روزنامه گسترش صنعت شماره 463 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 463

روزنامه گسترش صنعت شماره 463

روزنامه گسترش صنعت شماره 463

‫ضعف گذر از تئوری‬ ‫به عمل‪ ،‬ناشی از‬ ‫خالهای ازمایشگاهی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2436‬‬ ‫زمان بالتکلیفی‬ ‫نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 463‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای تهران‬ ‫صرفه جویی ایران خودرو‬ ‫مانع قطع برق ‪ ۵۰۰‬هزار خانوار شد‬ ‫شرکت هایی که« سهم صفر» در بازار امریکا دارند هم به راحتی وارد ایران نمی شوند‬ ‫همکاری اقتصادی شرکت های اروپایی‬ ‫در وضعیت «دو فاکتو»‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سیاوش ارجمند برادر کوچک خلیل ارجمند‪ ،‬بنیان گذار شرکت ارج‬ ‫که اخرین مدیر این کارخانه در دوره پیش از انقالب بود‪ ،‬در سن ‪۹۰‬‬ ‫س��الگی در ش��هر نیویورک دار فانی را وداع گفت‪ .‬فعالیت کارخانه ارج‬ ‫در س��ال ‪ 1316‬اغاز ش��ده بود‪ .‬این کارخانه ک��ه یکی از قدیمی ترین‬ ‫اخرین بازمانده از بنیان گذاران «ارج» درگذشت‬ ‫کارخانه های کشور به شمار می رود‪ ،‬نخستین واحدی بود که در ایران‬ ‫لوازم خانگی تولید کرد‪ .‬کارخانه ارج از س��ال ها پیش دچار فرسودگی‬ ‫شده بود اما مسئوالن امر سیاستی برای رفع ان در نظر نگرفته بودند‪.‬‬ ‫این موضوع س��بب ش��د تا در دهه ‪ 90‬خورش��یدی ای��ن کارخانه در‬ ‫وضعیت بحرانی قرارگیرد‪.‬‬ ‫ارج که یکی از بزرگترین واحدهای تولید لوازم خانگی در خاورمیانه‬ ‫به ش��مار می رفت‪ ،‬س��رانجام پس از ‪ 79‬س��ال فعالی��ت در خرداد‪95‬‬ ‫تعطیل شد‪.‬‬ ‫غالمرض��ا خوش خل��ق گف��ت‪ :‬اق��دام داوطلبانه ش��رکت‬ ‫ایران خودرو برای کاهش داوطلبانه روزانه ‪ ۲‬س��اعت مصرف‬ ‫انرژی‪ ،‬از قطع برق روزانه ‪ ۳۷‬هزار خانوار در مدت ‪ ۲‬هفته و‬ ‫در مجموع حدود ‪ ۵۰۰‬هزار خانوار جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایران خودرو‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��هامی برق‬ ‫منطق��ه ای تهران در دیدار با قائم مقام اجرایی مدیرعامل این‬ ‫گروه خودروس��ازی افزود‪ :‬ایران خودرو برای کمک به شبکه‬ ‫برق سراس��ری و جلوگی��ری از قطع غیرقاب��ل اجتناب برق‪،‬‬ ‫روزانه ‪ ۲‬ساعت کاهش مصرف داشت‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل شرکت س��هامی برق منطقه ای تهران‪،‬‬ ‫مرداد امس��ال میزان مصرف برق افزایش چشمگیری یافت و‬ ‫در کل کشور رکورد بی سابقه ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۵۳۲‬مگاوات به ثبت‬ ‫رسید که این میزان باالتر از ظرفیت تولید برق کشور بود‪.‬‬ ‫در این نشست معاون خدمات فنی ایران خودرو اعالم کرد‪:‬‬ ‫این گروه خودروس��ازی از اغاز تیر تولید و تزریق نزدیک به‬ ‫‪ ۶۴‬مگاوات ساعت برق از طریق نیروگاه اضطراری خود را در‬ ‫دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫کیان��وش پورمجیب گفت‪ :‬از اغاز مرداد ب��ا اقدام هایی در‬ ‫خط��وط تولیدی بدون تاثیر بر فراین��د تولید‪ ،‬میزان مصرف‬ ‫ب��رق از ‪ ۵۲‬مگاوات به حدود ‪ ۱۵‬م��گاوات کاهش یافت و از‬ ‫قطعی برق ‪ ۳۷‬هزار خانوار در هر روز جلوگیری شد‪.‬‬ ‫نیروگاه برق ش��رکت ایران خودرو در قراردادی با ش��رکت‬ ‫برق منطقه ای تهران‪ ،‬از یک تیر تا ‪ ۱۵‬ش��هریور امسال برق‬ ‫تولید می کند و س��پس ان را به ش��رکت برق می فروشد‪ .‬در‬ ‫ته��ران ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار مش��ترک وج��ود دارد که ‪۱۳‬‬ ‫درصد مش��ترکان برق کشور را تش��کیل می دهد‪ .‬پیش بینی‬ ‫می ش��د امس��ال مصرف ب��رق پایتخ��ت در زم��ان اوج بار با‬ ‫افزای��ش ‪ ۵‬درصدی ب��ه ‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۰۰‬مگاوات برس��د اما با‬ ‫صرفه جویی های انجام شده این عدد از ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات‬ ‫باالتر نرفت‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪ 6 1397‬ذی الحجه ‪ 18 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 463‬پیاپی ‪2436‬‬ ‫یادداشت‬ ‫زمان بالتکلیفی نیست‬ ‫در ش��رایطی ک��ه وضعیت‬ ‫معیش��ت کارگ��ران روز به روز‬ ‫س��خت تر و به تع��داد افرادی‬ ‫که ب��ه زیر خط فقر س��قوط‬ ‫می کنن��د‪ ،‬اف��زوده می ش��ود‪،‬‬ ‫بالتکلیف ماندن وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی به صالح‬ ‫فتح اهلل بیات‬ ‫هیچ ک��س نیس��ت‪ .‬مجل��س‬ ‫رییس اتحادیه کارگران‬ ‫شورای اس�لامی در شرایطی‬ ‫پیمانی و قراردادی‬ ‫تصمی��م ب��ه اس��تیضاح علی‬ ‫ربیعی‪ ،‬وزیر سابق تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی گرفته که معیشت کارگران به دلیل افزایش‬ ‫قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی با خطرهای بسیاری روبه رو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬در زمان وزارت علی ربیعی بحث سبد معیشت‬ ‫کارگران مطرح ش��ده بود‪ .‬در پ��ی افزایش قیمت ها و کاهش‬ ‫ارزش پ��ول ملی معیش��ت کارگ��ران و افرادی ک��ه به لحاظ‬ ‫اقتص��ادی توان چندان��ی برای مقابله با مش��کالت اقتصادی‬ ‫ندارند‪ ،‬ب��ا خطرهای جدی روبه رو ش��د‪ .‬در این زمینه بحث‬ ‫افزایش حقوق یا تامین س��بد معیش��ت مطرح ش��د که قرار‬ ‫بود سبد معیش��ت به کارگران داده شود‪ .‬با این حال‪ ،‬اکنون‬ ‫تصمیم هایی که در زمان وزیر سابق گرفته شده معلق می ماند‬ ‫تا شرایط این وزارتخانه بهبود یابد‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر موضوع مهم این اس��ت که ش��رایط کنونی‬ ‫وضعیت کارگران به گونه ای نیس��ت که بت��وان بحث تامین‬ ‫س��بد معیشت یا افزایش حقوق را بالتکلیف گذاشت تا دولت‬ ‫وزیر جدید را معرفی کند و مجلس به او رای اعتماد بدهد‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬به نظر می رسد دولت باید در این زمینه با شتاب‬ ‫بیشتری تصمی م بگیر د‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬موضوع دیگری که سبب می شود انتخاب یکی‬ ‫از دو سیاست تامین سبد معیشت و افزایش دستمزد با تاخیر‬ ‫بیشتری روبه رو ش��ود‪ ،‬قانون سه جانبه گرایی در تصمیم های‬ ‫کارگری اس��ت‪ .‬بر مبنای قوانی��ن‪ ،‬تصمیم های کالنی که در‬ ‫این حوزه گرفته می ش��ود باید با موافق��ت نماینده کارگران‪،‬‬ ‫کارفرمای��ان و دولت باش��د‪ .‬اکنون اگر نماین��ده وزیر کار یا‬ ‫دول��ت‪ ،‬تغییر کند این بحث ها نیز باید دوباره از س��ر گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬بدیهی اس��ت با توجه به اختالف نظرهای همیشگی و‬ ‫طبیعی در تصمیم گیری های کالن این حوزه مسیری طوالنی‬ ‫پیش روی سیاست های جدید قرار گیرد‪.‬‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی و اجتماعی کارگران ام��روز به گونه ای‬ ‫نیس��ت که بحث های پیرامون معیش��ت این اف��راد با تاخیر‬ ‫همراه ش��ود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬بهترین راهکاری که پیش روی‬ ‫دولت وجود دارد این اس��ت که موض��وع تصمیم گیری برای‬ ‫بهبود وضعیت زندگی کارگران را به سرنوشت وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی گره نزند تا تصمیم گیری های این حوزه‬ ‫سریع تر انجام شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیری می خواهیم که مزد و‬ ‫معیشت کارگران را دنبال کند‬ ‫رییس کانون هماهنگی ش��وراهای اس�لامی کار استان‬ ‫کردس��تان معتقد اس��ت که وزیر جدید کار باید از جنس‬ ‫بدن��ه کارگ��ری جامعه باش��د و دغدغه ه��ای کارگران را‬ ‫بشناس��د و پیگیری کند‪ .‬ش��اکر ابراهیمی‪ ،‬رییس کانون‬ ‫هماهنگی شوراهای اس�لامی کار استان کردستان درباره‬ ‫وزیر پیشنهادی کار و گزینه های احتمالی روی میز دولت‬ ‫ب��ه ایلنا گفت‪ :‬بای��د وزیری را انتخاب کنند که در ش��ان‬ ‫و منزل��ت جامع��ه کارگری ایران باش��د و هم کارگر و هم‬ ‫کارفرما را بشناس��د‪ .‬وی با بیان اینکه ش��ناخت کمبودها‬ ‫یکی از مهم ترین ها است‪ ،‬گفت‪ :‬فردی که انتخاب می شود‬ ‫باید فضای اش��تغال و نارسایی های ان را مدنظر قرار دهد‪.‬‬ ‫همه اینها مس��تلزم این اس��ت که بتوان��د تعامل خوبی با‬ ‫تشکل های کارگری و کارفرمایی برقرار کند و به مشارکت‬ ‫جمعی در تصمیم گیری ها معتقد باشد‪.‬‬ ‫ابراهیمی تاکید کرد که وزیر جدید اگر از بدنه کارگری‬ ‫جامعه نباش��د‪ ،‬نمی توان��د دردهای بی ش��مار کارگران را‬ ‫بشناس��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬به طریق اولی نخواهد توانس��ت برای‬ ‫ای��ن دردها درمان یابد‪ .‬موض��وع دیگری که رییس کانون‬ ‫هماهنگی شوراهای اس�لامی کار استان کردستان به ان‬ ‫اش��اره کرد‪ ،‬جلسه های شورای عالی کار و مذاکراتی ا ست‬ ‫که هفته های گذشته در ان دنبال شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم به روزرس��انی مزد گفت‪ :‬باید فردی‬ ‫بر صندلی وزارت کار بنش��یند که مخالف سه جانبه گرایی‬ ‫نباش��د و بحث به روزرس��انی مزد و افزای��ش قدرت خرید‬ ‫کارگران را که در هفته های گذشته اغاز شده‪ ،‬دنبال کند‬ ‫و به نتیجه برساند‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی ادامه داد‪ :‬برای کارگران مهم اس��ت که وزیر‬ ‫پیش��نهادی بحث سبد معیشت و محاس��بات ان را قبول‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬سبد معیش��ت و بند ‪ ۲‬ماده ‪ ۴۱‬قانون کار‪،‬‬ ‫س��ال ها مورد غفلت قرار گرفت و نباید دوباره به ان دوران‬ ‫بازگردیم‪ .‬این مسئله مهمی ا ست که کارگران و نمایندگان‬ ‫انها باید بر ان پافشاری کنند و نگذارند بار دیگر بحث مزد‬ ‫بازیچه اقدام های سیاسی و جناحی شود‪.‬‬ ‫این فعال کارگری دغدغه ها در زمینه اس��تقالل سازمان‬ ‫تامین اجتماعی را نیز مهم دانسته و تاکید کرد‪ :‬هر وزیری‬ ‫که بیاید باید ای��ن را بداند که تامین اجتماعی‪ ،‬حق الناس ‬ ‫بین النسلی ا ست نه صندوق ذخیر ه پشتوانه دولت‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬باید اس��تقالل این س��ازمان کارگری‪ ،‬حفظ و به‬ ‫عنوان یک نها د مردمی با تمام توان از ان صیانت شود‪.‬‬ ‫محمود بهمنی‬ ‫این موضوع طبیعی‬ ‫است که شرکت های‬ ‫اروپایی تمایل بیشتری‬ ‫به همکاری با امریکا‬ ‫داشته باشند و بین‬ ‫همکاری با ایران یا‬ ‫امریکا‪ ،‬کشور دوم را‬ ‫انتخاب کنند‬ ‫شرکت هایی که« سهم صفر» در بازار امریکا دارند هم به راحتی وارد ایران نمی شوند‬ ‫همکاری اقتصادی شرکت های اروپایی در وضعیت «دو فاکتو»‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دیپلماس��ی سیاس��ی و اقتص��ادی امریکا نش��ان‬ ‫می ده��د ک��ه ای��ن کش��ور قص��د ک��رده از تم��ام‬ ‫ظرفیت های موجود اس��تفاده کند ت��ا اقتصاد ایران‬ ‫به سمت انزوا هدایت ش��ود‪ .‬این در حالی است که‬ ‫ایران نیز تالش می کند تا با گس��ترش اعتمادسازی‬ ‫با اتحادیه اروپا موانع پیش امده بر س��ر راه توس��عه‬ ‫کشور را بردارد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه اروپا حداقل در س��طح بیانیه‪،‬‬ ‫هن��وز پایبندی خ��ود را به برجام حف��ظ کرده‪ ،‬به‬ ‫نظر می رس��د ظرفیت مناس��بی برای همکاری بین‬ ‫ش��رکت های کوچک و متوس��ط ایران ب��ا همتایان‬ ‫اروپایی وج��ود دارد‪ .‬پیش از این نیز مقامات ایرانی‬ ‫و کش��ورهای اروپای��ی بر این موض��وع تاکید کرده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬نگاهی به ظرفی��ت بازارهای امریکا‬ ‫و ظرفیت همکاری ش��رکت های کوچک و متوسط‬ ‫اروپ��ا با امریکا نش��ان می دهد ش��رایط دیگری هم‬ ‫می تواند در این زمینه ایجاد شود‪ .‬پس از اینکه قرار‬ ‫ش��د بین ایران و چند کشور اروپایی ارتباط صنعتی‬ ‫ایجاد ش��ود‪ ،‬برخی از ش��رکت ها اعالم کردند که با‬ ‫امریکا فعالیت مش��ترکی نداش��ته و از تحریم های‬ ‫ایجادشده از طرف این کشور هراسی ندارند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬برخی از کارشناسان اقتصاد معتقد‬ ‫بودند دس��ت کم ش��رکت هایی که با امریکا فعالیت‬ ‫مش��ترک ندارند‪ ،‬می توانند با ایران فعالیت مشترک‬ ‫ایج��اد کنن��د و این موضوع باعث ش��د تا در برخی‬ ‫از همکاری ه��ا از جمل��ه همکاری مش��ترک با پژو‬ ‫استقبال شود‪ .‬گروه خودروسازی پژو در امریکا هیچ‬ ‫ب��ازاری ندارد و تمام کارشناس��ان اقتصادی منتظر‬ ‫پاس��خ مثبت پژو ب��رای ماندن در ای��ران بودند اما‬ ‫این گونه نش��د و پژو هنوز اقدام رس��می برای ادامه‬ ‫حض��ور در ای��ران یا قط��ع ارتباط با ایران نداش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫پرسش��ی که در این ش��رایط مطرح می شود این‬ ‫اس��ت که چرا حتی شرکت هایی که هیچ سهمی از‬ ‫بازار امریکا ندارند هم برای همکاری با ایران ا ن قلت‬ ‫می اورن��د و به نظر می رس��د چن��دان تمایلی برای‬ ‫بی توجهی به جانشین پروری‬ ‫برای مدیران مجرب صنعتی‬ ‫همکاری ندارند؟ «گسترش صنعت» در این گزارش‬ ‫پالس های��ی برای ان قلت اروپایی ه��ا در همکاری با‬ ‫ایران را بررسی است‪.‬‬ ‫‹ ‹به خودمان متعهد بمانیم‬ ‫انجام��ش بر می اید و می توان ب��رای ان برنامه ریزی‬ ‫کرد حمایت از کاالی داخلی است‪.‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورها و ش��رکت های خ��اص در‬ ‫اروپ��ا و امریکا تا کن��ون در مقاط��ع زمانی متفاوت‬ ‫و در کااله��ای خاصی توانس��ته اند برای خودش��ان‬ ‫بازارسازی کنند و محصوالت خود را نیز فروخته اند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که انها در ش��رایط کنونی‬ ‫اقتصاد ایران هیچ تعهدی به مش��تریان خود نشان‬ ‫نمی دهند و به راحتی حاضر هستند بازار ایران را در‬ ‫مقابل به دس��ت اوردن بازار امریکا از دست بدهند‪.‬‬ ‫البته در این زمینه نمی توان توقع دیگری داشت‪.‬‬ ‫نمی توانیم به ش��رکت های خارج��ی بگوییم باید‬ ‫به ما متعهد باشید اما خودمان می توانیم بگوییم به‬ ‫شرکت های ایرانی متعهد می مانیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��یوه مصرف برخی محصوالت‬ ‫در ای��ران به گونه ای اس��ت که باعث ش��ده تا کنون‬ ‫کارخانه های بس��یاری ورشکس��ته ش��وند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در برخ��ی از موارد کارخانه هایی که محصوالت‬ ‫مناس��بی داش��تند به دلی��ل وجود کاالی مش��ابه‬ ‫خارجی ورشکسته شده اند‪.‬‬ ‫از طرف��ی‪ ،‬برخ��ی از ش��رکت های خارج��ی هم‬ ‫قص��د دارند ای��ران را ترک کنند‪ .‬ب��ه عبارت دیگر‪،‬‬ ‫تولیدکننده داخلی ورشکس��ت ش��ده‬ ‫و تولیدکنن��ده خارجی ه��م حاضر به‬ ‫همکاری نیس��ت‪ .‬این وضعیت نش��ان‬ ‫می دهد حمایت از کاالی داخلی تا چه‬ ‫اندازه می توان��د در اقتصاد ایران نقش‬ ‫مثبت داشته باشد‪.‬‬ ‫محمود بهمنی‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره ظرفیت های همکاری بین‬ ‫اروپ��ا‪ ،‬امریکا و ایران به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫پس از اعمال برخی تحریم ها تعدادی از شرکت های‬ ‫بزرگ اروپا که کیفیت مناس��بی هم در تولید دارند‪،‬‬ ‫اع�لام کرده اند که هیچ ب��ازاری در امریکا ندارند و‬ ‫حاضر به همکاری با ایران هستند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬هنوز خبری از انها نیس��ت و به نظر‬ ‫می رس��د از اعالم این موضوع انگیزه و نیت دیگری‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫بهمنی ب��ا بیان اینک��ه رفتار امری��کا در ماه های‬ ‫گذشته نشان می دهد عالوه بر کسب درامد از محل‬ ‫وضع تحریم ها علیه ایران حاضر اس��ت برای تشدید‬ ‫فش��ارهای اقتص��ادی بر ایران هزین��ه کند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬بر این مبنا‪ ،‬دور از ذهن نیست که شرکت های‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط اروپای��ی را ب��ا ش��رکت های‬ ‫کوچک و متوس��ط امریکا وارد همکاری مش��ترک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در ای��ن ص��ورت ه��ر ش��رکتی که‬ ‫بخواه��د با ای��ران هم��کاری کند ابتدا‬ ‫اعالم می کند که هیچ بازاری در امریکا‬ ‫ندارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬این س��یگنال را‬ ‫به امری��کا می دهد که اگر این کش��ور‬ ‫نمی خواه��د ش��رکت های کوچ��ک و‬ ‫متوس��ط با ایران کار کنند‪ ،‬باید دست‬ ‫بیژن صفوی‬ ‫به کار ش��ود و بازاری برای ان شرکت‬ ‫در امریکا در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫فضایی که علیه ایران‬ ‫این عضو کمیس��یون مجلس شورای از طرف امریکا به وجود‬ ‫اس�لامی ب��ا بی��ان اینکه بس��یاری از امده مسیر تولید در‬ ‫شرکت های اروپایی به دنبال همکاری ایران را منحرف کرده‬ ‫و بازارس��ازی در امری��کا هس��تند‪ ،‬است‪ .‬تولید در ایران‬ ‫اف��زود‪ :‬این موضوع طبیعی اس��ت که بسیار سخت شده و‬ ‫شرکت های اروپایی تمایل بیشتری به تولیدکنندگان خارجی‬ ‫همکاری با امریکا داش��ته باشند و بین نیز ترجیح می دهند‬ ‫فقط به بازار ایران فکر‬ ‫همکاری با ایران یا امریکا‪ ،‬کش��ور دوم‬ ‫کنند‬ ‫را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود ای��ن‪ ،‬انچه ای��ران از عهده ‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت‪ :‬اگر مدیران مجرب صنعتی‬ ‫به افتخار بازنشستگی نائل شوند‪ ،‬به نظر می رسد جانشین پروری برای‬ ‫احراز جایگاه و س��مت های انها درست انجام نش��ده است‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی‪ ،‬ابوالفض��ل کیانی بختی��اری از برگزاری‬ ‫دوره های جانشین پروری و پرورش مدیر در حوزه های صنعت با تاکید‬ ‫بر جوانگرایی خبر داد و تصریح کرد‪ :‬با توجه به نیاز کنونی‪ ،‬شایس��ته‬ ‫اس��ت بخش های مختلف صنعتی از دوره پ��رورش مدیران بخش های‬ ‫صنعتی کش��ور اس��تقبال و مدیران خ��ود را برای ش��رکت در چنین‬ ‫دوره ای ترغیب کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬یکی از وظایف اصلی و اساس��نامه ای‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬پرورش مدیر و توسعه ظرفیت های مدیریتی‬ ‫در کش��ور اس��ت و مدیریت منابع انسانی از جذب‪ ،‬توسعه‪ ،‬نگهداشت‪،‬‬ ‫خ��روج و هم��ه م��واردی را که ب��ه پرورش و توس��عه منابع انس��انی‬ ‫برمی گردد‪ ،‬اموزش می دهد‪ .‬مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود‪:‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬براساس مسئولیت اجتماعی سازمان مدیریت صنعتی که‬ ‫در حوزه منابع انس��انی تعریف شده است‪ ،‬دوره پرورش مدیران حوزه‬ ‫صنعت راه اندازی می ش��ود و این دوره برای نخس��تین بار اس��ت که به‬ ‫شیوه کامال علمی‪ ،‬اجرایی‪ ،‬کاربردی و تلفیقی مدنظر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫� تقویت شرایط تولید‬ ‫بی��ژن صف��وی‪ ،‬کارش��ناس اقتصا د‬ ‫درباره وضعیت همکاری ش��رکت هایی‬ ‫که در امریکا ب��ا زار ندارند‪ ،‬با ایران‪ ،‬به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬بازار ایران‬ ‫برای بسیاری از شرکت های دنیا جذاب‬ ‫است و بس��یاری از این ش��رکت ها در‬ ‫سال های گذشته تالش کرده اند تا بازار‬ ‫ایران را تصاحب کنند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬ایران مسیر تصاحب بازار‬ ‫را بس��ت و اعالم شد در صورت تولید و‬ ‫همکاری مش��ترک با شرکت های ایران‬ ‫ظرفیت بازارس��ازی وج��ود دارد‪ .‬این‬ ‫موضوع فعالیت را برای ش��رکت های بزرگ تا حدی‬ ‫دشوار کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ اروپای��ی به راحت��ی حاضر‬ ‫نمی شوند توان تولیدی خود را قسمت کنند‪.‬‬ ‫صف��وی افزود‪ :‬اکن��ون فضایی که علی��ه ایران از‬ ‫طرف امریکا به وجود امده مس��یر تولید در ایران را‬ ‫منحرف کرده است‪.‬‬ ‫تولید در ایران بسیار سخت شده و تولیدکنندگان‬ ‫خارجی نیز ترجیح می دهند فقط به بازار ایران فکر‬ ‫کنن��د‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬ایران اکنون دیگ��ر نمی تواند‬ ‫مانند شرایطی که امریکا در برجام بود فعالیت کند‪.‬‬ ‫در برخی از کاالها اکنون مشکل کمبود وجود دارد‬ ‫و ایران باید این کاالها را تامین کند‪ .‬در این شرایط‬ ‫ش��رکت های خارجی نیز به دنبال افزایش س��ود و‬ ‫وابستگی بیشتر ایران می گردند‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد بیان اینکه به تولیدکننده و‬ ‫فعال اقتص��ادی نمی توان گفت فعالیت خیرخواهانه‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬اکن��ون بس��یاری از‬ ‫ش��رکت های اروپایی بزرگ برای اینکه با ایران کار‬ ‫نکنند از امریکا باج می خواهند‪ .‬این باج خواهی البته‬ ‫از طرف ش��رکت هایی اس��ت که تا کن��ون با امریکا‬ ‫همکاری نداش��ته اند‪ .‬در این زمینه شرکت هایی که‬ ‫پی��ش از این با امریکا کار می کردند به طور خودکار‬ ‫قادر به همکاری با ایران نخواهند بود‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به اینکه ش��رایط کنونی به گونه ای اس��ت که ایران‬ ‫باید از تم��ام ظرفیت جهانی اس��تفاده کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫عالوه ب��ر این انچه می تواند تضمی��ن بهبود اوضاع‬ ‫اقتصادی کشور باش��د حمایت از بخش تولیدی در‬ ‫داخل کش��ور اس��ت‪ .‬بخش خصوصی و محصوالت‬ ‫داخل��ی ایران با تم��ام ضعف هایی ک��ه دارند‪ ،‬برای‬ ‫ایران هستند‪.‬‬ ‫مش��کالتی که اکنون برای اقتصاد ایران به وجود‬ ‫امده این اس��ت که ایران در بحث تولید از پشتوانه‬ ‫مناسبی برخوردار نیست‪ .‬اگر بتوانیم زیرساخت های‬ ‫تولید کش��ور را تقویت کنیم‪ ،‬ش��رکت های کوچک‬ ‫اروپایی دیگر نمی توانند ش��رط و شروط غیرمنطقی‬ ‫برای همکاری با ایران بگذارند‪.‬‬ ‫عالوه بر ای��ن اگر صادرات غیرنفتی ایران افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬وابستگی بازار کشورهای هدف به ایران بیشتر‬ ‫می ش��ود و این موضوع نیز به شیوه های دیگری در‬ ‫اقتصاد ایران نقش خواهد داشت‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪ 6 1397‬ذی الحجه ‪ 18 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 463‬پیاپی ‪2436‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضعف گذر از تئوری به عمل‬ ‫ناشی از خالهای ازمایشگاهی‬ ‫امید رضایی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫مشکل اساسی تولید‪،‬‬ ‫اتخاذ تصمیم یک شبه‬ ‫است‪ .‬ایا قرار است ما‬ ‫با تحریم مقابله کنیم‬ ‫یا به تهدیدها دامن‬ ‫بزنیم؟ با عملکردی که‬ ‫از برخی دیده می شود‬ ‫نه تنها تعدیلی نشده‬ ‫بلکه موضوع تشدید‬ ‫شده است‬ ‫فعاالن صنعت خطاب به سیاست گذاران‪:‬‬ ‫تولید معطل تصمیم شما است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫حدود دو هفته اس��ت که فش��ارهای تحریمی اغاز‬ ‫ش��ده است‪ .‬شرایط بحرانی مدیریت بحران می خواهد‬ ‫اما به نظر می رس��د مدیران دولت��ی همچنان درحال‬ ‫مذاکره و رایزنی هستند‪ .‬با اینکه بسیاری از مسئوالن‬ ‫و فع��االن در حال رفع مس��ائل هس��تند اما خروجی‬ ‫جلس��ه های روزانه و نشست های ش��بانه تا کنون افت‬ ‫تولید و گالیه مندی بیش��تر صنعتگ��ران را به همراه‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک مسئله و چند پاسخ نامعلوم‬ ‫امید رضای��ی‪ ،‬عضو هیات مدی��ره انجمن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬براوردی که هر بیننده ای‬ ‫از وضعی��ت موجود صنعت و اقتصاد کش��ور دارد این‬ ‫اس��ت که نوع��ی نابس��امانی در تصمیم گی��ری تمام‬ ‫مسئوالن مرتبط صنعت وجود دارد‪ .‬شرایط روزبه روز‬ ‫با تبصره های خلق الساعه در حال بغرنج تر شدن است‪.‬‬ ‫از زمانی که ارائه ارز به بازار ثانویه مطرح شد تا امروز‬ ‫بیش از یک هفته گذش��ته و در این فاصله هیچ اقدام‬ ‫موثری درباره رفع تحریم انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر صنعتگر بخواهد کاالهای سفارش شده‬ ‫خ��ود را از گمرک ترخیص کند به تاییدیه س��ازمان‬ ‫ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان نیاز دارد‪.‬‬ ‫حمای ‬ ‫این تاییدیه مش��خص می کند مابه التفاوت ارز دولتی‬ ‫و ازاد پرداخت شده است‪ .‬این مسئله در حالی مطرح‬ ‫می ش��ود که هنوز نرخ ارز ثانویه اعالم نشده است‪ .‬با‬ ‫این ش��رایط تردیدی وجود ن��دارد که از همین هفته‬ ‫تولید متوقف ش��ود‪ .‬انبار صنعتگر خالی شده و بدون‬ ‫مواد اولیه نمی توان به فعالیت ها ادامه داد‪.‬‬ ‫او به تصمیم های لحظه ای اشاره کرد و گفت‪ :‬مشکل‬ ‫اساس��ی تولید‪ ،‬اتخاذ تصمی م یک ش��به است‪ .‬ایا قرار‬ ‫اس��ت ما با تحریم مقابله کنیم یا ب��ه تهدیدها دامن‬ ‫بزنیم؟ با عملکردی که از برخی دیده می ش��ود نه تنها‬ ‫تعدیلی نشده بلکه موضوع تشدید شده است‪.‬‬ ‫در نشس��ت خبری هفته گذشته قطعه سازان عنوان‬ ‫ن به اداره و‬ ‫کرده بودند در حالی از یک اداره و س��ازما ‬ ‫س��ازمانی دیگر در تردد هستند که این اداره ها اعالم‬ ‫می کنن��د هن��وز ایین نامه جدیدی برای انها ارس��ال‬ ‫نشده است‪ .‬صنعتگر سرگردان در بالتکلیفی مدیریتی‬ ‫روزبه روز تحلیل می رود‪.‬‬ ‫رضایی درباره جلسه ها و نشست وزیران اقتصادی و‬ ‫صنعتی کش��ور برای تصمیم گیری گفت‪ :‬دوره جلسه‪،‬‬ ‫نامه‪ ،‬بیانیه و گردهمایی به پایان رس��یده است‪ .‬تمام‬ ‫این امور در گذش��ته انجام ش��ده که هش��دارها داده‬ ‫ش��ود‪ .‬چقدر باید به برگ��زاری این نشس��ت ها ادامه‬ ‫داد؟ گویا اطالع ندارن��د نیروهای کار در حال تعدیل‬ ‫ش��دن هس��تند‪ .‬واحدهای صنعتی توان تولید ندارند‪.‬‬ ‫مگر تصمیم گیری چقدر سخت است که باید سخنان‬ ‫پیوسته تکرار شود؟‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در حال��ی تعلل می ش��ود که صورت‬ ‫مسئله مشخص است؛ تنها نیاز به اقدام هست‪ .‬از این‬ ‫نشس��ت ها «ابی برای صنعتگر گرم نمی ش��ود»‪ .‬مواد‬ ‫اولیه وجود ندارد‪ .‬تولید در حال نابودی است‪ .‬خروجی‬ ‫نشست ها و مذاکرات هر روزه چیست؟‬ ‫عضو هیات مدیره انجم��ن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور با بیان اینکه گفته‬ ‫می شود بس��ته حمایتی اغاز هفته اعالم شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وعده داده شده این هفته بسته حمایتی اعالم می شود؛‬ ‫هفت��ه ای که ‪ ۳‬روز کاری دارد و پایان هفته تعطیالت‬ ‫در پیش اس��ت‪ .‬به همی��ن راحتی زمان را از دس��ت‬ ‫می دهیم‪ .‬متاسفانه برخی از مدیران تصمیم گیر ما به‬ ‫ارزش زم��ان حداقلی که در اختیار داریم پی نبرده اند‪.‬‬ ‫کسی ارزش ثانیه ها و دقیقه ها را می داند که در تولید‬ ‫فعالیت دارد‪ .‬وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی به گمرک‬ ‫دس��تور داده با صنعتگر تعامل الزم را داشته باشد‪ .‬ایا‬ ‫با سخن کار جلو می رود؟‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه در ادام��ه به انبوه اطالعیه‬ ‫و تبصره ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬اکن��ون از اغاز وروی‬ ‫س��اختمان اداره و س��ازمان ها تا جلوی میز مس��ئول‬ ‫اطالعیه و بیا نیه روی تابلوها چس��بانده ش��ده است‪.‬‬ ‫اطالعیه جدید‪ ،‬قبلی را باطل کرده و بیانیه های امروز‪،‬‬ ‫تصمیم گیری های دیروز را از اجرا می اندازد‪ .‬نمی توان‬ ‫با مصوبه جدی��د که هنوز به اجرا درنیامده‪ ،‬تبصره ای‬ ‫جدیدتر صادر کرد و انتظ��ار تولید و گذر از بحران ها‬ ‫را هم داشت‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬در ش��رایط بحرانی ق��رار داریم که‬ ‫تصمیم گی��ری وی��ژه و بحرانی نی��از دارد‪ .‬در ‪ ۱۰‬روز‬ ‫گذش��ته نشس��ت ها و گردهمایی های بسیاری برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬مدیران درد دل تولیدکنندگان را ش��نیدند اما‬ ‫خروج��ی ان قوانین ناقصی اس��ت که هن��وز به اجرا‬ ‫درنیامده لغو می شوند‪ ۹۹ .‬درصد اطالعاتی که در این‬ ‫‹ ‹کاهش تیراژ‪ ،‬راهکاری موفق‬ ‫نشس��ت ها و جلسه ها رد و بدل می شود به طور کامل‬ ‫رضایی همچنین با اش��اره به اینکه ادامه تیراژ تولید‬ ‫برای هیات دولت شفاف است‪.‬‬ ‫خودرو بر اس��اس برنامه های قبلی به زیان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬اصغر خسروشاهی‪ ،‬مشاور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫چرا وقتی خری��د واقعی وجود ندارد باید‬ ‫معدن و تجارت پیش تر اعالم کرده بود‬ ‫هزین��ه کرد و با تیراژ گذش��ته فعالیت را‬ ‫ک��ه تمام مش��کالت صنعتگ��ران حوزه‬ ‫ادام��ه داد؟ افزای��ش قیمت ه��ا و کاهش‬ ‫خودرو و قطعه به اطالع رییس جمهوری‬ ‫ق��درت خرید م��ردم فقط س��رمایه های‬ ‫رس��یده است‪ .‬در این باره رضایی گفت‪:‬‬ ‫س��رگردان را به س��وی بازار خودرو سوق‬ ‫امار تولید روزانه خودروس��ازان گویای‬ ‫داده و بای��د این مس��ئله را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫وضعیت و ش��رایط موجود است‪ ۳ .‬ماه‬ ‫بنابراین‪ ،‬باید براورد درس��تی از موقعیت‬ ‫اغاز سال مشکل تحریم را نداشتیم باید‬ ‫شهرام ازادی‬ ‫داش��ت؛ ش��اید الزم باش��د تیراژ تولید با‬ ‫از فرصت ها استفاده می شد‪ .‬این مسئله‬ ‫بارها تجربه ش��ده بود‪ .‬باید بس��تر برای نقدینگی در واحدهای نیم��ی از امار پیش بینی ش��ده ادامه پیدا‬ ‫واردات م��واد اولی��ه و محصوالت مورد صنعتی اعم از قطعه سازی کند‪.‬‬ ‫و خودروسازی بسیار‬ ‫وقتی قرار است قطعه ساز مابه التفاوت‬ ‫نیاز فراهم می شد‪ .‬تصمیم های لحظه ای‬ ‫در‬ ‫و لغ��و مصوبه های قبلی با قوانین جدید کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی را ب��ا ارز ازاد ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬‬ ‫س��بب ش��د تا ‪ ۳‬ماه طالیی را از دست نتیجه‪ ،‬توان مالی پرداخت ه��زار تومان پرداخت کن��د چه انتظاری‬ ‫هزینه خرید ‪ ۶‬ماه در‬ ‫هس��ت که با تیراژ گذش��ته تولید داشته‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫صنعتگران‬ ‫باش��د؟ هم اکن��ون در بهترین ش��رایط‬ ‫وی در ادامه به برخی درخواس��ت ها‬ ‫وجود ندارد‬ ‫واحده��ای صنعت��ی نیم��ی از س��رمایه‬ ‫ب��رای رف��ع مش��کل موج��ود پرداخت‬ ‫گذشته را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫و گف��ت‪ :‬ب��ا از دس��ت دادن فرصت ها‪،‬‬ ‫امروز درخواست می ش��ود برای برون رفت از وضعیت‬ ‫فعلی‪ ،‬ش��ورای رقابت از صنعت خودرو حذف ش��ود و‬ ‫خودرو در حاش��یه بازار فروخته شود‪ ،‬ارز باید در بازار‬ ‫ثانویه تهیه ش��ود‪ ،‬صنعتگر اج��ازه تعدیل نیرو ندارد‪،‬‬ ‫برای ترخیص واردات محص��والت باید مابه التفاوت ها‬ ‫پرداخت ش��ود و‪ . ...‬پرس��ش این اس��ت که اگر قرار‬ ‫باش��د خودرو در حاش��یه بازار قیمت گذاری شود چه‬ ‫کسی می تواند پراید را با نرخ ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫بخ��رد؟ درحال حاضر مردم درگی��ر خرید مواد غذایی‬ ‫خود هستند کسی نمی تواند خودرو مورد نیازش را با‬ ‫این نرخ تهیه کند‪ .‬اصل موضوع به فراموش��ی سپرده‬ ‫شده و درگیر حاشیه هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه اظه��ار کرد‪ :‬تصمیم جدی‬ ‫زمانی اتخاذ می شود که هماهنگ بین تمام سازمان ها‬ ‫و نهادهای مرتبط باشد‪ .‬مس��ئول این موضوع وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت یا وزارت ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارایی یا وزارتخانه ای دیگر نیست‪ .‬یک مجموعه باید‬ ‫تصمیم گیری کند‪ .‬به جرات می توان گفت ‪ ۳‬ماه است‬ ‫که به دست خود تولید داخل را تحریم کرده ایم‪.‬‬ ‫خودتحریمی موضوعی است که از سوی صنعتگران‬ ‫بارها تکرار ش��ده است حتی برخی عنوان می کنند از‬ ‫اغاز سال این مسئله ش��روع شد‪ .‬نتیجه این عملکرد‬ ‫موج بیکاری در پایان نیمه نخست سال است‪.‬‬ ‫رضایی درباره موضوع بیکاری گفت‪ :‬هفته گذش��ته‬ ‫یکی از کارگران کارخانه من به اداره کل تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی برای گرفتن بیمه بیکاری خود مراجعه‬ ‫کرده و به وی اعالم شده ثبت نام کند اما از سال اینده‬ ‫مبلغ پرداخت می ش��ود‪ .‬پیش از این‪ ،‬تیر ماه نیز یکی‬ ‫از کارگران مراجعه کرده بود که به وی اعالم شده بود‬ ‫پس از ‪ ۶‬ماه بیمه بی��کاری را دریافت می کند‪ .‬تغییر‬ ‫قوانی��ن تنها در مدت یک م��اه‪ ،‬از همین یک موضوع‬ ‫قابل درک است‪.‬‬ ‫این در حالی است که اعالم شده یکی از خودروسازان‬ ‫تا نیمه نخست سال ‪ ۹۸‬محصوالت خود را پیش فروش‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در این ش��رایط ایا می توان تیراژ را کاهش‬ ‫داد؟ او در ای��ن ب��اره توضی��ح داد‪ :‬تجزی��ه و تحلی��ل‬ ‫موقعیت ه��ا خطا بوده ک��ه برنامه تولید و فروش خودرو‬ ‫نیز به اشتباه جلو می رود‪.‬‬ ‫برخی از صنعتگران اعالم کردند با واردات محصوالت‬ ‫م��ورد نی��از می توانند تا ‪ ۶‬ماه تولی��د را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫رضایی اظهار کرد‪ :‬انچه در گمرکات دپو شده به اندازه‬ ‫‪ ۶‬ماه نیست و موضوعی نشدنی است‪ .‬هیچ قطعه سازی‬ ‫ت��وان خرید به اندازه ‪ ۶‬ماه را ندارد زیرا قیمت ها ‪ ۲‬برابر‬ ‫شده است‪ .‬شاید با ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد افزایش می توانستند‬ ‫ت��ا حدودی م��واد اولیه مورد نیاز را تامی��ن کنند اما با‬ ‫قیمت ه��ای فعلی ش��دنی نب��ود‪ .‬البته درب��اره قطعات‬ ‫«سی کی دی» که ممکن است به دست خودروساز وارد‬ ‫ش��ده باشد موضوع متفاوت اس��ت زیرا شاید مجموعه‬ ‫ش خرید شده باشد‪.‬‬ ‫قطعات مورد نیاز‪ ،‬پی ‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در حالت خوش��بینانه بودجه صنعت‬ ‫قطع��ه فق��ط کف��اف ‪ ۲‬م��اه را می ده��د‪ ،‬ضم��ن انکه‬ ‫توجه داش��ته باش��یم ارز اختصاص یافت��ه محدود بود‪.‬‬ ‫تصمیم گی��ری برای تامین تا پایان س��ال خلق الس��اعه‬ ‫اتف��اق نمی افت��د‪ .‬بروکراس��ی اداری هم ای��ن اجازه را‬ ‫نمی دهد زیرا از تصمیم تا اجرا نیز زمان بر است‪.‬‬ ‫رضایی در پایان تاکید کرد‪ :‬صنعت قطعه در وضعیت‬ ‫هش��دار قرار دارد و توان حداقل��ی این صنعت در حال‬ ‫از بین رفتن اس��ت‪ .‬در نتیجه نیازمن د تصمیم و اجرای‬ ‫سریع ان هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود نقدینگی و چالش خرید زیاد‬ ‫درب��اره خرید ‪ ۶‬ماه مواد اولیه و محصوالت مورد نیاز‬ ‫از س��وی صنعتگران یکی از کارشناسان صنعت خودرو‬ ‫گفت‪ :‬خرید بیش از معمول شدنی نیست‪ .‬شهرام ازادی‬ ‫در گفت وگو با «گسترش صنعت» توضیح داد‪ :‬نقدینگی‬ ‫در واحدهای صنعتی اعم از قطعه سازی و خودروسازی‬ ‫بسیار کاهش یافته است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬توان مالی پرداخت‬ ‫هزینه خرید ‪ ۶‬ماه برای صنعتگران وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مس��ئله دیگر این اس��ت که ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده خارجی برای تولید خود برنامه ریزی دارند‬ ‫و به طور قطع نمی توانند خارج از برنامه با حجم باال برای‬ ‫خریدار ایرانی مواد اولیه یا قطعات منفصله مورد نیاز را‬ ‫تولید و در کوتاه مدت ارسال کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی‬ ‫به چالش س��وم اش��اره کرد و گفت‪ :‬چه تضمینی وجود‬ ‫دارد که محصوالت س��فارش داده ش��ده پس از اعمال‬ ‫تحریم ها تحویل داده می شد‪.‬‬ ‫ازادی عن��وان کرد‪ :‬برای برون رفت از وضعیت موجود‬ ‫بای��د راه حل های منطقی و ش��دنی اتخ��اذ کرد‪ .‬یکی از‬ ‫بس��ترها‪ ،‬تهی��ه محصوالت م��ورد نیاز از ش��رکت های‬ ‫کوچک تر اس��ت ک��ه معامالتی با امری��کا ندارند‪ .‬به هر‬ ‫حال‪ ،‬خ��ودرو صنعتی جهانی اس��ت و نمی توان بدون‬ ‫م��راودات بین المللی فعالیت داش��ت‪ .‬با تصمیم گیری‬ ‫درست می توان بدون افت کیفیت محصوالت را تولید و‬ ‫به بازار عرضه کرد؛ اگرچه بسیار دشوار است‪.‬‬ ‫گام جدید ایساکو در راستای افزایش رضایت مشتریان‬ ‫شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو‪ ،‬دوره های‬ ‫نوین اموزش��ی «مش��تری مداری» را ب��رای مدیران‬ ‫نمایندگی های مجاز برگزار می کند‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬این دوره ها با هدف شناسایی‬ ‫نیازهای جدید مش��تریان از خدم��ات پس از فروش‬ ‫در کنار س��ایر اقدام های این ش��رکت برگزار می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن برنامه ب��ا الگو قرار دادن ش��رکت های موفق‬ ‫بین المللی‪ ،‬داخل��ی و نمایندگی های دارای رتبه یک‬ ‫در ش��اخص رضایت مش��تری‪ ،‬نقاط ق��وت انها برای‬ ‫سایر نمایندگی ها تشریح و مزایای افزایش امتیاز این‬ ‫شاخص تبیین می شود‪.‬‬ ‫به گفته معاون خدمات پس از فروش این ش��رکت‪،‬‬ ‫افزایش رضایت مش��تریان‪ ،‬به منزله نخس��تین هدف‬ ‫شرکت ایساکو به عنوان متولی خدمات پس از فروش‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬تعریف ش��ده و پیش��رفت‬ ‫ش��رکت ایس��اکو با افزایش این امتی��از صحه گذاری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شهریار سلطانی در این باره افزود‪ :‬سرفصل های این‬ ‫دورها‪ ،‬شامل اشنایی با روش اجرای رضایت سنجی از‬ ‫مش��تریان و همه طرح های ارتقای نمایندگی‪ ،‬بررسی‬ ‫عوامل تاثیرگذار بر رضایت مشتریان‪ ،‬تحلیل اطالعات‬ ‫نظرسنجی های انجام شده از مشتریان‪ ،‬شناخت کامل‬ ‫از نح��وه اجرا و تاثیر پیگیری مش��تری پس از خروج‬ ‫از نمایندگی‪ ،‬اطالع رسانی اخرین تغییرات در اجرای‬ ‫فرایند نظرسنجی و روش های مشتری مداری است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گفت‪ :‬با برنامه ریزی انجام ش��ده‪ ،‬این‬ ‫دوره ه��ا برای تمام نمایندگی ه��ای مجاز ایران خودرو‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در کش��ور برای تربیت نیروی‬ ‫انسانی متخصص سرمایه گذاری‬ ‫زیادی می ش��ود اما در نهایت از‬ ‫توانمندی ه��ای انه��ا اس��تفاده‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬ب��ا مهاج��رت ای��ن‬ ‫افراد متخص��ص و اموزش دیده‬ ‫ب��ه کش��ورهای دیگر ب��ه طور‬ ‫نوید صانعی‬ ‫عم��وم خارجی��ان هس��تند که‬ ‫از خدمات ده��ی انه��ا بهره مند کارشناس حوزه ازمایشگاه‬ ‫می ش��وند‪ .‬البته هستند افرادی‬ ‫ک��ه می مانن��د اما به نوع��ی این ثروت ملی هرز می رود‪ .‬س��رمایه‬ ‫هنگفت��ی ب��ا وجود هزینه کردهای باال از دس��ت می رود‪ .‬می توان‬ ‫ب��ا س��رمایه گذاری کمت��ر در ام��وزش ای��ن نیروها یک کش��ور‬ ‫فوق پیش��رفته س��اخت‪ .‬نباید خیلی راح��ت از توانمندی چنین‬ ‫نیروهای کارامدی گذشت‪ .‬البته امروز وضعیت نسبت به گذشته‬ ‫بهتر شده اما انتظار بیشتری برای استفاده از این ثروت ملی وجود‬ ‫دارد‪ .‬مشکل مهندسان تربیت شده داخلی کمبود ازمایشگاه است‪.‬‬ ‫امکانات ازمایشگاهی که در دانشگاه های کشور وجود دارد نسبت‬ ‫ب��ه تحصیالت اکادمیکی که در این زمین��ه داریم تطابق ندارد و‬ ‫از نظر کمی و کیفی به ش��دت در س��طح پایینی قرار دارند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که کار مهندس��ی‪ ،‬تجزیه و تحلیل داده ها به ش��کل‬ ‫مجازی و س��پس به اجرا در اوردن این داده ها اس��ت‪ .‬همین کار با‬ ‫استخراج معادالت ریاضی حاکم بر یک سیستم و شبیه سازی ان‬ ‫در نرم افزارهای رایانه ای نمی تواند خروجی مطلوبی داش��ته باشد‪.‬‬ ‫درحال حاضر بسیاری از پایان نامه های ارشد و دکترا در کشورهای‬ ‫پیشرفته عملی شده و به این شکل‪ ،‬داده ها کاربردی می شوند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬معادالت در فضاهای ازمایش��گاهی از حالت نظری به‬ ‫وضعیت عملی درمی ایند‪ .‬این در حالی است که در این باره کشور‬ ‫ما ضعیف عمل می کند زیرا امکانات ازمایش��گاهی ضعیفی دارد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬دانش��جویان و دانش��مندان ایرانی در گذر از تئوری به‬ ‫عمل ضعیف هستند و ضعف سیستم تحصیلی کشور در این بخش‬ ‫ناشی از خال تجهیزات و ازمایشگاه های روزامد است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ثبت نام ‪ ۲۷۴‬هزار نفر‬ ‫در طرح های فروش و پیش فروش‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو از اغاز امس��ال تاکنون با اجرای ‪۲۴‬‬ ‫بخشنامه فروش فوری‪ ،‬اقساطی‪ ،‬قطعی و پیش فروش محصوالت‪،‬‬ ‫زمینه ثبت نام و واگذاری ‪ ۲۷۴‬هزار خودرو برای مشتریان را فراهم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬مصطف��ی خان کرمی‪ ،‬معاون‬ ‫بازاریاب��ی و فروش ایران خ��ودرو با بیان این مطلب‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به ش��رایط خاص حاکم بر اقتصاد کش��ور و به دنبال ان‪ ،‬صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬شرکت ایران خودرو در راستای تنظیم شرایط بازار و تامین‬ ‫نیاز مش��تریان حقیقی از تمامی توان خود در طرح های فروش و‬ ‫پیش فروش استفاده کرده و از اغاز امسال تاکنون حدود ‪ ۲۷۴‬هزار‬ ‫نفر ثبت نام کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه فروش خودرو یک‬ ‫روند پیوس��ته است‪ ،‬ایران خودرو در سال ‪ ۹۶‬نیز برای پاسخگویی‬ ‫به نیاز مشتریان حدود ‪ ۳۵۰‬هزار ثبت نام با موعد تحویل سال ‪۹۷‬‬ ‫انجام داده است‪ .‬معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو تاکید کرد‪:‬‬ ‫شرکت ایران خودرو در راستای پیشگیری از واسطه گری و حصول‬ ‫اطمینان از تامین نیاز مشتری نهایی برای اعمال محدودیت هایی‬ ‫از جمل��ه عرضه فقط از طریق وب س��ایت‪ ،‬مح��دود کردن ثبت نام‬ ‫خ��ودرو ب��ه ازای هر کد ملی یک خودرو و اعمال محدودیت خرید‬ ‫خودرو در ماه های گذش��ته اقدام کرده اس��ت‪ .‬مع��اون بازاریابی و‬ ‫فروش ایران خودرو یاداور ش��د‪ :‬عرضه خودرو از س��وی ش��رکت‬ ‫ایران خودرو فقط از طریق وب س��ایت فروش اینترنتی و با ش��انس‬ ‫مس��اوی برای همه هموطنان انجام ش��ده اس��ت‪ .‬در این راس��تا‪،‬‬ ‫تمامی فروش ها به ش��کل عمده یا قراردادهای فروش مستقیم به‬ ‫نمایندگی های مجاز متوقف شده و فروش خودرو فقط به مشتری‬ ‫نهایی با در نظر گرفتن محدودیت های مختلف انجام ش��ده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬با وج��ود اینکه اعمال این محدودیت(ثبت نام به‬ ‫ازای هر کد ملی) موجب س��خت تر ش��دن ثبت نام و کندی فرایند‬ ‫ان در وب س��ایت فروش اینترنتی ایران خودرو می شود‪ ،‬اعمال این‬ ‫محدودیت به جلوگیری از خرید بیش از یک خودرو از س��وی هر‬ ‫مش��تری انجامیده و از س��ودجویی افراد سوداگر جلوگیری کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬خان کرمی تصریح کرد‪ :‬در برخی از موارد محدودیت تعداد‬ ‫ثبت نام در بازه زمانی مشخص نیز اعمال شد به نحوی که مشتریانی‬ ‫که ‪ ۶‬ماه قبل از تاریخ ثبت نام برای پیش خرید حتی یک خودرو از‬ ‫شرکت ایران خودرو اقدام کرده بودند‪ ،‬امکان ثبت نام دوباره از انها‬ ‫س��لب ش��د‪ .‬معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو از ایجاد شرایط‬ ‫باثبات تولید در اینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد‪ :‬با رسیدن تولید‬ ‫به شرایط ثابت و یکنواخت‪ ،‬خودرو به مشتریان با سرعت باالتری‬ ‫تحویل داده می شود و همچنین میزان تاخیر در تعهدات مشتری‬ ‫به شدت کاهش خواهد یافت‪ .‬در راستای رسیدن خودرو به دست‬ ‫مصرف کننده نهایی با بهترین و ساده ترین شرایط ممکن به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬ش��رکت ایران خودرو درباره هایمااس‪ ۷‬که در ش��هر بینالود‬ ‫در اس��تان خراسان رضوی تولید می شود و جزو خودروهای بسیار‬ ‫پرطرفدار نیز هس��ت‪ ،‬با وجود اینکه امکان فروش نقدی به راحتی‬ ‫میس��ر بوده‪ ،‬برای حذف واس��طه گری ها برای فروش اقساطی(به‬ ‫دلیل رهنی بودن س��ند خودروهای اقس��اطی) این محصول اقدام‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬خان کرمی تاکید کرد‪ :‬با توجه به نوسان های نرخ ارز‬ ‫و شرایط حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی(تهدیدهای تحریمی‬ ‫صنعت خودرو) متاس��فانه برخی از قطعه س��ازان ام��کان تولید و‬ ‫تامی��ن به موقع قطعات را ندارند و بعض��ی از خودروهای تولیدی‬ ‫این ش��رکت به همین دلیل تجاری سازی نشده و به دلیل کسری‪،‬‬ ‫قابلیت واگذاری به مش��تریان را ندارند‪ .‬با تمهیدات در نظر گرفته‬ ‫شده‪ ،‬تعداد خودروهای ناقص در حال کاهش است و در هفته های‬ ‫اینده به حداقل یا صفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در گفت وگو با «گسترش صنعت»‪:‬‬ ‫شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 463‬پیاپی ‪2436‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش طراحی صنعتی‬ ‫در توسعه محصول‬ ‫تولیدکنندگان می توانند مشتریان‬ ‫خ��ود را ب��ا تجربه ای مثب��ت بدرقه‬ ‫کنند؛ هر بار که مش��تریان محصول‬ ‫ساخته ش��ده ای منطبق ب��ا فرایند‬ ‫طراحی صنعتی را مورد استفاده قرار‬ ‫می دهند‪ «.‬جان الرسون» نقش یک‬ ‫طراح صنعت��ی در فرایند طراحی و‬ ‫محمدرضا شالچی‬ ‫توسعه محصول‪ ،‬ایجاد زبان طراحی‪،‬‬ ‫طراح صنعتی‬ ‫هویت برند و هویت س��ازمانی است‪.‬‬ ‫طراح��ان صنعتی عنص��ری حیاتی‬ ‫در ای��ن فرایند به ش��مار می روند زیرا نس��بت به تمای�لات بازار و‬ ‫ترجیحات مصرف کننده دارای بینش هس��تند‪ .‬در حالی که بیش��تر‬ ‫مردم تنها از اولویت ها و ترجیحات خود‪ ،‬خانواده و دوستان شان اگاه‬ ‫هس��تند‪ ،‬طراح صنعتی یک عنصر طراحی خالقانه به همراه درکی‬ ‫ب��ه مراتب عمیق تر از خواس��ته ها و تمایالت بازارهای مختلف را به‬ ‫ارمغان می اورد‪ .‬طراحان صنعتی جنبه هایی از محصول را توس��عه‬ ‫می بخشند که ارتباط احساسی با کاربر ایجاد می کند‪ .‬انها برای خلق‬ ‫بهتری��ن تجربه کاربری ممکن‪ ،‬تمامی جنبه های فرمی‪ ،‬تناس��باتی‬ ‫و عملک��ردی را ب��ا هم ترکیب و یکپارچه می کنن��د‪ .‬انها همچنین‬ ‫طرح های��ی با جذابیت بص��ری خلق می کنند ک��ه می تواند عمری‬ ‫طوالنی داشته و این اطمینان را به وجود اورد که محصول از لحاظ‬ ‫ارگونومی‪ ،‬عملکردی‪ ،‬تعاملی یا زندگی برای کاربر مناس��ب اس��ت‪.‬‬ ‫اینکه طراحان تا چه حد در این زمینه موفق باشند‪ ،‬به طور معمول ‬ ‫تعیین کننده میزان موفقیت ان محصول در بازار اس��ت تا جایی که‬ ‫حت��ی چگونگی طراحی بس��ته بندی نیز می توان��د بر مقدار فروش‬ ‫تاثیر گذار باشد‪ .‬در راستای ارائه طرح های خالقانه ای که عملکردی‪،‬‬ ‫قابل تولید و به صرفه باش��ند‪ ،‬حیاتی اس��ت که طراحان صنعتی به‬ ‫براورده کردن نیازهای بیش��تر ذی نفعان در چرخه تولید محصول‪،‬‬ ‫از جمله مدیریت اجرایی‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬مهندس��ی و تولید توجه کنند‬ ‫و با انها همکاری داش��ته باش��ند‪ .‬یک ط��راح صنعتی‪ ،‬برای تعیین‬ ‫نح��وه مدیریت هزینه ها با اس��تفاده از روش ه��ای گوناگون تولید‪،‬‬ ‫انواع مختلف مواد یا مکانیسم ها‪ ،‬باید دارای توانایی ارائه گزینه های‬ ‫متعدد بوده و انعطاف پذیری فنی و همکاری نزدیکی با مهندس��ان‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬از انج ا که امروزه تولیدکنندگان نسبت به قبل با در‬ ‫رقابت بیشتر و چرخه توسعه و پیشرفت سریع تری روبه رو هستند‪،‬‬ ‫طراح��ان صنعتی نیز با چالش های زیادتری مواجهند‪ .‬در کنار این‪،‬‬ ‫مصرف کنن��دگان نی��ز هر روز قدرت تش��خیص بهتری پیدا کرده و‬ ‫رقابت در س��طح جهانی به صعود خ��ود ادامه خواهند داد‪ .‬تیم های‬ ‫طراحی و مهندس��ی هر روز در گس��تره جغرافیایی بزرگتری پخش‬ ‫ش��ده و بخش های فرایند طراحی و مهندس��ی اغلب برون س��پاری‬ ‫می شود‪ .‬انها باید در محیط های توسعه جداگانه و تقسیم بندی شده‬ ‫کار کنن د اما محصوالت را سریع تر توسعه دهند‪ .‬با گسترش پدیده‬ ‫جهانی ش��دن اینک طراحان صنعتی موظفند در طی فاز طراحی‪،‬‬ ‫فاکتورهای انسانی و جمعیت شناسی را با هم در نظر داشته باشند‪.‬‬ ‫طراح��ان عالوه ب��ر اینکه باید انواع فرم ها و ابعاد بدنی‪ ،‬جنس��یت و‬ ‫محدوده های س��نی مختلف را در نظ��ر بگیرند‪ ،‬همچنین در تامین‬ ‫ی باید فرهنگ ها‪ ،‬انتظارات‪ ،‬زیرس��اخت ها‪،‬‬ ‫نیازهای مخاطبان جهان ‬ ‫باوره��ا و ترجیح��ات متفاوتی را نیز مورد توج��ه قرار دهند‪ .‬در این‬ ‫راس��تا ی��ک طراح صنعتی بای��د توانایی اص�لاح و تطبیق تغییرات‬ ‫مک��رری را که به عنوان فرصت ه��ا و الزامات جدید به وجود می اید‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ت زیرا‬ ‫امروزه این موضوع از هر زمان دیگری مهم تر ش��ده اس�� ‬ ‫بازار محصوالت نیز هر روز بیش��تر در حال جهانی ش��دن اس��ت‪ .‬به‬ ‫طور تقریبی در همه صنایع‪ ،‬یک طراحی ممتاز به شرکت ها مزیت‬ ‫رقابت��ی مهم و قابل توجه��ی می دهد‪ .‬در بازاره��ای امروزی‪ ،‬فرم‪،‬‬ ‫تناس��بات و عملکرد از اهمیت باالیی برخوردارن د زیرا اینها عواملی‬ ‫حیاتی هستند که تعیین می کنند ایا مشتریان همیشه و در هر بار‬ ‫استفاده از محصول تجربه ای مثبت خواهند داشت یا خیر‪ .‬موثرترین‬ ‫راه دس��تیابی به این مهم برای فرایند طراحی صنعتی این است که‬ ‫به طور تنگاتنگی با کل چرخه طراحی و توس��عه محصول یکپارچه‬ ‫شده و توسعه یابد‪.‬‬ ‫برای نیل به این هدف‪ ،‬الزم اس��ت طراحی صنعتی از همان ابتدا‬ ‫ب��ه فرایند طراحی و توس��عه محصول ورود کند‪ .‬ش��رکت هایی که‬ ‫فراین��د طراحی صنعت��ی را به پایان چرخه تولید منتقل کرده یا به‬ ‫ط��ور کلی ان را حذف می کنند‪ ،‬برای کس��ب موفقیت در بازارهای‬ ‫مصرف کننده محور امروزی کامال دچار مشکل خواهند شد‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بررس��ی جزئی��ات مختلف و ناگفته ه��ای مربوط به‬ ‫خصوصی س��ازی صن��دوق ضمان��ت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک بهانه گفت وگوی «گسترش صنعت» با‬ ‫محمدحس��ین مقیسه بود‪ .‬مقیسه با قدردانی از تالش‬ ‫صنعتگ��ران‪ ،‬انه��ا را عوامل اصلی رش��د و تداوم تولید‬ ‫در کش��ور دانس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در همین شرایط‬ ‫س��خت اقتصادی نیز باید در تالش برای تولید کاالی‬ ‫با کیفیت و استاندارد باشیم و افق دید خود را به تولید‬ ‫صادرات��ی گس��ترش دهیم‪ ،‬از همه فع��االن در صنایع‬ ‫کوچک خواس��ت تا از هم��ه ابزارهای خود برای بهبود‬ ‫اقتصاد ایران استفاده کنند‪.‬‬ ‫محمدحسین مقیس��ه ‪ ،‬مدیرعامل صندوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچک به «گسترش صنعت»‬ ‫گف��ت‪ :‬در دل فش��ار اقتصادی متاس��فانه اتفاق هایی‬ ‫می افت��د که ب��ه ضرر تولیدکنندگان اس��ت و این طور‬ ‫نیس��ت که مشکالت سخت و موانع متعدد فعلی را در‬ ‫نظر نگیریم اما معتقدم تولید صادراتی پاش��نه اش��یل‬ ‫نجات اقتصاد ایران است‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت که نهاد مشخصی برای حمایت از‬ ‫صنایع متوس��ط در کش��ور وجود ندارد در حالی که با‬ ‫اصالح خط کشی ها و جداس��ازی های صنایع می توان‬ ‫صنایع متوس��ط را مش��مول طرح های حمایتی کرد‪.‬‬ ‫در این صورت صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک نیز این امکان را می یابد تا خدمات خود را به‬ ‫صنایع متوس��ط نیز ارائه کند‪ .‬اما اجرای این امر منوط‬ ‫به تعیین تکلیف موضوع خصوصی سازی صندوق است‪،‬‬ ‫ضمن انکه می توان خدمات صندوق را از محدودیت به‬ ‫صنایع خارج کرد و واحدهای خدماتی را زیر پوش��ش‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مش��روح گفت وگوی محمد حسین مقیسه‬ ‫با «گسترش صنعت» را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €با توجه ب�ه اینکه صنایع کوچک بانک محور‬ ‫بوده همیشه با مشکل منابع و تامین مالی روبه رو‬ ‫است‪ .‬توصیه شما برای صنعتگران چیست؟‬ ‫اص��وال صنایع کوچک در همه کش��ورها بانک محور‬ ‫هس��تند‪ .‬با توجه به نوع حمایت ها و درصد بودجه های‬ ‫اختصاص یافت��ه‪ ،‬میزان وابس��تگی انها تغییر می کند‪.‬‬ ‫نظ��ر به مطالعاتی ک��ه به تازگی انجام داده ایم‪ ،‬در همه‬ ‫کشورها بین صنایع کوچک و تامین مالی سدی وجود‬ ‫داشته است‪ .‬برای رفع مشکالت مالی پیشنهاد می شود‬ ‫نهاد ه��ای حمایتی و توس��عه ای مختلف به کمک این‬ ‫ش روی انها بردارند و‬ ‫صنای��ع بیاین��د‪ ،‬موانع را از پی�� ‬ ‫تامین مالی انها را به س��امان برس��انند‪ .‬تنها توصیه ای‬ ‫که ش��اید بتوان با توجه به شرایط فعلی به صنعتگران‬ ‫ک��رد این اس��ت که انها ب��ه این باور برس��ند که همه‬ ‫مش��کالت در زمینه تامین مالی نیس��ت بلکه می توان‬ ‫از روش های مختلف بهره گرفت و از این ش��رایط عبور‬ ‫ک��رد‪ .‬باید تالش ش��ود تا از همه ابزاره��ای در اختیار‬ ‫ اس��تفاده ش��ود ‪ .‬با وجود اینکه شرایط اقتصادی کشور‬ ‫مس��اعد نیست‪ ،‬این شرایط همیشگی نیست و راه حل‬ ‫عب��ور از حالت کنون��ی‪ ،‬وحدت داخلی و فکر کردن به‬ ‫راه حل های مختلف است‪.‬‬ ‫ارتب��اط دادن تمام��ی مش��کالت ب��ه مناب��ع مالی‬ ‫نمی تواند گره گش��ا باش��د بلکه باید به ص��ادرات فکر‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫ت صندوق نداشت‬ ‫فشار اقتصادی تاثیر چندانی بر فعالی ‬ ‫س جدید گرفت‪.‬‬ ‫کنیم و می توان از اتفاق های اخیر در ‬ ‫کاهش یافته و می توان گفت نابسامانی اقتصادی تاثیر‬ ‫قرار نیس��ت همیش��ه در حالت تهدید و فش��ار باشیم؛‬ ‫خود را گذاشته است‪.‬‬ ‫€ €ا یا برنامه افزایش س�رمایه صندوق در سال‬ ‫ای��ن دوران گ��ذرا اس��ت‪ .‬پیش تر با چنین ش��رایطی‬ ‫گذشته محقق شد و سرمایه فعلی صندوق تغییر‬ ‫روبه رو بوده ایم و امیدواریم با رونمایی از بس��ته جدید‬ ‫یافته است؟‬ ‫ارزی ش��رایط به نحوی پیش برود که بتوانیم خدمات‬ ‫خی��ر‪ ،‬متاس��فانه با وج��ود تمام تالش ه��ای وزارت‬ ‫مناسبی به صنایع کوچک عرضه کنیم‪ .‬باید در همین‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و توجه شخص وزیر این اتفاق‬ ‫شرایط سخت کاالی با کیفیت و استاندارد تولید کرده‪،‬‬ ‫نیفتاد‪ .‬هر چند پیش��نهاد افزایش س��رمایه در بودجه‬ ‫ب��ه رقابتی بودن محصوالت توجه کنیم و نیم نگاهی به‬ ‫‪ ۹۷‬را دادی��م و ق��رار بود که در زمینه ضمانتنامه ها نیز‬ ‫صادرات داشته باشیم‪ .‬در دل فشار اقتصادی متاسفانه‬ ‫افزایش داشته باشیم اما نتیجه ای در این زمینه حاصل‬ ‫رخداد هایی به وجود می اید که به ضرر تولیدکنندگان‬ ‫نشد‪ .‬در قدم بعدی زمانی که بنا بود تبصره ‪ ۱۸‬بودجه‬ ‫است‪ ،‬یعنی هما ن طور که دیدیم فهرست هایی منتشر‬ ‫بابت تامین مالی طرح های روس��تایی برای توس��عه و‬ ‫ش��د و همه به رانت های گس��ترده ای که موجود است‪،‬‬ ‫اش��تغال پایدار نوشته شود‪ ،‬قرار شد ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر‬ ‫پی بردیم‪ .‬اکنون فضا به گونه ای مس��اعد است که همه‬ ‫از مح��ل صندوق توس��عه ملی به ریال تبدیل ش��ود و‬ ‫واحده��ای صنعتی ما می توانند به صادرات فکر کنند‪.‬‬ ‫در اختیار صندوق ها ب��رای باال بردن ضریب اطمینان‬ ‫این طور نیس��ت که مشکالت موجود را در نظر نگرفته‬ ‫عملیاتی قرار بگیرد و صندوق ها هم حمایت بیش��تری‬ ‫باش��م اما معتقدم تولید صادراتی پاش��نه اشیل نجات‬ ‫شوند‪ .‬مس��یر تا مراحل پایانی طی شد‪ .‬در کارگروهی‬ ‫اقتصاد ایران است‪.‬‬ ‫€ €ایا ش�رایطی ک�ه برای اقتصاد کش�ور پیش‬ ‫که برای نوش��تن ایین نامه تبصره ‪ ۱۸‬تشکیل شد این‬ ‫ام�ده در زمین�ه ص�دور ضمانتنام�ه و دریافت‬ ‫موضوع به بحث گذاشته و از سوی کمیسیون اقتصادی‬ ‫تسهیالت برای صنعتگران تاثیر گذار بوده است؟‬ ‫دولت مصوب شد اما به دالیلی که نمی دانم‪ ،‬در جلسه‬ ‫زمانی که نابس��امانی های اقتصادی به سمت و سوی‬ ‫دولت از دستور کار خارج شد‪.‬‬ ‫ایج��اد بالتکلیفی‪ ،‬توقف و س��کون م��ی رود اوضاع به‬ ‫البته از معاون محترم رییس جمهوری خواستیم که‬ ‫گون��ه ای تغییر می کند که ام��کان پیش بینی اینده به‬ ‫در ص��ورت امکان در این مس��ئله بازنگ��ری کنند‪ ،‬در‬ ‫طور تقریبی از دس��ت رفته و در واقع ترس و ناامیدی‬ ‫غی��ر این ص��ورت مجبوریم به هم��ان حالت عادی به‬ ‫ب��ر جامعه س��ایه می افکند‪ .‬در این فض��ا فعالیت های‬ ‫فعالیت های خود ادام��ه دهیم‪ .‬در عین حال‪ ،‬خواهیم‬ ‫اقتص��ادی با س��رعت کمتر و ن��گاه محتاطان��ه انجام‬ ‫توانس��ت س��رمایه خ��ود را افزای��ش دهی��م و ‪ ۵‬برابر‬ ‫می ش��ود و هم��ه منتظر تصمیم ه��ای جدید خواهند‬ ‫ضمانتنامه صادر کردیم که این به معنای اس��تفاده از‬ ‫ماند‪ .‬تمام واحد ها نیاز مالی دارند اما این‬ ‫تم��ام توان و ظرفیت اس��ت و در صورت‬ ‫شرایط تاثیر چندانی بر روند فعالیت های در ‪ ۴‬ماه نخست امسال تداوم ش��رایط حتی می توانیم به ‪ ۶‬برابر‬ ‫صندوق نداش��ته اس��ت‪ .‬در س��ا ل های حدود ‪ ۱۰‬میلیارد تومان س��رمایه خود دس��ت پیدا کنیم‪ .‬سرمایه‬ ‫خسارت به واحدهای‬ ‫ف ش��اهد‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در فصل ه��ای مختل ‬ ‫فعلی صندوق درحال حاضر ‪ ۱۱۰‬میلیارد‬ ‫ ایم‬ ‫رش��دهای خوبی بودی��م و عملکرد ‪ ۴‬ماه صنعتی پرداخت کرده‬ ‫تومان بوده که در دو س��ال گذشته ثابت‬ ‫که این خسارت ها مربوط‬ ‫امسال ما نسبت به سال های گذشته رشد‬ ‫است‪.‬‬ ‫به ضمانتنامه های ‪ ۳‬تا‬ ‫چش��م گیری را نش��ان نمی دهد و مشابه ‪ ۴‬سال گذشته است‪ .‬با � ای�ا تغیی�ری در زمین�ه جب�ران‬ ‫س��ال گذشته اس��ت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در ‪ ۴‬توجه به روند صعودی خسارت داشته ایم؟‬ ‫صدور ضمانتنامه ها‪،‬‬ ‫یکی از نکته ها درباره جبران خس��ارت‬ ‫ماه نخست امسال ‪ ۱۰۹‬ضمانتنامه برای‬ ‫واحد های صنعتی صادر ش��ده اس��ت که جبران خسارت نیز نسبت این است که خس��ارت با فاصله زمانی از‬ ‫به سال گذشته رشد‬ ‫ص��دور ضمانت اتف��اق می افتد‪ .‬بیان این‬ ‫مبلغ ان حدود ‪ ۷۴‬میلیارد تومان براورد‬ ‫داشته و نزدیک به ‪ ۷۰‬تا‬ ‫می ش��ود‪ .‬این عدد از نظ��ر تعدادی برای ‪ ۸۰‬درصد بیشترشده نکته دارای اهمیت است که از سال ‪ ۹۴‬به‬ ‫بعد روند صدور ضمانتنامه ها رو به رش��د‬ ‫س��ال گذشته ‪ ۱۱۲‬فقره و از نظر ارزشی‬ ‫است‬ ‫ب��وده به گونه ای که ‪ ۷۰‬درصد ضمانت ها‬ ‫‪ ۷۶‬میلی��ارد توم��ان بوده ک��ه در عمل‪،‬‬ ‫بخشودگی تعدیل بدهی های‬ ‫صنایع کوچک خراسان شمالی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان شمالی‬ ‫گفت‪ :‬دیرکرد بدهی های واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان خراسان شمالی مشمول بخشودگی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از استان خراسان شمالی‪،‬‬ ‫س��یاوش وحدت افزود‪ :‬به مناس��بت ‪ ۲۱‬مرداد‪ ،‬روز ملی حمایت از‬ ‫صنای��ع کوچک و در راس��تای حمایت از هم��ه واحدهای صنعتی‪،‬‬ ‫صنفی‪ ،‬خدماتی و کارگاهی که مش��مول پرداخت تعدیل بدهی های‬ ‫مع��وق بوده و تاکنون موفق به پرداخت مبالغ «اصل بدهی و تعدیل‬ ‫معوق��ه» نش��ده اند‪ ،‬از ‪ ۲۱‬مرداد ت��ا ‪ ۸‬ش��هریو ر ‪ ۱۳۹۷‬این واحدها‬ ‫مشمول مشوق های بخشودگی خواهند شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این طرح در راس��تای رفع موانع تولید‪ ،‬ایجاد انگیزه‬ ‫و افزایش سرمایه گذاری‪ ،‬رونق تولیدی و اشتغالزایی هر چه بیشتر و‬ ‫اعطای مشوق ها به واحدهای صنعتی‪ ،‬صنفی مستقر در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی شیوه نامه بخشودگی جرایم دیرکرد بدهی های معوق‬ ‫ابالغ شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان شمالی‬ ‫گفت‪ :‬واحدهای تولی��دی دارای پروانه بهره برداری که به بدهی انها‬ ‫جرایم تعلق گرفته باش��د‪ ،‬با پرداخت ‪ ۵۰‬درصد اصل بدهی مشمول‬ ‫‪ ۶۰‬درصد بخش��ودگی و با پرداخت ‪ ۱۰۰‬درصد اصل بدهی مشمول‬ ‫‪ ۸۰‬درصد بخشودگی و همچنین‪ ،‬واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی‬ ‫باالی ‪ ۵۰‬درصد که به بدهی انها جرایم تعلق گرفته باشد‪ ،‬با پرداخت‬ ‫‪ ۵۰‬درصد اصل بدهی مش��مول ‪ ۵۰‬درصد بخش��ودگی و با پرداخت‬ ‫‪ ۱۰۰‬درص��د اصل بدهی مش��مول ‪ ۷۰‬درصد بخش��ودگی خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وحدت تاکید کرد‪ :‬همه واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی تا هفته دولت( ‪ ۸‬ش��هریور) با مراجعه به ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان خراسان شمالی می توانند از مشوق های‬ ‫بخشودگی تعدیالت بهره مند شوند‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته صادر شده است‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫رون��د صدور ضمانتنامه ها صعودی بوده‪ ،‬روند پرداخت‬ ‫خس��ارت ها هم ممکن اس��ت با همان نسبت یا سرعت‬ ‫بیشتر نیز صعود داشته است‪.‬‬ ‫€ €امار جبران خسارت چگونه بوده است؟‬ ‫در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امس��ال حدود ‪ ۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫خس��ارت به واحدهای صنعت��ی پرداخت کرده ایم که‬ ‫این خس��ارت ها مربوط به ضمانتنامه های ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬سال‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫€ €امار جبران خس�ارت نسبت به سال گذشته‬ ‫چگون ه است؟‬ ‫ب��ا توجه ب��ه روند صع��ودی ص��دور ضمانتنامه ها‪،‬‬ ‫جبران خسارت نیز نسبت به سال گذشته رشد داشته‬ ‫و نزدیک به ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد بیش��تر نس��بت به س��ال‬ ‫گذشته جبران خسارت داشتیم‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت خصوصی س�ازی صن�دوق به کجا‬ ‫رسید؟‬ ‫بر اس��اس ش��نیده ها و نوش��ته ها‪ ،‬خصوصی سازی‬ ‫صندوق در دس��تور کار هیات عالی واگذاری است‪ .‬هر‬ ‫چند استدالل ها و دالیل ما به نظر می رسد مورد قبول‬ ‫واقع نش��ده و این موضوع در نخس��تین جلسه مطرح‬ ‫و تعیین تکلیف خواهد ش��د‪ .‬جلس��ه های مورد نظر به‬ ‫ط��ور معمول هر دو هفته یک بار برگزار می ش��ود و با‬ ‫ای��ن وجود‪ ،‬حدود دو ماه اس��ت ک��ه در حال پیگیری‬ ‫این موضوع هس��تیم اما جلس��ه ها تشکیل نمی شود یا‬ ‫در صورت تش��کیل‪ ،‬در انها موضوع های دیگر مد نظر‬ ‫قرار می گیرد ‪ .‬از لحاظ کارشناس��ی به ما گفته شده که‬ ‫صندوق ها نخستین مواردی هستند که در اینده و در‬ ‫نخس��تین فرص��ت مطرح و به انها پرداخته می ش��ود‪.‬‬ ‫پیشنهادی ما داده ایم این است که از گروه ‪ ۲‬به ‪ ۳‬برویم‬ ‫و در این باره استدالل های مختلفی به همراه نمونه های‬ ‫جهانی اوردیم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ژاپنی ها هر س��ال یک‬ ‫یا دو صندوق تاس��یس می کنن��د و برای اینکه صنایع‬ ‫کوچ��ک رونق بگیرند بای��د ابزارهای الزم را در اختیار‬ ‫داش��ته باشیم‪ .‬ژاپن و مالزی کش��ورهایی هستند که‬ ‫صندوق های جدید ایجاد می کنند یا صندوق های شان‬ ‫را ارتق��ا می دهن��د اما ایران صندوق��ی دارد که ‪ ۱۴‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬س��ال از عمر انها می گذرد و در حال واگذاری ان‬ ‫هس��تیم‪ .‬در نهای��ت هر چه زودت��ر تکلیف صندوق ها‬ ‫مش��خص ش��ود بهتر اس��ت چرا که می توانیم خدمات‬ ‫بهتری به صنایع کوچک دهیم‪.‬‬ ‫€ €سخن اخر‬ ‫کشورهای با درامد س��رانه باالتر تمایل بیشتری به‬ ‫ساخت صنایع کوچک دارند‪.‬‬ ‫به طور متوس��ط ‪ ۶۰‬درصد اشتغال کشورها مربوط‬ ‫به صنایع کوچک است و یکی از مشکالت اصلی کشور‬ ‫ما ایجاد اش��تغال اس��ت که در صورت توجه به صنایع‬ ‫کوچک می توان این مشکل را برطرف کرد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک در بخش خدمات بیش��ترین سهم را‬ ‫دارن��د‪ .‬بهتر اس��ت صن��دوق را از حالت صنعتی خارج‬ ‫کنی��م ت��ا بتوانیم به همه صنای��ع کوچک و واحدهای‬ ‫خدماتی نیز ضمانتنامه بدهیم‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در کشورهای مختلف جهان‪ ۱۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد صادرات مربوط به صنایع کوچک است‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در ایران نی��ز ‪ ۱۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد واردات‬ ‫مربوط به ردیف ه��ای مختلف وارداتی صنایع کوچک‬ ‫اس��ت‪ .‬صادرات محصوالت این بخش از سال گذشته‬ ‫اغاز شده است‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت شهرک های صنعتی البرز در گفت و گو با «گسترش صنعت» خبرداد‬ ‫ایجاد و پایدار سازی فرصت های شغلی جدید در البرز‬ ‫سرپرس��ت ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اس��تان الب��رز گف��ت‪ :‬یک��ی از اولویت ه��ای ما‬ ‫ایجاد فرصت های ش��غلی جدید و پایدار س��ازی‬ ‫اشتغال های سال گذشته است‪.‬‬ ‫محمد امی��ن بزازی پ��ور فرش��ی در گفت وگو‬ ‫ب��ا «گس��ترش صنع��ت» اظهار کرد‪ :‬گش��ایش‬ ‫واحدهای��ی برای ما در اولویت اس��ت که کاالی‬ ‫رقابت پذیر تولید می کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه امروزه ما در خانواده های‬ ‫خود فرد بیکار کم و بیش داریم‪ ،‬افزود‪ :‬ما بدون‬ ‫چشمداشت برای ایجاد و حفظ اشتغال در انجام‬ ‫امور اداری تمام تالش خود را می کنیم‪.‬‬ ‫سرپرست ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫البرز گفت‪ :‬البرز تنها اس��تانی است که ویژگی ها‬ ‫و مشکالت ان در هیچ جای کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫بزازی پور فرش��ی ب��ا بیان اینک��ه ‪ ۱۵۳‬واحد‬ ‫تملک ش��ده بانک��ی داریم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نخس��تین‬ ‫کاری ک��ه ق��رار اس��ت انج��ام دهی��م بح��ث‬ ‫شفاف س��ازی اس��ت و زیر دین کسی نیستیم و‬ ‫نخواهیم رفت‪ .‬سرپرس��ت ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان البرز با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫تعداد قراردادهای واحد و طرح ما ‪ ۲‬هزار و ‪۳۵۸‬‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وضعیت اقتصاد کشور ما خوب‬ ‫و رو به رشد اس��ت‪ .‬بزازی پور فرشی تاکید کرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۵۰‬واحد فعال در ش��هرک صنعتی اشتهارد‬ ‫وجود دارد که ظرفیت تولید انها باالی ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال گذشته ‪ ۳۱‬هکتار زمین‬ ‫در شهرک های صنعتی کوثر‪ ،‬نظراباد و اشتهارد‬ ‫فروخته ایم‪.‬‬ ‫بزازی پ��ور فرش��ی گفت‪ :‬ما ام��روزه ‪ ۱۵‬واحد‬ ‫نس��اجی غیر فعال داریم که ب��رای این واحدها‬ ‫برنام��ه خاصی داریم که انها هم بتوانند به تولید‬ ‫خود ادامه دهند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!