روزنامه گسترش صنعت شماره 439 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 439

روزنامه گسترش صنعت شماره 439

روزنامه گسترش صنعت شماره 439

‫افزایش تاب اوری‬ ‫اقتصادی‬ ‫در برابر تحریم ها‬ ‫شنبه‬ ‫ ‪ 30‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خودروهای ناقص‬ ‫در انتظار‬ ‫ترخیص قطعات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2412‬دوره جدید شماره ‪ 4 439‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پیشنهاد ‪ 7‬راهکار برای کاهش قیمت اب بسته بندی‬ ‫اب معدنیگران شد‬ ‫مقابل��ه با گرانی مواد اولیه تولید قوطی های بس��ته بندی‬ ‫مایع��ات از جمل��ه اب ‪ ،‬نوش��یدنی ها‪ ،‬روغن و‪ ...‬ب��ا راهکار‬ ‫افزای��ش س��همیه خری��د تولیدکنندگان از س��وی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت پیگیری ش��د اما ای��ن راهکار به‬ ‫گفته کارشناس��ان‪ ،‬تغییری در ب��ازار مواد اولیه ایجاد نکرد‬ ‫و تولیدکنن��دگان در صنع��ت بس��ته بندی اب را با چالش‬ ‫تعطیلی و کاهش تولید روبه رو کرد‪ .‬هرچند به گفته فعاالن‬ ‫این صنعت‪ ،‬راهکارهای هفت گانه برای مقابله با مش��کالت‬ ‫تولید در صنعت بس��ته بندی اب شناس��ایی ش��ده اما این‬ ‫راهکارها ابالغ نش��ده اس��ت‪ .‬اخرین تصمیم های مسئوالن‬ ‫برای مقابله با مشکالت در صنعت بسته بندی اب مربوط به‬ ‫کنترل عرضه پریفرم(ش��کل اولیه بطری اب معدنی) و مواد‬ ‫اولی��ه تولید قوطی ها در بورس کاال ب��ود تا بازار به ارامش‬ ‫الزم برسد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بنزینی های بیمه شده و برقی های بدون بیمه‬ ‫خطر باالی تصادف در کمین موتورسیکلت هایی که بیمه نمی شوند‬ ‫راه اهن با شرکت های ریلی کنار امد‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بازسازی‪ ،‬جای نوسازی را می گیرد‬ ‫صنعت موتورس��یکلت کشور در ‪ ۲‬س��ال گذشته به س��وی مدل های جدیدتر دنیا پیش رفته است‪ .‬موتورسیکلت های برقی‬ ‫ت این مدل ها در زمینه‬ ‫از جمله وس��ایل نقلیه ای هس��تند که بخش��ی از س��هم بازار را از ان خود کرده اند اما یکی از مش��کال ‬ ‫ وضعیت بیمه انها اس��ت‪ .‬موتورس��یکلت های برقی‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬وات در رده دوچرخه ها به ش��مار رفته که‬ ‫به شماره گذاری و بیمه نیاز ندارند‪ .‬این موضوع‬ ‫را بای��د در کنار نبود خ��ط ویژه دوچرخه‬ ‫و خطر تص��ادم و تصادف ب��االی انها‬ ‫در کنار خودروها مورد بررس��ی قرار‬ ‫داد‪ .‬در دو سال گذشته با ورود‬ ‫برقی ها شاهد تصادف هایی‬ ‫بوده ای��م که ب��ه دلیل‬ ‫بیم��ه نب��ودن ای��ن‬ ‫وس��یله‪ ،‬دردسرهایی‬ ‫برای صاحبان خود به‬ ‫وجود اورده است‪3 .‬‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪ 7 1397‬ذی القعده ‪ 21 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 439‬پیاپی ‪2412‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تعادل در عرضه و تقاضای اشتغال‬ ‫خبر‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫افزایش تاب اوری اقتصادی‬ ‫در برابر تحریم ها‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی گفت‪ :‬دول��ت افزایش‬ ‫تاب اوری اقتصادی دربرابر تحریم ها را در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬علی ربیعی‬ ‫در مراسم گرامیداش��ت روز صنعت و معدن در تبریز با بیان‬ ‫اینکه جامعه تولید محور همیشه در مقابل جامعه رانت محور‬ ‫قرار داشته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر شرایط برای سوق‬ ‫دادن جامع��ه به جامعه ای تولید محور فراهم اس��ت‪ .‬ش��اید‬ ‫این گونه فکر ش��ود که روزهای س��ختی در پی��ش داریم اما‬ ‫می توانیم با اصالح س��اختار جایگاه ای��ران را در بازار جهانی‬ ‫ارتقا دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬تحریم ها از بدو پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫و حال که ‪ ۴۰‬س��ال از ان روزها می گذرد وجود دارد و دولت‬ ‫برای مقاوم سازی جامعه در برابر تحریم ها برنامه های منسجم‬ ‫در نظر دارد‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه من‬ ‫مخالف واژه بحران هستم‪ ،‬گفت‪ :‬بحران وقتی شکل می گیرد‬ ‫که نسبت بین مشکالت و ظرفیت های جامعه بیشتر باشد اما‬ ‫خوشبختانه در کش��ور ما ظرفیت ها بیش از مشکالتی است‬ ‫که داریم به همین دلیل معتقدم در شرایط بحرانی نیستیم‪.‬‬ ‫ربیعی تصریح کرد‪ :‬فش��ارهای اقتصادی و تحریم هایی که‬ ‫حال با انها گریبانگیر هس��تیم تنه��ا در کوتاه مدت می تواند‬ ‫به صنعت کش��ور ما فش��ار وارد س��ازد‪ .‬وی در ادامه با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه ممنوعی��ت واردات برخی کااله��ای غیرضروری و‬ ‫لوکس به کش��ور مانند کس��ب موفقیت در عرصه اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدیم با سیستم های س��وداگر نمی توانیم از‬ ‫ش��رایط فعلی با موفقی��ت عبور کنیم در حال��ی که بیش از‬ ‫هر چیزی برای عبور موفقیت امیز ار مشکالت اقتصادی باید‬ ‫بو کار را بهبود بخشیم‪ .‬وزیر‬ ‫کنار هم باش��یم و فضای کس�� ‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به تنش های بین المللی‬ ‫و داخل��ی در زمینه برجام‪ ،‬افزود‪ :‬م��ن هنوز به برجام افتخار‬ ‫می کنم که توانس��ت حقانیت و صداقت جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران را در عرصه بین المللی اشکار سازد‪ .‬ربیعی تصریح کرد‪:‬‬ ‫تهدیدهای رییس جمهوری امریکا برای کش��ور فرصت است‪.‬‬ ‫بر حس��ب تهدیدهای واهی او سیاس��ت هایی اتخاذ کنیم تا‬ ‫جامعه به س��مت تولیدمحور و در مت��ن اقتصادی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امس��ال ‪ ۶۵‬میلی��ارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان بودجه‬ ‫برای ارائه تسهیالت نوسازی حمل ونقل‪ ،‬مسکن و حل برخی‬ ‫از مشکالت تخصیص می یابد‪.‬‬ ‫سعید محمدزاده‬ ‫هر واگنی که ایمن‬ ‫نباشد‪ ،‬نباید در شبکه‬ ‫سیر کند‪ .‬این واگن ها یا‬ ‫نباید سیر کنند یا باید‬ ‫بعد از تامین ایمنی و‬ ‫ورود دوباره به شبکه تا‬ ‫عمر ‪ ۱۲‬سال در شبکه‬ ‫حرکت داشته باشند‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫بیکاری یکی از موضوع هایی‬ ‫است که در سال های گذشته‬ ‫مش��کالت جدی را پیش روی‬ ‫اقتصاد و توس��عه کش��ور قرار‬ ‫داده است‪ .‬در این زمینه نبود‬ ‫تش��کل های صنفی مس��تقل‬ ‫نی��ز باع��ث ش��ده ت��ا برخی‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫از جریان ه��ا ب��دون تحلی��ل‬ ‫کارشناس روابط کار‬ ‫ش��رایط ایجاد ش��وند‪ .‬یکی از‬ ‫موضوع هایی که در س��ال های‬ ‫گذش��ته مطرح شده اعتراض های شدید به تعدیل نیرو است‪.‬‬ ‫به طور کلی تشکل های کارگری باید مانع این موضوع شوند‬ ‫که کارگری از کار بیکار ش��ود اما مشکالت کنونی را هم باید‬ ‫به درستی تحلیل کرد‪.‬‬ ‫یکی از بزرگترین معضل های کنونی این است که متقاضی‬ ‫کار از ظرفیت های ش��غلی در کشور بیشتر است‪ .‬این موضوع‬ ‫باعث می شود ارزش نیروی کار کاهش یابد و در ادامه تعدیل‬ ‫نیز برای کارفرمایان در مش��اغلی که به مه��ارت زیادی نیاز‬ ‫ندارد‪ ،‬اس��ان باشد‪ .‬در این ش��رایط تشکل های کارگری باید‬ ‫نقش مناسبی داشته باشند‪.‬‬ ‫موض��وع دیگری که در این زمینه اهمیت دارد نقش دولت‬ ‫است‪ .‬سیاست های کالن حوزه اشتغالزایی برعهده دولت بود‬ ‫و هر سال بودجه و برنامه ای برای این سیاست در نظر گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬یکی از مش��کل هایی که اکنون در‬ ‫حوزه کار وجود دارد این است که دولت نتوانسته سیاست های‬ ‫مورد نظر را به درستی ایجاد کند‪ .‬البته باید در نظر داشت که‬ ‫برخی از رخداده��ا در اختیار دولت نبود و موضوع به ظلمی‬ ‫مربوط می ش��ود که شرایط بین المللی تحمیل کرده است‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬تش��کل های کارگری‪ ،‬کارفرمایی و دولت برای رفع‬ ‫مش��کالت کنونی راهی جز اشتغالزایی ندارند‪ .‬در صورتی که‬ ‫فرصت های شغلی به اندازه کافی در کشور وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫به مراتب مش��کالت روابط کار نیز کاه��ش خواهد یافت‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬انچه می تواند در دراز مدت مشکالت کنونی را‬ ‫برطرف کند این است که تعادل بین عرضه و تقاضا در حوزه‬ ‫اشتغال ایجاد و حفظ شود‪.‬‬ ‫راه اهن با شرکت های ریلی کنار امد‬ ‫بازسازی‪ ،‬جای نوسازی را می گیرد‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫از حدود ‪ ۲۵۰۰‬واگن مس��افری که درحال حاضر در‬ ‫ش��بکه ریلی کش��ور فعالیت می کند سن بیش از ‪۶۱۵‬‬ ‫واگن باالی ‪ ۳۰‬س��ال و از این میان حدود ‪ ۴۰۰‬واگن‬ ‫‪ ۳۰‬ساله است‪ .‬اگر قرار باشد این تعداد واگن به یکباره‬ ‫از ناوگان ریلی خارج ش��ود‪ ،‬حمل ونقل مسافری کشور‬ ‫با مشکل روبه رو خواهد شد‪ .‬به نظر می رسد همین یک‬ ‫دلیل برای تغییر نظر مسئوالن راه اهن کشور در زمینه‬ ‫ش��یوه ایمن سازی ناوگان مسافری کافی باشد‪ .‬راه اهن‬ ‫از شرکت های حمل ونقل ریلی خواسته بود در راستای‬ ‫کاهش س��ن ناوگان مس��افری‪ ،‬امسال واگن های باالی‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال را از رده خارج کند تا میانگین س��ن ناوگان‬ ‫مس��افری به حدود ‪ ۲۰‬س��ال برسد اما این شیوه نامه با‬ ‫مخالفت صاحبان ش��رکت های ریلی روبه رو است و انها‬ ‫می گوین��د با توجه به هزینه های باالی نوس��ازی‪ ،‬این‬ ‫کار در توان ش��ان نیست‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬به گفته فعاالن‬ ‫حوزه ریلی ‪ ۳۰‬سالگی را نمی توان سن فرسودگی واگن‬ ‫دانس��ت و واگن های ‪ ۳۰‬ساله و حتی بیشتر را می توان‬ ‫بازس��ازی و ایمن س��ازی کرد تا دغدغه شرکت راه اهن‬ ‫به عنوان متولی حمل ونقل ریلی کشور برطرف شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» نوسازی ناوگان ریلی‬ ‫از جمله برنامه های ش��رکت راه اهن جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران برای تحقق س��ند چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬در زمینه‬ ‫افزایش س��هم حمل ونقل ریلی از مسافرت های کشور‬ ‫به ‪۲0‬درصد است‪ .‬در همین زمینه حدود ‪ ۳‬سال پیش‬ ‫ش��یوه نامه ای در ش��رکت راه اهن کش��ور تهیه شد که‬ ‫خروج واگن های مس��افری باالی ‪ ۳۰‬س��ال از ناوگان را‬ ‫برای همه ش��رکت های حمل ونقل ریلی اجباری کرده‬ ‫است‪ .‬با هدف اجرای این شیوه نامه چندی پیش خروج‬ ‫واگن های ‪ ۳۰‬س��اله به باال از ناوگان مس��افری کشور از‬ ‫سوی شرکت راه اهن به شرکت های ریلی ابالغ شد‪.‬‬ ‫ان طور که ش��رکت راه اهن اعالم کرده‪ ،‬برنامه از رده‬ ‫خارج کردن واگن های مس��افری با س��ن باال‪ ،‬با هدف‬ ‫افزایش ایمنی و رفاه مسافران از ‪ ۳‬سال پیش در دستور‬ ‫کار این ش��رکت قرار گرفته و تا پایا ن س��ال گذش��ته‬ ‫‪ ۶۱۵‬واگن مسافری با عمر باال از رده خارج شده است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬براس��اس این شیوه نامه‪ ،‬قرار است حداکثر‬ ‫‪ ۳۹۷‬واگن مس��افری از رده خارج شود تا متوسط عمر‬ ‫واگن های مس��افری در حال فعالیت به ‪ ۲۰/۳۳‬س��ال‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اهن کوتاه امد‬ ‫ش��رکت های حمل ونق��ل ریلی روی خوش��ی به این‬ ‫ش��یوه نامه نشان نداده و می گویند این کار نه تنها برای‬ ‫انه��ا به صرفه نیس��ت بلک��ه از نظر منط��ق حمل ونقل‬ ‫ریلی نیز غیراقتصادی اس��ت زیرا بسیاری از واگن های‬ ‫باالی ‪ ۳۰‬س��ال به خوبی در حال فعالیت هس��تند‪ .‬به‬ ‫نظر می رس��د همین اعتراض ها موجب ش��ده راه اهن‬ ‫در روزه��ای گذش��ته از مواض��ع خود کوت��اه بیاید‪ ،‬به‬ ‫شرکت های ریلی تخفیف دهد و الزام خروج واگن های‬ ‫باالی ‪ ۳۰‬سال را به لزوم ایمن سازی و بازسازی واگن ها‬ ‫تبدیل کند‪ .‬در این زمینه سعید محمدزاده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫راه اهن کش��ور گفت‪ :‬هر واگنی که ایمن نباش��د‪ ،‬نباید‬ ‫در ش��بکه س��یر کند‪ .‬این واگن ها یا نباید سیر کنند یا‬ ‫باید بعد از تامین ایمنی و ورود دوباره به ش��بکه تا عمر‬ ‫‪ ۱۲‬سال در شبکه حرکت داشته باشند‪ .‬محمدزاده در‬ ‫واکنش به اعالم ناتوانی ش��رکت های ریلی در ش��رایط‬ ‫موج��ود اقتصادی‪ ،‬حتی ب��رای تعمیر این تعداد واگن ‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر یک ش��رکت اعتبار مال��ی کافی برای تعمیر‬ ‫واگن هایش ندارد‪ ،‬ما نیز باید با جان مردم بازی کنیم؟‬ ‫مدیرعام��ل راه اهن یاداوری کرد‪ :‬ب��ا رییس جمهوری‬ ‫و مع��اون اول او ب��رای ح��ل این مش��کل مکاتبه هایی‬ ‫داش��ته ایم تا شرکت ها با تامین منابع مالی ارزان قیمت‬ ‫بتوانند به تعمیر و نوس��ازی واگن ه��ای خود بپردازند‪.‬‬ ‫محم��دزاده تاکید کرد‪ :‬ش��رکت ها را ال��زام نمی کنیم‬ ‫ک��ه واگن ه��ا باید از رده خارج ش��وند بلکه براس��اس‬ ‫ش��یوه نامه ای که از سال ‪ ۹۴‬الزم االجرا شده می گوییم‬ ‫ش��رکت ها باید براساس برنامه ریزی منظمی واگن های‬ ‫خود را تعمیر کنند‪ .‬حال اگر ش��رکتی بگوید که توان‬ ‫پرداخت این هزینه را ندارد به این معنی نیس��ت که با‬ ‫همان واگن ها می تواند به سیر خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫داد‪ :‬پی��ش از نوس��ان های ارزی اخیر قیمت یک واگن‬ ‫مس��افری حدود ‪ ۳‬میلیارد توم��ان بود که مبلغ باالیی‬ ‫اس��ت با توجه به نوس��ان های ارزی‪ ،‬حتی اگر نرخ دالر‬ ‫را ‪ ۴۲۰۰‬تومان در نظر بگیریم قیمت واگن بیشتر هم‬ ‫ش��ده است‪ .‬براساس گفته وی‪ ،‬هزینه بازسازی کامل و‬ ‫ایمن سازی واگن در ایران دست کم یک میلیارد تومان‬ ‫برای هر واگن اس��ت؛ یعنی یک س��وم هزینه خرید‪ ،‬که‬ ‫در صورت بازس��ازی کامل‪ ،‬واگن دس��ت کم ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫س��ال اینده به هیچ تعمیری نیاز نداشته باشد‪ .‬ان طور‬ ‫که این کارشناس حمل ونقل می گوید بیشتر واگن های‬ ‫فعال در حمل ونقل ریلی ایران واگن های اروپایی تولید‬ ‫المان غربی و شرقی‪ ،‬فرانسه و دانمارک و دارای کیفیت‬ ‫بس��یار باال هس��تند‪ .‬با توجه به تنوع و کیفیت ساختی‬ ‫که این واگن ها دارند‪ ،‬بازس��ازی انها می تواند ایمنی را‬ ‫تضمین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسازی توجیه ندارد‬ ‫فرش��یدی یاداوری کرد‪ :‬شرکت های ریلی خصوصی‬ ‫در اغاز خصوصی سازی حمل ونقل مسافری‪ ،‬سودهای‬ ‫خوبی داشتند اما در سال های گذشته به دلیل افزایش‬ ‫هزینه ه��ا‪ ،‬س��رمایه گذاری در قطار مس��افری توجیه‬ ‫اقتص��ادی ندارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگ��ر راه اهن بخواهد همین‬ ‫ش��رکت های فع��ال در حمل ونقل مس��افری را نیز به‬ ‫‹ ‹ایمن سازی مقدم بر نوسازی‬ ‫ص��رف هزینه ه��ای باال برای خرید واگن ه��ای نو وادار‬ ‫اگرچه براس��اس ش��یوه نام ه راه اهن‪ ،‬ه��دف از اجبار‬ ‫کند حمل ونقل ریلی با مشکالت جدی روبه رو می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت های ریلی به خروج ناوگان باالی ‪ ۳۰‬س��ال در‬ ‫فرش��یدی با تاکید بر اینکه حتی واگن های ‪ ۵۰‬ساله‬ ‫درجه نخس��ت افزایش ایمنی سفرهای ریلی و اسایش‬ ‫نی��ز در صورت از س��ر گذراندن دوره ه��ای تعمیراتی‬ ‫مس��افران اس��ت اما فعاالن ح��وزه حمل ونق��ل ریلی‬ ‫مش��خص‪ ،‬می توانند پاس��خگوی نیاز حمل ونقل ریلی‬ ‫معتقدند واگن ‪ ۳۰‬ساله و حتی پیرتر فرسوده به شمار‬ ‫باش��ند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگرچه معیارهای ایمنی حمل ونقل‬ ‫نمی اید و اگر خروج این واگن ها اجباری ش��ود‪ ،‬ممکن‬ ‫هوایی با بخش ریلی قابل مقایس��ه نیست اما اکنون در‬ ‫است حمل ونقل مسافری دچار مشکالت جدی شود‪.‬‬ ‫کش��ورهای پیشرفته دنیا حتی هواپیماهایی با عمر ‪۵۰‬‬ ‫مهرداد فرشیدی‪ ،‬کارشناس حمل ونقل در گفت وگو‬ ‫سال در حال پرواز داریم زیرا تعمیرات دوره ای و تامین‬ ‫با «گسترش صنعت» با قدردانی از تصمیم راه اهن برای‬ ‫قطع��ه انها به خوبی انجام ش��ده و دلیل��ی برای از رده‬ ‫جایگزین کردن بحث ایمن س��ازی با نوسازی گفت‪ :‬در‬ ‫خارج کردن انها وجود نداشته است‪ .‬به طور قطع قطار‬ ‫هیچ جای دنیا قطار مسافری بعد از ‪ ۳۰‬سال فعالیت از‬ ‫از این ش��رایط مستثنا اس��ت و عمر بیشتری می تواند‬ ‫رده خارج نمی ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬قطار گردشگری‬ ‫داشته باشد‪ .‬ان طور که فرشیدی توضیح می دهد واگن‬ ‫«عق��اب طالی��ی» که تاکنون چندین بار گردش��گران‬ ‫از ‪ ۳‬بخش تش��کیل ش��ده اس��ت؛ یک بخش بوژی یا‬ ‫خارج��ی را به ای��ران اورده عمری بیش‬ ‫چرخ و محور اس��ت که در کشور فناوری‬ ‫از ‪ ۵۰‬س��ال دارد‪ .‬وقت��ی اروپا با این همه‬ ‫تولید ان را نداریم و وارد می شود‪ .‬چرخ ها‬ ‫اس��تانداردهای باالی خود ب��ه قطار ‪۵۰‬‬ ‫بعد از مدتی ساییدگی پیدا می کند و اگر‬ ‫س��اله اجازه تردد بین المللی می دهد چرا‬ ‫الزم باش��د چرخ ه��ا را می توان تعویض یا‬ ‫ما باید واگن ‪ ۳۰‬س��اله را فرسوده در نظر‬ ‫انها را با تراش��کاری دوب��اره وارد چرخه‬ ‫بگیریم؟ البته ش��کی نیست که ایمنی در‬ ‫حمل ونق��ل ک��رد‪ .‬بخش دیگر شاس��ی‬ ‫حمل ونق��ل ریلی جای��گاه ویژه ای دارد و‬ ‫اس��ت‪ .‬به دلیل شرایط اب و هوایی ایران‬ ‫مهرداد فرشیدی‬ ‫هر وس��یله نقلیه بعد از یک دوره کاری به‬ ‫عمر شاس��ی در کشور ما باالست و دچار‬ ‫بازسازی و ایمن سازی نیاز دارد‪.‬‬ ‫در ایران بنا بر دالیل پوسیدگی نمی ش��ود و اگر قطار تصادف‬ ‫مختلف‪ ،‬نوسازی‬ ‫‹ ‹ایمن س�ازی با یک سوم هزینه‬ ‫نداشته باشد شاس��ی تا سال های زیادی‬ ‫نوسازی‬ ‫ناوگان برای شرکت ها می تواند فعالیت کند‪ .‬سومین بخش اتاق‬ ‫فرش��یدی معتقد اس��ت در ایران بنا بر به صرفه نیست زیرا اس��ت که بعد از ی��ک دوره می توان ان را‬ ‫دالی��ل مختلف‪ ،‬نوس��ازی ن��اوگان برای قیمت واگن نو در کشور به طور کامل برداش��ت و اتاق جدید روی‬ ‫بسیار باالست‬ ‫ش��رکت ها به صرفه نیس��ت زی��را قیمت‬ ‫شاسی گذاشت‪ .‬بنابراین‪ ،‬عمر باالی واگن‬ ‫واگن نو در کشور بسیار باالست‪ .‬او توضیح‬ ‫در عمل مش��کل خاصی ایجاد نمی کند و‬ ‫در ش��رایطی که واگن های باال در ناوگان دنیا در حال‬ ‫فعالیت هس��تند و ب��ا توجه به زیاد ب��ودن هزینه های‬ ‫نوس��ازی‪ ،‬اجباری کردن تعویض واگن های دارای عمر‬ ‫باالی ‪ ۳۰‬س��ال هدر دادن پول اس��ت‪ .‬او یاداوری کرد‪:‬‬ ‫البته تاکید بر ایمنی س��خن درستی است اما بازسازی‬ ‫نی��ز نیاز ایمنی را تامین می کند و می توان بعد از اینکه‬ ‫کارشناس��ان راه اهن نحوه بازس��ازی و افزایش ضریب‬ ‫ایمنی واگن را تایید کردند اجازه سیر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹واگن های ‪ ۴۰‬ساله اما سرحال!‬ ‫براس��اس س��خن این فعال حمل ونقل‪ ،‬قدیمی ترین‬ ‫قطارهایی که در ش��بکه مسافری ایران تردد می کنند‬ ‫واگن ه��ای الم��ان غرب��ی اس��ت که در س��ال ‪۱۳۵۴‬‬ ‫وارد ایران و به نام «قطار اکس��پرس » مش��هور ش��دند‪.‬‬ ‫درحال حاضر قطارهای سبز و سیمرغ از همین واگن ها‬ ‫اس��تفاده می کنند و در مس��یرهای پرطرفداری مانند‬ ‫تهران‪-‬مش��هد و تهران‪-‬پردی��س ت��ردد دارند‪ .‬اگرچه‬ ‫اخری��ن دوره تعمی��رات و بازس��ازی ای��ن قطارها به‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬س��ال پیش می رس��د اما هنوز جزو بهترین‬ ‫و باکیفیت تری��ن واگن های مس��افری هس��تند که در‬ ‫ایران تردد می کنند‪ .‬در مقابل‪ ،‬برخی واگن های چینی‬ ‫را ه��م در ب��ازار حمل ونقل مس��افری داریم که حدود‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال اس��ت وارد ناوگان ش��ده اند اما فرسوده اند‪.‬‬ ‫فرش��یدی با تاکید بر اینکه در صنعت ریلی باید ارزش‬ ‫س��رمایه گذاری نس��بت به درامد دارای تعادل باش��د‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬در ایران این تعادل وجود ندارد و اگرچه به‬ ‫دلیل باال بودن هزینه س��رمایه گذاری‪ ،‬بلیت قطار گران‬ ‫اس��ت اما باز هم درامدها با ارزش سرمایه ما همخوانی‬ ‫ن��دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬ش��رکت ها از عه��ده خرید واگن های‬ ‫جدید برنمی ایند و اجبار انها به این کار موجب می شود‬ ‫همی��ن واگن ه��ای موجود را نیز از دس��ت بدهیم‪ .‬وی‬ ‫معتقد اس��ت این اجبار فقط در صورتی نتیجه می دهد‬ ‫که راه اهن بخواهد مانند گذشته اختیار بخش مسافری‬ ‫را خود در دس��ت بگیرد و با اس��تفاده از یارانه دولتی‪،‬‬ ‫واگن نو خریداری و وارد کرده و زیان بخش مس��افری‬ ‫را نی��ز تحمل کن��د اما اگر همچن��ان حمل ونقل ریلی‬ ‫مسافری خصوصی باشد این کار توجیه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اما و اگرهای کاهش سن ناوگان‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» بر اس��اس انچه‬ ‫مس��ئوالن راه اهن می گویند‪ ،‬عمر متوس��ط واگن های‬ ‫مس��افری در کش��ور بعد از نوسازی ‪ ۲۸‬س��ال و باری‬ ‫به ‪ ۲۵‬س��ال رس��یده اس��ت‪ .‬ب��ه گفته انه��ا‪ ،‬این عدد‬ ‫هنوز با متوس��ط جهانی فاصله دارد و انها امیدوارند با‬ ‫اجرای برنامه های نوس��ازی‪ ،‬این اختالف هر سال کمتر‬ ‫ش��ود‪ .‬البته ان طور که اهالی حمل ونقل ریلی مس��افر‬ ‫می گوین��د برنامه ری��زی راه اهن در ای��ن زمینه باید بر‬ ‫اساس واقعیت ها و با در نظر گرفتن شرایط شرکت های‬ ‫مسافری باشد زیرا اگر راه اهن بخواهد به طور یک طرفه‬ ‫ش��یوه نامه هایی مانند لزوم خروج واگن های باالی ‪۳۰‬‬ ‫س��اله را اجرا کند‪ ،‬نه تنها ش��رایط بخش مسافری بهتر‬ ‫نخواهد ش��د بلکه این بخش فلج شده و مسافران خود‬ ‫را از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫بروکراسی اداری‪ ،‬مانع قدیمی در راه جذب سرمایه گذاری‬ ‫یک عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی بر‬ ‫بو کار در جذب سرمایه گذار تاکید‬ ‫نقش بهبود فضای کس�� ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫قرجه طی��ار با تاکید بر ضرورت توج��ه به موضوع جذب‬ ‫س��رمایه گذار به خانه ملت گفت‪ :‬در شرایط فعلی با توجه به‬ ‫مش��کالت واحدهای تولیدی‪ ،‬اقتصاد کشور با چالش روبه رو‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید حمایت از بخش تولید ب ه صورت‬ ‫جدی پیگیری ش��ود تا بخش تولید و اش��تغالزایی متحول‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به ضرورت اجرای درس��ت سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬با توجه به بیانات رهبر معظم انقالب ‪ ،‬باید اقدام های‬ ‫عملی برای توس��عه کش��ور انجام ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬یکی از‬ ‫اقدام های عمل��ی در حوزه اقتصاد‪ ،‬رفع مش��کل واحدهای‬ ‫تولیدی در زمینه تامین نقدینگی است که بانک ها در انجام‬ ‫این مهم می تواند نقش موثری داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف در جذب سرمایه گذاران‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» پیش از این موضوع جذب‬ ‫س��رمایه گذاران در حوزه صنایع و معادن بارها مطرح ش��ده‬ ‫ب��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬هر چن��د موفقیت هایی هم در این زمینه‬ ‫به دست امد اما هنوز بسیاری از ظرفیت های سرمایه گذاری‬ ‫در کشور بدون سرمایه گذار مانده است‪ .‬کارشناسان در این‬ ‫زمینه معتقدند دولت باید مسیر سریع تر و ساده تری را برای‬ ‫جذب س��رمایه گذاری ها در نظر داش��ته باشد‪ .‬پیش از این‪،‬‬ ‫برخی از نمایندگان در گفت وگو با «گسترش صنعت» اعالم‬ ‫ک��رده بودند که اماده هم��کاری با دولت برای تغییر قوانین‬ ‫سرمایه گذاری به سمت تساهل در این مسیر هستند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم گنب��د کاووس در مجلس دهم ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نقدینگی در کشور وجود دارد اما تجربه‬ ‫بیانگر این اس��ت که از نقدینگی ها استفاده درست نمی شود‬ ‫چرا که با وجود نیاز بخش تولید‪ ،‬منابع مالی کش��ور بیش��تر‬ ‫به س��مت بازار سوداگری حرکت می کند که این موضوع به‬ ‫زیان اقتصاد است‪.‬‬ ‫طیار در ادامه گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫ضرورت توجه به جذب سرمایه گذاری خارجی‪ ،‬باید پذیرفت‬ ‫حتی در جذب س��رمایه گذاران داخل��ی و همچنین هدایت‬ ‫س��رمایه به بخش تولید ضعف وجود دارد‪ .‬طیار افزود‪ :‬باید‬ ‫تیم اقتص��ادی دولت برنامه مش��خص حمایتی برای جذب‬ ‫س��رمایه گذاران ارائه کند و در این راس��تا‪ ،‬اقدام های عملی‬ ‫انجام شود و نباید سرمایه گذار درگیر بروکراسی اداری شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی یاداور شد‪:‬‬ ‫بو کار یکی از الزمه های ایجاد انگیزه برای‬ ‫بهبود فضای کس ‬ ‫س��رمایه گذاری در کشور اس��ت‪ .‬در این زمینه باید قوانین‬ ‫بو کار به صورت کامل و با نظارت‬ ‫مربوط به بهبود فضای کس ‬ ‫اجرا شود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 30‬تیر ‪ 7 1397‬ذی القعده ‪ 21 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 439‬پیاپی ‪2412‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫درخواست دوباره شریعتمداری‬ ‫از بانک مرکزی‪:‬‬ ‫اسامی گیرندگان ارز دولتی را‬ ‫اعالم کنید‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نرخ بیمه موتورسیکلت‬ ‫بسیار پایین است‬ ‫و دارندگان ان از‬ ‫تخفیف ها و شرایط‬ ‫خوبی مانند بیمه های‬ ‫اقساطی برخوردار‬ ‫هستند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬‬ ‫راکبان می توانند با‬ ‫اطمینان کامل برای بیمه‬ ‫موتورسیکلت های خود‬ ‫اقدام کنند‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت بیمه موتورسیکلت در کشور نشان داد‬ ‫بنزینی های بیمه شده و برقی های بدون بیمه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ /‬الهه بهرام‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت موتورس��یکلت کش��ور در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته‬ ‫ب��ه س��وی مدل های جدیدت��ر دنیا پیش رفته اس��ت‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی از جمل��ه وس��ایل نقلیه ای‬ ‫هستند که بخشی از س��هم بازار را از ان خود کرده اند‬ ‫ت این مدل ها در زمینه وضعیت بیمه‬ ‫اما یکی از مشکال ‬ ‫انها اس��ت‪ .‬موتورسیکلت های برقی ‪ ۱۵۰۰‬وات در رده‬ ‫دوچرخه ها به ش��مار رفته که به شماره گذاری و بیمه‬ ‫نی��از ندارند‪ .‬این موضوع را باید در کنار نبود خط ویژه‬ ‫دوچرخ��ه و خطر تصادم و تص��ادف باالی انها در کنار‬ ‫خودروها مورد بررس��ی قرار داد‪ .‬در دو سال گذشته با‬ ‫ورود برقی ها ش��اهد تصادف هایی بوده ایم که به دلیل‬ ‫بیمه نبودن این وسیله‪ ،‬دردسرهایی برای صاحبان خود‬ ‫به وجود اورده است‪.‬‬ ‫مانی روش��ن‪ ،‬یک��ی از افرادی که ب��رای تردد خود‬ ‫از موتورس��یکلت برقی اس��تفاده می کن��د‪ ،‬پیش تر به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفته بود که موتورس��یکلت های‬ ‫برق��ی ‪ ۱۵۰۰‬وات بیمه نمی ش��وند و اگر حادثه ای رخ‬ ‫دهد بیمه ان را پوش��ش نمی دهد‪ .‬با وجود پیگیری از‬ ‫بیمه های مختلف اعالم می ش��ود حاضر به بیمه کردن‬ ‫چنین موتورسیکلت هایی نیستند زیرا شیوه نامه ای در‬ ‫این باره به انها ابالغ نش��ده اس��ت‪ .‬او همچنین گفته‬ ‫ب��ود‪ ،‬نحوه برخ��ورد در زمین��ه موتورس��یکلت برقی‬ ‫همچون دوچرخه اس��ت در حالی ک��ه خطرهای این‬ ‫وسیله نقلیه با سرعت ‪ ۴۵‬کیلومتر در ساعت بیشتر از‬ ‫راکب دوچرخه اس��ت و در صورت برخورد یا تصادف‪ ،‬‬ ‫اسیب دیدگی بیشتری دارد‪.‬‬ ‫ افش��ین قائمیان نیز به عنوان کس��ی ک��ه مدتی از‬ ‫موتورس��یکلت برقی برای رفت وامد استفاده می کرد‪،‬‬ ‫ گفت‪ :‬فرهنگ تردد با وس��یله نقلیه هنوز در کشور جا‬ ‫نیفتاده است‪ .‬هنگام استفاده از این وسیله تمام قوانین‬ ‫را رعایت می کردم اما با وجود این‪ ،‬ناخواسته تصادفی‬ ‫رخ داد که مقصر خودرو بود و من از ناحیه مچ پا اسیب‬ ‫جدی دیدم‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬برای ترخیص موتورسیکلت‬ ‫ک��ه پلیس راهنمایی و رانندگی ان را توقیف کرده بود‬ ‫مشکالت بسیاری وجود داشت زیرا پلیس هنوز درباره‬ ‫این نوع موتورس��یکلت ها اطالع��ات کافی ندارد و این‬ ‫خود چالش های صاحبان این وسیله را بیشتر می کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬حتی افسرهای وظیفه در نیروی انتظامی‪ ،‬به‬ ‫دلیل نداش��تن پالک‪ ،‬بیمه و گواهینامه همیشه مانع‬ ‫ادامه تردد می ش��وند و صاحب��ان ان ناگزیر به توضیح‬ ‫شرایط خاص این وسیله نقلیه هستند‪.‬‬ ‫این موتورس��یکلت ها به دلیل اینک��ه صدایی ندارند‬ ‫بیش��تر در معرض اسیب از برخورد سایر وسایل نقلیه‬ ‫از جمله خودرو هس��تند‪ .‬موتورس��یکلت های بنزینی‬ ‫دارای س��روصدای زیادی هس��تند که به نوعی‪ ،‬گوش‬ ‫ش��هروندان به ان عادت دارد‪ .‬بی صدایی این وس��یله‬ ‫در کنار فرهنگ س��ازی نشدن ان دردسرهایی را برای‬ ‫صاحبان خود به وجود اورده است‪.‬‬ ‫البته در این بین هس��تند سازندگانی که خود پیگیر‬ ‫بیمه محصوالت ش��ان بوده و بدون بیمه موتورسیکلت‬ ‫را به فروش نمی رس��انند‪ .‬یک بام و دو هوا مش��کالتی‬ ‫را برای استفاده کنندگان موتورسیکلت برقی به وجود‬ ‫اورده که به پیگیری جدی نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت بیمه موتورسیکلت‬ ‫موتورسیکلت صغیر به شمار می رود و کوچکترین نوع‬ ‫وس��یله نقلیه است‪ ،‬در معرض بیش��ترین خطرها قرار‬ ‫دارد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬توصیه می ش��ود موتورسیکلت سواران‬ ‫بدون بیمه در س��طح ش��هر تردد نکنند‪ .‬سعید طیبی‬ ‫اف��زود‪ :‬هر وس��یله نقلیه موت��وری زمین��ی باید بیمه‬ ‫ش��خص ثالث داش��ته باش��د و این امر اجباری است؛‬ ‫موتورسیکلت نیز از این قانون مستثنا نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹توصیه به استفاده از بیمه ساالنه‬ ‫در گذش��ته بیمه موتورس��یکلت ‪ ۳‬و ‪ ۶‬ماهه صادر‬ ‫می ش��د‪ .‬عالوه ب��ر ان‪ ،‬ام��روز بیمه س��االنه هم صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬طیبی در این باره بیان کرد‪ :‬از انجا که بیمه‬ ‫کوتاه مدت از لح��اظ مالی ب��رای مصرف کننده صرفه‬ ‫اقتص��ادی ندارد و تنها به س��ود ش��رکت صادرکننده‬ ‫اس��ت‪ ،‬توصیه می ش��ود افراد از بیمه های ساالنه برای‬ ‫موتورسیکلت های خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نرخ بیمه موتورس��یکلت بس��یار پایین‬ ‫اس��ت و دارن��دگان ان از تخفیف ها و ش��رایط خوبی‬ ‫مانن��د بیمه های اقس��اطی برخوردار هس��تند‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب‪ ،‬راکبان می توانند با اطمینان کامل برای بیمه‬ ‫موتورسیکلت های خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫گس��ترش نیوز نیز به موضوع بیمه موتورس��یکلت ها‬ ‫پرداخت��ه اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش ای��ن پای��گاه خبری‪،‬‬ ‫ب��ا وج��ود تصوی��ب قان��ون بیم��ه ش��خص ثال��ث با‬ ‫عن��وان بیم��ه مس��ئولیت مدن��ی دارندگان وس��ایل‬ ‫نقلی��ه موت��وری در س��ال ‪ ،۱۳۴۷‬هن��وز نزدی��ک به‬ ‫‪ ۹۰‬درص��د موتورس��یکلت ها در س��طح ش��هر بدون‬ ‫بیمه نامه هستند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که نرخ بیمه موتورس��یکلت ها‬ ‫‹ ‹مولفه های موثر‬ ‫بسیار پایین اس��ت و از تخفیف و شرایط خوبی مانند‬ ‫مواردی که بر نرخ بیمه موتورس��یکلت و محاس��به‬ ‫بیمه ه��ای اقس��اطی برخوردار هس��تند‪ .‬وی��راژ دادن‬ ‫ان اثرگذار هستند سال تولید‪ ،‬نوع انجین(موتور)‪ ،‬نوع‬ ‫صاحبان موتورس��یکلت خط��ر ح��وادث رانندگی در‬ ‫موتورسیکلت و تعداد س��یلندر است که به تغییر نرخ‬ ‫کش��ور را باال برده است‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬تهران حدود‬ ‫بیمه نامه منجر می شود‪.‬‬ ‫یک س��وم امار کشته ش��دگان بر اثر تصادف را به خود‬ ‫به گفته طیبی‪ ،‬خرید ارزان ترین بیمه موتورسیکلت‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫به تمام این مولفه ها بستگی دارد‪.‬‬ ‫در همین باره‪ ،‬س��ید نواب حسینی منش‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بررس��ی هر ک��دام از عواملی که به طور مس��تقیم‬ ‫س��تاد معاینه فنی ش��هرداری تهران‪ ،‬کشته ش��دگان‬ ‫بر نرخ بیمه موتورس��یکلت اثر دارد مش��خص می کند‬ ‫س��االنه کش��ور به واس��طه موتورس��یکلت را ‪ ۸‬هزار‬ ‫ک��ه چط��ور کیفیت این عوام��ل بر نرخ‬ ‫نف��ر اعالم ک��رد که ب��ه طور عم��وم از‬ ‫بیمه نامه تاثی��ر دارد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬هر‬ ‫قش��ر جوان جامعه هس��تند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫چه س��ال تولید موتورس��یکلت جدیدتر‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د تصادف ه��ای منج��ر ب��ه‬ ‫باش��د نرخ بیمه نامه ارزان تر خواهد بود‬ ‫مرگ ب��رای عابر و راکب تنها در ش��هر‬ ‫و هر چه موتورس��یکلت جدیدتر باش��د‬ ‫ته��ران به وس��یله موتورس��یکلت اتفاق‬ ‫طبیعی اس��ت س��الم تر بوده و وس��ایل‬ ‫می افت��د‪ .‬این امار قابل تامل اس��ت‪ ،‬در‬ ‫نقلیه س��الم در کاه��ش تصادف ها نقش‬ ‫حال��ی که بیمه موتورس��یکلت تصادف‪،‬‬ ‫سید نواب حسینی منش‬ ‫مهم��ی خواهن��د داش��ت‪.‬همچنین‪ ،‬در‬ ‫س��قوط‪ ،‬واژگونی‪ ،‬انفجار‪ ،‬اتش س��وزی‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد‬ ‫نوع موتورس��یکلت‪ ،‬بیش��تر انها دارای‬ ‫خسا رت های واردشده به محموله وسیله‬ ‫تصادف های‬ ‫دو چرخ هس��تند اما موتورسیکلت هایی‬ ‫نقلیه اش��خاص ثالث‪ ،‬فوت و نقص عضو‬ ‫منجر به مرگ‬ ‫نیز به ش��کل س��ایدکار(دو یا سه چرخ با‬ ‫اش��خاص ثال��ث‪ ،‬پرداخ��ت هزینه های‬ ‫برای عابر و‬ ‫اتاق��ک پهلو) طراحی و تولید می ش��وند‬ ‫درمان و جبران خس��ارت مالی واردشده‬ ‫راکب تنها در‬ ‫که دارای کاربردهای مختلفی هس��تند‬ ‫به اش��خاص ثال��ث را زیر پوش��ش قرار‬ ‫شهر تهران به وسیله یا برای اس��تفاده گروهی خ��اص ‪ ،‬برای‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫موتورسیکلت اتفاق‬ ‫مث��ال‪ ،‬معل��والن طراح��ی و س��اخته‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬یک کارشناس ارشد‬ ‫می افتد‬ ‫ش��ده اند‪ .‬این مورد نیز باع��ث تغییر در‬ ‫صنعت بیمه در گفت وگو با گسترش نیوز‬ ‫نرخ بیمه نام��ه می ش��ود‪ .‬در مقوله نوع‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬از انج��ا ک��ه رانن��ده‬ ‫انجی��ن ‪ ،‬بعض��ی موتورس��یکلت ها گازی و در بعض��ی‬ ‫دیگ��ر دنده ای اس��ت‪ .‬همین عامل بر ن��رخ بیمه تاثیر‬ ‫دارد؛ نرخ بیمه ش��خص ثالث برای موتورسیکلت های‬ ‫گازی کمت��ر از موتورس��یکلت های دنده ای اس��ت‪ .‬در‬ ‫زمین��ه تعداد س��یلندر نیز الزم به یاداوری اس��ت که‬ ‫هرچه تعداد س��یلندرها در موتورسیکلت بیشتر باشد‪ ،‬‬ ‫بیمه ان ارزان تر خواهد بود‪ .‬موتورس��یکلت ها به شکل‬ ‫ک س��یلندر‪ ،‬د و سیلندر‪ ،‬سه س��یلندر و بیشتر تولید‬ ‫ت ‬ ‫می ش��وند‪ .‬بیش��تر موتورس��یکلت هایی ک��ه در ایران‬ ‫ساخته می شوند از نوع تک سیلندر و دنده ای هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان خسارت جانی و مالی‬ ‫ت جانی این بیمه ها شامل‬ ‫طیبی اظهار کرد‪ :‬خس��ار ‬ ‫ف��وت و نقص عضو اش��خاص ثال��ث در ماه های حرام‬ ‫برای هر نفر ‪ ۳۰۸‬میلی��ون تومان و در ماه های عادی‬ ‫‪ ۲۳۱‬میلیون تومان است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خسارت مالی‬ ‫ای��ن بیمه ها ‪ ۵/۲‬درصد دیه کام��ل‪ ،‬یعنی ‪ ۵/۲‬درصد‬ ‫‪ ۳۰۸‬میلی��ون تومان که معادل ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تومان می ش��ود‪ .‬این مبلغ قابل تغییر است و بیمه گذار‬ ‫می تواند تا نصف مبلغ کل دیه‪ ،‬حق بیمه بیشتری داده‬ ‫و مبلغ دیه را باالتر ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت فرهنگ سازی و اطالع رسانی‬ ‫در صورتی که حق بیمه ها در بیمه نامه های ش��خص‬ ‫ثالث کاهش یابد‪ ،‬توان مالی افراد برای خرید بیمه نامه‬ ‫افزایش می یابد و افراد به خرید پوش��ش های بیمه ای‬ ‫ترغیب می ش��وند؛ ای��ن امر در بیمه موتورس��یکلت ها‬ ‫مشهود اس��ت و این نوع بیمه نامه ها با نرخی ارزان در‬ ‫دس��ترس همگان قرار می گیرد‪ .‬طیبی ضمن اشاره به‬ ‫فرهنگ س��ازی و اطالع رس��انی مطلوب درباره مزایای‬ ‫بیمه در پایان یاداور ش��د‪ :‬مردم بای��د به این موضوع‬ ‫توجه کنند که بیم��ه می تواند خطرپذیری موجود در‬ ‫بخش ه��ای مختلف را پوش��ش ده��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬خرید‬ ‫بیمه نامه ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بن��ا بر این گ��زارش‪ ،‬برای بیمه موتورس��یکلت های‬ ‫بنزین��ی از نوع کاربرات��وری و انژکتوری مش��کلی در‬ ‫کش��ور وجود ندارد و انواع بیمه ها برای اینکه صاحبان‬ ‫ان کمتری��ن ضرر و زیان را به واس��طه بکارگیری این‬ ‫وسیله نقلیه ببینند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫بن��ا بر نظر فعاالن این بازار از جمله خادم منصوری‪،‬‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان موتورسیکلت و دوچرخه‪،‬‬ ‫برقی ه��ا به دلیل قرار داش��تن در رس��ته دوچرخه ها‬ ‫دارای بیمه نامه نیس��تند درحالی که الزم است همین‬ ‫موضوع برای موتورسیکلت های برقی نیز اجرایی شود‬ ‫تا مردم برای استفاده از وس��ایل نقلیه پاک مشتاق تر‬ ‫ش��وند‪ .‬این امر در کاهش الودگی هوای کالنش��هرها‬ ‫به ویژه تهران بسیار کمک کننده است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس جدید توربو‪ .‬کد‪۲۰۲‬‬ ‫‪42/941/000‬‬ ‫‪52/000/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪35/105/000‬‬ ‫‪39/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪389/900/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪575/500/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪200/000/000‬‬ ‫‪465/000/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫‪58/088/000‬‬ ‫‪79/500/000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫‪54/802/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫‪42/763/000‬‬ ‫‪47/900/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪237/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو اس‪۷‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫چانگان سی اس‪35‬‬ ‫‪54/364/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪64/000/000‬‬ ‫‪72/200/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪470/000/000‬‬ ‫‪412/000/000‬‬ ‫‪224/570/000‬‬ ‫‪250/416/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫‪224/000/000‬‬ ‫کیا ریو ‪2017‬‬ ‫‪104/311/000‬‬ ‫‪148/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل نیوفیس کیو ال‬ ‫‪319/000/000‬‬ ‫‪31/089/000‬‬ ‫‪31/000/000‬‬ ‫کیا سورنتو ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪303/572/000‬‬ ‫‪22/390/000‬‬ ‫‪74/952/000‬‬ ‫‪24/100/000‬‬ ‫‪84/300/000‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ‪۳‬‬ ‫‪275/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫‪330/000/000‬‬ ‫‪425/000/000‬‬ ‫‪135/000/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫‪510/000/000‬‬ ‫‪625/000/000‬‬ ‫‪298/000/000‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای بار سوم از بانک مرکزی‬ ‫خواس��ت اسامی افراد و ش��رکت هایی را که به انها ارز دولتی‬ ‫تخصیص یافته‪ ،‬انتشار دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری درباره زمان اعالم‬ ‫اس��امی افراد و ش��رکت هایی که ارز دولتی به انها تخصیص‬ ‫یافته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت متولی‬ ‫تخصیص ارز نیست و ما فقط بر اساس قانون و درخواست در‬ ‫سامانه ثبت سفارش‪ ،‬در صورتی که جزو اولویت های واردات‬ ‫به کشور باش��د‪ ،‬درخواست را تایید و به بانک مرکزی ارسال‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بانک مرکزی بر اس��اس منابع در اختیار‪ ،‬مقدار‬ ‫ارز تخصیصی را تعیین و به افراد و ش��رکت ها ابالغ می کند و‬ ‫طبیعی اس��ت هیچ مرجعی غیر از بانک مرکزی این فهرست‬ ‫را در اختیار ندارد تا منتشر کند‪ ،‬به همین دلیل برای بار سوم‬ ‫به ش��کل کتبی از رییس کل بانک مرکزی خواسته ام تا پیرو‬ ‫درخواست های متعدد مردم‪ ،‬فهرست پیش گفته منتشر شود‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره ماجرای فس��اد در‬ ‫واردات خ��ودرو نی��ز خاطر نش��ان کرد‪ :‬این موض��وع پس از‬ ‫گزارش به رییس جمهوری در مس��یر خوب��ی در حال انجام‬ ‫است و عالقه مندم زودتر به مردم گزارش دهم‪.‬‬ ‫شریعتمداری گفت‪ :‬به احتمال ‪ ،‬در هفته جاری این گزارش‬ ‫را خواهم داد‪.‬‬ ‫خودروهای ناقص‬ ‫در انتظار ترخیص قطعات‬ ‫تولید خودرو در هفته های گذشته‬ ‫به دلی��ل کمبود قطع��ات‪ ،‬عالوه بر‬ ‫کاه��ش هم��راه ب��ا نقص اس��ت به‬ ‫گونه ای ک��ه گفته می ش��ود درصد‬ ‫قابل توجه��ی از خودروه��ا به دلیل‬ ‫کس��ری قطعه ‪ ،‬ناقص بوده و در کف‬ ‫کارخانه ها باقی مانده اند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی منش‪ ،‬رییس انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن و نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور ب��ه خودروکار‬ ‫گفت‪ :‬ترخیص نش��دن قطعات خودروها از گمرک‪ ،‬به تولید‬ ‫ناقص خودروها در روزهای اخیر منجر ش��ده اس��ت‪ .‬این امر‬ ‫باعث می ش��ود خودرو تجاری س��ازی نش��ود که در این بین‬ ‫ب��ه ضرر و زیان در صنعت خودرو کش��ور منتهی می ش��ود‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه نی��ز مازیار بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن س��ازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرویی اعالم کرد‪ :‬در شرایطی که‬ ‫بای��د روال کار برای وارد کردن م��واد اولیه مورد نیاز بخش‬ ‫تولید برای ادامه حیات تسهیل شود‪ ،‬بانک مرکزی پاسخگو‬ ‫نیس��ت و چرخه تولید خودرو با چالش اساسی روبه رو شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنی��ن‪ ،‬صنعتگران به نف��وذ نهادهای‬ ‫دولت��ی در روابط مالی خارجی نیاز دارند که کمتر کمکی از‬ ‫سوی دولت وجود دارد‪ .‬حتی هنگامی که مشکالت از سوی‬ ‫خود صنعتگران به طور کامل در خارج از کشور رفع می شود‬ ‫تخصیص ندادن به موقع ارز یا اعتبار به قطعه س��ازان موجب‬ ‫ش��ده بس��یاری از خطوط تولید با کاهش یا تعطیلی روبه رو‬ ‫ش��وند‪ .‬در ادامه‪ ،‬محمدرضا نجفی منش افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بیشتر قطعات خریداری شده در گمرک مانده اند و به موجب‬ ‫مقررات وضع ش��ده‪ ،‬بیش��تر این قطعات با مشکل ترخیص‬ ‫روبه رو هس��تند که از س��وی نهادهای مرتبط قول مساعدت‬ ‫و وعده ترخیص این قطعات خودرویی با اس��ناد موجود داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این فع��ال صنعت قطعه‪ ،‬درحال حاضر ش��رایط‬ ‫خودروس��ازی در کشور به گونه ای ش��ده که از طرفی فشار‬ ‫ترام��پ و از طرف��ی دیگر فش��ارهای داخلی باعث ش��ده تا‬ ‫صنع��ت خودروس��ازی در وضعیت نابس��امانی قرار داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬رییس انجمن تخصصی صنایع همگن و نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان در پاس��خ به اینکه ایا نامه نگاری یا درخواستی‬ ‫از س��وی مقامات باالدستی برای تسهیل در شرایط ترخیص‬ ‫قطعات خودرو انجام ش��ده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در این باره با‬ ‫رییس کل گمرک‪ ،‬معاون ارزی بانک مرکزی و معاونت تولید‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت جلس��ه هایی برگزار و قول‬ ‫همکاری داده شده است‪.‬‬ ‫نجفی منش ادامه داد‪ :‬درحال حاضر مش��کل قطعه س��ازان‬ ‫تنها گش��ایش اعتبار نیس��ت بلکه موضوع ترخیص کاالها از‬ ‫گمرک اس��ت که بای��د در اولویت قرار گی��رد‪ .‬از ‪ ۱۵‬مرداد‬ ‫امکان��ات واردات قطع��ات به کش��ور وج��ود ن��دارد و باید‬ ‫صنعتگران خود را برای افزایش میزان داخلی س��ازی قطعات‬ ‫اماده کنند‪.‬‬ ‫نجفی منش با بیان اینکه درحال حاضر برخی تولیدکنندگان‬ ‫قطعات خودرو در حال داخلی س��ازی محصوالت هس��تند‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در ای��ن باره تولید باید ادامه دار باش��د و هرچه‬ ‫تولی��د افزای��ش یابد‪ ،‬داخلی س��ازی و خودکفایی بیش��تری‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬قطعه س��ازان داخلی توان و ظرفیت کافی‬ ‫برای تامی��ن قطعات خودروهای جدی��د را دارند‪ ،‬فقط باید‬ ‫امکانات در اختیار داشته باشند‪.‬‬ ‫تو گو با «گسترش صنعت» ‪ 7‬راهکار برای کاهش قیمت اب بسته بندی ارائه دادند‬ ‫کارشناسان در گف ‬ ‫شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 439‬پیاپی ‪2412‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫اب معدنی گـران شد‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬ذی القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫افزایش سهمیه خرید تولیدکنندگان کارساز نشد‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫توقف رشد در صنعت بسته بندی‬ ‫باال ب��ودن ق��درت رقابت پذیری و‬ ‫حفظ کیفیت محصول از ویژگی های‬ ‫بارز صنعت بسته بندی است در حالی‬ ‫که این صنعت در ایران به رشد واقعی‬ ‫خود دس��ت نیافته است‪ .‬شاید دلیل‬ ‫ان وابس��تگی صنع��ت بس��ته بندی‬ ‫ب��ه واردات فن��اوری و ماش��ین االت‬ ‫وحید وفایی‬ ‫باش��د و تالش��ی برای تولید ملزومات‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫بس��ته بندی در داخل کش��ور نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بررس��ی اماره��ای موجود در‬ ‫صنعت بس��ته بندی و مقایسه ان با کشورهای دیگر نشان می دهد که‬ ‫س��هم ایران در صنعت جهانی بسته بندی بسیار ناچیز است‪ .‬به جرات‬ ‫می توان گفت مشکل امروز صنعت بسته بندی در اثرپذیری مستقیم از‬ ‫نرخ ارز اس��ت‪ .‬هر چند در این شرایط چاره ای جز پذیرش این موضوع‬ ‫نیس��ت اما باید دقت داش��ت که گردش مالی صنعت بس��ته بندی در‬ ‫ایران در مقایسه با کشورهای دیگر‪ ،‬وضعیت چندان مطلوبی ندارد‪ .‬از‬ ‫انجا که صنعت بس��ته بندی در کش��ور ضعیف است واحدهای تولیدی‬ ‫به س��مت بس��ته بندی های وارداتی روی اورده اند‪ .‬پایین بودن جایگاه‬ ‫ایران در صنعت بسته بندی و نبود چشم انداز روشنی از رشد این صنعت‬ ‫می تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد کش��ور به دنبال داش��ته باشد‪.‬‬ ‫دس��تگاه های بسته بندی موجود در کشور به طور عمده وارداتی است‬ ‫ب��ه نح��وی که برخ��ی از واحدهای تولیدی ماش��ین االت و مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز خود را وارد می کنند ش��رکت های خارجی نیز از این فرصت‬ ‫استفاده کرده و ماشین االت بسته بندی را در بسته از پیش تعریف شده‬ ‫تحویل می دهند و از تحویل جداگانه انها خودداری می کنند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ارزش افزوده بسته بندی به جیب شرکت های خارجی سرازیر می شود‪.‬‬ ‫اکنون تولیدکنندگان داخلی و کسانی که از مواد اولیه وارداتی استفاده‬ ‫می کنند از گرانی ها و نوس��ان های ارزی ضرر می کنند‪ .‬این نوس��ان ها‬ ‫بر صنعت بس��ته بندی نیز اثرگذار اس��ت و واردات مواد اولیه سلفنی و‬ ‫سلولزی را با مشکل روبه رو می کند به طوری که بسته بندی میوه های‬ ‫ت��ازه ب��رای بازارهای داخلی و صادراتی با نایلون معمولی با قیمت های‬ ‫هر کیلو ‪ ۱۶‬هزار تومان انجام می ش��ود که پیش از این حدود ‪ ۹‬هزار‬ ‫تومان بود‪ .‬این در حالی اس��ت که برای بس��ته بندی میوه ها برای حفظ‬ ‫کیفیت باید از نایلون های ویژه به نام انتی فوگ که مانع ورود و خروج‬ ‫هوا می ش��ود‪ ،‬اس��تفاده کرد که این نایلون ها در ایران تولید نمی شود و‬ ‫وارداتی است‪ .‬این نایلون ها نیز اثرپذیری مستقیم از نرخ ارز دارد‪ .‬نایلون‬ ‫انتی فوگ قابلیت دارد که اکسیژن داخل بسته را به بیرون هدایت کرده‬ ‫و مانع ورود اکس��یژن به داخل بس��ته شود‪ .‬سایر ملزومات بسته بندی‬ ‫نیز مانند این نایلون در نرخ و تولید وابس��تگی غیرمس��تقیم به نرخ ارز‬ ‫دارد‪ .‬در این ش��رایط دولت باید به نفع تولید وارد عمل ش��ده و به تمام‬ ‫بخش های تولیدی اثرپذیر از نرخ ارز یارانه دهد‪.‬‬ ‫مقابل��ه ب��ا گران��ی م��واد اولی��ه تولی��د قوطی های‬ ‫بسته بندی مایعات از جمله اب ‪ ،‬نوشیدنی ها‪ ،‬روغن و‪...‬‬ ‫با راهکار افزایش سهمیه خرید تولیدکنندگان از سوی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت پیگیری ش��د اما این‬ ‫راهکار به گفته کارشناسان‪ ،‬تغییری در بازار مواد اولیه‬ ‫ایجاد نکرد و تولیدکنندگان در صنعت بسته بندی اب‬ ‫را با چالش تعطیلی و کاهش تولید روبه رو کرد‪ .‬هرچند‬ ‫به گفته فعاالن این صنعت‪ ،‬راهکارهای هفت گانه برای‬ ‫مقابل��ه با مش��کالت تولید در صنعت بس��ته بندی اب‬ ‫شناسایی شده اما این راهکارها ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫اخری��ن تصمیم ه��ای مس��ئوالن ب��رای مقابل��ه با‬ ‫مش��کالت در صنعت بسته بندی اب مربوط به کنترل‬ ‫عرضه پریفرم(ش��کل اولیه بط��ری اب معدنی) و مواد‬ ‫اب اشاره و اظهار کرد‪ :‬جلسه های کارشناسی بسیاری‬ ‫اولی��ه تولی��د قوطی ها در ب��ورس کاال بود ت��ا بازار به‬ ‫با حض��ور مس��ئوالن و تولیدکنن��دگان در وزارتخانه‬ ‫ارامش الزم برس��د‪ .‬اکنون فروشندگان پریفرم مدعی‬ ‫برگزار و نتیجه ان برای ابالغ اماده شده است‪.‬‬ ‫هس��تند که نمی توانند از بورس کاال مواد الزم را تهیه‬ ‫وی پیش از این از افزایش س��همیه خرید مواد اولیه‬ ‫کنن��د در حالی که ‪ ۹۰‬درصد تولیدکنندگان محصول‬ ‫تولیدکنندگان واقعی تا ‪ ۲۰‬درصد نس��بت به گزارش‬ ‫نهای��ی روغ��ن‪ ،‬اش��امیدنی ها و نوش��ابه ب��رای خرید‬ ‫عملکرد سال ‪ ۹۶‬انها خبر داده بود‪.‬‬ ‫پریف��رم از ب��ازار ازاد اقدام می کنن��د‪ .‬فقط ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫صادقی نیارک��ی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه ب��ه موضوع‬ ‫واحدهای تولید خودش��ان پریف��رم را تولید می کنند‪،‬‬ ‫پریفرم فروش��ان که مدعی هس��تند از بازار ازاد خرید‬ ‫بقیه از پریفرم س��ازان خرید می کنند که انها نیز مجوز‬ ‫می کنند باید رس��یدگی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬برای جلوگیری‬ ‫دارند از بورس کاال خریداری کنند اما مدعی هس��تند‬ ‫از تقاض��ای کاذب م��واد اولی��ه در ب��ورس کاال و بازار‪،‬‬ ‫نمی توانن��د این ماده اولیه را از بورس کاال تهیه کنند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان واقعی را شناس��ایی و عملکرد سال ‪۹۶‬‬ ‫مش��خص نیس��ت سرنوش��ت پریفرم چگونه است اما‬ ‫انها را بررس��ی کردیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای افزایش سهمیه‬ ‫برداش��ت می شود که مواد عرضه ش��ده در بورس کاال‬ ‫خرید تولیدکنندگان اقدام شد‪.‬‬ ‫سرنوش��ت مبهمی دارند یا اینک��ه همان مواد در بازار‬ ‫‹ ‹چرا اب معدنی گران شد؟‬ ‫ازاد عرضه می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که افزایش س��همیه خرید مواد‬ ‫از اردیبهش��ت امس��ال افزای��ش ‪ ۲/۵‬براب��ری نرخ‬ ‫اولیه از بورس کاال نتوانسته افزایش قیمت های پریفرم‬ ‫ل به عنوان ماده اولیه تولید بطری های‬ ‫پریف��ر م و گرانو ‬ ‫در ب��ازار را برای تولیدکنن��ده متوقف و کنترل کند تا‬ ‫بس��ته بندی صنای��ع غذایی از جمله روغ��ن‪ ،‬لبنیات‪،‬‬ ‫جای��ی که پیمان فروهر‪ ،‬دبی��ر انجمن تولید کنندگان‬ ‫ش��وینده ها و نوش��ابه نیز تولیدکنندگان را با مش��کل‬ ‫اب های معدنی و اشامیدنی در گفت وگو با «گسترش‬ ‫گرانی بطری های بس��ته بندی روبه رو کرد‪ .‬این مسئله‬ ‫صنعت» اظهار ک��رد‪ :‬صنعت اب معدنی مصرف کننده‬ ‫سبب گرانی اب معدنی و روغن شد‪ .‬این مشکل دغدغه‬ ‫خ��اص دارد و ‪ ۹۵‬درص��د مردم محصول این صنعت را‬ ‫تولید بدون توجیه اقتصادی را در ذهن تولیدکنندگان‬ ‫در خانه ه��ای خود دارند‪ .‬از این رو‪ ،‬تولیدکننده امکان‬ ‫ایج��اد کرده اس��ت‪ .‬هرچند تولید این م��اده اولیه در‬ ‫افزایش نرخ ندارد زیرا با کاهش فروش محصول روبه رو‬ ‫پتروش��یمی ها کاهشی نداشته اما عرضه ان در بورس‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫کاال از س��وی متخلف��ان س��بب خالی ماندن دس��ت‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اکنون نرخ مواد اولیه برای کارخانجات‬ ‫تولیدکنندگان از ماده اولیه شده و به ناچار تولیدکننده‬ ‫اب معدنی نس��بت به سال گذشته رشد ‪ ۳۷۰‬درصدی‬ ‫را به س��وی بازار ازاد س��وق داده اس��ت که گرانول و‬ ‫داش��ته و کارخانجات با توجه به رش��د نرخ مواد اولیه‬ ‫پریفرم را با نرخ هر کیلو ‪ ۱۵‬هزار تومان خریداری کند‪.‬‬ ‫ناچار به افزایش قیمت ها ش��ده اند در حالی که دس��ت‬ ‫این در حالی است که نرخ این ماده در بورس کاال حدود‬ ‫انها برای اعمال افزایش نرخ بسته است‪.‬‬ ‫‪ ۷‬هزار تا ‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫فروه��ر تاکید ک��رد‪ :‬تولیدکنندگان در‬ ‫ب��ه گفته کارشناس��ان‪ ،‬این مش��کل‬ ‫صنع��ت اب معدن��ی قص��د افزای��ش نرخ‬ ‫مح��دود ب��ه صنع��ت بس��ته بندی اب‬ ‫ندارند زیرا کوچکترین تکانه باعث کاهش‬ ‫نمی ش��ود و صنای��ع غذای��ی و دیگ��ر‬ ‫مصرف کننده اب معدنی خواهد شد‪.‬‬ ‫صنایع وابس��ته به ای��ن بخش به عنوان‬ ‫دبیر انجم��ن تولید کنن��دگان اب های‬ ‫مش��تری قوط��ی و بطری ه��ا نیز برای‬ ‫معدن��ی و اش��امیدنی با تاکید ب��ر اینکه‬ ‫بس��ته بندی محصوالت خود با مش��کل‬ ‫پیمان فروهر‬ ‫صنایع ام��روز در تامین م��واد اولیه مورد‬ ‫روبه رو شده اند و می گویند ظرفی برای‬ ‫بسته بندی و عرضه محصول شان ندارند واحدهای تولیدی امروز نیاز خود در تولید بطری ها مش��کل دارند‪،‬‬ ‫یا به س��ختی و با افزای��ش نرخ این نیاز به سختی فعالیت می کنند‪ .‬تصری��ح کرد‪ :‬با مس��ئوالن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫تعداد پریفرم فروشان‬ ‫کمتر از ‪ ۵0‬است که به معدن و تجارت برای تامین مواد اولیه خود‬ ‫صنعت را تامین می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت در انتظار ابالغ راهکار راحتی قابلیت رهگیری مکاتب ه کرده ایم و جلس��ه های مختلفی با‬ ‫مه��دی صادقی نیارک��ی‪ ،‬مدی��رکل از بورس کاال تا فروش انه��ا تش��کیل داده ایم اما هن��وز اختالف‬ ‫دفت��ر صنای��ع غذای��ی وزارت صنعت‪ ،‬پریفرم به تولیدکنندگان قیم��ت م��واد از بورس تا ب��ازار باال بوده و‬ ‫مع��دن و تج��ارت نیز در ت�لاش برای در صنعت بسته بندی اب تولید کنندگان امکان خرید انها را ندارند‪.‬‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫فروه��ر درب��اره پیگیری ه��ای وزارت‬ ‫رفع این مش��کل است‪ .‬وی در گفت وگو‬ ‫این روشی ساده برای‬ ‫با «گس��ترش صنعت» به پیگیری های جلوگیری از افزایش نرخ صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای تامین مواد‬ ‫اولیه م��ورد نیاز صنعت بس��ته بندی اب‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای رفع‬ ‫است‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این پیگیری ه��ا در بازار مواد‬ ‫مش��کالت تولید در صنعت بسته بندی‬ ‫اولیه هیچ تاثیری نداشته و روزانه نرخ در حال افزایش‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولید کنن��دگان اب ه��ای معدنی و‬ ‫اش��امیدنی تاکید کرد‪ :‬اکنون پریفرم فروشان سهمیه‬ ‫‪ ۹0‬درص��دی ‪ PET‬در ب��ورس کاال دارند و پریفرم را‬ ‫کیلیوی��ی ‪ ۷‬هزار و ‪ ۵00‬تومان خریداری می کنند اما‬ ‫در فروش محصول به صنعتگران عالوه بر اجرت ‪ 15‬تا‬ ‫‪ 20‬تومانی همیشگی‪ ،‬بر هر کیلو از پریفرم برای عرضه‬ ‫م��واد به صنعتگران نیز افزایش ن��رخ اعمال می کنند‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬پریفرمی که س��ال گذشته‬ ‫کیلوی��ی ‪ 4200‬تومان ب��ود را اکنون کیلویی ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومان می خرند‪.‬‬ ‫فروه��ر ادامه داد‪ :‬با وجود نامه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در تامین مواد م��ورد نیاز تولید بطری صنایع‬ ‫لبنی‪ ،‬نوش��ابه و اب معدنی هنوز هیچ گشایشی در این‬ ‫زمینه حاصل نش��ده است‪ .‬واحدهای تولیدی امروز به‬ ‫س��ختی فعالیت می کنند ب��ه گونه ای که اگر فکری به‬ ‫ح��ال تامین م��واد اولیه صنایع اب معدنی نش��ود انها‬ ‫مجبور به تعطیل کردن واحد خواهند شد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولید کنن��دگان اب ه��ای معدنی و‬ ‫اش��امیدنی گفت‪ :‬تعداد پریفرم فروش��ان کمتر از ‪۵0‬‬ ‫اس��ت ک��ه به راحتی قاب��ل رهگیری از ب��ورس کاال تا‬ ‫فروش پریفرم به تولیدکنندگان در صنعت بسته بندی‬ ‫اب اس��ت‪ .‬این روشی ساده برای جلوگیری از افزایش‬ ‫نرخ است‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای ‪ ۷‬خوان‬ ‫برای واردات مواد از س��وی ش��رکت های پتروشیمی و‬ ‫تولیدکننده پریفرم را سریع تر اختصاص دهد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولید کنن��دگان اب ه��ای معدنی و‬ ‫اش��امیدنی گف��ت‪ :‬اصالح س��همیه ب��رای خریداران‬ ‫پریفرم از بورس کاال بر اس��اس گزارش عملکرد س��ال‬ ‫گذش��ته تولیدکنندگان اعمال شد که گالیه برخی از‬ ‫تولیدکنندگان در کاهش قدرت خرید امسال را سبب‬ ‫ش��د‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دس��تور داد ت��ا قدرت خرید تولیدکنن��دگان از بورس‬ ‫کاال از ‪ ۱/۲‬به ‪ ۱/۵‬برابر نسبت به گزارش عملکرد سال‬ ‫قبل تغییر کند‪.‬‬ ‫فروهر افزود‪ :‬ورود س��ازمان حمایت و مکلف ش��دن‬ ‫به کنترل پریفرم فروش��ان و رهگیری س��همیه پریفرم‬ ‫دریافت ش��ده انها از بورس کاال راهکار اندیشیده شده‬ ‫دیگر است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولید کنن��دگان اب ه��ای معدنی و‬ ‫اش��امیدنی ادام��ه داد‪ :‬ب��ر مبنای ای��ن ‪ ۷‬راهکار قرار‬ ‫اس��ت صادرات پریفرم از محل عرضه های پتروشیمی‬ ‫تندگویان ممنوع ش��ود و اگر کسی قصد صادرات دارد‬ ‫بای��د از محل پریفرم تولید ش��ده از مواد وارداتی انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫فروه��ر اضافه ک��رد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مکلف می شود به طور موقت هیچ جواز طرح توسعه ای‬ ‫برای کارخانه های تولیدکننده پریفرم صادر نشود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولید کنن��دگان اب ه��ای معدنی و‬ ‫اش��امیدنی گفت‪ :‬برای واحدهای تازه ساخت فقط ‪۳0‬‬ ‫درص��د از ظرفیت اس��می به عنوان س��همیه خرید از‬ ‫بورس کاال مجوز داده شود‪.‬‬ ‫فروه��ر افزود‪ :‬اج��رای ای��ن ‪ ۷‬راهکار‬ ‫شناسایی شده و نظارت بر اجرای درست‬ ‫ان در کوتاه مدت باعث کاهش بس��یاری‬ ‫از مش��کالت تولیدکنن��دگان در صنعت‬ ‫بسته بندی اب خواهد شد‪.‬‬ ‫فروهر با اش��اره به ‪ ۷‬راهکار شناس��ایی ش��ده و در‬ ‫ح��ال بررس��ی در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫ب��رای کنت��رل بازار پریف��رم در حمایت‬ ‫از صنعت بس��ته بندی اب‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با این ‪۷‬‬ ‫راه��کار‪ ،‬موافقت و دس��تور اجرای ان را‬ ‫صادر کرده اس��ت‪ .‬اگر ای��ن ‪ ۷‬راهکار به‬ ‫بخش های مربوط ابالغ ش��ود‪ ،‬مشکالت‬ ‫صنعت بس��ته بندی اب بس��یار کاهش‬ ‫مهدی صادقی نیارکی‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫جلسه های کارشناسی‬ ‫دبیر انجم��ن تولید کنندگان اب های‬ ‫معدن��ی و اش��امیدنی در بیان ‪ ۷‬راهکار بسیاری با حضور مسئوالن‬ ‫و تولیدکنندگان در‬ ‫شناس��ایی شده گفت‪ :‬یکی از این موارد‬ ‫وزارتخانه برگزار و نتیجه‬ ‫شامل ان است که عرضه های بورس کاال ان برای ابالغ اماده شده‬ ‫در هفته نخست هر ماه به تولیدکنندگان است‪ .‬برای جلوگیری از‬ ‫تقاضای کاذب‬ ‫نهایی اختصاص یابد‪ .‬البته تعداد اندکی‬ ‫از تولیدکنندگان در صنعت بس��ته بندی مواد اولیه در بورس کاال‬ ‫و بازار‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫اب جواز خرید از بورس داشته و پریفرم‬ ‫واقعی را شناسایی و‬ ‫تولید می کنند‪.‬‬ ‫عملکرد سال ‪ ۹۶‬انها را‬ ‫فروهر اضافه کرد‪ :‬راهکار دیگر ان است‬ ‫بررسی کردیم‬ ‫که دولت ‪ ۳0‬میلیون دالر تصویب ش��ده‬ ‫� سخن اخر‬ ‫تولیدکنن��دگان و صنعتگ��ران در این‬ ‫ش��رایط انتظ��ار دارن��د وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت به عنوان نهاد مس��ئول‬ ‫برای رف��ع بحران پیش ام��ده در صنعت‬ ‫بس��ته بندی اب‪ ،‬روغ��ن و نوش��یدنی ها‬ ‫ورود کن��د و متخلفان و خریداران کاذب‬ ‫که تولیدکننده واقعی نیستند و از طریق‬ ‫س��ایت بهین ی��اب وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ه ب��ورس می رون��د و خرید‬ ‫می کنن��د را شناس��ایی کند ت��ا این مواد‬ ‫به دس��ت تولیدکنندگان واقعی برس��د‪.‬‬ ‫این س��اده ترین راه ب��رای کنترل بحران‬ ‫پیش امده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گردهمایی سفیران ایران مطرح کرد‬ ‫تحقق اهداف با صادرات گرایی ‪ ۱0‬درصد از صنایع کوچک‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران گفت‪ :‬اگ��ر ‪ ۱۰‬درصد از صنایع‬ ‫کوچک صادراتگرا ش��ود یعنی ما به اهداف مان‬ ‫رسیده ایم‪ .‬در حوزه بازار امسال سال شکوفایی‬ ‫صنایع کوچک است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» صادق نجفی‬ ‫در گردهمایی رییسان نمایندگی های جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در خارج از کش��ور اظهار کرد‪:‬‬ ‫اس��تراتژی ما در مجموعه شهرک های صنعتی‪،‬‬ ‫اهمیت دادن به استارت اپ ها ودانش بنیان ها و‬ ‫حمایت کردن از انها است‪.‬‬ ‫نجفی با اش��اره به اینکه با س��فیران خارجی‬ ‫هماهنگی ه��ای خوبی ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫استراتژی بعدی ما تقویت شرکت های صادراتی‬ ‫است و موضوع فناوری ها در صنعت و صادرات‬ ‫برای ما مهم است‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح‬ ‫کرد‪ ۹۲ :‬درصد از صنایع‪ ،‬کوچک هس��تند و ما‬ ‫به دنبال اشتغال و توسعه کشور هستیم‪.‬‬ ‫وی ی��اداوری ک��رد‪ :‬برخ��ی از کااله��ای‬ ‫تولید ش��ده در مجموعه ش��هرک های صنعتی‬ ‫و فناوری ه��ای مورد اس��تفاده درحوزه صنایع‬ ‫کوچک قابل صادرات است‪.‬‬ ‫نجفی با تاکید بر اینکه در زمینه توسعه بازار‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط برای امسال صادرات‬ ‫ ‪ ۴‬میلیارد دالری هدف گذاری شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انتظار ما معرفی س��ازمان از س��وی نمایندگان‬ ‫ای��ران در کش��ور های دیگ��ر و زمینه س��ازی‬ ‫همکاری بین المللی است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬ایجاد و فعالیت ‬ ‫مراکز مبادالت در صنایع کوچک رو به افزایش‬ ‫است و دفتر صنایع کوچک در کره جنوبی در حال‬ ‫راه اندازی و فناوری ما در چین در حال گسترش‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امس��ال در حوزه بازار س��ال‬ ‫شکوفایی صنایع کوچک است‪.‬‬ ‫به گفته نجفی‪ ،‬معرفی کار افرینان برتر کشور‬ ‫در قالب همایش و حضور در کشورهای خارجی‬ ‫و معرفی برند شان از اهداف برنامه ریزی شده در‬ ‫حوزه صنایع کوچک و متوسط است‪.‬‬ ‫‹ ‹همراهی سفیران با صنایع‬ ‫فرشاد مقیمی‪ ،‬معاون سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران در ادام��ه این‬ ‫گردهمای��ی اظه��ار کرد‪ :‬م��ا فناوری های قابل‬ ‫انتقال را مطالعه کرده ایم‪ .‬انتظار داریم سفیران‬ ‫در این زمینه از ما حمایت کنند‪.‬‬ ‫مقیمی یاداوری کرد‪ :‬سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ایران از س��ال ‪۱۳۴۳‬‬ ‫ش��کل گرفته و در ‪ ۲‬مقط��ع به صنایع کوچک‬ ‫ملحق می شود‪ .‬در گذش��ته هدف این سازمان‬ ‫ایجاد زیرس��اخت بوده اما اکنون توسعه بازار و‬ ‫صنایع کوچک هدف اصلی ان است‪.‬‬ ‫معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران ادام��ه داد‪ :‬درباره خوش��ه های‬ ‫صنعت��ی امادگی کام��ل خود را ب��رای عرضه‬ ‫کاالها و حضور در نمایشگاه داریم‪.‬‬ ‫مقیمی خطاب به س��فیران تاکید کرد‪ :‬برای‬ ‫رش��د و توس��عه مراکز مبادله ای و کسانی که‬ ‫در ای��ن حوزه کار می کنند ب��ه ما کمک کنید‬ ‫ت��ا بتوانیم در مناقصه های بین المللی ش��رکت‬ ‫کنیم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!