذاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خودروس��ازان برای تغذیه ب��ازار به فکر‬ ‫راهکارهایی برای ادامه فعالیت خود هس��تند و سعی‬ ‫دارند اقالم وارداتی مورد نیاز خود را حداقل برای چند‬ ‫ماه(ب��رای عبور از تحریم ه��ا) وارد کرده تا در ادامه با‬ ‫راه حل های جایگزین و داخلی س��ازی مشکالت را رفع‬ ‫کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬عمده هزینه خود را به س��مت واردات‬ ‫قطع��ات و تامین نیازهای خود هدایت کرده اند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬با کس��ری نقدینگ��ی روبه رو هس��تند و پرداخت‬ ‫مطالبات قطعه س��ازان با تاخیر انجام می ش��ود غافل‬ ‫از اینک��ه همین وضعیت برای صنع��ت قطعه نیز باید‬ ‫دنبال ش��ود و انها نیز امروز برای عبور از تحریم ها به‬ ‫منابع مالی نیاز دارند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اگر فقط خودروس��از قطعات خارجی خود‬ ‫را تامی��ن کن��د به ط��ور قطع در این��ده ای نه چندان‬ ‫دور قطعه س��ازان با مش��کل ج��دی روبه رو ش��ده و‬ ‫داخلی س��ازی برای ادامه فعالیت ها انجام نخواهد شد؛‬ ‫به ویژه این مسئله با اغاز تحریم ها جدی تر خواهد بود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه اضافه کرد‪ :‬این مش��کل در‬ ‫کنار افزایش نیافتن نرخ قطعات‪ ،‬شرایط را برای ادامه‬ ‫فعالیت ها بسیار سخت کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹باالدستی ها مسلط بر بازار‬ ‫محبی ن��ژاد در ادام��ه ب��ه همراهی نک��ردن صنایع‬ ‫باالدس��تی اش��اره کرد و گفت‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬صنایع‬ ‫باالدس��تی و تامین کنندگان م��واد اولیه در داخل نیز‬ ‫جزی��ره ای عم��ل می کنن��د‪ .‬تولیدکنن��دگان فوالد و‬ ‫پتروش��یمی و فلزات رنگی هم��ه قیمت ها را ان گونه‬ ‫که در بورس ارائه می ش��ود با ماخذ فوب خلیج فارس‬ ‫ارزیاب��ی می کنن��د‪ .‬این ام��ر باعث افزای��ش قیمت ها‬ ‫در حوزه مواد اولیه ش��ده اس��ت‪ .‬عالو ه بر این‪ ،‬شاهد‬ ‫هس��تیم بیش��تر مواد اولیه به ش��کل نقدی خرید و‬ ‫فروش می شود‪ .‬در صنعت خودرو قرارداد قطعه ساز با‬ ‫خودروس��از برای پرداخت نرخ محصوالت تامین شده‬ ‫‪ ۴‬ماه ب��ود در حالی که امروز این زمان به ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬ماه‬ ‫می رس��د به عالوه اینکه باید به طور نقدی مواد مورد‬ ‫نیاز خریداری شود‪ .‬حتی در برخی موارد مانند بورس‬ ‫صنعتگر باید پیش پرداخت داشته باشد یا در خرید از‬ ‫شرکت های دولتی هم مبلغ باید نقدی پرداخت شود‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور اظهار کرد‪ :‬تمام این اشفتگی‬ ‫ناش��ی از نبود سیاس��ت گذاری متمرکز اس��ت‪ .‬دولت‬ ‫باید به فکر متع��ادل و هماهنگ کردن ارکان زنجیره‬ ‫تامی��ن‪ ،‬تولی��د و مصرف خودرو با یکدیگر باش��د‪ .‬هر‬ ‫کس کار خود را می کند و در نهایت در برخی حوزه ها‬ ‫هزینه ک��رد و تامین بیش از حد مورد نیاز اس��ت و در‬ ‫حوزه ای دیگر دچار خال هس��تیم‪ .‬خال سیاست گذاری‬ ‫به شدت مشهود است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت در حد وعده‬ ‫محبی نژاد در پاسخ به این پرسش که‬ ‫افزایش نرخ مواد اولیه در ‪ ۲‬ماه اخیر نیز‬ ‫اتفاق افتاده اس��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر‬ ‫افزایش در اغاز سال با تک نرخی شدن‬ ‫ارز و افزایش ‪ ۴۰‬درصدی نسبت به سال‬ ‫گذش��ته بود و در ‪ ۲‬ماه گذش��ته حدود‬ ‫‪ ۱۰‬درصد قیمت ها باال رفته است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬صنعتگر نس��بت به این‬ ‫ام��ر گالیه دارد ک��ه وقتی م��واد اولیه‬ ‫داخل بدون ارزبری تولید می ش��ود چرا‬ ‫باید افزایش نرخ داشته باشد‪.‬‬ ‫چندی پی��ش‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت از‬ ‫تخصی��ص ارز و تس��هیالت ‪ ۲‬میلی��ارد‬ ‫دالری به صنعت قطع��ه خبر داده بود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه محبی نژاد گفت‪ :‬قول ه��ا هنوز عملی‬ ‫نش��ده در حالی که پیش تر وزیر قول یارانه تسهیالت‬ ‫بخش صنعت را نیز به صنعتگران داده بود؛ بر اس��اس‬ ‫این مسئله‪ ،‬قطعه س��ازان فهرست ها را اماده کردند و‬ ‫واحدهایی که به س��رمایه در گردش و س��رمایه ثابت‬ ‫نیاز داش��تند شناسایی و به وزارتخانه اعالم شد اما در‬ ‫عمل اتفاق خاصی رخ نداد‪.‬‬ ‫وی در این باره توضیح داد ‪ :‬قرار بود ‪ ۳۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان یارانه سود تس��هیالت برای بازسازی و نوسازی‬ ‫صنایع کشور تخصیص یابد‪ .‬به این ترتیب که صنعتگر‬ ‫وام با بهره ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬درصد برای روزامدی ماشین االت و‬ ‫تجهیزات دریافت کند و مابه التفاوت بهره بانکی تا ‪۱۸‬‬ ‫درصد از محل این تس��هیالت ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫تامین شود‪ ،‬اما نه اصل وام داده شد و نه تسهیالت به‬ ‫صنایع پرداخت شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کش��ور اظهار کرد‪ :‬شواهد نشان می دهد‬ ‫ارکان تصمیم گی��ر و سیاس��ت گذار در مجل��س و‬ ‫دولت (بانک مرک��زی‪ ،‬گمرک‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارای��ی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اداره دارایی‪،‬‬ ‫بیمه و‪ )...‬دچار نوعی س��ردرگمی و اشفتگی شده اند؛‬ ‫ای��ن یعنی برنام��ه مدونی در رویارویی ب��ا تحریم در‬ ‫صنعت خ��ودرو وجود ندارد در حالی که در ش��رایط‬ ‫تحریم برنامه ها متفاوت می شود‪.‬‬ ‫محبی نژاد تاکید کرد‪ :‬در چنین ش��رایطی نمی توان‬ ‫با فرمول های قدیم حرکت رو به جلویی داشت‪ .‬زمانی‬ ‫که ش��رایط محیطی تا این اندازه در حال تغییر است‬ ‫باید شرایط درونی را نیز مطابق با ان تغییر داد‪ .‬نباید‬ ‫کش��ور در مقابل ش��رایط محیطی منفعل و بی برنامه‬ ‫باش��د که نش��ان از اقتصاد بیمار در داخل دارد‪ .‬باید‬ ‫با مدیری��ت زمان تا ‪ ۱۵‬مرداد تصمیم های الزم اتخاذ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بالتکلیفی صنعتگران‬ ‫کمتر از یک ماه تا اغاز مرحله نخس��ت تحریم های‬ ‫وضع ش��ده از س��وی امریکا باقی مانده اس��ت‪ .‬منطق‬ ‫حکم می کن��د در این فرصت کوت��اه از حداکثر توان‬ ‫ب��رای تامین مواد م��ورد نیاز بهره گرفته ش��ود‪ .‬امید‬ ‫رضای��ی‪ ،‬از دیگر فعاالن صنعت قطعه کش��ور درباره‬ ‫شرایط فعلی صنعت قطعه گفت‪ :‬با توجه به بالتکلیفی‬ ‫که درحال حاضر نس��بت به برنامه اینده خودروساز و‬ ‫دولت در راس��تای انتقال و اختص��اص ارز وجود دارد‬ ‫واقعیت این اس��ت که بسیاری از قطعه سازان در حال‬ ‫رسیدن به نقطه بحران هستند که مرحله نخست این‬ ‫بحران با تعدیل نیروی انسانی اغاز می شود‪ .‬نیروهایی‬ ‫ب��رای اموزش انها هزینه ش��ده و امروز که زمان ثمر‬ ‫دادن انها اس��ت‪ ،‬تعدیل می ش��وند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در س��ال های گذش��ته حجم‬ ‫فعالیت ه��ا کاه��ش یافته و ‪ ۳‬ش��یفت‬ ‫ش��د ‪ ۲‬ش��یفت و از ‪ ۲‬ش��یفت نی��ز به‬ ‫یک ش��یفت رس��یده اس��ت‪ .‬در نهایت‬ ‫نیز بعض��ی از واحدهای صنعتی فقط ‪۳‬‬ ‫روز در هفت��ه فعالیت دارن��د و روزهای‬ ‫امید رضایی‬ ‫بی��ن تعطیلی نیز ب��ه مرخصی اجباری‬ ‫حجم‬ ‫گذشته‬ ‫در سال های‬ ‫می روند‪ .‬البته این راهکارها مسکن بوده‬ ‫‪۳‬‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫کاهش‬ ‫فعالیت ها‬ ‫و تا مدتی چاره ساز است اما پس از این‪،‬‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شیفت‬ ‫‪۲‬‬ ‫شد‬ ‫شیفت‬ ‫تولید اس��ت ک��ه با افت ش��دید روبه رو‬ ‫‪ ۲‬شیفت نیز به یک شیفت خواهد ش��د‪ .‬این فعال صنعت قطعه به‬ ‫رسیده است‪ .‬در نهایت گالیه افزود‪ :‬تولیدکننده چه تولید کند‬ ‫نیز بعضی از واحدهای‬ ‫و نکن��د مالیات‪ ،‬بیم��ه تامین اجتماعی‪ ،‬‬ ‫صنعتی فقط ‪ ۳‬روز در‬ ‫مالیات ارزش افزوده و هزینه اس��تهالک‬ ‫هفته فعالیت دارند‬ ‫ان ثابت است‪ .‬درحال حاضر هزینه های‬ ‫جاری تامین نمی شود و اگر این مسئله‬ ‫ادامه پیدا کند‪ ،‬به مرحله تعطیلی و خواب قطعه سازی‬ ‫و در نهایت خودروسازی می رسد که هزینه راه اندازی‬ ‫دوب��اره ان به مراتب س��نگین تر از ابت��دا خواهد بود‪.‬‬ ‫رضای��ی گف��ت‪ :‬با ای��ن وضعیت چه اتفاق��ی در حال‬ ‫رخ دادن در بدن��ه دول��ت و چ��ه برنامه هایی در حال‬ ‫تدوین اس��ت‪ ،‬کس��ی نمی داند‪ .‬این بالتکلیفی بسیار‬ ‫اسیب رس��ان اس��ت زیرا اگر صنعتگر بداند مشکالت‬ ‫ب��رای ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬م��اه خواهد بود مدیری��ت می کند تا از‬ ‫ان عبور کند‪ .‬اما وقتی نمی داند قرار اس��ت مشکالت‬ ‫چ��ه زمانی حل ش��ود به بالتکلیفی ه��ا دامن می زند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور درباره تخصیص ارز‬ ‫به این صنعت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اخبار نش��ان می دهد که‬ ‫سایت «نیما» ارز ثانویه(صادرکنندگان ارز خود را در‬ ‫سایت نیما می اورند و نسبت به تقاضا عرضه می کنند‪.‬‬ ‫اینجا قیمت ها ‪ N‬رقمی اس��ت و دیگر ارز ثانویه ثابت‬ ‫نخواه��د بود و بنا بر عرضه و تقاضا کم و زیاد می ش��ود‬ ‫ای��ن تیر خالص به بدنه تولید اس��ت اگر بدون برنامه‬ ‫پی��ش برود) عرض��ه می کند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫قطعه س��از هنوز نمی داند چه اتفاقی در گروه بندی او‬ ‫در حال رخ دادن اس��ت‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬تمام مباحث‬ ‫ب��ه س��مت اینکه مذاک��رات با طرف خارج��ی به چه‬ ‫سرنوشتی دچار می ش��ود‪ ،‬رفته است‪ .‬امروز صنعتگر‬ ‫در فعالیت ه��ای روزانه خ��ود مانده و تکلیف او تعیین‬ ‫نمی شود‪ .‬در این شرایط چگونه می توان به اینده فکر‬ ‫کرد؟ تولیدکننده ای که تمام س��رمایه گذاری و اعتبار‬ ‫خود را برای تولید گذاش��ته با این بالتکلیفی باید چه‬ ‫کند؟‬ ‫‹ ‹دستور صادر می شود‪ ،‬اما ابالغ نمی شود‬ ‫رضایی معتقد اس��ت صنعت خودرو دارای گره های‬ ‫بس��یاری اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬کار باید از باال رفع ش��ود‪.‬‬ ‫همدل��ی دولت و مجلس را می خواهد‪ .‬او گفت‪ :‬بحران‬ ‫به قدری است که رهبر انقالب نیز در این باره گزارش‬ ‫خواسته اند‪ .‬او در ادامه توصیف وضعیت صنعت قطعه‬ ‫گفت‪ :‬ثبت س��فارش های تمام قطعه س��ازان بر اساس‬ ‫اولویت و نیازش��ان از مواد اولیه تا قطعات نیمه ساخته‬ ‫به خودروس��از اعالم شد‪ .‬خودروس��از نیز برخی را رد‬ ‫و بعضی را تایید کرده اس��ت‪ .‬فهرس��ت تایید شده به‬ ‫وزارتخانه رفته و تایید ش��د و از انجا به بانک مرکزی‬ ‫اعالم ش��د برای تخصیص ارز اما بیش از ‪ ۴۵‬روز تا ‪۲‬‬ ‫ماه اس��ت که هیچ اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده‬ ‫اس��ت‪ .‬این فعال صنعت قطعه اعالم کرد ‪ :‬هر صنعتگر‬ ‫تا امروز بر اس��اس موجودی انبار خود تولید داشته و‬ ‫موجودی ان به پایان رس��یده اما هر زمان که به بانک‬ ‫مراجعه می ش��ود اع�لام می کنند هنوز ش��یوه نامه ای‬ ‫ب��رای تخصیص ارز و تس��هیالت دریاف��ت نکرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده عنوان کرد‪ :‬دیگر نمی توان با فرمول‬ ‫گذشته از تولید حمایت کرد‪ .‬محدودیت ها زیاد است‬ ‫و در حالی که به زمان تحریم ها نزدیک می شویم هنوز‬ ‫اقدامی انجام نش��ده اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫کشور تصریح کرد‪ :‬خودروساز برخی قطعات ‪ CKD‬را‬ ‫برای روز مبادا وارد کرده اما این فرصت برای قطعه ساز‬ ‫به عنوان بخش خصوصی فراهم نبوده اس��ت‪ .‬اولویت‬ ‫تخصی��ص ارز در اختیار دولت اس��ت‪ .‬با این ش��رایط‬ ‫به نوعی بخش خصوصی در حال تحلیل رفتن اس��ت‪.‬‬ ‫امروز ک��ه به کمک های غیرنقدی نی��از زیادی وجود‬ ‫دارد در عمل هیچ تغییری در روندها دیده نمی ش��ود‪.‬‬ ‫رضایی در نهایت ضمن تاکید بر حفظ اش��تغال گفت‪ :‬‬ ‫تمام مش��کالت باید همزمان رفع شود و حل بخشی‬ ‫و باقی ماندن سایر چالش ها باعث هدر رفت سرمایه ها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫صادرات یکی از بس��ترهای‬ ‫مهم برای روزامدی و توسعه‬ ‫اس��ت‪ .‬صنعت قطعه کش��ور‬ ‫ب��رای رفتن به این س��و نیاز‬ ‫دارد تا برای خودروهای به روز‬ ‫دنی��ا قطعه تامی��ن کند‪ .‬باید‬ ‫ارزیابی کرد ای��ا خودروهایی‬ ‫بهرام طیبی‬ ‫که در کش��ور تولید می شود‪،‬‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫در خارج از کش��ور نیز تولید‬ ‫دارد‪ .‬ام��روز بس��یاری از‬ ‫مدل هایی که در کش��ور تولید می ش��ود خ��ارج از مرزهای‬ ‫ایران تولید نمی ش��وند و این چالش اصلی در حرکت به این‬ ‫سو است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬در این باره نخس��ت باید خودروسازان به سمت‬ ‫تولید خودروهایی حرکت کنند که روزامد بوده و در س��ایر‬ ‫کشورها نیز در حال تردد باشد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬امروز در المان‬ ‫بنز تولید می شود که در بیشتر کشورها در رفت وامد است‪.‬‬ ‫از این رو ‪ ،‬قطعه س��ازان ایرانی باید به دنبال تولید قطعات‬ ‫خودروهایی باش��ند که مصرف عموم��ی دارند مانند تویوتا‪ ،‬‬ ‫هیوندا‪ ،‬کی��ا و‪ . ...‬به این ترتی��ب‪ ،‬تولیدکنندگان می توانند‬ ‫بخش��ی از قطعات این خودروهایی که مش��تری بین المللی‬ ‫دارند را تولید و صادر کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که امروز در بین قطعه س��ازان ایرانی‪ ،‬‬ ‫تولیدکنندگان بس��یار نادری هس��تند که قطعات خود را به‬ ‫کش��ورهای اروپایی صادر کنند‪ .‬امارهای موجود در این امر‬ ‫بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫بس��یاری از موانع در این باره می تواند با کمک و حمایت‬ ‫دولت رفع شود‪ .‬اگر دولت به طور جدی به موضوع صادرات‬ ‫محصوالت غیرنفتی ورود کند و برنامه ریزی های الزم انجام‬ ‫ش��ود به طور قط��ع می توانیم در این بخ��ش موفقیت های‬ ‫زیادی به دست اوریم‪.‬‬ ‫صنع��ت قطعه ب��ازار خوبی در منطقه دارد که به وس��یله‬ ‫قطعات چینی پوشش داده می شود در حالی که قطعه سازان‬ ‫ایرانی می توانند س��هم زیادی در این بازار داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫ظرفی��ت و توانمن��دی وج��ود دارد و از ای��ن بس��تر نیز به‬ ‫بازارهای جهانی از جمله اروپا نیز راه پیدا کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پرونده ارز خودروسازان‬ ‫در کمیسیون صنایع بازاست‬ ‫عضو هیات رییس��ه کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی از تخصیص ارز دولتی به واردات خودرو‬ ‫انتقاد کرد‪.‬‬ ‫سید جواد حس��ینی کیا در گفت وگو با خانه ملت با اشاره‬ ‫به اختص��اص ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان از بیت الم��ال به واردات‬ ‫خ��ودرو ‪ ،‬گفت‪ :‬این مبل��غ پیش از گرانی خ��ودرو پرداخت‬ ‫ش��د اما با اختصاص این یارانه ه��ا واردکنندگان دوباره نرخ‬ ‫خودروه��ا را افزایش دادن��د و حتی برخی خودرو یا قطعات‬ ‫ان را وارد نکردند‪.‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و نهاد های نظارتی باید به موضوع شفاف س��ازی و چگونگی‬ ‫هزینه کرد ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان ارز دولتی ورود کنند ‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ درحال حاضر دولت کاالها را به ‪ ۴‬دس��ته تقس��یم کرده که‬ ‫کاالهای اساس��ی جزو کاالهای درجه اول است و مواد اولیه‬ ‫کارخانه ها و پتروش��یمی جزو کاالهای درجه دوم و خودرو‬ ‫در این ش��رایط جزو کاالهای درجه سوم نیز قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬با توجه به اینکه خودرو حتی در درجه س��وم قرار‬ ‫نمی گی��رد دولت ظرفیتی برای اختص��اص ارز به این گروه‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی جلسه هایی در حوزه خودرو و اختصاص ارز دولتی‬ ‫به خودروسازان داخلی و واردات خودرو برگزار کرده و هنوز‬ ‫پرونده این موضوع در کمیس��یون بسته نشده است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬پیگیری های الزم درباره این موضوع انجام می ش��ود که‬ ‫امیدوارم به س��رانجام خوبی برس��د و بیت الم��ال به خزانه‬ ‫بازگردد‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫ای��ن ‪ ۶۰۰‬میلی��ارد توم��ان رانتی بوده که به ش��رکت های‬ ‫واردکنن��ده خودرو داده ش��ده اس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در این‬ ‫ش��رایط حس��اس دولت باید موضوع را پیگی��ری کنند و از‬ ‫واردکنندگان خودرو بپرس��د که ارز یارانه ای اختصاص یافته‬ ‫را چه کرده اند و خودرو وارد کش��ور ش��ده و با همان نرخ به‬ ‫فروش رسیده است یا خیر‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا افزود ‪ :‬بیت المال باید از واردکنندگان خودرو‬ ‫پس گرفته ش��ود و در صورت ممانعت پرونده به قوه قضاییه‬ ‫ارسال و از ان طریق پیگیری شود‪.‬‬ ‫اعالم امادگی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برای مقابله با اثار تحریم ها بر فرش دستباف‬ ‫شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 433‬پیاپی ‪2406‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 23‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫موانع تولید در استان تهران‬ ‫استان تهران دارای ‪ ۱۸‬شهرک‬ ‫صنعتی بهره بردار است که اکنون‬ ‫واگذاری زمین در شهرک صنعتی‬ ‫ش��هریار اغاز شده و این محل به‬ ‫عنوان ش��هرک صنعتی با شرایط‬ ‫مناسب و مشوق های جذاب اماده‬ ‫حضور سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫علی صدری‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت که بعد‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت‬ ‫از تاس��یس ش��هرک ها و نواح��ی‬ ‫شهرک های صنعتی استان‬ ‫صنعت��ی تا کنون ‪ ۸‬ه��زار و ‪۳00‬‬ ‫تهران‬ ‫ق��رارداد واگ��ذاری زمی��ن در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫تهران امضا ش��ده که از این تعداد ‪ ۵‬هزار و ‪ ۳۷۷‬واحد صنعتی‬ ‫بهره بردار ایجاد شده است‪.‬‬ ‫این امارها نش��ان از رغبت س��رمایه گذاران ب��رای حضور در‬ ‫ش��هرک های صنعتی دارد‪ ،‬ضم��ن انکه اماره��ای ‪ ۳‬ماه اغاز‬ ‫امس��ال نیز نش��ان می دهد واگ��ذاری زمین در ش��هرک های‬ ‫صنعتی تهران از رش��د ‪ ۲/۵‬برابری برخوردار اس��ت به گونه ای‬ ‫که در ‪ ۳‬ماه اغاز امس��ال ‪ ۶۵‬قرارداد واگذاری زمین امضا شده‬ ‫که این عدد در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ‪ ۲0‬قرارداد بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬مش��کالت بیش��تر صنعتگ��ران و تولیدکنندگان‬ ‫اس��تان تهران در بخش تامین نقدینگی‪ ،‬مالیات و بیمه اس��ت‪.‬‬ ‫این مش��کالت در کمیته رفع موانع تولید استان که به ریاست‬ ‫استاندار تهران برگزار می شود طرح شده است‪.‬‬ ‫س��تاد رفع موانع تولید برای مقابله ب��ا اثر های منفی تحریم‬ ‫بر فعالیت واحدهای صنفی و صنعتی در اس��تان تهران تشکیل‬ ‫ش��ده که عمده تمرکز خ��ود را بر فعالی��ت واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک و متوسط گذاشته است‪.‬‬ ‫در جلس��ه های س��تاد تس��هیل و رف��ع موانع تولید اس��تان‬ ‫تهران نی��ز صنعتگران تاکی��د دارند که س��رمایه در گردش و‬ ‫س��رمایه ایجادی مش��کل اصلی واحدهای تولی��دی و صنعتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ضم��ن انک��ه فعالیت بانک ه��ای عامل در ای��ن زمینه مورد‬ ‫رضایت اس��تاندار تهران نیس��ت اما تالش می شود تا جمعی از‬ ‫کارشناس��ان بانکی با ابالغ رییس کل بانک مرکزی به اختالف‬ ‫ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید با بانک ها رسیدگی و مشکل‬ ‫نقدینگی را رفع کنند‪.‬‬ ‫مشکل دیگر تولید‪ ،‬مکانیسم تشخیص‪ ،‬اجرا و دریافت مالیات‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع نیز با دخالت مجلس ش��ورای اسالمی قرار‬ ‫اس��ت به همراه مباحث مرتبط با مالی��ات ارزش افزوده به نفع‬ ‫تولید تغییر کند‪.‬‬ ‫ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با جلوگیری از صدور اجراییه‬ ‫ض��د تولیدکنندگان به انه��ا کمک می کن��د و جرایم بیمه ای‬ ‫تولیدکنندگان��ی ک��ه اصل بده��ی خود را پرداخ��ت کنند نیز‬ ‫بخشوده خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬طرح س��اماندهی واحدهای تولی��دی بدون مجوز‬ ‫اس��تان تهران در حال اجرا است‪ .‬این واحدها با دور زدن قانون‬ ‫من��ع فعالیت صنعتی تا ش��عاع ‪ ۱۲0‬کیلومتری پایتخت ایجاد‬ ‫ش��ده اند که به دنبال تبدیل لکه های صنعتی به ش��هرک های‬ ‫صنعتی و صنفی خصوصی و حل این مش��کل هس��تیم‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه امسال نیز بر مبنای ایین گذشته استان تهران‪ ،‬در روز ‪۲۵‬‬ ‫تیر ایین گرامیداشت روز صنعت و معدن استان تهران با حضور‬ ‫مسئوالن و فعاالن بخش خصوصی برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس‪ ،‬دو کمیته فرع��ی به منظور اطالع رس��انی‪،‬‬ ‫تبلیغ��ات و اجرای��ی و نی��ز کمیته ای برای انتخ��اب واحد های‬ ‫صنعتی و معدنی برتر تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش های میدانی کارشناس��ان سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان تهران و پژوهش هایی که از این واحد ها‬ ‫ش��د‪ ،‬امس��ال در مجموع ‪ ۳۷‬واحد و پیشکسوت استان تهران‬ ‫معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫شاخص های عملیاتی که در انتخاب این واحدها موثر بوده از‬ ‫جمله رشد ناخالص ارزش افزوده تولیدی‪ ،‬ایجاد اشتغال و حفظ‬ ‫اشتغال موجود مد نظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬س��عی ش��ده از معرفی واحدهایی که درگذش��ته‬ ‫انتخاب شده اند پرهیز شود تا ضمن قدردانی‪ ،‬در شناخت عموم‬ ‫مردم از این واحدها نیز بتوانیم گامی موثر برداریم‪.‬‬ ‫استقرار فعاالن خوشه های فرش در شهرک های صنعتی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫فرش دس��تباف هویت و شناسنامه دوم ایرانیان‬ ‫اس��ت‪ .‬این صنعت به تازگی از سوی امریکا تحریم‬ ‫ش��ده است‪ .‬اکنون حدود ‪ ۶‬میلیون نفر به نوعی از‬ ‫حوزه فرش دس��تباف ارتزاق می کنند که حدود ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵00‬هزار نفر انها مستقیم و غیر مستقیم‬ ‫در این حوزه فعال هس��تند‪ .‬اکنون ورود قالیبافان‬ ‫و فعاالن صنعت فرش در ش��هرک های صنعتی نیز‬ ‫مشوق دار شده است‪.‬‬ ‫پی��ش از ای��ن نیز ب��رای ورود کف��ش دوزان به‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی مش��وق های وی��ژه در نظر‬ ‫گرفته ش��ده بود‪ .‬به گفته کارشناسان‪ ،‬برای ایجاد‬ ‫هر یک ش��غل بای��د ‪ ۱۵0‬ت��ا ‪ ۲00‬میلیون تومان‬ ‫هزینه ش��ود اما در صنعت فرش با س��رمایه گذاری‬ ‫‪ ۵‬ت��ا ‪ ۲0‬میلی��ون تومان یک نفر مش��غول به کار‬ ‫می ش��ود‪ .‬مس��ئوالن بر این باورند که ب��ا فعال تر‬ ‫کردن خوش��ه های ف��رش‪ ،‬بر تعداد ش��اغالن این‬ ‫صنعت افزوده می ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬با شناس��ایی و‬ ‫توس��عه بازارهای صادراتی در اجرای طرح توسعه‬ ‫خوش��ه صنعتی فرش می توان با تحریم امریکا در‬ ‫این صنعت مقابله کرد‪.‬‬ ‫براس��اس ام��ار اعالم ش��ده از س��وی گم��رک‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬در پایان س��ال ‪ ۹۶‬پس‬ ‫از چند س��ال‪ ،‬میزان صادرات فرش دستباف ایران‬ ‫ب��ه ب��االی ‪ ۴00‬میلیون دالر رس��ید و در مجموع‬ ‫‪ ۱۲‬ماه بیش از ‪ ۴۲۴‬میلیون دالر فرش دس��تباف‬ ‫ب��ا وزن نزدیک به ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۴00‬تن به بازارهای‬ ‫هدف صادر شد‪ .‬این میزان صادرات نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۵‬رش��دی حدود ‪ ۱۸‬درصدی را نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫المان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانس��ه و س��وئیس در اروپا‪ ،‬امریکا‬ ‫در امریکای شمالی‪ ،‬امارات‪ ،‬کویت قطر و لبنان در‬ ‫غرب اسیا و ژاپن در شرق اسیا‪ ،‬از بازارهای سنتی‬ ‫فرش دستباف ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫چی��ن‪ ،‬روس��یه‪ ،‬افریق��ای جنوب��ی و برخ��ی از‬ ‫کش��ورهای امریکای التین نی��ز از بازارهای جدید‬ ‫فرش دستباف ایران هستند‪.‬‬ ‫هم افزایی و پیوند بین خوش��ه های همس��ان فرش‬ ‫دس��تباف (در زمینه تهیه طرح و نقشه‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫و‪ ،) ...‬حمایت از ش��کل گیری و توس��عه واحدهای‬ ‫طرح و نقش��ه فرش و صنایع جانب��ی و تکمیلی و‬ ‫تولیدی تجهیزات اس��تاندارد فرش��بافی در سطح‬ ‫خوش��ه های فرش دس��تباف کش��ور و نیز حمایت‬ ‫از س��اخت مجتمع ه��ای کارگاه��ی فرش��بافی در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی بر اساس شیوه نامه های‬ ‫موجود از این پس امکان اجرا می یابد‪.‬‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» درباره امضای تفاهمنامه همکاری با مرکز‬ ‫ملی فرش ایران در راستای بسترسازی برای مقابله‬ ‫با تحریم فرش ایرانی و توسعه ظرفیت های خوشه‬ ‫صنعتی فرش اظهار کرد‪ :‬صادرات فرش و ارزاوری‬ ‫این صنعت زمینه هایی اس��ت ک��ه اکنون به دلیل‬ ‫محدودیت های اعمال ش��ده علیه کش��ور می تواند‬ ‫‹ ‹مشوق های صنعتی برای فرش دستباف‬ ‫بسیار کارساز باشد‪.‬‬ ‫گسترش همکاری های علمی‪ ،‬پژوهشی و اجرایی‬ ‫نجفی اضافه کرد‪ :‬فضای کارگاهی و زیرساخت های‬ ‫در زمینه توسعه خوشه های فرش دستباف کشور و‬ ‫مناس��ب در نواح��ی و ش��هرک های صنعت��ی در‬ ‫استفاده بهینه از منابع‪ ،‬ظرفیت ها و توانمندی های‬ ‫اختی��ار ذی نفع��ان خوش��ه های فرش دس��تباف‬ ‫بین بخش��ی‪ ،‬از س��وی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫کشور مطابق با ش��یوه نامه های موجود قرار خواهد‬ ‫شهرک های صنعتی ایران با مرکز ملی فرش ایران‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫با امضای تفاهمنامـه همکاری مش��تـرک رس��می‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫ای��ن تفاهمنامه در چارچ��وب قوانین و مقررات‬ ‫ب��ا دادن مش��وق های مختلف از جمل��ه در اختیار‬ ‫موج��ود و در جهت سیاس��ت های کلی کش��ور در‬ ‫گذاش��تن زمین و کارگاه های خود ب��ا هزینه های‬ ‫محورهای مش��ارکت طرف ها در اجرای طرح های‬ ‫پایین اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و‪ ...‬اماده کمک برای توس��عه‬ ‫توسعه خوشه های فرش دستباف کشور‪ ،‬مشارکت‬ ‫خوشه های صنعتی فرش دستباف است‪.‬‬ ‫طرف ه��ا در تامی��ن هزینه ه��ای برنامه های عمل‬ ‫نجفی درباره اس��تقبال فعاالن فرش دستباف از‬ ‫طرح های توس��عه خوشه های فرش دستباف کشور‬ ‫حضور در شهرک های صنعتی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بخش‬ ‫و حمایت از اجرای پروژه های تکمیل‬ ‫زیادی از تولید فرش دس��تباف به ویژه‬ ‫حلقه ه��ای گمش��ده زنجی��ره ارزش‬ ‫فرش ه��ای صادرات��ی و سفارش��ی در‬ ‫خوشه های فرش امضا شد‪.‬‬ ‫کارگاه های بزرگ انجام می شود‪.‬‬ ‫اس��تفاده از ت��وان فن��ی و اجرایی‬ ‫در ص��ورت هدای��ت فع��االن ای��ن‬ ‫خوش��ه های ف��رش و دبیرخان��ه در‬ ‫هن��ر‪ -‬صنعت ب��ه س��مت کارگاه های‬ ‫فعالیت ه��ای حوزه فرش دس��تباف‪،‬‬ ‫مستقر در ش��هرک های صنعتی که با‬ ‫کم��ک به بهبود فرصت های ش��غلی‪،‬‬ ‫کاهش هزینه های انه��ا همراه خواهد‬ ‫فرشته دستپاک‬ ‫ارتق��ای ت��وان علم��ی و تخصص��ی‪،‬‬ ‫بود و می تواند محلی برای نمایش اثار‬ ‫ارتق��ای فناوری‪ ،‬کاه��ش هزینه های فرش دستباف ایرانی از هنرمندان باشد‪ ،‬شرایط بهتری را برای‬ ‫تولید و صرفه جویی در وقت و سرمایه هفته های گذشته از سوی فرشبافان متصور خواهیم بود‪.‬‬ ‫امریکا با تحریم روبه رو شده‬ ‫ذی نفعان خوش��ه های فرش دستباف‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫است‪ .‬اما با برنامه ریزی‬ ‫کش��ور از اهداف این تفاهمنامه اعالم می توانیم این صنعت و تصری��ح کرد‪ :‬ب��ا از دس��ت دادن بازار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بافندگان ان را مورد حمایت صادراتی امریکا و امارات متحده عربی‪،‬‬ ‫همچنین‪ ،‬حمایت از ش��کل گیری قرار دهیم ‪ ۳0 .‬درصد می توانی��م بر س��ایر بازاره��ا از جمله‬ ‫صادرات کشورمان در‬ ‫و توس��عه خدمات دهندگان توس��عه‬ ‫المان‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ژاپ��ن و حتی عمان و‬ ‫سال های گذشته به امریکا‬ ‫کس��ب وکار فرش از قبی��ل خدمات انجام می شد که با شرایط کویت متمرکز شویم‪.‬‬ ‫نجفی به مصوبه سال گذشته مجلس‬ ‫طراحی‪ ،‬بازاریابی و صادرات‪ ،‬حمایت جدید‪ ،‬این بازار از دست‬ ‫رفته است‬ ‫از برگ��زاری دوره ه��ای اموزش��ی‬ ‫ش��ورای اس�لامی برای برداش��ت یک‬ ‫خوش��ه های فرش دس��تباف کشور و‬ ‫میلی��ارد و نی��م دالر از منابع صندوق‬ ‫ذخیره ارزی با رویکرد توس��عه اش��تغال به ویژه در‬ ‫مناطق روس��تایی و عش��ایری اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫صنای��ع کوچ��ک مس��تقر در مناط��ق مح��روم و‬ ‫شهرهای زیر ‪ ۱0‬هزار نفر جمعیت می توانند از این‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی برای مقابله با تحریم فرش‬ ‫منابع استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به منظور گسترش‬ ‫به گفته معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬نرخ‬ ‫همکاری های علمی‪ ،‬پژوهش��ی و اجرایی در زمینه‬ ‫این تسهیالت تا ‪ ۴‬درصد برای روستاهای مرزی و‬ ‫توسعه خوشه های فرش دستباف کشور و استفاده‬ ‫‪ ۶‬درصد سایر روستاها و شهرهای کمتر از ‪ ۱0‬هزار‬ ‫بهینه از منابع‪ ،‬ظرفیت ها و توانمندی های طرف ها‪،‬‬ ‫نفر جمعیت است‪.‬‬ ‫تفاهمنامه ای بین مرکز ملی فرش ایران و سازمان‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬از‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران بسته‬ ‫این ظرفیت برای توسعه خوشه های فرش دستباف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫فرشته دستپاک‪ ،‬رییس مرکز ملی فرش ایران در‬ ‫نجفی همچنین به اع�لام امادگی اتحادیه اروپا‬ ‫این مراسم گفت‪ :‬فرش دستباف ایرانی از هفته های‬ ‫ب��رای حمایت از ش��رکت های کوچک و متوس��ط‬ ‫گذشته از سوی امریکا با تحریم روبه رو شده است‪.‬‬ ‫همکار ب��ا ایران در پ��ی وضع تحریم ه��ای جدید‬ ‫اما با برنامه ریزی می توانیم این صنعت و بافندگان‬ ‫امریکایی اشاره کرد‪.‬‬ ‫ان را مورد حمایت قرار دهیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫دستپاک ادامه داد‪ :‬به طور متوسط ‪ ۱۵0‬تا ‪۲00‬‬ ‫شناسایی‪ ،‬امکان سنجی‪ ،‬هدایت و حمایت از اجرای‬ ‫میلیون تومان سرمایه گذاری برای ایجاد یک شغل‬ ‫طرح های توس��عه خوشه های فرش دستباف کشور‬ ‫در کشور نیاز است‪ ،‬اما هنر‪ -‬صنعت فرش دستباف‬ ‫در راستای سند راهبردی فرش دستباف با همکاری‬ ‫را می توان با سرمایه ای نزدیک به ‪ ۵‬تا ‪ ۲0‬میلیون‬ ‫مرکز ملی فرش ایران‪ ،‬تامین مالی هزینه های گروه‬ ‫تومان راه اندازی کرد‪ .‬رییس مرکز ملی فرش ایران‬ ‫عاملیت توس��عه و مش��ارکت در تامین هزینه های‬ ‫گفت‪ ۳0 :‬درصد صادرات کش��ورمان در سال های‬ ‫برنامه های عمل توسعه خوشه های فرش دستباف‪،‬‬ ‫گذشته به امریکا انجام می شد که با شرایط جدید‪،‬‬ ‫حمای��ت از اس��تقرار خدمات دهندگان توس��عه ای‬ ‫این بازار از دس��ت رفته اس��ت‪ ،‬البت��ه فرش ایران‬ ‫کسب و کار فرش دستباف و صنایع وابسته در مراکز‬ ‫در همه دنیا ش��ناخته ش��ده اس��ت و ما می توانیم‬ ‫بو کار با هماهنگی ادا ره های‬ ‫خدمات توسعه کس�� ‬ ‫با کمک پیشکسوتان این عرصه بازارهای صادراتی‬ ‫فرش سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها‬ ‫بیشتری برای توسعه صادرات فراهم کنیم‪.‬‬ ‫از س��وی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫� توسعه خوشه های فرش دستباف‬ ‫صنعتی ایران تعهد شده است‪.‬‬ ‫حمای��ت از توس��عه بازاره��ای ه��دف صادراتی‬ ‫نجف��ی گف��ت‪ :‬در اختی��ار ق��رار دادن فض��ای‬ ‫خوش��ه های ف��رش دس��تباف‪ ،‬حمایت از توس��عه‬ ‫کارگاه��ی و زیرس��اخت های مناس��ب در نواحی و‬ ‫فن��اوری‪ ،‬عارضه یابی و توانمندس��ازی‬ ‫ش��هرک های صنعتی برای ذی نفعان‬ ‫ذی نفعان خوشه های فرش دستباف و‬ ‫خوش��ه های فرش دس��تباف کش��ور‬ ‫توانمندسازی بنگاه ها در زمینه صادرات‬ ‫مطاب��ق با ش��یوه نامه های موجود نیز‬ ‫و در نهای��ت حمایت از ش��کل گیری و‬ ‫جزو تعهدات س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫توس��عه ش��بکه ها و کنسرس��یوم های‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران است‪.‬‬ ‫صادراتی در خوشه های فرش دستباف‬ ‫ای��ن س��ازمان همچنی��ن ایج��اد‬ ‫از جمله اموری اس��ت ک��ه در اجرای‬ ‫مجتمع ه��ای کارگاه��ی فرش��بافی‬ ‫صادق نجفی‬ ‫طرح توس��عه خوش��ه صنعت��ی فرش‬ ‫مس��تقر در نواح��ی و ش��هرک های‬ ‫صنعتی با استفاده از خدمات صندوق فضای کارگاهی در نواحی دستباف اجرایی می شود‪.‬‬ ‫و شهرک های صنعتی در‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬اس��تفاده از توان فنی و‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫اختیار ذی نفعان خوشه های‬ ‫اجرایی گروه های توس��عه خوش��ه های‬ ‫ب��ر اس��اس ش��یوه نامه های موجود‪،‬‬ ‫فرش دستباف کشور‬ ‫ارسال گزارش های مطالعات شناختی مطابق با شیوه نامه های فرش و دعوت از ش��رکت شهرک های‬ ‫و اجرای برنامه ه��ای عمل پروژه های موجود قرار خواهد گرفت‪ .‬صنعت��ی اس��تانی و عام��ل توس��عه‬ ‫توس��عه خوش��ه های فرش دستباف صادرات فرش و ارزاوری خوش��ه فرش اس��تانی برای حضور در‬ ‫کشور و همچنین طرح های مطالعاتی این صنعت زمینه هایی جلس��ه های کمیت��ه فرش اس��تان ها‬ ‫است که اکنون به دلیل‬ ‫انجام شده در تامین مواد اولیه‪ ،‬ارتقای محدودیت های اعمال شده و جلس��ه های مرتب��ط ب��ا فعالیت های‬ ‫توان طراحی‪ ،‬ارتقای فناوری و تولید‪ ،‬علیه کشور می تواند بسیار مش��ترک در اج��رای ط��رح توس��عه‬ ‫کارساز باشد‬ ‫خوش��ه ف��رش هدف گ��ذاری ش��ده‬ ‫توسعه منابع انسانی‪ ،‬توسعه بازاریابی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به مرکز ملی فرش‪ ،‬حمایت از اجرای‬ ‫پروژه ه��ای تبلیغاتی فرش دس��تباف با هماهنگی‬ ‫مرکز ملی فرش ایران و انتقال تجربه های توس��عه‬ ‫خوش��ه ای ب��ه مرک��ز ملی ف��رش ای��ران را تعهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تولید داخلی بسیاری از داروهای اساسی محقق شد‬ ‫معاون وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫و رییس س��ازمان غذا و دارو گفت‪ :‬بیشتر داروهای‬ ‫اساسی و مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬غالمرض��ا اصغ��ری در ایین‬ ‫رونمایی از داروی نوروبیون(ضد درد) که از س��وی‬ ‫یکی از شرکت های دارویی استان البرز تولید شده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تولیدکنندگان ارتباط تنگاتنگی‬ ‫با س��ازمان غذا و دارو دارند که با توجه به شرایط‬ ‫کنونی کشور‪ ،‬الزم است بیش از پیش تالش کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تولید موجب کاهش سختی ها‬ ‫در این��ده می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بای��د از توانمندی های‬ ‫داخلی اس��تفاده کنیم و نیروهای انس��انی را برای‬ ‫تحقق اهداف مان‪ ،‬به کار بگیریم‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان غذا و دارو ب��ا بیان اینکه نیاز به‬ ‫فناوری جدید و به روز همیش��ه وجود دارد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بسیاری از داروهایی که در گذشته وارد کشور‬ ‫می شد‪ ،‬اکنون در داخل تولید می شود و این باعث‬ ‫افتخار است‪.‬‬ ‫اصغری با بیان اینکه این س��ازمان تالش می کند‬ ‫زمینه ساز توسعه صنایع دارویی باشد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫پیش بینی های الزم برای تامین داروی کش��ور در‬ ‫نظر گرفته ش��ده و بانک مرکزی ‪ ۵/۳‬میلیارد دالر‬ ‫ارز برای تامین مواد اولیه دارو در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شرکت های دارویی کشور اعالم‬ ‫کرده ان��د که توانایی تولید بیش��تر ظرفیت داروی‬ ‫کش��ور را دارند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬محدودیت هایی در‬ ‫حوزه تولید دارو وجود دارد که در صدد هستیم با‬ ‫کار بیش از پیش از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫اصغ��ری از تزری��ق ‪ ۲‬میلی��ارد دالر در بخ��ش‬ ‫نقدینگی خبر داد و گفت‪ :‬قول هایی به سازمان غذا‬ ‫غالمرضا اصغری‬ ‫احمد شیبانی‬ ‫و دارو داده شده است که امیدواریم شاهد عملیاتی‬ ‫شدن انها باشیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر بهداش��ت ب��ا اش��اره ب��ه وجود‬ ‫چالش هایی در حوزه تولید دارو‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با تولید‬ ‫کار های کیفی می خواهیم ش��اهد توس��عه کشور و‬ ‫افزایش رضایتمندی مردم باشیم‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬رییس س��ندیکای داروهای انس��انی‬ ‫در این مراس��م با بی��ان اینکه صنعت داروس��ازی‬ ‫کش��ور روزهای سختی را طی می کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ماه های گذش��ته با تعطیلی خ��ط تولید برخی‬ ‫واحدهای داروسازی روبه رو شده ایم‪.‬‬ ‫احم��د ش��یبانی در ایی��ن بهره ب��رداری خ��ط‬ ‫تولی��د امپول های تزریقی در کارخانه داروس��ازی‬ ‫اکتوورکو اس��تان البرز اظهار کرد‪ :‬در صنعت دارو‬ ‫باور داریم که هم امکانات و هم توان دس��تیابی به‬ ‫موفقیت های بزرگ را داریم‪ .‬امیدوارم مسئوالن نیز‬ ‫به این باور برسند و به فعاالن این صنعت در کشور‬ ‫اعتماد کنند‪.‬‬ ‫ش��یبانی با بیان اینکه بسیاری از مسائل صنعت‬ ‫داروسازی برون سازمانی است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تا زمانی‬ ‫که مس��ئوالن متوجه شرایط نامطلوب دارو نشوند‪،‬‬ ‫مشکالت فعاالن این صنعت برطرف نمی شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!