روزنامه گسترش صنعت شماره 471 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 471

روزنامه گسترش صنعت شماره 471

روزنامه گسترش صنعت شماره 471

‫افزایش‬ ‫نرخ خودرو ها ‬ ‫مانند گذشته‬ ‫تکرار نمی شود‬ ‫چهار شنبه‬ ‫ ‪ 7‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫شیرینی سنتی در امار صادرات غیرنفتی جایی ندارد‬ ‫در بررسی «گسترش صنعت» از اخرین داده های اماری شبکه اطالع رسانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شد‬ ‫غفلت از یک ارزاوری شیرین‬ ‫‪2‬‬ ‫بازدید های تابستانی برای ارتقای‬ ‫سطح تولید خودرو ادامه دارد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت خدمات پس‬ ‫از ف��روش ایران خ��ودرو و جمع��ی‬ ‫از مدی��ران ایس��اکو در تعطی�لات‬ ‫تابس��تانی خودروس��ازان‪ ،‬به منظور‬ ‫بازدی��د و نظ��ارت ب��ر کیفی��ت‬ ‫خدمات ده��ی پ��س از ف��روش این‬ ‫شرکت‪ ،‬این بار اس��تان ایران خودرو‬ ‫اذربایجان غرب��ی را به عنوان مقصد بازدید خود برگزیدند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬گروه صنعت��ی ایران خودرو به عنوان‬ ‫خودروساز پاس��خگو تاکید ویژه ای بر ارائه بهترین خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش ب��ه مش��تریان دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬س��ید رضا‬ ‫حسینی‪ ،‬مدیرعامل حوزه خدمات پس از فروش به منظور‬ ‫نظارت و بهینه س��ازی کیفیت خدمات‪ ،‬سفر به استان های‬ ‫مختلف را در برنامه خود گنجانده است‪.‬‬ ‫وی پس از بازدید از برخی نمایندگی های غرب و ش��مال‬ ‫کشور‪ ،‬با ورود به ارومیه از نمایندگی های مجاز کد ‪،۱۹۳۹‬‬ ‫‪ ۱۹۲۰ ،۱۹۳۱ ،۱۹۴۵ ،۱۹۰۷‬و ‪ ۱۹۲۱‬بازدی��د ک��رد و به‬ ‫طور مستقیم با مشتریان مراجعه کننده به این نمایندگی ها‬ ‫گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫او همچنین با دیدگاه ه��ای مدیران نمایندگی ها بیش از‬ ‫پیش اگاه ش��د و برای شتاب در خدمات دهی به مشتریان‬ ‫و تس��هیل فرایندها‪ ،‬اقدام های الزم را به هیات همراه خود‬ ‫یاداور شد‪.‬‬ ‫حسینی با توجه به شرایط اقتصادی اخیر‪ ،‬تاکید ویژه ای‬ ‫نی��ز به مدی��ران نمایندگی ه��ا درباره ش��تاب در ترخیص‬ ‫خودروه��ای هموطن��ان داش��ت و تصریح ک��رد‪ :‬خودروها‬ ‫باید به نحوی تعمیر و تحویل ش��ود که نیاز به بازگشت به‬ ‫تعمیرگاه به کمترین میزان ممکن برسد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 29‬اوت ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2444‬دوره جدید شماره ‪ 4 471‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫صدور مجوز را پای بهره برداری ننویسید‬ ‫قلب شکسته‬ ‫ارج‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت خودروهای برقی در کشور‬ ‫خودرو برقی طراحی شد‬ ‫اما از تولید باز ماند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 7‬شهریور ‪ 17 1397‬ذی الحجه ‪ 29 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 471‬پیاپی ‪2444‬‬ ‫یادداشت‬ ‫قلب شکسته ارج‬ ‫سیاوش ارجمند (دوم مرداد‬ ‫‪ - ۱۳۰۷‬دوم م��رداد ‪،)۱۳۹۷‬‬ ‫اخری��ن مدی��ر کارخانه ارج تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۵۷‬و ب��رادر کوچک‬ ‫خلی��ل ارجمن��د بنیان گ��ذار‬ ‫ش��رکت ارج‪ ،‬دوم م��رداد‬ ‫امس��ال درگذش��ت‪ .‬سیاوش‬ ‫علی اصغر سعیدی‬ ‫در دوم م��رداد س��ال ‪۱۳۰۷‬‬ ‫جامعه شناس اقتصاد‬ ‫در ته��ران در خان��واده ای‬ ‫بروک��رات به دنیا امد‪ .‬او تحت‬ ‫تاثی��ر برادرش خلیل بود‪ .‬وقتی خلی��ل ارجمند‪ ،‬کارخانه ارج‬ ‫را تاس��یس کرد‪ ،‬سیاوش به دبس��تان تربیت می رفت‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬هر روز ب��رای دیدن کار کارگاه برادرش از مدرس��ه به‬ ‫کارخان��ه می رف��ت و از کودکی به ‪ ۳‬کار اصل��ی این کارخانه‬ ‫یعن��ی اهنگ��ری‪ ،‬ریخته گری و جوش��کاری عالقه مند ش��ده‬ ‫و اش��نایی پیدا کرده بود‪ .‬از همان کودک��ی برادرش الگویی‬ ‫برای او بود‪ .‬مانند برادرش رش��ته مهندسی مکانیک خواند و‬ ‫دانش��جوی ممتاز دانش��کده فنی دانشگاه تهران شد‪ .‬سیاوش‬ ‫ارجمند تعریف می کرد که س��خت ترین لحظه زندگی اش در‬ ‫نوجوانی‪ ،‬مرگ زودهنگام برادرش بوده اس��ت‪ .‬مهندس خلیل‬ ‫ارجمن��د‪ ،‬مهر ‪ ۱۳۲۳‬هنگام بازدید از نحوه کار پمپ های ابی‬ ‫که به امید کشیدن اب از چاهی که جنوب تهران گذاشته بود‬ ‫درون چاه افتاد و درگذش��ت‪ .‬سیاوش با مرگ خلیل احساس‬ ‫می ک��رد اداره کارخانه بر عهده اوس��ت و ب��ه کارهای کارخانه‬ ‫سرکشی می کرد‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۳۰‬مهندس اسکندر ارجمند‪،‬‬ ‫برادر بزرگ ترش به کارخانه پیوس��ت اما در س��ال ‪ ۱۳۳۲‬این‬ ‫مس��ئولیت را به مهندس سیاوش ارجمند داد که بعد از ادامه‬ ‫تحصیل مهندس��ی الکترونیک‪ ،‬در رش��ته برق فش��ار قوی از‬ ‫الم��ان و گذراندن دوره یک س��اله کاراموزی اش در ش��رکت‬ ‫زیمنس به ایران برگشته بود‪ .‬با شروع مدیریت سیاوش دوره‬ ‫توس��عه س��ریع و مدرن کارخانه ارج شروع شد‪ .‬او خط تولید‬ ‫محصوالت ش��رکت را تغییر داد و به تولید محصوالت خانگی‬ ‫پرداخت‪ .‬او کارخانه ارج را در مس��یر توس��عه قرار داد تا انجا‬ ‫ک��ه ارج بزرگ ترین کارخانه لوازم خانگ��ی ایران و خاورمیانه‬ ‫ش��د‪ .‬در دهه ‪ ۱۳۳۰‬تولیدات مختلفی از جمله بخاری ارج از‬ ‫تولیدات اولیه و ماندگار بود‪ .‬س��یاوش ارجمند تعریف می کرد‬ ‫که نخس��تین محصول خانگی ارج به معن��ای تولید انبوه در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۳۸‬تولید ش��د‪ .‬بعد از ان تولید کولر ارج بود‪ .‬او در‬ ‫مسافرتی که به اریزونای امریکا کرد به کاالیی برخورد که به‬ ‫س��ادگی می توانس��ت حرارت را تا بیش از ‪ ۱۰‬درجه کم کند‪.‬‬ ‫کولر ابی ارج بر اس��اس این محصول س��اخته شد‪ .‬یک سال‬ ‫بعد از تولید کولر ارج‪ ،‬ابگرمکن برقی ‪ ۵۰‬گالنی س��اخته ارج‬ ‫به بازار امد‪ .‬اگرچه مهن��دس رهنما در کارخانه پالر اصفهان‬ ‫ان را می س��اخت اما تولید ان از سوی ارج به توسعه بهداشت‬ ‫ش��خصی مردم و افول خزینه و حمام ه��ای عمومی که عامل‬ ‫شیوع بسیاری بیماری ها بود کمک شایانی کرد‪ .‬کارخانه ارج‬ ‫در دوران مدیریت سیاوش ارجمند نخستین شرکت ایرانی بود‬ ‫که ش��روع به تولید یخچال برقی کرد‪ .‬برخالف اظهارنظرهای‬ ‫رای��ج و س��اده انگارانه برخ��ی پژوهش��گران و روش��نفکران‪،‬‬ ‫محص��والت ای��ن کارخانه مونتاژ و کار کارگران س��رهم بندی‬ ‫کردن قطعات وارداتی نبود بلکه مهندسان شرکت برای تولید‬ ‫ه��ر محصول ماه ها مطالعه می کردند‪ .‬صادرات محصوالت ارج‬ ‫به کشورهای اروپای شرقی و کشورهای خلیج فارس نشان داد‬ ‫که با وجود محصوالت خارجی ارج توانس��ته بود س��هم قابل‬ ‫توجهی از بازار مصرف این کش��ورها را به دست اورد‪ .‬ارج در‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۸‬مشمول قانون حفاظت از صنایع نشد اما بعدها با‬ ‫ناارامی های کارگری که برخی نیروهای سیاسی در ان ایجاد‬ ‫کردند تحت مدیریت س��ازمان صنایع قرار گرفت و دوره افول‬ ‫خود را اغاز کرد‪ .‬وقتی در سال ‪ ۱۳۹۵‬خبر بسته شدن کامل‬ ‫شرکت ارج در رس��انه ها منتشر شد‪ ،‬سیاوش ارجمند نوشت‪:‬‬ ‫خبر بسته شدن شرکت صنعتی ارج قلبم را شکست و شوکی‬ ‫بود برای من و بس��یاری از مهندس��ان و کارگرانی که سال ها‬ ‫برای ساخت این شرکت س��خت کار کرده بودند‪ .‬او می گفت‬ ‫صاحب��ان فعلی کارخانه ارج گویا مش��تری ب��رای فروش ارج‬ ‫پیدا نکردند و با او تماس گرفتند و حاضر ش��دند کارخانه اش‬ ‫را ب��ا تخفیف مخصوص به خودش بفروش��ند‪ .‬ب��ا اینکه هنوز‬ ‫عالقه من��د به کار در ای��ران بود اما کهولت س��ن دیگر اجازه‬ ‫چنین کاری را به او نمی داد و س��رانجام دوم مرداد امسال در‬ ‫‪ ۹۰‬سالگی در شهر نیویورک درگذشت‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫مسابقه طراحی‬ ‫«سردر» شهرک تحقیقاتی کاوش‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران‪ ،‬درباره طراحی‬ ‫س��ردر اصلی ش��هرک تحقیقات��ی کاوش ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫موضوع فعالیت و اهداف شهرک های تحقیقاتی فراخوان داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایدرونی��وز‪ ،‬مس��ابقه طراحی در س��طح ملی‬ ‫و در دو مرحل��ه برگ��زار می ش��ود و از هم��ه عالقه مندان به‬ ‫طراحی دعوت می ش��ود برای ثبت نام و دریافت مس��تندات‬ ‫از طریق وب س��ایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫به نشانی ‪ www.idro.ir‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫فرصت ارائه طرح های پیش��نهادی ‪ ۲۰‬روز بعد از انتش��ار‬ ‫فراخوان مطابق شرایط اعالم شده است‪.‬‬ ‫طرح های برتر در مرحله نخس��ت در جلس��ه های توجیهی‬ ‫با هیات داوران بررس��ی و تحلیل و اماده ارائه نهایی می شوند‬ ‫و پ��س از تحویل نهایی و با در نظ��ر هیات داوران‪ ،‬طرح برتر‬ ‫مشخص می شود‪.‬‬ ‫عالقه من��دان برای کس��ب اطالع��ات بیش��تر می توانند با‬ ‫شماره های ‪ ۲۳۸۶۲۰۴۷‬و‪ ۲۳۸۶۲۲۸۲‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫در امارهای منتشر شده‬ ‫هزینه های ارزی مطرح‬ ‫نشده و عالوه بر ان‪،‬‬ ‫مشخص نیست که چه‬ ‫میزان از این مجوزها‬ ‫وارد مرحله عملیاتی‬ ‫شده است‬ ‫در بررسی «گسترش صنعت» از اخرین داده های اماری شبکه اطالع رسانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شد‬ ‫صدور مجوز را پای بهره برداری ننویسید‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫در تحلیل امار ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال باید نیاز به‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ارز را در نظر داش��ت‪ ،‬به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫این امار متاس��فانه نقص هایی دارد که باید برطرف‬ ‫روز گذشته شبکه اطالع رس��انی تولید و تجارت‬ ‫شو د تا بتوان انها را تحلیل کرد‪ .‬یکی از بزرگ ترین‬ ‫ایران اماری منتش��ر کرد که بر اس��اس ان‪ ،‬میزان‬ ‫نقص های این امار طرح هایی اس��ت که به ارز نیاز‬ ‫ایجاد اشتغال از طریق صنعت در فصل بهار نسبت‬ ‫دارند‪ .‬در ش��رایط کنونی با توجه به دش��واری های‬ ‫به سال گذش��ته ‪ ۲۹.۵‬درصد رشد داشته است‪ .‬به‬ ‫تامین مواد اولیه و قطعات از خارج کشور طرح هایی‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬با توجه به رشد مجوزهای صادرشده‪،‬‬ ‫که وابس��تگی بیشتری به ارز داشته باشند در خطر‬ ‫‪۱۰۴‬هزار و ‪ ۳۸۶‬نفر از طریق این واحدهای صنعتی‬ ‫هس��تند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬به نظر می رسد این طرح ها‬ ‫مش��غول به کار خواهند شد که همین امار در سال‬ ‫ی��ا با تاخیر به بهره برداری برس��ند ی��ا وارد مرحله‬ ‫گذشته ‪ ۸‬هزار و ‪ ۶۲۱‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری هم نشوند‪.‬‬ ‫بر اساس امار ارائه شده در گزارش عملکرد ‪ ۳‬ماه ‬ ‫این عض��و هیات مدی��ره خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫نخس��ت امس��ال در بخش صنعت تعداد مجوزهای‬ ‫تج��ارت ایران با بیان اینکه ش��رایط ارزی ریس��ک‬ ‫تاس��یس در بخش صنعت نسبت به سال گذشته با‬ ‫س��رمایه گذاری در ایران را باال برده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رشد ‪ ۲۶.۴‬درصدی رو به رو بوده است‪.‬‬ ‫شرایط کنونی محاسبات بسیاری از سرمایه گذاران‬ ‫بر مبنای این امار‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه نخست سال گذشته‬ ‫را تغییر داده است‪ .‬اکنون بسیاری از سرمایه گذاران‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۶۲۷‬مجوز برای تاسیس در بخش صنعت‬ ‫در حال بازنگری در طرح های تولیدی هستند‪.‬‬ ‫صادر ش��ده که این رقم امس��ال به ‪ ۴‬هزار و ‪۵۸۶‬‬ ‫خالق��ی با بیان اینکه بازار هم این روز ها ش��رایط‬ ‫مجوز رسیده است‪.‬‬ ‫خاصی دارد و کشش بازار با تحلیل های‬ ‫شبکه اطالع رس��انی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫متفاوتی روبه رو شده است‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫معدن و تج��ارت در حال��ی امارهای‬ ‫س��رمایه گذاران ب��رای انتخ��اب زمان‬ ‫یادش��ده را منتش��ر کرد که بسیاری‬ ‫سرمایه گذاری زمان بهره برداری را هم‬ ‫از کارشناس��ان اقتصاد و فعاالن بخش‬ ‫در نظر می گیرند‪ .‬کش��ش بازار اکنون‬ ‫صنع��ت ای��ن ش��یوه ارائه ام��ار را به‬ ‫قابل ارزیابی دقیق نیست و این موضوع‬ ‫اصطالح ادرس اش��تباه دادن قلمداد‬ ‫باعث ش��ده س��رمایه گذاران نتوانند با‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫خیال اسوده سرمایه خود را وارد بخش‬ ‫یکی از بزرگ ترین‬ ‫در امارهای منتشر ش��ده هزینه های‬ ‫تولیدکنند‪.‬‬ ‫نقص های امارهای ارائه‬ ‫ارزی مط��رح نش��ده و عالوه ب��ر ان‪،‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه اماری که اکنون‬ ‫شده مربوط به طرح هایی‬ ‫مش��خص نیس��ت ک��ه چه می��زان از‬ ‫منتشر ش��ده قابل نتیجه گیری نیست‪،‬‬ ‫است که به ارز نیاز‬ ‫ای��ن مجوزه��ا وارد مرحل��ه عملیاتی دارند‪ .‬در شرایط کنونی توضی��ح داد‪ :‬از ای��ن ام��ار نمی ت��وان‬ ‫شده اس��ت‪ .‬کارشناس��ان در ادامه با با توجه به دشواری های نتیجه ای دریافت کرد‪ .‬به سخن دیگر‪،‬‬ ‫تامین مواد اولیه و‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت وگو کردند‬ ‫مش��خص نیس��ت که این امار نشان از‬ ‫قطعات از خارج کشور‬ ‫ت��ا ابعاد مختلف این ش��یوه اماردهی‬ ‫بهبود وضعیت دارد یا خیر‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫طرح هایی که وابستگی‬ ‫شفاف شود‪.‬‬ ‫مشخص است که هزینه های تولید در‬ ‫بیشتری به‬ ‫‹ ‹اماره�ا قاب�ل نتیجه گی�ری ارز داشته باشند در خطر حال افزایش اس��ت و این موضوع مانع‬ ‫هستند‬ ‫نیست‬ ‫جذب سرمایه می شود‪.‬‬ ‫ارمان خالق��ی‪ ،‬عض��و هیات مدیره‬ ‫خالق��ی اف��زود‪ :‬در ش��رایط کنونی‬ ‫راهکار کنترل و مدیریت یکپارچه توزیع کاال‬ ‫مع��اون وزی��ر و ریی��س س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران از‬ ‫مرکز گسترش فناوری اطالعات( مگفا )‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬در این بازدید‬ ‫«راه��کار کنترل و مدیریت هوش��مند‬ ‫توزی��ع کاالهای اساس��ی در کش��ور»‬ ‫ک��ه متخصص��ان نرم افزار مگف��ا ان را‬ ‫طراحی کرده اند‪ ،‬رونمایی و به تفصیل‬ ‫توانمندی ه��ای مگف��ا در این حوزه به‬ ‫منظور جلوگی��ری از ایجاد اختالل در‬ ‫تولی��د و توزی��ع کاال از تولیدکننده تا‬ ‫مصرف کننده نهایی تشریح شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مرکز گس��ترش فناوری‬ ‫اطالعات در این بازدید با معرفی کامل‬ ‫ای��ن راه��کار گفت‪ :‬با تکمیل س��امانه‬ ‫جام��ع تجارت و راه اندازی کامل بخش‬ ‫تجارت داخلی‪ ،‬امکان گرداوری داده از‬ ‫تمامی چرخ��ه واردات و توزیع کاال در‬ ‫کشور فراهم می شود‪.‬‬ ‫محمد جواد انبیائ��ی افزود‪ :‬داده های‬ ‫توزیع کاال به وی��ژه در زمینه کاالهای‬ ‫اساس��ی‪ ،‬مرجع بس��یار ارزش��مندی‬ ‫اس��ت که رهگی��ری و ردگیری کاال را‬ ‫امکان پذیر س��اخته و انواع تحلیل های‬ ‫داده ای و نظ��ارت هوش��مند بر چرخه‬ ‫کاال را مق��دور می س��ازد‪ .‬در نتیج��ه‪،‬‬ ‫ام��کان دس��ته بندی بازرگان��ان ب��ر‬ ‫حس��ب عملک��رد ی��ا کش��ف تقلب و‬ ‫م��وارد سوء اس��تفاده به نحو مناس��ب‬ ‫در دسترس سیاس��ت گذاران و عوامل‬ ‫اجرایی کشور قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫انبیائ��ی همچنی��ن از امادگی مگفا‬ ‫برای اجرای طرح پ��س از تصویب ان‬ ‫به کمک سازمان های ذی ربط خبر داد‪.‬‬ ‫داده های پایه در س��امانه های بانکی‪،‬‬ ‫ثبت س��فارش و گمرک دارای تعریف‬ ‫مشترک کاملی نیس��تند و این برنامه‬ ‫ام��کان همگن س��ازی و پای��ش ای��ن‬ ‫داده ه��ا را به گونه ای فراهم می س��ازد‬ ‫ک��ه از طریق س��امانه هوش��مند خود‬ ‫اختالل های ناش��ی از عرض��ه نکردن‪،‬‬ ‫احت��کار‪ ،‬کم فروش��ی و ش��بکه توزیع‬ ‫ناسالم را شناسایی می کند‪.‬‬ ‫صنعت با چالش روبه رو ش��ده و این در حالی است‬ ‫س��رمایه گذاران و صاحب��ان بنگاه های تولیدی تنها‬ ‫که دولت باید کمک کند تا صادرات رخ دهد‪.‬‬ ‫ی��ک دغدغ��ه دارن��د و ان حفظ ش��رایط موجود‬ ‫این کارشناس حوزه صنایع با اشاره به اینکه باید‬ ‫است‪ .‬سرمایه گذاران اکنون تمایلی برای راه اندازی‬ ‫از ‪ ۱۵‬سال پیش به سمت نگاه تک نرخی کردن ارز‬ ‫طرح های تولیدی یا توس��عه کارخانه ها ندارند‪ .‬اگر‬ ‫و ازادس��ازی قیمت ها پیش می رفتیم‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫انها در این ش��رایط بتوانند س��رمایه خود را حفظ‬ ‫متاس��فانه هیچ دولتی حاضر نشد منافع ملی را در‬ ‫کنند‪ ،‬موفق می ش��وند از این بحران عبور کنند‪ .‬در‬ ‫ای��ن حوزه در نظر بگیرد‪ .‬تمام دولت ها تا جایی که‬ ‫این شرایط نمی توان از س��رمایه گذار توقع افزایش‬ ‫توانس��تند قیمت ها را به روز نگه داش��تند و تحویل‬ ‫سرمایه و توسعه داشت‪.‬‬ ‫دولت بعد دادند‪ .‬در این ش��رایط طبیعی اس��ت که‬ ‫ای��ن فعال بخ��ش صنع��ت توضی��ح داد‪ :‬اکنون‬ ‫چنین بحران هایی ایجاد شود‪.‬‬ ‫بس��یاری از طرح های نوس��ازی و توسعه ای متوقف‬ ‫ش��رکا با بیان اینکه واحدهای تولیدی با نرخ های‬ ‫شده است‪ .‬طوالنی ش��دن این دوره باعث می شود‬ ‫کنونی و هزینه های تولید که در حال افزایش است‬ ‫میزان فرس��ودگی صنایع افزایش یابد‪ .‬به این دلیل‬ ‫نمی توانند فعالیت خ��ود را ادامه دهند‪ ،‬گفت‪ :‬پس‬ ‫دول��ت بای��د تالش کند ت��ا بحران کنون��ی هر چه‬ ‫از برجام تمام م��ردم امید را تجربه کردند و از یک‬ ‫سریع تر به پایان برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹مجوزها به بهره برداری نمی رسد‬ ‫توافق جهانی خوشحال بودند‪.‬‬ ‫محس��ن شرکا‪ ،‬فعال و کارش��ناس صنایع درباره‬ ‫این امید باعث ش��د س��رمایه گذاران به س��مت‬ ‫امار منتشر شده توضیح داد‪ :‬امارهایی که در شرایط‬ ‫تولید حرکت کنند‪ ،‬مردم در سیاست های اقتصادی‬ ‫کنون��ی منتش��ر می ش��ود دردی از کش��ور درمان‬ ‫همراه دولت باش��ند و م��وارد دیگری که در نهایت‬ ‫نمی کن��د‪ .‬این امارها باعث می ش��ود فضای جامعه‬ ‫به رش��د و توس��عه اقتصادی و صنعتی کش��ور در‬ ‫ناامن تر شود‪.‬‬ ‫‪ ۲‬س��ال منجر ش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬پس‬ ‫در ش��رایط کنون��ی س��رمایه گذاران‬ ‫از روی کار ام��دن ترام��پ امیدی که‬ ‫حاض��ر ب��ه س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫وجود داش��ت با تهدید و خطر روبه رو‬ ‫صنع��ت نیس��تند‪ .‬اکن��ون ارائ��ه امار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مجوزه��ای صادر ش��ده چ��ه دردی از‬ ‫در این شرایط سرمایه مردم به دالر‬ ‫تولیدکنن��ده و س��رمایه گذار درم��ان‬ ‫و س��که تبدیل می شود و سرمایه گذار‬ ‫می کند؟‬ ‫هم حاضر نمی ش��ود پول خود را وارد‬ ‫محسن شرکا‬ ‫شرکا با بیان اینکه اکنون کشور بیش‬ ‫بخش تولید کند‪.‬‬ ‫از هر چیزی به سرمایه گذاری واقعی در امارهایی که در شرایط‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مجوزهای��ی ک��ه صادر‬ ‫کنونی منتشر می شود‬ ‫بخش صنعت نیاز دارد اما زیرس��اختی‬ ‫ش��ده با دالر ‪ ۳۲۰۰‬تومان��ی بوده اما‬ ‫دردی از کشور درمان‬ ‫برای این س��رمایه گذاری وجود ندارد‪،‬‬ ‫امروز دالر به ح��دود ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫نمی کند‪ .‬در شرایط‬ ‫اف��زود‪ :‬در ای��ن ش��رایط دول��ت باید کنونی سرمایه گذاران رسیده اس��ت‪ .‬هیچ تولیدکننده ای در‬ ‫زیرساخت سرمایه گذاری را تامین کند‪ .‬حاضر به سرمایه گذاری این ش��رایط از مجوزهای��ی که صادر‬ ‫اقتصاد کشور اکنون امنیت کافی برای در بخش صنعت نیستند شده استفاده نمی کند‪ .‬مگر می شود با‬ ‫اکنون ارائه امار‬ ‫سرمایه گذاری ندارد‪.‬‬ ‫هزین��ه حدود ‪ ۳‬برابری تولید را ادامه‬ ‫مجوزهای صادر شده‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اکنون باید افزایش چه دردی از تولیدکننده داد؟ امارهایی که ارائه ش��ده درست‬ ‫صادرات داش��ته باش��یم اما به واردات و سرمایه گذار درمان است اما اکنون در مرحله مجوز بوده و‬ ‫می کند‬ ‫نگاه می کنی��م‪ ،‬گفت‪ :‬قوانی��ن واردات‬ ‫این شرایط برای بهره برداری مناسب‬ ‫م��واد اولیه و قطعات م��ورد نیاز بخش‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬سنگر حفظ اقتصاد ملی‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی در شرایط سخت اقتصادی که دشمنان‬ ‫با اس��تفاده از همه ابزارها علیه جمهوری اس�لامی جنگ تجاری‬ ‫ب��ه راه انداخته اند‪ ،‬در حکم س��نگری راهبردی و مس��تحکم برای‬ ‫حفاظت از اقتصاد ملی اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬تحریم اقتصادی و‬ ‫ارائه نکردن کاالهای موردنیاز کش��ور در کنار تهدید به جلوگیری‬ ‫از فروش نفت‪ ،‬از جمله نقش��ه هایی اس��ت که دشمنان در جنگ‬ ‫تجاری علیه ایران به کار گرفته اند‪ .‬در این ش��رایط بهترین راهکار‪،‬‬ ‫ترس��یم خط��وط دفاعی و ایجاد س��نگرهای حفاظت��ی در مقابل‬ ‫تهاجم دش��من است تا ش��دت اس��یب های احتمالی به کمترین‬ ‫میزان برسد‪ .‬براساس دیدگاه کارشناسان‪ ،‬حمایت از کاالی ایرانی‪،‬‬ ‫راهبردی ترین کاری اس��ت که همه مردم می توانند انجام دهند و‬ ‫اقتصاد ملی خود را یک بار برای همیش��ه از خطر تحریم و تهدید‬ ‫دش��منان در امان دارند‪ .‬اگر مردم ایران با نگاه به ضرورت حمایت‬ ‫از کاالی ایران��ی در ش��رایط جن��گ اقتصادی دش��منان‪ ،‬مصرف‬ ‫کاالهای خارج��ی را که نمونه داخل��ی دارد تحریم کنند‪ ،‬فرصت‬ ‫حضور کاالی ایرانی در بازار کش��ور بیش از پیش فراهم می شود و‬ ‫در گذر زمان‪ ،‬محصوالت خارجی توان رقابت با کاالهای س��اخت‬ ‫ایران را از دست خواهند داد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان قم در این باره‬ ‫گفت‪ :‬ش��رایط اقتصادی جدید با وجود برخ��ی تهدیدها‪ ،‬می تواند‬ ‫عامل به کار افتادن تمام ظرفیت تولید کارخانه ها و افزایش سطح‬ ‫توان صنایع داخلی به منظور پاس��خگویی به نیازهای کشور باشد‪.‬‬ ‫محمود س��یجانی بیان کرد‪ :‬در شرایطی که دشمن با تحریم های‬ ‫غیرانس��انی حاضر به ارائه کاالهای مورد نیاز به ملت ایران نیست‬ ‫و می خواهد کشور را در فش��ار اقتصادی قرار دهد‪ ،‬صنایع داخلی‬ ‫م��ا می توانند ب��ا حمایت مردم‪ ،‬نیازهای ب��ازار را تامین کنند‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر حمایت مردم از مصرف کاالی ایرانی بیش��تر شود‪،‬‬ ‫واحده��ای صنعتی ظرفیت افزایش تولی��د را دارند که این کار در‬ ‫نهایت به ایجاد فرصت های شغلی جدید و توسعه اقتصادی کشور‬ ‫منجر می شود‪ .‬س��یجانی ادامه داد‪ :‬با تحریم های دشمنان شرایط‬ ‫ورود کاالهای خارجی به بازارهای کش��ور کاهش یافته اس��ت که‬ ‫این مس��ئله با وجود برخی اسیب ها می تواند برای حضور جدی تر‬ ‫صنعت داخلی امید افرین باشد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان قم با تاکید بر‬ ‫اینکه واحدهای تولیدی کشور با ش��رایط ویژه ای روبه رو هستند‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬وظیفه مردم و مس��ئوالن در حمای��ت از کاالی ایرانی‬ ‫سنگین تر است و باید با ترویج و مصرف کاالی داخلی و ممنوعیت‬ ‫ورود کاالهای مصرفی و مش��ابه‪ ،‬تحریم های پیش رو را به فرصت‬ ‫تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫وی رفع مشکل اشتغال را در گرو خرید کاالی داخلی دانست و‬ ‫گفت‪ :‬اصناف به عنوان حلقه واسط میان واحدهای تولیدی و مردم‬ ‫ب��ا ترویج و معرفی کاالی ایرانی می توانند در جهت مصرف کاالی‬ ‫تولید داخل و رونق اقتصادی گام بلندی بردارند که در این مس��یر‬ ‫توجه به خواسته های اصناف ضروری است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 7‬شهریور ‪ 17 1397‬ذی الحجه ‪ 29 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 471‬پیاپی ‪2444‬‬ ‫خبر‬ ‫واکنش وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به بازار خودرو‪:‬‬ ‫با وجود نهادهای نظارتی‬ ‫احتکار خودرو منطقی نیست‬ ‫شهرام ازادی‬ ‫امری که باعث شده‬ ‫پروژه خودروهای برقی‬ ‫توسعه نیابد‪ ،‬این است که‬ ‫تضمینی برای بازار فروش‬ ‫ان در ایران وجود ندارد‪.‬‬ ‫با توجه به نرخ باالیی که‬ ‫خودروهای برقی دارند‬ ‫باید الیحه ای در زمینه‬ ‫استفاده از این خودروها‬ ‫به تصویب هیات دولت‬ ‫می رسید که انجام نشد‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت خودروهای برقی در کشور‬ ‫خودرو برقی طراحی شد اما از تولید باز ماند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��وخت های فس��یلی یکی از دالیل اصلی الودگی‬ ‫هوا ب��وده که بس��یاری از کش��ورهای صنعت��ی را به‬ ‫س��وی اس��تفاده از س��وخت های پاک هدای��ت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش بین��ی می ش��ود ق��رن این��ده در اختیار‬ ‫خودروه��ای برقی‪ ،‬افتابی و خودران ها باش��د و کم کم‬ ‫فص��ل اس��تفاده از بنزینی ه��ا و گازی ه��ا ب��ه پای��ان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫فعاالن حوزه خودرو کش��ور بارها اعالم کرده اند اگر‬ ‫امروز کش��ور تولید این خودروها را در دستور کار قرار‬ ‫ندهد فردا دیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید خودروهای برقی‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬بود که یکی از خودروسازان داخلی اعالم‬ ‫کرد ب��ا همکاری بلژیک روی دو مدل خودرو برقی در‬ ‫حال فعالیت است‪ .‬به موازات این امر و با همکاری این‬ ‫کش��ور‪ ،‬گیربکس اتومات با توجه به مدل های داخلی‬ ‫طراحی و ساخته شد‪.‬‬ ‫ح��ال باید دید پس از گذش��ت دو س��ال طراحی و‬ ‫تولید خودروهای برقی به کجا رس��یده اس��ت؟ شهرام‬ ‫ازادی‪ ،‬یک��ی از کارشناس��ان خ��ودرو در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» عنوان کرد‪ :‬به ط��ور قطع امکان‬ ‫تولید خودروهای برقی در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫با توجه به توافق های انجام شده با بلژیک قرار است‬ ‫به شکل مشارکتی نخستین خودروهای برقی طراحی‬ ‫و ساخته شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬نخس��تین خ��ودرو برقی‬ ‫طراحی و نمونه سازی شد‪ .‬در ادامه همکاری ها قرار بود‬ ‫مدل دوم که در کالس باالتری است طراحی شود و به‬ ‫مرحله تولید برسد که پروژه فعال متوقف شده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خ��ودرو درباره چرایی این موضوع‬ ‫گفت‪ :‬به دلی��ل حمایت نکردن دولت در اس��تفاده از‬ ‫لو نق��ل عمومی‬ ‫خودروه��ای برقی برای ن��اوگان حم ‬ ‫همکاری ادامه نیافت‪.‬‬ ‫در واقع امری که باعث ش��ده تا این پروژه توس��عه‬ ‫نیابد‪ ،‬این اس��ت که تضمینی برای بازار فروش ان در‬ ‫ایران وجود ندارد‪ .‬با توجه به نرخ باالیی که خودروهای‬ ‫برقی دارند باید در اس��تفاده از این خودروها‪ ،‬الیحه ای‬ ‫به تصویب هیات دولت می رسید که انجام نشد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی‬ ‫با اش��اره به نرخ ‪ ۲‬برابری برقی ها نس��بت به بنزینی ها‬ ‫گف��ت‪ :‬در عمل اگ��ر امتیازاتی برای اس��تفاده از این‬ ‫خودروها قائل نش��ویم به ویژه در سیستم تاکسیرانی و‬ ‫حمل ونقل عمومی ب��رای مردم توجیه اقتصادی ندارد‬ ‫که از این خودروها استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید دولت مشوق هایی برای این خودروها‬ ‫در نظر می گرفت که به دلیل حمایت نش��دن متوقف‬ ‫شد و اقدام جدی در تولید انجام نشد‪.‬‬ ‫ایدرو با همکاری استرالیا خودرو برقی می سازد‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) توافقنام��ه همکاری با‬ ‫شرکت «اواس گروپ» استرالیا برای تولید موتورسیکلت و خودرو برقی امضا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬بر اس��اس این توافقنامه‪ ،‬طرف استرالیایی متعهد شد‬ ‫عالوه ب��ر انتقال فناوری‪ ،‬برای س��رمایه گذاری ‪ ۱۰۰‬میلیون یورویی در زمینه‬ ‫س��اخت خودرو و موتورس��یکلت و نیز سایر وس��ایل برقی با همکاری ایدرو‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫به گفته س��ید علی عراقچی‪ ،‬مدیر امور بین الملل ایدرو‪ ،‬اواس گروپ‪ ،‬ایران‬ ‫را به عنوان مرکز منطقه ای غرب اسیا‪ ،‬اسیای مرکزی و روسیه‪ ،‬برای ساخت و صادرات وسایل نقلیه‬ ‫و خودروهای برقی برگزیده است‪.‬‬ ‫عراقچی با اش��اره به نقش توس��عه ای ایدرو اظهار کرد‪ :‬اواس گروپ متعه��د به ایجاد مرکز تحقیق ‬ ‫و توس��عه در ایران ش��ده و همکاری های این شرکت در سایر ش��رکت های منطقه با نظارت سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫فعالیت اواس گروپ به طور عمده تحقیق و توسعه‪ ،‬تولید و فروش باتری های شارژی‪ ،‬وسایل نقلیه‬ ‫الکتریکی و تولیدات مرتبط با نرخ مناسب و فناوری روزامد در این حوزه است‪.‬‬ ‫این توافقنامه را بهزاد اعتمادی‪ ،‬معاون حمل ونقل و س��ید علی عراقچی‪ ،‬مدیر امور بین الملل ایدرو‬ ‫به نمایندگی طرف ایرانی و کریس کاکس‪ ،‬مدیر بازرگانی اواس گروپ استرالیا امضا کرده اند‪.‬‬ ‫ام��روز بس��یاری از مدل ه��ای خودروه��ای داخلی‪،‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس خودرو گف��ت‪ :‬اگر در ای��ن زمینه‬ ‫قدیمی اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬این پرس��ش به وجود‬ ‫تنه��ا بح��ث واردات مط��رح باش��د به اس��یب جدی‬ ‫می اید که با شرایط امروز چقدر می توان بدون دغدغه‬ ‫صنع��ت خ��ودرو منج��ر می ش��ود‪ .‬وقت��ی می توانیم‬ ‫به س��وی تولید خودروهای برقی حرکت کرد؟ ازادی‬ ‫در داخ��ل با کم��ک فن��اوری انتقال یافت��ه از خارج‪،‬‬ ‫به این پرس��ش این گونه پاس��خ داد‪ :‬ن��رخ باتری این‬ ‫تولید کنی��م دلیلی برای واردات خ��ودرو برقی وجود‬ ‫خودروه��ا هنوز در دنیا باال اس��ت و کش��ورها به طور‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مس��تقیم به سوی تولید و استفاده انبوه از خودروهای‬ ‫بنابراین‪ ،‬وقتی خودروس��از داخل��ی اعالم کرده که‬ ‫برقی نرفته اند‪.‬‬ ‫ام��کان تولید خودرو برقی را دارد باید با تس��هیالت و‬ ‫برنامه دارند در چند س��ال اینده(افق ‪۱۴۰۸‬شمسی‬ ‫مشوق های الزم او را به ادامه کار امیدوار کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹از طراحی تا تولید‬ ‫و ‪۲۰۳۰‬می�لادی) حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد خودروها را‬ ‫ازادی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه پروژه‬ ‫برق��ی کنند‪ .‬اگر بخواهیم به س��وی خودروهای برقی‬ ‫تولید خ��ودرو برقی تا کج��ا پیش رفته‬ ‫حرک��ت کنیم دو مش��کل وج��ود دارد؛‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬طراح��ی مفهومی دو مدل‬ ‫نخست حجم س��رمایه گذاری باالیی که‬ ‫در کش��ور انجام ش��ده‪ ،‬نمونه اول که در‬ ‫نیاز است و دیگر اینکه حدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫سطح کالس ‪ B‬اس��ت‪ ،‬نمونه سازی شد‪.‬‬ ‫قطع��ات مورد نیاز اع��م از باتری و موتور‬ ‫نمون��ه دوم در س��طح کالس ‪ C‬بوده که‬ ‫الکتریکی و‪ ...‬باید از خارج تامین ش��ود‪.‬‬ ‫مناسب تاکسیرانی است اما هنوز به پایان‬ ‫ای��ن قطع��ات محصوالتی نیس��تند که‬ ‫نرسیده و متوقف شد‪.‬‬ ‫در کش��ور حداقل در حال حاضر س��ازنده‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کالس ‪ B‬ب��رای اس��تفاده‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اس��تراتژی صنعت خودرو‬ ‫مردم ع��ادی و س��امانه حمل ونقل هایی صنعت خودرو کشور به‬ ‫مانن��د اژانس ه��ا و تاکس��ی های انالین یک جهش تکنولوژیکی داخ��ل در زمینه برقی ها بای��د همگام با‬ ‫مناسب است‪.‬‬ ‫نیاز دارد تا عقب ماندگی دنیا باش��د‪ .‬نمی توانی��م عقب تر یا جلوتر‬ ‫قبلی را جبران کند‪ .‬در‬ ‫اگر‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫تاکید‬ ‫خودرو‬ ‫کارش��ناس‬ ‫این‬ ‫باشیم زیرا از نظر اقتصادی توجیه ندارد‪.‬‬ ‫این زمینه حرکت به‬ ‫دولت‪ ،‬وزارت کشور و شهرداری حمایت سوی تولید خودروهای � طراح�ی جدی�د توجی�ه‬ ‫اقتصادی ندارد‬ ‫و اس��تفاده از ای��ن خودروه��ا را ب��رای‬ ‫هیبریدی و برقی به‬ ‫حمل ونقل عمومی اجباری کنند‪ ،‬مشکل عنوان سوخت پاک بهترین عض��و هیات علم��ی دانش��گاه خواجه‬ ‫الودگی هوا و زیس��ت محیطی شهرهای فرصت برای خودروسازان نصیرالدین طوس��ی در پاسخ به پرسشی‬ ‫به شمار می رود‬ ‫مبنی ب��ر اینک��ه ب��ا وج��ود تحریم ها ایا‬ ‫ب��زرگ و کالنش��هری مانند ته��ران رفع‬ ‫می توان به سوی تولید خودروهای برقی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بازدید مدیران ارشد ایساکو از نمایندگی های مجاز شهر گرگان‬ ‫مدیرعامل و مدیران ارش��د ش��رکت خدمات‬ ‫پس از فروش ایران خودرو(ایس��اکو) همزمان با‬ ‫تعطیالت تابستانی شرکت های خودروسازی‪ ،‬از‬ ‫نمایندگی های مجاز شهر گرگان بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬مدیران ارش��د ایساکو‬ ‫بازدید از استان های مختلف را به منظور نظارت‬ ‫و بازدید از چگونگی خدمات دهی به مش��تریان‬ ‫در دستور کار خود قرار داده اند‪.‬‬ ‫به همین منظور مدیران ایس��اکو ضمن سفر‬ ‫به اس��تان ایالم در نمایندگی های ایران خودرو‬ ‫در ش��هرهای ایالم‪ ،‬مهران و پایانه مرزی حاضر‬ ‫ش��دند و ضم��ن بازدی��د از نمایندگی ها‪ ،‬طرح‬ ‫اربعین خدمات پ��س از فروش ایران خودرو نیز‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬با توجه به حجم سفرهای مسافران‬ ‫به استان های شمالی‪ ،‬مدیران ایساکو به گرگان‬ ‫س��فر کرده و از نزدیک روند خدمات دهی این‬ ‫نمایندگی در ش��هر گرگان را مورد بازدید قرار‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫در ای��ن بازدید بر خدمات دهی مطلوب تر به‬ ‫مشتریان تاکید شد‪ ،‬ضمن انکه نمایندگی های‬ ‫گرگان موضوع ها و مس��ائل خود را مطرح کرده‬ ‫و مقرر شد در ادامه تمامی موضوع ها بررسی و‬ ‫راهکارهای الزم اتخاذ شود‪.‬‬ ‫رفت‪ ،‬گفت‪ :‬پروژه تولید خودروهای برقی چند س��الی‬ ‫اس��ت که در کش��ور با س��رمایه گذاری زیادی اغاز و‬ ‫برای توس��عه ان نمونه سازی ش��د‪ .‬نمونه ها به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��امانه تاکس��یرانی عرضه‬ ‫و جلس��ه هایی ب��ا وزارتخانه برگزار ش��د‪ .‬این موضوع‬ ‫مرب��وط ب��ه دوره قبل دولت اس��ت‪ .‬در هم��ان دوره‬ ‫تصمیم هایی گرفته ش��د اما در ش��رایط جدید به نظر‬ ‫می رس��د وزارتخانه این موضوع را از دس��تور کار خود‬ ‫خارج کرده است‪.‬‬ ‫ازادی در پای��ان گف��ت‪ :‬تولی��د خودروه��ای جدید‬ ‫توجیه اقتصادی ندارد زیرا تیراژ ان در اغاز دس��ت کم‬ ‫تا ‪ ۵‬س��ال‪ ،‬ساالنه حدود ‪ ۵‬هزار دستگاه خواهد بود‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬باید روی پلتفرم های قبلی موجود که فناوری‬ ‫پیشرفته دارند کار را ادامه داد و محصوالت الکتریکی‬ ‫را تعریف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات برقی ها به شکل ‪CKD‬‬ ‫محس��ن رزم خواه از دیگر فعاالن این حوزه در ادامه‬ ‫به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬صنعت خودرو کشور نیاز‬ ‫دارد تا با فناوری جدید دنیا اشنا شود و تولید برقی ها‬ ‫را در دس��تور کار خود قرار ده��د‪ .‬خودروهای برقی و‬ ‫هیبریدی از نیازهای کالنش��هرها است و کمک زیادی‬ ‫به سالمت جامعه و محیط زیست می کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ضروری است مراکز تحقیق و توسعه‬ ‫خودروسازان برای بررس��ی امکان تولید این خودروها‬ ‫فعالی��ت خود را اغ��از و پیش نیازه��ای ان را براورد ه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه خودرو در پاسخ به پرسشی مبنی بر‬ ‫اینکه پیش بینی می ش��ود با همکاری های جدید برای‬ ‫چه س��الی تولید خودروهای برقی در کشور اغاز شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همان گونه که امروز خودروهای جدید بنزینی یا‬ ‫هیبریدی را به شکل ‪ CKD‬وارد می کنیم‪ ،‬می توانیم‬ ‫برای ورود این خودروها نیز به این ش��کل اقدام کنیم‪.‬‬ ‫پیش بین��ی جهانی برای تولی��د خودروهای برقی این‬ ‫اس��ت که تا س��ال ‪ ۱۴۲۸‬ح��دود ‪ ۱۵‬میلیون خودرو‬ ‫برقی در سراس��ر جهان تردد داشته باشند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ما نیز باید گام های موثری در این زمینه برداریم که از‬ ‫صنعت خودرو جهان عقب نمانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د برقی ه�ا ض�رورت جه�ش‬ ‫تکنولوژیکی‬ ‫این کارش��ناس خودرو در زمینه زیرساخت ها گفت‪:‬‬ ‫زیرساخت ها فراهم است و باید خودروسازان از همین‬ ‫ام��روز امکان تولید خودروه��ای برقی را در کارخانه ها‬ ‫فراهم کنند‪ .‬نخس��ت به ش��کل ‪ CKD‬وارد و سپس‬ ‫مانند سایر خودروها به مرور ساخت داخل شوند‪.‬‬ ‫رزم خ��واه اظهار کرد‪ :‬صنعت خودرو کش��ور به یک‬ ‫جهش تکنولوژیکی نی��از دارد تا عقب ماندگی قبلی را‬ ‫جبران کند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه حرکت به س��وی تولی��د خودروهای‬ ‫هیبری��دی و برق��ی به عنوان س��وخت پ��اک بهترین‬ ‫فرصت برای خودروسازان به شمار می رود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به خبر احتکار خودرو واکنش‬ ‫نش��ان داد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمد شریعتمداری در واکنش‬ ‫ب��ه خبر احتکار خ��ودرو‪ ،‬در توییتر نوش��ت‪« :‬روزانه بیش از‬ ‫‪ ۳‬هزار خودرو در کش��ور تولید می شود و طی ‪ ۷‬روز تحویل‬ ‫خریداران می ش��ود‪ .‬با وجود نهاده��ای نظارتی متعدد(‪،۱۲۴‬‬ ‫‪ ،)۱۳۵ ،۱۱۰‬تامی��ن پارکینگ برای احتکار این تعداد(روزی‬ ‫‪۱۸۰۰۰‬م) و جریمه تاخیر در تحویل‪ ،‬احتکار خودرو منطقی‬ ‫نیست‪ .‬با این حال اگر اطالع دقیقی دهید بررسی می شود»‪.‬‬ ‫روزگذش��ته ماج��رای اتهام احتکار خودرو ب��ا تکذیب برخی‬ ‫مجلس��ی ها روبه رو شد‪ .‬سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی ضمن رد احتکار خودرو از س��وی‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬گفت‪ :‬س��ازمان بازرس��ی در ‪ ۳‬ایستگاه برای‬ ‫نظارت بر کار خودروس��ازان مستقر ش��ده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬در‬ ‫این زمینه نظارت مس��تقیم وجود دارد‪ .‬سعید باستانی افزود‪:‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬با توجه به حجم تولیدی خودروها این مس��ئله‬ ‫در ش��رایط کنونی نه تنها نمی تواند به عنوان مشکل اساسی‬ ‫بازار خودرو مطرح ش��ود بلکه منطقی هم به نظر نمی رس��د‬ ‫زیرا در واقع س��ازمان بازرس��ی در خودروسازی مقیم است و‬ ‫همه فعالیت ها را زیر نظر دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬اتهام احتکار خودرو‬ ‫منطقی نیس��ت‪ .‬وی با اشاره به تغییر نرخ خودروهای داخلی‬ ‫گفت‪ :‬تغییراتی که در بازار خودرو به تازگی رخ داده با افزایش‬ ‫نرخ خودروها متفاوت است‪ .‬باال رفتن نرخ خودروهای داخلی‬ ‫باستانی اظهار کرد‪ :‬بخش‬ ‫ ‬ ‫بعد از تغییر نرخ ارز طبیعی است‪.‬‬ ‫زیادی از قطعات خودروهای تولیدی از خارج از کش��ور وارد‬ ‫می شوند و این باعث تاثیرگذاری نرخ ارز بر بازار این خودروها‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫افزایش نرخ خودرو ه ا‬ ‫مانند گذشته تکرار نمی شود‬ ‫رییس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬جامع��ه به هیچ عنوان امادگ��ی افزایش نرخ‬ ‫خودرو مانند انچه در س��ال های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬پیش امد را ندارد‬ ‫اما بای��د مراقب بود تا خودروس��ازان و قطعه س��ازان تعدیل‬ ‫نش��وند و اس��یب نبینند‪ .‬حمیدرضا فوالدگر در گفت وگو با‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬در هفته های گذش��ته نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت وگوها و نشست هایی با خودروسازان و مسئوالن‬ ‫صنایع کش��ور در زمینه ش��رایط فعلی بازار خ��ودرو‪ ،‬نرخ و‬ ‫چگونگی توزیع انها داش��تند‪ .‬به گفت��ه این نماینده مجلس‪،‬‬ ‫صنعت خودر و کش��ور با مشکالت ساختاری و نبود استراتژی‬ ‫توس��عه مناس��ب روبه رو اس��ت‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬این صنعت‬ ‫گرفتار نوعی انحصار و مدیریت ش��به دولتی است‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی نمی توان انتظار داش��ت نیروهای عرضه و تقاضا در‬ ‫ای��ن بازار حاکم ش��ده و بهبود کیفیت‪ ،‬رقابتی ش��دن نرخ و‬ ‫خدمات پس از فروش مناس��ب ش��کل بگیرد‪ .‬فوالدگر ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این شرایط‪ ،‬خواستار اصالح ساختار‪ ،‬حرکت به سمت‬ ‫خصوصی سازی واقعی و خروج از انحصار این صنعت هستیم‬ ‫و معتقدی��م در این زمان اس��ت که عرض��ه و تقاضا می تواند‬ ‫تعیین کننده نرخ باشد‪ ،‬نه قیمت گذاری دستوری‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اکنون ش��ورای رقابت در خودروهای کمت��ر از ‪ ۴۵‬میلیونی‬ ‫وارد عرصه انحصار ش��ده اس��ت‪ .‬نماینده اصفهان در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در س��ال ‪ ،۹۴‬ماده ‪ ۵۹‬قانون‬ ‫اجرای سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی اصالح شد؛‬ ‫به این ترتیب که ش��ورای رقابت باید زمینه های انحصار را به‬ ‫دول��ت معرفی کند و دولت نیز برای تش��کیل نهاد تنظیم گر‬ ‫بخش��ی (رگوالتوری) اق��دام کن��د‪ .‬وی اضافه ک��رد‪ :‬هر چند‬ ‫ای��ن ماده اصالح ش��ده اما تنظیم و اب�لاغ ان زمان بر بوده و‬ ‫در ان زمان اس��ت که ش��ورای رقابت دیگر در قیمت گذاری‬ ‫خودرو ورود نخواهد کرد‪ .‬فوالدگر تاکید کرد‪ :‬از شرایط فعلی‬ ‫اشفته بازار خودرویی راضی نیستیم و حمایت نمی کنیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬حرف خودروسازان در شرایط فعلی این است‬ ‫که با افزایش قیمت های مواد اولیه فلزی و غیرفلزی به دلیل‬ ‫باال رفتن نرخ ارز‪ ،‬نمی توان با قیمت های قبلی تولید کرد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫افزود‪ :‬البته این موضوع باید به دقت بررس��ی و سهم ارزبری‬ ‫هر خودرو مش��خص ش��ود و پس از ان ش��ورای رقابت برای‬ ‫خودروه��ای انحصاری و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان برای خودروهای رقابتی‪ ،‬افزایش نرخ رس��می‬ ‫مش��خص کنند‪ .‬وی تاکی��د کرد‪ :‬دلیل افزای��ش یکباره نرخ‬ ‫خودروه��ا در هفته های گذش��ته‪ ،‬باال رفتن تقاضا اس��ت که‬ ‫راهکار ان‪ ،‬مش��خص شدن افزایش قیمت ها به شکل منطقی‬ ‫و قانونی(بر اس��اس میزان ارزبری و س��هم مواد اولیه وابسته‬ ‫به ارز) یا کاهش حاش��یه س��ود و افزایش بهره وری از سوی‬ ‫خودروس��ازان اس��ت تا نرخ رس��می کارخانه مشخص شود‪.‬‬ ‫فوالدگر اظهار کرد‪ :‬باید با تدوین استراتژی مناسب و اصالح‬ ‫س��اختارها‪ ،‬صنعت خودرو کشور را از انحصار خارج کنیم که‬ ‫در غیر این صورت کیفیت و خدمات پس از فروش رشد نکرده‬ ‫و قیمت ها رقابتی نمی شود‪ .‬این نماینده مجلس‪ ،‬شرایط فعلی‬ ‫را به مثابه مرحل ه گذار توصیف کرد که باید از ان عبور کنیم‬ ‫تا با افزایش نظارت ها‪ ،‬اصالح س��اختار ش��کل بگیرد و شاهد‬ ‫شکل گیری رگوالتوری در صنعت خودرو باشیم‪.‬‬ ‫شیرینی سنتی در امار صادرات غیرنفتی جایی ندارد‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 471‬پیاپی ‪2444‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 7‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 29‬اوت ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫رسیدن به توسعه‬ ‫از مسیر رشد صنایع کوچک‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۰‬درص��د واحده��ای‬ ‫تولیدی کشور از جمله صنایع کوچک‬ ‫به شمار می رود‪ .‬بنا بر اخرین امارها‪،‬‬ ‫ای��ن صنای��ع س��هم ‪ ۴۸‬درصدی در‬ ‫اشتغال بخش صنعت دارد به طوری‬ ‫ک��ه افزون بر یک میلیون نفر در بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬ه��زار واحد صنعتی مش��غول‬ ‫زینب عبدی‬ ‫به کار هس��تند‪ .‬این ام��ار حکایت از‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫اهمیت صنایع کوچک و متوس��ط در‬ ‫اقتصاد درونزای برونگرا دارد‪ .‬بررسی‬ ‫مس��یر حرکت کش��ورهای توسعه یافته نیز نش��ان از اهمیت صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط در رسیدن به توسعه دارد‪ .‬نقش صنایع کوچک و‬ ‫متوسط در اقتصاد کشورهای پیشرفته نیز همان طور که گزارش های‬ ‫رسمی نشان می دهد بیشتر از هر فعالیت دیگر اقتصادی است؛ علت‬ ‫این امر چابک بودن در امر تولیدات و تغییرات بعدی در تبدیل موارد‬ ‫تولیدی جدید است‪ .‬در نهایت می توان گفت صنایع کوچک تغییرات‬ ‫در محیط تولیدی را به راحتی در خود می پذیرد و در کمترین زمان‬ ‫ارزش افزوده مناسب را ایجاد می کند و نرخ رشد اقتصادی را به اسانی‬ ‫حرکت می دهد‪ .‬اهمیت صنایع کوچک و متوس��ط در اقتصاد ایران با‬ ‫شکل گیری سازمان صنایع کوچک در دهه ‪ ۶۰‬شناخته شد و پس از‬ ‫ان در دهه ‪ ۸۰‬با تمرکز بر ایجاد زیرساخت های صنعتی در شهرک ها‬ ‫گس��ترده تر ش�� د به نحوی که حدود ‪ ۹۶۰‬ش��هرک و ناحیه صنعتی‬ ‫مصوب در کشور وجود دارد و تا امروز حدود ‪ ۸۰۰‬مورد ان راه اندازی‬ ‫ش��ده است‪ .‬هر چند زیرساخت های مناسب در تمام این شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی فراهم نشده است اما حذف بروکراسی های اداری برای‬ ‫راه اندازی واحدهای صنعتی و برخورداری از حمایت ها و مشوق های‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده عامل ترغیب س��رمایه گذاران ب��رای حضور و‬ ‫راه اندازی فعالیت های اقتصادی در این مناطق ش��ده اس��ت تا جایی‬ ‫که برخی از صنعتگران مس��تقر در لکه های صنعتی نیز برای تبدیل‬ ‫ش��دن به ش��هرک صنعتی در تکاپو هس��تند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬اهمیت‬ ‫صنایع کوچک و متوسط در نام گذاری یک روز در سال نیز خودنمایی‬ ‫می کن��د؛ نزدیک به ‪ ۴‬س��ال اس��ت که ‪ ۲۱‬م��رداد «روز ملی صنایع‬ ‫کوچک» نام گذاری ش��ده اس��ت و س��ازمان صنایع کوچک به عنوان‬ ‫متولی امر صنایع کوچک با برنامه های مختلف س��عی بر گردهمایی‬ ‫صنعتگ��ران و متولی��ان در این روز دارد تا با اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫ایجادی در س��ایه تحوالت منطقه ای و جهانی و ایجاد بس��تر مناسب‬ ‫برای س��رمایه گذاری خارجی بتواند در س��رازیر شدن سرمایه گذاران‬ ‫داخلی و خارجی در مجموعه شهرک های صنعتی نقش افرینی کند‪.‬‬ ‫اما انچه در صنایع کوچک و متوس��ط به نوعی زمینه س��از مشکالت‬ ‫دیگر اس��ت نقدینگی و بانک محور بودن این بخش از صنعت اس��ت‪.‬‬ ‫این صنایع که عمده انها به صورت خانوادگی اداره می شود تخصص‬ ‫و دانش کافی در مدیریت واحد تولیدی و تامین درامد ندارند‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه همچنان نبود ارتباط بین بنگاهی در صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫زمینه س��از ورود و تامین مواد اولیه و محصوالت میانی از کش��ورهای‬ ‫دیگر ش��ده و موجب دامن زدن به مشکالت دیگر صنایع می شود در‬ ‫حال��ی ک��ه همین کاالها در مجموعه ش��هرک های صنعتی و گاه در‬ ‫همس��ایگی واحدها تولید می ش��ود اما صنعتگران از تولید محصول‬ ‫حتی در واحدهای همجوار خود بی خبرند‪ .‬بنابراین‪ ،‬انتخاب یک روز‬ ‫در سال برای به هم رسانی صنعتگران و فعاالن در حوزه صنایع کوچک‬ ‫و متوسط یکی از اقدام های موثر در توسعه این بخش از صنعت است‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬مرداد بهانه ای است برای مطالبه حمایت های وعده داده شده که‬ ‫به ط��ور قطع حمایت از صنایع کوچک و ایجاد مش��وق های تولیدی‬ ‫برای صنعتگران س��بب تحول در درجه نخس��ت در اشتغال زایی که‬ ‫مهم ترین مشکل کشور است‪ ،‬خواهد شد ‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬برنامه ریزی ها‬ ‫و تصمیم گیری ها برای رسیدن به توسعه صنعتی با گذر از مسیر رشد‬ ‫و رونق صنایع کوچک محقق خواهد ش��د اما باید در نظر داش��ت که‬ ‫اعتقاد به مقوله توسعه اصلی ترین عامل نیل به توسعه صنعتی است‬ ‫و تا زمانی که افکار‪ ،‬اعتقاد و عملکردها توس��عه محور نباش��د‪ ،‬توفیقی‬ ‫در حوزه توس��عه صنعتی محقق نخواهد ش��د‪ .‬در این میان رسانه ها‬ ‫نقش مهم و سازنده ای در پیشبرد اهداف سازمان صنایع کوچک و به‬ ‫دنبال ان‪ ،‬شرکت های استانی در بخش صنعت و تولید ایفا می کنند‪.‬‬ ‫اش��نایی رس��انه ها با صنایع کوچک و ش��رح وظایف و ماموریت های‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی یکی از موارد شاخص های رشد است به‬ ‫ی که تعامل بین رسانه و شهرک های صنعتی می تواند زمینه ساز‬ ‫طور ‬ ‫طرح مشکالت و چالش ها و در نتیجه کمک برای رفع ان باشد‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫غفلت از یک ارزاوری شیرین‬ ‫توانمندی تولید انواع ش��یرینی و ش��کالت ایرانی‬ ‫تا جایی اس��ت که مقام نخس��ت صادرات در صنایع‬ ‫غذایی کش��ور را به خود اختصاص داده‪ ،‬تا جایی که‬ ‫ش��کالت فقط س��االنه حدود ‪ ۱۸۲‬میلیون دالر برای‬ ‫کشور ارزاوری دارد‪.‬‬ ‫ام��ا کارشناس��ان معتقدن��د ظرفیت ه��ای تولی��د‬ ‫ش��یرینی های س��نتی به روش انبوه و تولید صنعتی‬ ‫ان از دید مس��ئوالن امر پنه��ان مانده و تولید ان در‬ ‫کارگاه ها یا واحدهای زیرزمینی محدود ش��ده است‪.‬‬ ‫همین مسئله باعث شده نتوانیم از این ظرفیت برای‬ ‫صادرات استفاده کنیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬برخی معتقدند پخت ش��یرینی به‬ ‫صورت سنتی مهم ترین مانع در توجه به صادرات این‬ ‫محصوالت ش��ده اس��ت به طوری که تولیدکنندگان‬ ‫داخلی در صادرات ش��یرینی هیچ نقشی ندارند؛ انها‬ ‫فقط شیرینی تولید می کنند سپس ان را به نماینده‬ ‫شرکت خارجی در ایران می فروشند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان در محصوالتی مانند گز و س��وهان‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان توانس��ته اند از تولید سنتی به صنعتی‬ ‫تغییر مسیر داده و صادرات انجام دهند‪.‬‬ ‫سوهان‪ ،‬گز‪ ،‬باقلوا‪ ،‬قطاب‪ ،‬پولکی‪ ،‬نان چایی‪ ،‬کیک‬ ‫ی��زدی و‪ ...‬که امروزه به نام ش��یرینی س��نتی نامیده‬ ‫می شود با فرهنگ و زبان قومی در هم امیخته است‪.‬‬ ‫ای��ن مواد غذایی که در خانه ها و کارگاه های س��نتی‬ ‫تولید می ش��ود قابلی��ت ارزاوری باالیی برای کش��ور‬ ‫دارد اما تاکنون به صورت جدی به ان پرداخته نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در صورتی که راه یابی ش��یرینی های صنعتی‬ ‫مانند ش��کالت‪ ،‬کیک و بیسکویت ایرانی به بازارهای‬ ‫جهانی نش��ان از توانمن��دی دارد اما ب��رای صادرات‬ ‫انواع ش��یرینی های س��نتی چاره اندیشی جدی نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با وج��ود فعالیت بیش از ‪ ۱۰۰۰‬واحد ش��یرینی و‬ ‫شکالت سازی در ایران‪ ،‬پیش��ینه این حرفه به شکل‬ ‫صنعت کمی بیش از نیم قرن اس��ت در حالی که در‬ ‫زمینه شیرینی های سنتی با پیشینه ای چند صد ساله‬ ‫همچن��ان امار دقیقی از فعالیت واحدهای س��نتی و‬ ‫کارگاهی وجود ندارد‪.‬‬ ‫«گس��ترش صنعت» به وجود گس��ترده انواع شرینی‬ ‫و ش��کالت ایرانی در غرفه های فروش��گاهی اش��اره و‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬یکی از ن��کات دارای اهمیت در صنعت‬ ‫شیرینی و شکالت دس��تیابی به جایگاه واقعی تولید‬ ‫ی که هم اکنون غرفه ها‬ ‫در این صنعت اس��ت ب ه طور ‬ ‫و قفسه های فروشگاه های کشور سرشار از محصوالت‬ ‫ایرانی بوده که نشان می دهد ایران توانسته اطمینان‬ ‫مصرف کنندگان ایران��ی را به محصوالت تولید داخل‬ ‫جلب کند‪.‬‬ ‫خلیل��ی ادام��ه داد‪ :‬در س��ال های گذش��ته میزان‬ ‫صادرات صنعت ش��یرینی و ش��کالت ای��ران همواره‬ ‫بی��ن ‪ ۴۰۰‬ت��ا ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر ب��وده و این صنعت‬ ‫رتبه نخس��ت صادرات را در میان رشته های مختلف‬ ‫صنایع غذایی ایران ب��ه خود اختصاص داده اما در ‪۴‬‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬صنعت شیرینی و ش��کالت ایران در‬ ‫رتبه دوم صادرات و پ��س از صنایع لبنی قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررسی این روند نشان می دهد که صنعت شیرینی‬ ‫و ش��کالت در دهه گذشته‪ ،‬فعالیت بسیار چشمگیر‬ ‫و قابل توجهی داش��ته و توانس��ته در میان صادرات‬ ‫غیرنفتی ایران‪ ،‬جایگاه مناس��بی را به خود اختصاص‬ ‫بو کار‬ ‫‹ ‹توسعه خوشه های کس ‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» استان های یزد‪ ،‬قم‬ ‫این کارش��ناس صنایع غذای��ی تاکید کرد‪ :‬با توجه‬ ‫و قزوی��ن را می توان قطب تولید انواع ش��یرینی های‬ ‫به ظرفیت هایی که در صنعت ش��یرینی و ش��کالت‬ ‫بو کار‬ ‫سنتی نام برد اما خوشه صنعتی توسعه این کس ‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬تولیدات ای��ن صنعت می تواند در‬ ‫فقط در استان قم دنبال شده و گسترش یافته است‪.‬‬ ‫بازاره��ای داخل��ی و خارجی قدرت مانور بیش��تری‬ ‫اج��رای طرح توس��عه خوش��ه صنعتی‬ ‫داشته باش��د و با توانمندی هایی که در‬ ‫ش��یرینی سنتی در استان قزوین نیز به‬ ‫ظرفیت س��ازی های این صنع��ت انجام‬ ‫مرحله برگزاری مناقصه برای شناسایی‬ ‫ش��ده به طورحت��م‪ ،‬صنعت ش��یرینی‬ ‫عامل توسعه رس��یده اما در استان یزد‬ ‫و ش��کالت ای��ران می توان��د ب��ه یک��ی‬ ‫بو کار‬ ‫هنوز اقدامی برای توسعه این کس ‬ ‫از صنای��ع ارزاور ب��رای کش��ور تبدیل‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که شیرینی سازان‬ ‫خلیل��ی گف��ت‪ :‬ب��ا وج��ود تم��ام‬ ‫محمد نصرتی‬ ‫سنتی می توانند در کنار صنعتی شدن و‬ ‫ظرفیت هایی که در صنعت ش��یرینی و‬ ‫کسب اس��تانداردها‪ ،‬محصوالت خود را تولیدکنندگان داخلی در ش��کالت ایران وج��ود دارد و اقدام هایی‬ ‫وارد ب��ازار جهانی کنن��د‪ ،‬همان طور که صادرات شیرینی هیچ که در راس��تای ظرفیت سازی برای این‬ ‫نقشی ندارند؛ انها فقط‬ ‫ش��ماری از گز س��ازان ایرانی با استفاده‬ ‫صنعت انجام شده است‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫شیرینی تولید می کنند‬ ‫از فناوری جدید و رعایت اس��تانداردها سپس ان را به نماینده و صنعتگران این عرصه همواره با چالشی‬ ‫توانسته اند بخشی از محصول خود را به شرکت خارجی در ایران به عن��وان «قاچاق» روب��ه رو بوده اند؛ تا‬ ‫خارج صادر کرده و در واقع پای شیرینی می فروشند‪ .‬خریداران جایی که ش��اهد عرضه کیک‪ ،‬شیرینی‪،‬‬ ‫س��نتی ای��ران را به ب��ازار جهان��ی باز شیرینی ایرانی نیز محموله شکالت و بیسکویت های خارجی که به‬ ‫خریداری شده را از طریق‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ش��کل قاچاق وارد ایران شده اند در بازار‬ ‫زمینی یا دریایی‬ ‫‹ ‹جلب اعتماد بازار‬ ‫به کشور مقصد ارسال هستیم‪.‬‬ ‫ابوالحس��ن خلیل��ی‪ ،‬عض��و کان��ون‬ ‫وی راه��کار مقابله با قاچ��اق در این‬ ‫می کنند‬ ‫انجمن صنای��ع غذای��ی در گفت وگو با‬ ‫صنع��ت را توجه به کیفیت برش��مرد و‬ ‫بهره برداری از نیروگاه خورشیدی‬ ‫در شهرک صنعتی اسفراین‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی گفت‪:‬‬ ‫همزمان با هفته دولت نیروگاه خورش��یدی مس��تقر در شهرک صنعتی‬ ‫اس��فراین با حضور اس��تاندار و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی‬ ‫گش��ایش یافت‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی‪ ،‬سیاوش وحدت با‬ ‫بیان این مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬این نیروگاه ‪ ۱۰۰‬کیلوواتی در زمینی به مساحت‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار مترمربع در شهرک صنعتی اسفراین ساخته شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شهرستان اسفراین به دلیل دارا بودن روزهای افتابی بسیار‬ ‫موقعیت مناسبی برای ساخت نیروگاه های خورشیدی دارد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان خراسان ش��مالی تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫ش��رکت امادگی واگذاری زمین صنعتی با امکانات زیرساختی مناسب‬ ‫در شهرک صنعتی اسفراین و ناحیه صنعتی بام برای ساخت نیروگاه های‬ ‫خورش��یدی متصل به ش��بکه برق را دارد‪ .‬وحدت به مشوق های جدید‬ ‫برای س��رمایه گذاران صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی اشاره کرد‬ ‫و ادامه داد‪ :‬در راس��تای حمایت از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫و ایج��اد انگی��زه‪ ،‬تعدیل بدهی های معوق واحدهای صنعتی بر اس��اس‬ ‫شی وه نامه ارسال شده از سوی سازمان صنایع کوچک بخشوده می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی بیان کرد‪:‬‬ ‫این مش��وق از ‪ ۲۱‬مرداد‪ ،‬روز حمایت از صنایع کوچک اغاز ش��ده و تا ‪۸‬‬ ‫شهریور( هفته دولت ) ادامه دارد و واحدهای صنعتی می توانند با مراجعه‬ ‫به شرکت شهرک های صنعتی از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬برای مقابله با قاچاق این محصوالت به کش��ور‬ ‫الزم اس��ت ت��ا سیاس��ت گذاری ها و برنامه ریزی های‬ ‫جدی در این زمینه انجام ش��ود‪ .‬ب��ه طور قطع برای‬ ‫مقابله با قاچاق شیرینی‪ ،‬شکالت‪ ،‬کیک و بیسکویت‬ ‫به ایران باید از ش��یوه کیفی س��ازی تولید بهره کافی‬ ‫ببری��م زیرا اگر ب��ه هر میزان ب��ر کیفیت محصوالت‬ ‫داخلی افزوده ش��ده و نرخ تمام شده انها کاهش یابد‬ ‫و در بس��ته بندی انها تنوع و خالقیت داشته باشیم‪،‬‬ ‫مصرف کنندگان ب��ه خرید و اس��تفاده از محصوالت‬ ‫داخلی اطمینان بیشتری خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات غیر مستقیم‬ ‫اروپای��ی و اس��ترالیا نی��ز خواه��ان ش��یرینی ایرانی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با اش��اره به ضع��ف تولیدکنندگان‬ ‫شیرینی در زمینه بس��ته بندی گفت‪ :‬متاسفانه هنوز‬ ‫به فناوری بسته بندی شیرینی مجهز نشده ایم اما الزم‬ ‫اس��ت که با جدیت در این زمین��ه برنامه ریزی کنیم‬ ‫زیرا بس��ته بندی شکیل عالوه بر تشویق مصرف کننده‬ ‫به خرید‪ ،‬باعث باال رفتن ماندگاری ش��یرینی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این فعال اقتصاد تاکید کرد‪ :‬تامین نیازهای داخلی‪،‬‬ ‫ناهماهنگ��ی با بازارهای جهانی‪ ،‬ش��یوه های تولید در‬ ‫کارگاه های س��نتی و بس��نده کردن شیرینی س��ازان‬ ‫س��نتی به بازارهای داخلی سبب شده تا بازار خارجی‬ ‫از دید شیرینی سازان سنتی ایرانی پنهان بماند‪.‬‬ ‫نصرتی افزود‪ :‬دیدگاه اس��تفاده از فناوری مدرن در‬ ‫شیرینی سنتی در بین تولید کنندگان ایرانی کمرنگ‬ ‫است و انها با اس��تفاده از روش های سنتی مشتریان‬ ‫خود را همیش��ه دارند و اغلب انها نیازی به تغییر در‬ ‫این شیوه ها احساس نمی کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در صورتی که دست اندرکاران شیرینی‬ ‫س��نتی ایرانی از فناوری های روز به��ره بگیرند و در‬ ‫نهای��ت تولید را افزای��ش و قیمت ها را کاهش دهند‪،‬‬ ‫به تدریج با قواعد و استانداردهای بازار جهانی منطبق‬ ‫می ش��وند و قادر به افزایش ص��ادرات و حتی افزایش‬ ‫فروش داخلی خواهند شد‪.‬‬ ‫برخی از کارشناس��ان معتقدند که پخت ش��یرینی‬ ‫به ش��کل سنتی در ایران باعث شده نتوانیم در زمینه‬ ‫ص��ادرات موفق عمل کنی��م‪ .‬در صورتی که قنادان از‬ ‫ابتدای انقالب اس�لامی ایران ب ه صورت غیررس��می‬ ‫برای صادرات شیرینی اقدام می کردند‪.‬‬ ‫محمد نصرتی‪ ،‬قناد و شیرینی فروش با بیان مطلب‬ ‫پیش گفت��ه ب��ه «گس��ترش صنعت» گف��ت‪ :‬قنادان‬ ‫ایران��ی در فرایند ص��ادرات فقط نقش فروش��نده را‬ ‫ایف��ا می کنند و هیچ ی��ک از مراحل ص��ادرات چون‬ ‫گم��رک و‪ ...‬را انجام نمی دهند زیرا امکانات الزم برای‬ ‫پخ��ش و فروش تولیدات خود در خارج از کش��ور را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫در حقیق��ت‪ ،‬تولیدکنندگان داخل��ی در صادرات‬ ‫ش��یرینی هیچ نقش��ی ندارند؛ انها فق��ط برای تولید‬ ‫� سخن اخر‬ ‫ش��یرینی اق��دام می کنند س��پس ان را ب��ه نماینده‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬اگ��ر خواهان رون��ق تولید‬ ‫شرکت خارجی در ایران می فروشند‪.‬‬ ‫شیرینی س��نتی در کشور هستیم‪ ،‬الزم‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خری��داران ش��یرینی‬ ‫اس��ت زمینه صنعتی شدن این تولید را‬ ‫ایرانی نیز محموله خریداری ش��ده را از‬ ‫فراهم کنیم‪ .‬صنعت ش��کالت‪ ،‬شیرینی‬ ‫طریق زمینی یا دریایی به کشور مقصد‬ ‫و بیس��کویت‪ ،‬جزو بخش هایی از صنایع‬ ‫ارسال می کنند‪.‬‬ ‫غذایی اس��ت که نیازمند ایجاد بازارهای‬ ‫این فعال اقتصاد تاکی��د کرد‪ :‬وزارت‬ ‫صادراتی است‪.‬‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت نی��ز باید‬ ‫ابوالحسن خلیلی‬ ‫در نهایت‪ ،‬با توجه ب��ه میزان تولید و‬ ‫کارگروهی در این زمینه تش��کیل دهد‬ ‫یکی از نکات دارای‬ ‫همچنین سرمایه گذاری های انجام شده‬ ‫تا کس��انی که هنوز به صورت سنتی کار‬ ‫می کنند‪ ،‬ت��وان خود را ب��رای صادرات اهمیت در صنعت شیرینی در ای��ن بخ��ش‪ ،‬ای��ن ام��کان ب��رای‬ ‫و شکالت دستیابی به‬ ‫تولیدکنندگان در این زمینه وجود دارد‬ ‫افزایش دهند‪.‬‬ ‫جایگاه واقعی تولید در‬ ‫نصرتی ب��ا بیان اینکه ش��یرینی های این صنعت است به طوری که عالوه بر کار ک��ردن روی صادرات به‬ ‫خشک از جمله زبان‪ ،‬برنجی‪ ،‬کشمشی که غرفه ها و قفسه های بازاره��ای هدف فعلی‪ ،‬زمین��ه ای ایجاد‬ ‫فروشگاه های کشور‬ ‫شود تا محصوالت تولیدش��ده در ایران‬ ‫و نخودچی بیش��تر صادر می شوند زیرا‬ ‫محصوالت‬ ‫سرشار از‬ ‫راه��ی به بازاره��ای جدید پی��دا کنند‪.‬‬ ‫مان��دگاری انه��ا باالس��ت و در فرایند‬ ‫ایرانی بوده که نشان‬ ‫برای رس��یدن به این مهم ضروری است‬ ‫صادرات اس��یبی متوجه انها نمی شود‪،‬‬ ‫می دهد ایران توانسته‬ ‫تصریح کرد‪ :‬گذش��ته از اینکه بس��یاری اطمینان مصرف کنندگان تا در زمینه بازاریابی و بین المللی کردن‬ ‫نشان های تجاری داخلی تالش بیشتری‬ ‫از ایرانیان مقیم خ��ارج متقاضی خرید‬ ‫را جلب کند‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ش��یرینی از ایران هس��تند‪ ،‬کشورهای‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!