روزنامه گسترش صنعت شماره 466 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 466

روزنامه گسترش صنعت شماره 466

روزنامه گسترش صنعت شماره 466

‫صدای‬ ‫پایین دستی ها را‬ ‫بشنوید‬ ‫سه شنبه‬ ‫ ‪ 30‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 21‬اوت ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2439‬دوره جدید شماره ‪ 4 466‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫فرصتی برای‬ ‫حذف واسطه ها‬ ‫از بازار‬ ‫لوازم یدکی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از چرایی واردات کاال به جای فناوری نشان داد‬ ‫«فردا» دغدغه امروز صنعتگر‬ ‫موج دوم بازنشستگی بحران شدیدی را ایجاد خواهد کرد‬ ‫عدد ‪ ، 5‬مرزحیات‬ ‫صندوق های بازنشستگی‬ ‫محاس��بات بیم��ه ای و اقتص��ادی یک��ی از ضروری ترین‬ ‫فعالیت های��ی اس��ت ک��ه می توان��د این��ده صندوق ه��ای‬ ‫بازنشس��تگی و نیروی کار را تضمین کند‪ .‬در ایران متاسفانه‬ ‫ت بی شمار در س��ال های گذشته باعث شده تا‬ ‫بروز مش��کال ‬ ‫صندوق های بازنشس��تگی با بحران های جدی روبه رو شوند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی و روابط کار در ای��ران معتقدند موج‬ ‫بازنشس��تگی و بحران صندوق ه��ا در اینده ای نه چندان دور‬ ‫مشکالت بسیاری را برای کشور به وجود خواهد اورد‪.‬‬ ‫نگاهی به نمودارهای جمعیت نش��ان می دهد که ایران در‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال اینده با جمعیت زیاد بازنشس��تگان روبه رو خواهد‬ ‫شد‪ .‬این در حالی است که بازنشستگان برای دریافت حقوق‬ ‫خود دارای معضل های جدی هستند‪ .‬فعاالن کارگری در این‬ ‫زمینه معتقدند اگر دولت فکری برای این موضوع نکند انگیزه‬ ‫کار در کش��ور کاهش می یابد و کشور در زمینه شاخص رفاه‬ ‫اجتماعی با بحرانی جدی روبه رو می شود‪.‬‬ ‫مش��کلی که ام��روز اقتصاد ایران را تحت تاثی��ر قرار داده‪،‬‬ ‫بیکاری اس��ت‪ .‬بیکاری عالوه ب��ر تمام معایب اقتصادی باعث‬ ‫می ش��ود تع��داد بیمه ش��دگان کاهش یابد‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫طبیعی اس��ت که صندوق های بازنشس��تگی توان خود را از‬ ‫دس��ت بدهند‪ .‬در ایران عالوه بر مشکل بیکاری مشکل بیمه‬ ‫نب��ودن بخش قاب��ل توجهی از نیروی کار نیز مطرح اس��ت‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارگران در کش��ور بیمه نیس��تند و این موضوع‬ ‫توان صندوق های بیمه ای را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫این شرایط سبب شده تا نیروی کار پس از ‪ ۳۰‬سال فعالیت‬ ‫و بازنشس��تگی تبدیل به یک بحران ش��ود‪ .‬مقصر این اتفاق‬ ‫کیست؟ «گسترش صنعت» در ادامه به دنبال پاسخی برای‬ ‫این پرسش رفته است‪ .‬علی خدایی‪ ،‬فعال و کارشناس روابط‬ ‫کار درباره بحران صندوق های بازنشس��تگی به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬متاس��فانه بخش قاب��ل توجهی از نیروی کار‬ ‫در کشور بیمه نمی شود و این موضوع باعث شده تا از قدرت‬ ‫صندوق های بازنشس��تگی کاسته شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬نیرویی‬ ‫که اکنون بدون بیمه کار می کند‪ ،‬در ادامه عامل نزول سطح‬ ‫رفاه اجتماعی می ش��ود‪ .‬کاهش این شاخص نیز بر مناسبات‬ ‫اقتصادی کشور تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 30‬مرداد ‪ 9 1397‬ذی الحجه ‪ 21 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 466‬پیاپی ‪2439‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صدای پایین دستی ها را بشنوید‬ ‫در روزهای گذش��ته دولت‬ ‫تالش ک��رد تا سیاس��ت های‬ ‫ارزی را کمتر تغییر دهد‪ .‬این‬ ‫سیاس��ت‪ ،‬اگر وضعیت تولید‬ ‫مقداری عادی بود‪ ،‬می توانست‬ ‫نقش مثبتی داش��ته باشد اما‬ ‫در ش��رایط کنونی مش��کالت‬ ‫محسن صفایی‬ ‫دیگری هم وجود دارد که مانع‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تاثی��ر مثبت این سیاس��ت ها‬ ‫ملی صنایع پالستیک‬ ‫می شود‪ .‬یکی از مشکالتی که‬ ‫اکنون در صنایع پایین دستی‬ ‫پتروشیمی ها وجود دارد افزایش دائمی نرخ است‪.‬‬ ‫م��واد اولیه صنایع پایین دس��تی از ‪ ۸‬س��ال پیش تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۶‬برابر ش��ده و از س��ال گذشته تا کنون نیز مواد اولیه‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬درصد رش��د نرخ داشته است‪ .‬در این شرایط ثبات‬ ‫سیاس��ت های اقتصادی و ارزی و نمی تواند تاثیر قابل توجهی‬ ‫داشته باش��د‪ .‬دولت باید تالش کند تا مشکالت موجود رفع‬ ‫شود‪ .‬مشکالتی که درحال حاضر در بخش تولید به وجودامده‬ ‫از کنترل تولیدکننده خارج است‪.‬‬ ‫ش��رایط کنونی برای صنایع پایین دس��تی اگ��ر ادامه یابد‬ ‫بس��یاری از واحده��ای صنعتی از بین می رون��د و واحدهای‬ ‫باقی مان��ده نیز توان خود را برای تولید رقابت پذیر از دس��ت‬ ‫می دهند‪ .‬متاسفانه مشکالت این حوزه هر روز اضافه می شود‬ ‫و کس��ی صدای صنایع پایین دستی کارخانه های پتروشیمی‬ ‫را نمی شود‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که قیمت ها افزای��ش می یابد و مواد اولیه به‬ ‫سختی تامین می شود‪ ،‬کسی به فکر بقای صنایع پایین دستی‬ ‫نیست‪ .‬در شرایط کنونی بسیاری از کارخانه های پایین دستی‬ ‫نمی توانند تولی��د را ادامه دهند و باید برای اینها راه چاره ای‬ ‫در نظر گرفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شرکت نوین صنعت رجاء‬ ‫شروع به کار کرد‬ ‫ش��رکت نوین ش��رکت رجاء به صورت رس��می شروع به کار‬ ‫کرد‪ .‬در مراس��می با حضور هیات مدیره رجاء و هلدینگ هگتا‬ ‫شرکت نوین صنعت رجاء به صورت رسمی شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬این ش��رکت یکی از زیر مجموعه های شرکت‬ ‫رج��اء در زمینه تعمیرات و نگهداری و بازس��ازی ناوگان ریلی‬ ‫مش��غول ب��ه کار خواهد ش��د‪ .‬ظرفیت ش��رکت نوین صنعت‬ ‫رجاء برای تعمیرات س��االنه در س��ال حدود ‪۱۲۰۰‬واگن است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬این ش��رکت قابلیت تعمیر و نوس��ازی اساسی ‪۱۵۰‬‬ ‫واگن در س��ال را دارد‪ .‬این شرکت با استفاده از توان داخلی در‬ ‫زمین��ه تخصصی و فن��ی مرتبط با صنعت ریلی فعالیت خواهد‬ ‫کرد و با تکیه بر شرکت های دانش بنیان به دنبال ارتقای فناوری‬ ‫در حوزه صنعت ریلی خواهد بود‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۵‬پروژه صنعتی‬ ‫استان بوشهر در هفته دولت‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان بوشهر اعالم‬ ‫کرد‪ ۱۵ :‬طرح صنعتی با س��رمایه گذاری بیش از‪ ۴‬هزار و ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال همراه با اشتغال مستقیم ‪ ۳۹۷‬نفر در زمینه های‬ ‫محصوالت صنایع غیر فلزی و صنایع معدنی در استان بوشهر به‬ ‫مناسبت هفته دولت گشایش و بهره برداری رسمی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬سید حسین حسینی محمدی افزود‪ :‬فعالیت‬ ‫این پروژه ها ش��امل کارخانه های س��یمان خاکس��تری‪ ،‬المپ‬ ‫کم مصرف‪ ،‬محصوالت چوبی‪ ،‬کیس��ه بدون بافت پالس��تیکی‪،‬‬ ‫س��نگ اهک‪ ،‬بتن سیال معمولی و‪ ...‬واقع در شهرستان بوشهر‪،‬‬ ‫دشتی‪ ،‬دشتستان‪ ،‬کنگان و گناوه است‪.‬‬ ‫حس��ینی محمدی با اش��اره به اولویت ه��ای مهم طرح های‬ ‫صنعتی تصریح کرد‪ :‬کارخانه س��یمان مند دش��تی با ظرفیت‬ ‫تولی��د ‪ ۲‬میلی��ون ت��ن س��یمان و کلینک��ر در س��ال با حجم‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد ریال و اشتغال مستقیم‬ ‫‪ ۱۷۰‬نف��ر و غیر مس��تقیم بیش از ‪ ۴۰۰‬نفر به عنوان س��ومین‬ ‫کارخانه تولید س��یمان استان از جمله طرح های ملی در کشور‬ ‫ب��وده که پیش بینی می ش��ود با حضور مقام��ات ملی در هفته‬ ‫دولت مراسم بهره برداری رسمی ان برگزار شود‪ .‬رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان عنوان کرد‪ :‬اس��تان بوش��هر با‬ ‫قابلیت ها و توانمندی های نفت و گاز و پتروش��یمی و همچنین‬ ‫هم جواری با کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس فرصت مناسبی‬ ‫برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی در اجرای دیگر طرح های‬ ‫مهم صنعتی فراهم کرده است‪.‬‬ ‫تاکید بر گسترش تعامالت‬ ‫بین المللی در حوزه های صنعتی‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و توس��عه ای��درو گفت‪ :‬در جلس��ه‬ ‫ش��ورای معاونان س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫موضوع گس��ترش تعامالت بین المللی در حوزه های صنعتی‬ ‫و ماموریت های س��ازمان در انجام انه��ا مطابق منافع ملی و‬ ‫هماهنگی با مراجع ذی صالح مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایدرونیوز‪ ،‬محمد نوری امیری افزود‪ :‬در موضوع‬ ‫قراردادهای حوزه ریلی در س��طح بین المللی‪ ،‬مقرر شد انجام‬ ‫تعه��دات ش��رکت های خارجی م��ورد پیگیری ج��دی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬در این جلس��ه همچنین‪ ،‬هر یک از‬ ‫معاونان و مدیران مستقل گزارش پروژه های در دست اجرا را‬ ‫ارائه کردند که در هر مورد نظرهای معاونان و مدیران مربوط ‬ ‫و نیز نکات مهم از طرف رییس هیات عامل بیان شد‪.‬‬ ‫علی خدایی‬ ‫به لحاظ زمانی پس از‬ ‫فروپاشی شوروی سابق‬ ‫موج نخست بازنشستگی‬ ‫در دنیا به وجود امد‬ ‫و اکنون در سال های‬ ‫اغازین موج دوم‬ ‫بازنشستگی هستیم‪.‬‬ ‫این موج در سال های‬ ‫اینده به اوج می رسد‬ ‫موج دوم بازنشستگی بحران شدیدی را ایجاد خواهد کرد‬ ‫عدد ‪ ، 5‬مرز حیات صندوق های بازنشستگی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫محاس��بات بیمه ای و اقتصادی یکی از ضروری ترین‬ ‫فعالیت هایی اس��ت ک��ه می تواند این��ده صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی و نی��روی کار را تضمی��ن کن��د‪ .‬در ایران‬ ‫ت بی شمار در سال های گذشته‬ ‫متاسفانه بروز مش��کال ‬ ‫باعث ش��ده تا صندوق های بازنشس��تگی با بحران های‬ ‫جدی روبه رو شوند‪ .‬کارشناسان اقتصادی و روابط کار در‬ ‫ایران معتقدند موج بازنشس��تگی و بحران صندوق ها در‬ ‫اینده ای نه چندان دور مشکالت بسیاری را برای کشور‬ ‫به وجود خواهد اورد‪.‬‬ ‫نگاهی به نمودارهای جمعیت نشان می دهد که ایران‬ ‫در ‪ ۱۰‬س��ال اینده با جمعیت زیاد بازنشستگان روبه رو‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که بازنشستگان برای‬ ‫دریافت حقوق خود دارای معضل های جدی هس��تند‪.‬‬ ‫فعاالن کارگری در این زمینه معتقدند اگر دولت فکری‬ ‫ب��رای این موض��وع نکند انگیزه کار در کش��ور کاهش‬ ‫می یابد و کش��ور در زمینه ش��اخص رف��اه اجتماعی با‬ ‫بحرانی جدی روبه رو می شود‪.‬‬ ‫مشکلی که امروز اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده‪،‬‬ ‫بیکاری اس��ت‪ .‬بیکاری عالوه بر تم��ام معایب اقتصادی‬ ‫باعث می ش��ود تعداد بیمه ش��دگان کاهش یابد‪ .‬در این‬ ‫شرایط طبیعی است که صندوق های بازنشستگی توان‬ ‫خود را از دست بدهند‪ .‬در ایران عالوه بر مشکل بیکاری‬ ‫مش��کل بیمه نبودن بخش قاب��ل توجهی از نیروی کار‬ ‫نیز مطرح اس��ت‪ .‬بس��یاری از کارگران در کش��ور بیمه‬ ‫نیس��تند و این موض��وع توان صندوق ه��ای بیمه ای را‬ ‫کاهش می دهد‪.‬‬ ‫این ش��رایط سبب شده تا نیروی کار پس از ‪ ۳۰‬سال‬ ‫فعالیت و بازنشستگی تبدیل به یک بحران شود‪ .‬مقصر‬ ‫این اتفاق کیست؟ «گسترش صنعت» در ادامه به دنبال‬ ‫پاسخی برای این پرسش رفته است‪.‬‬ ‫علی خدایی‪ ،‬فعال و کارشناس روابط کار درباره بحران‬ ‫صندوق های بازنشس��تگی به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه بخش قابل توجهی از نیروی کار در کش��ور‬ ‫بیم��ه نمی ش��ود و این موضوع باعث ش��ده تا از قدرت‬ ‫صندوق های بازنشس��تگی کاسته ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫نیرویی که اکنون بدون بیمه کار می کند‪ ،‬در ادامه عامل‬ ‫نزول سطح رفاه اجتماعی می شود‪ .‬کاهش این شاخص‬ ‫نیز بر مناسبات اقتصادی کشور تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫خدای��ی با بیان اینکه دولت باید تالش کند تا نیروی‬ ‫کار در کش��ور بیمه شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬هر چند در برخی‬ ‫م��وارد پیگیری بیمه نیروی کار برعهده دولت نیس��ت‬ ‫ام��ا با توج��ه به ابعاد ملی این موضوع‪ ،‬دولت باید برنامه‬ ‫مشخصی برای کارگران بدون بیمه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نسبت وابستگی صندوق های بازنشستگی‬ ‫این فعال کارگری با بیان اینکه مشاغل کاذب و موقت‬ ‫ش��اخصی که ب��رای ارزیابی وضعی��ت صندوق های‬ ‫که در س��ال های گذش��ته در کشور رشد داشته از دیگر‬ ‫بازنشس��تگی در نظر گرفته ش��ده نس��بت وابس��تگی‬ ‫معضل هایی است که در این حوزه با ان درگیر هستیم‪،‬‬ ‫صندوق ه��ای بازنشس��تگی اس��ت‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬برخی از مشاغل هر چند که ممکن‬ ‫ای��ن ش��اخص بنا ب��ر اطالعات رس��می‪،‬‬ ‫است درامد باالیی هم داشته باشند اما به‬ ‫نس��بت وابس��تگی تعداد بیمه پردازان به‬ ‫دلیل نبود بیمه در اینده مش��کالتی را به‬ ‫مستمری بگیران است‪.‬‬ ‫وجود می اورد‪.‬‬ ‫در اساسنامه صندوق های بازنشستگی‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه م��وج دوم‬ ‫قید ش��ده که این نس��بت نباید از ‪ ۵‬کمتر‬ ‫بازنشس��تگی در دنی��ا ب��ه وج��ود امده‬ ‫باش��د‪ .‬کارشناس��ان معتقدند عدد ‪ ۵‬مرز‬ ‫اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬به لح��اظ زمانی پس‬ ‫حی��ات صندوق ها ب��وده و اگر صندوق در‬ ‫از فروپاش��ی شوروی س��ابق موج نخست‬ ‫علیرضا حیدری‬ ‫این ش��اخص به نس��بت کمتر از ‪ ۵‬برسد‬ ‫بازنشستگی در دنیا به وجود امد و اکنون‬ ‫منابع ورودی‬ ‫نمی توان��د بدون حمایت مالی کار خود را‬ ‫در سال های اغازین موج دوم بازنشستگی‬ ‫صندوق های‬ ‫ادامه دهد‪.‬‬ ‫هس��تیم‪ .‬این موج در س��ال های اینده به بازنشستگی محدود‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت»‬ ‫اوج می رس��د و صندوق های بازنشستگی به افرادی است که در‬ ‫هم اکنون صندوق بازنشستگی کشوری با‬ ‫در ایران اماده ان نیس��تند‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫ان مجموعه فعالیت‬ ‫اگ��ر صندوق ه��ای بازنشس��تگی تقویت می کنند‪ .‬در این شرایط یک میلیون و ‪ ۱۹۱‬هزار بیمه شده اصلی‪،‬‬ ‫نش��وند در س��ال های اینده ب��ا اعتراض باید به انها اجازه داده ی��ک میلیون و ‪ ۲۷۹‬هزار مس��تمری بگیر‬ ‫شدید بازنشستگان و کاهش شاخص های شود تا بتوانند با برخی دارد که نسبت وابستگی این دو عدد ‪۰ . ۹۳‬‬ ‫کیفیت زندگ��ی در ایران روبه رو خواهیم فعالیت های اقتصادی است؛ یعنی حتی از یک هم کمتر است‪.‬‬ ‫بود‪ .‬خدایی به این پرس��ش که کشورهای مشکالت پیش روی خود‬ ‫صن��دوق کارکنان ف��والد با ‪ ۱۱‬هزار و‬ ‫را برطرف کنند‬ ‫‪ ۶۰۰‬بیمه ش��ده اصلی‪ ۷۴ ،‬ه��زار و ‪۶۰۰‬‬ ‫توسعه یافته برای جلوگیری از مضر ات این‬ ‫مستمری بگیر دارد و نسبت وابستگی ان‬ ‫پدیده چه سیاس��تی را در نظر گرفته اند‪،‬‬ ‫این گونه پاسخ داد‪ :‬نگاهی به شرایط جهانی اقتصادهای‬ ‫قدرتمند نشان می دهد این کشورها قصد دارند با جذب‬ ‫مهاجر کارگر ش��رایط خود را برای تقویت صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی تقویت کنند‪ .‬کش��ورهایی مانند امریکا‪،‬‬ ‫س��وئد‪ ،‬المان و اس��ترالیا از س��ال های گذش��ته شروع‬ ‫ب��ه جذب مهاج��ر کردند‪ .‬این مهاج��ران پس از مدتی‬ ‫می توانن��د به کش��ورهای خ��ود بازگردند ی��ا در دیگر‬ ‫کش��ورهای دنیا عمر خود را سپری کنند اما به هر حال‬ ‫مدتی از عمر خود را در کش��ور میزبان گذرانده و در ان‬ ‫کشور کار کرده اند‪ .‬البته این کشورها در برخی از موارد‬ ‫حقوق کارگ��ران مهاجر را زیر پا می گذارند اما فعالیتی‬ ‫که در نظر گرفته اند‪ ،‬این چنین است‪.‬‬ ‫‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬استاندارد ملی در کشور تدوین شده است‬ ‫معاون تدوین و ترویج سازمان استاندارد ایران گفت‪:‬‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬اس��تاندارد در س��طح‬ ‫ملی در کش��ورمان تهیه و تدوین شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬س��ودابه یحیی زاده در گردهمای��ی منطقه ای‬ ‫تدوین و ترویج اس��تاندارد در سرعین اظهار کرد‪ :‬ما هر‬ ‫ل نشس��ت های منطقه ای را به صورت تخصصی در‬ ‫سا ‬ ‫ کنیم‪ .‬این‬ ‫ح��وزه تدوین و ترویج اس��تاندارد برگزار می ‬ ‫گردهمایی دومین نشست منطقه ای است که امسال با‬ ‫حضور اس��تان های شمال غرب کشور شامل اذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬غربی‪ ،‬زنجان‪ ،‬قزوین و اردبیل برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��ازمان استاندارد در رویکرد‬ ‫نوین خود توجه به تدوین و ترویج اس��تانداردهای ملی‬ ‫و منطق��ه ای را در دس��تور کار ق��رار داده تا از ظرفیت‬ ‫استان ها در این زمینه بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫مع��اون تدوی��ن و ترویج س��ازمان اس��تاندارد ایران‬ ‫اصلی تری��ن ماموری��ت س��ازمان ملی اس��تاندارد را در‬ ‫تدوین و ترویج اس��تانداردهای حوزه نظارت بر اجرای‬ ‫استانداردها‪ ،‬ارزیابی کیفیت واردات و صادرات و صدور‬ ‫گواهینام��ه در این زمینه و همچنین حوزه اندازه گیری‬ ‫و اوزان و کالیبراسیون اعالم کرد‪.‬‬ ‫یحی��ی زاده گف��ت‪ :‬در بخ��ش تدوی��ن و تروی��ج‬ ‫اس��تانداردها تاکنون ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬استاندارد ملی در‬ ‫کش��ور تدوین ش��ده که قابلیت دسترسی و استفاده از‬ ‫ان برای تولیدکنندگان در همه حوزه ها فراهم است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه فعالیت ‪ ۳۴‬کمیته ملی و تخصصی‬ ‫در حوزه تدوین استاندارد اشاره و تصریح کرد‪ :‬متناسب‬ ‫با هر رش��ته ای ما اس��تانداردهای ملی را تدوین و ابالغ‬ ‫می کنیم به طوری که در س��طح بین المللی نیز تاکنون‬ ‫‪ ۲۸‬اس��تاندارد از سوی جمهوری اسالمی ایران تهیه و‬ ‫تدوین شده است‪.‬‬ ‫معاون تدوین و ترویج سازمان استاندارد ایران جایگاه‬ ‫کشورمان را در سطح بین المللی و در بین سازمان ایزو‬ ‫تو دوم اع�لام کرد و اف��زود‪ :‬برای‬ ‫ب��ا ‪ ۱۶۳‬عضو بیس�� ‬ ‫نخستین بار کشورمان ایران به عنوان عضو هیات مدیره‬ ‫فنی سازمان ایزو انتخاب شده تا در جمع ‪ ۱۵‬عضو این‬ ‫هیات قرار گیرد‪.‬‬ ‫یحی��ی زاده ب��ا قدردان��ی از فعالیت خوب س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد در اس��تان اردبیل و مدیری��ت توانمند این‬ ‫اس��تان در تهی��ه‪ ،‬تدوین و ترویج اس��تاندارد گفت‪ :‬ما‬ ‫در ای��ن اس��تان با توجه ب��ه ظرفیت هایی که در بخش‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬دامپ��روری‪ ،‬صنایع تبدیل��ی و تکمیلی و‬ ‫فناوری اطالعات داریم باید به تناس��ب این ظرفیت در‬ ‫تدوین استانداردها تالش و جدیت داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬باالترین سهم تدوین استاندارد‬ ‫مربوط به صنایع غذایی و محصوالت متنوع کش��اورزی‬ ‫است که ما به لحاظ ارتباط این حوزه با ایمنی و سالمت‬ ‫مردم نس��بت به تهیه استانداردها و تدوین ان حساس‬ ‫هستیم تا سالمت مردم تضمین شود‪.‬‬ ‫‪ ۰.۱۶‬اس��ت‪ .‬صندوق کارکن��ان صنعت نفت با ‪ ۹۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬بیمه شده اصلی‪ ۷۳ ،‬هزار و ‪ ۹۰۰‬مستمری بگیر‬ ‫اصلی دارد و نس��بت وابس��تگی ان ‪ ۱.۴۷‬درصد است‪.‬‬ ‫صندوق بازنشس��تگی ش��هرداری تهران ب��ا ‪ ۱۱‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬بیمه ش��ده اصلی‪ ۹ ،‬هزار و ‪ ۴۰۰‬مس��تمری بگیر‬ ‫اصل��ی دارد و ضری��ب پش��تیبانی ‪ ۱.۲۲‬درصد را دارد‪.‬‬ ‫صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها ‪ ۱۶۳‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫بیمه ش��ده اصلی‪ ،‬و ‪ ۱۰۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬مس��تمری بگیری‬ ‫اصلی دارد و ضریب پشتیبانی ان ‪ ۱.۶۰‬درصد است‪ .‬این‬ ‫موضوع نش��ان از وضعیت وخیم اقتصادی صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی دارد که اگر فکری برای ان نش��ود‪ ،‬موج‬ ‫دوم بازنشس��تگان در کش��ور با بحران های بسیار جدی‬ ‫روبه رو می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صندوق های بازنشستگی و فعالیت اقتصادی‬ ‫علیرضا حی��دری‪ ،‬نایب رییس اتحادیه پیشکس��وتان‬ ‫جامعه کارگری معتقد است مهم ترین راهکار جلوگیری‬ ‫از بحران ه��ای پی��ش روی صندوق های بازنشس��تگی‬ ‫مقابله با بیکاری است‪ .‬حیدری در این باره به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬صندوق های بازنشس��تگی با مش��کالت‬ ‫جدی روبه رو هس��تند و دو راهکار می توان برای ان در‬ ‫نظر گرفت‪ .‬در گام نخست دولت باید حمایت های مالی‬ ‫خود را بیشتر کند تا این صندوق ها بتوانند فعالیت خود‬ ‫را ادام��ه دهند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در بودجه نیز باید چاره ای‬ ‫ب��رای این صندوق ها در نظ��ر گرفت‪ .‬راهکار دوم نیز به‬ ‫این ش��رح است که صندوق های بازنشستگی باید اجازه‬ ‫فعالیت اقتصادی مستقل داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬منابع ورودی صندوق های بازنشس��تگی‬ ‫مح��دود به افرادی اس��ت ک��ه در ان مجموعه فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬برای مثال‪ ،‬صندوق بازنشستگی فوالد منحصر‬ ‫به افرادی اس��ت که در کارخانه های فوالد کار می کنند‬ ‫و این صندوق منبع دیگری ندارد‪.‬‬ ‫در این شرایط باید به انها اجازه داده شود تا بتوانند با‬ ‫برخی فعالیت های اقتصادی مش��کالت پیش روی خود‬ ‫را برط��رف کنند‪ .‬در این صورت می توان امیدوار بود که‬ ‫مشکالت حوزه صندوق های بازنشستگی برطرف شود‪.‬‬ ‫پیش فروش ویژه محصوالت ایران خودرو در طرح «عید تا عید»‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در راس��تای تنظیم بازار و‬ ‫همزمان با نزدیک ش��دن به اعیاد سعید قربان و غدیر‪،‬‬ ‫پیش فروش ویژه محصوالت خود را اغاز کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬مصطفی خان کرم��ی‪ ،‬معاون‬ ‫بازاریابی و فروش ایران خودرو با بیان این مطلب گفت‪:‬‬ ‫شرکت ایران خودرو در راستای تنظیم بازار و قیمت ها‬ ‫تالش کرده اس��ت تا با ارائه برنامه های فروش جذاب‪،‬‬ ‫اش��فتگی های ایجاد ش��ده در بازار را مدیریت کند‪ .‬بر‬ ‫همین مبنا‪ ،‬شرایط فروش شرکت ایران خودرو همواره‬ ‫روی وب سایت فروش این شرکت درج شده است‪ .‬وی‬ ‫ فروش که با هدف مش��ارکت در‬ ‫ ‬ ‫اف��زود‪ :‬ش��رایط پیش‬ ‫تولید طرح ریزی ش��ده است در دو بخشنامه جداگانه‬ ‫ل س��ال ‪ ۹۷‬و‬ ‫برای خودروهای ثبت نامی با موعد تحوی ‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬با سود مش��ارکت جذاب در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ .‬خان کرمی خاطرنشان کرد‪ :‬در راستای مدیریت‬ ‫تقاض��ای موجود در بازار ب��رای خودروهای پر طرفدار‬ ‫هایم��ا و اچ‪ ۳۰‬کراس در مذاکره با ش��رکت های هایما‬ ‫و دانگ فن��گ میزان محدودی ظرفیت برای س��ال ‪۹۷‬‬ ‫ایجاد شده است و درباره سایر خودروها نیز با استفاده‬ ‫از حداکثر ظرفیت توان تامین قطعه س��ازان‪ ،‬ظرفیتی‬ ‫به ش��کل بس��یار محدود در سال ‪ ۹۷‬فراهم شده است‬ ‫که در این بخشنامه ها اقدام می شود‪ .‬معاون بازاریابی و‬ ‫فروش ایران خودرو یاداور شد‪ :‬فروش ویژه محصوالت‬ ‫ایران خودرو در قالب طرح های پیش فروش مش��ارکت‬ ‫در تولی��د از دوش��نبه ‪ ۲۹‬مرداد اغاز ش��ده و تا زمان‬ ‫تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت‪ .‬خان کرمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬متقاضیان می توانند با مراجعه به س��ایت فروش‬ ‫اینترنت��ی محصوالت ش��رکت ایران خودرو به نش��انی‬ ‫‪ esale.ikco.ir‬و ی��ا نمایندگی ه��ای مجاز سراس��ر‬ ‫کشو ر ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫اعضای حقوقی هیات مدیره ایران خودرو انتخاب شدند‬ ‫مجم��ع عمومی ع��ادی فوق الع��اده ایران خودرو با‬ ‫حض��ور بی��ش از ‪ ۸۶‬درص��د س��هامداران حقوقی و‬ ‫حقیقی با دستور انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره‬ ‫ایران خ��ودرو برگزار ش��د‪ .‬ب��ه گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬با‬ ‫رای س��هامداران حاض��ر در مجم��ع‪ ،‬اعضای حقوقی‬ ‫هیات مدیره شرکت ایران خودرو انتخاب شدند‪.‬‬ ‫بنابر نتایج ش��مارش ارا‪ ،‬ش��رکت تعاونی کارکنان‬ ‫سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران‪ ،‬سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی ایران‪ ،‬شرکت سرمایه گذاری سلیم‪،‬‬ ‫ش��رکت حامی تجارت الکترونیک ایرانیان و ش��رکت‬ ‫پویا نمایان رستا به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره‬ ‫ایران خودرو برگزیده شدند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 30‬مرداد ‪ 9 1397‬ذی الحجه ‪ 21 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 466‬پیاپی ‪2439‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرصتی برای حذف واسطه ها‬ ‫از بازار لوازم یدکی‬ ‫محمد شهپری‪:‬‬ ‫برای توسعه و حرکت به‬ ‫سوی فناوری باید‬ ‫بر اساس حاشیه سود‬ ‫گام برداشت‪ .‬بر اساس‬ ‫شرایطی که قطعه ساز در‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬سال گذشته با ان‬ ‫درگیر بوده است بدون‬ ‫حاشیه سود فعالیت‬ ‫دارد و با قطعیت‬ ‫می گوییم حتی‬ ‫قطعه ساز از جیب‬ ‫خود هزینه می کند‬ ‫شاپور سامعی‬ ‫اصغر خسروشاهی‬ ‫محمد شهپری‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از چرایی واردات کاال به جای فناوری نشان داد‬ ‫«فردا» دغـدغه امروز صنعتگر‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ای��ن روزه��ا فع��االن صنعت خ��ودرو‪ ،‬ش��رایط‬ ‫پرچالش��ی را تجربه می کنند‪ .‬تغییر پیوسته قوانین‬ ‫در چن��د روز و چن��د هفته‪ ،‬تولی��د را مختل کرده‬ ‫و تولیدکنن��ده را در بالتکلیفی قرار داده اس��ت‪ .‬در‬ ‫حالی ک��ه تولیدکننده برای مدیریت دوره تحریمی‬ ‫سعی در خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز داشت‪،‬‬ ‫با ورود بخش��ی از این کااله��ا مجوز ترخیص صادر‬ ‫نشد‪ .‬درخواس��ت پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی و‬ ‫ازاد ب��ه دپوی قطعات و خالی ش��دن انبارها منجر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی پرس��ش این اس��ت که چرا‬ ‫هزینه کرده��ای دولتی و خصوصی خودروس��ازان و‬ ‫قطعه س��ازان به سوی تولید فناوری یا حتی واردات‬ ‫ان سوق پیدا نکرده است؟ کشوری که در دوره های‬ ‫مختل��ف‪ ،‬تحریم را تجرب��ه کرده صنعتگ��ر را باید‬ ‫هوش��مند می کرد تا ب��ه جای واردات و وابس��تگی‬ ‫کاالیی به خوداتکایی فناوری دست یابد‪.‬‬ ‫این مس��ئله ای ب��ود که «گس��ترش صنعت» در‬ ‫میزگردی با حضور اصغر خسروش��اهی مشاور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ش��اپور سامعی نایب رییس‬ ‫انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی‬ ‫و نیز محمد ش��هپری عضو هیات مدیره این انجمن‬ ‫بررسی کرد‪.‬‬ ‫€ €چ�را صنعتگ�ران ح�وزه خ�ودرو به ویژه‬ ‫قطعه سازان با بیش از دو دهه فعالیت همچنان‬ ‫واردکننده قطعات هستند و با توجه به تجربه‬ ‫تحریم�ی‪ ،‬چ�را ارز دریافت�ی ب�رای واردات‬ ‫فن�اوری و حت�ی خودکفای�ی در ای�ن زمینه‬ ‫اختصاص داده نشد؟‬ ‫محمد شهپری‪ :‬شرایطی که در چند سال گذشته‬ ‫برای صنعت خودرو رقم خورد سبب شد جهش هایی‬ ‫مانن��د نرخ دالر از یک هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان به ‪ ۳‬هزار‬ ‫تومان را شاهد باش��یم‪ .‬روند افزایش قیمت ها تا به‬ ‫امروز ادامه یافته اس��ت‪ .‬مس��ائلی این چنینی سبب‬ ‫ش��د تا تم��ام قطعه س��ازان درگیر مس��ائل روزمره‬ ‫واحدهای صنعتی خود باش��ند‪ ،‬برای اینکه بتوانند‬ ‫فقط به حیات خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫برای توس��عه و حرکت به س��وی فناوری باید بر‬ ‫اساس حاشیه سود گام برداشت‪ .‬بر اساس شرایطی‬ ‫که قطعه س��از در ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��ال گذشته با ان درگیر‬ ‫اس��ت بدون حاشیه س��ود فعالیت دارد و با قطعیت‬ ‫می گویی��م حت��ی قطعه س��از از جیب خ��ود هزینه‬ ‫می کند‪ ،‬به این معنی که بدون س��ود تولید دارد‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬باید مازاد درامد وجود داشته باشد تا بتوان‬ ‫روی تحقی��ق و توس��عه یا نواوری س��رمایه گذاری‬ ‫کرد‪ .‬با توجه به ش��رایطی که در چند سال گذشته‬ ‫داش��تیم تمام تالش ها به این سو بود تا یک سلسله‬ ‫قطعات تولید و تامین شود برای اینکه خودروسازی‬ ‫متوقف نشود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬خودروس��از ب��ه دلی��ل کمبود‬ ‫نقدینگی که در دهه ‪ ۹۰‬با ان روبه رو بوده همیش��ه‬ ‫با تاخیر هزینه قطعه س��ازان را پرداخته کرده است‬ ‫در حالی که پیش تر خودروس��از ‪ ۴۵‬روز هزینه ها را‬ ‫پرداخت می کرد‪ .‬قطعه ساز ضمن دریافت مطالبات‬ ‫در زمان مقرر‪ ،‬می توانس��ت سود حاصل از تولید را‬ ‫ب��رای روزامد خود هزینه کند اما این موضوع ادامه‬ ‫نیافت‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در کنار افزایش ارز‪ ،‬مواد اولیه به لحاظ‬ ‫قیمتی جهش زیادی داش��تند‪ .‬اگر از س��ال ‪ ۹۰‬تا‬ ‫قیمت ها به خودروساز قطعه تحویل دهد‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫‪ ۹۷‬بررسی شود متوجه می شوید فقط فوالد مبارکه‬ ‫س��ال ها است که صنعتگر حوزه قطعه فرصتی برای‬ ‫چقدر افزایش نرخ داشته است‪.‬‬ ‫جان گرفتن نداشته است‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬به همان نسبت هزینه تولید قطعه ساز‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬برای دریافت و انتقال فناوری عالوه بر‬ ‫هم افزایش یافته اما چون نباید نرخ قطعات را تغییر‬ ‫تحریم های داخلی زیر فشار خارجی بوده ایم‪ .‬چین‬ ‫دهد ناگزیر حاش��یه س��ود خ��ود را در نظر نگرفته‬ ‫تا ح��دودی با ایران همکاری دارد اما درباره س��ایر‬ ‫اس��ت‪ .‬به مرور واحدهای ب��زرگ صنعتی کوچک و‬ ‫کش��ورها به طور نمونه‪ ،‬ش��رکت ما که ب��ا ژاپن و‬ ‫کوچک تر ش��دند‪ .‬پس اگر انتظار داریم به این س��و‬ ‫س��نگاپور همکاری دارد همیش��ه در شرایط سخت‬ ‫حرک��ت کنی��م و فناوری وارد یا خ��ود ان را تولید‬ ‫تحریمی با دش��واری محصوالت مورد نیاز را خریده ‬ ‫کنیم باید گفت س��رمایه گذاری جدی��د نیاز داریم‬ ‫اس��ت‪ .‬نمی توانس��تیم برای روزام��دی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫که صنعتگ��ر در اختیار ندارد‪ .‬توان��ی برای صنعت‬ ‫فناوری وارد کنیم؛ ماش��ین االت داده نمی شد یا با‬ ‫قطعه نمان��ده که بخواه��د س��رمایه گذاری جدید‬ ‫مشکالت بسیار و هزینه های باال‪ ،‬ابزار در اختیارمان‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ق��رار می گرف��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬فرصت و زم��ان الزم را‬ ‫€ €پس می ت�وان این گونه پنداش�ت که انچه‬ ‫قطعه س��از نداش��ته که فناوری وارد کند و در ادامه‬ ‫دولت به عنوان تسهیالت در اختیار قطعه ساز‬ ‫خود به ان سو گام بردارد‪.‬‬ ‫ق�رار داده فقط صرف هزینه ه�ای روزمره ان‬ ‫تاکی��د می کنم امروز وقتی به صنعت خودرو نگاه‬ ‫شده است؟‬ ‫می کنیم نس��بت به س��ایر صنایع به لحاظ فناوری‬ ‫بله‪ .‬در ش��رایطی که تمام کاالها و خدمات‪ ،‬روند‬ ‫روزامدتر اس��ت‪ .‬برخی صنایع فعال کش��ور بسیار‬ ‫افزایش قیمتی رو به باالیی داش��ته اند تس��هیالت‬ ‫فرس��وده و قدیمی بوده و هنوز به شیوه های سنتی‬ ‫دولت��ی فقط هزینه ه��ای روزمره واح��د صنعتی را‬ ‫فعالیت دارند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬قطعه سازان و خودروسازان‬ ‫تامی��ن کرده اس��ت‪ .‬افزایش در چن��د زمینه‪ ،‬نرخ‬ ‫چند پله جلوتر از صنایع دیگر کشورها هستند‪.‬‬ ‫تمام شده را برای قطعه س��از باال برده اما تاثیری بر‬ ‫وقتی در مجموع بررس��ی ش��ود بخش های دیگر‬ ‫نرخ قطعات نداش��ته اس��ت‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫اع��م از بهداش��ت‪ ،‬اموزش وپ��رورش‪،‬‬ ‫حاشیه سود کاهش پیدا کرده و‬ ‫راه سازی و‪ ...‬چالش هایی دارند‪،‬‬ ‫اصغر خسروشاهی‪:‬‬ ‫مازادی برای تولید فناوری‬ ‫یک صنعت نمی تواند خیلی‬ ‫حرکت های زیگزاگی به اسیب جدی‬ ‫باقی نمانده است‪.‬‬ ‫نسبت به س��ایر صنایع‬ ‫صنعت و در بعد کالن به اسیب به اقتصاد منجر‬ ‫ش�اپور س�امعی‪:‬‬ ‫ش��اخص و روزامدتر‬ ‫می شود و این موضوع فقط مربوط به صنعت خودرو و‬ ‫اش��اره به تسهیالت‬ ‫باش��د‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫قطعه نیست؛ باقی صنایع هم دچار این معضل هستند‪.‬‬ ‫شد در حالی که تا‬ ‫شرایط کشور همه‬ ‫درحال حاضر اگر با درایت برنامه ریزی شود و دولت بتواند‬ ‫امروز ما تسهیالتی‬ ‫در یک سطح قرار‬ ‫خوب هدایت کند شرایط تحریمی امروز فرصتی برای تقویت‬ ‫از دول��ت دریافت‬ ‫دارن��د‪ .‬در ای��ن‬ ‫تولید داخل است زیرا نخست اینکه با افزایش نرخ ارز تولید‬ ‫نکرده ایم؛ نه دولت‬ ‫میان با اس��تدالل‬ ‫صرفه اقتصادی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫یازده��م و دوازدهم‬ ‫و منط��ق می ت��وان‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬صادرات هم می تواند توسعه یابد‪ ،‬منتها‬ ‫و ن��ه دولت ه��ای‬ ‫گفت صنعت خودرو‬ ‫صنعتگر باید بداند چه ارزی با چه قیمتی قرار‬ ‫قبل تر‪.‬‬ ‫به لح��اظ ن��واوری و‬ ‫است پرداخت شود‪ .‬همچنین نرخ فروش با‬ ‫اگر منظور از تسهیالت‪،‬‬ ‫روزام��دی پیش��تازتر از‬ ‫هزینه کردها منطبق باشد‬ ‫تس��هیالت بانکی است همه‬ ‫بقیه ب��وده و تاکنون بهترین‬ ‫ب��ا چالش ه��ای این بخ��ش اگاه‬ ‫فعالیت��ی که می توانس��ته را انجام‬ ‫هستند‪ .‬سودهای ‪ ۲۴‬درصد تا بیش از ‪۳۰‬‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫درصدی موسسه های مالی و اعتباری نتیجه ای جز‬ ‫صنعتگ��ر حوزه قطعه ب��ا ایثار‪ ،‬ب��ه فعالیت خود‬ ‫پرداخت بهره‪ ،‬دیرکرد‪ ،‬س��ود مرکب و‪ ...‬نداش��ته و‬ ‫بدون هیچ حاش��یه س��ودی ادام��ه داده و به طور‬ ‫روزبه روز توان مالی صنعتگر را کاسته است‪.‬‬ ‫مس��تقیم و غیرمستقیم برای حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬هزار نفر‬ ‫بر اس��اس پرس��ش نخست‪ ،‬باید ش��رکتی که در‬ ‫فرصت ش��غلی ایجاد کرده «ما به خود دستمریزاد‬ ‫حال تولید اس��ت‪ ،‬خودکفایی خ��ود را باال می برده‬ ‫می گوییم»‪.‬‬ ‫€ €قطعه س�ازان معتقدن�د تس�هیالتی برای‬ ‫و ماش��ین االت و تجهیزات روزامد وارد می کرده تا‬ ‫رفت�ن ب�ه س�وی فن�اوری از س�وی دولت ها‬ ‫عمق ساخت داخل را افزایش می داده و خود مرجع‬ ‫پرداخ�ت نش�ده اس�ت‪ .‬چ�را ام�روز وزارت‬ ‫فناوری می شده است‪ .‬اگر کشورهای صنعتی به این‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برنامه ای برای هدایت‬ ‫سو حرکت کرده اند و پیشتاز دنیا هستند تسهیالت‬ ‫صنعتگر به سوی واردات و ساخت فناوری در‬ ‫بانک��ی را ب��ا کمترین بهره یا حتی بدون س��ود در‬ ‫داخل ندارد؟‬ ‫اختی��ار تولیدکنن��دگان ق��رار داده ان��د و در ادامه‬ ‫اصغر خسروش�اهی‪ :‬در مجم��وع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫شرکت را مکلف می کنند به جای واردات مواد اولیه‬ ‫معدن و تج��ارت تنها مج��رای تصمیم گیر صنعت‬ ‫به سوی فناوری و نواوری حرکت کنند‪.‬‬ ‫خودرو کش��ور نیس��ت‪ .‬وزارتخانه ها و سازمان های‬ ‫درباره شرکت های فعال قطعه سازی کشور چنین‬ ‫دیگر نیز دخیل هستند‪.‬‬ ‫شرایطی تجربه نش��ده و انچه تا امروز ما به عنوان‬ ‫برای دس��تیابی به این امر باید تمام وزارتخانه ها‬ ‫تس��هیالت دریافت کرده ایم با بهره های بس��یار باال‬ ‫و نهاده��ای مرتبط کمک کنند و برنامه ریزی واحد‬ ‫ب��وده و کمکی ب��رای خرید فن��اوری و دانش فنی‬ ‫انجام ش��ود تا بر اساس نقشه راه واحد صنعت رشد‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫و توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬ش��رایطی که همیشه داشته ایم و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به عنوان متولی‬ ‫س��بب ش��ده تا تنها به فردای خود بیندیشیم این‬ ‫این صنعت تالش کرده تا پیش��رفت محقق ش��ود‬ ‫اس��ت که در بهترین شرایط به عنوان اولویت دوم‪،‬‬ ‫اما این گونه نیس��ت که وزارتخانه هر انچه بخواهد‪،‬‬ ‫ارز به قطعه س��از تعلق گرفته و بر اساس ان موظف‬ ‫بتواند انجام دهد‪.‬‬ ‫ب��وده با نرخ پایه ای که تعیین ش��ده بدون افزایش‬ ‫با نگاه کالن تر به موضوع بپردازم‪ .‬پرس��ش ش��ما‬ ‫این بود چرا در چند سال گذشته قطعه وارد کردیم‬ ‫و به سوی فناوری حرکت نکردیم؛ نیاز به بحث های‬ ‫ریشه ای دارد‪ .‬نخست اینکه کشور باید برای صنعت‬ ‫خودرو برنامه داشته باشد که متاسفانه ندارد‪.‬‬ ‫باید برنامه ای بلندمدت و ‪ ۱۰‬س��اله تدوین ش��ود‬ ‫و اینکه قرار اس��ت از چه نقطه ای ب��ه چه نقطه ای‬ ‫برسیم‪ ،‬روش های حمایتی تعریف شود‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫هنگام اجرا کنترل ش��وند‪ .‬به جز دهه ‪ ۷۰‬که صنعت‬ ‫خودرو دارای برنامه ای خاص بود و قطعه س��ازان در‬ ‫این دوره به وجود امدند و صنعت رش��د مناس��بی‬ ‫داش��ت در هیچ مقطعی با برنام��ه ای مدون حرکت‬ ‫نکرده ای��م‪ .‬اس��تمرار فعالی��ت امروز نتیجه رش��د‬ ‫همان دوره اس��ت زیرا در عمل پس از ان برنامه ای‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫خودرو‪ ،‬ب��ه عنوان صنعتی بین المللی در کش��ور‬ ‫صاحب برنامه ای بلندمدت و ادامه دار نبود و نیست‪.‬‬ ‫به ش��دت دچار روزمرگی هس��تیم‪ .‬به ط��ور نمونه‪،‬‬ ‫زمانی ش��رایط ارزی مناس��بی داری��م مانند دولت‬ ‫نه��م و دهم که روی ارز یارانه می پ��ردازد‪ ،‬نرخ ارز‬ ‫پایین نگه داش��ته می ش��ود در نتیجه‪ ،‬تولید توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد‪ .‬طبیعی اس��ت با توجه به نرخ تورم‬ ‫هیچ س��ازنده ای خ��ود را ب��رای تولید ب��ه زحمت‬ ‫نمی اندازد‪.‬‬ ‫بیش��تر صنعتگران در این مقط��ع زمانی به جای‬ ‫ساخت داخل مشغول واردات شدند زیرا با دالر یک‬ ‫هزار تومانی تولید به صرفه نبود‪ .‬صنعتگر در فعالیت‬ ‫سود و زیان خود را می بیند‪ .‬در این شرایط مطلوب‬ ‫ارزی به جای رقابت و افزایش عمق س��اخت داخل‬ ‫و به قول ش��ما حرکت به سوی فناوری‪ ،‬ترغیب به‬ ‫واردات می شود‪.‬‬ ‫حال در ش��رایط تحریمی‪ ،‬ارز مورد نیاز صنعتگر‬ ‫تامی��ن نمی ش��ود‪ .‬قانون درب��اره تخصی��ص ارز و‬ ‫واردات تغیی��ر می کن��د و صنعتگر ب��ه نوعی دیگر‬ ‫گرفتار چالش ها می ش��ود‪ .‬ناگزی��ر برای تامین مواد‬ ‫اولی��ه م��ورد نیاز بای��د ارز گران تر تهی��ه کند‪ .‬این‬ ‫تناقض ه��ا و رفتاره��ای نادرس��ت در نظ��ام دولتی‬ ‫صنعتگر را بالتکلیف می کند زیرا اگر سرمایه گذاری‬ ‫کند‪ ،‬ممکن اس��ت نرخ ارز پایی��ن بیاید و با وجود‬ ‫سرمایه گذاری هنگفت دوباره واردات از تولید پیشی‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫این بی بر نامگی در س��طح کالن کشور وجود دارد‬ ‫و باعث می شود تا همه متاثر از ان باشند؛ قطعه ساز‬ ‫و خودروس��از هم جزئی از ان هس��تند‪ .‬اگر برنامه‬ ‫اقتصادی این گونه تدوین می شد که هر سال با رشد‬ ‫نرخ ت��ورم‪ ،‬نرخ ارز نیز افزای��ش می یافت گرفتاری‬ ‫امروز کمتر بود‪ .‬خودروس��از و قطعه س��از خود را با‬ ‫ش��رایط منطب��ق می کردن��د و امروز دچار ش��وک‬ ‫اقتصادی نمی شدیم‪.‬‬ ‫حرکت ه��ای زیگزاگی به اس��یب جدی صنعت و‬ ‫در بعد کالن به اس��یب به اقتصاد منجر می ش��ود و‬ ‫این موضوع فق��ط مربوط به صنعت خودرو و قطعه‬ ‫نیست؛ باقی صنایع هم دچار این معضل هستند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر اگر ب��ا درایت برنامه ریزی ش��ود و‬ ‫دولت بتواند خ��وب هدایت کند ش��رایط تحریمی‬ ‫ام��روز فرصتی ب��رای تقوی��ت تولید داخل اس��ت‬ ‫زیرا نخس��ت اینکه با افزایش ن��رخ ارز تولید صرفه‬ ‫اقتصادی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬صادرات هم می تواند توسعه یابد‪،‬‬ ‫منته��ا صنعتگر باید بداند چ��ه ارزی با چه قیمتی‬ ‫قرار اس��ت پرداخت ش��ود‪ .‬همچنین نرخ فروش با‬ ‫هزینه کردها منطبق باشد‪.‬‬ ‫بازار ایران همیش��ه مطلوب‬ ‫کش��ورهای خارج��ی ب��وده‬ ‫است‪ .‬بخش��ی از درامد چین‬ ‫حاص��ل فعالی��ت در ب��ازار‬ ‫ایران بوده اس��ت‪ .‬گفت وگو با‬ ‫شرکتی چینی داش��تیم و به‬ ‫انها پیشنهاد ساخت و تامین‬ ‫حبیب اله محمودان‬ ‫قطع��ات از ای��ران را دادی��م‪.‬‬ ‫نایب رییس انجمن‬ ‫ط��رف چینی اع�لام کرد نرخ‬ ‫سازندگان قطعات‬ ‫قطع��ات در ایران باال اس��ت‪ .‬موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫ش��رکت تضمین کرد قطعات‬ ‫را با قیمت ارزان تر از چین در‬ ‫اختیار انها قرار دهد اما پاسخ انها این بود که به هیچ عنوان‬ ‫ن ترتیب‪ ،‬امید به فروش قطعات‬ ‫تمایلی به خرید ندارند‪ .‬به ای ‬ ‫به چین به طور تقریبی نزدیک به صفر است‪.‬‬ ‫دلیل اینکه انها در بازی نابرابر بازار کش��ور را تحت الشعاع‬ ‫قرار داده اند و اجازه نمی دهند تولیدات ایرانی در بازار خودش‬ ‫جایگاه و موقعیت برتری داش��ته باش��د وجود واس��طه های‬ ‫داخلی اس��ت‪ .‬این واسطه ها با دریافت مبلغ هنگفتی قطعات‬ ‫چین��ی را در بازار به فروش می رس��انند در حالی که قطعات‬ ‫ایرانی سهم بسیار کمی دارند‪.‬‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی کشور باید بررسی های دقیقی از این‬ ‫مسئله داشته باشد زیرا این دست از واسطه ها و فروشندگان‬ ‫با شبکه مافیایی ضمن فروش قطعات وارداتی و نیز نپرداختن‬ ‫مالیات و ارزش افزوده‪ ،‬س��ودهای کالنی ب ه دست اورده اند در‬ ‫حالی ک��ه تولیدکنندگان موظف هس��تند همیش��ه مالیات‬ ‫ارزش افزوده خود را اظهار کنند‪.‬‬ ‫پیگیری س��ازمان امور مالیاتی به طور جدی‪ ،‬دس��ت این‬ ‫واس��طه ها را با گرفتن مالیات می تواند کوتاه کند‪ .‬در شرایط‬ ‫حاضر نباید اجازه سوءاس��تفاده از بازار اشفته داخلی را داد‪.‬‬ ‫تحریم ه��ا و ممنوعیت واردات کاالهای مش��ابه تولید داخل‬ ‫فرصتی اس��ت که بخ��ش زیادی از ب��ازار داخ��ل در اختیار‬ ‫تولیدکننده ایرانی باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪:‬‬ ‫تولید بعضی از قطعات‬ ‫توجیه اقتصادی ندارد‬ ‫رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس بررس��ی های انجام ش��ده در زمینه احتکار‬ ‫خودرو ب��ه بهانه کمبود قطعات به این نتیجه نرس��یدیم که‬ ‫خودروسازان به این بهانه احتکار می کنند‪.‬‬ ‫عزیز اکبریان در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره شائبه احتکار‬ ‫خودرو به بهانه کمبود قطعات از س��وی خودروسازان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بررس��ی هایی در زمینه احتکار خ��ودرو به بهانه کمبود‬ ‫قطعات انجام دادیم و به این نتیجه نرسیدیم که خودروسازان‬ ‫قطع��ات را در محلی احتکار کرده و روی خودروهای تولیدی‬ ‫نصب می کنند‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه در دو دوره گذشته تحریم ها‪ ،‬کمبود قطعات مورد‬ ‫نیاز خودروسازان وجود داشت و در این دوره نیز وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خودروسازان در حال تالش هستند تا از بازارهای دیگر‬ ‫قطعات مورد نیاز خود را تامین کنند همان گونه که بخشی از‬ ‫نیاز خود را از این بازارهای تامین کرده اند‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به اینکه‬ ‫این موضوع توجیه ندارد که خودروسازان به دنبال این باشند‬ ‫تا قطعات مشابه قطعات موجود در انبارهای خود را دوباره از‬ ‫طری��ق بازارهای دیگر تامین کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هیچ جای دنیا‬ ‫حتی در کش��ورهایی مانند کره جنوبی‪ ،‬امریکا‪ ،‬المان و ژاپن‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد خودرو در داخل کش��ور تولید نمی شود‪ .‬به طور‬ ‫نمونه‪ ،‬قطعه ای در ایتالیا با تیراژ ‪ ۵۰‬میلیون تولید می شود و‬ ‫کل نیاز ما به ان قطعه ‪ ۳۰۰‬هزار عدد است با توجه به اینکه‬ ‫این ش��رکت به ش��کل انبوه تولید می کنند نرخ تمام شده ان‬ ‫یک سوم تولید همان قطعه در داخل ایران است‪.‬‬ ‫ل در بیش��تر کش��ورها که‬ ‫او با تاکید بر اینکه به طور معمو ‬ ‫خودروس��ازان بزرگی نیز به شمار می روند بیش از ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫قطعات را از کش��ورهای دیگر تامین می کنن��د‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫این اش��کال به خودروسازان وارد اس��ت که با توجه به اینکه‬ ‫می دانستند تحریم ها اعمال می ش��ود باید قطعات مورد نیاز‬ ‫خ��ود را تامین می کردند تا تحریم ها ب��ه این زودی اثر خود‬ ‫را نشان ندهد‪.‬‬ ‫اکبری��ان با اش��اره به اینکه بخش��ی از قطعات م��ورد نیاز‬ ‫خودروس��ازان ب��رای تکمی��ل خودروهایی ک��ه ناقص تولید‬ ‫شده اند قطعات اصلی و بخشی قطعات تزئینی هستند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگ��ر خودروهای تولیدی ب��دون قطعاتی مانند فندک به‬ ‫بازار عرضه ش��وند در رسانه ها فیلم هایی منتشر می کنند که‬ ‫با وجود دریافت پول خودرو از نصب فندک خودداری ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 466‬پیاپی ‪2439‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 30‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 21‬اوت ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫توزیع عادالنه ثروت‬ ‫با رشد صنایع کوچک‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۵‬درص��د س��هم‬ ‫س��رمایه گذاری ها در اختی��ار صنای��ع‬ ‫کوچک اس��ت‪ .‬ای��ن صنایع ب��ه ایجاد‬ ‫اش��تغال در اس��تانی کمک می کنند و‬ ‫ب��رای توزیع عادالنه ث��روت به ویژه در‬ ‫مناطق کمتر توس��عه یافته و اس��تفاده‬ ‫از ظرفیت های منطقه ای و چالش های‬ ‫سهراب بنام‬ ‫موجود در راه صنایع خدمت می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫مهم ترین برنامه های ما در استان برای‬ ‫شهرک های صنعتی استان‬ ‫حمای��ت از صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫کهگیلویه و بویر احمد‬ ‫متمرک��ز ب��ر تعیین تکلی��ف اش��تغال‬ ‫واحده��ای صنعت��ی و ح��ل مش��کل‬ ‫نقدینگی انها بوده که به طور عمده با تشکیل کارگروه تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید به صورت هفتگی با حضور مسئوالن ارشد استان مسئله‬ ‫معوقه های بانکی برخی از انها رفع ش��ده اس��ت‪ .‬در ‪ ۴‬ما ه اغاز سال‬ ‫مشکل بیش از ‪ ۲۰‬واحد را در کارگروه مطرح و برای رفع مسائل انها‬ ‫تصمیم گیری کردیم‪ .‬مشکالت انها درباره زیرساخت هایی مثل اب‪،‬‬ ‫برق و گاز را مطرح کردیم و به نتیجه خواهیم رساند‪ .‬از اغاز سال ‪۹۶‬‬ ‫تاکنون با توجه به رویکرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی برای احیا و راه اندازی دوباره‬ ‫واحده��ای صنعت��ی و تولیدی که منتظر بازگش��ت به چرخه تولید‬ ‫بودند‪ ،‬بیش از ‪ ۲۲‬واحد صنعتی با اشتغال ‪ ۱۸۶‬نفر به چرخه تولید‬ ‫بازگردانده و احیا شدند‪ .‬تعداد طرح های صنعتی که پیشرفت باالیی‬ ‫داش��تند و در برنامه بهره برداری اس��تان بودند نیز بیش از ‪ ۲۰‬طرح‬ ‫با اش��تغال ‪ ۲۶۶‬نفر بود که با س��رمایه گذاری بیش از ‪ ۳۵۴‬میلیارد‬ ‫ریال به بهره برداری رس��یدند‪ .‬در موضوع حمایت های نرم افزاری در‬ ‫زمینه توانمندی انها اموزش نیروی کار و استقرار واحدهای خدمات‬ ‫مش��اوره مختلف در کارخانه ها انجام شده و به صورت ویژه حمایت‬ ‫بو کار راه اندازی کردیم‪ .‬در‬ ‫می کنیم‪ .‬در شهرک ها کلینیک های کس ‬ ‫موضوع زیرساخت در سال ‪ ۹۶‬بیش از ‪ ۶۰‬میلیارد ریال برای تامین‬ ‫اب‪ ،‬ب��رق و گاز واحده��ای صنعتی هزینه کردیم و در س��ال جاری‬ ‫نواحی شهرک های صنعتی ما به شبکه گاز متصل خواهند شد‪ .‬یک‬ ‫شهرک صنعتی بزرگ امسال تامین اب خواهد شد و به طور قط ع از‬ ‫تمام اختیارات برای حمایت از این واحدها و به منظور بهبود اشتغال‬ ‫کشور استفاده خواهیم کرد‪.‬تمام این موارد نشان می دهد که رسیدن‬ ‫به توسعه صنعتی کشور و تحقق اهداف برنامه های ‪ ۴‬ساله توسعه ای‬ ‫معطوف ب��ه حمایت از صنایع کوچک اس��ت‪ .‬در صورتی که صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط رش��د کرده و حمایت ش��وند می توان به اهداف‬ ‫تعیین شده در مسیر توسعه دست یافت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی اعالم کرد‬ ‫اجرای ‪ ۹۲‬طرح توسعه خوشه صنعتی‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫با برش��مردن برخی اقدام های این س��ازمان‪ ،‬گفت‪ :‬از ‪ ۹۷۵‬شهرک‪،‬‬ ‫ناحی��ه صنعتی و منطق��ه ویژه اقتصادی مصوب این س��ازمان ‪۸۱۰‬‬ ‫شهرک‪ ،‬ناحیه و منطقه تا ‪ ۳‬ماه نخست امسال به بهره برداری رسیده‬ ‫است‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬صادق نجفی با بیان این‬ ‫مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬در این مدت ‪ ۴۳۰‬پروژه توس��عه خوش��ه ای شناسایی‬ ‫ش��ده که ‪ ۳۴‬پروژه توسعه خوش��ه ای در مراحل مطالعه شناختی و‬ ‫اجرا قرار دارد و ‪ ۹۲‬پروژه توس��عه خوش��ه ای به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بهره برداری از ‪ ۶‬ش��هرک فناوری‪ ،‬تصریح کرد‪۳۵ :‬‬ ‫بو کار و ‪ ۲‬مجتمع فن��اوری اطالعات و‬ ‫مرکز خدمات فناوری کس�� ‬ ‫خدمات نرم افزاری نیز به بهره برداری رسیده است‪ .‬نجفی بهره برداری‬ ‫از ‪ ۱۹۹‬تصفیه خان��ه فاض�لاب را از دیگر اقدام های س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی دانس��ت و یاداو ر شد‪ :‬در این مدت‬ ‫‪ ۱۴‬ه��زار و ‪ ۷۶۰‬لیتر ب��ر ثانیه اب و ‪ ۹‬هزار و ‪ ۴۳‬مگاوات برق برای‬ ‫فازهای عملیاتی تامین شده است‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی در پایان با بیان اینکه در این مدت ‪ ۲۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۷۷‬دوره اموزش��ی برای ‪ ۷۴۱‬هزار و ‪ ۷۳۵‬نفر برگزار شده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ ۳ :‬هزار و ‪ ۱۹۹‬ت��ور صنعتی نیز برای ‪ ۷۴‬ه��زار و ‪ ۵۲‬نفر از‬ ‫کارکنان واحدهای صنعتی برگزار کردیم‪.‬‬ ‫در گفت وگوی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان یزد با «گسترش صنعت» عنوان شد ‬ ‫سهم ‪ ۹۰‬درصدیکاشی در صادرات صنایعکوچک یزد‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خوش��ه کاشی س��رامیکی مهم تری��ن خوش��ه‬ ‫صادراتگرای اس��تان یزد اس��ت که س��همی نزدیک‬ ‫به ‪ ۹۰‬درص��د از ارزش دالری ص��ادرات محصوالت‬ ‫خوشه های استان یزد را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫به گفته س��ید مس��عود عظیمی‪ ،‬رتبه دوم صادرات‬ ‫خوش��ه ها نیز متعلق به خوش��ه نس��اجی استان یزد‬ ‫اس��ت‪ .‬عظیمی در گفت وگو با «گسترش صنعت» به‬ ‫شکل گیری سایر خوش��ه های صنعتی در استان یزد‬ ‫اش��اره کرد اما بیشترین سهم اش��تغال استان یزد را‬ ‫مربوط به خوش��ه نساجی و خوش��ه کاشی سرامیکی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی تولیدکنندگان را مدافعان در خط مقدم جنگ‬ ‫اقتصادی برش��مرد و خواست در شرایط فعلی کشور‬ ‫همراه دولت باشند و راهکار دهند‪.‬‬ ‫در اس��تان ی��زد تاکن��ون بی��ش از ‪ ۲۰۰‬برنامه و‬ ‫پروژه به منظور توس��عه و توانمندس��ازی ذی نفعان‬ ‫خوش��ه های صنعتی از س��وی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان ی��زد اجرا ش��ده و م��ورد حمایت‬ ‫مالی قرار گرفته اس��ت‪ .‬مجم��وع بنگاه های فعال در‬ ‫خوش��ه های کس��ب و کار اس��تان یزد بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫بنگاه و با مجموع اشتغال‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر است‪.‬‬ ‫ادامه این گفت وگو ر ا می خوانید‪:‬‬ ‫€ € اخری�ن وضعی�ت خوش�ه های صنعتی در‬ ‫استان یزد چگونه است؟‬ ‫بر اساس اخرین به روزرسانی مطالعه فراگیر نقشه‬ ‫خوشه های کس��ب وکار‪ ،‬استان یزد دارای ‪ ۱۹‬خوشه‬ ‫کسب و کار شناسایی شده اس��ت‪ .‬یزد به عنوان یکی‬ ‫از اس��تان های پیشرو در زمین ه شناس��ایی و توسع ه‬ ‫خوش��ه های کسب و کار از س��ال ‪ ۱۳۸۴‬با برنام ه ملی‬ ‫توسعه خوشه ها همگام ش��د‪ .‬خوشه نساجی از سال‬ ‫‪ ۸۵‬و خوش��ه کاشی سرامیکی از سال ‪ ۸۶‬فاز مطالعه‬ ‫و اج��رای خود را اغاز کرده و در س��ال ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬به‬ ‫عنوان نخستین خوشه های توسعه یافته استان معرفی‬ ‫شدند‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۰‬پروژه توسعه خوشه محصوالت‬ ‫کنجدی اس��تان یزد نیز به عنوان س��ومین خوش�� ه‬ ‫اولوی��ت دار اغاز ب��ه کار کرد و در خ��رداد ‪ ۱۳۹۴‬به‬ ‫عنوان سومین خوشه توسعه یافته استان یزد معرفی‬ ‫ش��د‪ .‬خوشه بعدی اس��تان یزد‪ ،‬خوش��ه سنگ های‬ ‫س��اختمانی است که پس از مطالعات امکان سنجی و‬ ‫مطالعات شناختی در سال ‪ ،۹۳‬فعالیت اجرایی خود‬ ‫را در ‪ ۳‬ماه س��وم همان س��ال اغاز کرد و پس از ‪۳‬‬ ‫س��ال اجرای برنامه های عمل‪ ،‬مهر ‪ ۱۳۹۶‬به مرحل ه‬ ‫توسعه یافتگی و خروج عامل توسعه رسید‪.‬‬ ‫پنجمین پروژه توسعه خوشه ای استان یزد‪ ،‬خوشه ‬ ‫طال اس��ت که کار مطالعاتی خود را در سال ‪ ۹۳‬اغاز‬ ‫ک��رد و پس از پایان مراح��ل مطالعاتی از مرداد ‪۹۴‬‬ ‫وارد فاز اجرایی ش��د‪ .‬خوش��ه طال نیز پس از ‪ ۳‬سال‬ ‫فعالیت و اجرای برنامه های خود‪ ،‬در پایان سال ‪ ۹۶‬به‬ ‫مرحله توسعه یافتگی رسید‪ .‬درحال حاضر نیز مطالعه ‬ ‫امکان سنجی خوشه محصوالت گلخانه ای استان یزد‬ ‫و خوش ه زیلوی میبد انجام شده و همچنین‪ ،‬مطالع ه‬ ‫چه برنامه ای دنبال می شود؟‬ ‫شناختی خوشه زیلو در حال انجام است‪.‬‬ ‫سال گذشته نزدیک به ‪ ۵۰‬واحد مستعد صادرات‬ ‫تاکن��ون بی��ش از ‪ ۲۰۰‬برنامه و پ��روژه به منظور‬ ‫ک��ه دارای عملک��رد مناس��بی در این زمین��ه بودند‬ ‫توس��عه و توانمندس��ازی ذی نفعان این خوش��ه ها از‬ ‫شناس��ایی ش��دند و برای نخس��تین بار از واحدهای‬ ‫سوی ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان یزد اجرا‬ ‫برتر صادراتی صنایع کوچک در س��طح ملی تجلیل‬ ‫ش��ده و مورد حمایت مالی قرار گرفته است‪ .‬مجموع‬ ‫ش��د‪ .‬این برنامه در زمستان امسال هم تکرار خواهد‬ ‫بنگاه های فعال در خوش��ه های کسب و کار استان یزد‬ ‫ش��د‪ .‬حمایت ساختاری از توس��عه صادرات در قالب‬ ‫بی��ش از ‪ ۲‬هزار بنگاه و با مجموع اش��تغال ‪ ۴۳‬هزار‬ ‫شرکت های مدیریت صادرات ‪ EMC‬و کنسرسیوم ها‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬نفر اس��ت که بیشترین سهم اشتغال‪ ،‬مربوط‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫به خوش��ه نساجی و خوشه کاشی س��رامیکی استان‬ ‫€ €تش�کیل کنسرس�یوم ها و ش�رکت های‬ ‫یزد اس��ت‪ .‬خوشه کاشی س��رامیکی مهم ترین خوشه‬ ‫مدیریت صادرات در استان یزد چگونه است؟‬ ‫صادراتگرای اس��تان است که س��همی نزدیک به ‪۹۰‬‬ ‫کنسرسیوم ها بیش��تر در بستر خوشه های صنعتی‬ ‫درصد از ارزش دالری صادرات محصوالت خوشه های‬ ‫ش��کل می گیرد‪ .‬در وضع موجود خوشه سنگ استان‬ ‫اس��تان یزد را به خود اختصاص داده است‪ .‬رتبه دوم‬ ‫یزد دو کنسرس��یوم صادراتی فعال دارد و راه اندازی‬ ‫صادرات خوشه ها نیز متعلق به خوشه نساجی استان‬ ‫کنسرسیوم در سایر خوشه ها در دست بررسی است‪.‬‬ ‫یزد اس��ت‪ .‬صنع��ت محصوالت کنجدی اس��تان یزد‬ ‫راه اندازی کنسرس��یوم به اجماع و مش��ارکت فعاالن‬ ‫نیز پس از اجرای پروژه توس��عه خوش��ه از سال ‪۹۰‬‬ ‫صنع��ت در موضوع نی��از دارد‪ ۳ .‬ش��رکت مدیریت‬ ‫و ارتقا و رش��د توانمندی ه��ای بنگاه های موجود در‬ ‫صادرات فعال در اس��تان یزد موفق به دریافت مجوز‬ ‫این خوشه‪ ،‬توانسته است به یکی دیگر از خوشه های‬ ‫از سازمان توسعه تجارت شده اند اما با توجه به اینکه‬ ‫صادراتگرای اس��تان یزد تبدیل شو د به طوری که تا‬ ‫نوع حمایت از انها و جایگاه انها در سیاست صادراتی‬ ‫قبل از پروژه خوش��ه‪ ،‬صادرات این صنعت صفر بوده‬ ‫کش��ور‪ ،‬شفاف سازی و نهادینه نشده است‪ ،‬اثربخشی‬ ‫ام��ا هم اکنون بیش از ‪ ۵۰۰‬ه��زار دالر از محصوالت‬ ‫چندانی نداش��ته اند و نیاز اس��ت که سازمان توسعه‬ ‫خود را به کش��ورهای همسایه و اروپایی صادر کرده‬ ‫تج��ارت در این ب��اره نیز برنامه حمایتی مش��خصی‬ ‫است و این روند روبه رشد ادامه دارد‪.‬‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €س�هم صنایع کوچک و متوسط‬ ‫� امروز مش�کل تولی�د و صنعت‪،‬‬ ‫واقعیت ان‬ ‫مس�تقر در ش�هرک های صنعت�ی‬ ‫نقدینگی عنوان ش�ده اس�ت‪ .‬نظر‬ ‫است که تولید کنندگان‬ ‫استان یزد در اشتغال و اقتصاد یزد مدافعان خط مقدم این ش�ما چیس�ت و چه راهکاری برای‬ ‫به چه میزان است؟‬ ‫جنگ اقتصادی هستند مقابله با مشکالت دارید؟‬ ‫‪ ۳۶‬درصد واحدهای ب��ه بهره برداری‬ ‫نقدینگی مش��کل کل اقتص��اد ایران‬ ‫و درک بهتری از‬ ‫شرایط موجود و‬ ‫رسیده اس��تان در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫اس��ت که بر صنع��ت نیز اثر گذاش��ته‬ ‫صنعت��ی مس��تقر هس��تند‪ .‬واحدهای پیامدهای تصمیم های اس��ت‪ .‬در واقع‪ ،‬مجموع سیاس��ت های‬ ‫سیاست گذاران‬ ‫مستقر بیشتر در حوزه صنایع کوچک و‬ ‫پول��ی و بانکی موجب ش��ده نقدینگی‬ ‫دارند‪ .‬تقاضا دارم‬ ‫متوس��ط قرار می گیرند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫باالیی ک��ه در اقتصاد ایران وجود دارد‪،‬‬ ‫تعامل سازنده ای‬ ‫سهم اشتغال شهرک ها و نواحی صنعتی را در قالب تشکل های به جای ورود به صنعت‪ ،‬به س��وداگری‬ ‫صنعتی با دولت‬ ‫‪ ۲۴‬درصد است‪.‬‬ ‫در بازارهای ارز و سکه و ملک سوق یابد‬ ‫داشته باشند‬ ‫€ € توسعه صادرات و صادرات محور‬ ‫یا از کشور خارج شود‪ ،‬که اثرات مخرب‬ ‫ک�ردن صنایع کوچک و متوس�ط با‬ ‫ان را بر صنعت ش��اهد هستیم‪ .‬محدود‬ ‫کردن نقدینگی‪ ،‬اتخاذ سیاس��ت های پولی مناس��ب‬ ‫و توس��عه اس��تفاده از اعتبارات اس��نادی در صنعت‬ ‫می تواند تاحدودی در این زمینه راه گشا باشد‪.‬‬ ‫€ € حمای�ت از صنای�ع کوچ�ک در ش�رکت‬ ‫ش�هرک های صنعت�ی اس�تان ی�زد در زمین�ه‬ ‫سخت افزاری و نرم افزاری چگونه است؟‬ ‫به لحاظ سخت افزاری‪ ،‬بیش از ‪ ۳۰‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعتی با زیرساخت های مناس��ب برای ایجاد واحد‬ ‫صنعتی در تمامی شهرس��تان ها اماده س��ازی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالقه مندان به سرمایه گذاری می توانند در صورت‬ ‫تکمی��ل بودن مدارک حت��ی در یک روز زمین مورد‬ ‫نیاز را با ش��رایط اقساط ‪ ۳‬ساله تحویل بگیرند‪ .‬البته‬ ‫ب��رای گروه ه��ای هدف خ��اص در مناط��ق محروم‪،‬‬ ‫ایثارگران و شرکت های دانش بنیان شرایط واگذاری‬ ‫مناسب تری در شیوه نامه پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫از نظر نرم افزاری‪ ،‬توس��عه خوش��ه ها و شبکه های‬ ‫صنعت��ی از طری��ق هم افزای��ی‪ ،‬حمای��ت از ارائ��ه‬ ‫اموزش ه��ای مورد نی��از صنعت‪ ،‬حمای��ت از حضور‬ ‫در نمایش��گاه های داخل��ی و خارج��ی و راهنمای��ی‬ ‫ب��رای تامین مال��ی در برنامه ح��وزه معاونت صنایع‬ ‫کوچک قرار دارد‪ .‬همچنین‪ ،‬تمامی مشاوران صنعتی‬ ‫می توانن��د با اس��تقرار در مرکز خدم��ات فناوری و‬ ‫کس��ب و کار در جه��ت افزای��ش بهره وری و توس��عه‬ ‫فناوری و بازار واحدهای تولیدی نقش موثری داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫€ €در شرایط فعلی کش�ور چه توصیه ای برای‬ ‫صنعتگران و تولیدکنندگان دارید؟‬ ‫بیش��تر نیازمندیم که صنعتگران و تولید کنندگان‬ ‫ب��ه دول��ت راه��کار دهن��د ‪ .‬واقعی��ت ان اس��ت که‬ ‫تولید کنن��دگان خ��ط مق��دم این جن��گ اقتصادی‬ ‫هستند و درک بهتری از شرایط موجود و پیامدهای‬ ‫تصمیم های سیاست گذاران دارند‪ .‬تقاضا دارم تعامل‬ ‫س��ازنده ای را در قالب تش��کل های صنعتی با دولت‬ ‫داش��ته باش��ند زیرا بدون همراهی و مش��ارکت انها‬ ‫دولت نمی تواند از این مقطع حساس به راحتی عبور‬ ‫کند‪.‬‬ ‫افزودن نشاسته به دوغ تاکنون تایید نشده است‬ ‫رییس اتحادیه لبنیات کرج با بیان اینکه برخی ماس��ت بندی ها به دوغ‬ ‫نشاس��ته اضافه می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬من هم این موضوع را ش��نیده ام اما‬ ‫تاکنون در حد ش��نیده ها بوده و ش��کایتی در این باره به اتحادیه لبنیات‬ ‫کرج نرسیده است‪.‬‬ ‫ام��راهلل س��رحدی ب��ه ایس��نا گف��ت‪ :‬اینکه گفت��ه می ش��ود برخی از‬ ‫تولیدکنندگان لبنیات به دوغ های تولیدی خود نشاس��ته اضافه می کنند‬ ‫تاکنون در حد شنیده ها بوده و شکایتی در این زمینه به اتحادیه لبنیات‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ازمایش��گاه هایی برای بررس��ی این موض��وع وجود دارد که‬ ‫عالوه بر ازمایش فاکتورهایی چون میزان چربی شیر‪ ،‬می تواند این موضوع‬ ‫را مورد بررسی قرار دهد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه لبنیات کرج پیش از این درباره اینکه برخی ماست بندی ها‬ ‫به دوغ نشاسته اضافه می کنند‪ ،‬گفته بود‪ :‬من هم این موضوع را شنیده ام‬ ‫اما تاکنون در حد شنیده ها بوده و شکایتی در این باره به اتحادیه لبنیات‬ ‫نرسیده اس��ت‪ .‬اگر شکایتی درباره عملکرد ماس��ت بندی ها وجود داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬ش��اکیان می توانند به اتحادیه لبنیات مراجعه کنند تا نمونه مورد‬ ‫نظر به ازمایشگاه ارسال شود و مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫س��رحدی اضافه کرده بود‪ :‬درحال حاضر ش��یر با قیمتی بین ‪ ۱۸۵۰‬تا‬ ‫‪ ۲۲۰۰‬تومان از گاوداری ها خریداری می شود اما احتمال دارد در روزهای‬ ‫اینده این نرخ به ‪ ۳۰۰۰‬تومان برسد‪ .‬پیش از وضعیت فعلی و نوسان های‬ ‫افزایش رشد سرمایه گذاری در شهرک صنعتی کاویان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان خراسان رضوی از رش��د درخواست‬ ‫اس��تقرار و انعق��اد ق��رارداد س��رمایه گذاران‬ ‫واحده��ای تولیدی در ش��هرک های صنعتی‬ ‫نسبت به ‪ ۴‬ماه اغا ز سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار «گس��ترش صنعت»‬ ‫از اس��تان خراس��ان رض��وی‪ ،‬مس��عود‬ ‫مه دی زاده مق��دم همزمان ب��ا هفته دولت با‬ ‫اعالم این خبر‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی برای پیش��رفت تولی��دات داخلی و‬ ‫ایجاد زیرس��اخت های الزم تمام تالش خود‬ ‫را ب��ه کار می گیرد که یکی از برنامه های انها‬ ‫س��اماندهی ش��هرک های صنعتی به صورت‬ ‫متوازن است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در راس��تای تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی‪ ،‬تولید و اش��تغال و با هدف فعال‬ ‫کردن ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی‪ ،‬با ارائه‬ ‫مش��اوره های الزم ش��اهد افزای��ش واگذاری‬ ‫زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی بودیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان خراس��ان رضوی اظهار کرد‪ :‬واگذاری‬ ‫زمین و انعقاد قرارداد در ش��هرک کاویان در‬ ‫‪ ۴‬ما ه نخس��ت امسال نسبت به سال گذشته‬ ‫افزایش رو به رشدی داشته است‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم گفت‪ :‬اس��تان خراس��ان‬ ‫رضوی تا کنون ‪ ۴۹‬ش��هرک و ناحیه صنعتی‬ ‫را برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان خراسان رضوی افزود‪ :‬عمده تولیدات‬ ‫واحد های این ش��هرک صنعتی شامل صنایع‬ ‫ش��یمیای‪ ،‬فل��زی‪ ،‬و کانی ه��ای غیر فل��زی‬ ‫هستند‪ .‬مهدی زاده مقدم تاکید کرد‪ :‬شهرک‬ ‫صنعت��ی کاویان واق��ع در کیلومتر ‪ ۴۵‬جاده‬ ‫مش��هد‪-‬فریمان با مس��احتی افزون بر ‪۵۵۸‬‬ ‫هکت��ار و ‪۱۵۸‬واحد بهره برداری و س��رمایه‬ ‫‪ ۴۶۵۸‬میلی��ارد ری��ال زمینه اش��تغال برای‬ ‫‪ ۵۶۳۰‬نفر را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫ارزی ک��ه به گرانی های اخیر دامن زده اس��ت دولت نرخ خرید ش��یر را‬ ‫‪ ۱۴۴۰‬تومان مصوب کرده بود اما برخی کارخانجات بزرگ شیر را ‪۱۲۰۰‬‬ ‫تومان از گاوداری ها می خریدند‪ .‬همین باعث ش��د بس��یاری از گاوداران‬ ‫به علت نبود صرفه اقتصادی تولید ش��یر‪ ،‬گاوهای خود را به کش��تارگاه‬ ‫ببرند؛ این باعث کاهش تولید ش��یر شد که یکی از دالیل گرانی شیر نیز‬ ‫همین است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی دیگر از عوامل گرانی شیر‪ ،‬پیش خرید محصول از سوی‬ ‫کارخانجات بزرگ اس��ت؛ برخی از کارخانجات‪ ،‬ش��یر گاوداری ها را ‪ ۶‬ماه‬ ‫زودت��ر خری��داری و صادر می کنن��د و این نیز به گرانی ش��یر دامن زده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کلینیک تخصصی رفع مشکل صنعتگران قم‪ ،‬راهکار ارتقای تولید‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان قم راه اندازی‬ ‫کلینیک تخصصی رفع مش��کالت واحدهای صنعتی در شهرک‬ ‫صنعتی شکوهیه را راهکاری زیرساختی برای ارتقای سطح تولید‬ ‫و ایجاد اشتغال در استان ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان قم‪ ،‬امیر طیبی نژاد‪ ،‬شاهرگ جذب‬ ‫س��رمایه بخش خصوصی و ایجاد اش��تغال را صنعت دانس��ت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اینکه گفته شود صنعت در قم نمای درخشانی ندارد‪،‬‬ ‫درست نیست و در شرایط کنونی دست کم حدود ‪ ۲۰‬هزار کارگر‬ ‫در شهرک صنعتی شکوهیه این استان مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم بیان کرد‪ :‬با‬ ‫رفع فش��ارهای اقتصادی و حل شدن مشکل صنعتگران استان‪،‬‬ ‫امیدواریم امار اشتغال در شهرک های صنعتی قم به ویژه شهرک‬ ‫صنعتی ش��کوهیه که یکی از قطب های مهم توس��عه اقتصادی‬ ‫استان است‪ ،‬افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫طیبی ن��ژاد گف��ت‪ :‬ب��ه همی��ن منظور در ش��هریور امس��ال‬ ‫به مناس��بت هفت��ه دولت‪ ،‬کلینی��ک تخصصی رفع مس��ائل و‬ ‫مش��کل های صنعتگ��ران در ش��هرک صنعتی ش��کوهیه قم به‬ ‫بهره ب��رداری می رس��د تا راهکاره��ای ارتقای تولید و اش��تغال‬ ‫در اس��تان با حضور کارشناس��ان حوزه صنع��ت‪ ،‬فعاالن بخش‬ ‫خصوصی و نمایندگان نهادهای اجرایی به صورت مستمر پایش‬ ‫و برای اجرا به صنعتگران‪ ،‬ارائه شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به موقعیت ویژه ش��هرک های صنعتی استان قم‬ ‫در س��طح کش��ور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نزدیکی به تهران و درنظر گرفتن‬ ‫برخی معافیت های مالیاتی در ش��هرک های صنعتی قم از جمله‬ ‫عوامل جذب س��رمایه گذاران در این مناطق اس��ت و به همین‬ ‫منظور در س��ال جاری مبلغ قابل توجهی طرح زیرس��اختی در‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان اجرا می شود تا امکانات بیشتری در‬ ‫اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم همچنین به‬ ‫ظرفیت مناطق روستایی این استان برای حضور در فعالیت های‬ ‫صنعتی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬هم اکنون مردم مناطق روس��تایی‬ ‫بخش مرکزی قم به ش��هرک های صنعتی ثامن االئمه‪ ،‬شکوهیه‪،‬‬ ‫محمود اباد‪ ،‬ش��هاب و ای س��ی تی‪ ،‬روس��تاییان بخش کهک به‬ ‫نواحی صنعتی س��یرو و خوراباد‪ ،‬مردم مناطق روس��تایی بخش‬ ‫خلجس��تان ب��ه ناحی��ه صنعتی دس��تجرد‪ ،‬روس��تاییان بخش‬ ‫سلفچگان به شهرک صنعتی سلفچگان و مردم مناطق روستایی‬ ‫بخش جعفریه به ناحیه صنعتی طغرود دسترسی دارند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!