روزنامه گسترش صنعت شماره 462 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 462

روزنامه گسترش صنعت شماره 462

روزنامه گسترش صنعت شماره 462

‫موشکافی بسته‬ ‫حمایت از‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2435‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 462‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫حرکت نقدینگی‬ ‫به سمت اصناف‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫«گسترش صنعت» از توانایی کشور در تولید و تکثیر «گرانول باکتری» گزارش می دهد‬ ‫صنعت خودرو در هفته ای که گذشت‬ ‫صنعت خودرو در زنجیره تغییرات لحظه ای‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پاالیشگاه غالت پلی برای گذر از نفت زدگی‬ ‫بررسی اینده اقتصاد ایران از نگاه کارشناسان‬ ‫حرکت نقدینگی به سمت تولید یا خدمات؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪ 4 1397‬ذی الحجه ‪ 16 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 462‬پیاپی ‪2435‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حرکت نقدینگی به سمت اصناف‬ ‫به نظر می رس��د افرادی که‬ ‫س��رمایه های خود را به دالر و‬ ‫س��که تبدیل کرده اند‪ ،‬اکنون‬ ‫قص��د دارند با س��که ها و دالر‬ ‫خ��ود راه دیگ��ری را ب��رای‬ ‫سوددهی طی کنند‪ .‬این افراد‬ ‫پ��س از چند تصمیم و رویداد‬ ‫لطفعلی بخشی‬ ‫متوج��ه کاه��ش ارزش پ��ول‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫ملی ش��دند و ت�لاش کردند‬ ‫سرمایه خود را حفظ کنند‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬اکنون سیاس��ت های کنترلی دول��ت اقتصاد را در‬ ‫مسیر ثبات قرار داده اس��ت‪ .‬هر چند تا دست یافتن به نقطه‬ ‫ثبات نس��بی حتی مس��یری طوالنی پیش روی کشور مانده‬ ‫اما به نظر می رس��د اقتصاد در این مس��یر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در هفته های گذشته متاسفانه حتی نشانه ای از اینکه اقتصاد‬ ‫کشور در مسیر ثبات باشد هم دیده نمی شد‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬اکنون یک تحلی��ل مخرب در کش��ور اغاز‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬برخی از کارشناس��ان این گونه تصور می کنند‬ ‫ک��ه نقدینگی س��رگردان به س��مت تولید خواه��د رفت‪ .‬هر‬ ‫چند اگر در واقعیت نقدینگی س��رگردان به س��مت صنایع و‬ ‫تولید حرکت کند‪ ،‬اقتصاد کش��ور بهبود خواهد یافت و حتی‬ ‫قیمت ها را هم می توان کاهش داد اما ش��رایط فعلی اقتصاد‬ ‫ایران این گونه نیست‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی برخی از اف��رادی که پیش از این دالر و‬ ‫سکه خریده بودند‪ ،‬بخشی از سرمایه خود را به دلیل کاهش‬ ‫نرخ س��که و ارز از دس��ت دادند‪ .‬این افراد نمی خواهند سود‬ ‫کالن سرمایه هایش��ان بیش از این کاهش یابد‪ .‬همچنین به‬ ‫س��ود ‪۱۵‬درصد که بانک ها مقرر کرده اند‪ ،‬رضایت نمی دهند‪.‬‬ ‫برخی معتقدند سرمایه این قشر مسیر تولید‬ ‫ ‬ ‫در این ش��رایط‬ ‫را در پیش خواهد گرفت‪ .‬این درحالی اس��ت که باید در نظر‬ ‫داشت که هنوز بسیاری از مردم ریسک سرمایه گذاری و سود‬ ‫‪ ۱۵‬درص��دی بانک را به بخش تولید ترجیح می دهند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬به نظر می رس��د اصناف و واحدهای خدماتی نقطه‬ ‫هدف گذاری نقدینگی سرگردان باشند‪.‬‬ ‫البته این اتفاق بهتر از س��رگردان ماندن نقدینگی است اما‬ ‫انچه اهمیت دارد‪ ،‬هدایت نقدینگی به س��مت تولید اس��ت‪.‬‬ ‫دول��ت در این زمینه باید ریس��ک س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫تولی��د را کاهش دهد تا این قش��ر حاضر ش��وند پا به عرصه‬ ‫تولید بگذارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صنعتی شدن‪ ،‬هدف نانوفناوری‬ ‫گ�روه صنعت‪ :‬دبیر جش��نواره نانو و رس��انه گفت‪ :‬امروز‬ ‫ایران ‪ ۶.۵‬میلیون دالر صادرات کاالی فناوری ش��ده به چین‬ ‫دارد که هدف‪ ،‬رس��یدن به ‪ ۲۰‬میلیون دالر است‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫ب��رای افق ‪ ۱۴۰۴‬ه��دف صادرات یک میلی��ارد دالر تعریف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ای��ن امر محقق می ش��ود به ش��رط انک��ه از ظرفیت های‬ ‫موجود کش��ور حمایت ش��ود‪ .‬دورهمی اصحاب رس��انه در‬ ‫جش��نواره «نانو و رسانه» از س��وی معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری در باغ کتاب برگزار شد‪ .‬چند سالی است‬ ‫که ب��ا همت معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫جش��نواره «نانو و رسانه» برگزار می ش��ود‪ .‬در این دورهمی‬ ‫رس��انه ای ضمن گزارش از عملکرد فنانوری نانو در کش��ور‪،‬‬ ‫از اصحاب رس��انه که به این موضوع پرداخته اند نیز قدردانی‬ ‫می ش��ود‪ .‬در اغ��از این گردهمای��ی عماد احمدون��د‪ ،‬مدیر‬ ‫کارگروه س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو از معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری گفت‪ :‬امروز تم��ام دنیا در مجامع‬ ‫علمی‪ ،‬سیاس��ی و اقتصادی اذعان دارند ایران در نانوفناوری‬ ‫توس��عه بسیاری داشته اس��ت‪ .‬از س��ال ‪ ۸۰‬ایران به سمت‬ ‫نانوفن��اوری حرکت کرد و در کمت��ر از ‪ ۲‬دهه به جایگاهی‬ ‫دس��ت یافته که جزو نخس��تین های جهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫او ب��ه همراهی رس��انه ها برای ترویج و توس��عه این فناوری‬ ‫در کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬سال گذش��ته حدود ‪ ۸‬هزار‬ ‫گزارش و خبر در حوزه نانوفناوری با ‪ ۵‬ش��اخص ارزیابی به‬ ‫ثبت رس��ید‪ .‬در دوره های قبل جشنواره فقط از اثار منتخب‬ ‫قدردانی می شد اما امسال بخش «اثر برتر» نیز به ان اضافه‬ ‫شد‪ .‬در ادامه‪ ،‬جدی تر به این موضوع پرداخته خواهد شد به‬ ‫طوری که از سال اینده گزارش ها به لحاظ فنی نیز از سوی‬ ‫خبرگان مطبوعاتی بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر کارگروه س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو به تحوالت‬ ‫حوزه رس��انه در این بخش پرداخت و گفت‪ :‬پیش تر رسانه ها‬ ‫این گونه به فناوری ه��ای نانو می پرداختند که «فالن محقق‬ ‫ایرانی به فالن فناوری دست یافت»‪ .‬باید این نگاه تغییر کند‬ ‫زیرا نانو از حوزه علم وارد صنعت شده و صنعتگران فعال در‬ ‫ح��وزه نانوفناوری باید به مردم معرفی ش��وند‪ .‬جامعه باید از‬ ‫عملکرد علمی در صنعت کشور مطلع و دلگرم شود‪.‬‬ ‫احمدوند ادامه داد‪ :‬هم اکنون داش��ته های علمی به صنعت‬ ‫نزدیک می شود و افتخار تالش پژوهشگران ایرانی در مجامع‬ ‫بین المللی به محصوالت صنعتی توسعه پیدا کرده است‪ .‬اگر‬ ‫پیش ت��ر گفتمان غالب پرداختن به دس��تاوردهای علمی در‬ ‫مراک��ز علمی ب��ود این گفتمان به تغییر نی��از دارد و باید به‬ ‫سوی محصوالت نانویی هدایت شود‪ .‬محصوالتی که در بازار‬ ‫کشور عرضه شده و مصرف عمومی دارد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬س��عید سرکار‪ ،‬دبیر س��تاد توسعه فناوری نانو و‬ ‫رس��انه گفت‪ :‬برنامه توسعه ای نانوفناوری گام به گام تعریف‬ ‫ش��د و برای رس��یدن به اهداف کالن یعنی «تولید ثروت» و‬ ‫«ارتقای کیفیت زندگی مردم» حرکت اغاز ش��د‪ .‬در ش��روع‬ ‫فعالیت‪ ،‬با انتش��ار ‪ ۱۰‬مقاله در جایگاه ‪ ۵۷‬قرار داشتیم و در‬ ‫بین کشورهای جهان اسالم رتبه ششم را کسب کرده بودیم‪.‬‬ ‫درخواست وام‬ ‫اشتغال برای ‪ ۴‬هزار‬ ‫نفر بود؛ اتفاقی که در‬ ‫نوسان های اقتصادی‬ ‫ممکن نبود و در ان‬ ‫دوره بسیاری از‬ ‫افرادی که سرمایه ای‬ ‫داشتند ترجیح دادند‬ ‫سرمایه های خود را به‬ ‫سکه و دالر تبدیل کنند‬ ‫بررسی اینده اقتصاد ایران از نگاه کارشناسان‬ ‫حرکت نقدینگی به سمت تولید یا خدمات؟‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در روزهای گذش��ته اوضاع اقتصادی کش��ور پس‬ ‫از چند تصمیم دولت از اوج نوس��ان ها خارج ش��ده و‬ ‫برخی از کارشناس��ان معتقدند در ماه های اینده این‬ ‫وضعیت بهبود می یابد‪ .‬در این ش��رایط طبیعی است‬ ‫که برخی از سرمایه داران به سرمایه گذاری در بخش‬ ‫تولید روی اورند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» طرح «روس��تا‪-‬‬ ‫تعاون» با هدف توانمندس��ازی اقتصادی و معیشتی‬ ‫و ایجاد اش��تغال در مناطق روس��تایی با استفاده از‬ ‫ظرفیت های روس��تاها به اجرا درامده است‪ .‬سامانه‬ ‫ «کارا » نی��ز بر اس��اس مصوبه خرداد ‪ ۱۳۹۶‬س��تاد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تسهیالت دهی به‬ ‫طرح های اشتغالزا و در راستای اجرای قانون حمایت‬ ‫از توس��عه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی‬ ‫و عش��ایری ب��ا اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه‬ ‫ملی‪ ،‬به منظور تس��هیل در فرایند تس��هیالت دهی‬ ‫ب��ه س��رمایه گذاران و کارافرین��ان راه اندازی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل سرمایه گذاری اشتغال فراگیر و روستایی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی پیش تر از ثبت نام‬ ‫‪ ۲۳۰‬ه��زار متقاض��ی دریافت تس��هیالت بانکی در‬ ‫سامانه «کارا» تا تیر امسال خبر داده و گفته بود که‬ ‫بیش از ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد تومان طرح در مرحله انعقاد‬ ‫قرارداد در قالب طرح اش��تغال روستایی قرار گرفته‬ ‫و بیش از ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت‬ ‫شده است‪ .‬برابر اعالم اتحادیه تعاونی های سراسری‬ ‫فرش دس��تباف نیز بی��ش از ‪ ۱۰۵۸‬طرح تعاونی در‬ ‫زمینه فرش و صنایع دستی در سامانه «کارا» ثبت نام‬ ‫شده و ‪ ۸۲‬میلیارد تومان از این طرح ها با سرانه ‪۳۵‬‬ ‫میلیون تومان در بانک های عامل مصوب ش��ده و در‬ ‫حال عقد قرارداد هستند‪.‬‬ ‫یک��ی از خبرهایی که درب��اره حرکت نقدینگی به‬ ‫سمت تولید منتشر شد درخواست وام اشتغال برای‬ ‫‪ ۴‬هزار نفر بود؛ اتفاقی که در نوس��ان های اقتصادی‬ ‫ممک��ن نب��ود و در ان دوره بس��یاری از افرادی که‬ ‫کاظم دلخوش اباتری‪ :‬در ماه های گذشته تصمیم های‬ ‫اشتباه باعث شد عوامل درونی اقتصاد ایران را دچار‬ ‫مشکالت جدی کند‬ ‫روح اهلل عباسپور‪ :‬بخش خدمات و اصناف اکنون ظرفیت‬ ‫بیشتری برای پذیرش سرمایه دارند‪ .‬در شرایط کنونی کمتر‬ ‫ت سرمایه خود را به بخش تولید وارد کند‬ ‫کسی حاضر اس ‬ ‫سرمایه ای داش��تند ترجیح دادند سرمایه های خود‬ ‫را به س��که و دالر تبدیل کنند‪ .‬اکنون پس از کاهش‬ ‫نرخ سکه و ارز‪ ،‬برخی ها ترجیح دادند سرمایه خود را‬ ‫وارد بخش تولید کنند‪ .‬دولت نیز پیش از این تصمیم‬ ‫داش��ت با کاهش س��ود بانکی و رس��اندن ان به ‪۱۵‬‬ ‫درصد همین سیاس��ت را اجرا کند اما شیوه کاهش‬ ‫س��ود بانکی و ش��رایط اقتصادی ای��ران در ماه های‬ ‫گذش��ته باعث شد این سیاس��ت اجرا نشود‪ .‬اکنون‬ ‫به نظر می رس��د ش��رایط اقتصادی به گونه ای پیش‬ ‫می رود که نقدینگی به سمت تولید حرکت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬هزار تقاضا برای اشتغال روستایی‬ ‫مع��اون وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی از‬ ‫پرداخ��ت ‪ ۲۸۰‬میلیارد تومان تس��هیالت اش��تغال‬ ‫روس��تایی به طرح «روستا‪-‬تعاون» خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫تاکن��ون ‪ ۴‬ه��زار تعاون��ی برای دریافت تس��هیالت‬ ‫اشتغال روستایی ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫س��یدحمید کالنت��ری درباره رون��د اجرای طرح‬ ‫«روس��تا‪-‬تعاون» به ایلنا گف��ت‪ :‬تاکنون نزدیک به‬ ‫‪ ۴‬هزار تعاونی برای اس��تفاده از منابع طرح اش��تغال‬ ‫پایدار روس��تایی در سامانه «کارا» ثبت نام کردند که‬ ‫بخشی از انها طرح های شان در کارگروه های اشتغال‬ ‫تصویب شده است‪ .‬در روزهای گذشته و پس از ارائه‬ ‫سیاس��ت های جدید پولی تع��داد ثبت نام ها افزایش‬ ‫یافته و به نظر می رس��د مردم از این طرح اس��تقبال‬ ‫بیشتری خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر حدود ‪ ۱۰۰۰‬روس��تا‬ ‫طرح های ش��ان یا بسته شده یا موفق به دریافت وام‬ ‫ش��ده اند و نزدیک به ‪ ۲۸۰‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫اش��تغال روس��تایی پرداخت شده است‪ .‬این روند در‬ ‫اینده نیز ادامه خواهد یافت‪ .‬پیش بینی ما این است‬ ‫ک��ه در ص��ورت موفقیت طرح‪ ،‬تا پای��ان اجرای ان‪،‬‬ ‫تعاونی های روس��تایی تا سقف ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫از این تسهیالت بهره مند شوند‪.‬‬ ‫کالنت��ری با بی��ان اینکه هی��چ محدودیتی برای‬ ‫ارائه طرح های اش��تغالزا وجود ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در هر‬ ‫زمین��ه ای که ظرفیت های اس��تانی اج��ازه دهد‪ ،‬از‬ ‫رس��ته های دامداری و کش��اورزی‪ ،‬شیالت و ابزیان‬ ‫و محصوالت دامی تا پوش��اک و فرش و فر اورده های‬ ‫غذایی استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل درونی و اقتصاد ایران‬ ‫کاظم دلخوش اباتری‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره وضعیت اقتصادی‬ ‫ای��ران به «گس��ترش صنعت» گف��ت‪ :‬اقتصاد ایران‬ ‫نی��ز مانن��د تمام کش��ورهای دنی��ا تاب��ع دو عامل‬ ‫بیرونی و درونی اس��ت‪ .‬متاسفانه در ماه های گذشته‬ ‫تصمیم های اشتباه باعث ش د عوامل درونی اقتصادی‬ ‫ایران را دچار مش��کالت جدی کند‪ .‬این موضوع در‬ ‫زمان��ی رخ داد ک��ه امریکا به عن��وان تاثیرگذارترین‬ ‫عام��ل بیرونی نیز تالش می کرد ت��ا اقتصاد ایران را‬ ‫با بحران روبه رو کند‪.‬‬ ‫دلخ��وش اباتری افزود‪ :‬این موضوع باعث ش��د تا‬ ‫در یک مقطع چند روزه اقتصاد ایران دچار ش��رایط‬ ‫بحرانی ش��ود‪ .‬انچه در این زمینه اهمیت دارد‪ ،‬تاثیر‬ ‫عوامل درونی در مقایس��ه با عوامل بیرونی اس��ت‪ .‬با‬ ‫اینکه امریکا تالش می کرد تا اقتصاد ایران را با بحران‬ ‫روبه رو کند‪ ،‬عوامل درونی بیش��تر بر این زمینه تاثیر‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه دولت باید اقتصاد ایران را به‬ ‫ثبات بازگرداند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬متاسفانه دولت نتوانست‬ ‫سیاس��ت های امریکا را درست پیش بینی کند و این‬ ‫موضوع باعث ش��د سیاست های در نظر گرفته شده‬ ‫عملکرد معیوب داش��ته باش��ند‪ .‬با این حال‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د اقتصاد ایران اکنون مسیر ثبات را در پیش‬ ‫گرفت��ه و تا دو م��اه اینده اوضا ع بهتر ش��ود‪ .‬برخی‬ ‫اماره��ا و اقدام برای س��رمایه گذاری در حوزه تولید‬ ‫نشان می دهد که نقدینگی در حال حرکت به سمت‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون اقتصادی با بیان اینکه البته‬ ‫رشد نقدینگی به سمت تولید روند بسیار اهسته ای‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬انچه اکنون برای اقتصاد اهمیت دارد این‬ ‫اس��ت که نقدینگی ابتدا در این مسیر قرار گیرد‪ .‬در‬ ‫این صورت می توان با برخی سیاست ها سرعت ان را‬ ‫بیشتر کرد‪ .‬مشکل اقتصاد ایران این بود که نقدینگی‬ ‫در مسیر تولید قرار نگرفته بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدینگی به سمت تولید نمی رود‬ ‫روح اهلل عباسپور‪ ،‬کارشناس صنایع درباره حرکت‬ ‫نقدینگ��ی به س��مت تولید به «گس��ترش صنعت»‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از موضوع هایی که مطرح می ش��ود این‬ ‫اس��ت که پ��س از کاهش نرخ ارز و ط�لا‪ ،‬نقدینگی‬ ‫جامعه به سمت تولید حرکت خواهد کرد‪ .‬متاسفانه‬ ‫در کشور هنوز زیرس��اختی برای این موضوع وجود‬ ‫ندارد‪ .‬شرایط نشان می دهد که نقدینگی در ماه های‬ ‫پیش رو کنترل می شود اما کنترل ان به معنی رشد‬ ‫تولید نیست‪.‬‬ ‫عباس��پور توضیح داد‪ :‬موضوعی که اکنون مطرح‬ ‫می شود این است که بخش خدمات و اصناف اکنون‬ ‫ظرفیت بیش��تری برای پذیرش س��رمایه دارند‪ .‬در‬ ‫ت سرمایه خود‬ ‫شرایط کنونی کمتر کسی حاضر اس ‬ ‫را ب��ه بخش تولید وارد کند‪ .‬یکی از موضوع هایی که‬ ‫در زمینه اش��تغال روستایی مطرح می شود نیز ناظر‬ ‫بر همین بحث است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ش��یوه تولید روس��تایی‬ ‫بیش��تر در حوزه خدمات روستایی است تا در حوزه‬ ‫صنایع‪ ،‬افزود‪ :‬باید به این نکته توجه کرد که ش��یوه‬ ‫تولید روس��تایی کمک��ی به صنای��ع و بخش تولید‬ ‫کش��ور نمی کند‪ .‬محصولی که در این ش��یوه تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بیشتر در روس��تا مصرف شده و نتیجه ای‬ ‫در س��بد اقتصادی و صنعتی کش��ور ندارد‪ .‬بسیاری‬ ‫از این محصوالت اگر تولید نش��وند‪ ،‬وارد نمی شوند‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگ��ر‪ ،‬نیاز به قدری نیس��ت که در نبود‬ ‫تولیدکننده کس��ی ب��ه واردات روی اورد‪ .‬این امارها‬ ‫را نباید با پیش زمینه رش��د صنعتی و تولید اش��تباه‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫گالیه فعاالن صنایع کوچک از گرانی‪ ،‬احتکار و کمبود مواد اولیه‬ ‫گران��ی‪ ،‬احتکار و کمب��ود مواد اولیه م��ورد نیاز از‬ ‫جمله مشکالت صنایع کوچک و متوسط کشور است‬ ‫که بیش از ‪ ۹۲‬درصد از کل صنایع ایران را تش��کیل‬ ‫می دهند و با در اختیار داشتن یک میلیون شغل‪ ،‬در‬ ‫ایجاد اشتغال پیشتازند‪.‬‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط (‪ )SME‬ای��ن روزها با‬ ‫مش��کالت بسیاری دست و پنجه نرم می کنند؛ گرانی‬ ‫م��واد اولیه و کمب��ود انها در ب��ازار از جمله دردهای‬ ‫مش��ترک هم��ه فع��االن این عرصه اس��ت زی��را باال‬ ‫رفتن نرخ ارز و اثر روانی ناش��ی از ان س��بب ش��ده‬ ‫ت��ا فروش��ندگان مواد اولی��ه از عرضه ای��ن کاالها به‬ ‫تولیدکنندگان خودداری کنند‪.‬‬ ‫این شرایط‪ ،‬افزایش بهای محصوالت نهایی را برای‬ ‫مصرف کننده دامن زده و در نتیجه ان‪ ،‬کاهش تقاضا‬ ‫ی در بازار رقم خورده‬ ‫و به نوعی ش��رایط رکود تورم�� ‬ ‫است‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬به مناس��بت برگزاری نمایش��گاه‬ ‫توانمندی ه��ای صنای��ع کوچک در مص�لای تهران‪،‬‬ ‫پ��ای درد دل برخی فعاالن اقتص��ادی حاضر در این‬ ‫نمایشگاه نشستیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل یک ش��رکت تولیدکنن��ده محصوالت‬ ‫شیمیایی حاضر در نمایش��گاه توانمندی های صنایع‬ ‫کوچک به ایرن��ا گفت‪ :‬نرخ «تگزاپ��ون» (نوعی ماده‬ ‫اولیه در تولید محصوالت بهداش��تی و ارایش��ی) در‬ ‫ماه های گذش��ته ‪ ۳‬برابر ش��ده و از کیلویی ‪ ۵‬هزار به‬ ‫‪ ۱۵‬هزار تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫محمدعیس��ی بختیاری اف��زود‪ :‬ن��رخ پلی اتیلن به‬ ‫عن��وان ماده اولیه دیگر مورد اس��تفاده این ش��رکت‪،‬‬ ‫افزای��ش چند برابری داش��ته‪ ،‬در حالی که ماده اولیه‬ ‫ان در کشور تولید می شود و اگر این روند ادامه یابد‪،‬‬ ‫تولید دچار مشکل خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این روزها در حالی مواد اولیه در بازار‬ ‫به دش��واری تامین می ش��ود که ممکن است اجناس‬ ‫مورد نیاز موجود باش��د اما فروشندگان از فروش ان‬ ‫خودداری می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکنن��ده مایع دستش��ویی‪ ،‬ظرفش��ویی‪،‬‬ ‫ی بیان کرد‪ :‬افزایش‬ ‫سفیدکننده‪ ،‬جرمگیر و شیشه شو ‬ ‫نرخ ارز س��بب ش��ده تا ن��رخ تمام ش��ده محصوالت‬ ‫تولیدی این ش��رکت نیز باال ب��رود که بر صادرات ان‬ ‫تاثیر منفی داشته است‪.‬‬ ‫این ش��رکت محصوالت خ��ود را به ع��راق‪ ،‬قطر و‬ ‫گرجستان صادر می کند‪.‬‬ ‫بختیاری یاداور شد‪ :‬در حالی که هزینه های تولید‬ ‫چن��د برابر ش��ده ‪ ،‬فقط ‪ ۵‬درصد به ن��رخ محصوالت‬ ‫نهایی افزوده شده و همین مسئله سبب شده تا برخی‬ ‫واحدهای تولیدی به مرز ورشکس��تگی برس��ند‪ .‬این‬ ‫شرکت در ماه های گذش��ته برای تامین ماشین االت‬ ‫م��ورد نیاز خود برای ثبت س��فارش اقدام کرد اما در‬ ‫نهایت ارز با نرخ رس��می به ان تعلق نگرفت‪ .‬با وجود‬ ‫مش��کالتی همچون مالیات‪ ،‬بیم��ه تامین اجتماعی و‬ ‫مالیات ارزش افزوده‪ ،‬انتظار حمایت بیشتری از دولت‬ ‫و همراه کردن نهاد ها با بحث تولید داریم‪.‬‬ ‫مدی��ر واحد توس��عه فروش یک ش��رکت لبنی نیز‬ ‫گفت‪ :‬محصوالت این ش��رکت بازارپسندی خوبی در‬ ‫ایران داشته و با نام تجاری خاص به بازار قطر‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫بحرین‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬ارمنس��تان و روسیه نیز صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬شاهین کاشانی افزود‪ :‬نبود شیر و تغییرات‬ ‫پیاپ��ی قیمتی ان که در یک ماه گذش��ته ‪ ۹‬بار نرخ‬ ‫ان تغییر کرد‪ ،‬کمبود «اس��تارتر» که ماده اولیه مورد‬ ‫نیاز تبدیل شیر به ماست به شمار می رود و همچنین‬ ‫وس��ایل بس��ته بندی‪ ،‬عمده مش��کالت این ش��رکت‬ ‫لبنی اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬این شرکت فروش‬ ‫محصوالت در فروش��گاه های زنجیره ای را کم کرده و‬ ‫فقط با کسانی که نقدی خرید کنند‪ ،‬کار می کند‪ .‬مواد‬ ‫اولیه تولید دبه ها و چاپ «ای ام ال» (برچس��ب گذاری‬ ‫درون قالب همزمان با تولید ظرف) نیز وارداتی است‪.‬‬ ‫مدی��ر اجرای��ی یک گ��روه صنایع بس��ته بندی در‬ ‫شهرس��تان بم گفت‪ :‬در حالی که هر س��ال در فصل‬ ‫برداشت خرما در مرداد و شهریور‪ ،‬تقاضا برای کارتن‬ ‫بس��ته بندی افزایش می یابد و فروش��ندگان از حدود‬ ‫روزهای عید برای خرید مواد اولیه ان اقدام می کنند‬ ‫اما در موعد برداشت قیمت های بسیار باالتری مطالبه‬ ‫می کردند‪ .‬ب��ه گفته علیرضا مه��رارا ‪ ،‬در این موضوع‬ ‫مقوله احتکار به وضوح روش��ن و مش��خص است و تا‬ ‫این لحظه هنوز بسیاری از باغداران خرما نتوانسته اند‬ ‫کارتن تهیه کنند‪ .‬نرخ کارتن های مورد اس��تفاده در‬ ‫بسته بندی خرما دست کم ‪ ۲‬برابر شده و با این اوصاف‬ ‫افزای��ش حداق��ل ‪ ۴۰‬درصدی نرخ محص��ول نهایی‬ ‫انتظ��ار می رود‪ .‬در عین حال‪ ،‬باغ��داران از انجا که با‬ ‫کارخانجات قرارداد دارند‪ ،‬مجبور به تهیه کارتن های‬ ‫گران به هر قیمتی هستند‪ .‬سال گذشته نرخ هر کیلو‬ ‫کارتن س��اده ‪ ۱۰۰۰‬تومان بود‪ ،‬اما اکنون به ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬تومان افزایش یافته و در شرایط فعلی با کمبود‬ ‫ان روبه رو شده ایم‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪ 4 1397‬ذی الحجه ‪ 16 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 462‬پیاپی ‪2435‬‬ ‫صنعت خودرو در هفته ای که گذشت‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫در زنجیره تغییرات لحظه ای‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬س��ال ‪ ۹۷‬روزهای پر چالش��ی را برای صنعت خودرو رقم زده اس��ت؛ تغییر قوانین‪ ،‬تصویب بخش��نامه ها و ایین نامه های‬ ‫مختلف به نوسان های ارزی‪ ،‬مشکالت گمرک‪ ،‬تورم و‪ ...‬اضافه شد‪ .‬مقوالتی که هر سال صنعتگر ر ا درگیر و روند تولید را دشوار کرده بود‪ .‬بازار‬ ‫افسارگسیخته خودرو که زمانی‪ ،‬قیمت هایش سیر صعودی دارد و گاهی نزولی‪ ،‬اگر وضعیت تولیدکننده را نادیده بگیریم سردرگمی متقاضیان‬ ‫را به وجود می اورد‪ .‬در این بین‪ ،‬برخی به نرخ دستوری اشاره می کنند و بعضی به عملکرد خودروسازان در این بازار برای انکه نرخ محصوالت‬ ‫خود را افزایش دهند‪ .‬همچنین‪ ،‬ممنوعیت واردات خودرو از اغاز تیر امسال برخی از برنامه های تدوین شده را به کما برد‪ .‬اسقاط خودروها از ان‬ ‫جمله بود‪ .‬حال پرسش این است که انحصاری شدن بازار داخل‪ ،‬کیفیت و استانداردها را در چه وضعیتی قرار داده است؟ از خودرو که بگذریم‪،‬‬ ‫صنعت قطعه به عنوان بخش خصوصی وضعیت به مراتب بغرنج تری دارد‪ .‬برخی از سازندگان بزرگ با سرمایه گذاری هنگفتی که در این صنعت‬ ‫دارند با ناامیدی امروز خود را به فردا می رسانند‪ .‬کمبود نقدینگی از اغاز دهه ‪ ۹۰‬این صنعت را کوچک و کوچک تر کرده است‪ .‬خودروسازان به‬ ‫دلیل مشکالت مالی خود قادر به پرداخت مطالبات و بدهی قطعه سازان نبوده و گاهی دیرکرد پرداخت به یک سال هم می رسد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫نیز دپو ش��دن محصوالت و درخواس��ت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی دریافت ش��ده و ارز ازاد‪ ،‬سرمایه های تولید را به جیب دولت سرازیر می کند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو کش��ور با توجه به ش��رایط سیاس��ی و اقتصادی موجود‪ ،‬به لحاظ اس��تانداردی و کیفی جایگاه مطلوبی نداشته به طوری که بنا بر‬ ‫گفته کارشناسان مراکز فنی‪ ،‬حتی خودروهای نوشماره نیز نمی توانن د برخی از ازمون های معاینه فنی را بگذرانند‪ .‬هفته سوم مرداد «گسترش‬ ‫صنعت» روزهای پرگالیه ای از سوی صنعتگران‪ ،‬نسبت به قوانین و عملکرد مدیران دولتی داشت و هر یک از تولیدکنندگان به بخشی از گره های‬ ‫صنعتی اشاره کردند‪« .‬قیمت واقعی‪ ،‬متقاضی کاذب را حذف می کند»‪« ،‬برنامه ای برای تغییر استانداردهای اجباری وجود ندارد»‪« ،‬مطالبات‬ ‫معوقه به کندی پرداخت می شود»‪« ،‬فقط ‪ ۶۰‬درصد نوشماره ها معاینه فنی برتر دریافت کردند» و «عطای دپوشده ها به لقایش بخشیده شد»‬ ‫موضوع های این هفته بود که مروری بر انها خواهیم داشت‪.‬‬ ‫احمد نعمت بخش‬ ‫یک بام و دو هوای قیمت گذاری‬ ‫یک��ی از موضوع های بحث برانگی��ز در صنعت‬ ‫خودرو تعیین نرخ از س��وی شورای رقابت است‪.‬‬ ‫صنعتگ��ران از ان ب��ه عنوان «نرخ دس��تور» نام‬ ‫می برند و معترض هستند در حالی که نرخ مواد‬ ‫اولی��ه ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر ش��ده نرخ خ��ودرو و در پی‬ ‫ان‪ ،‬نرخ قطعات افزایش بس��یار ناچیزی داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫احمد نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودروسازان‬ ‫ای��ران در ای��ن باره گف��ت‪ :‬یک��ی از چالش های‬ ‫اساس��ی ب��ازار خ��ودرو این اس��ت که ب��ا اغاز‬ ‫پیش فروش خودروها‪ ،‬س��رمایه های س��رگردان‬ ‫موجود در بازار به این س��و هدایت می ش��وند و‬ ‫ب��ا وجود محدود بودن عرض��ه متقاضیان کاذب‬ ‫بسیاری برای خرید در صف قرار می گیرند‪.‬‬ ‫به ط��ور نمونه‪ ،‬قرار اس��ت ‪ ۵۰‬ه��زار خودرو‬ ‫پیش فروش ش��ود اما ‪ ۵۰۰‬هزار نفر برای خرید‬ ‫اق��دام می کنن��د‪ .‬در چنی��ن ش��رایطی احتمال‬ ‫موفقیت هر فرد یک به ‪ ۱۰۰‬خواهد بود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران پیشنهاد کرد‪:‬‬ ‫اگر خودروس��از هنگام پیش ف��روش محصوالت‪،‬‬ ‫اعالم کند نرخ خودروها هنگام تحویل بر اساس‬ ‫حاش��یه بازار تعیین ش��ود تمام ام��ار مربوط به‬ ‫متقاضی��ان کاذب(پول های س��رگردان) از بین‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫اگر مس��ئوالن دولتی بپذیرند که نرخ خودرو‬ ‫در حاش��یه بازار نه از سوی شورای رقابت تعیین‬ ‫شود به طور قطع نرخ خودرو تعدیل می شود‪.‬‬ ‫نعمت بخش اعالم کرد‪ :‬انجمن خودروس��ازان‬ ‫ایران جلس��ه هایی با رییس هیات عامل سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) داشت و‬ ‫پیشنهاد خود را ارائه داد‪.‬‬ ‫امیدواری��م دولت این درخواس��ت را بپذیرد و‬ ‫قیمت ها ازاد شده و در حاشیه بازار تعیین تکلیف‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫س��عید صبوری‪ ،‬یکی از اعض��ای هیات مدیره‬ ‫انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور به عنوان نماین��ده ای از‬ ‫قطعه س��ازان در این ب��اره ادام��ه داد‪ :‬هم اکنون‬ ‫قیمت ها از سوی شورای رقابت انالیز می شود‪.‬‬ ‫نرخ تعیین ش��ده بر اساس انالیز خودروسازان‬ ‫بیش از عددی اس��ت که شورای رقابت مشخص‬ ‫می کند‪ .‬این ش��ورا برای تعیین قیمت ها فرمولی‬ ‫دارد ک��ه بر اس��اس ان انالیز قیمت ه��ا را انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫نتیجه این می ش��ود که با وج��ود افزایش نرخ‬ ‫تولی��د صنعتگر باید در حاش��یه زیان به فعالیت‬ ‫خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه به خرید محصوالت با‬ ‫دالر ‪ ۳۲۰۰‬تومانی از س��وی خودروسازان اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬امروز قطعه سازان قطعات خود را بر‬ ‫اس��اس دالر ‪ ۳۲۰۰‬تومانی در اختیار خودروساز‬ ‫قرار می دهند در حالی که با ارز ازاد مواد اولیه و‬ ‫قطعات منفصله خریداری شده است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬نرخ محصوالت با ازاد شدن قیمت ها‬ ‫اصالح می شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و خودروس��ازی کشور مدعی‬ ‫شد‪ :‬کس��انی که مواد اولیه را با دالر دولتی وارد‬ ‫کرده اند در ب��ازار ازاد با نرخ امروز ارز به فروش‬ ‫می رسانند‪.‬‬ ‫صب��وری افزود‪ :‬در نتیج��ه‪ ،‬واحدها با زیان در‬ ‫حال فعالیت هستند‪ .‬با توجه به بزرگ و کوچکی‬ ‫واحده��ای صنعت��ی این زیان بی��ن ‪ ۴۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫درخواست های نامتعارف دولتی‬ ‫در میانه این هفته انجمن س��ازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرویی نشس��ت خبری داشت‬ ‫و ب��ه گالی��ه خود تحریمی ها(قوانی��ن جدی��د)‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫شاپور س��امعی‪ ،‬نایب رییس انجمن سازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ای خودروی��ی با اش��اره‬ ‫ب��ه روزه��ای دش��وار قطعه س��ازان در پی وضع‬ ‫قوانین جدید‪ ،‬گفت‪ :‬بس��یاری از این مصوبه های‬ ‫جدی��د ضدتولی��د ب��وده و اج��ازه اس��تمرار به‬ ‫فعالیت ه��ا نمی دهن��د‪ .‬حدود یک هفته اس��ت‬ ‫که ایین نامه های جدی��د مانع ترخیص کاالهای‬ ‫واردشده به گمرکات شده است‪.‬‬ ‫این نوع برخوردها و انچه از اغاز سال با تغییر‬ ‫قوانی��ن و مصوبه ه��ا در صنع��ت کش��ور رخ داد‬ ‫سبب شد تا صنعتگر نتواند تولید مستمر داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تیراژ تولید خودروسازان در ‪ ۵‬ماه نخست سال‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫افت داش��ت و این در ادامه چال��ش عرضه را به‬ ‫وج��ود اورد‪ .‬درحال حاضر ‪ ۳‬ش��رکت هلدینگ‬ ‫تولیدی شیفت های کاری خود را کاهش داده اند‬ ‫به طوری که فقط ‪ ۳‬روز در هفته فعالیت دارند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطع��ه گالیه کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫وج��ود اعالم پرداخت ارز دولتی و صرف وقت در‬ ‫نظام بروکراس��ی کش��ور در نهایت کمتر از یک‬ ‫ماه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به ‪ ۴۴۰۰‬تومان رس��ید و‬ ‫گشایش اعتبار انجام شد‪.‬‬ ‫پ��س از خرید م��واد اولیه و قطع��ات منفصله‬ ‫مورد نیاز امروز قوانین و مصوبه های جدید اجازه‬ ‫ترخی��ص کااله��ا را نمی دهند زی��را از صنعتگر‬ ‫درخواست شده مابه التفاوت نرخ ارز دریافت شده‬ ‫ب��ا ن��رخ ازاد ام��روزش را بپ��ردازد در حالی که‬ ‫اگ��ر در همان زمان صنعتگ��ر محصوالت خود را‬ ‫ب��ا ارز ازاد وارد می کرد هزین��ه کمتری برای او‬ ‫داش��ت زیرا نرخ دالر در بازار ازاد ‪ ۵‬هزار تومان‬ ‫ب��ود و امروز حدود ‪ ۹‬تا ‪ ۱۱‬هزار تومان(ش��ناور)‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��امعی درب��اره گره هایی که روز ب��ه روز در‬ ‫این صنعت محکم تر می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫وضعیت واحدهای تولی��د و کمبود نقدینگی که‬ ‫از س��ال ها قبل از س��وی صنعتگران اعالم شده‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان مناب��ع مالی کافی ب��رای پرداخت‬ ‫مابه التف��اوت و ترخی��ص محص��والت در اختیار‬ ‫ندارند و عطای ان را به لقایش می بخشند‪.‬‬ ‫سعید صبوری‬ ‫شاپور سامعی‬ ‫ارتقای کیفی خودروها‬ ‫س��ازمان ملی استاندارد ایران اس��فند ‪ ۹۵‬اعالم‬ ‫کرد ک��ه تعداد اس��تانداردهای خودرویی از ‪ ۵۵‬به‬ ‫‪ ۸۵‬مورد افزایش یافته است‪ .‬بر اساس این مصوبه‪،‬‬ ‫اگر خودرویی قادر به گذراندن تعداد استانداردهای‬ ‫تعریف ش��ده تا هر ی��ک از زمان بندی های اعالمی‬ ‫نباش��د‪ ،‬تولیدش متوقف می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬پلیس‬ ‫راهور ناجا از ش��ماره گذاری انه��ا خودداری خواهد‬ ‫کرد‪ .‬ایا با وجود ش��رایط تحریمی اس��تانداردهای‬ ‫اجباری هش��تادوپنج گانه خودرویی همچنان ادامه‬ ‫خواهد یافت؟ نیره پیروزبخت‪ ،‬رییس سازمان ملی‬ ‫استاندارد ایران در این باره پاسخ داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫برنامه ای برای تغییر وجود ندارد زیرا موضوعی است‬ ‫که از پیش به خودروسازان اعالم شده بود‪ .‬مذاکراتی‬ ‫ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و خودروس��ازان‬ ‫انجام ش��د‪ .‬خوش��بختانه بس��یاری از خودروهایی‬ ‫ک��ه امروز به دس��ت مصرف کننده می رس��د دارای‬ ‫ش��رایط مناسب استانداردی بر اس��اس مولفه های‬ ‫هشتادوپنج گانه است‪ .‬امیدواریم باقی خودروها نیز‬ ‫بتوانند خود را به این سطح از کیفیت برسانند‪ .‬وی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬با توجه به ش��رایط تحریمی موجود‬ ‫اگر خودروسازان به سوی استانداردسازی خودروها‬ ‫گام های مثبت��ی بردارند‪ ،‬می توان زمان بیش��تری‬ ‫برای تحقق ‪ ۱۰۰‬درصدی استانداردها به انها اعالم‬ ‫کرد‪ .‬رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران گفت‪:‬‬ ‫در چند ماه گذش��ته ‪ ۸‬مدل خودرو که نتوانستند‬ ‫مصرف سوخت خود را بر اساس استانداردها از اغاز‬ ‫تیر ‪ ۹۷‬کنترل کنند و نیز ‪ ۳‬مدل که استانداردهای‬ ‫شصت ودوگانه را نداش��تند متوقف شدند‪ .‬بنابراین‬ ‫انتظار داریم از س��ال اینده خودروهایی که در بازار‬ ‫عرضه می ش��وند به لحاظ کیفیت متفاوت بوده و از‬ ‫مطلوبیت بیشتری برخوردار باشند‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت نیز به عنوان یکی از وسایل نقلیه‪،‬‬ ‫االیندگ��ی زی��ادی دارد‪ .‬قدیمی ب��ودن مدل ها و‬ ‫دس��تکاری میزان سوخت انها سبب شده تا بنزین‬ ‫بیش��تری بس��وزد و تولید کربن کن��د‪ .‬پیروزبخت‬ ‫در ای��ن ب��اره گفت‪ :‬م��وارد اس��تانداردی جدید به‬ ‫مولفه ه��ای پیش��ین اضاف��ه ش��ده و از ‪ ۱۷‬به ‪۲۵‬‬ ‫م��ورد افزایش یافته اس��ت‪ .‬تحول ها در این صنعت‬ ‫اغاز ش��ده و بر اس��اس هماهنگی سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تولید ‪ ۴۲‬مدل که اس��تانداردهای الزم را نداشتند‪،‬‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫ بانک ملی‪ ،‬از پیشتازان حمایت‬ ‫از تولید کاالی ایرانی و صنعت داخلی‬ ‫گروه صنعت‪ :‬بانک ملی در راستای فرامین رهبر‬ ‫معظم انقالب و در حمای��ت از تولیدات داخلی با‬ ‫ایجاد تس��هیالت و تزریق نقدینگی به کارخانه ها‬ ‫و کارگاه های تولید داخل از تعطیلی کارخانه های‬ ‫صنعت��ی و افزایش نرخ بیکاری جلوگیری به عمل‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬بانک ملی با ارائه بسته های ریالی و‬ ‫ارزی توانسته است در شرایط فعلی بازار اقتصادی‬ ‫و ش��رایط تحری��م‪ ،‬در حمای��ت از صنای��ع تولید‬ ‫داخل گام های اساسی بردارد‪ .‬یکی از شرکت های‬ ‫تولیدی داخلی‪ ،‬گروه صنعتی شرکت اذین خودرو‬ ‫است که در این س��ال ها با حمایت بانک ملی که‬ ‫یکی از حامی��ان اصلی این گروه صنعتی اس��ت‪،‬‬ ‫در اجرای بومی س��ازی و صرفه جویی ارزی تولید‬ ‫قطعات و تریم داخلی خ��ودرو از ان حمایت های‬ ‫شایسته ای شده است‪.‬‬ ‫رض��ا رضایی‪ ،‬پدر صنعت قطعه ایران در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۲‬گروه صنعتی اذین خودرو را تاسیس کرده‬ ‫و با اس��تفاده از فن��اوری مهندس��ی معکوس در‬ ‫بومی سازی قطعات تزئینی خودرو گام های موثری‬ ‫برداشته اس��ت‪ .‬این گروه صنعتی با تولید ‪۱۷۰۰‬‬ ‫قطعه تا کنون توانس��ته اس��ت ‪ ۷۵‬درصد از سهم‬ ‫تولیدات داخلی را در صنایع خودروس��ازی داخلی‬ ‫ب��ه خ��ود اختصاص ده��د‪ .‬همچنین‪ ،‬ای��ن واحد‬ ‫صنعتی توانس��ته است با س��اخت داخل قطعات‬ ‫داخلی و تزئینی خودرو برای ‪ ۵‬هزار نفر اش��تغال‬ ‫مس��تقیم و برای ‪ ۴‬هزار نفر اشتغال غیرمستقیم‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫اذین خ��ودرو درحال حاضر ‪ ۶۶‬درصد از قطعات‬ ‫تزئینی محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو و ‪۳۳‬‬ ‫درص��د از قطعات تزئینی تولی��دات گروه صنعتی‬ ‫س��ایپا را تامین می کند‪ .‬بانک ملی در س��ال های‬ ‫تحری��م و همچنین در ش��رایط فعل��ی اقتصادی‬ ‫همچون یک ش��ریک تجاری با عرضه بس��ته های‬ ‫حمایت��ی‪ ،‬این گروه صنعت��ی را به نحوی حمایت‬ ‫کرده که گویی شریک تجاری این شرکت صنعتی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬گروه صنعتی اذین خ��ودرو در پروژه‬ ‫جدید خود برای تولید س��ان روف خودر و دنا پالس‬ ‫اقدام کرده است‪.‬‬ ‫به گفته مدیران ارش��د این گ��روه صنعتی‪ ،‬این‬ ‫کارخان��ه توانایی تولید این س��قف ب��رای تمامی‬ ‫خودروه��ای تولید داخل بنا ب��ر نیاز کارخانه های‬ ‫داخل��ی را دارد‪ .‬درحال حاضر با بومی س��ازی این‬ ‫قطع��ه از خودرو‪ ،‬افز ون ب��ر ‪ ۸۰‬میلیون یورو برای‬ ‫کشور صرفه جویی ارزی به دنبال دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬در گ��روه صنعتی س��ایپا در تولید‬ ‫خودر و رهام ‪ ۷‬درصد از قطعات داخلی این خودرو‬ ‫را این شرکت تولید و تامین می کند‪.‬‬ ‫ح��ال امیدواریم ب��ا ارائه بس��ته های حمایتی و‬ ‫تسهیالت ارزی بیشتر به وسیله بانک ملی و دیگر‬ ‫بانک ها در حفظ و توس��عه ش��رکت های صنعتی‬ ‫که در امر اش��تغالزایی و ارزاوری کمک ش��ایانی‬ ‫به کش��ورمان می کنند برنامه های بهتری در نظر‬ ‫گرفته ش��ود تا در این ش��رایط اقتصادی و جهانی‬ ‫از خطر ورشکستگی و بیکاری کارگران جلوگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نیره پیروزبخت‬ ‫مهدی مطلب زاده‬ ‫معصوم نجفیان‬ ‫سید نواب حسینی منش‬ ‫حق با متقاضی است یا سازنده؟‬ ‫ش��یو ه معمول این اس��ت که با تحویل‬ ‫کاالی��ی هزین��ه ان پرداخت ش��ود‪ .‬این‬ ‫روند در خودروس��ازی دارای زمان بندی‬ ‫مش��خصی است‪ .‬به طور عموم از یک تا ‪۴‬‬ ‫ماه تعیین می شود اما با کاهش نقدینگی‬ ‫در واحده��ای صنعت��ی هزینه ها حتی با‬ ‫دیرکرد یک ساله پرداخت می شود‪ .‬وقتی‬ ‫س��رمایه در گردش به کارخانه ها برنگردد‬ ‫طبیعی است ادامه فعالیت ممکن نخواهد‬ ‫ب��ود زیرا تس��هیالت بانکی ت��ا حدودی‬ ‫می تواند کمک کننده باشد‪ .‬با ادامه یافتن‬ ‫ان کمر تولید زیر بار هزینه ها خم خواهد‬ ‫شد‪ .‬مهدی مطلب زاده‪ ،‬نایب رییس انجمن‬ ‫تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کش��ور درباره روند پرداخت‬ ‫مطالب��ات معوق��ه قطعه س��ازان گف��ت‪:‬‬ ‫پرداخت ها از س��وی ش��رکت سازه گستر‬ ‫در ح��ال انجام اس��ت اما ای��ن موضوع از‬ ‫سوی خودروساز دیگر با مشکالتی همراه‬ ‫شده اس��ت‪ .‬پرداخت های شرکت ساپکو‬ ‫نس��بت به گذش��ته رضایت بخش نبوده و‬ ‫قول هایی داده ش��ده اما عملی نمی شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه معصوم نجفیان‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سازه گستر در این باره‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬ب��ا توجه به اینک��ه مراودات‬ ‫خودروس��از و قطعه س��از روزانه و هفتگی‬ ‫اس��ت تزریق مال��ی در حال انجام بوده اما‬ ‫پرداخت ها متفاوت است‪ .‬برای سازندگان‬ ‫ب��زرگ پرداخت ه��ا در قال��ب خرید دین‬ ‫است و برای همکاران صنعتگران کوچک‬ ‫و متوس��ط پرداخت ه��ا به ش��کل نقدی‬ ‫انج��ام می ش��ود‪ .‬مطلب زاده در پاس��خ به‬ ‫این موضوع از متوقف ش��دن خرید دین از‬ ‫س��وی خودروسازان خبر داد و گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مولفه ه��ای پرداخت بدهی ها از س��وی‬ ‫خودروس��ازان به قطعه سازان بزرگ خرید‬ ‫دین بود‪ .‬درحال حاضر این امر تا حدودی‬ ‫دچار افت ش��ده و مشخص نیست عاقبت‬ ‫صنعت قطعه چه خواهد شد‪ .‬شرکت سایپا‬ ‫ب��ه دلیل پرداخت های هفتگی خود خرید‬ ‫دینش را متوقف کرده و شنیده ها حکایت‬ ‫از توقف خرید دین از س��وی گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو دارد‪ .‬همچنین گالیه هایی‬ ‫از س��وی متقاضیان درباره تحویل نشدن‬ ‫خ��ودرو پیش فروش ش��ده در زمان مقرر‬ ‫وجود دارد‪ .‬پرس��ش این اس��ت که چرا با‬ ‫وجود مش��کالت همچنان پیش فروش ها‬ ‫ادام��ه دارد؟ نجفیان درب��اره این موضوع‬ ‫توضیح داد‪ :‬شرکت سایپا به شکل تعهدی‬ ‫ف��روش دارد‪ .‬روش پیش فروش خودرو به‬ ‫دلی��ل جریان نقدینگی در تمام دنیا امری‬ ‫عادی است‪ .‬از این رو‪ ،‬تعهدات ایجاد شده‬ ‫از سوی خودروساز بیش از حد استانداردها‬ ‫نیس��ت‪ .‬تولید ادامه دارد و مشکلی درباره‬ ‫تولی��د و تحویل خ��ودرو وجود ندارد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬تعهدات همیش��ه وجود داشته‬ ‫و ام��ار پیش فروش ه��ا از ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫خودرو اس��ت زیرا بخش��ی از منابع مالی‬ ‫م��ورد نیاز از این طریق ب ه دس��ت می اید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سازه گستر در پاسخ به‬ ‫این پرسش که خودروساز چگونه می تواند‬ ‫ب��ا وجود کمبود مواد اولیه و قطعات مورد‬ ‫نیاز به تعهدات خود س��ر زمان مقرر عمل‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬به هر حال تناسبی بین تولید‬ ‫و پیش فروش ها از سوی خودروساز رعایت‬ ‫می ش��ود و س��ازندگان تمام سعی خود را‬ ‫به کار گرفته اند که به تعهدات ایجادش��ده‬ ‫عم��ل کنن��د‪ .‬در حالی که امارها نش��ان‬ ‫می دهد تولید خودروها در سال ‪ ۹۷‬با افت‬ ‫همراه بوده اس��ت‪ ،‬نجفیان گفت‪ :‬تولید تا‬ ‫امروز نس��بت به زمان مشابه سال گذشته‬ ‫جلوت��ر بوده و بر اس��اس ام پی اس(برنامه‬ ‫تولید خودروس��از اس��ت‪ .‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت الزامات��ی دارد ک��ه به‬ ‫شکل س��االنه به خودروساز ابالغ می کند‪.‬‬ ‫خودروس��از نیز بر اساس قدرت و ظرفیتی‬ ‫که دارد برنامه ساالنه خود را تدوین کرده‬ ‫و فعالیت دارد‪.‬‬ ‫همچنین این برنامه ها به ش��کل روزانه‪،‬‬ ‫ماهانه و س��االنه پایش می ش��ود) وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برنامه ها محقق‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نوشماره های رد شده‬ ‫فعالیت مراکز معاینه فنی‪ ،‬بستری برای‬ ‫تضمین سالمت محیط زیست است‪ .‬حجم‬ ‫باالی وس��ایل نقلیه در ح��ال تردد خطر‬ ‫الودگ��ی را به وجود اورده ک��ه با معاینه‬ ‫فنی س��االنه س�لامت خودروها تضمینی‬ ‫برای س�لامت جامعه خواهد بود‪ .‬به گفته‬ ‫س��ید ن��واب حس��ینی منش‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��تاد مرکزی معاینه فن��ی خودروهای‬ ‫ش��هر تهران‪ ۳ ،‬مرکز معاینه فنی پیش تر‬ ‫راه اندازی ش��ده بود و در ادامه چهارمین‬ ‫مرک��ز نیز ب��ه زودی فعالیت خ��ود را اغاز‬ ‫خواهد ک��رد‪ .‬این مراک��ز در منطقه های‬ ‫‪ ۱۹ ،۱۱‬و یک مستقر هستند‪ .‬خط چهارم‬ ‫نیز اماده اس��ت‪ ،‬باید به سامانه «سیمفا»‬ ‫متص��ل ش��ود و در این باره بای��د وزارت‬ ‫کش��ور اقدام کند‪ .‬درباره اس��تقرار ان در‬ ‫حال رایزنی هس��تیم و به احتمال زیاد در‬ ‫منطقه ‪ ۴‬راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امارها نش��ان می دهد از‬ ‫حدود ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۲۶۰‬هزار خودرویی که در‬ ‫طرح ترافیک ثبت نام کرده اند حدود ‪۱۳۰‬‬ ‫ه��زار خودرو معاینه فن��ی برتر را دریافت‬ ‫کرده اند‪ .‬البته برخی خودروهای نوشماره‬ ‫نتوانس��تند برگه معاینه فنی برتر دریافت‬ ‫کنند‪ .‬از حدود ‪ ۵۰‬هزار خودرو زیر ‪ ۴‬سال‬ ‫ساخت بیش از ‪ ۴۰‬درصد رد شدند‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از توانایی کشور در تولید و تکثیر «گرانول باکتری» گزارش می دهد ای‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ز‬ ‫ارش‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 462‬پیاپی ‪2435‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط‬ ‫ام��روز ب��ا مش��کالت مختلف در‬ ‫زمین��ه تامین نقدینگ��ی و مواد‬ ‫اولیه روبه رو هس��تند که به دلیل‬ ‫ماهیت و ساختار شکل گیری انها ‬ ‫به حمایت های بیش��تر دولت نیاز‬ ‫دارند‪ .‬از این رو‪ ،‬دولت بس��ته ای‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫ب��ه منظ��ور حمای��ت از صنای��ع‬ ‫به ویژه صنایع کوچک و متوس��ط معاون برنامه ریزی سازمان‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫پیشنهاد داده که هدف اصلی ان‬ ‫کاه��ش هزینه ه��ای تولید و نرخ و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫تمام ش��ده کاالی نهایی است اما‬ ‫هنوز مصوب نشده است‪.‬‬ ‫هرچند قرار اس��ت این بسته هفته اینده بعد از مصوب شدن‬ ‫در هیات دولت به مجلس ش��ورای اس�لامی ارائه ش��ود‪ ،‬با این‬ ‫حال‪ ،‬سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در این‬ ‫زمینه پیشگام ش��ده و از یکشنبه‪ ۲۱ ،‬مرداد شیوه نامه بخشش‬ ‫معوقه های واحدهای صنعتی را به مجموعه شرکت های استانی‬ ‫فرستاده و اجرای ان را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫پیش��نهاد اولیه این بسته از سوی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران بوده و س��هم اصلی ان را واحدهای‬ ‫کوچک تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫در این بس��ته راهکارهایی برای کاهش هزینه های ناش��ی از‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده‪ ،‬مالیات‪ ،‬بیمه‪ ،‬معوقه ه��ا‪ ،‬جرایم و‪ ...‬برای‬ ‫صنعتگران و س��رمایه گذاران در حوزه صنایع کوچک و متوسط‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫پیش از ارائه این بس��ته حمایت��ی نیز خدمات دهی نرم افزاری‬ ‫و س��خت افزاری ب��ه صنعتگران و س��رمایه گذاران مس��تقر در‬ ‫شهرک های صنعتی با نگاه حمایتی انجام شده است‪.‬‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ ،‬زمین مورد نیاز‬ ‫ش��رکت ها و صنایع کوچک و متوسط را در استان های مختلف‬ ‫تامین کرده و در اختیارشان قرار می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن زمین ها با زیرس��اخت های اولیه مانند اب‪ ،‬برق و گاز در‬ ‫اختیار س��رمایه گذاران قرار می گیرد و فق��ط هزینه حق انتفاع‬ ‫از انها دریافت می ش��ود ک��ه پرداخت ان نیز با ش��رایط نقد و‬ ‫اقس��اط انجام می ش��و د به طوری که اراض��ی صنعتی اماده در‬ ‫مجموعه ش��هرک های صنعتی ب��ا پیش پرداخت ‪ ۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫بهای حق انتفاع به س��رمایه گذاران واگ��ذار و باقی این مبلغ به‬ ‫صورت اقساط ‪ ۴۸‬تا ‪ ۶۰‬ماهه دریافت می شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬در برخی م��وارد فعاالن اقتصادی پول مربوط به‬ ‫زمین ه��ای یاد ش��ده را پرداخت نکرده اند ک��ه در نتیجه پس از‬ ‫مدتی مش��مول جریمه هایی می ش��وند‪ ،‬اما این سازمان تصمیم‬ ‫گرفته در راستای کمک به رونق تولید این شرکت ها‪ ،‬از دریافت‬ ‫معوقه های پیش گفته چشم پوشی کند‪.‬‬ ‫پیش از این نیز یک بار بخشش معوقه های واحدهای صنعتی‬ ‫در دس��تور کار قرار گرفته بود که رضایت نسبی فعاالن صنعتی‬ ‫را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه هزین��ه زمی��ن کمت��ر از ‪۱۰‬‬ ‫درص��د هزینه ه��ای راه ان��دازی واح��د تولی��دی را ش��امل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بنابراین انتظار هس��ت سایر س��ازمان های اجرایی و نهادهای‬ ‫مرتبط ب��ا صنایع کوچک نیز برای هم��کاری با صنعتگران این‬ ‫بخش همراه شوند‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنون��ی با افزایش نرخ ارز‪ ،‬ن��رخ برخی مواد اولیه‬ ‫وابس��ته به ان ب��اال رفته و تامین ان ب��رای صنعتگران نیازمند‬ ‫سرمایه در گردش بیشتری است‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگ��ری از م��واد اولیه که از مناب��ع داخلی تامین‬ ‫می شود نیز ش��اهد اقدام های س��ودجویانه و غیر اخالقی برخی‬ ‫فعاالن با حباب قیمتی بوده ایم؛ در این زمینه س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فعال ش��ده تا بخشی از فضای‬ ‫حباب گونه شکسته شود‪.‬‬ ‫هرچند کنترل فضای بازار به این ش��کل‪ ،‬کار س��ختی است‪،‬‬ ‫ام ا ش��دنی است و تاکنون بخش��ی از مشکالت موجود مدیریت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ا همه این موارد و با وجود افزای��ش قیمت ها در نهاده ها و‬ ‫محصوالت‪ ،‬معتقدم اقتصاد به تعادل خواهد رسید‪.‬‬ ‫پاالیش�گاه در ذهن برخی ها تداعی کننده تاسیس�ات بزرگ‬ ‫نفتی اس�ت اما جالب اس�ت بدانید محصوالت�ی مانند فروکتوز‬ ‫و گلوکز که ش�یرین کننده های مورد استفاده در صنایع غذایی‬ ‫هستند از پاالیش غالتی مثل ذرت و گندم به دست می ایند‪.‬‬ ‫اما تصفیه فاضالب این پاالیشگاه نیاز به وجود گرانول باکتری‬ ‫دارد که س�ال گذش�ته با نام کود انسانی به کش�ور وارد شد و‬ ‫حاش�یه های بسیاری به همراه داش�ت اما به گفته کارشناسان‪،‬‬ ‫اکن�ون توانای�ی تکثی�ر ای�ن باکت�ری مفی�د در تصفیه خانه و‬ ‫ام�کان تکثیر و عرضه به س�ایر تصفیه خانه های صنعتی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بازت�اب واقعی�ت تولید حرف�ه ای در ی�ک مجموعه صنعتی‬ ‫حرف�ه ای در این گ�زارش امده و ای�ن گزارش‪ ،‬رپرت�اژ اگهی‬ ‫نیس�ت؛ مجموع�ه ای که با رعایت همه جوان�ب تولید‪ ،‬ایمنی و‬ ‫بهداش�ت‪ ،‬س�عی در عرضه محصولی باکیفیت دارد‪« .‬گسترش‬ ‫صنع�ت» انع�کاس تلاش کارکنان ای�ن واح�د را وظیفه خود‬ ‫می داند‪ .‬این رس�انه امادگی دارد ت�ا از تمام واحدهای صنعتی‬ ‫حرفه ای که در راستای تولید محصول باکیفیت تالش می کنند‪،‬‬ ‫به صورت رایگان گزارش مکتوب‪ ،‬تصویری و واقعی تهیه کند‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پاالیش��گاه غالت «زر» به عنوان بزرگترین پاالیشگاه‬ ‫غ�لات خاورمیانه و نخس��تین پاالیش��گاه غالت ایران‪،‬‬ ‫بهمن ‪ ۹۵‬با حضور حس��ن روحانی‪ ،‬رییس جمهوری در‬ ‫استان البرز به بهره برداری رسید‪ .‬به طور معمول غالت‬ ‫برای اس��تفاده به ارد تبدیل می ش��وند که گندم یکی از‬ ‫این غالت است که بیشتر ارد ان برای تهیه نان‪ ،‬پاستا‪،‬‬ ‫دسر‪ ،‬پیراشکی و کلوچه مصرف می شود‪.‬‬ ‫ی ملل‬ ‫بر اس��اس گزارش س��ازمان خوار بار و کشاورز ‬ ‫متحد(فائ��و)‪ ،‬با وجود کاهش ‪ ۳.۵‬درصدی تولید گندم‬ ‫در ایران‪ ،‬این کش��ور همچنان دوازدهمین تولیدکننده‬ ‫بزرگ گندم جهان به شمار می رود و تولید این محصول‬ ‫در ایران به ‪ ۱۴‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫براس��اس براورد فائو‪ ،‬اتحادیه اروپ��ا با تولید ‪۱۴۳.۷‬‬ ‫میلیون تن گندم رتبه نخست جهان را به خود اختصاص‬ ‫داده و چین با ‪ ۱۲۲‬میلیون تن و هند با ‪ ۹۶‬میلیون تن‬ ‫به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند‪.‬‬ ‫امری��کا با تولید ‪ ۵۷‬میلیون تن گندم در رتبه چهارم‬ ‫جه��ان و روس��یه‪ ،‬کانادا‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫اوکراین و قزاقس��تان نیز ب��ه ترتیب در رتبه های پنجم‬ ‫تا یازدهم این رتبه بندی قرار دارند‪ .‬با توجه به وضعیت‬ ‫تولید مازاد بر نیاز غالت‪ ،‬کشورها همواره به انبارداری و‬ ‫فراوری این محصوالت استراتژی نیاز دارند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬پاالیش��گاه غ�لات بهترین راهکار برای این‬ ‫امر به ش��مار می رود‪ .‬پاالیشگاه غالت در واقع به عنوان‬ ‫بن��ادر خش��ک در نگهداری و ف��راوری این محصوالت‬ ‫نقش افرین��ی می کنن د چراکه این مراکز با اس��تقرار در‬ ‫تقاطع ترانزیتی درون کش��وری و دسترس��ی اس��ان به‬ ‫ش��بکه ریلی سراس��ری می توانند با کاهش هزینه های‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬قدرت رقابتی ایران را در بازارهای بین المللی‬ ‫افزایش دهند‪ .‬پاالیشگاه های غالت همچنین می توانند‬ ‫ب��ا فراوری غالت‪ ،‬از این گونه های گیاهی محصوالتی با‬ ‫ارزش افزوده باال تولید کنند‪ ،‬به گونه ای که پژوهشگران‬ ‫کش��ور با طراحی و س��اخت بزرگترین پاالیشگاه غالت‬ ‫خاورمیانه توانستند عالوه بر ساخت شیرین کننده های‬ ‫طبیع��ی‪ ،‬مکمل های غذای��ی دام و انس��ان را به تولید‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید قند مایع‬ ‫محس��ن امین��ی‪ ،‬مدیرعامل و عضو‬ ‫هیات مدی��ره هلدین��گ زر ب��ه‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» گف��ت‪ :‬این‬ ‫پاالیش��گاه تاسیس��اتی دانش بنیان‬ ‫داش��ته و جزو نخستین ها است که در ان ذرت فراوری‬ ‫ع فروکتوز تبدیل می ش��ود‪ ،‬محصول ان در‬ ‫و به قند مای ‬ ‫داخل و خ��ارج مصرف کننده دارد و امروز کش��ورهای‬ ‫زیادی متقاضی خرید این محصول هستند‪.‬‬ ‫امینی اظهار کرد‪ :‬پاالیشگاه غالت کشور به عنوان یکی‬ ‫از واحدهای صنعتی ایران‪ ،‬با اتکا به مزیت تامین‪ ،‬تولید‬ ‫و توزی��ع درحال حاضر می تواند با فراوری روزانه هزاران‬ ‫تن غالت موجود در س��یلوهای بنادر خود خوراک اولیه‬ ‫ده ه��ا واحد زیر دس��تی کنونی و این��ده خود را پاالیش‬ ‫کند و فراهم اورد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬گ��روه صنعتی و پژوهش��ی زر کار خود را از‬ ‫زرماکارون و اردزر اغاز کرد اما در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬با کلید‬ ‫خوردن مگاپ��روژه دانش بنیان غ�لات زر (زرفروکتوز)‬ ‫ب��ا حض��ور رییس جمه��وری وارد مرحل��ه جدیدی از‬ ‫فعالیت های تولیدی ش��د و مهم تری��ن نقطه قوت این‬ ‫مجموعه سامانه لجس��تیک و اتصال ان به شبکه ریلی‬ ‫سراسری بوده که می تواند ضمن کاهش نرخ تمام شده‪،‬‬ ‫س��رعت انتقال و ورود ب��ه بازاره��ای صادراتی را برای‬ ‫محصوالت ان فراهم کند‪.‬‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫موشکافی بسته حمایت‬ ‫از صنایع کوچک‬ ‫پاالیشگاه غالت پلی برای گذر از نفت زدگی‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2018‬‬ ‫‹ ‹ذخیره سازی یک میلیون تنی‬ ‫س��یلوهای بزرگ ذخیره س��ازی گندم و ذرت از کنار‬ ‫اتوبان کرج ‪-‬س��اوجبالغ چشم نوازی می کند‪ ۳۶ .‬سیلو‬ ‫در مجتم��ع صنعتی زر ظرفیت ذخیره س��ازی بیش از‬ ‫یک میلیون تن گندم و ذرت را دارد‪ .‬غالت با کامیون ها‬ ‫و خطوط ریلی که تا نزدیکترین نقطه به س��یلوها ادامه‬ ‫دارد هدایت می شود‪ .‬تخلیه غالت و انتقال ان به سیلو ها‬ ‫نی��ز به صورت مکانیزه انجام می ش��ود‪ .‬این غالت برای‬ ‫اس��تخراج فروکت��وز و گلوکز در اختی��ار کارخانه های‬ ‫پاالیش کنن��ده قرار می گیرد‪ .‬دانه های ریز ذرت و گندم‬ ‫نیز در محل تخلیه بار از ش��بکه ریلی و کامیون ها دیده‬ ‫می ش��ود اما افرادی مشغول جارو و جمع اوری این دانه‬ ‫هستند‪ .‬انچه بیش از همه در این گروه صنعتی به چشم‬ ‫می اید وجود افراد مشغول به نظافت و جمع اوری دانه ها‬ ‫و زباله ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۴‬مرحله ای‬ ‫نخس��تین خروج��ی از پاالیش��گاه غ�لات‪،‬‬ ‫شیرین کننده های طبیعی حاصل از ذرت همچون انواع‬ ‫شربت ذرت غنی از فروکتوز‪ ،‬انواع شربت گلوکز و انواع‬ ‫نشاسته است‪ .‬هزینه نگهداری و انبار پایین و جلوگیری‬ ‫از هدررف��ت محص��ول در دوره نگه��داری‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫به صرفه بودن در مقایس��ه با ش��کر و مشتقات ساکاروز‪،‬‬ ‫استفاده موثر از زمان‪ ،‬نیروی کار و انرژی به دلیل حذف‬ ‫مراحل تصفیه و پخت شکر‪ ،‬داشتن خلوص بسیار باال در‬ ‫مقایسه با س��ایر قندها‪ ،‬نبود الودگی میکروبی و توزیع‬ ‫اس��تریل (اس��پتیک) ان و نبود واکنش اینورس��یون و‬ ‫پایداری بیش��تر محصول در ط��ول انبارداری از مزایای‬ ‫عموم��ی و اقتصادی تولیدات پاالیش��گاه غالت اس��ت‪.‬‬ ‫محصول اصلی پاالیش��گاه غالت تولی��د قندهای مایع‬ ‫بر اس��اس گلوکز و فروکتوز اس��ت که از نشاس��ته ذرت‬ ‫اس��تحصال می شوند‪ .‬نشاس��ته ذرت بعد از جداسازی‬ ‫طی فرایندی در اس��یاب مرطوب به روش های انزیمی‬ ‫به ش��ربت «گلوکز» و «فروکتوز» تبدیل می ش��ود و به‬ ‫عنوان شیرین کننده ساکاروز در اختیار صنایع مختلف‬ ‫دارویی و غذایی قرار می گیرد‪ .‬تولید ش��ربت فروکتوز از‬ ‫دیگر محصوالت این پاالیش��گاه است‪ .‬از تبدیل بخشی‬ ‫از گلوک��ز به فروکت��وز در عبور از س��تون های انزیمی‬ ‫گلوک��ز ایزومر از ش��ربت گلوکز به دس��ت می اید‪ .‬این‬ ‫ش��ربت مایعی بی رنگ‪ ،‬شفاف و فاقد طعم بد و ارزان تر‬ ‫از ش��کر است و در صنایع غذایی کاربرد دارد‪ .‬پروتئین‬ ‫گلوت��ن دامی (زئین) از دیگر مواد تهیه ش��ده از ذرت در‬ ‫این پاالیشگاه است که پس از جدا کردن نشاسته و سایر‬ ‫اجزا از ذرت‪ ،‬پروتئین ابگیری ش��ده ای به نام گلوتن در‬ ‫قالب پودر به دست می اید که این پودر حاوی ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫پروتئین است و به عنوان خوراک اصلی گاوهای شیری‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ ۷۰ .‬درصد جوانه ذرت حاوی روغن‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬جوانه ذرت منبع غنی برای اس��تخراج‬ ‫ا‬ ‫گهی ن‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫روغن اس��ت که پ��س از اس��تحصال در اختیار صنایع‬ ‫روغن کش��ی ق��رار می گیرد‪ .‬ظرفیت روزانه پاالیش��گاه‬ ‫غالت در تولید قندهای مایع‪ ۴۰۰ ،‬تن اس��ت و تاکنون‬ ‫پژوهشگران ان توانس��ته اند نیازهای داخلی را برطرف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مهدی گداری‪ ،‬سرپرس��ت قسمت‬ ‫نشاسته با اشاره به اینکه فناوری به‬ ‫کار رفت ه در پاالیشگاه غالت‪ ،‬المانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫ب��رای تهیه ‪ ۴‬محص��ول ذرت از اغ��از ورود به کارخانه‬ ‫پاک سازی و ناخالصی ان خارج و سپس برای ‪ ۴۸‬ساعت‬ ‫در محلول اب اس��یدی خیسانده می ش��ود‪ .‬پس از ان‬ ‫اس��یاب می شود‪ .‬وی فیبر‪ ،‬پروتئین‪ ،‬نشاسته و جوانه را‬ ‫به عنوان ‪ ۴‬قس��مت اصلی ذرت برشمرد که در کارخانه‬ ‫جدا می شود و ادامه داد‪ :‬اسیاب ذرت در ‪ ۳‬مرحله انجام‬ ‫می ش��ود و ذرت ت��ا جای��ی خرد می ش��ود ک��ه امکان‬ ‫جداس��ازی هر ‪ ۴‬محصول فراهم ش��ود‪ .‬گداری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ابتدا جوانه ذرت بر اساس وزن سبکی که دارد‪ ،‬جدا‬ ‫می ش��ود‪ .‬بعد از ان محصول اول از جوانه گرفته ش��ده‪،‬‬ ‫خشک شده سپس بس��ته بندی می شود‪ .‬محصول دوم‬ ‫فیبر یا همان پوسته ذرت است‪ .‬این محصول نیز خشک‬ ‫شده و بسته بندی می شود‪ .‬محصول سوم پروتئین ذرت‬ ‫یا همان گلوتن اس��ت این محصول نیز ابگیری‪ ،‬خشک‬ ‫و سپس بس��ته بندی می شود‪ .‬محصول چهارم نشاسته‬ ‫ذرت ی��ا هم��ان ماده اولی��ه تهیه قند مایع اس��ت‪ .‬این‬ ‫محص��ول ذخی��ره ش��ده و ب��ه واحد فروکت��وز هدایت‬ ‫می شود‪ .‬این مدیر تولید تاکید کرد‪ :‬فقط محصول نهایی‬ ‫را می توان در صنایع غذایی اس��تفاده کرد و جوانه‪ ،‬فیبر‬ ‫و گلوتن مصرف کشاورزی و دامداری دارد‪ .‬فیبر و گلوتن‬ ‫خوراک دام است اما از جوانه ذرت روغن کشی می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته گ��داری‪ ،‬پروژه ه��ای بعدی مانن��د راه اندازی‬ ‫کارخانه کیک و شکالت‪ ،‬به واسطه وجود مواد اولیه در‬ ‫گروه صنعتی زر در حال انجام است‪ .‬همچنین‪ ،‬کارخانه‬ ‫ارد ذرت در حال راه اندازی اس��ت که از محصول ان در‬ ‫کارخانه تولید پفک و پفیال اس��تفاده می ش��ود‪ .‬شربت‬ ‫گلوکز تولیدشده در این پاالیشگاه محلول قندی غلیظ‬ ‫و به عنوان یکی از بهترین جایگزین های ش��کر اس��ت‬ ‫چراکه میزان ش��یرینی ان معادل ‪ ۷‬درصد شکر براورد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تصفیه خان�ه دانش بنی�ان و جنج�ال ک�ود‬ ‫انسانی‬ ‫س��ال گذش��ته واردات ‪ ۱۶۰‬تن کود انسانی از ترکیه‬ ‫در برخی رس��انه ها منتش��ر شد در حالی که بنا بر گفته‬ ‫محسن امینی‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی زر‪ ،‬این کاال کود‬ ‫انس��انی نبوده و بیوماس سلولزی گرانول باکتری است‬ ‫که در ش��بکه نوین تصفیه فاضالب برای نخس��تین بار‬ ‫در کش��ور استفاده می ش��ود و موتور محرک مجموعه‬ ‫تصفیه فاضالب به ش��مار می اید‪ .‬امینی اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫محص��ول مربوط به گل والی و فاضالب اس��ت‪ ،‬نه کود‬ ‫انسانی که در صنایع شیمیایی کاربرد دارد‪ .‬در حقیقت‬ ‫نام درس��ت محصول بیوماس س��لولزی گرانول باکتری‬ ‫است و در راه اندازی شبکه نوین تصفیه فاضالب که برای‬ ‫نخستین بار در کشور به کار گرفته می شود‪ ،‬کاربرد دارد‪.‬‬ ‫اما نبود ردیف مشخص در تعرفه های گمرکی سبب شد‬ ‫تا گرانول باکتری به نام کود انسانی به کشور وارد شود‪.‬‬ ‫بیوماس سلولزی گرانول برای خوراک اولیه تصفیه خانه‬ ‫مجتمع صنعتی زر وارد ش��د زیرا بیوراکتورهای موجود‬ ‫نیاز به بیوماس سلولزی گرانول باکتری داشته اند که به‬ ‫مقدار ‪ ۲۴۰‬تن ثبت س��فارش و حدود ‪ ۱۸۰‬تن ان وارد‬ ‫کشور ش��د‪ .‬امینی به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬اکنون‬ ‫کش��ور در زمره تولیدکنندگان بیوماس گرانول باکتری‬ ‫ارزشمند قرار دارد و امادگی تامین این گرانول باکتری‬ ‫برای س��ایر تصفیه خانه ها و همچنین صادرات به س��ایر‬ ‫کش��ورهای منطقه را دارد‪ .‬راکتورهای ‪ EGSB‬نس��ل‬ ‫پیشرفته ش��بکه های تصفیه فاضالب هستند و مزایای‬ ‫این فرایند‪ ،‬س��رعت بیش��تر جریان رو به باال در راکتور‬ ‫و در نتیجه س��رعت تصفیه باالتر اس��ت که بر اثر تماس‬ ‫موثر فاضالب با بیوماس گرانول باکتری ها باعث تصفیه‬ ‫فاضالب با بازده بیشتر می شود‪ .‬البته شبکه های نوینی‬ ‫برای تصفیه خانه های فاضالب در دنیا ابداع ش��ده که با‬ ‫اس��تفاده از بیوماس گرانول باکتری که زیس��ت توده ای‬ ‫هس��تند‪ ،‬بازده تصفی��ه فاضالب را باالت��ر می برند‪ .‬در‬ ‫هن��گام فراینده��ای تصفیه فاض�لاب در این مجتمع‬ ‫عالوه ب��ر اب تصفیه ش��ده دو محصول دیگ��ر نیز تولید‬ ‫می ش��ود؛ نخستین ان گاز زیس��تی یا بیوگاز و دیگری‬ ‫گران��ول باکتری اس��ت ک��ه از گاز بی��وگاز راکتورهای‬ ‫موج��ود برای تولید انرژی (ب��رق و حرارت) بهره گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬درحال حاضر یک دستگاه بویلر به ظرفیت ‪۲‬‬ ‫ت بیوگاز‪ ،‬مورد‬ ‫میلیون کیلوکالری در س��اعت با س��وخ ‬ ‫بهره برداری قرار گرفته اس��ت و در طرح توس��عه نهایی‬ ‫برای بهره وری بیشتر به عنوان سوخت مورد نیاز نیروگاه‬ ‫تولید برق مورد اس��تفاده ق��رار خواهد گرفت‪ .‬به گفته‬ ‫امینی‪ ،‬پروانه س��اخت نیروگاه بی��و گاز به ظرفیت یک‬ ‫مگاوات از س��ازمان انرژی های تجدید پذیر(س��اتبا) نیز‬ ‫دریافت ش��ده و در ش��رف عقد ق��رارداد فروش برق به‬ ‫ش��بکه اس��ت‪ .‬این پروژه گامی در جهت کاهش انتشار‬ ‫گازه��ای گلخانه ای و کمک به وضعیت محیط زیس��ت‬ ‫با توجه به بی نیازی از س��وخت های فسیلی و همچنین‪،‬‬ ‫ایج��اد بازار کار و اش��تغال برای جوان��ان این مرز و بوم‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬روش های بی هوازی نیاز به انرژی‬ ‫به وی��ژه تزریق هوا داش��ته که تولی��د ان هزینه تصفیه‬ ‫فاضالب زیادی در بر دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫امروزه با توجه به محدودیت منابع تجدید پذیر و منابع‬ ‫اب به ویژه در ایران س��اخت چنین تصفیه خانه ای با این‬ ‫امکانات و بدون اس��یب به اجتم��اع‪ ،‬وظیفه بوده و این‬ ‫مجموعه اقدام به راه اندازی این تصفیه خانه با این روش‬ ‫برای نخس��تین بار در کشور کرده چرا که شبکه فاضالب‬ ‫بس��یار حساس بوده و شامل ‪ ۳‬شالوده اساسی کارکرد‪،‬‬ ‫دما‪ PH ،‬و ‪ COD‬که همان میزان الودگی در فاضالب‬ ‫اس��ت‪ ،‬می شود‪ .‬تصفیه خانه های معمولی قابلیت مقابله‬ ‫ب��ا این محورها را نداش��ته و تصفیه خانه بیولوژیک این‬ ‫فرایند را به خوبی اجرا می کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه تولیدمثل در باکتری گرانول وجود‬ ‫دارد‪ ،‬از ای��ن پس ایران هم یکی از قطب های تولید این‬ ‫باکتری ه��ا خواهد بود و مانند برخی کش��ورهای دیگر‬ ‫می تواند برای ص��ادرات این محصول فناورانه نیز اقدام‬ ‫کند و دیگر نیازی نیس��ت ش��رکت ها و کارخانجاتی که‬ ‫به فکر تصفیه فاضالب و پسماندهای خود هستند‪ ،‬این‬ ‫گرانول باکتری ها را وارد کنند و می توانند ان را از داخل‬ ‫تهیه کنند‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنع��ت»‪ ،‬پاالیش��گاه غالت «زر» ب��ه عنوان‬ ‫بزرگترین پاالیش��گاه غالت خاورمیانه و نخس��تین پاالیشگاه غالت ایران‬ ‫و نیز سیلوهای ذخیره سازی غالت‪ ،‬تصفیه خانه صنعتی و پایانه ریلی این‬ ‫مجتمع در اس��تان البرز فعال اس��ت و خوراک اولیه صدها واحد صنعتی‬ ‫غذایی و دارویی کشور را پاالیش و فراهم می کند‪.‬‬ ‫غالت منبع انرژی برای انسان هستند و در کشورهای در حال توسعه‬ ‫این دس��ته مواد تمام رژیم غذایی را در بر می گیرند؛ چراکه غالت حاوی‬ ‫مقادی��ر زیادی هی��درات کربن‪ ،‬پروتئی��ن‪ ،‬چربی‪ ،‬مواد معدن��ی و انواع‬ ‫ویتامین ها هستند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!