روزنامه گسترش صنعت شماره 465 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 465

روزنامه گسترش صنعت شماره 465

روزنامه گسترش صنعت شماره 465

‫افزایش فعالیت‬ ‫ایزوایکو‬ ‫در دستور کار‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2438‬‬ ‫‪ 20‬اوت ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 465‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫وزارت صنعت‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫پیگیر رفع تعطیلی‬ ‫تولی پرس‬ ‫‪4‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در ایین گشایش فاز نخست ایستگاه نواوری شریف مطرح کرد‬ ‫صندوق بین المللی پول با بررسی یک شاخص اعالم کرد ایران تا ‪ ۴‬سال اینده یکی از ‪ ۱۵‬اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود‬ ‫تکیه بر یک شاخص اقتصاد را گمراه می کند‬ ‫‪2‬‬ ‫چانه زنی واردکنندگان‬ ‫برای گشایش «ثبت سفارش»‬ ‫اسناد ترخیص خودروها جعلی نبود‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تغییر محیط شهری با تاسیس کارخانه های نواوری‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 29‬مرداد ‪ 8 1397‬ذی الحجه ‪ 20 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 465‬پیاپی ‪2438‬‬ ‫یادداشت‬ ‫زمان وقت کشی نیست‬ ‫خبر‬ ‫در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫استان هرمزگان مصوب شد ‬ ‫افزایش فعالیت ایزوایکو‬ ‫در دستور کار‬ ‫ارائه سفارش و متمرکز شدن تعمیرات شناورهای دو مجموعه‬ ‫کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش در مجتمع کشتی سازی ایزوایکو‬ ‫در بندرعباس از جمله مهم ترین تصمیم های اتخاذ شده در نشست‬ ‫کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان بود‪ .‬با حضور‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس س��ازمان گس��ترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران‪ ،‬استاندار هرمزگان‪ ،‬مدیرعامل کشتیرانی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران و مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش در‬ ‫جلس��ه کارگروه تس��هیل و رف��ع موانع تولید اس��تان هرمزگان‬ ‫در بندرعباس مس��ائل مرتبط با مجتمع کشتی س��ازی و صنایع‬ ‫فراساحل ایران (ایزوایکو) بررسی شد‪ .‬به گزارش ایدرو نیوز‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر و رییس هیات عامل ایدرو در جلس��ه کارگروه تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید استان هرمزگان با اشاره به ظرفیت های مغفول مانده‬ ‫صنایع دریایی کشور گفت‪ :‬حداکثر ‪ ۳۰‬درصد از ظرفیت ساخت‬ ‫صنایع دریایی در حال استفاده است‪ .‬منصور معظمی تصریح کرد‪:‬‬ ‫کشتی س��ازی به عنوان یک صنعت پایه نیازمند توجه ویژه است‬ ‫و ب��ا تکیه بر توانمندی داخل��ی می توانیم نیازهای خود در زمینه‬ ‫ساخت و تعمیرات کشتی را در داخل کشور رفع کنیم‪ .‬معظمی با‬ ‫تاکید بر اینکه اعتماد به بخش داخلی‪ ،‬پیش��رفت امور را به دنبال‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اعتماد به بخش داخلی موجب شده‬ ‫اس��ت تا ش��رکت ایزوایکو بتواند سکوهایی را با ظرفیت بیش از ‪۳‬‬ ‫هزار تن بسازد‪ .‬رییس هیات عامل ایدرو در ادامه خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫باید کمک کنیم تا شرکت ملی نفتکش و شرکت ملی کشتیرانی‬ ‫به کشتی سازان داخلی اعتماد کنند و سفارش بیشتری را به بخش‬ ‫داخلی اختصاص دهند‪ .‬استاندار هرمزگان هم در نشست کارگروه‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تان با اش��اره اینکه کشتی سازی‬ ‫ب��ه عنوان ی��ک صنعت پای��ه نیازمند توجه ویژه اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تعمیرات ش��ناورهای کش��تیرانی و شرکت ملی نفتکش در‬ ‫کشتی س��ازی بندرعباس متمرکز می ش��ود‪ .‬فریدون همتی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مجتمع کشتی سازی ایزوایکو با ساخت کشتی ها و سکوهای‬ ‫نفت��ی‪ ،‬تجربه ه��ای موفقی داش��ته و توانمندی داخل��ی در این‬ ‫عرصه ها را به اثبات رس��انده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین مجموعه‬ ‫کشتی س��ازی باید با توجه به وجود فضای رقابتی‪ ،‬بتواند کارها را‬ ‫با کیفیت و متناسب با نیازهای جدید و با سرعت مناسب انجام و‬ ‫تحویل دهد‪ .‬استاندار هرمزگان بیان کرد‪ :‬ارائه سفارش و متمرکز‬ ‫ش��دن تعمیرات شناورهای دو مجموعه کشتیرانی و شرکت ملی‬ ‫نفتکش در مجتمع کشتی س��ازی ایزوایکو در بندرعباس از جمله‬ ‫مهم ترین تصمیم های اتخاذ شده در این نشست بوده است‪.‬‬ ‫دفتر مرکزی صندوق بین المللی پول در واشنگتن دی سی‬ ‫اقتص��اد ای��ران در ماه ه��ای‬ ‫گذش��ته دچار نوع��ی عقبگرد‬ ‫ش��د‪ .‬در این زمین��ه اگر دولت‬ ‫قصد داش��ته باش��د روال رشد‬ ‫صنعت��ی س��االنه را قطع نکند‬ ‫در ماه های باقی مانده از س��ال‬ ‫باید با س��رعت بیشتری تالش‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‬ ‫کند‪ .‬یک��ی از موضوع هایی که‬ ‫استاد دانشگاه و‬ ‫در ماه ه��ای گذش��ته اقتص��اد‬ ‫اقتصاددان‬ ‫ایران را به ش��دت دچار نوسان‬ ‫ک��رد‪ ،‬تغیی��ر سیاس��ت هایی‬ ‫ب��ود ک��ه دولت در نظ��ر می گرفت‪ .‬دولت متاس��فانه در زمینه‬ ‫سیاس��ت های ارزی و نقدینگی نتوانس��ت قدرت خود را حفظ‬ ‫کند‪ .‬این موضوع باعث می ش��ود در ادامه کار دالالن و برخی از‬ ‫فعاالن اقتصادی با همدس��تی بتوانند دیگر سیاست های دولت‬ ‫را ه��م با مش��کل روبه رو کنند‪ .‬اتفاقی ک��ه اکنون رخ می دهد‬ ‫این اس��ت که دولت توان خ��ود را به کار می گیر د تا به راه های‬ ‫محاصره دالالن و مفس��دان اقتصادی دس��ت یابد‪ .‬دولت با این‬ ‫سیاس��ت قصد دار د عالوه بر شناسایی مفسدان اقتصادی مانع‬ ‫تاثیرگ��ذاری دوباره انها بر اقتصاد کش��ور ش��ود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در ش��رایط کنونی دولت بیش��تر باید درگیر اجرای‬ ‫سیاس��ت هایی باشد که تاکنون تصویب کرده است‪ .‬اگر دولت‬ ‫بتواند قدرت اقتصادی خود را به دس��ت اورد‪ ،‬طبیعی است که‬ ‫دالالن نقش کمرنگ تری در اقتصاد خواهند داشت‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫نهاده��ای امنیتی در کش��ور می توانند مفس��دان اقتصادی را‬ ‫شناس��ایی کنند‪ .‬یکی از سیاس��ت هایی که در ماه های گذشته‬ ‫کش��ور را مش��کالت جدی روبه رو کرد این بود که تمام هیات‬ ‫دول��ت درگیر شناس��ایی مفس��دان اقتصادی بودن��د‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که نهادهای امنیتی باید این کار را انجام دهند و‬ ‫دولت باید متمرکز بر رفع مش��کالت کنونی باش��د‪ .‬دولت باید‬ ‫بتوان��د سیاس��ت هایی را که اعالم کرده‪ ،‬اج��را کند‪ .‬اگر دولت‬ ‫در گام ه��ای بعدی عقب نش��ینی کند‪ ،‬به طور کلی باید رش��د‬ ‫اقتص��ادی و صنعتی را فراموش کرد‪ .‬این ش��یوه در ادامه برای‬ ‫کشور مشکالت جدی به وجود می اورد‪ .‬اکنون فضای کشور به‬ ‫سمتی حرکت می کند که هر روز نیاز به سرمایه گذاری بیش از‬ ‫گذش��ته احساس می شود‪ .‬این در حالی است که سیاست های‬ ‫متعدد دولت هر روز مسیر سرمایه گذاری را دشوارتر می کند‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬دولت باید تالش کند تا با حکمرانی ارامش بر فضای‬ ‫اقتصاد سیاست های مورد نظر خود را اجرایی کند‪.‬‬ ‫محمد ربیع زاده‬ ‫ارائه امار بدون‬ ‫تحلیل های اقتصادی‬ ‫باعث می شود بحران‬ ‫بی اعتمادی در کشور‬ ‫تشدید شود‪ .‬مردم‬ ‫این امار را می بینند و‬ ‫هیچ ارتباطی بین ان با‬ ‫وضعیت معیشتی خود‬ ‫احساس نمی کنند‬ ‫صندوق بین المللی پول با بررسی یک شاخص اعالم کرد ایران تا ‪ ۴‬سال اینده یکی از ‪ ۱۵‬اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود‬ ‫تکیه بر یک شاخص اقتصاد را گمراه می کند‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در ش��رایطی که ایران به لح��اظ اقتصادی دچار‬ ‫برخ��ی بحران ه��ا ش��ده صن��دوق بین المللی پول‬ ‫پیش بین��ی کرده که ایران تا ‪ ۳‬س��ال اینده با کنار‬ ‫زدن ‪ ۳‬کشور اسپانیا‪ ،‬عربستان و کانادا پانزدهمین‬ ‫اقتصاد بزرگ دنیا می ش��ود‪ .‬این ام��ار در حالی از‬ ‫طرف برخی رس��انه ها مورد توجه ق��رار گرفته که‬ ‫کارشناس��ان اقتص��اد معتقدند ارائه ای��ن امارها به‬ ‫ضرر کش��ور بوده و باعث می ش��ود اعتماد موجود‬ ‫خدشه دار شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» بر اساس امارهای‬ ‫منتشرش��ده از س��وی این نه��اد بین المللی‪ ،‬تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی ایران بر اس��اس ش��اخص قدرت‬ ‫خرید در س��ال گذش��ته میالدی افزون ب��ر هزار و‬ ‫‪ ۶۴۴‬میلی��ارد دالر بوده و ایران از این نظر در رتبه‬ ‫‪ ۱۸‬جه��ان قرار گرفته اس��ت‪ .‬صن��دوق بین المللی‬ ‫پول پیش بینی کرده اس��ت ایران تا ‪ ۳‬س��ال اینده‬ ‫همچنان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باقی خواهد‬ ‫ماند اما در س��ال ‪ ۱۴۰۰-۰۱( ۲۰۲۱‬خورش��یدی)‬ ‫با پشت س��ر گذاشتن ‪ ۳‬کشور اس��پانیا‪ ،‬عربستان و‬ ‫کانادا به جای��گاه پانزدهم صعود کن��د‪ .‬پیش بینی‬ ‫ش��ده اس��ت تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس‬ ‫ش��اخص قدرت خرید در س��ال ‪ ۲۰۲۱‬به ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۹۵‬میلیارد دالر برس��د که بیشتر از تولید ناخالص‬ ‫داخلی اسپانیا‪ ،‬عربستان و کانادا خواهد شد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬کارشناس��ان اقتص��اد معتقدند برای‬ ‫تحلی��ل ش��رایط اقتص��ادی یک کش��ور نباید یک‬ ‫ش��اخص را معیار ق��رار داد‪ .‬این اتفاق در ش��رایط‬ ‫کنون��ی باع��ث می ش��ود اش��فتگی اقتص��ادی و‬ ‫س��ردرگمی مردم در تحلیل شرایط کنونی و اینده‬ ‫اقتصاد کشور بیشتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه ‪ ۷۵‬ایران در توسعه منابع انسانی‬ ‫محم��د ربیع زاده‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در زمینه‬ ‫اخرین داده ه��ای اماری صن��دوق بین المللی پول‬ ‫درب��اره ایران به «گس��ترش صنعت» گف��ت‪ :‬ارائه‬ ‫این امار بدون تحلیل های اقتصادی باعث می ش��ود‬ ‫بحران بی اعتمادی در کشور تشدید شود‪ .‬مردم این‬ ‫امار را می بینند و هیچ ارتباطی بین ان با وضعیت‬ ‫معیشتی خود احساس نمی کنند‪ .‬طبیعی است که‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬باقی مانده اعتماد انها هم از دست‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ربی��ع زاده با بی��ان اینکه تولی��د ناخالص داخلی‬ ‫بر اس��اس قدرت خرید تنها یکی از ش��اخص های‬ ‫اقتصادی است که مورد بررسی قرار گرفته‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در تحلیل ش��رایط اقتصادی باید شاخص های‬ ‫دیگری را هم در نظر گرفت‪ .‬بررس��ی یک شاخص‬ ‫به تنهایی می تواند سیاست صندوق بین المللی پول‬ ‫به عنوان یک نهاد علمی باشد اما تمرکز رسانه ها بر‬ ‫ان باعث از بین رفتن اعتماد می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس و فعال اقتصاد با بیان اینکه اکنون‬ ‫کش��ور به تحلیل های اقتصادی دقیق و واقعی نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬کش��ورهایی ک��ه در این ش��اخص با‬ ‫ایران مقایس��ه شده اند‪ ،‬بیش��تر دارای منابع نفت و‬ ‫گاز هس��تند‪ .‬این در حالی اس��ت که ایران عالوه بر‬ ‫� لزوم تحلیل تمام شاخص ها‬ ‫دسترسی به نفت و گاز دارای معادن و ظرفیت های‬ ‫حسین ساس��انی‪ ،‬کارشناس توسعه پایدار درباره‬ ‫بسیاری است‪.‬‬ ‫اخری��ن اماره��ای صن��دوق بین الملل��ی پ��ول به‬ ‫وی با تاکی��د بر اهمیت دارایی های نامش��هود و‬ ‫«گسترش صنعت» گفت‪ :‬برای اینکه بتوان اقتصاد‬ ‫نی��روی در ایران گفت‪ :‬بای��د گزارش های موجود را‬ ‫یک کشور را بررسی کرد باید شاخص های متعادلی‬ ‫ترکیب کرد ت��ا بتوانیم به جمع بندی مناس��بی از‬ ‫را کن��ار هم ق��رار داد‪ .‬پیش از این در‬ ‫اقتصاد کش��ور دست یابیم‪ .‬در صورتی‬ ‫دنیا برخی اقتصاددانان یک شاخص را‬ ‫می ت��وان گزارش صن��دوق بین المللی‬ ‫بررس��ی می کردند تا به درک درستی‬ ‫پول را به دیگر ش��اخص های اقتصادی‬ ‫از ش��رایط اقتصادی برسند‪ .‬این شیوه‬ ‫بسط داد که اجماع ملی در این زمینه‬ ‫ام��روز منس��وخ ش��ده و نتیجه ای جز‬ ‫ش��کل گیرد‪ .‬س��رمایه های موجود در‬ ‫انحراف از واقعیت نخواهد داشت‪.‬‬ ‫کش��ور باید تجمیع ش��ود‪ .‬در صورت‬ ‫ساسانی با بیان اینکه فرض صندوق‬ ‫ترکیب س��رمایه های فک��ری و ریالی‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫بین المللی پول این است که مشارکت‬ ‫می توان امیدوار ب��ود که اقتصاد ایران‬ ‫مردم امروز نیاز به‬ ‫م��ردم در اقتصاد‪ ،‬س��رمایه اجتماعی‪،‬‬ ‫در س��ال های اینده به رش��د مناسبی‬ ‫امارهایی دارند که‬ ‫توس��عه انس��انی و رف��اه اجتماعی را‬ ‫دست یابد‪.‬‬ ‫ربیع زاده با بیان اینکه تولید ناخالص وضعیت معیشت انها را در دیگر موسس��ه ها تهیه کرده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سال ها یا ماه های اینده‬ ‫داخلی ایران بر اس��اس شاخص قدرت مشخص کند‪ .‬از طرفی‪ ،‬ه��ر ک��دام از صندوق ها و موسس��ه ها‬ ‫خرید ب��ه هیچ وج��ه نمی تواند مالک در همین حوزه باید شاهد ش��اخص های خاص��ی را در نظ��ر‬ ‫ارزیابی اقتصاد یک کشور باشد‪ ،‬توضیح سیاست گذاری های بهتری می گیرند‪ .‬صندوق بین المللی پول هم‬ ‫هم باشیم‬ ‫در ای��ن زمینه فعالیت خ��ود را انجام‬ ‫داد‪ :‬یکی از مهم ترین شاخص هایی که‬ ‫داده است‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬باید تا نظردهی‬ ‫باید در کنار این شاخص بررسی شود‪،‬‬ ‫توسعه منابع انسانی است‪ .‬سازمان ملل متحد برای‬ ‫ای��ن ش��اخص برنامه ریزی های ج��دی دارد و باید‬ ‫با این س��ازمان همراه ش��د‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬از دیگر‬ ‫شاخص هایی که در این زمینه اهمیت دارد‪ ،‬درامد‬ ‫س��رانه یا میانگین درامد اس��ت‪ .‬نمی توان در یک‬ ‫گ��زارش ادعا کرد ایران جزو ‪ ۱۸‬اقتصاد بزرگ دنیا‬ ‫است و در گزارشی دیگر اعالم کرد که درامد نیمی‬ ‫از مردم کشور کمتر از خط فقر است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��اخص توس��عه منابع انسانی‬ ‫از مهم ترین ش��اخص های بررسی وضعیت کشورها‬ ‫اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ای��ران از بین ‪ ۱۸۲‬کش��ور در‬ ‫ای��ن ش��اخص به رتبه ‪ ۷۵‬دس��ت یافته اس��ت‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬س��نگاپور‪ ،‬لبنان‪ ،‬ترکیه و قزاقس��تان‬ ‫کشورهای نزدیک به ایران در این شاخص هستند‪.‬‬ ‫این ش��رایط نیاز به ترکیب داده ه��ای اماری دارد‪.‬‬ ‫نهاده��ای اقتصادی و پژوهش��ی در این زمینه باید‬ ‫ش��رایط اقتصادی کش��ور را بر مبنای شاخص های‬ ‫مختلف بررسی کند‪.‬‬ ‫دیگر سازمان ها نیز صبر کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس توس��عه پایدار با بیان اینکه یکی‬ ‫از مهم ترین و پایدارترین مولفه های توس��عه پایدار‬ ‫تولید ناخالص داخلی است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫شاخص هایی مانند بهداش��ت‪ ،‬اموزش‪ ،‬حکمرانی‪،‬‬ ‫رشد س��رمایه اجتماعی‪ ،‬مبارزه با بروکراسی‪ ،‬فساد‬ ‫اداری و ‪ ...‬مطرح اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬اگر به دنبال‬ ‫اقتصادی با ثبات و توسعه پایدار هستیم باید کشور‬ ‫را به این سمت هدایت کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از دیگر موضوع هایی که در این زمینه‬ ‫اهمیت دارد این است که اگر ایران تا ‪ ۴‬سال اینده‬ ‫میالدی توانس��ت در زمره ‪ ۱۵‬اقتص��اد بزرگ دنیا‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬منابع به دس��ت امده قرار اس��ت چگونه‬ ‫مصرف شود؟‬ ‫ایران منابع ابی زیادی داشت‪ ،‬با این حال شیوه‬ ‫مدیریت و نوع مصرف باعث از بین رفتن ان شد‪.‬‬ ‫ساس��انی با بی��ان اینکه اگر مدیریت منس��جم و‬ ‫یکپارچه داشته باشیم می توانیم در تمام شاخص ها‬ ‫رش��د کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬برای دس��تیابی به الگوی بومی‬ ‫توس��عه پایدار باید تمام ش��اخص های تاثیرگذار بر‬ ‫معیشت مردم بررسی شود‪.‬‬ ‫صندوق بین المللی پ��ول نمی تواند معیاری برای‬ ‫رفاه اجتماعی داش��ته باش��د‪ .‬در ‪ ۵۰‬سال گذشته‬ ‫در برخ��ی از س��ال ها تولید ناخال��ص داخلی ایران‬ ‫بس��یار باال بوده اما توس��عه زیربنایی محقق نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد با بیان اینکه انتش��ار این‬ ‫اخب��ار بدون تحلیل باعث از بی��ن رفتن اعتماد در‬ ‫جامع��ه می ش��ود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مردم ام��روز نیاز به‬ ‫امارهای��ی دارند ک��ه وضعیت معیش��ت انها را در‬ ‫سال ها یا ماه های اینده مشخص کند‪ .‬از طرفی‪ ،‬در‬ ‫همین حوزه باید شاهد سیاست گذاری های بهتری‬ ‫هم باشیم‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط زمانی ک��ه یک ام��ار اختالف‬ ‫چش��مگیر با وضعیت معیش��ت مردم دارد‪ ،‬اعتماد‬ ‫موجود از بین می رود یا خدش��ه دار می شود‪ .‬حفظ‬ ‫ش��رایط کنونی و رشد اعتماد در جامعه نیاز جدی‬ ‫امروز کش��ور اس��ت و بای��د در راس��تای ان تالش‬ ‫بیشتری شود‪.‬‬ ‫پادزهر پیامدهای تورمی جهش ارز چیست؟‬ ‫یک اس��تاد دانش��گاه با بیان اینک��ه تالطم های‬ ‫ارزی باعث ش��ده تا طبقه های متوسط ضعیف تر از‬ ‫گذشته شوند بر شبکه های مالیات گیری و یارانه ای‬ ‫به عنوان دو ابزار مهم برای ایجاد عدالت در جامعه‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫میثم موس��ایی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه تهران‪،‬‬ ‫در گفت وگ��و با ایلن��ا‪ ،‬با بیان اینک��ه تغییرات نرخ‬ ‫ارز در چند ماه گذش��ته باع��ث اثرگذاری بر تعادل‬ ‫میان طبقه ه��ای مختلف جامعه ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این تحول ها باعث ش��د تا ثروتمندان ثروتمندتر و‬ ‫طبقه های متوسط و ضعیف‪ ،‬ضعیف تر شوند‪.‬‬ ‫کس��انی که ماش��ین های خارجی و امالک کالن‬ ‫داش��تند در این چند ماه توانستند ارزش پول خود‬ ‫را حفظ کنند و حتی از بابت ان س��ودهایی هم به‬ ‫ت اورند اما طبقه های متوسط و دانشجویانی که‬ ‫دس ‬ ‫در خارج از کش��ور مشغول تحصیل هستند‪ ،‬اسیب‬ ‫ببینند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هزینه های تولید در کارخانه های‬ ‫داخل��ی به دلیل م��واد اولیه و کاالهای واس��طه ای‬ ‫وارداتی افزایش پیدا کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬این افزایش‬ ‫در هزینه های تولید باعث باال رفتن نرخ تمام ش��ده‬ ‫محصوالت تولید داخل کش��ور هم شده که همین‬ ‫باعث شده به دلیل باال رفتن قیمت ها‪ ،‬قدرت خرید‬ ‫مردم کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫موس��ایی با معادل دانستن پدیده تورم با کاهش‬ ‫ارزش پ��ول ملی تاکید کرد‪ :‬ش��رایط تورمی باعث‬ ‫می ش��ود تا توزیع درامد در جامع��ه به هم بخورد‪.‬‬ ‫یکی از علل شکس��ت دولت رفاه در جوامع مختلف‬ ‫هم همین مس��ئله تورم و کاهش قدرت خرید بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه م��ا در جامع��ه ب��ه س��مت‬ ‫دو قطبی س��ازی پیش می رویم‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬واقعیت‬ ‫این اس��ت که م��ا به این س��مت می روی��م که در‬ ‫جامعه دو طبقه ثروتمند و ضعیف داش��ته باش��یم‬ ‫چراک��ه ب��ا ادام��ه این وضعی��ت طبقات متوس��ط‬ ‫روزبه روز ضعیف تر ش��ده و به طبقات پایین جامعه‬ ‫می پیوندند‪ .‬هر چند ممکن است به لحاظ فرهنگی‬ ‫ماهیت طبقه متوس��طی خ��ود را حفظ کنند اما به‬ ‫لحاظ اقتصادی جزو اقشار ضعیف جامعه هستند‪.‬‬ ‫موس��ایی همچنی��ن با بیان اینکه ضعیف ش��دن‬ ‫طبقه های متوسط می تواند موجب ایجاد بحران های‬ ‫اجتماعی در اینده ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر طبقه های‬ ‫متوسط ضعیف شوند مفاهیم مربوط به دموکراسی‬ ‫در جامع��ه ش��کل نمی گیرند یا ضعیف می ش��وند‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه ضعیف ش��دن طبقه متوس��ط باعث‬ ‫می شود تا جامعه پویایی خود را نیز از دست بدهد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه در ادامه به راهکارهایی برای‬ ‫ح��ل وضعی��ت موجود اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬نظام‬ ‫مالیاتی ما باید اصالح ش��ود و کسانی که متخصص‬ ‫این حوزه هس��تند در ص��در تصمیم گیری های این‬ ‫سازمان قرار بگیرند‪.‬‬ ‫واقعی��ت این اس��ت ک��ه بس��یاری از مدیران و‬ ‫رییس��ان این س��ازمان هیچ تخصص��ی در اقتصاد‬ ‫ندارند و به همین دلیل هم نمی توانند از س��ازمان‬ ‫امور مالیات��ی به عنوان ابزاری ب��رای ایجاد عدالت‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از رونق گرفتن اموزش غیرانتفاعی در‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬نباید به سمتی برویم که تفاوت ها‬ ‫بی��ن فقیر و غنی از همان ابتدا و از بس��تر اموزش‬ ‫شروع شود و باعث ایجاد شکاف های اموزشی و در‬ ‫نهای��ت ایجاد نابرابری های اقتصادی ش��ود‪ .‬در گام‬ ‫نخس��ت باید مدارس دولتی اس��تانداردهای الزم و‬ ‫اساس��ی را کس��ب کنند و انگاه اگر موسسه ای هم‬ ‫خواس��ت تا ام��وزش خصوصی ده��د ان را انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫او همچنی��ن ب��ا انتق��اد از نظ��ام ام��وزش عالی‬ ‫کش��ور اظهار ک��رد‪ :‬همان طور ک��ه می بینیم نظام‬ ‫اموزش عالی ما باعث تولید میلیون ها تحصیلکرده‬ ‫غیرمتخصص ش��ده است که هیچ نقشی در اقتصاد‬ ‫کش��ور ندارند و بعد از چند سال به عرصه بیکارانی‬ ‫می پیوندند که از وضعیت موجود هم رضایت ندارند‪.‬‬ ‫موس��ایی همچنین با بیان اینک��ه پرداخت یارانه‬ ‫و هدفمندی ان به س��مت طبقه های ضعیف تر باید‬ ‫در یک طرح منس��جم گنجانده ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬هدف‬ ‫همه سیاس��ت گذاری های اقتصادی باید این باش��د‬ ‫ک��ه افرادی که در طبقه ه��ای ضعیف قرار دارند به‬ ‫طبقات متوس��ط بیایند در حالی که در اتفاق هایی‬ ‫که در جریان تک نرخی کردن ارز اتفاق افتاد عکس‬ ‫این قضیه رخ داد و بس��یاری از افراد طبقه متوسط‬ ‫به طبقه های ضعیف تر سقوط کردند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 29‬مرداد ‪ 8 1397‬ذی الحجه ‪ 20 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 465‬پیاپی ‪2438‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت اموزش‬ ‫برای توسعه صنعت‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫اسناد ارائه شده‬ ‫برای ترخیص خودروها‬ ‫جعلی نیست و این‬ ‫سخن کذب محض‬ ‫است‪ .‬باید کسانی که‬ ‫چنین ادعایی دارند‬ ‫به جای حرف‪ ،‬سند‬ ‫ارائه دهند‬ ‫چانه زنی واردکنندگان برای گشایش «ثبت سفارش»‬ ‫اسناد ترخیص خودروها جعلی نبود‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تیر امس��ال مصوب��ه ممنوعیت واردات خ��ودرو از‬ ‫س��وی محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ابالغ ش��د‪ .‬سخنان بسیاری درباره این موضوع‬ ‫مطرح شد و می ش��ود‪ .‬هر یک از مخالفان و موافقان‪،‬‬ ‫استدالل هایی در رد یا تایید ان ارائه می دهند‪ .‬برخی‬ ‫ممنوعیت را در راستای حمایت از تولید ملی و بعضی‬ ‫این امر را زمینه ساز انحصار و یکه تازی تولیدکنندگان‬ ‫داخلی می دانند ک��ه در نهایت انگیزه رقابت و ارتقای‬ ‫کیفی را به کما می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹موضوع پیچیده تخلف واردات‬ ‫چندی پیش‪ ،‬ایس��نا ب��ه نقل از رییس کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی نوش��ت‪ :‬حدود ‪۶‬‬ ‫هزار خودرو در زمان بسته شدن سامانه ثبت سفارش‬ ‫وارد کشور ش��د(از این تعداد ‪ ۱۹۰۰‬خودرو ترخیص‬ ‫و وارد بازار ش��د)‪ .‬بر اساس بررس��ی ها‪ ،‬مشخص شد‬ ‫تمام اس��نادی که برای ترخی��ص خودروهای لوکس‬ ‫در وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی صادر ش��ده جعلی‬ ‫بوده اند‪ .‬لینک نبودن س��امانه های وزارتخانه ها یکی از‬ ‫دالیلی بود که کس��ی متوجه این موضوع نشد‪ .‬مهدی‬ ‫دادفر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردات خودرو با رد جعلی بودن‬ ‫اس��ناد به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬اسناد ارائه شده‬ ‫برای ترخیص خودروها جعلی نیس��ت و این س��خن‬ ‫کذب محض اس��ت‪ .‬باید کس��انی که چنی��ن ادعایی‬ ‫دارن��د ب ه جای حرف‪ ،‬س��ند ارائه دهن��د‪ .‬در این باره‬ ‫اسناد منتشر شود تا اطالع رسانی عمومی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تخلف درباره واردات خودرو فهرستی‬ ‫اس��ت که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتش��ر کرده‬ ‫و بنا بر گفته ش��ریعتمداری‪ ،‬تخلف هنوز اثبات نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬تنها موضوع اتهام مطرح ش��ده اما جرم ثابت‬ ‫ی و اعالم نتیجه ‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬مراجع قضایی بررس�� ‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬انچ��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اعالم کرده سندیت دارد‪ .‬حال بماند ایا جرمی‬ ‫اتف��اق افتاده یا خیر که مراجع قضایی به این موضوع‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اش��اره به زمان‬ ‫بسته ش��دن س��امانه توضیح داد‪ :‬ثبت س��فارش در‬ ‫س��امانه ثبتارش و س��امانه جامع تجارت دارای چند‬ ‫حالت بوده است؛ در دو مقطع سامانه بسته شد‪ .‬برای‬ ‫نخس��تین بار ‪ ۱۲‬دی ‪ ۹۵‬سامانه بسته شد‪ .‬ممنوعیت‬ ‫واردات تنه��ا برای گری مارکت ها ب��ود‪ .‬دومین بار تیر‬ ‫تا دی ‪ ۹۶‬ثبتارش بس��ته ش��د‪ .‬این بار س��امانه برای‬ ‫نمایندگی ها بسته شد‪ .‬البته در این زمان بین دستور‬ ‫وزی��ر تا ابالغ دو هفته ای زمان برد‪ .‬اگر بین تاریخ های‬ ‫مطرح شده برای ممنوعیت واردات حتی یک روز زیاد‬ ‫و کم شود امار تغییر می کند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ام��ار متغیر عنوان ش��ده از تعداد‬ ‫واردات‪ ،‬بخش��ی مربوط به فاصله زمان دستور وزیر تا‬ ‫ابالغ ان است‪ .‬برخی کارکنان وزارتخانه با دستور وزیر‬ ‫به مفاد ان عمل کردند و بعضی تا ابالغ ان‪ ،‬س��فارش‬ ‫را برای واردکنندگان به ثبت رساندند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار خودرو اف��زود‪ :‬همچنین در ادامه با‬ ‫ابالغ دس��تور وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��امانه‬ ‫بس��ته ش��د اما بخش مالی که مربوط ب��ه وارد کردن‬ ‫شماره فیش های واریزی بود(فیش ثبت سفارش هایی‬ ‫که قبال ثبت شده بود) باز بود‪ .‬موضوعی که وزارتخانه‬ ‫نیز به ان اشاره کرده است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه به طور قطع در این باره تخلفی‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تردیدی نیست در این باره تخلف‬ ‫ش��ده و رش��ا و ارتش��ا انجام شده است‪.‬‬ ‫مراج��ع قضای��ی بای��د بررس��ی و اعالم‬ ‫نتیجه کنند‪ .‬امیدواریم کیفرخواست هر‬ ‫چه زودتر صادر ش��ود زیرا موضوع بسیار‬ ‫مهمی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعهد یا احتکار‬ ‫دادفر درباره کش��ف انبار بیش از ‪۳۰۰‬‬ ‫خ��ودرو لوک��س خارجی گف��ت‪ :‬فیلمی‬ ‫در ش��بکه های مج��ازی منتش��ر ش��ده‬ ‫که بازرس��ان کن��ار تعدادی خ��ودرو در‬ ‫پارکینگی ایس��تاده اند و اعالم می کنند‬ ‫احتکار ش��ده اس��ت‪ .‬این فیل��م جرمی‬ ‫را ثاب��ت نمی کند زیرا ممکن اس��ت این‬ ‫خودروها محصوالتی بوده که پیش فروش‬ ‫ش��ده و بای��د به مش��تریان تحویل داده‬ ‫می ش��د‪ .‬برای روشن ش��دن موضوع به‬ ‫راحت��ی می ت��وان فهرس��ت خودروها را‬ ‫در اورد و مش��خص ش��ود کد ‪ VIN‬دارد یا خیر‪ .‬اگر‬ ‫ای��ن خودروها بدون هیچ تعه��دی در پارکینگی انبار‬ ‫ش��ده باش��د احتکار بوده و باید با ان برخورد قاطع و‬ ‫جدی شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی مبنی ب��ر اینک��ه ای��ا‬ ‫واردکنن��ده ای می توان��د ب��دون پیش ف��روش‪۳۰۰ ،‬‬ ‫خودرو وارد کند‪ ،‬گفت‪ :‬با اطالعاتی که دارم ‪ ،‬این گونه‬ ‫نیس��ت‪ .‬هیچ نمایندگی ای را نمی شناسم که تعهدی‬ ‫ب��ه مردم بابت پیش فروش خودروها نداش��ته باش��د‪.‬‬ ‫ی این چنینی در ح��وزه واردات خودرو‬ ‫س��رمایه گذار ‬ ‫نداریم که بدون پیش فروش خودروهایی را وارد و انبار‬ ‫کند‪ .‬واردکنندگان تعهدات بسیاری به مردم دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت باز شدن سامانه ثبت سفارش‬ ‫از دیگ��ر موضوع های��ی ک��ه مورد بحث و بررس��ی‬ ‫نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و برخی کارشناس��ان بازار خودرو است این‬ ‫است که سامانه ثبت سفارش باز شود یا خیر‪ .‬دادفر در‬ ‫این ب��اره توضیح داد‪ :‬برای تصمیم گیری باید جامع تر‬ ‫دی��د و کالن اقتصاد کش��ور را در نظ��ر گرفت‪ .‬اگر به‬ ‫ارامش روانی و اقتصادی کش��ور توجه ش��ود‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د بهترین گزینه برداش��تن قان��ون ممنوعیت‬ ‫واردات خودرو است زیرا قیمت ها شکسته می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬واردات خودرو از س��ر گرفته ش��ود‬ ‫اما با ارز ازاد خودروها وارد ش��وند زیرا با‬ ‫منفعت س��نجی برای کل کشور باید دید‬ ‫بهترین برخورد در این زمینه چیس��ت‪.‬‬ ‫حادثه ای که یک س��ال و چند ماه برای‬ ‫واردات خ��ودرو رقم خ��ورده و بازار را به‬ ‫ هم زده اس��ت تجربه قوانین جدید است‬ ‫که نشان می دهد پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫دبیر انجمن واردکنن��دگان خودرو به‬ ‫نظ��ارت دقیق در این باره اش��اره کرد و‬ ‫در حال حاضر‬ ‫گفت‪ :‬سامانه ثبت سفارش باز شود اما به‬ ‫باز شدن سامانه‬ ‫شرط انکه نظارت دقیق بر واردکنندگان‬ ‫ثبت سفارش در‬ ‫دستور کار مجلس قرار وجود داش��ته باشد؛ اینکه چه محصولی‪،‬‬ ‫ندارد‪ .‬اگر‬ ‫از کج��ا و با چه قیمتی وارد می ش��ود و‬ ‫انجمن واردکنندگان‬ ‫در پایان ب��ا چه قیمتی به ب��ازار عرضه‬ ‫نظری در این باره‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دارد باید‬ ‫دادف��ر اعالم ک��رد‪ :‬انجم��ن پیگیر باز‬ ‫ارائه دهد‬ ‫ش��دن س��امانه ثب��ت س��فارش خودرو‬ ‫اس��ت و طرح دو فوریت ان س��ال گذشته در مجلس‬ ‫شورای اسالمی مطرح شد و برای بررسی تخصصی به‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن رفت‪ .‬اعضای انجمن پیگیر‬ ‫طرح دوباره ان هس��تند تا در دستور کار مجلس قرار‬ ‫گیرد‪ .‬وی درباره این موضوع توضیح داد‪ :‬طرحی است‬ ‫که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی روی ان‬ ‫کار کارشناس��ی انجام داده اس��ت‪ .‬ساعت ها با حضور‬ ‫اعضای انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو‪،‬‬ ‫در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫روی موضوع بحث شده است‪ .‬سخنان و استدالل های‬ ‫هر طرف با حضور وزیر و معاون وزیر مطرح و بررسی‬ ‫شد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬اگر موضوع حمایت از تولید داخل‬ ‫را کنار بگذاریم(زیرا با س��خن درس��ت نمی شود بلکه‬ ‫نیاز ب��ه عمل دارد) با واردات ارام��ش به بازار خودرو‬ ‫برمی گردد‪ .‬محقق ش��دن این موضوع حکایت از این‬ ‫دارد ک��ه ایران انحصار تحریم را شکس��ته اس��ت‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬نرخ خودروها در بازار کاهش می یابد‪ .‬سخنی که‬ ‫‪ ۴‬ماه اس��ت تکرار می شود‪ .‬امیدواریم به نتیجه برسد‬ ‫اما تاکید می کنیم باید با نظارت و کنترل دقیق باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه ممنوعیت واردات‬ ‫درب��اره واردات خ��ودرو برخی نماین��دگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی مخالف و بعضی موافق هستند‪ .‬هر یک‬ ‫دالی��ل خود را مطرح می کنند اما اینکه ایا باز ش��دن‬ ‫سامانه ثبت س��فارش خودرو در دستور کار مجلس و‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن اس��ت یا خیر‪« ،‬گسترش‬ ‫صنعت» به سراغ حمید گرمابی‪ ،‬عضو این کمیسیون‬ ‫رفت‪ .‬او گفت‪ :‬درحال حاضر چنین امری در دستور کار‬ ‫قرار ندارد‪ .‬وی درباره نظر کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی نس��بت به این موضوع گفت‪:‬‬ ‫باید بررسی شود‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط ویژه کش��ور که ب��ا کمبود ارز‬ ‫روبه رو اس��ت واردات خودرو نمی تواند به صالح باشد‪.‬‬ ‫پیش تر اعض��ای انجمن واردکنندگان خ��ودرو اعالم‬ ‫کرده بود اگر ممنوعیت واردات برداش��ته ش��ود انها‬ ‫می توانند بدون انتقال ارز‪ ،‬مبادرت به واردات با توجه‬ ‫به نیاز بازار کنند‪.‬‬ ‫گرماب��ی ادام��ه داد‪ :‬انجمن باید پیش��نهاد خود را‬ ‫به کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس مطرح کند و‬ ‫موضوع مورد بررس��ی قرار گیرد‪ .‬ب��ه هر حال نظری‬ ‫است که می توان روی ان بحث کرد‪.‬‬ ‫واردات خودرو به صالح کشور نیست‬ ‫عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫در ش��رایط فعلی به طور قطع به صالح نیس��ت که ارز از کشور خارج و واردات‬ ‫خودروهای خارجی از س��ر گرفته ش��ود‪ .‬سید جواد حسینی کیا در گفت وگو با‬ ‫خانه ملت‪ ،‬با اشاره به انتشار خبری مبنی بر اینکه احتمال واردات خودروهای‬ ‫خارجی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط فعلی به طور قطع این امر به صالح کشور‬ ‫نیست که ارز خارج شود و واردات خودروهای خارجی از سر گرفته شود‪ .‬عضو‬ ‫هیات رییسه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪ ،‬افزود‪ :‬بعید‬ ‫می دانم س��امانه ثبت س��فارش خودروهای خارجی باز شود زیرا کشور شرایط‬ ‫مناس��بی در ح��وزه ارزی ندارد‪ .‬بهترین راهکار این اس��ت که ثبت س��فارش‬ ‫خودروهای خارجی وارداتی دوباره اغاز نش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه ثبت سفارش‬ ‫واردات خودروهای خارجی باید تا زمان بهبود شرایط ارزی کشور متوقف باشد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر مسئوالن به هر دلیلی تصمیم به باز کردن سامانه ثبت سفارش‬ ‫گرفتند باید در ش��رایط ش��فافی این کار انجام شود که رانتی پشت ان نباشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ارز دولتی ‪ ۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومانی نباید به واردات خودروهای خارجی تخصیص یابد زیرا در شرایط کنونی‬ ‫کش��ور نیازها و اولویت های مهم تری دارد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬ارز باید فقط به واردات‬ ‫کاالهای اساس��ی اختصاص یابد‪ .‬حس��ینی کیا با بیان اینکه اگر زمانی سامانه‬ ‫ثبت سفارش خودرو باز شد باید با نرخ ارز روز و ارز ازاد‪ ،‬این کار انجام شود‪.‬‬ ‫واحده��ای تولی��دی ب��ا‬ ‫دانش��گاه های علمی کارب��ردی‬ ‫برای اموزش نیروهای انس��انی‬ ‫خ��ود در ح��ال هم��کاری‬ ‫هستند‪ .‬واحدهای پیشرو برای‬ ‫اج��رای این امر مهم پیش��گام‬ ‫ش��ده اند زیرا ض��رورت فعالیت‬ ‫محمدرضا مالکی‬ ‫ام��روز اس��ت‪ .‬همچنی��ن باید‬ ‫فعال صنعت خودرو‬ ‫توجه داش��ت‪ ،‬برای بنگاه های‬ ‫اقتصادی مدرک مالک نیست‪.‬‬ ‫تحصی�لات و مدرک ممکن اس��ت در انتخاب ی��ا موفقیت فرد‬ ‫معی��ار باش��د اما مالک نیس��ت و فقط می توان اف��راد فعال در‬ ‫واحده��ای تولیدی خود را تش��ویق کرد تا مهارت های ش��ان را‬ ‫افزایش دهند‪ .‬حال برای افزایش مهارت ممکن است برخی وارد‬ ‫اموزش��گاه های فنی و حرفه ای ش��وند یا برخی به حوزه نظری‬ ‫و دانش��گاه ها و با توجه به فراخور س��ازمان م��ورد نظر خود به‬ ‫قسمت های مختلف اموزش��ی وارد شوند‪ .‬البته ممکن است در‬ ‫ش��رایط متغیری که اقتصاد و صنعت کشور دارد برخی واحدها‬ ‫اقدام نکنند چون معتقدند این امر برای انها هزینه بر است‪ .‬البته‬ ‫این دیدگاهی اشتباه است زیرا نیروی انسانی بزرگ ترین سرمایه‬ ‫هر س��ازمانی اس��ت و پرورش و ارتقای این منابع انسانی کمک‬ ‫زیادی به توس��عه و خودکفایی خواهد کرد‪ .‬اگر س��ازمانی برای‬ ‫این امر ارزش قائل نباش��د در اینده ای نه چندان دور با مش��کل‬ ‫روبه رو خواهد شد‪ .‬واحدهایی که در این زمینه روزامد نیستند‬ ‫دی��ر یا زود باید جای خ��ود را به دیگری دهن��د‪ .‬همچنین در‬ ‫بحث اسیب شناس��ی اموزش در کشور مشکالت ریشه ای وجود‬ ‫دارد‪ .‬رهبر معظم انقالب نیز در س��خنان خود بارها به ان اشاره‬ ‫و عنوان کرده اند که یک سلس��له مباحث قالب گرفته ش��ده به‬ ‫س��ازمان ها و نهادهای علمی و اموزش��ی خ��ود وارد کرده ایم و‬ ‫از ای��ن مباحث برای اموزش دانش��جویان و حتی دانش اموزان‬ ‫اس��تفاده می کنی��م‪ .‬این امر به این معنی اس��ت ک��ه مطالب و‬ ‫اموزش ها بومی سازی نشده و از دل جامعه بیرون نیامده است و‬ ‫دانشگاه های علمی کاربردی کشور نیز از این امر مستثنا نیستند‪.‬‬ ‫نمی توان منکر ضعف ها در امر اموزش های رسمی کشور شد اما‬ ‫با این وجود معتقدم اموزش دادن بهتر از اموزش ندادن است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فروش کارتکسی هنوز ادامه دارد‬ ‫ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان و‬ ‫نمایش��گاه داران خودرو تهران گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت های ما عادت کرده اند فقط‬ ‫خ��ودرو را مونتاژ و به ب��ازار عرضه‬ ‫کنند و س��پس ب��ه دنب��ال قطعات‬ ‫یدکی باش��ند‪ .‬همین امر سبب شده‬ ‫امروز قطع��ات خودروه��ای چینی‬ ‫نایاب ش��ود و خودروهای زیادی مقاب��ل نمایندگی ها حتی‬ ‫برای س��رویس های ماهانه صف بکشند‪ .‬س��عید موتمنی در‬ ‫گفت وگو با ایلنا درباره اظهارات یکی از اعضای شورای رقابت‬ ‫مبنی ب��ر احتمال خروج این ش��ورا از مس��ئله قیمت گذاری‬ ‫خودروه��ای کمتر از ‪ ۵۰‬میلی��ون تومان گفت‪ :‬از ان روز که‬ ‫اعالم ش��د قرار اس��ت ش��ورای رقابت دیگر به قیمت گذاری‬ ‫خودرو ورود نکند تا به امروز یک خودرو از سوی نمایندگان‬ ‫یا فروش��ندگان خودرو فروخته نشده است‪ .‬همین امر سبب‬ ‫شده که در چند روز گذشته ‪ ۱۰‬درصد نرخ خودروها افزایش‬ ‫یابد به طوری که یکی از شرکت های خودروسازی یک هفته‬ ‫اس��ت که هیچ خودرویی فاکتور نمی کند و حتی اگر کس��ی‬ ‫به صورت کارتکس��ی خرید کرده باشد دو هفته زمان می برد‬ ‫تا مدارک برسد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو تهران‬ ‫اف��زود‪ :‬تامین کنندگان اصل��ی بازار خودرو‪ ،‬دو خودروس��از‬ ‫بزرگ داخلی هستند‪ .‬اگر این شرکت ها عرضه را قطع کنند‬ ‫نمایندگی و نمایش��گاه دار نیز خودرو نمی فروش��د تا تکلیف‬ ‫بازار مشخص شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حالی نرخ پراید در ‪ ۱۰‬روز از ‪ ۲۶‬میلیون به‬ ‫‪ ۳۱‬میلیون تومان رسیده که تقاضا زیاد نشده اما محدودیت‬ ‫بر عرضه و جو روانی اثر خود را گذاشته است‪.‬‬ ‫موتمن��ی تصریح ک��رد‪ :‬ما باره��ا اعالم کرده ای��م که اگر‬ ‫بخواهید بازار ارام ش��ود و این افزای��ش قیمت های نجومی‬ ‫متوقف شود جلوی فروش کارتکسی را بگیرید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تا چند روز قبل یک س��رمایه گذار مراجعه و‬ ‫در یک مرحل��ه ‪ ۵۰۰‬خودرو خریداری می کرد اما زمانی که‬ ‫خودرو به نمایندگی می رس��ید با حداق��ل ‪ ۵‬میلیون تومان‬ ‫س��ود خودروها را عرضه می کرد در حال��ی که هیچ ردی از‬ ‫خود باقی نمی گذاش��ت و ی��ک ریال هم مالی��ات پرداخت‬ ‫نمی کرد‪.‬‬ ‫این فعال بازار خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر فروش قطعی انجام و‬ ‫از همان ابتدا پالک به نام فرد خریدار صادر می ش��د ش��اهد‬ ‫این نوع مسائل نبودیم‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬برخی اف��راد علت افزایش قیمت ه��ا را پول های‬ ‫س��رگردان می دانند در صورتی که این حرف اش��تباه است‪.‬‬ ‫وقتی عرضه کم ش��ود و دالالن وابسته به شرکت ها‪ ،‬بازار را‬ ‫در دست بگیرند این اتفاق ها رخ می دهد‪.‬‬ ‫موتمن��ی درب��اره کمبود قطع��ات یدکی در ب��ازار گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت های ما ع��ادت کرده اند فقط خ��ودرو را مونتاژ و به‬ ‫بازار عرضه کنند و س��پس به دنبال قطعات یدکی باش��ند‪.‬‬ ‫همین امر سبب شده امروز قطعات خودروهای چینی نایاب‬ ‫ش��ود و خودروهای زی��ادی مقابل نمایندگی ه��ا حتی برای‬ ‫سرویس های ماهانه صف بکشند‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از کمبود مواد اولیه در کارخانه های تولیدی بزرگ نشان داد‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیگیر رفع تعطیلی تولی پرس‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 465‬پیاپی ‪2438‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 29‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 20‬اوت ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫زین�ب عبدی‪ -‬گرانی مواد اولی��ه در پی افزایش‬ ‫نرخ ارز همچنان دامنگیر کارخانه های تولیدی است‪.‬‬ ‫روز گذش��ته خبری مبنی بر توق��ف فعالیت کارخانه‬ ‫تولی پرس با تعطیلی کارگران ان در رس��انه ها منتشر‬ ‫ش��د و مس��ئوالن از رفع مش��کالت این کارخانه در‬ ‫برگزاری جلسه های مشترک خبر دادند‪ .‬اما کارگران‬ ‫این کارخانه همچنان بالتکلیف هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مس��ئوالن‪ ،‬کمبود م��اده اولی��ه الکیل‬ ‫بن��زن خطی یا همان ‪ LAB‬باع��ث تعطیلی کارخانه‬ ‫تولی پرس شده است‪.‬‬ ‫پس از تعطیلی کارخانه ه��ای «ارج» و «ازمایش»‬ ‫ش��واهد نش��ان دهنده تعطیلی تولی پرس است‪ .‬این‬ ‫شرکت که در دهه ‪ ۱۳۷۰‬دوران رونق خود را سپری‬ ‫می کرد و بزرگ ترین صادرکننده مواد ش��وینده بود‪،‬‬ ‫هم اکنون با شرایطی روبه رو شده که کارگران خود را‬ ‫به مرخصی اجباری فرستاده است‪.‬‬ ‫کارگران کارخان��ه تولی پرس به ص��ورت میانگین‬ ‫بین ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬س��ال س��ابقه کار دارند ام��ا برای ورود‬ ‫ب��ه کارخان��ه در اغاز هفت��ه جاری با درهای بس��ته‬ ‫روبه رو شدند‪ .‬همچنین یک منبع خبری در کارخانه‬ ‫«تولی پ��رس » از تعطیلی موق��ت این واحد تولیدی و‬ ‫بالتکلیفی حدود ‪ ۱۵۰‬کارگر این کارخانه به ایلنا خبر‬ ‫داد‪ .‬این واحد تولیدی که در زمینه تولید محصوالت‬ ‫ش��وینده در ش��هرک صنعتی البرز در استان قزوین‬ ‫فعالیت دارد‪ ،‬از شنبه (‪ ۲۷‬مرداد) به دلیل مشکالتی‬ ‫که در زمینه تهیه مواد اولیه تولید دارد‪ ،‬به طور موقت‬ ‫تعطیل اعالم ش��ده و کارگران ان اجازه ورود به محل‬ ‫کارشان را ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مهدی صادقی نیارکی‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع غذایی‪،‬‬ ‫دارویی و بهداش��تی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» از بی اطالعی اش‬ ‫درب��اره دالیل تعطیلی کارگ��ران تولی پرس خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬اطالع کاملی از مش��کل اصل��ی توقف تولید‬ ‫در تولی پ��رس ندارم و از طریق رس��انه ها از تعطیلی‬ ‫بزرگ ترین کارخانه شوینده کشور باخبر شده ام‪.‬‬ ‫نیارک��ی با اش��اره به تماس ب��ا مدی��ران کارخانه‬ ‫تولی پ��رس تاکی��د ک��رد‪ :‬مش��کل اصل��ی کارخانه‬ ‫تولی پ��رس در زمین��ه تامین الکیل بن��زن خطی یا‬ ‫همان ‪ LAB‬اس��ت‪ .‬امکان تهیه ای��ن ماده در داخل‬ ‫کشور وجود دار د اما کمبود ان باعث تعطیلی کاخانه‬ ‫تولی پرس شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬دوش��نبه جلسه مشترک با مدیران‬ ‫تولید کارخانه تولی پرس برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش افرینی بزرگ ها در اشتغال‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» تولی پرس در سال‬ ‫‪ ۱۳۴۳‬در کارخان��ه تولیددارو با نام واحد «دترجنت»‬ ‫شکل گرفت و ‪ ۱۵‬اسفند ‪ ۱۳۵۱‬به شمار ه ‪ ۱۶۶۴۹‬با‬ ‫نام «تولی پرس» به ثبت رس��ید‪ .‬کارخانه این شرکت‬ ‫تولیدکننده انواع مواد شوینده‪ ،‬پاک کننده‪ ،‬ارایشی و‬ ‫بهداشتی در شهر صنعتی البرز استان قزوین مستقر‬ ‫ش��د‪ .‬نخستین محصول این شرکت در سال ‪ ۱۳۴۳‬با‬ ‫نام «کاروان دریا» روانه بازار ش��د‪ ۲۵ .‬اذر ‪ ۱۳۷۵‬این‬ ‫شرکت از سهامی خاص به عام تغییر ماهیت داد و از‬ ‫اسفند همان سال با نماد «شتولی» وارد بورس اوراق‬ ‫بهادار تهران شد‪.‬‬ ‫ظرفیت اس��می این کارخان��ه در ابتدا معادل ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار تن در سال بود که در ان زمان باالترین ظرفیت‬ ‫اس��می تولید پودر در ای��ران و خاورمیانه به ش��مار‬ ‫می رفت و به بیش از ‪ ۲۰‬کشور جهان صادرات داشت‪.‬‬ ‫در ده��ه ‪ ،۱۳۷۰‬تولی پرس بزرگ تری��ن تولیدکننده‬ ‫پودر لباسش��ویی در ایران با بیش از ‪ ۲۳‬درصد سهم‬ ‫بازار داخلی بو د اما در چند س��ال گذشته این شرکت‬ ‫نیز به دالیل بسیاری به وضعیت نامناسبی دچار شده‬ ‫ی که بر اساس صورت های مالی رسمی‬ ‫ت به طور ‬ ‫اس ‬ ‫حسابرسی شده‪ ،‬زیان انباشته دو شرکت تولی پرس و‬ ‫کف (متعلق به هلدینگ داروگر) در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به‬ ‫بیش از ‪ ۵۵۶‬میلیارد تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه ایده های تولیدی‬ ‫خبر‬ ‫کلنگ زنی پروژه اسفالت‬ ‫«وزیر اباد» اصفهان‬ ‫ایی��ن کلنگ زنی پروژه اس��فالت ناحیه صنعتی وزیراباد با طول ‪۲.۳‬‬ ‫کیلومت��ر و با اعتباری افزون بر‪ ۸.۶‬میلی��ارد ریال با حضور محمدجواد‬ ‫بگی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های اس��تان اصفهان‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫و المس��لمین سید ناصر موس��وی الرگانی‪ ،‬نماینده مردم فالورجان در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬علی س��اعدی فرماندار فالورجان و جمعی از‬ ‫صنعتگران و مدیران شهرستان فالورجان برگزار شد‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫«گس��ترش صنعت» از اس��تان اصفهان‪ ،‬س��ید ناصر موس��وی الرگانی‬ ‫نماینده مردم فالورجان در مجلس ش��ورای اس�لامی در این مراسم با‬ ‫قدردانی از زحمات محمدجواد بگی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان اصفهان‪ ،‬اجرای کامل پروژه های زیرساختی این ناحیه‬ ‫را سبب تشویق بیشتر کارافرینان و فعاالن اقتصادی به سرمایه گذاری‬ ‫در این ناحیه و در نتیجه افزایش اشتغال جوانان و بهبود سطح معیشتی‬ ‫شهروندان دانست‪.‬‬ ‫رییس مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫از حمایت کامل مدیران شهرستان از توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫شهرستان فالورجان در سال «حمایت از کاالی ایرانی» خبر داد‪ .‬محمد‬ ‫جواد بگی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان نیز در‬ ‫این ایین با بیان عزم ویژه این ش��رکت در تامین زیر س��اخت های الزم‬ ‫برای توس��عه س��رمایه گذاری در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان به‬ ‫منظور افزایش اش��تغالزایی و بهبود وضع معیش��تی شهروندان تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬امروز ش��اهد کلنگ زنی پروژه اس��فالت این ناحی��ه با طول ‪۲.۳‬‬ ‫کیلومتر‪ ،‬با ‪ ۱۲۰‬هزار متر مربع حجم اسفالت مورد استفاده و با اعتباری‬ ‫افزون بر ‪ ۸.۶‬میلیارد ریال خواهیم بود‪.‬‬ ‫تغییر محیط شهری با تاسیس کارخانه های نواوری‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫فاز نخس��ت ایستگاه نواوری ش��ریف با حضور سورنا‬ ‫س��تاری‪ ،‬مع��اون علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫گش��ایش یافت‪ .‬ای��ن فاز با همکاری ش��هرداری تهران‬ ‫اماده سازی شده و قرار است ‪ ۵۰۰‬شرکت دانش بنیان و‬ ‫استارت اپ در این ایستگاه مستقر شوند‪ .‬همچنین‪ ،‬فاز‬ ‫دوم این ایس��تگا ه با همکاری وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی در صورت تامین مالی‪ ،‬تا دو ماه اینده‬ ‫فعال می ش��ود‪ .‬فاز سوم ایستگاه نواوری شریف نیز قرار‬ ‫اس��ت با همکاری صدا و س��یما اجرایی ش��ود که در ان‬ ‫استارت اپ های حوزه رسانه فعال می شوند‪.‬‬ ‫سورنا ستاری‪ ،‬معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه ص��ادرات محص��والت دانش بنیان‬ ‫پیچیده تر از صادرات محصوالت س��نتی اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ا هماهنگی های انجام ش��ده درحال حاضر محصوالت‬ ‫دانش بنیان کشور به بیش از ‪ ۶۰‬کشور صادر می شود‪.‬‬ ‫س��تاری در ایین بهره برداری از فاز نخس��ت ایستگاه‬ ‫نواوری ش��ریف‪ ،‬تبدیل تهران به شهر فناوری را یکی از‬ ‫موضوع های در دس��تور کار معاونت علمی عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬در فاز ازمایشی در مناطقی مانند اطراف دانشگاه‬ ‫ش��ریف این برنامه را اجرایی کردیم و شاهد هستیم که‬ ‫پیرامون این دانش��گاه ‪ ۵۰۰‬ش��رکت دانش بنیان ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از مناطقی که می تواند به عنوان ایس��تگاه‬ ‫نواوری باش��د‪ ،‬مناطق نزدیک دانشگاه شریف است که‬ ‫راه اندازی ایس��تگاه نواوری شریف به صورت ازمایشی‬ ‫یکی از اقدام ها برای توسعه نواوری به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه کارخانه های نواوری در پایتخت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫حمایت از ایده ها در حوز ه سالمت‬ ‫الکترونیک هدف راه اندازی کارخانه‬ ‫فناوری شریف بود و درحال حاضر ‪۱۴‬‬ ‫تیم در این مرکز مستقر شده اند‪ .‬این‬ ‫کارخانه در حوزه سالمت الکترونیک‬ ‫فعال اس��ت‪ ،‬کارخانه فناوری شریف‬ ‫شامل شتاب دهنده هایی است که در‬ ‫اکبر عبداللهی‬ ‫تالش هس��تند تا ایده هایی را که در‬ ‫مدیر کارخانه نواوری‬ ‫حوزه فناوری های مربوط به سالمت‬ ‫ازادی‬ ‫الکترونیک باش��ند م��ورد حمایت و‬ ‫تقویت ق��رار دهند‪ .‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫در ای��ن کارخان��ه تیم هایی که دارای ایده های خ��اص در حوزه های‬ ‫مرتبط هس��تند‪ ،‬مس��تقر می شوند و با حمایت س��رمایه گذاران این‬ ‫ایده ها توس��عه می یابد‪ .‬هدف گذاری ما نیز ب��رای خروج ‪ ۲۵‬تیم در‬ ‫سال نخست فعالیت این کارخانه است‪ .‬حمایت های حقوقی و تامین‬ ‫هزینه ها تا زمان رس��یدن فناوری به بازار از جمله حمایت های مرکز‬ ‫فناوری ش��ریف است‪ .‬در این راستا نیز سرمایه گذاری روی ایده ها از‬ ‫س��وی منابع معاونت علمی رییس جمهوری و سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی انجام می ش��ود و متناس��ب با هر ایده سرمایه گذاری های‬ ‫الزم خواهد شد‪ .‬قرار است کارخانه های نواوری در سطح شهر تهران‬ ‫افزایش یابد و یکی از مناطقی که می تواند به عنوان ایستگاه نواوری‬ ‫باش��د‪ ،‬مناطق نزدیک دانشگاه شریف اس��ت که راه اندازی ایستگاه‬ ‫ن��واوری ش��ریف به صورت ازمایش��ی یکی از اقدام ها برای توس��عه‬ ‫نواوری به شمار می رود‪ .‬این کارخانه در حال توسعه است و قرار است‬ ‫ چنین کارخانه ای در سراس��ر شهر تهران افزایش یابد که توسعه ان‬ ‫ل شرکت های‬ ‫بر اساس یک برنامه علمی پیش می رود‪ .‬به طور معمو ‬ ‫دانش بنیان با محیط هایی برای صادرات محصوالت دانش بنیان اشنا‬ ‫نیس��تند‪ .‬از این رو‪ ،‬در دو س��ال گذشته کریدور صادرات محصوالت‬ ‫دانش بنی��ان را در معاونت علمی راه اندازی کردیم تا بتوانند خدماتی‬ ‫به ش��رکت ها در راس��تای صادرات ش��ان ارائه دهند‪ .‬ما امار دقیقی‬ ‫حوزه «ای تی» و « ای س��ی تی» نداریم زیرا انها‬ ‫از میزان ص��ادرات ‬ ‫حال��ت گمرکی ندارند و نمی توانیم در مدت زمان مش��خصی اماری‬ ‫از صادرات ش��ان ب ه دس��ت اوریم‪ .‬نکته قابل توجه در ساختار فکری‬ ‫اس��تارت اپ ها و دانش بنیان ها این است که این شرکت ها به مرحله‬ ‫بو کار بر فعالیت‬ ‫تجاری سازی علم رسیده اند و دیگر تفکر سنتی کس ‬ ‫انها اثر ندارد‪ .‬در زمینه راه اندازی چنین کارخانه هایی با ش��هرداری‬ ‫ته��ران همکاری داریم تا بتوانیم محیطی ب��رای محققان‪ ،‬فناوران و‬ ‫مخترعان فراهم اوریم‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در ایین گشایش فاز نخست ایستگاه نواوری شریف مطرح کرد‬ ‫معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با تاکید بر‬ ‫اینکه ظرفیت های زیادی در تهران برای توسعه فناوری‬ ‫وجود دارد‪ ،‬دانش��گاه های فعال و جوانان با استعداد را از‬ ‫جمله این ظرفیت ها دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬در ایس��تگاه‬ ‫نواوری شریف که در فضایی افزون بر ‪ ۴۰‬هزار مترمربع‬ ‫کس��بو کارهای‬ ‫ ‬ ‫ایج��اد ش��ده‪ ،‬محیطی برای توس��عه‬ ‫دانش بنی��ان با س��رمایه گذاری های بخ��ش خصوصی‬ ‫اس��ت تا از این طریق تعداد نخبگان فناوری در ش��هرها‬ ‫افزایش یابد‪ .‬س��تاری با تاکید بر اینکه عالوه بر ایستگاه‬ ‫نواوری ش��ریف مراکز دیگری چون کارخانه نواوری در‬ ‫تهران راه اندازی ش��د ه است‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که در‬ ‫اینده این نوع کارخانه ها در ش��هر تهران افزایش یابند‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری توسعه فضاهای‬ ‫بو کار دانش بنیان را از برنامه های جدی این معاونت‬ ‫کس ‬ ‫نام برد و افزود‪ :‬توسعه این کسب وکارها با سرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫س��تاری ب��ا بی��ان اینکه همچنی��ن ام��روز کارخانه‬ ‫نواوری گش��ایش می یابد‪ ،‬گف��ت‪ :‬این کارخانه در حال‬ ‫توس��عه است و قرار اس��ت چنین کارخانه ای در سراسر‬ ‫‹ ‹صادرات دانش بنیان ها‬ ‫ش��هر تهران افزایش یابد که توس��عه ان بر اس��اس یک‬ ‫س��تاری همچنین به صادرات محصوالت دانش بنیان‬ ‫برنام��ه علمی پیش م��ی رود‪ .‬معاون علم��ی و فناوری‬ ‫اش��اره کرد و ادامه داد‪ :‬صادرات محصوالت دانش بنیان‬ ‫ریاس��ت جمهوری تاکید کرد‪ :‬راه ان��دازی کارخانه های‬ ‫پیچیده تر از محصوالت س��نتی است چرا که محصوالت‬ ‫نواوری با س��رمایه گذاری بخش خصوصی خواهد بود و‬ ‫دانش بنیان به اس��تانداردهای خ��اص نیاز دارند ضمن‬ ‫قرار است شتاب دهنده های متعددی در این کارخانه ها‬ ‫انکه در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی نیز نیازمند انجام‬ ‫توس��عه پیدا کنند‪ .‬س��تاری با اش��اره به‬ ‫کارازمایی های بالینی متعددی هستیم‪.‬‬ ‫مشکالت صادرات محصوالت دانش بنیان‬ ‫معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫گف��ت‪ :‬صادرات محص��والت دانش بنیان‬ ‫ب��ا بیان اینکه تاکنون چنین فضایی وجود‬ ‫خیلی پیچیده ت��ر از صادرات محصوالت‬ ‫نداش��ته است ‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ما برای اشنایی‬ ‫سنتی اس��ت و به استانداردهای خاصی‬ ‫ش��رکت ها برای صادرات محصوالت خود‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫کریدور صادرات محصوالت دانش بنیان را‬ ‫معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫راه ان��دازی کردیم تا خدمات الزم را به این‬ ‫محمد معید ملک زاده‬ ‫ل ش��رکت های‬ ‫تاکید کرد‪ :‬به طور معمو ‬ ‫شرکت ها ارائه دهد‪.‬‬ ‫صادرات‬ ‫برای‬ ‫دانش بنیان با محیط هایی‬ ‫س��تاری با بیان اینکه این کریدور فعال‬ ‫نانو‪ ،‬زیست فناوری‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫نیس��تند‪.‬‬ ‫اش��نا‬ ‫محصوالت دانش بنیان‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در این کریدور از ش��رکت ها‬ ‫انرژی و محیط زیست‪،‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬در دو س��ال گذش��ته کریدور خدمات شهری‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬به لحاظ مالی حمایت می ش��ود تا بتوانند‬ ‫ص��ادرات محص��والت دانش بنی��ان را سالمت‪ ،‬فناوری اطالعات محصوالت خود را صادر کنند‪.‬‬ ‫از بخش ها و حوزه های‬ ‫در معاون��ت علمی راه ان��دازی کردیم تا‬ ‫ریی��س بنی��اد مل��ی نخب��گان‪ ،‬میزان‬ ‫فعالیت شرکت ها و‬ ‫بتواند خدماتی به ش��رکت ها در راستای‬ ‫صادرات ش��رکت های دانش بنیان در سال‬ ‫استارت اپ ها در‬ ‫صادرات شان ارائه دهد‪.‬‬ ‫ایستگاه نواوری شریف گذش��ته را ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر عنوان و ابراز‬ ‫س��تاری ایجاد محیط نواوری را بستر‬ ‫امی��دواری کرد که این میزان تا دو س��ال‬ ‫هستند‬ ‫ج��دی ب��رای فعالیت همه ش��رکت ها و‬ ‫اینده به یک میلیارد دالر افزایش یابد‪.‬‬ ‫استارت اپ ها دانست و ادامه داد‪ :‬این امر‬ ‫س��تاری در عین حال تاکی��د کرد‪ :‬این‬ ‫موجب تغییر در فضای ش��هرها می ش��ود به گونه ای که‬ ‫میزان صادرات ب��ه غیر از محصوالت دانش بنیان حوزه‬ ‫بر اساس رتبه بندی اخیر پایگاه ‪ ،GII‬تهران در رده ‪۵۰‬‬ ‫فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات انجام نمی ش��ود چر اکه‬ ‫شهر بزرگ در حوزه فناوری معرفی شده است‪.‬‬ ‫محص��والت ای��ن حوزه مش��مول فراینده��ای گمرک‬ ‫راه اندازی می کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همچنین بنا داریم فاز‬ ‫سوم را با همکاری صدا و سیما راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر ‪ ۳۰‬تیم اس��تارت اپی در این‬ ‫ایس��تگاه مس��تقر شد ه و بیش��ترین انها در حوزه اب و‬ ‫انرژی هستند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت ایس��تگاه نواوری ش��ریف با بی��ان اینکه‬ ‫میانگین س��نی افراد در این ایس��تگاه ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬س��ال‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بنا داریم با شتاب دهنده ای روی‬ ‫ازمایش دو واکسن همکاری کنیم‪.‬‬ ‫ملک زاده اظهار کرد‪ :‬بیش��تر فعالیت استارت اپ ها در‬ ‫فاز نخس��ت به ترتیب اب و ان��رژی‪ ،‬فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬س�لامت و نانوزیس��ت فناوری و خدمات‬ ‫شهری هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی بزرگترین مجتمع استارت اپ‬ ‫بو کار دانش��گاه‬ ‫علی یقطین‪ ،‬رییس موسس��ه کس�� ‬ ‫شریف از گشایش ‪ ۴۵۰‬شرکت و استارت اپ در ایستگاه‬ ‫نواوری ش��ریف خبر داد‪ .‬یقطی��ن در ایین بهره برداری‬ ‫از فاز نخس��ت ایس��تگاه نواوری ش��ریف با بیان اینکه‬ ‫نمی ش��وند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه برخی از کش��ورها به‬ ‫کس��ب و کارها در قرن ‪ ۲۱‬تحول های زیادی یافته است‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬کشور صادرات دارند‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر با‬ ‫بو کارها در قرن بیستم ویژگی های جدیدی‬ ‫افزود‪ :‬کس ‬ ‫هماهنگی های انجام شده‪ ،‬محصوالت ایرانی دانش بنیان‬ ‫بو کارهای‬ ‫را ایج��اد کرده اند که این ویژگی ها در کس�� ‬ ‫به بیش از ‪ ۶۰‬کشور دنیا صادر می شود این امر با ایجاد‬ ‫س��نتی مشاهده نمی شود‪ .‬وی توسعه شتابان فناوری و‬ ‫زیر س��اخت های الزم تحقق یافته است‪ .‬معاون علمی و‬ ‫تنوع انتخاب مشتریان‪ ،‬توسعه شبکه های اطالع رسانی‪،‬‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری همچنین ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫رشد فناوری های مبتنی بر تلفن همراه و حذف واسطه ها‬ ‫هیچ کدام از ش��رکت های دانش بنیان دولتی نیس��تند‪،‬‬ ‫بو کار در قرن ‪ ۲۱‬عنوان کرد‬ ‫را از جمله ویژگی های کس ‬ ‫گف��ت‪ :‬تجاری س��ازی تنها از طری��ق بخش خصوصی‬ ‫بو کارهای سنتی جوابگوی‬ ‫و افزود‪ :‬با این ویژگی ها کس ‬ ‫اتفاق می افتد‪ .‬از این رو‪ ،‬رویکرد ما این اس��ت که بخش‬ ‫تامین نیازهای فعلی جوامع نیست‪.‬‬ ‫خصوصی در این حوزه فعال شود‪.‬‬ ‫بو کار دانش��گاه شریف با تاکید‬ ‫رییس موسس��ه کس ‬ ‫س��تاری با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان دولتی‬ ‫بر اینکه امروزه کش��ور بر اس��اس فرصت ها و نه قوت ها‬ ‫نیس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬س��اختار فکری انها از بخش خصوصی‬ ‫اقدام به توس��عه فناور ی کرده اس��ت‪ ،‬یاد اور شد‪ :‬از این‬ ‫ج��دا اس��ت‪ .‬در واقع این ش��رکت ها عل��م را به مرحله‬ ‫رو‪ ،‬ش��کار فرصت ها محصول فعالیت استارت اپ ها بوده‬ ‫تجاری سازی می رسانند‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬یقطین با اش��اره به راه اندازی ایس��تگاه نواوری‬ ‫وی ب��ا اش��اره به راه ان��دازی کارخانه ن��واوری گفت‪:‬‬ ‫ش��ریف خاطر نش��ان کرد‪ :‬در اینده بزرگترین مجتمع‬ ‫در زمین��ه راه اندازی چنین کارخانه هایی با ش��هرداری‬ ‫اس��تارت اپی ته��ران راه اندازی می ش��ود به گونه ای که‬ ‫تهران همکاری داریم تا بتوانیم محیطی برای محققان‪،‬‬ ‫ظرف یک و نیم س��ال اینده ‪ ۵۰۰‬استارت اپ و شرکت‬ ‫فناوران و مخترعان فراهم اوریم‪.‬‬ ‫در این ایس��تگاه که در فضای ‪ ۴۰‬هزار متر مربع احداث‬ ‫‹ ‹استقرار ‪ ۵۰۰‬استارت اپ‬ ‫کسبو کار دانشگاه‬ ‫ ‬ ‫شده مستقر می شود‪ .‬رییس موسسه‬ ‫محمد معید ملک زاده‪ ،‬سرپرس��ت ایس��تگاه نواوری‬ ‫ش��ریف راه اندازی این مجموعه را با همکاری شهرداری‬ ‫شریف در بهره برداری از ایستگاه نواوری شریف با بیان‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬با قرار داد اجاره ‪ ۲۰‬س��اله برای توسع ه‬ ‫اینک��ه این محل ‪ ۴۰‬هزار مترمرب��ع زیربنا دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فعالیت های استارت اپی اقدام کردیم‪.‬‬ ‫پیش بینی ش��ده که ‪ ۵۰۰‬اس��تارت اپ و‬ ‫یقطین با بیان اینکه امروز فاز نخست این‬ ‫شرکت در این ایستگاه مستقر شوند‪.‬‬ ‫ایستگاه راه اندازی می شود‪ ،‬یاد اور شد‪ :‬فاز‬ ‫وی با اش��اره به بخش ه��ا و حوزه های‬ ‫دوم ای��ن مجتمع در صورت تامین مالی تا‬ ‫فعالی��ت ایس��تگاه ن��واوری ش��ریف‬ ‫دو ماه اینده فعال خواهد شد‪ .‬به گفت ه وی‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬نان��و‪ ،‬زیس��ت فناوری‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫ فاز دوم که در حوز ه توسعه استارت اپ های‬ ‫انرژی و محیط زیس��ت‪ ،‬خدمات شهری‪،‬‬ ‫حوزه س�لامت اس��ت با قرار دادی با وزارت‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬سالمت‪ ،‬فناوری اطالعات از‬ ‫علی یقطین‬ ‫بهداشت راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫بخش ها و حوزه های فعالیت شرکت ها و‬ ‫وی از اج��رای ف��از س��وم ای��ن مجتمع‬ ‫استارت اپ ها در ایستگاه نواوری شریف‬ ‫در اینده بزرگترین‬ ‫مجتمع استارت اپی تهران ب��ا همکاری صدا و س��یما خب��ر داد که در‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ان اس��تارت اپ های ح��وزه رس��انه فعال‬ ‫ملک زاده با بیان اینکه درحال حاضر فاز‬ ‫راه اندازی می شود به‬ ‫گونه ای که ظرف یک و‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫نخست این ایستگاه گشایش یافته است‪،‬‬ ‫نیم سال اینده ‪۵۰۰‬‬ ‫� سخن اخر‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این محل را با همکاری‬ ‫استارت اپ و شرکت در‬ ‫کریدور صادرات محصوالت دانش بنیان‬ ‫ش��هرداری و حمای��ت معاونت علمی در این ایستگاه که در فضای‬ ‫‪ ۴۰‬هزار متر مربع احداث معاون��ت علم��ی‪ ،‬هماهنگی های��ی انجام‬ ‫قراردادی ‪ ۲۰‬ساله اجاره کرده ایم‪.‬‬ ‫می دهد تا شرکت های دانش بنیان بتوانند‬ ‫سرپرس��ت ایس��تگاه نواوری ش��ریف‬ ‫شده مستقر می شود‬ ‫محص��والت خود را ص��ادر کنند‪ .‬برخی از‬ ‫اف��زود‪ :‬تا یک س��ال و نی��م اینده که فاز‬ ‫ش��رکت هایی که در ای��ن حوزه ها فعالیت‬ ‫به فاز پیش خواهیم رفت‪ ،‬این ایس��تگاه‬ ‫می کنند‪ ،‬موفق ش��ده اند به ‪ ۱۰‬کشور محصوالت خود‬ ‫را تکمیل می کنیم‪.‬‬ ‫را صادر کنند؛ به طور عمده محصوالت این ش��رکت ها‬ ‫این مقام مس��ئول با بیان اینکه دو ماه اینده فاز دوم‬ ‫در حوزه های دارویی‪ ،‬تجهیزات پزشکی و‪ ...‬هستند‪.‬‬ ‫ایس��تگاه نواوری ش��ریف را با همکاری وزارت بهداشت‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!