روزنامه گسترش صنعت شماره 467 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 467

روزنامه گسترش صنعت شماره 467

روزنامه گسترش صنعت شماره 467

‫وضعیت صنایع‬ ‫طی ‪ ۳‬ماه اینده‬ ‫شنبه‬ ‫ ‪ 3‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫وعده بازگشایی تولی پرس از هفته دوم شهریور‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫شرط و شروط گذر از دور دوم تحریم ها‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش«گسترشصنعت»ازنقشمدیریتیصنعتقطعهدرخودروسازی‬ ‫محیط رقابتی عملکرد رانتی را خنثی می کند‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دبی��رکل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروش��یمی گفت‪:‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��ازکاری برای فروش مس��تقیم‬ ‫برخی کاالهای حس��اس به تولیدکنندگان در دس��ت تهیه دارد‬ ‫ک��ه بر اس��اس ان‪ ،‬مواد اولیه پتروش��یمی بر مبن��ای ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به مصرف کنندگان فروخته می شود‪ .‬احمد مهدوی ابهری‬ ‫در ای��ن ب��اره به ایرنا گفت‪ :‬تولیدکنندگان پ��س از دریافت مواد‬ ‫اولیه پتروشیمی بر مبنای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی متعهد خواهند شد‬ ‫ک��ه کاالهای نهایی تولید ش��ده را بر مبن��ای این نرخ ارز‪ ،‬به بازار‬ ‫عرضه کنند‪ .‬وی درباره فروش مستقیم به تعاونی ها و انجمن های‬ ‫صنفی یا واحدهای تولیدی‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫باید چگونگی ان را مش��خص کند که هنوز رایزنی ها در این باره‬ ‫ادامه دارد‪ .‬دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی‬ ‫درباره توقف عرضه محصوالت پتروش��یمی در بورس کاال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کارشناس��ان معتقد هستند که فروش محصوالت پتروشیمی در‬ ‫ب��ورس کاال باید بر مبنای ارز ثانویه باش��د ت��ا مصرف کنندگان‬ ‫واقعی ان را دریافت کنند‪ .‬مهدوی یاداور شد‪ :‬فروش محصوالت‬ ‫بر اس��اس ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در بورس کاال سبب افزایش فعالیت‬ ‫دالالن و پیچیده تر ش��دن فرایند نظارت می ش��و د زیرا نمی توان‬ ‫هم��ه معام�لات را رصد کرد ک��ه خریداران ب��ا ان محصول چه‬ ‫کرده ان��د‪ .‬باید ب��ا فروش محصوالت با نرخ ارز ثانویه‪ ،‬به س��مت‬ ‫شفاف سازی معامالت رفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» پس از نوس��ان ن��رخ ارز‪ ،‬با‬ ‫هدف حمایت از بخش تولید تصمیم گرفته ش��د که محصوالت‬ ‫پتروشیمی به نرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان در بورس کاال به فروش برسد‬ ‫اما این اقدام نتیجه عکس داد و زمینه برای جوالن دالالن فراهم‬ ‫شد‪ .‬در واقع‪ ،‬اختالف باالی نرخ بین محصوالت پتروشیمی عرضه‬ ‫ش��ده در بورس کاال و بازار ازاد‪ ،‬باعث ش��د که دالالن کاالها را‬ ‫ب��ه ن��رخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از بورس کاال بخرند و س��پس به نرخ‬ ‫ارز ازاد بفروش��ند‪ .‬این اقدام دالالن عالوه بر هدر دادن میلیون ها‬ ‫دالر از ثروت ملی‪ ،‬باعث کمبود مواد اولیه پتروش��یمی نیز ش��د‬ ‫ب��ه ط��وری که برخی واحدهای پایین دس��تی مجب��ور به توقف‬ ‫فعالیت ها شدند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2440‬دوره جدید شماره ‪ 4 467‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫طرح فروش مستقیم محصوالت‬ ‫پتروشیمی روی میز وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫چالش‬ ‫دانشگاه های‬ ‫علمی کاربردی‬ ‫ شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪ 13 1397‬ذی الحجه ‪ 25 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 467‬پیاپی ‪2440‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وضعیت صنایع طی ‪ ۳‬ماه اینده‬ ‫صنعت ایران از سال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۹۱‬به ش��دت رشد کرد‬ ‫اما رشد صنعت ناشی از یارانه‬ ‫انرژی بود‪ .‬در سال ‪ ۱۳۸۰‬نرخ‬ ‫نف��ت ‪ ۱۷‬دالر بود و در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬نرخ نفت به ‪ ۱۰۰‬دالر‬ ‫رس��ید اما ن��رخ ان��رژی برای‬ ‫محمدحسین ادیب‬ ‫تولید صنعتی در ایران بس��یار‬ ‫پژوهشگر ارشد ریسک‬ ‫کمت��ر از افزایش ن��رخ نفت‪،‬‬ ‫افزایش یافت؛ به طور تقریبی‬ ‫انرژی به نرخ رایگان‪ ،‬در اختیار صنعت قرار می گرفت‪.‬‬ ‫‪ ۳‬صنع��ت در ای��ران در ای��ن دوره بر اس��اس یارانه انرژی‬ ‫به ش��دت رشد کردند که ش��امل فوالد‪ ،‬پتروشیمی و سیمان‬ ‫می شود‪ .‬در این ‪ ۳‬صنعت انرژی وزن اصلی را داشت و وقتی‬ ‫ان��رژی با بهای اندک عرضه می ش��د به ش��دت این ‪ ۳‬صنعت‬ ‫توسعه یافت‪.‬‬ ‫ارزش تولید پتروشیمی در این فاصله از یک میلیارد دالر به‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد دالر افزایش یافت‪ .‬با این حال‪ ،‬صنایع پتروشیمی‬ ‫و ف��والد ک��ه ان��رژی را با کمتری��ن نرخ دریاف��ت می کردند‬ ‫محصوالت خ��ود را را نیمه رایگان در داخل توزیع می کردند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط یک دسته صنایع چهارم در ایران رشد کرد‪،‬‬ ‫صنایعی که پتروشیمی و فوالد را با کمترین نرخ می گرفتند‬ ‫و با مقداری قطعات وارداتی همراه و ان را به محصول نهایی‬ ‫تبدیل می کردند‪.‬‬ ‫صنای��ع خانگی مثل صنعت تولید یخچال و صنعت خودرو‬ ‫در این زمره بودند‪ .‬یخچال چیزی بیش از پتروشیمی و فوالد‬ ‫نبود ک��ه به ان ‪ ۶۰‬درص��د قطعات وارداتی اضافه می ش��د‪.‬‬ ‫یخچ��ال‪ ،‬تلویزی��ون‪ ،‬خ��ودرو و‪ ...‬صنایعی بود که در س��ایه‬ ‫پتروش��یمی و فوالد ارزان ب��ه اضافه ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد قطعات‬ ‫وارداتی تولید می شد‪ ،‬به طور تقریبی ‪ ۸۰‬درصد صنایع ایران‬ ‫به غیر از ‪ ۳‬صنعت پتروش��یمی‪ ،‬فوالد و س��یمان‪ ،‬شامل این‬ ‫گروه می شدند‪ .‬به مرور از سال ‪ ۹۰‬به بعد پتروشیمی و فوالد‬ ‫با وجود اینکه همچنان با یارانه تولید می کردند اما نرخ فروش‬ ‫محصوالت خود در داخل را به قیمت های جهانی رساندند‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه گیری‬ ‫اکنون صنعت داخلی‪ ،‬محصوالت پتروش��یمی و فوالد را به‬ ‫نرخ بازار جهانی دریافت می کند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬این صنعت‬ ‫باید تعطیل می ش��د اما یارانه ارزی یا ارز مبادله ای جایگزین‬ ‫پتروش��یمی و فوالد ارزان ش��د‪ .‬صنعت تا قب��ل از ابان ‪،۹۶‬‬ ‫ح��دود ‪ ۸۰۰‬توم��ان یارانه ارزی دریافت می ک��رد‪ .‬به عبارت‬ ‫صریح ت��ر‪ ،‬هر دالر را ‪ ۸۰۰‬توم��ان ارزان تر خریداری می کرد‪.‬‬ ‫اکنون دالر یارانه دار به صنعت متوقف ش��ده است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬نه از پتروش��یمی و فوالد ارزان خبری هس��ت و نه از‬ ‫‪ ۸۰۰‬تومان ارز مبادله ای ارزان‪.‬‬ ‫‹ ‹حرف اخر‬ ‫‪ ۸۰‬درص��د صنایع ای��ران به غیر از پتروش��یمی و فوالد و‬ ‫س��یمان‪ ،‬اگر بخواهند پتروش��یمی و فوالد را به نرخ جهانی‬ ‫بخرن��د و دالر را هم ب��ه نرخ ازاد خری��داری کنند در پایان‬ ‫مهرماه تعطیل خواهند بود‪ .‬نتیجه بس��ته ارزی جدید دولت‬ ‫که مس��تلزم قطع ارز یارانه ای به صنعت است‪ ،‬تعطیل شدن‬ ‫این قبیل صنایع طی ‪ ۳‬ماه است‪ .‬قطع یارانه ارزی به صنعت‬ ‫به بیکار شدن چند صد هزار نفر طی ‪ ۳‬ماه منجر می شود‪.‬‬ ‫من فرد بی اطالعی در حوزه صنعت نیس��تم در ‪ ۷۰‬در صد‬ ‫صنایع کش��ور حداقل یک بار مش��اوره یا سخنرانی داشته ام‬ ‫کسانی که افتاب کارخانه ها را به عمر ندیده اند صنایعی را که‬ ‫طی ‪ ۲۰‬سال ایجاد شده طی ‪ ۳‬ماه تعطیل می کنند‪ .‬متوقف‬ ‫کردن یارانه ارزی به صنعت باید تدریجی باشد‪ ،‬قطع ناگهانی‬ ‫ان فقط به تعطیل شدن صنعت می انجامد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بروکراسی پیچیده اداری‬ ‫مانع سرمایه گذاری‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی نقش‬ ‫ایج��اد ثبات در ب��ازار ارز را در هدایت نقدینگی به بخش تولید‬ ‫موثر دانس��ت‪ .‬قرج��ه طیار درباره مدیری��ت نقدینگی به خانه‬ ‫ملت گفت‪ :‬بدیهی اس��ت یکی از دالیل اصلی تداوم تالطم در‬ ‫بازار ارز و س��که‪ ،‬وجود نقدینگی س��رگردان اس��ت چرا که اگر‬ ‫ت اعمال می ش��د بازارها حداقل‬ ‫سیاس��ت های اقتصادی درس ‬ ‫با این ش��دت دچار التهاب نمی ش��د‪ .‬عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫ی ادامه داد‪ :‬زمانی که یک سرمایه گذار‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لام ‬ ‫برای سرمایه گذاری با بروکراسی پیچیده اداری روبه رو می شود‬ ‫طبیعی است انگیزه کافی برای سوق نقدینگی در اختیار خود‪،‬‬ ‫ب��ه بخش مولد اقتصادی ندارد‪ .‬نماینده مردم گنبد کاووس در‬ ‫مجلس دهم شورای اسالمی‪ ،‬افزود‪ :‬بدیهی است سرمایه گذاران‬ ‫به دنبال کس��ب س��ود بیش��تر هس��تند و در این راس��تا باید‬ ‫برنامه ریزی های اقتصادی به نحوی باش��د که رش��د سوداوری‬ ‫در بخ��ش تولید تضمین ش��ود‪ .‬طیار تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫برخی رفتارهای سختگیرانه باعث فرار سرمایه ها می شود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که باید امنیت اقتصادی س��رمایه گذاران برای‬ ‫سرمایه گذاری در بخش تولید تامین شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اینک��ه ی��ک س��رمایه گذار در بخ��ش تولید‬ ‫س��رمایه گذاری انجام دهد اما در بیش��تر زمان ها با مش��کالتی‬ ‫روبه رو ش��ود باعث می ش��ود انگیزه س��رمایه گذاری در تولید‬ ‫کاه��ش یابد‪ .‬این در حالی اس��ت که ب��ا توجه به جمعیت زیاد‬ ‫ج��وان در کش��ور یکی از اولویت ها اصلی حل مش��کل کمبود‬ ‫نقدینگی تولید برای تقویت اش��تغال اس��ت‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫اسالمی یاداور شد‪ :‬ایجاد ثبات در بازار‬ ‫ ‬ ‫اقتصادی مجلس شورای‬ ‫ارز باعث می ش��ود سرمایه گذاری در بخش سوداگری جذابیت‬ ‫نداش��ته باشد‪ .‬از طرفی‪ ،‬تامین امنیت سرمایه گذاری در بخش‬ ‫تولید باعث مدیریت بهینه نقدینگی ها می شود‪.‬‬ ‫منصور معظمی در جلسه شورای سیاست گذاری «چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی» مطرح کرد‬ ‫شرط و شروط گذر از دور دوم تحریم ها‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نشس��ت ش��ورای سیاس��ت گذاری «چهاردهمی��ن‬ ‫کنفران��س توس��عه منابع انس��انی » با حض��ور منصور‬ ‫معظم��ی‪ ،‬ریی��س هیات عام��ل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنای��ع ای��ران‪ ،‬ابوالفض��ل کیانی بختیاری‪،‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و دیگر اعضای این‬ ‫شورا برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫مدیریت صنعت��ی‪ ،‬منصور معظمی‪،‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت ب��ا خی��ر مق��دم و‬ ‫خوش��امدگویی ب��ه اعضای این ش��ورا‪ ،‬تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم عملکرد این کنفرانس تا به امروز مورد رضایت‬ ‫قرار گرفته باش��د‪ ۱۴ .‬سال از برگزاری کنفرانس توسعه‬ ‫منابع انسانی می گذرد و در سال جاری نیز متولیان این‬ ‫کنفرانس از چند ماه گذش��ته فعالیتی را در این زمینه‬ ‫اغاز کرده اند که گزارش ان ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصری��ح کرد‪ :‬هر چن��د از زمان انقالب‬ ‫تاکنون سختی های زیادی را تحمل کرده ایم اما سال ‪۹۷‬‬ ‫سال خاصی است که شروع تحریم ها و اثار و پیامدهای‬ ‫ان را شاهد هستیم و با اجرای موج دوم تحریم ها شرایط‬ ‫س��خت تری را پیش رو خواهیم داش��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید‬ ‫با هماهنگی بیش��تری هم��کاری کنیم تا بتوانیم از این‬ ‫شرایط دشوار عبور کنیم‪ .‬در واقع‪ ،‬در شرایط کنونی باید‬ ‫ای��ن نکت��ه را مد نظر قرار دهیم که چگونه با مردم رفتار‬ ‫کنیم‪ ،‬انها را در جریان اقدام ها قرار دهیم و حمایت شان‬ ‫را کس��ب کنیم که در این زمینه اهمیت توجه به منابع‬ ‫انسانی و تجلی کرامت انسانی می تواند موثر باشد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه‬ ‫تصمیم های جمعی را س��رلوحه عم��ل برای اجرای هر‬ ‫چه بهتر این کنفرانس قرار خواهیم داد‪ ،‬گفت‪ :‬نظر من‬ ‫این اس��ت که در این گونه کنفرانس ها باید موضوع هایی‬ ‫مطرح شود که به مسئوالن اجرایی کمک شود‪.‬‬ ‫معظمی با بیان این نکته که بدون خدش��ه به وجهه‬ ‫علم��ی کنفرانس باید راه حل ه��ای کاربردی در اختیار‬ ‫مسئوالن نظام قرار داد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدواریم با همراهی‬ ‫یکدیگر مش��کالت و موان��ع را از پیش رو برداریم و این‬ ‫کنفرانس را پربار تر‪ ،‬غنی تر و کاربردی تر اجرا کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم توانمندسازی منابع انسانی‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت‪ ،‬ابوالفض��ل‬ ‫کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان‬ ‫مدیری��ت صنعت��ی‪ ،‬ضمن تش��کر از‬ ‫حضور معاونان ارش��د منابع انسانی‪،‬‬ ‫اعضای هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی و معاونان‬ ‫وزارتخانه ها و رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنای��ع ای��ران اظه��ار ک��رد‪ :‬چهاردهمین‬ ‫«کنفرانس توسعه منابع انسانی» با هدف توانمندی سازی‬ ‫ح��وزه مناب��ع انس��انی‪ ،‬تب��ادل تجربه ه��ای مفی��د و‬ ‫فرهنگ سازی در این حوزه مد نظر قرار گرفته و براساس‬ ‫نظر س��نجی های موجود از کنفرانس ه��ای قبلی نتایج‬ ‫قابل قبولی استخراج شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه باالترین رک��ن این کنفرانس‬ ‫ش��ورای سیاست گذاری کنفرانس اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از‬ ‫ش��ورای سیاس��ت گذاری رییس کنفرانس و ش��ورای‬ ‫راهبری باالترین مرجع خواهند بود که شورای راهبری‬ ‫متش��کل از دو کمیته علمی و اجرایی و اطالع رس��انی‬ ‫اس��ت‪ .‬دبیری کمیت��ه علمی را خانم نس��رین جزنی و‬ ‫ریاست کمیته اجرایی را اقای بذلی برعهده دارند‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری در ادام�� ه گفت‪ :‬تع��داد تجربه های‬ ‫دریافت ش��ده از س��یزدهمین کنفرانس توسعه منابع‬ ‫انس��انی ‪ ۱۲۳‬م��ورد و تعداد مقاله ه��ا ‪ ۲۱۰‬مورد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین‪ ۵۴ ،‬جلس��ه کارشناس��ی در س��طوح‬ ‫مختلف برگزار و ‪ ۱۵۷۷‬نفرساعت کار کارشناسی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعداد ش��رکت کنندگان در س��یزدهمین‬ ‫کنفرانس توس��عه منابع انس��انی از بخش خصوصی ‪۶۸‬‬ ‫درصد و از بخش دولتی ‪ ۳۲‬درصد و بیش��ترین ثبت نام‬ ‫از سوی شهرداری تهران با تعداد ‪ ۱۳۹‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت صنعت��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در س��یزدهمین کنفرانس توس��عه منابع انسانی تعداد‬ ‫مقاله ها رش��د ‪ ۴۰‬درص��دی و تجربه ه��ای بین المللی‬ ‫نس��بت ب��ه کنفرانس قبل ‪ ۶۰‬درصد رش��د را نش��ان‬ ‫می ده��د‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬برنامه ه��ای جنب��ی کاربردی و‬ ‫متنوعی در حاش��یه کنفرانس مانند ایستگاه نواوری و‬ ‫ایس��تگاه خالقانه‪ ،‬برای نخستین بار در نظر گرفته شده‬ ‫بود که در چهاردهمین کنفرانس توس��عه منابع انسانی‬ ‫نیز این برنامه ها مد نظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سیزدهمین کنفرانس عالوه بر اجرای‬ ‫تئاتر س��ازمانی و برپایی کلینیک تخصصی‪ ،‬شاهد رشد‬ ‫‪ ۲۳‬درصدی نرخ مشارکت بنگاه های اقتصادی خصوصی‬ ‫و رش��د ‪ ۱۲‬درصدی مشارکت بانوان و همچنین‪ ،‬رشد‬ ‫‪ ۱۴‬درصدی حضور مدیران ارشد و برگزاری جلسه های‬ ‫شبیه سازی برای ارائه کنندگان بودیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعت��ی تصریح کرد‪:‬‬ ‫حامیان مالی و معنوی س��یزدهمین کنفرانس توس��عه‬ ‫مناب��ع انس��انی س��امان گس��ترش و نوس��ازی صنایع‬ ‫نظر هر یک از اعضای شورای سیاست گذاری درباره‬ ‫محورهای پیش��نهادی چهاردهمین کنفرانس توسعه‬ ‫منابع انسانی‪:‬‬ ‫ بای��د نگاه��ی به وض��ع موجود کش��ور در حوزه‬ ‫مدیریت منابع انسانی داشت و براساس ان برنامه ای را‬ ‫برای کل کش��ور تدوین کرد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬سازمان‬ ‫گس��ترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)‪ ،‬که بر بخش‬ ‫صنعت متمرکز است باید راهبردی را به مدیران منابع‬ ‫انس��انی کل کش��ور ارائه دهد‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫هم اکنون خال این راهبرد احس��اس می ش��ود و انتظار‬ ‫ت چالش های بخش صنعت ب��ا رویکرد توجه به‬ ‫هس�� ‬ ‫منابع انسانی شناسایی شود‪.‬‬ ‫ در ن��گاه کلی‪ ،‬محورهای پیش��نهادی کنفرانس‬ ‫جامع و کامل بود و باید به نوسازی و جوانگرایی دولت‬ ‫توجه بیشتری شود‪ .‬همچنین‪ ،‬زمینه سازی برای توجه‬ ‫به بهره وری و ارتقای کارامدی مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫ه��ر ی��ک از موضوع های پیش��نهادی کنفرانس‪،‬‬ ‫می تواند یک همایش مس��تقل را در بربگیرد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫می توان در این کنفرانس بیشترین تمرکز را روی موارد‬ ‫جزئی قرار داد و کنفرانس را به سمتی هدایت کرد که‬ ‫در مجامع اجرایی از ان استفاده شود‪.‬‬ ‫دو بعد بین المللی و استفاده از تجربه ها دو موضوع‬ ‫مه��م اس��ت و بای��د از بخش های دولت��ی و خصوصی‬ ‫درخواس��ت ش��ود که این گون��ه مباح��ث را جدی تر‬ ‫دنب��ال کنند و زمانی که موضوع��ی به عنوان موضوع‬ ‫روز مطرح می ش��ود‪ ،‬از تجربه های این مدیران با سابقه‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫در کش��ور با پدیده مهمی در حوزه منابع انسانی‬ ‫مواج��ه هس��تیم و ان کاهش قدرت خری��د کارکنان‬ ‫دولتی و بخش خصوصی است‪ ،‬درحال حاضر در تمامی‬ ‫شهرداری ها ‪ ۸.۵‬درصد افزایش حقوق را شاهدیم‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که قدرت خرید مس��ئوالن و کارکنان‬ ‫ش��هرداری ‪ ۷۰‬درص��د کاه��ش یافته اس��ت‪ .‬نیازمند‬ ‫مش��ارکت تمامی اعضای کنفرانس هستیم تا افزایش‬ ‫دستمزد در سازمان ها عملیاتی شود‪.‬‬ ‫در صورت��ی ک��ه یک تم تبدیل به جریان س��ازی‬ ‫ش��ود‪ ،‬بهتر اس��ت‪ ،‬امروزه انفج��ار اطالعات و اینترنت‬ ‫اشیا و س��واد دیجیتال یکی از موضوع های مهم است‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع در بین جوان��ان رواج دارد و اکنون ‪۵۰۰‬‬ ‫اس��تارت اپ در این حوزه مشغول فعالیت هستند این‬ ‫در حالی است که سواد دیجیتال دولت پایین است‪ .‬در‬ ‫این شرایط باید بررسی شود که الزاماتی که برای نیروی‬ ‫انسانی نیاز است‪ ،‬چیست‪.‬‬ ‫تضاد بین نس��ل های قدیم و جدی��د و راه اندازی‬ ‫مشاغل جدید‪ ،‬فرصت ها و تهدیدها شناسایی و بررسی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بخش��ی از کنفرانس به حرفه ای گرایی اختصاص‬ ‫یابد و بخش��ی برای توس��عه مدی��ران عالوه بر مفاهیم‬ ‫نظری در کنفران��س مفاهیم کاربردی نیز مد نظر قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫در این کنفرانس اجازه استخدام بخش خصوصی‬ ‫در دولت مطرح ش��ود‪ ،‬درحال حاضر خال ایین نامه در‬ ‫این باره وجود دارد‪.‬‬ ‫استاندارد سازی حرفه ای در منابع انسانی رعایت‬ ‫نمی شود و اینده منابع انسانی نادیده گرفته شده است‬ ‫و «عدم قطعیت» در حوزه اجرایی وجود دارد‪.‬‬ ‫هدف این کنفرانس حساس کردن مدیران به یک‬ ‫موضوع خاص است و در یک روز نمی توان تمام مسائل‬ ‫مربوط به این حوزه را حل کرد‪.‬‬ ‫بین المللی س��ازی بحث بس��یار مهمی اس��ت و‬ ‫اگ��ر خود را درگیر مدیری��ت اجرایی می کنیم نباید از‬ ‫حوزه بین الملل غافل باش��یم؛ می توان کمیته ای برای‬ ‫ارتباطات بین الملل تشکیل داد‪.‬‬ ‫اس��تارت اپ ها و ش��رکت های دانش بنی��ان از‬ ‫موضوع های مهم هستند و نوع همکاری نیروی انسانی‬ ‫با این ش��رکت ها متفاوت است‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید برای این‬ ‫حوزه برنامه ریزی هایی را مد نظر قرار داد‪.‬‬ ‫در ای��ن کنفران��س هر یک از نهاد ها گزارش��ی از‬ ‫مدیریت منابع انس��انی در قالب تجربه های مستند به‬ ‫سازمان مربوط ارائه کنند‪.‬‬ ‫دو دسته تحقیق در کشور وجود دارد؛ یک دسته‬ ‫تحقیقاتی که بیشتر چارچوب نظری ان در نظر گرفته‬ ‫می ش��ود و به بعد عملی ان توجهی نمی ش��ود و دسته‬ ‫دیگر تحقیقات عملیاتی که چارچوب نظری ندارد؛ این‬ ‫موضوع در قالب گزارش در کنفرانس مد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫تغیی��ر پارادایم ها متاثر از انقالب صنعتی چهارم‬ ‫تدوین ش��ود و پنل هایی در کنفرانس برای ان در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫انس��انی در روزهای ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬اذر امسال برگزار می شود‬ ‫ایران (ای��درو)‪ ،‬وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و ام��وزش‬ ‫که روز نخس��ت در مرک��ز همایش های بین المللی صدا‬ ‫پزش��کی‪ ،‬بانک ها و سایر س��ازمان ها از جمله گروه های‬ ‫و س��یما با س��خنرانی های مقامات و سیاس��ت گذاران‪،‬‬ ‫خودرو سازی ایران خودرو و سایپا بوده اند‪.‬‬ ‫س��خنرانی های کلی��دی‪ ،‬اه��دای جایزه تعال��ی منابع‬ ‫وی با اش��اره به چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع‬ ‫انس��انی‪ ،‬مقاله های منتخب و همچنین‪ ،‬سخنرانی های‬ ‫انس��انی گفت‪ :‬پوس��تر این کنفرانس تهیه شده است و‬ ‫بین الملل��ی همراه خواهد ب��ود و روز دوم این کنفرانس‬ ‫اطالع رس��انی های الزم‪ ،‬انج��ام و از جمله گام هایی که‬ ‫در س��اختمان شماره ‪ ۲‬س��ازمان مدیریت صنعتی و با‬ ‫تاکنون برای این کنفرانس برداشته شده تشکیل کمیته‬ ‫برگ��زاری کارگاه ه��ای تخصص��ی منابع انس��انی‪ ،‬ارائه‬ ‫علمی بوده که در جلس��ه های ان محور های پیشنهادی‬ ‫تجربه ه��ای داخلی و بین المللی‪ ،‬نمایش��گاه حرفه ای‪،‬‬ ‫مورد تبادل نظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کلینی��ک تخصص��ی و ایس��تگاه نواوری‬ ‫وی اف��زود‪ :‬موضوع ه��ای دانش بنیان و‬ ‫مد نظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نواوران��ه در ای��ن کنفرانس در نظر گرفته‬ ‫ش��ده است و افزون بر ان‪ ،‬یک گردهمایی هر چند از زمان انقالب‬ ‫وی ب��ه ترکی��ب اعض��ای ش��ورای‬ ‫تاکنون سختی های‬ ‫سیاس��ت گذاری اش��اره ک��رد و گف��ت‪:‬‬ ‫در هت��ل ازادی با حض��ور مدیران منابع‬ ‫زیادی را تحمل‬ ‫اعضای این ش��ورا مرکب از معاونان منابع‬ ‫انسانی تشکیل شد‪ .‬همچنین‪ ،‬چالش های‬ ‫مدیریت منابع انس��انی در همایش عرصه کرده ایم اما سال ‪ ۹۷‬انس��انی وزارتخانه ه��ا‪ ،‬رییس��ان‪ ،‬دبیران‬ ‫یادگی��ری م��ورد بح��ث و بررس��ی قرار سال خاصی است که کمیس��یون های مرتبط با مدیریت منابع‬ ‫شروع تحریم ها و اثار و‬ ‫انسانی‪ ،‬معاونان منابع انسانی شرکت ها و‬ ‫گرف��ت‪ .‬کیانی بختی��اری تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫پیامدهای ان را شاهد‬ ‫س��ازمان های بزرگ کشور‪ ،‬مدیران برخی‬ ‫درب��اره چهاردهمی��ن کنفرانس‪ ،‬مذاکره هستیم و با اجرای موج‬ ‫با چندین ش��رکت بین المللی در دس��تور دوم تحریم ها شرایط از س��ازمان ها و ش��رکت های بین المللی‪،‬‬ ‫کار ق��رار گرفت و به نتایج خوبی دس��ت سخت تری را پیش رو صاحب نظران و بر خی از اس��تادان حوزه‬ ‫مدیریت منابع انسانی هستند‪.‬‬ ‫یافتی��م‪ .‬ریی��س چهاردهمین کنفرانس‬ ‫خواهیم داشت‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تم های مصوب کمیته‬ ‫توس��عه منابع انس��انی خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫علم��ی امید‪ ،‬ب��اور‪ ،‬اعتم��اد و جوانگرایی‬ ‫چهاردهمی��ن کنفران��س توس��عه منابع‬ ‫پیش ش��رط تحول و س��رمایه های انسانی‪ ،‬عامل رشد و‬ ‫پویایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش شرط های تحول‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬نس��رین جزن��ی‪ ،‬دبی��ر کمیت��ه علم��ی‬ ‫چهاردهمین کنفرانس توس��عه منابع انسانی به مباحث‬ ‫ح در کمیته علمی این کنفرانس اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫مط ر ‬ ‫نخس��تین موضوع عنوان ش��ده در کمیت��ه این بود که‬ ‫کنفرانس باید دارای «تم» باش��د‪ .‬نخست «سرمایه های‬ ‫انسانی‪ ،‬عامل رشد و پویایی» مطرح شد و سپس «امید‪،‬‬ ‫باور‪ ،‬اعتماد و جوانگرایی‪ ،‬پیش شرط تحول» مد نظر قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای رس��یدن ب��ه مفهوم اصل��ی «تم»‬ ‫کنفرانس‪ ،‬نشست هم اندیشی متشکل از مدیران منابع‬ ‫انس��انی و بخش های خصوصی و دولتی برگزار ش��د و‬ ‫دیدگاه ه��ای هر یک از اعضا مورد بررس��ی قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین در بیس��تمین همایش عرصه یادگیری که در‬ ‫مشهد مقدس برگزار شد‪ ،‬نظرهایی در این باره مطرح و‬ ‫در نهایت محورهای مدنظر که حاصل هم اندیشی ‪۱۰۰‬‬ ‫نفرس��اعت در کمیته علمی و ‪ ۵۶‬نفر س��اعت در کمیته‬ ‫راهبری و همچنین ‪ ۸۰‬نفرساعت در کمیته اجرایی بود‪،‬‬ ‫به صورت پیشنهاد در این جلسه بیان شد‪.‬‬ ‫دبیر کمیت��ه علمی چهاردهمین کنفرانس توس��عه‬ ‫مناب��ع انس��انی با تاکید ب��ر اینکه در دنیای پیش��رفته‬ ‫ام��روزی مدی��ران مناب��ع انس��انی به عنوان ش��ریک‬ ‫اس��تراتژیک س��ازمان ها تلقی می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬نقش‬ ‫مدی��ران منابع انس��انی در فرهنگ س��ازی و حمایت از‬ ‫تولید ملی باکیفیت دغدغه تمامی سازمان ها است‪.‬‬ ‫جزنی با اش��اره به اینکه از س��ال ‪ ۸۲‬افتخار حضور در‬ ‫تمامی کنفرانس های توس��عه منابع انسانی را داشته ام‪،‬‬ ‫بیان کرد‪« :‬نقش مدیران منابع انسانی در مدیریت تنوع‬ ‫ب��ا تاکید بر تفاوت نس��ل ها»‪« ،‬نهادین��ه کردن اخالق‬ ‫حرفه ای» ‪« ،‬مس��ئولیت اجتماعی»‪« ،‬رویارویی با موج‬ ‫انقالب صنعتی چهارم»‪« ،‬مدیریت باور‪ ،‬امید و اعتقاد»‪،‬‬ ‫«شکل گیری ساختارهای دانش بنیان و استارت اپ ها»‪،‬‬ ‫«ارتقای برند منابع انسانی »‪« ،‬نواوری و حفظ و توسعه‬ ‫اس��تعداد ها»‪« ،‬جوانگرایی دولت» و «مشارکت هر چه‬ ‫بیش��تر زن��ان» از مصوبه های کمیته علمی اس��ت که‬ ‫نخس��تین بار است در این جلس��ه مطرح می شود تا بنا‬ ‫بر نظر جمع تغییرات الزم اعمال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی راهکار‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬منص��ور معظم��ی‪ ،‬ریی��س ش��ورای‬ ‫سیاس��ت گذاری‪ ،‬به جمع بندی این نشس��ت پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ ۳ :‬موض��وع کلی را دوس��تان مط��رح کردند؛‬ ‫نخس��ت اینکه ما به عنوان مدیران حوزه منابع انس��انی‬ ‫ب��ا دغدغه های��ی روبه رو هس��تیم که بای��د در این گونه‬ ‫کنفرانس ها راهکار را شناسایی کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دسته دیگر اینکه با تحوالت پیش رو‪ ،‬این‬ ‫موضوع مطرح می ش��ود که جایگاه منابع انسانی و ورود‬ ‫ما به انقالب صنعتی چهارم چگونه خواهد بود و چطور‬ ‫می توان با این موج همراهی یا مقابله کرد‪ .‬موضوع دیگر‬ ‫نقش مدیران منابع انس��انی با توجه به «عدم قطعیت»‬ ‫در حوزه اجرایی است‪.‬‬ ‫به گفته معظمی‪ ،‬ما نباید انتظار داش��ته باش��یم که‬ ‫تمام مسائل را حل کنیم و بهتر این است که یک یا دو‬ ‫مبحث مطرح شود و روی این دو موضوع متمرکز شده‬ ‫و جریان سازی کنیم‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران(ایدرو)‪ ،‬در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬این ‪ ۳‬دس��ته‬ ‫موض��وع به عن��وان جمع بندی نشس��ت در کمیته ای‬ ‫ت افراد به غنای‬ ‫مورد بررس��ی ق��رار گیرد‪ .‬انتظار هس�� ‬ ‫ای��ن کنفران��س کمک کنند تا از طری��ق این کنفرانس‬ ‫حرکتی در حوزه منابع انس��انی در کش��ور شکل گیرد‬ ‫و بتوانیم موضوع های بیان ش��ده را در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی مطرح و تصویب کنیم‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪ 13 1397‬ذی الحجه ‪ 25 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 467‬پیاپی ‪2440‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش دانشگاه های‬ ‫علمی کاربردی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫برخی از فعاالن‬ ‫اقتصادی اعالم می کنند‬ ‫واگذاری ها بر اساس‬ ‫اصول و منطق انجام‬ ‫نمی شود در حالی که‬ ‫سهام واگذار شده اما‬ ‫همچنان مدیریت های‬ ‫دولتی حکفرمایی می کند‪.‬‬ ‫در واقع نوع عملکردها را‬ ‫چالش اصلی این مسئله‬ ‫می دانند‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از نقش مدیریتی صنعت قطعه در خودروسازی‬ ‫محیط رقابتی عملکرد رانتی را خنثی می کند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی‬ ‫ش��رکت های دولت��ی بحث ه��ای بس��یاری درباره‬ ‫واگذاری صنعت خ��ودرو به بخش خصوصی مطرح‬ ‫ش��ده اس��ت ‪ .‬در حالی که برخی از کارشناس��ان و‬ ‫فع��االن دولت��ی عن��وان می کنند تجرب��ه واگذاری‬ ‫واحده��ای صنعتی به بخش ه��ای خصوصی نتیجه‬ ‫مطلوب نداش��ته‪ ،‬معتقدند در شرایط فعلی نباید به‬ ‫این امر مبادرت کرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬برخی از فع��االن اقتصادی اعالم‬ ‫می کنند این واگذاری بر اساس اصول و منطق انجام‬ ‫نمی شود در حالی که سهام واگذار شده اما همچنان‬ ‫مدیریت های دولتی حکفرمایی می کند‪ .‬در واقع نوع‬ ‫عملکرده��ا را در این باره چالش اصلی این مس��ئله‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫از مباح��ث مطرح امروز عضویت قطعه س��ازان در‬ ‫هیات مدیره خودروس��ازان اس��ت‪ .‬ریی��س انجمن‬ ‫س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرویی در‬ ‫نشس��ت خبری این انجمن از تش��کیل کنسرسیوم‬ ‫قطعه س��ازی خب��ر داد و گف��ت‪ :‬بای��د در زمین��ه‬ ‫خصوصی سازی صنعت خودرو بر اساس اصل ‪ ۴۴‬این‬ ‫کنسرسیوم حضوری فعال و تاثیرگذار داشته باشد‪.‬‬ ‫وی درب��اره تهدیدهای حضور نیافتن قطعه س��ازان‬ ‫در هیات مدیره خودروس��ازی یاداور ش��د‪ ،‬تا کنون‬ ‫هیچ یک از شرکت های خصوصی خودروسازی فعال‬ ‫در کش��ور از قطعه سازان داخلی قطعه تهیه نکرده و‬ ‫دس��تاورد برای صنعت قطعه نداشته است‪ .‬او اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ای��ن خودروس��ازان در فعالیت‬ ‫خود ب��ه نوعی قان��ون را دور می زنند‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬کنسرس��یوم قطعه سازان با‬ ‫حضوری فع��ال در واگذاری س��هام و‬ ‫تش��کیل هیات مدیره باید مش��ارکت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالعه چرایی موفقیت ها‬ ‫ساس��ان قربانی‪ ،‬کارش��ناس صنعت‬ ‫خ��ودرو درب��اره حض��ور و مش��ارکت‬ ‫قطعه س��ازان در انتخابات هیات مدیره‬ ‫خودروس��ازی ها گفت‪ :‬وقت��ی جدا از‬ ‫قانونمندی ه��ای اقتص��ادی و دور از‬ ‫مبانی عل��م اقتص��اد‪ ،‬بخواهی��م جلو‬ ‫برویم بای��د هزینه های ان را بپردازیم‪.‬‬ ‫جای تعجب اس��ت که در ایران درباره‬ ‫مس��ائلی هن��وز ب��ا یکدیگ��ر در حال‬ ‫کلنجار رفتن هس��تیم که در دنیا حل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬نتیجه رفع این چالش ه��ا محصوالت‬ ‫باکیفیت در محیط رقابتی بین المللی اس��ت که به‬ ‫راحتی وارد بازار ما می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت های خودروسازی و قطعه سازی‬ ‫جهان��ی در ح��ال توس��عه هس��تند و ه��ر روز هم‬ ‫محصوالت جدیدی با س��طح کیفی باال به مشتریان‬ ‫عرضه می کنند و هنوز بر سر چنین مسائلی در حال‬ ‫بحث هستیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬پرسش این است که چرا‬ ‫انها موفق هستند؟ شرکت های خودروسازی بزرگ‬ ‫بین المللی چگونه فعالیت دارند؟‬ ‫در واقع پاس��خ را با پرسش می دهم‪ .‬مسئوالن و‬ ‫تصمیم گیران کش��ور باید در حوزه اقتصاد و صنعت‬ ‫مطالع��ه کنند ای��ن برندهای معتبر در کش��ورهای‬ ‫تراز اول تولید خ��ودرو چگونه عمل می کنند که ما‬ ‫نمی کنیم و الگوگیری کنند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو به چالش صنعت خودرو‬ ‫کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬قانون و فرایندی را تدوین‬ ‫نکنی��م که دانش الزم ان را در اختی��ار نداریم‪ .‬راه‬ ‫تجربه ش��ده را دوباره تکرار نکنیم‪ .‬بارها مسیرهای‬ ‫غلط را طی کرده و اس��یب دیده ایم و پس از صرف‬ ‫هزینه و زمان دوباره به خانه اول برگشته ایم‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه در این عقبگرد ش��رایط روز نخست را نداریم و‬ ‫فرصت های زیادی از دست رفته است‪.‬‬ ‫وی در حوزه مدیریت پیش��نهاد کرد‪ :‬برای همین‬ ‫در ح��وزه مدیری��ت ب��ر واحدهای تولی��دی اعم از‬ ‫خودروسازی و قطعه سازی‪ ،‬توصیه می شود با توجه‬ ‫به الگوهای موفق دنیا مس��یر خ��ود را تعیین کنیم‬ ‫اینکه برای موفقی��ت چگونه برنامه ریزی و مدیریت‬ ‫کرده اند؟ دس��تیابی به ه��دف نتیجه چه عملکردی‬ ‫بوده اس��ت؟ به س��ادگی قابل الگوبرداری و اجرا در‬ ‫کشور هستند‪.‬‬ ‫�راهکار چیست‬ ‫ساسان قربانی‬ ‫قانون و فرایندی را‬ ‫تدوین نکنیم که دانش‬ ‫الزم ان را در اختیار‬ ‫نداریم‪ .‬راه تجربه شده را‬ ‫دوباره تکرار نکنیم‪ .‬بارها‬ ‫مسیرهای غلط را طی کرده‬ ‫و اسیب دیده ایم و پس از‬ ‫صرف هزینه و زمان دوباره‬ ‫به خانه اول برگشته ایم‬ ‫قربانی در پاس��خ به پرسشی مبنی بر‬ ‫اینکه با توجه به تجربه جهانی‪ ،‬وضعیت‬ ‫خودروس��ازان و قطعه س��ازان ب��رای‬ ‫مدیری��ت تولید خ��ودرو چگون��ه بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در انتخ��اب هیات مدیره‬ ‫قانون��ی می گذارند و از ان قانون پیروی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫گفت��ه می ش��ود ه��ر کس س��همی‬ ‫دارد‪ ،‬می تواند جزو هیات مدیره باش��د‪.‬‬ ‫محدودیتی وجود ندارد‪ .‬میزان س��هام‬ ‫معیاری برای عضوی��ت در هیات مدیره‬ ‫است‪ .‬اگر ش��رایط هر کشوری در نظر‬ ‫گرفته ش��ود مشکالت خاصی در زمینه‬ ‫مدیریت و فعالیت صنعت خودرو(تولید‬ ‫و بازار) کشور وجود دارد که قطعه سازان‬ ‫به انحصاری بودن ان معترض هس��تند‪ .‬بنا بر اظهار‬ ‫برخی فع��االن‪ ،‬البی های��ی وج��ود دارد که فضای‬ ‫رقابتی را از بین برده اس��ت‪ .‬به طور عموم راهکارها‬ ‫از دل نیازها و مشکالت هر جامعه ای بیرون می اید‪.‬‬ ‫ایا با این توضیح‪ ،‬الگوگیری از کشوری موفق در این‬ ‫صنعت می تواند مشکالت ما را حل کند‪.‬‬ ‫قربان��ی در این باره گفت‪ :‬صنع��ت و تولید و در‬ ‫بیانی گس��ترده تر فض��ای کس��ب وکار و اقتصاد در‬ ‫همه جای دنیا در محیطی رقابتی رشد می کند‪ .‬ایا‬ ‫الگوی��ی غیر از این وجود دارد ک��ه ما از ان پیروی‬ ‫کنیم؟ فضای کس��ب وکار ما باید رقابتی ش��ود‪ .‬در‬ ‫این فض��ا دیگر رانت معنی ن��دارد‪ .‬توانمندی جای‬ ‫ارتباط را می گیرد زیرا محیط رقابتی است‪ .‬کیفیت‬ ‫برت��ر و نرخ رقابتی در چنین فضایی حرف نخس��ت‬ ‫را می زند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در دنی��ای پیش��رفته‪ ،‬تکیه بر‬ ‫کیفیت‪ ،‬نرخ و خدمات مطلوب است‪ .‬اگر محیط ما‬ ‫رقابتی ش��ود تمام رانت ها از بین می رود‪ .‬سنجش و‬ ‫مقیاس ها به سمت استاندارد شدن می رود‪ .‬ضرورت‬ ‫دارد به س��وی شفاف سازی حرکت کنیم‪ .‬اگر کسی‬ ‫قرار اس��ت وارد فعالیت تولیدی ش��ود باید کیفیت‬ ‫مطلوب را هدف قرار دهد‪ .‬باید فضا به قدری رقابتی‬ ‫و ش��فاف باشد که هیچ کس سهامدار و غیرسهامدار‬ ‫نتواند از فرصت های رانتی استفاده کند‪.‬‬ ‫قربان��ی در این باره ادام��ه داد‪ :‬تغییر نام ها خیلی‬ ‫کارامد نیس��ت ما باید سیس��تم های خود را اصالح‬ ‫کنیم‪ .‬امتیاز را ب��ه کیفیت‪ ،‬نرخ و خدمات به مردم‬ ‫بدهیم باقی مسائل حاشیه است و همان ها می تواند‬ ‫فساد و رانت ایجاد کند‪.‬‬ ‫متفاوت می شود‪ .‬کنسرسیوم تعدادی سهامدار دارد‬ ‫و در مقابل عدد کل سهام هر واحد صنعتی سهمی‬ ‫جزئی خواهد داشت‪ .‬با قرار گرفتن این کنسرسیوم‬ ‫در هیات مدیره از نظر حقوقی‪ ،‬به شرط اینکه سهام‬ ‫باز باش��د و افراد دیگر نی��ز بتوانند ورود کنند و در‬ ‫شرایط عادالنه ای سهام واگذار شود مغایرتی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫او به این پرس��ش ک��ه ایا کنسرس��یوم می تواند‬ ‫اعمال نظر داش��ته باش��د‪ ،‬این گونه پاس��خ داد‪ :‬اگر‬ ‫کنسرس��یوم س��هامی نداش��ته باش��د‪ ،‬اعمال نظر‬ ‫ان پذیرفت��ه نمی ش��ود‪ .‬ای��ن س��هامدار اس��ت که‬ ‫هیات مدی��ره را تعیین می کند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬اگر‬ ‫کنسرس��یوم صاحب س��هام باش��د بر مبنای تعداد‬ ‫سهام شان صاحب رای می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سهام غیردولتی و مدیریت دولتی‬ ‫خالق��ی در ادام��ه چالش ه��ای موج��ود در‬ ‫خصوصی س��ازی صنعت خودرو گفت‪ :‬امروز مشکل‬ ‫اصلی مس��ئله واگذاری در خودروسازی است‪ .‬گفته‬ ‫می شود واگذاری و خصوصی سازی به شکل صوری‬ ‫اتفاق افتاده اس��ت؛ به این معنی که س��هام واگذار‬ ‫ش��ده و دولت س��هام خود را کاهش داده اما چون‬ ‫سهام دولت منسجم و یکپارچه است هیات مدیره از‬ ‫سوی دولت تعیین می شود‪.‬‬ ‫در واق��ع همچنان س��هام مدیریت��ی در اختیار‬ ‫دولت است‪ .‬بنابراین‪ ،‬خصوصی سازی نشده و سبک‬ ‫مدیریت��ی خ��ودرو همچنان به ش��یوه دولتی ادامه‬ ‫پی��دا می کند‪ .‬در این حالت بخش��ی از س��هام انها‬ ‫به تعدادی از افراد غیردولتی واگذار ش��ده و این به‬ ‫معنای خصوصی سازی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹چند و چون سهامداری و مدیریت‬ ‫این عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬ارم��ان خالق��ی‪ ،‬عض��و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در زمینه خصوصی س��ازی‬ ‫هیات مدی��ره خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫ممکن است سهام دولتی باقی بماند اما‬ ‫تجارت ایران درب��اره نظارت و حضور‬ ‫مدیریت حوزه های خودروسازی باید به‬ ‫قطعه س��ازان ب��ر هیات مدیره ه��ای‬ ‫بخش خصوصی واگذار شود‪.‬‬ ‫خودروس��ازی گف��ت‪ :‬قان��ون تجارت‬ ‫ب��ه ای��ن ترتی��ب‪ ،‬س��بک مدیری��ت‬ ‫در ای��ن ب��اره حک��م داده و باید تابع‬ ‫خصوصی خودروس��ازان دنیا بر صنعت‬ ‫قوانین و مقررات جاری کشور باشیم‪.‬‬ ‫خودرو ما نیز حاکم می شود‪ .‬خالقی به‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫ذی نفع��ان از حض��ور در هیات مدیره‬ ‫ناکارامدی مدیریت دولتی اشاره کرد و‬ ‫در صورت��ی که به ابه��ام در معامله ها خصوصی سازی نشده و گفت‪ :‬تمام ایراد این اس��ت که مدیریت‬ ‫منجر شوند‪ ،‬منع شده اند‪ .‬با این حال‪ ،‬سبک مدیریتی خودرو دولتی در تولید ناکارام��د و غیربهره ور‬ ‫قانون استثنایی قائل شده اگر مجمع همچنان به شیوه دولتی است‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر قرار است کنسرسیوم‬ ‫ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫عموم��ی این اج��ازه را بده��د و کل‬ ‫با هلدینگی تش��کیل ش��ود برای اینکه‬ ‫در این حالت بخشی از‬ ‫هیات مدیره از موضوع نیز اگاه باشند سهام انها به تعدادی از رقابتی باش��د و فساد ش��کل نگیرد دو‬ ‫منعی ندارد‪.‬‬ ‫افراد غیردولتی واگذار کنسرس��یوم باید تشکیل ش��ود‪ .‬به این‬ ‫شده و این به معنای‬ ‫وی در ای��ن باره توضیح بیش��تری‬ ‫ترتیب‪ ،‬خودنظارت��ی و خودکنترلی در‬ ‫داد و گفت‪ :‬اگر انجمن قطعه سازان به خصوصی سازی نیست داخل به وجود می اید و بس��تر فس��اد و‬ ‫عنوان س��هامدار مطرح باشد‪ ،‬موضوع‬ ‫رانت احتمالی از بین می رود‪.‬‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای قطعه سازان شائبه چانه زنی سیاسی را تشدید کرد‬ ‫ی��ک اس��تاد دانش��گاه گف��ت‪ :‬مبن��ای دولت در‬ ‫اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای کاالهای اساس��ی‬ ‫و برخی کاالها مانن��د کاغذ بود در صورتی که حاال‬ ‫اعالم می شود برای قطعات خودرو که جزو کاالهای‬ ‫اساس��ی نیس��تند نی��ز ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اختصاص‬ ‫می یاب��د در حال��ی ک��ه می��زان واردات و حجم ارز‬ ‫مورد نیاز مشخص نشده است و این شائبه چانه زنی‬ ‫سیاسی را تشدید می کند‪.‬‬ ‫حس��ین رجب پور درباره تصمی��م جدید مبنی بر‬ ‫اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای قطعات خودرو به‬ ‫ایلنا گف��ت‪ :‬مبنای دولت در اختص��اص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی برای کاالهای اساس��ی و برخی کاالها مانند‬ ‫کاغ��ذ بود‪ ،‬در صورتی که حاال اعالم می ش��ود برای‬ ‫قطعات خودرو که جزو کاالهای اساس��ی نیس��تند‬ ‫ی که میزان‬ ‫نیز ارز ‪ ۴۲۰۰‬اختصاص می یابد در حال ‬ ‫واردات و حجم ارز مورد نیاز مش��خص نشده است و‬ ‫این شائبه چانه زنی سیاسی را تشدید می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این موضوع زمانی بغرنج می شود که‬ ‫این تصمیم از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برخالف تصمیم پیش��ین دولت اعالم می ش��ود زیرا‬ ‫دولت پیش از این اع�لام کرده بود که محل تامین‬ ‫ارز برای کاالهای اساسی‪ ،‬ارز حاصل از صادرات نفت‬ ‫است و ارز کاالهای غیراساسی نیز از محل صادرات‬ ‫غیر نفتی تامین خواهد ش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬ارز حاصل از‬ ‫صادرات نفت باید بر کاالهای اساسی اصابت کند‪.‬‬ ‫رجب پور تصری��ح کرد‪ :‬اکن��ون تقاضای جدیدی‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت ک��ه باید مح��ل تامی��ن ارز نیز‬ ‫مش��خص ش��ود زیرا اگر از درامدهای نفتی که در‬ ‫اختیار دولت اس��ت فراتر باشد از بازار ثانویه تامین‬ ‫می شود‪ .‬پرسش این اس��ت که ایا دولت می خواهد‬ ‫یارانه ای را اختصاص ده��د؟ بانک مرکزی و معاون‬ ‫اول رییس جمهوری بای��د در مقابل چنین وعده ای‬ ‫پاس��خگو باش��ند‪ .‬این اس��تاد دانش��گاه با اشاره به‬ ‫موض��وع ران��ت در این ب��اره گفت‪ :‬از س��ویی بحث‬ ‫خودروسازان این است که با در نظر گرفتن اختالف‬ ‫حاش��یه س��ود‪ ،‬نرخ خودرو افزایش یاب��د و در این‬ ‫ش��رایط تکلیف نرخ خودرو ب��ا اختصاص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫چه می تواند باشد؟ ایا این رانتی است که در اختیار‬ ‫خودروس��ازان قرار می گیرد؟ وی یاداور شد‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد که در شرایط تحریم ها مشکل تامین نشدن‬ ‫قطع��ات خودرو وجود دارد ت��ا گرانی قطعات و این‬ ‫مسئله خودروسازان را با مشکل روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫رجب پور گفت‪ :‬قطعه س��ازان خارجی که در ایران‬ ‫بودند‪ ،‬ح��اال خارج ش��ده اند و نمی توانند در تامین‬ ‫قطعات کمک کنند و این ربطی به موضوع ارز ندارد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در مصوبه دولت باید مش��خص ش��ود که‬ ‫این قطعات وارداتی مش��ابه داخل��ی دارند یا نه‪ ،‬تا‬ ‫اسیبی متوجه قطعه سازان داخلی نباشد‪.‬‬ ‫دانشگاه جامع علمی کاربردی‪،‬‬ ‫دانش��گاهی دولت��ی و وابس��ته‬ ‫ب��ه وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و‬ ‫فناوری اس��ت‪ .‬هدف از تاسیس‬ ‫این مرکز افزایش س��طح مهارت‬ ‫ش��اغالن بخش ه��ای مختل��ف‬ ‫اقتصادی و مهارت های حرفه ای‬ ‫غالمعلی قرایی‬ ‫دانش اموختگان مراکز اموزشی‬ ‫قائم مقام دانشگاه جامع‬ ‫ب��ود ک��ه تجربه اجرای��ی کافی‬ ‫علمی کاربردی ایران‪ ،‬لوازم‬ ‫نداش��تند‪ .‬امروز عمده مسائلی‬ ‫و قطعه‬ ‫که دانشگاه های علمی کاربردی‬ ‫را ب��ا چال��ش روب��ه رو ک��رده‬ ‫وضعیت مالی دانش��جویان است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این دانشگاه امروز‬ ‫گرفتار کمبود دانش��جو و صندلی های خالی اس��ت‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫تبلیغاتی که برخی دانش��گاه ها دارند مانند کارشناس��ی ارشد‬ ‫بدون کنکور‪ ،‬تخفیف ویژه شهریه به مناسب عید نوروز‪ ،‬اقساط‬ ‫ش��هریه و‪ ...‬باعث می ش��ود تا جذب دانشجوی بیشتر نسبت به‬ ‫علمی کاربردی ها داش��ته باشند‪ .‬دانشگاه جامع علمی کاربردی‬ ‫ایران‪ ،‬لوازم و قطعه‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬یک هزار و ‪ ۳۰۰‬دانش��جو‬ ‫داش��ت اما امروز این امار بس��یار افت کرده است‪ .‬در حالی که‬ ‫فارغ التحصی��ل این دانش��گاه به لحاظ تجرب��ی حداقل یک بار‬ ‫موتور خودرو را باز و بس��ته می کنند‪ .‬در س��ایر دانشگاه ها این‬ ‫کار عملی به معنایی که در این دانش��گاه انجام می ش��ود‪ ،‬انجام‬ ‫نمی شود‪ .‬بر اساس اهداف دانشگاه های علمی کاربردی‪ ،‬دروس‬ ‫و رش��ته ها عملی و اجرایی دارد ت��ا بتوانیم توان کاری افرادی‬ ‫که مشغول هستند را ارتقای علمی دهیم‪ .‬از این رو‪ ،‬واحدهای‬ ‫صنعتی تولیدی باید با تش��ویق نیروهای انس��انی‪ ،‬انها را برای‬ ‫اموزش تخصصی در بخشی که مشغول هستند‪ ،‬ترغیب کنند‪.‬‬ ‫در دانش��گاه های علمی کاربردی بیشتر کالس ها با کارگاه های‬ ‫عملی برگزار می ش��وند‪ .‬اگر قرار اس��ت زمینه اش��تغال به کار‬ ‫فراهم ش��ود کس��ی می تواند در بازار کار کند که از نظر علمی و‬ ‫کاربردی کار را یاد گرفته باشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬می توان گفت دانشگاه‬ ‫علمی کاربردی هنوز ش��ناخته نش��ده و والدین درباره تحصیل‬ ‫فرزندان شان در این نوع مراکز هنوز توجیه نشده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خودروسازان به تعطیالت رفتند‬ ‫خودروس��ازان و قطعه سازان از امروز به مدت یک هفته به‬ ‫تعطیالت می روند‪ .‬صنایع خودرو و قطعه س��ازی در تابستان‬ ‫هر س��ال به مدت یک هفته خطوط تولید را متوقف کرده و‬ ‫به تعطیالت تابس��تانی می روند‪ .‬در این میان از فرصت توقف‬ ‫خطوط تولید برای انجام عملیات اورهال و بازس��ازی خطوط‬ ‫تولید استفاده می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬امسال نیز این اتفاق‬ ‫افتاده و از امروز تعطیالت تابس��تانی خودروس��ازان به مدت‬ ‫یک هفته اغاز خواهد ش��د‪ .‬به موازات خودروس��ازان‪ ،‬صنایع‬ ‫قطعه س��ازی نیز در ایام تعطیالت تابس��تانی خودروس��ازان‬ ‫خط��وط تولید خ��ود را تعطیل می کنن��د‪ .‬اما امس��ال اغاز‬ ‫تعطیالت تابستانی خودروسازان و قطعه سازان در حالی است‬ ‫که این صنایع در وضعیت مناسبی به سر نمی برند به گونه ای‬ ‫ک��ه تولید خودرو در دو ماه گذش��ته برخ�لاف روند ماه های‬ ‫گذشته‪ ،‬س��یری نزولی به خود گرفته اس��ت‪ .‬به موازات این‬ ‫وضعیت‪ ،‬ن��رخ خودروها در بازار ازاد نیز رش��د بی ضابطه ای‬ ‫داش��ته اس��ت به طوری که تفاوت نرخ کارخانه و بازار برخی‬ ‫خودروها به حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان رسیده است‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬هم اکنون مزدا ‪ ۳‬تیپ ‪ ۴‬در حالی از س��وی ش��رکت‬ ‫سازنده ‪ ۱۴۳‬میلیون تومان قیمت گذاری شده که نرخ ان در‬ ‫بازار حدود ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬نرخ رسمی پژو ‪۲۰۰۸‬‬ ‫نی��ز ‪ ۱۱۵‬میلیون تومان و نرخ ب��ازار ان حدود ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬در این ش��رایط مصرف کنن��دگان از وضعیت‬ ‫پیش ام��ده ناراضی بوده و بیش��تر انها موفق به خرید خودرو‬ ‫به قیمت های رسمی از شرکت های خودروساز نمی شوند زیرا‬ ‫ب��ه دلیل اختالف ب��االی نرخ رس��می و ازاد خودروها‪ ،‬نقش‬ ‫واس��طه ها و دالالن در ای��ن بازار پررنگ ش��ده و خودروهای‬ ‫تولیدی از بازار ازاد با قیمت های ان چنانی سردر می اورند‪.‬‬ ‫تعدیل نرخ خودرو به سیاست‬ ‫ارزی دولت بستگی دارد‬ ‫نایب ریی��س کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬سیاس��ت ارزی دولت مش��خص کننده سطح‬ ‫تعدیل قیمت های خودروهاس��ت و با ش��رایط کنونی افزایش‬ ‫ن��رخ برخی قطع��ات اجتناب ناپذیر به نظر می رس��د‪ .‬فریدون‬ ‫احمدی درباره درخواس��ت خودروس��ازان و قطعه سازان برای‬ ‫ازادس��ازی قیمت ها به ایرنا گفت‪ :‬بحث ازادس��ازی قیمت ها‬ ‫هیچ گاه مطرح نبوده‪ ،‬بلکه «منطقی سازی» قیمت ها مورد نظر‬ ‫است‪ .‬احمدی افزود‪ :‬معتقدیم قیمت ها باید منطقی و متناسب‬ ‫با رش��د نرخ م��واد اولیه‪ ،‬بهبود بهره وری و‪ ...‬باش��د اما میزان‬ ‫تعدیل نرخ به سیاست ارزی دولت بستگی دارد‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫بخش��ی از نرخ تمام ش��ده قطعات مورد استفاده در خودروها‪،‬‬ ‫به مواد اولیه مورد اس��تفاده برمی گ��ردد و در این زمینه باید‬ ‫نگاه ک��رد واردکننده از چه ارزی اس��تفاده می کند‪ .‬احمدی‬ ‫در پاس��خ به اینکه درخواست قطعه س��ازان و خودروسازان به‬ ‫معنی حذف شورای رقابت از قیمت گذاری نخواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کار ش��ورای رقابت قیمت گذاری نیست بلکه وظیفه اصلی ان‬ ‫شناس��ایی انحصار و مقابله با ان است‪ .‬نایب رییس کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی اضافه کرد‪ :‬معتقدم‬ ‫در قیمت گذاری خودروهای کالس اقتصادی‪ ،‬سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫در بررسی «گسترش صنعت» از کمبود مواد اولیه کارخانه ها و اینده مبهم کارگران در صنایع شوینده و بهداشتی مطرح شد‬ ‫ شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 467‬پیاپی ‪2440‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫رکود‪ ،‬چالش اصلی صنایع شوینده‬ ‫صنایع ش��وینده یک��ی از صنایع‬ ‫مول��د و اشتغالزاس��ت ک��ه به طور‬ ‫قطع دولت در براب��ر ان وظیفه ای‬ ‫جدی برعهده دارد و انتظار هس��ت ‬ ‫ از ان حمای��ت کند‪ .‬اما مش��کالت‬ ‫اصل��ی صنایع ش��وینده را می توان‬ ‫در افزای��ش نرخ مواد اولیه و برخی‬ ‫ابوالفضل مسگرزاده خزانه دار‬ ‫موادی که تهیه انها ارزبری باالیی‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫دارد‪ ،‬عن��وان ک��رد‪ .‬با ای��ن حال‪،‬‬ ‫صنایع شوینده‬ ‫مش��کالت همیشه وجود داشته اما‬ ‫ارایشی و بهداشتی‬ ‫در این سال ها فقط جنبه ها و ابعاد‬ ‫ان تغییر کرده است‪ .‬‬ ‫مواد اولیه که از خارج کش��ور تامین می شود‪ ،‬ارز مبادله ای و‪...‬‬ ‫مسائلی است که باعث فراز و فرودهای زیادی در صنعت شوینده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫درحال حاضر مش��کل ت��ازه ای در صنعت مواد ش��وینده وجود‬ ‫ن��دارد؛ انچه صنعت کش��ور را تحت تاثیر قرار داده مس��ئله رکود‬ ‫اس��ت که فضای نامطلوبی را ب��رای صنعت به وجود اورده چراکه‬ ‫تهی��ه مواد اولی��ه از طریق واس��طه ها‪ ،‬هزینه ه��ا را افزایش داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در صنعت ش��وینده عالوه بر اینکه با حج��م قابل مالحظه ای از‬ ‫واردات روبه رو هس��تیم متاس��فانه قاچاق این محصول به کش��ور‬ ‫زیاد اس��ت که ای��ن موضوع بقای بس��یاری از صنایع تولیدکننده‬ ‫محصوالت شوینده را دچار مشکل کرده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬واردات برخی کاالها به کشور‪ ،‬زمینه افزایش تولید‬ ‫و ص��ادرات را تضعیف می کند زیرا یکی از ابزارهای تقویت صنایع‬ ‫داخلی‪ ،‬کاهش واردات کاال به کش��ور و در مقابل‪ ،‬توسعه صادرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫انچه در عمل در این س��ال ها اتفاق افتاده بس��تری است که به‬ ‫واس��طه نرخ ارز و ثابت نگه داش��تن نرخ مواد اولیه ایجاد شده و‬ ‫صادرات را در ان سال ها تشدید کرده بود‪.‬‬ ‫در همین حال تش��دید صادرات در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال پیش ناش��ی‬ ‫از کاه��ش ش��دید ارزش ری��ال بود که باعث می ش��د قیمت های‬ ‫محص��والت ایران در بازار هدف کاه��ش و کاالی ایرانی جذابیت‬ ‫پیدا کند اما با متعادل و واقعی ش��دن نرخ ارز از جذابیت قیمتی‬ ‫کاالی ایرانی کاسته شد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬زمانی که نرخ مواد اولیه به صورت دس��توری‬ ‫ثابت نگه داشته می شود به افزایش صادرات منجر می شود‪.‬‬ ‫بخ��ش زیادی از مواد اولیه محص��والت پاک کننده خانگی مثل‬ ‫پودرهای لباسشویی‪ ،‬مایعات ظرفشویی و پاک کننده های سطوح‬ ‫در داخ��ل تولی��د می ش��ود ام��ا در محصوالت مراقبت ش��خصی‬ ‫مث��ل ش��امپو‪ ،‬ک��ر م و‪ ...‬بخش��ی از م��واد از خارج تهی��ه و چند‬ ‫فعالیت مختلف روی ان انجام می ش��ود و ب��ه مصرف کارخانه ها‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫اما انچ ه باعث افزایش نرخ مواد اولیه می ش��ود تحریم ها و نرخ‬ ‫ارز و مش��کالتی از این قبیل اس��ت که قدرت چانه زنی را از بین‬ ‫می برد و نرخ مواد اولیه را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫از انجا که کشورهای همس��ایه ایران مصرف کنندگانی هستند‬ ‫که تولید مواد ش��وینده در انها به بلوغ نرسیده‪ ،‬ظرفیت بالقوه ای‬ ‫برای صادرات ایران به وجود اورده اند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ع��راق و افغانس��تان دو کش��وری هس��تند که‬ ‫بیش��ترین خرید مواد ش��وینده را از ایران دارند و صادراتی نیز به‬ ‫کشورهای ارمنستان‪ ،‬تاجیکستان و دیگر کشورهای اسیای میانه‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬برای رفع مشکالت این صنعت‪ ،‬دولت می تواند یارانه‬ ‫تولید به صنایع ش��وینده پرداخت کند که هم واحدهای تولیدی‬ ‫توس��عه یابند و امار تولید و در پی ان صادرات افزایش یابد و هم‬ ‫این صنعت از ارز دولتی و نفتی بی نیاز شود و زمینه توسعه کشور‬ ‫در ابعاد صنعتی و اقتصادی را فراهم کند‪ .‬با توجه به بازار مناسب‬ ‫مواد ش��وینده در منطقه و ظرفیت تولید چند برابر نیاز داخل این‬ ‫امی��د وجود دارد تا صنعت مواد ش��وینده بتواند به عنوان یکی از‬ ‫صنایع مهم در زمینه صادرات غیرنفتی نقش ایفا کند‪.‬‬ ‫صنعت و توجه به ان‪ ،‬تنها راه برون رفت از مش��کالت اقتصادی‬ ‫کشور است زیرا تولید س��رمایه‪ ،‬ایجاد فرصت های شغلی‪ ،‬تقویت‬ ‫س��رمایه گذاری داخلی و رغبت س��رمایه گذاران خارجی و بهبود‬ ‫ش��رایط کس��ب وکار را درپ��ی دارد و همه م��ردم از ان بهره مند‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در ش��رایطی که دو ش��یفت کاری هم پاس��خگوی‬ ‫هزینه های خانواده ها نیست‪ ،‬موج تعطیلی کارگران در‬ ‫کارخانه های بزرگ یکی پس از دیگری بلندتر می شود‪.‬‬ ‫در روزه��ای گذش��ته ‪ ۱۵۰‬کارگ��ر کارخانه تولی پرس‬ ‫تعدیل ش��دند‪ .‬ام��ا به گفت��ه مدیران ای��ن مجموعه‪،‬‬ ‫تعطیلی موقت است‪ .‬مسئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نیز از پیگیری ها برای رفع مشکل در زمینه مواد‬ ‫اولیه این کارخانه خبر داده اند اما کارشناسان معتقدند‬ ‫کمبود مواد اولیه دامنگیر س��ایر کارخانه های شوینده‬ ‫و بهداش��تی نیز ش��ده اس��ت‪ .‬این امر نگرانی کارگران‬ ‫تولی پرس برای ادامه دار ش��دن تعطیلی کارخانه را در ‬ ‫پی داشته است‪.‬‬ ‫اس��تان قزوین قطب اصلی شوینده در کشور بوده به‬ ‫طوری که ‪ ۶۰‬درصد ش��وینده های کشور در این استان‬ ‫تولید می ش��ود و تولی پرس نی��ز از برندهای مطرح در‬ ‫حوزه ش��وینده های ملی در اس��تان قزوین اس��ت‪ .‬این‬ ‫کارخان��ه دو هفت��ه پیش به علت س��رویس خط تولید‬ ‫تعطیل شده و پس از دو هفته به علت کمبود مواد اولیه‬ ‫از اغاز به کار جلوگیری ش��ده اس��ت‪ .‬اکنون مسئوالن‬ ‫از رفع مش��کل تامین مواد اولیه و احتمال بازگش��ایی‬ ‫کارخانه تولی پرس تا پایان هفته نخس��ت شهریو ر خبر‬ ‫می دهند‪ .‬چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه‬ ‫ش��رکت رینگ اس��پرت نور نی ریز‪ ،‬به دلیل دسترسی‬ ‫نداش��تن به مواد اولیه و افزایش قیمت ها‪ ،‬حدود ‪۲۵۰‬‬ ‫نفر از ‪ ۵۰۰‬نیروی انس��انی خود را تعدیل کرده اس��ت‪.‬‬ ‫پی��ش از ای��ن کارخانه های بزرگ صنعت��ی مانند ارج‪،‬‬ ‫ازمایش‪ ،‬کاچیران و‪ ...‬تعطیل ش��دند‪ .‬در هفته گذشته‬ ‫نی��ز ش��یفت کاری در کارخان��ه نس��تله کاهش یافت‪.‬‬ ‫کارخانه ایران س��یلندر نیز ابتدای امسال به دلیل زیان‬ ‫انباش��ته تعطیل ش��د و کارگران ان بیکار شدند‪ .‬دلیل‬ ‫تعطیلی این کارخانه های بزرگ چیست؟ کارخانه هایی‬ ‫که سهم بسیاری در تولید و اشتغال کشور دارند‪ .‬بخش‬ ‫زی��ادی از بازار از س��وی کارخانه ه��ای صاحب نام ملی‬ ‫تامین می ش��ود‪ .‬کارشناس��ان معتقدند در سالی که به‬ ‫عنوان «حمایت از کاالی ایرانی» نام گذاری شده است‬ ‫باید از تعطیلی ناخواس��ته کارخانه های ملی جلوگیری‬ ‫ک��رد‪ .‬این واحد تولیدی که در زمینه تولید محصوالت‬ ‫ش��وینده در ش��هرک صنعتی البرز در اس��تان قزوین‬ ‫فعالیت دارد‪ ،‬از ش��نبه (‪ ۲۷‬مرداد) به دلیل مش��کالتی‬ ‫که در زمینه تهیه مواد اولیه تولید دارد‪ ،‬به طور موقت‬ ‫تعطیل اعالم ش��ده و کارگ��ران ان اجازه ورود به محل‬ ‫کارش��ان را ندارند‪ .‬میانگین سنی مجموع ‪ ۱۵۰‬کارگر‬ ‫این کارخانه بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬سال است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی تابستانی یا کمبود مواد اولیه؟‬ ‫بخش��ی از مواد اولیه این ش��رکت به صورت وارداتی‬ ‫تامین می ش��ده ک��ه با توجه به ش��رایط اخیر و اعمال‬ ‫تحریم ه��ا این موضوع با مش��کالتی مواج��ه و یکی از‬ ‫خط ه��ا با وقفه تولید روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬الکیل بنزن‬ ‫خط��ی (‪ ،)LAB‬همچنی��ن ب��ه عن��وان الکیله کننده‬ ‫م��واد ش��وینده ش��ناخته می ش��ود‪ ،‬به الکی��ل بنزن‬ ‫سولفات (‪ )LAS‬خطی تبدیل می شود که ب ه طور ویژه‬ ‫به عنوان یک سورفکتانت در مواد اولیه شوینده و مواد‬ ‫پاک کننده استفاده می شود‪.‬‬ ‫مهدی صادقی نیارکی‪ ،‬مدیر کل دفتر صنایع غذایی‪،‬‬ ‫دارویی و بهداش��تی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫گفت وگو با «گسترش صنعت» درباره تعطیلی کارگران‬ ‫تولی پرس اظهار کرد‪ :‬مشکل اصلی کارخانه تولی پرس‬ ‫تامین الکیل بنزن خطی یا همان ‪ LAB‬است این ماده‬ ‫امکان تهیه در داخل کشور را دار د اما کمبود ان باعث‬ ‫تعطیلی کاخانه تولی پرس شده است‪.‬‬ ‫وی از اع�لام تاری��خ دقی��ق بازگش��ایی تولی پرس‬ ‫خ��ودداری و تاکی��د کرد‪ :‬مدی��ران کارخانه تولی پرس‬ ‫تعطیالت تابستانی را علت تعطیلی چند روزه کارگران‬ ‫عن��وان کردن��د‪ .‬این تعطی�لات ‪ ۶‬روزه عنوان ش��ده و‬ ‫ممکن اس��ت تا پایان هفته نخست شهریو ر کارگران به‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫وعده بازگشایی تولی پرس از هفته دوم شهریور‬ ‫مختار علم بیگی‬ ‫سیده حمیده زرابادی‬ ‫مهدی صادقی نیارکی‬ ‫سایر تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت شوینده و‬ ‫بهداشتی نزدیک به دو ماه‬ ‫است که سرگردانند و با‬ ‫مشکل کمبود مواد اولیه‬ ‫دست و پنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫تهیه یک شامپوی معمولی‬ ‫نیاز به ‪ ۱۲‬نوع ماده اولیه‬ ‫دارد‪ ،‬ممکن است سایر‬ ‫واحدهای تولیدی در این‬ ‫صنعت نیز به دلیل کمبود‬ ‫مواد اولیه تعطیل شوند‬ ‫پس از پیگیری هایی که‬ ‫کردیم مدیران تولی پرس‬ ‫اعالم کردند برای انجام‬ ‫یک سری تعمیرات و‬ ‫به روزرسانی ‪،‬خطوط‬ ‫تولید را تعطیل کرده اند‬ ‫و ارتباطی به مواد اولیه‬ ‫ندارد‪ .‬من و همکارانم در‬ ‫حال پیگیری این موضوع‬ ‫از طریق معاونت اقتصادی‬ ‫و سایر مسئوالن استانی‬ ‫هستیم‬ ‫مدیران کارخانه‬ ‫تولی پرس تعطیالت‬ ‫تابستانی را علت تعطیلی‬ ‫چند روزه کارگران عنوان‬ ‫کردند‪ .‬این تعطیالت ‪۶‬‬ ‫روزه عنوان شده و ممکن‬ ‫است تا پایان هفته نخست‬ ‫شهریور کارگران به محل‬ ‫کار خود بازگردند‪ .‬الکیل‬ ‫بنزن خطی یا همان ‪LAB‬‬ ‫به میزان کافی در اختیار‬ ‫تولی پرس قرار می گیرد‬ ‫مح��ل کار خ��ود بازگردند‪ .‬صادقی نیارکی با اش��اره به‬ ‫جلس��ه مش��ترک با مدیران کارخانه تولی پرس‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد ‪ :‬دوش��نبه جلسه مشترک با مدیران تولید کارخانه‬ ‫تولی پ��رس برگ��زار ش��د و نماینده س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‪ ،‬نماینده ش��رکت‬ ‫تولید کننده الکی��ل بنزن خطی یا همان ‪ LAB‬نیز در‬ ‫این جلسه حضور داشتند‪.‬‬ ‫مدی��ر کل دفتر صنایع غذایی‪ ،‬دارویی و بهداش��تی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬در این جلسه‬ ‫توافق شد تا الکیل بنزن خطی یا همان ‪ LAB‬به میزان‬ ‫کافی از س��وی تولید کننده در اختیار مدیران کارخانه‬ ‫تولی پ��رس قرار بگی��رد‪ .‬همچنین‪ ،‬مدی��ران کارخانه‬ ‫تولی پرس قول دادند تا پایان هفته نخس��ت ش��هریور‬ ‫کارخانه را بازگش��ایی کنن��د‪ .‬صادقی نیارکی ادامه داد‪:‬‬ ‫گ��زارش عملکرد کارخانه تولی پرس نیز در جلس��ه نام‬ ‫برده ارائه شد که مبتنی بر تولید ‪ ۲۵‬محصول جدید بود‬ ‫و قرار ش��د این گزارش از طریق روابط عمومی شرکت‬ ‫نیز در اختیار رسانه ها قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بیش��تر واحده��ای صنعتی در ش��رایط‬ ‫کنونی با مش��کل تامین مواد اولیه روبه رو هس��تند اما‬ ‫ت�لاش کردیم تا مش��کل تامین الکی��ل بنزن خطی یا‬ ‫همان ‪ LAB‬برای تولی پرس به عنوان گام نخست رفع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سکوت مدیران تولی پرس‬ ‫مدی��ران کارخان��ه تولی پرس ی��ا روابط عمومی این‬ ‫کارخان��ه تا کنون س��کوت کرده اند و نس��بت به دالیل‬ ‫تعطیلی کارخانه و تعیین تکلیف کارگران اطالع رسانی‬ ‫نکرده ان��د‪ .‬تولی پ��رس در س��ال ‪ ۱۳۴۳‬در کارخان��ه‬ ‫تولی��ددارو ب��ا نام واح��د «دترجنت» ش��کل گرفت و‬ ‫در ‪ ۱۵‬اس��فند ‪ ۱۳۵۱‬به ش��ماره ثبت��ی ‪ ۱۶۶۴۹‬با نام‬ ‫«تولی پرس» به ثبت رسید‪.‬‬ ‫کارخانه این ش��رکت تولیدکننده انواع مواد شوینده‪،‬‬ ‫پاک کننده‪ ،‬ارایش��ی و بهداشتی در شهر صنعتی البرز‬ ‫استان قزوین مستقر شد‪ .‬نخستین محموله این شرکت‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۴۳‬با نام «کاروان دریا » روانه بازار شد‪ .‬در‬ ‫‪ ۲۵‬اذر ‪ ۱۳۷۵‬این شرکت از سهامی خاص به عام تغییر‬ ‫ماهیت داد و از اس��فند همان س��ال با نماد «ش��تولی»‬ ‫وارد بورس اوراق بهادار تهران ش��د‪ .‬ظرفیت اسمی این‬ ‫کارخانه در اغاز معادل ‪ ۱۵۰‬هزار تن در س��ال بود که‬ ‫در ان زمان باالترین ظرفیت اسمی تولید پودر در ایران‬ ‫و خاورمیانه به ش��مار می رفت و به بیش از ‪ ۲۰‬کش��ور‬ ‫جهان صادرات داشت‪.‬‬ ‫در دهه ‪ ،۱۳۷۰‬تولی پ��رس بزرگ ترین تولیدکننده‬ ‫پودر لباسشویی در ایران با بیش از ‪ ۲۳‬درصد سهم بازار‬ ‫داخلی بود اما در چند س��ال گذشته این شرکت نیز به‬ ‫ت به ‬ ‫دالیل بسیاری به وضعیت نامناسبی دچار شده اس ‬ ‫ی که براساس صورت های مالی رسمی حسابرسی‬ ‫طور ‬ ‫شده‪ ،‬زیان انباشته دو شرکت تولی پرس و کف (متعلق‬ ‫ب��ه هلدینگ داروگر) در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به بیش از ‪۵۵۶‬‬ ‫میلیارد تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی دو هفته ای اما ادامه دار‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬سیده حمیده زرابادی‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫قزوین و دبیر اول کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی در پاسخ به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫مدیران کارخانه ابتدا اعالم کردند این واحد صنعتی به‬ ‫مدت دو هفته به دلیل وجود مش��کالتی در تامین مواد‬ ‫اولیه تعطیل خواهد بود‪.‬‬ ‫زراب��ادی ادامه داد‪ :‬پ��س از پیگیری هایی که کردیم‬ ‫مدی��ران تولی پرس اعالم کردند برای انجام یک س��ری‬ ‫تعمیرات و به روزرس��انی خطوط تولید تعطیل کرده اند‬ ‫و ارتباطی به مواد اولیه ندارد‪.‬‬ ‫م��ن و همکاران��م در ح��ال پیگیری ای��ن موضوع از‬ ‫طریق معاونت اقتصادی و صنعت معدن‪ ،‬اس��تانداری و‬ ‫مس��ئوالن استانی هستیم حاال در این شرایط مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی باید به صورتی باش��د که تعطیلی وجود‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه بار منفی که این مس��ئله در جامعه ایجاد‬ ‫می کند تالش می کنیم این اتفاق روی ندهد و کارگران‬ ‫ای��ن واح��د صنعتی بزرگ ایران ب��ا ارامش به کار خود‬ ‫ادامه دهند‪ .‬از تمامی واحدهایی که کارگران نام بردند‬ ‫گزارش خواس��تیم و به دنبال حل مشکالت تولی پرس‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫زرابادی درباره حمایت های انجام ش��ده در سال های‬ ‫گذشته از واحدهای صنعتی بزرگ همچون تولی پرس‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬هم اکنون گزارش دقیق��ی در اختیار ندارم‬ ‫ت��ا براس��اس ان بتوان��م اطالعات دقیق��ی ارائه دهم و‬ ‫تولیدکنندگان هم ش��رایط خود را اع�لام نکرده اند تا‬ ‫ببینیم به چه اقدام هایی نیاز هست‪.‬‬ ‫وی درباره تصویب طرح ها یا برنامه هایی تدوین شده‬ ‫در کمیس��یون صنایع یا هی��ات دولت برای حمایت از‬ ‫واحده��ای صنعتی بزرگ افزود‪ :‬یک س��ری موارد را به‬ ‫وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان پیشنهادهایی‬ ‫ارائ��ه دادیم‪ .‬این بحث ها ب��ه دلیل اینکه بار مالی دارند‬ ‫باید از سوی دولت مطرح و تایید شوند‪ .‬ما در سال های‬ ‫گذشته تمرکز را بر صنایع کوچک و متوسط به ویژه بر‬ ‫س��رمایه در گردش انها داش��تیم و در برنامه بلند مدت‬ ‫حمایت از س��رمایه ثابت و بررس��ی ش��رایط واحدهای‬ ‫ب��زرگ را در دس��تور کار داریم اما اینکه تس��هیالت یا‬ ‫حمایت مالی انجام شده یا نه در شرایط فعلی نمی توانم‬ ‫درباره ان نظری ارائه دهم‪.‬‬ ‫‹ ‹مواد اولیه‪ ،‬متهم همیشگی‬ ‫گران��ی م��واد اولیه در پی افزایش ن��رخ ارز همچنان‬ ‫دامنگیر کارخانه های تولیدی است‪ .‬این روزها اخباری‬ ‫مبنی بر توقف فعالیت کارخانه های مختلف در رسانه ها‬ ‫منتش��ر می ش��ود و نگرانی س��ایر کارگ��ران صنعتی و‬ ‫تولیدی را دامن می زند‪.‬‬ ‫مختار علم بیگی‪ ،‬دبیر انجمن صنایع شونده‪ ،‬ارایشی‬ ‫و بهداش��تی در گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش صنعت» به‬ ‫نیمه تعطی��ل ب��ودن کارخانه تولی پ��رس در چند ماه‬ ‫گذش��ته اش��اره و اظهار ک��رد‪ :‬س��ایر تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت ش��وینده ای و بهداش��تی نزدیک به دو ماه‬ ‫است که سرگردانند و با مشکل کمبود مواد اولیه دست‬ ‫و پنج��ه نرم می کنند‪ .‬علم بیگی با بیان اینکه تهیه یک‬ ‫ش��امپوی معمولی نیاز به ‪ ۱۲‬نوع ماده اولیه دارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در صورتی که مواد اولیه مورد نیاز تولید ش��وینده‬ ‫و بهداش��تی تامین نش��ود ممکن است سایر واحدهای‬ ‫تولیدی در این صنعت نیز تعطیل شوند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع ش��ونده‪ ،‬ارایش��ی و بهداش��تی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بخشی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید‬ ‫مایع دس��ت‪ ،‬مایع ظرفشویی‪ ،‬ش��امپو‪ ،‬انواع پودرها و‪..‬‬ ‫وارداتی است اما تغییر سیاست های ارزی مانع ترخیص‬ ‫مواد اولیه از گمرک شد و بر روند فعالیت کارخانه های‬ ‫تولید و کاهش موجودی انبار انها اثر گذاشت‪.‬‬ ‫علم بیگ��ی اف��زود‪ :‬ظرفی��ت تولی��د محص��ول در‬ ‫کارخانه ه��ای تولی��د ش��وینده ها ت��ا جایی اس��ت که‬ ‫می توان��د ‪ ۲.۵‬براب��ر میزان مصرف داخل��ی را برطرف‬ ‫کن��د‪ .‬در صورتی که م��واد اولیه موردنی��از انها تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی از مس��ئوالن نهادهای اجرایی خواستار شد تا در‬ ‫ابالغ و اجرای بخش��نامه های مربوط به تولید و تامین‬ ‫مواد اولیه به ویژه ترخیص ان از گمرک س��رعت عمل‬ ‫بیشتری داشته باشند و تا حد ممکن از کاغذ بازی های‬ ‫اداری خودداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ش��رایط اقتصادی دش��وار‪ ،‬معضل بیکاری و تعطیلی‬ ‫کارخانه ها از مش��کالت جدی جامع��ه بوده که فقط با‬ ‫همت مس��ئوالن و همراهی مردم برطرف خواهد ش��د‪.‬‬ ‫تولی پرس با س��ابقه حدود ‪ ۵۴‬سال فعالیت از دو هفته‬ ‫پیش به علت س��رویس خط تولید تعطیل ش��ده و پس‬ ‫از دو هفت��ه ب��ه علت کمبود مواد اولیه از ورود کارگران‬ ‫جلوگیری ش��ده اس��ت در هر صورت با شیفتی کردن‬ ‫یا کاهش س��اعت کاری می توان مس��ائل را مدیریت و‬ ‫موض��وع را به کارکنان کارخانه اطالع رس��انی کرد تا از‬ ‫ایجاد و گسترش نگرانی در جامعه جلوگیری شود‪.‬‬ ‫ساماندهی ‪ ۴۳۰‬خوشه صنعتی در کشور‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران از‬ ‫س��اماندهی ‪ ۴۳۰‬خوشه صنایع کوچک در کشور خبر داد و گفت‪ :‬خوشه‬ ‫مبل و منبت روس��تای دهفول نهاوند نوزدهمین خوشه ساماندهی شده‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی‪ ،‬صادق نجفی‬ ‫در ایین بهره برداری از خوش��ه صنعتی مبل و منبت در روستای دهفول‬ ‫شهرس��تان نهاوند ب��ا بیان اینک��ه در این مقطع زمانی مردم مش��کالت‬ ‫اقتصادی بسیاری دارند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬همه مسئوالن باید برای حل مشکالت‬ ‫و دغدغ��ه مردم تالش وافر کنند البته اکنون افتخار داریم که بگوییم در‬ ‫بو کارهای کوچک توانسته رونق بگیرد‪.‬‬ ‫نقاط مختلف کشور کس ‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه پس از پیروزی انقالب اس�لامی می ایس��تیم و‬ ‫ایس��تاده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬امروز اگر در کشور به افتخاری نائل می شویم به دلیل‬ ‫تالش و پشتیبانی مردم ایران است پس وظیفه همه ماست در مقابل این‬ ‫پشتیبانی به عنوان خادم در خدمت مردم باشیم‪.‬‬ ‫نجفی ادامه داد‪ :‬همدان با داشتن مسئوالن دلسوز و باتجربه می تواند به‬ ‫عنوان استان نمونه گردشگری از جایگاه واالیی برخوردار باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره‬ ‫به اینکه برای شهرس��تان های مالیر‪ ،‬تویس��رکان و نهاوند ‪ ۳‬طرح تعریف‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تولید کنندگانی که کارگاه ه��ای کوچک مبل و منبت دارند‬ ‫می توانند از تس��هیالت ‪ ۱.۵‬میلیارد دالری به��ره ببرند البته باید قبل از‬ ‫ان با ثبت نام در س��امانه «کارا» از طریق صندوق ‪ ۸۰‬درصد از مشکالت‬ ‫را برطرف کنند‪.‬‬ ‫نجف��ی با بیان اینکه بای��د در حوزه صنایع کوچک دو طرح براس��اس‬ ‫امایش س��رزمینی تعریف ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۴۳۰‬خوشه‬ ‫صنایع کوچک در کشور ساماندهی شده که خوشه مبل و منبت روستای‬ ‫دهفول نوزدهین خوشه است که توانسته ساماندهی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با تاکید‬ ‫بر اینکه واردات متمرکز چوب از کشور گرجستان در حال پیگیری است‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬با ممنوعی��ت واردات مبل از دیگر کش��ورها فرصت برای‬ ‫تولیدکنندگان داخلی مهیاس��ت تا خوشه و کارگاه های خود را برای بازار‬ ‫فروش تقویت کنند‪.‬‬ ‫نجفی با بیان اینکه تنها راه نجات کشور همدلی‪ ،‬هماهنگی و هم افزایی‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با اتحاد و وحدت امروز مردم و مس��ئوالن کشور می تواند از‬ ‫این جنگ اقتصادی به خوبی خارج شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه صادرات مبل و منبت روستای دهفول‬ ‫کیوان گردان‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان نیز‬ ‫در این ایین با اش��اره به اینکه روستای دهفول از توابع شهرستان نهاوند‬ ‫یکی از ظرفیت های خوب در زمینه مبل و منبت کش��ور و اس��تان است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬برنامه ش��هرک های صنعتی برای رونق این خوشه برای ‪ ۳‬سال‬ ‫اینده در این روس��تا به ثمر می رسد و برای توسعه صادرات مبل و منبت‬ ‫این روستا تامین چوب و مواد اولیه در حال انجام است‪.‬‬ ‫گ��ردان ادامه داد‪ :‬تولیدکنن��دگان مبل و منبت مالیر و نهاوند در قالب‬ ‫یک تور صنعتی به کش��ور گرجستان اعزام ش��دند و امیدواریم روستای‬ ‫دهفول نهاوند نیز به مانند خوشه صنعتی روستای کرداباد بتواند به عنوان‬ ‫خوشه نمونه ملی معرفی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۰۰‬کارگاه فعال مبل و منبت‬ ‫محمد خدارحمی‪ ،‬رییس ش��ورای روس��تای دهفول نیز به نمایندگی‬ ‫از اهالی این روس��تا ضمن خوش��امدگویی ب��ه مدیرعامل صنایع کوچک‬ ‫ش��هرک های صنعتی کشور و مسئوالن اس��تان گفت‪ :‬روستای دهفول با‬ ‫داشتن ‪ ۵۰‬شهید سرافراز دوران جنگ تحمیلی‪ ۲۶ ،‬جانباز و ‪ ۲۶۵‬رزمنده‬ ‫همیشه در خط مقدم مبارزات در مقابل دشمنان نظام بوده است‪.‬‬ ‫خدارحم��ی با بی��ان اینکه در ای��ن روس��تا ‪ ۲۰۰‬کارگاه مبل و منبت‬ ‫فعال اس��ت ‪ ،‬ادامه داد‪ ۶۰۰ :‬نفر به صورت مستقیم و ‪ ۲۰۰‬نفر به صورت‬ ‫غیرمستقیم به واسطه این کارگاه ها دارای شغل شده اند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!