روزنامه گسترش صنعت شماره 472 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 472

روزنامه گسترش صنعت شماره 472

روزنامه گسترش صنعت شماره 472

‫گشایش ‪ ۴‬طرح‬ ‫و پروژه صنعتی‬ ‫با هدف توسعه‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2445‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اول سپتامبر ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 472‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تاکید کارشناسان با بررسی چالش های توسعه صنعت خودرو‪:‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از سناریوی کاهش ‪ ۶‬درصدی مالیات ارزش افزوده نشان داد‬ ‫کاهش مالیات ارزش افزوده به ضرر دولت‪ ،‬به نفع تولید‬ ‫مدل خوشه ای‬ ‫راهکار تقویت‬ ‫تولید داخلی‬ ‫‪2‬‬ ‫بازنگری در سیاست های صنعتی ضروری است‬ ‫‪3‬‬ ‫به بهانه اغاز طرح توسعه خوشه صنعتی مبل و منبت مالیر بررسی شد‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫توان رقابت مبل ایرانی با همتای ایتالیایی‬ ‫ شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 10‬شهریور ‪ 20 1397‬ذی الحجه ‪ 1439‬اول سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 472‬پیاپی ‪2445‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت از تولید‬ ‫با کاهش هزینه های دولت‬ ‫خبر‬ ‫کار از توصیه کردن‬ ‫گذشته است‬ ‫رییس فراکس��یون مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد‪:‬‬ ‫بازار ثانویه هم بازی دیگری بود‪ .‬یک س��ناریو بود؛ مانند ارز‬ ‫‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تومانی ک��ه یک بازی برای غارت دالر و ارز‬ ‫بود این هم یک بازی دیگر است‪.‬‬ ‫راه حل این اس��ت که دولت به طور جدی ورود کند و ارز‬ ‫تک نرخی ش��ود و صادرات‪ ،‬واردات و عرضه کاال به مردم با‬ ‫یک ارز واحد کنترل شده باشد‪.‬‬ ‫امیر خجسته درباره رویکرد خودروسازان نسبت به اخراج‬ ‫کارگران و کارمندان خود به ایسنا گفت‪ :‬بحث خودروسازان‬ ‫یک موضوع خاص است‪ .‬خودروسازان ما به دنبال رقابت با‬ ‫کش��ورهای خارجی و عرضه خودروهای مطلوب به کش��ور‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬باندهایی پش��ت خودروس��ازان وجود‬ ‫دارد که بخش��ی از این مس��ئله در دوران قبل مطرح ش��د‬ ‫و در حال حاضر ه��م مجلس به طور جدی در حال پیگیری‬ ‫ این مس��ئله اس��ت و نتیج��ه را طی گزارش��ی ارائه خواهد‬ ‫اد‪.‬‬ ‫رییس فراکس��یون مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که ایا مجلس شورای اسالمی‪ ،‬وزارت صنعت ‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت یا دیگر س��ازمان های ذی ربط قصد ندارند‬ ‫خودروس��ازان را از تهدید کارگران مبنی بر اخراج و تعدیل‬ ‫نیرو بازدارند‪ ،‬گفت‪ :‬کار از توصیه گذشته است‪.‬‬ ‫جل��و که می روی��م ببینید چ��ه اتفاق��ی می افتد؛ بحث‬ ‫کارگران خودروس��ازی یک س��و و اینکه سرمایه های مردم‬ ‫را سال گذش��ته دریافت کرده اند‪ ،‬س��وی دیگر ماجراست‪.‬‬ ‫مردم در س��ال گذش��ته با دالر ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬هزار تومانی خودرو‬ ‫ثبت نام کرده و ش��رکت ها امسال برای تحویل دادن خودرو‬ ‫یا مابه التف��اوت ان را می خواهند یا پولی را که س��ال قبل‬ ‫دریافت کرده اند‪ ،‬بازمی گردانند‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و هیات رییس��ه کمیس��یون اص��ل ‪ ۹۰‬افزود‪:‬‬ ‫شرکت های خودروس��ازی اکنون درحال زورگویی به مردم‬ ‫هس��تند و کسی هم نظارت نمی کند‪ .‬ما از نهادهای نظارتی‬ ‫می خواهی��م که کنترل کنند تا این بال به س��ر مردم نیاید‪.‬‬ ‫مردمی ک��ه خودرو ثبت نام کرده اند به چه عنوان پول خود‬ ‫را پس بگیرند؟‬ ‫ای��ن یک قس��مت اس��ت و اینکه خودروس��ازان جوابگو‬ ‫نیس��تند و کم ک��م دارند به س��مت تعدیل نی��رو می روند‬ ‫قسمتی دیگر است‪.‬‬ ‫کاهش مالیات ارزش افزوده به ضرر دولت‪ ،‬به نفع تولید‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مالی��ات ارزش اف��زوده یکی از موضوع هایی اس��ت‬ ‫ک��ه از زم��ان تصویب‪ ،‬مخالفانی در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی داشت‪ .‬هر چند دریافت ‪ ۹‬درصد با سرفصل‬ ‫هزینه ک��رد مالیات ارزش افزوده به واحدهای تولیدی‬ ‫تا کنون فش��ارهای اقتصادی بس��یاری وارد کرده اما‬ ‫دولت نیز در این زمینه دفاعیاتی دارد‪.‬‬ ‫دولت ها بر اس��اس قوانی��ن از دو محل بیش از ‪۹۵‬‬ ‫درص��د درامدهای خ��ود را تامی��ن می کنند؛ منبع‬ ‫نخس��ت در زمین��ه درامد دول��ت مالی��ات و منبع‬ ‫دوم پ��ول فروش نفت اس��ت‪ .‬موضوع کاهش مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده در حال��ی مطرح می ش��ود که کاهش‬ ‫وابس��تگی اقتص��اد به نفت توجه ب��ه منابع درامدی‬ ‫مالیات را ضروری می س��ازد‪ .‬پس از اینکه ترامپ به‬ ‫طور یک طرفه از برجام خارج شد‪ ،‬اعالم کرد که قصد‬ ‫دارد ف��روش نفت ایران را ب��ه کمترین حالت ممکن‬ ‫برساند‪ .‬در این شرایط طبیعی است که نقش مالیات‬ ‫ب��رای درامدهای دولت پررنگ تر از گذش��ته خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی از کارشناس��ان‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجل��س و تولیدکنن��دگان بر ان ش��دند ت��ا مالیات‬ ‫ارزش افزوده را از ضریب ‪ ۹‬به ‪ ۳‬درصد برسانند‪.‬‬ ‫البته این سیاست در راستای تقویت زیرساخت های‬ ‫تولید در نظر گرفته ش��ده و بس��یاری از کارشناسان‬ ‫معتقدند توس��عه بخش خصوصی مصادف با توس��عه‬ ‫صنعتی کل کشور است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬این دسته از کارشناسان معتقدند‬ ‫اگ��ر دول��ت هزینه های تولید را کاه��ش دهد بخش‬ ‫خصوصی می تواند برخی از سیاس��ت های مورد نظر‬ ‫دول��ت را اجرا کند‪ .‬البته اینها در صورتی اس��ت که‬ ‫کش��ور به لحاظ بین الملل��ی در اقتص��اد داخلی در‬ ‫شرایط با ثباتی قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» در ادامه از تاثی��ر ضریب ‪۹‬‬ ‫درصدی مالیات ارزش افزوده بر تولید و اثرات کاهش‬ ‫‪ ۶‬درصدی این ضریب ب��ر درامدهای دولت گزارش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامی برای کاهش مالیات‬ ‫پی��ش از ای��ن‪ ،‬برخی از نماین��دگان تالش کردند‬ ‫ت��ا الیحه اصالح مالی��ات ارزش افزوده تقدیم مجلس‬ ‫شورای اسالمی ش��ود‪ .‬در رو زهای پایانی تیر امسال‬ ‫رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت وگوی��ی مط��رح کرد‪ :‬براس��اس برنامه ریزی‬ ‫انجام ش��ده در کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬الیحه اصالح قانون مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫با حضور ریی��س مجلس مورد بررس��ی قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬مواد مختلف الیح��ه اصالح قانون مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده با حض��ور کارشناس��ان‪ ،‬نمایندگان و‬ ‫فع��االن بخ��ش خصوصی در نشس��ت های تخصصی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در ای��ران همچ��ون س��ایر‬ ‫کشورها‪ ،‬دو نوع مالیات بر تولید‬ ‫با عن��وان مالیات ب��ر عملکرد و‬ ‫مالیات بر مصرف با عنوان مالیات‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬جاری است‪ .‬مالیات‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬مالیات جدیدی در‬ ‫اقتص��اد ایران اس��ت که در یک‬ ‫عامر کعبی‬ ‫دهه گذش��ته ب��ا تدوی��ن قانون‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مربوط ‪ ،‬اجرایی شده و در نهایت‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫به صورت ازمایشی‪ ،‬تاکنون ادامه‬ ‫دارد‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬این سیاس��ت‬ ‫ام��روز به یک عامل مخرب در بخش تولید تبدیل ش��ده که‬ ‫حذف ان می تواند کمک شایس��ته ای به رشد صنعتی کشور‬ ‫کند‪.‬‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬اص�لاح قوانین تولی��د و حمایت های��ی که به‬ ‫کاه��ش بروکراس��ی در کش��ور کمک می کند‪ ،‬ه��ر چند که‬ ‫گام ها و سیاس��ت های بزرگی برای رفع موانع تولید به شمار‬ ‫می رود اما کارکرد کافی را ندارد‪ .‬بخش تولید امروز در کشور‬ ‫ب��ه حمایت های مس��تقیم مالی نی��از دارد‪ .‬حمایت هایی که‬ ‫بازگشت نداشته باشد‪.‬‬ ‫دو موض��وع در ای��ن زمین��ه مطرح می ش��ود که ش��امل‬ ‫افزای��ش درامد تولیدکنندگان با حمای��ت از تولید و کاهش‬ ‫هزینه های بخش تولید می ش��ود‪ .‬با احتس��اب شرایط کنونی‬ ‫دولت نمی تواند حمایت مالی مستقیم از شیوه تزریق سرمایه‬ ‫داشته باشد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬عمده صنایع ایران امروز در اختیار‬ ‫بخش خصوصی اس��ت و ظرفیت قانونی برای اجرای این کار‬ ‫نی��ز وجود ندارد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬انچه باق��ی می ماند کاهش‬ ‫هزینه ها است‪.‬‬ ‫در این زمینه به دو شیوه می توان رفتار کرد ؛ نخست به این‬ ‫ش��کل است که دولت بدهی بخش خصوصی را به مدت ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۵‬س��ال فریز کند‪ .‬در این شرایط تولیدکنندگان می توانند با‬ ‫تقویت بخش تولید پس از دوره ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬س��اله بدهی دولت را‬ ‫هم پرداخت کنند‪ .‬این سیاست نیز با این که بارها مطرح شد‬ ‫اما مورد استقبال دولت قرار نگرفت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬یک راه باقی‬ ‫می ماند و ان کاهش مالیات است‪.‬‬ ‫ت ارزش افزوده بخش تولید‪،‬‬ ‫ش��اید کاهش ‪ ۶‬درصدی مالیا ‬ ‫سیاست جامعی نباشد اما باید بپذیریم که تنها راه باقی مانده‬ ‫در شرایط کنونی است‪ .‬اکنون دولت با این سیاست می تواند‬ ‫از بخش تولید داخل کش��ور حمایت کن��د‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫تمام ابعاد حمایت از کاالی ملی اکنون برای مسئوالن تشریح‬ ‫ش��ده‪ ،‬در لزوم حمایت از کاالی داخل��ی بحثی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ش��رایط نش��ان می دهد که بخش خصوصی به‬ ‫ ‬ ‫عالوه بر این‪،‬‬ ‫دلی��ل سیاس��ت های ش��تاب زده دولت در ماه های گذش��ته‬ ‫اس��یب های اقتصادی جدی دیده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬دولت‬ ‫وظیفه بیش��تری برای حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از سناریوی کاهش ‪ ۶‬درصدی مالیات ارزش افزوده نشان داد‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‪ :‬حمایت از بخش تولید و کاهش‬ ‫درامد مالیاتی دولت در زمان ثبات اقتصادی می تواند‬ ‫به رشد و توسعه کشور منجر شود‬ ‫رضا علیزاده‪ :‬اجرای قانون مالیات ارزش افزوده‬ ‫به شیوه کنونی مشکالتی را برای تولیدکنندگان‬ ‫بخش صنعت به وجود اورده است‬ ‫کمیسیون اقتصادی و کمیته مالیاتی این کمیسیون‬ ‫در حدود ‪ ۱۵‬ماه گذش��ته مورد بررس��ی قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیمی داورانی با اش��اره به اینکه‬ ‫بررس��ی نحوه توزیع مناب��ع مالیاتی حاصل از اجرای‬ ‫قانون مالی��ات ارزش اف��زوده از محورهای نشس��ت‬ ‫یکش��نبه اینده کمیس��یون اقتصادی مجلس خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬به خان��ه ملت گف��ت‪ :‬پیش بینی می ش��ود در‬ ‫صورتی ک��ه جمع بندی نهایی کمیس��یون اقتصادی‬ ‫درباره الیحه اصالح قانون مالیات ارزش افزوده انجام‬ ‫ش��ود این الیحه به هیات رییسه مجلس برای بررسی‬ ‫در صحن علنی مجلس تقدیم شود‪.‬‬ ‫هرچند که از جزئیات جلس��ه هفته نخست مرداد‬ ‫موضوعی منتش��ر نش��د ام��ا بحث کاه��ش مالیات‬ ‫ارزش افزوده همچنان پابرجا مانده اس��ت‪ .‬بسیاری از‬ ‫نمایندگان درباره لزوم کاه��ش مالیات ارزش افزوده‬ ‫دیدگاه های خود را تش��ریح کردن��د تا دولت به الزام‬ ‫این کاهش برس��د‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬موضوعی که اکنون‬ ‫مطرح می شود این است که دولت با توجه به شرایط‬ ‫اقتصادی کنونی کش��ور چطور می تواند از این درامد‬ ‫چشم پوشی کند؟‬ ‫‹ ‹یک گام دیگر برای کاهش‬ ‫زه��را س��عیدی مبارکه‪ ،‬س��خنگوی کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی هفته گذشته با‬ ‫بیان اینکه ادامه بررس��ی الیحه اصالح قانون مالیات‬ ‫ارزش افزوده در دستور کار این کمیسیون قرار داشت‪،‬‬ ‫ب��ه خان��ه ملت گفت‪ :‬بر اس��اس مصوبه کمیس��یون‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نحوه توزی��ع درامدهای حاصل از مالیات‬ ‫ارزش افزوده بین سازمان ها و نهاد های اجرایی کشور‬ ‫مشخص شد‪ .‬بر مبنای مصوبه کمیسیون‪ ،‬درصدی از‬ ‫مالیات ارزش افزوده ای که گرفته می شود به اموزش‬ ‫و پرورش‪ ،‬س��ازمان نوس��ازی مدارس‪ ،‬بنیاد مسکن‪،‬‬ ‫س��ازمان هالل احمر‪ ،‬کمیته امداد امام خمینی(ره) و‬ ‫سازمان راهداری اختصاص پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش درامدها به صالح نیست‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‪ ،‬اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه‬ ‫درب��اره کاهش مالی��ات ارزش افزوده به «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» گفت‪ :‬حمای��ت از بخش تولی��د و کاهش‬ ‫درام��د مالیات��ی دول��ت در زم��ان ثب��ات اقتصادی‬ ‫می تواند به رش��د و توسعه کش��ور منجر شود‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬باید در نظر داش��ت که امروز در ش��رایط رشد‬ ‫و ثبات نیس��تیم و به نظر نمی رس��د که این سیاست‬ ‫کارکرد کافی داشته باش��د‪ .‬نیکواقبال با بیان اینکه‬ ‫کاه��ش درامد زمانی می تواند مفید باش��د که دولت‬ ‫هزینه های خود را بتواند پوش��ش دهد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫در اینک��ه مالیات ارزش اف��زوده در بخش تولید باید‬ ‫کاهش داده شود شکی وجود ندارد اما به موازات این‬ ‫سیاست‪ ،‬اقدام های دیگری نیز باید انجام شود‪ .‬یکی‬ ‫از مهم ترین سیاست هایی که امروز نیاز ان در کشور‬ ‫احساس می شود این است که دولت بتواند هزینه های‬ ‫خود را کاه��ش دهد‪ .‬در این ص��ورت می توان برای‬ ‫کاهش درامده��ای مالیاتی نیز برنامه ریزی کرد‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه نباید برنامه ری��زی و درامدهای دولت‬ ‫اکن��ون کاهش یابد‪ ،‬گفت‪ :‬در ماه ه��ای اینده امریکا‬ ‫برنامه جدی ب��رای کاهش فروش نف��ت ایران دارد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط به صالح کش��ور نیست که با کاهش‬ ‫درامده��ای مالیاتی بحرانی دیگر به اقتصاد کش��ور‬ ‫اضافه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم کاهش مالیات ارزش افزوده‬ ‫رض��ا علیزاده‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره لزوم کاهش مالیات‬ ‫ارزش افزوده به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬کاهش‬ ‫مالیات ارزش افزوده بخش تولید پیش از این باید در‬ ‫نظر گرفته می شد‪.‬‬ ‫زمانی که کش��ور به لحاظ اقتصادی ثبات داشت‬ ‫کاه��ش این مالیات باعث می ش��د دول��ت نیز بتواند‬ ‫برای کاهش هزینه های خود برنامه ریزی کند‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬دولت درباره این سیاست نظر خود را دیر اعالم‬ ‫کرد‪ .‬این موضوع باعث می شود دولت با تحمل فشار‬ ‫دوچندان برنامه ریزی س��ال گذش��ته را اکنون انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫علیزاده با انتقاد از ش��یوه کنون��ی دریافت مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده توضی��ح داد‪ :‬اج��رای قان��ون مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده به ش��یوه کنون��ی مش��کالتی را برای‬ ‫تولیدکنن��دگان بخش صنعت به وجود اورده اس��ت‪.‬‬ ‫این مش��کالت در ش��رایطی که مواد اولی��ه و تولید‬ ‫در اشفتگی به س��ر می برد‪ ،‬به نفع هیچ کس نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ب��ه برخی از کاالها مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫تعلق نمی گیرد‪ .‬دریافت مالی��ات ارزش افزوده نیز به‬ ‫گونه ای است که زمینه فرار مالیاتی را فراهم می کند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬از دیگر مش��کالتی ک��ه در این حوزه‬ ‫وج��ود دارد به مالیات زنجیره پیش��ین تولید مربوط‬ ‫ن دیگر‪ ،‬تولیدکننده نهایی ‪ ۹‬درصد‬ ‫می ش��ود‪ .‬به سخ ‬ ‫از محصول را باید به عن��وان مالیات بپردازد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که پیش از او دیگران مالیات ارزش افزوده‬ ‫فعالیت های خود را پرداخت نکرده اند‪ .‬این ش��یوه ها‬ ‫باید اصالح شود و گذشته از این بحث کاهش مالیات‬ ‫ارزش افزوده به قوت خود پابرجاست‪.‬‬ ‫گشایش ‪ ۴‬طرح و پروژه صنعتی با هدف توسعه‬ ‫همزم��ان با شش��مین روز از هفت��ه دولت‪ ،‬محمد‬ ‫شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ ۴‬طرح و‬ ‫پروژه صنعتی اس��تان سمنان را با حضور تولیدگران‪،‬‬ ‫مقامات و مسئوالن محلی گشایش داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬محم��د ش��ریعتمداری در این‬ ‫س��فر یک روزه ‪ ۵‬بازدید را در برنامه خود داش��ت که‬ ‫بهره برداری از شرکت های تولیدی الیاف‪ ،‬شیمیایی و‬ ‫خودروس��ازی در زمره انها بود‪ .‬نشست با کارافرینان‪،‬‬ ‫صنعتگ��ران و صاحب��ان صنایع اس��تان نی��ز از دیگر‬ ‫برنامه های این سفر یک روزه بود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در دیدار با صنعتگران اس��تان س��منان از‬ ‫نزدیک از مشکالت صاحبان صنایع و کارافرینان این‬ ‫استان اگاهی یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹گش�ایش گمرک منطقه وی�ژه اقتصادی‬ ‫گرمسار‬ ‫ش��ریعتمداری با حضور در شهرس��تان گرمسار با‬ ‫بهره برداری از گمرک منطقه ویژه اقتصادی گرمس��ار‬ ‫و بازدید از زیرس��اخت های این منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫در جم��ع فعاالن اقتصادی و صنعتگران به گش��ایش‬ ‫چند طرح صنعتی در اس��تان اشاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫طرح ها در راس��تای تس��ریع توس��عه در غرب استان‬ ‫به بهره برداری رس��یده که نمون��ه ان گمرک منطقه‬ ‫اقتصادی گرمسار است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این منطقه به واس��طه نزدیکی به‬ ‫تهران و اس��تقرار صنایع مهم در ان‪ ،‬اهمیت بسزایی‬ ‫در توسعه صنعتی دارد و یکی از ظرفیت های بی نظیر‬ ‫ب��رای رونق اقتصادی در کش��ور به ش��مار می رود‪ .‬تا‬ ‫امروز دولت برای این منطقه ‪ ۳۰‬میلیارد تومان هزینه‬ ‫کرده که با اتصال به راه اهن اینچه برون توان صادراتی‬ ‫ان تا چین افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اف��زود‪ :‬این منطقه‬ ‫ویژه‪ ،‬امکان اینکه بتواند به یک بندر خشک و پررونق‬ ‫تبدی��ل ش��ود را دارد و امیدوارم در کن��ار واحدهای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬وجود گم��رک بتواند حداکثر ت��وان را در‬ ‫اختی��ار تولید ق��رار دهد و به دور از بروکراس��ی های‬ ‫اداری و ب��ه هم��ت تولید کنندگان ای��ن رونق تحقق‬ ‫خواهد یافت‪ .‬ش��ریعتمداری ادام��ه داد‪ :‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی گرمسار با سرمایه گذاری ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫راه اندازی ش��ده که این حجم سرمایه گذاری‪ ،‬عالوه بر‬ ‫منابع داخلی منطقه اس��ت‪ .‬هن��گام پیروزی انقالب‪،‬‬ ‫حداکثر ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۹۰۰‬واحد صنعتی در کش��ور وجود‬ ‫داشت اما امروز ‪ ۸۰۰‬شهرک صنعتی در کشور داریم‬ ‫که بیش از ‪ ۵‬هزار واحد تولیدی و عالوه بر ان‪ ،‬حدود‬ ‫ده ها هزار واحد صنفی فعال در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن افزود‪ :‬براس��اس گ��زارش صندوق‬ ‫توسعه ملی‪ ،‬ایران هجدهمین اقتصاد جهان است که‬ ‫با برنامه ریزی و فعالیت های موثر می تواند رتبه بهتری‬ ‫از بازار جهانی را در اختیار بگیرد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری ادام��ه داد‪ :‬ام��روز هرچن��د‬ ‫محدودیت های��ی در تولی��د به وی��ژه در ح��وزه مواد‬ ‫اولیه ایجاد ش��ده اما برای مث��ال‪ ،‬در حوزه خودرو با‬ ‫پیگیری های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫بسیاری از قطعاتی که دیگر وارد نمی شود‪ ،‬برای تولید‬ ‫در داخل برنامه ریزی شده و به زودی خودروسازان نیاز‬ ‫خود را از داخل کشور تامین خواهند کرد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری در پایان گفت‪ :‬حجم صادرات ما در‬ ‫کشور ‪ ۱۳.۷‬درصد رشد داشته و در مقابل‪ ،‬با کاهش‬ ‫‪ ۵‬درص��دی واردات روبه رو بوده ایم‪ ،‬البته بخش��ی از‬ ‫واردات با تدبیر جلسه سران ‪ ۳‬قوه کشور ممنوع شده‬ ‫که این خود حاکی از اس��تفاده از ظرفیت های داخلی‬ ‫است و باعث افزایش اشتغال خواهد شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه ب��ا حضور وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫کارخانه گونی بافی مهربان الیاف گرمس��ار با ظرفیت‬ ‫تولی��د ‪ ۳۴‬هزار تن در س��ال و س��رمایه گذاری ‪۱۷۳‬‬ ‫میلیارد ریالی گشایش یافت‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در حاش��یه این‬ ‫بهره برداری گفت‪ :‬مس��ائلی که ای��ن روزها در زمینه‬ ‫مواد اولیه در تولید مطرح می ش��ود‪ ،‬س��ال گذش��ته‬ ‫وجود نداش��ت‪ .‬این نشان از ایجاد یک تغییر است که‬ ‫عامل بیرونی دارد و دولت بر اس��اس همین عامل در‬ ‫سیاست های ارزی تغییراتی به وجود اورده است‪ .‬این‬ ‫کار باید اتفاق می افتا د زیرا در اینده ما باید ش��رایطی‬ ‫را برای مقابله با جنگ اقتصادی به وجو د اور یم‪.‬‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری اف��زود‪ :‬در س��ال های‬ ‫گذش��ته درب��اره واردات و ص��ادرات محدودیت های‬ ‫بس��یاری کمتری داشتیم اما ش��رایط متفاوت امروز‪،‬‬ ‫محدودیت های��ی را ایج��اد کرده و ممکن اس��ت این‬ ‫محدودیت ها در ابتدا روند کار را کمی اهسته کند اما‬ ‫این وضعیت در زمان کوتا ه بهت ر خواهد شد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬در موضوع‬ ‫پتروش��یمی ها‪ ،‬عرض��ه م��واد اولیه تولید ب��ه جز در‬ ‫مواردی‪ ،‬مش��کل خاصی ندارد و در چند مورد‪ ،‬مانند‬ ‫مواد اولیه ظروف پالستیکی یا مواد اولیه تولید گونی‬ ‫و ش��بیه ان‪ ،‬اگر الزم باشد‪ ،‬دولت با ایجاد محدودیت‬ ‫و کنت��رل عرض��ه و قیمت‪ ،‬فع�لا ش��رایط را به نفع‬ ‫مصرف کننده پیش می برد تا با توافقی که با انجمن ها‬ ‫و صنوف تولیدی خواهد داش��ت‪ ،‬بر اس��اس ظرفیت‬ ‫تولید واحدها در س��امانه بهین ی��اب‪ ،‬اقدام های الزم‬ ‫را انجام دهد و س��پس برای ازادس��ازی سقف رقابت‬ ‫مواد اولیه اقدام کند‪ .‬شریعتمداری اشاره کرد‪ :‬ممکن‬ ‫اس��ت گروهی درباره تعیین نرخ دس��توری در عرضه‬ ‫محصوالت انتقادهایی داشته باشند‪ ،‬ضمن اینکه این‬ ‫انتقاده��ا در بعضی موارد قابل پذیرش اس��ت اما باید‬ ‫اش��اره کرد که وقتی متغیرهایی مانن��د نرخ جهانی‬ ‫محص��ول‪ ،‬نرخ ارز و عرضه و تقاض��ا وضعیت باثباتی‬ ‫ل دولت‪ ،‬شرایط را به سمت‬ ‫ندارند‪ ،‬الزم است با کنتر ‬ ‫ثب��ات در قیمت ه��ا پیش ب��رد و به تدری��ج با تثبیت‬ ‫متغیرها به سمت نرخ رقابتی حرکت کرد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری ادامه داد‪ :‬در گرمسار در ‪ ۵‬ماه اغاز‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬و در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل‬ ‫درخواس��ت مجوز واح��د تولیدی‪ ۴۰ ،‬درصد رش��د‬ ‫داش��ته که نشان از افزایش س��رمایه گذاری و امید به‬ ‫شرایط اقتصادی مناس��ب در این منطقه دارد‪ .‬دولت‬ ‫امیدوار است با سیاست هایی که در شرایط اقتصادی‬ ‫فعلی اتخاذ می کند‪ ،‬بتواند حرکت به سمت توسعه را‬ ‫سرعت بخشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری از خ�ط تولید خودروهای‬ ‫محصوالت ‪MG‬‬ ‫بهره برداری از خط تولی��د خودروهای ‪ MG‬نیز از‬ ‫جمله برنامه های یک روزه شریعتمداری در این استان‬ ‫صنعتی بود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این ایین‪،‬‬ ‫خودروس��ازان خصوصی را پیشگام مقابله با تحریم ها‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬امروز ش��اهد اغ��از به کار خط‬ ‫تولی��د یک محصول جدید در صنایع اتومبیل س��ازی‬ ‫هس��تیم و این مسئله نشان می دهد با ظرفیت بخش‬ ‫خصوصی می توان از تحریم ها عبور کرد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن تجارت همچنین در ادامه سفر‬ ‫به این اس��تان‪ ،‬واحد تولیدی «مهرب��ان الیاف» واقع‬ ‫در شهرک صنعتی فجر گرمس��ار را با ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۳۴‬هزار تن انواع گونی پلی پروپیلن و سرمایه گذاری‬ ‫‪۱۷۰‬میلی��ارد ریال به بهره برداری رس��اند‪ .‬این واحد‬ ‫تولیدی در زمینی به زیربنای ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬متر مربع‬ ‫س��اخته شده است‪ .‬گش��ایش طرح توس��عه شرکت‬ ‫ش��یمیایی کلران در س��منان با ظرفیت تولید ساالنه‬ ‫‪۱۵‬هزار تن کلرور کلسیم و ‪ ۱۶۸۰۰‬تن سود سوزاور‬ ‫مای��ع و با س��رمایه گذاری ح��دود ‪ ۲۷۰‬میلیارد ریال‬ ‫از دیگ��ر برنامه های وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫مناسبت هفته دولت در استان سمنان بود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 10‬شهریور ‪ 20 1397‬ذی الحجه ‪ 1439‬اول سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 472‬پیاپی ‪2445‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات‬ ‫نخستین گام برای توسعه صنعت‬ ‫جواد مرزبان راد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یک شرکت تولیدکننده‬ ‫قوی باید برای همه شرایط‬ ‫سناریوی جداگانه داشته‬ ‫باشد‪ .‬نمی توان بدون‬ ‫پیش بینی حرکتی را‬ ‫اغاز کرد و در رویارویی‬ ‫با شرایطی خاص به‬ ‫فکر برنامه ریزی افتاد‪.‬‬ ‫متاسفانه استراتژی مدون‬ ‫برای تمام شرایط پیش‬ ‫روی این صنعت با توجه به‬ ‫موقعیت کشور پیش بینی‬ ‫نشده است ‬ ‫تاکید کارشناسان با بررسی چالش های توسعه صنعت خودرو‪:‬‬ ‫بازنگری در سیاست های صنعتی ضروری است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نداش��تن ب��ازار جهانی یک��ی از ضعف های عمده‬ ‫صنعت خودرو و قطعه کشور است‪ .‬باور این موضوع‬ ‫که پس از نیم قرن فعالیت و مونتاژ نه خودروس��از‬ ‫واقعی هس��تیم و ن��ه بازار صادرات��ی مطلوب داریم‬ ‫کمی سخت است‪ .‬در ادامه سلسله گزارش هایی که‬ ‫«گس��ترش صنعت» در راستای تشریح چالش های‬ ‫صنایع خودرو و قطعه برای توسعه و نیز راهکارهای‬ ‫موجود به منظور برون رفت از ان داش��ته است‪ ،‬نظر‬ ‫دو کارشناس دیگر را می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد ضعیف وزارتخانه‬ ‫جواد مرزبان راد‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم و‬ ‫صنعت درباره دالیل توس��عه نیافتن خودروسازی و‬ ‫قطعه سازی و همچنین خال بازارهای جهانی در این‬ ‫صنای��ع گفت‪ :‬صادرات خ��ودرو و قطعات دو مقوله‬ ‫جداگانه است‪ .‬در زمینه قطعه‪ ،‬صادرات تا حدودی‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬البت��ه زیاد نیس��ت و تنها محدود‬ ‫به ش��رکت هایی اس��ت که از ظرفی��ت و توانمندی‬ ‫بیشتری برخوردار هستند‪ .‬ش��رکت های متوسط و‬ ‫کوچک ت��ر از این فض��ا دور ب��وده و نمی توانند افق‬ ‫صادراتی برای خود ترسیم کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کنار قدرت و ظرفیت‪ ،‬باید شناخت‬ ‫کافی نسبت به روش های صادراتی داشته باشیم‪ .‬به‬ ‫طور معمول واحدهای صنعتی کوچک این شناخت‬ ‫را ندارن��د‪ .‬در ای��ن باره بای��د مجموعه ای تخصصی‬ ‫ش��کل بگیرد که مسئولیت تعریف شده ان صادرات‬ ‫محصوالت شرکت های کوچک و متوسط باشد‪.‬‬ ‫این مدرس مهندسی خودرو در پاسخ به پرسشی‬ ‫مبنی ب��ر اینکه این مجموعه تخصصی باید از جنس‬ ‫خودروساز و قطعه ساز باشد یا شرکتی بازرگانی نیز‬ ‫می توان��د این امر مهم را به انجام رس��اند‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫هر دو مس��یر می توان به بازارهای جهانی راه یافت‬ ‫ام��ا اگر ش��رکت بازرگانی بی��رون از صنعت خودرو‬ ‫مبادرت به این کار کند باید از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت حمایت شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬چنی��ن ش��رکت هایی ب��ه وج��ود‬ ‫نیامده اند‪ .‬شاید این کوتاهی متوجه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت باش��د که چنین فعالیتی را به طور‬ ‫متمرکز تا امروز اغاز نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کم کاری وزارت امور خارجه‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت در ادامه‬ ‫چالش ه��ای موج��ود برای ص��ادرات ب��ه کم کاری‬ ‫نمایندگان ایرانی در خارج از کش��ور اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬برخی از س��فیران و نمایندگان ما در وزارت‬ ‫ام��ور خارجه در زمین��ه معرفی و ص��ادرات کاالی‬ ‫ایرانی فعالیت مطلوبی در کشورهای مختلف ندارند‪.‬‬ ‫عمده فعالیت انها مربوط به بخش واردات است‪.‬‬ ‫مرزب��ان راد اف��زود‪ :‬وزارت ام��ور خارج��ه بای��د‬ ‫بخش های اقتصادی فعال تری داشته باشد که بتواند‬ ‫در زمینه صادرات فعالیت کرده تا صنعتگر ایرانی به‬ ‫بازارهای جهانی راه پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بی تعهدی و بی اعتمادی‬ ‫این مدرس دانش��گاه در ادامه به ضعف عملکردی‬ ‫خودروس��ازان اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬اگرچ��ه زمانی‬ ‫خودروس��ازان صادرات داش��تند ام��ا مطلوب عمل‬ ‫نکردند‪ .‬از این رو‪ ،‬بازاری که داشتند را هم امروز از‬ ‫دست داده اند‪ .‬این امر به عوامل مختلفی برمی گردد‬ ‫که یکی از انها عمل نکردن به تعهدات ش��ان است‪.‬‬ ‫انه��ا حت��ی در تامی��ن ب��ازار داخل مش��کل دارند‬ ‫صادرات که بحثی کالن تر است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس خ��ودرو اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر‬ ‫نمی توانند به تعهدات خود در زمان مقرر عمل کنند‬ ‫چون شرایط مختلف را پیش بینی نکرده اند‪ .‬همین‬ ‫موضوع سبب ش��ده تا اعتبار خود را نزد مشتری از‬ ‫دست بدهند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به بازار خودرو داخل گفت‪:‬‬ ‫یکی از دالیل گران شدن خودروها در بازار کشور به‬ ‫همین مسئله برمی گردد که به تعهدات عمل نشده‬ ‫و اعتماد مردم را از دست داده اند‪.‬‬ ‫داخ��ل نیس��ت‪ ،‬موضوع ب��ه تامین قطع��ات برخی‬ ‫مدل ه��ای خارج��ی مربوط اس��ت که به س��فارش‬ ‫خودروسازان بین المللی ساخته و صادر می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه ط��ور قط��ع برای ص��ادرات‬ ‫گس��ترده‪ ،‬ش��رکت هایی می توانند کمک کنند که‬ ‫برای مدل های داخلی تولید دارند‪ .‬وقتی خودرویی‬ ‫صادر نشود صادرات قطعات ان نیز منتفی است‪.‬‬ ‫مرزب��ان راد در پایان تاکید کرد‪ :‬خودروس��ازان و‬ ‫قطعه س��ازان می توانند در امر ص��ادرات به موازات‬ ‫یکدیگ��ر حرک��ت کنن��د ام��ا مش��روط ب��ر اینکه‬ ‫ش��رکت های قطعه ساز کش��ور توانمندتر شده و به‬ ‫لحاظ فناوری خود را روزامد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمت به داللی‬ ‫عب��داهلل توکلی الهیجان��ی از دیگر کارشناس��ان‬ ‫صنع��ت خ��ودرو در ادامه به تش��ریح ای��ن موضوع‬ ‫پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬در س��طح کالن‪ ،‬ریش��ه های‬ ‫ناتوان��ی در صادرات خودرو و قطعات را نمی توان از‬ ‫ریشه های توس��عه نیافتگی صنعتی کشور جدا کرد‪.‬‬ ‫فضای کسب وکار کشور فضای بالنده ای برای تولید‬ ‫صنعتی نیس��ت‪ .‬اگ��ر بخواهیم جس��تار عمیق تری‬ ‫داش��ته باشیم باید به سیاس��ت گذاری های صنعتی‬ ‫بنگریم که متاس��فانه بیش از انکه در خدمت تولید‬ ‫باش��د در خدم��ت داللی و دالل پروری اس��ت‪ .‬باید‬ ‫به عملک��رد بانک ها و تورم در کش��ور توجه کنیم؛‬ ‫تمام این موارد س��بب ش��ده تا ریشه تولید صنعتی‬ ‫‹ ‹ضعف های مدیریتی‬ ‫خشکانده شود‪.‬‬ ‫مرزب��ان راد در ادامه به اس��تراتژی تولید پرداخت‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ب��دون بازنگ��ری در این امور‪،‬‬ ‫و گف��ت‪ :‬ی��ک ش��رکت تولیدکنن��ده‬ ‫اقتصاد توان ایس��تادن بر پاهای تولید‬ ‫قوی باید برای همه ش��رایط سناریوی‬ ‫را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫جداگانه داشته باش��د‪ .‬نمی توان بدون‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو با بیان‬ ‫پیش بین��ی حرکتی را اغ��از کرد و در‬ ‫ش��به دولتی بودن ای��ن صنعت گفت‪:‬‬ ‫رویارویی با ش��رایطی خ��اص‪ ،‬به فکر‬ ‫از منظ��ر س��اختاری‪ ،‬صنع��ت خودرو‬ ‫برنامه ریزی افتاد‪ .‬متاس��فانه استراتژی‬ ‫ش��به دولتی است‪ .‬ای کاش فقط دولتی‬ ‫مدون ب��رای تمام ش��رایط پیش روی‬ ‫بود که دولت مسئولیتش را می پذیرفت‬ ‫عبداهلل توکلی الهیجانی‬ ‫این صنعت با توجه به موقعیت کش��ور‬ ‫و یا خصوصی بود ک��ه تکلیفش بدون‬ ‫سود خودروسازی در‬ ‫پیش بینی نشده اس��ت‪ .‬شاید علت ان‬ ‫نگاه های کج دارومریز‪ ،‬معلوم می شد اما‬ ‫به اینده نگر نبودن مدیران برگردد که ایران به جیب قطعه ساز متاسفانه با وجود ظاهری خصوصی‪ ،‬به‬ ‫همچنان نگاه شان به گذشته است‪.‬‬ ‫می رود اما به هیچ وجه شدت دولتی است‪.‬‬ ‫مسئولیت عملکرد خود را‬ ‫پاس��خ‬ ‫این کارش��ناس خ��ودرو در‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬خودروس��از دولت��ی‬ ‫در حوزه نقص های کیفی و‬ ‫ب��ه پرسش��ی مبنی ب��ر اینک��ه در امر مهندسی نمی پذیرند‪ .‬یعنی انک��ه مدیران��ش کارمند دولت‬ ‫در این فضا که‬ ‫ص��ادرات بای��د خودروس��از پیش��تاز‬ ‫هس��تند‪ .‬بنابراین‪ ،‬شاخص های ارزیابی‬ ‫سیاست گذاری‬ ‫باشد یا قطعه س��از‪ ،‬گفت‪ :‬می توانند به‬ ‫عملک��ردی انها الزاما با س��ودده بودن‬ ‫موازات ه��م در زمینه صادرات حرکت درستی وجود ندارد در بنگاه ش��ان همس��و نیس��ت‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫عمل‪ ،‬قطعه ساز بخش‬ ‫کنند‪ .‬عنوان ش��د امروز قطعه س��ازان خصوصی کمترین هزینه قطعه س��ازان اصل��ی کام�لا خصوصی‬ ‫توانمندی در کش��ور فعالیت دارند که را در زمینه مهندسی و هستند‪.‬‬ ‫کیفیت دارد ‬ ‫محصوالت ش��ان ص��ادر می ش��ود‪ .‬این‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو بیان‬ ‫قطع��ات مربوط به خودروه��ای تولید‬ ‫ک��رد‪ :‬از این رو‪ ،‬به مرور زمان کامال بر‬ ‫کارمندان دولت مس��لط ش��ده اند‪ .‬از این رو‪ ،‬با انکه‬ ‫در عمل‪ ،‬سود خودروس��ازی در ایران به جیب انها‬ ‫می رود اما به هیچ وجه مس��ئولیت عملکرد خود را‬ ‫در حوزه نقص های کیفی و مهندس��ی نمی پذیرند‪.‬‬ ‫در این فضا که سیاست گذاری درستی وجود ندارد‪،‬‬ ‫قطعه س��از بخ��ش خصوصی کمتری��ن هزینه را در‬ ‫زمینه مهندس��ی و کیفیت انجام می دهد و با توجه‬ ‫به تسلط شان به مدیران کارمند دولتی هیچ گاه نیز‬ ‫در منظر افکار عمومی مورد قضاوت قرار نمی گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹در پیشامسئله مانده ایم‬ ‫توکلی الهیجانی در پاس��خ به راه��کار برون رفت‬ ‫از وضعی��ت موجود گف��ت‪ :‬در این زمین��ه نیازمند‬ ‫سیاس��ت گذاری ها و نظارت درس��ت دولت و تغییر‬ ‫ارای��ش خودروس��ازان و البت��ه بازس��ازی فض��ای‬ ‫کسب وکار به نفع تولید هستیم نه واردات‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ب��ه طور کلی در صنعت خودرو هنوز در‬ ‫مرحله پیشامس��ئله هس��تیم‪ .‬دولت های متوالی در‬ ‫حوزه صنعتی بس��یار ضعیف عم��ل کرده اند و این‬ ‫بیش از انکه ربطی به حضور یا نبود خودروس��ازان‬ ‫جهان��ی در بازار ایران داش��ته باش��د نیازمند وجود‬ ‫انس��جام اس��تراتژیک در حوزه صنعتی کشور است‪.‬‬ ‫هنوز نمی دانیم در حوزه صنعتی کش��ور قرار است‬ ‫چه فعالیتی داش��ته باش��یم‪ .‬حتی به شعارهایی که‬ ‫می دهیم باور نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم‪ ،‬نعمتی برای خودروسازی داخلی‬ ‫توکلی الهیجانی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگر تحریم ها‬ ‫نمی امد این احتمال وجود داش��ت که با استراتژی‬ ‫نفوذی ک��ه خودروس��ازان خارجی در ب��ازار ایران‬ ‫داش��تند در مدت ‪ ۳‬سال خودروس��ازان داخلی به‬ ‫دست رقیبان خارجی از گردونه رقابت حذف شوند‪،‬‬ ‫البته به دلیل همان صرفه اقتصادی نداش��تن تولید‬ ‫در کشور‪ ،‬خارجی ها هم در ایران تولید نمی کردند‪.‬‬ ‫این کارشناس خودرو درباره حضور خودروسازان‬ ‫بین الملل��ی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه ای��ن ترتیب ب��ا قربانی‬ ‫کردن خودروس��ازان داخل��ی بازار خ��ود را به انها‬ ‫اهدا کرده بودیم‪ .‬بیش از قطعه س��از یا خودروس��از‪،‬‬ ‫سیاست گذاران صنعتی کشور در این زمینه مسئول‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫توکلی الهیجان��ی در پایان یاداور ش��د‪ :‬بی تردید‬ ‫بدون بازنگری در سیاست گذاری های صنعتی کشور‬ ‫هیچ روزنه ای برای توس��عه صنعتی کشور نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خ��ودرو اف��زود‪ :‬البت��ه معتقدم‬ ‫در خودروس��ازی ظرفیت های مناس��بی در کش��ور‬ ‫ایجاد ش��ده اما برای نتیجه گرفت��ن در این عرصه‬ ‫باید فضای کس��ب وکار کش��ور نیز در خدمت تولید‬ ‫مهندسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫یک تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد‬ ‫هجوم پول های سرگردان به بازار خودرو‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبایی گفت‪:‬‬ ‫به دنبال تش��دید کنترل دولت بر بازار ارز و س��که بخش��ی از پول های‬ ‫س��رگردان به بازار خودرو سرازیر شده اند که نتیجه ان رشد شدید نرخ‬ ‫خودرو در بازار ازاد بوده است‪.‬‬ ‫ام��راهلل امینی با اش��اره به اینکه رش��د عجیب و غیرقاب��ل باور نرخ‬ ‫خودروه��ای داخل��ی در بازار ازاد ان هم در ش��رایطی که مش��تری و‬ ‫تقاضای مصرفی برای این خودروهای گران وجود ندارد‪ ،‬نش��ان دهنده‬ ‫هجوم پول های س��رگردان و سفته بازان به این بازار است به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر حجم نقدینگی و پایه پولی در کش��ور به ش��دت افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫نتیج��ه ای��ن وضعیت وجود حج��م قابل توجهی پول س��رگردان با‬ ‫انگیزه های سفته بازانه و سودجویانه در اقتصاد است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد‪:‬‬ ‫پول های س��رگردان با توجه به ش��رایط اقتصادی برای سفته بازی وارد‬ ‫بازارهای مختلف می ش��وند به گونه ای که چند ماه پیش ش��اهد هجوم‬ ‫ان به بازار ارز و رشد شدید نرخ دالر بودیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پس از ان نیز پول های س��رگردان وارد بازار طال‪ ،‬به ویژه‬ ‫س��که ش��د که نتیجه ان نیز افزایش ش��دید نرخ این محصول و ایجاد‬ ‫حباب حدود یک میلیون تومانی در نرخ س��که بود که همچنان شاهد‬ ‫ادامه ان شرایط هستیم‪.‬‬ ‫امین��ی با بیان اینکه به دنبال تش��دید اقدام ه��ای کنترلی دولت در‬ ‫بازار ارز و س��که‪ ،‬به تازگی پول های سرگردان وارد بازار خودرو شده اند‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬نتیج��ه این وضعی��ت نیز رش��د ش��دید و عجیب نرخ‬ ‫خودروهای داخلی در بازار ازاد بوده است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبایی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این ش��رایط هر چه خودروس��ازان خودرو عرض��ه می کنند با‬ ‫انگیزه های سفته بازانه خریداری شده و با قیمت های انچنانی وارد بازار‬ ‫ازاد می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تفاوت باالی ن��رخ کارخانه و ب��ازار خودروها‬ ‫به انگیزه های داللی و س��فته بازی دامن زده و باعث ش��ده گذش��ته از‬ ‫کس��انی که برای تامین نی��از مصرفی خود به دنب��ال خرید خودرو از‬ ‫کارخانه ه��ا هس��تند نزدیک ب��ه ‪ ۱۰۰‬درصد تقاضای خری��د خودرو با‬ ‫اهداف سفته بازانه باشد‪.‬‬ ‫چ��را صنع��ت قطع��ه ب��ه‬ ‫عنوان ی��ک صنعت خصوصی‬ ‫به��ره وری الزم را ندارد؟ دلیل‬ ‫س��وداور نبودن صنعت قطعه‬ ‫کش��ور ب��ه ای��ن برمی گردد‬ ‫ک��ه برنامه تولی��د در مقیاس‬ ‫اقتصادی در این صنعت وجود‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫ندارد‪ .‬برای مثال‪ ،‬قطعه س��از‬ ‫عضو هیات علمی‬ ‫خارجی که یکی از قطعات رنو‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‬ ‫را برای این ش��رکت فرانسوی‬ ‫تولید و تامین می کند با تیراژ‬ ‫‪ ۳‬میلیون��ی این کار را انجام می ده��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬هزینه های‬ ‫تولید ان سرشکن شده و قیمت های شان رقابتی می شود‪.‬‬ ‫در کش��ور بحث داخلی سازی صنایع مطرح است در حالی‬ ‫که تولید در مقیاس اقتصادی نیس��ت و در این راس��تا‪ ،‬چون‬ ‫قطعه ساز ایرانی کاری در دست ندارد مجبور می شود زیر بار‬ ‫قراردادهایی با تیراژ پایین برود و ممکن است همان قطعه ای‬ ‫که فعاالن کش��ورهای صنعتی ‪ ۳‬میلیون تیراژ دارند در ایران‬ ‫با تیراژ ‪ ۱۰۰‬هزار تولید ش��ود‪ .‬در ادامه این روند‪ ،‬تولید برای‬ ‫صنعتگ��ران دارای صرفه اقتصادی نبوده و مش��کالت کمبود‬ ‫مناب��ع مالی در واحدهای تولی��دی افزایش می یابد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫نمی توان انتظار داشت خصوصی سازی به خودی خود کمکی‬ ‫به توسعه کند بلکه به زنجیره ای از عوامل مختلف برمی گردد‬ ‫که در کنار یکدیگر باید به نتیجه واحد برسند‪.‬‬ ‫برای توس��عه در صنعت الزم اس��ت متصدی��ان امر برنامه‬ ‫جامعی داش��ته باش��ند و بدانند قرار اس��ت برای برنامه های‬ ‫راهب��ردی کالن اقتصادی در کدام بخش ها س��رمایه گذاری‬ ‫ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬در انتخاب محصوالت برای تولید بومی باید‬ ‫دقت ش��ود و کاالیی داخلی س��ازی شود که مقیاس و توجیه‬ ‫اقتصادی داشته باشد؛ این چالشی است که در صنایع داخلی‬ ‫زیاد دیده می شود‪.‬‬ ‫در ش��کل کل��ی‪ ،‬صنعتگر زمانی بای��د برای تولی��د اقدام‬ ‫کند ک��ه بازارهای صادراتی خود را س��نجیده باش��د‪ .‬امروز‬ ‫تولیدکنندگانی که بازارهای صادراتی را هدف قرار نمی دهند‬ ‫محکوم به شکست و حذف از بازارهای بین المللی هستند زیرا‬ ‫صادرات بازار بزرگی را در اختیار تولیدکننده قرار می دهد که‬ ‫نتیجه ان تیراژ باال است‪.‬‬ ‫ام��روز قطعه س��از ایران��ی می توان��د خ��ود را مح��دود به‬ ‫خودروس��ازان داخلی نکند چنان که برخی از صنعتگران این‬ ‫کار را دنب��ال می کنند‪ .‬به طور نمون��ه‪ ،‬صنعت تایر موقعیتی‬ ‫دارد که می تواند برای تمام خودروهای دنیا الس��تیک تولید‬ ‫کند ‪ .‬فقط باید برای رس��یدن به بازارهای جهانی یک سلسله‬ ‫اس��تانداردهای الزم رعایت شود‪ .‬از این رو‪ ،‬برای توسعه تنها‬ ‫خصوصی بودن صنعتی مالک نیس��ت بلکه مولفه های زیادی‬ ‫برای موفقیت در ان نیاز است‪.‬‬ ‫خلخال��ی در پایان گف��ت‪ :‬صنعتگر ایرانی همیش��ه درگیر‬ ‫نوعی ش��وک به نام «ش��وک اینده» اس��ت چراکه او دارای‬ ‫اهداف بلندمدت و برنامه های راهبردی کالن نیس��ت‪ .‬از این ‬ ‫رو‪ ،‬در ادامه فعالیت‪ ،‬بسیاری امروز دچار شوک اینده شده اند‬ ‫ک��ه محکوم ب��ه کنار رفت��ن از صحنه های رقابتی هس��تند‪.‬‬ ‫تولیدکننده باید همواره در حال تحقیق و توس��عه باش��د تا‬ ‫بتواند در مقابل رقیبان مجالی برای رقابت پیدا کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دلیل انبار شدن خودروها‬ ‫در کارخانه تبریز‪ ،‬اعالم شد‬ ‫در پ��ی انتش��ار مطالبی در ش��بکه های مج��ازی با عنوان‬ ‫احتکار خودرو در کارخانه ایران خودرو تبریز‪ ،‬مدیرعامل این‬ ‫شرکت گفت‪ :‬دلیل ماندگاری تعدادی از خودروهای تولیدی‬ ‫در پارکینگ این ش��رکت‪ ،‬کسری برخی قطعات است که به‬ ‫محض تامین قطعه‪ ،‬خودروها تحویل مشتریان می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬میانگین تولید روزانه شرکت ایران خودرو‬ ‫تبریز ‪ ۳۰۰‬خودروی س��واری است که به دلیل کسری برخی‬ ‫قطعات ایمنی و الکترونیکی حدود ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دستگاه به‬ ‫صورت ناقص تولید شده است‪.‬‬ ‫در همی��ن ب��اره‪ ،‬حمی��د حاج��ی زاد منص��ور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ایران خودرو تبریز گفت‪ :‬از اغاز امسال تاکنون حدود ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫خودروی سواری در این شرکت تولید شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه درحال حاضر ‪ ۹‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬خودرو‬ ‫در پارکین��گ ایران خودرو تبریز موجود اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از‬ ‫این تعداد‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۹۰۰‬خودرو اماده تحویل به مش��تریان‬ ‫اس��ت و ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دس��تگاه نیز به دلیل کسری قطعات‬ ‫در پارکینگ این ش��رکت وج��ود دارد‪ .‬او با تاکید بر اینکه با‬ ‫تامین قطعات مورد نیاز‪ ،‬این تعداد خودرو تحویل مش��تریان‬ ‫خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬تمامی خودروهای موجود در پارکینگ این‬ ‫شرکت به فروش رسیده و در صورت تاخیر در تحویل خودرو‪،‬‬ ‫باید ماهانه ‪ ۱۶‬درصد س��ود تاخیر به عنوان جبران خسارت‬ ‫پرداخت ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬احتکار به هی��چ عنوان توجیه پذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬حاج��ی زاد منصور ضمن اب��راز تاس��ف از اظهارات‬ ‫ش��تاب زده و غیرکارشناس��ی گفت‪ :‬این گون��ه اظهار نظرهای‬ ‫غیر کارشناس��ی فقط باعث التهاب بیشتر بازار خودرو خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی در پایان یاداور ش��د‪ :‬باید توجه داشت که پیش از‬ ‫این‪ ،‬موجودی پارکینگ شرکت ایران خودرو تبریز به سازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی اعالم شده بود‪ .‬الزم به توضیح است که بر‬ ‫اس��اس اظهارات ارش محبی نژاد‪ ،‬دبیر انجمن صنایع همگن‬ ‫قطعه س��ازی‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬هزار خودرو تولیدی به دلیل کسری‬ ‫قطعات‪ ،‬در کارخانه های خودروس��ازی انبار شده که مشکل‬ ‫تامین قطعه ‪ ۲۰‬هزار دستگاه برطرف شده است‪.‬‬ ‫به بهانه اغاز طرح توسعه خوشه صنعتی مبل و منبت مالیر بررسی شد‬ ‫شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 472‬پیاپی ‪2445‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 10‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫اول سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫مدل خوشه ای‬ ‫راهکار تقویت تولید داخلی‬ ‫خوش��ه های صنعت��ی یک��ی از‬ ‫راهکاره��ای تقویت تولی��دات داخلی‬ ‫و حمایت از کاالهای ایرانی اس��ت‪ .‬با‬ ‫توجه به ظرفیت های کم نظیر همدان‬ ‫در تولید و فراوری چرم و قاب س��ازی‬ ‫خوش��ه های صنعتی ای��ن محصوالت‬ ‫در ای��ن اس��تان راه اندازی می ش��ود‪.‬‬ ‫کیوان گردان‬ ‫اکنون ‪ ۳‬ه��زار کارگاه خرد و خانگی‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫تولید مبل و منبت در شهرستان های‬ ‫شهرک های صنعتی همدان‬ ‫تویس��رکان و نهاوند از استان همدان‬ ‫فعالیت دارند و ظرفیت بس��یار خوبی‬ ‫برای تبدیل به خوشه صنعتی در این استان ایجاد کرده اند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬قاب سازی رزن و چرم همدان با توجه به تولید انبوه و اشتغال‬ ‫خوبی که ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬به خوش��ه صنعتی تبدیل می ش��ود‪.‬‬ ‫روس��تای دهفول شهرس��تان نهاوند با داشتن ‪ ۲۰۰‬کارگاه فعال در‬ ‫مبل و منبت توانس��ته تاکنون برای ‪ ۶۰۰‬نفر به صورت مس��تقیم و‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند‪ .‬روستای دهفول‬ ‫در شهرس��تان نهاون��د یکی از ظرفیت های خ��وب در زمینه مبل و‬ ‫منبت کش��ور و استان همدان اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬برنامه شهرک های‬ ‫صنعتی همدان نیز برای رونق این خوشه برای ‪ ۳‬سال اینده در این‬ ‫روستا به ثمر می رسد‪ .‬همچنین‪ ،‬برنامه ریزی ها برای توسعه صادرات‬ ‫مب��ل و منبت این روس��تا تامین چوب و مواد اولی��ه در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان مبل و منبت مالیر و نهاوند نیز برای اشنایی‬ ‫بیش��تر با حوزه چوب و مبلمان در قالب یک تور صنعتی به کش��ور‬ ‫گرجستان اعزام شدند؛ همین امر باعث شد که برای نخستین بار در‬ ‫کش��ور مدل های جدیدی ایجاد شود و برای عرضه مستقیم بخشی‬ ‫را در نمایشگاه متمرکز کنیم‪ .‬امیدواریم روستای دهفول نهاوند نیز‬ ‫مانند خوشه صنعتی روستای کرداباد بتواند به عنوان خوشه نمونه‬ ‫ملی معرفی ش��ود‪ .‬نمایش��گاه مبل و منبت شهرستان مالیر نیز در‬ ‫نخس��تین ش��هرک صنعتی مبل و منبت ایران در شهرستان مالیر‬ ‫راه اندازی ش��د‪ .‬این نمایش��گاه در فضایی افزون بر ‪ ۱۵۰۰‬مترمربع‬ ‫گشایش یافت تا تولیدات مبل و منبت در نخستین شهرک صنعتی‬ ‫مب��ل و منبت ایران که ‪ ۱۰۰‬واحد تولیدی در ان فعال هس��تند به‬ ‫نمایش گذاشته ش��ود‪ .‬درحال حاضر در شهرک های صنعتی مبل و‬ ‫منبت مالیر حدود ‪ ۳‬هزار نفر مشغول به فعالیت هستند که در این‬ ‫نمایشگاه به دلیل کمبود فضا‪ ،‬فقط ‪ ۲۰‬واحد تولیدی و در دو غرفه‬ ‫محصوالت خود را با ‪ ۱۵‬درصد تخفیف به فروش می رس��انند‪ .‬یکی‬ ‫از ویژگی ه��ای بارز این واحدها انجام کارهای منبت با دس��ت روی‬ ‫مبلمان است که توسعه این صنعت نیازمند استقبال مردم و حمایت‬ ‫مس��ئوالن اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬باید در نظر داشت که زیرساخت ها و‬ ‫مشکالت موجود در ش��هرک های صنعتی باید با تبادل و گفت وگو‬ ‫بین مدیران و صنعتگران حل و فصل شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ ایران در میان ‪ ۶‬کشور تولیدکننده‬ ‫چاپگرهای سه بعدی صنعتی‬ ‫پژوهش��گران یکی از ش��رکت های دانش بنیان مستقر در پارک‬ ‫فناوری پردیس با طراحی و ساخت چاپگرهای سه بعدی صنعتی‪،‬‬ ‫ای��ران را در میان ‪ ۶‬کش��ور دارنده دانش فنی ای��ن محصول قرار‬ ‫دادند‪ .‬امیرحسین محمودی‪ ،‬مجری طرح با بیان اینکه این شرکت‬ ‫دانش بنی��ان با حضور جمعی از فارغ التحصیالن دانش��گاه صنعتی‬ ‫ش��ریف از س��ال ‪ ۱۳۹۰‬فعالیت خود را در پارک فناوری پردیس‬ ‫اغاز کرد‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬طراحی و تولید چاپگرهای سه بعدی از‬ ‫زمینه های فعالیت ما به ش��مار می رود که در این راس��تا موفق به‬ ‫س��اخت چاپگر س��ه بعدی صنعتی از نوع ‪ SLS‬شدیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه این چاپگرها با «پودر» و «لیزر» کار می کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این‬ ‫چاپگر قابلیت کالیبره شدن برای «پلی امید» با استحکام مکانیکی‬ ‫ب��اال را دارد‪ ،‬ضم��ن انکه ام��کان تغییر تنظیمات ب��رای کاربران‬ ‫دانش��گاهی در ان پیش بینی شده اس��ت‪ .‬محمودی تولید قطعات‬ ‫نهای��ی در تیراژ کم و بدون نیاز به قالب س��ازی را از دیگر مزایای‬ ‫این دس��تگاه عنوان کرد و یاداور ش��د‪ :‬چاپگر عرضه شده در این‬ ‫تحقیق��ات برای صنایعی که به دلیل تحریم ها در تامین قطعات با‬ ‫مشکل روبه رو بوده یا به دنبال کاهش نرخ تمام شده قطعات یدکی‬ ‫هستند‪ ،‬بسیار کارامد خواهد بود‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ممنوعی��ت واردات مبلم��ان و برخ��ورداری‬ ‫تولیدکنندگان مبل و منبت از تس��هیالت روستایی‬ ‫به نف��ع تولیدکنندگان داخلی مطرح می ش��ود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که به گفته کارشناسان‪ ،‬این صنعت‬ ‫دارای س��هم ‪ ۸.۵‬درصدی در اش��تغال کشور است و‬ ‫‪ ۷۰‬درصد نیاز داخل��ی را تامین می کند اما جدای از‬ ‫مس��ائل عمومی صنعتی‪ ،‬دارای مش��کالتی از جمله‬ ‫طراحی نامناسب صنعتی است‪.‬‬ ‫صنع��ت مبل تنوع بس��یاری دارد و رس��ته های‬ ‫صنعت��ی مانند نس��اجی‪ ،‬منبت‪ ،‬رنگ��رزی و‪ ...‬با این‬ ‫صنعت مرتبط هس��تند‪ .‬با این حال‪ ،‬در طرح توسعه‬ ‫خوش��ه مبلمان که چندی پیش در شهرستان نهاوند‬ ‫اغ��از ش��د‪ ،‬طراح��ی به عن��وان یک��ی از معضل ها و‬ ‫حلقه های گمشده مطرح شده است‪ ،‬ضمن انکه بیش‬ ‫از ‪ ۹۵‬درص��د واحدهای تولید کننده مبلمان در حوزه‬ ‫صنف فعال هستند‪ .‬با این حال‪ ،‬به گفته کارشناسان‪،‬‬ ‫ایران در تولید صنعتی مبلم��ان توان رقابت با ایتالیا‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫در تعریف خوش��ه های صنعتی‪ ،‬به مجموعه های‬ ‫فعال در یک رس��ته صنعت��ی در ح��وزه جغرافیایی‬ ‫مشخص اش��اره شده است مانند وقتی که خانواده ای‬ ‫از نقطه صفر تا پای��ان تولید یک محصول را خودش‬ ‫به تنهایی دنب��ال می کند‪ .‬این خانواده ها شناس��ایی‬ ‫می ش��وند و برای ورود به کشورهای مختلف به دلیل‬ ‫اینکه باید با استانداردهای همان کشور فعالیت داشته‬ ‫باشند‪ ،‬هماهنگ می شوند‪ .‬از این رو‪ ،‬در اجرای طرح‬ ‫توس��عه خوشه صنعتی مبل و منبت همدان سعی بر‬ ‫ان اس��ت تا تولید مبلمان از حالت س��نتی به سمت‬ ‫صنعتی پیشرفته هدایت شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند یک��ی از چالش ها در حوزه‬ ‫مبلمان چگونگی خش��ک ش��دن درست چوب است‬ ‫که باعث افزایش هزینه کرد س��رمایه در گردش برای‬ ‫نگهداری چوب تا مرحله تولید می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬با‬ ‫توجه ب��ه قانون ممنوعیت برش چوب درختان چوب‬ ‫با محدودیت به واحدهای مورد نیاز عرضه می شود و‬ ‫این کار تا ‪ ۱۰‬سال ادامه خواهد داشت اما راهکارهای‬ ‫نوس��ازی و بازس��ازی صنعت مبلمان در برنامه ششم‬ ‫توسعه ارائه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت ارزان برای مبل سازان‬ ‫تاکنون ‪ ۴۳۰‬خوش��ه صنایع کوچک در کش��ور‬ ‫س��اماندهی ش��ده که خوش��ه مبل و منبت روستای‬ ‫دهف��ول نوزدهمین خوش��ه ای اس��ت که توانس��ته‬ ‫ساماندهی شود‪.‬‬ ‫پیش از این نیز صادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت از ممنوعیت واردات مبل به ایس��نا‬ ‫خبر داده و گفته بود‪ :‬تولیدکنندگانی که کارگاه های‬ ‫کوچک مبل و منبت دارند می توانند از تسهیالت ‪۱.۵‬‬ ‫میلی��ارد دالری به��ره ببرند‪ ،‬البته بای��د قبل از ان با‬ ‫ثبت نام در سامانه «کارا» از طریق صندوق ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫از مشکالت را برطرف کنند‪.‬‬ ‫نجف��ی با تاکید بر اینک��ه واردات متمرکز چوب‬ ‫از گرجس��تان در حال پیگیری اس��ت و با ممنوعیت‬ ‫واردات مب��ل از دیگ��ر کش��ورها‪ ،‬فرص��ت ب��رای‬ ‫تولیدکنندگان داخلی مهیاست تا خوشه و کارگاه های‬ ‫خود را برای بازار فروش تقویت کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫اتحاد و وحدت امروز مردم و مسئوالن‪ ،‬کشور می تواند‬ ‫از این جنگ اقتصادی به خوبی خارج شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه خوشه ای مبلمان‬ ‫تسهیالت و حمایت های دولت بر اساس مصوبه ای‬ ‫بو کارها در مناطق روستایی به‬ ‫مبنی بر توسعه کس�� ‬ ‫صنعتگران تعلق می گیرد‪ .‬این تسهیالت ارزان قیمت‬ ‫در ح��وزه مبلمان به مصوبه مجلس مبنی بر توس��عه‬ ‫بو کارها در مناط��ق روس��تایی برمی گردد و بر‬ ‫کس�� ‬ ‫مبن��ای مصوبه قان��ون و هیات وزی��ران همه صنایعی‬ ‫که ش��رایط را داشته باش��ند‪ ،‬می توانند از تسهیالت‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون صنایع کوچک س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران با بیان‬ ‫این مطلب در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در مناطق مرزی این تس��هیالت با نرخ ‪ ۴‬درصد‬ ‫و در حریم ش��هرها و روستاها با نرخ ‪ ۶‬درصد عرضه‬ ‫می شود و شهرهای زیر ‪ ۳۰۰‬هزار نفر می توانند با نرخ‬ ‫‪ ۱۰‬درصد از تسهیالت استفاده کنند‪.‬‬ ‫مقیمی افزود‪ :‬اما کس��انی که در شهرهای بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬هزار نفر هس��تند می توانند از تسهیالت فراگیر‬ ‫استفاده کنند و سازمان با همکاری وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماعی توافق کرده ک��ه کمک های فنی و‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫توان رقابت مبل ایرانی با همتای ایتالیایی‬ ‫عبدالحسین عباسی‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫صادق نجفی‬ ‫صنعت مبل به صنایع‬ ‫دیگر از جمله نساجی‬ ‫وابسته است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫ایران با وجود داشتن‬ ‫رشته های تحصیلی و‬ ‫اموزشی‪ ،‬اتحادیه ها و‬ ‫مراکز دولتی برای حمایت‬ ‫از صنعت مبل و حتی موزه‬ ‫مبل‪ ،‬قدرت رقابت با دیگر‬ ‫کشورها را از دست داده‬ ‫است‬ ‫سبد هزینه ای مردم‬ ‫از مبلمان‬ ‫در کشورهای توسعه یافته‬ ‫از ‪ ۱۴‬به ‪ ۲۲۳‬دالر رسیده‬ ‫و این امار در اینده نیز رو‬ ‫به رشد پیش بینی شده‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬توسعه‬ ‫در صنعت مبلمان یکی‬ ‫از الزامات اساسی برای‬ ‫کشورهای دارای مزیت‬ ‫به شمار می رود‬ ‫با ممنوعیت‬ ‫واردات مبل‬ ‫از دیگر کشورها‬ ‫فرصت برای‬ ‫تولیدکنندگان داخلی‬ ‫مهیاست تا خوشه و‬ ‫کارگاه های خود را برای‬ ‫بازار فروش تقویت کنند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬واردات متمرکز‬ ‫چوب از گرجستان در حال‬ ‫پیگیری است‬ ‫اعتباری ارائه ش��ود‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬با استفاده از تاییدیه‬ ‫بانک مرک��زی می توانیم تس��هیالت را به صنعتگران‬ ‫اعطا کنیم‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد‪ :‬مبلمان‪ ،‬صنعتی‬ ‫اشتغالزاس��ت و در دنیا نیز یک��ی از مدل های صنعت‬ ‫ی در زمینه مبلمان قرار دارد‪ .‬استفاده مردم از‬ ‫خوشه ا ‬ ‫مبلمان در کش��ورهای توسعه یافته در ‪ ۱۵‬سال از ‪۱۴‬‬ ‫به ‪ ۲۲۳‬دالر رسیده است‪ .‬این امار در اینده نیز رو به‬ ‫رشد پیش بینی شده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬توسعه در صنعت‬ ‫مبلمان یکی از الزامات اساسی برای کشورهایی است‬ ‫که در انها مزیت وجود دارد‪.‬‬ ‫مقیم��ی در ادام��ه درب��اره برنامه ه��ای م��دون‬ ‫ب��رای رونق صنعت مبلمان گف��ت‪ :‬مجموعه ما فقط‬ ‫حمایت های مالی و تس��هیالت را در نظر نگرفته بلکه‬ ‫اس��تفاده از امکانات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫حمایت های بانکی نیز دیده شده است‪ .‬در این زمینه‬ ‫یکی از موضوع های حمایتی ما از صنایع مختلف ارائه‬ ‫مدلی برای توس��عه صنعت است؛ در صنعت مبلمان‬ ‫یکی از مدل های اصلی که در دنیا نیز اس��تفاده شده‬ ‫مدل خوشه ای اس��ت‪ .‬در کشور ‪ ۱۵‬خوشه شناسایی‬ ‫ش��ده که در همدان‪ ،‬قم‪ ،‬مشهد و سایر استان ها این‬ ‫توسعه دیده شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از معضل ها و‬ ‫حلقه های گمشده‪ ،‬موضوع طراحی در صنعت مبلمان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۵‬درصد واحدهای تولید کننده در حوزه‬ ‫صنف هس��تند و بخش بزرگی را ش��امل نمی شوند‪.‬‬ ‫تعریف خوشه این اس��ت که یک سری مجموعه هایی‬ ‫ک��ه در ح��وزه جغرافیایی مش��غول فعالی��ت هم رده‬ ‫هستند به صورت خوشه ای کسب وکار خود را توسعه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫برای مث��ال‪ ،‬خانواده هایی که از نقطه صفر تا پایان‬ ‫تولی��د را خود به تنهایی دنبال می کنند‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫می ش��وند و برای ورود به کشورهای مختلف به دلیل‬ ‫اینکه باید با استانداردهای همان کشور فعالیت داشته‬ ‫باشیم باید هماهنگ باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹برندسازی در ادامه خوشه‬ ‫مع��اون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬بعد از شناس��ایی‬ ‫خوش��ه ها ب��ه برندها می رس��یم‪ .‬واحدها با تش��کیل‬ ‫کنسرس��یوم در بازارهای عمان و س��ایر کش��ورها از‬ ‫حمایت های دولت استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫از دیگ��ر حمایت ه��ا‪ ،‬ام��وزش اف��راد اس��ت و با‬ ‫تشکیل شرکت های مدیریت صادرات توانمندی های‬ ‫صنعتگران را در نمایشگاه ها به نمایش می گذاریم‪ .‬با‬ ‫این کار سعی می کنیم بافت مبلمان را از حالت سنتی‬ ‫به سمت صنعتی پیشرفته ببریم‪.‬‬ ‫مقیم��ی افزود‪ :‬یکی از چالش ها در حوزه مبلمان‬ ‫نحوه خش��ک شدن درست چوب اس��ت تا با قابلیت‬ ‫درس��ت در این صنعت استفاده ش��ود‪ .‬ما با کمک به‬ ‫صنعتگران و تش��کیل تعاونی‪ ،‬خشک کردن چوب در‬ ‫فض��ای خال را اموزش داده ایم تا س��رمایه در گردش‬ ‫ب��رای نگهداری چوب تا مرحله تولید را کاهش دهیم‬ ‫و تعداد دفعات استفاده از سرمایه را باال ببریم‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران درباره مواد اولیه صنعت‬ ‫مبلمان نیز گف��ت‪ :‬چوب با توجه به قانون ممنوعیت‬ ‫برش چ��وب درختان با محدودیت به واحدهای مورد‬ ‫نیاز ارس��ال می ش��ود و ای��ن کار تا ‪ ۱۰‬س��ال ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬یک��ی از برنامه های اصل��ی دولت نیز‬ ‫که در بودجه و برنامه شش��م توس��عه تاکید ش��ده‪،‬‬ ‫راهکارهایی برای بازس��ازی و نوسازی صنعت مبلمان‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬فوم موردنیاز صنعت��ی مبلمان در‬ ‫برخی اس��تان ها تولید می ش��ود‪ ،‬ضمن انکه با توجه‬ ‫به وضعیت اقتصادی موجود در کشور با همکاری کره‬ ‫به س��اخت کارخانه اقدام ش��ود اما در زمینه واردات‬ ‫مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫مقیمی یاداوری کرد‪ :‬با توجه به نام گذاری س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬بر اس��اس «حمای��ت از کاالی ایرانی » این امر را‬ ‫در دس��تور کار قرار می دهیم و در نوسازی‪ ،‬بازسازی ‬ ‫و س��اخت کارخانه از تولیدکنن��دگان داخل حمایت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره پارچ��ه رومبلی نیز گفت‪ :‬بزرگ ترین‬ ‫کارخان��ه تولید پارچه رومبل��ی در قرچک راه اندازی‬ ‫ش��ده که با حمایت های دولت قابلیت صادرات را نیز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پایه های سست مبلمان‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬رکود در بخش س��اخت و‬ ‫بازار مس��کن عاملی اثرگذار بر رون��ق بازاری مبلمان‬ ‫ش��ناخته ش��ده‪ ،‬ضمن انکه در چند س��ال گذش��ته‬ ‫مبلمان از سبد خانوار ایرانی حذف شده است‪.‬‬ ‫عبدالحسین عباسی‪ ،‬رییس اتحادیه درودگران و‬ ‫مبل س��ازان تهران در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬صنعت مبلمان با ممنوعیت واردات مبل‬ ‫رونق گرفته اما تحت تاثیر رکود بازار از س��بد مصرف‬ ‫خان��وار حذف ش��ده و با توج��ه به رک��ود در بخش‬ ‫س��اختمان نمی تواند رونق یابد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که مبل‪ ،‬یکی از پرمصرف ترین کاال های زندگی امروز‬ ‫بوده و در منازل و اداره ها دیده می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ‪ ۷۰‬درصد نیاز بازار از س��وی‬ ‫مبل س��ازان داخلی تامین می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬صنعت‬ ‫مبل تن��وع زی��ادی دارد و ‪ ۱۷‬رس��ته صنعتی دیگر‬ ‫مانند درودگران‪ ،‬رنگرزان‪ ،‬منبت کاران و‪ ...‬در صنعت‬ ‫مبلم��ان فعالیت دارند‪ .‬اما بس��یاری از صنایع داخلی‬ ‫مانند صنعت مبل به بازار مس��کن و گرانی مس��کن‬ ‫وابس��ته است؛ کس��ی که توان خرید مسکن ندارد به‬ ‫دنبال خرید مبل نیس��ت‪ .‬زمانی صنعت مبل داخلی‬ ‫رشد می کند که نرخ مسکن معقول باشد‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه درودگران و مبل س��ازان تهران‬ ‫اف��زود‪ :‬وار دات مبلم��ان ب��ه دلیل حجم��ی بودن و‬ ‫محاس��به تعرف��ه گمرکی بر ه��ر کیلو دیگ��ر صرفه‬ ‫اقتصادی ندارد‪ ،‬ضمن انک��ه به همین دلیل حجمی‬ ‫بودن قاچاق نیز ندارد‪.‬‬ ‫به گفته عباس��ی‪ ،‬در دو س��ال گذش��ته به دلیل‬ ‫مش��کالت ارزی و منطقه ای حجم صادرات کم شده‬ ‫است در صورتی که کش��ورهای همسایه توان رقابت‬ ‫ب��ا مبل ای��ران را ندارند و اگ��ر حمایت های دولتی از‬ ‫صنعت مبلمان اجرایی شود مبل ایرانی توان رقابت با‬ ‫محصوالت ایتالیایی را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش خشک کردن چوب‬ ‫این فعال اقتصاد تاکید کرد‪ :‬بیشتر مبل ایرانی در‬ ‫شهرستان های تویس��رکان‪ ،‬مالیر‪ ،‬شاهرود و‪ ...‬تولید‬ ‫می شود اما استان تهران در تولید مبل موفق تر عمل‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اکنون بیش از ‪ ۲۰‬ه��زار واحد تولیدی‬ ‫مبلمان در دو شهرک صنعتی خصوصی چهاردانگه و‬ ‫لپه زنک فعال هستند‪.‬‬ ‫عباس��ی با بیان اینکه دس��تگاه چوب خشک کن‬ ‫نق��ش ‪ ۳۰‬درص��دی در تولید مبلم��ان دارد و فقط‬ ‫کارخانه ه��ای بزرگ این دس��تگاه را در اختیار دارند‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ ۸.۵ :‬درصد از اش��تغالزایی کش��ور برعهده‬ ‫صنع��ت مبل اس��ت اما مبل س��ازان هنوز با مش��کل‬ ‫صنعتی ش��دن برق‪ ،‬مالیات‪ ،‬عوارض‪ ،‬بیمه و‪ ...‬درگیر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫عباسی افزود‪ :‬پرداخت تسهیالت بانکی به صنعت‬ ‫مبل به رونق این صنعت کمک خواهد کرد‪ ،‬به شرطی‬ ‫که نرخ س��ود ان برای صنعتگ��ران به صرفه تعیین و‬ ‫مدت تنفس مناسبی برای پرداخت تسهیالت در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬کارگاه های صنعتی کش��ور ب��ا نیروی‬ ‫خ�لاق و اماده به کار‪ ،‬ت��وان تولید مبل را دارد اما به‬ ‫لحاظ کمب��ود مواد اولیه این صنعت در معرض خطر‬ ‫است‪ .‬مواد اولیه ای که ب ه دست ما می رسد گران تمام‬ ‫می ش��ود و مبل داخلی را نس��بت به مشابه خارجی‬ ‫گران می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫درحال حاض��ر صنای��ع تولید کنن��ده محصوالت‬ ‫متنوع مبلم��ان چوبی با چالش های گس��ترده ای در‬ ‫زمینه توس��عه بازارهای ه��دف و ورود به عرصه های‬ ‫منطقه ای و بین المللی روبه رو هستند‪.‬‬ ‫از دالی��ل مه��م ناکام��ی ش��رکت های تولیدی در‬ ‫بازاره��ای بین المللی می توان به نب��ود رقابت پذیری‬ ‫انها در قیاس با رقیبان اش��اره کرد که س��همی از ان‬ ‫مربوط به طراحی و سهمی دیگر مربوط به هزینه های‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫امیدواری��م با توجه به نقش افرینی صنعت مبلمان‬ ‫در اش��تغال کشور و رونق بخشی به صنایع مرتبط در‬ ‫اجرای طرح توس��عه خوش��ه صنعتی مب��ل و منبت‬ ‫همدان دستاوردهای مناسبی حاصل شود‪.‬‬ ‫افتتاح کارخانه تولید اب اشامیدنی و نوشیدنی های گیاهی در بوشهر‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان بوشهر گفت‪ :‬شرکت‬ ‫دیان��وش گس��تر بهاران نخس��تین کارخانه تولید اب های اش��امیدنی و‬ ‫ش��ربت های عرق گیاهی و ابمیوه انواع مرکبات و غیر مرکبات در استان‬ ‫بوش��هر اس��ت که با اس��تفاده از فن��اوری روز الم��ان در صنایع غذایی‬ ‫محصوالت��ی با ه��دف صادرات به کش��ورهای حوزه خلیج ف��ارس تولید‬ ‫می کند ‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ی در ایین بهره برداری‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان بوش��هر‪ ،‬مهدی صفو ‬ ‫از ای��ن پ��روژه افزود‪ :‬عملیات س��اخت ای��ن کارخانه در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬با‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی اغاز شد و فاز نخست ان‪ ،‬همزمان با هفته‬ ‫دولت گشایش یافت‪.‬‬ ‫صفوی حجم سرمایه گذاری این پروژه را ‪ ۱۱‬هزار میلیون ریال برشمرد‬ ‫و خاطرنش��ان کرد‪ :‬مساحت سوله ساخته شده برای راه اندازی خط تولید‬ ‫این کارخانه یک هزار و ‪ ۲۷۵‬مترمربع بوده که در زمینی به مس��احت ‪۲‬‬ ‫هزار مترمربع بنا شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫بوش��هر اضافه کرد‪ :‬این محصول با نام تج��اری «بابوتی » به بازار مصرف‬ ‫عرضه می ش��ود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬با بهره برداری از این کارخانه‪ ،‬برای‬ ‫‪ ۱۸‬نفر شغل ایجاد شده است‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر است در ایین گش��ایش این پروژه‪ ،‬معاون استاندار بوشهر‪،‬‬ ‫فرماندار برازجان‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر و‬ ‫مدیرکل فنی و حرفه ای استان حضور داشتند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!