روزنامه گسترش صنعت شماره 461 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 461

روزنامه گسترش صنعت شماره 461

روزنامه گسترش صنعت شماره 461

‫برگزاری‬ ‫نمایشگاه های‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫به صورت منطقه ای‬ ‫چهارشنبه‬ ‫ ‪ 24‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 15‬اوت ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2434‬دوره جدید شماره ‪ 4 461‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از کمبود مواد اولیه برای تولید کیسه بسته بندی‬ ‫سهم بهره وری در رشد اقتصادی در پانزدهمین سال متوالی صفر درصد اعالم شد‬ ‫کم توجهی به بهره وری‪ ،‬فاجعه ای دنباله دار‬ ‫تحلیل‬ ‫برهم کنش‬ ‫دانشگر‬ ‫با اجتماع علمی‬ ‫‪2‬‬ ‫دست پتروشیمی ها به ارد هم رسید‬ ‫‪4‬‬ ‫بررسیمشکالتقطعه سازاندرنشستخبریانجمنسازندگانقطعاتومجموعه هایخودرویی‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫عطای دپو شده ها به لقایش بخشیده شد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 24‬مرداد ‪ 3 1397‬ذی الحجه ‪ 15 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 461‬پیاپی ‪2434‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحلیل برهم کنش دانشگر‬ ‫با اجتماع علمی‬ ‫خبر‬ ‫گرانی ارز‪ ،‬تولیدات داخلی‬ ‫را کاهش می دهد‬ ‫یک استاد دانشگاه با اشاره به افزایش نرخ ارزهای خارجی‬ ‫گفت که این مس��ئله می تواند موج��ب کاهش واردات برخی‬ ‫م��واد اولی��ه و کاالهای واس��طه ای و در نهایت کاهش حجم‬ ‫تولید شود‪ .‬زهرا کریمی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه مازندران‬ ‫با بیان اینکه مسئله ای که بازار کار را تهدید می کند در واقع‬ ‫بو کار ایران بر اثر تحریم ها‬ ‫افزایش ریس��ک در فضای کس�� ‬ ‫و تنش های داخلی اس��ت به ایس��نا گف��ت‪ :‬احتمال کاهش‬ ‫ص��ادرات نفت در پی خروج امری��کا از برجام و به دنبال ان‪،‬‬ ‫کاه��ش درامدهای ارزی باعث می ش��ود تا ن��رخ ارز افزایش‬ ‫پی��دا کن��د و واردات برخی مواد اولیه و کاالهای واس��طه ای‬ ‫به کشور کم شود‪ .‬مجموع این عوامل باعث افزایش هزینه ها‬ ‫و کاهش حجم تولید می ش��ود؛ مانند ش��رایطی که در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬حاک��م بود و باعث ش��د تا در عم��ل‪ ،‬میزان تولید در‬ ‫کارخانجات خودروس��ازی و قطعه س��ازی کم شود که در پی‬ ‫ان‪ ،‬تعدیل های��ی در نیروی کار اتفاق افت��اد‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫تش��دید تحریم ها و تنش ه��ای بین الملل��ی می تواند موجب‬ ‫کاهش ارزش پول ملی کش��ورها ش��ود که این مسئله هم به‬ ‫طور طبیعی افزایش حجم صادرات را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫او در ادام��ه با بی��ان اینکه س��رمایه گذاری و رونق تولید و‬ ‫اش��تغال به انتظارات صاحبان سرمایه بس��تگی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیشتر کارفرمایان نسبت به اینده نگران هستند و نمی دانند‬ ‫که وضعیت اقتصادی کش��ور پس از تشدید تحریم ها چگونه‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬کریمی همچنین با اظه��ار اینکه درحال حاضر‬ ‫صادرات نفت کش��ور کم نش��د ه اما نمی ت��وان پول ان را هم‬ ‫به صورت نقدی وارد کش��ور کرد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬چون بانک های‬ ‫ی از ترس جریمه های امریکا‪ ،‬حاضر به ارائه خدمات‬ ‫بین الملل ‬ ‫دریافت و پرداخت به ایران نیس��تند؛ نقل و انتقال های پولی‬ ‫و بانکی برای ایران دش��وار ش��ده و همین موضوع بر بازار ارز‬ ‫تاثیرات منفی قابل توجهی داش��ته است‪ .‬این استاد دانشگاه‬ ‫در ادامه با تاکید بر اینکه مخالفت با تصویب قوانین ‪FATF‬‬ ‫در واقع یک نوع تسهیل فرایند اجرای تحریم های بین المللی‬ ‫علیه ایران از س��وی مجلس است که نباید انجام شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به طور مثال‪ ،‬اگر در کش��ور خودمان هیچ بانکی حاضر‬ ‫ب کند یا چک صادر کند‪،‬‬ ‫نشود برای شهروندی گشایش حسا ‬ ‫فعاالن اقتصادی باید با کیس��ه های پ��ول از این طرف به ان‬ ‫طرف برون��د و در عمل‪ ،‬انجام فعالیت ب��رای انها غیرممکن‬ ‫می ش��ود‪ .‬در فض��ای بین الملل��ی ه��م مخالفت ب��ا ‪FATF‬‬ ‫چنین ش��رایطی را برای ایران ایجاد می کند و باعث می شود‬ ‫سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف جهان و بنگاه های‬ ‫اقتصادی ما برای انجام مبادالت شان دچار مشکل شوند‪.‬‬ ‫کریمی در پایان با اظهار اینکه بازار کار ایران ممکن اس��ت‬ ‫بر اثر چش��م انداز اقتصادی نامطمئن و نبود گرایش صاحبان‬ ‫منابع مالی به س��رمایه گذاری با مشکلی جدی روبه رو شود‪،‬‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬با این هم��ه صرف کاهش ارزش پ��ول ملی در‬ ‫بو کار نگرانی ندارند‬ ‫شرایطی که بنگاه ها نسبت به فضای کس ‬ ‫نمی تواند مانعی بر سر راه رشد تولید و اشتغال باشد‪.‬‬ ‫در برنامه های ‪ ۵‬ساله‬ ‫توسعه در کشور هر‬ ‫بار اهدافی برای رشد‬ ‫بهره وری در نظر گرفته‬ ‫می شود اما متاسفانه‬ ‫کسی راهکاری برای ان‬ ‫ندارد‬ ‫عکس‪ :‬سامان شرف الدین‬ ‫پ��س از تحلی��ل رفت��اری‬ ‫دانشگر منفعت خواه بر مبنای‬ ‫نظریه بازی و اموزش تطبیقی‪،‬‬ ‫نوب��ت درک و تحلیل اجتماع‬ ‫علمی و برهم کنش دانش��گر و‬ ‫اجتماع علمی اس��ت‪ .‬اجتماع‬ ‫علمی را محیطی داد و س��تدی‬ ‫ رضا منصوری‬ ‫ببینی��د ک��ه در ان دانش��گر‬ ‫عضو هیات علمی‬ ‫ابداع��ات و کش��فیات خود را‬ ‫فرهنگستان علوم‬ ‫در ازای اعتب��ار به دانش��گران‬ ‫می ده��د و با نادانش��گران هم‬ ‫مناب��ع مختلف را با اطالعات و خدم��ات مبادله می کند‪ .‬این‬ ‫دادوس��تد علم��ی نه یک دادوس��تد پاداش دهی اس��ت و نه‬ ‫یک دادو س��تد بازاری‪ ،‬بلکه دادوس��تدی نهادی است‪ .‬با این‬ ‫اس��تدالل‪ ،‬اجتماع علمی یک س��ازمان تولی��دی مانند یک‬ ‫شرکت نیس��ت‪ ،‬بلکه س��ازمانی دادوستدی اس��ت که برای‬ ‫رابطه های دادوستدی ویژه ای طراحی شده است تا عیب های‬ ‫س��از کار بازار را نداشته باش��د‪ .‬همین است که در این رابطه‬ ‫دادوس��تدی هزینه معامله و دادوستد میان دانشگران از یک‬ ‫طرف و از طرف دیگر میان دانش��گران و نادانشگران کاهش‬ ‫می یابد و تولید دانش به نس��بت کاراتر از ساز کار بازار است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به انواع رابطه های دادوس��تدی ک��ه در این حیطه‬ ‫وج��ود دارد اجتماع علمی را می توان به صورت یک ش��بکه‬ ‫دادوستدی در نظر گرفت که همه گونه رابطه های دادوستدی‬ ‫الزم مرتبط را میان مجموعه ای از دانش��گران شامل می شود؛‬ ‫چه این رابطه های دادوستدی مستقیم باشد‪ ،‬چه غیرمستقیم‪.‬‬ ‫هر دانش��گر گرهی است در گراف رابطه هایی که به وی وصل‬ ‫می ش��ود‪« .‬شی» تحلیل خود را از شناخت اجتماع علمی‪ ،‬از‬ ‫رفتار دانشگران‪ ،‬از گراف رابطه های دادوستدی میان دانشگر‬ ‫با اجتماع علمی‪ ،‬و نیز از روال ها و قاعده های علمی می گیرد‪.‬‬ ‫این تحلیل‪ ،‬مبتنی اس��ت بر تعریف نهاد در جامعه شناس��ی‪،‬‬ ‫به ویژه تعریف پارسونز‪ ،‬با توجه ویژه به ابعاد نهادهای علمی و‬ ‫در نظر گرفتن مدل دادوستدی علم‪.‬‬ ‫رضا منصوری‪ ،‬عضو هیات علمی فرهنگس�تان علوم‬ ‫اس�ت‪ .‬او در س�ال های ‪ ۱۳۸۰-۸۴‬معاونت پژوهش�ی‬ ‫وزارت عل�وم را بر عهده داش�ت‪ .‬منص�وری به تازگی‬ ‫یادداشت هایی پیرامون علم منتشر می کند‪« .‬گسترش‬ ‫صنعت» چهارش�نبه ها اخرین دستاوردهای علمی وی‬ ‫را بازنشر می دهد‪.‬‬ ‫سهم بهره وری در رشد اقتصادی در پانزدهمین سال متوالی صفر درصد اعالم شد‬ ‫کم توجهی به بهره وری‪ ،‬فاجعه ای دنباله دار‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بر اس��اس اس��ناد باالدس��تی و برنامه های ‪ ۵‬ساله‬ ‫توس��عه ای‪ ،‬قرار بود س��هم بهره وری در رش��د اقتصاد‬ ‫کشور به ‪ ۳۰‬درصد برسد‪ .‬با این حال‪ ،‬چند روز پیش‬ ‫ریی��س مرک��ز ملی بهره وری اعالم کرد این س��هم در‬ ‫‪ ۱۵‬سال گذش��ته صفر درصد بوده است‪ .‬این موضوع‬ ‫در حالی مطرح ش��د که بسیاری از فعاالن اقتصادی و‬ ‫صنعت��ی به وضعیت بهره وری در ایران انتقاد دارند اما‬ ‫کوچکترین رش��دی در امارهای ساالنه وجود نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬نظرهایی که در زمینه بهره وری مطرح‬ ‫می ش��ود متفاوت اس��ت؛ برخی معتقدند سازمان ها و‬ ‫نهادهای فعال در این زمینه کم کاری کرده اند‪ ،‬برخی‬ ‫ب��ر این باورند که تعریف بهره وری در ایران باید تغییر‬ ‫کن��د و برخ��ی معتقدن��د فرهنگ توس��عه و افزایش‬ ‫به��ره وری باید رش��د کن��د‪ .‬با وجود این‪ ،‬س��هم صفر‬ ‫درصدی شاخص بهره وری در رشد اقتصادی مشخص‬ ‫اس��ت و تمام سازمان های مس��ئول در این حوزه باید‬ ‫مشکالت را برطرف کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی مرکز ملی‬ ‫به��ره وری؛ علی اکب��ر اولیا‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان ملی بهره وری ایران با بیان‬ ‫اینکه گزارش ها نش��ان می دهد در‬ ‫‪ ۱۵‬س��ال گذش��ته با وجود تدوین برنامه های ‪ ۵‬ساله‬ ‫توسعه ای سهم بهره وری در رشد ا قتصادی صفر درصد‬ ‫بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬قرار بود بر اساس برنامه های مختلف‬ ‫توس��عه ای س��هم کش��ور حدود ‪ ۳۰‬درصد از رش��د‬ ‫اقتصادی از محل بهره وری باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باید از‬ ‫صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم و در‬ ‫صنعت کالن و خرد کش��ور نیازمند بهره وری هستیم‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا ‪ ،‬هماهنگی های��ی با معاون��ت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری در حوزه نواوری مد نظر قرار‬ ‫گرفته است تا بتوانیم وجه نواوری را در بهبود کیفیت‬ ‫اعم��ال کنیم و در جبهه ای وس��یع به مقوله بهره وری‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه موضوع کیفیت باید با اس��تفاده‬ ‫از حداق��ل مناب��ع‪ ،‬نرخ پایین و ن��واوری و فناوری در‬ ‫دس��تور کار قرار گیرد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬بهره وری و‬ ‫کیفی��ت به منظور رقابتی ش��دن فضا یک نیاز اس��ت‬ ‫و وجود اس��تاندارد کیفیت نقطه اغازین راه به ش��مار‬ ‫می ای��د‪ .‬رییس س��ازمان ملی بهره وری ای��ران ادامه‬ ‫داد‪ :‬مصیبت های��ی ک��ه به مردم از نب��ود کیفیت کاال‬ ‫و خدمات وارد می ش��ود مس��ئله بسیار مهمی است و‬ ‫متاس��فانه نهادی برای درجه بندی کیفیت به منظور‬ ‫معرفی برندهای برتر با نرخ تمام شده پایین تر به مردم‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت های نقطه ای و بهره وری پایین‬ ‫سید حمید کالنتری‪ ،‬معاون تعاون‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‹ ‹وضعیت بهره وری فاجعه است‬ ‫درباره وضعیت بهره وری در کشور‬ ‫س��ید عبدالوه��اب س��هل ابادی‪،‬‬ ‫به ایسنا گفت‪ :‬پرسش های اساسی‬ ‫رییس خانه صنعت و معدن درباره‬ ‫این اس��ت که چرا با وجود تاکیدات مختلف در طول‬ ‫بهره وری در کش��ور به «گسترش‬ ‫سال های گذشته شاهد ارتقای کیفیت نبوده ایم؟ چه‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬وضعیت کش��ور در‬ ‫کسی مقصر است؟ چه کسی کوتاهی کرده است؟ چرا‬ ‫این ش��اخص فاجعه است‪ .‬چندین سال است که تاثیر‬ ‫از پیشرفت های الزم برخوردار نمی شویم؟ چرا برخی‬ ‫بهره وری در رش��د اقتصادی کش��ور صفر درصد اعالم‬ ‫تولی��دات کیفی��ت الزم را ندارند؟ چرا مردم به کاالی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایران��ی کمت��ر اقبال نش��ان می دهند؟ چ��را مردم ما‬ ‫سهل ابادی با بیان اینکه متاسفانه کارکرد مشخصی‬ ‫غ��رب زده هس��تند و تولیدات خارجی انها را بیش��تر‬ ‫برای نهادها در ارتباط با بهره وری تعریف نشده است‪،‬‬ ‫ی روند کیفی‬ ‫راض��ی نگه م��ی دارد؟ چرا خودروس��از ‬ ‫گفت‪ :‬باید برای این ش��اخص برنامه مشخصی در نظر‬ ‫مطلوبی در دوره زمانی طوالنی نداش��ته اس��ت؟ وی‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬در برنامه های ‪ ۵‬س��اله توسعه در کشور‬ ‫ادامه داد‪ :‬پاس��خ این پرس��ش ها را باید در این مسئله‬ ‫ه��ر بار اهدافی برای رش��د بهره وری در‬ ‫جس��ت وجو کنیم که بهره وری و کیفیت‬ ‫نظر گرفته می ش��ود اما متاسفانه کسی‬ ‫در کش��ور گس��ترده نش��ده و تالش ها‬ ‫یکی از دالیلی که‬ ‫راهکاری برای ان ندارد‪ .‬ش��رایط موجود‬ ‫نقط��ه ای و مح��دود اس��ت‪ .‬متاس��فانه‬ ‫بهره وری در رشد‬ ‫توان تولیدکننده‪ ،‬نیروی کار و س��رمایه اقتصادی کشور سهمی فعالیت ه��ا به صورت موردی مد نظر قرار‬ ‫می گی��رد ام��ا فضای عمومی به س��مت‬ ‫را از بی��ن می ب��رد‪ .‬س��هم صفر درصدی ندارد این است که‬ ‫بهره وری در رش��د اقتصادی یعنی کشور‬ ‫بهب��ود کیفیت پیش نرفت��ه چرا که اگر‬ ‫سالی ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬بار به‬ ‫در هر ‪ ۳‬حوزه با مش��کل روبه رو اس��ت‪ .‬مناسبت های مختلف این گونه بود باید شرایط اقتصادی فعلی‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به��ره وری س��رمایه بر عهده یاد شاخص بهره وری کش��ور در نقطه مطلوب تری قرار داشت‪.‬‬ ‫حاکمی��ت‪ ،‬بهره وری نیروی کار بر دوش افتادیم و بعد دوباره کالنتری با اشاره به اینکه نظام اثربخشی‬ ‫ وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی و فراموش شده است‪ .‬در کش��ور ب��رای ارتق��ای کیفیت وجود‬ ‫بهره وری کارافرین ه��م برعهده وزارت برخی از امار و ارقام ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه بی��ن بهترین و‬ ‫نشان می دهد که‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ .‬البته باید‬ ‫بدترین کارمند در نظام اداری که ‪ ۳‬تا ‪۴‬‬ ‫در نظر داش��ت که این تقس��یم بندی در تعریف بهره وری هم در میلی��ون کارمند دارد‪ ،‬تفاوتی نیس��ت و‬ ‫قان��ون وجود ندارد اما متولی هر کدام از کشور مشکالتی دارد همین مس��ئله موجب می شود که شاهد‬ ‫این بخش ها مشخص است‪ .‬در سال های‬ ‫رشد و ارتقای کیفیت نباشیم‪.‬‬ ‫همه در خدمت کارافرینان باشیم‬ ‫نایب رییس مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با بیان اینک��ه جامعه‪ ،‬دولت‪ ،‬مجلس و‬ ‫ق��وه قضاییه باید ب��رای رونق صنعت و‬ ‫تج��ارت تالش کنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬همه باید‬ ‫در اس��تخدام افرادی باشیم که اشتغال‬ ‫ایجاد می کنن��د و کارافرین هس��تند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬مس��عود پزش��کیان‪،‬‬ ‫نایب رییس مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫بیان کرد‪ :‬اگر نگاه توسعه ای در جامعه‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاران و مدی��ران م��ا وجود‬ ‫داش��ت و جامع��ه با صاحب��ان صنعت‬ ‫و تج��ارت ش��کل می گرف��ت‪ ،‬جامعه و‬ ‫اقتصاد با شرایط کنونی روبه رو نمی شد‪.‬‬ ‫با رونق صنعت و تج��ارت همه نهادها‪،‬‬ ‫توسعه یافته و پابرجا می مانند‪ .‬این عضو‬ ‫کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به لزوم توسعه‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬توس��عه‬ ‫اجتماعی با ‪ ۳‬شاخص توانمندی فردی‪،‬‬ ‫توانمن��دی اجتماعی و س��اختار اداری‬ ‫س��نجیده می ش��ود‪ .‬در جامع��ه ای که‬ ‫سطح س��واد و توان استفاده از فناوری‬ ‫گذش��ته که بهره وری صفر درصد بوده اس��ت نش��ان‬ ‫می ده��د که در تمام این حوزه ها با مش��کالت جدی‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ .‬رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به اینکه متاس��فانه فقط در تالش هستیم تا‬ ‫چرخ کارخانه ها بگردد و کس��انی که در جریان تولید‬ ‫حضور دارند‪ ،‬بهره مند ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی که نگاه‬ ‫توس��عه ای در کشور ایجاد نشود‪ ،‬نمی توان توقع رشد‬ ‫بهره وری داشت‪.‬‬ ‫باال باش��د‪ ،‬ان جامع��ه وضعیت بهتری‬ ‫نسبت به س��ایر جوامع دارد که در این‬ ‫مقایس��ه توان فردی مورد نظر اس��ت‪.‬‬ ‫نایب رییس مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫بیان کرد‪ :‬از نظر پزشکی سلول های هر‬ ‫بخش عالوه بر انجام وظایف ویژه خود‪،‬‬ ‫باید در کنار هم قرار بگیرند تا مسئولیت‬ ‫خود را به درستی انجام دهند‪ ،‬اگر افراد‬ ‫در طبقات پراکنده باش��ند‪ ،‬نمی توانند‬ ‫جامع��ه ای منس��جم و کارا ب��ه نمایش‬ ‫بگذارند و طبیعی اس��ت که توانمندی‬ ‫اجتماع��ی در س��طح مناس��بی ق��رار‬ ‫نمی گی��رد‪ .‬وی با بیان اینک��ه در اتاق‬ ‫بازرگان��ی نیز با س��اماندهی تش��کل ها‬ ‫گامی موثر برداشته شده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با‬ ‫چنین اقدامی می توان گام های بهتری‬ ‫نسبت به گذشته برداشت‪ .‬جامعه ای که‬ ‫افراد در ان با گذر از مراحل به مقام های‬ ‫باال دست نمی یابند‪ ،‬عقب مانده خواهد‬ ‫ماند؛ شرایط تشکل ها برای وضعیتی که‬ ‫در ان قرار داریم یک ظرفیت به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹تنظیم سند باالدستی‬ ‫محس��ن کوهکن‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درباره وضعیت ش��اخص‬ ‫بهره وری در س��ال های گذشته به‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» گف��ت‪ :‬وضعیت این ش��اخص‬ ‫تاس��ف بار است و دولت باید برای ان فکری کند‪ .‬یکی‬ ‫از دالیلی که بهره وری در رشد اقتصادی کشور سهمی‬ ‫ندارد این اس��ت که س��الی ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬بار به مناسبت های‬ ‫مختلف یاد ش��اخص بهره وری افتادی��م و بعد دوباره‬ ‫فراموش شده است‪.‬‬ ‫کوهکن با بیان اینکه بهره وری باید س��هم مش��خصی‬ ‫از اقتصاد کش��ور داشته باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از امار و‬ ‫ارقام نش��ان می دهد که تعریف بهره وری هم در کشور‬ ‫مشکالتی دارد‪ .‬بهره وری متشکل از چند شاخص است‬ ‫و ش��یوه محاسبه معینی دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬مشکل این‬ ‫اس��ت که س��هم بهره وری در رشد اقتصادی مشخص‬ ‫نیست‪ .‬وی با انتقاد از مراکزی که در این زمینه فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر س��ازمان های دخیل در این‬ ‫ام��ر معتقدند بخش دولتی بهره وری پایینی دارد‪ ،‬چرا‬ ‫این سازمان ها به طور دولتی اداره می شوند؟ کوهکن‬ ‫افزود‪ :‬ابتدا باید بهره وری تمام سازمان و نهادهایی که‬ ‫با عنوان بهره وری بودج ه دریافت می کنند محاس��به‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر قرار است یک نهاد یا یک سازمان بهره وری‬ ‫کل کش��ور را مش��خص کند‪ ،‬چرا نباید بهره وری ان‬ ‫مشخص باشد؟‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن با بیان اینکه‬ ‫رش��د بهره وری در کشور نیازمند تغییرات زیرساختی‬ ‫در کش��ور است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تمام افرادی که در ایران‬ ‫کار می کنن��د‪ ،‬مدیران‪ ،‬مس��ئوالن و به طور کلی همه‬ ‫ایرانیان برای رشد بهره وری باید تالش کنند‪ .‬بهره وری‬ ‫یکی از ش��اخص هایی است که فرهنگ توسعه در ان‬ ‫نقش دارد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬نمی توان بر مبنای یک سری‬ ‫فرمول بهره وری را در کشور رشد داد و سهم ان را در‬ ‫رش��د اقتصادی اضافه کرد‪ .‬کش��ور در این زمینه باید‬ ‫فعالیت های بیشتری کند‪ .‬می توان در حوزه بهره وری‬ ‫مانند بس��یاری دیگر از حوزه ها سند باالدستی تنظیم‬ ‫کرد تا کشور بر ان مبنا حرکت کند‪.‬‬ ‫نمایندگان از مفاد قراردادهای خودرویی بی اطالع هستند‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫بسیاری از اعضای این کمیسیون و تعدا د زیادی از نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی از مفاد قراردادهای خودروسازان بی خبر هستند و‬ ‫این موضوع یکی از مش��کالت ما اس��ت‪ .‬رضا انصاری درباره پرداخت‬ ‫غرام��ت از ط��رف پژو به ایران خودرو‪ ،‬به خانه ملت گفت‪ :‬هر زمان که‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن از خودروسازان درخواست کر د مفاد قرارداد‬ ‫ایران خودرو با پژو در اختیار نمایندگان قرار بگیرد با ان موافقت نشد‬ ‫و اعالم کردند که مفاد قرارداد محرمانه است‪ .‬عضو کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه بسیاری از اعضای این‬ ‫کمیس��یون و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی از‬ ‫مفاد قرارداد بی خبر هس��تند و این موضوع یکی از مش��کالت ما است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه نمایندگان ملت از قراردادهای بسته شده اطالع ندارند‪.‬‬ ‫نماینده مردم داراب و زرین دش��ت در مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به اینکه اگر پرداخت غرامت در قرارداد وجود داش��ته باش��د می توان‬ ‫ان را پیگیری کرد و خودروس��ازان به حق و حقوق خود برسند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬امیدواریم این موارد در قراردادها امده باشد تا حقی از مردم ایران‬ ‫ضایع نش��ود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه غرامت به معنای جبران خس��ارت‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید دید در قرارداد چگونه جبران خس��ارت پیش بینی ش��ده‬ ‫س��پس اظهار نظر کرد‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل اساسی در قراردادهای خارجی‬ ‫در طول س��ال های گذش��ته تاکنون این اس��ت که به طور عمده نگاه‬ ‫حاکم بر نهاد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین خودروسازان‬ ‫کش��ور همراه با تفکر مبتنی بر مبادله بازار بوده اس��ت؛ به این معنا که‬ ‫بازار خود را در اختیار خودروس��ازان خارجی قرار می دادیم و فقط به‬ ‫این موضوع دلخوش بودیم که خودرو تولید می کنیم و عده ای اشتغال‬ ‫دارند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به اینکه‬ ‫ن��گاه موج��ود در بین خودروس��ازان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��ه قراردادهای خارجی نگاه درس��تی نبوده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نگاه درس��ت‬ ‫مبادله بازار با فناوری است زیرا انچه امروز می تواند مزیت اصلی برای‬ ‫رقابت صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی باشد‪ ،‬فناوری است ‬ ‫چراک��ه فناوری باعث کاه��ش هزینه تولید‪ ،‬افزایش کیفیت و رضایت‬ ‫مش��تری می ش��ود‪ .‬انصاری با بیان اینکه اگر در قراردادهای خارجی با‬ ‫خودروس��ازان به انتقال فناوری و دانش توجه می ش��د و امروز صاحب‬ ‫دان��ش فنی و صنعت خودروس��ازی بودیم و نیازی به انها نداش��تیم‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬تحریم ها نش��ان داد تمام ام��ار و اطالعاتی که در طول‬ ‫سال های گذشته خودروسازان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫تولید خودر و بومی به ما می دادند‪ ،‬واقعی نبود‪ .‬افت تولیدی که امروز در‬ ‫زمینه خودرو رخ داده نشان از وابستگی ما به شریکان خارجی دارد و‬ ‫ت در عمل ‪ ،‬نتوانسته ایم خودروسازی کشور را بومی سازی کنیم‪.‬‬ ‫گویاس ‬ ‫وی با اش��اره به اینکه جبران خطای اس��تراتژیک رخ داده در صنعت‬ ‫خودرو در طول س��ال های گذشته به راحتی امکان پذیر نیست‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در کشور ما این نوع خطاهای استراتژیک مصداق بازر حیف و میل‬ ‫اموال عمومی است و نهادهای نظارتی باید برای رفع این موضوع ورود‬ ‫کنند و با این نوع س��وء مدیریت ها برخوردهای قضایی شود ‪ .‬نمی توان‬ ‫فقط به سراغ مِیل ها رفت‪ ،‬باید تکلیف حیف ها را نیز مشخص کرد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 24‬مرداد ‪ 3 1397‬ذی الحجه ‪ 15 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 461‬پیاپی ‪2434‬‬ ‫بررسی مشکالت قطعه سازان در نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی‬ ‫عطای دپو شده ها به لقایش بخشیده شد‬ ‫دولتی شدن سرمایه بخش خصوصی با درخواست پرداخت مابه التفاوت ارز‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬این روزها اوضاع صنعت خودرو کش�ور مناس�ب نیست‪ .‬دپوی قطعات مورد نیاز در گمرکات کشور و درخواست‬ ‫مابه التفاوت ارز دولتی (‪۴۲۰۰‬تومان) با ارز ازاد (بین ‪ ۹‬تا ‪۱۱‬هزار تومان) که کاال با ان خریداری ش�ده س�بب ش�د تا تعدادی خودرو‬ ‫ناقص‪ ،‬تولید شود و در کف کارخانه ها باقی بماند و قابل عرضه به بازار نباشند‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» در شرایطی که تحریم ها از سوی چند کشور علیه ایران اغاز شده بنا بر گفته بسیاری از صنعتگران‬ ‫این حوزه‪ ،‬خودتحریمی ها از اغاز س�ال راه نفس تولید را تنگ کرده اس�ت‪ .‬با روندی که بانک مرکزی و گمرکات در پیش گرفته اند‬ ‫برخی قطعه سازان اعالم کرده اند عطای قطعات خریداری شده را به لقایش می بخشند‪.‬‬ ‫انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی در راستای رفع چالش ها و گره های موجود نشستی با اهالی رسانه برگزار کرد‬ ‫و به واکاوی مشکالت این صنعت تا یک ماه اینده‪ ،‬پرداخت‪.‬‬ ‫مسدود شدن راه تولید‬ ‫در اغ��از نشس��ت‪ ،‬ش��اپور س��امعی‪ ،‬نایب ریی��س انجمن‬ ‫س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرویی با اش��اره به‬ ‫روزه��ای دش��وار قطعه س��ازان در پی وض��ع قوانین جدید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بس��یاری از ای��ن مصوبه های جدی��د ضدتولید بوده و‬ ‫اجازه استمرار به فعالیت ها نمی دهند‪ .‬حدود یک هفته است‬ ‫که ایین نامه های جدید مانع ترخیص کاالهای وارد ش��ده به‬ ‫گمرکات ش��ده اس��ت‪ .‬این نوع برخوردها و انچه از اغاز سال‬ ‫با تغییر قوانین و مصوبه ها در صنعت کش��ور رخ داد س��بب‬ ‫ش��د تا صنعتگر نتواند تولید مستمر داشته باشد‪ .‬تیراژ تولید‬ ‫خودروس��ازان در ‪ ۵‬ماه نخست س��ال نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۵۰‬درصد افت داش��ت و این در ادامه چالش‬ ‫عرضه را به وجود اورد‪ .‬وی در این باره ادامه داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۳‬شرکت هلدینگ تولیدی شیفت های کاری خود را کاهش‬ ‫داده ان��د به طوری که فقط ‪ ۳‬روز در هفته فعالیت دارند‪ .‬پس‬ ‫از مطرح شدن تحریم علیه کشور‪ ،‬بانک مرکزی نتوانست نرخ‬ ‫دالر را کنت��رل و ارز م��ورد نیاز صنعت را تامین کند‪ .‬اینها در‬ ‫حالی بود که دولت قصد داشت ارز مورد نیاز را با نرخ دولتی‬ ‫در اختیار صنعتگر قرار دهد‪.‬‬ ‫نایب ریی��س انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫ی با بیان اینکه با این وجود‪ ،‬صنعتگر فعالیت خود را‬ ‫خودروی ‬ ‫ادامه داد و با براورد ش��رایط کنونی‪ ،‬تالش قطعه س��از تامین‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز تا ‪ ۶‬ماه بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫ادامه مس��یر تولید با مش��کالت کمتری روبه رو می ش��د‪ .‬این‬ ‫فعال صنعت قطعه گالیه کرد و گفت‪ :‬با وجود اعالم پرداخت‬ ‫ارز دولتی و صرف وقت در نظام بروکراس��ی کش��ور در نهایت‬ ‫کمتر از یک ماه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به ‪ ۴۴۰۰‬تومان رس��ید و‬ ‫گش��ایش اعتبار انجام شد‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از خرید مواد اولیه‬ ‫و قطعات منفصله مورد نیاز امروز قوانین و مصوبه های جدید‬ ‫اجازه ترخیص کاالها را نمی دهند زیرا از صنعتگر درخواست‬ ‫ش��ده مابه التفاوت نرخ ارز دریافت ش��ده با نرخ ازاد امروزش‬ ‫را بپردازد‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و هیات مدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرویی افزود‪ :‬اگ��ر در همان زمان صنعتگر‬ ‫محصوالت خود را با ارز ازاد وارد می کرد هزینه کمتری برای‬ ‫او داشت زیرا نرخ دالر در بازار ازاد ‪ ۵‬هزار تومان بود و امروز‬ ‫حدود ‪ 9‬تا ‪ ۱۱‬هزار تومان(شناور) است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت قطع��ه ادامه داد‪ :‬در کن��ار این موضوع‬ ‫بای��د اضافه کنم برخی محص��والت از زمان حرکت از مبدا تا‬ ‫رسیدن به گمرکات کشور به ‪ ۵‬ماه زمان نیاز دارند‪ .‬اگر روند‬ ‫ترخیص محصوالت بر مبنای ارز ازاد و به روز باشد‪ ،‬مشخص‬ ‫قاچاق فوالد با تبدیل به ضایعات‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬محمد ش��هپری از‬ ‫دیگر اعضای هیات مدیره انجمن‬ ‫سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی گفت‪ :‬ش��رایط امروز‬ ‫معادل��ه پیچی��ده چند مجهولی‬ ‫بوده ک��ه مش��کالت را الیه الیه‬ ‫و رفع ان را بس��یار دشوار کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬نوسان های ارزی اسیب زیادی‬ ‫به واحدهای صنعتی زده زیرا روند تولید و‬ ‫عرضه خودرو به ش��یوه پیش فروش بوده و‬ ‫امروز خودروها تا اواسط سال ‪ ۹۸‬فروخته‬ ‫شده است‪ .‬با این وضعیت چگونه می توان‬ ‫به اینده صنعت امیدوار بود؟‬ ‫وی در ادامه به مش��کالت در حوزه مواد‬ ‫اولیه تولید داخل اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬بر‬ ‫عملک��رد واحده��ای باالدس��تی صنعتی‬ ‫نظارت��ی وجود ن��دارد زی��را درحال حاضر‬ ‫متقاضی ف��والد‪ ،‬مس و‪ ...‬خری��دار واقعی‬ ‫نب��وده بلکه زمینه قاچ��اق را افزایش داده‬ ‫است به طوری که فوالد خریداری شده به‬ ‫عن��وان فوالد کارکرده ب��ه ضایعات تبدیل‬ ‫شده و به کشورهای دیگر قاچاق می شود‪.‬‬ ‫نتیج��ه این عملکرد اف��ت تولید در داخل‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در این ش��رایط که دالل ها به‬ ‫نیس��ت ‪ ۵‬ماه اینده دالر چه قیمتی در بازار داشته‬ ‫باش��د(واردات از چین ‪ ۴۵‬روز زمان می برد اما این‬ ‫زمان برای محصوالتی که از ژاپن و س��نگاپور وارد‬ ‫می شود حدود ‪ ۵‬ماه خواهد بود)‪.‬‬ ‫س��امعی درب��اره گره هایی ک��ه روز به روز در این‬ ‫صنعت محکم تر می شود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به وضعیت‬ ‫واحده��ای تولید و کمبود نقدینگی که از س��ال ها‬ ‫قبل از س��وی صنعتگران اعالم شده‪ ،‬قطعه سازان منابع مالی‬ ‫کاف��ی برای پرداخت مابه التف��اوت و ترخیص محصوالت در‬ ‫اختیار ندارند و عطای ان را به لقایش می بخشند‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬با وجود تالش هایی که صنعتگر برای ادامه حیات خود‬ ‫می کند از س��ازمانی به س��ازمان دیگر پاس داده می ش��ود و‬ ‫در نهای��ت اعالم می ش��ود ایین نامه جدید هن��وز برای نهاد‬ ‫مربوط ابالغ نش��ده است‪ .‬این فعال صنعت قطعه تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر ش��رایط موجود را در بهتری��ن حالت تصور کنیم‪ ،‬براورد‬ ‫می ش��ود با ترخیص محصوالت دپو شده با ارز ‪ ۹‬هزار تومانی‪،‬‬ ‫باید نقدینگی واحدهای صنعتی ‪ ۲‬برابر ش��ود‪ .‬در این صورت‬ ‫صنعتگران می توانند فعالیت خود را ادامه دهند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که خودروسازان توانایی پرداخت مطالبات قطعه سازان‬ ‫را ندارند و بانک ها نمی توانند تسهیالت ارزان قیمت در اختیار‬ ‫انها قرار دهند‪ .‬به طور قطع تولید با سود ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫نمی تواند صرفه اقتصادی در شرایطی که هم اکنون‬ ‫ن با زیان در حال تولید هستند‪ ،‬داشته‬ ‫قطعه س��ازا ‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹برخوردهای غیرشرعی‬ ‫نایب ریی��س انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه های خودرویی با اش��اره به اسیب پذیری‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط گفت‪ :‬ش��اید با شرایط‬ ‫موج��ود واحدهای بزرگ تا حدودی با مدیریت و تعدیل نیرو‬ ‫بتوانن��د ب��ه فعالیت های خ��ود ادامه دهند ام��ا به طور حتم‬ ‫شرکت های کوچک از عرصه تولید حذف خواهند شد‪ .‬عالوه‬ ‫بر اینها‪ ،‬خودروس��ازان محصوالت خود را تا س��ال ‪ ۹۸‬با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬توم��ان پیش فروش کرده اند و حاضر نیس��تند تفاوت‬ ‫نرخ را پرداخت کنند زیرا پراید ‪ ۳۰‬میلیون تومانی با محاسبه‬ ‫خوش��بینانه ارز ‪ 9‬هزار تومانی بین ‪ ۴۷‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫می ش��ود‪ .‬سامعی با بیان اینکه مشکالت ارزی در گذشته نیز‬ ‫وجود داشت‪ ،‬گفت‪ :‬نوسان های نرخ ارز همیشه وجود داشته‬ ‫اما تا امروز س��ابقه نداش��ته این گونه برخورد شود که پس از‬ ‫پرداخ��ت ارز دولتی هنگام ترخیص مابه التفاوت نرخ را با ارز‬ ‫ازاد موجود درخواست کنند‪.‬‬ ‫جلسه ویژه وزیر اقتصاد با قطعه سازان‬ ‫قاچ��اق م��واد اولی��ه م��ورد نیاز‬ ‫صنعت می پردازن��د تولیدکننده‬ ‫واقعی بای��د باقیمت چند برابری‬ ‫این محص��والت را از ب��ازار ازاد‬ ‫تهیه کند‪ .‬این فعال صنعت قطعه‬ ‫درباره ازادسازی نرخ خودرو نیز‬ ‫گفت‪ :‬پرسش این است که حتی‬ ‫اگر بپذیریم نرخ خودرو ازاد شود ایا مردم‬ ‫ق��درت خرید دارند؟ امروز صنعتگر با ضرر‬ ‫در ح��ال فعالیت اس��ت و نقدینگی ندارد‪.‬‬ ‫چگونه می توان��د روزامد ش��ود و در بازار‬ ‫برای ماندن رقابت کند؟‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرویی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬معتقدم تنها صنعت خودرو کش��ور‬ ‫حی��ات دارد و امروز ب��ا خودتحریمی های‬ ‫پیش ام��ده قب��ل از تحریم ه��ای خارجی‬ ‫زمین��ه توق��ف ای��ن صنع��ت را فراه��م‬ ‫می کنیم‪ .‬ش��هپری به م��وج بیکاری اینده‬ ‫این صنعت پرداخت و گفت‪ :‬دغدغه کشور‬ ‫بای��د بی��کاری ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬ه��زار نیروی‬ ‫انسانی باش��د که اینده این صنعت را رقم‬ ‫می زن��د‪ .‬فراموش نکنیم بیکاری بزهکاری‬ ‫اجتماع��ی ب��ه هم��راه دارد و مش��کالت‬ ‫اقتصادی مسائل اجتماعی و فرهنگی را در‬ ‫پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی اینستاگرامی‪ ،‬نتایج نشست با قطعه سازان خودرویی را تشریح‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬مسعود کرباسیان در این یادداشت عنوان کرد‪ :‬شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کند‬ ‫که همدالنه از تولید اش�تغال افرین حمایت کنیم‪ .‬جلس�ه کاری با صنایع قطعه و خودرو داشتم‪ .‬قطعه سازان‬ ‫‪ ۵۵۰‬هزار نفر و خودروسازان ‪ ۱۵۰‬هزار نفر اشتغالزایی داشته اند‪ .‬موضوع های ارزی پیش امده به این صنایع‬ ‫هم اسیب هایی وارد کرده که هم از نظر حمایت از تولید و هم از حیث توجه به وضعیت مصرف کننده باید به‬ ‫ان رسیدگی شود‪ .‬جلسه با حضور وزیران دیگر ادامه دارد‪ .‬واقعیت این است که درحال حاضر توجه به تولید‬ ‫و وضعیت بنگاه ها یک رس�الت ملی اس�ت‪ .‬از گمرکات خواس�ته ام که بیش�ترین همکاری را با صنایع داشته‬ ‫باشند و اجازه ندهند به دالیل مختلف خط تولید کارخانه ها معطل مواد اولیه بماند‪ .‬سازمان امور مالیاتی هم‬ ‫رویکردش حمایت از تولید و تامین منابع از محل فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید است‪ .‬در وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی هیچ سازمانی نباید خود را جدا از تولید بداند‪ .‬پیش از این هم اداره های استانی را مکلف‬ ‫کرده بودم که بدون مشورت با بخش خصوصی هیچ تصمیمی را اجرایی نکنند‪ .‬هر قدم اشتباه می تواند یک‬ ‫سنگ در برابر تسهیل فضای کسب وکار باشد‪ .‬همه کمک کنیم که چرخ صنعت به حرکت دراید‪.‬‬ ‫مشکالت زنجیره ای‬ ‫پدرام باویل��ی‪ ،‬عضو دیگر هیات مدیره انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی به‬ ‫افت س��هام صنعت خودرو در بورس پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬تحریم از فروردین اغاز شد و امروز سهام‬ ‫یکی از بزرگترین خودروس��ازان داخلی از ‪۲۸۰‬‬ ‫به ‪ ۲۱۵‬تومان رس��یده و در ادامه به طور قطع‬ ‫زیر ‪ ۲۰۰‬تومان خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این مشکالت زنجیر وار به تامین کنندگان این‬ ‫خودروساز نیز سرایت خواهد کرد و به کمبود نقدینگی ها‬ ‫دامن خواهد زد‪ .‬اگر زمانی برای خرید باید یک واحد پول‬ ‫پرداخت می شد امروز باید ‪ ۳‬واحد بپردازیم‪ .‬در‬ ‫واقع باید گفت نرخ خودرو افزایش نمی یابد بلکه‬ ‫مشکل ارزش پول است که هزینه ها را چند برابر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫باویلی افزود‪ :‬صنایع باالدس��تی(فوالد‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫الومینی��وم‪ ،‬پتروش��یمی و‪ )...‬ب��ا عرض��ه ک��م‬ ‫محص��والت در ب��ورس ان را با ن��رخ باالتر در‬ ‫ب��ازار به فروش می رس��انند‪ .‬این امر س��بب تحلیل رفتن‬ ‫قطعه س��ازی ش��ده و صنعتگر ناگزیر به تعدیل نیروهای‬ ‫خود است‪.‬‬ ‫پیشوازی از تحریم ها‬ ‫در ادامه‪ ،‬مازیار بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی با تاکید بر این موضوع که انجمن با اینکه سهامدار خودروساز‬ ‫کیس��ت کاری ندارد اما س��هامداران حق عضویت در هیات مدیره ان را‬ ‫ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم ها فقط چند روزی اس��ت که اعمال شده اما بحران‬ ‫واقع��ی از ‪ ۲۰‬فروردی��ن با خودتحریمی اغاز ش��د‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬امکان‬ ‫خری��د نقدی را از صنعتگر گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬نهادهای داخلی همس��و با‬ ‫تحریم ه��ای امریکا عم��ل کردن د به طوری که می توانی م بگوییم پیش از‬ ‫تحریم خود به پیشواز ان رفتیم‪ .‬این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرویی اظهار کرد‪ :‬بارها اعالم کردیم باید از‬ ‫شهریور منتظر موج بیکاری نیروی انسانی فعال در صنعت قطعه باشیم‪.‬‬ ‫در مذاکرات و نامه نگاری های انجام ش��ده با نهادها و سازمان های مرتبط‬ ‫اعالم ش��د از ش��هریور توانایی تامین کاال برای خودروسازان نداریم زیرا‬ ‫نقدینگی وجود ندارد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی گفت‪ :‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬تیراژ تولید خودرو تا ‪ ۸۰‬درصد کاهش خواهد یافت‪ .‬با نهادهای‬ ‫مختل��ف اع��م از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی‪ ،‬س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران‪ ،‬گمرک جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و وزارت اطالعات مذاکره ش��د و تمام اطالعات در اختیار‬ ‫انها قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ب��ه برخی رفتارهای داخلی و پیچیده ش��دن مش��کالت‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬تمام خریدهای خارجی متوقف ش��ده زیرا‬ ‫بانک ال سی را باز نمی کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬نمی توان تمام این چالش ها را با تحریم های خارجی‬ ‫مرتبط دانس��ت زیرا پیش تر هم این تحریم ها وجود داش��ت و‬ ‫حت��ی س��خت تر از تحریم های فعلی ب��ود‪ .‬در تحریم های قبلی‬ ‫اتحادیه اروپا نیز با امریکا همراه بود در حالی امروز این اتحادیه به نوعی‬ ‫مخالف تحریم ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹برتری پول به همدلی‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی در ادامه با‬ ‫بی��ان اینکه پتروش��یمی محصوالت خود را در ه��رات و عراق به صورت‬ ‫ریالی می فروشد‪ ،‬افزود‪ :‬تامین مواد اولیه دشوار شده و فروشی در داخل‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬تمام این اتفاق ها چالش س��وم را ب��ه وجود اورده و درصد‬ ‫نقدینگی در واحدهای صنعتی اعم از خودروس��ازی و قطعه س��ازی را به‬ ‫صفر رسانده است‪ .‬این حالت خوشبینانه موضوع است زیرا در واقع باید‬ ‫گفت روند نقدینگی در این واحدها منفی است‪ .‬دلیل این امر هم بدهی‬ ‫زیاد این صنعتگران به بانک ها است‪.‬‬ ‫� راهکار پیشنهادی انجمن‬ ‫بیگلو اظهار کرد‪ :‬صرافی ها فعال نیستند‪ ،‬بانک ها به لحاظ‬ ‫مالی قفل هس��تند‪ ،‬در نتیجه تجارت تعطیل اس��ت‪ .‬دغدغه‬ ‫صنعتگر امروز از جنس��ی دیگر است زیرا عملکردها برخالف‬ ‫موازین اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬با این نوع مدیریت‬ ‫اسلحه ابزار تولید از دست صنعتگر گرفته و در بازار به دالل‬ ‫داده ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر ای��ن روال ادامه پیدا کند از‬ ‫شهریور امکان تولید قطعه و در ادامه خودرو صفر خواهد شد‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫اگر خودروسازی در کشور متوقف شود راه اندازی ان با مشکالت بیشتری‬ ‫همراه خواهد ش��د‪ .‬بیگلو از ‪ ۳‬پیشنهاد انجمن به عنوان راهکار خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬قطعه سازان واقعی شناسایی(کامال شدنی است) و ارز مورد نیاز‬ ‫انها پرداخت شود‪ .‬این موضوع در کوتاه ترین زمان ممکن باید انجام شود‪.‬‬ ‫این صنعت به ‪ ۳‬میلیارد دالر منابع ارزی نیاز دارد‪ .‬موضوع دوم ازادسازی‬ ‫قیمت ها اس��ت و چاره ای جز این نداریم‪ .‬تا زمانی که قیمت ها دستوری‬ ‫باش��د وضعیت کنونی ادام ه خواهد یافت‪ .‬نرخ قطعات ‪ ۱۰۰‬درصد و در‬ ‫زمینه خودرو ‪ ۷۰‬درصد نیاز به افزایش دارد‪ .‬راهکار سوم تزریق پول به‬ ‫واحدهای صنعتی است‪ .‬امروز نیاز است ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان از سوی‬ ‫شورای پول و اعتبار به قطعه سازان پرداخت شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه همچنین افزود‪ :‬حتی بس��یاری از‬ ‫تامین کنن��دگان قطعات محصوالت خ��ود را با ارز دولتی به‬ ‫خودروس��ازان می دهند در حالی که خ��ود محصوالت مورد‬ ‫نیازش��ان را با ارز ازاد تهیه کرده اند‪ .‬در این ش��رایط چگونه‬ ‫باید قطعه س��از نقدینگی مورد نیاز خ��ود را تامین کند؟ وی‬ ‫گفت‪ :‬این گونه رفتار به لحاظ شرعی نمی تواند درست باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار پیشنهادی‬ ‫نایب ریی��س انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرویی با اشاره به هوشمندی در اعمال تحریم های جدید‬ ‫گف��ت‪ :‬اینک��ه امریکا صنعت خودرو را نس��بت ب��ه انرژی در‬ ‫اولویت ه��ای تحریم��ی خود قرار داد به این دلیل اس��ت که‬ ‫می دانس��ت می تواند بیشترین اسیب را به اقتصاد کشور بزند‬ ‫زیرا صنعت خودرو اشتغالزایی باالیی دارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره راهکار پیش��نهادی برای برون رفت از ش��رایط‬ ‫ام��روز صنعت خودرو کش��ور گفت‪ :‬تنه��ا راه چاره ترخیص‬ ‫قطعات و مواد اولیه دپوش��ده در گمرکات با همان ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی اس��ت‪ .‬در ادامه‪ ،‬صنعتگر مختار اس��ت با ارز ‪ ۸‬تا ‪۱۱‬‬ ‫ه��زار تومان��ی محصولی را وارد کند‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬با ‪ ۲‬برابر‬ ‫ش��دن نرخ مواد اولیه و نرخ دالر باید خودرو به همان نس��بت‬ ‫افزایش نرخ داشته باشد‪.‬‬ ‫خصوصی سازی انحصاری‬ ‫مرتض��ی مرتض��وی‪ ،‬ریی��س‬ ‫انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه های خودرویی س��خنران‬ ‫بعدی این نشس��ت بود‪ .‬وی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون ن��وک پیکان حمله‬ ‫دش��من‪ ،‬صنع��ت خ��ودرو و قطعه‬ ‫کش��ور اس��ت زیرا با تمام مشکالت‬ ‫داخلی و خارجی توانسته به فعالیت خود ادامه‬ ‫دهد‪ .‬وی با بیان روند خصوصی س��ازی صنعت‬ ‫خ��ودرو گفت‪ :‬اگر فراتر از مش��کالت روزمره‬ ‫بخواهیم به مسائل این صنعت بپردازیم جریان‬ ‫انحصاری برای واگ��ذاری به بخش خصوصی‬ ‫در خودروس��ازی ایجاد ش��ده است‪ .‬بر اساس‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‪ ،‬باید صنایع دولتی به‬ ‫بخش خصوصی واگذار شوند‪ .‬در زمینه صنعت‬ ‫خودرو با توجه به قوانینی که ش��ورای رقابت‬ ‫دارد‪ ،‬مش��کالتی را ب��رای اینده صنعت قطعه‬ ‫رقم می زند‪ .‬وی با بیان اینکه حدود ‪ ۶۰۰‬واحد‬ ‫صنعتی قطعه س��ازی در کل کش��ور فعالیت‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر برای خصوصی سازی صنعت‬ ‫خ��ودرو انحصاری عمل ش��ود ب��ه طور قطع‬ ‫صنعت قطعه اس��یب می بیند‪ .‬رییس انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی‬ ‫خبر داد‪ :‬قرار است کنسرسیومی در‬ ‫صنعت قطعه تشکیل شود که تمام‬ ‫قطعه سازان در ان مشارکت داشته‬ ‫باشند‪ .‬این مسئله بسیار مهم است و‬ ‫دامنه فعالیت ها را گسترش می دهد‬ ‫و ادامه حیات را تضمین می کند‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬باید خصوصی سازی صنعت‬ ‫خ��ودرو بر اس��اس اصل ‪ ۴۴‬این کنسرس��یوم‬ ‫حض��وری فع��ال و تاثیرگذار داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه ضم��ن گالیه از روند‬ ‫تولید و داخلی س��ازی خودروسازان خصوصی‬ ‫گفت‪ :‬تا کن��ون کدام یک از این ش��رکت های‬ ‫خصوص��ی از قطعه س��ازان داخلی قطعه تهیه‬ ‫کرده اند؟ دستاورد انها برای صنعت قطعه چه‬ ‫بوده اس��ت؟ انه��ا در فعالیت خود به نوعی در‬ ‫حال دور زدن قانون هس��تند و با عنوان کردن‬ ‫اینکه مدل جدید است ابتدا قطعات را به شکل‬ ‫کام��ل وارد کرده و پس از مدتی با تغییر مدل‬ ‫این رون��د را ادامه می دهن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬اجازه‬ ‫داخلی سازی به صنعت قطعه نمی دهند‪.‬‬ ‫مرتض��وی در پایان تاکید ک��رد‪ :‬در نتیجه‪،‬‬ ‫س��هام خودروس��ازان باید تحت کنسرسیوم‬ ‫قطعه سازان واگذار شود‪.‬‬ ‫اطالع رییس جمهوری از وضعیت‬ ‫در نهایت‪ ،‬اصغر خسروش��اهی‪،‬‬ ‫مش��اور خودرویی وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اظهار کرد‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جریان‬ ‫تمام��ی اطالع��ات ارزی و خرید‬ ‫قطع��ات و م��واد اولیه از س��وی‬ ‫قطعه س��ازان و خودروسازان قرار‬ ‫دارد اما موضوع این است که تنها وزارتخانه‬ ‫در این زمینه دخیل نیست‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬همچنین‪ ،‬تمام مشکالت از سوی‬ ‫وزارتخانه به شخص رییس جمهوری انعکاس‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫به گفته خسروش��اهی‪ ،‬حتی نامه انجمن‬ ‫قطعه س��ازان ب��ه هیات دول��ت برده ش��ده‬ ‫ام��ا س��اماندهی وضعی��ت فعل��ی نیازمن��د‬ ‫تصمیم گیری های مجموعه هیات دولت است‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست های نامتعارف‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫درخواس��ت افزایش ن��رخ خودرو از س��وی‬ ‫خودروس��ازان گفت‪ :‬درخواست افزایش نرخ‬ ‫خودروها به رییس جمهوری رسیده که اعالم‬ ‫شد افزایش درصدهای درخواستی‬ ‫خارج از عرف است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬قیمت ه��ا بای��د‬ ‫در حاش��یه ب��ازار تعیین ش��ود تا‬ ‫خودروسازان توان فروش خودرو را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫خسروش��اهی درب��اره پرداخت‬ ‫یارانه به قطعه س��ازان گف��ت‪ :‬هرگونه رانت‪،‬‬ ‫فس��اد ایجاد می کند و نبای��د هیچ رانتی در‬ ‫این زمینه داده شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬گرچه مش��کالت فعلی برای‬ ‫قطعه س��ازان وضعیت دش��واری را به وجود‬ ‫اورده و افزایش نرخ ارز پیامدهایی به دنبال‬ ‫داش��ته اما پس از مدتی تولید و عرضه روند‬ ‫عادی خود را به دست خواهد اورد‪.‬‬ ‫خسروش��اهی در پای��ان درب��اره ط��رح‬ ‫س��اماندهی بازار خ��ودرو از س��وی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ای��ن طرح‬ ‫برای پی��ش از تحریم ه��ای خودرویی بود و‬ ‫درحال حاضر مسکوت مانده است که از ابتدا‬ ‫نیز طرحی غیرکارشناسی بود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 461‬پیاپی ‪2434‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 24‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 15‬اوت ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫ ضرورت تجاری سازی‬ ‫دستاورد های تحقیقاتی‬ ‫در عصر کنونی با ظهور فناوری های‬ ‫جدید و دس��تیابی بیشتر واحدهای‬ ‫کوچک و متوس��ط ب��ه فناوری های‬ ‫روز‪ ،‬تحول ه��ای چش��مگیری در‬ ‫توانایی های صنایع کوچک(‪) SME‬‬ ‫روش ه��ای تولید‪ ،‬توزیع و س��اختار‬ ‫تشکیالتی بنگاه ها ایجاد شده که بر‬ ‫سید مسعود حسینی‬ ‫نقش و جایگاه این صنایع در ساختار‬ ‫معاون صنایع کوچک ‬ ‫صنعتی کشور افزوده است‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی اصفهان‬ ‫بدون ش��ک این واحد ها به عنوان‬ ‫بخش مکمل و اساسی اقتصاد کشور‬ ‫به ش��مار می روند و در بس��یاری از کشور های توسعه یافته و در حال‬ ‫توسعه ضمن دستیابی به اهداف اصلی توسعه‪ ،‬نقش تعیین کننده ای‬ ‫در گس��ترش و تن��وع تولی��دات صنعتی داش��ته و در تحقق اهداف‬ ‫ن کردن فقر‪ ،‬بهبود توزیع‬ ‫بنیادین همچون ایجاد اش��تغال‪ ،‬ریش��ه ک ‬ ‫درامد و براوردن نیاز های اساس��ی کش��ورهای در حال توسعه نقش‬ ‫موثری دارند‪ .‬در بس��یاری از کش��ورها این صنایع‪ ،‬تامین کنندگان‬ ‫اصلی اش��تغال جدید‪ ،‬تحول و نواوری و پیشرو در ابداع فناوری های‬ ‫جدید بوده اند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬با رویک��رد درون زایی و برون نگ��ری و صادراتی‬ ‫ی در توس��عه اقتصادی کش��ور دارند‪ .‬در مجموعه شرکت‬ ‫نقش موثر ‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان با به روز رسانی مطالعه فراگیر‪،‬‬ ‫بو کار استان و با توجه به لزوم‬ ‫شناسایی و اولویت بندی خوشه های کس ‬ ‫بررسی و شناسایی اخرین وضعیت ظرفیت ها و مزیت های منطقه ای‬ ‫بو کار در سطح شهرستان های اس��تان‪ ،‬توجه ویژه به شهرک‬ ‫کس�� ‬ ‫فناوری صنایع نوین اصفهان با هدف توسعه فناوری های برتر و سیاست‬ ‫تجاری س��ازی دس��تاورد های تحقیقاتی ش��رکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫حمایت از ایجاد و توس��عه ایده و بازار فناوری با هدف مدیریت بازار‬ ‫فناوری های استان و ارتباط با سایر بازارهای فناوری در سطح دیگر‬ ‫اس��تان ها‪ ،‬رفع نیازهای اطالعاتی افراد در مقوله تجاری سازی دانش‬ ‫فنی و مبادله ان و کمک به رفع مش��کالت تجاری س��ازی نواوری ها‬ ‫و رفع نیازهای متقاضیان فناوری‪ ،‬گام های اساس��ی برداش��ته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درب��اره پیمانکاری فرع��ی صنعتی( ‪ ،)SPX‬اس��تقرار واحدهای‬ ‫مش��اوره حقیق��ی و حقوق��ی فع��ال در مرک��ز خدمات فن��اوری و‬ ‫بو کار در شهرک ها‬ ‫بو کار‪ ،‬برگزاری کلینیک های مشاوره کس ‬ ‫کس�� ‬ ‫و نواح��ی صنعت��ی در شهرس��تان ها‪ ،‬حمایت از برگ��زاری دوره ها و‬ ‫س��مینارهای اموزش��ی به منظور ارتقای سطح علمی و فنی مدیران‬ ‫و کارکن��ان واحد ه��ای صنعتی‪ ،‬حمایت از اعزام هیات های تجاری و‬ ‫بازاریابی به نمایش��گاه های داخلی و خارجی‪ ،‬حمایت و پش��تیبانی‬ ‫ت( ‪ ،)EMC‬حمایت از تامین مالی‬ ‫از ش��رکت های مدیریت ص��ادرا ‬ ‫طرح ه��ا و واحد های تولیدی به منظور تکمیل حلقه های گمش��ده‬ ‫بو کار با فراهم اوردن موجبات سرمایه گذاری در‬ ‫خوش��ه های کس�� ‬ ‫بخش غیردولتی صنایع در تضمین و تس��هیل در توثیق تس��هیالت‬ ‫اعطایی بانک ها و موسس��ه های مالی و اعتباری به واحد ها از طریق‬ ‫معرفی به صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و همچنین‬ ‫حمایت از پایان نامه های دانش��جویی مرتبط با بخش صنعت استان‬ ‫ک��ه جزو اولویت ه��ای مطالعاتی و پژوهش باش��ند و نیز حمایت از‬ ‫واحد ه��ای تولیدی در بازار س��رمایه از طریق فرابورس و بورس کاال‬ ‫اقدام های موثری شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫راه اندازی گمرک منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی بجنورد بر پایه «وب»‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان شمالی‬ ‫گف��ت‪ :‬معاونان گمرک ای��ران از منطقه ویژه اقتصادی بجنورد بازدید‬ ‫کردند‪ .‬به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از اس��تان خراس��ان‬ ‫شمالی‪ ،‬سیاوش وحدت گفت‪ :‬معاونان گمرک جمهوری اسالمی ایران‬ ‫از مکان اس��تقرار و تجهیزات گمرک منطق��ه ویژه اقتصادی بجنورد ‬ ‫بازدی��د کردند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬گمرک منطق��ه ویژه اقتصادی بجنورد‬ ‫روی بس��تر امن فیبر نوری و ارتباط پش��تیبان ماهواره ای راه اندازی‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬س��امانه جامع امور گمرکی و زیرسامانه های ان‪،‬‬ ‫ب��رای ارتباط الکترونیکی با س��ازمان های همجوار با همکاری گمرک‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و دفتر فناوری گمرک جمهوری اسالمی ایران‬ ‫به طور کامل و جامع راه اندازی و اماده خدمات دهی گمرکی می شود‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از کمبود مواد اولیه برای تولید کیسه بسته بندی‬ ‫دست پتروشیمی ها به ارد هم رسید‬ ‫در کیس��ه های گندم ارسال ش��ده ب��ه کارخانه های‬ ‫اردس��ازی غیر قاب��ل اس��تفاده در صنعت اس��ت در‬ ‫صورت��ی که هزینه ان از جیب اردس��ازان پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��ونامی گران��ی م��واد اولیه به تولید کیس��ه ارد‬ ‫رس��ید و هر گون��ی نایلونی خال��ی از ارد به ‪۱۲۰۰‬‬ ‫تومان افزایش یافت در حالی که این امر فقط یکی از‬ ‫چندین مش��کل تولیدکنندگان در صنعت ارد است‪.‬‬ ‫به گفته فعاالن صنعت ارد‪ ،‬تعمیر و تعویض قطعات‬ ‫اس��یاب ها و الک های مورد استفاده در کارخانه های‬ ‫اردسازی بحرانی تر از افزایش نرخ کیسه های نایلونی‬ ‫به شمار می رود‪ .‬ارد و گندم کاالی استراتژیک است‬ ‫و با وجود افزایش نرخ تولید همچنان تولیدکنندگان‬ ‫به تغییر نرخ محصول مجاز نیستند‪.‬‬ ‫قیمت کیس��ه نایلونی ارد در روزهای گذش��ته از‬ ‫‪ ۴۵۰‬به ‪ ۱۲۰۰‬تومان رس��ید‪ .‬دلی��ل ان نیز کمبود‬ ‫و گرانی بیش از حد نهاده های تولید کیس��ه نایلونی‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع پیش از این دامنگیر سایر صنایع‬ ‫غذایی نیز شده بود به صورتی که نرخ بسته بندی اب‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬تولیدکنندگان ارد معتقدند گرانی‬ ‫و س��ایر نوشیدنی ها را افزایش داده و تولیدکنندگان‬ ‫قطع��ات و ل��وازم یدکی بیش از گرانی کیس��ه های‬ ‫در صنای��ع مرتبط با بس��ته بندی های پالس��تیکی‬ ‫نایلونی به مشکالت صنایع اردسازی دامن زده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بح�ران ل�وازم یدک�ی در صنع�ت‬ ‫و نایلون��ی را ب��ا چال��ش کمبود و گران��ی محصول‬ ‫اردسازی‬ ‫روبه رو کرده بود‪ .‬همچنین‪ ،‬مش��کالتی برای صنایع‬ ‫بهنام بهنام‪ ،‬فعال صنعت ارد با اشاره به مشکالت‬ ‫روغن کش��ی و بس��ته بندی روغن ایج��اد کرده بود‪.‬‬ ‫موجود در این صنعت به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬از‬ ‫اکنون این س��ونامی گرانی م��واد اولیه پلی پروپیلن‬ ‫سال ‪ ۹۳‬به بعد اجازه افزایش نرخ به تولیدکنندگان‬ ‫پریفرم و گرانول دامنگیر اردس��ازان ش��ده و مشکل‬ ‫ارد داده نش��د در صورتی که غیر از نرخ گندم س��ایر‬ ‫افزایش نرخ کیس��ه های نایلونی بسته بندی ارد را به‬ ‫نهاده های تولید ارد نیز گران شده است‪.‬‬ ‫وجود اورده است‪.‬‬ ‫بهنام با اش��اره به افزایش نرخ کیس��ه های نایلونی‬ ‫این در حالی اس��ت که ایران در صنعت ارد از نظر‬ ‫مورد اس��تفاده در اردسازی تصریح کرد‪ :‬هر تن ارد‬ ‫فنی جزو ‪ ۱۰‬کشور برتر دنیا است حتی ماشین االت‬ ‫به ‪ ۲۵‬کیسه برای بسته بندی و عرضه به‬ ‫سوئیسی صاحب نام در صنعت ارد دنیا‬ ‫بازار نیاز دارد و اکنون قیمت هر کیس��ه‬ ‫در ایران و در شهرستان استارا ساخته‬ ‫‪ ۴۵۰‬تومانی ب��ه ‪ ۱۲۰۰‬تومان افزایش‬ ‫و صادر می شود‪.‬‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬افزایش نرخ هر کیسه‪ ،‬هر‬ ‫هرچند مس��ئوالن و مدیران وزارت‬ ‫مبلغی که باش��د برای اردس��از مشکل‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در گفت وگو‬ ‫ایج��اد می کند زیرا اج��ازه افزایش نرخ‬ ‫ب��ا «گس��ترش صنع��ت» از پیگیری و‬ ‫محصول نهایی را ندارد‪.‬‬ ‫نظ��ارت بر تامین م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫محمدرضا مرتضوی‬ ‫ای��ن فعال صنعت ارد با اش��اره به باال‬ ‫صنعت بس��ته بندی خب��رداده بودند و‬ ‫ابزار مورد استفاده‬ ‫رفت��ن نرخ ل��وازم یدکی ماش��ین االت‬ ‫ب��ورس کاال نیز ب��ا تغییراتی به عرضه‬ ‫در جداسازی گندم ها‬ ‫گف��ت‪ :‬تعمیر و تعوی��ض قطعات برای‬ ‫گران��ول و پریف��رم ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫غیراستاندارد است و‬ ‫دس��تگاه ها و ماشین االت مورد استفاده‬ ‫همراهی بیش��تری داشت اما همچنان‬ ‫دور ریز بسیاری برای‬ ‫سودجویان و دالالن در بازار مواد اولیه کارخانه های ارد سازی در کارخانه ه��ای ارد نی��ز هزینه ه��ای‬ ‫تولی��د ملزومات بس��ته بندی نایلونی و به همراه دارد زیرا شن‪ ،‬باالیی ب��رای کارخانه داران دارد‪ ،‬ضمن‬ ‫خاک و سنگریزه های‬ ‫انکه ثبات نرخ ندارد‪.‬‬ ‫پالس��تیکی دس��ت درازی می کنند و‬ ‫موجود در کیسه های‬ ‫اس��یابی که گن��دم را ارد می کند به‬ ‫صنایع غذایی مرتبط با این امر را دچار‬ ‫گندم ارسال شده به‬ ‫تعمی��ر نی��از دارد‪ ،‬الکی که ب��رای ارد‬ ‫چالش کرده اند‪.‬‬ ‫کارخانه های اردسازی‬ ‫استفاده می شود‪ ،‬باید توری ان تعویض ‬ ‫عرضه کنن��ده اصلی این م��واد اولیه‬ ‫غیر قابل استفاده در‬ ‫ش��ود اما ای��ن قطعات افزای��ش هزینه ‬ ‫پتروش��یمی تندگویان است که مدعی‬ ‫صنعت است‬ ‫زیادی از اغاز سال داشته است‪.‬‬ ‫است در میزان عرضه گرانول و پریفرم‬ ‫بهن��ام ادامه داد‪ :‬در ش��رایط فعلی باید‬ ‫به بازار و بورس کاال تغییری نداشته است‪.‬‬ ‫از تولیدکنندگان حمایت ش��ود‪ .‬اردسازان به عنوان‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬همچنان کمبود و گرانی این مواد اولیه‬ ‫تولیدکنندگان محصول استراتژیک نیازمند حمایت‬ ‫مورد نیاز صنایع بسته بندی وجود دارد‪.‬‬ ‫مرتض��وی تاکی��د کرد‪ :‬بخش بزرگ��ی از ضایعات‬ ‫به کارخانه های اردس��ازی منتقل می ش��ود و از این‬ ‫ضایع��ات ارد تولید نمی ش��ود‪ ،‬ضم��ن انکه میزان‬ ‫اس��تحصال ارد از هر تن گندم را پایین اورده است‪.‬‬ ‫همچنین ماشین االت مورد استفاده در کارخانه های‬ ‫ارد مستهلک شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬ماش��ین االت ب��ه کار رفت��ه در‬ ‫کارخانه های اردس��ازی قدیمی نیست‪ .‬ایران از نظر‬ ‫فنی در صنعت ارد‪ ،‬جزو ‪ ۱۰‬کش��ور برتر دنیا است؛‬ ‫حتی ماش��ین االت سوئیس��ی در ایران و شهرستان‬ ‫استارا ساخته و صادر می شود‪.‬‬ ‫مرتض��وی گف��ت‪ :‬ب��ر اس��اس اخری��ن ارزیاب��ی‬ ‫بیشتری هستند‪.‬‬ ‫س��ازمان های تخصصی مرتبط با ارد و نان‪ ،‬مشخص‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬ارد و گن��دم ب��ه عن��وان کاالی‬ ‫ش��د از ‪ ۳۰‬کارخانه صنایع اردس��ازی تهران از ‪۱۰۰‬‬ ‫استراتژیک زیر نظر مستقیم شورای اقتصاد و دولت‬ ‫نمره ‪ ۲۰‬کارخانه توانس��تند نم��ره کامل را دریافت‬ ‫قیمت گ��ذاری می ش��ود و به دلیل حساس��یت ملی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��رای نرخ ان تولیدکننده اجازه تغییر نرخ ندارد؛ در‬ ‫ریی��س کان��ون صنایع غذای��ی ایران با اش��اره به‬ ‫صورتی که هزینه های جانبی تولید ارد در سال های‬ ‫مش��کالت دیگر صنعت ارد ب��ه ممنوعیت صادرات‬ ‫گذش��ته افزایش داش��ته و این افزایش هزینه تولید‬ ‫ارد اش��اره و اظهار کرد‪ :‬کارخانه ها با طرف خارجی‬ ‫ارد از اغاز س��ال نیز بیش��تر شده است اما همچنان‬ ‫برای صادرات ارد قرارداد بسته و حتی پول دریافت‬ ‫تولیدکنن��دگان ارد با سیاس��ت های دولت همراهی‬ ‫کرده بودند اما تصمیم گیری یک باره باعث خس��ارت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اردسازان شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری طلب اردسازان از دولت‬ ‫مرتضوی با اشاره به افزایش نرخ کیسه های نایلونی‬ ‫محمدرض��ا مرتضوی‪ ،‬رییس کانون صنایع غذایی‬ ‫ارد به ‪ ۱۱۰۰‬تا‪ ۱۲۰۰‬تومان گفت‪ :‬انحصار به وجود‬ ‫ایران در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫امده در عرضه مواد اولیه در بورس کاال‬ ‫با اشاره به اینکه دولت ‪ ۳‬سال است نرخ‬ ‫باعث گرانی م��واد اولیه تولید ملزومات‬ ‫ارد را ثابت نگه داشته است‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫بس��ته بندی پالس��تیکی و نایلونی شده‬ ‫کارخانه های اردس��ازی از دولت طلب‬ ‫است‪.‬‬ ‫دارند‪ .‬دولت متعهد ش��ده بود که زیان‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬پلی پروپیلن که باید‬ ‫کارخانه ه��ای اردس��ازی را بپردازد اما‬ ‫‪ ۵‬ه��زار تومان باش��د به ن��رخ ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫این طلب پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫تومان به کارخانه ه��ای تولید ملزومات‬ ‫بهنام بهنام‬ ‫مرتضوی به جلس��ه های برگزار شده‬ ‫بس��ته بندی عرضه می شود‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت هر تن ارد به ‪ ۲۵‬کیسه کیسه های نایلونی بسته بندی ارد با نرخ‬ ‫اش��اره و اظه��ار ک��رد‪ :‬موض��وع طلب برای بسته بندی و عرضه ‪ ۱۲۰۰‬تومان به کارخانه های اردسازی‬ ‫به بازار نیاز دارد و اکنون‬ ‫اردس��ازان از دول��ت به ش��ورای عالی‬ ‫می رسد و اردس��ازان نیز اجازه افزایش‬ ‫قیمت هر کیسه ‪۴۵۰‬‬ ‫اقتصاد مطرح خواهد شد اما این تاخیر تومانی به ‪ ۱۲۰۰‬تومان نرخ ندارد این امر صنعت و تولید را دچار‬ ‫‪ ۳‬ساله گرفتاری بزرگی برای اردسازان‬ ‫مشکل می کند‪.‬‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫افزایش نرخ هر کیسه‪ � ،‬سخن اخر‬ ‫رییس کان��ون صنایع غذایی ایران با هر مبلغی که باشد برای‬ ‫صنعت ارد‪ ،‬گندم و نان که س��هم ‪۷۰‬‬ ‫اردساز مشکل ایجاد‬ ‫اشاره به قدیمی بودن دستگاه ها و نیاز‬ ‫درص��دی در جذب ان��رژی دارد و قوت‬ ‫می کند زیرا اجازه افزایش‬ ‫به تعویض ابزاراالت جداسازی گندم ها‬ ‫غالب جامعه اس��ت‪ ،‬کاالی استراتژیک‬ ‫نرخ محصول نهایی را‬ ‫قبل از ارسال به کارخانه های اردسازی‪،‬‬ ‫ب��رای دولت ها به ش��مار م��ی رود‪ .‬نان‪،‬‬ ‫ندارد‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬ابزار مورد اس��تفاده در‬ ‫ارد و گن��دم هم��واره در دول��ت متولی‬ ‫جداس��ازی گندم ها غیراس��تاندارد است‬ ‫مش��خصی داشته اس��ت اما بعد از اجرای‬ ‫و دور ریز بس��یاری برای کارخانه های ارد س��ازی به‬ ‫قانون انتزاع فشار مرغوبیت گندم‪ ،‬کیفیت‪ ،‬ضایعات‬ ‫همراه دارد زیرا ش��ن‪ ،‬خاک و سنگریزه های موجود‬ ‫و‪ ...‬به کارخانه های اردسازی وارد شد‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه های صنایع کوچک به صورت منطقه ای‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫گفت‪ :‬تولیدکنندگان ما افسران خط مقدم جبهه هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬صادق‬ ‫نجف��ی در برنامه «صبح بخیر ای��ران» با بیان این مطلب‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقالب باید به حوزه‬ ‫تولید داخل توجه کرد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه ‪ ۴۸‬درصد از‬ ‫اشتغال کشور در زمینه صنایع کوچک و متوسط است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۴۰۰‬واحد در نمایش��گاه ب��زرگ توانمندی های صنایع‬ ‫کوچک شرکت کردند‪ .‬نجفی با اشاره به اینکه عده ای در حال پمپاژ‬ ‫رشد سرمایه گذاری‬ ‫در شهرک صنعتی توس‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی‬ ‫از افزایش رش��د س��رمایه گذاری در شهرک توس نسبت به ‪ ۴‬ماه‬ ‫اغاز سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از اس��تان خراس��ان‬ ‫رض��وی‪ ،‬مس��عود مهدی زاده مق��دم همزمان با هفت��ه حمایت از‬ ‫صنایع کوچک با اعالم این خبر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی ب��رای ایجاد زیرس��اخت های الزم و پیش��رفت تولیدات‬ ‫داخل��ی تمام تالش خود را به کار می گیرد که یکی از برنامه های‬ ‫انها ساماندهی شهرک ها و نواحی صنعتی به صورت متوازن است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در راس��تای تحقق اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬تولید و‬ ‫اشتغال و با هدف فعال کردن شهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬با ارائه‬ ‫مشاوره های الزم شاهد رشد سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی بودیم‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم اظهار کرد‪ :‬واگذاری زمین و انعقاد قرارداد در‬ ‫ش��هرک توس در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امسال نس��بت به سال گذشته‬ ‫افزایش رو به رشدی داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی‬ ‫گفت‪ :‬استان خراسان رضوی تا کنون ‪ ۴۹‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫را برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم افزود‪ :‬از عمده تولیدات این شهرک می توان به‬ ‫صنایع فلزی و غذایی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اخت ماش�ین االت ا ردس�ازی در‬ ‫استارا‬ ‫ناامیدی به جامعه هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬اما ما توان تولید باالیی‬ ‫داریم و تولیدکنندگان ما افسران خط مقدم جبهه هستن د‬ ‫که باید مورد حمایت واقع شوند‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی همچنین در برنامه «صبح‬ ‫بخیر ای��ران» افزود‪ :‬برنامه هایی ب��رای برگزاری این گونه‬ ‫نمایش��گاه ها به صورت منطقه ای داری��م‪ .‬نجفی یاداوری‬ ‫کرد‪ :‬بس��ته حمایتی خوبی برای صنایع کوچک تدوین و‬ ‫به زودی مصوب و ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تصریح ک��رد‪ :‬نیازمند همدلی‪ ،‬هم افزایی و همکاری‬ ‫همه هستیم‪ ،‬تولید باید با قدرت ادامه یابد‪.‬‬ ‫امضای تفاهمنامه بین شرکت ایرانی با عراقی‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» در‬ ‫حاش��یه نمایش��گاه ب��زرگ توانمندی های‬ ‫صنای��ع کش��ور‪ ،‬ی��ک ش��رکت ایران��ی با‬ ‫ط��رف عراقی تفاهمنام��ه همکاری به امضا‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه میان ش��رکت سیم افشان‬ ‫یاس��وج ب��ا یک ش��رکت عراق��ی در زمینه‬ ‫تولید س��یم و کابل به امضا رس��ید‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه ک��ه مقام��ات عالی سیاس��ی و‬ ‫نظامی‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫مس��ئوالن کش��وری و لش��کری و مدیران‬ ‫ارش��د بخ��ش خصوصی حضور داش��تند‪،‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬واحد صنعتی کوچک و متوس��ط از‬ ‫ایران و جه��ان اخرین توانمندی های خود‬ ‫را در عرص��ه تولید برای بازدیدکنندگان به‬ ‫نمایش دراوردند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬نخستین بار است که این‬ ‫تعداد واحد صنعتی کوچک و متوسط به‬ ‫صورت ‪ B 2 B‬و ‪ B2C‬توانمندی های خود‬ ‫را به نمایش می گذارند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!