روزنامه گسترش صنعت شماره 435 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 435

روزنامه گسترش صنعت شماره 435

روزنامه گسترش صنعت شماره 435

‫‪4‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2408‬‬ ‫تولد ابتر صنایع‬ ‫در شهرک ها‬ ‫‪ 55‬درصد‬ ‫داخلی سازی‬ ‫سیاست تولید‬ ‫قطار های شهری‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬ذی القعده ‪1439‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 16‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 435‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ویژه‬ ‫سامانه جامع تجارت‬ ‫با همکاری وزارت اطالعات‬ ‫در حال تکمیل است‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫خودرو‬ ‫اغاز مبارزه با فساد‬ ‫رییس جمه��وری ب��ه ‪ ۴‬نه��اد دولت��ی در زمینه «پیگی��ری تخلف‬ ‫واردات خ��ودرو» دس��تورهایی داد و همچنی��ن‪ ،‬از رییس قوه قضاییه‬ ‫برای «رس��یدگی با دقت و س��رعت و مجازات متخلفان» درخواس��ت‬ ‫کرد‪ .‬کارشناس��ان این اقدام را بسترس��از برخورد قضای��ی و قانونی با‬ ‫فساد در چارچوب ظرفیت های نظام ارزیابی می کنند‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫عصر ش��نبه پ��س از دریافت گزارش وقوع تخل��ف در واردات و فروش‬ ‫خودروهای خارجی‪ ،‬رسیدگی خارج از نوبت قوه قضاییه به این پرونده‬ ‫و مجازات متخلفان را خواستار شد‪.‬‬ ‫ی همچنین‪ ،‬در دس��تورهای جداگانه به وزارتخانه های‬ ‫حس��ن روحان ‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬اطالعات‪ ،‬امور اقتص��ادی و دارایی و معاون‬ ‫حقوق��ی ریاس��ت جمهوری ب��رای هر ی��ک از انها وظایف��ی تعریف و‬ ‫برای بررس��ی موضوع مدت زم��ان ‪۱۵‬روزه را تعیین کرد‪ .‬اخرین اقدام‬ ‫رییس جمه��وری در این زمینه عالوه بر اینکه مش��کالت پیش امده در‬ ‫زمین��ه واردات خ��ودرو را برطرف می کند‪ ،‬می توان��د مانع بروز چنین‬ ‫مشکالتی در کشور شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بررسی«گسترشصنعت» از مشکالتصنایعکوچک و متوسطنشانداد‬ ‫‪4‬‬ ‫رویداد‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫نبود مدیریت‬ ‫نقدینگی را چالش تولید کرد‬ ‫برگزاری نمایشگاه ملی‬ ‫توانمندی های صنایع کوچک‬ ‫و متوسط‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 25‬تیر ‪ 2 1397‬ذی القعده ‪ 16 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 435‬پیاپی ‪2408‬‬ ‫سامانه جامع تجارت با همکاری وزارت اطالعات در حال تکمیل است‬ ‫یادداشت‬ ‫دریافت مالیات و جریمه‬ ‫از متخلفان ارزی‬ ‫در خبره��ا و از قول وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی امده بود که‬ ‫دولت در راستای تامین منافع‬ ‫ملی‪ ،‬حرکت در مس��یر توسعه‬ ‫و حف��ظ مناف��ع ش��هروندان و‬ ‫کارافرینان و با تکیه بر «قدرت‬ ‫حکمرانی» خود از منابع کشور‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫پاسداری می کند‪ .‬ریال به ریال‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫از درامدهای این س��رزمین که‬ ‫با سختی‪ ،‬تالش شبانه روزی و‬ ‫کار بی وقفه فعاالن بخش خصوصی و شهروندان ب ه دست امده‪،‬‬ ‫سهم و حق گروهی خاص نیست بلکه باید عادالنه و برنامه ریزی‬ ‫ش��ده صرف توسعه ملی شود‪ .‬تفس��یری واقع بینانه از رسالت‬ ‫دولت در قبال منافع ملی و دفاع از حقوق مردم‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر ‪ ،‬با توجه به مقدمه این پیام‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫دولت قصد جدی دارد تا منافع حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز را‬ ‫به بدنه جامعه بازگردانده تا همگان از منافع ان بهره مند شوند‬ ‫و در خط مقدم مبارزه با هرگونه رانت و فساد‪ ،‬از مسئولیت های‬ ‫قانون��ی خود کوت��اه نخواهد امد‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬گونگی موضوع‬ ‫مط��رح اس��ت‪ .‬چگونگی ان در ادامه متن و در نکات س��ه گانه‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫متن نکات دوم و سوم پیام اینستاگرامی وزیر در این باره که‬ ‫ح است‪:‬‬ ‫در رسانه ها منعکس شده به این شر ‬ ‫نکت��ه دوم‪ :‬در صورت��ی که واردکنندگان خودرو با ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی‪ ،‬اقدام به فروش محص��والت با نرخ باالتر در بازار کرده‬ ‫باش��ند و این درامد را «ابراز کنند» مالیات انها براساس قانون‬ ‫و برمبنای کارشناس��ی دقیق سازمان امور مالیاتی تا ریال اخر‬ ‫مطالب��ه خواهد ش��د‪ .‬ارزش اب��راز ش��ده کاالی وارداتی انها و‬ ‫ن��رخ فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررس��ی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫البته س��ازمان های نظارتی مانند تعزیرات‪ ،‬بازرس��ی کل کشور‬ ‫و س��ازمان حمای��ت تولیدکنن��دگان و مصرف کنن��دگان هم‬ ‫ب��ا گروه��ی که کااله��ای وارداتی با ارز رس��می را با نرخ باالتر‬ ‫فروخته باش��ند‪ ،‬در نهایت جدی��ت برخورد خواهند کرد‪ .‬نکته‬ ‫س��وم‪ :‬در صورت��ی که این گروه از واردکنن��دگان با ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی اقدام به واردات کرده باش��ند و درامدی بیش��تر از انکه‬ ‫ابراز می کنند کس��ب کرده باشند‪ ،‬سازمان امور مالیاتی ضمن‬ ‫شناسایی درامدهای انها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار‬ ‫مالیاتی» کرده اند‪ ،‬براس��اس نص صریح قانون و بدون اغماض‬ ‫برخ��ورد خواهد ک��رد‪ .‬در اینکه دولت منتخب مردم اس��ت و‬ ‫باید از حقوق ملت حفاظت و حراس��ت کند ش��کی نیست‪ ،‬اما‬ ‫اینکه فقط گرانفروشی را با دریافت مالیات یا جریمه متخلفان‬ ‫جبران کند و اثری از اس��تیفای حقوق مردم و کس��انی که از‬ ‫این بابت مورد ظلم واقع ش��ده اند نباش��د نیز به دور از رسالت و‬ ‫مس��ئولیت های دولت است‪ .‬در واقع این پیام این طور استنباط‬ ‫می ش��ود که هم دولت و ه��م واردکننده متخلف از محل رانت‬ ‫حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز به منافع خود رسیده و فقط این‬ ‫مصرف کننده اس��ت که مبالغ گزافی را از جیب خود پرداخت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬در واقع ‪ ،‬مصرف کننده اس��ت که‬ ‫ت زیرا واردکننده متخلف که‬ ‫به صورت مکرر جریمه ش��ده اس ‬ ‫در نهایت و حداکثر ‪ ۲۵‬درصد از س��ود ابرازی خود را به دولت‬ ‫پرداخته و مال خود را حالل کرده اس��ت‪ .‬دولت هم که س��هم‬ ‫خ��ود از مابه التف��اوت ن��رخ ارز را با دریافت مالی��ات یا جریمه‬ ‫متخلف��ان دریافت کرده و تنها مصرف کننده نهایی می ماند که‬ ‫هم سود واردکننده را پرداخت کرد و هم مالیات مربوط به سود‬ ‫واردکننده را به دولت پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫ط در کنار اس��تیفای حقوق دولت‪،‬‬ ‫ای کاش مس��ئوالن مربو ‬ ‫تدبی��ری در نظر می گرفتند تا حقی نیز از مصرف کننده ضایع‬ ‫ش��ود و تمام��ی هزینه های این تخلف ه��ا و خلف وعده ها فقط‬ ‫متوجه متخلفان باش��د و مصرف کننده بی گناه به صورت مکرر‬ ‫جریمه نشود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری کلینیک تخصصی‬ ‫برای ‪ ۳‬محصول ایران خودرو‬ ‫معاون��ت بازاریابی و فروش ایران خودرو در راس��تای نمایش‬ ‫قابلیت ه��ا و عملک��رد موف��ق محصوالت جدید خ��ود به بازار‪ ،‬‬ ‫کلینی��ک تخصصی خودرو رانا ‪ ،‬س��ورن و س��مند ‪ ELX‬را به‬ ‫م��دت دو روز در س��الن همایش های ش��رکت س��اپکو برگزار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس ‪ ،‬مصطف��ی خان کرمی ‪ ،‬معاون بازاریابی‬ ‫و ف��روش ایران خ��ودرو درباره این کلینیک اظهار کرد‪ :‬هدف از‬ ‫برگزاری این کلینیک ها ایجاد یک پل ارتباطی بین خودروساز و‬ ‫مشتری است و این کلینیک ها می تواند در جهت بهبود عملکرد‬ ‫فنی و مهندسی برای خودروساز بسیار دارای اهمیت باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان این موضوع که این کلینیک ها می تواند به مشخص‬ ‫کردن میزان ارزش محصوالت جدید نزد مش��تری کمک کند‪،‬‬ ‫ افزود ‪ :‬برگزاری چنین کلینیک هایی برای خودروساز این امکان‬ ‫را فراه��م می کند ت��ا قبل از اینکه یک محصول جدید به تولید‬ ‫انبوه برس��د از س��وی نمایندگی ها و مش��تریان بررسی شده و‬ ‫نظرهای انها در قالب تغییرات فنی و مهندس��ی در نظر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خان کرم��ی با بیان این موض��وع که برگزاری این کلینیک ها‬ ‫تاکنون نتایج اثربخش��ی را در مقوله «فیس لیفت» محصوالت‬ ‫به دنبال داش��ته است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اهداف مهم گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو در ای��ن کلینیک ها ارزیابی نظرهای نخبگان بازار‬ ‫و مش��تریان نسبت به محصوالت جدید ایران خودرو و اشنایی‬ ‫با دیدگاه های مش��تریان و اس��تفاده از ان در طراحی و تولید‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نام��ه ای از توجه ویژه‬ ‫و س��ریع رییس جمه��وری به گ��زارش ‪ ۲0‬صفحه ای این‬ ‫وزارتخانه ب��رای شفاف س��ازی در زمین��ه پرونده تخلف‬ ‫واردات خودروه��ای خارجی که در نیمه نخس��ت س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬قب��ل از اغاز دولت دوازدهم اغاز ش��ده بود و اقدام‬ ‫شجاعانه رییس جمهوری در شروع برخورد با فساد از درون‬ ‫دولت سپاس��گزاری و اعالم ک��رد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت با نصب العین قرار دادن این دس��تور‪ ،‬متخلفان را‬ ‫عالوه ب��ر معرفی به نهاد اطالعاتی‪ ،‬به هیات رس��یدگی به‬ ‫تخلف��ات اداری و مراج��ع قضایی به حس��ب مورد معرفی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬رییس جمهوری پس از دریافت گزارش‬ ‫وزارتخانه ه��ای صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬اطالعات‪ ،‬امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و نیز بازرس��ی ریاست جمهوری درباره‬ ‫وق��وع تخل��ف در واردات و فروش خودروه��ای خارجی‪،‬‬ ‫خواستار رسیدگی خارج از نوبت قوه قضاییه به این پرونده‬ ‫و مجازات متخلفان شد‪.‬‬ ‫ی در این نامه با عنوان «گزارش به مردم»‪،‬‬ ‫ حس��ن روحان ‬ ‫دس��تورهای جداگانه ای به وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬اطالع��ات‪ ،‬ام��ور اقتصادی و دارای��ی و معاون‬ ‫حقوقی ریاس��ت جمهوری برای رس��یدگی به این پرونده‬ ‫ص��ادر کرد‪ .‬در پ��ی این موضوع ش��ریعتمداری نامه ای به‬ ‫رییس جمهوری نوشت که به این شرح است‪:‬‬ ‫حضرت حجت االس�لام و المسلمین جناب اقای دکتر‬ ‫حسن روحانی‬ ‫ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با سالم‬ ‫احترام��ا‪ ،‬تدبیر و قاطعی��ت حضرتعال��ی در برخورد با‬ ‫پرونده تخلف در واردات خودروهای خارجی و دستور اغاز‬ ‫مبارزه با فساد از دولت‪ ،‬قوت قلبی است برای همه کسانی‬ ‫که فعالیت سالم اقتصادی در کشور دارند‪.‬‬ ‫از توجه ویژه و س��ریع ان جناب به گزارش ‪ ۲0‬صفحه ای‬ ‫اینجانب در شفاف س��ازی این تخلف که در نیمه اول سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬قبل از اغاز دولت دوازدهم اغاز شده و در این دولت‬ ‫با گزارش مردمی و رسیدگی دقیق حراست وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و بررس��ی های دقیق س��ایبری کشف و به‬ ‫نهادهای قضایی و اطالعاتی منعکس شد‪ ،‬سپاسگزارم‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ا نصب العی��ن‬ ‫ق��رار دادن دس��تور حضرتعال��ی‪ ،‬متخلفی��ن را عالوه بر‬ ‫معرف��ی به دس��تگاه اطالعاتی ب��ه هیات رس��یدگی‪ ،‬به‬ ‫تخلف��ات اداری و مراج��ع قضایی به حس��ب مورد معرفی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن س��امانه یکپارچ��ه کنت��رل ص��ادرات و‬ ‫واردات( س��امانه جام��ع تج��ارت) را ک��ه مدتی اس��ت با‬ ‫همکاری وزارت اطالعات در حال گسترش است‪ ،‬در اسرع‬ ‫وقت تکمیل تا امکان هر گونه سوءاس��تفاده را بخش��کاند‪.‬‬ ‫در پایان الزم می دانم از همه کس��انی که در ‪ ۵‬ماه گذشته‬ ‫در مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای کشف این‬ ‫تخل��ف بزرگ همکاری کردند تش��کر و قدردانی و از اقدام‬ ‫شجاعانه ریاس��ت جمهوری در ش��روع برخورد با فساد از‬ ‫درون دولت سپاسگزاری نمایم‪.‬‬ ‫درپی صدور ‪ 6‬فرمان از طرف رییس جمهوری درباره تخلفات در واردات خودرو مطرح شد‬ ‫امی�ر مهرزاد‪ :‬رییس جمهوری ب��ه ‪ ۴‬نهاد دولتی در‬ ‫زمینه «پیگیری تخلف واردات خودرو» دستورهایی داد و‬ ‫همچنین‪ ،‬از رییس قوه قضاییه برای «رسیدگی با دقت و‬ ‫سرعت و مجازات متخلفان» درخواست کرد‪ .‬کارشناسان‬ ‫این اقدام را بسترساز برخورد قضایی و قانونی با فساد در‬ ‫چارچ��وب ظرفیت های نظام ارزیاب��ی می کنند‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن رییس جمه��وری از معاون اول خود خواس��ت برای‬ ‫جلوگیری از تخلفات گذش��ته لوای��ح «مدیریت تعارض‬ ‫خودرو اغاز مبارزه با فساد‬ ‫مناف��ع در خدمات عمومی» و «ش��فافیت» را در اولویت‬ ‫قرار ده��د‪ .‬رییس جمهوری عصر ش��نبه پس از دریافت‬ ‫گ��زارش وقوع تخل��ف در واردات و ف��روش خودروهای‬ ‫خارجی‪ ،‬رسیدگی خارج از نوبت قوه قضاییه به این پرونده‬ ‫و مجازات متخلفان را خواس��تار شد‪ .‬رییس جمهوری در‬ ‫دس��توری ک��ه معروف ب��ه «‪ 6‬فرمان خودرویی» اس��ت‬ ‫خواس��تار توقف ش��رایط کنون��ی و پیگی��ری تخلف در‬ ‫ی همچنین‪ ،‬در‬ ‫واردات خودرو ش��ده است‪ .‬حسن روحان ‬ ‫رسیدگی‪ ،‬تجمیع و اعالم عمومی‬ ‫لعیا جنیدی ‪ ،‬معاون حقوقی رییس جمهوری‬ ‫بیان اینکه بر اس��اس قانون‪ ،‬تا قبل از رس��یدگی به‬ ‫گف��ت‪ :‬گزارش ه��ای رس��یده ب ه دس��ت دکتر‬ ‫پرونده نمی توان اس��امی متخلفان را اعالم کرد‪ ،‬به‬ ‫روحان��ی مبنی ب��ر تخل��ف واردات خ��ودرو را‬ ‫ایرنا گفت‪ :‬اگر استثناهای قانونی هنگام رسیدگی‬ ‫رس��یدگی‪ ،‬تجمی��ع و س��پس به ق��وه قضاییه‬ ‫وج��ود دارد باید دید تا چه مق��دار از پرونده قبل از‬ ‫اع�لام می کنی��م‪ .‬هم��ه گزارش های��ی که به‬ ‫صدور حکم قاب��ل گزارش به مردم و اعالم عمومی‬ ‫ دس��ت رییس جمهوری رس��یده را تجمیع و به‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تا قبل از طرح شکایت ‪ ،‬اسامی‬ ‫م��وارد به طور حت م رس��یدگی می کنیم‪ .‬پس از‬ ‫ ‬ ‫افراد متخلف اعالم نمی ش��ود اما بعد از صدور حکم‬ ‫رس��یدگی‪ ،‬از متخلفان اعالم ش��کایت کرده و سپس موضوع قطعی‪ ،‬افش��ای اسامی انها مجاز اس��ت البته هنگام رسیدگی‬ ‫پیگیری می ش��ود‪ .‬متخلف��ان نیز برای پیگیری و رس��یدگی در چارچوب قوانین درخواس��ت می کنیم تا بخش��ی از پرونده‬ ‫قضای��ی به قوه قضاییه معرفی می ش��وند‪ .‬این مقام حقوقی با بر مبنای قانون ایین دادرسی کیفری‪ ،‬اعالم عمومی شود‪.‬‬ ‫ارز ارزان ‪ ،‬زمینه رانت و فساد‬ ‫به��روز هادی زنوز‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫دیر اعالم کرد‪ .‬هادی زنوز با اش��اره‬ ‫برجس��ته اقتصادی درباره دستور‬ ‫به وجود شبکه گس��ترده فساد در‬ ‫تازه رییس جمه��وری برای مبارزه‬ ‫واردات‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫با فس��اد در واردات به «گس��ترش‬ ‫دولت زمینه فس��اد و رانت را ایجاد‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬مشکالتی که ایجاد‬ ‫ک��رد‪ .‬ه��ر چن��د این سیاس��ت را‬ ‫ش��د ریش��ه در دو اتفاق داش��ت؛‬ ‫نمی توان نیت خوانی کرد اما در این‬ ‫نخس��ت اینکه نرخ رسمی دالر در‬ ‫شرایط نمی توان بخش خصوصی را‬ ‫زمان نامناس��ب و پایین تر از سطح واقعی اعالم با موعظه کنترل کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬به عقیده فس��اد‬ ‫ش��د و دوم اینکه دولت فهرست کاالهایی را که در واردات ریشه عمیقی دارد و برای مبارزه با ان‬ ‫می توانستند از ارز ‪ ۴۲00‬تومانی استفاده کنند‪ ،‬باید بسیار جدی تر با این موضوع برخورد کرد‪.‬‬ ‫زمینه جرم از بین برود‬ ‫معصومه اقاپور‪ ،‬عضو هیات رییس��ه کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬اق��دام رییس جمهوری در‬ ‫ارائ��ه این گزارش و دس��تور قاطع برای برخ��ورد با متخلفان‬ ‫اتفاق��ی مثبت و خوب اس��ت اما م��ردم انتظار داش��تند که‬ ‫رییس جمهوری زودتر از این دستور برخورد را اعالم می کرد‬ ‫ولی هم اکنون نیز خوب است و دیر نشده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دکتر روحانی باید از وزیران خود بخواهد‬ ‫که برخورد قاطع با متخلفان داش��ته باش��ند ‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬اکنون شاهد‬ ‫هس��تیم ک��ه تخلف ها به مدیران پایه و میانی نیز نف��وذ کرده و باید با انها‬ ‫تقابل با انارشی شوک برانگیز‬ ‫اقدام روحانی حساب شده و قابل قدردانی بود‬ ‫محس��ن بیگل��ری ‪ ،‬عض��و هیات رییس��ه‬ ‫کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬اقدام رییس جمهوری در‬ ‫برخورد قاطع با متخلف��ان واردکننده خودرو‬ ‫را حساب شده و قابل قدردانی دانست و گفت‪ :‬‬ ‫بس��یاری از این دستور خرس��ند شدند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه ما از قوه قضاییه می خواهیم هر چه‬ ‫سریع تر به این موضوع رسیدگی کند و با متخلفان واردات‬ ‫خودرو برخورد جدی داش��ته باش��د‪ ،‬ب��ه خانه ملت گفت‪:‬‬ ‫ نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز در این راستا به دولت‬ ‫مبارزه با فساد عزم جدی تری می خواهد‬ ‫جمش��ید پژویان‪ ،‬دبی��ر اقتصاد کالن مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام‪ ،‬رییس س��ابق شورای رقابت و استاد دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبایی درباره ش��یوه مبارزه با فس��اد در واردات به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گف��ت‪ :‬باید در نظر داش��ت که در این‬ ‫موض��وع درباره واردات ‪ ۱00‬هزار خودرو صحبت می ش��ود‪.‬‬ ‫ایا فکر می کنیم این کار مردم اس��ت؟ خیر‪ ،‬این طور نیست‪.‬‬ ‫این موضوع کار افرادی است که سلطه دارند‪ .‬چطور می شود‬ ‫این تعداد خودرو وارد کش��ور شود و کسی متوجه ان نشود؟ رییس سابق‬ ‫ش��ورای رقابت با اش��اره به اینکه متاسفانه ریشه فس��اد قوی تر از چیزی‬ ‫اس��ت که تصور می شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬رفع فس��اد نیازمند تغییرات بسیار‬ ‫برخورد ش��ود یعنی تاکید ما این اس��ت که باید از پایین هرم‬ ‫تا راس برخورد ش��ود‪ .‬وی اظهار ک��رد ‪ :‬تنها با برخورد جلوی‬ ‫جرم گرفته نمی ش��ود بلکه باید زمینه جرم در کش��ور از بین‬ ‫برود‪ .‬امروز به مدیران استان ها اختیارات الزم داده نمی شود‬ ‫و یک مدیر مجبور اس��ت هر روز به تهران بیاید و مشکل خود‬ ‫را حل کند‪.‬‬ ‫اقاپور یکی از دالیل این تخلف ها را س��اماندهی نداش��تن‬ ‫نظام بانکی و ارزی کش��ور دانست و گفت‪ :‬همه این سفته بازی ها به دلیل‬ ‫نوسان های نرخ ارز است‪.‬‬ ‫بیماری سوداگری و منفعت طلبی‬ ‫فاطم��ه ذوالق��در‪ ،‬نایب رییس کمیس��یون‬ ‫فرهنگ��ی مجل��س نی��ز درب��اره گ��زارش‬ ‫رییس جمهوری تاکید کرد‪ :‬واکنش��ی که دکتر‬ ‫روحانی نس��بت به تخلف ه��ا در عرصه واردات‬ ‫غیرقانونی خودرو به کش��ور نشان داد و دستور‬ ‫وی برای رس��یدگی به موضوع درمدت دو هفته‬ ‫کاری ‪ ،‬اقدام��ی بس��یار مثب��ت و ارزن��ده تلقی‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه باید در نظر داشت این تخلف‬ ‫در فرایند واردات خودرو همان یک س��ال پیش شناس��ایی‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬با ای��ن حال‪ ،‬اکن��ون پس از یک‬ ‫س��ال اثبات وقوع این تخلف اعالم رس��می شده که این گذر‬ ‫زم��ان به نفع دولت و م��ردم نبود و باید روند نظارت بس��یار‬ ‫دس��تورهای جداگانه ب��ه وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ‪ ،‬اطالعات ‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی‬ ‫ریاس��ت جمهوری برای هر ی��ک از انها وظایفی تعریف و‬ ‫برای بررس��ی موضوع مدت زم��ان ‪۱۵‬روزه را تعیین کرد‪.‬‬ ‫اخرین اقدام رییس جمهوری در این زمینه عالوه بر اینکه‬ ‫مش��کالت پیش امده در زمینه واردات خودرو را برطرف‬ ‫می کند‪ ،‬می تواند مانع بروز چنین مش��کالتی در کش��ور‬ ‫ش��ود‪ .‬به عب��ارت دیگر‪ ،‬نهادهای مرتب��ط با این موضوع‬ ‫و دیگ��ر کاالهای وارداتی در بررس��ی پرونده تخلف های‬ ‫ت یابند که نه تنها‬ ‫حوزه خودرو می توانند به راهکاری دس ‬ ‫خودروهای وارداتی بلکه هیچ کدام از محصوالت وارداتی‬ ‫دیگر زمینه ساز تخلف و فساد نباشند‪ .‬نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی این تصمیم رییس جمهوری را در راستای‬ ‫رفع فس��اد واردات خودرو دانس��ته اند عالوه بر این برخی‬ ‫از نماین��دگان در س��رعت عمل در اج��رای این فرمان ها‬ ‫تاکید دارند‪.‬‬ ‫و قوه قضاییه کمک می کنند که هر چه سریع تر‬ ‫با این متخلفان برخورد کنند‪ .‬بیگلری ادامه داد‪:‬‬ ‫ امروز یکی دیگر از درخواس��ت های مردم این‬ ‫اس��ت که تکلیف ارزهای ‪ ۴۲۰۰‬تومانی که به‬ ‫برخی افراد داده ش��ده و ما معتقدیم به دس��ت‬ ‫صاحبان واقعی ان نرس��یده روش��ن شود‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد ‪ :‬بسیاری در این وضعیت پول های‬ ‫خود را از دس��ت داده اند‪ ،‬ما از رییس جمهوری می خواهیم‬ ‫که هر چه سریع تر مانند موضوع خودرو به این مسئله ورود‬ ‫کند و با متخلفان برخورد جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫اساس��ی اس��ت‪ .‬در ش��رایط کنونی نمی توان امیدوار بود که‬ ‫چنین رفتارهایی راه فس��اد و مفس��دان اقتصادی را مسدود‬ ‫کند‪ .‬ش��اید این سیاس��ت ها در مقطعی بتوان��د مانع برخی‬ ‫اس��یب های اقتصادی شود اما مش��کل فراتر از واردات ‪۱00‬‬ ‫هزار خودرو است‪.‬‬ ‫دبیر اقتصاد کالن مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان‬ ‫اینک��ه خیلی زودتر می ش��د جلوی این ماش��ین ها را گرفت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه باقی اجناس وارد شده هم به این شکل است‪ .‬وقتی ارزی‬ ‫که داده می شود به مصارف دیگری می رسد و این موضوع را به طور علنی‬ ‫اعالم می کنند مشخص می شود وضعیت از چه قرار است‪.‬‬ ‫اغاز فسادستیزی دولت از خودش قابل تقدیر است‬ ‫محمد اس��ماعیل س��عیدی ‪،‬‬ ‫عضو کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬این اقدام رییس جمهوری‬ ‫مثبت و س��ازنده اس��ت‪ .‬جامعه و‬ ‫مردم انتظار داش��تند این دستور‬ ‫هر چه سریع تر انجام و با متخلفان‬ ‫به شدت برخورد شود‪ .‬وی با بیان اینکه پرونده‬ ‫واردات و کنترل نش��دن نرخ خ��ودرو نیز در‬ ‫دس��تور کار این کمیسیون است‬ ‫و امیدواریم ای��ن حرکت ها ادامه‬ ‫یابد‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬همه نهاد ها‬ ‫باید ای��ن اقدام دکت��ر روحانی را‬ ‫س��رلوحه کار خود ق��رار دهند و‬ ‫فسادستیزی را از درون خود اغاز‬ ‫کنند‪ .‬مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫نیز در این راس��تا برای برخ��ورد جدی با این‬ ‫تخلف ها به دولت کمک می کند‪.‬‬ ‫یک گام رو به جلو‬ ‫دقیق تر و قانونمند تر از انچه وجود داشت و دارد‪،‬‬ ‫باش��د تا با اهمال و کم کاری سبب ساز بی ثباتی‬ ‫اقتصادی هر چه بیشتر در سطح کشور ب ه دست‬ ‫خویش نباشیم‪ .‬نماینده مردم تهران در مجلس‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬امروز مش��کالت بس��یاری را در عرصه‬ ‫اقتصادی کش��ور شاهد هس��تیم که منحصر به‬ ‫یک قلم کاال نیس��ت‪ ،‬ای��ن بی ثباتی و بی نظمی‬ ‫اقتصادی در تمامی بازارهای س��رمایه از جمله بازار ارز‪ ،‬طال و‬ ‫س��که ‪ ،‬خودرو و تلفن همراه را در برگرفته است که مانند یک‬ ‫بیماری به س��ایر عرصه های اقتصادی نیز به مروز نفوذ کرده‬ ‫و کل اقتصاد را بیمار و الوده س��وداگری و منفعت طلبی گروه‬ ‫خاصی می کند‪.‬‬ ‫ساسان شاه ویس��ی‪ ،‬کارشناس ارش��د حوزه اقتصاد‬ ‫با بیان اینکه وقتی ما دچار یک انارش��ی ش��وک برانگیز‬ ‫در محی��ط اقتصاد می ش��ویم برخوردها نی��ز می تواند‬ ‫مبتنی بر همین انارش��ی‪ ،‬هیجانی و ش��وک برانگیز و در‬ ‫برخی مواقع احساس��ی باش��د ‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬در چنین‬ ‫مواردی ش��اید مدیریت نادرس��ت امنی��ت اجتماعی‪،‬‬ ‫ عوام��ل موثر اقتص��ادی را دچار کن��ش منفی کند‪ .‬وی‬ ‫افزود ‪ :‬اق��دام رییس جمهوری را می توان هماهنگی اولیه بین نهاد ها‬ ‫و عاملی برای استحکام بخش��ی به س��ایر بازارهایی دانست که دچار‬ ‫التهاب ش��ده اند؛ پیش از اینکه زمان بگ��ذرد باید دیگر متخلفان که‬ ‫ابوالفضل ابوترابی‪ ،‬نماینده مردم نجف اباد‬ ‫در مجل��س ش��ورای اس�لامی نی��ز اق��دام‬ ‫رییس جمه��وری مبنی بر برخ��ورد قاطع با‬ ‫متخلف��ان واردات خودرو را اقدامی رو به جلو‬ ‫دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬انتظار ما از نهاد قضایی‬ ‫این است که در بحث مفاسد اقتصادی خارج از‬ ‫نوبت با شدت و حدت این موضوع را رسیدگی‬ ‫کند‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اینکه البته هن��وز در موضوع هایی‬ ‫خواس��ته های ما اجرایی نشده اس��ت ‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬برای‬ ‫ق و پاداش ‬ ‫مثال‪ ،‬م��ا خواهان این بودیم که درام��د‪ ،‬حقو ‬ ‫کارکن��ان دولت در س��امانه ای در وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی به صورت ش��فاف به نظر مردم برس��د اما هنوز این‬ ‫از اش��وب ها و تحول های حباب��ی بازارها فرصت طلبانه‬ ‫اس��تفاده کرده اند شناسایی ش��وند و در جامعه معرفی‬ ‫و با انها برخورد قضایی ش��ود‪ .‬شاه ویس��ی گفت ‪ :‬تعامل‬ ‫قوا نباید برای مردم در حد رفت و برگش��ت پینگ پنگی‬ ‫روابط باشد بلکه اثر وضعی و خروجی این روابط می تواند‬ ‫احساس ارامش مبتنی بر وجود یک ناظم و نظم منطقی‬ ‫در روابط اجتماعی باش��د‪ .‬وی اقدام رییس جمهوری را‬ ‫ب��ه عنوان بازدارنده خواند و ادامه داد‪ :‬این گونه برخورده ا می تواند به‬ ‫اتقان جامعه نس��بت به وجود امرهایی بینجامد که انضباط و امنیت‬ ‫اجتماعی و از همه مهم تر اعتماد عمومی را برمی انگیزند‪.‬‬ ‫موضوع عملیاتی نشده اس��ت‪ .‬نماینده مردم‬ ‫نجف اباد در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح‬ ‫کرد ‪ :‬مردم باید بدانند که مس��تخدمان دولت‬ ‫حقوق و پاداش ش��ان چقدر است و دوم اینکه‬ ‫م��ا می خواهیم تمام موضوع ه��ای مربوط به‬ ‫رانت به ویژه رانت خودرو و دالر به اطالع مردم‬ ‫برسد و اسامی این افراد اعالم شود‪ .‬ابوترابی از‬ ‫وزارت اطالعات خواس��ت به شدت با رانت خواران برخورد‬ ‫کند و طرح اعاده اموال نامش��روع مسئوالن نیز اجرایی و‬ ‫رسیدگی شود‪ .‬اقدام دولت‪ ،‬مجلس و قوه قضاییه در طول‬ ‫این س��ال ها کافی نبوده و باید اقدام های بیشتری در این‬ ‫راستا انجام شود‪.‬‬ ‫پرونده ها مشمول زمان نشود‬ ‫یک عض��و فراکس��یون امی��د مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬دستگاه قضا باید به‬ ‫پرونده های مفس��دان با سرعت و خارج از‬ ‫دستور رس��یدگی کند‪ ،‬مردم انتظار دارند‬ ‫که این پرونده ها مشمول زمان نشود‪ ،‬رای‬ ‫صادر ش��ده در برخورد با مفسدان باید در‬ ‫نخستین فرصت اجرایی شود‪ .‬علی بختیار‬ ‫به ایس��نا گفت ‪ :‬انچه یک افت جدی برای کشور است‬ ‫فساد است‪ .‬متاسفانه در چند سال گذشته تخلف تعداد‬ ‫اندکی از مس��ئوالن به نام مدیران ارش��د و عالی کشور‬ ‫تمام شده اس��ت‪ .‬برخی از کارگزاران نظام‬ ‫از مدیری��ت و مناب��ع خود به ج��ای اینکه‬ ‫در جهت توس��عه کش��ور و پویایی اقتصاد‬ ‫اس��تفاده کنند‪ ،‬ب��رای فعالیت های خود‬ ‫بهره برده اند و فقط وضعیت خود را سامان‬ ‫داده اند‪ .‬این اسیب جدی در مجموعه کار‬ ‫دولت اس��ت که اعتماد عموم��ی مردم را‬ ‫خدشه دار کرده و الزم است اقدام جدی برای برخورد با‬ ‫ان ش��ود‪ .‬اقدام هایی برای مقابله با فساد انجام شده اما‬ ‫نتوانسته جلوی رانت و فساد را بگیرد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 25‬تیر ‪ 2 1397‬ذی القعده ‪ 16 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 435‬پیاپی ‪2408‬‬ ‫خبر‬ ‫جای خالی کوییک در بازار خودرو‬ ‫سهیل فدایی‬ ‫ساخت بدنه‪ ،‬‬ ‫دکوراسیون و تجهیزات‬ ‫داخلی‪ ،‬مونتاژ کامل و‬ ‫نیز تست و راه اندازی‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۹‬درصد‬ ‫داخلی سازی یک واگن‬ ‫را دربرمی گیرد که‬ ‫تا امروز در شرکت‬ ‫واگن سازی تهران انجام‬ ‫می شده است و این‬ ‫باید به ‪55‬درصد برسد‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از بومی سازی قطعات ریلی‬ ‫‪ 55‬درصد داخلی سازی‪ ،‬سیاست تولید قطار های شهری‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫از پای��ان س��ال ‪ ، ۱۳۸۵‬با افزایش مس��افران و تعداد‬ ‫قطارها ‪ ،‬بخش��ی از س��ازمان قطار شهری تهران و حومه‬ ‫ی از بدنه اصلی ان جدا ش��د و با عنوان‬ ‫ب��رای بهره بردار ‬ ‫ش��رکت بهره ب��رداری راه اهن ش��هری ته��ران و حومه‬ ‫فعالیت خود را اغاز کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬پیش��ینه س��اخت‬ ‫مترو به دوره ناصرالدین شاه قاجار برمی گردد‪ .‬نخستین‬ ‫طرح ش��بیه به مترو امروزی که ب��رای تهران طراحی و‬ ‫ش��د‪« ،‬واگن اس��بی» بود که از دروازه ش��هر ری تا‬ ‫ ‬ ‫اجرا‬ ‫باغشاه(میدان حر امروزی) کشیده شده و تا سال ‪۱۳۱۰‬‬ ‫نیز دایر بود‪.‬‬ ‫اما نخس��تین خط مترو کنونی ‪ ۱۶‬اسفند ‪ ۱۳۷۷‬بود‬ ‫که تهران را به کرج متصل می کرد‪.‬‬ ‫خودکفایی در صنایع یکی از اهداف بلندمدت کش��ور‬ ‫اس��ت به طوری ک��ه ام��روز داخلی س��ازی حداکثری‬ ‫خودروهای کش��ور مطرح و دنبال می ش��ود‪ .‬مترو نیز به‬ ‫عنوان یکی از وس��ایل حمل ونقل شهری از ضرورت های‬ ‫ام��روز جامع��ه اس��ت که با گس��ترش ای��ن خطوط در‬ ‫کالنش��هرها بومی س��ازی ان مط��رح می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫تهران از افزایش‬ ‫ ‬ ‫راستا‪ ،‬سید محمدعلی افشانی ‪ ،‬شهردار‬ ‫سهم داخلی سازی تولید واگن مترو از ‪ ۲۵‬به ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫خبر داد‪ .‬از این رو‪« ،‬گسترش صنعت» برای جویا شدن‬ ‫برنامه های ش��رکت واگن سازی تهران درباره اجرای این‬ ‫طرح به سراغ سهیل فدایی ‪ ،‬معاونت بازرگانی این شرکت‬ ‫رفت‪ .‬وی به طرح ‪ ۵‬ساله برای تحقق این امر اشاره کرد‪ .‬‬ ‫این گفت وگو را می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ایا زیرس�اخت ها برای رس�یدن به ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫داخلی س�ازی قطع�ات قطارهای درون ش�هری با‬ ‫توجه به تاکید شهردار تهران مبنی بر افزایش ‪۲۵‬‬ ‫درصدی ان فراهم است؟‬ ‫نخست الزم است در این زمینه به برخی اختالف های‬ ‫اماری درباره درصد داخلی س��ازی اش��اره کنم تا پاسخ‬ ‫این پرس��ش روش��ن تر بیان ش��ود‪ .‬برخی داخلی سازی‬ ‫را باالت��ر از ‪ ۲۵‬درص��د عن��وان می کنند زی��را این گروه‬ ‫درصده��ا را بر اس��اس حجم کاری مورد محاس��به قرار‬ ‫می ده��د‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر بخواهیم بر اس��اس حجم کاری‬ ‫درصد داخلی سازی را عنوان کنیم به نحوی فعالیت های‬ ‫ساخت بر پایه ارزش افزوده کم بوده اما میزان فعالیت ها‬ ‫از نظ��ر نفر و س��اعت ت��ا ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬درصد خواهد بود که‬ ‫این عدد برای این گروه مبنای داخلی س��ازی به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ب��ه ط��ور کلی‪ ،‬داخلی س��ازی به ‪ ۲‬ش��یوه محاس��به‬ ‫ می ش��ود؛ از نظر ارزش مالی(ارزش مالی قطعاتی که در‬ ‫ایران س��اخته می شود نسبت به قطعاتی که برای نمونه‪،‬‬ ‫در چین و اروپا س��اخته و خریداری می ش��و د) و روش‬ ‫دیگر‪ ،‬که مدیران بیش��تر برای اینکه ارزش کار را باالتر‬ ‫نش��ان دهند از ان استفاده می کنند‪ ،‬میزان حجم کار را‬ ‫اندازه می گیرند اینکه به طور مثال ‪ ۵۰‬درصد حجم کار‬ ‫در ایران چون زمان بر اس��ت ‪ ،‬به لحاظ مالی ارزش افزوده‬ ‫کمتری نس��بت به همین میزان کار در خارج از کش��ور‬ ‫دارد‪ .‬این قطعات ش��امل اقالم «های تک» و گران قیمت‬ ‫بوده که به این ترتیب‪ ،‬می توان گفت قطعات ساخته شده‬ ‫در کشور‪ ،‬ارزان تر اما زمان بر است‪.‬‬ ‫اما محاس��به به ش��یوه ارزش مالی منطقی تر اس��ت و‬ ‫اش��اره ش��هردار تهران برای رس��اندن داخلی س��ازی از‬ ‫‪ ۲۵‬ب��ه ‪ ۵۵‬درص��د بر همین مبنا اس��ت‪ .‬همین طور که‬ ‫برگزارکنن��ده مناقصه ‪ ۶۳۰‬واگن مت��رو نیز بر این مبنا‬ ‫داخلی سازی را دنبال می کند‪.‬‬ ‫ن بر‬ ‫تمام محاس��بات درباره مترو و واگن س��ازی تهرا ‬ ‫دستگاه واگن برای تمام کالنشهرهایی که خطوط مترو‬ ‫اس��اس ارزش مالی داخلی سازی اس��ت که همان عدد‬ ‫دارند(ش��یراز‪ ،‬مش��هد‪ ،‬تبریز ‪ ،‬تهران ‪ ،‬اصفهان و اهواز)‬ ‫‪ ۲۵‬درصد می شود‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر یک واگن حدود یک‬ ‫خریداری ش��ود‪ .‬از این ‪ ۲‬هزار واگن نخس��تین قسمت‬ ‫میلیون یورو قیمت داش��ته باشد در ایران حدود ‪ ۲۵۰‬تا‬ ‫‪ ۶۳۰‬قطار اس��ت که در این مناقصه برای خطوط مترو‬ ‫‪ ۲۶۰‬هزار یورو ان برای ساخت قطعات در داخل خواهد‬ ‫تهران در نظر گرفته شده است‪ .‬شرکت کنندگان مختلف‬ ‫بود و س��پس این قطعات ساخته ش��ده به طرف خارجی‬ ‫اروپایی و اس��یایی در این مناقصه ش��رکت کردند و در‬ ‫تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫€ €عن�وان می کنی�د قطع�ات به ط�رف خارجی‬ ‫نهایت برنده این مناقصه کنسرسیوم متشکل از شرکت‬ ‫تحویل داده می ش�ود؛ یعنی واگن ه�ا در خارج از‬ ‫واگن س��ازی تهران به عنوان س��ازنده داخلی‪ ،‬ش��رکت‬ ‫کشور ساخته می شوند؟‬ ‫« ‪ »CRC‬چی��ن به عن��وان طراح و س��ازنده خارجی و‬ ‫طراح واگن‪ ،‬ش��رکت چینی اس��ت و تا امروز ش��یوه‬ ‫ش��رکت «نورینک��و» چین به عنوان ش��ریک مالی این‬ ‫کار این گونه پیش رفته اس��ت که یک سلس��له قطعات‬ ‫کنسرسیوم و اورنده فاینانس بود‪.‬‬ ‫را چینی ه��ا می س��ازند و بخش��ی نی��ز از اروپ��ا تامین‬ ‫این کنسرسیوم‪ ،‬بهمن سال گذشته برنده و در اخرین‬ ‫می ش��ود(زیرا بس��یاری از قطعات واگن ها و سیستم ها‬ ‫روزهای اس��فند ابالغ شد‪ .‬این تعداد (‪ )۶۳۰‬باید تقسیم‬ ‫اروپایی اس��ت) و در ادامه‪ ،‬این قطعات به ایران فرستاده‬ ‫بر ‪ ۷‬شود(تعداد واگن های تهران) که ‪ ۹۰‬قطار می شود‪.‬‬ ‫می شود و کل بدنه واگن از صفر از سوی شرکت خارجی‬ ‫از ای��ن تعداد قرار اس��ت فقط ‪ ۸‬قطار در چین س��اخته‬ ‫در ایران س��اخته می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬کل دکوراسیون و‬ ‫ش��ود و باق��ی ان یعنی ‪ ۸۲‬قط��ار در ایران با درصدهای‬ ‫تجهی��زات داخلی مانند صندلی ‪ ،‬پنجره ‪ ،‬دس��تگیره ها‪ ،‬‬ ‫مختلف داخلی س��ازی ش��ود‪ .‬س��اخت ‪ ۸‬قطار در چین‬ ‫اج��زا و قطعاتی که در کابین راننده مورد اس��تفاده قرار‬ ‫ضروری اس��ت چون طراحی جدید بوده و نیروهای کار‬ ‫می گیرد و‪ ...‬در داخل س��اخته و تامین می شود‪ .‬از دیگر‬ ‫ایرانی باید اموزش الزم را در هنگام س��اخت انها ببینند‬ ‫فعالیت هایی که در این زمینه شرکت واگن سازی تهران‬ ‫تا بتوانند ‪ ۸۲‬دستگاه دیگر را در ایران بسازنند‪ .‬افزایش‬ ‫دارد مونتاژ قطعات اس��ت(مونتاژ قطعات داخل یا حتی‬ ‫حجم داخلی س��ازی این واگن ها در مرحله نخس��ت به‬ ‫قطعاتی که زیر واگن نصب می ش��ود که از چین یا اروپا‬ ‫‪ ۳۴‬درص��د‪ ،‬س��پس ب��ه ‪ ۴۲‬درص��د و در نهایت‪ ،‬به ‪55‬‬ ‫می ام��د) و در نهای��ت فعالیت دیگری که در ایران انجام‬ ‫درصد می رسد‪ .‬به این ترتیب‪ ۳۰ ،‬قطار اخر با ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫می شود این است که کل تست و راه اندازی واگن(تست‬ ‫ی ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫داخلی ساز ‬ ‫گ��رم و س��رد) در مح��ل کارخان��ه یا در خط��وط مترو‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که هیچ کشوری سازنده ‪۱۰۰‬‬ ‫شهرهایی مانند تهران یا مشهد انجام می شود‪.‬‬ ‫درصد قطعات مترو نیست (مانند خودرو که برخی قطعات‬ ‫€ €منظ�ور از تس�ت گرم و س�رد همان ش�بکه‬ ‫ان تنها از سوی معدود شرکت هایی در دنیا تولید می شود‬ ‫گرمایش�ی و سرمایشی برای مقاومت و استحکام‬ ‫ام��ا وظیفه تامین قطعات تمام خودروس��ازان را دارند)‪.‬‬ ‫قطعات است؟‬ ‫اما در این راس��تا‪ ،‬شرکت واگن س��ازی تهران از سازنده‬ ‫تست ش��بکه گرمایشی و سرمایش��ی ازمونی جزئی‬ ‫ش( ‪ ۳‬سیستم اصلی قطار‬ ‫ترمز‪ ،‬در واگن ها و سیستم ران ‬ ‫و تنها برای تس��ت تهویه اس��ت‪ .‬منظور از تس��ت گرم‬ ‫ت تا به هر طریقی که‬ ‫درون ش��هری هس��تند) تعهد گرف ‬ ‫و س��رد این اس��ت که تست اس��تاتیک و دینامیک روی‬ ‫می خواهند همکاری داشته باش��ند؛ سرمایه گذاری و‪...‬‬ ‫محصول نهایی انجام می ش��ود‪ .‬به ط��ور مثال‪ ،‬واگن در‬ ‫‪ .‬از این س��ازندگان‪ ،‬دو ش��رکت اعالم کردن��د در ایران‬ ‫کارخانه به برق وصل می شود و بدون اینکه حرکت کند‬ ‫کارخانه راه اندازی خواهند کرد؛ فعالیت هایی نیز در این‬ ‫ازمایش های مورد نظر انجام می شود‪ .‬مانند تست خودرو‬ ‫باره اغاز ش��ده ضمن اینکه تعهداتی نیز برای پایبندی‬ ‫که پس از اینکه از خط تولید خارج می شود در کارخانه‬ ‫به مفاد قرارداد ش��رکت واگن سازی و نهاد برگزارکننده‬ ‫اس��تارت زده شده و تمام سیستم های ان اعم از موتور‪ ،‬‬ ‫مناقصه دارد‪ .‬طرف ایرانی اعالم کرده است که بعضی از‬ ‫ضبط‪ ،‬کولر ‪ ،‬کالچ‪ ،‬گیربکس و‪ ...‬به شکل استاتیک مورد‬ ‫سیستم ها مانند تهویه درحال حاضر در کارخانه ساخته‬ ‫ازمون قرار می گیرد‪ .‬پس از موفقیت این ازمون ‪ ،‬خودرو‬ ‫می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬متعهد شده است که سیستم تهویه‬ ‫ب��ه محلی برای ازمون س��رعت و کنترل ان در پیچ ها و‬ ‫را تا ‪ ۶۰‬درصد داخلی سازی کند‪.‬‬ ‫€ €اگ�ر تهدیدهای امریکا از اعم�ال تحریم های‬ ‫دس��ت اندازها برده می شود درس��ت همان کاری که در‬ ‫جدید‪ ،‬عملی ش�ود‪ ،‬پیش بینی ش�ما چیست؟ ایا‬ ‫ش��رکت واگن سازی برای ازمون واگن انجام می شود که‬ ‫این ‪ ۳‬ش�رکت سازنده قطعات ترمز‪ ،‬در و سیستم‬ ‫همان تست دینامیک به شمار می رود‪.‬‬ ‫رانش که برای فعالیت در ایران متعهد شده اند‪ ،‬در‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬ای��ن ‪ ۴‬فعالی��ت یعن��ی س��اخت بدن��ه‪ ،‬‬ ‫امریکا منافعی نداش�ته و در ای�ران باقی خواهند‬ ‫دکوراسیون و تجهیزات داخلی‪ ،‬مونتاژ کامل و نیز تست‬ ‫ماند؟‬ ‫و راه ان��دازی حدود ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۹‬درصد داخلی س��ازی یک‬ ‫واقعیت این اس��ت ک��ه برخی در ب��ازار امریکا منافع‬ ‫واگن را دربرمی گیرد که تا امروز در شرکت واگن سازی‬ ‫دارن��د اما س��هامدار امریکای��ی ندارند‪ .‬ب��ه این ترتیب‪،‬‬ ‫تهران انجام می ش��ده اس��ت‪ .‬صحبت س��ید محمدعلی‬ ‫مجبور نیس��تند از ایران خارج ش��وند‪ .‬تصمیم به ماندن‬ ‫افشانی‪ ،‬شهردار تهران افزایش این امار است‪.‬‬ ‫ش��رکت ها به اندازه انها بستگی دارد؛ اگر‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬تاکید برگزارکننده مناقصه‬ ‫‪ ۶۳۰‬واگن قطار افزایش درصدها است اما ابالغیه دولت و تاکید شرکت بزرگ باشد و فعالیت عمده ای در‬ ‫چون این امر در یک مرحله شدنی نیست وزارت صنعت ‪ ،‬معدن بازار امریکا داشته باشد‪ ،‬ترجیح می دهند‬ ‫ان ب��ازار را ب��رای خ��ود نگه دارن��د‪ .‬اگر‬ ‫در ‪ ۳‬مرحله تعریف شده است‪.‬‬ ‫و تجارت این است‬ ‫€ €ه�دف از برگ�زاری مناقصه برای که باید به ‪ ۵۵‬درصد شرکت متوس��ط یا کوچک باشد در بازار‬ ‫تامین ‪ ۶۳۰‬واگن چیست؟‬ ‫داخلی سازی رسید‪ .‬اگر ایران می ماند‪.‬‬ ‫قرارداد ‪ ۶۳۰‬واگن با قراردادهای قبلی تامین کننده خارجی برای �ش�رکت هایی که قرار اس�ت برای‬ ‫متفاوت اس��ت و واگن هایی که قرار است رسیدن به این درصد س�اخت قطع�ات «های ت�ک» در‬ ‫ب��ا توجه به این قرارداد س��اخته ش��ود بر برنامه ریزی نداشته‬ ‫ای�ران همکاری کنند از کدام دس�ته‬ ‫اساس اس��تانداردهای روز اروپا است‪ .‬در باشد ممکن نیست با هستند؟‬ ‫ای��ن زمینه مصوبه ای از ش��ورای اقتصاد ساخت و خرید ‪ ۸‬قطار‬ ‫یک ش��رکت بزرگ و دو ش��رکت دیگر‬ ‫به وزارت کش��ور و سازمان شهرداری ها و نخست موافقت شود کوچک هس��تند‪ ،‬ضمن اینکه باید گفت‬ ‫منابعی که وزارت خزانه داری امریکا دارد‬ ‫دهداری ها ابالغ شد مبنی بر اینکه ‪ ۲‬هزار‬ ‫محدود اس��ت یعنی برای نمونه‪ ،‬در یک ماه تنها فرصت‬ ‫دارند چند ش��رکت را در فهرس��ت تحریمی خود اضافه‬ ‫کنن��د‪ .‬منظور این اس��ت که در صنای��ع مختلفی که در‬ ‫دنیا وجود دارد مگر می ش��ود چند شرکت را به فهرست‬ ‫تحریم اضافه کرد‪ .‬ضمن انکه ارزش ندارد بخواهند وارد‬ ‫این مسئله شوند که هر شرکتی را تحریم کنند‪ .‬شرکت‬ ‫واگن س��ازی تهران با این ش��رایط موجود فعالیتی را که‬ ‫به نفع کش��ور اس��ت‪ ،‬دنبال می کند زیرا نمی توان بیش‬ ‫از ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۵‬درصد داخلی س��ازی داش��ت‪ .‬برای رسیدن‬ ‫ب��ه ای��ن عدد باید مانند خودروس��ازان‪ ،‬قطعه س��ازان و‬ ‫مجموعه سازان را نیز مجاب کرد که درصد داخلی سازی‬ ‫خود را افزایش دهند‪ .‬در واگن س��ازی نیز از ‪ ۴‬ش��رکت‬ ‫س��ازند ه رانش‪ ،‬در ‪ ،‬سیس��تم اطالعات مسافری و ترمز‬ ‫خواستیم جوینت ونچر داش��ته باشند یا سرمایه گذاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫€ €برای رس�یدن به ‪ ۵۵‬درصد چق�در زمان نیاز‬ ‫است ؟ ایا می توان برای تحقق این عدد تا دو سال‬ ‫ اینده امیدوار بود؟‬ ‫بله‪ ،‬البته دو سال از اغاز تولی د می توان امیدوار بود که‬ ‫‪ ۵۵‬درصد داخلی س��ازی شود اما قرارداد ‪ ۵‬ساله است و‬ ‫حدود ‪ ۱۸‬ماه نخست طراح واگن و نمونه سازی و تست‬ ‫را خواهیم داش��ت‪ .‬از سال س��وم به ‪ ۵۵‬درصد می توان‬ ‫فک��ر کرد‪ .‬ابالغیه دولت و تاکی��د وزارت صنعت ‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت این اس��ت که باید به این ‪ ۵۵‬درصد رس��ید‪.‬‬ ‫اگ��ر تامین کننده خارجی برای رس��یدن به این درصد‬ ‫برنامه ریزی نداشته باشد ممکن نیست با ساخت و خرید‬ ‫‪ ۸‬قطار نخست موافقت شود‪ .‬برنامه ها این است که طرف‬ ‫خارجی با همکاری طرف ایرانی به این ‪ ۵۵‬درصد برسند‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر چن�د قطعه س�از در ای�ن ام�ر‬ ‫فعالیت دارند؟‬ ‫ی واگن‬ ‫قطع��ات زیاد هس��تند قطعاتی که زیر شاس�� ‬ ‫یا در دکوراس��یون ان به کار می رود زیاد اس��ت‪ .‬ش��اید‬ ‫باالی ‪ ۱۰۰‬ش��رکت قطعه س��از داخلی داری م اما منظور‬ ‫مجموعه های اصلی هستند که در انها سازنده کم داریم‪.‬‬ ‫س��ازنده ترمز یک شرکت جوینت ونچر ایرانی‪-‬فرانسوی‬ ‫ب��ود ک��ه امریکایی ها ان را خریدن��د و تا چند ماه اینده‬ ‫از ایران خارج می ش��ود‪ .‬برای ساخت سیستم «در» نیز‬ ‫دو ش��رکت وج��ود دارد اما چون ق��راردا د بزرگی به انها‬ ‫پیش��نهاد نشده استانداردهای الزم ریلی را ندارند‪ .‬برای‬ ‫ساخت تهویه نیز دو شرکت به همراه شرکت واگن سازی‬ ‫ته��ران فعالیت می کنند اما دو ش��رکت نخس��ت برای‬ ‫گرفتن استانداردها و تاییدیه های بین المللی هنوز اقدام‬ ‫نکرده اند‪ .‬اما برای س��اخت سیستم رانش شرکتی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬این در حالی است که اصلی ترین زیرسیستم واگن‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��اید ‪ ۲۵‬درصد ارزش یک واگن مترو سیستم‬ ‫رانش اس��ت که ش��امل رانش و سیستم کنترل و موتور‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ای��ن زمینه یکی از ش��رکت های داخلی با‬ ‫همتای خارجی مذاکراتی داش��ته و تفاهمنامه هایی نیز‬ ‫امضا ش��ده اما هنوز به عقد قرارداد منجر نشده است‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب‪ ،‬می توان گفت برای قطعات کوچک بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬شرکت قطعه ساز در کشور فعالیت دارند‪.‬‬ ‫€ €سخن اخر‬ ‫پرداخت تس��هیالت‪ ،‬مجوزهای گمرکی و نیز تعرفه ها‬ ‫چالش های این صنعت است‪ .‬تسهیالت در امر نقدینگی‬ ‫و تامی��ن مالی س��ازندگان ضروری اس��ت‪ .‬موضوع دوم‬ ‫مجوزده��ی ب��رای ترخیص محموله گمرکی اس��ت که‬ ‫اگر قطعات مورد نیاز به طور کامل وارد نش��ود‪ ،‬مش��کل‬ ‫س��اخت خواهیم داش��ت‪ .‬در مسئله تعرفه نیز قوانین به‬ ‫اصالح نیاز دارد زیرا گاهی ش��اهد هس��تیم که واردات‬ ‫واگن کامل از تعرفه کمتری نس��بت به واردات قطعات‬ ‫منفصله برخوردار است که این تشویقی برای واردات به‬ ‫جای داخلی سازی به شمار می رود‪.‬‬ ‫ب��ا وجود باال بودن امکان��ات رفاهی کوییک و نرخ پایین‬ ‫ان‪ ،‬این خودرو هنوز نتوانسته ان طور که باید در بین مردم‬ ‫جایگاهی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری گسترش نیوز‪ ،‬اسفند ‪ ۱۳۹۵‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و مدیرعامل گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا‪ ،‬از س��اینا هاچ بک یا همان کوییک رونمایی کردند‪.‬‬ ‫خودروی��ی ک��ه به مح��ض رونمایی‪ ،‬ارای مثب��ت و منفی‬ ‫بس��یاری را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬حال با گذش��ت‬ ‫حدود ‪ ۲‬س��ال از رونمایی این خودرو شاهد جای خالی ان‬ ‫در بازار کشور هستیم‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در بازار کنونی اشفته خودرو اگر‬ ‫کس��ی بخواهد با ‪ ۴۵‬میلیون تومان محصولی فول اپشن و‬ ‫تمام اتومات خریداری کند‪ ،‬هیچ گزینه منطقی جز کوییک‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫با ای��ن وجود‪ ،‬ردپای کوییک در بازار داخل به ش��دت‬ ‫کمرنگ شده و مردم ترجیح شان مدل های دیگر است‪.‬‬ ‫یک فع��ال بازار خ��ودرو در ای��ن باره به گس��ترش نیوز‬ ‫گف��ت ‪ :‬درحال حاض��ر کوییک در بازار موجود نیس��ت و در‬ ‫نمایشگاه های خودرو نیز به سختی یافت می شود به نحوی‬ ‫که اگر کس��ی خواهان این خودرو باش��د بای��د به چندین‬ ‫م��کان رجوع کند ت��ا بتواند خ��ودر و مدنظر خ��ود را پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کاظ��م محمدی نیکخواه تاکید کرد‪ :‬اینکه فروش و عرضه‬ ‫کوییک تا چه حد بتواند رونق بگیرد‪ ،‬بس��تگی به ش��رایط‬ ‫اقتصادی کش��ور دارد‪ .‬از انجا که تمام��ی قطعات این نوع‬ ‫خودرو از خارج تامین می شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬افزای��ش نرخ ارز و نوس��ان های اقتصادی بر‬ ‫ف��روش و عرضه این خودرو و نیز س��ایر خودروهای داخلی‬ ‫تاثیر دارد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو نیز‬ ‫در این باره اظهار کرد‪ :‬از ابتدا سایپا تعداد محدودی از این‬ ‫ن��وع خودرو را به بازار عرضه ک��رد و درحال حاضر این نوع‬ ‫خودرو به سختی یافت می شود‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی در این باره ادام��ه داد ‪ :‬با وجود باال بودن‬ ‫امکان��ات رفاه��ی کوییک و نرخ پایی��ن ان‪ ،‬این خودرو در‬ ‫مقایس��ه با تولیدات داخلی دیگر هنوز نتوانسته ان طور که‬ ‫باید با اقبال مردم در بازار روبه رو شود‪.‬‬ ‫محمدی نیکخ��واه نی��ز اظهار کرد‪ :‬بع��د از تولید این نوع‬ ‫خودرو‪ ،‬اس��تقبال چندانی از ان نش��د اما وقتی عرضه ان‬ ‫کاه��ش یافت در بین مردم تا حدودی طرفدار پیدا کرد که‬ ‫این استقبال هم کوتاه مدت بود‪.‬‬ ‫البت��ه باید به این نکته اش��اره کرد که کوییک ش��اید از‬ ‫لحاظ ظاهری و امکانات رفاهی بهتر از سایر محصوالت ملی‬ ‫است اما هنوز هم نقاط ضعف زیادی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ شباهت سایپا کوییک با ساینا‬ ‫موتمنی تش��ریح کرد‪ :‬کوییک تا حد زیادی ش��باهت با‬ ‫ساینا دارد که پیش از ان به بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫این تش��ابه به اندازه ای اس��ت که تش��خیص ای��ن دو از‬ ‫یکدیگر را در نگاه نخس��ت س��خت می کند اما در طراحی‬ ‫محصول جدید س��ایپا‪ ،‬نواوری و تفاوت هایی نیز به چش��م‬ ‫می خورد که کامال مناسب است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هر دوی ای��ن خودروها فیس لیفت��ی از تیبا‬ ‫(‪۱‬و‪ )۲‬را ارائه داده اند و ظاهر این دو خودرو از نمای جلو و‬ ‫جانبی(بدون توجه به صندوق عقب) بسیار شبیه به یکدیگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬طراحی جلوی این دو خودرو تفاوت زیادی‬ ‫ن��دارد و کاپوت و چراغ ها مش��ابه هس��تند اما در قس��مت‬ ‫جلو پنجره و سپر خودرو تفاوت هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫در کوییک ب��ا اینکه جلوپنجره کوچک تر طراحی ش��ده‬ ‫و ش��اید کمی هم م��ا را یاد پرایدهای قدیم��ی بیندازد اما‬ ‫طراحی سپر بهتر و قابل قبول تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹کوییک بهتر از خودروهای چینی است‬ ‫محمدی نیکخواه تصری��ح کرد‪ :‬اگر مردم بخواهند از بین‬ ‫کویی��ک و خودروه��ای چین��ی یکی را انتخ��اب کنند ان‬ ‫کوییک اس��ت زیرا خودروهای ایرانی در خدمات دهی بهتر‬ ‫از چینی ها عمل کرده اند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬مردم نباید خودروهای چینی بخرند زیرا‬ ‫این خودروها خدمات پس از فروش مناسبی ندارند‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه خودروهای س��اخت داخل‬ ‫نمایندگی های بس��یاری ب��رای خدمات دهی پس از فروش‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو در‬ ‫پاسخ به این پرسش که با ‪ ۴۵‬میلیون تومان چه خودرویی‬ ‫می توان خرید ‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع به طور کامل به س��لیقه‬ ‫متقاضی برمی گردد‪.‬‬ ‫م��ردم می توانند با تحقیق درباره خودرو مورد نظر خود و‬ ‫نیز بودجه ای که برای خری��د خودرو کنار می گذارند اقدام‬ ‫به خرید کنند‪.‬‬ ‫موتمنی خاطرنش��ان کرد‪ :‬از انجا که خرید کوییک بین‬ ‫مردم جا نیفتاده مردم ترجیح می دهند با در دست داشتن‬ ‫‪ ۴۵‬میلی��ون تومان خو دروهای ه��م رده کوییک مانند پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬یا برلیانس بخرند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 435‬پیاپی ‪2408‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 25‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬ذی القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 16‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫تولد ابتر صنایع در شهرک ها‬ ‫متاس��فانه از روز نخس��ت ک��ه‬ ‫بنگاه ه��ای زودبازده در کش��ورمان‬ ‫پایه گذاری شدند چه در شهرک های‬ ‫صنعت��ی و چه در خارج از ان‪ ،‬ابتر‬ ‫متول��د ش��دند‪ .‬در کش��وری مانند‬ ‫ایتالیا دول��ت از بنگاه های کوچک‬ ‫زودب��ازده از اول تا اخ��ر تولید و ‪۳‬‬ ‫ولی ملکی‬ ‫راهبردی‬ ‫سال پس از تولید ‪ ،‬حمایت‬ ‫رییس کارگروه صنعت‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫بگیرن��د‬ ‫می کن��د تا نتیج��ه‬ ‫کمیسیون صنایع مجلس‬ ‫کش��ور ما این روش نهادینه نشده‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫و بنگاه ه��ای کوچ��ک و زودبازده با‬ ‫این روش وام ده��ی در بانک ها و با‬ ‫بروکراس��ی ای ک��ه در واگذاری زمین وج��ود دارد به عالوه فراهم‬ ‫نبودن زیر ساخت ها ‪ ،‬صاحبان صنایع را با مشکل روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ‪ ،‬متولی شهرک ها‬ ‫اس��ت و باید انها را س��اماندهی کند‪ .‬اما این س��ازمان و مجموعه‬ ‫شهرک های صنعتی متناسب با درامد خود می توانند هزینه کنند‪.‬‬ ‫نیازی که در ش��هرک ها و نواحی صنعتی وجود دارد بیش از چند‬ ‫برابر درامد س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫مجلس شورای اس�لامی نیز در راستای حمایت از صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی به میزان ‪۱۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان برای ایجاد واحدهای کوچک در روستاها (ساالنه) را‬ ‫مص��وب کرد‪ .‬با این اقدام در حقیقت از طرح های توس��عه عمرانی‬ ‫حمایت کرده اس��ت‪ .‬نباید طرح ها را ناتمام رها کرد بلکه به جای‬ ‫اینکه شهرک ها را ناقص اجرا کنیم‪ ،‬می توانیم دست کم ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ان را کام��ل اجرا کنیم‪ .‬نبود نقدینگی و بانک های بیمار و مالیات‬ ‫و‪ ...‬موجب ش��ده اکنون ‪ ۵۰‬درص��د واحدهای صنعتی ما غیرفعال‬ ‫باش��ند‪ .‬متاس��فانه زنجیره ارزش افزوده و ارتباط صنایع کوچک با‬ ‫صنایع بزرگ منقطع است زیرا حتی در صنایع بزرگ به جز صنایع‬ ‫خودروس��ازی و پتروش��یمی هدفمند عمل نکرده ایم‪ .‬در حالی که‬ ‫اگر مدیریت درست‪ ،‬حمایت اصولی دولت و پرداخت سرمایه های‬ ‫در گ��ردش ب��ه موقع از ط��رف بانک ها انجام ش��ود و مدیرانی که‬ ‫در واحدهای کوچک و متوس��ط هستند ادبیات بازرگانی را بدانند‬ ‫صادرات انجام خواهد ش��د‪ .‬با رونق صادرات و مدیریت مالی دیگر‬ ‫مشکلی متوجه صنایع کوچک و متوسط نخواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری نمایشگاه ملی توانمندی های‬ ‫صنایع کوچک و متوسط‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان اذربایجان شرقی از برگزاری نمایشگاه‬ ‫صنایع کوچک و متوسط در تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نقل از‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان اذربایجان ش��رقی‪ ،‬س��یدمرتضی‬ ‫نیرومنداس��کویی گفت‪ :‬محل برگزاری این‬ ‫نمایش��گاه مصالی امام خمینی (ره) تهران و از ‪ ۲۱‬مرداد به مدت ‪۳‬‬ ‫روز میزبان عالقه مندان خواهد بود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان اذربایجان شرقی اضافه کرد‪ :‬با همکاری های انجام شده‬ ‫ب��ا س��ازمان های ذی ربط‪ ،‬س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران متولی برگزاری این نمایش��گاه انتخاب شده و هدف از‬ ‫برگزاری ان‪ ،‬معرفی توانمندی های تولیدکنندگان داخلی به یکایک‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬نیرومند اسکویی ابراز کرد‪ :‬بس��یاری از تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی کیفیت تولیدات خود را در س��طح اس��تانداردهای جهانی‬ ‫ارتق��ا داده اند اما متاس��فانه مصرف کنندگان ش��ناختی از ان ندارند‬ ‫که به نظر می رسد برگزاری این نمایشگاه می تواند نقشی اساسی در‬ ‫معرفی این محصوالت داش��ته باشد‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان اذربایجان شرقی گفت‪ :‬بر مبنای برنامه ریزی ها‪ ،‬برای‬ ‫ه��ر ی��ک از واحدهای تولیدی کوچک و متوس��ط یک غرفه رایگان‬ ‫‪ ۱۲‬متری در نظر گرفته ش��ده اس��ت و مدی��ران واحدهای تولیدی‬ ‫می توانند با مراجعه به شرکت شهرک های صنعتی استان یا تماس با‬ ‫شماره ‪ 0۹۱۴۴۱۱۷۳۴۵‬برای ثبت نام اقدام کنند‪ .‬نیرومند اسکویی‬ ‫از صنعتگران اذربایجان ش��رقی خواس��ت تا از این فرصت استثنایی‬ ‫برای معرفی توانمندی های صنعتی اس��تان اس��تفاده کنند و حضور‬ ‫پرشکوهی در ان داشته باشند‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از مشکالت صنایع کوچک و متوسط نشان داد‬ ‫نبود مدیریت‪ ،‬نقدینگی را چالش تولید کرد‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫این روزها در حالی نقدینگی س��رگردان در بازارهای‬ ‫ارز‪ ،‬س��که‪ ،‬خودرو و مس��کن موج های بلند می زند که‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط به دلیل نب��ود نقدینگی تا‬ ‫‪ ۳0‬درصد از ظرفیت اس��می مش��غول به کار هس��تند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بر این باورند که صنایع کوچک و متوسط‬ ‫از نظر نیاز به سرمایه کم برای راه اندازی ویژگی مثبتی‬ ‫دارند اما از همین نظر بس��یار اس��یب پذیرند به طوری‬ ‫ک��ه نبود منابع مالی این بخش از صنعت را به تعطیلی‬ ‫می کشاند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬برخی معتقدند نبود مدیریت‬ ‫باعث می شود تا نقدینگی در صنایع کوچک و متوسط‬ ‫ب��ه چالش تبدیل ش��ود و این صنای��ع به طور عمده به‬ ‫صورت خانوادگی اداره می شوند‪ ،‬به همین دلیل دانش‬ ‫مدیریتی درست بر هزینه کرد منابع و تامین نقدینگی‬ ‫ندارند‪ .‬در عین حال‪ ،‬بیش��تر ای��ن بخش از صنعت در‬ ‫مجموعه ش��هرک های صنعتی مستقر است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫مسئوالن برای تامین منابع نقدی این بخش از صنعت‬ ‫و برگزاری دوره های اموزش��ی بس��ته های حمایتی در‬ ‫نظر گرفته اند‪.‬‬ ‫نس��رین مصدق صدقی‪ ،‬کارش��ناس صنایع کوچک‬ ‫در گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت» مش��کالت تولید‬ ‫را س��ه الیه ای عنوان کرد که الیه نخس��ت ان از سوی‬ ‫دولت و نهادهای حاکمیتی قابل رفع است و الیه دیگر‬ ‫ان نبود ارتباط بین بنگاهی اس��ت که از طریق توس��عه‬ ‫پیمانکاری فرعی قابل رفع است‪ .‬اما الیه سوم مشکالت‬ ‫تولید‪ ،‬درون بنگاهی اس��ت به نحوی که صنایع کوچک‬ ‫و متوسط برای رفع این موضوع به حمایت های شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی نیاز دارند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬دوره های‬ ‫اموزش��ی با پرداخت ‪ ۸۰‬درصد هزینه ها برای توانمند‬ ‫شدن این بخش از صنایع در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫مصدق صدقی ادامه داد‪ :‬برای انتقال فناوری در جهت‬ ‫توس��عه دانش و فناوری صنایع کوچک و متوس��ط نیز‬ ‫در مجموعه ش��هرک های صنعت��ی کمک بالعوض و‪...‬‬ ‫در نظر گرفته ش��ده و در حال انجام اس��ت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫بای��د توجه داش��ت تامین نقدینگی م��ورد نیاز صنایع‬ ‫ب��ا افزایش فروش محصول محقق می ش��ود و توس��عه‬ ‫ص��ادرات در ای��ن جهت کمک کننده اس��ت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ایجاد کنسرس��یوم های صادراتی برای رفع این موضوع‬ ‫در دستور کار مجموعه شهرک های صنعتی قرار گرفته‬ ‫اس��ت زیرا قدرت چانه زن��ی و رقابت پذیری محصوالت‬ ‫صنای��ع کوچک با ایجاد کنسرس��یوم های صادراتی در‬ ‫بازارهای جهانی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعتی بر این باور است که جدای از‬ ‫مشکالت مالی گریبانگیر این صنعت ‪ ،‬مشکالت دیگری‬ ‫نیز در حاش��یه این موضوع تامی��ن مالی وجود دارد به‬ ‫طوری که ارتباط بین المللی و ش��رایط حضور صاحبان‬ ‫صنای��ع کوچک در بازارهای بین المللی به همراه تبادل‬ ‫پول نیز به سایر مشکالت افزوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹زیرساخت یا منابع مالی؟‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬برخی دیگ��ر از صاحب نظران معتقدند‬ ‫مش��کل امروز صنعت‪ ،‬منابع مال��ی و نقدینگی و حتی‬ ‫زیرس��اخت ها نیس��ت بلکه مش��کل اصلی تولید‪ ،‬نبود‬ ‫مدیریت است‪.‬‬ ‫ش��اهپور قنبری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫محمدحسین مقیسه‬ ‫شاهپور قنبری‬ ‫نسرین مصدق صدقی‬ ‫اگر سیر اتفاق ها و‬ ‫تحول ها را در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬دهه‬ ‫گذشته مورد بررسی قرار‬ ‫دهیم‪ ،‬متوجه می شویم‬ ‫بازار و رقابت در تمامی‬ ‫کشورهای دنیا دچار تغییر‬ ‫شده و اگر یک‬ ‫فعال اقتصادی بتواند‬ ‫کاالیی را با کیفیت مطلوب‬ ‫تولید کند‪ ،‬بازار داخلی و‬ ‫خارجی نیز برای ان ایجاد‬ ‫می شود‬ ‫سوءمدیریت است که‬ ‫مشکل سرمایه در گردش‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬سوءمدیریت‬ ‫است که نرخ تمام شده‬ ‫رقابتی نمی شود و‬ ‫محصولی در بازار فروخته‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫اگر روش های نوین‬ ‫مدیریتی بر بیشتر‬ ‫واحدهای صنعتی حاکم‬ ‫شود‪ ،‬بسیاری از مشکالت‬ ‫حل می شود‬ ‫الیه سوم مشکالت تولید‪،‬‬ ‫درون بنگاهی است به‬ ‫نحوی که صنایع کوچک‬ ‫و متوسط برای رفع این‬ ‫موضوع به حمایت های‬ ‫شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی نیاز دارند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬دوره های اموزشی‬ ‫با پرداخت ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫هزینه ها برای توانمند‬ ‫شدن این بخش از صنایع‬ ‫در حال برگزاری است‬ ‫صنعتی استان تهران در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬مش��کل اصلی تولید به ط��ور کلی در هر‬ ‫رس��ته صنعتی‪ ،‬نبود مدیریت اس��ت و نمی توان گفت‬ ‫مشکل اصلی تولید نبود زیرساخت یا منابع مالی است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬چرا یک واحد لبنی اکنون تعطیل است‬ ‫و عام��ل ان را نب��ود بازار و س��رمایه در گردش عنوان‬ ‫می کند اما واحدهای دیگری در صنایع لبنی هس��تند‬ ‫ک��ه عالوه بر فروش در بازارهای داخلی به کش��ورهای‬ ‫دیگر نیز صادرات دارند؟‬ ‫به گفته قنبری‪ ،‬سوءمدیریت است که مشکل سرمایه‬ ‫در گردش ایجاد می کند‪ .‬س��وءمدیریت اس��ت که نرخ‬ ‫تمام ش��ده رقابتی نمی شود و محصولی در بازار فروخته‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬اگ��ر روش ه��ای نوین مدیریتی بر بیش��تر‬ ‫واحدهای صنعتی حاکم ش��ود‪ ،‬بس��یاری از مشکالت‬ ‫حل می شود‪ .‬وی به تامین نقدینگی مورد نیاز از منابع‬ ‫بانکی اش��اره و اظهار کرد‪ :‬نرخ س��ود تسهیالت توجیه‬ ‫اقتصادی ن��دارد و تولیدکنندگان از دریافت وام بانکی‬ ‫با بهره ‪ ۱۸‬درصدی اس��تقبال نمی کنند اما روش های‬ ‫مختل��ف تامین مالی نیز وجود دارد‪ .‬اکنون تامین مالی‬ ‫محدود به بازار پول نیست‪.‬‬ ‫باید از ظرفیت های بازار سرمایه در تامین مالی صنایع‬ ‫انعقاد ‪ ۲۴‬قرارداد سرمایه گذاری‬ ‫صنعتی در خوزستان‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان خوزس��تان گفت‪ :‬در ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫امس��ال ‪ ۲۴‬ق��رارداد واگذاری ح��ق انتفاع‬ ‫زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫با متقاضیان سرمایه گذاری بسته و بیش از‬ ‫‪ ۱۶‬هکت��ار زمین در قالب این قراردادها به‬ ‫انها واگذار شده است‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬اخالق محمدیان با تشریح جزئیات قراردادهای نام برده‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس جواز تاسیس اشتغالی که پیش بینی می شود‬ ‫ایجاد ش��ود ‪ ۴۶۹‬فرصت شغلی است و میزان س��رمایه گذاری این‬ ‫قرارداده��ا نیز ‪ ۱۲۳‬میلیارد تومان خواهد بود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان خوزس��تان در زمین��ه واحدهای به‬ ‫بهره برداری رس��یده در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال در سطح شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی اس��تان بیان کرد‪ ۳ :‬واحد در شهرک های صنعتی‬ ‫امیدیه‪ ،‬بهبهان و شهرک صنعتی شماره ‪ ۵‬اهواز با سرمایه گذاری ‪۷‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۷۴۷‬میلیون تومان به بهره برداری رس��یده و ‪ ۳۶‬شغل از‬ ‫سوی این واحدها ایجاد شده است‪ .‬محمدیان تصریح کرد‪ :‬شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی ش��مال استان خوزستان و همچنین‪ ،‬شهرک های‬ ‫کارگاهی مانند شماره ‪ ۴‬اهواز و شماره ‪ ۲‬ابادان از بیشترین تقاضای‬ ‫س��رمایه گذاری برخوردار هس��تند‪ .‬وی گفت‪ :‬سال گذشته طرحی‬ ‫ی‪ -‬اعتباری در نظر گرفته ش��د و با همکاری‬ ‫در قالب کمک های فن ‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از منابع داخلی استان مبلغی‬ ‫ب��ه بانک ملی تعلق گرفت‪ .‬با تفاهمنامه ای که در این زمینه بس��ته‬ ‫شد‪ ،‬این مبلغ به عنوان یارانه سود تسهیالت به بانک ملی داده شد‬ ‫تا در قبال ان این بانک چند برابر ان مبلغ را به واحدهای تولیدی‬ ‫تسهیالت پرداخت کند‪ .‬محمدیان اظهار کرد‪ :‬مبلغ این تفاهم ‪۵00‬‬ ‫میلیارد تومان و نرخ س��ود این تسهیالت همان نرخ سود تسهیالت‬ ‫بانکی است اما بخش��ی از سود به صورت پرداخت یارانه به بانک از‬ ‫محل این تفاهمنامه جبران می شود‪.‬‬ ‫کوچک و متوسط نیز بهره برد‪ .‬در واقع‪ ،‬باید از بازار پول‬ ‫به سمت بازار سرمایه کوچ شود که نرخ سود ان کمتر‬ ‫و توجی��ه اقتصادی ان برای صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫باالتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار حرف اول و اخر را می زند‬ ‫‪ ‬برخ��ی کارشناس��ان معتقدند در طول س��ال های‬ ‫گذشته همواره عادت کرده ایم مهم ترین مشکل‪ ،‬منابع‬ ‫مالی تلقی شود‪.‬‬ ‫محمدحسین مقیس��ه‪ ،‬مدیرعامل صندوق ضمانت‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» بیان کرد‪ :‬هر چند تامین مناس��ب منابع مالی‬ ‫به عنوان یکی از مس��ائل مه��م برای فعالیت واحدهای‬ ‫صنعت��ی در نظر گرفته می ش��ود اما در ش��رایط فعلی‬ ‫اقتصاد کشور‪ ،‬بازار حرف اول و اخر را می زند و تنها به‬ ‫بازار ایران محدود نیست‪.‬‬ ‫مقیس��ه ادامه داد‪ :‬اگر س��یر اتفاق ها و تحول ها را در‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬دهه گذش��ته مورد بررس��ی قرار دهیم‪ ،‬متوجه‬ ‫می ش��ویم بازار و رقابت در تمامی کشورهای دنیا دچار‬ ‫تغییر شده و اگر یک فعال اقتصادی بتواند کاالیی را با‬ ‫کیفیت مطل��وب تولید کند‪ ،‬بازار داخلی و خارجی نیز‬ ‫برای ان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک تاکید کرد‪ :‬توان تولیدی کش��ور در س��ال های‬ ‫گذش��ته بهب��ود یافت��ه و از لحاظ فنی و علمی ش��اهد‬ ‫پیش��رفت جایگاه واحده��ای تولی��دی و محصوالتی‬ ‫هس��تیم ک��ه روانه ب��ازار می ش��وند‪ .‬مش��کل کنونی‬ ‫ب��ازار مصرف اس��ت‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬مهم تری��ن اقدامی که‬ ‫باید در دس��تور کار قرار گیرد این اس��ت که مش��کل‬ ‫ب��ازار واحده��ای تولی��دی کوچ��ک و متوس��ط حل‬ ‫ش��ود و در کن��ار ان ب��ه فض��ای رقابتی توج��ه کنیم‪.‬‬ ‫مقیس��ه با بیان اینکه یکی از شاخص هایی که می تواند‬ ‫کاالهای تولیدی را رقابت پذیر کند‪ ،‬کیفیت کاال است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬متاس��فانه در یک دهه گذش��ته اتفاق خاصی در‬ ‫زمینه نوس��ازی و بهس��ازی تجهیزات و ماش��ین االت‬ ‫واحده��ای تولیدی رخ نداده و به صورت کلی تولیداتی‬ ‫که روانه بازار می ش��ود‪ ،‬از طریق تجهیزاتی اس��ت که‬ ‫بی��ش از یک ده��ه عمر دارند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫لزوم نوس��ازی و توسعه صنایع نوین در کشور احساس‬ ‫می ش��ود و با این سیاست می توان بسیاری از مشکالت‬ ‫موجود و پیش رو را برطرف کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک تصریح کرد‪ :‬در دنیایی که پیش��رفت فناوری‬ ‫ب��ه ص��ورت لحظه به لحظ��ه رخ می ده��د‪ ،‬نمی توان با‬ ‫تجهیزات ‪ ۲۰‬س��ال قبل در صنعت رقابت کرد و نه تنها‬ ‫در ب��ازار خارج��ی بلک��ه در بازار داخلی نیز با مش��کل‬ ‫روب��ه رو خواهیم ش��د‪ .‬بر همین مبن��ا‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت باید در بخش واحدهای صنعتی خرد‬ ‫و متوس��ط حمایت ه��ا را به س��مت و س��ویی ببرد که‬ ‫این واحدها بازار مصرف دارند و بخش��ی از تس��هیالت‬ ‫را به مس��یر نوس��ازی تجهیزات و ماش��ین االت سوق‬ ‫ده��د تا بتوانیم ت��وان تولیدی خ��ود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫مقیس��ه همچنین گفت‪ :‬در زمینه نوس��ازی و بهسازی‬ ‫صنایع مسئله ای که از سال گذشته وجود داشت این بود‬ ‫که واحدهای تولیدی رغبت چندانی نسبت به دریافت‬ ‫تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده در این بخش نداشتند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک افزود‪ :‬موضوع بعدی نگاه بخش��ی اس��ت و اگر‬ ‫بررس��ی های الزم در دس��تور کار قرار گی��رد‪ ،‬متوجه‬ ‫خواهیم ش��د منابع تزریق شده و استفاده شده از سوی‬ ‫بنگاه هایی مدنظر قرار گرفته اس��ت که از بازار منطقی‬ ‫برخوردارند و با ظرفیت های باالتر از ‪ ۵۰‬درصد فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬فع��ال اقتص��ادی به مس��ئله بازپرداخت‬ ‫تسهیالت بانکی توجه می کند و اگر بر مبنای محاسبات‬ ‫متوجه ش��ود که از بازار مصرف مناسب پس از نوسازی‬ ‫تجهی��زات برخوردار خواهد بود‪ ،‬به طور قطع در جهت‬ ‫دریافت این منابع مالی گام برمی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫از سال گذشته برای تامین منابع مالی صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط از طریق عرضه س��هام در بورس اقدام شده‬ ‫اس��ت اما این صنایع به دلی��ل مدیریت های خانوادگی‬ ‫صورت های مالی شفاف و مورد تایید ندارند‪.‬‬ ‫با ای��ن حال‪ ،‬تعدادی از واحده��ای صنعتی کوچک‬ ‫و متوس��ط توانس��ته اند با تهیه صورت های مالی شفاف‬ ‫سهام خود را در بورس کاال عرضه کنند‪ .‬این روش باید‬ ‫با ابزارهای تبلیغاتی و اگاهی رس��انی به عامه مردم در‬ ‫جهت جمع اوری و هدایت مناسب نقدینگی سرگردان‬ ‫عمومی به کار گرفته شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!