روزنامه گسترش صنعت شماره 434 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 434

روزنامه گسترش صنعت شماره 434

روزنامه گسترش صنعت شماره 434

‫تقدیم گزارش واردات‬ ‫خودرو به رییس جمهوری‬ ‫‪3‬‬ ‫ تاسیس شهرک صنعتی‬ ‫در «سواحل مکران»‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫ ‪ 24‬تیر ‪1397‬‬ ‫اول ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 15‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2407‬دوره جدید شماره ‪ 4 434‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫ پول پاشی‬ ‫اتهام یا سیاست؟‬ ‫ بانک ها امان تولید‬ ‫و صنعت را بریده اند‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫یک کار شناس روابط کار در گفت وگو با «گسترش صنعت» به بررسی وضعیت قراردادهای کارگری پرداخت‬ ‫قوانین روابط کار بر مبنای واقعیت تنظیم شود‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از نظارت بر تولید در صنایع غذایی نشان داد‬ ‫‪2‬‬ ‫اجرای استانداردهای تولید ابلیمو از مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش«گسترشصنعت»ازاستانداردیورو‪ ۴‬برایصنعتموتورسیکلت‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دست تولید زیر ساطور شتاب زدگی‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 24‬تیر ‪ 1397‬اول ذی القعده ‪ 15 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 434‬پیاپی ‪2407‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫پول پاشی‪ ،‬اتهام یا سیاست؟‬ ‫‹ ‹دنبال پول پاشی نیستیم‬ ‫وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ه هیچ وج��ه ه��دف ما از‬ ‫پرداخت تسهیالت فراگیر و اشتغال‬ ‫روس��تایی‪ ،‬پول پاشی نیست بلکه در‬ ‫صدد ایجاد اش��تغال واقعی با تامین‬ ‫منابع م��ورد نیاز و زیرس��اخت های‬ ‫کافی هستیم‪.‬‬ ‫علی ربیعی با بیان اینکه ما برخالف دوره های گذش��ته به‬ ‫دنبال توزیع پول برای ایجاد اش��تغال نیس��تیم زیرا در هیچ‬ ‫جای دنیا ب��ا پرداخت منابع مالی اش��تغالزایی نمی کنند‪ ،‬به‬ ‫بو کار مناس��ب و‬ ‫ایس��نا گفت‪ :‬ه��دف ما ایجاد فضای کس�� ‬ ‫همچنین‪ ،‬بهره گیری از منابع متعدد اس��ت تا ش��غل پایدار‬ ‫فراهم اید‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه از س��ال های گذش��ته سیاس��ت تولید‬ ‫داشته ایم اما سیاست اشتغال نداشتیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باید‬ ‫در کش��ور به مراحل پیشین و پسین ایجاد شغل توجه کنیم‬ ‫و فقط این گونه نباش��د که از بانک انتظار پرداخت تسهیالت‬ ‫داش��ته باشیم بلکه باید به عوامل و زنجیره تولید بها دهیم و‬ ‫در این زمینه خودکفا عمل کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی ضرورت احیای صنعت‬ ‫نوغان داری در کش��ور را یاداور ش��د و اف��زود‪ :‬لزومی ندارد‬ ‫که م��ا برای واردات ابریش��م میلیون ها توم��ان هزینه کنیم‬ ‫در حال��ی که اس��تان گیالن مرک��ز تولید نوغان در کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬قرار ش��ده با همکاری جهاد کشاورزی و در‬ ‫قال��ب طرح های احیای صنایع ریش��ه دار در کش��ور‪ ،‬صنعت‬ ‫نوغان داری نیز رونق دوباره پیدا کند‪.‬‬ ‫ربیعی بیان کرد‪ :‬برای ایجاد اش��تغال روس��تایی و افزایش‬ ‫مهارت نیروی کار در مناطق محروم و روس��تایی قرار اس��ت‬ ‫ی نیروهای بیکار ر ا اموزش دهد و تنها‬ ‫سازمان فنی و حرفه ا ‬ ‫کار اش��تغال را معطوف به پرداخت تسهیالت نکنیم بلکه در‬ ‫یک زنجیره ارزش��مند اشتغال مولد در کنار شکل گیری بازار‬ ‫عرضه مناسب فراهم اید‪.‬‬ ‫وی با قدردانی از همکاری ها و همدلی مس��ئوالن استانی و‬ ‫شهرستانی در حمایت از فرصت های اشتغال برای جویندگان‬ ‫کار در این مناطق تصریح کرد‪ :‬دس��ت سرمایه گذارانی که در‬ ‫عرصه ه��ای مختلف تولید و صنعت فرصت و زمینه اش��تغال‬ ‫اف��راد بیکار را فراهم می اورند‪ ،‬می بوس��م و ب��ر این باورم که‬ ‫در این حوزه باید نگاه اخالقی و انس��انی را نیز همراه با نگاه‬ ‫اقتصادی مدنظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در کش��ور ‪ ۱۰۰۰‬روستای کانونی پیشرو و پیشتاز‬ ‫در حوزه اشتغال را شناس��ایی کردیم که کار ازمایشی در ‪۵‬‬ ‫هزار روستا شروع شده است‪.‬‬ ‫ربیعی اظهار کرد‪ :‬ما با حمایت از زنجیره اشتغال روستایی‬ ‫تالش می کنیم تا در کشور به تقویت روستاها و جلوگیری از‬ ‫مهاجرت روس��تاییان کمک کنی م به طوری که در شهرهای‬ ‫اش��تغالزا در حوزه گردش��گری خدمات و کشاورزی حمایت‬ ‫همه جانبه را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ب��ا بیان اینکه بانک های‬ ‫عامل‪ ،‬در پرداخت تس��هیالت این حوزه همکاری مناس��بی‬ ‫دارن��د‪ ،‬افزود‪ :‬نبای��د بانک ه��ا را متهم به پرداخ��ت نکردن‬ ‫تس��هیالت کنیم بلکه جلوتر از بانک ها در پرداخت تسهیالت‬ ‫بای��د زنجی��ره اش��تغال مانن��د مهارت ام��وزی‪ ،‬بازاریابی و‬ ‫همچنین‪ ،‬صادرات خارجی هدف گذاری ش��ود تا به تناس��ب‬ ‫توان اش��تغال کارگاه ها و واحدهای تولی��دی بانک ها نیز در‬ ‫پرداخت تسهیالت پیشقدم شوند‪.‬‬ ‫ربیعی ض��رورت اصالح رویه غلط پرداخت تس��هیالت در‬ ‫همان گام نخس��ت را یاداور ش��د و گفت‪ :‬لزوم��ی ندارد که‬ ‫سرمایه گذا ر یا کارفرما در همان گام نخست تسهیالت بگیرد‬ ‫سپس بخواهد اشتغال ایجاد کن د در حالی که ابتدا باید طرح‬ ‫ن ارزیابی شده تا زمینه اشتغال تدریجی‬ ‫و نیروهای موردنیاز ا ‬ ‫در فازهای مختلف ایجاد شود‪.‬‬ ‫قرارداد دائم در‬ ‫مشاغلی که ماهیت‬ ‫دائمی دارند‪ ،‬زمانی‬ ‫وجاهت داشت و نیاز‬ ‫ان احساس می شد‪.‬‬ ‫امروز اما شرایط‬ ‫کارخانه ها و صنایع‬ ‫تفاوت کرده و باید بر‬ ‫مبنای شرایط کنونی‬ ‫قوانین تغییر کند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه صنعت‪ :‬تسهیالت فراگیر و اشتغال روستایی از جمله‬ ‫سیاس��ت هایی است که دولت از س��ال گذشته به طور جدی‬ ‫پیگیر ان اس��ت تا بتواند سیاس��ت های اجتماعی و اقتصادی‬ ‫خود را در زمینه اشتغال مناطق محروم اجرا کند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫یکی از موضوع هایی که درباره اشتغال فراگیر مطرح می شود‪،‬‬ ‫پول پاشی دولت است‪.‬‬ ‫برخ��ی از منتقدان دولت معتقدن د که دولت دوازدهم بیش‬ ‫از سیاس��ت های اش��تغالی قصد دارد پول پاشی کند تا از این‬ ‫طریق محبوبیتی بین مردم روستاها و مناطق کم برخوردار به‬ ‫وجود اورد‪ ،‬البته پول پاشی در ایران موضوع جدیدی نیست‪.‬‬ ‫در برخی از دوره های ریاس��ت جمهوری دیده می ش��د که‬ ‫سفرهای استانی با پخش کردن پول نقد بین مردم همراه بود‬ ‫و گاهی چندین گونی نامه از بین مردم روستاها جمع می شد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬موضوعی که در روزهای گذشته به طور جدی به‬ ‫ان پرداخته می شود‪ ،‬بازدهی سیاست های اشتغالزایی دولت‬ ‫دوازدهم در روستاها و مناطق کم برخوردار است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بر این باورند که اگر دولت در حوزه اش��تغال‬ ‫روستایی نتواند عملکرد موفقی داشته باشد‪ ،‬روستاهای کشور‬ ‫به سرعت تخلیه خواهد شد و مردم روستا برای ادامه زندگی‬ ‫شهرها را انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫یکی از دالیلی که اشتغال فراگیر و روستایی در این شرایط‬ ‫از اهمی��ت ویژه ای برخوردار ش��ده سیاس��ت های جمعیتی‬ ‫و تراکم جمعیتی اس��ت‪ .‬در س��ال های گذش��ته بسیاری از‬ ‫حاشیه نش��ین ها به دلیل نبود زیرس��اخت کاف��ی برای ادامه‬ ‫زندگی و بحران بیکاری ترجیح دادند وارد شهرها شوند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که کارشناسان توسعه معتقدند‪ ،‬دولت ها باید‬ ‫زیرس��اخت کافی برای زندگی در روس��تاها را ایجاد کنند تا‬ ‫م��ردم نیازی به ترک محل زندگ��ی خودبه دلیل محرومیت‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫یک کار شناس روابط کار در گفت وگو با «گسترش صنعت» به بررسی وضعیت قراردادهایکارگری پرداخت‬ ‫قوانین روابط کار بر مبنای واقعیت تنظیم شود‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تعیی��ن وضعیت کارگران قراردادی یکی از مهم ترین‬ ‫موضوع هایی اس��ت که در ماه های گذشته مطرح شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه تبصره یک و دو ماده ‪ ۷‬قانون کار‪،‬‬ ‫کارفرما را از عقد قرارداد موقت در مشاغلی که ماهیت‬ ‫دائ��م دارن��د‪ ،‬منع می کن��د‪ .‬با این حال‪ ،‬اماره ا نش��ان‬ ‫می ده��د که بیش از ‪ ۹0‬درص��د قراردادهای کارگری‪،‬‬ ‫به طور موقت امضا شده است‪.‬‬ ‫در این زمینه فعاالن کارگری و فعاالن بخش صنعت‬ ‫دو دیدگاه متف��اوت دارند؛ عده ای معتقدند دولت باید‬ ‫ق��رارداد کارگران��ی را که در مش��اغل دائم��ی فعالیت‬ ‫می کنند به حالت دائم برساند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که گ��روه دوم عقیده دیگری‬ ‫دارند؛ به گفته این دسته از کارشناسان‪ ،‬روابط کار امروز‬ ‫قرارداد دائم را نمی پذیرد و دولت باید فشار قرارداد دائم‬ ‫را از روی کارفرما بردارد‪« .‬گس��ترش صنعت» پیش از‬ ‫این به تش��ریح نظر کارشناسان دسته نخست پرداخته‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ب��ر این مبنا‪ ،‬با حمید حاج اس��ماعیلی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ی گفت وگو کردیم تا نظرهای‬ ‫رواب��ط کار و فعال کارگر ‬ ‫مخالف قرارداد دائم نیز تشریح شود‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به اینکه هنوز تبصره یک و دو ماده‬ ‫هفت قانون کار پابرجاست‪ ،‬قانون باید تغییر کند‬ ‫یا روابط کار؟‬ ‫رواب��ط کار مانن��د ه��ر پدیده دیگری ک��ه در حوزه‬ ‫سیاس��ت گذاری تولید مطرح می ش��ود‪ ،‬وابسته به بازه‬ ‫زمانی خاصی است‪ .‬این موضوع نیز خارج از این قاعده‬ ‫تعریف نمی ش��ود‪ .‬قرارداد دائم در مشاغلی که ماهیت‬ ‫دائمی دارند‪ ،‬زمانی وجاهت داش��ت و نیاز ان احساس‬ ‫می شد‪ .‬امروز اما شرایط کارخانه ها و صنایع تفاوت کرده‬ ‫و باید بر مبنای شرایط کنونی قوانین تغییر کند‪.‬‬ ‫نبای��د فرام��وش کرد که هدف از بررس��ی روابط کار‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط ایجاد می شود‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫توس��عه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و صنعتی در کشور است‪.‬‬ ‫باید در نظر داشت که بنگاه های تولیدی شاخه صنعتی‬ ‫بر این اس��اس بازار کار باید انعطاف کافی را برای رش��د‬ ‫خ��ود را در ط��ول مدت فعالیت تغیی��ر می دهند‪ .‬برای‬ ‫و توس��عه داشته باشد‪ .‬در س��ال های گذشته متاسفانه‬ ‫مثال‪ ،‬ممکن اس��ت یک بنگاه امروز پوشاک تولید کند‬ ‫اهدافی که برای توسعه بخش خصوصی داشتیم محقق‬ ‫و مدت��ی بعد به یک قطعه س��از تبدیل ش��ود‪ .‬هر چند‬ ‫نشده است‪ .‬چشم امید بخش خصوصی متاسفانه هنوز‬ ‫تولید پوش��اک فعالیت دائمی به ش��مار می رود اما در‬ ‫به دست دولت است و اینها موانع اساسی توسعه بخش‬ ‫این شرایط اجازه تغییر مسیر از کارفرما و صاحب بنگاه‬ ‫خصوصی اس��ت‪ .‬البته این موضوع نباید باعث نوش��تن‬ ‫تولیدی گرفته می شود‪.‬‬ ‫ایین نامه و قوانینی ش��ود که ضدیت با توس��عه بخش‬ ‫ای��ن موضوع باعث می ش��ود بخ��ش قابل توجهی از‬ ‫خصوصی دارند‪.‬‬ ‫صنایع و اش��تغال صنعتی کش��ور با خطر روبه رو شود‪.‬‬ ‫قرارداد مبتنی بر زمان کار اس��ت‪ .‬نباید برای بخش‬ ‫این در حالی اس��ت که بدون قرارداد دائم صاحب بنگاه‬ ‫خصوصی نس��خه بنویس��یم‪ .‬اینکه وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫می تواند به راحتی ش��اخه فعالی��ت خود را تغییر دهد‪.‬‬ ‫رف��اه اجتماعی ایین نامه ای را تنظیم کند که به بخش‬ ‫موض��وع قرارداد دائم به عنوان یک سیاس��ت حمایتی‬ ‫خصوصی دیکته ش��ود‪ ،‬مسیر رشد و توسعه را مسدود‬ ‫برای کارگران مطرح می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫می کند‪ .‬از این نوع اقدامات تا کنون بسیار انجام شده و‬ ‫این سیاست اجرا نشده است‪.‬‬ ‫نتیجه ان فروپاشی روابط کار بوده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس بهتر است سیاست هایی تصویب شود‬ ‫€ €ق�رارداد دائ�م امنی�ت ش�غلی کارگ�ران را‬ ‫که ضمانت اجرایی داش��ته باش��د‪ .‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫تامی�ن می کند و ای�ن موضوع بر توس�عه تولید‬ ‫موضوع های��ی ک��ه در این زمینه همیش��ه مطرح بوده‬ ‫تاثیر مس�تقیم دارد‪ .‬با این پیش فرض که قانون‬ ‫بحث تش��کل های مس��تقل کارگری و ح��ق اعتراض‬ ‫قرارداد دائم تغییر کند‪ ،‬چه راهکاری‬ ‫کارگران است‪.‬‬ ‫برای حفظ امنیت ش�غلی پیش�نهاد‬ ‫در این ش��رایط می توان توقع توس��عه‬ ‫می دهید؟‬ ‫ب��ازار کار را داش��ت‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬نباید‬ ‫در هیچ کدام از‬ ‫پ��س از انقالب اس�لامی بس��یاری از کشورهای توسعه یافته فرام��وش کنیم که کارفرما نیز به حمایت‬ ‫کارگران رسمی بودند و امروز بیش از ‪ ۹۵‬امروز قرارداد دائم نیاز دارد‪ .‬اگر دولت بتواند در مجموعه ای‬ ‫درصد انها قراردادی هستند‪ .‬این موضوع‬ ‫از قوانی��ن به روز و پیش��رفته روابط کار را‬ ‫امضا نمی شود‪.‬‬ ‫قراردادها باید‬ ‫اثبات می کند وج��ود قانونی که ضمانت‬ ‫تعری��ف کند‪ ،‬بدون ش��ک ه��م کارگران‬ ‫اجرایی ندارد‪ ،‬نمی تواند به امنیت ش��غلی کتبی باشد‪ .‬انچه در به امنیت ش��غلی و دیگ��ر مطالبات خود‬ ‫کمک کند‪ .‬این قانون سال ها وجود داشت قراردادها اهمیت دارد خواهند رس��ید و هم کارفرماها می توانند‬ ‫ام��ا به دلیل اینک��ه روابط کار امر دیگری سرفصل های قرارداد به گسترش تولید فکر کنند‪.‬‬ ‫است که باید اجازه‬ ‫را پذیرفته‪ ،‬اجرا نمی شد‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫� به طور مشخص فکر می کنید چه‬ ‫از‬ ‫باید پذیرفت که امنیت شغلی کارگران با تخلف و فشار بی جا را‬ ‫سیاستی در حمایت از کارگران برای‬ ‫کارگران و کارفرماها در‬ ‫حف�ظ امنیت ش�غلی انه�ا می تواند‬ ‫قرارداد دائم هم تامین نمی شود‪.‬‬ ‫مقابل یکدیگر بگیرد‬ ‫کارایی کافی داشته باشد؟‬ ‫نگاهی به صنایع کشور امروز این تحلیل‬ ‫یکی از بزرگترین معضل هایی که اکنون‬ ‫را به ما می دهد که عمده اشتغال از طرف‬ ‫تامین مالی بنگاه ها با استفاده از بازار سرمایه‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون وی��ژه‬ ‫حمایت از تولی��د ملی گفت‪ :‬در‬ ‫حالی س��ایه س��نگین نقدینگی‬ ‫سرگردان بر اقتصاد کشور وجود‬ ‫دارد ک��ه می توان بخش تولید را‬ ‫با هدای��ت درس��ت نقدینگی از‬ ‫وضعیت فعلی خارج کرد‪.‬‬ ‫رحی��م زارع درباره وضعی��ت بازار بورس‬ ‫کش��ور به خانه ملت گفت‪ :‬ش��اخص بازار‬ ‫س��رمایه تحت تاثیر مولفه های اقتصادی و‬ ‫اخبار سیاسی با نوس��ان هایی روبه رو شده‬ ‫اس��ت و به نوعی هنوز س��رمایه گذاران در‬ ‫زمین��ه س��رمایه گذاری در ب��ورس م��ردد‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون ویژه حمایت از‬ ‫تولید مل��ی و نظارت بر اج��رای اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی مجلس ش��ورای اس�لامی ‬ ‫ادامه داد ‪ :‬در کل‪ ،‬در سال های گذشته بازار‬ ‫سرمایه کش��ور تحت تاثیر رکود اقتصادی‬ ‫بوده و رشد مطلوبی نداشته و بدیهی است‬ ‫برای توس��عه اقتصادی باید از بازار سرمایه‬ ‫حمایت شود‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم اباده ‪ ،‬بوان��ات و خرم بید‬ ‫در مجلس شورای اسالمی ‪ ،‬افزود‪ :‬همواره‬ ‫روی موض��وع ش��فافیت اقتص��ادی تاکید‬ ‫می شود‪ .‬در این راستا‪ ،‬بکارگیری‬ ‫ابزارهای نظارتی در بازار سرمایه‬ ‫امکان پذیر اس��ت و شرکت های‬ ‫بورس��ی باید از عملکرد ش��فافی‬ ‫برخوردار باشند‪.‬‬ ‫زارع تصری��ح ک��رد ‪ :‬حج��م‬ ‫قابل توجهی از نقدینگی در کشور‬ ‫س��رگردان اس��ت که اگر مدیریت نش��ود‪،‬‬ ‫هم��واره بازارها و اقتصاد کش��ور را تهدید‬ ‫می کن��د که می توان به تاثیرات مدت اخیر‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در حال��ی س��ایه س��نگین‬ ‫نقدینگ��ی س��رگردان در اقتص��اد کش��ور‬ ‫وج��ود دارد که می توان بخ��ش تولید را با‬ ‫هدایت درس��ت نقدینگی از وضعیت فعلی‬ ‫خارج ک��رد‪ ،‬یعنی بنگاه های اقتصادی را با‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت بازار س��رمایه می توان‬ ‫تامین مالی کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون ویژه حمایت از‬ ‫تولید مل��ی و نظارت بر اج��رای اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ یاداور ش��د‪ :‬راه اندازی بازار سرمایه‪ ،‬عرضه‬ ‫اولیه س��هام شرکت ها و نوسان های قیمتی‬ ‫در بازاره��ای م��وازی‪ ،‬بازار س��رمایه را به‬ ‫تازگی تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫وجود دارد نبود قرارداد کتبی اس��ت‪ .‬پیش از بررس��ی‬ ‫ی ح��وزه کار باید به بانک‬ ‫دیگر مش��کل ها و معضل ها ‬ ‫اطالعاتی کار در کشور تمرکز می کردیم‪ .‬قراردادها باید‬ ‫کتبی باشد تا زمان اختالف مراجع تصمیم گیر بتوانند‬ ‫ان را مبنا قرار دهند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬نخستین کاری که‬ ‫باید انجام شود تشکیل بانک جامع اطالعاتی کار است‪.‬‬ ‫پ��س از ای��ن موضوع بای��د برای ایجاد تش��کل های‬ ‫مس��تقل کارگری اقدام ک��رد‪ .‬این تش��کل ها عالوه بر‬ ‫حمایت از کارگران باید از قدرت البی باالیی با مدیران‬ ‫کارخانه و دیگر کارگران برخوردار باشند‪ .‬واقعیت روابط‬ ‫کار امروز نش��ان می دهد که این موارد امنیت شغلی را‬ ‫تضمین می کند‪ .‬فلسفه روابط کار با سیاست های امرانه‬ ‫و دستوری در تضاد است‪.‬‬ ‫متاسفانه در مواردی که موضوعی مثل قرارداد دائم‬ ‫مطرح می ش��ود‪ ،‬بیش��تر از جنبه تبلیغی ان اس��تفاده‬ ‫می کنند‪ .‬زمانی که این قانون به تصویب رس��ید‪ ،‬همه‬ ‫می دانستند که ضمانت اجرایی ندارد اما در همان زمان‬ ‫تبلیغ بس��یاری برای حمایت از کارگران انجام ش��د اما‬ ‫هیچ وقت قرارداد دائم بس��ته نشد‪ .‬این موضوع به دلیل‬ ‫دس��توری بودن و تضاد ب��ا واقعیت های روابط کار اجرا‬ ‫نش��د و کارگران نیز به دیگر مطالبات خود نرس��یدند‪.‬‬ ‫راهکارهای ایجاد امنیت شغلی این نیست‪.‬‬ ‫ناگزیر هس��تیم بر مبنای اس��تانداردهای س��ازمان‬ ‫بین الملل��ی کار حرک��ت کنیم تا ه��م کارفرماها و هم‬ ‫کارگ��ران بر مبنای ش��رایط روز رواب��ط خود را تنظیم ‬ ‫کنند‪ .‬در هیچ کدام از کش��ورهای توس��عه یافته امروز‬ ‫قرارداد دائم امضا نمی شود‪.‬‬ ‫قراردادها باید کتبی باشد‪ .‬انچه در قراردادها اهمیت‬ ‫دارد س��رفصل های قرارداد اس��ت که باید اجازه تخلف‬ ‫و فش��ار بی ج��ا را از کارگ��ران و کارفرماه��ا در مقابل‬ ‫یکدیگ��ر بگی��رد‪ .‬در صورتی ک��ه قراردادها بر این مبنا‬ ‫تنظیم ش��ود عالوه بر اینکه کش��ور به توسعه صنعتی و‬ ‫اقتصادی مناسبی دست خواهد یافت‪ ،‬مشکالت کنونی‬ ‫و مطالبات کارفرماها و کارگران نیز برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫بانک ها امان تولید و صنعت را بریده اند‬ ‫نماین��ده م��ردم هم��دان در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی‪ ،‬تاکید کرد ‪ :‬ریشه تمام‬ ‫مش��کالت اقتصادی کش��ور نظام بانکی‬ ‫اس��ت‪ .‬بانک ها امان تولی��د و صنعت را‬ ‫بریده اند‪ .‬حمیدرضا حاجی بابایی به ایلنا‬ ‫گفت‪ :‬تعریف س��ود برای بانک ها بسیار‬ ‫بد اس��ت‪ .‬در برنامه ششم چارچوب ان‬ ‫را درس��ت کردیم ام��ا در عمل‪ ،‬اصالح‬ ‫نشده است‪ .‬وی با بیان اینکه منظور من‬ ‫نظام حاکم بر بانک اس��ت نه افرادی که‬ ‫در ان کار می کنن��د ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بانک ها‬ ‫امان صنعتگر‪ ،‬تولید کننده و‪ ...‬را می برند‪.‬‬ ‫برای اینکه تولید داخلی را رش��د دهیم‪،‬‬ ‫ باید زیرساخت هایی مانند قانون بانک ها‬ ‫و بیرون اوردن بانک ها از حالت داللی به‬ ‫ سمت کمک به تولید داخلی و همچنین‪،‬‬ ‫قانون مالیات اصالح شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تذکر اینکه یک��ی از مهم ترین‬ ‫مشکالت کش��ور ایجاد اش��تغال است‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد ‪ :‬این مش��کل ب��ا افزایش‬ ‫تولید کاالهای داخلی و اس��تفاده مردم‬ ‫کاال‪ ،‬واردات‬ ‫ از انها ‪ ،‬جلوگیری از قاچاق ‬ ‫بی رویه کاال و تقویت ص��ادرات و توجه‬ ‫ب��ه نیروه��ای داخل��ی و ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان امکان پذیر است‪.‬‬ ‫فراکس��یون‬ ‫ریی��س‬ ‫نماین��دگان والی��ی اضاف��ه‬ ‫ک��رد‪ :‬امروز جامع��ه ما رونق‬ ‫اقتصادی ندارد اما کش��ور ما‬ ‫ضعیف نیس��ت و با پشتیبانی‬ ‫مردم ‪ ،‬کشو ر قدرتمندی داریم‬ ‫اما راهکار حل مش��کالت این‬ ‫است که در مقابل قوانینی که مشکالت‬ ‫جامعه را زیاد می کنند ‪ ،‬بایستیم‪.‬‬ ‫حاجی بابای��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه‬ ‫بزرگترین مش��کل تولید مل��ی‪ ،‬بانک ها‬ ‫هستند ‪ ،‬خاطرنش��ان کرد ‪ :‬بی عدالتی در‬ ‫ت ‪ ،‬فرار مالیاتی و فش��ار به‬ ‫دریافت مالیا ‬ ‫اقش��ار و کس��به کم درامد از بزرگترین‬ ‫معضل ه��ای تولید داخلی اس��ت‪ .‬ده ها‬ ‫میلیارد دالر قاچاق وارد کش��ور می شود‬ ‫که س��م مهلکی برای تولی��دات داخلی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه نرخ‬ ‫س��رگردان ارز‪ ،‬بزرگتری��ن ضرب��ه را به‬ ‫ زند‪ ،‬اب��راز کرد‪ :‬بخش‬ ‫تولی��د داخلی می ‬ ‫ تولید تحت تاثیر نوسان های مداوم نرخ‬ ‫ارز دچار چالش می ش��ود که همه اینها‬ ‫ضربه مهلکی به تولید داخلی است‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم هم��دان در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬ادام��ه داد ‪ :‬تولی��د‬ ‫داخل��ی ب��ه دلیل س��ودهای‬ ‫سرسام اور ‪ ،‬قاچاق کاال‪ ،‬واردات‬ ‫بی روی��ه ‪ ،‬کمب��ود نقدینگ��ی‪،‬‬ ‫ افزای��ش بی روی��ه نقدینگ��ی‪،‬‬ ‫ لجام گس��یختگی بانک ه��ا و‬ ‫س��ودهای نابودکنن��ده ای که‬ ‫می گیرند زمین گیر شده است‬ ‫و بس��یاری از تولیدات داخلی جای خود‬ ‫را به اجناس وارداتی داده اند‪.‬‬ ‫حاجی بابای��ی ب��ا بیان اینک��ه بعضی‬ ‫از وزی��ران انگیزه ب��رای فعالیت ندارند‪،‬‬ ‫عن��وان ک��رد ‪ :‬مدی��ران باید ب��رای رفع‬ ‫مش��کالت مردم راهکاری بیندیشند‪ ،‬در‬ ‫کن��ار م��ردم و درخدمت مردم باش��ند‪.‬‬ ‫مدی��ران در اماردهی از اش��تغال دقت‬ ‫بیش��تری کرده‪ ،‬امار اش��تغال واقعی را‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تصمیم های خوبی در‬ ‫سازمان تامین اجتماعی گرفته شده است‬ ‫اما اجرایی نمی شود ‪ ،‬یاداور شد ‪ :‬افرادی‬ ‫در س��ازمان تامین اجتماع��ی مدیری��ت‬ ‫کنند که دلس��وز و صاحب نظر باشند و‬ ‫از مدیران کاردان استفاده شود‪ .‬سازمان‬ ‫تامین اجتماعی در همدان تعطیل است‬ ‫زیرا سرمایه گذار ندارد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 24‬تیر ‪ 1397‬اول ذی القعده ‪ 15 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 434‬پیاپی ‪2407‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تقدیم گزارش واردات خودرو‬ ‫به رییس جمهوری‬ ‫بهمن ضیاءمقدم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫امیرحسین پژوهی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از استاندارد یورو ‪ ۴‬برای صنعت موتورسیکلت‬ ‫دست تولید زیر ساطور شتاب زدگی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت موتورسیکلت از پایان دهه ‪ ۱۳۴۰‬همزمان با‬ ‫تاس��یس صنایع جدید در کشور ایجاد شد و در دوران‬ ‫پیش از انقالب به ش��کل صنایع مونتاژ وارد فهرس��ت‬ ‫صنعت خودرو کشور شد‪ .‬در ان زمان هیچ محدودیتی‬ ‫ب��رای ورود ای��ن مصنوعات وجود نداش��ت‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫بخش عمده موتورس��یکلت به ش��کل تمام ساخت وارد‬ ‫ایران می ش��د و س��هم تولید داخل ب��ه ‪ ۱۰‬درصد هم‬ ‫نمی رسید‪.‬‬ ‫در حقیقت‪ ،‬تالش برای باال بردن میزان سهم ساخت‬ ‫داخل مانند خودروسازی از سال های‪۱۳۷۲‬شروع شد‬ ‫ک��ه دولت با محدودیت درامدهای ارزی روبه رو ش��د‪.‬‬ ‫سازندگان موتورسیکلت برای کاستن از نیاز ارزی خود‪،‬‬ ‫به س��وی صنعتگران داخل متمایل ش��دند و به سرعت‬ ‫سهم تولید داخلی را در این صنعت بهبود بخشیدند‪.‬‬ ‫اما تحول در این صنعت از س��ال ‪ ۹۵‬با مطرح ش��دن‬ ‫جایگزینی موتورس��یکلت های انژکتوری با کاربراتوری‬ ‫کلی��د خ��ورد‪ .‬در بخش��نامه ای اعالم ش��د از اغاز مهر‬ ‫همان س��ال تولید انژکتوری ها اغاز ش��ود اما به دلیل‬ ‫برخی مش��کالت زیرس��اختی و نیز تامی��ن انجین این‬ ‫نوع موتورس��یکلت ها این طرح به اغاز سال ‪ ۹۶‬موکول‬ ‫ش��د‪ .‬با وجود اینکه هنوز بخش زیادی از س��ازندگان‪،‬‬ ‫امادگی این تغییرات را نداشتند طرح از اغاز این سال‬ ‫اجرایی ش��د(الزم به یاداوری است مجوز پالک گذاری‬ ‫کاربراتور های ساخته شده در سال ‪ ۹۵‬نیز همچنان در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬ادامه یافت)‪.‬‬ ‫اجباری ش��دن اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬برای اغاز سال ‪۹۷‬‬ ‫شوک دیگری به این صنعت فرسوده کشور بود که تازه‬ ‫داش��ت خانه تکان��ی می کرد‪ .‬از انجا ک��ه به طور عموم‬ ‫برنامه ها بدون فراهم بودن زیرساخت ها چیده می شود‬ ‫پالک گذاری موتورس��یکلت های یورو ‪ ۳‬متوقف ش��د و‬ ‫در نهایت با مذاکره قرار ش��د تولید موتورسیکلت های‬ ‫یورو ‪ ۴‬برای س��ال ‪ ۹۸‬اجرایی ش��ود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬از‬ ‫پایان خرداد ‪ ۹۷‬پالک گذاری موتورس��یکلت های یورو‬ ‫‪ ۳‬از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش در تولید‬ ‫امیرحس��ین پژوه��ی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت درب��اره تغیی��رات در‬ ‫ح��ال انجام این صنعت به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫شماره گذاری موتورسیکلت برای اجرای استانداردهای‬ ‫ی��ورو‪ ۴‬از س��وی س��ازندگان برای مدتی متوقف ش��د‬ ‫اما س��خن این اس��ت که در ش��رایط بحرانی امروز باید‬ ‫از خودتحریم��ی جلوگی��ری ک��رد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اتخاذ‬ ‫تصمیم های��ی ب��دون هماهنگ��ی‪ ،‬به دلیل نداش��تن‬ ‫دبیرخانه یا نوعی س��تاد هماهنگی بین نهادهایی که با‬ ‫این صنف درگیر هستند سبب شده هر کسی ساز خود‬ ‫را بنوازد؛ این به تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران‬ ‫و اس��یب به اقتصاد کش��ور منجر می شود‪ .‬در واقع‪ ،‬هر‬ ‫نیروی انس��انی که بیکار می ش��ود برای برگشت به کار‬ ‫میلیون ه��ا تومان هزینه برای اقتصاد کش��ور به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬عالوه ب��ر اینک��ه تجربه باید کس��ب و مهارت های‬ ‫جدید اموخته ش��ود که اتالف وقت و هزینه کرد اضافه‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن تولیدکنن��دگان صنعت‬ ‫موتورس��یکلت ادام��ه داد‪ :‬ب��رای تولی��د ب��ر اس��اس‬ ‫استانداردهای یورو ‪ ۴‬به زیرساخت هایی از قبیل تامین‬ ‫بنزین نیاز است‪ .‬در کنار این موضوع باید فرهنگ سازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬با توجه به ش��رایط منطق��ه و قدرت خرید‬ ‫م��ردم باید برنامه ری��زی کرد و انها را ب��ه مرحله اجرا‬ ‫دراورد‪ .‬تامین مالی کش��ور در س��طح کالن اقتصادی‬ ‫از س��وی کارخانه ه��ا و فعالیت انهاس��ت ام��ا امروز به‬ ‫دلیل تحریم های بیرونی و نیز بروکراس��ی نادرس��ت و‬ ‫هماهنگ نبودن سازمان ها در داخل‪ ،‬بیشتر کارخانه ها‬ ‫دچار چالش در تولید شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹یورو ‪ ۴‬سال ‪ ۹۸‬اجباری می شود‬ ‫از ‪ ۱۰‬هزار موتورس��یکلت تولید شده باشد‪ .‬ضیاءمقدم‬ ‫در ادام��ه ب��ه برخی چالش های این صنعت در کش��ور‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬استانداردهای کشور از اروپا گرفته‬ ‫می شود و انها این استاندارد را از ابتدای ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‬ ‫الزم االجرا کرده اند‪ .‬به این شکل که موتورسیکلت های‬ ‫جدی��د ب��ا مولفه های ی��ورو ‪ ۴‬تولید خواهند ش��د اما‬ ‫موتورس��یکلت هایی که در خط تولید هس��تند مهلت‬ ‫یک ساله برای عملی کردن این استانداردها دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با استناد به این متن و اینکه امادگی الزم‬ ‫در ازمایش��گاه ها فراهم نیست مذاکره هایی با سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت شد و این س��ازمان با توجه به‬ ‫اس��تناد ب��ه این مدارک قبول کرد ح��دود ‪ ۱۰‬ماه این‬ ‫استاندارد به تعویق بیفتد‪.‬‬ ‫او اعالم کرد‪ :‬بنابراین قرار اس��ت از ابتدای س��ال ‪۹۸‬‬ ‫اس��تانداردهای ی��ورو ‪ ۴‬اجرایی ش��وند‪ .‬در این فاصله‬ ‫ش��رکت ها امادگی خواهند داش��ت ت��ا ازمون ها را به‬ ‫انجام برسانند‪.‬‬ ‫در ادام��ه این موضوع‪ ،‬بهمن ضیاءمقدم‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫� تصمیم های شتاب زده‬ ‫تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت گف��ت‪ :‬ب��رای مدتی‬ ‫در ادام��ه‪« ،‬گس��ترش صنع��ت» ب��ه س��راغ یکی از‬ ‫برای ارتقای موتورس��یکلت ها به اس��تانداردهای یورو‬ ‫کارشناسان فنی‪-‬مهندسی صنعت موتورسیکلت رفت‬ ‫‪ ۴‬پالک گذاری ه��ا متوق��ف ش��د و در ادامه ب��ا رایزنی‬ ‫و موضوع ازمون استانداردهای یورو‪ ۴‬را از وی پیگیری‬ ‫شماره گذاری ها از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫کرد‪ .‬فرهنگ اصفهانی درباره روند ازمون استانداردهای‬ ‫او اف��زود‪ :‬در ای��ن زمینه درخواس��ت ش��د به دلیل‬ ‫یورو‪ ۴‬گفت‪ :‬این اس��تاندارد دارای چند بخش است که‬ ‫امادگی نداش��تن س��ازندگان و نیز مش��کالت زمانی و‬ ‫تای��پ یک و دو این ازمون ها در اس��تاندارد یورو‪ ۳‬نیز‬ ‫ازمایش��گاهی که وجود دارد برای اجرای این طرح یک‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬با این تفاوت که در اس��تاندارد یورو ‪۴‬‬ ‫س��ال به صنعتگر مهلت داده ش��ود‪ .‬این درخواست از‬ ‫از س��یکل ‪ WMTC‬استفاده می شود‪ .‬ازمایشگاه های‬ ‫س��وی انجمن به دولت ش��د و توافق های ابتدایی انجام‬ ‫داخل��ی تا پیش از اجباری ش��دن ای��ن ازمون‪ ،‬امکان‬ ‫ش��د اما پلیس راهور نپذیرفت و پالک گذاری را متوقف‬ ‫تس��ت ان را نداش��تند‪ .‬از انتهای س��ال ‪ ۹۵‬مکاتبه با‬ ‫ک��رد و در ادامه با مذاکره و پیگیری‪ ،‬پالک گذاری اغاز‬ ‫ازمایشگاه ها انجام شد تا اینکه اواخر سال ‪ ۹۶‬امادگی‬ ‫ش��د‪ .‬او گفت‪ :‬با این وجود از ابتدای س��ال ‪ ۹۷‬برخی‬ ‫الزم برای ازمون ها فراهم شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پس از ان‬ ‫ش��رکت ها تولی��د موتورس��یکلت های ی��ورو ‪ ۴‬را اغاز‬ ‫نیز ازمایش��گاه ها با سیل عظیم محصوالت برای تست‬ ‫کردند‪ .‬در مذاکره هایی که با منابع تامین خارجی خود‬ ‫اس��تانداردهای یورو‪ ۴‬روبه رو ش��دند‪ .‬او درباره یکی از‬ ‫ب��رای دریافت انجین های مورد نیاز داش��تند‪ ،‬نمونه ها‬ ‫تس��ت ها عنوان ک��رد‪ :‬درحال حاضر ازمایش مربوط به‬ ‫اورده شد اما ازمایش��گاه های ما امادگی ازمایش های‬ ‫بخارهای متصاعد ش��ده از موتورسیکلت‬ ‫یورو‪ ۴‬را نداش��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫که «شِ د تست» (‪ )SHED TEST‬نام‬ ‫باره تعریف مش��خصی از نوع ازمون های‬ ‫دارد تنه��ا در یک��ی از دو ازمایش��گاهی‬ ‫اس��تانداردهای یورو‪ ۴‬در ازمایشگاه های‬ ‫که تس��ت االیندگی را انج��ام می دهند‬ ‫داخلی وجود نداش��ت‪ .‬پ��س از برگزاری‬ ‫(ش��رکت بازرس��ی و کیفیت استاندارد‬ ‫جلس��ه ها و انجام مذاکره ها‪ ،‬پایان س��ال‬ ‫ایران) انجام می شود‪ ،‬البته این ازمایشگاه‬ ‫گذشته از سوی ازمایشگاه ها برای تست‬ ‫نی��ز توان انجام ازمون ه��ای تایپ یک و‬ ‫یورو ‪ ۴‬اعالم امادگی نس��بی ش��د‪ .‬دبیر‬ ‫دو موتورس��یکلت هایی ک��ه باالی ‪۱۳۰‬‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫فرهنگ اصفهانی‬ ‫کیلومتر در ساعت سرعت دارند را ندارد‪.‬‬ ‫کش��ور به انبوه برندهای فعال در کش��ور‬ ‫اجباری کردن‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬از انجا که ‪ ۲۴۵‬برند استاندارد یورو ‪ ۴‬برای اصفهان��ی در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫موتورس��یکلت در کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬صنعت موتورسیکلت ایا یک ازمایش��گاه توان پاس��خگویی به‬ ‫حجم تولید موتورس��یکلت های کشور را‬ ‫ازم��ون موتورس��یکلت ها زم��ان زیادی‬ ‫در انتهای سال ‪۹۶‬‬ ‫می طلبید تا ش��رکت های سازنده‪ ،‬مجوز نسنجیده بود زیرا از دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع یک ازمایش��گاه‬ ‫ی��ورو ‪ ۴‬را برای محصوالت خود دریافت ابتدای این سال تولید نمی تواند پاس��خگوی این حجم از تولید‬ ‫باش��د‪ .‬به همین دلیل س��ازمان حفاظت‬ ‫کنن��د‪ .‬وی درباره امار ش��رکت هایی که‬ ‫موتورسیکلت های‬ ‫تولید موتورس��یکلت با اس��تانداردهای کاربراتوری ممنوع شده محیط زیس��ت ‪ ۲‬م��اه فرص��ت داد ت��ا‬ ‫ی��ورو ‪ ۴‬را اغ��از کرده ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬حدود بود و توان تست ان در تولیدکنن��دگان ابتدا ازمون های دیگر را‬ ‫کشور هنوز فراهم‬ ‫انجام دهند و تولید ادامه داش��ته باشد و‬ ‫‪ ۶۰‬م��دل موتورس��یکلت توانس��تند‬ ‫نبود‬ ‫س��پس در این فرصت ‪ ۲‬ماهه نیز «شِ ��د‬ ‫استانداردها را بگذرانند و فکر نمی کنم با‬ ‫تس��ت» (‪ )SHED TEST‬را انج��ام‬ ‫این وضعیت در ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال بیش‬ ‫دهن��د‪ .‬این کارش��ناس صنعت موتورس��یکلت معتقد‬ ‫است اجباری کردن استانداردهای یورو ‪ ۴‬برای صنعت‬ ‫موتورس��یکلت در انتهای سال ‪ ۹۶‬نسنجیده بود زیرا از‬ ‫ابتدای این س��ال تولید موتورسیکلت های کاربراتوری‬ ‫ممنوع ش��ده بود‪ .‬مشکالت و چالش های بسیاری برای‬ ‫رس��یدن به س��اخت موتورس��یکلت انژکتوری وجود‬ ‫داش��ت و دوباره ب��ا وجودی که هنوز زم��ان زیادی از‬ ‫تس��ت‪ ،‬کار تحقیق و توس��عه و نیز سفارش گذاری این‬ ‫نوع موتورسیکلت ها نگذش��ته بود استانداردهای یورو‬ ‫‪ ۴‬اجباری ش��د در حالی که توان تس��ت ان در کش��ور‬ ‫هن��وز فراهم نب��ود‪ .‬این کار باعث ضرر و زیان بس��یار‬ ‫شرکت های داخلی شد به طوری که ‪۴‬ماه است بیشتر‬ ‫تولیدکننده ها هیچ تولید و فروشی نداشته اند‪.‬‬ ‫او از زمان بر بودن دریافت تاییدیه نوع س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد گف��ت و عنوان کرد‪ :‬ب��رای گرفتن تاییدیه‬ ‫ح��دود ‪ ۶‬ت��ا ‪ ۹‬ماه زمان نیاز اس��ت و ت��ا مراحل تایید‬ ‫ن��وع انجام نش��ود مجوزهای الزم ب��رای تولید و عرضه‬ ‫موتورس��یکلت صادر نمی ش��ود‪ .‬این در حالی است که‬ ‫در بهمن س��ال گذشته‪ ،‬اس��تانداردهای یورو ‪ ۴‬مطرح‬ ‫ش��د و تا گرفتن مج��وز تولید و عرضه ب��ه بازار حدود‬ ‫‪ ۱۰‬ماه زمان نیاز است‪ .‬با احتساب این زمان از ابتدای‬ ‫ابان باید این اس��تانداردها اجباری می ش��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫اجب��اری کردن ان از ابتدای س��ال ‪ ۹۷‬منطقی نبود و‬ ‫ضربه س��نگین به این صنعت م��ی زد‪ .‬اصفهانی گفت‪:‬‬ ‫پیش از هر تصمیمی نخست باید سنجید زیرساخت ها‬ ‫و ظرفیت ان در کشور فراهم است یا خیر؛ ازمایشگاه ها‬ ‫باید از نیمه نخست سال گذشته فعالیت خود را در این‬ ‫راس��تا اغاز و تجهی��زات الزم را فراهم می کردند اما به‬ ‫لحاظ زیرس��اختی بس��تر مهیا نبود و در این تصمیم به‬ ‫نوعی شتاب زده عمل شد‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬اتحادیه اروپا اس��تانداردهای یورو ‪ ۵‬را‬ ‫برای تولیدات جدید از س��ال ‪ ۲۰۲۰( 1400‬میالدی)‬ ‫و ب��رای محص��والت در ح��ال تولید در س��ال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫پیش بین��ی ک��رده و به نظر می رس��د در این باره نیز به‬ ‫مشکل برمی خوریم زیرا بر اساس مصوبه هیات وزیران‬ ‫بر اساس قانون اروپا از سال ‪ ۱۴۰۰‬استانداردهای اجرا‬ ‫ش��ده در ایران مطابق زمان بندی اس��تاندارد روز اروپا‬ ‫اجباری می شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت موتورس��یکلت ادامه داد‪:‬‬ ‫مش��کل این اس��ت که چون ما در داخل امکان طراحی‬ ‫نداریم و از فناوری خارج از کش��ور اس��تفاده می کنیم‬ ‫با چالش های بس��یاری هنگام اجرا روبه رو می ش��ویم‪.‬‬ ‫در اروپ��ا به منظور گرفتن اس��تانداردهای جدید برای‬ ‫مدل های قدیمی(در حال تولید) مهلتی یک ساله قائل‬ ‫می شوند‪ .‬چگونه است که در ایران بالفاصله این الزامات‬ ‫اجرایی می شود؟ اصفهانی افزود‪ :‬ایران دانش فنی خود‬ ‫را از کش��ورهای دیگر می گیرد و این گونه تصمیم ها که‬ ‫در مدت کوتاه گرفته می ش��ود برای صنعت و صنعتگر‬ ‫مش��کل افرین اس��ت‪ .‬تا سفارش داده ش��ود‪ ،‬نمونه ها‬ ‫بیاید و کارهای تس��ت بر اساس جغرافیای ایران انجام‬ ‫ش��ود ‪ ۹‬م��اه زم��ان نی��از دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬ب��رای چنین‬ ‫تصمیم گیری هایی باید بیش��تر مطالعه و از کارشناسان‬ ‫این صنعت مشورت گرفته شود‪.‬‬ ‫نرخ برخی قطعات تولید داخل باید کاهش پیدا کند‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬بخشی از‬ ‫قطعات خودرو در زمان فعلی و در گذش��ته با قیمت هایی فروخته می شد‬ ‫که بی��ش از قیمت های مبتنی بر محاس��بات حس��ابداری صنعتی و نرخ‬ ‫تمام شده اصولی و مدیریت شده بود‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی در گفت وگو با خانه ملت درباره درخواست افزایش نرخ‬ ‫برخی محصوالت تولیدی ازسوی قطعه س��ازان خودرو اظهار کرد‪ :‬تعیین‬ ‫نرخ تمام ش��ده قطعات خودرو نیازمند اقدام های کارشناسی و دقیق است‬ ‫تا قیمت های عملیاتی متناسب با شرایط مدیریت شده و منطقی باشد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫نتیجه محاسبات و بررسی کارشناسی روی نرخ تمام شده و تعیین قیمت ها‬ ‫برای خرید قطعات از سوی خودروسازان و بازار تعیین نرخ عملیاتی است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬برخی قطعات تولیدی قطعه س��ازان داخلی نیازمن��د افزایش نرخ‬ ‫هس��تند‪ .‬نجفی با اش��اره به اینکه بخش��ی از قطعات نیز در زمان فعلی و‬ ‫در گذشته با قیمت هایی فروخته می شد که بیش از قیمت های مبتنی بر‬ ‫محاس��بات حسابداری صنعتی‪ ،‬نرخ تمام شده اصولی و مدیریت شده بود‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در تعیین قیمت های جدید برخی اق�لام با افزایش و برخی با‬ ‫کاهش نرخ روبه رو خواهند شد زیرا این تصور وجود دارد که برخی قطعات‬ ‫تولیدی در داخل کشور بیش از نرخ واقعی فروخته می شوند‪.‬‬ ‫گ��زارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره واردات‬ ‫خ��ودرو و فس��اد زنجی��ره ای به ج��ا مانده از قب��ل‪ ،‬تقدیم‬ ‫رییس جمهوری شد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در این باره گفت‪ :‬در راس��تای ش��فافیت‪ ،‬گزارش‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت درب��اره واردات خودرو و‬ ‫فس��اد زنجیره ای به ج��ا مانده از قبل‪ ،‬ب��ه رییس جمهوری‬ ‫محترم تقدیم شد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬ب��رای ثبات بازار و نظ��ارت بر عرضه و‬ ‫احتکار کاالهایی که با ارز دولتی وارد شده اند‪ ،‬از روز شنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۳‬تیر س��تاد مب��ارزه با احتکار و اختف��ا به طور ویژه اغاز‬ ‫به کار کرده است‪.‬‬ ‫در دو ماه گذشته اخبار بسیاری درباره ثبت سفارش های‬ ‫غیرقانون��ی و نیز واردات غیرقانونی خودروها در رس��انه ها‬ ‫منتش��ر شده است‪ .‬براس��اس امار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ‪ ۶۴۸۱‬خودرو به طور غیرقانونی ثبت سفارش شدند‬ ‫ک��ه از این تعداد ه��زار و‪ ۹۰۰‬خودرو ترخی��ص و باقی در‬ ‫گمرک ه��ا در انتظار تعیین تکلیف هس��تند‪( .‬البته امارها‬ ‫درباره ترخیص و تعداد خودروهای باقیمانده در گمرک ها‬ ‫ضدونقیض است و هر نهادی عددی را اعالم می کند‪).‬‬ ‫در راس��تای شفاف س��ازی موضوع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و نیز س��ازمان توس��عه تجارت جوابیه هایی صادر‬ ‫کردند که در ادامه این مسئله براساس درخواست حاکمیت‬ ‫و مجلس ش��ورای اس�لامی قرار شد گزارش کاملی در این‬ ‫زمینه اعالم ش��ود‪ .‬پرونده همچنان باز اس��ت و موضوع از‬ ‫سوی نهادهای مرتبط دولتی در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫‪ 6‬محصول ایران خودرو‬ ‫«‪4‬ستاره» شدند‬ ‫براس��اس نتایج منتشر ش��ده از سوی ش��رکت بازرسی‬ ‫کیفی��ت و اس��تاندارد ای��ران ‪ ۶‬محص��ول گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو ب��ا ‪ ۴‬س��تاره کیف��ی باالترین س��طح کیفی‬ ‫موج��ود در محص��والت س��اخت داخ��ل را از ان خ��ود‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬براس��اس نتایج ارزیابی ش��رکت‬ ‫بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ای��ران در دو بخش کیفیت‬ ‫ظاه��ری و عملکردی خ��ودرو‪ ۶ ،‬محصول گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خودرو با ‪ ۴‬ستاره کیفی سبد محصوالت ایران خودرو‬ ‫را به لحاظ کیفی ارتقا دادند‪.‬‬ ‫به طوری که در گروه قیمتی محصوالت باالتر از یک هزار‬ ‫میلیون ریال پژو ‪ ۲۰۰۸‬و س��وزوکی گراند ویتارا و در رده‬ ‫قیمتی ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال نیز پژو ‪ ۲۰۷‬و پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫اتوماتی��ک‪ ،‬تندر ‪ ۹۰‬پالس و تن��در ‪ ۹۰‬پالس اتوماتیک ‪۴‬‬ ‫ستاره کیفی را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در اخرین ارزیابی ش��رکت بازرس��ی کیفیت‬ ‫و اس��تاندارد ای��ران‪ ،‬وانت تن��در ‪ ،۹۰‬هایم��ا اس ‪ ،۵‬رانا‪،‬‬ ‫دن��ا پ�لاس‪ ،‬پ��ژو ‪ ۲۰۶‬و پ��ژو ‪ ۲۰۶‬اس دی از محصوالت‬ ‫تولی��دی ای��ن خودروس��از ‪ ۳‬س��تاره کیف��ی را به دس��ت‬ ‫اوردند‪.‬‬ ‫این گزارش نش��ان می دهد روند ارتقای س��تاره کیفیت‬ ‫محصوالت ایران خودرو از سال ‪ ۹۴‬تا ‪ ۹۷‬حکایت از افزایش‬ ‫س��طح کیفی محص��والت و در نهایت افزایش س��تاره های‬ ‫کیفی دارد و گروه صنعتی ایران خودرو با اجرای پروژه های‬ ‫کیفیت در زنجیره ارزش تولید محصوالت‪ ،‬توانس��ته نتایج‬ ‫ارزش��مندی کس��ب کند و جایگاه محصوالت خود را نزد‬ ‫مش��تریان و جامع��ه در جهت جل��ب رضایتمن��دی ارتقا‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت درحال حاضر نزدیک ‪ ۶۵‬درصد محصوالت‬ ‫ایران خودرو دارای س��طح کیفیت ‪ ۳‬و ‪ ۴‬س��تاره هستند و‬ ‫هیچ یک از محصوالت سواری این شرکت در سطح کیفی‬ ‫تک ستاره قرار ندارند‪.‬‬ ‫این ش��رکت با دارا بودن ‪ ۶‬محصول ‪ ۴‬ستاره‪ ۶ ،‬محصول‬ ‫‪ ۳‬س��تاره و ‪ ۶‬محص��ول ‪ ۲‬س��تاره در میان خودروس��ازان‬ ‫داخلی از نظر کیفیت محصول سرامد به شمار می رود‪.‬‬ ‫براساس گزارش ارزش��یابی کیفی خودرو خرداد ‪ ۹۷‬که‬ ‫شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران منتشر کرد‪ ،‬در‬ ‫خرداد ‪ ۱۳۹۷‬تعداد ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۷۸۲‬خودرو تولید ش��د که‬ ‫‪ ۹۹‬درص��د از حجم تولیدات به خودروهای س��بک و یک‬ ‫درصد دیگر به خودروهای س��نگین و کشنده ها اختصاص‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خودروهای تولیدی کش��ور در این ماه‪ ،‬شامل ‪ ۴۶‬مدل‬ ‫خودرو در گروه سبک و ‪ ۱۰‬مدل در گروه سنگین است‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از نظارت بر تولید در صنایع غذایی نشان داد‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 434‬پیاپی ‪2407‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫اجرای استانداردهای تولید ابلیمو از مرداد‬ ‫‪ 24‬تیر ‪1397‬‬ ‫اول ذی القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 15‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫اس��تیل ‪ ۳۱۴‬و ‪ ۳۱۶‬باش��د به هیچ عنوان اس��ید ابلیمو‬ ‫و ابغ��وره باعث زنگ زدگ��ی ظ رف های مورد اس��تفاده‬ ‫ب��رای ابلیم��و و ابغوره نمی ش��ود‪ .‬ورس��ه تصریح کرد‪:‬‬ ‫برخی می گویند گاه مش��اهده می ش��ود ‪ ۵۰۰‬تن اب را‬ ‫با اسیدس��ولفوریک مخلوط و با افزودن مواد دیگر ان را‬ ‫به ابلیمو تبدیل کرده اند‪ ،‬اما زمانی که این افراد با ابروی‬ ‫قشری که سال ها است زحمت کشیده اند‪ ،‬بازی می کنند‬ ‫باید از خود بپرس��ند که ایا تاکنون خط تولید ابلیمو را‬ ‫دیده ان��د؟ این تولیدکننده ادام��ه داد‪ :‬پایه لیموترش بر‬ ‫اسیدسیتریک است‪ ،‬نه اسید سولفوریک‪ .‬اگر یک قطره‬ ‫اسیدسولفوریک را روی کفشی بریزند ان را می سوزاند‪،‬‬ ‫پس چگونه ما از اسیدسولفوریک ابلیمو درست کرده ایم‬ ‫و مردم هنوز زنده اند؟!‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫سودجویی دالالن از ابلیمو‬ ‫ابلیمو زیرمجموعه صنایع غذایی‬ ‫در بخش صنعت به شمار می رود که‬ ‫این روزها غرق در حاش��یه و شایعه‬ ‫اس��ت‪ .‬از تولید ابلیم��و بدون لیمو‬ ‫گرفت��ه تا اس��تفاده از کاه در تولید‬ ‫ان ‪ ،‬حواش��ی ای است که این روزها‬ ‫در رس��انه ها و شبکه های اجتماعی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫بسیار به چشم می خورد که یکی از‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫دالیل ان‪ ،‬تفاوت قابل توجه قیمت‬ ‫لیمو ترش با ابلیمو است‪ .‬این مسئله‬ ‫مردم را به شک انداخته که ابلیموهای موجود در بازار از لیمو تهیه‬ ‫می شود یا خیر‪ .‬این مش��کل از انجا نشات می گیرد که واحدهای‬ ‫صنعتی بخش اندکی از بازار را در دست دارند و واحدهای زیرپله ای‬ ‫غیربهداشتی و غیراستاندارد توانسته اند بازار را به خوبی در اختیار‬ ‫بگیرند و بخش بیشتری از بازار مصرفی را به خود اختصاص دهند‬ ‫چ اماری از‬ ‫به نحوی که دس��ت اندرکاران این صنعت نمی توانند هی ‬ ‫مصرف و تولید ابلیمو در کش��ور به دس��ت اورند‪ .‬از طرفی‪ ،‬لیمو‬ ‫در مناطق جهرم‪ ،‬رودان و میناب برداش��ت می شود‪ ،‬البته مناطق‬ ‫زیادی زیر کش��ت این میوه اس��ت اما سهم عمده مربوط به این ‪۳‬‬ ‫منطقه اس��ت‪ .‬با این حال یکی از بزرگترین مشکالت این صنعت ‪،‬‬ ‫نبود س��ازمان حمایتی در زمینه نرخ لیموترش است زیرا مافیای‬ ‫لیمو در جنوب کش��ور اجازه پایین امدن نرخ لیمو را نمی دهد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل کارخانه های تولیدی با مشکل خرید روبه رو می شوند‬ ‫که عامل ایجاد رکود اقتصادی و صنعتی برای کارخانه های ابلیمو‬ ‫شده است‪ .‬از مشکالت دیگر این صنعت در بخش دیگر مربوط به‬ ‫وج��ود واحدهای صنفی ابلیموگیری زیرپله ای یا س��نتی و بدون‬ ‫نش��ان تجاری و مجوز بهداشتی است که صنعت را زیر سوال برده‬ ‫اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬مش��کلی که در تمام صنایع نیز وجود دارد‪ ،‬‬ ‫هجوم رس��انه ای به محصوالت اس��ت که موجب شده تر و خشک‬ ‫در این صنایع با هم بس��وزند و صنعت دچار چالش و رکود ش��ود‪.‬‬ ‫اکنون واحدهای تولیدی فعال در صنعت ابلیمو به ‪ ۲‬دسته تقسیم‬ ‫می ش��وند؛ نخست‪ ،‬انهایی هستند که خود تولیدکننده اند و دسته‬ ‫دیگر‪ ،‬واحدهایی هس��تند که به عنوان ظرفیت خالی از برند خود‬ ‫اس��تفاده می کنن��د‪ ،‬البته عرضه کنن��دگان این محص��ول به بازار‬ ‫حدود ‪ ۸۳‬واحد هس��تند که فقط ‪ ۵۰‬درصد و ش��اید کمتر از انها‬ ‫تولیدکننده صرف این محصول باشند‪ .‬میزان تولید این واحدها نیز‬ ‫برحسب ظرفیت محدود مش��خص می شود که این میزان به بازار‬ ‫ف��روش بس��تگی دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬نظارت ب��ر تولید در واحدهای‬ ‫صنعتی انجام می ش��ود اما نظ��ارت فراگیر ب��ر فعالیت واحدهای‬ ‫صنفی وجود ندارد‪ .‬از طرفی‪ ،‬بر قیمت فروش لیمو به عنوان ماده‬ ‫اولیه صنعت ابلیموگیری نیز هیچ نظارتی وجود ندار د در حالی که‬ ‫تولیدکنندگان ملزم به رعایت چارچوب های تعریف ش��ده از تولید‬ ‫بوده و اجازه افزایش نرخ ندارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گالیه تولیدکنندگان کیف و کفش‬ ‫از کیفیت مواد اولیه داخلی‬ ‫ممنوعیت ثبت س��فارش برخ��ی کاالهای دارای تولید مش��ابه‬ ‫داخلی برای بعضی از تولیدکنندگان کیف و کفش مش��کل ایجاد‬ ‫ت زیرا حدود ‪ ۳0‬قلم از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در‬ ‫کرده اس ‬ ‫فهرست سیاه وارداتی قرار دارد و نمونه های ایرانی انها فاقد کیفیت‬ ‫الزم است‪ .‬از اغاز تی ر ثبت سفارش و واردات ‪ ۱۳۳۹‬ردیف تعرفه ای‬ ‫کاال با هدف حمایت از تولید داخل به دس��تور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ممنوع شد‪.‬‬ ‫س��عید حیاتی‪ ،‬رییس اتحادیه چرم طبیع��ی‪ ،‬مصنوعی و لوازم‬ ‫کف��ش به ایرنا گفت‪ :‬در تولید یک جفت کفش زنانه به ‪ ۴0‬تا ‪۵0‬‬ ‫قلم مواد اولیه نیاز داریم که بسته به مدل و جنس مورد نظر‪۳0 ،‬‬ ‫قلم از انها وارداتی اس��ت‪ .‬ریی��س اتحادیه چرم طبیعی‪ ،‬مصنوعی‬ ‫و ل��وازم کفش افزود‪ :‬ما با ممنوعی��ت واردات کیف و کفش برای‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان موافقیم اما بهتر بود قبل از اینکه درباره‬ ‫این ممنوعیت ها تصمیمی گرفته ش��ود‪ ،‬با مس��ئوالن اتحادیه ها و‬ ‫اصناف نیز مشورت می کردند‪.‬‬ ‫حیاتی ادامه داد‪ :‬با وجود ادعای برخی تولیدکنندگان مواد اولیه‬ ‫صنع��ت کیف و کفش درباره تامین مواد مورد نیاز‪ ،‬نه تنها از عهده‬ ‫ان بر نمی ایند بلکه محصول انها از لحاظ کیفیت قابل مقایس��ه با‬ ‫نمونه مشابه خارجی نیست‪.‬‬ ‫اغ��از برداش��ت لیموت��رش در باغ های جنوبی کش��ور‬ ‫و همچنی��ن‪ ،‬رون��ق صنع��ت ابلیم��و‪ ،‬بازار مص��رف این‬ ‫محصوالت را داغ کرده است‪ .‬این فضا برای سودجویان در‬ ‫فروش ابلیموهای تقلبی یا بدون کیفیت نیز فراهم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که به گفته مسئوالن‪ ،‬سازمان‬ ‫استاندار د نظارت جدیدی برای استاندارد ابلیموها تدوین‬ ‫کرده که به احتمال از مرداد جاری قابل اجرا خواهد بود‪.‬‬ ‫کارشناسان نیز انتظار دارند این تغییر استانداردها به نفع‬ ‫تولید باش��د و دش��واری های تولید را بیشتر نکند‪ .‬اکنون‬ ‫کمتر از ‪ ۲0‬برند معتبر تولیدکننده ابلیمو در کش��ور زیر‬ ‫نظر انجمن صنعت ابلیمو هس��تند و بقیه تولیدکنندگان‬ ‫صنفی یا زیرپله ای هستند‪.‬‬ ‫یکی از ش��اخص های رشد و توسعه‪ ،‬استاندارد است‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬رشد این ش��اخص ها نشان از بهبود وضعیت‬ ‫تولی��د نی��ز دارد‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪ ،‬اس��تانداردهای‬ ‫صنایع غذایی در س��ال های گذش��ته تغییرات بس��یاری‬ ‫داش��ته که این موضوع ها باعث رش��د شاخص های کیفی‬ ‫تولید می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬باید در نظر داشت که اگر تولید‬ ‫محصوالت صنایع غذایی به استانداردهای جهانی برسد‪،‬‬ ‫ایران می تواند محصوالت تولیدی داخل را به بس��یاری از‬ ‫کشورهای اروپایی و پیشرفته صادر کند‪.‬‬ ‫اما رعایت اس��تانداردهای تولید یکی از دش��واری های‬ ‫تولید محصول اس��ت‪ .‬اس��تانداردهای تولید محصوالت‬ ‫صنای��ع غذایی پیچیدگی هایی دارد ک��ه تولیدکنندگان‬ ‫موظف به رعایت انها هستند‪ .‬باید در نظر داشت که رشد‬ ‫ش��اخص های استاندارد به کیفیت تولید کمک می کند و‬ ‫بر این اساس‪ ،‬نیاز به رشد این شاخص ها احساس می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر به نفع تولید‬ ‫کاوه زرگ��ران‪ ،‬دبی��رکل کان��ون انجمن ه��ای صنایع‬ ‫غذایی ای��ران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار‬ ‫ک��رد‪ ۳ :‬ش��یوه تولید ابلیمو در بس��یاری از کش��ورهای‬ ‫دنی��ا وجود دارد و تولیدکنندگان براس��اس انها به تولید‬ ‫ای��ن محص��والت می پردازند اما در ایران متاس��فانه یک‬ ‫ش��یوه به رسمیت شناخته نمی ش��ود‪ .‬زرگران ادامه داد‪:‬‬ ‫اکنون بیش��تر کش��ورها ‪ ۳‬نوع ابلیمو تولید می کنند که‬ ‫ش��امل ابلیموی طبیعی (ارگانیک)‪ ،‬عصاره(کنسانتره ) و‬ ‫ش��یمیایی (فرموالسیون) می شود‪ .‬این ‪ ۳‬نوع ابلیمو باید‬ ‫با برچس��ب هایی از یکدیگر جدا ش��ود و مش��تری بتواند‬ ‫تش��خیص ده��د که چ��ه محصولی را مص��رف می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن صورت مش��کلی وج��ود ندارد‪ .‬دبی��رکل کانون‬ ‫انجمن ه��ای صنای��ع غذایی ای��ران با بیان اینکه س��ال‬ ‫گذش��ته برخی بازنگری ها در فرموالس��یون تولید ابلیمو‬ ‫ش��د اما متاسفانه به بهبود روند تولید کمکی نکرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ «باید در نظر داش��ته باش��یم که تعیین اس��تاندارد برای‬ ‫فرموالس��یون مواد غذایی به واقع کار دش��واری است‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬نباید ش��یوه هایی را به کار گرفت که نتیجه ان‬ ‫در بس��یاری از کشورها منفی بوده است‪ .‬زرگران با اشاره‬ ‫به تغییر استانداردهای تولید ابلیمو گفت‪ :‬امیدواریم این‬ ‫استانداردها به نفع تولید باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود نظارت بر تولید ابلیمو‬ ‫ابلیمو در ایران جدا از تعداد انگشت شمار کارخانه های‬ ‫صاحب نام در س��ایر واحدهای تولیدی و صنفی نیز تهیه‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچن��ان کارخانه های غیرمجاز ب��رای تولید‬ ‫ابلیم��و اق��دام می کنند ک��ه راه تش��خیص معتبر بودن‬ ‫تاسیس شهرک صنعتی‬ ‫در «سواحل مکران»‬ ‫‹ ‹تغییرهای پی در پی و بی نتیجه‬ ‫ابلیموهای بس��ته بندی شده از روی برچسب انها باتوجه‬ ‫به درج عالمت سازمان غذا و دارو و استاندارد روی شیشه‬ ‫محصول مش��خص می ش��ود‪ .‬رویا جعفری ش��اهی‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمن صنعت ابلیمو با بیان اینکه محصول کارخانه هایی‬ ‫که زیر نظر انجمن صنعت ابلیمو فعالیت می کنند‪ ،‬مورد‬ ‫تایید اس��ت‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬نظارت های بس��یار شدید و‬ ‫پروتکل های جدید سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد‬ ‫در حال انجام است‪ .‬نماینده سازمان استاندارد و نماینده‬ ‫س��ازمان غ��ذا و دارو و نمایندگان انجمن به کارخانه های‬ ‫شهرها و استان ها مراجعه و از تولیدات انها نمونه برداری‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین س��ازمان اس��تاندارد نظارت جدیدی‬ ‫ب��رای اس��تاندارد ابلیموها تعریف کرده ک��ه به احتمال‬ ‫زیاد از مرداد اجرایی می ش��ود‪ .‬جعف��ری درباره فعالیت‬ ‫مغازه هایی که در س��طح ش��هر چند س��الی اس��ت لیمو‬ ‫ابگی��ری می کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به طور کل خریداری این‬ ‫نوع ابلیموها را رد می کنیم چراکه ضمانتی بر سالمت انها‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬دبیر انجمن صنعت ابلیمو افزود‪ :‬بر فعالیت‬ ‫ل داخل‬ ‫این تولیدکنندگان نظارت نمی شود‪ .‬به طور معمو ‬ ‫دستگاه های ابگیری این واحدها پر از کپک و مخمر است‪،‬‬ ‫چون این دستگاه ها یا به خوبی شسته نمی شوند یا اینکه ‬ ‫دیر به دیر شست وش��و می شود‪ .‬همچنین مشخص نیست‬ ‫شرایط شست وش��وی لیموها که چندین مرحله از باغ تا‬ ‫بازار دست به دست می شود‪ ،‬چگونه است‪ .‬جعفری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نحوه نگهداری ظ رف های مورد استفاده برای ابلیمو‪،‬‬ ‫در این واحدها مناس��ب نیست و گاه مشاهده می شود که‬ ‫در معرض نور افتاب هس��تند‪ .‬در صورتی که این ظرف ها‬ ‫وقتی در معرض نور افتاب قرار می گیرند س��بب س��رایت‬ ‫میک��روب از پ��ت به ابلیمو ش��ده و ان را ناس��الم و الوده‬ ‫می کند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬بیش��تر پت ها که لیمو و ابلیمو‬ ‫در ان نگهداری می ش��ود بازیافت شد ه است که مشخص‬ ‫نیس��ت از کجا امده و قبال در انها چه نگهداری می ش��ده‬ ‫است‪ .‬وی درباره نبود نظارت بر این واحدهای تولیدکننده‬ ‫چنین اظهار کرد‪ :‬مسئولیت نظارت‪ ،‬در قبال کسانی است‬ ‫که برای تاس��یس کارخانه و اش��تغالزایی اقدام می کنند‬ ‫و مجوزهای تولید از وزارت بهداش��ت و اس��تاندارد دارند‪.‬‬ ‫به گفته دبی��ر انجمن صنعت ابلیمو‪ ،‬کارخانه های معتبر‬ ‫تولی��د ابلیم��و به این صورت نیس��تند و نظارت کامل بر‬ ‫تو شوی‬ ‫خط تولید انها اعم از شس��ته شدن لیموها‪ ،‬شس ‬ ‫تو شوی شیشه هایی که قرار است‬ ‫مرتب دستگاه ها‪ ،‬شس ‬ ‫ابلیمو داخل انها ریخته ش��ود و س��پس استرلیزه شدن‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫با اش��اره به تاسیس ش��هرک صنعتی در س��واحل مکران ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ این ش��هرک صنعتی ب��ه زودی فعالیت خ��ود را در حوزه صنایع‬ ‫پایین دستی نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی اغاز می کند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬صادق نجفی با اش��اره به اینکه س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی برای توسعه سواحل مکران و اقدام‬ ‫عملی در راس��تای اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی سعی در‬ ‫توس��عه صنعت��ی این ناحی��ه دارد ‪ ،‬اظهار کرد ‪ :‬ش��هرک صنعتی‪-‬‬ ‫تخصصی صنایع دریایی در بندرعباس تاس��یس ش��ده است و به‬ ‫زودی شهرک صنعتی در سواحل مکران ساخته می شود‪.‬‬ ‫نجفی ادامه داد‪ :‬ایجاد شهرک صنعتی‪-‬تخصصی صنایع دریایی‬ ‫بندرعب��اس به منظ��ور تکمیل زنجی��ره کشتی س��ازی و صنایع‬ ‫فراساحل و با هدف توسعه صنایع دریایی و کشتی سازی در منطقه‬ ‫ویژه کشتی سازی و صنایع فراساحل بندرعباس مدنظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه ایجاد ش��هرک‬ ‫صنعتی در س��واحل مکران دیگر برنامه ای است که در دستور کار‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت ‪ :‬مجوزهای مد نظر از سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫و دیگر نهاد ها گرفته ش��ده اس��ت و به زودی «شهرک صنعتی در‬ ‫سواحل مکران» فعالیت خود را در حوزه صنایع پایین دستی نفت‪ ،‬‬ ‫گاز و پتروشیمی اغاز می کند‪.‬‬ ‫نجفی با تاکید بر اینکه باید از مزیت فوق العاده بنادر و س��واحل‬ ‫کش��ور در راس��تای ایجاد بنادر نس��ل سوم اس��تفاده کرد ‪ ،‬گفت‪ :‬‬ ‫دس��تیابی به این هدف یکی از نیازهای اساس��ی کش��ور به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫وی اف��زود ‪ :‬از اصلی ترین ویژگی های بن��ادر‪ ،‬کاهش هزینه های‬ ‫تولید و حمل ونقل اس��ت و باید از این ظرفیت به بهترین ش��کل‬ ‫اس��تفاده کرد؛ اتفاقی که باعث شده اقبال نسبت به حضور صنایع‬ ‫در بنادر کشور بیش از پیش افزایش یابد‪.‬‬ ‫دس��تگاه ها و شیشه ها انجام می ش��ود‪ .‬در کارخانه ها اگر‬ ‫شیش��ه ها شسته نش��ود و در ارزیابی محصول‪ ،‬میکروب‬ ‫مشاهده شود پروانه انها باطل خواهد شد‪.‬جعفری درباره‬ ‫افزودنی های مجاز به ابلیمو ها گفت‪ :‬کارخانه ها می توانند‬ ‫از مقداری مواد نگهدارنده بهره بگیرند که هیچ ضرری هم‬ ‫برای سالمت ندارد زیرا فقط برای ماندگاری بیشتر ابلیمو‬ ‫اس��تفاده می ش��ود که مقدار و نوع ان از س��وی سازمان‬ ‫اس��تاندارد مشخص ش��ده اس��ت‪ .‬وی درباره بازار تولید‪،‬‬ ‫ص��ادرات و واردات ابلیم��و تاکید کرد‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫نرخ مواد اولیه و موارد جانبی مثل در‪ ،‬شیشه و برچسب‪،‬‬ ‫دستمزد کارگر و میزان تولید کاهش یافته است‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬س��ازمان حمایت و تعزی��رات اجازه افزایش قیمت‬ ‫ابلیموه��ای طبیع��ی و باکیفی��ت را نمی دهند که باعث‬ ‫ش��ده بس��یاری از کارخانه ها تولید خود را متوقف کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬ب��ا توجه به اینکه اس��تفاده از ابلیمو در ایران‬ ‫رایج اس��ت و کشورهای دیگر لیموترش مصرف می کنند‪،‬‬ ‫صادرات این محصول محدود و فقط به چند کشور حوزه‬ ‫خلیج فارس همچون امارات‪ ،‬قطر‪ ،‬عمان‪ ،‬افغانستان و باکو‬ ‫است‪ .‬جعفری یاداور شد‪ :‬واردات ابلیمو نداریم و گاه لیمو‬ ‫وارداتی در بازار مصرف مش��اهده می ش��ود که واردات ان‬ ‫ممنوع و به صورت قاچاق از کشورهای افریقایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش موازی کاری صنفی و صنعتی‬ ‫در ای��ن بی��ن‪ ،‬برخی معتقدند ک��ه فعالیت واحدهای‬ ‫صنف��ی متخلف باعث اخت�لال در فعالیت های صنعتی‬ ‫شده است تا جایی که مصرف کننده به دنبال نرخ کمتر‬ ‫به س��مت استفاده از ابلیموهای تهیه شده در واحدهای‬ ‫صنفی م��ی رود که دارای اس��تانداردها و الزامات تولید‬ ‫نیس��تند؛ این امر بر بی اعتمادی به تولید داخلی اثرگذار‬ ‫بوده و باعث فش��ار بیشتر مس��ئوالن به تولیدکنندگان‬ ‫صنعتی می ش��ود‪ .‬علیرضا ورس��ه‪ ،‬کارشناس صنعت در‬ ‫گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت» با اش��اره ب��ه افزایش‬ ‫کیفیت دس��تگاه های ابلیموگیری و ابغوره گیری گفت‪:‬‬ ‫دس��تگاه هایی که در گذش��ته در ای��ن زمینه ها کاربرد‬ ‫داش��تند چندان مرغ��وب نبودند ام��ا هم اکنون جنس‬ ‫بیش��تر دستگاه های موجود در بازار استیل است‪ .‬از این‬ ‫ رو‪ ،‬کیفی��ت ابلیموها افزایش یافته اس��ت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫فعالیت برخ��ی واحدهای صنفی و ابلیموگیری ها باعث‬ ‫بی اعتمادی مصرف کننده ش��ده است‪.‬وی درباره تفاوت‬ ‫درجه کیفی دس��تگاه های ابگیری میوه ها تصریح کرد‪:‬‬ ‫درجه کیفی این دس��تگاه ها متفاوت اس��ت و اگر از نوع‬ ‫مجید کالنتری داریان‪ ،‬تولیدکننده ابلیمو با اش��اره به‬ ‫اینک��ه برخی واحدهای تولیدی ب��رای تولید ابلیمو در‬ ‫کشور مشکالت بسیاری ایجاد کرده اند نیز به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬در دو س��ال گذشته شاخص های کنترل‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد ابلیمو بارها تغییر کرد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫هنوز در تعریف این اس��تانداردها مش��کالتی وجود دارد‬ ‫که باعث ورود هجمه های بس��یاری ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫ش��ده و در نتیج��ه برخ��ی واحده��ای تولی��دی معتبر‬ ‫ورشکس��ته شده اند‪.‬کالنتری ادامه داد‪ :‬برخی واحدهای‬ ‫تولیدی مشکالتی را برای این صنعت به وجود اورده اند‬ ‫و نهاده��ای نظارت��ی نیز گاهی به این مش��کالت دامن‬ ‫می زنن��د‪ .‬نهاده��ای نظارت��ی و س��ازمان هایی ک��ه در‬ ‫تولی��دات صنایع غذای��ی نقش حاکمیت��ی دارند هنوز‬ ‫نتوانسته اند به استاندارد واحد دست یابند و این موضوع‬ ‫باعث می ش��ود تولیدکنندگان نیز در این فضا نتوانند به‬ ‫تولید این محصوالت در ارامش ادامه دهند‪ .‬به گفته این‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬مصرف کننده به دنبال نرخ کمتر اس��ت‪ .‬در‬ ‫برخ��ی موارد نیز توجهی به کیفیت ندارد‪ .‬این امر باعث‬ ‫می ش��ود تولیدکنندگان معتب��ری که ابلیموی طبیعی‬ ‫تولید می کنند هم دچار بدبینی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫در ش��رایط کنونی با وجود مش��کالت تولیدکنندگان‬ ‫در تهیه ظرف بس��ته بندی بهتر اس��ت ه��ر تغییری در‬ ‫زمین��ه تولید با نظرخواهی از تولیدکنندگان و بررس��ی‬ ‫هم��ه جوانب باش��د‪ .‬نهادهای دولتی بای��د برای ارتقای‬ ‫سطح سالمت تغذیه در جامعه به منظور ایجاد تغییرات‬ ‫و نظ��ارت در اج��را اقدام کند‪ .‬در کش��ورهای اروپایی و‬ ‫امریکایی واحدهای تولیدی براساس قوانین کمیسیون‬ ‫بین الملل��ی تعیین مق��ررات صنایع غذایی‪ ،‬وابس��ته به‬ ‫س��ازمان کش��اورزی ملل متحد (کدکس المانتاریوس)‬ ‫تولید می کنند‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬شیش��ه های ابلیمو ح��اوی مقدار‬ ‫مشخصی از عصاره لیمو‪ ،‬اسیدسیتریک و نگهدارنده های‬ ‫مجاز اس��ت‪ .‬انچه در زمینه تولیدات کشورهای اروپایی‬ ‫و امریکای��ی اهمیت دارد این اس��ت ک��ه ابلیمو در این‬ ‫کش��ورها به عنوان چاشنی تولید می ش��ود اما در ایران‬ ‫این موضوع هنوز مش��خص نیس��ت‪ .‬یک��ی از بزرگترین‬ ‫موضوع های��ی که می توان��د به تولید ابلیمو در کش��ور‬ ‫کمک کند این اس��ت ک��ه س��ازمان های حاکمیتی در‬ ‫تولی��د صنایع غذایی ابتدا بپذیرند که ابلیمو در کش��ور‬ ‫ما ب ه عنوان چاش��نی استفاده می ش��ود‪ ،‬نه نوشیدنی‪ .‬با‬ ‫تغییر استانداردهای تولید ابلیمو‪ ،‬تولید این محصول به‬ ‫شاخص های جهانی نزدیک می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬بر تنوع‬ ‫تولید تاثیر بسیاری خواهد داشت‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!