روزنامه گسترش صنعت شماره 440 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 440

روزنامه گسترش صنعت شماره 440

روزنامه گسترش صنعت شماره 440

‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2413‬‬ ‫مستمری‬ ‫رانندگان‬ ‫افزایش یافت‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬ذی القعده ‪1439‬‬ ‫سامانه‬ ‫اتوماسیون‬ ‫بهره وری تولید‬ ‫را افزایش‬ ‫می دهد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 440‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫پیرو تفاهمنامه انجمن قطعه سازان و دانشگاه علم و صنعت‬ ‫«گسترش صنعت» از سیاست های اقتصادی الزم در شرایط نزدیک به رکود گزارش می دهد‬ ‫هدایت نقدینگی به سمت تولید‪ ،‬پول پاشی نیست‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۲‬قرارداد از سوی قطعه سازان امضا شد‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی«گسترشصنعت»ازمشکالتمخابراتیدرشهرک هایصنعتیتهراننشانداد‬ ‫دکل مخابراتی ارزوی بزرگترین شهرک صنعتی کشور‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪ 8 1397‬ذی القعده ‪ 22 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 440‬پیاپی ‪2413‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تعیین سقف بدهی‬ ‫برای پرداخت تسهیالت‬ ‫تامی��ن نقدینگی همواره یکی‬ ‫از مهم تری��ن دغدغه های بخش‬ ‫تولید بوده اس��ت‪ .‬خوش��بختانه‬ ‫ب��ا تمام مش��کالتی ک��ه وجود‬ ‫دارد دول��ت همچن��ان رون��د‬ ‫تس��هیالت دهی به بخش تولید‬ ‫و صنع��ت را از دس��تور کار خود‬ ‫رضا جاللی‬ ‫خ��ارج نکرده اس��ت‪ .‬هر چند در‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫س��از کار اج��رای این سیاس��ت‬ ‫انتقادهای��ی وج��ود دارد اما باید‬ ‫ای��ن موض��وع را پذیرفت که صنایع امروز ب��دون برخی حمایت ها‬ ‫نمی توانند مسیر تولید را ادامه دهند‪ .‬از این رو‪ ،‬نمی توان برای قطع‬ ‫تسهیالت برنامه ریزی کرد‪ .‬انچه امروز کشور بیش از گذشته به ان‬ ‫نیاز دارد این اس��ت که تسهیالت از جذابیت کافی برخوردار باشد‬ ‫و دولت نیز نظارت گس��ترده ای بر چگونگی هزینه کرد تس��هیالت‬ ‫داشته باشد‪ 9۶ .‬درصد واحدهای صنعتی در کشور کوچک مقیاس‬ ‫هس��تند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در بیشتر موارد واحدهای صنعتی در کشور‬ ‫ت��وان تولید رقابتی ندارند‪ .‬واحده��ای صنعتی کوچک مقیاس به‬ ‫دلیل توان پایینی که دارند نمی توانند در صادرات عملکرد مناسبی‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬البته در این بین واحدهایی هستند که موفق عمل‬ ‫می کنند اما بیش��تر واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط در این‬ ‫زمینه مش��کالتی دارند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬انچه می تواند مش��کالت‬ ‫کنونی را برطرف و بقای واحدهای صنعتی را حدی تضمین کند‪،‬‬ ‫حمایت هایی اس��ت که به صادرات منتهی شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید‬ ‫در نظر داش��ت که واحدهای صنعت��ی کوچک در صادرات تجربه‬ ‫چندان��ی ندارند‪ .‬در این زمین��ه خانه های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و اتاق های بازرگانی در سراس��ر کشور می تواند با مشاوره های فنی‬ ‫کم��ک کنند ت��ا واحدهای کوچک بتوانند صادرات را در دس��تور‬ ‫کار خ��ود ق��رار دهن��د‪ .‬ب��رای بازده بیش��تر این تس��هیالت باید‬ ‫سیاست گذاری ها به سمت تولید رقابتی و صادراتی متمایل شو د‪.‬‬ ‫اگر واحدها بتوانند با فناوری روز تولید داشته باشند‪ ،‬طبیعی است‬ ‫که نرخ تمام شده انها کاهش خواهد یافت و عالوه بر این‪ ،‬بازگشت‬ ‫سرمایه به بانک ها مطمئن تر می شود‪ .‬برخی از واحدهای صنعتی‬ ‫در کش��ور بدهی هایی به بخش بانکی دارند‪ .‬در این ش��رایط زمانی‬ ‫که دولت تس��هیالت ارزان قیمت می دهد‪ ،‬واحدها تالش می کنند‬ ‫با دریافت این تس��هیالت بدهی پیش��ین خود را تسویه کنند‪ .‬این‬ ‫موضوع یکی از اصلی ترین س��رفصل های انحراف تسهیالت است‪.‬‬ ‫در گذشته دولت به واحدهایی که بدهی بانکی داشتند تسهیالت‬ ‫نمی داد که این موضوع هم باعث بروز برخی مش��کالت ش��ده بود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬انچه امروز می تواند مانع بازگش��ت به گذش��ته ش��ود‬ ‫و مش��کالت کنونی را تا حدی برطرف کند‪ ،‬تعیین س��قف بدهی‬ ‫و س��قف تس��هیالت برای واحدهای بدهکار اس��ت‪ .‬در این شرایط‬ ‫واحدهای تولیدی می توانند با دریافت تسهیالت مشکالت گذشته‬ ‫خود را تا حدی برطرف کنند و در ادامه‪ ،‬تسهیالت دریافت شده را‬ ‫در سرفصل مورد نیاز هزینه کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تاخیر در پرداخت مابه التفاوت‬ ‫مستمری بازنشستگان‬ ‫عض��و هیات مدی��ره کانون بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران‬ ‫تامین اجتماعی استان گلستان با انتقاد از سازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫از تاخیر در پرداخت مابه التفاوت مستمری فروردین و اردیبهشت‬ ‫کارگران بازنشس��ته خبر داد‪ .‬به گ��زارش ایلنا ‪ ،‬غالمرضا طالب ا با‬ ‫اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی هنوز مابه التفاوت افزایش‬ ‫مس��تمری های حداقل بگیران و س��ایر س��طوح را در سال ‪ ۹۷‬به‬ ‫ص��ورت منظ��م پرداخت نکرده اس��ت ‪ ،‬افزود ‪ :‬حداقل دس��تمزد‬ ‫مس��تمری بگیران س��ازمان تامین اجتماع��ی نس��بت به س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۹‬و نیم درصد افزایش خواهد داش��ت و س��ایر سطوح‬ ‫مستمری بگیران ‪ ۱۳‬درصد افزایش را مشمول می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بنا بر این مصوبه‪ ،‬حداقل مس��تمری بگیران سازمان‬ ‫تامین اجتماع��ی ‪ ۱۹‬و نی��م درصد افزایش را ش��امل می ش��ود و‬ ‫س��ایر سطوح نیز تا س��قف ‪ ۵‬میلیون تومان ‪ ۱۳‬درصد افزایش را‬ ‫مشمول می شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مابه التفاوت های مربوط به افزایش‬ ‫مس��تمری های فروردین و اردیبهشت بازنشستگان حداقل بگیر‬ ‫پرداخت نش��ده و بازنشس��تگان س��ایر س��طوح نیز مابه التفاوت‬ ‫مستمری اردیبهشت خود را دریافت نکرده اند‪.‬‬ ‫مستمری رانندگان‬ ‫افزایش یافت‬ ‫محمدحس��ن زدا گفت‪ :‬به منظور افزایش مستمری رانندگان‪،‬‬ ‫ دس��تمزد مبنای کس��ر حق بیمه رانندگان برون شهری‪ ،‬از ‪۱/۳‬‬ ‫حداقل دس��تمزد به ‪ ۱/۵‬و در مورد رانندگان دورن شهری از ‪۱/۱‬‬ ‫به ‪ ۱/۳‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا ‪ ،‬محمد حس��ن زدا ‪ ،‬معاون بیمه س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما‬ ‫که با موضوع «تامین اجتماعی و حمایت از کاالی ایرانی» برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت ‪ ۹۵۰ :‬هزا ر رانن��ده از طریق طرح هدفمندی یارانه ها‬ ‫زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته اند و مقرر شده تا‬ ‫‪ ۱۳/۵‬درصد حق بیمه را رانندگان بپردازند و ‪ ۱۳/۵‬درصد دیگر‬ ‫از محل هدفمندی پرداخت ش��ود که البته رانندگان حق خود را‬ ‫پرداخت کرده اند اما با وجود پرداخت نشدن سهم هدفمندسازی‬ ‫یارانه ها‪ ،‬بیمه یک نفر از انها قطع نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت ‪ :‬در جامعه کارگری تقاضا برای بازنشس��تگی پیش‬ ‫از موعد بس��یار زیاد اس��ت و در مسئله مستمری نیز ما شرمنده‬ ‫مس��تمری بگیران هستیم اما ما هر ماه ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان ب��ه این بخش پرداختی داریم‪ .‬از این رو‪ ،‬بار مالی عظیمی‬ ‫می طلبد تا مشکل این بخش حل شود‪.‬‬ ‫شهاب نادری‬ ‫برخی از‬ ‫سرمایه گذاران‪،‬‬ ‫ کارافرینان یا‬ ‫کارخانه داران از‬ ‫تسهیالت احداث‬ ‫استفاده کردند اما منبع‬ ‫به دست امده در‬ ‫سرفصل دیگری هزینه‬ ‫شد‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫می شود تسهیالت‬ ‫عرضه شده مصداق‬ ‫پول پاشی شود‬ ‫«گسترش صنعت» از سیاست های اقتصادی الزم در شرایط نزدیک به رکود گزارش می دهد‬ ‫هدایت نقدینگی به سمت تولید‪ ،‬پول پاشی نیست‬ ‫تشدید نظارت بر عملکرد بانک ها مانعی برای اتالف منابع‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫با اینکه برخی از دولتمردان تا کنون گفته اند که قصد‬ ‫دول��ت از برخی تس��هیالت و عرضه منابع‪ ،‬پول پاش��ی‬ ‫نیس��ت اما کارشناس��ان اقتصادی اعتقاد دارند تعریف‬ ‫دولت از پول پاشی اش��تباه است‪ .‬برخی از کارشناسان‬ ‫اقتصادی بر این باورند که پول پاشی مدل های متفاوتی‬ ‫دارد اما در ایران یکی از مدل های ان بیش��تر ش��ناخته‬ ‫شده است‪ .‬به گفته این کارشناسان‪ ،‬پول پاشی در ایران‬ ‫به سیاس��ت های دولت نهم و دهم گفته می ش��ود که‬ ‫منابع را به طور مس��تقیم به مردم دادند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که هر تسهیالتی اگر در نقطه هدف گذاری شده‬ ‫هزینه نش��ود‪ ،‬به معنای پول پاش��ی است‪ .‬البته در این‬ ‫زمینه برخ��ی از اقتصاددانان نیز معتقدند پول پاش��ی‬ ‫بیش��تر استفاده از منابع اقتصادی برای اهداف سیاسی‬ ‫است و نباید در زمره سیاست های اقتصادی از ان عنوان‬ ‫شود‪ .‬شاید این تعریف تا حدی سختگیرانه به نظر اید‬ ‫اما بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که سیاست های‬ ‫انبس��اط پولی به نوعی پول پاش��ی به شمار می رود‪ .‬در‬ ‫ادام��ه این گزارش «گس��ترش صنعت» در گفت وگو با‬ ‫کارشناسان این موضوع را بررسی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پول پاشی از مصداق تا عینیت‬ ‫ش��هاب نادری ‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره ارتباط پول پاش��ی و انحراف‬ ‫تس��هیالت به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬در بررسی این‬ ‫موضوع ابتدا باید در نظر داشت که پول پاشی سیاستی‬ ‫نیست که دولت برای ان برنامه ریزی کرده باشد‪ .‬به طور‬ ‫کلی پول پاش��ی سیاستی است عوام فریبانه که دولت ها‬ ‫برای فریب مردم از ان اس��تفاده می کنند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫حالت دیگری هم برای پول پاشی وجود دارد‪ .‬اگر دولت‬ ‫ت دهد اما نظارت کافی وجود نداشته باشد که‬ ‫تسهیال ‬ ‫این پول در چه سرفصلی هزینه می شود‪ ،‬پول پاشی رخ‬ ‫می ده��د‪ .‬وی توضی��ح داد‪ :‬پول در چرخه اقتصاد نابود‬ ‫نمی شود‪ .‬شاید سرمایه برای یک نفر از بین برود اما به‬ ‫طور قطع برای فرد دیگری س��ود ایج��اد می کند‪ .‬این‬ ‫‹ ‹اولویت با جلوگیری از اتالف منابع‬ ‫موضوع حتی در نیمه تمام ماندن پروژه ها نیز به همین‬ ‫بیژن صفوی‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و اقتصاددان‪ ،‬درباره‬ ‫شکل است‪ .‬بر این اساس ‪ ،‬سرمایه از بین نمی رود بلکه‬ ‫سیاست های پولی به «گسترش صنعت» گفت ‪ :‬به طور‬ ‫به دس��ت فرد یا افراد دیگ��ری می افتد‪ .‬حال اگر دولت‬ ‫کلی اعطا و دریافت تس��هیالت یکی از سیاس��ت هایی‬ ‫با هدف نوس��ازی تسهیالت ده د و این تسهیالت بر ای‬ ‫اس��ت که به اجرای سیاس��ت های انبساط پولی منجر‬ ‫نوسازی هزینه نشود تسهیالت از بین نرفته بلکه مانند‬ ‫می شود‪ .‬هر چند برخی از کارشناسان اقتصاد معتقدند‬ ‫پول پاش��ی در بخش دیگری هزینه شده است‪ .‬نادری‬ ‫این سیاس��ت پول پاشی است اما باید این موضوع را در‬ ‫ب��ا بیان اینکه دولت تا کنون هزینه های بس��یاری برای‬ ‫نظر داشت که پول پاشی سیاست اقتصادی نیست‪.‬‬ ‫ایجاد اش��تغال صرف کرده اما متاس��فانه این هزینه ها‬ ‫وی با بیان اینکه وقتی اقتصاد نزدیک به رکود اس��ت‬ ‫ان طور که پیش بینی می شد‪ ،‬بازده نداشته است‪ ،‬افزود‪ :‬‬ ‫سیاس��ت های انبساطی عملکرد مناسبی دارد ‪ ،‬توضیح‬ ‫ای��ن موضوع به دلیل انحراف تس��هیالت به وجود امد‪.‬‬ ‫در کش��ور‪ ،‬باید‬ ‫داد‪ :‬با توجه به ش��رایط کنونی اقتصاد ‬ ‫برخی از سرمایه گذاران‪ ،‬کارافرینان یا کارخانه داران از‬ ‫مس��یر سیاست های انبساط پولی با توجه به مشکالتی‬ ‫تسهیالت احداث استفاده کردند اما منبع به دست امده‬ ‫که در حوزه نقدینگی وجود دارد‪ ،‬پیش گرفته شود‪ .‬در‬ ‫در س��رفصل دیگ��ری هزینه ش��د‪ .‬ای��ن موضوع باعث‬ ‫این زمینه باید سیاس��ت های انبس��اطی به جمع اوری‬ ‫می ش��ود تسهیالت عرضه شده مصداق پول پاشی شود‪.‬‬ ‫نقدینگی سرگردان و هدایت ان به سمت بخش اصلی‬ ‫این عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫اقتصاد منجر شود‪ .‬صفوی با بیان اینکه اگر تسهیالتی‬ ‫با بیان اینکه متاسفانه در برخی از موارد نه تنها مشکل‬ ‫که داده می شود به گونه ای جذب اقتصاد‬ ‫برطرف نمی ش��ود بلکه پذیرفته می شود ‪،‬‬ ‫ش��ود که ارزش افزوده ای داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫گف��ت ‪ :‬در این زمینه یکی از موضوع هایی‬ ‫ نه تنها زیانی به اقتصاد وارد نمی کند بلکه‬ ‫که تا کنون مطرح ش��ده این است که اگر‬ ‫کم��ک هم می کند ‪ ،‬توضی��ح داد ‪ :‬در این‬ ‫تس��هیالت ‪ ۳۰‬درصد هم انحراف داشته‬ ‫شرایط اگر تس��هیالت در سرفصل اصلی‬ ‫باشد با دادن تسهیالت بیشتر سبد طرف‬ ‫هزینه نش��ود اما ارزش افزوده ایجاد کند‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د س��نگینی می کن��د‪ .‬ب��ر این‬ ‫مش��کل چندانی به وجود نمی اورد‪ .‬البته‬ ‫مبنا‪ ،‬دولت تصمیم می گیرد تس��هیالت‬ ‫بیژن صفوی ‬ ‫نبای��د فراموش کرد که اولویت اصلی این‬ ‫بیش��تری ده��د تا ‪ ۷۰‬درصد تس��هیالت‬ ‫نظر به شرایط‬ ‫اس��ت که تس��هیالت در همان سرفصلی‬ ‫که انحراف از هدف ندارد ‪ ،‬نقش موثرتری‬ ‫کنونی اقتصاد در ‬ ‫هزینه ش��ود که تعریف شده است‪ .‬با این‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬ای��ن موض��وع از دو وجه‬ ‫کشور‪ ،‬باید مسیر‬ ‫حال‪ ،‬انچه کشور را با مشکالت اقتصادی‬ ‫باید بررس��ی شود؛ نخس��ت اینکه در این‬ ‫شرایط رفتار تسهیالت دهی دیگر مصداق سیاست های انبساط روبه رو می کند این اس��ت که تس��هیالت‬ ‫پولی با توجه به‬ ‫بخش تولید در حوزه ای هزینه ش��ود که‬ ‫پول پاش��ی نیس��ت بلکه ای��ن رفتار عین‬ ‫مشکالتی که در حوزه‬ ‫ارزش افزوده ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫پول پاشی اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬پول پاشی‬ ‫نقدینگی وجود دارد‪،‬‬ ‫این اقتصاددان با بیان اینکه دولت باید‬ ‫هرگز نمی تواند مشکل اشتغال را برطرف‬ ‫پیش گرفته شود‬ ‫مانع اتالف تس��هیالت شود‪ ،‬افزود‪ :‬انچه‬ ‫کن��د‪ .‬اقتصادهای نوظه��ور برای اینکه با‬ ‫در ای��ن زمینه اهمیت زی��ادی دارد این‬ ‫شتاب بیش��تری به سمت توسعه یافتگی‬ ‫حرکت کنند ‪ ،‬باید مس��یر انحراف تسهیالت را مسدود‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اس��ت که دولت در یک ش��یوه نظارت��ی باید دو برنامه‬ ‫در دس��تور کار خود قرار دهد‪ .‬گام مهم این اس��ت که‬ ‫دولت در ابتدا مانع اتالف منابع شود‪ .‬پس از این موضوع‬ ‫می توان برای جلوگی��ری از انحراف منابع برنامه ریزی‬ ‫کرد‪ .‬اینکه بانک ها تس��هیالت به بخش تولید می دهند‬ ‫و این تسهیالت صرف خرید سکه و دالر می شود‪ ،‬اتالف‬ ‫منابع اس��ت‪ .‬همان طور که در سال ‪ ۹۷‬دیده شد اتالف‬ ‫منبع هزینه بیشتری نسبت به انحراف منابع به اقتصاد‬ ‫کش��ور تحمیل می کند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬در اغاز دولت‬ ‫باید مانع اتالف باشد و در گام های بعدی می توان برای‬ ‫انحراف منابع هم برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫اکن��ون بزرگترین مش��کل صنعت کش��ور به گفته‬ ‫تحلیلگ��ران‪ ،‬نب��ود ثبات بازار و نقدینگی اس��ت که به‬ ‫ ‬ ‫پاش��نه اش��یل اقتصاد ایران بدل ش��ده است‪ .‬مشکل‬ ‫نقدینگ��ی می توان��د بالی جان صنعت باش��د و در این‬ ‫میان صنایع کوچک اس��یب پذیرتر هستند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫با وجود ثبات اس��ت که فع��االن اقتصادی می توانند با‬ ‫تصمیم گیری ه��ای کوتاه مدت و بلندمدت برنامه ریزی‬ ‫کنن��د‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬چنانچه فض��ای نقدینگی بخش‬ ‫صنعت به درستی مدیریت نشود‪ ،‬پیامدهای مختلفی را‬ ‫شاهد خواهیم بود‪ .‬در سال های گذشته درباره نوسازی و‬ ‫به سازی صنایع گاهی مشاهده و اعالم شد که واحدهای‬ ‫تولیدی رغبت چندانی نسبت به دریافت تسهیالت در‬ ‫این بخش نداش��تند‪ .‬به عنوان نمونه و بر اس��اس امار‪،‬‬ ‫ سال گذشته از ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان که برای نوسازی‬ ‫و به سازی ‪ ۵‬هزار واحد صنعتی در نظر گرفته شد‪ ،‬کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰۰۰‬میلی��ارد توم��ان از ط��رف واحدهای تولیدی‬ ‫دریافت ش��د‪ .‬این موضوع بیش��تر حکایت از این دارد‬ ‫که سیاست های حمایتی دولت حتی با هدف اینکه در‬ ‫سرفصل دیگری هزینه شود هم جذابیت کافی را ندارد‪.‬‬ ‫بر این مبنا‪ ،‬به نظر می رسد دولت باید دو سیاست را در‬ ‫دس��تور کار قرار دهد ؛ نخست اینکه تسهیالت موجود‬ ‫را به خواس��ته صنعتگران نزدی��ک کند و دوم اینکه بر‬ ‫تسهیالت دهی نظارت بیشتری کند‪.‬‬ ‫ارزیابی صالحیت مدیران دولتی در سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫مدی��ر مش��اوره و تحقیق س��ازمان مدیریت صنعتی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬نهاد های دولتی بنابر الزام دولت برای ارزیابی‬ ‫صالحیت مدیران می توانند با مراجعه به سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی برای معرفی مدیران نهاد ها برای ارزیابی و صدور‬ ‫گواهینامه صالحیت اقدام کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫ی با اش��اره به اینکه چندین س��ال‬ ‫کامبیز جاللی فراهان ‬ ‫اس��ت بحث شایسته س��االری ب��رای انتص��اب مدیران‬ ‫کش��ور مطرح است‪ ،‬گفت‪ :‬براساس برنامه ششم توسعه‬ ‫کش��ور مدیرانی که قرار اس��ت در نهاد های دولتی ارتقا‬ ‫ی��ا انتصابی داش��ته باش��ند‪ ،‬باید ب��رای ارزیابی و صدور‬ ‫گواهینام��ه صالحیت اقدام کنند که این امر گام مهمی‬ ‫برای ارتقای نظام شایسته س��االری است‪ .‬مدیر مشاوره‬ ‫و تحقی��ق س��ازمان مدیریت صنعتی تاکی��د کرد‪ :‬بنا بر‬ ‫مصوبه دولت‪ ،‬تمامی نهادهای دولتی که ارتقا یا انتصابی‬ ‫را مد نظر داش��ته باش��ند‪ ،‬از اغاز امسال ملزم می شوند‬ ‫ی افراد‪ ،‬انتصاب کنند ‪ .‬وی ادامه‬ ‫براس��اس شایستگی ها ‬ ‫داد‪ :‬مدل تعریف ش��ده از س��وی دولت برای این فعالیت‬ ‫با عن��وان «مدل شایس��تگی مدیران حرفه ای» اس��ت‬ ‫که س��ازمان اس��تخدامی کشور مس��ئولیت اجرایی این‬ ‫م��دل را برعهده گرفته اس��ت‪ .‬بنا براین‪ ،‬بنگاه ها‪ ،‬نهادها‬ ‫و س��ازمان هایی که قابلیت ارزیاب��ی این صالحیت ها را‬ ‫دار ند بررس��ی و در صورت داش��تن شرایط به‬ ‫انه��ا گواهینامه ارزیابی مدی��ران دولتی اعطا‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی به پیشینه س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی در حوزه ارزیابی مدیران اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬س��ازمان مدیریت صنعتی با توجه به‬ ‫پیشینه بیش از ‪ ۱۵‬سال که در زمینه ارزیابی‬ ‫مدیران دارد س��ال گذشته تقاضای خود را به‬ ‫عنوان مرجعی برای تعیین صالحیت مدیران به سازمان‬ ‫اس��تخدامی کش��ور اعالم کرد‪ .‬فراهانی خبر داد‪ :‬خرداد‬ ‫امسال گواهینامه ارزیابی صالحیت مدیران برای سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی از س��وی س��ازمان اس��تخدامی کشور‬ ‫صادر ش��د و برای این منظور‪ ،‬کانون ارزیابی مس��تمری‬ ‫در سازمان مدیریت صنعتی مستقر است و براساس نیاز‬ ‫نهاد برای ارزیابی اقدام می کند‪ .‬مدیران در ‪ ۳‬سطح پایه‪،‬‬ ‫میانی و ارش��د ارزیابی می ش��ود و براساس ویژگی های‬ ‫ش��غلی شایس��تگی انها در نظر گرفته می ش��ود‪ .‬مدیر‬ ‫مش��اوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی اظهار کرد‪:‬‬ ‫همواره کارشناسان بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که‬ ‫رویکرد شایسته س��االری در انتصاب های مدیران دولتی‬ ‫باید رفع ش��ود‪ .‬فراهانی اعالم کرد‪ :‬تمامی س��ازمان ها‬ ‫و نهادهای دولتی که متقاضی ارزیابی مدیران هس��تند‬ ‫می توانند به س��ایت سازمان اس��تخدامی مراجعه کنند‬ ‫که اس��امی تمامی شرکت ها و نهادها از جمله‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی که توانایی تشخیص‬ ‫صالحیت مدیران را دارند‪ ،‬عنوان ش��ده است‪.‬‬ ‫مدی��ر مش��اوره و تحقیق س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعت��ی ادام��ه داد‪ :‬مدی��ران پ��س از اینکه‬ ‫ارزیابی ش��دند‪ ،‬چنانچه حد نص��اب امتیاز را‬ ‫کسب کنند‪ ،‬گواهی تایید صالحیت برای انها‬ ‫صادر خواهد ش��د و کس��انی که در بعضی از معیارها حد‬ ‫نصاب را کسب نکنند‪ ،‬باید در دوره های اموزشی مرتبط‬ ‫شرکت کنند تا دوباره مورد ارزیابی قرار گیرند و مدیرانی‬ ‫ک��ه در تمام معیارها ضعیف بوده باش��ند‪ ،‬امکان ارتقا و‬ ‫انتصاب را نخواهند داش��ت‪ .‬فراهانی با اش��اره به اینکه از‬ ‫سال ‪ 8۲‬کانون های ارزیابی در سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫فعالیت خود را اغاز کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬از سال ‪ 8۲‬تا کنون ‪۵‬‬ ‫هزار مدیر و کارشناس حرفه ای از سوی سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی ارزیابی شده اند‪ .‬مدیر مشاوره و تحقیق سازمان‬ ‫مدیری��ت صنعتی خاطر نش��ان کرد‪« :‬مدل شایس��تگی‬ ‫مدی��ران حرفه ای» درحال حاضر ب��رای نهادهای دولتی‬ ‫الزام ش��ده اس��ت اما این الگو می تواند الگوی مناس��بی‬ ‫برای س��ازمان های خصوصی باش��د و براس��اس کارنامه‬ ‫ارزیابی و ش��ناخت توانمندی‪ ،‬برای انتصاب اقدام کنند‪.‬‬ ‫فراهانی به مزیت های س��ازمان مدیریت صنعتی نسبت‬ ‫به س��ایر س��ازمان ها در ارزیابی صالحیت مدیران اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مهم ترین مزیت س��ازمان این اس��ت که از‬ ‫س��ال ‪ 8۲‬ارزیاب��ی مدی��ران را در دس��تور کار قرار داده‬ ‫اس��ت و تاکنون بیش از ‪ ۵‬هزار مدیر و کارش��ناس ارشد‬ ‫س��ازمان های دولت��ی‪ ،‬خصوصی‪ ،‬نهاد ه��ای حاکمیتی‬ ‫و بنگاه ه��ای تعاون��ی در حوزه های خدم��ات‪ ،‬صنعت و‬ ‫کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفته اند‪ .‬بنابراین‪ ،‬سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی با تجربه بیش از ‪ ۱۵‬ساله در این زمینه‬ ‫جزو سازمان های پیشرو به شمار می رود‪ .‬وی افزود‪ :‬نکته‬ ‫دارای اهمیت دیگر اینکه سازمان مدیریت صنعتی دارای‬ ‫ش��بکه گسترده ای از ارزیابان تایید صالحیت شده است‬ ‫که دارای س��وابق حرفه ای و مدیریتی هستند‪ .‬نکته بعد‬ ‫این است که سازمان دارای شبکه گسترده نمایندگی ها‬ ‫در سراسر کشور است و می تواند این ارزیابی را در سطح‬ ‫کش��ور ب��رای تمامی نهادها انجام ده��د‪ .‬وی همچنین‬ ‫افزود‪ :‬س��ازمان مدیریت صنعتی به عنوان یک س��ازمان‬ ‫حرفه ای مش��اوره ای بر محرمانه بودن و راز داری درباره‬ ‫نتای��ج ارزیابی تاکید بس��یار دارد و تمامی تمهیدات در‬ ‫این زمینه را به کار می گیرد‪ .‬س��ازمان مدیریت صنعتی‬ ‫با توجه به شبکه گسترده ارزیابان خود می توان د ارزیابان‬ ‫متناس��ب ب��ا جامعه مخاطب را انتخ��اب و برای ارزیابی‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 31‬تیر ‪ 8 1397‬ذی القعده ‪ 22 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 440‬پیاپی ‪2413‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سامانه اتوماسیون بهره وری تولید‬ ‫را افزایش می دهد‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫انجمن همگن کشور‬ ‫قطعه سازان را تشویق و‬ ‫ترغیب به عقد قرارداد‬ ‫با دانشگاه می کند زیرا‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫که تیراژ کمی دارند و به‬ ‫لحاظ اقتصادی نمی توانند‬ ‫مراکز تحقیق و توسعه‬ ‫مجزا داشته باشند؛ از‬ ‫ظرفیت دانشگاه که چنین‬ ‫بستری را در خود مهیا‬ ‫دارد‪ ،‬می توانددر قبال‬ ‫هزینه های کمتر کمک‬ ‫بگیرند‬ ‫پیرو تفاهمنامه انجمن قطعه سازان و دانشگاه علم و صنعت‬ ‫‪ ۲‬قرارداد از سوی قطعه سازان امضا شد‬ ‫سازکار همکاری های علمی صنعتی بزرگ در کشور فراهم نیست‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در دنی��ای امروز فناوری یکی از عامل های مهم برای‬ ‫ایجاد ثروت و توانایی کش��ورها بوده و ابزاری قدرتمند‬ ‫در توس��عه ملی به شمار می رود‪ .‬تعامل نیروی انسانی‪،‬‬ ‫ماشین االت‪ ،‬سازمان و دانش فنی موجب رشد و توسعه‬ ‫ی صنعتی در هر کشوری است‪.‬‬ ‫اقتصاد ‬ ‫نیروی انس��انی به عنوان س��رمایه ملی هر کشوری‪،‬‬ ‫نقش محوری و بنیادی در این توس��عه دارد‪ .‬استفاده از‬ ‫بهترین و روزامدترین ماشین االت بدون نیروی انسانی‬ ‫متخصص و ماهر ممکن نیس��ت‪ .‬اینجا است که اهمیت‬ ‫دانشگاه بیش از پیش روشن می شود‪ .‬اگر نیروی انسانی‬ ‫متخصص بتواند دانش و مهارت خود را در عرصه تولید و‬ ‫صنعت به کار برد موجب پیشرفت خواهد شد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشوری می تواند تاثیری‬ ‫تعیین کننده در رشد اقتصادی ان کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی بدون صرفه اقتصادی‬ ‫امیرحس��ن کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و‬ ‫صنع��ت درباره همکاری صنعت و مراکز علمی از جمله‬ ‫دانش��گاه به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬ب��ه طور قطع‬ ‫همکاری بین صنعت و دانشگاه از گام های مثبتی است‬ ‫که کشورها برای توسعه خود برمی دارند‪ .‬حرکت به این‬ ‫سو بیش از انکه جنبه تبلیغی داشته باشد باید در عمل‬ ‫دیده ش��ود‪ ،‬ضمن انکه نتیجه ها در پایان فرایند تولید‬ ‫برای مصرف کننده ملموس می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ضروری است ارتباط صنعت و دانشگاه‬ ‫جدی گرفته ش��ود به ویژه در ش��رایط امروز که احتمال‬ ‫اعمال تحریم های دوباره علیه صنعت خودرو وجود دارد‪.‬‬ ‫این عضو هیات علمی دانش��گاه خاطرنش��ان کرد‪ :‬بیش‬ ‫از ای��ن موض��وع‪ ،‬توجه به داخلی س��ازی قطعات واجب‬ ‫اس��ت‪ .‬داخلی سازی ممکن است لزوما نتیجه اقتصادی‬ ‫نداشته باشد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬نباید انتظار داشته باشیم‬ ‫قطعه ای رقابتی تولید و به بازار عرضه شود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫بومی س��ازی قطعات در شرایط فعلی به معنی توجه به‬ ‫راهکاره��ای کلیدی و راهب��ردی برای عبور از تحریم ها‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬داخلی س��ازی برخی قطع��ات که صرفه‬ ‫اقتصادی ندارد باید در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نخستین گام در این زمینه داشتن نقشه راه‬ ‫است؛ اینکه چه قطعاتی و با کدام فناوری برای ادامه دار‬ ‫بودن خط تولید در صنعت خودرو باید مهیا شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬در موضوع های عمل��ی‪ ،‬صنعتگران بهتر از‬ ‫کارشناسان مراکز علمی از جمله دانشگاه عمل می کنند‬ ‫و با سرمایه گذاری می توانند کار را جلو برند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خ��ودرو تصریح کرد‪ :‬واقعیت‬ ‫این است که باید این اجماع شکل بگیرد و در این زمینه‬ ‫دانش��گاه بسیار کمک کننده است‪ .‬دانشگاه ها می توانند‬ ‫کمک نظری دهند و نقاط کلیدی برای عبور از تحریم ها‬ ‫با کمک نهادهای علمی شناس��ایی شود‪ .‬بدین ترتیب‪،‬‬ ‫نقشه راه تدوین و هر نقطه کلیدی با بهره ورترین روش‬ ‫به اجرا دراید‪.‬‬ ‫مطلوب ب ه دست اید ‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای انعقاد قرارداد‬ ‫چندی پی��ش انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان کشور با دانشگاه علم و صنعت‬ ‫برای همکاری مش��ترک تفاهمنامه امضا کرد‪ .‬با وجود‬ ‫اینکه تاکن��ون تفاهمنامه های بس��یاری در این زمینه‬ ‫بس��ته شده اما هنوز بخش صنعت و دانشگاه به ارتباط‬ ‫تقویت ش��ده و پیش برنده با یکدیگر نرس��یده اند‪ .‬با این‬ ‫‹ ‹فراهم نبودن زمینه فعالیت های بزرگ‬ ‫حال‪ ،‬به تازگی دو قرارداد در زمینه تفاهمنامه یاد ش��ده‬ ‫کاکایی در کنار ظرفیت موجود در دانش��گاه از فراهم‬ ‫به امضا رسیده که این موضوع می تواند نویدبخش بهبود‬ ‫نب��ودن س��از کارهای موج��ود برای پروژه ه��ای بزرگ‬ ‫ارتباط دانشگاه و صنایع باشد‪.‬‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬برای تحقق این امر در ش��کل کالن‬ ‫ارش محبی نژاد‪ ،‬دبیر این انجمن درباره جزئیات این‬ ‫س��ازکار الزم در دانش��گاه هنوز فراهم نش��ده است‪ .‬به‬ ‫قرارداد به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬اصل تفاهمنامه‬ ‫ط��ور نمونه‪ ،‬بس��تن ق��رارداد با دانش��گاه در کنار تمام‬ ‫مبتنی بر توان طراحی داخلی قطعات است‪.‬‬ ‫اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع کمتر محقق شده‬ ‫با توجه به ش��رایطی که صنعت خودرو کشور دارد و‬ ‫است‪.‬‬ ‫ضرورت افزایش بومی س��ازی‪ ،‬الزم است در حوزه های‬ ‫ی علمی این‬ ‫چالش های موجود برای ارتباطات صنعت ‬ ‫دان��ش فن��ی و امکان تحقیق و توس��عه قطعات مختلف‬ ‫اس��ت که دانش��گاه به مفهوم کل سیستم روی موضوع‬ ‫توانمندی ه��ا در داخ��ل ب��ه وجو د ای��د و از ظرفیت ها‬ ‫متمرکز نشده است‪.‬‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد‪:‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در قالب این تفاهمنامه پروژه های پژوهشی‬ ‫برای ارتباط با دانش��کده ها و مراکز پژوهشی ضعف های‬ ‫کاربردی مورد نیاز صنعت قطعه تبیین و تش��ریح شده‬ ‫اساسی وجود دارد‪ .‬یکی از راهکارهای رفع این موضوع‬ ‫و سپس با همکاری مشترک به مرحله اجرا در خواهند‬ ‫ای��ن اس��ت که فعالیت ه��ا تجزیه و تحلی��ل و کارها به‬ ‫امد‪ .‬دبیر انجم��ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫اجزای��ی کوچک به تعداد تک ت��ک اعضای هیات علمی‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور درباره محورهای این تفاهمنامه‬ ‫تقس��یم شود‪ .‬این مدرس دانش��گاه افزود‪ :‬در برخی از‬ ‫گفت‪ :‬نیروی انس��انی متخص��ص در حوزه های مختلف‬ ‫موارد پروژه های بزرگ تعریف می ش��ود اما دانش��گاه ها‬ ‫ب��رای تمام بخش های مورد نیاز این صنعت با همکاری‬ ‫نمی توانن��د کارهای ب��زرگ را به مرحله‬ ‫دانش��گاه تربیت می شو د‪ .‬مراکز اموزشی‬ ‫اجرا دراورن��د‪ .‬در دوره ای(پایان دهه ‪۶0‬‬ ‫و پژوهشی به ش��کل مشترک راه اندازی‬ ‫و اغاز دهه ‪ )۷0‬صنعت خودرو مشکالت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بس��یاری داشت اما موضوع به طور جدی‬ ‫انجمن‪ ،‬قطعه سازان را تشویق و ترغیب‬ ‫در دس��تور کار صنعتگران و دانشگاهیان‬ ‫ب��ه عقد قرارداد با دانش��گاه می کند زیرا‬ ‫قرار گرفت و گام های بزرگی برداشته شد‪.‬‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک که تیراژ کمی‬ ‫بای��د همت کنیم تا بتوانیم دوباره جهش‬ ‫دارند و ب��ه لحاظ اقتص��ادی نمی توانند‬ ‫بزرگی را در صنعت خودرو کش��ور تجربه‬ ‫قو توس��عه مج��زا داش��ته‬ ‫مراک��ز تحقی ‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫کنیم‪ .‬ظرفیت های بس��یاری در دانشگاه‬ ‫باش��ند‪ ،‬می توانند از ظرفیت دانشگاه که‬ ‫در شرایط امروز‬ ‫وج��ود دارد ام��ا اراده و همکاری جمعی‬ ‫چنین بس��تری را در خ��ود دارد در قبال‬ ‫توجه به داخلی سازی‬ ‫در این زمینه متاسفانه دیده نمی شود‪.‬‬ ‫هزینه های کمت��ر کمک بگیرند و همراه‬ ‫قطعات واجب است‪.‬‬ ‫کاکایی تاکید کرد‪ :‬اس��تادان بزرگی در داخلی سازی ممکن است با طرح های پژوهش��ی واحدهای صنعتی‬ ‫دانشگاه ها فعالیت دارند که به بخش های لزوما نتیجه اقتصادی پروژه ه��ا را تعریف کنند و به مرحله اجرا‬ ‫مختل��ف صنعتی مش��اوره می دهند اما نداشته باشد‪ .‬به عبارت دراورند‪.‬‬ ‫توجه داش��ته باشیم کارها نباید نمایشی‬ ‫وی در ادام��ه این محورها‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫دیگر‪ ،‬نباید انتظار‬ ‫باش��د‪ .‬برای این امر مهم باید ارتباط های داشته باشیم قطعه ای موضوع پایان نامه ها در مقاطع کارشناسی‬ ‫بین بخش��ی و نظام من��د بی��ن صنعت و رقابتی تولید و به بازار و کارشناس��ی ارش��د برای صنعت قطعه‬ ‫عرضه شود‬ ‫دانش��گاه به وجود اید‪ ،‬پروژه های بزرگ‬ ‫تعریف می شود‪ .‬با توجه به مسائل موجود‬ ‫تعری��ف ش��ود و از دل انه��ا نتیجه های‬ ‫در ای��ن صنعت‪ ،‬دانش��جویان می توانند‬ ‫بهره گیری الزم را داش��ته باش��ند‪ .‬ای��ن حرکت به نفع‬ ‫دانشگاه و صنعت خواهد بود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه کش��ور اف��زود‪ :‬همچنین‪ ،‬در‬ ‫نهایت این همکاری در دو ش��کل خواهد بود؛ دانش��گاه‬ ‫طراح��ی را انج��ام و در اختیار قطعه س��از قرار می دهد‪.‬‬ ‫البته تفاوتی نمی کند این عمل از س��وی دانشگاه باشد‬ ‫یا صنعت بلکه مهم بومی سازی دانش فنی است که نیاز‬ ‫صنعت را به ش��رکت های خارج��ی کمتر می کند‪ .‬دوم‬ ‫اینکه دانش��گاه باید به کمک قطعه ساز بیاید تا صنعتگر‬ ‫قو توس��عه خو د را تقویت کند و توان‬ ‫بتواند مراکز تحقی ‬ ‫طراحی قطعات را داشته باشد‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن تاکید کرد‪ :‬برای توسعه‪،‬‬ ‫امضای تفاهمنامه بین صنعت و دانشگاه اجتناب ناپذیر‬ ‫است‪ .‬در همین راستا‪ ،‬در حال مذاکره با سایر دانشگاه ها‬ ‫هستیم که عقد تفاهمنامه با دانشگاه علم و صنعت یکی‬ ‫از انها است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ سازی طرح های علمی صنعتی‬ ‫محبی نژاد در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه تفاهمنامه‬ ‫در ش��کل کالن بس��ته شده یا بخش��ی و جزئی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع به ش��کل کالن دیده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫انجمن‪ ،‬قطعه سازان را تشویق می کند برای همکاری با‬ ‫دانشگاه ها پیشقدم شوند‪ .‬البته در این فاصله دو قرارداد‬ ‫بین قطعه س��ازان و دانش��گاه علم و صنعت پیرو امضای‬ ‫تفاهمنامه بسته شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر صنعتگ��ر از این موضوع ها‬ ‫اطالع یابد و برای عملیاتی شدن ان تشویق شود به طور‬ ‫قطع می تواند بهره ‪ ۱۰۰‬درصدی داش��ته باش��د‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه این حرکت فرهنگ سازی کرده و در شرایط فعلی‬ ‫ضرورتی اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫قو توس��عه‪،‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه طراحی‪ ،‬تحقی ‬ ‫تربیت نیروی انس��انی متخصص قطعه سازی‪ ،‬برگزاری‬ ‫س��مینارها و دوره های تخصص��ی‪ ،‬راه اندازی و تکمیل‬ ‫مراک ز پژوهشی‪ ،‬نوشتن پایان نامه هایی در حوزه طراحی‬ ‫قطعات‪ ،‬استفاده از امکانات ازمایشگاهی دانشگاه برای‬ ‫بهینه سازی و شبیه سازی و همچنین‪ ،‬بازدیدهای علمی‬ ‫متقابل بین دانش��گاه و واحدهای صنعتی را اقدام های‬ ‫پیش بینی شده در این تفاهنامه برشمرد‪.‬‬ ‫به طور معمول انجام کارهای پژوهش��ی دانش��گاه ها‬ ‫طوالنی است که وی در توجیه این موضوع گفت‪ :‬نیاز به‬ ‫طراحی در صنعت قطعه این موضوع را توجیه می کند‪.‬‬ ‫تفاهمنامه ها دارای زمان و هزینه هس��تند و امیدواریم‬ ‫این نوع همکاری ها به ‪ ۱۲۰۰‬فعال صنعت قطعه کشور‬ ‫تسری پیدا کند‪ .‬محبی نژاد در پایان گفت‪ :‬هدف کاهش‬ ‫وابستگی و افزایش خودکفایی و استقالل صنعت خودرو‬ ‫کشور است که با این نوع همکاری ها محقق می شود‪.‬‬ ‫تولید در انتظار دریافت ارز دولتی برای ادامه فعالیت ها‬ ‫سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی کشور درباره راهکار جلوگیری از روند کاهش‬ ‫تولی��د خودرو اظه��ار کرد‪ :‬دولت بای��د هرچه زودتر و‬ ‫پی��ش از اعمال تحریم ها ارز مورد نیاز قطعه س��ازان را‬ ‫در اختی��ار انه��ا قرار دهد تا م��واد اولیه مورد نیاز خود‬ ‫را ب��ه مقدار زی��اد وارد و دپو کنند‪ .‬در این صورت روند‬ ‫کاه��ش تولی��د قطعه و خ��ودرو در اینده ب��ه حداقل‬ ‫می رس��د‪ .‬فرهاد به نیا در گفت وگ��و با خبرخودرو بیان‬ ‫کرد ‪ :‬افزایش نرخ ارز و مواد اولیه موجب ش��ده بسیاری‬ ‫از قطعه س��ازان برای دریاف��ت ارز برای تهیه مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز به سامانه «نیما» مراجعه کنند‪ .‬تعداد زیادی‬ ‫از صنعتگ��ران ب��رای دریافت ارز مراجع��ه کرده اند و با‬ ‫مش��کل روند کند تخصیص ارز روبه رو شده اند‪ .‬این امر‬ ‫تولید قطعه س��ازان را تحت الش��عاع قرار داده است‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬قطعه سازان برای جلوگیری از توقف تولید‬ ‫خودروس��ازان مجبور ش��دند با ارز ازاد مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز خود را تامین کنند که این موضوع فشار زیادی را به‬ ‫انها تحمیل کرد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬به دلیل موافقت نکردن‬ ‫ش��ورای رقابت ب��ا افزایش نرخ درخواس��تی خودروها‪ ،‬‬ ‫خودروس��ازان نیز افزایش نرخ مطلوب قطعه س��ازان را‬ ‫نپذیرفتند‪ .‬ا و افزود‪ :‬مجموع این عوامل باعث شده است‬ ‫که بس��یاری از بنگاه های تولیدی از یک س��و با کمبود‬ ‫نقدینگی و از سوی دیگر با زیان انباشته روبه رو باشند‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی در ادامه تصریح کرد ‪ :‬نبود نقدینگی و توان‬ ‫خری��د مواد اولیه بس��یاری از بنگاه ه��ای تولیدی را به‬ ‫اس��تانه تعطیلی کشانده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬تولید قطعات‬ ‫کاهش یافته و به دنبال ان‪ ،‬تولید خودرو نیز حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصد افت داشته است‪ .‬به نیا معتقد است چنانچه دولت‬ ‫برای پرداخت ارز به قطعه سازان شتاب نکند ضرباهنگ‬ ‫کاه��ش تولید خودرو س��رعت خواهد گرفت‪ .‬این فعال‬ ‫صنعت قطعه با اشاره به اثرات سوء کاهش تولید خودرو‬ ‫گفت‪ :‬طبیعی اس��ت که با کاهش تولید خودرو عرضه‬ ‫نیز کاسته می شود و این امر از یک سو موجب افزایش‬ ‫نرخ خودرو ش��ده و از س��وی دیگر بی��کاری بنگاه های‬ ‫تولیدی کشور به افزایش هزینه های دولت منجر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی درخواست دارد وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و دولت در این زمینه اقدام عاجل کنند‬ ‫و حداقل ارز ان دس��ته از قطعه س��ازانی که درخواست‬ ‫دریافت ارز کرده اند را با س��رعت بیشتری تامین کنند‪.‬‬ ‫به نیا در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬بنگاه های تولیدکننده‬ ‫م��واد اولی��ه داخلی مانند فوالد مبارکه‪ ،‬پتروش��یمی‪،‬‬ ‫مس و الومینیوم در ش��رایط کنونی بیشتر صادرکننده‬ ‫هس��تند تا تامین کننده بنابراین مدیران دولتی باید در‬ ‫این زمینه اعمال قانون کرده تا این مواد در داخل با نرخ‬ ‫مناسب تزریق شود‪ .‬جای تعجب است که در این زمینه‬ ‫دستور‪ ،‬قانون یا حتی نظارت کافی اعمال نمی شود‪.‬‬ ‫اتوماس��یون ک��ردن تولید از‬ ‫هدررفت زمان جلوگیری کرده و‬ ‫فعالیت ها با خطای کمتری جلو‬ ‫م��ی رود‪ .‬نگهداری اتوماس��یون‬ ‫دارای اهمیت بس��یاری اس��ت‬ ‫که ب��ه نی��روی انس��انی خاص‬ ‫نی��از دارد‪ .‬واحده��ای تولیدی‬ ‫مهدی مطلب زاده‬ ‫کش��ور می توانند با اس��تفاده از‬ ‫نایب رییس انجمن تخصصی‬ ‫سامانه های اتوماسیون در سطح‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫متوسط گام هایی را برای افزایش‬ ‫قطعه سازان کشور‬ ‫به��ره وری خود بردارن��د‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب‪ ،‬می توانیم ب��رای حفظ‬ ‫کیفیت‪ ،‬تولید یکسان داشته باشیم و نیز با کاهش نیروی انسانی‬ ‫در این بخش‪ ،‬افراد برای حفظ این خطوط به کار گمارده ش��وند‪.‬‬ ‫امروز نیروهای انس��انی که در حال تولید هستند بیشتر کار یدی‬ ‫انجام می دهند و به اموزش های حرفه ای نیاز دارند‪ .‬با اموزش انها‬ ‫می توان برای حفظ و نگهداری و نیز طراحی سامانه از انها استفاده‬ ‫کرد‪ .‬کار در ش��رکت های تولید اتوماسیون ظرفیت مناسبی است‬ ‫تا توسعه و اشتغال با هم اتفاق بیفتد‪ .‬زمانی که برای این فناوری‬ ‫در داخل بازار وجود داش��ته باش��د تولید ان نیز در کش��ور اتفاق‬ ‫خواهد افتاد‪ .‬این خود زمینه اش��تغال می شود؛ اتفاقی که در دنیا‬ ‫نیز رخ داده است‪ .‬برای تولید انبوه می توان از این سامانه استفاده‬ ‫کرد اما برای رفتن به ان س��و به لحاظ ش��رایط اموزش‪ ،‬کش��ور‬ ‫دچار چالش هایی اس��ت‪ .‬امروز بعضی از تولیدکنندگان قطعات به‬ ‫این س��مت رفته اند اما این مس��ئله خیلی چشمگیر نیست زیرا به‬ ‫دلیل کمبود نقدینگی صنعتگر نمی تواند به تحقیق و توسعه واحد‬ ‫تولیدی خود بیندیشد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬به دنبال گرفتن فناوری جدید‬ ‫نب��وده و رون��د فعلی خود را ادامه می دهد‪ .‬این مس��ئله باعث فلج‬ ‫فکری و حرکتی صنعت قطعه کشور شده است‪ .‬فراهم بودن فضا‬ ‫به لحاظ س��رمایه ای تولیدکننده را ترغیب می کند برای افزایش‬ ‫بهره وری واحد صنعتی خود به این س��و حرکت کند و این به نفع‬ ‫تولید کش��ور اس��ت‪ .‬درحال حاضر کمبود نقدینگی توجه به این‬ ‫موضوع ها را به کما برده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پیش قراردادهای خودروسازی‬ ‫شامل غرامت نمی شود‬ ‫عضو هیات رییس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬وقت��ی توافق های خودروس��ازی ط��رف ایرانی‬ ‫و فرانس��وی در مرحله ق��رارداد و پیش قرارداد باقی مانده باش��د‬ ‫ط��رف ایرانی نمی تواند ش��کایتی برای دریاف��ت غرامت از طرف‬ ‫فرانسوی داشته باشد‪ .‬سیدجواد حسینی کیا در گفت وگو با ایسنا ‬ ‫با بیان اینکه قاعده قراردادهای اقتصادی کش��ورها این اس��ت که‬ ‫پیش بینی های الزم برای فسخ احتمالی یک جانبه قرارداد از سوی‬ ‫طرف ها در متن قرارداد دیده می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبیعی است در‬ ‫قرارداد همکاری خودروسازان فرانسوی(رنو‪ ،‬پژو و پژوسیتروئن) و‬ ‫ایرانی نیز باید چنین پیش بینی هایی شده باشد‪ .‬به بیان روشن تر‪،‬‬ ‫اگر طرف فرانسوی به دلیل تحریم های امریکا قصد ترک ایران را‬ ‫داش��ته باش��د یعنی قرارداد را یک طرفه فسخ کرده‪ ،‬باید به طرف‬ ‫تجاری خود جرایم سنگین یا غرامت پرداخت کند‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر‬ ‫همکاری خودروس��ازان فرانسوی و ایرانی در حد توافق های اولیه‬ ‫یا پیش قرارداد بوده باش��د با خروج طرف فرانسوی و ادامه نیافتن‬ ‫همکاری ها طبیعی اس��ت نمی تواند س��رمایه گذاری های فیزیکی‬ ‫انجام ش��ده در خاک ایران را از کش��ور خارج کند‪ .‬حس��ینی کیا‬ ‫با اش��اره به اظهارات وزیر س��ابق صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی بارها از‬ ‫وزارتخانه و خودروسازان خواست تا متن قراردادهای خود با طرف‬ ‫فرانسوی را در اختیار کمیسیون قرار دهند اما عنوان می شد «در‬ ‫ح��د توافق های اولیه و پیش قرارداد اس��ت و اجازه دهید وقتی به‬ ‫مرحله قرارداد رسید‪ ،‬شما را در جریان قرار می دهیم»‪ .‬این اتفاق‬ ‫نیفتاد و امروز هم این موضوع که خودروسازان فرانسوی ایران را‬ ‫ترک می کنند‪ ،‬قوت گرفته است‪.‬‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫همراه با دولت‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از روابط عمومی انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو‪ ،‬انجمن واردکنندگان خودرو کشور به مثابه‬ ‫س��ربازان بخش خصوصی در جبهه اقتصادی به عنوان اصلی ترین‬ ‫اهرم برای افزایش کیفی محصوالت تولیدی داخلی ‪ ،‬زمینه س��ازی‬ ‫حضور ش��رکت های تولیدکننده خارج��ی با هدف تجارت و تولید‬ ‫در راس��تای افزایش رضایتمندی احاد جامعه ضمن اعالم پیروی‬ ‫و اس��تقبال از منویات و رهنمودهای رهبر معظم انقالب‪ ،‬امادگی‬ ‫خوی��ش را ب��رای هماهنگی و تعامل با دولت جمهوری اس�لامی‬ ‫به منظور غلبه بر مش��کالت ایجاد ش��ده به ویژه در حوزه خودرو ‬ ‫وارداتی و رفع نابسامانی از این بازار اعالم می کند‪ .‬انجمن امادگی‬ ‫خ��ود را برای همراه��ی با دولت در وضعیت خاص فعلی به منظور‬ ‫ایجاد وحدت رویه اقتصادی و برون رفت از این شرایط اعالم کرده‬ ‫و تاکی��د دارد واردکنندگان در حال بسترس��ازی الزم برای تولید‬ ‫همزمان خودروهای خارجی در کش��ور و تالش برای حفظ ارتباط‬ ‫با ش��رکت های بین المللی هس��تند که می تواند فرصت الزم برای‬ ‫حفظ موقعیت های شغلی و گردش اقتصادی موجود در این عرصه‬ ‫را فراهم سازد و این مهم نیازمند حمایت همه جانبه دولت از بخش‬ ‫خصوصی است‪ .‬انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان یک تشکل‬ ‫مدنی ضمن اعالم برائت از عده ای سودجو اعالم می کند در شرایط‬ ‫س��خت و بحرانی ناش��ی از تحریم های ناجوانمردانه خارجی تمام‬ ‫همت خود را برای توسعه کسب وکار داخلی و حفظ اشتغال ایجاد‬ ‫ش��ده در این بنگاه های اقتصادی ضمن صیانت از اصول حرف ها ی‬ ‫تجارت به کار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 440‬پیاپی ‪2413‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬ذی القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫تمایل صنعتگران‬ ‫برای ورود به شهرک صنعتی‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی محل��ی‬ ‫است که برای تولید کاالی ایرانی‬ ‫طراحی شده است تا سرمایه گذار‬ ‫با دلگرمی ب��ا توجه به حمایت ها‬ ‫ب��رای اس��تقرار ام��اده ش��ود‪.‬‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی در مکانی‬ ‫ساخته می ش��ود که ظرفیت های‬ ‫علی خداپناه لو‬ ‫بالقوه را داش��ته باش��د تا بالفعل‬ ‫قائم مقام شرکت‬ ‫ش��ود‪ ،‬ضمن انکه مصوبه دولتی‬ ‫شهرک های صنعتی تهران‬ ‫ب��رای س��اخت ش��هرک ها بای��د‬ ‫دریاف��ت ش��ود و ب��دون مصوبه‬ ‫دولت س��اخت ش��هرک صنعتی امکان پذیر نیس��ت‪ .‬در نهایت‬ ‫خدمات دهی نهادهای خدمات رسان می تواند جذب سرمایه گذار‬ ‫به ش��هرک صنعتی را تکمیل کند‪ .‬در سال «حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی» ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان تهران توانسته با‬ ‫انجام رس��الت های خ��ود فعالیت های صنعتگ��ران را با تحویل‬ ‫مناس��ب زمین اسان تر کند‪ ،‬رغبت صنعتگران و سرمایه گذاران‬ ‫برای ورود به ش��هرک های صنعتی دلیل رش��د واگذاری زمین‬ ‫از اغاز امسال بوده اس��ت و تکمیل زیرساخت های صنعتی نیز‬ ‫توانسته بر این رشد تاثیرگذار باشد‪ .‬در حقیقت‪ ،‬تمامی عوامل‬ ‫و عناصر باید دست به دست هم دهند تا شعار سال محقق شود‪.‬‬ ‫هدف اصلی در اس��تان تهران از ساخت شهرک های صنعتی‬ ‫برای انتقال واحدهای صنعتی از داخل بافت شهری به خارج از‬ ‫محدوده ش��هری است‪ .‬به جرات می توان گفت شهرک صنعتی‬ ‫قرچک توانس��ته حجم تقاضای بس��یار زیادی را از دوش بافت‬ ‫ش��هری ب��ردارد زیرا طراحی این ش��هرک به نح��وی بوده که‬ ‫اس��تقرار اصناف در ان طراحی ش��ده است‪ .‬بیش از ‪ ۸0‬درصد‬ ‫واحده��ای صنعتی مس��تقر در ش��هرک های صنعتی تهران در‬ ‫نتیجه انتقال از بافت شهری بوده است‪ .‬انتقال اصناف نیز در ‪۲‬‬ ‫س��ال گذشته به شهرک های صنعتی قرچک و خاوران در حال‬ ‫پیگیری است‪.‬‬ ‫اکن��ون واحدهای تولیدی در غرب و جن��وب تهران متمرکز‬ ‫ش��ده اند که حتی با ساخت ش��هرک صنعتی شهریار در غرب‬ ‫تهران به نوعی در تالش��یم تا تمرک��ز صنعت در این منطقه را‬ ‫مت��وازن کنیم‪ .‬در اس��تان تهران ‪ ۲۸‬ش��هرک و ناحیه صنعتی‬ ‫مص��وب و ‪ ۱0‬ناحیه صنفی مصوب وجود دارد اما ‪ ۲0‬ش��هرک‬ ‫صنعت��ی در حال بهره ب��رداری یا واگذاری زمین اس��ت‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬همین ش��هرک ها از نظر واگذاری زمین نیز اش��باع شده‬ ‫اس��ت و زمین خالی وجود ندارد‪ .‬بیش��تر واحدهای صنعتی با‬ ‫توجه به س��ال واگذاری‪ ،‬ش��روع به تولید کرده و فعال هستند‪.‬‬ ‫اکنون در ش��هرک صنعت��ی پرند و نصیراباد تقاضا هس��ت اما‬ ‫زمینی برای واگذاری وجود ندارد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در ش��هرک صنعتی عباس اب��اد تقاضا وجود دارد‬ ‫ام��ا زمین خیلی محدود اس��ت‪ .‬این موارد نش��ان می دهد که‬ ‫مکان یابی س��اخت شهرک های صنعتی تهران به درستی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬به نوعی زنجیره ارزشی که بعدها در شهرک های‬ ‫صنعتی تکمیل می ش��ود دلیلی بر تقاضای س��رمایه گذاری در‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��ت زی��را محصول نهای��ی یک واحد‬ ‫صنعتی می تواند ماده اولیه تولید در یک کارخانه دیگر باش��د‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬اس��تقرار در ش��هرک های صنعتی زمینه فراهم کردن‬ ‫الزامات تولید را اسان تر می کند‪.‬‬ ‫در نظر داش��ته باشید شهرک های صنعتی از نظر تقاضا به دو‬ ‫دس��ته کم تقاضا و پرتقاضا تقسیم می ش��ود؛ از این جهت هیچ‬ ‫شهرک صنعتی بدون تقاضا نیست اما در صورت کم تقاضا بودن‬ ‫باید برای رغبت اس��تقرار در ان شهرک ها از ابزارهای تشویقی‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫ابزارهایی مانند تخفیف های بلندمدت‪ ،‬کاهش پیش پرداخت‬ ‫نق��دی و‪ ...‬در ش��هرک های صنعتی مانند خوارزمی یا پیش��وا‬ ‫که کم تقاضا اس��ت و پیش پرداخت نق��دی برای دریافت زمین‬ ‫در این ش��هرک ها فقط ‪ ۱0‬درصد اس��ت تا کنون جوابگو بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬ادامه س��اخت ش��هرک های صنعتی برای مخالفت با‬ ‫پراکندگی صنعت در بافت های ش��هری گزینه ای مناسب است‬ ‫که می تواند واحدهای صنعتی را در یک نقطه تجمیع کند‪.‬‬ ‫دکل مخابراتی ارزوی بزرگترین شهرک صنعتی کشور‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫برق��راری ارتباط تلفن��ی و اس��تفاده از اینترنت‬ ‫برای صنایع مس��تقر در شهرک های صنعتی دارای‬ ‫اهمیت اس��ت‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬در ش��هرک صنعتی‬ ‫ش��مس اباد تهران ک��ه بزرگتری��ن و قدیمی ترین‬ ‫ک صنعتی کشور اس��ت همچنان صنعتگران‬ ‫شهر ‬ ‫با معضل ارتباط مخابراتی روبه رو هستند در حالی‬ ‫ک��ه برقراری ارتباط تلفنی و انتن دهی تلفن همراه‬ ‫یکی از زیرساخت های اولیه در شهرک های صنعتی‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫هرچن��د هنوز معض��ل کم ابی‪ ،‬قطع��ی ناگهانی‬ ‫برق‪ ،‬روش��نایی معابر و اسفالت ریزی و‪ . ..‬به عنوان‬ ‫چالش ه��ای تولید در ش��هرک های صنعتی مطرح‬ ‫اس��ت و دغدغه تولیدکنندگان را بیش��تر کرده اما‬ ‫قرار اس��ت با ورود اس��تانداری ته��ران به موضوع‬ ‫رفع مش��کالت مخابراتی ش��هرک های صنعتی در‬ ‫اس��تان تهران رسیدگی ش��و د به طوری که جلسه‬ ‫رس��یدگی به مش��کالت مخابراتی در شهرک های‬ ‫صنعتی تهران هفته گذش��ته در راستای سفرهای‬ ‫اقتصادی اس��تاندار تهران با حضور س��ایر مدیران‬ ‫نهادهای اجرایی در شهرس��تان قرچک برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی اس��تانداری تهران‪ ،‬در‬ ‫این جلس��ه تصمیم گیری ش��د برای اتصال شبکه‬ ‫مخابرات واحدهای مس��تقر در ‪ ٦‬ش��هرک صنعتی‬ ‫مورد موافقت سایر مدیران‪ ،‬جلسه ای میان شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان تهران و اداره مخابرات‬ ‫تهران برگزار و پس از بررسی وضعیت شهرک های‬ ‫صنعتی از سوی کارشناسان فنی مخابرات‪ ،‬قرارداد‬ ‫تجهیز مخابراتی واحدهای صنعتی امضا شود‪.‬‬ ‫بهترین محل ش��روع فعالیت برای تولید‪ ،‬جایی‬ ‫اس��ت که تمام امکانات رفاهی زندگ��ی و تولید را‬ ‫برای تولیدکننده و کارگران فراهم کند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫تعری��ف وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت؛ تولید‬ ‫و تج��ارت ش��هرک ه ا و نواحی صنعت��ی از چنین‬ ‫شرایطی برخوردارند‪ .‬در اس��تان تهران حدود ‪۳0‬‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعتی مصوب وجود دارد که از‬ ‫این تعداد ‪ ۱۸‬ش��هرک و ناحی��ه صنعتی در حال‬ ‫بهره برداری است و شهرک های صنعتی عباس اباد‪،‬‬ ‫ش��مس اباد‪ ،‬پرند و نصیراب��اد از مهم ترین انها به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط تلفنی مشکل عمومی صنعت‬ ‫وحیده احدی‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫روغن های خاص در شهرک‬ ‫صنعت��ی ش��مس اباد در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» از نب��ود ارتب��اط‬ ‫تلفنی و انت��ن ندادن تلفن‬ ‫همراه در ش��هرک صنعتی‬ ‫ش��مس اباد گالیه و اظهار کرد‪ :‬از دو س��ال پیش‬ ‫برای ‪ ۴‬خط تلفن ثبت نام و هزینه را واریز کرده ایم‬ ‫اما این خط تلفن فقط برای یک روز کار کرد‪.‬‬ ‫احدی ادامه داد‪ :‬خط تلفن تحویل داده ش��ده به‬ ‫واح��د صنعتی ما از نوع رادیویی بوده و پهنای باند‬ ‫کمی داشت و خطوط تلفنی که در شهرک صنعتی‬ ‫ش��مس اباد قرار داده ش��ده نیز ب��رای صنعتگران‬ ‫قاب��ل اس��تفاده نیس��ت و قطعی های پ��ی در پی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ای��ن تولید کننده با بیان اینک��ه انتن دهی تلفن‬ ‫همراه در شهرک صنعتی ش��مس اباد یک مشکل‬ ‫عمومی برای صنعتگران اس��ت‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬اکنون‬ ‫برخی از صنعتگران در ش��هرک صنعتی شمس اباد‬ ‫عکس‪:‬گسترش صنعت‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از مشکالت مخابراتی در شهرک های صنعتی تهران نشان داد‬ ‫ب��رای برق��راری ارتب��اط مخابرات��ی از تلفن های‬ ‫اینترنتی اس��تفاده می کنند ک��ه هزینه های باالیی‬ ‫دارد و ای��ن هزین��ه به نرخ تمام ش��ده تولید اضافه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹در شمس اباد چه خبر است؟‬ ‫ش��مس اباد یک��ی از ش��هرک هایی اس��ت ک��ه‬ ‫درحال حاضر تعدادی از واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫و متوس��ط در ان مش��غول فعالیت هستند ان طور‬ ‫که مدی��ران مجموعه ش��هرک های صنعتی تهران‬ ‫به «گس��ترش صنع��ت» گفتند‪ ،‬عملی��ات اجرایی‬ ‫ش��هرک صنعتی ش��مس اباد در س��ال ‪ ۱۳۷۲‬در‬ ‫زمینی به مس��احت ‪ ۲۸۹۱‬هکتار ش��روع ش��د اما‬ ‫به دلیل مش��کل کمب��ود اب ‪ ۱۶۵0‬هکتار در فاز‬ ‫عملیاتی قرار گرفت ک��ه از این مقدار ‪ ۹00‬هکتار‬ ‫ط��رح موج��ود و ‪ ۷۵0‬هکت��ار ان ط��رح توس��عه‬ ‫است‪.‬‬ ‫زمی��ن صنعت��ی ان براب��ر ‪ ۱۲0۸‬هکت��ار بوده‬ ‫و تا کن��ون ‪۱۱۹۲ /۵۸‬هکت��ار ان واگ��ذار ش��ده و‬ ‫‪۱۵/۴۲‬هکتار از ان باقی مانده است‪.‬‬ ‫صنایع ش��یمیایی و پالستیک‪ ،‬سلولزی‪ ،‬نساجی‬ ‫و پوش��اک‪ ،‬غذایی و اشامیدنی‪ ،‬برق و الکترونیک‪،‬‬ ‫فلزی و ماشین س��ازی‪ ،‬کان��ی غیرفلزی و خدمات‬ ‫از جمله صنایعی هس��تند که در ش��هرک صنعتی‬ ‫ش��مس اباد فعالی��ت می کنن��د‪ .‬صنای��ع فل��زی و‬ ‫ماشین س��ازی با ‪ ۹0۲‬قرارداد واگذاری بیش��ترین‬ ‫س��هم را دارن��د و به ترتیب‪ ،‬کان��ی غیر فلزی ‪۴۷۶‬‬ ‫قرارداد‪ ،‬شیمیایی و پالستیک ‪ ۲۸۱‬قرارداد‪ ،‬غذایی‬ ‫و اش��امیدنی ‪ ۱۵۴‬قرارداد‪ ،‬خدمات ‪ ۱۲۹‬قرارداد‪،‬‬ ‫سلولزی ‪ ۳۹‬قرارداد‪ ،‬نساجی و پوشاک ‪ ۲۸‬قرارداد‬ ‫و در اخ��ر برق و الکترونی��ک با ‪ ۲۲‬قرارداد در این‬ ‫شهرک در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫از لح��اظ تاسیس��ات زیربنای��ی نیز در ش��هرک‬ ‫صنعت��ی ش��مس اباد ‪ ۱0‬چاه اب ب��ا تامین اب به‬ ‫مق��دار ‪ ۱00‬لیتر در ثانی��ه وجود دارد که می تواند‬ ‫‪ ۲0‬درصد نیاز این ش��هرک را ب��راورده کند‪ .‬برق‬ ‫م��ورد نیاز ش��هرک نیز ‪ ۳00‬مگاوات اس��ت که با‬ ‫مش��ارکت در ساخت پست برق فقط ‪ ۱00‬مگاوات‬ ‫ان تامین شده است‪.‬‬ ‫تلف��ن ب��ا مرک��ز ‪ ۵‬ه��زار ش��ماره ای در ح��ال‬ ‫بهره برداری اس��ت اما صنعتگ��ران از برقرار نبودن‬ ‫ارتب��اط مخابراتی گالیه دارند در حالی که به گفته‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬تلف��ن و اینترنت ‪ ADSL‬در ش��هرک‬ ‫صنعتی شمس اباد قابل استفاده است‪.‬‬ ‫اما ب��ه گفت��ه تولیدکنندگان‪ ،‬خ��ط تلفنی که‬ ‫اختصاص مشوق ‪ ۷0‬درصدی برای‬ ‫سرمایه گذاران «میمند»‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس از اختصاص‬ ‫مشوق ‪ ۷0‬درصدی برای سرمایه گذاران در شهرک صنعتی میمند‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬بس��ترها برای تبدیل ش��هرک صنعتی میمند به‬ ‫مهم ترین قطب تولید‪ ،‬ف��راوری عرقیات گیاهی و گیاهان دارویی‬ ‫کشور فراهم است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از اس��تان فارس‪ ،‬احد‬ ‫فتوحی در بازدید از شهرک صنعتی میمند گفت‪ :‬بر اساس مصوبه‬ ‫جدید هیات مدیره ش��رکت شهرک های صنعتی استان فارس و با‬ ‫ه��دف جذب و حمای��ت حداکثری از س��رمایه گذاران برای ایجاد‬ ‫تولی��د و اش��تغال پایدار‪ ،‬پرداخت س��هم نقدی خری��د اراضی در‬ ‫ش��هرک صنعتی میمند ‪ ۵‬درصد با اقس��اط ‪ ۴۸‬ماهه تعیین شده‬ ‫است‪ .‬فتوحی همچنین از بازگرداندن تا سقف ‪ ۷0‬درصد از مبالغ‬ ‫اس��ناد تعهدی باقی مانده به سرمایه گذاران به شرط ایجاد اشتغال‬ ‫و بهره ب��رداری از واح��د صنعتی خبر داد و گف��ت‪ :‬اختصاص این‬ ‫مشوق ها که تا پایان امسال هم مهلت دارد بستر مناسبی را برای‬ ‫توسعه سرمایه گذاری در این شهرک صنعتی فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��هرک صنعتی میمند دارای زیرساخت های‬ ‫اب‪ ،‬گاز و برق است بر تکمیل زیرساخت ها مانند اسفالت بخشی‬ ‫از شهرک صنعتی و نیز اصالح مسیر ورودی تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس با بیان‬ ‫اینکه تاکنون ‪ ۱۵‬قرارداد سرمایه گذاری در شهرک صنعتی میمند‬ ‫بس��ته شده است گفت‪ ۵ :‬واحد صنعتی در این شهرک صنعتی با‬ ‫اشتغال ‪ ۶0‬نفر در مرحله بهره برداری است‪.‬‬ ‫مس��تقیم از ش��هرک دریافت ش��ده قابل استفاده‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ضم��ن انکه ام��کان اس��تفاده از اینترنت‬ ‫مس��تقل برای واحده��ای صنعتی وج��ود ندارد و‬ ‫تولیدکنندگان به اینترنت شرکت شهرک صنعتی‬ ‫شمس اباد متصل می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگری در قوانین‬ ‫داود ولی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫ش��رکت خدماتی ش��هرک‬ ‫صنعتی ش��مس اباد نیز در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» اظه��ار ک��رد‪ :‬با‬ ‫وج��ود ده ه��ا کارخان��ه در‬ ‫شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫هنوز تلفن خط ثابت در این ش��هرک قابل استفاده‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫داود ول��ی با بیان اینکه قوانین به درس��تی اجرا‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬ما با قوانین ‪ ۴0‬س��ال پیش کار‬ ‫می کنی��م و ب��رای حمای��ت از تولید بای��د قوانین‬ ‫بازنگری شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره ش��رکت خدماتی ش��هرک‬ ‫صنعت��ی ش��مس اباد بی��ان ک��رد‪ :‬صنعتگ��ران به‬ ‫حمایت ه��ای دولت نی��از دارند اما دول��ت نه تنها‬ ‫حمایتی نمی کند بلکه با سنگ اندازی ها موانعی نیز‬ ‫ایج��اد می کند که با این وجود‪ ،‬اگر س��نگ اندازی‬ ‫دولت کم شود‪ ،‬بزرگترین کمک است‪.‬‬ ‫ولی در ادامه به مواردی مانند فاصله زمانی زیاد‬ ‫بین بازرس��ی ها‪ ،‬مش��کالت بیم��ه ای و بکار گیری‬ ‫نیروه��ای اتباع خارجی اش��اره و اظه��ار کرد‪ :‬این‬ ‫ش��هرک ب��ه عن��وان بزرگترین ش��هرک صنعتی‬ ‫خاورمیان��ه مورد بی مهری مس��ئوالن قرار گرفته و‬ ‫به اندازه دو ش��رکت خودروسازی مورد توجه قرار‬ ‫نمی گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری ها ادامه دارد‬ ‫با این حال‪ ،‬حسین والیتی‪،‬‬ ‫مدی��ر ش��هرک صنعت��ی‬ ‫ش��مس اباد در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬انتظار داش��تیم این‬ ‫شهرک با فناوری پیشرفته‬ ‫یا «های تک» اباد ش��ود اما‬ ‫فراهم سازی زیرساخت مناسب در شهرک صنعتی‬ ‫ش��مس اباد با تاخیر انجام ش��د و برقراری ارتباط‬ ‫تلفن��ی مش��کل عمومی صنع��ت در ش��مس اباد‬ ‫است‪.‬‬ ‫والیتی همچنین به ترافیک صبحگاهی در ورودی‬ ‫ش��هرک به عنوان دغدغه دیگر تولیدکنندگان بعد‬ ‫از مشکل مخابراتی اش��اره و اظهار کرد‪ :‬با ساخت‬ ‫ی��ک دوربرگردان در خروجی از اتوبان قم به طرف‬ ‫حس��ن اباد ازح��ام ترافیک در این مس��یر کنترل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬رفع مشکل مخابراتی صنعتگران‬ ‫در ش��هرک صنعتی ش��مس اباد با هم��کاری اداره‬ ‫مخابرات‪ ،‬ارتباطات و فناوری استان تهران در حال‬ ‫بررسی و پیگیری است‪.‬‬ ‫‹ ‹شکوفایی صنایع با ارتباط مخابراتی‬ ‫س��هراب بنام‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫صنع��ت معتق��د اس��ت که‬ ‫تامی��ن زیرس��اخت های‬ ‫مخابرات��ی ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی در رونق و رش��د‬ ‫روزافزون صنعت موثر است‪.‬‬ ‫بنام با بی��ان اینکه حوزه‬ ‫ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات در بخ��ش صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط نیازمند توجه وی��ژه مدیران و‬ ‫نهاده��ای اجرایی اس��ت‪ ،‬به «گس��ترش صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬رفع مش��کالت حوزه ارتباطات در مجموعه‬ ‫ش��هرک های صنعتی به همراه��ی اداره ارتباطات‬ ‫و فن��اوری اس��تان ها نی��از دارد‪ ،‬ضم��ن انکه باید‬ ‫نیازس��نجی های الزم نس��بت ب��ه تامی��ن اعتبار و‬ ‫شناس��ایی زیرس��اخت های مخابراتی ب��ا همکاری‬ ‫نهاد های خدماتی انجام شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت تاکید کرد‪ :‬ش��کوفایی‬ ‫صنایع کوچک و متوسط یکی از محورهای توسعه‬ ‫در استان ها است زیرا توجه به این صنایع به رونق‬ ‫اقتصادی و افزایش اش��تغالزایی در استان ها منجر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بنام گف��ت‪ :‬باید تمهیداتی در نظر گرفته ش��ود‬ ‫تا مش��کالت زیرس��اخت های مخابراتی و ارتباطی‬ ‫شهرک های صنعتی به کمترین حد ممکن برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫با توج��ه به اینک��ه درحال حاضر تمام��ی کارها‬ ‫الکترونیکی انجام می ش��ود‪ ،‬ایا ممکن اس��ت یک‬ ‫واحد تجاری بدون اینترنت فعالیت کند؟ صاحبان‬ ‫واحدهای تولیدی مس��تقر در شهرک های صنعتی‬ ‫تا چه مدت دیگر فعالیت ه��ای اینترنتی خود را با‬ ‫گوش��ی های تلفن همراه ان هم با وجود مش��کل‬ ‫انتن ده��ی در ش��هرک صنعتی ش��مس اباد انجام‬ ‫دهند؟‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!