روزنامه گسترش صنعت شماره 459 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 459

روزنامه گسترش صنعت شماره 459

روزنامه گسترش صنعت شماره 459

‫ذخیره زمانی و مالی‬ ‫با روزامد شدن‬ ‫ماشین االت‬ ‫و تجهیزات‬ ‫دوشنبه‬ ‫ ‪ 22‬مرداد ‪1397‬‬ ‫اول ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2432‬دوره جدید شماره ‪ 4 459‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫پیش بینی‬ ‫اقتصاد‬ ‫شرط تولید‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫گزارش«گسترشصنعت»ازوضعیتبدهیخودروسازانبهزنجیرهتامین‬ ‫«مطالبات معوقه» به کندی پرداخت می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در ایین گرامیداشت روز حمایت از صنایع کوچک و همزمان با گشایش نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک مطرح شد‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین وضعیت سرمایه گذاری در دانش بنیان ها گزارش می دهد‬ ‫صندوق های مشارکتی‪ ،‬راهی برای کنترل نقدینگی‬ ‫‪2‬‬ ‫همکاری صنایع کوچک ایران و اروپا در دوران تحریم‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪ 1397‬اول ذی الحجه ‪ 13 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 459‬پیاپی ‪2432‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش ضمانت در جهت دهی به‬ ‫نقدینگی سرگردان‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۲۰۰‬طرح صنعتی در البرز‬ ‫به بهره برداری می رسد‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با بیان‬ ‫اینک��ه ‪ ۶‬هزار نفر در ش��هرک های صنعتی اس��تان اموزش‬ ‫مهارتی می بینند‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲۰۰‬طرح صنعتی در استان‬ ‫البرز اماده بهره برداری است و به تدریج تا پایان سال گشایش‬ ‫می یابند‪ .‬به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از اس��تان‬ ‫البرز‪ ،‬محمدامین بزازی پور فرش��ی با تبریک فرارسیدن روز‬ ‫صنایع کوچک اظهار کرد‪ :‬اس��تان البرز از ظرفیت های بسیار‬ ‫مناسبی در حوزه صنعت و صنایع کوچک برخوردار است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه همه نهاد ها در راس��تای ایجاد اش��تغال‬ ‫پ��ای کار امده اند‪ ،‬افزود‪ :‬در س��ال ج��اری بیش از‪ ۲۰۰‬طرح‬ ‫در واحدهای صنعتی در اس��تان البرز اماده افتتاح داریم‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه عم��ده فعالیت ما ایجاد اش��تغال برای جوانان‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ ۶ :‬هزار نفر در شهرک های صنعتی استان‬ ‫اموزش مهارتی می بینند‪ .‬فرشی با بیان اینکه در سال جاری‬ ‫کارورزی را در اولوی��ت کاری خود قرار داده ایم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬‬ ‫امسال ‪ ۲۴۰۰‬فارغ التحصیل جویای کار در واحدهای صنعتی‬ ‫اس��تان البرز مش��غول به کار می ش��وند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان البرز با اشاره به اینکه در سال ‪۹۷‬‬ ‫بودجه این شرکت نزدیک به ‪ ۴۰‬میلیارد تومان است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬قسمتی از پساب تصفیه خانه کرج برای تصفیه دوباره و‬ ‫استفاده در شهرک های صنعتی تخصیص داده شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در ح��وزه ایجاد ش��هرک های صنفی‬ ‫هم نیازمند فعالیت هس��تیم‪ ،‬افزود‪ ۱۱ :‬ش��هرک صنفی در‬ ‫اس��تان البرز نیازمند عملیاتی شدن است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان البرز با بیان اینکه در استان البرز‬ ‫‪ ۶‬ش��هرک غیردولتی و ‪ ۵‬شهرک دولتی عملیاتی شده است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ ۳ :‬مصوبه دولت درباره ساخت شهرک های صنعتی‬ ‫نظراباد ‪ ،۲‬هشتگرد و کرج معطل مانده است‪.‬‬ ‫بهزاد سلطانی‬ ‫صندوق سیدمانی‪،‬‬ ‫متعلق به شرکت های‬ ‫نوپا است و در صورتی‬ ‫که طرح های این‬ ‫شرکت ها بازار خوبی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬تسهیالتی‬ ‫اعطا خواهد شد‪.‬‬ ‫ارزیابی این طرح ها به‬ ‫مدت یک هفته انجام‬ ‫خواهد شد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نقدینگی سرگردان با ورود به‬ ‫بازارهایی مانند ارز و سکه‪ ،‬رشد‬ ‫کرد و اکنون با سیاس��ت های‬ ‫جدید در ح��ال کاهش ارزش‬ ‫اس��ت‪ .‬ن��رخ دالر و س��که در‬ ‫هفته گذش��ته کاه��ش یافت‬ ‫و ای��ن معنی س��ود از دس��ت‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫رفت��ه ب��رای صاحب��ان ارز و‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫سکه اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬هنوز‬ ‫حج��م نقدینگ��ی س��رگردان‬ ‫در جامع��ه باال اس��ت و دولت باید این نقدینگی را به س��مت‬ ‫تولید و توس��عه هدایت کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬نقدینگی سرگردان‬ ‫بی��ن بازارهای متفاوت در جری��ان قرار گرفته و در انتقال بین‬ ‫این بازارها از ارزش ان کاس��ته می ش��ود‪ .‬ه��دف افرادی که‬ ‫س��رمایه خود را وارد بازار ارز می کنند این اس��ت که سرمایه‬ ‫خ��ود را از ری��ال به دالر تبدی��ل کنند ت��ا در جریان کاهش‬ ‫ارزش پ��ول ملی اس��یب نبینند‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬پس از کاهش‬ ‫نرخ دالر این س��رمایه وارد بازار س��که می شود‪ .‬پس از کاهش‬ ‫نرخ س��که بازار دیگری پیدا می کند و این موضوع ادامه دارد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط س��رمایه گذار زمانی س��رمایه خ��ود را منتقل‬ ‫می کن��د که با کاهش نرخ در بازاری که س��رمایه گذاری کرده‬ ‫روبه رو می ش��ود‪ .‬در این وضعیت‪ ،‬سرمایه با کاهش ارزش کاال‬ ‫همراه می ش��ود و طبیعی است که از ارزش سرمایه نیز کاسته‬ ‫می ش��ود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬نقدینگی س��رگردان عالوه بر اینکه‬ ‫ارزش پ��ول ملی و اقتصاد کش��ور را دچار اس��یب می کند در‬ ‫جابه جایی بین بازاره��ا خود نیز دچار اختالل و کاهش ارزش‬ ‫می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه اگر نقدینگی س��رگردان‬ ‫وارد مس��یر تولید و توسعه ش��ود‪ ،‬می تواند ارزش افزوده ایجاد‬ ‫کند‪ .‬در این ش��رایط بر خالف بازارهای غیررس��می نه تنها از‬ ‫ارزش س��رمایه کاسته نمی ش��ود بلکه ارزش افزوده نیز به ان‬ ‫تعل��ق می گیرد‪ .‬در این ش��رایط نقدینگی س��رگردان نیازمند‬ ‫صندوق ه��ای س��رمایه گذاری و صندوق های تضمینی اس��ت‪.‬‬ ‫دول��ت باید بتوان��د ضمانتنامه ای برای س��ودده بودن فعالیت‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری صادر کند‪ .‬در این وضعیت می توان‬ ‫نقدینگی س��رگردان را به س��مت تولید و توسعه سوق داد‪ .‬در‬ ‫ش��رایط ضمانت سود در پروژه های جذاب برای سرمایه گذاری‬ ‫طبیعی اس��ت که صاحبان نقدینگی سرمایه خود را به سمت‬ ‫تولید حرکت می دهند‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین وضعیت سرمایه گذاری در دانش بنیان ها گزارش می دهد‬ ‫صندوق های مشارکتی‪ ،‬راهی برای کنترل نقدینگی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��رمایه گذاری یکی از نیازهایی است که همواره در‬ ‫بخش تولید کش��ور وجود دارد و از مهم ترین ملزومات‬ ‫توس��عه اس��ت‪ .‬در رون��د و فعالیت تولید پیش��رفته یا‬ ‫فرسوده‪ ،‬نیاز به سرمایه گذاری تغییر نمی کند و همواره‬ ‫به عنوان یک نیاز ثابت می ماند‪ .‬این موضوع در شرایط‬ ‫اقتصادی کشور ما که حجم سرمایه گذاری در ان رو به‬ ‫کاهش بوده باید مورد حمایت های بیشتری قرار گیرد‬ ‫و مسیر صعودی در پیش داشته باشد‪.‬‬ ‫پ��س از اینک��ه امریکا از برجام خارج ش��د‪ ،‬برخی از‬ ‫ش��رکت های بزرگ در ادامه هم��کاری با ایران تعلل و‬ ‫برخی هم به کلی ایران را ترک کردند‪ .‬این ش��رکت ها‬ ‫ک��ه قرار ب��ود میلیاردها دالر در ایران س��رمایه گذاری‬ ‫کنن��د‪ ،‬پ��س از تهدیده��ای امریکا منافع خ��ود را در‬ ‫خروج از ایران دیدند‪ .‬این موضوع باعث شد پیش بینی‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ران با مش��کالت ج��دی روبه رو‬ ‫ش��ود‪ .‬در حالی که بسیاری از مسئوالن و مردم منتظر‬ ‫بودن��د یوروها و دالرهای امریکا برای توس��عه صنعتی‬ ‫و همکاری های دو جانبه به س��مت ایران س��رازیر شود‪،‬‬ ‫ورق برگشت و غول نقدینگی که خودمان ان را ساخته‬ ‫بودیم به جان اقتصاد کشور افتاد‪ .‬در این بین‪ ،‬یکی از‬ ‫سیاس��ت هایی که دولت ب��ه طور جدی دنبال می کند‪،‬‬ ‫افزایش س��رمایه گذاری در کش��ور است‪ .‬در عین حال‪،‬‬ ‫اتحادیه اروپا وعده هایی داده و قرار است بانکی در این‬ ‫اتحادیه مس��ئولیت روابط مالی‪ ،‬سرمایه گذاری و پولی‬ ‫را برعه��ده گیرد‪ .‬با این وج��ود‪ ،‬هنوز اقدامی عملی در‬ ‫این حوزه نش��ده و مس��ئوالن در بخش های متفاوت به‬ ‫دنبال تسهیل سرمایه گذاری هستند‪.‬‬ ‫پیش از این بارها مطرح شده بود که یکی از راه های‬ ‫کاهش نقدینگی در جامعه تسهیل مسیر سرمایه گذاری‬ ‫و افزایش س��ود پروژه هایی است که مردم می توانند در‬ ‫ان ش��رکت کنند‪ .‬در این صورت عالوه بر اینکه مشکل‬ ‫س��رمایه گذاری در کش��ور تا حدی برطرف می ش��ود‪،‬‬ ‫نقدینگ��ی س��رگردان در جامعه نیز کنترل ش��ده و به‬ ‫سمت پروژه های توسعه ای حرکت می کند‪.‬‬ ‫بای��د فض��ای کس��ب وکار ش��رکت های دانش بنی��ان‬ ‫‹ ‹‪ ۶‬صندوق مشارکتی راه اندازی می شود‬ ‫خصوصی را تسهیل کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما این مسیر را در‬ ‫رییس صندوق نواوری و شکوفایی از ایجاد ‪ ۶‬صندوق‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی طی می کنیم‪ .‬بر این اساس‬ ‫س��رمایه گذاری مشارکتی در کش��ور خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫م��ا برنامه هایی در تح��والت ارزی و تحریم های پیش‬ ‫طرح های دانش بنی��ان امروز از اهمیت ویژه ای در دنیا‬ ‫روی کش��ور در دستور کار قرار داده ایم‪ .‬سلطانی نمونه‬ ‫برخوردار هستند‪ .‬در سال های گذشته ایران نیز تالش‬ ‫ای��ن اقدام ها را حمایت از ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫کرده با تقویت واحدهای دانش بنیان اقتصاد کش��ور را‬ ‫نوسان های ارزی اخیر دانست و یاداور شد‪ :‬شرکت های‬ ‫توسعه دهد‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬طرح های دانش بنیانی که بازار‬ ‫دانش بنیانی که طرح های مصوب در صندوق نواوری و‬ ‫مناس��بی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تسهیالت صندوق‬ ‫ش��کوفایی داش��ته باشند‪ ،‬در صورتی که نرخ ارز بر نرخ‬ ‫«س��یدمانی» بهره مند ش��وند‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫تمام شده محصوالت انها اثرگذار باشد‪ ،‬در قراردادهای‬ ‫صنعت» بهزاد س��لطانی در نشست خبری روز گذشته‬ ‫انها با صندوق تجدیدنظر خواهیم کرد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫با تاکید بر ضرورت همکاری میان نهادها در حوزه های‬ ‫تس��هیالت صندوق نواوری و ش��کوفایی از وام دادن به‬ ‫سیاس��ت گذاری های اجرایی‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه برخی‬ ‫س��مت سرمایه گذاری مش��ارکتی در حال تغییر است‪،‬‬ ‫از نهادها و س��ازمان های مرتب��ط به طور غیرهماهنگ‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬در سال ‪ ۹۶‬به میزان ‪ ۶۲‬درصد تسهیالت‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬نهاد هایی که وظایف انها تعیین شده‬ ‫و ‪ ۲۳‬درصد س��رمایه گذاری مش��ارکتی انجام شده اما‬ ‫اس��ت‪ ،‬به ماموریت های سایر نهاد ها وارد‬ ‫برای بودجه س��ال ‪ ۹۷‬تسهیالت از ‪ ۶۲‬به‬ ‫می ش��وند و این امر نشان می دهد که در‬ ‫‪ ۴۹‬درص��د کاهش می یابد و تس��هیالت‬ ‫فضای علم و فناوری هنوز هماهنگی های‬ ‫س��رمایه گذاری مش��ارکتی از ‪ ۲۱‬به ‪۳۱‬‬ ‫الزم ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫درصد افزایش پیدامی کند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه توس��عه فناوری در‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬بر اس��اس این برنامه‪۸ ،‬‬ ‫اینده کشور نقش حیاتی دارد‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫صن��دوق «اس��تانی»‪« ،‬وزارتخانه ای» با‬ ‫هوش مصنوعی و حمل ونقل هوش��مند‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬وزارتخان��ه‪« ،‬مناطق ازاد» ‪ ۳‬صندوق‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫این��ده جه��ان را فرا خواه��د گرفت و ما‬ ‫و «س��یدمانی» ‪ ۳‬مورد در کش��ور ایجاد‬ ‫هنوز فاصله زیادی از این فناوری ها داریم‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ب��ه گفته ریی��س صندوق‬ ‫صندوق های‬ ‫و م��ن اعالم می کنم که تا ‪ ۷‬س��ال اینده سرمایه گذاری تا کنون نواوری و ش��کوفایی‪ ،‬صندوق سیدمانی‪،‬‬ ‫مردم تهران از ما ماش��ین های خودران و توانسته اند بار قابل صندوقی متعلق به شرکت های نوپا است‬ ‫توجهی را از دوش‬ ‫تاکسی های هوایی و استفاده از انرژی های‬ ‫و در صورتی که طرح های این ش��رکت ها‬ ‫تجدیدپذیر را مطالبه خواهند کرد‪.‬‬ ‫دولت بردارند‪ .‬با این بازار خوبی داش��ته باشد‪ ،‬تسهیالتی اعطا‬ ‫س��لطانی اضافه ک��رد‪ :‬در برابر این نوع وجود‪ ،‬با توجه به شرایط خواهد ش��د‪ .‬ارزیابی این طرح ها به مدت‬ ‫مطالبات یا ما می توانیم با ‪ ۱۰۰‬برابر نرخ‪ ،‬خاص اقتصادی کشور یک هفته انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫واردات ک��رده یا با حمایت ش��رکت های اکنون نیاز به افزایش‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه این تس��هیالت‬ ‫ظرفیت و تقویت‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬فناوری ه��ای مورد تقاضا را‬ ‫مش��روط ب��ر انک��ه ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬درص��د‬ ‫صندوق های‬ ‫در داخل کشور تولید کنیم‪ .‬این فناوری ها‬ ‫هزینه ها از سوی شرکت ها پرداخت شده‬ ‫سرمایه گذاری بیش از‬ ‫پیچید ه نیستند و بسیاری از شرکت های‬ ‫باشد‪ ،‬اعطا می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬برای گرفتن‬ ‫گذشته احساس‬ ‫دانش بنی��ان ب��ه دانش فن��ی تجهیزات‬ ‫استانداردها تا سقف ‪ ۸۰‬درصد هزینه ها و‬ ‫می شود‬ ‫پیشرفته دسترسی دارند‪.‬‬ ‫کمک در تدوین استانداردها تا سقف ‪۸۰‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما به عنوان مس��ئول‬ ‫درص��د هزینه ها از س��وی این صندوق به‬ ‫شرکت ها اعطا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نق�ش صندوق ه�ای س�رمایه گذاری در‬ ‫توسعه‬ ‫حسین ساسانی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد و توسعه پایدار‬ ‫درباره فعالیت صندوق های س��رمایه گذاری در کش��ور‬ ‫ب��ه «گس��ترش صنعت» گف��ت‪ :‬دولت بر ان اس��ت تا‬ ‫صندوق ه��ای س��رمایه گذاری را فعال ت��ر کن��د‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬مش��کلی که در این زمین��ه وجود دارد بهره وری‬ ‫صندوق ها اس��ت‪ .‬صندوق های سرمایه گذاری تا کنون‬ ‫توانس��ته اند بار قابل توجه��ی را از دوش دولت بردارند‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬با توجه به ش��رایط خاص اقتصادی کشور‬ ‫اکن��ون نیاز به افزایش ظرفی��ت و تقویت صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری بیش از گذشته احساس می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬می ت��وان ب��ا حمای��ت از صندوق ه��ای‬ ‫س��رمایه گذاری پروژه های س��ودده تعریف کرد و مردم‬ ‫نی��ز از ای��ن موض��وع اس��تقبال خواهند ک��رد‪ .‬اکنون‬ ‫نقدینگی بین بازارهای مختلف در جریان است و مردم‬ ‫از این اتفاق ضرر می کنند‪ .‬باید مس��یر مشخصی برای‬ ‫نقدینگ��ی در نظر گرفته ش��ود تا هم مردم ضرر نکنند‬ ‫و هم دولت بتواند نقدینگی سرگردان را کنترل کند‪.‬‬ ‫ساس��انی با بیان اینکه توس��عه نیاز به سرمایه دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هیچ کش��وری بدون س��رمایه گذاری به توس��عه‬ ‫پایدار نمی رس��د‪ .‬در این زمینه اگر کش��ور می خواهد‬ ‫به س��مت توس��عه پای��دار حرک��ت کند بای��د حجم‬ ‫س��رمایه گذاری در پروژه های توس��عه ای افزایش یابد‪.‬‬ ‫ط به گونه ای نیس��ت ک��ه بتوان با‬ ‫در حال حاضر ش��رای ‬ ‫حجم سرمایه گذاری کنونی کاری پیش برد‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصا د با بیان اینکه دولت باید تالش‬ ‫کند تا نقدینگی به س��مت تولید و توسعه هدایت شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امروز ایران بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری‬ ‫خارجی را از دست داده است‪ .‬شرکت های بزرگی مانند‬ ‫توت��ال ایران را ترک کردند و س��رمایه داخلی نیز وارد‬ ‫مسیر تولید نمی ش��ود‪ .‬این موضوع باعث شده اقتصاد‬ ‫و توس��عه از دو زاویه اس��یب ببیند‪ .‬ش��اید در س��طح‬ ‫بین الملل نتوانیم مش��کالت به وج��ود امده را به طور‬ ‫کامل برطرف کنیم اما باید سیاست گذاری ها به گونه ای‬ ‫باشد که مشکالت داخلی برطرف شوند‪.‬‬ ‫واحدهای ناایمن با هماهنگی مراجع قضایی پلمب می شوند‬ ‫مدیرکل اداره کار استان تهران سیاست های اصلی این‬ ‫نهاد در قبال کارگران را بیان و تاکید کرد که از گسترش‬ ‫تشکل های کارگری حمایت می کند‪.‬‬ ‫حات��م ش��اکرمی‪ ،‬مدی��رکل اداره تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه‬ ‫اجتماعی اس��تان تهران به موضوع تش��کل های کارگری‬ ‫در استان تهران اشاره کرد و به ایلنا گفت‪ :‬سیاست اصلی‬ ‫م��ا از زمانی که در اس��تان تهران ش��روع ب��ه کار کردیم‪،‬‬ ‫این بوده اس��ت که در زمینه تشکل های کارگری دو اقدام‬ ‫اساس��ی انجام دهیم؛ یکی اینکه تشکل ها را واقعی کنیم‬ ‫و دیگر اینکه انها را تقویت کنیم‪ .‬ش��اکرمی با تاکید بر‬ ‫اینکه ایمن سازی مراکز تجاری و اداری شهر تهران را با‬ ‫هماهنگی مراجع قضایی‪ ،‬امور اصناف و ش��هرداری ها با‬ ‫جدیت پیگیری می کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تاکنون چند مرکز‬ ‫ناایمن با حکم قضایی پلمب شده اند‪ .‬اما معتقدیم برای‬ ‫اینکه زمینه اش��تغال افراد به راحت��ی از بین نرود باید‬ ‫به تدریج و حساب ش��ده در زمینه ایمن��ی اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به اعتقاد من‪ ،‬بزرگترین پشتوانه جامعه‬ ‫کارگری تش��کل ش��وراهای اسالمی کار اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه ش��وراها یک قانون بس��یار قوی دارد و این‬ ‫قانون از س��وی قانون اساسی پش��تیبانی می شود‪ ،‬دارای‬ ‫توانمندی ه��ای الزم ب��رای تبدیل به یک تش��کل پویا و‬ ‫قدرتمند اس��ت‪ .‬در ضمن‪ ،‬همه کس��انی که در شوراهای‬ ‫اسالمی کار فعالیت می کنن د دلسوز‪ ،‬بنیه دار و دارای توان‬ ‫و ظرفیت علمی باال هس��تند‪ .‬این افراد اش��نا به مس��ائل‬ ‫کارگری و کارفرمایی هس��تند‪ .‬بنابراین‪ ،‬سیاس��ت ما این‬ ‫است که شوراهای اسالمی کار را در استان تهران تقویت‬ ‫کنی��م‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬در واحدهایی که مش��مول تش��کیل‬ ‫شوراهای اسالمی کار هستند‪ ،‬سیاست ما این است که از‬ ‫انجمن صنفی به سمت شوراها حرکت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست ما تقویت شوراهاست‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بخ��ش دیگ��ری که در ح��ال پیگیری‬ ‫بحث ش��وراها در ان هس��تیم‪ ،‬خودروس��ازی ها اس��ت؛‬ ‫خوش��بختانه در ای��ن زمینه اقدام هایی انج��ام داده ایم و‬ ‫نخس��تین شرکتی که به ان ورود کرده ایم‪« ،‬ایران خودرو‬ ‫دیزل» بود که در ان ش��ورای اسالمی کار تشکیل دادیم‪.‬‬ ‫این تش��کل درحال حاضر یکی از ش��وراهای موفق استان‬ ‫تهران اس��ت‪ .‬ش��اکرمی در ادامه به موضوع ایجاد شوراها‬ ‫در خودروسازی ها پرداخت و گفت‪ :‬ما دنبال این هستیم‬ ‫که به طور حت م در خودروسازهای مستقر در شهر تهران‬ ‫هم شورای اسالمی کار تشکیل دهیم که البته در رده های‬ ‫باالی مدیریتی خودروسازها از جمله ایران خودرو و سایپا‬ ‫چندان اس��تقبالی از ایجاد ش��وراها نمی ش��ود ام ا مصمم‬ ‫ب��ه انج��ام ای��ن کار و اج��رای قانون هس��تیم ‪ .‬از مدیران‬ ‫خودروس��ازان می خواهیم در همه واحدهای زیر پوشش‬ ‫خود برای ایجاد تشکل های کارگری با اداره کار همکاری‬ ‫کنند‪ .‬بس��یاری از واحدهای زیرمجموعه دو خودروس��از‬ ‫بزرگ کش��ور یعنی ایران خودرو و سایپا مشمول تشکیل‬ ‫شوراهای اسالمی کار هستند‪ .‬اگر مقاومت به حدی باشد‬ ‫که به هیچ وجه به ما اجازه ورود و ایجاد تش��کل ندهند‪،‬‬ ‫م��ا به ناچار از طریق مراجع قضایی اقدام و به هر نحو این‬ ‫دوس��تان را به اجرای قانون مکلف خواهیم کرد‪ .‬شاکرمی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با توجه به این سیاس��ت‪ ،‬از سال ‪ ۹۶‬ک ه بحث‬ ‫ن پیش��رفت خوبی داشتیم؛‬ ‫ش��وراها را اغاز کردیم تاکنو ‬ ‫در ‪ ۴‬ما ه نخس��ت س��ال ‪ ۹۷‬نیز ‪ ۴۶‬شورای جدید تشکیل‬ ‫دادیم‪ .‬می توان گفت این تعداد ش��ورای جدید در تهران‬ ‫کم س��ابقه اس��ت‪ .‬از اغاز س��ال ‪ ۹۶‬نیز تاکنون حدود ‪۴۰‬‬ ‫درصد ش��وراهای اس�لامی کار را رش��د داده ایم؛ این به‬ ‫نظر من رش��د قابل قبولی اس��ت‪ .‬ما عالوه بر رش��د کمی‬ ‫تش��کل ها‪ ،‬رش��د کیفی انها را نیز دنبال کردیم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬موردهایی بوده است که توانسته ایم برای فرد اخراجی‬ ‫بازگش��ت به کار بگیریم‪ .‬من معتقد به مذاکره هستم و بر‬ ‫ای��ن باورم که باید از مس��یر رایزنی و مذاکره مش��کالت‬ ‫کارگران را حل کرد‪ .‬خیلی اعتقادی به دادگاه ها و مراجع‬ ‫قانونی در نخستین مرحله ندارم‪ ،‬البته ممکن است ناچار‬ ‫ش��ویم از ظرفیت دادگاه ها و مراجع قانونی نیز اس��تفاده‬ ‫کنیم‪ .‬وی درباره اصالح قانون شوراها و لزوم پیگیری ان‬ ‫گفت‪ :‬حقیقت این اس��ت که زمانی که قانون ش��وراهای‬ ‫اس�لامی کار تصویب ش��د فضای تولید کامال دولتی بود‬ ‫و خیل��ی نگاه عمیقی به بخش خصوصی وجود نداش��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬ب��ا توج��ه به تغییرات اساس��ی ک��ه در زمینه‬ ‫فعالیت های اقتصادی در س��ال های گذش��ته ایجاد شده‬ ‫و حرکتی که از بخش دولتی به س��مت بخش خصوصی‬ ‫داشته ایم اصالح قانون شوراها یک ضرورت غیرقابل انکار‬ ‫است‪.‬‬ ‫بای��د تغییرات به ش��کلی باش��د که به س��مت اهمیت‬ ‫ده��ی به بخش خصوصی حرکت کنیم چراکه تجربه های‬ ‫‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته پ��س از انقالب نش��ان داده دولت نه‬ ‫تولیدکننده خوبی اس��ت و ن��ه می تواند کارفرمای خوبی‬ ‫باش��د ‪ .‬هر چه واحد مشکل دار در استان مشاهده می شود‬ ‫ریشه دولتی دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬باید بخش خصوصی را تقویت‬ ‫کنیم و ساز کاری در قانون شوراها ببینیم که با مقتضیات‬ ‫بخش خصوصی مطابقت داشته باشد‪.‬‬ ‫شاکرمی در زمینه نظارت بر موضوع بیمه ای کارگران و‬ ‫در پاسخ به این پرسش که چگونه می شود بر کارگاه های‬ ‫کوچک نظارت کرد تا مشکالتی مثل بیکار شدگان پالسکو‬ ‫به وج��ود نیاید‪ ،‬گفت‪ :‬تمام کارگاه هایی که کد کارگاهی‬ ‫دارند زیر نظارت ما هستند‪ .‬برخی از کسانی که در پالسکو‬ ‫بیمه نبودند خودش��ان کارفرما بودند و محل فعالیت شان‬ ‫کد کارگاهی نداش��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬خود این افراد هم غفلت‬ ‫کرده و بیمه نش��ده بودند اما ما هر جایی را که به عنوان‬ ‫کارگاه بشناس��یم حتی کارگاه های کوچک زیر ‪ ۱۰‬نفر را‬ ‫مورد نظارت قرار می دهیم‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪ 1397‬اول ذی الحجه ‪ 13 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 459‬پیاپی ‪2432‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ذخیره زمانی و مالی با روزامد‬ ‫شدن ماشین االت و تجهیزات‬ ‫معصوم نجفیان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫مراودات خودروساز‬ ‫و قطعه ساز روزانه و‬ ‫هفتگی است تزریق‬ ‫مالی در حال انجام بوده‬ ‫اما پرداخت ها متفاوت‬ ‫است‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت بدهی خودروسازان به زنجیره تامین‬ ‫«مطالبات معوقه» به کندی پرداخت می شود‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چندی پیش‪ ،‬نشس��ت هم اندیش��ی قطعه س��ازان‬ ‫خودرو سراسر کش��ور برگزار شد‪ .‬در این گردهمایی‬ ‫محس��ن قاس��م جهرودی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت سایپا‬ ‫در تش��ریح سیاس��ت های حمایتی این خودروساز از‬ ‫قطعه س��ازان زیرمجموع��ه خود عنوان ک��رده بود بر‬ ‫اساس برنامه ریزی های انجام شده تا ‪ ۷‬هفته‪ ،‬هفته ای‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ارد توم��ان ب��ه قطعه س��ازان منابع مالی‬ ‫پرداخت می ش��ود‪ .‬این رقم جدا از مبلغی است که به‬ ‫شکل روزانه پرداخت می شود‪ .‬پس از گذشت نزدیک‬ ‫به ‪ ۵‬هفته از این مس��ئله «گسترش صنعت» موضوع‬ ‫را از سوی قطعه سازان و مدیرعامل شرکت سازه گستر‬ ‫پیگیری کرد‪ .‬بر اس��اس گفته کارشناسان‪ ،‬مطالبات‬ ‫معوقه در حال پرداخت است اما روند کندی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت ها رضایت بخش نیست‬ ‫مه��دی مطلب زاده‪ ،‬نایب ریی��س انجمن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور‬ ‫درباره رون��د پرداخت مطالبات معوقه قطعه س��ازان‬ ‫گفت‪ :‬پرداخت ها از س��وی ش��رکت سازه گس��تر در‬ ‫حال انجام اس��ت اما این موضوع از س��وی خودروساز‬ ‫دیگر با مش��کالتی همراه شده اس��ت‪ .‬پرداخت های‬ ‫شرکت ساپکو نسبت به گذشته رضایت بخش نبوده و‬ ‫قول هایی داده شده اما عملی نمی شود‪.‬‬ ‫وی ضمن اش��اره به روند کن��د پرداخت ها‪ ،‬درباره‬ ‫درصد کاهش دیرکردها عنوان کرد‪ :‬انجمن اطالعات‬ ‫دقیق��ی از امارها ن��دارد؛ اینکه به چند واحد صنعتی‬ ‫و چه مبلغی پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬اطالعات ارس��ال‬ ‫ش��ده از سوی برخی س��ازندگان نشان می دهد روند‬ ‫پرداخت ها به قطعه س��ازان کوچک و متوسط در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه از متوقف ش��دن خرید‬ ‫دین از س��وی خودروس��ازان خب��ر داد و گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مولفه های پرداخت بدهی ها از س��وی خودروسازان‬ ‫به قطعه س��ازان بزرگ خرید دی��ن بود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫این امر تا حدودی دچار افت ش��ده و مشخص نیست‬ ‫عاقب��ت صنع��ت قطعه چ��ه خواهد ش��د‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ش��رکت س��ایپا به دلیل پرداخت ه��ای هفتگی‬ ‫خ��ود(‪ ۷۰۰‬میلیارد توم��ان در ‪ ۷‬هفته) خرید دینش‬ ‫را متوقف کرده و ش��نیده ها حکای��ت از توقف خرید‬ ‫دین از س��وی گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو دارد‪ .‬این‬ ‫فع��ال صنعت قطعه افزود‪ :‬به ط��ور معمول مطالبات‬ ‫معوقه ‪ ۱۲۰‬روز در مدت زمان کوتاه انجام نمی ش��ود‬ ‫و پرداخ��ت حجم باالی بدهی ها زمان بر اس��ت‪ .‬حال‬ ‫باید دید در ادامه‪ ،‬خودروسازان می توانند بدهی های‬ ‫معوقه(مطالبات باالی ‪ ۹۰‬و ‪ ۱۲۰‬روز) خود را به طور‬ ‫کامل بپردازند یا خیر‪.‬‬ ‫بوده اما پرداخت ها متفاوت اس��ت‪ .‬برای س��ازندگان‬ ‫ب��زرگ پرداخت ها در قالب خرید دین اس��ت و برای‬ ‫هم��کاران صنعتگران کوچک و متوس��ط پرداخت ها‬ ‫به ش��کل نقدی انجام می ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬صنعتگران‬ ‫در ازای بدهی ه��ای س��ایپا‪ ،‬ب��ه پش��توانه چک های‬ ‫ای��ن خودروس��از از یکی از بانک ه��ای طرف قرارداد‪،‬‬ ‫وام دریافت می کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬فهرس��ت شرکت های‬ ‫متوس��ط و کوچک قطعه س��از که مطالبات معوقه از‬ ‫سایپا دارند برای دریافت وام به بانک موردنظر ارسال‬ ‫شده است‪ .‬در این راستا‪ ،‬دو چک ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫تا امروز وصول شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای ناقص‪ ،‬کامل می شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سازه گس��تر درب��اره وضعیت‬ ‫‹ ‹افت تولید و افزایش نرخ تمام شده‬ ‫خودروهای ناقص تولید ش��ده در شرکت سایپا اظهار‬ ‫نایب ریی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به ش��رایط تحریم��ی و وقفه ای که در‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور در ادامه به کاهش‬ ‫واردات قطعات رخ داد مش��کالتی در تامین کاالهای‬ ‫تی��راژ تولید و مش��کالت قطعه س��ازان اش��اره کرد و‬ ‫مورد نیاز پیش امد‪ .‬هم اکنون این مشکل رفع شده و‬ ‫گفت‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬با افت تیراژ تولید س��ربارهای‬ ‫محصوالت الکترونیکی مورد نیاز وارد خط تولید شده‬ ‫سازندگان افزایش یافته و نرخ تمام شده روند صعودی‬ ‫و ت��ا پایان مرداد خودروه��ای ناقص‪ ،‬کامل و تحویل‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬این مسئله نس��بت به مطالبات‪ ،‬اسیب‬ ‫مشتریان می شود‪.‬‬ ‫جدی تری برای صنعت قطعه کشور به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینک��ه تا پایان‬ ‫مطل��ب زاده گف��ت‪ :‬پس از اعم��ال تحریم ها تولید‬ ‫س��ال روند تولید بر اساس برنامه های از پیش تعیین‬ ‫ب��ا چال��ش روب��ه رو خواهد ب��ود و اگر‬ ‫ش��ده ادامه خواهد یاف��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب ه هر‬ ‫نوسان های نرخ ارز را به ان اضافه کنیم‬ ‫حال ش��رایط تحریم��ی و اختالف نرخ‬ ‫در کنار افت تولید ش��وکی دیگر از بازار‬ ‫ارزی که امروز در کش��ور شاهد هستیم‬ ‫به صنعت قطعه وارد می شود‪.‬‬ ‫بر عملکرد ساالنه کل تولیدات صنعتی‬ ‫‹ ‹پرداخت ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تاثی��ر دارد و صنعت خ��ودرو هم از این‬ ‫از مطالبات معوقه‬ ‫امر مستثنا نیست‪.‬‬ ‫در ادام��ه «گس��ترش صنع��ت» ب��ه‬ ‫گالیه هایی از سوی متقاضیان درباره‬ ‫مهدی مطلب زاده‬ ‫س��راغ معص��وم نجفی��ان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫تحویل نشدن خودرو پیش فروش شده‬ ‫مطالبات از سوی‬ ‫ش��رکت سازه گس��تر رف��ت و موضوع‬ ‫در زمان مقرر وجود دارد‪ .‬پرس��ش این‬ ‫را از وی پیگی��ری ک��رد‪ .‬او با اش��اره به خودروسازان درحال اس��ت چرا با وجود مش��کالت همچنان‬ ‫پرداخت است اما‬ ‫پرداخت ه��ای هفتگی این ش��رکت به‬ ‫پیش فروش ها ادامه دارد؟‬ ‫و‬ ‫قطعه س��ازان گف��ت‪ :‬با توج��ه به اینکه روند کندی داشته‬ ‫نجفی��ان درباره ای��ن موضوع توضیح‬ ‫مراودات خودروساز و قطعه ساز روزانه و رضایت بخش نیست‬ ‫داد‪ :‬ش��رکت س��ایپا به ش��کل تعهدی‬ ‫هفتگی است تزریق مالی در حال انجام‬ ‫ف��روش دارد‪ .‬روش پیش فروش خودرو‬ ‫ب��ه دلیل جریان نقدینگی در تم��ام دنیا امری عادی‬ ‫اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬تعه��دات ایج��اد ش��ده از س��وی‬ ‫خودروساز بیش از حد استانداردها نیست‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬تولید ادامه دارد و مش��کلی درباره تولید و‬ ‫تحویل خودرو وجود ندارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬پیش فروش ها با‬ ‫معیار استانداردهای دنیا از سوی خودروسازان داخلی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫نجفیان ادامه داد‪ :‬تعهدات همیش��ه وجود داشته و‬ ‫ام��ار پیش فروش ها از ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار خودرو اس��ت‬ ‫زیرا بخش��ی از منابع مال��ی مورد نیاز از این طریق به ‬ ‫دس��ت می اید‪ .‬برای روشن ش��دن مطلب باید بگویم‬ ‫تامین مالی به چند روش انجام می ش��ود؛ تس��هیالت‬ ‫ارزی‪ ،‬پیش فروش و‪. ...‬‬ ‫از این رو‪ ،‬تعهد به لحاظ پیش فروش خودرو امری‬ ‫عادی اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت سازه گستر در پاسخ‬ ‫به این پرسش که خودروساز چگونه می تواند با وجود‬ ‫کمب��ود مواد اولی��ه و قطعات مورد نی��از به تعهدات‬ ‫خود س��ر زمان مق��رر عمل کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬به هر حال‬ ‫تناسبی بین تولید و پیش فروش ها از سوی خودروساز‬ ‫رعایت می شود و سازندگان تمام سعی خود را به کار‬ ‫گرفته اند که به تعهدات ایجاد شده عمل کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬تولید تا امروز نسبت به زمان مشابه‬ ‫س��ال گذشته جلوتر بوده و بر اساس ام پی اس(برنامه‬ ‫تولید خودروساز است‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫الزاماتی دارد که به ش��کل ساالنه به خودروساز ابالغ‬ ‫می کند‪ .‬خودروس��از نیز بر اس��اس قدرت و ظرفیتی‬ ‫که دارد برنامه س��االنه خود را تدوین کرده و فعالیت‬ ‫دارد‪ .‬همچنین این برنامه ها به شکل روزانه‪ ،‬ماهانه و‬ ‫ساالنه پایش می شود) وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برنامه ها محقق شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬می توان گف��ت تولید روند‬ ‫معمول خود را ندارد و در ش��رایط دشواری قرار دارد‪.‬‬ ‫ضع��ف در مدیریت بحران در چند ماه اینده بیش��تر‬ ‫نمایان خواهد ش�� د مگر اینکه مدیران دولتی چاره ای‬ ‫برای روزهای سخت تولید اندیشیده باشند‪.‬‬ ‫رفع کمبود قطعات خودروسازان تا نیمه شهریور‬ ‫مع��اون امور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم‬ ‫کرد‪ :‬کسری قطعات خودروس��ازان برای تکمیل فرایند‬ ‫تولید تا اواس��ط شهریور رفع می شود و تولید محصوالت‬ ‫بدون کاس��تی ادام��ه می یابد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬صنعت‬ ‫خودرو کش��ور در ماه های گذش��ته فراز و نشیب فراوانی‬ ‫را تجرب��ه کرد‪ .‬خ��روج یک طرفه امریکا از برجام و در پی‬ ‫ان‪ ،‬زمزمه ه��ا و احتمال کاه��ش یا قطع همکاری برخی‬ ‫ش��ریکان خارج��ی خودروس��ازان ایرانی و نی��ز موافقت‬ ‫ش��ورای رقاب��ت با افزایش نرخ خودروه��ای تولید داخل‬ ‫که کمتر از ‪ ۴۵‬میلیون تومان نرخ دارند‪ ،‬س��بب افزایش‬ ‫نرخ در بازار شد‪ .‬همچنین‪ ،‬قطعه سازان در گفت وگوهای‬ ‫متعدد با رس��انه ها‪ ،‬همواره خواهان تخصیص ارز رسمی‬ ‫ب��ه واردات قطعه برای انبار کردن انها و پاس��خگویی به‬ ‫نیاز مش��تریان بودند‪ .‬محس��ن صالحی نی��ا‪ ،‬معاون امور‬ ‫صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تش��ریح اخرین‬ ‫وضعیت صنعت خودروس��ازی کشور پرداخت که بخش‬ ‫قابل توجهی از اشتغالزایی و رشد تولید ناخالص داخلی را‬ ‫به دوش می کشد‪ .‬وی در این گفت وگو برخی از مهم ترین‬ ‫موضوع های روز صنعت خودر و کشور و بازار ان را تشریح‬ ‫ ک��رد که از پایبندی خودروس��ازان ب��ه تعهدات خود در‬ ‫برابر مش��تریان تا اش��فته بازار قیمت ها را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا درباره راهکار رفع کمب��ود قطعات مورد نیاز‬ ‫گفت‪ :‬تعداد خودروهای دارای نقص قطعه و مانده در کف‬ ‫کارخانه‪ ،‬بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۲‬هزار دستگاه است که‬ ‫خودروس��ازان در تالش هستند با تغییر منبع‬ ‫تامی��ن انها‪ ،‬قطعات را تهی��ه کنند‪ .‬حتی این‬ ‫ش��رکت ها تالش می کنند تامین مالی را برای‬ ‫ش��رکت های خارج��ی مربوط از مس��یرهای‬ ‫دیگ��ری انجام دهند‪ .‬بر اس��اس برنامه ای که‬ ‫خودروس��ازان به وزارتخانه اع�لام کرده اند از‬ ‫اواس��ط ش��هریور ش��اهد تکمیل خودروها و تولید بدون‬ ‫کس��ری قطعه خواهیم بود‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت درباره تامی��ن ارز مورد نیاز قطعه س��ازان نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬حداکثر ارز مورد نیاز تولید خودروهای س��واری‬ ‫بین ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۳‬میلیارد دالر اس��ت‪ .‬س��ال گذشته متوسط‬ ‫ارزبری خودروها با ش��مارگان تولید یک میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫ه��زار خودرو ‪ ۲۲۰۰‬دالر بود که در مجموع ‪ ۳.۵‬میلیارد‬ ‫دالر ارزبری داش��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬ارز مورد نیاز امسال‬ ‫قطعه سازان به شمارگان تولید بستگی دارد‪ .‬اکنون تامین‬ ‫ارز قطعه سازان به حدود ‪ ۱.۱‬میلیارد دالر رسیده که عدد‬ ‫بدی نیست‪ .‬این امر با تالش شرکت ها‪ ،‬وزارتخانه و بانک‬ ‫مرکزی مقدور ش��ده اس��ت‪ .‬البته باید گفت شرکت های‬ ‫داخل��ی ب��ه منابع دیگری نیز ب��رای تامین قطعات مورد‬ ‫نیاز دس��ت یافته اند که هرچن��د این روش ها هزینه های‬ ‫انه��ا را تا ‪ ۱۲‬درصد افزای��ش داده اما محدودیت انتقال‬ ‫پول را رفع کرده اس��ت‪ .‬صالحی نیا درباره فرصت س��وزی‬ ‫صنعت خ��ودرو در امر طراحی پلتفرم توضیح‬ ‫داد‪ :‬همکاری های مش��ترک‪ ،‬ش��یوه ای برای‬ ‫بهره مندی بیش��تر اس��ت‪ .‬اگر تحریم ها اتفاق‬ ‫نمی افت��اد‪ ،‬پلتفرم های��ی در قرارداده��ای‬ ‫هم��کاری مش��ترک با خارجی ه��ا وعده داده‬ ‫ش��ده بود که به مرور اجرایی می شد‪ .‬بر اساس‬ ‫این قراردادها‪ ،‬در اغاز ایران خودرو با اس��تفاده‬ ‫از پلتفرم های جدید س��االنه ‪ ۲۰‬هزار و س��ایپا نزدیک به‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار خ��ودرو تولید می کردن��د و به تدریج این عدد‬ ‫افزای��ش می یافت‪ .‬اکنون نیز تولی��د یکی از خودروهای‬ ‫جوینت ونچری وعده داده شده از سوی ایران خودرو اغاز‬ ‫ش��ده و با پیش بینی های انجام شده درباره تامین قطعات‬ ‫ان و انعقاد قرارداد با قطعه س��ازان‪ ،‬به طور قطع اجرایی‬ ‫می ش��ود اما زمان بر اس��ت‪ .‬در ادامه‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره طرح جایگزینی خودروهای تجاری‬ ‫فرس��وده اعالم کرد‪ :‬به زودی ثبت نام فروش خودروهای‬ ‫تج��اری یاد ش��ده در س��امانه ای که به همی��ن منظور از‬ ‫س��وی وزارت راه و شهرسازی طراحی شده اغاز می شود‪.‬‬ ‫امیدواریم نوس��ازی ناوگان فرسوده تجاری کشور با عقد‬ ‫قرارداد با مشتریان‪ ،‬از حدود یک ماه اینده کلید بخورد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬امسال نمی توانیم به تولید تعداد خودروهای‬ ‫تجاری وعده داده ش��ده عمل کنیم و پیش بینی می شود‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬هزار خودر و تجاری جایگزین ش��ود‪ .‬وی درباره‬ ‫تعادل قیمتی بازار به نرخ خودروها شورای رقابت و ستاد‬ ‫تنظیم بازار اش��اره کرد و گفت‪ :‬نرخ خودروهای داخلی با‬ ‫همان نرخ مصوب در حال فروش است اما برخی خودروها‬ ‫ک��ه این روزها به دالیل مختلف از جمله کس��ری قطعه‪،‬‬ ‫تغیی��ر منابع تامین قطع��ه و‪ ...‬با کاهش عرضه در روبه رو‬ ‫شده اند‪ ،‬حاشیه بازار پیدا کرده اند و خودروسازان داخلی‬ ‫در تالش هس��تند تا با پیش فروش تعهدی‪ ،‬از سفته بازی‬ ‫این خودروها جلوگیری کنند‪ .‬برخی التهاب ها که به دلیل‬ ‫تح��والت نرخ ارز پیش امده‪ ،‬باید کم کم مدیریت ش��ود‪.‬‬ ‫در این زمینه نیز خودروسازان داخلی همه تالش خود را‬ ‫به این کار معطوف کرده اند و برخی ش��ایعه ها در بازار از‬ ‫جمله پیش فروش نکردن خودروها یا احتکار انها به هیچ‬ ‫عن��وان صحت ندارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬فراموش نکنیم هرچند‬ ‫بین ‪ ۷۵‬تا ‪ ۸۰‬درصد یک خودرو را قطعات ان تش��کیل‬ ‫می دهد اما همه این قطعات خارجی نیستند که متاثر از‬ ‫ارز باش��ند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬باید منتظر شویم و ببینیم که‬ ‫نتیجه تغییر و تحول های ارزی به کدام س��و خواهد بود‬ ‫تا بتوانیم بر اساس ان قضاوت کنیم‪ .‬صالحی نیا در پایان‬ ‫گفت‪ :‬اگر س��طح عمومی قیمت ها افزایش یابد‪ ،‬منطقی‬ ‫است که س��قف تسهیالت خودروسازان نیز افزوده شود‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬به شورای پول و اعتبار پیشنهاد هایی ارائه‬ ‫و برای کل خودروس��ازی کشور حدود ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال افزایش سقف تسهیالت درخواست شده است‪.‬‬ ‫روزام��دی صنع��ت‪ ،‬ب��ه‬ ‫مولفه ه��ای نرم اف��زاری و‬ ‫سخت افزاری وابس��ته است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه های مختلف��ی در‬ ‫ای��ن زمینه برگزار می ش��ود‬ ‫ک��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت از انه��ا اس��تقبال‬ ‫امیرحسین شیروی‬ ‫می کن��د‪ .‬ام��روز یک��ی از‬ ‫مدیرکل صنایع‬ ‫ضعف ه��ای صنعتی کش��ور‬ ‫ماشین سازی و تجهیزات‬ ‫به ویژه در زمینه خودروسازی‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫ارتقای سطح کیفی و فناوری‬ ‫و تجارت‬ ‫ماش��ین االت و ابزار س��اخت‬ ‫اس��ت‪ .‬می توان گفت به طور‬ ‫متوسط ماشین االت در صنایع کشور فرسوده بوده و روزامد‬ ‫نیستند‪ .‬نیاز است صنعتگران داخلی با اخرین دستاوردهای‬ ‫صنعت��ی اش��نا ش��ون د و همکاری ه��ای جوینت ونچری با‬ ‫همتایان بین المللی داشته باشند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ها بستری مناس��ب برای این امر مهم هستند‪.‬‬ ‫صنعتگر ایرانی می تواند با مش��ارکت و همکاری دانش فنی‬ ‫م��ورد نیاز را منتقل ک��رده و درصد داخلی س��ازی خود را‬ ‫افزایش دهد‪ .‬نمایش��گاه ها زمینه س��از ارتباطات بین المللی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وقتی امروز ماش��ین االت ساخته ش��ده ‪ ۱۰‬برابر س��رعت‬ ‫ماش��ین االت قدیمی فعالیت دارند به این معنی اس��ت که‬ ‫تاثیر زی��ادی روی هزینه ها خواهند داش��ت‪ .‬زمان یکی از‬ ‫مولفه های مهم برای کاهش قیمت های تمام شده در تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر توان رقابت پذیری را افزایش داده و می توان‬ ‫بازار صادراتی خود را وسیع تر کرد‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت به این موض��وع اگاه‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬از نمایش��گاه های بین المللی که با حضور‬ ‫ش��رکت های خارجی برگزار می ش��ود اس��تقبال و حمایت‬ ‫می کند‪ ،‬تبلیغات می ش��ود و س��ازندگان داخلی ترغیب به‬ ‫همکاری می شوند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از ماشین االت و تجهیزات فناوری هزینه تولید‬ ‫را ت��ا ‪ ۴۰‬درص��د کاهش می دهد که رق��م قابل توجهی در‬ ‫مقایس��ه با واردات محصوالت به ش��کل ‪ CBU‬است‪ .‬یکی‬ ‫از مشکالت موجود صنعت ماشین االت و ابزار هزینه باالی‬ ‫انها اس��ت‪ .‬در این صنعت اگ��ر بتوانیم قیمت ها را تا حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د هم کاهش دهیم کمک بزرگی به چرخه تولید‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫سازندگان ماشین االت خارجی به طور معمول شرکت های‬ ‫خیلی بزرگی نیس��تند اما توانمند و روزامد هستند‪ .‬یکی از‬ ‫سیاس��ت های ایران در همکاری با اتحادیه اروپا بها دادن به‬ ‫شرکت های کوچک و متوسط است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬شرکت های‬ ‫طرف همکاری با ایران شرکت های خیلی بزرگ نبوده و در‬ ‫صورت حتی با فش��ار تحریمی‪ ،‬اس��یب زیادی نمی بینند و‬ ‫مشارکت ها می تواند ادامه یابد‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود سیاس��ت های جدی��د ارزی ب��رای حمایت از‬ ‫محص��والت داخل��ی امیدواریم برخی ماش��ین االت دارای‬ ‫مص��رف دوگانه به کار گرفته ش��وند که می تواند در صنایع‬ ‫مختلف کارایی داش��ته باش��ند‪ .‬صنعت قطعه‪ ،‬س��ازندگان‬ ‫توانمن��د بس��یاری دارد ک��ه ب��ا روزامد ک��ردن تجهیزات‬ ‫می توانند ضمن ذخی��ره زمانی‪ ،‬هزینه های تولید را کاهش‬ ‫دهند و داخلی سازی را با حجم بیشتری دنبال کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید و عرضه‬ ‫«دنا» در جمهوری اذربایجان‬ ‫در کارخان��ه خودروس��ازی مش��ترک ای��ران و جمهوری‬ ‫اذربایجان(خ��زر) تاکنون بیش از ‪ ۳۰۰‬خودر و دنا تولید و به‬ ‫بازار این کشور عرضه شده است‪ .‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬مدیر منطقه اس��یا‪ ،‬اروپا‪ ،‬امریکا و‬ ‫کشورهای همس��ود ایران خودرو با بیان این مطلب‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫گذش��ت چند ماه از گش��ایش کارخانه خودروسازی خزر در‬ ‫جمهوری اذربایجان‪ ،‬محصوالت این کارخانه مشترک عالوه بر‬ ‫تامین بازار این کشور با برنامه ریزی های انجام شده به زودی به‬ ‫سایر کشورهای منطقه نیز صادر می شود‪.‬‬ ‫س��ابینا نوبری افزود‪ :‬فعالیت این کارخانه مشترک‪ ،‬الگوی‬ ‫مناس��بی برای همکاری های منطقه ای است و گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو با س��اخت این کارخانه با اس��تفاده از تسهیالت‬ ‫موجود در ان کش��ور توانست بر رقیبان خود در بازار خودرو ‬ ‫اقتصادی در این کش��ور از جمله چین‪ ،‬ازبکس��تان و روسیه‬ ‫برتری پیدا کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه محصوالت تولیدی این کارخانه قرار است‬ ‫به روس��یه‪ ،‬اوکراین و به صورت کلی کش��ورهای حوزه ‪CIS‬‬ ‫صادر ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬برای خدمات دهی بهتر‪ ،‬سریع تر و تکمیل‬ ‫فراین��د انتقال فناوری ب��ه جمهوری اذربایج��ان‪ ،‬در زمینه‬ ‫«خدم��ات پس از فروش» و «امداد خودرو» نیز خدمات قابل‬ ‫توجهی داده می شود‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تم��ام تولیده��ای ای��ن کارخانه در‬ ‫جمه��وری اذربایجان به فروش می رود و ب��ا توجه به بهبود‬ ‫نس��بی اقتصاد این کشور‪ ،‬بازار خودروهای با صرفه اقتصادی‬ ‫و نرخ متوسط در این کشور از رونق مناسبی برخوردار است‪.‬‬ ‫نوبری یاداور ش��د‪ :‬ش��روع کار این کارخانه با تولید ‪ ۶‬هزار‬ ‫خودرو در س��ال اغاز ش��ده که قابلیت افزای��ش تا ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫دستگاه در سال را با ‪ ۳‬شفیت کاری دارد‪.‬‬ ‫فروردین امس��ال ب��ا حضور‬ ‫ ‬ ‫گفتن��ی اس��ت ای��ن کارخانه‬ ‫رییسان جمهوری هر دو کشور به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 459‬پیاپی ‪2432‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1397‬‬ ‫اول ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫در ایین گرامیداشت روز حمایت از صنایع کوچک و همزمان با گشایش نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک مطرح شد‬ ‫همکاری صنایع کوچک ایران و اروپا در دوران تحریم‬ ‫بسته حمایتی صنایع کوچک به مجلس می رود‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫نظرگاه‬ ‫پیش بینی اقتصاد‪ ،‬شرط تولید‬ ‫درحال حاض��ر ش��رایط اقتص��ادی‬ ‫کش��ور خاص اس��ت ؛ اکنون حتی اگر‬ ‫ه��ر تصمیم��ی ب��ا ‪ ۱۰‬روز تاخیر نیز‬ ‫ابالغ شود اثر مثبت دارد ‪ .‬این در حالی‬ ‫است که مصوبه ها در اجرا با مشکالتی‬ ‫روبه رو می ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر با تاخیر‬ ‫چند روزه ابالغ کنیم‪ ،‬ضررهایش کمتر‬ ‫غالمحسین شافعی‬ ‫از ابالغ بدون پش��توانه کارشناس��ی و رییس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫عملیاتی است‪ .‬تا زمانی که حاکمیت به‬ ‫این جمع بندی نرس��د که ورود صنایع‬ ‫کوچ��ک به بازارهای جهانی بس��یار حیاتی اس��ت‪ ،‬کار پیش نمی رود و‬ ‫اگر برخی موارد حمایتی به نقطه مطلوب نرس��د امکان رش��د اقتصادی‬ ‫نخواهد بود‪ .‬باید شاخص های اقتصاد کالن با ثبات و ارامش همراه بوده‬ ‫و اقتصاد پیش بینی پذیر شو د چراکه تولید نیازمند پیش بینی است‪ .‬این‬ ‫در حال��ی اس��ت که اقتصاد نباید منتظ��ر تصمیم گیری ها و ایجاد ثبات‬ ‫بماند زیرا س��رمایه گذاری متوقف می شود‪ .‬وقتی اقتصاد پیش بینی پذیر‬ ‫نباشد سرمایه به سمت سرمایه گذاری تولیدی نمی رود و داللی ارزشمند‬ ‫می ش��ود؛ از ای��ن رو‪ ،‬ت��ا هنگامی که ثبات در اقتصاد نباش��د صحبت از‬ ‫حمایت از تولید منطقی نیست‪ .‬بازاریابی برای حضور صنایع کوچک در‬ ‫بازارهای جهانی بسیار مهم است و انچه به عنوان حمایت مالی از صنایع‬ ‫مطرح می شود باید هدفمند باشد‪ .‬حال پرسش اینجاست که ایا حمایت‬ ‫از صنایع بلندمدت باشد یا اینکه کوتاه مدت پیش رود؟ ما اعتیاد حمایتی‬ ‫مادام العمر نباید ایجاد کنیم اما باید حمایت هدفمند را در دس��تور کار‬ ‫قرار دهیم‪ .‬اما در حوزه توسعه صنعتی باید به این نکته توجه داشت که با‬ ‫نگاه منطقه ای به توسعه صنعتی نگریسته و اولویت بندی کنیم‪ .‬هنوز در‬ ‫استان های مختلف به جمع بندی برای اولویت سرمایه گذاری در مناطق‬ ‫نرس��یده ایم‪ .‬اکنون برخی مناطق صنعتی در برخی ش��هرها بالی جان‬ ‫اقتصاد شده اند و در نهایت ظرفیت سنجی در توسعه صنعتی باید در نظر‬ ‫گرفته شود و انحصارگرایی در یک رشته صنعتی باید مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ساخت ‪ 2700‬طرح صنعتی در فارس‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس حمایت حداکثری‬ ‫ب��رای راه اندازی واحد های صنعتی در مرحله ساخت وس��از را از مهم ترین‬ ‫برنامه های این ش��رکت در راس��تای تحقق افزایش ظرفیت تولید کاالی‬ ‫ایرانی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان اعالم کرد‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫«گس��ترش صنعت» از اس��تان فارس‪ ،‬احد فتوحی در نشست هم اندیشی‬ ‫ب��ا صنعتگران اف��زود‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۷۰۰‬طرح صنعتی در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اس��تان در مرحله ساخت وساز اس��ت که تسریع در بهره برداری از‬ ‫انها می تواند جهش مناسبی در تولید و اشتغال ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون مالیات ارزش افزوده در حال تدوین‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫مراس��م گرامیداش��ت روز صنایع کوچک و گش��ایش‬ ‫بزرگترین نمایش��گاه توانمندی ه��ای صنایع کوچک‬ ‫ای��ران با اش��اره به رقم ش��اخص ملی بهب��ود محیط‬ ‫کس��ب و کار در به��ار ‪ ،۹۷‬گف��ت‪ :‬ش��اخص به دس��ت‬ ‫امده عدد مناس��بی نیس��ت و نش��ان می دهد که باید‬ ‫تصمیم های سریع تری برای این بخش گرفته شود‪.‬‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬صنایع کوچک‬ ‫پیشران صنعت و اقتصاد کشور هستند به همین دلیل‬ ‫باید مسائل انها مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ضم��ن اعالم امادگی ب��رای تصویب قوانینی به‬ ‫منظور تس��هیل ام��ور این صنایع در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی و ش��ورای هماهنگی سران قوا گفت‪ :‬حمایت‬ ‫از صنای��ع امری الزم اس��ت و بای��د در درازمدت به ان‬ ‫فکر کرد و منابعی را به وجود اورد که صنایع کوچک و‬ ‫بزرگ از حمایت بیشتری برخوردار باشند‪.‬‬ ‫الریجان��ی درب��اره انتقادهای کارافرین��ان پیرامون‬ ‫ت ارزش اف��زوده نی��ز گفت‪ :‬این قان��ون در حال‬ ‫مالی��ا ‬ ‫تدوین اس��ت و بای��د ارزیابی هایی از درامدهای دولت‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه در‬ ‫تش��ریح مشکالت بخش صنعت در گزارش اتاق تعاون‬ ‫و بازرگانی گفت‪ :‬غیرقابل پیش بینی بودن و تغییر نرخ‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬دش��واری تامی��ن مالی از بانک ها‪ ،‬بی ثباتی‬ ‫سیاس��ت ها‪ ،‬مق��ررات و رویه ه��ای اجتماعی‪ ،‬قدرت‬ ‫پیش بین��ی را ب��رای واحدهای صنعت��ی کاهش داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫الریجانی گفت‪ :‬دسترسی به حامل های انرژی‪ ،‬نحوه‬ ‫اس��تقبال مش��تریان از نواوری و ابتکار در خدمات از‬ ‫نقاط قوت صنایع اس��ت‪ .‬در گزارش ها امده اس��ت که‬ ‫حجم زیادی از اختراعات در کش��ور مربوط به صنایع‬ ‫کوچک است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬صنایع در اس��تان های خراس��ان‬ ‫ش��مالی‪ ،‬سیس��تان و بلوچستان و خوزستان نسبت به‬ ‫بقیه استان ها‪ ،‬وضعیت خوبی ندارند اما در استان های‬ ‫گیالن‪ ،‬فارس و زنجان وضعیت کسب و کار بهتر از سایر‬ ‫استان ها است‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬شاخص‬ ‫کارافرینی در بهار امس��ال ‪ ۶.۳‬و در زمس��تان ‪۶ ،۹۶‬‬ ‫درصد بوده که نشان دهنده سقوط شاخص ها است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫نمایش��گاه توانمندی های صنای��ع کوچک با حضور‬ ‫ی��ک ه��زار و ‪ ۲۰۰‬واح��د صنعتی کوچک و متوس��ط‬ ‫داخلی‪ ،‬یکش��نبه در مصالی ام��ام خمینی (ره) تهران‬ ‫اغاز به کار کرد‪ .‬این نمایشگاه با حضور علی الریجانی‪،‬‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی و محمد شریعتمداری‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گش��ایش یافت و تا ‪۲۳‬‬ ‫مرداد از ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۱‬برپاست‪ .‬عالوه بر شرکت های‬ ‫ایرانی‪ ۱۵ ،‬شرکت خارجی از کشورهایی چون ترکیه‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬مالزی و کره جنوبی نیز در این نمایش��گاه‬ ‫غرفه دارند‪ .‬در حاشیه برپایی این نمایشگاه حدود ‪۱۰‬‬ ‫کارگاه اموزش��ی برگزار و مذاکرات رو در رو ( ‪ ) B2B‬با‬ ‫حضور ‪ ۱۱۰‬مدیر نیز انجام می ش��ود‪ .‬نمایش تولیدات‬ ‫برتر صنایع کوچک و متوس��ط ایران با تکیه بر معرفی‬ ‫توانمندی ه��ای ش��رکت های حاضر در ش��هرک های‬ ‫صنعتی و شناس��ایی بازارهای هدف برای عرضه کاالها‬ ‫و خدمات از اهداف برپایی این نمایشگاه است‪ .‬در این‬ ‫نمایشگاه ش��رکت هایی از صنایع ارایشی‪ ،‬بهداشتی و‬ ‫دارویی‪ ،‬ش��یمیایی‪ ،‬فلزی‪ ،‬موادغذایی‪ ،‬لوازم خانگی و‬ ‫ساختمانی حضور دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تکانه های ارزی برای صنایع کوچک‬ ‫الریجان��ی افزود‪ :‬بنگاه هایی ک��ه ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬نفر کارگر‬ ‫دارند‪ ،‬دارای ش��رایط نامناس��ب تری هستند که نشان‬ ‫می دهد اس��یب پذیری این بنگاه ها در برابر تکانه های‬ ‫نرخ ارز بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به روند توافق هسته ای گفت‪ :‬جمهوری‬ ‫اس�لامی بعد از سال ها کش��مکش هسته ای‪ ،‬به مسیر‬ ‫مذاکرات رهنمون ش��د و به دلیل حل مشکالت بخش‬ ‫تولید و معیشت مردم‪ ،‬این مذاکرات انجام شد‪.‬‬ ‫عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد‪ :‬بعد از‬ ‫اینکه یکی از کش��ورهای منطقه‪ ،‬پیام رییس جمهوری‬ ‫امریکا را درباره درخواس��ت مذاکره به ایران ارائه کرد‪،‬‬ ‫جمهوری اس�لامی نیز به ش��رط پذیرش غنی سازی‪،‬‬ ‫ای��ن پیش��نهاد را پذیرف��ت‪ .‬رییس جمه��وری امریکا‬ ‫نامه ای نوش��ت و اعالم کرد که «حق غنی سازی ایران‬ ‫را قبول داریم»‪ .‬بعد از دو سال مذاکرات سخت‪ ،‬توافق‬ ‫ش��د که در نهایت برای فعالیت های هس��ته ای ایران‪،‬‬ ‫محدودیت ها و گشایش هایی ایجاد شد‪.‬‬ ‫به گفته الریجانی‪ ،‬یکی از انگیزه هایی که موجب شد‬ ‫جمهوری اس�لامی برخ��ی محدودیت ها را قبول کند‪،‬‬ ‫بو کار بود‪.‬‬ ‫بازسازی فضای کس ‬ ‫ش��ریعتمداری گفت‪ :‬در گذش��ته در بخش صادرات‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط نقش پررنگ تری در س��طح‬ ‫بین المل��ل به ویژه قاره افریقا داش��تیم اما در یک بازه‬ ‫جهانی این امر متوقف شد‪ ،‬ما باید به صادرات تولیدات‬ ‫در بخش صنایع کوچک توجه بیشتری کنیم و در این‬ ‫زمینه اقدامات موثری نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت در این ب��اره ادامه داد‪ :‬تکانه های ارزی‬ ‫مش��کالتی را برای واحدهای صنعت��ی کوچک ایجاد‬ ‫می کن��د اما ما همچنان در کنار این واحدها هس��تیم‬ ‫و در همی��ن زمین��ه هفته اینده بس��ته حمایتی اماده‬ ‫ش��ده از سوی سازمان صنایع کوچک برای تصویب به‬ ‫هیات وزیران تقدیم خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬سال گذشته ‪۹۵‬‬ ‫درصد به صنایع کوچک و متوسط کمک شد و این رقم‬ ‫باید در سال جاری افزایش یابد‪.‬‬ ‫شریعتمداری ادامه داد‪ :‬امروزه بسیاری از واحدهای‬ ‫صنعت��ی تعطیل ش��ده و بقیه با ظرفی��ت پایین به کار‬ ‫خود ادام��ه می دهند و ما تالش خواهیم کرد که تمام‬ ‫واحدهای صنعتی از یارانه در نیمه دوم سال بهره ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور کمتر از ‪ ۲‬درصد صنایع کوچک‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از ارس��ال بسته حمایت از صنایع کوچک و متوسط به‬ ‫‹ ‹تعدیل مالیات واحدهای تولیدی‬ ‫هی��ات دولت خبر داد و گفت‪ :‬الیحه حمایت از صنایع‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ ۹۲ :‬درصد صنایع‬ ‫کوچ��ک ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت تحویل‬ ‫کش��ور مربوط به صنایع کوچک و متوسط است و این‬ ‫داده و تایید ش��ده اس��ت و هفته اینده برای تصویب‬ ‫بخش ظرفیت یک میلیون اشتغال را دارد‪.‬‬ ‫ب��ه هیات دولت تقدیم می ش��ود و پ��س از تصویب به‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری در ایی��ن گرامیداش��ت روز‬ ‫مجلس می رود‪.‬‬ ‫حمای��ت از صنای��ع کوچ��ک گف��ت‪ :‬اکن��ون احداث‬ ‫نجف��ی در ایین گرامیداش��ت روز حمایت از صنایع‬ ‫واحده��ای کوچ��ک صنعتی در اقتص��اد جهانی نقش‬ ‫کوچک با بیان اینکه بیش از ‪ ۹۰‬درصد صنایع کش��ور‬ ‫مهمی دارد و این نقش در کسب درامدهای اقتصادی‬ ‫در قال��ب ‪ ۸۱‬هزار واحد صنعتی دارای پروانه از وزارت‬ ‫بی بدیل است‪.‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مربوط به صنایع کوچک است‪،‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این برهه زمانی باید مالیات واحدهای‬ ‫گف��ت‪۱۴۰۰ :‬واحد از صنایع کوچک هم اکنون در این‬ ‫تولیدی تعدیل ش��ود البته به هیچ عنوان پیش��نهاد ما‬ ‫نمایش��گاه حضور دارند که این رق��م فقط ‪ ۲‬درصد از‬ ‫حذف درام��د ‪ ۷۰‬هزار میلیاردی دولت نیس��ت بلکه‬ ‫مجموعه صنایع کوچک و متوسط است‪.‬‬ ‫بای��د در ی��ک بازه زمانی ‪ ۶‬یا ‪ ۷‬ماه��ه دریافت مالیات‬ ‫با این حال‪ ،‬در مقابل انهایی که ناامیدی به اقتصاد‬ ‫ارزش افزوده واحدهای تولیدی صفر شود‪.‬‬ ‫و تولید پمپاژ می کنند‪ ،‬ایس��تاده اند و اجازه پیش��روی‬ ‫ش��ریعتمداری ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۹۲‬درصد از صنایع‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫کش��ور را واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تشکیل‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اس��اس سیاس��ت های رییس جمهوری‬ ‫می دهد و این صنایع یک میلیون اشتغال‬ ‫و وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تا پای‬ ‫و ‪ ۱۶.۸‬درص��د تولید ناخالص داخلی در‬ ‫جان در خدمت صنایع هستیم و با دستور‬ ‫در حاشیه ایین‬ ‫این بخش دارند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬گرامیداشت روز حمایت وزیر قرار است که در کنار صنایع کوچک‬ ‫ای��ن صنایع درحال حاض��ر در جهان ‪ ۴۰‬از صنایع کوچک از بیش از باش��یم و در تمام عرصه ها از این صنایع‬ ‫‪ 50‬واحد صنعتی برتر‪،‬‬ ‫درصد اش��تغال و ‪ ۶۰‬درصد ارزش افزوده کارافرین برتر‪ ،‬خوشه دفاع خواهیم کرد‪.‬‬ ‫دارد ام��ا ای��ن رقم در ای��ران دارای ‪ ۴۵‬صنعتی برتر و شهرک � همکاری وزارت امور خارجه‬ ‫مع��اون اقتصادی وزارت امور خارجه از‬ ‫صنعتی برتر قدر دانی‬ ‫درصد اش��تغال با ارزش افزوده ‪ ۲۸‬درصد‬ ‫شد ‬ ‫ایج��اد کارگروهی در این وزارتخانه برای‬ ‫است و این رقم از سهم جهانی کمتر بوده‬ ‫ارتقای صنای��ع کوچک خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫و ما باید ان را بهبود دهیم‪.‬‬ ‫چارچ��وب همکاری صنایع کوچک و متوس��ط ایران و‬ ‫اروپا در دست تدوین است‪.‬‬ ‫انص��اری در همایش توانمندی های صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط گفت‪ :‬امروز نقش و اهمیت صنایع کوچک به‬ ‫عنوان موتور محرک اقتصاد پذیرفته شده است‪ .‬این در‬ ‫حالی است که رفع موانع موجود بر سر راه این بنگاه ها‬ ‫می تواند به رشد اشتغال منجر شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ختگیری مالیاتی و پیش بینی نا پذیری‬ ‫اقتصاد از جمله موانع پیش روی صنایع کوچک اس��ت‬ ‫البت��ه توجه به این صنایع همواره مدنظر دولت ها بوده‬ ‫و در برنامه شش��م توس��عه نیز این بخش مد نظر قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫به گفته معاون اقتصادی وزارت امور خارجه‪ ،‬باید در‬ ‫ش��رایط تحریم امکان تامین نیازهای کش��ور از طریق‬ ‫بنگاه ه��ای کوچک فراهم ش��ود‪ ،‬حت��ی صنایع بزرگ‬ ‫نی��ز باید در این زمین��ه از ظرفیت های صنایع کوچک‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬انصاری با بیان اینکه نهاد دیپلماس��ی‬ ‫نیز اماده حمایت از صنایع کوچک است‪ ،‬گفت‪ :‬معاون‬ ‫اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در شرایط جدید کاری‬ ‫خود به صنایع کوچک توجه داش��ته و در فصل جدید‬ ‫تحریم ه��ا از هیچ فرصتی ب��رای حمایت از این صنایع‬ ‫فروگذار نمی کند‪.‬‬ ‫در این میان در سفرهای اخیر وزیر امور خارجه نیز‬ ‫از توانمندی صنایع کوچک و بخش خصوصی استفاده‬ ‫شده است‪ .‬این معاونت با ایجاد کارگروه بررسی ارتقای‬ ‫صنایع کوچک در صدد اس��ت به سمت توسعه صنایع‬ ‫کوچک حرکت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وجود بیش از ‪ ۲۳‬میلیون صنعت کوچک‬ ‫و متوس��ط در اروپا و همکاری ان با صنایع کوچک در‬ ‫دوران تحری��م می تواند مزیتی برای دور زدن تحریم ها‬ ‫باش��د‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬نهاد دیپلماسی در حال تدوین‬ ‫چارچوبی برای همکاری بنگاه های کوچک و متوس��ط‬ ‫ایران و اروپا است‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت برای تامین برق فکری کند‬ ‫عزی��ز اکبری��ان‪ ،‬رییس کمیس��یون صنایع مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در همایش بزرگداشت روز حمایت‬ ‫از صنای��ع کوچک با بیان اینکه امیدوارم گوش ش��نوا‬ ‫برای ش��نیدن حرف های بخش خصوصی وجود داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اکنون‬ ‫تصمیم گیر نیست؛ ضمن اینکه افراد غیرمسئول نباید‬ ‫کش��ور را اداره کنن��د‪ ،‬در غی��ر این ص��ورت عاقبت به‬ ‫خیری در اقتصاد نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬صنای��ع کوچ��ک از صنایع ب��زرگ رنج‬ ‫می برن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید با پول نق��د و وام بانکی خرید‬ ‫کرده و کاال تولید کنند و به صنایع باالدس��تی تحویل‬ ‫دهند‪ .‬این در حالی اس��ت که صنایع کوچک به دلیل‬ ‫نرخ سود باال نمی توانند کمر راست کنند‪.‬‬ ‫اکبری��ان ب��ا بی��ان اینک��ه ن��رخ ارز باید در کش��ور‬ ‫تعیین تکلیف ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬از هر فرد عاق��ل و بالغ و‬ ‫راننده تاکسی و اقتصاددان پرسیدیم گفتند ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی و قاچاق بودن معامالت اش��تباه بود که نباید‬ ‫تکرار شود‪ .‬پس موانع را باید برطرف کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درد دل م��ردم که ام��روز در گرانی‬ ‫غوط��ه ور هس��تند باید ش��نیده ش��ود؛ جامعه ای که‬ ‫خود اداره می ش��ود مثل ابی اس��ت ک��ه می رود و اگر‬ ‫برگ��ردد هم��ه چیز را وی��ران می کند‪ .‬بای��د جامعه را‬ ‫هدایت کرد چراکه انقالب به راحتی ب ه دس��ت نیامده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکبری��ان ب��ا بی��ان اینک��ه در ق��رن ‪ ۲۰‬نمی توانیم‬ ‫ب��رق مورد نیاز کش��ور را تامین کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬بیش��تر‬ ‫ش��هرک های صنعتی کمبود برق دارند‪ .‬هر کس��ی در‬ ‫دول��ت برای خود جزیره درس��ت کرده اس��ت‪ .‬اگرچه‬ ‫امس��ال ما از بحران بی برقی عبور کردیم اما باید دولت‬ ‫قول دهد برای تامین برق فکری کند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!